Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.57 MB
2010-07-19 15:12:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
713
2808
Rövid leírás | Teljes leírás (314.02 KB)

Zala 1877 június

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

lift* WNitó;
*««t ntíf H)«Mii fttl \'JSMM
IHti—ÉÉi Srafcs
***** * frt nu*™ s ftn **rs 1 m ko ^
§ tmilTri M*"1 11—* T In Miliilull • Itt
SO h | ttytttttr: rmi li»r» KI kt
Zala
ittrkuxw mi: : 1 Hoii * !»p mIUmi rémi llktft kWMli|«l| .CIJ+--4**
D) TlrMkll BtCSS ftllL « l-mnncpbütUft itft\'n csak watirrl letekig) fof»4ui»At #1
Kéfir«t»i riMM VNi klM*lMk
K ÓZM U V ELÖDÉSI, TÁ
4 /Xilamegyei OaxdasdgiJSgyesiUet, a n-kc nizsai tiszti önsegélyző szövetkezet és- több m/ts egylet hivatalos közlönye
23. szam.
Nagy-Kanizsa, Szerdán 1877. junius 16.
II.ts/.on talmi elmélkedések ! Noace teipsum.
(: -y:) Szomorú igazság,. tagadhatatlan valóság az. miszerint ujabbi törvényeink nemcsak gyakorlatiatla-uok, hanem legnagyobb részben éppen ellenkezőjét eredményezik annak. mi a törvény 3 ozéljául kitilzve volt
Nem állítjuk , \'hogy kitűzött czálja. de mégis be kell vallani aztf hogy ujabbi törvényeink szomorú eredményé, a birtokos közép osztálynak végső elszegényedése, tönkre jutása, pedig ha egyik országban a kereskedés, másikban az ipar, basánkban bizonyosan a középosztály kezeitieu lévő me«ei gazdászat az, mely az államot első sorban fenntartja, maga a közép osztály a nemzetet és a magyar nemzetiséget képezi. - Mindazon csapás és veszteség tehát, mely a közép birtokos osztályt sújtja közv< tve a nemzetet, lés nemzetiséget gyengíti, pusztítja, és ha eleje nem vétetik, fel is emészti Yai>e még idő arra, hogy a káros, veszélyes ösvényről visszaforduljunk? Talán. Minden tekintetben több késértet történt velünk, és rajtunk, jnint a mennyi * biztos fennállásunk kootkátUUwft nélkül megenged he tő volt/
Egy ujabbi törvényjavaslatról akarok szólni, mely czélra nem vezet, a középosztályt roppantul káró sitahi, a nemzetnek aláásott hitelét taláu végképpeu tönkre tenni fogja.
A királyi kisebb haszonvételeknek országos közvetítés mellett le éndő megváltása iránt készített törvényjavaslatot értem.
Ne csináljunk magunknak i Huni ót, valljuk be, hogy az urbéren és úrbéri szerződéseken alapult jobbágyi tartozások megváltását elrendelő l#48-ki törvénynek foganatosítása
megrendítette a köz csak az által, hogy kapott földtehermeni e ket a\' robotnak rm tetésej miatt azükséc nali felszereléssel íji dott adósságai tör névleges érték egy feláldozásával eladái hanem legfőképpen a kármentesítési üss részben éppen [ ő, fedez tje, és fedezi czélra fizetett pótlé nyira. hogy a kárpó csupa illusio.
Ks eléretett-e 1. czél, mire a.tőr vény irányozva volt, t i. a birtok felszabadítása által -ösztöánek és érdek a volt jobbágyságunk jobb léte, iparban, vagyonosodáal >an előmenetele ? Koránt sem. Aj Lrx idő, mi előbb ioiég értékesíttetett «j4 ; haszon nélkül vesz
majdnem egészen tt el, legalább a következés azt ikiutlatja, hogy a he-
nyeság, dologtalant vekedése melletti a
vagyoni állásában ; íapról napra ha
nyatlik, az általán
megyei érdekű,
j HWNétcM Mn |ér 4 aiki I- W.
L
tk W>i« Mér BadbÚMUt. Strrit*-Ö* W W Ii ét tára* IW*p«(M pppt&t A. B*c« kwkufcawii 1 a.
RSÁDALM I ^ GAZDÁaZATI HETILAP
IV. évfolyam.
Sposz ályt, nemkárpótlásul sitési kötvénye-tönöá m égsz ihlesse vált azon-dnlhatlanul tárna-lisztén e végett a negyed rés/.ének kény telemtteteti; az által iá, hogy eget legnagyobb nint vesztes fél napig az e kokkal ugy any-tlás a valóságban
szükségessé. — Ks Kaptak állam köty
lommal,
Jöveq
J 86#-ki kamatnak niajd nem tiljes
elvesztésével, mert!
a jogosítottak ? » ínyt, To*# forga Imi adóval | az
az önfenntartási ek kiterjesztése?
bottól felmentett félig meddig
lg szembeötlő nö-kis birtokosság
)s elszegényedés
aggasztó mérvben 1 erjed. — Van é-
ország, melyben a sabb és a munkás
hafó Volna, mint unjunk, pedig azt
sem lehet /Ülitniií kézben hiány vplm
Nem sokkal pl&e tunk ia h<*gy vám Ivá járás ihosszaságatéh vetkeztóben azt ere
jogy a munkás
az el
8 részlet is lejáijyi u, a kötelezett mindjárt első alkalio oimal oly öss/.e-fizetni, mélyilég-iSsság csiuálást, a rtáuradását tette
napszám mkga-íehezebben kap-
encsésebbek voltsággal, mi az el-LÖitségessége kö-iményezte, hogy
lintézés huzódáia alatt 4—6 sőt
get kény telenitteiejtt nagyobb résznél ad I tőke Vagyonnak me
£ „Zala" tdrczája.
é»z és szít.
— BMMéíj — ,
irta
llott er VH in o s,
(Folyt «»
Csalódott, kedvet kisasszony,az én lábamnak semmi baja, szól la Elemér.
Én, bogy megvalljam, nem vártam önt, ét m*r hazafelé mentem.
\' Nincs rosszabb, mobdá barátom, az adósságnál. A\'n pedig önnek adósa vagyok ét 0 terhet soká viselnem ép oljr nehéz, mbt minő édes ét kellemet. Az előbb, midőn életemet megmentette, oljr bárgyú voltam, meg sem köszönni szivestégót, tudja Itten mát kfllOnféi* tárgyak igeu elfoglaltak, most pedig fogadja torró köszönetein.
Ön igén látszik liasouUtaui as áprír lísl idAjáraskoa, asólla Kósa nevetve. IV hát mott iilár semmi fontotabb táig/, miat ttres társalgási forma, nem foglalkoztatja V - Éa azután mért nevez intg valamit rá neia íiW néven ? Nem életének mtgmen-i6)é\' vajnrok, csak egy kelletlen fürdőből tsabaditSitam meg. Legven aa bármikép, taéUa Elamér, én fraem, nogy önnek adósa vag/ek és maradok. ü2t «a nem Urs^ forma hanem tisata káiaéraetamnek, mely jelenít* még putata saéban tsra.n/íiatkoabatik, kfoíjása. Bsg/júk mott eat, saólla a kis Uvsg aMSo\'jrogfai ba aa uraknak nincs
ellenvetésük, elkísérne nek ; de csak úgy, ha Kürötty úr lábal ne peugedi.
\' Elindultunk. Még :tak mott költ idő a kősaivű orvos szara la ének tárgyát behatóan tététől talpig meg\' izagálni.
Blemérnek igUa volt. —- A leány minden mozdulata a kei métzetettég bélyegét hordosá magán, i gysxorú, metterké-letlen. — K» a teijinós .otbanógiick, akárki mit mdud a kultura nyal lotáttiról, as uszályok éé piperék aettnet kaa hatásáról, vaii egy oldala, mely elljen tüfeatlauul élragad. Lám á költő is hiuysior elmegy a k^rti virágok szinpompájáttál nidegen, mig a parti nielélejts dalt jvars itól ajkaira
ennek beszedésével az adó liivatiilok terheltetvén meg, physikailag leketetlenné létetett a behajtás, — Miképp is \'képzelhető az, hogy Kegy adóhivatal . mely reu les teendőiben jis megsza-kad. félévenkint 5(1—60 ezer éíjdek-1 ettől a kamatot beszedje , esetleg végrehajtás utján is bevegye. - j> Bi zony bátran mernénk jtitalm.it tűzni az egész orszá.bati egy oly szerencsés hegyvám veé^tésnek feltalálására, ki .azt moudliattiá, az I8wi-ki kamatjait hiááy uelk il megkapta.
Midőn tehát ál l\'öld teher mentes i-tés, a hegyvám vahság ugye ily su lyosan nehezedik a/, egész nemzetre, a vesztesre éppenmint. a vúlt-ságkütelezettre, midt>n az ugy is tengernyi államkütvéujyek ezen két ném-beli kötvények milliárdjaival elérték telenittettek; időszerű e az eszme u^o-derusége tekintetéből a regale megváltását most keresztül hajtani, az állampapírokat néhákiy százezernyi ujj ál szaporiíui, hejgy az ujak és ré-giék egymás értékét kölusöuösen csökkentsék ?
A re^aléuak\'államközvetités mellett leendő .megváltását egyáltalán nem helyeselhetjUt, mint ply módot, mely a jogosított^ tk név szerinti érték Helyett talán (íO *,-os kötvényt nyújtana, az állaiunapirok értékét leszállítaná; foganatosításában a* államra tetemen uj terheket róvna iia már a megváltásnak a modernség szempontjából megtörténni kell, maradjon annak lebonydiit&sa a két é^dek-lett fél kö/.ött egészen magán jog-ügyiét, az lillamnatóság felüg^neiete alatt keresztül vívB^-a megállapított váltság díj t méltán! os időszak lalatt készpénzben fizesse a község! mit
annál könnyebben tehet is, mívrel a használatába szállaudó regale azonnal nékie jövedelmez kész pénzzel, és f pedig annyit, mi az évi kamaton felül törlesztendő évi! részletet is uagy részben fedezendő
E szerint elég lesz téve a meg\' váltás eszméjének: elkerülve az állam hitelének csökkentjése a birtokosok ujabbi rázkódtatása, melyet gyakori ismétlődés miatt nagyobb rész agy sem bírna kL
Nagyon csalódik, s a gyakorlati -élettel teljesen ismeretben az, ki azt hiszi, hogy a regale megváltásból a községnek ujabb jövedelmi forrása támad, vagy : hogy a megváltás\'után az egyedáruság eltörültetvén, a közönség részesül valami előnyben.
A aözségek legnagyobb részében a regale éppen olyan közbitang lesz, mint a község többi vagyona, mely protectio és mesterkedés mellett többnyire potom árért adatik bérbe. A- közönség sem tog nyerni, mert mig most a tulajdonos földes ur kaszáló szántóföld és legeltető toldalék Kai, az épületeknek saját költségén teljesített fenntartásával a vendéglői\'állomást javíthatja, arra alkalmas és tehetséges egyént választhat, ha majdan a község csupán, jogot adhat, és annak gyakorlásához még épületet sem, valÓsziutlJcg csak oly egyének foguak vállalkozni, kik a közönségnek csak is annyi kényelmet képesek nyújtani, mint az eddigi községi bormérések nyújtottak.
Legyünk tehát a regale megváltásában óvátosak, a .birtokos osztály iránt méltányosak; oda törekedjünk, hogy az keresztül vitessék az államnak minden hátráuya, sőt a menynyire lehetséges, minden legkisebb terheltetése nélkül Terjestetessék ki a ügyelem oda -is. hogy a községek ha már a . méltányos váltságdíjjal megrovatunk, azok egyszersmind a
Al mint kis vártatva megijedtem, oly halvái nem én vettem éskito
tekintete már régen ráji volt iránypsvs
Mi baja Köri Ejssy ijedtség minden jéftstve|
Semmi, tsólaiBle tolylyalf\' de ugyanazon
torgott, ét váltaimra t unaszkodva Akart tovább sántikálni, de latatalan, ném int* heteit tovább egy táppoltat aem.
Tudtam, ssóllá jR< stL hogy Lába eí« lentsegfil akaratának* 41 laemrehányó te kintetot vetett Kloiolérré
Hát ha látta [viriija, gondolám, fáj^jü lábával hogy taaladL
Kéaa otalüianiar ledgrott lováról é*
Elemérhos voaatte, kér rs
fel, asonban eat aa a|án at>t csak ismételt
kérésUakre fogadtai al. udvarába értllnk^ már ai állapota annyiban javul,
Erem érre lokintéa ylvolt. KQldubnii Blosaör, mert Kósá
uinak, kérdé ui tőjloni.
néjr erőltetett möf időben felém tán
őt, hogy ttlnit
zen a lóról lesaállni ps a szobába vánszorogni képet voltJ
Felméri ur igen yennégtseretŐ ember, és ha • Elemér sebiáasa nem tette [volna szükségétté, hogy küaőltink távozzon, | nemtokára mindketten ojtthoii éreatük volna msgunaat.
Egy póttá jorvosság^kért a városba sietett, és barátoiáualq secniui panasza sem lehetett, mi as ápoDtst iQoU. Midjőit a gyógysserok megérkeptek Elemér jlássa már elmúlt. | ]
Sohasem láttam I boldogabb biteget nálánál. Két teljes (létig teküdt elemér betegágyábau, és es ipő alatt nemesak la-ba gyógyult meg, hauStn kedélye is kabon-takosott azon korlátokból, melyeket! Jko-ujoiy életpályája ós elszigeteltsége as emberektől, kürUlé főutak. — Hogy tjeteg-sége tolj oh két hétig tartott, annak \'likát még jóval kétpbb tudta^i meg. Elemér ugyanis nagyobbnak [tartván as él veszet
Rózától ápoltatiii, min este újra faltépie behe
Követkesik a ic Igyttgyulás, sserélmi
vallomások, és sok in leírására e soruk írója hivatást. E* aslüiabei megíratott, hngv a tissi tsl tartosik, i haj tiiettt
egésS történetet jegy éllel sárom, melyet
tói! vettem. Elemé uuiyi betege,. bogy
Itijltfu Felméry uir volt, és KleméV Hogy nagyuehe
rovi4 idő előtt baiíttoiu léegjiősttU vau neki alig [győzi, sei már mesyéi főorvos lett Levele a kOvetaeaő :
RfflsSTetett bkrifio\'m lM ttVétkezteiu sokat Vétsestem as ;*tÁ-beriség ellen, éL most gyónni akarok uj> \'
lábfájását, minden ge()ni késsűlő sebét.
s áolog, melyeknek uéta óroa magában í a. már anuyitaur olt! olvasó köszönet\' a ve : aiindest, .essu
ked ét tőled bÜubocsánatot akarok kérni. Barátságunk elcjg saenl, sőt szentebb mindennél, hadd sáeuteljem fel lelkkőiümmé. iia e sorok véíeJe utau hozzám tagsa ctui, hogy megi|lelhetselek, benned as em-. beriséget, a társadalmat szorítom tairsm-hea, benned as életet karolom át, ét addig tartom, mig a kérlelhetlen halál el nem válaast tó ás. — Mi mát ember lett as embergyűlölőből! Még csak tea-
dem belátni, hogy as ember önmaga, ssel-leme tévelygései által alkotja magának azou tttkrui. melvbeu a világ letflkrtt*ődik előtte* Ne bossé||Unk meggyőződésről soha A mit ma szilárd meggyőaődésuek tartunk, aat holnap a ^(irttluiiurek, melyek gon-dolkoaift módunkra döntő befolyással vaunak, Italomra döntik és más alakok kép* sőduek agyunkbau. Hallod J Nem igaa »■ hogy aa emberek rossaabbak nálamnál, már jobbakra is akadtam, lvlő péSdája as éu kedves feleségem, ki többet ér mint ásás KÖrtisay. IMighaueiu ugy jártam mint Aesopus rókája a ssőlIővaT Mig elszigetelve éhem, kerülve as embereket, aa em • berek is korttltek engem. £n igen okosnak tart vau magamat, as embereket vetettem meg, midőn töltik megvettetne unalmas áletet éltem. A saerelem is más, mint mmek vast tgktttetű kóuvveitn ^tttüu tartottam. Mit tud a természetbúvár a gyakorlati életből P Sokat, és semmit. A mt nagyító Üveget taeina előtt meg uem jelen, as rá nésve nem exittál. Nála aa emberi éaa uegyszerűsége uem más, mint egy jól felsaereit gép, a saiv egy darab hu* na-ráutsáv tárnokból öttatfonva Mát mmdes most én előttem Maradjunk barátom min*
nvitcft lóíyttn U-I merttlendft károktól, veaxteségektől megóvaaaauak du a uagy kö/.tfuség igényei is kielégíttessenek.
Jt-i.
AVm a ft mr§i
Küstiidomáaú Májat havi kúAny tárjgya volt,; bugf KiiMrhái} liori\'K^ urudtlnii crdúeég a inéi©, ai &Át oii (Uciári V *
Szónoki érvelések
Vjígsftó*)
\\nk a iirmpti faliwüvsh bl
15, hogy Katámegye l lésén egyik í fő vita /.:u alá l^te nt\'ík- c az ió^i londvtí és líompti saját kérel-ruó íubórío tiltakozása
tartattak
uuiioki ervei eseK lanaiia* pro et ooi\'tra. \'A megejtett szavazás azután 24 szú-lübbiéggel a zárt emelte \' határozattá.
kluzoleg a fóbé\'nokaég egy szép ói correkt röpiratban is kifejté e tárgyat .oly tÜMteien. — jogij közgazdászat! c» minden szempontból oly világüiáu^ hogy bárki, még aa ellenlábasai* élvezettel <>i vaahatá. | Ka úgy itt m091 már meghaladt álla-ppt éi i nma. miniszterim előtt forog. De mivel a mulli nZaláu-ban egy vezór-czikk ereszlétett meg o tárgyban — szabad legyen arra egy kurta és eaak általános, víszhangot mini a kíJ vo.t k czőkben :
ylliamí életünkben még aa igazságot ia — ha vitájsú vállik -r csak jogi utón, [ J^jjj^ a törvényes korlátok közt a a törvényesen ilietéküíj módon és eszközükkel lehet és kall érvéuyeiitteuü
Azért minden hatóság ós fórum \'legelőször — az érdemleges elbírálna előtt — aziránt szokott határozni, hogy illetékba-e ő a szőnyegen levő ügybon vagy nem V Hangoztatták\' ia a zárt ellenzők a
bilonf b^S^ és tt( jrré venni, minlhj utotii mintha Ságnak geszten É
már mint poat
W THJa^iBSja, pénse törv,! jogi , utakat igénybe aat rnellr"*vén, azt matatja éi annak rendes törvényes ithetését magá aa hinné — a att vallink, a jitogVa blaott téktelen kezaital kívánná a lzb$ kikapartatni 1 — iul XT hogy át ügynek kéréaa itt itt állagot, d* akiírtnak, a lavazott i bi/ottmányi tagnak, les|a, teli iit higgadtan jogom van ily iászólui, I mit a t. aaerk. ur, czikkjej utiii feaak azért ia yt adjoij a máink nézetnek per iaqgentom. tág áltáléként az eilencaiuk Íratott. iczijfk aem torjeszbedett ki kra — tehát én Se. Oaak ténném azt, bahogy hasonló ér-ok ;kl al lennék provokálva, mit k dé immár itt fölösleges is, — met u illetéktelanség i világos, je ;yzpm megi .hogy a zár védő-aípjá ék csekéiy többsége- a min-jtiiztségi — rokonsági! és yle-roUből kerijlt ki, mig a zárt el* fü| gépen, érdek nélküli tagok a szegényebb lefogyasztó pub-y 1 i qrdőpuaztitáat látna, inkább véjnéj azt, mint a külföldről ia
egyik
ItözÜgyhaz ioz a ni ulti j^ZHla közül, ia —
nosságba i, Azc p| érdemleg la az asatro demlegea nem ónaj azért ii Caak azt inak j/hul dig öaszet)art ríkalia k< lenzök a voltak, bő Jíkum, mc féltené éa
1 ajéazható Jtcliéíójb osztály. De mint]a Vitás erdő kOzalebai |akók tudják, hogy aj kö-
zétől ezt
keaségot iúszat — löpenyé-•e ainalnL iüiérdek
nem illetékességét, de a gyűlés vi Ott szavazatra aein méltatták.
A zár védői pedig az illeti éa a dolog jogi oldalát a „küzgaz fáeazat -h- devastatio" népszerű yel betakarva, aat látszottak érvény hogy t „vesazeu a jog a táeszati mellett.u Még a „Zulu" czikkjénefc ia ez a mottoia, bazisn é« zarszu/a. —
Pedig szerény ellenvéleményéül szerint örökre áll azon ős jogi, axióma, hogy: fiat jualitia, pereat luúudus.- JÍ* hogy ez azioiua „jogi" vagyis törvényszerű igazságot ért; az jkétségtelen mert az absolat igazság az erkölcstanban van éa... isteuuél i v itt ,pedig — ismétlem — a jogi ol-4aW súly nem íektelteiett.
Pedig "a {jogi oldal mellett a fáészat •cwak érdek. -í- habár közérdek ia, a így
alárendelendő amannak I __
Csattanósson kii ej te ezt az ismert jelfa görbői. szónok, — uioi»dváu, hogy midőn itt o zárt a heri\'zegség saját bérlője elleiiébeu kéri, midőn Zaiamegye\' 1/808-bait a korábbi zárt épnen e bérlőveli szerződés zár pontja alpján, azon szuvakkal szUntette meg ; hogy o szerződés ozorait a davastatio lehetetlen — : akkor eo ipao e szerződést kellett\' volna látni, tudni a mérlegelni. Dc a szerződés itt most aző-nyagre ae hozatott —* niégkevéabé nem mérlegeitotett.
•igaz liogy ennek mérlagéléaé .yjogi ügylet, — de éppen ezért ez ügy jógi — a törvényes útra való —: ergo u in. hatóság nem illetékes.
i Ez megdöutbetleu syllugizmua.
Azéit moudá ki bátran ama szónok : hogyha a herczegség jogát vagy joga sérelmének kellő kitoni orvosolhatáaát érezné
\' Az „andiatur et altéra para elvénél fogva helyt adtunk e czikknek ia< A vita azonban a dologra nézve úgy is ered« ménytelen lévén, azt ezennel betejezettnek nyilvánítjuk lapunkban. Özerk.
annyi uj g tehát \'hog| nemzedék lét és
ala t és elóti soha ae folt 4ő ültetéö; i^iut e bérlet alatt, bérlet inkább védi a Jövő áléa; aiát, rniut a harczegíi kézis-zar, — éa jogőhcetUk aat ^a (lik-tálja ínég Íja lein így volna is : erŐsbuek kell ioiiiu á jojuak, mint a gazdászati érdeknek, bávha közgazdászat is az.
Atiik -cakk alapelve a „aalas reí pub-licao- ~ da jelű zer itt o nsalusu lám njeg-rontva sincs. . 2-szor e proverbium ellen ott\' vau a n íai justitiau még erősb axióma. lis oulvaii fi kétségtelen tény: hogy a megye e kor tbpi zai\'t éppeu o bérsier-ződésre szünteU bSjV" ennek uiegvizská* lása nélkül üát íjra ki nem moudliató,)--*
ennek biráiaia
sdig törvény utjáca tarto-
zik, s igy a Inej ye itt inést neiu . illetékes, iúsz> olt vau, a p nda, hogy kincstári erdők bérlőiueK is laüi tolt u ven lak kivagasára idő halasztás,! un rt a múlt óvekbani reud-kivtili időjárás c* rendkívüli péuztelenség mellett a ki>lágiiidot ailiordatui és elaru-sittani lehetellenfvolt. Pedig:
„Ad impossibilia nemo obiegutur" 1 --Lzeii . a beriy uny kívánt segítem, íiogy szerződéseueld me ^ielelhosSen, liogy ami lat utóbb eladbatandi tt volna; elégető a hely szinéu, hogy neiy ürü Íj in az uj Ültetésre. Ue ezt is éppau e lenokul kapták fel ellene. Mi altal azoii hiec elmet erősítik, mintpa a llgség ürügytől kereane Á pressiót gyakorolna itt is mjnt a dsobáncisi a egyébb uro-daimaibaii, Uogy rígi bérlőit, uj ezéljaiórt kizaklathassa, j
„Poteuies pol enter aguntu de a gyön-
gébbet is a ttirvénV védpaizsa védi ! —
és a közvéleménynek
Cz. K.
Ott litikáuál lünk. Nem esi midőn hadi bi átkairól írunk
„Életó balok.\'
IP^lytjOs ropj
bát észrevétlenül a po-ez egy tálból eazik [ve-Jpán jpolitázálunk tehát, ha uge ról, e ifegyver.es béke is b ézéjüipk — és a muszka
vagyank — n»rt
gőg vi«szaveréH|ét óhajtjuk, mert visszahük-liótné i magát Európa
költetve leteuvventf a katonai kiatíusait a legnagyobb hositic — közvagy onodósí
deaek előtt emberek éa éljünk. Ragadjuk meg a-pillanatokat és- használjuk fel őket úgy. hogy első sorban önmagunk élvaz-züuk. Am keresse más a bölcseaaée kövét kereaaau más gyógyszereket rákleúékre, agy ép tüdőlobbokra, éti liózaanmal enyal-gek és boldog vagyok. Nem ^kereiam, mi boldogít, nem gondolok rája, hogy kihez \'állok kö/elebb, ag Istenjiez-e vagy a fé-reghez, midőn sze/ulmi turbékoláasal töltöm idluiet, aat tartom, hogy az iaten uein is akarja, hogy máaok legyünk, mint a minak teremtett bennünket. A mi a fő, az, hogy séeretem az életet.
A nők ellen i« sokat vétettem, mert rosszabbaknak tartottam őket, mint a minők. Ha Kózáinat veszem képviselőül, akkor a nőgyűlölő orvos szeretné a félvilá-aot, melyet a nők képezik, átölelni, éa nékik megmondaui, hogy hagyjanak fel a divatlappal, mert akkor legszebbek, mikor •mindennapiak, mint az én Kózám. A kör , melybe legjobban beleillenek, a férfi\' karjai és a bölcső melletti tárnláasaék. Nagy-sserő hivatása van a,nőknek barátom, na* pyobbÁtrű mint nekünk, mert ők beunün* ket bildogitani és gyermekeinket í\'c)ln«-velni vannak hivatva. /ín aat állittom) hogy a Teremtő először a nőt teremtette, esak azután a férfiút, mert ki nevelt volna bennünket nagygyá? ~ Navasa nagyot a változáson. Előbbi Eleméredéi két csillogó i női aaem megölte, al ia temette, de liatn-vaiból uj ambar és egészen uiáa ember támadt fel, éa ez onnét jő. mart aa éas ,éa Hát messze járnak egymástól.
nuld meg nálam, n Ki az V — Rózám érek rá többet írni „Szerető ba;
ami iniinden államban ) fordíthatná erkölesi jólokra jólétre.
i
az, boldog .szerelem, Bocsáas meg, nem
i ttod.\'
al mtajlőbb éa csadálkoiaál, tá-
.Elemér.11
-Nem mondiaih Szeratlok De széniemmel Követlek. I Hogyha látfak, Sírhatnék Mert szivaitib^n Forrón ég,
Ne gyötörd | a Légy nyugodj j Fényes csillag\' Itagyogott. Nein int fal Ajazakát,, Jarl opauva Már reád I
Nem inondti^i még . . . .
ég egyszer sam, hogy I »lyton0san (Irömöniban
w
var
(Szerelmem oly
vadat és
r, égen jmAr
I • Ili
iem moudja jó aÉDgyalód
Bár derülne bajjal rád [és Uj remény}
Hogy ne vo ná 4orséd höaaád. Oly keinénv Eltávolít tagadj tfljam Nom soká, ■ — Uo szerelmein hilrén kis^r
Bárhová.
E..II.
Dui is k\\UmUA$na i — akszerd bár, de drágái fifetittk- A vá a és bankügyben is oda en ;edi$k a mink Rt illető falat zsírosabb ti izaÉ! 4* persze : á iőbb dologért: a keleti b ibWnval szemb együtt érzésért s esetlag egWHt mŐköd letéa reményiért Ez is naa fbH szó^éuyíti namesak jelenünket, de ] Jvőifkeí; is 10 évre... 8 tíz évi aorvadáa ntárt kérdés, t ogy fefbirunk^ e majd lábl adokni 7
Da < Itakjínlve ezek ől — nézzük ujj parlament írla jólétünk piai zisait.
Kelei í nép vagyunk. Vérmés reményi optimisták. Ifíuk iéiT..r ynzeriz nagy ál-lau), cultiíi álljani akartur k leojji. Bek vasút kevés péhjszel, inkáb i külföldi tőkék-kel* és ez< knojk tul nagyi kamat garanciá-jávall Szej[én^désünk ólainál ís méltán helyezhető a gfik vagy 3-jk helyre. — Sugárút pén: nélkül Vámljází nágy palota araoyoa ke*eakedéa nélkül. Drágajtörvénykezés gyors eljárás nélküL— mart idegen törvények itánzáaa, és nem népünk jelleméből. szol áaaiból, jogtöriénelméből fejlő, foltozás m< ly drága is, kuszált ja, hosszú is —j méaia hiányos. Bókban mint a köz-\'•gyzőintézi lényben; (kiaeljb helyeken) ÍÖ-öafegea ia.
| Betetőzte mlnii a sok szegényitéai procéssust az útsora törvény eltörlése — írjeitj ez épj aa koldussá, pro etárrá teszi — éppen a ne: azat zömét teve kisbirtokos és iparok közéjiosztályti! -— A azabad kamat károSeágát, ne\'m nekünk valóságát, észjógi jogtalansági t, az ezt elméletileg védőknek gyakörlatiatl miágát j— nemcsak de elméleti tpvedéstket is -U mert jismétlem : nem igaz hogy p pénz , csak ply tárgy voíkia mint íinás, nsertj az (isszes tárgyakat képviselő, | közvetítő1 tárgjy ís —4 múltkor már igyekeztem kimutat^. Azóta igazolta maga az azt megváltoztató\' törvényhozás r— Meg iopbah — fájdalom, az élet. Mert fejlett közgazdászat] erős ipar és kereskedés. nél-kiit -4- banki és oly liitalintézek nójkül ez uzaorá eltörltós vakmerő idealiamtiB volt, mely \'megboizuilta éiagát, — kár. hogy nem azokon pkík eltörölték, de a Becsületes Uizépreisden, —■ ugy hogy az uj tilalom mint segjály mái i már táo későül jön ?!
Védelmi és jogi iutéziuényeüik és ezeknek költségéi tehát — cél elérés nélkül szegényitauek 1
Fcdig adóznunk most dupla Uütelea-ség, dupla hazafiság.! Csakhogy földadónk legmagasabb egész Európában. íparadónk nagysaga megölte már kezdetleges gyáriparunkat , főfegl a szász t szjén , cukor és liaztgyárainkaL
/?ppan kezdett\' múlni a kézipar iránti magyar büszke ; ellénkzenv vagy álstemé-reiu. Már ináti vállalkoztak volna reá ifja-ink.\' De kezdődő kedvüket akegte iparunk bauyatláaa. 4- Moudláa, hogy azért nem pártolhatjuk aj beliparost, mért selejtassen dolgozik V — De hátha jobaan dolgoznék ha pártolunk \'i Ép hátha éppen azért nem dolgozbatik jébban, inert nem pártoljuk jobban, mert előítéletünk és élőszoretetünk van az iránt ami kÜÚ&ldi. (Aj pápa jubíle-aris csatja is Bécsben aészült -4 pedig Budapesten is megcsinálták volna igy.)
Ainugv ié korlátolt kereakedelmÁukre nincsenek kedvező állami serződéseiuk. Nyomja ezt a váuiegtresség is (okát fennen érintőin.) L
Gizdássati térem mert e térre lor-dult forrodalom után eok aiiyagi és sael-lemi erő — iokat erőlködtünk és ha^ad-ItUiik is égésa a .rabló gazdálkodásig, me ly egyszerre kihúzná a füla zsírját, termő cépességét. L)e a buzgóságát az okszerű tauilást e kiníknázhatlan praktikus tudo-má lyban tagaini nem leneU ~ De soha nem tapasztalt! gyakoriak most az elemi csalások. As hii közben jó teivués van is ; ár nincs;! — Kiviteli piacaink inkább fogy-nató -— a gazdán kivüj eső okok p. va-sutaink i drága I vitel bére satbbi. miatt. Kül consttlatusaínk is gyengék. Az időjáris is renakivdl szeszélyes. Folyvást a fagytál remWtink nyár derekán ía. Volt ess máskor is, de tagadom, hogy ily sűrűn lett volna. Mintha lesak most nehesült vblua meg az idők áréjia l\'eiettüuk ?... 8zapo| rodi ak js a lopások, betörések, legtőob-i szőr éh-szükségből -4 ás a gazda még tninalg bízik -h Iwmpaként : |
\'Olyan pgpii kemény a föld, I í Ua Ő m igm oaak szántogat
n dús kalászokat." i
éíjzi ■ teremtet: mindén . hármatban moly azon ra-
J Remélt I Mert köze fűszAlbsu — a i
| p\'yi adón ki pénzünk létozik I évi»adónkat leró már az adóhivat kel újra adót fiz Végíe ia
náfl^obb mint a menbyí .. \\Tenát oaak ugy birjuk ii. kegy rátánkjdnt -r ^gy lbói vifszakerüjt pénaünk-stünk. I
évenptint sok sok milli-mint a
már nem is nagy tudóit, hfegv aa állam tönk feli [anyagq téren iá aa «,élalá
óval köbbet kiádunk külföldre mennyi államunkba bojun 1..*^
MmuezekhQ ~ " mányi kell —. lat
sietttnkf -4- hogy!__I I
halok] bontou yí6dun|k.
Látszik is, a még! soha ham látott pénztelenség 1 4- íNeyie^éges \\onno, ha elv
emberek kat mag-Szószpgo* ssa miatt, ^tunk I L. lünk. (Kó
saomef\'d nem volsa, hogy jómód nem Iképenek li: atési terminusr tartani* káyátalái ti neiji képesek, en haaudm aa idós az ő kádi ^Nemsokára nesbi eköajraiitésra Adóba ökröt — c sizmáért bort a ez még hagyján mert cSiama ki lábSn jfl álUqi akar.]
Hanem a -számában aat irj
ci ak kall, tiomoÉv*! lap aa évi 1 hogy Jobbéra iucie afykjk
^riVTlií I
lWk
ar uj ág- után, ért emut öt éf
| alatt, Jcfeel 1000 mílHőt, tehát cufcw 1 agy milliárdot adta ok ki kettőidre!
ez aztán már nem bagyjáo \\.44 Ügyj^j J j e jél kezelt lap átérzett meleg sjÉavakfc \' fordul fio.iJeáayainkboa a a magmeatők eimű felhívásában — kérve — eadr« ők« hogy segítsenek e nagy bajunkén — ^ kiknek hatalma alatt nem avugsaik U, nap, — kiknek egy szempiflantásáté] ( romokon is újra Ittktet az életi ők s*g£ jenek — ném ís aktive csak paasiva,, egy kis önmegtagadással — csak egy ifiőre is — közben takarékossággal eári sult munkával |— ^védegyleti egyesülete^ felállításával iát. sat. \\
£s igaza van e 2 lapnak.
Mert sokban nem rajtunk áU sagj. tens. De a luxus el hagymásában -r háai munkás takarékosságban tőlünk függ a ie, gítség — főleg hölgyeinktől.
S ha egyszer ezek falismerik — értik ílt az „élek haloktf — és a „len^ nem leni" pontig lett jutásunkat: néinciak paaaive de aktive ia aegitenek életben átáradni. i£zt nem féltétélezni nem lehet, o^ azabad a magyar nőkrőL kik a Haza é» Nemzetiaég megmentésénél történelmileg ^ sokszor — tán mindig ott voltak — tevőlegesen ís.
Ragadják meg a fővárosr védegyl^ nőkéWző egylet aat által már kitűzött tán-lót! —
Még tán nem késő?... Hiszen tok-szor kifosztva lett már e nemzet umbco., tatár, tüz, viz, aszály, fagy éa ... egyebek által: éa lám még mindannyiszor uja éledtünk.
Még nem buzzuk a „Kún László szekerét*" de ha igy tart, nem messze vagyunk tőle 1 —
Cziyány Károly.
Helyi é* megyei hirek.
A 11 ugy-kanizsai kath. fógymua-síum Ifolyó juaiua iió 8-án déiutáni 5 órakor a főgymuaaium diaztermé-beu ének- zene . éa szavalatból álló zárünnepéi vt rendez. Az évi rendet vizagálatok ugyan e hó 16-tól 25-ig bezárólag fognak megtartatni Juniui hó26J27. és 28. napjai magánvizsgálatok tartására fordíttatnak. — A szóbeli érettségi vizsgálatok pe$g 11, 12 és 13-án lesznek. Végül 30-án a tanév ünnepélyes Tedeummal zá*: ratik be. — Mindezekről az érdé* kelteket s a tanügy barátait tisztelettel értesiti
az igazgatóság.
— Onképzokdri zárúnnspély .* A ku-vetkőzd tudósitást vettük : A \'nagy-kanizsai kegyesrendi főgymuasiuinban nGya korló-iakolau caim alatt ez évben ia uiUkG-dfttt öuképzőkor íolyó évi junius hó 1-én, délután 4 órakor tartá aárttnnepélyét, mely nek aorrandje következő veit:
1. Az ez évben a kör tagjai által készíttetett „érdem könyvet0 Szvaratkó Kálmán, lőgymnásktmí tanár ur s Önképzőkör vezetője mutatta be egy as igasgaiéhos intézett beszédben, mely után aa ifjuaághos intézett szózatot.
2. Ezután következett a főjegyzői jelentés aa önképzd kör müködéeérol. Tartotta Pék János VU1-* o. t mint ea évi jegyző.
3. Feloi van tátott egy értekezés nA haza szeretetről" melynek • szerzője Haad-ler Ferenea, VII, oj t. Kzén értekezééi bírálta éa bírálatát felolvasta Vizléi^dvay Im-ro, VUI. o. t.
4. nApotheoi>istt Bajza JézsettÓl. Szavalta Osempesz SLájmáu, Vili o. t. A szavalat mogéljeiieatetsitt.
5. Az „Apothaosis* eatmú hősi ódának azéptani fejtegetését, mely Szűcs Lajos tanár ur mint felkért birálé által as első jutalomra érdeinesittetett. felolvasta Kiss János, VIII. o; t; a bírálatot padig mélynek alapján eaaa mily tauulmanyra és vas \'szorgalomra \'mutató fejtegetés\' a pálma ásat elnyerte^ felolvasta Sztgathy Aladár Vil. o. L
6. A jutalmak, kiosztása az ifaagatét aárbeszéddal, mely után a jelen volt tanán kar aa ifjúsággal -együtt Ünnepélyes hanga-latban távozott a teldisaitett rajaterambŐL
Nem bocsátkozunk ezúttal aa ttnne-pély egyos réssleteinek bírálatába, vagy {óbban mondva dicséretébe, — oaak auf» nyH jegyzünk mag, hogy aa minden tekin* tatkeu sikerült, mit leginkább bizonyít á fŐgymnaaium főtisztelendő igazgatójának zárbesaédében kifejezeti aaon dicsérő nyilatkozatai, mélyben örömét és teljes rasa* nlégedéaét nyuvánitván a tanulók szép aló-monetele fölött, esael- aa önképzőkör ve* setése és iey aa ifjúság jóiiinyu kiképzése körül fáradalmat nem ismerő kitartásssl buzgólkodott veaér tanárt szépen jutalmaaU.. De mágia lehetetlen meg\'nem eiiilitenüok, i sőt a legnagyobb dicaárettal ki nem emal-nttnk Farkas László, fógymu. igazgató urnák beasédéből azon réast, melyiyel a ia* talmak kiosztása alkalmából a szépen faj* jlődő ifjakat további munkásaágra serkentette, valam|nt aaintéu az igaaságnak tesaüuk eleget, midőn Szvaratkó Kálmán főgymnaaiumi tanár untak, mint aa önkép* aőkör veaetőjének aa v érdem könyv" bs-mutatása utáu as ifjúsághoz tartott beszédét, da kttlönöeen hm ériének aaon kalyél,
i
i""ff--- I I j ^^ I j |
hőséget, fcltiftterithfttlfttt! flUMárott} Urtoit gpr Ülésén meg nem la-Ma|f aforaaág iránt, Ittit tenitó* aláírás .val egy rövidke közle-
* * - ** ---| mény jelent meg, nply igénytcíóu szemé-
I lyem knegemlítéséve loly gyanuétó s piszkolódó dolgok a) d> ib a nyilvánosság elé,

jgéníit i lelkesedni tu46
MtlMctMk mtffck
Jutalomra ® körrtke»<5 őiiképzőkörü diók érdemesittettsk :
Oifipm Kálmán, 8. o. t nyerte aa «ag*tó áÍW fcUjánloM[2 drb. ezttet forintos!, amit olyan, ki h körben legügye-*»bb tsavajónak ttlní ki
pék János, 8» 0, ti nyerte az igazgató által kiajánlott dieakötééü könyvet a jegy-é» titkár) teeudők pontos teljesitéseért. Ilandler Ferenca, T. o tanuló nyerte aaon egy drb* aranyt, | melyet ft\' Beraay Klók at önképzőkör leraorgalmasabb és legtöbb eiedményt felmutató tagjának tűzött ki; ugyancsak Bermy Elek, házfőnök uruak 2 drb- ezüst forintját mint sikeres működésének jutalmát nnrerte Brüller Ftt-lGjs, o. t [ ■
Azon két drb. ezüst fortutost melyeket Szvaratkó Kálmán, mint az önképzőkör vezetője egy lyraí idölteménv szép tani fejtegetésére kitűzött, elnyerte Iíandler Fe-reucz, 7. o. t. Bajza -Apatheosisának" beható taglalgatásával. Brüller Fülöp 7. o. t. mint szintén pályázó uák fejtegetését Rap-| pay Ignác*, tanár ur egjy értékes könyvvel jutallnazta.
Köeaönet a len tisztelt tanár uraknak, kik egésa életük feláldozása mellett még anyagi áldozattal is iparkodnak az ifjúság k«$zt a munkakedvet fokoani!
Tudósító.
— Kronfeld Mór kereskedőt! és caa-iádjat táj latnia* csapás érte. ^Kedves I ieánv a Adél 19 éves korában, hosszabb I szenvedés után jobb létre szenderült e hő J vetkezetcsen 3-án. Temetése 5-én délután 4 órakor less. •»» _
hogy azokra válási íjni* úgy mm in, mint a relém együtt | ér lékelt . j. kör iránti te-ain tétből, el nem n ujasztliatom.
Mint a kesztln lyi j. tanítói\' kor tagja még a rnult évben, nidőn a gyűlésen meg nem jelent tagc/k ell ?oi törvényes aetio be* hajtása tétetett mdilrányba, én azon ellen-inuitványt voltam b .tor tenni, hogy mindaddig, mig a I törv my álfa) a Unitónak biztosított fuvar- é i napidíj- illetékeknek az illető községek részéről leendő pontos kiszolgáltatása iránt érdemleges intézkedés nem történik, a kör ne vegye hivatalos tudomásul a hiányzó agukat, mert a gyűlésen való meg nem jelenés esetére a tanítóra rótt büntetésne :, csak ezen illetékekkel szemben van j< falapja." A kör eaen indítványomat elfog dta s mindeddig ennek szellemében járt el. — Tekintetbe véve azonban a megyei tanfelügyelői hivatalnak ;{. évi; május tí-án vei rendeletét, melyben a fenti illetékeknek kiszolgáltatását végrehajtás terhe mellett/ hagyja meg a községeknek ; — tekintetne véve továbbá, hogy Reszthely város szorult anyagi viszonyai daczára a zalavári gyűlésre tőle telhetőleg pénzt is adott; a za/avári gyűlésen én igen is indítványoztam, hogy a meg ifem jelent s magukat nem igazolt tanitók, ügyünk iráuti lanyhasága fölött a* kör jroszalását jegyzuköuyWIeg fej ezze ki, A kor ezt he-s ítélje meg a t. közön uint • én magam is, kö-1
tagadom, hogy a en< ugyí látszik nagyon L Iszotferáljól válasszanak jelnoverée}.
j V4gre neaig -jje tigyc\'mezletést, hagy kozi&ak még második
lább
legelsődlege t< tel- biró tolltolét \' váj^tszanak fiat acaudalum coram Ennyit „Pro n .
vében.
_]- imám — ratíndáa,^
rendellfezésükijé álló: az ilyj szófiáhéa Ülő!
tegyék rosz ndven a ha valóban nándé* Hírlapi dsbut-ra rete*
mediii, a közönség: ir iá ti tekiatetbőfi lega-
ijp nyelvtani iaaierei
hog[y
aopolo.f a..* és ja maga
Keszthely,. 1S77.I lun. 2
. jí Szeítz Kán | tani tó. íjpoá Kárólyné
f — (Gyászhír Petoní Bosália maga
Elek ii ja-atv-1817 64. érében
jllültr
óra-nyu-mise j béke
lyesléssel elfogadta ■ég, hogy a körj
járt un c-o el ez Ügyben V1
3-áu.
- Béke poraira. «
— Nagyszerű tűzoltó juniális lesz e hó folytán. —
— Vanotti Paine a kir Curia által kötél általi halálra ítéltetett
A klsdedovödának. elnöke, Martin-kovics Károlyné ő nagysága névnapja alkal-Hiaboj rendezett ünnepély tényeseu sikerült.
— Ertesulesünk szerint a daiárdai estély, \' mely szombaton a nagy szél mintt meg "nem tartathatott , szerdán este fog msjgtartatni. —
Keszthelyről a kóvetke\'zö sorokat vettük: Tekintetes szerkesztő úr! Becses lapja 22-ik számában „Több, s keszthelyi járási tanítói körnek legutóbb
a tény ál láu,. azt csak társsdalmi életre, meg nem érett emberdk vonhatják \'kétségbe,
Hogy pedig < oly egyleti s általa
■kik jköunyebbuek ilősaéggel járó liirl orí kimondani, hogj j saját (önmaguknak
jiem kedves őket ia kör megróni Uáindezek utát dom ki, miszerint ugy a jelen, mint al lemónyek igaztalan i uusitó nyilatkozata
A Zalamegyei
találják valamely telepi közleméufTe a pri-az rágalom, .mint sem nagyon is kedves) bőrük, a tanítói tisztefóég és a tauigy iránti tekintetből a köte, oző gyűléseken megjelennének s így ve uiék elejét azon éppen kény láerüséguek, miszerint kényteleu.
tétovázás nélkül ihou-a protestáló I uraknak régibb közgyűlési közágára vonatkozó gya-yisszautasitom s meg
Vilma, Nelli, Károlyi jl Mari, \'Viktor, Emília mélyen jlnorodatt szivv lentik felejthetetlen t« rl«, illetőleg j< juk Bipoa Károly gyój flszerésa urnák évi [június hó 4-én, fljetének " törtcjnt gyászos elhuj ívtát. -j A uiej nak jbűlti tetemei e hó JU&n délelőtt IC kor lógnak a Perlaki jjirkertbe örök galomra tétetni. Az < Ugesztelő szent áldozat ugyan,ekkor tinatik nieg. — hamvaira I
I Perlak, 1877. jui fua &. / — Színeszet ezthelyen. A jcözel muLt napokbau azon i iánk nézve kedvező > helyzetben voltunk. jniozeriiit egyszerre | kéli, még pedig mindé: syik tehetséges erők-kei ellátott, szijütájpul at tartott elő-adást, illetőleg : egyik t, B„ Polgár Gyuláé csak akart, de nei i akadt közöua^ge, mely meghallgat^. Alánban ezen eset fájdalom csak azért tortint, mert mig ez egy. iárt hagytcremb^n; í ikiósy társulata ellenben egy ufonnaii éj ii ett szilikörben tar tott előadást. Miklosy máj>is 2t>-űn rOh ezek a íértiak" ciéiü kii inő vígjátékkal uyitá meg nlóailasaiuak sor patát* A darab új, először adatott ínUuuk \'s a legnagyobb tetszéssel lo-^-idtatott. So t tapsot; kapott kitűnő [játékáért, Komiv )sué, Giezer Ilermin, Arvay Gizella, jKerei czy. A múlt héten | színre került já loncz", - j,Iskario(btf.f I nKépzőit betogu, „Budavai bevétele,u rlla- I com (ísőrü kacsa."—Áz előadások ez ideig | 4 kusouség ízlése szerint folytak s igen jól sí Körűitek. A színkört naponkint ea töpb ej ^ mert a mi nyujiand
J
szül.
valamint gyeráiekéi
ne
n ne*
»•T,
lehetne reménylen&nk akkor, midőn Kő-mi vasné. Csatámé, UpcMjné, Gíezer Her-mifi. Arvay Gtaeila, Ferenezy, Csatár, Dál-nokL Szentesyvel s még tőbe jeles taggal bír jliklósy szia társulata. Ajánljuk e jeles társulatot vidéki közönségünk ügyeimébe is. —• Spectator.
\' r— Ajánlkozás. Egy áatal ember ki 6 f latin o#ztályt végzett. — a a jegyzőt pályára akar kéaa&lixj ; jegyzői irodába óhajtja magát gyakornokra! felvetetni. .Bővebb leí-világasitást adhat a\' bahóti kántor tanító a. p. Geíée.
- Az Apolló zeviemőfoiyóirat legújabb száma követkaaő tartalommal jelent mag: iDSckamann Bóbjrt ifj^fg\' aibumáhói : 1.
I katonák indulója. III dala. 2) A kis hízelgő lucziől. 3) Kacaórságok jBélától. A zongorázok igeu ajánlható folyó-sito évre 6. irt, íél-LÍaLóhivatalhoz (.Budapest. rár országhÁcutc; 4i\'4 sz. a.) kfildeabő | be. Kívánatra a 2ap .finvétellel is kfiIde-;tik. Még folyton előázithetni az egész évfolyamra. | \'V í] T ItJ:"
Gazdám. íp.tr én kere^kedele m Heti uzlettudösitás
| Képdaiócska. II. K IO laaz! tengerészék jjellemrajz llöizí E»v jtipw^polka, Kae>-é# énekesek szániái irat elő6 setési ára évre irt. nekr a

