Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
63.58 MB
2010-12-15 14:36:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
687
4776
HUUliZÍMMWTm Hiríap-Kiny vt»p H4v«\'JéiinBpio
huszonnyolcadik évfolyam z. szám.
^aM^qpaa^_ __ _
/\'íf^^MMfc^J-^^ .. • ■ . __. KLöruvrMi ARAB
^EZ: 7 AT
/K»f M A ■ > liáá.a***, *alaaia< . il riiiÉnÉ
^ JL J í JL
A witmUnl till Á.
[d« iiii»» •»•)\'> » 1>P
Touítkusó kOalai
Kiadóhivatal O TlruiiA»*r«l«\' AurAW FÓtlp k6n kemüadita.
Politikai lap.*1
Wíjjelenik HAGY-KAHIZSÁK hetenkint kétszer: vasarnap
IMmoUHn l«T»l»k enk la t tl M hp<Muk él.
csütörtökön.

Ara mié*
Nagy-Kanizsa. 901.
FiMh tzerkeiiti: »«»l»r MmNw Surfcautitáre: Krimi .
Csütörtök, január 3.
Hi gy mikor kezdődik és végződik az év-yft ad, avval sohasem volt mindenki tintában. Az efölötti vita\' a teóriába tar
Mekkora az iir az országáért ós annak felszabadításáért ölő Lajt* királyné ét Auguszta Viktória császárné között, a k eltűri, hogy egy tányérnyaló alattvalóinak
Az évszázad •fordulóján, vóssé. fognak érinteni, az az a hatalmas
változás, a mi száz esztendő alatt as ér zelmek világában beállott.
Mekkora lépés történt Roussau-lól, a 1 ermószet fői fedezőjétől, a verizmusig, a|f»Héreiböl mentse meg az Ö vagyonát egy tuz.k, a prakaziaban ez Mpeen közömbös. terméazet „Ipljijéíoek a tulzAsig menő csaló kegyenc manipu ációitól ? Mert hiszen az elmúlt vagy jövendő ««- LMretetélöl a természettől való blazírt el- M,lf «iöíy«égek váWztják el a stkz év Vn<tő sorából egy év ido vagy oda, mit fot{faiíásig ? í \' • j»l»Hi«t»nTAl«lni»te moalam átazentcak*
n^ín,"változtat az évazáz-d szignaturáján. j Minö távolság Werther szenvedéseitőí,]^f? . "7 ~J~Z ,A(| ■
p-> nuriitr <\\ná*t líníot iflnipi fpl »tflr» á .. . A mi száz esztendő előtt monumentális
fcz pedig oriasi lépest tüntet tel etore ajftltöl az időtől, a mikor az érzékiség el-
tudományok, az emberi érlelem minden
terén.
Az elmúlt évszázad a technika tudnmányok diadalát jelenti.
i kotródott á bensőségteqes érzelemvilág ] elől, — Sternberg Nikodemusig, a ki ér-J
| gsivtelensóg volt, Bonaparte Napoleon tevékenységé, az megismétlődik manapság és a; í"\' - — >az angolok ós a néinet császár monumen-
=^S-°iÜU« iivtótaságébea Xebit ki-
r«d„,>,«*.,<* mmsz* ké^ik. U, dolgF1i,rSrMnS »oirT„ento«.. a
g\\* k i»-zrrü lényt valamennyi orMág i^t ? r L_ * /
. . ... . ,. . v J .. ____. Itaemmt nyert az értelem, csaknem ugyan-
njtfpi »,ámU!,n c,,llogó frá(Z..ban hang-j Minö végt ,W8ég van Washington bar-; ^H,tett a ^ A tömeget lefegy-
sulyozni iá fogiák. Nekünk iU a V\'déken cai és az 0 ufódjainak « FQlöp-szigeUken Ye„0 altrowmus, a tömeget kizsákmányló
ibiöslegM arra törekednünk, hogy ezeket: [0iytatott háborúja közölt ?! egoiznraioak Jpfedett helyet, k világ tőkéi
a tudákos értekez\'eteket.megelőzztlk, [ A^.ly különbség van a trancia torrada- te^amTfdhatoezódUtk, ^énj^
Dt amtr az értelem diadalaira való te- (tom és a gyalásallvljes Hmueszt>a4ö vény sóg eddig--Kjha «em tnnert ^aiSenzTókal\'
kinteltel efiyá\'talán nem, va*f csak ke- által félig befejezett Dreyfusaffér között? öltött.
jflaptha MM. ^ j jRcptfM IS*C. A n. érá. kftifinUf Lfytlmfb* tinijük ( dúsan felszerelt raktárunkat bársony- és neuftk-katapokbót Fíjdiszri- h milftM
aasxonyok, fg*rm«k%k ^ Mipk nlaln.
StnM •z8rm •-árukban
aSk- éa |f«ni.k«kii.k
férfi, női- éa gyarmak
OLACE- ét TÉLI-KEZTíOKBEN. MM Ilik husci&l UUpMt. Sarm fa Mi pánt
mvmm A irfiiMii mtykczJctt Uul munkák- ■
■aétuiat kwjtlí tt kad isljait ti tur I. ZTcnyaaMxaayl\' koaavrwk ia fátyolok, oecxfAtyolok, mUrtingok. a«al«tfok <:■
molpktk. fckctv 6m malmom h&rsony o o « ft U H AD ISZEK. > « • fthlmtntDei, ffoflirvk it wakktntM iűl/SIJI fitlnjiH-
tfflmirabb lllmiomorok,pIporolárfymM.\' OiiArrMgok tm olUrtfiawk. — SJfkoMOrulc éi kwAviM Mtiiiiak,
TBOSÍk&ÍSl Mdr\'A i
PIA
iHALPHEN L. és
(HÁLPHEN MÓR)
NAGY-KANIZSÁN (fó-UT 5.)
TÁRCA. Drágics Márkó furfangja.
irta: \'Nagy Samu.
- -e- Márkó 1 Márkó I Drágica Mlrkó 1 Jöü elö,f j írlal hoztam. — KiAllot) a kis btrft a tegönyaek, I ki as i»tállAban ^p^n n w*rliákn&k enni adóit..
— Márkó I — tolyiatta tovább — írást hoa> iám, sor alá kerUisz l
Drágíes Márkó a tálhoz támasztotta a vatvil-i Iáját in lomhán közeledett, a kíabiróhoi.
— Miféle írás, goszpodine kisbíró ? Megint nyuini jöunek a i-xe^éiif embert ? Adó kell ugy-a ?
T— dötuTTŐgte.
— Nem adó keit Márkó, mngad kelless most \'az uraknak. Sor alá kerülsz és benn iniradix.
Katona leszel.
| A levény izoáioruan vette át az irást, a kis> biró pedig hordta tovább a kék cédulát, vitte tnfikhHzhoz a szomorusáiio). , Márkó leült egy kirakásra éa tenyerébe fektette bozontos, \\ iírüa lejét. Méha a nagy elkéső-redéstól megrokkaiit széles háta s egy-egy köny-csepp bulloti a\' p<rbs\\
—■ S\'.ekény Sztevól — főtt magában — ö is ugy járt 1 Jdtt r kisbíró, Sztsvó ment sorozásra.;. mn fl\'-m jmv vissza... Drágica is htjába siraija Peróját\'.\' Azt is elvitték. Kórházban halt meg. Mondják, bof,y .ahldrg ártott neki... Tudom én, tudom .. ii kutyák I agyon kínozták a szegényt I Hej I Márkéi, ugy jársz te is..-. A Ssimics lUrankó elment, bsza is jött. Mit nyert vele. Je|>
kának addig gyereke lett... Felakaszthatod mt-gadai Szimiea Biankói..: Milica?— tttnCdótl tovább: — Az se jobb. ismerem fajtáját I
— Márkó, Márkó l--—■ b«>lat-«o t az öreg Drágics Ferónak, Márkó apjának recsegő hangja.
— Mi az ördög.bujt .beléd megint f Mit dógiftdttl ott, miát a beteg marha! Ur akarnál lenni? Uiidö? neked a dolog ? Fogd azt a vasvilla!, mert ugy éltessen a...
— Ne\' dörmögjön\'— mordult az öregre Mirkó
— végezze el kend a dolgát, ha sOrnöa l Más gondom van most -nékem l— Oi szomorú <n tudtam adta apjának hogy mifele irást h\'özott a kiabiró. ,
Egyezerre letohadi as öreg Drágics pörölö kedve. Elhűlt benne minden csepp vér, caak biiműTT nagy szemekkel,, hűit az irásra, hol pedig a fiára.
— Márkó, én egyetlen fiam, sor a\'á kerülsz.
— sápítozott Drágics.Peró — s ott is fognak, Látod, látod. Mindig mondtam rfefced, hogy még károdra less marha nagy erőd! Elvisznek Markom, szép fiam, katona leszel, mosol kutyákat, leköpnek, rúgnak s ha meghalsz, kórházban pusztulsz el, egyetlen gyermekein t
így benzélt as öreg Drágics h még jobban elkeserítette szegény Márkói.
Hárotn fevre berukkolni I
Utóbb előkerül* Márkó snyja is, a vén Juta, majd Milica, Márkó izeretöj**, azfao Milica apja, I anyja, é komák, rokonok s vigasztalták JMárkót, a maguk módja szerint.
— .Hej I Márkó —sóhajtott Milica — csak I as a kei eró* karmi ne volna, vagy csuk egy
Legszebb ajándékok
heasi<r*é«ére rondklvUl
slkalinns VÓVtOS Álltai
lényképéeteti mű»!_ termo a Magyka
— —— - —— —--lórum « nag|aa
■ laaMl T»ltmr**p\'muíár pMl*(aj«baN (C««ngeri.ut I) ki mlndsniiotnU mHvékkl ós Ízléses klvlioltl fény-, plattn- és ttv?<jki<if he.t, atoflklvOl HLh héj,eh után él*tnaoymtíffivuhut én f*lv4tal«fc*t fényírodéjdn. hí\\\'iU in a tegázübbon, a tegelőuyösebtn n
é« legpontosabban lil esti. ,
- Vamutt ém />omta( alhatmaautt uftthruth ÍO*U dr^hfifidfrtéfié, \'* I

Zil t 1, szám (S.
laP-1
Nagy-Kanizsa c?ülörtSl»i4 ^Sg^^-^^^flBIIIIIPI^^^M " I^y álhiiik most az évszázad forduló-gasz lehet De az eltűnt individualiz-
1*01 január hS 9-*
D, kévé* emelkedett érzelem töl i el keb-iaket és csak u az egy remény maradt
hogy egy ugyanazon \' községben egy töldbi tokos 3 -4"0 hahy^üjirtokkal egész jól boldogul, ^^^Hy uiá«ik
must nem pótolha\'ja és ezért látjuk, hogy az eszményi kozmopolitizmus mel- _
T .__ . , ,.«. lett a nadonálizmus játssza a sokkal 1000 holdal tönkre me _
ié« bennünk, hogy abban a pillanatban, » hataimasabb> döntőbb szerepet s hogy Hogy a földbirtok n^HcU oly «Agö-iidön megismertük, hogy mennpre letér- minjen életképes nép legyőzhetlen i szén nem jövedelmező, flpit gyakran Ink az emberileg * legszebb ötről, töfe-[szeretettel csüng nemzetlfeén, számára! állítják, legjobb >n bizonyítja az a kö-adni fogónk mielőbb kaszaté észtünkre elhagyott ösvényekre, —Hiszen az emberiségnek kell
ear
nMett <
llHpfc g
ia elOre-
hódifcam iparkodik s minden vivmányát í rülmény, hogy u«y a nagy, mint„ a vele fűzi össze. -1 kiskereskedő földbirtok után törjakazik,
Különösen nagy mértékben van ez amit bizonyosan nem tennének ha így nálunk. Tapasztalhatjuk ezt a leg-i egész jöl ki nem jöuuéuek nrotivmrr-aladnia a megismerés, a tudás utjain, magasabbaknáI & ,a legalacsonyabbak- Földbirtokosainknak tehát hozzá kell imde az érzelemvilágnak is vannak meg-|„ái 9 nz ^ irányban elért sikerek szokniok ahhoz a gondoláihoz, hogy a tagadhatatlan jogai velünk szemben, an- szinte meglepők. j mezőgazdaság épp olyan üzem, épp
oak is tovább kell fejlődnie, mert hiszen Az wjévre elrendelt népszámlálás, f oly nagy gondot, munkát és takaróéi adja meg csak a szellem törekvéseinek\\weS vágyunk győződre: olyképpen be kosságot követel, mint akár az .ipari, flri mrt aél............... !fogja ezt bizonyítani, hogy a iFgftöhhfini kereskedelmi vftgy nvas egyéb úzoiu. és
, BH5*eBe- ___, „___. , ■. . rae; lesznek lepve a még a legnagvobb]hogy az sem járadékellátás.
Az ezen oapoVbaö szokatlanul őrtasrl •? . :„_ , 1 . , .. 1 ...,i _. • .__,
. . , I sovinisztáknak is el kell majd ismer- T)e a többi gazdasági tereken is
mértékben megnyilatkozott jótékonyságih^k, hogy a működés e terén szünet száműzni kell a kishitüséget.
érzelmeket mi annak á jeléfll tekintjük, | állhat Le, ha az tűnnék ki, hogy moai.1 Szerencsénk re oly kormányunk van,
hogy létünknek erről a feladatáról ia m^g-! szükségképp más téren kéÚ munkához\'.melynek működése alatt megszűnt
emlékezni kezdünk. •-■»•• lfogni^ , v y % ~ . ^_ ~JjBtnden politikai izgatottság és belát-
—■-—•—--------j" «j | jliatA úla«i| ii11inkhIT UirtMimifcJlj
. , - , Itfenic^ák á tnegyöl á vároai " törvény- j párUiarcoktol.\' Aitzrnl M\'B
AZ eVTOrOUlOnOZ. hatóságok-érkeztek el teljesitőképessé-, lődósünk számára is nemzeti iranyban
Vájjon az emberi nem. VEQjon atgük határához; nemcsak a középbirto-:ki van jelölve felre nem tolható módon
nemzetek életének ki van«e tűzve aikot aajtotta,vAlság^-nemcsak a- keres-[az üt, és nemzeti létünk az uj ezred\'
nasy
határ, miként az egyénnek ? Vájjon alája, kedelem pang és nemcsak az ipar ha-j évre\' is biztosítottnak lAtairilr^ h^ min, van-e vetve a keletkezés és elmúlás, a j ayatlik, hanem minden gazdasági téren jden tényezőközoaejiTlnüködik- a gazda Ss öwjzéömías termoszét! fcőrvé ■ . érezteti magát az idők kedvezŐtXénséere I sátri feladatok megoldásán Há~e felá-
fe3TK!
egyénük V; ——
A világtörténelem - e
agi
ensege. sági
oiy mertekben, hogy még a rövidlátók- datoK elöl nem térünk ki, akkor báCor
kérdésre nem nak is el kell ismerniök, hogy a nem.- j szívvel léphetünk az uj esztendőbe, mert ad kielegitö teleletét. beszél ugyan nö-*et öaszes erejét a gázdáság^ viszonyok| közreműködésiünk által jobb lesz az, pékről, melyek \'éteztek és szerepet javítására kell fordítani. í mint a most elmúlt volt.
játszottak, de a melyeknek ma m^i A fcormAwy n»re vonakodik -x -nratT.y - ■ .. -.....\' ____________
nyomukat sem vagyunk képesek fc-lfö- részét kivenni az akcióból* Hozzányúl í ~ TT T T 17* dözni, a melyek a mi feUbgásúnk ama nem jelentéktelen tartalékokhoz. 1 _[f Jl Rí ______
szerint eltűntek; tle *j\'ik-ffijjfty?*-\'éaj
rteaafllyaih bog_sajójbán eltűhtek.^ tol-ú\'y.nmfnVatt ntaknn ss jesen megsemmisültek ? E föltevés ellen gángazdasághoz ; a törvényhatóságok | szól a természet törvénye, mert áz jóakaró előzékenységgel találkoznak a anyagnak legkisebb paránya, a min-1pénzügyi kormányzatnál -a minden al- j denség erejének legkisebb része - sem italommal láthatjnk^ miat törekszik -a[-veaaliet eL A népek, melyeket mi el-; kormány barátsagosabbá alakítani aj. tűnteknek hiszünk, bizonyosan . élnék helyzetet, hogy a dfpressiót ne érezzük 1 más népekben^xnelyekbc jbeolvíidtak énfoly súlyosan. De a kormány tevékeny-1 csak egyediségüket, sajátságukat s en- j sége egyedül nem teremhet gyümöl-1 nek folytán nyelvüket vesztettek - el j rrsnket. iia:tt magáu-tevékeuység nemi Ámde az ilyen továbblétezés, nx ilyen jbaTatí vele karöltVa Ali ez főleg a\'j ál változás a legjobb esetben csak vi-j földbirtokra. Nem ritkán láthatjuk
— A XX. -zÁ\'fd el^ji\'i. —;
Ir a: Hajgató Sándor Kalitkában két kis gáfamb^ Qlyan szépek, oly kedvesek^ Türbékolás az életük, ^
Mindig yij>an Ijöszönienek.__
£n^nljon más havat-hetet,— A kis galamb nagyot nevet.
Bentiök ^yakr. n gyönyörködöm JEs.szinte elbeszélgetek,
uijad bi*afo«néli, a ba*e yk>ujjad a bal keze-! vibettiék a kniy «k! //űvciyn-ujj iiéiküi is Drft-dtn. Nem i4li*r.étek én »kkor! Nem hagfná] tetgic* Márkó Yawy te l D» ku v a mosó nem léci eng\'m barom esztendőre, nem m«ss3 el a Inalt Ja! van it tni, antrrü je Mnrk6 I viroaba. bol oiícftk a tfhfrnrp-t, mézes a ara-! M&rkó tizére papsajtót lett a vén Jula és jól vuk, elbotondi\'jak a f-Tfia al • \'elkíjtörte. Orvost nem bimk. Miiiek ai?
Mibca bw«*da neytt a i)u Markn fejébe-.
G*«k a kis ujja ne volna ! Vagy a hüvelyk a lemérne pap kell, n^m doctor qjjl Demiskt-p beszéli e aneikülA kéz nem veriftU tőHbA * másnap már vi-VIa e^vtk it.me biinyocn«rk? !... ;K*n lútyört-zve il»tla, iUrkA-n-ísialioba szóróit
Ácéibul azoct>an n-tn -kelleno Ifi teának. jállatokai. Azaij helye perste mindig jobba•>, erö-Xjpgkönj"ei>bei» egyik a;já> tié küiözketné f \' j áebben dagadt, a színe kékénvörösre vált, ezt De ba eg;s>er ot uijal leremtetteaz tslé n i azonbanneBn VizsgáUattaMarkó. Majd elmnlik.. Kit trtiet rlftee Márb6! ; \' Uaafc sot ecetet rá.
Mátnap S\'^es^aTágáMal volt elfoglalva, nagyon I * ♦
elkesteredeil >olL Azt nite. bova talál. Vágta, \' aprította teljes etttjeböl, szinte jkiesorball a kés pengéje.
Még egy batalmaa tirgi* és Márké isznnytt öiditóssal bünvait vágta magát Nem lodoih: •tábtléko!«án-e, vagy .csak réleíléiíiil, axecaka be-
í-rí^ T\' ^^ ¥ 1 uft\'iI MSrkó .(élrehu*\'a a „áját, caknem
wti\'íKÍ!. " patakzott a vér Márkó vigyotDKya : \'
— Ab úijflm hiányzik tekintetes ar.
kezefejéböl,
Kt ordításra \'>a»ze«nladtak a háxbeliek. Márkó téfaetetlen&i feküdt a toldön, ny&goti, jajgatotH keze vérzett • a iu* patatokbán lógott a levágott njj .tefirfn,
A megrémttlt awzooyok jajgattak s kárhoz* tatiák Markó- 8»ye»lentégét, caak az SregDrágica ajkán játa<ott Valami gúnyom moholy ■ íia fejét simogatva, dfirniügte:
~ Dt»rék gyerek vagy Márkó! Mont már
. Murkó kis ide g bubez^tt, de.aztán megmoBdia az 1,\'azat,
— Kéaci\'karva "vágtam le.\'Miért tagadnám? Hisz az pnyim volt. ~v. .
A katöaa urak ös«?enéztek. Egyik dühösen ímettn^ ae azi jmaiao énette. Végre ia elbocaajtut<ák Uutaughcb.
Dohos, (ojtó szagú volt a levagö a kia azobá-Hnn. Mitr négy napja nem nyitottak ab ako<.
Mfy^Timia. a h^tpgnpb_a—meleg——vi».
cseppekben rakódott le a tenyérnyi Q-egtáblákon Kínt veszettül siviiott a szél s. oélia végig nyar* gall a terjedelmeit kemi-nce kürtőjén.
Az öreg Juta a kálvha mellett siránkozott, •enyerebe rej.\'ve ráncos képei. Drágics Feró kölve, hogy szembelüné szeles pantallóm z-eb she melyesztve kezeit, .szomorúan barnult ki az ablakon. Nagyou szomor-— Vesse le azt a kőteleket! — szólt Jz\'órvos kodhatott, mert még a pipája ia kialudt, ami Mi baja a kezének? pedig ritkán esik meg vele.
füléig Márkó az ágyban betegen feküdt. A" vágót járhatta már. Egész te*te duzzadt, dagadt voi.t
Márkó-kifesttette mellét éa ugy állt büszkén, bátrán a soro-ó bizottság elé. ílég mosislygútt is, A keze fel volt legyen.
A* orvon m°gvizsgáim a csonka kezet s tne-r5eu a legény szemébe\' nézve kéídezte: p* Mióta?! - . \' , .
— Táij egy bele, bogy elvesztettem. \' ~ Mivel vág\'a la t
— Ssecskavagóval, leklntelaa ur.
Kgyik kMinaaii>ti gyanakodva közbetxólott.
— Igazát BfcQlj ftaui I VálatlenUI ineUzeiivtl le az ujtadat ?
a
kékesvúrö«es «/.int ül\'öú. Szemei kidngadlak a á fájdalomtól ós álmatlanul töltött éjjelektől egé-azen vérbe bóruttak. Néha, mikor a tájdal^m •lágyon elővette, nngTokal ny&göt\', mire Jula meg Diágó Peró feléje fordu tak, Jula airt, Urágtos I\'tó <i> Urna uloái néate, Murkó pedig a mea* lergerendál bámul\'a.
Az ajtón kopogtak a a kisbiró jött be. — Jó ttapof adjoft Isten I Senkitem viaaúuotta kiktonlisét.
é
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 1. szám (8. lap.)
mkf. mily csudaS a nagyvilág,
Mibr jA, dicsők az emberek Ém jellem, tiszta érzület. A kis galamb nagyot nevet.
Mindnyája^ testvér, jóbarát, Egyenlőség a.jelszavuk4. Válaszfalak már nincsenek.* A fűk ledönték Önmagukat;
Önzetlenül fognak kezrt.--
A kis galamb nagyot nevet.
Es szinte égnek a honért: Oltára lángol szüntelen ; Buzgón emelni közjavát —" Ez lelkesít ma bármiben, Fs hatja át a sziveket. A kis galamb nagyot nevet
A trónok és a nemzetek Egym&st megértve, boldogok. EltQnt a vér; nem dul a harcz: Nincs ágyu giár, nincsen gyilok ; A béke nyert örök nevet... A kis galamb nagyot nevet.
Uralkodó plánéta most —A-ndzeretet" szép csillag*,-" Nyomán a föld megifjodott, Hinnéd-: az éden kert miga, Nftm Lelsz= tövist, nem könnyeket A kis galamb n gyot nevet."\'
Nincs férfi-kéz,- a mely henyél, Van munka, bér, — s mi fölsegít : Ald&sfá minden gazdagabb, Hullatja szét gyümö cseit.. . _._ Nincs éheifl, nem y lehat. ~ A kis galamb nagyot nevet.
Simon Gábor Qgjvéd mag* ben megtört szívvel jelenti
és u alnlirt névé felejthetetlen neje,
tliodei Mihalyné. Fabian !Uign«n4«4,
1901 Jtnoár bó l-Ao
Calgafcásj Antalt*. 4*. Faragó Lajatoé, Foriataa Já«Mti«, Horváth Z«maf
illetve nővér, sógornő és nsgynenenek 8 inon Kalmái.né, H»r»á\'h G borne .«». lí ö n e 1 Etelkának 1900. évi dec. Irma é* Böske,Jerfy k.a.l N-R«o-«)Kőlj|rr Nio 1, Mai Sí-ik napjának d. a. fél 4 Arakor élőiének 48-U u* Titoraé,\' Nagy Sándorit*, dr Nagy FWfloM és boldog házasságinak I8ik tévében szivteóthödés- leánya, Nn»ly Györgyné, Nyuly 2M*ruki, Segero ben történt gyászos elhunytát «tb. Áldás és béke Ressőné, Segerc Bella és Ksla, Schaidt FA
lfihűi»ían HAMI ÍAIMII I Ciai^ ___ t____1
lebegjen porai felelt | Fivére Gonca Árpad »ir. posta és t*». tanácsos és n^e, Fejér Natália sdgóruőj^ valamint . esek gyermekei : Lajos, Etelka, Na\'slia, Emma éa liabrtel a. 0»v. Gönc* Lsjosné at. FetEeö Gabriella sógornő és ennek fia GsJircz Dénes, A boldogultunk holt tetemeit jan. hé 8-án délután nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra. — — _
A nagykaninai Takarékpénttár r. t. palota-ján gyákzzászló leng, mely e. hatalmas péosia* léset legrégibb é« hu Uaztviseléjenek Darás Ágoston főkönyveié hdlátái hirdeti. A botdogalt Általánosán ismert, igen népszerű és közkedvelt jisgyéuiség »- városunk aprajának, nagyjának; Guszti baes/jit volt. Darást már hosszú évek-során át yalaati belső baj kicoata, mar {gyakran állt a sir rnéién, de miadsnkor ismét Összeszedte magái és Guszti bácst barátai és ti«zielői ;Örőmé»e ismét elláthatta hivatalát (néhány nap «dőti ismst á«iyb« d$U és | Utnw dfseltöl luoal végleg mrgasabaditotl* » • v " {halál. Haláláréi, mely a legszélesebb körökben jnagy részvétet kelteti két gyáazjeentést kaptunk.
Az egyiket h gyászoló cdalpdj n maikat a tako-l^\' Euek«lte a ferltkar rekpénztár adta "ki. A c-alad gyisz jelenet-e] Melödte, KubinsteinlöL Trio.
ö<v. Darás Agostonné sz. Pigmond Malvin it iá. ><i*l ug.y. ttytmheki Mitlyina, Vilma, K.m-4t"a j férj. Vöris Eudréue valamin1 vöjt»,t-sivérei, ugy R az összes rokonság nevében láidaiommal md <ija 1 lelejt hetetlen szeretett férj. nek il ölve édea aty-i uk és testvérnek .Darás Porpaci D -ráa Agö»t»n
j n. k trijzs.ii I •karékpén/iár 1 es7.v>nyüVöttsr<g t sr. - jéből. Eueke te Ollop lmr>) ur. , vi-pjéjt-nek 1901. évi ja>uar bó 1-éu éjjel. 11 7< Ptios ajkú -zrp leányka. : urak\'nr cletenfk 67>ik, btiidog h >a\'88»gan«k 33 t<< ; Etieke e * vigye^kar. jé>eben rö íd; oienv^des U\'án tOrtPnl gyá-zi\'S et-:É| liunyut stb. A\'dús es bVke leuifj\'n a szere^tt |li»p lefj és álya h\'tuvai tolett 1 yfije : .Vörös likndre kir alü yé-*z. \' TeaYvérn<":\' \'ö/v. Pinivioh
nyesné, Takáaa Jánoané, dr. Tubolv fifuláaé, Viibar Károlyné, Véc*ey ÍSsigroondué, Vlrtoa Karolia, Wilde Ferencoá, Waiaa iésaefaé éa
WjteuEiUb___________________
A nngykuiasai C á ai n ó\'rbaa oank tgeo kévésén voltak, mit Ián UgkeVéabbé aa oltvol* tak sajoíilnak, mert n megjeitotek igaaán pompás mulatságnak vollak részesei.
A lrodiml ésMttvéasátl kör. hnn\'gversenyes eatélye a ungyoBaöuaég réméről igen szép látogatottságainak örvendett Aa n»> tély mü>or» n követke 6 Vult: 1. A völgyi rdsnn. Herme-töl. Énekelte a tórfikar.
2. a] Valse-Sérénads < as Suite Romántique*-bél. b] üavotte; a HVonás S«r«nade"-bét. Major 1. UynUtul. Zongorán előadta Rlau Jéooé.
8. Aa ssiUi fátyol légNidája- Eévíy Gétátöl. Sailvesateii melodráma. £iöaUja n nőt énekkar.
Melodrámai annvatnt — — Bartos íkídi
Jsls Stwneak 2^stg moad Zongora \' " Hdlin tat) •\'."
4. Bordal. Ilj. BoknrJóuél . Kuruclu<fangjá\'-
i Zonsora Cello
Baruiőnfum
— Deák Péterné =^_i.SLerueck Zaigiaoad
— Bnüm Kmil
6. a) renctél.
A ssivesség, Humoros dal. Suppée Fé-d->l. Suppée »üaeaccié« operett*— Gal JsaoitAl,
S a nök, e töldi angyalok, Miként ti, bájos egyszerűk ; Szorgalmukon a pompa, fény, — Jóság, erény az ékszerük, Mtnd boldogít, csak áld, szeret, A kis galamb nagyot nevet.
lm, ilyen a müveit világ Az éghez oly közel vagyunk, \' Galambjaim mit szólalok ?— R pölm bár mi nem tudunk. A- kis galamb csak integet, — Es végül is nagyot. nevet.
\' — HalAio\'A«oU. Simon Uábor Uwy v< ti neje december ho 31-én elbnn\\ t N ^i-Kíuii wm A kiadni! gyá»zjt>ÍHii\')e*t
alO yé»z.
jKartjlT\'tér Ditfás l\'orpác«> D írás i Jé. se^—Kruuetz Janosne.
A lakarekpénxtár wy.isij»lentf,»e a következő ; I A N igY^ainssai Takar-kpé >slár ig\'Zi!<ti.és»ga mély reas< éttel j le>>tí, regi bnxgA es hü tiszt vi-|»FtőjeT=ek Dar^wporpaci Darás Agastonnak, ts-\' | vvkeny ele ének 67-ik evében röv>d stenv«des u .m L évi jhhaár hu 1-én történt elliu -ylAl N. I Kam/sáu, 19<)1, jiuaár Aldits és bene lengjen | porai leteti ! ,
I SzeitJ Jrtims volt vendéifiős a „Viskapu" pullodí tntajdo iosa I. hó 2-ail 63 dvaa korátiau
i i.lbu t N yyK.>ni»»<n.—---t——-
— Nillte.iieil utnlslsSKok. S ám sze* rí\'t nrk.y mu utsag tol\' szi vt*a u>r-vsie v íru-(•unk\'au,
A T » r s u - • K ii r " e ti Biaci Si dor k szt I heíyi. biiiidaia melett mulx\'Mk a megjelente1- én oly itílttően, hogy még a reggeli óra»bmi ís evylllt j volt a tar a-ag, itielyuqk hölgyiugjui a kö el-InaOk vftl na :___:—^—:-•
— Bibe) Jula — tordult a kisliirú a vén legye len fiam. Nagyon jó hply^nj o<<n:iu már el asszonyhoz — hol a tiad ? Markénak trast nem vihetne\'. A >u\\Ak, a garemberek, rablók hoztam. — töri ki DTagics Pepiből a düh — löukretettek,
É /revétU, hogy a vetett ágyon Markó fek- meggyilköVúii, Mar. 6, Marké, \' egye.len gyér-
■tik s neki beszéli. ----------------------u»-htTm 1--;--:-—
— Neked aaól »z irás, Markó 1 Tőrvénybe A* öreg Drág cs kö yezve simoga »a Ita vörös ídésiivk mert levágtad á 1 üvehku jtniat, hogy lejét, Jula pedig as égy lábánál airí. kikerüld a kntonasáso\'. Becsaptad Markó az Drágics Peré ismét összeszedte magét és
Cállamol éa katona arakat. folytatta : . .) __. T._____.
Márké (el lni akart a kisbíró beszédére, de I . - Var még valamire kisbiró ur ? Talán alíjkné, Kemény Jánosne, már nem tudóit csak értelmetlenül dsdogott Márt.óra vár? Hejl bratye kisbíró, ember kell valamit Fia heiyelt azo ban eeg^t beszeli sz \' da, aki na én M»rkóm»t el akarja vinni, «k«r
\'katonának, a\'ár Marko magat a
egts er m« urukul, a giraokat, monjen goszpodin\'e kisbíró mondja\' rtekik : Drágics M«rkót nem lelhet elfogni, mert Dráaics Markó megint fecshpla ökel.
itk . Drágics Peró neveled a saját tréfáján ; ráné-
Eneke e %
8. Auvauyetvem. Eagelsbergiól. Előadta a tei tikár.
üati\'on Sjnlo —■ j— — Rnilnsi Janfl .■ .... .■..\'. Uarmonimn — — — StcmeoK Zaigmond
A mfl«or minden egyes pontja nagy letsais ben réaxexQli; as előadóknak bővén kijutod a közönség iflritetö ovációiból es e ismeréséből. — Méj mirlött az u|év bekószintött volna, tánera, perdiilt üz lfju-ax éa az uj\'v első hat öraját ia a legvidámabb hangú ntbao töltötte.
A Déli Vi«al nngyk<nízsal lisztvi-elői és eMk csaladtagiai az állomási étteremben jöttéit öi-ze,\' jué yriréz ttTkaloinmai hsngverseny- ■ .teremmé Hiaki oitav áu A m&sör rendkívül sió* rákost a ló Vs a 1i8vt\'ilt/rr viiHZ^
t. Huuyadi m-t íny. Dopl-r ol. Zongorán előadták C s e-j> r e g -h y Heuri>-né és eg^lí e ő üezáné. ,. jS—
L • 2. Piros aj*u Gal I 4i>|. E iekelte Kemény i Jántmne, zongorán ki. ere Blauken be.rg G--za.
3. Felöl vas is. Tartotta dr. P i 11 i t k Samu.
4. D-i\'ök. Eiiekejte S t e i n e r Mihalyne, son-| goran kísér eC«epr>*ghy Henrtkne.
|-6. Hipnotiamus. -öhtlOEr Gabanyitöl. Előadták
i N e u Caroiin és B a u ni Jenő.
0. A csaa\'.lsui rzalió lörtenele ét Huné Viktor eddig ismeretlen „Vasút" o. kupi éj a. Előadták Blaukeuberg Úeta, Zer9.ee Hiigó és Steinberger Viktor.
[ a» előadók mindegyike valóban kitett magáért és a kellemesen szórakn/tHtó előadások erö« alapjai képe<ték a hajait ig tartó kedélyes mul<lság-nak, melyen a következő hölgyek vettek rés<t : Baum Saniuné, liau\'ii ii z-i, Cspprekhy tíen-Markó Nándorn*, Neu Otrolin, Perger Jóxsejné, Pi\'ltta Uyulané, Pum-mer Imréné, Rau*clienberger Adollné, Heino\'r
és
öreg Drágíes. Odaállolt a törvény emhere el rikáesoló hangon kiabálni kezded.
„ — Hát a liánért jött gos\'/pódine kisbiró ? A fiamért, Markóért ? Jól van, nagyon jól van. Vigye, csak vigye el Markói I N»1 egy<k< Hőre — évffdőtt a líiMbiróval az öreg - vigye hat I Miért nem viszi ? Hiszen meg akarják bttnietni
rabnak. Kijáts-\'a es a kutya I íren. Sauer A tel, Margit és Elza, Steiner Mikis Jézust is I Becs h pl a mar I bnlyne, Sseabeö Ge/ério ISzombathelyJ Surovy
as én Markónat, bogy a saját ujját levágta Nagy vélek as, goszpodme kisbíró I Halálos UU I Akasszák (Öl érte a ga\'.emi>eri I Ha, ha, ha — nevei«tt gunyosan, riksesolö hányon, Mmt-o leié tordalva. — Hallod Márké? Eltrit/nek, b-csuknak a magod njjasrf . C<ak vinnének l,..lle, b« I derék gyerek vagy ed«- fiam, megint bnosa|>lad ts az államot, meg a katona ur lut, d meg 11 gosspodlué ílsblrói Isi Jőbslnek már érted u a saaudsrok, Jó belysn leszel tt már akkor
selt ti ra. Márkó is gyengén, hágyudtan 11 uao lyogni próbált, de nem aikerUll nehi. Valami vis-zataszitó ráno kelőikezuit a ssflji szélén, a ml mos\'ilyi jélen\'éú. Azláu beiorduli a tal leié és meghall, y
K véu Jula ós Drágiea l\'orA ok\'gva borullak a tolnmre s egyezerre Ttllny* -. "\'k \'•
— Uo\'Zpuill piimiluj I Kagyaltno\'* Islan I A kisbíró karoastet rnteit magára és kifordult a szobából.
Illtl V IIV| kIBV KUVV VS <• »n liv Mj«y»«»w»iiM»sjj V
Gésáné, Spitzer AHÍTés Wittenberg igniosné.
— AagjUkos hlrlapli-6. Sopronhói Írják: Jenny Alndár, liatal hírlapíró, li a aoproni reáliskola VIII. osztályból\'^ .kimaradni volt kénytelen, mert Rumi Jósset. sopr<>ni német szintsazgaiói párbajra kthivla, ttiost özvegy anyjának l\'-ikásáit ennik azenielállára agyoiilötle magát. A at»r<ne ellen dalai ember röglön meghalt, A S\'inlgazgalöval történt afférja még a mu 1 hónapban voll, de a aatuigawato a l<ll)LváM nent. losudta el dl iról lévén- »só. S miatt Jenny! kunarndt hz tkólából A liatal nmlier különben nagyot) ixeaenlrlku.* vjselkt* dé«ll volt. Ai ulolcó pilUnatban is pénzt kért aaeiétiy anyjál&l, a ki nem adhatod neki s a
\' íjAr-ganiaaa csütflrtp< 4 -■. _
^waq^MMMM—^ IIIIIMWM rnsmmmmmmmrnm.---WK
így állunk most az évszázad fordulóin, kevés emelkedett érzelem tölü el keb-lemket és csak az az egy remény mamiit még bennünk, hogy abban a pillanatban, • midőn megismertük, hogy mennyire letértünk az emberileg legszebb útról, töre-kedni fogunk mielőbb visszatérqiewÉre a ▼eaztönkre elhagyott ősvényekre^^^^NBE Ilimen az emberiségnek kell- » előre-
Zili I. szám (9. lap.)
1«01 Jznuftr M JM
gasz lehet. De az eltűnt individualizmust nem pótolhatja és ezért látjuk, hogy az eszményi kozmopolitizmus mellett a nacionalizmus játssza a sokkal hatalmasabb, döntőbb szerepet s hogy
hogy egy ugyanazon kOi íőldbi tokos 3 400 egéaz jól boldogul, 1000 holdal tönkre m Hogy: a földbirtok m
irtokkal tna«ík
BUMBUHMBMBMBMBII M oly
minden életképes nép legyflzhetlen! szen nem jövodelimwő. S^t gyakran szeretettel csüng nemzetlflfeén, számira [állítják, logjobb«n bizonyítja az a kö-hódítani iparkodik s miuilen vívmányát]rüímény, hogy ugy a »agy, mint a pele fűzi össze. * kiskereskedő földbirtok után töreknaik.
Különösen nagy mértékben van ez.amit btaonyosan nem tennének ha , . .. . , (igy nálunk. Tapasztalhatjuk ezt a log-! egész jól ki nem jönnének inélíeUfl.
haladna a megismerés, a Indás utjaloJ ^^bbakntíéTTl^alaoeonyabbak-j FöWbirtok^ainknak tohát hozzá kell ámde az érzelem világnak is vannak még- B az oz irányban elért sikerek>zokniok ahhoz a gondulathoz, hogy a tagadhatatlan jogai velőnk szemben, an- szinte meglepők. ^jd&^zőgazdamig épp olyan Qzom,

Az njévre elrendelt népszámlálás, oljr^agy gondot, munkát és »akaréin eg vágjunk győződve: olyképpen be-jkosságot követel, mint akár az ipari, fogja ezt bizonyítani, hogy a legtöbben i kereskedelmi vagy más egyéb üzem. és mer lesznek lepve s még a legnagyobb|hogy az sem járadékellátás, sovinisztáknak is el kell majd ismer- j De a többi gazdasági tereken is niök, hogy a mAkÖdóa e terén szünet száműzni kell a kwhitüséget. értelmeket 0U »nn*k a jeléül tekintjükiállhat bo, ha az tűnnék ki, -hogv most! Szerencsénkre oly kormányunk vau, bogy létünknek erröl a lebdatárót is m>»g-1 msükségképp más téren kell munkához: melynek működése alatt megszűnt ^t^^^l &p«tfhílf\'" " [lógni.\' . \' £ ••\'• "• ------{minden ftöltttlfát l^átotlüg én belát-.
nak is tovább kell fejlődnie, mert - hiszen ez adja meg csak a szellem törekvéseinek az élet melegét.
Az ezen napokban szokatlanul óriási mértékben megnyilatkozott jótékonysági
.»V~~Z\'I~.\' t" fr"^"itJii&cá inőoen nem KgtflArtAntink. nagy
A <1 lAh \' Nemcsak -a megy oV á városi "törvény-[pártharcoktól- Altatni es Sultűnífis~Fpj-
MZ eviorouionoz. hatóságok érkeztek el teljesitőképessé- f lődésünk számára is nemzeti irányban
Vájjon aZ emberi nem. vájjon—algük határához;.nenwwak a középbirto- í kí van jelölve fitlre nem tolható módon nemzetek életének ki ran-e tűzve alkot atijtotta gálgd&inemcsak a. keres*jaz utr~és nomzoti látunk az uj ozred Tiatár, miként az egyénnek ?^ajjon alája j kedelem pangés- nemcsak az ipar ha-\'évre is biztosítottnak látszik, ha min-ran-e vetro a kalatkfttéa da olmuláa, a\'nyatlik, hanoin minden gayilánági tárán identényáiző >Y\'>ry inftkOdik a g^zda fejlődés és Összeomlás természeti törvé-[érezteti magát aa idők kedvezőtlensége i rtgi feladatok me^olUásán Ha .e fela-nyénuk ? V- \\ loly mertékben, bogy még a rövidlátók* jdatok elől nem térünk ki, akkor bátor
A világtörténelem-e kérdésre nem nak is el kell ismerniük, hogy a nem-1 szívvel léphetünk az uj esztendőbe, mert üd kielégítő feleletet. Beszél ugyátt hő-zet összes erejét a gazdásági viszonyok; közreműködésünk által JO&b löiif az,
pékről, melyek -téteztek és sziirepetjaVÍtáBira kell forditanrr::----------*—---i iiilnt a most elmúlt volt.
játszottak, de a melyeknek ma márt A kormány aea-veöákodik a maga] -————
nyomukat sem vagyunk kiipaaak -felfö-\' réweét kvvettfá .iz akcióból—ttogaányut| 17 T 13 T"l V
dözni, a melyek a. mi ■ felfogásunk = ama nem jelentéktelen tártalékokhoz,) _Jttl ft Jb\'R a \' ^ ■"\'J
BH^jjiitegdfciiMwk; eltag^^cU)atgulg-e fnioíyeiiás jabb :óvcíyban gyűjtött —; komolyan, hogy valóban oltűntok,—tel- azámtalaff utakon vezet vl flyROHllt fit Blft- ■—-jesen megsemmisültek ?£ föltevés cllen gángazdaságlioz ; a törvényhatóságok I szór a természet törvénye, mert. az! jóakaró\' előzékenységgel találkoznak aj anyagnak l^kisebb paránya, a min-1 pénzügyi kormányzatnál s minden al- L I djEpg-grfijonck - legkisebb része\' iamj kaloinmal láthatjuk, mint" i&geteszík aj Teazhet eL A népek, melyeket nxi el-1kormány barátsagosabbá alakítaná aL q tűn teknők hUzünk, bizonyosan élnek \\ helyzetet, hogy a depreösipt né érezzük! más népeiben, melyekbe beolvadtak ésloly sulyman. Be a koiíiiáuy tovékeuy- —
• eaak egyediségüket, sajátságukat s en-lsége egyedül .néni teremhet gyümíil-l nek folt tán nyollüket vesztették el.jcsöket. Tta a magan-tqyőkenysug neint"
Ainue az ilyen továiiblétezáa. az ilyenIhalad vele karöltve. Ali -ez fgleg a. ál változás a legjobb esetben csak vi- földbirtokra. l§em ritkán láthatják^]
Nevető gerlék.
- — A XX. -zá-nd el-já". — _ lr n : Hajgató Sándor Kalitkában két kis galamb, Olyan szfipek-, oly kedvesek j Turb^colás az életűk, Mindig viga\'i köszöntenek, Dusüljön más havat-beiet, — -A kis galamb nagyot nevet.
Bennök ^yakr.Ji gyönyörködöm r -Es szinte elbeszélgetek,
nijad bí»n|omék, h \' hü ve yk-ujjad a bal kezelj vihetnek a.kátyúk! /7aveiy>-ujj nélkül is Uradén. Nem iétienélek én akkor I Nem liagynáj te>gic* Má\'rkó Vany te! I)« ku yamosó nem leél eagem Károm eszEeíicti re; nem m>-nníl el átszel! Jól van (lam, doBro )e Marké 1 ■ Várüíha, hol citrAk • teh«ra»pi>k, mézes aza- llürkó keiére "pap-iajtot lett a vén Jula és jói vnk, aibolondi\'tak a f«ríiaml F" elböiSst^T Orvost nem liivtak. Mii»ek az?
Markó kis ideig habóziitt, de aztán megmondta az i.-Mzat,
— Kész ikarra vágtam le. Miért tagadóim ? Hiaz az cnyim volt.
A kttliin.i urax i)s««enezt>>k. Eg^ik dltliösen
mr.
~ Jflttc* bMtéd* Szeget o ott M>rk6 fejébe. .
Csak a kis ujja ne volna ! Vagy a hüreiyk a teme éare pap kelt, n> m doctor. _ Bj]I\'Demáftktp beszélne aneikül! 1 A kéz nem vérzeltHtibbé » maanap már vi-
Hs egíik szt me hiánvoziit-k 7 !... >6?n ÍBtyőreszve itatta Marké a* iatállúba szorult
Begyógyul" a teb anélkül U. Ha pedig nem, moritou vaUinii Hetneiil*, de azt Marito Mm \' " " \' éri ette. Végre is elbocstg tut\'ftk Untaugbob.
Anélkül azoulian n<-m kellene Miíicönak. ! allatokat. Az ujj helye persze mindig jobban, erfc ^gkönyéEben egyik ntj4> »-é ktaidahetné! J sebben dagadt, a színe keke*vörösre *ált, ezt De ha fgyg\'er M ujjnl icrcmUtto an latc p P\'Tn"h,n aem Mtoká. Majd elmúlik.
mit lehet fejlíúe Márké!
Másnap szecskvyá^Sssal voft elfoglalva, nagyon elkeseredcit olt. Azt *<• nézte, bora talál. Vágta, ^aprította tetjes erejebél; nzinte kicsorbult a kés pengéje.
Csak sók ecetet rá.
Márkó kifeszítette mebétés tigy állt briszkén, bátran a aoro ó >bizotUág elé. Meg mosolygott
Mé/egy hintmait ntíié ié Háékt iawpvti Iwze—fel
ordítással -hunjXt vágta magát. Nem todom: ■ __ azfiudékoKán-e, csak véleilenül, ateeska he-
lyett a bBvelyk ujjat találta tGvében. Le is esett a* ujj • ntana «sakngy patakzott a vér Mérké kezefejéböl.
A* ordításra <>**zeszaladtak a hézbelfek. MárkA tebeteUenfil feklidt a ICldön, nyogöt\', jajvatolt, keze vérzett a a has cafatokban lógott a levágott ttj) Velyéa. ~ "-ír--
A megréroOtt á*szonyak jajgattak s kárhoz* tat\'ák Marké UvyeilenséK*t, csak az iSr^g Drftgios ajkán játs/oii vulami «uriyoH mosoly a fia fejét •imogalva, (lormögle:
— Derék gyerek vagy "Márké! Mo«t már
Dohos, fojtó szairn yolt a levegő á kis szotiá-Hn.\' Mar négy napja nem nyitottak ab aket. Megártana a betegnek. A meleg pára vlz-cs»ppekbes rakódott té a tenyérnyi ű>egiáblákon Kint veszettül sivított a szél s néha végig oyar« gall a lerjrdelmes kemeuee kürtőjén.
Az 5reg Jula á kálvha mellett siránkozott, tenyerébe rej\'ve ráncos képel. Drágics Perő volt kötve, bogy szemibet&n3 széfes pantallóta z»ebsbe metyesztve kezeit, szomorúan bámult -ki az ablakot). Nagyon szomor- • kodhatott, mért még a pipája ia kialudt, ami pedig ritkán esik meg vele.
Márkó az ágyban betegen feküdt A végét járhatta már. Egész >e«tn duzzadt, .dagadt voit s kék«Mvórö<es szint öl\'ött. Szeméi kidagadtak s a fájdalomtól éi álmatlanul töltöti éjjelek\'űl egészen * várba borultak. Néha, mikor a fajdalom nagyon elővette, nagyokat nyOgéti, mire Jula meg Drágó Peró feléje fortlu tak, Jula sírt, Üráftos Peré dZ Ur*« utcát néate, Márké pedig a bm< (erg*retidát hátnalia.
Az ajtén kopogtak a a kisbíró jött ha. -—Jó aapot adjon Isten I SonklHom visaouoata kOaaOatéaét.
tűiéig
— Vesse le azt a köteléket! — szólt az orvot — Mi baja a kezének ?
Márkó \' félrebüx\'n a szájéi; csaknem a és vigyorogva viil.fzolt
— Az uijam hiányzik tekinletes ur.
. As orvos nfgvicsgalta* a csonka kezet a merően a legény szemébe nézve kérdezte:
— Mióta ?!
— Tán egy hel\'e, hogy elvesztettem.
— Mivel vágta le f
_ Hserskavágóval, tekintetes ar, Egyik kaioaait"ti gyanakodva közbeszólott. .— Igazat sitolj Hain 1 Véletlenül meUzeitvd le az ujjadat ?
NajtTrKioMa^ "c^rtttk
Zala 1. szám (8. lap.)
mily csudás a nagyvilág, jót, dicsők az emberek • jellem, tiszta érzület A kis galamb nagyot nevet.
§H
Mindnyája testvér, jóbarát, Egyenlőség a jelszavuk ; Válaszfalak már nincsenek!.* "
A tók ledöntik önmagukat;_]
óruetlefiQl fognak kezel, \' A kis galamb nagyot nevet.
Es szinte égnek a honért: Oltára lángol szüntelen ; Buzgón emelni közjavát — Ez lelkesit ma bármiben, Fs hatja át a sziveket. A kis galamb nagyot nevet.
A trónok és a nemzetek Egymást megéri ve, boldogok. EltQnt a vér; nem dul a harciT Nincs ágyú már, nincsen gyilok; A béke nyert örök nevet... A kis galamb nagyot nevet.
Uralkodó plánéta most A „özeretet" liljp LsilhzgSj Nyomán a föld megifjodott.
Simon ttábor ügyvéd maya é« as alulirt nevében megtört szívvel jelenti lelejt betét len neje, illetve nővér, sógornő ée nagynéntnek Simon G borné il Oliei Etelkának lítoo. évi dec. 81-ífc napjának d. o. iél 4 órakor éjeiének 48-ik boldog házasságának 18-ik évébrn szivtaélhOdéa-ben történt gyássoa elhunytat itb. Áldás ée béke lebegjen porai feleli I Fivére Göncz Árpad »•. km posta éa Uv.lanioe\'ia la neje, Fejei*Nálália sógornője, valamint esek gyermekei : Lajoa,
Etelka, NAialJivEmma--és-Gabriella. Q*v.QtSiRfS- W***1 Etta.
* \' 1901 Január hó Nl
Binde. Mihályné. Calgabaejr Antalné. ár. Pabian Zeigraoudeé, Faragó Lajoané, Foriatos Kálmánná, Horváth Jénaené, Horváth Z«eaay Irma ée Böskejerfy h.#.f N-tt«oe)Köblf r Ni a i, Mar zsö Tiborné, Nagy Sandorné, dr. Nagy fereaoné ét leánya, Nfnly Győtgyné, Nyuly JMartaka, Aagere Kezeóné, Segéro fialta ée Kala, Schmídt rii-gyesné, Takioe Jánoané, dr. Taboiy (JyuUn*, Véber" Károlynál Vécney Zsigmondné, Vtrioa Karolta, Wüde Ferencne, Wai«a Jóweíué M
Hinnéd: az éden kert maga, N«m lelsz tövist, nem könnyeket A kis galamb n. gyot nevet.
Nincs férfi-kéz, a mely henyél, Van mgnka, bér, — s mi fölsegít Aldásfa minden gazdagabb, Hullatja azét gyQmö cseit,. , Nincs éhező,\' nem u lehet. A kis galamb nagyot nevel.
S a nök, e töldi angyalok, Miként ti, bájos egyszerűk ; Szorgalmukon a pompa, fény, Jóság, erény az ékszerük^ Mind boldogit, csak áld, szeret. A kis galamb nagyot nevet.
lm, ilyen a müveit * Az éghez oly közel vagyunk, Galambjaim mii szólalok ?— R pOlni bár mi nem tudunk. A kis galamb csak. integet, — Es végül is nagyot nevet.
— llMiaio<*M>U. S i mo ti Gábor Ogywd
neje drcerubrr bo 31-en eibonil N ig ....... *an.
A kiadni! gyá»xjelene-t—»»zwiei-
Lajoané u. Poth-Ö Gábriellé sógornő ée eanek tia Gfíticz níiies. A boldogulinak bQlt tetemeit jan. hó 2-án délután nagy részvét mellett helyes-lék örök nyugalomra. — — ■
A nagykamaaai Takarékpénztár r. t. palota jén gyákzzaazló leng, mely e hatalmas pénsiu* tétet legrégibb é« bo \' tisztviselőjének Daráé Agoaton főkönyvelő halálát hirdeti. A boldogult általánosan ismert, igen népszerű éa közkedvelt egyéniség v városunk aprajának, nagyjának, G a s 11 i bácsija volt. Oarast már hVuu évek során át valami belaö baj kimvsla, mar gyakran állt a sir »aélén, de mindenkor ismét ö-aieazedte magái éa Quasti bácsi barátai éa tUHelőj örömé, e iamel eflMhatla hivatalát. Néhái\'y nap elölt ismét eryba dőlt-és tt*ti ezen védéséitől most végleg megszabadította s hátát. Haláláról, tiiefy a iegezéle»ebb körökben I nagy ré««vétet keltett két gyássje\'fntést kaptauk. Aa egyikei a gyászoló caaled, a macikat a laka* rétpénztár adta ki A—e*aiád yy>«ijelan*Us 1
ö"*vt Daráa Ágostonná az. " TigiMiHid.. Mtrfvrtriri —la H-jái ugy gyttHHt?>-l M"lMna, vim-a, tirm-tina [férj. Vória Eudréné valamin1 vöj**, t •atxer.ei, upy íaz összes rukousag nevélwn fájdalommal lud >lj* telt\'j1 hetetlen szeretett férj\' nek il elve édes »íy-j -ak le»lvérnek Daráé-Porpaci D~rrár\'Ai(oei«>n -i n. kániza-i l <karékpénztár leazvenytársasag t sz -vi» löj"i:«k liOl. évi ji\'jiHr ho 1-en rjjat 11 ] Arakor eleiének tt7-ik, b«!dog h >a •saagántik 33-ik ! ■f^-i égében 1*5 ki ♦a*fiv«-dgatt*at> történt gyászos éí»[ I huny lat slb. Á\'dáa ea b^ke- lengj n a szera\'wti L il\'i lérj 81 áiye h-iuVái felein Vője : Vöröa ijöndre kir alű yé-z. Teelvere* : 6<v. Pirovioh. rKáruiyné.-Baráa Purpácn Dirifft jö tel^ Kroaetz| Janoeué.
A takarekpénxtár «ya»aj«lenteaea következő :t A N \'gykamaxai Takar\'Jipé\'Ztác. ig-ztcatóenga [mély re«z>élt<>l j le»ii( regi bu/g\'> es h& tiaitvi-f irlöjéi.ek D(trxM>porpáci D ira* Águsionnak, le-! v> ki\'ny ele ének 67-ik evében rűv d exauvt-dae itt\'aa I. tvi j iioár liii 1-én tönént ellni ytál N. i Kanireáu, 1SM1. jitmár 2. Atdna éa be«e lengjen purnt leiéit l
S* ti i I -i Janoa r«>H vpn\'lét\'rta a BVi»k»pn* \'! - wllod i inlfj\'io o»a I. hó 2-au 03 evi*>< korában iillíu\'ivi N .y\'K.inúB\'ih.
[ \' —\' N/ll>r.«iei l iNiilal<agak. S ám eze» -4Jri*-t wuaiaag vuli- nai vt-s ii-r-fMte v«ro-
»uilk> an. .
A T h r »a - • K i» rTi\'e n Bitti 8á"d<rr k^szt [litií.yi bamiHia meleti inul íi\'Hk n megji\'Irnte- éa oly itiliKieo, hogy méi( a rHggeli órá^híin ia eaytttt vnlt a lar a-iig, iuelyueá Uölgy-iUiíjni u kö el-i caok val aa i--—^-——---
A nagykahizsai C a si n ó«ban csak, igen kevésen voltak, mit Ián legkevéabbá aa ottvoi* fak sajatilnak, mert a megjelentek igázás pompás mulatságnak voltak reazraaí.
4zlr oda m i óa Művészeti kör. hang ver se nyes estél ye a nagy közönség réaaéröt igen szép latogatottságaiáak örvendett, Aa ea> téiy mtt-ora a kvivetke ó volt: 1. A vólgjirózsa. Herme-löl. Énekelte a térflkar.
2. a] Valse-Sérénnde i a, Sútle Komsntique*-hóU b] Uavotte; a „Vonós Serenade\'-bót. Major I. GyuUiuj. Zongorán előadta Blau Jénoa.
8. Aa es&ni faiyói legendája. Bévly Géaátöl. Szilveszteri melodráma. Előadja a női énekkar.
— — Bartoa Ssidi
— — Sterueuk Zejgmnaá
— • - Bohm Emil
vétett ágyon Markó fel-1meggyilKoluk 7n ui^livm I—
— Bábó Juta — lorilult a k>abir<> a veu asszonyboa — hol a liad ?" Mark ónak irast hoztam.
E<«rsveile, hogy saik a neki beasétt.
— Neked azól az Iráa, Markai 1 Törvénybe I idézni k mirt leváaUd a i\'üv»-l> kujjmiui, bngy kikerülj a katonaaágo1. Becsaptad llarkó az] államot éa katona urukat,
Márké fel-lni akarj a ki»bir<> beszédere, de már nem tudoM caak érleimetlenttl dadogott valamit. Fia helyeit azo ban e eg-1 beozeli az öreg Drágios. Odaállótt a IBrvény embere ele éa rikáoMiló hangon kiabálni kezdett
—■ Hál a fiamért jölt goazpodine kisbíró ? A fiamért, Marköén ? Jól van, nagyon j\'d vaa
e»ye len fiam. Nagyon jó helyen, oumm már el iiem vihetne . A m yák, a gazemberek, rablók — tör ki Dragics Per*.búi a düh — lönkreietieii, Mari 6, Markó, egye<léu gyer-
A\'/, öreg Drág ca kö yezve simoga ta liá vörda lejét, Juta pedig aa agy labáná1 «in.
Diágics Peró iámét bss<eazedie magát éa I fi\'lylatta :
— Var még valamire kisbíró ur ? Talán a \'Márlóra vár? Hej"t~"líJaiyÖ klatnr<i, ember kell j < clti, aki .is én Mirk0m.it el akarja vinni, ukár kiitOnának, a\' ftr rabnak. Kijátsa/n e» a kutya 1 Markn magát a kis Jézust ia I Becsapta mar egts.er ii\'. urakat,, a gazukul,munjeu g<,szpodine kisbíró mondja nekik : Drágic* Mnrkót nem te\'
Vigye, csak vigye el Markót I Nol egy-ki Ufire bei elfogni, mert Drááica Mnrkó megint becsapta
— évOdött a kiabifá\'sl as Öreg -- vigye bal Miért nem viaZi ? Uiexen meg akarják btfniKtnil as én Markomat, bogy a ia)ái ujját lerágln, : Nagy vétek as, goszpodine kisbíró I íialal<>s bUit I Akasszák föl erte a gazembert I lla, ha, ha — | nevetett gúnyosan, rikácsoló hangon, Mai tó leié! lordéivá.\' — Hallod. Márké ? Kina/nek, b\'daliknak a magad ujjAeri . C<ak vinnének l...lls, hé t derék gyerek v«gy ede- fiam, megint beiiiaptad le as államot, meg a katona ur. kai, d* itiég a gcMpodine k|»bíról k I Jébeloek már éried a a aaandárok. Jó helye* litzal le már akkor
oVet.
Drágics Peró nevelett a saját ttéfáfáu ; rá nézett ti rn, Márko is gyengén, hitgyadtati n ueo lyogni próbalr, de n»m aikorlilt neki. Valami vis>z*ta»«ltó ránc kelet\' ezatt a száji szélén, a ml inooi dyi Jeii-n rU, Aztáu hilorduli s Jut fulé és meghalt,
A vén Juta éaDrágles l\'eró znk"gva« borullak s luléinre a egyuzarre liHnj>>rög\'i\'k !
—\' (>M\'S|indi pömihtj I Kegyeimo\'x rslnii I A Ikrábíró keroastel vélett\'magitra és kifordult a Mnblbólr
Melodrámai aaavalat flarmőaium \'
Zongora
4. Bordal. Itj. Bokor József . Kuruefu< fangjá"-ból. Énekelte a ferlikar, ^ K. Metodie, UuluuateiulöL Táos-
Zongora — — — Ünik JEéteroé —^^ -
fWUu-------- \' ——— - S eemeh Zaigatead—
Harmónium — — —. fií\'ihm Emil
6. a) A szívesség. Humoros dal. Suppée Pere nctól.____ .
BJ Olasz " dti. Suppée >Baoaoeió* operett-jéböl. Éneke.le Otlop Imre ur.
7. FirOi ajkú -Zi-p leányka, üa) Janoatnl, Éneke e a vr-gye»i>er.
8. Anyanyelvem. Kn^elab-r^iöl. Előadta a téittlai. _ _
\' bari\'on Uolo —. —" Ridnai Jenő Üarmoniuiu . — — — jjtétnegH
I A mü-or minden egyes pontja nagy taiases ! ben réaxeaűlt; aa előadóknak bőven kijutott a kúzöúaég lümolö\'"VHCiAíból ea e iHinorénébOl. —
Még miliőn az U)év beki\'iazJntőtt. volmt, lánera perdült as ifjú-ág és sz uj v első hal őmját is a legvidam»bb haugu <.tban löbötte.
A Déli V a »u i nagyk<niz»a| lisxtvi-eloi és ezek csaladiagtai—-az-—allomáai étteremben jiittek ö--zf, me y-t ez alkalommal bnngveraeny-tt-remoié aiaki-Oltak át. A műaur rendkívül szö* rakoa\'aió »*e a kövr\'kero volt;—
t. Huuyndi itr t-\'oy. Dwpitrol. Zongorán előadták Csupreghy Henri - né és S * e g li e ő Gezáué.
. T Pirua aj^u Gát I Píl. Eiekelte Kemény Jáimane, Z\'-ngorau kisér\'e Blankenberg G<a.
3; Felolvas is. Tartotta dr. P i 11 i I z Samu. 4. Da\'ok. Eiiek«lte S i e i u e r Miháiyné, zongorán kisér e C « e p.r g h y Heurikne.____
51 HipnotiainusT Uiaiog. Uabanyiiót. tsiöadták i N e u Caroiin es B a u ni Jenő.
6. A cas\'.lxui rzahó törtenete ée Hugó Vik-\' tor eddig i-meretlen „Vasul".c. kupléja. Előadták Blankenberg Ueza, Zeruer Hugó éa bteinberger Viktor.
az előadók mindegyike valóbaukitett magáért éa a k»tlemeaeo »<óraki»*Ntó előadások eröa alapját képekIék a hajna ig tartó kedélyes mblalságr nak, melyen a köve\'kezO hölgyek vettek rós/.i : Hamu Samuné, Bau*n £"z-i, Csepreghy Heu-rikné, Kemény Jánoane, Markó Nándorne, Neu Caroltn, Perger Jóraofoé, Piflitz (lyulflné, Pum-mer Imréné, Hau*clienberger Adoltné, Reiner íren, Skuer A Vej, Margit- éa Elza, Steiner Mi-hftlyhé, hzeaheö Qe/flné ISxombajheljrj Surovy Öézáné, Spiizer A lel éa Wnteilberg Ignaosné.
. — OuayHkoa hlriaphA._ Sopronból Írják : J en n y Al.uiár, fiatal birlapiró, ti a soproni reáliakola VIII. osztályból kimaradni volt .kénytelen, mert Rumi József soproni német nsiuigsagstói párbajra kihivln, moat üsvegy anyjáuuk hkáaiVu enntk saeivoláttáN agyonlőtte magát. A ss»r>no etlen llatal ember rögtün inegtuilt, A a\'lnignzgali\'ival történt aflérja tnég a mu t hónn|iliiin volt, de a asinigazvald a kibivá l nem fogadta il itt\'i ról lévén kiö. E nilatt Jonuy kunarnilt ná í-kólából. K fiatal ember különben tingyon t-xcsi-ttinku* visalh<w> UOntt volt. Az utolsó .[itJl.MmllHU! ia péuat kért ■aegétiy anyjától, a ki num adhatoil neki » a
Huszonnyolcadik évfolyam 2. szám.
Il«(k«all(t| fuwkia-tpektÜMIMI »uep kö»j»-úraMWtu.
A mrk«aaiS<«l nuium lakat iipti\' Ull 4. m. 4—4 4r» Utl
Ida InttiMU 1 lap 1 «a«UcBl rletlrt " nulkaó min<l«n UtlmUj.
Kiadóhivatal: VboshákipaUt: fUtirí tVlip koujv
ZALA
Politikai lap.
»
Megjelenti NAGY-KANIZSAN hetenkint kétszer: vasarnap a csütárlőkín.
ILÓrtUTtH áJÚZ,
Mm <»r»...... Ilit
KitHtm ......S Iimii
MrUUtr fwttter4 10 01 Mr
IÍMm4«m», MOMKiat * m rintnl T*MtkM4k FIMIMI ruta u ij ik«i kwtMW l.uu>4l..
SiraiatotlM UnWk t*»k la « 11,,)
Ml fwínlt*W»k «l. Kim nUl irt M 111 láí
Nagy-Kanizsa. 1901.
Ftlilli uirkiutl: stanlwy Rándar Smfcmttttár*: Mrtm Li^Jm.
Vasárnap, jauu&r 6,
jVIiért nem boldogul a ma- tartom cikkében előforduld tévedéseit meg\' a tanonciskolákban mindent elkövettet,
világosítani és megkísérelni kbiparostár-hogy ezen nyers anyagból valamit lormál-saim hibáit s ezek okait ugy feltárni, amint lásson; de biz ez édes kevés eredményre azok tényleg léteznek. Cikkíró ur csak vezet, mert hiányzik az alapnevelés. Jobb egyik, a rosszabbik lapját vizsgálja az módú családok csak akkor adják meater-A »Zala« egyik számában a magyar Lemnek, elfelojlé azt megfordítani s Így inasnak fiaikat, ha eaéU rossz tanulók é* kisiparosokat bírálgatván, Koczor ur azzal|___. ___„., Ko. Urat nem tehet neveint belötük. F.wkből
gyar kisiparos?
— (Válasz Koczor János ar cikkére.) —
.. ... . i, „ . ... nem is ismerhette meg azt egészen,
vádolja azokat, hogy ame lelt, hogy keni-1 i _ mmprpm SMroé. azután épen nem válik hasznos iparosa |
m^Mk.Ur^ 1|eu, |el>.t ^ hazának, mert az egy-két középiskola^
léstelenés rossz; szives,bbenjölt.k .dqüket ^ r ^ ^ kütfö|di j osz-tályban, melyet valahogyan végesnWk
a kávéházakban ós korcsmákban pohlizá.-I ^ okftl. 3 igy azok h;bftit sCm ;„_ sikerüli, belőjük nevelték rz urhatnámaág
lássál mint lelkat xnemesüő munkáva l ^ kevdsbó ^ „en hibAk utáni vágyakozást ; s igy hiányzik náluk
műhelyeikben Svédeikkel és tanoncokkal • ^ - fcfö ^ 915erveh a munkakedv. Az ilyenek soraiból kerül-
nem törődnek. Ezért nem boldogulpak. í^j; ^ u ^ ^ mtlUtlai a.nek azután Sl a aoclahs agitátorok, tok
Kem érzem ugyan találva „magamat!—.,„„7.r-n-■—■. • \' ■ - —
... . T,V, r . , .. moködéat hibák okait. Koczor ur vádjai által, mert 17 év alatt
agoklák *rcndcB#n ifr-Hnorgalmsuaa dolgozó
mióla Nagy-Kanizsán, mint megyém j Abban egyetórtek Koczor úrral, hogy
munkások és munkaadók közötti jó vi-sőt nem ritkán,
— m.u.u nwMuiFWH, lu^rEui TTT. . , ,7 ..n szonyt megzavarni ; sőt nem ntkán, az, legnagyobb iparoa.váro.ában -Tefeffpedtelir \'^; .párolunk nem elég kérettek ^ \\mmh^om mm vétHrtgek eikövetó^Hl
- én bizony 5—6-szor sem voltam ká-j^t lehet-e ezen ciuMkosu, tudva "Mbirják rá_ kü,önbe„ jó hazafiul érzelmű,
"legszegényebb
|de kiaebb képzettségű iparom Minwniw^-
Véházban. részint azé >, mort nem fartőm hwy hazánkban—csak—cl magamat olyan gavallérnak, hogy otthoni P»"»8zt ós napszámos ember adja mester-P
Jó kávém helyett 6—8-swros álélt rosszait | ftégxe—gyermekfít ;_kik_bizony nagyon j Hogy az ilyen nemzedéktől tsokat várni
igyam "ötíTmásrészt pedig azért, mert nem gyakran a legelemibb képzettségnek is hi-; nem teher, azt bizony könnyű belát ni találok olt magamnak megfelelő szórtto-Tt*" vn°"ai* & \'8en nagy részük még sa- g itt gyökeredzik a magyar ip»r laesu zást, miután én dolgozó ruhában érezem pP novót Sem kópés helyesen leírni. Le-magamat csak ignzán jól ; de azért — ha j het-e az ilyen csemetékből képzett iparos-f. Koczor ur megéBgedt — kötelességemnek j osztályt növelni ?! Az igaz, hogy az állam
fejlődésének az okai tizzteít Koczor ur > Ha ön ismerné a magyar iparosviszonyo-kat, ugy ihb irányban kutatva. bizonyo«an
TÁRCA.
Az Isten gyöngyei.
lés izerencaekiv&Qataikat lMszólag ugy«n a fe- ezeket!\'* Ekkor íeltmaxnáltain néhány gyöngyöt ] tebarati neretet sugallb, de eacaak u*y Uiazott és kerdextem előbb: vájjon nem a saját hibájok Nem veti aseg abtutn * te parancsoluloilnnk; rabolta-c el IölQk ait amit most kívánnak?
—- Meie. — lita; Forgó Vilmos.
Találtam egyes sttáiókaVl", a kik végiggondol* ták Mirukat és jövendfijöket, én hogy mikip tebeinék >jDrtuka( jobbá? Ezeknek is adtam, ba.-csak némtíkép méltóknak Uila\'.lam flket, a gyöo-gyökbftl. Raggal lalálknylam Jamét tnácokka\', • kik táradtak voltak a dorbéroxáslól,# a tik támolyogva léptek, ai uj essiendObe. Délbén és este ismét külBnléta Ukom&kat láttam; iólcieo=
_ örökké szent gondolata: >Szeresd le\'ebarátodal!*
Szájuk kiejtő a kivánaágot, de ssivök nem iu« — dott kNH< Efra a sscskában hagytam a gyöngyöket és tovább vándoroltam. Bementem a jaázakba, a honnan gyertyák vitágn—ragyotoU jkí felém. Még égtek a gyertyák a patarnl. diazi-Mintha colhárfa hangján sxUlane, oly édes-\'tett karácsonyfákon, a gyermekek örüllek neki, ezeliden, íégyan és ttdiiöen hangzóit fel Dávid és én raegkönnyebbalien gondolám; itt bizonyára stájából az ének Isten dicsőségéről, az ö btií- a nagyok is ünnepelnek Téged is dicsőítenek I m&zott emberek tolonglak ai utoákun vidáman
eseaegéröt, és «siei«tír6l, és_az \\jr «riv«nenlaz ui esalendg ajándékáért. Kívánságot eleget bes/élgetve vagy tréiálozvs, egymást csipkedve,
hallgatta az éneket. hallót1 am, de rölad csak kevés iZÖ eiftr, nenrnrvagy-vástéle bolondHfcgokkal eUetve.. Igy, azt
Ekkor belépett bárom SDgyal és letérdelt Téged ünnepellek, hanem pohárcsengés és ká- j gondoláin : ax emberek semmitsem kívánnak, a Irén lépcsőjén. ! bitó italok kösepeito saját magukat dicsőítették, exen a szent Örömnapon nincsen gondolhatjuk
A mikor aztán a dalnok bevégezte a hála* Egyik dicsérte a másikat, ez dicsőítette amazt, a Te számodra, és meg\'ariottam csaknem mind imát az Ur hűséges és szerető gondoskodásáért, Neveltek ös tréfálóztak hangos, harsány kaea-1 a gyöngyöket a három angyal megindultan mondta rá a h*l> jgással, és szólt a zene, táncoltak a párok, ugy lalnját, mire Isten feléjok fordult. \',bogy a azivrk dobogását és a szivek kivánsá-
— Nos, mondjáiok el, miként jártatok a föl- gall nem hallhattam. Eteket a tunyákat is el-dQn ? \' |kerültem, a nélkül, hogy a gyöngy-zacskót
— Urasa, — keidé as egjik angyal sscmo- kinyitottam volna. Kivül láttam-ugyan embere* rusK — címknem épen oly tele hozom viaaza ■ a. ket, a kik epedő pillantásokat vetettek be as __ za.csi^tj mint a bogy volt. |ablakois mert ezek abentlévőket tartották a föld I man ébredtek az uj esztendőre. Sok keserű bura
-«- Hogyan, hát az embereknek oly IfőVós i boldogjainak. De eaek nem aat kívánták, hogy holtam feledést, sok csöndes fájdalomra caöpög-kivánságuk van ? Histen különben nem ez szo-jjobb sorsot érdeme\'jenek ki maguknak, ezek tettein Irt ; sok örömteljes reményt ralóaitának káfa az én földi gyeimekeimnek. hamarosan^ iáját fáradozá^ük nélkül akarák a meg a gyöngyök, sok mélységes sebet fognak be-
Kivánni ugyan kívánnak, csakhogy nem i látszólag jobb sorsot elérni. Am láttam má« hegeszteni De nem hallottam as emberek azá-ngv, mint • hogy neked tetszenék. Végig lép- sokat is; ezek nem beszéltek, ezek csak sóhaj-1 j&búl kívánságot, a mely másoknak üdvét űbaj-kedtem as utcákon, és iűrza\\aroa kiabálást hal- loztak, és gondolták magukban\'. „Bárcsak me- totta volna, kiki saját magitfa gondolt;, ezért lottam, ez voli a barsn as 6 esztendőiül és szIlejt stobécskában ttlhe\'uék, és.Jóllakva kelhet- én is visszahozfnm gyöngyeid egy részét, uj esztendő üdvözlésére. Kölcsönös üdvözlésüket | nék föl as asztaltél, bizony nem Irigyelném I — É* te, kedves hirnökAm, — kérdó aa Ur
Irta: Sr. Siet 3Sr»4 — Megjelent; és kapható Fischel Fülöp könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
Diszos boritókba illzvi> ára 1 korona.
Ekkor megszólalt a m&sodik angyal s
— En földi gyermekeidet házaikban kerestem föl és majd itt, majd ott adtam nekik gyöngyeidből. -Kilestem az álmodókat, megfigyeltem gondolatait asoknak, a akik busán vagy vtdá-
VÖRÖSMARTY
MIHÁLY
életrajza.
4
\\
ry-K»ni«sa, vasárnap
. r
Zala 2. szám (9,-Jap.)
T901. j nuár hrt H
ilálta volna, .hibáinak, igazi
•■ <
kutfor-
ovátbbá szemükre hányja Koczor ur igyar iparosoknak, hogy keveset j&r-küllöldöü, a hol valamit tanulhatni Ezen állítása azonban nem (elei meg lóságnak, meri biztosan tudom, hogy cii ipari munkások egy harmada ma* 7 és dacára annak,—hogy—a — katona-ezettség nagyon megnehezíti az iparos-hosszabb idői: -tölthetni IriiUftl-mert norg a katonasoron át nem nem mindig kaphat kültöldl útlevelet; tedig katona lesz, akkor élete legszebb im évét tényleges szolgálatban kell Miié; ezután pedig minden második m fegyvergyakorlatra Táé kell vonulóin, aégis, ha az emb. r külföldön jár igen magyar ipari munkással találkozik. 3 mondhatom, hogy a kü földön sze-r Is a magyar muiik§sí. mert el van
Abban TTonzor immlf *gaza,
hogy a magyar kisiparos háromszoros árt fizettet a magyar közönséggel, ízléstelen kivitelű rosz munkáért. Nagyon meg volnánk mi± magyar kisiparosok elégedve, ha csak annyit kaphatnánk höni készítményeinkért, mennyit a kül földi kap a legtöbbször, csupán nagy zásihóbortbál jobbnak tartott, külföldi
a munkaidőt, minden alapot nélkülöz. Talán a régi jobb időkben még lelúttetfc volna ilyen vádat ^ emelni a magyar kisiparoíosziály ellen, mikor móg az élvezéseknek is áldozhatott\'valamiorikét keresetéből és mikor móg kisebb városokban is voltak iparos klubbok. Iparos clubbok ma már csak uagj\'ijbb városokban vannak, — Ea ha van közöttünk,
evártmánvokért. Nem volnánk olyan . ■ „% „.,•., L , . . . ,
ngoeénvoL ua nonAonnénk minduntalan modjuban van ^ éw . H/iOrilHuziat
oiogonyoK of^nnrajionnonc minuunuuuit-t gggí abban, hogy itt-ott a korcsmában
hátralékban azon nagy kötelezettségek I gy kávóházbaa töltse szabadi-lejének
rendezésével, melyeta*áUamtör vények |y ggg^ vajjon mié,t no tehUlié?!
rónak ránk. A magyar közönség, nem L^ ^ hiazemrliagy ozen Ueiyi(íógek
olyan nagylelkű, hogy honfi-társait oly ,,, , ,,
., í arra valók, hogy ellátogasson oda-az,
modon tafnogassa, de meg a nagykő- . , ,
, . . r ii- 1 „i kinek erre kedve szottyan, hiszen az
zönsegben is hiányzik a kellő ismeret. ■ ,, *
\'jött tartózkodás nem kizárólagos prtvi-
| legiuma az úgynevezett uraknak, illetve
melylyel meg tudja birálni az ipartermékek minőségét, valamint a szükséges , „,,»»,•.,, ,
, ,, , n__• ia provízión élősködőfcnek, hanem azok-
hazanas neveles ahhoz,»hogy akkor is, \\ . . - ; —
,, . , _ „» i nak is joguk van hozzá, kik a íacasaío
, magyar terméket vegyen, ha az vélet- J ,p ■-.......... - : V ..... ■ • ■•
mn, hogy meg inttidön-
tLLinm tomM^Hfr n lyorsahtí = kültálJ}n6l SMt> La tisztelt^ezorni^^^^^-?^aku^ lkához szükséges kézügyességet é- fo--J - körül. _ neS^^^^ ^n hogy azntan jó
íkat elsajátítani, mint pl. a német . , „ . , 6 • -i • „ kedvvol dolgozhassanak tovább.
. i is kell az egesz ország viszonyait vizs-j . . . r •■■• itta. Mire különben már az itthon. q. _ városunkbaIli N..Kanizsáh Hogy pedig Magyarország a gaval-
zelt forcirozott munka kényszeríti a ,g meg^fiBÖdhet hog- a lérok ors^ga és hogy minden befende-
y»rmpnkáat Külföldi lártózkodáso^ ^ j_u1l.ÜL LoIÍuIlU iiutuJul.. L1L ...... ö n gazdrt^i^....... Ii ~
rncnar egyszer barnulta* meg eHgtm
nálunknál sem nem tanulfcabbak, sem megfelelően van megalkotva ; továbbá,
let munkástársHim munkaközben. AI
letek eokkal komótosabbak, de meg j __ M ■ , v .. , ,. . , , ,, ., - .--r
aenek Hdt ktoyszentve, hogy magU. • mógia könnyebben bob ,|üvüdeleimuel isndelkező szegény ipavalamin nagyon mivel arány-11 , 1
.kényelmes munkával ia képesek m>- \',y>1g nl1\' n ""gy ttie vű h»zafia0 ^oc uicillcLL s/óiakozhat, arról az jpa-
nak tisztességes megélhetést biztosítani. PártfoSá8 kellettéiig vagyunk képesek xososztály éppenséggel úem tehet. Ezen
jnem takarékosabbak, sem pedig nem hogy a nyilvános helyiségekben a kevés itevékenyebbek, mégis könnyebben bot jüv(ideiemmel rendel dogulhatnak; sőt még meg is gazda rososztály is csak 6-—6QQ percent fize-
-tiaztességeseii-jnegélnL—Igy-áll tisztelt Koczor ur !
| ne segíteni. Majd ha a mi viszonyaink
1 Ott rendezve vau már ré«{ a üiünká-
ügye ós így első sorban magának ._____[__
ssltftj nem \'■fjj^jftlfr\'Wfc- a véraa\'j Akoa—vad,—hogy a magyar iparos xs ugy lesznekréndozve, mint külföldön
ejt^kén, ttiirt niitnik.- * korcsmában és kávéházban dőzsöltél k i- a többi nyugati államban, akkor
£f öly ?Wí>je voltai az ember; ő nézetet. Mág leutplumokbau a\'jókat é3 goüö-
uak. mi jelenleul valód van neked? szakat egym&s melleit láttam,.; az egyik (zajból
— A mit mondtál,, az m<r teljesiivo is van
mert én veled vofism I uiMdno; de még nem mondottad, meg, hogV iiovt I«tt a többi gyöngy- Beszélj erről latint véreidnek.
— ~En, tíraiq. szőtt a harmadik angyal, —i őszinte imát, a másikból a feíebarál gunyolá-át Qreaeo botiam vissza a zacskót. } .• balloit%m. Az asszQuyük a i"in"« ruiiakn\'il be—
— E«l nagy OrOmael hftilotit, — szólt a jo rzélgettek, a lérfiak pedig a helyett, bogy a« —i ■ ■ --
tn elégeSrtteirnronolygotr, rbtszetrnmjnaeni\'ú- imák\'SnyTfi\'é* hí^teK\' völny Tégyó piTlantflsokatT,^"^ E\'\'Pen akartam hagyni as utols lemp-> M^tán máf tudatban volt annak, boA : vétették a« aasüunyokra, Ai áhítatosak imájából \'°nv.t, erKor meglát am egy leánykát, a kr te, hírt hoannd az angyal. „V akartam kívánságaikat és érzelmeiket kihOve- jUr,tin ési Atyá n olyannak alkottat, mint augyar
— Uram, — sz4|t emez, — egészen máské&l iye<ui. Egye-ek hamarosan lemorznoliák a Te \' "d e«y|kél> \'egazebb kedvenceidbe-. v» t bason-tett a gyöngyöket fel használnom, mint a bogy neved dic*éretér0í és a T« n««APnH ntfini va-\' SŰaegfS "agy kék a^emwvel kéráoleg te-idoltftm^Én a te házxidba mentem, ott keresr gyódásról szóló szavakat és csak akkor néztek k\'ntett a gyermek a* ég felé, és mintha "téged i tel "ai emherekei. illőbb olyan templomokat fel kéróen hozzád, mikor azt mondtak: „Min-,luaK"dat volna. benaö-égea Malmában Ütem; a nwiyek csaknem Ores-k voltak ; ám dennapi kenyerünket add meg nekünk ma", te- melét^u, annyi hittel cs tisz a &rti.tlan»ftgá-kik ott beim voltak, azok áhítatosan Imád- hát csak a maguk testi szükségletéért imádkáz. | ban BZIn,e megdic-óülten oly magaszto.-ian imád* Etek é» örömmel dicsőítettek Téged, mind- nak. mások e nzavak fölön is halk mormoláíxal k,,10lt. b"8T \'e sem tudtíin v-nii r U szemeitiának kellett adnom a gyöngynél De végiglutotlak és es«k afcb«r melegedett^-fftl-né---4jnet- Suk o-odálkoaó tekintet irányult f j", aé nnvire megijedtem, a mikor aztán art lát- miképp hangjuk, mikor azt mondották: >£< bo-iö axt nem ériette, és az-.reteite jea áhítattal ii, hogy még mennyi hatalmas Umplomot k»ll csasd meg a mi bűneinket 1, azonban mindjárt1 8ZÓ1 imájából hozzád. Eőbb mindkél szülője, tlátogatn:m, mert ezek i* tömve voltak, em- Jeejtették hangjukat, midin folytatiák: »v;tlamint rokonai és ját zótá sai boldogságáért imadko* rekkel — szerettem volna, ha több gyöngyöm mi is megbocsátunk az elienttnk vétkezőknek...»f*ott> valamennyi emherert, a ki jo t volna. Föltettem mag<mban, huny csak an- Ismét inás >k, és bizonyára ezek voltak a jobbak éa derék euymásnak .jót akiir. Valamennyi I gondosabban logom megbírálni őket. A lel* slent buígalommal* ismételgették r »Es ne vigy szamára kerte aldasodat a maga számara
pásztorinál kezdtem 6» már benyoltam minket a kísérteibe,éa én c»*k tovább fi- nem volt alvánsána. De én, mélyen megindulva zacskóba; de csakhamar abbahagytam ezándé-1 gyeltcm az intadkozókra. A legtöbben csak eien hüségea hr, eme szilárd bizalom lattára, maU Óly azavakat mondott, a melyeket a lie-Uapni akarnak tőled, de ök maguk megtagadják akanam neki tartniit ezt éi az 5 ártaijan-nek mondott, de a melyéket én sohasem hal< | azt, a mit te kiváosz tölttk. Így aztán itt is OHak a4tSa\' ók zavartalan megeiégedett-egét, csendes Ham Tőled, Az embereket a sprint kü önböz-J kevés gyöngyöt használhattam lel. As Igazin jó boldogságát és mind a gyöngyöt, a mi még a ie meg, bogy mily loraéban gyilntkozik meg] emberek azonban nem méntek el üres kézzel^ tacskómban voltj. odadobtam neki, valamennyi benned való hiúk, bár iránUd való sze-1 Bsbár sok kifogásolni való vólt ia rajtuk Sn ember számira, liiket imájába befoglalt és légin-tetdk egyealö, Elhagytam a szószéket, adtam nekik gyöhgyöt. Te Mindenható, látod a kabb az ö számára, a ki maga nem kivéot melyen jl hi\'szönnk állott és a temp- megajándekozottahnt, add me& nekik, a mit rá- semmit I
rt, melyben, ng\'y láttám, mindenki osztotta az [jók nézve ttdvkuzónak tartasz! 1 Erre a két másik angyal megcsókolta társát
ötvös Károly munkái, Butim, Illatok világa.
Megrendelhető és kapható
F i s c h e 1 Fülöp könyv keres kedósóben
H1 RV-Kamx«úi vasárnap
Zala 8. szám (S." lap.)
IDŐI január M 9-An
mi ia könnyebben megélhetünk és nem lesz annyi panasz. —
5deg kell\' a províziót szüntetni
kenyeret és sört is ideértve — 46—50 pfeningért. Ha nálunk ugy akar ebédelni, ;jegy koronával nem képé? kifizetni
azé legyén a haszon, aki megkeresi és t Mert hát nálunk minden szabad. Sőt megérdemli. „Mindjárt olcsóbb lesz min- -bizton állíthatom, hogy még Párisban den A mostani vi <zonyok^0z0tt a -ter-| t3 olcsóbban élhet a munkás ember,
rnelo is csak tengődik, mert a sok nyerészkedő lenyomja a termények I
mint hazánk bármely kisebb városában.
— Hi>xuSk8U katonák. A ce. és kir. 48-ik gyalogezred két legény* for-ditott hálát újév reggelén a katonai étetnek. Alföldi István temesvári illetőségű 23 éves őrvezető az egyik, Borioi Pál baksai\' illetőségű 21 éves közlegény a másik. Alföldi tanult, intelligens ember, aki azonban igen hányi vetett életmódot foly-tátott és egy ízben már Öngyilkossági ki*
Tfülflnhan kfta7.ftnfityfr.ftl \'tartoznak tafoj-—. . .. Q . _H
ÍM , , , r E .. T. . , . , . , . . sérletet is tett. Borsos egyszerű parasztié*
szedik be a hasznot A to- telt Koczor urnák azért, hogy irántunk j ak]( blZ0ny03lc Aifdldi birt rt) hogy
azután mégis„ méreg drágánjérdeklődni szives volt;, s igy módotUjg^ minden subofcköBCióL
árát: ők
gj\'asztó muwu wnw awTa w«»8»|niJBi>Bwiui B t teledve mmden suDomqacio^_jgere meg
kénytelen szükségleteit beszerezni.Szó-1 nyújtott nekünk arra, -1}Ogy a magunk jsaökjék. Aí egyenruha azonban nagyon
val gavallérok és rendetlenek vag yunk-l dplgait a nagyközönséggel mogismer- megnehezíti a szökést, a civilben utazók-
szeretjük a külső Tényt- fezen állapotot telhessük; sőt nagy hálára kötelezne ««k pedig pénz kell. Mindezekről gondos-
megsjíni-.tntm" első sorban a népnevelés bennünket, ha ezentúl is szives leiínej <4y íWn hogy egy ezer
... r % . . i . « , » • v. , . . koronát tartalmazó hivatalos pénzes Jeve-
l eladat a ; ugy neveljük az uj géneraUut-1 viszonyainkat figyelemmel kiserm ósk^ n telyet, hogy a püstára adolt Volna
bogv az takarékos,, egyszerű és okos j midőn azt jónak látja, megbeszélés- tár- asztalfiókjába helyezett el. Még mio.\'
legyen. Csakhogy ehhez előbb szülőket | gyává tenni lótt hajnalodott volna Alföldi és Borsós
rés tanítókat kettese nevelnünk. Fájda- [: Kagy-Kanízsa, IÍFOO. december 80. |-*«Mgjl4k nyugvóhelyüket; -polgári ruhá-
^ X Torrna Lajos \'
- j
"Niilünk á legszegényebb. kisiparos j
is Uiiayolib gavallér, liogy sem megszólítsa a pin»ér(, ha ez neki csak félig töltve hozza tóWe poharát. Hsr.pedig akad egy ilyen nem gavallér emljer,
akkor meg a pincér, különösen pedig i — Kluevf»*« Az iifawig-ügvi a; vendéglős gavalléros érzülete lesz
EIREK.
j«kaí magukkal vive, elmenyk a~Sál. temető, melletti vasúti hid alá és qU ruhát, cseréltek. Egyenruhájukat oMal fegyvereiket ott vissza hagyva, az állomásra mentek\' és a Trieszt felé menő vonattal elutaztak- A szökevényeket természetesen erélyesen nyomozzák, de eddig eredmény-teleíiíil. Alföldi az ellopott ezer korona
megsértve Ezért nem boldogulunk.
Nem igy van ez a külföldön, ott rendezve van -a szegény ember viszonya IS
Fre f i a g"Űét* ieiegyeri^ásbirága^^teíek-jfthnatan pénzzel nenany ua^ig valOszmtt könyvvezetőt, j.4enlég:í alkalmazása he yen a vigan lesz, aztán pedig előreláthatólag golyót, a IX. fizetési osztály 3-rk fokozatába telekkönyv- fog röpíteni a fejébe és bizonyára Ugyanezt
Vezetővé nevezte ki. ____________________: fogja tanácsolni bajtársának U.
J«>gf»í». Vimi Ngarior járási ma- —
gyar kir.
■■1 állatorvos Csáktornyán eljegyezte\' ~ TA«»«k*r s»j*t
^bmnnynlhqtja ki > U « c h frzsat-hrwaobán yái földbirtokos^Wj-^"Tviw a. Vurtunarty:wobor javára Ssyl-
ea "em
egyik drnber á
. = s R^g- - mral -Hamalku kisasszonyt--—"—-- - „ veszter e»tö szi.ui gKfeáástó BgybéllülttU VöW*-— -
masikat: Ft. NeóTetor- D arlz Ágostont a ítne,J
szág(>an egv Tlter sör ára 20 pfening nizs^i t..k»rekpön.tar r. i.jánuar hól-ét, el huny tf^ Maraköznek Kerzsek AaUlvendég.
• tilh\'nj\' rlflj^t n ■■■■■. i■ ■ ,| lmlj „Mrtli \' T"!< " ^ ^T.l\'J!! ^^^
aumia j;.j. ,...^ _ __ J. ; i aonytan l^\'ialt»k helyet a ne*Wér«n,Jtofy csak
agy hemzsegett a sok kíváncsi ember. — Fái 8
őrtíkot felgönjglt ■ Tgngöpy, ja mcjqelent
iiiilmik 4H fillér yngy\'m l-ül,ll.l,
.... - . A Ecsfitöctökön deiu\'án örök nyugalomra. kétszerese, de ennek is fele hab. a tálüato£ Ico-iorakai
ige^- jól megebédel s ^^Weu j^P^mön^, .Ja fc pjea Wj^eg
■ - \' \' plébnnosa, aki Vörösmarty méltatásarai gyönyörű
\'elnöki megnyitót tartott és lángra gyolMztott< a
egy munkás
tetet — fizptan N e na e s Jóttel tanitó, a S«rt«atot
í férjnek és apának
mindeket orcáján é« vahmennyi egKea!akó,-a kii Tinks és Bandi — edés jő apánknakl1— —re. _ , L —-= - . .
ezt I. . Ml., hangosan örömrepeave kiiltá: Haile-1 Pon.ratz J^kab á, Jnloa. - ,.tni«A HHvözlM kózgaaégben a Vörö»mariy-kultu«a jrtnti szere-
lujah! i a jó barátnak
Mert az éti hirnök Itten áldását Tálóban
gyflnjBrftjn h«"«"illi> 1«L ______^
A* Di pedig intet. ÉU ime, a gvermek legott i-^ Tis/tviaelö társult — a felejthetetlen iá ott altun trórnsi Tnrftett-ugy a -hogy^steir^\'ked* .tiirw é<f tt\'rátnnknak \' venc* » :iig»p\'pwb«» tana <n, alany sztyény-tj— Jozifovie csattá ^- a jő «oniB«5án^k ;
Helen és gyermekei — Isten veled ;
. A nagykanizsai takarékpénztár - ügybuzgó SMval\'a el határi aminőt a Szózat
UíJlt.iselgjének; — — ■■|»*«d«B»l. - EUu n kezdetét vette a tehet-
. L I __\' * t nAnno na flitw. a Hi ntl inanL* L- o Étini amaflAaa
-••erény-
léggel é* ragyogva mrgeléiredettségebeti.
— A mii le * gyermeknek kivinal, —sz. lt ar ■ Ur, — ax annyi boldogság,; a .mannyi a löld-m i el 8 ni fer. A* ki a földön jáijá utjxit, az nem | teheti mindir gondok .nélkül, mindig megelég*--detíiífv és nett \'P\'fieE irSUi boldog. Hogy gazdag á dásódat valóra válisam, magamboz retteni | elhelyezve, mind-megannyi a szeretet, a barátság Ct. Csa< igy leszen mindig isten telő o* jó . és I és a tisztelet jeléöl.
-Maii, c*a" igT maradhat ment a fgldj s^enve- j____— isaret Eaill N*gy Uaalnáa. Mist
desektnl és lötói vágyaktól és igy tarthatja csak j örömmé\' értesülünk a világhírű, belga hegedtl-ro.eg aavariaUnul valamennyi ember iránt sze- művész 7> a uret Emil január hó végén váró- , ret tót sunkban hangversenyt szándékozik rendezni,
És az angyalok örültek uj társuknak és ma- melyre már most [elhívjuk közönség figyelmét, guk közé vették öt, ez padig boldog, "végtelenül Snuret a jelenlegi hegedttmüvészek sorában a boldog voh a úszta béke omágában. ^ legelső helyet foglalja el é* elragadó játékával
Csengőn hangzott lel a dicsérő ének, a me-\'; mindenül\' ext&\'isbs hozta a közönséget, lyet valamennyi «ngysl ,egyszerre énekelt, aj- _ Kö»By«léa. A kis kanizsai jongiak Isten kiválasztottjai és nagy vo.t az polgftri olvasókö r január 6 án d u. öiöm aa étben. g órakor közgyűlést tart. A közgyűlés tárgyso-
roza<a ; t. Pénztári számvizsgálat 2. Tisztújítás.
séges es Qgy\'cs dilettánsoknak a arini előadása. ü" vKutrlúpredikaciók* 1 felvonásos vígjátékot adták, lar.uftigot t^ve oly nagyfokú tudásról, intelligenciáról és igyekvéarőt, amely gyönyörrel töltött el mindenkit. A szereplők közül két szép Andráabé növér- K el e 0 1« a K e 1 e G y-ö r g y Lk e Tfi i, oly routinnal és müvéa<iesen adták a kuktit prédikáló leleseget, hogy percekig tartó tapsvihar;
A aztlai éjszaki »zél fölébreszté az álmadoxót a ki minden a fényt *a ragyogást látta. A kemény márvány, a melyre a fejét a hajtotta to!\', hideg vaja, midőn égő ajkait reá uorí-totra.
- Vájjon jutott e ennek a férlianak is az &l-dásihoió gyöngyökből ? *
Hslkan, gondolatokba. merQlve ós panasz nélkül hagyta el — kis leánya sírját.
Béla és \'Jankó — Szeretett Gn«zti bácsinak Haéhgraber Károly né és Matosek tiszteletek jeléül. "____
Öery Szabó Jenő ás neje. . —-tt*— .. -„• .. - .- „ .. . - ... .
Azonkívül töfcb felirat nélkül, koszorú volt k°MPeUe. " f^f ^ T* i m « l .
akasztani. Ennivaló volt K e 1 e Q l g a k. a. ét
ugy o, valamint h többi szereplő hölgyek igazán
megérdemelték a szép csokrokat. A iérfi-szereplők
kO/.ül Pollik Bátnát (Gyöngyös Márton Qgy«
véd) és Nemes József (Feles Mihály) váltak ki.
Ezután kiürítették a termet és kezdetét vette a
hajnalig tartó tánc, melyben a négyest 36 pár
.táncolta. — Érdekes volt pont 12 órakor K .el e
György jegyzőnek, a híres Rucza-királynak a
feíköazöntöje. [S- Z1
— ítélet a pécsi bsrhamlaltii iigy» ben. A pécsi* Eogel\'cég borhamisítási ügyében a belügyminiszter most hozta meg Ítéletét. A Ruduay Bela főkapitány által kimondott másod-iuku ítéletet vette revízió alá s a főkapitányi Ítélet megváltoztatásával Engel Mihályt három
heti—fogságra_és négyszáz kora na peuzhiln*
tetéere ítélte. A iogaágbttnUtés pénabümetásre nem változtatható. Ilélatileg kimoudotta továbbá a belügyminiszter, hogy|n vizsgálat képező nagymennyiségű bar- megsemraisitendö. A fogságra ítélt Engel Mihály hnaamosabb idő dta egy auMtriai szanatóriumban tartózkodik.
— Sajtóhiba: A lapunk mult szá-mában közölt vers második sora igy oh vasandó-t ^
„Oly szépek, olyan kedvesek.\'" S a harmadik stróí&ban: -A fök ledönték önmaguka t helyett " „A fök ledönték Önmaguk."
Kincses Kalendárium 1901. évre.
KeniénykOtíabon 2 korona, vássonkOtésben 3 korona, bőrkötésben 4 korona Í0 Hll.—
jfCa.pfia.tdi
U FISCHEL FÜLÖP könyvkereskedésében n
■ - * : T7a.oyS.ii n fM&dft.
J
f-Kanizsa. vasárnap
Zala 2. s*ám (4. lap.)
Klratoli ptetakaoL Vakmerő rabiig vesszük Stóládrél. December 30-án tat óra Újban a Karad ea Szólád-kősót t dő postakocsit ismeretlen tettesek k irata a postakocsis annyira össse-vissar ták, bogy életbenmarad ssáboz alig van r. A rablók a köHsei határban támadták kocáit, asemben egy lakmiah épülettel, dulakodás helye ós a bő vérnyomok ák. A gonosztevők valósainBleg abban a a épületben meghúzódva várták a t_ kocáit itán a kocsist ártalmatlanná tellek, feltör-péelfeládat, onnan mintegy 400 korona i postautalványt vittek el és megszöktek.
■síi—ÍMbBBBI WSm
ak oszwnszertfteg vitték tovább tőttsei pósta épülete előtt : axntán észre a rablást.
t erliüket
— Eser é« eaer embernek ad lék vissza már elvesztettnek hitt egésssegüket a Paerholer J. vértisztlló labdacsai, me yek olyaa betegsé* geknél is segitettez, melyeknél m is azer mtr ne n használhatott. 9—20
— A sébssiersés.ais^kttanyltéss. A magyar kor.uany ismét o\'y i ítózsedóst tett, a m«ly nagy mértékben hasznára vilik a kereskedelemnek és iparnsk, valamint a nagyfogyasztó közönségnek is. Lukács Láatló pénzügyminiszter ugyaaiz meggyőződvén arról, hogy a sóóesser« sés terén, az idOszertot iená ló bonyodalmas és nehézkes viazonyok reformra sz>ru nak. a Ba-
nai ré.ivAny.
1900 január hó 6-ín it{f>itai-
ftíbr. 17-ig P ictá\'n, a nsgy read tglő ben vasárnaponként
gazdasági tafolyamot
rendű, a mtlyiak terv»«*te a követksső:
I. 1901. j ta. 23 án Tus Aital Up rtctai vincellér isko ai igazgató előadtsa d. u. 2 — 4 óráig: az amarikai alaa^oiip» irtetése, anya* telep ik kezelete, a sima és gyöterea vesszők iteútésé, (ásajtások készítése atb. :
II. 19\'Jl. lan: 47 en d. u. 2—3 Aráig Pé t erf f y JJ«af gud. sziktaoitó elóidiss; á rétek és tejelők ápolásáról ;
III. 1001. .j«a.,.-W>étt A E1—t ót. Wi a k I er Jótssf korarvoi elöldisá : At emberek egészségének feutartást és védekezések a járványos baotalssakoál ;
IV. 1901 fibr. hl 2-án d. u. 2 -4 óráig Tus Antal előadása : védekezések a szólőbetag-aégekkól szemben síb.;
V. 1901. fibr. 3-áb d. u. 2—3 óráigCz a kő Bá a gazd. taniatéa*ti tanár előadása : a trágyáról ós a trá^yskezelésröl;
VI. 1901. febr. 3 áa d. u. 3— i Stankovils Jtaot gzzl. taatuléseti eniiJiíA htsi 4lattiat ukdímXüy-iiísi, nős tekintettel a hizlalásra;
VII. 1931. ftsbr. 10 én d. u i -3 Ct»k<é-Bili tanár.el-5xdtsz : a vetőről,
éráig tanár kilő-
érai-_ • -ve-
társaságot megbízta azzal, bogy a «óvásárló ke megá loltak. Itt reskedök gyors és etőngfos kiszolgálásairól gon-As eszméletlen I d >skbdiék, valamint hogy az_ Ipari beszerezését riban lévő kocsist a kőttsei orvos rögtön j ia minde\'iképsn megkönnyítse. As egész ország-S alá vette, míg a vakmerő rablók ellen aj bán műiden kereskedőnek sok baja volt eddig lőraég a legeréíyesebb nyomozást índi- a só vásárlással éa azért kétségtelen, b»gy á ta-
I lános örömmel kell üdvo-.ö ni a miniszternek - Oaekttedt Kréai színművésznő, kedves ezt az igazan \'gyaksrla\'ias intézkedésit, ok az qj év első nspj tin városunkban idő- — Ktthdgéa, rekrdixéc ellen p Íratlan — Megemlítésre méltónak tartjuk azon si- ««r » Rétby-téle pem-rtelü-cukorks mily a
it,. melyeket Zomborbán utói*. felléptéivé. Í.J ^S^BírS2LÖÍ#3J3 »«. A- „Zombor és Vidéke* december SO-iki j elismerik, hogy e kitűnő alkatrészekből\' készített iából idézünk. A .Koldusdiák* előadását • cukorka a gyomort nem rontja és köhögés nak mondja • azután pedig liMúikrél igy Hkséb ég ellcii-atWeéee---b.iawii\'K V*i«4i •Kárpótlást éa vigaszt az előadók tömérHek! minőségben mindesett *M>a\'ó dobol mkiat apjUsir.1
r~ , . t, _ . ^ívifiterert a ké^zt\'őaél, Relhy Biia gyógyszer- usra ;
Ién * u,n\'m*»*rt ezakTS nucksedtl^^ R CtahéT j vill. 19J1. f,hr. lűés d. « 3-4
gyöuySrü és p r e o í a énekében te- _ Legjobb orvosáig. Mindazok, kik s".t a u k o v 11 s Ján ú tanár elösdisa lok, ki legkevésbé sem befolyásoltatta magát gyomorbaj, étvágytalanság; rosss em)sztéa, m^i-; általaink egészségének fentártásáról; msemble mentheterten rosszasáfta áltaU. fájdalmak, kóbka,.vérszegénység, idagea lejlAjástj— IX. i^>t. tőbr. 17-éa d. u. 2—3 óráig k ^Szultán\'-ról igy Irt .A fékevesztett és ^n "envednek, haszhá\'ják • világhírt Pserho-jcz aK ó B»l» tanár előidási : vetötoPiók cál.
;.,.,..,.......i.n.n.i;. ,.,.1 n .........Iitrtnrr^" értisstHó labdaeeokat, melyek ta|j isen ár.^^fa bérandszése ésáimmetek más veUSfor-
u>b maga mnlattsNsára grmdt.ló auHeuibteborp7|m>lUnQk gyorfctn á< gj^ósa^Juggi^^^
pMU\'I^B\'lIiAaűtleailMii kWáiO alaki-J legslsörendú öfvo^k álUl aján tataak. Hasznos] i, mint Szelim szultán. Talán sohaaem esen-. szolgalatot vélünk tenni\' t.; olvasóinknak- ha e t hangja oly tisztán, oly szépen, mint ez al-1 kitttoő azért b. figyelmükbe ajánlja *. 1 tekeres,
lommal. A .Gzeietlek Ruxsláuelum" kasdeUl ")^." 15 ^^ #
, " , , . ^ . előzetes beküldese után I tekercset 1.25 trtert, |
p valcert oly olvadozóan, s annyi érzéssel j2 tekerc,et a.30 Írtért, 3 tekercset 3.35 Írtért] ékelte, bogy viharos taps jutalmazta_m
(adását." 1 Bécs, I. Bi\'igerslrasse 15.
A >Gésák<-ról igy ir: \'Mimóaa poétikus aze«l _._Z*
iDeben Umef uaeisaiH Irént, ezt a kitűnő | I ital művésznőt láttuk, kf mioden egyéa tellép—j jjjesf £f tudta vivnl a közönség osztatlan tet-léaét. Most is oty gyöujörüen énekelt, briliáns Bűvészete, temek ének technikája összes quali-luwif ragyogtatva, főleg a Békéliyel (japán 1VI ér tiszt) való megindító jelenésébea, hogy nyílt zineo is többször viharos tetazést aratott e retek, érzésteli előadásával könyekig indította neg a búcsúzást hangulatban levő közönséget.*
----á regény vége. Kol\'ai Vidoa Dániel, a
iSzős hadsereg daliás huszárhadnagya Arádon )eleazereletl az oltani azin\'ársnlat primadonnáiba, Felhő Rózsikába, akit aatán oltárhoz veri WteU. Eaküvö utáo a fiatal (érj lemondott tiszti rangjáról s Leyds traossváli diplomáciai ügyvi-vóqél szolgálatra jele .tkezvén, a bárok soraiban vitézül küzdött a csak Johannesburg éa Pretóría elfoglalása s a rendszeres háború befejezése utia tért vissza Mersére, ahol most családjai körében időzik^. Idí^tÉén a magára hagyott-menyecske hűtlen elhagyás czimén megindította a válópert Transzválban vitézkedő férje ellen a azt meg ia nyervén, a biróaag \'jogérvényesen kimondta a fiatal hazasok el tálasát.
kólőtas tekintittel a gyonalr-
óráig házi
gmia ,, .". ,:-
X. 1931. íabc; tj.-í i d. it. 3-4 óráig S t i át i/i c s f 11 > < 111 tr ei i iJ t<a : i jdeci • zd«ik rz;jiyj( o i it i oitn, ítliii lezukeael * tjrtjjííttrj^;
A tin\'jlfiu htUjitztt in^yjui. Stirgalini-iat iiiiijiűt ta iiü,.^ t z 11s .tdsjiaz ln_«uez tgysj ki imiA~ - - *
FerZéeeit* az egitr\'vtd tt tatsaiiginsebb \' kó-zániagj arrj, ttigyezn gizdtsiji tiaimyujt
\\
— Eletveszélies tstangts A Diák-Ott-1 hon javára rendezett sorsjáték k rakatai előtt, ] Erzsébet körot 34«ík síim, ezer és ezer ember áU és nem talál megfelelő szavakat a , kiállított nyeremények nagyszerűségének ecsetelésre. Itt gyémántok, rubinok, -gyöngyök vakítják as ember | szemét, melyek minded hölgynek szivét, hs még I oly előkelő is, haogosabban dobogtatják. A tolon-1 (áa oly n^gy. bogy a forgalom teljesén szünetel ás a readflráégack kellett—kőzbelépui, mert Iy tolongás életvezéiyeaaé válhatott volna. Es ez nem ia csoda, ha meggondoljuk, bogy mindezen > nagyszerű, nyereményeket, köztük a 10.000 j koronás főnyereményt, é sorsjáték öSktesen 1317 nyeremén)t tartalmaz, csekély 40 lilléréri, asaz mondd negyven fillérért lehet nyerni és pedig már január \'lü-éo, a hozás napján.
Anyakönyvi hirsk
1900. dcember 89-tól 1901. január 4-ig. Születések
Oolobles Katslia öit f Pap Zskariáaai, aspiaimoa: Ist-rka
lstéf Károly, kalaaa > Fraacsiska.
Hsiaal Aaaa, cssM ; llirla." _ __
Ifri Fsraae, fSMniret \' Terrttx
r«TÍn, kósüvsa : János. Takács JAaasf IQ. csizmadia : Károlv. « ■ Moll Károly, katsaa.- Károly. QuCTIöna, «sllád: Mária. Fatallcs János földmivea . Boaálla. PSISp József,, füldmives ; Fsrsaea. Sípos Károly, hív. asolga - Mária.
Haláozáaok:
Simon István, 2 ivas: acybártyslob. Vliwár KáHy, sráhi ft-*", U tüdSgllmaWrr
Simon Oáborai saSl; Otaea Sulka, tigyvid- asjs
ávós V saivssálkiiás. Noohold Fsceaca, saatalos, 85 évast tüd&gtimükór, Darás Ágoston, Ukarákpáustárl tiaatvlssU, 66
tfidüvisonyll. Modtovics Imre it]a 3 bénapoa; giiryálykór. SswU Jáaos. magárai, 63 ávas: sgylágynláz. Bsaki Hoaálla, 18 kéaapos.- bSkkarat Fülöp Fartsex, 1 parcM: gyengsaág. Sípos Mária líl pereces; gyengékig. Pálfi Törés, csalid:\'Zl éves; tsdtváaa.
iiaiati NigtOJD rdfzvitni Msijuti, zi njilrjj \'; p ^ a—tAtoiaU^e^ atTerre! \' bIz-
idttia.
i físu im.id;aivp kiiilkosit il|L <ji\'ití at-. jkjrio a it ntrateiaZ knővuéiére ét ai is si .i tij ic a p»r Orai >d4i wi íjfdtiiat: ntszjí • t m Itt batáli;tr<,< ., • \'•■
Kdt P-ieiárv 93) 4wia!»?p ki 2i. a jiráti■ |{a<dt«ó? eln)(s4ge : GRD.\'íEa lvj31, , koller istván
a gssd. «gf. titfeárr, . .—~—alaSk, ■ m.ut jajyzS.
IRODALOM.
47
ivas:
KSsgasdai&g.
(A p\'aosal járás gazdaktrebtl)
Seghlvi.
. Tisztele\'tel tudatjuk, hogy a zalavármegy ei gazd. egyesület nm. földtnivHléallgyi m.ltlr. Minisztérium eegélyivel as 1901. január 80*101
- a \'MáGYAR szö" előfizetési fel-" HÍVÁSA, a RMagyar aaó" újévkor lép másoiik évfotya nábi. Tizenegy hónapos élete beigazolta, hogy a htza ellenségainelt a .Mzgyar Szó" a legveszedelmesebb ellensége.
Mtadea tareaá*litt% po tttktt ét ml készet kérdésoen a „Magyar Szó" függetlenül foglalt állást. Csakis a >Siagysr Szó< lebétett független minden irányban, mert függetlenségét nemcsak programmjába vette,* hauem meg it valósit totta. .
A „Magyar Szó* síuflálfélenpöbukai pártnak semmiféle társadalmi érdekcsoportnak nem áll szolgálatában.
Ez a függetlenség biztosítja a „Magyar Szó*> nak azt a nagy halast, melyet a közéletre gyakorolt A .Magyar Szó\' ról ugy beazélnek, ugy lógják tel, mint az egyetlen ellenzéki újságról melynek van bátorsága mindent msgmo idani mit a közjó javara szúkságeatiok taUl meg^non dani. A »Magyar Seó< olvasási né kül senk sem Ijhet eléggé tájékozott a közviszonyok ról, mert a aMs;yar 9«ó* az egyetlen újság mely semmit el nem hallgat, ssmmit el nem tus-Mi, melynek szókimondását csupán az irodalmi jóizlés szabályozza. •*
Tárca- éa hicrovata intris a legjobbak közé Uartoaik az egésa magyar zsurnalisztikában a
SF Köszönetnyilvánitás. I
Mindazok, akik felejthetetlen ■ Hudaprat ( .v r»; sa arakor r.wi »»m4iy «.« íyyi. óvl januar no 19 napj&n nőm limit- teteme beezentelésén H % * I1,1 »■ 51 *jan d e 10 órakor
KJ ■ ^H „ j I ^ ; 4*r -m «n. mnilT\' _ . j ,
$a 6a eltakarításánál — a zord idő «_ j « . .06 . m ...»*iy Kemény FiHöp perlaki lakón telpereai Bgy.
, . , . .9 . - o? „ 4U*l «vora , | véd vagy helyettese közbejöttével megtartandó
^ dacara megjelenni szívesek vol- ■ Mn (Wi*«> » - - >wl nyilvános árverésen eladatni tog.
W tak, e nemes tettükért fogadják ■ ? I 4 " j* .»\' •. * { Kikiáltani ár a fentebb kitett becsár.
1 leghálásabb köszönetemet. ^ ~ ■ * ,J r~Afvem..l kivanók ttrTaanak a Wc-ir 10
p.j..................................... M i-t»friiif« t-a r [06 r.rr«i w.yyM „._ j át ke-zi>euzl>cn vagy óvadekképes papírban a
-WagfilvamKiián, « ...t|*. - gynre « -i kiká^tOjH _keaéhe«let*iiat. .., \'
• SÍVidfi Xttbár-amvéi. - mT -=--------j « ; r^vT^tT TíMT j^l\'*!™**?^ járásbíróság miut telek-
— -—--■ . ti . >18 Í»W*. íi-mriy . : könyvi hatósagnál, iWJÜ. évi október- trt» 2öit
WS>F»# tsanioru,., s „ 10 * r.fg.1 vagya/ „ j napján. , UH . 14 , d „ rror. NUNKOV1CH k\'ir. alj. bíró
I——j——————a—i vyékeayra ) I -—j—; _ *-—~--■-*--,.— , , ............- ____
iii » ü i«-vorV, \', 3754 k. 1900.
111 _—Mj—,.- .faiul-«miwy ______r \' , - . ■ j , __;___;—.
Árverési hirdetmeny.
ruttl. ugye*
raggal — ll, Q\'. \' BKOBily
d. n.f gyors Íjjal_ »«■■"*\'r
érési hirdetmény
Nagy-Kaifízstt, vasárnap
Zala 2. szám.(5. lap.)
magi a lap élénkebben van mii>den\\más újság
1301.január hó 6-án 11-
szerkesxtve, iniut tettek és liogy ások a legnagyobb eredménynyel ] . , ,
járnak. Ezért azokat mindenkinek a legjobban ArvereSl hirdetmény.
Mtuaezeknél fftgvaa legmelegebben ajánlhatjuk ajánlhatom olvasóinknak, hogy fizessenek elő a -Magyar
Hzó«-ra, 420—3 Ausztria-Magyarország főraktárában Török József
A letenyei kir. járásbíróság mint tkv
Az Vtfi(izeté"i árak a kővetkezők |
F.iíéiw ívre., Fél évre . Negyed évre .Egy hótmpra
gyógyszertárában IMIapesten, Kirily-u. 12., do fii. • \'bozonként 1 Irt 75 kr. 6 doboz 9 Irt.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen Íj! nőm |hültr teteme beszentelésén és eltakarításánál — a zord idő\' dacára megjelenni szívesek voltak, e nemes tettükért-fogadják leghálásabb köszönetemet.
Nagy-lvamgtiáa. luül. jan. rl8sl-~r StSioti fnSiay ^t/yFéffc—
KapWlök minden gyógyszertárban valaminl1 h 68ág ltölh,irré tés.i, hogy dr. Kemény Kulőp
iKtnn-Mnavnrnru\'/au f/lrnlrlAráhan TR.RW TA..>f I *! * *..... 1 , ^ . , \' ,
ügyvéd perlaki lakósnak M.kácz István domaai* neci lako-i elleni 319 kor. 68 fillér tőke ennek ,1893. évi április 15-től\' járó 5| kamatai (10 kor. 40 ftll. per 1<> kör. 60 fill. végrehajtási költségek, mégis 72 kqr. 60 fillér töke 8 kor. 60 fillér végrehajtási8 k. 30 f, ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. 1.-szek (a leteny«i kir. jbiró4ágl területén fékvössent-mnrgiUy község 52ü. t>z. tkjvben A -f- 4\'J1 hrsa ingatlan 676 kor. kikiáltási árban az ugyanazon tjkvben A -{- 493 hrsz. ingatlan 676 kor. kikiáltási árban, a »s«utmargt\'ai 272 sz. tjkvben A -f-493; hem. ingatlanok Mikácz Istvánt illető tele-resie 338 kor. kikiáltási árban szentmargita község bázantk
190i. évi januar hó 19 napj&n de 10 órakor I dr- Kemény Fülöp perlaki lakó* felperesi ügy« | véd vagy helyettese közbejöttével megtartandó I nyilvános árverésen eladatni tog. | Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivanók lanóznak ■* t»ec«ár 10 *\'* ! ál. ke-zi>eiizl>cn vagy óvadekképes papírban a fkikő-doll keséhea leli^pqi^
» w/ \'VB\' !
Vonatok érkezése.
■udaprat | 3 ra ; 6i pertskor. r«re"l I aum4ty too
Bén (Wlra)

