Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
73.57 MB
2010-12-15 14:46:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
878
5601
Rövid leírás | Teljes leírás (774.26 KB)

Huszonnyolcadik évfolyam 35. szám.
tar 4p«Ut FmÍií Filöj> toay* ItfMlldiMUl
^ mHialOwi truum Uhu npai itat i 1. 4—4 in kott
Ictr imltaM • iap «>«l)r»i réttér* \' iMiikoH wién kteiMéiy
Kiadó hW at*l: yItt : MmM fWft kiuyr l*r«9fe«déw.
ZALA
UjöriirTtxi lm
Ma tm 1 , .0. , . It kgtOM Mt-n . . f . . . 8 kmu taQrtdirra. , . . | korost
NyiltUr [ní!l«/ir« 20 flllír
Klflfljelíiek, nluul • | rd»U«t y-s »oa*tko«ik Fbctul FíMp i .oj-rimr kaáMfc* \'—mii
Politikai lap.
Megjelenik NAOY-KAN)2SAN hetenkint kétszer; vasárnap t csütörtökön.
BinanUllta lavatak euk la . Ul fofataiaak ál.
I kaaak •
E(7u isin iri M illar
Nagy.- Kanizsa.
1901.
Falait* aiarkaaitl: *»•!»> Naurfai Siarkaaitálara: Ráiáai l.ujua.
Csütörtök, májas 2.
>
öű *>
0 ri
o a
** m * •
I? «•
S -o
f
A nyomda-fösték.
Egyíelül áldás, másfilQI átok, bógy a nyomda-festék n rn nagyon drága.
Áldás; mert a »zegóiiyebb emberre nézve is\' le el Övé tészí ilyképpen a szellemi haladási, a töké\'elftsedést, Atok ; mert olosón utót nyit a szellem szemetjének, a lélfckferlöző gondolatoknak\' is. Egyíelül épioli; mMelül megrontja, sülyeszli az emberi lelket.
------Annak aki jtyofqdaffisll\'kki\'l dnljfnTihj
mindenesetre tudnia lke\'i, hogy az mérge* anyag. Meg leltet veit mérgezni a testet; de a lelket ip.
_ A magyar sajtó-munkások ellen
Gjrori ét pontos kiszolgálót, hála Istennek! — általánosságban nem a verik minden hátát után ]eliefc panaszkodni ; mert kétségtelen, hogy nyombtn (rtethtctnek.n nyete- j NZoknat( nagT ,öbbsége kellő tapintatossággal, tisztességgel használja a nyomda löstékét; és mindenek fö\'ött vigyáz atra, hogy azzal méltatlanul senkit be ne má-
a portomemieten az általunk kOldsndö posta- « , ■ ,, . . -, ■" ,
, zoljoo. A kivé elek a/.cjiban itt is csak
takarékpénztári lap utján eszközSltatnek, a • \'
csak első bac»i magrendelését levelező-lap fel-felUtődnek ; de amiket — éppen mivél
kivételek — nem szabad a sajtó-munkások egyetemének bünéűl fölróni.
Nem első eset az, ami legutóbb Bikler Gyula, egyetemi tanárral történt, hogy a sajtó egyik . organuma olyan dolgokkal vádplta meg, «miket soha el nem köve-
IBI81IBII
Nagykanizsai r. kir. dohánynagyáruda in i R. kir. osztáíysorsjáték lédáíusilija.
* j LEQNdQTOBB HTCRCnCHT-lliCLTCKl
MAQY. KIR. OSZTALYSORSJEQYEK. Sorsjegyek as I. osztályhoz V, sorsjegy ára 12 kor,
7, » *■> • \'/« , • . • » *
„ ., i w

méoyék rögtön klítellelnek, PaHaainrira Iflrlwa.
Magri
utján kérjük.
Iiljhiiüli mi li. Miijinái föelárusitó
*
I tett. Ezt tekintjük mi különösen olyan i esetnek, a mi a nyomdaíöstéket lélekmérgező hatásában mulatja be. Mert igtz, hogy joga van minden sajtó-organumnak \' al>hoz, hogy az egyénnek a közösség érd- keire is kihaló működését ellenőrizze i és bírálja; sőt ez kötelessége is ; de viszont minden egyén megkövetelheti a sajtótól, hogy amikor a közösség érdekeinek szempontjából vllenőrizési és bírálati jogit gyskorolfi, — nyilvános ágra bo-i-caátott kMwiuóuyének, bírál* iának nw>>leo I mondatából az igazság szelleme sugároz-zék. Kötelessége tehát a sajtó-organumnak ! minden ilyen esetben n lehető legalapo-sabban informálódni.
Ártatlanabb természetű dolgokban még | megbocsát ha\'ő, ha valamely sajtóorgánum egyoldalú vagy téves információ aUpján |közöl vagy bírál valamit; mert ilyen esetben egy kis rektifikác;oval helyre lehet ülni a dolgot- de íontosabb esetekben, különösen pedig mikor valakinek egyéni reputációját is kell éiintenie: minden irányú, alapos értetiiltsér nélkül sohasem szabad- használnia a nyomda-ÍSstéket. A fő az, hogy kétség\'elentll meggyőződjük: vajjön igaz-e, am>t közölni akar.
Mert bizony-bizony nagyon furcsa és eléggé el nem ítélhető az, mikor valamely
A $ ZALA
kiadóhivatala
Fischel Fülöp könyvkereskedése
Nagy-Kanizsán
- arusitja -
mm
sm*
eearrrr."* -i -j
öt étí
életemből
czimö óriási azenzácziót keltő emlékiratait, eredeti rajzaival éa kézírásaival.
Bolti ára 3 kor 50 fii. Megjelent: május 1-én.
Vidékre 3 kor. 70 fül. előleges beküldése mellett a munkát bérmentve küldjük.
TÁRCA.
Strófák.
Irts: Somlyó Zoltán.
ElSttem Mtlak nappal, Ha forrón sit a nap. Széthullta n\'itit, dút hajad, 8 a vállad , mini a hab...
Ét ha a nap Itáldotiban Buciul mosolj/g It rám, EtSttim tátink ttomoruan,... Buetuna, Itíp leány......
Crnk kitten toltunk a kit kertben Illatos rozmár in kötött .. Ctak magad láttad att a cseppet, iietj/ a ■stempilldmrn tzSkölt......
És mindaketten uedeaettik Egymásnak a virágokat.. 8 szóim akartunk mindaketten, Ígéretet.. ulpet... tokát....
8 a kézszorítás olyan hosszú,,... Olyan éitt és néma tolt... 8 egy gyötr!, hangot dobbanással 4 lelkem mélyére halolt.,.
a
Ha tistzagondolok rád, Hogy milyen is lehettt...
Változtál t azóta, Amióta szeretsz. . Megfelelek mat/amnak 8 nyugton tárok totM... Te édes. kedeet, szép vagy, Ée maradsz it tovább........
A furfangos Lajos ur.
Irta: Kovát* Miklós.
c (Folytatta.)
I Beaiálgetlek ewyről máarAI; lúbbi ktfil Lajos ;ii iiűnyegra kerüli.
— Abá — ({Oirdo.á Andor — most tadom j banyát fliölt u óra ?!
— Biz agy van az édes orvos ir: Lajos olyan tize/er foriniut örökölt — mini a pinty I épen most jár érte oda.
— £« u«ynn kiiöl, kérem ? — faggatta *s öreg — hiszen a rosax nyelvek ait beszélik, hogy tgaD nefhrj tsérmaaSaa, -hogy> még a diplomája is z&logbao van.
— As Am — válaszol Andor — de épea most balt meg egy gazdag nagybátyja; arról maradt reá.
— Ugyan mi volt as a nagybátyja ? ■
— Ügyvéd.
— Azoknak áll a tilág; nem mint nekünk szegény doktoroknak I — aoüajloti.
— Ob égetni való I — aobajtá \' Andor — gondolatláu — több >ssgésy embereit eret vágtál te már életedben, mint kilencvenkilenc ügyvéd I No nézd, még most is Mjnálkodik pedig azt sem tudja, mit csiaáljoa penMvel
]90i május hó 2-án
sajtó-organum egy közpályán működő egyént (az1 már mellékes, hogy Pikler
meg is tartja a törvényt, hogy felületes információ alapján soha sen
aféle egyenkénti kimrváaa «zerfnf • ,. (Hí eg letté e«Qfcség*» s
Kití í un ifiij t\'.inn.il
Gyulának vagy Tollagi Jónásnak hivják-eJmeg nem vádol, meg nem hurcol, ós és hogy egyetemi tanáré vagy megyei | mindig kelld óvatossággal használja a mértékhitelesítő) Olyan váddal íUei, ami
zúdítja j s végtll alaptalanul vádul-u/ égést vádból
a közvéleményt elleae kiderül, hogy az illetőt tik és hurcolták med; egy sró sem igaz.
Mindezt pedig nagyon «zópen el lehetne kerülni, ha az illető sajfd-orga-num — mielőtt a nyomdafesték mérgét a közönségnek beadja
ez a kte afcKwt
aíapvagyonhul inlajdank éppen nem rend* k- jff • hí adandó választmány javasolja a köígytteánefc a % arvata-talékalapnak az Ös-ie» alapoinW~ váj$ beolvasztását o\'ykep, ho y n latajdonképejíí nyomdaföstéket* Majd talán lassankint iartaiekalxpoi a jövőben képeznék a kötszernek a törvénynek köretébe illeszted- árvaértek kővetti*Mkb<if idöröMdore, e*e>M» . . / J. #Á . . . j esetre nétoM összegek* vaiamist az 6rz<*sí
nek a most még kivételesek is. ld»jak.
A vármegye házából.
polgári iskolák kérdéséhez.
Irta: Vegh Gábor. Napjaioko m mind éget thbé f alt a k$*épUko-
A megyei dúlandó választmány ápr. hó 2b~ci\\ dr. Jankovich LaszJö grót tompán j
elnökiéMévet ülést tartolt, a m-iyen eMeijes - egységen\'é^k kérdé^Einek be nr zelt i # a ,te»ték a varmegye haxi pénstAri, valamim a következni, de addig meg sokidő telik el, miga
alapos intormacioi | házi pénztár kezelése alatt levő alapoknak és kerf|és meií lesz o dva. A reform m*gkezdödöu a
szerez, esetleg a megvádolandó meghall- n m«t*ralapok»as a* összesített YármsgyaíL^ nyelv fakultatívvá tét levet, sőt *-ldbb a
M|. iv., • PéíadA alnpnak (vasuil, katonabessallásolasi,k.>z- po-gari iskolákban a <atin nyelv fakultai*
gaiasavai is. mttwMesí, betegápolás^ erdészeti, alapnak, az |gával s epp e fjlyó évben továbbment a gimha-
A magyar törvényhozás még a büntető együttesen kezelt tör<*v -igyon, hajómatom és j zjÜEÖ uj tantervének behozatalával, & mely a 4-
íao Urán a hiinpsetekkel szemhan i8 kMl 2á,06ft,al,,uak» 8 báj» péoxtAri \' mralékalap- |ai.ó osztály tánanyayát, kö önösen a luin rtyeiv jog terén a DUneseieRKei szemnen 1 nakf „Jiurtenyésziési afupnak, ebadó é« a tár- lekiotetcb *n, redukáljas ez alsóbb osztályosai
aként intézkedett, hogy — amennyire!megyei monografia alapiak, ugy a vármegye
csak emberileg lehetséges — ártatlanul ^^^iJf^ öy^ókaj ^le n.vel^ aíaP: B * nak 1900-1 k evi bevételeiről Él kiadásiról ve-
senki meg ne hurcoltassék. ^tennyivel xetett ssain idását, vaiamini as ^yes alapoknak inkább kötelessége az egyéni értéket tisz VHgynnKimu alá*át, amelyeket « vármegyei ... Jtl » , ., . ... , . számvevőik meg vizsgái\'. helyeseknek tslali s telni, becsülni és védeni a sajtónak, mely W1 u, a ^.ti öva« f.n,,mr. jj
az ertöftaretveken nyugvóT^rsaflainii éietjt^jrm^twtt íz titeiö p^>.zke»^)0knek~ir leKnenu] meg nem irt kódexének be.ar.As. HgLgg.MyJC is őrködni tartózik.
nemzetibb iránytűk ka teszi.
A reáliakula eddig ia — hngy ugysnöljak — nemxetközi, a gunazium kIataiikus, a- palg.ari iskola nemzéN alapokon al ott; az eiaő a termé* sxeltudomány, amaaodik a filozófia és nyHve^ze», ii harmadik a közgazdaság tad*>ma yáaak elŐia-
kojnjti Vöit E- ez oetfl IS trnnernm aioxstas «f
esetbeo, ba minden gyermek hajlama, tehetsége
alapokról vezeieltUs anyagi eszközeinek níegfeleKi kosépi«fcolaba
mlniszlerinmokboz ju 0t» vo\'na.Ua\'H természetben a így a kolioralia
egy-e^y példányban való telterje^ué-et pivaaulja. hejiődésben is mraa iebetn^ én igj oaztai im
Ha a saitri oroanumok önként törvé- Nag|-KauS«N« r. t. varos árvapénzián 8za-Jje| aa iakolákat : _ Ha a sajtö orgánumok öngeni ..lorve-vAM[ ^ v6g0i| visg<aküldle. ------ L Elemi népUkoiá ogy;amint ma fan.F.laa
nyöl nem szabják maguk elé azt, nogy | Zalaegerszeg r. t varos tanácsai az allandó e osztilylyal é-« gazdasagi i*ty iparos isméti^-
az egyérji reputációt is kőzvetellenül í válasat».á»y nlssittatní javasolja az iránt, hogy- tanfolyammal. A hol köi. pMkoU van. ott
\' t,» . t . i « \'az árviian számadásokat a* első állandó vá- ijs4álvlval
érintő dolgok kOzlésében a lehetg legszi«iftattmenfi-yviVi»r ^rtárMejpí? lelelóatég terhe—fc Nemzeii iskolé. A 4 el-mi .^ztaly mié
gorubb informálódáshoz ragaszkodnak, — |molett annyival is inkább terje«zs/e be; mertUliíiva, magába foglalná a mai polaári, réal és
.kknr minduntalan fnl fplnl/íílnplr « |ra,iM mo!l évi \' „ határossUbél K|mnátiam 4 # osztályát E< knu- az ^yaégea
akkor minduntalan loi-leiuloaneK a (lyen irányu eV}krfnrn VéRzés«]eg^lhir tott. —(középiskola.
Pikler Gyuláéhoz hasonló esetek, amik A varmegyei árvavár 1900. évi zárszámadás 3. \\ nemzeti iskola .föle alli\'anám a 4 év-
azután bizony-bizony hatalmasan szállít. »Al és kimutat&sál, melyet a szaiíivevö. fölyamu gazdasági, ?pari, reakedeimM^yiöi,
„ itóg iMit?izagű!t és helj^üBk lalili, az aü&naó ják lefelé egy-egy sajtó-organüm tekime-iválasztmány ello^dá ra s e«y példányban a
íyét is ; mert ilyen ebetekben elsiklik alóla azlhelögyminis*terbei való felterjesztésre a-anlia. -
Végül tekintettel arra hogy árvatansléfcatap

kSxKegi birót; elemr tanítói, kertészeti ssákisko-lakat, valamint a mái reál, gimnázium és a S évfolyamú polgári iskolát.
4. A szák skólák és ezekkel egy fokos álló
eayeiem lehetőleg több fakaitas*aJ. £n tehát 4
jóvá sem rektifíkációval, sem Fegyver-1 megalapitáaáuál a község árvatári értékeknél a
rel valakinek ártatlanul való rneghur- [követelések leljes^egben vétettek fel, holott J é7es taníolyamokra szaggarnam el a mai iskolákat
egy jelentekenv részük nem fotyt be » n^vip. ii eoltatását. körülbelül 180 000 kor. vagyon hibásan
A magyar sajtóorgánumok nagy
I árvatári vagyonból kiszakítva és tartalékalap cimen elkönyvelve, holott az előirt szabály
1 E4 lehet ideális felfojtás, de a mai viszonyoknál leit hz mtadenes-tre több has/ónnal járna, mert a pá-
része mác régen kiszabta maga elé és szerint az árvák követelései és tartozásainak
lyaválaastás éret\'ebb iíjakra biiatnén, a szakképzés —a me>y a ba adas főíeltétcle— tökéletaxebb lenne.
— Ejnye, ejnyeI ~ folytaiá piros parókáját sem lepett me^\'veK azt én önnek szántam —\' egyengetve — én as ellen a szegény fiatal em- emlékül, m;i]d azután ha sok nyulai lö vele, ne* ber elea nagyot vétkeztem. kem is juttat belÖlQk egyet; mert a nyul pecse-
Ob Írástudó éa farixeue! - nyét halálosan szeretem...
— Hogy-bogy doktor ur? — síintelé Andor; — Sziveeen, szila Andor ói megköszönte as érdek* ltséget. szépen a megemlékexéit (Majd küid egyet).
— Tudja kedve* barátom, szó köbünk \' ma-1 Az öreg vaism.ben tftri á fejét, — gondolá — rtdjon, ezek a gyerekek szeretik egymást; a«Un|b°gy prezentekkel áll elő; hej mert tudta, hogy ahova\'az ördög nem mehet — mint on szokta*1 ilf^ami nem az ő nokánai köaé tartozik, mondani — egy *én asszonyt kSld ; a». az ;a tixeier torint 1 aligha em annak a lépvea/-éget: i való Fecsegöné addig hazudott a főiembe, «eje akar lenni a tegyver? Oh pediit Fásli hámig ráhagytam magamat szedetoí, és Terényit : ** nyugodalma drágább egy
(így hívták Lajost) egészen más helyett, biz én!... — hlíien tudom, ugy iá tudja a többit.
— Tudom, tud)m drága duktor ur, baj-baj biz a; no de mo«t már mÖ után köpönyeg.
\'— Hiszen ha én azt tudom, hogy Terényi ur! Iiteo mentsen! dehogy tettem volna... Az a tygény Guadi mar ügyit olyan, mint a béríng;
Üteg vont csövű ágyúnál ia
Fásli uram botját vevé és ment ; csak az ajtón kívül szorítván cilinderét a parókára. —• Alázatos szolgája! — kiáltá utána Andor. Égess éjjel a prezent puskával tépelődött, nem hiányozván hoz/á: Fá^li, Ghindí, Lajos, a tizezer forint, meg még mindentéle más körtlt-
mény sem. ----
Reggel szereucsétlenségé|e mé<< álmos könyve sem volt, hogy bele pillanthatott volna, egy kin jó tanácsért. Kálmáunak meg nem akartá etmon*
ma*
agyon siija magát.
—7 No sebaj Fásli ur, már most megvan,... majd jévá tegyük ar. egész dolgot! azt tartom nem is lesz nebéz feladat, ha ök szeretik egymást... Majd én is beszélek Terény i barátonamal.l^- mr( hiszeQ uem !etl volna ftnntk a ö is me^örödik, az idő is orvosolandja a bajt Ugy árvitába a kowtaelj * - fsak már jönne mielőbb; ehnebetnénkj Jö(l az öre>! bajdu és hozta a duplát.^ Guadi kisasszonyt megvi^asztali 1 _ lu vaa ^ urnm> a ^^tor ur adta a
— Ugy-ugy barátom, — sioritá meg Andor kel(,mbe . ég
egyenesen az ágyához ho/á a W\' * ... > I ritka szépségű sodrony cróvü f egy veri.
7 Hanem én ugy lá\'om es tudjm, ön sien _ M cáoda, hat Fnsli küldi azt Andor ? — vedelve* vadasz, nemde barátom? bámult K\'ámán — most hát elhiszem már: niocá
— Rizony én meretek vadásigarm, de nem mmJ.e a vilóg vége. a ti\'oab*®, — tiétalkrzek Andor.
, — No iá^a őp, nekem meg van égy gfö- Mig at öreg Marion kí inni tiszait a «zobu-nyörü b Iga fegyvetem ; egf Msyé^yu t pácien-! böl, etak h^t\'galolt Andor, enuek távoztával
azonban "zépen elmondá Kálmánuak a tegnap töri ént eket; — miről eddig egy kukkot t*e tudoif.
— Ejnye, ejnye — sóhajtott Kálmán — miért nem lehettem ea is bnnn no ? Tatán nekem is jutott volna egy! Bizony-bizony rámtérne; agy is olyan a dióveröm, az átkozott, csaknem tüze* taplóval kell e Bttifígetnem ! vagy ha épen pnakát nem is, — tr étái ód ék — legalább egy aerezsan pisttolyt csak adott volna!?
c Teltek a napok, Andor a fegyverben gyönyörködött, de Lajos csak nem jött, már már aggódni kezdett fölötte.
Egy este ismét magánosan áldögélt a közös saóbában, a Auk valamennyien kin voltak Jókor Janoa pince jé ben...
Mindentéle bus gondolatok vették kör öl, már épen menni akart a fiuk utéta szétverni borús gondolatait,, midőn Lajos csak berukkolt.
— .Szervusz pajtit; — és öafieofolkezük.
Oly jöi esett isa»ét együtt látnak egymást |
Azután beaaédbe elegyedtek. Elbeszélte Lajos utasáaái, kalandjait. Andor meg eímondta I neki: mennyire megbánta Fásli doktor * btt-
neit.
— Sohse évődjetek pajtás, ha igazán *ze« I reted (iumtit: bocsáss meg annak a ven farkas*
nak !■ • ■ Azután; neked úgyis adott «nnytt a jó Isten hogy ha nőül akarod venni (íundit, r meséitek annélkttl, hogy az öregek kegyalméra 1 kelíére saomlnotok ; ha meg majd as nri«tea azért, a sok érvágásért >ütmadasra bijja Vá^li lutamat: minden a tietek. Uiindi egyetlen jnya...,, , _;
< Líjo-i eleintén keményen bombázott a logikai 1 okoskodás étlen, később azorb&n ráérett a
Nagy Kaniasa* csütörtök
Zala M. szám. (V. lap.)
1901. május htf 2-án
kell épülnie állandó színházunknak; hogy nemzeti szinmüvészetügínek állandó otthont biztosítsunk, és hogy megmutassuk, miszerint városunk kulturális szempontból nem az utolsó város tul a Dunán. — Ujabban Reih Q^ula gyógyszerész és Strem Vilmos jnagykereskedö 500—500 koronát ajánlottak fel a színházépítés céljaira az esetben, ha ujjj~ az építkezés a jövő év folyamában kezde*
S.ját vírtsonyaíuk tekintetbevételével, immár 1 tét veszi. Természetesnek tailjuk az ada~ mex\'atáijuk «st q helyes utal, melyen müveit- kozók feltételes adakozásait, mert hisz min-ségünk mennél mawasabbra emelkedhoasék. denkí élvezni is óhajtja adományának gyü-fippen a sxegedi kiáiütáa megnyitásán mondla m^|cseit. -
JulaiomJAtlk. Még mesaxe vapyunk
A nép«ktntsai Intézetnek a n*p mia^n i/yer* { Müveit gazdikat, iparoaokat és kereskedőket niekere köbleidnek a h< ssátérb\'tönek keli lenni, j kell -nevelnünk, de minden tehetségnek a neki n e eserint a polgári 1 a kóla nem népiskola. Tis mevfnelŰ müvafödeit eazkőit keit adnánk. \' éven g\\erm»kel palysválasslásra kémas«ritení j Fölfelé segitaünk mindenkit a védjük a le-bü» Hihs nkárbány polgári iaiolab* jart ia»n- aülyedéalöl. Ax ember értéke nem attól íiigg, lóból leheteti voIiin kiiünö "erm^xeitudós, nyel- hogy milyen hangzaton nevű iskolában lopta a ?»•*!., »•« reál- vagy gimnáziumba kerül. 4 1 napot vagy lanuit Morgalmattan. , A*ár 4 akár ? osztály u ieax ia a polyArt1 Mit u polgári Iskola Mahou\'ed koporsója. Nagy iskoa, ei végletre* m^göldaanak caak akkor lem dem-kr^ta-águnkkal, már a nevével megöltük tvkimhHff, ha kö\'gaadá«agi »s*kta gyakat >an- GleataaÜk fal, tegyük nagyobbá és ne ráugttwsnk terviből kixarjak. Kívánatos tehát, bogy at uij lervexet íqi a polgári iskola tananyaga ael .redukál aa*M)i, ne ya\'dasAgi t>irg>akkal ne ter heiie»a»k, hanem nemvellbb irányúvá l*vyen.
Á polgári jkkola a nepoktnti«f keretből ki-1 veendő. de 4 ai»ó oaxialyd\' — valamim a többi | Durnnyi uiiuisster, hogy e haxa földje nem leax
kt>répiaV<rakét 1« ~ óé tud« oiauyosat), hanem! nagyobb, de népe báromaxorannyl lerz, mint .... - ^ .... - _ . . , . 4-. .
mó^Srcseá ve essék. mo.\'. Ennek a horom^orannyi „épnek i\'t bol.|u«»B ,den,ttSk JSr - "i l ^i
A most brkftva" eiO reform nem oUhAn .ne^do^bb.ak, gazdagabbnak k.ll lenoí, mint voJ. m**i*.m*r m* ""^eídődiek. Toriíoik ei p«l.« az eevspgf. közípfakolH kmltoi, a polKftri C»»k g\'n lelkesedé., forrt Laía.^reteiei1"0" belyM s.empoutbol bü^ a juUfomiiiík»k iskoa a |fíriiíidwexumoi&t é< reft iskolával h n,.l-l«ou ál bennünket lörekvfce.nkben » akkor a|1 Wenak naPlrenden\' -ho«\' h\'t00\'0t
vek. kü önböxe ev*l l» Ijes^n ey\\r ngu legyen a a i miniaater S\'a*ai valóra válnak, küiörbö\'et k ieu v e»»Uteséve) egyikbői át eheaaen menni a mestkba.
A polgári iskol* 2 alsó o*stalya pedig az; elemi 5 ea 6 osztályokkal legyn egyenlő loku.
A polgári iitkola fe bő (oka 3 ev íegyen a, tt» te r*yeal6 helf^t (ngUtjou a másik két Kfej a<pa>nlá al A nyelvi külOnbÖ/et as eiy\'l»»»yn leírni n«\'ő 0* m/etgaxdaaagi íaiiultáara ée hiva* la i f»l yukra elftkmuő fárgyakhal igymlitleH-j
HIB1K.
— Rgyháml kla^vMi. A király a
időközökben legyen égy-eay jntalomjaték. így a közönség aziveaebben dokomentál^a rokonaseuvái \'és eti-merését a azintáraalai egyik vagy másik érdemesebb tagja iránt. Á legérdemesebbek egyike | Nagy Imre komikus, és azért ax ő jutalomjáték kával YezdOd\'k ma caütortökőn a jutalomjáiékok i r\'ivid sorozata. Eltekintve attól, bogy iftigy Imra tényleg kiérdemelte a közönség jóakaró pártfogasát. a jutalmazandó olyan darabot valautoit, mely ax njdoniág ingerével ia bír. Gsütőnőkőn Ieax ugyanis »A báránykák* Varney hírneves
A tanoncodnak nevexett iparba* éa t edö tanulóktól evfeljebb a bat oaxtály xeN» kívánható a n^n ey foglalkoaniio nál még a "xfltaeg*\'a éle\'kcr. A kinek anyaöl tehetsége van, ügyi* UMgvobh képxettaéget foy sxer«ztii
Ki\'ina\'o*. bogy a kOxepiakol^k ^gys^geaitésó nek fcérd^«e nap-renden maradjon a a megoldáskor srra az alapra ke I bely^aLrdui, hogy a —fc5 ola néay alaó ó»xtalya \'elje en agys wea éa t német nyelv (Olvétele naellett ia — teljesen Denvfi irányúvá \'ete^k, a felső nejjy, i\'letOieg hAron* éti isnfolyam pedig egyetemre éa hivatali pá;y*kra kes\'^aen elT\'. -
Iifvy»ii jebát a polgárt iskola 4 f>7 oaztálvu,
■lyoa^.Lxzttt-ffPvAH J6«W>, ^„„f^^n 0tn<t(ta, M.B<U»rt otáa fatz&m ","\'pere..iek a Saent Mlhilyrtl nerexell bi„/QKJho y ,9ufoll h4lr6l ie8Z alk„;muuk be-
»!»•(»nni.rutiirrn OH Liiiva.iiiiuhavl IAUI_ \'\'
keres* (/alai tői
elvég- hanta! prepo^tnágra éa székesegyházi töoi« izámolui pere-cégrt\', tíxalay Mihály somogyi föe-peresnek a szhUí, dr. Rédey (Jjula pápai (őo^perennek a a f-om -gyí, Neaer Ágoston »»gü^di föe»pere»nek a pápai és Kránitz Kélman idősb mesterr kanonoki>ak a següadí „iOeaperességre való
— Kg y li a a ím e; y e I hírek. Báró Hornig Károlv megyés püapOk SxánU László tanitóa^V kepéidet igazgatót előbbi áliáaáoak megtartáai-vat ax egyházmegyei nyomda igszgatljinSlT nevezte ki. — Sermán Antal arkreaiyeigaza^lót
f\'knX\'i\'o- előlépfelésAI jAvtb.gyta és a maitttres-\'dő i a ve<zpréml kH(,U|HB a permar Km pUbamára uu.1.0 meaterkanunokaftROl Kau7.l1 Dmű cim.etes gKyh.„^„i,g ,,|jbaui-,bliak meKfaiaaioiUu Az így
DuiititlAL mm n<l.l\\nuVAmil.i&«nl.t maa iiilAtanasaab * " I w . . —:----1—it;------SmHÍqÍÍ
kanonöV és papoevelőinTéxetí iga/ aiótanámak ad> man- O\'la.
— Jllailmlerl biztos. A va láa- és köxok* ta\'asügyi miniMXter a kere^k. delem ügyi miniszterrel fgtptériőeu kiadott azervezet atapjun,
megüresedett sekrestyeigazgatói álláira Viktor karkáplánt nevezték ki.
— Nő^gyletl Juniálift. A nagykanizsai „Keresztény Jótékony Nőegylet41 az idei tavaszi mulatságát junius 9 én fogja
k\'»«épi8^ólakkal egyen 0 r^ngu, a küz^szd-sagi nayyknnizmi — * valamint a zalaegerszegi f< lgö-pétffcra aMA, kosép. éaasski^kolMk k< p^aitaenek.: kete^k^de mi iskoláknál ax 1901. ev folyamán megtartani a sörgyári parkban.
Term^sxetesen 8 magas kÖxokta»**ü*yi kor • tartandó érettségi tjasgálatok vezetéséve> minist-; _ TaiiuIdbAiij i kirándul**. A manv fogja eidöütei í, hogy 4, vagy 7 osx\'ál}u 1 tépi biztosi minőségi en saját részéről Kirchntr nagykanizsai feH k resked lm» iskola nőrendék « a kő\'ép, vagy népok aUsi ntézet legyeme a u ai Brla központi s/oigálatté elre beosztott felső- köxül tizennyolcan . kedden délutáni vonattal,
kftr«aRi dnlmi iskolai c^ í^igaigatól hixia rngg. Démém^rwin.- ^JÍarlm^L Dáíid, tanárok — Alaplift tBKek, As Í2r. Jót. NfogyUt vezetéae aatt Pécsre utágralrf irott a kőaxéu* u ahbxn ismét ket alapjtó tauoC nyert özvegy bányát, a Zsolnay-fée majolika,- éa a Littkt-
téle pexsttőgyárakat és a város egy:b nevesetes-
"yntgArt isknía ?
A miket íu elmondtam, ax életből merített t*pa*aiala ok sugall\'ák. Viss/atekin etlem magam
é* ii-merőheim múltjára, az idea ra, a «.sa f» Schwartz San.uué és Tauber Alajosné úrnőit remény)-re, a aikerelen küzdelmekre, a pálya- jszemélyében, akiknek mindegyike 100 -100 ko-tévesztsekre. L tom hazám jővAj^t a az utat, rónával járult ax egylei tőkéjenek gyarapitásaho/. melven nem/etünknek haladnia kell. Kard éa — KpiisiinL diliházat. Kiada-puak« ipar. éa mdasá^i axer-aammá aiskul 1 tott a jels2(s és mind többen és többen »-xeire*m eJott; latom azt az uj bsdiaraiot, iwLet 1. , 0 , ,., . \'. - t -
nem karddal de a,taxámmal, mm iád. fafciiíífl. jelentkeznek, a kik részint eljesen öi zet-\\alf de iga?, nemes tudománynyal keil meg*j\'e""\'> részint »SZent önzésből* növelni kivívnunk. vánják azt az alapot, melyen mielőbb fel
ségeit fogják megtekinteni.
Haladunk. Nagy-Kanizsán, az úgynevezett szombatkai dűlőben egy ezred örzs és két zászlóalj részire építendő honvédpjalogsa\'gí laktanya építési munkáira az árlejtést hirdetményt városurfk tanácsa kibocsátotta. Az épités összes költségei —• 864.000 koronával .vannak előirányozva, A
— Uraim ! /fogy rége*régen szereim e kedves zárt ajánlatok 1901. évi május hó 2o*ik
Qgy napjának d. e. 10 órájáig Nagy Kanizsa
buzgóság, erőt vett raj la a szerel» ro, mly *z
orfH»t)ant*is megxzeliditi; — szépen meg igére nőr, kinek ma örök hűséget esküdtem,
biz ő bogy el log menni a bekepohárrs "^enki ^Ja I - Ho*y azortb-n 3 űnácsr iktatójába\' adandók\' be. Al
Másnap a délutáni órákban — aki benéxeti celt erhettem, azt annak a t ezér foriutnak kő- . \' L2 , , ... .
ax sbhkon - már ólt lalhafa bőaeinket aaőnőm, nelyet nemrégiben ördklék. - Miután errc vonatkozó hivatalos árlejtési hirdet-Fásiiéknat, ott ivogalták a békep« harat sokaxo ped g mar mindasok, kikről előbb megemlékes- niény lapunk mai számának hirdetési rova-rosan, valói^oa egri vörös boib. I. Ineai illenek, ott vannak a jobb hazában — a tában van.
Lajos most már rendesen éa axabadon jftro- temeiöben! emelem poharamat: axeretve tisxtelt — 4 nirfMnléd hölgy Kellő tiutelettel gatoii a haxhox; de e«ak egyszer sem vite voins .ipáin, anyósom,\'— imádott uőm, — az egésx kérjük nyájas otvasóiukat, hogy méltóztassanak ex mán Andort ai ármányos magával! Hja ilye- "vtndeglüxér, — és a véletlen --xerenctére. Ki- eme csekély hírünket elolvadni, minek előre bőnek a szere mes emberek, — vig-aztalhatá ma- vánom padig, hogy mindazok, kikről emlékezem, csátáaái azPrt tartottuk szükségesnek, mert jót gát, mert biz azt senki lem s/ere ti, ha valaki sohaae ismerjék a sorsnak azon csapásait, me- tudjak, hogy 0 vaaólnk irtóznak a lekiámbtrek-lábatlitnkodik a kedvese kőrüM... »yek életem hajóját az édes-kedves béke partig tői, a cim után pedig ennek olyan ix« vao,
Egy reggelen azxal jött Lajos hozzánk, bogy üldöztek I... | mintha Barnum »eaodakolle1 ci>»jának« egyik
ö bő^üI, csupán a d\'szpen/ácíóra várakozik. í A véletlennek pedig mindig legyen ezer axőroyérfl óhajtanánk dicahtmnuttt zengeni. !\'*>
(Sxép állapéit.)------ •, forintja midőn egy hozzám hasonló akarja bol- <Jig — méltOxtasainak elhinni — «-rrs cs pp
— Jó lesz biz ax pajtás, majd legalább nu- dog*ágát megváltani !í. ™ ^ :--------j szándékunk sinca. Ex a •»zecessióat hŐl<y *
latunk egy nagyot; mert remélem; a kompániái
ott lesz /
A várva várt vasárnapra felviradlunk*.. Már reggei Hsál ingósiak a vendégek az o>sxágos la-kodatomra. Déután őt ónkor esküdött őrok hö* aéget egymásnak a boldog pár... hatórakor már ott ültünk a gaxdagon teritett aszta] körül, kivirágzott jókedvvel áldomásozva a fiatal pár egészségére.
Lakoma végeztével a kis-közőn, mely közte i és a tánc közt szokott lenni, a vőlegény állott 1*1 poharával.
Halljuk! hell;ukfi! \'
— É\'jen"! — harsogott háromszorosan ll Rendőri Kös\'ony" hasábjai kő*iii ugrott ki az utána megszólalt a zene, a csárdás, és lőn tánc eleibe, Különben Rsiohler Katalinnak hívják a kivilágos-kivirsdtíg. Bcsoda le nyt", ki réax vet egy nagyobb lopás*
Az öreg Fáali, tudom, sokat okoskodott azon elkóvetésénél s*akit most köröznek, ama boctá-az ártatlan aeruskán, mellyel őkelmét\' Laioa ur adással, hogy „toalettének iaaerCetö Jeleként akként íözte le furiango-an, hogy az 1000-hez felemlitődik, miszerint a szóban íorgó hölgy író, és lőn belőle: 10.000 forint. I állandóan egy hama bóát vi el a nyakán, mely-
Ki hitte volna, bogy így is le lehet fősni ax sok iark» van K embert ?!... De már oeVÍfnk mégis megmotbdhatta
voina előbb is!! f..
(Vége.)
— A retteathHlen htfi Ilyennek mulatta be magát v*sarnap ente a Zöldta-karti sorcSarnok bao Horváth István— kőműves legény. Két társával összeveszvén, ezeket tett eg is bántalmaz la, és midőn Bankő János rendőr a nagyobb
%
Nagy-éanizea, CDÜlörtök
Zala 35. esAm. (4 lap.)
1901, má j uh hó 2 én
verekedőit aegakadelyo4andó,kd< belépeti, Horváth kést raoto\'t é* a readór le«e *iwi, de ezerenceére ex viMXAujrrott é« így e murtw nem teleli* Folyvást hedofátve e keeeel, ealnte meg* Öxeli(hetet* l*nneh Mte*«»tL e rendőr axonban megie közeiebe jmott, de majdnem aaiát vaax ere, meri Horváth kiragadta a rendőr teréből $ kardot ée mdkt már ké»ael ée karddal- hitd"tJzott. Nébány rendőr ée iatona eegiteegerf\', n Kik e kritikát h\'lyzei* beo nem igen néztek hova tínek, tíkerüU végre u atepoaao agybe-lot • *erí hőit ártalmatlanná tenni ée a rendőrség/f víunl,
— Elél\'pleféeek a honvédségnél. 0 felaége 1901. évi május bó 1-vel a m. kir. honvédség 20. e/redeben bArencii Józta ŰytífgY őrnaxv<t alezredejee aevezle ii.Uuyancaek ezen exredben güüiörpenyiti/totfó Paí én Lukén György
*ett meg a/ oltár előtt tett e«ktyéröl iem. A bu exott, Galam boa máf fel évre Oxtefe megnyiiá** azar jómódú legény voh • nem (udottlenopdaníj ulati axsaI l*píe ofeg a ktizón«éget. m«m inkábbá ax e*eznnyrol, nagyot gondul* a beállított a adóban hítel-zdtt, bo*y minirgy 10 (MM) hmm ga/daím, peaaivával e»addi mondott; ulig nebany ***
— Megvennem ex aaaxonyt, ba Adná, kezdte koronán?i a* ti várai azemben. Ceaurd byfc** a buixar. vét«ége miatt a oAgykáníz**i kir lfcrvé>yexéfc
— 0<xl mii o*l crle, óceköa ? vád aIa b**lve«le. A lötárgyeláera mo*t bet<lez«tt
— Adnék vagy aaá\' pengőt í Gaiambo* a y kílliiüdon f*rt6*kedik j*
— Hét te Kóz«í, mit etoloal hozzá? — kérdi jelen\', mivel áftonba* a berendelt azakértó «em
n.o.ixA/Adoabk I. o. 0Zax«d\'iA>/kká lepuitettekeld. i árendáJja ki tőlem nádit ax
jelent meg, a tárgjalfotf elbMl*Mtto\'lék,li*hmUmi lazouban a kir. ttgtéaz indítványára a ;egkoze* lm?, hát I jebb megtartandó főtárgyaiéig leUr láttatlak.
I — flraHreud Lapunk mai azamÁbox mint ingyene* mellekletei cepi\'»lva veo a úm Veaut oniita áJiomáat iletö eyárí mtan* rendje, melyét l*puni kiadó b vetata timéd Axt me* nem l«bei ím, merí egy évig Jffijop kőnyvkereaked^ee ea könyvnyomdája még caáazáré vagyok. Hanem \'adja mt?j*dott ki lapon* helyi előfizetői re»aére.
ex eeazonyt a gazdA
— Kend pAraocioi a habban.
— No be aa aaazony h hozzad mikor fixetued ki a pénzt ?
Kő.-veai.
— • 0-xfáo vidd ia mMga^dai rőgveat. A hu»xár megvakarta a lú\'e lóvét*
4 MIM* AHomínjf c»opurtj*bb»D RU ggf fee t
Arnold k^eíö I0rxa6rme*ier a nAgykAniXAAi 20.i
M«xon)L Egy év1 — Hérlmunk* H rAj<kla liai A m.
íklr. áHumi ndípariakotá^a (V1H HxeeikiralyN jU\'ea 7. efám ea II , frt-üícA 11. exit» aUu^ j| Hai vagy tíz pengőt tfdhalna. ] rannkÉ kéxiPunkAiliól éa raiiaibr 1 k»ell»tá«i
koaved gyalrticesreHben badnagvkexelritiAtt lelt.] _ Vagy Otőt f rendeztek, mely f. miíjns hó Mtdrt4W
— GiBAna7.Iuoinnk ügye. Bégtől — Adj- k kend hatot erre ax évre. í kon reggel I* órakor nyílt m*g 5 nepi« « »
óla bazódik már a gimnaz-uio épiléaének A ^Aida goudolk«toti egy kíc»ii, a utnn odA-|fad nyílva ; megiekiwthetö naponkmi delein 9
ögye és ebben az esetben \'ppenaégge!\' ■ tói i " IP*5
• jTi*^^ — Cw^ a k^. Eb. ak\' megOén;af udvari enatefének HíMaxloti. «l*5 ea mao^me*
nem az intéző körök n^mtörMöm^ge b^^&Tfil^. jlefi termeTben.
miatt; mert ngy a városi fanács, font a fu«alllé iíl/.% Syirdd köxaégben — % *IiöIi»«;-hó V.i|i% (iyór^y vind< -
kópví.Hfl^testfllet véglegesen lHárgya ta már. mint lapunknak írjak apriiíe bó2^-án nagy fflx- nyA*»í lakoa na^y pénzzavarba ju\'«»i ;
Egyedül\' alMuiáift az képezelt, hogy a Hiúz ház a m:Üék apúlelekkei j oaaytu ea w*té**M ». jmmantiin -
tanintézet elhely^e az építkezés taría- eg/ö\'\', leíj^ !vahó,í Ceepregi Gydrry peboki u^
./j ú i.j-lí u\'x -íl i t — Flic>ela»est€téfi n pnatnl dlj«*n- mn.t elfogadó *x«repf!l: ;i val
rí," helyu-ég hiányábín l.he- \' pMUíg.fg.tTtó) oT«rt érl^-k^bri^l uk.Tfcp4wi.rk. .M tétlen volt. Mo&t aronban, mihelyt az u^ _ __ _ __\'_L- l.^^a.a
bonvédlaktanye megszűnik, fbert
felépül, ezen
-f~rzíz té* aaerínt a nem-t mozgópoalákimz »«eg —, -
akaT I te nigf-wnliiB érlWttrt M^^gorglIgMli^m ii eleópako M»i.nbdo gwdák 3Vádiak" *m o . < v J\'ft ui.<>i a kotcenm ül^ei A Mrnte
anvát aránvlag nem naav kfiltséaael iaen ? ® "l-ikerfil« mait ,*ten ^ bek^taiati tfc**
í^f i!L ^ .. TuLJ*? 82 Amer,kaí ÁUtfl,ok ^U lekArekpenxtárb^, a hol egy ajabb vaíi^a
konn> en at lehet alakítani la^mtézetnek d4ba ^ ^ ^ |0 Mir |jelyeU 20.ületve kér( ^ Hkkw ki-ÜU a ]úri,U: « ^
i^etgkm^ ba-zoálatrai f» inkább, ö itít^rreí, tebái éléeteleölOénnenieei^l leW ^ou kírdöre^ vfii.uk Az íga/gató a to*a is-
mert ba jlz uj gimnázium is felépül, a bon» jc^ íjJelre leveie/.ő lapok, mi alul a cimxef-1 Inróaagná U\\ >Miette a vAlténami»)iot, védi ak í a n y a í fieTyíségef egy vá roaonk részére nagyfontosságú kuturintézet céljaira szánták az intéző kö\'ők.
r- t\'J Ipartelep K»ponvAr<»lt A ka* poeváfí teglanog . i ut**lrrőten fe\'axóktette a tégla arát Mo*1 pénzra emberek arról gondolkoznak, hogy anle^iArÍBga-k aonknrrendát eai-nájaaak egy oj fájta téglával. Ez a tégla, mejfhék t6Jfí(t>tfé Mk-ktt tfaelér eettrgói flgyvédnek ven a vármegye területére szabadalma, mészbó e« bomokb/1 ke»/úl# nem égeiik. banem préaelik .ee exarogatják. Előnye a kfízű téue* tégla f6l«\'it ax. hogy aokkal oteeóbb, keményebb,
bevitte a - míeti
»o4] mind ai elfogadó, mind a kHiO^táíló ea l«irzat<*
jelenlegi honvédlak-

m olt
tek bizonyára akaratlanul a/on bálrányoa éaj^ kavaUoMt tjoöa tettát kelleme len belyseibe boaioeii, nogy a N.d^Ud4nyhoI
taroló ®tki»
rétx ketaxer^aét kell meiíhzetníók, ha a levél, plwj!t4n o«io u ki ex aradilmi gaada, Mrfaiféi a iile\'ve l^veiezó lap birtokába kívánnak jutni. (jy<,rgy a k »n»««ííióa fóldekr a« dr<*dalmi Ezen hibAA bennenteeiiée azon kriröJményoek j dek közötr: A kioextáenal Pint KLalmán *-rdö^rt<ek
tulAidonilható, hogy a kö/ónaég a mull évi ja- ^üi^l
. , - i .. í . ... -^é\' / orodAtmi caeiéd^ké kuautt. E dol\'ig m64f«»IŐt«
naár bó í vel álrbe l;pe t tarilalw vallozáaokat.^^ ^
még moat eem vee/í íigye embe. ^ Pénit, Ebéd u\'án attnn a felken ulá kogtak péitl
a közönség tAjekoztatAaára ex Alkalomból ^a e^tiArd. Az elöbbí válaa vadá-ate^yverevel iemétellen gözöljűk, hogy au-ztria, Bosznia, küratjál tette, ni utóbbi pedig két eeeleádel
Hercegovina éa Nemeforazagga. való Un*lm- aÍJL"?"*™ Wt W h*mfW ^f9!
c um , i . „ . . „ ,__„. . In Erburdtnox, immt nn«k «t akarón ?<«» .», bor,
m*Uó t» ^a mWrom »m\\ma. Iiudape«len | ejr egyszerű 20 gng twjedn levél dija 10 U(,m ( tflbbj CHIídekk(), bpau \'(öttJ*/
« » »«r «ok ntgj liá/at épi<et»ek » fíJJér) , |er.|^öl.p diji 6 fillér. Svajcba : lwél|„ iapt^ ,„„ „ o*é ? .A* MoV- WbIIb
bo« . Margitogel epülti«. .. nk^ ti ér, Urel^Up 10 lílléf VégSI i Krlwrdl - d. roí leoo. akfcur, ha «l> .k.r .m
réS^gí T a (é«la-U a U ^ h, d,J. .0 fillé, ^^ ^Ll^ZT. «
jI^ ,0mÍktJ ~ »T"" * h.rdl. Err. Pén. »«..puV7iiirtl .
r<MU t\'wuztá.i ,u,«t*tut, m»!M h6 12-éo Tud. Kő/»6or lígaío iMi fíu^n ol»aMk|rtrt |<péit M ,„.„„ fc fc.Hira
d*,u ka J úrakor a pac-.i o.xjr veadé(U) lenné-j_ lf.n «,(y«wrfl «í»dj*í I.I4U. ki ano.ii, bogr.o; iatót,# nMt „„^i, ||.
lebet 6r»* f«.t m «uwl«a nélkül (<j ké, ^.^„(„k u ,i6„bu»a n»<.u
If.lr.ta m lAt .lAli^li L U.1L__" * .
beo rendkivaU k^xgy&l«^t lart
^/v;\'áiftHetai. M.kor a lát átültetik, egyik vaatagabb;^^ére, mik7.bin ^eg\'y" »7á^di7lóVéa ?a ol" J^fí^rS ^ gyékerét aj fián átvágok é, gunmicaővet eröaé, U^JT g »t y p*nlt ia rfta\'öo megdlie. 0:1 a
íe.aó-kerwúi. Za a-Egerazexee (.éri tene k reá melyet vizxei fdltenek meg. EietAn! ha y.II0<íB ha,fi rfIiM<|t.k Péeit mindenki lsa%-
jae<asb6bee egy nmnkável ^ AA»kiro-<A eaö dree végéi magora emélik ogy, hogy L^ ^ izgága embernek ía-
daí•ónkat ryerapitAAi, iMt^ tiaztvfAdtt < magaaa^ban legyen a la koroaAiánái. A oaöben L^ K9ttkítei aem tud itt Elérni. Erberdt
Hutmj tagok levö víznek oyomáaa a vizet a lábé axodijak Peoi ía fiatal öavegy* ée U-roo árvái ha-baexnaUura. kuUmó* tetwtrel e gyakorlati (egéezen 4 fának a letei*l«, A hat aa már óra -y^g j,étra< követeiakayekre. Ax etóáxeté^i felbifáa a^iwolia jelentkezik. Aprmabao igea roeex időbe*! -n-r- - inr
jelest meg A ml ára bérmea ea iaidáeael 4 LiftlteUek át egf böklfaif ame<y méjea vegéig 40 I. Ek/iaeteaek a izerzöbóz Zala-Egemegre lelet jeli wém adott »Agaról. A gummiced alkAt-küdendók. j ouxiaa uun hat rrnp analve a la rfigyezni, aujd
"i géfaeeééei AMxiateai Az elerolt ílevelet kezde<t haj<ani Majua kdxepén olyan xemeeye ápriiie héM rgronokban a axflletáeek száma: I azilvafáo a^ka maxtek a m^^r^eá vizeyomaat Jv* iMtlfÉtí. elut trmmee btraAAÉgb/J ^g/ anwlyet h*fr*po*M mtött űHmnk\'ií a 4me|y. ée 19 leány, baxaacAgoa kiről: ö fia ee 10\'eea rttgyet a bóeégMíl ée aaára/aágtój már ftny< leány mégie g fití éa i? leánygyermek kalva exa-inyadUk Mtek ; egy hét maim a bimbói Azépen Uban me/ vot uuk WleM. A bAái^zaeok szarna: 52 melyból 29 fi- fcínyíluL Maa iiM a kaiméval 20 almatá\'(Hetó erdófe og^iO) aetmbee 23 a/>o*m6. Ha/af^íík>4éA eéljából 42 ttltettek A?, de a ltg a>b*t azonaaV gqmwn>óvel l*r jeiesikeieD, ha^aa-agot ptdig 14 par km .attak eí; egy bét múlva a fák ágyealek, két
hbét múlva pedig a t öbbiekkel együtt m tovább — llegvA»ar«lt M% k rut/bt;.- leoye-ziex Am^if tat u^yanetkor ul fittek ái.de térien ex a ba .anair ^t, ^reged^ gazda- J gitmmk^^vei tűi nem a^ereüefc, vagy ^»aleama\' ••ktrw* UaIaI volt, aki nagyon redt ttM#U uen. fi y pedig i-geezea eika^t j antal/i
•egtra^eff egv 0*1 áíi N*r3rriak. Kera^ Hét ha « naíuök i* hvvaii.ejil . ojd t
er e e teli, D ^ *z*me\' —- l#lar(étl«|taH krrtakvd^ (í^umi^ HaU
HIIXClIKT, ftaMbaton eete Uecty látván legajabfe eeer-il bh/ «i erw am^/ elad mfhiiiiad jagy kötöeaegei von/«tt a ^iobáa\'«e. A ftM*vee<» megyei palóenk nyelvét n ezereptfk Iegt0bi»ie igen etlo^lkatéea imitálta; ez eUUda*aal alt*-votea elégedve, ka ímim/ e>al félannyira *e faehAiolt volna «xerepéi»e, romi aa er*t46«, Hxlate a«« 1* caodaljok, bogy ilüné ICaló [FeUdi Boviakej o«a AkArfa megbailgatrit. Üaceó ICatoi aiofiiNwi •úit* mo hatlgaia a koal^aeeg H mert N^ál igaaaa Pm(BD«i alaki" f voU Mmv littfe
ttez a»\'i
^raja.