A »zámos lecsapódások, é« az ezzel hideg l^ta^rséklet a múlt faió utolsó (napjaiban a növényzet fejlődésére akadá-lyoz&lag hatottak. Csak az utolsó napokban lordúlt jobbra az[ idő, miután előbb déli inajd ójszaknyugatí szelek némiképpen elvonták a tuisagos [nedvet, melyben a vetések a
több napig tartott, eső folytán részesültek. \' 6 —6 nap lita meleg, derült napjaink vannak, ifl uúsan Ígérő v
.y^ti lehetővé teszik, hogy >s«jink gyorsau iejlődjenek s a kuk orii\'zai o Id ej ke n zavartalanul végeztessék a munka
A gabnaüziotbeu\' a lanyha irány ép bly gVor^an lábra kapott, mint előbb, az felénke(*b hangu\'atj beállott. Némely cikkek m. mázsánként 1 írt. ótí krral hanyatlottak jegyzéseikben. A forgalmi viszonyok tehát a tolvtpnos bs erCs árhanyatlásók következtében zérusra Redukálódták, sőt,, kisebb mennyiségek jeléntékeuyeu lenyomott árak ellett; sem\'találtunk vevőkre
ónyük
Jegyzökönyve.
A zalamcyyei yazdasági egyesület Zala-Ji[/ers2c</kn 1877 évi májún 7-én tar-tott rendes közgyűlésinek.
Jelenlevők.
Arvay Istváu ügyvezető elnök, Thassy Mihály, Skublícs István, Kiss János, Der-varics jíküB, Valentiny Márton, Saalacsy Farkas, Skublícs Jenő, Tiíeodorovics Károly, Zalabéri Horváth Mór, Szigethy Antal, egyesületi tag urak, ez utolján nevezett úgy ia mint jegyző.
Arvay István ügyvezető eluök ur a gyűlést megnyitván, a következő tárgyak vétettek tanácskozás alá s intéztettek ell
JS agy-Kanizsán az 1877-ik évi augusztus hóban megtartandó gabona- és borvá-iár létesítésére a rendező bizottság kiküldéséről;
Arvay István ügyvezető elnök ur előterjeszti, hogy az 1876 évi\' november 6-án tartott közgyűlés a #8j t37—1876 sz. a ho-sott végzésével Nagy-Kanizsán az 1877 évi augusztus hóban gabona és borvásár megtartását elhatározván, s a múlt évi tapasztalatok eredménye szerint netán szükségesnek vagy czólszerűnek látszó módosi-tások iránt vélemény és javaslat tételre Kedecaky Jenő borászati ós Báán Kálmán fóldmivslési szakosztályi «luök urakat felkérvén, az| előbbitőTSz eladásra kiállított palacak borok megjelölése , s a kóstolási díj iránt .á; javaslat be is terjesztetett, Báán Kálmán szakosztályi elnök úrtól azonbau jelentés nem érkezett, — felkéri tehát a közgyűlést Nedeczky Jenő borászati szakosztályi elnök ur beterjesztett javaslata meghallgatásával \\ezen ügyben .a szükséges int&keOések elhatározására.
Nedeczky Jenő borászati szakosztályi elnök ur .által a mult évi borvásáron nyert tapasztalátss alspján tett helyesen indokolt és a mutatkozott hiányok megszüntetésére caélszeiünek talált javaslat elfogadtatván, a közgyűlés az lbto évi april 8-án Magy-Kannuáa tartott rendkívüli közgyűlés 46,49 1816 sz. alatt és junius 24-én ugyanott tartott cendkivttit közgyűlés 7t» sz. a. hozott végzésével megállapított borvásár szabályokhoz pótlólag elhatározza, miszerint a borvásarou aa eladasra kiállított mustra borok minőség, mennyiség as el-sdObsk neve ,. a borok fekhelye, és ara koriliiiiuyes kitíintetésével legyzékbe ve-tevseaek, és éseu jegyzék kellő saámu példányokban kinyomva, a borvásáron insg- i jsleaők között kiáztassanak, hogy a váeá-roiai kiváoó a jegyzékből aa ő kívánalmai- j aak asagfsleiő borból kostolót kérhessen, • aa a eaéira fatálliiandó felügyelőség állal lttiip|gAlflh»aáÉi. — Tovatobá elhatá-
roztatott , hogy a. 1 örök kóstolása csak a
díj lefizetése mellet
a poharankinti bork óstolás diját a rendeaő
bizottság határozza Ily módosítás zsai gabona ős bori vatkozott végzések! lyok sznrínt leendő tartásával az 18761 Nagy-Kanizsán tartc végzésével kiküldőd
bizatik, s Glavina 1 ajos egyesületi és bi-
zottsági elnök ur a
mult) évi Nagy-Kani csai gabona éa borvá-
sár jratai és pecs megküldésével tiszt* mindenkor kitüute galuiával s erélyével a mttlt évi sikeres szíveskedjék, — az
tje jegyzék j melletti lettel felkéretik, hogy ett haza ti as lügybuz-ezen üg^-ot felkarol fa, eredményhez i vezetni eredményről piedig an-
tassék
i-iz egyesület rendezési költségeit a befolyandó dijak
éra előlegesen a mu gabona és borvásár Jő5«Írt 23 kr., a í\'j közgyűlés 3,2-—18771 móben is, még is az 344 Irt 77 kr összes szaváztatik, s iírvay nök, ár annak a kiulutatás és száiu megbízott Belus Jós
azdas^gi Eg^íileí hivatalos értejsitoj^ iH:
:1 kérni
engedtetik meg, s hogy
meg.
mellett a Ndjgy-Kani-ásárnak a fente bbrhi-el megállapított szahá-reudezésével és meg-ik évi janius- 24-én tt közgyűlés 80 számú bizottság ezennel meg-
jegyzésünknek caaa vau. névleges
i
I
jelen végzés, ínég is a
nak idejében az ösi zes iratok beküldésével a közgyűlésre jc leütést tenni iinéttóz-
gtabona és borvásár zon kijelentéssel, hogy egyébb bevételek őt
illetik, magára vállal ván ezeknek fedeaé-
lt évi Nagy-Kanizsai bevételeiből maradt lyó évi mártjus 4-ki számú végzése értei-egyesület pénztárából tn 600 frt. o. b. meg-István ügyvezető ölné ok kezelésivel és arról idás beteijes^tésével. eí egyesületi tag ur
kezére kiutal váuyoiái tvai megbizatik; egy|_ ifzersihind erről a véjjtés kiadásával;Thassy
Írnok, ugy a inegvá-tag urak órt\'esitetnek.
1877.
í lb78 évi május hó-. állat kiállítás és vá-
Lajos egyesUlefLpéfta lasztva lett bizottsági
lOj—
■ A Nagy Kanizsa ban tartandó tényéké sár rendezésére Oizot ság kiküldéséről.
Ügyvezető ciiiöh ur előadja, hogy as 1877 évi márczius 4-i ti közgyűlés IM—877 •záiuu végzésével \'N gy-Kanizsán |878-lk évi május hóbau ai egyesület véaetése alatt jutalmazással egybekötött tenyjész állat kiállítás s ugyai akkor tenyésá állat vásár rendezése elhi tároztatván, a közelebbi részletek megál ipitás^val a földtni-veiési és állaUeuyeszt isi szakosztály; elnöke a kinjevezett biaottsá \\ közreműködésével megbikfitott, mely bi lettaágtól azonban a jelentés be nem éi-ki zvén, saUaségesnek látja hogy a ozél jul eres elérése végett ideje korán kellő inté: k ed étek | tétessenek.
közgyűlés a u egyei állittenyésatés emalééére nagy hordár kai bíró eaen közhasznú vállalata sikan s eredniéuyhfa juttatása! végeit egy érteit mleg nyitVáuujft sziláid bjusaitiiát ismét 1 lavina liajos egye-
I . I ■ ,
stílW^nök uVbsu henyezvén felkérui és ineebizu^eaiat:i közjó elJfl^Btásá^Hii kész haza^^^Pal ű tapasztjjüataa^rezet^^alá ^^én nímt az |lH<8 évi május\'hóbau megtarieudú N.-kanizsai tenyész állat kiállítás tenyész állat vásár rendezésére ezeiiuel telitért és megválasztott ■bizottsági oluök a folyé 1877-ik évi márt. F4-ki közg)-üles 1 S—18I7 sz. a. hozott vég-I zése értélmébeu a kiállítás éa vásár létesítése végett miudeu körülményekre kiterjesztett teljes tervezetej a földm)veiési és állatteuyéeztési szakoszjály és éliiöke, ugy az egylet tagjai közül kiküldött bizottság, és Nagy-Kanizsa város [általa kinevelendő lüg)\'buzgói polgáraiból aiakitandó bizottsági közremükiödése mellett lm egál lfj)i tani, s azt niegerősités, ugy a szükséges költségek utalványozasa végett legicésónb az augusztusi gyűlésre beterjeszteni szíveskedjék.
Miről Glaviva Lájjjes ur a vonatkoza-tos iratok kiadásával, \\jiilamint l^áán lyálmán állattenyésztési sziikosztályi eluök ur is a végzés megküldésével értesíttetnek..
11,59—1877.
I Az lp77 évfolyamában Csáktornyán, csepeg Keszthelyéb tartandó gyümölcs és szől4 kiállításról. !
i4rváy István ügyijezető eluök ur előad jaJ hogy| az Egyésűlcty határozata szerint, a megye különböző vidékein tel váltva éven-kiut megtartaudó gyümölcs, és bor kiállítás a g}ilmölqs termósve kedvezőtlen jévok miatt Isosazabb idő óta mejn nom tartathatván, miutliogy a folyó évben kedvező\' kilátás inuta|kozia, -felkéri;-a közgyűlést, az érin-teU kiállítás előiutiukálatai iránt a kellő intézandés^ket ine^tenus méltóztaasék.
tJgyyezető eliíök ujj előterjesztése köz-helyesléssel fogadtatván, á közg^\'üjés ezeu-iiel elhatározza> hogy a pelyó 1817 évben és pedig ha a gyümölcs ós szőlő termés á kiállítás sikeres mcgtaH iiatását remélletii engedik, Csáktoruyáu vajy a körttlmésiyea-hez. képest Koszthelyeu a uiár megállapított szabályok és ulódoailok szeriut.a gyümölcs és siőiíő kiállítás u egtartassék ; 4-világosan niegérúitvén. 1 o ;y ha és a meuy-nyibbu a jelzett karüimói yekriél fogva a tolyúi évbea iCsáktáruyán a gyümölcs éji. szól lő kiállitks nem is i tathatnék tneá a legközelebbi alkalmas Övben fog aa oűt megtartatni. Al gytlinülcji is saöllő kiállitáa rendézésévál lés m^gtarja ával irvsy Istt-váu, kertésáetl szakosztály eluiök Ur és i kertészeti sza|tosstaly jele i végzés és a ki áliiiálsi jiratok i kiadájiával i legbiaatik, és i kiállitáki tervisaetuek as auguaztusi gyü lésre jóváhágyás \' vójgött lépuuŐ bemutatás, t llvámnk.* [ |
latkj—
H
gyumolff^íaeti pályázatának, s erre alapított tüfuaijaknak kihirdetéséről.
íigyveaeté eléűk ur bejelenti hogy a [dasági egyesület áltai azon néptanítók sércj a kik a kuzsegi faiskolák kexelé-#ében, sfezzel üsszhltapcsotva a tanuló if-I juságnak e téreai oktatásábau magukat ki-[ tíhit^tik h;iroiu renftbeií u. m. első rendű 6 | daxab arany, tuásodrciffii 3 darab arany, harmadrendű ! darab ezüst 2 lórintos ösztöndijat, — még is a gyümölcsíatenyész-tési taáulmányokbau kitűnt tanuló itjuság részére tizeukét rend »eli u. m. a három első egy-egy darab ezüst két ioríntos, — ezek ntáu a következő három egy-egy darab ezüst egy toriutos, *— a többi hat egy-egy dsínyb eaüst huazasaísktondijf alapítván ezekre! $ .folyó évre a pfiyasjui hirdetuióuyt élkószitétte, azok közzétételi s az ösztön-dijak utalványozása iránt teliiii intézkedést
kéri 4- \' I
A jelentés helyeslőleg tudomásul vé- 3 tetvén, a tekintetes alispáni hivatal a hirdetmények melléklésével tiszteiette! megkerestetni határoztatikr hogy azokak a megyei S2M)lgabiró urak utján a hiroetmény értelmében kihirdetés és közzététel végett nnuden!egyes községnek megküldeni, a néptanítóknak tudomás végett Kéabesitetni élj a népiskolálbban ki függeszt otni méitóz-taásek. a hirdetmény egyszersauiud a szaklapoknak is megküfdt)tui s aa% egylet köz-lüpyébeti közzététetni határoztatok.
A pályázati jelentkezések s illetőleg pályázatok bírálata uiegejtésével az ösa-cöndijf>k dicsérő oklevelek kiosztásával a áiegállapított szabályok értélmébeu Amy Iaijván kjerté.szeti szakosztályi btnok ur és a kertédáíed szakosztály, — m ösztoiuUiak be-ezerzésiUcl és Arvay István kertészeti szak-os^tályi j eluök ur kezére szolgáltatásával pedig Thassy Lajos pénztárnok ur tnegbi-zatik, s nundezekről a végzés és hirdet* lóöny kQzlésével értesít tétnek.
13 150—1876 — l^tt., A Galamboki és Perlaki kertek ela-
beíoUt
iránti intéake-
dá iából (íéijrői. ^
Arvay István ug} vezető elnök ur előadja, hogy a te*, /aíaiuegye közönsége ilta- a jgazdiu^gi egyesület használatára átetigedett, de utóbb az egyesület *előter- j jesstése . folytán eladort Galamboki kert* .ünii lejében befolyt ^32 frt 83 kr. o. é. v\'.sáteget Zalatnegye tpk. alizpáni hivatala még l&lá évi január 5» án neki átkttldvén esti uazaoget ugvanzft uapán a Zala-£zer* &z<jgi takarékpénztárba a 43S saámu betéti könyv 4serínt eihelyizte, ebből azonban aa altalaj bemutatott iivugta szerint Szépe Jófjsef vevőnek a tartózatlanul fiaetet t l9:jrL kr. o é. vjeszafiaat atvén a Ga-latnboki kert árából j 813 fi t 00 kr. o. é.
A uépuoitök lés a|é|)i«kolas tanuló) | jtök^ vanj elbalyeavé; j továbbá éltladja hogj
ugTftii a teV megyei alispáni hivatal tek. átküldőt! frt 82 kr. OttMnt 1)870 -é* | bocsátásává aa egyeettletáek törekviéeeit ZaJamegye kdsUnsége által a Gaidasági \' január H-ánl elbelyeate is a meíybtfl Wm 1 eldsegélnj i aándékosett, fél événkÍBÍ ki-egyesület rétére átengedett, utótib aa vett 10 frt J3 kfj össaégnek SsépsJósael j vegye, éa a. sokat, mint kltáló\'ag a gyfl-•gy esti let eldterjesatése a kérelme Iplytán j vevfl réssér tartozatlan kamatok jfejében I mölcsésaet i Idaosditáaár* pxolgáló alapot aa 1876 évi nov. IO-én tartott nyilvános ( visszajárt fia élményként lett kielégjtóséi a f évi szám [adásaiban mindenkor külön Iá-Arvaréaan 1840 forintért {adott Perlaki bematatott i yugta szerint iga zolván p- 813 I tűntesse, szedres kert árábéi a költségek kielértése 50 kr. elkel/ezve van^ — továbbá a Zaj\' I U6O7-I8TJ.I alán fennmaradt összeget és pedig a« 1876 laegerszegi takarékp éa atári 2492 j számtá [ Aa I8J7 évp költségvetésről, évi Deczeiaber tl-én 10275 8iíi aa. at kelt betéti könyiscske átvételérdi, mely szerint Thatsy Lajos egyesületi pénztárnok 150876 aa. a. beérkezett átiratával; 763 a Perlaki sz dres kert árából a tekj. ajjaj . ur az 1877 nrre a költségvetés tarvaaetet frtot aa 1877 évi márcs. 1-én 1170 18(77 sa. páni hivatal Utal átküldött 763 frt. éa 62* ! beterjesztvén annak alapján a Zalanssaryei a. kelt 61 1877 sz. a. bőik tatáit átiratával frt. 20 kr. éj jrflti 1375 f rt. kr. ö^zegétl 1 gazdasági <gyestllet költvétése aa 1877\' pedig 622 frt. 20 kr. együtt véve I3iö frt ugyan a Zj laegarazegi takarékpénztárba évre küvetktzőkép allapíttatptt mag; §0 kr. átkttldvéu ezeu összegeket ugyan e elhelyezte — ezennel vjógzésiieg mégnyug-j J 1-Ör titkár « ví fizetése ( 600 irt Zala-Kjrerssogi takarékpénztárba a 2492 tátik. i - | [. i \' 2-or ugyajjcsk iródai szükségleteire és saáuiu betéti könyvecske szerint elhelyez- A bemi tátott takarékpénztári köny- posta k adá sokra évi átalány 100 frt, te : ezen könyvecskéket tehát a kosgyü- . vecskék jelei * végzés kíséretében Thassy 3-or pénztári ok fizetése 200 frt. lésnek átadván,\'miután 4 a tek. megyei al- Lajos egyest! eti pénztárnok urnák oly uta-1 4-*er szaklspbkis és könyvekre 80 frt. ispáuí hivatalt aa összegek át vételérdlnk\'ug- sitással adatni k át, hogy az egvesüiét to«J. 6-#r, iiyon} tafványokra és az egylet köz-tatváuyozta,,az összegekről, illetőleg a ta- vábbi intézkedéséig a ]43ö .szamu köny4|| Ipnyére 200 frt. karékpénztáH betététi könyvecskékről ma- | veoskében tbg alt $13 írt öO kr.^ éaj 2492 i ti-ór a számat Lásboz szükségleádd napló, —• gát vegzésilég megnyugtatni, azon betétek száinu könyve ekében foglalt 1375 frt. 20 főkönyv s egyéb kímutatások nyomtatén kamatai iránt pedig a határozat hozata- kr. összesen 2 8H. |rt 70]kr. betéti tőkéket j ványai l eszerzésére 50 írt. lát kéri. •\' I minta üazdai ági egyesület Zalaegerszegi 7-er a kertésjeti szakosztály évi m egál la-Arvay István ügy veaető elnök ur a kertjfe megitas jobbítására íentartandó tö- pitott ki ltaégvetése 575 frt. Zalaegerszegi takarékpénztári 438 szamu meget. ériuietíí nül hagyva a lejárt, áa le-\' . j Az 1. 2 3. tétel alatti rendes kiadá-betéti -könyvecske átvételéről, melynek ta- járandó kama okat pedig, azou tekintetből, | spknak évnegyedea részletekben, a 4, nusitésa szorint á Galamboki eladott- kert mivel a meg re közönsége már a kjertek fij 6. alattiakuak a felmerülő szükséghez áréból a tek. megyei alispáni hivatal által | átengedésével és az Egyesület használatába. gépest iddbei, — a 7 alattinak az ulető
* I •• j > \' í \' \' i i! \' v
f V; \' 1 m I E. ZD E T :^ S E IKI
■ I : r - ■ 1
ííT\'Sr I Ú^Ji \' Mllttoiftl-féle
A Nagy-Kanizsa) bankegyesí Jet I lÉV^Jtr* ■■
1 tűi kezdvv betétek után . III \'
gr - D ÍJ U
t\'J- ;]■ \' Hf 5Hb
H jÍ| B ^ í ^
j \' szais i jaionsíák Bojtorján gyökérszesz
fából. kitV .zitésí« és zárásra, világos céá- mtfiff j^^MM 1/1 . . . ^.. , . ... .
. J-,, 1 Ti , 1 . .. >1 gSDM g? V^ig >/ . a legrégibb i.iot\'.I l-.gva. mint » sxoraCrés binacJr uecicaek lcgnke«
szárzölddel befe tve, pr. negyszogmöter MmgtgmXfml<> Y // »ebb n«re Unwuiik, • » benM fugUIl mAmOvmKÍ&+ap*ukaAk. Aluboi:
3 frt. ^SUSUUB^O^, r J létcait«U. ennceatnUása áhjü va<«ridi föltűnést -okoaut n«m —Sulktstót
tr,. h • , , , / k f-i .^DI^uKii 4 / J M9U «»»«jrini; liogj-. fiatal. 15 érm emberek tOfid pár nay tbtt iíwSV
iközouséges ablak lágyság > » Irt- -^éWTJvxS^ tf*\' J / / §*akált kapUk. m«oojltél» ennek, núaxerínt &buólittattam. ■jantaaa®
\' Broncirozutt kifo^dtő eszköz * 80 kr. JQMIMíl^^fiSBr SlU1\'^ J 1 lijryelcinbc a*..U helyeket, boi i híj rügy a/akullnővéa ■lkalinathMM
" , . \' ]. f \' , | q r . • Sm^DBjRUk « I . válhatnék, miután a megkent helyekén, kabar eddig ott nw a bajnok
Fá-Rouleaux-Ök darabja 1 trtlOl o írtig fM^RH^K V ^^V i nyoma m leu vobu ú utbató, vagy l..bb rvi knparáág ntáab ai «rr-l
\' •• 1| ^ JL mény binoi * ■ hatáj magjepő gyora. flajbollAa eOan ruatent ha<in*i
.*\'*tll< T I f ItJUL\'/i á bécsi „Heduiniccbe Zeitung\' ím uda ayilatkuúk. múur.ot a U>j-
: Rudoltshein ban, Bécs mellett ittfl^HH^Mflf ylL \\ - tonáugyükér-esan legjobb mínúaégben as elftaUitó W i a k e 1 m a var/\'
- ! o i" i.... „,UiMcJa II jSS^HKI^BW J p<1 kapható. Kgy palack ám. tObb aytl^en frt hemSUti Wailta—l egySe
bchbnbi unerütrawe 11.- ^gMHBgR J \'..90 ^^ 10 kr. aüi* tabb
Bererülí Ztetetti 1 . Továbbá kapható ugyanitt mindenfele b^toijangySkér-kéadtmeny valddi\'
. \' ■ ---• —■■ ■ I : % Vidéjcí megl endelések utánvét mel- i J^LJ ininősegben mint \' Bojtóríángyükir^cenöce éa boju>tjaacy6kér-olv
loft nnnhid\' .. psrl özöltntiiek ftki&í /^fT^iK^.. i í^MB baj nővejcWaére • a bajnak nép fény éa ceinos álbu adására. Egy tég<a?
JL|. .. \' . ___. ■»r| lett pontos..U MZ OZOIieuieK. J W^Mk «,vl| ken5c8 ára ÜO kr, 1 üvfc nbM ára 43 kr. - Bojiurjángyökér^sme^
AlteSthSérVben SZenVBUOk Képes árjegyzéke, l ingyen; és bérmentte. B®® ^rljHl Mkendc«>. 1 darab 3jFkr -Ib^jiorjángyökér-briliantín sxakaltnőv^
I 393 7_10 \' \\lJCl i* i annak puhán éa mdu tartáaára • annak nép «lak adására, 1 tegetT
, \' . .. \' TtS!?)^1 ^"^BW gr kr. — B<ijtoóángyúkér<bajujKkenr>, Jmjanpfafaéae. 1 tagély » kr. -
meglepő gyógyszert találnak a StÚI\'Ze- ] . lyjBK\' iifff W j.T, olA Eeao-Athanicnne Isgjobb éa legbiztosabb «aKkúa a* alkalmatlan korpa é-
_ „ ...... . rr ■ • /kJ i ■ 5 : s ET5 h B!\' ____muUaxtáeára, 1 üvegen 50 kr. — Purpin, tiszta aévénysaer. uórke kai
negger UotUleb Heriáaub.ail (Schwaiz- ^ J g O s g\'t ^ g- ffij®*^® # vagy axakállnak «x emleti rzim^Saadni. mindw irvány! alkarban) által készitett minden tekintetben I ^ ~>c P Á \\ ^ í fr S: dlifií^m. «»k aaa^ mtoélform tegeaen ártrfnaUan, »n lefjm mi mm a Iftt
- . \\i \\m \' Y £->r O S" a. ^ a i 5Í* S* 3E W ^T ««n a koemut s nagyon tgyneruen kecelendő. Kgy Qvegne ára 1 irt. -
á.i*táimatlan sórvícertöcsébeu, altesti I tn 5 í^yr IIM V áL E,küldéa Té**u csak i«s»ba»b 1 ír. ára (caouugoUnsi együtt* megm
sérvak és anyai bajok cllc. Bitnyit- |. S|»f|.8Íl| 1| I* =: 5= j JW^^S^^^ - —
ványok é» köszünfi iratok . ha.zuAi.ti : 1 I\'8 f 1\'í||\'CliM J Íí Központi S^LllItO-rakfi
Utasításhoz vaunak mellekelve. Megrendel- x.cn ?r& Ll,crss4g ^ o S
iietők fazekakban 3 frt 20 krjával ugy . | •M\'lfe^lífl WÍ \' WINKELMÁYER J
magánál; Sturzenegger G.-nél mint a kö- } c= £ rS rB o , p. £?" 11 | - M I , _ __
vctLfi raktárakban : BudaPe.t«n Tormi- I 5:f ! i* ÍSli^H 159
gyi K. gyógyszertár sz. Máriához Temes- £ ^ | i T g, J g L jg S
vir. Pecher J 6yá6y»erUr ^naiuU j í ^g | ^f^gr j
AXií^^^^íüOöOOOiOO^ Egészségi gysrmek-kocsi k.
I H00EY étiMrsai j
$ mérnökök tős Wazd. gépgyörnojtok L ncplnbíl Ajngliábán M
" Budapesten, üllői | ut I szám. : 5
w W ajányik orazágázedá li«jobbnak ^ A / m í» 7 fI íí 11 \\r H í U a ( £
* ismert tüzanyígot m sgtakaritó B ü \' 111 \' ^ ^ 1 K i 1 ? I *
W 1 \' \' gőz jép iit és felülmúlhattam sziabaflalijiazott L fi
S la- m vasramás csépi 3géptiiket *
ma^ánetet5 szerkezettel és anélkül lejárgán aft és kézi cséplöit ka- • ; ^ Kzáló és arató géfmket. lógeroblyóket, szivat ;yul ;at ] sieűék a vágók at, jj rostákat, malmokat és mindeti más a gazd, géi>sjú cmiba jvágó eszközeit. "^WfBKKL __ w
5 Min<ÍAiiviAmii lAvitiiiank ós legolcsóbbib siskőaölUtiibk. — Bővfebb ^"^^S^MjjfSB^T X
X miliaemieiull javlUlSOK tttdositási»l és árjs|g>k|kl el saiv^^saolgálnaK. \' m >WHilPflti ^
g 389 8—is \' 1 i-5, I I Röbey és Tánsai, I jj.
V . | Budapest fillői ut ij sL ; ^
L. .\' 11 mUltíMi Ji jttaj^a NaoiKáBlLáiii^ | :
átküldőt* 812 frt 82 kr. Összeget 187° rév január S^áá elhelyezte is a melyből vissza vett 10 frt >3 krj összegnek Szépe József vevő részér tartozatlan kamatok jfeiéfa} visszajárt fia élményként lett kielégjté«é( á bemutatott i yugta szerint iga aolván 813 60 kr. elbel/ezve váti^í. ^ továbbá! a Zaj laegarazegi takarékp éu atári 2492 | ssáitti betéti könyisoske átvételéről, mely saeriiil a Perlaki sz dres kert érából a tekj. aluM páni hivatal Utal átküldött 763 frt. fis 62* frU 20 kr, éj Ttltt 11375 fii. 40 kr. ö^szegftj ugyan a I Zi laegarazegi takarékpéaxtárpa; elhelyezte — ezennel vjógzésiieg mégnyug-j tátik.
A bemi tátott takarékpénatári könyrj vecskék jelei * végzés kíséretében Thassy L ajos egyeaű eti pénztárnok urnák oly uta*; sitással aaatui k át, hogy az egyesület to«J vábbi intéák< déseig a 1438 számú köny-j veoskében fog alt $13 írt 50 kr. és [2492 ; száinu könyve jskól^en fdglalt 1375 frt. 20 | kr. összesen 2 8H. íirt 70\' kr. betéti tökéket mint a Qazdai ági egyesÓlet Zalaegerszegi | kertjfe rnegnag jobbítására íentartaudo tö-meget * ériutetfí nül hagy va a lejárt, éa le-járandó kama okat pedig, ázou tekintetből, mivel a meg/e közönsége már a kertek átengedésével és az Egyesület használatiba
Kanizsa) banke^yestiet i bó t\'túl kezdvu betétek után
s iguzgatuság
! Zöld ialousiák!
Csodálatr;
ic údorferstrasse 159
>G<)0öOOOOOOO6O(* Egészségi gyermek-kocsi k.
mérnökök ,ős
ajánlják ismert
Róbey és Tánsaif
Budapest üllői ut 1 sk.
tja és kiadja Fischdí Fülöp NW-KAüitaán 1877
sgtKB a tek. megyei aliajpáni klvatal tek. Zalamegy* kdaOnaége által a Gaaqaiági
egyeefllet részére átengedett, utóbb az egyeaftlet eiőtérjéaatése a kérelme folytán aa í\'St0 évi nov. IO*én tartott nyilvános árveréean IS40 forintért dadott Perlaki szedres kert árábéi a költségek kiél építése után fennmaradt összeget és |>üdig aaTl$76 évi Deczeuiber 11-én 10275 876 sa. ai; kelt 160876 sa. a. beérkezett átiratával; 753 frtot aa 1877 évi márcs. 1-én 117ü l8fí7 sa. a. kelt 61 1877 sz. a. beiktatott átirátával nedig 022 frt. 20 kr. egyUtt véve |3j5 frt 20 kr. átkttldvéu ezeu összegeket ugyan e Zalaegerszegi takarékpénztárba a 12492 saámu betéti könyvecske saeríut elhelyezte : ezen könyvecskéket tehát a közgyűlésnek átadván, \'miután ő a tek. megym alispáni hivatalt az összegek átvételéről nj>*ug-tatványozta,, az Összegekről, illetőleg á ta- í karékpénztáH betététi könyvecskékről ma-J gát vegzésileg megnyugtatni, azon betpteki és kamatai iráut pedig a határozat hozatalát kéri.
Arvakr István ügyveeetŐ elnök ur a Zalaegerszegi takarékpénztári 438 aaamu betéti -kÖnyvfcske átvételéről, meTyuek tanúsítása szorint á Galamboki eladott- kert árából a tek. megyei alispáni hivatal által
| bocsátásává aa egyestlletáek törekviéeeít ! elősegélaí i aándékoaett, fii éven kint ki-í vegye, é^ awkat, mint kiválólag a gyfl-mölcsész^t (Mraozditására kzolgáló alapot évi szám adisaiban mindenkor kfllön kitüntesse.
1460-*1877. Az 18*37 évf kőlteégvétésrőlh . } Thassy Lajeís egyeaülétí pésiatámok . ur az 1877 uvre a költségvetés tervezetet j beterjesztvén annak alapján a Zalamegyei gazdasági egyesület költvétése aa Íb77 évre következőkép allapittatptt meg; j 1-ör titkár < vi fizetése I 500 frt \' 2-or ugyani ik íródaí szükségleteire és posta k adásokra évi átalány 100 irt : 3-or pénztári ok fizetése 200 frt.
4-er szak lapbkra és könyvekre 80 frt. . ö-ör nyom taoványokra és az egylet közlönyére | 200 frt. tí-ór a számadáshoz szttkségl#údő naplój —r főkönyv s egyéb kimutatások nyomtatványai I eszerzésére \' 50 írt. 7rer a, kéi^tésj eti szakosatály évi \'megállapított kl ltaégvetése 575 frt. Áz i. 2 3. tétel alatti rendes kiadásuknak évnegyedes részletekben, — a 4, 8 6. alattiaknak a felmerülő szükséghez lfépest időbel i — a 7 alattinak az illető
i szakosztály wflkságlefe szerint utalványára a pénztárból Leendő kjfceu. sére pénztárnok or a végzés kiadásán ntaaittartk
Pénztárnok ur áital reodkivftU ^ dáaok czimén a borászati szakosutálj ^ szére 200 frt ezöllőmiveeek jutalzaasásári 200 frt. a aelyméeaeti szakosztály rétaén 200 frt tervezetbe tett összegek, mintkovj a borászati szakosztály által réaáletes két •égvetés á melyből a felmerülhető költségek részletesen kitudbatók a megbirálhs. tók lennének, elő nem terjesztetett, — selyméazeti szakosztály működése pedig ,teljesen megaaftnt, a azőllőmivéeek jutj masására pedig csak ís a netán felmert-leadő eset elŐfordultával a kOagyftlés éj. megállapítandó összeg fordítható az évi költségvetésbe fel nem vétetnek.
Ezen végzés illetőleg megállapított költségvetés tudomás és ahhoz alkalmazkodás végett ügyvezető elnök éa pénz-tárnok uraknak Eadatni határoatatik (Folyt fcirj \'
Felelés szerkesztő : HOFFMANN MÓR
folyó évi julius bó l\'túl ÖO napi felmondással (O°0 n n ■
* mm iw
1K " - irt"
n » - ■ ■\' | ---
kamatot tog lizetni.
Nagy-Kanizsán 1877 évi május hó 24-én. 03. 2—3 __| •
Hirdetmény!
A Hagy-Kanizsai takarékpénztár részi vénytársaság igazgatósága, a társaság alapszabályai 10\' §-a alapján, a mai napon tar-! tott ülésében 56b szám alatt hozott hatá-, rozatával az igazgatása alá rendelt takarékpénztárban elhelyezett és elhelyezendő pénz-h b\'etétek után folyó 1877 évi julius hó 1-től 1 kezdve a kamatlábat -7%-ről 6°|0-ra leszál-|ittsni elrendelte ; miről a Nagy-Kanizsái takarékpénztár t. cz, betevői azzal értesíttetnek, hogy a megjelelt naptól kezdve, ugy a korábbi, valami ujabb betétek után 6%. kamat tog a takarékpénztár által fizettetni Nagy-Kanizsán 1877 május hó 24-én.
Az igazgatóság meghagyásából 402 2—3 Daras Zsigmond,
jogtanácsos és titkár.
Mattom-féle
BUDAI KESERŰVÍZ
étkfildik
MATTONI és WILLE, BUDAPESTEN
budai keserllaósforrásoknak tulajdonosai, $98
Altesti-sérvben szenvedők
meglepő gyógyszert találnak a \'Sturze-negger ÓötUieb Hőri^aub.aii (Schwaiz-ban) által készitett minden tekintetben Artálmatlan sórvkenöosébe>i, altesti sérvak és anyai bajok ellen. Bizonyítványok és köszönő iratok a használati utaaitáshoz vaunak mellékelvé. Megrendelhetők fazekakban 3 frt 20 krjával ugy magánál; Sturzenegger G.-nél mint a kö- j vetkező raktárakban : Budapesten Tormá-gyi K. gyógyszertár az. Máriához Temesvár. Fecher J gyógyszertár Maria hilf.
202 6—6