MEG A HÁZIORVOST
alkáltkus
tktklorojn Karra ) Uyfkriyra )
L «: á.-aJ-•f<t« üy»l -
d. tt. ll. a. ul*
gyom
Mimit V naalljr gyow
•Minély Mvaity zyars _
"^p Kell L_\'tet.yeu, H kir. (arásbirüság miut telek-i könyvi hatönagnál, 1900. évi október- irt 20tk , I napján.
] NUNKOV1CH k\'ir. alj. bíró
• 3754 k. 1900.
Vonatok indulása-
ItndappKl
termeszetes ~
9 , jgj
j la
Bfca (Wien) : 6 . r t 2 .
"6 óra .47 jarctkut\'pjjjgjfw \' |yw--VSIh
ÜZIB
ugy magában, mint meleg tejjel vegyiive
KÖHÖGÉSSEL, ltEKEDTSÉGNÉL, TL\'DŐJ/l\'Jt ÚTNÁL st6.
legjobb gyógysikerrel ajáultatik.___
NE! tiLN EK ÉSIIC OCA CR ----LLJEJUlhÁL KiTŰK\'Q HÁTÁSA-VAN-
Mtudenütl kapható. 398-25
tata-SM-háa PrAgerhof
o:t 116. w» :«» Oq —48-
j raggal
rfd n. d, n. *jjal
v«gy«» •tamity gyors 1 személy.
rtggal - jisaméty
■gyors \' asauily USBltV
fari
,1 a. -3J1*-
-■dr a. v«fy»a -
regnál ^xaméty
I iléihen gy«r»
á |Mlat>yai\'luf. jaraalurúnág. —mint uvl ha= ifaag közliirie mai húgy—Brp Ktrmcny FiHftp 1 ügyvéd\' perlaki lakósnak Minauf Kati özv. Farkas Károlyué maróczi lakóa elleni 31 kor. 26 ÍJilL Jő termiek ít&tf évi ApciL 26-*n jaré 6» \' kamatai 12 kor. eddigi 11 korona 36 fi.l^r eiut-i táti kőitsegék iránti vegreh^j asi ügyeben a i nagykanus^ai lir.ut.k i.i «aieuyai lir. )l.).rós»gi)
1 t-rü eteii lek vő Maróc* község 210 ailkv h«n i -J-- 252 brsz. a. tel vei I váltság kötelés ingatia-
4 MNktaru) n Baraa ) Gyékényes >
; U ^ 17 ! 6 ... ,— 4
i a
I 4
5C
* Bit 6 i d
vagya\'
reggel . tum- >y
mmröCH 1OT SZtjkvben a
a. illető leiere öl
j nem* ly • ümbií y
SxtmiV
Nagy eredmésy.
Valamely íeue^ea éUeniég lőlött győzet- L l^S- S ܧI
met az egesx nemzet megunnep í és az egesz iA,„,, , .Wir. , ír \' Vnm j
■a* * -Z. i i . ^ -i - x József ellen 200 kor. s lar. erejéig 1900. évi sajtó őrömmel hozza ezt nyilvánosságra. Mos- i ___,.... _ ,____J, i . ,
tant korszakun
zös ellenség ellen győzess az egész emberiség diadalát képezi. A győzelem, a melyről beszélni óhajtok, az,, a melyet a betegaeg ellen kivívunk, a legyver pedig a melyet megismerteti i kívánok, az, a mely a betegségét legjobban képes legyőzni és szetrnm bolni. A legtöbb baj, a mély gyakran még a \'legegészségesebb egyei/ekit is eri, a vér elaze-gényedésébfil származik, a ^mely vérszegénységet rápkórt, gyomor- és bélbajokat, valamint álta:á-
arban a H J - b brsz. iugatlauok u.
j korona a -f- 25 brsz. ingatlan es raj a épült 12 J népsur-z. tifty.nnk n a. iiletö_ felerészrfl ^42 k. j kikiaiiaxi arnan, á~ 96T krs*. iSgaílanöE-" J ugyanazt . illető fele része 16 korona, -j-— —f-Há—a—iugatl. hrsz. u. a. iljeltő felt része 20Hkor 10\' -1 \'bUl—a- es 122—a., hrsz. ingatlanoknak u.- a [illető ^ rész 248 kor. a 111—b. 122—b. brsz. ingatlanoknak ú^-tű illető J rész 2á8 kor. * 2uö—a hrs^ volt hiteles iugatlauok u, a. illető í rész .286. kor. a 205 — b. hrsz. váltság köú-les ingatlanok u. a. iliető laleréaza J8Bt kor, kikiáltási árban Marocz község bíró hátánál
1901. övi fébr. hó 6 napján d. e. 10 órakor Dr. Kemény Fülöp perlaki lakóa felperesi ügyvéd vagy helyettese küzbejöttevel megtartandó nyilvános -árvereseu eladatni fog.
Kikiáltási ar a fentebb kitett becsár.
_ _________________ __________ 1 Árverezni kivánok tartoznak a becsár 10%
denihal Lipóinái \'küíöiifeie" szubabu"örolTr Kfia]ftt .kóaiptfnztien vagy óvadékképes papírban a
2420 190!. végrb. sz.
Árverési hirdetmény
Alin irott bírósági végrehajtp ÍS81. ÓV» IX I, jc*. 102. §-a értél uiében é2entiél közhírré" "teszi, Ihogy a nágj kanizsai kir. járásbíróságnak 1899. hu Sp l-i-ö7~—3 sz.imu végzése\' köretkezteben dr Kotsebild Jakab nagykanizsai ügyvéd állal képviseTt A nagykántzeár takárStpénztár állal aapitott önsegélyző szövetkezet javara Klingee
" „w jlebruar bó 13-an toganátositoU kielégítési vég-
kban az összes népeknek egy ko- . ... , , ,6., • D„. , •
ren k.ll küldeti lók és auu.Tk k-r,e(ia|láf \'e,fo"!a\',t.e! 892 kT,becsu 1 M
Jó/setnél 2 ló, 1 szekér, Ats Jozsetnél szobabútorok és 1 zongorából álló ingóságok nyilvános I árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járás-. bíróság 1900 évi V. 131—4 számú végzésé \' folytan 200 kor. tökekövetelés, ennek 189S. évi. | lebr. hó 26 napjától járó 6JJ kamatai, 0 váltó i díj és • d.liy összesen 69 kor. \'20 \'fillérben bi-.
kiküldött keiéhez letenni.
Kell Letenyén . a kir tvszék mint telekkönyvi hatóságnál. 1900. évi november hó 11 napján.
.NUNKOVICH k r. trvMfki albiró.
■ i "". mi., „„„ _ i >1 íi róilag már megállapított költség erejetg Nngy-
nos elgvenfrulést ugy a lcrnabná!, mint nőknél „ , . ? " , _J,-°.
/.u. a, •»i„„Tfi,"SKiÁ : ii. l 1 Kanu«án a helyszínen leendő eszközlésére von magfi után. Ai elgyenyutes js l-bel azok J .
kalforrftna, a miből neurasátbenia, ttehias ésneu-
jahúaszárini *ik. .\'
l)r. VVilliam* I\'ink labdxsai tása és az tdegrk frösi\'ése által é!Uzik mindezen í zók oly megjegyzéssel hivatnak meg; betegségeket és ez által azoknak, akik heieu»é» | érinteti ingóságok az 1881. évi LX. gekkal vannak- megtámadva, ismét uj életet hoz
1001. évi Juh h6 la napjiiiiak d. ju. ! 2 érája
és nhlinv. a venni szándéko- j hogy az cz. (07.
es 108 5;, u értelmében készpénfllzetés mellet*,
A Richter-félo
Horgony PainExpeller
nak. írzámna pé^da bo/atojt már ezekből nyilv/.-\'a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is elfognak Bflsrfcgry, mi-.lytikhea a kilveiketökken most l\'ojer | nda\'nl,
Rögiea.asMony, ObererStíitlíaTisgaase 25, \'111. 101 Ketr Nogy Kani2iián, 1900 «vi \'decz; hói Wien-, V. blxonthvanyát cnaloljuk . I:tt, napján.
— Orómesi érléíít»m önt, hogy n-dr. Wtllrl MAXIMOVITS (iYOltWV
stns-ltle l\'ink-labdae»°l\' engem isméi egészségesné1 lilr. birónági végrehajtó.
Liniment. Capaici comp. egy regi kipróbált házinyr..« mely már több miit 30 ív Ma megbiiható beáóruöléa&l alkal-mazUtik kíizvénynel. csúznál ós meghűléseknél. Intés. i<iliiiiy»bliuirtnziu»k niiaii bovásárlistiir ~— mindig fi£yel>mmell<>ffyüáfca„Hor|oay" véi|jeg}-ro é» a „Rlchler" ezógjogyzóaro.
BO (.. t t. 40 t. o» 3 k. árban .ugyaiölvan minden gyóiryszertárban kapható. Főraktár: Török Józsof gyógyiméunil Budapesten.
Rlohter F. ád. es táraar
oaáaa..éa kir. udvari mlliUk,
Hudolatadt.

-—»-■; " ■■ \'i-~ • - " - •-. 1 " "1 ■\' ■ <
■ . I II n————■— i M j.yy^WWl j
....... .. . ♦\'- ■ \' . *-
1? Nélkülözhetetlen házi gyógyszer íAÍM^A ._ minden családnál!\' |W&S^l
; |< - Pa-echotsr 9. I j, I
|Ü YÉRTISZTIT6 LABDACSAI |!|
I N t g* t
5 t . v^ k vwusak m attA** vU*£í»n « 2L jK : 23 t axor nmOJkI, iMni t4raUaa> hAaácrötfy*** x Ö n -1---hllk»Wlk -^-- ..........TT7 ~..... 5 -- 1-
5 £ Ia: *a WTTOIK*. m I a\' sr B
3 \' S P ftiVl . <ur.«*!yrt mMi fti*«út»M«t • iu|«(*MMft |l í I
\\ » \'-V Arirri. ratBl |>V<S M l»lltHl|»t(M, | J? £T M
| "3 í *Élf*illlwy%**«b*etslieel. fcóltti. *reef*r »IV. ÍO « B
\\ .•-;• } jkuJŰ f Kiv MOah h»U»t ff- [ g fi
* » V--T^v)n*k v*>r»T»fí>njtí<| c«u.ii*il»»>n • u sbltftt •tAmsMA I h H
> t íknJÚ. 1:1. «»e*i T»if)|é%. teaser «U» K vfrUiiiÖUS I — ■
^ O t UXuUi Utjy Uuw.T h4V0*k. g (J
t^\'V* - - gyarmakaíl fc* t>avr*a hiuaualiimjik. ^ .
|i A 1 ®moly Ulabdacstól itt 21 kr. 2. a * , JŰííJb* H
|| \' 5 II t lekérd, mely Srfoboal frt 04 kr |g f feBJSu^ I
I * / £ V £ -í A élöietes beküldése wtáxi 38 ^vyirtt. í I
I Jr \'1 ** ^bérmentve • St • a 1 ^ {g . 1 tckrrc* I írt 5* tor. g:H A
J; . ^-• 0 2 t fekiitt IMJOkf. -1 I
I „ y Sá 8 t«k.Tc» B frt U kr. >|
II | ; x • lekorci t fn «M kr. ^^ \' yl • \' i
^Jg^\' \' Egyedüli ktoiM ea u«tk«(<Hü fltiltli^i ÍO 1
rscrnofor QVÓqfszeréáz »sí V
I ^ S ^ s B^cs, I. Sina«rs(rass« lö. | I I
I í - - _ • ■» 5 ■ I
I 4 o r_[itir)nn*iii«ti foov tuMimfci>nmtm«m i
-C ÍL - »U|0kV»«» •* ««**» «tl*éftll!Ml .MM! WTWBUlCt--------------S \'
-X £ • CS.Á PSERHOFER f *lt vsrtitatHA UMiniUt kAr)«k, • O I
M -—t-"in--:-1; * ^tvk ■■■ r>| doívotiliaJL fiUÜltft Hm W 1 A 9-----------
i %i .^sctmorm* bmtu tattuté. a
Bécs IX., HosiauerUiude 36. a. T ~ ! ; ^• ^ ^^imiomirrffigitf^ 1
- ___I } •• \\ \'- 9\'. Nélkülözhetetlen házi gyógyszer i tCEPjt I
jítt^ d e | é ^erm
íreín4110 5 Vldóken 18 előnyösen ia- j { f j t ét « k e ^ fcit ^ 4 i t al ába« A mert, nacvtorcalinu—-^—-. ————^—\' —" -L. . - __\' K V
I M rT; . r . | w&m
% térii kalap ed szuciiarn f w
« I üiletemet j
^Aricri^gttot-^KÚÓ yjaszaTfimiláHiftli fe "1 "\' \' 11 | ^ ^^ a. V
I miatt igen előny of fel tótelek mellett 3 ^^ ^ J[ ^^ £ 1 yj ^ ^
éladonu T IJ ^S-__/ " \' •■ -----\' \\ ___
nagyon tUxlelt ^^^ Pcalz f aücir^^f mAp IS
{ figydmét föíhivink, dnsíu foUzerelt Ttt«ser. fenték UUŰ l\\ "ÍK ^ JÜ^ I i I 6 fc | ^ g I Sf| O I MÜMP
Kjarmtl legTmomabli tAblA alxi o1h|«>U ^^ 1 thííhíi |amvtikwl r«B, orom lhf«, likőrök /^t^Mk 4 8 Atflfi n mm JT "tj ■ ---
- loTAbhá mlll, gyertya, KMtppao. rÍK«k<ui<- UgJBGk ■ B cJ5ÍiiÍJS#ir Q B Pfl
ujlto. mnuilnlii. mor^olH móllo. oUhi, ^ * BH W AM Wll V V
| leieué.y mHnvttk ^^^^ d tfi ^^^^ V\'C ^^^^Irnr
<TrifaiIi kŐH/éii Matlás iMiBj. ^ ^ WlrMÜ
ba.. ^ Ki-in,tOOO. | ;ÖSSZESEN 1311 NYEREMÉNY NYERHETŐ.
i \' 131 lüf" OTTIiÖÜSORSJÁTÉKBAN VW
árujf .^Márt; My.j ffSg^jsJ SORSJEGYEK MINDENÜTT KAPHATOK w^B
f . j twk mioél námiHAlA. kéri v HMrnrtl ^^^^

* A pénz előtetős bekQ1 dósé itán g a
bérmentve ® S
jjj *i
.1 tc\'knpc« 1 frt 54 kr. o
• \' aukt rcs t fk Sü kr, S d
8 t«ki*rcs 8 frt tt kr. 10 tekercs • frt «M kr.
Eiyfedfitl kmttő et uMDtféü üMktíí
B^cs, I. Sin^erstrassa
"\'CltcrlerfU^pJkwél fopv* « HMimfc t l«t>aHi>iiHI tU|okV»ü iiatv «(láéftlll»ii tlkll MMIVIIt\'
ts. K PSERHOFM f • varti»H»!« UMiitiUt •
t, % S-M* —-— r^ tfoÜQlllUll THiiÉB jlf
%t n&en .PSCKNOFIR* kizH-áM tattaté.
^ttböfstetTf

Nélkülözhetetlen hátzi gyógyszer rclnrtan. családnál 1
fennálló a vidéken is
osen ia
mert, nagyforgalmu-—-r—
térii kalap és uticiiára
Utlelemet |
az\'iYuMytoi \'^aló : TraTTzaTOimhtHom J miatt igen előnyül feltótelek mellett 4
eladom
özv. Kőim Ótlomié
ÍOOO, 5©^.stb.sfb.
ÖSSZESEN 1311 NYEREMÉNY NVERHETCL
^DSÁÜ-OTTHON sorsjátékba
SORSJEGYEK MINDENÜTT KAPHATÓK.
j b én oIomó órák,
3 évi jóltálliml privíit vevőkntk
Konrád János
óragyára arany, ezüst es ékszer áru szal.itó-haza
Hrüi, (Cétfeoruág). J6 nickel -remoutoir-óra frt.
Val6di Mttat rftmontoir-ára frt 5 «0.
Valódi esüst lánc frt
Cséiceni blrodalini cim^rrel van
kitüntetve, námUlan arany, aad*t kiúUüási 4r«m vtl mint an^rnyi t-lismerii levfl van ot«t*>komlMUi Nagy képes árjegyzék ingyen a bérmffiWve
IfiO -^40
rao
H»5
Nagy-Kanissa, ivastonap
^ é —
4IVVtiiMl
Nélkülözhetetlen házi gyógyszer minden családnall
mmmmmmm
a >

Psorhofer 9.
YÉRTISZTITÓ LABDACSAI
TUlDlI M tftel VttalpAB •
wMiári, » h»l — ftjpAraiUo lítaágycmjm^T
wi
-1)wrm>kiU m ortoaok attV>nAMn m <4? \\ntjaa, •ur.t\'lvek Mké* tw*ftlt*tt«t » ÉH|«(*tMA
3LP_i. mlat (><4 lifV u ifHlHi|NlM|
kólikn. M-aayftr v \' »l w.ik\'.U f fv. kivW^n. ji^hali
iMt
\'^üvtWn • M ebtíftt »t4rmMA T«i£|)4ft. M>ltr »U> K k . Lww t a. %,\'n \\on ftjtl*!-
iiik « íjr.y « X+Mjüzigébb Mirt«i»U«l
l U k»>rc«, mely a doboa l frt Q»
1901. ianuár hé l-te
újonnan szabadalmazott bofotva védkt^ttték ké^^^mrtfi t-rjf
jJi/aJcoriatídjh. Tréfáit11 tvtegsegektő vé\'lve^ melyeK íeriiizlríea öUát származtatnak. Legkényelmesebb ltorotvalas mindén időben- és fenveteg k» Usegek uicvé-takaiitism!——■ ••• __ -- „ s
Megrendelési ár 2 lt< 80 kr a pénz előjeles beküldése vagy ataavét mekte i
\\ nagyon tiMZtelt kozonn^g
1 figyelmét falhi?}nk, dnun felszerelt f ttaaer, festék i gyarmat, legfinomabb Ukbla éa- ula|«»lt
1 valódi )amaikal rom, orovi tbea, likőrök i tovabha mlliy-gyertya, asappan, rimkemé* ] nytto. maadsla* mors«olaa móUíí, oUnk, I iuppAn, "1ndlnl rlan. eialon petróleum éa I mi <daa a amakma*»a vágd cikkekre.
tMaa)«iiek ^deamtaráU saess télliterca [ fvalaeskokbaa llegbiar^ató cairaképea meeögasda*ági , vfleméay apaivak
\'Trilaili koN/ni HjiiIjih iiitgj\'-lián li Immi
[ mindig jelewtrkrcy raktar. PosJlHI iiifKreutlelé-■«*k ponioiaa mkOiüKflprb, oio.ú ver* miy árak maliatt,
4 f> fi )\'• ki(&é^mk ftrvandA, a m >i fgtüiveknvk * rUljeses mefiaUKi, trjjá? álaUklt\'ttt fúMxertial*lttnk ; k« |kik évi lat>a»xU\'maink namkfiUobiMi a nagy *«r- j | a«ny kéastat, baasiulu^ iaaU snt)T \'aiáslafára; mfly- } -i tHk nipél aaám«»aatAi "al&snttal kért
Haladni Tfslv^rok
fUaa«r.H4ta) termény fa Itustkerevkadiae
Hegy.Ka<fli*é& F^viví Ur a „barát j»fckWs.n .
—————— ■ ■ \'\'t.\'
Onborótvali
Ouborotvaslo
Őiiborulvalo
O ti bora t vúl 6
Kwix& t&lefctituttmfiutó I , , ., „ , ,,, Ml .1 .i.j.u... -..\'r-\'íc^Jt1
^ r m 1
ooai és poliirí ist4ll6kbD3 ív tii i bn,\' qi 1 fe^ra ^V / ^ j
gynbb (itiiitU eöui é* a ni »ití | / I f(ilf
áita»do*ai m stb " | I jJBr^^^^/^^y® I
lovakat ez *>doTiUásn\\l kivllé tevékenység* I l vm ^
ép j úti. ViMi eut a !eiti t^iuTIP1. **P I B^^^ "V^íll HP^^yÓdC
bitó AawtrivM nfstrortzij gyójyizer J V P fejr1^/
táraiban étdro^atriubz*. - J| r VÜN"*** p _ ^^^^^
Sl^SPI" 1 \\IS
\' ia.ksr*tattfiwijyliiiM BSss adlsgg \'. .y \'\' "~ZLT .
XXXXXXXX1XXXXXXX^ 1 ® ... ,A„ \\1
. Atm^H 8 I 1 MM,<?en 1
§ Hemerhódia I % T~ fi haziasszony----1
—S— --ah^iív^ fe^i^ wiitoiBa gj 1 iái 09 anyu ~ ~ itt
-ft_mai ii ea viilö a^tfrfnfct. A Q \' W^;\' - - - KB \' . "" - " W ---^fel
A gyobb fajdalmakat\'»ionD»lmea«\'ünteti,/S T Hl HL
X a c^imókat, lej^nen átok könn, vagy X 1 [■/ , ym ____________
--\\| efcjivxi% I alkain.»«aamán el x l — ml üdvözölhető, aki az egészség, vr*l
Q tünteti, A ffomor é* bélmöködés, bz y I W t , . ..._ ,. miCl
Q öiés es a itogástalanok les nek A I */ takarékosság és jóizre való . m*,.
Q megionrijibüjrto fc bot r ---Ml tekintetbőlaKathreineríüe^ \\|k J|
/% dognak éra*ndt ma*ái u elöbu«<u /\\ - mf VF
__Q ""\'f!*\' J. .iu_____\'_ m ___>< tflWfrwrJ/ Kneipp-malátn Wáv^t (mély-Vt
Jf " vitagou ■■■■■ téten fa y r\'^^vl^-^f;
u kívül evy iUen jo, ártalmatlan é- dis- Q ki^HyiH^f csakis az ismert eredeti J^B^\'kI:?^!
"Q tw towat ki »B> 4rfa l ft r^^^S^a^ ■ -jM^BBBMTt
X Nem bekenni való orroi\'ig, sem X csomagokban valódi) hasz- ^^_
W nem va^arm masina. Ára kor. utat- ^ I , ^BB^^V-^gijIfcli^ ____ ÍMÍKftS^^S^^^W
fv I P^oa rtoc* bi ku>déa» —t fcfc -"j^gT^^S\\ naija.------== = ^^^^^HMbivI
0 lén dttcréf bérmenlTe küldetik. ^ * ^
|l Nagy-Kanizsa, 1900. október havában. % 2-
j__________Ertcsltcs. ||
Us Az öszi és téli idényre ft
f\\ • raktáromat a legdivatosabb finom 318—140 jt
: bel - és külföldi kelmékkel
• dósán felszereltem £ ------- -JjL_Amim unn meggyfízfidésre jöttem, hogy raktáram lal nagy, így elhatároztam magam_
J £ Mh a legkisebb hasionra mefcrendelé«eket elfogadni. í L
£ Jó «!zép és ízlései mankáról birtositom a é. közönséget. Minél tömegesebb becses megrendelést kéne maradtam a »
1 I " é. közönség iránt teljes tisztelettel:
KAUFMANN MOR frfiszabó |
J | ^ * . —-——------------JEJLEK féle ház. . _ ... ^ jf
fc-—X_____ •x: X_x^_ x X-^r-^t x XZJ^
"TBT ^JB ^^^ JH a legszebb és legjobb evélpapir díszes dobozban
^ÉHkk ^SMÍHL ^^BB^ ^B^IIHk. JHL ® legszebb ét legjobb Carte de Correspondenóe diaxe* dobosban, "^fei
—• • \' " * \' - * . ..\' . * \' . m~ : "" m . " ...............................V
Kwizd* féle R^tituÜousiu\'.á
» J------------------rnd—e ItttW
onai és p^lfiri istállókba a u tii i\'bn, oi gyobb Utiiitii «9iti a ni «r^bit íitj in stb **
loTákst u idonitá^nil kiflié tevékenység» ép suli. ViMt a ?eUi fUiuTIÍ^* bitó AauirU-M gyó^ynw
társba* é^dro^amubai. *
TSlEü \'Dittb kir Q-ifin sai\'litó és, ukif*Wt iisiiMgégM*.
£XXXXXXXX Q XXXXXXX> v Aranyér t C
Minden háziasszony és anya =
Hemerhödía!
—A tt ebtif izeufgd, feftrfo bitalouu C
mai is el eo flA MH^mfet A P gyobb fajdalmaka«* •aonD»lme««\'üntetií
a CénmóUt, lej^nen aaok künn, vagy X e rej »t> 1—3 Diyi alkal>i*a»as-aián eT, *
tQaieti« A syonipr é* bélműkodé^, az Q
ülés é* a ^r^^nnrnc^H^ bol* V
dognak éra^ndt m&iéát az eiöbbeoi X
patiens » V
-Ax egész világon u»m létezik exen w
kivQl e*j íhen jo, ártalmatlan é< dis- Q
nffingjirl^Hy ü i(ini p
Hee betenni való orvosság, sem r wm taianir masinik.—3 4cnr; utftirs—
est y
tén diserét bérmentve küldetik. y
C*im: C
?OTH A. lyógyneréfli y Braiié (
üdvözölhető, akt az egészség, takarékosság és jóízre való tekintetből aKathreiner-féle Kneipp-maláta kAv^t (m^ly csakis az ismert eredeti csomagokban valódi) hasz-
Hagy-Kaniss* vasárnap
a legszebb és legjobb evélpapir díszes dobozban
miudenff a altban Mf- é legszebb éa legjobb Carte de Corresponder»óe ditxe* dobosban.
t: \'.T* \' kapható
FI S C H E L FU L 0 P könyv és papirkereskedésében Nagy -Kanizsán
1900. ianW M mm
Nagy-Kanizsa, 1900. október havában. >
Ertesités. Az öszi est éli idényre
raktáromat a legdivatosabb finom 318—140
bel - és külföldi kelmékkel
dosan felszereltem
_Amim mPgérkATiécfti >tah meggyfizfidésre jöttem, hogy raktáram tol nagy, igy elhatároztam magam_
a legkisebb haszonra me|5rendelé*eket elfogadni. Jó *zép és ízléses mankáról birtositom a é. kö/önséget. Minél tömegesebb becses megrendelési kéne maradtam a D* é. közönség iránt teljes\'-tisztelettel:
KAUFMANN MOR frfiszabó
* • - " , --— .y J \'—:-í JEL.EML féle ház.
X X X-x y"—X-X X x-—xzzy
* - Zala 2. szám. (6. lap). y t
t\' •* ^ \' ......... \' \' . ^ ^
^ -> . / -----— - -------:r- rTifffíiűi\'i infrfíTfíiTiTi\'i ^ /
-Ijj^& Jt Nélkülözhetetlen házi gyógyszer l^Ajj!®*^ \\jtJC* ,. minden családnál! 1 jfW&r^i
I \' * r. """ --—
1< 11 | Pserhoter J. I | 1
^ | Mii YIETISZTITÖ LABDACSAI ||l
>. rr .. íi é\'MJC- I I .5 V AU Ci TMTjm WV^KÍr* U «(*M VttftffOO t O ~ C
Valódi ©zttüt lánc frt 1 fc) I . J 2 I --- \'rn laaiért. amtm • piraHan tiHrrfr— I II __ _ —í--l-,-Klakal Ahraaatft úca fit ISft ______1-4—1~---•--—------I ~ --
%j*. ** I | f i -^fö^^tt^SSS*T
BittaUtfa. tjuuntalah araay, aadat Juanit*** ar*m I 5 & « \'v.nAny*. mi»t 1*14. u imuhi|»hw. £f 8
*t1 mint aa*rnyl MiJm»rft levrl ru birokomban I I S »k|fMaí»aA Má(k*atal»«k. kéttka fmy+r tit |tj ♦ «
H.irktye. tr|«y>fe U«y» t Mr.eMm ......L-. . * I I " >S-Sl
. .____IW 4" 1 l > t ^ »--U. m r: ftlfijét, M»k|r «tf> B Tér«i*f«iU> I■
1 1 1 ; Ö t h wiMÚ-^n LtW fM* I 1
* jjrtW ■ ■ .rf*. »■ „ ■■<•.tar M• jmIm ■ w:W. -rr- - rr*\'itTT I aái «* - ,/r & IrHjfyAcf «>k r
T • ~ % _ ......-- Ír / ^ /fw i * t ISül^áteMi^llil tr. ^ jiJ^Li^i |
OnboroiTHlo r| t 1 trltt,n^ * frt Ufc kr • iffijT*\'^- i *
Anknvnlriklii — J | i / , ** V\' í A pénz ~eltoPti»S hekOIdáM ICAo gB í 1
vnborouilio i . bérm®ntv« |e # 1
Ollborotvulft I I * \'mj* l^kmt í Írt U kW, S& _9m\' _ I
i>u»M»roiváló ij 1 k.i ■■■-fr-"- r^T )
, . . .. * 4 . ... ..I |i ; 5 l 10 tok«Tc« • frt » k*. ^ » s-l
U)9üoan Hzalíadíilmazott bomiva yfrtfk^tü rk- l f" \'ís-\'f - ,g 1, I
kel. J\\f irirlrft vészéii/ kiMctrx9a nt^g I I - EptiWfMátlii iiBBWpi I
gyftUnrifi Hun Ssu\'ov ea bóx- ------------"fc "íjj V" r"~ ff ———*\' —~ m " I
betfgBc^ki^vUrv; mHyrk frH^w^ "wST" — t z % i^serqofer g^0g^s2erés2 £|I j
•sármazutnak. LegkénytJuiese^b >wicáAix*iia» 1 n . a^rS |
minden iiifiben és reu^eieg k :lts€gek roeit- I . . I. (Ö. ;< o 1 j
tnkarillHa ! ^ 1 3 — O \' fo«v» • Isbdseni* • iagkül««b6r6M —5 I I
, .. , , ftT: i__«\' ,í*« t 5 e 21- .1 . «i«tt nfH«v(at*«k. Hfcét 5 i ■ ;I
Me^rendelesi ár l ír5 Hü kr. a pcr»z eio.e- | ^ > y*thi*of<<»f\'f virtaxttá i>muuui kár)m. « —;——**—~
- wtektrtdéie w irtaarét^irtfrt—---~ 1 ^ .^Jl^M \' L^-ir
— 9rtbwaleiu egészségügyi mtégeta ■ j t - ... , - . • I " ^ ""
Bécs IX.. Hoasauetluude 00. a. _I __[ : t_^—/ . -----v x r,—rtr~-r—rzr—— 1
-jr ^ZZ^^Xl > ■ J Nelkulttfnetcílen házi gyógyszer g I
• ......-—\'— - >i
^ciM^.aubJCDii^crmvt*^..^^^. ^ -------—--------------------. _
Hadóüziet Mi r d e^ t é ^lí^
1 A Nagy-Kaniznán már fiO év éta \\ I ^_ x-—--1
% fennálló a vidéken nrfűuyüacn t^ ^- t» TtRh i i t tl üi T t tlifllft
1 mert, nagyíorgalinü7. ^ t ^ gf AS^lf
(| férfi kalap és síiicsám J ^
j Atltlcaet j ^
1 it^ QfFmDT f,: • \' \' .:
¥ miatt igen eíonyöa feltótelekfciellett | fl^ % •
X eladom*. f % - w ^
" I \' ^ ^ ^ ^ ^ ^ • . ^^
I flgjtlmét ftlkívjak, d«n:t f«bs«r«H f ttmer, írniuk
® Csak^D fillérért
mar
— -LA 1901 januar hol2én A
; |nf|iAi« Ii4l«l rls», »x»l«i» pelrolrnm és a^iHi ^a^ vM^
| »» i0«« • Bs«k«i>>» váfA cikkékr*. ^^SBiP^^ 8K9 S jBH| |WSí SffíV
d«-m»toráU nxr«s (rlliUm ] r^flBfe^ HH ffl® 9f5 Ptjl í pt^
\' |»»UeskokUa tiirftképt* Metögtxda^áKi . Memfcfo BSM3 9H BSS VH i!TV V^i R7 . J, flMM
"\'T/v,, Aw® ...^w ^Jf ml#kor. |1 i ■ riiHili<t«OM7^ift <*)ndjiH uiifry* - — — _ A A i á \\uHr
I ! ba» kIr-Inybc |QO O, 5 © ölkstb,
At bufUpemÜ (Axinnlmok IWcl|t*búl. - --------^ ad MM
összesen 1311 nvcreménv nyerhető, 9 1 . adiák-ótthonsorsjátékb.n ®
: I* ftok 4tí U(»t»xl«\'n(«iak ii^íti^uixíUo tí á atfctr v«r- BSKal&A * —_____ ...«» __» ^H A
m. át,,u : may $or3J16vek mindenütt kaphatok, mi P
I I ft^a ^»r* i•1 ■ .i ^ -»> ••• / • \' Ií ^\' 11 ^gjj^^7 ^ *; íy \\ ^J^JJP^
Nélkülözhetetlen házi gyógyszer V \' minden családnál? _
nini>.>pif......
AU d Tieoak íérjedv* u tlUfW a
k\' v * 1umi kWH * ptriian bámigy f?m*r fetjiábjr»\'»a.......... I . ..............—-r-
t: u? m «rr<!>»* kftVV^AMB m <A$ \' ***
©Aí-srjsfiíík\'tt. sajv\'vlyí\'k MMI «9é«xUtaat ■ éafatkwna KH-> tkftmln|it. mkmi cava^ •> ftaHáf—kW.
DNkjf*ii«ím3k. kéltka. irtiyir »tt
Vő?t?*U»Ai*.\'4 4i kiviuaaejó Wlrt ITT**
u - - •. ffjfajái. »k»kar *U> Brattiiuiii*
ui-u 4 .líji lakwak,
flisi \'-k » I% IrKjjdOffbk nMTTíMtWI tifjíwl, (y«rra*kak; hkiw k—m4lh4H*
t «> 1 díit»<mf lúéljr 7siíi kf. s.
U«kvrca,m»My trioboal frt Ui kr g 5
A pénx"fttöíötös bsköiűé» wtán § S bérmentve 1 V k<r\\* I írt tar. g-w 2 uk^rca * frt kr, ©
Egyedüli kéaiitö M atétkiUM fSralclér •,,
PserHofer 3. g^óg^s2erés2
Í3«ícs» I.
ÜtsrJerf\'jitsiik-uil fafva t lakdaetok a l«flkfilia#5téife aukakaaa 64- navfllt alatt ntfc«a«tata»k. Haét mladaKkl a > f{i» v*rir%w*Há ufciaasakat kárjaa. a
ct k ára* vairtiiak anta-yak á<ibo»iaak Va#aléa plroa
Ai.akaa^JCKRHOfLla ItiiriM tattoté.
Nélkülidietetlen házi gyógyszer icim^ri c^tádnált
f A Nagy-KanizBán már 60 év óta {& fennálló a viduken is előnyben i*-ffi mert, nagyiorgalmu
J férfi kalap és niiicdám
0 \' *
(B Atlclcaci
az üzlettől való
miatt igen előnyős feltételekünellett eladom,.
Sít. kolin 6dSimf
ÍOOO, 50€>.slb.slb.
összesen1311nyereménv nyerhető.
\'DIÁK- OTTHO N Üp
S0R3JUYEK MINDENÜTT KAPHATÓK.
JT 6 éfi otí«ó érák,
ő ifi jöiujj^wal privát vaadkaak
Konrád János
óra^yára arany, ezüst £b fkszer aru szál .tó-haza
Hrlix, (OiaVomácf. *ló kiiU remoaioir éra
m. rtsrr
Valódi ittit faBoatr>ir*óra frt 5HO. Valódi a«4«t liae ht !\'S0 - HUkal Ahr—ttft Ara fal X\'^h
Cwk&m k* kir. birodalmi ci«*ml
kltiaUm. ftximtalah araaj, aaáat kiaUiti-i t|l mi Rt aaarayi -cliasarft raa Wrlulorówi
Nagy képet árjegyzék Ingyen | lérmeatm
I901.. ianuár hó Ma
Napf-Ktnizaa, vasárnap
-■ ■ -Ti l-\'f\' -i if. -\'\'... t- ff
A nagyon Umtelt kozoiin^
j flgjalarit falkifjak, daaan fabaaralt f ttaaer, fraifk Kjwrmat l«fnaotaabli Ukblm éa almi ol«|«»k I fa|édi jamaikai ram, oraai Ibra, likőrök | t®f*kl»a aaHly ^yertjra, atappaw, rl»n|ifa>f« | ayl|#. ■■•Oiá, mnriMtla kiiífTn. oihni, }ap|i&a, ladlal rlaa, aaalaa pclrolraiu é» | mi t4aa • asakmtba ráró cikkAkra.
Uiáafiiirk 4raalarait naraa téflitarea , ; |ralaeak<ikbaa Maghíaható emraképaa mesöfaadaaigi vélemény maytak
Trifiiilirtiuh/.í\'U hindiin iingy.
lmii fn k !i#a|nyim»ii
Át {Afmnlmok Il«i*i)£b61.
aindífC raktiir. ÍNuMtfi laargfeuUrlé\'* .
ark ponlaaaa **k%k11*»Ia, olcuí I aany Irak mallati.
* ír> kkraévaak <>rvari<l«l. a in«» iginfakn^k 1 . t«l:«taa fn*kfeliig én njji átalakított iu<«x#rti*l«tftnk , i- *ok ifi upatata\'ntaiak nnnkui-\'ij■•■« á aagy Var-"t ; »• rvy kéaatat kaaalkakM faatl a»ok ajánlatira, maly-| a-k miaaj aaámvaaMi yartfogáaakat ailsaltaí-kifi r.i
kai ni oh riyftiv4»r<»u
1 ttiaar. Ilaaaí lara^nr áa liaatkaraakaiuaé ■ -62 emfóa tér a „Wfct pik1
önboroivatA
Önborotvíilo
önborolviiid
ftnborot váló\'
újonnan naliadaimazoit borXíiva f^jk^tti I . kel. JfinrieTt vz&zriu kiztiwtt I
QyoJfftpUttUhth UússtuH ÍJÍ* Tcretrgsrgek^ vé ife, rni^t^k frHrrxi^f^ ttf W •sártnazutnak. Lfcgkénydm^selíb borotva ia^ minden időben és reniieieg\' k • If^^k meir* taksritisa! H
Megrendelési ár 2 fr* tiO kr. a penz eló.e-r«r tjikilhle«e vagy ntsavél wRltct —
9iÍb8istain pgéaiségQgjfi intétete \' Bécs IX.. Hoseaaeri&ude 35? a._I
V
Na&y-KanisB* vasárnlp
Kwiida féle fctttuUofis&uid
1900. január hó B-Ao
11 *(On Jk 1
onai h polg&ri istállókban ti tn i bu^ o i gyobb Cáftdotás eőtu és a ui *r1*bitwrs ükt(iVid(i«ni 11 id^A •í\'M/í^énél stb
lavakit p
h ______
tártiban dro {a )n u bti. ^ >
If * 1 ct. 4% kifL ^mtrv-mtgyar | in ktr trlviri stvIitA és. II UA«U |yi«yuiriitiél UruibiriliR Bécs MftUei?
\'--T—- ■■ . _ ___ .1
;yoDD larAVJíM e oiu es u ív errnu nra li(iVid«Mii ii id^A n /s*»>níi stb | ovaVul a* ido^iitátnü kiriló tavákanységi 1 pniti. VfVli cut a -*iti vUj i|Hf <ip | iti A\'jutrii-V^firard^ gyó»y**»r j
•vXXXXXXXXBXXXXXXX> Aranyér! Hemer hodia!
- i ki iblip mimdrknít hitt kar mai as el en való iriemet. A legnagyobb fij^tlpiki\' »sona»lmeif»üoteti, a csomókat% ie$yeneM&zok kQon, vagy t rtj ii napi illnlmiiH utáo el-tUnleti. A nyomor é* bélmüködés. as tt*é* é< a jará» itogástalanok lesnek . áa rendkivQl megwönnyebülten es bol- ^ dognak era-Midi ináéit as elAbeoí I paticn«>_
— Aa egéas világon létetik eten kivül ewy iíven jo. ártalnrffltan é« dis-crei wer. Csalódat* ben ne ki-v an tárral Se na bevenni való orvos-ág, sem Ars 3 kor. uti».
vétel vagy a pen* előre b^kuidése esetén dtscret b ermem ve küldetik.
Mi:
VOT8 A. KiAgfwcréu BraMé.
ÍXXXXXXXXBXXXXXJOCV:
. ._ 9 (t 1 *0V ___
I
R I W Minden \\
|J_háziasszony \\a
^ | —____ 3B_Odvg»Slhtg,*kia» egéwnég, -\' -jjj
h ^Jj I Kneipp-maláta kávét (mely_

Nagy-Kanizsa, 1900. október haviban.
^nr 6 szi és téli idényre
318—140
raktáromat a legdivatosabb iinom
bel - és külföldi kelmékkel
dúsan felszereltem
___Amim megérkeztével azon meggyőződésre jöttem, hogy raktáram tul nagy, t igy elhatároztam magam
» legkisebb hationra megreriáetéMeket eirogadntT-"^^-Jó «zép éa izleses munkáról - birtositöm a é. közönséget. Minél tömegesebb*becaet megrendelést kérve maradtam a n-é. közönség iránt teljes tisztjellel: ^ _ ^ \' ^ • V
KAUFMANN MOR frfiszabó
KLEK féle ház.
X
í X
r X
xzzy
Ideál
a légszebb és legjobb evélpapir díszes dobozban
mittdenfe it tikban a legszebb éa legjobb Carte de Correspondenoe dlaze* dobozban.
kapható
Ft S CHEL FÜLÖP könyv és papirkereskedésében Nagy-Kanizsán
Szabaszaü tanfolyami I
Többrendbeli megkeress folytán indíttatva érzem I j isV^^^f^\' wig&mat. mielőtt szabászati" termemet Berlinbe áthe- ~4r—y" 1 m/ifz— / r^-y Vv------^ —1 r—
»r.n,ST,lü:-F„MW,M .----------------------------5 | . J^mmMuámíolí
szabászati tanfolyamot i ^^ ~Y"_~ _
nyitani. melyen ngy műkedvelők, mind a kik a na- 1
bászatot hivaUdszúttleg óhajtják űzni * ; | , " . | &SuB | |9c
alapos oktatást nyernek, j | III V^ljli\' I j *
Dijaiáa szóbeli megállapodás szerint | 3 J^ Jk P a J^
Ajánlom a n. érd. k>izön^gnek. hogy ezen ritkán ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SL ék * - "ft" \' Wnr^ nitirrtTTTclrrb innrcn én hritmrnlvf
W CZÜBA-OÜROZIER & Gfej7!^RfijgS JUHM
L remou cnroMam ii iai.ua. I Shannon-Begistraíor-Vállalat.
5 i.\' ~ Tj BECS, 1. Jehaniiesgasse 2 L
ed. 323—121
; pjtí^fev ! Nélküluzhetlen és utolérhetlen, hatása kitűnő- Világcikk, M ff*^ K I kivitel minden országba ; ~______L- :______________|| wy* E^gh -------- -----
I pSpl THIERRY A. balzsamát 1§|| If
t \\ Ife í • melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált} jj I I ! befoite B3$V mÜYÚóbÖl I l V ,az eg®9Z v íás kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor w ■ M I 1 f
I lájal ,-Alódi. lm az oK^látható zöld, a^^ényszél^é^jeg^-- fej |||| ÉM j feJc^dÓ,áljaDdÓ Öjjtffótetó,!
I SrSSIS1^kü,sa,eg -íé i PSm^í^í j
I vT*"I Ifj ptewHnaba 1 Unt tóm. Sspilfe csak fialdühü tstlli jl Díyqin lljJrwjrboBaloJ
1 Thierry A. ccntifo ia kenőcsei|gj 1| ^aoyvjjmlnniijSjiteTrfÚ:
K\'cao<aalceai£caxi«lc ^.evezik) Ka =|J * #
í \' ___ _____:______________\' " * \' XaJ) g5S| .
jlp *ig|tiliKi»tTen ssivó araíQ és gfCgntí: afásu. Up.\'rieiYíkai » l*g\'5hb fölöslegessé leszi. Hj JzSfa
frsttrseesl egy I-* syéftithetsilannsk Urtoti esrrotara\', ajsbban egy 22 é»e« rdi- Ijg J: J ÍH k ■
*wft b*]t zyóf yilollsk Anti»/eptiha« éa |f4gjil6l»U»a mindenféle seb gyolsdásinál. ■ ál \\ ^MMk
Kfratattfatf >iranhi I ksreae 30 W«r Caafc stintes IztUt ••*<*• klM{tt m*t Jk (K^fi ^H J&M
Óvakodjonk. atáazatoktól 4s kerüljék sx értéktelen ogynavezett házi kenőcaöket és H ^^R oHI ^^uBM^u
Czim : A. THIERRY gyógyszertár és gyér s Védöangyalhoz. B -^HM
Pr»gr*ds, Práz-fUof (elé, á Déi Vasat mentén. Kf^;
.. 3Pro»p«lrt«u» Ingyen é«M "b4rm*rLtTr«. .. ...........■ J^Líf;
£ Merek mjmmb romisMk é* jó azokat hs«*náiatra kéaaes a hasban tartani. A* kj
* öasses möveb államokban bej«iya«<i védfljegf r mnsk utánaatát s torvéay Wdösi Q g\'g
be^iforrás D3jy mÜ^éjbol I fak:uó,ái!andó öiizeMáL
-Nag» -Kzai
Zala V. sxam (8. lap.)
WI. janttár M\'6 An
Szabászati tanfolyam.
Többrendbeli megkeresés folytán indíttatva érzem igfcmat. Báetott szabászati" termemet Berlinbe áthe-Nagy-Kanwwén—------
szabászati tanfolyamot
•yitani. melyen ngy műkedvelők, mind a kik a szabászatot hivatá&szeruleg óhajtják özni *
alapos oktatást nyernek.
Kívánatra oktatást- adok családoknál is.
Díjazás szóbeli megállapodás szerint Ajánlom a n. érd. közönségnek, hogy ezen ritkán
titására használja fel- " . \'
Sölétormos Géza
4—2
Nagy-Kanizsán.
toi&ac
Czdia-Dürozier & Cie.
FBAKCZLA COG>\'ACGYÁIL PB0H0HX8B.
WfIrMffSe F
Shannon-Begistrator-Vállalat.
BECS, I- Johannesgasse 2 I. ed. 323—121
ggv . Nélknlózhetlen és afeolérheüen, hatása kitűnő- Világcikk, gfpi kivitel minden országba
THIERRT A. balzsamát
melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált} az egész v lág kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor ich öJEJfi i^0^ ha az oldalt látható zöld, a törvényszéknél bejegr-zett „apáca" védójegvgyel van ellátva TVlfilmnlhntntlan azer minden mei!-, máj-, gyomorbetegség ellen stb. külsőleg is kitűnően hat és sebet gyógyít-
prtóreg ítnalm i Uma 20 ilér. Sz<j;áillfe csak tíufa iutít tstUi
Thierry A. centifoxia kenőcse
\' ceodLalcea.óesmfelc i^avezik:)
^iq^ltietsfTeii swTrt erejO éa gyógtíféftaiiaa. Operációk ai a legfőbb eseiben fö\'ftslegessé teszi.
kfsfciMil egy 14 «v*s syéstithatstlannsk tartott esontszn*, ujabban égy áá éve<< rá1--\'Mft bsjt tyAtyiUillsk ZKjg. Antmzpptikas és iy6gyil6batá*d mindenféle seb gyaiadáaánál.
frstatÉfety bérmeatys I korona 30 Jlflír. Csak sídzstss Izstts ssstéa kBMJOk sm^ Óvakodjonk. utánzatoktól- és kerüljék az értéktelen agynevezett házi kenőcsöket és
más effittkit.
Czim *. A. THIERRY, gyógyszertár és gyár s Védöangyalhoz. Pregrads, Práicrhof (elé, s Déi Vasat mentén.
... - lajry®». Toáxzzxeaat-vo, —- ......•
£ sserek w.iaeem romlanak meg é* jó azokat bs««náJatra kéaaes a hasban tartani. A* "óasses mÖveU államokban bejegyzett védójegy > msek utánzatát a tflrvéoy öldózi.
ukiüm
liiite
ije
}Ü1dV
byd
arboDato\\
m
um
ro
Több aaas kiváló orvos által slastvs. A leglsletesshb és legolcsóbb ásványvis. Kspbs<é Jnind^ajobb IOat»rker*skedé ben éa víkdégiöbeo.
Nagy Kanizsa, ^yftrnap_\' _Zala 2. szám-{® lap} 1901. január hó fián
üukorica-morzsolók:
[ kei- és enÖlmjUsra, egyBzerü és kettős szerkezettel, sxelelövel ós sze\'elö uélkül, "j~J0
i Gabona-rosták, _ _ \' ^ „ . .. __
Kónkolyozók (trieurök); —| f .
! Q-7íSnQ óo C7olmQCQÍfrtl/ fekv6-i», vagy kocsira "ál zönségéné* ezennel pártfogó figyc mébe
°tvlld" OZ.CUII JClö.CÍJt.UI\\ „er.ive, / ^ fCgf >1 ^ ayAn om flafb\'-KjinÍM*An a nagyim-
Takarmány fullasztók W^ff |
L ^illaiii takarék-fózó-üstök takarmany A ifafo. ♦ v | a??jggg^mc8fe*Í5beren- g
z<mus\'C< hennáiul vauy anélkül, «z»lii<óítészülékkel \\a:vv anélkül. \'ui nnnnriU fpmnBÍPI 1*171 TTflIFT C-
Szecskaváeók jw ^ ounlStLi tarUUnAoí UZLtltmtl. ^
A____ jJí.ovoi\\«VQg,ui\\, komibból 40 szazalék eromcetakiiruas mellett . -f . .
I r-» • \'i \' I iii Uay mint eddigelé a lövőben is fosn yt u
I Repa- es burgonyavagok, ^ a üszuságra és, a\'pontos kiszogálásra ^
f" ■ i-n » l \' i Siv fektetem azonkívül dus raktárt tartok ^
Uaralók C kés* parókák és hajfonatokból \\
1» . „ i ri í ,_ i . , , * A larsaniii idényre parókákat csekély
r „Agncola" sor-vető<?epek Itolókerek szerkezettel 3 dü m,nctt miek ad,k. &
mindennemű vetemény szamára, Válfkerekek nélkül, t Jfajfouatokat kihullott hajból, nem- ^
r— | ,, a-ll x i, iiVtfití h nVl.it \' in >rt l»írini,h £v ktlőnben minden szakmámba vágó tnun-
EgV", kot-, S tobb vasú ekek lefiJ0 - £ kát gyorsan és olcsón kéazitek. %
L_ - — " -\'. . - -<r ■ ;, j\'-\'g^ ^^ »______________Ü Bei és külföldi illatszerek gazdag fc
m MAYFARTH PHi S T ARS A H ^MMermmnet és szózataimat a n.
fci,. szabad. \' V-\'\'---- -^ f "H «<*■ \'"I !■* ftT
gazdasági gépgyárak, vasóntóde és gőzhámor ===== % —==--------méty.jlszlfrlettel --^------
o \' - 3S\' Pusofszky Sándor .1* .1 Jtwft. becs, »I« Taboraírtwf Sir. 71. w , ___&
A íPIlifllöll tOl_. KÍtüntéttetett Sbb mint 400 arasy. siiUt, bronc érsmmol íDU mullftüS« ,7 • . , 11 ^
éseMííjakkaL • mm^mmmmmt^m^m
„. nán»\' r.li«a\'r8 l«v»ltk tacyxa é« bérSM«tv« V6l<l»ln«k KipvissISk te viss«sl>4iramiAk l.lrftmrek
V an szererencsönk a u. é. közönséggel tudatni, hogy a f. évi november ¥ö —27. impjtUi üzleLQukbeii kiulöll tüzeseUjűI kifolvölag megmentett • : 1 -
r p összes ^^"ulcqo"fc \' —^ -
^^: • . J_______ amíg a készlet tart jcZc7ité7-mf tt/e,n ^^ ^
I j LESZÁLLÍTOTT ARAK fi
j mellett eladjuk. ^ ^ _ ______._\'.■•■-..:. \'.. . •„. , , —: —^ "
Ép Ehez képest üzletünkben mindennemű .
I 1 i norinbergi, divatozikkek §
____kézmüáriik, tehémemüeky kesztyük, pipp.rp,szerek___ :§§| v I
^^ és egyéb szakmánkba vágó áruczikkek §|||
i IliÜlfll jatánpi Ifll llillHL i \'
l j ^ Teljes tisztelettel — ECÉ\'S.ztl -TotVij^olt^ ^^ /"J
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
\\ aváiiai m in finn Mimii Iinnuulin4n munlin4 a fűzéstől a legfinomabb diszkötésig : jm 6ékáíxit Hl 111U BIIIIB 111 U MMj MUlUmUllMl PaSMpartout emlék-albumokal diufeliraVeknak, táncrendeket i legfinomabb kivitelit Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok és térképek cachirozáaát, ugy minden • szakba vágó munkd
Nagv Kanizsa, ^\'ésárnnp
Zala 2. szám-{®. lap^
i Borbély is fodrász műterem, t
^t Nagy\'Kanizsa város és vidéke uri kö> zöőségének ezennel pártfogó figye miH>e ajan om fia/ly-Kanissán a nagy-ka- ^ ^ ^piisisi Takarékpénztár palotájá-?J bau már több éven át fennát ó, a xno-« dern kor igéuyeírtak megfele öieg beren- » - deaettt é\'sgrángü
Kézi "kezelésre való
Ugy mint eddigelé a jövőben is fősu yt a tisztaságra és a pontos kiszogálásra fektetem azonkívül dus raktárt tartok kész parókák és hajfoaa lakból. A farsangi idényre parókákat csekély díj mellett kfilesön adok.
Hajfouatokat kihullott hajból, nrm-ktUinben minden szakmámba vágó munkát gyorsan és olcsón készítek.
Bel és külföldi illatszerek gazdag raktára.
Műtermemet és szo\'g&iataimat a n. é; kfluOns^g fcjUvwp&rOogiaába iijAnU-u méfri tiüWéHil -. -Pusofszky Sándor
befbéljr éd Mrfkti.
MATFARTH PH. s TARSA
gazdasági ^gépgyárak-, vasóntóde éa gozhámór—=- = BéCS, H« Tab»ralráa»e Sr 71. ^ i ,
KÍtüntéttetett Sbb mint 400 aranv, ezüst, bronc éremmel r ÍDU IDlluKuo* mmm h el*S dijakkal. MMonam^n
eliam-rö tnvptek iacyoa i* bértHiatv* \\tldalatk. Képviaolök és yisíiVntdirihttták I*Iyítatnak
V an sasererencsénk a u. é. közönséggel tudatni, hogy a í. évi november hó napján üzletünkben kiütött tüzeséiből kifutyölug inegmöiitett
amig a készlet tart
ARAK
mellett eíadjuk. ~
Ehez képest üzletünkben mindennemű
= norinbergi, divatozikkek
kézmimriik, fehórnernüek, kesztyűk, piprrpszprrk és egyéb szakmánkba vágó áruczikkek
Teljes tisztelettel
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán
Kmjv föftMML WftlHMft JSlK l t ** 1 • ** • J
* WTTTrTBlTTPBi IBmerr^^TTymM^ I ff
lf r E1 i I \\/ ifi I j fi
■U^lllll^^ ****** I H f III II é* m* L J J
i\' il* * I __—, iÉ ff* m MiHiv ******* *<»^\\V|lf I
jfllí J
III11 .....IVÍ&H v> 111 ft ifey^s^
I.H* 1 fF^^Jít n7i b a ** fcíiMm 8jtK!!111
DU RÁTÖR ^ IPW^ l»ll
i í! I! r " 1 A v^, h
******* OUHATyU BVAn w^^NWI. ütiáSmil üf\\>, I I
| jj 11 igj^ || I
i fií!!^^ 20 CTöta"*^*^5^| (ic^^JS^^teltrii "HI
fii )i BEIVARDSI KAVtMAZ |f AxtutwjKTu«wcm« Uftií } g l
ti J 51 j IV. l^Ssr^ M Naivak I |l)UP l^^íBE^S^SS^Iff [
: 1-ÍLm I mA\\ L|itífK-^f 9m if 1 ■
14 A U flU > ^Lif lUlflriai ff wmmnm#t • mmim )i| ü l
lia ikuvitm t írijiciI m^^ I ^^rair^r^: H8 Q I
Ifvl fUi1^ Ufotnt^iAUiHmaAaJ^ f Általános tuoósna ,f 2
IBÍr • ^ KáwaA>»Jt«Yx£ni»«viw j* ]]| 3iI
IJ ^ b ffirn^jlBi,^ •• pfUMIUTVt ♦ ^/JByY j U^ij^lmA j | HHi I
air \' Tr i * \' i I
* ^p n Hyn nrtn^ftiiiTitliti ■ ai Wi^w I>tn3&>>y| iá ^MP ll I í 1
g /5f»\\ RSaaLBTriEETÉ9RB ^! vl C6RER Wl «ELtPA«TlLLAK I I
fiRMiswintN ianos ViVS\'JKjggg || II iliiiA mhii- VSff54^ g^sarrr • i
Pi gnt fnátitLu oeisingeh I " ^ bs^nzin^ssíi^j ; 1
ll*lf Z rSfln; tHUMWi JH V f
UH;! Mf 4% vAU^al^tl iul^W^^f OSKHi? M HAUKK lyériMI
lWeVl "" » W^É m Mniin * ^CWw^s »*mmm »m^iiwiiiiniini a i^íh I
ilEiii —- ^^ Mim —ir 1111
m ttmiBagma SZflBflMltfflKhTO^
llf || I mm **** **ih>Mi> ^ IVti^i%^414U I 11
I ii^I \'I ^^ ^ *** ^ ^ \\ 1
liS i 1 " - \\ r*. W..OWMV kíimé> lük íja fTr®1 í lf II
Vltl I HHÜ^t+ ^\\W * üW^KiW^iiH . 1
llálx? iiíiiAi\'riáil M ^ fcHr ^H * I
li ^^Smmhíiiii ^fü!\'r ^^^ KtnAUJ^^OOlAWU I I
w t^iwN^m.^^ ^ijlftt^jpaíi vBl iSai 1 osstAUVSOHSUATÉK IV^^IÍim tll
II lf/ W>» » wt » ti*** ^IB* \\ ^^ \\\\Vl I"" \\tmrn > ........f ml I^Yri\'jL f
fv zzjri rcr^wwiyi mi^ K I #
l H, IV-S^ fwj^ jTr> 1 y 114 illill^JLlkl^ #|
rihilM
li
fáwá mt i
* rH^\'m^\'fJ oílen
---- illAMiTQM.
FIUIKU,^ ELSA-fluid^
Mi Mh>>»,> >■»»*•*> i •ili\'V* & üaüfcÉ MMÉMit * ím mm vimmill
(ikk v» 1 aN(Tvm^sr&izzz

Ct UIWOMOKCS t n t K
» f hm* «s«íi t-ss t* >>»»\'im
m-. IUIRA10N tiYAK J
VlftUiUU IIMiimI
r 26 ÉV ÓTA As Cuimykt UMÜ maövak bt i

M BaVARDS) KAVtHÁ
\\) tlx k .A _ rn. ^ - ■ - ■ * -
mm w&fi itta
* |MH. tHt
(A4lkl»t> ktAt^An ^iktAtlt «>•<* Ik1
ii Bortl1«Ml0HlTQlAd Kiftl[ ÁnJCtYlCü iMVtli || MNMftMTVI • (ÍM
hmaiií
MAOSWtTttft IANOS
FRATELLI DEISINGER
-.mm v^hm
4% cttun
Qo\\j Ar Malata-§ö^
m* üm hal ^ t|,éf|\'m»n>ai% ti ifrhiit
CSmURFÜRÜÖ

M il KyáH MÚllAPtvIiriíN

0*XYAuVtü!«ftüat*k
i

M
Huszonnyolcadik évfolyam 3. szám.
Tti—»■ >>«>»t n.ftii r*"r ">!\'
imniuiMtei
á MtaatBni iitit Mallakai !»>«»■ t" kát t i 4—* én »fct
|ii liihtwH x liy mUtsi mtéi, wtti nscAm Miliny!
Xíadtifebratal: umfatte
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik IA6T-KAIIZSAN Betenkmt kétszer: vasárnap s csütörtökön.
ELöraartn iui
Ifin im......11 k«
NHi ......( ka
*«orattn»......I k«naa
Xrfltttr ao SMr
KIMaaUaak. valamiat a a naiikaaO f — llllj " _ Ma»i Iaitawll.
Iliaamln bántak aaak u t ka kSSpMM-al.
EfTa» asssa in M
siér
Xasv-Kanizsa. 1901.
felelős inrUuti: Niala. Sándor Szerfcaaztttara: Sri na L^Jaa.
csütörtök, január 10.
!gyobb szükségünk \'e»t volna arra, hogy A* él múlt év elején gazdasági politi. buzáok jobban űzessen, mert a több és! kánkoak egy másik nagy ága került tár-jobb termelés éráekébtn nagy\' terekkel gyaiás alá a megtartott telepMsi szakUe negyed század óla bontott "nyögni i**6 M*kt*téseke« leltünk, tehát megfe- nacsko»máoTon. á» egész orszagbán vi*az-....... ......... ■■■Il diig..... In..... M? ^-f—WnmT-n - fett vöitnrhafigw é* fellres méltatásra taHSazon
Visszatekintés,
Hazánk mezőgazdasága körülbelül egy
iiliBiba Mig ^mwImu -a többi Bvugti\'.ett
CTilkVgnnk Míg igyekeztünk nagy kiodics. a -melyet kormány ank «
nWatiuBok kedvező köTulmények fc^tanaeíésanfat lokozn-. nÜ^rt hangos középbirlokosság -ulyos helyzetének sör-
volt a panasz,
hogy jövedelmünk terht mk- gős orvoslása iránt mutatott s a mety a pést. r * ; telepítési szaktaoácskozmány szakembereit
aUtt sok évUz- des át élvezték . a francia_
* fan !•
forradalo n alán beállott rohamos gazda- .-:___. _I_
sár. kulturális és politikai fcj^TeWnyeit .. * Mluk » a kérdésnek nemcsak .lapos
: ^r riíirJ^TuLL^ Wmmw * Mi ^ iqiif.ifWM^iyHBíMhaiMas
msdim é!»t terheit <?gy earöpai mezőgazdasági lilstg 5U;yos bthncseivej nehedtn Tett űk ál a nqn -tefa időkben elég töké™ - elég erői un.
TKitlT I liilini ilif VnT1T)h í" 0"
egyénei lens+ggd és egye-ttt erővel fogjunk
Ha csak ezt a kél mozzanatát vesszük
hozzá mezőgazdasági bajaink orvoslásához. felhívást mindenekelőtt a kedélyek
ses Ír pattantsuk nugonité\'. Igy megkö\'öR tagakkal- ni b^lé ■
bogy £
re§e megbyagvása. a
ih ki az elmnli öv gazdasági tűttéiielótwfc, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy
gazdaságpolitikai béke
lé1 lg
beállta és a széleskörű alkotó tevékenység
_________"P" m meginrintasa követte. A tegstlrgOgeb&en
^ JSÜBlL aabáljcgdank, munkáltajok kerüllek orvoslásra -s-
otaí, vasutat csináltunk, építkeztünk. Rövid ^öu ^teifeótt fty^t a négy év
habar az TOÖO. év—folyamán—gazdasági bajáink nem szűntek meg, söt a közgazdaság többi ágait is euitő válság még a«
~HH3wÜNI : 10. dr\'

eddigieknél is nehezebb körülmények közé
idő
at*r
B.gg^láZMO\'OXtuk
,-„ állított bennünket: az elmalt év letölvásáí muh nfoi a negj ev ~ lőtt . j*
nemzeti megmdult nagy akaö egy oly, ír ország- pem ,eklBlreítök TI«a5J!lJlUnu}\' 01,514 •
mnrkaagágot, de annak gvümóteaat ahg- nak úgyszólván minden lakosát érintő nagy magyar közgazdasági politikát oj tartalom-H^Tadnrit keCöleg megértébe fe igazán fiktniop mbikávaV a wiyröf" oiokké m<d töltűtle—meg ssc UfiT saerifl*
jQig ezt az évet kelt határpontján! (vennünk L^ a magyar birtokpolitika erőteljesebb ki-; fejlődésének. Minden valószínűség arr
értékessé tenni. Az amerk»í ver-eny által emlékezetes 1-end az 1900-ik év, a gkfcd^t Bjgf fermény-árcsökk eofa éppen c?ak mánk akkvr «ojto?t bennünket, a midőn !eg<a- Ma gyaror->zágo.

TÁRCA.
Delírium tremens.
megy a ftleaége haza

ha Igát
ír ra
£?s5 kty: Egy megelégedett oaakl» ctaui Az m aaaitW bti itne. őeődif I Bdr&di ítw. oini\'lei afeáa a pwdkie »falt* teltér-ptrcs r>zaéi afilaak — OMg nm-l* kilreee az a**, ak kéfctá eM aaeveaker, a ieputblet férje geadpu* kai S I kótfBféve festareiísL boC-áaftátf ifiriit areaa,
-iii.«t fej
egy-két mmtifaal. >tu elOtt Wiénk et, az ie-■eimi, akegy jaegpshaatja.k ji cégért, eg^weríb* tgef4 oa^jartpi - er«xc«k. fiiriik ke át ia. C aajcfeaa mm akar mtmai, utm is ttttf i ezeket az a^rheUiilta arra eaSereket — < tnüe is fct ■rffr de mm0 — tálig iwa Tégzete •Inti fen ESy iöeag tótihle et vele,
tar? iwete inaaigtliáli ke___ •__
Ibnuik kép. Már hirá* aétkAl la hiisms n;^ ifazafc ram f ont ■ IIh *íadig a talftge a«taji|ia > — Kcbommmmi ia ei leket UkVai a» eatek-t. • tMóraap déhMaokal, aual a gyerekekkel valá |á1»ifwl .: etl a kánya, ayerai irtéM, toaeytbfeeajaib* peazhaz, ttó«f a attkw miftkid wpwti..<___
S<-gyedik hirná, ké .e*
wéi kty:- áéta tawaTi, bofr «e>r tótej wri iriamieni ajtt kereeaaényét. Ebezreka gytraaekek out (ör6 ük avval; és fiteackt»I kék a nem régen \' őség rvretett feleség teste. (5 ver* mesei ^taoltea neiak és aetB ismernek az őket beee».» apjukra ..
i—. Ha\'« ritk kep - Méa csak reggel van; de & vár
az atcSa, még pedig a Bídőo fekte, ott is löi-IMit as éjuakil nüEiíáB este áes6a kizárták az Az tsko.aa rerotkét, a jM>kdfi -mb©-r-k kto l, ki ma a\', ki szánakozik rajta. Föl-ttl — itke\', bcgv liji-uaedik, lehrt, bogy párolog IH»W—as tflwhoi—i—as—ta lehe1, bi.gt .moat
nyája bmá ha *a aki kérdezné — hot az apad? — talan igj telelne: a pspam? t- az nincs — beeaafctáfc k- ~ • -------—\'
Ttzenegredik kép ; Igen becsuktak — ott ül a bártOa\' kemeny padján, useredten 8éz nuga elé; talán még v-n az agya körOi egy kis vili-xosaág, taláa még Uija ot> mesaze a homályban azt a képet, a bot ürömmel SávQzU övéi? a mankabw! háza terű boldng apa, a hol a gondos nevelés feber,-piros rúzsai nyitnak a gyermekek ueár. Fűiugrana, bogy megsap a s láíomáoyt — de már. Összezavarodik agyában minden „. iSroe, zúzna az örült.
Tizenkettedik kép: a deiirinm tremens.
anaftiAtáaak ralija magát: balSl misdzaokra, a [kik Agyban lölüiettk az éjszakát!...
Hetedik kép : Ott látják le>jesea etzdllve az
ii>«ka^---egy- pob*r .ab ioik\'-éit megülne
i eabenarszt-..
{ Hy<ilrrflfr% frfp • Htg is. Imi flmlni! T»n az. f ipvaf, © ieott ifbbet — neki van igaza a mert . Ben i ■ nk rl. liTr. mi ma ii k rfll I ■rnrja m jMéabal. aki káteiteai mert Jetére—
Kiieoeedik kép: Itt tan bírái előtt lebat\'o*t| fW — bogy ém-e bane nagyságai, a gyitko-, lésért ategkáoást, nem luiható...
TMti kép ; Szánalomra jaéltó oöalsk Ali sz alesasrhoo ; legkisekb gyermeke a karján, a] jagfofebat aséfyraifoes bajnak az a»*zoay azok- \\
tiaspefnéj Baiázsy Lajta.
Egy kis vallomás.
•^^Slasz Somlyó Kolláanak — Irta Va dai Szabó* István
Engedje meg ön, bogy közös szellemi maa-kálkodaaook terén, a >Zals< karácson51 szamában csekélyaé.eiahez intéseit nyi t tevelére bar elkésetten, (tefyea mentaégem ,,sep«zamlá)á biztosi* mieuttooil itt a imií alatt adjam meg a vi baago\'.