\\\\4<,
tm
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 35. szám (5. lap.)
1V01 május hó 2-án
Dóka Jancsi szerepűben Kardon Ede ért el nagy sikert. Miklósy Gyula -fFtieje Tobifts), Torday Béla {B^a János), Stelényi Emília (Btsáué) kitűnően beváltak. a darab kiállítása és rendelése dicséretére válónk D«»bó tgazptdmik.
Vasa ma p délután u Suhanc operette mulat-tatta s zsúfolt hátai
Este S.igli^eti\'Ede örökszép^égü népszínműve a Csikót ke?ült előadásra. Mártont ax Öreg csikóst Dobó S«t»d«>r adta nagj mDveazntiel ; bojtárja Andris [Bay Lás/lö) ,pedig "lynu egeny volt ez estej bogy majd belebolondult a kö/öneég — a nótáiba; Bay Lászlónak a népszínműének esnek, keresve »a c-ak Vajmi h \\ [td\'tf, akadnánk párjára Rózsi szerepében Tordayné aratta á közönség jól roegerdemelt tapsait, melyből azonban Legbö-
BeUfiéff, Én ne. Férj Te ölted
meK
! mert z^klmofe\', -femérem-sertft a ánlatokkal állt elé t (Gumósán) s te, mint hu feleség, nem nyarad jó térje* de* m^tfcsilni; szabadulni akartál*a gonosz- * tói h megoltod I Feleríj. N m ! e vád nem terhelheti lelkemet!
0<j meg, tégy vélnm umit . • Férj. Nmen tnent**á I Gyorsan n lekete kabálo-u)h 11 Elmegyek a rendnraégr*, feljelentlek\'! Feleség (érdeklőén ne* férjére, azoltini nem mer j I
át a\'tjt.H lekete kabátó*..) Férj. Rögtön itt bon leszek! (El) Feleség (egyedü« marad, reszté a fé\'elemtő. Nem j mer lial>»tt kedyesere nézni. Fél óm mul a belép az aj ló ^ • a téri és egy detektív.)
| kellő do\'álssa utá*^63.8&7 kor. tuiita nyereség rinrad tenn, ami ai «la petabaly szerű levonások e«zkÖ lesével ré»zv^®y<*nkint 40 k«.r. osatalék I fu^-es t teszi lehetővé. A tar*a*ng 3,000 000 kor.
ij*»<en befizetett alaptőkén felöl őesseeeo ^383 714 korona értéket képviseln biztonsági ar»al*fcok felett rendelkezik az 1899. évvégén kimutatott 1 787 koronával szemben.
Apró hirdetések:
ThoMka Endre,
vebben kijutott
három részeKas-zonytmk:r Férfi. Itt fakóik\'a nyomorult, ki szegény nőmet
Pozsonyt Juli Szelényi Emíliának óh Mszeghy nenek, kik különben normális állapodban is igen pátens asszonvok es rendkívül hasznavehető tagjai « tár-ol»tnuk.
Héttőn Ocskay brigadéros neifyeds»er vonult (el diadalmasan színpadunkon.
Kedden Sew-York szépé« adták harmadszor. Braunson erénycaösxi ez alkalommal Miklósy Gjula adta nagvsikí\'rreL _
Szerdán Bródi Hándor első színpadi mii vériéit a Hófehérke színműnek volt bemuta\'óyelöi\'lasn Az előadásról lapunk jövő számában lógunk beszámolni. 4
Heti
a8or
Csütörtökön: Báránykák operette Nagy Imre ju-
talonjjatakául. Páqtetten; Szulamit >óoael6adáe.
Szombaton : Kleopátra operett e-ojdnn?<ág.
a végletekre késelte. Detektív. Fogadj t részvétemet asszonyom t Kend*! kiyöl h\'.t r\'ám szomorú allapota. Szives\'j kedjék Hs/leiesen eladni az esetet, mert! jegyzőkönyvet kell tely.<nnem n helyszínen. | Feleség (nem »n« zdul, kötiyörögve ferjer* tekint.) férj No n»; téli aranyom! Mondd el, hogy mennyire üldözőt*!
FeUsff (\'erje ui hí mintegy ütemre). Mennyi—re
ni-do—zölíl Férj, Hiszen inon fi ad a nyomorultnak, hogy ne:
zakli-sO\'i, A még sem tágított) \\F*\\eség. nem—iá—riio\'I i ,Férj; iá* iámat r.ijfltvuzt hogy reggelig |
kimaradok, ijesztgetett n nyomorult, e« tei megöl ed öi! Feleség (/okogva). M-g—öl—tem-őt! Detektív, Kövecsen zátonyom! Tö » in telhetőleg enyhitöen adum ülő a/ esetet H vizsgáló bírónak.
I Férj (karon t \'gja Merjünk aranyom, vé-j
j?*zzünk hamar! No ne >irj, bflátá-wal lesznek irántad !
| Isiván, Miklós. Ilona férj. nevére tjkr,
felvett Szabadh*gy, Ké\'ávu. Látöbegy és más | dűlőkben fekvő *cán<ó főídek. ka<«>álAk. Szőlő if. é. május hó 20 es 21-én birói Arvereaea ai* adatni fognak. 170—3
Matiler Armlnué
ha\', eng. hely eazköslö intézetét május \\*4% a Király-utcában n pmfa épükt m+tírtti B&fW féle házba be yeai át. 1B9—3
Hirdetések:
Most jelent meg • jYaties\'ici nWdi hiétml «f|ri
A bosszú gyávaja
irta: Aradi B. Imre.
Éjiéit .Ütött a tornuy-óra.
Feleki László miniszteri hivatalnok vigan bah lagolt haza felé a clubból.
A fölön goudoikozof, hogy mivel igazolja « -maradását?
— Ug\\ «eiu hísz~atár mitlT~tB0nd0k. majd kibékül! — gond Ita magában.
Halkan Kinyitotta s kapu mellekajtaját és halk léptekkel haladt (pl a lépcsőkön. Az e Ő* szoba aitaját nyitva taldlta. Megállt egy pil anatra.
— Hm, mév nem alszik ?
Fölét hz ajtófára nyomta. Halk csevegést hallott.
Oas<erezxent« Féltékenység szállta meg. Tapogatta önönmagát, hogy nem álmodik-e ?
— Nem! ébren vagyok! mormogá. — Valaki beszél oőmme\'.
Vítaiafojtá lélegzetét, hogy jobban hallja a beszédet.
Férfi (a szobában). Igen, holnap menyek el innen, niesaze«m**asze. Magammal viszem seb\' zett szivemet. Miért ne távoznám? A<ok a szalsk, melyek ide kötöttek, szejjel vannak szaggatva.
Feleség (a szobában). On el akar menni, ön itt
tudna hagyni engem ? Férfi. Miért ne, asszonyom Hisz ön ugy sem
szeret engem. Feleséa. Ernő maradjon itt, ne hagyjon, el, vagy
na elmegy, vigyen engem is magával. Férj (az előszobában). Eleget hallottam. Meg t vagyok csalva. Tönkre tették boldogságomat! (Egy pillanatig szótlanul áll, aitsn egy pisztolyt ránt e\'ö) Határoztam I Meghal a nyomorult! (Belép a szobába Az ajtót nyitva (éledték.) Feleség (f\\z Ijedséi/töl nem bir mozdulni.)
Egv negyed ára múlva csukott kocsi ádott megi^a FüHíÍ utcai .fogház, eíűtt, s a térj bnrtoube vezette niteHtar.-a\\ eyykürt nond nét. Az eka-iá*kor fülein1 su^ía:
— Ez ié"/ru itiél\'o hüíite\'é-ed! A börtön zárja nyikorgott; az ajtó becsapódott. * O\'t maradt a nő egyedül, kétségbeesve.
Szerkesztői üzenetek.
~ „Kisvárosi alakok.11 Nagyon könnyen!
íelremagyaiazlmtnak. iNe liántnuk azokat, akik I jóttesznek, mé^ tretasan sel
- „Alkonyatkor" „Tavasakor*4 „Dalt zengek11 cimu knltemények\'-t közölni lógjuk.
-r- .Zártnál\' , \\ bohó/atiró," „P áglum" j • Az utolsó vendég* cnnft larcakát majd aj beerkeze« sorja a/eriot közöljük.
- Somogy Si. Mik«ót. Köss^njQk. Mihelyt \'ehet, j nni lógnak.
Sz. Gy. Szivfssn vettük. Jövő szamunk
hozza.
ÖT ÉV ÉLETEMBŐL.
Irt*
Drey íus Alfréd.
A 318 Uprt t«rjedö vi»ko» küUtb«a llrrjÍm Alfréd saját Mft irta a»g M tartó mii. Ka rtniiékiratUno aitfru Drejfua Alfréd •ttiilUté«ÍB«li, Iefoko»tvsán«k, basatér»^»«S tórt»«et ördAg-ssig«H rahtágáaak fat\'^éeSvat IWj-
tatott )«V0lftéM stb.. nyolc ertdrtf mitt*l b k/tir4smL
Ara S korosa «o fíller.
Kiphiiíaz Országos kpoDli Vaifi üjvitli R -T -iái
Budapesten, VI VáeiMUkrvt 61 st. ----
éi miodea ktayvkarask*4é«b«a.
Közgazdasága
£xxxxxxxxxxxx|xx - Almafák megóvására
vérletQ elleni óvszer kapható: ÜHthiiaaiiii leslvírek vas ós ttiszerkeresked^séb^n Nagy-Kanizsa Teleki-utca sarkán.
171-
xxixxxxxxxxxix: xxxxxxxxxaxxxxxxxx
A széchéoyi féren Tétk Hmm János és Dr. Rác házai között
egy biz, 10 szobival,
—\'Déli jég ét vis ontblztositó táraa$Ag Triesztben. K társaság Január hó2(i-áa tartotta évi közgyűlései. Az o\'t előterjesztett üzleti jelen-té-bőJ kitűnik, hoyy a lefolyt év ismét eléggé kedvező ereámnofliyei ldrt,^ tue\'yuek folytán. __
a társaság; >ak módjában áílött taila lék alapjait /qcxxxxxxxttxxxxxxx*
isíólhSval, udvarral, azonnal Felvilágosítást ad Babos L. (Bátorí utcza 12)
eladó, ügyvéd 172—II
Fi
(a bentlevő tértiben e«y jó barátjára ismert. Egy piilanalíu larka«s/emet néznek. A el*ütj pisztolyát). Ltkolj! \' férfi (összes- ik; elhaló hangon) Megérdemeltem,
barátom í (Meghal). férj (Pí ztoltat undorral eldobja, felesegéhez közeledik) Hajtod a sor i^estelen ! FeU*ég (T rdre e««ik! K<gy.*lem, ne (eltaszítja *nagatoi)^ Ei tőlem, hit i-iy életed\':\'? N-it át bt\'C
jel"titékeuyen e-ítélni.
A jégbiztoaitasi agsz-itbau 3,799.147 korona ferj j volt a díjbevétel és károk íeféb n 145.641 [korona flzetiete^ ki, inig az Altiző évb n díjife fej^bei^4,J2 fttóí korona l-nyt be, kártóritéHe-íért pediit 2.251 HTü \' of. fizet\'etett ki. •
H irde lések
mec! I Félted
Tü/. yiH/onttnz folyt fö^iWC ben, mig k «rok t^ lemtie véietevel
sir
é. t 842.70(1 korona
t íWí r^J.olv ko^ná* ai s>tem kiében a kárt irta ok Ogye-t>vítí;44n aorouara voU «zuiuáa
vt
iH? ti
(elvétetnek
e lap kiadóhivatalában \'
s meg! Alégk 1 Eíüt az emb
fed ai
■I Ö0C
\'V\'t (lön
ttirM ek


áL
V
Nagy-Kafii«sa, cfnlfőrlök
Zak 35. sarAm (6 lap.)
1901 május bá 2 án
I) Értesítés. ilJ^
n s »•
SS
- — N
ÍR *-Jí
A
jBf &
&
Van asereocsém a nagy tekintetű kö»r>naé#et tételéttel értesíteni fogy a lg—
t a v a m x I Idényre a legújabb divat tserint mindennemű ruhákat, * legfinomabb míu6s«*i*J ajtfolcribbig figyelmes és Welle jnUnyo* kiszolgálás mellett készítek. . . *
Ei a kalommal bátorkodom a tekintetes ni UÍr. áll* (orrai ifrnk 4ig elmét frlbira f*jr««m»» ny el m-e, meyeket a legpontosabban, eiöiráa i-zrrint legjut&afoaabbftD, ki\'ünő mmőségben és islése* kivitelben atoUálok ki Vidéki megrendeie&f\'k kellő figyelemmel ea/k0zöJietoek
A b. erdrköaönaég becses támogatásét es aziyea megrendelését kéri mély tisztelettel:
EAÜFMAKN MÓfi férfiasak*
ELEI félő kát
Sagy választék kitűnt Jninősfyü, divatos belföldi, angol és /ranczia kelmékben

I f . ., >
I r • __>
i Sj í ^
1 ^
íil | AVwy választék kitűnő min&ifgü, divatos bet/öldi, angol és /ranczia kelmikben f v,
£
1 Js? es MMí Társaság 0 0
magynrorNxá{s;i o * z I a I j a Budapest Váci-u. 20 sz. az .Adria" bizt t. ftázában. Báró V&hutnirzjky Fvgyts intéző.
Teljesen befizetett alaptöke 3,000 000 kor. Tartatékok .— . . . 2,383.774 kor.
tizen, a cs. kir. szab. * ADRIA biztosító tár miatt védnöksége alatt megalakult társaság biztosit különféle terményeket jégkár ellen a logkodvogőbb feltételek és a legjutányosabb dijak mellett 142-3
Biztosítást ajánlatokat elfogadnak és jel világosit ásókat készségesen adnak az* „Adria btztositó-társulaV1 összes vezér-, fő• és kerületi ügynökei.
Főügynökök: LŐ WY ADOM] WE1SZ és SCHM1D7.
Meghívó
A „Pacsa és Vidéke Fogyasztási Szövetkezet"
1901. ai^m hő 13-én d o 3 érakor a pucsai nag^endégíő termeben tartsad^
rendkívüli közgyűlésére.
Tarf f Mftiai I
1. A • Hangya« oraz. központi «ióvtk*/ei kikflldot.\'jések eőrer-jeKZtése a Mövetvesetnek a köspont kötelekébe *a ó belepje, amey a rendem kricgyQléaen el nem intésbeteti, miután »s alap*a*ba|yok 29. §. értelmében a t«gok kétharmada jelent
2. gy telQ^yelO bizottsági tag ?*lass:á»a.
Kelt Pacsin, 1901. április hó 30-án
Kitűnő, gyakorlatilag képzett
gazdatiszt
ki már évtizedeken át nagy gazdaságokat őnálióan ke-ze\'t i gazdaság minden ágában jártas és kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik
állást keres/
Az igazgatóság.
Cz m : a kiadóh vatalban.
Triíaili portland cementet
a legjutuny-axiabb, Hztibotf árban a|\'iiilok.
Városi elárusító hely agy nagyban, mint kicsinyben :-Neu én Klein cégnél Nagy Kanizsán
Klein Vilmos
158—12 , Nngy-Kanix^a — Pályaudvar
II
S c liim slxi cL 1- Z á.rM
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban!
Egyedüli biztos védelem betörések ellen!
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére.
T ca A „Sebimaadl-sár* mrly a brtérdk allao ea •f/adlli biktA# úvaatf, ejy caiuo*aa féiíyMait íjtö tár, indy-t orap&a »i #rr« uolgiJd k«k«aMJ ie^M kisjrital. A kúérblrv, hogy vmu cár»t ídt^ea, rugj lolv«jkaIrM«ű kinyi ^ák, az ajtórá^sek twíŐféj^re iráajiló ki«érlttf« í*t fj talspiee kapcaoltUU ki, • mm)/
«t7 *>I1mm érlstkMT* est Kongásba hozza, illető!** a |r(kía4r«lt erAsaak"a kia/itist riadó eaaafi*aal jalai. A batAréa kii4rlatéiiak »afaka44ljresáeéra wlgálA taasc^
ütmét neriat alkalmazható a ea^lMnnUáiiaa. a bázm*aicm«l, vajcy hármai jr rú« atkaJmes helyen. Kívánatra ugv maion aMall/ftval agy uajaattl alkai aiaaott Iftvag la aafj dirrinMl ni^áthrio. amely aa alva sxoa«aed*á«o< ia f«lria«stja. A Schifaamil-zár minden fAla ajlAn, ablakul, radiayón, placma éa padlAa ajtó* «aóv*l Mlaáaalil kduayaa alkal manató ahol btMré* alkidtaadó é« Mtétíaail aegbfcfcatóaa jelai miodaa he<Sr4al kíőrletet. A r>Sckiraaodl-air", aialyböl aarak vannak már hi«aaAia\'kaj, darakoaki»( il
* kornniba kerft! « -
Ideál
a legszebb.és legjobb levélpapír díszes dobozban
miiMleiifll* ulakbau • legszebb ét legjobb Carte de Correaponde n°e disses d«bo*ban. 1
kapható
FISCHEL FÜLÖP könyv- és papirkereskedésében Nagy-Kani sán.
4
m^m^Sj INyujisunk kezet a szerencsének I
fflWj/fe, ^ ^^Jj^J t Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
A lege$élydu$*bb iOfíjáták j wligofl a mi m. kir, ot/ttlyiűrtjtt tkunk. I
ALiíí dL / I M00.ŐOO mvr-Jrteyr* 50.0 O 0 pln/.nj mr+mfiny JmI.
/Xn^®^^^!7I I L/tnniQbb.nier*méfíy mtíeg
/SsE^^^^Sr*\'II 1.000.000 borona.
- / KnnsAmvtKi tummrnm ua m*tt*t, f I "
I I IMHMMHI I " f»■\'•**¥ 4 Í4HP4HHP 300 OOO U * HHP4HMP I ; ttOOOtt 1
I HÚ.iHHP 70 ÍHW, II ;i 1HHHMP f Í4P 4HHP SÍ k ,\'MMHH) f » JMHHt I
Kereskedők. ayáro*ok, ügyvédek I I 7 ^^ " fft.ooo ;ii < lom #7 # < 4*2 * 20 » I
fr,,. i i^l^^rA^ ^ II 7#3 * looo - #00 flO » #O0 ZI7O0 « m JtttOO 1 170 liHHi a IIO 1
h míúUnmmdeakrétiért ^ I ■ w ,<H# íuhhp Ml jwhp , to ?
£ II I3J6Q.0QD hmi, m Tizenhárom millió 160,000 lm I
/ * //f I I SZEBff MCSEM APTÁB ISOI. ÉlfRE. jf
yC^^y* hlmWW^ •fífll I
(?i a/ ^^ Tudakozó I • r *><>"[ - H- «*tfn\' I
^ ^ ^^ J9USW I g r. , >//>J, \'Úti, ,.mm JHJJ- u f . 2EÜ3 ^ 3 I
CX \' f fl ,( ; mml 7 »mfl< : \' \'tWM \\ ÍUMV \' má; . WH v TÍI4A ^ • ,
/ ^^ bmh fcl Hm^zi-rmt sq \'-Stílttfffli^-H\' \'H S I
/ ^^ f I L sfíissr r r I
/ ^^ / Ki/min </tc*# «tt / I r^r «5*i » Hw ;J .Sí; I
/ J6 fim érák. ^ I
Konrád JanóB WT I {g»Hm I
/ . e .. . SLJV a ItMimtl H rP*1"1*mtfmmdí * ^m^^PvWn11^0 \' t***"!^*** % f T2T I
I HeUkMr~m*r*f Ymi / " frwBmál f [ _ ** •• >•***() I
/ I itor WB I
I MUUt étomU én f* 11$ I ff f r . »^ -J ■
/ \' 4* tíf. Hr<A* mt imimí *** I I |
i ^^^-^rr wÉrttliT rr fj- rrr^ kiUthá4 étem I ■ * r*4 *6bl\'» MtínttH I
/♦ ***r*flTgj mtoi mri Irrtf fii hm«k*mb * I M 4s / r «>r#4Hl Mr»J»f;»fc • I » I
* / I I *** fa 7* r/ i n* \'/,) írt l 50 »tff * - krif I
L-Lr M 0 tét 11> ir % • « . r/,) fri • • . I
-- ff 4 *M*tott* wi*n%*U9\\ #f hekéiéé— I
K ff I^I^M Alrtí*^ \'rr M é>jui900i UémMrtel, Ul\'aMM Mf • »f*<9m**t*mám9 | K ff mkf§e - Jí, M fMi l\'Vfid, ////t>i,ti 4* m
f é májúm IíA SS Itf
lúmjntlíjt Törők A. ** Ts? \'
I fcrán l^toi- 2 mm Muzeum kfirw It ^Mm —
^^ ^ > ^ ^ i ff-
; Mp1 áru. ^ M
I
K9- ^^mZHftB \' i
rtfawwri á*ÉM \'e» ! rt—irt** JbtoVrttémr*^
_ fthl
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
4 legesélfdus/M wijáUk a Wiágot? a mi kír, 0tzlaiyt0f»jiiékwik. O O 4 O O 50,0 O O mr+mfitif J
/> gn»MYQhb nyerem*ny mflrg
U M0é09 0m télphű átmérné
■ m fjr^j*! éí m* 9»atmt immféá i&rtk
o
// fU^W 4f4 2HJ*OHA */0 iJVtű ÍM \\ } yJ\\W 1 HOKOUA 90 ftUÉ*
| l~*fí <■***• Étmft i tjjfttfy(/•/*! fyph,$M M
KKnsAitmtixr momxmm* wa mM
1.000,000 borona
f 0Í4HP4HHP. I t), f hir Í4MHP049 4HH* ti k 14HHHHÍ I fM» OOO
H0JP4HP 7O4MP0, ti < 4HKHW f . $4P 4HHP tí k MP 4HHP f » J.MMHP 7 - Ü4P4P4HP Sí ÍB.4P4P4P .%% * Í4P4HHP #7 34MHP, ít . 90UO, * O I IOOO - ÍIO • 31700 . «IKM> , 170 IfHNI a ÍMP
90 \' IWI H4P MHrtP w bt*< "i
13,180,000
8ZERÍ£MC8EIIAPTÁR 1001. ÉVRE
4M441
tep*mm <■
H on #716 ¥ #
\';m0Mt v
rí* mm
U/MU
pWMÁ

éiM i
; 1
. i^u (7
SaHy-Kw\'**, cnűtörtők
X%\\a Vt n/.Arn (7 lap)
Ufttkedók. gyárosok, ügyvédek
AÍÁbmm mindenki réttér t Utfíohbma é§
Ítií<*m*lí6t - ^
I
/^L V^ Jndzkoio
ip ^ ^^^ ífodJ
UtiéféCAoe
tfeumann Armín VKéJmán uteze t2 tz.
1901, mújm hó tl4n
JÜ6 fim 4tle*6 6rúU,
éei Pé4Áíté^nJ Mrffw
Konrád JanóB
órmgyárm rmmy, &züHt *m kmzmr kru
BZMJ.ltó-híZM Vrlif (WWrmáfv /<6 aUkM nmum,$ér-4f0 irt
f/t
ftM Irt I Miekd 44rtmtí én frt |1f ^mi Air M f vi* mi imtrreí wm
Íkrt4aá*tw, eréaámlmm *f+*j, mám kíéiltiísi érem *iBffr jf aá^ —I>p<# ÍM kirteiwmk tbéjm áef0ffják hfym • MtmiNv
/o
Iftafi /é-rf émH+e ráltéi tmmní
FIÓKOK
Muieum kőru ti Erűébe káru\' 54
ÍÜfi** *
0 J Kp** A2i
^ÍOre. réi^f
F ^fW/ ifi bérmmmif $$m m péta b*nél4é**
ft kor*m4L W Mi a MM M UflM f *
l wtth&mf ámu*4ü
If i
\'em^mém. JM vi mmmm.
fff^ÉMÉ fffC IX" ^f\'düél
04VHÍ4IA
III I# I PKMTf \\ , yncfl klml
*** fff« ftf/ Bt+fmi*rl ÍPrneummL ki mmcjrmhmm+4Ili N r*tl4 Ml
1 él míllí é kwr+mémál t*bk+t
ff 0 grtnótlo /eve/ /evagando
TÓMÓK A k T:
Edurmmei mt
• »»lá#/(Mtf i
m ktf »MMP$ >íi<|I|IIIíjáláfc I wlályáiw

í miémeemméé f { mimét émmpmí kmiéétm
mHrtittwiirp Hmmkf4igfmébmm
J
A mm k\'fM i|#toll
itfap

Nagy-KaniLsn, cíütflrtök
ZmIh 3fi szám (8 lap)
1901 május Iiő 2-án
re
wi
&

M
1 j
m
1 1
p
1 \'■11
I
>\'.S 1
Ili MfI^IIIi^
Nagy-Kanizsa város közönsége által az úgynevezett szombatltai dűlőben egy ezredtörzs és két zászlóalj részére , építendő honvéd gyalogsági laktanya építési munkáira ezennel zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik
Az építés -összes költsége kerekszámban 864 000 koronával van előirányozva.
í. Ajánlat csak az összes munkákra teendő. -v
~ i. A sajatkezOlög tfftHrtPj&ulgtba klti>önrtő:air ajánlattevő neve, polgáfl állísa, latyiolye, az ajúnlattevő czég neve, bejegyzett czég részéről csatoltatván a hitelesített czégjegyzék kivonat is, ki teendő továbbá tisztán és minden kételyt kizáró mnilnn a^iLnmkknl és htft.ttkkel azon százalék, melynek a költségvetési összegből való leengedése mellett az ajánlat fáigyát képező munkákra viillalkozik. Ezenkívül az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő abbeli nyilatkozatit, lio ;y az építési terveket az előmérot költségvetést íus általáno* én ré#zlefce*-ápité*i feltételeket a szerződési uiintát és a helyi viszonyokat teljesen ismeri, végül csatolandó az ajánlatokhoz, a bánatpénz lotételéről szóló elismervény.
3. Minden ajánlattevő köteles bánatpénz fejében az előirányzott összeg 5 százalékát azaz kerek számban 43200 koronát vagy ennek megfelelő alább jelzett értéket Nagy-Kani/sa város pénztárába letenni és az erről nyert elismervényt az ajánlathoz csatolni.
4. Bánatpénzül készpénz, az állam által óvadékképcsnek jelölt értékpapírok, végül a nagvkanizsai pénzintézetek betét könyvecskéje t\'ogadtatik ei;
5. Távirati aton beküldött ajáulatok nem vétetnek figyelembe; utóajánlatok feltétlenül ki vannak zárva.
6. A városi közgyűlés tetszésétől függ a bonynjtott ajánlatok közül bármelyiket az ajánlatra való tekintet nélkül elfogadni, vagy indokolás nélkül visz-szautaaitani. esetleg uj árlejtés megtartását elrendelni.
7. Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok az
1901. évi május hő 20-ik napjának d. e 10 órájáig
Nagy-Kanizsa város tanácsi iktatójában adandók be. Később érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek
8. A beérkezett ajánlatok ugyanazon napon délelőtt io órakor nyilvánosan felbontatnak.
9. Egyebekben a kibocsájtott altalános és részletes feltételek valamint a szerződési minta mérvadók.
10. Ezen árlejtés tárgyát képező építkezésre vonatkozó műszaki müvelet, továbbá az általános és részletes feltételok és a szerződési minta
Nagy-Kanizsa város wóki kivata\'áoál a hivatalos órák alatt napsita megtekinthetők, ugyanott a költségvetés nyomtatott példánya 110 koronaőrt megszerezhető.
Nagy-Kanizsán, a v. tanácsnak 1901. évi április hó 2\'2-én tartott üléséből.
Vécsey Zsigmond s. k.
polflárcnsstar.

\'i*


ísrihime HK^
.....i" i i"i íiiiiÉttj
élti
m
V
m^rrnmm.:
% -Nyomaloll Fischel Fülöp lapiulajdonosnál Nagy kanizsán Í901
Huszonnyolcadik évfolyam 36. szám.
iUlkwIMf
Tlinkl\' T"" "••\'•1 rilop kfiiyv-umkiMatbit
k i»r>Hii>»l arlakaaal lakai ■•)>«■ ■lat é. a. 4—i ara ktat
ld« IiMéaaadft 1 lap «».lltaii rwxr. voaatkaad aiadaa" kOalaataj
Kiadóhivatal; vin\'»hi»í|i«lm : Fúthrl ttltp konyr
Á LÁ
Politikai lap.
Megjelenik N AQ Y • KA NI ZS A N tietenkini kétszer: vatarnap s csütörtökén.
/ KLÖmBTÉSI ÍJUK: ■fkaa hu ...... U kaiaaa
Ml*»r» ...... « koroaa
&«*yad4wa . . | korona
MjrlttUr patilaara tu flllir
KIMaataaak. ralaaiint a > rliltank faaatkoaAk Pfjichnl PlUp uhytkar ladknkba irHaill,
Bira»aUtlea líraiak caak taa i kaaak-Ml focadtataak al.
Efjii aaaa ara M Ullér
Niurv-Kanizsa. 1H01
Falalta iiarkaiitf: Mmialaj Nandar Siirknxltlara. Hrtrat
Vasárnap, május 5.
■r
E >>
Öfl (ú
e ®
a &f
Sorsjegyek m L osztályhoz \'/■ Borsjegy ára 19 kor
\'i <i » ® » 8 8©
1/
u %
#
Győrt ét pontot kluolgálát, n vevők minden hutái után nyomban értetlttetnek, t nyeremények rögtön ktBiettetnek. Partaairataa Irvflnrá. \'
Megyünk! I A I0 az, hogy szőnyegen maradjon
Most ...ár mindég? ! Megyünk tovább j mindaddi*» mi« » ko,,krét megállapodásra a megkezdett uton. Iaz érdeklődós melegsége meg nem érleli.
Nemcsak mi, akik jóuXndékkal Írunk; jErre törekazö»k m\' & *]La pM hanem azok is, akik jészándékkal ,og- Ha máskéP nem Mogulunk,
. . I tengeri kígyót csinálunk u kérdésből.
Az\' \'állandó szioház érdekében kimon- Ambár szivesen hl8MÜk- ho«T » ktt-idottuk az w»«-t; után. már a .ft«-t is; zön8é« érdeklődése is szőnyegen fogja
most már, ha a körülmények ugy kíván, jlarlani ezl a kérdé9\' : mert h,tf ol7™
müveit egyén, aki megoldását őszintén ne
az óhajtan*, aligha van NagykrfhinAn. A a kérdés valamely konkrét megállapodás vélemény-eltérés talajdonképpen csak abban
lépcsőjéig el nem jut. • |van\' ho«y m,kor \'PalJöu i" álUodó
,__Szóval; megyünk! ________Iszinbáz. Most-e, vagy 10-15 esztendő
Tíennénk mé abban az esetben is, j mnlva ? ha azok. kik az el*Ö lépések meglételekor Aí0k< k,k a m*101^ Elépítést óh*jt-egylttt lelkesedlek velünk s együtt c41ng.li"i aual érvelnek, hogy keresztül lehet lek szerelő gonddal az állandó színház Iaz építkezést vinni a város megterheltetéae mielőbbi léleaitésének gondolatán\' — elmarad- nélkül fs ; mert nem szükséges valami
Niiykiiizui m. kir. dohánynagyáruda m 1 n. kir. osztálysorsjáták fiilámsrtéji.
* LEQMQYOBD !NTCRCnCNT*C5CLtCKI |_______________________
MAQV. KIR. osztálysorsjegyek.vánigmeMVlInk akár az egész betű
sóron; de* nem fogunk megállni, mig
nánsk tőlünk\'
Még nagyobb kedvvel éa|na8Y színházat állítani, hanem csak
\' nHaadftsöai mpffvttnk nedio akkor _ ha alckortt> amekkora ugy 40—50 évreelőre-
MagraiidaléaeK a vidékre l&gczélszerUebben m^gyunK p* Qlg aKKOr, na \' . .
1 portoBicBtcMcii tz Utálunk küldendő poiti- lát|Uk7 hoj^y A velünk gondolkozók és | I^Uialöiag meg lóg teleim az igényeknek, takarékpénztári lap utján aukfiisitatnak. a érezők csapata nem fogy, hanem inkább Ezt ped\'d százezer forintul fői lehet
2 ki*"" m"r""*létii szaporodik. E< mi ezt látjuk. Ha most még a belső berende--^^ - ------1 j l/ i trí A kérdéa most már szőnyegen yanr;zé»re 40—5O ezer forintot számítunk,
, D - Lehet hozzászólani így is, ugy is; mel- I5O ezer forinttal minden költség fedezve iöelaruBlto. Le(te e||en& Beszél betűnk felőle szab*- van. Ez az összeg pedig részben már
^- Ann ki-ki a ma?a legjobb meggyőződése | megvan, részben pedig az érdekeltségi
f ^ 1 I | | § tf szerint; »zért nem szükséges a vitatkozásjkör részéről nyer fedrzeiet ugy, hogy a
~ L"""" hevében hajba kai dí. |még szükséges törlesztése* - ölesönt már
f
A® ZALA
kiadóhivatala
Fischel Fülöp
Nagy-Kanizsán
árusítja
SitjfiilM
of étí életemből
czimü óriási szenzácziót keltő emlékiratait, eredeti rajzaival és kézírásaival.
Bolti ára 3 kor. 50 fii. Megjelent: május 1-én.
Vidékre j kor. 70 fill. előleges beküldése mellett a munkát bérmentve küldjükt
TARCA.
Ylang...
Irta : Vajdai S\'abó István.
Miljf éde$ illat, boldotfili pára 1... Körülte minden ok! ilyet leltei .. Piciny ajkának ctábot bodoárja .. Mintha Tt tolnál itl kitti. kitel.. Karomba tárom mgi termeted, Hámor kötőt It, kábító fordít ., \'JVntUrltáprátal, Ujtt ttíbbaddt. Ez édet arc. tt ajk. mind a 7W .. 8 a lágy tmgísü hang vJtrezgi lelkem édet illatodra Urnyl.:
K », .....\'
Oh / mott "érttm, mily lángolón uerttlek,
Érted dohog » uit, érted hétül u agy...
hs ízS lá taton csodás meséket,
Melyekben a ,ttép tündtrnS" tt vagy I
S oda borulta lábaid tli,
Imádlak én, az idegen lotag...
Szörnyekkel küzdve érted harcokat
kiérdemellek Majd oltár éli
llieogat bongva a harang.;.
8 ömjénné válik olt az illatod,
Ylang 1 «
a
Ctak epedek, áhitok én totárgok, Pedig l*het, hogy . nem letzeiz\'inyém, \'\' 8 uyycúrak mind u fényes lálominyok, Mát boldogtágát áhnudom meg én,..
Hazug vagy illat 1 m ctalóka a*, A mivel allalft, 1 mit igém nekem Hatna as üde, hatug a aterelem, Csupán a rír, mely ránk borul igát Mégit ha ttd a hant, Tt 1 injats engem álmatlan álomba, Ylang L. .
Az utolsó vendég.
I Borúi, iimankia, asalaa idö»«l k «i0al0ti be ai 1710-ik qjaaat\'odO. Stlmec tárat utcáin c-ionlkeiiiéiirnyo fagy olt as évek óta ottragadt sár.
Boros Marion föbiró uram az akkori iddk kényelmének nagyon i« megtelelő bureau-jában lepp . valami booyolAdoii hivataloa ügyön törte nagy pipaszó mellett löbiról fejét, midőn as ajtónál Alló hajdú (maga a niegtesietOU mytbolő-giai Cerberu*) S\'Uitoa, bozontos alakot tuszkolt! a terembe,
Főbíró uram ttukfiayleleh elmonolyodott a belépő alakos. livéJ as nem cseÜlyeltb iwraé lyiaég, mint — Zaiga cigány.
Zsiga volt ugyanig »/. s rároatói megbízott hivatalos szpmély, aki \'bizonyos aaenooMtUa\' \' lelkeket [ Cbbnyire szegénylegényeket <s egyéb ; világosság elöl bújó. elum^kftj agf liőtél segitaé-gével e aariekéröl a maavilágu aaallitá ál, porhüvelyeik hatrabag) Asával ötú« halára kötelezvén a hollókat.
— Cxukolom á kezsit lábat neniiái-tts, Vitizalő nágy urtm — Dkindk aa alak alasstosan. —— Ha\'szen t«e*ik ismerni t M^r aiaat, aki távály nyaroe, mikor áxa ilál kicae á kontyibi eaUt, beleesett au árokba, ukzt\' ai ulá aánlitf
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 36. arám (JT lap,)
1901 májw hó 6 ón
ma|uk t színház bér-helyiségei is« fede- mert kezökben (árják, mozgatják ás lik a bérleti jövedelemmel. elóre az /nbfaluk.
Azok, akik asl akarják, hogy a nzin-i Tehát ha csakugyan kellő báz csak későbben, majd 10—Ifi esztendő akarjuk a kérdés megoldását, múlva épüljön (öl, — sokkal előbbre mindenekelőtt szervezni kell az valónak, fontosabbnak {ártják egy árvaház, ! Bégi kört. Álljanak a dolog élére
vetetlenül érdekellek { Aztán menjünk I Eh — ha a jó Isten is fogunk ia menni.
ugy akarja —
Viszik néppárt egyik Ugjt nyillan kijelentette mar • parlamentben, hon* s nyugajom «« enyeicmen remélhetőleg ne* fn* «ddgr visszatérni, ulg a fegyelem derék megvető\' nem syósnek.
As a, persie csak burkolton kifejetott biztatta megérlelte mérgen yyttmólcseif, s remény kezd elssomorité módon megrsMau m.
Telílkdiuk s> egyetemre való érsdtég bizosyltvtnyival meifáldnlt ifjak kik am yira vakm.rdek K nem a/»g)enlik,- bogy at egyik profeas/nr Unitássit, kiknek hallgatói köse nem ia tartótnak, ludomtnyos kúaebbénékd mivoltuk biréi a<ek« elé idézik, e» erőazakkal meg akarják uksdályos\'ii, hogy ennek a professzornak igsst bussó tsnitványsl kifejezést sdbaaaanak
orélylyel - akkor érdekeit a köz
szegényház s, a I. létesítését | a míg ezek meg nem leunek, hallani Bem akarnak semmiléle állandó sz nháiról. Ua azonban e szükségesebb alkotások létesülnek akkor majd lehet — ugy vélekednek -egy olyan színházat építeni, amely legalább is egy ssá-adig alkalmas less.
A mielőbbi épité t sürgetik részérő fölvetett eszme : az Mikilbigi ktr alakításának eszméje — ugy látaük — na*.-—--------— — - , __.
. , . llmM párti képMiMjililiie.ma siombaton éjjtl vá.>tk*0*, " Szabtdaákát. mely ea|nosso
gyon örvendetes mértékben hódd. Ujab-1 (rk(ell\'á ^ A nJeh(hjm .többnyire esek kOmiíen a vizsgálatok előtt állit
ben — mint már említettük — Rfik\' él Polán ál Ldtnyért mennek. lUlután pidtg viiita-1 akarja a tanszabadságot elnyomni. Gyula gyógyszerész é« Strm Vilmosj ** «, tyffify J**1 De es már nem neveiséges, hanem s legars-
™ uirtttktaő értekethtet fog tartani. hu Ittt egy-
kereskedő, ígérték meg as érdekeltségi unmind « fügettímM párt uirmM< útja,
körhös 600 -500 koronával való csalit-W\' a párt említett, három jtlm o pórt mgbitd-..... ... .... , tóból körutat lei* ni ttjin megy/bm. kozáaukat, ha a színház építése iu 1!"\'° •
:&viion taégktfZdfltliltT =c=:
Megvalljuk őszintén, hogy mi
, tantruk iránti nagyrabecsülésüknek.\' — Vdhisxtdni mozgalmak tne j Mindenki nevetségesnek Iok|« találni, ha ayénkben. Holló Lajoi ont. Upvittlt, a\'valamely műhelyben as ínsa akarja a mestert Maffi/nrornsdo /óuerkuit/lje, partok I leWIvúsgálni; a ssallemi mtíbelyben pedig, az Lajoi a IMfi tárwág altinSkt, a függtUtmiyi egyetemen a lirmáa . atrgtcsőrfl-.. g, mely méx mmék egyik ligltlkiM harcom it Sdnteffí P»cke«en berzenkedik a aiokatlan ladományoa Vilmos a litenyii váUustókeriUH 48-as U jügget-! *lt,|éi w,ri« » »««n»é cenzorát játszani,
Tileinletlet
gsssbb tokon veszedelmes, meri auerazel szellemi eleiének Itgdrávtbb javát, s iudomány»s gondot-kodts szabadságát, a halada-l fenyegeti sseirow-bolásasl. Hs est a birtokunkat elveszik, vagy éppen eiorozzák tőlünk, akkor Mt|v»ro a* tg a «-lfleidnalsm-~ folyamán a peoskrintl nanalak a ligWíiFMl Mim tgyteül, at WMffl%\' *rlh, I ,»»t*Í»ra kerti, akkor elvesztettük kaliuráli. es . . . . . f^ggitltniégi pórt volóuini nagy hóditótokat fog M*?1 P«"Ükai létjogosoltaágunka\'. érdekeltségi kör szerv/zé«ét a szmház-épi- mnyónkün it. Cak nébtny uappti ezelétt birdene hstalmu
lés kérdésének megoldása szempontjából Zichy Aladár gróf néppárti kéj/viulU bttó:\' atsvskkal s nemet catizi r. bo^y anly tOKtoanaga
arra, hogy a /üggttliiuégi párt két árnyalata, mtf Rlaiji jmtiwmiHut nni», iMittiMhutiHuy iwii [
rendkívül fontOáúák UTtJnk J~ oly—rendkf
. taflíá haitidéi miafortandó. dsiámíL knérttében i van as egyetemnek a« Alliimra nézve e» még a /. kó l\'J-én érkezik Nagy-Kaniziára is valóitina, legmerevebh retkeid békóíban vonagló Oroa/or-Vtlli fontosnak, hogy annak — szerény hogy itt újból kandidálják. , Utg is visszahelyezte le*Ujabban teiji-s jogába
Véleményünk szerint - e knltur-alkofás Mint a CBáktornyai rála.ztó krrülitMl\'a támlás ssabadaagát: Biaa.i p dig ugyanaz a
. 7. ----. 7.-----.. - [jatonit, ttt biibtrv mtik Wlaasics Gisula, balalnut, mely Belgiumban es rrancia"r»zágt an.
létesítési mozgalmában történeti jelentősége jr egyhangú migrálaiztálót, mtrt a nép- löt már Portugáliában és SpunyoU\'/tgban ia a lesz Mert szerintünk egy jól szervezett \\pArt aligha jog jelöltet áilitam. }c»M előtt til és még cak Au«ztriar.»n meii
A-JiíiínK,- i". t»=. « i^rA^kk ki.in.i i A leteni/ei kerületben nioü már Síi- betykébbfn fölemelni sőjér fejét, minket a Meri érdekeltségi kor lesz a legerősebb biztosi- ^ jiUjlJ(tMlji _ Cse^ssridk ^* retkeié meg akar fos/tani a tanítás sza-
lék az esetleg előtó\'be nyomuló kerűikö* József kormánypárti jelöllek mellett egy harmadi- bsdságftidl, a müveit világ csuijtvá akar tenni Un szándékkal szemben arra nézve, hogy M k mUM. Állítólag JdarsfaJtts Éde bennünket Nalun. n-btny, leteke,enleg teliiga.
egyttemt tanár len itt a néppárt jelöltjt
A megsértett tanszabadság,
as állsndó színház szekere nem [fog mog* rekedni valahol a fél-ulon. Mihelyt ugya-1
tiszta önzéstelensóg, részint .szent-önzés" Ojra megkezdődtek .a* egyetemen a botrányok. • » 1 , . 1 ,. . . , .... A szabad kutatásnak szenteli csarnokokban
alapián) olyan (rdáultségt kör szerveződik klhttUok lflrl4olek( roelyek lefolyása k0,beQ
melynek erkölcsileg és anyagilag egyaránt komoly sérülések lordultn «I0.
súlya lesz : az állandó színház kérdését Al \'lk««red»it m.a szerzői itt i«, amo-t is ;\' . > li l ugy"n"flk: csak arra kell viszaendékeznünk;
nem akaszthatják meg a kerekkötök ; hogy az ismeretes .keresztHgy* első stádiumabaq
tolt ifja uracs tetszésétől függjön, hogy politikai oapirendre tűzzék a nemzet bukását, vég\'omiástt Nem, ennek n*-m szabad, ez nem fog sikerülni. Persze (avnkra kell száwüani eteknek a pelvbediS bjjusiu c»emetékn \'k, hogy nem kepe-ask-belátni\' bfinbs cselekedői Ok horderíjét. Ha Ok a saját ssellemi képességüket még tamtóikkal etemben ia mlbecsülik, akkor nem szaoad Okai ugyanazzal, a nevetséges mértékkel merni, jól lehet mtarészt a ros-z tapasztalatukból le kell vonni a helyes következtetéseket, melyek szerint a távutra vezetettségnek ilyen intenzitt.»a melktl
FőhirÓ uram közömbösen- vonogatta a v(illát.
— Hej, dehogy asm tecsfk isjuerni, nágy nrtm. lamerle bn-\' ttst t nemcsetes ISbiró uram, mikor még tüzsea vét t seme, ktrcsn á dereka, ntdsál t termete. Hej, de >oknor meg-jevendelte á fóbiró urtm -erencsejét, biiaony emlekesabetnék rí. Hinem, bt " a igttstn nem emiékaik á nemtaatea uram t Mtrcsárt, lessen megnétani á bttomti, mer tkkort fiitokát ilett rája t lelken, mint egy becsiletet lekenyő, arrul ráismerhet.
Boro« Márton uram még mindig nem India hogy ktt islajdonkepen mi liöie aeki a Z«iga családi vittonysibos.
A >József fia<*) állhatatosantovábbszónokolt.
— Nem t mtgám jó<tnttho gyi«ek, kenyer* gem áltosts, bánem á Mirost kergetelt. A hóhér mestersig ízt rnaaul megy, t vén ctigáaaasonynak még t kárljutnák sem hú már ezs trumloit fia-te\'stg: es á mi a lfu ebbe minden ember sime rájtáül í holmiján vágy aiil besilek. Hogy á Devlá rugjt meg s sok fottrjit. Felkopik tzs tl\'unk, caukolom t kezsii lábat. Vágf egy kis nyugdíj kellene nemsaeles iirám Tégy egy kis munka.
•) Tadrala\'Üat Ita—t föhercag, kl a bedaiaaknak nagy pfat/ogija, efy i»Wa SufaaaMfjibaa at^aa. tálat Ipituttatt aaiaakra apró. (akérra meszelt UatkAkkati aaaat aa atU-Mlt, mm azandíkkal, kot; magtelapiti h megkíméli őket a UkwtiaM, aaaabaa i i in 11 • I r i a 11 11 [ártlogollak miben anradkalatlaa, keleti rir csírgeáeirSn, a ftnaifM párlfo?ó aiadea ifjekcMle meghioíalt. Bóta -aoaaik ókat .Jésaaf ílaiaak."
• Hofj pedig aa DM* anaclironítmus bizonyltja, hogy Mtag aáíik. aaft aidariaptaaak fíif már rfaóta ország-aaarta iaaaarlk, aiat a „»>rak"-uak, „dW|ek"-iftk ia rzjkók-
ak kadreltjit.
De mtr erre at érdemes rtrosstya igazán1 Újév másoduapjtn s kora hajnali órtkbaa nem fojthatta vimza » nevetést. vérbe tagyva találták htta előtt a város les*
Főbíró uramnak a kacagtató! knnyei Cü»rog- módosabb polgárát a vén, ^tugori Caere y Or-tak es nevetve uó<l oda Zsigának. bánt; sti>eba kicsiny arsnyo* nyelű inrők kés
— Ebadta cigánya, hát ártatlan embert aks-x« mártva. KőrQ ótle nagy vértócss, félig meg-laaaak /el cak átért, nogy nekud munkád legyen ? fagyva. .
Hiszen legjohb lenne lebontatni azt a háromágú Caerey özvegye a ts*p, fiatal alig hat hóna-ijeMtőt ott a város -vénén, minthogy ugy sincs\' pos, újdonsült menyecske láUzniHg mely gyaszbs senki, akt felklvtnkoznek rt. Ami pedig t nyűg borult. Uvássittyola a sarkai verte, naponta dijat illeti, abból ugyancsak nem less semmi. Az misét hallgflott és imtdkosott lérje lelkiüd-akasztó\'tddtl it azt tették a minap ások a tem-; reeri.
mirekellő ditkok, hogy a kutyáikat aggat\'ák tel ra. | A közvélemény nem va\'ami igen aoptnkodott - (G-akugyan Satmeo város jeg\'yxókóny veben j a vén asugori bslálán, sOt átadtak, akU nevetve anno 1770-ből szószerint a következőket (altijuk 1 megjegyezték : , Könnyen megszabadult a leltei legyezve : 1 kem a vén Cserey téltékenysedesétől ;
...Minthogy az lolytonolsan izgágát taináló úgyis kényszerből meot hozzá, most lagalabb acadéroiai ^ffiju ág azt a hallatlan botrimyt; elveaai a régi imtdójt a fess Huszár Pisla. Hej követte el as arra járók tuifságtrt, bogy at ; ügyit de regen szerették egymást." várols végén allé bitóra, kulytit akatztotta Fflbtró uram esalatt szorgalmasan nyomottá
nérfzetim la gyilkost: fBl flt- megbolygatott, <U tiem találta. Forgólsy^ Gedeon és TnróJzy Lukáts égy heti Két álló hétig tartott ez a hiábavaló hajasa, fsigoritoit kalodtra Ítéltettek; at iifijnstgnak | míg végre Boros Márton uram türelmét vesztve pedig fsigordau meghagyatott, hogy as bité 100 máriást tflzStt ki a gyilkos léjére, nem at ő kutyái, hanem at váröfs tiíztefséges , t
polgárai es égyenea iefzármazottjai batzntla- *
tára állíttatott fel és e tilalom áthágafsa Iti. E|<y lörUnt. a !egszebb Janaán Mtén< soru-n büniettetik. Mely-kiielentés is proto-; melyef a természet csak télen produkál; a le~ kollumba vétetvén ezennel hitelesitteiett ttb.) ö tl|<tA volt mÍDt B krÍ8tftly. a ^ilsgok ra-Zsiga -wmoruan Mrkonfortun és.elbsUagott. J0|(Uk ^ , hold bágyad\', halvány fényt vetett - Hej Márcai, Marcsa ülheted mtr á háto-L s4r0J kapniu klvjU )BVÖ roiog> oigtnykuny-mál jobban táj nekem, bogy a mestersépmet hökrat -•• >
nem becsüli á nemztetes ff.biró uram ~ tőrt ki ATkunyhók egyisébOl förtelmes, undoritóazag Zsigából st elkeseredés es rítt keservesebben, ^ii ki; bent vaiami sánta, vén cigatiyasszun; mint Paganini hegedűje. [barna sűrürhabarékot keveri egy hatalmas réz-
* » * I üstben; a keverés kósben ki-itilocscssnó lé rá-
Ntgy-Kanlit-in vagároap
ti myhaaég tam alkelaaa « bűnbánatra kéea tnegiiw* előeegitéeére.
Vegre tahe »fö»# u ujjara k»ll koppintani ■ hoirénybejhéiiéaeak. A» engadtkeo)i*gei itt, ■m< kun"\' ba ontanak vaetik.
A tok, k>k m iljik iiid/iUi állnak. |ól tadjék, mit akarnak! inkialeltnl • I0»all yil|i<UtMikri, BfflHon nmnill támadtam ké-eBlnek a es«bad-«|vU M-gya or« iik ellen Kiért kell • llberáileok-mik i* jr»I mdiiiiik, mit k*i| lenniük! nulylyiil ét erővel a ionnal vitait kell vertilők, eil a Iá* nmdiht.
IC »gántaág,<—át • ■lalndalvttaég lyőatlme te rrtu vo"tlon nem lehel kél ti.
A etabtdelvtíek htiárottllan>ágéo mtnl Kinkre Auneriébuo a hiMá*.
Ke mivel ■ legdrágább nam\'tii klaoe ellee intetik a lénieda>t, eg)r plll«ntU| sem aial, d ktaUk\'dni u Kim Arn<oMnbb viee»auiatliá«eai.
A lagmegbUliK\'áiib, legfőbb «wr megvan, cxk kéregének szobit kedvétől függ a gyötelem.
_ _ Zala 80. azám (» lap.)
Mivel egy lekolába járó leéeybt etertlmee le volt e aanak víeíonltaerelméi bírta,—Így t«ljeae» álárasvén boldnglalantágái, erra haté\'rottt el magát, hogy megválik as élettől. üdaba a mit ■riu lud ak etAiidékArOl a kedden d. u. 4 koronát edoit néki ei tnja, hogy kiildja el aat a Boeaniaban kttonátkodó btlyjáotk. A liu u pődii e vitte, de nem a poétára, heaem a koronáéba e olihon nem jelentkezett többé.
A pér lorlnital a aa egyik barátjától söIc.öb-kért ptattoiylyal <aebében pejiéanivel »orre (irta a káváhásekat a mikor pirkadt, megindult a tár-•etággal a Jégpince leli. Utkötban közölte ttándékál Eigner Leadó iikolatáraável, azt mondván neki, uogy előbb Kapu/ kApláai, tztáa Onaaget lógja agyonlőni.
A Jtgplneebeu bori rendelt a fiu, de nem ivott, hanem egyeterctak eltűnt, Kiment a kert] egyik félreaeő helyére e a revolverből két
190i májusJbö 6-én
lulyiatilugomn rtndtt kfayytUit tar\', mtlyntk tirpywroáitAóa tl Agy mn filcért.
— tímmér peaka lagrKaalieAa. fcppeu bárom éve taoak, bogf lapunkban a Jk kövei ketőkel irtuk: \'k6*6njifünk mindmlnr a ItyuiU tmlikti Itit4 fogja toírolm <ul a rűnd néhány ktut, mIptt <J<udy itt UlUMt. Akik a -nanvkanísaal ailabázi életet figyélemmel kisérik, / azok bizonyát a még ma ewa felejtették el, kiért éa miért ir ttk e aurákat. A Saatkiy.léie szin-láraulaitul f it kürflekbe egy flaial, ke/dő színésznő, ki nagy lebeiaégtt árult el ée lermésze-lee, diskret játékéval, pératlaa kedveeeégével etinte hipnutlaalta a közönséget, Ez a «i*p re- » menyekre jogneitó kezdő eeioéeenő Ciotdof Aranka volt. Soha tzioe«zn6 nem találkozót! oly eliaiAnoe rokooazenvvel varosunkban, mint Ouzdtj Aranka; minden egyee Itllépéae zeniolt hazat biztoiiitott a azinigazgstönak é« midőn
I, ciObaldvéet téve, a harmadik golyót jobboldali I,lérkeMU JuUli-mjAtéke, olya. ovációban rém-
I I . . " \' \' I alUI hbímA idiinla t^MflannI Ali kUMdaUu
uaaaetartáaától éa hare- balénlékébe rOpitette.
öngyilkos diak.
— A .VaevarmeKye" lr|a: —
Avyonfótte ma ét égy 17 évea diák, Méiue e|e<l capjin eiép hajna\'an kA>etie «| \\z lkteu e i\'Uihcr eé\'t m«gb< oaáibeleilaa dolgot a* ilfu,
_M"»k a«lv« tele tolt »arel«ma»l, meg at egyik
volt tanéra IMI\' fii* fikeMr>dfii(£ he>H tuaéi dtltak a hullé\'mzó érzelmek e arra 0«s\'0ké|iék ót, hogy mngvnljok Dntal eietéMII.
A aala talált l\'velakbél megállapítottak, hogy Filéee Imrénrk hívjak » Ba Kilécz Matyéa Bal él\' éietoaígi gj tljiópéiii áii »eulgAuak, Szegény apját a rritenetM b r »at aéggal b teagé tette.
A Au az Hén » keraeicde mi iekoia kéaép-0 oa\'ialyéba jár,de mér nam <i| olyan JA laauló. i min\' e« etO 0 éaekbew. T«vaif meg az OaképzO-kör «egedkOnyvtero-a volt, aa idén ellenben, a karaoennyi harmadban, blttaabél ée tfibb méa iér*yb\'.| •nefbokolt
Az iQal kivált ez keeeri\'ette el, hogy a hi\'-, larihol megbukott. Hiiokia\'óiével: Kepuy KArdy képlannai iflbbezBr hevea jelenete v-dt ezu\'áu < egy iahen annyira meíifoledvezrll maréról, hogy éQitólev a tálhoz ISkle a hittanért, Magrémaivaj eaaladl a Btt r0/(0a aa igazgatóhoz e aa lakolt-b^l való kutrtiAa biatoe remeoyében Önmagétól —kiuuiadt aa letiolihuL
Zeebeiben levelet laláluk volt aála hároi eaOlóinek, a harmadikat a
Bilit, minő színié páratlanul élt nzinéaxe-eey nOl arcképet éa ezémoe IlflDk krónikájában. Az Irodalmi ét Mü^uti KSr, Joán elélraaael. Kzeken kívül • "W*"*" hrluplrók, tirtattaruültUk éa ii batiameradt levél. Aa a/yikei ""t*™\'0** »\' egéez táreadatom tflutetett
méeiket voll i>kolatáraaioak. ,, ÖW, Aranka melleit ée boldo* ví4\', aki egy renddreégaek irta. Amazokban I «inbu\' i?"^.\' Ju,h*,°,.<- 0<ud» Aranka Trtl-
meleg bueeui mond Övéinek. Illetve iakolaUraaí- i bTJ«- * M»t,)di* fc«f «•\'>
• » UUilh^lUa k..l>.ait..tiak (la*.
aak, emebhen arra kéri a rondfirtégof; hogy. bulláját na bonoollaieo írtl. Véged kiváneegét tolfeeiiülték e bulláját érintetlenül temették el.
A temetéaeu megjolenlek a diákok éa a Uzfl[tnmótl«"\' "p\'t tok lamnr0»B. A lemetáel ezer-4trn«l Kipuy Károly, él HJd vólt H10>t»Mj«-vége/le, aki ellen e eaegény Ongyilkoa, bizonyéra ok nélkBI voll a vég atekif alkeaeredve.
HIBEK.
— KlMeveaa*. Az igaziénügyi minieater //orvifaA Pét f>erl«ki táféetHrtieegi (vieakéuyv veseiö\', jaleole^i alkalmai lea heyén a IX. fizate>i oeztály 3.-ik fokozatéba telekkönyv-vegeiévé nevezte ki.
— Hajúit eléléptetéiek. A ce. ée kir. red tenyleeae Állományában Ö falaége
eainmBben lelejthatlen emléket bizioeitaitak Oaa-dynak. Mont iámét ktrOnkbe jö (lazdy Aranka, a ki íddkBzben a kolnzsvari aemzefi ennbat el-edreedo mQvéaznójévé ktladte fel magat, Kél eeie még pediglen szerdán ée eaBtOrtOkta log saloak Tendégtaartgelm ; aitadkat eele Jdif.ua £mllía« legnagyobb magyar ezínmilvéeinO iegje-lentékenyebb 2 ezerepében. Aa eted eale a DőltsŐ,-a maaik eatr ftdora lógnak alkalmat adni öaz-dynak, hogy ieazolja, miaaetiot azon tzép reményeket, melyeket kO<Oneégflak pályája kezdetén irénta táplált, teljesen beváltotta. — Ilyen előzmények után értbeté érdéklMéaeel nézQok Qazdy Aranka vendégg«eréplá*e síé. (íaxdy Arenka fellépéeét HuektUdt Irén, a aoprout eziabéa kiiOnó príoiu\'donBfljínak vendégezarep-léte fogja megel Ásni, a ki béifón • liSregérbtn éa kedden a Koldusdiákban fogja magát ««iiW-vároaa kO/önségének b.mula ni.
— Kllk«nélaUk A Deák ferne téren
•18 g«alog"zt~ HmMHPWHP
kinevette: verebélyi Uartti T.bor ee Milánót | néhány nap óla acaok munkáik idnak. TéglAkát
Dunán Ií-od oeai. azA«»dueoka\' I. oa<IAIyu nu-eedoaokkA, Sltiner Olió hadnag/ot 10hadnagy- j
- MiHbsdaáigolAa. O Felsége Fis
j emelnek ki a kövezetből ée oszlopokat állítanak (a földbe. Mindenki kivancei, mi lóg iit tOr éom? Sokan ZieJif Aladár gróf, a nágykaniiaai kerület orea. képviseltjének legközelebbi idejÖvetelé«el b<zaAk kapcsolatba, zíszont máaok — ée ugj
----— -------- - --—- hi Hm r M. i ,1 i h - . —- i a* mi uiigwiaiui, i iuuul uj KMja — ea iur
Azóta aizu 10 t. Itt i». ott ia prftbélt eaerenoeét P"» József ezréüawek, a lugjfkhiiusai ^-{ndjuk, Eögy eiaE á jobban értőditek - Bar-
" L"" honvéd-gyalogezred parancsnokinak, mintLum cirkaizé al, mely vaéezmi reklamialrnga-bategség okából szabadságoknak, jelenlegi ezai elhelyezésére teea alOkeazik\'eteket. — H igr szolgálati alkalmazása alóli felmentését) tényleg az móbbi érteeOlée telel meg a valóstógnak
e a tOhbl kOat Tironyban aegédjegyséekOdOt maid Bud ip«.trn jert állas u\'éa, de eikertelenUl. A fővárosból hazajött e a pentüjyig izgalóségnél keresett aikalma<AU, dé nem talált. Hozy itt nem vették föl, azt anaak lolajdoniio\'ta, hogy volt hitoktatója bizonyára mlormalta a pénsBgyigaa-gsiót aa 0 viselt dolgairól.
iry telek aa ifjúnak aa Ongy ilkoeeégéi meg-ktrf napjai, mikSzben tökéletesen elzBllöti.
rendelte el- Helyére Cuh József beszterce-1 r^flBltrö\' \'®™»f >>»\'áro«otiaa ell.tk.tjuk . , í, ■- , \' .. ,. , , nvioen Darwint én Isaunu nlagnlrü arkutta Mk
bányai 16. hpnvéd-gyalogezredbelt alezredes (/eclimkociija mely .linlé/iM^0e Utványoaság,
helyeztetett át. f - ... —
_— A wtrrroiQye. há.*dJból. Zalaoármtqye tOrvéiijfható«ági bitoiUitja talyó májút hó 13 in ü
mar ma, tatárnap ult Szombathelyről Nagy-Kanizsára érkezik és aétfö eaiig Városunkban marad, jt pityauilvaröe leu láthatd;
bullvin eey tflzee úszOtre, undorító b&aaal tölté hogv a négyAaazony válémi négy bűn\' köve- — Hát a mi |ér nékém, némaaétée uram. be a kunyhó levegdiét. teti el... j — Aztán miért járna az neked?
E pillanatban lefátyolozott n<H alak lépett be. Elaa aikollée e<elte ét a kunyhó néma caend* — Ejnya, da kűrié emlekésaeté váa á löbirO Meic-a, a cigányLuiony, megtordult t éles, flir- j\'t. urámnék. Hát nem doboltatta k> neatte«U< úrim,
kéesi »zeme a KOkmemB tttyolon kerewBl is — Taremtö Atyám, mi lelte é uagyé.aaonyt f hogy éaaé laa a 100 táliér, aki ielfedaaai a mepiameré — Ceerey Orbtnné\'. — kiálta a eíeényaaazony felugorva Oalyebdl. Cearey Orbán gyilkueét. A teát Dev é ayugáa-
A ogAayaaezony alig lodoti felocsúdni meg* Ceereyné ájultan eaett a cigánynő karjai UMia á |0 Breg urai, a kAIO porába\' hogy így lepe<éaébút. köaé. jOveodelambó\' aegiti é eegény embert.
_ ... ... ... J- a a i — Hét te talán tudod, U Caereyaak a MŰ-
Ceereyné pedtg kW Hl "W lábn Ifeáíe éa, . \'koaei? - kérdé gyanakvó tefcimMet a főbíró,
így martk aranyat tartott a agáayaaeioay M t|. . jltyma,;ot( B,ros fóbirú Hogyne tndnám, nemaaete. urém. Tették merne h^ango. mj,^^ ^ J "WJ feldörürábölé. álLabój csak megnézni, ma, moet ia ott lékmk a lócán,
T * \' 7. "f.7*1 "t Marosa. C> =7 a kanybObáa, Ctiaoa teremtée ám, á... lelkéet
EÜlTlS$ \'IZLJ V i; t Ceák bamár kéljén fél né.ée némzélé. C-reyné.
X \' n . , . " négy urém ; A 100 márláaómftt égyá ki, cuko- - ^ beszélaa ? - kiíltá leipattanva Boros
*m aaólnod. Hiazen tudom,, hogy jóakaró- ^m a kezelt Ubéí Márton - miodjtrt a torkodra foftom t szót, le
elegei hordozUJ fiKÉsemO koromban , u________Jlononn ^oútM álmoean a főbíró, aki boazorkány. Azt a túata lelket mered te vádoUi
H1 kíjőnben igen jámbor ember Teietett-^ írnek aem fatez, bogy meatea iád tudni aa latna
eieg eneuei. lassan a textlel édea lényom, megért a sánta baragja.
— Hogyisne nágyé>ezonyom. Tad ám ezs t lábodnak, ba igi-n sietsz. Tndom én mit csinálok —• bizonykodók a vén Mama hallgetei miat á air, oák perae — Megérdemli éz< A 100 téllér, bogy fuvsák oigányasszőny — csak teaeék velem gyttnni ázsér\' kii öu díj jer. Jaj, de örfll á aivem, hogy érte, némzaétée. uram. Még ázs ereganyáv, aki nenwsetea uram.
■egervandezttette é négyásazony szerény bájlé- pedig birea kár\'tyavető vót, eé ezerzaelt ilyen Mit lehetett egyebet főblrö aram, alment a komat ifindgyár\'előveaem á kártyát. i könnyrn 100 tátiért: //anem égyá ki már egy- (cÍKánya«szonynyal é» bogy volt eredménye a
Meg is tette. 1 ser a lobirő uram. visegalamak, bizonyítja, hogy Caereyne többé
— No nézzee é nágyásszony — moedé sí De ma es teljesen kihozta flegmájából ez nem létté a delceg Huszár Portát
Marc*a lekuporodva a tőidre — ezs a lét vörös j érdemes urat. » — _ — — —• — _ tziv ezaen ázs igézemondó kártyáu, lét szerelőt — Hat mit gondoNz ebadta cigénya — pat- A statárium bírósága összegyűlt Kgy óra jeleni, Azs egyik á négyéaaz>my, á mé-ik meg... lant tel n hatalmai ur, - rab 6 vagyok eoi nmlta megvolt az ilelet Z-ga valóatggal .tOa-válakí,monda lelaaemeiel szemlelenüt buayorilva > vagy mi, bogy rajiam kereked a pénaedet ?! El- Időkéit mtt«eaz«tevel; éa a hagyomány azt tartja, a pirflló Caerejne fele É+* a zsold tg — (üde I bőid a sátorfádat, mert. mindjárt adatok éo ne-1 hogy a víru\'ó, szép Cterey Orbánne volt az tovább Mareaa -- remeeytégct jelent,, béaem j ked azázai, de nem éni"ullért, hanem botot a [utol-ó vendég a biraa eelmeci akaaütftn. ezs a bálalle) meg ezs a kőtél éztt^ mutéijá,. talpadra. Miféle 100 tallér kell, mi, békát! ? I __Dvzsó
Nagy-KanisfiHo, vasArnsn
Zala flíf. hzám (41. lap.) (
1901. május hó 6 én
i
ft«laota I N^Jua !-<• I nrpirMki-r li|élf.
CwAituhatániiAii • k*U-mnri«Ukm furfá\'ok, ss»ó, ai«ril-i«j (saéra* uyoöynMianyon éU|-l-%é|) ktifjl) fe,)yf}. éi
lA|>*perieisté* egyse kabinokban, jjmminatlkii* kamarák, sséasavaa acél én peaagA ftjrdftk, kldefvisfyftiylaléMt.
1 -v w
I y %
L_ a
B Ai „Anker" * *
gleichenberg J éUt*r4r~\'48 aJ
| ŰhTÓO-YHELY, _ ■ W A társaság vagyona 1900 decz. 31-én 138 millió kor. !
I Jovollolofc I a lénfl és má*»tti M-rvt.li hurut,>* bajai, v4nwf% I u< Ri/fniiitÁtí állnmánv SOS millin fciw .
I lAflilb - Ktlcnjma allaai i Mikrtf. Felvilágosítás éí proappk- I /A aHOmany „ „ „ 3U3 millió KOT. /f
I tu i«fyt« uk4«««kuMirtiidiiiéMka • I Eddigi kifizetések 223 millió kor. w
I 144 10 Wf<Hf|>léBá|i*l illeleheiifcergj akk jiséj* i > a u* \\* / i w h , *
LmmmwmmmmhmmmmmbI m Legolcsóbb dijjételek é.i hwlonjoiebb feltételek mellett A
W köt haláiesetl vegyes ós gyermekbiztositásokat, továbbá élet- $
ív járadékot. • W
jS Mindennemű fol világosi lássál szolgái és ügynököket keres . jj
W 178-3 Zala vármegyei (Qügjnökség: *
X Havas Samu és fia czégnél X
f w
jjj . j
>k >t» si/ ite
vív W


