Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
24.04 MB
2010-12-15 14:05:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
503
2793
Rövid leírás | Teljes leírás (579.3 KB)

Nagy-Kanizsa csütörtök
VIII. Érettségi vingftlatok. IX.tíyakorló iakoU. —
i«teolai ttnncpélycké*- kirándulások.
XI. Jótékonyság. ■ -------;•••
. XII. Könyvtárak.
XIII. Szertárak
XIV. Adatok a l&gymn.\' történetéhez. JÜLSuliisükaL-lihlAiatflL
.......7
Zala 5fl. szám (4. lap.)
1000. julias hó 124a
XVI. Az 190Ö- 1901-ikÍ tanévben használandó - Uoltfny ví& fégyíéfee.
XVII.Értesítés at 19p0-190t-iki tanév , meg nyitásáról
tani intézményeiril dr#- N- um*jw bü&iuq! be. —
Ede lürabbi
A nkanissai áll. el. iskola 3 igazgat ÓSj&gi kerületének értesítőjét összeállították ; V e n c » e I H-zsö, Sí a I ay Sándor é* Szabó István ker igazgatók. A tanítótestület 32 tagból áll. Az elsÖ jgS\'gatósági kcrU\\«t B (iu és 4 leány osztály; a \' másodikba -—
^ HáF.a»«á|;nk Mult vasárnap c hó 8-án Láng Ede netneidédi keret* kodö házasságot kötött Bock Qizolltt kisasszonyn/at,1 Bock József szepetneki kereskedő leányával Szepatnőkön.
Ugyanezen napon városunkban » károm \' házasság köttetett. Szabó
-> másodikba 6 flu éa *7 leánvoszt ; á íarmádikba 5" « , . "V___a • v • _. . . _ , ,,
liuésSleányosztály Wbíazztv*; a. összes oszt. vasaik hivatalnok Varaadról,
-1»tóraa 3Í Ezen 32 oastályba beiratkozott 1061 B a utn Malvin kisasszonynak, Battiu Iftués 903 leány összesen 1964 növendék, továbbá Samu helyi kereskedő leányának ;
W o i s s Henrik siófoki géplakatos, Goldmann Reginának;
Pusoísfky Kálmán vasúti mozdonyvezető helyettes, K r i s tof oletti Jolán kisasszonynak* Kristofoletti gépész leányának esküdött örök hűségét ~ — ZáNilálelmintelés. A gróf
Az egészségi szabáiyok összeállításával • dr. I jj mágánlSfiuló; az év végén maradt 1764 Pacin nger Alajoe igazgató ig§n üdvös én Vallásra nézve volt: rom. kalb. 1818* gör. kath. hasznos munkál végzett, főleg ha az ifjúság e<en j B> 4g ey, ev. «f. 6, »r. 80. Kitűnő lanulö szabályokat nemcsak olvassa, hanem meg is 1 volt 64. jeles 37*. Helybeli növendék volt 1868, tartja. As intézet jeles növendékei a követke-. vidéki 83: zök voltak: 1. osztály: Aczél Gézs, Bokán György,
Kovácsié* Antal, Kovács László, l^edofski Dezső; J \\ uagybanizsaí városi\' alst> loku iparos tanonc-IL fzztály: Érdősi Ferenc, Fehér Imre, Goda jgkolaértewtőjél Poredun Antal igazgató j
Pál, Gójtony Aladár, Kratky István, Kreznár ^-ij. a tantestület a hitoktatókkal együtt 13 , . , .... .. .... ..
János; ILI. osztály ;. Spitzer Lajos, VeoÉzelytagai statisztikai kimutatás szerint bs4fÁt!dlt J\'r védlMjítsó«* ál-
Sándor : IV ontá y : Bariba István, Blao Arthur. j irvB volt a téli tanfolyamért oaztályába 59\' ló Mlainegyéi Ag gharcosok Testülele Nagy -Blumenschein Henrik, Pirkel Ferenc; V. o*zlály; (»iu|ó : u egész évi tanfolyam öt o*ztályába | Kanizsán folyó évi augusztus hó 5-én uj Horváth Lsjos, Tóth Istvto; V\\. osztály Barlh»: 362 g§szeöeti 421 tanuló; kimaradt 24, telsza- ecvleli xászlóiának felszentelése alkalmából Jóasel, Simon Kálmán, Sflle Antal ;VI1, osztály : badult 50, meghalt 1 ; maradt a tanév végén; ,kuti RovUt kM.th«.|v»M#fféhrn délutin Gitrtner* Afetal, ■Siadoik Sándor; Vlit owtály:: á4g siaietési feily >aennt fölt -TielylU i ? WgS f!. i
Rwtéasr Pál, Sohwsrz Gyula. - A« iatéze b«« nfr( .megyei 161, más megyei 73. kttflöldi) hangversenyt és ugyanazon nap este a a77 tanuló tett ?»wát; tailáara néM^*ttH251:8A amksatatt Arák száma 2499, ebből igazolt 1,Polgárt Egylet" d\\sxtermében U^cmulat-róta. lath y t gör. kri., » ág evang., 3 ev. ret.^oöo, igazolatlan 1489. Foglalkozásra^ nézve a hágót rendez. Ugy a délutáni hangverse-113 l«r.; anyanyvlm nézve volt : 36ft W«g>ar,7 j !tó0ncok 89 ktilttnffle ipsrágboa tartoztak • "
*«et, 1 tót.
iMrb, horvát.
■arendék
vstt 68
_ . . tpkb vult a lakatea tanonc 69, ciutaa
19* «lt helybéli ée 185 a vidáku Minden U^madia 57, asz...