lopuly íeHtiváil a ga/dálhot, hogy hagy- nek feikes munkásaivá is avatta, junk W a sikeríeíen iekrim:nációkka!, az>
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
El vállai ét kész*
lindtnnenD könyvköta-munkát
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB D1S2KÖTÉS1G
VatMWai I
^asM^artMt emlék albumokat Awftitratekaak, 1
áaket á IH<wíiH kwt*M|
Efeátldok továhbé kép^i, fotográfiák, Isrvsk, rajtok. 6« léfképsk cachirotáaát, ugy mirxísn • szakba vágó munkát
/
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala\'3. szám. (9. lap).
1901. január hó 10-én
matat, hogy közgazdasági életünket a birtokpolitikái kérdések fogj&k sokáig dominálni, mert ezek helye*, nemzeti irányú ápolása és megoldása nélktil sem a mezőgazdasági, sem az ipari fejlődés nem mehet nekünk, magyaroknak igazan hasznos irányban, A nemzeti produkció gyümölcseit megfelelő birtokpolitikának is kell a ma-gyar nöp részére biztosítani. Ez a tudat konkrét formákban az elmúlt éven hatolta &t politikai életünket, publicisztikánkat s kétségkívül módot s erő; fog adni nekünk a helyes irábyu cselekvésre.
A mezőgazdasági életünket érintő * országos események közül még az állator* vösi közszolgálat rendezését kell felemlite-. nünk, a mely hatszáz szakmunkást állított be állatgazdaságunk óvásának és fejlesztésének nagy munkáját™ s jijabb uagy befektetésül tűnik föl azok közölj, a melyeket a magyar átlam a mezőgazdaság gyakorlati fejlesztése érdekében tett.
E sorainknak nem lehet föladata részletesen ismertetni mezőgazdasági politi- j fcánknak az eluiult é\\r folyamán mutatko-
zott összes—iejleményeit. még kevá^bbé sorra szedni a gazdasági kormányzat összes cselekményeit és a gazdasági élet.
nek az ország különböző pontjain föltűnt jelenségeit De ha n gondolkoziV és a Köz-
A nő hivatása.
x, -
Irta: Kellner Szarán.
Száradunk egyik legfontosabb kérdését képezi az, hogy mi a nd.hivatása? És ez valóban fontos is, mert sok iiigg az ezen kérdés Által előidézett mozgalom helye* vagy helytelen megoldásától a kor társadalmára nézve. Mert ha a kérdést helyeden oldjak meg, akkor a« előmoz-ditja a társadalomban az ^^u^hgU^^o^^BQji•
dása eseten az el enkezót tapasstalnók, mert akkor a társadalom sfllyedését, pusztulásét vonná maga után.
\' fiz az állitásom talán kissé merésznek tűnik eI6, mint olyané. ki nincs arra jogosít var hogy ily fontos kérdés földit döntő ítéletet mondj in, egyrészt ifjúsága, másrészt pedig gyftii^eségénél fogvp. Éppen azért bevallom, hogy jelen csikkemben többnyire oly jeles irók, költök nézeteit és véleményeit összegeztem, kik hosszas tanul-máoyozás.uk folytán méltán dönthettek és ítéletet mondhattak e nagy fontosságú kérdésben.
Midőn az ember ewével élni kezd, az a kér dés merül föl .lelkében, hoity tulajdonképen mi as ember rendeltetése, hivatása és végezel)* ? — Egy amerikai pedagógus* Horácz azt mondja : >Az eaibar Végoél\'t*, lendeliatéee a boldogság*: Azonban eaen á Ittast inindeaki magképp érlel* mezi. Pl. egy angol tudós szerint boldog az, ki teatben és lélekben egészséges^ Vörö\'marty_ pe^ dig ezt mondja wboldogságrál:
-Ki fizivbfp W le!altboii\' tferaes vlt, Ki élet-szomját el nem egeté,
r<ény-t4- • num VSi\'UUft\'t: Földön bonát csak olyan Té\'heté*. .
Kölcsey véleménye szerint »A boldogság riem a pillanatnyi "gyönyör érzelme, mert pillanatnyi ayúiryörl éiezbul .i biAlmn—éti guitoez i-<T— SÍ boldogsághoz Önérzetből tapadt Icieknyugalo\'nl kivántati*.* A pisán bölcselet pedig itty é;tel|
életet figyelő ember visszatekint az elmúlt! esztendőre, nem vehet elégedetlenséggel bocsut az IgtH.i-ik esztendőtől s ennek, törléutíléböl reményt meríthet arra. hogy\' a közgazdaság tényezőinek egymást meg-! értő s egymást megbecsülő béke munkája! megtermi gyümölcseit -az uj esztendőben s\' fisavós1 önbizalommal munkálkodhatunk tovább azokon á lontos dolgokon, a melyekot mégkezdtünk.""
Istenbe vetett "bizalmából éa a valiáaból. így tehát a vallásosság éa erény főleg előmozdítja as ember rendeltetését, t. i. a tökéletesedett.
Tekintve a nő rendeltetését, a nőnek épp agy mint a férfinek, kettős hivatása vsa. £s pedig • lŰHZör szem előtt kel- tartama, bogy 0 ember éa * azért az .emberi kötelességek teljesítésére hivatva van. Másodszor arem elöct kell tartania, bogy S nő, miért is hivatja van betölteni mindazt, a mi egyéni állásának, női rendeltetésének megfelel. a jó latén a nőknek as ewaberiaSg ser* sáranézve nagy tmloiyast adott és ezért mondta egy hiresirónk : .Asszonyok, anyák ! Tőletek függ nagyresxben a hon jövője. Tőletek lüug á-jelen éa a nemzet belső elete !* így tehát a nó Istennek kiválasztott apostola és hivatását leghívebben caa-tádja körében töltheti be, mint anya, mint leleség és mint háziasszony.
A nőnek tehát egyik legfontosabb és legesen* tebb h>v»tá«a és kö.fejessage : gyermekeinek nevelése Es mondhatjuk, hogy a nevelési a „gyermek biílcsfljé\'öl* kezdi és ifjazoráig folytatja és gyermekének első „természete* névelője*. D\'í, hogy as anya ezen hivatásit méltóan betölthesse, «ztik»éges hogy A maga ja-pl® példája legyen az erénynek, jónak, szépnek, és nemesnek. Mert valamint csak já-lanttá—nevel jó tjtuiiváuvokal, ugy caak.já -anya nevet derék ifjat fin hü honleányt, sz auya veti meg gyermeke jellem \'nék alapját, njert csak C képes arra, hogy szeretetteljes türelmével a gyermek tudvágyát ktelegi se. Aa anya -tebat ^szereistéver nevei.\' „A azereiet pedig a
legjobb nevelő, szeretet nélkül\' a nevelés bóÜ\'"(--
domany* — mondja egy híres irónk. £s ki sze-
reti jobban gyermekét, mint . saiát édesanyja 2__
~Kt oltnatja bélé jtibutin a no<eaei, ragaszkodást, mint az anya i I. Napoleon azt mond\'a : „A gyermek sorsa az anyának miivé*. £« valóban igaza volt, inert, mint « történelen is Inrony itja hogy a íégnsgyo\'ib férfiaknak kitünö\' atyáik voltak, igy pl. a, feracchu-ok, a Hunyadiak anyja, Es ez anyáknak derék, fiái büszkén ismerőit hn, bngy—— luagyságukat anyjuknak köszönhetik, kl Őkerjó | nevelese által nagygyá, ■ dicsővé es boldoggá
mezt az ember rendeltetcsét : »Ismerd meg az igazságot, kövesd a tőkéiét es erkölcsöt, hogy
ezek által-igaz boldogságra juthass i«i . ~ ___ _____ _______
-Ai igatsag megismerése Itl^nhaz \' nm-pH*P igán nagy hetiílyrta.al lm a fymaiak
tiszta erkölcs ayiökélelésedéit3 ~ * \' \' ——■*■ ■ \' 1 """
i tette. Látjuk tehát, hógy az any*nMlt
utjará visz bett-n&nket és ez tulajdonk^peu az emoer hivatása, rendeltetése, 4fa~ pedig -altalaban túkéi«iesedé» az ember hivatása, akkor a nőé is mindenesetre ez lesz. A nőt, hogy rendeltetését hívén -belő f-hesse, csakis a szív mélyén honoló hit, latre-éa embertársai iránti mély szeretete segíthetik elő a tökéletesedésben. Napoleon az\' mondia: >A vallásos érzet oly vigasztaló, hogy valóban mennyét jótéteménynek tekintheti, ki azt birja.« Csakugyan a gyenge tvij \'ziv ho.\'uan merítene K3 »t elffl szotnoríT.- rkhyiiban. ha nein
későbbi sorsára nezve, mert oly gyermek, kit az I anya igy e\'iőkészit a tudományok és. isme-[re>«k—befogadására, bAvnn jm.tfmazza meg jó lés tökéletea terméss-l mfgve\'ő — a tanító — táfadHagát, ellenben az oly gyermek, kit anyja nem kéatit igy elő, ezeknek elwataiitásn, habár a tanító a le/jobb magot is veti bele, fáradsága dacára tökéletlen, siián\'y gjúlmő\'csöt fog ♦erBffini. Tehát a ki Un korában anyjától jó _jaasfiiéat_. nyert, legtdbbnyire derék emOerré válik.
__A nőnek egy .másik magasatoa. hivatásához
ftartózik az, hogy legyen teleség a fzó legüeme-
Teszem ezt főképen azon okból, mert meleg; Itt jut eszembe, hogy az az Ön által emlite Pedig lehet, hogy fel fogsz ebredniI baraUágot sagárzó sorai átülva*Ai<a után olyas bájos, ismeretlen kis eftny, a kinek &lomszöl>e! A kedves marnak már oly régen Voltak fia-tele érzés fogott el, a tfielyne.; ki\'ejvzésére a szó alakjai között állítólag eityszer-másszor én ís talok, hogy mathematikai számításuk légköréből igen durva k\'oJslöóy volna: bár áltól felek, hogy megjelentem, bizonyára igen nagy — idealista, j kifelejtene* egy hatalmas tényezőt, mely—bármit feleletemben a szívélyes \'óoua engem esetleg kinek szivét a való élet még nem sebezte meg, I mond|on is a huszadik század paedagógiája — még ferde világításba .is hozhul. s tele van. édes ábrándokkal, ragyogó álmokkal... ép oly, sőt talán nagyobb mérlékbeo szükséges
Hisyje mejí Ön, hogy nekünk ,,-knblereknek",| A kit nem ragadott még kegyetlen körmei az iletboldogaághu\', mint a oszt, kvártély és
a kikre a társádálom mind"n rét\' gébol annyian • közé a huszadik század m«ien»)iímuas tn aemj toiletterrí --—--í-■
agyarko nsk, nngy azttksegünS^van arra, hogy] abban a világban él, a hol modern élet pezseg, A ke(jves mama talán boldog lesz, ha lánya ragaszkodjunk egymáshoz, s gondos la hol az uj évezred hideg fénye, csillogása káp-|^ házassági üzletet köt.
Pedig ha a lánysziv —• iőkötő alatt is —• egyszer csak láogra lobban s követeli jogait és
törhedenui
kezekkel ápoljak szivelikben a colltgiális szere- I ráztatja a szemeket, ahol nem széna, meg íeven-tetet... dula illat, hanem ylang-ylang, tihypre és helir
£a mert az ön leveleböl ezt az örvendetes trop Csiklandozza az orrot... tényt konstatáltam, azzal nekem igen, ütéh nagy Abban a • viiAghnri • nini \' teuaec ókózoti.\' Pillanatnyi élvezeteket, erös izgalmakat sóvárgó
. Dobat áttérek levelem tulajdohképem intentiójára. idegek...
Cikkében ön oly htaelitften, dlcsérőleg nyilat- Ez as édés leányka bizonyára nem azért kőzik az én irodalmi mükadésémBíl, hogy míg tanolt, hogy lelkének finom" szirmait a tudomá-egyrészről Aesopus békájaként dagad bennem az nyok terhe letörje, mint száraz ágot a zúzmara...
Mert ha ott élne, ilyen volna, akkor uem
ambitió, másrészről meg a reátetkedésnek super-iativusát ke|i elszenvednem, arra gondolva, vájjon
igazan kiérdemeltem-\'e azt?..._
Co gyakran papírra vetem gondolataimat, érzéseimet. Dalolok ha\' fáj, ba vonaglik a szivem, vagy ba csordultig van t/oId07»ággal. Teszem ezt •laö sorban a magam boldogságának hatványozására, vagy fájdalmam enfhitesér
tudna megérteni — engum 1 ........Igen l Az ilyen édea, ábrándos, ideális- lelkű etü leányoknak irok én s véghetetlen nagy boldogságot éraóli, ha hallom »*ti bogy ők gyönyörűségei találnak az ér> munkáimban...
Te édes sxép leány 1 Maradi olyannak, a milyennek én Téged i-meretlenül megismertelek. De ha tüdőin azt, Iwgy-Vzokfeal má^i\'-nak ja j Azokból az édes álratjkbOf, rngyogő lllaziók-Srómét okozok, akkor <-* a tuda\' B mnlynkhnn hóielnr lelked ringatódzik. ne
sráoyosza áz eá góndolaíálinat, ér/üaeintet^\'- rélifödj fel aoha> soha...—
arra a felfedozésre jut, hogy ménis-r.sak komisz ámber lehet az, aki egyszerűen megalkudott reá,
mint a vásáron szokás a lábas jószágra _ és
tőle, a szabad elhatározással, gondolkozó agygyal érző szívvel biró lénytől meg sem kérdezte, bogy mit szól a vasárhoz ? — ez az ébredés áltai okozott bánat megmarad a sírig...
Csak álmodozz, álmodozz tehát tovább édes szép leány L.. \'
Kedves Kolléga T
Minden >iró mesterembernek\', a kik iga%áQ szivök vérével táplálkozva, égő agygyal as étet öfök problémáinak megoldásán fáradoznak, van egy speeialiter kiválasttott kedvonctárgya, a melyrflíl irat néki. — gyönyör.
VOROSMAH
T\\l ■■in i| lf »| i ■ Irta : Br. Kiss Ernő — Megjelent éa kapható
II NlltlALl ClBtrSlZa. FÍ8chelFülöP^iiyvkorü8koaó8óben Nagy-Kanizsán
I DÍmzuh böritékba ItUve ára*! korona.
Nagy-Kanása, caPtflrtOk
-Zala 8. 9zám*(>. lap.)
1901. jaooAr M l(Mn
lebb értelmében. Legyen feijének és családja boldogságának őrangyala és mint gondos nö, üzza el as élet viszontagságaitól megpróbált • (élj- homlokáról a lel egeket. Az ilyes nő valódi gyéaeánt, mit $i«falndy Károly oly szépen fejes ki, bogy • Kereszt , az élet, jó feleség a gyémánt, mély rajta tündöklik.« De hogy a nő gyémántképpen tündököljék, sgüksógea. hogy hivatásét lelkiismeretesen bet ölt s« Ho .y a nő férjének- és családjának őrangyala lehessen, iparkodjék elsajátítani a nót tóerényeket; ezek a türelem, szelídség, engedékenység, xzerény-ség és esen tulajdonolt alapja: az önmegtagadás. Tehát as oly családban; hol a nö, a féleség BZSB erényeket bírja, egyetértés és megelégedés fog uralkodni és az ily család mondható tényleg boldognak. Az ilyen családban a családtagok\' nélkülözhetetlenek egymásnak és csak esen egyeterté* által erősödnek lestben éa lélekben a gyermekek,, iljak, férfink, népek szóval lehet mondani, hogy az egész társadalom.
Emiit ve a nőknek azon erényeit, melyek LoiytSa kiválásukat híven és méltón befölthetik, a lemondás ás önmegadi* példáját látjuk \' azon nőknél, kik a külvilág zajától visszavonulva, lemondva ss élet muló örömeiről, a zárda falai kövitl töltik életüket. Ügyen a külvilágtól távol vasnak, de m5gt«~"hiveh töltik be rendelietésttkel, mert mtnt Isiimnek kiválasztott apastotai, a gyermekek1"nevelesével foglalkoznak, bazaszerető honleányokat nevelnek b«4öBk és foyta^jáksai
#5 A kölcsönnel terhelt ház é* fdMtulajdoao. soknak az 1883 : 44. t. cz. 13 állal SS a kedvezmény adatott, hogy a föld ia házbirtoknak általános jövedelmi pótadójából le/onandó az illető tulajdonost bekebelezés Által tsrMü
hely pirítja meg arcát. Ha boldog a családi élet, akkor a napi fáradalmak után, a napszámos épp ugy, mint a tudós, uyugalmat, vigaszt és örömet talal otthenában.
Mindezekből tehát látjukybogy a nőnek a családi életben mily fontot szerepe van és légin-\'kölcsőa után as adóévet megelőző év kább ott tölti be női hivatását, mint aaya, mint I tényleg le nem rovott \' töksmamdik egy évi feleség és miiit hlziaaszouy. I kamatainak IO*-a, ba a lökével kamatok is
Itég egy do:ogról szeretnék megemlékezni,!vannak bekebelezve, melyöl jelén-zázadunkban a nö kérdeséoélannyit! Felhivalik ennélfogva NagyKantssa várna vitatkoznak, tudniillik a nőemancipációról. Nérne- érdekelt adósó közönsége miszerint sz • oadlhál lyek ugyanig a nőt a tártnál >gy«nlő joguaak ,-fciadett—és--a- vátori «di>biv»t»lko« lnlnil tartják és igy egyforma műveltségben is óhaj- nyomiatváayon a kamatterhek b e v a I -tenák részesíteni. Azonban ez nem lehetséges, mert lás át lolyó évi január hó 81-ig a nö nincs nyilvános szerepléshez teremtve és ez\' a n n á I i link ibb eszközölje, mert nőiességétől is megfosztaná. Bizonyítja ezt a tör- ja később beér ke se ti vallomások ténelembeu Görögország és Trója bukása, pusztu- mar figyelembe ne m vét 6 tó alt. lása, mint azt egy jeles író mondja : »Csak addig j Nagy-Kanizsán 1091. január 1-én.
volt híres és hatalmas, míg asszonyai kölésstl, szövéssel, fonással töltötték, idejüket, de midőn már nyilvános népgyülésekre kezdtek járni, hanyatlott dicsősége.\' Tehát a nö csak maradjon! nőnek es célja ne legyen zajos nagyratörés és] jogok szerzése, hanem kötelességeinek híven való | teljesítése. Igy pl orvosi, ügyvédi pálya neni vatő j a nőnek. Hála Istennek, minálunk a nőemanci-1 páció még nem hódítóit oly nagy tért, mint más európai áHamokban A jelenkor nőinek áldásos j intézményeit
Neu
adtotaaSr.
VéoMy
polctraxata
BIBIK.
NfH 1
Rövidke, de nagyjelentőségű szó !
______ ____________mM . _ „üíössSga mindigattol lugg, hogy ki Ja
jg^ miiig \'körülmények között mondja ki.
ffi?kÍZ ÜÜ- hajnaliét Ellemondást, ^jszhaUd ta= :^,n<mH;:^Xakh0L:;U,rt,ö:t^ tort^n*\'^**.^ aan,k, hogy fgadást A grammatika sem tudta ba-^ », Jttk szelíd érzületüknél i ■\'»> V\'!?!*
fogva, betegeket ápolnak, gondoznak, es igy | a.on helye, \'"elyet lsteu rendeli és belátná, hogy
Sitik ha l^aVlit,, előtt- jedvS ^m^A^t^SJ^^Á
dolgot cselekedve.
Az anyai és hitvestarsi áldáson befolyáshoz
részek közé; egyedül Ali, mint tagadó Bzócska. Tehát az egyedüli nö, mely a tagadás szellemét szolgálja; ós mé-
Szi vemből óhaltanám, vajha minden magyar nö
ápolna keblében a tiszta, és va ódi nőiesség leg- —-
szebb virágait, akkor felvirulna édes, magyar hu«| tartozik, mint kiegészítője a nöi rendel\'etésnek, a és boldog lenne an czé»X társadalom. Minden I mikor a tagadás Szellemének, az ördög-uinmgik, .. i. gazoasaaonyi nivatas. egy tran- ■ raagyar „ö .„^sse irtUöföldjet és édes hazáját! nek, m0ndunk vele ellent ; mikor ettől ma tudós azt mondja; „A gazda^zonytól lugg\'és ne Je\'edje a költő ezen figyelmeztetéséi: L -I-., -ai.m:t _ vi.
a család b-Idogságu : a gyermekek egíszsége, a .. ■ - ........[tagadunk meg valamit ezzel a pici kta
--------* -—----^jjgg!-—»Magyar högyuek szulelt?l-
tSQ jú\'Ste*. Júkai Mar ugyanezt fejezi n a tűzhely mellett" cimO müvében, midőn aztj mondja : ,A férfi kedélye es egészsége mindig \'
ti asszonyoknak az érdemeT lia egy férfi sokát! keres, ha nagy jövedelme van, ebből még nem következik, hogy meg is fog gazdagodni, a vagyonosodéinak föessköslöje, aki megtsksrit — a feleság. A vagyont nem tűzmentes szekrény őrzi, hanem tűzhely".
Csak azon nö boldog, ki otthonát sieretí, ki családja tűzhelyénél keresi és találja föl boldog ságál. Ellenben as olyan n , ki boldogság t wenkivQI a külvilágban keresi, boldog sonssem lehet. Ugyan észreveszi midőn már késő, hogy
Áidd érte sorsodat 1 Magyar hölgynek születni
Ób, hölgy ki ezt megérted Mily azép vagy ás mi nagy Rendeltetés az égből I S e földön áldva vagy !<
A város házából.
szócskával.
No de ne filozofáljunk ! Térjünk a
Mi ezzel a kis szóval moet egy ak-tualis esetből eredőleg akarunk csupán foglalkozni; amelyben döntő szerep jutott ennek a grammatikai páriának A lemondás szelleme nyila tkoaott mf benne.
Hogy is történt csak? Mondjuk eli
A nagykanizsai Izr. Nőegy. 60 éves
Hlrdetaény. *A föl d és házbirtok után járó áííiíá-célt té*eMtett alakon halad, ojy nőnek pirnlni nos jövedelmi pótadónál számításba veendő ka-, multra tekinthet vissza. E hatalma* kell, mát pedig sokkal szebb, ha a családi tűr- aiatterhck bevalldsn tárgyában. r i omheröItŐ alatt, nemcsak liumanus mü-
\' " --------1 —a * jködésével vivta ki^a társadalom elia-
On, édesen fájó, panaszos szerelmi dalokat • Uj al»k jön... j mérését, hanem azzal is, hogy jótékony
zeng kobzán, én pedig a legszívesebben irok a í Bánatos, halvány arcára eltitkolt gyötrelem c^ra rendezett mulatságain igazán
\'^fnöU.fk\'^ek szivükből merítjük az-fVe^ liggg^be . elűzi elbajija aJ^Pen egyestteni tudta Nagy-Kanizsa ideált I a csalóka fényt, mely sugarait beszövi a szívbe, különböző társadalmi és telekezeti ró-A kik ngy átanak előliünk, mint égy örök]s mámort, örületet támaszt azután, h mi csak tegeit Tebát ^mulatságaival nemcsak titok, egy megfejthetlen rébusz s a kik minden i játék, fájó, gyötrelmes képzelet volt. humatiárius, hanem szocialiaztikna
boldogságnak és-winden ■ boldogtalanságnak I-Ezekkel artán én ugy el-eltárgalkodóm. munkát ifl végezett.
kultorrássi ezen a sáros földtekén. Egyik elmondja nekem a szellők Miitogó v • pt Nőe^vletnek leim-
Elöttem áll olykor a nő a szépség és goÁosz- hangján szive szerelmét, a másik meg csslódá-1 ** nne az ízt. noegyieuiea íegu-
üág ezer változataiban............sáról mond nagyon - nagyon szomorú re- tóbb tartott valasztmanyi ulóeében
Látom itt, mintegy tőidre nzálU angyalt gét...... | mégis megtörtént az a páratlanul álló
mennyé varázsolva egy poklot: a amott, a mint feléalt pokoHá4eés-egy egész — édcirt-^.-
... MidŐfi görnyedjen író a-z(alotn {ölé hajolva, egy—egy történet megírásához kezdek, kicsiny garzon szobám egyezerre benépesül.
... Jön égy boldog, bohó, szerelmé1; leány, a ki a fészekrakás boldogsága után vágyik, i Rám t<< pántja izzó tekintetét, s elbűvöl, el ka- az ón aranyos kis kritiknaomnak • — bemutai-blt.. Ott van édes ajakán a csáb, az igézet, a kosiam. Ismerjük egymást kölcsönösen a nélkül,
Csak papírra kell vetném őket s kész egy eset, hogy fölvetették a kórdóst: vájjon kis regény.■■.■■■.■> -—— ■ tartáseék-e áz idén mulatság.
TT. Igy teremnek as én történeteim: igy kntatom tovább az iíju «ziv hevével, tétova reménykedéssel az esi\'mék igazi értelmét.. Es ezzel igy önuék kedves collega, valamint
bogy volna.
varázs.
Lágy, iuvolaszertl Z\'ongán ozttrödik a misztikus Rendbe, mintha pacsirtadal o vadna össze csengő leány kacaij»l... A falon függő -kép alakjai megelevenednek, s i tiroli pasx\'or halk Mnájfl melleit ugf ietssik,\' miütliá hallsnáin &óme<r vsltomisát s botdogáágról, sztvs szerel-•mérői...
Aztán fittmrik s~—» ksle4dowk"p.
Kincses Kalendárium 1901. évre.
valaha ezen—a plán után tiUálkozmnk
De jobban t« van ez — igy. Mi Írók, legiöbb*zör veszítünk ágiinkból, ha sxinről- színre megismernek bennünket.
£< »z történnek tslán velem is4.,r-
Hát hogy ia merülhetett fel es a kérdés ? Melyik irányban képzelték teljesen bevégzettnek az eddigi missiót ? Szegény ninos ? Vagy a társadalmi béke lett teljessé ?
-Ellenkezőleg ! Igen sok a szegény, Teljesen megbomlott a társadalmi béke.
Es talán éppon ez tette aktualimA annak a kérdésnek fölvetését: vájjon időszerü-é és péls^erü-é a jelenlegi mostoha koresoti és zilált társadalmi viszonyuk között a mulatságok rende> zése? \' \\
Ki-m-nyknténi.fn i komim, vá^zonkötéHben ÍJ korona, bőrköléslifti 4 korona 40 Bit.
ICrtj >}>r%ió-,
F ISCHEI. FÜLÖP könyvkereskedésében)!
■ Ntiuu- /tantHNrlfí,
Nagy-KaniJtfea, csütörtök
Zala S. szám (4. lap.)
Az Izr. Nőegylet választmányi ülé- j — Buttliyány JStrattmauu són ez a kérdés fólvettetvén, hosszú Ödön herceg vőlegény. Érdekes eszmecsere indult meg. \' AzQk, akiknek hírt közöl a „Va s vár m egy e\'-^gutóbb lelkében a mindig oly fényesen sike-! megjeleni számában.I^a 11 h yán ySt rat t-rült mulatságok emlékei hagyományos m a n n Ödön herceg, a nagykanizsai kötelességgé érletlék a mulatság ren- j és körmendi hitb, uradalmak birtokosa & leg-dezéít, — nem akartak meghajolni; közelebbi napokban egyszerű polgári leányt -azok előtt, az erőé érvekelőtt, miket ajfog oltárhoz vezetni. A legszélesebb kö-mulatság-rendezés ellenzőinek opportu- j rökben bizonyára nagy érdeklődést keltő mizmusa tátt elé.jök. Végre az elnöklő | hirt a ,, Vas vármegye" a következőleg
V i p, őr Samuné elrendelte a szavazást közli
A kik a mulatság megtartását! óhajtották, igennel; akik pedig nem óhajtolták, némmel szavaztak
Igennel szavaztak : dr. B1 a uSimonná, G r ü n.h u t Btenrikné, Kö r sch -1 n e r Ignácné, dr. Neumann Edéné, R o s e n be rg Izraelné, R o s en-b e r g Richardné és S o m m e r Sán-dorné, összesen h e t e n. \'
Nemmel szavaztak : F i s c h e r Sándorné, Grünhut A1 frédné, K a a-: yMiTraAn^ T.adofsky Arminné dr. Rothschild Samuné, dr. S chw a r í\' .Adolfnó és f a u b e r Alajosné, tehát j szintén he t en.
Most következéttra nuem" szócska; " fontossága. Vidor .Samiinn—elaüknő-nek jutott a nehéz feladat, hogy a
1901. január hó !<Mo
részesülték, s kik a terem egyik sapkában í*| állított pezsgösáíort szemeltek ki megtilt — a vagy tartózkodási helyül. Különben u agy vetítik óüzre, hoRy a Itl ott megállt, [«k ki ne Alit volna otl nieg] az onnét egyhamar elmozdulni nem tudott, mert nagy ereje van a leggyea* gébb pezsgőnek is, ba szép asszonyok éa bájós * leánykák töltögetik: Ezen pengős aátor volt a jó kedv melegágya, ott gyökereset! a jókedv, melynek n.igyra növéséhez nem kellett egyéb mint egy kis k 0 r 0 11 e.k intés és gyakori
önt őz é a. E kettőben pedig nem volt hiány,__
—~ A kiaebb teremben volí a cukráaxda, tömérdek édességgel; de ki vágyott volna oda, mikor a szépen du&ileU nagyteremben u oly sok volt az Édes. — 10$ órakor véget ért a hangverseny és kezdődőit a tánc, melyhez a tenet részben a katonai rttnekar, részben Sarközy bandája szolgáltatta. Az első négyest 48 pár táncolta, mely szám csak a reggelt Arakban kezdett némileg megfogyni. Aa estéiyen a kö
.Batthyány StraUmann Ódön herceg, a Batthyányiak körmendi hithizományán&k birtokosa, a mindenütt nagyrabecaQll és hódo* lattal környezett íényes nevű (őur, a legközelebbi napokban egyszerű polgári leányi tog oltárhoz vezetni.
A nagylelkű herceg, kinek annyit köszön-
j « ,,, \' vetkező hölgyek jelentek meg:
bet Körmend, az öszi verőfény sugaránál B,nder fSih&lyné. Özv. Berény. Józsefné, Beforró szeretemre gyúlt s hermelines hercegi rtnyi Mariska, Dobrovits Mllánné, Csigaház? An-palástját bontotta a bájos polgári leányka tahié, Deák Péterné, Özv. Oanielísz Láailóné,
Faragó Lajosné, Dr. Fábián Zsigmondné, Farkas nővérek, Fttapök Joaaefné,
meg
vállaira, akinek gyönyörű személye ót igezte.
t HoUmaun Amália kisasszony — e* a neve a herceg menyasszonyának
döntő szót kimondja.
Nagy feladat vólt sz! Lemondani; olyasmiről, aminek az egyesület- népszerűségét es anyagi erejét küszöuheti^ j lemondani egy hagyományos követke- |
latságról mely az anyagi eredmény mellett mindenkor nagy erkölcsi siker* |1
■ ral is járt!________~
teljesité-; a körül-:
Eflapök—Jolán, Usv, Fiálovit* Lajosne, Fiálovita nővérek, ö<v. Gen> 23y iktönné, (totdhammfr Kárulyná, Horváth Józsefné, Horváth Jenői, Irata és Böske, ilor-• ith-nővérek [Merenye] Knoitzer György né, Knortzer Aranka, Kalzenbach Józsefné, Kat-zenbacb Ida, Kovács Károlyné, Kattauer Edéné, özv. Klaserné, Köbler Aniií^ \'Leftner Irma [F.
Kxl.Marl11njt.3nk .fózeetné, Miti)n Mi,
koa-aövarek, Marzrt Tiborua,- Nyuli M»rtak>, Dr. Nüusiedler Antal né, Piatschek Károlyné és Pi-atsoUftk Erzsi (Vörösök) -Riütman Atajoané, Prao-ger Kftrolip, Dr. Szekeres Józsefné, Sebmtény Lajusné, Sebestény Kant, Stirling Sándorné, btirlÍDü Ella, Sauermán Ju ia, Szv Ségerczné, Ségercz Kata és Bettit, Dr. Tuboly Gyuláné, Török Ambrusnéi—Tőrök-nővérek. Tha«ay Ilona Vidor Samuné, Véber Károlyné, Viriua Karóin, [Leaence F< maj] Dr Vitányi Hebrikné, Unger llllman Elekné, Ozv. Zadubaffazky Lijimna 7.m-
Igeo; de e súlyos feladat aᣠnála megkönhvitette az
müveit és ti>z-
teletreméltó polgári családnak s»rja, telr. művészi hajlamokkal, aőt tehetséggel.
Karcsú év uiagu, mint a rózsafa1 -törase -ea-aranyhaju, mini a tündérek a mesékben. Im-ponálft-Baopeég e iaclleité mfgtapn fa meleg jelenség, aki egyesili személyében mind> azt, ami kedves ea bajos.
A herceg menyasszonya már a mull hét folyamán Köriiiéndeii járt, tol inegtekiivteUe n nagyszerű várkastélyt, melynek kapujánál az icn fogadta.
- A hercegi menyasszony a húszas \'évtkrj elején jár s ragyogó szépsége uj, vidám eletet |
log varázsolni az Oai vackastély tw. hory lstvánnéZtnbory Erzaiés Blumen/tld Margit.
A jegyesek közelebb kértek a kihirdetés4 alul való (elmentést és emut körmendi
..., - Vaautaaok aialatUga. A cs. és hir. Iuaósi-l8/ab. Déli Vasul nagykanizsai vonatkísérő tónk értesít minket, az eskövő, mirden pompa|és vonatmozgosiió személyzete február hó 2-án kizárásával, legközelebb megtörténik, miután j S z u r o v y Géza is Wittenberg Iguác a hhurdeiégViul —icrmtStZtilnilti-{ ^lögyelők védnöksége alatt önsegélyző ogyletök-
, . I nek alapja javára Nagy-Kanizsán, a Polgári
,01^ megadatott. Egylet nagytermében >áriköiü tánokoszorncfkát
Ujabb értesülésünk szerint Holz - rindez, a melyre a megbivók legközelebb kü}-m a n n Amália egy bécsi polgár leánya:jnarök tfér.
mény, hogy jobban, mint ő, igen ke ve- i sen isménk a helyzetet és viszonyokat:1 nálánál nagyobb odaadással senki seni figyeli a iáxsadaloia szívverését Es ő mérlegbe vetve megfigyelésének ered-
m ényéf T haBbzás nélkü^kmöadta a 111 „VPRRP |R___
döntő ^nem" szócskát. ...... ....esküvő tnár a legközelebbi napokban!_____— Otvitaököri közgjüléa. A Nagy ka-
Mi á magunk aé&zéről csak helye- J tog végbememú —Bécsben a legszűkebb ni^aa VI. Vll kerülntóhen (Kiákanhgán) tsr-selhetjük az elnöknő döntését, sőt en- családi körben. Ez lesz a herceg második áUó \'Polgári Q Ív « só kör" janu&r 8-án r»k kapcsában habozás nélkül ktjelent. i házassága. Első felesége a kii ,o év előU 1S^^ jak, hogy éppen a jótékonyság erdete+iralt rotg, szmtt n polgári ^ármazásu volt. | iin FeretK^, alrlnOk : ifj; ia rg e d O s György ben nagyon helyes elhatározásnak Az első házasság gyermektelen maradt. j pénztáros: Ti s i József; jegyző: Ho r é n y
tartanók, ha jótékony egyesületeink a _ Mövés.-eaiély ftCanlnóban.....
a mulatságok rendezéséről egyátalábanU n a g y k a ni z sai 0 a si no választ-lemoadanának és azt egészen a társas-1 m&DV&pak határoz atáhól a téli idény alatt
ném
korok muKoaesi k«0fe Mfrt hőbb nagy obbszabásu müvéöz estély t fog
őszintén szólva: mrndig furcsa dolog: rendezni. Az elfcö Uyen estély íolyó hó az, hogy nukor a szegények javára^ 9. én i e8z. A Casinó egy kisebb mulatunk, a mulatság réven hefolytj küldoUsége Budapestre utazott, ho,y öregnek csak tele vagy harmadrészé tstelvekre a szereplőket a mOvészvi-
szegények számára. Most azután megszerezze. ---
méltóztassék szamba venni azt a hór-
ribilis összeget,\'ami egyeseknek kia- - * Jtukauj S«eg,lei e»
dásaiból halmozódik egybe. Ha az illetők a mulatságra fordított összegek- j nek csak harmadrészét-adnák-odar—arj jótékonyság oltárára: négyszer, ^ötször nagyobb összegek jutnának ajszegényék" számára.
Ideál
a legjobb és legjobb levélpapír díszes dobosban
m Iliden féle ultikban a Itgszsbb ét Isgjobb Oarts de Oorreapondaroe.dlfc^n dobosban.
kaphat 6
FI SC H E L FÜ,LÖ P könyv ós papirkereskedésében Klag> -Kanizsán

Pál. — A költségvetést e közgyűlésen akadá yok miatt nem tárgyalhatták. ;
— Fellttggesztetl kösgjűléa. A nagykanizsai E l s ó l e m e t k e a é s i__E- g y t e t
vasárnap délután közgyűlést ak«rt tartani. Majd minden tag megjelent; az egyletnek pedig *ez idö szerint már közel ezer a ta^ja; ezék.közt né-Ihány száz a nő. Az alapszabályok értelmében a nők megbizottjak utján gyakoro ják szavazati jor j gnkat, de azóláai joga minden tagnak egyaránt van. Az asszonyok pedig oly fenyegető módon gyakorol Iák tzen jogukat, bogy az elnök kény* télye, A nagykanizsai kér." jótékoiiy\' nőegylet \'lelen volt 8 közgyűlést feloszlatni és annak io yó fió 5 én l»rtolt estélye lényeven sikerűit n e8larlftsí.ra aj határnapul a legközelebbi va-es ezen lenyba siker a lárudbatían rendezőség 9ftr,BPot kitütói>
érdt-fne. Az ^ík4y—a saekcsubér^ári honvnl.; ~ UJ lap n vidéken.Mohácson uj hetilap zenekar séla-hat gveuenyével Vt tie kczdt let. j jelent meg. Legifjabb kollégánk neve : >Mohics« Noha a .zf.i.il.u):i.tik t-suk—e^y része— jwi- hot-\' R o » e n t h a I Márk .kftnyváma szerepel—ariftt-zánk, mert a mávik U i.u labfi íé.\'z a vzékes- elelös szerkesztő és kiadófulajdonos, de mint a letúrván S7.ir.hi.-hoz vau . sz<rzödésiitg kötve, l^p ►züz^égeanek fartj« t»e$jegytf<Dl: ez csak Ebből a konkrét esetből folyólag jó a zttikxr jutdttciioja a«g> elég kcllemt-a szó-1 ideiglenex repléi, mert & Mohács leaz 6 fölött mélységeden gondolkodni. IBkozl 81 T,Vuj\'o tv De telj<B et\\fe>f«btn ^zok|Béi é» irAnyitéeát a mobAc^i áll. polg. iakoii
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 3- swlro
egyik ismert toHu tsnftra vál alfa magara. A M-ihacs első száma elég éiénkan van Bterkeaztve, kiállitáis pedig tiszta és tetszetős.
— l\'| pén*t*rnok. A nagykanizsai Segélyegylet a lövet keretnél lemondás folytán üresedésbe jött péaxtárnoki állásra az igazgatóság legutóbbi Ülésében Mii -h o I f e r Kálmánt, a nagykanizsai dohány és szivar íölözsde előnyösen ismert kezelőiéi választotta meg, mit bizonyára sajnálni lógnak azok, akik a nagytőzsdébeo gyakrabban meg« fordulnak.
— Köasönetn) tlvAnlt Ah A nagykanizsai ált. in u nkasképzö egye-aület ult évi december hó 2tt-án tartott üc-Jiepélyéna következők űzetlek, felfilu......
\' Dob\'rovils Milán 10 kor. Bogenrieder József 5 kor. Kohn L Lajo< 4 kor. Wusztl Lajos, Dr. Hausef János, Eichner Sándor 2—2 korona, Deutsch Adolf 1.60 kor. Franc - Lajos, Franz Károiy, I)r. Boav nberg Mór L. F; X. 1.20—1.20 kor. Labunaak Gáspár 1 kor. H.ilfmatm ls*ó JO Cili. N. N. 40 fill. M. 20 lill.
A nitves fetütfbretöknek valamint a hang-
séygel mozdítottak elő sz estély erkS esi sikerét, hálás köszönetet nyilvánítja az Alt. Munkasképso Egyesület.
Szénasy, llofftnaan es Társi
se yemáruhiza Budapest, IV., Bécsi-utca 4.
Báli aataonra dus os szép Tálaszt^o raktárt tart graaes, tuí-
les és selyemazöve-_______ ^j^jj \'
Minták, vidékre ktvi-n»<ra pontraan kBt-.... latnak . .
Hyilttéí.
— — A rwléd «Hlh«i» javrtra. A nknii). isai szakácsnők és szobaleányok január hó 7-ér
»* Arany Hitarvas szálloda nagytermében a cseléd-
otthon javára tánerig almát- rendezn-k,\' irietf kalommal. telBIfizet\'ek: Cseh, Teréz, Szabó Vilma, Tóth Erzsi, Felső Katalin, Letelnie* Mari, Uene Mári. Neuhold Teréz, Fatér Jutis, Magyar Anna, Hárma Mári, Molnár im.ti. Baranyai Twrfa, Gát«a Gizella, Ilorvalh Júlia, Szaíler Bóza, An.-t>tpr_Kati, Kovács Teréz, fatr.fi Viktória
m
.flsSűKSáSÍ
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik teledlietetlén jó férjein, illetőleg édes-atyánk Darás Ágoston, gyászos elhunyta alkatig imüxV—kegvelutés—részvétükkel
kía -1—-—-———^j^lj——
i
1
3
1901. íanuár hó lO-én
értéktárgyra,- ruhanemű és eg yéb tngóti-gokra ,
A nagyközönség szived bizalmát kérve vagyok teljes tisztelettel,*
Itmkwi P4Ur »■>■>«
/^XXXXXXXXBXXX Aranyér I ! Hemarhödia!
A ki ebten szenved, kerje bizalommal az ellen való sz>-remet. A legnagyobb fájdalmakat azonnal mei(s*ttnt«U, a csomókat, egyéne* azok künn, vagy erejtva 2—3 napi alkalmaxAs után eltünteti. A gyomor é« bélmüködés, as ülés és a járá* s ilogástalanok les<nek ős rendkívül raegtönnyebülten és bol-dognak érs -nrti ina át az előbbeni paüen*.
AZ ígéaz világon íw\'m létezik e*?n ktvfll egy ilyen fo, ártalmatlan é« di;g> eret szer. CsalöJ i- tienneki van zárva!
Nem bwvjsnni való orvos-ág, sem "írem"t»<Kgit giasfiM. \'Ara\'^ \'tOT. utáH-vét\'et vagy a pénz el.öre\'h küldcse esetén diseret bermentve küldetik.
C/nn:
VOTW * -
Braoi.
m kegyeskedtek,\'fogadják hálás kö Sri szönctűnk nyilvánítását. -----

S|
" 31

Nagy-Kanizsán, 1901. jan.
uzv. l>nrft* AgoKtwiin£
jf__in gyrrmrbrl---
Eladó üzlet.
r - i itaLtótil J S3í
1
A In írott bír
OTT
árverési hirdetmény
<i8át<i végrehajtó 1Ö81. eri LX.
Vugriuecz Katinka, Czipót Hózikn.-Rózsa Teréz, Márknt K.<tl, Kanki Kati, Hetfer Jozefa, Fiscber Tercsi, Balassa Erzsi, Müller Kati, Phoszka Anna, Kessler Jetta, Weisz Szelina, Ntuliauer Annus, Gels* Lva,_íiémeth Boza. Bősz Jnlis. Korcsmáros Fáni, Balla Amis, Pintér Knti, Kovács Erzsi, Plámler Mári, Pint A nos, Prasszer Szidi, Andri Borcsa. Lörinczi Pál és Blau Ottó 2—2 kor ; Retek Gyula 3 kor..; Weiszteld és Fischer, N. W., L6v> Aulai é« W. N, l—1 kor.;
Anna, Kramer Klári. Módos Terc-i 60—(JÓ fiil.;]hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1898\', Konzielilt Gyula 40 fill. ; N. N. 20 fili.; Összes évi V. 111. 679- -II s<ámu véízé-e következtében, bevétel 244. kor. .50 fillér, kiadas 183 korona Dr. Kreislír aJózsel hkanüsai Ogyvéd attál kép-
Murud ti-zia 6Í kor. 60 fillér. _______| viselt Bachrach Ö3ön mini FI Rómanil enged-
[mépyese javára Baclirapli Gyula nkanizsai ln-
A Isag^\'-Kanizhán luur CO uv óta is előnyösen is-
fennálló a vidékén inert, nagytorgalmu
t^rtl knlnp ps siilraárH H\'leli\'mi\'l
az üzlettől való vísszavonnlásom miatt igen előnyős Teltételek mellett etádom.
Sr.v. Kőim ÚiiiíuiiC-
nek tintüsa alatt % legutóbbi vasárnap egy!hó 25-én toganatositutt kielégítési végrehajtás magvar utcai korcsmában .a pallini- méntelep mjin le foglaltr-ós l003 koroiiör-» bt-c»ult ktltöu-néhá\'ny hu-zárja összekUlőnbözölt >gypár otl fée szobabútorokból álló ingóságok nyilvüno mulató pura-ztlejténynyel. Verekedésre kerDiven | árverésen eladatnak.
dotog7* legények ^w»kás sterint kést, a finiz»íok j Mely árvetéai.ek a-nag^lianizsai kir. jarftshí-pedig ugyancsak szokás szerint kardot rántottak, j ró«ág 1898. évi V. IU. Ü79 —17 a/.önni végzésé A harcteret áthelyezték az utcára, a hol a I\'J-1 folytan 6&00 kor. lők\'ekövetaléi. ennek 1898. evi genyek sakh\'amar segítséget kaptak. A harcoló Mept. hó 28 napjától j tró 6§ kamaiaí. váltó felek elég kíméletesen bantak. el egymással: díj é* eddig összesen 258 kor. 34 fillérben hl jprz ugyan, hogy két katonánál; ulit; uiaradl
1
f
Tgr belül pedig
éjrtestrésze, de azért két három héten mindkettő\' felgyógyul; a paraszt iégényék csak könnytt testi sértést szenvedtek. ;
— Korfumul innzrszólalUfl>,á<i, — htt Bálái. Folyó hó 3-án esle Szabó János, Kiszeták István és Kiszelák János erdőőrök a mint a lendval kir. erdőgondnnkságtól fizelé- I határidőül ki< Űzetik és süket fetvetiékv Kázár Ferencnek a „Csipkés"-; zók oly megjegyzéssel
róilag mar inegaliapltnu ko\'.lsegek csEjetp tt már I lefizetett az árvarésen"befolyt összeg levona. Laávál N. Kinizsán a helys lésére
/.inen leendő eszköz.
1901. 4*v I Jisn
hó IS l> áráji
napJiknaU <1. e.
hez czimxett vendéglőjében iddogáltak s a hogy a helyzet azt magával hozta viiába elegyedlek a czivakodást elöidéste és (okozta az erőszakos természaiérfll hirhedt Kiszeták litván; kt elníl sorban Szabó J.\'tnosqti töltötte ki mérgét ojtó-
TréBBStdiurva akmlábe.—"A—lenyegctö—további 3. napján, véronfásuák a véndeglős akart véget vetni de vesztére, mért a (aiböszült ember neki rontott ■ és öt helyen sebezte meg ; az egyik szúrás oly fokú vér/ést okozott, bogy Kázár néhány péro miilva elhalt. A keleikezeU zavarban ja fetten elillant, as nban másnap , a csendőrség ktnta reggel Toplak pálinkamérásében ellogta. Szabó János Kétnapi szenvedés utál) szintén nlhalt, Az előnyomozás azonnal megindult s a tettes a lándvjii kir.- járásbíróság togbásában van lelar-tóztatvá,"
ahhoz a venni szándéko-hivatnak meg, -hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. cz. 107. éa 108 §.<a értelmében készpénzfizetőn mellett, a legtöbbet igefőnek becsáron alul is el fognak adanrir
Kelt Nagy Kanizsán, 1901 övi jaúuár hó
•fft 6* olc«á Arák,
3 étt ^ ttttttwkl gilyül Ve»?knck
Konrád János
óragyára ■ arany, ezüst »s akszer áru
_szállító-háza i
Rrli, (CtehomáKT. Jó- nickat remonloir-Ara frt. H-75. Valódi nlut renootnir-Ara frt \'5\'80.
Valódi esriist 14n« írt
___Nickat «br<trt0 ár* frt
CKftgom a cs. és ;kír. birodalmi kitüntetve, számtalan ar^ny, efáal t«I mint aserayi eHinterS-Jovilf" van birtoknab Nagy képes árjegyzék . Irigyen a béirmonteva.
MAXIMOVITS GYÖRGY kir. hiró«ági végrehajtó.
April lllrileléa
/iálngkiilt\'HÖii liil•>/.«•! !
Van síurencsóm a n, érd, közönséget értisMiteni, högy nuyyk.-tnixdn a n^rmMtMBv-0% AUsllúiiéljOri hai.Wiytlng tjiígbdélj\'eíött vílti[lMt)lr*tln ifiU\'mk-l Hyilotiatn. cüönt ntlok tt lelictft lugitincíiHiibb ijS^lfjp ben tiruny éA kUhI nt«niöro niintltMinomd
dief-Offke I
f»riitöD-W.
S. f
Digestiv
valódi angol egyeteme einésztöp.tr Thtefry A. gyóuvszeréiistől Pregroddban. Foltllmu. hatailnn és elérbeletlau mint gyotiMitvróailő, étvágy ébresztő, az mnimsítést rlőUftt^L Minden dobói: a gyám* aláii^^val. van eltátvn. .— Kgy dobos nrn a pötYz eíőlégós bekltitté-i\' mellett
hartmm
óh tUÜVellcuUl kllldi
\'riiiicKUv 1
balksn^i-g1
PREQR^DA
gyo gyuertttM
ára
l-Suftktii iííMl).

Nn\\-K»mn*a c*Ü>Or*flk_____. Zala 3. saám (#. l«p.)
IITOlNé »■ #: T !
-. — — — -W ^ -W —--— V — W - -w - ▼ - ~
1»01 január bé ííMn
S 11

a
ti
Csak40 fillérért mar ^ftllf
A 1901 Január hó!2 én áM I
► f
mm r 1% •
%r» ofiJ,-
uj.
ÖSSZESEN 1311NYERE
4 aDlnn wi s
MY£tiH£10,


3 1 iij & ff I
UIAttUI 8 HWH^JATEKBAN ;i«; m
SORSJEGYEK WINDENÜTTKAPHATOK. || %
^WAWáiTAW^I! * II1

Pl
Wf f
te te* te\' te* te
W te\' te\'
| Borbély is fodrász iútirii.
Najiy-Kani*i»a v&ms ¥s vidéke uii kft-isön$égi5tií>k f*<»nn«»l |>ArtfofA fl|ry«ltn4ta aji\\t\\ om X.iftv-Krttiisxttn * mtjtykm -nitmtf Ttikarékpéngtiir pH tófejt-■ban mrtr tftfcb nt frniütl í a míi-Uorn kor igényeinek mej{ft»So!<1(i«g ber^p-dexett. aladraugu
BORBÉLY ÉS FODRÁSZ ÜZLETEMET-
mint t"iUli>tt>í<* a jövőben i» ffautyt a UaataaAjir* & a pontos ktnx>> uúl.tara íokttHftn. nxonktvU> dn-.- raktárt tártuk kint* pitrókdk <*n hujtoimtoklHil A farsangi idényre parúküknt csekujy te\' tiil mellett kíilcsttn mii k ,
Hajfomitokaf kihűl ott hajUM, nom küttnben minden azakmAmlia vágó ttutn-k&t gyorsan és tilesftn kéaíútek, Hol ea külföldi illat**erck gaada* r&ktAro.
>—MOlrifttnnet i\'x SJii^\'THalhUl K T>" »\'. küxönst g s*iv»s |)ArHi)gús;U<u ajánlva mély tissstolotlwl
Pusofszky Sándor
twrWjr »*« todráaa.
MMMMMMM
"v án szererenesénk a n. é, közönséggel {tudatni, liogy a í. évi november lió 27. napján üzletünkben kiütött- tüzeseiből kifolyólag megmentett ^ J\', \' \' ■ \' r \' \' —xr=—_ • \' \' " \' •-~--
5ssaéa. a-r-u-csiiszicei^et
te
w p
te\' te" te\' te te\' W
ggöSS
m
M
te te-lííi
y
amig a készlet tart jeleritéfcM i yen
LESZÁLLÍTOTT ARAK
melletí^ludjuk. _________________^........
Ekéz képest üzleiüukbeu miiulennemü
unO/ inbergí. divatozikkek =
kézmiiánik, fehér nemitek, kesztyűk, pipereszerek
Wm
m
iám árSi
mi
és egyéb szakmánkba vágó áruezikkek

gia^kiyttl jitáiffti lift

.Teljes tisztelettel
estvérels
N<uy-KnuÍM«, UHK), október bavábkn.
lírtesliés. ő sz i és téli idényre
és külföldi kelmékke
A §
raktáramat u UgUiV«to«al>b Htmm
bel-
duaaa
Antim nuiijór\'Hsítéyoi a*ot* m«ggyAtodé»ru jOltom, hogy rakláram tul nagjr, így aibaiároalam magam
Mt* n lr|kllcbb haaiutura infKrt\'inlel^eLvi •■IfoKiidnl.
Jó >iép i»|fM«K munkáról biruwitum a «. 4. kft«0m|öpt. Minél tOmvKosabb bcoaaa utDurotttleléai k«r«« maraillam Mtödaíj trtiil laliaa\' Uwlalatul j \\
KAUFMANN MÓR frfiszabó
AliÜK Mlr hát.
318-140

NyuaiBiuUiruH3)i«l Külüp Itptujdonmuál NtkuyKamsitáu t»Öl ■

Huszonnyolcadik évfolyam 4. szám.
aserketmtóság *
VtrMkta-ipSUi tf*ck*l fttsp ktarv
kmkriUbn.
A aHrkMauni trukuai Uh»t upn kist i. V 4—4 ór« kait
tdft IbMuiA a lap «»»ilni)i réB3tra ,ton»tkt»5 minden kőtUmáoj
Kiadóhivatal: TiraMajpUat: íítehel Fülöp k6nyv
. Z Á LA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasírnap 5 csütörtökön^
Kuörasran liu
Bataa tm ,.,•,< U kaxaa Nf4*r# ...... • torma
«e»7«Hm ...... I ka*wM
Njittttr paillaofa SO fllltr
Sldflactéaak, Tkluaiat a il fitMtaak vsaatkaatk FImImI Falap trfl ifiktn k«4WW taitaaait .
UiaMMln Uvnlek cuk l> « I k«wk M1 fogadtatsak *i
IOM —■ én lé-oilér
Xagv-Kaiíizsa. 1901.
Falaiéi siarksaztl: Hiala; Ráaéar Siarkaaitttára: Bévéam L^Jm.
Vasárnap, január 13.
Az a leirat,* melyet Ilegediis kereskedelemügyi miniszter a temesvári ipartestülethez intézett, országszerte a legnagyobb figyelmet kelti. Annak ugy szokatlan terjedelme, különös formája, mint a tárgy minden részletére való behatása igazolja a nagy érdeklődéit ós a legnagyobb tisztelettel és bccsülcssel kell adóznunk a .miniszternek, hogy volt bátorsága a dolgokat a maguk <gari alakjában megmutatni
és egy nemze\'gazdászatí Igazságot leple-- zetlentll kimoitdani. tekintet nélkül arra*? váljon kellemes- e hallani, vagy egyesek-kelleiretlénül hangzik- e a fülükbe.
A tárgy, n.elyről szó van.a következő: —Tcmcsvárott Államsegélyigegy cipogyári részvénytársaság a akult T 1.200.000 K.
let más ipartestületekkél egyetemben in- j diUülva érezte magát, hogy ;> kereskede-! lemügyi miniszterhez előterjesztést intéz-1 i zen, melyben azt panaszolta föl, hogy az! állami segély!) el alapított gyárak a kisi-J part tönkreteszik és hogy az állam részé- i ről a kisipar érdekében alig történik va-fa mi.
Ily súlyos panaszt nem akart a keres-f kedelémügyi miniszter röviden elintéz <i; Jóllehet igen közel volt ja csábítás : azt egyszo\'üen azzal ütni el, hogy\' mindenü\'t,
hol \'haladást vehetünk észre, tapasztalhat -
teljesen befizetett tőkével. Az uj vá-klat a keleti kivilel részére szándékozik ugyan dolgozni, de maválól értendő, hogy a bel-KMdi (ogya&tissal szemben sem fog visz-szautasitólag viselkedni. A gyár alakítása által a cipő\'zakmabeli iparüzők fenyegetve látták magukat,temesvári ^partestü-^
juk »zt i»v- hogy a nagyüzem kiszutilja a
kisipart és hogy kárba__veszett fáradság
lenne "e fejlődési folyamatot feltartóztatni akarni. Arraisulalhatottvolna a mlnisz-ter, hogy az állam tényleg igen sokat tesz La—kisipar—te^jesilőképasségánsk—emeléae
végett és hogy az iparosok jövendő nem-zédéke sokkal magasabb színvonalon áll,
meglátogatnunk, vagy egy pillantást vet-nő k az ipariskolákra. A miniszter azonban nem érte be ezzel, hanem belement a kérdés minden ré-zle ébe, hogy először az ügy szükséges ismerete minden érdekelt körbe behatoljon és másrészt es utóbbiak idejekorán megtehessék azokat az intézkedéseket. melyek lehetővé tehetik további életképességüket.
A leghathatósabb eszköz, hogy a gyáripar mellett a kisipar fenntarthassa magát, a társulásban van. Az egyes gyöngébb erőknek egyesülniük kell, hogy a tvyVrg anyagot kfatts üev&sáiláai futtáiból -szerezhessék be és a termékek eladása számára, közös elárusitóhelyeket állítsanak fel, miáltal kőzve.ve a nagyiparra térnek ál. A kisiparosoknak különben egy nagy lőnyiik van a gyáriparral szemben abban,
hogy Ok kielégjto. értelmesség mellett az egye* fogyasztók külön kívánalmaiba kh-
mert az állami intézmények által sokkal jobb általános^ és szakszerű előkészítést nyer, mint azelőtt történt. Ennek megismerése végett csak a I gközelebbi, kezünk ügyébe eső" tauoncmunk&kiállil&st kelt
pesek belemenni, amit mindenki, kinek ehhez mégvannatca kellő eszközei, szive -sen megfizet n gvobb árak megadásával, ami nagyiparnál természetesen nem lehet\' ségfcB. Es végül va.—már—létező iparüzők

TÁRCA.
Judith.y
Irta
Salgo Sándor. I.
— Négy (első esy kvárttal L\'Auaz!
\' naluyi kivillant húsából, olt, hol as egyik térde alatt a színes harisnya kissé lejébb csúszott. Jí-; r»«n halk " li, nesztelen, Lepteinek zaját feliits a ho yhos szőnyeg. Csuk a ruháji suhogott va\'ámi csodálatosán vibrá ó, *íi»om zajjal. Az apát ur szürke szúrós -zemei\' ho-\'zát padtak ennek a nagy asszonynak éraékiesín ringó, kívánatos ■aaHnateML-\' - . .\'-..-.■ • . .. \'. __
A kápláu felül*. A könyvszekrénybe tette atWía.Ttögy elaludjék, de. nem sikerült, sehogy kártyákat, a Jtrétát és a két kis táblát. Azután] sem sikerült. Egyre c*ak Judith aaszouy sápadt,
fág. A kártyajátékra gondolt, le akarta kölni hgyelnret, de nem tudta. Helebarsant gondolat 1-iba a gö\'-ip haogjH a gyorsvonat kattogása* 6 dübörgése. zaja, foszlányokban rebbentek szét a goudolatok egy pillanat alatt. Lehunyta a szemeit és régi versek sorait akarta visszaidézni. de alig talált belőlük itt-ott egy-egy ös-wdhggéreien szór. hlzer feleként \' inegprO-
arca, emésztő
ötét nagy szemeinek forró vi l1 inása meredt rea. Ez a tekintet belefúródott a lelkébe és ugy éreste, mintha ki akarná öt_ vonszolni az ágyból, A» ai asszony csak nézte
A kis káplán haragosan csapta le k rtyáit. jn éjt kiránt. Mielőtt betelte vo/ua maga utau az széles,
Az apát mosolygó elégedettséggel simogatta ajtót, jó! hallotta, az apaf odaszólt az asszonyhoz:
csillogó, kopása fejét.\' .Néhány percig sző nélkül — Judith,. ma ismét bedörzsölöd a fájós Iá-
maguk ele meredtek. Nehézen dübörgő, tompa zaj bamat.
hallatszott be kívülről, mely egyre erösebb, éle- Alig ha ihatéan \'felelt erre. Az ajtónyitáson | őt, keblei hullámosan, gyorsan reszkették, piros
sebb zúgással. zihalá**al jött közelebb. A csbc- at egy pillanatru összevillant a káplán gyermekes.\' ajkai nedvesek voltak, a lehellete forró. Nagyot
dee, h-tvas téli éjszakában \'élesen szólalt meg félő tekintete az asszony sóvárgó sötét nagy ! leiekzelt a kis káplán, kéjelegve, teli tüdővel
egyszerre a gő/sip hangja. Az apát tekintete szemeinek lángolásával. Csodálatosan, faláhkan 1 szivta macába a szoba lehűlt legegöjé\'. A kan-
odatordult a halkan tikk-tákkoló nagy (ali érára, nézett.. Be-zélték a szemei és abba-a kicsi jno* ; dallOban\'valami halk znjjal megroppant; az Bszfik
" Finom, Vékony ajkán még egyre ott ufi a solyba «;kán beleolvadt sóvárgó, mohó kiván-1 omlott össze. A széthullt hamu alól az utolsó
mosoly. kózása innak ri piros arcú, nagy gyereknek {néhány kis parázs ténye megcsillant egy piila-
— Tizenegy értú. A bécsi gyors jött meg. érintetlen tisztasága után. A káplán összerezzent, natra, -aztán eltűnt, azok ia elhamvadlak; kialud-
LelekMZübk cariajiime. elpirult ) lak teljesen.
Lasigp kínyili az ajtó. Judith asszony jelent * j A forróság, a láz elmúlt kissé, de at ál»m
meg nesztelenül a szobában, kezében a hófehér,-j * - is tovaszállt vele pilláiról. A vak aötétseget
aranyeiradás eagy kancsóvai. Viset hozott be az A kis káplán nembirt elaludni. Sokáig hány*! bámulta. Égő pilláit valami bársonyos, üdéa apát ur mosdószekrényére. Némán, \'nesztelenül\' kolódott ágyán. A feje izzó volt, lázas a teate, {simogatással csókolta a merhetellen nagy seiét-hajadt kereaitlil astolán. Vigyásva, lábujjhegyen a pillái égtek, érezte rajtuk a kjmérüléa tájdal-!ség, a melyuék végnő pontját hiába kereslek
lépkedett. Minden mozdulatánál .rövid reszketéssel rángott egyet kidagadó teli keble a vékony ing-ujjas alatt. Formáé, kerek csipftie könnyen ringott. Telt lábikrái ingclően kandikáltak elő a rövid kartonkzoknya gazdag hullámai mögül. Egy ro-
mait, de nem birta lezárni mégsem. Forgatta a I gondolatai. Szaladt tovább elölte a sr-íuteleli vánkosokát, a legalsót, a középsőt tette felül, de {térben. Képzelete szétvetette, lerombolta szobája aéhány perc alatt ezek ia ép oly forrók, türhe- falait, kiszökött a láthatatlan térbe, kutató nézése tetlenek lettek. Sirni szeretett volna, megijedt, I túrta, paskolta maga előtt a puha eötétnéget, de félt, hogy valami baj előjelé ez a nyughatatlan-1 hiába nyargalászott, uem érte el határát aehogy
mtSHMTI
MIHÁLY
életrajza.
pta
Dr. BIbo Kraö — Megjelent ós kapható
Fischel Fülöp könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
Diazes borítékba fűzve ára 1 korona.
Nagv»Kantz*a, vaaárnap
abban is találhatnak bizonyos . megnyugvás!, hogy abban a pillanatban, melyben a nagyüzem nyomási gyakorolni kezd az iparra, megszűnik az a verseny, melyet eddig számos segéd forszírozott önállósítás emlitésreméltö üzemtöke nélkül, okacolt nekik, mely verseny a mostani rossz helyzetnek is nem kis mértékben volt elöidéeöje.
Zala 4. szám (9- lap.)
1901. január M lS Aa
ügyvédi kamarát H e r t e I e n d y Be a kamarai Jsaő kir. trvaséki btrákból ; jsaysók.iuyvn
Bari in Ágoston aljeuyző l«oa. Védő : dr. L A k a Emit ügyvéd
stö
alelnök képviselte.
Rendes esküdtekként kiaoraoltattak:
A kisipar terét a nagyipar meghonosítása kétségtelenül nagyon meg fogja szü« kiteni, de ha már ezt el nem háríthatjuk, akkor kiv&natos és nemzetgazdászai szem. pontböl elengedhetetlen, hogy ez magyar nagyipar által történjék, és ne idegen által.
A kereskedelemügyi miniszternek pedig érdeme az, hogy nemcsak lehetőleg előmozdítja a nemzeti nagyipar keletkézé* sét, hanem arra is törekszik, hogy a helyzetnek éa a helyzet szükségének__helyes.
1. Belus Lajos gyógyszerész
2. Stirling Sándor nyug. őrnagy
8. Szmodics Pongrác Vendel töldmive*
4. R >senberg Richárd kereskedő
5. Bronner Hermann kávés Keszthelyen
6. Eperjegy Gábor tkpt. pénztárnok
7. Parkaa Sebestyén fökertész Kes/.thelyjn
8. Séllyey Pál földbirtokos liláén
9 Vidostálvy Emő «»>m^rtA-iCi»«« helyen
Második napon : fibruár 6<Aa Tóth l<áa«IA kir. trvaséki elnök, valamint dr Kiaa lat vas és dr. Neuaiedler Amál kir tőrvényaaáki birákból megalakito\'1 tanács elölt szándékon em^ berölés nbntette miait vádolt Kóaa Jó\'Set bűnügye tog tirgyaltatni.
Jegyzőbe uyv vezet ŰOI beoeatato<t: Sínnel; Oltó aljegyzff.
Védő; Oroaaváry (ryolá ügyvéd.
mégisme-caél—a lehető legszélesebb kö« r rökben elterjessze, nem törődve azzal: vájjon kisebbíti, avagy öregbiti- e ez népszerűségét.
10. Piachel Lajos könyvkereskedő
11. Tinagl Lajoa szál odss
12. Baán Barnabás urod. erdész N.-R >caén
13. Reischi Vencel birtokon Keszthelyen
14. Magios Fere»c bizt. int. könyvelő
25. S rabia Károly kereskedő Csáktornyán
16. B«ck Miksa segélyegyleti igazgató
17. Szabó István magánzó
18. Szeles János gazdatiszt Keaz\'hely-Polg.v.
19. Keick Gju\'a gyógyszerész
.20. .Vasvada János knaznár Komárvár»s
21. Simon Gábor ü\'gy.yéd
22. Mátyás István csizmadia
28. Spitzer József löldbirtokos Perlakon
24. Király Sándor városi mérnök
25. dr. Tripatttoer Rezső ttgyvéd « 5Kk Wajdltt JóZSet Könyvkereskedő
„Kegelabend."
27- Stetics liuie tft~dbTtoko»
28. Remete (ieza ügyvéd
29. Sável János lakató.
80. Stefaice Miksa gazdatiszt
Also-Domborun
Oákiornyán. Helyettes esküdtek foltok i—

Esküdt-biróság.
K. 1, sjiján B"r9olták ki a - nagyi iinizsaj j kir, törvényszékünknél azokat—ez—esküdteket kik a f. évi februárul napján Jtrzdáriő ez év\' 1 esküdlszeki első fl!8aazakon az inaz»ng szolgála j
3, Loewy Qáön koroskcdő. 8. Lackenbacher Adám m s/áius—
4. Huszár Antal laka\'os j>.Felegybá*i Károly kofáce-.
6. Stmodic si-ka Lá a <">• lóidwivos
7, 6ulh Arnold kereskedő -I). Rosenfeld Józaet kereskedő iL-Nagy Ferenc lnirr.mMm— 10. Samuety Pál méruök
Ne ijedjünk meg kérem ettől a német széftől, ■r sém áitól, bogy leírandó dolog Bécaben jjutseik. Amiről szól a czim, az egy ujlajta mu-j latság, ami meg aa .átkos* Bécset illeti, hit ! bizony Kaniaaat egy vasat köti össze a magyar I meg aa osztrák fővárossal, ia a mennyi ide ju-| tolt (^nagyvárosias szokásokból, abban Becsnek j van legalább annyi része, miut a mi acekeatfr-j városunznak, különösen ha tekintetbe vesszük, 1 hogy a budapesti caeremóniák jó része éa csak joaatrák {inoatoha} — tsatviremktOt kertitt át*] n Eleve megmondom, bogy a .70 vidékre" nézve etajta mulatságok mar csak azért sem szóigál* hatnak példa gyanánt, mert r a „Kegelabend"-nek nevezett összejövetel voltaképen nem egyéb mint egy kis átplántált kisvárosi kedélyesség.
Ha magyarra- tnrftitjitk- Ja -jeleateaei^ —-annyit tenne, hogy »kagliaó estély", és ast keptetaék, Imgy amoíyau ing ujjas ferfimuatság ez, melyen egy—egy bordó sörre pályáznak a 1 ekéző mar [tadorofc. — Pedig dehogy ! Se kuglizá*. se ujjas társaság, se hordó sör — legfeljebb timo-Ináde j h»nem igenis táwea van o»t. es lenge
tában togaak állam
A sorsolás n kir. törvényszék nyilvános ülésében Tóth László kir. törvényszéki elnök el- l — ___~______
nbklete és dr. K 1 i s István, valamin1 dr. N e n- Tárgyalandó bűnügyek A Jttbt uári siedler Antal kir.-trvsr.eki bir^k k uremttfcó- ülésszak első napján- lebruar é~c-- lial^lt okozó
dese mellett ejtetett meg. _ I sulyna lenti sertés hfi itPti.. mmit_váriolt_fogja
Jegyzőkönyvvezetőként S z e nes Dezső a!-1 levő Vaczlavtk (Stüber) Marton bünügye kerül jegyző szerepelt. tárgyalásra. A büntető tanács állani fog : M i k o a
A kir. ügyészség részéről dr. 0 r o s d y jtréza kir. táblabíró, mint elnökből, valamint Lajea kir. Bgyé>t suli jelen ítz ratSegerszegV]Cs essnák Mikfos éá dr. Eöri 0* ab ó
rubáju báli palánták, obligát tnamakísérete hozzá meg tánczbiró-\'fiaiaiembur —" sereg, éa
iy »niignr:i. — Knnyíi.ftl naf—kiértheffi voinat -
hogy itt koszorú cskaféléről van___szó, de hiányzik egyjeUemzetesadatj__aJ^ ismer, tetése. S ez épen a dolog hübnere, innen ered
*) Megvallom, tadtoana kivSI esik, rajion dicaeksziEa a tárgyalandó lotianvnyajet.
Bttdapeat la
Ahogy szállt, úszott egyszerre csuk szétpattant mégis szomorú, folyton csak a lánya után busul* iekQdne< előtte és a aetétségen át nem látiiá a fekete nagy burok, éa maga eföfcí—látta Cso- í Egyetlen—votr. A "bott kicsi ab akában most is tisztán a vonáaait. Az a kép ott, a mely Oly báKC_jéli«nert,JEég.lálolt keleti oldalst, a-4tewtaá|o» vannak a cukros uádo^dulioiok. Mézsi bácsi ■ kCnnyedén lebee. minifaa csak -a-teeegöben allna, tisatáti letáfti a sgikrázó uaity vizre. a kékesen | odattii élével a pultbot, aztán alaposan megrázza, ez a kép a Peppáe. a kjg Rott Peppjié
hullámzó Balatonra, tiiefyuek milliónyi apró hab- mielőtt leveszi a tedetet. Ö csak adogatja, árulja todrtin csillegén -tólyiá-széi s nyári nap fénye, a-cukrot, de maga sohsem eszik belőle, pedig melegen ölelő, himbáiázft rsgyogá-a. Szemközt alsók- van neki. Valamikor az voli a vagya, hogy Badacsony hosszan elnyntö nyerges orma, balrúl Ibftr ő »s-ilyen Jialtoá lehntne. F.gyetiat sem lenne, beljebb Tátika es a groteszk formájú kopár, *fl« 1 mint cukrot szopogatna egész nap és akkor felemeli szikUtömbők- Lem a besy tövében egy ; sékül venné-a..
picii kis falu. Inneu a magasból olyan csöpp. (A kia kápán elmerült a setéiben. Egy pilla-ségnek látszik, mintba két késszél ölbe kaphatná natig szUneiet tartott. Megdobbant a szive, de <gjateu> aa ember. Áttetsző, tinóm kékes párák aztán mosrilygoit-. az ijndta"g^" ) . asztak a iáin telett, a melyből itt-ott egy-egy _A kis Peppá\', a Rott Peppát, a kasznárék tölekér alakú szürke ködosilop verte ki tejét; a leányát. Mindig együtt voltak, mindig együtt., kicsi falusi «ém.ényefc fürge lüs\'je ez. Nézi, nézi 1 Naphosszat ott hancúroztak a nagy kert vegében lábamat és rég elfeledett emlékek zárai pa\'tannak fel)a Magória megett, a szilvafák alatt a puha, Később nemcaak hallotta, látta is. Vérveres lassan, egymasnlán lelkében. Es mindegyik oly I bársonyos zöld gyepen. Bujócskáat játszottak tüzbeiük folytak, röpködtek fáradt szemei előtt tisztán, plasztikusan domborodik kl él\' ltn, mintha H-cttcn, mindig ejfak ketten mcgloltc vivkiióan. Kavjrogtak, keringteti Otttft
rit a -nagy szalmakazal tövében, vagya kukorica- sebességgel, majd meg lassan valami,, szomorú, góró lépcsői alatt, mégcsókolta. Látta, tisztán fájdalmas dallam ütemeire, aztán nyugodtan látta maga előtt az aranyhaja, vértelen arcú, egymás mellé fűződtek, sorakoztak-— a kapráza-váiyadt kisPeppat. Penészvirág, mindig halovány, tosaq izzó belük : szo, gondolat lett belőtök; I véinav pedig nem volt be\'eg. Es á hogy most I Rászóritá tenyerét pilláira, de bármerre fordult,
Majdnem feljajdult. Arra a liltomtiszta,.edea leány testre odatolakodott hirtelen Judith asszony szelei, sápadt arca, azzal a csu\'iála 1 otma íoly lyat ajakán, azzal a perzseld, buja uezeasel, Es a bánv ismerős leánykép megjelent előtte, valamennyi nyakstirtjére hirtelen odailieszkedett Judith asszony feje szénfekete, selymes hajával, epedő, szomjas nagy szemeivel, sovárgtt in\'.íves ajkaival éaagyre csak azt ballolta, mintba vakamennyinek azt mondta volna az apát ur;
— Juditb. ma ismét . bedörzsölöd a fájós
csak ma tortént volna. -Avazcnyok. embécek jón* nek szemközt vele, régi ismerősök : a veres orrú kovács, n nagy \'Bahárei. Meilelle a fia," a vasgyúró Mlbály, pirul,-bogy megint résxog az apja, világos nappal, pedig a tihanyi zsidó bérlő, kél |
sárgáját kellene hirtelenében inegpatkolni. tíikőz- j nézie\'a Ben veazett el a rudas, \'meg a nyerges pattija. A rnda* az ves ekedettül bo\'oud, nem
kis leányt, egyszerre egész hirtelen, [hiába temette arcát a van kosokba, egyre ott
a közeiebe férni. Aztán ott van a Hokmány Mó-zsi boltja, mindjárta korcsma mellett. Az a-szony most is szomorú, a leányát elvitték Boglárra, felesége lett valami derek embérnéK, akit roiltdig dicsér, aki igen bsCsUiet**, jó ember, de u\'ért ö — ■ . .. ____-....
gyoraan, píllacatról-pilliinatra nőtt, változott. Be ígenhV.y|tege, arcszínét elveszité, kigyúlt, rózsu« tett
Keblei formálódtak, ringó nlakja duzzadt az egészségtől. Nagy setét szemeiben benne égett a kívánatos nőiességének tudaui, s/.ép volt, szelíd mégis olyan ingerlő. Ne/.tc, nézlo a kia káplán, aztán hirtelen megdörzsölte 14w1ino.it. Mintha köd
villant\' szűrön, szikrázva e ötte a héttik lángoló fénye, olt táncoltak lent a padmalyon. az atrtvk* függönyén, a térdeplő kis . ezilatfeszület telelt, bemarták magukat as ajtó ezemöldökfájaba, egyre latta, egyre hallotta :\'
— Judith, ma iámét bedörzs&löd a fáj <s lá* [bamat.
| - : - • ■• ■ -■■ :... ■■■•..--.— . ________t.....-.....
tóim Károly munkái, Butim, (Hatok világa.
MegrúiuloÜtebő ós kuphatú
F i s c h e 1 Fülöp könyvkeroskedCsiebea
7
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 4, szám (». lap.)
1901* január hó 18>án
as elnevezése. Mit gondolnak, farsangoló hölgye-j Könnyű a »jó "vidék ••nek I Ott-nincs olysn im, hol történik ezaczéczó? — \\ (öld alatt! atoros korbatár aj mulatság-képességnél, aztán De ni* gondoljanak ám holmi titkos katakom* [meg a tánmos kissssronyók úgyis egész esz< bakra, aem pedig borospinczére. —Fényes ká- Itendöben apránként kiszedegetik a farsangi ju«-veháaak hátterében egy ajtó nyílik a falak fa-|sukat mindenféle apró mulatozás alakjában. De burkolatából, és lépcsők vezetnek le jó mélyen egy aagyvárósi őzike mentea el volna veszve,)ha egy másik fényes helyiségbe, a .Kegelbahn\'-ba.1 egyszerre nekivágna a társadalmi élvezetek reu* Ha kissé megerőltetjük szemünket, észrevehetőnk/getegének. Ebből á szempontból tébat nagyon egy kuglizó pályád amelytől a helyiség nevét üdvös intézmény \'az ilyen kuglisás .a non kapta. A csupasz fstakon egypár festett czirádá,! kugi zandó". — köröskörül párnázott Ióczák, n hozzátartozó ol- l
as egész. Elfér benne talan negyven .négyes\'-pár.
As egész czéczó p>dig arra való, bogy meu tői olcsóbban jusson az ember rendes kétheti se kerül az ember a hármas ütemből táncmnbiisághoj. N-hogy a dicső policzáj, vagy
lány, aki szinházért na rajongana, és nea> szerelne eltrécselni\' darabokról,.- színészekről, mi-ől. Némelyiknél már egy—egy Jisillfngósó kulissza-titkot ia meg lebet kocák áztatni. Csak aztán ki ne ábráaduljoa az ember arra, bogy a szende bölgyike — többet tud az Ilyesmiről, mint te magad, szellem « tá -salgúm i
. ilyenformán elmulathatnak a föld alatt egéaz két óra éjjelig. Akkor aztán föl szed élősködnék- és amúgy melegihen tűnt a kávéházban mét megisszák a korítelyleve»t rumos fekele-
a 1 Hrtopá-^-
Tánczrend persze nincs. Valamint a kisebb
« eleje, a*jit&vé alakjában. Mihor már oltogatják közepe meg a vége is csárdás és csak közbe- fat. megindul a hazajiró karaván,, egy—egy vetve forognak más nóta s.erint, — épugy itt hegycsoport a maga .udvarával,* és nagy mindennek uralkodó planétája a keringő. — Ki vidáman elszélednek a város azázféle tájéka
Hjab, — | jelé-
a Straussék hazájában vagyunk, s valóban a A.nnyi szent, hogy én as ilyen .Kege-a nagytekintetü kincstar megvegye adóját a iár- keringő talán a legszebb specialitása Bécsnek.1 jabendek" után egy fikarcznyit nem tudok aludni saságon, megadjákneki azt\' a házia* jellegét, U«T rájár már a lába a becsi szülöttnek, mint^y,^ jir a fejemben íF keringő 3teme r esi... melyet a neve kifejez. Üíszeáil három négy fia- j aká.r a cigány ujja-»-hegedüre. Vérében van. — i,m„ iám, ea*...iam.. tam I......
fito. f&rflang •!«)*».
Xllef
HIBIK.
Wlnsiirs kfpvl«t»M
talember, kinevezik egymást »Comité«-nek és Idegen ember a csár ásban nem lát egyebet ismerő" köreikben hlyeket toboroznak. Mikor \'a toporzékoló ütemes mozgásnál, a nem érzi ki j bivek elérték azt a számot, amely mellett már Möle azt az ezernyi tiaom árnyalatot, mely a -nem—-letifeget—-a—defiozitváisáfíT—-megiudalh»t- heíentaseknek olyaa élvezetet nyújt. Épigy • a mulatság. Ha a bálokat elnevezhetjük a tar. j keringő is 1 Nem hiába mondja tréfásan a Éaa-j
«t»áfl ttul>t«>gtik »tectejAa*>t*ltfatf A.Kégeia-! ML*f.» ealizáac, mint-a német táau\'; Aki txmi ______________| __^
bentiek* középlrtula-a/ámába mennek. (Elemi táncolt, vagy még igazi vérbeit ke- jeig|t< Aí^^ OfStógöB Tath^itó^CT.
pe^ig a tánciskola, illetve házibál.] Még. a részi nntft; csak azt hiszi, hogy e pörgés -forgás gépirott lapban olvassuk a következő vevők is olyan középúton vannak az iskola és «">P*n egyfolytában. való .esz-tam-tam.. esz- 8zenzációs hirt :
nyilvános élet közölt. M r nem bakftsok és meg tsm tam. de válaminthogy ebbe az egyszerű ,Wlassics közoktatásügyi miniszter nem kisnssrooyok, lehat külső rg jellemetvén »nní\' melódiát lehet öuteni, mmt bol- Nagy Kanizsán, szülőmegyéje ezen ná-
dit, már hosszú ruhát, siselusk, de .még" nem a°»aU Sttmass-Jtaos keringő király — épolyan^yobb városában fog jelöltül fulMÜtr egészen illenék nekik a hossza fátyól. Az -ilyén ">kf*b» módon rakhatja azember a labái, "á- itatni. Mult vasárnap a kiakanizsai polg. „entre deux áges\'-\'ácyoknak van a legnehezebb ■ilh,|i!l * kőrforga.t..... Ejnye, de égéizen be- javasé körben ebben áz ügyben érto-~ helyzetűk a társaságban. Nem elég már nekik a l«n*ly«dek a lánczpsychologiábs. Ne bontogas ! kezlet -völt, a melyen részt vettek a honi szalon 4 tala, de sok volqa a balierem »»k a lélektant, mikor oly lesties élvezetről vani Wülot y^rombereí, a melyen depu-fényes csarnoka. — Mi -égit tehát rajtuk ? A «*\'> mint a ,ánc»\' mert * ki füosofál, nem jöt^iókiküldósót határozták el, hogy a Kegelahend.. Egy i-«roert hir)»p,\'rázi>sal élve. biti lirwt|86 >m Sápén a lársalgásról aki..;minisztert a jelöltség eltógadásá^a fel-
eimondhatjuk tehát, bogy az efaju mularsíg rok mandani
.rég érzett hiányt pótol*. Hisz ha már át lépték a hölgyek azt a—finom—baiárt.—amtlyén tul a bálterembe visz az u1, akkor megki várja tőlük a >világ«, hogy teljesen comme-il-
egtaraní. Jaj annak, aki még a bálterembe is magával .viszi » tfrnczjrkolai a»»r»»m>gft Az ilyen >igeu**>nem< mondogató kisássionykák
Letelepszik áz ember valamely sarokba, vagy épen az elárvult tekepálya távolabbi részébe a
tánczoi<nőjével és el kezd — az ám elkezdene
beszélni, de miről? A »hőhere Tochter,« y^ini fllc.
tant lellépéhük legyen, táncában, társaságban,..Bécsben a serűMt lányokai nevezik, valami
egész kűiöttös társalgási modort kiván meg. — Nem lehet vele találomra belefogni mindenféle thémába. Ki tudja hol kezdődik as értelem, ée
kérje."
G mozgalomról nekünk nincs ugyan tudomásunk ;—de—talán_folöalegea ia
hangoztatnunk, hogy
a jelölést igen tartanék.—A.
megerősítést nem nyert hírrel szemben azonban e tervhez érdemilegnem szól* hatunk.
— Hataérkezett fMttművész. Kár.
főltétlei.UI a petrezselyemárulásra vannak !ho1 végződik a .jó nevelés, határa. Hopp, meg- páti Jenő kiváló festőnk, akinek művészi ké-
1 jflnk a színházakról. Nincs az |P« ne,m e8y sza ontj díszítenek, as utolsó 4-6
* a I i__>.. LaiíxiJ: •.._..I_X_zxlh v.a«
kárhoztatva. —
van I Beszéljünk
Tombolva lükle\'ett agyában a vér, öss/ek\'a-rzálódiak, egymással viaskodtak; egymást üldöz7 ték liajTOltát; a zsTaros, láras gondolatok. Meg-azűlettek, sí illantak h nélkül, bogy tudná, anélkül, "Sögy értette volna miért, hogyan, honnan születnek, hova lesznek. Csak a
a hetet kQHöldi tanulmányúton töltvén, a hét . vó-91 gén. haza érkezett és folytatni lógja nálunk mü«
felébredt. Szemei bágyadlak vnltak, fényűk ködését. Műterme; Király-ntcá Tüboly-fele
még\'ört, zavaros és mélyen bent űltek az üre- házban van.
gekbeo. Pillái alatt a kimerülés é* a fárad>ság — JIHvési extély as (3iMÍnoban. h\'.sszuoá* *ötét vonala húzódott el. A feje zu- ^ nkanizsai Casino f hó 19-ón tartandó gott, szemei nem állhatták a fcavas téli reggel , „ rni.._/lH7;.potAlv« iránt randkivüli kínzásukat beszűrődd nagy világosságát majdnem tebetet-1el8t> mUvesz-esteiye trant renaiuvuu
érezte. Szabadulni akart t lük. hisz nem érdekli, lenül hullt vissza ágyára. Mintha nehéz, ólom nagy az érdeklődés^ mi iőleg abban nincs komoly rendkívüli értelme ennek a mon- húzta volna a fejét lefelé, a karjait is alig birta\'leli magyarázatát, bogy a Gásínö vi-datnak. De ez az asszouy csak egyre néz, ráme- megmozdíiani, lábai megrogylak, reszkettek. ! galomrendezö bizottsága kiküldöttjeinek red . tekintete é, ez perzsel, éget. Miért gyötri Kint a korridoron valaki halkan dudorászott derült a közreműködésre Fedák
Sapt miatta? Nem tadia, hogy miért, de reája ]5 kedvvel. Összerezzent, lelocaudotl nehéz ká- -------
nehezedett, mint a lidércssyomáa, ihcseU búltaágából. Jndith hangja volt....... ;
kedetí vele folyton, mint valami éhes nagy Kissikkadt, száraz ajkain neheztelő, gúnyos szöray átfonta, körűlb&lőzta ezernyi ezer finom \' mosoly árnya jelentkezett, ugy magában morcsápjával és ő vergődött, minden mo?.dulaiial j molta csak :
csak egyre szorosabban kuazálódott bele a há-\'l — Bolondság I Öiűltség.l Bedörss&lté leba éi uem Wrl kixzabáduini. j ánát ur lábnit. mert f^Ü
az
Esaelőaen bámult a végtelennek leisző
Persze, mert
Sárit és Kovács Mihályt, a Népszínház e két kiváló tagját megnyerni. Fedák Sári a Népszínház legsikkesebb primadonnáinak egyike, annyi bajjal és t.BmpflramBnt,iiiTimaí énekel ée—táncol.
so- lijt
tétségbe, szemei káprázlsk s ftnytöl, delejes erő-1 A motoszkáló kétkedést akarta eltompitsai vei hatottak rá a belük; lekötötték akaratát,; gajit lelkében. Mibor odaállt a mo«dó«zekrény megbéniiák erejét és ö csak bámulta tehetetlen j elé és a silvacscsal végigdörzsölte hatalmas, uegadasaal a . lángirást, látta as asszony sóvár gx«les mellkssát, ha kan, nusogva, alig hallhatóan, mohó tekintetét, hallotta as apát szavait, egyre j de a mélységes fájdalom gyötrődésének kínzó messzebbről, egyre halkabban, mig végre elbalt sóhajában akaratlanul tört ki ajkán e név : teljesen. Hörögve, nyögve, sóhajtozva {okonként elfáradt, kimerűt teljesen a kis káplán, végre elaludt.
Halovány, beteg volt az arca, mikor reggel
Juditbl
hogy a közönséget mindenkor ragadja. » S a n - T o y * angol operette fényes sikere Fedák Sári nevéhez fűződik és azért szívesen halljuk, hogy annak egyik részletét, melyben éppen Kovács Mihály a partnere, N.-Kamzsán szintén be fogja mutatni.
— Iámét sgv ■egnlkltt ktrlsgysl. J e 11 i n e k László felsfi-mibályfalvai (Muraköz) körjegyző területének több község birájitdt as
Kincses HalenÉium 1981. évri.
Keménykötésben 2 korona, vássonkötésben 3 korona, bőrkötésben 4 korosa 40 —t
Ka.pl ui f<i. \'
FISCHEL FÜLÖP könyvkereskedésében X
1 JNapu-Jiuni k min.
Nagy-Kanissa, vasárnáp
Zala 4. szám (4. lap.
1886—1900 éhekben igen pootoaan átvetie a befolyt adó>péozeket, de a helyett, hogy a központba beszállította volna, aajat céljaira fordította eieket. Aa igj elrikkantott összeg meghaladja a 4000 korúnál. Jelűnek már hónapok előtt időit alkoholizmus miatt ssabaHságot kapott és a távollétébeo tartott rovaacsoláa, melyre különben ö ia bivataloa volt — de melyről jóna látta távol maradni —* kiderítette a jejyző hűtlen aá.\'árkodását, mely miau most, miután ismeretlen be.yre távoxott — a nagykanizsai kir. ügyészség körözteti. .
T*^ Halá ezái.—8 c h a a z t e r—Ferenc* az iharo*-herényi aradalom nyng. föerdéaze, nagykanizsai háztulajdonos folyó hó 7-én végelgyengülésben 78 éves korában elhunyt Nagy-Kanizsán.
. — Dalárda. Az Irodalmi és Művészeti Kör daloskara önálló-sá gra törekszik .és Nagykanizsai Dalárda cim alatt uj egyletet kiván léteaitenL A mozgalom megindítói már
köazöaetét nyilvánít^ a Kar. Jótékony Nőegylet mak elviaeteae, a elnöksége. I feltételesnek.
— Tél apá Oly sok év alán végre aagá* Talalkoztam ezen betegségtől
1901} január bé 18-án miket a gyomor betegségi
val hozta J«l|amzö aajataáeát: a komor zordságot. az öreg Ml apó. A keményre fagyott rö« gökön üvöltve rost végig a metsző, hideg szél, fel-fel markolva agy-agy csomó havat, hogy
meglátogat oU
szerencsétlenekkel, akik gyógyuláaok fölött már kétségbeestek éa irtóztak a gondolattól, bogy aa asztalhoz kell Blniők. ís mégi.i gyakran öfy könnyen lehst enyhülést, aöt gyógyulást i*taláini.
sziiaj dohéban areaba csapja annak, a ki, a mi j Ezen érzékeny szerv elgyengülése nagyon gyakran útját állja. Meg-megrázza az ablakokat, majd i a hiányos vérksríngéars vezethető viasaa, mely a nekiront a fáknak, melyek meggörnyedve, re- gyomor rendes mozgását megakasztja és működé-evegve hajlanak meg a természet jelén ura előtt, sét teljesen megzavarja. Ennek oka a vér Ez padig nyargal, száguld tova fékevesztett1 tisztátalansága vagy kimerülései. Erősitae azt dühében, ki a mezőkre, be—az er Okbs, hogyj meg, bogy tsaét erőteljesen és tiaatán keringiea, eltűnjön valamarre, nem üvölteni, csak csende-! éa mindezen zavarok el fognak tűnni és nemcsak sen vixszasóhajtaoi a kikelet ragyogd pompáját, áz édvágyát fogja iámét visszanyerni, hanem A csípős időben mégis boldogan mennek tova régi erejét éa jó kedélyhangulatát is. Sok más
betegség, a mely ugyanezen okból ered, hasonló módon-itrögyittatik, u. m. vorszegénség, sápkor, neuraathenia, rbeuma éa az általános gyengeségi állapot ugy férfiaknál, mint nőknél. A Pink-lab* dscsok ilyen esetben a legjobb gyógyszert képe* xik, a mint osak használhatunk. Kreba asszony Vev.ey»ben (Svájc) i« ezen meggyőződést szereste
karjukon korcsolyájukkal a metsző Hidegtől kipirultak. ügy a keresői y ázó egylel, mint a .Bárány* vendéglő jégpályáján nap-nap Után oly élénkség uralkodik, mely élénkség bizonyára befogja ho/ni az elmnlt évek „jégdetiéitjét". A .Bárány" vendéglő jégpályái a vasárnap e hó lS-án bizonyára meg tánchelyiséggé is fog válni,\' számos működő és pártfogó tagot \'mert értesülésünk szerint e napon zene lesz a éa azt következőképpen közli velünk : szereztek, tehát az önálló dalárda kéfc W «neszó melett fognak tovaaik-1 „Egy idő óta a P.nk- labdsesokat használom
, ^ . < T-t i tani, esetleg tovaesni a boldog korcsolyázó pára .gyomorbajom ellen. Minden étel elviselhetetlen
ségte 1 enúl létesülni is tog. De ha ezen _ öugyllko. kö (honvéd. A Nagy-Ka. fájdalmat okozott nekem éa semmtfé * kezelésnek Daloskör ál Irodalmi és Művészeti Kör I nizsán állomásozó m. kir. 20. honvéd gyálogez- J nem volt eredménye. Csak a Pink-labdacaok föloszlását célozná, ügy ezen törekvés rednek ismét van halottja, aki önkezűleg vete.t1 használata után n\\ertem iámét visaia etvágysinat ellen aléghatáföZö^tabban állást fog-\'véfrt tlelsask- F. bó 11-éa rsggsl f» nyőte óps-;« ázeftvedézá* elmultak. Moaiftlgyőn ját écaem
Tűnik ós már eleve iitütakowmku* lábdaosokat mindasoknak a ,, , ■ ,, , „ . ■ .. 21 éves kozhonvéd a Huuy»dy«utcában lévő\' legjobban ajánlhatom, a kik ezen betegségben
euen, nogy a aaiaraa onauosaga miau i honvcdti5Zti étkezde helyiségében forgó pi«z-1 szenvednek.■
esetleg az Irodalmi és Művészeti Kör] tolylyál agyonlőtte magát. Tettének oka előttünk I A Pink-lsbdaosok kaphatók minden gyógy-feloszlása a legközelebbi közgyűlés tismeretlen. - I szertárban, valamint a magyarországi főrsktar-
tárgysorozatába felvétessék. Indokainkat — ▼Ufcgp—ntsee»tély. A magyar- bem Török József gyógyszertárban Budapest.
:iAegközélebb bővebben ftiljllL kjfhH™***" kWyv nyomdász k éabetu -TErlly nícaTaT az., dobozonkéut 1 Irt 76 kpért,
w lüLIflntflk atakegyes ületének nagykanizsai fiókja [vagy 6 doboz 9 (rtért.
: WMr..- J. — _ . . ; " -_I éa á nkanizsai arabé munkások éa mtin M
— ItrreakedelMl ir|aU egjlrle k ás n ő k szakegylete könyviáruk gyarapítására galwa. Értesül éBűnk szerint * Kereskedő ifjak 1901. évi február 2-án (szombatom- az .Arany űnképeö Egylete Nagy-Kanizaan azukásw évi Sssr^s*" aaálloda nagytermében világpóatával mulatságot február hó 9-én lógja megtartani, egybekötött zártkörű táncestélyt rendeznek. Be-A kereskedő ifjak egylete mindenkor oiegta-1 lépő-díj: Személyjegy 1 kor. 20 fii. Gsaládjegy
■láltá mely mulatgagainlE «*»yüf jHtorr-Kamljetiy 40 llller. Kezdete e-ité 8 ófá-
sikert biztosított és bizonyára megfogja ait kor. lö éa ll óra között trétáa képviselő vá-i
találni ex alkalommal ir. lasztáa. Felülfizetesek köszönettel fogadtatnak és
— Ü—gjlétl MiK Az Izr. Jóté-I hirlapilag nyugt áztatnak. A három legtöbb vi-
konv NAfiírvlflt lwrkft«tl«hhi iMpé^ai levélezö-lapoUtapó bölgynok díszes et
zony woegyutt laggozaienai zsuija ^grgfgj^i kedveskedik aTendezOség.
vasárnap f. hó 20 án lesz. A rendező- _ Felölfizetéal kznantatéa. A nagv
ség azon van, hogy ezen zsuron ugy aI kanizsai épttö-lpárosok\' betegse^élyzö egylet ja
nagyok, mint a kicsinyek kellemes 1 vára jan. l-én rendezett táncmulatságán felBIft-
SZÓrakozáBt találjanak. :r zettek: Szántó Jánoa, Segesdy la\'ván 2—2 kor;
: Eigner Vilmos 1 kor. 20 til.; Németh Gyula 1
tű oltók kor.; Gérnyi József, Szabó József, Szabó Józsel,
— Nsobatüm Pénteken este a
zenekara névaapot köszöntöIt B os e n b e r g Ernőnél s Főúton, mely zenei produkció természetesen a. szemazédos házak cselédségét sietve
kfosólitotts SS utcára és így mggtőrténi, hogy __
\'Remete Géza Bgyved cseiéd»é(fe nyitva hagyii | folyó hó ll-en reggel a szent-mikló\'i országnton a k»lyha ajtaját, melyből egy szikra kipatlaui, a ja (őrgyár közvetlen közelében megfagyva talál
kályha előtt letett forgács tűzet.fogoit és csak: fák. Az élesztéai jfísérletek "eredményleiének
N. N , Szabó Ferenc, Kalamár Jtuos, N. N., N N. 20—20 lill. ö-szesen 7 kor. b0 fillr
ez. ■•glágred pék legény. Hladik Józaefet egy szegény csehországi pcklegányt
maradtak. A szegény vindorló péklegény, ki munkakönyve azerint 61 éves ugy látszik erősen bepálinkázott, mi megnehezítette neki gugoló helyzetéből a felkelést, ledőlt, elaludt és többé fel sem ébredt.
hamar égett-egy rubaazekrény\'is Egy tiireska észrevette a lángokat; tüzet kiáltott, mire a zenélő tözollók félbeszakították a ázareiiádot én rohantak a tűzhöz, melynek éloltására elegendő volt néhány dézsa viz.
_____A Kar. |é>. H—gylat Mrébél A ~ Sépaaadéal ■aazgalnaa. Városunkban
január hó 5-én tartott jótékonycélu es ély aikal-J 8 \'isankilencedik azázad utolsó évében azűletett mából a következő fellllfizMéte* é* készpénz-]Ősazesen 808 gyermek, melyből törvényes 340 adományok folytak be: Alsódemborni Hirschler1 ,iu< 68 331 lefcnT ; háaasságoa kivüli 80 fin és Miksáné, Béiek Gyula 20—20 kor. ; Unger üli 67 le<,_n7i tkrek 11 esetben születnek, még pe-maua Elek, Ebenapanger Leó, Elek Lipót, Elek dig : 6 esetben ltuk, 4 eaetben leányok éa f Etrö, Ciement Lipót és na)», Véeacy Z igmoud■fiMbgn az egytk fin, a másik leány volt, Huláf
Síénasy, Ilii és Társa
se yemáruháza
Budapest, IV., Bócsi-utca 4.
Báli salsonra \'dus és Bzép választéka raktárt tart gazes, tul-les és selyemBsöve-">»•. ... . . tekben .T . .
Minták, vidékre kivi-nstrs poiitoaiB kftl-. . , attnak . . .
és neje, ZadubaMtky Lajoané, N. N,- Frivisz e»etek ^Szesen 694 melyből 344 finemű
Károlyné, Új, Feaselhofar Józaef 8-8 korona; ^ 318 sönemO volt mégis 13 tiu, és 9 leány Segere Bezsöné 7 korona ; / Faragó századosné h,lv& született. Termésaetea szaporodás volt Tinagl Lajoané 8-6 kor; Fialovtcs Lnjosnó 114 ,élek- Hézasságkötés céljából je entkezett Szalay Lajos, Belua Lajos, Vidor Samuné, Hor-1272 P4r. mi« házazságot kötött. Vegyes házas-
váth Deaáá, Deák Péter, Eperjes^ Gábor ö-ö j*4® 19 kötteUtt éa pedig Inlnyomo---
kor ; 0*v. Csima Jánnené, Tóth László, Tripam, Ta8T\'» 1° esetben izraelita és kereazlény közö\'t
mer Gyula, dr. Hauser János, Gyurics János Íö" ,ítre.*
N. N , dr Szekeres Józsefné, Knortzer György, ---
kor.Marton Ignác, Lajpozig Antal, Kelier Ma- A QyOfHOr rendes működésének tyásné 3—3 kor ; Waaztl Lsjoané, Simon Gábor. fnntflSQáfia
Gsoloaz Jenő, N. N.,ar. Fábián Zsigmond, Kobiit luiituaaaya.
Ujos, Józss Gábor, dr. Lőka Emil, BUu Páloér As étvágy eltüntk fls az ellenszenv minden B\'su Béta, Asztalos Béla, özv. Flscber Jótsefné, táplálék iránt annyira előrehalad, hogy a legoas jd. Fejiüetfiofer Józ«et, Dobrovios Milán, Herle- kélyebb étal undort okoz önnek. Ez könnyen lendy Béla, Fmdz U; >s, Oltványi G4«pir 2 — 2 kitűnik abból, ha av emésalé* annyira n«héz kor; Marko.ics iMvid 1 kor. CN<é«eu 26H kor. lea/Jtogya* smlier naivés\'bt en böjtöt é» könnyohb* A azivea fellilfizetökosk t» adako»óriiiak_Jialás »Mk tetszik az é^mnhalan, mint o)y ratte\'ő fájdaU
AayakSayyi hirek
Január hó 4« i l-ig.
Születések:
Vajdai Jánoa, béres ; István
Kovács Eva, napszámos, ikrek; Mátyáa,
- másik halva született fin.
Dani Ferencz, földmivea: Ferencz.
Hokman György, földmivea .* Anna.
Borda Anna, azakácanő : Mária.
Nagy Imre, pinczér: Imre.
Miller Mária, caeléd József.
Davidovics Károly, töldmivaa Teréz.--
Horváth József, földmives : Józaef:
Halá osások:
V rág Elemér, irnok, 48 éves : tüdővész.
özv}: Szalavári Jözoeíné — Beznicza Anna, Oapazámoa, 76 éves r ttldőlégdág.
Faller Sándor 2 hónapos: tddőhnnrnt
Kolongya (Horváth) Mária, 10 hónapos: agy* hártyalob.
Dukáaz Karolina, czipész leánya, 90 éves tű-dOgűmőkór.
Szálai latvánhé, — Takáca Katalin, kádár-neje, 88 éves : méhrák.
Pál Jásos, Z hónapos: gyengeaég.
DAvídovics Katalin, 8 hónapos ; tftdöhurut.
öreg //ou6d(l« Sándorné - tíujdu Julianna, földmives nsje 69 éves: avgkór.
Tomaslti György, vaautl nr 36 évei : gyomor*
■ IsMly. __r\' ,■.;\'.,....... -
Nagy-Kanra* vasárnap
Zala 4. szám (5 lap)
8a*. Krug Mátyásáé Fleiachaker Mária, Nagy Képes Világtörténet 82 (ületének, mely
190K január hó 18-án
magánzól 68 évié: szívszélhűdés. Sokasater Fsreacs, oy.ug. tőerdész. 78 éves aggkör.
Bakonyi Rozália, 3 hónapos: tüdűhurut
Paesics Sándor ifj. & hónapos r görcsök. Köplen József, 5 hónapqjy bélhurul. Horváth József ifi. 1 napos : gyengeség, filadik József, pék segéd, 61 éves
tqost Jelent meg.".A munka 12 kötetben teljes, j— 1 lélbörkötésU kötet ára t6 korona, kapható 13 koronái havi részletekre is. Egy Bizet ára 60 fillér.
AZ ALLATOK VILÁGA. Brohm hatalmas müvéből, amelynek ma.yar kiadása most indultI meg, a második füzet is napvilágot..látott. Ebben m e g la -1szintén a majmok reuikivül érdekes életét festi! gyáa - - " * ja szerkő azzal a bámulatos közvetlenséggel ésj
Csemernay Adolf, magánzó, 62 é.ea : viakór. azzal a mesteri leirással, amely a munkát azi Dombi József, közhonvéd, 21 éves : ön.g y il-j égést világon kedvallti: tette. blnnek a második kossá g lövés által. füzetnek a szövegét kilenc kitűnő rajz Blusst-j
Cseka János, napszámos, 49 éves: szivbaj. jrálja. Adva van még a füzethez egy fekeCt;
nám&fiAcmt IrfttR ttok> ■ nyomatú mttlap és egy szines nyomatú mümel-
uazassagOlKOlO ttes,. léklet. Az állatok világa Légrády testvérek
GerUman Zsigmond, kereskedő — Gröubanm könyvkiadóhivatalában (Budapest, váci-körat 78.) Auréliával. jelenik meg * minden könyvhivatala ingyen és
Dani Ferencz, löldmives - Koch Eva özv bérmentve kérgesenküld. .... Knanaz Józsefnével, I - AZ OLCSO KÖNYVTAR Gyulai Pál szer-1
Szaodies László Ifj. löldmives - Ötvös Apo-1 keaztéseben djabhan sürün adja a hazai éa a loniával.
Bolf György, vasúti fékező — Horváth Annával.
Nyilttér.
[KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST\'.]
K1
IE0DAL0M.
alkalikus s A
sapan^""?
MINT XYÁLK.I OLDÓ NZKH
ugy magában, mint meleg tejjel vegyítve KÖJióG£SS£L, KEKEDTSÉGSÉL,
T ÜDÓ//UK ÚTNÁL stb.
legjobb gyógysikerrel ajánltatik. NEHEZEN EMÉSZTŐ GYOMOR HURUTNÁL KITŰNŐ HATÁSA VAN
MiudenOtt kapható. 398-25
Hirdetések
[ világirodalom klasszikusainak egyes munkáit. Ezúttal Shskspero két müvét veasszttk egyszerre gondos is csinos kiadásában, könnyen olvasható betűkkel nyomva. Mind a kettőt a Kisfaludy-Társsság által kiadott (orditásokb-ia. As egyik III. Richárd király; melyet Szigigeti Ede ülte« tett át irodalmunkba, a második a Velencei kalmár, melyet Ács Zsigmond (ordított la. Mind Dnin ,„.„ . . ... , . o—».Ia kettő hoaszu időn át hiányzott könyvpiacunkon; {
..^JIP^Li!^!^ it—~ aüZjmétii kt*
Ottó szerkwat^ben m^el.ao kitűnő rüitek ^torgalömba; a mit a naSy köfönség
ál ívre egész kötetet adott olvasóinak.A \'^tbizoayára "ziveaeu fog venni, mert a két szintiül Ipar. maly feladatára tette, hogy Jegészseges J e(i MÍnpaduok mŰHOfáa i,,űrubben
knUkát vigyen b« as iparpártoU« akcióba^ , J ^ M Albertnek egy
ast vallja programmal, hogy első «orba» » kedves bewélye ií megjeleni az Olcsó Könyvur-m^levö iparvállslatok : Lídia első fellepfe, mely a ssinészv«ágbo>!
ftt* ^^ Wtárgvát i a szerző ismert művészetül
kft" V^SE Ennek a, ara 20 fll. Az Oicsfri
soká meÜösö« mMyar kereak^elmet már kapható a Franklin-Társulatnál éa
35 \'^^kóSí^en hazai kóáyvk^reáiédőaben,^^ H
faktorává kell téma. Ezért a programmért küzdött j \'
a «Honi Ipar* as almait esztendőben azzal aj
frissességgel és azzal a zsurnalisztikái Ügyes
•éggel, mely a szakszerűségét az érdekesség
mezébe tudta bujtatni, A \'kozelct sok—jeles
alakja éa a jsles közgazdasági írók egész gár-
dája támogat] ■» a «Honi Ipart* ezen működésében, ~
s melynek Üdvös voltát ma mar elismeri ul\'á\'el f. hó b^ - — | iparos* * kereskedővilág javarésze, f A ki a tartott Hertelendy Kereoc einoktesevél, amelyen A ■llonl ípar» új évi számát tláhana. mtr fajtább fontoa kérdést tárgyalt és kássitett elő «4 A érteni azt a nagy kedveltséget, a melyre ez a I máanaptWzgyiíIésre. így elhatározta a <h E-;>< lap fennállása eleö évében aiert tett. A .Honi Orsi. Saövtsége kiküldöttjének, Bubtnek Gyulának I ^ Iparban* Hock János, Weisz Berthold, Tencer 1 előterjesztésére, hogy a gazdasági egyesület a Q A ki ebben szenved, kérje bisalom-Pál, Küsz József, Rózsa Károly, Telkes Simon, pozsonyi I. mezőgazdasági országos kiállításon J Q mai az el\'en való sz-remet. A legna Qombó Arnold, Vidor Jenő, stb. tollából találuuk gyűjteményes kiállítással vesz részt i javaslatba * gyobb ftjdalmakav azonnal megszünteti, érdekes kösleméayeket, nem értektelen aforüt- hozza a közgyűlésnek, hogy a rendezési munkála-1 a csomókat, ie,j\\enek azok küno, vagy mákat, hanem alapos cikkeket, melyek a magyar tok ellátására egy bizottságot küldjön ki. Tár-1 w e rej\'ve 2—3 napi alkalmsaas után el-ipar ée kereskedelem helyzatet a legkftlőalélsbb gy«l»ta a keszthelyi gazdakor kérelmet 800 korona j fi tünteti. A gyomor és bélmüködés, az oldalakról világítják meg. Ha még koazáteszük, segítség tárgyában, amelynek megadása elől j Q alés es a járás\' k ilogástalanok les/nek togy a gyönyörűen kiálljiott lap rovstai minta-1etvílag el nem zárkózik^ de bevárandónak jés rendkívül megkönnyebttlten és bol-Baérfiek, hogy hirei az első forrásból valók, hogy f^J* * \'űbbi magiéi gazdakör előterjasstését xh V dognak érsandi magát az elöbbeni sorozatosan ismerteti as feszes nsgy gyan A választmányi ülést megelőzőleg a gazdák biz j w patiea .... .. . .. -jí_ i tosltó1: szövetkezete ajánlatát tárgyalni hivatott f ■ -——

felvétetnek
FISCHEL FÜLÖP
könyvkereskedésében
Nagy- Kaniz sa,
■egyél Gazdaaágt Égje- ^V YYYYYYYÜYYYYYYY> -án igazgatóválasztmanyi ülést | rj^AAAAAAAHAAAAAAVvt
Aranyér!
Hemerhódia!
vállalatokat és hogy pontos és hü tükrét adja az őazszes gyáralapitásokaak, azt biBszülc^ nem kell külön Indokolnánk, hagy a «Honi Ipart* iparosainknak, kereskedőinknek és az iparpár
a
albizottság Ülésezett Koller István elnöklésével. A bizottság egyhangúlag elhatározta, hogy a ^ __ . közgyűlésnek a megyei képviselet elvállalását V
t^LiakciTbarátjrinalc általában a\'legmelogebben I javasolni fogja. — Január 9-én délelőtt 9 órakor U ajánljuk. A lap szerkesztősége és kiadóhivatala tartotta meg az egyesület Hertelendj Ferenc J legújabban Budapest, Jóssef tér 13 sz. alatt van elnöklésével rendkívül közgyűlést, me yen a szó- Q EtŐtaettzi árs egész évre 10 korona. vetségi kiköldött, Rubinek Gyula » részt vett, al/S
gazdák biztosító szövetkezetéről elftadást tartván. J ^ Az elnöki megnyitó után a közgyűlés elhatá- w rozta, bogy a gazdák biztosító sző1 etkezetét Q támogatni lógja s a képviseleti szerződés megkö- jj,
egész
— A KATAKOMBÁK Rómának és a keresz-tyénségnek legszebb emlékei. Mikor Krisztus vallását üldözték s császárok és mélyökbe rejtegették a nemes szivek, akkor épültek a katakombák. Mikor a töld színén vad orgiák kicsfepóngásslt m«| elpuhult ftHlak te led«r!I\'.\'án a kfagynlfift,
As égésé világon nem létezik ezen kivül egy ilyen jó, .ártalmatlan és diseret szer. Csalódás benne ki van zárva I . Nem bevenni való orvosság, sem nem vajami masina. Ara 3 kor. utánvéttel vagy a pénz előre beküldése esetén diseret bérmentve küldetik.
Czim;---- -
YOTH A. gjágjueréks Brassé.
lésére az elnököt (elhatalmazza. Elhatározta ez-1 hogy a pozsonyi kjálli-1
VDCXXXBXXXXXXXXXX
bizottságot meg- j
nök, a töld alá rejtőzött az áhítat és jámborság. I "won reszt vesz s a rendező Mikor a nap kiesapongasokra világítóit, a főid | valasztotia. sötét ölében terjedt a bit világk. Mikor az ó-kori l
Rima elvesztette uralmat a földön, akkor a fold, Országos vásárok N.-Kanizsán 1001. évben alatt kialakult az uj Róma. Mikor.ÉómB eltemette
«rf di&tei -ii*. J JJratelewr*^
erkölcsi nagyságot, w föld alatt kisarjad magva újra. Míg lent a napvilágon tobzódó I főurak kacagtak a pogány istenek kalandjain,\' a föld mélyében ájtató<i sereg zengett hozsannát á nagynak, a tisztának, a szegények- Megváltójának. A jámbor keresztyenek mérföldekre terjedő folyosókat ástak a tódben, az agyagban, az omladzó márgában ; a folyosó"lőtd-fjlába temették halottaiiat, szélesebb csarnokoba a szent
Gyertyaszentelői vagár — január hó 28-án. Nagyhéti vásár — april 1-én. Pünkösdi vásár — május 20-án. Nagyboldogassszonyi vásár — augusztus. J2-én. Teréziái vásár — október 14-én. Miklós vásár — december 2-án. sá Az országo* vásárok szarvasmarha éa lóvá* pírral vannak egybakapczulva ás csak egy na-
g tartanak. _ V Rzeokivál minden szerdán marba és sertés;
^feíÉÉÍS^É tá.árral egybekapcsolt heuvásár éa minden «
temetkező fttlkéjűk templomak, ettvük lángja MJ)ljmül.\'v(l „rl6sváaár tanatik
áldozatok, (óhajUsuk a hymnusuk. A katakombák Üaiéröl szól szövege, beszél képe a

iimUIMárétUUl * MW MiKffiHII aMMMM
p w — \' tmmntf*.
rijf -*---1" - • s*" -ipr-U---* T
w oyac ízi lunu w uvso am
Ull • HOROHA K) PtlUlR
Isi mkfiiii jwrrf KM"* —
iVr? AMIM MI>WM«MW KHElSAltmiKKB ntywixm\'Mfa BECS
Nagy-Kanizsai vasárnap
Zala 4. s«Am lap.)
1901. január hó iMa
4 nagyou tinalnlt kSiSuN^g
figyalmit (elhívjak, dnsan felszerelt fliier, featék OtrauU, legfinomabb Ubl* 4* nlxi nla|»U WlMI |uulk«l na, orau Um*, Hh«r«k továbbá ailllj\'gfertf*. uilppu, rtubrm^ ■yH®. mandola. noorsaola hxőIIö, oImi, 1 (appáa, Iwllal rlm, mmüob petroU\'uui i» mimiun • szakmába vágj cikkekre.
^•TáajTlMb, druatnralt urii félliterea palatakokban Megbízható csiraképes maaögaadasáfi Trlfia^a) Magvak. •
TrifailJ-kö«y.ln ela«lás nagyban én ktcntiryben.
Ám 3wh budapesti gőzmalmok ÜHstJéböl, mindig jelentékeny raktár. Postai mc(rridrU-Wk p«n(oHwn • euktallMlifk, olosó verseny árak mailéit.
A rágl jó hírnévnek örvendfl, a mai igényeknek teljesen megfelelő ia ajjá átalakított füBzerüzletünk ia sok évi tapasztalataink nemkülönben a nagy verseny késztet bánátinkét fenti árak ajánlatára, mely-nek minél számosabb pártfogásokat alázattal kéri
Balaton Tentvlrek
fttsaar. hasai •termény ás Iisztkeresfcedéso Nagy-Kauisaán 1220-52 Eütvia tár a _barát pák\'-aa,"
pcxxxxxxx«xxxxxxx,\\
x Alkalmazást keres x
, egy gépész ki..43 évescsaládos és 28 év ^ i óta működik ezen\' n p-.\'xlyán, Jelenlegi he-X !y?n ev ósá van. Yállalkoaik nagyobb O. uradalomba mint gépősz. uky a gazdasfc-Q gi mint a stabil gép»c kezelésére, azok £y jó karbnu tartusára és szerelésére. A leg-* jobb bitonyitvinyokknl rendelkezik.
Bővebb értesítést és felvilágosítást ad ■Vf Horváth Lajos áradni mi\' gépész Fülesen V
o = ———-——■\' 1 * ■♦
Sopron-megye.------——--
v:xxxx>> xxxocxxxxxxyjgg
JA éa olonó 6rák,
ávi játtánássál privát vevOknak
Konrád János
öragytra arany, ezüst és ikazar árv száll i tó-háza
Brttx, (Oaakoraaág). Jó niokel roippntolr-óra (l-t. 8-7B. Valódi Mflat remontolr-óra frt 6\'80. VálMi ezüst láae bt I SO Niehsl ábraatt Ara frt I-M Oaágam a cs. éa kir. birodalmi dawiral vaa kitüntetve, számtalan araay, ulil kiállítási árai valamint aaarnyi iBiaaUntl vaa birtokom!) n Na«y kípes irjagyték Ingyen a báraaatava _160-40
Utolsó
hét!