W
\\f/ sfy
VjC
vf/
rendkívüli <b
eddig még soha nem tapasztalt = szerencse =
Bihari Ede
főeldfusltóndl
A moi* b*f\'»j*i#\'i snrsjAlékbun aierenciéa friSrtHAm
[200,000 koronás
fflnyerenény flxet tetet\' ki
A Rocajáiék rövid f»nnAll4fta Ala 10,000, 5000 9000 kor. nyereményeken kivfll 11 fctivetkeiO fnnyt-reaényskei (Ueliiia ki.—-—-
600,000 kor 600,000 kor 200,000 kor. 80,000 kor 60,000 kor
696867.
Híi 11. r a
28718 , czámru
>84457.
Hzámru
88681". •\'ámra
33772\'.
r iámra
A f. évi mftjii» 22. én 28*1 ki I. osztály hasásAbot
7, »©r»Jog> 12. kor. I 1 . «or«Jf|) 6. - kor.
, kor. HrR|«gj 1.50 kor.
r*d«u sorsfegysket nlánvétlel vaj? u o«a«»c •IBaetea beküldése elle-tében köldök, Minden m«grendelé«hes a hivatalon toivot dijtaUnal csatolom. A hivstaloe j#gysék*t hsáé* etán aaonnal klIdén.
BIHARI EDE
föelArusitó Budapest, IV., Városház-utcza 14.

sls v!/ vj/ vf/ \\J/ \\J/ \\J/ s,!/ ^ s|/ ^ vj^
\'t®1 \'T*\' ^ ^ ^JC
K\'tűnör gyakorlat lag képzett
gazdatiszt,
ki már évtizedeken át nagy gazdaságokat önállóan kezelt, a gazdaság mind ön ágában jártas 6s„kitiiníS hizo-nyitványokkal rendelkezik
lűlást keres.
Cz m ; a kiadóhivatalban.
1 lii ss ímk\\éi Társaság
n a k ^ n r o r n x á ^ I o r 1 t i I y 1 Budapest. Váci-u. 20 sz. az .Adria" bizt t házában Báró Podmaniczktj Frigyes in/M.
Teljesen befizetett alaptöke 3,000 000 kor. Tartalékok -----. . . . 2,383 774 kor
iázen, a cs. kir. szab. »ADRIA biztosáé társulat* védnök* sógo alatt megalakult társaság biztosit különféle terményeket jégkár ellen a legkedvezőbb feltételek és a legjutányosabb dijak mellett 142 3
Biztosítási ajánlatokat *lfogadnak és fehnldqositásoicat készségesen adnak az. ffAdria hiztosit&társulat*\' ős*?** veiér*, fA-és kerületi ügy n tikéi.
Főügynökök: LÖWY ADOLF, \\YKISZ és SCÜM1D7.
Hirdetések
Íllt4lfla«k
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
>iS9h,irria,rid,lrZá.ri<
iadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban! Egyedüli biztos védelem betörések ellen! __Pontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére.
T. u. A „Scbimai>dl-»iru mely t betörök ellen.egyedali biatos ó?«aar, egy oaiaoaaa fónyexett ajtó sir, amelyi t csapin u erre taol(4)ó kaloaea*! lehat kinyitni. A ltfeaekélyabb kiaérletre, hogy esen aárat idegen, vagy tolvajknlcacaal kinyínák, avagy aa ajtóréasek betőr^üére irányuló kUérletr* egy kalapács kapcaolódik ki, a mely •ty villamoa csengővel érintkezve aat noagáaba hozaa, illetőleg a megkísérelt erőszakos kinyitást riadó csengéssel jelzi A bttör+a kietrlatiaek megakadályozására szolgáló caengö tstszfts szerint alkaloiazbató a caelédfzobáhaa. a. házmesternél, vágy bármely náa alkalmsa helyen. Kívánatra agyauazon emehyfivel egy ujruitt alkalmazott löveg la nagy durranással elsüthető, amely aa alvó szomszédságot is felriasztja. A Sckimaadl-aár műiden féle ajtón, ablakon, redönyön, piqcze ét padlás ajtón szóval mtadeoutt kounyeu alkalmazható ahol batéréa ej hárítandó és f«ltét|aa(tl msgbiakatóau jelzi mindet, betörési ki Kér letet. A „Sckimaadl-aár", melyből ezrek vannak már használatban, darabonkint 15
korosába karűL U
Nagy Kámzsa, vawárnio
— II iilálovánok. Két érkezett hozzánk, melyek mint ugy vároaunkbau, miut aa ogita megyében élénk részvétet fog kelteni. 1\'adnuy Andor, Csongrád vármegye nagytehetségű főispánja f. hó 8 án osto a szentesi megyei székházban birt In* k Andii bsjív ér megrepedét küvotkeztében a közügyeknek azon tolt tevékeny életének 4\'2-ik évében hirtelen elhujiyt, Vndnay Andor Zánkán Htsttletott, Zaln-vánmgyében, családja Ősi birtokán, a hol mindenkor ar igaz magyar vendégszeretet honolt Földijeivel a messze távolból) is szivoHon tartotta fonn u/< összeköttetést és azok nála mindenkor nyitott ajtóra találtak, és nagy örömére szolgált, hu alakinek szolgálatára lőhetett. — 1882 ben mint 28 éves fiatul ember Kecskemét választotta meg kép* viselőjének, 1884 ben pedig Tapolcza küldte a parlamentbe, Vaanay Andor, & ki ez időig antisemitának vallotta magát, a, kővetkező években teljosen irányt változtatott. Hieronymi belügy miniszter meghivta őt a belügy minise teriumbw ég f""tcbizta a közigazgatási reform anyagának előkészítőével, iwi\'4-ben Csongrád vármegye főispánjává no* veztetett ki. mely állásában óriási küz-delmet fejtett ki és ezek közepette szűnt meg hazafias szive dobogni.
fíéoisy János, kegyesr. főgymnasiumi tanár, ki ilyen minőségben Nagy katlanán- Jfi- több éven _At-jaaflködött, rövid időig tartó betegség után tüdőszélhü-désben 46 éves korában elhunyt Táconr Mint a nagykanizsai rendház tagját a nagykanizsai választókerü et az 1892-iki választások idején Ugron-párti programmal, Wlasaics Gyula ellenében képviselővé választotta s a megboldogult az országgyűl1 snok 1896-ig jegyzője
Zala 90- szám ift lap.)
1901. április hó 6-éa Issznsk lObbé kitéve a folytonos
gyászhir!KU6 dőlni volna » tanitónóképsö-iniéstUkbe *»
iegyikei bevinni . A megbatáro.ot. aatm.ál1 ffiSBÍ iftSWJ\'SLf ZZ
aágnak meg van adva s< alka\'om hogy a bot-
bevinni a tárt uámot. A maglialárniotl atámnál lUhbst ne legyen atabad ft heti ni lautlőnöképtét oAljAból, Másrészt pedig < d-t kell halni, hogy a j toniföi pályát kieánatouá ttgyüfc, hogy lérfl-isui-iAkai elegendő a«auimal kaphattunk,"
— \'a lafplll K|)nAI«l kttagf Aléao. a nagy kanizsai Sa>pliő-Kgy«i<blal maius liúi ! t l-fn d, ti. 6 Arakor « Nagy-Kanigaal Taka-rskpéns\'ár Kéaavé iylar>>aaág helyiségében köz i If.YÜlot>t tart.
Tárgy oroia\':
1. A vAlii\'i\'íiiiirtny eaa aiáinvUsgáló bizottság jelenteié, etek lm ki-pofli ii felmentse mogaiMim.
2. Enök, alalnöl1, Jagy<ő, intéző, pénztárnok, valamint 16 válsaztmauyl lati vaUailáta.
9, Öl tagból álló hüíiinyizboiuó bizottság válasz-
IÚH||,
4. Indi> ványok.
— TaautatAiiy-klrAudulAa. Mint lapunk megelőző atámaban ainlltaliflk a nagy-knmuai felad-kereskedelmi iskola 18 núrendéico Dumány é« Markoviét tanárok veieléte alall aprlia hó 80-án déli vonallal Pécsre nlastak : na ottani navyobb azabávu iparvállalatok ea egyéb látványosságok \'megtekintésére. Péceatt\' >\'i Indóháznál Komlor lléla korunk iskolai igtughlö egyik tanátával fogadia a kirándulókat, n kik máanáp hajnalban a Mecaek hegyre mentek honnét gyönyört) kllaias nyílik P>ca vAroeéra
Í\' »«agfl-gyárat \'SkiMAtték ini\'u, hol le UttkI Asaet gyárlulaidoma nagy előiAkenytéggtl fogadta re kalautolla Okol ée mindenütt tiaktierU msgyaratatokkal atolrAll, v*nöt pedig megitlal-teite kltflnö gyártmányai, 10 órakor a Zaolnay gyArban voltuk Illáink, a hol Znolnay Vilmos gyártulajdonos >ilvélyea lelte Okot ée clcamnenak
ahjArulAal költségei de még annál la iBbbat megy kereshst, a.menn.lben egy - egy vitimunkáe oapl keresménye 4-5koroaara fölmegy és elafl aorban caak la érdekeHA* alkalmaatataak mnnkésokoak. Jelemkeanek is a muakara az érdekeltek szép B/Ammal, A ki Ily vitlmunkllal iránt érdeklődik mnel van alkalma aal meglátni.
— Mablóláaeadá*. Aprilie hé 2Mn B/t -lilaaló ÁS Puaata-Magyarod l(ö/.t Ctika György, ki tqér ti* éri laxybatra volt Ítélve, melyből hetet\' ki la tűltÜlt, azután pedi* Irltételeaen eubad-aágoltatotl, Kával Caékn JAnostnj világos nappal meitlAinad\'a Karakai Láatió utast és Iflle 140 korouát ertfs dulakodáa utftn elraboltak. A csen. dfirséii elfogta Okét Ab cső ka Györgynél meg la talállak a* elrabolt öa<xeget.
- A M-aJeaeeiáa errdmémje. Nagy-Kánltaa varoa somié jsrátaban 1901. évi töujonooaáa eredménye a következő:
Ai állítási la latromba felvételeit 869 hadköteles ; bmrvztulolt < 60 újonc, továbbá 16 egyéves önkontea éa II p/it\'artnlékos; eúua hilytundlíntk osstályoitstolt 160, /tqyvtrkip ■ Ultntuk 64 egyén ; mty/U/utlü végett a katonai kórházba rendeltek 8 eg> ént; engedélylysl tá\'oj volt 4fl hadki\'itelea.
- HálAtlaa vll*«. Mura-Kiráyról írja Isvelesönk: Vadlya látván mnrakirályl lakoa tregMjnálU JCtpdet Andráa polgártáraá/, hogy kukoricáját, mely gorrjában lelbalmosva volt, nem ludja eladni. Csupa lolobarAli szeretetből stgilenl akart rajia, mién ia leifeszi tette a guré ajtaját éa nehogy Kovácsot tavarja éjnek Idején a leguagyobb csendben elazaltiloll » ku-korlotból mintegy 20 korona értekQt A carnd-logadtatásbkn réazeai-! öraég neszét telté azonban a nesztelen maoki-MaUmmky i&ralulaj-1 fiak, Vadlyál letartö\'tit\'a. Ilyen hálátlan a világ.
kérdésekben.
— Uj kirertna Muracaáuyban f. évi mA-jui I. napján meg>J ett körorvot vilaaztáa alkalmával dr. ilutrici Mátyái gyakorié orvos lat\' megválasztva
— Mali aJanlléa0 Mig a lérfl taniték-ban az utóbbi években nagy hiány mutatkozik, — a lanitftuö aok. A „Magyar Nemzet" lő\'arosi napilap erre vonatkozólag ezeket írja:
.Közeledik a tanév vége éa újra kocM\'rako-mányra érkezik a minisztériumba a aok kérvény. Legtöbb a ki nem nerezeit, de okleveles iamtó-nökiöl. Állást kérnek. KinevezteiAsre vágynak. De h»va ? Minden illáa be van töltve. Alig nyílik aj. Ami nyiiik, a> ia tul van jegyeave kitdnöbbnéi kitűnőbb képesitésö jelöltekkel. Ea a tény ki molv megvondoláara érdemre. — KOny-nytl beiá\'ni, hoyy egyre.-zt a tanítónők aoka> •ága, másrészt^ a lérfi-lanitóbiány minő aulyoa vál-ég elé lógja vinai a magyar iskola-ügyet. —
bátrabb tizenkettő le is szállt a 260 méter mély tárnaba, a hol kei Arit ihliöttek. Az ezen ta-tiulmany uton szerzett tapasz\'alatok bizonyára emlékrzeteaek mur-dnnk a kirándulók előtt.
— Salai—lesiet) aegjel battr-eea< loraa. Somogymegye nllapánjának 1898 évi 29410 azámu joeertia határo<ata folytán a Murába inlyó haiarc<aioraAaak medertiaztogatása az 1H86. XXIII. t. c. 40. §-a értelmében elrendel-tetv\'An, az evvel jarA munkálatok 1901. Aprí\'la 29-éo a pécal m. kir. kulturuéruökaeg vezetése mellett megkezdődlek. A csatorna ki\'iailogatandó szakaeza a Mura lolyólől, a Nagykaniz>a—Ka-poavári utig terjed. Érdekelve vannak a ralame-gyei Bajosa, Filyebá/, Légrád, Murakereaztur, Kolláta<eg, Nagy- Aa Kixkaniaaa éa a nomogyme-eyéi Bagola, Belezna ea Somogyazentmiklési birtokosak. a mnnkálatra 48000 korona van előirányozva mely az erdekeit 1628 kb. 601 Q öl területre birtokarány azerlm van kivetve. A hozzájárulási költség bizony nagy, amennyiben I kat. ho d birtokra 23 kor. 80 fillér eaik, de a medertiazlogatáa folytan, a eaatornamenti rétek
xUmoai-kátts mav, kl la áá Arláal gyártelepen I — Maayarb J>rv>ay Per lak aa Per n.igy azivélyea-Avgel azaksterií mavvarázatokkal lakon a gyermekek E3il a kanyaró járvány* ée -felvilágosításokkal szólgált. A kOzOa ebéd Uzerflleg fellépett,\' mlérl ia az iskolákat éa ovó-ulAn a kirándulók a köasénbánya.telepre hajtat- j dákat bezárni kellelt. A betegség könnyO luk, a hol a peo»i kereskedelmi iskola tanári j lelolyána, amennyiben dacára a aok betegnek, kara ea ifju«ága varia Őket. A bányatelep eddig még egy halaleaet sem fordult elö. fviawyeö Odvö/ölle a vendégeket és önkora j - Sfil kereak. taaaljraaa. A helybeli (lyula banya- *a Septra Oazzár gépészmérnö- felaö kereakede mi Iskolával kapcaolalbau L é. kőket bocsátotta rendelkesé akrs. Nemesak a szeptember 1-étől kezdve női kereak. tanfolyam diákok, hanem n tanárok ia nagy érdeklődéssel | fog eleibe lépni, ha kellő számú növendékek jelentkeznek. Kívánatos volna tehát, ha azon átülök,—kik leányaikat_aten tanfolyamba járatni
akarjak, tajékoiá" végett már most A. p. f. hó Ifiéig az igazgat Aaágnál jelentkeznének. A a tervezet erielmeben oly növendékek vétetnek fel, kik a polgári, vagy féltőbb leányiakola vagy leánygim-| názium negyedik, vagy a felső leányiakola má-Mj.dik oaztályá sikerrel végezték, vagy negfrlelő elök^paeltaAgakat a magyar ayeivbö^ földrajzból éa azftmtanbél felvételi vizsgálattal igasolják.
— A a agy aaaarlkal látTáayaeság. Majdnem az öwzas napilapok az amerikai vállalatról, Barnum Aa Bailey a föld legaagyobb látványoaságáról következőleg nyilatkozunk :
„Hu egyáltalában elégedetleutég uralkodik, ennek oka caakia abban rejtik, hogy a látványos-aági mennyiségileg ét minőaegileg tul sokat mulat KivAve 2 vagy 3 csodálatos mutatványt, mely a közönaég osztatlan figyelmét igényli, mert mindig máa-másJkerQt a 3 manézaa Aa 2 aaia-padon elöadáara.^Miiideo oly ki\'Ontf, hogy a azemlélö megerőltetéaébe kerül, hogy mindent szemmel kiaerhe-aen."
3 manéza, 2 színpad, 1 ver-enypálya, aok trapéz ét más tornakAszülék állandó berendezése

& 2
4 1
é & íil íM?
$ fi I
#
a *■ á

Elrtesités.
Van szerencsém a nagytekintefü közönséget tisztelettel érteaitenijiogy a
tavaasl Idényre a legújabb divat hzerint mindennemű ruhákat, a leglluoatabb mln(té|tél a legolcsóbbig figyelmes és fslette jutányot kiszolgálás mellett készitek.
£z a kalommal bátorkodom a lekintetee aa. kIK Álla tor voa arak lig elmét felhívni rgyrnruha béaallaaf-nydaare, me yeket a legpöntos»bban, előírás hzerint legiinanyoaahhan, kitűnő minőségben és izlésés kivileiben szolgálok ki\'
Vidéki megrendelések kellő figyeleuiinel ea^kfizöiietnek
A n. érd. közönség becses támogatását ea szíves megrendelését kéri mily tiuiilittel:
KAU2MAHK MÓÜ tét(Í8Mk4
- ELEI féle h*a,
Nagy tálasitik kitilnS minSstgü, divatot belföldi, angol h franctin kelmékben
ff 1
ii
JJi §
s
3 fk


Nagy-Kanizsa, vasárnap
i
ssükségea, m*rt különben naphosszat tartanaelébb as elöadáa. Valamikor siokátban volt, sok időtí esyssertUéggel elfecsérelni cn csak múaor* végén Ulhaók a bátoraág, kliar^áa éa Ugyeaaég példái, Hamum és fialley látván yoaaágában ez máaképen van berendezve. Misden szám olyan, mely halasztást nem tttr, a különböző művész a manéaaen sokféle posi\'urákkal és a kipibenéaael n«m pazarolják a* időt, tnl{ a bobóoaaiát idejét felhasználja, addig a miivéssek remekelnek és esik akkor hányják el bel vüket, mikor a kővetkeső művész jön. As előadás kezdetétől a végéig a* érdekes, izgató csodadolgok egész árama tapasztal* hat6. Da a manésa mutatványoknak nem kel, hogy a legerdakesaebbek legyenek. Nagy vonzó* erővel bir as A) atsersflet ia, valamint az idomított állatok, a természet rendellenesegei, a férfi cs nő büvéizek, azetníényveaatők én senészek óriási éá törpe teremtmények, trapéz művészek és aok ezer más mutatvány fir\'a\'ok és felnőttek részére érdekes és nem ritkán oktatólag hat. Minden előadás, nagy kiterjedésű és villanynyal j világított sátrak alatt tartalik éa as egézz látványosig tökéletesen és osztatlanul május hó 37-én ide érkezik. Az előzetea jegyclárusitá* lapunk kiadóhivatalában Fisdul Fülöp könyvkereskedésében lesz, ds csak i. hó 27-ének délelőttiére terjed. v
Leopold Gyula, as „AlUláho* Tudóaitó" szerkesztője törvényszékileg bejegyzett Hirdetési Irodaiát megnagyobbította és as VII. Erise bet * ám
Zala 36. szám (6 lap) betegségek
ezen siolid és Agilis irodát nemcsak a lorarosi és vidéki, hanem a külföldi hirde ők is szívesen keresik fel,mert ott a reklamirozáat felülmúlhatatlan pontossággal, kiváló figye emmel, nem sablónosan eazkösjik éa ugy a kereslet, mint a kinal.it érdekét lelkilsmere\'eaen ö**seponto*ilják.
— Mindenkinek fa tűnik egy azép fényesre kitiaztitott c<pö. Ez azonban csak akkor érhető eV haoly^íénymá<t hasanál, melynek ö*sazetét*Je-magát a bőrt minőségében mewtar\'ja. E cé ból has/nája az á\'taláno* közkedvelt, Pernolendi féle cipőféoymázt, me ynek mesze országokra terjedő jó himevét a * 1832 évben Feroolendt írván alapította. Kapható mindenütt valimint Fernofendt István cs. és kir* orsz. stabad. gyári raktárban Bécs I. Schulerstrasae 21, Árjegyzék vissontelárusitóknak portómentesen küld a gyáriraktár.
- Különös kedvezményt nyújt oly öszüly-sorsjegyvásárlóknak, kiknek sorsjegyei ki nem huzatnak, az ország legnagyobb naxiály* só rs jegy el árusít 6 helye : a nemseti pénzváltó részv> nytársaság Budapesten. Prospektust a neveseit intézet kivánatra ingyen és bérmentve kttld. 163-3
e len páratlan haiásu Különösen ajánlható nly h«Í.yekre, \' ol orvos\' nincs az\' nnal késnél. 12 üvegcsét 8 Zoronáérf bérmentve kttld Fe ler V, Jenő gyógyszertára Stubics, fő utoa (Zugrab m.j
— Szép ás já fogsk nemcsak dis*ei ss arcnak, dt egeazangi szempontból ia rendkívüli fontossággal bírnak. Aki állandóan Tbymol fogkrémet használ, rövid idő alatt gyönyörű fehér logsorra tesz s*ert, s megóvja fogait as elromlástól. Rendkívül kellemes, ttdi i a szájat Egy tubu- 60 fillér, kapha\'ó mindenütt. Qyár és lŐBZétkUldési hely; Sá^oÜ illatszergyár, Buda pest, Damjanich utca 28
— S<rtnyegek, takarók, buiorssövetek, ló pokrócok legjobb, legolcsóbb és legmegbízhatóbb be*/erzesi forrása nagyban "és * kicsinyben hírneves 81 ev óta fennálló Joannovita Döme ceg (Bpeat. Váci utca 25.) A legszebb perzsa és smyrna szőnyegekből és mds különleges újdonságokból állandóan nagy raktári tart.
— Santsl Egger Dr. Egger gyógyszerésznek sikerült specifikum szere a fjstaíság bántalmai ellen, mely a hasonló ké»zitmény ket teljesen kiszorítja Kitűnő hatásánál fogva orvoson is rendelik oiy bajoknál, hol Copaivai vagy 6\'obebát javasolnak. Törvényben vedelt „Tigris tej1 védjeyygyel ellátott készítmény kérendő. Egy üveg 8 korona, kapható a gyógvszertárakban. Főraktár Nádor g)ógys*MrJár, BpeM. Váci-körut 17._,
^ SgiSiflilmakat fertéktfjfő yirint (Bpeat. Erz*ebe\'-korut 17) neticsnk kieazközfi a szabadalmakat, de tősulyt My»z arra is, hogy axokat kellően értékeaitae. Minden telialá\'ónak ajánl;uk, forduljon bizalommai /ezen jobirű vállalathoz, melynek szakserü tanácsai r4vcn t<ok pénat szerezhet macának.
— Bodega Borok. Spauyolországés Portugália kedvenc borait, vslatnint a linóm és illatos -rajnai éa Mosel-borokat a hirneves és o-őnyöstn ismert The Continental Bodeg-t * Company kitűnő, tiazta minőségben importálja, miért is mindenkinek^ a legmelegebben ajánljuk.
- A „Durator\' ismert kiváló készítmény, feltalalójánalr a cipőtalp tartóssá .tételére 20881 8/ám alati a szabadalmat íregadlák. Ez a tény is bizoovitja, hogy a Durator hasznos, célszerű ké«*itmeny es különösen takarékos embereknek nagyon ajánlható.
— CsásznrfüdŐ \'éli nyári gyógyhely\' Budakénes hévuü gyógy liirdö.
pesten. Elsőrangú __ _
páratlan gőzfürdővel,legmodernebb iszapfürdőkkel, pompás ésvenyvix-uszodákkaí, kő es kadlúrdok-kel,-200 kényelmea lakószobi val. Prosprektust kivánatra ingyen és bérmentve küld az igazgatóság. — A nal Idege* korunk, melyei óty — Ha őszül a haj, használja a hirneves gyakran gyalázunk, mégis saját magából teremii Ste la* vizet, mely nem fest, hanem a haj^ ere-1 ej(j jRméi a szükségen eszkö/t, hogy egy gondosabb
és az egészsegel előmozdíio táplálkozási mód által, az kereset a előretörekvés emésztő mohóságai enybitse, én szállal az általános jólétet es néperőt emelje. Ebhez elaö sori an a Kathreiaer-j fele K eipp-maláta .kávét számithatjuk, a mely egészségi lekinietböl véghetlen jótékonynak bizo* | nyúlt pótlékot képes a babkávéhoz, ós egyutta
deti színét adja viasza. Üvegje 2 korona Zoltán Béla gyógyszertárában, ő ~C4. és ktr. fensége József lőherceg udvari izállitój*, Budapeat, V. Setalér-u\'oa, Siabad»ágtér sarkán,
— Tropon tirmea/tó*, vegyileg tiszta fehérnye, mely a legjobb búsból éa bttveyesek b< I készül. 98 százalék fehérnyét tartalmaz, tebát 5—8 szórta táplálóbb, mint a hu-» és\'tojás. A Tropon növeli az egészségesek tes\'i e éjét és munkaképességét, sietteti az Odülök megerősödését megakadályozza a be\'egek elgyöogUlésát. Kapható mirden gyógyszertárban és droguérinban.
- Nélkülözhetetlen Háziazer a Feiler-íéle Elsa-Fiuid. Hiteles és berki által betekinthető kóizöoő levelek igazotják, hogy es a s/ar, mely
ugyan azon költségek mellett finomabb kávéi f jok használatát engedi meg, mi által a minden napi kávéital jóizü lényegesen fin°mitva lesz. Ha azonbau nagyobb takarékosságra kell tekintetei lenni, úgy a Kathreiner-léle Á\'neinp maláta kávé, abkavé boizáadás nélkül is, kellemes és igen megtelelő kávéitalt nyújt, min\'hogy szintén bab kavé i\'zel bir,a melyet, a Kathretner\'téia eljárási
1901 április hó 6-én
Könnyen emé-ztbetÖ, térképxö és Updás; asszonyok gyermekeknek, valamim |y esHe^ben, a midőn a babkávé teljesen meltAndó, orvosilag általáhan ajánlfatik. Ev/etlen e^y ház\'aeazony vagy anya ue késsen tovább ezt s valódi csaladikávéé. baazoalatba venni, mt ügyeljen a bevásárlásnál a/igoruao a »Kéeipp páter* védjegygye] és a \'Kathreiner* névvel el métt eredeti csomagokra.

Mm ifiiia éj fim
firtat és Jyea) asfyMHyárf raktára
BudapestJV., Bécsi-utca 4
Tinta seljTMi, iím líbarty, mi&dea uintai mtrja 90 kr. Ljoaí foolard éa nyúmttott poagia 66 krtél fóljtbb. Tinta Mljaai nyomatott Übtrty 1.10 krtél . Aljább. Loaiaiaa, popalina-aolaíl afén rakákra minden aslnbaa LoníiinechiBé, fas**cbiaé éa aejtaaa-ckiaé a lafajabb . kivitelben blasok éa egéas rakákra,
líittÜk vidékre kivi-natra pontosan klU-. . detnek . . .
Any&könyri hirek.
április 21 —májas 5Tg ~ fizületések
Li-b Oszkár, törvényszéki hivatalnok : Ostkar Brrviovf^ iánoer töldmives: György. _ Hur^á b János, kómflves: hü.\'va azüteiett leány uyermake.
Vetlek Bold\'ZKftr, naoszam* a Boldizsár. Far kas László, föld mi ven: Erzsébet. Fé r<t Józset, napszámon: FTo/\'aTa. Szélig An al, szijjártó: Ferencz Karoly. Dr. Sziaethy Károly, orvos: Aladár. Török Nándor, bádogos: István. Tis ér Jó/.sefv fúldmive**: Ferenc. S<rivalics 1-tván, csizmadia: Marit. Kovács János, íö dmüvea hal .e azü elett leány gyermeke. Weinberger Józset, lakatos: Rozália Lápli Is ván, cipea«: Margit. Hav»a Alfréd, ügynök: halva születeti la-my gyermeke.
Imrei György, kalauz : Antal. Nagy Sándor, "m. fcir, honvéd fölndnagy: Sándor, József,
Jergler Jakab mozdony vezet A: tí izei 1a Férhezii Karoly, kocstc Katalin. Horváth Franciak*, cigány : Katalin.
halálozások :
Gjricsáo Éva, 22. hónapos: tüdöhurut. Farkas Jan<«, ti. éve**: üdöüu\' at. H^rskovica Ignác, kalau\', 53. evt*a: a^y^z^U hft\'éa.
Horváth Julianna, cseléd, 21. éve* : ia\'luensa. Török István, 5, napo*: ráuggörcs. HUtki Franciska, varrónő: 46. eves; bél* hurut.
Skriualics Maria, 1. órás: gyengeség. Horváth Mária, 7. éve*: ve*elob özv Formán Andrásné, Kanta Maria, magánzó 6t. éves: gyomorhurut. Török Katalin, 4. éves: tor>kgyik. Ferhezli Katalin, 5. perc: gyengeség.
kitűnő gyógynövényekből késvQl, a legkiilőn- ajjáü, a kávénövény egy kivonata által nyári.\'
a
í £
h &
cr. *
ís 1 1
a
Scherz S. L. Utóda Nagy-Kanizsán.
Minthogy 26 év óta fennálló üzletemet folyó évi szeptember 1 én átadom, az ezideig jnég raktáramon levő nagy választékú \'
ruhakeim éket, vászonnemiíekeíf achiffonszőnyegárukat, bntorkelméket^ágy- és asztalteritőket, cárion és battisztárunemiieket, nap- és esöernyőktt, női felöltőket
és még számos e szakmába vágó áruraktáramat itépezö czikjtfilmetfrendes^de jutányos olcsó áron adom el. Teljes tisztelettel
\\
Scherz S. L Utóda (Felső Eiaiáger) Nagy-Kanizsán," Deák Ferenc-tér
a Nagykaniiati. Takarékpéaxár épületében.
§ s
fr-«t

Nagykjuiisaa, vasárnap
Z&la 86. szám (7. lap.)
1901. májas hó 6*4n.
Kollerics István, 9. hónapos: dipbfArilU. Kálovíos József, íöldmives: 22. éves: lüdö-gömftkór.
Horvát Katalin, 8. napos: gyengeség.
házasságot kötöttek:
fcuarica János, takács — Miller Mária őzt í Nyul Jánosaival. ~
Vajda Jóssal, foldmives — Budai Rozáliával. Pap Péter; fólimivea — Tiaiai Katalinnal. Blaguss Jfts*el, háii az-»lga — Léránd Évaval.
Színészet.
Szerdán azaz május 1-én , Hófehérke\' regényes ssinmfit láttuk. Brody Sándor * limai lehetséges író ezen elaö drámai munkájának prologj* a m<*dern, fővárosi életet tárja elénk összes fonókságával és aljasságaval, melyben sülyedt képét latjuk — a lealjaaodott erköicaök* s«*k, mely ledér, könnye\'mÜ étt teljes qnd»rral tölti el Balassa Imre tiatal tövárosí mérnököt, kit svive a tiszta, a nyugodt és as erkölcsű-élet után voux. Ideáljai vannak, csendes éa nyugodt életről\' ábrándozik éa messze, távol a
mutatta be. As előadás ál\'alában Ő«sshsng*atos volt, miben réssé van a tüsebb azereploknek is.
— C«ütörtököD : A Báránykák vonultak fel. A Ssinhás című lap Varney ezen operettejéről azt újságolta, hogy „a szerző el\'ért a modern triyolit jtól, melyben kisebb nagyobb mértékben a meztelenség játasa a főszerepet." Éa ebben ig z* van kedves eollegánknak; a báránykák nem vol ak meztelenek, hanem tess ejje i pon-gyolában jelentek meg; előttünk veiköztak es lértek nyugalomra, melyben azopban megkavarta őket a madarak éneke,as Őrangyalok tánca. A madarat és őrangyalok p-dtg, két szerelmes diák (lorday és Hemeté) alakjában jelentek meg. A műnek azonban nem e* a pikaosgbh része; mert a báránykák csak elméletben a«erelmesked-nek, míglen a ,ki* harám kák\' elnevezésű inte* z»»t igazgatónője (Pozsonyi Júlia) ki vizet prédikál. de bort iszik, az alelleoi iakols igazgatójával (Nagy Imre) a gyakor!ati pályara lépnek. Történik pedig mindez igen komikus szituációk kö/i, melyek állandóan kitűnő hangulatban tartják a közönséget. A zene pedig tényleg igen stép és \\uy a kösön«ég minden rétegének mötí vplt az élvezete. Nagy Imre, kinek ez este jutslo\'ijátéka volt, igazán kiiö*t magáért; de nem ugy a közönség, mely ugyan asépea meg* tó| é h názst, de kedvenc komikusát csak sok többszörös kihívásnál honorálta, báráuyiák: Alics b\'rcegtö [Feledi
főváreai élet rajatól véli ttlt láini boldogságát, i ^ ^ Az első éa második tehonáa egy erdélyi | \' a ^ frJaoakába vezet b* nnünket, hol Bnlaasa Imre BoP|Mhii ég tfrobichon Fanni (Tordayné) minden lágyat leic-ve, l.efmődin «As Ortg tptiftow- m <tJf|| -mA §íém énetetéH. Bg^m^ hea, kinél sxivea meavendegeléare lel. Adhatjuk TurdsyrYíl éa Remetéről. WtíÓW
egy kedven kta leánykát ki faluai egyazerü.ég | mpái,n a nkllofíA „ forisagoi keréazt. M btn nevelkedve nem ballon meg a zajoa (óvárost | . Jűlu M B1Dd„n 4royt,aUnak kl.
életről, kim k egyedüli vágyát a< igaz éa !i-zta szerelem kepen A mérnök voeaóhatásáét vm a fla-al, kedves leányra, — kiben a betegaeg csírái nyugoasnsk — ki felleli tenne htereimet és örök hűseget eakűazin n-*n. A fala orvca^ már oagyobh, .sőt teljes pompában nevelte le-ányái Helént, kiben a nagyravágyó, mod-rn i ö* láiju<. H»\'l*n neveltein* *dja az orvon tehetségét felülmúlja es egy a tisztele e»nei tett látogatas alka mával szerelemre gyulád Hófehérke vőle génye, iránt. A* ofvo-i Örftl, hogy
leánya feelte é\'et párját éa a papleányt, kit
Rövidítések rtftgyará<ata: ma, megaemmisl\'ő, Tm (elmentő, rb részben hely* benhagyo, rm részben megváltoztató.
Főtárgyaláara kittiiettek.
1901. május 6.
1. Estély György lopás.
2. Kóss Oyörgv lopás.
ÍWI. május 6.
Németh (Cza\'it) János balált okoi\'ó súlyos testi sértés, büntette.
Csőd nyitás.
Lőbl Ármin keszthelyi kiskereskedő elles ssjat kérelmére a nkanissai kir. tzzék 190L májas bo 2-án a csődnyKást elrendelte. Csőd-biZto«: Oesznáfc Miklós kir. tömeggondi>ok: HofTmann Somá keszthelyi ügyvéd; Aelyetteee : dr, Havas Hugi.
lünöen megtelelt. —~ Fenteken estei Szulamit operát tek zóna előadásban.
— Szombaton: Kleopátra opereie bemutatója volt.
— Heti üsor : Vasárnap d u. Kú szökevény operette— este : Arany kakaa.
Hetfon Üucküedt Irén k. a. felléptével Btr-egér opeia te.
Kedden: Huckstedl Irén a. a. felléptével gyógyítására bizUk,, méreggel elpusztítja és j koldusdiák opert« «. völeeényót Balasaá* * saját leányának hoditja. 8zerd«n: Oiedy Aranka k. a. felléptével Helén őrüléxig imádja férjét,- ki n*\'ba szereti Fedőm drám«.
Helént, mégis le ktl-g .yászolja azt a nőt, CaÜtörtönőo : Gazdy Aranka k. a. felléptével kihez á becsület;~az—tvai—ee—hsshi—Ksorelem BQM ^zinmtt.
fűzte. As orvos nem tudja lelkén viselni szörnyű Pénteken : New Vork-tzép« operette, zónaelő-bűnét lelkifurdalások Közepette vallomást t. az\' adás felhely árait kai.
bűnéről ss áldozat igazi volt imádójának B»las-1 Siombaton: A takácsot »zinmü újdonság sának, ki most leányának hitvese. A menőit i bérletazünet.
leány szelleme megj^Wiú az orvos előtt, ki Vasarnap deln\'án 3 és léi órakor ,8tern Izs^k" bűnébe beleőrül és belcpus/tul. Balassa utá\'ja I éHkép félhet arakkal, este : A takácsok másod apósaban a ayiikovt, telstóliija Helént, ho-y j.szor bérlets/ünet.
válasszon apja es férje között. Helen téij^ben __
csak a »ferj«-t »n.ztelte, de nem utalta apiában] a gyilkost, hanem tis telte benne sz apát; apjálT válassza, kisérni akarja Őt utolsó uijara, de fájdalmában szive szakad. Balassa aor-s fölött kétségbeesik, mint sorsüldözött s/ivsza-kadáaban ugyanc«ak kimúl.
Bródy ezen darabjába belevitte egész tehetségét, melynek alakiai teljesen a modern életé. Az orvos rendkívül jó személyesít őre talált Radó j Sándorban, ki ezen ropani nehéz szerepet o y ügyességgel, oly precizitással játazotta, bogy talietleo elismerést érdemel. A lelki furdslasok között élő őrült orvoat oly termes/etesen adta,; bogy a közönségben teljesen feltudta kelteni azt ! az ellenszenves alakot, meíyct roppant, nehez j szerepe tőle megkövetett Fotoiy &íaa kit már|ms. fm, első megjeleneaekor is közönsége lelkesen meg* tapsolt oly slakiisst nyújtott Helén szerepeben bogy %x mar gyakoriottab művésznőnek ia becsületére válnék. A könnyed mozgás, as ér-tetmesseg a méíy érzés és a szenvedélye* játék az, melyek Pa\'akyt jellemzik Tán ez atkalom mai lubágoa szenvedélyes is volt. Havas Jenő Bslaasa személy esttője ugyancsak ügyes alaUtáe volt Öt még a darab ügyes r*-ndezé»e3ck i» udu«i i* dicsér. Hófehérkét ab*jtf^pofet<kae iejköletü fa usí kis leánykát SMados (i\\t\\ 9q^bensőaég*|be(riületaér>es hh.
Törvényszék.
Elintézett büntető felebbviteli ügyek 1 1901. május hó 2 Előadó: dr. Neuaiedler Antal
1. florvatics Mari-ka becsületsértés vé segehh
- \' Eliiadó: dr. Kiss látván.
2. Szuknai K»rolyuc sz. Karmaiies Rozi rágalmazás hh.
3. Kisfaludi Gyula zugirászat. ma, fm. 4 Lehkecz Józ-ef a t-a könny fi te*fi sértés hh. 5. Weisz Karoly csdasnak tekintendő vétség
1901. máíns hó 3. " Előad-*: dr. Kiss István. 1. llj. Pongrác István a tsai idegen ingatlan jogtalan elfoglalása rh. rm.
Előadó: dr. Neuned\'.er Antal.
1. Bogdán Mih íy kőnn>ű testi értén hh.
2. Oizmesi.a János könnyű tesli sértés
3. Magy ír Jőz-et becsületsertés rh. rm.
4. özv. ürOs*. Lajosne sz. Koh/i
mv.
Karolina
Csarnok.
Zarándí.
Irta: Kertéez Manó.
Egy becsületes ember megö>te magát, mert adott esavat nem tndis megtartani! Milyen régi, kopott históriai... Mégis elmondom...
Anno 1708.
Rakócy már kiboatolta a szabadság zászlóját a lelkeaiiö tarogató végig harsogott sz országon, hogy c*atárs hívja a magyart hazája a/ent ügyéért. A szabadság »ieté, mely oufciytogéa kezdett fújdogál ni Lengyelorazág felöl, lassan keoc viharrá fejlődőt1, mely forrongásba hozta aa egész or«zágoi. De amint mar as ilyen nagy nwn.j.ci caemenyeknél -történői- szokott, náJuok sem volt általános a lelkesedén a tel kelés ügye iránt, mert bizony sokan, nigyon sokan szegődtek az önkény zsoldjába.
A Zarándí család tagjai még Thököly idejében í a a/abadaág Tégliivelib bajnok*!, voltak, Peaasei, tégyieres erővet segitelték a felkelést; as egyik Zarándinak egesz jobbágysága nemet fegyv*>rtM pusztait él, sőt keiten e híres famíliából, Thököly melleit küzdve, szintén a csatában veszitek életüket. De „tempóra ssutantur" !
Mi-or Rá\'kóc\'y a felkelést szervesni kesdte, jól láttak a német urak, hogy nagyot árthatnának a rebbélltaeknek. ha ezt a hire*-neves fa mi • tat megnyarhetnék maguknak. Nem is nyugodtak addig, amig sok adománynyal, még több ígéret-te* és szép szóval az égess családot, as öreg Zarándi Mihály kivételével, ra nem vettek, hogy a császárnak fogadjon hüaéget.
Hej de tájt Zaráudi Mihálynak, a vén kerue* nak, a dolgok ilykepen való fordnláaa! Nehany esztendővel es elölt de nagyon megharagudott hz öreg egy barátjára, meri tréfából azt mondta neki, hogy lea« még olyan Zaráodt, aki a csa* azár azeserét tolja!
Es ime, most egy egész Isbaac-famitiának a nesztorai De aokat bu«u\'t, de aok«t kevergeti • vén ssís! Különösen tájt neki, bogy nnokaöoHP is, kit annyira szeretett, a kit ő tanított a fegyverforgatás mester»egére, 8tintón a nemet *soU gálaábs asegődött, s sz h jó IsbancverC damaszkuszi, melyet ő adott neki, tán nem aokara
magyar honfiak szivét járja át..... Csak lega*
lább teteje nézne az a gyerek, bogy ugy Isieo igazaból a leikére b< szélheine 1.
. Elkövetkezelt as öreg Zaráady Mihály oeve-napj*. Milyen nagy vigsagot, mennyi örömet okott hozni más esztendőkben e nap aa odoa várkastélyba! A környék színe-java, aa egesa illusztris familia egybegyűlt ilyenkor a ven labancz futtató tisztetetére ; hét vármegyére ásóit a bír* Zarándí nevaapi lakomáinak.
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
gjv4llal \'I • í m -„-K\'i ^ A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÓTÉSIG:
^kéwit hIIBDIIIIIIU KOnjtKOIO HllinKai Paspartoutemlók-albliAokat diszfeUratoknak, táncrendeket a legfinomabb kiviteltg
Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok és térképek cachirozását, ugy minden e szakba vágó munkát ___ ._ _.
Nagykanizsa, vasárnap
Moil nem várt Makit, jöu »u igae u»a-tvsr a? olyannak » hAaáha, akinek egén u-a* ladja hiteaaegetl, áruló I Mégla eljöttek a saorn* asédok hívatlanul, varailsnul; ismerték a* öregnek melyaégea keservét, fal akarták egy kicsit tidtfimiani. al|tt<t a vArva vári üc< Ta. D** meMohosott a vén ina asiva t De megörüli, különóaen Monak a »gyereknek* Hej, ha eejii a vén kuruo, hogy annak a gyer-mek-iljunsk a rokoni késstortása a* ö halálát
rejti mayaban I......
Nem akarta as öosoaéve! való ügyea»bajos do\'gát a vm dágek előtt ssóba hozni, esti hitte maid as urak távo/á«a ulán sikerül neki *s< « *sysrekat* ssép M/óval as igás útra lériteni.
A vendettffk vig hangulata a báoaloa Öreget la jó k*dvr« deiNtíe. Heleuielegedell a mulat* ságha aa ivott, aokai ivott, mintha aa öasse-gvüJt tengernyi keserüaéget mind a begy levébe! akarná fojtani I
Már barnai\' dott, mikor a vendégek buc«ul vettek a »sivea bá/iva/dától. As öreg egyedül | ■ar dva, mámorosan, álmosan ült a hatalma* ebed ö a-xtal mellett, fejét tenyerébe hajtva.
A fiain Z«randi csuk ait várta, míg a ven-1 dégek mind elmentek, attán vi*«s*tért a terembe, honn*a a többiekkel együtt távozott.
Óda lépett a mainuro* öreg elé, a*ián c-tilde*. behiselgö hangon Így avólt hozzá: V
— „Biiyam I ftákócsy felkaléae reménytelen; bifthtt v«ló erőlködés Magyaroresag sssbadságá* ért á- M\'WHn^^rHy kttadenil Gaak
a eaáwaárhap - Iwaha\'unk, «aak várhatjuk
sorsunk jobbra íordolaeál. £pen aiért jöttem, hogv kegyelmedet a eaáasár Ölelsége nevében írta/ólnaam.al joo lab\' ruokba, mert a mi figyftnk a a*a»sei fl ye. Itt a jobbom,bátyám, fogadjael!" I Eriele ia a véo kuruc, felálomb-n hogv mit asóookot neki 0caca«*l Caak aat lá\'ta, hogy ai 6 dédelgetett kedvence barátságot jobbjál j ayqjtja leltje, ée 0 e jobbot — allogsdts.
Zala 86. szám. (H lap.)
I in A—m HII 1 ■ ...... , II M ■ I I mi I ■ I l \' \' " 1
Kfttelsastfsauák lartsa KJckn.r Sáador ártól a/llráso •aa MBtoa hoesáaatot kérni éa Iránjában táplált igaa ttsa* fatalamnak kltysaést adat.
lati Sedaptateii, 1901. évi április ké.
öünaer Janö
Lásiló Jenő ailnt taaa.
1901. május hő 5 ön
I Sohwarts Adol f
■lat taaa.
i i =1 I ..
KERDEZZ.UK MEG A HÁZIORVOST!
BfiíESil®
■ íVki\'b. l"
Pll ^nanMUPtj
JCcreskedók, gyárosok, ügyvedek éa általában mítyfCnki réaaére legjobban éa legolcsóbban szerez iuíoimatiót a aJ?
Judakozó iroda tulajdonos
Neumann Annin I Budapest V. Kálmán utoza 12 az.
M1MTÜ YÁJLKA OJLU0 HZKH
ugy utagában, mint meleg lejjel vegyítve
KÖHÖGÉSNÉL, liKKkDTSÉCNÉL, T ŰDÖI1VH UTNÁLstb.
rj—__kgjobi\' g)ógya*l<tH>l ajánltai>k.
nehezen emésztő, gyomor
hurutnál kitűnő :hatAsa van.
Mindenütt kapható. 898 - 25
* • * ?
Újy del felé járhatott as idő, mikor az Oreg ^ zavaros {övei felébredt. Nagy nehezen á\'gondolta a történteket h o«ab most jutott tudatára annak a borxaazló igégvtnek, melyet — hallgatagon bár | \'í) — öcsének leit: |
Nem aokáig \'flaOddlt, bai em gyoraan felkelt ^ egy paptrazeleikére néhány aort vetett, azui&n leakaestá karabélyát, mely ágya felett függött
H fijhs 10\'tw rn^gát.-
A dorr«náara berohanó cselédek átlOtt haláa* Iákkal, élet\'elenúl azrdték te* a padlóról,
A néhány w, melyet 6cac<*ébes intéseit így haovsoU r »Iaas magyar a asavát nem veheti díjmentesen tanácaot adni a « kozönaég rima, már ha boros fővel >dta ia; de ThókO y érdetei\' a bi/toaitó valialatok előtt kep zászló artója nem lehet a eaáasár katonája." ^ viaelni. >Vívat B »k6csy«!
Magyar Biztosítási Iroda %
Bndnpest, &
VII., Bózu utoza 35 n. I. em. 15. ^g
—;-<c
K ei nel érteaitjűk a bi/ioai ó magyar ^ kösöniégel, h«»j?y Hudipe-ten ^
Magyar Biztosítási Iroda4 ^
cím olttt* egy oly intézményt léteeiieUQnk, V mely a külfóidi hasonló uagv vallatatok {fSí ttiimájéra,hivatva leas a biztosítási ügyek- ^ ben útba igazitaaaal Hzolgálnf, teljesen
\\9>

