Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.17 MB
2010-12-15 14:08:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
701
3039
Rövid leírás | Teljes leírás (486.41 KB)

Huszonhetedik évfolyam 79. szám
birtt
TlmUi MII" HKbl-VtÜHp ktmjr-IlMfalWtlI.
miliwilw* irtektnii MM >ifM-itat i *. 4-4 ét* kM.
M» Mhnfl ■ l«j> wílltu) rinto «—»*«■* ttlkdn IfilmtTj
IMéUTtUl: *UMIW|«W : ruurm, £ÜÜfr
kwttMéM. *
|AjIM
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN heteskist hétszer: vasárnap t csütörtökön.
iLómirtB int >
**tm *m...... u bw
TUém . ; . - - | tl,„ S*j*Um. . ... . | hm
Hytíttto pttftaoa 10 fllllr
mi ■>*«■>, nJiuat * tiinf»tí««k ToiiürnO FMil rtttf Hanta* ludMh Uili illt.
-Bfamtotfag Imhl ml l»» (fant" M fepjtittak ti.
■(7M nta ta M fUUr
Xagy-Kaniz^rmQ.
Feletil izerkMztí; túli; I«a4tr SwliaUUn.\' Rnm
Csütörtök október 4.
Pangás.
Nagy-Kanizsán most ez az uralkodó szó. Ebte az uralkodó szóba kapaszkodik a tehetetlenség, a tunyaság ósTfŐzönyös-ség egyaránt
Az ipar és kereskedelem terén pangás van. - -: * " " - A
— -Páro-ás varTa társadalmi életben 19. 1 ...... » . -r— ím ^ff
. .< ._—, s , lmondigk bit ugy, hogy azt a mesaÜat, afci
A közélet mmden terén pmgg iflqtt(.
■ . K-aUrféa ntiüllt- -■ H8BQ0" UIJOW
Mindenki pangásról jajgat. Mindenki várja, lesi, a kedvező fordulatot. Mindenki
ragadnak magukkal bennünket embereket, kik a haladás- szédölelében igen sokszor bor a Valamit nézzük Semminek, hol a Semmit Valaminek.
Mi nagykanizsaiak — teszem — most azt hisszük, hogy a - Semmi kacérkodik Telünk és epedő szívvel, meleg ölelésre kész karokkal várjuk a V a tamil. "Vagy
Valamit hozza. Es m>g várunk mo\'-dulatlauu1, száll ajkainkról bus dallammal a lamentáció: Pnsr\'nl ez a város—!anau"onyóa»cttcl.
vár miamit mistol Du megmozdulni ttém; „._\'!..\'. .\'."; ■ .
akar Kenki--- - i szállott a pangás pusztító szeJ-
.. T7 .. , ... lemé és kiűzte innen a haladás munkáló Sóhajtoza?, jajgatas, lamentálás mm- i ^ . .____
denfelől "és e l. ellett valami megmagya-i ^
r4»h.<«n»n Mintha nak-^Közügyeink usck-a megfeneklett: kl
ismeretien i tok tolva alatt laamn lasnin érrtnklődón ereje mm \'f|;i>i tovább: íSr kezdenének megkövesülni az emberek (feküdt ellenben a közöny szárasztó moz-- Ei^zzűk alkulfeaink, épúMeiukiugásit; dulatlansága. Őrli airuzdolatlan-ág szují. de azért csak sóhajtozunk és nem moz- j Tengelye porlad. Keretinek küllői kihűl-dnhtnk, mint a hnatifcua hivők-, akik tá- j Iának. Összetartó paoqa. ozétpaltogzanak." masztó, erősítő oszlopok helyett Istenhez \'Társadalmi él, tünk egyetértését látbar kiáltó imádEággal akarják megmenteni l\'""""* keiek téP,ék azét- Napi tö
ü-szeumlá&tól-:—:— rfoiétflnk után aeaadü belünk -a táraaa-
hajlék jókat »z
Várjuk a csodás messiás, aki lényt, é,el \'.^kvidámitó karjaiban. Meg kell vo-eröt uj tittel bc* ide,ami sölét, terméketlen, nu\'nnn\'t házunk négy fala kqzött, bizal-poshadt levegőjű berkeinkbe. matlanul rr.enekalve a bizalmatlanság elő!-"
„Sjjlóuk mocs t&uok, mely képvi-
elhozza, aki valamivel uj életre pezsdi^ bennünket éa a pangó várost
Jó ! Hát mondjuk, hogy valami csoda* képpen lkára mi nagyfejű féríiaínicsoiábél, akár valahonnan ide ceőppenve, szürke, kopott próféta-köpenyben egyszerre csak elénk áll valaki, és minden nagyképöakO. éés nélkül, csak amúgy fesztelend^ kvaterkázás közben a mi lamentáciftjkra ekép-pen vágja ki a responzoriumot
„ Kell nektek élénkség, elevenség, haladás a közügyek terén ? fiát akkor tartsa kzoat kSfcjcüflégéagte giiiiillllkl, MHI rj» gyon t$gf köcbizalot^ a közügyek erére lálliloö. teljes odadással n.unkáikodni, legezni, ílradnL Ne csupán a mag*tok rsflije. érdeke legyen az a puut, uwif KQ. -raí—íiiiad lutilllAUl löröglok, hanem szenteljetek elég időt a közügyeknek, a közős érdekeknek «. Ne togdostaasklók magatokat kötéllel, ha közgyüiésnt vag...