Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
19.78 MB
2011-02-17 09:35:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
296
3770
Rövid leírás | Teljes leírás (549.8 KB)

Zala 1899 augusztus

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huzsonhatodik évfolyam, 62. szám.
IwkMtMf V4nuk4»-*|>üUl riNtel Ftttp ktar"\' kamliiMWi
A iMrkndtTtl irUknnl Nkot nk|ui«-kint d. «. 4—1 óra köm
Ma lilMi » l»p ««IUal rtaiUrt yon«tko«6 mlntlsn ktakaiay.
KladéhlvaUl ViraUMplltl i >WAW ÍYWfl/i Mliyv. kwaakwliw.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAQY-KANIZSÁN hetenkint kétezer: vasárnap 1 csütörtökön,
ELŐFIZETÉSI ÁRAK; Efin é»r« II korma (* frt - kr. TMm 8 korosa (8 frt — kr. Kí0»d/j»r« I korona (I M 60 kr,
Njrllttlf polünn 10 krajcár.
ElOÍMtÓMk, VklMtlít a Illrl Yootlkoiik PlnW VlHp kfloyrkww kadMbt ImMíL
•érMtatUa t*y*|*k ctak iMtrlJMl bili foftdtatiak •!.
Ifju nu ars M kraj«4r
Nagy-lvanizsa. IdHO.
FMh inrkHtil: »««iar Mwlu •zsrkswtltárs: U^M.
Csütörtök, augusztus 3.
Nyaralási sport.
Hol vannak azok a boldog idők, mikor olyan egészséges volt az emberiség idegzete, hogy kivéve a valóban betegeket, mindenki elnyaralhatott ott-honában?
évtized múlva pedig valószínűleg még sokkal inkább másképpen lesz.
A mai nemzedék idegossége abban is nyilvánul, hogy úgynevezett nyaralás nélkül nem tud ellenni. A nyaralás ma | inát\' nem életszOkség, hanem valóságos! j sport. Ahogy példának okáért a bicik-Hova-tovább már csak mesemondás* liaő netn élhet biciklizés nélkül, mert nak tűnik fel az elmúlt boldog kor azt képzeli, hogy ha nem bicikliznék, valósága Ha igy haladunk mi és Így okvetlenül meg kellene betegednie: haladnak az életviszonyok az omberi épen ugy a nyaraláshoz szokott embert idegzet roncsolásában, akkor néhány beteggé tenne a képzelődés, ha csak évtized múlva az akkori kor gyermeke egy nyáron otthoni maradna a maga kétségeskedő fejrázással fogja olvasni csendes, megszokott féizkében. a dédapák vas-szervezetéröl szóló dol- Már június vége felé, mikor az idő.
gokat. Mesék lesznek azok már akkor. Hogyan! Hát csakugyan élhdftek és lehettek olyan emberek is, a kiknek abból állott az egész nyaralásuk, hogy végig verejtékezték a mezőt, hegyet? Hát csakugyan élhettek \' és lehettek olyan emberek, kiknek teljesen elég volt, ha a város vagy falu hatácában folydogáló patakban n(eredőztek" a nyári meleg napok alatt?
Mamár egészen másként van. Néhány
járás, a nagyobb fokú melegség meg hozza a nyaralási évadot, — ha két ember találkozik az utcán — a beszéd tárgyát okvetlenül a nyaralás képezi.
És ha akad oiyan jámbor ember, a ki azt mondja, hogy itthon marad: arra bizonyos szánakozással néznek a nyaralásra menni szándékozók. Mert szánakozásra méltó atyánkfia az, akinek még egy kis nyaralásra sem futja A legtöbben meg is csináljak bármiképen
is, ha máskép nem lehet, hát adósság* gal, hogy a nyaralás divatos sportjában résztvehessenek. Ezt azután mindennek lehet inkább nevezni, csak okos dolog* nak nem.
Azt még értjük, ha valaki a fővé* rosból vagy általában olyan városból, hol egész éven át széngőzt, port^ rom* lott levegőt- szívott tüdőjébe, — valami egészségesebb, csendesebb helyre iparkodik ; azt is értjük, ha megrónrsolt egészségű egyének, akiknek a levegő* változtatás, vagy valamely gyógvitó fürdő használata elengedhetetlenül sxük* I aágea, — nagy áldozatok árán, anyagi erejók tul feszítésével is elmennek nya* I ralni. De hogy kitűnő levegőjű helyek* ről, ahol kellemes sétákra, sőt türdő* zésre is van alkalom, és olyan egyéneknek, a kiknek egészségi viszonyai netn j is kivánják, miért mennek el igen sokan még adósságra is nyaralni: az már szinte érthetetlen. Ezt már nem lehet mással megmagyarázni, mint csak azz^, hogy a nyaralásból valóságos sportot osinálnak s a kor nemzedékeit hajija a I sportmánia.
TARCA.
Halotti pompa.
Szecsödy Miklós réceli löldbirtokos nagy hajtö-vadáazatol rendezel!.
A réceli ö«i kastély udvarán...