fy Irodánk elvállalja az nj bi*toe»(ások jL felvételét, a legnagyobb kölcsönökea/-? kM« ki, eij^r károk ea perrk es^teo, nem ^ \'tejelelő kötvényeket megfelelő*ke! ki« 29 cseréi, SzOval mind son ügykben a ^ Vni\'-rmég asotgatatara att, a tiít i bujá* jj* ult bistoaitaai Ogyehben lanuc»caal, u\'-I-iván. Miklóa, Ilona férj. GyörfTyné nevére *jkv. / mu\'atáaaal asolgálhai. (•Ivett Szabadhegy, Ké\'áau, Látóhegy éa ra»»|2 Tekintve, hogy irtxlánk aemaioemü dűlőkben fekvA azán\'ó földek, ka-xálók, h/öIŐ Ügynökséggel Oaazekóltetéaben nem ál. t é. majua hó 20 ea 21-én bírói árverésen A- ^ adatni fognak. 170-3
APRO HIBDETES:
Thowka Kudrf,
<C <6 <C <6 <C> <t <C.
<e <r. <c
Hasznos propaganda.
Vatnmely dolognak propagandát cninálnt amelynek as általanoa jótétre éa as egéaxaégre való baaznoaaágáról mevgyőx^dtünk, emberbaráti dolog Ezt ifíiie WüMharr Aina H>aai"ny azyik Oasinta barilo^je. ezy taaitó leftnya Mőnchenben, Rumlorda\'raaae 39/1 v. Hossza ído óta vér*sagenv lévén, e^éaaM^ge naj/y mege^ppanl elayeagn|i# bálvány éa buakomor lett éa asomoru eletet folytatott.
„Sokat szenvedtem vér*segény-égb»n, ^ea/él^ éa minden szer, melyei alkalmaztam, katastaUa maradt Egyik barátnőm végre a Piaklabdac tokai ajánlotta a legmelegebben, melyekkek haiéko«y-ságát őnmxgno tapaaxlalta ét es indított engem
WALDHERR Anna
•gj fénykép lláa
NaUler Arminné
ba>. eng. hely eazkSsiö intézetét máju« 1-én a Király utcában a yotta épület melletti Berger füe hátba he yeste ár. 169-8
■ I « mem ia téveaathetó Osase ügynökséggel) ((, mindazon kedv-sményekei éa ju almaka\' (fi oj melyeket bizt\'*aiiáeok kő*vaiitéaén^l tár- a, ]? aaaagok as ügyoöknek tisetni asoktak, mi ^ ^ s feleknek átengedjük. ^
> VII.4TIÍ OZ4T
IMI. éri Bii/cíüt ki fS-és mt§ a aafjkzoiaaal Polgári Kfjriaben jdbízUmb és mert PAehüor Htmdúr a/ Máivá-•omr« zkart rsiam acfátt naUtut, ét a a\'at auUoktál kallaWaw. ksroc állapal— b»a darva, aérté aaavzklul UlatUa,
\'J> 9>
Semminemű jutalékot vagy költaéget (C frl nem ssamitunk. Mindaaok, akik vala- (fi mely taraa^ág képviaeletét előnyös M»é- Ar telek melle«t óhajtják ^vállalni, bi/alom- gL mai forduljanak hozaánk.
Budapea1, 1901. áp« II idT25-AD. J
w
e et <c
BápfsUll-iff.towtaJiíz.,
arra, liory a/okal ea ia megk \'aéroljem. Aa első dobozoktól kezdve már elmúlj a buskoatar» ^ág éa bagyadtaag, melyak a dia naia ró nunden erélyt meabeoitoUak. Krre vi-aa«tért éléok, egeaznegea arcaiioam éa moaf nj erők k*pe«»u-nek háztMrtáooo vesetéaéra. Minden áalal lany, j nak. akik hNaoaló helyzaiben vaaaak, amt én, Oasinlén tanácao-hatom ugvanexen kaaeiéa folyta-táaát éa éo remélem, hogy a hnii-labd«c-ok gyoraan ol? bá/iaserré válnanak, amely minden • családban feltálalható."
vérsseaényeeg éa aápkór, as ifjúság Itglóbb bsiegaégeí, már meglepő vagy oly gyöngeség altal iBiéstetoek elő aiaiyai magi uk okostunk a ver elszegenyedéae ilyet nagyon gyakran fejtéi elez é« a Piok-labdaeflok, aa ismert b«ta maa memjitó éa eröaítő szer, meggyógyítják ugy | ezen betegségeket, mint aa Meghajt, gyomor-éa b^Tbajokai, rheumát éa áttalábao mi no a ti as ami a gyeogt vagy liaa átalaa vértét ered.
A Pink labdacsok kaphatók minden gy gv* 1 szer, árban, valaanint as suagtriii-magyai or»xági FfőriFtarban Törők J. gyógyszeitárban Bpaaten* Király-utca sa. doboaookint 1 frl 75 krért vagy 6 dohos 9 frtárt. 1 ,
W ^JM ^^ ^^^ & legszebb és legjobb levélpapír díszes dobozban
fl H a 1 is lába ii
Vppflftk JHL M^ s legszebb ésJfgjobb Carta de Corrtapondanoe diasaa dobozban ^Mg 0 : X; kapható
Fí S C H E L ^FLJ LOP könyv- és papirkereskedésében Nagy-Kani sán^
NnRY-Knnii.sk, vasárnap *
Znltt ftzám (ft. lap.)
J.901 május bó No
I tUeiser J. £ Ü
v, gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán Á
i ajánlja \\\\
Mipirszii íeg□ jabb és ligjoUi ratőgópót Q
Trilaíli portland cementet
n l«|{|ul*ny<Mnbb. MXMbotl «rl»nn ajnnlob
Városi elárusító hely agy nagyban, -mint kicsinyben : Neu én Klein cégnél Nagy Kuniztun
Klein Vilmos
168-12
Saej-Kanlxta —< Piil^autlvnr
cá MlúkhmMfr fatw ||
Z/1L/1-DRILL sorvetógépét ||
__ Tövéi
cá „fflrarwspj, _________ .
l*f)ott mtitM, több kMtII\'tton «M dljjel kltönteleH (T\'p
54CK-RCHD52MQ flCZÉLCKÉIT,1
krwtf, JárjéeyeK, níftájyllrött rrwtárt, tricnrett, <ferál6rt, V saecska- él répóráf&t, knkor.aa-nurxMkiit és sIMrpféie. \'
gudttífi gépeit. * Hváflal nlon- éa tlarnrntfl lm mlaai\'mékéá k r MPl&fl€t jf," rö* kitoló répakapa és töltögetó ^
Mi taooji!
A világ legcé eserübb te It\'x idvi\'l ebb mosóén/, k tize a valódi
Lessive Phenix
mosópor.
a mely a I |(i0l>b kOr-bU\' lutn; gfam \'eódé-hao, kulövinrliHu, nyil. vaiios in éiet«k ee rlíl. keli) báalarta okban
"*gy elfr-itfejettej_
haa nalatik.
próba Tüiadi
71
Lessive Phenix mosóporral
meggyd\'Adiet a rend-Sí\'viih elfinvöirőljjím, idö- ee uemélyzet ini\'gtakiiritáiríl a ruha rend kívüli iiaz-_laeágarál.
LESSIVE PHENIX.
A valódi .LESSIVE PHENIX" mosópor hatai gyártmány, leljeeeti elnrmen e-, jniall » i,.rl att. ariaiina lan » fehérneműre éa •csakis oly csomagokban vaódi. me yek egyedöli tnlaj--doaosa J. EtCOT, PARTg »laná-av.\'\'anpak e lat «.
Ma- Számtalan elismerő levól Kapbatn minden fa-
a»trkere*a«de»t*e(» m> drógénaban Imaxnálali \'uta«ita«nt.
Igazgatóság: Budnpmt, káre\'j körut 19. »■.
tS VZLtTATflL/lKIT/Í5. — ______i , r _ - - - j_-L-|- _ _- - _ _ n - _ - ______-__- ___, .„- - __- _ .\'-~i~- _ \' _ .1--- " ~ " .-----
íi^Xl
| ^Éfl^Tan szerencsénk a n. érd. közönség b. l/? tudomására hozni, hogy üzletünket
egész újjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfclelöleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
e
dús választékban rendeztük be.
foeivünk, ügy mint éddigli-j puuluz ki-szolgáiás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az dső bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet
Különösen felhívjuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
uri- és női cvpórakiaruhkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- és tsőtrnyö-rakiórunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával és pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek
Nagy-KnniaaAn.
J)ú* vélatxfH:
m
SJ.P- ÉS JESÜEB&YÖK,
INGEK- ÉS NYAKKBNDŐKBBH. Nagy raktár FÉRFI- ÉS NŐJ CZIPÖKBEN, . ÉS UTAZÓ-BŐRÖNDÖKBEN. \'
WM


wasse
K/15ZTL TE5TVÉREK, NflQT-KflNIZ5fl.
«
-e—.
Nagykanizsa, vasárnap
Most nem vári senkit, j/to is igaz magyar af olyan lük • hásába, akinek egén t>*a ladja hiteassgett, Árulót Mégis eljöttek a ssom* szédok \' hívatlanul, váratlanul; ismerték öregnek melyaégas kfinervót, (el akarták egy kiesil vidimiiani, fin eljött a várva vArt üci is D« m«wdot>ogott a vén aaa szívó I « J)e megőröli, különösen unnak a \'gyereknek Hej, ha sejti a vén kuruo, hogy aooaa a gyer* mek-ttjunak a rokoni késs«or\'táia tu ö bsíálát rejti magaban !..,,«,
Nem akarta ai öoscsével való ügyes-bajos do\'gál a vmdégek előtt szoba hozna; azt i hitt* majd as urak távo/á«a Ulán sikerül neki azt a .gyereket* szép wóval aa igax útra téríteni.
A vendegek vig hangulata a bAnaloa Öreget ia jó kedvre deil\'ette. Belemelegedett a mulat* ságha ea ivoít, sokul ivott, mintha aa Ös*ze-gvAJt tengerovi keserűséget mind a begy levébe akarná fojtani!
Már bainal* dolt, mikor a vendégek bue*ul vettek a í-zives há\'iyft/dálól. As öreg egyedül mar dva, mámorosan, álmn»an Olt a hntalrria* ebedő a«xtal mellett, fejét tenyerébe hajtva.
A íiata Zxrandi csak azt várta míg a vendégek mind elmenlek, aztán vin«satért a terembe, honnan a többiekkel egyÜH távozott.
Oda lépett a mámoro* öreg elé, plán c-en-des, behízelgő hangon Így szólt bozz&s
— „B-i\'yámí Rákóczy felkelése reményleien; bisba v -ló erőlködés Msgyarorazag »dslmdsAgá» ért tfr hohloMságáét í fl y módon ktttdenlt Csak a esáNzárban bírhatunk, caak tőle várhaljuk Borsunk jobbra fordulaKát. Epen azért jöttem, hogy kegyelmedet a caáisAr őlelsége nevében fels/óJtisam.aJ jon táborunkba, mert a mi ügyünk a nemaet űTyé. Itr» )n^öm,bttyim, fogadjaetí* Erte\'te ia a vén kuruc, lelalomb n, kogv mit azóaokol neki öcscsef Caak aat látta, hogy az 6 dédelgetett kedvence barát»ágos jobbját nyújtja leltje, és ö e jobbot — elfogadta.
Zala 86. szám. (8 lap.)
\' * m i ■ i» | ■ ■ ......
IStalaiaéfaaoak tartom Kiakaar Sáador ártól ayflv\'áaa •aa aaatoa boeaáaatot kérni ét irányában táplál! Igaa tiaa* falatomnak k|f«j«a4al a<ja|
Kait Sadapaataii, 1001. évi április hó.
Qümer Janó
László Jenő
■lat taaa.
1901. május hó 6 én
j<ereikedŐk» gyárosok, ügyvédek és általában muidcjüci részére legjobban és legoL csóbban szerez informatiót a ^^^ _
legjobban és legoL csóbban szerez
f Sohwartz Adolf • Jfe Ki
■lat taaa. j * V J*
CSug JodT101
M1NTNYÍLKA OJLDO hzkh
"üf niagéban, oinl meleg lejjel vegyitVH
KÖHÖGÉSNÉL, KEKIiDTSÉGNÉL, TŰDŐIimiÜTNAL tii.
NEHEZEN EMÉSZTŐ, GYOMOR HURUTNÁL KITŰNŐ NATASA VAN.
________________Mií)jdenült kapliat/t. 388 - 25
Hasznos propaganda.
Val amelyn

TJty del felé járhatott az idő, mikor as Öreg zavaros tövei (elébredt. Nagy nehesen átgondolta á törtéi.tekét a o«ak most jutott tudatára annak a borzasztó ígéretnek, melyet — hallgatugon bár — öe«c>»ének tett.
Nem sokáig >ünödOlt, haiteui gyorsan felkelt egy papirazeleikére néhány sort vetett, azután leakaazia karabélyát, mely Agya felett függött éa fejhe Id\'iw m^gát.
A durranásra berohanó cselédek Atlött balAa* tékkal, élet elenOI ss**dték le* a padlóról.
A néhány *or, melyet öcscnéhea intézett igy hangzott : >lsai magyar a szavát n«m veheti viasza, mér ba boros tövei »dta is; de.Tbökö y i*azló artó)á nem lehet a császár kutonája." »Vívat R <kóczy«!
9>
9> 9>
Magyar Biztosítási Iroda
Budapest, VII., Rózsa utcza 35. sz. I. em. 15
<6 <6
E et-nel értesiljük n-bi/tosi ó magyar fe
ipp közönséget, b»py Üud ipe^ten ^
vMagyar Biztosítási Iroda4
cím fllot\' egy oly intézményt lét esi (ettünk, v
mely a külföldi hasonló nagv vállalatok (fi
ijfy mintájára, hivatva lesz a biztosítási ügyek- ^ ---|| —
Tliomki! Endre,
I-tván, Miklós, Ilona (frj. Gyórffyné nevére tjkv. telvett Szabadhagy, Ké\'átru, Látóhegy és ma* dűlőkben fekvő azánfó földek, ka«zálók, axőlő f. é. május hó 20 ea 21-én bírói árverésen eladatni fognak. 170-8
utha igazitasaal szolgálni, teljesen ^ díjmentesen tanácspt adni a a közönség érdekeit a bi/.tositó valiaUtok előtt kep-viselni.
irodánk elvállalja az nj hutos.tasok lelvét**let, a legnagyobb kölcsönöket ea/-közli ki, eljár károk eg perek es»ten, nem 2 megfelelő kötvények*-! m*gtelelŐKkel ki« " Í9 cserél. Szóval mind ><zon .ügyekben a j) közönség szolgálatát a áll, a hol a bon\\o-jjp uli biztoaitaat Ügyedben tanuc»csal, u<- ^
9>
n*ely dolognak propagandát csinálni k az általános jólétre éa aa egészségre való ba«znoaaágáról meggyőzAdtűok. emberbaráti boltig Kzt iefi« W*rMlieef-ásan fctaaeS\'iwy esyili Őazinte bantnfije. eay tanító leAnya Münchenben, Bumfords\'raase 80/lV. Hoaasa tdó óta vér*zegeov lévén, egétft«<ge nagy mege^ppanl elgyengüli* halvány éa búskomor lelt és azomoru eletet Töly tátott.
„Sokat szenvedtem vérw^é^j-égbe% LsaaéU| éa minden nzer, melyet alkalmaztam, hatástalan maradt. Egyik barátnőm végre a Pinklabdae>oket ajánlutta a legmelegebben, meiynkaak hatékonyságát önmagán tapasztalta éa es indított engem
WALDHERB Anna kiaaaaaooj, «gj ftajrkép ntto
arra, hovy axokal éa ia megtt •aéraljem. Aa első do búzok tói keid ve már elmúl i a búskomor--ág és bagyadtaág, melyek a dig naiam minden erélyt meg bénítottak. Krre vi*es«tért étéok egéazaégea a részi nem éa mot\' uj rrOk k< peaitc-nek háztartásom veaetéaéra. Mtuden fiatal Uny, nak. akik haaooló balyielben vnnoak, mint én,
fctnttier Armluné
hs>. eng. hely esz közlő intézetét májú* 1-én a Király-utcában a potta épület melletti Berger léit házba be yezte ár. 169-8
NYILATKOZAT.
1901. évi márciua hó 12-én nt« a atjprkaniaaai Polgári Kfyt«tt»a mnlattan atrt Riokaar Sándor ar f«lhivá* somra nem akart valem együtt molatni, öt a m\'nt máxoktdl hallottam, boroc áiiapotonbaa darva, aérlé aaavakkal Ulattam.
Í9 fnÜBm,ít M0,«álha:- tl égr I őszintén tanácao hatom ugyanezen kewea lolyU-
\' Tekintve, hogy irodánk aemminemü ^ | ,áiát éé éo remélem. hogy a Pink-labdao-ok ^ ügynöknéggei összeköttetésben nem á I, ^: gyprgan 0|y há/iszerré válnának, amely minden J) tnem u teveaathetö önsze flgynökaéggel) ÍSl^iádbao feltálalható."
Véra*egényaeg éa aápkór, aa iljuaág legtöbb betegségei, már meglepd vagy oly gyöngeség állal intéztetnek elő melyet magi uk okoztunk a vér elszegenyedéae ilyet nagyon gyakran feltételes ó« a Pink-labdactok, aa iamert h«ta maa mevujitó éa erősítő szer, meggyógyítják ugy lesen betegségeket, mint aa idegbajt, gyomor-és béibajokal, rheumát éa általában saíndast as ami a gyenge vagy tiss álnlan vértől ered.
A Pink labdacsok kaphatók minden gyAgf-azer^árbau, vaiamtnt aa snastrin-magysr or»zág| főraktárban Török J. gyógytaeitArbao Bpeeten. Király-utca 12. aa. dobosonkiot 1 írt kréri vagy 6 doboa 9 írtért,
mindazon kedv- zményeket és ju almaka* (f4 melyeket biztosítások kő*vetítésén* i tár- ^ saaágok az ügynöknek fizetni szoktak, mi ^ | ^ a feleknek áttngedjük. ** |
Semminemű jutalékot vagy költaéget (C fy fel nem nzamitunk. Mindazok, akik vala-^ mely iart#ftg képviaeletét előnyös felié- ^ |
Budapes\', 1901. ápiflia 25-An.
tw- telek melle\'t óhajtják elvállalni, bi<alom-
^^tnal forduljanak hozzánk. *
*
Budapest, íllier., Rtím-atea 3> u-,a legszebb és legjobb levélpapír disses dobozban
raludenfél* ultikban a^t* a legszebb és legjobb Carte de Correspondenoe diszea dobozban, ^ttt . * kapható
FI S C H E Lj FÚ L 0 P könyv- és papirkereskedésében Nagy-Kani sán.
Ideál
II ^ ÜZLET /JTdLflKITd5. pl
Wfc:___,_
\'iT - :\'í" Különösen felhiviuk a n. érd. vevöközön-
á ség figyelmét az újonnan berendezett (
i^v^I uri- és női cvpőrakiárunkra
wfiftaaa szerencsénk a a. érd; közönség b.
■f . , , . , , (A/iiJöS^v*") valamint a közelgő nyári idényre berendezett
tudomására hozni, hogy üzletünket ~ * >»
^^^^^^^^^ dus választékú
egész ujjá alakítottuk át, n«!P" és tsőtrnyő-raktérunkra.
JjIiiBt Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi
es a mai kornak megfelelőiig mindenntmü \'fJff^K$ b.\'bizalmával és pártolásával továbbra is meg-
• « • ~ • j, tisztelni szíveskedjék is vagyunk
■ norinbergi, rövidáru, MK, ......
fehérnemű és divatcikkekkel *\' Kaszti Testvérek
-- —————— Nagy-Kanizsán
J. \'.. ., t . ... , J>ús vd/amtik:
dus vákszttkkan rendeztük be. ---*""«>
Főelvünk, ugy mint eddig is a pontos ki- ~ S^jl \'—^ ■--AVt/i ÉÁJiSÓERN l\'ÖK,
szolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű ftOTl 1 P^NÍ INGEK-ÉS NYAKKENDŐKBEN.
közönség már az első bevásárlás alkalmával ■■■■ Nagy raktár FÉRFI- ÉS NŐI CZIPÖKfiEN,
meggyőződést szerezhet. fkiM? ÉS UTAZÓ-BÖKÖNDŐKBÉN.
BE KA5ZTL TESTVÉREK, MQTHMNIZSd. H
kxx/ ., %: ;
t ^ <WSnjVXV xXV xYVx/«Wv<r> « <x - x\\ VxV< * X aV. .xx > OQ. AY*\' > ^V.YS^V\'^W^X^^^;
norinbergi, rövidáru,
KdSZTL TESTVÉREK, MQT~MNIZ5d.
i
NagY-.Kanii.Mh, vasáron p
Zala 86 szám (9 lap?)
1901 május hó 6-én
Üíeiser J. C. I
C gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán J IJ ajánlja Vi
Magyarország Isgojilili is ligjoUi vstőoópót C
i ! a
tirt krwti.HU m, A k bpa hlta «« MM K
Z/IL/1-DR1LL sorvetógépét. |
tzá „FHfEtír W és igán jó, könnyű vatígípít, \\í
legjobb asertexeta, tSbb kiéiii\'áson eteS díjjal kitüntetett C/ü
ííck-kmbszcrQ fl ezt LEKÉIT; fi
boroséit JárjéeyaK, ssénajyfljtőit, rostáit, (rienrelt, darálóit, ssecska- és répaváfólt, knkoricza-morxsoléit és aladenfélc Q-gaidaságl gépeit *
KMflal malom- t» virvezeték-berendezéseket Pl&í!€t jf." ^ k&\'totá répakapa és töltögeti ||
Trlfatli portlánd cementet
n leKjutáayeaabb, (szabott árbaa a|nnlok
Városi eláruaitó hely ugy nagyban, mint kicsinyben i NeiTTií^Kleln cégnél Nagy Kanizsnn
Klein Vilmos
158—12 Mae,T\'Kanls<a — Pal.tauilvar
A világ legéé az<*riilib ts leg1 edvel\'ébb mosö-es/.k<lze 11 valódi
Lessive Phenix
mosópor, a mely a I"gi6i>b kúr-ha/lmn, gifzm \'srtdá-lian, knloxiorliHii, nyíl. vsnos in ézulek ea rld« kein hániarta okb»n
Kgy próba a valddi
Lessive Phenix mosóporral
loeggyő \'fidlet a rend-61 rflt pétn, Idd- és személyzet niegiakarttásrél é* a rnhá rendkivSIt lisz-
LESSIVE PHIHIX.
A valódi ,LESSIVE PHENIX" mosópor hazai gyártmány, leljeeen. clortuen e-, jninll n o.el eti. nrminta lati » lehérnemllré csakis oly csomagokban vaódi. meyek egyedüli tulajdonosa J. PICOT. PARIS, slairá-av^ «»o«*k cJaLui-------
Mh Számtalan elismerő levél ^fei Kapbatn minden fd-
HSitrkereakedéHheo h« drogériában iiusxnálati u\'»«itáe»»i. Igazgatóság: Budnprat, Károlj-LIrni 19. as.
Különösen felhívjuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
uri- és női cvpőrakiórunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- és tsőtrnyő-rakiárunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával és pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk
teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek
Nagy-Kanizsán
Pút válatxHk: —--- a
" --NAP- ^ÉÁJESÜERN l\'ÖK,
P^CÍi INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN. Nagy ralttAr FÉRFI- ÉS NÖÍ CZIPOKJIIEN, ÉS l\'TAZÓ-BŐRÖNDÖKBEN.
dús választékban rendeztük be.
Főelvünk, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet.

^ (ÍZLET flT/lLflKITá5. ^^

fehérnemű és divatczikkekkel
Mw$Tan szerencsénk a n. érd; közönség b. ^B&h tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelőleg mindenntmü
I
Íl jutalom UOOOOO 1 a v\'remény a IOOOOO 2<HMHIO 2 » IOOOOO I a OOOOO *OOOQ 7Q OOO, tt A dUM»QO | IOl»QO 5 á. SO(N)0 IJ OOO t H 20 OOO, » n 15.000, Hl á IO OOO 07 - 5000. 8 " 3000, 48* a UO O rwt a 1000, I28H * 500 90 a 800 81700 A 200 :*tfOOa 170 4OOO ,t ]$0 50 á IOO 8900 a HO 2000 m 40 ö«»*~«cn
113,160,000 ta, m Tizenhárom millió 160.000 lm
I SZERÍÍNCSENAPTÁR I90l, ÉVRE,
J,M<r: mm I MWm:I AP\'fllH Május \\ Mn \\ HE AttgasztarjSggptemWf ütf Sőfiiü IBctuaW ,
i niSíniffiiiiS\'ji \'^HrarasMisT^^
n . Sü sl H u guni c 2 53700 v 4\'SiMi K! i\'i stuaan 11 9jMM e tsam aj rp*7i a sUttti > ! SSÍ v V ipM f\\ t\\mn p («» H mm * *1 K ÍMÜM C iUHO ftTOstó K « íggii 464MI H 4Mou 14 wwa S K JBJSc 4nw f 4íW sl**1" p « u \'215* fr
» iSS K 5 Ktt&l K 5i vfiífe\'tóui S 6 sa&öo »\' 6«**i511 SjSm1 a bbiwi 5 J SS c apiai
" jjs \' íjss g jji!?^^®® k 2 "fi p 7185,74 v 7 \'6stö\'« luk h tgci c 7 itali lueii
í JJSn L SÜSS S íffiSí H SÖS40 a 8188473 H H &IBM II 8 18060 C - Hjjítf 71pHi K 8 88560 f 8 4MM fjtfaRl n in£ i • SXSm i k 9 89698 c 94h4i #v||f,a k p 0188068 h 9 48641 8 9 8888 6 ft issfi ii
; f loMi vpnbj 8 1081480 P 10 H71I „ 101Z441 s lü 83591 s|lUitt36fi RIO IM C 1018174 Wffjm KÍ10Í59678
\' JlfiH H 11188562 IJ ll fiSSid C.U M07I 8 II 88453 K1118355 ( V il iflB B 11 88471 P 11 ItfM „ íBSK rifttBÍ
JliSSB K "i17711 K l2tew S »2N»71 Vfti tt4;s H 12 17849 >\' 13HU2 M34Ű c ,2\'49M4 8 Mtl> K iSui \' r s™ a 18 88918 8 IlllVfü a 1B|48078 ,, , ^ C I8ÍMM « 13>\'«36 k » m«M <\' 13158718 ^ffCttíI í iSSÍ »\' 1 V«M R14117401 C 14 lltM c 14\\Wm f RMÍk 14 88478 I\' J SifllJ tltOttA s & « >4 88451 „ ÍJ m£ r !21£ 8 íuS
í fe: SBS HÍS íííSS raili lis cB rreto K !í SSí p s
y}ÍS! 5Ü?c ISIM71I hF ^ * 8 laBni nhess
, Jfgffi ""M vpWja S|17W884 P 17,«M59 hÜ^MM "P7®" H 17Í48076 K 17 88475 C 17 81811 f E iüítSiS h ÍJrSS n 18177M hN»I8S C 18 «I7I a 1881411 K^JS i77U c 18 H886 TOÍÖ® B 18 49711 P 18 MN uEsBS HU8»8lej9
J&a* 5 SS ÍM ffiw ±gffi ^ sniSu EUS21SS hPSS cNgm ^ S rKaBSi
fflSS 8 »HSS 2RSe pfiílSSi h cp SfeSÍ kp x te ^pans JfeSS
JBK12 a - !55i5aSK?19 Ék 8 Nüni8mum Hja ami ofiiMTirpfw K&naaisputtiiw raflMS x22 JSSÜSL SSSW c n<mi1 Éh kN wh pB 4wh: utofom hCimm bEBBS aCS5
bM m£ "MWfirpiSra agfMínP N 8M94 17780 Mp4 5IUl (vB4 497I5 < »418Ü8 tnRnRSl KN898U
"ClJüj a nioi FftM mg om mm a mjm kNÍÍmo\';b> vk»> sH5879o pCSS ■BBiy iMüü
ssks mm« 44847 pgmml bbbeis x 8ő4b9 c8M81 |fi«u ssb& cepbi
I ssap ss.; jj|| gg p gg p pj pfa ||
In,.
Mikor van szúIbíbsobdoíii?
VBMIVIVVIIHHVIII I ágy ho«7 bArkl MTélinlh^i miU mámét la
— ■ i-; ■■■——- . l<18lr0th<o e Mám •HhgyoM wha. h—onklt kflhlttok.
SCOT h\'wmVM \' lilinTr
mapjárm falj agy—u wtwd Bmo iipitrtu m év minden *8TM OApjárft más axám. th ta^JagjM\'t, io«l7*k pttmimfonJulattmlf imttmMIi inlfc Bllttk lup-tuUOk, úgy hűff7 bárki MtéIí—Ih^a a^át nti>a Id6)t0tb«a • uám aHbfTftM wIm, ha—bW kOKlOak
H.< KfiPHfKTO: FÜSZÉAKCRESKEDESEKBEIi VENDÉCLOKBEM
EjniflBEM VASWTI
fTKEZÖ KOCSIBAN.
Nigy-Kanitsa, vasárnap
Zala 36 stám (IO lap.)_ __1901. mijun hó
pepnolendí
a legjobb fánymáz a világon, gyorsan koro ád és a brtrt íaMóaaá teszi. AlMHlatoN 1119. 128 -18 Mlaa^alll hmpMmié.
fiyári raktár: Wien, l, Schuleritrasie Nr 21
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
óragyára i ezüst as ékszar áru *zá! Utó-háza ■ rli, (Cbt
nickol r«nontoir 4ra
frt. 176. ^ » "
Valódi atflal ralioaluir ór» ^f
frt a ao.
Valódi talat lino frt I 80 Niekfll ébrwaM óra frt 196 0ekt* a ca. *a kir birodalmi dim«rr«l fát kiiÖnlotTa, tsámlaian aran/, Mlal kiálliláai áram •Uaaárnylftl ,mjal nmorö-Urél van birlükowb II
nagy kép* árlogyzék Ingyaa 8 Mraoatvr
10 -o
Nyujísunk kezet a szerencsének!)
1 jiifiitoui OOO OOO, 1 av r<»">4nv a 44HMHHI láOO OOO 2 a IOO OOO 1 a OO OOO NOOOO. 70 000,tt A IUMMIO I tt- lOOOO fc=é=.„lOOOO 1 jk 25 OOO 7 A 20 dOO, S ii 15.000. Hl á 10 4H>0 07 1 504M9. 8 « 8000, 482 a *>o O 768 a 1000, 128H a 500 90 a HOO 81700 u 200 8900 4 170 4OOO a ISO 50 á IOO 8900 a HO, 2004I á 40
13,160.000 korona, rn Tizenhárom millió 160.000
Megrendelő levél levágandó, T. TÓS&K A. is Tj BuUiUuli,
Ezennel megrendelek a an klr. •uab OMaUU/aorajáiék I atiiái/ikM .......,_._drb. iriéül
MalálfM»rkJeg/ei a hivatalos tervezettel egyptt.
{utAuveeMdu v
utnlv&uuytti kttldttaa V A nia kitint tíirlandő.
mellékalfe l>Hak (belyegekhen) \'
Jé ém oloaó órák,
Avi JétállAaaál privát vavöknak
Konrád János
Tüt»o azaz kiváló orvos által ajáalva A lenzlvtenelib én legolcsóbb ásványvíz kapbató minden iobb Iüsxt-rkereskedeabev vendégében.
Páratlan a THYMOL fog eréme I
THYMOL
1 tubus 60 fillér. - Kapható mindenütt.
. Eff;a«iuli klwitfl «* ftaátkttldiUi raktár:
NA VOL Y Ülatszergyára
gőffSfOra borandasatt bygien. kosm«t ItboiAtoriani. magy. •Uárandl finom piperB-BMppanfryár. B(Jl»APE8T, VII . DaB|aBÍe|ialei8 98 Gyári raktár éa fióküzlet; TEMESVÁR »TT FAraktár: M.Kaaitáin Wrítz és Ledorizbf. Kasgt} testfírek, Armuih Sándor, Saurr L utója tíuro$tka^ ^
sorsjegy által.
A legesélydusabb sorsjáték a világon a mi m. kir. osztálysorsjátékunk. IOO. OOO Nomjegyra* 5 0.000 pénzn^er«*tnétij Jal.
Legnagyobb nyeremény esetleg
1.000,000 korona.
f. é májún hd iic
Török A. é« Ts?
biialomnial boasáiik beküldaiii.
FIÓKOK^
" Huzeum-körut 11.
T BAlVkHAlA
Erzsébet-körűt 54. BVD4PEMT, V.t V*eBl-k«r«it 4 «a
Hok é» tgeai aáyy mjmraiéwyi fi-ttiak ** a^fraiwlélwiL—k éa jtltM
»I»M tt8 náil 11 « karaaáaál t«>kal.
a lagkelleneaebb fafttaztttéaiar,
fabériti asépiti éf koMarválja a
THYMOL
Bton ifaa caél-
aaarfl. HélkftiHbatatian
IftMffi
íöialmal minden mk§ íogtiastitó ■ isart.
Az 6\'/laz vá InU* áHami HQirtelet alatt al».
Aa I. oasiály eredeti MaraJagjrak tamiartt batétjai a köratkasAk:
egy nyocad :!/i) frt -.75 vagy 1.50 kor. egy negyed (V4) Irt 1.50 vagy 8 — kor. .fél l%> frt A- . . ..egész {%) frt , II. .
A aorajofyaket aUnt>Uel vaf j as Oaaaegak poaianlahényon való alAaataa kakfll4éaa .llanébaa ■agklldjflk. HiraUtoa Urrasat dijtalannl MagrandalAMkat k*rttnk, ukintatui arra, kofj a ajtmaáaykeaá»ek ■ár aijaa hó SS. éa 28-ái laaanak, aao&nal, da lagká«6bb
TEYMQL
ártalauttaa aatl aaftlkaa. attáva ltja a fogfájást.
THYMOL
téfvéayetaa vi-datt hazai . tyártaUay.
Nagy*Kaniss&, vasárnap
Zala 86. aedm. (11 lap.)
1901. május hó 5-én
A iiaayan fUai«>tt lilixön^g
figyelmét felhitjak, daaan felaaeralt fa»a«r, feet*k IjwnMl, ii|flaoa»bb lákla Ai aiii «la|i»h valódi |aaalkal raa, «rvn tk«a. HkArMk toTábha Mlll/ iyertya, uappaN, rluknaié* B/ltl) Madaia, aariHlM wélla, olyi, ladlal Hm, Malaa |ialralaaaa minden a »a*kmAba váfó cikkikre
Aa?AajTÍMk, drialirAlt «ar«« lAilllaraa palaeakokbaa Jlagbiahatá osirtképaa aaaflgsadaaágl vciaaéajr augfak
TrlfailMióaén rlailáa nagyban é kl«nliiyb«n
Aa OMaa* badapeati giiaalMtk lliil|4MI, mindig jaUntékwy rakUr, l*Hlat megrrudel*-M>k MBtiiaa NiklaOliflifk, olow ver-•aoy árak ntilaU,
A rAfl jó kiraAvaek Orveadö, a mai IgAaytknek teljesen megftUW ét ajjA Átalakítóit fDaatrialalttak Aa aok évi tapaaetalataiak aaakllftabea a nagy ?er-mbj kAentet beaaftaket faati árak aJAalatára, maly-aak minél laámMabb párt/ogAaakat aláaattal kéri
Balaton Tfiitvérek
ftaaar.haaai termény Aa lintkarttktdAaa Hagy>KaaiaaAa i$0~5á Eötvö* tér a „barát pAkiita,"
PSEIIOFÉ\'I ]. I
/ A \' . \'i 1 7 1 - t _ "__Ü *
■ I
I


A Rlchter-félo \\
HorgonyPain Expeller
vértisztitó labdacsai /> •
évtisedek óta el vannak terjedve az egéi* világon a ke*éa azon család, a hol az páratlan bá*tgyr>gyazer hiányzik. % *
fi labdacsokat aa orvosok különösen az oly bajoknál ajánlják, amelyek nehéz eméatiéanek a dngu ásnak következményei, mfn( pl. zavar az epekermgéenen, máj fájdalmak, eaélbánlalmak, kólika, aranyér atb. atb.
Vertusliló baláauknal fogva kiválóén jó hatást gyakoroluak vérszegénység esetei beo • aa ebből azarmaió bajoknál, mint idegea íejiájás, sápkór atb. E vértisztitó labdacsok nagy előnye, hogy szeliden bamak, fájdalmat nem okosnak a igy a leggyöngébb aser-kesettel biró egyének, sőt gyermekek ia bátran haaznAlha\'jak.
1 dobos, mely 16 labdacsból áll 21 kr. — 1 tekerc*, mely 6 dobos I írt 06 kr A péns előzetes beküldése után bérmentve: 1 lekeres 1 frt 26 kr. — 2 tekercs 2 írt 30, kr. — 3 tekercs 3 frt 95 kr. — 10 tekercs 9 Lt 20 kr.
— H aa aa á | a II atailtAi mellékelve — Egyedüli\'készítő é* szétkü.\'dési főraktár:
PSERHOFER J. gyógyszertára
Bé#e I HagaikMii II*
Elterjedtaégüktiél lógva e labdacsok a legkülönbözőbb uiánuatatnak, tehát mindenki csak PSERHOFEH-téle vértiaz . ó labnaceognt kérjan, a ctak azok valódiak, a melyek dobozainak fedelén iroe színben PSERHOFER" kézírása látható.
fcürfamt1 Capslel comp.
«gy reei kipróbált básuaar. a mely már tttbb mint 90 ér ka megbízható bedónaóléaftl alkal-maxtatik könvénynel, oaáznál Aa meghlilésakaál. Intés. Silányabb utániatok miatt barAaArlAakor S9S9 mindig figyelemmel logvünk a „Horgssy" vwJjagyra «e a „ftlflhter* mrigjegyaénre.—
80 i, 1 k. 40 f. éa 2 k. árban úgyaaólvan mind en gyógyaiertárban kapható. Főraktár: Török Józaef gyógyaaeráazaél Budapesten.
Richter P. 11 és társa,
aaáaa. éa ktr. udvart aaátlitök, Rúdoletadt
Elief Office & BríitoiM
Valódi
Zagoriai mellszörp
nagyon keU^mea tsa szer teluftttekiek és gyermekeknek, görcs-, stamár-, és\' fuMAizté. kbbögés, mell- és tüdőkatarrus, elnyaloso-dáa, valiadek éa me Ifájdalmnk eHen.
Egy Oveg ára b péuz előleges beküdéae mellett
3 korona 30 fillér ée k5*veti40 küldi
TH1ERRY A. gyógysaeróaa oaizsam gyara Pregradában
(RoMtach-S auarörunn mellttt) Fiiyeljöak a fia\'kapikka vAeett fyári jegyre
Állatgyógyászati diaetetikus szer lovakmarhák és juhok számára, 60 év óta á legtöbb fatál tóban használjak étvágy-1 hiány, rossz emés/té* ellen, e tej faljavítására ée" a tehenek tej fel ja vitáéira éa a tehenek teje-lőképesaégenek emelésére Eav skatulya ara 1 K 40 F. — Fél skatulya ára 70 F. ,/Valódi minői ségben csakis fenti fédjegygyei kapható minden | patikában éa drogueríában. -
Főraktárt ■
Rirfda Ferert ex Jhikm
kir. oaatr. aagy. roaűu Aa bolgár karcai odf. yállitó
bitti nüméu I0UFCBüftG I-M* wk
•_^
1 •♦öl május h/>
mi
Ifií ¥ M2MEM.5HH5Í k
Síel ■ Á „ . . .__. .A pia tftmjr*- Ml^lllil. kf
ílbi I teli és nyári gyógyhely * - so. IBp
fe* T
tfj Un»álfi é UtOri unu-m ITltU WIIT ufttfn-R* ftuamratorj«wu \\tlg \' 1
flg l/f «M fnit, IMM vtias uhMt «d|J ffcut (Km|« I Ur, post* vtlán i\\lN wAMW I —
A réenSyT
sersjáláka • o«. kir. inb.
OSZTAIiVSORS<JAT6K.
Mogreudalésefc IniAiendSk-t
AEOICKE A.BUDAPEST
lY.IesisOl iajos-eies I?.
Htvtot* •gy busi*
[fmewl togjfeo fcWnscstrt
OfiyoftSk
II
!o(
t FiscnehTülőp laptulajdonosnál Na^y-K
01
NHgY-K«ni«8H vasárnap Zala 86. szám (I» lap.) _ _ 1 ! mAJug
n ___
ÍM^ IP^k^^ m^f^hnMt jn^ ^r Ili«ii
% * trn*nm*t*. mamin >it é» H&ih* I yV^flg^N PiY^l rtalMJxLaiAM Jfojli
M II Bym\'l \'I.V\'ILiai.T.T\'lJ 1 llF J S-l
I woAPaí, W, UluLsisn W. m, I <"r yj/ j
RM W^m^uM SS f- i
j111BfciiiiyiU j*HVM l imtsMMf ?|j|J
£ } 1 «énM güfrUfl** vHlfmti IU foflk™ Sttf g í 9 I 1 III II Ji SktoMkepMá. 1 & £ ||
f • I WéA. Art hm VMMn t Um« 40 ailér •Mmm Mtl* «Uo | ORrra^srgSE ^ ^ V ■■ ■■ \'BULIM » « I * IS
j g-l II --IMBBPL^ i C—jgfk| J-
J * £ fc—— u ..................ni.......................................i .tem. ■ ■■ »■*•* ■> mmm p- yw -.......■ ■ i r , ■ ■ . i —————.......-3 » 9t> 1 fe
Jl k® I fakffbk IU Mfy HMrr* UuaAíU"* Wá\\ ___..*■____. .. .______ . _. wj 5 * ~ * fl
I «r? * .. ff A KI AKASKJA* HOGY OTBRNBKBI afétatécrMM kOW^MH*" 2 f
Ili PZ5EEÍSH2BESIE ollen [ lhl{
§ 111 Ü3 KE PA RATOR.- FFXLER-íéle tLoA*!1 L 51IU |ff |
Ifi | DI4 • M.-MU1 tirUibu M. .101 kJítl 129 .MI»» W|u jyiwuUtt Idtotl tííi || \'■r,Mn ^ V-mUStA*"* \' l|| I If I
A s 1 l ta| I kwi ririMf! IMm\'ttltTUtnU, li«|M. M**\' [V f T I I F R V ICItA nrtoiwtin, ■» 11 \'fi I
Ti 2 jj ........bplnu mlr In llllf iilf)"\'"\'"*" -- ■ PWWk WWWI I
rllf |bbpiit n"wTlfcl/f% trrsi^^ iftfl
- UÉ • naan nrtwl IIIH««NI AtNsOr Wy ^ WmkA¥Í s^rAW^&J^^ ;|
! . 3 I H5 tnrlÓM te O.aiiinitMMlMi.A/iliáíopM^^ ^-vJB M^JKfS (^yi^J^S^ A •SMblUt Smi se, M«y 1w . ct *
5 íj 3 * p*^ h i Unni riiut I N I«r MIIMM <Ü« Mr«t«k ^iflmV ***** gjU r "knw- Ml. Li
Muiuuwií ■ fit infATDR CVÁR ji^í 1 | » B 1 TT T KÁIOLYK
I | Bjrf ^^^rrH^M«y ^ jwl,, f ■ | j|
miiIriinrnunCCD I h2T0,U4f <gAö,<!léMtirr,bb ^wopíwm
rotnnurtn u. I { .
Vé rtlaz ti tó » 1 • M \'
k Cm. aiur b« i.mdaa M |1J ■ | i ^ I I t I
<* I.M.ni.l O.MI Mrito> Jtumoriai" m i i .rrmTii w^^^^^mi
| ! .^.>MÍL*n"Wég. \' 26 Év Óta......" ^él %\'t^!1^■Jij
hj! belvárosi KÁVÉHÁZ if^t,8lfKrU<T®n«h1l 1 L&oü^ir&ssJf a l
! i s w iv- k,8yi"tír a- "hsssr* | mao™* beszerzési 8 mnp g f&^^^rrrí-rtls. w
|s ^sSéíSá- 1í 2
1 fl^ i ^Us*18 És rottekb:^>utc2ad3«i AltalAnos tudósító J|. w
j 181* ÁRJEGYZÉK bwiH J .JU^\'^\'U-iUtóí m lö —
i I _ A UKlotob órákat ^ Oh Jal I UMltt, HuMm «Uw Qtn «• UKai g]len 1 \'
Úg) niwmm <• kfüiMMM «nu*Mti« w * eredméunjel hi*soÁlh»t4k •• j
± RíeBUBTFxaaBTíieaa 9 ti efiGER-au mellpasztillAk I
fl r/A ^JttSS&\'XS?*"\' Dobos* I tM« te a ÚM j
BRAUSWETTER JÁNOS VÍ"io « d*\'" MÉ-.-^^JHÍt"—^.. jffxlfe
líji íir FRATELLIDEISINGER Á\\ ,^ BKNZINS5ES5D£U« ;
vJL W W7 kftlU f kaiébéí Tigy TrlssiHN J «• OZMOTOMt ^H ás gsüssáfl «*ftra of |
tlftl I / ö 4Tt kJ. Cisba-kárálj válogatott i ffflQW OSEJRÖ 4o BAUER íyárábél » I;
R » fcireM 30 UMrt J I • e mü mm ^ I 1
aJbl^l — elráMoJvt ét l*árme«ire. JB| (i [ TmárkéB\'ftitoéé és wHár* fl^lWRH R I
ilÍTtaamg— -a^Til SZrtBflDflinflKRteSr10 III ^Sm^rWKi ******** ^\'J\'. | |
• { wb^smímsm *****v^^aspw^ijz?\'isíirMi^iii^uut^ s[I
ílj pHBÖ^Sí 11
IRJ í m.^Mo P ösrússatóMasssyaa w<{
áij? |L RVrnAPVftTRN m QréiMmig .Snina^ «« 1 á
. T\\ BLOAPfcSTKIV.--r_. R0BARYA. KmALY-SflUfflzd\'KO^ _Ma 1 1
Huszonnyolcadik évfolyam 37. szam
v»r.»«há» «|tnUl Kiacaul Kft hifi r«imvv
f htmhuftlhuillmt, X «*»r*i»N»ll»VMI «fl»iKn/.n| iniitil l<tt}irt«
■ (int <1 4 4 -A »ira ion
• VI
\'lii* 1 il1fíni^ * iNlt •tMitlM luirír ?MiiHlk(fK» mi Iliiéi nóaloiiiuíi.s
Kiadóhivatal
tii<MÍin/.fl)ittti>i tt*rkj frUlfifi kniiyv
IMftWltt* i«M
ZjAJuA
1 V
f tlAfllUttMl ARAK
Kf»«a arra . ? * . 12 koro\'^4 ftlfc»r» * Juteea
^egj»d»tg» . : . . f 1 h*É*m*
Sjnlltér j>«trt»or* fi]l«r
Kldflaetcetk, vaiatanu a > rdatwwt voaatknaikk Kiaebal Kklofi -< ,ujrvfcar ttdanéb* iat«a«a1>
r
Politikai lap.
Mt yiclentk NAGY-KANIZSAN neienKint mi. ,/er: vasarnap
csirttfrtokon.
Harai»atailaa toi»i«t csak iae t l«uk-dől fogad taiaak el;
Efjn iUB ara 1*> í ;ler
\'m A u ad__A , V M
\\<ury-Kanizsa. 11(1.1 * ■ reirior i/íthhkio. nnniinr { S/erkus/lul.try , H«M«*ha I.mJom, CúMőrtöfc májp 9.
!T1 FT* FÜ3 FT5 R1? F^l R* FT!
k3 ej ed li3 )LJ kj kai kvj fc.ai
Nagykanizsái m. kir. dohánynagyáruda m i m. kir.