§ j
i ■jí
J
s
Borfaély és fodrász műterem.
Hagy> Kanizsa város és vidéke uri közönségének ezennel pártfogó figyelmébe ajánlom Nagy-Kanizsán a nagykanizsai TakarékBénziár palotája—
már több éven át fennálló, a módéra kor igényeinek megfeie STeg Eeren-dozett. elsőrangú
BORltlT ÉS FODRÁSZ ÜZLETEMET.
Ugy mint uddigttlé a jovoben is fősúlyt a tisztaságra és a pontos kiszolgálásra fektetem, azonkívül dus ravt^ri tarlók
kész parókák és hajfonatokból | A farsangi idényre parókáka t csekély dij mellett kölcsön adok.
Rafionatokat kihullott 4ra(jbótrnenF Tíffiönben minden szakmámba vágó murikát gyorsan és olcsón készítek.
Bel és külföldi illatszerek gazdag raktára.
Műtermemet ős szolgálataimat a n. é. közönség szíves pártfogásába ajánlva mély tisztelettel
Pusofszky Sándor
bufbély ú (odrása.
■iadea&tl kapható.
a«lktl»akaUea fon paala I a fogakat tiaatán, fehéren áa agíaaságasaa tartja fsan
Csak 40 fillérért már
1901 Január hól2én
£10.000 ^ ÍOOO 500.stb.srb.
ÖSSZESEN 1311 NVEflEMÉNV NYERHETŐ,
?a DIÁ Ks OTT H ONS0RSJATÉK&AN \\
MiynFMMTT U APMATÓK^{
ÜMIII
A Rlchterrféle
Horgony PainExpelíer
LisiaeDt. Capsicí coap. egy régi kipróbált háaator, a mely már tSbb mint 30 ér itta megtitjüitf/ liedömSlMU alkal-maztstík kSményntl, ctóinúl <*• meghűléseknél. Intés. Silányabb atúnaatok miatt bavtstiláó )r mindig flffy.b inm"! Igyunk a ..Harfaay*1 yH^tfjt* t« a „Blohter" ua^gHwyiéara.
(01, 1 Ir. 40 f <m 3 k. árban urrnóivaa .aándetf gy^gyaa. rttfbán kapiiatá. IróraÉrtérr Török József rTófjiurhnaU Buda-peaten.
Hektor JP.A4.6a lám,
iiéii, ii kiy idtiri aiéiliubr Rudolfttldt
m
Nélkülüzbetlen és utolórhetlen^hatáaeUatünő. Vllágefkk, kivitel minden országba
THIERRY A. balzsamát
[melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált] az egész világ kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor valódi, ha az oldalt látható zöld, a (örvényszéknél bejegyzett „apáca" védőjogygyel van ellátva Felülmúlhatatlan szer minden mell-, máj-, gyomorbetegség ellen stb. külsőleg is kitűnően hat ós sebet gyógyít. Egy pntotft bérmeito 1 tfrm 20 fillér nm.it ütrti^nfftfF\'""
Thierry A. cenlifolia kenőcse
(ceod.alcerL0ceri.oiE nsvezlk)
lolárhetetlen saivó erejűén gyógyitóhatáaa. Operációkat a legtöbb Metben fd\'ftatageMé leni. \'z kenőcseiéi egyl4 éves, gyógyíthatatlannak tartott «sonts/.ul, Ujtrbbn w eg®:fl> éve* rák-•aerQ bajt gyógyítottuk meg. Antiaseptikaa és gyógyitöbatáxu mindenféle aeb\'íynluláaánAl PrábaUjely kiraMltva I korona 80 flllár. Csak alttiotea lnlti aselta kilN|tk nmg
Óvakodjunk utánzatoktól és kerttljdk az úrtóktelen ugynevantt házi kenőcsöket áa
máa efféléket.
Czlm : A. THIERRY, gyógyszertár áa gyár a Védőangyalho*. Pregrnda, Prttg^rbnf TBlé, a üíi Visul mentén.
Fxoaf&elctue lágyon éml bérmantve, _ __ ___
e icorok Muhttnym romlatuik meg én |ö azokat ItaimnAJntr; ké«s«n a hásbttn tertanl. A> 0«msiw mttvelt államokban brjegyteit védőjogy mpek utánaaiál a Iftrvény UldOai
""^\'"""nTTTMIiyiT TílfTI liMiMíiliMi
Nagy-K»nuaa. va-Arrap _______Z»l* 4, artm. (T Up)__________iy>«.janttár ká
A mm**mmm*mmmmmmmÉmmmm^^ ( Kiegy ezeket a
fa inkmk >[nm(| m.ll.tt r»lo >I»«H ktrHftM U\'KMtt ■»>■*<• I tóUfffi kM tat* krrnkMltkWl. lafMtaa te (M4Mrt*kM*lklél. te«4Mt I
ÜT Jt » ktMkftalaak ml»<W»..«i« k4lM*a«k*« «U4 M|n, \'»U«UI I.W»jolli|»k I
M A £ ■ A H kltMkak i> MtrMd Mnk <«l»ut. llkMHI h rtinHIIIH. I
Xm] U D V U Q U ■•>»•« ailaak >xr TilusUkbu nnfk amujktekw MH*k kMwMk I
H^ ™ V C N W w ktaMktalMkti HcJU » tal*kkta|TiIklwwlil, i kn—li»l Mr- I
^^ A \' *»lt Int te »» liptlu itNlclM Uir4Mt >«tkiml»lk «ll«IÉ»l» I
CZUBA-OüROZIER & Gie. ~ UpKW* I
FEÁHC2LA OOGNAOGYAR, PBOBOMTOft. kmM.i.i imtttm
mm- w*t,.mm -«« Budapest-V Vaczi körút 41 az. I
|u ■ . . _____ Szabaszati tanfolyam.
HlPpiOTpCOl/ e lap kiadóhivatalában Többrendbeli megkeresés folytán indíttatva értem I
I I III vlV/lwO magamat mielőtt szabászati termemet Berlinbe átbe- |
| - Nagy-Kanizsán. lyesem, Nagy-Kanizsán
" szabászati tanfolyamot
T" T 11* jiy nyitani, melyen ugy műkedvelők, mind a- kik a sza- I
Bffg 1 (XaSIHÍ iSÜS bászatot hivatásszerüleg óhajtják űzni
H =j= = 11---alapos oktatást nyernek._
SP Musquitter Zsigmondnál |§Sj| r J
Nbct-K* ii án. Kírnlf-u\'i-a 8CnK Kívánatra oktatást adok családoknál i«, í
^X Mh Díjazás szóbeli mtfálUpodá* szerint I
{RfiX Mesrandélések elogadtatmk: ~ a.. , , , , , , _ , . r ...
dM^j urmr -JP&T Ajánlom a n. érd. közönségnek, hogy ezen ritkán I
Kohl! Kmii TinHiin o*goél_ Erasébettér kínálkozó kedvező alkalmat a szabászat alapoa elsajá- I
Hűl I ^B utasára használja fel.
Sgoa Kobald Ixiniuné doháHytOtadéjébfn I groal _______c>»i *__________ ,
Sjfjl Su.-ur-u, UHbr.c-hay tele iiáV. | SP ~ OOletOrmOS UU&--
_____| 4—2 Nagy-Kanizsán. "
KLYmiil aTöT^olágAra ,
ISlL^W fhomitá ár ^^©ffll 6»boroiv<üó
^^^JL--------___________ _ újonnan szabadalmazott borotva vfdké«»ttiék-
\\ l.e»ei«k*i»kk SKSzrki. bál én »•«■««* f*ad«r. k«l. \\Iirulen. veszély IcLacLrva. még
_ff^^-^B \\ ___ fiUr, róitatiis é» terga ffJ/dJcOrtciÜCLn. iKÁMJXjél ÍS. Slöf- OS bflr-
wirfta « Pr T+kl I t - M» Kukta b\'tpgsegektd védve, melyek laruuuiea által Elismerő levelek a legjobb körökből minden dobozhoz Mllékotva vanaak. származtatnak. Legkényelmesebb borotválás __ , . . __ _ _ _ ___: _ __ __ _ m __ minden id6b«n éa rsngaieg kéltségek mea-
Egy doboz érs. |1A|!QQ|fl fiATTV.IER takaríts 386-8
I forint üO krajcár IÜUM0I1I ÖV A A UAAJA* Mejrendalésí ár a Irt 80 kr. s péoi eWte-
—— *m Uir. BdT. toUeitc MBppan * iitaimifjár B*«. in beküldése vagy utánvét melle\'t
gtánvétte\' vagy az ffcaWán BÍ<S, I. WalMia I. , Silberstein eg09?8égügyi intézete
összee elfilec7« b«kfll- , m IlUturr-, ■70(T"rrkrrM _" Bécs IX., Kosaauerl&uds 36 a.
oawg oioiene- oeuai-. ^ ^^-haOV-HAKUSaM i Ali *! ■«»■ __
dese mellett. \' ^ ^ láFlFil^n. H*r ^^pMni^Ura 1 • eézehnél.
^ V—IIIX"""1"^ —x X XZ x-x XZH7\\
a Nagy-Kanizsa, 1900. október bávában. . ~ ~ -—-»--- ;—
| JBrtesltós. |
^ l Az őszi és téli idényre »t
" | raklAromat a legdivatosabb ílnoin 318—140 f ^
bel - és külföldi kelmékkel £
_ disir liltHltew--------------^ "
S Araim megért ezi év el axon nicggyőzöü^r« jöttem,. hogy raktárain tul nagy, igy elbaiéroitan magam
J £ » l«*ukl8«»hb hüMonra mpsrendeléMfikel elfuKMtlnl. ^ A
• t Jó ucp éi íxUm« munkáról birloHÍlom a é. köxönuógel. Minél tömegesebb becses megrendelési k*r e maradja)!* » b. j A
" , liötöoiég iriiitjeljfia tlulcléttfl, •__; « .;\' 1
\\ KAUFMANN MÓR frfiszabó
KlaRK féU hás.
■ ~ » Mk
Naj»y-Kanusa. va-Arrap
a latkuk kwm»| B.IUtt nlt >l«ll« kHIUtM U»»inl> nltiH-kn |m« kwnktMklM, lta« to IkMMitokawkUl, kittH kivMkSBlank nlndut«i«mk fc«lwl»lk»« mlaé M|n, .kUaUt >»W«j»mt«k , Mrtakck k M*f««l <él»M4, ilk«*k«l *» rtimllHH,
moli.l kiírnak MC7 Tkluatékbw nmtk «IHhjiIi>ii BIHkk kklulktk ktaMktalMktl Hrj«k » WtakkM|<ilkl»nUI. » >«>M«tori Mr lr*« a » li|tUu iMIrtv Mitat l«|kM«aéMk •UatokM\'
Lipscker és Horovitx
kmMtlal ln«>|tkM
Budapest.V Vacti körút 41 sz
g Cognac
Czuba-Durozier & Cie.
FttAüCZU OOONAOGTÁE, FlOBOITOft.
Szabászati tanfolyam
riittiftMk
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
Többrendbeli megkeresés folytán indittatva érzem I magamat, mielőtt szabászati termemet Berlinbe átbe- I lyezem, Nagv-Kanizsán
szabászati tanfolyamot
nyitani, melyen ngy műkedvelők, mind a-kik a szabászatot hivatásszerüleg óhajtják vizni
-alapos oktatást nyernek. ^_
Kívánatra oktatást aaok családoknál ia. Mt^ Dijazás szóbeli megállapodás szerint
Ajánlom a u. érd. közönségnek, hogy ezen ritkán kínálkozó kedvező alkalmat a aZabászat alapoa elsajátítására használja fel.
Trif&ili
Musquitter Zsigmondnál
Nacy-K*\':it-án, Klralf-ut«a
Mrvrendeléaek e logadtatmk : kohti é* KaafmanH t-egnél Erasébettér
éa
Kobald IxMíuiné dohánytOxadéjébfn
K agy-Kanizsán
KLTTHIÜ ^ bőr ápolására
fnomitá ára
^nhorslválé
Ő ii borotv iklö ^ ösbwratválft
önborstválé
újonnan szabadalmazott borotva védkéstttlék-kel. JWiTttien vesnély Tcixdrva 7WÉg gj/cücortatkm. hémél is. Szőr- es bör-b-tpgsegcktó védve, melyek tarlüxteléa állal származtatnak. Legkényelmesebb borotválás minden időben éa rengeteg költségek tnes-takaril>\\sa! 386—8
Megrendelési ár 2 Irt 80 kr. a pénz előte-ies beküldése vagy utánvét mellett
Silberstein egészségügyi intézete Bécs IX., Rossauerl&ude 36 a.
LrfrlikrlÁMb lllltrhl, bál ri linalfé Pad«r. fikir, tiwnii ia kárt* TuilH kokljaáH <k kíáal ia Dr. Pohl J. J e*. klr. taaár ilui Bérakra Ellamri tavatok a irgjobb karókból aixden doboihoi atllákitva vaaaak.
TAUSSIG G0TTLIEB
Egy doboz ára. 1 forint 20 krajoár
ösaaeg előlege* bek 01 dése mellett.
Ij«tincrt<irb«a. KAST-HAüHMaMi AU éa Heleil H. Már r« HrrlnrUrnla r^irknfl
magam
Nagy-Kamssa, vasájnsp
2*1* 4, ssftm (A. lap.}
nn m
1101- j*miár Hé tl<A»

RENDET TARTAHI?
Ak kor hasanátjoa fevelezósei, izaiulái, valamint min deníéle iratainak u\\ o g ö r a é s 6 r
Ügyeljen mindenki szigorúan
„DeliwaiihitUMer,, eaégre.
schwanhAusser
Shaanan-ReBÍstrator - Vállalat
BécfjJ]} lohannesgasse 2,1. em
SHANHOH REG1STRAT0RT KHUlilSEMI.
Képes irjnyztk a Sckwaahtssstr-fMé SchiRijon-Reals^r-reiMtsterrai Ingyen ét kcfSMtve


334—14
Több aaaa kt váló orvos Által alAoivs —A ti»B\'it\',ie«etib legolcsóbb ásvényvia, jiW I Kapható minden iobb lüsierkeresV ll^rc^M vendég Oben.

Van szerei
szererencsénk a-stc-é^- közönséggel |tudatni, bogy a f. évi november hó
27. napján üzletünkben kiütött tüzeseiből kifolyólag megmentett
összes átr^xciziifefeelsiet
amig a készlet tart jelentékenyen
LESZÁLLÍTOTT ÁRAK
mellett eladjuk.
Ehez képest üzletünkben mindennemű ,
= norinbergi. divatczikkek ^
kézmüámk, tehérnemüek, kesztyűk, pipereszerek
és egyéb szakmánkba vágó áruczikkek
lUilifll
Teljes tisztelettel Kasztl Testvérek
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
Elvállal és készít
mindennemű könyvkötő-munkát
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÖTÉSIG:
VkllBlst
Pawepariout emlék-albumokat diszíoliratoknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig Elvállalok továbbá képok, fotográfiák, tervok, rajzok és térképek oaofiirozáaát, ugy mindan • szakba vágó munkát
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 4. szám. (9. lap).
1901 január hö I84n
16—1,
Idézési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék; mint kereskedelnít bíróság Közhírré teszi, hogy a jH nagykanizsai malátagyár és serfőződe részvénytársaság az 1900, évi december hó 20. napja ján tartott évi rendes közgyűlésen az 1.000,000 koronáról már korábban 800,000 koronára leszállitott alaptőkéjének további 300,000 koronával, vagyis 500,000 koronára való leszállítását határozta el .
Mielőtt a kir. törvényszék az ezen intézkedés végrehajtásához megkívántató enge-JtS delem tárgyában határozna, szükségesnek találta, hogy a keresk. törv. 209. § a értelmében ||§ az alaptőkeleszállitás megengedhetőségének kérdésében a társaság hitelezőit meghallgassa, g |S 4z e végből megtartartandó tárgyalásra a kir. törvényszék maga elé Huszár Sándor kir. gggg ^ törvényszéki biró hivatali helyiségébe (emelet 3. ajtó) határnapul
f. hó 30. napjának d. e, 9 óráját tűzte ki.
Ílr és erre a nevezeti részvény társaságnak összes hitelezőit személyesen, vagy meghatalma- ||j pl zoit ügyvéd utján leendő megjelenésre a törvényes jogkövetkezmények terhe alatt a jelen §|f
J|| hirdetménynyel megidézi.
~ A kir. torvenysek, mint keresk. bíróság
Nagy-Kanizsán, 1901. január 5-én
Vajdamm
n K <> H I V A N
YBLE SÍT,
m
|| A „Mezőgazdasági takarék és hitelbank résfcv7 társ." Szombathelyeid
<901. ávl január-há 27 én d. u. 3 órakor saját helyiségében tartja
III;ÉVI RENDES KÜZG
ii j— l : — * _. ,, • - -____ --.- . - ■ A_____________ ■ : j- ....... " \'
melyre í I. ritsvtayasSk ■eglii»«luali.
N A P I B E N D \'
1. Az Igazgatóág jfelefclése az 1900. tl*.leii ávró>.—-
2. Az 1900. évi mérlegnek; valamint a Miígyelö bizottság je euiésének előterjesztése és
3. A tiszta nyereség Iwstorditása iránti iía,áro/.at. ——4. Al Igazgató-ti q *■ MRgyptft hizniinftgr részére adindó felmantvónv. iránti haiározai.___-___
^ 5. Az alapszabalyok 2-4. § ának módos tása iránti indítvány urgyalása. G. Esetleges egyéb inditv.-nyok tárgyalása.
7. Az igazgatóságnak és esv felügyelő bizottsági tagnak választása, i JEGYZET . Az alapszabályok 18. §-a: A közgyűlésen minden egyes részvényes részt vehet, de szavazati joggal csak azon részvényes bir, bitiek részvénye a közgyűlés-.napját . agelőzöleg legalább 3 hónappal a részvénykönyvben nevére átírattak és öt
°hHHá\' A lelett részvényekről elismerveny állíttatik ki, mely igazoló jegyül szolgál s mely ellenében a részvéuyek a közgyü és után visszávebetfik.
19. §..A közgyűlésen mindegyik jelenlevő részvényest minden általa a 18. §. követelmén/éhez képest letett három részvény alán egy-egy szavazat illeti meg ; de tíz szavazatnál többet senki sem gyakorolhat semmint részyénybiitokos, sem mint meghatalmazott A azavazatljegoi meghatalmazott á.tal is lehet gyakorolni. Meghatalmazottak, a tlrvényes képviselők kivételevei, csak a rHvazstképes részvényesek sorában választhatók.
A szavazatra /eTjogotifö rÍKf}riyék Ugkiifibbtn {. j/imuír hó 22-ig intí-zHi\'mk pvti-gh\'tránál lettmdvk ---------- Kelt Szombathelyen, 1901. jan. 10-én ^ on—1
a mérleg megállapítása.
20—1

As IgaagaUtaAK. ítf ffftiV isSSisaiM
Ideát
a legszebb és legjobb levélpapír díszes dobozban
mlitilpnliili1 utitkbnn a legszacib ét njo^arte de Oorrespondeno* díszen dobozban. ,.,r- \' i kaphat A — ■ u \'■
FI S C H E L: FÜ L ö P köi^yv és papirkereskedésében Nag> - Kanizsán
Hyom\'ifcöfct Fi§chel KnlAp lapttilajdono«nrtl Nnrrv 1 ni?«An.
■ -. uv ;Mi*

%T % . ------------jl - ■" "V---------, 7 í v lMi/ilMf M 15in
Nagy-kft mása, v^ámap Zala 4 szám (ÍO. lap»______ .. * J
# SS ** . - - J • v. ; \' \' > , •* - \'»\' \' .. ♦ . 4 : \' ^
\\1 tetflgorir mt t 1MIILl ^■•jj^M c. jfl
II jm # imi u. | 1_| „p^jPpMBBTO o [ ^ r
lli|a 1 F/»lcV4fj a| kf L/jfl 4MIH ellen uii*^ »i ___ mL
llilli U? »«»*»REPARATOB.==== FKLLERféle ELSA*FLUlU^ Hl
III fi I a^ilK MÉM U* ftlM —i fc*»H tft —mm Irtfci wHyiArt MA—C 14. f\'«Ji ^ ^J1?\' f^j !f ~ Wl|l<l>l 1 ft | I
lll\'ljl ■ -.irrssjrrr^rr^t^, I^EHEH V. IEVO. •sasr>ri6s=s^|»:j;i
rMli^^p» " o n o ilt 1
Ili, 11 W^r uinéi n \\itáiMn»« niijiiKK ^^ ^ESI WYéWj&W^_* —* |t
ii • i 5 • ft « mm nméi t* kir hfcimiii «tt« mi ■ijii. /ttlv^ot. ||é||«iimi* - <ümi w ?— p í -
ii • 111 í riirtt---aiirathr gyár womit ^r^pgj í^d \' iwhébb iadv káró lym 11
II 2 t ■ ******* UUnAlUKUTAM /fi^jum** ffcr» aijiWn ^Olt, wmi nmi. i>» ff
it 3 bi^^^^jjiiiipipjj »Mü^t-ü: ~
11a *«"fli^EQftlIfE\'CD i-Tssssr^sv^ IHHPSBHEBBrWMV^^
ruLnnurLiiüf hp*^ • « w ! míüww<1 iA>IUI i
** wm,,,,vl 1,11 ir in ua*i irtott 0 • rrjvn • íru L !] |
ii v ti uért»a«»t fcfr igtto^iyw* -m # • # nyúl ml
Cm* ***** i jáúüj^ ____# V I VI
IL V?r ® tk^ x1 \' \' \'Mfl?^ \' 1 ii í I n
I\\Ul! BaYAROSI KÁVÉHÁZ W AzEusmektLegjobb JS 1 f SEElSHíBSÍM^
i jlft^ iv-, ^*3y<>-t*r a. Magvak Beszerzési |lliy]i g> ___
\\\\l* ^S "^Tn^^MffORRASA ^áuw 1 ^^SSSr.! « lj I -j £ \' <1*1*RP^^^^Tnr^T ....."" Jf ■■■ »S|ní
||i« CB • ]LJ BUDArtOl §JÍ mmnittm"? unJmtkr ^f
\\mM l|KL» VlH Y l F E S E H C Zjá Ifl^V^ AwDRAssY-UT-2g«ij|( LW
ÉSROTTB«ILI£R^C2A33|Tp-ALTALAnos TUDÓSÍTÓ if. **
^ K£P£sÁRJE«YZÍRWtrrtH M ^\'iü&üilUm. I mm
■■ ? ■ ií1 - i\'l
jé C _ * legjobb órákat <0 JaJ | MMa«t. r«ke«ttt« ellc3 gyón «• ItiUlofl £l<«n |
(M| MfU>IM*k» h kHlnUMW «klt««ktl IIIlllllltÉIIIIJ jl iT\'tlÜlhll^lt M 3
w ^fk SUbSSZATFZZBT&eaa 9 y E6GER HU KELLPASZTILLÁK 1
ö -ngr■yrw^gr"\' • jfik
S^f BRAUSWETTÉR JÁNOS V*"«oaoíSf mnméiS^^^ZéM3BWt T r
Ílllj\'l Arliwffc fötfcitwl Ugy t> Mniüin, ^^^^fcliimaVL^^ | jl
Ni If fratelli deisinger Jl » j;
II i\'b I ii!7 kAld Hmékél rsgy TrietztMI £ I *« aAZKOTORSK *» $UMtá§i uMekrm OÍ í ,
__[gfei E l||y y 4% kg. Cul^kávét, válogatott Éj\\ I QSERS * BAUER jyy °t!, _
^ M\\\\ 1 NESB. ■ tf\'
-\'ily — —JTlfflnIP árjegfiüi Iwgyw. 1 I
lilTraMro - M-^ffl SZflBflQfllQflKhT^g I^U Ml P CSÁSZÁRF8RD6 gg^gSk^M^T j j
Iftn I i.,. , p^ I ^R) yimiMi ft. Iiémi ft fr. üié hjii—i w^ (^bo ( ? I
5|fps® I Wl te nyári fyégyhtly r^fM^i. **** mtSJJSTii; JT7 ilS n «t ^^■cff I
? á J L RfTnAPSTftTPM ft-kütwphárO. - ftif^n^ | Kv ■üwiiHii ftjr ^ 1
1 ,v ünlBf""" T *-- V— - i-i I
. "M .t.^ * \\\\hB "^ty-1 ^^^fJ ^yFy^ {
W M I OS^TAt^SORSjATáK L^^ I
|| .............Vv| inu».r,d»k-. ** I fc ifcBrttt. f j
f^il^BLllsSJu ry. ^ T ASÍa w J
Huszonnyolcadig évfolyam 5. szám.
IIUktUliMf Viraafcta «p*l»i Hackal Vaiop klayv ■tMtidWkii
A «rt»«!Áífl trulmi lakai kW «. 4, 4—4 ura kftat\'
Itta littiMMti a lap «ul)tai ufitn Ttinatkrtaö aiiadan kAalaviay.
Ktadóht vataj Vtrimhi»4iial»t. t\'üli.f1 ktiuyv
karaakauéaa.
Á
Politikai ljjLp.
Megjelenik NAGY-KANtZSAN heienkint kétszer: vasárnap
s csütörtökön.
KUÍNZSTKM iata
llhp ÍTI*...... U kMtnn
VMé*n a tMai
Nacyaéétra ...... I kaaat
NytllMr paik«i£a a» IIIMr
KHMaatéaak, tihaUI a r>t»Maaa TaaalknaAk Klucttal FtHíip > uyvkara kadtait)* \'-■-■nai >
Bénaaawtla* lavalak aaak la t kaaak-Ml íocadtataak al,
Ifyaa ntn ara ao \' l*r
Xaiív-lviiüizsa. 1V 01.
Falait* atarktatl SicrkraitAtara:
Hnr.i l.i*Ji>»
csütörtök, január 17.
Záloglevelek.
A záloglevelek Allilsa a vidéket* még jobban érdekl\', mim a fővárost. Mert itt a rokonsAü.barátsög és érdekközösség mégis talál még eszközöket és módokat, hogy jelzálogkölcsönhöz jusson, lm fiz eszk zok
inaihuiiKui^uuiiuz hi»uii, un nr, bsxk» „ , ... ■ , .. ................... -.....—
**ükö^rm. hxa zatogWh* krrtv^tlr. p Ryakran csak ebben ab«0» hil- akkor mftr u xák)g,eVelek nül állanak is. Ott, a vidéken a za^lovaT* ° tgtttM* * hflÜtoa á Vételt szerző- 8okkai ^jh vol, mjnt
Qt|. n^\'idóken lek ftrfólynmesökkenése alkalmával é*
a mező. a visztt-
«ie. A j. Uáloskölt sön kürüLtjnizériák meg- loglevel. k már nem olyan biztosak többé, ölik ti ytdéket. Ab árfolyamérték változiaa ca»k azitnpto-
Hány jószág megy most tönkre, meri .mája ennek a sejtelemnek, a tőzsde vólé* neth adnak reájok jeUálngkölt*6önl,>kányat mény-e nem a kap;talist«Uc>. A ué(natúr-kel! potom áron elvesztegeíni, mert a szági záloglevél- csalás sem az oka ennek, birtokos nem kapta meg az első bitéit, a mert mikor a Spiolbagen-léle bankok melyet ingatlana értékéhe* képest remélhe. NeinetorszAt(bfin kifordultak sarkaikból,
k kereslete régen
HQglove.. " " lur* * « sokkai ki3t.bb V0|f minl a fc,naiata.
. diai, talán éppvn a ne^j fj^pn »z trftny-
. . .. ,. . . .. . ban tett Ígéret alapján. - •
a kiiliold mftr nem hajlandó azokat átvenn-, .... . , .. . . .
, , .„, „ * . • Zálogleveleink visszaáramlása tehát
a lelxaio^kolcson által ban és az mno h-
•i c-,,- ■ r - eltösorban a vidéket éwntette,
zácós kolcs.on különjsi h azonnal teljesen , . . , , „
.. . gazdákat és földbirtokosokat. Ez\'
megpzunik._. .
áramláat i»ggal wrra lehet—vísesstvesseini,
E^\'tt oly híliönHTén erős inöst á ^ Jogy a néme.. töke, a német ipari váTl«í»l dék küzdelme. Csak otöndeaebbeu játszó- tohbttn -^kka\' gyümölcsóíöbbefl hlyekbe-] dik let mint a kenyérért való küzdelem ,ö Am a gyümölcsözőbb elhelyezés | -a-fftvárofltan, Budapt\'>>U".n a munkanélküliek, ttern -olyat* ^btkrton igy, mint a Eilog* 8*ofco<t kölcsönöket gyakran
tömene hiába keres_ foglalkozást. Am.yi: ivetekbe v.ló fektetésnek — letmvo kel- a hitelképesség minimumán jóval alul sem >gy?n pusztu\'iftHa, a klK elvebatetlék e^ Uw. Eu u küllőiül kapiUbsták lulnyomé mig a lövárosban a jelzálog-
te etá ukal. ir^yen elszomoriuV a^Többsége a nyugalm.it fölébe szokt. he- kölcsönöknek föltele nincsen határa a ~"jHüm~.mia amiigy in Mrí A vi. ]rBni ir{ri^aa tn^nHA .„.^n. reália ért^k meghalá«»ta> tekintetében,
déken azonban so^an ex.\'stenciájuk fen- csének. Ha tehát a külföldi töke mégjg R vag* a valódi érték reália megálTapitása
tarlásíi^rt köztiének, a melynek len!artá»a gyümölcsözés tekinteté»en v&lt&gö ipari, (<*kintelében. ______________• . - .
az államnak is é\'elkérdé*. És ezt a küz* vállalatok felé fordult, ez axert törtem,: Mindkét irányban példákkal szolgálhat-delm\' t az államnak, ha s»>ját érdekét mivel már régóta valami homá yos sejté- nánk, de sokkal ismeretesebb dolgok ezek, meg aka ja Óíni, netn szabndlíTlíRüt nér- Toin vunult St á pénívilago , hogy a zá- semhogy bizonyitSsfa srorulnának.
A bizalmatlanság zálogleveleink iránt uiár sokkal régibb: ez az illető kibocaátó intézetek kölcsönnjitási módjára vezetendő í vissxa. TtilBzigoru és az értelmetlenségig rigorozus e tekintetben az eljárás a vidé ken» -éa tuf bulángra vétkességig köonyelaö a ftívárosban.
A vidék xgámára a záloglevelek alapján
TARCA.
Judith.
lr|a: Salgó Sándor II.
KerüUe att az
■ltokban. Féit tőle, inoat rlnasőr eleiéiieu (er> I aejte mts zizzenését, uongás&t, a lágy moidalat-tiulól. A* ura. az oyouiorult volt. Mindig hideg, lanaán esodaa zenéjét. Egyait?rr« csak felriadt j ti;intIta eaak >ix lolrt vnlna ereiben vér helyétl;-|és viaagi va nézett k5tttl axobjyabau. Mintha egy [ A/\'ttii gundult ogynt a azjg\'étty éa—meghalt. A i omy suhant volna el ipelleúe, ugy írexte. A &u>ba sxereiOi között sem ta áll igazi ferfil egyet sem. csendes: senki semmi. Leni a kertben -.zörrent V ilamire vágyott ennek az a-stnnynak ísbo\'át-1 meg egy egresbokor. Judith a salátás Agyakat ú\\n, perverz lelke, valami asoktvlönta, nndkivQ-lgyom á>ta, az ö ruhájába kat>aMkodtak bele% itre. Kereste azt a férliut, ki nem ölelt még a tü>kes ágak, ez vert némi ^nessi. sszonvt reszketett ha uAate H»?/00Tt Kjt »« « caékjui ejtenének elóatör a. kis káplán megdöbbent, agyához "Stladt min
\' ■•> j nM.rhj i líevl unó tv >Naae*ilu un ávlatlin 1 __■ vt _ ti >.aa jl _ L • • a •
féli a kSzelében, do Utt.it vágyta mégis, folyton! ".""\'"\'K »»8örelte, aa ártatlan d,„ vere. Nrnt l&iotl már aemmtt, csak ott a
......... m.... ».i.«iin hogy niiéri kéafc Br">etlw??*8 f^f- 0,1 # • köze ében aa a p„a,ió „özölgö löldön, a tavasai napfény éb-
kenypaeriiaiie. Néha irtó,ott i.J^ nAK. """ s^tlss u,t-IUi nagy Hu, maga._aa élft, Ji yi- m\\n tei OdA raavoaásábap - -------
a ubv éreatf, hogy megtudná fojtani és ? ** ^ n«m Uányszinben .neg.ört pArál
I gyönvSr&séggel l.irná szemlélni annak a tudotl ve,e bo,do\'u,m- Nem racrl" lopában azt az asszonyi. 1
tatle néh
vad gyönyörűséggel szép, hatalmas testnek kinos vonaglás a hogy (ojtó, m&rczaugoló karjai közOtt vergődik, rán-gatözik. A tok a* logerlGen csábító setét nagy
a színesen, aztvár-rák emelkedő latyoloaza Ingujjasban volt, lalt kebleit ssabadon fulta a .«zellö, csókólgatta a nap. Rnvid szoknyája a kötfije mellé volt tUzve, Ama síép tavaxai délatánok egyike volt, a ugy hogy ingerlő lábikrái, ahogy háttal (eléje n
pi\'lfrk lezáródnának ftrffkwt, az a dskjüsű, talánír melyeken aiflssOr i* azért haragszunk^ hogy kar- tőidre hajolt, magasan térden télül meztelent k tOz kialudna azokból a csodálatosan Vonzó sze- jaink oly rövidek, hogy nem nielhetlSfc mftfuftk-1 luatadlak. Nehéa eltajlotl aóhaj szakadt fal mekbSI, melyeknek »ü\'ét mélységéből omésztő hoz a ragyogó miudenseget, hogy nem hempe- léből. — Mohón sóvargón, meredték 8*0-lángok csapnak \'feléje A gyohena, a kár- regheiünk végig aa ég omló, lágy kékségén, a mei aa asszonyra. As arcza tüzelt, égett ; a hozat lüze ez, maca a I fin, a kárhozat, a for- melyen enyhén ömlenek el a nap ezer •zinQ vére pezsgett, forrl. teja belekábult a atom-telem és C mé|ís nézi, lét, irtózik, reszket tő-\'sugárkévéi. jas, vágyakotó nézésbe. Maga sem tudta, hogy
fitk. átkozza. gyOlóll. megveti és még is csak Ilyen délutánon történt. A kis káplán olt mit cseek^aik, ugy erezte, begy inog, oiegmoz-nézí, né/í. Nem tudja; hogy miért. bit szobaiábao, a kertre nyíló vasráesoa «hlak l«w\' 1, 8 óri"i a,,,t A
Judith as*zooy érezte annak á tiszta nagy\' mellett. Térdein börtáhlá*, rozsdaTollos migf gyereknek vergődését, de nem mert feléje ktize- könyv hevert. Irás a i-seutek, asaketak életéről, ledni. Vágyott utána, ennek a hatalmas gyerek-1 Nem forgatta aa elsárgult, fakult lapokat, nem aek a tl-ztssnea csábította. Néha nyöszörgött, is vette eesre, mikor a könyv lassan-iassan lo-nyögött emésaiö aóvárgáatban, strt li olykor, csu*zoit térdéről. Hálra hallá tejét a szék (ámde nem mert a közelébe férkőzni, c«ak ugy lájara. Álmodozva bámult bele az ég mérhetetlen
föld és tehatat-len, tudatlan mámorában rákiálto\'t aa asaionyra. Valami leírhatatlan gyengéd sóvárgás, de egyúttal a vad, brulálU érzékiség delirikus rezgeae tört ki hangiában : Judith I
Ijedten tekintett fal aa asszony.\'Nem találta
gyfttftrte magát trtohA, lzz& vágyaival maassliől, 1 nzz\'á kéksáaéhe. Hallgsila a tavasai délután jel azonnal a hang Irányát.
tTAflAMIIIITV lllllilU fíX? lrU: R|m Krm* — Megjolent éa kapható
vUliUuMAnl I MIHM.I BlBuHIZS. Fi«chel Fülöp könyykereakedésében Nagy-IUnixtán
i Diaaea borítékba fűzve ára 1 korona
/
Nagy-Kánizs* csütörtök
Zala 5. szájp (9 lap)
1901. január hó 17-én
A bankok é* becsüseik, ha ezeri szomorú helyvet okiról kérdezik Okét, azt éaokták felelni,, hoty a birtokokat nehe-j sebb most értékesíteni s oz a jelenlegi | helyzet oka. km éppen az elégtelen hitel { ós a.j&jalcéi&lem nélküli kedvezőtlen felbecsülése á Ibidnek és birtoknak, okozta! azt, hogy az ingatlan javak oly nehezen
értékesíthetők 4 \' _
A záloglevél vevője hajlandó volt a vidéki birtokok kedvezőtlen felbecsülését azon okoknak tulajdonítani, melleket a becsüsök mondottak, sőt nenT is törődtek talán a_vidéki becslésekkel Neki csak a számára könnyebben hozzáférhető ésjob-ban ellenőrizhető hitelnyújtása tfövárosb *n. volt a? irányadó. Es erre való tekintettel ugyancsak alapos oka volt kéNkedni .abban. hogy záloglevelekbe fektetelt okéje absolule biztos A tüFkuTái\'Sság előidézte a szertelen spekulációt é5á széf telén spekuláció áftal föle igazolt árak teremtették meg alapját a tul magasan percontuált amortizációd kölcsönöket.
Ez a körülmény s*ükfbbre. szabta a aüftglftV>tok befektetési értékél—^ élőt* Idétté azt, nogy a fflh* eUanhiU irt.
íük. \'......" -mm?**
*
Nost hit- a hó olvadni tog, h« újra vetés, akkor—újból
taglevelek\' Honitá^sának is, más szóval azok kok voltak hennát™, es Ámbátor igtn-wn sok
ilyen hivatalnok* van sienl Orossorsságban, mi*
.. t » . .. . , Ihelyi munkáról, éa netn lopiiról van ssó,
mafan gördülő pénznek lehetőleg kitérted- . 5 , ,
•f • _ .. u kevesen--vannak.- Így azt <n egy es ugyan-
tebb, az egész országra Jiasznothozóbb|tlon hivMalü0k0Mgen i0k bizottságban k«ll#tt
beoltani én igy esgk a bizottságok csak ktí-lőnbös\'i napokon végezhették leendőiket. Enncl-fogva a rendelet kiadásakor mindenütt ugyanabban as időben leteendő esküt csaknem négy héteu át tették la s jámbor oroszok.
nagyobb kelendőségének és az igy hatal-
befektétésének.
Népszámlálás és cárgyilkosság.
— Idó\'szerU vlsszaehilékezéa. —^ —J irta r Forgó Vilmot
Akkoriban Libaubót, állandó tartózkodásom Nem mintha as ártatlan statisztikai mulat- Magyarországba akartam utasoi sstlieim meglátó-ságr.ak valami kőae volna as orosz uralkodója mikor tlutatní akarom, kö* meggyilkolásékor. Amaz csupan az időt öli meg, *vlték jelem a parancsot, bogy a templomban mindazok\'idejét, a kiknek vele fxlaíkozniok |a Hivatkoztam ar. a, liogy
„keli; dó kfletke*ményei nálam véletlenül ugyan- hissen.én nem vagyok oioas alattvaló, de es a*uk voltak, mint 1881 -ben a cár meggyilkolása jmil seai ha*anált. A rendőrségnél letett utlevo-aJkahtiavik lemet addig n» ui kaptam meg, míg reudörka-Eti ugyanis épen és év január 2. a és 10, e.lPiUn*u\'k líem ,alutt a templomban, a mint a* köstm &tí voliitm. Csaknem mindennap -má* 0 előtt eldetilliroztam k a hol a
vároab* rimdbltá^ Minden ült népssamiatáM W volt»m » W ^
bl.o etut tattvk elem. Sopronhan és Mosonvh^u:,r,,K A kl a ^oagáabó; menekülni próbál!, ha fíTlfgH-^ — 4 h-cj hl iMíí....... ......t ; rl™^^^^
laíkoz;«s eslákbaiy-rovatait. E<yebekb n «^ián hosssadalmas kinos klhuligaU*. gadták ast a me*ejgvaé-emet, hogy mar Bud\\-Ínuk mciiék M * büntet HM
pesten „• imtállif^^ Miíaiíf» ázónban ra. asz- j ^ \'^ templomban tehát négy örai* leb-KodtaK a blanketta pontos és teljes kitöltéshez. mt« a ^remónia véget ert é* i*y csak
Eszeriut öt-hat személy yyaoant s\'ámláhak a ktiv«ík«*0 ulashattum el.
meg\'eoge gg firrejmöttéssembc az a kalandom.j^] végré mégik elntaztam. Hint hogy Urvo^\' -be" LüiQa&urs^jLghia --j.Q^án at akj*r\'am ui^nai. Biáy aeháity nüpon:
hoifv^"j\'Oröszbr zIfillan kelleti utaznom. MiadenQ((

meg ^ ezdődikaiel zálogkölcsön is. Mint-hogy idai az rvsYtt^" magyar bank ife ró,rün i
Libfliii>ai), a -hir,
II. Sándor ear r<íttene» módon . vége le ele^é. jdörők állat*uk őri, a kik a* ula^okat kiaérd^z-liombíit vete tek a kocsijába/ * !,»ely a \'i?r W h.onnáií jő, hol tette le a hűségi eskttt *tb. fegMt f-pfg A^ur—IV i ! vúfTó\'i—iög- \\ & fp|>?lt let kodvn Mzsnm—> IbifaeUe—»u?ty
t^n távlatilag az az utasítás ment a siséle^ inem h»n<\', e» ennek meglelelöei^ * as n ásót
v íaszalaríÍMíla v«gv íovabb
nagyobb lukét akar ily üzletekbe fektetni,! a feklbtrhiknak i^ tfltetavnnh5?^ ~rrrq,:be
..óm »nyzójabor—hogy tiye íe a hoseK«e»kü\' az nj"
erés^ilieiié z éi»c r
III. Handor iránt. Ez \'ermészetesen rt**m
k m^fF min^n liflln.i ..iti n -&
indrn.
a__ngVAPit
cár,; csendőr. Mi skig -nekem szerencsem- roltn ^t^
azotiban u nioszkva-v; rsói vasul_tovabbitja a*
bb.fru-_rojpnyc»i vai-uLatasil. EeükJtopkarreai va-
hogy tobb értéke les^ ITögY"azönban napon, miv^I az» az_^küt_a templomokban |suták. Egy, mond: egy percnyi késésbe érkes
becslés is igazságos jegyen^eg létfftít^tpIe
Hkel tfenni, fyjrjnigvr zi\'ihl sit^r.f n I-eiMt—öl\'. Műnkbe a pályaudvarig de a mü»savaTawör
. .. ,, ____________, b^O-tsag jj&\'t, v.bízoUságkit^i:—i ie a v::sut \\onatja nrár tttuyenleti es imvbrrgoTt az
a_ ViJ^k^ltefi^ exigÖálhafS-[tömegesen ^ivök mindegyikének alá kell 4r«Ma ]a»o«nás -d^karakásai kő.fll - A le^köze>bbi
_a^ükiJi-^5gersm>1><i ^apWHélHe a rá4ü ijetéi * pn.ty n ,,i h>,nk ni miih.,. indnit
laö:
l-t, ittrpsst... A kezével" intPlI

Míppedésetben F^? rányomí a a leJél/o ván-» , , kósri, ott. ó hol as ö fme, íes»é pihent, pi-
Annak a nagy halrfmka- -asssonjtiHii^r aápidt iie^t. Breste a: óleiésekr^ókoiTl^gqrló vsrá-> arczat eí-ntinte. hirtelen a ygr, ai<gyenk#sv»f.; imit caésolm tAto^ll|tyaitf ott; aaon a ré-
I® • a mplyr.V ust htr >, hogy unnak—ir
gy t*run* b >g^a\' »I
fyürl \'sznknyujat- Piri labai auvv íé^övöppedt a nedves, pnha (öld. Ott ál t abták alat. Kíván valamit a tisUelendő jjlt ?
sxonynak b^ledt . a meiv
reá borult bizalma-M* e^ magába m\'^K fednek kabiio loriősággr.
Mámoráb.m, - földre«/egzett tekin
borza simul1, szívta szerel*\'
\' Nagy véTrdséggeirárat aoságga! folytik le aiamoráb^n, földre«/egzett tekintetlel járt ajkáról sza.ak. De szemei< Dem > erte felvatnj..fe*-alá f>sobáj&ban. A megváltó képére, a mely A káplán nézte Tadta, bögy\' ntt fUggöTt az ágyáná ,{a feje felett/ nem mert
akart vala-nit, hogy szólni kellene. Egy percig ránézni. É* aa imádkozásnak sem boldogult. Va-tisstan" Iátólf, de aztán birteien elvakult, bekö- lami mégis fojtogatta a torkát es ugy érezte, toSdtek syemei. Torkát feinznn agnrr»ng«H« ^gy mini ha hi> r|fl| üt^^s^l lhz
fUtörO haug, de a melyet, mintha akar ál a erős! szezsugorodnék a vérereiben. Lopva surrant ki kézzel tartotl a volna vissza. Küldött egy Vet ptl-,az aj\'ón. Kint az udvaron, a lombom geszteuye-. lanatig, de aztán ssakgatoltun. kitörtek a sza* itak alatt, a szabad levegőn nagy tehertől szaba* vak : I dúlt meg lelke.
o-iT J?uilhr fAíf,ak w én ,iba5m A isiáló körül ott ólálkodott a dékán c*on> Bedörzsöli ma este? - \'_..., - 1 - ----———4— —
Az a»s%ony gyorsan megfordult es szaladni.
Nos. bedörzsöli ? \' -- Be! Be! 4
ef
^aatliltí hülye iia. JudUh-asszonyt csúfolta, iaaert
Az Uhszíiny i tnegiiedu akadozva, dad.igva telelt is \\álamn. A káplán síimén megdöbbent. Miért mondja ép Ö előtte ezt az apát V Hirleien •/.avarában mentegetni akarta a* asszony tv: T
-== Judith elfet^nlle, de euaek én tagvők—w
oka, mert az este bedörzsölte az *-u f^jós lába* mat. . ; a
— Az spai ur vékony, Jinom ajka hirtelen run-gatózni kezdett, fakó arcának lagy^ága egy pít" ianit alatt ijesztő komor zordságba csapüi^Jle. nem hzóU, roey^n vi^szalojtá indulatait, csak szúró, nagy *zürke szemeit mereszté ra kutatva,
kérdőn az asszonyra. ___
; Juciitn nem állta ki, elpirult...
Az ass?\'ony harmadnap otthagyta a- plébániát. Az apát ur felmondta as állást és azonnal el-kUldio. Nem \'\'irt, nem saomorkodott, da—valami
akart | nem adótt neki frissen tejt tejet. Kiöltötte nyel-
vél és egyre kiabált:____
—— Kigyó 1 Kígyó í
. Ifjy hívták j^. faluban Ccatbó Juditot, mert : Aztán eítünf, egészen más irányban, a kertjmíf d^n anszooy feltette t0le az urát, vagy le-túlsó fféflébB fntott és oü gyomlált tovább. gény-fíát. A dékán csonka fülü, hülye Jóska tia
addig okvetienkedett, mig Judith egy nagy nyi-rágsepriit nom dobolt utána. Ép a háta kosepén Forró, illatos párák foszlányai szállingóztak iérte, elbukott. A hülye kamasz, ab/\'jgatva aza-nég a félhomályban. Nem nyftofta ki az abla«jladt ki az spátság udvariból, ment az apjához kokat, féltékeny volt erre a levegőre, még aj panaszra.
nagy íöggönyóket sem vonta félre, Mintha vá-1 A reirgelt élőtt áz apát kissé, mogorvának, lami terhes bliíocaiöi szabadult volna meg ^a i haragosna\'K lÁjt^zgltq^fiidilh asszony nagy asU»-l»lka« a te-te,—valami—gzoror)güT?7, íáíhaíatíanTtörTtUeííT hozta ha a kávét^Nem mart ránéanf kap€»ok £i|ttiiiilak Jzéír a ma^ek Hcor^nr iiApláura.
lltnzták\'goiMlolsutban, mozgásában Ez az egy t " Ugy e Jurírtb az este megmondtam, hogy éjaztka c/é^zen átiormálta egyani»égvt. Mogts^j uzekát a kottákat vidd át a ttntMer úrhoz. Nu, |Ki|sUa t b >b>sf puha párna*, annsk ái/»jfcr;<l fr huszn/or kad valamit puraneHolnit mlg ssonyn^k az árnyat kereste a hóíéiiájL JuiUánwk iQjfáty\'tM magtet^ed.
fájt neki mégis. A kis káplán az egyik óriási genztenyela törzséhez támaszkodott éa ngy néz* <e, a mikor Judith bü«xke tartással végighaladt ax apátság majorján. Az itató vályúján ott tilt a dékán csotíkatülQ, hülye fia, vigyorgott, röhögött én á nyelvét öltügette.
— Ugy-e kígyó elmész, mert kiUstek a pára dicsőm bóL
A káplán haragos olt, dühös a o»onjkáfíilü, hülye gyerekre, «!•* e szavaknál hirtelen nedvesek lettek a szemei. Megsiratta a kiüldözött eihaj-nzoft kígyót j okkor értette csak meg, hogy kigyó nelköl ninos is paradícsoim ha azt kitiltják inmrum, plísATa1esrTI Wien, ntnos, nem marad benne semmi A<*pségt aemnii gyöny^ríi^ég, csak unalmas, saürke egyhangúság, bei^g^ toivt>.a csend. A csonkafttlll, hülye gyerek .tanította meg öt erre .

Nagy-Kanizsa, csütörtök\'
Zala 5. s»4ii) (S. lap 1
1S01. január hó 17-én
Mit voH mit tentiünk szegény utasoknak V Kettes "A magyar nsszony mindig büszkén vallotta | atláboltuok • deszkarakáshoz, a melyet vendé** n,aKul gazdasszonynak s bar » nézetek most j -s—i u j« ->i mások, módosult az ízlés és neveié* iránya, gya-lőnek neveztek. Ttgy neA volt égendő, mivel. kurla ,aiálkMhahlok m,nan,4i is v.dA^kint!
minden fekhelyet számtalan benlakó tarfoti még-
kitüűö gazdaasszonyokkal,- tanúság erre egyes ( Vidáíiefc hatalmas gyümölcs-, baromfi- és tcjúa-exportja; melv milliókat hoz .be az országba és a mely gazdásági ágaknak nagyobbrészt nők, magyar gnzdasa onyo* a munkásai. >■ . Darányi földnűv\'istesUgyi miniszter, kinek
ax-ő-prögramjábanvH&e—még be—\'sem "veyeztegondoskodiVa minden irányban kitérted, aa 1901 szárait, a mikor két gorodovói (rendőr) átlitott évi k öltségvetésében egy női háztartási iskola
(■sálivá.- A vendéglő vörös „faktora*, tanács\'ala-. nul nézett reánk. .Vógré szórakozásokat ajaiiloli nekünk, A női baj valamennyi színe, mindet) életkor, mindten idom és forma képviselve volt
bfl és minden "teketiüiía nélküli magukká! vittek bennünket a templomba, hogy ott letegyük a hüségeakül. Minden rekrimináció hiáiiavalő volt Meg kellett h\'tilgalnuuk a popák hosszú beszédeit, végig kellett szenvednünk a hos-zu ccrc* mániái, aztán elfibb a tömeggel együtt hangosan, esküre emelt ujakkal el kellett mondanunk az esküt, majd újból elvonulnunk a bizottsAii előtt és minden egyes embernek a A kellett írnia a nevét
A váráénak ez a 21 órája is elmúlt, egy percnyi alvás nétitQl, ugy hogy "Varsóban ktdSi-tem a fársdaágtól. Le kelleti leködnön. Mihelyt
eliVirrtáaávai kapcsolatba koltzégek ledezéeffől ia gondoskodott, indokolva azzal, hogy ax általános közgazdasági szempontokból is fontos intézménynek szervezését unnál is inkább fontosnak és sSr.ősnek tartja, mivel az őstermelésne.. in-teuzivebbé történő emelese lolvtátv, ax intellek-v. tuális nOi ve/etesrr és irányításra hova tovább mindinkább égető >xükség van s a jelenlegi nói oktat.isúgyí intézmeayek szervezete mellett különösen a kyziipbtrlokos osztály erat leginkább t-aói háztartási, gazd .iasi>zon y»képző íakoiánik hiányát.
A mezőgazdasági szakoktatás jelenlegi állása h tejleusege eidkeégewe, aöt elkerülhetetlenné teszi, hogy különösen egy a kííxép- éa atsóoax-tály elsőrangú erdekében álló ügyre, a gazda-
— Bta»*MMá4ljr a CaalaákM Vatiftk a kővetkező megblvor: A uagykaoixaai Caaíoo 1001. jantiár hó !9>ét>, ssoidJmUoo saját dús-termében Fedik Sári kisaisiony, «a Népszínház müvéaiuője, Kovács Mihály ar, a Nepsz nhás művésze, Ollop. Ernő 4a Hó hm Kmil urak »ztvee közreműködésével eatilyt rendes. MOaor aa estélven lesz kiadva, kezdete fél kileoo órakor. Ac előadást táno követi. UelvAraa ; számozott ülőhely az 1. és II. stirhan 4 korona, a 111, éa IV. sorban 3 korona, a többi sorban 2 torom es 40 fillér. Karzati ülőhely 2 korona. Főld-■•junii alluhely Lkorona 60. fillér. Jegyek előrft válthatók Belus Lijos ur gyógyszertárában ás este a pénztárnál.
Lapunk zártakor a rendezőségtől a l-ci-.cikexö műsort kaptuk :
i a jórista keservei. Nagy zenés magán jelenet ;előadja Kovács Mihály. II. Dalok:
)
) előadja Fedák 8a H )
ffffel íaégéfk«»t»lrf,o<brüfte* ■■ agyra. I)h m eg: aaszoay kepiésre kulonóa gond rorüitiessésf.
la ««hnnytam a ««ntf rnftt L a mikor már megint a templomim *zólitottak, a küsegesküboz. Önök úgyis elképzelhetik leiháborodásoma, de én nem elégedtem meg ann ik elképzelésevei. E-ytnnuk han« gosan kifejezést is ndtam. Erre már ott volt h .lakiét" nyomáb in, a ki felköltött, r%y e-iz-
a) San Toy böl b; Jodler c) Czéroaazál III. Kuplék:
a) De csak ugy ha lehet )
b) Nem báuom kiállóm )
c) Tiroli Idill )
d) ügy mint én ) 1V: PitokT^nek)i Fecfi® 8ál>l. ~
V. Duett; elóadj^ : F^dáa Sori éa
ánakti Kovára Mihály
Kováoa
máa. zöld errenruhás,
azétes sapkás tffgény rám, Utleve
és fenyeüetöleg tekinted már a kezébe volt. Ura vo l tovabb-juthatásom> nak. Újból lelő tözkGdtem tehát és követtem a legényt a LOhbi szállodai v^adég tOnkelegéhtn,\' méoyek * templomba Itt\' néhány Aráig időztUnk
Alkalmat kell adui a nőknek, hogy magukatí kisebb, különösén kertszerü , gazdaság vezetésé-1 Mihály.
b n b«ity%kor«ilják s r.o.-y egyéb Attönleges! __ Xnffy KdlliXSa népessége agakban, melyeknek ^-ellátására nöb ki valóképen iA skálátok maholnap befejezht
alkalmasak, mint a tejgazdaság, kertedet, baromfi- ! n;f4rHek Vámtunk lakosságának uáma betudva a feníésítés, méh^zei. hazr ipar atb, a azük.égea tióű tulkt Atdmldld kalonatágot #3,500,
! ennélfogva a legutóbbi tíz. év alatt mintegy 2900 ; léiekktl illetve 1Í stdtalékkaí uajnr*dott- váronmk
tímiretekeí elssjátithassák. \' —-.• - -E célra a l\'üldmiTetéMigyt rotnis^ter egy külön m: intéztiet megtetelO mgattinnal, tetsz^retéssel á interná\'u-iBal kiVtn létesil^ül, melyben a nők a háztartás vnxeiéüén kivúl a mezőgazdaságból, tejg.ud.iságb.\'l, ker é-zetliől külön sen kerti ter-t"eldolgoza.»abil és konzerváÜsából, >*iS-baromtMenyeszeiból ^s méhészét doi,
népessége.
— A mi ■aegéajelak Vasárnap délutáa erős azé viiiar süvöltött végig aa utoákon, mely majdnem lehetetlenné tette a legerősebb ember-
nek is á járiskeléat. Egy vtn—anyóka,_kL. be -
jegyzett városi- szegény; két mankójára támáas-
.ia lőszetbó!
met aláirtuk a nevünko^n elhagy.,* h aezögazdasá^ m.rMr, aa egy^ertt kőnyv^ffgg1^^ShTTOjT TmFuÍí
lepetés virT reám. A gorcdovat rossz krdvem a növendékek megfel^iö vezelés-el aj maga^tlyen időben az utcáu? M.«r. ne. a.
kitöréséért Jtérdöre vont. A »faktor" hoaMa^ háztartásban minden munkál maguk lámának el. raű otthon r .... . , „ „
----liTssnos intézmény,-->..» bwrn h abba it rty faaMW
□i. minél elftbh léte- vol< a >zegénV koldus asszony-válasza.
szidalmaim csak őt, a
elmagyaráz\'a neki, hogy axalloda
Ijgvelmaatetett előre a ceremóniáról, szóval, de annál tObb borravalóvtT aztán én is megértettem magamat a gorodovt>i«vat, de
Kivaaato«, hogy ezen
nagy hiányt fóg pótolni, minél előbb léte U s síuesstfk, Vzen. intézmény tetemes «zámu nfli fitg
-jában akkor lélekzetteiu fal, a uiikor tirA- terhére vannak nicán osztrák területre léptem, •■ ■.-».-.. °
Mii den összevéve azonban mégis egálébb ötször esküdtem hüeiégél a minden oroszok cárjának, a nélkül, hogy, csak egy pérve is elis-mertem vofaa ót uralkodámnaka
Ezek a kalandok jutottak., eszembe, látván a népsiámálási sikanérikat, a melyek követ-
— Jótékonyság. A—nagykanizsai m-gmeatem a társadaloin javára, kik részbenal Keresztény Jótékony Nőtígyesület elnök-elhanyatüttsiig, réazben irányítás htányaban nap- sége lapunk utján nyilvánítja köszönetét jairiktwn önmaguk > eaalád a h tarewdatom Hdtai J^^^urngnek^-kL-az egytaültí
K Ül
rögtöni kiosztásra
Balthy any Sirattmnnn
k ezt ében sokm vagyunk, a kiket tóbfzörösen is számlállak, de a kik előtt az egénz népszámlálás mit uomávir.
házi szegényei részére jO koronát küldött
— JIeXhlvá. A Déli-Vasut nagykanizsai vöía1 kisérő^s \'vonatmozgositó azemelyaete a következő meghívót bocsátotta ki : Nagy>»goa sinrnty f:*tff ^a Witlwn&^rg lgnSP._ telügyelő urak védnöksége alatt a ca. éa kir. stab. déli vaspalya társssag nagykanizsai vonalkiaérő éa ási szemeiyzi tárjásfigoak.
ódöu lierceü ^MUnvöJeFhó lVéa^f>,mn28f,8Í,ff>\'ta,é|yiel\' a £ 8Xab
J . , .. . n, . déli vaspályn-tárjaságnak a magyarszeut
d. e. la urakor vezette ollárkoz Bécsben, l?rű,ététf aika>mozo<tjai
A nök gazdasági kiképzése.
A" nők gazdasági kiképzésénéi e\'ső sorban az a kérdés, vájjon csakugyan van e azUkség erre ? JEzt vizsgálva, kit-dolgot kell figyelembe venni, Első az, hogy a folytonosan nehezedő élflviMonyok k ŐT ölt mily na y axon n(»k kzípih, kik sorsukat ühkeresményökkel kénytelenek bíz-toeitani. S ha most nézzük, hogy a tanitónöi pályán kivűij nel\'y talán még leginkább megtelel a nőknek, mennyire el v?ii lepve a pósta, va*ut a köúyVvivŐEég, sőt ujabban az egyetem a nők rtízére Megnyittatván, más pályák ia.
Ezen foglalkozisokcak legnagyobb része loíibé-kevésbbe kizökkenti a aőt eredeti fiivatásáliól, természetszerű irányából s gyakran lá Uuk nőket, nűijellégüktől megfojtva, kikre nézve Üres, tartalomnéiküli az élet.
A nők. önállósításának eszméje jogós s tiszteletreméltó, csak a*\'eruié^z«tizerOleg kinálko%ó
—Utat nem- »aab>d tUévatzteni--------\' . ■ ■ -
A nők pályaváluizttHánál ná\'-uak M igy.nr-or»zágon mindig \' azemínlt eT6.lt **:. gjen-, bogy fDldnivelő államban élllnk * itt a nőknek k z-dalkodásra aokkaj tágabb terök jj|í}ikxjníut nyogat bármely államaban.
korona
_______ ____ _____ __________részére alakult
a logadalmi templomban B a t thyá n y|önségélyző egylete alapja jávara 1901. évi febr. Straltmann Qiiön herceg szive Válasz- hó 2-án Nagy-Kauizaán a .Polgári Egylet\' diaz-tottjál, II ol 7. üi ann Amália kisasszonyt. I térinében Sárközy János jeles zenekara köare--az--aagöl-kövGlség. több ^működése melett
rendez.
zártkörű táncestélyt
, ,, . , , . ,, . . ..... •\' ÍKeadete 8 órakor, saemetyjegy 3 kor."
kelösóge, s ti bécsi társadalom tobb is- ÍHOV &:kor. Kar*at 2,kor. Felüllixetések körző-
mért alakja voltjelen. A rövid egyházi szertartás utSíTa IvTcegi pár a tailukkal együtt a herceg Grillparzerstrabseban levő pa\'o\'aj\'ba hajtatott. A hercegi—pár a—
viéára utazik, onnan Angliába mennek
jegy w: . mt
nettel togadiatbak és hirlapilag nyugtáztatnak. A tnégbivó másra át nem ruházható. Jegyek válthatók előre lek. Prágái Béla éa Bekig Lajos urak igyó^ya/ertátáhaa éi a táoC\'UUlatsag ■ ekéjén a
pénztárnál.
— Httvésaetl sgjre*AI*t Péeseit Va-hosszabb tartózkodásra. Tavasztól ke/.dve sárnap megalakult Pécsett a művészeti egye-pedig a körmendi kastély lesz a hercoguő! sülét. A Maj>ros<y polgármester elnöklésével
\' megtartott értekezlet kimondta, hogy a művészeti egyesület megalakulását kívánatosnak tartja a elhatározta, hogy a Nemzeti Szalon
állandó lakbelye
— Klnevexé*. A király dr. Hérics Tő th Lajos aradi já áfbiró\'ági aIbírót; a nagykanizsai kir. ügyésztúghez alUgyészszé kiuevezte. Az uj alügyéaz drHerlos Tóth János kir. táblai tanácselnök fin, ki már gyakrabban fordult ineg városu kban éi így m-m miat ismeret ten jő hozzánk. \'
— IIHu ihJaktb inagánhiváal-iiok Misnnlctdn. iFTíag ykáTtízMit Wélséf.fétfi gyár,lTtletne, náiiy volt kőnvvelfije folyrt n\'i tftén lartolin uaktívő " jél 1\' oJ I á k llermin t kiHa^sztiiiynyal Nagy kanízsáh.
segitaegével még ebben r hónapban kiállítást rendez, llock János aa értekezleten előadást tartott a művészetről. Hangpztaua a művészeti decentralizáció szükségességét • a vidéki tár« latok éa muzeumok alapításának tonto^aágát A teríttet «»utolá*ig met(t,)ltö diszet kütőnsdg, melyben kepviselve volt a megye, a város, a papság, k ilontaug és |n>lgftrstg minden előkelő \' ikesedéssel fogadta Hock beszé lét, metyr a várót "cveben Majnroaay polgár* tnas\'er kó«áönt meg. Ka után raegalaki\'onák aa nlŐfcá*\'itő bttott"ágo*l m-lynek elnöke Majoroaay
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 5. szám. (4. lap).
1901. január hó 17-én
imre polgármester, alelnöke Z*olnay Miklós lett. ~ Hogy., akarja Íját akkor usf sz A hölgy bizottság elnöke: Maityaaovazky"JakabnéjlentJjepatias/.ölni. , és Sikorszka Tivadarné- A bizottság a maga |---- Mondok, bármi baszna vóoa
ismeret- — Kiveszett éra. Folyó bó.ll.én a potg I iskolától a Csengeri-ulon é» a Dsák-l«reo át a
„kaielébö egy *aükebb körű bizottságot küldött ki, mely hivatva lesz a már alakulóban levő muzeum-egyesülettel összhangban az aiapszabá* lyokat megállapítani. Az albizottság a polgármester elnöklete alatt a kővetkező tagokból áll: Balogh Károly, Déván Otíoné, Dichka Győző, Horváth Antal, Ji.b-zt Bé a, Jobs | Belané, Jobszt László, Mattyasovazky Jakabne..\'Szmtk Antal, Vass Bertalan, id. Várady Ferenc. A Választások megejtése után Hock János inditvá-nyára a gyűlés táviratot kii dött Wlasstea" Gyula miniszternek és Zsilinszky Mibáiy áliamlitkár-nak. Délben Hettyey Sámuel p-cal pü-pőnnel, ebéd volt, me-yre hivatalosak volak a Szaion részéről Hock János elnök, Bózsa Miklós litkar, kiket a püspök előzőleg kihallgatáson togádott a megígérte teljes támogatásai a művészeti egyesület részéről. Este a nőegye«Ulél estélyi
ha még azt se tunn&k kike
a/ uraknak, rsani.....
— A asobaieAny mlal ea«ialotVaJ. A s/.6kesft:liérvári jussa-lopás-természetesen na*\'
zkkor tittFő üiig egy ézüst női óra, melyen selyem zsinór és egy kis ezttst karika volt, elveszett. Felhivatik a megtaláló, hogy azt a rendőrkapitányi hivatalnál adja át.
— Aa ap|a vagyeaára vágjsIL Bod-unk is közbeszéd \'árgyát képezvén, ós. azért nem\' rogi János kö4>*ztel«u>sn álló nagybajom! kis-|-ís okozott valami nagyobb meglepetést midőn Lbirtokos hasonnevű 30 éves fia öogyilkoasági ,á\'On hír kelt szárnyra, bogy Sárlory 0-izkir ki«éiietet követett e. — líj. Bodrogi Jánoa két Icém-\'ntgyAros cansaját élloprák. A lopás tényleg\'év előtt jö\'t haza a katonaságtól. Édes apjának n egtör\'.é\'it, de vajmi keves szenzáció van tenne, legfőbb óhaja volt, hogy egyetlen liát megháza-kA—telt-es- Piander Kati aurdt azü\'.etéaü 17 éves \' gttsa. Meg is nősült fin; csinos, szép feleséget szobaleány, aki a muitkaaok kifizetésére elké-; kapott és dacára, hogy ma már két gyermek szítéit 64 komnál tisztogatás kö/.ben a casia apja, telesegével nem él boldogan, litert az iazá-nyilva hagyott részebői elemelte. Mielőtt a«onban kosaágnak adta magát. Hogy pénzhez játhasson, még csak alkalma is lett volna ebből valamit; többször megpróbálta már, apját rá beszélni, kiadhatni, máris a rendőrség kezébe került. \'{hogy birtokukat ráiraata, mivel\' pedig édea apja - A népaiAm Alá* é* a rogyaaatéal Ia birtok átfra ásáról hallani aem akart, fölkötötte ad«k. Mlhetyt a népszám áés hivatalos ki- m»S*t \'0- Bodrogii János. Felesége még jókor adot, meiyen Hock ujabb beszédet mondotf, muUtásai tészeuaJ-znek,j: P^zügT™^-1f^Tbe.ö^\'^faío^\'^^.j^^^^
kötelet. Bodrogi Jánosi ha még pár percig lógni hagyták volna, ugy meghal. így ia eszmé etét vésziielte már s Csakis orvosi műtét után birták
KUUll, lueiyeu uui.t ujttuu UCV.CUCV UIVIIUVII, ------1 —-------------* — r-----01 —
buzdítva a hölgyeket a Vörősmarty-szo or ügye-! tériumbau azonnal megkezdődnek az előmunká
ben megindult mozgalomhoz való csati.ikozásra
— Aa „íaaaeretléM tette*\' megkerüli. Az 1900. év fblyámában nagy szerepet játszott városunk közbiztonságában az •ismeretien tet» . Jes*. Hét liet alán eilopiak kisebb nagyobb értékű dolgokat éjnek idején záratlan lyokbol, * hol leg\'ébbuyire az illető godtan aludla álmát ca reggel arra ébredt, hogy elvitték óráját, ruháját sti>; - — A reudőráeg csakhamar fűzfában tolt azzal, bogy ezen lupa-sokat csakis egy olyan ember követhette el, a ki ezen a teren már ismer* tekintély. Ilyen ismert tekintélynek tudta pedig rendór*éyünk TSrSk György 41 éven, tovotf mullu «aavargót-a ki a snproui fegyházban 27 rendbeli betöréses lepás miatt tiz évet töltött és onnét 1899. ér
lato. a városoknak és községeknek fogyasztási adó szenfponíjából történendő ujabb osztályó* zására. Ugyanis a törvény értelmében a 10.000 lelket meyhaladó kőzsegek a II., a 20.000 lelket méghaladó városok- és községek az. I. osztályba sorozaadók. Ott.tehát, ahol a lakosság száma Uko-ztá- m,,gt ha\' ad - a meg a 10.000-et a bor után aku nyu- az «ddigt 8 korOna 70 fillér helyet 11 korona 38 fillért, ahol pedig a akossAg száma csak
életre-hozni. Bodrogi nem bánta meg tettét, síit azt mondja, hogy mAsodazor ia öngyikos lesz, mert nem togja tdrni> hogy ujjat muts^sansk rá.
■—— Savanya J«ika «s ilonzter Fülöp. Hires ket név ez a kettő, iameri őket minden ujsagtolvasó ember. A törvényazéki rovatokban most bahdla rne. a húszezret, II korona 38 szerepeltek,\' persze régebben, mie\'őtt még a fitlerJielyett 12 korona 70 hllér italadót fognak j törvényt elkerű lék. Mióta aztán elitélték őket, (izélni. Haaonló arányban tog emelkedni a hns* \\ békésen éllek Illaván, ámbár az is igaz: hogyan »dó is ; de mindez vaioazinSIeg csak 1902 januári próbáltak volna beké lenkedni? A fegyház csőn-1-éu lep életbe. g^ jjfes. lakóiról azonban nemrégiben mégis érkezett.
— A F. ». H Er éi uegjrde* gyű-|hir, amelyik azt mondta, hogy Savanyu Jóskát lé»e. A Fejrideki Magyar Közuiüveledesi | é" Hoszier Fülöpöt föltételes szabad-ágra bocsá-
augost\'us 3-án szabadult ki. Ezen naptól kezdve Egyesület, mely József főherceg Ő Fensége leg toltak A hír, ahogy most jelentik nem felet meg 8-9 hónapon at dologtalannl cav,r,otl a l)u- magasabb védnökaége alatt.-Taár i.zen nyolc »,t™^ágnttk: Ai \'}\'*val.J\'ff^ -ntmutbzB^-iBTg-TéiW a moll ev április havá- n«lty W«iü mlssz.ót tejeit a Felvidéken,; jcllusze^f^megra következő levélben, ame-ban Nazj-Kamzaáe tűn< fel és éjjeli latogatésai—j*«u«r «*-an tarlotia meg eVnegyedes közgyűléséi »>«* egV vidéki laphoz intézeU : val rea&tvttt tok d ilgi.t atfol rendür.-égunknek. Nfitrán, Tbnróty Vi mos cs. ?b "kir. kamarás | A rendőrség caakhamar tisztában volt azzal, clnuklele alalf. Az ííazgam választmany örven i kogy ezen lopásokat aenki más nem követi el, detes tpjon ásut vette az elnökségnek Clair j miat Török György, de bűnjelek hiányában Vilmos főtitkár által előterjesztett jelentéaél, IHKl fábuonyilaiil - now tudla. A- lolytonua : amety htermt-aa egye»űlet l\'JUO. étt OevéteterB,-megfigyelés végre kezébe adta a rendörsegnek ; ezer korouával kedvezőbb az előirányzott ösazeg-a keűó bbeuy lékokat, mtiyek alapjan MrBk\\ nél. Uj tagoku. 19ti0: Fzep\'emher : óta 122-eu Gyöt gyöt tegnap lei irtóratia és a ktr (i^yetz* [ éptek be, köztük 5 alapitó, 8 őrö\'-ös, 41 rendes Bégnek átadta. Török nem kevesebb mini 17j08 pártoló lag. Nagy lelkesedéssel fogadta a
Tekintetes Szerkeszti IJr /
átvenni, becaes lapja ez évi í-»ő számában —azon—valótlan hiri, bogy a szegény Savanya Jóska szabadlábon van, illetve feltételes aza-badságát élvezi Közép-Iszkázon, hol asztalos
betöréses lopást követett el a múlt évben N^y | gyűlés "az elnökségnek a/t a jelentései, hogy a műhelyt nyílott Hát én, mint erre illetékes,
Kaaii-áfi.__- --"4-g. M. K. E. gyulák", a melyek alig bárom hó- mcgnyugiulom bec^ lapja olvasóit, hogy bj.
napja kerültek a kötforgaomba —
— Ilre valók akkor az urak ?.,. Botaképü, nagy, sziiár legeny hömpölygött be a rendorbiztos elé. Elénk mozdulatol kai, hangosan kezdte :
______rrr Mealem fl piicr&« mondok vssuk bor*
gyubttti « rnyf tii^sITs
— Szép.
— Eczczer csak gyűn elfjbém a Hajdusia Teri z. -
— Meg szebb.
— Aazongya 0 nekem, kogy a Kisbebök
|PP _| máris 838
koronát jövőd elmeztek az egyesületnek. A Vörósmsrly űnnepcly sikeres rend>zéseért a gyü és je>yz(ilöi)jvi töszönelét fejezte ki az ; Unmp vedt öuiufk. Tbur^cy Vilmos fői»páiioak i\'es Ben de lírre ptitpokuek,—XburOcy Vtlmosné [ es Ba ázs György honvédezredesnek, mint a i rendező bizottság elnökeinek, valamint a ren-J dezOség lagjainuk dr. Kostyál Miklós vármegy el löjégyzönek, dr. Bndnay Sándor polgár mesternek, Csiilagby György kerületi anyakönyvi felű-1
Sári aezonta nekg hogy hallotta valakito, akit gíelönek, dr. Szlránszky Izider ügyvédnek és
—___ • • . . ... I P lom ul I»—.._ fgt .4 I.. I. A .. a ;*____ i.. —
sem ismer, hpgy én talán nem volnék . sem tiszteiaéges.
— No ez már nem sz« p._
— Máp most szért gyűltem, hogy
illendő
Clair Vilmos főtitkárnak. Az egyesület törvényhatósági választmányaim k működésétől, valamint
zony szegény Jóska nincs szabadlábon, sőt türelemmel es lelkiismeretesen varrogatja a a katona-nadrágokat az illavai fegyház azabó-mühe ycben éa hogy ö soha asztalos meater-séget nem ia tanult,; mert ő fogsága alatt_ mindig a szal>ó>gyárban volt alkalmazva. De meg szegény Józsinak\' észe-ágáboa sincs Közép-lszkAzon megtelepedni En többször beszélek vele, — bár nem az én hivem — de azon a réven, hogy én is dunánUli vagyok, megkérdeztem a minap :
— Ha teliételt kap, hova fog menni, József ?
— Szentgálra, tiaztelendö uram, a testvéremhez ; olt húzom meg magam- üreg na-pja.
ir könyvtárak fa dalukörök szirv^zé^rftl sTáló teMm muakévj. H«j, uram nem
uli . iiUi_i.tr 1 aüPiouata-.i n aviilÁM trón(iI hol. »ul A 1 .... " * .
jem,
—- Kit ? Hajdúská Terézt ? .
— \'A világért sem !
— Hát talán Kisbebök Sárit?
— Az caelekeggyev,
— Talán a Ktcuk\'s Bózit ?
— Man hogy gundóbat ilyet » tekintetes ur 1 Az a legszelídebb leren \'ése a jó Istennek.
— Kit akar bét beperelni ?
r— AztQiz Hi>BM)ret\'sn" valakit, * >
n» hii«z senki aem tudja a nevét.
— Nem án, mert a pjjacqb \'alálkozptt vele K\'Cfkés Rózl
bepörU- j O^\'^Kt-t-gl e^ilerjeez\'é-t a gyűlé I ludomásul vette,
végűi helyeslő]
— A. bcfaityolt llulaton. A Balatont vaiítsg éa sima jégkéreg ledí, mely már a lerlies s/ekerek.t meiibirja. A kocsi-közlekedés már lol^ik ii Balaton—jegtn. Bitka esotendő-ben lagy be ily Kimar» a magyar lergrr, mert az idén a jégképrödeit nem elö/ie meg havatáa. A Iftbfz\'mkók pftr év óta nagy divatba jöttek a Balatoiiparl lakói közi, melyei lökepen a balá-nzok hna/tiálnak, kik a mélyvizg mennek, bogy lékeken lebncsássák hálóikul. A viiorlá« szánokat még csak sportkedvo\'ő urak hasaiiálják a Bulat n jégén, a nép nem Ind bánni e//.»l a rupQlö ni-KálmaloiiaággaK
voltam ám én olyan ro^az ember, mint ahogy gondolják I • Azt a aok apró-cseprő rabláat a Dunántulban csak épen az én nevemre kenték.
Annyi áll, bogy Jótai egyike a fegybáa legegyenesebb és legjobb magaviseletű íegyen* esi nek—a- példás- magaviseletéért fel is van terjesztve u közvetítő inte/etbo való elszállításra, de hit a/t megkapja !b, Olt is még 16 hónapot ke I eltöltenie a csak azután kap még löliétuitis azahadsávol. De bármikor szabaduljon ik meg, nem kell a szegény Józaef töpörödött alakjától többé iélní ; az itt eltöltőit 14 év megfamtol\'a öt arrat ho^y a beostliet utján megmaradjon. N> tn retlegolt alak ő többé — a álfttlum aaivoHun Üdvözli a ve«/prémm< gyeteket.
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
mindennemű könvvkötű munkát D,szKöfÉstó:
f IHinWllnWinU nuiljlnuiu IIIUI^Ql p,llipKrtout smléK-ilboi^okif dludllnt^ik, tlnorindtkit ■ Infinomibb Ktviullg I Elvállalok tovébbijtépék, fotoj^Hfiák, t«rvok, rnjzok éa térképsk oaohlroiéaét, ugy mindén o tzakbé vAgó inonkit
Nagv-Kaniwa, csütörtök
Zala 5. szám* (5 lap-)
1901. január Uó 17-én
légből kapott wabUtási talrekr kitottiteir, ftAAAAAMAWAAAAAA^ pedig szegény Fülöpnek még csak reménye
sem lehet a szabadulásra, mivel visszaeső bűnös. 0 is tisztelteti általam a várpalotaiakal: ne féljenek többé, tő e, mert ő, ha valaha kiszabadulna is, Várpalotát messziről el Ionja kerülni, azt is bánja, hogy egyszer ol volt; de azért a Göldékat ín tisztelteti !
.Ezekben akartam XekÍDiéte*sésrcd becses iap\'ában tévesen kí>.*Őirhirnek ellenkezőjét fel-tüntetni.
Igsirhive
Döméuy Zoltán,
kir. ortz. fegyint. ev. rtf. lelkész.

Aranyér! Hemerhodia
Vasatl
Vonatok érkezése
x x
X X X X X X X
X y*
Ir \\
X X
X X X X
X g
X X
VÍXXXa SXXXXX XXXXXXjr
A ki ebben s zen ved /kérje bizalommal az ellen valő szeremet.. A legun-gyöbb fájdalmakat azonualmegszünteti, a ti*umóku.i, tegyenek azok ivünnr-vagy e rejtve 2—3 napi alkal>naxas után eltünteti. A ttyomor én bólmükiidétj, az -ütes eR-n j^rá^~ntogáaTnlanjir leanek ós rendkiv ül megkönnyehühen és boldognak érzmdi imuát az elöbheni patiens
Az egész világon nem létezik ezen kivül egy ilyen jo, Artahuaiiaii é< dis-\' eret. szer. Csalód a* benne ki van zárva l
Nem bevenni való orvosság., sem nem y*lflai masina. Ari 3 kor. utar-véltei vagy a penx beküldése ecetén diserét bermenlve. küldetik.
B«ditpfnl
Béén ( Wien)
Práferhof
f—ktoriyn-Barft )
3 11 I 8\' 12
3 1
\'4 F
12
4 tl
r* 52 pereskor reggel { személy: vo
O\'/
40 (i5 07 . 42 35-
W 32 í 9 58 22 -1ŰL
d, e. d o. este éjjel
gyom szemelv j személy u gyors „
reggel személy tfr n. - .*• ezenély d. ü,. . gyor* ceté ^zzataély regzef "^vhictps reggel gyors d. u. «zem«ly d. u cyors
W
suveiv .
r*gg»l—vágyra
d. e. gyor?
VOTH A
C\'im : lírain .
Krle«l létisf do«i«r valódi angol
;;; és lm szapa
a. i
J5 ole^ó órák,
fivi jót-tálisies! privát "veWikm>k
Konrád János
________ó nagy ár alj •___
arany, ezüst ékszer áru szállító-háza R r il x , (CntfhorMWff • ; Jó nickel temontoiréra frt. 8-75.
11 n 41 „ fejjel
Vonatok indulása.
nzemíly
V*lridi estist reroostolr-óra frt 5T0.
_Irt 1*20-
;vato öra in raft
nem tartalmai kártékony vagy tiltott anyat/oi, a legjobb ke-nöcs mindenféle tisztát* • re w lanségelleo.— Egy tgely i>mlá 93/ borw
3 korona 30 flllrr **
az rtss/.e^előlege beküldése mellei Chlef Office 48., Brlxton-Road. London SW Az utalványok cimzendök :
Töierrj feiÉÉÍfe balosam gyára
l*rcgr»«ia (Rohltn melleit) 367— Nagybmi vevőknek tetemes engedmény.
íj
r,xxx.cxxxx«xx x> xxxa
Alkalmazást keres x
x
X X 1 A X
X
5 gépé z ki 48 éve« családos én 2* év M. óta üködtk tzen.a pályán. Jelenlegi he-^ Ivén 16 ev óla van. Vállalkozik
agyobb kazdasá-azoK
lyéo 16
\\J uratla\'ombíi mtot gépéo*, ugy a" ga O gi mint a stabil gtjp^*-kezelesére, Q jó kar-b^ü-\' taj\'Uisára es azere;ft*t;re- .A leg
jobb bi7onyttványokkal relád"íke/ik. y^ Bövebh eitesitést es feivijágosFlást ad Horvs th L tjos nrsdalmí gépé«z Fülesen ^
^ Sopron-megyu. ~ . ^
v:xxxx xxxexxxx
iBiadepmi
o ura" 47 pereskorreggel • fjort
ttéee (Wfea)
2ain Hzt-Iviin Pr*Kfrhof
Ceáhtenyn ©jékéuyes )
9
_I,
5 a % _
2 . 2 J
trr
5
4 , 2
12 *
03
05 20 05
Ty 20 42 10 35 17
Tv 4
62 25
1 reggel vegye* j d a.—; atiod^ 1 d. o. | gyors 1 éjjel i iúinél/. \' regget~T tsemily J^d. u. | gyora iá. a. ) sz«mély \' éjjel j zsemétv ih n. > Tegyen reggel , szentéi y délbes gyoM d. o | eseineiy i efle < gyora -fdr tt. TTegy«- -Tresljnemiy á. n. i ezemöJv id d. ; szemé, y
Cségem. a c. kir. birodalmi cím\' I kilfiautve, asámtalán-erany/izdet "kiállitá*! **^® ( vtl.Htiot es=»niyi eliumerd-levél van bírt
bérannt 150-1
yifagy képes éfjogyiék lney»» ^
rrel van
íokomij ni
5111 ve | -40 |
XX
irdetest
telvetétnek
FIS CB EL FÜL Ö P
könyvkereskedésében
Nagy -Kanizsa.
I Oiihorotvalo
Öiiborotvhli
—6nb»rotiklö
Ón borot vál 6
{jjimnn:i 7.r\\hmi^lmalott- liorolviaL^v^d^- * kel. JJindán. vesziUjJ lzizú.T\\rCt ux^g j g yctlco rlcL ücux Idéznél, is. Szőr- es hőr-"j ^Hrgcktő\' védvot melyek—i^rhrrttft^e allal 4 szarmazintnaic. ljegk¥nyí*lmesnhb borotvala« minden időben és rengeteg kóUségek nieg-ln kan tása ! .r 38"t»—S
Megrendelési ár 2 irt 80 kr. a pénz dü.e fpH beküldése vagy utánvét lUT-lleH
Silberstein egészségügyi intézete Bécs IX., Roseauerlilnde 35. a.
x.
X.

