Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
48.14 MB
2010-12-15 14:02:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
796
5389
Rövid leírás | Teljes leírás (585.96 KB)

Huszonhetedik évfolyam 35- sz^m.
iMikmtiail i firalkti^í11*1 WI0P "V^t "
karetktd keáiiea
4 ia»rkoa«tSvol árUketti l«tinl taptt-kint 4. t. 4—6 in kftit — T \'
Ue IctéaaadB a l»ji •(•Utal ritclrt vonatkotó mlmlon Hilemlny
ikUUTlar— ViroikUípMá\': ÍYwArí fWt\'p kOnjTT-ktrttkedéet.
ZALA
Politikai iap,
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkinl kétszerTvasámap t caQtdrtAkSn.
RLőruiTtai íeuk
Mttm hm......11 koma -
fiién-■ . ■ . > I hwu
tyffiihtt ...... I ktrosa
NylltUr petiUort 19 filkir
ElOftutéitk, nludst i liirdetftekr-vonttkoxík Flechel FBBp kíuyrkeret kttfMbt iaUnndSk
IHrm»nt»tlen leniek tnk iámért bwk-
---UtmMMMt.^ —~~
Mgy— ata in H fillér
Nagy-Kanizsa, 1900.
FslelBs utrkeiiM: Rulir Nánrfar Szerkesztöti&rs: Hévén* l.mjnm.
Csütörtök, május 3.
Az uj Ülésszak.
Míg rzt imént berekesztett ülésszak jó ■ésxt a lelitek megnyugtatásának 6a a sza-
jos/.trftk részről hivatalosan bejelentenék s maga a bizottság van hivatva illetékessé
Magyarország belső fejlődéséi ST aj üjésazak HlatTltfílőnbsen három tőrvényjavaakt íogia elömozditani. A hirdetési bélyeg szóló "törvényjavaslat,
gének meg*Wípitásárar fk az osztrik- bi-zolMg illetékesnek jelenti, ki magát s I megszüntetéséről baáélvű párton belül és kivül a viszonyok! határozatait a Reichsrath nem cáfolja meg,\' melynek leltétleniü szabadelvű célzata tel-konszolidálásának volt szentelve, — a Magyarországnak ez ellen mi kifogása sem |Jes összhangban van gma követelményekkel, következő ülésszak, melynek megnyitása | jchet,\' De Ml mindezek a vitatkozások [melyeket egy szabadelvű iparpolitikával hétfőn volt, j\'elentőséges fejezetet képez a jdőelöttlek mert mint megbízható lorrásból szemben emelői lehet, mindenféle lelkes magyar parlament történetében, mert annakLehentjükr KítUt dr.osztrák.miniszterctnők Wlatással találkozott, folyamán^ szándékoznak a viszanjok&í akar ^lasztatai a Eeichsratli: Aí ^"tegészségügy államosítása egy.ke
felé javítani és. megszilárdítani, benn oly Lű.j lesz az uj öl\'sszak legfontosabb cselek mé-
módon fejleszteni, - mint arról iS.z//Mí&l- nyeinek, mert az fogja letenni és megerósi-
mán miniszterelnök progrnmmja gondosko- uí ússzak elejére esnek a delegációk ^ ie„i az alapkövet nemzetközi állategészség-■ilnH X iminAi]^ 1U. iui[iiil)■ *nr^n^n t^ri;|tárgyalásai is, melyeképen nem Űznek;tlgyi egyezményeinkhez. nrnhn\'iirlTflTfTBrnvipriíuiilftiililliffl, -fii^11^1—-*»UWWÍIMW. huA mar cdaigl ily\'fögőrTm a (5rvéayho*4» IST"
Vitel módját a kormányzat e jeligéjéből! jeleneseinkből is tudva van, Tliw a kflifla^árűlása^a millió korot4í kölcsön
katonai kiadásök emeléséről van szó, mé-\' felvételének módozataihoz. E kölcsönnel
veszi: jog, törvény és igazság.
■uj nlé.nffnk c^yik fftM"rimaJpg* »[
lyeknek igen nagy fölemelését vették szán-, oly eszközöket kap a kormány, melyekre
kvólakérdés elintézése,-kmmtes, hagy^J™™\' MW „íjni.^"^^
osztrák Reichsrath nem .választott miniszteri ta- j kiviteTTcJIiSBarTOr w.ukjígi, he^osszo.
MtmmB^tr-Wlemééfcö^ágek,Jiogy "Okozásokban arra a szerény mértékre pangás és munkanélküliség után uj szellő
" • .....^-ts^z redukált, mely nem muljnelurWgyaro*- ingjon vénig az nnrágnn _
szág képess igét; Természetesen igy is szem i Sok kunkat, 90,1 áld4»l v4r ^ ors«*« az előtt kellett tartani a monarchia védképes-. országgyűlés negyedik ülésszakától.
Magyaromág—tárgyalhat e. a^jegi osztrák bizottsággal, vagy sem: lényegteleneknek s a vonatkozó vitatkozások időelőttieknek bizonyultak. A magyar bizottság azzal az osztrák bizottsággal fog tárgyalni, melyet\'
séfjét és ^harckészségét s összhangba kellett. nrt hozni n két állnm teljesit^képesséeévei.
TÁRCA.1 A s&ememre hanytad. j
a a tememre hánytad,
Hogy tea vag...