* I LEQNdQYOBP NTEREflENT-ES^LTEK!
MACY. KIR. OSZT A L Y S ORS J EQ Y EK.
:o
I >»
CuO
ce w
S^e-P 0)

SS a
Sor^jejjyeR az i. .•oszíai} nos \' \' , aoívjegy Aru . IU. kor
(I lt " H
—i-------------------------*»—......--JI »
. no 7
•x
Bontassunk.
. Nagy (I ^aiíiiáirHithün vagyunk, nagy üdvi\'iv,il»á--.s il kitbáMik ho^v imt* \'é:.* tiscednk niulvii ^k\'.rütt e<y szálkát kivenni a v;ou\\szemeled, a Mi.t\'y annak régóta lájt. Es lllürl »»;\'V Ilii loili : "/A A HZíllUat meg egy ji.i» $v b<nhhu g yjá k a v»uos *zeinóbeii. CsiUm-z ■■ megnyugvásunk. I.OgV ÍÜU5 Illát\' il d ViU OH i ulííj Jo-
-kénest.
t
(iynr* cm /uniton k isj;nl^jtliin,
~a vn\'öí ín Int te n ÍTTTZltF irtim
jiyo tribun vrtcfiiftctnvk, n vxvrv-iih\'wx rk rögtön kih/ctti ttn k. ——— l*ortoiiM*iati*M leicjr/.)\'1*, i
Megrendelések a vidékre logczólszorUebbon a jmrtouu\'ntcsvn aa.általunk küldendő posta* takarékpénztári lap utján eszközöltetnek, s csak első becs* s megrendelését lovelozö-lap utján\'kérjük.___ \' .
* «
Hajjpizsai magyl kir. ttlyafuíá _fíialárusitó.
ffi a m m m ss m m a
A píMCzoti :CVÖ luTt\'r^i i3|nile(»*kiől
>xólokf au^lycWit nu. vato^bun Uiai ré.^eu lt\'l£n|.l*K vuuia a föld s/.infrcii.
Most ni\' Uw kil|<»nl<Hég IimUY >>i U-kapluk gk^t^fityÁlicWy a várp^ .s/^di a házbéri, a valiá n U Ickküuyvi tulujduáüs a v:iJ\'.m nnf|i.i|/;ival h*\'11 . dL\'ILL
hogy az a pózkor, clüiédvző, u^V hégí; iniut küzbiztuíihugi szvmpontl»í>! rbotrányoír- ~ií^jtrr.rHnrrní;i5r- tovnbbra i-disxtclei k» djék városunk It^s/.flib terén.
Eddg a \' Ijkcyjji •hifbizoinannyal ^ssembHi kozíyüs nyültünk l«uzzu-,
fdlürlük, bogy az a paikanyíészek olt ailjüXíi\' pTHst fi\'i;rjrl ;». város t>\'mn!lgaval szemben miig inkább eltűri é.s uem várhatjuk, iio^\'y a l.-ső íoku» közeuészMé^-Ügyi\' hatóság int gmlirpellálja a Varos polgármesteréi va paikái yfészek elpu->zUláHá iránt.
• tVáhányt. fejszét nő!\' El kell törülni a fold színéről azt h kőbalraa/t ! Ne üzleti szeinponlok, jövedcfetn legyenek az e^y.cídnh rranva híK, hai em tekmtsüflk valamit a\' szépre, a kellemesre s a mellet1 ba-zno»ra is.
Ibs/.en hü (VA a lér téné *
környékbéli ejJÜH* k,
üíca ej^y I dercnyoiná^ öl a^nl»a«lul *m • a piactér HZebb lenz, ra^yobb lesz% es
meglátjuk ma|d, bogy há* c-akugyan-gyönyörű helye lesz ott az alhindó sziii* házé pi i lelnek.
De e őbb azt a bolyét éveken Wüfiií kelr, lArveZní Kitt.
Hogy rii.ij.J..— évek múlva szinlv** Jön óiTa T Y* z íneITékes. M? Költ "trrnrr Tesxék felmondani az lakber-/.er»
ítödtb^k\'ít és lúd búnap múlva hite, hamva se, iegytríi annak a köhnhua^iialr.
Ha pedig nem így tog történni — diaitN már látok előre — *aküor iP örüljünk annyira; mert nisz » p/.álka fiaeg tá|; csak* hugy az uiosl uuir a mi (ulajdünunk !
A. színházépítés kérdése egy nagy iépéssel baJad előre, ha lebontjuk azt az épületcsoportot.
Ne huzzunk, hal asszunk mindent, — hanem cselekedjünk .
TÁRCA.
Tavaszkor
/ "tva Itt\' ragyío\\ h<ít, E>1es ri* madárkák, Tara*z hiril+tíli!? S idet fiits daltoktóL . Ktdrts hangotoktól \' Mmjntk hon mezői! V
i jra pirítotok, Utaton rirityok, Tataitz hirdetői]? S bdUsaM\'leiay/ftiíl. A/ryúldru e»otol, ^
Virulnak mezői Jf
Jym, iyen kedvet -
Kiritiny énekestk,
Kn elhiszem, tudom, * *
Hoyy ran kit szíretek, Mely fú j nítxz idöften Csak azt atyja titkon : »/ hnhiir m in dm ült jó, 4légh legjobb itthon !!«
Komi ós (\'[foiVU
A bohózatiró.
Irta Klein Gyözö. -
Vlgkí\'dHh ii l\'-vii. i^m kininv^n kt !>/.( llteinl, vígjátékok liánra Ii •lHru/(aiu ii a^\' ^niti, T<»i|»t rugadtam en ir^lto/. lo^ nui. K einké kUhé
nelieiwH -ineí^ ^ ■mui.L^..^ juiatan a VugifHHÍl- t \'r^Sjináiouit mar ocm lehetek nzinköröU»-n i\'i\'h nivs\'or, ine^tordűltaui, i«ny- — N^veife ün l\'ühüiatuak r.s atonna. nyi tupaH/iula*t sikeiQlt iityUjienem. Im^y viiimi hajon.
HmJímOv nap a^u vi^jat. k >iii tökeletH»en «lke- — Atil legyen, ari\\« ia ke>/ VHgy°kt vsakhu^y h/.Uii. A li /A\' 1 l, mellyel a nem nyuj\'fl olvaHok H/iüp uiem latsam eUo müvemet, iránt iftnere\'.len létemre jh viaehelent, oly nayy, hogy vígjáték un l^irá-távul nem kívánok a darabot, terhükre lenni. Tisztara leírt darabommal tenni, mindenekelőtt tehát a múvezetffhüx mente n. (J elitem igen nyájasan fogadóti Iteseimet barái-•agoaan megropogtatta, azután pedig kedélyesen nií aolyoyva igy tzólt lio/za>n : — Miben lehetek Hy.nlgidaijára? \' — Kii a nzinmüiras riVgÖa palyajára lep-
MéitWHaek lehat a tendezií urtnu vinni v inaj\'l alné/.i jelenteni to«e rala
-- Alázatos szolgája. - Jó . 0 ó na p*n. Siettem a ieodez<UiOzt remélvén, hogy most mar minden hajon ve^k« p aie* em.
A rerdezn ur kenyeiiueaen heverészett. Annyi bókkal halmozott el, hogy alig tudtam *zöho* lein. e eUös üíiínemmel ttziuhazukóak óhajtok lütni, vegre iiilvih sikerült előadnom jövetelem
nemi kis azolgajalut. lonni.
.....rr- Víg vagy ."200)01 u V
" -- Vili-
— Talán éppen hohózat ?
— Nem.
- Annál jobb. A bohózatokat nem szereljük.
— Tehát remélhetem . vígjátékom eloadn-tását V
— Teafék a/ igazgató úrhoz vinni, ő »• hjJ j meg fogja a dnrabot vizsga!falui e* aztán lústent színpadra ho\'zuk.
célját. • h
Bohózat ? Hm...hm . Mtér nem irt üo inkább drám fi t 9
— Megv állom, hogy csak (vígra érzek ma-pam an hajláinot.
Va óban kár, közönségünk etak a aaumo* i uja te kot szervtr.
Az igazgató ur a bohVzalok mellen «iyi atko/ott. Oh mi többnyire elleiikezO vp(emenyen vagyunk, de ve^re* azután me^ia vaií\\ o ^n^ecl nekem, vagy én nem euiiedek tiekr\'e* így uivg*
A mUvezetü ur Nailot\' a i^y .távoztam es egyezünk
i legott az igtzKHloniiFliop glatt&iu be. A Ingád atas igen nyájas volt.
föreüeti vígjátékkal HátoModom alkalmat-Iülik(«(lni, .
T.tlán éppen bohózat V \' \' , Nem.
- íven kpr. ni., n «^ak a bohózatnak van közönségé. "
— 8/a had teo\'At kérdezöem, hogy tulajdonképpen mit renitiihelek^J iraton felől ?
Méltóztassék ket hét inulva */.eren« t tm iátö^átavaval, additt alkalina#ivit zmtgiirit^tok an i.yr idol, hngy vagy elolvtbom vagy\'el ^va* tatom ax nn darabját.
A. kél het keserves kinok küzOll elmuli és éu újra kopogattam at rendező ur ajtaján,
Nagy*Kaniz*a, csütörtök
,/ala :i7. *\'/Átn (*J#P<j
1901 áprdb* bő ÍMp
Talán leibuzdul egyl-njnsik inerena- Sihmw Vilww A Marták Lajos. ininMU] ■Tírtffajt\' ***
iii / \'ii*\',., t i írt/\' Í\'áímmft ll*k a IM> Irasiit iar*a«a* ,«•* N*g|-K»
mink a látva av.t a gyönyörű sxinhttss-tolkali j intéztek a néphez. I1*m \'<"/"* fár0g k(>z i! H vasalhat e tt* u, t^nu, A
— egvszorre nmvubb összegei lesz //í^ a^Ww folyamán vollilll£OZ}l bÚPiiissgí jci<*tM>
, I az/átértek Letenyéről és Kiskanizsáu a ttMjy* melleket a kozjryülát Jótahagyótag \' tudom «>«
a színház alapra f J W/ > . . ».. .. - \'/ ,, , ti a
vftuuw/io előtt óriást nagy KozoHseg eiott, vett. , • \' /
Tán a gytijlfv- más orettoéwywMU^^ á Mlá* tartottuk * \' A iíy*r;atea -taba^tá-ijt* ki«Tji,s. t
jár, ha a, . ssé^Nek látható lm| \' «»* taftt * * SS^
fcgy Kis lelkesedós, egy kis idoalfafriUS í A ki hallotta ezen AmeJc hf>swlrfo<t, a: Dny- ^•írs.,vr,,í Hva*lata nzeripi Geisi V.
is kell hogy szerepeljen e.\'y város ad- gyh\'hfhetett azokból, bwjy a, néppárt namesak ,ul pito medert bízták me.\\
raimstrálásában.! Es még egy cél! erünkIm\\^mUÍar hmm határozott ellensegc a. K teMm\\»\\oi*t§ lé»e*ie*eh-
, , . , . . névnek és métt ezen párt UaméMre. szövet^ j4 fin, noz^ajíin^i sz« a*
el egzel a bon tátiulazt, hogy «* >%£ti m Mazokná, a kikapar ^^.rmméenZ^ kó*«yfll* | «
kör.beékeh ^ nm nem veit ppvatha*\'nmiét hM»jnlá«át :4\'hajtják. K Imzéddr- van* v.^int togia belterületen, a tHai»t Pnnr.
hadd álljon olt egy darabig egyedül. és rcn*lkitúlli nagy haifai alatt nyomban W U Msi köi, V-e\'\'-
hadd lássuk megáll-e a maga lábát) \' ajánlották Hallá Lajosnak a jelöltséget, aki Áz wküd\'*icet
támasz nélküle, - l^alább .negtuljuk azt slfogainikésznek is nyilatkozott. A betli m s [l°!\'1 ~
mennyit ér? \' a^íoMm véglegesen mgathkyl u 48-a* Sm \\ #l®Sfwiia/ium laa^ióiMnnk
, .., , , , , fViúru-tl\'t\'it^ii itárt véar*foijtó~l>izottsáija, mdy
Az u képviselőt stulet, arneh ov pl*:M # .\'A •:„ . i^ite t"
nír* s: a luío/sztásiif allnntiuan aeUoö\'in Usz»
kfHedés^el tud uieg^/ava/.ni minden ^Ml \'
bet, atneJy oly bőkezű és áldo&ttkésK — ——-
ha n»ás órdekokről van fgő - • lew\\eii *
IfUe a jtéKian;ír d»j-»z;i>í» ránt a városi t:<ti.<Aj iíiv»«Um <*eriiii nyeri f»|niir*e*t. A jatek a<«tr 4íK) k »tonU «ti|:iz.r-liá« i«»« reore^DIns de a íoivo e rc <-*«k ilUH kor«.riái ap.
egyiger üőkezü ét áldozatkész, i akkor i^ — amikor íi-zf.ári ideális eszmelK tisztán ideális cél lebeg a szemeuik el\'® !
Dr. Sl ZL-
A város házából.
Na^v-KauiZHii VMioa k^pVMelolt*»iÜlele ni^jtis
—fttilgarine
íeiiok em*^ ko\'gyutea< tartott. A kő^gyÖJearirttd* Jiiviil nepe« v.i lt. meri tárgysorozaton *
A iiU\'fN^r>(i 4i-truk mag var aegeiieau ♦XÜet* -nku oa .♦*« a völgyi
kaih. uMjrrar - > Ij / -e/Hv-ií^tv, kegy dofnanr iniu i k^\'.mdszW, fed^z- iiifnta\' aii eitns«a-latiak.
llomw, ÖJ u*\\ VI Vll ier.
JOU kuíu a4 Vt\' .\'-airl^uuu .
Mpedu üfll
kántori>H«
■OBMnMMMpapMIHMMMl
rotík ad«» i a »v
ape<*iaÍUer jna»aitQgy r. i. n ntyyfdik yyógy*ti>riár \'
Ogye l« tar^ya-áa ala K^ru i. Kő ezfii in ^ uiü^v tii\'Z a ü<i»ze «iup"Z\'iii- a/uiiibau a—^
— Vili tiszt <isi mozffdhnak. iV>llkA r J\\ *edev«\'r«»m gfvgy^rtar
Fiaue* 1/4«» -Ijtiraai
mr^ » i.oiKrtíl\'** tia a
twirrmn—w^
I tasMí-Tjtnc
bár m
ujat-Man
i\'/ ü i tulaj3«nüraina> tiSb a lia^ ja, mint tu t • rohr^ «<i» ti inul.i* lu-.t n viia^iu^ fcoráL \\ I asárnap reiflief iuiiw twnhsea uralkistoti r .. \' . .. . .
r/\' i ^ # i i te a iiiando terved K gyógyszertár leenuo ltti*j- .vállaikon* a l»n*< ? irit»r»*talai eif» lel»**ot-*«
rár^unk^n. A: tienkséjjPt az okozta, t^jy l^nu^nwat i^mi lerm^/eies dolou es e riit ^ :l up.-.^..-^tüieth-r. v
Holló Ijtjos orsz. képviselő, Jiarták Lajos és Uh «-s-ikis esen i«-rme-/eie»»uek u aljuk »t\\ i-f wtjy »g ^iiel í heh iHmna yta a -autó
Siime*/t hmm, a tefottyrt iláfassttjkei\'íiitt j^ juuigy m ke|»%i-*ft6t«*atlilm iihii íöaadta **i a va- rai
MÁk tknsA/i pártijeMm^mfté iníluP10*1 jól meg^^n aliliei, jsva^ai..is ^ • - ^
J I .}. * " í \' y ■» \' ^ ~ \' Iwi V. .. >t.i 1 Ir \'..w/ionuJi^iil \'<■• tdtflllil-j^ ■ . Ii.hl. * \' *. í
iák kt, a /MyyMfti^yi pártot rntu/y
szerte szervezzék. Ki*h unizt írúf ilis-j\'* hantié*
tioiv u órgyedik «yógyH^rKn teiallitusa » iiüi ;deiyeiií\'esarfc. A ian«c» javas »/..iv}»/wi
*><i iiivileMe ® keptiselo.A kröttístl" ítöseg
A/ennt 48) k róna j ri * ma\' //*»/*» íVfeítez *.
Tf. tin iirni. , ji» nr|ii|ncr ■ n \' . y
rituu jöit a Műdnek >U. akik Midütt 70 kedvceri u^mU^úk, ogy a kozege^z-egUayi (ir|iM lk1í>- " N 4 > ^ W^1
\' í Ím > í / / i* i . » . , t . , i.\'i a a » let\\\'f\'«-i!»*i;r. a a:., p\'dig 4 v.
órakor t/ffeiiyéri\' hajlattal:, t yy ulénj• nnnt!eizo t-ag s/int^n nem velenienyez.\'e h i>«*gyeaíK a..^
meiplozőleij l\'olán és lkrschehjeu ójph iinne- sy«gy íélald áait ama furcsa indokotassaí, |f
. IV//^^/ bo^y a hiznltság ingjai kó/újíilen a 4-ik ^s-
r f -TT—A" tJ \' \' f 7»~ - l..f - > V " \' "Jí\'rT \'r-^a\'lTITTHH tttéh k HAíinai. t
akrraM fngijrtliyéiji párti jehltjH; és a lmi^ B „ dokoja,ra bahan ^sbadalmal
i vu»«t |a api) % tátik. K«/•.\'* a küziv riles ie^»*t e*
• J \' wri\'riir Ci/i-\'U l IJ < >K U | .1 -1 .1 UHUi
ktséretélien lecű mtármwaL — Holló Lajos \\ kérhet a iWgóazaéíiögyí bizotis
Beléptemkor z »iuo -hkiii<hK r.im ea
hideg udv«ria>o(á^a szói! :
Kiliez van^rereacséui ?
Kib<multar«i. Hai v oM^aim oly hamar -tünteti el emlfk»-/e éfaol
Ka Hagyma*i vök. 1 111\'■1,1 1 C\'v- K név e!9ne.í« if^ó-ieu \'Stner^ilen.
S*>fojn*eg - goudoltuin — az en ö*veml ismeretlen, froi dic*ragya»n torOs döl^t kápőni » a ig Indinin \'néhány s%ót .eiif**b*\'^oi :
— Ke* tiei elotl.. mara v« liam iderendelve...; ai.eté\'daa veget\'.
— Ah bocsánat, mar eu>ieks£tfm. a sok d iloa ; n iati igazán nég nem ra eioj<a*ni, s igy! kfi»yt\'Ieo vagu.k ujahh 3 heli >dót kérni.
.Szánjatok uh jámbor o\'v i^ik, -n rbbe is l^eie*keilelt eiy«*sn»*iii. A várakozás u#y Ibsovj*-\' üvi <> :, min\'ka n- be^ neie^^gnoi -t «boitam voina kí. A rendező már ezután sitvtsebben, j\'^ad\'U de igen tua^ i f<j;i!iljiiH< lepett meg.
— -Lrain, a* sü/^nejateia vtgy ^/omorojateka
enJ).
\' l^ v j.v-j ma^áo a. ke/doxe^ iO\'
t.\'^you
héítegtl; de ha kíirse (Arulget b tqln s tlt ot t^riii • va to/,ti<va ^/»inoruj.iiekká a akilja, ugy togtdn betanult atom.
— l\'ram, az Ifli^et en — ki. Itéjí i agy fel-hdntdasaiJbohósuM\' drámává aakiialii: hisz • z kaitaitsn !
Nézze, v • ii<gy !udó\'« azt oinn»ti>iv l\'^gy k lonsé^e* t*s nevet^egeH kozi <*»ak ^^y .tfjiony vonal van. l/pjé at e^t a »ékónv v<»naÍ M !
8 a»Jcoi; reme tietem .....
Igen.
— 4*»« «»o a—U4ji.talakos i megie^/em, cgv
p-.ir embert agyon* ura\'ok • azt hi-/» in ig\\ j.ó _--■..--.....
Htlyea, helyet: L)* iilo-l nem erek rá, -.íjai l tn maga te.
Ks eo mentem. G*akhamar kereszlül»j««\'em a vahoziaiáai nagy úiunxan, műit ak«rcstk Fre-gi li -- ujr \\ felkerestem a rendező .urat.
— Ali ön mar ke.i* ?
— ljgeu ea remé mi, hogy idők mar...
- Oh semmi Hkadály telibe, ket hei ;«la»t bi/onyara atolvasom és — — •
— Hisz már egyszer atoivasta
Is^n, i^en, »le u|ra meg kell tenni. Szokna II).I. a "tofcaa !
Husau lávostam - ^a azt hittem, hegy ezen ujabb ké\' tietet nem fogom tule ni. A ki\'iizöu orrban poiro«an - inetfit^eutem ult balsors . uucsotia iiirt ím ltot* a m.
A \'rende/ó urat noími piszkos dolgok miatt ;<lasaiot e<oiosdit >lták. Darabom vele •\'^ytlti nyointahmuj eliiin.t. ^
í jra (eirta\'U én ujilib kel hetet váriam. - - jKz h fViiií"Z\'j is üiyait volt, mint a másik..
De a/.a rí így .szólt hozzam :
\'Fiatal bara\'um, én a darabtól el vagyok ra^ \'dtatva, ilyen szormirujátékot ínég nem "t
Ha\'iem amnt tudja. napi»i któH> h pnOit^um s-irfeü a dall. .ló vo un t»< le pirda»"«^ka
— Aoi legyen, »*zi l>aM«»iu.
Ujabb Kel h-tre meai^ rte z .iloiíó prwmt, Milyen b Időn is voltam!
*.....i\'i^O^próbáti a* \'\'ge^e—larsahi jeb «i
volr. Mikor a ciine> olvastak, -••íiidcnfeiól hmg* /«• t k ailás i
— Mily bi*tS\'U ctm \\
Az étfesz meséi ki lehel Wiole aláb-i
Meu rövidíteni.
— K eszén »u»-i kt*h vslío/tatui.
A |ii ei\'it sokai halai"\'
♦ l)»rtl»om eiintt tehit tne^ -eil*»!t vaitOZ* Main- in.
M><* a szemeiveket olvasí^k. Kitogá^ itt iit\'in v\'4.Ít, A nev* k tfis«ett»*k.
D«t. a/lan mikor |ö\'i a <larab!
Az első lel vonás igen b*1** ti
A uiasodik ragyon tüvi*\'.
A harmadik ea ne^ \\ ed-K k\' Zt nincten
Az utoi«é nem elégíti kt a várak* sas\'.
A e*om<Vb mátyosan iddatta meg.
-« Eky Jt ie» ea uegsodU tajű««S.
— - Az en s^enpem nagyon kicsi.
Nekem trkeie rnhaban keiiene teHépnem az pedig n^m áli jól areaainemhez. f
L»ii>* abb e^y le|.iVra«g ke\'íett íyen bokákat ha tai om. Homiokomrót sziht^ syakadt a verpj* tek, ereztem, feigv ájulás tftrnv»*kc«.
a legmű vészibb kivitelben kaphatók
Fifichcl Füíötj

k ön vvkoroskod ó sé b e n
NAGY-

Ferencz Józset keserűvíz
az egyé4áU elismert kellemes izü természetes
hashajtószer.
j
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 37: szám tl lap.)
I9<H. április hó
HÍREK.\'
IIAmmA: titrínév\' ftmin a Generált ImyÍqsÜő társaság nagy kani/>aí fŐűgytuJksegenak
Ozv, (irünbmm MiUám; Kohn .lo/gjiiia május hú O-i\'ui régg« I é Na^y* Kiui/H.M!.
ii(\'im <« siinc A kér 12 én vasárnap il, e. II t)N
titkára folyó hó 7-én tartotta «*hkllvojt\'t Üatter 1 lombun énükért misét rendi
JI«\'awk«m<! iimi^á (aiifol)sei mép \'korában elhunyt\' tnuilok s/itmuii^ A m kir. lóbfioiveleaUgyi lmon/tér \'i gazdsattgi ismétlő iakiiak\' vezet^sere hivatott neptanitilfc gazdasági kiképzése céljából 11 j>vf julius-hn üVetol augasztua 1)6 10 eig
felső templom javára gylljti, I\\h\'nffi Jó/.Hft\' ur v ezelese t.igj t: Ltíijifiiy AtMHlné, //» dl r\'nliíiin /, liín.oniluf \'ul fíartOi lfén, liMfali/i Ma\'n>l ilo/i\'idítj r Kitiiua, llorviilh i
za kisasszony nyal Sauer fkia icrmeny-ljMótna nyua leányával Nagykanizsán.
— VAruaegjr) kó\'uy<11** /a avár* megye törvényhatósági biz0tt*nga mi»|usi rende* Uosgytiléaéi I. bó lli-áu lartjit. amelyre « kibocsátott tárgysorozat szerint M Ügy van felvéve, kéztuk sz üresedeaben imő ket itr^H/^ki úIiíüm, hisk Uniti,i/ M\'igit, Ay egy jegyzői és pénstáruukj. valamml a vaUszta H\'>na, SmtP\'maun Juli M •tok Sltal netán Uresedesln* \'jóvA egyéb állás iknak Hetly, Sgahy Jo\'aii, Jorjii választás utján való
választmányban a tapolcai és zalaegers^gj járásban megüresedett egy-egy lagsa^t helynek válaxztAs utján való • belüliébe ; a nelügyminiszter rendelete a vármegye kózigazga ása, belső ügyvitele ea pénzkezelésének megvizsgálásáról; a vármegye házi pénztár, az annak kezele-n felnit levő alapok, valamint a vármegyei arvtf-ptoziár 1900. évi s/amadasaiuak előterjesztésé ; a vármegyei tisztviselők luet,Csenek rendezése
jor. noegyrpt «. h ur a fehÓ tem| mely alkalommal a I adat, 2, agyógyt, .1. (-tákóvsrl, 4. „csabai, fognak. A Ifit. «ir. • t alfó énekkar ultin Allredne e<*
(m^rnezovasárúelyi, tt. jászberényi. 7. ksreagt, h kom iromi, kecskeméti. II). lug\'Hi, 11. riit^y>NZ*4fii-mikli^t. 12 nma«z <ml >ati, IH n/»b*dkai íittrlos Szídi. ti a/en<iinrei iskolákon 20 20 ó*aze«en 280 Farkit*1 Vilma, néptanító szamara négyhetes gazda«Hgi tan Jn> tolvitaiokát rend*/. A jnégybeté* Uníolyam jtartafíiara minden tel vett néptanító azas korona Átalányban részeliűl, mefefrÖl ulíköjtseg. ebátás.
vérek, Kuni • Mariska, ft|w tény K>«la, Srqtr<
>v*-rek e* Znubor.11 h/mvmJ^i.ci.\'n*!**!! költség lelendő. Tarrf^lyamoíra !>»• tölteni*; 11 t>Ö/ponti Krsai kiaasazonyok i brdniy iíalint, (Jürtler Ja- lé«fueg alkalmasban levő ó|y neptani\'ok verset, ím\'2r pfyiriij Knít/cy (*tvan. Lakaton Jo- l»?nek jel, kik mezőgazdasági tanfolyamon «>el\'( Máijia Fl*p**iil«. Vídot Joü^ Wajdits ,/<• meg ré-z nem vettek, a tanfo yamokra való
| ? j iV.vetelre a tanítók illetékes vármegyei tan* M«szlhelyen gr»| 1 lülllgyelóMeguk utján j^lentke/lietnefc.
/.b»-lyi# (Tengik 11 — lt«n)ii>iA vál»«/lá« A/alas/enlgró\'b
e szobrot aliitüiiak. vidéke takarefcp^uz^rnii| megitrcaeHHt fóköny*
(ekiiitoit*\'. tiifg a eló\'i allasm egyli.«hgu)<ig Wfisz Lijo-* z. egerszegi
/(»imr készen lewi laknst valnn/tot ák rn»vg.
Kg)r«ii/et kerubéi. Stépitfi
/.s I es Wwmer Gyula urak •— F<*«lHI<*li NZolira Kestetich ^\'y- r^yiíek, a nagynevű ahipltójánakemlel< A Hzo]biíi\'l)ízoit,«áií a iniiitij M^obraszineslehakoliilinti u
lüa. akjai. melyet l.ukáosy Lh o« S robl 1 mit . a tárgyában érkézén belllgymimszten leud let j »y* mru»»siitl. A hiz »tt«.ág tcta/faéi megnyer!e a , hj/tjmllt\'tnd c:«-k o^ekely anyagi e»slnsSk ál aak c o<erjesztése; a fóldmivele-Ugyi mini*/, er le j szobor,» <n»*lyiiek leleplfzene való-zinüleg eivj^«\'n^tidelki!seaéref mégis a na .\'yk"*onseg udül^ere jniia laiskolákról és fásításoktól aikn\'óti v«r»\'tomberben. vagy o\\t herbt-n lei/, A *tuh.ní gr-»!-;t* javára aranyíag » l<*rn:«KVobb tevékenységei megyei szabályrendelet tárgyában ; a V^tja^rtgi í Pe^atíolt ThmiÍó is meglukiotelie.\' h?jti ki Öatzes egyfaÖleteink kö/t. Kzt meitány-
bixoitsagnak újból való megalakítása; a lúavaó! ~ Krolüi^i vizein Int ok. A nkhiii/Kn \'andó Weistr ,l«»/a^t ur fiO koronávsl az egyesület bizottságok kiegészitéae; a /.alavó »:yi h. é. ktmMvluu inkolaiial a Mso os/l. osztály-\'alapító tagjai sorába lépeti, ifasut^ nBlTiniyfrowroá|k~"Tfiailftttftnayfltiaw ^ "Tárr UizBijiijiü ű hó 11 ós lü-si^Lr-Sy ^reitof1 - iái Idiilelle el Nolyim«al »alrrl ? megye részere fenntartott kei t igsagi be ynek\' t\'ásheíi vizsgá aliakat 19. —2*2. én 2H.—30\' napjain fcrdefc^a l.kója vaii moaiauui aíT a budap^r betöltése; a kösigazgalási bizolt-ag haarozata^Uttk®^^ \' gyajiftioghwznak. Kgy *»»\'; aki azt állíja,
a vármegyei telephonhálózat ete^itéae tárgya-
la vftr.negyei l^orvon
által bémulatott biiba-szaha)yreudelel-!ervezct tárgyában; a község-jegyzői nvugdijóntcis-li választmány javaslata at
illetve 20 paragraluaának inodositása tárgya-a ban; a kereskedelemügyi mini-ztsr—ret\'di\'letp a vizsgalata törvényhatósági utbiztosok es utkaparok nyu;*
4 reloriuAII fereiM\'tek láío^iitaNii.
az, aki
A zalaegerszegi Állaim fe)«o Keresketl/lmi b >gy ismeri a meg el n< m teletett tiszseazlari iskolánál a/. l\'.tOl-ik j-l<(/\'i»i évi jun*u- rhaíí pór kule-Hf. lMri#cb Katalio % neve a titokzatta éicttst\'Ki vizsgalatok Írásbeli"résre maju* InrTTTTioUyoe-, itki egy Ónod? íi«\'7a vi»Tl «»raz kep= 11.8, 20., 2L 22., 23., 24-dik napján le-»z. A7! v ifteío el ent perében nrmrrz kei evi Aa k«t nhpszabaíyok 3.ik,| l*\'áhb«ÍP^!/^A(atoi«gt megelőzőleg május hn fegyliazra 4ié|\'*i.»tU. hz a Üiimch Katalin
■2 a y tanulóinak .«r osztály-j nio.t. mint a I\' H. írja, |ev«íe! intézed védfjéhez
Kótvós Kaioiyboz, s ^Imotidja ebben a levélben hogt u inegőit egy—gyermyketji twaeod" i^or, hogy meg egy t\'tk<i"«volna*. .K araija* pedig ezt a ti\'kot így ; „Az az Ouódy Oeia,
akiniv.> Hzeretteaé^eftrtegetm**, r«»mláiK»mat k^-szöuliéin, iné/ egv »/euz *o«ro» Í>írnpom»?k a b4^** le*z. Én b>dgaZi\'ltMn, hogy SjUmoet
pzterí Uoody ti-zn tüolrit- e! l\'it.z-ICszlafrel. Strém Bernát kereskedő-zépséi/es lei n> át Ilonát A S*\'.-Lá*zlŐrn7 majd Kari\'Zsárn.\' Hegttüdre,- Atadra l-mo\'e aérem, adj«v. ranáe^ot! Az ón A szerelem lánca csatolta egymáshoz a ét ífju ea visszV Síimeghré utnio \', h »l áldozó esüíőrtd-1 i«»|a Düiiftíb Kitaon. • lelket és ezen lánc a .kor, midőn egy erootő\' «ön nagy konkur/us levén míulán-onnét »»gy szemmel gyarapodott vniim hmln i^ku/li ttornii tt711. I\', Kaeundua^ütoubttegen Arthurni több napi kínos szenvedés 11 Ián 1. hó! balbelyen — kisegítésre sí**!. 7-éu hajnalb m életének 21. évében örö« nyiiga ! ~ Harje^yzn vAlnealáa. Pu«ztamagya
dijaihoz a közúti alap részéről való hozzájárulás|^tomt- lzüior.-alya u reformalt S/.»fiii-Ftre tárgyában hozott közgyűlési ba\'áiozat; a belügyminiszter rendelete építési szabályrendelet alkotása iránt. stb.
- llalalozA^nk Hava* Arlhur nkani/sai j pedig Szombathelyié. Imiéi május 1-en XewKt terménykereskedő 18 hónap előtt -vezette oltárhoz | Uivárra, \'i-án vissza Sao^uhith^yr * :u»-nt. 7-en
tartoinanyi fóftk.\' április vegen i ezdte meg U-tOitatiisát. Kezdette pedi 4 H dd \'gas^zonyban, hoonet ápriiiv 2\'1-én Kismartonha utazóttj. 3U«atr
\'IVIrfoiiallonial InniN* 5tag)*Ha-iiizaeu A és taviróiya\'gatoeag »rteaite*<*
szerint a nágylfaOi2*fli "Wtp^i rávbeazá jí
/altít s fennálló s/abálvok és di>uk m*ll*tt be
lomra tért. A halále-et altaláno-* én mely resz- ró\'lon tsriott kör jegyző választáskor Sorartels vonták a magyar\'és a magyar-osztrák beiykozi
vétet keltett vároaunkbao.
Imre okleveles jegyzőt választották o.eg.
— Darabom ehát nem tetszik ? •
— így a mint most van, nem adhatjuk, vi szonzA a. rpndező-iir.—. jwett.s dnk nincs, az rendesen meg szokott bukni.
— E- szerint megint át kellene do Kozuotn.
— Bízza csak r m szerző uram. én in >jd a mi ízlésűnk szerint átdolgozom.
Midőn az előadás napja megkezdődött a főpróbára elmeu\'em.
Egy ismeretlen müvet próbálták. Hat az enyém ?
— Bocsánatot kére-\', talau ismét elnapolták darabom e\'ősdását?
A rendező csodálkozva nézet\'- ram es razon mondá :
— Nem.
— De most m*st probilnak urasaitok.
— Nem.
—"■ Ez\' tehát az én drámáin ?
— Igen. e Furcsa !
— Mién?
— Én nem ism^r\'ém meg.
— No igen, néhány apró rajta.
— Nekem a módosítások lenit
—. Csak atinyit, a méi: yit k^l|et».
. — De kérem...
— I\'sz\' ! kezdik a második (elvonást.
"Ra "tlte fflltfsedtgjt \'u\'instuülk fehenást,1 ■
Hogy hogyan: azt rfm akarom leiitri.
UmHotteim e«ól kiiertem, nehogy darabom iránt érdeklődjeneá.\' A - !• »pará! yibb teihő is medrem ^\'teteit, mert le lem, hogy e*ó lesz. « darabumnak nem le«/uek nézői. De a a/ep idu-tői is leltem, mert akkor a közön-eg a /óldbe megy. Eledelem keserűnek Ízlett ; a* nap írni -
i/A\'
géi. táztain ; laz gyoim 1 Fejem szedü 1, labaim r
A lü gonyt lelbuztav
A/, eső minti\'ab^o egy gr.\'íol » ►zuipad- n. A \'"zomoru jat kon
árnyékban izzadta lak.
ionnal a gyí n>/urluk
kizi
laitenge^ően kiicagní, iíBóllyék ben "
jóhora baba
ei kezdeti dűltek a
Darabom megbukott . írói beesnie te m re mon\'
nem írok több*
ojúd\' síláat »et»em « drámai b<*hoza4ol. hagy oknak Ihí !
távbeszélő forgalomba.
— A mearl remlArftlg tfg) vere. l)a-1 rányi lgnae földmiyolesügyt miniszter azzal a \'tervvel foglalkozik, hogy a mezei rendőrséget az egész országban a most frasznáTtthitn lorg« pisztolok helyeit a katonaságtól kiselejtezett UVhV«IMé!<\' tugvveiekkel láma \'el. Ily< »tH»du» inegvalöMulnn a meior«M\'dórr t«>rvényiiek az a «rer-deikezo-r, hogy a mezóreudor^g h krizoí*-, lonsagi szerveseinek minden iekt».tetben m«g* \' feleiő reszeve va>jek. A min^zt(ti ebben az ügyben mar leiratot is tutezett 11 varmegyék tőrvém hatosayaho .
Tör 14\'11 el mi lealuienyrli ai eltaii ní\'pl«k»lak «#aiaiiiri» A vaUiH< es kózok-^ita-ugyi miniszter magyar leslokttek pályazatot lordét lie; loitén^\'mi te>tmvuyre, hogy ezek H/iue.H Mii> szoros sá^íin az elemi » koiak 4- ti, oKZiályáli tii a türt* aeti, iuitveaz**li es basafia* ereket tejl*s*sek- A kovetkezó, h\'et festmény aivan\'nttk meg; Aipatk.paj/sra emelete, b| A |)ühíogiaió 111 gyáruk atiepik az (i\'sZág baiaret, ioj Aa^irik ntadja a koronát S*ent Istvaunak. d] 8/ent Lésiló lue*szabaditja a fogoly leányt. \' e) KÜnyves Káin Ali\'a m-gh- di ot* uiagyar Ten*er-pirvidek bód>\'!atat bigmtja e« «pgeruaiti a .ialtual Pirosok ^ivaitr.sgot. íj IV.- H^h \' a taliirjárá*. k\' A morvamekei c\'sa\'a A pátyatók h utasiiaaokert dr. M<rtkal ífenrlk
" í 1 . 1
u#i\' tanarbo\' i> ;«lul <1111 /
ÜZLET MEGNYITÁS
Van szüieiust ui u n. C ♦uíloinására udni. \'fi^gjf liolvi^n ln*uttiWa
Sommer-tt-h fciíú x \' y- \' tl Tostvot ok t\'íg .itellüiiübvu a iiitti kur igt iívfiitek • teljesen \'uiogftík\'lő, f/egthmuu btrtndtztti
KOKIIKKY- *m FOOR IMX TEit JIKT nyitottam. Midőn a n, 4 kiizónstíg szivei pártlugibát kin in, noni iiiula^zthatoiiiVl no-típni. Ito^v töturokvi^jii odalóg irányulni^ hogy t. vcítidégeuu mindig f><»\\tosy tiszta vs.étű&kiuy kinzolgalaslian rtte/A^uljütu4. Magamat a n. ó. .kőzönség^zives^áitfiigásib^ ajánlva vagyok tolji
tlM/U\'k»ttfÍ
IIHIIII Mlíl\'S

Nagy-FCánusán csütörtök
Zala 37.
\'4 lap.)
190i május h6
Jó éivágyat! Hallatlan bo\'raiiyíjsjwfr\' röl értesítenek berniünket, uie yre íelMvjjí| a ha\'osag tigyelmet. A mült uupokbau agy szegény földműves borii* tehene derekat törte, eladta tebát_**l*#w alku zfelenek, ki a tehenet több mészárolnak kinal a megvételre alak azonbaö ismérv* a kftzegészsegttgyi rendelptekfct VooajKid-tak a beteg" á latul megvenni éa miután ti * uapou át a szegény púra ma:1 teljesén iesovnny>* dott a Inna meg a a pií«eí measnros sn Irakba
került, amennyiben az iMo Maját .maga levngtu\'M\'or^ szelep elóidezö ^ niutatvánVi>któl, ha a már bizonyara di>g ló léiben levő tehenet, azután megfejtette es n -liuai adta el ket a piacfiii sáforsó mé»zamsnak, kik termén/eleven a \' hil*t kimerték. — Ugy tudjuk, bogy a vágás csak a vágóhídon van megengtdve. éa j \'t ia csak egészséges\'állatot szabiul lerágni Kivárjuk, hogy hatósaguuk azigoru vizsgálatot lög e/en ügyheni játszadozva, felhágott auo ik kanmajara éa indítani ea főleg azon no szaros lkat erélyesen meg fogjü birsagoinL akik ily kétes nelyől módon-szer/ik he a- bus-zükségletűk\'-l Ha pedig! valamely elleuórzö >ózeg. is követett \\olnj» el] muiaaziáat ennek mégbün,elé>ét ia elvárjuk.
— Orzena fíune|iél) Holorliiivi. Kotor ban mint levelezőnk írja - uj «igumit, \'aih* toltak lel a kath.Jiivek, mely It^iijal-b zatü; a tnilyetTIfta^yarors/ógnn még nincs \'it Aiigszter pécsi orgonakészítő Vcai alta könny ti technikája, pompás hang;a tiu1tl< no* a környék csodája. A heszeuielés ea átaüáj
rsssmap rt H & év ünnep m a melyén kúzelról es távórf I nligy soka ag volil
jelen. Az tttonepet nagy lakoma KÖvert e, vendét.a/eretö plébánia luk zajos és kedeiyes J mulatság színhelye Vojt, üol zeneszó medeli \\ hajnalig tartott a jó kedv.
— A Barniini cliMii^/rál UamuJii ésj Rai\'ey a föld legnagyobb látványossága, un-fy\' ezeu vidékei nemsokára meglátogatja, H7 nagy \' -jvaanu koeaivftl, melynek mindegyike 20 m r., hosszú, erke/ik meg. A szállításhoz 4 vmia\', melynea mindegyike |7 köcsibö áll, %züksegelte-; trk. Kzeu kocsikra, melyek apus koestk nrvj alatt ismeretesek, rakjak lel a* maiba kocsikat* ketreceket; ezek tartalmazzak a vadállatok ígeíi ertékes es leriedeimea gyűjteményét. Mas kocsikban ússzehalino/.zuk az flelanlotaf, iámakái, zet>ráka^íév*»iet, zebtu* 4 a kk i)GüAmeu-á« luft. tenyésztett lovat. Mas koeMk megint a mindennemű mii veszek telj\'a seregem k há ó kucsijinit" sz ul g <i fajinak.- Luxaik ax i hasi sá\'rak. világilnsn szolgáló lelépek, es óriá*i más anyag to\'.ábhjiasaboz, mi ezen csodálatos berendezéséhez\' szükségeltetik. A kocsik, melyek a sátrak.*! és lovakat tartalmazzák, előbb erkeznek n eg es azont úl érkezesük u\'an, lovak altal\'a látványosság szín he vér hoza* tatnak.\' hol ezen cirkusz a fold csodalatos kincsei\' bemutatja. A smrak fölállítása kőzheti .meg<-i-
KíiloDiHcii • ezen utolko.. *átorlifió kúpjuk meg ezen inegmerlcétt-tlen egésznek mély benyomását, meri egy iddben ÍM látható 30 ir.tpezmúvész, kik fölötte veszélyes mu»alvanyaikkaU közönség ligyelmet magukra vonjak, inig\'a íJ lovarda és \'i szlnped mas időbeli a mii végzek e^ea/. seregé Kii telik, meg és e/ek mindegyike minden jvúpzeltieló különlegességek uicsleretil áll hírben. A latogato szinte azedü ésig v.ni elragadtat va a tértink, hölgyek--es állatok nltal v^ilósíigos
meg-
min it*/t ligyelemmcl kóvetm. Az .egész ein usz, .mim már emhutiük, május 27;cn érkezik ide. . • . .. •.
— Ylrlír lUlt jcyernifk AV/enifw József H,yjiei teglas 3 és fel éves Marj leánykája va-\' sarnap délelőtt a téglagyári telep kútja hörül
Ieie j
bukott. Mulön a Ittá Icynyka ebedre sem. (eri I iiurii,. a ^ziilók kere^ésere iriduitnk és néhány óra múlva tóeg ff találtak a kis holitestet aj Uuli-at). A megejtett rmgvizsgálat azt derítette! I ki, hogy nem li-rhel senkit vétkis gundola\'l ság.
>m\'kíiij Padragi JAuoa. Ilzony fceyi roziák \'a , bakákhoz s ott u;van estik híven szolgálta királyát ea hu/á$ - Ölyin "íólsritlel" szar,.dl, hogy a kapi\'uny ur is megdicsérte értté, —. A fegyvere meg a gombja ragyogott »i iiit a nupleny, a bakancsa aryhZűrúen .volt brliim?. Mifeur |worbajiosn kM icidehe káp\'lnr ur (i.sajkó;
lenek Bátor vagyok tehát az igea tisztelt egy>-sülét beesés ügyeimét e körülményre .irSnyitáoi és reményiem, bogy közke<hrélí*egü szép tásit a kŐ\'óh*jnak megfelelően mieJőhb kiegészíteni fogja. . "T""8^ - \' „ \'
Síi&ászet.
r
— Szombaton: KUopotra Verdi György opere*lejének, volt ba<i utató előadása. A d «r.« általánosetizesl aratott. A enekaiamolt ^ nem kivétel nélkül igen jól sikerültek. Kend iv«| sok tapsut kap«»tr teleili Boriska [Ceeare grtit özvegye) pompás játéka éa asép énefteért. Valér gróf. szerepében Remete Oésa* t*u ki magaért. Tordáy Béla az amerikai konz^rvgya-ros\' nagyon jól eltalálta, fia : Nagy Imre pedig meg az apján is túltett. A hallerinák szerepében. Iwdnyné éa Jávor Aranka teta eltek. Miklésy f /ioi-boc] ken jö volt. Pompásán betöUé dos Gizi: Niotta komorna «</.erepét.
Vasárnap de\'után »a kis ssoktvfay operettel ad\'ák ; a legnagyobb tetsze I fmre érte el — paripájával*
Este az Arahjfcikatt ixen általánosan ismert, igen joieti. bohózatot-^i^trK. Jobb DachselmsTért. mini minőt\' DM Sándor igazgató mutatóti be, alig lehet képzelni; igazi müve*si alakíts* volt minden i/iben^- meh meg is tette hatását, mi a k;r/ón«cg- aliandii—Uilitetiff ^piMihun nyil^w^if
a-kor szemei-száját eitam1 ta n indenkt a ih/. iH\'t^iól. tSoh i se hantolta a *sioijat«.
ól
az
Kitün > xoUTordayné ai „ Araoykakae* fngadó^nö na^y i szerepében. Annyira elemeben volt ez est" Torsé a | dayué, bogv nemcsak Ku-ge |izetópiü« ort llb-
ege«z közönséget is meg-iTJa^figtnmyer leányi]
Isten nevelten l\'-nyitta j inete Ge/a), hanem
az
óráját, hóditu*ta. TaTafci Ktza
többi »kaiQeradot< a\'kúrkiiiek ^ hajat ea megrcparalia
-- Mimiig Kv-miboi^- -e-s—poutos»n—^mkkolt*\' s 1 alkalommal csikis termesietes bájaival ud\'^t iic\'n tévesztettéi ^jhá se a lépést, se a direkciót Szóval » s/egeny Padragi ,láno> kedvence
|Ol
deklódéat kéí\'énu Hudő Sándor (Horváth tanár; végezte dolgát, leanya (Szabádat Gui) ez
voli a tisztjeinek éa bai aramnak egyarnn^ m^ri pacalommal__úl__érvényesítette szép iehet^gt
mindazon kiiionui ercnyekheu tiindóköK,
egv. \'gyalogú t« kiva||>epp__ektsi tnek
ȟpstt1u|
en
izutwjr >üpsittn|* a kezé akkor a/t kellett ó^zléítii, nog} otthon az ö sztre\'eit Nacáj; leveh\'ki\'t -/okolt trojial\'i.i neki a ti elv ekent cimeződ*ek :
meiyek Mikor. Vát!
>ra
hazaiéit nem aki megható fcouí pán iához*,
,Ail;isaí;k ez a lavil Padfagi Jánumiak, ux én galambomnak izombathöly varo.sa-ban, az bakaka-sv.anivi\'ibaii levii gyalogosnak, aa 1-6Ü konpáiHánál*\' .
Xaca ugyanis sokallt* János 2 évi vzolgálalát ea atrzökött MartMlt^\'c egy tiójiarral. .
Ulain»a tirént Jáaos és éppen—otthon
hosszú gulyá •
kazik a trthhr ü vonal ia. A kiszáll a művészek aerege is s á lotiaihoz tfanyiják lénésíiket, mint a latok, ketrec ek, diadalkocsik gyor.-an a teiepekbe/ . szállíttatik, hol az ben \'tólepült sátrak-au elhílyezik. meserkezik a konylumak szolgain sátor a művészeken kivüí az összes s/emél
nah, kiic<ii.l.öi..Ni>cát
m
a ht .jtárt, mikor ebidnel
firos küíönbuzo \\ übhi anyag, É| snf.; ekl)/. Végre is, hol
^^^H^^Hizetue-taialják lel a reggelit. A tipikus amerikaiak bámulatra méltó gyor-asugnnak és inozgel>ouy> aáganak tulüjdouiiható. hogy ezen óri*»i sátrak lelalhtásih »z ciak 2 óra, sót \'jyaKrtn kevés* ob szükségelteiili. iía ezt\\ meggondoljuk, kelj. hogv a -ziszleinutik s teremtmények csodidatra méltó példajanak tekintsük, meit 12 riá-i terjed*\'mú sat- r fesz leh | itvr, knzf(j<. egy maidiiem 200 m\'r.. uusszá elég t»agy a fia, hogy 16000 szeniérvt magába fogiaShas oü, míga többi hossza ága 150 es 25 mir. közt \'altakozik.
t:\\n \'d\'- agyút elöntő te bics^ajái es. ugy há\'ba az beleken ál nvod.-la
a lluag, i s ur a a h az a«yal.
rahkenyeret eszik egy tiütien ;eílnyért Padragi Jánoa, .>ki szemlenye vo t kompa n iának.
A közönség köréből.
A Városi Szépítö egye^üle\'iiek egyik nagyabb szaha>u alkojása kets* gkivlll a huil »i vasútvonal menten Jétesi\'ett^ sétatér. Cl sétuhely, ttyely egy r^eít erze\'t hiányon segil\'et , rövid nehány_ óvi lönna.\'lása óta örvendetesen le|lödött , a fak fút-haióng megizmosodnak az utak tiszták és ké
fczen gi^an\'ikus szervezheti olt 51) elOadasokat, és b re a é\'1
látványosság \'Amér kai an\' nyelmések
kérésziül minden
larlutt
halott. Az ulot-o u a/ták be ea mo: liol ke,t«íegáÍV\'ül U el\' az emberek fc t A 1 Iván/\' ii|gy ne-n^t n»gi Noe hár<iaja g eriénés uí.a ok az emh-ri turu-mtr. Iiostízu nat
e en vi |áf
aláfr.Nagy Hrilánniát a kontinens"!! tartózkodik, amazon bamululő"*S£"t i»ie/i i\\. punt a\'.i muhl)rsza>íokTiTn í»ag Mtgyrfiga hltMiníó azon ú^thoz, melyet , kep iatl. A\' ti j\' etnén yehez hiTst?n!-ó elö t^s n rtgy?zerü csoport \'Zá,-a, v f i mini ,-á,öjí inár tna uKli ti c.y lót) «ri- igein élnek, és ;»-I* Ki f/toM
es a- szakszerűen gondozott pázsit \'zeuit^gelö nyuj a setálóuak; nem
Kardos Kde Müi er Otío szerepében jeleskedett, iiyáríaa. ügyvéddel tUavasi nem igen tudtunk megbaratkozui, mintha az ügyvéd ur keveset alaiialikj lanult volna.
Héitön : Sirau-s legnépszerűbb operetlejeí a HöreyeW, kedden pedig a Kofdusdiőkvi. adták J Iluckstedt Íren kisasszony fel léptevei. As első
* előadás n- ha Uucka edt íren mar akkor wdi<-: pozicmval küzdő t, arról gyö/ött meg Uennunk*t, hogy ama sok dicséret, melylyel kedves iö dink |szereplései a kritika Mindenkor kísérte, igen erdemlegesvoll es bogy Hue<st«tdl íren a vidéki pritnadonuák legjobbjai közé tarozik. — Más -dik fellépténél azonbm már auyira rénelt tol . ! hogy nézetünk színűt alig akadna az ország ban j egy második színésznő, a ki ilyen álinpotban ; meg csak meg ia kisérle te volna a fellépést ^E* minden esetve a művésznő erős akaratereje ! mellett bizonyít, de ezen akaraterő nem szerzett hwVí dicsőséget,-m^rt^ar közönségnek -meg e-ak I h tlváuy fogalma sem tehetett ama érces, csengő coloraturáról, me\'ynek Huukstedt Irén szeretTfcsóa tulajdonosa. Reméljük, bo;y meg less alkalmuuk ! Uuckstedl íren enekművészeti ben gyónyörküdbetni es unvel a művésznő ez idö szerint itthon fa kodik a küzöuaég, de saját személyőre való tekintetből is le kellett volna mondani ezsu második tellepiArol és arra időre halasztani, midőn egeszae i állapota javulásával teljesen érvényesíthette volna kiváló szép tehetsegét. — A HÖregei szetvpiői közül \\likfwsjf Gyula erdemei feltétlen dicséretét, a kinek Ki^enteinja igazi kahinetalakitás, volt. A Koldu"diákbati
pedig téledi Uuriska tüntette ki tnaná^ Broniiz* lávavszerepeben,
SAerdan-eete (hudy Ar »nka első fel\'éptével Sardou drámája Fedora került bemu\'atóra. As előadásról jövö\' számunkban fogunk érdemlege-seu beszámolni.
ratalTS" ültek. Az-oran tolta a •jtárt, hogy Most azután
SZgeny
a< 1-sö
magaban Coglam luiisiír 3 lovardát. 2 padot e-i oriasi vers nvpáJyat. n\'
irapéz e feU \'rtil.tesl \' o iíímazó -a oil kő
yonyorju
szó he cat\'dii tehát, ha ez újdonatúj alkotas már is knzkédvé\'ta*>gii üdüld helylye vált, mindig nagyobb k zönseget hódit oly aunyira, hotiy különösen a reggeii -ea esli órákban, a líikössiig minden rétékéijí\'l<,;w^y;ja apraja szinle vágyakozó öriiu\'-inel\' t\'ÜWcu és szívesen löH ngy ket órát a p írnie; té&l ti>zta, egészség\' s levegőjű üdülőt In-K.-n \' - --• — J—
h .</.( momljá\', h í. y a vinzotivok javu ujával a -zii»s<i\'telck ia szajjjr <tnak. A aéta er gy«pa* p■ da> t v 11- es a látngri o tsag i.övi kve-éve| ége tóén syiiksegtí-sé ; vulik bizonyos be»y»k le »e.i:!eHn melye. .az \'egészség c a trzt«s»g \'•u n at tasa sze nponljábói tv^ará\'.t in? kuUh.be -
Hyilttét
így
tel.
NYILATKOZAT.
Alulírott, a v.tro<ban elterjedt ki\'mza biire voea«kozólug, min ha köztem és tty *honved í hadi. lUg^ Ul\' között a\' ,t\'o|^ál l KgylerVlteroiehen folyó.Iio .i-a i este báimintMnü\' uorflietue tau\'adt volna : kinyilatkoztatom, hogy az nem • vaió, a minden alap t nélkülöz. —
Nagy-Kanizsán 1ÍKJK tnáimt-hó 8-án.
Fahick. Tivadar*
Niiuvkiini/sa. (MÍM)rfttk
Zala U7. H/ám (5. ljip.)
1901. mája* hó
APRO HIRDETESEK: ^xxxxx-xxxxxxixxx*
--;-:— 0 Almafák megóvására ^
Vl\'g^\'fH lift 1*1. y
■vi i .. u —ai ja a... Hm 11 műifS vcrlrtu oitffií óvs/tíf kaptató : {.
KUdo, vtjafv »h>errtli»iia0 knt»*i>b löldbír* , r w
•nkk«i e-etlc^ béri* ímIh<i(1ó l^y jó \'orfptinu q Ifiiliimtuii
fttv manna.. tel- 4 iai-Ki(I Q Wt, (i. fl^krMwtftfbMi Nagy- 0
rts gu/.mal*>ni 2H hold told birtokkal. - ,,, _ 11M|>A. rS
r. im « kiadúhlvMulUxn.
TIiomlu i) iMlr<*
. Miklós. Ili mim í\'M\'jt GyOfíTv n»s in-vré \')k*.
,úvvU S4ii»*4,lh*\'j»v» KefttvU. Ij.Uiihcjiy in
ftílvo *4/.nct 0 iod»*k. ktwüló«, #/.iüó í. «*.. nimjih h<> lál) »•* 2í»"m i» ipiu urvt*rvtt«\'n « Hífin fognak. t70
X
Khmi/fh lVMi-utc» -arkau.
Y A
t
1*2-1
v*>crh. >ra»» 1901.
Árverési hirdetmény.
V
A n<iroM vr^f l»\\j\\í» ax IN8I. i\'V
i.V < rí:\'/ 102 § \' \'iripl\'IH\'h.ílt PJWWH\'1
\'♦•H/J. H kir jár H-íjC\'.iik
| ^mi V: ftij. s*;tmu v" •/.♦\'\' * tk»\'< * t A^
i.\'..mi |)r L.ij \'H i.k-OiixMi a, y ••(f
Htc i \'• ni t ii^iii *»HÍ • jaY»r*
v^xxxixxxxxxxxxixxxy
•ló i\'N olr^ó orJIL. • vi i\'»i«tlU«*ai |»ri* ál vif\'ikiák
Konrád János
óragyara aran ezunt s kszer -aru ;tó-ha«a
II r »« x « .4\'wlior»t4f ■ J<> i-.K k< I r-iif nt«».r úr* Irt. 4 71 VfkMdí A^iijti\' r«m<tstoir-ér» Iti ft «MI Vaíu-fi > z.UKt |;ti/r ?fí I ÍO N 11 m < : < tiff<SAf»« ÓM ftl 1 <
C<éjfn»i k 11 • 4 kif. btrMx mt • rnwrffl r»ö »• <1 iuilciy-. juttttUltü- ér.iby. ?£ii-> - K*I_1 • *»• > *f w
I«li»a. mvlfll Ifi Hit U
Mvn 11
jCeretke(^F. gYarosok. ügyvedek és áltálban mindenki rezére U\'^jabban és It^ol;. csöbbati szere/, inforiiiatlöt a ^
A0"
Xndakazö iroda Mi)<k)fioi Neumann Ármin Budapest V. Kálmán utcza Í2 a.
nagy k*pe« drjpgyzék ffgypn « bérumtvr
M^t
«z % Magyar Biztosítási iroda
532 a O . w.
if. Kui. i * Jixirt*, Ks(iMn< I«M
PHMQ.- HÍM • jár ♦"/léig IÍHK) ^ Budapest,
u- M ÜUfi f\'».\'itni\'uaiMt kie ciil\'§ >&t.tlL. ^ VII. Rozaa ateta 35 sz. I ein 15
Uí-iO á«r »nar* l>**csud Kunt;*/ \\Z_ ____ _ . —. L.. ■-—. ^
\' |t] \\ j» btpi
Mud
R*r
4 i. V, 121 t*. v^t fiílvan M . .-iiu^k IM V^i in M *
tíiiV
» /# K fii^\'ai.
««
\'In
ulia» Irt * :a
s/t> . \'i iilio tíi4«iHiiiíti< nytív:Va\'»s áo^r^^i) íy
^ » ___________
rvt-n^rn ia?vk»ni/ím kir. ^wr^sw- ..Magyar Biztosítási frochr
l^if^ii^M •líi l\'íí-ö íli^ oa-V v ;ín .i a ími:.»-iu«m ük
^ ur-lr-Áei • v»| ali
90 évi május hó 17 napjának ii^iin.-déleiőti 8 őr ja Jp