a méltó a természet ereje,
ha az a kellő módon alkalma/JntlI.
WINKELMÁYER J
és Stump Hergasse 13. - — királyutexa 7 sz.
Budapesten: Török J
Alulírott, a közeledő tavaaei időszakra következő egészségi gyermek-koosijAtt ajánlja:
Barna, lyemak-kacaik Mrtftó és chemlr füg^nynyel vaaallvaaytn: legkisebb faj . . , . 7 frt 50 kr, kisebb {íaj . . . . . 8 frt 75 kr, közép nagyságú faj . • 10 frt kr.
közép nagyságú és a nagy, kétszeres di-szitményű függöny nyel 11 frt 25, 12 frt 60, 13 frt 75, 15 frt
Barna és sárga fqnotiak, (Esparto) ét fehér lakoaottak 12 frt 50, 15 Irt, H & 60, 18 frt 75, 90 frt 22 trt 60, 25 frt
• \\ »
Nyári játékok a szabadban, ugymiüt
kerti-eszközük, gum mi -labdák," talicskák kocsik, tttzi-jáiákok, abroncs-játék, teke-)á tékok, hajtó-játékok, s különösen golyó- * torna játékok.
Saámos megkeresésért esedezve Brunner Ch. Budapest, rácsi-uto* 401 2^2.
Bojtorján gyökér-szesz
a legrégibb M6tól fogva, mint s siüraCvés bármely nsaénsk iegsíkere-; •sbb szere útnertetik, $ m benM fuglslt aikiiövM^Mjafukuk áluks iéteniteU: ftoocentnilá— ilul v»3ódi filtfiaiit-olucá (farrt Itgy Man/ir», bőgj-, fiatal. IS éves epUierek HHrtd pár ny alatt líarilt s/jtkált kaptak. Uizonyitéka ennek, mbzcríut Wm»itntt»m, »j«uUa»» figyelembe u»d helyeket, -boi a haj-1 vagy eekállaűvé* idkalihatift&ai: válhatiiék. miután a megkent helyekén, habár eddig ott meg a hajnak; nyoma sé lett volna is látható, vagy több M kopooaág után m aa et«4-mény biztos • a hatás maglepő gyora. Haj ballá* eBoo tüstént heetnsl Még í bécsi nMedbinÍscbe Ztdtung\' ii oda nyilatkozik, misjwr.m a boj-: toijáugy&kér-esetz legjobb niia/ieégban as eHállitó W i ■ k • I a s v r Zj nél kapható. Egy palack ám, több nyelven irt használati multa— 1 ejfySO 90. kr. Postai küldésnél 10 kr. csouiagolán dijjál tSbb.
Továbbá kapható ugyanitt mmdenftlo bojtmjanfyókér-kéazitmény valóéi. ininőségbeu mint : Bojtóriángyükér^cenöc* és sMf\'
haj nóysertésére s s hajnak szép fény éa csinos állás adására. Kgy tég«ii ksnScs\' ára 50 kr, 1 AWk ol^ ara 43 kr. — Bejlvfjángyök4r«eemebqee frttdkendcsi, 1 darab 3vkr"~lk^tor|ÍQ|)4kéHihluőtia yraksOnövésziái re s annak puhán és amu tartására s annak szép alak adására, 1 tsgsh 40 kr. — tí.ijtoijángyókér-bajosxkenS, bsjuszp^dréae, 1 tagély Ti kr. — Eeao-Atbenknnc Mgjobb és legbiztosabb aeiküe as alkalmatlan karfa el-inulaasláeánt. 1 üveges* 50 kr. — Porgin, tiszta Dúvényaser, ssfirks hiy nak vagy szakállnak aa eredeti szint visszaadni, minden in^ásji alkatié* szak nélkül, minélfogva teljeseu ártalmatlan, esm fog)a meg sem a bárt sem a kflrtnüt S nagyon egyszerűen kezelendő. Kgy üveges a ára 1 ürt. — Elküldés végett csak legalább 1 fr. áru (csomagolással együtt) megrts-dslések teljesíttetnek. Használati utasítás különféle nyelven mdkief ve van.
Központi 8áülitö-raktár11,OV11
thM Nrtta t
fttr**) WÉiyWmlWKir üj»lrt)«há# ítMi* MS Ilim
ElíflzsW*} Arak i K^ íw | fr» NMm I frl Nsfjsé tort X frt 60 kr mrfcftaytk: 1 tMiWo* ptMMr tfj—M I & MMn todftttsati I kr
•éljsféij 30 kr IlyttHAr: PillUoti 10 kr •
KÖZMŰVELŐDÉSI, TAB
A Zitlamegyei Gazdasági Egyesület, a n-kan
24. szám.
Nagy-Kar
Haszontalan elmélkedések. (s-r-yO e szentebb ügy, van • polgári, és felebaráti tekintetben izeniebb kötelesség, mint az árvák tortának, vagyonának biztosítása, szóval a gyámolitásra, istápolásra szorultaknak olyasban részesítése ? Ez az államnak saját érdeke, s a lmma-nismiis irányábani legszigorúbb, élengedketetjen kötelessége. — És rné^; is, szégyennel, fájdalommal kell be vallanunk , bogy hazánkban az irya Ügy oly állapotban van , hogy auuak tisztázása teljesen lehetetlen: i2 árvák csak nem átalában rövidséget , károsodást szenvednek. Valóban, ha valami még köthet bennünket ezen nyomorúságos élethez , egyik legfőbb indok gyermekeinknek ily szánandó sorsra juttatása , véres verejtékkél szerzett, és megtakarított filléreinknek hasonló kezelés alá jutásától való. félelem. t-Ezen szerencsétlen szánandó állapot az 1861-ki kilenoz hol napos rendezetlenségben keletkezett, a megyei primitív kezelési rendszer alatt fokozódott, de a legsúlyosabb csapást akkor kapta, mid^ir>a közjegy-?ő? intézmény félszeg felállitásával a hagyatéki ügy a k ftzjqgy zőségek
táplálására fordíttatott,/^
Méltán feljajdulhatunk, és jogosan kérdezhetjük; egy szegény csa-ládfő éltével, vérével áldozva a hazának | magát, családját véres verejtéke. megérdemlett jutalmával táp-; látva, filléreiből a haza szükségletére évenkint pontosan adózva , halála utáura még azon megnyugvásban Meni részesülhet, hogy gyámoltalan árváit, azok filléreit az állani minden véletlen éB roszakaratu károsodástól megoltalmazza, és pépig .állainköty\' Bégen, az árvák terhejtetése, az igeit is szerény hagyatéknak telje* fele-fcuéaptéiEfe nélkül A szegény bon* polgár, egósz éltében az állam iránti
kötelességeinek rábja árvái szinte súlyosan telenek azért, hagy
maradt fillérjeik kez^il re jhssanak.
\\/j jtSIű JLwALí
SitrtacrtM Irtát: F!«»á • {*|> ipÜtni réreet íllet^ kÖtl«máhj^ klM#w4Ak •
Uj r^mliái iilet* 513 vt B4rm#nMtl*n 2*v*lel H*í i«m«ri l-x*kMI íogaHutafck KAiírctok tim* fcSUttuek.
riMftltált |tirwtn«k Wtics Mór Bécs II Tlfcmuuw 11 I Um h éf Un* Budipenen fQrtK-utc** I « OppelUk A, Bki
8tob«abfcft«i I
EGYÉI ÉWDEKa
SAD ALM jl m G AzpÁ fSíz ATI H ET I LA P 1 zsai tiszti önsegélyző szövetkezet és \\öbb má# egylet hivatalos közlönye
izsa, Szerdán IÖ77. juniiis 13.
IV. évfolyam.
b holta után adózni kény-szíüójéjk után
Távol van tptür dolat is! a közjégypői kikelni. — EJIenktól nosságáról, nélkülozlie
győződve, nem bírunk eléggé bo-Bzankodni a törvényh( zás azon ferde felfogása, és Int^zkea^ se miatt, jhogy
a közjegyzői insiitut módon léphette életb
n kényszer ál-nkiszerint a köz-a hagyatékok
lező használatát a törvényjavaslatból törölte, s ez által azo lapotot idézte elő jegyzőség kénytelen tárgyalásából táplálkozni, tehát! közvetve az árvák vag; ronábói magát fenntartani. —
íi
Elismerjük azL jegyzők j az árva ágy sában igen sokat tel naponkint, örömmel rünk olly közjegyzőt, az árvákra nézve v de soha nem birunk azzal, hogy midőn az kinek, njég a gont>8 mazására is közegekejt lamkölts^gen, éppeu árvák legyenek arrja hogy saját vagyonukjl] azon közeget,) mely tisztázza, s ezzel az nevezetes jövedelmet
Bármi csekély le mit az árvák éljd rásí jé ben, visel ni tar cozn
érái án
esetre e^y oly k az állani többi ] nezedik, igazságos hogy éppen, a sujtaa&auak ily külüi i az államtól, minden k lást, goötíozáHt jogos igényelhetnek
llöji ^oli ini
ú
A „<2ala" t&rczdja.
Miről Petőfi annyit énekeli
\' — Vwzavidck, —
Szép róna föld, te pupcla végtelen, Kebledre, bogy egyszer már eljuték, Légy im köszöntve tóiéra a áldva. hisz\' Mint gyermeket vonzott a vágy feléd — Lágy Udvöiölve róna táj 1 Rajtad a válás mitse fáj.
Szülőföldem vadregényes tája, Kéklő begyek s erdők messze élnek — Sírva jöttem ölükből te hozzád 8 bogy itt vagyok, most örömmel nézlek. Légy hát k&ízöntve lóái táj Ifóst már a válás mit se ftj:
Csalfa képek, rengő délibábok \' Szép tiazája. mtt hoaaasz nekem ? Vándorodnak fogsz-e enyhet adni S így miként most: áld-e énekein ? Bizalmam oenned róna táj ~ Többé a válás mit se fáj.
Kalmár Béla
Kaouiárból rOMUpnr.
(Omni)
BwléktfMnfc régiekről I Az éa Srega^ém originális magyar i«Wr * volt tetjes életében, s most is aa. W p«4k már #|yan iád* — aa Isten tartsa •lg maca sem tadia évei saámát
Ammyi btsooyoe. nogy • XVlU. század em-bsra, mert iL Fsmos királyra jól smlék-
k még. a gon-i institutip ellen fg annak Iliász- i lenségérSI meg
iót ily! felszeg annak köte-
hogy a kőzik lebonyolitá-tek és tesznek lj|evalljuk, isme-kinek eljárása jóságos áldás ; meg barátkozni állam miiiden -zfcévftknejk oltal-tart fenn álul gyámoltalan kárhoztatva , ól tartsák fenn hagyatékjokat államnak még is hajt.
^yen is a dijj, költségek . fe. üti, az mindeu-is teher, mely árdira nem ne-íyos-u tehát, íoltaiiiij árvák toherjrdl, kik telhotőj bárto in és kivállóan
szik. — Hogy korát élfel ad te, omiét óredt mert nagyon szerettei imt gáti fiataluli| ; ezalatt egyre öregfedett,Ügyre felejtett\'!végre * \'" " " \' \' * is .elfeiedtel
emlékezem Idevá-oiiomtian történt az
tulajdonképi ízttletésév^t Egy jó oseményijs gólag. Még gyerm\'e öreg úrral. \' I
Volt neki Vasmeg kluek lelke saintén tnegl mulaudé testéhez pántol gel annyi ideig kiállta a
Ka -egyszer meglál ogatta az ^regoU
ében egv j5cscse, shótős erősen volt bogy az.öreg-veíípuytJ
Aa óttani urak, ismérv ea úttal akarták me Ab egyik meg is ke déssei lordul öregapám — »Ügyan kére) •satendtfa ?u —
„Hetvenöt, öcsém kaagon aa ifjú agg. — „Bolond beszéd lM ssankodva aa Öreg j m< rt Vei idősebb volt, s d cjak mondta magát*
Azóta ez aa öesesé i egyedül áll, egy erős .sarja. —- JéisQeu isaik,
öregapám bibéjét,
tiidni I iéveij számát trétát ü ily kér liscséhez :| speotabilis, hány
meghajt\'s most. Ibnlaoék utblsó férfi iídtt elvÁsbtt barid a „liunctnt kbldus- nigyurat, *
ijraokja — pipát aj 4 neideséig el-a i jonzág koldus
jussát, miközben jól világot," szidja a sok kikkel 6 — mint mond ibi sémí cserélne : kát hozti 4.} törlését, miáltal saerinti botra jutott* Egyet-egyet ii tt jól |4fmrag-szik j s úrf láttáik : ez azdlAroyftség egéaa-tégére válik,
figy izben aa afiáft vaiácui láiam éfts^
válassqlt; érues
sióit közbe bo-öcé<58éuél jjjÖ év-betvena^ttdnek
Ezen állapot tarthatatlan 1 ezen jrilYO^^V.\'*^^0\' MM: és pedig gyökeres-/orvoslással V Az\'árvák Ugye aüás^ék vissza tjálje^én Ll^a íiörvéikylűjazésnek, mi ?í$^!fhpbyivalj szillcnégesebb ; unvel a telekkönyvi j keresztÍUvitel végleg úgy is oda kerül: i ínjeinhyibpn. pedig a közjegyztjség \'hagyatéki jügyrek nélkül sem e^«rendö Líoglnlkozí\'.st , sem kjellö jövedelmét ikem kan , terjesztessék ki {az inBtjtntió kpte ezö erővel, mert jjelenlegi | szer. eaietében az egy valóságos t«3rvényho/ái»i Cu-rioBum a jogügyi {sivili ntio színvonalán alél, mely tekintélyét, üdvös hatását szervezjéténejk félszegsege miatt már keletkezése! dlőtt Elvesztette.
£?en themát folytatjuk laltek. szerkesztőség szíves engedelme veji.
tu^kkar (soprau éá alt) 6. Magyar da-czimbahiiou éa gordonkái!, zoogora-
Uélyl ém inegjret .hlret;
h- iskolai órtcjaitéa. i A n nizHai polgári fiu- iskolában az évi rendes vizsgálatok! június kán veendik kezdetekét és t
e hó
gálatok június 29-éá fognak tatni Ének; - zene- 4- és 82 tal i sszekötött zár^nnepély juiiii.s 30-u tűzetett ki. ilind
at. ezen
kani
teán
25-ig jbezárólajg. A mag
ez.
szülök és tanügyi); íel tisztelettel íkie^bfvatn \\ÁÁ igazga
— lökő liji ór te sips A sai polg.f isk. tantestül
miniizteri engedélylyel
^gy-ka 1676 7 hó 16 ártanak ánvizs-raegtar-avalat-napjául ezekre arátok ák.
os ag.
ok s~ámár<
Rendezett
nagy it által felserdült tanfolyam zárviz»gája | jukiius hó 17-én reggél fél 9 órakor,a városhájz nagy térniében fog j uit-glsrtatni. ni s\'Üh\'5k és tanügy bar fttdk ekém tele• tel meghivatuak | r\' j \' | \\ A\\ )r<l<j. luft. Idillvy
re a t el tisz-
lük
(FoyyinjMziumi Ískrünnopjóly-lj A nazi\'kat.iisai kijlh. I\'dg^in jákiu m kárüjnn«-péfw t. hú 8-án tartatítt Jnoc a ey \' dissteirinébeii. A u ŰHurb^at
U111
voIM í
_ intiázi-kFvetkező
A rtií)gyit| orvol olrititta|tteki n lori4á»t, Sxegé:iy öreg mar a rl^vén voít, sznhii egyet is alig tudott; de|;ezt|aa egy Leél;jfelhasználta iarra, hogy bartí kért. —■ Horn merték az| orvosi renedel|tet mcwszagni. \'Ugyábakkor menjt oda T..C .. k|^njzaai orvos, [az öj*ognok kedves iházibar^tja. Odá lépett a haldokié öreghez s kord\'
|— -Ilogy vau keavc.si urambátyám Vu Az Öreg ár nem ináhaú ÍUo szélt, hano Ti..Unok | is azit mon odafordult| a jelpnleyőlihöa. s jmontlá, nogy hiiizzauak csak neki. M íst már Úgyis uiinü-egyít P-I síikor az Ör a fekete borral, tcjlt ipohár jtartalmának felél roinocÖ ajkain ál boDoaBóltá : nUost már npin halok niegtf sőhajtottl fel könbyebbt |te4| — Mitideilúap fekete bort ivott; i ojV h$t alatt a ísár-
Müsór: 1 Honvéd-induló : eldsdja a fenekar. 2. Vadászok búcsúja, Mendelsokn-ÉóH; elóadjs az énekkar. 3. Nyílány Suppé IPajkns diákokw ez. wpereitjéböl ; zongorán úégy kézre nloadj<ák Berecz Imre tanár ur &s S^ocker A utal VII oszt. tanúié. 4 BLol-dus-énsk. Arany iánoftél ; szarul Ha Szmo-dics iAyfafr VÍt "azt taunlé. 5. KettÖa Euryautc dainiűbol, Webortol előadja gynriue tok; ca
kísérettel, előadják Vojnits Imre és Mor yátli Öyörgy Vili o«zt tanulók. 1, Velen-L-zei karnevai változatokkal; hegedűn zongorakísérettel, előadja Kiss János VIII ost. tanuló S Az együgyü paraszt; Szentjóbi Szabó Lászlótól; szavallia Kécsei Ed V. oszt tanuló. í). A yirágnsk megtiltani nem leliet , népdal átirat Hőgyészy Jakabtól; zongorán etóadia lCeindl Ármin V oszt ta-i nulo. 10 Gauaeamui igitur; előadja > az íjénpkkar. 11. Adagio Scfiubert F. C. moll ^ühaiajuból, zongora és harmoniuirtra átírta Beinhard ; előadják Berecz Imre és May-wald József tanár urak 12. Kar a Trou-badourbó.l. Verditől; előadja az ének és zenekar. ■ —
A mű soroz ni minden" egyes darabja Berecz Imre zenetanár és Grossinann Ig-nácz iőgymiiasitnm fáüár urak vezetéss alatt ügyesen adatotl: élő, s a nagy számmál j megjelent közonsóget többször zajos tetszés jftyjilvánitásokra ragadta. Végezetül Farkás Lásjló, íőgymná/.íumi igazgató ur fejtegette szokott szelltíiugs módorában a gymuilriumi: I oktatás és. nevelés csélját, különösen én- ■ ] ack ideális oldalára mutatva, tneiy nem a mindenu&pi, hanem a benső embert tartja szem előtt s mint ilyen ; a gymnáziam mindenesetre a tudománynak iskolája s. fejt. |á beszéd zajossu megéljeneztetett.
.— A aagy-kanizsaí tornaegylet e hó 11-én déíátin 6 órak\'pr nyitotta még uj toir-üahelyiségé^ a községi iskola udvarában.
A Itízoltuk ünnflpelyft, mefy valóságos népmulatság volt z«akfútáíy, szamár-futtatás és más nevétteto históriákkal, Kz idő kedvozése mellett roppaut számú népség jelenlétében megtartatott}) ós féuyespn elkerült. Á rendezés főérdeme kétségeuUí-\\[ül AVucdkícs urat illeti, ki az ily népiuM-1 itHágok programTnj\'áuak. össseáUitáitáb^n valóságos geninlitáftsal szokott eljárni, A jövedelem nyilván nagy less. Biztos ada-\' iáink - o felöl még eddig nincsenek —
— (A hivatalos lapból.) O Felsége a ; király, a vallás- és közoktatási magyar mi-j | ni sterium előterjesztésén^ dr. Kovács Z«g-j. íjjood péosi püspököt nevezte ki veszprémi ! püspökké. —
Méqjelent : A légnyomás Két nép-1 wfierü olűadásbsn.i irta Witt Fülöp, vlra 80 \' ki. A tiszta jötedclem — á kis munka 1 löoo példányban j nyomattatott — a szerkő által a török sabésiilteknek van szánva, i A munka Walbaoh Mór urnák, a hely t4li tűzoltó ogylet elijökének\'van ajánlva.
yesátegettc\' ja hátnl m á telelep holott
:lta fi „BóH!

dfstj is eutánczoltia voln
ünqkjái kökől ec én vagy
rét: széni hto
g -érék ; piert lcUnoblűt o^ketujdoiin s nóinetcj. Vpfem élgetj s é\'n. diindon
tasti alkoMaá-magbetogedett.
lgatoin.jl —i E ötének mondjta mar ; vá toaato dus életet\' élt. KulÖn hillgattaoL nítkojr elmoj ki tfzdárbóí lOldelur
Itaig luzgyok- ifjú bán a phiips^phíkt. elvi stuniumQól! secunda
Cffssisná végsés tÖkiéUtesI volL - Ajt a péjáAuy beiesWérli itj iL biris kézi marad, nen vjUlijk bejosüUtére |
. ,- . * iL... 1 .Ilii_ it, 1..: 11.. , il i I i illiL.VI Lr.íií i-
T
gonii különösen szo->k áil (ogtoagyatjabb idni
OzsáUr ódákig 41be* -za^m oly érdekkel töspi epiisddj át el-dbanJ jsseméciyezbsn Inöt f erdeksltséjggol idtal t hégy^n lőtt ő
íjoltmuof 90prony< Atoennyáben epéUt be» yja látva, hogy ha tovább is fiira-lik bejostilitóro
kntyabőréikek, kivette az igtéaetbő| U [<Wapámh*n mindazonáltal megvolt la knagasnbb amhitió, s erősen protéstáh, hogy Őt atyja Verbőczi-mélységes tudományának titkaiba beavattathi nem engedi, mikor ő arrn ugy szomjazik, mint a ssép, hJrÖs patakra a szarvas. — Mind hiába 1 A büszke I tteiues lioin engedte, hogy fiából kniiit mondá I— Qmberuyusó lzg}*en; na-nómlj miután egy rokonearedes közbenjot-tóvel 3 mérő zabért a katonaságtél >neg-•vívltótta, a bpldog emlékjH Tononári Festetics ígróihos adta canc^listának. —
A fiatal iródiák csakhama*- kedvence Ion a kedélyen grófnak. >— Végre any-hyhra megszerette a humoráról híres osfn* joelhlát, hogy 2 év múlva kinevezte kasz-Inárnák. — Mindenki csak báiUult; iáit akarhat a gróf ezzel a kopasaállu fiatal, alig jiS2 éves suhanoscsal ? de egyetlon egy ietoipér sem irigyelte ueki. inert mindnyá-[jáii; HSereUék. Maga pedig annyira mert-jjedt a knssnári decretumtél, hogy legafil-xAtosabb közsönelter visssakttldötte a gréf-nak;\' mivel alkalmasint elméltóztatott nejki jtéveeateni a uevet; hisn cancolistábd kasa-ínár egynaerre nem lehet senki, hanepn lelőblf pajtabiróuak, meg ispánuak kell len-nío 1 í— Érre a nemesi elkü gróf azt felölte hogy ha egy hét alatt bele nem fii a ksija-Inári székbe, majd ő illteti bele ; de ast jnem iogja megköszönni. — Ilit volt taft jtautiioc a : nyilt paranosuak engedelmeb-ikedoío kellett.
f A kinevezés utáu félévre — élt esap-jvblj -4 megnősült. (Ugy tessék vonni, bog v lakkor még aa okos emberek is megnősül-ltok; a níodern tilág ezt Kolondságudt
- Pártul vUiflkiállltái 1878-btn
Kanizsa város polgármestere a sop* helyi biaottaág megkeresése folytán ált intézett a helybeli köreik edeimi ethei a jövő *évi Párizsi világkUlK-i\\ való résivétel érdekében. Midőn igyjiít* tudomására juttatnék t olva-ui»r egyaiorstuind tudathatjuk, hogy et Qutmaun Henrik helybeli, ország-,e ismert csége tevőleges részt fog ti a kiáUítáaou, a mennyiben a faipar Mi tárgyai között egy óriási 1000 hec-emyi (a iiael 2000 mázsa) hordót fog iitani. — Örvendünk ezen dicséretre tó kezdeményezésnek s hisszük, hogy evezett czég kiállított tárgyaival becstt-tog szeretni a magyar iparnak, mint lutt itt is kitüntetésben fog részesülni.
rendezte^, u in lehetett Tolna
—J (Hymen.) Toppler István, gymná-mi tanár eljegyezte magának Márkus lilia kisasszonyt Székesfehérvárról. Tisz-t barátunknak fellegtelen boldogságot ránuuk frigy éhei.
n
— Fényes fóurl esküvőnek volt tanuja utols6 napok egyikén egyetemi teiup-ai Budapesten. Gróf - Feaztetics György kuyát Georginet vezette oltárhoz a ma-jar nevelésben részesült Kinszky Zdénko röf. Az Unepélyeu. melynél az egyházi szorítást Czibulka Nándor egyetemi liittanár kgezte, reszt vett a fővárosban tartózkodó \'isztokratia teljes számmal, Majláth Györ-yöu, s Tisza Kálmánon kivüi ott voltak a \'eszteticsok, Szapáryak, Ziehyek Erdődyek tejeikkel együtt; a ióriiak nagyobbikra ráfogó díszruhákban, a hölgyek— köztük Audrássy Gyuláué is leányával.— pom->ás selyeiuöltözékekbeu. A meuyasszony így szerű tehór atlasz ruhát viselt gyöngyvirágokkal disziive, inig a vőlegóuy szintéu magyar diszöltönyoen volt. Az ünnepélyre rendkívül nagy számú közönség gyűlt össze, mely az egyetemi templomot tökéletesen megtöltvén, a templomban való maradást a rendkívüli hőség miatt csaknem tűrhetetlenné telte. A szertartás majd másfél ^órát vett igénybe, („E—r.tt)
szakértőké 1 iani, mert oly [6\\ rendet vei <mj ként még a tánczosoa sen tévesztették el: latság mJ b. éjfélig í tartott, hon térve, telt. lám Jíssoí ablakja telegtek. mej köszönvén neki fjtradliatlaa
ügvasebb Dltak azok kevélibé ÜgyM — Aj mjt] oét viSpsaj slattl tiss*
kormány; UJrdkvéae íoIrtáA aaon körűimén?, Bukarestbe érkezéskor Mgyuerfles U, hogy a jengeri hajóeái s VSUm aa osztrák I tátott. — A budapesti egyetem aa évi
búzgólk odólmunkálkodását, melylyel min denkor ahol és amikor csak • llcaloin Uh nálkozik a leg lagyobb tevékenységet f< ítiUiJ Soraima aaon óhajom kiiejeaéiévM zárom bp, vijha aa ily derék honpolgárok, mini t( íídára József ur, Sebesjtyón Mihály urak okáig] jié sokáig| dljeuek I kilétén velünk
Frilílrick Fb|renc|b.
—r sten áldása, a mikor nim is várja az embei. Bú ony Uzlla László uram, íirjs az „Ellei ÓrM, se gondolta volna, hogy még édes apii öiöinükbeu is részi sülhessen 2 nem volt gyermeke] nem is bisott már a jó szereneséb m, hajiéig hát a gólyamadár róla sem fele* ikezett el. — így eiett az eset, „Keletuben olvassuk. Nemrég a keleti vakut i ressóból Kolosévá r ielé haladó vonalán sgy harmadosztályú kocsiban két nő u azot.. Az egyik karján egy kis osemetót ring itolt. Kocsárdon a vonat pár, perezre t íegá U s a tisztességese n öltözött anya ud .\'aria tau megkérvén u li társnőj ét, hogy adlig inig\' visszatér, szíveskednék gyermek* ie t ilügyelni, a coupébpl kiszállt. Perez perez ut m mult,|az indulástj elző harang megkondult e gy éles fütty s a vonat tova robogott Kok zsvár felé. A helyette* anya Kolozsvárig c iák elringatta a kis árvát, de ott nyomban felkereste a rendőrséget, hogy átadja a gazd Ulan portékát. Mert hiszen 6 ugyan nogyoi szereti a gyermekeket, de liat Isten ne vegye rosz néven, neki is elég vau a j >ból. A rendőrség alkalmaz apa és aéya \' itjáu nozett, hogy ipgyen, aki addig is, | mig a vizsgálat tölfiidi az igazi anyát, gondjá. i nevelje a kis nleneznekJ a mint ehríí így maguk közt löpreuked^ néuek, tanaki duának a hivatalban, véletlenül belép £ illa László uratp. Az alkapn tány az „adj istenre* azzal mondott „Ích ui istenttf. nosv hát hiba vau a kréta]
»__,_« . ... , .. i Q1; ■ gadj istent", hogy hát hiba vau a
Tapolczarol írjAk nekünk: S«vm- J^ J ^ ^ MtOndL WonM .égét luuerve. bitor vagyok egy ki. udó- Ual|a L^ho| ^ ff " it
.lUml "•giaU.ií", uiMnoriat I.l\'ó3-Au » I k(jre Btl|k ;Mlló megdöbb.n. tflukoík, helybeli tuzuJtóogylet » vAro. erdejében U- I ^ ,ik itAn ^0,0, B a ^
vaun kirándulást rendezett, mely moud-hatoin — várakozásou felül sikerült is. —>
Ugyanis korán reggel indult el az egylet, sok lobogóval helybeli kitűnő zenekarunk kíséretével.
Dóíutáu egy órakor úgy a helybeli minta küinyékbeli* polgárok szép számmal voltak összegyűlve, kiket is a rendezőség éljeniéssel iogadott.
M. e. 3 óra táján derék saolgabtrónk tettes. ild4m József úr t. családjával szerencséltetett bennünket, kit is Sebestyén Mihály a tűzoltó egy let parancsnoka rövid de hathatós beszéddel fogadott, kérve 1 őt az egylet uevében, miszerint az eddig irántuk tauusitott szivélyősséget ne vonná meg továbbra sem tőlük, mit t. ^dáin úr válaszában tenni megígért.
A \'mulatság kedélyesen folyt, és csak az volt kár az egéuzbeu, hogy derék honleányaink közül egy- némely a rangto-kozaios válaszfalat szilárdan támogatja, mi által többen megjárták midőn egy ily orr-fintorgató deluőt táuczra akartak felkérni.
A táncokat, melyeket Stitz és Gúth urak
mafjrar Uo/d Ulkelési aa yafnak magyar I torául Hoffmann Pál vili—tafott meg szünet iJ has|nájlni iog. A jövjMÍelmet na- f Eugénia franczia e scsászárné ielenJeg 8p*
ban tartózkodik^ hol anyja is (
r0li azon 90,000 Ért év
szag, mélyatj a dunag<! zhajozási társulat l.B00t(XX) maaaá kémia zaáíliltása aUn tartoaik fizani J s mely aek elsí rézzletei tényleg belolytaK. E ténfek alapján remélhető, hegy a Vállalat is államsegélyt jA-vőre ali| va^jy cfsak igei csekély mérvben Az] enbloc elfogadott
fogja ígé nybéi vénni évi ielen tesl
leg biztosított 0aa- I nyolországl
jelen Lésből kiemeljük, hogy a vülaiaC mely a gazdasági helyzet nyomasztó voltát szintén ériezte — aaáiiitott 212,503 személyt J 11,57^ írt. 36. Ikr. jövedelemmel; 90.708,295 kgjr. árút zMfiW írt 72 kr. Í6-vedelamiheljlés! 36 7671800 kgr. kőszent
— Pata Vilmos, kinek tffténetkdojvei h, aánkban is általánosan ismeretesek, mu halt — Reményi beredfjét agy barát] 4800 franknyi követelés 4iiatt leloglalutu
A kanl/na! tákarékp^DElá ré^zvéujUrnatiig 1871. évi májas han forgalma.
Bevételek
69,306 ftt jövedelemmel vételekkel ait összes
meg egyébb ball az | összes nyers jövedelem 569,192 Irt |2 krajoaáira rúgott, melyből 286,885 Eri 3$ kjrt von kiabás; tehát a tiszta i frt 94 Juj. Ebpólj kamaU elsőbbsá,
I CT I 4
KII
H
le az összes üzleti )vedelem : 27^,356 kra 8254 frt 10 k. s Misojrolt kötjrényak beváltására
181,987 Tift 93 kt fordíttatván, szelvénybe- ,____ 9
váltásra bedid 1É1,781 frt 77 kr szükségei- I Kötvény és váltó kamat sa. tetvén, maraot iz állad terhére 88,108 frt | Előiegezéai 66 kr. A iölmpnlvény a [felügyelő bizottság
Pénztár maradvány 1877. tói I / \\ április 80-án 194 810 46,880^]
Pénztár számla 14. Hitelezőnek Betél számlának Váltó . Kölcsön
utóvégre is minden tréfának fele igaz; lialla László izive megesik a kia\'csecsemő: mostolía sorsi u s rüvídeu fölcsap apánakJ Tussay Gabo: alkapitáuy kedvet: zap erre s| iniután la he tő, hegy a gyermek még nem. észesttlt a keresatség szentségébe, ajánl-j] kőzik kereszt ipáuakT Lesz I hát paszita • alj kistialla az en ilókezetea Kocsardró 1,Koesára keresztnevet kap. üat az édes anya ? |
javaslata értelmében egyhangúlag kiadatott. Az igazgatóságnak a közgyűlés 2000 frt jutalomdut Saavazott njeg a folyó évre la s beleegyezését adta, hogy az els. kötvényekre sj részvényekre uj szelvényivek al-kadmaztaksanak. A felfigyelő bizottságba ismét megválasztattak : Medgyászai istván Ullman Alajoi, Moll Albert. A negyediket a kormány navep kL (L—r.)
— Nemzeti eiinéazat lliklósy Gynla színigazgató lanolcaán is megkezdette mtt -ködósót UrsulaUvaL — Az első előadásban, Don Caesar de inasan czimzzerepben különösen kitttnt iMilpósy, kit jeles erőnek jelezhetünk. —I Vasárnap adatott „Falá rosz-szau ; az erők kijtttnŐsége több anyagi eredményt érdemelt {volna meg, mint a menynyiben tulajdonképen részesült. — Azonban a csekély jövedelmet annak is lehet egyrészt télajdonitani, üogy a tftzoltó sgy let juniálisa [foglaltaié a közönségei, -r- A darab előadásában, különösen kitűntek : első helyen Tharasszpvics Margit k. a.: kinek ezüst csengetyü hangja dicséretet ésdemelt és kitűnően jáUzta rinum Ruzsi szerepét; kissé borús hanggal, de azért didséretre méltón énekelt fzerepében. Göndör Sándor (Szép Jók sei ur.) £lethtlá játszottak l Szen-tessy (Feledi szerepében) Szepessy (Kónya kántortanító szerepében) Pesti ós tíácskayné (Gonosz és Gonóazné szerepében.) stb. Fölhívjuk a közönséget e derék társulat párt-
Belyegilleték„ Beiratási díj „ Késedelmi kamat ^ Költség
Százalék ,
Házjövadelem a Kintlevő kamat „ Váltó kamat „ Betét kamat 8°|# illeték Adományozási „ Frank betát n —
értékpapír 9
Betét arany 9 | 5
Arany költsön kamat || i— Értékpapír szelvény Lejegyzési dij
Í66,157|7< 1\'61,890^ I Ifii 9-7,2dlk» 6060U 3*70 4746 | íntes llf7l
127977 imjn
80 IC
TT 100 5
=
| "Th 1 1h
A pécs-bü rcsi vasút társaság ma jun, 11. tartotta évi r ndes közgyűlését Harkányi Frigyes elnöl lete ali/ttl 1607 drb részvénT tétetvén le 3t részvényes által a közgyii lés határozatk ípeBüelt nyilváníttatott A kor-| mányt Andre .nszky Alajos min; tanácsos képviselte.\' El lök a bemutatott évi jelentés kiegészítéséül örvendetes adatokat hoz a köz4 gyttlés tudom isára. A vállakat mindinkába megszilárdul, függő adósságai íűncsenek s a beruliázási kölesöut is még ez ^v folytán letörlesstoni leméli Zz igazgatósig. A vállalat jövedeli lesőségre az 4Ua^ii katnatbix-tositáat tényli g élvező vasutak köat még miudig első 1 elven áll. A forgalom élénkij t tésére nagy 1 lefnlyással lesz kétsjégtelenül a ko
tartja.) Yalaiui Bíró családból nősült. Ut kezdte vele a sors játszmáját, j
VJgyaucsak Bíró-lányt vett el Berzsenyi István is, a nagy* költőnek fia. Atyjától sokat örökölt, kivéve a nagyságot. — i Nemsokára öreg&tyátn és Berzsenyi között ! nejeik örökösödési ügyében valami viszály támadt, mely azonban még ügyvéd kézre tiem adatván, Berzsenyi minoent elkövetett, hogy valamikép békés uton szakadjon vége a dolognak. Oregatyám állításai, s érvelése oly nyílt igazság volt, hogy az az elleul\'éluek biztos /veszteséget ígért. — Egy napou behajtat pompás négyes fogaton öregatyáinhoz Berzsenyi s annélkül, hogyyfarfaugos száudékát sejtetni engedte voma, így szólt :
.Tudod mit, sógor ? 1 En nagyon röstellem , hogy egy Berzsenyinek a só-
Különben al >ban az időben még a legnagyobb stoie isnak is mesterség i lett volna megítélni, he gy melyik értékesebb: a pénk e vagy a »»< ne V A pénz te re intett zenét].
• gora gazdatiszt. Jöjj S......re j ottani birtokomat halálodig bírhatod.tt
Nem kellett ennél egy ssóval sem V több az ifjú gazdatisztnek, ki az életet még csak mint örömlányát ismerte , kezet adott Berzsenyinek. Hiába szidta üssze a legőuintébb jó indnlattal az öreg gróf alea iacta fűit! jllanem a grótnak több esze volt j s mikor már jól össaevisszaszidta megígérte neki, hogy na megunná magát hát csak jöjjön, visszaveszi ám ; mert na-, gyobb aa öröm egy megtérő bűnösön, mint kilenczvenkilencz igaaon.
Az exkassuár egy hét loforgása alatt már négy gyönyörű pejen vágtatott Keszthelyre ; utána meg egy hosszura csinált kocsi két lóval. — Már aa igen természetes, hogy szénát vagy szalmát csak nem akart azon a hosssu kocsin szálütni. Nem is szállította egyiket sem magával egy banda . eeigáuyt. Éppen ret volt, s abban a boldog világban istenkáromlás, hongyaláaás, nemzetta^adás lett volna a szüretet muzsika nélkül e)teni meg Oregapámnak meg másként Is egész életébe* megvolt aa aa eredeti tulajdonsága, hegy a aeaét jobban szerette a pénznél.
fogáaáraJ
— iRövtd
Barát Álmos.
klrtk. A pápa jubilaeuma
Ikalmátiól begjjttlt pénzekbői háro|á milliót egy pondom bánkkájsban helyezett el, -hogy eubőí leendő utódja a legelső költségeket födözheése, — jÉgy köjozsvári vasúti hivatalnok uj szerkezetű veloiöpédet talált fel, melyre azabadalmat nyert. ! — Csodaszert! növényt fedeztek fel Nicaraguában — irja a „Budapesti Napilap" j \'A növény roppant nrillamdélejes hatással bír, ügy hogy megérinme alkalmával az egésa emben test elbénul. -4- Z«ófía hollandi királyné meghalt. — A köaoktatás minister rendelete folytán eaentul minden évben meg fogják ünnepeim a középtanodák a király koronáztjatásánap napját. — Sándor cár
Kiadások. 16 Adós Pénztár zzámLjj Betét számla
Váltó „
Költsön n
Betét kamat „ Költség n
Kötyény és váltó kamat szj Vegyes n |
Házjövedelem számla Tiszti fiaetés n Előlegezési _
Százalék l
Betét kamat 3tt|§ illeték sz Bélyeg illeték „ Értékpapír „
Arany betét ■ 9 \'
Bánatpénz letét „ Osztalék \' „
Frank betét „ —
Arany és frana kamat sz -
1140858/54
llttfBl-
1,25,101— -f 9,690-j 265065 | 60:16; | 53712
656701 I * 37öí-4,060—j
31)111 i 10,60,
SOIÍTU
374\' —h
"X j/őü