X 11
Ertesités.
5 ® ■e V
X -s
Vnn szerencsém a nagytekintetü közönséget linzteletiei en^alteni, hogy a -
f a r n a n i; 1 i d f n y r e a legújabb divat szerint ezalon ruhAkiat, a legfinomabb mliiAw^gtOl n legolpsóbbig figyelmes és felette jutányos kt-szolgáiá* mellett készítek.
Jh alkalommal bátorítodom* a tekintetep m. kir. JlllntorvoN urak (ig eimét telbivni rioenruha ké«B|lné-nyelntrer meíyeket a\' íegpontos^CTan^ellíírSsr"nZBrmt legjui\'án^^fthiiu\'n, kiiJj.^6 iringaéghen és izlóst-M kivilelben szolgálok kL
Vidéki megrendelések kellő figyelemmel es?.közolleinek.
A n. «rd.y kozőntég becses támogatásit es nzives megrendelését kéri mély tisztelHftít:
KAÜFMANN IVTŐR férftBJKaVé
C . . ELi.k féle has.
Nagy- válaiztfh kiiünS minfístfjü, divata* belföldi, (twjol fo /ranctia krimikben.
Xx
a I i I ?
y
y
Ideá 1
FI 3 C H E L FÜ L Ö P könyv ós papirkeroskedésebei, Nag>-Kanizsán
a leg zobb ós legjobb lovőipapir díszes dobozban
mluileiil^lo áiíukImim u jfüiza^b éajeg[óbb Oarte He Con eapoiuto. o dlue% doboxbam „.r:, r\'Vn- Vtu phaio
■ immn
%
I I M ^ 11 ü
j yCofnae i | giiijj -fii
i Gzuba-Durqzier & Gio. i-ligif-l ^jrl
1 a SS \'S« Tv c: .2 « Jr B
I FBAÜCZIA COGNACGYÁR, P&OHOITO&. V 2 ^ fc
I MZaaaa&u fi t^ H i i ■ * v * -»u ^
I ■ I ^S^WWP^^1**^ »mSjj
I l^Jy ituimHf\\mnWfii 1»fn;,"t, .1
va^m^na * »»i rum és blocmmm m i i mammmmmm ^^^^m^g^gg^gg^bbbkhmm
kecelőkelőbb nltözrkl. bul » lnr«al«i P\'uder. (
\\ F«hér, rdxsasxin va MUfa. — —..— \' f . r
V^l^^ttP Tegyilej analrxitt és ajinUa Dr. Pohl J. J. ea kir. taaar Utal Hwikra ( i Viif Elismerő levelek a legjobb karökböl minden dobozhoz mai lékelve-vannak. J
TAUSSIG G0TTLIE8 |
--es. él bír. adv. toilelte-sxappitn éa lllalniFrzjár Bécs.
UtánvéMe »s«v :.z V \' 1. W.Ihelle S. ) I_
. kaplialo a lr(lSbb lllalazer-, cyécjMerkereakedeabeo \\
ÖSszeg < ■ i-t:U.- ^a zianaifnifbaa. \\.IGT-H(YIISaX i Al* r« Bihm (
d -se ^ ^ \' MaleilJB^Wár éa Urt(nti;)íuU téztknél. -------(■—
~~~ yAEGHIVÓ, 1 - ~ \' \' l "^■T^J
I A LETENYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ét
1901 évi, február hó 2-án d e 10 6rakor Letenyén, az Intézet helyiséében__^^^
[IX. EVI RENDES KÖZGYÜLÉSÉT, 1
^--túrija, melyre a t. részvényeseket ezennel meghívja -----— :.....\'p-"1\'.\' " jjfjgf
HHE"" ül" A« igaxgatö^áts.
íffit TtruMtnal I
K 1. Az igazgatóság és felügyelőség jelenlése. ©S
2- Az évi zárómérleg és veszteség-nyereség számla bemutatása, valamint » osztalék aegafapitágat \'■ --flBff-"
fg&____3. A£ jgaygaltWtft ón kiliigyflQseg rú^zéí.t a fehiíentv étty megadása
4. Az igazgatóság úiegválawslása (Elnök, aleloök 6 igazgatósági tag).
------- IPte —2l A felügyelő btzoltnág megválasztása (Három rendes eW kél póltag). ^wE
*6. Az alapszabályok 54. §-ának oly értelmű módosítása iránt bejelentett ind\'tvány tárgyalása, hogy az K igazgatósági elnók működéséért évi 600 korona tiszteletdíjban ne részesüljön, az alapszabályok 70-ik §-a szerint ÉPjíf ffirl azigazgalóságota tiszta jövedelemből megillető 14%-nyi jutalékból azgnban őt is rész illesse.
**7. Az alapszabályok 44. § ának oly értelmű módosítása iránt beadott indítvány tárgyalása, hogy a részvé-BEl DJftíS rA.egAfiyAnntr nl»mlünl*«; ..Alhnt i« STTTvir/.hilsson "
^^f 8. Az alapazabályszerüleg bejelenthető esetleges egyéb indítványok tárgyalásar~ V
., A jegyzőkön) v hitelesítésére kőt részvényes kiküldése; fl^
"^nS Az alapazahálynk 54. igy s\'ól : „Az iEaziínluHági elnSk elnököl a közgyűléseken é< as igazKaiósági üléseken, ellenőrzi az l||f
Á ögyke/elést. és a tspaazialaiokról az igasKatésaRiiak j»l*nté-t teaz. az iiía/.gatóHági pl nők működéséért évi (juo korona tisatekldtjat £§|fS 9 kaP» •» alapaz«írt!yok 70. g-a »*»rlnt * Ciiua jövedílé\'inTlöl a« igazgu\'ó-íVgot illető 14*/*-Py< ju\'alékáből azonban nem részesül.
Az alapitza\'iályok 4 . J-a íny szól • „A ki szavaxali jogával élni akar, köteles saját nevere szóló részvényéi, még le nsm járt |:BHt
yffiji szelvényeivel egyUH a netán* megli talmiizusát a kőzgvdlés megtiyitáau előtt a társaság pénztáraim letenni. Szavazati jaggal csak az IHj
■L •• ^ bír, .kinek neve sí rész vény >■ ün.v v lulajdonoakúnt bejegyezvo van. ^^ I
p\' ütm Károly munkái, Brehm, illatok világa.
A LETENYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1901. évi. február hó 2-án d. e 10 árakor Letenyén. az Intézet helyiséében
iHTtja, mely re a t. részvényeseket ezennel, meghívja
Nagy-Kaníafca, csütörtök
Zala 5. »**m <•. lap.)
•3T * * s
5 O & e
»► liJi r
PÜ üf
T
Egy doboz ára 1 torhrt
UlánvéMe tíijv az Összeg f\'iMfyrs liesül-d\'se \'melleit.
szépítésére ^
és |
ÍEomiti ára-
l.rsrloUrtóbh nltözrkl. hal ra ltir>al(ú Púder. Fehér, róxaaaaia áa wüi vaz;iU( analyzált és ajial-a Dr. PohlJ. J. ca kir. tanér által Hfrabfn Elismerő levelek a legjobb karokból minden dobozhoz mai lékelve, vannak. ^
TADSSI6 60TTLKEB
éa bír. odv. toilette-axappan ím lllatuserzjrár B4ea. (\'•raktár < HM M, 1. Walltelle S.
kaplialu a trrtöbl) lllalazrr-. tját;«írrkrrr»kfdr»brn )
éa »i»MWfH<rbaa. \\.tKT-H t\\IEK.«\\ i Alt fa Bőhm
TrifaiU
kőszén raktár
Musquitter Zsigmondnál
Nacv-Kaniz á». Kiraly-u\'ca.
Megrendelések e>logadtatntk : iiohn é-* Knufmniui cégnél Erzsébet tér
éa
Robii d Ihi \\ aii né dohánytözsJejébeii Süsár-u\', Babi chay (éle háx.
Keled M. Ifar ea lárelneUvula récekor*.
TSrzj aaraaai !
I. Az igazgatóság és felügyelőség jelenlése.
2- Az évi zárómérleg és veszteség-nyeréséi? számla bemutatása, lalamini az osztalék mcgáHapilába: 1 \'—\'——
3. Ag és fefírgydöaég részérő a felmentvéuy tm-gadána
4. Az igazgatóság üiegválaszlása (Elnök, aleloök 6 igazgatósági tag). -&. A felfigyelő bizottság megválasztása (Három rendes é* kél póltag).
*6. Az alapszabályok 54. §-ának oly értelmű módosítása iráni bejelentett ind tvány tárgyalása, hogy az igazgatósági elnök működéséért évi 600 korona tiszteletdíjban ne részesüljön, az alapszabályok 70-ik §-a szerint az igazgatóságot a tiszta jövedelemből megillető 14°/®-nyi jutalékből azonban őt is rész illesse.
**7. Az alapszabályok 44. § ának oly értelmű módosítása iránt beadott indítvány tárgyalása, hogy a réazvé-.nyea ré>zv6nyónek clömutatásá nélkül is B/.aVashasson.!
8. Az alapszabályszerüleg bejelentfiélő esetleges egyéb indítványok tárgyalása.-"
9. A jegyzőkön) v hitelesítésére két részvényes kiküldése;
Az alapazabálynk 64. ,§-u így s»ól: ,Az igazuabmági elnök elnököl a közgyűléseken ós az igazgatósági ütéseken, ellenőrzi az ügykezelést, és a tapaszt illatokról az igazgatóságnak j»lmitést te«7, az iwa/.gaiósági elnök működéséért évi 6UQ korona tisztelet dijat kap, a* alap*a*<rt!yok 70. g-a Kzerlnt * tlizta jOved^leinhöl at igazga\'ó-ágot illető 14%-pyl jumlékából azonban nem részesül.
Az alapszabályok 4.. g-a iüy szól ■ ,A k| szavaxali jogával élni akar, köteles saját nevere szóló részvényéi, még le nsm járt szelvényeivel együtt a netán* megh talmnzuHát a kőzgvdlés meguyitáan előtt a társaság pénstáraba letenni. Szavazati jaggal csak as bir, kinek nev« a részvénykönyvben tulajdonosként bejegyezve van.
Nyomatott ifivchnl KOlöp
Mn|{roniiolhotO éa kapható
F i s c he 1 Fülöp könyvkoreskodéBóbon
luptul^jdonóiiiál Nügy-KantMiku-
1 Nyujtsunk kezet a szerencsének 1
^Ur* ía^^^Í^J I Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt .
I sorsjegy áltat."-
SaS-^uV I A legesélydusabb sorsjáték a világon a mi m. kir. osztálysorsjátékunk,
11WÍ : I IOO6O O 5 0,0 O O péii»nj*rrm**y Jut.
/ nijjiié wn* v*3a ■
M a korona a^uvicAiia I v Vgtwgyobb nyeremény vsetleg
ffi^k^I 1.000.000 korona.
KRKISAinmiEKF KORNtTttUBb BECS mdlef. I 1
I 1 jillalo m OOO ©O©. I tv.» a 400 OOO \'ÜH) OOO, 2 a HHKiHN) 1 i\\ IMI OOO
.. I Ml.OOO. 7© OOO, 2 a OOO©© 1 a IO OOO 5 k :iO<MHI I » 25©©©
Xereskedók. gyárosok, ügyvédek. I 7 a 20000. :* a x 5.000 :il a 10.000. 07 \\ 5000. :i a Jiooo, » 2o« ©
L általában mindenki részér c I 768 1000 1 i ÍIOO :*I7©© \\ 200 SMOa 170 tiioo u ISO
legjobban és Icgoí ^^ Ü I 50 A IO° ;MH>° * HO * 10
csóbbau.szerez || 13,180,000 ti«NHf HU TÍZeilllár0111 llÜUÍ<> 160000
mlonnahot a /v ^ t.^ i \'_ / iuu.uuu BV,Vtt<*
* y 1 1 szeriínc^eiiaptár iooi. évre,
ué V P Q Jnut Uttiar 1 ^TT^F;^ fcMajtt* | Jtiiu \' hhi j A^üámUSi^SH] oiiy
_ ^ B ív t -vaj t smitI Fi 1 1 Kfí il" i kV* " 1 H \\ Mííat\' TÍ*v<i v 1 vua n ujm i\\ \\ nr»; »j í D3K3
jjjgr_ ..cl w ______1v \' ■__- db: :UM>alKi. . - i^úiéi sjsöttM r- v^w mí aisítáw s| 3 m&mi íswmt
^^ /> V? X PTl rv-a* nftWl1 hWI Pi wB íTTaSS wwi H y ■■ mfrw mm
X A Ayí Tudakozo .1 ■ H«i ^mwi n - ^ ^ «ki ("i <s íS? \'\'i ?íí*\'
^ Gk ^ + * jS^ . J VT 1 ■ vW4M k K - v-: r.MU 5 n 5 v^í: s *■ 252
^ 1 ✓ irod*a ■ v, v.-> ö\'saMil <•« aaa»us u 1 • Sjí ^^ k » \' 2*5 m\'1 ^ * fflg |
^^ X ... .__. M I Hl T 40B8 r imm c ItSlCrtl V;• : K 7 mi v\\ T 3SJ74 v, 7 &IU4 : raívUl fx* WJ4 ít T «H7I I r I5ÍSIÍ p 5
tulajdonos . ■ K s r » r| mom s 8 BM73 n1 s4hbm 11 x ww d \\ - k i- » 4MM njUM I
Ármin 8 s]j> 19711 S 9,5HQ\\i» S] K V C 0 mU \\ , -Jjii* K í« ÜMtt l\'| W N4IU II W MMI S ifi (MM > W|M. I
Ncaraami Arain — | - Hnrcnn rtTítvl rCTsyí SL i«ti8S8 SSSB?«kWjmj á atri |
sdP Budaoest | ílíiSfS! njniew j Síül"© nUSS! k>u hiúi V "jíig! v SKiiÜS üiliíliüí hiu^wm ^UMgg ,
----------Buaapo ........r.:J H KVnaa kIu sai g vksli^ ^lig .ima LÜ!*g! ni»« sw T\')!^ W** LKÜgg «
JT V. Kálmán utcra Ifi sz. , ■ V il .<05; sjUiWU gpj-wo^ iijit; m» Cili KTOwöw tPÍvSlS HffB I
„ . ...,-Ta-^-_________ . . Mm. W 9 H idtTIM DjUiUttf) C UUttiM V)i4 KiU\'aMTl P 14\'ftlCtl V U SftÖS S 14\'KMM ? 14 u H r .uilMlT
^^l^^^B^ri^^^Hi^BfllB Ke ■ k ts wrifi p ii M Piis.Mt^ hIir ftwM S ;i.v49711 s unit iws < !i» v KtisUM i\' \\imtm vnsiwl .
....... * * ■ U 16.M7* aUőjUW ajlSlSlf^l tKíflUIS Olté Wli VtííTíUlS l^lgwmi p l^WTI H-HV- 4NU >i\'lHÍIÍIM \\l|lÖM6
— 1 111------------— ■ ■ - v7;®M4i min Mii itlifiSSS ^ns ájEL^ MlíSH^ r l!üliü TOiöwh Ki17
— .... I tfcPS^MK HhalmS nRí® S CNE* rnmm ySStnS cMíS HÍHEU ÍBH52 ffhwin SkSEíi
Jó ölesé órák, I ffejg kU«mo kH« i\'i94sos: siSüi? XílíS "Hv.eiwM tZ^1 Kil\' ÍÍBff
^^^ ■ ^pflll hIíoSiw flboUiS sao.uui rt &icm ÍRS2! wmj
évi jótálla***! privAl Tevőknek JQRk S lIL\'l\'MIW r 3t VüW rSll 51 Kh!l W7I5 woas s ui ^ ■ : lt.MM77»l r^rkiMI ^PJ^
Tr . - T . U KS2.5W&Í PB.MK19 PpS.KMtt 11\'J2 HlUí stsaitTM BtbjtMM H^^ifl Vefi, MiT K£* Wlll VWMIM vttTVií
K nnra n I ann^ mi I sspejim? w kS-mk cKiimi k»|imm rw --r^iwii üli—-— ICo* 1__Hnttwffcjftli s|4»Mn pSSSSi iBLSS t^R^ K?*IÜI1S:^Ei4?9**
óragyára • ....... l^n 51 SOS *HPB SffS HB" ^SHI "MM fflS
ftran., R áru L\'MM 1 ■K . KBClMMI K&iilW, P& VURl. ÍKiSSl! ^ HBft sRZI k5u® \'FTr^.,
arany , ezuat a kazor aru ^IJb S slMi sm SÍ7 « 8gM« HlSStiS cKBi*! 1 líim ^C IS ^C\'ÍSi^
szal ..tó-haza 5pM ■ H&bM oi«w cttWJ kUum p»«u« a!r«iiM77 H\'wtaMB ^ •>
Hrui .Caelioresáx) iÍJ1 H K&OHI M PpnVt h£|IM bEBS BMlTW n&MM CMMI WKlN K^llla
nr UK,ii.monia|>. JUSSA ■ 8»>>«Ufl HP" )| Jc\'i\'tttTT OÖo\'MUf ^^-„\'w. K »v44M7 llpiftISM sN Utaift
------nlefcil Twmtnir rtra .._ |Cv ■ oml IT* FlBtói M PÜIjlieo Tr 8|ii|>HM wjilí—— | I cj»l wu | I k|ii|l»ct
frt. 8T&. ^ JT^ ---^--! \' WmWÍeW^^\'^ mL-iW .
v- k l|\'Ln, . O firtiefy»tt mIhuI. kwo wpUiKn mIT
3HT ^ w i Mikor van születésnapom ? ^^rs^rg^s
Nickel ébre«stó óm frt 1*95 * lASkfl«bcn.e w/ám olfotfy^it Totoe, hMoolói nnklOok.
Cxigem i ci. éi kir. birodalmi címerrel van kitűntél**, námuian arenj, e*o-»t kiálUtáxi 4re« Az vá lal.t» áHntlil t•• • U*c\\e*I»»f Miftil ah.
•liM*rnjrÍTtl aiot h mernie vél »in birtokomh u ] As /. <"«xt41v errilrll Nonjfujrk torvasnrtt beiétj*! n k.\'»vetke*ók
nagyként árj««yták ingyen • Mrmtvt. | nyo cad ilL) frt .75 \\ %v 1.1MI kor. egy negyed «Va) ** 1 vagy kor. --1— : fél in . . eaesz (VítW <1,----„ 12. .
Jiéty\'l^i | M
I Wiín. ^
lAuV \' n írJwiiytMi ctfoból mr+det4-
.m " .»í iijj.fi! tonaliéA. WeA-
A t"***^ «wie* vsa
F K(jiuŰVSC Ar.\\ a KORONA A* UV1C ÁRA [ftjf l\\VV iKOROHIhJŰ PILUKR
i \'1 ívj 1 oM^ftah yaycí. topható n
IRAKtÁR
KREISAIDTHEKF. KORXCT1UTO BECS mellet.
SZERVíNCSENAPTÁR 1901. ÉVRE
TvUÖ
síim
^r^ Tudakozó ^^ ir o (h
tulajdonos: Neumann Ármin
Budape8^
V. Kálmán utcza Ifi u
MH1 \'^•MMft
Nagy-Kanixsa, csütörtök
sxám (7 lap)
1901 tnljtm hó ft*én
Nyujtsunk kezet a szerencsének I
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
JCereskedók. gyárosok, ügyvedek. \\ általában mindenki részér c ] esi óbban és tagol csóbbau szerez in torinál ió{ a
Jó ^m olcsó órák,
évi jitilli^Ml prtTftt vevőknek
Knnrád János
óragyára arany, ezüst s -kszer aru szahitó-haza Rr Qx, iC»e^or»sác>.
--J4 iltkil wntair ém___
frt. H 75.
Vnléál wmhni 4i«-
frt 5-90.
Valódi Mbit linr frt t*tO NickH ébreesto óm frt 195 rn**em a cm. ée kir. birodalmi datenrel van kitftnteiTi*. a&ámtalan arany, esdat kiá)litáai ére« •li»e«rnyival aint aaerd levél van birtokoab u nagy képat ár]«gyiék Ingyen a Mraaatve.
10—0
Krlenl JéB»#r üortor A valódi ii|oi
Tanochinin pomadéj a
a korán hajhuU ] IÉMI mek\'nk )jo7te» Taia\'t. i m hajak és 1
0B7 ülését és úuJ
o p / segit^ azok DCrOPC% véds^t.
£gy tégely Ara bérmentve költségmentesen a pénz előleges hekQldéne mellet*. ♦9 feorona.
CMtf Offlcft 48 Briiton Road. London 8. W. At utalvány ciniendö:
Herrj á. jfteeF^ talisaiouara.
Prfraáa Rokltack-Haaerbmna melletti
Nafyhani vevőknek Ielemen engedmény»
4 V
A legesélydusabb sorsjáték a világon a mi m. kir. osztalysorsjatekunk. lOOéO O 5 O , O O O eremen)\' Jut.
v L gnngyobb nyeremény esetleg
1.000,000 korona.
1 j utaló 1 OOO OOO. I iu-ró ^nv a 400 OOO 200 4HKI 2 u I4NI.04MI 1 A IMI OOO MI.OOO. 70 tMHI, 2 ú OO OOO 1 .1 IO OOO 5 k :íO 4MHI I a 25 OOO
7 h 20000 :i u x5.000, :n h 10.000. 07 \\ 5000, u aotio, 432 » 20* 0 703 IOOO. I2HH u 500 90 I :MHI :ii7oo \\ 200 :ÍOOO .» 170 ftOOO U ISO 50 ív IOO. UOOO Ml, 21HHI I IO O^Av-eu
13,160.000 toü,-astt Ti/enhárom millió 160.000 \\m

MtTM

az «■•\'<* va ifth1 áioinn i -\'uí£\\m»a\'t ah. Ab / oHBtily eredeti aor-jfujrU t#rvainrtt betétjei a k»Tetkea3k :
nyo cad :%) frt .75 v %v 1.11© kor. egy negyed (VJ írt 1 5© vagy kor.
B fél iV Irt „ * O — . . egpsz (Vi)T^ *----„12. .
A wvrainfjekel ntáaivéilel va*j aa Mvefek )M«a1anUUáayrn való tifaetea hrkúlde^c alievében m^fcköMjük nivataloa trr*r«et díjtalanul Ifacrendeléaeket kérünk, tekintettel arra, hocy a nyereaéayknaánok üár aájli hó VI. IHl\'l/aml, iih—I, éa letk>a|kk ______________________ ___
f ó május líd 22-1^

hianlomoial boaaánk bekttldeal.
FIÓKOK:
Muzeum-körut 11. Erzsébet-körui 54.
Sek én l|ea nagy nyereményt flsetiAuK tel aniyrabefattlt vevólnknfk én pedf|( rátld léié
alatti a t millió kvrenáaál lékkel.
Török A; éa A _
R %\\K«« ÍZ \\
B11D IPKMT, V, Viirmi körn< 4 a
Megrendelő levél levágandó.
T. TÓBÖK A. és fc
NiiUiáiik, hiifnl
fcltennel megrendelek a m kir. utak onataijraorafAték I. anataiyakos «lrí>. ereélatl
oitlályaer^Jrgyei a bivatAlos*terveiettel egyQlL
tnlánveeaéé \\
atalvénn^al UüldOm > A nem kiriat UrlendA.
mellékelve kaaak|««jrekkea (bélyegekbe*) \'
WváNal
fak^i
mindennemű könyvkötő-munkát
Elvállalok tovább* kép
Nagy-Kanizsa vasarnap
. \' T
Zala 56." azAm (B. lap)
1901 juliua bó 14-ón
ToüMtib\'an
Hétről — hétre.
— Irta: Vajdai Szabó IstvánS-
Ez a mindkét nem által rég .várt . \\\'«S*slma-özvegyek* hónapja. Amikor huH csók- éa könysápor, Mé^t \'bucsuziljr zok feni tnama.... -7 -És ajzGUín hajóo, vasúton,. Ki párosan, ki egyedül, A fészekből — mert ez lg; ssokáa — Kies fürdőbe elrepül 1...\'
,S a szegény férj, az otthon marad\', A mélyen megszomorodott, Egyre-másra kitvet el vadat, A mit eddig sob\'setn szokott. Lesz belőle csapongó lepke," Mely eiiy virágról—másra azá\'l, -Nem is sejtvén, hogy távol, messze Szárnyait 3 is bontja már...
Es — mer\' muszáj — pénzmagot azerez t indítványát, továbbá egész terjedői méhen elfo-Zk kritnctte, a uugy napre. Nekik 4noat a szavazó polgár : ^ ■ .Kedves barátom, szép öcsém I* \\ S lm lezajlott a választás már, Rajuk se néz, csak ugy — görbén)
Hjál-BMft bizonya termés*etnek
- Tetszik tudni a rendje ez, . \'■Olyan rövid, egy perc az élet, S mm á*, minden lyBnyört keres... Nyár derekán iorr, lángol a vér, Es azázamr stomjasabh az ajk, " Szeretni h>v a csacsogó ár, Susofjo lomb, Búgó galamFn^
> ■ ---------—.....jn_ - j
_—...A laaárnk, paedagógnsok___________
Taaácskoznák Budaptsten. S coustatá/jsk, hogy minden jól megy, Törünk elére sebesen. Egy a hiba — ezt beismerik — """""\' Ámde a kornak bűnit aa —
A vallásos erkölcs — hanyatlik, . STelfrarjánztk
Es kutatják oka mi. lehet ? Hogy fegyver dörren gyakorta, Mely kiolt egy ifjú életet..../\' Talán sorsa volt mostoha ? —— Vagy remegett az elbukástól,
Eh gyönge lelke megtörölt ?.., . Vigy szivébe reménytelen vágy, ~ Kora szerelem költöiött ?...
Egyik »em az — ha tán nagnitkán — fii ok- csnpin csak egy lehet: -TsW tdsní —- e kor jelszava,
Nem a sawst, taeg aisEU*..\'—----
Nevelni kell á még frtsa hajtázt,_______
Nem tasuigorral — gyöngéden... Hogy megálljon] mint a büszke tölgy, A zngó viharban — vészben t
------ V unka. után szünidőt élvez,
A kifáradt sok honatya, ,
"meg" j ié,s
kerrel « nemes foglalkozást és nemcsak viraa- János és Csienwidni Berky Erzsébet perlaki -[«\'?" _ J^* ,_7Í ^
étemiiakolsí tanítókat, illetőleg tanítónőket
l\\
A jtkeie rém —. ojt; keleten Feltűnt *s hozzánk közéig, Sötét arci, a hol megjelen, Jaj-szó tolt, be (Ő\'.de\', eget... ] «■» Meg-megremeg vén Európa, Hogy e hiób-nirt hallja már, S látnom mint sápad el az arca Előtted, kegyetlen halál. " ,
Háborua szint öltött a \\áros, Meglepte sok bonvéd, baka, Ok most urak a promenádon, Meg számtalan dézsa-früjla... [Sőt nem egykét kis bakfis érzi, Hogy a szive mozog nagyon, . Ha a -ok fess hadnagyot nézi, Ott a sikamlós — asztalion...
Miként gomba, aa eső után A „Lapok\' most ugy teremnek. mMagyar Kurir" eiymaga csupán
Vagy százhúsznak ad iiatet... ___j,^
Hogy ha igaz, meleg ágyai >
Ezek tesznek a humbugnak, 5 arrét. a ki ■»» sejtem — jól fizet i\' ,ÍHuzá|aiaazt •zeng mgxd e sasa\' lapV ". <K ■ a
Te szepi eszmény 1Sajió szabadság. -Elpirulnod mennyiszer kell! :. Nevedben óh hányszor becaapflk, Ki lépre megy tömött zsebbel Mért töri est a társadalom ? „."••». Eme|je fel szavát végre!
De hát ugy-ésokan vágynak a WjV tfltjmj. — »»mij*r« I r:_
gadta a talaegerszeuek memorandumát, m lyhen az osztrák állami nKtviaelökével egyknld fizetést, a szolgálati időnek 30 évre való l«aaál)t» tásat, a nyuadt)ázásnál a lakbér beszámítását, valamint hs özvegyeknek es árváknak —aa eddiginél kedvezőbb ellátását kérik, Végül elhatároltak, hogy igazságos QgyOk \'támogatására fölkérik a kerQtét országgyűlést képviselőjét.
— Áa srslk-áaaepek ftlajilása. Darányi ftUdmiveléaügyi miniszter tátva aa arató-ünnepek mull évi lelt^jiláaanak jó he\'áaát, valamennyi vidéki gaadaaagi egyesülethez leve-j let intézeti, amelyben kéri a gazdákat aa arató Ünnepek felkarolására. A felhívás kapcsá.. több helyrét jelentik, hogy aa. étdekelt gaa- ., daaagi egyesületek, rokonszenvvel karolták fel a földmivwaeugyi miniszternek mozgalmát • aa arató«Qnnepek felelevenítésére a legszélesebb körben inegiodült a mozgalom, i ^ t •euddrkfrilieil paraaesaeksás Szombathelyeit. Magasabb katouai forásbói vesszük akt az érdeke* hírt, hogy ez évben I szaporítani fogják az országban a csendőrksrOletek számat. Ma hét oaeadőrkerületre van beosztva az ország\' területe. H ti otseadórkerfllet Magyarország területén, egy jisdig Horvát h.SaTavonia területén van. E hét caendörksiületel most tiare tervezik, amikéül a« máf a niuHhso a csendőrség újjászervezése előtt ia volt. Ujbol beosztják át összes caendftrkerül^tekel éa uiparanosnokaagokat állítanak (dl: SzombatMyrn, liebréexabeii, Nagy--nabanben: Ezzel egyidejűleg—temá-zetesen ÍHeümí-ttj e^endőrkerületi -paranésaoki \'állást is szerveznek. A csendórkertletak szervezése tflrvéayen alapul B á paranejinnlcaágok "\'p^Ti- _ tása csakis a törvény módosításával történhetik meg, melyre nézve már késsen is áll a javaslat. Ha «x őszszel a, parlament ősszetU, első tárgy ss lesz* melylyel á .képviselőház foglalkozni fog akként, hogy a csendőrkerületek szaporítása a eszel az uj beoaz\'M taág cz erben. meg log
1IBIK.
történni.
— Választási mozgalom, A jetenyei választókerületben Lepsényi Mik-Hós ismert esete óla nagyon megingott a talaja a néppártnak. £zt látva, dr. Mar-— Njímfijl hírek ZslavSH Ziima Kál- gaUis Edt egyelemi tanár, a néppárt mán e». ée kir. altsbornag.^ -z V. honvedkerfllet je/öUj már m0it Visszalépett A flíppárt nagy népszerűségnek örvendő paraoctnuka váró* * . .Í7; f . ,, . „ 7
sónkban idöaik. Megjelent. ízombaton délnlán » Jelöltséget Ujabban Ajtay K. bánd* a katonai iftvoideuei kannit honvédségi di|Htvá»a»a. egyetemi tanárnak ajanlotta fel, ki azt el ten és naponkint stemiét tart á honvédség felett, j is fogadta. A szabadelvüpárt jelölfje, Gsesx-
mely gyakorlatar i\'honvéd-zenekar kíséretével
tartja. -—— • -............i- —
Vicsty Zsigmond polgármester szabadságát megsimkttra,\' haza-érkezett éa átvette hivatalát j aa öt helyetlesilő \'Lengyel Lajos v. főjegyzőtől,
aki négy. heti Ssabáilsáiira ment. \' __,
Osiürhuber László kir. táhlsbíró, a nagy* kanizsai Sir. járásbíróság—főnöke, ma vasárnap — , j.. . - ,
kezdi meg nv»ri siüsidejét. \' I7 ? i.*T*k i"!L* P !Í -üli ^
—Aikelyeaéai. A vallás és kOsoktatás-jl®Lketd*eB" helybel. po«. « táTirda kivatalnfl
ügyi minissler /W^uzadV QizélTa kuoosvtgáai T*3^" taLttDn?n»PokonL # ®kttl"
periaki tanítón ói, továbbá S~bó János é. Ita- d^?P\'fxkre ftffen
fiák József fővárosi ügyvéd és zalai \'főld-birtokos. ki e vidéken -ismert etober lóvén, legtöbb kilátása tén a győzelemre,\' Az Ugrón- pártnak Sümegi Vilmos a jelöltje, aki szintén nagy népszerűségnek örvend ^ a \' kerületben. • i
sikerrel e nemes foglalkozást és nemcsak virág ossrepekben ápoltsthatják a gyermekekkel a virágokat, hanem mindegyik gyermek otthon, egy darabocskát elkérhet szülei kertjéből és egy kis yitáfos kertet rendeahei be magának, melyet időnkint a taaitó meg is iskiaibet, és bisanyára aagy örömet fog okozni tanítónak, luKványnak egyaránt.
Tiltaak el a gyermekeket az atcáa való
i köl-
ciönösen áthelyezte.
— A WlaMlca k«ll«claaa As Országos Nőképsö-Egyesalet csöndben, szerényuo, aj intézményt alapitou, kollégiumot egyetemre járó nők ssámára, kik ott ellátásban részesülnek, tanulmányaikban is támogatást, vezetést találnak, felügyelet alatt Zltanak ás a nehéz egyetemi
játszáatöl sz allatok kiásásától éa a fák és! évek-statt otthont lelnek, mely nemileg a családi

üövsnyek rongálásától, megcsonkításától és —sritsuk agy kis munkára, mely tán fáradságai jár, de íteaet szere* * gyermekeknek és MUri megnyugvás\' a felnőtteknek. -
kevesebb utcai csavargót lógunk találni, »»srt a gyermekek korán wigfcedvehk a muukát H mit elewsts já^ava fognak tenni, káaöbb •sokásból ás szívesen.
A henyélés minden rasssask kútforrása, épp azért kell, hogy a gyermeknek egy nemes szivet kápsd foglalkozási adjunk és SZt meg is ked-vawsssOfc vslpk|és|akkor elmoadhaijuk a kéllövel .
\'Szeresd s virágot . És né féltsdSsiivedet Mert ki sst szere"", Boázz ember nem lehet
kör hiányai pótolja nekik. A férfiak számára Wlassics alapi toll a az Eötvös József - kollégiumot, melynek kurátora Eötvös Lóránt báró; s nők \'Sántára a megfelelő\' intésményt, bár kisébtr mértékben, ss Orsságoa Nöképső Egyesület alkotta meg és Wlassiei Gyula miniszter nevé* ről asvezte el. Az ialésat kurátora Beöthy Zsolt. \'
■ — Alisat lUsIvksMk rnsgalsMk As alsólandvai állami tisstvlseiök ssialéa »ser-vsskedtek. Megalakiteéták a balyi állsndó bi-totiságor, melynek elnöke KaraMlyos Elek tábla birú, alefaöksi > Kiss Dádos áii. pofg. M. igás-gató. Pioeb Antal adóiárnok, jegyzője Pataky 1MK áll. polg. iak. taaAr. Aa értekezlet sse-leg elismeréaael adózott a lordai kartáraaknak á bátor kesdsményssésért, helyesli s szegedieknek orsságoe kongrasssas tari áfára . vonatkozó
hírlapok délatán 2 óra 40 percig elvihetők.. \' A hivalaío? órák lAszlefizéss i mondött hivatal folyosóján a főbejárattól jobbra vaa kifüggesztve. —
— Flüietlesséilek gjgliése racsán. Falragaszok hirdetik, hogy a lORsetlenaégi és 48-as (Kossuth; párt jnlius hó 14 és vasárnap d. a II órakor facaáa a kereszt előtti téren \'gyalést fog |tártsni, melyen HentaUer Lajos országgyűlési képviselő, Bátk Endre az orsa. függetlenségi és 48-ss párt titkára. Hajdú (iyufa a nagykanizsai kerület ffiggetlwiségt áa 48-as pártjának képviselőjelöltje- és mások részt ás besnédst fognák tartani.
— Kateaaaeas a aéteUras, idő kedv esni fog\' asa vasárnap délután rönk bizosyára asokaűsn élénk leos. A 90 ik honvedgyalogezred paraacsnokaágának sstvss slőzíksuysége folytán a ssékssfehérvári honvéd senaksr ma délután 6 órakor a séts-téren a Szépitő Egyesület oéljsírs sáta-haogvar-senyt fog adni Belépti díj : felaőttekaek 40 HU, gyermekeknek 90 lill. fel alfizsMseket as egyesület ja»ára szívesen fogadnak éa. hirlanflag ajrugláznak. — A sétalérea a hangverseny Ideje
alatt IrtslW — ------^ ^.....
kapai.
.veasnsk
Ha az séute-kir.
italokat ás sttaaény-féláket is lehet
Huszonnyolcadik évfolyam 6. szám.
Iurkmt(ii| . Ttiialta *r"" **—:L-\' rilop kn«r»-kwoMMbn.
A —rtwUwl trtakml lakat kint d. 1. 4—6 in kiint.
Id« InMaudO i lap uilliBí rllilM tm«Umú aiiilu kOalnaiay.
Kiadóhivatal: Vinakáaépllat i Fífhtl Vfíl\'Sp ktlnyr karaakwlAaa.
la ial la
Politikai lap. Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszsr: mftrnap t csOtfirtOkön.
nutfriirriBi isii
B((n irra......lt korojuL
Wtt»t« i . , i kóron ne^yadivra t koron*
X/IIIUr patitaon 10 filOr
Klöflxotéaok, talajt i irdaltok Toiatkoaik Piackai Ftlop t&njrtín «■ ». kadéatha IntUradU.
BirmaaúU«D Itftlak oaak tara. f kuak-Ml fnfadtataak 8.
E(|u nta in M ttilér
Nagy-Kanizsa. 1 iK)l.
Mtlíi UftklUlil i»*«i»r HÁndtr Siirkaiftttárs: Hévéae l,«Joa.
Vasárnap, január 20.
Jm
A zálogházak uzsorája.
Most midőn városunkban megnyílt a harmadik magánzálogház, igen időszerűnek tartjuk Sugár Ignácnak, a miskolci keres* kedelmi és iparkamara nagy tevékenységű titkárénak, a lenti cím alatt a „Köegatda• ad/\' legutóbbi sziunábim megjelent csikkét közzétenni azon kijelentesse!, hogy mi az abban foglaltakat minden tekintetben helyeseljük és kívánatosnak tartanok, ha ezen ügygyei az illetékes körök érdemlegesen foglalkoznám) k.
•A zálogházakról az utóbbi esztendőkben sok szó esik. Természetesen a kamatláb kérdése körlll forognak a szavuk. A közgazdaság legutóbbi számában is erről folyik a beszéd. Az ügy eléggé fontos ahhoz, hogy vele foglalkozzunk. Erre annál inkább van ok. mert a jelzett cikkel több irányban nem értek együtt. Nem ér-tek egyet a magánzálogházak u. n. kamatlába alkalmából elmondottakkal, de kflló-nősen nem azzal] hogy tT záíögház-ügy mely factor kompetenciájába tartozik.
Á mi az elsőt illeti, nem kívánok félre-értetni. Nem veszem védelembe a magán-által itzott
az em\'itett cikkben uzsorának van stigma- j tizálva, hanem egyenesen utalok arra, hogy a lenforgó viszonyok a magángazda-sági elv szükség kópeni folyományai. A magánzálogház folytatása uiagánipar, Körül van sáncolva ugyan egyik-másik törvénynyel : engedélytől filggö, biztosítékhoz kötött s u zálogkölcsön-kamatláb magasságú halárolnndó es határolt.
Az üzlet társadalmilag lenézeit. Folytatásához annál inkább fllzhető a tulajdonos által a mennél magasabb nyereség vágya. A magas kamatláb ennél tehát terraésze-tes.-Indokolt elméletileg is, indokolt gyakorlatilag is. A/, állam tetemesen terheli Illctél\'OÍvel i\'s díjaival H üzletet, terheli nagy kereseti adóval. A kezelés drága éa | küllhéges. Hozzá kell ven ünk, hogy az ! üzleti tőke, melyet, a zálojfháztulajdonos hitel utján ?zorez b« — ■ em kevésbé az. Nagyon kivételes eset az, Iia a zálogos 7—alul fedezheti hitelszükségletét, j Hozzáütve a kincstári ifietéket. az adót, a jltockiiZHtot^a hatósági zaklatást, egészen uyugodtan és őszintén konstatálható, hogy :a zálogház ulajdonos szempontjából az a kamatláb, mely érvényben van s melyet a
nem oly magas, hogy a zálogüzletet olyan nagyon nyereségessé tenné.
Talán bizonyíték e mellett az i*, hogy\' a vidéki takarékpénztárak és bankok, melyek egykoron ac arany-, ezQstnemüékre stb. a kézi zálogttzletet ia fölvették üzletágaik közé, ezt niinél szűkebb terjedelemben folytatjáit, nőt, mint terhestől, lassan-lassan menekednek. >
Természetes. ho<y mindebből nem az következik, miszerint a kamatlábat emeljék. De ellenkezőleg az. hogy épen a fent-jelzett helyzet leginkább igazolja es ügynek a magángazdaság keretéből való kivételét, mert a kétségtelenül fenlorgó népies kis- ós másként uem fedezhető hitel-I igények ez utón nem elégíthetők ki , 3 ! méltánytalan kívánni a magángazdaságtól, hogy ez folytasson czociálpolitikát saját bőrére és rovására, a mire más magángazdasági egyedet sem lehet kény. szeriteni oly irányban, miszerint üzleti haszna kamafláb-határolások által kor-\' lá\'ozlas\'ék.
A kézi zálogüzlet szociálpolitikai jelentőséggel bír. A népesség leggyengébb gazdasági erővel biró egyedeinek ma kizá-réteg érdekei er
- TÁRCA.
Nyári emlék.
Irta : dr. Csák Károly.
Nyarsnkint, miki-r hmi-pe^ednek-a talaton--parti faiVak uri vendégekkel, minden zpró lalu két hónapra egy-egy köztársaggá alakul, a melyben minden ember egyénto jogokat élvez, csak a tekintely mérve különbözik
A tekintély alapja természetesen az életmód* . tüj; illetve az~ etkűíttitt pírra—iimneiiéifil. IHgg. Egyikei nagyon megsüvegelik., a másikkal csak ugy lélvillról beszélgetnek, de a*éri együtt él az egész publikum.
Uát na ég sbban az időben, a mikor egyetlen bajé, az öreg Kisfaludy turkálta a Balaton babjait, js nem lehetett minden szinre>s<óra kirándnlni, nem lehetett s társaságtól k III ön szórakozási "Találni.
Egy kis falának minden kipiidlózoti első szu= • bájában uri vendégek laktak. Villának, tzállódénak hire-hatnya mm vt.lt; élterem is csak egy völt, Benkö ur vndi-zöllővel befunatoit „ara leili"-je.
Minden szobában ejty család helyezkedett el, ejtak a Febérné méltóságon asszony foglalt el .két lányával meg egy .fiával egy egétz házal.
Már az is nagy itrusáerá vallott, hogy Feliérék ebédet sem főztek otthon, hanem cselédestül Benkő uramnál kos/léroziak.
A Hzaletll legszebb helyén Qliek, a honi an rá lehetett- lelni a B latorra.
A v..d»zölö rnyt kiiU\'ui aay kis asztal mellett azeii\'üvege-, komo y arczu fiatal ember húzódott meg mii dua islenáldoita nap, a némn áhítattal pislogott át Feliérék ssitabihnz.
Fehér L /luk i, a nagyobbik leány, a kinek o\'yau szép kék szemei voltak, mint a májusi bu a virág, eszrevelte a néma hódolatot s kacér-kodutt a. ÍQlüuűs ifjúval, a ki a kis fürdők szo-kánút megvetve, mpi csuilakozoti a társasághoz.
i—Dn nem lelett b\'-ifi lin__nap,_ Sánta JAuos
Fehérek iw.lalának rendéi tagji lelt.
Sánta János pedig: igen otos éltyber volt. MindeiT&J tndoll beszélni, csak Kérdezni kellett. Mindent oivaso i, csak ugy látszik, hogy a leányok széniében még nem próbált olvasgatni. Hol ia \'anultn volna meg az udvarias mesterségéi jó Sánta János?
Akkor, a mikor még nagy urak vásott kölykeinek a tanításával kereste keserves kenyeret, vagy azokon a bos\'zn éjszakakon, a mikor t.u-dumáiiyszoiiijánnk áldazqlt ? .
De most már negéd-lanár valamelyik intézel-bon, a vukácziö alatt ezt a tudományt is meg-pióbAlhaljit. <
Fehér Liziuka olyanxzivesen elhallgatta Sánta János okos beszédjét. A lánár-ür pvdi? olyankor, a mikor kettecskén maradtak, sokai tudott beszélni, poétává leli. Derült estéken a csillagokról beszéli a leányoknak, sétáik alatt pedig
leszakított egy igényeién fűszálat, vagy megfogott.cj;y rovart, s mindenről tudott valami szé-
pet^érdekeseL mondani_____
. -Sánta Jánost és Lizinkát mindig együtt le-he\'ett látni. A fQrdöverdegek m.ir nem ia hívták tnáskép Sántái, mint a Fehérék tanárja.
A méltóságos asszonynak nem tetszett a dolog. Sokszor stemére hányta a hánynak alant járó hajlamait, de á szép Luinka csak mosolygott o« alá\'k \'kai ariolt Santa Jánosnak.
Kirándulás !
Nagypapot jelentett ám a kirándulás ezelőtt ket éviizeddel Fonyódon vao Falu-Szemesen a egy süisön alatt nem sok-ior ismétlődött a nagy nap. «• w
Sánta János rendelőnek is tölcaapoit Lizinka liefölyása alatt.
I É-i jöttek a halászbárkák, a melyekbe már ia beszállás i» mulatságos volt.Az ormótlan jármüvet a lurdüliá/ák oldalához nyomták s onnét kellett *r. ingó-bi\'ngó alkotmányra lépni,
■ Megtelnttek a csónakok, a melyeknek az I alja tele volt elemózsiái batyukkal, meg pince* | tokokkal; agyik bárkában meg" hat szem falusi ■czigány igyekezett elnémitaai a hullám oaobo- , I gását.
Kikötött a flotta a zalai parton, * a karaván I vonu\'t fel a Ihdacsony tetejére.
Isteni vidék, ^t mely költővé teszi a legridegebb lelket is, u mely szerelmet lop a ssivbe, | leltámaszija a meghalt emléket, felemeli a lelkeket.
Eötvös Károly
munkái, Brehj, illatok világa.
Megromlolbotő és kapható
F i s c h e 1 Fülöp könyvkereskedésében iJ^agy--Kanizsán.
Nagy-Kanizsa, vasárnxp
Zala 6. szám (S. lap.)
1901. január hó 20-án
oldalról tehát nagy tigyéleihbevótelt és támogatást igényelnek. Az osztó igazság is kívánja ez!. A gazdagok, hatalmasok kapnak hitelt 4—8*-ra. Lehetővé kell tenni, hogy Ok is részesüljenek a viszonyokhoz mórt alacsony kamat előnyeiben. Ez azon ban csak akkor biztosítható, ha a kézi zklogüzlet nem üzleti, hanem szociálpolitikái elvek alapján kezeltetik.
- K+által-? Ebben térek el a targyaH-cikklOl, mely állami beavatkozást kíván.
körébe való utalását egyhangnlag kimondotta.
Szerény nézetem szerint tehát nem az államosítás a cólravozclő, hanem a községi tevékenység: E$ ez hazai viszonyaink között nem ütközik akadályba. Maga az a körülmény, amit a méltatott c\'kk is felhoz :\' a szükséges töke kis volta, lehetővé teszi bármely városnak, a hol a helyi körülmények e nged i kji II e tye raegkö ve telik, a községi zálogház föláliilás&l. Szerintem nem akadály az sem. ha van már ma
Nem. A kézi zálogházak ügye a ^ I gánzálogh4z. .Atmenftt ag letetne) hogy szociálpolitika köréhez tartozik. A
mosdás eszméibe kapaszkodjanak községeink, amire, sajnos, amúgy is túlzott és indokolatlan hajlamuk van.
Tollfatttbu.
A nagykanizsai cigányok sátoráról az a hír szállongott a levegőben, hogy dülólelben van.
Ráztam a tejemet. Nem lehet as\'
Még ba valami olyan alkotmány inog aMg Nagy Kanizsán, amihez ottlopok kellenek, áttértem ; mert hát az bizonyos; hogy itt Iksves as
zálogházak keletkezé-i- és. fejlődési törté-
ottlop. De egy cigánysátor, amihez csak bárom
ké i-!°-------------Ieftetne\' ,l08y a(jóravaló pina, meg egy becsületesen megvarrott
hol a magánongedely megszűnik, ott ujabb ; pouyva kell, ->- csak nem dűlhet össze pózna
nem adatik ki. Sőt attól sem lehetne fél- hiánya, ponyva sziláé, miatt!
nete, a Nyugat gyakorlata szól e mellett,. nj a köz8ég|nek üíktét, ha a mil, fend. __ És mégia csak^sazetogdalaiI - mondták
melyet nem alterálhut aí;~ hogy Budapes ten — természetesen osztrák
szer szerint magánüzlet engedély zletnék, a Pró,él"-
mintára —\' . ,.u , . , . , ■ " Szegény cigányok! Én nemzetem, ragany né-
• . | mert a köz»égi oly alacsony. kamatláb s j ■» . • *
m. kir. állami-zálogházak vannak, a mint .. .. , . 7... \' ... , , , . „eml ugyan mit vetkeztél te Movab, Allah és
van egyébként iánkban talán én kell dolgozn,a,hogy »gok DéTVol n8ttzbet« egy Uten edan, hog,
község en községi kozelés alatt V í * 8 -versenyezhetne. „ Bient le,M.edc«el KHai.it... egyeden sáto-
os--A községháztartáBa . szempontjából—a^^idat is pusztulás tanyegen v Kr avagy art a te
A kézi zálogház helyt hiteligények "ki- kflz8égl zálogház föltétlenül előnyős, mert aátorpusztiió ellenséged? etégitésére szolgál Szorosan összefügg e* még a le/humánusabb szociálpolitikai el- Senki, semmi, én cigány népim* I Ha sátorod a Községi élettel, mert a kóvségi szociális-vek\'töl 4(hatot keze|é8 meM[ )s he|ye8 pu«?t»l; ba « kedveződen szelek m«gtépd«sik életet érintik lako«ágának m.Kélhe^^^ü,^^-^^^^ t(irle. ponyváját, ^
gazdasági és. hitelviszonyai legeWS sorban. delinéh,z raérl liszta ha,zón „edménvez a le ,,,en,d** c\'Ba" k il
" " ., iOeimenez inert uszia nav.on erewneilyez- (,ecauietea, derek, lelke*, caupa r.»tv uep vagy te
A kézi zálogház a szegényügyhöz tartozik, j hetö) a mi bu50ny Í8 túlterhelt vá- édes nemzetem. Ha ereidben meggyúl,d a
a mi eminenter kommunális föladat. Igazi rosaink nagy etőnyére válnék, inert a most ver (pedig be lónnyeu meágyu.ad!) csodás dol-
helt e tehát a zálogháznak ilt a nem az már ,örvény á|ug Í3 reájuk paranC30]t ,ZP. gukat tudsz te teremteni j a kike-desed hatar-
iliarn kezében van. Ulóbbit ellenzik a gényUgyi kiadások fedezhelÖK lennének a 1 «aian ; a murnatuzed cgrHór^ ; »»arUy..d latm.
kezelési s ellenőrzési érdekek is. Ellenzik feles!egekböl. Ez lgaMágos, • is ,enne . 0D_ f W^Tn^S
más elvi s gyakorlati okok, melyekre" talán mln „ h * n - a h(iV!1 , ,,, f\'ig tndod ° ^nii0t (,te,w Hí m\'Ddj" get _____:__ró—\'--------- nan jönne a haszonr- a b«va tordita-j azer(jU.led vég.eiensogevel.
nem kell kiterjeszkedni. Talán megnyug- nák, j Hauem azutan mikor az az i^ieuadta ci^iuy-
tató érvelésünk mellett az is, hogy külfól- j a kézi zálogházak lontos ügyének te-1 vér lángot veszít és mindennspí megszoKOttsaggal
dön a községi zálogháKTendszar a túlnyomó;hát a községeket kell megnyerni s ^k csörgedez ereidben,^ «kkoritheveredel, édes-neá*
s a szakférfiak talán kivétel nélkül a kom- p&r sikeres példa kellő ulra terelné azizeUé8eu\'\' & miuden alk0ta80dal\' mé« s2ent
ipnnális hatáskör jiiellett vannak s a hazai egész dolgot, még ason fogyatékos szociá-1:\'oroJ" ? ~ ^ "tT í^fTlí
. t %r , , .„„„ , , " 6 \' ° — A ab, Jebovah és sok egyebb névvel nevsa-
kamaráknak Nagyvá adon 1«99.- évben i]js érzék mellett is, mely. sajnos, nálunk helö jó ,;,tíu keg lmére
tartott orsz. értekezletén javaslatomra ezP7 — \'■ .... I \'
■flgjnek ugyttncsBK a KÓzaégi szociálpolitika lönösen hangsnlyozni ezl, nehogy az álla-
nnsat cwtádi
A nagy to vize nyugodt, csak a halászbárka iaBgott látszik egy szélesedő ezüst sáv. A parton 4s messze vidéken a falvak tornya, erdők zöldje- latszik, s a széles somogyi mezőkre a homályos messzeségbén ereszkedik le a láthatár pereme,
Sáma Jáno<, szegény poéta-léié^ -zótlanul bevert egy\'árnyas fa alatt: nézte u messzesége\'. Távolibb a tárKarág zajongott, s a cigány nyúzta a Dnuari vslczert.
Lizinka egy széles pisidet meg egy kosarat hozott s letilt Sánta János mellé.
— Hova mereng profeseor ur V Hoztam ma-ginuk egy itls inni, enni valót, mert mindjárt nem marad semmi.
Jó Sánta János olyanlormán nézett, mintha nem tetszenék neki a prózai foglalkozás, de mikor Lizinka saját kezével adogatta neki a falatokul, poetikuüsá vált még az evés is.
A messze somogyi síkon hullámzott az áthe-vSlt Iwegó, mintha tenger vize volna.
£s Sánta visszaesett megrögzött bűnébe, értekezésbe kezdett. De Lizinka most az egyszer nem hallgatta szívesen.
— Msga azt hiszi, hogy én egyetemi tanár akarok lenni\'/ Másról nem tud beszélni? "
A leány olyan biztatóan nézett, olyan piros volf az arcza, hoyy Sánla János - - ámbár ez volt a legelső Jeczkéjr, — egyszerre megtanult az asszonyi szemben olvasni. \'
Az őifa lombja lehajlott főléjlik s eltitkolta a csókokat, a szerelmes, suttogó szavakat.
Mikor ho\'diilügűs éj*rnk»-w—csónakban egy-má* meíleit uliek, a-leány beszélt csak. a íüsfc relemrM, Sátíta .János pedig olyaq aggodalmas volt, mintha meglopott vclna valakit.
A saisoo nem sokáig tartott már,v válni kellett. A szürke tanár magával vitte a szép ány szivét.
szálét-Fehé-
a szive, mikor
várja*
I — Egy év mnlva taláfkozunk, addig meg . lc-z a kjuevezéa is > nddig Lizinka is elkészíti ; a papát, uiamál.
Es csak e futóit az esztendő is, Sánla Ja-.nosnak i.izony h-isszu voHr nehéz volt- Peter | Pál napján mar utazuit a Balaton leié.
Benkö ur szállodát épített azóta, s a liból verenda lett. Az erkélyes szobában rék laktak.
| Sánta Jánosnak doboitolt ebédre indult.
Mit szól majd Liziké, ürülni fog-e, márT ■
Fehérák asztalánál nagy társaság volt. Lizinka mellett egy nagy fiatal ember Slt, a ki nattyon bizalmas közelségből beszélgetett szum-szédiőjével.
Sánta János azonban csodálatosan Imtaio-zolt fellépésével Üdvözölte a méltóságos asazonyt éa a leányokat.
Éa Lizinka ?
Megbiccentette a tejét.
— Jó napot.
Azután nem akartak rá em ékezni. A mama valabogy eszébe hozta a nevét.
— Hja, Sánta ur, ... Sánta nr újra itt nyaral...... Isten önnel.
A te napod már lejárt, jó-Sánta János. Egy saison elég volt neked, most más következik. Egy kis fürdői idillt nem szabad komolyan venni, mert nagyon megfájdulhat az ember Bzive. ___l.ám Sí nt a Jánossal i» nagyot- fordult a vi lág s mikor a tavalyi vendégek, közt imbolyogva ment kl. u teremből, sokan mosolyogva néztek utánna:
— A Fehérek tanárja. Szegény feje.
sátorral is!
Tehát
li<y goatfotkoziam sf pár hét rótt, mikor megtudtam, hogy a nagykanizsai .Irodalmi áa Müveszeti Kör" haldoklik ; húzzák iöiö t« arOsen" a bálaihír bua lélekharangját.
Elborult a lelkem. Mert bát nekünk, as irodalom vagy művészet válogatott, vagy nem válogatott. cigányainak, ez a Kör volt és még moet is mindig ez aa egyet-len sátorunk.
Egyik boldogult öreg vajdáuk; jó Bdiorfi Lajos tervezeti számunkra (erre-arra kö\'alygó széthúzó uemzstsége számára) egy jóravaló eigáiiy-sá ort
Egy máaik boldogult tialal-vujdink : szegény Sünwgi Kdímdn, a aátorveris pillanatában megragadta az öreg vajdakeaét skigy szólt:
— Megállj öreg I Huzzuak, egy hatalmas aá< tort I Lehessen a sátor népe mindenki, aki vonzódik hozzánk, aki lelkesedni tud velünk sáto-/ runk szent tüze, a hazaszeretet, mailéit I i
Mi, cigányok, éljeneztünk éa .felbuztuk. a hatalmas sátort; megalkottuk az Irodalmi Aa Művészeti Kört.
Éa a sátor tüze, a hazaszeretet, a ■ rajongással lelkesedő oigánynép köré tómöritette a társadalom I színét, javát. Olyan jól, ólyan édesen lőhetett. 1 melegedni a tiszta lángokkal lobogó sátnrttys I mellett minden jó szwnek.
Egyszer azután a bolondosán szeszélyéi sora elszólitotta a sátorélet lelkét: a tiatal vajdát.
A vérbeliek, a cigányok, összedugták fejőket. Csak egy pillanatra. Aztán felzúgott rögtön>)sen s
Nagy-Kanizsa, vasárnap
— Elmem a vajda! Éljen a vajda!
FífcMy Zsigmond lelt az aj vajdánk.
Kgyre szaporodott * sátor népe ; növeszteni kellett annak arányait.
A iövajdá melett dr. Kitt EmS, meg Szalag Zajai voltak aa alvajdák. Mindákeltű jó cigány. Egyik a tollával, másik a nótáival
Vígan lóbngoit a sátor- in. A sátor béliek százai rakták, élest te\'lék lelkesedő szivük nemes iözével.
Hammmtgim közénk csapolt a bolondos sors. Elvitte Kiss trnSlyji lelkesjdsaMáfc Azután n m-sokara azt mondta fövnjdánk, Véctsg Zsigmond, ia:
— Fiaim, keresselek más fővajdál I
Most egyszerre Knae-tSalanul állott, tétovázott a sátornak cigány éa netucigány népe egyaránt, ■ Sokáig ^ majdoeii fél esztendeig tartott ex a tanácstalan állapot. • Belefáradt a nép. Valami sátor-forradatomfélr lappangott a tarelmetlen cigány vérben.
Szabadásra készült a cigánynép.
— Pusztuljon a közös sál.cr! Legyen belőle két sátor I
Január t6«án kondult volna meg a erakndást —tesző—Iélakbaraag,bir afo dgéaynép wlvét aa utolsó pillanatban erősen meg nem dobogtatta volna a aátor-sxeretet, és ai annak aaeat lüzébesw "való nagy ragaszkodás. rS
Nein ! Sínnek a közős sátornak, — mely ma-gasan lobogó (őzével minden nemesen érező, szivet egyesített, mely minden szikrájával a tár- j aedaloss elválasztó ösvényeinek egy-egy részét! bamvaiziotla el. — nem szabad elpu«ztuloi.
És a lappangott sátor-forradalom kitörése: helyett lön testvéri ölelkezés. Es a pasziiló meg- i hasonlás helyeit -k-Tiöri- az aj élet teremtését | ígérő lelkesedés.
A Jó dKényoép kaiidid.\'lt is uj vajdákat.
Fővajdául : Stalatj Lajost. Alvajdák ul: Ba> lis Pistát it Böhm Emilt.
Igazán lainálom, hogy az -én ráfi jó- cigáoy-pajiásom, Hálii Pista, ott nem volt ezen a cigány-1 gyülekezeten. j Bizonyosan igy szólt volna :
" i—Csakhogy eszedre tértél nyugtalan-vérü,* - da boloadoaan jóniivü nemzetségem, éa tirui:\' pusztítottad el a közös sátort, amelyet bizony» •okkal könnyebb e\'dőnleni, mint (elállítani.1 Hogy a közös sátort Ínyen megvédelmezted, ezt,el okoa dolgot cselekedtél. Ezért aa oko* tettért j még azt is megbocsátom neked édes nemzélsé-gem, bogy angém kandidáltál alvajdának. A véredből való vér vagyok. Tudhatod, bogy minden bűnöd belém gyükerrze\'t.
Erre pedig a jó cigány-népből bizonyosad igy válaszolt volna valamelyik:
— JAI vaa vaida, hozd caak közénk bűnein kot, amik véredbe\' gyökereztek mi neked
____ Zala 6- szám (S. lap.)
rönk világa benépesedik aranyos. s«ép hö\'gyte-remlésekkel, nkinek szemei mikor kSxtBk vsjdáskodoi — ragyogni fognak feléd éa reád, mint megannyi tüzsugárió\' karbunkulus ? Majd ha a szivedet bűvölik, mez és a* estedet veszik el?!
De hát őrizzen ineg ttíed ettől a ta cigányaid közös jó- Istene ! \'
cv- • • -v
Hl BEK.
Regés Centráliában.
-4
Vasárnap estefelé aa egéé város területén kialudt a őrössé érlelte villany. Egy negyedóra Ir0Jalmi és múlva azonban mar újra sU\'kerezb*tlOnk villám-lényben.
Nem nagy csuda, bogy megesett Múltkoriban ez az eset,
Kaniasa városiban...____
. ...Regés Centráliában. jb
Éppen karambolt játszottam, Dákom contra-frtUia t\'ogtam,.. -A golyókat dobáltam... . ..Ilegés Centráliában. «
Nagy zűr zavar lett egyszerre, Mert egynéhány rövid perore, Sötét lett a világban... . ... Regés Centráliában
A pikkolók, e kia gnómok, Feltalál\'ak egy uj módot... Elég gyertyavilág van,.. .. .Regés Centráliában.
És futottak nyakra-főre, Gyertyákért hátra-előre, .. A vendégek vidáman. . .
rnntrdlUKan
T
S mire a gyertya világban, \' Tovább folyt a mulatság. > . Tudtak már mindent a gyárban. , 8 újra usztuuk villanyárban... .. .Regés Centráliában.
— Három pliapSkl Hiék tlr«*. •fdt\'slirii Zalka János győri püspök — majd adank |elhunyta következtében három püspök módot arre, k<>gy eltemethesd vsia< ség van már Üresedésben : a szombat-mennyit a te erényeiddel. Mert hiába akarod | helyi, a győri és a székesfehérvári püe-ezeket rejtegetni ; tudhatod, bogy mi cigányok\' pöksóg. A kormány kebelében, bir értjük • jó fogásokat; megreadiljBk ml a te szerint, mar foglalkoztak is enn főpapi betért szivednek legrejtettebb búrjait is, c«ak stallumok kettőjének a betöltésével,
jöjj velünk t sátor szent tüzébea.
lftOl. január hó 20-án
A hir alapját az a mozgalom képezte, 4 mely a kör művészeti szakosztályából indult ki, hogy tagokat toborozzon egy a^kuló *JQ.it}osk8rt részére. Eonek a mozgalomnak indító oka pedig az volt, hogy (» Kör irodalmi szakosztálya dr. Kiss Ernő eltávozása után elnök nélkül maradván, körülbelül egy óv óta semmi | működést nem fejtett ki; kökben a köri elnök, Véetey Zsigmond is lokö-szönvén-,a* összesség vezetó nélkül maradt és a köri élet súlypontja teljesen a művészeti szakosztályra helyeződött át. A köri élet egyensúlyának ez tz erős megbillonéso a működésképes művészeti szakosztályban nagyon a sejtelmet, bogy aa Müvéasseti Kör —- mint ilyen — csakhamar teljesen munkaképtelenné fog válni. Hogy tehát legalább a jól szervezett daloskor fönnmaradását .biztosítsa, már eleve tagokat [gyűjtött az Irodalmi és Müvóazoti Kör 1 feloszlása esetére. A mozgalomról ily I értolmü magyarázó nyilatkozatot tett L&a&y Lajos szakosztályi elnök aa igazgatótanács előtt. Kétségtelen azonban, hogy ez a mozgalom a közönság körében nagyon is fölkelthette azt a hiedelmet, hogy a Kör —■ Nagy-Kant-! zsa társadalmának nagy szégyenére \'csakugyan meg fog szűnni. ÖÖt az egy esztendei bénultság magát a Kör igaa-I gatótanácsát is odakényszeritette, liogy fölvesse annak létkérdését. A végleges megállapodás az igazgatótanácsnak f, é. január 16 iki ülosében jött létre, mikor is kimondták, hogy a február 24-ikén tartandó köz/yttlúson megejtik ja tisztújítást Az igazgatótanács alnö-I kül Szalay Lajost, alelnökülr Htüs Istvánt és fíökm Emilt fogja ajánlani. .1 fal is István alelnök lesz aa irodalmi szakosztály elnöke, Bthm Emil pedig a művészeti atttkiiazUlyá. igy szarvo— zelt vezetőséggel a Kör életének viráj* Izáaa biztosítva lesz- Ak igazgatótanács | Ikdk Péter, dr. R<mnb*>g Mór és Bikm I Emil igazgatótanácsi tagúkat kandidáló I bizottságul küldötte ki oly utasítással, hogy a 80 tagu igaagatótanáosba t—10 nőtagot is jelöljenok és a jelölési lis-J tát az igazgatótanácsnak Ubr. 8-ikt ülésében terjossték elő tárgyalásra. jEzek után most már határozottan re-(mólhetjük, hogy aa Irodalmi és Művészei! Kör elnökei mellé sikerül olyan igazgatótanácsot alakítani, moly bűsto-sitéka lehet a már-már elaludt köri élet határozott iÖllendíllésénok.Kiválóan sokat reménylünk pedig a leendő elnökök és aa igazgatótanács nőtagjainak lelkes működésétől.
stlaegerezsgi pénattgy-
sőt Wlassics miniszter legutóbbi bécsi . _
vágaett lapuló,\' ialseg*reee|i lákuei, dijulan gye?
aalaegsreaeft királyi
Se ásatás lett volna még nagyobb lelkese- j tagjainak az újév alkalmából való üd dée, mely leljesea elverte volna a leendő /íw/rfo\' ▼özlésévol, hanem ezzel a kérdéssel is kornokká sevsate Iti homlokáról a gondfelbőket, amiket a feladat; kapcsolatban állolt Amint lapunknak adóhivatalhoz
íGyőrből jelentik, ott az a hir van el-
todata hajtott oda.
N««crlet! ma Ai hr. JU Hitf^km\'
Mert a ni jóságos fövajd^jelBHOak, Saalay; terjedve, hogy gróf Széchényi Miklós mai, vasárnapi uarja hangvereenyayel áa\' sayáb
iMfot, egyre oeak a fejét lógatta. Miotba aati^Mls az elhunyt Zalkának utódja a szórakuztaló mulaUnygal les* egybekötve. A
akarta voloa owadaai: püspöki székben. A szombathelyi püs- kösrenükődflk a l«g\'0»bb geaeratiákál kertÜMk
— Atkoiott oigáayoápséf, bogy becse pof, P0*" >zé\'tre bir szerint Jánosy Gusztáv ki ás asért agy a aalMk oiiai a gyermekek
bogy becsapott ; valóságos ssemfényveeztéeeeí V08ZPrómi kanonok, 0. püspök, ""az is- nagy érdeklőáéwel eéeeek ezea «sw elé. btiOH meg at embernek hidegen asámité eeaét, m*rt kölbí » komoly jelöH. _ «NUr(,( ChH Ifagj.Kalt-
| — Az Iredslasl ft Hir. Kfr- uáa. Mint érteetilünk: Smnt Emil e I ril. A nagykanizsai Irodalmi és Mft-1 világhírű belga hegedűművész Nagy*
ás acután ellopls a stfvél.
Jó, jé, kedves fővajdáak f Mi otak U a éai büvöitgk aec és a aaivedet loptok el.
Ds Ivéaaati Körről — amint tadjak
| Kanizsán február hó elsején fogja
■M caioálea majd akkor, ka a mi kösCa léto-|a hir terjedt el, hogy fel fog oszolni, hangversenyét megtartani, Á zenek a
Nagy-Kanizsa vasárnap Zala 6- szám (4 lap) 1901. január hó 20-án
velő közönség körében a hangverseny pá\', mely szerencsére ugy törött e>, kogv eU udt rzen roliarooknak. melyek nagy iránt természeteaen reodkivül nagy az1®1 W tö*kárt oem okoihatot\'. Reggel 6 órakor származnak, minden ilynemű betegeagaéi, mi érdeklődés. feilünt Weiaa Adolinénak, hogy sem a szobaié- neurastbeuia, nenralgia, iachiaa, • legkaióaabfc
e A|| . . . . , ány, »em a szakácsnő nem jönnek befűteni, módon el\'entálinak, mint a hogy aaaa eaei
~ ■ , Ceakhamar eiutáa »ftlt a bejárta á» jelentette, Kleinne aassoaynal ia iBrtént
niazterelnök, mint belügy minisitérelréndelte, hogy i ^ uereacsé-lenaág történt azép . .88 éve. niyok, Írja, ea » évem 6a fafy-
MSWAlift koSibátaiLA házigazda kisie\'eti éa borilmaa toaosan idegbetegbe. ..envedem. Fájdal...
í!t5ÍE!w2fl!S látvány tárult szemei elé. A siakácsnö a ca«. éreztem a kirívóiban e* a meitbeoá. a £T fejS M*mrowáoba vagy hí kü8,öWn "kBd\'. Prób4lU \'^ilyebb etvatf.m «« volt Teafnek
1°°" költögetni. de nem sikerüli. Beszólta szobaié, majd az egyik, majd a máaik rrnébea léetkel-
1 ioyrak.sVmmi válaat-Csak lekkor érette meg tek a fájdalmak Mi-Ha a Piak labdacsai ÍJmÍT■ ?» ««»«*» kellemetlen ..agát. Nyomban orvo^ halálom, ..odea elenyáaae-i áa mo« nagyon
iommi_»oqarei esei aaw aizaiwai. ^ j küldöttek és egyben értesítenék a rendőrséget-ta.éraem magamat, ami már nagyoa réfea a.»
| A küszöbön lekvS aaakácané még áll, de Szabó történt. Valahanysior alít a mám nyüik. ismert-[Liga\', a szobaleány, a ki mindössze 17 esiten-1 seimmel is tudatom ezea i.agyezerá ar*d-döi, már halott volt, minden elesztési kísérlet\' ffiééyT.*
hiába valónak bizonyult, a széngáa megölte öt. A Pink-tabdaesok mi adta gyógyszertárban, Reisinger £ra kevés idő mul\'a teljesen vissza-; valamint a magyarnrszágt föraa árban TiVrftk nyerte eszméletéi. Most a kórháibto ápolják. A József gzógysaertárabai. Budapesten, Király-utca szóbaleány holtte-tét khzállilöi\'ák a hullaházba.118. dobotonkénl 1 írt 75 «rert vagy A dobot V
— Naeaaflveg m katonáknak A köz-ia lorintért kaphatok, hadügyminisztérium legújabban elrendelt*, bogy ] azok a katonák, kik rövid» vagy mesazelatók VI ■
kebTéTez" az arcára ÍS^Í^oPlrpWkl|h,®[Jwi!é*éberi fVTSXZ ~ Qond°* "nyák figyolmébe. A gyemtt* r^ogó leányaim mo,\'y8g az ödeiiataVnap. ^ ^ * a ZalUn-W
fényével. V | aottaegere azeau vegei zapnai, _ p _ ^ ^ : »akaw,i jolei sj nlbaló, melvoek reodueraa
- Jó! Nagyon, jd I íMjaYhölgy Jamiakáa . T "Wjg* baa.nálau által . gyerm.kek a-ro. bebalMokk.t mosolylyal, midőn az ismeretien nr egy kötiv.\'IVklv^ w w-mbea ellenlállóképeeefc i^aa-k. A ZöUáa-tól« alakjábín megkeiQli. A,Un gyorsan tov^kia. ^^/J Í VS fÍLdn ^onl" cukamaj^ teljem a.an áa
A jégpályát megkerülve, visszatér két barátnfi. SmeaS és rá- ^peraje nagy a ugy teloflitek. mm- gyermekek
által megkezdeti nóta ismerős dallamára apróL- ■ , , . , , . gyógyaaertarába*,
lábacskáikkal valcer fbrmábm keringnek. magyái és cn.mái ott bevernek a hóban, de a w o| * „„„^ é, ^
Hirtelen iettün mellette « iamereTlen. «r, kt k^ fS^S ft T ^nLnZ ."aa^a. A Mr,a
fdtünó éles hangon ,zöl: 1 ^^ tfíe« C fÍÍ ío\'*k\'1 P4r n,P ^^ ktl>"
m--Komolyaa jó? No ezt nem is bitiem! I" l,.JL1JT 4 t i , ,A>,! üd.tí, m»iii a aaáiai emvuiitja a (ngfajax
, • \' _: _ ii ,■ -u»i ábszarai maradták mea. Eteket nem tudtak a ^^ . 1 , . \' . .. , . w ü,,
- Az jó, amit eszem - leleli a s.cpjhölíjj^ ^ ( --------------------limatíM •JwakáL.a r-\'á-tó . 1 tubu* 6U
hangosan■ kacagva. „ . . i. .,_ ... , ni er. Kapható mindnuütt.
^-Oh hogyne! mondja az ifjú. ~ B,,»H * - Odvfta tanáca II. m„ *kar g,..gyula.
- Jajj.lányok, fogja/ok meg! uiertelesem. *SSTJB Sf te.y. k,.\',W .t ? Kl --
- Valóban / , . ,,,V6- .- . . . -•\'-\' "•»\' , kUuvenyt, réunai, aaurant,,»T"m»rb»J\',a»M«»m|t, ■ -i i-i • . - . . . . evos bankói egyenek a ormi ómban a u kopás . \' \' j ,
Ailán siklik megint végig « sima légen, miot fJ" . . . \' „. \\ "on ___ . .. «tb. 12 üvege & kormiiUrt bármeutv« »uld
■ , , ,,_" . Lr líolytáu haazná baiatianna váll, 20 korooü iaii-. _ .1 „ " a _ , «. ,
8 n\'lCi^Sd jakkal oaeréli he. Aiok, a kik a ^ ^ ^
Mo« az ifiu egy kifogástalanköriv hasításával í ^^tn\'^S - bttltetÍ uatn \'r\'i ki uj Ulámá-y a,U. ér. h, jó áa «*W«U|. kerülni akar. Szeme felhbaava találkozik a Ki iTT . I Ü , maaw van. da a laiulató.ak akk..r legnagyobb
bájós kölgyévei. Idegszálain áteikkázik va^. ^ ^éíí Sffi X&Ö* ^ « P^dlW a Elborti! elölte a vl ag. üondoiatál, tekintetét ott ™ j™\'1\' k®" L ^nkll^I ,„?! mert nem tudja azt érl«e* *ni,- a Wffl tud)., (elejtik. Egy elhibázott lendület - a a kemény "» teí^ íiánrW . ,ordu \'<>"
tagyoa jég felszínéi, hanyatt vágódik. «JJjj" "J^. Riér Hn „ !W«u vállalataink költi\' n S^U .lalmak.v tr..-
A Bzeliö\'f-je taiStt surran el a bárom hölgy \'LJL\'!^ W P • keafö Vállalat, Rud,,.«i, Kr.wbet-kórat 1/
aUnihál ká/níÉtal --------------Illető. aroD^yo,ba^ci^i. ,; fakónk
- TréUa jciaa«>Mlély. A nnjyknnmai „. *"*\' öh , * i» »»,badalm«kaka , de g értakMii. >• ,u ____LA.Li—f v .ii i íÍu-.í\'a- rí .1 Buonyára van olvasómk közli t tonb fl ita\'ember, " * \' ■
an. munkaskéazo Agyéiulet február hó 17-én ,■\' \' . , . . , . .. .... . \' uiokat.
zarikörü Wíi jelm.leatélyi rendez. — A ren- J\' J ^ S.i^S amHZ^ . ébl Santal Eggor né. ,;... dr. i&gger „ógf-
dezöseg máris fáradhatatlanul működik azon, I n.l^I vl .. ^ a, *„nf , t szeréa oly aiker". .peeifik »«-rt b-a lorgalwa-
TTlZkGJfi&L-gn a uxkaun^ k^tm...,^
llMn tarlóit estélyével nagy aikert aratotl. Nagy1 jl^ \'íT ™ ! Cueebát ).vaeoin,k. Tarváay.leg v^.il "T^rufáj
éa d.r kötónaéggyült ösaze a Caamodiu- ^ l "k.rOrn^me"^^ Z védjegygy.l a l^olt k.aattuH.y aeread tofirjj
termébeu, .rely mtdön e sorokat írjuk telkesen .f . . . "^íji.^Y toalalko- 3 ^rooa. K .pbato a gyó^yaaTárakban. Firáklár
T y.n\'k, \' Kkra éa ttüUaUr" ví iinff él- Nádur-gyogyaaeriar. Bp« . Va.--körút «. Népszínház e két kiváló teának. At ea clyrt k , fd megaaeretbetlk na egyévea önk^n- - Oaara éa Bauar el.am.rt eleöraagu ,övö a^un^nérdeml^ae^uUrtnk. «« jogo| ea piLLV i Mim*. ba«.ia«otor^ar I HudapW VÖ.
■n A-.Ti rüLu , 1i\'V .Illír I. Li»éggel kllld Lichtblau Albert igazgató Debrtcen- kúrut ttl ..a uióbbi Idoaa. töab a.gyaaabaau
lüí5\' .^t t",iwfcd " l-\'°1Ör;68UDknekiben \'malom, aranybánya áa pgyéu .parráifalat üat-
íit!1^1^ zerau ea aai ieienieg a ran- ~__méh.a aUlliiutia motor,".., melyek .«n m»éíy
döraég van, ugy látewk megijedi at-, Usemköllségük «a lényage* erSlöbRatak álul
.6l a gondo .lial hogy i.met oda kerül a hol nagy m.í.1 g.déat e. .I.ameréal értek
^•WB\'-SairtSLTEa ,d0fl08 e9yén8k ré82ére - r
maüenüi kiabál mindenfélét éaau vinsza ea aai Kleinné aaaiony. a kinek Térje kádár ?,flnrt; ^ , P í. SZVTU.
állítja, bogy megakarjak mérgezni. Trtrt.köi ma hardaw«il«rban, értékei biaonyitvanyt kBldött ne- «« » * *
átadják a kir. ügy*zaé*nek, mely megfigyel*, künk azon u.vea eugedélylyoi, bo/y as. a a.en- H kttizvany-etber, mely m.ml,.|r.umabáoiala.a,
végen u itteni kórházba vagy ped.g ai or- vedfi emberi.eg javára ay.lvinyoaMgra h-g. f"0\'4"\' f F iÍ\'ÍÍ
fzágoa tébolydába fogja bmál liani, mert ninca hasauk. Ez amiak a megeröailéae, a mi az k\'í^U k\'lr 1 M
kizárva, bogy T.rök a tébolyt cak szinlali. egész világon ineggyözödés.zerOen ..méfalletik, ^Uldé.. maii.t.
- MsémgáaMérgrié«. l\'rcaröl Írja leve- I l hogy a l~k-lab.Uc.ok fólülmu\'bai aa kUlf > ,
lezfiuk; Weiu idolt bonvéduazadoa azobaleanya megelóiO éa gyAgyitúaiert képeznek minden * **
áa szakáciDúje balba készültek. Ugy határoztak betegség ellen, melyek ^z elueaéoyedett verlöl ~ Bodaga óborok Sp«ufnlora<ág éa Poréi, bogy este, a házi teeadök ellátása után fog- vagy a gyeiig, idegüktől szamainak. Mindaket O lul*\'\'* kedvenc borait, valamint a flaoa éa ják ruhájúk vaaaiaaá\' álvégezni. A százados egyloruiáo vesztWes Úaiegényedett vér var- \'"•toa rajnai éa moasl-borokat a biraevea aa beje megtiltotta oielédjeioek, hogy éjjel végez- szegénységet leltétalea éa az uttóbbinak minden- alóayöaau isaert^The C.on ioeotal llodega (Maiik a váaaláat izétiraaflióvál, de a két leány, nemű betegségek a követkazméoyai. F.aek egyike, PanT kiüiaó, unta vmOaéiMi importálja, raf» midöDmár mindenki nyugalomba tért, el vette melyről alább ssó van, kül<$bOa-a ás idegrétid- 8rt M u>iad.nkinek a i«gin-• ^gébben ajáajut a máanapra szükségelt ruhadarabokat éa boz- szert lánaadja meg. A jelentések, m«lyak *» — A kőbányai Iűrá4ya<kl4>*« r. t. Iiirea záláttkk a íaallSsHóz. A azóbaleány. Szofó Hí na, ideges betegségeket, jellemzik, különös termé- UdUát malaia aör. ma már kadveac itala a a vaaaiaa kutbaa roetzul iett. Leüli az ágy »zé- Kzeiüik. Az ember .zédttléat éa fulad&ái ro- uagy közönaagoak. Dyogybatiaiuál lógva podig l«*e, Reiainger £ya btdeg burogatást rajkóit- a. hamokat érez, az emésatéa éa étvágy ro««z. a budapesti egyetem orvosai kitünoaégai is rsu* 17 évet, szép Halai leány fejére, időközben Hntelen idegvátaág fogta el aa embert hanyagtól delik .aülíiabeea idsghajol, vánzegényaág éa azopban\'maga is rosszul leit, elájult, magával, kitérve, a mely után lookadinak, fáradtnak i« gyengeség «l«ol K k.iüuó hazai gyártmányt t> rántva az aiitalon álló \' petróleum lánverötlerinak ereziQk magunkat. A Pink-libdae«ok olvasóinknak melegen ajáuijuk
lyázó közönség legtöbbje egyensúlyt keresve evickél a tükörsima jégen...
De nem ! mégsem vaíaineonyLEgyesek hosszan elnyújtott és kifogástalan síép ivekben repülnek végig a pályán...
Nini! Bárom női alak. Két lépésnyi tavolságban egy úriember. Nézi a jobb oldalt- korcsolyázó csinos barna hölgyét, kinek a szOk köpenyke szorosan simul karcsú
l>>aaii.(áM m A nnmaj Urmnnlcil npAami AílaovAiiifv.
N»by-K»i)Uh», v»>án«p « Zala 8. Mám (». lap.) , tm január hó 204o
A budapesti oatgiirfArdöben ujihb |.« M íliáZ III* I t / I
nmla\'áa lolyiáit i MTó«yto<>«l t<»lan ni ti h,„ ülVHtUT. I HlrDfirnOQV
nállmló. no jól inihmü .\'.Mm „I „ v*nd«iak __v" ll I I U ü I □ S K K
r«niMk«i*iárí tn-tyi-álx I lutolt f |y,IHmi «i |«|,|i ,< " J ■ ■ • 1 u " » W W W "
a ltlrdó*l«h»i ju ni, A» himi N»j|««l olMi; b*i«w!
köVi «? la n\'1 y j£Klwnl,rtlM> KEgPEZZÜKMEOAHAziORVOST! [ | Elvétetnek
" ; IT^TTtlT? F * s CH E L FÜLÖP
IBODALOM. B IIIIlIJ \' 1
■ mWiíkálikui wri",,z,v,fl I Nftjcy-KanizBa. ^ajytmit n^juiuijja m jki^nk^ ^fl\'ft flfl^UP t^ y^^ffi^t^^^^PijMtel
MOV^IttiipV , . N,il!»Vl.it.IlMlt.* „„w ^., im . 1
A* AHimiiium kmdiU, a két köi-t ára rtt.»«i MIN3T t Y i l.ii t oi,l»4» H\'t.i;It MHHíVMRW ZétSdemal
kóUiben ÜV korötw» — Bttiii><lnli K\'itk li»fo|mi» „.,.,.. ... r~
Im naovmbágn «» irmlttlmuniilmn htn Mpltö uf "»««»». \'»»\'•« wmit»« ^y * m1b<,,bBm Ummhmu
munkáját m Bmadievi latjuk, k»gy *» « l«lki» Ko/IÓlifiSNfii, HSKHDTSACrNJ\'i/. C v. / S rr , m ( ■*
MA«lt>Ht •.mlvlyttl mi ellő kölltn kttldál\'e. t DiDo* 1 í X
dlken l« véili vontil. Mlnihft Mik hálOkt mim TUDŰJtVHVTNML/ti. J f tJ/bfi/rTg
volna la a Told nlpl Iránt, ml y mutyi *é|t ! J M C^m/E/ lA.XS #
•Iboiillía miglráiári lliletm. olyan aieritiilffl. legjyltli gyógyiikerril íjáultitlk. : ~ ^ »
olyan utliadáiial iMdott italt) tttltitltiiil, a utl it NtHIZIN IMtlZTÖ ÖVOMOR aaihaia.h.ti*. rH >aa*ia
nlprt, a nép egé«i élet* lolyiaárn, awWiitlra uiimiTMái Miniül uítih u
á* nrkükMlrs jühiiutó. Valóban a jiliti «» « nunuinai. kituno hataia v , urnán, hlta* ♦« un). f..»
müU"nJtá m a KRfyyrwTr * jnbbigyiíi . Mlmlítiiui MiBUft .tím- iRf: ^^mmmmmmmmmm—mmmmi^m k«l«tka»(ttll4l c KánlMitliliiittik IthuHátátiti a
f\'ixakrakMél • t»m«lflU iilnot n "\'Mvar níp ............... i
élolébun olyan níVMilw iiitttii«niu>n, jíittly llonp- / 1 1 1 v
dak lls.v*lm«l «karolta vo tm Ktlllttrt elltw^lö / D) C IT \'O U^ Ai "E* ÜT "D\' T ■
lalietaiiiiiVBl ugy rujiol meit imn.lmi\', lingy «ldv*( / raEIllfiyr £11
ttumgxlmmutá, «rtlnk«aaó válik, Ak*f <"«»k Itltlu- / « vjumatva mdji jp •
mitnyo* r«ii«ayi irt volna mud lloiteilek, tln / rÁmtlmmi y,
olynnii malvtttk tnlnitni adata K»nr*ot» ttlVWittíli y a--^- \' \' VCrtloZtllO laDQaCBal
kulalfftMtk *rBd«títiy?l. A mflimtltk klttrl »i«»»h- / . ...
aégnt éidakoaxAlDt nagy tnírtékl»t.n nllvoll / *\'«MHl»k ol vannak Inrjwtv* Ü «j|lw vlláfun » ka»é. »%>m .walád, a hol a» |
h körülmény, III a MatxO Irtitt knl. /. á pintlltt "«l»y2iy»««f kl*ny|tlk, . ■
(orráMknu k.vnl, kömtlin tan *\'tnU«h<\'il mrrll- / K labdar-okat a. orv.mok kUl»nö««n ax oly hajoknáUjánlják, amaly.k nahfa I
it h vá\'öbin, égy a hogy Hattotlfk a t..-|. / Ptn*»«\'«»nBk a dngu émak klIvfltkMinényai, mint pl. lavar as spekertng^aueo, »ájlá|dal- I
búlál őrfltnét, báli WMél »a kilouá-illWI, Hlk. « rnttk, ssílbánlaltnsk, kéllki, aranya alb. «h,
npk ktil\'i>«ii>tt\'pn ralt. magttylUikoütuál lajwlitt, V*rtJ»»l|IO baláauknal fogva klvil^n jé hátán gyakorolnak vérsMg*nység «»«!•»- I
«!«ak as r«|«olttai|*. a kt • llép rtrlkll v« á vér bati n a» sbbfll MiraOD bnjnknal, mint Ujiá|á», tápiár Uh. F. vérlíwlitó lab- ■ és ItiiQíiáltlőlla in 0v«», kl a Utntt Imlloltat M|l dinwk n«gy slönys, hogy »«slld«n listnak, lájdaimat n«m oko*nak s igy alaggyltngébb aier- 1|
mlndait, a mit «r«i, mindt-n Arnyat.. vli>*». ka*«ll«l bíró sgyínsk, söl gyirmíkek t» bátran liasínálhstjak. . ®
tákrötö képben tud|a alábtluk vní.tssulni. 1 «•\')\',16 \'«b<i«osWI áll ai kr. -r 1 \'\'káron, mély ö doboi llrt 05 kr ■
üi ■ könyv hatalma* >>• mega«ivl«i dO A pDni tilffielM bskaidéie után bárntsntvs: 1 tekercs 1 frt 25 kr. — 2 leksrei 2 Irt 30 ■
ta»ul«4gn| sugá\'ro* ki, ait, Itogy n niattyaraig kr, 8 tskeres 8 frt »ó kr. - 10 likercs » hl 20 kr. |
er^je ti nép, a nomaeti kiraktar legltivebb ntóg« —— Baaa«ál«íi ilullii m • ll ék* l v «. — 2
aunOJa fgjlsutöjf a (öld, A ssJv«g atépiégei Bgyedltl\' kriultó éa ssélkQldéii lórskiár > *
niáwtm mflvlái lllUHIfi\'\'^, <r|^k»s n^ynéklal- _ DOCDUACCD I X á\'
növeli él as egús* .nu.ikn ItarmimlkttN liingé<)íi- ~ rOLn FlU r C/Fv- d. gyögySZGEÍSbEa----
töjo az Aihomuiii IiiiimIiim tnillcimimi vAllaln- M
\'iának: B tli kótetan töi\'téu»lolnnok. ** *l"\'r *"**\' Afifr
ISIIcrjcdlségtlknél fögvn e labdacsok n legkttlltnbösöbbalakokban és nevek alatt JÉfr nián.iztatnik, tehlt mindenki cask PSERHOFElV-téle vértiiitllA labdacmkai dffipF -
1 ^v w/Of ? ■ -/g-1 f -/g^-1 Itírjmi, h Mali Mök vilódiik, n mptvrk dobnzaiiMik (edelán piros szinbtat jé^r
H-7. .P8EKHOKEK" kézírása látható.
^ ———-
I j* v. ^ p«fr7"\'3 Trifaill
TtJÍf ~ :—■ —— L ii m t <i ii raktár __
ÍS0 C 0 U It 3 0 !M Musquitter Zsigmondnál
LwAj V « E ■ 1 V. • — 5 y. «C«») Nagy-Kiöli án, Klraly-utoa.
. Czuba-Durozier «Cie. || .......xzz^^
F11ANCZIA COQNACGYÁR, PK0M0NT0B. ÜtJ! "
W iMuMUftMt,.-*! Kobnld laUikuiié duhánytőzsdéjében
■■ i,^\' • Su;ar-u\', Llabo^ltay tele hás.
\' \'■ > , --I
mmmammm buoa is biocmum mmt* bbi mmmmmmm -- r
Nigy-KaniiifiB, v«iáttA|i
•Ol január hó 204a
A budapesti oiáiiirfArddbsn njibb |.« Nmle\'áa lolyián i gyágyisAd t*t|an «i u nálltalé, IMI jél fQlhilll «Aoim ni .. u>m|.^«k reiKl lk«ararti« nelyiklK l lutillt < ifMiiit «< Miit a IllriMviíImi jg nt A» á^k mnn N)|<nl nllMli. bak, mint uyármi, KhU.i\'I kinyim jo MwtnlgáUi, kfinlaktdéa tnln.Ui. trátiybin,
í\'gl vétetnek
kerdezzük meo a háziorvost!
kdfiyvkttrenkttdétélwii
Nary-Kanizsa
| |lTaikélikui wmimin
Fia
MlNJj\' "V ¥ ll.li 4H.OO H/.IOIC
ugy iitngiiliBti, mint nulig itijjol vtigyiiyit KÖ/IÓdíiSNtlL, DEK/iDTS/UtNJ Í.,
TÜDŐJ/llUt \'TNAL ük. legjultli gyégyatkerril iijAultitlIb, NlHIZKN IMtlZTÖ, ÚYOMOR HURUTNÁL KITŰNŐ HATAtA V
- A MAtlVáll Nfil\' MIJI.TJA /í| JKI<ttNK lrti llinaitik Ulvk, KM ItOÍcf i A •itilyaaéglál ■ KttKhadiáftg. MÁtuiljk köt«t; A liÜlti\'öldl • tirlg. .liánitM •ilWttfikt)|>pi>l ififitlUvItyiilglltil. Ai AiIwuhíuih kladniu, A itii k(|l>\'t at\'it »11»«vitiíf kdUfthori 8V knronit IlmuHlul! K.\'ttW lmf«jt»i* lm nmyiiNbánit Oh Imtlilniunblitin li^n oi|>ótlA munkáját tli (trvandiiyt lmjuk, hugy n n liilk«» i«d«i, \'fittlylyil n elifl kIlleti! kttnlni\'t<, n imH«ii» tlikon li viglg vontili Mlnllttt eiik liftlejtti Ftldtt volitn l« it Told iiipti Iránt, intty itnnyl i\'ép elbaiiálái mcglrliári lltlitla, nlynn .leritulitl. olyan otUadáiml ind«lt fluite tttltiiUttl, a wt h niprf, a nép egé*i tíltílo lolyllátn, aaitVuanlra ás urkolmiin jilltaifl. Vttlóbat! a jilin él tt mulí raj\'a tií a lOhyvi BifP » jmrfrtfjnág kelelkttKtlsdlŐl ti Kjnlgitíiliitttik iibulláiátg, a f\'iiekrik|t*lol i tellitttölit ni no* it mlgyír ttép ái«télien olyan noveittlt* tiiiniiiiiiuin, titplv llenn-dak llgyilinát • kvrnlts vo\'nn. KitlM elliel^lO tohclp^Htívol ugy rujiol mtit tnindttti\', hogy elAvi, Itttiiig\'ltfliiMA, éftltikiinaO válik. Akár os\'rt\'lt lutlu> iniriyo* regéiyi Irt vnlna meg llstied\'k, di olyant, melynek inlnáin adnia iinrgoi töftéiiell kuiiliViok eredmíliysl. A mámdtk ktitei «lnt«H-lAgél étdekemógii nngy inírit\'klieii tili*«ll na it körülmény, hogy Itt a laetlO irtitt knt> fnrráank.iu kivitt, köivetlen lap l«tnláahól mrrll-II, éi vá\'obin, égy a Hogy H»ii«ilek a nép Iiujitt órdmát, báli. meni ea katutiti^lel^i, leik" nejt ltilN»m?tlH>n vnlt\'i megHyiUikuakaál tajtuljn, naik ai rijanlhftt|l, a kl a nep vt\\ l\'ébdl v« « vér Ab imenáldoUi tttáv«tia, kl tt látott bnlloltal t>a mindül, a mit áréi, minden Arnyait. vli\'in> tökrfltO képben ttul|ri alábtluk vuritisulni.
üi a könyv hatalmai ío ntegiaivlei dO tanutoágnt lugárni ki, ni, hogy n iiiitgytt.raitg uri.\\iií a nép, a nomiati kirakter leghívebb ntég» •iiriöja ei fejlmtöje a (öld, A szövttg atépiégsi ssánuitt tn(lv4\'iti tlltlstfii\'ánlrt, rrtnkea meoéklet növeli éi ai egúii iiiuitkii liurmmtlktts k iegé\'il-töjo ai Aihentum liaialina tiillleiilutni vítlliiln-lának: n tli külnltta törtéui-lemnek.
ailklIWbiln f«B paSala futakat ilaatiii, hkini i< «gliiMl|Maa tartja t«aa
Mnni«iintt kttpbit
/\' vértisztitó labdacsai
/ ávtliwlik Ata «l vihnak Inrjndvf lgi>i<t vtllgnn i ka»é» «*.m u*alád, a hol az / a páratlan háalgyAgyaier hlány/ik.
/ K libdBixnkil ii orv.iink klllnnöinn as oly hajóknál ajánlják, amelyek nehéz
/ eiHiW.Uiiinek i dugu ásnak k(lvntk«iiHény«l, mint pl. tivir ii ipekoringémien, aaájtájdal-mnk, nélbánlBlmik, kélika, aranyár alh. itn.
VirliiitMó baláiuknil f«gvs klvAlimn jé bitáat gyakoroltuk vérszegénység eneleí-ktiu I is sbbfll hzrir.nillírt bnjokml, mint nlu (om t«jiá|ái, lOpkér aili. lí yitrllaztitó lab-dinank nigy előny*, hogy inlldsn hunak, líjdiimit mim okoznak i igy a leggyöngébb izer-keMttel biró egyimk, löt gyirmekek ia bátran liaitnálhstjik.
1 doboi, mily 10 labdieibél áll ül kr. -r 1 teksroa, mé\'y C doboz I Irt 05 kr A jiéftü olfliilM bikflidéte titáu bérm#ntv«i 1 tokarca 1 frt 25 kr. — 2 lekirea 2 Irt 30 kr. ~< 8 tskerci 8 frt ilö kr. — 10 tekercs 0 iit 20 kr.
—— Haaaaálall alaalléa m • 11 ék • I v •. —— fügyedttli kdullö «i iiétküidéii lörakiár >
^SE^HOFER X gyógyszertára
neea I Nlagerlraaaa I*.
Elllerjediaégüknét fögvn n Isbdioiok n legkUlttnbösöbbalikokbin és nevek aluli niánnatatnik, tehát mindenki. csuk PSERHOFElV-téle vértiiitlló labdacmkai a kérjtin, h l\'íftK Hök valAdlult, n metvrk duhiizaítuik lediláa piroi szinbtai 8-7. ,F8BKH0FEK" kézírása látható. JW

Musquitter Zsigmondnál
Nugy-KinlB-áii. Kiraly-utca.
Megrendelések oifogiidlutu\'.tk: Kőim éa Ka ii f ma ii ii öegnél ErzsiibetWr
FBáNCZLA COONACQYÁii, PB0M0IT0B.
Ideái 1
a legszebb és legjobb levélpapír díszes dobozban
mriiili\'iiléii* ultikban ilagizébb irjtnlr enrla- -d-i ftarreip a :i 11 n; diaj*3 dobozban.
kapható
■fJSCHEL FÜLQP könyv és papirkereskedésébe,. Nagy ^Kanizsán
Ntgy-Ksniza» vasárnap.__Zala 6- szám (4 lap) 1901. január hó 20-in
velő kOzönség körében a hangverseny pét, mely szeres oséra ugy törött el, kogy eh udt ezen rohamoknak. melyek nagy idsggyiagaé^uu iránt termtosetesen rendkívül nagy az \'W lii,kirt D«ra okozhatott. Reggel 6 órakor uimuiuk, minden ilynemű betegségnél, auat érdeklöd ós fehünt Weiu Adoltnénsk, hogy sem a szobák- eenrastkenia, neuralgia, lachtaa, a legbatOaabfc
_ . —álliM««lTáMi. A mi ! lem * nakácsnfl nem jönnek betutenl. módon el enttllnak, mint t hogy mi aptt niazterelnék, nunl bogy: p4khtmlr \'6!1 " Kitinné a««o.yaAI is tOrtéar
a magyar állampolgárig nem Áttav i^!^ TO^rS ^LVf * , J? few^k1^1 - ££
b> u il\'tiö ma£ai ember hosszabb ideig kül- ,WAb!áü- * "ugeid.ktt.e\'et.e. borsaimat ionosén td?betag**be. ..envtdesa rijdat...
földön tartózkodik, de időközbe* hscmk kasé. p» <wttf.» - « ***** *•
időre is vlmatért Magyuomégbe.^agy ba SftSL^tíf P^Ue leí^k^lyebk eíragyem w "kjsswk
boooeaé gének alwnetéta dokb.HípUeftett. dí ^erül. Bwsffri szobaié- majd a, agyik, maid a méstk ^^J***-
A belOgymininter e lutánartára tgy moet ^ >nyn»k.b«-« tál «. C*k lekkor éreate meg ttk a ftjdslmak MlH.a P.ak Itbdacoka.
fordult konkrét esel adott alkalmat. Ság??« * »<«. tgyoa
vu.aa.ia> m Iá..ái.á. a lm.™ «»8Kék és egybén értesítették • rendőrségei is jtTMÜ magamai, ami mar nagyon régea ae«
lyi^íKg liöiJCiwlyt ÍZZ Ak0»öb6nf.kví éft, dTUbé lürtén. V^Snv«or Wkn.mem nyU.k, ismatfl-
•viekél a tükörsima iésen \' saobaleány, » ki mindössze 17 eszten- seimm<?l ia tudatom etet i agyasért eredre__* , .___. -____...___dfis. már halott volt, minden elesztésí kísérlet ményt,"
J^LVs^a^issi rt sts : n rö,,eM?
J \' Dílvin Reiainger E»a kevés idd mul«t teljesen- vissza- valamint • magyar rstá«i föraa arbsn Ti*ak
"*3ifli (Három nfii alak s D*erte «ssmélettt. Most a kórhiVstlm ápolják. A Jóssal gsógyaaertartban Budapestté^ Kirtly-utoa
Sep^TuvoSáa egyuriember. Nézi »sob.leí^ holtte-tét kú.illit^ík a hJtoUg g. «ft>sHstl írt 75 árért vagy « dobos •
a jobb oldaltkorcaolrUó cam« barna bölgyst, . " h*t?.\'l>fcl>^- ,A lor,nUrt k"Pk»,dk
I; «. .i. l« l . ■_ i lÜÜ hadOevm niss rriam*\' leauiibbön elrendeli*, bogy
kinek a szllk köpenyke aioro«an simul karcsú ,8\', ___1. TT. _ ■___
termetére a s borxu kariesntyuerösen odssxoritva •\'ok,» S^ffii "" ^XlS -
kebléhez, as arcára lelóggú fátyol alAI pedin két] em"k.ínS„.i ftSSiSS - Gondos anyák figystméba A ST\'mfk
ragyogó leányssem mo»olyg as üde tiatalsfig nap« M^^eBei^aDní? - legjobb eröHiiű- ás peréül a
lényével V ; kOU.eg^e siemuvegei kapnak . c^akam..jola, nlhalfl, melvnek r«n,n«.r«
- Jó! Nagyon Jó t Mondja a MUgy>>iskásL.hM.nálata által . gyermekek k.^a beteta^kkal mosolrlTsl. midfln az ismeretlen ur ktlnv|°0\'V\' «a*mbea elleotáUókétMek leaa^. A Zollán-féle alakjában megkéiOlL AUftn gyorsan turasUlik ; *T * u;^^., \' n* cauksméjnlai tnljeswv mmmUm éa iMélkttii,
/kjógpályátinegkerül»e, vima.ér két b^U^Igf^^gf ■
ff\' klk - \'- ^oraá.\\SÍSSta » k^H SS ruháinak * ^a.ó a ke.ait«, KoHá« H
ítt"rá\'ttt 8 rongyai és criamSi ott hevernek a hóban, de é mbscaktikkal valcer formában keringnek. " .. . , . ... — Thymol locxént* a leincénAbb éa «m-
Hirtelen leimn mel,., a, .ameiur, ^ ^^^ i. T^L^l ^^T « i ÍK
feliünó éle, hangon .tói: | 1k ^ ^ l«faaat pá.r nap ai^att lehín , B ndki-álk^e-
- Komolyan jó7 No est nem ia blltem! i... ___., . • , . , ° ; mea, tíiliii, triwuii n máiét. einva Hta a Itutwátrt
imn^^r^ \' """ * ^ ^fö a .ogauíTr,.
-Ob hogjsej moadis «z ,r,u. , » , h« - Odvöa tsnáts II. m-, .kar g,rt«ulé.
~ JjyJ ]kal°k> N^k meg, mert elesem. \' j nek( esik mjnnM .flba jum -o. ^ TXt*^i* Íí t ~ wZ Méfl \'engí ,erBe,4rt A. ostirák magyn bsnk nem uksrja, hogy r„n- ^ 1 •
\' fe ; ■ , • Jgyos bankói legyenek a forga!omb.m a » kopa.l^?^ \'wN\'
AUén siklik megint végig a l.mu légen, mini ha-málbLallanná v*li, 20 koron.., Uu- 12v ft k «
Mos, ax Ifjú egy kifogásialan köriv haaitásával ^ Egy W^mány
kerülni akar. Szeme Irll .banva taláikonk a \'* " 7°. \' . \' nil 1 , . .„kll. maavt van, de a »llKla>óatk akkor tefnegyekk
báw. kölgyével. Idegsxélain áteikkázik vaimni fi "Sí, iélíírtJ SiSw Ib.Wk.p1\' ^ a a
Elborul elölte a vi\'ig: tiondoiaiét, tekintetét ott ™ „^.. ^ L \'.nÉ. lüL hV) ,„, ! *«» oetrt tudja «>< ívföfej tót,- s «»»
félejtik. Egy elhibázott lendület - « a ke.néiiy " •"í\' u.í.^ .^hínv ^ tluí k í Wh\'« l«"iu |ou. ll^ut mhadatmi Q«y«k^l éo.-
tágyo, jég lelutoén hanyatt vágódik. í„«lnl k黫{b whlj? s a ^ kösW. a s«b,iat.nak.« tr.
A szellő ís tölölt íúrruti ela barom hölgy, w 1,1 w ,<ap ke«iö Vállalat, Ttul .^-l, Kr.MtM-kam 1?
eimita" bsrtjátnl-----kléikfcl
"Lrxtf* iSÖ.. . £ 0 a \'1 ! ki untuk .dej*n tanul .iftny4i léíb^,,NI.a igy i »«»kat
zértkörB tréfás jelmesestelyt rendes. — A ren- g ^ inrhea kntoimi szolgalaniHa nez elébe.\' ; Santal t89ar a stt^■W^W*®*\' ,
dtsóeeg máris t.rsdbata tanul mUkOdik awn. y t & Mkere^a moködik ««»«oly «k*rtt\'1 , "*!rt
bogy eift.i KlBéseatélyeiinyéseu aikarüljojL - j nr„A „rl, m,í(( Wrnívn>k 5t„ndr, L!cM. bn mely a hasonló ktHWMi Mn«m«y»»«