ÖT EV ELEIEMBŐL.
Dreyfus Alfréd
I ilfrHl *aj4< Mf4 trt« Bnac «t éttc Iart4
t. Ks *mlékír«tl>46 llrr^ÍM tlfreil
■ . i I. ., fgti—yÉTil •
\' hlirtt Itrt.\'lr** «lb, ««/•- r, . fett f;ilílftt l\'r*-ti 4ra a k»rou* r»<f íilkr.
i Kapható 2! Úroifts l*ü ti V>i#I114.
Badapitton, Vt líifiUénilit ^. M ■ib4sn k v rt
I
c id ü •«•-»/«•— • \' í » A«r. !im>. b ti biri\'ílíM: í) ni ti »•»*.£.» náí ■ -egek N?i y Kau iHa i ^
tlr lVx\'jlMl !\'•»• » • ff^-tiíiorri4


nr
itíiu/, * aui \'1 ri \'"^t—kTjZr fci.
irod ink «fvátf-t|jH az ii| hi/io^.i.ts. k ^ —————.
r^H. a ljjM£whh kölgWlk^* - TIIIKKKl %
-prrrtt ->7rtl, Orííl
Jjo-»••! ii• vaÍ »ta • V -z f-rn **

rfiei
•/. issi. ,\'vi LX. t.e, 1ÖJ. 10^. fí- < s >/ . I iniud Z1I ü4)-kú ii a (£
k íf5/t» uifue|i?- fuel a « ^löbi.i l >,.,/. u^m -/.id/at.ir.ira a uu « l«»r bec^ariajj .uu\' «*í \'úiM-\'ük .daini

HaMATIKUS FASTILLA1
K-■ N.-Kanj • .ni, lÜUl. mi)U>* hu2an.
m.aX4m0vi\'is GYÖKíiV k r biro«a^i t«*gr»*iia|l«».
9) p t>**v WKM
\'Jl toll I *Z\'M-|: y4 v í- li-n l-li.\'lt U - •/■. < _
fial 1 >/o| m|"m \'IC? Tfl\'Mf\'^itlof
& T-Liih h"\'.v irodánk ^mmiii-mii ^ köf^lkexaényeiack c^ri^^r^ A
li^".!,^;, u-/- -ll^^bea iu*in ál.-*. ** 54 \'.imái- .. feaUu» v»
UiVi
^ -nriu ?> U-v^z
i.v liicilfiiri ! ízt >1 UH k IkUtVMl\'Hfli 1 li
i;,.veKK: e> :U ln:ij..i ^
H/.-rm lak, ím
Házeiadab.
\'í i- /Vr
* ^v síium i eii ft u^l**4
|« 1 ii«*mi • "twi\'u1 k Mindazok. <tkr. i
Naffvkamzsán a Csányi Lápzló ut ^ ? .i?«i:alni, bi^iam- ^
•« . \' • i » ■ , • \' mai ferd»ill*imk /*nk
caban-egv a\'loinente^ uj liaz |iitanvoK (f
feltótelek" melleit eladó. Bővebbet J HwUpiu.im
Weisz Lajos tigyrédur irodájában. ^ lí lliMási |fl)lit
1 ltotok lu^yr-aiat Uoi ova*« «i i kdl ♦ eu\\h« koünv^n i><aait|a>ó pti
~— 1 --lllillltliilli \' " i
Mittderi doboton a ^\\}>r<M nmí.
mv kó leijei Kiiv dolioM 4 kifüam^n «/.
bti ffliien? arlfcU úrim iih> * II d Tll IDKKY I gyógyszeresz
lin óim «V »ra
PREGRADA. feibáMHftoil WWt
5 Wfl IStSá
»
^liima.ncil-Zá.r11
riadó biztonsági zár betörések ellen! •
* i
a y
Szabadalmazva- az összes államokban! • ligyvdüli biztos vedelem belürcH\'k ellen!
Fontos bankok^ ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosuk, magán lakások, stb. részért.
T. u 1 ^ckmawl. ur" * brtiüfök •JUw «
yeí«b ki-te-rJ«trr. kxtf/ IIM tin\' i^gn. vagy l«lrx)kalr*c
OMyáve! rri»!«- ft iJlrt ü t a
Tlt alkxlMMkxté x •. —* i*g*
mlr a ? >• Mr^w,, A < káriUl^v ét
wnM uf«i>r. tt nriuMia |lbtl#i>. iltty «X llmvi fcH ■ ■ • • ; ■ - s. I n*4
T
30 ~ 10
A masy kir. álkm^utak (j|) gépgyárának vefcérögyűökségfi
B I l> 4 P E8 T.^I\'HMÍUpiiI SS ...,\' ajáiUjá a mag>\'. kir. államvasutak gépgyárábanjtéf»ii(t
gőzcséplö-készlétéit, szalmak.azalozóit,
ZTZ fii k u / a 1
Imfalib «irrlir<fli ni i* r o k r s* k k é % m k » i
o r » | 0 Sí r f i I I.
tatfábbá : a iiszijvim agyar ii1 tatnva«uttán*a*u» ^p&yili^^ kikx&te 4 ktoöjl m**-
Sark issHtezerfl. n mé in n f vnU «*kefö%«4 rllHiwit «*j»«\'át • » - 1 »
iMN
Hirdetmtnrv
Alulwwt korjr^yzo az me^üi\'Yinsett feleségek képről* tt->mlH»\'HtT nyert iiit\'gbiza* fujytaíi kíliirilcti, liitjV II- biVü\'tM v,i<ía«gt»\'Hilet":-—•" ✓T-V I V .•■■• i !;•«■ 1. evíVdliiijiifí 1 -t\'ii <l«li\'l<>f s f wakof » iv \'/.-\' jj Itiru hazánál,
L\'My tó \\ 1 -W^ü-tafc^iL-kiltti^ 10 orrkor a j>irá hazán ál. * .
X .V\'Hit*i S/.»*nt Miklós n ).90jL.&rf utájus bo 28án délelőtt h urakor a ko/s««_j biró háauál.
4, Laii^vi^n fjwff évi májú- bo ^ia délelőtt 10 Arakor a knrjt\'pvzm mwlahaii. . 1
vStHoti*KomáRmtan i^H: május hö 1
fh\'l^idtf órakor a köEtrég l»rró Itá/anal.
w AImIiíhjui r.«i*i. cvi inam.*—i\':i i"-11—délután—
Hirdetési
ll)l#t4Í<lvk
e lap kiadóftivatafaban
,-Kan iiM".
M
or »kor a feflgség hin> bazanai. li^, augusztus hö í-tül líw< jutni* iiü i» 1 U\'rjtíln <» óv re liwuilMjrbc
A/. árv«*r*^i f* itt\'telek az illető m
iinff\'Hyrn ;i K mjr^yrti\'ii irihláfran iih
Liti^vu liHíl. aiájiiís hü L . ... . .
K tüno. gyakorlat lag képzett
ki már évtizedenen át nagy cazdásairjkat anai oan ki ze\'t a gazdaság minden ágában jártasét . ituno nyitványoRKat rendeltetik
állást keres.
Ci m : a ;iad0li vatalban—\' In,\'\'uril "1\' \'.\' /-^\'-v^tllMB
Nagy Ferenc k«>rj^v2n.
\' MMM

JPt:
I
A
5 Az „Anker" ,
M ,t
elet és jájraaek biitositó tártiaflág
X A tarsasaq vaqyona f900 tfecz 3t-én 138 millió kof. x;í
Á Butoiitasi állomány...... 505 millió kor. ,
f Etfifi^ ktftzetewk 223 mittió kor ^
m I iJi^fH\'ififíMobU íelt«\'tí\'|»»k nipJIrtl A\\
W k»A ImIv^íi fIft- Ju
V
C \'HÍ ; I l th- lyuc-k\'-knl kfrcw w
9 -i \' víz . ~ i. 1
Jf I7M - J faiatártoeitfei f<*wntk\'"ii
Havas Samu és fia czegnél &
> K anl/Hiin.
X m
MegMvé
A ..6elsel et vtdekebeli hiteliiüvetkaiit*
auiennyiUpti a t. he 5-érc kuá^al^1 »
lui\'^imit tagúk cnok<»ly !«iUi(tia tuiati fen volt/ -
r k* lft**M (I ii J «r«k«r a Öf*liK3Í iükoialiiiit
U| kftiKlOl^l l» t|nrii!«|M»l
tfl« ki a^oti alap^abálytKütil , hti^y
tc*t tfolkftl a Uitpik Miiliuifn jnifiirvpit?***
feg IIOKOÍ ; a ta^ofc ittüi) tiMi
1il>t{i*Minf«l t
I. Xt (Kaiciriií^ ^ TÍ\'Tiiry^lH 1iic«ai«.in |I>)4*IIÍAÜÍ* ia II^I fmlm>n* « pjtpfc a Mttifttlt^nv itH\'g<4.iM
* A ix^ttiidM bemutat IM H nn^Hra ifw^f á
l<)vpiífl<m vajrt tfixin^f (rMti Ml^i t
3, V illttlkt^li (M|tttU4||l tw>k tAlllltlü
4 .U dfuánui KikiMioli lli{i(lfti0V9(kPMtilic IAIA haLim/at Imtülal ^
Kfli li^UiHi. 1U01. m.iju< hú A an
1*6 I Ai igaigatOMO
& j
$ l fl 1 A
A ««
~ i I 1
W W M
* Ifi
^ \'fl ^ pp
ífl j I
^ £ I
^.rtcsi cs
ftgftfMlW* M M| plairr

VttU *tf)rii-iritt I köi\'mfrKrl lifti\'rfoUii •■ fi* ftííffii. i
I ii f « n I i I ti ^ ii y r r
h hindanuom^ iiiuékiii. * irulímomull* « ipmoíí»* ltj
nt#i~2«»if Ui/Hffe
^ ^ W » •
\' »■»♦■ ^^MfeiÉv^ an. kár. .. ii*i«4i nrul* ríi-g i rm uh«
# f*Jk\' l.íi\'iftj:, ¥ ffit|j|.A!%Krt|nt ■ .\' M \'^^flT\' H\'Nl —it»éttll kl
- 4 «í • * i|ru m* lk fctf\'l.^ í••. V- : «9 r i « *,
k /<»! •» kT fct\'í\'HN Mfl *m Mptffftfl^flf1 ti H Wwlp tiéthhtl**
KAUVhl^HH Sléft férfUMhé
Kii ft Ni hm*
r \'^\'-^t^\'" ,V»*//f 1ljt*9*tfé1l í\'ttfÍH\'1 W f H&f* ti 4iWn* lrt{ fi^tt < t fyuttfó\'fa. fo/lft/t\'&fff ,;
Kim^I Ftplp (ilít| Aa^\'V-K Hiu-aa t-H>l
n
!| f
[l f H
I f,
i r
j f
II I f
r
Huszonnyolcadik évfolyam 38. szám.
iaarh—atéaéf -apélat Fla«k«l Fllöp köayT-taraaaadáaaba*
I mrfcwrtlTti íruiuii lahai iipti\' titit i a. i—6 ara ktei
lét ioiluidl a lap vitltai réaaéra TMitktaé aüadaa kéaliaéij.
Kiadóhivatal TkroabiaépAlat.: t\'isckd Ftítífg t&ujrr karaakadéaa.
ZALA
1 .
Politikai lap.
Megjelenik NAGT-KAfUZSAN hetenkint kétszer: vasarnap s csütörtökön.
stíSf tinta itu
i in* ...... lt Imm
Í*U*T». ...... ( korosa
ftafTÜim.....S korost
JfjrtttUr pattiadra W filHr
IISáMtéMk, vtl.minl > ilntaik von&tkosék hgW MIIp Sínyrkar ksdtaibe 1 Imii
Béraaatatlaa leitl.k «tk ük. | kaaak-bfll fogadtatnak
IfltM nta ara M niUr
Xagy-Kanizsa. lyOl.
felelős szerkesztő: Smalajr Nándor Szerkeszti tara: Réitaa L^jta.
Vasárnap, májas 12.
V ——
■ ■ ■■■
lliljkiiiiui n. kir. dokányaaiyárotla n. kir. osztálysersjáték fiiliroitiii.
Hl I
00 4)
# « •
a"
■5 S
t % !RÖ
LEQN/1QT0BP NTERC/1CNT-C5CLTCK!
MAOY. KIR. OSZTALYSORSJEQYEK.
Sorsjegyek az I. osztályhoz
\'/, sorsjegy ára 18 kor
\'/ 1 6 /t . M n
V* » » a » V. » » ..
#
Gyors és pontos kiszolgálás, a vevtk minden hvzia alán nyomban értesíttetnék, s nyeremények rögU>n kitimettetnek. rartaaseates keveleséa. —
Magrendalések a vMttra lagciélszarUabban a portomentnen az inalunk küldendő postatakarékpénztárt lap utján eszközöltetnek, a caak altd bacaca magrandalését levelezö-lsp utjín kérjük.
Iilftiúuí itír b. Miififriil * ! főelárusitó.
— * —ii
Végre hát jön 1
Igen! Végre Zichy Aladár grófr a nagykanizsai választókerület néppárti képviselője ismét ráadta lejét, hogy meglátogatja kedves kiskanizsai híveit.
Nagy elhatározásába kerülhetett. Két esztendeig gondolkodott fölötte-
De hát most végre jön, hogy szinröl szinre lássa öt megint és örülhessen neki trjóf a* jámbor, n hűséges néppárti nép.
Mert nagyon csalódnátok, becsületes néppárti választó-polgárok, ha azt hinnétek, hogy ö, a gazdag ur, a (ényes mágnás, azért jön most közétek, - hogy benneteket lásson; hogy munkától kérges | kezeteket megszoritgassa; hogy a földnépébe i szerelmes szivének két esztendei epekedését megszüntess".
Dehogy azért jön!
Nem ö akar titeket |4tni, hanem azt lakarja, hogy tl lássátok őt és gyönyör* [ködjetek benne a ti jámbor, mindent hívő néppárti szivetekkel. Azért jön!
Két esztendeig eszébe fie jutott a látó-j gatás. Minek is jutott volna I
Mikor megválasztottátok, száz számra\' mentetek be \'jámboron a néppártba, mint1 szelid jnhok az akoiba a pásztor füttyén-1 lésére. Szinte egymást nyomtátok agyon
! annyian voltatok. Csináltatok a gróf urnák | akkora diadalt, hogy szinte megszédült I Nos hát .az ilyen szelid, jámbor juhokat nem igen szokta félteni, nem igen nagy gonddal szokta őrizni a pásztor.
A ti grófi pásztorotok is azt gondolta magában: együtt marad ex a jámbor juhnyáj, ha nem jár is utána.
fianem hát az utóbbi időben meghal* lotta, hogy az 6 szelid bárányaiban ia megmozdult a vér is, meg az agyvelő is. Meghallotta, hogy a magára maradt nyáj gondolkozni kezd. Észrevette, hogy az fi választó juhocskái már más pásztor után néznek. —
Erre azután hamar gondolt egyet és elhatározta, hogy leszalad ide kissé és egy betereli nyáját. Ez a pár szippantás a földnépének levegőjéből talán nem 5rt meg illatos szalon levegőhöz szokott, nagyúri tüdejének.
Eljön es valószínűleg hoz magával ! egy vagy két néppárti nitgy-hogedüsl, akik 1 már tudják, \'hogy milyen nóta tetszik a | népnek. F.r \'\' T azután körüljár, hogy megnézze . - uái (amint annak idején > maga m ■ . , ogrammbesiédében) „a párostt" ?
Es te, jámbor nép, körül fogod őt venni, áhítattal hxtlgatod, ahogy elkiáltja •
I
TARCA.
Egyszer becsületes volt.
Irta: Salgó Sándor.
zatt a terraaz lépcsőjére Retlar Tama* áll Ott nulta Hannát, aa Igazgató kacér feleseg*\'. m»l némán, hidegen, mozdulatlanul. A c.unya Kelter, egy szerelmes víziló, kiabálva vAjntl közbe:
— A mérnők frázisát hazugok. En iwl mou* villogó, tiszta dom, hogy mindig n férll a bűnös, ha egy uö elbukik. A férfiúban kell mindenkor annvl erö-tiok lenni, hogy a nfll n bolláati I, mlntfun reá varakonú gynlázuilúl meg|<im»lj», megóvja; hogy sohse Alién viea.a n hnlyznliel, a gyongo piliaaa-kikéea&lő leikéi. Nem fug tokkaL a ha a> nincs így, u»y a< vsak annak • hizonyilékn, hogy n mai (áriakból kihalt n nök
ú bányamérnök. S«lét, fiuyoa breát szinte meg | világi tolla nagy szbmgolyóioak fehérsége.
A kis doktorné szóla t mag elflazdr: — Hol hagy la az uramat f Az 1 Halna bánfák fehéren fenylö lombjain át — Azon (áradozik, hogy vissznezontan a gomolygó aöét lóitokban aaakadt nyakúikba az|fagyán Barnabasba,
alkonyai. Abol egy kis rés nyílul\' az égig, oiil «ikerülui. Ko«au| deszkázott Baraabáa és most eríseo dulakodott, húzdűll a nilágo-fcúr. Ailámzi\\|a nyaka közi omlott a jfüld. lejazmB, kékea fényerőit a a/QrkQleloek. Viaa-i Senki aern (iikíWiu meg valami ongrou. A kodott a a^teiiéggal, amely egyre nagyobb dara- bányákban gyakori a baleaet, nem ritka a halai, bokát aukga ott ki balöle. Mint valami könnyű Hetler lomha léptekkai jött (öllcfé n lípoaö-
azövárQ Bnuai \'«-{kíí kapaaakudoll bele a galyakba gŰD Hoaazu, szikár alakja asiote ringott. A kis I Azt hiszem, bogy jmuuádé lityik artidbea, azért #a a lehellel érlnléaéro is fluom hulUmvzás>al / doklurn* mellett ült la. Hagyujioti ulgareitnjara, j vagy "lyan alkeMrideit idealista. BeoaMet mozogni, reazkeini kezdett. Pillanuitól pillannira (j„ „jjg em«lt« kétszer az ajkához, már el is fisztelet ?... Ezek caak Urea aiavak I No igen, változtatta színét a lepe1, laaaaomaga >la ttme-j,iwbtn. van btoattiet, van ll sirlet! Hogyne volnál D«
«!> " \'Y/r0\' °,Dde"1\' """^kÍ"- \' Az fiispektnrné aa ura vállán kereazldlbajolva
r in. ia f. fiííi ru 7 . flU in.a.t a kia vörös fitlzoak, (érj. nővérének. A
falia maga kSrOl a í rmákat. Oaszalolytak a , megértedé: felkelt és eltávozott. Alig tűnt
ff , ,íri:>a- ;\'í""r0k irlö el a leány altfljn a nagy Ovegajtó m.gatt, az lelviflám) (Üzenek aaíthul^örbaavMlányé^K^,^ „d.fJíd.K ReitarbaaT
ismer em rá az egyea awokra. ía"bb «ak N gondo,kodrttt-e a tegnapi kérdés
képzeltem, hogy ki hol, kioek a axomaiéflasgálian , . (( a •
6L Neháoy pi laaatig mindenki hallgatott. Saöllao f ... „
gyönyárfiaéggel élveztük a csendes nyári éatí A molett ílanaa,, az igazgató kaeér fMoaége, rejielmea harcának azépaígéi. Lent a bokrok tó. * \'01, mlndenki azt beszéli, hogy soha sem .olt vébea a zöldesen fosxforeszkáló fénybogarkák lálatébeo ugy, hogy azoretáje ne lett volna, élón-megvillsBlak, meg tliflntek, mintha cask azerel- l,e, "\'lakozni kezdeti: jtflcn öielkezésekben vesztek volna el az apröj — Retlar nagyon elbizakodott, Ratter nagyoa villanások, oly laesan, annyi árnyalattal oszlottak gyalázatoaan gondolkodik a nőkről. Hiúvá tették azéi a pici fényfollpk. \' a aikerek, tudja, hogy érdekes ember. Ne kér-
Mikor hálunk megetl, s lalon ^igyulsdtak a> dczzélek. apró villamos körték, mindeakí csodálkolz«a n^-1 \' Az elhizo\'t főbíró, ki oly pillantásokkal bá-
irtnti öaainta tiaztelet éa beraillat,
Itetter egy ujabb cigarattat dugóit fogai közé éa minialt rágyujtoM^ caak ugy odavatva moadta: Otoaa, ia nagyon beoaOletaa férfi vagy.
sz ily fogalmaknak mi caak kinos önmegtagadással tudunk formát ta tartalmat kötaaöaöanl. A tormészet minden asavá* al, wladen.muadulatáral, mindon lebelletável azt kiáltja, harsogja: Haaraaa I Szeraaa I Szaresa I A aseraltm minéab I Ea aa élet I fia agy pillanatig, ha tgy napig, évig. ba\' egy emberöltőn at fos ía ss érzés valakibft, csak szere**. Egyik som hazugság, egyik aam Min. Ez szétszakít minden évezredes hazug korlátot, minden konvenciót, mint a taissaMdnli gőz, kirepeszti a kazán vasokUtát, vary mint a banyák mérges sziklavisa, mely rombolva öati el a Urnákat. A mi szemünk ben bltn a szerelem, egy asszony szerelme, ki nem a férjét szereti. Erre taoiiottak. A termésűiben n-mesim erkölcstelenség, ea aem Ismeri el a házassági kötelék szentságét, meri az igazság mindig nagy és szent
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 38. szám (9. latf.)
1901. május hó.
,Éljen a király! Éljen a házá!,Éljen a eí neked, jó magyar nép, azok a szépen megvédelmezni, csak a szivekbe gyökerező
néppárt\'" Csinálsz neki nagy éljenriadal-\'prédikáld néppárti nSgy urak; de tejt^-véri szeretettel. Aki misként (talán »
mai Azután meghallgatod éppen olyan W™ W elgondolhatod világos, ter-1 harag, a gyűlölet fegyvereivel) akarja vé-nagy áhítattal azokat a többi nagy urakat mészéíes eszeddel, hogy az 6 tanitása.knakjdelmezin: az a keresztről, nnnt jeliép-ó\'.
a fél- vagy egésí mágnásokat is. akik|,0Da,a bizon* c8ak erre ? M0m0ru ^lla-jlelépi Krisztusnak sz-llemét. - Bs ha így
vele lesznek, és akik mennydörögve pVé. P®,ra fogl^bénnüaket tanítani, akkor emelitek
dikálnak majd neked azokról a nagy tét- Hanem átért nem hiszem, jő magyar >8azán ma8asra a kere<ílet > mert tekről, amiket a néppárt ott fönn, az j nép, hogy akadjon a l« so,a,dbó! egy * mindeneket* egyesítő krisztus. W-ország házában végbevitt Hátborzongató] olyan -természetes eszű, megvesztegethetett®5^1* föD8é8e8 oltárára tuzilek föl igékben mondják el, hogy a löbbi párt, a len sziü igaz Laza fi, _jki megmondaná
kormánypárt, a fOggetiensé^i párt tagjai I azoknak a méltóságos, nagyságos urakba* :| Ewknek elmondására egyikfek sem fog
mind csupa pogányok, éretnetek, zsidók, - Méltóságos, Nagyságos üraim ; vállalkozm.- kedves polgártársa.m ; hanem
szabadküiuivesek. Megengedik, hogy le- magyarok úgyis csak maroknyi kevesen,\'maJd H néPP4rtl méltóságos urak dörgá
tördeljék a keresztekéi; az ország e»yik vagyunk; Egyik igy, a másik amagy; egyik jdikciÓ1 közben n"gYokal nytek; eget
nagy-iskolájából maguk dobták ki a keresz- L a ott imádja az e^ igaz Istent. jverö feneket dörögtök Vissza Ii ia; mert \'
tet; megengedik, bogy abban\' a megke- Ne szagga3satok ^ét bennünket! né haj-H"tea bflrötökM buj,ok kTÖrömötökig
rcjzltelenitett nagy-iskolában egy tanárLol]ato& be„Dünket testvérgyülöletbe;! \'^\'ább ^ wa,eD<Mben ^
- - - — — 1 jazer arra érdemesít benneteket a méltó*
ságos néppárti képviselő ur, ho«?y egyét-
kettőt szippant abból a levegőből is,
Kint ti srivtok, * aminek ^bizony ven;
mindetr má> pártinak atmitása igazán házaellenes, nemzet-[ aza8a Van"
szwewljeiknes. Tanitsaíok meg inkább -arra^l— No 01 "a8í,n <e-méjzetes! a párt hogyan legyünk egymást szerető, jó test-j I«en !,zé» ,ole,e*\' kedres PotK*rfir*a-vérek, .mint így. Atyának, egy Istennek \'®\' h°gy ezxel a kitüntetési is beé ltek, gyermekei, ha míngyárt más-más módon 08 "em kivániátok a méltóságos gróf ur és más-más templomban .imádjuk h ftOtös löl, hogy tőhb alkalommal ia_ megtekügye
Alkotónkat. Am jöjjek közénk á kereszt 8*oinrtt 8 Vtre\'lék"\' V4gT ("Dml W*n 6 nevében, a kereszt védelmére ; de akkor mo"d"niU a P^«t-szag. ne csupÜi a puszta jelvényt, a keresztel, £l6rt-lTit csak haügassátofe gmeg hozzátok magatokkal, hanem szellemét, islen\' félelemmel azokat a dörgő dikc sókat is annak a nagy Megváltanak, aki az amikét a méltó jásrps gróf ur és méliósá-
istentelen, haza- és nemzetellenes előadá Ka egymás el)en támadtak: a hazát,
sokat tartson. jnemzetünket támadjuk meg ; édes hazauk,
« Mind elmondják e.t neked jóravaló sokat szenvedett, szegény nemzetünk erejét választó nép, hogy nagy legyen a te Vha?} pusztítjuk. Aki erre tanít bennünket, an-r»god és gyűlöleted ? óflen. csak-egyedül a néppártot és kövesd.- - Mert lásd, csak ez fogja boldogítani a magyar ha-át és nemzetet.
Ez a békés, ez az isteni küldetéssel dolgozó párt ugyanis nem csinál egyebet, mkt hogy homlokot szegez minden— kezetnek, amelyiknek nem Rómába visz az utja. Csak azt csinálja, hogy éz a maroknyi magyar nép is szakadozzon széf és legyen egymásnak ellensége a szerint; amint má«-más templomban dicséri, imádja a jó Istent Csak azt csiná\'ja, hogy én, aki róm. katbolikus vagyok, ellenséges, görbe szemmei nézzek arra a sógoromra, arra a vérrokonomra, aki véletlenül kalvinista vagy lutheránus. (Azt qem i« merem mondani, hogy zsidó.)
Mindezt azonban már nem
egész emberiség testvéri szeretetének volt va8> "a8Y *g<» k,sérti nek,ek 4hlUt"
inteni Apostola, aa ki e szeretet nyilt ,al elmondanak a szent kereszt n-vében.
vallásának a kereszten lett vértanuja. A»,4n éljenezaetek nek.k! Erintaéte*
Ennek az isteni Apostolnak békés testvéri me« í,nom Wollfl,k to ~
szellemét jelképezi most az a keresi^ á ^*0""**1^1
vértanúi jelvény. Tanítsatok mmdnyá- Azl m4r u8Y*em látjátok,mikor M>kat
í junkat aira, hogy ezt a jelvényt, .mint mond<)\' ni,8Yari mosolygással tovább uia«-
j Krisztus szellemének örök jelképét, sammiléle ,,a\'1 a kereszttel,
mondjak I íegyvérrel, semmiféle politikával nem lehet ______
éa » termé-zcl maga az igausg, az eróoy. A i bumgtíigot mi eaberék utíliöl meg, mi láplil-T jak. A vérünket gyö rí, m.rja az aiiyuakat, a goiNÍ"lkodatuakat tu.giij*, de mennokkal hur-l ebijük, mert a luuog«agbin rejlik a ián»dtioD,\' a larurtg, uiÍDdrn őmteurtA ereje, a mi tete-lak be nedet erkö.c«eink alapja. Eu életemben rgyiier kftvetiem rl büoi, de a bűaöm a U ite | Betekben a legnagyobb erény. Ai *r« <s "volt, | bog) elcsaplak állásomból. Akkor nem értelleni neg nriad|árL Ezúla már vlgyátok, bogy eolii többe tit oelobuágoi ei ne kOve^ek valaliogy.
A kia doktoráé felkeli, (iaraggal nexetl a ■térnúkre:
— Bixonyuyal iámét valami léha kaland. En [ nem isllgatom végig a maga Rzemérmetlen cau-fólkoditail. Egyebet sem tud, cawk aljiis dolgokat I ioeséi&ü
— No amit axo*t nkarok elmondani, aa oly! lixttefsegei^ bogy akar twenhai e»a:endfo leány-\' kák re»i»re irt novellá*«köttyvl,en ia helyet kérhetne. Metn lett benne bttiiOi, bnkntt Asszony-j tói «zó. Eletemnek legosiob.ilib, legerdvkeaebb történele ez.
Hogy hol törléat é* mikor, ax teljesen melleke*. Az asszony uáp voií, kerek ceipAjS, ha-tulniaa, nagy. Terrnekenységre volt predenti-nftlva; egé«uégea, pofiik arcú gyermek siölénére. Szem\'.iíjen benne égett a természet olthatatlan »MB>to*aga, aa etet tflae, lángja, amely epedve mftmorosan fonta* maga körft a lárliakal. A »«*p a\'noay kArfll miod nyivAkol*alr, nyöszÖ. rtgtek, nyöglek, eiránkoziak a terfiak. Bmelgett neki d\' megt*teti« valamennyit. A nfi soh-em aieien az oly lírliui, a ki érzésénél alainiza-
n&ért könyörög. A nö kegyét nem koldaini kell. de elrnbolni, lopni. Meréuen, bátran, de n»ni dacosan, kihívóm, de miudig őnértellel, bietKcn. A nö mindig csuk a*i u férfiút tudja ftere\'ni, ki bármi, mádon i«, de imponálni tud neki.
liilbau találkoztam vele elfi*zör. ö volt a legazebb. En egy mellbeteg li<enyolc e.zlendÖH kia leánykával loglalkotlaei, ki köivellen ai 0 ■zom<7., d\'ágában üli. Néha Osszeviltani lekin-leiünk, Tn\'tjsk : mi nlt valamikor a vagyam, a melyly*l gyakran éjjeleket Virasiioitam át ? Ha én lehelten volna egykor Sappho \'terelOjé... Nevessenek, hit/ elég örült vagy és én ha erre jt asetonyra gundolltm. mégis ugy éreztem, bogy ereimben meggyulad a vér. Hogy tudhatott ea az asszony Alélni ?,.. Minden eaökja egy egy lángoló tó\'temény, minden Oleléte egy-egy lávaszarQ vad dithiraiQbtii. Olyannak kep-tei\'em Sapphol is, mini a minő e atép a.szoay volt. Aa uraval együii jArtam is&olábt ét igy meg a erapé eifili megitmerkedlem vele. Catk éppen hogy bemutattak neki. Annyit som mondtam : hogy siép. A kOvetkeiö percekben már isméi a tonnyadi, sápadt arcú, beteg leány mai lelt Uliem. A szép asszonyi folyton* ostromolták éa ö mégis unatkozni látatott, töl keaObb bo-szankodoii is éa éle* megjegyzésekkel ílzie el magáiéi a férfiakat. Oly haagnaan beszélt, hogy meghallottam én ia. Akarva latin ezú. de en | nem figyeltem oda egy pillanatig aem; tovább j udvaroltam annak a teher arca mellbeteget I* anyuak... Egy hittel keaSbb taUlkottaui vele újra ; az ura karján jö\'t szemközt veiűiu az ul-I cso. Hívod, hogy látogattam meg.
•j— Miheyt érkezésem les;, jövök. Mo«t egy \'nagyobb lerven dnlgotota. A jóvfi hétig elkwtu-I lók ve e, legalább én azt hitaem.
Csak kai hé> mUtlan kerültem e hi>\'>ájok. Szereltein est a nOl, ahogy elOxOr Ultim : tudtam hogy szirtiem. Mdttke*ég« hantolt. Tud a, {hogy tiép, bo y ukoa, Mallanea, t hogy a \'»i-luk epedve fejveaalaitao rajoatak körül, mint *-• oaioba vtetora vett Iák a gyeriya lángjai, a meiy lepirkoli takrayuka\'. Talaikonáaunk pi -
i Imáikban éreatem, hogy toha becaatehh >-1 en-I fél nem kertit utamba, mint 0. Csak kutalv • vizsgáltam helyzetemet, de a légár atlanaub í ember gyanutlanaagával, Hasonlókép t*tt 6 u I A aterelém tpró caataroaitaibta, kOsdelmeiben ^ csak aa számíthat sikerre, kinek elég türelme ] van e« ktbea elég erfl van arra, hogy mikwr •főtte a mennyortaág lényét csarnokának töiép-csőit m ;gmatatják, hideg arecat, nyuiodiaa | \'ud|a tat mondani, bogy nem lát temralt. A« | ilyen eiOtt megnyílik a lépcsőn Int áUÓ nagy : kapu ia. A lángot a bideg stél aaltja ero^hh, (hevesebb tQtra. A szerelemben mlndoník M igyfiaai akar a etek a hülyék hordanak ai|tát lábaik elé akadályt En semleges bttsaiartá.1 laooaitottam, de re.tn álltam, vártam a támadásokat A ézép asszony la eeak aasat ke.du, a mivel a többiek ketdlek, vagy kezdik, hogy semmi hajtan ö>ag nincs bennem a nainew.hb goodolkodáara, hogy alTaktálom a ciaizmuat, hogy közöny öt aégem, magait csak üres lénfaág rejlik.
— En ia otak olyan vagyok, mint aká^«»ly máa halandó, ki lelke leplezett aljasságát, tiiutlja szennyéi, litokbaü elkövetett ocamánytágait he-
Nagy-Kanizsa, vasárnap ^-
Meg azután - sokan mondják S axerkeezlő ur mdja jól, Hogy • nélkül egy árra pr»- -Nuuieráaa •• lógható.
Ai meg éppen a magasabb
Diplomácijabot; hajaz.
Hogy ha helyben történt egy a iáA«,
Mifcép íródjék meg aa?
A mint igaz ?... No c*ak ax kén\'
Adna Péter, adna Pál,
Isién ucscse nem marad na
A lejünkön egy hajszél:
-Szeffcesziö ur, ámde már most Zengem a dall komolyan, Tréfa ide, tréfa oda, Eiy kevés baj mindig van. Nem a járda! óh az nem bánt, Márt törődném már vele t Életemet bizosiám, Halál- éa balesetre...
De látta-e,- hogy a >gőzben< Van nagy aliat-aereglet ? Vígan asznak a. langy vízben Ápolják gondos kezek. Brr ! a hálám lihabörzik, Hogy ha reá gondolok. v
Óh részvények nójjetek már, * Vagy még lejjebb szálljatok I
Van csjy eszmém, a mely hogyha Testet ölte* maisra. Lepipálnék a „Rác fürdői* Comiort és tisztaságra, A napokban megjö Barátim, Kinek pétne — millió... Ez axzlag-seregletet N eki volna adoi jó !
Ah a\' propós! Barnum, Dobó !... Van most nálunk vig élet, Művészeiért rajongóknak Szivük dobban éa eled... Tháliának s«ép papnői, " ; > Mennyi szivet ülnek át, S röpitgett ide oda Amorka édes nyilát.
Nem szó\'ok most a villamró\', Zengtem róla elaget; Sem arról a kutya-heccről, A mely itten megesel). Elil d- mégis! Hallották Bár? Mi történi a zárdába\' ? Megbüntettek egy szép kuiyát Mei t nem volt. bilétája I
Zala 38. szám (4. lap).
1901 májua hA IJ (;n
mintázok, kik a lanügy iránt érdeklődnek, égést [ i in* te leltei meghívatnak.
x *Tárgjan_ ^
; 1. Mait gyüjét -jegyzökönyvének felolvasása S iuoat nagy „Kobox". ki fenn kobozsz éa hitelesítése.
Es azóla Fark i« bécsi, Ugy, fél, reszkai majd eldől Ho$y ki léazen közösítve A szent egyház keblébífl...
Budapesteu megbócsá\' Hogy egy torkos, gyárié dobos Mezedet igy bilorlá I
- Klttxxtctfe A király » Ludovica Ak»- | mu,j rende, laf
2. Gyakoriali előadás az e!eiri iskola IV- k Offltélyánan (a közönséges törtek o«su«a). Tartja I Almasi János ur, nagy kanizsai raodet tar.
3 .Az Állatvédelemről" — irta Hajjjj (• S<n-dor, felolvassa Farkas Vilasa k. a, na«ytai>i>a.i I rendes tag.
4. ,A te*ü lenvités as iskolában* — víis-; tárgy — előterjeszti Baneko.vich János nagyka-... j nízsxi rendes tag.
demia ?ászlós«enlelési ünnepe alkalmából JVyiry taniift-életböl," h moro< fel >! vasas
■Sándor vezérkari ezredest, a Lud\'ovics Akademis Körmendi Pal, ur, laugvizi retdes tágtól (parancsnokát a , III. oszt. vaskorona reddel ;J & Folyó ügy<k, netáiii inditványo-. VigM Ignác századost, s Ludovica Akadémia — VIIIaaMS vattai. A kapoevár foay. d tanárát pedig a katona, érdemkereszttel tüntette ki. i«■»« réis»énylársssáí közgyűlése eíhataro.1., _ V , . | hogy a kapo*var-fonyódi va-ut-vonsou a nyan
Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, hogy a fo,v;m4n vi!lam0„ kocfik„ „ járat) helyek sz
I zászlószentelési ünnepség, alkalmival\' a budai jntat lefellebb másfél óra alatt., teszik meg. A daloskar VigM Ignác századot alkalmi ódáját! kocsik olykepen lesznek konstruálva, hogy a énekelte, melyet Szabados Béla zenésített. hajló erű accítmnUtorokbzn » kocsikban lesz HaiAÍoaa*. Nagy-Kanizsa vérot lazt-l elhelyezve, mtnnélfogva a pálya álalakitttára *• viselőinek nesztora. Varga litván seged-gyám, >«"« szükség a a rendet gőzgép által vont vo-tolyó hó. 8 »n 78 eves korában e<húnyt Kis-"Várok m eltett fngnak «- vilhmos knetrt trtzte-Kauizsán. Varga közel 4 évtizeden át becsül*.!kednf. Az accaaulatorokal • kaposvári városi tesen szolgába a város Ügyeit, részben mint viliamféjlesatő. telepen tö lik meg. Az\' hűnk. tanácsos, részben sejtédgyá\'mi minőségben. JV hogy a villámot kocsik köa\'akedéta nagyban •melésén VJcxy Zsigmond polgármesterrel fogja mozdít nnt a vasút sianuüyJorgalmal *» résztveit a vároai tanács éa a iisxivi«elöi ksr, j&védélmesőséRél i.; t Rala\'unpsrl élénkn»«ére, testületileg és díszes virtgkoszorut is helyeztek ■ fordn és oysrsló \'t sp-k benép«siié>ere es a az elhunyt palyatárs koporsójára. — A varos könnyű és gyors kSzlekedés bizonyai a jelentekeuy hazán gyaszlobogó lenjeit, a kiskanizsai polgári hatással lesz.
{olvasókör pedig gyászjelentést adott ki szeretett1 — A ve.tedelaiei lift. A nagykanizsai ttagársának elhuaytáról. . silrg várnál, ugy latszik, igen ocaó az embvrtiet
— EnkttvA. Kondor Ödön, m Kohn S. 15 é« leginkább veszélyezteti ezt a gyár le hazA cég beltagja Nagy-Kanizaán május hó 19-én \\ gépj», melyet tetszés szerint müköde-be hozni tar ja e«küv6jét—S\'auber -K-ly kustszonynyal i bárki, minden lu^iukotó, »iAz«U« LaitpiU., \'Szombathelyen. avagy elljnftrzé" nélkül. Ennek köezöahstt.
— Trlrloiz • Balaton köriil. Keszi-: Qeria János sörgyári munkát, halálát, a kinek helyról írják: Zalavármegyében a jirasi szék- a liftt f. é. február hó 15-en alvag\'a a nyakát, beyoket telefonnal kötik össze. Ebből ax aIks-;E miatt a bűnvádi eljárás mint hátijuk — lomból a keszthelyiek azzal az indítvánnyal már befejeztetett és kz ügy legközelebb fiMar-
Iállottak elő a megyénél, bogy a Balatont ís jgyoliifirá\'kétől, a mikor >t a gyárnak teehni-»egyek körül telefonhálózattá) és azt kössék i kai vezetősége lesz kérdőre vonva a kellő felé* össze Budapestlel. A terv annyi gyakorlati ha- gyelet szakszerű kiképzés elmulasztásáért -sxonual járiis, hogy megvalósítása valóban jDe a hatóság egy régebbi safyos balesetnek kívánatos volna. . * íj jöit most hivatalos tulomáaára, mely m*r
• .- Taaltá kéri káigyüléi A ,zaIa-|19Ö0 november í7-én tórtánl. Énkor Bőcze He-i inegyei álu tánitótestülei" nagy-kanizsai járás* I ter szepetneki illetőségű sörgyári napszamoe köre es évt rendes (tavaszi) közgyűlését I sérült neg ugyancsak a Iliinél oly súlyosan, jnysjus bó 23-án (csütörtök)\' d. e. 9 órakori hogy 3eö<ké munkaképtelen, nyomorék marid, I[közbejött akadályok -miait Szepeinek helyett]|mert jobbkese teljesen összetusódott. —- Ezea Nagy-Kanizsán, a po\'g. fiúiskola; raját ermébeii | elpalástolt eset csak most jelentetett (el dr. Oada lógja megtartani, melyre, a járáskör t. tagjai és Lipót városi orrot Altat, a kinek es szintén
— Az Istenért, mit kere* maga itt ? Ha var vonaglások szaladtak át, Aa fibyém volt telje, laki meglátta, ugy elveszeit. I*en, azt lehettem vele, amit akarok. Es ebben
" A »«p asszony egyenesen od.vonszo l a di-j a furca helyzetben eszembe julott a férj, a kn vásra. Tüzelt az arca/a szemei lázban égiek. jAbarátom, a ki, ha nem is valami kiváló.. egyé-Forró \' lejét odaszorította arcomhoz. Szakgatolt niség. de tisztességes, becsületet ember. Étiembe izanvtdélyeitéfgfl lórtek ki belőle e azavak. | jntoti a ti\' tiszta erkölcstök, a te mondásod
— Bárom nap eta váltam magára, a mióta jDénes, hogy a lérliu l\'gyen erőt, hogy ő mentté as aram Sincs itlbonn. Három hosszú aap, bi- meg a nőt a botlástól, bogy ne éljen vissza a rom álmatlan éjszaka. Maga azalatt a helyzettel, a gyenge pillanattal, a mely megett nyomorult színésznőkkel dorbézolta át aa éjsza* a becstelenség, a gyalézat leselkedik. Minden az kákát Azt mondják, bogy az a széles csataló, eszsipbe jutott akkor ét eltoltam magamtól a az a krákogó hangú sápadt medve a szeretőd szép ssszonyt.
volt éa bogy egytneten te ulánad jött ide. Mondd; — Legyen etu Magdi, a mit mi most elkö-
tgai-e ez?.
— Eskűszőn...
— Igen, lí eokbdőz\'ők mind ét mégis meg- j
I velünk, ax bün. Tétjen magához. Jöjjön, basa kl ; sérem.
_ _ A szép asszony odahsnyalott a diván kar-caaltok bennOmei. Csak mondd ki bátran, bogy íjára éa sreát kezébe támaaziva (jesziő eszelős-
• szeretőd <ott, bogy még most is őt szereted, séggel bámult előre. Hatelsses, nsgy alakja . — De biez én alig ismerem őt. , (szinte öeazezsngorodott, mintha elhagyta volna
Akkor miért nem jöt\'él ? Vártalak. minden energia az idegeket, ugy tetszett elöt-
— De ha valaki megtudná, ez tönkre Unná lem, miatba as a szép, nagy tesi, azok a pissz
• becsületedet. Botrány lenne belőle. Mindenki tikus kontúrok öttieamlaeának. Nem mertem (Adja, bogy nincs itthon az urad, szólni. Szép arca eltorzult, mintha valami mély-
— Mit bánom éo, bármit ie beszélnek rólam, aéges utálat,megvetée r^jtolódott volna v onásaira csak azt tudjam, hogy le szeretsz. Ha kívánod, tuja szegletére. Egyszerre elboriiá arcát a pir. ott hagyom as uraeiat, ha kívánod a szeretöd Hevee mozdulatokkal ruháját igyekezett rendbe leszek, mindened. bozni. Piai ujjai idegesen babráltak a szétbow-
Vad erővel nyúlt a nyakához. Egy pillanat lotl buja bajfonatokban. A hol as.egyee tűrtök .alait lepattantak a kapcsok selyem derekáról, nem engedeimeekedtek, tépni kezdte. Eszelöt
Uólehér formás nyaka vakító fehérségével szinte lufton. A hogy aüerék gallérja télre billent kilátszottak dagadó keblei. O t tartottam kar
nézése aggasztott. Neveitea volna, hogy ezo jon bogy moudjon valamit. Mikor feléje közeledtem, hirtelen felszisszent. Ntgy gyűlölet égett villogó
Í\'rim közölt Mámorosan, kéjeaea simáit hozzám, tekintetében. Keze után nyaltam, de ö mellbe ledves ajkai mohó vágyakozással reszked\'ek ée lökött ée ezzel kirohant a setét éjsiakábá ex enyémet keresték. Teatép gyors, görcsös ,
Másnap kábult voltam nagyon, a\'ért a fuVorn kimerülés megett is éreztem, vslaai nagy meleaséget. BtcsttUtes voltam, tissta m< radiom. Megmente tem egy elveszni kéezttlö lelket.
Dálu kn a bAnyaieaagató m.ga keresett tel eitéa várattanul lakásomon éa miodau küionőe.bb indokol vs nélkül, egész szárazan, ridegen érté. semre adta, hogy állomásomból elbocsájlotiak. A lehető legkatarosoitabban elcsaplak Még a kikötőit feimoudá\'i időt sem kívánta, bogy ki töltsem. Boszantott, bántott a dolog, restellem nagyon, mert megalázást láttam beaat, de meg kelleti nyugodnom. Hiába kérdeztem as bkát, az igazgaió egyre azt felelte, hogy ás igazgatósig .elégedetlen velem.
Harmadnap bueaoxai mentem a szép at»zony« hoz, de nem talál\'an otthon, ssa őt, eea aa urá>. A szobaleány C"tk annyit tpondolt, hogy, elutazlak a lega Abb ia egy hétig eisaaradnak. j Ennek örültem akkor, mart igazán ereztem, bogy az egyszer luroea helyzetbe jntótlam.
Ott hagytam a névjegyemet. Ezzel tejeződöit I be a kalandom, Hxnsa azt sokáig oea ladtae^ megérteni, miért kellett nekem akkor oly, hirte-| len eltávoznom, szóval miért dobták ki ?
Rettar Itt szünetet tartott ás ufy UU miniha belajeate volna, a mit a| akart mesélni.
Ax aeazonyók idegeset -mozgolódtak hely*\' I ikeo.
— Folytassa, folytassi... . — Nincs tovább.,
— De hál a vége.
— Semmi vége. Itt a lakásomon teljetea I befejeződött az én Becsületes kis novellás.