i ii\'\'\'i
Pénzkészlet 1877 máj 31 1197^440 7535298
] /
(összes forgalom. áü8 1620Í37147878
a zene pénzt, Tessék Ítélni 1
A\'ppen nem csudálható tehát, ha U vigkedVtt , i íjonsűlt iöfdesnraoskának , ki maga is pa isionatus hegedűs vnlL a zene állt a pénz ^ölött. Húzatta is tinje nne. Mikor aaután t habzó bor lelke lelkével ösz-sseforrt s i nősaemek világa megyujtá szivét, oda állt a ezigápyok közé s el-el-huzta kedve i „Bihari"-ját, ahogy aa Istén tudnia.adtá. volt mulatság, dlnom-dánocn hét orsaágri szóló, tűnnek azután végre is az lett a v4 go, hogy elfogyott fi pénz, elnémult a n( ta.
Mindé semmi sem lett volna, hanem egyszer esi k behajtat pompás négyes Jm-j gáton Bers icnyi ép a földesúrrá ültetés évforeulójáu, a felszólítja, hogy most noár gondoskodj^ k valami hivatalról, elég ideig tartót tai; egyszersmind tudtára adtá a pö r meeiu iitását. H- Oregapáml olklépedye bámult. IW s nem volt a jószflgátadáaról, csupán a n agyar szent eskUszértl kézszor ritás. A b losttletes embettől ákktír elég volt az is, nost már nem.
Berzs* nvinek terve sikeralt. löregáj-pámat kép .eleimé tette a pörvitelxn; apss pénie se n vatala nem volt* |
űregi pám bflsake lélek volt j szó néll kül elhagy a a birtokot; Festetipshöa vissl szauieiim t ltá Unórzeto; Világgá ment. —j- i Aki nem tudta humoros természe- 1 tét megtti ni j ezentúl isi esaM mulatott, 1 csak el-ell ázta a „t?iheriM4t meW-meg pOr-i góté a nk srek Ugu óztermetüF menyeos | hanem hozott . kéket Addig mulatóit, ad^ig élvezte 1 l Eopen saU- 1 a viláfot, |aogy most galamboszefa nem maradt nekiL más, mrnt jól psszeasidni, hogv mért oljm kacérr. mért nem olyán most
is, mint )roU egykor.
8ZAUCY 8ÁKDO&.
Házanzágl kísérleteim.
(Három n*k«nbta.) * | Az elsó számú menyasseesyjelölt Éptenji betöltötte m a huszonnegyedik évet, mLlyíben .nagykorúnak" aeTMak az embert; » minthogy egretleii ssf oroncaa voltam 4gy-nemes családnak, atyám nhogv a [fai ki ne vessaen* fslsaóllitoét, hogy nősüljek. I . ]l
Hm 1 hm | Mintha a nóeftiáa oly kÖny-nytt lenae.
Elossör js végig néstenraa ösmerös nŐkon. j-
Ujjaimon aaámláltam el X. város szépeit. — I
| Aal ujljamoni saámlálgatás végeredménye az volt, hogy X. város virágai közül egyet sem | találtam magamhoz valót, vagy akihez én illenék !
Tele iolák hibákkal feselő bimbók." Az <|^yÍKnek nagyon hossau volt az i onra, a Ujaiké nagyon lapos, (notandum : a lapoa brruaaat nagyon gyűlöltem) a har-
madik dagyon magas volt"alia értem fel * InégyettikneM nagy lábai voltak; az 5tö-dijknek feketék voltak a fogai 4 a hatodik nigyon hangOMm beszélt; ja heteÜík pedig nagyon Ihalkab, (még oly hangja sem volt, mint Morelli I Gemmának); a njnlridifc sokat néveteU; a kilenczedik bieze^ett: a tiáediknek permetezett a fcajusaa; a tizenegy edik aa kedvee leány volt, de ki nem áuhatla az <Uea foetids szagát : a tizen-kbtteditónek hem voltak Mlánuéó keblei;— a tiseul^rinadik saemtlyasrét hordott, a mit egy fiatal leánynál, a tizen*
dictu — egy sem Tolt alkalmas, vagjr1 inkább alkalmazható feleségnek.
Atyám azonban _ daczára hogy elmondtam neki az esélyeket —• folytonsMs ösztönzött; s mit veit mit tennem, ami éppen farsang volt, eljártam a háai bálokks, nem mindegyikbe, csak a hová meghívtak I Furcsa dolop egy háai nslsttéf! I* választhat aa ember IsNzén e«ennt, hsgt kivel eadenriiása^r le egy-egy feáaozot!
Jén persze roppssl ügyetlen vsMk eleinte, később azután agy kis res
tint, s észrevettem hogy a nök barátságot pillantásokat vetettek teiém,
Különösen volt agy ^figura 1" 8sk« sem fogom elfelejteni 1 Teli termet, apró chinai lábak, ajkam Boeitlagfényes atosel7i vonásaira báj terheeült, orra a „szépség hangpálczfjaM vala : ajkai biborpirosak, — j mint á kardmalis öltöny, fogai ísbérek vs* Iának —• mint a jó angyalok lelkei (á»Wí ezeken még ssa láttam soha, ószistén megvallom) kezei a^iék, hogy a p^f" keztyUk közül egyet sem találhatott reé- j iuk ; nyaka hófehér, haja hollófekete, botf-szú fürtökben vállaira gördülő I S miatt I valának e vállak ? Práxitelee — «T hogy is hfcták — Venusának máiváayw lai ezek mellett eiea égy élték volna su#-kat! Seesset I eh eaak szűrtek , vágtak. hatottak, b*)oltak. osábitották aa esikirt roeara, jóra — még a házasságra Is I
V. Hiador. 4
(Fotji k*tj
nem tUnhetek negyediknek Ideié
görbe volt a háta: a
lisouüiüüik volt a legulebb, de eat; el nem vehetttnn, mjsrt igen aflaeli rokoiaom volt; a pápai engedélyért pedig nsm akartam
folyamoom.
Íme I ,£4tha4ja vasé, hégjjr j bizouj
fslssér kereeés t
Df éppen azért
IbbŐl a kedves ol-osekály dolog 1 a
hagytam fel a
bit sí f véletleabea.
tehát 1 hovreadam
Egy areskép előtt.
Láttam mái1 festve angyalarezokzt. De mint ea itt, nem még soha 1 Orr, száj. szemsa, miaá oly szép, ildoiz* 8 szeme Ide éj, mint
Mind isteni, oh mind eszményi esi Madonna Iá e lányka aree. Osak mig moaoljt eeerálne ssásiksl. Mert igj a kép a »békea s „haie.
K B*
A Zalamegyei
JegjrrfkftnjTQ. A idamegyei g**da$dgi egyc*U(et Zola* Égmrtéttpn 1977 évi május 7-én tar-
éoU rmdes közgyűlésének.
Jelenlevők,
(folyt, h T4gn.)
1547—1877
Thuij Lajos egyesületi pénztárnok ur u 1876 évi máji» 1-től 1877 éri májas l-ig vezetett Miámniénit beterjeszti.
A számadások i megvizsgálásával Dr. Horváth Károly . Farkas Dávid, I Kaiser Zsigmond egyesületij tag urak megbízatnak t erről a jelen végzés mégis főtisat. Dr. Horváth Károly ur ka 1876 évi november 6-ki közgyűlés 9öjtl5—\'16 számú végzése kiadásáviü értesitetuek, jelentésük a jövő közgyűlésre elváratvánL >
164B—1$77
Isoó Ferencz lur, mint a kertészeti saakosztálv pénztáritoké aa 1876 évről számadásait beterjesztvén, ezzel kapcsolatban Arvay látván kertészeti szakosztályi elnök isr előadja, hogy a [Zala-Egerszögi egyleti kert 1874,5 187516 és 1876,7 évekrőli be-vételeiről a kimutatást s a befolyt összegeket a kertészeti szakosztályi pénztárnok urnák adta át, a ki!is számadásaiban aao-kat rendesen elszámolta.
A kertészeti szakosztály péoatárnoka, s ezzel kapcsolatban a Zala-ege rszegi egye* sületi kert bevételeiről a kertészeti szak-oeztály számadásainak megvizsgálásával főtisztelendő Dr. Horváth Károly, Farkas Dávid és Kaiser Zsigmond egyesületi tag urak a végzés kiadásával megbízatnak, jelentésük a jövő közgyűlésre el váratván.
17)142—1876
Földmivelés ipar és kereskedelem ügyi kir ministerium 1876 évi november lo án 18034 aa. a. kelt köriiatábau tudatja aa egyesülettel, hogy Mahler ée üschenba-cher bécsi műszaki vállalkozók hozaá in-téaelt előterjesztésükben, utalva aa általuk lAkélesbstett és gaajlasági caélokra alkalmazott Dynamit robbantással tett kísérleteik kedveaő eredményére, aaon ajánlatot tették, hogy ama sok esetben előny nyel al-kálraaaható mi vele ti általánosabb ismertetése érdekében\' hajlandók volnának a magyar bizodalom területén is sa)át költségükön nyilvános kinézeteket; rendezni , uie-l/ek( folytán a gazjdaköztinség miveleteik gyakorié ti sága lelök közvetlen meggyőződést szerezhetne.
A Dynaraittal robbantás gaadasági oaéJokra kiválólag négy esetben találhat alkadmaeáat,\'agyaau :
1-ör a szántóföldeken vagy egyéb uiívelés alatt álló területeken található nagyobb saikla tömegek, szirtek eltávolitáaára,
9-or Köves altalaj saétromboláaára,
3-or a talaj unlyitésére, és
4-er fatönkök (tüskék) kiirtására.
A mennyiben aa egyletnek területén a Dynamitrobbantással teendő kísérletekre alkalmas oly térségek találtatnának, melyeken a jelentékenyebb költséggel járó miveletek etónynyel kivihetők! s hol e kísérleteknek ugy alkalmazása, mint eredményükre nézve előre láthatólag a gazdakömönség kiválÖ érdekeltséggel viselteinék, felhívja aa egyletet, hogy a kísérletnek hol ée mikor leendő eszközlése iránt javaslatot tegyen.
A Zalamegyei gazdasági egyesület területén Keszthely vidéke a zziluatömegek, szirtek, kövee altalaj, fatönkök felulálha-táea miatt a Dynamit robbantással teendő kísérletekre a legalkalmasabb hely lévén, még azért is, mert k gazdasági tanÍLtézet tanári testülete és hallgatói a kísérletek gyakorlati alkalmazását Táthatják és elsajátíthatják : a keeatoelyi urodalom kormányaósága e végaés közlésével telkéretik, hogy aa urodalom tisztelt tulajdonásánál az uto-dslós sikál—ss területein a Dynamit rob-hsiitásseli kísérletek, megengedését kieszközölni s aa tKjleSje felkérésének teljesítése esetében lerről őt mielőbb értesíteni saiveekedjék* A köagyülés ezen intézke-dáse a nagyméltóságú kir. minéeteriu m n ak előlegesen is bejelentetik, ügyvezető elnök ur pedig megbieatik, hogy a keszthelyi uro-dslai kormányzóság értesítése beérkeztével e • .kísérletek megtételére aa alkalmas teriiletek áteagedése esetében, arról * ningu kir. miai^iiiaaiiish ■ jelentést tenni, a kísérletek idejéről a gaadasági tanintézetet, a lek. megyei alispáni hivatalt is értesíteni, • a megjelenésre leikérni saiyeskedjék.
18 146-1876 ée ij*877.
FöWmivelés ipar és kereekedelem ügyi kir mimstertum lo?6 évi decaember 8-án M479 szám alatti köriratában, melyet a a tek. megyei alisplni hivatal le 1S77 január 2-ról 10566 1816 sa a. közöl, felhiván előfizetésre aa egyesületet „baaánk állatta-nyésatéeét ée gmdssáf) seekosstásét áb-ráaoló térképreaaon értesités mellett, hogy a jeejteégi egyesületek aat as 6 írt kiállítás áron kiehjajh sseg t ügyvezető elnök ar Jelenti, kegy aat a* egyeeülst réséére msgreadeíls, » ee é fart elóüaetési öseeeget as agyesüM tkkár beküldölte, a térkép padig meg i» érksestt • aat a köa. gyűlésnek aasonel bemutatván aa 6 Irt línifa utalványoatatul kéri.
Uryvs isloíeg
Gazdasági Egyesület Hivatalos értesítője,
tő ilnök ur tett intézkedésé helyeslőleg jóvál agyatik, a megküldött térképi anoknak vái ionra kifüggeszthet és vé gett elkéaaitetée4 re egyesületi titkár utasl-tatik; aa 6 trt C iszegnek 8algethy Antal* egyesületi titkár részére kifizetése a pénztárból jelen végi és kiadásával utalványoi-tátik. —
j lé 146-1876. Földmivélé \\ ipar és kereskedelem Ügyi kir mimsteiium 2312111876 sa. a. Fekete Lajos Selm sczi bányász és erdész aca-demia r. k. {tanára müvét, melynek czime „A mezőség k( páraínak befásitása" egy példányban aa < gyesület réssére megkülm.
köszönetté fogadtatik a könyvjegyzékbe bevezette ik, s a könyvtárban megőriztetik.
20148, 876-27 32(1877. Ügyvezető elntfk ur bemutatja a gazdasági egyesület 1876 évi február 8-án tartott közgyűlése 33 34—876, jsz a. hozott végzésével kik Üdött bizottság által aa egyesület Z.-Eft írsaegi háza lépitéee felülvizsgálatáról le vett jegyzőkönyveket, j ■ egyesületi titkái jelentősét, a.számadások saeríut a vállalkozónak kifizetett összegekről összeállított kimutatást, mely szerint aa építésznek még járó összeg ^Inökileg utal-ványoatatván, ai > össses építési\' költségek kifizettettek.
Egyesületi pénztárnok ur számadásai megvizsgálására a jelen köagyülés I5|47-t— 1877 számú vég késével kiküldött bizottság a jelen végzés k adásával megbizatrlt, hogy aa építési költs< gekre a számadások szerint kifizetett Öi szegekről titkár által ösa-saeállitott kuuu tatást felülvizsgálván s a vállalkozónak a .erződésileg járt átlag öaz-szeggel összéhs loulitván aa eredményről jelentést tegyen
ilfi—1877. Mark Feri ncz „aa állat {és növény honosító társaság1 füvésae a nllvények behozatalát és honoi itását caélzó vállalatában az egyesület eegél rét kéri
Minthogy Naz egyesület | az alapszabályaiban lel vett I gaadasági Caélykra eddigi iutéakedései sapriut egészen igénybe vau téve, sajnálattá! kell kijeleuitenie, hogy a felhívásnak ea alkalommal eléget nem tehet,
22,4—1877 Thassy 1 nre egyesületi, tag ur beje-lenti, hogy mi itán Ő 1871 évben 6 évre lépett be aa < gyesület tagjai köaé, s eseu időszak lejárt. 1877 évtől kcudve magát aa egyesület tagjai közül törültktni kéri.
A bejelentés folytán Tnassy Imre ur 4— a mennyik sn aaon hat év, a melyre aa alapssabályok értelmében ak egyletbe belépés taitaina megállapítva van — lejárt — ar egyesület agjai sorából töröltetik: mért is egyleti titlar utaeitatik, hogy tThassy Imre ur belé] ése idejét pénztárnok úrral köaölvén pén: tárnok ur jelentkeaett Thassy luire urat Ö < v lejárta múlva aa egyesület tagjai uévjegj aékéből kitörölje.
23,54—lö77 , Rieger J )*set ur bejeleftti hogy a tagsági o éves ilőszaka lejártával magát az egyesület tagj ti sorából kihajgyatni kívánja. A bejele ítés folytáu Kieger József ur ak lejarta ut^a a tagok eo-t s erről ő és egyesületi pénz-bgzés kiadásával értesíttetik. 4i6 és 44-1877. ar és kereskedelemügyi kir. minister ur 3^1| el 1876 sa. a. köriratá-bau értesítvén aa egyesületet hogy a viabs hamisítás ujai b időkbeu hazánkban oly mérveket öltöt t, hogy e körülmény a külfölddel való kereskedelemre is kedvezőtlenül hatott 1 mi léi fogva a méhésaek érdekében oly mó< osatokról kell gondoskodni, melyek egyrésit alkalmasak arra mi kép a hamisításnak fátot vessenek, másrésat a magyar viaaan k a külföldön biaaimát visz-szauy érjék. —
. £ módol; egyik lagoaélsaerübbjéuék látszik, hogy si illető gaad. és mébésaeti egyletek a km ftletekbeni viasakereskedéet kezükbe venné c; a soukolyt a termelőktől Omesvásárolvái, aat táblákra osstva s áz egylet bélyegé el ellátva bocsátanék áruba, mint hamisitatl m terméket.
A bélyeg mint iparvédfegy — á 6 frt. a kereskedelmi kamáránál belajstromosandó s országszerte fcihirdeteodŐflenne, hogy ekként aa utánzó k szigorúan megbüntethetŐk volnának; feli ívja tehát aa egyesületet hogy a mennyi jen e módosatokat elfogadni kész ebbeli eíh itározá4át néki bejeleutse ; — tudatja egy aersmind miként a vidéken termelendő vias inak elárusitása Budapestem Ullmann C., — Bsimel és iteroa, — Adler Antal, — Halk suer és ILoiber. — üMy Adolf, — FiscJi testvérek, i- Hoohiueister Fngya■ utódia Hiailmayer A. és társa. 4-Madler János 1 rilmos és Block Mór kereskedői oségekn4l eszközölhet^.
Zalamegy i méhészete éa viasz termelése oly jelehUktélen. hogy a helyi féjgyask-szükségét i Dm fedezvén |aa\\ ajánlott él-köavetité \\ vagy közbenjárás alkalom saerüsége —»IM anyag előre tadható hiányában — magáiéi megzaünikl a nagyin kir. miaisteiium ál sl köaölt oaégek azonban jelen jegyaőköi iy v köaaétételével aa egyje-sület tudomásai a kosainak.
267—1877 ( I Aa ,¥rrélyi gssdeiégi egyesület" 80(1877 sa. 4. úboosároU köriratában tudatja, hogy aa esetben, . ha aa általa
I 6 éves időé rából törölteti tárnok ur a v
Földm.
(ott nErdélyi gaadU." szaklapra] egy központból, légven ai egylet, megy ej járás, kőz-lég, hivatal igaagitóság. esperea^gi taa-felügyelőség tantéáMlet stb. kebeléből egyszerre legalább tíz előfizető jelentkezik, aa-nak a lapot egész ívre 2 frtért, teháit fele áron küldi ^neg,
Tudomásul véUtík^ a as egyesület közlönyében az egyesület i tagjainak tujdomá- | sára hoaatik. azod UbteaitCéel, hogy ez ily Jelentkezéseik as ééyeijületi titkár ál^l él-fogadtatni aj az előfizetési pénzek az illető lyre eljuttatni íoguak.
26lS-|1877 Az ar^di gatclasági egyesület a trágyu értékesítése: tárgyiban; a földm. ipar ,és ke-preskedjelmi ininiBtemunmOz intézett feliratát 94,1877 la. kelt \'ilevjeiével pártolás és halam szjallempen felírás végett megküld vén j Minthogy a lélirátban jelzett köríti-ímények a tíalainpgyei gazdasági egyesület ikerületébeni nem kapacitálhatók, így] azok ;clhárimsái*a | irányolt javaslatok a viszonya-inKra nem alkalmsakat^k, tudomásul vétetik.
| 27,8 és 19]I877 r Zalamegyei n. kir. építészeti hivatal 1107,877 sz. a. Tstbocliohei József ur Mura-saerdahelyt! kir. atmesier vevényét megküldi, a gazdasági egyesület által az 1876 no ve m. 6-áii tartoüt közgyűlés 93(Í39^18l6 sz. a. hoxott végzésével neki adoínáoyozOtt 1 rendű dicaérő o fajlevélről és I Mndu díjról (6 db. aranyr il) — a melyekért TacUo-chohei József ur ak ógyesUlethei iutézett levelében köszönetét feiezi ki; j— ezzel kapcsolatbsn ügyvezetjő elnök uf előadja, hogy nagy megütközéssel és szjaálrfttal tapasztalta , hogy a Tschoohohej hivatalutódja a Zala-Lövo — Baksaí útvonalon a Tschochohei által nemesített, már fölnevekedett koronás gyümölcs fákat oly vastag szakérUlmetlensésjrel avalatlansjiggal lenyeste, hogy nemi csak saoa szép,, már termő fákat elék((el6nitette, hanem jövendőjüket minden valószínűség szerint vég-kép tönkre tette; indítványozza tehát, hogy aa építészeti hivatal kerestessék meg, hogy azon illető utmeatjert ezen puszt
hó rongálásaitól eltiltani és szákavatatlanJ sőt ügyetlen, s káros kezeljésétl beszünteoni szíveskedjék. |j [.
Az átküldött vevény és köSzöm? irat tudomásul vétetiki aa irattárba el tétetni: s a Zalainegyei kiti építészeti hivajul kertészeti saakosatályi telnfllk ur ellogadott í»t-\'ditváuya folytán Lanuak értelmében Tschochohei utódjának az ország ur 1 mentében levő nemesített iák | pusztító knzelésétőli letiltása végett megkerestetni hsltároststik. 28^)41877.
Békés megyei gazdasági egyesület a lábas jószágtartái | fulétt nyitott pályázati | program inját megküldi.
Tudomásul Vétetik
2911341876
Hedeczky Jenő borászati saakosatályi elnök ur az 1876 évi május ^-kí kösgyü-lés 62j48 számú j végzése folytán Bftáday Izidor a „Skőllőkj veszedelme\'] cziinü és a jPhiloxera vastatrije leírását tartalmazó tntt-ivét indítvái^yávaU!együtt beterjeszti.
Borászati szakosztályi elnök ur javaslata s tett indilványa el fogadtatván, mint- \' hogy a phíloxora vastatrix pusztításai oly I nagy iinérvli csapásként fenyegetik a siőtfő-mivelést, hogy ugy a inagas íor<háiiy, va-jlamiut a törvényuoaás méltó | aggodalmait jfelköltvén az elmélet^és gyakorlat által jcaélsserüuek látszott minden intézkedések tfogzuatba vétele- különösen a S\'zőllővesszők nek külföldből éa a belföldi gyanús szőilő Kelepekről szállítása egyáltalán erélyesen eltiltva lett: ezen intézkedéeek azonban a \'megyei gazdakököneég aggodalmait ineg juem saüuteuék és a léekmérhetleu csapás-i aal fenyegető veizély i bekövetkezése ellen meg nem nyugta kák, i ai egyesület a tek> megyei bizottságai megkérni elhatározza, hogy miután a Fhyloxera vastatríx nagyon \'szapora és a kártékony rovar már hazáúk-íban is töbn helyen ésaleltetett és miután {miadenhová a veesaőkkel hurcsoltatott át és honoiittatott nj\'eg, a leginkább saőllősaet-tel foglalkozó Zalamegye tevületjére a szŐl-lővesszők behozatala egyáltalán eltiltessék, annál is inkább minthogy a jmegyéjbjou ra iúdep, még a legjelesebb faj ok is l^éjp-viselve vannak éáTfeltalálhatók s hogy önnek érvényesitéee végett méltóztassak szábályrendeletetf alkotni, mely stserint Zala megye Jterülotérej egyáltalán mlndendeiaü szőllővesszőj behozatal! szigorúan leItiltaspék. A visszaküldött jnU a könyvtárba\' helyeztetni rendeltetik.
30 U—1876
Nedeczky Jenő borászati szakosztályi elnök ur ak 1816 május 2|ki. kösgytílés 61(46 számú végdéle folytán Gábor Józséf ^rdióssegi állam vinczejlér képezde igazgató ná Bzőllőkertekiben^ cziinü müvét, mely neki pirálaj és javaslati tétel végett kiadatott azon veleménynyelJküljli h^, hogy aa emiitett munka aoiii a ssollőaiet sem a gyUmülcBÓaiet tején ogéazet ücm; képezvén, s osak is \'K|scsksbéti»nek jn tydufatd ta-daaági egyesület könyv-
fí M" J
• ia könyvtári* eltétetni
í
nácsadó lévjén, a tárába elheUaae plfogadtatoll határ oatatoU.
81
Medeci elnök ur aa Í87<
számú végzés folj téaet aaon fellűi
15—lé77.
inő, borászati siakossÜílyi\' aov. 6 közkyWe 111)106 tán az egyesülethez in-hogy a felállítandó
• Ír■ ?\'
.bortözede" tagjául lépjen be, véleményét ipéieijesstvéá;;
Ifinthogy a gazdasági egyesület eeak saját körébea é^ területén müxödik, a bor-tőzsde körébe vonható ügyletekkel pedig nem is 1 oglalkoabatik, a köagyülés egészen hatálykörén kívül állónak tartja, hogy a bor-tSzsde tagjául belépjen. — Mintán pedig a gyűjtés magán uton is eszközöltetik, s alkalma van minden egyesnek belátása s körülményei szerint cselekedni, további intézkedés nem saükségeltetvén • ak iratok az aa irattárba elteendők. — 32] 17—1877
Hedeczky Jenő boráaaati szakosztályi > f> elnök ur aa 1876 évi november 6-ki közgyűlés 107)82—1876 sz. a. hozott végzése folytán as 1876 év késő lavasssán a szől-lösökben történt\' fagykárok észleletei kiderítése tekintetében a borászati szakosa- . tály kiváut véleményét a következőkben terjeszti be, hogy t i. azon számos egyes és alig érthető esetektől eltekintve, a szakosztály két pontban állapodott meg Ugyauis a tagy legkevesebb tárt tett ál talán oazág-bau. —
1-ör. azon szőllőkben, melyek közép korban — éa se elsilányodva se túliavitva, tehát — köaép erőben tartva voltak,
2-or aaon saőllőkben, melyekben a sorok észak és délnek feküdtek, vagy is, melyek a légáramlatot, mely ka észrevétlen is, még is létezik — nem hogw megakadályozta, de a soro^bani össaeszoritás által gyorsította.
A nagyméltóságú földmivelés ipar és kereskedelem ügyi kir. ministerigmnak ea érdemben éfkeaett ad 12015} 1876 saámu leirata folytán felterjeszte*ui- határoatatik.
33122—lö77. j
Az országos magyar gazdasagi egyesület 131)1877 sz. a. a munkás szükséglet hiányai elhárítására javaslat adásra kiküldött munkaközvetítő bizottsága munkálatát megküldvéli, j megkéri az egyesületet hogy a területén mutatkozó muuZás szükségletet számokban kitüntetve fértit és nőt, továbbá a szokásod dijjazás\', az évszakot, melyben a munka ki/ántaUk, annak időtartamát éa óuuöségét (az egyes urodal ma k megnevezésével, hol nagyobb, számú munkás liautiájlsiui szokott) összeíratván, egy oly alkaimas,egyéniség kijelölésévé!, a név # czíiii és lakáé pontos kitevése mellett, ki a munkás bgyet fblytonos figye embeu tartva a szükséges intézkedéseket és levelezéseket közvetíteni ajánlkozik a megkereső országos Gazdasági egyesület tudomására hozza.
Miuthogy Zalaiuűgyébon e tekintetben oly sajátságos viazouyok .forognak fen, hogy -míg a népesb Balaton mellék lakossága muukahiany miatt Somogy megyét uágyobb szá áihan keresi meg éven a int foglalkozás és keuyérkereset végett, addig másrészről, ej megye Zala folyó mentét és déli Zalai vidékeit a szomszéd Vasraegye veud és német ajkú lakósai látják 1 el nagy számban ine^ei munkásokkal, igy e megyében oly inuukás\' saügiéglet foti uem forog, hogy au|iak megszüatetése végett további össa\'skéttetéseket és közvetítést kellene igéuybei vennie, miért is as orss; gaa-dásági egyesület ez érdeinbehi \' megkeresése és gondolkodása küiöubeii elismeréssel fogadtatván, az irattárba eltétetni he-tároz tátik.
34124^-1877
i^rvay István ügyveaető elnök ur az 1877 évi nov. 6-ki közgyűlés 131|130 számú végzéssel n^ert felhatalmazásánál fogva fischel Fülöp nagy kanizsai lakóé nyom-datulajdonosSal, mint a „ZALA0 cziuiíi lap kiadó tulajdeuosával, a lapnak aa egylet közlönyéül lett lekötelezéfc érd^nébeu Nagy-Kanizsán 1876 évi deczeinber 15-én kötött szerződést, melynek értelmében mindennemű e közgyűlés, ügyvezető elnökség, szakosztályok, titkár által beküldött közleményeket díjmentesen beiktatni, és .as egyesület tagjaínak megküldeni köteles, és a melyuek éltelmében a gaadasági égve sületi közleményeket tartalmazó „ZALA" cziinü illető lapszámok aa egyesület tagjainak már e folyó évtől keadve megküldet-tek — bemutatván
helyben hagyólag tudomásul vétetik.
35|2Í>—1877.
Nagy-Kanizsa mezőváros polgármestere 4316|l8f6 sz. a az 1876 évi auguatus 24-én Nagy-Ksnissán tartott gabona és borvásár xendeső bizottsága iratait és ps ■ eeétjét beküld vén.
A jelen köagyülés 9|877 saámu vég-aése értelmében a folyó évi gabona és borvásár reudeaó biaottság haszhálátára kiadandó k , oly lel hív ássál, hogy hasaoálat utáu a bizottság által a vásár érád mén vé-rőli jelentés jbeküldése alkalmával az iratok is boterjbsztendők hisznek.
36(26—1877
Pap Forenoz ur a Veszprémi székes káptalan ügyvéd|é elhalt Koroncz László és Csele Antal urak Veszprémi kanonok Örökösei novtoit és lakhelyeit aa 1876 évi qovember 6-ki köagyülés 127]125 saámu végaéa folytán köaölvén.
Ais alapítói tőkék ée hátralékos kamatai behajtása végett Árvay István Ügjf-vezető elnöki és Thassy Lajos pénztárnok araknak másolatban a jelen végeés kapósában kisdstik. w
Kiiafc.. i _
81(31—18TT»
Borsodmegyöi gazdasági ogyobülot t IHTI évi február IOhJu cijiÖU es. a, kelt átiratával kösiUvóa a iolyamntban lövő ka-taaaterí munkálatok tárgyában a kir.jpéna-tigvi minxsteriumhoi iutéaoit feliratát I, annak ltasou»xaliawU teUrattal pártolására hívja fal aa egyeuíUetöti
A gaadaságt egyesülőt tagjai fa ta-paaatalváu, hogy aaou irány a melyben a cataateri muukálatok teljesítésében működd konuáuy-bivataluokok eljárnak s a törvényt ti« rendeleteket a gyakorlatban al-káluiaaaák, nem egyei meg a törvónybor aás. ason inteutidivai, a melyek azt. ju tör-j~ vóuy ^kotásánál vezérelték ,Vviaem egyez tueg a törvény őséi jávai, melyet elérni akart. A törveiiykozáa szándéka ón czélja nem volt egyéb mint a magyar állam földbirtokos polgárainak a lold termő képessége ós minden helyi körülmények réazreiiajlat-lan tekintetbe vételével jövedelmező volta azeriut igazságos ás egyenlő mórvU megadóztatása alapjának kinyom ozása éajmog-áJiapitátía Aóg iu az eljáró kormány köze- j *gek ettpl oí tóról eg iotorekvósüket mester-kélt éa j összebonyolított számitások által a íöld tiszta jövedelmének oly íelosigázLuiára irányozzák, mely a valódi tényeknek meg nem fotel ób, a gyakorlati életben egyáltalán fel nem található: mintha csak a! kormány ép állampolgárok e hazának két el-* lentétes! eleme volna, mintha az állani nem is az állampolgárokból, ós ezek jól létéért állana ioiin,, hanoin magáért az eszinéért léteznek, és az összes lakosság rendeltetése osak az lenne, hogy az államiság eszméjé-uek áldozza eletét, fáradahnas életén át saorzett minden vagyouát. A népkópvlsele-ten Alapuló törvényüozasuak ez bizoiinyára
nem lab itptt felfogásai és intántityfL « nagy baj, hog r k kormány íjnüködfllköze joi, hogy a kormány előtt keivesi* [ tegyék, gy eredményeket mutat iÁssanak vjény (izélját I szem elől • i éveutve illatot ,\'állitanak maid elő mely a jknek meg nem felelvén hassjn átválik, pély Íjadig iij az adók kép
magukat hogy ni fel, a tö oly mun való tén; hatlauiiá telén teli
kos oasti lytj haáánk ezen létf fent
rint Bors

mcléaét idézvén elő, a ítildbirto-
mét, telias elszegényedésre juttatván ennek kim( ndhatatlan kpvetkdzpskép hazán* kat vége pusztulásba vezeti.
iríó
Pénzi ár^ek ur u tasitUtik. hiogy ki-;J Tudomásul
fizeti • alkÜ mával a vévén min
A k üjzgytilps íeliáfl kimondja] misze-
(dmegyei gazd asági jegyesíilet feliratát pái tolja óh e viszássájrnk megszün-tetéso vé| ;ett a uagyingii. kir. oelügyminiate-sztéletieljes piliratbau megkérni hogy! méltóptassék] ezen annyi
riumot! ti határoÁa
milliót jol^yeiő 48 száz tendő mű becsüvé, egyaránt i ldásodsá tení zegeket 0\' la utasítani.!
évtizedekre készi-
kálatot hasznossá ca maradandó az állam és polgárai érdekére
őket nem
mindonek a tényeke zérelje. I
csak á tiszti
eéiiek ijigi re, bánem n
felett a réu
alapuló valóság ldidori
.s ai mttködő kŐ-liogy I eljárásukban\' jövedelem einelé-polgárok érdeke és rehajlatlsn igazság
A ke tézet igazg tóinak njéy rendjét
3tí|39-f|1877. ztholyi ni. k)r. gazdasági tapln-itósága a tanári kar. éa Bgyzékót, ás a nyári fllév óra 87ö|7 évre megkUldv&r tud\'oiniásui vétetett.
38|48—JLH77 Lajos egyesületi p^ikztárnOk hogy a\' gazdásági ejryesUlet Lépező 95«8 száiqu 100 frios kötvény az 1877 januári hu-
Tllassjj ur bejelenti tiilajdonát szÓliOyáltsáL zassal kiaorloitatott.
Keljei szán Adásaiban
40)49-Thaéfi^ Lajop p^ bogy N. Slmstits íkáro Oedá s ala sági előbb ltózsas nem toyát évtől tartói
00 ét öspogöt fel-alapító tíkét Ifentaijtaa ás ke-
kitÜntesseJ
-ím. Tllj .
nstárnok újr bejelenti, y apáti grj Batthyány ^ Tliju&y Mihályi BóásásKlihálv urak [)itó pigok alapitpi tökeiket szőll^vilt-köty< nyekkel uefízeliékl íj A hár^> m inékj , dapitói köifvén^jeikei Visszaadta, Mi lály urnalf azonbani | kötvénye évéi), vissza aein adhatta, bejelenti bá, h >gy Rózsás Miljaly ur aa 1871 187Ó évig beaérólag a kamatokkal asbsjc jván.
[Pénit Írnok ori a v igzés kiadásával utasiáatiki, hogy a Iszőllő^áltsági kötvényeket mint a auitó tökéket 1 ezelve évi szá-madásaibsjc kitüntesse. A k íelégitett alapító kötvények visszaasolgálta :ása tudomásul vétetik, 4- bózsás Mihály alapitS tag- ur
megküldési elnök és ip
pedig az I pjX-f1876 évekre még tartozás ban levő k
>eg
amazok befizelé »óre jelen végzés vei felhiVAtik sí erről ügyvexjető
inztárnok Urak. is .értesíttetnek. 41:01—1817 Tba^sy tiAjos pénztár nok ur a pénztári kimutatást, jmely szerin: 1877 évi május 7-én a pénztárban 1 db. oztlat 2 frtos, 9 darab ezfljst f frtos,, 5 db ezüst húszas s 44 frt 44 kr. készpénz találtatott, bemu-tatja. I |
Tudomásai vétetett. I I 42|56—1877. Thassv Lajos pénztátjnok ur bejelenti, hogy Szalacsy Farkas, alapító tag ur, ala? pitói 2<K) frt. tőkéjét 2 db 100. frtos IzŐl-lőváltsági KÖtvénvnyel letarlesztvén, miután a kamatokat is hiánytalanul befizette, aU-
pitól kötvényé visszaadatiott.
vétetett • Thaaty Laj*, pénztárnok ur a kötvényeknek aaiat a^. pitéi {tőkének fentArtáaán és saAmadáaaibat külön kitüntetésére utasiltAtik.
43|53-1877.
Csanád megyei gazdasági egyesttlst « .Mezőhegyesei áUAdalmi ménes birtok birá-. Uti ismertetését Urgyazó ify czimö mfivét megküldvén j
Köszönettel fogadtatik, az egyesület könyvjegyzékébe beiktatni és a könyvtárban megőrizni határoztatik.
44|ö-1877.
Az I87ú évben a mAgyar koronához tartozó országik vámhi vatalaínál nagyobb mennyiségben előfordult árukról szóló kimutatást a: földia, ipar és kereskedelem ügyi kii ministerium megküldvén,
köszönettel foradtatik a könyvjs\'jy zékbe| iktatni s a koryvtárban megőrízteui határoz tátik
45
A jegyzőkönyv bitele sitésével
Thassy4 M.hály és Theodo&vios Károly egyesületi tag urak bír attak meg « teljesítésére felkérettek.
Egyéb tárgy nem lévén elnök *ur a jelen voltak szives közreműködéséért, köszönetét fejezvén ki, a közgyűlést beféjezettuek nyilvánította. i4rvay István m. k. ügyvezető elnök, Theodorovics Kárölj lm. k. In-telesitŐ egyesületi tag, — Tbaley Mihály m. k. hitelesítő egyesületi tag.
. F.elelős szerkesztő : HOFFMANN MÓR
Hirdetmény!
A Zajla-Egerszegi taknrukpéuztár réüzvóuy társaság részéről ezeunel közhírré^tétetik, miszeriut az igazgatóság az alapszabályok 43-ik szakaszának e) poutjábau gyökerezett jo-gáuál,ugy az 1677 évi VJLll-ik t. czikk-bcu ki moudott jpgi elvekuél fogva 1^77 év juuius hó 2-áu meg tar tojtt ren des havi gyűlésének 56-ik sz. a. {hozott határozatával elrendelte, hogy mind azon betétek után, -r- melyek ezen takarékpénztár részvény társaságnál elhelyezve vannak a kamatláb\'1877 évi julius 1-tul kezdve. JfL-rol G70-ra leszállitatni t\'ogl
Miről ^zen takarékpénztár t. cz. betevői azzal értesíttetnek , hogy a megjelelt naptól ke/.dve, ugy a korábbi, valami ujabb betétek után 6r|s \'kamat jfóg a takarékpénztár által fizettetni.
-Z.-Egerszegen 1877 junius hó 8 án.
HANDLKU ISTVÁN j
tkptári elnök.
404 1—3 \'
Ili
rd
4-
elmeny!
Hirdetmény!
A Nag> Kanizsai bankesiilejt. folyó évi julius ho. 1.-tól kezd vej
betétek után £>0 napi lelmondAHsal Í5*iu
n . n I
„ „
kamalot íog ílzetnJ.
Nagy-Kanizsán 1877 évi május hó 24-én.
403 3—3 Az igazgatóság.
A dél :alai takarékpénztár igazgatósága | \'észéről közhirré tétetik, hogy az li 77 évi |S«ik türvényiiek a jövő hó jel lején bekövetkezendő hatályba lép;e miaU 1877 évi] julius 1 tol kezdve c^akib 6"|f-al kamatozó betéteket ogadhat el, ellenben az akár eddig inúr ijitj gyüiuóic&yzteté8 végett elte
még ide beleendö tökéli után tovuüüi rendelKezés g ezen: fúf iB 70/#kainttt fog (fiiég pi \'dig iiiiiidennemü iivonáfl üélklii) a betevők jhvára a társulat nittatni lés kiűzettétni. igy-Kajnizsáu a dél-zalai
részéről szá Kelt N takarókpénz igazgatóságinak
tartott (llésc
\'405 1—3
Hi
tár
réu|svéuy 1 társaság jjslT7. mkLjusj 6-án
MaVtonl-féle
KIRÁLY-
KESERŰVÍZ
.. ^ ; niduaik
MATTON! és WILLE, BUDAPESTEN
budai heneriíjtósforrásóknak tulajdonosai. 398 8—6
BUDAI
Csodálatra méltó a természet ereje.
a ha% a kellő módon alkalmaztattV

ben.
Az
sag.
-detmény!
A Nagy- Knuiznui (akarókpójíztir réss-vóuytúrjiiuűg ; gozgatásájga, a társaaájg alap-Hzabályni 10 | f-a alapján, a mai napon tartott Ülésében )68 szám alatt hozott határozatává] az 1 ;azgatása alá rendelt takarók-péuztárpan elli elyezett 6b elhelyezendő pénzbetétek jután j olyó 1877 évi julius hó 1-tól kezdve a kain itlábat 7^-ről t>°|o-ra leszál-iittani gironde te ; iniiől | a Nagy-Kauizsai takarékpóuztái t. cz.[ betevői azzal értesíttetnek, hogy a megjelelt ;uaptói kezdve, ugy a korábbi, valami ujabb betótek után 6°|0 kamat íog a t vkarékpónztár álUl fizettetni. Nagy-Kanizsán 1877 május hó 24-én. igazgatóság meghagyásából
Daras Ztígmond, jogtanácéos ós játkáij.
Az
402 3-^3
msm
Wm
SB
gslp föpfi
MWmmS
Bojtorján gyökér-szesz
a legrégibb i«15tül fogva, mint h azörnürés hftrmelj uemúuek Icgákara-aclil) nterv iMiierlotik, i a benuo fogüűl nfiniúveaz&ű aujmg »knak áluUin lúlcsitett ctmctnlnlant alt.il valódi feitönúst okotó unré coiulkeücit.
■ ugy auuyira, hogy fiatal. 15 úvoa etnbcrvk rövid |>*r ua)i alatt lümdtt szaküilt kaptak. IluoaviUka eunek, mioarwt fcUsóIíttattaui, ytokiám
. figj\'elBmbe ;axi>u hi-ly^kct, hol a hftj- vagy szakallniivó* alkaunaüaaa»
.. vitlhatuűk. tniuúii a mvgkeitt hclyoknu itab4r oflilg ott még n hejo*k nyonla k lett vohtn u lAtluitó, vagy Uthb övi k upa»««üg utao.ü as trrd-uitíisy bixtos • a liaUe nMj*luiA gyow. tbijhuílaáí ellen tüstént haiuxu-\'
■ Méc ja hÍTÍl PA«liiiubdi« Zcituag- b oda, uyiJatkfuik, wrtiriCul a l<ój-tunátigirúkir-isoex htgjubb iniaüscgbett-nz eluallitó ÍV I u k c 1 m a y »r J-nél knptútft. Egy palaik áré, trtM. nyelven írt haaatoáleti alaeü^úwu agyit: yO br. IV-dUi kúl<^uaiu:l lu kr. csouiegolAm dUJ*l lM>k
lV>váiib4 kapható ttgyanitt inhulonTélc bojtagátufékár kliltmíiiy val-W\' uiíiiSiégheit mint : HcyU»rjángyukér-keuöW M btthmjángyOkér-nlivi m, li:ij t«úveeUéeér« * n lia.unk íéttf éa caiitusállaa edáeára. Egy te^<ij kfuiim ara 60 kr, 1 dveg ára 43 kr. — B«.jinjlii|;aér«MnM*iai (rudkcnót-ai, 1 dar»b 90 kr —n«JtorjÁug« üker bnhauliu >«akalinuvtmt<» re s\'antwk jmlttui « siiuaii tartiuara > annak eup• alak hUmts, 1 trgty 40 kr. — |S"jl<^jángyftkcr h«ju»Tkcaö, hnjtisz}>Cdrfifc. 1 tagélj 19 kr. — Ecaii-Athetiivuiiu legjobb úe logbtstoiabb ettkCs M alkaliaaUan keqa ti-^t\'rytfirrr. 1 Avc-geee 50 kr. l\'urgiu, llaxia oövünyszcr, nárkt k^i nak vuV kukallnak aa eredeti Bzlnt viinmlil, mánden arvjinyi klkatn-szek iiélkiil, iiúnélibgva te^eeeu urtalmailau, ma ; iogja meg eeni n bfert Mm, a körmüt a nagyon egyszerűen. knaltMü. Egy ttvi gaee ara 1 -Elküldés végeit csak legalább 1 fr. ára (esntnagúláMal együtt i ategm UcICsek téyesiuelaek. — líwintnálaÉí tttairilái külOulcle nyaiven mlkkil ve Van.
Központi B/iállltó-raktár,
WlNKELMAYER J*
bura minden iráabah kéretik.
Bécs, VI. GUunpendiorferstfaftae! .159 és Stuinp Herga 400 4—la ! királvutosa 1 u.
u«e Í3. -rr Budapeaten : Török J

110 l)E Y
mérnökök és
ajánlják országsze ^ ismert tüzanyago
gazfl.i gópgyí Budapesten,
tc legjobbnak ; meütakaritó
vs vas^amas
C magánetjjtö szorkezottt?l ír anélkül iejargá w száió ós | arató gójifókot, lóguroblyókot • sjdvi j/k rostákat] malmokat és minddn inás a gazd;| g
| Mindennemű javiuisok pri^fet;
V m 9—is
ft»OOOOOOOOOOOOOOOOOt
és Társa
írnokok Lincolnból Angliában, illői ut I szám.
^óz mozdonyai kat,
gépeit és folalmu liatlan szabadalmjajiott
plői»épeiket
íyalt j jósj kézi cséj ttyukát J szccéka> íjíszakmaba vágó eszközeit.
páu ebikoaöltétnek. -- Bővebb ^aékJpol fsiyéseá] aaolgáloak.
xs fvyvvvwvif\'vv
HjQti*l)k és kiállja ?Scbel FOlöp
ISit ka ágókat,
Robey és
! Zöld Jalousiák!
Szalag JalovBiák
fából, kifciiaítóye ét zárásra, világos cU-taáraölddel\' befestve, pr. toégytaöguiéttrü
3 frt.
Közönséges ablaknagyság 6 (p
Broucirozott kifeuuto esakOa kr>
Fa-Roaleaox-ok darabja ; 1 írttól 3 írtig
Bauer Foreuoz
Rudolfsheimban, Béea mellett
SehOnbra&entraM* II. I3eroadozt©tett 1ÖR0.
Vidéki mamodaiéaek utánvét ** lett pontosan esaköaöltotoak.
Képet áriagraékak ingyan ét bérfliM^
ába 5—10
WVfttftl t
****** ÍPtt&p títjrVkmMk* D>twil<i Itrit ll| Hát QMMM Éhl Igái Mpt r«fj» I frt «rn 1 ÍTi ftO k?
MhrSstawaysfc: tJr yfriflj , ||JM»» I kr. fUttdci ÜnlniaiM ft hr Bétjertij Üt kr
ÍAlLA
SySttér
10 kV
Pfluisn
KÓZM LJ V ELŐDÉSI, T
A Ziúamegyei Gazdasági-Egyesület* w n.
25. szám
tomkmtm keds: n».« • «>^1mii rím* iflséft UMiri ««iwr.k
H) mwiIiii «ln« 41* «■ fUrweMl»* f»U r«m«r1 (bg*if tabuk «l
tiu|4 rud kftUi
MEGYEI ÉRDEKl
Wlréiriwlut irimbék Wdu Mér Bk* B. TIihiim 11 í t. éi táwt IWiplu L m. OpfaUfc A, léd
ftriiihiii t
ÁRSADALMI M é AZ D ÁSZATI HETILAP kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet és több nuis egylet hicatalos közlönye
Nag ^-Kanizsa, Szerdán 1877. junius 20.
Előfizetési felhivás
„ZALA"
megyei érdekű, közművelődési társadalmi és guzdászati hetilap IV. évfolyamának harmadik negyedéi e.
Előfizetési díj: egéss évre 5 fit, Tél-évre 3 frt* negyedévre I frt 50 kr.
\' A kiadóhivatal.
MértékKiÍtele*lté8
a Lajthan innen és a Lajtkán túl.
Vannak olyan dolgok, melyek a gyakorlatban egészen más ered-, ményre vezetnek, mint á minőt az elméletben Ígérnek. A gyakorlat tehát mindenesetre próbaköve az el méletnek. Sokszor érinek alapján amazt lehet helyre igazítani. Lápunkban különféle rendszabályok többször voltak már fejtegetés tárgyává téve. A közérdek kívánja, hogy a sajtó bigadtan és tárgyilagosan foglalkozzék mindazon dolgokkal, melyek a társadalom és ennek egyes testületei érdekeit közelebbről érintik.\' Ez alkalommal is egy ily köz-érdekű tárgygyal kívánunk fOglalr kozM.<; u.jk*\' 1., "*
. Ajjatónon a panasz az adók £oly» tonos emelkedése iránt. Mondják ne-Ibiik és ezer könyvből olvashatjuk, bpgy kérlelhetlen sorsa minden civilizált népnek, hogy sok adót fizessen, mert azon sok áldásthozó intézmény, melyek ugy az egyénuek, mint a társadalomnak anyagi és szellemi jólétet előmozdítják, pénzbe, igen sok pénzbe kerülnek. Az iskoláknak és magasabb tanintézeteknek berendezése és fenntartása, a törvénykezésnek gyors és pontos kezelése, a személy és vagyonbiztonság; épitése és fenntartása a hatalmas közlekedési ereknek vizén és szárazon, a művészetek és tudományok
| támogatása és
szegeket veozne t igénybej
Az ipari és mozdítani kjeiig ereje, ha még c képes egy egéé sokban, melyek
reskedelem fcisér etében járnak, része-
síteni. Minden"! látnia, liogy adt az állsm bzejrke:
r)nem"-mel kell zik miért, azt li érdekeink elöm
iV. évfolyam.
sztönzése \'nagy frra ia közelben pld. itt fCauizifa. Kani-
zsa tudvalevőleg kiváló sz«
kereskedelmet előmert az egyesnek ly hatalmas az, nem országot azou álda-virágzó ipar és ké-
hivatva Magyarország kiv ueli keres
kedésében. Zalamegye és a szédos megyék! gazdag air
inek be kell tehát t kell fizetnie, hogy ete meg ne álljon, 8 ha nem \'akarjkk, hogy az ország mivelődési halac ásában megállapodjék. -
A többség ineg is tessi köteles ségét és mélyen belenyúl a zsebbe hogy kötelmeim >k .eleget tegyen. De hógy szívesen ilzetnek-e ? \\ Az már egy másouik kérdés, mely ly el akár
repre van
vele szom-agot szol
felelni. 8 ha kérdé-het felelnünk, hogy tditására kévés vagy semmi sem történik és intézményeink sokszor a gpakorlatiatUnság hl bájában szenvednek.
Az 1873-dil
czikkel Magyarország a-által, hogy kötelezőleg behozta, tra emelkedett j£u-iamaival. íiinca ! te Ünk reá, \'hogyha éa Németországgal eküttetésbe lépünk, i stzámitásokat csi-yaink és mértékeink omszéd államok su-
a méter mértéket egyenlő magasi* rójpa civilizált ál hát már szűkké Francba, Olasz keres ke de Imii Ösi hogy fáradtsági náljunk, mert sú megfeleinek a ss
lya és mértéké® ek, miután legalább még eddi«j az elnevezések is hasonlóak, egyöntetűek, e7 által a közle-
kedés könnyű é nek jótékony k teli kereskedlelm
az illető törvén) nézzük most á\'dc
£ „Zala" tárczája.
K Itengetcgbeu.*)
CsÖtid van. Oh,osak egy árva lomb\'se rezzen, Ijes»t<5, rémes csönd van mindenütt; Magány,-— borzalmas, mély és ismeretlen, Hol félvja állunk s féplélcgzenünk \\ A rengő árny, mint bágyadt liri szellem, fáradva \'lebben s szárnyával megfit: Talán egy ismerés, egy álom árnya, flaaátlan lélek esöndes szárnycsapása ? í.
Ki jár itt? Senki, Egyedül vagyok. Mélység, magasság surtt boltozatban Kél, száll előttem. Mégis, mintha ott A szirtfalak köat ét a mozdulatlan Mélységben csengne, súgnál Borzadok. Szivem remeg a fölvert indulatban És dobbanásra jajgatásra vái, — Csak vérsik, szenved, nyugtot nem talál.
Ugy érsem : itt a véghetetlen éjnek K.isértet-Iroya sző bús álmokat 8 mig égé elmém útlan ködbe téved, S tüae megoszlik, ssátuya összefagy ; Kóttem áll, iniot üldözött kísértet, Pusztán, némán a szétdúlt gondolat — Repülne, — nem tud s meglippett mogorván As eUtttétttlé világok ormán
Tudom, bogy a rideg halál körei get 8 érzem : nagy less e néma peresek ára.
*) Mutaivsoy a saerzó sajté alatt levő btetéből inely legközelebb fog megjelenni Petfö-társaság könyvkiadó vállalatában.
Képzelgő dicsvágy ! S te, mint a sóhaj Ragyogó álmok, öi Mik vagytok itten ? S hogy büszke fónj Gyeruiekkönyukké
Ah, minden, amit Szépet, mesésot: m A jobb akarat Bevallja titkos jfcrul S minden, mi Most megrendíti be Reménye fáj. és gj Bár eltűnt: égek,
évi V11L törvény-
kényelmes, a mely-vetkezményei kivi Inkre nézve el nem
maradhatnak. így áll ez a pap-rosonL csikk indokolásában^ Igot a gyakorlatban!
Nem szükaé jes , hogy ezért • a távolba menjünJq, maradjunk egészei}
gáltatuak gabonábaii, bori ián, fában gyapjtiban! és égyéb czik :ekbén is. Miután az os/.trák szomszéd tart omá-áyok legtermészetesebb vevői terményeinknek, semmi sem uermészete-sebb, minthogy; főfeladata al kormánynak, a! vetőkkel a kereske delmÜ közlekedést előmoidijtaui.
Lássuk miképen íörUnik ez.
Hogybortírnaésünknel; nagyobb fészét magunk iszszuk meg, í umtán voltaképen a bort száipunkra, tc hát meg lehetősen rosszul t^rmes/.tjü c. azt fáj dalom mindnyájan jól tudjuk; vuu. fiak azotibau nálunk oly lazafiatlan emberek, kik az Isten e iIígso adományából a németnek is s; ;eretuúnek juttatni valamit, hogy ertts jó péuzt hozzanak az országba, da minc\'i akadályokkal kell megküzdeni$k ezeknek? —
A közeli Maijburgból nagy Grazból jön egy borkereskedő, pogy- itt 500 akó bort vegyen : magával hozza egyszersmind, az juj mértél: szerint a uarburgi vagy gráczi cs k.; mérték-hrtedesittf hivatal által liitelesitett hordóft, hogy idcfhalasztás nélkül vihesse haza a vett borol ati, mert iparkoduia keil neki is az>kon túl adni, miután a verseny