. - Ar<a*\'"4 . .nagJ;:blauAlb!r..félemi.,i.s.erllegengédélyeiet. katonaibi«sortg, Kittma hata.knél tn,v. ..ro.
ÍS"*. i^í uTéT* -J V M i elSkéssiiö tanfolyam (ttahtaOUiV mld.l Dnu- \'« »"L N®*^ M
Itt^n tanon estélyéve nagy -.kert ars «N.gy! j T m. ho„v és M.yr ^sbát javam,Inak. Tttrvéay.tag vadeu -Tjrtég
ás disses kózbnség gy&lt oaase a Csalno diia- i, klr flrnníT) m„|Tb»n .,„,„ tidjagygyel •lAmlt k«aiitn...y My •"««
teraeban, jrelymidón • Mrok« i,,uk tetk««u f k * (i tufflalko- » " ív^ya.r arakba,^^aktar
MMl léUk Stonak « Kopóc, Miki ynsk a ^ \' ,|ökMlait.. gttkre való t-kinte? „M- Nédor^yas-rtar. II,,, Vé. kOmt
uJrtí i ^ISÍ Vl. * I kíl rövidesen megssere*ke(lk s» egyevaa linken- - Ósérs éeBauer élmert slrtraagu
)övó ssAmunkban tesi jogot. Kelvllájoaitást es prowektusl ké^légsae.s- ás faaa<L«Ot«HtyérI IWdap-t Vé.1-
.. «""\\Tl ÜTTLT^ j . LVÜlségsal kSld iichibhu Albert ItSSgató Itsbreeen- kórul ttl *a utóbbi tduoe. tóm aagrsaabéau
Wifl,a ki «nn»Uolgut sdiitt a rendör«6gttaknek|b» 1 » malom, aranyhanís ás egyéb puvállalat Uet-
míg vígra hurokra kertit ea aki jelenleg a r«n-| • (nihM ,anHolu uwlorja.., maliék imb osatéiy
dörséf itrkájaban van, ugy létazik meredt at-, tt»emkólu**Qk és lénv-ge* erdtAbblatük által
tói a gondolattal, bogy ismét oda kerül a hol „„. g.dést és «li.m«réai értek at
íXrctdr ^ a \'ffi 1 d0fl®8 eöyének ré8Zére -r. o,od":r ^r*^
mellcnül kiabál mindenlélet össze vinsza éa sst Klsinné sssiony, a kinek férje kádár Beru- ?.0ft*k« kinrAnatl ^yj]*^
állítja, bogy .agak.rjak m*rg«znl. Trtrhköl ma bard.weil^rkan, értékes blAnyilíényt kttldótt no- k ! ^ ^. J J
«lsd)ék s klr. ttgy*e»ignek. mely megfigyelés ktlnk ason sstvas e..Kéd«lylyel, ho/y ati s aaen- M Ö^fffi^S
vége t as Itteni kórbésb* vagy ped„« or- v«dS smbenseg javárs nyVinyoiégr. ^üel.\'. Kl . . *
ézsgos tébolydébs lógja b«sál ifani, mert ninée hassuk. Ez aimsk a megerö.ltéae, a ml az * hrtr P ^
kizárva, hogy T rók a tébolyt c*sk színleli. sgési világon meggyőződés,zerOen tsmilellétlk,\' , bsMid#M mettalf toiWW
- MséiigASMtotft.zén. IWI.rja levtt- I I. hogy a Hnk-latalscaok lölalmu\'bat\'as o^*^.^ T.mensa^Hst ietOnk: W
fin Adolf bonvédstézailos szobaleertys megelátö és gy^syltoasert képesnek minden \'
és ssakécsM)|( balba keszQl\'sk. Uiy határozták bstsgség ellen, metysk as «ln*«ényedeli fertői Botfags óborok ^|)tuy<>lon<ág éé I\'*-
al, bogy tété, a Iiuíí teendők »Uáiása mán lug- vagy a gysugs Idegektől Mtrmasuak. Mtndakei 0 \'uá*"* k«dven< borait, valamint a flaom áa
jak rabélnk vésslésát elvégezni A szttzsdős egyiormán «eszélyee Klcegényedet. vér ver- \'"••w rajnai éa ■u»«l-Wokat a biraevea éa
a«jv uegtíifotla oaelédtemek, hogy éjtel véges- Mégénvaáget Isltátsléa és az aftóbbinak minden- «IOnyO*en ismert The UMn taeatal Hodaga Cosa-
ták a vasalást ssénv^salóval, de a két lésay, nemli betegségek a követktsményji. K.isk egyh*, P*"T kitttad, t»a<lé rntnOeégMn i«portal|a,
Mítlfiii már niiodepki nyugalomba tért, eKvotlé melyről alább ssó vsn, kttlönOe n i» Hltgrend- 11 mindenkinek » le|iiiétegóbbén aiéajui
a mtanapre ssttkségelt rohad arabokat és boi- asert támadja mag. A jatantésék, melyek es • ■ ~ A kób uiyal királytőftölé f. k. hir#»
záUHsk a rsaaléebtiz. A ssobalsáay. Uaa, ideges bélegaéKéket jellémsik, kfUOnós termé- <tóllát mita<a ifire ms mtr ksdveac Italt a
a vssslas kosbaa roeézul tett. Laliit as ágy saá« ssslttsk. As ember •zeddléat és loladtsi ro- nagy kot^naegnek tlvogybatáesntl fogva padig
lést, iUfainger Eva bidsg burogatást rakott a hamokat érez, as eméastéa éé átvágy io-hí, a irádap^i egyetem <.rv<ml ktttltiöségeí is re*
17 éves, szép liatal leány lejére, idökösbeo Hrrtelen idegválaág logia al aa tmbert tunytetól .delik .sQlóateen idegbajos, várssegéaység éa
azonban msga is rosszul isit, elájult,^itisgávs) kísérve, a it\\ely ulfto- laakadmak, laradtnek éa gyengeaég tlaol K kitdoó b«sai gytuotnyt u
ráalva az aaztalon álló petfóleum lám- etűlkoitfk éressük magunkat. A Pink-lsbdacsok j olvatóinkaak melegeu ajáuijuk
Nagy-Kanizsa, vafAiráp"
Zala 6. szám {5. lap,).
— A budapesti császárfőrdöbsn ujsbb be-rendé\'és fölfiáu s xfógymiVd tóién ui is ha»z-nálható. 60 jól fOllmlő sznbn ni- a *endájiek rendelkezésére m*Jyekb/\'l futrtlt f lyosrtn a> ,|.bel a tllrdávúhez ja ni. A* árak most ISO S-iil olcsóbbak, mini uyáron. Kitünn koiylia j i kiszolgálás, közlekedés micdén iráuyhaii.
- A MAGYAR NÉP MÚLTJA É3 JELENE. Irta Benedek Elek. Első kötél: A szofgaaágtóK a szabadságig. Második kötet: A hólesőtől s " sírig. Számos szövegképpel es mnmehSkleUel. Az Aihenseum K indás a. A két kötet ára díszes kötésben 32 korona. — Benedek E\'ek befejezte im naayszabásu és irodslmunkban béza ot|>4tló munkáját és örvendezve látjuk, hogy az a lelkesedés, aielylyel sz első kötete kezdet\'e, a máso* dikon is végig vo\'l>.nl. Mintha csak halejat rőttn volna le a föld népe iránt; me y annyi s<ép elbeszélés megírására ihlette, olyan szeretettel, olyan odaadással szedett össze mindéit, a mi a népre, a nép egész élete folyására, szokásaira és\' erkölcseire jellemző,„Valóban a jelen és a ——mult rzj/a ez a könyvemért ^jobbágyság keletkezésétől a ezolgsláncok lehullásáig, a .fészekrakástól a temetőig nincs a magyar nép életében olyan nevezetes momentum, mely Böne-. dek figyelmét e kerülte vo na. Kitűnő-elbeszélő tehetségével ugy rajzol meg minden\', hogy élővé, mozgalmsaié, érdekessé válik. Akár csak tudományos regényt irt volna meg Benedek, de olyant, melynek minden adata szorgos történeti kutatások eredményei. A második ktttet elevenségét és érdekességet nagy mértékben növeli\' az a körülmény, bogy itt h szerző irott knl-iorrásoknu kívül, közvetlen tsp á/.t alánból mentit, és va\'óbsn, égy a hogy Benedek a nep buját örömét, házi, mezei es katoüa-éietét, lelke: nek köl\'észetben való megnyilatkozását rajzolja, cssk az rajzóihatja, a ki a nép vé réből va\'ó vér és istenáldotta művész, ki a látott _ hollót tat es mindazt, a mit érez, minden árnyal,. visszatükröző képben tudja elébünk varázsolni.
Ez a könyv hatalmas éa \'megszívlel dö tanulságot sugároz ki, azt, hogy a magyarság ereje a nép, a nemzeti karakter leghívebb megszerzője és fejlesztője a (öld. A szöveg szépségei -számos mű vé isi—fltmmiráeifl.—errtkps -inwiélrlBt-
Hyilttér. | =====
KÍRDE2ZÜK MEG A HÁZIORVOST!]
Ej ijJIÍLUlH
/ laOl január hó 204a
II Iliit
Plké\'k\'s twnésistes
sapam^
MINT NYALKA OLDÓ SZEB ugy magában, mint meleg tejjel vegyítve
KÖHÖGÉSNÉL, REKEDTSÉGNÉL, TÜDŐIIUIW™/fL stb. legjobb gyógysikerrel ajáultalik. NEHEZEN EMÉSZTŐ. GYOMOR HURUTNÁL KITŰNŐ HATASA V
Mindenült kapható___^398—25
Hirdetések
kW fölvétetnek
FISdHEL FÜLÖP
könyvkereskedésében
Nagy- Ka niz sa.
r
MlaátalU kaphat*.

aélkáMmkellea fog paszta biakat tliztán, hhtraa 4* *fAaaaáfaaaa tartja fa*
növeli és sz egész munka harmonikus kiegészítője az Athentum hatalma millemumi vállalatának : a tiz köteles történelemnek.
PSI1I0FI1 J.
vértisztitó labdacsai
évtizedek óta el vannak terjedve az ejtés/ világot! s.ksvé* szón család, a hol as a páratlan házigyógyszer hiányzik.
E labdacsokat az orvosok klllönqsen az oly bajoknál ajánlják, amelyek nehéz emésztésnek s dúgu ásnak következményei, mint pl. zsvsr az epekeringésben, májfájdai-mak, szélbánláimak, kólika, aranyér slb: stb.
Vértisztitó hatásuknál fogva kiválóan jé - hatást gyakorolnak vérszegénység eseteiben s az ebből Származó bajoknat, mint ideje* lejtájás, sápkór sih. E vértisztitó labdacsok nagy előnye, hogy szelíden hatnak, fájdalmat nem okoznak s így a leggyöngébb szerkezettel bíró egyének, sőt gyermekek is bátran használhatjuk.
1 doboz, mely 16 labdacsból áll 21 kr. — l tekercs, mély 6 doboz 1 ■ Irt 05 kr A pénz előzetes beküldése után bérmentve: 1 lekeres 1 frt 25 kr. — 2 tekercs 2 frt 30 kr. — 3 tekercs 3 frt 36 kr. — 10 lekeres \'J lat 20 kr.
— Hasaaálatl atasltáa mellékelve ——
Egyedüli készítő és szétküldési főraktár:
-PSERI lOrEfKI^-gyégyszeítoa
Béta. I Mlegertraaae IÁ.
Elterjedtségüknél fogva e labdacsok ü legkülönbözőbb alakokban és nevek alatt juiánoztatnak, tehát mindenki csak PSERHOFER-iéle vértisztitó labdacsokat kérjsn, s ciak azok vaTftdiak, ITmelyekTtobozairak fedelén\' piroe aaiaVn 8-7. „PSERHOFER" kézírása látható.


CMtfl
fi,,- r4 .. j *f
Cognac
Czuba-Durozier & Cie.
FHANCZLA COGNACGYÁK, PB0M0IT0B.
Sl»<iilll aaptaas.
i BUDA ÉS BIOCWMM
WIL^ I
ffls m

M\'J
Trifaili
k\'ö szén raktár
Musquitter Zsigmondnál
Nagt-Kiniz-áii, Kiraiy-utca.
Megrendelések elugudtatmk: Kőim «><a Kiiufinnmi bégnél Eraaóbettár
éa
Kobiild Isit atui^ dohányiőzsilájéboit Kujár-u\', Babochsy tele ház.
TBT-^JB ÍM \\ legszebb és legjobb levélpapír díszes dobozban
^BpHL ^Bp^IL JIL MT* a legszebb és jö~>b Cirta dj Oorrespoiii i». díszei dobozban. -JfcQ
_ kapható
[JS C H E L FÚ LO P könyv és papirketeskedésébe,, Nlagy-Kanizsán
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 6. Siáwf (0, Ud.T
IH01 január hó ÍNMn
^XXXXXXXXBXXXXXXX^
8
8 X
1 I
X
X X X X X X X
í
Aranyér! Hemerhódia
x
1 ><
X X X X X
X X É X
xl
X
XI
x! 1 X X
cxxxxsxxxxxxxxxxxy
A ki ebben szenved, kérje bfcaloii -mai az ellen való szeremet. A legnagyobb fájdalmakat azoiiDxlmeKünteli. a csomókat,1 legyenek azok künn, vagy e rejtve 2—3 napi alkalmam után eltünteti. A gyomor é« bélműkOdés, az Ülés éa a járá* - ifogást\'alanok leö/uok és rendkívül megkünnyebülten éa boldognak érzendi ma^át az elÖbKeni pattan*
Az egész világon nem létezik ezen kívül egy ilyen jó, ártalmatlan dig-eret szer. Csalódat* benne ki van zárva!
Nem bevenni való orvosság, sem nem valami masina. Áru 3 kor. utai -vétsél vagy a pénz előre beküldése ecetén diseret bérmentve küldetik.
Czlm :
lOTS A. K)éx)»eréiB RraiH r\'
Jld én oIcmÓ órák,
évi jóttáliáüHal privát vevőknek
Konrád János
óragyára arany, ezüst es ékszer áru száll 1 tó-háza II r II z y (Cw>lior.szág). Jó ntokel remontolróra írt. 8*75. Valódi estlat ramonioir-óra frt 6-80. Valódi o%üKt lánc írt 1*90 Nickal ébresztő óra frt 1*96 Gzégem a ca. éa kír., birodalmi címerrel van kitüntetve, számtalan arany, ezüst kiállit&xi érem val mint H/,.-rnyí elismerő levél van birtokomb a
Nagy képes Árjegyzék Ingyen s bérmenve.
150 - 0
A Rlchter-féle Jk
Horgony PainExpefler
Lifiimest Capsid comp.
egy rétfp kipróbált fcáztsatf, a Inalj taár több mint 30 év óta megbízható badfcrzaölésfil alkat-maajatik köszvénynii csázáái & megbatésekaét. Intés. Silányabb utánzatok miatt bavanarláskoz s^r miini^fepíiTinw^^gí\'önkajjHanjeay*4 vi-ujegyre és a „Rlehter" caeaegyiéara.
80 f., 1 k. 40 .f. éa 2 k. árban u*ry*zfllvsn minden gjö^ysir rtárban kapható, Főraktár: Török József gxógy^aerwzaél Budapest en.
Richter F. Ad. és társa,
eaáaa. éa kif n4viri a a .állítok, Rudolstádt
1
A nagyon ti»zielt közöiinég
figyelmét falbitjnk, daaau felaaerelt fttazer, feaiek Ijarm&t, legfinomabb tábla éa aiii ola|ok valódi |aaalkal ram, oron thea« llkttrttk továbha miil|-||ert;a, uappaa. rlnkemé* nyilo, imiudoln, maraiola aaéllő* elaaa, |apaáa, laiial rim. nialon petraleamii minden e szakmába vágó cikkekre.
Aiváayviiek, deaatnrAlt aaeaa félliteres palaczkokban Megbialiató oairaképea mezőgazdasági vetemény magvak.
Trifaili-kŐM7^u elatláa nagyban én kieMinybeii.
Az önszes budapesti gőzmalmok Haat|éMl, mindig jelentékeny raktár. Fostál megrendelések pontosan esxkttattltetnek, oleaó verseny árak mellett.
A régi jó hírnévnek örvendő. a m*i igényeknek | teljesen megfelelő éa njjá átalakított fftszertslatttnk éa sok évi tapassta\'ataink nemkülönben a .nagy verseny késztet bennünket fenti árak ajánlatára, melynek minit Számoaabb pártlogásakat alázattal kéri
280-52
Balaton Testvérek
fűszer, hazai termény éa lisztkereskedése Nagy-Kanizsán Eötvös tér a „barát pékház,"
£Lukorica-m or zsolök
kéz--éit erőhttjtnsru, egyszerű is k«-ttíís szerkeze ted szelelővel és gzs\'elo uelvftt,
Gabona-ros ía.
Konkolyozók (trieurök); s^\'***™"1* Szén- és szalmasajtók koc"ir\'
Takarmány fútlesztők Szállá) takarék-főző-üstök takarmany i, éw
zománcz bevonattal vayy anélkti1, >-z^llítóWészülékkel ^a- v saélkül. Q^OOcUav/árrnl/ 8siad*dalimi*mt kenOgvütüs .gorgü csupáuyakkal igen k«»nuyü járó Ol.t/Uol\\avagUI\\? rassalt körülbelül 40százalék erömegtakaritaa mellett.
Répa- és burgonyavgók, Darálók
„Agricola" sor-vetőgépek [tolókerék szerkezettel)
mindennemű ve\'emény szAmára, váltóké rek eb síikül, t
Egy-, két-, s több vasú ekék """"
MAYFARTH PE s TARSA
csáss. 48 klr. klz, szabad gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor
BéCS, H* Taboralra*** Nr 71.
Kitüniettetett öbb mint 400 arany, ezüst, brono éremme1
-is eled dijakkal.-■--mmt
158 wit
Árjegyzék éa azámoa . elismerő levelek ingyen éa Wimentv* küldetnek. Képviselők és viaaonteláruaitok fulvétataak
i
Állatgyógyászati diaetetíkus szar lovak marhák és juhok tzimára 60 év óta a legtöbb istállóban használják étvágy** hiány, ro*sz emészté« ellen, a tej Mjs vitására iá a tehenek tej feljavításán és a tehenek teje-löképességenek emelésére E«v akátalva ara 1 K 40 F. — Fél skatulya ára 70 f. Valódi minőségben csakis fenti vódjegygyel kapható minden patikábaq éa droguer iában.
. . > • r a k t á ru
Kwlzda Ferencz alánon
V- kír, oestr. magy. román és balgát kassagl adv. saállité
Keriieü gj^gjneréu KORMFffBDRfi I* Bto idlett.
Nólkülözhetlen és utolérhetlen, hatása kitűnő. Világcikk, u kivitel minden országba
THIERRY A. balzsamát
[melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált) az egész v lág kedveli és mindenült keresik* Csak akkor | \' valódi, ha az oldalt látható zdld, a (örvényszéknél bejegv- 1 zett „apáca" védőjogygyel van ellátva. Felülmúlhatatlan szer minden mell-, máj-, gyomorbetegség ellen stb. külsőleg is kitűnően hat és sebet ffyógyit
ggj próbaQvcg bérmeatenea i korona 20 fillér* SxájjetklMi csak sÜseUi luMs Kdét
Thierry A. centlfolia kenőcse
(csodalcezióam«3c neTrexilc)
F ,
\'fölérhetetlen azivó erejű éa gyógvitóbatásu. Operációkat a legtöbb esetben fölöslegessé, teszi, "z keoőcsesel egy 14 ávea, gyógyíthatatlannak tartott osontsmt, ujabban egy évts ráá* z erü bajt gyógyitottak meg. Antisaeptikaa és gyógyitóhatánu mindenféle seb gyaladisánál.
Prábatégsly binseétvs I Serese ss smar. Csak sttntss tzstée seetáa hié^sk sn#. óvakodjunk utánzatoktól és ksrUJék az értéktelen ugynsvesett háti ksnöesökst és
más efféléket.
Ozlm: A. THIERRY, gyógyszertár és gyér s Védöengydbor Prégreds, Prágerhol felé, a Dél Tssul meoléa. - ■ ■ , ■ ^Prospolctvus ém\\ bémmtTa, Ir
E szerek sohasem romlanak meg és |é szokat hsattilatrr késsen a fcáabeu tartaaL Aa összes tsüvell államokban bejegyzett védöjegy: ninek utánzatát s törvény bldöai.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 6. szám (7. lap.)
I / A A! / • j/j Ao

JCépes árjegyzékek ingyen és bérmentve
Shajmon-Begistrator-Vállalat,
BECS, i Johannesgasse 2 I. em. m-w
1901- január hó 90-ta - # :--
, S300000C 4HXKK)OOOá<A HHJOOOtt;
!5 369. P. 901. 8tá«hos. 26—1
M
Ca kir. a**b déli wefálys Uraaaáf. v( Oxlettgaiffatóság Badapaat
| Pályázati hirdetmény.
X A déli vanut ü tl et t # axgaJ ósága palyá<atci hirdet « Su>« Jf bnihey állomáson fennálló 71 nt. hasam ős 10.50 m. s*él«»a rég w falazott irunktir lebontására iés a tiisMit^cndl #pii«ii anyai Q értékesítésére, kővetkező teltélelek mellett: A 1) Ajánlattevő kötetes a lebontási u»uokaaioiat L ara tt február 7-en megkezdeni, as épületet « a kei oldalt <evö bosai peronokat a talpfa maga^sag alatt 0 30 m. mélységig leioatani 1 yj s aselbmtott anyagokat a pályaudvar területerd* eitév luani ő •■s a terepet ta \\ púi mán aa óságig kiegyenlítve atadni. Esen műn* A kalapok legfeljebb 4 bét alatt befejesendók. M 2:) Ajánlattevő aa ajánlatban *<amokkal aa *«avakban kifejezve kft \'ölni tartorik azon altilányö\'aseget, melyet a lábon* w túrnál vi8«amyerend# épiteei anya*okért a deli vaau< tuietigas-ö tatdiáiráuak fuet\'ii ké<s, off kÖtelexettaegHel, bogy a letowMee A r-s anyugelháirdaa minden koítaége as ajsnlattevot egyedül tar* j M htiíi.
X A ielajinloil aialányÖMitg a IfbuntAat mnaka megkndeae JJ ífiőil l-aa beftsetendO.
w,....... 3.) jA leb iutandó epule ü» a heh sünéu megte*inteni kiválté
ÍJ ajánlattevők e cel>$Í ba» mikor n Snva*e-»«*a «*rak alati a dali va* A sut szombathelyi otz\'alymcrnökaégéuél jelentkezhetnek. H í) A lepecsételt\' atanU\'Ot f. éri január ho tl ik aapjanak ft deli 12 órájaig nyújthatók be a déli vamii inidap -*ti ttscttgas* W ^Kiov.íganul, i,l. ker. M-*iar »s-utca 17. as.)
:">.) A drtli. usleti£sig*ti>eaga a t>*erkeart ajsoiatak Q fe\'ett ? napon belül ba<árosni de fenutartia aiagaaaa a ^ s/áhad efbatárosas jogát. A
Bndapgat 1901. január I7«én. A
V
At uilfllgavgaU«ag. Q
U Jl
Ü
v\\!
IV V
m
ü
id*:
Hirdetések
niv»IHMh
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
rz
i i II
X ll

; a
____ x__x_
iúirtcsltés.
Van asereticsém a r»H#ytekintetű köxflna\'V** tUztoletlel értvaileni, hoxy a
f « r n a ii k I I <1 6 n y r * L
a legújabb divat PlITt n/i«lon rnhaknl. m tp iMnomni^ mhirt^Kiai a UtfaUuóbbitf fiafalama iaJaita )atanyo» kU 1 asolgatas JD^llatt keasitck. [vl
El alkalommal bátorkodón* a trkinteiei m kir. ail«i«rvoa urak lig elaiét Mltivui rmriirtakA ké«allai#\' r nj rlnrr, - me y«»k«?t a l*gponto§ bban, »• oirsa »sprint leKjulsayoaabhan, ki»Unö imn^aégben éa isléaK«i kivitelben aaulgálok kl. í a. Vidéki megrendelések keliQ üayelamme> ♦»«■ kOzültelnek,
A u. «rd. k^sOnaétt beoaei iftmogaiáaél <-* -sivas meKrsodeUaél kéri mély tmt*hti«l:
KAOTMAKN Ké& férflsttM
RLKt fél# kk.
Nagy vdl*9iték kitünfi minflségü, dimlm bel/öhli, nnyol ét franciin ktimékbrn. | 3
n
I
I ?X
vc

x:
IX"
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
€w*thrt~ linftannomn knnwlrnfn miinlrát A A LECSMABB D,S/KÓTÉSIG
éíkésíit InlllUOllllvlllU RUllJinUlU lllullnul passepartout emlék-albumokat diszfelirateknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok és térképek cachirozását, ugy minden e szakba vágó munkát
V 7 « \' ""A
X^Kaniu*. vx^map Za!» 6. szta. (8. bp> _,rv\'M rn,,,ár ,<k ?Í \'ÍP
B- ■ " ^^ ^ —
SESIBBHftl
kffetfllwrt Ili 1 IIIIIIJ mmmmmk
ÜT " "\' . J^v/ 21I f *
^^gg^gferr Kjií
WJJa|* ELSA"FLuID [ífil!{
cmcm MI MI {"hívl^sct M«******* * ii 111
L-ff ff I l CD y ipuA ■ Vl«rH I
MMN^bím
B^ffllfcr jú&f* ****** —- P fi i
aro «* y*,«„* fy.vy,!1" n i
jyiUmwbTFéTW^ jilai BHK p II
TA NSi ** y t£
^H^MIw^StóiaSJ wi
Si 1111 IS! % rW>* \' \'»«ni ; m .
mmm^mm- ^nfS^S^ 1 á^S
lutfrumMJB ALTAUmoi tuöóÍtó II «
rzfolrmsft Ju ^iiütií|Liiü*iü II irti
Sgl^SL J|M • MÉMI w. Inigii M H14 II 5$*\' f
ftvc « 9F v -n^tm jl| SL j
Bllcdt I
iHt V*U*»nj«f bMtuÜhMAfc M •NiP1 f ii I i,
jj EGGEMIt IWIUPAMTIIÜK Gk
BW.___
BENZINSSsdSuttl • {
W^\'/ OSERS é. BAUER •!
J \'\'^\'gtjUrtr. D&NE« B. ■ f j:
d^mmMBiÉi

\' kA ^IHjti^nMlilÉlii millió müdilÉÍJH 1, ff \' \\
vU.„iMM.rWBW,=grJgr- MALÁTA-Ső^Jf j ,
■ \'"\'\'srr^ i* íir^ 11111 ^*iNijnian % M«pi. jh21[
^«r*H ly^yhtijr ít^íÍk • m^mT i W2 I f [
K «tOAPE»TEN# j ,
é 0 ____qj^ggy^i^ tL .nft^^ , „ pg I 1
...__ ^ N« énül a liiia. I >»n|MiU t ». fcir. >ü|t I m mJi - :
li w y iT??: JL ,vi, mm I owTauviomuATtK. iL^L* ( I
„ ^ _ .. ._ Ilf ^Ü"\'\' I—toiéwHHif lÉlÉaJt Mf
i^^^iSP9
mOlCKC A* BUDAPEST
vaíUimap
PáralUii ái eftflhMOa NM8Í wr i
iH • MMM OMk • Ot. AriMTvMWi M. MMHIIMM 41 MMr tfflMM MMÉM ^áfe Mmita • Jám pénun^f. tpiaptft. C Vád Mr»i t?.
S3CZ332S5EDB titon
REPAR ATQR.
•«% • it-üÉM j|f MH líj mán WHiB«0«iMiMMi é IMI > IMM, NriMk MR0í|\'8VÓfl*SXCRTÁRs IWifMi, !4r. \' - ii i biMM alMw nnmrUrU, ■ « ......
t*^R/|KIACCllI BYOWORCS í^tK
I®>J| 11 M fi CM fMN KM WHÜ lik M»Mkln» iMt * CMMM
IKK ADY KAKOLVH A ukr* iteMHn fHii, mMM^*
INMlFukiH I M|| M| Ml
•QOAfCfT.
lafeMni^
OURATOR GYAR
uwm mma nrtjttfc hAü»m « wa ititmi «MM
Q/»l fUfO-
•tv Mnanáétai mr CMÜI ikkiw niM* b* mw rnéKt ♦ j*
lobdocsai
^ 2OEV0TA Az Elemért homa if Magvak Beszerzési fi
FORR^SkfíR U
noput le^ujíbb létvinye««49ii t
BELVÁROSI KÁVÉHÁZ
S11
Aroirtr ÉsRemmus
KiPCSMilCaYUtKfl tfií BmttNtvc f
IMMtSOMMBK
rr*d«m*it htdvMcí uiáihMéiiiiyM
XLIVENYl FEftENGZ
••ItpiM, TI. AndrArif>.«f 39. j RMMM|tif imki — VIMÉ UMIÍ Nfil |i>| HMM ••rvcnÉrrvrftB)1 ÍHIII HÉMM. /
MIM IÉ HH« NÍIISíhi M
ALTAUMOS TUDÓSÍTÓ
!M*4tfé#| lllHffi . Fwlwv WL llllglll M II n.
; UMVNU lirtitlUI

IS6CR4étl ÜELLPA8ZTIILÁK
Dobot* I ItrfM él | km PlÜsiobee $0 Mér.
BRAUSWETTER JANÓ
«M««t ül Mip
rELLI OEISINGER
i fiMléfcél Vif y TrifirtM
^ttl)tt«káY4tf vál
15 klllíl 30 Kurírt
f 4/IMMmt é* k^lHfUttg, *
\' Áftirpvfín ffflyt^
[flBMfliwB
9 UDAPCST VU ^C^Aif-myí |7 iww ttMiial^di ^mljütU m ért i||4 fcili h éi
HfAfC lillllll
ilMNk
•vvm nhumü wtwmm* »i
\' H if?«imi IMÁI
flNr ét MinfliNM M|r
■JLm\'^WYAI KfflA^S^fftzO;^!
4i nyári (yttyhtly 0APESTBN
A PMf WMHH *?§«« «iéZ|
OSgTAuVlOHl^ATtK
W»r ***** iami4#><ikii4
vmIMMi
UnMH
Huszonnyolcadik évfolyam 7. szám.

lmrkui(6ié| áptlUt Fiaekal 9tlöp kftty** urwkidÉitbii.
4 «a»rMaBtA»tl irttfcnaai talmi aapM-mt d. 4—4 ovt fcrtat
r Ilii* i)ii4*«iul0 n li|i «Mllt»i ré#?ér« *«atUiotd minden tn»l«m*ny
lUdéblUlll í \' Vir>sháaé|illa< ; />WAr/ fVlöfl köUJt
kpfttíikwiéiMi,
ZÁ LA
Politikai lap.
Mtgjtlenik NAUY-KAHIZáÁN hotenklnt kétuer: vasárnap s csütörtökön.
KLÚFIZKTKXI ÁJUZ ^ Kria* ím II korai*
Mlé*r» . . . . - • koros*
\'•fjftdirra .... | korona ,
Vjrl>tt*r patltaar* 20 Ollte
ZltMsat«aak, \'tüuaiat a ilrdaUaak vonatkozók Flaehal Fülöp (mjrvtes katfáaéba —.
Uraaalatla* taraiak aaak la n l ka**k> Ml fogadtatnak <J
IfjH naa kra a* illttr
Nagy-Kanizsa. 1901.
Malit uarkaaitl: halif Nándor MiarkaaitSUra: Báván
csütörtök, január 24.1
A szegény ember tikéji.
Ama sok rendszabály közt, melyeket Darányi lgnácz dr, töldmüvelésügyi mi* niszter a mezöguwiufág érdekében létesített, nem utolsó helyen áll a gazdasági munkaközvetítés in ézménye. Ülsz arra van hivatva, hogy kettős bajon Vgilsen: a munlut\' áa a iiiUiikáBliiáivyoii. Ez belső ellenmonilámak látszik ugyan, é* mégis tényleg létezett és résüben ma is létezik az a szörnyűség, hogy egyrészt munkaadók drága pénzen voltak kénytelenek «!<)• gert munkásokat hoistm, másrészt ugyanakkor hazai munk&Bok munka és kereset nélkül voltak. A munkaadók valahogy segítettek magukon, ha nehéz áldozatok árán is, de mihrz fogjanak a szégóny munkások, kiknek egyetlen tőkéjük a munkaerejük ? Tisztán kivándorlásra kotlett magukat elszámítok és számtalan esetben egészen tönkre mentek. Darányi földmive-lésügyi miniszter csakhamar —felismerte, hogy ez a szörnyű állapot tarthatatlan, hogy itt valaminek történni kell, hogy e kettős bajon segítve legyen. E célból szervezte a gazdasági mankásközvetités intézményéi, á szervereibe bevonta az ország vslamennyi törvényhatóságát, és csak há-
romnál telt kivételt, mert ezeknél e ezer-vezésnek sem szüksége, sem előfeltételéi nem voltak meg.
Az intézmény életbelépő óta még nem mull el egy óv, nem várhatjuk tehát, hogy .az már most teljesen átment legyen az éleibe; de a kezdet nehézségei dacára méri* 89.000 el meghalad aiua munkások arima, kiket az u| iniézmény segített ^munkához, sőt kozurak sokat Ismételten la, minthogy a mezőgazdasági munkák, mint tudjuk, időleges laraiészetUek és kii-i lOnbözö időszakokba esnek.
A kezdetet tekintve, az eredményt semmi esetre sem szabad kicsiny lent; de
1 tekintettel a____magyar mezőgazdaságban
végzendő munka nagy lömegéte ós tekin-i tettel a munkakeresők nagy lömegére, még roppant sok tenni való van hátra. Ha ezt bizonyítani kellene, elógarru utalnunk, ihogy dacára annak, hogy az állani kö> | vetítés teljesen dijlalaoui történik ; hogy a szervezet egyátalán bürokratikus és nem Liehézkes, hogy a rendelkezésre álló ap puralus oly teijedelme*, aminő lehetetlen, .hogy magán személyek segítségére állhasson r mégis akadnak egyeseki kik mezőgazdasági munkások szám&ra közvetítő-irodák > felállítására engedélyért folyamodnak, amit bizonynyal nem tennének, ha jövedelmes-
ségre nem lenne kilátásuk. Ami még visz-sza taszítóbb jelenség, az az, hogy egyes iparlovagoknak sikerül szegény munkásokat elámítani; őket utolsó garasaikból kiiosztani azzal, hogy munkához és keresethez segítik őket,
E sajnos tünet okát abban kereshetjük, hogy a gazdasági munkás-közvetités állami- intézménye nem eléggé ismeretes az országban. Ezt az intézményt népszerűvé tenni hazafias kötelesség, és főleg a vidéki sajtó, mely bizonyon hazafiúi kötelességek teljesítésében az elöcsapat feladatát leljesili, van arra hivatva, hogy a földmiveléaügyi miniszter eléggé nem méltányolható jó szándékait e tekintetben a legesélyesebben támogassa, mert inkább áll, mint a fővárosi sajtó, érintkezésben ama körökkel, melyek érdekébea az intézmény teremtetett.
Ha a szegény ember az 0 tökéjét : a munkaerőt a saját hazájában könnyen éa jól értékesítheti, csak akkor számüha-hatunk általános megelégedésre és nagyobb jólétre.
TÁRCA.
Lányok a politikában.
— Egy bakfis ellopott kéziratából. — Hozzátok szólok honom ilju leányai I Követeljünk helyet s nagy poétikában I IzenjQnk hadat neki, a melyet a gyáva Térfi nem terem\'etL
Fel! Sorompóba) Legyünk ellenállhatatlanok, • uig — meg jem kémek.
A tiöi emsneipá ió frázisaival a férfiak csak kis ujjukat mutálják...
Né I Nekünk égy egész férfi kell I s Nem tartózkodom a kritikától. Le fogom festeni, nem — leráutani a mai kormányzati rendszert...
Vegyük sorra I
Kezdjük a fején I - •,
Mi véleményünk lehels —\'miniszterelnökről ? A bnnpapákai a .parlamentben meglanilja, bogy mindenre igent mondjanak.
Otthon még a papák mindenre nemmel felel nek, még pedig a/.érl, hogy legalább itthon srar-nokoakodhassanak, ha már a képviselőházban akara>uk nincs.
8 ha JDt_leányok itlhnn kissé hsogosabbsn
felszólalunk: azt mondja, hogy ez obslrukoíól Hát a belügyminiszteri kormány különb-e-? Megtűri, hogy a mikor mi leányok alig vagyunk tizennégy évesek, mindenki bele avatkozzék a mi mvünk legbelsőbb ügyeibe. Titkos rendőrökkel vesznek körül.
Lefényképeztelek, kirakatokba tesznek, amint az anarkhistákat nyilvántartanak, hogy tudják : hái.y évesek vagyunk ?
Nem, mi nem vagyunk — portéka I Számo Unk a Vnl ás- és közoktatásügyi kor* mánvnyal is.
Micsoda közoklatásügyi kormány ez ? Akármit leszünk, skarhová lépünk, akármit szólunk, mindenki feljogosítva érzi magát, hogy nek 0nk~öKTstá9őkát adjrn.
Az eglst lársadaom valóságos közoktatási intését, amelyben irni,\' olvasni csak 60 •/, tud. Es hogy állunk a vallással ? Mit ért el a miniszter a — vallással ? Azt, hogy a mai fiatalság nem tud vallani. De ha tudna is, nem akar 1 Ennek pedig egyenesen a töldmivelési minis-tér az oka. ,r
Rossz földmiveléaügyi politikát Üz. Csináljon földoaZ\'ást.
PittQellázza fel aTitbizományokst, nagyobb földbirtokokat a lányok közölt. Jusson ba minden lány a telekkönyvbe a mindjárt kapósabbak leszünk.
Nagy kifogásunk vsa a honvédéi mi-miniszter ellen is. ■ - 1
A fess hadnagyokért nagy kauciót követel, cssk as öreg alezredeseket adja olcsóbban..\',
fiz egywesen ellenkezik a honvédete\'m-essxi méjévsl. I ,
Mindennek az ellenkezőjét osinálják. Mélln\'parjs neki X köilekedf>stli(yi>tnini«ztei. Micsoda ttnnlinas vasúti politikája van, Jesszusom !..i
Ezt én érzem legjobban, a ki kuziuommal a nagykanizssi vonalon szoktam atazni. Miért nem .rendeli el a miniszter, bogy ezen t vonaton ia építsenek egy pár érdekes és bosszú alagutat ?...
De legjobban haragasom a — pénzügyminiszterre!...
Mikor expozékat tart, mindigazzal dicsekszik, hogy helyre áttolt a pénzügyi egyensúly.
Á papa meg mindig delicitröi beszél! "Z Ha aj ruha, uj kalap kell, mindjárt az a felelet: t— Nincs pénz, nincs előléptetés. Jaj I ba mi leányok egysser hozzá nyúlhat* nánk a pénzügyi tárcához...\' Mennyi inájdig bsdnagyocwka vemé össze örömében s sarkantyúját.
De meg is lesz! Meg ha mondom. Erős a hitem, hogy megless. v Talprs leányok I \' * Kitartás és merészség I Fel a — leftnygymnáziumba, onnan meg aa egyetemre!
Tann jank jogokat követelni. Jelszavunk ex: legyünk választók éa Választhatók.
Lsgyen meg minden lánynak a maga — — választottjai...\'
vajdai Szabó István.
A kamarás ébredése.
Egymást érték a fogatok a Caainó palotája előtt, hol fényes e-tély volt, s hova összegyűlt már a- meghívottak színe-jav*. Tiindökö tsk a
SaarkéaatAaéff VérMkiréptUl flaíkal Pklöp kftayv* lereMkeiiaeéliea
á •••raeaatMa! ariaanani lakai aai»aa Kínt ú. t. rtra kAil
. íd« iiittaanéA i («)i «ialIeB)t rtavér* veaatknaé nmulan Maiamén?
Kiadóhivatalt • férttakéaépllai í MI6p krtnj? .
kereaketJéaa,
Huszonnyolcadik évfolyam 7. szám.
-f-
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAQMANIZ8AN hotonklnt kóta/or: vasárnap 1 csütörtökön.
ZLÓNZBttM ÍJUK ^ K«t«» trn , II karai*
Wlkra ......• korona
iisjwttyra...... 3 komna ,
X/Htttr jnfilaori >0 fllUr
IIMiatéaak, váíauíat a I rdaUaak raaalkoaók Fínobal PülOp riujTkan ksőMbs lni«ia<-.
Sinasatatln Ittalak caak la n I kaaak-bf.l fofadUteak al.
Effyaa Máa árm M tlj 1 tr
Nagy-Kauizba. IHOI.
laiaiía M«rk*iill: hali)1 lán\'ai Siarkiiifflirs; Miiéaa
csütörtök, január 24.
A.___M-k^-áffUsUU 1 roranftl tett aivéielt, mert ezeknél e szer-
ssegdny emosr loneje. v«./,H„,k sem .eiMteiei
nem voltak meg.
Az Intézmény életbelépő ót* még nem múlt el egy év, nem várhatjuk tehát, hogy .tus rnftr most telje»«n Átment legyen an életbe; de a kezdet nehéznégel dacára máriH 09,000 ut meghalad amu munkások ttxáma, kiket ax ü| iníéxmény segített
Ama sok rendszabály közt, melyeket Darányi Ignácx dr, töldművelésűgyi ml* niHxier u mezŐgaxdaHág érdekében létesített, nem ulolhó helyen áll a gazdasági munkaközvetítés in ézménye. Ljhaz arra van hivatva, hogy kettOs bajon JegíMii ! a munka- ág a muukáaliiányon. Ej bejwCL elUmmondiumak látszik ugyan,. é« mégis tényleg létezett és részben ma is létezik az a szörnyűség, hogy egyrészt munkaadók drága pénzen voltak kénytelenek ■ido-gen munkásokat hozatni, mAaréwít ugyanakkor hazai munk&aok munka és kereset nélkül voltak A munkaadók valahogy segítettek magukon, ha nehéz áldozatok árán is, de mihez fogjanak a szegény munkások, kiknek egyetlen tókójttk a munkaerejük ? Tisztán kivándorlásra kotlott ma< gukat elozáimiok és számtalan esetben egészen tönkre mentek. Darányi íöldmive-lésttgyi miniszter csakhamar jeliamwle, hogy ez a szörnyű állapot tarthatatlan, hogy itt valaminek történni kell, hogy e -kettős-bajon-segítve Jegyen. E célból szervezte a gazdasági munkásközvetité* intézményét, á szerve«etbe bevonta az ország valamennyi törvényhatóságát, és csak há-
^munkáhoe, sot közülük sokai ismételten Is, minthogy a mezőgazdasági munkák, | mint tudjuk, időleges természetűek és ktt-| lonbözö időszakokba ötnek.
A kezdetet tekintve, az eredményt semmi esetre sem Hzahad kicsinylőn; de. tekintettel & magyar mezőgazdaságban végzendő munka nagy tömegére ós tekintettel a munkakeresők nagy tömegére, még roppant sok tenni való van hátra. Ha ezt bizonyítani kellene, elégárrn utalnunk, hogy dacára annak, hogy az állani közvetítés teljesen díjtalanul történik ; hogy a szerveret egyátalán bürokratikus és nem jj^.)iózkes, hogy a rendelkezésre álló ap \'paratUB oly teijedelme», aminő lehetetlen, hogy magán személyek segítségére állhasson: mégis akadnak egyenek, kik mezőgazdasági munkások számára közvetítő-irodák felállítására engedélyért folyamodnak, amit bizonynyal nem tennének, ha jövedelmes-
ségre nem lenne kilátásuk. Ami még visz-szataszitóbb jelenség, az az, hogy egyes iparlovagoknak sikerül szegény munkásokat elámítani; Őket utolsó garasaikból kifosztani azzal, bogy munkához és keresethez segítik őket.
E sajnos tünet okát abban kereshetjük, hogy a gazdasági munkás-küzvetités állami iul4zin«nye nem eléggé ismeretes ax országban. Ezt az intézményt népszerűvé tenni hazafias kötelesség, és főleg a vidéki sajtó, mely bizonyon hazafiúi kötelességek teljesítésében az előcsapat feladatát teljesíti, van arra hivatva, hogf a földmiveiéaűgyi miniszter eléggé nem méltányolható jó \'szándékait e tekintetben a legesélyesebben támogassa, mert inkább áil, mint a fővárosi sajtó, érint* kezésben ama körökkel, melyek érdekébea az intézmény teremtetett.
Ha a szegény ember az 0 tökéjét: a munkaerőt a saját hazájában könnyen és jól értékesítheti, csak akkor számitha-hatunk általános megelégedésre éa nagyobb jólétre.
TÁRCA.
Lányok a politikában.
— Egy bakfis ellopott kéziratából. — Hozzátok szólok honom itju leányai I Követeljünk helyet a nagy po itikában I lienjünk hadit neki, a melyet a gyáva férfi nem terem\'eti.
Feli Soroinpóba I Legyünk ellenállhatatlanok, a jig — meg jera kémek.
A ridi emancipá iá frázisaival a férfiak csak ki* ujjukat mutatják...
Ne I Nekünk egy egész férfi kell I « Nem tartózkodom a kritikától. Le fogom festeni, nem — lerántani a mai kormányzati rendéiért...
Vegyük lorra I Kezdjük a fején I
Mi véleményünk leheta — tniniszlerelnOkrfil ? A honpapákat a parlamentben megtanítja, bogy mindenre igent mondjanak
Otthon még & pupák mindenre nemmel felel nek, még pedig azért; bogy legalább itthon irar-ookoskodbassanak, ha már a képviselőházban akaratuk nincs.
—- 8 ha mi—leányok iialiűH kiaflá hangoeabban felszólalunk: azt mondja, bogy ttz obatrukeirt I fiát a belügyminiszteri kormány különb-e ? Megtűri, hogy a mikor mi leányok alig vagyunk tizennégy évesek, mindenki bele avatkozzék a mi szivünk legbelsőbb ügyeibe. Titkos rendőrükkel- vesznek körül.
Lefényképeztelek, kirakatokba tesznek, smint az anarkhistákat nyilvántartanak, hogy tudják : hány évesek vagyunk ?
Nem, mi nem vagyunk — portéka 1 Sxámo Unk a Val ás- és közoktatásügyi kor« m&nvnyal is.
Micsoda köioktatásügyi kormány ez ? Akármit teszünk, akarhová lépünk, akármit szólunk, mindenki feljogosítva érzi magát, bogy nekünk oktatások at adjon.
Az égést iársadaom valóságos közoktatási intézet, amelyben-írni,\' olvasni csak 60 •/, tud. Es hogy állunk a vi llással ? Mit ért el a miniszter a — vallással ? Azt, hogy a mai fiatalság nem tud vallani. De ha tudna is, nem nkar 1 finnek pedig egyenesen a füldímveléai ministér az oka. -
Uossz löldmivelésügyi politikát Üz. Csináljon földosztási.
Paroellasia tel a liitbiiományokat, nagyobb földbirtokokat a lányok kötött. Jusson ba minden lány a telekkönyvbe b mindjárt kapósabbak leszünk.
Nagy kifogáaonk van a hónyédalmi-miniszter ellen is. i
A leas hadnagyokért nagy kauciót követel, csak az Órfig alezredeseket adja olcsóbban..\'.
Ül egyq&esen ellenkezik a honvédelem eszméjével. I .
MiAdetinek az ellenkezőjét osináljsk. .Méltói tiflíjá neki a kftzIekedektWyi\'tnfniaztei. Micsoda imalmua vustití politikája van, Jesszusom l..i
Ezt én érzem legjobban, a ki kusioomaal a nagykanizsai vonalon szoktam utazni. Miért nem reudell el a miniáster, hogy ezen t vonalon ia építsenek egy pár érdekes és hosszú alagutat ?...
De legjobban haragosom a — pénzügyminiszterre! ...
Mikor expozékat tart, mindig aszal dicsekszik, Jfogy helyre álon a pénzügyi egyensúly. A papa meg mindig delicitröi beszél! Hn uj ruha, nj kalap kell, mindjárt az a felelet: t- Nincs pénz, oinoa előlép1 elé*. Jaj I ha mi leányok egyszer hozzá nyúlhat\' nánk a pénzügyi tárcához...\' Mennyi suájdig hadnagyooska verné óssze örömében a sarkantyúját.
De meg is lesz ! Meg ha mondom. Erős a hitem, hogy meglm*. v Talpra leányok I • - • Kitartás éa merészség) Fel & — leánygytnnázíumba, onnan meg aa egyetemre I
Tann jank jogokat követelni. Jelszavunk ex: legyünk választók éa Választhatók.
Legyen me{ minden lánynak a maga — — választó ttja!;..
\'Vajdai Szabó István.
A kamarás ébredése.
Egymást érték a fogatok a Caaioó palotája előtt, hol fényes estély volt, a hova összegyűlt már a. meghívottak színe-java. TündÖkö tek a
Nagy-KaniEs* csütörtök
Zala 7- szám (2 lap)
1901. január hó 34-én
Az altruizmus terjedése.
I szolgálja a hazát.
Erdészetünk.
érdenuL Es becsületére válik a főváros hetetlen szabadelvű ség jellemzi. A liber-társadalmának, mely nemes tettének igazjlizmüs fófte virágjaivá polillluú életünket ^ Társadalmi és politikai érdekeink eddig!, jutáimát csak akkor ^gja igazán élvezhetni, Legyünk társadalmi életünkben is szab «J-elválaszthatatlanok vóltak egymástól. Nem [ha á irfegicditott mozgalom az egész or- elvüek ; romboljuk le az emberszeretet ne. mintha valamely közös""rtdek kapcsolt, szágra ki fog terjedni, a mint ki_is terjed vében azon korlátokat, melyek az embert volna őket össze. Vagy, hogy a politikáiig a jótékonyság gyakorlásában versenyre embertől elválasztják, akkor egységes és felszínén szereplő kérdések a társadalmi kelt a fővárossal Kolozsvár, Arad, Nagy-1önálló- társaáalbiat alkotunk, melynek ke-érdekek megvalósulását elmozdították várad stb. A főérdetn azonban mindig a belén minden polgár egyforma szeretettel volna. Még azt sem mérnők állítani, hogy J kezdeményezőt iUétí a politikai kérdésekkel való túlságos foglal- j Ezen mozgalmakból azonban még egy lalkozás jótékonyan hatott szocializmus éle- j másik tanulságot is menthetünk. Azt ti., Tönkre. "Ellenkezőleg. Szétrobbantotta 3 \'hogy társadalmunkban végre kifejlődni
lönböző kasztokra osztotta fel a magyar "kezd az a szükségérzet, hogy le kell bon-; Ha.cauk foldj nak 27.99 sxazaleka e*do. At társadalmat s megsemmisítette a független | tani azon óriási, küiönbs.\'geket, melyek az\'ússi-s terűletbőlíö, 024 659 hektarot áldott, z közvéleményt, a melynek a sajátTéíaek^anyagiak terén az embereket egymástól !eersesé«et jd6 ÍO\'»bkörömij» szeg be, ,. * az ország általános érdemivel benső ösz-^ivWztják. Legalább annyira, hogy a tob- ^^1^
szefüggésben tártam kötelessége lett volna. I zódás ós ** éhezés ne álljanak \' szemben Va|am sokra. A sitaaghot, á -aabadstemliaur\' így történt;-hogy a szociális szempontokat; p]y rettentő .élességgel, mely a jótékony \'hoz szokott nomád, iegelteiM ssarawtA neput. tekintve, trijcseneHentetes -érdekű- esopor- gá\'gnak következetes és öntudatos gyakor-1 bántotta az erdő és irtotta, mikor a ellenség >t tok harcoltak egymás mellett a politika i tását feltételezi. i™"\'1\' """ior C8*k h»*ré( A túomiyoi a-
terén, mig azonos érzelmű körök is a kés-| Ez lesz társadalmunk egységesítés, ^ | Ji^-J Y® M JS
hegyig menő hareoLTigtskegymással Másjelső jele, .pső örvendetes cseménye-arrnak,riólre a íavrdelmi eszközül kelleteti, ott a*-idő országokban a társadalom minden politikai hogy a társadalom tudatában van "<t~ szét-j anyagraktára volt a \\areródite-eknck. .v i»ji) «* kérdés felvetésénél érvényesiti hefolrosálf | tagoltságába erpflij veazéjyeki^kh S ha- si-. vdakén a toWtut 4áUa +1- iBeriiotellen memm*
| nem tűri, hogy valami érdekei ellen tör- Ikerül"maid a társadalmi____kfeifock tárgya- ^ a lőurakat az trdo esat a iada-
« ^f5 va,fpToszmék végrehajt ^SSTŰ&íg^ \'
hogy szociális életünket kiskorúvá tette, | nal \'kiküszöbölni a politikai jelszavak karos unkor csak öiven ev ei is eiubb, hogy » j«b-niegsz£|ntette annak önálló-ágát is. F.nnek\' hatását, akkor \'emélhctjOk csak, hogy elér- ■ bágyság felszabadult és -a erdők a nép szabad pedig az volt a következményé, hogy; tár-t faetjük a célt: az egységes és- hatalmjis kezere juoiui, az wradatwi eidók gondozása sadalmi bajaink nagyon élsz porodíak, a társadalmat! A mit e téren mindmáig nélkül, hogy valaki azok orvosiéról gondos ; lapasztal Lünk, csak múló jelenség Vv>!t, De kodott volná. [hisszük és reméljük, hogy e jelenségeket
_ E sötét képbe az. utóbbi időben némi i kfivet"\' fogja »»gy oly ;ik\'r.iiV-mAly-.a*—ngy-világosság vegyült. Bajaink egyik főokozója, 1 ségsegités nemes eszméjét meg is valósítja, a politika, ezúttal fényt vetett szomorú Az a kapocs, mely az emberiség kü-társadalmi eletünkbe. Ennek 1 yomán pedig lönböző rétegeit összecsatolni s egy társa-öntudatra kelt a magyar társadalom is. I dalommá olvasztani hivatva van, az em* Visszanyerte Önállósági; és saját bajai or-. berszeretet formájában náltmk is jelentke-voslásába foghatott. Meri be kellett látnia, zett már Ennek következménye pedig csak hogy helyzetén csak a saját erejéből javit-iis az egyesülés lehet. Es minél erősebb ...
hat. mert mindent a kormánytól várni [lesz az egyesülés utáni vágy, annál inkább^SitíL*^
-között za-anuk biztos aiapjau megvetette. Ei volt a társad a- XXXl-ik törvéuyoikliv E torvéuyi méltán törlöm, szakalkotónak mondhatjuk, mert a tuUjtíonjog
—- Egységes és filggetlun társadalmi élei! ji"«\'«\'l*\'b<H> urtást .«;e.t«u teij.* «ig«Tat «•
d , . . , • . köveiKBZetei&é&gel minden irányban ervuivr*
Ez legyen tehát a jövő jelszava. . jullHlja az uilarni érdekek s^mponljM, » mely
Igen. független és ,egységes legyen tár- ax ,;r.i(i|íi.zdas«gi poiiiika^terén elHOr. ndü. sadalmi életünk. Alkotmányunk újjászületése És a tűrvenv Üusi év óta valóban elo>urvíny-
meddő dolog, — — • j eltűnik a különbség az om berek
MárlrlátfütTazöíTjelenségek telbukka- j annál egységesebbé lesz maga a nását. melyek egyszersmind az altruizmus nemes eszméinek terjedését bizonyitjáK* Lélekemelő példáját tapasztaljuk az utóbbi időben az emberszeretet nemes munkájának azon sok jótékonysági műveletben, mely a főváros különböző társadalmi köreinek az
könnyebbé és siker sebbe vall u^ynu, • de ma*. Miij a nep texebe jutott erddierttletok suktetó i varmegy.i vagyonf\'-iQgyMet i\'diiiSagá inútt a szőrűn citelemben t. végpusztuhis telő jutot-lítkv Mert n aep a me tifaidisavi nvtvftfíTé »t-kiiitnaa terUloieit«t jór-.szi kiirtotta, aa erdőiek mogíiúgyott terUletet pitiig a ta t.ihasíiiaias., uun a legeli eléatoi eppeu ueiu kímélte. így meg annak i» útját Sitegif, hony a btvagoti lak íii\'iysn a .sarjakból va|iy a eliullott. magmkb .1 u| erdíí növekedjek, uiert ai a iege<t«te« miatt eitesctn • Ikoparoeodoit.
ilyen viaionyok melleit U tb79-ig kelletett
«nM> virtii-
óta parlamentünk minden intézkedését a tör- °ye vált, melynek ji» taUM a* wdOijna. aiu^i
term k, a gyéinftniok, a hftjoa nSi arcok e* a renűezu urak kiegiooiitott lUrge alákjaiiól. ■
A lársasiig kdtpontia o/,veitj Tataync volt, joii nem cíák sz&pséxéuek köszönhetett, de rend-\' kivúii «ze\'leaien«égén<>k én Ijíí os teli p\'isenek ia. aioi leg\'obb embernek imponál.
N gyon atép volt. Valtaaggal ünnepeltek ö\', mindenki kcrente társasigut A nőket elbájolta,\' a férfiak első látásra beleszerettek, mert minden, megvolt benne, mi j. nbt bajon-a leszi.
Mnidrnki szívesen taranlgoit vele; még a kü-; lönc • gúgó* bíró Andorfy Tiha nér császári és királyi k .martat I* megbűvölte.
Kz at ember, ki aobaaem szokott reggelig se hobem matatni, még rettgel negy arakor is egyre jtrta a szép éi Özvegy Tataynéval a regged ctArdi-i, » egyre bangaotr i terem az ö cseng 0 bantjáf 1;
■ — Bogy volt f hogy voltt
£lb6v6ive » szép asszonytól, nem látott máat mint a piros, duzodt kéjt lebeló ajkat, a ragyogó tekeieszeiaeket, a tormás szoborszerű karokat keblet. Szivéig érezte lefutni erein az ingerió kéje« áramot * örült szetvedélyevel ngy megki-váiita ezt az asszonyi, • - kit eldobott magától leány koriban, — hogy örökre magáévá -zereile volna tenni. S elborult előtte a világ, midőn érezte, hogyan aíiniil hozzá, engedi él magát ön-tudatlanul is skenvedelyes öleléseinek. Lelkét szerette volna kístivnl énnek az aás/onynak s magához wnriiyg, ciábitó aj-ét agyoncsókolni. :. Féi\'>rülten hajolt rá\'ts bonzu tUz.es rartko: nyomott liőleliér fedetten váltára.
At.asuiiay kiszabadította magát karjai közül és haragtól fuldokolva lordelte. ,, \'
— Megbol^ndulr?! t int vadulták. Mert józan esssiei tu íbuliam vol<>>,
K»Steni való szép volt igv kipirult a^ftval, i bogy azok nemes <k ai ön, de aa én ro»s«akanmn
ülésre emelt lenyezójevel. IR> a«"kat koholtak. S Kik irigyelt boldog-
A kamaras könyörögve, rekudtos hangtn! »ago;nat csuny i ragslmaiasaikkal mondta :
— Bocsásson meg, bolond * »agyok, örült eszeveszett, Hocsii son meg!
Ks szava elakadt. Kn.os remegés bullám ott végig testen s arcai be1 akarta keiével.
SisPencsfre senkisnui volt a terembeu, Tán-
semmivt
let ék, s arra biriak, hogy ast a köteléket, mely önhöz tűzött, szétszaggassam. Most tudóin c-ak, hogy mit tettem ; meu én out aserateai. imádóin s usak^egy szót, egy j4let kérek, akai-s at enysia lenni örbkre, elviluxthttallanul ?
Hamegö keuet kerest« kesét, aimngatii,
cosok, tanc sii\'"k mind a hufleibe vonultak lehQ\'eni j oiróitattí, majd megszorított^ orult a«vedéty-| mag«»ut. A lányok aj/nosan, kimerülten várták i \'yel, hogy at asszony esakn»m tel.lkoitött. indulási. Ue ö nem felelt neki. Arcai éieok pír bort-
A step asszony összeszedte magái és hidegen tolta el és szemeiből u boldogság ragyogó sudara szóU oda a bárónak: \'"rt elö.
— Itt nem maradhatnnk vetessen a többi- j Nem szólt egy szót sem, hanem méi/en I* d^bez I 1 hajtotta lejét, hoty elrejti* benső m<giiidnltsá-
E s/ávakat egv azeditö pilianlassal kiserle, gánsk jelét, ami n bárónak minden vérét arcába kergeté, tj Ilona kérem ttójon, könyór^ök, aktr a alázatosan, csiknem meghunyászkodva nyifjtoitajut enyém lenni? EakOtt-lm, h«|y boldogítani a karját és vitte be. togoml \' t
A terem egyik sarkában levő lngat<xerüen \' Ks««sen ellulladt a heves beszédb«a, tejál alakított Jumbsátorba vonullak. , | tenyerébe hajtotta, hogy csillapítsa a vér tutuU
| Tatayné végig dűlt a -ereveteu ; bársonyosi M iQittetéeél.
I pilláit léiig lábuuyta, Össiewot.totta Kjk.it és el- m távozáskor (eladta rá • könnyű tatt-
»loi„gMv\'í * ^«^
Iszemei csillogtak« hunyja reszketett " S ~ M» Wlbsn jőjjött el, .uegadom t
— Hallgasson toeg lloní, kérem, könyörgök... i vaiastl.
étáek... hallgasson meg nyugodtabban, mielőtt Az, sranykuloos lehurgasrott tővel ment e itéliie. — monda a báró ur, de ö maga oly; vhsz* a terembe í leült * tarokba agy ki* ata-jkevéssé vött nyúigolí, hogy a benső megindultság-\'talbo/, odaparsncsolla a cigányt éa huzattá a tol oaknein elfojtott, ingadozó hangjában szíve\'nótáját, toiyton egyhazamban. De hirtel n meg* Robogását lehetett ha Uni. — Örült voltam, mikor I k%pta a kis Vedressy karját t -vonszolta egész tt I azokra\'a hazug állításokra hnllgattam, melyekkel\'1 étteremig.
7
Nagy-Kanim, csUlörtök
élol minden viszonyában érittlntlfl, ugy, hogy mit már bátran el lobot mondani, hogy nt er deszet terén megkívántató rend tekintetében kulijuk bármely nyugati országgal u versenyt. 1)h azóta íh erdészetünk jövíijtH biztosító mai törvények i* élelbeléplek. tH!)H-lmn logadia el a törvényhozás a községi éa inimoly más erdők é» kopár területek állami keselé-érői, továbbá u közbirtokosságok é» a volt úrbéresek oazluljim. tulajdunában lévő, közösen használt orüök éa kapar leiületek g»zdnssgi ügyvitelének szabályozásáról szóló törvényt, mely a kiaebb kiterjedésű, kőlöU furgulmu erdőbirlokoknnk konc-kari m állaim rrdőtíg<t«kre bízza,, a nélkül hogy bármiben korüioavá a tulajdonjog épaá-,(tót, a melyet « törvények éa egyeb jogszabályok oiifositanak. A kopár én vizmoaáaaa terüla> Iftk h-erdősit éidekéoen pedig biitatö rendel-kezeseket t"glal magában ez a lörvttuy,
Ma már tu ország összes erdeinek HO százu-lúkn ^znitwKPrll.üH" n-egállspiloit gazgssági terv szerint keiioHotik (5,<i mini ilyen, helyes gazda* sági elvekre kiterjedő állandó gondo< felügyelet aluli áll.
A« üzemtervek megáiltpiiásáaál a főszom-pontok; a< erdők tcniartá-a éa jikarba bozáss, n rendszeres áa turlós bnazoiívótol éa igv az okszerű jüvi delmeiés. R*ek szerint állHpVtuttak üpg azok a tanarnek, tnsiyrk tenyésztotui log-»sk;louáliha a» flinn módja, a »uq<mni Időr-
Zala 7, szám (S. lap.)
Ue aiért erdőgazdaságunkról nem lehet ki« osfqylöleg szólni.
Vannak Aa ped g nsgykiterjedésben olyan erdőink, melyek Közép-Európa bármelyik államának haaonió termékeivel-kiállják a veraenyt, áflt azokat fölül la multak, |2 mellett az elpusz-.titott éa meyrongáll erdők \' regenerációjának munkája ia szakadatlanul jlnlyik, az okinlan erdópiiaztiláN pedig It-heletlsnné van téve. Bzá-tadoa körllliokintő éa szorgalmas munka kell hozzá, mig a sok erdővel borított begy-völgyei njra beerdöailjllk; d>t bízni lehat e alkorb.oivWl" kor ebben n munkában már uóní hagyják magára a> államot, de községek, ogyhrizftk, könbirtokoa-aág éa raagániiilajdohosok l« \'u kopár terüle-lek beordösitése érdekében sikerrel munkál-kodnak,
libben az irányban az állam messzemeső levékenységet fejt ki a t-lüljár jd .példával. Az egész ország tudja, milyen «zerelsttel \'é» érdek íődéssel viazi a lóldiiiivoiettlgjl miniszter tárcája-nak ez ügyeit. Még öt évvel alfibb a osemeie-kerickl)on uaay hiány volt. Már a- I.H98. é.v végével n magAnerdűlul •jdanoaoknuk 2210 cv-mi\'tekertjük volt; az állami cseiMotokerlek pedig 15870 hektárra emelk-dlsk, me yeknek ös«zes termelését* Ingyen oarja ki nz Aliim az erdősítés oé jiili\'n, sőt a szegény községeknek éa mugiuinsoknak még ingyen ia Hzftlllilaljii a tsji— metéltei, (\'mik tavaly ia 81) 41 hektárral eüspori-
tOttAk 0ZSÍE5R Alt WlöailónéV gynfállálá ér4I#tnr boa ni évenklnt kioa«tott. ungélyvkut 200 (100 koronára emelte tavaly a földmiveléi\'Ogyi kor-muny, ar. évenkinl kiadni i -zoknit lü jutalmat !H>ru eine\'io löl, Cink a miuap publikálták a lapok hogy e julaliimá*, a magánteveaenyaéfet
n léluiitna úa erdöápolt* módjai, iu Ailnndó gnÁTuaa\'gi beo»zlái é» unnék keretében a liaaz-nálat án a/ Krdö«itéii ideje n terület rendje sho rint.
Igen á\'ldaaoa volt az 1HS4 i XVI-ik törvéfly-cikk .mely az államot kö.ale.le hoy H^ludolt^,, ^^^ trtle, erdmért belolyí, oaazeget erdőváaar a«a áa a o- , áa\' elpnaztitnlt lerUletekböl
pár terű ele heerdöa, éaére baai.aija. bzzel a é,J|nt Htlluc \'l00 ezer k!.la,ziráliz hold erdő-tilrvénnyel érdet alitp ataluilWoit °(i>lik I.h ávmne. A« eidőailöa köritir irkcó
vésul a uaazódvidcki erdők rendextaéra , . . . . .. . _ . ..__
ni .. . .,, \' . .. ." , évről érre ter edelmeaebb esz iiry egue köze-
i*óv örvénnyel az olti\'n nepet kiragnd tik -a , ,. ____■ , °... , . l
isv i í.n l„i ^ jl-. . .uii . ■ edttnk abhoz. hogy u menny kív t hz erdn* gazdaaágr elzhlleabqi éa ezeket az erdőket meg- ■ - \' 1 \'
m«nie<tQk. Mig e/ek az erdők magánk zeléBben init sem jövedelmeztek, tavaly kótazázezer k»ro- -~ ua liezia hiiHion jutott a lulajdonúaoknak. A kis emberek védelmét atolgalja az erdő munka-.sjij, törvénye, moly pl <wak tavaly \'ouadolt el a képviselőház ca bizonnyal kedveiő lea* arra,, \'hogy á aokleié mutatkozó erdei munkáabiányoni
. .....r-r- ■ —----r.1. -\'\'{\'-^V1 1
Van hazánkban b,619.284 hold tölgy/ 6,453.878 bükk éa mis lombfii és 2,985.620; káiaaztrAHa hold lanyO. |
Az arány nem valami kedvező. Mert abból j van ii legtöbb, a bükkből, a mi aránylag a leg>
ciebéiyebb ériekü. Ezért ujabb időben egyik Viktória angol királynő folyó hó legfőbb gazdasági szempont az, hnvy a feluntft; _„ , . „ , ,r i n , soknál a kevés értékkel birft bUkküsök terüli- 22"ón este 6 óra 45 perckor- Osborne-téböl as alkiilnuw reszek-a tölgy és feivyö reazere lian uiuglm.lt.. Viktói\'ij. Alexandria, Nagy-
megboditta<sanak. Britannia királynőjo és India caáazár-
kipnszliiáscthan azazadokon át legn\'gyobtiré-zt az avatailaitság, a tudathúisftg okozott, a<t a tudomány segitaégével egy lervazerü állami ak-eió rskotistrutilja. -v —r-v-
HIHEK.
Az angol királynő halála. |
— Igyunk a szép Tntayné egéxiségere. Hatalmas „élien" rézge ti mog n teremben,a
levegői a a poharak vigan csendültek ösnze. . Kívül az utnau már hajnali leny derengett A szél bóvi\\l verdeste az ablakokat. A kamarás még mindig csengette a taktust a pezsgős po-hárral, a hogy húzták nótáját a cigányok.
VegTe teljesen egyedül maradt a kid Vedrea-syvel, ki egyre mondogatta :
— Barátom l iudenki elment már, gyere haza I Felttlolt méi egy pohárka pezsgőt, nagyne-
kezen reTkesiülödSti.
Másuap délben c-unya kaizenjammerral ébredt fel. Feja zugolt, tagjai fáradtak éa nehézkesek voltak.
Oe kepzeleléheu isméi feltűnt elölte annak a szép anazonynak lenge formás lermete, kinek ragyugö fekeieszemei oly égetően hatottak. Szive még most is hangosan dobogott.... Ez a szép ass/ony most várja Öt. -
Bepyenge te az inesát, hogy a reggelit hozza bé a a postái, ha érkezett. Midőn a reggelit behozták, leül, megcsinálta taaját, leikente a kaviárt a vajaa zsemlyére, művészileg törte lel a tojást a | tekintete a tálfiitan levő I velak közt egy ieme-rös írásra txpadt; hevvel nyúlt a levél ulfn e gyorsan felbontva j olvasta: Kedves liam I Megtudván leveledből bogy B-ben vagy, igen örvendek, bogy mégis rászaatad magad egypár kedélyes est iierzéfére, *
Azonban iimerve a fiatalos síiv gyors, gyakran megondolatlan elhzlározáiát, figyel-I mezlellek, légy ovaio . lamerve Clarisi iránti [ > azerelmeite\', remélem, Itogy az eatélyek nem
I fogják ve ed feledtetni szerelő arádat.
Egyben pediit kérlek, ha mint hiszem ia, hogy meg Ionod örvendeztetni látogatásoddal f uj ev napján, helyettem Is (\'jezd ki jó—Hta» nataimai, mert mink tudod: én nem mozdulhatok a bázből álko\'oit köizvenyem miatt.
Clarisséktöl ertesi\'sd
szerető atyádat.
Báró Andorly mosolygott s a levelei szépen összehajtogatva, tárczajába rejletté; csengetett.
— Hozz (el egy fehér azéglttt rendelj meg egy csokrot — a tegnapinál szebbet 1 s a bér. kocsi egy óra múlva álljon elő. _
Atul&n kabátját telvéve, ladőlt-a puha szőnyeggel takart ottománra, előveti egy havannát a a lelszálló kékea.-füstön koreazittl nézegette nagyúri kényeiemmel- berendezett .lakását.
De hi\'ríelén felugróit-;,— valami nem tétszha- j tett neki — mert rosszkedvvel vette kalapját ós aietve szaladt le a lépesőa: Ajkéit harapdálva, baszusan dörmögte:
— Csúnyán be leheltem csipvs tegnapi Beugrott az egyik kuoiiba—i—oda— hiütotia
„Japp\'-nak.
Keleti pályaudvari —
Rattay Antal
1901. január hó 24-én
nője 1819. májur 24-én született éa 1837 juniaa hó 20-án lépett a trónra.\'
— Viktória királynőt kilenc gyermeke köztll hat élte tul. Ezenkívül 31 éld unokája és harminchót dédunokája siratja. Utódja a trónon Alierí^ Edvard a rendkívül népszerű ivaUsi herceg lesz, aki 1841-ben november 9-én született Az uj angol \'király ismeri Magyarországot, többször fordult meg nálunk és igy személyes érintkezésből ismeri és becsüli nemzetünket.
— Eljegyaé*. Or. OUop Mór előnyösen ia* inert fiatal ügyvéd, városi képviaelő N.-Kaaiisáo jegyet váltod Grűnwald Margit kisasszonynyal, öcv. Orünwsld Iguácnó leányával Várpaloián.
— Az Izr. Jötékany nCegylet kOréhAl. A nagykanizsai Izr. jótékony Nőegylet választmánya f. hó 22-én délután Vidot Samuné elnök - urnő eluökléso alatt választmányi ülést tartott, mely alkalotnmal örvendetes ta-doiuiU ul vették, hogy a szokás vigalom elmaradása folytán eszközölt gyűjtés eddig 1440 koronát eredményezett. A gyújtón n/.nnbrin inég-OTKw loaárvai—A— választmány olhut&rozta, hogy a gyűjtött összegből ezer koronái oszt ki szegényei közt; a maradvány pedig ai egylet egyéb hevételeivel az év folya* mában kellő segélyezésekre lesz fordítva.
- — Nfll ariirbar. A nfti zenekaroknak ze» n«4-azeinpoiitb»t- -ném- i^en vagyuak barh\'at, mert n legtöbb női zenekar nem zenst produkciókat, hanem mást m\'alai. A Stabi Irén vezetése alatt állö női zenekar, mely jelenleg víiroaunk-ban működik, mint meggyöZixliDok, zenei azem* pontból is kiállja a kritiká\'. Az egesz zenekaron megiát\'zik, hogy Szabó Íren, kiró! nur né-,\' bány év elölt alkalmunk volt dicséröleg nyilatkozni, egés/ ambíciójával, kiváló zenei tudásával arra törekedett, hogy egy olyan zenekart állítson össze, ni elvi) el bátran léphet a zenekedvelő közönség elé. Bátran mondhatjuk éxen nöi zenekar vilhozalos előadásait hangverse-nyeknek\', melyek megérdemlik, hogy azokat m^gBallgaasuk. Szabó Irén igazi zong ra-müvészaő Litunbiríj Kegina a társaaag eliiT Eégí üűsnŐJe igen ügyesen kezeli a vonót, de van ex\'en nöi |zenekarnak kfct fér\'i tagja is: SteszI testvérek, kik közül az egyik bravurrnl hegedül. A társulat töblii tagia is tanult zenész, ugy hogy mindenkor teljes ö"Sibziigban vwr as egéai zenekar.
— A Cft*fn6 r«léi)e Lapnnk megelőző azámában már rövidisn megemlékeztünk a nngy-
- kanizsai Casiuó lónvea es élyéről, mely folyó \' hó l9-d>\'i Fedik Sán és A\'onfcí Mihály a budapesti Nepazinbáz e két jeles tagja közreműködésével tartatott meg. ttddk Sári a tóvárosi müvésjtgatda egyik legifjabb, le*teh«ltege-«bb, legstkkesebb és ezeknél fogva egyik legkedvel-. lebh, ldgnápszerükb tagja, ki nem tart arra igényt, hogy már ez idő szerint a nagy művésznek köze\' soroljuk. Itteni -ajerepléseből ason meggyőződést wériletlQk, bogy a kisasszony szép jövő elölt áll. Üde iljusága, szép megjelenése ueoi mesterkélt,\' természetes kedvessége, szinte |fekezh<tlen elénk temperamentuma, nem nagy terjedelmű, de gondosan iskolázott, kellemes hangja már ma\' is elmaradhzlian tetszést ás sikert biztosítanak neki. Véleményünk az, bogy ha Fedák Sari vélotlenUI nem a dalművészettt kultiválna, hanem csak táncolni), akkor is megtudná hódítani a közönséget, mert Fedák Sár rínál kevesebb lánozosnőt. képzelni ta alig lehat De a láncinüi eszet bemutatására csak kis tér állt Fedák reodelkezcsérs ; koriatokat saabolt neki az emelvény kis terjedelme. De midöa a műsor minden tekintetben kttünő abaolvátása ntan a táncaosoök sorába lepett a fiatal művésznő, -akkor volt osak igazan elemében. Caak mos\' lát luk az igazi Fedák Sárit Szilaj, pajzán jókedvével, bámulaioa ügyességével annyira felvillanyozta az egész társasagot, hogy szinté fájlaljuk, hoíy nines meg minden egyes mulatsftg-n k egy Fedák Sárija, — meri ha .egy {«csks nem is ősinél tavasat*, de egy Fedák Sári min*
Nagv-Kanizn, csütörtök
Zala 7. szám (4- lap.)
deokor ktpea > társasaiba kedélyességet tinsi ! — Dlákkuft«NMj A nagjkaaiíaa\' | JFálhivalik a ■•»i.laJ6, bog) aai a 4a oiy TÍdáai hangulatot kelteni, mit a mi tár-j római kathoiikus főgimnáziux ifjúsága febr. káros kocsisnak laaadó htakasithetéet vtj.it « tatélsftalhaa tényleg nagy, igazán aagy mű- hó 6 áu a lOgimaáaiaM sa»fő egye-üiete javára reodArkepttáifyi hivatalnál adja át fk
vészeinek kell mondanunk — Koriét Mihály, a J\'olgan EgjM" nagytermél-en baagversenyt I — A pHsar ItltaUg—■ Wagyaft artu U ettály másik tzereplője elsóreadO komikas, rendes Kezdem este 8 órakor. A ssagversenyre! műtétet tágaett • napokbaa Rreokel, irfixiry ki htogulalcsinálásban ia málló partser* tolt tánc következik. A helyek árai: Páholy 16 orvostanár Egy 18 esateadőa nóoe* kiaatdpii Fodák Slnaak. De zsenialitásának bemutaiá- ] korona, ülőhely ai as 1—IV. aorbaa 3 korong egesz gyomrát, mert rakáséra <ia*aaat kápaMMt sárs ssiotáo csak kis tár nyílott. Rúpiákat ene-j a többiben 2 korona, a kar taton 1 és fél ko-leli és mennyire ezek engedték, a keresetlen, korona, állóhely 1 korona. Savét felülfizelése»
eredeti komikumot nagy hatással kifejezésre jut- kei a jótékony célra való tekintetből hálásan!nek, sót veszedelmes termesas-l daganatot tatta. Trélás táncai Fedákksl azl - bizonyították, Ifogadnak és biritpiUg nyugtáinak. Jegyek előre len éppen a gyomor ta^ea elumv uatával »i..k,it hagy nemcsak a komikumnak, hanem a tánc- válthatók Horváth György igazgató urnái ásj aak ■ nagy mestere. Ugy Fedák, mint Kovács este a pénztáraál. Műsor: 1, a Megayiló, Mozart Szöktetés a Serályból" czimü dalműből. | Előadta a iljatág zenekara. 2. Tavasai dal j
rengeteg sok tapsot kaptak; a uuudenkit megigéző, báj teli kedves művésznőt azonkívül igen
jraj>a, Nyilvánvaló esek után, hogy a gyotacr tttem okvetlenül szükséges szerve aa emberi iaa«-
jvédekesai at újabb set>é-ttudoraá«y Aa sahe-| emésztő képessegét a gyomor hiánya aett akt-\' dályozza, a különbség oaak o«ak aasyt: a gy<>-i morttltt embernek kevesebbet, de etriMkea
szép Tírágadományokkal is tisztelték meg. dákot Ollop Ernő, Kovácsot pedig fiőhm
é- MarachnertóL Előadja af> ifjostg énekkara; 3, azabsd ennie. As orvosi tudomány mái feli «ása
Emil] Komoly szavalat Tartja Vargha Jeaő 8. o. t szerint- a gyomor szerepa nem egyéb as *»t*« ii^ak kisérték zongorán, a tőlük megszokott pre-|4. Népdalok. Előadja az ifjúság zenekara. & Ká-laztrvezstben, atisl sz ételtk fő véteére • atoi^aie cizitsssal. A mulatság pompás hangulatban reg-.ferB. Puszták ha. op. 132. Hegedűn előadja j rugalmas tartályé.
gek 6 óláig tartott. — At első négyest 64 párjGtirtler István 7. o. t, zongorán kíséri Tóth! — Iái sksr sgyitss takéeie*leaat -táncolta István 6. o. i. 6. Víg szavalat. Tartja Plandsr Bizonyára vaa olvaáSok kötőit töfeb 8ata> eteket,
_ Daaáalali itratak népeaedáae : Boldizsár 8. o. t. 7, Magyar ntpdalok Előadjál ki annak üdejea tanul ványait tétkenhagyta stgy Pécs as alólsó 10év alatt is megtartotta a sz iljuaág énekkara. 8. Dalra fel.Indaló. A tt-|s 8 éves lerhca katonai szolgalatnak ata vszáristet a dDaiatuli városok soraban, sől | kíséretével előadja az ifjúság énekkara.
szokst, lakosságának sUmarányát téve lek jijtetbe, A hsiigverseoi re a meghívók szét küldet lék, A
mssste maca mögött hagyta, Pécs 20,/.*ot Iá- kik m,ghivói létedésböl nem kaptak stfv&iked- . _ _ .
koswág emelkedésé mefleft legjelentékenyebb, sőt\'jenek szt bárody főgimnáziumi tánula utján előkészítő tanfolyam (UnbtzóUság eddei Dr-a jóval rohamosabb Szombathely eatlkedétej-\'tók\'fy Lajos vezet6 tsnár urnák tudomására[geatz János ny . m, kir. hontedaaredet as Majrr amennyiben polgári lakosságának száSqa 23.300, \'jutatni, lí legközelebb a ittedéaBőf ertdt mu- j Ádoil ny, es. 4e kir, őrnagy), métfbéü awa melyhez hozzávéve s katonaságot, Szombat- huizlást keszséggel pótolni togja. ifjak, kik míg sor alatt nem állottak, tuglaik.\'
hely fletzeá lakosaágs közel 24.600 lelket ár él, — wsr. Az isrselita jótékony ] sásukra áa elökeetaiuegükrs vad l*k«ai«*si-.
srni S Itanláhhi ni*i[tiiliiiiláitihiii liiiiiiijitii ■",|TI" \' Ingul.úbhij—rmirfilp iirlon" zzurjan\'kU rSiidsaeu magawsiíSU aa «afáve* itVt 46*/a emelkedést jeleni. Legszembetűnőbb szapo- nemesíik a papák és a mamaksak jutott ki ár" rulatol a dunántúli városok sorában bizonyára\'mulatságból, hanem a gyermeke nek is. Meg i«| Szombathely\' mulal föl. — Sopron lakossága | lelt a Casiiió díszterme 2800Ö-KS1 34000^ ahilkedélf. — Jó»ál lassúbb mm régra nem. A
es alkalommal ugy, gazdag bulfet caaá-
atlhe
Debrecanbes már *t«k ál a atkeresM möködik aa orsaágswsrtá kitSnő birnévaek örveodo Lk-kt-hlau Afbcrt-fela mitusttoiilsg engedátyezst\' katoeaá
I teái jogot. Felvílágosllást es peespékiixt lése-\' séggsl áSld Idchibtáu Albert igazgató l\'eársvi ! ben.
— AkMraalla I4«|ára* Folyó bó \'il-^u végre ffiMétiyhhlt si Idfl, a/ k»r<<m •eljea HMan ál tarló Mppint km ehfhé időié váltoiott ál A hőmérő, melv 10>áa 10 fokot ti)u»«!oU Otlul, ál-lkénO fokot ■utsfutt s fágfpoítloti MQl Már atagábsn Hm esea nndklvitlí tálluiás is i<«|lepie as ■tahereksi. 4* ei üssk s meglepetések ketdtls veit. K*i* 6 Ata tájban stni k«tdati as mő ét midőn már •• ts slaali 7 ét M\'óra k»*t »g«M ttVMtl tirtlsmnk itsiádi. Villámlott, n.«n
hamar megürüli, mi nem csoda, mert t- nagyék éa kicsinyek egyaránt részt kivárnak a jobbnál I jobb élvezeti cikkükből tíiögy azonban az ifjul ganeraciót ne csak a finom évelek ingereljék,! luaem a szorgalom és íeheteég- «ltal- elérhető I sikerek is, hangversenyt is tartottak! Miut el*» ja 8 éves Hécisi Janona Ilit h zongorához, I Neumann .l«z«a klsasttunynyai. A kis tiueek -j _ I bálor fel lépésével, igazán bámulatos ügyetaeye-\' \' vei méltán liágy, isl\'ünest kellelt; Nem liiába bjis/ke Fotlák Miksa tsnelanár e/en le iljabb és legzseniálisabb tanitványányára, a ki a el ó ssorsalom melleit még sok dicsőségei arathat. — NeuiHBtitt Jótst kisatstony er tlkaloib\'nal csak arra volt hivatva, bogy síőp ludtsávala gyrnge kezecskék producliijánsk erőt kőcsönaasau. A tajisvilnir lecsillanultával Blau Mergit kiassz-stony lépett a pódiumra és néhány szép gvnr dai kedves és lemperamantuniim ejó»lá« sátai gynaf^kzdle\'-e a üflennteert Sat sok: |tapsot kapoti. VtRÜl isiséi ÍVettMnHH Jiis>a , kiaaastony UH a tosgurshot és líaál „Magyar rsp*tódiá\'*jának niüyóiizi előadáaav\'al retidkltü nagy hs\'ásl ért el, int leltoa tapabtn es eijeu-ztebatr jutritf ílféj-Híare A haiigten«ny utas t
mhol t vall,
_ Itft: tölt
néhány pon\'in, tlsi\'árt, liogy sí Oaasea tombo-
látók nyerte*. — IIujj még telfesebb iegyrn
a taulsiaág iásr kóvetketstt. mely atonbsn a
léatiiemk vagj\' aajoálalára étli K óránál urai
vol> tovább lohtstható. - A egkáttishhi «ur
ftbrwit M v-ftn lm
— Onkem Jelesketrll hlUnA László
fétsó«míbiilylrtlViti tórjegyiO, kiről intgirtuk, htigy
,a tiágykaiiiuat kir. tigyészség aikkaattás iniait
kOróálsli, ónként jelentkett\'l a kir, tlgyáa«-*g
nél A vitagalóbiro es a vádtánáea az előzetes
letatlóiitttáil rendellt el s gyanutlioit tlen.
Kt t btinttty misdsn val.«ttnu<*t saartiíl róvi-
>de**a Iffáriyafásri kerül, ta. rt Jtltiaek s kftt>
_f l 1 aeg* k kírtra elkövetett ilkkat\'láso^at m«4val< aiévtmpiAnketdőilö
rnppmt tildét bírt*-1m,u
Nagy Ksníata fejlődése. Nagy*Kaiát»a lakóinak száma, beleértve a katonaságot is, 23.600. a legutóbb 10 év alatt tehát csak: 2900 lélekkel szaporodott, ami 14\',\',-otk felel meg. Csak a Mgyóbh varosok mutatnak lül azapnmdátt, mu-lalja Túlnavárntegye székhelye, Szegzárd, melynek 1800 hen 14325 lókósa volt, most pedig cssk 14269 A esőkkenés tehát 56 főnyi.
— fewoy Iréu — Maaret Katii két müváiznevet a nagykanizsai KtretktdS ifjak BnképzS egylete hozta ötaze. Pilíity Irén egy lábéi) már veudége volt - teu egylttnek, és hogy moat újból At hívta meg vendégül, legtányeseb-ben igazolja, hogy ftwHy íren a m. kir. opera nagy művésznője, mindazon vendéitmttvétinAk k&zt, a kikSt mar körünkben tittiel ünk a feg« nagyobb tetatést aratta. .Saaref Kiállt a jálen-kar efyik Hgnsgyohb hnvcdltmaíéffiéTiek Itrljá a ztnevliá|; várnánkban isrlsndó hsagvtrse-ayt tofr több itbes jtlttvt voll. HerkawUt Lajos a kereskedő ifjak nnk egylete elnökének
aikeráli ss ügyekét nzy pHntázirf, tiőgf tiaurrt
_ . . „ .___\' . , ^ . ,, lyermekak •tórskotlaláaára trélás lUiAli
a«m Urt oallló hiagvrrteoyt Nagy-Kantitán , ,„ „_____ . ... , ,
, . » melyet oly ügyesen rendeztekj hogy alin
htaem a keretkedö ifjak egylete aaiélyee fog - -
kötrtmáködai. At estély /iliréir hó i tn lesz a
Gftíinó disstetnébea . liiigf ez nlysn mflvést-
gittély Imm, mély s legfovotoifttib mQ«esti igií-
syekst la kifogj* elégíteni árról teljes gtnnV iát
nyújt a két hsngtatos név l\'««rny ** Hauret,
A helyárak\' a -kővetkezőt ülMlöíy st 1 aő sor
tini I,, II—Hl snrbtn 4 k, IV- V, sorban
íl k a Kfthihea S k, 40 f. ksttsll ülőhely H
kor —< Jlgytk elitre VáUhnfók Att át Uülim
arák litltiébea.
IRODALOM.
dörgött akár c*ak lavttsssl. Kivánotltn vártak | AliM hogf taár ao«i ml fog lAvtfkttai, At ég kfdt-
t||)«»lll«tlr a fk A»n .lőttel kit\' ksvitasi 83 évfi1" t áaltts f. hó If\'án kát táh távai fái dnalótt a Mtft-tatgtrdi erdőben Midőn a ía dulAtsIlMii toll, a kél tárta Itgyelmetlstte trrt Autrt, aki leír* is ugrót\', de épptífi shbs st irányba, ámtr^ s I s óall \'A Isrádöjt Ausrra áa egyik lábát lefjeMS ó*attzttta, a aááikát pedig ttáiiiirif, tita V«rillta«k kfMttkatiáben
óra múlva klai*nv*d«tl
Kgy >*t|\'ty eaaker >eeel#eég* ritli áa » aillacDk allliárdjti mosolyogtak UlFelyé hó wMn d*i«|0t\'t óákbeo egy asegány náak \'Dndoklö táeykae, iWrdm wnvt kimé-! uraiálaí kocáit, ki itt st Kmebe* Kiraíyoe
■fii fi jH Myttégtwu megtordu l
•vtfcbra fordult ti idtt ás ezen íjrskoH, hirtslaa t«nn főbb Qtlsl •átletás mád alrdtn httnak mtfhokta sjiy UtsbktndAhs kötve vagy toka hitégját I tlvsstielt.
•lí
4fKI karom flasaegtt pénzt
- A HIHTOKOS iS t.A7.DkTls/r kast< ti jogviszonyok s-ahályotaasról ss htinaftlMl évi XXVII. t. cO mag)arazala. A t*«ait0 «s legkiniejrtlöbb hoayv,- mely a htrtotoe gattk tisái kÖZÖVtí jogviatoorukai a <art«a) alat>|*e rés leteeen aegvt á«ttja Irta l^dátfyt B*<a Ara * kor. 40 Hl
A Wrv. nyt mimitmktaek iametai kall. aa polgárt kO elatatg. ds legiakábt teli tameto Sá ttoknak akiket a törvény rwd»ik»f*ats >l<4 aorbaa értateetk, mert att a* St»tO» tagfét bevágóhl) érdeke Is mtgkatetelk
A birtokos é* a**áatisat kiMőHl (o^viatuaynk satbál)Otaaárét a<6lá lárvéay a a^ttyer ratd birtokot, bét ló e« M^MtiMItt <Me*Hy tfy<*a> iránit jogairól éa kötalt-aéamriM l«t»»k»«llá, kO>e\'ke«étkáp«f miedwi magyar >aaUMf<i>t«a, bírtö ás gatdaOtatask batti«gá traat tárt aa küteletaege, tMgy aa 1*10 éti XXVit i s rindtlkattfiT**tl utaaia\'ftkadjs*
A törvény tsatasavu tatatk ii*«ai kneá\'t arunban gytkrsa még st att áikslataatti átvn»n aaakenibérnek W ttehát atlgatodma t áltaiámit\'. iamer»irwk awik a aehvtaatek. iaeiy*akm deit aj törvény életit- Irptvlea* jai Ka oklxtl stolgalatat > ellünk teaat agy a (ugáeá to«oe»ag nek, mint a tortént által elad a-ttbau átd«<>e*t iartokos, Mrtn ea gatdstiasti iMtttlyeak «a»«»r, ^tm\'dőn kot ráadtuk tt*u iiwtéayotitkat l.j.lanyi tlvla i»meri i««i no Mgytrláku »a resamtea maáyarátataita) ellá<vt.
Kt atdrvtiiymágvarásat «ikmi|MiiiitlntiMk. nak at Wsea )«ifMebt tnkaak. tM*tv«á a hu tokoa es gaadatisat vgymáshot ta ó ttaavayahea elutiirdutó tilsa aaetak aldúeltataál tráaysduk lehelnek Nem egyatertl kltttea iiiaai a miattitn tndekaknak. baaam aalyMiat.4 4* ála|Ka ttivia* lata a törvény vatMí irttlMtaek KiidtoM-ayok a tát meg atát fála altku aiábaa, aatyurs 6 tartáeyhosó mmn, m guadoli de aasiftk t ■aindaanápi érimhea a ttftaiHMóbk tmHlMt lépatk eÜHértie a ataiyekrl • táirtáayi1 ál^s\'\' matat aaU ,
Világw syettaa, tMM\'a taagytetsga*\' ás mindsaki altat megárthaf lomabaa tataija ae| a kAoyvNa miadam taagttvá aa <>twá. aati i Mírvöiiy gyakorlási aikai>»asá«aoti tudat k«|i ISsttiikívítl iiHívti ás a^yaMstá tsaaak betaa átok a törvények ta lugMtabátyák is, wetysé a faila\'issti fonistusyotkaf what tonálkouaiMin taentk.
tgy a bírói hatáskár* áa illetekeaitgre vonat-Iti4 lórtánysk ás taahélynk W ttwtaa iámét-tatást ayanwk.
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 7. ss*m (ff. Up.)
1901 január hó 24-án
Nagyban fcmeli a magyaráiat gyakorlati hasinálb*t óságát aa a körülmény, hogy i minden .j.yes szakaasboa irt terjedelmes magyarázat után egybegyűjtve találhatók a gazdatiszti jog* viszonyokra vonatkozó mindazok a leisőbírótági iiatározatok, meyek nem avultak el a igy a szűkszavú (örvényt mindegy kiegészítik. *
A felhalmozott nagybecsű anyagban a gyors eligazodást kimerítő betűrendes tárgymutató könnyíti meg, melynek segélyével mindaz meghálható, melyre nézve a könyv útmutatással szolgál.
IRODALMI ESEMÉNY. A magyar litera-inra hívei- ez idő szerint alig beszélnek máiról mint arról a hatalmas vállalatról, amely a Légrády testvérek kiadásában most indáit meg A 200 füzetre, vagyis tiz kötetre rugó irodalmi! mű, amelyuek eteő füzetet már széd küldik, | Brehm Áltréd „íbirleben" cím ü korszakos nagy ! füvének magyar kiadása. Ezt a művét, amely j Aemetorazágon kívül ir óriási feltűnést keltett, .t magyar kiadócég nem egyszeri) fordításban adja a Közönségnek. A msgyar átültetés esz-,ö*!ői a tudomány mai színvonalához s a hazai{ viszonyokhoz alkalmazzák, ami azt jelenti, bogy t most megindult magyar kiadás a Brehm-íela í müfeszes eddig megjelent kiadóknál értékesebb \' ~tgrt mert ai éwek tolyama alatt ax fedett\' munka némely része elavult, az ujabb meg* figyelésekkel s a hazai adatok felhasználásával! beviteti aagyar. Htebnr -4essH-
ainelyhes hasonló égy művein nemzet nyelvén I sem jeent meg. Ez a vállalat mind arányiul a, j-mind eszközeire nézve a legnagyobb . termeszei- j tudományi mQ, amely magyar—kiadásban nap-1 világot l&\'oü. nemcsak az, hogy
tiz v^kos kötetből íug állani, de az is, hogy a rendkívül br&t* szöveget lÍBflft müvéazi tép J magvarazzs, bogy 80 fekete nyomatú müisp és m(Xazines nyomata műmelléklet járni hozzá.—Aa. mucidé: *Az átlátok világa/ Szerkesztője Műhely Lajo«, a magy/r tudományos akadémia | e« lobb AÜifoidi tudományos társulat levelező tagja. Munkatársai CüeMeLlalián,\\CaíkL_Jöriiőt í Kohol Rezső es dr. Rátz István, akik a szakirodalom legkiválóbb művelői Hogy „Az allatok! viiaga„ mennyire fölkeltette maga iránt a figyelme * hogy a/t mily értékesnek tartják, az is bizonyítja, hogy Wlaa-ica- Gyula es Darányi j Ignác miniszterek a müvet körrendeletben aján* » lottók. A most megjeíeul első füzetben a maj-j mokról van szó. A majom világ rendkívüli\' érdekes leirösa kezdődik meg benne, oly élén- j ken es oly színesen bogy a laikusnak m gyönyőrö*
azoígát. tíizet. M
;<z egész munkának és mindenkit meggyőzhet. arró, hógv nemcsuk taimísögos, de érdekes mti les/, mert hat «A/ alla\'ox világa* a legjobb i>elda arra, hogy a tudományt mint lehet nép-\'ázérff«íféhi. A fiMgyw Bretrm kethel^ kiadásban-fog ez olvasó közönség el* kerulni; u. m. bekötött és füzetes kmdasbari. A bekötött kiadási • isö kiitete 1901. jar ua»- Ixj \'otyamán togme*|0"j Ir-niii, Ezután mindén tovaibi félév egy-egy j uj*bh kötet log a könyvpiacra hozni, m így Őt év lefolyása alatta 10 kötetből álló mű teljesen belesz fsje^eve. Minden köet\' 18 korosaim fog kerülni, a/. ege«* J0 kötet ara tehát díszes féibörkóléshtm L80 korona. Az e^esz mü j 200 fflzetbfl\' fog állam, melynek ara 80 fllfer| esz: a díszes bekötési tabU 3 koronáé.t lesz kaptlstó. A bekötis Háta finom chagringbőrből j seeiűl. gazdag ar*nyozassu:, >* bekÖ»és táblaja tartó* vás/onyból *aió. Na/y -ulyt vetnek as!
srép^gre es tartósságra. Az első füzetek j már ez év okóber havában keriilnen a könyv-piacra es azon-ul havonta -4 füzet fog mvgje-i f»nnít átlag ^gy-egy hel* időközben. A füzetes; kiadá* semmi es«*tre sem fog több mint 200 füzeire terjedni Mutatványftiz»tet és tájékoztatót! a kiadóhivatal ingyené* és bérmmtéeen küld.
Hudec József földmives István. It»<es Lásaló ffttidnrive* József. Hndec Lajos naptsámoft Katalioa. Schwitzer István molnár K roíy. Nagy Maria Emília cseléd Karolina. Sípos Fereci ács Maria. Mészáros János napszámos Jóssef.
H&iáoziaok:
Kréfli Anna löhónapoi vörös. Tóth Sándor 1 hónapos ránggörcs. Szili Katalin HÍ éves hastartya ob. Miilei Katalin 2 hónapos bélburut. Sommer Károly 2 hónapos bélhurut. Czifíray Ödön 10 hónapos bé&urut, \\ Krisztián József földmives 72 éves aggkori
végkimerülés. Jauovzsky Sándor 4 hónapos bethurut. Iloch Ignác mészáros 83 eves tüdőlob. Özv. Horváth Vendel né szül. Faice Anna
napszámos 74 éves aggkon végkimerüiéa. Ctigány tíáborné szül. Latidi Roxelia 42 éves
tüdögümőkórf öivi Horváth Jánosné szül. Soidár Terésia 66
éves aggkori végkitneriil<>s. Hűek Sándor 20 hónapom tQdöhurut. Horváth Józseiné szül. Fülöp Anna 23 éves ~~ ittdőburut.
Házasságot kötöttek
Khs Lász!ó földmives MatésaKatalinnal. ^ -Hóth Jakab könyvelő PolUk Herminával. Benedek József iöidmites Bunczom Annával. | umodics Féréoc töldmiveM Horváth Borbálával.
Peti József íúldmüvee (íerócs Katalinnal Godína János föidmÜvevfiudlin Katalinnal.-Fülöp (vyörgy iíj. löldmüves Szokol Borbálá-
—m.-
liein Domonkos pincér Ti l inger A mai tavai.
Hirdetések:
76081900. tkőnyV fi. I
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. tör/énytsék tkkvi tálya részéről közhírré tétetik, hogy Verkoteca Ferencz nHánizsai lakóg végrehajtatóoak Varga Makár László kiskanizsai lakóé végr*haiM szenvedő kiskanizsai lakói «§en 100 korona töke, ennek 1897 évi május hó í! napjától járó 7*/« kamatai 23 korona 40 fillér per 16 K. 60 1111. jelenlegi és a még felmerülendő költae-gek iránti Agyeben a fentneve«ett kir. tftrveav-szék területhez tartozó • aagykanisaai stijkvban 3022—b. hrsz. a. felvett caerfttt uA lőnek Varga Makár László nevén ádó, s 776 koronára becsült fele réste
