Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
19.51 MB
2010-12-15 14:39:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
286
2225
Rövid leírás | Teljes leírás (479.81 KB)

Huszonnyolcadik évfolyam 10. szám.
/
liukMlMf Tli«aká« V" ">op ««»>»•
larNki^Mbik.
^ MflmllTal Irtolaui Uhat biimi-ktai d. t. 4— 4 én ktai
jd( imteaidlt » lap •MllfBi tiwirt voaatkoai mindfin kéat»éaj.
Kiadóhivatal: VlrwbiílpíM : PütM fítUp köiíjfy kerúkadlaé,
ZALA
ttiAritxmi Ihakí
l|ta ént ...... 11 koniaa
féM>ra ..... < korom
Villidtm ...... I koron*
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN heienkint kétszer: vasárnap
csütörtökön..
Nyilttir pattiam 3ö fillír
EltSMiéáak, TaJaauat a al i ililé—k voastkoxik ftaakal Kilép kaajrvtér kadMW iatlaiaiHi
Mra«atat1aa bnlal csak (a a i kaaafe-M fo(Wtataak <1.
1(jm Ma ara M Iliiét
Nagy-Kanizsa, 19ÖL
Félélta élérkééZtl: llélér Wandar Siérkééitttéré: Hrtrn LiJm.
Vasárnap, február 3.
Hegedűs keresk. miniszter a saját működéséről.
Ügy érzi magái, mint aki épületet emel,,melynek falai már klmagaslanak az alapzatból, részint annyira baladtak már, bogy nom sokára tető alá kerül-sekr mig más helyeken még semmi aem látható; agy, hogy az arra jnanflk azt mondják, hogy itt minden terv nélkül dolgoznak. Ezzel fejezte be Hegedűs —Sándor kereskedelemügyi miniszter á tárcája költségvetésének általános vitájában mondott beszédét. Ez a szerénység a saját működésének ecsetelésében jobban—jellemzi Hegedűst, mint egész kötetek, melyekben életrajzát irják meg. Az a férfi, ki oly szorgalmat fejt ki, minőt kevés előde, kinek tiszta látása a szükségesek és lehetségesek számára erösebb mint összes elődeié volt, kinek jó szándékai kiállnak minden összehasonlítást és aki egész sorára hivatkoz-hátik a sikereknek, melyeket oly nehézI viszonyok közt vívott ki : ugy mutat-j kőzik be, mintha bocsánatot kellene j kérnie, hogy nem tett többet, mint aj mennyit tényleg tett
A távol álló könnyen atfCtajjit^M. azt mogórteni nem lehetne, ha az em-hogy ebben a pózban n«^$szoH \'fí2>|ber n«n tudná, hogy ő sokszor hoz in-
tástalán kacérság van. De ez tévedés lenne, mert Hegedűs Sándor tényl g jórzi azt az elégtelenséget, mely min-I denkihez és\' igy hozzá is tapad. Tudja* I hogy nincs olyan termékenyitő eső,mely j tői olyanok is meg no ásnának, kik jobb
tellekluális áldozatot ellenzéki álláspontjának és ha nem kellene gyakran fejcsóválva látni, hogy tettei valamint mulasztásai nem állják ki a normális ítéletet.
Egyébiránt azt tartjuk, hogy Hegedűs
Wattok voluq saáiMüu maiadul, bugy)^"^^1^*8^ ^ I tüzes vasat szikra nélkül kovácsolni, gikusan az ellenzéknek különben nem , hogy vasutat üzembe helyezni, gőzhajót túlságosan heves támadásait ós hogy vízre - bocsátani fuvarosok ós vitorlás | csak udvariasság volt tőle, hogy amit hajósok jajkiáltása nélkül nem lehet. I áz ellenzék felhozott s ami csak némileg Ismeretes, hogy a keresk- miniszter- megfogható volt, mindenre felelt, helynek a gyáripar megteremtését célzó töJr<-igazitott, részint megcáfolt Hogy nem petvései az iparüzők egyrészóuól (^hagyta magát már most állásfoglalásra | gedetlenséget ós mozgóimat keltett, j kényszeríteni a vám-ós kereskedelmi Érteni lehet ezt, mert vannak köztük szerződés ügyében ós prugramm felálli-olyanok, akiken segíteni egyátalán nem tása által nem költette meg a kormány | lehet, azután olyanok, kik a jövő miatt kezeit, az csak államférfiúi képességeit I aggódnak, mert nem <űág értelmesek,! bizonyítja, melyek megóvták 8t attól, hogy a korrseUeminelhaladni tudjanak- hogy az ellenzék kedvéért az amúgy is : végül olyanok, kik ítélőképesség nehéz helyzetet még jobban megnehe-j híján minden némileg plausibilísnek j zitse.
I látszó mozgalomhoz csatlakoznak. De I Hogy mily kevés oka van Hegodüs-hogy a korszerű mivelUég magaslatán | nek az ellenzékkel szemben a oiegha-álló ember, mint Polónyi képviselő, mint\'nyászkodásra, bizonyítja arra történt teheti magát ily mozgalom szószólójává, hivatkozása. hogy az utolsó két évalat...