Azt
mondj i azonban a budapesti központi m<Vtékhitele8ÍtŐ hivátal, hogy az Osztrákországban In\'telesített hor dók mint nem hitelesítetlek tekintendők, az alkalmazásból kizárandók, tehát a városi kapitányság által Je-foglalandók.
Mi más marad hátra a szegény embernek,, mint hordóit, miután már a vaspályától elvitettek, ismét a magyv kir. mértékhitelesítő hivatalba hordatni, hogy azokat njból-hite-
átsuhan teletted eltűnsz sóhajára ! rősség/ szerelmek,
in Löbb; aönnytt pársa ed* kissé ineamthassák bonilaaz, férnnagyság !
le
lesittesae. természetesen saját költségén.
Ezen procedúra, eltekintve a nem jelentéktelen járadékoktól és egyéb költségektől, legalá!>b 2 napi idővesztegetéssel van: egybekötve. Oroszország pedig nagy és a czár messze van. A mértékhitelesítő hivatalban az a szokás, mint a malomban, a ki előbb jő előbb őröl; könnyen megtörténhetik tehát, hogy jó emberünk bizonyos körülmények folytán 8 napig is elvárhat, miért? mert egy Osztrákországban hiteiesitett hordó Magyarországban, melynek Osztrák* ors-ággal hasonló súlya és ^mértéke vau, a valódiság törvényes attribútumaival nem bír; s mivel a magyar mértékhitelesítő hivatal néhány kmyi járadék tói megfosztatnék.
A vevő a/.crt el is marad a pi-acztól. - A dolog bibéje azonbau föképen ott van, hogy Os\'tvákor* szagban reciprocitást gyakorolnak, minek folytán a Magyarországban újonnan hiteiesitett hordók ott nem hitelesítetteknek tekintetnek, így tehát a hordóknak ki kell flrittetniök és # újra hitelesíttetniük; -és igy ismétlődik ezen procedúra, — melynek igen sok hasonlatossága van a gólya történ eté-aJ, mely rcerint -amaz -egyik lábával belesülyedvén az iszapba a másik segélyével akart kiszabadulni kényelmetlen helyzetéből, de azután ismét evvel silyedt bele — miuden ujabb vételnél. Az igaz, hogy a vevők azért * mégis jönnek , részint talán azért, mert a mi boraink a legolcsóbbak, vagy azért, mert másutt talán nem .-is kaphatók. A história fölött, ha oly igén komoly nem volna, még nevetuünk is kellene, így azonbaii7 tekintve "azon ki- • számithatlan hátrányt, uiely az or azágro a mindenképen üdvös törvénynek ily nemű interprrtatiója által hárs mlik, a magas kormány, beesés
nora ; i ejéve lé ka
r
hu
a&yem egykor átélt, ijffsötét az itt 1 i álomjáték! —
{ j: ■ 3 i
f|)l en^elt vagy ránísugárzék, som\', eltaszít ; itür, ib\'újal tette, nfert még nincs feledve
Kincs. elfeledve iiné( Borultabb láaasl, Megoldásért küm ví S nyugalmat kérve, A bús phantom |b a Vívódva, mint ket Közöttük A\'cherduu Sötét panaszát in
pölrájzik ilten t áltabb szenvedéllyel, id! küzdelmeimben nyugtomf tépi széjjel l láthatatlan isten
Imi kétely —
4k jzúgó halija e I háiáogtatja.;
Miért e bősz lázong is itt kömitlemy Ez ájuló és nőni lssi ind j keservek ? Ifi síré vágy, malr i Wskebol kiröppen. £ liít, mely miiiÍÍpii fn-raiomnak enged V Lebuknak a uiug lsI 61 siáriiykürdtteu, Reinéuyeikkel isu ét porba vésauek S mig a boroagé ki tséáj lesvp ált ott: Kiégnek, mint a laCsdsL fáklyalángok.
Miért? Ad) válasf: k! « köbuyü sséra Nagyság 1 ki btavi j Itrai és por lesxesa j Szépség — virágiü 1 a«tát s$ertestórva VárjT a mig kéruesésire | megjelelts ; •
Te ködbjől hangzó,! titkos szeli Si* veij, csak akkor, hogyha asakitsáiok le inagsvri süni leplét Múlás! Születés ! álom í végtnl
Ti nem teleitek, cékk zúgtok se éten,j \' Kuszált BÜrgcssel száz alakra v; lva; Ha távolt kezdet líjtliató inüvéb tn Fölcsillan mlsr a rejtqly folvt itása, (l)tt reszket inár azTeí^so hsjnalt\'é rayen A bns időknek hul|áiator(atába\\| Ott ég sj végső, láaaslgoiidolatbáu^ Cs iákkor is|miot most, mcgnldustatlsln
Kéiiilem vis^fényit. Sejthető valdját Fensőbb hatalmak írójuk el talán, j Hogy hittel szálló Jeligénket itieoóják Midőn mosdltni kéásdl fátyolán V j Elzárják] m<jr.t a ssinit) yött való ^sk ! Ijes/.tőbb lenne, uinit |a i^olt tálát yf? Oh, tán jSrfllilé tenao leltOdése I . 8. borzadva váruók;!: tunjou el a nfelyie ?!
. Szegény kölu* ! r^ak bolyongj bús sziveddel, ] i^nJ\'^dül. árván, ismeretleufiUt I Bolyongj a mély vadonban; menj. kerted W i Homályát szived menedékéftl : I Egykor szakit a szív a sok keservvel, j Kélaége, búja végkép elmerül [ S bár szélvész rázza tel a drága hamvat —• Nem panaszol ar, — mindörökre hallgat.
Kttdrödi Srttdw.
I
Vagy ttein más csak szeSkély
z sl gúnyja.
Mi vélQu/k iKyeu búk játékot úzL Hsflletank és a töndtdégbe futva Nem haiitvadunk ol aant aa éjt iuk ? Célhoz aégitj a kéispg juiudea ntj 11a erre térsjs, vagi arra elkerU-s S rémítsen bár a ukkéi> né.ua fály Mindegy? As elmí NlsZá\'l és I
Jól, rosZul, i—• igyjésjft£y lehet. De ép e vakság táj m m sseme Kinézni a bizonytalan! világba # 8 nem látni, hogy ojt habéi ezéfok .Érezni, hogy a zaj i jbáír ranfrt Betölti lényem, OldSs megretuegt< S lehet, hogv á!om.jmil^ jnn, toVai Ké táj s lopta! uicUíU; tiszta kö: (
i\\\\ aicplj
f M ! »l i-l ! tázilf 1
B)i Utja \'teld * i 1
beanek Járrji\' f-j t
Ö^peW\' ami I \'i
lláxaKsá^l klsórietelm.
(Ifotytatáai
Elekhez járult mig anaa tue^beosftl* hetién tulajdonság is, hogy 19 éves volt!
<9 éves! Mily roppant jelentőségű évszám- j— i
Azeu kézdteiu gondolkozni hogy miképp tOrtéuhéteU aa, hogy éa eddig észre nem lettem X. vánn e tecsegó réssaját L I A tanúéig eled báljaban találkoztam vele Kotyordyéknát. \'
Keni" fogom unta:ni az olvasót a bál leiratával ! Mindenki tadja, hogy mi as a bál.
Kiég a Hozzá hogy én ^odáig ^olt^ia* a mint mondani, szokták ! * Petykó barátomat, ki Koiyordiekuá) egyik ! bálrendeső volt, felkértem, hogy matasson be, Petykó elég ssives volL a bemutatás siftt, kimenté 9tS|agrapkiátc nyújtani a kecsnőről 1
T61* tudtam meg% hogy • no as anyja leánya volt, s kisebbik baganak a uéuje.
m HMBMHBHHB
%y«lűiét fél kell bivatmk exen ügyre különösen most, midőn közegei oly exorbitaus, majdqpm elviaelhetlen adókövetelésekkel lépnek elénk. Hiai bi-xonyosan szivén fekszik hazai terme-lésünk és kereskedésünk felvirágzása, s miután az első Borban van hivatva as anyagi jólétet és ez által az egész ország virágzását előmozdítani, bizonyosan szívesen támogat mindent? a mi e czélhoz közelebb visz ben-Iliinket.
Bortermelésünk és kereskedésünk érdekében elvárjuk az ügy gyors elintézését, ihert as odiosue rendelet hátrányai már is érezhetőkké válnak, a gyórs segél v annál" is inkább kívánatos.
X. Y. Z.
Az ipar fejlődése
az 6 kortól <i jelenkorig rövid vállat-
ban} — s az iparot tanonctok mikénti is/cQláztatúsa.
1Felolvasta: Juhász Péter.
I Igen tisztelt Iparegyesület
Vaunzk dolgok az életben, melyek, mert általánosak a hozzá szólásra magát majd uli 11 de 11 ember jogosítva érzi. Innét van kztián, hogy e közmondás: sok szakács elrontja aa ételt, nem egyszer liiegy telje-sedésbo bizonyos Ügyek nem kis hátrányára. +- Megvallom, soha nem voltam barátja 4 sokoldalú beavatkozásnak s hogy o mai felolvasásra vállalkoztam, egyédül azon reiuény bátorított a ielhivásnál, hogy öuök, uraim egy szakmámon sok tekintetben kívül eső értekezésnél becses elnézésükre számíthatok. Vau eset ugyan, midőn akar ha tyúkszemünk szorittatik, akár ka-bátunk szabását nem találta el az illető, bele boszaukodom magam is némely iparos urak dolgába. Euuyi beavatkozás azonban, még korántsem czáfolja meg azon állításomat, melyet csekélységemről feuntebb koczkáztatni bátorkodtam. Az ügy szentsége lebegett előttem ebbeli vállalkozásomnál, melyet keresztülvinni \' leginkább .tanügyi szempontból óhajtauék, annyival is iuzább, mert mái\' évekeu keresztül van szereucsém az iparos tanonezok oktatásával foglalkozni, s mire vonatkozólag már hírlapilag is nem egyszor tartottam kötelességemnek a nyilvánosság előtt felszóL-lalui. Mindamellett nem lesz tán felesleges, hí* bevezetésül az ipar törtéuetéről vázlatban egyetiuást ehnondandok. —
Hogy elejéről kezdjem- j veszünk visz-bzapillanlast a legrégibb idők azon szakára, melyben földgolyónk összes boldogsága és küzdelmeiben egyedül két emberi lÓLy osztozott. Bibiiauk szerint azon első házas* pár, kikre egyik bUutetósUl a világ beué-pcaitése is szabatott Midőn e kezdetre visszaviszem tisztelt hallgatóim figyelmét} ue lessék ép azért elhibázott dologuak tartani, incil megczáfolhatlan az, hogy az emberiség ipara első szüleink .Paradicsom-bóli kiűzetésével kezdődik. Nem akarok *ügjrau a mai quacekerek , tunikok stb. divatos kostüinók b a fügefa levél közt ezáltal párhuzamot vonni, mert ily tekintet-
^.xwimiapg . .....
ben a mai inokák aligha isméi nének ősi szüleik re, o ik jelezni wánofl L hogy as ipar aa eiüib ínség jogrégibt> kot avál vaus I kezdetét Is jts, hogjr legfeljebb a kuházát és sátorépité jjre szorította Csak iluimk ide-jébeu a [kén [fizértt jkörílineny s valmi primitív léjiete i. de mégis alapját (kepeié k mindinkább fejlődő — s ma m Ír mondhatni müvesa étig emelkedett álta anps ípw-nak. Tubaica in májr a vörösréz föltalálását álul egykééi fis is kiterjedt, sőt később A bábeli tárón) | annyira vitte, hogj njai épif tésseink | sjen | mernének oly i naguslatrá gondolni, m\'e lynek tetejéről az angyalok énekébed Kar tafont kezekkel gyöi lyűrködné a nagy IcpzÖaségnek concertet belátni bátorkodnának. Még később az aejyptomiak törtéuetéről riaig is bámulatos emlékek tanúskodnak. Noe apánk után, Kinek különben egyéb b érdeme is maradt fenn. a phoeniciaoe íek mint nyüzsgő kereskedelmi nép inir n hajózással is n egpróbál-kozo t s podi ; oly mérvű haszor naf, hogy a szomszódj n Ipek csupán irigy Féltékenységből tiport ik le kl tpessze kih stó egyes találmányok «lelmes feltalálóit.
A bjabil< niak és Persák uu ir. sok tekintetben tul mentek a természet egyszerű kívánalmain Ss a |luxusra! is gondoltak.! BocsánatJakk )ri haladásuknak, i. mennyiben ea által i unűizlést, mi gzintén az emberi méltóság loz tartozik, finomilaui vetélkedtek : jhab irjina], valljuk be őszintén költséges | Jdii atosságunkból sokát engedhetnénk. IjD 1 utólagos áttekiutésttből ezen\' őskori népakt ok, láthatjuK, hogy az inar-aak első sor >an és széles körbe m kellett már akkoir fe lődnie. Ha pedig sl khinaiak álláspontját, te rintiük e szempontból, máig is bámulatunk st kelti fel azon jiagyszerüi iparemelkeaet seg, a melyet \'sokbau utolérnünk, napia ukban is aólgot ad Az indusokat mmlőiöm, miután azok éghajlatuk j befolyása következtében inkább hajlottakt mindig az - ás liai kényelemhez , I melynek ábrándjaiból nekünk magyaroknak is elég kijutott, haj bd r ne ítéljük el magunkati egy I kis tettet jit u abban pedig örvendetes haladást kell |IhO| gr rólunk legkonokabb ellenségünk is jeln ondjon. É$ most uraim térjünk át * azon nemzetre, mely a világnak! nemcsak ibarl ián, de művészet és tudományban égy iránt fáklyát gyújtott; azon nemzet törfiénttére, mely máig íb forrását képezi alapos művelődésünknek* Ez az emlékében] is dicső görög-nemzpt. Hogy kisebb ipara mennyire volt eu lelkedett: következtetést vonhatunk szobriszata, és épitészeU min len időben kímagai ló példányaiból,\' \'s mi idezt a görögök izon ritka szelleme teren té meg, mely hősi< s csatáin kivül a muvéisi törekvésben taldta haaa-fiságát. -f
TereintmSuyei egyszerűk valának; de egyszérüséj ;ükben oly classicu iák, hogy minden véső youásou, minden ópitéaaeti oszlop vagy lómborművön meglátzzik a valóeii művész >t alapos felfogása, épületeik pem tornyosul ak a magasba: ők nem keresték földön az elérhetlen Ege , az egyszerű boldog i íegelégedésnek me, ^nyugtató alakjában em ilték még középül iteikct íz. S ha üsszeha lonlitjuk a mai góth styli építkezést az övékével, az említettnél inkább *aá elége detlensóg fölfelé töi ekvő irányát találjuk czifrázott ányalatil náluk a földi i negnyugvás mosoly mindén műve kben. /(italában hetne terjesei edni e .nemzet méltó dicséretében ; de ninthogy időnk és nelolvasá-som szűk ker »te azt nem engedi, menjünk tovább. A ha almas római nép összes emelkedettsége m Lr csak utánzata volt a görög nagyszer Iségnek, bár mondhatni sse-
dwislben
rsnesés
niáeodik nashr fiemzet Mőfn
opál i U fl.
Kleiuentinának liitták 1 Kegyeske, isteni i név 1 Nemde ? !
A miut mondom, ugy történt, be lettem mutatva a báj terhes Klementiuáusk 1
Felkértem az élső tánezra j A barnák a kuczkóban walzert húztak 1 walzert tán-czolni egy oly nővel, ki iránt az első pillanattól kezdve delejes vonzalommal viseltetünk, aiiuyi, mint a\'nhetedik régióban" Mohamnied egyik hunjával ainbra illatos rózsalugasban ölelkezni.
Éa lipgy tánczoltl IRotter Irma csak ballet tánezosné volt mellette 1 /
A táneznak vége levén, bájos hölgyemet, a „mainájau-hoz vittem, s látva a mama mosolygását, bátorságot vettem ma* gamnak aa amazon mellé telepedni.
A társalgás eleinte nagyon gyéreu ment; semmit sem besaéltünk —r est is csak lassso! Gondolatok czikáztak agyainkban l
Nem tudtam mivel elkezdeni a társalgást 1 Végre elkezdtem 1
„Nagysád — szóltam — mint vélekedik a politikai helyzetről V !"
Klementina reám bámult.
En kezdtem észrevenni, hogy idétlen 4 kérdést pengettem.
„Nagysádka bizonyára ismeri Shakes-
Íteare „Nyáréji álom" clmü darabját, a mely-»en oly csodás saerelmi történetek vannak."
— Oh 1 igeu, nyáron sokssor szoktam olvasni.
— De — tevé hoasá szemérmesen — nem a szerelemről.
Ekkor én tettem „stugrefast 1" Nem tudtam összeszedni magamat.
A leányka elkeadett csevegni.
„Ab 1 Mikor less az első quadril; nincs jobb táncz a franoaia négyeseknél; aa amner kibeszélheti magát a sefcanglések — turáaméeek alatt 1 Nemde Ött Is saereti A aégyeetf
— a az azon kedves ál| bb vitézül beszá-át ép rettegésbe épéit. Ekkor még pi s^Ukséaleteire gyun {természetes) len fegrvcretket[ óval imndkzt, mi kellett, 4-„megtartom Oseiuk kép használatba zóllani, iniuthogy zanatairól inkább
>an, míg Dg felénk: messze le-
állnak romjai je Meaban egyaránt ositbzó m^Jtjánakí FiataJ fkf#éesafa|k mintakép il használhatják még igen sokáig
a!fenpmi radí éknlékeketl főlea S festéssel-ben ,\'j de gáSjái^ kegygya L bármi tpkíntetbdn Isi esak c kot tíép muy^saefének egybevf-terít tanilii|ányeaáea Ptal eiáelkedhetík bármely | tanulmányozóí }ttj a művészetről SBóllottaiá Qgy|n, de ki tisgadkatná azt, m|szerínt[ mindennek alamátl csak is a már szjélesen kifejlett Ipar ícöpezheté|
Innét waivárg ott M tágad hatlanul1 ja nvugat-európai népekksz iz kezdetben |s kmárólagps [ipar, ezzel kapcsolatban még később művészet és tuc cjmájiy napjainkig. M| magyároOL még akkod nem bírtuk ezen földet Europátban, melyi 5J koszorúz költőnk Vprösmazty I elmondá; iltt élnéd, halnod kell;" aspn földet, me ynek mindéin hanj-ját az ősek jyéré szentem meg!; azon fÖI-dot, melyet egy Világ -ármány daczára máig is jnagivar! haaánisk nevezünk, — Is mellről minden jóérzésű ms^yar: polgár tudja, hogy\'drágán nzerzetl bülcsője, mely ápolta, sImqly egykordlnogja tukarni ham-\' vsát. Bennegús. Almos j&s Árpáid népe még akkor aa (jlralhegy erdeiben és vizeiben kereste inagában élelmei, -4 a as Ős haza legelőin tjáplálta magánk latserget, uielyl^el kéi guldotia majouem Eu hozta annak \'külomböző iparunk csakis a köz szorítkozott 1;|Voltak ( kik elkészitóilék győzhj hősies kaczágányaikat, szükkörU kiyanalmáiknál feleljenek! Pöloslegeaue eme helyzetében szűk vett ipararóli bővebben annak jeláutökeuVebb a kereszténység; fölvétélénél szőllhatunk. Lássuk : mit mond erre vonatkozólag kitűnő történészünk Horváth Mihály.
„Sza&t Istvántól asidődik a magyarok tulajdonkroehi polgári eletének korszaka ; ő alatta fejlodtea ki határozottabban azon körülmények, melyek á polgáriosodás lényeges föltételei^ s melyek részint már Gejza alatt, fejedelemségének végső éveiben hozattak elő. Az ujlvalláa, a népiség elemeinek többfélesége és a kormány valának, valamlkt egyáltalában az egész mű-velődésuek, ugy a műipar a keresaedésuek. is forrásai s emeltyűi A. keresztény vallás fölvétele eg^ egész fordulatot okozott a magyar nap öleiében, sj azt közelebb vitte az Európái jpolgáriasoaáshoz ; lerontá a falat,, mely eddig a magyarok ü a többi Európa k»zt erköícsi tekintetben Létezett, s néinikée a német-olasz rendzierbe szőtte be őket,1 azpk részéről az erőszáknak s rablásoknak, I a németek és olaszokéról pedig a félelem és gyUkölsécuek , véget vetvén, a viszonyos közlekedésnek utat nyi* tott; a külfollkii foglyoknak és bennszülötteknek peai|g megköiinyitté az igának , mely alávetve valánaki szigorúságát Ezek a vallásbal éredő áldásos következmények a kormány által hataliuasau elősegítettek. Szent Istyááuak apostoli buzgalma eaen vallás teriesztésében s nieggyökeresiiésében nem egyedüli éi\'deme a Hou iráut; ő a polgári, sőt még a házi élotnek is inindeii részleteit -méltatá figyelmére , a kézműi s kereskedelmi ipart ieJmint népe jóllétének forrását a kiráiyi széke egyik legerősebb oszlopát, atyai gouddal ápolgatá. Hogy a kézmüveMbeu a ftildmivelésbeu járatlan magyarokat azdkba íbeavassa, számos görögj német ós olasz [művészeket; telepitett le az ország külöu vidékein j a benszülöt-tek szolgasagának szigorúságát megenyhité
méből haz lett enged lök — egy
„Oh | b ülönösen ha kegyedpel járhatom azt I i
így tol ytattak azhtán a társalgást, melyet olyj siérencsétlenül nyitottam megl Az egész mulatságon át Kleméntiná-val tánceoltam 1
Mindinuább meggyőződtem érről, hogy egyike a „legnaivabb" teremtéseknek, kiket faluhelyen fiibáknak" szoktak nevezni 1 A bál [után a mama kegyes engedel-kisértem őket, s miután meg a látogatás; elbúcsúztam t& keletkező szerelmet hordozva haza keble mben.
Utkö ben kiütött rajtam a költésiét; megemlékeztem kegyeske szemeiről, s lelkesülten ij j kiáltottam fel.
A te ísemed és a csillagok an-mindégy. Aaonban < aakhamar kiábrándultam aa aa átkozott tákter, rám orditván, hogy ne háborgassam aa éji csendet 1
„ „Aú ózott rendzavarói gondoltam magamban, s hasa ballagtam.
A ki aat hiaai, hogy e „b )londéjria" \'hosszú fog lenni, aa kegyetlenül csalódik! „Rövid és unalmas leend." A tél csakhamar eltűnt, Ve!e a farsang eldarádója is: nem hagvva fel számomra egyebet vékony cottimon ruhacaaf-rangnál, nelyek a tánczközl^en szaksjdos-tak le bá oe venusom n tarló tan" ruháiról. Beái lptt a tavasa 1
Botjt Iáinak eugedtem magamat, s szüleim nem tadták mire vélni a do Igot. Talá lajatták mi bajom lehet I Ah l Pedig oly könnyű ki alálni és megfejteni a saerelmi állapotot
De iát mit tudtak as én í regeim a ■zerelemr )11 Kifizetett számla vo t már ez akkor rei juk nézve, még nálam szak most nyújtotta b^ a sziv türelmetlen hit előzőként sürgetve i .toldiroaáet" [ Egyívűi nyugalmam as isteni költé-
1
szetben volt. Minden szerelmes ember költő, s minden költő szerelmes; s éreztem, hogy-, nagy költő lett] volna beilőlem, ha szálete-sem perckében 1 szerelmei lettem volna valakibe r ■
Én ke hát/költöttem, költöttem — s mi több, folvtonosku zaklattam a szerkesztőket szerelmi ieremuUljaiiniittu.j t
Ha Klementinain ajkain nem láttam mosoly t; zengni A kezd te u^ okép t „Un ítélem milyen hideg van I Nyáron milyen; meW van 1 llej; 1 Ajkaidnak mosolya |—"| Notandum I Valahányszor költeni kezdtem, sohasem tudtam bevégezni a versszakot, meri mindig közbe jött valami esetleg, hol a tijitatartóm, fordult fel , hol a tollam ereastett egy „tinta pseppeí" ájpapirra, mit fel kellett nyalnom more patho, hol belépett pjeláki stb.
Hetem kint egyszer volt olvan napom, melyen nUmjért valami ,,pech." ,—U!
Azért leginkább es;e irtam költeményeimet, aiért uralgott kél ea homály felettük.
MinUösSse a mint legyaééeimbŐl kitűnt — 1 pt [hónapon ál verseimnek pésta-dija 22 t i 46 krt. tett ki; —T Ha W számítom fe Szerkesztői tuéiietekot, — akikor aa öí iz^g nagyra hila, vehettem volna raju egy losbtnag aotiát ÍM
Kle inöntiuáuál mindennapi vendég Voltam ; J- Hogy is ne 1 ő 11) éá én 24 éves valé i lí
Eleié?égtünk, elábrándoztunk — egy kis varró iaatai mellett, mely egy jtbUkme lyedésbet állott 1
i Beei éltünk a íövőrtfl terveinkről j á családi él Htipii, nevelésről aa állkmii haltel nyésatésr iL léidomitáaróL a verebek aoksw ságáról, a féle érdekes 4 saiveaelŐ tárgy *kr( L
a birtok bátorságát törvén vek álisl b^ siti; a lopásokat s rablásokat ks^S büntetések alatt tiialmazá; számos te*: lomokat és moneetorokat építtetett, s kat a műipar mindennemű termékeivel k, ékesité és gazdagitá. Ily ápofc ktt^ alatt kevés ido ihulva is mennyire haladj a földmivel és, tudósítanak bennünket ^ oklevelek, melyekben a templomoknak t egyházi intézeteknek ajándékozott jay^ előszámláltatnak ■
(Vége |
Helyi ée-megyei hírek
V — Zalamegye Ur. tanfelügyelője tek Krób Pál úr szombat éta városunkban időz é naponkint látogatja a polgári és koz«& iskolákban iolyó vizsgálatokat, mindenQt figyelemmel kisérve a gyei mekek ie<eietei( Vasárnap volt jelen a pojgári iskolai taa.^ testület által ministerí engodéJylyel felserdült leányok számára rendezett, reudkirfei, taufolyam vizsgálatán , mely nagyszám^ közönség előtt tartatott meg. A vizsgalat^ maga iürób Pál tanfelügyelő ur nyitott* meg egy pár rövid szóval és egynuuuii* vizsgáltattak! a két folyambeli leánynöveu. dékek a magyar és német irodalom és ir«. dalomtörténeiből, a költészettauból ér irály tanból, a művelődés történet, földrajz é« történelemből, a természetrajz, természettan és vegytanból, a szám-, mértan éi könyvvitel-tanból A feladott kérdésekre sz*. batosan felelitek meg, s a.vizsgálat végét, a tanfelügyelő űr ismét nélíány rövid útban megdicsérvén a leány növendékek ált*; kifejtett saorgaünat a tantestületnek is ti. ismerést szavazott. A többi vizsgálatot ról később emlékezünk meg,
j — 6Vllkossáfl. Folyó hó 1-én délutás ^rákban Kaszás Józsct alig vari majorbsa alkalmazva volt kocsist a béres gyermekek az utmelletti árokban s 3ÜU lépés távolságra a inajortói, agyonlőve találtak.\'
Nevezett kocsis Ujialubau lévén, ea-1 uét éjfélután történt hazamenetele alkai- | mával — valószínűleg személyes boszúbój
— gyilkoltatott meg, miutáu a gyilkos ns ruhazatját sem pedig a nála lévő pár áh ruitját nem bántotta.
Kaszás Gábor több ízben kar- és gonosztévőket feljelentett és szeinélye&eu el] iz fogott, és igen valószínű , hogy a fulyó ■ hó 1-én virradóra Kis-Csernyeeuben törtsoi pmczeíelverésnek szemtanúja lehetett s eu-uek aldozatává lett.
Mind a két bűntény elköveíésdvel alaposan gyanús Szabó István Csömyeíöidi lak ós a rendőrség által elfogatott —
— "50U formt jutalom. Folyó hó ö-su Tokajból Benedek Pál tisizaszabályozázi fé-mérnök y éves Miklós nevü fiacssája nyera-talanul eltűnt A kétségbeesett szülők irt juuluiat biztosítanak aunak, ki eliütf gyermeküket bzu vezeti, vagy rokonuk-, dr. Luby Gyula budapesti tygyvéduek) Al-dunasor 2U. átadja. Aa eltűnt gyermek keskeny szíjjal övezeti azulmakafuput, szürke nyaripósztóruhát, ez alatt liosazu inget, uéutfet alsó nadrágot s magas szaru csízmát viselt X— Uj könyv. Éppen ^nosti jeleut meg é» Fiseihei Fülöpnél Nagy*Ksnizsan és ai tala miudoti könyvkereskedésben kaphsto: A Nemzeüitég és nemzeti nyelv. Hazatías sí-inéikedósek* Irta Hotfmaun Mór. Eaen kot-szerű munka a következő . fejezeteket tsr-Ulmsiat: I. . Nemzet és uemzetiség. 1L zetisóg ée cul túra. JÜUL NemzetiségAés neve-IV Nemzetiség és hölgyeink V. Nemzetissf és iskola. VI. Neíhzetiaég és aaiuészet Vll. A nemzetiség és a sajtó —í jira 1 irt 2Ü kr.
— Az előfizetőknek e mű már lüegküldeiect
Egy napon szokásom ellenére korákban mentem ILegyeakemhöá. Apeu 12 ots volt 1 (délben nem éjjel) Az ebednél ültek\' Kegyeske csiüadja j illetőleg a család, melyuek Kegyeek^is tagja volt, négy tsgv ból állott, a nagymama —> mama — Kegyeske és Smiraldaból, Kegyeske húgából!
Negligébeu találtam mindnyájukat J Ah 1 Akárki uut beszéljen, de a nők gyönyörűek negligébeu! Még a nagy mántf is jó nésett ki, fején egy aaataikendővei • Kegyeskéék kem voltak gazdagok; s így nem csodálkoztam azon, hogy a us^ mama aaatatkendőt kötött a tejére, eaen körülmény egy boreasató elhatározni szült bennem V sotia sem hivattam iseg magamat ebédre Kegyeakéikhöa , féUeio • hogy aa a „dubiosus asztalkendő hossáa juthat t
/ Nem akarván aaVarui és aavartatni. ott hagytam Őket, % uehány perez inutv* eltávoztam — kikísértetve Klementinától lépcsőig. — Mikor jő ismét j — szólt elpÜt rutva Klementina.
4 órakor itt leaaek ismét 1 Ssörnjl, fontos mondani valóin vati!\' zaóitaui, uis^ szorítva Kegyeoske kacsóját.
iüohtig ! 4 órakor Ispiét Kegyecakéai* i uél voltami Egyedül volt 1 oda ültUuk\'»< kis varró aaatai boa aa ablakméiyodé»bs • j Klementina , amaairól sugárzott sl öröm 1
Éa komoly valók l Hallgatagon ült** sokáig ; — folyvást Klemeutinára sunjrtiys. Miért oly hallgatag 1 — kérdé pirulva.&k meutinám ; tigeu gyakran pirult el.)
Ah ! Ne kérdeaie usad l A kinek el/ pokoli kínjai vannak, miut nekem, a ki oly hévvel saeret, mint én, annak ue^u I* beinek vig percei!
Klementina lesütötte a szemeit 1
V. Hisdor
! (Végekfir) ,
— Mii vezéreilkküakre, y egy j® jtc,n művelt kereskedőnk tollából folyt, figyelmeztetjük az érdeklettakaC Hegem-Iitíttk egyúttal ennek kapcsában, ,hogy a teproni kereskedelmi ás ipaifcauiara ea érdekben a múlt hónapok egyikén felterjesztést intéseit a nagyméltóságú m. kír. ftlld-miveléai és kereskedelmi minisateriumhoa.
— A keszthelyi Járást körnek Zalavá-rott tartott gyűlésén meg nem jelent kesst-helyi elemi néptanitók — aláírással lapítok aárta előtt egy köeleméuyt kaptunk Szeítá JCároly, tauito urnák a „Zalau máit szá • inában megjelent küaloménye válaszául. Miután e, közlemény később érkezett, hogysem azt e saámban egész terjedelmében fölvehettek volna szükségesnek tartjuk |előre, itt jelezni,\' hogy a meddő polémia, imely levelezőnknek a kör gyűléséről adott értesítése folytán támadott, kezd tisztán a ssemélylyel foglalkozni, szem elől tévesztve a tárgyat. Ez pedig határozottan a tanítói reputatió rovására {történik. A kérdés még mindég az marad : „ Igaza volt e levelezőnk azon értesítésének^ miszerint Sseitz K. tani tó nr azt, indítványozta volna; az említett gyűlésen, nogy ez a gyűlésen meg-nem jelent kesztnelyi tanítók fölött rosza-lását jegyzőkönyvileg fejezze ki ? Miután föl nem tehetjükj azt, hogy levelezőnk niystifícálni akart yolua berniünket és szándékosan ferdített, a fent említett és a közleményt kisérŐ levélen aláirt kartársak pedig ezt az ügyet taljesen érintetlenül hagyják közleményükben, az igazság teljes kiderítése és a jó viszony helyreállítása céliából tisztelettel kérjük a kör elnökét, hogy nekünk küldje meg a többször emiitett jegyzőkönyv ihásolatát, hogy az ügy végre valahára befejeztessék. —
— „Atslcurazlem Generáli." A társaság mint az velőbbu években, ugy az idén is közzéteszi a lefqlyt üzletóvbon eszközölt kárkifizetések részletezett kimutatását. Mai számunk hirdetési rovatában lévő üsssotes kimutatás értelmében a társaság 1876 ban 18,331 kártételért jj.84V.M2 frtot fizetett ki. Ebből esik Ausztria-Magyarországra-2. 630, 530 frt, Olaszországra l.007,7ü9 frt, a német c-ászái ságra 249,148 frt, Francziaor-szágra 658,281 forint, Nagy Britanniára 259, 216 frt, Oroszországra 806.947 irt, ós 237, 111 frt egjéb államokra Egyptoniot és j£j-szak-Amerikát is ueleértve. Kifizetett károk részletezett kimutatása mellett, a társaság még áz évenkint zárszámadáskoi lévő, kö-
Fővárosi táreszl i Szili házak. [Se nem szeretT —
K
Képrejtvény.
Rajzok képek j Tötök Btailla. .Szeret
vf: Pusztán (Pofié.) Miksa.) C- „Szeret Hzeretla i— Keletig i — Sakkfeladvány.! Basrk. Oaenjstek* Qlsmbetta León —I K<jl nők. Az ojáh hóra-táii — nem szeret — szerit
hl tá — I fl téli
Megkkptul áll soproni kereskedelmi és l871 márcs. 20 és april 12 én liifs 1877 April 30-áu tn-ös üléseiről szóló jegjy iő-lenyomatát, A márcziuilK)
MÜMlözObIÉÜÍ
iparkamrának ] tartott reuukivU tott rendes köi könyvek külön án tartott rendi ;iyfili tárgyát képezte delim in. tíír. ben felszólítja képviselő által
alkotásának, in létjogot vádéin vélojnényot jel dokolás mellet Az 1877: vü\'i közös diót Eszterliázyi Pál 1878 évben tai ügyében ajakit kamara is [rész\' kamara kebelé! bizottságba és
ápril 30*áii tar ülésben á jkövi folyt a tauácsli
rülbelül fél millió kéli megemlítenie,
az • üzlet torritoliális kiterjedése daczára,
körülbelül csupán felölnek meg. Az , társrfság 45 évi feni 498,981 forintot fii 1H.7Q5,692 forint i esik*
forintnyi kár-tételeket mely kár szerződések,
télhavi üs.lctídŐszaknak Azsicurázoni Generáli" állása óta károkért 116. etett ,ki, mely összegből legutóbbi trienniumra
■SzOveg : Gsni <;/.«;k között. Költ.
— Magyarország és a Nagyvilág 24-ik *M7.ámának tartalmi :
lietta Léon. —■ A bér-(Falóczy Lipót.) — Eltévesztett utak. Kégény (Vértessi\' Arnold 23 folyt.) fiigjr boldogtalan története. Jaok. Regény. (Daudet Alfoiiz.) XJII. folyt.) _ Szenvedtem én. Költ.-\'(Jakab Ödön) — Mikor a virágok nyílnak. (Szépfaludyj. —
fl évi má^cz kenységénil. Eb iilószakban 305 tatóba és lett napirend II. ti jegyzőkönyve kok és szplgá alkalmazását, \' k U lön véle inén v egyhangúiig n
•r""
MnzdaHálg.
en
ülés egyét sjluinlts. ipar- és kereske-imszter urnák leirata, me iy-kamarát, hogy Szalay In re i ^gyártott borok" tárgyá-
ban az országg yülós elé terjesztettftörvéiy-javaslata felett forgó törvényja Sége mint hatá tézkedéseiaek véleményes jel szas és Leható
tanácskozzék és a szól vaslatnak mind szUkségjes-yókj volta ,mind részletes z4}{szerűsége iránt kimerítő
sz\'
&ra
iitóst terjeszszen fel. II támgyalás után a kain egyhangulág el eiie nyilatkozott oly tíirv
1« a „gyártott boroku-r ot uyujtana hazánkban. F illését kellő i. és alapos h| kamara fél isterjesste ápMl 12 én tartott r6i|cT egyedüli .tárgyát képei fdifpán -átirata, melyben tan dó párizsi világkiáll íinoó vidéki bizottságbju /evésre szólittatik fel. -p 61 12 tagot választott eáeti pedig 6-ot u koreskedél utályból
;on in-le. rendjkí--le, az tás i a
A
s ez elhatározta*
E hái orn j lésből is (áthatji radhatlsn tevéke kereskedelmi-, éa mel hozzak tehá halvány, ismerte valóságát s meleU rolását minden ti
és kártérítést vi Hal jolt Javakért, melyeid a kirt vámhivata ek ráftyraiban! helyeztet-nek el. Egy hang Jág! magáévá-tepsi i^Jka-j mi ara s ez érdeippe^ felte jcsztést térni)
vi rövid ismertei aZon ssrjrgalmat és lát ipjséget,. ! iiielyec a sopfonf nniirksnra kimjt. Öipnij \'[{olvasóink tudomásába 4 i| ezen intézet élejtrer aljuk simák fetkal etlisn\' -IcV—in«) l
n aj ár ín(eti)
A tropiku igen gyorsan és gedésére iejlődt
an
\'1
Heti uzlettudóaitás.
Nagy-Kanizsa, juaiiJ\'j 19-é^.
íoi lóság behátása alatt IgazUáink Jteljcjs jinegpléj-
0________ ____lij a vetések. A szem-képf
I ződés .a legaedv iau5l>p* körülmények közöit I létesült, miután a lköanonI, meleg; leesápóp \' dások folytak bel iótikouyjjn.^Ha fzoni röj-vid idő alatt, uiillvj benutfiilLet az aratástól elválaszt \'valameiM káros evéntuáiitás közbe nem jő, akkor ina|r ma is jó sőt némely gabunanemekbeii> busás aratási eredményt jeleshetüiitc. A nejueze lekaszá lása már kezdetét vette s az eredmény Uiielégitő.
|Qsariiok. Uiidapoiu albiiinoniból.
— .j^kp jjigy^«t«k —
Ka&íár Bélától.
III. !?• I m
Bodzafa-iitcsái vis-a-vis-m.
s 6-ot az iparai
A harmalikj jegyzőkönyv az ott közös ültről szól
18
?7.
tkező fontosaid tárgyak ozáS: a napirend 1. táf(
az ügyleti joli ntés a kamarai
hivatal
Esen ól ya ak ré-ott k-A
12-tól fogva kifejtett te en jelentós szerint a jelz
beadvány* érkezett az zabalyszerüeu elintézve rgya volt \'a közös bizottság lletve a kamarai hivatali 10-i [nkrugdijázását és állandó alaiáint a kamarai titkai ok ^t.\' Érett megfoutolás ulán tároztatott, miszeriut a
hivataln oluok megválasztása
életük
nyes. A kamarai titkár éti illetői