1901. évi íebr. ká 91 napjának 4 • 10 érakar
ezen tkkvi hatóság hív. helyiségébea Dr. BeeftU zik Ferencz telpereai ügyved vagy h*lye<tt»« I közbejöttével megtartandó nyilvános árteretea eladatni !(%» ■
Kikiáltási ar a fentebb kitelt bec«ér. Árverezni kivaoók tartoznak a b»e*ár 10* t«át készpénzben vagy óvadtkképea papírban a küldött kezehes letenni.
Keit ^.-Kamuán, a kir. tv«aék miat telekkönyvi hatóságnál* 1900 évi november bö SO napján.
UUZONY
kir t«zetn athtm
|En Csillag Anni
T&Slti nie»€trea4.
.Vonatok érkezése
Budapest
Bér» (Hlen)
I.*RgfrMf|( 1\'rMgrrhof
(naklorajs ItMrrn )
. 3 ra j 52 psrcaknr 1 wggal | lifn^ly vo
u ^ 57 n 1 d. Zjors
-X. [4rt ■ „ ■ I d a.
8 „ \'05 RBsnély
tz n 07 > éijat *yo« ]J
3 n 1 42 ! reggat. nitmély
1 . j 85 w tl.-n, RMinéty
4 B j 08 , „ dn.
|ft. | nitt nsaaiély
«, \'08 • » ; rtggfl vtfywi
u * | SS „ ^irgsl ***** !»\'
12 „1(19 4. n. ( •asaiély tt
4 „ B3 n | (i: u
11 m « m 1 *j|a\' j *»»nifly t
g * ! „ iW,} "Ijw • h
II * 1 n \'* Ú.9. 1 gyón
1 , ÍÜS „ á. \'», | gyors »*
tl ijjal mi>«4ly
Vonatok indnlaaa.
Biiil«pmt
Rrei ( ni.nl
Anyakönyvi hirek
Jana&r hó 12—t8*ig.
Születések
Oabrnvtofaek Antal vasúti mozdonyvezető Lajos.
1 ISINNII-IUU \' PrAxerkof
(\'aaklsraya BaanM ) +U+m)m)
| 5 6ra 14? parcakor ratzal gy*»r»
í) vagyaa
Z • \' (Kl 1 \' il a. il. u Ntané
IS i | f> M iéj|«l asaaié f
i e r»g|al rfkamtly
2 <1. a gyára
11 ; it» <1. ii. sa«a4l/
_ 46 „ éjjal aaaaiél
5 - A. n. vagyaa
4 ; 42 „ r*fi«l aaaaiét
18 ! t". n dél (Ma irow
1 i » d. ff. asaaié 1
18 _ 17 .(f suta gyw*
6 N —. i, d. a. vagyar
4 &7 raggal aaanéty
» 5Ü „ d. a. asaaiély
4 SA H d. a, ■aaáéi y.
Efiy tegoly ára t frt. 2 frt 3 frt ft frt
SíéijetkStdéa aapaakfat ai leetti tüittaa kaáaiatn eaetNi vafy sesta-tttáavéttfl a vitái wtadss tras Afca a oyárMt a aeva a sw|ffaiMt#fc titéisetM^
I CSILLAG ANNA
BECS I. SElÚRGASSE 5

Hirdetések
felvétetnek *
FISCHEL FÜLÖP
künyVkereskedésébin
Nagy-Kanizsa*
* : x X-X-X-X__
- í j Értesítés.
8
< li
Ji
ii ffl
# M
Mj_
W x *-
-x x X jN
T a
,.,.„.... J± Ix
■M M MtHl jllMfti ki- | Ifi IIMialM klMliaf jg*| I
■ (íivi!e\'<}í>n tto^átol ki. "II I 1 KrfUcobó
_ _ ! • H J
x x x x_y
mindennemű könyvkötő-munkát
/JXXXXXXXXÍXXXXXXXA)
■ii i iim^i in i i >0 Aranyért
F^V \' v pl X Hemerhödia jj
Ma.KMWyiühíárJötlio -EjmEZIH g
^ I » c*omókat,\'ejyenti ato* Htnn. vigy X,
I ^M^Bajy ncl^bol l g SE\'fi-^ftK\'ií « 0\\
•SS < a (« «ii - t >• i- fi \\Q ftí ét i , MlofiMlnlnnuk leinek QC
1 iJ £ Uo^iáDtlÓ OjUMü,R O 4*
■ JJ \'I )V dognak anteadi m*tlI at «l(Jbt.»ni A1
I\' ífífaft 8 (X egtevuigoawifoiík wnyK"
■ í ,\' j . M , Q kívül e*y -ihan. ártalmatlan <«»«• 0/
f* s \' / t ■ Y* Nőm betenni vaW of*«?ng. i»m
= -J33V t I \' 1 J2 M (V iicm valami masina. Ara i kor itiAi Xi
i awaipjfiík stíiRDjilcgdo. I ;Q v* •> vHgy a ^n* ^ t»ko>***« v)
y íJl , / I NQ tcn disctei berniem vp költetik U1
ll I jQ VOTtl * |)4|itifr«w 51
U-MJ H i r-d e f
Tohb t«ti kttálö orvot lllil aláotve. ( A iliiiithb #« |»gQ|r«Abh AMánytit. ) ÍUplW\'íi miiHt*S \'oTí® fOntrrktrtxV 4 ■ 1 \\ I veadág\'Abeo. (
gxxxxxxxxixxxxxxx^ Q Aranyért
X Hemerhödia X
iJj "mai ai alva való «>\'t emet. A legan X gyobb fájdalmakat itona*ime«*iUiitrtl,
V a CMimókat, rnf» atok Iftnn. vagy •\'rejtve J—3 qipi ilkalmanái inán
y tünteti. A kvmnor c« belmükiMp* at M tilt? e« t |.ir*< > itogáatnliaok Iweek A ül lenflkniil aieg>»uu)tbál>«a «a bul-!X dognak amendi ■inát at «lüb(.rni
V palitn*
u At *ge<i világon mm letetik eien M kívül tyf .ilvan ji\\ áiialmatlan é> rtia-A rrel tter C«al6d»- Ichdc ki ^aa tárvt\'
V Ni\'m bti\'Ml való ofvot\'Kg, ami
V "iirm valami ixaaiua Ara í knr. tiki-\'U Vet\'el vagy a pint előre Kkiiidése e« iQ tcn ditctei berniemvV kOHetik
1Q G*ím
0 VOT8 A |)4|iwer«*i
Rraw
Kji^iakiflp? qmf* o€^ian)"l)jftíröt»irl)ooíiio)
Ideál
& It^stbb it li{]obb liTélpipir diuit dobosban
mliitlrwláltt nlMkttAH • legáiebb éa jobb Oi íí iiinim- < <
— ........ kapbftto —^\'i\'i\'kmn
FISCHEL FÜLÖP könyv ós papirkereskedósébe., Nagy-Kanizsán
Fischeí Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
9fftlU rn\\«A*nn«mn LnMuuLnln nnmL*l A FüzistÖL A I l \'.HNOMAHH DOZKÖtáiilC
.............. WÍJIMIUI-IHMUl
Elvállalok továbbá káptk, fotográfiák, (orvok, rajzok 6« térképek ooohirozáat, ugy mindon o uokbo vágó munkál ---—---;---
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 7, szám (6, láp.)
1*0! iNNiár M 14-
Van twreacaám a nagytekintelii kibnlniáget inztelelitl ert-siieni, hogy a
f1r•t a g I Idényre a legújabb divat oarint uilaa ruhákat, a leglíubniabh ■ial«^(lll a tegolceábbig figyel awlgálát melleit készjtek, 1
£t a kálómmal bátorkodom a tekintetes ui leír. állalorvos arak fig .eltíuH lalkivai 1 nyeimre, melyeket a legpaaiastbbaa, elöiru - teríti t lefjutátyustbÍNtn, ki\'um) miaAtecbM ét islfsi Vidéki megrendelések kellő figyelemmel esikifzSltetnek.
A b. érd, kútűnaég becses támogatását és szíves megrendelését k#ri mflg Httiiitttti:
SAUFMAKK MOi
Kl.l;K fele
Xagy tdlautMi lifiaj miiíSstgii, diroUn hifiiéi, /rtmen* itl<métímt

IBHWpí
mm
föídűi
1 • *
tpd


KPROjl
fcrtifl liwf
viMéi aigit t |
Tttf|i)mmr fii tilt ■ UMiéléH yv«§Hi
P\'
a korán kálkvl-J, tl«t •i-eiakadá1\'
P
lyöísn», valamint t hajak !••),< 1 a i
HfrF
ÖCföBt*.-, aaaei. W**. Kgy lígely Wt IWwttW tw leteti a p*ti« »l<v|»t»* bvkSMr-^1 dmiWii.
ehlif WtM ál. ln>M áaai liUtt > * Al ut(>IVAny dam4li>
Tkieitl á. wüM ^iiwn.
i*mi»ta a«ii»ika«iiiiina MMNI Nagybani vevőknek tettiain
Tnbb UH ktválö orvot lllil tláelvt. A let tliti<«hb #« |»eolrinbh jiványvia. KifphfCi\'i íniiiil\'-h \'nl\'lí iftterlcrttV 4 ■ 1 veedág\'Abeo.
itt?ttitiii • i<|Utlai«<i>iik<i WAtt.\'f M>ilMI


NugY\'Knnlr.H*t. caülflrlök
Zala 7, -/flm (7. lap.)
% •• agyon IIMXIKU kttsUi»»A|g
fivyalmAl feJMvJuk, dnRiii foliaurali füaarr, f*at*k guruul l«|ííiiomnM\' lAHIll »» Wlll »Im|»I& valódi |«M*lkal rum, orom 4Bi«*aft« llkttrlik továbbá mllly gyért?*, aaHppau, rUnbfli^ 1*1(9, iiii%iiiI«»Im, iiior»NolM mAIIÜ, iiImm,
|Mp|iAn* intlllif rl»«, nanloii |M«lrol<|Mint A*f niihiion a iiakmátoa vágó oikkokrt.
tnvAnyvlirlii iteiiMiirált *a«»a» liii|in»r«» I naUúftknkbaR Mafkiaiiitó imiraliíipHN nieB<igaa<)Máfl %4\'trÜM^My IIIMMlCllá
TrfifiiiIMiHiuMi*
llllii L l<*«lll > Im\'II
Aa aanNoi batUpaitl géiaiitwl uiolt IU«l|ét>él; | miwlifí jt»l»HT»kouy rakiiU\' l\'oilnl i»»rgr«*i»ilii#»« ••»k poHlwaiiM iiMkAliiHfliiflt, olc«n v<ir-: Htuiy íuhK" mtllatt
A ré*i j«» liM viták OrvantlQ,.* ai*i igénv*ku»k i i«|j<«Hn tiwgfalfllö* íiü uj|4 áiaLkltaM fniixiirÜKlotüiik I én *»k évi tAi\'ifitiH\'ittuidk nemkalnnlmti a nayyviir* | Mf;üy ké*H**l Dfanaafat fknM imk alánlatára, tiialy* ; B»k miséi pWíiomMi |iiirtfn|t*Miik*t aléaattal kéri
lluliiioii VíhímvíU \\ íitüfeni\', lírául trtrwi\'iny H*ttk>>r<t*k«d6ii« N n w ,y ^ K ai í
jttO • S9 Rfttvö* (ír n „barát pék
jii <;m ol««A órAlt, j évi JáMullAnnaI privát vavfluak
I Konrád János
oragyara * í arany, ozüat v\'ö krt/,er áru hzamú -hazn
II r $1 % , t4><MiWtffAft
ÍJó ujr<N r*»iont»ir<óra írt. H 76. , Viil\'iili •RUit,i\'ftiitotittiir frl 580.#
Vttli\'ujj Hituit lAitff Ir^-l\'ÍO N lukul ébfrtrmlO úri frt l\'05. Caéf«-\'i. a «■§. (in kir birodalmi cinanyl vau ] kiilitH\'-v . á-ftíiM\'U.\'ftii aruit^i tw»i ktállitla) érnM I v|l iihi\'C na^fityi oli\'Hí"\'" luvijl vau ItiiiokiHiili u I Nagy MjiM A^ngyfék lagytn s bérmaitv*
tftO « o
1901* január hó 24-án
......... /
\'"ti\' \' \'jl ini|i>r niwj^af fk
Ai üffyfluliM |)o«f V!i<r <r U iq tr »<ló tt Mí íftírá-niUNél árou való eladlaára n fértem in egbi -zá*t, Azért ajánlok^
•éczo^\'i

Kren vaatag i o ii ; *> I ^^LSStif * (an (akarók Y i »i
aégüek, melyek gyapjasak és punák zínea ttgyiuJmri küűk haH/nálhat^k é« a melHt rendkívül olcsók. Szürke, gyíip téli úpokrócxdk. A minMg, Ittr^íBO t^axy-náu, 4 K., ti. min^aég 5 K C cni&Mg 200X 150 na^VHíig dubié gyapjú\' ur*»agi é« íiaker-l^kurg^ 150X200 naayi»&g, íegíraomabh irti ö-durab<»iiKtnt <.o0 K. Pontot ««(köldM úiAnvéte lei, Sfleg n • o í^jetőért & p^ot \'swk * DMlra iwiíaH iutik. Cím : Ai)^. IX. TI ltl VOU4KI \\. Wien, IX Bargga««o 3.
31 10

mm
Cognac
CZÜBA-DUROZIER & Cifi.
FHAMCZIA (OONACOYÁK, PftOHOITOB.
UkmUmmlHl
v*Hir^U4|i ROOA Í8 M.0CMMR
i

s^k
W
WÍIJJ\'

mm
U *\'í h w. (• ii r ii k I íi r
Musquitter Zsigmondnál
N•»•£}\'-kaoi^n, Kiraly-uU\'án
MefircndaU\'ui\'k eHogügtalonk : 14 o lm én K hu lm mi ii régnél Er2i»é bottér
14 olmld ^UfbátiyU\'íziidéjébon
Sui/ar-ut, Hibovbay föle hál,

■MfMRH
Í||| • 1 , t&EUhívás;————-—■—- ;------^_______ ^ ______
ÉA ZALAMEGYEI GAZDASÁGI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNY-H B TARSASAG NAGY-KANIZSÁN ||
|IV. ÉVI RENDES KBZGÍŰLÉSETI
jfjfl_ \' v 1901. évi február Ii6 IOdtW\\6ii II ftrakor, »»|M lieljUÍKÍben ^
jengB tartand jü, melyre a t. cz. részvényeneket tisztelettel uieghivja Hl
Kelt NAGYKANIZSAN, 1901. január 19 ón. gjl
gjjg Az igazgatóság, jg
^^ A közgyűlés -tárgyainak sorrendje; v KTO
g|B\' A L Igazgatósági jelentós. ^^
d^B 2. Felügyelő bizottsági jelentós. £ S
» 3. A számadások- előterjesztése, a mérleg megállapítana, a\' nyoreség bovatorditása iránti határozat-BoS hozatal és a felment vény megadása.
3B 4. Az alapszabályok 5,értelmében a társulat1 hivatalos lapjának kijelölése. H® S 1 5. Az alapszabályok 3G. §-a értelmében 3 rendes és 1 pótfelügyelő bizottsági tagnak 1 ovi idotar 529
tamra megválasztása* \' ^P
MBB Jegyzet; A* alirprabáiyok íj, ^ ^ssor-mi \'wgnvaan\'Mi\'ft* rtevónyeseÁ axok, kik legalább 5 nappal tr kttxgytilés megtar- KjX
S^fj^g ÍA«a »;l<iíl U üööri^rtr^zel^nyekkel egfiltt oly r^H\'Tépy* va^y rugzvónyektft mura\'nak fel az Intézetnél, melyek legalább báron hóval n közgyűlés napjift ihegelözltteg irttttrk Mo^ükra. ~ ———»—
A telmutatotl röz/.vönyökről eiiamervpoy adutik.^mely iga^oláaul szolgál a t*fhgyüleí«b«?n vaU «U*vfiieire. m
A ZALAMEGYEI GAZDASÁGI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNY
TÁRSASAG NAGY-KANIZSÁN
IQ01<H M>briiftr Ii6 IO ^ii il^lrlAtl II ftrakor, hely Iw^ébrn
tartandja, melyre a t. cz. részvényeseket tisztelettel uieghivja Kelt NAGY KANIZSAN, 1901. január 19 ón.
Az igazgatóság
A közgyűlés-tárgyainak sorrendje
^ L Igazgatósági jelentés. <
2. Felügyélő\' bizottsági jelentós.
3. A számadások, előterjesztése, a mérleg megállapítása, a\' nyoreség bovatorditása iránti határozathozatal és a felmentvény megadása.
4. Az alapszabályok 5,\' $*a értelmében a társulat hivatalos lapjának kijelölése,
5. Az alapszabályok 36. §-a értelmében 3 rendes és 1 pótfelügyelő bizottsági tagnak 1 ovi időtartamra megválasztása* \'
■ ~ ii—mi i —w-— . * • ,»•., »■
" Jegyzet ; Az"~alirpOTbáiyok .jj ■ f ^zer-uii !sza-Vüiiiaikái»efl réazvéuyesm azok9 kik legalább 5 nappal tr kftzgytilés megtar-\'AftfllT3lt lf nmi^rfrnjv^nyfthknl ogyiiu oly y r^z vény eket mutanak fel az intézetnél, melyek legalább báron
bóva) n kózgyülea napját ihegeIo£<11 eg ír-itt«k Mo^ttkre. ~ ^ "————--- , - , _ _
A telmutatotl réztvónyekról elismerv«ioy adutik. mely íga<oláaul azulgil a t\'özgyüle?«b^n ¥§J«V«U*vauüre. m
Nagy-Kamisfc, csUlörlök
Zala 7. szám: (8. lap)
J9"» január hó $4-
h nagy-kamzsai
banfcegyesüfet részvénytáFsaság 1901. február hó 9-én d. u. 3 órakor
saját helyiségében
XXVII. évi rendes
Közgyűlését
tartja, melyre a t. cz. részvényesek tisztelettel meghivatnak
A közgyűlés tárgyai:
a) Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
b) Az 1900-iki mérleg feletti határozat ós az osztalék megállapítása.
tj)\'Az igízgató-tanácsbÖl az alapszabályok 18 §-a értelmében jelenleg sorrendszerint kilépő Elek Lipót, Stern I. Mór és Scherz Richárd urak helyébe 3. uj igazgató tanácsos vagy a nevezett urak újbóli megválasztása.
d) A felügyelő-bizottság megválasztása — és
e) Egyéb — alapszabályszerüleg bejelentett inditványok tárgyalása
|C* Azon t részvényesek, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvé nyesiteni óhajtják, felhivatnak, miszerint az alapszabályok 33. §-ához képest még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket a közgyűlést megelőzőleg legalább 8 nappal előbb az egyesüloti pénztárnál letéteményezzék
Kelt Nagy-Kaaiztón, 1901. január hó. 19-én.
I^tt Az igazgató—tanács.
Nyomatott Fischel Fülöp lapfculajdpaosnál Nagy-Kanizsán
Huszonnyolcadik évfolyam 8. szám.
Itrlmléni /ár -épiUt Fiatkal FltOp köiy?-
A «a*rkMSlAT«li érifkMii lakat ■ apot tiai i a. 4—& ora ktat
\' Ide iü»*»»ad6 i lap «s«l}eao riasért roaaikoaó ia ladan kösleaénj
Ki Adóhivatal fin ■táfAftlft: flicM HUőjt ktuyv taraakwiéaa.
Z Á LÁ^
Politikai lap.
NAGYj-KANIZSAN hetenkint kötszer: vasarnap $ csütűrtőkon
K(nitm . . . . II k fWnj . . . ,.
• kMM
$ körmi
Xyimr fttititn 10 fillér
klMa*teaak, viiuüit t ..nrértéaafc **»atk<ia<Vk VinM Filep »aaj ikm t«Jaaéb» laiaaaadj ..

tallan le*«lek m*k if ""W fB(WtMM|K al
» tm
F.|x«i ttUi lyrm ft tl:lér
^agy-Kanizsa. T9ÖI
Felelős szerkesztő: Ssal*? 8&iní©r Szerkesztőtárs: Krím* i»m^om.
Vasárnap, január 27.
Vaunak hozzánk[sokkal közelebb es& momentumok enagy politikában : Orosz-(ü. 0. T.) A vidéki sajtó bölcs mér- ország, a balkán. Mófuentuhiok, a meséklettel szűkebbre szabta hatáskörét, fyek következményeikben kiszámitha-A nagy politikát száműzi. A legfonto- tatlanul nehéz időket rejtegethet? \\k sabb hireket hozza x^ak, deJeLkiUme- számunkra.
retesen. Azonban csak nagy ritkán ^ , _ , « *i-v i
, irti ___. \' v"— Oroszország monarchiank baratjának
kommentálja azokat ezen a vezető . .. v 6 ° . , J
beiven. V látszik ; <íe -ez csak látszat, na nagy
Ha azonban a nagy politikát nem buzgósággal állítgatják ía Vétervárott
hatnhnao fogók,—femem kis emberi éa Bécsben, es haberliniuMÍ nfegerősítik
gyengék és tévedések irányítják, akkor is ezt/Itt ott azonban igen érthető je-érdekes, sőt szükséges egyszer avval is leket veszünk észre, mint legutóbb az Toglalkozni. orosz patronatus alatt létrejött azorb-
Nein akarunk a délafrikai esemé- bolgár.monteuogróÍ8z$vá^ben,amely. nyakról szólani, bár nemes rokonszen-
vünkben együtt érzünk a tőlünk nyelv-
nek éle monarchiánk ellen irányul,
,___35_____xHaHaSl----------f bármit merni)anak ia ^hivatalos köröter
ben, szokásokban es szervezetben egy \' ,.
világnvi távolságra leró búrokkal. Nem ^ a kw. erkölc^.log oh anyag.lag
•i u i_* : „7 i ítí i i bukott államok még mindig.törnék is szolunk a kínai eseményekről, a hol a, . . ... . f ö , ,f 1
, , ... , ii \'monarchiánkhoz kepest, oá bar emeuiiök
főid legrégibb nemzetet, mivel a kul-í F .. ,
túrában bár előrehaladott* de társadal- juvugati rü8Ze 8Zmfcén poütikui csőd milag semmi modern intézménye sincs, előtt 4U» Uló«iö ártaoak iparunknak és brutalitásokkal akaijAk modernizálni.(kereskedelmünknek,, aehózsé*ükot tA» Délafríkában a tiszta önzés az idegenek j masztanak, akadályokat gördítenek
védelmének palástjába burkolózik. Kiná- :eléük és az oro8Z medvo ^dotton ban a féltékeny és irigy birvágy-kúltur-; nyalja hatalmas talpait: mert latja; missiónak nevezi magát. hogy az általi elvelett mag már kihajt.
És mig az orosz titokban igy o»e-lekssik, a cár hangosan dicsőítteti béke* szeretetét és a moazkoviták egy alkalmat sem mulasztanak el, hogy a világ szemébe port hintsenek, nehogy a cárt oi ő való mivoltában lássa.
A nagy politika a Bismarck-fél* nyíltságtól uiimkmüfct a hazugságok ós képmutatás frrt\'je felé fordult Az ilju eáF ha&gtttó* ^nVaírál nyájában Livádiában és a napvilágtól irtózó intrikák* kai a világ minden részében, a mami* suriai annoxiaval és a hágai bókeko* médiával oly szivvul, a moly túlárad az eraberszerotottől >* oly fejjel, amely számítással támogatja a délafrik&i ^borzalmakat, o a logveszedelmoaebb ellensége a világ békéjének sőt minden 1 kedvező konstellációnak .nálunk. Aa 3 keze a monarchia hntár-résieiben állatidd ; veszedelem, a moly ölten minden pilla-inatban résen kell lennünk, mert a vésse* {szandokok ker<*»atíttvitoIe mindig osak jaa alkalmas pillanatot lesi. Es hogy e \'pillanat mikor következik be, azt a ; megtámadott a legkésőbben tudja meg.
TÁRCA.
Az elpárolgott lelkiismeret
Ir\'H • Klein üyilzö
Huj ph DSh&Actf iic\'kiil ju olt (ti h ÍHiiy*\'* mirványlfrpot^k^\'\', c ak iit*i6 HE^in^ye h« je\'en uln(don -i folvtan kffp\'MI keiy-l A lialalm;>-i>ok én ^mdiixok között, de a fiúikul, hogy e tnUlt bfc^Qle\'e neove»le(l volna.
Nem tudt«k, I.oiuhii kerii l a fényen lernie^be c»kk dl olt nuHogták,. bogy t lan h nz. ze/.f»k ieir«»"»bb emeixrdett tfidi*.
Hpcm »*Kyik kul i.r^HHun iseKenyeég, ityonf.or és l\'öo köriben oöil M, oy*n Yiaxonyok koxött, am« -»>»-ke -ci«k ok értenek di* k iiiacán, kik nU élve, ftUi^nveülek a vfginnég minden .kínjait Olynnok, t kik es tffél* eietet cuk leíráe ütne, i-lbef/élf" ismerik. kadm^rOen h^ivany logiilmnt <l«oilm(n«k epj~euy vil\'tgtáiosban minden lépten* •yomon található tidro)Q erkölcsi Miyugi toaétrfll,
öi íe e«%k t véletlen menlé meg n navyvilági Uresdwli\'in eiima^e oU lányán (enn reesére í bei\\«;
romlott ée posvőnyon legki*rében, csak 6*ák kerd^e »»U már bukaéa. Fétni lehetett > nnud n pílsnetbafl hony miképp bAlóm be i«[
Iliin < ria«i int ek rtvaírn k<«rek»» e;«p-van a ki\'Z^lfMiún lebegő védtelen \'enméjit i éhe<< \' özepe f»ilé ra«advn, e/igoiuan k« relho\'l» n
pVlitOMái^^iii üdíliff fnruUMit
Uzán témn^te kiuiai köxót\', iimjc ÖvMieiürl irmcHiu-olt • ! temej egy dobja, hol
n^u.jionii n f\'jesii bo nyn ioru eleiét.
A/..»nb n, n meae«K*TÜ gojidvi»»aem eu-gedie öt i^v elve-«nt. t£gy nemet magnál íedex\'e1*. Mm <>-enhároni e leAnykn H-ce eg\\ÍK eifikelő ucá|«fi nxeUdt ; u-ban voh egy •Öiét batRÓ *iuM lele, hol evy assz nynál dolgozol\'. ki nali viragokat kiszí lelt.
Nemcsak teilOnO exip ége, h»neDi inoidula* tainuk ineglep.O kecse, az arc különös kilVjugéae, a felig kit<*j!«U vonanokban éeslelt sxend** jó*ag ei a lefvilUnó m r»\'H/. háuyevetieég,. a gyermek\' e» ón udmoH ?z»\'p hajadon vivódA-a, ragudiak meg a löurt.
A mngnáat, ki gaadau v*«li e« túggellea, a do\'MgfalariMagból eredfl "fsxiHy, tiomea tettre iagerlé, el ha rtrozta, hogy nn arta* an gyermeket n büam legKörbnl megmen\'i.
á leánynak nteg^ny telkére senki Meni tar:-v»in ivényt, kÖuoyQ volt n mágnásnak öt, egy &árdaba elhelyeani, hol lényee nevelésben rense nflit. Kijtfvén h sardabdl, hol lebámottak róla, a bdnre való hajlamok meg lege*ek*lyebi> (.ondó-latát t", a mugnas neje lett.
Fürje, a toigy korkUlönbecg duciira is határ* lakúim hízott benne éa ö eit oieg érdemelj.
A i>A, bér Imldog nem vol1, nya/odt [ elet* t élL. Jliü\'MÍftlitine Imwu uui ^iftn aikaluai-I k«»i igyukeaeit kimurntni, hogy I rju nem rnél* .Man teremtésre pazarolja jó*>gim kegyet. I y lényes körbe i, hol u»>i len e «»t»y, i« rtti •tet^e ée Öi ként jöv », mindig. eKTelft e« biztos tudóit lenni. ElnkrlÖ fellege es bA|oe megatertása mindenkor tlnémtta e kivanoai ajkakat fetrdta mnitiat. agy mint mi moktuk \'elednt a« eUnrgult leveleket! ni elfáradt i^g»»btmbókit( ■« einié* kekkel airIngókat, m kei batárunk egy
ezekréov fiókjába, b« gy többa ^oha fel n«* n*ia-auk. Ámde ha velet entít, egv-aer mi\'gH beptt* lantunk, • atoniiaL é«ireveaaaQk, ha caak egy ro/salevel v.«gy egy hajtnrt luán\\Hk ée i^ra telraiaa.iak a» edea vagy ke«erU • mlekek ö is beaárt mindent é« a kukkot eldobva fetedf a inal\'af. Olykor lémaégra almai voltak, Ast ál* modta, hogy a vén hnaiorka, kivel gyermekeveit A\'ai nvcdie, újra megjsifot, leirattá édes. mély almabél, bir eleo talpra alli * éa Itits ki a hideg ködös, leli éjaankabn, hogy ajré oda alijoa a bálterem el«l, kin* Ijnn a«ep virágod
ilyenkor felriad\', aaörnytl felelem logí el.de mely, gtöiiyöi teljee gyöiödtkt Meg*, ékes
aelyempaplerjának taploiáaáMl ée , a hatvány ejjeü mec^ latáeahól, Hogy eeak oeháa áloiu volt
KERESKEDŐ IFJAK ÖNKÉPZŐ EGYLETI NAGY-KANIZSÁN
PiWlfwElIíil Ill|¥tIS iltf
1901 február hó 1-én pénteken : t Cistii áutiriAH.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 8. szám (2. lap.)
1901. január hó 17-éo
Igazságosság.
[U. 0. T.] Van már uj bün\'elető-ptrrend-tartásunk. Az uj polgári perrendtartás legkösé. \' lebb ntpvilágot fog látni. Vannak j6 törvényeink. Hogy vau tehát mégis, hogy mindenki, a* kiknek a bíróságokkal-akad dolga, a mily hamar csak lehat, szabadulni kíván tőlük, és a kinek semmi dolga sincs a bíróságokkal, még az is bizonyos borzudással beszél erről, az intézményről? Hogyan van az, hogy miuden félnek, vagy a ki nem is peres lélt önkénytelenül vagy tudatosan mindig az a Dickens, féle mondás jár az eszében, a melyet a nagy író egyik regényében egy a törvényszékhez tarló asszony szájába ad, a ki azt mondja, bogy egykoron a legigazságosabb bíró színe előtt, az Isten előtt egy felöl a birak és a jogászok lógnak áílaui, míg az igazság a trón másik oldalán fog állani?
Hogy van ez ? Megkísérjük ennek rnagya-\' rázatni adni.
A törvény jó. De a törvényhozó ama törekvése folylánf bogy a paragralnsok tömegébe minden esbeUisegre tekintettel legyen, túlsókat specializál. A modern ember mindig törvényiel\'-allitfllta csapdák kőzött jár.
Soksztfr büntettetik avagy nem büntettetik olyan dolog, a mely miaU a becsületes etnber-ben lakozó igazságerzet felháborodik. Nem beszélünk toiaőiiaotooeB ásókról, a. kik az tgs>iá» gosság iránti érzéküket a börtönben veszítették el. De a becsületes ember igazságerzete sincs sokszor kielégítve. — Itt a bíró bölcseségének kell játszania a köve\'itö szerepét. De nem ss-a-1 bad, bogy a bíró bölcseséget, a csalhatatlan-ságot magában felhalmozva képzelje, a mért a "jóindulatot kérő ügyvédek, nagy beszédeik végén rendesen a bíróság bölcsességére apellálnak. Mindig tudatában kell, boy legyen a bíró annak, hogy ö Is csak ■ inber és igy ö is ki van: téve a levédéseknek. És ezt sajnos, c-tak kevés bírói gondolja meg, es ezt aztán a szerencsétlensége sok peres léinek
A bírósagoknak a modern világbeiendezésben óriási batalom van a kezükben. A halalom lu-| datanak kellene őket megóvni attól, bogy azzal visszaéljenek. Ér cinkés látvány, ha ügyész éa védőügyvéd úgyszólván a vádiolt bírásáért ktt.-denek, azonban ba a bíró, a kinek a vádlott üdve vagy kárbozala a kezében vas, már a döntés előtt ellenséges indulattal van a vádlott iránt, mint az gyakran lapasztalható, — a mikor egy mindenség áll egy nullával szemben, --akkor szenved az ember igazságérzete és részvét fog el bennünket a vádlott iránt, de még in kabb;a rossz útra térített igazBágszolgá\'atás iránt Ha a vádlott az üldözés energiájs, a védőt a védelem erőteljes volta diazili, ngy a bírót még
inkább dísziti a- jéindulstu semlegesség. A setn-
moet
ugy is ál Am dolgozni. Mert a bírák
(egesség jóindulat nílkttf uenr diizit^Tnert Tnr csak emberek W mint embere*, éket is mérlé? merev kötelesség 1 Ha azonban a birö lolyton gelai kell. Oly törvényre van e-takinietben szttk-a vádló szerepét ját«7sza, ba a vádlottal nemi Bég, a mely minden kétséget kizárjon.
nyugodt méltósággal, hanem maré szatírával, , , --
szenvedélyes előítéletekkel bánik, kemény sza-! ^
vakkal összezavarja, savanykás szojálekokksl A várttiegye h Alfából.
I traktálja, annak bitet a bíróság párta Uns^gav *
Iiránt megingatja, akkor jaj a vádlottnak, de,"*\'\'~
egyszersmind jaj á társadalom jogi alapjának! Tekintetes dUmdó rálatzlmángi tag l\'r
És mivel ez oly gyakori eset, és mivel Á ló M ^ M ^(artamió (5r,
ügyben is a tárgyalás esetlege? vezetése tmnifegy\\vényhat6si ; biJtsá i rrndu fdrrrn4í
fenyegetőleg néz szembe a pr yat jogkeresővel, - ü vlk u ^ (im\'aUsá«*k
ezért van, hogy a jogkeresés kivált a vádlottatállandó rálasztnJn^ üU, /.
mindig borzadálylyallolt. e tAruárhiUn déleM 9 ómkor zjaeger*^ Vannak blrak, a kik e őtt o<ak ké\'fé e ember \'__. „ ,, ....__„ l . ..
létezik nlvnnnk- a kiket már eH éltek éa olvanok 9>n " crf"»«?yíA<f3 gyulititrmibtn fog nugtarfatn,
letesik, oiyanot, a kiket már en eltek es oi/aoot Mautmángi tag urai thsteUltel
a kikrn az nlilélleUa vár. A kik wv eóndol-! . -
■H mtgnivom.
Zala-Egerszegen, 1901, éri január 22-in.
a kikre az nliléjietés vár. A kik igy gondol koznak,. többnyire volt ügyészek, a kik ozze\' a leioszlással mennek neki magasztos hivatásuknak. Ei ez a meggyőződés támogat minden pauhsztj és vádat. Vannak aztán más bírák is. Ezek senkinek sem akarják kárál, csupán a maguk tekintélyének akarnak használni. Ezek » fontos-1 kodók, akik nem alkotnak maguknak véleményt, \'Nagy-Kanizsa hanem valahonnan kerilenek ilyet éa szilárdul\' ragaszkodnak ho/zá. Ezt aztán konzekvenciának nevezik, ba jobb belátás elől elzárkóznak. Vannak ""4 aztán birak, a kiknek nincsen saját ítelo képes- 1901. sz. -ségükj-ninea-aajftt-vélaményflk, ainiM emberismeir retük, bár lanultságuk van, a kiket majd erről, majd azról az olda ról befolyásolni lehet, a kik a leghossssdalmasa b tárgyalás után is oly kevésséi«jékozottak~az_Ogyinni7Tntnt-etűbtTnwt4n: csatlakoznak bármely véleményhez, ha azt eléggé meggyőzően adlak eléje.
Dr. Jattkovich László gróf
főispdn jtlandi vtUaszhintnyi Hiték.
t. város rendőrkapitányi hivatalául. "
Hirrtelmln r.
Végül vannak valóban igazi bírák is. Olyanok a kik hivatásukat igazán lel tudják fogni es azt szigorúanJsJjagUikja^LA. kik meg vaiwak áldva zellemmel, világismetettel, a megkülönböztetés
Értesítem a város közönségéi, hogy a rendőri bejelentésekről alkotott városi szabályrendelet érteim ébkn kötelező rendőri bejelentés 1, é. lebruár l-evel eleibe láp.
Minden lakas változás a rendőrkapitányt hí-
vasalnál bejelentendő, még pedig agy a kiköltözködés j\' mint behurcolkodás as erre célra szolgálé bejelentési lap^n m-tyek a rendőrkapi* lányi hivatalnál díjtalanul, n dohány tözadekbisa
éles tehetségével és az emberszeretet féltve örzott: pedig 1 fillér vételárért kaphatók éa minden kincséveL i bejelenti itről 2 példáovbm állitandók ki, es •
Hogy az Igazságosság írán i bizodalom meg- i beköliös«s után lőlakósra nézve legkéaőbb 8 ingathatian legyen, bogy a vádló nyugodtan, a j nap alatt, meiléklakók, ipnrossegédek, tanouook, vádlott kétségbeesés nélkül léphessen a bíróságok győri munkások és cselédekre uésvs 48 óra sorompói elé, ahhoz szükséges, bogy az ügyész alatt beszolgáltatandó.
karrierje ne a bírói pályán folytatódjék, hogy S A főlakók, kik legalább egy negyed éves továbbá a bírák kinevezésénél a protekció ne lakással bírnak, fehér azinii beje entő lapokoo, állhasson|ott|kereszls>ÜIŐ gysnáni. Az utóbbit nem — a háztulajdonos vágy házgundnok-, a mel* nem lehet törvény utján elrendelni, mert hiszen | léklakós-, kik alatt a hónapos lakás ás ágybér* a protekció soha sem volt megengedve. De bogy!lök, diákok, nevelő, neveőnök,kereskedősegédek egy ügvész soha se lehessen bíróvá, ezt törvény- és tanoncok stb. értendők, kék bejelentési lábén ki kellene mondani. De azt is koncedálni] pon; — sz iparossegédek és tanoncok, gyárt kellsne, hogy az olyan bíró; a ki jogaivát erköt-jmunkások es cselédek, róziaazin bejelentési la*
osileg visszaél, ideiglenesen felfliggeaztessék, a minthogy srra is ez kell, hogy várjon, a ki jogaival anyagilag visszaél. £•» erre most itt as alkalom, minthogy z bün»adt perrendtartást
A vágtató hintóban, dagadó párnák közölt hátradűlve hajtatott aa orosz követ báljára.
Minél közelebb érlek a követségi palotához sanál méltóságteljesebben ment a fogat. A téren, hol a palota körül lényes világú lámpák és száz-ág táklvák lobogtak, bevilágítva as ezrekre menő embertömeg sóvár, irigy és izgatott arcát, ott már a hintó csak lépésben haladt. A büszkén feszítő kocsis habogstása nem sokat használt; a tömeg, mint jégár némán és fenségesen állt\' ellen, minden gyors haladásnak.
A dologialsnul sétáló tömeg összeverődött a kétesbírU némberekkel és a munkások nagy tű- { megével. Szorosan egymás mellett álldogálva, bámulták s lényss fogatok bosszú végeláthatatlan sorái. Ledér megjegyzések, durva vad áloék-kei gafdagon tűzdelve, kíméletlen kacajjal har< sogvs, röpködtek szét, a tömeg felöl, as előkelő világ, közéjük préselt egyéneihez. A mágnás hölgy oly kilejeséseket ballolt minőket még soha. Lángra gyúlt arccal gondolá el, hogy ő talán az egyetlen a hossza kocsi sorbsn tUS fényss társaságban, ki ennek a népsöpredéknek nyelvét érti.
Vizsgálni kesdé u sreukst maga körül; ugy tűnt föl nski mintha mind ösmerösök lennének. — Tudta, hogy mit gondolnak, min jár eszttk. Égető kínnal tapssatalls, bogy az emlékek egéss hria támad lel lejében. Küzdött, a bogy csak bírt ellesök, de egész este nem sikerült vissza-i nyernie szokott gondtalan hangulatéi.
A bezárt szekrény kulcsát tehát biába^ dobta el; keresetlesül kezébe akadt az újra. — ~ A fíókol kisyiiotta, az emHkek legyőzték. *
pon jelentendök be a lakast adó illetőleg gazda altat, — vógre bejelentendök mindazon idegenek [akár külföldi, akár magyar honos], kik a hasban vagy lakásban ideiglenes tartézkodaara
Itt most maga előtt, újra látja a kíváncsi, telhetetlen, asemtelenül aljas irigységet. És szok s sötét, komor arcú lériiak, mind ismert alakok elölte. — Ezek mind lenéző, megvető tekintet* tel vizsgálják, a díszes hintóban, ob, mind ismerik-öt.
Nem köztük élt e egykor mint kis leány V Tágra nyílt szemekkel hallgatva egy sarokból mételyező szavaikat? Nem lázadt< e fel annyi* szor az ö szive is sz igazságtalan sors ellen.
Gvűlöltek azok olt lenn, mindent a mi gazdag és saép.
A hosszú koosisor lassan halad. Közben egy más emlék is ébredez lelkében, egy kép a zárdában töltött időből: a zsidók történetéből. Latja a harcot, látja a vörös tengert, melynek hullámai — fallá képződtek az egyiptomiak két oldalán.
Ekkor Móses szava ballik, botjával megérinti a visel. —- A hullámok Összecsapnak ás eltemetik Phsraot minden népével együtt. Ersi, hogy a fal, mely a hintók kél oldalin áll, vadabb éa kegyetlenebb a tenger hullámainál; tudja, hogy csak egy hangra vau szükség, csak egy vezetőre, ki az emberáradatot mozgásbs hozza; akkor es pusiiilva, előre fog törni és
maga rémes elveivel ügyekszik a hatalmas társadalmat megingatni.
Mint láncon tartod vadállatok, szabadulnak tel emlékei. A kinyitott szekrény már Uras Gyönyörű hatiyunyakára omló pompás es drága csipkekendőjét megragadja. A romboló ösztön alpáriason vad hatalma vess erőt rajta, hogy ast azéttépje.
Du a kocsi s percben épan a követségi palota lépcsőházába érkezeit
Aa inas a kocsi ajtaját felrántja éa a saeu-vedéiyok eliramlanak; csendes méltósággal szokott íé akaratú mosolyával ajkán ssáll ki a kocsiból.
Sgy fiatal attaohé, Mban hoasá, karját f«t-ajánlva, vezeti fal a márvány lépcsőn, ó nyugodt slőkelfiséggel fogadja ast és nemáa hallgatja vezetőjének udvarias csevegését.
— Bájos királynőm, melyik jé ttkader ajándékozz meg bölcsőjében oly bámulatos tulajdonsággal, hogy mindent a mit tess, s a mi önt, érinti, oly bájos, elragadó kel lemmel von bc Még a virágnak is, mely bajában ékeskedik, oly ragyogó azine van, miulba oeak friss harmat nad-: veeiteite volna.
Ha táncol, a (öld meghajlik lábai alatt, s*» I gedslmsskedve lépteinek.
A fiatal attaohé maga is egészen elbámul,
tréws hBllámalfal elteaU s hatalomnak és !ény.|jó) úfcu^it „ondókálán ás azért égess merev
lesz a csodálkozástól, midőn látja, hogy a mig-
Insk még Isgkisebb jeht is.
Szive dobo;, reszketve húzódik a kocsi szegletébe, de nem a félelem miatt, hanem becsületes lelke szégyelli boldogságát.
És gondolkodik: nem oda való-e tulajdonképpen ö most is, a hullámzó tömegbe, mely a
náenö nem reagál a bókrá,
Hallgatásával elárulta, hogy az attaohé szellemes fecsegését nem méltányolja eléggé; ssép ajka sí atlaché elölt érihetetlen Pharao nevet suttogjs.
Nagy-Kanizsa, vas&rnap
Zala 8. sz&m. (9 lap)
megszidnak ■ a kik éjjeli szálltam díjért 24 órái vagy díjtalanul 48 órát vslamely lakásban tóltsnek. — Ezek 24 óra alatt akkor is bejelentendók, ha látogatásra jött, rokonok,
|paroe»egédek, munkások és caelédek személyesen tartósunk bejelentési lapjakul átadni.
A kijelentés a bejelentési lap szelvényén történik,\' melyet a bejelentő fél a bejelentés el-1 von hiftnv Mia kaiméval a resdörkspitá yi hivatalnál lebélyo-\'\' - -
gesve visszakap.
igazért lángolni s most mégsem szűnt lelkünk borongó hangulata, Nem dfititM az a remény sem, hogy ezután kedélyes havi összejövetelek fejlesztik az irodalmi összetartás szelleméi.
Kedélyes össejövetefékben eddig sem!
igén jó barátok vagyunk. Társaskörökben, kávéházakban, vendég
Egyúttal ligyelmezletem a kuülinségél, hogy a i ff*P!Odrtkban, söt magén-Ukásőkban ISI szabályrendelet értelmében helynélküli cselédek-1 gyakran szoktunk találkozni. Többnyire nek ideiglenes lakhelyet udni csakis rendörható,\' legezzük egymást. Ha találkozunk, bor
s46i oögedólylyel szabad. v»>gy fekete kávé mellett sok élcet, ötle-
A V—VII. kerflh ti ukácváltozAsok hotelen-1, ___. . . ___ , , ...__
téa« n VI—VII. kerületi réudörlanyan (kiskanl-í\' P ^ ! 8 egytpással vidáman
issi városház) történik. j\' yáji^kodunk.*\' Akik egy tárcas-asztal
A bc- vágy kijelentés olwnl.invliisn kiMgfl»t körül gyülekezünk össz*, egymást nyíltan képez és 40 koronáig tcrjodheia pénzbirsAggal dicsérjük, — titokban kevrsbé. .Akik egy
bllntetletik.
Nagy-Kuniz»án, 190.1. január 25.
kiKiló\'tcégneh dolgozuuki ogymást nyíltan ma tsztaljuk, titokban tiiég kevésbé. Akik Diák Péitr egymással valamely különösen szoros ér- > fí«</tfryst-../)i<1;»v.\' dek-kör.í\'SB^gben vagyunlj, egymást nyi-tan égbe emeljük, titokban legkevésbé. >
..... Jó cimborák vagyunk, kenyeres paj-l
lások. Irnnk cikkeket, könyveket s meg-A „Magyar ssóu valamelyik igen ügyes dicsérjük egymást. Ha jó fin jón közénk, fal/asa" a lap „Tlüiörképek\' cimü> róva- fölfedezzük. Hu soká velünk mulatóz » Iában megemlékezvén a Petőfi-társaság\' kedves, gyerek, magasba emeljük. Ha ma-
kező igen megsziyjélésre méltó \' elméiké- vagyunk szívtelen rossz fiúk, akit magunk
Az irodalomról.
dóst fűzi
F napokban olvusluk, hogy a PelőíU társaság legutóbbi nagy gyűlésén ünnepel• hette vo\'na fennállásának huszonötéves fordulóját. Láttuk n nagygyűlésen egybe-. gyűlt diezes *öz<inséget. Hallgattuk a kii- di ltlnbOzó—tetotvasisoRatv- kttztnk Bartók Lajos alelnökét, nki szecessziós és kozmopolita áramlatok ellen kelt ki igen •helyesen. MegéTtetlük, irodalomnak vissza kell
nagyon
közi ócsárolunk, azt sem bánijuk
ftr-kÖíSÖtí
dely.es .,bohém" életet \'Ilink.
Ue.»bben a kedélyes.világban, kodves bafiflflím, az a kórtlés merül fél: ,,Wo lat Katz?" Hol van irodalom\'? A sok kedves btiraiközás, szívélyes társulás, fe^ k ,e kávé, bor,- tegezés, d\'csérés . közepette ho^a lett az irodalom, hova tűntek a hogy a magyar .célok térnie a méltói Azt mondta a költő az
őO-eí" években
hagyományokhoz. Élveztük a nagy gyű- „Fizet minket- a nemzetségi — ha sírunk,
les után lefolyt ünnepi lakoma leirösál. énekelünk." j\\kkor sirunk s énekelnünk
Végül örvendetes tudomásul vettük, hogy kelteti, hogy a téte.haioltnt valamikép
ezután a társaság kedélyes havi ös-zejö- fölébresszük- De most mért élünk, mi a
veteleket fog tartani, célunk?
Tehát mondhatjuk: szép és sikerüli Az író nemzetének szellemi vezére,
volt a Petőfi-Társaság nagygyűlése. • Apostol a ki irányt jelöl népének. Vájjon
-De~«ngedje meg a Petőfi-társaság alel-milyen irányt-jelölünk ml i>4kr- költök?
nöke, hogy mi a sikerült ünnepély da- M csoda eszméket képviselünk ? Nézzük
tára borús kedélylyel szemléljük irodalmi csak, szeretett barátaira, a mi elődeinkét
állapotainkat Szerelünk lelkesedni érezzükj tudunk is minden
s ugy
berzsenyi ostorozta a n.omzelet, mért szo»
szépért, jóért i kásáiban Ja.. erkölrseibeti elfaju\'t._ű_az
—B—— .erkölcsi liszla>ágol jelenlétié. Vörösmarty a régi dicsőséget akarja uj életre kelteni. O a nemzeti nagyságot jelentette, l\'etőfi a világsvabadságot s a magyar népuralmat
törté-
Egyszerre megrezzen. Szemet leveszi az alant nyüzsgő tö égről és démoni kifejezés 11 szemekkel «z attaebé felé fordnl.
— Alig hiszem jról ur, hogy jóságos tündér (demokráciát) képviselte. Madách a állt volna bölcőm mellett; hogy egyáltalán net-böcselmi szellemet jelentette, vojt-e bölcsőm azt ae i.udom. De teljesen bizo-: g néMÜk a mai külföldi Írókat,méí a ha nyitotta éleslátását abban, a mit virágaimról és> .,,, . .. ■ , . ! . T„,
tii ozomröl bee.élt. Önre bizom gróf ur, az üde,nYallóka\'. mé8 » irányuakat «8. Tőire geli harmat titkát, mely az ilyen szép viri- stoj UJ kereszténység eszméjét trla zászló, go at diszesiii. Azok olysn kőnyek, ursm, j»ra. Ibsen az ő „simbolistikus1\' képűi melyeket irigység és szégyen, csalódás és düh, I közepette is az erkölcsi megújhodást akarja fsksjManak. És ha ön azt hiszi, bogy a föld képviselni Zola az ő úgynevezett natura-tneghiijhk léptelak alatt, az azért van, mW 1 milliók átkénak nyomasztó súlya alatt *««. . ...
írók is akarnak
1901 januá- hó ÍT-é D
A kt>\'..ö nségetyen u latta tni szép cél, — de az irótól töhfcet kívánunk. Elvégre a Jk lovardái bohóc is mulattatja a közönséget, de azért országos dicsőség nem jár ki neki. ■ I
v^Ha ^országos dicsőséget akarunk, kedves barátaim ne csak saját becses személyünket képviseljük, legyen valamelyes élvünk. Jelentsünk valamit.
Tagadhatatlan tény, hogy a magyar nemzetben sok a tehetség, v»gy mint ma mondják, . talentum1\'. Sok közöttük as oly ember, akit a teremtő élénk \'jvérmérséklettel, éber szellemmel áldott, meg, szóval van köztük elég istentől megáldott tehetség. Bátran mondjuk, hogy — ha csekély szamunkat tekintjük— nincs nemzet a világon, a melyben annyi született tehetség volna. Ennek oka egyrészt az, hogy nehéz helyzetünk szükségszerűn kifejleszti erőnket^ másrészt az, hogy a folytonos keveredés, beolvasztás következtében a legkülönbözőbb fajok tehetségei ogyosülnek bennünk. „S ennyi áldások dacára •— hogy Petőfit idézzük —
ez a nemzet mégis árva." Dacára a tehet-___
stguek. nitSg»eTíT jíifliát szellemünk \'ér-vényre. A mieinknél kisebb tehetségű külföldi ifók i agyohb jelentőségre tesznek bírj oka az, hogy .istenadta képességeinket nem fejleszthetjük komoly irányba. Nagyon is léhák vagyunk, nagyon ?is bízunk az „ősi erö"-ben a n- ni tanulunk. Íróiak, költőink nagy része egyáltalán nem érdeklődik a szellemi irányok, áramlatok iránt, nem olvas, nem gondolkodik. Eszméktől iriózuuk, a jeleseimet emfol-juk. „Naturalisták" vagyunk, de nem a szó zolai éltelmében, hanem tabban az ér. telembeír; hqgy a* mit természet adott nekünk, ahhoz semmit sem teszünk hozzá.
Kérjük szeretetreméltó irótársainkat és olvasóinkat, hogy saját maguk személyétől eltekintve, nézzenek körűi irótár-saik és kedvenc iróik táborában s mod-ják meg, hány olyan irót^-költat ismernokr "aki valamely elvet, eszmét képvisel ? Bizony csak nagynehezen találnak olyat. S ha találnak oly komoly, bölcseim! mű-I veltségü^irőf, az asztaltársaságok s fekete-kávé csoportok soraiban tal<iflák-éT" Aki I nálunk valamely eszmét képvisel s nem jelég léha ahhoz, hogy jobbra-balra paj-l táskodjék, az szomorú sorsra kárhozott. ■ Komolyságát „nagyképűségnek", elvhezvaló \' hűségért „összeférhetlenségnek" gúnyolják.
mert resz-
valószerűséget
Ei{f bara\'ságoa fejbólintással ddvözölve a grólol, haladt U*san a terembe.
A gróf megkövülve állt helyén, aztán egy aa-varodolt tekintetet vetett a lent zsibongó nép-tömegre.
Erre sz üres fogslmu és nem biztoe szándékú „sok fejt szörnyre".
Egy kissá megremegett, a hideg esti levegőtől vagy talán a felelemb/il M)e as\'án leráatamagé-ról est a beteges idegességet és vidám ssökeléa-sel szaladt a mágnás nö után, ki őt pajkos kacagásén! fogadta.
lizmusával a himezetlen akarla diadalra juttatni.
Másod, harmadrangú valamit jelenteni. Elveket, eszméket, meggyőződéseket (akar. helyeseket, akár h-ly-teleneket) vallanak. Van irányuk, oé(juk, vagy mint ma mondják, programmjuk.
Mit mondanánk oly képviselőjelölthöz, aki programm nélkül állana \'a választó polgárok elé. Azt mondanók: elvtelen. De olyan képviselőjelölt nincs. Már csak szeméremből is vall valamely^? programmot.
Az igazi iró nem egy kerületet, hanem egész országot képvisel Mily szomorú Író, akinek elve nincs, aki mit Sem képvisel, mint sem jelent.
E ledér szellem okozza, hogy nincs \' komoly mübirálatunk s teljes anarchia tört ki az irodalomban. Nincs ellenőr, aki a [ hívatlant a nyilvánosságtól §Iüzze s a hivatottat buzdítsa. Nincs elvi alapon álló pártatlan, szigorú mühirálat s ha akad, as hatástalan marad a nagy piaci zajban.
Ez a baj. S ezen. nem lehet barátko-zással segíteni. Ha valamely irodalmi társaság segíteni akar • sivár állapotokon, először is teremtsen komoly mUbirálatoú Hogy legyen végre ismét foruifa, amely itél, — legyen bíró, akinek tekintélye van,/ Asztaltársasági szellem ilyet- nem fejjeaat-hel, kedélyes lakomázAs nem deríti lel a vigasztalan közhangulatot. Szűkebb köröknek kellemes lehet, de a nemzet szelleme nem lakik jól az ily lakomákon.
NngY-K.anjj.stt, vasárnap
Zaja 8. szám" (4. lap).
190). január bő 27-én
BIBIK."
\' fél 5 Arakor fog iból a róm. katb. a helybeli róm.
— I\'dvirl as nujni klrátyná-érl. Leglelaö rendeletre néhai ViMória, Nngy-brllannin éa Irlaod királynőié, India császAríiűjo ö Felaégeért udvari gyász tog folyó Ovi január hó 27-ikítól, -szómbaltól kezdve néo-y héten át viseltetni u kövétkezö váílozWAsfml : u ebö két hiten, január 27-dlkétól bezárólag (ebruár 8-ig a mély, u további köt hiten, február 9-töl bezáró ag február 22-ig a kisobb gyász.
— ti haapolgár. Ad>nnrhlck Antal a balatoni bajótársu\'a\' egyik kn; lánya folyó hó 25-én telte le Zds vármegye alispánja keiébe a honpolgári esküt.
— EtJ«gysé«. Dékány Mihály áll. tani\'ó-képzö-intézeti tanár jegyet vAltott Csáktornyán Margitai Józsel áll. laniiókrpzö iniózoli jgdzgaió leányával, Ilonkával.
— Halálosáé. Városunk egvík legintelligensebb, általánosan ismert e\' köztiszteletben álló iparoaa: Maiitüano József kéményseprő-ói esler tevékeny életének 69 itt évében ho*s»a« szenvedés után folyó hó 25-én. elhunyt Nagykanizsán. A boldogult meata^.én ki.vttl nagy előszeretettel foglalkozott a gazdasággal is; de élete legelső feladatáuak mé^i /ynrmekei nevelését tartotta, és ezen célra minden á(doiatot meghozott. Müveit lelkU neje ül. VajdiÚ Janka és skép reményekre jogositú tv. rmekei gyássában őszintén osztozik városunk\' feíi z közönsége raug. ér T«tt*»kQiömh«ég öilfir Ez;*; ftltaTáror rtnr" vét impnxánsan nyilvánult a folyó hó 26-án délután végbement temetés nllrtfl naval.
A család a kővetkező g^feaÉpnléal_adla.
ki": ■
Alulírottak a saj-u, valuni.i.t a< ötsses rokonság nevébeu lArdalonitól n-eglüíl azivvel je lentik a legiohb térj. atya, uegratya, testvér és rokonnak Manluanó Józaet u^ak f. bó 26 én . reggeli iái 7 órakor hossza; - —vedes és a halotti szentségek ájtatos felvétele útin életének 69-ik boldog házusságának 39 ik é\\ ében* történt gyászon elhunyta*. A drága ha>\' \'í r^bli maradványai f. évi január hó 26-án délutat nak a Teleki-ut 18. számú hú hitvallás szeriut beszentelte\'.m kath. sirkertban örök nyugn lomra helyeztetni. Ai engesztelő szent mise-áldrfat I. bó 28-án délelőtt 10 órakor fog a helybeli szent Ferenc-rendűek plébánia templomiban a Mindenhatónak bemnlattatni; Nágy-KúniVft, lf\'01. évi január hó 2b én. Áldás és béke lengjen a drága hamvak felett! Ózv. Mantuauó Józ\'iefná szül. Vaj-dits Janka1, neje. Dr. M""1*1,\'!\'■\'■ Rowőr--Janka-,-Gizella férj. Haruay tíyőrgyn., Mariska, Jenő, Ernő, gyermekei; Dr. Mantur.no Rezsöné szül. Uaár Irma, menye. — Hureuy György vflje. — Msntuano üde, livére Manluanó Luczia ■sokája.
■— Távcsáa. Schdfer Artu. <s Kunciére Hesli biztoaiió-tarsaság nagykanizsai lüttgynökségének titkára 2omborba bel\\czie!"V át én maholnap elbsgyjs (árosunkat, a hol 5 6 évet töltött es h bol magának családi tUzbel,i-t is alapított. A nagybuzgalmu, derék tisztviselő bármilyen kórben . is fordult meg, előzékeny, serény modorával csakhamar megkedvelteti e magit es mivel hivatala meHkiv&nla a közönséggel-való sárit érinlke* zest, ismerte és becsülte fit mindenki városunkban, mién is távozását áitalánosan-sajnáljak. Hisszük, hogy nj állomáshelyén is csakhamar meg fogja magának szerezni azon szimpátiát, a melylyet városunkból magával visz.
— ás aagol királyi ksrens^ Vfl. Ed-vard angol király számára minden valószínűség szerint nj királyi koronái kell készíttetni. A mos-1 tani korona ugyanis egyenesen Viktória királynő számára készült es nem illik az uj kiráy lejére. A korona súlya 20 uncia es érieke meghaladja | 8. miliókoronát. A drágaköveket, amelyek ekesitik, nagyobbrészt lV.: György király régi koronájából veitek ki, melyet Viktória a királyi jel. véay sólya és .-zéleesage iriati nem viselhetett I Viktória királynő koronáján van egy nagy rubiokő | egy nagy szaflr, 16 kisebb sza\'fir, 4 középna\'gy-1 ságu rubint kó, 13ŐS brilliáns, 1273 rózsagyemtni, I Iw < joHr gyémánt,rendkívül hagy 6 273 i kisebb gyöngy. A bélése selyem, a szegélye ber-melin. Ezt a koronát Viktória királynő csak;
rendkivül ünnepien alkalmakon használta ; ezen-kivül van Még egy korons. amely szonban kevésbé disze*. Edinburgbgn meg van. Skfttorsiág koronáfa ii, mely a XIV. századból származik a amelyet a s«rr*nci»llen S\'u-<r. Maria viselt utoljára, Hire* fVT Henrik angol király koronája is, melv sirján pompázik. A kor na drágakő-vekkkel, gyöngyökkel es ö|*ö« ornámensekkel, ékesített abroncsból áll, amely fölött levelek közöli liliomok lAlhátók.
— MulatsAgok. Városunk közönsége nem panaaskodhatik, bogy nincs alkalma mulatni. Annyi mulatságunk less a köznli napokban, hogy a mulatási vAgy pénz hiányában nem lesz teljesen kielégíthető. De hiába erős a szokás hatalmit; akár van pénzj akar nincs hódolni kelt Carneval hercegnek. • Február l-én a Kereskedő ifjak önképző egy
u- íTÖrakor az iskolai Gondnokság t«r* móbén rende^ évi közgyűlést tar Tárgysorozat: I. Titkári jelentés. I# Pénztári számadás előtenesztése és a felmentvény megadása. IÍL A H. titkár Választása.
— Kapesvár naperedáss Szinte irigykedve nézünk a szomszéd vármegye löváosaaak Kaposvárnak szaporodására, mely még a 45 százalékkal szaporodott Szombathelyt és fölülöm la. Kapaivár lakóasága körülbelül 60 uá-talikkal, illetve 6.076 lélekkel szaporodott és lakosságának száma je enleg 18.600. A város, rendkivuli —nagy növekvése első sorban azon intézményesnek talajdonithaió, melyeket\' o\'t az Allamvasulsk létesilettek. Petrozsiny községben , pláne jó világ lehet; ott 109 százalék volt a
lete rendezi nagyszabású mllvéázealclyé\'i Peumj/ szaporodás. 3774 lakásból lett 7894. Irén es Saurtl Emil közreműködésével. Művészi — Hangverseny VtÜSOr. Lap**k
mai külön melléklete a Áereeíeri Ó ifjak, egylete által rendezett nagyszabású hangverseny teljes műsorát tartalmazta. A felett* érdekee ajánljuk a nagyközönség figytl-
szempnníjiól minden esclro e< lesz -a farsangi viga\'lmnk lényponija.
F.2-án két mu\'atság lesz:
Fi 1) A nyomdászok én tzabómunkátok szakegy-1 programot lete láncestélye az Arany 6\'znrvns t-zállodaban.\\méoe.
F. 2.) A l)éli Vaeut Nagy /íamwai állomásánnk — UJahbl •akáá(blrá«ágl ágy.. A vonalkiaerö éa vonat mnzgosi\'ó szemészeiének nagykanizsai kfe. törvényszék, mini esküd\'bir.v-eslétye a, Pulgöri-EwyFet nagytermében jság a korábbi számnnkban már közölt bünü-
Február 6-án Diák-hangverseny a Polgári ínyeken kívül még egy harmadik bűnügyben is Egylet nagytermében, fog a t. é. februári U\'éaszak lartama alatt itél-
F. 16-én az Irodalom és művészeti kör trefus | Itezni. firteaUléalink szerint ugyanis tafcrW bó jaKl^e. — \' ; !ff. napJara kitSzeiett halált o*ozó súlyos testi
F. 1,7-én az Altalánft munkátképtó J^ys^fl- Uértés bomette miatt vád >lt Major János me-let\'nogy jelmezest^lve. |s*i »-gyOrki községi bíró bűnügye A tárgyalási
F. t7-en a FütSInhi kémivee i-.zeinélyzel\' Jótlt László kir. tszéki elnök fogja vezetni Bf-láoeeatelye it sörgyári lielyf^gekbcn. |nk lennek dr. Kus István és Knorr Kálnnu ;
— A. káplán ur vadáNxniwii. jegyzőkönyvvezető: Szenet Dezső. Vádlottat Erd&s Kálmán kiskomúromi káplán | Varw Ujjw ügyvédived. ^^
augusztus havában, mikor még a ke- j r,gunkra" „J "bizunr^bLTj^ fllb reazlény fogyasztási szövetkezet boltjajj^nta ugybamar bevállsnék. Fáib u^ann • nem vette összes idejét igénybe, a va- k-\'/eii uspokra az időjárást következőleg lelsi: dászati sportot is űzhette Augasztusj .Szim.H éa n.gyon kiterjedt hóesések állnak
28.
napján resstvew a Komarvarosi i h« ^ hőmersékH eieinie najyon sülyed, k^bb
ii , , . . ,,__. i emelkedik. Az idő nedves." A"uedvessegft ugyan
határban tartott hajirt vadászaton, a hol |m mAr érezzUk| de nein az jd, han „f járdánk
nagyon szerencsétlenül,sült elpuskaja, „ dvességéi, melyek legtöbb helyen aiuiábm
] kilőtte az egyik hajtó fin szómét, ugy | nem lesznek tisztiiva. Lapunk zártakor havasik.
hogy ez később mindkét szemére meg-i — á asareiascu koe«l< Gót Jauo< ko.
vakult. A gondatlanságból okozott 1 ésisltRóny K.rekibe. szolgált, mint kocsis A
laulvos .fenti sértés miatt ianuár hó ,ó"lV,ló cse\'édnel1 B«re!erare gyulidt a szive, suiyos testi sertés miatt januar no bf|e9zerétótl egy módoa gazda leányaba.Remény
26-én Erdős Kálmán a nagykanizsai teien volt u fiu szereim " mert a gazdag szülők kir. törvényszék előtt állott. A helyszint szemle, valamint a tanuk egybe-| hangzóan azt bizonyították, hogy a | szerencsétlenség okozója nem lehetett más, mint Erdős Kálmán káplán és j azért nem kis feltűnést keltett a meglőtt Iflu ablíelí"állítása, hogy <V*emakáplán\', \\ hanem a postamester lőtte meg, mely álli-| tását azonban ugy a vizsgálat, mint a főtárgyaláson kihallgatott tanuk vallomása teljesen megdöntötte. Pozitív tanú nem volt, mert a vadászat legelaórendü orvosok altul ajánttatnak. ölnyi magasságú kukoricásban folyt le.
— A törvényszék felmentő ítéletet ho« zott, mert határ hehizonyitot.f,nn.k is látta, hogy a fiút ért lövés a vádlottól eredt, a fenforgó körülmények folytán a vádlottat gondatlansággal nem terhelhette. A kir. ügyész az itélet ellen felebbezett.
• — A jktékeayiiig báljai. Ezen ulm | alatl a Pécsi Sapli legutóbbi száma tüzetesen foglalkozik a jótékonysági mulatságokkal éa a natjykanittal izr. Jótékony nőegylet abbeli efha* I tárolásával, hogy az iden a bálról lemondott, és e helyett gyűjtési rendezett nemcsak helyesli, hanem azt mint köve\'endő példát a követkeaő szavakkal aiánlja:... fis bisouynyal igen sok papa még nrül is, mer\' sokkal olcsóbban menekült meg a bali kiadásoktól. Est a példát jó volna mindenütt követni. Jobb volna a nüegy-1 elnök, jobb a papáknak, meri hisz mulatság : az marad még mindig elég.
- ~ Jf«ígylíll kligyflléi. A n.-|l kanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet! folyó évi január hó 27-én, vasárnap d.|l
nem akartak tudni a szegény legényről. Gól elbusullg ougit oil ltagyta a szolgálatig meKta-karito\'t pénzéért revolvert vett s az országúton mellbe lőtte magát. Vérbefagyva találták meg.
— Or»igM váatr. Hétfőn, tolyó hó 2* án Nagy Kanizsán országos va-ár less.
— I.egjohb eriouág Mindazok, kik gyomorhaj, étvágytalanság, rossz emesztes, maj-lájdalmak, kólika, vérszegénység, ideges tej fájásban szenvednek, használják a világhírt! Pseiho-fer vérlisztiió labdacsokat, melyek te|j\'sen ar-talmatlanok, gyorsan és biztosan hainak és a
Has\'oo*
szolgálatot vélünk tenni t. olvasóinknak. b« s killl^S szeri b. figyelmükbe ajánljuk. I tekercs, mely tí dobna á 15 labdaes 1.05 Irt. A pénz előzetes beküldése nlán 1 tekercset 1.26 frtérl, 2 tekercset 2.80 frtért, 3 tekercset 3.35 írtért küld bérmentve Pserhoter J. gyógyszertára, Bécs, I. Ringerslrasse 15.
Sztay, IlofnaoD és Társa
se yemáruházs Budapest, IV., Bécsi-utcá 4.
Báli saisonra dni és ssép vátasztékn raktárt tart gases, tnl-les és selyemuóve-.....tekben.....
X*
Hintik ■atra
Tldtkra klvi-
Íontown kiitatnak

Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 8- 37,(íra (5. láp.)
1901. jtnoir hó 27-án
Kfttögép
\' ©yártB^Él p S. \'VI. HariabilUr*tr, 45.
IMyiWi M. Wedermann
XSigaidás&g*
A baromfi brlrgNéyOl.
Mint Indva van, a baromfi kün\'itl (uló betegségi ételeken kivlll gyakran oly pusztító boltig* ségek lépnek lel, bogy méhán a legnagyobb figyelmet igénybe veheti annak a megismerje, miként kell azok ellen védokezni lm nem akarjuk e^y napon minden szárnyasunkat elveszíteni.
A betegség kitörése után, vágy mihrlyt rendellenességet veszünk észre valamely állaton, iiit azonnal el kell a többitől külttniteni s különös figyelemmel kell lenni a lltztatágra. EjilönQseit az utóbbi dolog mennyi kivanni valót bagy hátra I A legtöbb esetben áknlftban a tisztaság hiánya okozza a betegséget giak-ran már az egyszerű ti«stngaiá*, éa ezenkívül egy-egy kanál ecetnek a beadása e éjségés az iHaFíigyőgyltíftátlÖ^
Valamely föllépő belogaég ■ clafl tünetei az unni észrevehetők onnan, hogy n Itlilönben falánk -tyúkok- elvettük étvágyukat ú»—lürg. ségükét, nem járnak csoportosan, félrevonulnak, tollaik közá dngo\'t tejjel egy lábon állanak, tollazatúk eleszii fényét éa tarajuk rendesen sötétebb szinti le«z és östtetsugorodik, végül —bogy valadékuk farok altit lelóg és tehér vagy zöldes, kemény vagy vizenyős.
A b<-teg»égnek annyi faja van, bogy arról egén kinyvm lehetne irni. Ezért ilt csak a leggyakraban elflvordutó\' betegségeket akarjuk megismerteim.
— Az .orrfolyás vagy néiba az orrlyukakból nagy mennyiségben elüliirö váladékba)\' - nyilvánul. Ha e* a betegség hoéazalib elhanyagolta után krónikussá válik, gyakran szemgyulladasha megy át. Elleeszew ; száraz, meleg helyiség és puba táplálék.
— A dlphtarla egyike a leggonoszabb beteg-ségeknek éa-gywkran egéar. lyukolakut kipusztít. Ez a betegség gyakran aa Sthairysgolt folyás következménye, megtámadj\'* a torkol én légcsöveket, amelynek nyállah rlyai genyet választanak ki, a mely igen ragadós. Az ezen betegség által megt -mndott—állalüÓUlsü u ez-tapintásra igen forróak, és állandóan levegő mán kapkodnak és igen gyorsan lesoványodnak Ha a szemből már geiryés vákdvk lolyik ki vagy as\' orrból már vér is jő,—az állat pedig fulladozik, akkor a gyors elpusztítás az egyetlen szer, a meiylyel az egész állomány az elpusztnláatól megmenthatö. Könnyebb esetekben gyógyítható a betegség, a mennyiben a beteg él a\'ot azonnal el.kell k&löniteni X többitől, es torkát tiasóval és ciiromsavval ecsetelik. A petróleum is hathatósnak bizonyult, a melye" az orrlyukakat és a csőrt kell ecsetelni.
A szembéiegségek mindig veszedelmesek. Az ily betegségbe esett állatokat legjobb mielőbb leülni,
— A pipsz a nyelvet és a széjpadláét befedő %álkabárlya zetszáradásaa Az nyelv begye elszárad miainl a ellát akdályoiva van éplétkozashan. Ellenszere: esy evőkanálnyi* vízben teloldandó 20 ccnligratmiyi chlórlttili lóiró vízben, s ha az oldat kihűlt, égy ióllal a csőrt i •seleljttli, továbbá n nyelvet éa az ínyt; Kei-háiomszori ecseteién elét?, végül a tyúkkal-megUain1! egy láréstanálnyi .ieinusolajút, aztán égy ládába\' zárjuk, a melybe tiszta vi/et adunk n-liilalul, a. melybe litercnkinl 2 grammnyi, konsavat kevertünk. A sokszor alkalmazott nyeiv-bőr-léhuzis kin/.aa i az állatnak, a mi nem is
plfcM ttlltn, _ _;_
— A begy megkeményedne á tulbSaégos
kizárólagos maggal való etetés köv\' t eim>nya
lehet. Az állai ?veszli f-íáiikségát; IQIkapj. n/yan » m»j;ol de mindanyisznr vísza-jirts iiebuaott
nyakkal gubbaazl. Ellenszerül elégséges néjiány néhány kantlnyi-\'écet beadása rejtgel éa este; Az ecet kűlönibon is a layoél«zerübb gyógyszer luindeáncmlt emésitéii zavar ellen, a melynek alkalmazása mellet) szómban egy-két napig minden táplálékot meg kell vonni az állattól. A begy fölvágása és kiürítése Is gyakran sikerrel alkalmaztatott J ez azonban minden esetben veszedelme* az .állati életéra éa -csak mint végső eszköz ajánlható.\'.:
— A -sorvadás gyengeség és emésztési zavarok kifolyása, a mely okszerűtlen táplálá-vugy valamely emészthetetlen lárgy lényeiét okozott. Hendvsen at állat menthetetlen és lejti jut;|> te lni és eltemetni, mert az ilyen állatok uüaértéke euyenlő u snmmivol." Az elhullás külőmben a legkülönfélébb \' okokból kővetkexbétik be. A legntatf dolog Mindenkor i beteg állat azonnali elkülönítése és-az- tiss mii tartása legyen, nem árt ezenkívül. az ólat ily esetekben ÉeriőtefenitcuTT"
11IIC* II U 5
Jib M.iülét ti án hivatásom szólít. BucBiit kell toiiát mnndanom nizsa \' árosának, és azon I
Zomborba Migy-Ka-
______iziiinoH ismerősnek.
aktk engem Szivet bará\'iagultkal magiiaiteftekr Saját, és nőm nevében hlea kotiáil>ot mondva utóbbiaknak, szabadjon reméllenünk, hogy a távolság nem fog, megbontani bennünket usok iiirá\'ságától, a kíkn«k kedves emléket magukkal visszükvuj otthonunkba, bogy ott azt minden* koron bimkmegörizzQlc.-
Nsgj^anrafin l\'JOl.\'jtanár 26-án.
_fjch&Jtr Arthur
h\'OKcim Puli biztosító társaság
fuilgyiiökBÓgi titkára.
.<■9
MINT JílÁLK l OLDÓ ttZEB
—"gy \'"Tgébaiti mint tnfilrg Irjiel y\'-CILIX"__
KÖHÖGÉSNÉL, 11 EK ED TSÉGNÉL, T- TOüöIWRUTNÁL stb.
legjobb gyógyaikerrel ajánltatik. NEHEZEN EMÉSZTŐ, GYOMOR HURUTNÁL KITŰNŐ ÍHATASA VAN
Mindenütt kapható. 3ŐH 25
* agyon praktikus átázásom Hiitld hiuaálal után nélkttliiah Cetlen . Orvosrsndörlleg megvizsgálva

rll amert legjobb
^OGTISZTITÓS ZER.
A tzáj kiöblítése Ing- vagy szájvízzé! nem e g\'éges a fogak tiezinn •><tú ára éiNrninrlá\' "sara Bli\'iiii mit iiy "\'"\'igfrí s fogpép ha»i-náíaia u siü\'-sepe , minő Sarg Katndonf, nie|y tutinsban l\' praktikus rsmitngolas követké\'tében nintltii i i ■ « ■;
T«llti pfllttNli Vonatok érkexeae
Hutlupral
^ I
■éra" (WIm) i
1. -rurrmea rri|<rk«i
CaAktora/a ■arai ) U/ékéaj*a )
3 ír»| 5J pároskor ) ráncol
ÍJ - ■
L»I
.2» I
i
I\' *
t» »
& |
ii 8
1 , 11 .
67 40
oa
07 «a
36
08 06 06 98
09
aa
22
10
14 aa
4. t.
i mu 4|jil
j
d. a. 4. a.
Hl« "ggát r«gg«l 4. a. [4; r
Ufí«i,
"tar 4. o.
tunilj \\
mmmUj ■amily pm ■Mély onll y
tr?™ •
•atattj
\'•e-
O" aatiji
Vonatok indoláaa.
Budapmit
Béea (Wlaa)
J.atH n»l-l>*» rrtftrktf
Caaktara/M Kar«a ) UrlkiifM)
5 irt « .
47 párakor I r«ccol
12 a 2
i 8 tt.
6
4
pw^ I a I ta I a
4 a
4
F
03 1 16 106 20 05
! «s 20 . ta
ttOr \' 16 17
67 62 125
>CH
»«<l 4 a. d n. >iH ngpl 4. a. d. «.
l a. roft*> 4Mt«a d. a.
Htl
4. a. r»fí«l 4. a. 4. a.
jV«T" O"
(7*1*
I nwl\'r
I ay«»
{ nwuT
itr*™
laaaéty tnntly
I tyem í •"■Ml
■Hitly "IT" •nmily
\' ""ti cr*n
\' OMB-ly
| *a«atl7 1 >«»4 y
—m————aaaaai>ww——aa——aa—ül
KÉRDEZZÜK MEG A HÁZlORVOSTlI
IWP\'Wiir^TfrTiMr mMffüT\' iinrB
■Rí aLjr - tj-úJjgJ. Jü •^•J jobH
p||ílIj|lMÉll
B iWÍEta " tsrmészel_ss
72261900. tkijnyv sz. 38—1
Árverési hirdetmény
A nkaniisti kir. törvényszéknek tkvi osztálya részéről köthirré tetetik, bogy Hartelrndy Béla ügyvéd nagykanizsai lakós végrehajtatónak Deák Sándor és neje Mizer Anna picaai lakot vé»rt-iiajtast szenvedők elleni 27 kor. 80 fill. tőke unnék 1899. évi január hó I. napja ól járó 6\'/» kamatai 2 kor. 90 fill per. 4 kor. 60 10\'. veg-rebajiáa kérelmi, 15 kor. 70 fill jelenlegi ét a meg felmerülendő kő) ségek iránti ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartoaó s a pacsai 1125. sz. számú tkvben + 3Sl/a. hrsz. alatt foglalt 930 koronára becsült szántó T eáusxól dOiöben—
11101. évi felír hó 7 napjáoak 4. e 10 4rtker
Facsa község hátánál Herle.lendy Béla felperesi ügyvéd vagy Helyettese közbejöttével megtar-taudó nyilvános árveresen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kiteli bec>ár.
Árverezni kivanók tartótnak a becsár 10*/,-át kétzpénzhen vagy óvadekképet papírban a kiküldőit kezéhez letenni.
Kelt N.-Kaa izsán, a kir. tvsaék mint telekkönyvi hatóságnál,-1900 évi november hó 14 napján.
GÓZONY kb. tsaéki albiró
Az egyesület pokróctgy -rak mariidőkraktárá-nak léi áron való eladáatra nyertem megbízást. Átéri ajánlok
lópokróezokat.
K Ezen vastfg elpuntii .a\'at* lan takarók ki Onö minőse üea. mel. ek gyapjasak ás punák azines szegélylyel, agv\'ak »\'r« kunk is has/utíhálók a inell-tt rendkívül olcsók. Szllrko, gvapjk téli \'ópokróezok. A. minöaég, lö.i)^l80 iagy-»*!\', 4 K., tí. miilség 5 K C minftaég 200X 160 nagyság dublé gypju urasági és iaker-takaró, 160X200 nagyság, leglinomabb mi ö-sé-, diirabiinxint 7.50 K. Pnntns szétküldés utánvételei. Meg n m telelőért a pénz klvá» nnlra. isstsadalik Cím : Ab\'b. IX. n. ItIMkK kMIX, Wien, IX Bérggaase 8.
81-10

Nagy-Kanizsán, vasárnap
Zala 8 szám (0 lap)
1901. január bó S7*éo
£n Csillag Anna
>•> onlimér hoaara. óriiW I.omloy-tiaJaiitrntil. a mrfy itr általam íőIUlnlt pomfalé 14 havi hucntiala u(L kmií mM annffta. K/.t a IdfMiMtra orrotok ti flffMnl viilfl törfiTilí i*mrrl<k <ÍT a li aj kihűl Ifi* eiitn év halnövetiitáarf, iiratntt a uincfittt woinö?^!! m már rövid haunálal után urt I lioj. mint u «ak<kll lermt*x*tM fu nyil áa lOmölt lm, mrstfvjrt mlntlk«ttM a korai faQlfetM n l«g-_ Jlrotffll\'h kórig.
1 frt, 2 frt, 3 frt, S frt
SzéJieJküldés naponkínt a; Kiiztg elóxetei bekUldése eeetin vagy poeta-slánvéttli • világ minden irányába a gyárból, a hava i aoqrondeléoek Intéiendék.
CSILLAG ANNA,
BÉCS. I., SEILERGA8SE 5.
J£I AKAR
~ ügyérea dnkéntea ZZ
LENNI ?
Mindason Ujak, kik aa elOirt iskolákat nem vézoatét elökéosttllaégűkro és foglalkoaáan kra való tekiatk nélkül megizoreshetik iT 84-5
lUévca »ihéitM< logoí. ~ ▲ ki nár sor alatt állott, elkésett. -
littloléil ét kftsleadó. BaiMkkut lagjrtn li ^"untfs küld; LICHTRLáV ALBERT
• katonai allkéaziti taaf Igizflátoja Debrecenkel. TaaklaotUág : óddal DRAUfíENYZ JÁNOS ny. m. kir. konvádaarodoa éa MAYER ADOLF by. oo. éo kirr Őrnagy. Fölügyelő: na, valló* éo köaokt. o. k. mlnlaterium msgbisásából a tank. kir ftigasgató. j
A nagyon tfoztelf kOzona^
figyelmét felhívjak, daoaii felcsereit íüaarr, leni fik gyarmat, legfinomabb tábla éa almi olajok valódi Jamaikai min, oroaz [tkea, IJkttrttk továbbá iljMHprtya, nappao. rlukené* l/Ili, aaadaia. aoniola isilla, oImi, |appáa, ladlal rls«, naaloa polrolrnm éa aűndaa o asakaába vágó elkkekr*.
AiTáajviiok, denaturált huh félliteres palaeskokbaa Hagbii.\'<ató osiraképe>< meaügaxdacági voloaéof aaffvak
Trifiiili kos/^n Ha<fá« nagyban én líiesiiiylMMi
la óacaaa bodapoati xÓcniNluok IÍRit)éból, mindig jeleatékeoy raktár. Poatal megre odtlé- I •ék pontoaao eukttittllotoeb, olfcaó ver-oony árak mállott.
A régi Jó hírnévnek ürvendö, a mai igényeknek teljesen megfelelő éa njjá átalakított fflaaerfialetönk éa ook évi tapaiata\'atalak nemkülönben a nagy ver- I oony kéastot boán iinkot fenti árnk ajánlatára, mely- | aok min él aaáooaabb pártfpgáioket alázattal kéri
flalatoii Tea^vérek
fiiaser. hazai termény éa líaaikereakeiléoe Nagy-Kanizsán Eötvös tér s, „barát 4>ék
120-62
A Rlehter-fóle
Horgony-Paio-Expeller
Linimeijt. (tapsiéi comp.
ogy rétfi kipróbált házíszor. a moly már több [ mint 30 év óta megbízható bodörzsolésül alkal-j maztatik kSizványaél, oiúzaál óh meghüléiefcaol. Intés. Hiláovabb utánzatok miatt bovánárláakor mmmmmm mliij(Ji{£ UgyidonimAl legyünk a „Horgony1\' védjegyre éo a „Hlchter" cégjegyzésre.
H4) fM 1. k. 40 f. oe 2 k. úrban úgyszólván ttlndoii gyógycwrtárhnn kapható. Főraktár: Török József gyógyezerfaznél Budapesten.
Richter F. Ad. él társa,
oááaa éa kir. udvari n»állítók, Rudolstadt.
xuxxxxxxxr\\ Aranyéri *
Hemerhódia
Jö én olcnő órák,
a 6vi jdtliH4w>l |riíit mtknek
Konrád János
órágyára arany, ezüst és ékszer áru az Alii tó-háza Rrili, (Osskorsaág). Jó oickel remontoir óra frt. 875.
Valódi oiQflt remontolrórs frt fi\'80. Valódi eattot lánc frt I SO ^fléksl ébtesntfr éfa-írf4*»~
Caégem a co. kir. tiródalmi címerrel van kitüntetve, oaámtalan arany, eattit kiállitávi érem val.imiut aaernyi oliaaor5-levél van birtokomb n Nagy képei árjagyzék Ingyen a bérmenve
160
A ki eblea szenved, kérje biaalooi-mal az ellen való szeremet. A legnagyobb fájdalmakat azonDalmegszünteti, a csomókat, legyenek azok káno, vagy elrejtve 2—3 napi alkalmatás után eltünteti. A gyomor és bélműkOdéa, az ülés éa a járás kifogástalanok lesznek jJa rendkívQ] megk0aav-ebiiiten ós boldognak érzeadí magát az etöbbeni patien.y.
Az egész világon nem létezik ezen kivűl egy ilyen jó, ártalmatlan é* dia-oret szer. Csalódás benne ki van zárva f Nem bevenni való orvosság, sem nem valami masina. Ára 3 kor. utánvéttel vagy a pénz előre beküldése esetén discret bérmentve küldetik.
Cxim :
VOTN A Rjrógyaseréss _ Brassé ______
ocxxxbxxxxxxxxxxx:
Hirdetések
f « I t é t ^ & « l*f ki ^ 4 i v m t & i
líiőlűmiveMk és mezőgazdák Mzámára !
A zőlöelepek befecskendezéséhez
valamint
a gyümöcsfákat károsító rovarok
továbbá a segecss é tormánc teljes kiirtására.
íljlayfarth és társa-féle
___________.(UA&aáaimazoU----"""----------- —
önműködő 2!
ugy hordozható, mint kocsira szerelt
„s TT^xaioasri^."
ocikanooi, • legjobbaknak bisonynlUkf a melyek szivattyúzol nélkül a folyadékot önműködőlég a növényekre pormetoiik. Raei farakendőkaek aar ook ezerre menő példánya van alkalmaaáiban éa számos eliimerA klzaayltváay igazolj* esokoek olvitáabatlao kiválóságát minden aáa readiaornl wwában.
A legjobb vetőgépek
Mayfnrth Ph. éa táru legifjabb .i.rkM.10
AOBICOLA"
(tolóvotökorék-rondesor) ve tógépei, llindonoemtt mag- és különhted magneny* nyiaég ssáaára, váltókorokok nélkül, dombon avagy sikon a legkönnyebb (árás,legnagyobb tartóosár éa aisd amoílott a legoíreóbb ár által tttnnok kl
A l\'íhl etoejroagyobb annka*, Idő- éa |4aamegtakaritáat tossik lehetővé. Kiiltfalegesiégaket széna- éa szalmapréisk- kézi használatra, kukorica aer* zselék, osépjegepsk, járgányok, gabonarosták, trleurök, ekék, hengerek éa boronákhan/a legújabb rendsaer és allémért legjobb alkotta alkainuaása aoUett gyártanak és ssálli tasak
Mayfarth Ph. s Társa
os. és kir kis. szabadalmazott mezőgazdasági gépgyárak BÉCS. II. TABOR8TRASSE 71 több 400 arany-,ezUat ée bronzéremmel kitüntetve. - Kimerítő árjegyzékek éa elismerő okiratok kívánatra ingyen küldetnek — a«a--lü Kpvlseliík éa laméieladék alkatmaziatnak.
VÖRÖSMARTY MHÁLY elet \' 1 ^ " «
Irta ; Ur, SI&8 1 ral — Megjelent és kapható
r3JZ3. Fülöp könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
Díszes borítókba fűzve ára 1 korona
gr (-^ifflf, ] ____.HélkúIushtUii-és utolórhotlem, hatása kttánfl. VUágctkk,
| ....... "" " \' . 2?rcpi.
TBbb nti kiváló orvo* Által altnlva. S Merek wuas iii r mila
A Isa-sletesebb e< legolcsóbb ásvány vn ósttes művelt állam >
Kapba\'6 mind*a "Ohb IQti»rkeretk y b etr „ _,„,_,.. . .
1 ....... " 11 ,. finiítd f.bíu. ............^ éiíf-Milp^wiét^ ^ ■ •
I
|IV. ÉVI RENDES HÜ

Nagy Kanizsa, vasárnap
_£_Z
Zala 8 szánt (7- lap)
1 ■__
isaprdoi
Ibc^iferraj oajy nejből ||| fáadóiiiüniló öjjzeíéfelü, Jl§ fjen tijih,ukitiro^B)§$a
|^ÚOyiÍ]DikDlÍOÖ]Ít(IHÍO.
1901, január M *T-*o ——1—-—""*"
ZCtt ,,*(}
szer tni
Thicrr„
_ WBBi
TSbb tzáz kií-.\'iló orvos állal -aláiilva. A legrzleteielib és legolcsóbb ásványvíz. Kapba\'6 mind*e iohb IQti*rker»tk > b en-\' 1 , mdtfntwn.
^flktil,.izbatlan áa wtolárhotleo, hatása krtőno. Vlíágdkk, kivitel minden országba
TBSERRT A. balzsamát
(melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált] az ogcsz vlág kedveli éa mindenütt keresik. Csak akkor valódi, lm az oldalt látható aftld. a törvényszéknél bqjegv-I-n ** védőjogygyel van ellátra Pelülimilbatatlatt la mell*, máj-, gyomorbetegség-ellen stb. kúlsólég is kitűnően hat és sebet gyógyit. tímém 1 krut 20 fifl\'f. Stíijf!i8lfe oaak (Mi Mi (■<*
A. centifolia kenőcse
Aalceii.0csn.olE navaiüc
utolérhetetlen szivo éretné. vrAktiiéhatása.(^rációkat tpgióbh esetben M\'nsliassaé taett. K kenöescsel epy 14 *v> ,.,>iiiU>iaiUnrak li-rtot\' rs mls\'ttl, ujabban egy M iw rát* zi\'i-fi bajt gyógyítottak m> ■ a „tir-ept-ka* es (véfyitAhat4*a miniseiét* sah gyutadásánát
Pröbafígely Itrtwai r I t.araaa 81 SHsr Csak tMtatot IntH aaaMa kBM|tá óvakodjunk utátuatoktH>* kerüljék ai értéktelen, úgynevezett házi kssásafiket áa * más efféléket.
-C?im A TH^flRY. gyógyszertár áa gyár s Védősngyalhoz
| \' ■ ■ \'__l\'r.-j?i Práterből tel*, a Dél Vasút tnenlen.
,\'ü.ri ingyan és! térmantra —!—-
4ec éa jo azokat ha->nalitr; kéaa*« a házban tartani. A
állíts K&ltl lilUB
inwaampMi
£ szerek anjaa-ia r >nio< óssses müveit állam >k\'
l. j\'pyicii vadójegy .onek iiianaatál a torvéay áiáOal
tr-esn._
A GAZDASÁGI ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET
NAGY-KA^ \'SAN
f. éri fcfornőr liö 17 dflrWIt IO Arakar, a
Zalamegyei Gazdasági Tatear- Upénztár helyiségében
tarUndja, melyre a t. cs. rószvónfosokot tisztelettől meghívja Kelt NAGY KANIZSÁN, 1001. január 14 4.
4« {(ftlrfftiftUtltg
A kftagylilát tárgyaink wrr»n(l|»: 4 ^
1, Igazgatósági éa fölügyelő bisot\'sitgl jolt<ntt\'«ok, ^
Az 1900. évi számadások nlétorjoastéso, a mérleg éa nyereség iMPídlIajiiWait, éa onnnk lölytAn aa 10 bizottság Ivlmnti i*<t>
hivatalos koslAnyénsk kHnlíMso
szarint Itilópő Hi\'t\'t\'dwii\'ly liála alnOk, Kaius l^züon alulttOK, Knortaoi Oyorgy eilanőr, valamint n kilépett t\'w na ígrtxgittósági uUWIk<ii kisorsolt l<tH|o|\'«aky Krnó, Tivolt Jámta, tir Ixlkp Emii, <li Tripnmmor It^zaii. liolhsrlti\'tl Zsigniimd ós l\'jvitry Oésa ignag tngok ln>ly«ll ttiak * >. \\ ugyanazoknak 8 évra; méaia as iilitpszabiilynk 48. (|. óri«liiitdit>n 3 rt*nd<<« és \'J jtOl falugyoU) bisotUAf
tagnak I évre valé mogválasat isá.
I
_ j a Joayrnt A felllgi p\'ö leaoilaág áluil rsli|ltlsa|ali lAfsaámadáa. V nárai\'rlag a asóveikasat halyla*«étMNi a luvalslua ót ék |P Bfl slstt kstskinlketék. fcM
3B Saavasail lap\'k agyssott I, 4. fshruár há 2Ü éa jz én ál nyelők \'fli
a ltg\'iibb és ligjolb lifélptpir áisni doboibas
at Imi «*m fala ulttkbait MB*~ t isgtrshh 01* jól b Ctrta 4a Otfn>pnlaiélW< okotb
Ideál—
giSCHEL FÚ LOP könyv és papi r kereskedésébe,, Nagy-Kanizsán
<_^xzzzzx=zzxz=zx3zir xizzzx-xmzxzzrzxiziixz-
| \' V üSriesitcí?-.. /
o -_________________ ___________________________________t.\'. __ _______________________________; . __ -
« Van szerencsém a nagy tekintetű közönségei tiszteletid érHaiterJ i. jgj a
^ f| f a r n a ii g 4 idényre *
a legújabb divat tzerint nznIou ruhákat, a leglluoaa mlír .\\ri(il ^bgolcsóbbig figyelői* la Síelte juUnyo* -S szolgálás mellett koszi tel,
Í3i\' Ez apaiammal bátorkodom a tekintetes «u lilr. Sliate»v«y urak lig elmét f|lbiyni egjen ruha k^aaliaa
| 2 ujelmre, me\'yeket a legpontosabban, előírás »zerint leli. injosut 1:4:1, kitűnő minőségben ea ízléses kivitelben stolcAJok k>
Vidéki in»vtnn(ÍAl^iipl( kaliA fi uvaI Aliimul t>n?k(izSI\'. •••rí .
•/.x.rf-
s
i *
m ■
a.
i\'- x \' ■ x-xz; xzz x x x x x-v___
\'"£wuda-&UEötlttóiondttid^ KLYTHIA a ^P0^*™
L-- £ ..... Tv llliatrl l^jjtk 1 (»|j»bb kórlkkl) minin hkukll mttfíkfTíi HtMl
| ^ ^HfeT ^ri: taussig GOTTLiEB
fr nn t» -ti- --j- má- hniiiii .1 * ■ én ktr. iév.Ulldl* mmm« *» IIUtawrgiAr Mai
ntrtv óra udvari istállókban,, e nagyobb ka«
lOfiai .éa polgári istállókban hajnalaiban, n*« Utánvété Wy az riraiápi ittn, I. HallMlIf a.
fcvubb fáradozás -slfilUés u>áni cpfahiMpT\'ft-f- . . ., . Kapható a Irgiubb lltai»**r-. i>»»i>-*frLfr«».»,r«ir.kr *
r\'án**tttdzá*nái az idegek in*r«vségrnét stb. elvege* beküld f« iíAjjm^i .rhan. t\\l*« %% » \\u Uihm
lov uit az idomitásnal ktv)Vk\\ . tevékenysége __d^e meilelt.__
kíjM^silí; Vaffidi csak a fenti vedjegygyell kap-na»\') Ausztria-Magyarország n-nzes gyógyszer-
(áruiban és drogueriáiban. i^tt -
fwit/Éh i\\mk 01kip P»S"r-m»gyar éa jjpi IWh Julii ftWlMKiromá\'i kir. udvari szátllW és | II 1 ff) A
karSísll ayófyszsréazaál Korneabsr^ban Becs aiellstt fo 1 J m IJ
—————_ m AKAI) II
Ím
a3 ■
^ — E 1
« » 1 " ! ;ss! s I
0 1 I
•oflSsj | ■
! 1
wm ISsi \'
Egy doboz ára. 1 forint 20 krajcár
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
Elvállal IfAsaiuilfAJ* MI1M| 11 A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÖTÉS1G
éakéazit
tndennemü könyvkötő-
v ; valaatai
Paspartout emlék-albumokat dizzíeiirateknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig
Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tarvek, rajzok éa térképek caohirozáaát, ugy minden e azokba vágó műnké*
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 8. szám (8 lap)
1001. január hó 2 Mi
ÜSriesitcí?\'-
Van szerencsém a nagy tekintetű közönséget tiszteletei rJ I jgy a
farsang 4 idényre a legújabb divst szerint nznIou ruhákat, a leglluoai mlu « ^bgolcsóbbig figyelmes éa Aletta jatányo<* szolgálás mellett koszi let,
Ez á\'kalommal bátorkodom • tekintetes tu. kir. Jlialerv«:!a urak lig elmét f|lbiyni rg^enruba kéaallaa ii jel m re, me\'yeket a legpontosabban, előírás »zerint lelj. \'in)Osabi.a;i, kitűnő minőségben es Ízléses kivitelben stolciJok ki Vidéki megfend élések kellő- Htiyelemmei esj? közöl íi. ^ j \' *
A n. srd. köz&nség beoses támogatását es szive ^tendelestt kéri mfiy tmtúételx
SáffM&ííi >ti*K*bé
^ BLKft
Nutjy választék kitűnő minostyü, diratm bel földi % angol ét jranczia ké ,
t X #
1 ■
2
X_V
Kwizda-féle Restitutionsfluid
i
W \\;v önrtjdvarl is(Allókbanf e naitvobb ka« tonai polgári istállokba.<i has/nálatban, ftá-.yyiihb Tifadozáa slfilti és n>áni ^rősbittrre rán>frktiidzá^nái az idegek m*r«vgégrnél stb. iov u:«t az idomitásnal kiválj tevékenysége képesíti Vlíódi csak a fenti vedje^ygyel7 kap-na\' Ausztria-Magyarország Ö\'Hivb gyógyszer* lársibao és drogueriáiban.
Pnri/ íih Komla C1 kir ns ,r *iM i\'ÍW áa miié 4öli, AníUwftrofnAi ktr. udvari szállitA és karSísll oyágyszurészitél Komeuburgban Bécs mellet t

KLTTHIA a ápolására
S2ép"é6to pfif^ie^
fnomitáira
£)} ILI/ *L Crir\\\\
lifgetíikfléab lllMkl. Hál é* Isnslté fiiérr, F«h íf, i^tMdii Is térga. vegyilog aualyaált ajialva Dr. Foki J. J m. kir. tasár 4ltai Hcr«bfn Elismerő t^4ek a legjobb korokbö/ minden tfsbsrksr auttitifVA Váéaak
TAUSSIG GOTTLIEB
«•». éa ktr. aév.tallalla aia^paa h lllalaaaruár H« Fornklrtr i líta, I. ll tlIaHle a, Ht«|)htt1ú aa teftlbli lllslaiev^ a
K;éf)aifrt.irliNB. X.IVV*iil\\IXS«%i \\|| i* lluhni Mrleil M. Jlér én Mreüier lal^sila tófaluiéi.
RENDET TARTANI? 1
Uiryeljen miudvaki fzigofuan
„m^luvaiihiiiishfr, elégre.
scmmtai
ShmiianHB|istrattr - Vállalat
Béét,\' L Johanneigane 2,1. em
Akkor basanái |o« levelezései, számlái, valamint min dentéla irat ainak m 1 u 0 r 1 y. c
SHANNQN REBÍSTRATORT SCHWANHÁUSSER-tél
Scbannon Resiater ruBdaisrrÖl tsfysa es ttraeatve
j
1 mM
*J
Hi^te
Nagv-Kani2<fa, vasárnap
Zala 8. szám (•. lap.)„
190J» január hó 27-én
i . Qflegbioó. _ 1
IBP \' -
11 i Marit -
f. 1901. évi február hó 7-én d. e. 10 órakor
tartandja saját helyiségében
m 56. évi rendes
gyűlését
melyhez a t. cz. részvényeseket tisztelettel meghívja
X Ö 2
Az igazgatóság-
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A Mérleg előterjesztése az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozat hozatal.
3. A hivatalos közlöny kijelölése-