ily jog "lega-
élíenzi. Á napirend lll czl borászati egyletnek Ik oxeia vastatrix" rovaruk
Apriliy utol i zala-űtczaj\' új 1 nau épült; közé^ s Bér-kocsis u emelkedik. Jó k
Udvarán gondoasíi ájpolt \'jókora nagyságú
kordéd gyepagy
murai
tartamára \'érvi külön véleinét^ dását a kamar tárgya: a versi vénye a „Phi kipusztítását
rointngu külön w
náoiikozás és j Dlentéstétel végett. A na rend IV tárgyi jelentése. V. iii i á litasa ügyébsi érti kérelme, meg. Vi. tárgy ditványa oly Ti mely szerint a
Á Zalám egye területin 187G-ik éri april hó l-l öl etjét.
bizottságnak: adatolt
ik ür-ik
eiőleg. Ezen ügy eg)j 4á-t kii ta-
Vt
Is
ií-y-
)tt ii-
j napján uiglaláin el botl-kásomat ábbau az ujjoii-liletben, moly a Köluseyr\' zák! közi válaszfalként ilzéiü ház,! csinos belsővel.
[foglal helyet s szolgai
a számvizsgáló bizuttf-rdy! az ipafosifjak inén iiiuködőbizoktságnak segé 5 db. arany szavaztat a kamarai elnöknek i éiiyiiek alkotását illetői og agas kincstár fololősséget
*
rvói niai
ezólpoutul a szol iáik ablakán krnézdelŐ lakóknak, kik — de nbhi értve a föld gyoui-rába száműzött pinezelakókat —• mindig az iutelligens o zialybol vaiok. A lakások drágasága liozzi. ezt inagaval. Földsziuti szobácskáiu — i lely alvó, elfogadó s dolgozó terűiül szngalá nekieiu — egyotlen ablakkal bírt az iidvarra, hohuau a k,iirbe épült ház három szárinyát pompásan szemügyre vebetém a zokklal a kíváncsian, kandikáló tejekkel igyeteinbeii melyek a tárt ablakoknal azonnal Játhutok vatáuak, ha a nyári nap hev is sugarai túl jártak azo^i\' a i nogyszögöu, iseuy a liáz tetőzetéből alaj-kúlt. Az ablakli togajtáut noköltÖzködésem nUpjáu mindjárt m«g is kezkiéiu s bevégez-teiu a kovetke/a ereuménvnyel:
Földsziuti aOluksjor, bjslszámy uro» 1. Közönséges nói Wez, minól legtöbbet láC-liatni.; túlszőke IfajzatáhoJ Ízléstelen liltap sziu ruhája, mit ö jazonuan nein látszik tudni, inert szende s ujjai szüntelen a ruha mell fodraival , tyibelő^ nek. Tn Csak: - maradj magadnak." —. eibudja Gs6kouai. Tr- Nro. 2. Kávóuiér^si lovalius. Bduu csinos erdélyi asszony serviröz; tót cstolédje s slávok
ferdéi arénával megéri e^ész "nap óriás bögr4kben a vizet hordám : mon dják, élvezhető kávét mérnek ott. Bog appetite !— Nro. 3. Zárt ablak, még szellőzni sem nyílik uieg soha. Valamelyik némst revalver-lap korrektorául szolgál istállóul, mert csak. i éji 11 a reggel 7 órakor tárul fel ajtajij. — yftelleaes oldal. Nro 4. Három fo egyszerre. Mama, leáuya, úuoka: vagy riagyinaina, mama, leánya, a mint tetszik. Az első 60-on tul, a harmadik alig 8 éves ismerkedés tárgyát nem képezhetik;} a kö- < sjépsóf igen. Csinos barna nő, telt arcza 26—27 évről beszél. Egy karcsú, cilinderes fiatal embert fogaduak naponkint, járása arra mutat, mintha élete usgy részét npu!tB mellejtt töltötte volna fel. Az a kis leány rendesen k^zcsókkal vál meg tőle — ki tudná mért *?-.. — Nro, 5. Férfi s aligha -nem [nyugalioazptt dobos ; egy rettenetes kéz dörörobölése hallatszik reggeltől esti^ a türelmes ablaküvegen. De iáikor nyáron oly hosszuk a napok. —\'\'Nro. 6. Boldog házaspár, bsroa mind a kettő. Alig pár héte,! hogy egymásnak Örülnék. Nem rég Rítták el ágyruháiukst s férj ifjúkori adós-•ágába. Ás ők boldogok 1 Jobbszárny Nro. 7. Fejet nem, öltözető kezeket lát-Hatni csak, s uéba egy-egy megvillanó szemüveg szemkápráztató fényét A küszöbön is najgyi elvétve lép ki valaki, a szabóW melegházi növények. — Nro. B. Tarka há-ló kabát, vörös török fez, dagadó esi búk, ez „Nagyságos úr" ; mögötte hófehér ott-houkábiui, csipkefőkötőyél - szókéi.für tös fején — a .nagyságos asszony." A nő ott-liónias, Térje egyedül jár el a clubba. Egy csinos loadet reudesen távollétében kíván szólni a nagyságos úrral. V|ár ís reá, be I azonban! nem szokja várni. Katona ismeri ■ a suburiínatiót. — Nro 9. JKlastromszerű elzái kózottság, sötétzöld fttggönHk. Itt is I ^inigyaégoa ur" lakik. Nem tudhatom, mi I jogon nyerte e czimeL miután sem tarka hálókabát, sem vörös fez, seiii csibuk neui ielzt őt Igazival! néhány „speciális" foglalkozása, t. j. ídőnkéiir egész gardoiobját magára szedi, s ugy sétál el a kapuig, meg vissza: vagy a kitárt ajtóu sans\' gene kiszórja a kemény asphaltra.üvef és por-czelán készletét, mit inasa megszokott, egykedvűséggel szedeget a szemét- kosárba. Nagy Iguácznak voltak ilyen exemplárjai. — Emeleti ablaksor, jbalszárny, Nro 10. Egy proviuozialis lap szerkesztősége, alig élnet, azért ki sem néz az ablakon, nehogy luxus adót rójanak reá. Nro 11. Két fiatal hölgy, nővérek. Rájuk fogta valaki, # hogy tőkepénzesek ; én láttam őket lámpánál virasztva varrással foglalkozni. Egyik olyan halványarczu szöghzjú mint a \'másik, ikrek; lelietuek. Akkor nyitnak ablakot, ha hegedűmet hallják felhangzani s én „nekik" -játszom. Csak már ketten ne vol náuak s az az „egy" .: igazán lenne tőke-
fiénzQs. — Nro. 12. L\'ariatécrát, rangter-ies légkör* Címeres ajtó, libériás cselédség, gyás zruliák, \\ nyomorék ooinfésse. Menjünk odábo.\' —
(VtVo kir.» :] ;
-Ht
Mai sz írnunkhoi a FVaiiklíu-társulal-tól beküldött előfizetési fellii yás vau hozzá kapcsolva, j . \\ j \' .
Kimutatás
\\877\'ik éví ^rijus l^ fölsőig elöfonluU ekrol, szerencsétlen ségrkrüt ás bitangságra tett marhákról.
Melyik csen (Ib i járái? ztos i -a fek ■ i u 1 ■ ? TI -á 4 i 1 * . i p i fc i A i u 1 4É * 1 j . A i •e 2 c J B 1 1 « s i ■1 M | \' Br 1" te B ; Is ml g; 151 T3 1 i m 1 t 4 k> J ! i M >3 t i i t .j ■ « jt 1 I 1 i M • 1 •sr s í f1 "n a ■ 1 jd t . | Sl tl H\' S rsr- M ti f* a í I l| fl # \' 1 ■ M I s M ! í B r j 1 K \' ■ 1 B . 1 | * jt 1 m . • -i 1 1 i g i 3 ■ 1 > 1 J Jt Jtif^tcU • i * \' >
Tapolozal ó 1 98 116 81 2 jr5,(51 \'i\'ls 175-7 20! 21 70 •sj 420 i 1030
Keszthslyl Ksnizssi 11 1 2 33 29 2 1 48 68 ; 6 n. ; na 488 8\'U fii Ö57 420 1 lf>\' 58\' 10 U 16 2 I 1 255 4 1 U 40 i S\'■ i: :
Z Eflsrszsgl Bekssl láurskoil | összássn 41 1 13 02 fí IV 11 • 2 6 í 8| 178 , 40 168 4 161 1 \' 1 124 f 437 67 f 7 3 fl 80\',4 919 40 56 4148 76! H 209o * 1 4 68 28 6 28 145 21 6j 440 Í94 T II i BG 6 21 122 U9S "1
Kelt Z^la-E igerszegen 1877 Joniűi hó 9 én. M 1 \' i 1 iy| M-M 1 . \' | 1 . I J^Méjsat, fócsendbistos.
tori euto . ff ||
ÍÜA
A Zalám egye területén 1876-ih M apr fl hó l-t öl egét; í 877 ik évi május hó utolsóig előfordult bün Wip/l \'km cm lekró \\ \\szcrenc*étlc n ségrkről és bitangságra Tett marhákról.
• Mthjik csendíti, járds. íosi t> •© * t. ; s za (■ MT ■t, a 1 \'\' i 4 H i 1 9 K 1 "5 a 1 *> 2 t B | | K .8 M i 1 • ** u Ü • u 0 1 1 O B i? O h B 3 z.* Zí » • A S sí ■ 8 • 5 * - f M "4 * h. h ti 11 fel K . 9 o M ; ■ n ;ll p j? : 3 í ■ ■ ^ w t M | M 4 . * fl i o s- 3 á 1 5 \\ ■ i JÍ tl i 3 * 3 ■ a •m { Jt t f I n 1 j \' fi i M f N K V S I ; l i 11 ■i 6 B , 5 /c [5*5 |l 1 1 = 2 0 a i 3 M 6 3 3 é 3 11 li |i a , M fl Jegyiét i
Tspelciai 1 Keszthelyi kanizsai- 14 18 54 1 8 I 16 18 18 6 9 16 1 4 1 í 1 16 3 | 4 10 10 33 41 53 . 16 ; 37 51 1 1 11 . 7 1 1 ] 2 :20 7 9 i 1 1 f H k 1 i 2 3 1 102 81 |03 . 64 64 ! 97 38 1 i ■ A frloMriUt l\'útu •i\'ii\'WmonrV <•■» klli4f4nwkln4 lti<«; ó\\A|nfl límv.ira c*ik 65 lift, MajlU)ftt 41. Juil Juli U. Aiitf 37. S«|»l. S5. Oki. 17, N»v- 37. iWmlMr ti, a lin\'tvl l)*B«ir Savát* 10, iFabraár li», Márt,\' SS. Apr. 13 51* juiju 33. 1877 évi april lisvil-an kikftkMrtt IN ürjárAt (Mriyáiáat fa •miyu\'* K>(Wa pM 161 őrjárat. klAjtu barila* %>k U«|M mimU« éé vAihlor órkcerit aMft a liÚMHltk (xatna inlvakodott.
Z.-Egerszeg Baksai Muraközi / Össze i- ien. 47 1 6 140 2 G 1 2 2(3 j 7e 17 ,48 4 2 5 17 .5 i0 1 17 S 6 >3 45 14 11 191 81 8 11 154 1 8 12 3 :o 44 1 1 3 9 I 9 1 1 l 2 n 1 • | IP 1 • 6 6 íj i 8 1 d 104 ^lü 25 484 s 15 329 I c 10 105
A Zalar iegye területén 187.6 évi april hó 1-től Wi e é(}{tsz 1877 ki mutatta fi május hó \\cl tulaj di thitot tárgyaknak mennyisége és átlag értéke.
< * * >-> A 3 5 a Ír IBI 1 I H a • 1 M j ■
»""" 1 t-\'-ti \' \' : i i ]\' ^ ! I || (I MSttbJ&iÁe JsnryxvLtaut^ussL
I * A*Jr Éppen moat jelent liiag la ^ * I ílf Ll I \' *
I r« L I Pn.« Ixi I általános biztoiiti társaság [Assicurasrioni Geueralfr
I ^ ^Jr 1 HSCnel Ili I 0 DI ) 6 I Ak \' > I \'ólul biztosított feléinek 1876 évben kifiaetett 18331 kárnak 5.697,638,90-uyi <w
; ifi r i • 111 beo, éji as .\'egyébkent mentések .és kárfelvételek alkalmival odaítélt jutalmazások |
í <5a általa minden könyvkereskedőbe n kapható.* I | | fedejktjjkia^UUokoak <61,403,16-nyi összegben, igy tehát ösez eaen 6.848,949 frt 06 kriiak
| yT A TIT V I | Az Intését által fánállása Ma kifizetett káraegterítések összege 116-499,981 frtrari|
1/ ^TEívfZETifÉa-NI 1 rfft ffj j—[ I^i at I ófl a •• íj T I I j" I \' \'1 j i • I ll ftt- j^VfttT 7*1
N JE MZETI N YELI rJIFV^J•• . ns* 952330,83 35439«
I ^—\'1 J—\'1 i + TJ r jfc -1—11 -1—1 \' I I Enné; alatti korobaoiszágban ......... | 728 60396060 1495531
| HAZAFIAS ELMELKED1SEK. | | L | fölötti 8 ......!,. 101 6641416 3267$ 1
I | I M<frfla él Salléaik í 1 : . ........| 96 6697314 1470 82 I
I | CJohj I I. . ......: . ; 2368 542147 52 13240fc( I
Irta; I I | I Gjáoij és bukovidali J , ......j . 1 , Ut 7978 85 1407;
| HOFFAIANN kp.\' ; \' I 1 Mffifi • 13 í \' ........ ^ ^Í,80,6\' 1673 ^ |
I J ^ ™ , I T I • ISTO* Ml • • • • h• • 1 17 lJ560^ \' 28082
8 rét 176 lap. ! I I Kjifrn tjbiái ■ I ! ..[...... I 8 3163814 355 lí II
I Áj osztrák tendervidéken . .1 . . L ... . [ 167 13276641 339483 I
v | | : . I Tíj-ofl és Vorerlberg Ikoronaorazágban j. f 65\' 6882932 2564 \\\'j j? I JKz^nl korszerű munka a k ülve tkez# fejerce te cet foglalja magában i I \'
I \' íW 1 I U. !« \' 1 mÍIR | T\' \' í I j| ! .1
IV I. Nemzet és nemzetis^.\' II. Neiinze iség és <sultura. > Bdlgá királyságbatí . . L .. . . . . . ; i; 161! 65827 98
I \\ í \\ 1 6 ) • i i X I Din „ \'I ....... L ... f 7, 187693\'
I IIII. Nemzetiség é* nev\'eiéa. IV. Nemzetiség és I Néméfc császárságbai . . . J . . L . I
f hölgyeink. V. Nemzetiség és fkoU.VI. Nem- |Jfc. \\ gM^XÖ^ " ! ! j ^ SÜ
g zetisdgős színészet. VII. A nemz Jtis^g és a jfár I | I B^auiischweig üércsegségben J . . L\' . . ,1 6 1675—,
I * ; "áV I 4 yi^ ^ ^ I hauza-városDan .......[...] 1&\' 12033 26
iftJ yjy > \' I íjliaása uitomáffybán . m .!...[.,.. J 2,| 29 28
I , irn l frf 9H I\' • | I Háraburg hanzsUvárbsban.....[ . | 14 673886
I A > x r f A I Lubeek 1 | ....... l! 1660;
^^^JÍ^mLmmmtmmmmmmm I I nagTheroaagségbaÉ . . . I 3j 6000—
^mlrT "" _ | I Mécklenbure Svelita nagyherczegségben T ... I 4i 6260—I
n ... . 7177" . Li x „ •■ | I Porosz királyságban .......L . . 1 ll4j, 72067 62
Lsoaaiatra méltó a termesze t ereje, | Kensz fejedelemségben. . .... M ... J 4 111W
j- Jí ! 4 ^ J j| I Szász királyságban I . . • . . . . L . . .1 481 8l7t».8\'2l|
\' ^^^ate^i^i^Vwár^S^ fi,»y |» k,»|ló\' fiióslssvi iilkjiliiiJi/htHk I ^WÍfi-Oobur^-Qmha herezegségben . [ • . . fl ijl 23.76i
* \' ttlKailIltt/iiariK. I^tucaia köstáriiaeágban ... . .1 / . 83^ 658281,47
i . , . \' , Jfflte®^ : : : : : :: TIK
iWw^^m* Bojtorján gyökér-szesz aipL i«üLJ|:::: ::; 442I,007K:
S-v^-^^&SSW ll T J I ] f i I Rbfn#iiában . .[ . . }.>L . . J 34!l 14565—;!
^\'kT/] » iUfttíil fo^vk, mir l m •x.lrnOv^ ÜArmely Jn0mdn«k lUrsiker* I OrPSB Osászársáí baH . jí 1 . . .1 . . . J |6691 806947\'ö9 j
Á3JM} ^Vj a MM r4®"-\' \'"\'"■rttnk, m s «c no futfhdt tsoniiívMitu-StivAiitikouj Általain I 0rLjTl,» , I t ] "• I I .t1 ij-in.u,
^ f / létenlwtt C«HicÉntnUi<«á Iáltál valúdl feltüucat okosó | ss«n|i emklkedatt, | I öVfa KirAlyságb IU . i , . . .>v J . . . 4Ö,| 4öOl9j^y
■\' AJ J* £ uKy íjunyira, li.»|{v flatál. 16 évea enibarvk rörld nár nsp aUe tAinűit , I Spányol - , 1 . v.J I l3i 526\'—\\
•VCr\'^.\'^tí^iTiíít^íM?* ^M -w mkáll kaiitak, IlituiiriMka nnek, miszerint foUsdfltUUaJín, apnlanám I rfllLTujj: LHJti____» * jf . I * * * nT| . - , ÍMli j
f \'r yr %yeluhiüu «x"n liilyeiJli ho a hi^j- vngjr izakállnpvés klkalinallanná I ! I ^UTOpai I orOKOrszagöaa ..... . . ^ . V i
• v«llwt|H-k. miután a inckkonl Irelycken, habár eddig]ott nég a híjnak I Egyptuinban . .1 . L \'......! . /vj, 8m 1083032
\'\'^ári^jíj^SS. I&X i ">ü,,wí Vidrta is CitliaU, vagy Wbb knpacűiág u ánlf ki ered- I Esíal«.Áinflrikáh in 0 II . 894331 TAWi in1 J
I \' méii/bistua« « hatáá Uigit >6 gyot* HaJhniláj ellen tí Btéot fhaaznál I riSzaa AineriKaii in. . .. . ......., . . . „ o»*o,oi ,
•I mF 1 \'l0*1 -Medirini^eTS, ttl^- is oda ayj\'^oilfc^ M- [ I j | \' Oitzto 113331^69^538,90 15140315 I
\'-S^i/yr [Y Maup\'lkéfrwM lcgju}ib.jid loaogben az ulöálütd W In kc 1 nlflli t-L. II > —__ - m\' ^c
I S&Wgn / nii k«|»lmiu. Egy paiaik ára, több nyelveit irt hajznáUti utaaitássei együtt H—-4--[1__"*—------ Ottzetafl J frt 5^4B.342f05.
_ kr.: Lobuü kúlilé^nét l<> kr -cMmagoüat dijjaí tÖtiUr—--p*^-—j
■ 4 : \' IffiSSá \' J^ Wl . Wk J öp fény óa ,-lno- hIIAb sdáSIu Kg r\\leg«4 MSIHr^Sv "l IXXT ^ÍuT^ ,cVÍ ÍÜt ^r^^rT?^^^ UCl
• tíz* -i áolf iSi&ra-eo^T^Wr-aK írs 4Í kr. - I^torjábgyölpr^ .nodque ftí k"1 ví&rck«fl>Sl^^ÖÍW^S ^a.^
\' VW fVk (rudkíniS 1 SxA . li.dtoTmHgj\'ükér-briria.itln Uknlln.\' voezté» 1 ÍT?ífli?^1 IS V\' ÜIKS/\'T^ * táraaeág a kiilönpie b »Mtá.i Agakban I**»3.UM frt
^M W^SBhV W^tSm re á u-inak pnl.án és Mn t rtá.Ara • annak aJEkr*. I tegJíy nrüi,uk ^ .irZ^ J^r^rJ^1!^,\' ^TlíS^v,,.. • • . , „ l l
>j:JV rr^\'U^Mffk & 40 IcrJ— B..jlorjángyöJár-b^ mk e..rv Mo^l^WssJt lejély 2 I kr. ^ J- J ... i^Jw^fóíS? ÍÍKiSÍSÍÍ ^ ílMr^1 UKSKHMJtárM^mmt ^ f I
Wj^Wl 1 ^ nítAk \' K- An-Lbouicuc hííoül. » I gbUtnMbb aiUl...Itl»n k ,rpa . Hl H^uSSSÍFJ LXft^íí^^^^^ i^^fe 3
. íWíI^IIb" 1 t & iljms mulnsk/üü-.m I M k !_lWiii tbxta ii.lvírJvs/í.ií nA. ka l.al- Ih - VA/Jík ttí Pk.\',|l?,k,Ml" v\' amM l\'« "llarbiet.tf ntIog..kbaii vjnnak brl«kutrr «*ru k.vul mr- /J|, -
V ! " Jfct^ .rkür,"ut • ""W • Wi T? kozelend«». bgy ÜJSfSSf | frt. - ().5«O^Í7 frt«.t t*Uk, én, UttfWrWg rrfJmribei. lT»íHKJ.6Hi> íVtra íd. T\\7\' l
M1 Wr^^Ajilí :?h is: i LJli^ -fNKKAIrr ™
JLJ T* 1 \' t II I J\'l I; i tOkkáé ellen ípuleteiibcíl lí-áaxok tartalma, gazdasgi tcrmúuyek, nxabadbaul Jaraktárakra, jégkárok ellén uJrii [
\'V^y jr L aJ«AnH 0,.\'i| |i.; vnl/f^i* mludmi Iráiball n»egblaA« : gasd aaAi[i térméáyekben ; \'^^yWWMT.nO/JIOllll n^lllMIU "I UKlur, kéretik. klmál káíok ellen termények 1* inarbánál nAlliiAa kAsben uáraxAn éa tengerid Uvak..n faly^k.
]A társaság rrcnfclül inuden lebeta«\\gM kfiniijibbitcs i^j-ujt ngr a dijak ée
dijl-iltótcItkbiMi, jvalamitrt i b fl
\\ X / T \\T 1/ U* T KA A V D _T III *"k leeiiíiiiobüuinál, ki\'ns|H;neb4ÖI klSeetfee mindenkor p>int<«an eexakiMltrtiik.
W 1 IN IS. JCji-ilVXA Ijr.lv U . |i Részletes - kárkimutatatiok kívánatra s fWfysékséf irotfsjáaan Bodapsstse ai iats/et hazábaa. DerSIr
V\'l. Giimpendorferstrasse 159 és Stump Hergaiise 13, — Budnposten :| Török J j tya-utcza 10 , sz. a- valásilst annak minden flfynőksé®eto« kaphatók
121 királyuteza 7 szj) I ■ . ;_____I__ j_[___Ál j; , j LJmIL. l\'^-jj_____^ \' \' i ___I
"iríf? *SlSgsg-srmiifisi x Ll ^ ifi fs^iiáisí^ilt
I ^ 11 i- z V s ** l - I? Milhofer Odon i
r ? ^ S--ÍT-7 I! ^ N 33 U hatóságilag engedélyezett J £rf Sr-TiTs ® ^ga ? st§: S
s I r88 §22 i.2 ^ I fi § £ ? lálbointézetébcn i\\.-kamzsm » <* g % | ^ | < f - * 3. S
\' §"Í S^\'S\'S* S BS ^g-Ü CL. • ininUonneinU »r»nyf eiiiit é« ék- | j| Z g M | S S § I\'E ? B í ^ 1 ~
£ § fl£. S í B g. S: s g- R r 9- g: I sj-g I: r sí a^rgyWí valtímíft. frsje- » R* ^ ? g," | | S^5 g. I |. = | S |
g^K-ST ff ES s a gjB. g* H f5! C B J5* S gyek óa értékp.pirdkrf i. » le- 1 ^ p g g|.g p f g gT - - g- ,
jf Ö « g.g-f S.Rff ■ g-Ho 21S J r El J B Hiti legnagvotl) «4«ot adatik, £ S1 E g ~ S ** R ÜT®.*-? S
IC 3 £g l ES-r^af\' 1í3.t- S a Icgmórsékoítobb [kamatok fi\' | X 3 3 I í 5 S. fe ^^R! S l P
2. ájlg-ll\'rS\'r, ^rlS&Sr Ö Poítin ktlldOtt e nerjiü tárgyakra t " 5\' | » g® | ^fff 5 ? B
|2 £ S » S-i ffTícS? iPE V! Laionlóképen ki.a yfg^k a <2 £ S " §t|\'f r i II ff K
tr vj j g | ssr|5 " ! megfelelő itsszoget poitosan 61 | - ^ríí\' ff ^B ""a.v2 C^ [1
ÉS — í gromnlkifd.lL | JT11 11 Sy^Í ^ T
- ^ r -J\'S f-r^lii S. ri 8 s g I 374 9—26 |[ |! ; ■• ls> fE tre 9=crrR»
• rrrlgoesrjo-i fl? ! _ _J I • ^E lllgl^ele»Zrí
iöpööcööoöO&X^OGC 09&&&O0(tOOOOOtX^OOOcjoOOOO^A ! Zöld Jalousiák !
^^ ROBEY lés Társai | | |
mérnökök ^s gazd. gépgykrnokok [incolilból Aigliábau, jk í Budapesten, Üllői ut I 3záf\' $ ^ÉMÜ
S ,I^R^^^iW ország sze \'to ,e«iobb^ (r o / m o z (1011 v i i U ;H. $ "*mmmsm1
í tüzaiiyigoi megtakarító E V \'\'lUUAUllII^ X ^lag JaloasiSk
^ "^^aŐRrigag^\' gösgópoip ós felülmiilliajtlaft Bkabadaimazott C (&boi, kiic«it«.ie és airiara, viiágo. U
r . I | SS uára ölddel befutva,; pr, uégytaügujéie >
la- és vasrarDás esi vlöffévei íet BHSSBSk a k.;i, ,
f J \' \' I O ■ R^n^^SHQPflfflV ^ Közönséges ablakuagysag ^;lrt-
» magánetető «zorko3j(»ttol óh anólkúl lojái-gá íjralt ós kézi cs^plött ka- i ^BBKgaEHMH^ZJfflJ í Droncirozott kiieszito eszköz bOfkr. r H/itli arató lógorcjblyóket > tóivá tíyukát, sa5üc$kakrégjókat, | jí Fa-Rouleaux ok darabjí,1 1 frtiöl 3 Ml
[ rostákat, malmokat óh minden mása ^ay. 1> w ijflgakjmába vágó wBteeit. \\t4BBgi T^^WÍmKL— ^ lUuer Féreue/
^ JJ . , ,lj, L1 r. M ... \' ,1 1. ,, Mr Kudolfsheiuibaii. Béoa meilatt
\\ M IldeiinemU flvifAsokt , T?i1?tr^U#inrk\' r * SchÖDbruaerttraue 11,
[ fjllíiueilljeillll javiiasoft U^eitáaeal éi árjegyzékkel\'szívesen sxoIgának. ^MBK * \' Dewmde.teteit.1856.
1 389 jo_is ^ÉlHI ! « Robey és Társai, : í tA wowi^k utánfét
• I i I ; Ím ii r [bJ2L#PT^r íIIIÉ i**
^Cnifcak ingyen á« báfmeatt^
a trieszti ob. klr» umb.
általános biztosító társaság [Assicurazioni Geuerali.)
által [b|ztoejtott feléinek 1670 érbeu kifizetett 13331 kárnak 6.697.638,90-oyí dssss*. beo, és| aa egyébként (neotések éa kárfelvételek alkalmával odaítélt jatalinazásokT fedopktjlkiadásoknak {61,403, J5-nyi ÜSBzegben, így tehát összesen 6.848,942 frt 05 krzu^
Az Inféstet által fMállátá Ma kifizetett káraegtórltések összege 116-499,981 frtrar«|
Éppen n}oat jelent Éieg «•
Fischel Fülöpnél
<5a általa minden kü|ryvk«*rc8kedvben kapható
Károk rm—ft
KOUaégtk diiim
Magyar királyságban . . . Enna alatti koronaovszágban . . .
!L fölötti j J ...
Mérvja és Szilézik | i . . .
gJeljj 1 ! |I.\' . • . Qáes és ibukovinai i J . . .
sjfil . 7/3 «... .
Kiajúa I ... .
Karmijbiai I I
Az osztrák tenget vidéken . ,| . Tlro|| és VorarlbergI koronaországbau
932330.83 36439 OQ
603960 60 14965 3!
66414116 326725
6697314 147082
642147 62 132408C
7978 86 14JJ7;
9014866 167366
1166089 28082
3163814 366 U
132766 41 3394 g
6882932 3664 | í
HAZAFI AS ELMELKEDI
Ez^ü korszerU munka a kttjretkezft fejezete cet foglalja magábái
I ■ Nemzet és nemzetiség.\' II. Nclmze is ég és -cultura. ^ III. Nemzetiség ós nevelés. IV. Nemzetiség és ^SJ hölgyeink. V. Nemzetiség és ipkol a.. VI. Nem-
zetiségés színészet. VII. A nemz >tiség és a JnjP\' J
I Belga királyságban . . t % . . . 1
||| n H | ....... L
I Néuiet császárságba í ... . . . L I Bajoi királyságban | . . . . J\' . . L I Badep nagyherozegségben ... . L I Bíjsubschweig Uércaegségben • • . L
I Bréma bauza-városnan . •...... L
I Klszasa tai tománybán . j » . j . . . f
I Hamburg hanzsljvárpsban.....[
Iiübeck jj ! [
AjLéckjlenburg-Sdhw^Hn nagyherozegségben Mécklenburg Svelita nagyherczegségben] ParOftz királyságban ....•.•[
Keusz fejedeleinpégpen......J
Saása királyságnan I . . ... . . I
Sjcáaz-Cüburg-Őjjflisl herezegségben . [
Krnuezia köatáraasárban.....I
Nagybrittániíia Királyságban .... I
Hqlland királyai Igbati......I
w* ■. » r n ....-..{
L|éhtenstein het ezegségben -„.... j Roknániában . ,T . . . "X . . J Orosz császárságban • jí {} . 1
Svéd királyságb in I . j. , . . J
Spfnjfol n ...... \'NJ
Európai Töröko *szágbau < ......\\
Egyptoinban , , L" ......
Eézak-A i u ori k áb in. .1. . . . . ,
66827 98 187693
... I 300 6931978\'
... 1 4 416607
. -. L I 6.1 • 1676—-t
. . I . , 15\': 12033 26
.,.\'.! 2,1 29 28
. . L 1 H 6738861
... I 1 1660; ... I 3|| 6000—y. ... I 4i 6260 —
... I ll4jj 7206762 . . . I 4 17136 ... 1 48.1 8)7ti8!2l| . . .• lí 23.761 í. / . . 8m 668281)47 . \'. . fi 195! 26921676: ... I 7l 3748 38j . . . 1 4423|!|007709; 6 . . / 1 120—\'j 34\'! 14665—;l . . . j 166Í>, 806947 69 . . . II 45| 48619129 . . . II 13. 5251—j . - 21 ; 1765.199 . ^vJii fl 10830 32 . .. .1^4:1^ 8943,31 74599(66 Osízefl |13331j5697538,90 15140315 _ Összesen: frtTS4ͧ42#05.
Csodálatra méltó a termé izet ereje,
Bojtorján gyökér-siesz
lő üiódon alkaliiiaxtatik
I
Budapoeten
hatóságilag engédélyezett
ziilbgintczetébtn Is.-Kanizsáit
roindenneinü arany- eziist és ék | szertárgyakra, val«miiit aorsje- | gyek ée értékpapirqkrá ii a le- I het<5 legnagyobb öíjszeg adatik, I a legméreékeltebb kamatok Ii-aetéae melletti
Postán kttldütt e neritU tárgyakra | hasonlóképen kész vtgyok a I megfelelő összeget woatosan és I
gyorsan átkflldetii. 374 9—26
!Zold Jalousiák !
iszalag Jalousiák
lábol, kiícftzitó«ie ée aárásra, világos szárzüiddel befestve, ] pr. uégyszögi
Közönséges ablakuagyeág 6 Irt.
Broncirozott kiteszjto eszköz 80 kr.
Fa-Rouleaux-ok darabja . ^ 1 frtlól 3
lUuer Fereacz
Rudolfsheiiubait, Bécs mell ett
Sohönbruaerttrasse 11, Berendez teééu 1B5B.
Vidéki megrendelések utánvét lett pontosan eszközöltetnek.
Képes árjagriékek ingyen ás bármentve 393 9-10 T
és Társai
est fiolii ut 1 sa. |
i|omatja és kitdjíT Fléchel Ftilöjb K
muuíu WTT
uaS4 btfstst:
y^tyri VUkf tt*r*ka«**fc«Ms* (JJtáceafcá* iUt< 511 tiii DéEítléai tr k Imi »ff* fc M ^lüfi* • fH éti* | fri fto fc>
H>»1HH> \' i
^artfcnr «ff*M F kr Wtww Wiiimtl I hr Mf«|4ij kr MyÁttér: P* ti ts • ** tt) \\ r.
I WHI
KÖZMŰ VELŐDÉSI, T A
A Zala megyei Gazdasági Egyesület, a nfyatyízsai tiszti (hisegélyzo szorítl\\czet és
mizsá, Szerdin 1877. junii
26. szam.
Nagy
Előfizetési felhívás
ct
„Z A L A
évi IV évfolyamának 111 négyedére-
. Az uj évnegyed küszöbén tisztelettel kérjük t. előfizetőinket, szíveskedjenek előfizetéseiket mielőbb megújítani, hogy a " lap küldésében fennak&dás ne történjék.
Azon tisztelt! előfizetőink pedig, kik előfizetési dijaikkal még hátralékban Fannak, e&en hátralékokat beküldeni ne terheltessenek.
Azon lessünk, hogy lapunkat mindig tartalmasabbá tegyük.
Tisztelettel
A szerkesztő és kiadó.
Tanügyünk és Ukolai szellem
(A tanév vége alkalmából.)
n Veritas, etiamai iucunda non eat, mibi tameo grata eat."
Azért adtam ezt a címet soraramnak, mert V igy bizonyosan tudom, \'hogy az ártatlan és higgadt vérű szerkesztőn kivül senki sem fogja elolvasni, s ennélfogva nem kell rettegnem valami epés poleniá. tél. Különben az ilyféle tanügyi cikkek irója mindig el lehet reá í ké szülve; mert hát nem al^ad olyan kétségbeesett ügy m- Ívnek ne (kerülne ügyvédje. Az ily védő a/ntán elmond mindent; döntő argumentumokkal lép fel; a cikket koholmánynak, .,feltünősdi játék"-nak nevezi a nyilvánosság előtt, is mikor négytizem közé jut, akkor ezt súgja az író fülébe: „Mondj igazat, betörik a fejed!\'* Hihet-t len és még ís igaz!
Lelkem azt mondja, hogy ad
K
ZALA
JEGYEI ERDEKÜ 1SADA L M I iM G j\\ ÍZl D Á
me
i fii
lődésében. Ezt a némileg hasonlít
pangás "nak nev ben sem zárja ki pességet, csakhogy uedvkeriugést foi \'gát
Tanügyünk« az évtized előtti áHlapb tokát — olyan lendületet nyert j logy már is majdnem elérte vpráj zó állapotát
állapj»dást, ami tszhaJálhóz is» ezz lk egyik esettovábbi életké-megállapodott ba kell hozni. talában i- tekintve
Vau elég isuolai
ha tán a termek szá; ua nem is kie
légita; van eieg nyájaú ép egészséges iskoláink a paedagc
nyéhez képest fel<vinuak szereive i vaunak ioga-szék , dobogó .eretuém látni :
$ 271
épületünk
tanerőnk, mind.
erős egyének; gia követeimé*
hisz minden terembe sok, padok, asztal, tábla, számológép. £) melyik szakértő találna itt kifő gá-solni valót V !
léhát van Aiiuáenünk! — gyermekek reúUesei jskolát; az elmaiiadó tat minden ta« uitó. szorgalmasan b jegyzi az .,,1* koialátogalást napló* hiszem elég nagy ij< gul járó gyernieiekii a legjobb rendbeli!
,Á gyermekek gitő Hisz az elsü usi
haladása kitílé tálybol kikérd lőj gyermekek már tüblluy.re az „érte4 lemmel olvaaáa \' liok uak ; számolnak ttejb
u elérik, jól iri 6 H
molás 4 alapművelet évei lOUU, eset-4
rem
i ..
Akik bölcselkedni szoktak, azt tartják, ho.y minden dolog, ha elérte virágzó korát, megállapodik fej
leg 1Q 000 körábeu mondatrészek kid ujj a szemléltető okiatáj dolgokat jól ismer egyik , máaikat |uen Nem elég -szép lia at söbb osztály okrpl mert ha már aA elsí anyaga a modern < uitáe követelményéi befejezett egészetiké)
hogy a további ké >zés eredménye még sokkal kielégitibb.
é »£ala" tárczája.
Tóth Ede hftlrathiigyott nyélből. kiilleiué-
Mikor oie^buzták . .1)
Mikor meghozták a harangotJ Klfelejtettein t haragot ; m ia eltiienteui az udvarra, 1 8 néztem némáu a koporaóra I
Apja, anyja nem airt felette, Az 6 azivök ia megvetette j Boaa hire volt, pedig jobb lelket Talán as isten aem\' teremtett t
Mikor megindultak cseodesen, /2n ia megindultam, «— könyeaen 1 Ki kiaértern egész odáig, Ugy ae leaz egyedül sokáig!
MíKor aa a kant agy kopogott, ttzivem oly erósen dobogott Kouyeimtoi aemmít ie láttam, Csak koporsója mellé vágytam I
8 mikor a temető Urea lett Leborultam aitjja lelett, 8 az lateubea teikuuyörögtem: Bftnteaaen érte, mert megöltem 1
•) Mutatvány Tóth Ede ttaázet müvei-bél, melyekre még folyváat leket előfizetni r Aigner Lajosnál j ára a 8 kötetnek arc ! képpel fltots i hu disekötéaben 6 frt. I
Vad galamb II
Vad galamb sírása, sze Un sóhajtása..P | Az éu bánatomnak niu isen sehol ináaaa 1 /íjazaka nem alszom, nippal álmodozom., ^iehéz teher gyanánt az vemen hordozom I
11a galamb lehetnek, v Ha szellő lehetnék, utá De egyik ae vagyoflc, f- a HejhT tán nem sokfára 1 ^Szolnok
ba. —• Ez ugy sztes a hánya ek. — Minden
. Minden! igen a virágzás ideje ! k*jut lehet ijtt pai igákról!-, tesz beszélni, mikor i. vtr% levelein a
nyomai se
tui , a tlireJuieS -dalt a* !
ik a ta
a b\'.azéd és ikbau vannak ;
keretébe \\ágó k- ha esetleg
látták is.* ás ez ? A 11 íeut is szólok, osztályok tan-ónceutrikus ia-ez képest egy ez : kép ülhetni
írásai
d erdőben sírnék ia repülnék..if ; egény leány vagyok, utániul inegha luk !
1872)
HázuBságl kUérletelin.
(Hfrom ml tubán.)
Jfí | I\' • }
iWt éfl régé.)
Megragadtam a le Lny kezét! (T?a vol a kezében, mely tövig belement az egyil; ujjain ba.)
Aó! — kiáltotta uientina éazre vette b
n halk hangoa. Kle jómat a tinóin gyöií
gédaéggel húzta j ki üisinból a tőt.
Fai- e még]? —j- kprdé ré szvev/3eg.
kj- o m Egy kissé] l;" arczfintorítáasal.
szóltam fájdalmi
Ez volt eUÓ Méfelmem drámájánál j retom 1 első tragikus, véres jillenete
Néhány peresnvi aaüuet áll ojt t bi, i kis vari-ó asztal ia i aesegcJtt belé.
melv alatt caak a a a/ ffMandlr caji
li maoaka dóriimból;,
oly boldog voltain mint — unat bizoi latén I nem .etek hoz? —
Alkonyodni kedlett 1
hérvadásnak még szanak ? • foija k( oivaíjoi Imej a fe
Ha ugy tek mint fejlődő növ ismernünk^ hogy kpl és lfelerők stUkké^esek-a! növénynek a lén), ineleg v^gŐ. az a -tanUg ynhk mindak a uiükö^Ő tanii ók k hogy iníe vegyétek vjele, hasznaijátok

SrtrktfM Mai H«ta a Itf étMfpü rtmcH ÍIW* ifMM\'t
!Tj riiMim nt0v% M] m
inti* !M»-tt M
-tói kaíÍM-^r 1:1 ■
lACg \\Ü H
B*n KJ. Ti fi p>
M tft
Mén
SZÍ A T I hj E T I LAP obb ikáis egylet hivatalos Iztfclönye
V. B^íolya i
^jói mjégy; iit van alapra, az életben egfkor ci maguk Dej hát akk|lr mi-I is! jépitíke^senek. íme j a \'Kpiümbns-
MróllWpUá
lát
rd< vil
íntj
ínyt, akkor ati ük
ügyet, :1 kell
nalt fejlőd őséhez Ami é\'H le-mi
ezeí köz<] idiUik, ázatok u a bari
fj r e g.
Ai Ipar IVjlődésej
iij: o k\'lrli ybitn, —1 ó
12- nhirm lnfipH
\\rul(tt\' wfíitnti
Fehlrutlo
: Jiűt ttí i\'
és do el ! iskolai!
egészaéges szellemed teremteni Ez a
A száuUi.-iVttttíáuoa \'luar az qgcsz- or-kzágbau közdtvatunuk kellett l^auíTmiutáii laivuu a tcmpivmoaat, píi^pökseg^ket éa knonoatorokat okmáuyieTnleibeiL !(|giul^iub _ - . a gabuaiízedekre utaai\'ja. A. jpeícsváradi
tanügynek az Ugy nevezett külíej- kpátaaguaa egyebek közt bazmiuezitat aián-
lesztésé: ez a k3l/r«T. Igen teUiésze-1 " íl\\ú
\' " , I Zzaka^utoit ki »<.aiu«xra. A Miiuvelea
tes, lujgy ez én oly elkerililketleu, j Coiósainn^ még lóob ae.z4i.cet mint a be.erő; ile az m bi$iii) os, j [aWU: a magyar kedvt-.é a bort, a a~vcT
hogy valamint íj növéiiy külWi j .vőrj aUal"2ám.oa
jótékony betol vájíolk hiáiiya|j|an i» j az rniift apáUa^üak szazuz p\'numira! képes ép és eg^szs|geí bels^fjkezét[j ^^j^f^^^1^1 uU
nar a. «>euszaiot(f^k zéiőiie^yeiV JU^váu
u^ai iraasUK
és nedvekkel 4iegiebetöa | idtig Mi*, <lrit*»i minden lavnideói, a lanyakon,
élűi, mig ellen i»eu ézek hian^i rög- | azoi^kbe^ a ^abnabm; va-
1 ° Jl • F ulokbui^ a gyar?n*t:\';» Rombol, meiy ia-tön elvágja éleiét ugy a ! tanügy
máikon terein*1 atO. Ilaion.óaép curíittel-
teréu is a taus/.prek és tanes iközök, a jó iskolai épüBet,\'a. tauanj ag kijelölése éa felosztása, a tani i a bé osztás . és egyé távolról sem biztosítják az ugy, mint az ii szellem, a feji íj pezsgése ; mely pedig egyedül 21
éxtéusiv-tfiiyező^ jélettlt
íteu^ivf-erejü iskolái lő lelkek e wüttti* neki megterejijit si-re láijiitó vau niviitvá*
VL
ujük azuluiiegyea vfeny.ca \'leveiene.u bkon korbeli okié
Kár iii újra moiidaiioiái. már igen sok Leknitéryis t kimondta azt.\' liogy nem ay.d vitu biztos alapra, helyezve tanítványok kellemet korukát
keuységre képi iskolában szerze
vkel hali
haladó isinerete szellem később sara, hanem, a tud vágya feléb|res4te • Vén
líaZ n leríni iskola hol ja meg-cl ja
Z-M
íojl. »deséne|k rova
ult^lk\'ben
sittéinek. lioj
tt isiüereteik ri, mint
A\'z alkony a é BCnelii Vdrheiiyea v,i lagiaisájí lakra, me%uól^ülíi InH j . . Eszembe jutt
A nab vért< ba «/.úl Klementina creza dii
boldogság; tükrü tüdiitt szép voná ain j-í
meg a rizspor
ICieinejitina 1 ugjjalb lléáuy jiii
ér ön azzal, ha
Saeret I
még egyszer hogf aserét -s l U kalitkájában Uíji ! be f öleljen meg I jegy étókol t T
Egy caókot 1 —• t )fytatam magan oki ki v ül, ■ nlatot boldogeágoiaj* a már „kitártam 1 eaakelé karom
Klementina 1 ;ar}ai{oba xuttyí
skkfl vetóÜ
tt l^rán^ n*alleai t Itf
skörU^n Í
—t \'\'sül oreven t<
bátortaljinulj A reám. 4- 1
Ali ki >11 cm ÁílliALván e tekinti tet Ijef térdelteln a 110 e^jlt! (E\'ulhb letcntéin a zscbkeiixlunl\' tt, m< i*t jól ksuiUIÍcmi 1 rdáu liogy egy 1 jen drága fekete nadng vélt rajtam !§
Klemejitiiia < n nzereieni -r- neei-, inm{ dom kebyedjet! M mdla, hjogy viazo it sze-j \' 1 c \' les<«
Héhohé ! i)e fuijösa lii) l — is; ylt tS|4 I káczag.yn. Sápadt lettem p- mjnt; • így dn-j rab pulkrka ípecser jrc! s most Hn ■» ItöU^nj } azéméimet a tiőro ] Ntlhát j — m hiv takjl liátíem a (cdveslhdlg^ek kedésbol Mabás ét iNabiiJak néve
ázt méndóinL 1
; (Barin báaiisl Kcdvffíaj
tik.) Mii 0 [V nkj
Xrditotiaui, üg ?
I lemre hajlította f< lieéalaéjétj * tűi rí iáfi „se !
11u.dk itevé-
y
az
nymai kantalan lútez-igV oiaj(n|eUi. uiaden iica. E^vu tiild- és ";6zo-L4mive»9k. kozt p-di^ magyaruaat ii gya-isiUiiiiuk a cszL KLituiy ökic. élot^ A íöid-r/ ijiivelutt) ipart emele iseinjfeg a varmegyék iiitéz«id.ö is, ínittg miuián • inlVautói rciid-^keroe húzatott. AzJm iiareZo^iik, kía a varok mizetére az orajna^buu b^\'wel osx-tutu\'k, a. vár kórnyékén fekvő toldek ter-íjtékviboi uyerték éluh^Öket • szolgálatuk díjul: ők mu^ua nem lü^iaikodiak ugyan ÍLe£iiiiivekK.eÍ, egyedül kaivuai a^Olgaiatra Í:Vi\'n reiideiitíívtí : hanoin másik, ala-f-<%Miy:ibb lni4>/-\'?tir » megye lakó-
.-^Ol^ il, Ki • .1 iví Vl.^lii,
aratjM az ituj-
iiárdjaj
kdütLl
tögtajnii kinujit;
MM
hogy a
Mondjja íSOuViiiia | 4 íycktá !
n 11 .keh
az ü^f.-a megye-miveiék a.tuix.olC ■A banva.ű t \' HZifeUsn Istvántól k I/../Í litiiaii?ki.»:»tí llraeíav morva\'
|ji«v>: \'c\'."1 \' í\'l\'s - i* vcferc .vea foglyokat. bl-niOauk, i\'^rO\' * oi^rO\'Srok l\'akaouyj ve--j.\'hí\'- tíz evi^r at»a»seu* bírták volna L looriiiKK.-ti .a és kaurzímeui
kzusIÍmuyaKaU\' iO kurbeit ••kiovélekből tu-]ki<*>iitaiuv(ic a^uu ké/.njiii\'ck aUapotárdl is, iiifíyük a durra anyagok tbidoigozásávai fogialkoduak ,A pócsvaradi apauag alapít-v\';iny»»< ittVüiébcu az cuíölctt lü<d- a azolo-mívca^kou kivüt eloszai^áitatnak móg^ tíz
iiiph? hang»iK»»n ! \' szolt f .Szeretlek , a a tied vftjy uk- örökre \\* ^
Karjaimba zártam, kezeim Wcmieim cárrá alakultaik; a ajkaira lehelten as első 1 :súkpi, mely édesebb volt az o)ym|naí nek- y árnál J do megártott -1- inert -gy«Nuér ra-kaptam tűte.
lliab.i! Sz\'truyü ciiéíí volt! Egriua^lia fouödva maradtunk néhány lerczíg, tiiinl aa cr<w t««%y és a gyduge u lyon\'dar.
GyiniyorU festői jelenet volt; T
. Ha zünuúrb* lette ni volna azonnal így fukiséges ropta [melódiába olvasztottam roltfa e jmeiiUlot ! S lu| Munka^>y vagyok eieatettem volna as elsb kilü »■\'» édcs-légő; cs liatásat.
^ D«í éu ciak Özpty|j^y- Nabás voltam biivóui ^agy (.ellát t< — iR^íltam leUl kosült«ia•!- {• "J I \' ^ * ||l \'
i^tsn^Mij ! —_ oruitoti tá a
1 pereczes aaj abiai; alijti! i-
Tied vadyok !; — Izsóit kibontakozva icui^KÍmboi: lauieni kúcgjbbvsásíi ifeV kell In-leurm a írvjvies:, ine|t a pama uieg- . It*gy\'tn> hujyj vu^yek [néhány perebzet. íizeceted a pdrecetr \'l| I í • 1
Megveti^ a p4reo*eket\\ . s egy saebb jjjvö fejében áieg is, elwuk egyet," megosztva azerehaeseklfez tll^leg.
A pereczjea elballagr^n, hozzá fogtam a régi nótához t jBeaaélteia neki .aserdetur&l jövomrol — kilátásaimtól j luegiuoudtam , hogy néhány jévre Pestre megyék — magasabb kiképzés végett ! Da azután — asutáu i meg (aaa, a mi meg eddig nem
kbvács, kit bodnár, tizenkét esztergályos, kilittci sütő, kilenc* saakáca, három (tw* kft*, hat viaszgyertya öutő, öt aranyutuve», nyolca ssekérgvárto. négy molnár, tizenkét mékéu, étvennalász stb. a pannonhegyei r pediv Tárcák , mehserfősÓk, kerék gyártok, faragók stb. Azon ékszerek, mely «k kel. Utván éa neje a templomokat gasdagitá. néhány űnomab kéaynunek gya korlatét t« bizonyittanák, ha méltán nem kételkedhetnénk aaoknak Magyarországban késsittctésökró). Szinte ily kétséges a posz tógyárosok létele is , mit Fesslar azzal igyekszik biaonyittani, hogy Szánt Istvár a "salavári apátságnak, kétszáz rdff finom
Íkoszt ót rendelt, tárából a szerzetesek ru-tázaeára kiadandót. Azonban bizonyos az is, hogy István, számos, különféle mesterembereket tartott udvarában, kiket részint ő maga hozatott, részint a német szármo-aásu s az akkori divatvilággal eléggé ismeretes királyné kíséretében jÖtiek be honunkba."
Ilogy későbbi királyaink mennyire mozdították élő k magyar ipar fejlődését történelminkből ugy hiszem mindnyájunk előtt ismeretes. Tagadbatlau, hogy sokat nyertünk e tekintetben a német családok betelepítése által, kik ekkor már hosszabb és nyugodtabb fejlődésük folytán, bennünket jóval megelőztök és telűlhalsdtsk. Nemcsak aa ipar de a kereskedelem terén is említést éraemel III. Béla, ki a közforgalmat egy ujabb pénzverctés által nagyon elősegítette aemkÜlőmben Nagy Lajos kinek uralkodási idejére esik a hintók s igy a kárpitos .intrikák behozatala. Felejthetien emlékű Mátyás királyunk figyelmét szintén nem kerülte ki a. népboldogitás eme fontos föltétele, noha az építészet tárén llo-bert Károly spt Zsigmond is jelentékenyen j megelőzték. - Jelesebb uralkodóink után | minden .korszakban megvolt ugyan mind a politika, ugy egyébb közéletit mozzanata tok ban is a hanyatlás, mindamellett sok tekintetben iparkodott nemzetünk az ipar egyes ágait a külföldivel lehetőleg párfu-aamosittani, inig végre uiuködö iparágak speciális tömörítését Mária Terezia szép-emlékü királynőnk a czéhek meghonosításával elrendelte. Ily alakban habár a ha-adási szellemnek minden irányban mutatkozó mozgalmai között mai napig nem maradhatott is" fenti iparrendszerünk, minj
vinni, • hogy pélyes a aa agy egyesűlel Valóban örömem aaoknak sunkban vetve al területén önöknél kanizsai lyai* nél azon várvavár meg ezt ten, hog; hazánk, det, de az eredn sétől tét< mi magú Isten is tett alap san váíai toséágu retesen mely az szellemi Ne
üjljütott önökhöz U a asimt szózat, i legértették. bizonyítja aun Unne-k jajom, melyben a külőmböző in nemző tér dekli iparok Képviselőit eít, tömörülésben üdípzölbetera. alia találok mélté szavakat, őszinte ktiejezéeéra. Sokaorosl elismerés kik a sorakozás \'zászlaját váróra . kitűzték t Ma már) mag van pja ugy hiszem másutt I is hazánk agy biztosabb iparjöfőnek, mit nár a további fejlődésre „A nagy-általános ipartánulat Jalapszabá-szclnt&sitnek ia. Ez leaz uraim önök-talizmán, mely mindnyájukat a ejtker révpattjára vezetendi. Áldja aá ■ egyesülés szelleme, Ja adja ú-jfelvirágozásának-, micLőbb egész rvflndheasen. Nehéz a munkakez-aanál édeaebb leend gyümölcse, é\'ay pedig önök kitartT működé-leatatik fel leginkáob. Előre 1 ha ik ,aortán javítani j iparkodunk: —I egítteni fog. — Ismerve azenteai-zabályaikat, önök elég tapintato-ztiák meg qszközeiket al nagyfon-z^l kivitelére, s ezek kttzt dicsé* foglal helyet kiválóan azon pont, ■iparos tanonezok iskoláztatását, művelődését kimondotta, [íbiszem, bogy volna közöttünk,
yt be .azon ténye-ek iparunkat a je-
tura volt az élőfát Ezt nem osztálya közelítve korából haladásé méuyek melyek résére lemi i
iljr
ki el na i smerné, miszerint az általános cnl-
nagy
mndenkor és lesz mindén időben rekvés nélkűlözhotlen emeltyűje, ignorálhatja sem pór, sem egyéb társadalomnak j há csak megakar is lépést tartant a gyermek-ki vet között emberiség j gőzerejü all — Térjünk át tfehát az eloz-után azon motívumok kijelölésére párosainkat kitűzött ezéljuk alé-áppen az alapuál tanonczaik szel-ivelődéseikben biztosítják. Hogy horderejűnek tüntettem fel a azel-
ebzl ;öz megválasztását, mellette bizo-■z oly többi közt a soproni ra következő nyilatkozata is, mely at az iparoa oktatásra vonatkozó-Uy. által előterjesztett kö-
nyitt n h iparkauu uyilatko lag Zerj ;ényi vetkező
denesetre jótékonyan fo zők elfogadásara, melj len örvendetesen \' álláspoutra emelék. — Az alkotmányosság s az ebből kifolyó szabadéivflség megteremtette nálunk is az Úgynevezett szabadipart. Kezdetén vagyunk tehát azon korszerű álláspontnak, mely hivatva van a nemesen küzdő versenyt nemcsak hazánkban, de a külföldéi is kiállani. Igaz, hogy Anglia, Francziaorazág atb, műveltebb államok már bizonyoa magaslatról szemlélhetik ebbeli mozgalmaiuk-s főleg a műipar törekvéseit, mindamellett bizonyos nemzeti önérzettel mutathatunk az lö73-ki bécsi világkiállítás óriási pia-czára, melynek tengernyi azépaégei között a magyar produktumok sem enyésztek el, sőt különös; ügyelem á elismerésre lettek ajjuri által méltatva.Mindennek daczára, távol legyen tőlünk az elbizakodottságnak legkisebb gontjolatn is ; mert e körülmény buzdításul ózol gálhat ugyan, de a valódi babér még | messze esik iparunktól. Szolgáljon buzdításul arra, hogy amit el keile mulasztanunk a múlt viharai miatt, vállvetett akarat éa odaadó, buzgalommal fényesen kivihatják. Nekünk jutott Uraim a szerencse, bár jküzdelemmel a reform kívánalmait utódaink számára aikereaen keresztül
aok aaj^t adjoif
in Oltványokra hozatott: J|. „ A kamara szíveskedjék oda hatni, hagy egész kerületéi >en, azaz minden vároa jéa mezővárosba!: , hpl az iparosok nagyopb száma létezik, latvjéli éa vaaárnapi iskolák fölál-littassaui k, szóval a kamara ily iskolák fölállálit zárja ösztönt, éa ott, hol ]aa iparo-
ereje elégtelen, anyaáí segélyt 2. Ezen föladat kérésztől vitelére
mindene Lelőtt rendeztessék az ágész kamarai k( rületben pénzgyüjtéa. 3. A kamarának évenkénti költségvetésébe Vétessék föl e cz< Ira bizonyos összeg (mintegy 1000 frt.) 4. Ugy szinte törekedjék a kamara állami s< gélyt kieszközölni, o. A részietek kimunká áaa, t. i. a végrehajtások módozatok in Bgáilapitása a közös bizottságra bízassák. Ezen indítvány mellett [közöltettek még a kamarai kültagoktól éa levelezőktől adnak folytán bekivánt, éal Magyar-
óvár , Si|meg, zsarol
y
Kan
Szegazárd, beérkezett
Zala-i&gerazeg nyilatkozatok.
A bízottá iig hoaazabb vitatkozás jután következő ványt, m roaban, selve van, sárnapi,
véleményt nyilvánít* Azon indit-szerínt miuden város éa mezővá-lot az ipar caak némileg képvi-a körülményekhez képest va-agy estélyi iskolák, állíttassanak,
a bizotti átg teljesen elfogadta. A mi az eszközök baazerzéaét illeti, melyekhez- éa pedig el iő aorban az illető köaaégek éa iparosok! volnának hivatva járulni, !a bi-zottaág i javasolt pénzgyüjtéat nem helyeselheti, mivel attól megfelelő aikert nem
volt I Szötyugyuének neveztem őt jó alőra : azután elbuuauztunk ; a jövő napra uj találkozást ígérve!?
A jövő reggel beköszöntött 1 \' Nyári vasárnap volt 1 Már jókor reggel készítettem égy ünnepi költeményt j azu-táu elmentem Klementinához, elkísérni őt a templomba, onnan haza, a ismét a varró-asztalnál ültünk. Halkan beszéltünk, örök hűséget esküdtünk egymásuak; azt monda hogy ha az enyim nem lehet, ugy apácza lesz inkább atb.
így műit el a nvár beköszöntött az őaz, ezzel qgyütt Wohl Stefánia őszi merengése ís 1
Klementina otthon m erengett, — a miután én Peatre voltam menendő, kö-nyezve búcsúzott el tőlem, még egyszer megéaküdve, hogy minden kérőjének, —-kosarat fog adut!
Nemsokára Pestre rándultam ; a innen| nem egy szerelmes levelet váltottam Klemén-tinámmai 1
• , ♦ Hja 1 Az ember tervez, Isten rendezi — irá egykor egy káplán barátom. Caak ugyan így ia történt I Az első évben még turbékoltunk a póata közvetítésével, de a második évet már nem győzte végig várni a bájoa a akadván agy hatal Ügyvéd kérője ahhoz füsté magát, odagombolyítváu a nekem eaküdÖtt boldogság gombolyagát.
Kezdtem kétségbe aani 1 Szüleim, kik már tudtak mindent aaintén sopánkotlának 1
Kn már caak.a jegyváltás után tudtam meg a boldogtalanságot árasztott-eseményt 1
Othellói nem agy azamrahányé levelet írtam neki; ő szabadkozott: basáéit bizonytalanságról, kétea jövőről, évekről múlandóságról atb.
i Mikor jegyes volt láttam őt méf agy tast # uiáü utoljára I
leten. A azért az
Wr. Faláfanfll halyaaU a Usottaág azt, hojgy a Kubaa* évi köl^feveiéaébe btzo-nyjoa ösázeget és pedig lOOO irtot a kér-déeea ezé Ira fal vegyen, és é magas minis-teríumna|c ta iránti jóváhagyását kieszkö-rölje. BÍaaéniókép ígénvbevea^dőnek féli aa állami aegélyt, mivel a oMhraltaég tár-jesztése, ] éi ezáltal a hazai ipaínak kitűnően közérdek, csakhogy aa állami segélyért akkor volna lépés teendő, ha a vasárnapi és estvéli iskolák felállítása iránti tárgyalások már bizonyos eredményre vezettek." kai aa iparkamara évi köítségve téftébe 2ÖÜ0Í forintét vasa fel a ezélra kía-dáskép, r- s tegyük fel, hogy a magaa kormány ugyan annyit utalványoz éven-kint; meglehetünk győződve arrólj hogy a Mpronsiparkamara területén févő a fentebb említett városok iparosai számához mért arányban nyerjen az összegből bármely iparegjyesület aegélyt saját évi; jövedelméhez]: f* általam alább elősorolandó pótlékkal) szép szellemi eredményre vezető aikert biz^oaiUmtunk iparoa tanonczainknak. Tegyünk [ caak égy számítási kíséretet: minő kiadást igényel Nagy-Kaaizaa város iparoa tanoi^caainák iskoláztatása ? de mielőtt ezt!tennők, legyen szabad elmondanom, miséét óhajtanám az iparos tanonezok oktatááát sikerre vezető uton eszközölni. Az | iparos tanonezok oktatása heten-kint legalább Ö órát igényelne. Felosztandó volna peqig 4 osztályra, ugy, -f- hogy az első osztály bari tanitaasanak a tanonezok a magyar áéipét írás, olvasás éa azámtan 4 alapműveletében; a máaodík osztályban mindezek I mellett adassék elő a magyar- | nyelvtan,] Magyarország földrajza, számtan a racjtejrrendszerrel ; a harmadik osztályban rbétr tanittassék a németnyelvtan . hazai történelem, Európa földrajza, elemi szám- és mértan, rajz ; aT negyedik osztályban mindetek bővebb folytatása az egyszerű könyvvitellel megtoldva. Nem kis súlyt fektetünk a rajz és szépirászatra ia. Mindezon tárgyak előadására kívántatnék 4 tanító, \'lak- 10 havi szorgalmi időszak alatt oktapkk a tanonezokat ; a tanoncok nyilvános I vizsgálatra lennének kötelezve. A" tanítás esti órákban eszközöltetnék. ~ Négy taditp fejeukint 250 trttal díjazva egy tanévu összesen 1000 frt. Itt az ideje bogy számításunkat keresztül vigyük. — .Minden tankmez évenkint fizessen I forint tandíjat, -H s inasévei után mesterénél aa általa évejnkint befizetendő! tandijösszeget, mint segéd tartozzék laazolgálni — s ha esetleg nem volna hajlandó mesterénél továbbra mavadnj, illetőleg a befizetett tan-díjösszegei ; leszolgálnia ennek lefizetésével szabadon jtávozbassék. Nagy-Kanizsán kö-zépszámítái azerint 400 iparoa tanítvány létezik, kik az ipartörvény értelmében tartoznak j ipar-iskolába járni, tehát a bei-ratási díj Urenkint 3 —\'400 forintot hoz. — Ezen összeghez! az iparkamara járuljon 300 frtal, lesz j 700 forintunk. Nagy-Kanizsa város ad hozzá (mint eddig) 200 frtot, van 900 frtunk.j| Az iparegyeaülét adjon ezen összeghez csak 200 frtot, meglesz az eatéli világítás, de meg les^az iskola termeinok tisztítási költsége is. Ez volna röviden uraim azon irány, melyet szerény nézetemmel jelezni kijv^ántam, s melyet korszerű alapszabályaik erre vonatkozó szakaszaiban ugy is eléggé körülírnak, üaökön most már a sor, igan tisztelt polgártársak, az igét testté azenteaittefti különösen az által hogy vároÉink egyetlen iparosa sem fog e törvény i: keretén kivül tetaaéte szerint eljárni, de\' lelkiiámereteaan veaatandi ta-nonczát mind a műhelyt, mind a szellemi | művelődést illetőleg Uranézve vagy olyan
iaaa-tanonoaot topd fal, ki már aa di^ iakela legalább 4 oaatályárél bizonyítvá^j képes felmutatni, vagy allsnkeaő easiht« iskolás tatását aa ipartMa; azerint k^a. fiás kötelességének izmerendi. így fecíák önök elérni aa ipar felvírá«áaa matk* saját hasznukat, nsaénk pedig azon magasztos időpontot, melyről nagy Széthánytak elmondá boldogító jóslatát. Adj a Isten, hogy így Te gY en s ksrass. tülvítelére — szivem b o 1 hogy éljanak
• g
no gy aiiani yieteiakH!
bői kívánó* haaai ipar-
Helyl éfl megye! hírek.
(Zárflnnepélj ) A n.-kanizsai polg iskolában a tanév e bő 50-án delelőt1 9 órakor fog zene, ének és szavalatból álló zárünne pélylyef befejeztetni A cár* ünnepély müá^ra a kővetkező 1) Hy«-nus. Erkeltől, Öopran éi Alt, zenekar-kísérettel. — 2) Dalárinduló, Beekertój, énekkar IV. V. V. — 3) Egyreleí dalművekből, összeállította Berencz Imre, előadja a zenekar. 4) A . rab oroszlán fetófi Sándortól szavalja K.rátky József VI. osztály tannló. 5) lm itt a izé? tavasz és Szép kis virágom, Sopran ét Alt II. III. oszt 6) >1 agyar népdalok, előadja a zenekar. 7) vPepi Un te* tréfás négyes Markbreit ertól, előadja az émkka#. 8) Norma dalműből kivonat, hegedűn zongora knérlet mellett előadja W< ber. A. VI oszt. tanuló. 9) aMatvn király, Czuczor Gergelytói elóa ja Lő-wensohu Lajos I oszt. tannló. 10) Isa bella nyitány Suppétól, zongo rán 4 kézre előadva Berecz lmie or és PlopserA\'o-(al VI. oszt. tanuló áltaL II) Gizeb. polka, Weber Antaltól, előadja a zenekar. 12) l ánczra fel, gyors polka Bükitől, előadja az énekkar. 13) Bánjász dal, Sopran és Alt, zenekieé rettel. 14) Bucsn induló. Weber Antaltól, előadja a zenekár* *
Szombathelyről illetékes kézbéi-hosszabb levelét kaptunk az ottani tüz-oLtóegylet zászlószentelés idejének üg}é-ben. Azt beszéli ngyanis a levél ^rója, hogy az ottani tűzoltó egylet zászló szentelési határidőül 2 septemberi A-pot tűzött ki. Mintán azonban a tüzol-tóegylet működő és pártoló tagjai között sok zsidó van, a szombathelyi zsidók közül többe n azzal fordultak a tűzoltó egyesület e Inökségébez, bogy a tűzoltók zászlajának felszentelést\' finnepét halászszák el néhány nappal, miután i kitűzött 2 sept emberi nap a zsidók aj évi írosch-haschonoh) finnepére esik, a mely szent ünnepen az egylet zsidó tagjai részt nem vehetnének az ünnepélyen. — Ezt illetőleg előértekezlet is tavtatott, s az ünnepély el nem halasztása azzal indokoltatott, hogy: ,jobban mulatónk, ha magunk leszünk.* £ felfogást tette magáévá a közgyűlés\' is, midőn az el nem halasztást kimondotta s az izráeliták kívánságát elvetette. —
dőlt dugába első házassági kiaér-óta nem hiazek a nőknek, de retem őket. Pesten sokat felejthet
az eiube r. ha akar.
üln ia elfeledém már őt 1 Má r rég Le akartam írni ejzen ese-ményt, < © ba előbb írtam volna, ugy bizonyára k ínyfacsaró história lett volna belőle mig moi t ártatlan bolondság, meljjtől azonban sen ti sem fog megbódulni s ha nevetnék ajtak nem esik roaaaul l| Hanem mindam illett ia i$az a latin mondáa hogy: Mulier éat hbminia confusio I
V. Hiador.
1 udapesti albumomból.
ví [— Napló jegyzetek; — j ; 1 I
Kalmár Bélától. I
Bödzafa-utczai vis-a-vU~mi | (Folytatás éa vége.)
ttellénes oldal, Nro. 1B. Két^ gyíkén tűzszemű fiatal no, a má-vár tekintetű ifjú néa alá ; ez lakó i ziaaszonya. Összenéztek, a pillan-mosoly kíséri a már megunták élyedéat. A hivatalnok férj eate gjgel távozik. Békéa. családi [élet jel-Tet. Nro 14. Haiti „Légy j6 átadni iin.et" -- azóllék bátra, pamlagomon Pista barátomhoz ; • nablakianul má-erfelett érdekes ponttal aaaaorodék. b4n, a mit látcaőm moat elém hozott gá lŐn tanulmányaim albumában. látUfn V Egy azőka szépséget, minőt Hellas istennőéül fogadott vólna, — neqető, agy kék aaemű angyali, kinek vonásai előtt ándok váai Glsrravaggio bírás „Madonni tündér aaemben lakék veli födél .alatt, hagy al
hiv)
ablak, i síkon 01 amaz h táat az abli jön, re lemzi ő lorgnett heverő nyomus o való „epilo
egy
bá iteljei volna G És
aa
udvarba^i bájába kának nyaivé.
Ta
_jeg» i mmm
átbaték. melynek legét .az |daa lehellete tévé Iff [Jh asiot vágvtam e ra\'enyb »bé nem érdekeltek a m\'
törpült l-|a. — m. agy
ár aao-*
i
jakail hátra-
lévő emeleti jobbszárny alakjai. Meghaltak reám nézve, mielőtt őket magismertem volna. Requiescatis -4 gondolám, caak te élj angyal^ |VÍa-4-via-m 1
A következő nap már kiléte iránt ia tiaztában vidék. *-né Johanna skinéaaaő, a Népszínházi nem rég. szerződte lett tagja a hogy egyetiűl lakik, \'jvolt az mit a házfelügyelőtől megtudhattam. — Télját nnéu éa egyedül! lakik ? . .. akkor vedéremo.
Szép vis-a-vis-m a délelőttöket próbákon töltötte, a délutáni | forró órákat áttanulta , csak ebédje végeztével •— mit vendéglőből hordatott — rövid tél órára a az alkony\' óráiban jélent meg\'ablakában így oaatám be én ia időnaat a egymást naponkint hUhatrak. Ap Ötödik napod már bátorságot Ivettéin magamnak Őt kalapommal Üdvözülni, jmit igen kimért fejbókkel fogadott. Vtaeletjembőí ugvlátszók nem tudott. vagy I nem akart migérténi, mígnem majd félhavi ostrom után, ~ a ház rendea levélh\'ordój\'ától felőlem! kérdezősködött. Bajkai bácai IIjó emberem volt, tőle tudtam meg ezt, i azt is, hogv bemutatásomat kellően végezte;j A légközélebbl ablaknyitáskor úgyilapaMstalám,\'mintha Üdvözlésem neitnüsak olfogadva , de yiaaonésva ia lett volna, s ínijki tba aaobmába visszavonul cakor száudékolt íaasusággaL; aárta volna bej ab-lakát, caaklogy : tekíntetéU mennél tovább
Jránypsbaaiia fslém. -4
Hiú lik ember, ép ia áa\' valék. E naptól rjokonéízelmeket j álliUék fel kettőnk köaött a cselekedtem.
Kicsinyke WvalM íré a, a mint illik végig öntérií jó MU pacaulival, mely bódítóbba teesí a asarslem hóbortéi }es szavait s igy küldém át Johannához.
Arra 1 kértem, engedje meg, hogy másnáP látogatásomat tehesaem.
Májas lai-M volti Hó végé a é. elején pedig aaokdttjaál élénkebbek a ff Város udvarai, alkalmas idő -veit tehát elaő ruitemkt faltűnée | uélkil
tiibj"17
Johanna nem; felelt, de eate bosazab-ban tartózkodott ablakánál Igenlő váhuzol vevém. IIás nap reggel távoatam hazulról, hogy ne legyek szemtanúja a lakók ki-be-hordozóekodáanak a csakis a délutáni órákban tértem viaaaa,! Unandó angyali hölgyemet. Aa emelet eatKor m^ csendes roh. itt-ott emeltak még ki-be egy ládát, vagy egyéb bútor darabot, mig a ioldazintea > különösen a pinczefakok körül zaj uralgott
Nro 14 itt lakik ő.
Reszketve léptem át az erkélyre ajin ajtó küszöbét De mi volt aa a reazketéa ahhoz képest, midőn a második ajtfa » behatolva, az elém tárult szobában a vért angyal helyett egy — a délutáni álombél — végső horkolással falébredt torzomban férfi állt elém ?
Hitelezőm volt, kit még a mult év ben boldogítottam egy — bár nem óriáM összegről szóló váltóval.
— Hi tetszik ? kérdé álmos azeaeit két hatalmaz öklével dörzsölve.
~ Bocsánat aaólék, sietni igyakasvéo a hínárból, aj tét té vesztettem. —-Telisaert
— Ah, uraságodhos van azerencaétf kiálta örvendepva, minő véletlen — — ej, majd alig hogy megisatértem. Teaaék helyei foglalni. Leültetett.
Kinoa fél órai együttlét után clétiH váltómra tért át* Hit volt mit tennen? ki caerélt em a leják váltót — ujjal éa ejtettem magamat. •
A lépcsőn lefelé jőve,- a házfelügyelővel találkoztam.
4- Hová lett a szép színésznő? kérdé®.
4- Lakást vá\'toatatott, még raggal alvivék podarássát,
Nem mcsekedtem \'relef hogy éppen kerestem.
Fél hó után azután én is elhagyta* lakásomat a Johannával, a színlap éa ssia-padon kivül nem találkozás többé.
Váltómról b csupán egyaaer oÍrattam agy keresetlevélben.
fe * tényállás. A Í^vŐ irtyi temény 2ímb»ü kel ki á szombathelyi tOioi-tóegyesalet egy részének látoleraaczi^ja elten. Mi nem titkolhatjuk |eaodálko-tikunkat aa éljiráa fölött, miután * tüz-oltótest illetek, melyek szabad alkotmányos polgárokat egyesítve kebelükben, keli hogy távol álljanak a szűkkeblűsóg-tdi Kár azonban a tűzoltóság szép ügyét ax ily íntoleránczla által (veszélyeztetni. Miután a zsidók uj évi Ünnepnapjai igar zái szent napok, melyek kegyeletes meg-ülésében scukit sem lehet zavarni, a szombathelyi tűzoltótestület izr. tagjai nem tehetnek mást, mint hogy a zászlószentelés ünnepélyből elmaradnak. Ugyan* ezt fogják tenni valószínűleg azon tüz-olto testületek zsidó tagjai is, - melyek Szombathelyre meghivatni fognak. Akkor azután a t. szombathelyi urak igazán maguk maradnak. A levélíró nézeteivel megegyező keményebb kifakadá-dásokat azért tártjuk szükségtelennek, mert a szükkeblüseg ilyetén nyilatkozásai hazánkban páratlanok A szombat-hely i tüzoltó-egyesület nagyobb dicsősé gero azonban registráltuk. — -
— A zalavári közgyűlés ügyéi lapunk mai számában „Közönjrog köréből® czime Matt olvasható közleményükéi befejezettnek nyilvánítjuk. Az Ugy teljes \'tisztázása ügyében arouban annyit fejezek ki, bogy levelezőnknek alig hanem igaza volt ; az indítvány hozatott b a közgyűlés által elfogadtatott. A keszthelyi tanítóság néhány tagja, euuek igazságát j vonta" kétségbe; s ez ellen kezdte polémiáját Érdekünkben csak az feküdt kideríteni, vájjon igaz volt e fiz vágy neiu. — Higgadtnak lonui persze netn könnyű dolog. Kérjük a éruek,-lettekut, hogy nyugodjanak meg már vég* képpeu, 8 szükség esetén vigyék az ügyet az augustusi sümoghi közgyűlés eléti —
—I Tanítói jllbilaeum.) Zala-Egerszeg-1 rŐl lélekemelő ünnepélyről értesítenek bennünket. -r- Ugyanis a derék Weisz Joel, aa érdemekben megőszült, de fiatal léjkü tanító e hó 16-án ülte meg születésének 72-dik és tanitéi működésének 45 évfordu-lóját. — A veterán derék tanítónak hálás volt tanítványai ez\' alkalmat arra használ ták fel, hogy saeretett ^tanítójuknál testületileg tisztelegjenek és hálás érzelmeiknek kifejezést adjanak. A zalaegerszegi izr. ifjúság; nevében Qeiringér Ödön ur üdvözölte aa ünnepeit férfiút jeles üdvözlő, beszédében kiemelve azon érdemeket, melyeket l^eisz Joel az ifjúság kiképzésében majdnem félszázados működése alatt "szerzett A háladatosság és tisztelet meleg szavai voltak ezek, melyek mindenkit meghatottak. G. ur egyszersmind szép ajándékot nyújtott át az ifjúság nevében.
Azután a derék tanférfiu volt leány-uövendékei tisztelegtek saeretett tanítójuknál. Rechnitz Autóuia kisasszony egy szép koszorút nyújtott át á jubilansnak, s tolmácsolta az ő és barátnői * érzelmeit. Az Ünnepelt tanférfiu annyira megvolt hatva hogy kis gyermekként sírt, s alig volt képes részéről e megtiszteltetést mégköszönuL Mi csak azt kivonjuk ebez csatolni, hogy nagyrábeÖBÜlt t. barátunk, ki most is műköaik 1 a pályán, í melynek ő egyik kiválóan hivatott baj noka, s melynek ,
mint Ilyen Üss élést a becsülést ssstytt, aa.Ui Isten latsa meg még számos éven keresetül, i bogf Öreg napjait vidám, u* rüit fénjk körn; esse, oly vidám és dtrjllt, mint a ratnő b icstüotes lelkülete. J His* Ő maga is eg)4 ;e volt azoknak, kik; a ts aitéi név beosü ósénel^ hsinalhaaadtán tlsa> teletre. méltó evékeuyímget lejtettek \'ki. Fogadja tehát i mi Őszinte Udvözle tünket -és tiszteletünke is.
(Jé QV( mof) • Valami J. Magén nevezetű úri emb r a Myitra trencsini német lapban ezen czi n alatt „Gléque) egy ve-zérczikket közti i ((Neutra-Trencniner Zeitung június 17 is.) mely fordítása a „Zala" 1877 évi aprili i 2t> számában levő saját tollamból folyt ,Klikk" czimü vezércikknek. Csak itt o|tt hagy ki néhány sort,
Most áttérvL társadalmi Jetünkre, ok e qó 7*íke óul itt jmflkDdó jqzékoife^ hérvári Bziiikársulkt Bxilágn művezetése alatt, ] tsmdjt lei mit azon apathláij, mely ii rétegét városunk (lakóinak elótt e jeles ós a] vidéken
-jalih gjQÓlüét
melyek fordítási
val talán
meg nem \'bir-
kózhatott, s a v&fféii tesz hozzá egy sort pauBlavizmusiól. Egy jó barátuuk! elküldé a nevezett lap izou számának felét. Ez már olyau ólján s, a melyet valódi nevén csa|t t olvasóink\' iránti tissteletből nem akarunk inegnevpzni. Tiltakozunk ellene, s az ^Uető lap szerkesztőségét felhívj ukhögy a forrást nevezzp meg, nonnau ama ve-zérazikk vétetett,
Hoffmanu.
VeszprémÜül írják nekünk; Lezajlottak varosunkban az iparkiállitás inoz-gulomteljés napjai, isinél beállott a régi csend és egy formaság, az összpontosulva Völtj vendégsereg rég el hagy a városunkat 18 most higgadt vérről nyugodt lélekkel habár kistó elkésve, de még sem késdu, visszapillapthutuuk a lefolyt lie-tek esemenyeire
Veszpréinbdn tartatott meg a magyar iparos üjuaá# elsó vándorgyűlése megállapitattak 12 pontban azou Üdvös határozatok, molh\'cket kívánnánk; ha hazánk összes iparosai magukévá tennének. Az iigaz, hogy a mostani nehéz időkben vérep verejtékkel! kell mindennapi kc-nyerüuket megkeresnünk, mert a "ki nem dolgozik, az elpukztul ; arról pedig hogy mily egyeulötlcuul vannak a földi javak az emberek közölt kiosztva, — hiába sopánkodunk. .C|ak fárasztó küzdelem nka mellett szerezhet-t.-r- és ezt bizton me g
tom meg. liogy el____
etódtek Vepzpréqibe. |— Ír vén, Son
JndL
neíipüO$dja|n izsob, ónba
3 nem eréézthfe
l Béla ügyes ditett
ajdj I minden
M
Mtt
elfofe üükőlio
ködésüket (bévégei modtak, de oda\'l mert hátha járta 1 működendő német lött nem csodálk&unkj de hires magyar Gy r! innét .bizottságtól jazonj választ biz oda nem mell stnekj, mj tek\' onnan a némlét szinészr
iáraI volán a t&len ott sziniársu atnal:; e |pf Öyoj, az j | a
jól szervezett társulat látsz nék
tan, akkor aj téli I idény al| társulatnak nagy 1 árt okozi
rultak Veszprémi)), hol a nyári »vádit
még nem alcáraak i^egorkezi
uüutáú töltend
arán, izzasztó ro jük tneg jólétünk is becsűlendj ük.
A Vcszpré dot-gyülés e tekir val járt elöl az és az ott hozott
ben tartott iparos ván-tben igen jó példá-sszes hazai iparosoknak dvös határozatok teljes mértékben mdgérdemélik ílgjelmüq-ket,; melyeket a lövő számban egész terjedelemben közlenpünk.
I Érdekes volt ez alkalommal még a nemes küzdelem I iparos segédeink között^ kik némelyike önálló teremtése és bámulatos \'ügyességgel készitett tárgyai által elragadtak liennünkct és\'ha szemeinkkel nem láttukl volna nem is hinnők, hogy kizárólagos Iparos még pedig magyar iparos segédl által készitett munkák! képezték a kiállított tárgyakat melyek nevezetesebbj|eit részletesebben fogom ismertetni.
lelkes közönsége szouyokhoz kénest ban \'részesiti $ ji* társulatot. 11| elónl és 2 operettj} s [i és a karok Uitüuv sokban i tapasztalt bdr riiety. fővárosi
vsületéfe válnék, asi ügyes renilözó aluii a fő tclietsiu
icdid ros nem ron es urőkb
a.
állnia miként I ba mii- I
Nfí
ték őket )
yerdk rt inc k
— Alsó-Oomborúbu, mint magánáton értesültünk gyakoriak a tüzesetek. Bddic 10 ház és Ujlfljkiuak egy pajtája égett el. A tüz mikénti lámadásáról tudósítónk nem tudott bizonyosat mondani
(Jgy éjrtesöjlünk hogy Xis-Komá-gyerniQkhaiálozás. ArtesÜ-|dinhterítis, a. gyermekek esebb ellensége, ütötti ott
a szijipártoló
» : Nfí
5t mfp ha wy nost nt-
m.
ad ;t
rémbán nagy léjiünk szerint e\' legveszedeln fel tanyáját
— Hymen jut kir. adótelt uiu váltott jfcg; kuaeszonynyal boldogság ez i[
— Színé*
tt ak, .Ildii k
i; Veszprém | anyagi Miéit liwu\'tolás-11 szervezett
■ P 8?r •
3.4l|üredjjn, a jvpnilégek
[ás volt ki ^áróMg lopcrá lüglbpö • bit n zen. Mi-működési, \'az eloada-összaáték lés pra<fci^|o szíiiiársiiljitnak is lip-neglátszik iniml(?niilt éz, a jó [akarat/ és| és ónálhisáL\'; a/ ének
és zenekarik betanítása
tSuhwarcz karmestc ket vívott ki mag zijl: Kocsis. [Irma mértebb hazánk hai
körül pedig váló érdctiic-szereplők köve sokkal Ií>t kfilő-
ur ki mak. A 1 a. ne seiuhogV iné nős dicséretiie is skorulna, bájos Ihangja reinek játéka által a hallgatót azonual maga rdszérei hóditla s a kezek akaratlanul tapsolnak ha egy énekét bpyégzé. Mándojiyiié Kitünó colaratur énekésno játéka elragadó. Vezéryné oly kedv4>; Fi -
Veszprémben Kemény Ala-gyelől helyettes a minapá-ret a a bájos Vécb Emília Kísérje megelégedés és ju párt élete utam. Eet. A Székesfehérvári színtársulat e hó 2|Ö-au kezdé n(eg előadásait lialaton-Fürede i Uiroflé-Girdflával. 27 -én. A »c*ók* 2i>-á|t nErnani\\ ^pera adatnak. 13f\\fe Urodi levelezőnk ezentúlf\' a jeles erőkből álló társulatról readéseu megeu^lé-kozqiidik,
- Az dfiztulyoH aiyafl. Majkón Molnár llertalan földbirtokos csínos ku-i iájára bevető iött egy drótos tót. „ Van-e vjalami drotoznyi, Jytozmti, töröt labas lábat, liibas bOgicskinek aljat , egirfo-gotj rosz rostit, puliszkának tepéieskit csinálni!" — kiabálá ékes magyar nyelven s tekingetett köröskörül a cselédhá-> akad-e* valami ? Közben--•gottr mosolygut, kedvtelve íiicté a csinos gazdaságon \'.alt, drót.szá)hoz fűzött* ön-uiojmogott magában : 1 „Szip, nemsokára //hákjunknak ilf !* \'„Ijcsz úiu a vén |lt azepen arra iucuó gazda, bot atyafi naiv inoiiologí-n csak kincset találtál s i meg akarod venni a bír-dehogy, dehogy! \'szeginy ífircs tanyiszraja, háj ! de ag!, AI iesoda jó világ ? * idunk, hajsz en hat ha ze-agez a gazdaság ?!" „Az
«zak tajau, ho közben somol tévedpzett tek s a inig dróts elégülten szip ! I leszünk | apád lu ! hallván zálásút. most jó tokomat. ?• Aj zcinborkinek,
Ilesz majd jo vi Hat zosztoszk I nyim lesz jos; l ördögbe, még
is znr — HZi
a jáiii
Ji^Ú pénze
num llozsi, hogy csak S^ldosné mér get mondtunk, Sí ügyes rendező, de
vele ének és játékban cözhetikJjS czwj eleilágy i Béla nempsálc ó hírnevű kitÜUől szí-
az örökösöm ? szunk mi ínaski
nemi akarok meghalni, s
ha el is következem, táján csk nem Lész
Zorökös, zörökjjs! Le-) zörökös I" .Hogj-hog)?*.
nész is, minden alakítása mély, Étgrzett tanulmány és .önálló saját felfogású] teremtést mutat, Fekete a |társulat hós tenorja igen Icellemes erőteljes hanggal és természetes játékkal. Travers olso fellépése óta a1 közönség kcnvencz<Jvö-rösy, Bérezi voltak még kiket
I Hajszen csak i gyj hogy|znakunknak volt I zapja nagy Szjvatepluk! Az^an most meg j mar gyün a tjacsiuka (a muszka!) aztán I vesz visza zegisz zorszag, nekem agya ez a kis gazdi sag ha szipcu kirem saz-j tan in lcszem it zurl* A szegény osztályos atfya.fi i zótal ezzel a jó reménynyel él és kr umplival. . (E—r.)
és nem vidéki kis
nagy
városba való llársulat nerhettüuk, do köte-
tekiutenil c L cet b egy ni
tagjai közé mégis lességemnek fogom olvasóival a többié rab részletes r birálátát is tudati; redrul, honnét ezeptul renjdes veleimet küldendem. Addig is
lünk.
Balázs
ojpbk t.
Gj-dá-
B fü-füj-dói le-biten ve-éza.
Olvasóink lintársulatuak 1 költ, e jó hírű különböző válla
Nyomda jelen száma k
gyeimébe ajánljuk a Frank-ipuivk m. Bzámához mellékönyv- és lapkiadó czég ataínak előfizetési felhívását.
akadályok miatt lapunk ót nappal késett
1L
Acorsoi tündér.
A! budapesti közönség jól isineri a coraot és hogy kedvencz gyűl helye is, bi-sonyitja az élvezhető estéken fel s alá sétáló száz meg száz pár, mely naptüntével ott megjelenik s csak akkor tér ismét lakába, ha* az éji lég hűvössége ellen kevésnek érzi plaidját, mantillejét. Az u. n. hzute-v^lé osztálynak kedves e hely, az alsóbb néprétegbeliek, a kofák, munkások hajósok eleget tapossák nappal örülnek, ha este a 0buiüsztiuk „lebujrf-oz undorító gőzében tölthetuek pár érát abból a kevésből, menuyit nekik foglalkoaásuk nyugvásra magenfged. De ifüt is keresnének ők e helyen ?\' A fényesen öltözött hölgyek büszke tekintete illatos szivarral kérkedő dan-dyk elégült mosolva s az ékszerrel tulhal-mozott mercur- had fitymáló negédessége csak alárendeltségüket juttatná esaükbe s talán azt, hoay annak a sok drága ruhának ékszarnak ára elégséges lenne mindnyájuk sorsán változtatni?
Vidéken a hante-volek sorába aaokat számítják, kik stellemileg és anyagilag is igen gyakran csak anyagilag állnak feliül a többségen ; nagy városban a szellemi érték emel a haute-volek közé, meg az, ba valakinek van divatszertl öltözéke s egy kis modora ahos, hogy járni és társalogni bifjon ázzál,,ki vei a véletlen éppen Össse hozza. Ilyen tulajdonokkal el mehet a oor-sora s el is mennek sokan. Asért ismerni k| közülük a haute-creme fajt\'
-Ovztdyozni, jobban mondva: elemezni nem levén azonban célom a cörsoi fényes publicumot leírásom tárcrára térek, mely példa leend arra, mennjdre hiu az a fény, mely szemeinket oly gyakrau káprázatba ejti s példa arra, hogy kétes alakokban sem szűkölködik az est beálltával népes dzoapart, kiknek ügyesen sikerüli mosolya alatt nem angyal —* mint hianők, de kár- J hazat lappang. —
Kelíeaee aagusatusi eet volt* j
é|s művész barátom-• pem annyi szórako-b változtatás kedvé-ismort alakja, egy-ezde lenni előttünk, s benne valánk. Ez 8 habár a JózselYá-a ^dunapartig menve részesüléuk is. még
Egy újdondász mai j a corsora ménéi zási vágy. mint inkái ért. A távol külvároi hangusága unottá hisz iiaponkint köztü vitt [minket a corsors ros fV-ik kerületétől pompás comotioban
sem állhattuk még, lijb^y ne kövessük példáját a jeleuvolt nagj számú közönségnek, mely — mikéut egy sürgő-forgó hangya i csoport zsibongva*vóge ió össze-vissza sétáját Uallgattuk a mell ittüuk elmenők inog • jegyzéseit s tettünk m sgjegyzéseket mi is. \' Néha egy-egy ismerős a**c tűnt szemeinkbe, üdvözöltük vagy foga< tuk üdvözletét s léptük tovább az asphalt it, mely hegyes völgyes alakot nyert a le pitóbbi áradás alatt.
Budapestnek sol; stép, hölgye van, így állítja azt a közvélei iiény. Kn pedig hozzá teszem, hogy aki legalá >b felét látni kívánja, járjon el á korsors, bi lonnyára látni fogja őketl Természetes nem a saisoii-mort alatt.\'
Appen e tárgyrój folyt | társalgásunk, midőn iL barátunk, k t ide nem tartósé okok miatt „Don Jüan 1 melléknévvel tiszteltünk meg —- közóul vegyült.
„Fiuk, itt á\'„cori oi tündér", szólt, ismeritek, láttátok?" *
„A sok „tündér" 1 özől nem tudhajtuk, melyikre vonatkoaik k irdésed ?" felelónk.
„Hm! ti fnég töbl tündért is tudtok a oorson ?" jegyzé ms( a sértett önéniet kifejezésével Dou Jüan xnk.
„ Ugyan ne neheai olj jj hisz nem mostani dolog, hogy előuft id el vannak általunk ismerve; mutasd 1 e inkább tündéredet41 — mondám neki.
„Fogom, saólt j és most most folytassák (a sétát, uehogy tit| os Ö4ssseskttfőket tekintsenek bennnük." Tovább mentünk* \\ „A tündér ltt — igyelméstoté egyszerre H. barátunk s ml ( izint élő kérdőjelek fordultunk felé.
„Jól msgnéaaéiek , má két zaemközt
jövő hölgyet41 szólt* a jobbról fekote ruhás a tüudpr.
Megnéztük jdl, tettünk.
„Nos ?" kérdé dig* visszanézve.
Az ujdoudásznák a szőkék v áljai, o barna jszópse gry 1 mégis zott annyit, hogy noninoe.gyerek.
nnak még
még ulánua 11.,, félvalról
Ő i az aj
tjjkih-l
még iniu-
>lt aki ide-m >gjlegy-
is\'bsák
Művész baráto nnak niég foUa Inem sikerült „szép^ nőt lalálnuuk, uiott enuyit moudott : „hit ez az r"
Nekqm nagyon is mégteisáett nem szóltam aéiiiinit.
H-t báututta e átszlólagW -ki! „Parasztok v4gy töln monjlá J^szrevevé azodban, h jgy Ön irauéte, pilllanték , ksrját. klaromba pitve Nem hiálm vágj poota prűd > megragad a ssap ; (jo) vejem. Sen hirtaoriski meg to k omédiásiP" társaimnak s oazal in t gáyal Vonsz Csak annyit kiá
thattain vissz iiakl: ,a dclicaloHso-nul. Éz póuig ici« mas, nin{t bizabady ikávéhásá.
A két hölgy Utin jjicttúnk. Cszkiiar narj utói is értünk Őket 8 tisztes UVellban ninuénütt nyomukbar valánkí.
. Én essinényiteui keádém li, barlÜciiii ündérét S joatalau óltékenység \'támadt uiatta beuuemJ
Míóri is npm éii f ideihotém fe [ 9 báuta géodolal s Bseretteu volna H-t Hzíbttri* i ban sőt a p...n tudni Kjozléin ve|é e liá-lidsjtlan o^aiueifeuetet NqVotté
jondá, a
IWff
Vetélytársak lesiüdk" f ébb hátránon."
théma lelett
kd
vw
puen megá lapodul jjka^ánk, ihidőnl barátjtinal e|y s^a^köát Bv^ ismenís család n> igáhos lüté. KedvesA ojókolils való család H. .velük nteul^i ssémbessád tjjtdtomra. hógy fel.Köf is.
Üe lnszeu miatti m é^sradhaUjs jljfm s nempvel k bákl t|im a pcoisoi tündér",.
Oh, íjienuyiró mt tffiiá e néf!
óii azért i ftj ■ SQnjk ljoaíusan. VO hátra i|||||i r, tigejl ustúk te été oda
Am T
n a fluk-
évos leány gye
ialvénysága < b
*iáek arccal, i^elynek csak iszéli, hogy nem gyermek
17
vé-
IkayetH