4. Az alapszabályok 27. §-a értelmében sorrend szerint kilépő 8 igazgatósági tag u. m. Blau Lajos, id. Fesselhofer József, Grünhut Henrik, Kürsch-ner Ignácz, Plosszer Ignácz, Kosenfeld Adolf, Scherz Richárd % Weiser József valamint Gelsei Gutmann Vilmos visszalépése folytán behívott Rosenfeld József igazgatósági tag ugy Goldhammer Károly, Heimler József ós dr. Schwartz Adolf fölügyelő bizottsági tagok helyett ujak esetleg ezeknek isméti megválasztása; és pedig 8 igazgatósági tagnak 3 évi egy igazgatósági tag és a felügyelő bizottsági tagoknak egy évi időtartamra
5. Netáni indítványok-
Jegyzet: A t.cz. részvényesek figyelmeztetnek, miszerint szavazó-lapjaikat 1901. évi február hó 6-ík napján délelőtt 9—12, délután 3—5 óráig az intézet helyiségében személyesen vagy meghatalmazás alapján átvehetik.
Megjéjyezletik, hogy az alapszabályok 11-ik §-a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelőrfleg négy héttel nevére íratott. \'


a9
ÍM

iÉljfe l^1 * Mi^WW1 Kp^ii<wpl Ml I^^IM^IIIji\'1 ^^ li^ I
I I li/r^íSSSi^L**^^filc |
I ? " | fciíiTuiji, >a • «r«. <mi /-,-vtr* f^teül^ ^ a THYMÖL I c lí »
f e Ía3STt I ium>M. VMékff 3 korom 40 éttér aiflnaa WMm •Hm fe ^UHmii ^ A ^ V AS ILLÜJIIJ.JJHUIM iTs/H
5 4 5 IMi # „ÉAOQ* fftaMtHir". MUHt, . fe^&öJ^^l k P f I j-Ml . ■ —...........................—"gBWBMi^^tl^
iip ,rv.L-^lTTjTiT^pracrmeiiw \\f•—ftgg.gga&r;--fi j» 11
IflI QFMISÍeSS ^ ELSA-FLUfO k i
I II I 138 wl Hifif »2iaaa«*» tatjai w^\'** ( MgSal tSS^JSSTmí^ ******* v jf|Íl ]
j** | ~Tflva| I korona. FáfáktAr: I0H09|*OV6flVi2UTAll, Budapwi, fcélvte-tér. ^ V CCI I CD %# |?I|A WWWi.^^^J -
I § \' \'\' " \' \' J v " j " \'* " \' \' 6 * ll
I i ff 1 nw^na « ^P^yRIACCLLl EYOMOSCSEFPtK I
P U HATOH ° BfegpaIS^M^tJ^^^^ fi * f*
t ®~a» 2 Ifeww^S^ Utol a alpé*i# ooyiriré ftakaaéaial ötaaór oly ■ ZSí^A tflíáSK*""^ tMpWmn, aaaa* wiim . f M
*\'.# 3 I éa \\lfdthttiiKi«i**í.Araliéaoapalapéaafc ^(^áPl iöLmUJO* Mf IS.mii MS at i*»fetS r t > }
. J* 2 2 « fct IAmm. PtltAa m kor M1MM aléa bérmcofvo. . ^áti mP]l iHilltU I /ftly^V ? U9M 1 ? I I "
FfitiAtkouéa- flilRATflR GYÁR ^JZéGZáÚ feSSSSM \' ^SBRADY KÁKOLVS 1 4
I 5 & - t DURATUK-bYAK ^faS&l cükr* na......| t f » i|
I "f § MfwATú WiMiürL_^^^^^^^^^^s^tZrkV gy^1***!* -ii *m ru u-.-.
|!";jPSE8H0FEB J. ^^^Él^^ilfeiifaL^^ ||\'
vértlsztitó ****** -m m • « |FyURíMLJBiTO^flMti.tíWwpMw^Wi!
Ifi 8 ,1 p^4 28 év óta .......\'^jjj íf^nsnri ma^ !j
11 BELVÁROSI KÁVÉHÁZ Eiismdekt Uwj»B Hofiíl " n íJ
SJIV.. Klgyé-Mr 2. MAGVAK BESZERZÉSI I lljljjl AI
| ; u* ma^ fORRASA gjjfij^ L^\'"\'| ©
l\'fe M Ali IWfjTÓ ^BUDAPEST ÍV tmntM*} "B
I|K í. IV ÍN VI FERENC Z AKüRAssY-UT^If (li
f \'; ^betóé^lőo ^toctör^iM^Emeifál És ROTTEN8iuer-UTCZA33• IB általános tuoósitó f, w
. -i;| KiwsAwesyzékIMOYEH JÍR BiÜMUiiUiütíí Hl —
<» ÉRWEMtyE - e^^Ji| Jl m
^ A legjobb órákat Oh lai I Mlllis, rttotfUtt elíon gron étÜiBbA Éllen 1
CfJ) lt|?MoUúobb »• icpüivntoaAbb éknactekei tirodménnjel h*»iaAlh*4óll M •
i S »6aáuBTFxaaTóena §1 c6GER-ata ■ellpasztiuJüc 1
® l-ffra ^trr^^sr— • ^ ^\'írrifLir-- ^SmI
j BRAUSWETTER JÁNOS VTÍSÍÍÍÜ? f«13| mm. jK3Ml
ilii fiit fratelli deisinger~~1 i benzin ri ||
fl ■ & Blííid1/ -.. kÜW Fiu•ÍW, vagy T^,tw1M, J ti GÁZMOTOROS Ipari él Mrtuáfi euMn O ( | í|
ÍM W w kg. Cuba-kávét, válogatott i fflP? ŐSERŐ «• BAUER lyirilél • I *
slll W 15 kofoaa 30 fltfértrt J I ^ * ^ n^im.Mai • *•* iwmhm MiM m||!
py II
Itei^i sss-w szflBflMinflKfíte1
slSK akiM^- ^iff^üm onj @ udapcst vu cí\\»i44r-KofluT j7. ff}? 15 I.
Ililis? l^l^S^Pl ^rr,!^^ Wr1\'-^ * iu?
1*1*13 < J^BEBsta^O w. t,. ,4 mmil
|í| g | \'IIlim II KW I ■■ M. .....Z: ,, 1" , „.rrJip - ^ | I
i!í:t!s fISÁSZÁRFÖRDÖ \'^r^^Niíj1°UAr Maiata-§ö^ J? í
im^v " |§ WH»é mim Hal vHytmn ti rnp. JH ! iM te(2 et nyári gyógyhely u ~sw ua^• " ■SIS —.............• ? |
^^^ ^^jT^TnnTV AlSSJ Of M^d^H^v.n^\'N |
\' , HA 6«>ai • haja, V iWl »or*Jí(y, I Mrt|4ltta . «t. klr. I w tw«it. f
. f ..vV fyf Mntiii\'i uuii bit^ai miu .miéRJuir I) OSZT Ab YSORSJ ATÖK
~ Nyomatott Pischel Ftilrtp laptnlajcJonoöoiiT Nagy-Kanizaián ---
legfinomabb eqesiscai eqyotorni SZIVA Rk A H li VE LY f
MOdrl^Srill 2000 drb 7kor 5000 itrk
Í"\'r. nos^an hérflienfve kutl: j LNGE.L LAJOS SZELED \'
ROSER
Aia^HaUM
\' auoAKST, rv , vfi3-öfc** ÍÍ M,
JürVfM avátí Mav caktirn fluláai »*»t»itHt Hwta éa Wffi
a taln»timh»«
Páratlan és itt^i^MlÜCI
Cvttaaéafe őt* ma Kterrat kunéit**\'
likátURM ^
IACCLL(BYOnQf?CSEP?CK
éftal a olpécklp agyaíaHI bekánéatól Öl»»«r oly \\tar!óN é» \\UáthHtiKn laax. Ara I léaoapalaoUafc éé t hMBM. Péltéfl 1*20 kor NUMélt atén iérntii.
rium: ŰURATOR GYÁR -
KAPHATÓ SIIOENÜTT.
ürroaUtf éféalolt Uffréftbb K4zitf«r « fám aaéaitM omm
k9r«ik«caéojcl ^Ita. •V Sas walHM Ményuato
agy ftéitadéaln na, "M Cuk akkor nléttl,\' ba mondán Cabot r«o«i«B « „PMPHOftH A" g.nér.yflr&a UifiaUíi
vértlsztitó lobdocsai.
r^mvóTA ^
Az Elismert ieöjobb iz li|l Magvak Beszerzési nf||]|V FORRASA^jJÜ u^v
tiiöl w ^uoapest
Ahdrássy-üt-23 * £8 ^ és R0TTEfiBILLEfVUTCZA33
c KépesÁrjegyzék Inoycn Bérmentve • cs^
UimiUl >i4 Araa
fjaiéaaa aalpfc l laWa tO~U *vt« ifTtó hiin, pllliawiailaiktWH-\'llkailfafiMka Sa»H kknéiniMaié alaaÉa iMf Butmylbfaayai éa aa wék> to>
iiaaaaé|M mwnaiü Hmm MüiHuaiüa
*** •• ubo*. nm>i
, í| fialapul logujebb létványeaaiga a
t|| belvárosi kávéház
2 i IV., Klqyó-tér 2. fK,ot,,J^\'•\'•taim
palóUin »
\' -i gUUÜtií Mljt -> távéi: ITCCU SÚUOfi.
ififiúéUlcXs kedvenc* laUlkotAkcljr*
SKUVÉNYI FERENCZ
% ^tóéqlőí? ^tar^itteimeid
| 3«A*pcat, vi AodriUfy\'al |f. 5*íj."J pAgj%* konyha. - Valddi Uaala borok éa % RjrfléaM „recbovTbfléa" apNai ikaéraaa. j
MMKQT * Mn^aaif
aiafciaaria*. paalaaaa ét HaHaülaa* UaMM aa iauaa tataké w u
ÁLTALÁNOS TUOÓSITÓ
liMiun tiiiéirt ■■laiaai VU., CriaéWt aati H. . Tiilajtonoa« llOPQiO «YVUk iMfkMaÜ,
Oh jaj I UNl^i éliéi óén éa Ui&aA £|
ffadné&Qjfií haasoAuiaiAk aa
£1 EGGER Íélö MELLPASZTILLÁK
jnn Dobosa I Urna Is I ksrtot ^ ffiMA Próbadoboa 00 Mér.
IBaérasfa kéaaa ItnbO Cféffi ■ fürtét fcéiaü** |4irtr.\'^nl laf* ►aiéiraac\'j lnaptirxíi-.ii, pesi* féa étTiByrU- aau<4Ua), kl» 4* kMf&réMtl, - tt0 •aa lakéttaM^al. fVe^iUav khéaatra UQrta éa tétafftn.*
töíí 6i nyári gyógyhely BUDAPESTEN
Na 6»afll a haja, f Mmjila i Vltéal latté^HM SULU VfZtt aMMjiJiaff aapaaia\'jii
íílt, hinéw ».h#j aralaH ajtat «d|a vhtu* Ovdaia t kar. aakta ü«»i >MtM 2 kar. Il fii. ZOLTÁN BélA

Nyomatott Pischel Fülrtp laptnlajíonoaoöí Nagy-Kaniaaián
Nagy-Knnizsa, vasárnap Zala Ji. szám (jO. lap.) j - _ 1WI, j nuJr i.ó 27*n
Huszonnyolcadik évfolyam 9. szám.
iwrkMtMi
Ttnakt<-*ptl<> flMk.l Mlíp klip. nmtillrt\'-i
4 wrkMtS?«t éruktaai lakat üp«-
int 4. » 4—k An kflil
Idd iutiktsdfi > lap walleni rtesirt vonitkuió minden . köiltmén;
Kiadóhivatal: Virakáaipakt: Fitdul tWp klllijrv karwkadéa*.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁK hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
/^Lórarrtei ABAI Ub >m ...... U >»m
jHH*n ■■«■ - 6 karra*
N«iy«Urn . , , . , .. I tarai
NyiltUr ptliUon 10 OUk
EIOII *Méi«k, ratadat t voutkoiék Flmhsl Nltp ta«frk«r kadiaite laitemdUS
Bimutollnt Unltk «k lar bii hfadtaUak «l.
I k«
llfN íub 4n M fillér
Nagy-Kanizsa, 1901.
Falalía nirkeuti; luli; Im<m Siarkaaztfttkra: Krita L^Jm.
Csütörtök, január 31.
Népszámlálás és kivándorlás. (1®V0-1880 között meg éppen több mint {kivándorló lótok ú a magyart vallják Az északamerikai Egyesült Államok íj
|.40%->feal), az 11)00. évi népszámlálás ered-1 anyanyelvüknek.
. „„ . ..... . I menyenként a lakosság száma, most népszámlálási eredményei már 7 nap öla j 76210820a tia óv előtti 63j06g756-tal szem-
Természetes, kogy ezért senki sem fogja nálonk a kivándorlást helyeselni éa
előttünk fekszenek. Pedig olt népszámlá- . . .....,, rogja nílunlt a kivándorlást tieiyeaetni es
Jás 2,894.260 négyzetmérföldnyi területre felgff * fn? 18\'14 ^ pártolni. Bár a népszámlálásnak eddig
letiedt ki, tebát olyan óriási területre, a " 2° ? * \'TH\' ismert eredmén*ei 8zerint ÍR l"áok Uko"
tetjedt
melybe egé*z Európát egynéhányszor lehetne belehelyezni. Mégis hatályosan elkészültek":
arány pegig csaknem egészben a termé szele* szaporulatnak felel meg. A« ezen (elüli csekély többletet a magyarok és irek bevándorlása eredményezte. At é3ai»k«merikai népszámlálás, a liovtf fftBb w «■>» «»<rT)l(>HW Hatolt azonban
kivándorlóink főrajai még mindig áraraía_|l()éí[\'raís ^ szintén érdekes adatokat nak, reánk uézve különös érdekkel bír. [ tüntetnek Tel. A magyarság jellegét a ki-Mig a németek, angolok, belgák, hollan-1 vándor ók seholsem őrzik meg annyira, dusok, stb. kivándorlási célja Afrika,Lint éppen az Egyetmet Államokban-Ázsia és Ausztrália, mig a keleti és az Ntw-Yorkbun, Clevd. ndban és Chikágoban, osztrák elégületlenek Délamerikába men-la bovándorló magyarok a már ott meg:
ii ak száma rendkivül megszaporodott, azért még mindig igaz Széchenyi mondása, hogy feladatainkat tekintve oly kevesen vagyunk, hogy ínég az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmezni. Azonban ha már a szomorú kereseti viszonyok követ* keztében kivándorlásnak Lennie ellr a gondos nemzetgazdinak oda kell irányítani a figyelmet, a hol a kivándorlással a ieg
nek, a kivándorló magyarok marad az eredeti kivándorlási Észak-Amerikához.
zöme hü végcélhoz.
A kivándorlási cél ezen általános meg-,csak ezekben a
kevesebbel vesztjük, akar a nemzetiségi,
IIT, -j-t- ... . f," T," | akár pedig a szükség és nyomor okozta telepedett es részben már ott szüle. . , , . .. . . . .... . . , , I veszteségek tekintetében,
tett honfitársaikkal egy összetartozó tes-j
tet alkotnak, a mely nemzetiségét n-mi A nemzeti összetartozandóság fenlar-középpontokban, hanem tását illelöle8 már fentebb kifejtettük mon-változása legjobban a rendelkeznünk,elaz egész országban hévvel ápolja, és:dandóinknt. Most még arról van szó, hol álló népszámlálási adatokból tűnik ki. Mijeiért a kivándorlóknak, ha már a kiván- j" legkedvezőbbek a létfentartás feltétele;, az Egyesült Államok népessége 1790 óta, doríás ki nem irtható es a viszonyok isi A népszámlálás Eszakamerikában, a amikor olt az első népszámlálási: tartót- bizonyos mértékben \'kényszerítenek árra j kulturális tekintetben, európai nézetekbeu Iák, a mely népszámlálás adatai szerint ott sohasem lehet kezdetben olyan roszjés szokásokban legfejlettebb és előre hala-lélekszám akkor 8,929.211 volt, liz\'dolguk, mint bármely más kivándor-jladottabb kivándorlási végpontban, azt évrdl 10 évre 80—853-kal szaporodott, j lási végponton. Ugy lialljnk, hogy. még ajmútatja, bogy a természettől megáldott
TÁRCA.
Két férfi.
Irt*. Polgár József.
Odakünn egeit a bó, a melynek pihéi odac-a-pédra az ablak párkányához, azon menten elolvadtuk. Amolyan se hideg, »e nie eg ru< decemberi nap volt, * mikor a hü még a Ik élei képes, de ai ember mégi* szívesen húzódik a jó meleg szobába a sQvilő szél elöl. Az irigy szürke fel kfik egéazen beingták az eget éa-esak aietteliék »z alkonyatot, a melv pedig ilyenkor, télidőn, amúgy sem várakoztat magára, alig mu ik néfiy óra, a a kia szobába már betol\'a árnyát az ml. a melynek homályát csak egy-egy a kályhából elővillanó láng ellensúlyozta némileg.
Valami komor némaság lelt úrrá a kiá szobiban.,Az öreg tali óra kakukja síelve rikoltja el az ötöt, aztán mintha h nagy c^őudlíl mag* M megijedt volna, riadtan búvik viasza kicsinyke odújába, a újra olyan komoly, olyan szomorú Itu minden. Csak egy pajkos kis amurén moso-•yog tovább a kandalló párkányáról, kacérul fenyegetőzve parányi ujjával, mimba mondani I akarná annak a bánatos, arcú fiatal leánynak, | * ki lejét a kezére .támasztva, kőnyeammekkel
De Vera ludj», hogy nem lesz jobban, Bogy Vera lölállt és meggyújtotta a lámpát, amely holunp már, vagy taán még ma, vége lesz min- -rávetette bágyadt világát az ágyra, annak a ilennek. Addig taggalta az orvost, mig megmondta "zenvrdő asszonynak iájdnlomtól eltorzult arcára, [neki a kft^glu-ejTO valót, fr-gy édesanyját már a ki mozdulatlanol, alig-alig pihegve feküdt (Hl ! csak velaiui különös csoda mentheti mef. Es ás még halványabbra I estei te. A lány önkeny-\' Vera nem ludott, jem mert mf.r hiani ilyen | tclenul odatekintett és egy nehéi, aaivbAI fakadó ! csodában. j aóhajtásaa) kömwitett lelke bkoa\'án. Már har-
0» laktak valahol s kiirut közökben egy két madik «»PÍ«. ^ogí nem volt egy ajugodt perce, •zobaa licsi, yke lakásban, de mióta az öreg « " ds9 órácalb. a melyben edea anyja át-ÍSsmsooue a\'vnak eseil, még ebhöl a kél azo-i«0lt« nV»Rod\'«n «lndt-
Vera öaiiáJ>b huata a vállára vetett kendQ\', aztán QdaQlt a kályha elé éa némán bámult annak kiulvft IHzére.
Talán még »oba sem érezte magát olyan boldogtalannak, olyan árvának, mint ma. Eszébe jutott aa egéka hosszít — neki oly boaasu I — év,\'mely édes apja halála óta eltelt, minden bn-
81
■z asztal mellett:
— Ne sírj kia Vera, nem azabad sírni ! Nézd, anyád elaiudt, ne félj, jobban lesz nemsokára t
WbÖSMARTY RfflHALY iloT
bécskából is ki kelleti adniok az egyiket, hogy valahogy eltengődhessenek. ErdG-a Kálmán, egy jóképű dzscnli i-liti volt a lakójuk, a ki most j készttlt ügyvédi vizagAjara, a aki igaz részvétet i érzelt iránluk szomorú sorsuk miatt.
Bizony, ennyire jutottak I Ki hitte volna ezt ! csak egy esziendő előtt ia ? Egy röv.dke ea.te-idó i j4va| m-iodeD ,ájda|a,ával egyfltl. ti valami kát-elí.ti, a mikor meg élt Vera édes apja, aki ele. i:gbaettU hárag, bogy ne mondjam : gyűlölet lében aoh ssm teli roa.aat csak a halálával, a f , viIág,^z emberek iránt a kiknek hit-mért itt i.agyta okét gyámolialanul, árván. t4" ,Sga al fl életüket annyira feldúlta.
Szegény öreg ur! Ót csakugyan a becsületes Fóláilt éa kitekintett a? utcára. A hó még lelke, a könnyelműségig jó szive lelte tönkre.J mindig eaelt és a adtétaég ia >&rübb lett e* alatt. Uizqtt a< emberekben, éa ez lett a veszte. Néhány j A szemközti kávéház elölt már kigvnltak a vií-azivésKégból aláirt váltó lejárt éa a szegény om-1 lamos lámpák, megvilágítva azt a néhány alakot, ber egy napon csak arra ébredt, bogy házában a kik hoaazu köpenyükbe burkolva, végig aiet\'ek megülik a dobot. Ezt a csapást nem tudta elvi , az asifalion. Olykor-olykor egy-egy Hatat pár \'ia aelni Ea az rpisitolylövés,amelyikéi a licitáció elsuhant Vera előtt, akikát nem.riasztott vissza szégyene elöl kitéri, caak nyomort, csak kéiség , a rut idő éa boldogan egymáshoz simulva aieitak beese.-t hagyott maga ulán éa ugyléIszik, az leaz el...
a megölő betűje Sámsonnénak is. Az api ugy ia — Istenem, mily boldogok mások [ — gon« gyönge, folyton beiegeskedn aaazony azóta laljeaen dolta Vera. És eazébe jutott aa 0 boldogsága ia kidőlt és most már a végét járja.. az a tündérálom, a melytől oly szép valói remélt
Irta
Br. SÍ8B Sral — Megjelent és kapható
T3IZ3. Fülöp könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
—Díszes borítékba fü*ve ára 1 korona
Nigy-Kanizsa, c*U\'örtök
Zala 0. szám (2. lap )
1901. január hó 31-én
Egyesület Államok legjubban^Hmják at oda való további kivándorlást, «őt bogy a bevándorlóra szükségük van.
Azon az óriási, gazdagon termő terű* teten 2G"3 lélek esik egy egy négyszög-mértfftldre. A népesség, lehet oly ritka, a minő európai, Bőt ázsiai fogalmák szerint is egyszerűen mesének látszik, k úgyszólván- üresnek mondható.
Részletezve sz egész területet, oz 1087.595 nég) zeimértöldnyi ^nyugati részén az Egyesület Államoknak négy ember jut átlag egy mértföldre, mig az atlanti tenger melléki északi részén 124 ide t»r-tO\'ik New-York is, s ennek a területnek 169.075 nógyzetmértlöld a terü\'ete
Es éppen erre a sürün lakolt részre pályáznak a magyar kivándorlók, és e\'érl szunvednek oly gyakran keserű csalódásokat, mig oda, a [hol az -emberi kézre szükség van, nem is jutnak el.
Ismételjük.N>nc*en fölöslegünk emberben, de kereseti viszonyaink szomorúnak, éa ez a köidtmetiy okozta, ~ ho. y annyi a munkanélküli nálunk. Ha ezek kénytelenek a tengeren tul kenyeret és munkát keresni, ugy csak előny hozó lehet az az anyaországra, ha a kivándolók odamennek, a hol a hazával való osazetartozandóságuk, hazai nyelvük é* hazai szokásaik rnegma-j radhatnak, a hol valóban elégséges kéréséin lehetnek szert, hogy azután a meg takarítóit vagyonnal visszatérhessenek. Mert legtöbbször visszatérnek,valamennyien I a kivándorolt magyarok. Mig az irek. ha-1 zájukat elfelejteni igyekeznek, a németek t magukkal viszik hazájukat, oda, a hova épen jutnak, éj nem érzik az anyaországj hiányát, a magyar jóban-rosszban min-! dinkor visszavágyik a hazai bércek közé, a Ti\'za és a Duna után, a gazdag -v<fl--[ gyek ulán a négy hegység közöli, sőt még a terméketlen homokos talaja után
4s4i*zájának. A imiryar a küllöldfln mtn-dig idegen marad, szerencsében ós balsors közölt egyaránt- A magyar nem vészéit .el hazájára nézve, csak^ tegyen annyija, hogy visszatérhessen. Ezért a bö\'cs nemzelgazda np hagyja magára a kivándorlót sem, hanem kivándorlásában gondos iu,szer.-telteiJás^el útmutatásaival.
Egy tar.itó ünneplése.
A lui\'.uli NagyrRóc«e község lolyó hó 27-én zép ünnepély színhelye volt. A, vallás- és közök\' lalásQjyi mlnis/\'era népnevelés egy derék bajnokát,/Wy Lajos n,recsei i\'őlanitól a taiskola szakszói U keze ósuórl diszoklnvé lel és 200 k. jutalomdíj tl ibaletté k\'. Dr. Buzsictka Kálmán kir. tanne-os, vármegvénk nagyte»ekenySé, il tanfdü-1 gyelöjé, Diitus Sándor a^nagykanlza i járás | azolgab rám kisére\'eben már u délelőtti órákban Nsgy-Récaére érkezeti, hogy n mipi-Zteri elis-meiés jeleit alayajtsa Ptsly Lajos b5iituiton<k.
Az ünnepély lefolyásáról a kö^kezől ii-ja ludó«i ónk : Dr. Ruztics\'ca Kálmán kir. lanfelü-gyeöt az \'ünnepelten kívül iváukai Kherndl lm te (öldbirtokux, iskolaszéki elnök fogadta. Jeleuvoltak továbbá JirHy Adolf nagybérlő," az iskolat-ieéki \'sgok éa t-zamos vendég.
khtrndl Inpie iakölaszékí elnök a löfélkéző
- Jai-hiilánklisn pedig tObb mint ÖÜŰŰ dámb gyMmÖ\'csfa ojtvátiy (a gyermekek sajai«»>g munkája) tanúskodik a szaksz^Q gyakorlati kiképzésérő1, tneljpfvadoncok <896 évben lettek a tamtó által éltetve.
Felállitotta a. népköny-tlrl: tek\'qt. Gruner Lajos közgazdasági\' előadó ur szíves p-trtnlá-a val népies elöadásosa* lar olt helyben éa vidéken, valamint » nép téli fceresetfoírásat elő-segllvén, a házi Iparok közül a kosárfonást lélesiietle, amely szakszerű vezetéae és felügyelete alatt igen szép eredményt n utalóit fej.
Ama szép alkalom amidőn: t mílú ur ezen hasz .os működését á nm. minister ur elis nerfl diszokmány és anyagi juta mázasban ré-zesi-léni kegyeskedett, igaz örömemre szolgál Ki vánom, hogy ezeá magaa kilUnetö lény, buzdításul szolgáljon a tanitó ur további hasznos in 11 kődé-őre.
Amidőn az itt mezjelentek mindnyájának, különösen a mi igen tisztelt illuUrit vendégein kuek, kik ismételten bebuonyi o\'tá* exivez megjelenésük által, bogy nemes érxé<«el bírnak r. közérdek és közügy iránt, i.y nagya. dr. Ruzsicská Kálmán ur kir. tanácsos, lantéi* Ügyelő, tek- Diénes szolgabíró ur es J-rlty Adoll uraknak az iskolaszék nevében hálás köszönetemét jelenteném azzal végzem :
Isten áldása legyed mindazokon, kik a nép szellemi és anyagi boldogulásán fárad >znak I
beszédei.intézte a Jelenlevőkhöz Tisztelt Uraim
A lelkes éljen/é-ael fogadolt beszéd nlán dr. Buzsictka Kálmán kin. tanfelügyelő magsa szárnyalást! beszédben-mél+afa a kitüntetni tan-lérliu, neniklllönbéii az iakola-sék érdemeit, a rendk ivüli háláson brszéd nlán átnyújtotta sz
_ ■__" Inim-p\'l\'nek a do-zoklevelet éa a ju\'alomdijal,
A legszebb és egyúttal a legnehezebb, (noha ki ezeket mily meghatottsággal, a hala s a-bálátlan) fogl-llozúsát képezi a filusi tani óu;>k : valvsl tagadta.
a nepi.evtile*. * :<.____E?zel tt ultíjdonkepeni Unnepé y véget in ,.rt.
Ha a IttiiICó liisaUsAnalf mágSíCUin .U, Jer/fa Adolf iitigybériö bizoityMkát kivánUi először ia arra tör-fc-zlk, lio-y a nyertnek be 8<j„í annak, hogy N-igy-Récen a magyar vn-hete-oil-a a vailá-i érzttltMetrm-\'iy-iiélkiili.eni -tfgazeretetet fp oty telkesen i& apoljik, mint a
tanügyet és az egész nri l&rsaaágut vendégil m< ghivla básaboa. Azon le kes hangulat, ru-ly az fluuepély hivatalos "része alatt nralkodot ezen veudég.szeretö-uri házban meg inkább kozódott és bizonyán senki sem \\át meg szívesen azon ottbontól, a hol ünnepeive a a nem-aazi ve idéguzereiet
ember, az mber! Továbbá irríi, olvasni, számolni megianiivan, baz fiús nzeilemben neveli a gyer eket.
Do ezzel nincsen kimerítve leendője, szűk Kégea, liOiiy ezeken kivtil azon is láradO\'Zék, nogy lehetőleg sok inós ludniv ilókrn ia kiolt—t lássa a gyermekeket, melyuknek hasznát veszik | ze( egyik napszámosat, az

m»Jq as életben. Mini ezen iskolának elnöke, I M9llem és kedelyesség lélekemelő hanno-naban örömmel konstatál-\'in, hogy Pesty La os i0>B-: jutottak kilejézésre. mtunk ezen célt lelkiismereteasn szoltá-ja Pesty | l^ajos lő aniló saját ambiiiójá; ól .több eursnst o végezeti a nm. m kir. mi óezier ur segélyezésével, hogy ismereteit liyarapiiyán a polüár-atlg órdrit-ében has\'iioaitbasaa. T inilja iskol&nk-baa a H-y ttmöicaíak és^azőUiacmesUés mód» jait. Minden gyermek, legyeu az f u vacy leány kis gyenge kezecskéjével nnmaga lud a ezen ojiáai müveié eke: e készi eui.
— Eljcgya^a. Szabó (Gizella kises-sonyt a nagykanizsai al ami népiskola tanítónőjét eljegyezte dr. Brüebnayer Ferenc gyula lalvai orvos
Fölidézte ein ékében sz eí-ö bált, a legbo do\'gnlíb könyvt-i fölé hajó\'va virr\'asította At éjjelt. Mintha estét ékleben, amikor először be*zéltek egymáa látna annak szerelrmtöl, imádattól csillogó sze-sal, Sárrethy doktor meg ö. Mintha mosi is látná melt, a mint felénkén, szinte bocsánatért esdve a kivilágított termeket, mintha uioul ia a fülébe rátekin1, a a ki mini eg-y hűséges szolga, ugy csengeae az a méla keringő, a melynek hangja- jár a k-zére moataui nagy b-jaban.Oh, a nö inál kart karba fűzve, némán, egymást nézve:ösztöne nem usil, ég Vera érzi, tndja, hogy tovasiklottak a fényes parketten, É-mintha erezné Kálmán szereti ői lom-bbau, igazabban, mini az ifjú lehelteiét, mintha hallaná remegő hangját Sarréthy sz- reiie, amikor fülébe aultogta : „Szemint a fülébe auttogta: , retem Vara, örd teii Szerelem I
- Szeretem Vem, őrülten szeretem! 0h( ha teledni tudna I Ha ki tiidüá tépni
A bált, az eljegyzést, böldog mátkaiágállák j szivebőT^nnak a másiknak képéi I...— veröléuyél, mind, mind njra átéli egy pülanatra. A modozáaaból anyja fuldokló köhöfése ri-Hiszen talán a valótágban sem tarlóit tovább asztotla tnl. Vera odarohant hozzá ea mint meg-az egész egy édes, boldog pillanatnál. Azután riadt öziae, sürgött az ágy körül, hogy segítsen — hirtelen beborult a< ég és ama azörnyö nap rajta. Fölemelte a bele; tejét a szegenyke, eh--óta Sárrétby ne n jött többet hozzájuk. Ha néha tétlenségében ciókjaival borította azt a halvány néha találkoztak még az utcán, egy-) egy Intó arcot, sovány keiéi, azokat a lázban égő s nié-tekintet, s. legföljebb egy s/ánó vagy cinikus gis lényte\'en szemeket, mosoly volt minden, a mit Verának juttalott. S — Anyám, édes jó anyám I Ne hagyj el, ne a szegény leánynsk ez fájt legjobban. Vers h»gyj itt egyedQl, árván! — zokogta kétaegbé-érezle, hogy ha csak egy szóval, egy sor Írással esetlen.
mentegette vtlns msgát Sárrethy, csalódása ia-j De az a halálthozó köhögés csak nem akart Ián nem lett volna olyau mély, olyaa fájó. Ké-jazUnni, s a haldokló asszony elfskult sjakáról
söbb már az>. ulcán is kikerülte őket, pedig Vers ugy vágyódott legalább azért a futó mosolyért, azuián a fájó pillantás után I \'
D« némán hordta ssive keresztjét. Még akkor sem hitt, mikor hallotta. Hogy Sárrethy doktor megházasodott s egy gazdag Lipótvárosi bankárleánynak adta el a szivét, a melyért ö oly örömest adta volna cserébe a magáét!
... képzeletében löliOnl egy másik ifjúnak *ápe is, a ki odaát a szomsaédszobácskábaa
hullt alá az ágy fehér pár-a másik sio-
egy_pirDs_Jércsepp nájárs.
Vera kétségbeesetten rohant bába.
— Erdőas urt édes Grdöss ur, az istenért, segítsen, meghal az édes anyám l %
Nagy kék szemeit eadek ön emelte rá, s a " \'Dalul ember megdöbbenve halig tta ezeket a kétségbeesett .szavakat. Mit tegyen, mit tehet ő, ba már az orvosi tudomány sem tud segíteni ?
Hisz életet is örömest feláldozná, ha avval elháríthatná oz a szörnyű csapást, a mely erre a szegény, e hagyott leremtesre vári, ha megkímélne Verát altéi a mérhetetlen tajdalomtúl, a melytől as ö szive már moat ia annyira elsao-rnli. De mikor nem lebet, de mikt-r nt-m lud segíteni I Ijedt zavarában azt sem tudta, mii szóljon, mihez logjon. De ez csak egy pilUnaiig tsrt£\'J, aztán hirtelen fogta a kalapjai s orvosért rohant.
• Csak ugy, felsökabát nélkül szaladt végig s köru\'on: a Kerepesi-ut irányában, a hol tudtával V.ráék orvosa lakotl. De nem kelteit olyan messzire mennie. A szomszéd kávéház a ö\'t egy csoport fiatal ember állotta útját, a kik gombolkozva állottak a kávéház ajtaja elóU éa még most is kacagtak azon g frivol écen, a atf lyel a kasziros kisaaszony mulattatta őket.
— Pompáa vioo ugy- e doktor? — kacagott az egyik táraához fordulva.
A doktor szóra Kálmán hsbozás nélkül odalépett a társasághoz és megasólltotia őket :
— Bocsánat van talán az arak között\' or-, voe ? ,
A doktornak aiólilclt fiatalember odafordult.
— Mi aa, miről van ssó ? — kérdezte — fin dr. Sárrélhy orvos vagyok, — lette aztán hozzá.
— Ugy kérem, jöj)ön hamar 1 Egy haldoklóhoz viszem,
Az orvos hamarosan elbuc«u<olt barátaitól s a fiatal emberhez szegődött, Kálmán sürgetésére
Nagy Kanizsa csütörtök
Zala 9. szám (S lap)
190/ január hó 81-éa
- Hivatal vizsgálat. A belügy |ban eseményszámbamenő müvészestélyIállami érdekből ia találjon módot arra, bogy aa* miniszter megbízásából Kaffka László iránt a közönség minden rétegében négy\' meg is valósítsa, min. o?zt. t nácsofl, dr. &otif<fyh Antal!az érdeklődés;
min. titkár és Kanti Endre n in- kzámlis^| í — A vidéki uiaéntt rrude**»r A hétt\'öh reggel Nagy-Kámzsára érkeztek,jvidéki suaeuet rendeiese ujyabeu összehívott
I sasktanáoskóaás fílyó hó 28-at tartotta
Ülései sí Országsa- szinészegyesület helyiségében, i Az ülésen : Feslelics Andor grof színészen, te
hogy megvizsgálják vájjon a városi admi-
nistraltó m»glelele alörvény és a rendé- Al mtn. kntitiC, Andor ____
letek kóvelinényeinék. Ugyanezen alkalom- lagyelé, &inog Jenő és Lukit Cyörgy löispá-
böl városunkban időztek dr. Jankovich nok Hereteg ferencz, Putmámdf Dene*, dr. Ba-
László gróf vármegyénk főispánja ^s Cser- í^® Armiu és Mtzdrot Kálmán szinészegyo«
ián Károly aUspán. A miniszteri kiküldök í°le" ""jL\'t-i Ll\'l^T* P
. \' .. . .. . , . Ueppen azzal a kérdéssé! foglalkozót!, vájjon lek előtt a városi .tisztikar Itsttelegvén, vtrhíló., w u ynevewtt kerületi rend-
Kaffka László miniszteri osztálytanácsos jezertől,"a minién pro és contra alaposan meg-
kijelentette, hogy a miniszt r nem azért vitatta e kérdést, a
rendelte el ezen vizsgálatai, mintha vala- »H»podott meg :
mely fejelenlés érkezett -l™ ho^ augy ! \'ttítfüítZ
Hm mulasztások avagy szabálylalái Ságokat -üclöl\'\'le,, mtMn felemelik.
lételeme fel városunk admmistraliójában, 2. a buotiság 100.000 frt. eegélyt kér a
hanU> a \' izBgálut egVedÜll célja az, vájjon kormánytól a vidéki szinészél rendezésihez,
az ügykezelés a rendeleteknek megfelel-e. raé* Peíi8 8 következő föloszlassál 10.000 fo-
Rél nánon ál Iártott n vizsoálat melv rin,ot kaPJon 4™" * sztuészegyesÜ et nyugdíj-Két napon at tarioti n vizsgaiai, meiy,al . 5_50u0 (ormiQt kip,tosk\' BMt a tt.
felölelte Városunk egÓ3Z adrointfctralióM t(>ioV amelyek asinés.elüket m^ álaadó-ltol-
kiterjedi a leltár szerinti vizsgáiéira 3 tik. vagy most aliandómtják, ÍOÓÜO forintot
CiDmlT kiküldöttjei minden irányban |eg,\'t"Ui:nllt a \'■emz^tiségi vidékek és 1Q0Q0 forio.
nagyobb rendet kunatalaltak és tfrognnltl\'M UpiuiiHfoeoa^
adn inistratiójáról a leghizelgőbben nyilat-11me«9aaolfl\' tíht"á
koit»k.
Hazánknak ez egyik l*g***bb, aiSat habjaival tanllámsó lUlaiuusakaak éa araay borát termá gj^|hegyvidékeinek ezen-gyOnjflrt ötsisaaé-i pontján ^
hasiaknak ea egyik legszebb — aaoat legkoldu-Sühb — vidékén, (Hetyealáa jobb éa ballelél) Fejesie be esi a munkál aszal a tetterővel, a melyet tg\'és* politikai éieléMl meg tanuHunk k mi mi éa becsilnt. ast a munkát, melyet mag kezdett as a nép és vezetett, segített eddig lóM> mivelésügyi kormányaik, ebben is igaaolva ast a> iga< ágot, I így gasdaaági ée k*f*eksé*isst következő határosatokban ^„.„a lehelnék ellentétesek, hanem egyenesen egymásra utallak, (Helyeslés.)
Esen elvet éa igaiságoi állítom ée vallom, nemcsak ezen e*en*>, ds általában ia - *e ba nis érdekek közi a harc mesterségesen ls-s lebdesv* ugy annak indokát kutatni fogja*, mindig HMf» található lest a stemelyi érdekben és öoaéabea. Nrm leméi, nem ssabad e nemzetet kereseti ieak szerint szetia ólai, hanem azoknak ö*a» lejlestlésében kell tömöri enl. i Hslreátée jobble-
MkK- .....----------—..
Azt hiszem t. Há\', h»gy vágóéiban aekánk csak egy hazafiúi vall ásunk lehet: ba oeaweak
kisá-
Irólag magyar nyelvű előadásokat tatL A lön-
n.ars4ő 30Q00 forinttal pedig támogassa « kor-1 ajkunkon kordjuk, de lelkiekben éretzlk ast a
— A k^pvhrlfiház a aianbá- »ány azokat a kis liisulálosat, amelyek lO-WÍ^^ , , ba>as>er«et lángja gyal
soknak. Aképviselőház magyarországi f^lá\'ba«B 0 !M,",röl-köu4«rVki; és s hazaliui vallásMk is .eg,aa a mag. tagjai az országgyűlés január hó 28-án M b»i»ionl >aasi klápUéM. H«U- i^Dthirom^ága a meiőgazdsaág, ipar éa kerea tartott ülésében azon őszinte^rokonazenvrfe„rftf. Ferene „ (..polcui választó kerület ország >•■«<••«>»»». de ennek titu megfeithetó asoo eis-jeléOl, mel>ly«l a Ház lHg|Ul a-mimtás- „tUMepr.HlŐjee hó S8.án a kereskedelmi iárca:i«« » «tb«, melynak ideálja; as egy-éges osztály iránt viseltetnek, ogyhangu ha- k\'01t,é t^oé, twlotu ,lülbwlég,t , képvi-,nsgy Magjaror«ág • (Öénk belyesMa jobbfsM| tározattal egy napra eső kópvise őt il- „ii5btlbtn Hertelendy Kereac >séP, lor.ás be- A költségvetést elfogadom, [filénk helyeslés letményőket az Országos Munkás- ési^ me r tJttl,loavj^k, hl,r,dllMMk jotbfelöll Cselódeegelyző Pénztar javára alapit- hUiiM> baD|0(ttua és főképpen égy balatoni ványai felajánlották. Az alapítvány ösz- VUflUl ^ ilés6t ^tnlo,„ , "kereskédélml Vor. szeg mintegy ötezer koronára mg. ^ ^ Ut ligytl.4bti ,0 00„wm,
— Pewny- Nsurel Knicy-Kit- |0gadlúk s Hás minden o.\'dsás. A nagyhaláén iilinán. A nagykanizsai Kerts/udO ifjak bestédnek áárórésslete Igy hangiott; tink. egylete február hó 1-én tartandó j T. Ház 1 Vicinálisokért ma csak távúiról is hangversenye jikere érdekében a ren-1 érdeklődni, igen háládatlan dolog éi ha én ut dezőség serényen buzgólkodik. A zon-jmégis tMinimersm,iesseAiMikótels«ié*eaiiuda
gerakiséretet két oliauiert kitűnő mü* kedvelőnk: Blhmnuhcin Vilmosné urnő és Ollop Ernő ur, voltak szívesek el-vállalni Sattrei Emil hegedűművész már iolyó hó 91-én délután, Pevmy Irén m. k. operaénekesnó pedig pénteken délben érkezik városunkba. A vidéki vároeok-
lában, megkönnyítve be-ysaUm az álai.
ssemélyesen semmi o<\'don érdeki Ive eem vagyok, sem konoesasióvsl nem birok, sem egy lalpsla\'lnyl földdel az egéss vonal mentén.
Mindese. után végül még arra kérem a t
— A Polgári Egy etköagyü é«« A sk .Polgári Egylet* toiyóevt febrnár bó t-án, aaoa-batna délelőtt fél II órakor as egyleti kia teremben rendes évi köagyOleM tar1. Táigyeoroeal! t. Titkárt jelentéé \'900. évről • /áwsámeéáa, költaégveies etélerisazléee és easel kafcwialbu a uámtltsgaió bi<o W g jeleatée*, a oáaadók (elmentése, 9. tfj« Knortzer Károly ellen indított keresetben teli^áalolt rgytta^gi ajánlat előterjesztése. 4 Kötvények kisorsolna A fönŐkv el-^mijelnék, tisztikar, választmány éa uásivta.|áW
bitotlaag választása. 9. Metán Ilditváajrok ■ — A Társas Kör bálja á Itrsaagl mslel-ságok sorozata egy fényesnek ig\'rkeaé eaiélylye) gazdagodott. A nsgykanlsMl Társas Khr araay
kereskedelmi miniszter ural, bogy vegye vezető Ujuitra lebruár hó 4 én ai Ataay Szarvas szál-kezébe a vidék megmrnléeéaek ügyét, ortsig^s j lods disatrimében lánoeslilyt r*ades Aaalateái
szsporábbra fogták a <énéat es neháhány psre slsii^odahaia voltak, beléptek a SötH konyhába a mtty a két aaobál egymástól elválas<tlotla a melynek sjlaiat Kalaán siettében nyitva lel dle A Veráék szobájából egy hang aem hallala/olt s ti az ijesztő csönd stmie megde rmesstelte a listaleaber saívél Szó nélkül maiátolr áz sjtőr 6 maga nem Is mert belépni.
Mar későn érkeztek. Mire as orvos a bele.* ssobiba lépeti, mAr vége volt n ii.dsnoek. 8ám-lottaé elsludt Srnkre.-.
Vera olt térdelt ai ágy slnu, kszeil tördelve Béna kélséjgbeesésébsn. A sz>méhől agvetleo kény se fhkailt, s essk egy-egy keblétől feltörő ■okegé aóhajlás árulta el mé ysérts fájda mái. A lejét rghajtotta édes anyja bidsgtlö kaaére, s talán észre eea vette, mikor az orvos bals*
Mt<
Sanélby doktor odaléMii az ágybos, e ŐR\' kénlelenttl Baszerssienl. Ugy réaletl toki, bogy est a mo\'dalallan areol, szakét aa eltorzul! vonásokat f,,iár lálta valahol, s néhány peiois emlékéiben kalalo\'l. Asián egykedvűen vállal *eal, s miközben megt\'issálla a halottal, lopva °dal«kiat*ii as ágy tulso oldalas térdelő leány siöte fairre. Megismerte...
Vera I — szóiolt meg halkan.
A lány fólygfftHe lekiitldél s mikor maga *JSK \'álla ast s férfi\', a kiért egy esztendő éta aosyl titkos kőoyst hullatott, a a kit mégis még miedig ely kimondbslatlanal szeretett, mind ál e sok bét at éa keseriteég, amely szivében öeaze*
gyOll, egyszerre lóri elő keblétől és fuldokló zokogásba olvad\'.
— Anyim, édes sayám I — zokogta. —> Mert hsgylál sl, mért hagytál Itt agyadul árván I
- Ne sirjon Vera, — próbálta vigamlalnl ea orfőt. Ai Inra ló, Ont nem fogja elhagyni.
Nyngodtsn, minden föl indulás nélkül be>!éll, abogy hsaoa ó ssetekben másolt ia msgtetl*1. miutbs «iivéből egészen klveaselt volna annak s hítványságnak az emléke, melyet a leányai •zenben elkOteielt. De Verának mégis kimondhatatlanul jói eaiek esek s vigasztaló szavak, Elfeledi* miodaal a roaasst, a mii vele Sárrélhy leli, s esért a pár aemmlimosdó sióért megbo-esáloll n»ki mindéül, mindent,.. Steriléit tolna odarolisenl hoeaá, a lábsiboa borulni ugy sal* togal neki lágyan, szerelmesen I
— Ugy-e llt msrsdss velem, ugy e; nem hsgvss el többé soha auha I
Hirtelen ftlálll éa (Ölatárilella könnyei\'. Oda | ment a asekréaybei, kiveti eiy ótforiatósi, ss tgées pénat, a nielylyel még resdelkésell, a sa orvoensk ekarls aiftií.
— KőetÖnftm, doktor ur, — saélt, — köszönöm a fáradtságát. — fis elnyomva bánatát, bünké tekintettel nyojlotia. leiéle a pénzt. Ne|
ne tudja meg et ss ember seba, hagy mily kétségbeejtő sorsra jutott.
Oyőnyörd leány tol>, a s pillanatban talán ss*bb mint valaha. A bosaiaa vlrrseitás ugyan bigvadlá, halványabbá feelette hamvas orcája*, de eesk-aofi|l \'sebben rsgyoglek aagy méfy
lüaü iseuiel a hosszta kibomlott szőke hala rnlai ery paaar se\'yem paláéi omlott alá kafces ds* rézára As orvos gyŐnySrrel legeltette raj\'a a seemst j talán aa jutott essébe, hogy milyen oetoba te, volt é, mikor est a remek taramtéat eidobia mggátél.... Mily gyönyör volna oeékvlai eteket a pleiity ajkakat, mily édea lakai ölelni ezt a ba|lad< té, kívánatba (eiméiet,,.
Ki mintha birte\'ea valami eaaéba latoU volna, saja\'ságoe Itta gyulád! kl a aaamébsa KSzeh bb lépe\'t boasa a* megfogta a kesét, —« Haragúik rám, Vara f ** kérdeaia — Ilarsgudtil f miért 1 — felslie eaAodsaaa a leáay. *
Lássa Vara, én tudom, bogy nagyot vél* ásat m raga Iránt, de hibámat adfí iévi akarom tenni. Hiába akar aiaal a péstsel lévatrs vezetni, áa jól tudom, mi vát magara, Rssgéay-séf, nyomort 8 éa mosi gaadag, aagy un gaa- , dug vagyok, a ba skaria, magái Is aaiá teaiem, — rtn most taljglM etbagyaioM éa sem mersi-bat III a halmiul egjült jlijjöit Isbát ..
Bgy ptilaaallg bsboaott, vsjjóit kimondia-a aal, amire goo4ol\', de aslán kirtalea étkaroáa a leáay derekát, a Miközben aNkes magi boa saemotts, laaaeaa asllogts t
Has Igsa I Jöjjön velem, legyea ai ssyém as enyém egészen l...
Vera sal vén valami metast fájdalom utáki volt át. Arcél elöntőit* a slmeeág. a sségyeaba-zée pirja, a miölha kigyo oüpta volna asg eliokt* magától ast a férfit, g ki asyla balot
sesmiis
ágyánál Ily gyaláMlet mert a
vágai.
Nagy-Kanizsa, -csütörtök
Zala 9. szara (4.
1101. j m?4j hó ai4t
éödezwre as adott aika.mat, hogy a ea, és kir. kísérettel előadja Oppel Imre VlH, oszt. tan. 8 — Oraságoa tor na verseny WlM^
gyalogezred jelöny&aek iamert zerekara -feb^ 4-én Sopronból Nagykanizsára érkezik sí itteni
Dalünnepen. Tbjrn Károlytól. Eöadja a tógimn.! Gvula rendjeiére a kettu«*mini**t«e*
■13r»VKárolT\'ót. b] Király- a subán u-ár megkezdték
•ruekkar. ö. a] Fohász. Oi^t Károív\'^t;^] Király- umUn u«ár megkezdték ai «r»ya>« üj«u«* ^ .himnusz. Huoer: Károlytól Előadja a fógymn. tornaverseny siókfcaitéeél. A miaUsUr mae ^astikar ma altatására. Febr. 4-éa tehál hang- L^. és t~,£ír ....; * evekkel ezeU rendedet adott ki a mely aea.
SÖÍ 1*T\' > Fwmi-* • TkiéMas. Ató^^,!^^^ tornsver^e t*
iuvui barzozy naoaije ta i^ojwöm ea melyen kfl||é. ^^^
kbroÉr hó 17-éŰU. uc*ij!Il *1 torosversenyea pedig 0\' eveaifat tarao* - érteaftlésfiua szerint - a vidék üri ^a ^Jp.k |e«m anáaAra aankfirfi tánce&lyi *yaaag^wasay m mMmm
h igen nép számban fog résztvenni. Február hfleépiMi] 60 filer. Fe tti*aeiéaek kOesttneltel 1898 p»a»a»bs* tou I.
5 * ét tu a katonai rnekar íyik Had.-*. 8 fe^ Zt^S! £
vánöa.áetysu fog hangversenyezni. A , gtísei ipám ifjúság február hó niszter körrendeletet ad ks a asolybea eal aa
— Anwk&nwi kin<*A7é)Ak A be\'ünv- Yaddu* DeMÖ wdéglfií bélyegében a ge set j Or*sago« versenyez jeleni Áeegere és a *er*eny
^ A M»ug£ J|Wll ^^ 2,rtkörU taKcvtfaimit rendé*. — ügVfinrk intéieaere nagy txtoságo\' s\'skMV a
miniszter Zaja-varmegyében a*parsai kerületbe\\Umlánon iákm ..j:,.\', k xm ; .^TTLzTa w » *
Sül* József jegyzői Tmoko., az alsó A^kn \' 187 Kaadetej^y,** ^rtó Qta tefcuár eletéaJe» a
»ü. Gyula segédjegysót, ,z V. begy*erüle-!\'wltí fel 8 órakor-\' í k^kuxim mm.szleng* tanácséprme*
tíbe- Marinovm Ferencz jegyzői írnokot, .a mura it W*e/yí ipartestület keM\'bw alakult A nagyW oKság tagjai aak szóié m ni»s<ert kiráyiba Dezső j^f*<freg«<**V as *hó- bizottság febru r hó f-a na .Ama/on" szálloda m^bivókat s legróvtdsbi sUtt
pahokiba Áapány Béla jegy/ősegedet, a lelaó uagytermeben a »etes«*ndó „lparu»ok ityu&dij | mihsiytalvaiba Píntúries Pat i>egcdjeg^sfit-snya- egveattleteu javéra ssrikóra tá»c«-telfi rendes könyvvezető helyeilesckke nevezte ki. \' !Mepfidü &JK>roua. C^Wjegv 5 korona. Kes-
\'d H órakor. A leid jelzed cé\'ra -iá i síjves
I K O » A I. O 1 ,
p . , h jhla ,0m,0vr»ur. i hhmhhmh amaoyaft rauas/ros/vvi.y kmk.
- jeimez eeiey, a nagy^animi
Dl és-k fcóssó ettél toKaUtatnak ea hirl^pf\' I.CSK,- irta Wiener Mtuakó tsu*óa leayosaa^ a — —*hé Huszadik 8a<nd« tlMX évMynwábó > Hu4f
soi Mwikáéképző EgyttúlfT3 lebru tr hó 17-réii
lag ayugtáztalnsk. A ro*ghivó (oáara at nem ___ ;
tartandó nagy jftm segélyre mo<i r küldi szei Jruháah^<ó s kívánatra a |>enatárná leimuu^an o.; P*^ Kcgenb rger We könyvk*r*ke4ée
kivatalot kérvéuv alakú, humoros tartalmú meg-l A* áll. beteacaf*uéli«dl y \' *ri 1 ^ ^ - , .. .
* # a lé^gjrar psrasattisstaiy tnr«4val Mlalkeatl
azma ihi|tbb taaa manys. Ka iwikui
ftmdaatrat muiaua jka.
»éfaiak eWalesára aadlgiU
h
kellemesen eltölteni. Uansk erre vonntíosó jetenlese cs enm* siap-11^ ^w^ n^Mmmx » ^
^ _ . _ • / iL , \' \' . . A ,r méuyei tovidon iH rrosi. ra-nd^kelóti haraw^i
. — Drák hassicveraeny Ke^slhelyeu. J n a f tlmenlveny me^ dasa. hl A \\ l^,, 7
a keszthelyi kathoiikus (ógyninMZÍu<u 8 gi ó I ra«nyi tagQk és d tajtbA hüó sz.»«» vizs.alo bi-
EgyezBIéia javára lebruir hól8-iir ai „A^ttAOtrUmia\'.; válan^aaa. c) ax ylwti ervoe—jMlaaz-
bifóiat A kik ezen mcgbiv^t végidő vasrAt cg)i | A mfokahimi (üt bewyijitt
derült negyedórát szereznek Vguknak, a Uk^ reode\'i evi kOz yOtes-t esen f^bru-r ^ ^^gn FtTg^W
--r------ ^ ■ x ~ i ■\' ___r«rhiian á óralirr a v^nwUi Uj ; *
peííg i7 W !•»yesnts iger.e/o esie.yen meg-r nig.; BfcövtUwö {árgy,oro\'Httsl. A szá i
\'»bl> Órát. fog.iak Mim,dg i islai.tÉa.valaW^ sráiv.*isaee»V .temtrj-^^^^ *ld,,ttI r
ttsalló nngylermeben tánccal egyi.eköiött zártkerti j asa. d,) Kgyleti t«gok által bogait indítványom j bangversonyt íéJ órakor, sorbaa
éa hirUpilüg auiií jzstnl a vá na/lmSny állal ingstian uieásv r»e e tat a Se*ild-K«ve-«}ic?. J-»íyek elúre vallhs ók largyaban beterjeszt (tt indítvány Nőt. Korác< Mór és Pető Vilmos urnk kerc*kede*éb*n. _ ^ megszokás h.ita ma Kgy vidéki A megbivo niiisra át nem tOháláló. A hai.g.; vliroi aorhasaoa* stbe^eii osatalvára egy pm-
fi)ldiiuveleatt^|t mia>atertak ái44goa *<t Wéea imkéntelt nai doinboredia ki. A aao«4M
t5r melmi visas p* oataasiHaá rumtitat a<fi ta,
"""\'\'""T -..- ---- , i { n w^rvben kanyar ato»t • a
rsanyl rendez Ktadeie e^ie punibá., 7 és frgfa á^ mt T^it^ok 8 nappal a ko - ^ ) V,
kor szotnüjyenkint az & elsó zyűtei eKWl a vaíla^mány ^ « m,iy nnjtT gy^t g ,L \\Ltik
3 korona, a; lOl.bi ^rban * korona, te- jeas ve voltak^ e) TanaeskotAa haiáro ^Lórinak K tekinl^ a mws- UrgiiUsO^
v?raeoy mttsora: 1. Keszthelyi sytnnaaiumi itidu>.ó Irta Éekbardt Ama\'. Klóadja a tó^ynina iuoit zenekar. 2. Nem nézek én, minek néznék..: ttüda! Huher K.-tdl. Vegyes karra atirtá Ecklurdi AjíUu. Előadj* a főgytnna iumi énekkar. 3 nóvér, laczedi Lás* lótól. S sva
ffj^ uijr
ilíeífj haűii}iv/i r»»a*Jel^n kur^irji aa áP^ai a t«i««da om telsiatát, u|ia»»akldf a ISU\' szokott a «tt i- aert
Bléu^e^ét tárgyal)*, a gvakoriauiag kaaiadi w*Katiís eredatt eondoutolat i»eu«iit mt^, Ai agrár* md é ia wciaiiemtt* a a ktvamíoHaa okai és gf6*jrrt* eaakÓaeí at eletei merttel\'ttl, A kt^faadáaágt
VlU. o. t. \'A. DivertiMem^ni. Antónió Dufeanlt-t^. &Oadja a Idgyana^oml zenekar. 5 .Nepdát-egyveleg. Vegy^saarra átirta Barokk vi Antal. Előadja a lógymoaiiuni éi«ekkar. 6. A tan< mes ur. Monolog Elóadja Varga Heaső Vili i»sxt, t. 7-. Soeno de BaietL .. üartiUuL Hegedűn -zwn^ora
cer vittek a minap- operálás veg* t. annak t énd|« es módia azerint s a hi itaroSan D»* a narkotÍ<áU paetenat
neh igy sem lehetett fölébreaale\'ni. 8\'e<en<vaAr«» iQnn^lea alla|adá^| gft enyteraie^* eo aliai mi énekkar. 8. A|azonban az egyik *eg»-dke*ö orvosnak ir«deü teuv^sres kmOnbOaó agasalalAMk vtuaééaéi Ija Scblfgl Lászió a,u,e |4m Éd,t H ir§Aoy
írsány magát.
—• Fiaeinil
Hámulsloa vo t^s hatása ennek at egy rOpke szónak. A piac+r a\'ónnal fe ölutte lejé kiilyi* luim azmail a daruit árcoal lakmtell kórftk
Az az egész, mélységes sierelen>, s mely le kél )lap«»doti s a h\'»-a*as virrasaU-tól éa tagaméiul még egy p-rc előtt betölld egy pillanat ala i kimerttlv, rs»khatnar aialuut a pamlagon, mint
hangon éli «T oVta iniéskadeaeltral kiktreklteit sép^ ad. M
d6a m aget^ó aeaetet klfiflílSft tfnrafl* «Nf« honofí\'ááA\'ó!, aa erte^e«ttés t«*tv«t*e\'MM, a termelési ea^k^aO^ is tftker*«a*k «é<eae»tt M» haasnáláaáiM, as ad* Nfor*gar«b| auskeet^lem emelése es a Mt« 0g? rend«**éaéHK r^mtoa tef^e^ i Itsblrlok majoee%gt ep4I»ieiH^ éa a itm\'kai-lakán tkról traamdó koreUtk tt^|se Agyelm tt érda«nHk« vagre gyakoe aU javeetatat s kiágasda *aaok b^rende ée^tfOl büw i^ll mulatnak kla daemmnk okaasul a gyorattett tajtaaai^re.
( KiVmán boasaaaan raji (elcjtelie n mviM,\' — srAMPAV kiik éaek* éi ImikiafHv i. Nyomorult i Hitványt — csak ennyit blr\'a szívé\' vaami klmonduat*ftan melesa^g jria i.ovi*eii ki fásban jelent mag a hiapea mtat. tű ndani, atian berohant n atomsiéd siobaU,|■ •ha»,ihbniailan vágyai érzett, ,ht»gv ifha- «tr*ato érd^kra ^ltata«al r kUdái mar most
jöljötl hozzá, hogy magMboz aaorltaa, s rsA-jai- „ftn c iA i||u»«g, a nap éa kanor*! lééi* vet i)«ri\'in azt a (élig nyitóit kis a#ajar»kaiai, kO Mv* kaa«m a Ildi) pap^ig^ is 140 oldalra számét, kibomlott selyem haját „ iter)ed. Ara natmaan kOtve moit ÜR,
Hirte\'en fölállt és régig slmt«.Ha a immlo. fftsía\'íííi1 vst ^ kai. Az óra már tizenegyre |Arl ea a ^ k iMlkttlon, keat rg »mmei|ébeii.
liángosnbbnn ^ttvit^ti oda^Qnn. Egy- egy ei(i
biiarialan trwa.
mfgveté»»e, gyQlóUtté változott
egy fáradt kis a termek*
as ErdAe Kálmán asobájába« mert ugy éreata, bogy meg kell fulladnia od^At.
Sárré by sietve tftvorott.
Vera pedig jdaomlolt a dtáltazoba éoska pam agAra a aresi kezeibe lemetva, airatta —
rwm aa snyjat. — n maga tételűit thtül é^^rtaibf roham meg«tmgirigia a nielien aitoba el"] Kálmán mérhetetlen fáidalommal nézte. Odament!lakát, • Kálmán ÖnkéntetenQI Óaaaehb hu ta a bozzá, leiérdelt a (famlae aló l, meglógta g e« vállára tjstall kabátot* Néksny lépaet teli a eso-j ány keiét, • bár maga ia kőael volt bossa, hogy j haban, újra meg njra n<egállt a leagv elótl, a •írva íakadjon, tseliden biztatta, átoritotta | megint Oiak nézte, néate. Aa án hirtelen s\'baiá* fltlM vign ztsíő csóva 1 vigasztalta.. 9 a sae* i rozásasl levetté válláról a kabátot, gyöngéden líd szavakra lasiaiikíni a lány ia megnyugodott,í betakarta vele a leányt, maga pedig csftndb\'n, OyÓngén vimaaaorftotta a férfi reszkető kesét > labtüibagtan Almtat a máa^k a«obába — halót* raamalte kóanyas szemét és saomorosn asólt ;!tnt vtrraaataol.
— Kálmán, édes Kálmán, aa hagyjon el, I «gy«e mégvéd aaiea|!
ta mmiha a szavak alán márnám látta volna I •lysn sótétnek a jövőt, laaatnklot léljesen leesll*! •
miLTIKR
Köszönetnyilvánítás.
Dóidig mmlékO Férjatu alhaláiotiaa alkalmán) pyilfftnitott itagfuaAiiiii ráagvélArt #i utón IrjtaetD ki kO*
lat. ianluaus Jézsefaé
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán
munkát
A FOZÉSTÓt. A LEOHNOMABD DIS7.KŐTllsir,
mindennemű könyvkötő-
Elvállalok továbbá képak, fotográfiák, tervak, rajiok ét térképek cachiro^ását, ugy mindan • axakbt vágó fnunká4
valaart^
Pamartoul amlék-albomokat dinfakratokaak, laacratMWurt i ttgftaomakk kmWn
Nagy-Kanizsr, xstttörfcftk
^>&dft*l*re as adott a*ka/ma t, hogy a es. é« kir, gyalogezred előnyösen iamart lenekariz-feb^ 4*én Sopronból Nagykanizsára érkezik tm itteni tisztikar ma altatására. Febr. 4-én tehát hangversenye* bál l eszen, melyen a katonai zenekaron kivül Sárkőzy bandije is közreműködik ésmdyen —\' értesülésünk szerint a vidék uri sz,t«tya ia igen ssép számban fog résztvenni. Február 5 éa éa 6-án a katonai zenekar valamely nyíl-vános helyeu tog hangversenyezni.
— Anyakönyvi kinoVezéíok A be\'ügy-miniszter varmegyében a^\'pemmu kerületbe
S^JVaÍUVM n v\'!Ó,dTbmUÍ|«\'« fel 8 órakor,
ifj, Stabó Gyula segédjegyzőt, hz V. hegykerüle-l

XS03U j^miáy hó 3 Mn
kísérettel előadja Oppel Imre Vflí. oszt. tan. 8 Dalünnepen. Thern Károlytól* Előadja a Mgimo, énekkar. Ö. aj Fohász. ÖíaTi KáröTytoí. b] Király-himnusz. „Hubecr Károlytól. Előadja a íőyynm. enék- és zenekar; * y •,
tibe .Marinovics Ferencz~jegyzői írnokot, .a mara kiri yiba Kováts Dezső jog>/öseg» d^t, az al-ó-
I — Országos tornaverseny. Wísssk* Gyula jriii>i*ster rendjeiére a kolfus\'minUzteri* UTilmn n-ár megkezd rét az idei ors^os ifjúsági tornaverseny előkészítését. A miniszter mar évekkel ezelöti rendeletet adott ki, a mely aze* • vidéken. A ki, komáromi P,1\'torn.veraooye köMégi alojanV- február bó I7-ÖŰU iuaiJüí,áSl orn*!eKn,eny®k Ped,g ö\' éTen"n,nl»r *u-Wpflk fenn anására zárikörii (áricealélyt rend-«. j 2ík* ^SP í a,,1,t"B"J
Ueápil-dij 60 ifil er. Fa UIBze.éaek OBnep^ek keretéb^n 1896 jun.u.b.n volt. E
fogadtatnak. Kezd-le c«e 8 órakor. | ™™ay eU6 naPJ4n * W «< .«.*}«\'"•<• Az
idei verseny es ev tav sasán Ytjaastci mi-
A gelm iparos i/jusdg február hó 16-án Jniszter körrendeletet ad k», a melyben ui&í as
Vadászy Dezső vendéglői helységében a gelseH orszago* versenye* jelentősegére és a verseny
iskola javára z irtkU^U tancvigaimaf rendé/. — j ügyeinek intézéséi nagy bisoiságo\' a\'aki\'i\' a
üeiépti-dij 80 fí\'ler ;ca;iádjegy l K 60 Kezdete j melynek alá uló Ölése február elején les* a
| HHliás é< közoktatási minisztérium tanácsterme-
ben. A nagybiottság (agjaiuak szóló m ni*zteri
meghívókat a legrövidebb idő alatt szétküldik.
— Jelmez esté y, A nagykanizsai Altalá-1! noi Munká*kép2Ő Eyyebükt íebrmr hó tartandó nagy jelmze^télyre mo*t . küldi bivataloi kérvény alakú, humoros tartalmú meg- j A» Ali.
egy A
~ A
IRODALOM.
magyar parasztosztAly EME-
A, keszthelyi ipartestület kebelében alakult hízót (Hág február hó 9--n hz „Ama/on" szálloda pahokiba Kopánu Béla jegy/ősegedet, a felső nagytermebeu a letes iendő „lparo-ok nyugdíj-mihalytalvaiba Pintárics Paí *egcdjeg$iőt—anya- egyesülete11 javéra zartkörU táoce-telyt rendes, könyvvezető helyettesekke nevezte ki. \' IMep\'i dij borona. Oa\'iádjegy 6 korona. Kez-
íd\' te 8 órakor. A lent jelzett célra >zá< t szíves
telülfiZHiés-k köszö ettél, fogantainak es hirl Í-ESE. irta Wiener Moazkó (kuión lenyomat a IHu ltíg nyugtáztatnak. A meghívó ináni\'a üt nem! \'Huszadik 8za/.»d« 19ü0. évfolyamából), Buda-széi ruházhnió h kivsnatra a pénztárná! felmutatan ó. pe«* 1«01.- Eggenb rger féle könyvktreskedét.
,M 77 I , ar « 1 K. 60 f. —
.. . . a i n IH a L P^^Prf/i » ^w i A magyar paraaztoastálv sorsával foglalkozik
hL»ó|»L A k)k w mcgbiv„tvígl(;o TM-ák( toyt*/***\'W ,, le^J<llb lan0 „*0y„. Kis keretben
derült negyedórát szereznek Wguknak,
ü kikrendes evi köz-TÚleBet ez^r fehrmrr 10-en, , . . - .. _ j . .
pedig ai iÉejr lenyesne ^gere/o esieiyeu meg-fTj^," T^^S iArffv.s«.roí«t.,,l. A azá I m\'nde\'\' I\'a™?^gazd -ágaíok e^sere szolgáló
jeiennekj azok bizouyara tübb órát fognak kellemesen eltölteni.
— Deák hftngverfteuy Kenthelyen A keszthelyi kuthoiikus tógynirinzium tresnleie javára (ebruar hól8-:rtr as MAu*azon
bttdti^
e^zküsnek. Midim a
kiirmány éa a tarsadaiom e
.*ja meg a kővetkező lárgfHoro/Httal;
°\'Um4d^i jal*mté*.Titar»nint ii azámvizzgaló _ t_. ..
m 4 v r. m airtn ----- n trren tog?rmnmotr inté/fredeBeit
sahnak erre vonatkozó jelentése es ennek alap* . . ® .. .. . , . ,
1 , A j „ u, a lf u méuyei röviden jel einzi. mindenekeldti Daranjt
j tn a főimen vény meg-dasa. n) A vuaszt- ;• , „ , * , J . .
lt , i ..; , j. a o\\ ii ha «Uakí foldmivelenük-yf min\'Sterönk aldásoa mu oaeee
S iri ó munyi tagok és o taubo siló szamviza^ató bi- ■ ..
b -1 J n • • rtrtTii[, _.|au- onkénH^niil. domborodik ki. A tyrtő azonban
i v>i vus t \'ill3** | .. | .i
- „ . . . . . .. .. ,.,„..! . j \\ w i ; . u i k „ *. •,»,,„ tor éneimi vis.iz pi notasatoaa r tmutat a»ra ia,
zálló nngylerinehen teoecalegyl.tkaiöu .árikflrü aaa. d.) fcgylal! Ingok által W«tt ind.tTaoyoU \'mmbn l.anya^ol aloa e- a
.argyaiá^may 8 n.ppal » o - « > « k.nJö p.ra.itrend .
asyuiei elolt a vma^máuy irastlaK toiier » .... J J /
m J ■ • <miiw nflfft- tttf nyiak a iovó teendők
tgéta
hangversenyt, rendez. Kezdete eHe pontban 7 és r»rgyaiá^a, m.e y inditvanyok o nappá fél órakor. Briepo jüky szeméi yenknrt hz bcl?ö íyütes elö» s v*la*2» nvány elé irasitay. lüiter
sorban 3 korona, a; löi.bi sorban 2 korona. Fe- jeazive voltak e) Tetnácskoíás ts haiAro atbo- ^^^ |eki|. ^ larnviUaoisai
laifiiHAupkpt ktizzttnanel tng.id fa hirlupilttg ny»rg j zatal a vá HS/.tmany alial ingatlan mejm^Jüé-e l -------- — * * - -
lat e. SezilŐ-Egyefiilet. J-gyek cicire valtha ók targyaban beterjeszti tt indítvány lölőt;. Kovács Mór és Pető Vilmos urak kercskedeaéb-n. | _ A megszokás hatalma Egy vidéki\'
A\' meghívó másra át nem iubáybaió. Á hang* verseny műsora: 1. Keszthelyi tiymnaaiumi induló Irta Eckbardi Ama\'. Előadja a tő^ymua iumi «enekar. 2. Nem nézta ény minek neznek .: Műdal Huher K.-tól. Veg\\es Karrá uliria Eckh irdt Antal. Előadja a fővymnaoumi éne^knr. 3. A nővér, laczedi Laa/lóió\'. 8 avalja Scblegl László Vili. o. t. i. DivertiHuement. Antónió Ourcanti-ferlr Eladja a fögymna^iami zenekar. 5 Népdal-egyveleg. Vegyeskarra átírta Sirokk vi Antal. Előadja a fögymnasiumi énekkar. 6. A tanenies ter. Monolog. Előadja Varga Rezső VII l oszt. t. 7. Sueáe jie BalctL , üeriaUuI.üegedilo ^ztín^ora
varos kórbazanak seüeH/eii osztalyáia egy pincér vittek a minap operálás veg^t. Kultattak annak iend;e es módia .szerint s a niu»"é is hmaroSan kikerült De a narkoii/áU pacienst sebogy sem lehetett fölébreszteni. S\'erenes^re azonban az egyik Hegrdkezo orvosnak eredeti őilete lám id\'. H irsAuy hangon elk áliöiia magát.
— Fizetni!
Bámulatos vo\'t^a hatása ennek az egy röpke szónak. A pincér a/onnal te titötie lejé kinyi-íotta azemeil a derült arccal tekintett körül._
Az az egész, mélységes szerelem, a mely le két [lapudon s a ho-szas virrasztótól és izgá miktt.l még egy perc előtt betöltő ié, egy pillanat ala\'l kimerülve, es-ikharnar elaludt a pamlagon, mim batartalan megvetéssé, gyűlöletté váltosott 1 egy fáradt kis gyermek. _/
trwn\' Ká-mán hosszasain rajt felejtette n iséniít.
— Nyomorult I Hitvány í - csak ennyit bin X szivé» va\'ami kimondiialHtlan meteaaég j.rta
va\'ami kimondliat^tlan melenség a", s ellenállhatatlan vágyai érzett,. hogy leh.i joljon hozzá, bogy magához szorítsa, m csórni-1 nem
va-i boriiaa azt a félig nyitott kis szajucskajut,! kü*i>ve. hanam a ItdcTpap^ag
mondani, aztán berohant a szomszéd szobába, az Erdős Kálmán szobájába, mert ugy érezte, hogy meg kell fulladnia od i&t.
Sarré hy sietve távozott.
Vera pedig odaomlott a diák szoba ócska pam\'agftra s areftt kezeibe temetve, siratta — nem az anyját, n aga loldult fiatal Mó\'. Kálmán mérhetetlen fájdalommal nézte. Odament hozzá, letérdelt n pamlag elŐ>t, megfogta a e-ány kesét, s bár maga is közel volt hozzá, hogy sirva fakadjon, *zeliden biztatta, átoritotta
gyöngéd vigasztaló szóval vigasztalta.. 9 a sze- j rozássul levette válláról a kabátot, gyöngéden líd szavakra las«ankiul a lány is megnyugodott.]betakarta vele a leányt, maga pedig csöndben, Gyöngén visszaszorította a férfi reszkető kezét lábujjhegyen átment a másik s/obába — halót-ráemelte könnyes szemét es szomorúan szólt :! tat virrasztani.
— Kálmán, édes Kálmán, ne hagyjon el, ugy-e megvéd engem I
És mintha e szavak után már nem látta volna olyan sötétnek a jövőt, lassinkint teljesen lecsiU
szemét, kibomlott selyem haját.
Hirte\'en fölállt és végig simított^ a homlokát. Az óra már tizenegyre járt es a sfcél ii hángoaabban »ttviteti odakünn. Egy- egy prO-sebb roham meg»m»grázta n fűtetlen szoba lakát, h Kálmán Öukéntelenfll össsebb hu Ma a vállára\'vetett kabátot. Néhány lépeat tett a szo-| baban, újra meg újra .megállt a leány előtt, a! megint ciak nézte, nézte. Az án hirtelen
meleg hangjavai reaile^iein Körülirja az aíi^m e?» a t»u:sadaíom felaiatát, ugyanakkor a m^g-szokott körülte\'iut^Mvl a mir uert tbern^k lényegét tárgyalja, a gyakorlatilag haacoas eredeti KondoUtokaf pendít Át agrár-
socialismus s a kivándorlás okai és gyóft/itó eszközei az eletböl meri tetteit. A ki^gazdasági termetes állapotáról nö ény termel és es állat* tenyeazies különbölö agasatainak einekaét céuó intézkedésekről kikerekített képi ad. M *ic-*aiveendőit k szer/ő nézetét kfihoboző ipirag#«t meg-honosi\'as^iól, az értékesités szerveseiéről, a termelési esz közök és t^k ereszek céisaerü tel-használásáról, a* ad^ rotormjáró;, a sa*kertelem emejése és a hiteJügy rend*«éeérö\'« Fontos jlej\'ege-eaei a kisbirtok majorstgt epületeiről éa a mu ikás-lakas »król irányadó köreink tfijea ügyeim n érdemlik, végre gyakor ati javaslatai a kisgazdaságok b rende é4«iröl bistoi ^at mutatnak kis üzemeink oksierü a gyorsított ítejtesatésére. ~
-< STAMPAY ktth ének- és iraiköriyve V 1. ; bővített kiadásban jelent meg a jelkepes mini-latraeio érdakes ujitasaw«l E kiada** már uioat Hc-upan as itju«ag, a nép és káo*or»tk kézi"
ia. UO oldalra
terjed. Ara csino<an kötve uiost h 16, augol-vászonban 25 Kr. Il ik könyv és kották ingyen. Kapható K ibőlkuton, Eszt rg "nmegyében.
Köszönetnyilvánítás.
Bolcfog emlékű férjem elhalAlostoa alkalmával nyilvánitott nagyasAmu részvétért er. utón fejesem ki kO-aaönetem.
Ssv. natifiiaiio Jás^efiif
lm
Fischel Fülöp könyvkötészete 4Nagy-Kanizsán.
-A PÖZÉSTÓl: A LEGFINOMABB DISZKÓfÉSIG:
vaiiadat^
Paspartoul emlék-albumokat dutzfeliratoknak, táncrendeket a legfinomabb kiviteti Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok és térképek cachirozását, ugy minden e szakba vágó munká
Elvállal és készít\'
mindennemű konyvkötö-munkát
ii
Nagf-Kaniws, -c-sil törlők-
-----r—-:—í—■■--
2420\'900 sz *42--l
Árverési hirdetmény.
Alulírott birótági végrehajtó st 1881. évi LX. t.-e. 102. § a értelmében ezennel köthirré le-in, hogy a nagykanizsai kir. jtrátbiróságnaV 1860. ■ éri Sp. 4.67/3. ss. végzése következtében \'dr. Rothschild Jakab nkaeizsai Ügyvéd által képviselt s nksnissai tkptár által alspitott iins. j vára Klinger Salamon Fri*dentbal Lipót K\'t József és A\'s József ellen 200 kor. t jár. erejéig 1900. évi febrnár bó 13-án foganatosított végrobajtás utján lefoglalt és 892 kor.-ra b csölt Friedenthsl Lip nöál: szobabútorok Kis Józsefnél: 2 ló 1 szekér Áts Józsefnél szobibntor ét I zongorából álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nkanizssi kir; járásbíróság 1900. évi V. 131/4 sz. végzése folytán 200 K tőkekövetelés - ennek 1898. évi február hó 26 ik napjától jaró 6jV« kamatai, j\'/i váltó díj ét edd\'g összesen 69 kor. 20 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagy-Kanizsán helyszínen leendő eszközlésére
1901 évi február hó 4. napjának d e. 10 ártja
halárídö&t kilBtetik és ahhoz a venni szándék kosé* oly ■egjagytttacl hivatnak -meg, bogy it • erintett ingóságok az 1881. évi LX. l.-c. 107. ét i 1Ü8. §-s értelmében készpénzfizetés meiW7 aj legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak j adatni.
Kelt H.-Kani<aán, 1901. «vi január hó 19-ik ] napjaK
2aJs 9. szám. ( 5 lap).
január hó 81-én
MAXIMOVITS GYÖRGY
kir. birótági vajtartó.

£n Csillag Anna
.jfaÖmÍTTíowrfl. íffáa l.of ííl" Hajatntn«l, a mét ** ÁllalMa íliláll pmAJé 14 havi kainálálá uUa nó\'t kn« «najt» KH a . •i-hirft-ft\'i\' anassk fa jftMdi wJ* numk IflMrtw 4 • Ju^J kiírni l.s* iíir;n" t s ^Jttfcw^ar*, nwkwAi gjuJcállt mxn^w «» már iwi4 liMstlu után «rr * Uj, mist a miWU temáflwta* fé uyi\'t ^ tontR less, napp-irja niiAtOA a korai teAkstü • * * " " \'MBíHm^t-
Egy tégely ára I frt, 2 frt, 3 frt 5 frt
Széjjclklildés naponkint az ütszeg előzetes beküldése esetén vagy posta-utánvéttel a világ minden Irányába -a nyirbál t btvt t tMgméelittfc Mizeadtk.
CSILLAG ANNA,
BÉCS. L SEILERGASSE 5.
A OCXXXXXXfl XXXXXXX*
Aranyér! Hem8rh6dia
i
1
H x
x
\'8 X
x x
X X
IX
X
A
vrxxxxaxxxxxxxxxxxy
A ki ebben szenved, kérje bizalommal az elen való szereméi A legnagyobb fíjdalinakai azonnal megszünteti, a caomókat, legyenek azok kBnn, vsgy erej ve 2—3 napi alkalmaaás után ei-tflnteii. A gyomor éa bélmfiködés, sz ütés éa s járás ifogástslsnok les/nek é« rendkívül megkönnyébülien és boldognak érzen\'di magát az elöhbeni palién*.
Az egész világon nem létezik ezen klvOl egy ilv\'én jo, ártalmatlan és die-crei ster. Csalóda* benne ki «an zárvat Nem bevenni való orvos-ér, sem nem valami masina. Ara 3 kor. utánvétéi tragy a pénz előre beküldése esetén discret liermentve küldetik.
C/lm
TÓTH A gyég/iierttt Brttaátf

iüa
M
m
H
m
raj ifi
SS
I
m
ÉP

A Kereskedelmi és Iparbank részvőnytársulat
Nag y - K a nTz sán
XXXIII. évi rendes közgyűlését
1901. évi február 14-én délelőtt 11 órakor az intézet saját helyiségében tartja, melyre a t. cz részvényesek ezennel tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgysorozata:
1. Az igazga\'Oság e-t felügyelőbizottság jelenlése s iHolyt üzleti évről, az 19004*1 óri zárómérleg b"mutatása indítvány és határozat h izafal a tiszta nyereség telo-j/iá-w iráni valamint az iga gstéságnak és felügyelő-bizottságnak adandó (elmenlvény
2. A társaság hivatalos közlönyének megjelölés*1.
8. A sorrend szerint kilépő Eperjesy Sándor alelnök ur Fesselhofor"*Józsel, Linzer Béla, R jsenleld Adolf és Rothschild Samu igazgatósági tag urak helyébe öt igazgatósági tagnak három évre ugy szintén Dr. Bentzik Ferencz, HaJphen Mór és Goldhammer Károly felügyelő bizot"-ági tag arak helyébe a három tsgból álló felü-gyelőbizottságnak egy évi időtartamra leendő választási.
Nagy-Ksnizssn .1901, január 29. * Az lgatgaié«á<;,
Flgys\'meztetés IA közgyűlésen résztvenni szándékozó részvényé* k fel keretnek, miszerint részvényeiket s még le nem járt szelvényekkel ei-yütl a bank pénztáránál ínoennyerendö léritvéov melleit az alap-zab ilyuk 43 j) a értefiaebet I. é. február 6 ig letenn- szíveskedjenek, melr egyúttal igazolványul aj^ia and. -: .
2. Az alapszabályok 41 g-s érte mében cssk a/op nxpykoru lerfi-resavényet bír személyes szavazati joggal, kinek rész vénye leta ánb ia 14 nappal a közgyűlés Jött az ö nevére >aa beírva. ,
3. A szavazó lapok a lőcftt ülést iB*geiőió nap >n, dr\'u\'sa 3 5 a bank h"tyi<<é|f\'sban áfv*h*i0t; ugysneten időben maUtandék be a felbstalniazráaíok is, mélyek tlzpjtn az illetők (a><psubá yok 43. J-n értelmében)" má-ok mégbtzásah i a<a-yaznj livámak, mivel kétöbhei benyújtót! felhatal aazványok lekintetbe nem <életűik. J
■ 4. At sí\'pzibStfötr H ^ a rrtí^^b-a a kilipl igJx^\'ósi.i \'agok njból válsaztkS\'ók

n
A"
w
Pl ú m
Ml >.41
o
r a
Nagy-Kanizsán, csBtyrMk
Zala 9. szám O lap)
Ai egyesület pokróetiyarak maradék rak tárá-nak léi Aroo val6 eladására nyerteir megbi« sáat, Aiért ajánlok
lópokróezokat
Eien vaalag elputt titkai* _____ lan takarók Uiönö minó-•éRüHü, mailek gyapjaaak ét punák -ziues saegelylyel, ágytak*rokoák U basanélhatók e-* a mellett rendkívül olcsók. Szürke, gyapjú téli \'ópokrActok, Á. minfleéK, iO.X130
•ás, 4 K., B. miaóaég ö K. C atinnség 200X 160 nagyság dubló gy»pju urasági ée liaker-takaró, Í50><200 naivság, leglinomabb mhö-aég, darabookint <.50 K. Pootoa izétküldés utánvété lel. Meg n?m feleifiért a pénz kivá» natra isasaadatik- Cím : Abth. IX. II. RVXDBAIiU* Wien. IX. Berggasse 3.
Sl-10
Jö én oIcmó órák,
lg évi Jét tálláital privát etvékatb
Konrád János
óragyára arany, ezüst ea ekazár áru szál Utó-háza Hrtti, (Ckehoraág). Jó nickel remeeioir éra frt. 8-76. Valódi B«ti*t rewonlolr-óra frt 6 80. Valódi ezttst lánc frt 120 Nickel ébreeató éra fit 195 Ctégem a ea. ée kir. birodalmi dórral vaa kitüntetve, eaámtalan ar«ny, Nlit kiállitá-i ér-a f|l*sUt ívnyi iliwiré levél tu bi«V»ll»ib o Nagy képet árjegyzék legyen • bérmeetvé.
ISO «»
7
VST:.

1901. január hó 31\'én
OirfOfa IriltüM \\*kll
Valódi
Zagoriai mellszörp
nagyon kellemet ittt szer felaóttakiek éa gyermekeknek, görcs-, szamár-, éa falíiaató köhögés, mell- és iQdökaiarras, elnyalkáso-dás, Tálladek és me:(fájdalmak ellen.
Egy üveg ára a pénz előleges beküldése mellett
3 korona 30 fölér és kő/-veti n küldi
TH1ERRY A. gyógyszerész
balzsam gyára Pregradában (fíobitech-Sauerbrunn mafeft) Figyeljünk s féa kupakba vételt gyári jegyre
\'H
I ZjlsxjS
Xj®
ASTHM A
légcsőhurut tOdóvértés ttldöbaj gyemorbsjban
szenvedők vegyenek annyi időt és vizsgálták meg az a* a átálló gy^gy jelentéseket. Ezek a folytonosan beérkezet leknek cik eieajétxl kia réaaéá IFp^íik. Minden egyéb kommentár uelRü közöljük azokat, mert megvagyunk gyflzftdvev bogy a azenvedó közönség nagyoa is abban a helye iben var. bogy maga al oston ítéletet A levél kivonatok apró atilaris módosításoktól eltekintve, »zótzeriot kOzÖWék, ki hagyattak a hal<-kifejeté*ek es aa aaeUtí. •redménkleien gyógymódokról való kritika. Az erede i levelek b-tekm\'betók és aArafarM leérjük ezt nagy ménben meg u cselekedni. A kaié-aéa rfiftlrll am aaar megtöri *iit< Az igazságtól való eltérések akár ezen b*v*zeló sorokba: v akar az alább kőntketó gtógyjeteoléaekbeu talál-Utotnak. rzigoru büntetéseket vonnának magu\'4 után. Hogy a laikusnak is megadjuk a lebetó-éyei, »oélkQl, hotry a betegség kitftréeet beTárja, hanem
^jfiluM mgy tflnet Ml Apjakor iripjeknrán onrn hnx i" p^ip^ láfrldkyéa. gymkran h«H)ávM l«|ereive. — Sjmléa ttjatka fordul ba-son, felsorolunk egyuehány leggyakrabban előforduló lUlltHöl. köpéae. - ftsiira« a mellben éa haiam HjamsAa a lapaek»k ban Éjjeli liiadkái Beadetea hideg keiek éa lábak — A lélegaéal kMbb hallható Opelé éa hérgé iaj klaérl Yérhipét, íjakraa erfa, readetlea t^lfvérét, magy fételeim-r\'eUel tRjbekéive. — Hlany«M alvá«, rttw tméttlét. A gfógjmód beveaelésébez sa&kseges <t pootos el-tleirá*, a tojalkozás megjelölése ea isjjoa hidegek e a lábak. Címezendő:
Kur-lnstitut Spiro-Spero (Paul Weidhaas) M
Dreadem«Xlederléa«Blt#, ambeláitrs«»e Mr. 8.
A „Wndkmaf-féU gyöyymódra vooatkoaé orvon* elLs-aeréeek .*
Dr. oed. Wdf L.-btn.
„>iad»iéatit bekttó&a taaalaitjosua éa aaakat suk-■italul ét t kgajabb kataUM4M alapulóknak UliiUa.** Dt. mU. K. S-Un. (80 éréi).
„Aaibaéa aa ta gjé&méijk cián laiami javslt, rt-mAftaHlaf további tttémit &sa foxja tA.ea aafroaai, mert
I*rt5bb wmkwml v^yá Ifáalal7__
Dr. mai H JL4m.
„lg? brtaf rtrto az öo kiitaft lydfjraódjirAI ballattaa, miért ia arról SS—i*bbi rtiikUbt kérek, aiatbagy a txe-§éaj taétftfc éréaáibea tartom aa éa UftwtalaUit ia atf> Jamarai." 8tb.
Kétibb aatft arraa kvrvtkaaSkat irU: .Gyójjmod liirnait egi-x kitlaSaab éa afjadtl haíjaa-aak találós, raaéiliatlaik MmyneM taljeaen aaf Tagol gfSaAéve éa taljvata ny»tíruk OaaaL"
Wr Ottó mr D -ben ifja t .Háziorrmoa, Dr. B. tr ki-váléaa a|áalatta aafcaa aa éa gjégyaaédj*!.*
lai\'a H\' Im tsfní, T. kmrtff ér|a: . Aa éa gjógja^dja kévrtiatiba aa aatkaaaralaaMk tdjaaaa alaaltak." b;ta»rka|. Ot érig gyaawbajbaa aaativcát>a. Mindig aoráay val-taa éa Éfiét anaiinaa raaditlaa aaékaléaaa, a cyaaar la-Jikéa aac▼ fajdalaaia valtak ; abéd alétt éa atia riaaitl W, taaaljzÉi Wpafiaaakiidtt éa gyeearLé* báatatt, v-la--1^-taaH biaéi bUht grra kiUetaw ttrteaai U ftyffT alaaitáaak p«aiaa katartáaa kSv«U«atébaa gyaraaa ayartaa vuaaa niaiigait laaét |él éa friaaaak énaa BMfaaat, aa mm, ivét iaaél jél aaik éa léUéacSltaa iaaét aaakaa atan jártatok. Qyi/aédfrél eaak tapotb attaaMréaad ntí-a iatéaaik aW eaak lakai, tafaabgabbaa ajáalaai
áiáaaiaa Maifája Stnftr F. U. Kernnmí, a f Bartáibaeh (Ba^aramág.) Is ükirtm Ifaaoiia A kiaaégi alMjá/áaáf
tmiaat, 1100. aaaptaaibar 10 8ia§ar palgámaatar-
Atflasa.
1 aaaa a ^pir»-J<par»- aikarftH tttka^
mmt*. mdjH lé ávig kiába kaaillaitaa^ a*aajrégyitaal laaa i4S alatt aak mfrémlM feiaérWttaai aag, kagy aag. fFtgyagafr. éa ami mm kaaaaált. Hetekig rharté gjégj. méd atáa aat MaHa anaaaa : Igaa asaa baj aa aroaafc
kataaiilaja" éa éa gyégyalallaaal baasáttattaa al tála. Mi:a aatáa b jom mindegyie alviaaibatatlaaaé vált éa éo agj másik arvaa kiayilatkoatatáaa aaariat titfébajoaaak d^klaráltat-taa éa agy vároai kórházba aiataa FUatőr agy éraataa, ■latba minden jél volaa, de már 8 aap aálva itt vo.t U-mét a régi baj. Egyben a*a aalaaatottaa al bir»a orvo-o-kat igéaybaveni, tavébbé a raaaa ayakfajdalaa ellen keuő-CaSkat ia kaaanáitam, de mtadrat hiába Most azonban lé-kötela^ttabb njr.Uiaitáaa mailéit tliaaeraa aa
öa által nálam elért jé éétoliae gyécyakart Xraceeaek már légaéaé aabé aafaia, a Unaaaté kébégéa, aay évatic kínzót4, eltűnt. A eaaaya ayakbáatalaa la etmol\'. A Irgfohb étvágygyal readeíkezem éa minden 4lelt éa italt elbírok. Végre minden fájdalomtól aaataa vagyok *t a gyógymód kezdala óta egyetlen aatkaa rohamtól aaa tehetek emliiéet. Egy«aé val a régi baj alltat XX aaaa fogam tehát aikatui óet. ahel eaak leketaégea vjáalaai, kogy mái betégtk ia naa gyégyaédaek vea^k aiá a agakat Aa öa bálát tieateléje KuMú Fi.
Uimmdtrtu. 1900. aag. 30. Fteti aláiráe velédiaág»t igaaolom-
t Pccaéi; £raaieta koaaégi ebijáró.
Ttdékaj.
ím. éri aagaaatuaéta e vállakbea éa aellbea való fájdalmak tea éa maráona tz- eved tea. KéaégUm fehér ayálkáe köpettel éa éllaadéaa kid«g labaia valtak. Ktléaléie aaar*-kat alkalaaetaa, d« eredaéa/taiaatl, mig Waeloaami éa-héa fordaliaa. Maat aagy érflmael igaaaltalaa, hagy aa Oa gyégymédja által t hé alaU bajamtél aegvaibedaltaa. mién ia legjtbb kiaajtitit mtaéek éa aiadea bttealé bajbaa • <ea* vaáéaek lagje bbaa ajéalaai fagem. áateri Jna.
gaeaael réeiaarél igaaaltaUk, hagy az eléállé vaUWégaa aiapaL Gtorgtiorf, 1900 e«ept. S. á klaaégi eiéijáré
Kert et Baatkaim grélaag Veaa.
Ttéébaral éa véf—agéayég.
Baaa éven haraaalll iáéaaakaakéat kóhégtam, emellett aagjfoka véraaagéayaégbaa eaenvedtea, » ely idsgbatagaég-kaa v*letett Aa etóbbi évekea él tSéfkarmtat kapt-m, mig vége ebből tatkma í.jlódótt, még pedig oly a^ vben. hogy caaládoa, ée aég aa orvoaok ia ^moadtak élilaaaéL Kgé-aaaa ialegytaa, maet étvágyra éa alréara gondolni aem lehetett, hetekig aem Iadtam ágyba feküdni. Ha pedig ráa étiek a fallaáéai rohamok, agy kiáltattam, Ugy t ataawédháa-ban meghallattak ba padig kékégée által kfoyabbéiért «e-raatam aageaaak, agy egéaa edény nyilat t fehér tyálbát köptem. Geraaéa rohamok ellet Wrpbita-hrficaSudaatMkft
A maaátaat
kaptam, .melyek azonban mit mm tagitattak tadailük itt véget ér.
Erre aa ajaágekbaa aa Öa aikeeairil oiveataa éa b«éar> aág azáliott belém. Bár tok maakáka ktrftf, aégia aa éa véghetetlen tárelme éa fáradaaáaa\' követkeatéWa aanyira haiyraánitattaa, hogy wmét bmmm d«lgaiaat Tégeabilam Nem la kieaam, hogy aa btrataalá brtagtég, melyül la megazabaditott. afia viaaaatár, mert mar egy év aalt áa viaaaaaeáa eiáig aem állott be. i. aaak MaéeUtm ééaéemvt ée eaak aat éáajtam, hogy minden beteg éahéa brlllfa.
Sziveten i-itelesitetira volaa aiáiiáaoaat hatdaág által de abtfá eaak faeéaham, kiréaaaai aaaal altailailák el, bogy aa magáatgy. — Háláé kéaaéaatlal ea éa kaaeltje Wutfktl Adtíhtidni^ Waiamabaigaial i aaaa II ad?.. 4 UjaaS Berlin. 1900 aagtaataa 80.
Aathma Légaaé kaval
8ok évaa karaaattl tadébanlbat éa aaatbaálaa taaml\' tam. A kékégée lekér, ayaiéa ktpatul é^leakiot kiaaalt oljaanyira, hogy agy érát aem Udtaa elaáai. Aatáa éllaadéaa hideg lábaim le valtak. A hfksllaailbb aaaaat a legcsekélyebb javoláat aam melaéa/alét Ifidén tad •oara jatett, Ucy öa Uy brtegaégekaél a kegjehb alaaeáat elért, OabSa Maltam éa aikavtlt ia Öaaek hawaa évetea át tartó beUgaégemet eitávoliUai. A baj eaekély kékégée ki-vételevei uljeeea almait Kéaaéaém ftredoaaaét éa aéaé-a aathma- áa tiééb^oaaak ajéalam, kagy aa éa gyégjrmédját ke iaaél ja.
OéiriBiuifnéaiA, 1900. aagtlaa 16
SpitemiflT JUéa.
b elélálló levél lelealéteaabaa SpifaatlJer Magdolaa arai altal. kit aév, álléa éa lakét atariat aaamélyaeea kme-rek, — aláíratott.
Obmbaamartbatb, 1900. angnattaa i6.
(Pattéi) Palgármaautft hivatal képv Kbale
Már hal éven él ea eabertaég lagbaraaaatébb helagsácé-bet. aalbaébaa taeovedkem. £ ól leéget aam kiaUltem éa aiadia aekem ajáalaW* aaert baaaaáltaa. éa hiába. Iára aa Ca gyégyaódjárol halloUaa ét régtéa aaaak retettaa alá magamat, amly hala lateaoek bajomtól aagiiahadHall Midőn laghéléttbb kéaaóaeteaet klf^aaia. kén iaatrem, kagy aat aiadeakinek yáaljaa
tílathitU, \\m aaept. ». Jfaar*
Elóláíló névaiáirift Igaiolja a kéaaégi MéUáré
Dara pali
A gyógymód levélileg, ét a fog aikozás megakadályozása nó^kái keresztülvtheto
Ideál
a leg;zebb és legjobb levélpapír díszét dobozban
mindeníéle ilakbau a legszebb éa legjobb Carte de Correapoadaaoe diaaaa dobosban.
kapható
FISCHELFÜLOP könyv- és papirkereskedésében Nag>\'-Kanizsán.
Zala 9 Hzáta (7- lap)
1901. január hó 81-én

I^jjjjj^ Hlili éSméS^m d
g Jt-L MEGHÍVÁS, -
ffi, A NAGY-KANIZSAI SEGÉLYEGYLET SZÓVETKEZET
Altnl I. <\'vi február h« 21 én ilélelrttt ÍO órakor,
saját helyiségében tartandó
RENDES KÖZGYŰLÉSRE
a .szövetkőzeti tagok tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyainak sórrendje: 1. Az igazgatóság, ós feliigyolő bizottság évi jelentése.
2 Az 1909. évi zárszáthftdás (mérleg) előterjesz\'óso, a nyeremény megállapítása és ennek alapján az ea2> 1895—1900. évtársulat végtelszámolása. 4K Vj 3v Az igazgatóság ós! teliigtelő .bizottság felmentése.
4. A szövetkezet hivatalon -Közlönyének kijelölése.
5. Indítványok, y
6. Az igazgatóság és felügyelő bizottság választása ós pedig választás alá koriil a sorrend folytán
Lusztig Tivadar. Bogenritíder József, Sattlor József, Goldstein J., Köhler Gyula, Weisz Mór, Ledofsky
Ernő és Ka<>fer J..zsof igazg. tagok helyett 3 évro ujak, esetleg azok ujabbi megválasztása ; továbbá jfíffii Stréin Vilmos lemondása folytán ogy igazgatósági tag 2 évre, Goldschmidt D. ellenőr elhalálozása folytán ellenőr í évre és á felügyelő bizottság t évre leendő megválasztása.
Kelt NAGY KANIZSAN, 1901. január 26 én.
Az igazgatóság.
Jegyzet: A zárniímartÁii, ínér ci, i? izfitAs4i;i és felügyelő Ivz illsiifi j-tíiités-k, nemkülönben a benyújtott indittánr S^JS 1901. *v feli*. l-lÖf k-*d»o it egylet hetma^ben. a hlratalo* órák Matt beiekintheiők, boi eijyU\'U h szariutlapok ■ t.ö«gydlei me^eMiö 2 napon átvehetők I

H
A „Gazdasági Önsegélyző Szövetkezet" Nagy-Kanizsán
10. étíi rendes Hözgyiiléséf
f. évi február *hó 17 én délelőtt IO órakor, »
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár helyiségében
tartandja, melyre a t cz. részónyveseket tisztelettel meghivja * Kelt NAGY-K ANIZSAN, 1901. január 24-én
*x
AB l|U|«liiáK.
A közgyűlés tárgyalnak sorrendje:
1. Igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések.
Az 1900. évi számadások elöteijesztéae, a mérleg ós nyereség megállapítása, és ennek folytán az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése. .
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése
4. Az alapszabályok 35. §. szerint kilépő Hertelendy Béla elnök, Faica Lajos alelnök, Knortzer György ellenőr, Valamint a kilépett és az igazgatósági Ölésben kisorsolt Ledofszky Ernő, Tivolt János, dr. Lőke Emil, dr. Tripammef Rezső, Rothschi d Zsigmond és Ujváry Géza igazg. tagok helyett ujak — vagy ugyanazoknak 3 évre; mégis az alapszabályok 48. §. értelmében 3 rendes és 2 pót felügyelő bizottsági tagnak 1 évre való megválasztás*. ... ,
Jegyzet: A felügyelő bizottság által felül magáit zárszámadások és zármérleg a szövetkezet helyiségében a hivatalos órák 1 alatt betekinthetik.
Szavazati lapok ugyanott I. é. február hó 16. és 18 án átvehetők.
N>gT-Kam«a§, csütörtök
Zala 9. bí&ra (8. lap.)
1^01 január hó 3 Mén


mwmmV>

ihtJD
UitfOCBlÜl
AC&8ÉÍ0Í
k nagy-kanizsai .
bankegyesilet részvénytársaság 1901. február hó 9-én d. u. 3 órakor
saját ljeíj/iségében
_ v XXVII. évi rendes
•• i r \' I
Közgyűlését
tartja, melyre a t cz. részvényesek tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:
a) Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
b) Az 1900-iki mérleg feletti határozat ős az osztalék megállapítása.
c) Az igazgató-tanácsból az alapszabályok 18 §-a értelmében jelenleg sorrendszerint. kilépő Elek Lipót, Stern I. Mór és Sclierz Richárd urak helyébe 3 uj igazgató tanácsos vagy a nevezett urak újbóli megválasztása.
d) A felügyelő-bizottság megválasztása — és
e) Egyéb — alapszabályszerüleg bejelentett indítványok tárgyalásaid Azon t. részvényesek, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni* óhajtják, felhivatnak, miszerint az alapszabályok 33. §-ához képest még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket á közgyűlés^ megelőzőleg legalább 8 nappal előbb az egyesületi pénztárnál letéteményezzék
Kelt Nagy-Eaalzsáa, 1901. január hó 19-én.


Nyomatotokéi Fülöp laptulajdonoanil Nagy-KaruziáiT
Ü
KW

icKL
■M/.A

CK vf
ÉS P
n


ip


yt%<M