többé ; o halvi .nyáréhoz"1 éjsötét hajzatot, mely kettős fot atban hirdeti gazdagságát. »S; ha c kedvei alakot tékete öltözetben, fején hattyútól! is körded kalappal áílitjá-tdk magátok el ismerni fogjátok a „cdr-sói tÜnuárM-t. --
Sokáig haladtak lfefelé a parton, én mindig mögöttök valók. Egysz|prre tűikor már1 nein inesázn jártunk a ineszárosutfai viiuitérhez, hál gyeim a dunasori házaknak irányzék lépteikül. Megálltam ; neiu tudtam, Vájjon kövessűiu-e őket, vagy taiáu örökre elveszni hagyjam a gyöuyÖrü gyermeket 9 A „jCorsoi tündér" visszapillantott s alig IlialatKa pár lépést, ismét. — Követtem.
; Egy 2 emeletes ház kapuját lépték át miud a keltőn, a „tündér" harmadszor tekintett hátra. Szeinuiuk találkoztak s én többé neiu tudtáiu mit cselekszem.
A kapu aiá s iliuét a* lépcsősetré ro-hautaiu, ajjioujráoybau, houuan ruhssuhogást hallék/Mire az első eiuelet kivilágított fo-lyosójára jutottam, iáár csak a „tünd^rf^t magát láttam ott álliii -— reám várakósya.
E percben bódult zene, fésfi s női hangok vegyüléko luuott egy télig nyilt ajtón át iUleitube. Nem akartam hinni! % • .
Kisasssouy — kérdesém heves izgatottsággal a bájos szépségét, ön itt?11
Széniéiből eltűnt a méla bus kifejezés, ol az a gyanakvó tekintet a báuatos tündér helyett, nevető syjróu állt előttem.
„llésétál Ön V" kérdé pájsjkn*) mosolyogva s szemeivel |az ajtóra \' wUtatott, honnan á szilái hangok esapqugtak ki. TiSstábau voltam Imiudennkl. Ön oly szép é» iéu sajuálom önt 1 „Fldouü 1" szólt I pajkosan s Vad hahotával jfutott k^jelgŐ; társai közé;
Minek tagadnám, hogy rosszul esett % kiábrándulás. | ,
Visszatértem a.sétáuyra, hol ezután is még gyak.au láttam fekete ruhájában,\' lialváuy arccal a „corsoi tündén.M
i i kOnujk régebben ártott 6i ikilmírtl meghassál* folytál >U t imsserint i kör , yüli-ut a tagaknak kOtelsu égévé k iDÍml»4di|, mig a k<U végek Btelességnek, a íuyar, es na-d i leget nem teamek j é i eseti íj|c ur állal titdom4«uí 1 étett-so iára a legközelebbi | yülés [U( rányostatott, hogy a tisaa-ek aa illetÓkOn végrebaji ás útit uteg; kapóban ezen intllt-si). meglehet Saeiu ur által ijl niuditditráoy folytan slvqt-in ktképeá kimondatott, hogy ei ik azon esetben véteti esse-iU tfkOo, lia as illető k izii<i-sé fejnek eleget leszne e. 4-lg/ a mqgjici központi g jrülé-gr i kerülvén, ennek kitárj-i i Hegyei j tauf\'el Ugy el <?i lii vaUl ni sgkereké a kesztliely városi sr nt f«.nli Ügyben kütelí iet|-it tegyen; I— ennek í\'ulytáti s indíttatva érsé magi t P a fuvar *és napidíját inig- I i übbi 14 tagtól ast ónjai iái fogva, inogtagadvii n. I r JO tag kÓsUl csak tí í ytw-e kellett határozni, vi j jon
! tói ugyanii;»sak aa elrol >ogo Kocsisat látták ,* Pádig bi hatiak volna aii|iyijal#zékény\' r séggul i töbjb ek, hogy m lg néhány per* csig\' vá : tttk, n ragyi iaentel: volna : a tná ; sikjket ő köznl egyik agg koránál íogva nem j denhkt >ti ; h túli jdoaképen csak eg)j tel iutenii I elióaijadott iák ós ezt sem illett vi d, aijit tijiyflbeii az előtte í valé napolj tOr tént in \'gjhcjízőlé^ f< lytán, saját akaratiból ftgabt tjioji áiarac ni*
8 ily iil$.\' ni5iiy«likul souiben magam sonj Iiil etteni ni] hogy a t j, l$ör rossza* Jóh)k ir \'ilatkjii luitott az ot hun maradottak felett, i >ert él ei)tinondáab i esnék saját* határokat* ival ; j s nem hiszem hogy tette volaa est Szells ur iilditványa I oly tán : kinek haujragimgát .n Is téren is , \'olt alkalma többeknek I tapas talni, — Szeitz ur iuo* réssel | rosszain j nyilatkoistot iudítvá-
lendcrferstra > iei
iergásse
! Zöld Jalousiák!
Fischel FfllöpNijgy-Kwösiii U7
Kfl*ftn*«* bőséből*)
Tekintetes sserkeestá ur) A Közlöny* és m-Zala* hasáb-
jain a legutóbbi ii#p«niban élénk vita Ífjl0-diílt több lauhó ur között, a já
rá 4 tanitói kintiek, a legutóbbi *« la vári lée* alkalmával néhány távollevé tag h»*«>U roszalú nyilatkozat toliflt; tán fcall-gatagon olvasgatom ama uvilatknsatokaí, ha a viia tvécl.a Innenii kercteböl Hseits ilCá rol? potg. lak, tanító umsk a nZ»lsu Kl-ik »sáuiabatt köasé tett nyi alkoaata által a rendes kerékvágéjsbél kitérve heves kifakadása! által a viézály magvát a tantestület tagjai közt elhinti.
.A tanügy iráni nagy érdekkel viseltetvén, mindenkor a legnagyobb figyelam-mel kísérem a ki)r keblébeu történetüket s Szqitz urnák támadásai által Hgyeimetelsé téve, az egész UgyrJl tudomást szerestfllm s liiit|táu az előbbi gyülósckuu hozott hjaá-rozátakról és megbeszélésekről biztos tudomásom van j csak saját polg ri kötelsMé*\' geitinek éf az érdekeltek becsületének ivé-I lek eledet tenni Midón Szeitz ui támadásai ellenében,a iftegtámadottak védelmére kelek.
Ugyanis egyik gyUlése táu elhatározta sén uiegjeleniip ueui tótetlmtik a reájuk rólt pidijt i\'letőleg határosat elnö vén, euuek dao alkalmával iudidr bott büntetések ján vétesseueu vány egy másil beteijo*ztett e|l tetvéu, határozat a bautstések nek meg az il| ség kötelesetts^ Ugyan eaen üg sen s saőnyegrj zata folytán al egy átiratban kauácsot, missen ■égeiiiek elegetl a várUMi t uiács tanító,réssére a Lsavasni; — a ügyi calamitáMÍ
Most iuá| téu költséget, e
j csak hftf, av<Cf oiíudsn tjsg Imegfalenjen-e \' a salavári gv ÍImm ? — (Aa Qni megW ssélés tárgyál áj tétetvén, álhejtároaiatott miszerint [a váíri ss takács állal ímegszavazott Összeg, a gjjll ésepi megjelsntS öa^es tagoknak kösös kHtségs íedeaéséts spolgáland, niiadenkjnek sajái akaratáii blaatván a megjelenés.
A gyü|éirdl hatan maradt^k ülj esek kőiül aettd i tár elébb be lépéggel okada-tolá elnfariidá) át: kettó elli
tóir tákl
csig va rtsk,
sikT kotr nem i egy lei Ulejl
pou tör lént jaj
é*éit as alkalom ak ;asi elrobogó kiocsikat lát-aunyijeljJzékény\'
ftg ndhány per-tná
karinéi fogva jdoaképen csak na a és est sem eldüd valé na-
nyesai, oly tagok allaaébau, tik -Jp év óta bajnokai a tanflrynek ? Oly sgyj-neket mer hanyagsáegcTés társadalmi irat-le nséggel vádolni, kia már érdemakst ass* restek maguknak a tanügyterén; (holsft « Ss urnái még a jövd kérdése) lük ál. talánot tiszteletnek örvendenek ás kiket társadalmunk legtehetségesebb tagjainak ne-veihetünk ; aa ily vád már nem hamfa avagy túlsó; hanem a legnagyobb mérv bún nevetséges
Vdóbaa kellemetlenül érintett ama heve* kitakadás, melylyel Szeitz ur ellen-fellelt megtámadja s figyelmeatetnem kall Szeitz urat állására; hogy nem hozzá illé, a vissály magvát kartársai közt elhiutaai, meri: nki szelet vet, vihart arat — tanító ama magasztos ozélaál fogva, melvet pályája eléje tüz, csak a béke embere Is h**t, 0egyetértés i* legyen jelszava j — váll v ételt Ogyb^sgalom, kitartás, egyetértés éltal lehet fóltev^e hazájának 1 meri csak nevelhet jó polgárt a hazának, kacs* Laj*ot a társadalomnak. Keszthelyen, 1877 június hó 15-én.
Kgy tanügybarát.
«Ky
Felelés szerkesztő : HOFFMANN MÓB
Csodal^tra méltó a természet ereje,
liaaz ív kellő módon alkaluiazUtlk.
Bojtorján gyökér-szesz
I ••\'trre^ibb i.l\'.t-.l fifvi, tníttí s (fVafivS kirupiy M«ia«k
Ww« ismeri cl ih, a « bciuic lífUt 4iMt alislsa
*rlo<ÍMt ti\'wainikw alul vaUidF ítiuuwil uUuko uam imilkidiB, liK) sunyim, tivjnr üutal. I j tm tuiblril rútw pur ua|* akti tdjai\'iit «4«*lt Kaj.Uk. Mií"ii)iluk» ciiofrk, muufruit Ic^uulitUIUm, alMStn l\'iíyvU\'>ub« A2(i ö holtok cl, tlul M Jl^j- Vt|7 IttWlBÜnM lINliMlhllM* jvitiituLiii-k, initiUii • im-rkcut In|)Uu, hilnr •PÜg <41 mw » iu^unk *>\'"\'« l>it|tiiiat li uikuú, cvi fcptawwy utáu m ai «r«4-
liittiuy Útim ■ | halit mugtejtü (jwn. liüjliulUái alton uutail k—inél a Jh\'chI „Smíúwíkíw k mla iíjllaSUMÍk, akMi.M a boj-
(•ijaumji tíkvr-a mm tosJwbib nünüMgtMi M alAáUitu Wiakalaarar J. im KajíhHto.jgKjjj |MU*ck in, liibb uy«lv«u irt haSniliti uluHmil cgyuij SO kr. t\'uauT kuiU«*ucl II) kr. MBina|oiaii <lijjsl több.
I <•»abbé kapbaló U|jraaitt ■indwSU bt^tugüi^yükór káuitmáajr rulöd luluuMfbM mint : IfcjiuriBegyúker-keeóte m byjUifjjjj^úkérHíby m«|> k(j iw\'WiHa 1 a saSji fény ra caiiiua *Baa adsaara. Kgy (egeit
Muoci ara W kr, 1 üveg ul*j ana AJ kr. — aJI«ju0ukara«MMi)qai uuiikeoúcjt), | darab 30 kr — ilojturjiuigyukcr-bribauiiii nalillimtumi-m • annak paluit *• ■imán tartaaara a annak Mb alak aááaara, 1 tofály 40 kr. — jjoja gau^yukcr\'bajiwknnóf Ü^UMjriktréM, 1 iaf*)y & kr. — í^ ku-Atliouítniii: lagjubb Sa lagkiitoaabb aaakSa S* alkalmatlan kur\\m «u> iitulaaitaaars, 1 üvegess kr. —furgk, naata é^vanysaar, asfirka baj* nak vagy aaakellnak aa eredeti atim vtaaiaadai, oiiuden árvAoyi alkatrv-S ■Mk nélkül, minélfogva taljaaau ansimaiton. nam lógja mag aam a bort Mm a kbrmSt a nagyon égjaaarúaa kaaalandó l^jr uv«gcáa aca 1 irt — Kiküldés7
végeu eaak legalsBb 1 tr. Sta ^caomagotoaaal cgyúu^ magrvn-(lcksa^ tajJaaStetnak. — Haaaailatl maailaa kalCHSla nyelven maiiakai va van.
kozpoutl
l(íKELMAYER J.
— Budapesteu: Tőrük J
Szalag Jalousiák
lábol, ki feszit\'Sí* $ és sárásrá, világos csá saársŐ\'ddel befestve, pr. négyssögméts
S írt
Kösttnséges ablakit ugy ság 6 frt
Bronciroaott kifessito eaakOs 80 kr
Va-Rouloaua-ok darabjá 1 írttól 3 írtig
Uauer Fátronox
Rudolfsheimban, Béjjs mellett
BchOnbruiierstra^se 11. Il<>r«indoutetettÍ 1B&B,
Vidéki megrendelések utánvél mellett pontoeaa essköaöltetnek.
Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve ÍM
^ Kppéii mosi jelent meg éti ^ .-f
/^v Fischel Fülöpnél
általa minden kdnyyk reskedésbeii ka iható:! ^^ és a
NEMZETI ÍN YELV.
HAZAFIAS ELMÉLKEDÉS EK.
I Mm \' ...... ■ h i i r i.
11 < > 1« K .M U N N M U U. ö réti 175 lap. * j
I-—- • ! > ii J1 j . 1 • .1 Ezen korszerű munka a küvetkező fejezeteket fo fialja magában.
iL ? *{ * \' l • \' ll1! \'. . t \' 1 i
-v l Nemzet és nemzetiség. 11. Nemzetin óg^ és oultura. *
111 Nemzetiség és nevelés. IV. ín »mz ítiség és • ^r t
bülgyeiiik. V. Nemzetiség és iskola. VI. Nem-
zetiség íí színészet Yll. A nemzeti it*g ás a
r
„ % Aru I fJl. 20 kr . ^ ]
nmai4iiu0fcmaanwáaamMisr~jratsq»séhmlaueataa áa i mnr>*^\' iri<i_ ----------....... .
|r .!\' £ s g r B 55 • r h T \' ff «3\' S SLöS»2a < s Hl
| £ N s s gs| % 11 s sa.»! | s h\\ d 51 r ■ is ^ s I * ^ fí Jg .. w
s • I S I • a t 5.1 3 B : § ( J a a - rl ; r<£ g i: z % | z.« R. $f r ® s. W Z\' ÍÖ
g-3 g.£.aí-s ||SillfriHliilflf ÍR-i, llfaiilll.i.S\'i^!- «J
i* _ s ss Sfrji IB 3 & £ l s- áv^f IJ1 i 2. , í1 I 1 - gr ^ t -1 X f
ii* I^IlT i íI\'hIMÍÍIÍb S r I8H- 5 m
1 || iMPiíílU 1 •%$ lÉ^^íií3-^5 I
r c p ^ > » c ® b-s j 2 í s j 1 ; 1 3f ffa^rsísi^s^ 05 a» Tt
x* tto-ü o J? m g £on; tr < > ra gu Jr dq í 5 tt - éV
w p r t — » a 1 ^ ! r^ ? í f o s ? s í fl a 8* s s:<»5\' & 8 ? síf? *
1 liRoipVíMm|ftá i;i
* > . .: \' "v.. niériiökölí ós i ffép/ryArn*>kok yiiplimó AiiglmlmiiL S í Budapesten,illliji ut I ézám: rl: j |||lfH
w JXl \\ \' \'áíii v MW aJán,J^k országszerte legjobbnak U J .A J. 1 J LJ y U i ^ ;| j fi
* JÜ^ ismortj tü/ai^agct 1 iugtakfir(tó dm U Ali Ull j fi I A fl g
JJ ^^ÍHMBfiS^t^ ! »g<zgó )eit ésl íbltilmulhatjlán szabajdalmazótt I | jfl
S fa- és vasrainíis c«í |) ügópei|\\ei \'EOT^^SSí S
S nia^áiM*tt(t{í N/.<M,ki>zi,tt<>l l*h anélkül lt\\jái*gárija t és jcúzi psoplöij ka* ^Bfljjlmj S
w \' hzhIÓ arifetó, gt»|»4»ket. \'lóg«Ti*l»l*vkot. HXivatty lkat, szecska vágókat, S^jr^^S^iL ^^WfT ffl
JU rostákat* malmokat óh iiiindcn iiiüh a gazt). gm)í?iakniálja vágó ^szkíl^eit. jjR^y m
X i%|:. r. !lt.,}*A«,.l» gyot-atiii és legolosoubai tisskdzlll telnek.BfVobb k^^bmiii^átiffi^ Mc
jj| iMiinlf\'iiiic.niu javililsok ^„.L^iirj.U.\'ck.i «|v„,u„ ^mmn^MHBESÍÍ^ J
5 389H-H . H \'i||» :i j ;. tóobey ós Társai, í J
ij# \\ ; ^udspest jlllŐi ut 1 ss. A
Ml WMMt
i«M *Wt ktaiiktrMMM* 0)vá»askés «*na 518 nte (MtmM Mi i\'
!(■ Mn I M. Fílívrs I fri *egjsá íves 1 fr» 60 kr
i »•*•■
T *ll )1>»li UnUtW) t ki MpHII 30 Itt Nyiltttr: Fitítiari 10 kr
mmm
ttmkmtm Mas
Horí » Uf «alléffli iM lllstg Hllwlifft HldsmlSk:
DJ nmkii iku 618. ss UrmaMla Isnflsk cntk Ismeri kssskWI fofzdtataak «1 KSstrStok tímsi ma tWraik
UriMtaktt hlTimiki Wdn M4r Berriu-
Ur i i, Bé:s |L WoltaiU 1* m. Unj L. 4. tim BatapffltM HM-mcsA Lm- Oppdük A, Hícj BuűxnUiUi X a.
MEGYEI ÉSRDlEKÖ, KOZMÜ VELÖDÉSI, TÁRSADALMÍÉS jí} A Z D Á S Z AT I HETILAP
A úolamegyei Gaz<lasAgiEgyesület, a n-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet és több más egylet hivatalos közlönye
23. szám.
Nagy-Kanizsa, Szerdán 1877. junius 6.
IV. évfolyam.
Haszontalan elmélkedések.
Noaoe teípaum.
(: —y:) Szomorú -igazság, tagadhatatlan valóság az, miszerint ujabbi törvenyeink nemcsak gyakorlatiatla-nok, hanem legnagyobb részben éppen ellenkezőjét eredményezik annak, mi a törvény ozéljául kitUzve ▼olt
N«® állítjuk , hogy kitűzött czélja. de mégis be kell vallani azt, hogy ujabbi térvényeink szomorú eredménye, a ,\'• birtokos közép osztálynak végső elszegényedése, tönkre jutása, pedig ha egyik országban & kereskedés, másikban az ipar, hazánkban bizonyosan a középosztály kezeiben lévő me*ei gazdászat az, mely az államot első sorban fenntartja, maga a közép osztály a nemzetet és a magyar nemzetiséget képezi. — Mindazon csapás és veszteség tehát, mely a kösép birtokos osztályt sújtja közv. tve a nemzetet, éa nemzetiséget gyengíti, pusztítja, és ha eleje nem vétetik, fel is emészti Van-e még idő arra, hogy a káros, vessélyes ösvényről visszaforduljunk? Talán. — Minden tekintetben több késérlet történt velttnk, és rajtunk, mint a mennyi biztos fennállásunk kooikMUm nélkül megengedhet* volt.
Egy ujabbi törvényjavaslatról akarok szólni, mely csélra nem vezet, a középosztályt roppantul káró sitani, a nemzetnek aláásott hitelét talán végképpen tönkre tenni fogja.
A királyi kisebb haszonvételeknek országos közvetítés melleit le endő megváltása iránt készitett törvényjavaslatot értem.
Ne csináljunk magunknak iliu-siót, valljuk be, hogy az orbéren és úrbéri szerződéseken alapult jobbágyi tartozások megváltását elrendelő 1848-ki törvénynek foganatosítása
megrendítette a középosz ályt, nemcsak az által, hogy a kárpótlásul kapott földtehermentesitési\' kötvénye ket a robotnak jrögtönös megszüntetése miatt sztlkségessé vált azonnali felszereléssel mulhatlanul tárna dott adósságai törlesztése végett a névleges • érték egy negyed rés/.ének feláldozásával eladni kény telenitteteit; hanem legföképpen az Utal is, hogy a kármentesítési összeget ■ legnagyobb részben éppen 0, mint vesztes fél fedeate,. és fedezi mai napig az e czélra űzetett pótlékókkal, ugy. any-nyira, hogy a kárpótlás a valóságban csupa illusto. —
És eléretett-e a czél, mire a tör • vény irányozva volt, t. i. a birtok felszabadítása által az önfenntartási ösztönnek és érdeknek kiterjesztése? a volt jobbágyságnak jobb léte, iparban, vagyonosodásban előmenetele ? Koránt sem. Á robottól felmentett idő, mi előbb még is félig méddig értékesíttetett -4 j majdnem egészen haszon nélkül veszett el, legalább\'a következés azt mutatja, hogy a he-nyeség, dologtalanság szembeötlő növekedése mellett a kis birtokosság vagyoni állásában napról napra h|L nyatlik, az általános elszegényedés aggasztó mérvben terjed. — Van e ország, melyben a napszám magasabb és a munkás nehezebben kapható volna, mint nálunk, pedig azt sem lehet állítni, hogy a munkás kézben hiány volna.
Nem sokkal szerencsésebbek voltunk a hegyvám váltsággal, mi az eljárás hosszáság a és költségessége kö vetkeztében azt eredményezte, hogy az elintézés húzódása alatt 4---6 sőt 8 részlet is lejárván, a kötelezett mindjárt első alkalommal oly össze get kénytelenittetett fizetni, mely lekt-\' nagyobb résznél adósság csinál ás tjk I tőke vagyonnak megtámadását tettle
saükségessé. -4: És a jogosítottak ? Kaptak állam kötvényt, 70*1, forga lommal!, 7\', jövedelmi adóval, az 18%8-ki kamatnak majd nem teljes elvesztésével, mert ennek beszedésével aa adó hivatalok terheltetvén meg, pihysikailag lekötetlenné tétetett a behajtás, — Miképp is képzelhető az, hogy egy adóhivatal, mely renles teendőiben is megszakad, "félévenkint 50 —60 ezer érdeklettől a kamatot beszedje , esetleg végrehajtás utján is bevegye. -•- Bi zony bátran mernénk jutalmat tűzni az egész orszá.ban egy oly szerencsés hegyvám vesztesnek feltalálására, ki azt mondhatná, az 1868-ki kamatjai^ hiány nélkül megkapta.
Midőn tehát a földtehermentesi-tés, a hegyvám váltság ügye ily su lyosan nehezedik az egész ne&zetre, a vesztesre éppen | ugy, mint a vált-ságkötelezettré, midőn az |ugy is tengernyi államkötvények ezen két nembeli kötvények milliárdjaival elérték-telenittettek; időszerű e azi eszme mo--dérnsége tekintetéből a regale megváltását most keresztül hajtani, az állampapírokat néhány százezernyi ujjal szaporítni, hogy az Ujak és régiek egymás értékét kölcsönösen osökkentsék ? ,
A regaléuak állam közvetítés mellett leendő megváltását egyáltalán nem helyeselhetjük, mint oly módot, mely a jogosítottnak név szerinti érték helyett talán GO \'„-os kötvényt nyújtana, az állainpapirok értékét leszállítaná; foganatosításában ai államra tetemes uj terheket róvna Ha már a megváltásnak a modernség szempontjából megtörténni kell, maradjon annak lebonyolítása a két érdeklett fél közötti egészen magán jogügylet, az államliatóság felügyelete-alatt keresztüli vive; a megállapított váltságdíj! méltányos időszak alatt készpénzben fizesse a község! mit
annál könnyebben tehet is, mivel a használatába szállandó regale azonnal nékie jövedelmez kész pénzzel, és pedig annyit, mi az éri kamaton felül törlesztendő évi részletet is nagy részben fedezendi. ___fí szerint elég lesz téve .a megváltás eszméjének:| elkerülve az állam hitelének osökkeniése a birtokosok ujabbi rázkódtatása, melyét gyakori ismétlődés miatt nagyobb rész ugy sem bírna ki.
Nagyon csalódik, s a gyakorlati élettel teljesen ismeretlen az, Id azt hiszi, hogy a regale megváltásból a községnek ujabb jövedeftni forrása tjántad, vagy : hogy a megváltás után az egyedáruság eltörültetvén, a közönség részesíti valami előnyben.
A községek legnagyobb részében a regale éppen olyan közbitang lesz, mint a község többi vagyona, mely protectío és mesterkedés mellett többnyire potom árért adatik bérbe. A közönség sem fog nyerni, mert mig most a tulajdonos földes ur kaszáló szántófbld és legeltető tol; dalékáal, az épületeknek saját költségén teljesített fenntartásával a vendéglői állomást javíthatja, arra alkalmas és tehetséges egyént választhat, ha majdan a község; csupán jogot adhat, és annak gyakorlásához még épületet sem, valószínűleg csak oly egyenek fognak vállalkozni, kik a közönségnek csak is annyi kényelmet képesek \'•nyújtani, mint az eddigi községi borméréiek nyújtottak.
Legyünk. tehát a regale megváltásában óvatosak, a birtokos osztály iránt méltányosak; oda törekedjünk, hogy az keresztül vitessék az államnak minden hátránya, sőt a menynyire lehetséges, minden legkisebb terheltetése nélkül Terjesztessék ki a figyelem oda iaJ hogy a községek ha már a méltányos váltságdíjjal megrovatiiak, azok egyszersmind a
<A „Zala" tarczája.
Ész és szír. — —
/irta
Ji ott er j Vil m o s.
(Toljt. is vigMf
Csalódott, kedvei kisasszony, as én lábamnak ummi baja, azéüa Elemér.
Én, hogy megvalljani, nem vártam Ont, és már hasafele mentem.
Kincs rosszabb, mobdá barátom, sa idMpl. Éu ptw finnek idin vagyok és • terhet soká viselnem ép olv nehéz, a inat miné édes él \'kellemes\'. Ai előbb, midőn életemet megmentette, oly bárgyú voltáéi, meg sem köszönni szívességét," tudja léten rtás MKtafélé tárgysk Igén olioglál-tak, most pedig fogadja tőrré köszönetein.
ön igéé látásik hasonlítani M ánrir liíl íd5j£ráslíos,*saólla H<íza nerftve. T*-bát iaÓBt már semmi fontoaabb táigy, inint tres «*■—forma, nem ÍOflalkoata^ja ? -r- Es áxutáá mért nevez mf^\' Tel^iail ré neifi QIS néven? Mem életépek magmen-tt\'jtr vagyok\', ea»k egy kelletlen flirdíbőj •aabadilSttam mag. Eegjen iis bármikép, •aélli Elemér, én eraein, hQjggr Onask adósa vegyék ée maredok. Ét m nem ttres forma ksastf \'tiieli kálsiisiieiiiesk. me^y ielen-kM* «U| taéU uilu eem^nyUatkoanatik, kuolyiea. Hagyják most aat, fvUla a kia i l*«ag •ueolyogTa, ka aa araknak aiaoe
ellenvetésük, elkísérhetnek ; de csak |úgy, ha KSrüuy ur lába megengedi.
Elindultunk. Még csak most volt idd a kőszívű orvos sserelméaek tárgyát behatóan tetőtől talpig megvizsgálni.
Elemérnek igaaa volt. — A leány minden mozdulata a természetesség bélyegét hordozá magán. EgysaerS, mesterkéletlen. —■ jÉs a természetességnek, akárki mit mond a kultura nyaldpsássiról, as uszályok és piperék aesthaükai hatásáról, vám egy oldala, Imely ellenállhatlanul elragad. Lám a költp is hánysaor elmegy a kerti virágok szinpompájáuá! hidegen, mig a párti nefelsjts dalt varázsol ajkaira
A mint kis vártatva E\'emérre tekintek megijedtem, oly bálvány volt. Küliinbou nem én vetbem észre előszörí mert Róza tekintete már régen ríja volt irányozva
Mi baja KérSssy ornak, \' kérdé áa ijedtség minden jeleival tőlem.
8emmi, saóla • Elemér erőltetett raé-sólylyál, de ugyanasen időben felém tán torgott, és yálíaimraJ támaaskodva akatt tovább sántikálni, de hasatalan, nem mehetett tovább egy tappódtnt uú,
Tudtamlj ssólla Hósa. hegy léba eJl-lansaegül akaratának\', éa aaemrabányó tekintetet vetett Elemérre.
Hát htf l^tta volna, gondoláin, fájés lábával hogy ssaladt.
. Bósa. asakhamsr leugrott lováról és Kieinériiea Ve aatu, kérve éa, hogy Ulue tel, aaonban ent aa ajánlatot osak ismételt kécéetdkre {ondta el. Midén Peliaéry ur ndfantba árUnk, ssfr asts vall, és Eleaiár állapota auyiMil javáig kegf nagyuehe
zen a lóról leszállni és a szobába vánszorogni kiépás volt.
Felmeri ur igen vendégszerető ember, és ha [Elemér rablássá nem tette.\' volna saUkségessé, hogy kOséltnk távozzon, nemsokára mindketten otthon éreatOk volna magunkat.
Egy j pósta orvosságokért a városba sietett, lés barátomnak semmi panasaa sem lehetett! mi as pápolást., illeti. Midén a gyógyuerak megérkastek Kleiuér lázzá már elijiulp.
Sohasem láttam boldogabb beteget nálánál.1 Két teljes hétig fekUdt Elemér betegágyában, ésl es idő alatt nemcsak lás ba gyógyult megi hanem kedélye is kibon-takozotí ajzon korlátokból, melyeket ko-mtly életpályája [ós elszigeteltsége aa emberektől, körOle I fontak. — Hogy betegsége teljes kétkétig tartott! annak okát meg jóval később tudtam meg. Elemér ugyanis nkgyobqnak tartván as élvese*et Rózától ánoltatniJ mint lábCájáaát, minden este ujita (eltéptél beheeedni kéSaUlő sebét.
Következik j a felgyégyulás, saerelmi vallomáuk, és -sittc más dologi melyekéek leírásai a el sorok írója nem eres magában hiutáab Ea atllbmben is inár annyiefeor mogiratott, hogy á lisstelt altssé kSuónat-tal tartpsik, ba jmeildave mindezt, ezen egésa tifrtéhótót egy levéllel zárom, melyet rOvid idő előtt bártttomtél vettem. Elemér aaagndsalt van neki annyi betegq, hogy álig győzi, sőt rn\'ar megyen fdorvos lett — levele js kflvétkéáo j f \'ff\' j
.Sserejtett barátom lf aWétkeatam sokat. Vétaaatem aa emberiség | allén, ás oost gyónni akarok ne \'
, ked és tőled bünborsánafct akarok kérni. Barátságunk elég szent, sőt szentebb mindennél, hadd szenteljem fel lelki Örömmé. Ha e sorok Vétele után hozaáxu lógsz sietni, hogy megölelhesselek, benned aa emberiséget, á társadalmat szorítom szivemhez, benned aa életet karolom át, és addig tartom, mig a kérlelhetlen halál el nem választ tő.e. —• Ili más ember lett aa embergyűlölőből 1 IMég csak most iesdem belátni, hogy as ember éninaga, SS el- \' leme tévelygései áltál alkotja magának aaon tttkrüt. melyben a világ letBkréiódik előtte. Me besséiiQnk jmeggyőződésről soha A mit ma szilárd meggyősédéanak tartunk, aat holnap a kfirttlafén/ek, malyek gondolkozás módunkra dIAilő befolyással vannak, halomra döntik és más alakok kép-sédnek agyunkban. Hallod I Hem igaz , hogy aa embarek rosszabbak nálamnál, már jobbakra is akadtam. Élő példája aa én kedves feleségem, ki többet ér mint sa^s Körössy. Alighanem ugy jártam mint Aesopns rókája a szőllővoT Mig elsaige-telve éltem, kárfllve as embereket, az em -berak is kerültek engem. Éa igen okosnak tartván magainat. sz emberaket vetettem meg, minőn tőlük "megvettetve unal-maa életet éltem. A szerelem is más mint minek vastsgkötetd könyveim körött tartottam. Mit kod a természetbúvár a gyakorlati élatbdl f Sokat, és. semmit. A mi nagyitó Üveges szeme előtt mag nem jelen, , aa rá nézve nem existáU Nála aa emberi éaa aagvsseraaéga nem más, mint agy jól felszerelt gép, a saiv egy darab hús harántsáv tárnokból ösasafenva Más mindas most én előttem. Maradjunk barátom min-
Vei* i tUtorltbil len
Mséget. Mágy •reteaáiiránt, * lelkesedni tudó ifjaknak, - nagy lalftltm** easelkedettnek mondjuk.
tatalomra % kSntkaié BuépidlOrfl tagok érdem esi ttetuk :
Qssmpess Kálmán, 8. o. t , nyerte w írogató álul f«yjáttlott 9 drb. ezüst to-nntost, mist oItul ki i körben legügye-tebb szavaiénak tűnt ki
Pék Jánoe, 8. o. t. nyerte aa igazgató által felajánlott diszkötésü köuyvet a jegy-zŐi éa titkári teendők , pontos telj esi tóiéért.
llandler Ferenci, 7. o tanuló nyerte aaon egy drb. aranyt, melyei ft, Berzay Klek aa ttaképaőkör legszorgalmasabb és legtöbb eredményt felmutató tagjának tű-zött ki: ugyancsak Berzay £lék, házfőnök urnák a drb. ezüst forintját mint sikeres működésének jutalmát nyerte Brüller Fülöp, 1. o. t
Azon két drü. ezüst forintost melyeket Szvarátkó Kármán, mint az önképzőkör vezetője egy lyrai költemény szép tani fejtegetéaére kitűzött, elnyerte uandler Fe-rencz, 7. o. t. Bajaa - Apatheosisának" beható taglal gatásával. Brüller Fülöp 7. o. t. mint saintén pályázónak fejtegetését Rap-pav lgnáoa, tanár ur egy értékes könyvvel jutalmazta. \\,
Köszönet a feátisztelt tanár uraknak, kik egésa életük feláldozása melletf még anyagi áldoaattal i* iparkodnak az ifjúság közt a munkakedvet fokozni 1
* Tudósító.
— Kronfeld Mór kereskedőt és caa-lfdját fájdalmai csapás érte. Kedves leánya Adél 19 éves korában, hossaabb szeuvedés után jobb létre aaenaerült e hó 3-án. Temetése 5-én délután 4 órakor lesz. ■<— Béke poraira.
— Nagyszerű tűzoltó juniális lesz e hó folytán. —-
— Vanotti Paine a kir Curia álul kötél áluli halálra Ítéltetett —
— A klsdedovödankk elnökei Martin-kovics Károlyné ő nagysága névnapja alkalmából rendeaett ünnepély tényeseu sikerült.
— Értesülésünk szerint a dalárdai estély, mely aaombaton a nagy saél mintt meg "nem tartathatott , szerdán este fog megtarUtni. — % Keszthelyről a kővetkező sorokat vettük:
Tekintetes szerkesztő úr l Becses lapja 22-ik számában „Több, a keszthelyi járási tanítói körnek legutóbb
(ZaUviraUVUrtotl gyűlésén meg nem in-lent tanító0! aláírásával egy rövidke közi j-mény jelenti meg, mely igénytelen szem i-lyem ráereajUtésével »ly ígyanuttitó s piii-kotydó dolgokat dobi a nyilvánosság el I, hogy azokra válaszolni, tar magam, mint a velem együtt érdekelt jT; ktfr iránti 11-aintetből, eí nem mulaaathatom.
Mint al kés^thelyli I. Unitéi kör tag a még a mullIévben, midőn a gyűlésen rnkg nem jelent (tagok elleni törvényéé ae^o 4 £ \'i hajtása tételeit indítványba, én azoaf elléu-inaitványt voltam, bátor tenni, hogy miná-addig, mig a törvény állal a tanítónak biztosított fuvar— és I napidíj- illetékéknok aa illető községek részéről leendő poniös kiszolgáltatása iránt érdemleges intézkedés nem történik, a kör \'ne vegye hivatalos tudomásul a Hiányzó tagokat, mert a gyűlésen való mpg nem jelenés esetére a Unitóra rótt büntetésnek,I csak ezen illetékékkel szemben yan jogalapja." A kör ezen indítványomat elfogadta s mindeddig én? nek szellemében járt el. -4 Tekintetbe veve azonban a megyei tanfelügyelői hivatalnak f. évi május\'8*án vett reeaeletét, mély Íjon a fenti illetékeknek kiszolgáltatását végrehajtás terhe mellett hagyja meg a községeknek j —{tekintetbe, véve továbbá,j hagy Keszthely város szorult anyagi viszonyai daczára a zalavári gyűlésre tőle telhetőleg pénzt is adottj a zalavári gyűlésen én igen is indítványoztam, hogy a meg nem jeípnt s magukat | nem igazolt tanítók, ügyünk iránti lanyhasága fűlött a kör rostálását jegyzőkönyvileg fejezze ki, A kör eset (helyesléssel elfógadu a Ítélje meg a t. közön bég, hogy á\' kör, mint én magam- is, Jkö-veikeaetesen jártuuk-e el ez Ügyben |? t
Hogy pedig ez a tény állá", azt oaak oly egyleti js általán társadalmi életre (ueg nem érett j emberek vonhatják kétaégbe, kik könnyebbnek találják valamely felelősséggel járó hírlapi, közleményre a priori kimondani, hogy az rágalom, mint nem saját (önmaguknak nagyon is kedvea) bő*-rük, a tani tói tisztesség és a tanügy ísáliti tekintetből \'a kötelező, gyűléseken megjelennének s/igy vennék,Olejét azon éppen nem kedvejs kény szerűségnek, miszerint őket fi köri megróni kéuytelou.
Mindekek után tétovázás nélkül mondom ki, miszerint a protestáló uraknak ugy a jelen, mint a régibb közgyűlési közlemények igaztalanságara vonatkozó gyanúsító nyilatkozatát \' visszautasítom p meg
iágkdj) n, hogy agy láliziH na| szótára lói Iválla ilintMM*
V igri pedit ae j)egy ik roea jéóvejn a figyel th istatéét, horv ha kosunk még második hírlai mednil a közönség iráutí \' Ubb a legeléődlegesetib nyelvtani [ismeréttel biti i tilltolói tálaszsíjsuak, Lne fiat scahdáluin ceraiyt pop
£ ínyit iPrl n vében] \'
UÍ asstfiely, 1877. juu
áas — iftondiás,* slkezézokre álló ly szófiához ülő
Valóban szándé debut-re nste-<^kintetbŐl lega-
w a magam ne-
Bzeiiz Károly, :\' Uníió. j í j- - (Óyaszhjr.) Sipos | Károlyné szül. Detoni Rojália maga, valamint gyermekei VilmaJ Neflí, Kiároly, Maki Viktor, Elek és Em lia | mélyen szomorodott szívvel je-lentik felejthetet en férje, illetőleg ió atyjuk Sibos Károly eyógyszéijész uniak 1877 évi junius! hó 4-énj életének 64. évében történti] gyáaios elnunvUt. A megholtnak hajt tetemei le l»t> 6-án jdélelőu 10 órakor fognak a Perlaki sírkertbe örjik uyu-galomra tétetni, jAz bugezztelő szent mise áldozat ugyan ekkor tártat!h meg. rr* Béke hamvaira l-
Perlak, 1877. junius &1 ! j— Színészet Keszthelyen. A közel múlt napokban azon reánk nézve kedvező j helyzetien voltunk, miszerint egyszerre [ két, nrag pedig áiinaegyik tehetséges erőkkel ellpptt, szíbtáraul at tartott el«-adást, I illetőleg egyik, Bt Polgár Gyuláé estik, akart, ae nem akadt közönsége, mely meghallgatta. Azonban ezen eset fajdalom jcsak azért történt, mert mig ez egy zárt niljyterembenj Míklósy társulataiéi-lenben jegy újonnan épi ett színkörben tar • tott eljmoást. Mikloay május 26-,in. „Uh ezek a íórliak" cimü kitünŐ vígjátékkal nyitá\' meg eíéadásainak soroantát. A darab új, először I adatott náluuk s a legnagyobb tetszésbe líog adta tott Sók tapsot kapott kitűnő j^tékáértj Kőmivesné, Glézer Uermin, Arvay Gizella, Feréucky. A, mult béteu szinro korült a „Toloncz", í bIskario(hu, „Képzelt l^etBg", 0Budavái bevétele/ „Három csÓrü kacsa." — Az előadások ez ideig a közönség ízlése szerint folytak s igen jól sikerültek. A saínköri naponkint több és többi egyén l£eres£ fel, s fogja felkeresni, mert aiimut eddig ugy hiszzzük ezután is nyújtana élvezetes estéket. S ezt miért ne
lehetne remébylenűÜk akkor, ; midőo Ké-mivesné, Csatárné, toceeyné, Öleaer Her- | min. Arvay Oiaella, rerenczv, Csatár, Dál-noki. Szenteeyvel s még több jeles twgt»l bir jSíiklósy nántáraoUu. Ajánljuk e Jeiee társulatot vidéki ktaönségűnk figyelmébe is. — SpeoUtor.
— Ajánlkozás. Egy fiatal ember ki 6 latin osztályt végzett; — i t jegyzői pályára akar készülni ; jegyzői irodába óhajtja magát gyakornokul Celvetetni. Bővebb felvilágosítást adhat ai bahóti kántor Unité
u. p. Oslae* ! • i I l\'v
- Az Apolló zenemúfolyóirat legújabb száma kövelhező tartalommal jelent mer: l^Schumann Róbert ifjúsági albumából sli] Népdal ócska. II. Kis katonák indulója. IH Olasz tengerészek dala. 1) A kis nizelgő jellemrajz Hölzl Lőríncatől. 8) Kaczérságok . tipegő polka, Nagy Bélától. A zonroráaók
és énekesek számára igen ajánlható folyóirat előfizetési ára egész évre 6. frt. tél-évre 3. frt. melv a kiadóhivatalhoz fBuda-pest, viár országnázuteza 94 sz. a.) küldenbő be. Kívánatra a lap utánvétellel is küldetik. Még folyton előfizethetni as egész év-fólyanajra.
Gaztlázat, Ijmr ét$ kereskedele m Heti úzlettudóeitás.
A számos lecsapódások, és az ezzel járó hideg légmérséklet a mult bó utolsói, . napjaiban a növényzet fejlődéséire akadá-lyozólag hatottak. Csak az utolsó napokban lórdult jobbra az idŐ, miután előbb déli majd éjszaknyugati szelek némiképpen el-\' vonták a túlságos nedvet, melyben a veté- [ sek a több napig tartott eső folytán része-leltek. 6—6 nap óta meleg, derült napja- | ink vannak, melyek lehetővé teszik, hogy J dúsan igérŐ vetéseiuk gyorsan tejlődjenek s a k uk ori czafü 1 d ckeu zavartalanul végez- | tessék a munka
A gabnaüzleiben a lanyha irány ép 1 oly gyorsan lábra kapott, mint előbb az\' élénkebb hangulat beállott. Némely cikkek I m. mázsánként 1 frt. 50 krial hanyatlottak jegyzéseikben. A forgalmi viazonyak tehát a folytonos és erős árban vallások következtében zérusra redukálódtak, sőt kisebb mennyiségek jeléutékeuyen lenyomott árak mellett som Uláluak vevőkre
Mai jegyzéseinknek caak névleges érvényük van.
A Zalauiegyei Gazdasági |Bgyesűlet hivatalos értesitöje.
Jegyzőkönyve.
A zalamegyei gazdasági egyesület Zala-Égerszögen 1877 óvi \'május 7-én tar-tóti rendes közgyűlésének.
Jelenlevők.
Arvay István ügyvezető elnök, Tbas^y Mihály, JSkublics István, Kiss János, Der-varics iíkoSí Valentiny Márton, Szalacsy Farkas, Skublics Jenő, Theodorovics Károly, Zalabéri Horváth Mór, Saigetby An-tal, egyesületi tag urak, ez utolján nevezeit úgy ia mint jegyző.
Arvay látván Ügyvezető elnök ur a gyűlést megnyitván, ajkövetkező tárgyak vétettek tanácskozás alá s intéztettek el:
Nagy-Kanizsán az 1877-ik évi augusztus hóban megtartandó gabona- és borvásár létesítésére a rendező bizottság kikül-désérőlJ
Arvay látván űgyveaető elnök ur elő* terjeszti, hogy az 1876 évi november 6-án tartott közgyűlés a 88j 137—1876 sz. a hozott * végzésével Nagy-Kanizsán aa 1877 évi augusztus hóban gabona és borvásár megtartását elhatározván, s a mult évi U-paazUlatok eredménye ezerint netán szükségesnek vagy czólazerünek látszó módosítások iránt vélemény és javaslat tételre Nedecaky JenŐ borászati és Báán Kálmán földmivelési szakosztályi elnök urakat felkérvén, as előbbitATás eladásra kiállított •palácak borok megjelölése , s a kóstolási díj iránt a javaslat be is teijesatetett, Báán Kálmán szakosztályi elnök úrtól azonban jelentéi nem érkezett, — felkéri tehát a möagyűiéet Nedecaky Jenő borászati szakosztályi elnök ur ■ beterjesztett javaslaU meghallgatásával ezen ügyben a szükséges intéakeoéeek elhatározására.
Nedecaky Jenő b.oráazatí szakosztályi elnök ur álUi a mult évi borvásáron nyert tapasztalatai alapján tett helyesen indokolt és a mutatkozott hiányok megszüntetésére csélazerflnek talált javaalat elfogadtatván, a közgyűlés aa 1076 évi april 8-án Nagy-Kanizsán tartott rendkívüli közgyűlés 46j49 1876 sa* alatt éa junius 24-én ugyanott tartott rendkívüli közgyűlés 79 sz. a. hozott végaéaével megállapított borvásár saabályokboa pótlólag elhatározza, miszerint a borvásáron aa eladásra kiállított mustra borok minőség, mennyiség aa eladónak neve , a borok fekhelye. éa ara körülményes kitüntetésével legyzékbe vetessenek , és eaen jegyzék kellő saámu példányokban kinyomva, a borvásáron meg-Jelenők köettt kiossUssanak, hogy a váaá-rolnt kívánó a iegvzékből an Ő kivánaimai-aak megfelelő korból kostolót kérheeeen, s ea a enélra felálUlandó felügyelőség álUi hiMslffclieikeieéÉ — Továbbá elhatá-
roztatott , nogy a boi*ok kóstolása ésak a díj iefizetéae melleit engedtetik meg, s hogy a poharankinti borkóstolás diját a rendező bizottság határoaza meg. ~ \' f
Ily módosítás mellett a Nagy-Ksjui-zsai gaboua és bor vásárnak a fentebb,. JI14-vatkozott végzésekkel megállapított szabályok .szerint leendő rendezésével ép megtartásával az 1876-ik évi junius 24jéni Nagy-Kanizsán Urtoti közgyűlés 80 Azámu végzésével jkikűldöit bizoiteág ezennel még-bizatik, s Glavina Lajos egyesületi it {bizottsági1 elniök ur a jelen pégzés, még is a mult évi\' Nagy-Kamzsai gaboua és borvásár iratai és pecsétje jegysók melletti megküldésével tiAtelettel felkéretik,| hagy mindenkor kitüntetett hazafias ügybűz-galmával s erélyével ezen ügyet felknplva, a mult évi sikeres eredményhez vézeltni szíveskedjék, az eredményről-pedig annak idejében az összes iratok bekŰlaésé-vel a közgyűlésre jelentést tenni .méltóztassék.
Az egvesület a gabona és borvásár rendeaési költségeit azoá kijeleutéssel. hojgy a befolyandó dijak s e^yóbb bevételek I őt illetik, magára vállalván ezeknek fedezésére előlegesen a mult évi Nagy-Kainizkai gabona és\'| borvásár bevételeiből maradt löö frt 23 kr., a folyó évi mártiui 4|ki közgyűlés 3-2—1877 saámu végzése értbl-mébeu is, még is as egyesület pénztárából. 344 frt 77 kr. összesen ŐOÖ frt o. é.lmSg-szavaziatík, | s 4rvay látván ügyvezető elnök ur annak a\' pénzkezelésével és arról a kimuUiás és aaámadás beterjesztésével megbízott BelUs József egyesületi tag iur kezére kiutal ványozásáVal megbizatik; egyszersmind ejrrő) a végzés kiadásával l\'haisy Lajos egyesületi pénztárnok, ugy a niegvá-laaatva lett bizottsági jtág urak értesitetaéki
ÜO,—1877. • j ]V]\\\\:
A Nsgy-Kaaiesáfc 1ö78 éytk mójv^a hiő-ban tartandó tenyésa Állat kiállítás é£ ,vásár rendezőére,\' bizottsag kikftldé^érdl. J|
Ügyvezető elnök ur előadta, bory {az 1877 évi máscsáus 4-iki közgyűlés —Ö7rZ számú végzésével Nagy-Kauizsáu I8j784ik^ évi május hóAan az egyesület vezeiésle alatt jutalmaaással egybekötött tenyész Jü-lat kiállítás k ugyanakkor (ényésa áílai vááár reudéaóse "el határoz tátrai? 1 a közelebbi résaleéek megáUkeitás|ty|M| á\' io]dmi-| veléei és AlmltenyMat^si szakosztály elnöke a kinevezett bizottság közreműködésével I megbízatott L mely bizottságtól azUuban a jelentés be [nem érkeavén, ftsüicsógésnuk látja hogy aj ozél sikeres elérése Végéit ideje korán kellő intéaaodések tétessenek^ T v 1 íj p |
A közgyűlés » ibégyei állettenyis^éfi
emelésére nfer horderóvsl bíró eaen i köz- ! hetin" vállalaU sikeres eradmányheá jut-tatása végeá egyérielmÜeg uyiWáueK sziláid buzaiinát ismét Ulavma Lajos
sületi elnök úrban helyezvén,* tisztelettel felkérni} és megbizui elhatározza , hogy a közjó előmozdítására mindenkor áldozat* kész liatsafiságávál ezen Ügyet m bölcs és Upasaiailatdus vezetése alá vev^n miut az 1878 évii május hóban megtartandó N.-kani-zsai tenyész állat!kiállítás teuyósz állat vásár rendezéséne ozenuel leikért és megválasztott bizottsági pluök a folyó 187 f -ikj évi márt. 4-ki kü4gyülés liöt-Í877 sz. a. hozott végzése értelmében a kiállítás éjs vásár létesítése végett minden körülményekre kiterjesztett Jieljes tervezetet a földmivelési ós állattenyésztési szakosztály éa elnöke, ugy az egylet lúgjai közül kiküldött bizottság, és Nagy-Kauizsa város álula kinevezendő ügybuzgó polgáraiból alakítandó bizottság közreműködése mellett megállspitauí, s azt megerősítés, ugy a szükségesI költségek utalványozása végett legkésőbb taz augusztusi gyűlésre beterjeszteni- szíveskedjék.
Miről Glaviva Lajos ur a nronatkoza-tos iratok kiadáséval, valamint*. [Báán Kálmán állattenyésztési szakosztályi \' elnök ur is a végzés megküldésével értesíttetnek..
11^94-1877.
Azj 1877 évfolyamábau ciáktornyán, esetleg Keszthelyen tarUndó .gyümölcs ós szőlő kiállításról, j 1 [fí i\'j. íj- j
ilrvay István ügyvezete eCuük ur elő-adja, hogy az Egyesület határosata szerint, a megyiei különböaő vidékein ielifáliva éven-kint inegUriaudó gyűmQics, és bor kiállítás a gyümölcs termésre k^dfézőUení évek miatt ftossimbb idő óta meg nem tartathatván, ininihógy a folyói évben kédvéitőjjkilátás mutatkozik, fqík^mj a közgyűlést,« az érintett kiálllitás előiaiunkjálatai iránt a kellő intézkodpsokei megtenni méltóztassék^. -
Ugyvezetjő elnök ur előterjesztése köz-1 helyesléMol fogadtatván^ a közgyűlés «ezeu-* nel elhatározza, hegy ja folyó | lo?7p évben és pedig ha a gy&m^lcs éa isaőlő- .termés a> kiállítás\' sikeres megUrthátáaát retnélleui engedik, Csáktornyán vagy la körülményekhez képfest Keszthelyen a, tnár n^egáliapi-tott szabiilyok\'és.módozatok szerint ia gyümölcs és Saőllő kíaüitás m.ógiiartassók j . — yílágosan íhegériu^yénL jbogy ha és a menynyiben a jelzett körüjmójiyeknél ^jfogva a tolyó évi en Csáktornyám a : gyünjiölcs és ssóllő k állítás uem tartaibatnék. meg a legkos< lobbi alkalmak évb^n fótí\'az ott mogtarataí. A gyUmWj és ájiőllŐ /kiállítás rendezésivel és megtiuftásávjsl l^rvay Istvánokéit^ eseti szakoszjtályi elnök ur és a kertéa 4 *: " \' \'
seti
•Ivárauk.
szakosztály jelen yégaéé 4s a ki-állítási iri. ok kiadásával megbízatok, és a kiállítási erveaetnpk Jaja; aimaaStaai gyűlésre jóvi | lagyás végettj leenifö bemuUtáia
J ■ I J 1 \'I !
rl2£aü-|ip77. i ptanítók és népiikolai
tauulók
gy ü m öl csésze ti pályázatának, s erre alapított ösztöndíjaknak kihirdetéséről.
Ügyyozető eluök ur bejelenti, hogy a gazdasági egyesület álul azon néptanítók 1 észére a kik a községr faiskolák kezelésében, s ezzel összekapcsolva a tanuló ifjúságnak e téreui oktatásában magukat kitüntetik három rendbeli u. m. első rendű 6 darab arany, másodrendű 3 darab arany, harmadrendű .1 darab ezüst 2 koríntos ösztöndíjat, *— még is a gyümölcsfatenyésztési tanulmáuyokban kitűnt tanuló ifjúság részére tizenkét rend\'ieli u. ra. a három első egy-egy dSTab ezüst két forintos, — ezek után a következő három egy-egy darab ezüst egy torintos, — a többi hat egy-egy darab ezüst húszas ösztöndíjt alapítván ezekre á> folyó evre a pályázati hirdetményt elkészítette, aaok közzététele s as ösztöndíjak utalványozása iránt tehát intézkedést \' kér. —. . \' \' " • }
A jelentés helyeslőleg tudomásul vétetvén, a tekintetes alispáni hivatal a hirdetmények melléklésevei tiszteletül megkerestetni határoztatik, hogy azokat a megyei szolgabíró urak ntjáu a hirdetmény értelmében kihirdetés és közzététel végett minden egyes községnél* megküldeni, a nép tani toknak tudomás ragett kdfebesítetni és a népiskolákban kífűggeszUtni méltóztassék, a hirdetmény egyszersmind\'a saak-1 apóknak is megküldethi s az egylet közlönyében közzététetni határoz tátik.
A pályázáti jelentkezések s illetőleg pályázatok bírálata megejtésével aa ösztöndíjak és dicsérő oklévelek kiosztásával a megállapított szabályok értelmében Arvay István kertészeti szakosztályi eluök ur és a jtertédzeti szakosztály, i— az ösztöndíjak be-szerzésével és Arvay István kertészeti szakosztályi eluök ur kesére szolgáltatásával pedig Thassy Lajos pénztárnok ur megbi-zatik, s mindeSekről a | végzés és hirdetmény közlésével értesíttetnek.
! 13 150-^-1876 — 611877.
A Galamboki és Perlaki keitek eladásából\' befolyt összegek iránti intézkedésről. \' I
Arvay István ügyvezető elnök ur elő-1 adja, hogy a tek. Zéűjamegye köaöusége által a gazdasági egyesilet használatára áteugedett, de utóbb as egyesület előterjesztése folytán eladotjt Galamboki kert ára tejében befolyt S32Í frt 83 kr. o. á. összeget Zalamegye tekj alispáni hivatala még 1812 évi jannár 8-ján neki. átküldvén ezen összeget ngy(utaz napon a Zala-Eger-saegi takarékpénztárba is 438 számú betéti köuyv szerűit elhelyezte , ebből azonban aa általa l^emuUtott uyugU szerint Saépe Jéasef vejv^nét a tartozatlanul fizetett 19 frt. 33 kr. tí á. visskafisettetvén a Qa-lamboki kert ákábél 8il3 frt 50 kr. o. é. tőke van elheiyksve; tejvábbá előadja ho^y