Nagy-Kamu*, vasárnap
Zala 38 szám (ff. kp.)
1901 májua hó IWfl
caak moat a baleket tilt ni büu»itá« ügyének lvboayolitáaa kö»ben jutott tudomására. El al
—A XX-lk aiAíRd aaiitaji. A jövö as*zouya belepett a cirkusz, társaságba, Baifey
— Ul«l;t a garalta Kercaaaár Fái gazda, hidegkúti lakojp tgftf észlelté, hogj
jww íuwHiuwi. m ■»- as*zouya neiepeii a cirauax tarsassgDs, oairoj gazua, niaegtuu latote egyre eszieite, aoWJ Jkalommal — miot halliuk —• a gépesei rongált, J. a, ur felteden* aa aa»zonyt ea bajainak nem |atfgaaztóan togy a padTáaon levő gabona éa *«« állapotban volt, é* dacéra ennek, mégis müiö-hódolt ellenállni. A XX-ik azásad igazi amerikai hogyáiP se tadta 0kái kipuhatolni a
desbetv hagyató t. éa teljesen járatlan munkások ; asszonys, az 0 elragadtató, a jelennek megtelelő|me« ia kérdezte az-ö szerető hitveeláraát, átal kea«He>eu. k ed testével és kecsesedével a rágtaió lóra i született Fortév Judit, aaazoayt következőkép:
— Köaa kaik. taullók A! azáll. Másik aaazoiy miat lová zme^tetaő szere | —Aj, aj, Jutka, megint kevesebb a gabona somogy*c-urgói e*perese**i rom. fcath. tani\'ó- pe\\ majd megint látni női bohócokat, azonkívül !* pa^iasoo. Valaki lopja aa tizonyea, da éa rá* egy le mai. « éti libáidon tartotta éri k sgvüle- j tóbb nöszerep\'ő. Ez a IgVaglás művészeiéről | itsek, aki lelke van!
sét. Előadók toltak : Kosaras Mihály, B*rs Lajos, i rendkívül saép ea íeatöi kfpk nyújt, es a lo*, Jutka aaa«oriy Igyekezett megnyugtatni Pál BuztUy László éa Bock -PáL — A közg) Ölés előtt vag ás nak sok miis neme a lovon be leaa mu- urat, hogy biazen aok gabonát megőrleriekmár a mis t hallattak a mevjefe^tek. tatra a Barnum ea Bailev a told legnagyobb!ami lejárt a garaton, az már többé nem kfcet
— Uoaaoral mélté adonaáu > ofc. F. atványosságab r. A nöi bohócok e« lovászmes-. itt, meg hogy a Márci szomszédnak u vetőmagot kó 6 án elhunyt Hetit Arim né atfil. Strem terek igazi újdonságok éa ezen elbűvölő mulat*-- i kölcsönöztek éa a többi.
Ilona amA ivánti kegyelet jeK-ffl koszorú meg- zás a nöi buvészségnek valamint w- nöi zeat-j (fanem Kerosmár Palazért ailandóan vigyázott váltás címen emberbaráti célokra adakoztak: ezeknek előadása cüy fényes, éjs felvidító, me y s elvégre hámmhe«i éber őrködés után tet eo Kleiallléa, Strem Bernát, L»ngvel Bernát, S-rem párját ritkítja, A tegíornászok osztályában aaé- kapta a tolvajt, még pedig imádott hitves* Dénes, Dr. Havas Hugó. Oavax Samu, 20- iO diio magaságban ugrásokat látni éa 3-azoros I személyében, aki a gabonát t—8 maimba ia koronát, ozv, Kohn Ödönné, Or. Strem Tódor, buUencet baoyva erkeanek a löldre. Bámulaira.elhordta és kézpéaaert eladogatta, árát padig 10-10 koronát. Hona eavérei 15 kor. $au luely. »>éltó és borzalmasak a trapéz eloadaaok. Azl^iat szemérmeiea arcpiruiaaok kötött bevallotta csalad 4 kor , Sauer Ed* 3 kor., S\'einer Mihály egész előadás azonkívül víg é« n.unttaó jele- titkos magányban és idillikus csendesség beQ 2 kor.t Kanmana Beláné 6 koK P(aoh c Sán- j netekkel vao vegyítve, ugy, h »gy az emlieitt-i megiazogatta.
dómé 90 komnál öa*se«en: 190 korona J ken k»völ sokkal több ujdon.síg is látható. Aa — Há\'akkor mégis igazad volt, kiáltott A nkarnisai CHevra Kadisa. ailatsereglet teli uj éa ideyeu allatokkal, közttik| vigasztalódva Kecsmár, a gabona csakagyaa t _ Hnrcaaeril céltövéamet A helyben 0,T»® mely eddig egyáltalában megtekinthető lefolyt a garat n!
aTomáe* zó cs. és kir. 48 gyalogezred póttarU- wlL 3 csorda e efant és idbb teve cso- — ttft<taa«k«ljek «llca#rméa«. A ~íéi^slevénTSére hjyó évi május kol&átt ^g- P°rt» továbbá inpo<án^ benyomást kelt a <0 magy. kir. bal úgy miniszter kömadelelet inté-eeli 6 órától kezdve Kis-Ksnus- Baic a [ídumitött lónak a manézsn égy^tes alőveaa- aatt valamennyi vármegyei és váraei törvénf-petntki major és a Principális kánalis áít*l ha- ^ol mutatványaikkal fetüoM leiteoek. Aa hatóság kos. melyben föffitvjá föivwiyhatdaá-tVrol* lőtéren haroMerü céllövészetet fan. A ^Hatseregletben eteafelöl figyelemre méltók aa gokat, hogy a közegészség sxemptotjaból kiváló rendfirfíkapitány Irlktvja a közönséget, hogy a «lő emberi furcsaságok. foatoeaáigal bíró sötnmöh* lyeket. valamint aa
jelzett teröl-tet 6000 kpéa körtilei^eh éz*nj. . Ary uailatiau IáitAnynaaif május hó. axakbcfl használt edenyaiat éa csiköioket, a i napon annál inkább ia kikeralje, mert az ot*j*+> ^ ««« éa az njdonaágok éa kQlön* (aldolgosando anyagokat éa ipiri ktazürntnyt-tarto\'kodas életveszélyes. legeaaégek, 3 manézsep, 2 aampadoo, verseny- ket, ugyssiuten a írut kánokat illrtőleg. egész-
— Hl avfikaége* aminden kélay mek ?j pályán, trapéz spaiá usok< n lesa elénk tárva. A aégügyi hatóságait éa kö/egeit. a kősegéazaegttgyt Strp trotr €de arcbőr. Ki a legkftni y bhen es |müsor W agámnál tölb»t taraimar. éa köatiazta*ági saempontokbö olyannyira ssQk* legbát(balban st evési világon aliamerrés ked- ~ atyafi Siőládon a legjobb eéges szabályok aiigoru ea pontos betaráaára veit rölde*-fél* Margitkremm haaauilta áita! " őda gazdák kóz»» tartozik Kendet latyán, de a. éa aíeaőrtésere, a váratlan műhelyvuagalllok erhető el E törvényesen védett arékenfles semItestverevei folytatod a.datrn perleáedésb^dUs M^mlék elrendelése éa staporitáaa mellen, hiranyt. um larUlma* a sieplőt, azarmazo^t tetemes k«adá*ok erőaen megterheltékjhaladéktalanul ntaaittaaaa fs idököaönkiot ft# ir\'jf^^ aa ^ wJfai^m nn hiri«ttai idfrrtrfgal. Nagyon megörült hat, midőn jgyelmeztes^e- a tiaa atlai ságát pár nap alatt eNvolitia, a ráncokat Wt iwneraiao uiforma, ait az ejaaiatot augiat ^Itfrér ai aaakt— SMflgyvárjtay
* . — _ _ • inlA. X k. I niil-lt . 11 /vna A ■» . n. ijl üá.
kisimi j« és sz arctak írnom, fiatal, r^zsá- szirt niua«uja. .w^.u tőrvenjha\'ósagi bizutt^ága májusi O.ésén váaaal
ad Naiy té^lv 8, kiH 1 korona. Kapható a n,,P álatt ismét lapra álitja. Lgy féligmeddig; tás ut a« betöltendő lett tolna aa areaazekt I készítőnél- Frt de* Kelemen gvWyj^reszoél-okabau levő bauk\'presríl volt a szó, melyre j jegyző áiláa, mely 900 írttal van do\'Aiva s a»»k Aradon és m ndea gyógyszertárban W aiofoW kereskedőnk már 30 frt togmlot pályázatnának rá, kik a jogtudomáayi állam-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ adott, csak az az egy b*j var, b«tgy a meg)vizagát letették A caekálf kvalifikációi es jó
_ _ ---------- .. . ^ qq j|to? ncm ^^ előteremteni, fizetés mellett se találkoiott tddig pályázz aa
Mert én bccaöleUa voltam, aztte sem Ugadbatod Folajárlta neki a ami*át, bem kívánt egyebet,. állásra, holott *s volt már a harmadik köggyOléa, el Dénea? caak annyi bankót, amennyit fé\'óra alatt ké>iit-J melyi ek tárgysorozatába belefoglaltatott annak
As elhizoU löbiró maga is azuszogott az ide jhetoek. K ueaei Isiváo lépre ipetí^ összeszedte. valasztás utján való betöltése, liyea példa utáiP gea várakozá-ban. a kívánt ó.«*,eiet é* a ukinte\'cs urr-1 egjüj azt kellene hinni, hogy a magyar ifjúság nem
— A végét mond e\'f a végét... . elindultak Siótok föle, ahová szerencsésen meg keresi a> bivatalokaf, pedig csak vizsgát nem
- No akkor leghelyesebb Jesz, ha te elmész, i ia érkeztek. • . szeret tenni Ennek a históriának a vége nem neked való. — Itt lakik a- a bizonyos. — mondta az Elmondom ha kívánod, de aztán ne engem vá- előzékeny ur, — hanem tudja, az ilyen dolog doíj. Iinm jó. ba a<<kan tudják, adja csak ide aj
Evek multán Befitercér, a bányászok és i bugyeliát^á\' * vá«jon\' rám itt, míg viaszaiövök. | kohászok kongresszusán találkoztam újból ~ Keneaei Mváti várt, mig gvőz\'e, azután
Hyilttér.
iva^catómmal, aki elcsapott A bankett ahtt mál éje kerültem; a pezsgőnél egyszerre caak css> I a kárdéa*al fordult fel^m :
— Mondja caak Retteg mi lörtéot mags és a \'körteleju* (igy hívtuk mindig ma^uuk feőzott a azép a-zooy urát)\'között 9
— Miért kérdi ezt direktor ur? -
— Tudia, mert akkor én magam restelkedtem legjobban a hirtelen felmoudás miatt. De
tndakozódui ketil-l\', de az i«uieretleanek ayoma í vtatetf. Az eaetei t »lj« lentet e a csendőrségné1, i. ely mladenfle nynatoam a rejtély ea pret-^zállitót.
kéayaaeritettek reá. A körtefejü • nap reggel________ ______________________ _ _
toporzékol-, dahöngött benn as irodában és "orvosok áltat ajanítatnak. Haaauoa
halva, feayegeive követelte, hogy önt ai«aaal |wolgálatot vélünk tenni t. olvasóinknak, ha a küldjük el Meg kellett tanai. A reeavények tele U,ta®ö azért b. figveimükbe ajánljuk. 1 tekereg aa ő btrukábaa volt akkor. AfrWge » boldog I 6 ^w é |abdacs 1 06 frt. A pénal
1 lő. etes beküldése után 1 tekercset }.2ő frttértJ
2 tekercset 2.30 írtért, 3 tekercset 3 86 fi téri | küld bérmentve Psersoler J. gyógy szert ára Béca,, J. Singertrease.
— Különös iredvexményt nyújt oly! osztály-sorsjegy vásárlók nak, kiknek sora jegyei j ki nem huzatnak, az ország legnagyobb osztály* i sorajegyeláruaitó helye : a nemsetl pénivelto j részvénytársaság Budapesten. Prospektust a nevezett intézet kivánatra iagyen éa bérmentve kaid. <"» 163-Ö
Nyilvános köszönet
Kedves kötelességemnek tartom esutoct
is köszönetet mondani Varga .WAdif
-^ Legjobb orvoasag. Mindazok^ lük^lüniak.AJDéli Yasut nagykanizsai portásának, morbaj, étvágyialanaag, rossz emcaztéa, májfaj- \' . ■ . A
dalmak, kéliks, vérazegt nyaég, ideges fejfujátban ho?y gyürüm értékes gyémánt-követ ezenveónek, használják a világhírű Psethofer. megtalálva, ait nekem visszaszolgáltatni értisztitó labdacsokat, melyek teljesen ártalmat- • . . inatlanok, gyorsan éa blztoaan hamak éa a leg- j
Nagykanizsán, 1901. május 10.
Msisr JéaaaíM
196 -I
volt, amikor meatudta, hoyy ina.a már e távozott töiünk. Az aaazony. ugylátzzik, nem igen szenvedhette magái, gyllólte.a Cefnd.
EUt er egész szelíden jegyezte meg: • — Én voltam a Lfinöe, de hát akkor még magam aem kittem, hogy vsanak sök, kik se-hogysem tudják megbccaajiaar, ba a férfiak aem élnek vissza a gyenge pillanatokkal, ha bizonyos körű mények köpött becsületes, tiaz-less ég es *w tud lenni a férfi...

■ladeafttl kaakar
ümfmí
aéUllaikalUa fbg y—la fdfakat Mánián, f«kár«a és agéaaaAfaaaa kaalanja.
ÉRTESITES I azereocaém a n é. közönaég fláj |j iwj f.f armpm ű t ^ méi** W 1-4,1 * b^M.iFo ér/
mmmma^mm—m—mmm bccses tadomáaára hozni, hogy 191 ü,lil IinBIH■ l Zrínyi Miklós-UtCia (azelőtt lakola^eta) 4a.
Svastics-féle házba a bazár épülettel szemben helyeztem át
Divat-termemet a a. érd. k&oo*ég legkényesebb igényeihez mérten jendez\'sm be a ugyanott állandóan
női ruha varrási és^szabaszati tanfolyamot tartok.
A i.i kö.öoaég S\'ives pártfogását továbbra ia sérve litdnő tisa\'elettel
< BlrénfDnkáag Blta
3-
Siiaéizet.
Nagy-Kanizsa. vasán
Zala M.jsájn (0% lap.)
llKH.máju* hí
Gazdy Aranka vendégszereplése..
Pén\'ek KUopátra operette, zónaelősdá*. Lszombat Bolond operetle-ujdonaag. c Vasárnap d. u. lartaltkot férj hobóu\'.aöaa.
éate Assionyregtment operalle-ujdonság. ; __
T«bil átlók éa OtuKraJhetitk istcéi Gasdy Arankái, a ki\'OI három ev előtt* oly szép reményekkel vettünk. bucant.
Szerdán, mint Fedora lépett \'elénk a liatal művésznő éa csütörtökön mint Laurenet Brieux • A linlcaő« ciuifl drámájában, éa igaz örömünkre azol.alt, hogy Gazdy Aranka nagy tehetsegéhez Iflfött reményeinkei teljesen megvalósulja láttuk, Gazdy Aranka, aki már pályája kezdetén ia elmondhatta önmagéról: .jöttem, láttam, győz lem*, akinek kezdd: színésznő létére is művészi >i»erei voltak, ma lénylea müvétznS a sző leg-valődibb, legigazabb értelmében.
Gazdy Aranka rend.ívűl szép szinpidi meg-jaienéa. sok alapos lunulménynykl éa ma már keltű rutinnal. Mélyen belia\'ol szerepeibe, minden egyes szara igaz; az érzelmek kifejezéseiben sem vadássza a színpadi baáat; nem kiabál, bogy a mennyországba balia>«ék fajdalmának literes*; 6 n környezethez szól; ve e akarja megismeri élni ftlotABájái, őt kívánja meggyőzni igazáról. Célja az, hogy elhitesse, miszerint szerelme avagy gyülőíaia egyartnt iga\', mert ez
Törvényszék.
Elintézett ügyek. ^ Tóth Lis/ló kir. tszóki elnök tanácsában • 1991. májúi 10.. Eltíadá: dr. Kitt Ititán.
1.\' Hiba Pál becsületsértés vélségié ma. ím.
2. Ozv. Pelricj IatVHiiné idegen ingatlan vagyon jogtalan elfoglalásának vétsége ma. ím.
Előadó: dr. Jieutitdltr Antal
1. Gábor (Princsica) György anlyos lesli sértési vétsége bb.
2. Kis i*lvánné sz. Sípos Anse könnyű teati sértés vétsese bb.
Fötargyalásra kítűzéttek. 1901. tnáfns 16.
1. Csomó István a társa lopás.
2. Horváth Mari lopás,
3. Jes Cecília lopás. 1001. májún 15.
ered-[Vadlya látván lopa.
nek. A váliőzó érzelmek árnvalatait
élénk, de soliasrm rikító szinekbW mutatja be; «i«warrf».ta: hh. = b.lyb,nliagjrva, nr. minden lépése, arc és testmozdülata, hanglejtését ^^ tZLft.lt\')\'a,trUi"u,n: T 1
a bes.edmodor* teljes barmoméban van. — ________
nak érzelmeivel ét a szerep követelményeivel Kisorsolt esküdtök.
Ha részleteiben bírálnék Gazdy Aranka játé
kai, akkor is ason megsyóződetre jumánk, hogy * nagykanizsai kir. tűrvenyezek f. bó ll-én
a legcsekélyebb réi-zletre is nagy gondot lordit, T6tk László kir. Mrvenyazéki elnök el nők tele!
éa azért nyiut mindig egységes barmonikns urt<>" nyilvános ölesében as 1901. rr U.
egészet Mint Fedora hercegnő, léh**g?« volt, öl«»-eiakira a következő esküdhet sorsolta ki.
mint Lsurence: igaz. Az ellőeste a fenségesnek, Rendes e-kSdiek :
a mj.-odik ente pedig az igazn.k bőd >11 közön 1. Major Ferenc tőld\'núves Nagykanizsa.
3 .Barrel I*l»án bérkocsis . 4 Petric* JFerenc korcsmáros 6. Polták Miksa zongoratanáé
6. Sa^ídinMA Samu szikvugyároa
7. K»bn EÍjos kereskedő
8. Huszár Antal Hkatoa
9. A\'nausz Láazld tkp. kiinyvlő 10. Goldstein Jakab fakere«ked6
ft . i ......\'X\'.---"-
értelmek íjssts forrásából, sjl érzí azivbíl j I rmnez H •
MINT NYÁLKA OLDÓ NZ»;b ugy magában, mint mai ég tejjel vegyítve
KÖHÖGÉSNÉL, REREDTSÉGNÉL TÜDÖ/IUR ÚTNÁL sté. . .
legjobb gyógye kernl ajanitatik. NEHEZEN EMÉSZTŐ. OYOMOR HURUTNÁL KITŰNŐ ttATASA VAN Mindenütt kaphat\'- lt9M 1
aéyűnk, midőn minden felvonás után zugo taps vihar kősepelle -béiszer— nyoc«zor bivia a limi pák elé a művésznőt, ki nyilt szioen ia tüntető! oiáciÓÁban reazesBil.
A művésznő paiti.erei kőzttl egyedül Harai I Jenői említhetjük fel dicsérőleg, a ki Sardou drámájibau mint lpanolt Loria«~ mindinkább j bele melegedve szerepebe, végül mc\'táif o-ztoz-ködott a aok elismerő \'ap-ban és eljenben, melyet a közönség Gazdy-nak jattatott.
Pénteken Aw York szépe operettel ianiétel-t ék tnna-eV>adá«ban.
Szombaton Haüptmanri fiérüardí nagyhírű azinművének .A lakdetok"-n*k volt bemu\'ató előadása. Az előadásra visszatérünk.
A jövő béten ismét lesz vendégünk. R. Bitky Lfcura, a ki a közelmúlt napikban a m. kir. Operaházban aratta a babérokai, három estén ál nálunk log vendégszerepelni; mit kö -zőnségűnk bizonyára örőoimel vesz tudomásul, mert Rélhy Laura fellépése rendkiv\'dl kellemes és eivezetdtu estéket ifér. - < —
Heti ; ŰBor :
Vaaárnap d. n. Stern Izii\'t életkép zőnaelőadáa.
este A tat ártok ezinmü. Héttő Aranykakai vígjáték, zónaelőadás. Kedd Szip Heltna np«ret(e. Bithy Laura úrnő
vendéi fellépiéve1. Szerda HoHmann műéi opera Hét kg Laura úrnő
vendég felléptévé). < Csí Srtók V&róthaju nepninWifl. Itéthy Laura urnó veadég lel.éplérel.
2. Trelter Mihály ny. őrnagy._
3. Dervanca A kos földbirtokos Kilioán
4. Baudia £roő ny. tiaztiartó Keaatbeiy 6. dr. D ck Józaef figyvéd
6. Telié Gyula számtartó Kiskomárom.
7. Jeszenazky Árpád intéző Paiiar-fi. Lendvai Samu könyvelő
9. Lodner Ferenc sütőmester W. Géisl Vikto epittmeater
11. Wittenberg Igná^Úlőhf;i iönö
12. Laakovjis Jő/sel eiaiergályoa
18. dr. Rolbscbiid Ja«ab ügyvéd 14. Tivo t János kávés
16. Koblar Gyula vaskereskedő
16. Horvátb János ny. éllamgepgy. igazgatö-
17. Kalócsy Jánoa rajztanár 18 Rainiia József tókóoyvelő
19. Ornsíváry Gyula ügyvéd.
20. Laakay Emi\' épl\'őmvater Ketslbrly 2L Vadalma Pál kere<keda Légrád
22. Takáca Péter mavtnso
23. KotUer Gusztáv adótiut
24. Sebestyén J uaet lö\'dbirtokoa Gelae
25. dr. Fried O.lon ügyved
26. Mátyás látván bérkoeaia
27. Stel\'cs Imre földbirtokos A.-Domburu -
28. dr. Ssabó Z «igraond orvoa
29. Oszmán Pál k<>re»kedö KtfSi\'bely
80. if}. Neumann Mikaa kereskedő Csáktornya.
Helyettes esküdlek :
1. Kraui Samu sütőmesier
2. Kftő József korcsmáros

Csarnok.
Plágium.
Irta: Aradi B. Imré. Személyek:
Egy Hatat ur.
Szerkeszti
Rendőr. Történik Bodapeatsa.
Idfi
egnap
■Sőjálek-
8*in. (Budapest félreeső utcája. Egy ruakaévao emelces ház felett egy kopott tábla* olvaa* haló eme dm . A .Futár* beirt . kölliinr szerkesztoaege.)
fiatal mr (ki vágyat éret magiban tiraairaara, egy régebbi lapból lemásolt egy etbe»a»iéai) IgenT ezzel logok habért arumi! Klvtaa-m egy aserkess\'őkős, bemu*atkaxotn, é írok tovább, azakadatlatul 1 (Mosolyog) Kij*>-azom az irodáimáriikat. ok ia igy teaanak Megveszem a xtlharttsok ócska ujas^alt; asoa-baa len ea<me Mvea. (Rs< d"rbdi.) Part. rendőr I Hogy hivjik est aa utcát ?
RtndSr (Végig nei a fiatal emberen, tálja, hogy kopott a nihata\'a, eíatku mosulylyal Sl balra I)
Fiatal ur. (Tovább ««aad, m»gláija a aserksas-tőség clmtftbléjit. Felrohan as emtlutn")
— Figyin y, —

vk«iv MkMI*:

S »
M r
m
Scherz S. L. Utóda Nagy-Kanizsán.
Minthogy 26 ér ÓU fennálló üzletemet folyó éri szeptember 1 én átadom, ax esideig még raktáramon leró nagy füaastéku
M
ruhakeim étet, váazonnemtieket, ecbiffon-, szőnyegárukat, batorkelméket, ágy - és asztalterítőket, cartnn éa battiaztirnnemüeketf nap- éa eaöernyöktt, női felöltöket
és még számos e szakmába vágó árurakiáramal képező czikkeimet \'.rendes, de jutányos olcsó áron adom el. Teljes tisztáiét lel
Scherz S. L Utóda (FeUö EUinger) Nagy-Kanizsán, Deák Ferenc tár
a-lagykaalaaai Takarékpáseár éftMMa,


Nagy-Ktniaaa vasárnap
Zala 88 szám- (T lap)
£li6 jelenet.
Fiatot ur.
Sam. (Egy fiiig takarított, festetlen tioba, kO-
»pén két rozoga Mustot, 1 ixék.) Fisul ur (Belép a szobába, mely soba_ sincs bexárva, mert ainoe elvinni való lárgy.] Hé ! ki rao itt ? nincs itt Maki ? (Leveti felöltőjét, otthoniasan leül,) Itt togok egykor én w nini (Sitlnet.)TArcáim akkor fogon „másolni" — ha a holdvilág besüt as ablakon. (E1 mereng; aitinkitAr.) Hm! mért m tudnék én ia ugy irai, mini mis ember. (Körűinél a szobában, meglátja * sz\'erkeiítfl lajtpipájit éa piheni) kabátját. A kabátot felölti, a pipát megtölti, nem gondolva a kövei hezraényekre.J Így, (Lábait keresztbe Ionja.) Elérkezett a regen \' rárfc napom I S erkesztö letUrnl (Szünet.) Mi voltam én tegnap ? (Kitörés.) Senki és semmi! De ma tekintélyem van. (Elalsxik a széken, ajkain feledve boldeg mosolyét) Második jelenet.
Előbbi. — gterkeaxtö (j5 középen.)
_ 8mrkatitl (Ftttyöréxve belép, meglátja a kopott fiatal nraeso\'. Nagy emberismereténél íagxá á\'ist a szitán.) Mi ex? Ki ex? Ki ■art ide tolakodni ? Kibá\'om r«J(a, pipám a szájában, al\'xik mint egy mágnás! (Kirántja szijáb\'I a pipát és eltöri a listai
or ttjtB.y •• ....... ..*""
Fiatal ur (Nyögte felnink.) Alom ex vssy való? tB-mólja a sserkes>töt.) Kihex ven reuncsem ?<Hidegen) Kit kere« ? . Sztrktwtfi. Ön, kit keres nyomorult f én a eier-l kesxiö vagyok! Ki öo ? mi (ia ? hogy I került ide?
Fiatai ur. ín is saarkesxtö vagyok — azaz ■én nem, de lehetek.\' (Felre I) Ah a fe-
= jem I (BsinkaWi)___
Snrkuttl (Uoroabáa.) Kérem mit akaF? hutai ur [Töred«lma>enj Hát hm .. tetszik (adni ooliéga ar, fejembe siéllott ax írói aámor. írtam egy tán-at, e boziam önnek, begy lapjában megjelentesse I [Liraflagl Elkápráztatva e sxoba tarkáitól, szerkesx-ifinek érezem magam és megtöri ént, ami\' látni méltóztatott. [Térdre esik) Kegyelem fi StetkttziS. Álljon fel bűnös, m>\'gbocsáj ok ! Futai vr. Oh köszönöm ! és a tárói ? SztrlntrtS. As év vejte- félA elalvasom és — Fiatal ur. /férem most még ax ér elején « gjronkl
SmkmM [Hidegen] Ida vele I Fiatal ur. [Kesxketve] Tessék I Surk. [olvas] Treaeséni 1 izkárosuliak és ax emesztrai zavar — bm, ex » cim ismerftali Fiatal ur Kérem csak nem gmdolja. "bnjjy 8**rk. (Tovább olvas]. Ez plág u o 1 On m»g j ide meri* adni ? N^a fel ax arconcaapá-soktól ? Ext a tárcát én irtain néhány év j eltftt egy vidék* lap "Simára I BevaPja ? /. u. [He\'rkéo] "Tag dom f 8a*rk. [Erei dagadjak a haragtól] Megtagadja?
(ro|toga\'ás.] f Segítség I mag . foj...Htt I... Batrk. Nem érdeme ma*i gaxaml>er 1 (verekedés)
Lee-nk atom, esea\'elen plagisátor I t- ur. Kervn aet én írtam 1 Kérek a Bérlésekért
elágtéteii I (Potoo eeatlao el arcJn.) •Wk ÜH?
f- -r (erezi Mw) K>éf arta I (tántorogva) I Hagy joa menekülni, kegyelem I [keresi as vjtaij
Saark. Bevall a, hogy plagizált, mi í! [keiét emeli.]
f. ur Igeu aram, lemásoltam az Etáké kává- J * bsibsa I
Saark. Mehet! Férjen aa igasok Útjára 1 F. ur (álát felkö t. Megáll ax apóban] Le mondok a dicső pályáról 1 [Tántorogva el középen * szerkesztő kabalában ] A nin sötétedik, — Függöny. —

w »
u n
n «
«
1
a »
.V l«l
H »
W W
3 fi
w »
w »
» »
w
K
_ Ü
HHHHHKS
Fa-szón
waggofiokban
©la.d.6.
Érdeklődők forduljanak P. SlSO Jejrj alatt
Haaseastein és Vogfer A fi. céghez
Münchenbe.

Jó, középfinom posztó gyapjas
tl snyt isz- kosol
i itn-tic íladók tti ksrnriiiilinhii
Jerfy Ade if.

Jó éi olcó órák, tvl jetiilin al prirát Tetftkaak
Konrád János
órsgytrs arany, ezűat es skszar áru aaai iitö-\'htza ■ v fi x, (GMomffj Ji attkal nsHiatolrári frt 8-78. T»t4di Mtat naoaiotr-án frt I SO.
Valódi oadat linc Irt 110 Nicket U.re>itő 4n írt t-95 C»4|fia a c*. a kir. birodalmi dn«rr«l na
IkitbUm, nimitjin «r.ay, uUt kiálttráai tnm •liaMnjrifit mini *airl>)iHl tii biítokoub u
nagy kéfU Afjtfyték Ingyen • Mr—
***ééé**é*ééé**é
lem ■ reUámaak, Imw a sok asw aaakar általi aaaaaUTes tmkkaJMAaaft, — a kft a
Rlsliir-nii Tiact. cqsltí cm-t
(Horgony - Pata -Erpellert)
u Itaiaé a érkai jt Ami kasaáJuk. — ká-•Mohad ihq Ifaaát tMts kaüsá 1 ím aa^j iHiijinIhll h Utalásos kiáv«la%<». Ki« 7W mpmm oomp-t (Borgoaj-Ma-bnUwt) klu visyaéL ezattál (tagsiaggaUsnál). ksresiteioBt-IIMsaáLM- ás htHJásaál, oalptofdatoauiil, fá-ástsaeiMspllÉ bedónaőtéakáat alkalmazta, abbét •gr\' ávsnt miiidú káaalstkaa fog tartani, hegy azt sMfWesskaat is, mint levezeti, sMrttá szemek alhlniailnwa Xaan rég jénak Waeayalt blziezernek ita ke* olead, tudniillik <0 kr, 70 kz. ia I írt 20 kr Iropukiot, — Kapható a rjif j-nartAnkbee. lodepaetee: Tér** t -Mm»W* eiigjmrÉswa
Qak a Jsrtesr* véigtonyel elütött üvegek ilhfsáMlill
UskteMáls gyár toéslstséttas, Xböriag.
___J90i május
AP50 HfflDITISEK:
Vegyca Halét Eladó, vagy sbwréleadő egy kiaeBb földbirtokkal esetleg bérbe adandó. — Egy jó lorgalora vtgyes üzlet, egy njonnaa berendezett 4 járatú hengeres gőzmalom 28 hold föld birtokkal. — Ctim a kiadóhivatalbaa.
Házeladas.
"V , -isi,"\'
Nagykanizsán a Csányi László utcában egy adómentes uj ház jutányos feltételek mellett eladó. Bővebbet dr. Weisz Lajos ügyvéd ur irodájában-
xxxxxxxxx2xxxxxxxx
Y
A Széchényi (éreti TAk Htritt y Jánat m Dr. Sár háxai kö/.öíl Q
egy ház, 10 nobinL
\\ istállóval, udvarral, azonnal eladó. \\ Felvilágosítást ad fíaf*» L. ügyvéd ( (Bátort utcza 12) 178—9
boocxxxxxscxxxxxxx
JStniczkyrté $ajxa Xtnkt Mvtltjt « tféti magyar eAvj*-UtinséfMi. - faén^t *érna mrgrcfeJó, i#h*.t él Isán\'o wiá
Beniczkyné Bajza Lenke
.... RCQÉHTtl .. 1
Hártia • ko»Oeei.
nUÍUJ. Ani filave 4 kar, kdtv* i«
llítytlftBlí. fWlW^Tía
Előítélet és ít!vilí|isiiitst|.
tteg S kót. r\\tm II k<w knive I4M
FiiiitikiirrJksIiczipj uirit
etb t km. Ara I
4N
L
fif/üi MfjtfMtfc.
Mlftk íJtfirt lijfrlhiéiülfun • itati •ImIm léiyTfcim>Wl<etwi> keM\'PMkst a
riicncL ruLOP
Mfi^Tler«eltHMie Ma|tkt«iMK*«tM
NAOY*kamizsAM
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
"Z mindennemű könyvkötő-munkát ^J^ISZT^^
Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok és térképek cachirozását, ugy minden e szakba vágó munkát
Nagy-Kanizsán Vasárnap
Zala 38. sx&m (8 lap.) SS33 Kwizda-fele Restitutionsfluid
I90i május hó 12-én
Híz eladás.
A nagykanizsai (szerb) egyház* tulajdonát képező- Eötvös téri ház (hol Tóth Karoly héntes-"aj-bérlő) azonnal eladó bővebb felvilágosítást Dobrovits Milán egyház gondnoknál.
JJN fcuc


A Rlchter-féle
itórpny-Pain-Expeller
Liniment Capsici comp.
egy régi kiprőtúlt. házt»*or. a moly már több mint 30 év Ma megbízható Mórzaöléeftl alkal-maitatík ktaveaynoi. csúznál meghűléseknél. Intés. Silányabb utániatok miatt bevásárláskor ^f*"? mindig figyelemmel le^yönfc ^Horgoe^\' ! védjegyre «e a ..Richter" czegjegyrésre.
80 t. 1 L 40 f. 2 k. árban úpyszólvan mtndftn gyógyszertárban kifthitf Faraktár:
Tőrök József fwiíniiél Budapesten.
Richter PMd. és társa,
oMátB éa kir udvari aséliitók,
Rudolstadt.
7Ts
m
j 60 év ó\'a udvari istállókban, e nagyobb ka tonai és polgári istállókig hns/nálathan, n » | gy«»bb fáradozás e ölU én utáni \' ^rősbil^ar^ r&ngátódzás&ál az idegek merevségénél sfb. j \'ovakal az ídoniiló?n^l kiváló tevékenységi1 | k^pe-ili. Va ótii caak a lenti vedjegygyrl, fcap | oató Auszi r ia - M agy arorszu^ ősze* gyógyszer lár; ib.au drogueriáiban.
|n cs. é.-; kir os/tr.-mngyar ók i(iii/i 4 vil« üWIMlttromá kir. udvart I kcril el gyógyszerésznéI Korneiiburfiban Bécs Mellett
jt/if ACPIIÍIÍ I T"rv \'édatt b»aai fjáitmáBy, mely
j f ILMUl/\'níV • Ml\'mri ni\'rd\'n a á- fi\'ft >»• «tó ner
nagyon ümieu kö/öiu< ^
figyelmét íeTíívjuk, IfBaaifToT* seréit fttaier* frutéln li)nrmai legfinomabb tábla at\\l ol«|olt valotli |Miaailial rum, oroaa lliva. UkftroW továbbá uilllj-gyertya, MHppau. rlnkfinf* ujtló, maadola^ inortiiola mőIIo. oImmi, jiippau, indiai fiu, maloa |ifireleumüa minüan a aaakroal a vágó cikkokre.
AüvAajilitk, deaaluráJt iieu téllitaree palacakokban MegbiiUatá eaireképéa mrtftgaadasági vetemény mii|(vak
Tr ifit Ili-Ittasén eladás nagy* baiu én kivniiiyben.
Aa odiits bada^sati gőzmalmok lhit|fbül, mindig jelwntikáiuj\' raktar. I\'oslal megrettdvl+-lek poiiluMau eukttittlUluek, TflCíó ver-*eny arak mellett.
• A rjgi jő hírnévnek öivendO, a mai igényeknek teljegea mogteUlÜ é* ttjjéi átaUkitoU fnnetu*l%iúuk ér sr»k évi tapatxtjrtttaink t^mkul.\'titau a nagy var* **ny késstet bétaunkát fonti árak - ajánlatára, mely lak miaél itámuaabb pártfogaankit alátattal kéri
Balti ion Tfütvípfk
lihii t hasai törmény éa lisstkerwfcedőa Nugy-Rauixüán - liCtvös Ur a „barát pékh*a,u*
Több s/ i« ^ ivaló orvos álla) íjkulw ^rTeV zfreíMegolt Wrtrtr WKMJ**? kitj bro mFmT a Tnbb lOst- ItH^llMv^ vtadét ftbtn.
1 ■ - ^ * EmlH-llM.

■ÉTt
Digesiiv
valódi angol «nyelem Thierry
A gyú.ynz*résztől Pregradában FvWn n buta* tan »lérbettHlen mint gvo»ut*?u*tt6. e; Vágy lUVivai. t m- r/é-d «I <>s Min* üeu dobó\' a - yAro* aláintsavat van előtti. — Kgy d «bo •. ara a . v
UH\'UeU
3 korona közvetlen li I K
TII1KKKY I gyóg^erisz PREGRADA (MM-Ssmtaw ntíUtli]
Legkellemesebb, legkitűnőbb esneikuiozhetien
Fjgtisztitö-szer tubusban.
/•kériti konaerválja a fogakat, friaeili, ttditi a atijat.
— egy tubus 60 flller. —
Kipbilo mindenütt
dül.\' ké$íilé 40 féitátl Ql\'Jáii fikiéi :
SAVOLYillatszergyára
b||]a ko«tL*t Ibfwloiiua.
BVDlPSiT. VII Davjanteh otexa 28. Hektár t fltklzlettei Teaiaivar főraktár Mkaaiiaéa; dg L*<bJ>:ky, hanti U*Uénk irmulk & Andit r és Sautr Ignác utúda Jioroiiküs Kinol y |
ásnotok álilTHIA alj,vr ^oltoára
Itfieleiáaialili, teltette* hali ée salaa pu4rr Fehér, rét tatai a vegy aárgáa
Vegyileg aualyaáha <e
aiáaha Dt. J. J Fokle klf. titif Vlt! Uéeekee Ellemeri levelek a Ifojobh KiröVbM miaden áelethai ••Hékelxt vsának
GOTTLIEB TAUSSIG
fa. re lálr. utlv. lelleltf mnppan • i UUl»ievg)lra
ForaUlárt Ili t I. HelliHlf I.
Si«tklii(N útanvft viay bi Öiixí^ el6)a^9l ItkvMft4 lealUH Hii|ilit«t«i ik leslobli llliileaer** Ara|aa*kfrfakfáfilita
rbr.n. • áU b>b;u M M4r éa Kr n
UyuW téeakael,
Kgv dol ot aia 1 ut. 20.
ii
fl. % «
i
Ili ál
W íc
ás $h
vei
I irtette
Q&ÍÍÓ8*
Van Merencjlfi) a r»a(íyti?í»íntoiÜ kUs^ti4ét(ül IhzttUtUl : );y a ,
Uvaui Idéuyre
a legújabb divat vgerint itiiidcnneoiit ruhákat a le^fliioiunbb oiliiO^f^\' 11 "fzolgálAü mellett k^s/itak.« H %
Ez a kalommttl bátorl odi-a. a tt\'Uule^ca ni. kir. Altntoivok uruk iig etu el t Ibivm %w»n ulm u* h#1*iu Kijeimre, me yeket a l^yjponlos bbat>f e fittAt» ^serint le^iirán^oaabt att, ki ünö irtD^igbea éa iftUi*f» kivilelbrn ^tol.lbk kt Vidéki megreodeléaek keüö ii^yt;Ien.mc* ea/küx&l au.ek
A n. trd. kóxOnaég beoea támogatáséi ia ^aive^ megrendeljél kéri mély tiutehtUl:
~ KAUf MA.HH tói (étttaaahi
KMJh ÍVío kái
\' . Sngy rildHtik kitűnt minfíshjü/ Jiratos bet/öld^ ongol i$ /randin kellékben
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 38, szám (• lap.)
1901 május hó 12-én
Wl kom
V
A világ legcélszerűbb leg^edvaíiebb mnsft-eszkftse h valódi
Lessive Pheoix
mosópor,
a mely a legtdhh feór-há«ban, g"»ztn fffNd i-bftö, kolo*t>rba«, uyié* vAnoJJ in\'ézetek es t*io* keíií háztsrta okbtti nagy .előszeretettül has i\'á\'tank.
^mmm^mmmmmmmmtm
próba a vhIMI
Lessive Phenix mosóporral
\'^eggyő.\'iídtet a rend-ki vüíi eiőinöU\'ől pénz, idő- "fi suTöítfxét toeg takarításról en a ruha rendkívüli iisz« taságaréi.
í
LESSIVE PHENIX.
A valódi ..LESSIVE PHENIX4\' mosópor Túrni\' gyártmány,\' teljesen eiormen e*, jaíail—íí meí eu, ArUlms\'lan a fehérneműre é* csakis oly csomagokban vaódi, me yek egyedüli tulajdonosa J. PIOOT, PAHIS, alairá^avHi vannak e.laiva.
Mt^ Számtalan elismerő levél Kapható minden fü-
szerkereskedésben drogériában használati ata*itá»8>»l.
Igazgatósága Bu4apeat Károl^-kurut lO.Vax,
Qyomorbetegeknek
kik msgkftiés, gyomartnlterhaléji. élvesbstlen, reh z*u emésstkető, tnlbidsg, vagy
*tadoUk >r>ty sstbálytalas életmód áltat K7«morkajkM. iyomork«thára%biH, |yoaorgire»IWi, g) oiuor fájdalmakb|>< nehéz enéutNken, vnk/ njllkAiadáabA* it*i vmiatk. ásóknak alábbi kitsuó básteasr ntlyaek gyogy naiá*a mar ráf
ki próbálta tolt. \'
_____Ezen emésztési és vértisztitó szer
a Hubert Ullrich-féle növénybor
IBaea aövéuy-bor kitSnö gyögyerejönek talalt nrtvén vekből jó bo.-tal vegyítve -kendi, erófiti éi feleleveníti as emberi" gyuaorstorvekat snélkú , bogr ryo-morhajtó nsr volta. Esea BÖvény-bor eltávolítja a véredények xavar-.it, tiea-| Utja a* tért, minden romlott beUgaégat előidéző anyagoktól is hathatósan működik aa egé<s«éges\' vérképsésre.
Esen sovány-bor idejekorán t«rtéaő használatnál mára gyomorbajokat csirá-~rijaíían elfojtja. Nem saabaé tokét késlskatni és misdsn mást erőn, maró, as egáaa-sáyrs ártalmas sserektől ezen növény-bor kassnálstát előnyben kell résseatosi. Minden symptomák mint főfájás Mbőfdgés, gyomor égit, felfutás, rosszullét, melyek (krónikus gyimorhojokndi a leggyakrabban fórjainak elő, már a kesd-ttlagos biítná latnál megssftsssk.
C-válf rol/oHocol/ ** «nnek kellemetlen kővetkesményei, mint eso-
O^Daí ClVDUöOuH ruJds, kálikfájdalmak, szitctris, álmatlanság, máirértorlódás, esős növény-bor által ryonmo ás enyhén szüntetnek meg. Ei n növény-bor megirsöntet minden emésztheUllmsljtt, a gyomor «sorveknek falftrisaftlést nynjt áa könnyö ssékbeállás folytán minden alksluisttnn anyagot a gyomor ás belekből eltávolít.
flalráBj. aizstt Mi.it, yíriiáiij, twMéi K™\'.
emésztés, hiányos vérképzés és májbefegségnsk a következménysi. Teljes (tMgyta-tanság, idegés kimerültség ás ktdélgltlsnség, agy főfájás, mint álcás nélküliség Is-sínyli se embert ■■ A sövény-bor aa algysngfllt életerőnek fHsséget a« Ml A nóvéuy-bor esteli aa étvágy**, slésegiti as emAastást, srősiti as asyagváttosáu, javítja a vérképsödést, sMgsyngUtja á fel ingatott idegekat és a betegnek «/ érit és »j ééstsi ssores. Saámos elismer\' és köaslaő iratok tsnnsitiák mindast.
A ndvéay-bor Svegeskist 8 korona és 4 koronáért kapható Ksposvárott Ssabadot Imre gyógyszertárában, továbbá a köketk^rö gyógyssertárakban : Topo-nár, Sárd, Merny\'t, Igal. SaUl, Áakes, Kocs<ils. 0-Doabová\', Slágocs, Sárd, Kii Hársáfy, fiatvM, 8aigetvár. Ssnlok, Babóc-a Csnkoaya, Nagy Átad. FelsA dsgssd, Negy-Uajoa. BSbÖttye. Nemes-?id, Harcsaii. Kétbsly, Vám <«. (Umá<. Ungy«iltótif tarád. Boglár, Tab, F -Iregb. Tamási, Pioosboly, Rtgöly, Nadatd, Sst.-Mrine Sasbolcs, Pécsvárad, Pécs és as orsság minden gyégysssrtárában.
A késtitó ég : ,,Hubert Ullrich, Lipcse. Woststras e 82 A kaposvári gjógyesertárik barum é>« t<»i b üve(; oörétiy-bori ere* deti iroo bérneotfe szállítanak osztrák-magyar monarchta barm. ly fidékéro.
Utánzásoktól óvakodni kall HUBERT ULLKIOH féle
kerendö.
és kizárólag
növény-bor
As és aévéy-borsm nem titkos ssar. aikatréssel s kévotkosők Malsgsbor 4KM). borssá** 1ŰÖA ftycads 100,0, Törésbor 140.0, madárbsrksnys-is, ISO,Ő, kő mésyvfs, isis, Hslésgyökér, amerikai érögyökér, Raslsa- és Kálmnsgyökér á 10,0-
pepnolepdí
Clpfikeliften, a legjobb fénymáz a világon, gyorsan koromfekete színt
ád és a bftrr tartóssá teszi. ___
Alaplttatstt flftSt. 12M- íj MIsSmiIii bsphsto.
Gyári raktár: Wien^Scbulerstrasse Nr 21
1 Jsj es TmtWio Társasa\\.
magyurorNxágí onstálya Budapest. Váci-u. 20 *sz. az .AdriaM bizt t. házában. Báró ^Podmanicsky Frigyes intéifi.
Teljesen befizetett alaptöke 3.000 000 kor. Tartalékok . ... 2,383.774 kor.
íCzen, a cs. kir. szab. • A DtílA biztosító társulat* védnöksége alatt megalakult társaság biztosit küldnféle terményeket jégkár ellen a legkedvezőbb teltételek és a legjutányosabb dijak mellett 142-4
Biztosítási\' ajánlatokat elfiyarfnrik és felmíűi)ősitá*f*cat (jtjten adnak az „Adria hwUfsit6~társulat4" <7ssr+s mxr*, fő\' és keriileti IbjynilKcj.
Főügynökök : LŐWYADOLF, WE1SZ m S(lIifíD7

41
fixélémivelók én metéisaxd tlc N/arnnrn!
A szölötelepek befecskerr ezéséhez
valamint
a gyümöcsfákat károsító rovarok
tov&bba a segecs és tormánc teljes kiirtására.
Mayfarth és társa-féle
aiacaialmasott
önműködő 5;
ugy hordozható, mint kocsira szerelt
..a^^szoiNri ^
tcskenoo-, • legiobbaksak bisonynluk, a mely k itlvattystái nélk (b dákot daalkMAita a növéavnkrs p^it^aik. K«m fwussdök str •isrrs menő péMásya vas slkaimuubts auaiit •ttise ^utayitva ifaaolje eaekssk slvitaakatlan kiválöságát miudtta mas reiJ rol meaboa
A legjobb vetőgépek
Mayfarth Pb. és (ársa lefsjabb sasrkssoy
AÖRICOLA\'
,(totövstdksrék*rosdisor) vetéfépei Mindennemű mag- és kSlnabSsS msgmesy sytség ssámárs, váltöksrskok sélkSl, dombé évsgy síkos s fogkönny hb |árAs,|egaagysb tsrtüsság és mind amellett a Isfolrséab • által tűnnek ki
A IAbl etesgsagyobb anaka-, idő- és pésaaegtakarítáet tessik IsbetAvé. Mlllslsfssaétskst stésa- és sislstspréssa- kétl basisélatrs. k ksrtea asr zsolok Cirpioyrpfk, járgányok, gaboaarották tríeerék ekek bssfsrsk ás bsrssákbaa a legsjanb rosdaser éo sliemsH legjobb sikoti^űkslmsaáss aslUtt gyártanak éo eaáiiitaaak
Mayfar h Ph. és Társa
na. éa kir kis. mbédalaaiott aiiéftidaiági gépgyárak BECS. II. TAB0R8TRA8SE 71 több míflc 400 arany*, sstlvt és bronsérsmmel k{tDiit8ivs>» — Kimerítő Arlsfytéksk éi elismerő okiratok kívánatra isgyta küldetnek SS—lé KéMtNlIk ss ksastotaásá a&sfstattalaak
Képesleveie
ző-lap újdonságok :j Ferencz József keserűvíz
a legművészibb kivitelben kaphatók —
Fischei Fülöp f „r. , ís
« s Ahfimüpr l/ollamoa IWII tü
könvvkereikéqesóben
elf^roert kelieme^ iml termóttgetott
NAGYrKANIZSAN._I _ hashajtószer.
/
I
»
Nagy-Kanizsán vasárnap
r*!^\'1^-.wkiiiinici:^ rr^rr^ucrjq
láz eladás. 1
A nagykanizsai (szerb) egyház tulajdonát képező Eötvös téri ház (hol Tóth Károly -hentes albérlő) azonnal eladó bővebb felvilágosítást Dobrovits Milán egyház gondnoknál.
Zala Mám (8 lap^
1 í Kwizda-fele Restitutíonsíhid
190t májas hó 12-én
CM teŰ
^ g
ifj régi kipróbál? háttér: mart TO ii M
A Rfchter-fóle
HorpayPaiB-Expeller
Uaimeat üapsici comp.
■pm____R| 1 ily már tóbb
"óts nvrhanato- ^l.-físölpKÖl alkal-maitatik kfttTvényoel. csüznál éa mejhuleaekaél. Intés. Süanyabh utánzatuk miatt beváaártfakor mindig ügyiemmel igyunk a „Hoi fl&ay" • éa a JtfeMar" czegpcjraáva. U 1 k. 40 f . «a 2 k ártaur úgyazólua minden gy6gya*«t*iUa» kapató, Faraktár:
Török József gyógysierSéí Buda-p esten.
Hichter F. Ad. és társa,
•lén. é> kir udvari szállítók,I
Rudoistadt
rss
m
J 60 év ó\'a udv*ri istaliókban. \' e nasvobb ka Ilonái és polgáriv istállókban használatban, na í gyobb fáradozás e. őtii éa u\'áiii . *rflabif*«r j rángattdzasuál az idegek merevségénél sfb.
ovakat ax idonntaanftl ktvaíő . tevékenyeég | képesíti. Va ődi eaak a v^djegyty**\'. \' np | nató Auszlri*-Magyarország ö-szea gyóiryixer tár iban j^droguertáiban.
ee. kir osr-lr.-m«Kyar ^
*roma - kir. udvari szA\'bló ep kerti el lyétyaiarmaét Karaeab«r|baa Becs mellett
Wjl áCpIkK I T(,rv **l«0 kisai gjárUnany, mely V ILnUUlfVrV ■ \'► iVrl mriJ\'D i\'4> i<irt >a,\'\'ö ner
A natryoii t^iieil k^ienaég
fífjelmél íelhifjiik, üum:i faliaerelt l\'üxirr, fc^lrk i;ariutt, legfinomabb tábla é« Mimi cinjük valódi jniuMikni mai. vraai Ikra. likőrök továbha aillt/ gjfrtja. «iappaa. rl»*kniif* ttjfta, maadota* ukmimiIh hzóllo. oIhhi, |hp|ihu, iutliai riu, Malaa priroleuinéa ui;.um • saakmal a vágó cikkekre.
Aifáa/vÍMk, drualarAIi aaeaa létUlerai palacakokban Mafbiiuatö oairaképaa meaögaadaaifi veieaiéai/ MKvak
Tohb anz mtiIö otfvos altal ajánlva A ie^- zíHe-fi^ «vW» axi ínytjt
k.ij ba\'6 mind a iobb tilsa\' rkrriakedfabei vendég ffben.
Trifaili-kosxéii clatláa nagyban én kk\'aiiiybeii.
Aa toaae* budapesti |iimaluiOk IK»ij«\'bol. ir.imli* jaltctck&oy raktar. I*«stal uirgirmlvie-M>k pnntuMia rftikOitlUtark, otc?o m-"iűsyiíak ai!t«tt.
A réfi jö hírnévnek öi vendü, % nui igénvekiirk teljpseu iiwgfeklő e« ujjá átalakított futzernalrtnnk ea aok évi tapa»ata ataüik ctmkul nlii-n a nagy var-* viayklfitaf bw.B«ik»i hatfráretr ajtatatir*. Bek miaéi taámoaabb pártfogása kit aláastUü kéri
lialaton Testvérek
fSaz^r. hazai termény éa I test keret fcedéss Nagy-Kanizsán
- 5« Et":vöa tér a „baiál pik\'.. a,"
difi ÖlBmUi-kJ. lMéNS-1
Digestiv
valódi angol egyetem * emé^top , Thferry A. győ,ysz»ré^xtől Pregradában FVittiaot bata lan itcrb^teilen wint • urtrua\'6, éi vacy- hr»-s. az rm*>kz é»t iliaect il. Ilin* dtru dobo> a éíairáaava! van altatva.
— Kviy d-iboz ara a pt» zetila.es be*i(dt*e melleit * • v
3 korona é^ közvetlenftl kQ!di
THlllKttV 4. gyógyszerész bals<an.;yáa
PREGRAOA ilAuk-Smhiu vlMtl
-■ ii i i—
Lagk\' i\'emesebD legkitűnőbb esneikülortietien
Fjgtisztito-szer tubusban,
íekéntl kunaartálja a fúfakat, friaaltl, üdíti » «Ajat
— így tubus 60 fillér — - Kapható ■indtaütt
»f».étiJ IMusI tv ffataoaiMtJ riktu :
8 AVOLYillatszergyára
BUDAPEST VU DaKjaoicb utcia 28. lakúra SaUitatca Teamar Főraktár Mkaattaéa Wn$4 m Lniofnky, Aasttl Mcrrrk Armmtk £4*4ir 4? Saiitr IgmU mtvén ltorvt\\kay Ká»ul* [
q $ m ta.ii
IE1
rmm
a bőr Ápolására
ittibőr s/.tpittB^r^ -tn ösotaítáaara
PÜDiüH
Kgy dol óz mis i irt. iíO.
I<e|flf|*aiabl», tnliriu. káli éa aalaa Fabér, róvaaaala vajry aárféa. Vafjilac analyzálra ta ajáaha Dr. J. J Pekloa kir taaAr i\'tal a^kfn ENiiaarl levetek a legjobb kcrlkMl minden dobozkor ateliekotve vaaaak
60TTI.IEB TAUSSIG
r». rm kir. adv. taltelte aiappaa év lllal«aet|)Ara l arahlár i lll t a. I. Uoltaplle 1.
Sieuk\'d- 3 utánvét vagy ■! tflftiof atltffta bek Idea- aMtatt kapbalá m leftlibb lllal«m«»r*» dr«taa*bereabedéabea éa l)á|jiaet|i rkait. .Va^rvt^nizniM« Alt va bAa K«i«li II Már la Smnit
Oilll eéfvknél.
jp^it^^^^^ ^^wiilik^^ ^ wii -j \'ü j j ia j % áj ái
&! kiriesiiés. J ü
5j| 5
3 x w^scsrm a na^ytekinteiii kO*»n*éget tiez*rleittl aH^sitcoi :-iay a * /
ír M I
^ tavaasi idényre I c
fH 1 divat *zannt nibdennfttiU rubákai, a FeuffiioiUHbb atlitéa^ftai a kgo!eaci*bi^ rijiyrl\'nea a Irittle ju^nyof ki-- | ^
% 8 í
t n v a a s 1 idényre a legújabb divat *z*nnt núbdennémii rubákai, a f^liuoiunl^i a bgolca*
jz szolgalás niflJett k*a<itek.
2 J3 a kálómmal bátortod\' n. a ttkiate*ca m. kir. ;UI»t*>i vo: arak lig elx^t ( llovui ulta k#aaliaa.
\' 11 aielflirrt meyeket a If^pbnUs bban, e öirás -zerint le^iu\'áA^oaabhan, ki uno n>ín^égbéö éf lz!éaen klviftfWn |^o)fl*nk ki
Vídt-kí megrendelések kellő fityeien mci í-8>k0zül eti ek JH mg A k^onség becses támogaté«ól ea ezivea megrendelési kén mély tiutthtiS:
ÜAUFMAfífl MÓa f4rft«MM
Btkl ÍMa ka a
Sagy r dlanték kitűnő mm&ségi, diraiot bti/őléi9 angol ét franc ti* kelméibm
}i
ll «
fi * f£
IS

Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 38, azáoi (• lap.)
1901 májas hó lt-ée
Tisztelt iffli!
A világ legrétmrQbb laftedval\'ebb mo§th eaz kftsa » valódi
Lessive Phenix
mosópor
a mely a b-gtőbh k<V-bá\'bao, gősra -*nd.i-ban, kolo«l«>rb&tt, i»yíí« vtooc ia\'éteiek «f kelti há/.iurta okbm nagy előtere tettei has i á\'la\' ík.
próba m valódi
Lessive Phenix mosóporral
n>*#gyö\'<5dlet a reod-ki*üu élőn)ölről pént, idő- «i n-weUzet a«>gtsksriiáaról ea a ruha n\'iulkivÜÜ tiss* isaAgarál.
i
LESSIVE PHENIX.
A valódi ..LESSIVE PHENIX" mosópor hauj gyartnany, teljeaen ciornen e-, jo/all -h mele**. Artnitni\'lau * fehérneműre áa csakis oly csomagokban va ódi, meyek egyedüli talaj-donosa J. PICOT. PARIS a!aifá«av»«» vaunak e;lat*a.
Számtalan elismerő levél
Kspható minden Í0-
aterkefeskedéahen ów drogeriabsn liaatr.álaii utasítással. Igazgatóság: Rudit|k»hí, Karoly-Ufirui 10. n%.
Gyomorbetegeknek,
WI7
kik aiafH\'K gjraMsrtalUrfcalés, tlraskstiaa. sah t-a ssrisstksti, talbktaf miag aMalak i»»iy aaabáíjtalaa éJataüd álul g*mtrfeajkm. wo«»rk»h»»r«inb»i.. iftthvrk^ntkm. f»J4alnukbHH, Mbél M^uktbril. f«|/ B/álkáM4áalia« HM fáink, aa ikaalr alékki küaaé hm*i »r sjáultatlk, májnak gyagjkaléM aw rag kiprékáttaiatt.
—«—s—- Csaó e m % z t e s i _éf_ y^rtisrtitó s zer
a Hubert Ullrich-féle nővénybor
IKsea aéréaf-ksr kHSaé gféfjrarajlsak taUit o- »é* rak bal jé l*rtal ragfítta kfcastJ. erősíti é« (aklrreaili as SMbari cj^Moiurvikti aoélku , ksgr gy nrfcijtf mr to\'n*> Raaa iftvéaf<k9r dtáHilji a féfséaayak Mvar.lt, Uaa-tüja a réct, bMm waMt btt^néfa eW*a* iayi|«ktél ki ItilkstéMs mS-kodik m i|i«\'i|N Hrtépsktn KMa rtihr kar Majaksrés t*rtéaf kaasasSstaAJ n»ár * u»aMrW)««k*t caífi-rájábsa tlíojtjt. J(«r iuU4 u>n ktaiatsiaj ia níadaii Mia srfo, Maré, m •fésa-fcriffe UbTMi nnriiUr mm aéréor-ker kaaa«ál*té« dónvtmu kníi rémnuUmí Miniea trmpt amik mint föfájáa ftÜtífőfia, jyom+répét, frí füvét, ro**zulUt, mi-íjét ckrínikué yymorbofoknái s leff/eaVakkas fartalaak síé. aMr a kaadntagM kaesaélstaál M«faaSaaek.
QyÁIrrokoHÓQPlí ^adt kAreUesaaéajral, «í«t eee-
W&GIU CIIuUujOA r^, koiík/éjddmak, tíimrl*< álnuvlhtuág^ májréríorUdd*, imi aérés/\'fcer éltii yjiraii M enyhén ssaeietaek a«|. Ka a ai-réay-ksr angafiatet MÉaSea emfalhcUiUns/yrí, a fjoMar -saTrat ttek fcikmtlta lijraít áa Uujl aaékba&Uáa Mftáa miaém alkalvakiaa ujifK a rrmor Aa hetekké! altiroiit
,, anitt Mu. rtrtíáij, e^tieied\'i
r, hÍKMjo* rfakvpté* ka májl*\'ég*6t»*k a ké«alBaaaUai/al. T«}j«« fteáyyiu-f»i<4 ktmtrÜUy éa lud&fUUnJj, Iff aiial ft/ftía nSkúhJy U-
akajtTm wlm ■■ A m a)f/«#fftU 4«ufl}Mk fftealfet i< ■■ A
■Irfujikai Maii aa MvácfK, >ll»n»tl as iaWii4S, *rl«Hi aa UfifrliMM, )»• vftjf a tért kfpKtat. aMfs/agiai^ 4 MiifiMt i4af«k«i n a kvUgaak «/ «lf és éUut aasraa tkémm ilÉaawf éa ktaalal irslsfc iMaaítíik ■U4aa«
k aéaéa/ fca> ftfayaakiat S karau éi 4 karaeéérl k*pkat^ lipiÉnN Saakate lan gyéfrsa wtáiiki a, iavákká a Üf«*k«ri gyágyaaartaiakkaa . Tapa* aér. Sé#4, üars/a, í(sJ. SMS, 4aak«. SMaola, O lMmbnté\'. MáfMi. Sári, Kta-Haraafy. gaia—, Saifatvár. BstWk, SakAe*a. í V kaa/a, Vaf; A>a4, Falai Safaa4. aac7\'0a>a«. Ükiayi. Hmm-TU, JUtcmII Katkal/, fáa^a. Lmnkx^Uü.
laii Swlér, Tak, F.-lrafk, Taaaaai, Piaok^y B<</!/. Vaia«4, Sal Urtaa »Mb^ea Hoaréra4, PWa ki aa araaáf ahtaa fyég/wirt4ftkn,
A kMitó ég ; t,Hubert Ulirich. Lipcse Wsststrss a 02 A kaposvári (yögf^riar^k btrom e« (<*ib u^n nöféttf»hon ers-dati Sros bér ment re szspitsrsk 0**\'r*k-ro*rrar rr>onarckia barailjr vidékére
Utánzásoktól óvakodni kall
HÜBEBT ÜLLKIOH féle kénuáé.
ás k(sár6Uf dövény bor
Aa la sSvéaf^aSMl s« iMk«s «aar. ilkatféasif a kSralkaakk ffilsjaktr SiSa. kansasa M gSyaada 1O0J9, rfrtaWr SSOi), «atfiiWk«a/»4a, ISO^, ké atefria, AaAa, SaléagySkir, aaaamaá ésSfjakér, Saafaa- éa íélwauSlk< é 10^
pepnojendt
ClpakaM#««f a legjobb fénymás a rilAgon, gyorsan kuromíslete arW
ád ás a Mrt taKóssá tssst^ álspliialalt sast. Itft IS ■laSaaSn ka^liaiá.
Gyári Vaktár: Wien, lfScbtrierstmeea Mr 21
1 fy is huiíMi Imi
m a g y a r o r n z & g I s n s t á I y s Budapest. Váci-u. 20 az. az .Adria" bi^t (. házában.
tíáró Podmanirziy Frifiycs rs/M
Teljesen befizetett alaptőke 3.000 000 kar. Tartalékok . ... 2,383 774 kor.
jfjzm, a cs. kir. szab. »A DMA hitlútitó tármdst* védnftk* ségn alatt megalakult társaság bíitoait Ic^löaMe terményeket jégkár ellen a legkadfesóbb faltátelek «e a Jeajiitányosabb dijak mellett 141 - $
Bizto*üá*t a fán fa tokát tlfni&lnok é* trfa!fti$0*itd*m<tt mmn adnak az „Adria hizUjMÜú-tán nlatu vwrm mwr*, fú át kerUUti tbwnií\'ei.
Főügynökők : LÖWY Ah<>U\\ WEljpUi SCfíJtfflTflxllánlvelák ¥riaeK6gstd «k nnánsra!
A szőlőtelepek befecsken ezóséhez
valamint
a gyümöcsfákat károsító rovarok
továbbá a segecs és tonaáno ^
teljes kilrtáaára.
Jgyyfafth gh. és társa-féle
sisoaittímsaett
jf önműködő
ugy hordozható, mint kocslrs szarait
.3f^TFIEXOETX^"
aaikaasas • In^takuk kiaaa/siuk. a m*tf fc iditUfitii iH S éaailkSSIiaa a aéréar^f* p \'aa*f*a<« Saaa far*aaaáék alf a/arra mmé pMéáaya *aa aik» aiaaMkia é« mail »lli«# .»tsat«<t4 tfiMiji rsakaak aiviiaakailaa kiaAléaáfél ata^t MM r*il r» aa*MkSg
A legjobb vetőgépek
iayfadk Pfe éa tArts Uf«>aSk mrtwy
AGXIOOLA\'
n>^t»rit >»k-a—4***»y wMflan. MMmmmI Mat ét kalaaksaé Ma#sMSf
I
arat? akM a lMHHf*M fésSs.lagaaSf*^ laKéssáe aa mímI aaiailaH a IsaaHaásv a aiiM isaaak k»
#
és MMM»Mlakaf«*éal tassék
ksiéatasaaaéssáal aiéss éa ualéasrasak ksit kaajraékilra k ksrlas an zselét satstéa\'fa*. |érs>aysa. |akaesrasték trfcarlk, aMk kaafarak é karaaskkas a batiiU raűaa áa iluaan lagisék aSaU^kaiaacM aMlkM
Ifirlaaai és aMNMaaak
IYIcyfar h Ph. ós Társa
m. Sa fetr kH mkiéikiiiin ■eaSysaaisS0 téfsyéikt
•aoa. h. tasosstsaiii n töfcij mlac 400 arany*, ek9st ss iraassressmal ItttBtttvf\' UacrNI ér^agyfékak és saissrt aktraéak kiikaaéri legyta kSISstask -IS MasMIS ss IssaésisSSS SteisfeSM
Képeslevelező-lap újdonságok
a legmúFéHzibb ki vitelben kaphatók
Fi&chei Tü\\öp
■ODVvki\'n^k^défél^n •
-NAGY-KANIZSAN.
Ferencz József keserűvíz
v «t t|ff4l(l
elismert kellimim íkü tarmóMMatflit
hashajtószer.
4
Nagy Kanizsa vasárnap
Zala 38. szára (lOlap.)
1901. május hó 12-éi»
A • ZALA
kiadóhivatala \' ,
Fischel Fülöp kőnyvkcresktrftsf
Nagy-Kanizsán 1 árusítja ———
Iffjlll 1ÜI
öf étí életemből
ctimü óriási szenzácziót keltő emlékiratait, eredeti rajzaival és kézírásaival.
Bolti ára 3 kor. 50 fii. Megjelent: május 1-én.
Vidékre j kor. 70 fill. előleges beküldése mellett a munkát bérmentve küldjük.
Nélkülözhétlen és utolérhetlen, hatísa kitűnő. Vllágoikk, , kivitel minden „országba
THIERRT A. balzsamát
ich oltwj UMiwUirldua
i.ftMtr»fnre(i
(melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált] az egesz világ kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor valódi, ha az oldalt látható zftid, a törvényszéknél bejegv-(ZetJs, „apáca", védőjegygyei van oltatva. Felülmúlhatatlan szer minden mell-, máj-, gyomorbetegség -elten stb. külsőleg is kitűnően hat és sebet gyógyít Egr frúhilifg lénnlM 1 toroia 20 Ur- Siéjjeltíltfís csak (Haiti Marm
Tkierry A. cenüfbiia kenőcse
• ? icsod-alcenócsnsls; nevazllc)
utolérhetetlen asivA profil* gyógyító) atásn. Operációkat • legtöbb Métben fólOalegeasá l\'tai k«nűc3i)sel egy 14 <Wfl», KyójMthníatl*n»ak (nrlott «snnl8\'Ul, ujabban eg; W éve*-rtv-ezerli bajt írjógyitollnk meg. Antiszeptikus és gyögyiiohatá\'-ű m/ndenfél« seb gyuladiainát
PríkaMjaly bérmentve I korona 80 IMr. Caak ilintii bilit mUi küldjük Meg Óvakodjunk utánzatoktól és kerUJjék az értéktelen úgynevezett házi ken óoa őket ás
más effet\'ket
Czim : A THIERRY. gyógyszertár ás gyár a Védóangyalhoa. Prégrads, Prágerhnf félé, a Dili Vasút mei.ten.
y=±r 3Prö»F«ű£ttL» ém >»4natteaa.twm.- "
Eraerak eojassm romínnak nieg es jó ssokst bs-*nsliiir; kéatea i hásbsn taftiii. A \' Össses müveit államokban bejegyxett fédőjegy mnek utánaatát a törvény öldösi.
Hirdetések
XiliMeiaak
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán. .
. Al ..laker" fi
wT
élet ég járadék bieteatté társaság. Q |
Aluplttiitod laimkaa.
A társaság vagyona 1900 decz. 31-én 138 millió kor. jj( Biztosítási állomány ., „ „ 505 millió kor. **; g Eddigi kifizetések 223 millió kor W j
Legolcsóbb díjtételek éa legelőnyösebb félté tolok mellett Jf kOt halálesett vegyes és gyermékbiaUwiláaokat, továbbá élet- X járadékot. w
Mindennemű fclrilágosltáaaal azolgái éa Ügynököket keres r w
W 178-8 Zalavármegfei főUgjnOkaég:
Havas Samu és fia czégnól &i
.\\s|{|-KaiilMáa. y
---Kitűnő, gynknrlntilng VépMti______________
gazdatiszt,
ki már évtizedeken át nagy gazdaságokat önállóan kezelt, a gazdaság minden ágában jártas As kitűnő bizo nyitványokkal rendelkezik
állást keres.
Cz m ; a kiad óh vatalban.
Trltalll portland cementet
n Ifgjatánjaaabb, nzabotl »rÍMin n|iinluL Városi olárusitó hely ugy nagyban, mint kuwuybeu . Ne 11 i\'H Klein és Srhrurtz én Tnuber oaógeknét N Kuniztúu
158-12
Klein Vilmos
Küi;yKMHlt>a — l\'Aijauávnr
II

riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az tíeazea álluniokbanl lijjycdilli bizton védelem betörének ellcu I
Fontos bankok, éknzerészek. kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére.
T. (.«. A .Xaklaaadlair* ,m«ly i katftiOk allan u ojrjradttM blataa hmtt, Hl «alno«»u ftajraarii aJMiár, amalyi naptol u «m dh1(U4 ktteml MM kkayMal A lnfttok.lyabb kWrlulri, lio*y aua lár.f idagaa, >"gy tolnjkuIoaoMl Majrtiaik, iii|} u i)llrtm> MfiMr* IrAnyntO kMrbu* la, HJ kaUpfwsi UpilllUtt ki, a Mif •fj fiitaw* cmh(A«bI irinikufs »l Miibbi hnaii, lli.iAUf • nagUairalt ailaaakaa kiajrilAat riadd aiulml j«l»l. A Marta kMrlctfuok aagakaAilywtaÉim «wl»U4 i—a* inarti atailnl »lk»li«»ih»iil a cmIíiUhiiUIhui, . kkaaaalanél, »agy birmly mU alkalront bolyon. Elváuato n|ytnt)M> MMhylv.l .»y wjruUi »lk.l».»H U HC 4amatwU tlMtttia. uuly «* tlvi .inxMdiáaut la falriiailja. A (Miaaa4l.aAr ralndan fala ajtón, aGtakva, raddoyta, piaca* ia padlia »]iAn «»\'J*»I mUdaaíU ktatajraa tik*!-■aakalit akti toMra. atkkritudé éa MUilanal aMfbtakálóaa jaltl mlndaa batMW klairlatal. A ,,Botilmuidl*xir", aaljrbtl aarak naaik már kaacakiMtaa, iinhaMal lt
koronába karfll ms-m
I
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 38 szám ín. lap.)
1901. május bó 12-6
^xxxxxxxxxxxxixxx^
Almafák megóvására *
X vértetü elleni óvszer kapható :. X
Rut hasam* Te^hérek Q vas fiiszerkereskedésében Nagy- Q Q Kanizsa Teleki-utca sarkán.
OCXXIXXXXXXXXXIXXXV
jCereskcdők, gyárosok, ügyvédek és általában mindenki részé te legjobban és legol. csóbban szerez mforsnatiót a
#
^ IE ^ludakozó
irodaV , tulajdonos: Neumann Ármin

Budapest V. Kálmán utcxs 12 u.
Nyujtsunk kezet a szerencsének I
Már sokan szerencsések lettéit egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
A legesélydusabb sorsjáték a világon a mi m. kir. osztálysorsjátékunk. ÍOO OOO nerftJejcjre 5 O • O O O plnsny +r<> mény Jut Legnagyobb nyeremény, esetleg
1.000,000 korona.
1 jutalom (MM) OOO, l.evr***éBV á 406 OOO 900 OOO, 2 á ÍOO OOO 1 a OO OOO HO OOO. 70 OOO, 2 á 60 000 1 a 40 OOO 5 á 30 000 1 * \'MOOS 7 « 20 000, :i a 15.OOO Hl a 10 OOO 6? * 5000, S a SOOO, 4S*i á *iOOO a lOOO, IMS & 500 90 » 300. 3X700 á 200 .tOOOá 170 4S(Í0 | ISO 50 i 100, $900 a MO 2SOO á 40 Ölesen
13,(60.000 korona, azaz Tizenhárom millió 160.0001m
szerí:ncsehaptár isoi. évre.
nmmKíBBSsam
^EBiSkSl

% Magyar Biztosítási Iroda %
j) Budapest, ^
^ VII, Rózsa utcza 35 sz. I. em 15
>J>-<6
£\'ennel értesítjük a bi/iosiió magyar ^ ^ közönséget, hogy Budapesten ^
^ Magyar Biztosítási iroda4
^ ara aiat- Bgy oly mtézményt létesitettünk, íjt mely a külföldi, íuhobíó nagy vsllslatok ífi mintájára, hivatva less a biztosítási ügyek- ^ ben útba igazítással szolgálói, teljesen ^ I ? díjmentesen tanácsot adni s s közönség
érdekei\' a biztosító valiaistok előtt kép- fi? ^ viselői. fi?
Irodánk elvállalja az uj biztosítások ff jgp felvételei, sf legnagyobb kölcsönöket esz* ^
k; I
■ tzMn
e! S
s|l(SS1
CmRBRI aj ti mi W 8ÍSM76 il VIKII tOtSS71S u SMM

közli ki, eljár károk és perek esetén, nem meafelelő fcoivésyeM megfelelőkkel kí«
<6
<9 cserél. .Szóval mind esőn ügyekben a fi? ^ k#zfretég »soi<áUtára áll, a hol a bonio- (£
lali bistositssi Ogyekbes tanácscsal, at-»v me\'stáusl ssolgálhat, ? Tekintve, hogy irodánk semminemű ^ ^ Ügynökséggel Összeköttetésben nem á l, V 29 n®m is tévessthetó ftasse ügynökséggel) íf ^ mindazon kedveiményekot es jutalmakat ^ ja melyeket Mstositások közvetítésén*! tár- ^ sssáígok as Ogynóknek fizetni szoktak, mi J S feleknek áUngedjük. -v Semmmeioü jutalékot vagy költségst ^ fel nem ezamitunk. Mindazok, akik vais- ^T ^ mely tarsa«lg képviseletét elóoyös félté- ^
Mikor van születésnapom? s
hiWMI* ■SpmBSHpHHMHP
wmtmmti IÁNM moütIm *a e •pH naaMra m*» MÉm MtarrWNk HIQ II
...........—OlMk
■MniMf Nkkl livilaaaam*a «#tft Mai fe
• wfa amnya mp—»i ssiünn i
Az egész vá Isiét állami MQmeltt staH ált.
Aa /. Általát? eredeti aarsj««7*fc tamaart hatéval a kftvatkaaOk
egy nyolosd í%) frt - .75 vagy 150 kor. egy ntgysd MA ** » 50 vagy » - kor .fél ■ IV frt . t- , , egész (\'/,) frt • - • •
a aorftjnffTfkat aURféttal vafj ki Saaaafak poafattalvásjos raJá alWataa kakAMHa altaeék— ■•fkIMjflk. Bivaulsa UrtaMt diiutasni. MapaWaiéMkat kárlak, laklalatlal im, kftty a ij<aitiykaté»l már majna hó Ti. éa SS*Aa iMMk, aaoaaal, éa lafkkaikk
f. é. máj un hó M lg

telek melleit óhajtják elváltaiéi, blislom-

^ mai fordi Ij.n.k botiioi .
Budapea\', 1901. iprllii 8ft-««. *
^ Magyar totoÉ Iroda ^
% MtfMt, m br., I. fa- J
Török A. é. T=?
■ %MilS4SL4
RFDAPKft, V., f áfil klrst 4 s
hittatommal kofaánk kaklláast.
FIÓKOK: Muzeum-k0rut 11 Erzsébet-körut 54.
Sak éa Itta a«f/ ayaraméa/l fíiauiak ki aaffrakaa«4ll vavllaktsk éa paétl révM 144 •Imii 41 aa 1111 é kafialall likkal.
Megrendelő levél levágandó. I. TÖKÖK A k Tü UúktUú. Mtpsl
EiiqmI mefremíalek a aa klr oaak aaalál^anjállk I léljrék— érk aralall
9Mlál;a«r*jffj»i a hivaUlea ti»rvaiatlal tfyStl.
/ aláavvaaSI v A „ ......kor. Oaaief { alslTlaaial kiN«« ......JA aam kifásv ISrlapée
llek#lv« kaak|««;akkaa (kát/afakkaa)

ÜZLET MEGNYITÁS.
Van szofencsém n n 4 kósAnség tudomásár* adni, bogy bolyb«h tömi kf^i Sommr jéVi hrfxf fKn/rit Toatvárok cég átollonében) a mai kor igénvoinok toljéaon megfelelő, elegánsan btrendruií
BORBÉLY-\'* FODRANX TKRJIKT nyitottam. Midőn a n« é. közönség szíves pártfogását kérőm, nem mulaszthatom el megjegyezni bogy fdtörokvéaom oda fog iránjralnl, hogy t vendégeim mindig poí\\(os) tinit* és előzékeny kiszolgálásban rttastaüljenok* Magamat a n. é./közönség szíves pártfogásába ajánlva, vagyok — taljes tisziolettel
HHÓO IMálJI bíírfiírlf • él bMlrMi
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 38. sziía. ,12. :spv

11
*)RÉR
ÍDeiser J. C.
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsárv
aj ázol ja
W Mipirszíi ItgojiM és injsU wtéflépét
1
i
3 5
fl > í
fii bpmfyttl riJU. úk Wajta m* «Mm
ZdL/1-DRlLL sorvetőgépéi izá „PElFECTi" Dini és iin jé, kitaji ratagipét,
. . le«Jobb UMkMaU, több kiállításon iM díjjal UMnMaM
boronált, járgányait tténayíjtőit. rostáit, trieartk, daráJÓH, lucsit- és répavágóit kakoricu-monsolóít és ■IsdeotéU
gazdasági gépeit ** Elvállal malom- és rávezetik-berendeaéaakei
Planet ir."rsz* r*PaItai* & t&itogets
V . * —— *re 20 toroaa.
QOOÖOPOt\'
\'r«!f> <jOI ».
Hirdetmény.
Alulírott estenui\'l közzéteszem, hogy vagyon-bukotfc-Síern Samu perlaki kereskedő csodtöme géhez tartozó, a csődleltárban 1 — 805 .tételszám alatt felvett, férfi és női divatczikkekból. továbbá kézmű- rövid és faszerirakból álló egész árutár a hozzátartozó bolti f> Szerelvényekkel együtt, melyek )l8377 kor. 52 fjll, beszerzési és 126331 kor 26 fillér becsértéket képviselnek, ajánlati uton eladatnak.
Az Írásbeli zárt ajánlatok 1262 kor 22 ftll. bánatpénz letétele mellett legkésőbben
[ Ml. évi május U 31. upjíi déli 12 órakor
alulíroUnal|nyujtandók be.
Az ajánlati teltételek és a osődleltár alulírottnál, az árutár pedi^ Dr.. Tamás János perlaki ügyvéd ur mint csődtömeggondnok közbenjötté-vei a helyszínén Perlakon megtekinthetők—
Kelt Nagy-Kanizsán, igot. május hó ff napján
Dr Rothschild Jakab
—- , i -.......1 .. ------— ■ ttgfvéd
I csödvála^ztmányi elnök.
oorjonaoi oni..,oo « ^n-
o

fe vCvvív
vySSöoo
ÜZLET flTdLdKITrf5.an szerencsénk a n. érd. közönség b. tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelőleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
dús választékban rendeztük be.
Fődvünk, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás. és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet
Különösen felhívjuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
ur/- és nSi czipórakf árunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- 4s esőernyő-rakiárunkra.
Kérjük a a. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával és pártolásával továbbra is meg tisztelni szíveskedjék és vagyunk
teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek
J)át választéki
Nagj-Kanizaán
^ NAP- ÉS ESÓRRNYŐK,
INGEK- 1ÍS NYAKMRNDÓKBRN. Nagy raktár PÉRPJ- ÉS NŐI CZIPÖKBEN, ÉS UTAZÓ- BŐRÖNDÖKBEN.


KA5ZTL TESTVÉREK, MQT-MNIZ5A.

bi wnjiji,ujlm.t. wj i rej feasmags^gas xi
■p ii mioaput, iv, Vá&ri-otoi 25 . u. i jp ^^syjw —\' u*a« mm m jjg ; i ! f
I i 1 iKIiLllIEi^; SffiYHftí^\' I
f f £ í * ***** m * mm* iwtmt cwi»jsrfcfer ftí^aört -sir i i isi isi 1/ 1_j **** c is 1
ii f • . • ttftfum t bnu wlt* 3 kam 40 Mér iIHiih hiiiiéii atte lkaiim tti i , a aa jk aia v » _ 113 ? 3í! 2
ii § .í í nwiajdooi yétnwur artmct, vu ír. -} gefc^tt? 11
18 © ■ u ■ ...........1 \' m|\' \\ 11| mii mái tst&h**^\'-**** i*9mm * j f j*
j|«f5®i tdoirt mi un mml tnalmm\' \\wt _s i
5 , m___■- __________i |, \\tf \\ ux ísabja. nocr otEmrona iiinir\'h "w^aij 1 ? "
j irjl Irj«KT VJ331EBSEESellen \'^"ph.1 Pinn-. íM\'
|í|i bl \'m»» repar ator. " i elsa\'flüid Hifii
[i> | ■ mmi a m-htai ima/iaa W kán. aaia— hérto ?:; jj • ••» •»> ^ 1 ; ?j******* i i i i
ijij i m, i ima rérik* ttaom-«y*mi«tá*. uf^hr. il rr, , w f _il,tf l
| __ • i ■■ !■■■ u»m> cfoun h«*i4 tiéffU9nár%m. ...........u fa fa fc « i. j u n y, gmck íj «rt~mt cmmkm* $ ^ j
| hm * ib^^f^ ilplm) maarf wwuiil 6l»*3r a* s ~iáamí it^^n ^ i -
|j . 1 1 urléi éi tltéimmm lm tomiimiiiiil ^ ^lfe "í r i—j ^jyv^w yíw^ 9l ***** j i
i i j! • -r^ b i ikwi hstb tar némim fwbi> 1 #lbé" uni1—1^*1^ r j * { « -
í a?| réhéim** rtüBATn? kvap moakst, (/^é^ö^fl a d y kaiolyv . ii
s i 2 z uülfatök-etaks /^rwasmkr-■!■■■■ n ■ ml, • .
[ ^lf|PSERHOFERJ,^lfl li^Wl^ffliiUi 1 j \'.
— \\—^-v-4 p-ti-s-x-t-i-t-ó- ^ a • # jw L y t\' ál * .v-iQ^r^:iIt^P>I I^IW^i i <
• I tj
Pl9IK-.IB^ 1 28 év ^r^^^iú HíJ
|!s#ll BELVÁROSI KÁVÉHÁZ f Az Eiisi^cr Udjoea« JJ^f | ■>
l!3 3 s • iv.. Kigyó-tép 2. ft^^tt^ i mmvakd£szekes: 1 lhlisi r^^^t^rtt^rt^ \\
írJ í[ ^ * ^^H fORRASAv^-jpí* Bu^^ ^ ^rtJwTJsQ
........ 5 1 i í
{ 3 jíd "ívhwwekltea-ro.^ lttlkortktíjá m ali " s^fc^rw» t ff m&wm é kiuwuf sys »
i|#u jlK LtVirViXIIXMC z| -^ifisr" ÍM
8 •»vcnbédfo \'it^ ísRonENSiiinUTe52tó^»|| Aitaláhos TUOÓSITÓ
3f..d«p-..t, bl05 Kími árjegyző Smtcn . | 9
Il > ^faSffg&ag^i^^^\'jjH^ t* BfoMfWTVC » c^*^ \\\\ ^■Ü^Tui^tmA. //I Jm
Mt A. legjobb órákat Q pfc JaJ j UW9U, rckedlato ellan pin toVittnS £IU|| J
w K±BBXJBTr:SETS5RS S fel E66ER f«U íELLPASZTILLAK WA
fi (fmSmi utll*±?LZZSmSBT**jttk dokm i urtm «• t kérm ^dsttv
7 rj ■■ t1" ism| PrtbKloboi m IIÉr.
^í&^r brauswetttfi jános vt^\'ö^1
j • ^^ llniliwiawiyillltllilli g
HpratELU DEISINGER J BENZINTXSSS^** i;:
[ii;. ■■f um rmmi th7 tríe«2m ü ftanotoho* »trt é» ftlémaf* liilfcm • | [
l^iil Jl^ ^ Cwba-káTélt válogatott ifi fMHí OSERS BAUER ftrirtMi • 11 filll^l — llfámífié. kí^tr,. — r ^ _! r^l^^ym^éiyaar, DÉNB3 b. i
j%í?igsgwaa SZflBflQfllWgl^i;
ilit éi immmí qp 8u0rtpc$rwí<^ttc8tf-l(öhuí j7 fijj; p |
"S^al^ff/WWl irtiiiMHk JJ^ t 1
ii lí j ■ - f m \' mi in ili il !>■ il>i ii o- i sr) Alüuéo ér. lm km é» ftr. üi> m mai imm m mm> 9 i 1
f}*« i ml ét nyíri |yi|ymy {w \'1 "»t7xh h >t7 tts. . .. itt
^ BUDAPESTEN. ^
•Jm tfJ u*iwiit> mtu urn iw m w \\\\l| i osztamvsorsjat#k. lt,,,,l,tjll>f * i
^m yi \\UI W00 | ■ I 11 111 ■ " ............
Hmmrn* t mt Éti8UW w1i b^ftwtx i iife^i wx«. u u jf mnmévf- | kwlft i j ||
BtlOAKIT, IV, Váöd-Bto 25. u. Hmm* m*ú **m Arién émm wmi ü mv uinnum
trai Mu«v ÉMmlrt
^fcMttfHkJ
Mérté* Mm* i UHM íMHt Ciü ■ «ét«M méml árt > tomi ***** 3 kanu 40 Mér iHíiih miym «téa miim. MM i jrtooi gtfrmnir Mimit, vL ¥*HMr»t tr.
iMaUt éli ufí Ukarral Hihéiii"
suz
eilea
.ixums-m. REPARATOR. i|
M) a IdéMi lértáiéM tj$ wn kijii m »aaa» wMrW^at MM etj \' I I lanti férik*: IO*9»ft4VMrU0rTá*. UMa>Mr.
• ■ in ...... ImMH Mtlit alaaité ifémitrtlrMa. • i wmmmwm
\\ U1 AKAIJA. TVOCT fíTCaimU MllMllM- mjü B a Jjagja M» UU| ím kawMn

OURAT
HM a ilpirMf afianrt Mliálml éiaaar Urléi éi vltéUiiiiaN lan. Ara I MMapilMMM\' b > karaaa. Ptrtáa Mé kar\' kaaMm «táa Mrswba. ^
R-6YAR t^UiéHéfwl
ununi «u(im
fénlnHili:
^nP
Sü ELSA-FLUID \' tói
—o kfedW lyiiH - tiéiUba a tMfriptt • ^ ■ 15 {|f Mr«Mfn MM
leb | Jmftsg^nff
if&mB 1AOY KAKO
tf ttakr* jiijpaaaiMin Ittt i, ÍMi*» _ _ ,»» M» éa>| HlMM «Hg I —ft iwé|
MiMt IS *
MMHH - I ^
Hi k ia»ka«é I
iMaaM W4
BE AD Y KAKOLW
jmítaí uakr* aijiiiHn ittá L, n««a* « . 11 I
Fmmmb* «« l «v riém», || |
" uf i
PSERHOFER
véPtitz ti tó lebdteui.
Mniwi Mrtyttt ma wltfH OMM k9vitkicatéc7«l fútü.
martai k^ivrurti 9ff kéitaniataa mm. "Caafc akaor riíC^r: M m.n&n Ötta a ^KMCfU 1"
né»

ón
f«9eWMi t VARKA\'NUVL _ M! k*
HHHHWW^w*\' *
ajos siaaaot
^■iff!""Mg - ■ ■
íff mm
# f irtaput ifjabb tátványeaaA^a a
| BELVÁROSI KÁVÉHÁZ
IV., Kiayó-tér 2.
un

28EYÓTA

U\'illau
ÜM
min
he! *
lalAlkosO
kedvesei
(3<klek
Aaéráaly
■aúapeat.
TI

Vüódi

uuo aufrír ttayU <IM>>IÜIIIIÍ
ra«
IJIV ÍWtf ¥ t» TI Ull
Az Elabmckt UMtt ÍT Sd ILgjf magvak beszerzés? ^
KÍPC3lÁHwESYZlK IM^TCN ü |
it\'M^^ AtaHUrtHl B £
» rt
fUpÉH tikt l w-H lm fMMPVi i IMMMM MV14 tt Mi WVi •MMNaí ik» iém - MaH *iaaMMM MHIM HSt MfnlMM M <l aMaaa la Mirtai IIMH Wmii|MM H léNA áflté >|ai|MI
itf Bcrmcktvc • C^
*t+iM$(tiv v\' wiuptír
uiMM MrtNM *a ImMM rtllWH a/ Imm tepMI M
AiTAl4llM TÜÖÓSlTé
ttrtvtétt Itrtélyé 4
Tal^i
irtMiai Wfe.
triaékat « L8 mű. na
UOffli ITMA
A Icgjabl) órákat 0
Hfiartiiiki •• kflwrttwH\' ékaievektt
JUSeaZJSBTFISBTÍSRS 3
rtpraa iMrt érMaa aalültia Mtwwwii a hm •IM «• HaaauiW Mik
BRAUSWETTtfi JÁNOS VtttiSt?
MM HU MMI* kMi II MaMBk
FRATELLI DEISINGER
MM Fmmitét rtgy TrttaiM
41, kg. Caba-kávét, válogatott
\' _ 13 liftaa 30 Üértfrt
llráialri ék krMitrt.
kaartt i
CSASZÁBFORM
féli és 9fárt fyéfyMy BUDAPESTEN.
pM Mák/na-naMékui, M* ii IMMAH - M klk|H MMÍMMI — * 9***4 iNMera M*a la M
Oh JiJ 1 ttMt. \'•WWf «é klUUA filUtt I
^HC „ «tdoABaj« hnyaélbaiAli aa
E66ER f«U ÍELLPASZTILLAK
Dobo«a I km él t ürm PrObidibw 00 Iflér.
benzin
ü O/«0T0*0* IpaH él 9Uémé+ iiliiln
_w osers *i bauer UrértMi
Ü^rr^íSs a uMrtrt la ***wmM a «MM m miiii rtM
3—=LDÉNB3 B. "
nttriéi iw»f ■ « •
tRTtKLSíTÖ UAkmor 0upaFCST ru c^c&atr-itöfjüf |7.
0°uAr Maiáta-SÖ^.
OMé MM NM él |rétr»JWLfS \\é uHfÜ
Auái; IM él UM Hi Ilii MM wl MM
MH I i ml iTljiÜ lartMMf■ Ilin II iK flyár á» ............
KOBAiiyai iciMLt-séyflzá\'Kéa
K
100 000 T A )HM*ir Hj^irtl kfMM m*fé
lirt)«fy. I • m. iiir.
II jjjjj 1 osztAmysorsjAt*k.
H i>iri«ái|, I, IfliáiM
MMIII^IIIÉ hmiMtfti
GAtUlCKt a.BtWAPfST

Zala 38. szám (IS lap.) "
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 38 szám (l<i lap.)
1901. május bó 12-én
Oagy-Ifanizsa
/

CsqH ©39 nap
fíétfőn, május 27.
BARNUM & BAILEY
ipifpll liliiipulii,
Óriási amerikai mulatóhely, jelenleg a Continensen körutazást tesz.
67 óriási, saját külön e ezélra épített vasúti kocsijával, mely 4 teljes vonatot képez. A teljes »Kmsemble« 12 hatalmas sátor- paVillonban lesz kiállítva, melyeknek legnagyobbika körülbelül 12 000 kenyelmes ülőhelyei foglal magában.
Naponta 2 előadás, délután 2 és este V|8 órakor. Á megnyitás 1\' ^ órával az előadás előtt történik,-hogy a nagyközönségnek alkalma legyen az élő csodaem berek el, a három elefánt csordát es a kellős állatsereg-letet megtekinteni.
Számtalan, összehasonlíthatatlan és utánozhatatlan,. vakmerő, félelmet nem ismerő mutatvány. A fellépő művészeknek mindegyike mester a maga szak-imájában—Minden művész agy csillag. Az arénában bemutatott mutatványok
| 701 gyönyörű lónak egy „Manége"-ban való elővez elefántnak 3 porondon val
f>o év óta Amerika büszkesége.
mindegyike egy-egy meglepetést képet Minden valóban egészen uj tökéletes éa eddig még soha sem lett barna-tatva.
Emberi elme által el gondolható leghatalmasabb éa legnagyobb látványosság S nagy lovas mutatvány bemutatására atolgá\'A »Vanége« baa. 1 Hatalmas szlu, piddatéa f^ miyl* ~ nem mérhetet en ho*a uaágu futó pályával. 3 óriá»i terjedelmű létfUtmá* szali ténftfel. egy egész állataereg-let, idomitott vadállatokkal
Mindenfé e fajtájú versenyfuttatáa ertV művészeti mutatványok. légn&véaaet, vlfitdtn levegőben tom *ttt&-veszet bemutatása és uj meglepetlek. A bajnokok erejének m**gfe&ztUl igye* kezete ~azllyy»aséy á tal rifttf revord^k megdöntésé rts
kitüntetett lónak kiállitása. 3 csorda legkitűnőbben idomitott ^se. 20 nemzetközi némajátékoe bohóca.
Egy igazi világkiállítás modern látnivalókkal. Hippodrom. Mlatsereglet lienÉtt illatuk kiállitása.
—- * aiaig
Törpék, tetováltak*, kardnyelők egy hölgy hosszú hajjal s teljes körszu kállai e;y kutyafejű gyermek, kéznélkttli emberek, jopglőrOk. IQOtt eredeti különös dohig és csodálatra méltó előadások. Egy. majdnem végnélkül! sorozata a legújabb produkcziöknak. merész, félelmet megvető mutatványok, melyek eddig sehol sem voitak láthatók. * melyek most legelőször lesznek a közönségnek bemutatva. -
-llclyáruk az illések fekvése szerint; *
Belépés ülftelilftl 1 kir. 20 fill. és 2 kor. SÍ fill, lirtsiék 4 kor., tartott kel] 5 kor., likolpitk i kir.
A helyek miod számozva vannak az 1 kor. 20 fill. éa 2 kor. 60 filléres helyek kivételével. — A jegyek megnyitáskor a bejárónál kaphatók 10 éven aluli gyermekek az összes helyeken, kivéve az 1 kor 20 fill. helyet, a fvlét fizetik; elővétel csakis az 6 és 6 kor. helyre az elöadá
napján délelőtt FISCHEL FÜLÖP könyvkereskedésében,*Kazinczy-uteza i. \' Egy belépő-jegy az összes hirdetett látnivalókhoz és egy ülőhelyre érvényes. =
Előadások: Szombathelyen máj. 26., Zágrábban máj. 28. és 29-én
ftyooHtbU Ftthll Fülöp lapiulajtlonosnai 190t
|MrkM>UH( tirvku «píl«i flMktl HlOp klt«jf. HMtldWklI
■ hé—Uti! érukaaut m|i«»-U*t d. »■ 4—i ára kt»v
Ide itillMüdít k J»p ^s»tlrBil rtovti* toulkofld núadtq kösUmtar.
Kiadóhivatal: Vtn*kt»ápal*i: fwM l\'W/íji konjr r k«rwk«léM.
Huszonnyolcadik évfolyam 39. szám.
ZALA
Politikai lap,
Megjelenik N Á fl Y - KAN 1ZS Á N hetenkint kétszer: vasarnap s csütörtökön.
/ tjfm
Lónuffen iui
rutnt Kcuidém ,
t> kmn 8 koma I karaaa
N/llttlr p«UUor» K fillér
KUSflxotéwk, nUmfot > rlilkiit vomtkoiók PUehtl Palltp Hunyt)ur kmUtfln liumli .
BérmnnUtltm lorelak tuk tar t kasaí Ml fofmdUUfck al.
Bgyas nta m ao Ulir
Nagy-Kanizsa. 1HQ1,
Fnlpldt Kerkillti: rtz»la; HM.tr Slirkuililin: Hr»r«* L^Joi.
Csütörtök, május 16.
A magyarázat.
Tehát csakugyan megérkeztek május l hó 12-én a néppárti nagyurak és Jkivonul-,lak egyenesen Nagykanizsa VI. és Vll-ik j kerületébe, az egykori Kiskanizsüra. fllSltÓjl. I Rengeteg hosszú volt a kocsisor. Minden i cr.u/tr -vr\\na ,1< iratnak 4 korona volt a fuvardija. Akadt
LCQMQTOBP váD.lkói8 freg!
NTCRCnCNT-C5CLTCK! j Még fehérruha*, koszorusleánykák is maqy. kir. oszt Alysors jegyek. voltak. Lehet, hogy ezek is megkapták
ttzegétkykéK ^Hfefigért l rkorotiái.
A kocsik televoltak k> cikázni szerető
wtmmmmmmm
Niljkiiizui in. kir. dohánynagyároda
út t RI *t
d
i legéu\\kékkel. Mindegyik kocsira jutott egy
>* 4)
a
9
c 1
fl 8 o
Sorsjegyek az T. öszfüpoz
Vi sorsjegy ára 191 kor \'/. n
U n u " w
|Vr------„——-H—r- V, Ikét szavazó .polgár is.
>/, „ „ i.ao „ Szóval: minden ugy történt, ahogy előre megírtuk. Gróf Zitky Aladár, a méllótítgo* ffc •_.... -. - : néppárti képviselő; csinált magának és a2
W a vrviík Uilihlnn hnmim—nMrl-S-t--L__~
őt kisérő méltóságos és nagyságos néppárti uraknak i agy diadalmenetet. | A jámb-r, a becsületes
! néppárti hívekkel vendéglátó lisztesaéglu- örH« Zichy-hősiilt lassankint megtérnek is . M^.nd«*..k.v.dékr..H«*Würtb,„jdág ^ ^ ^ Versenyezni «}«»««>«. őseikhez; mert itt vaunak a a portamenteaen az általunk küldendő posta- - • - ___ ; fiatal Zichy-grőfok, akik immár át is vet-
Egy hét előtt tüntető vendégszeretettel ték apáik szerepgl; miMd idták I/oUó éa Bartók függetlenségi! ezek szegény Magyarországot, akjt. Meghallgatták—éffeet—é^ éljé

Győrt ée pontos kluolgiMi, Vevők hítlíSrn tmwts—nfrfrr nyomban értesíttetnek, s nyeremények rögtön kifizettetnek. Ptrlamrulra Irirlnri, •
Most, egy hét múlva, fogadták gróf Zichy Aladárt, a néppárti képviselőt és annak fényes kíséretét. Megint zúgtak az éljenek. Megint lelkesedtek tüdők szakadtáig és hűséget esküdtek a néppártnak. Mert most meg így kívánta a vendéglátó tisztesség-tudáa.
Es ugy halljuk, hogy azért egész komolyan hallgatták és fogadták, mikor Rakovzzky István méltóságos ur, a csász, és kit. kamanio, nagyúri gavallériával elismerését és Őrömét fejezte ki a ktskamzsai néppárti polgárok hűsége fölölt.
Ezt a hízelgő kijelentést a kiskanizsai polgárok azután nyomban azzal hálálták meg, logy nagy éljeméssel fogadták Rakovnzky képviselő urnák azt a kijelentését, hogy a Zuhy-fsalátl m ndíg hagyományos szeretettel csüngött a magyar kibkanizsai népen ; és nem kell azért retlegn», ha az
gortomentesen az általunk kUldandO posta takarékpénztári lap utján aázkBzOtJetnetr.H VállkHZ Ókcrülel tűbb\' J>OÍgár?v eaak alsd bacsta magrandalétét levelezS-lap
ö; 3 1 utján kárjük. --—---14 lillbiizHi uif. kir. áUqirrii f
*! fóelarusitó. n m#-- - d
■ 1 RM naiv;
8t
megmentik így bt szélt fíakovssky az gazhitd
a kerületet
Holló J.nngy megnyugvásnál néz Magyarország ven- jövője elé.
Beszélt azután a keresítény íogyasz-
- TARCA.
Dalt zengek..,
Dalt zengrk dalra s nem törődöm Hagy tzítlan hallgatod; virág a — /dm — némán fogadja A halló harmatot.
De ctSppjeit kelyhébe zárja, Az ottan megmarad .— 8 a kis virág lattan kinyílik: A csöppnyi suly alatt.
Szigeti Károly.
Alkonyatkor...
Búcsúzik a /áradt nap már, (
Oyrngül a szép bibor sugár, Barna árnyai sötét stámya, Fátyolt borit tfész tájra.
Ntm dalol a berki madár, liaeskáit altatja már} Szemeire álom rebben, S tlnyugoszik édep csendben.
Siri csend van egész tájon Lomb u rezzen meg az ágon, Nyugszik minden, csak a szivem . Nem alszik e néma csendben.
Fenn az égen messze messze Világol a csillag tényé -. Bej I hol az én csillaglényem ? Bég elvesztett reményiégém ?l
• . slózaa. Ferenc.
A nő.
Irta: Vajdai Szabó István.
\'teremti Viríigbíd, mely a tündér purtdicsom j Lrisialytavftnak kilzepeu pompázott.
A dám teremii, mikor áz es\'i homály lelkei melengető pirosangu&l Ont; el ■ tájat és a réua-Olvasgattam a vilu^lerenitésnek lörtinc él, n : s\'.ines egén trlUli t-jet aa iu<> In id. (elraKudnli a teremtés hatulina» pugjtiae... { ..A hub\'kböl kikelő Év» nem ÜD.Ílja Adamut Minő ti)lie-zei I... \' tiltott gyQraolctc el, hanem A ha A Sleletek kií-
rt/. ürüktöi fogva s örökké leteiö meglerumti\'i adu ti-ita csókul lehel bom oknra, amiiiSI e< a létezőt a nem ■ létezi.IjiJI. Az iirüktül léteid meirifji\'dik éa örttlm lud inmel a világuak, a teren I egy í.ürükkf leteiö -világot, uz időben | melynek Udvútüégvre, igaz gydujrOrére Kva ta . létezők aaáiotira éa lelket ad a halandók testébe, i qttja meg. \'mely nem lutta, de eni, esaejli ululh.itatlauaág .. Az e tet ax ej váltja te\'. I vili (tát, vágy ódik föléje, inert irzi, liug y halandö. Ádám Éva elalszik a szerelem karján, • í Egyszer aztár, a mikor óda értem, a Ind a fbársony pkssiion. [ történetíró azt mondja, hogy álmot bocsátott a Adám álmodik...
I leteiö. Ádámra éa kivette hordáját, s megteremtél Almában egj csudán dalnok hangszerének bQvóa
Évát, h — nőt, itt megálltam.
... A költéHiet illata helyett megcsapolt a kup reália levegője I...
Van poéaia a fűid teremtésében, van a látható éa láthatatlan világban és innen poézis a |géniuszában a — nő- eremtésben..,
Vágygyal kutattam a népek hitregéit, keresve a nő teremtéséi, nem volt poézis egyben sem.
A görögSk színes mytkologiája, az egyiptomiak my hiéna regái ép oly szárazon mesélik el • nő teremtését, dint a keresztyén világ bibliája.
... Egyszer, — érthetetlen munkája a láthatatlannak egy indus hitregét olvastam a világ-léremtésröl, megtaláltam a nő teremtésé-ben a poéziat...
Megtaláltam ugy, a mint gondoltam, mikor ifjú szívvel, égő agygyul, tétova reniénykedéss^l kerestem.:.
Nem pírból, nem bordából len itt a nő.
hangjára megelevenedik a holdfényben ubzó táj, I Lai hatatlan helyről előkerülnek a Vízi intenek, az erdők saellemei; viti palotájukból előkerülnek a békeblO viit tüt.dórek a ctlábos dalokat I énekelve, táncrakerekednek a hold sugarain...
Megelevenül a világ... .
Jókedv, kéj Bplik el a terméaiet tárgyain...
.. A távoli erdők kéjtől reszketnek, a táncosok csoportokba bojva, pnjzánkodáeók közölt lopják a csókol egymás ajkáról... \'
Adám pedig beleálnpodja^bbealQndérvilágba királynőnek — Évát és végtelen szépnek találja az életei ebben • hűvös környezetben.
...Az égben megrezdül a bajnali oaillag enyhe augára. Ébred a természet, édes, sejtelmes tüm-nőgésael...
Adám felüli fejét.
Ab I minő ébredés!
A virágzó természet helyin kopár vidék, da|
iok ezeréves varázsló tehetségű Adám | helyeit állatvooitás; bájló tündérek, já aaó \'isié
Zala 39 szám (2 lap)
1901 május 1 -in mellel í /szab idkőoiives is
lében azt olvastam, kedves választó pol-,E< e meneu* szaoaoimíjíjves is « m>,0 gárok, hogy mi a keresztiéi hor/uk el ilyen, szenlsé«nek, sérthetetlennek ismeri közélek a kereszten vértanúi halált hsll minden ember vállását, vallási meggyőíő-Krisztiisnak síeli mét is; hogy laniMunk^1 M rt Dem *» "> ked"» »o1-/
Nagy-Kan izia csüt\'trtölP
ft.i szövetkezetekről, a keresztrá1, a néppárttal nem szövetkező ialontagndó hitel* lenekről és végre állért egy újságra, amely
U jelenik meg, amelyr/ itt nyomnák, ____________H_....... ~„, . ._
Ebben s rtuonyosi újságban Rakovsiky benneteket igaz. testvéri szüreteire, egymás gártórBaim, hogy a s«:.badköm.vesek isten-István képviselő - mint mondta - egy j iránti lürelemr-; hogy hintsük szivetekbe fogadók A a vnllás ellen lörnek; eileok*.
az isteni béke magvait, melyből a vallás.: *öl"g : n«gy 0,,"<,"n
türelem, a különböző vallásoknak kölcsönös szerelőié sarjadzik. No* hát mi a nevelkedett; független jkereszttel elhozlak Krisztus szellemét is-liberá\'is, kormánypárti, Mi igenis békére, u-slvéri szeretetre, vallá\'i türelemre akarunk benneteket tanítani,
cikket olvasott, mely a néppárt ellen izgat. Knnek|az újságnak a azerkesztője — •mint értesüli — papi intézetben, papi pénzen ségi érzelmű;
lapol szerkeszt; szabadkőmives ; iskola-igazgató. Nem képes megérloni, hogy mindez hogyan fér össze.
— Ki az ? — kérdezték innen is, oa« I igaza annak a nan is a hallgatók.
• — Nem itt van t M -ssze van! A kül
vallás iránt, Ilékét, békés baladási, te«\' veri szereletel hirdetnek; és azt akaiják, hogy minden etnb-r lehetőleg boldog legyen * maga élet-vi-zonyaibari. Ogy értesült-m. hogy ez a papi intézetben nevelkedett
mert ezt követeli tfíűnk a nemzeti egy- [szábadkó\'itíive?, mint lapszerkeázlő .s arra séggel erősödő ha/a érdeke. Es ninc*(\'»örek«,k> h<>gy az igazság szelleme ve-bizonyos\' újságnak, mikór\'zef\'^ az általa szerkesztett pár-onkivüli azt ir a. hogy mi homlokot szegezünk j pol\'likai lapot, melyben — bár maga minden felekezetnek, amelyiknek nem függetlenségi érzelmű — elismerésben ré-
íőldőaL— mondta tréfásán az űsyes ke-[Rómába visz az útja; mert mi tisztelettel, tu*il ramden lőrék vé-t, mely a haz délyességel szónoaoló képviselő axtr.
I szeretettel, becsüMssel hajolunk meg bér-később azután, hogy ismételfcn rátért I mejy felekezetű polgártársunk előli.
arra a * külföldön« tartózkodó szerkesztőre — kijeirntelíe, hogy liá így lolytatja I dolgát, kénytelen lesz meginterpellálni a
j Ez nem lett volna [igaz kiiHén\'es; deltát -Ihogy az eféle „ment\'
ugyan őszinte, ugy tartják J
nemzet s az emberiség jótétéi, haladását cé\'ozza, — akár egyik, akár másik politikai párttól eredjen s. Tapasztal hallá tok ezt akkor fp, mikor Xuhy JttwhH ffflf,
nem-igazmondás ® képviselőtök, az or.-<zággyüléseo * hazai
minisztert: hogyan lehet egy ilyen egyénre1 a politikában meg van bízni az ^kola veretésot s a gyermekek. Ámde Rikjvsíky
evelésél. úrban . — mHtor
No? hál azt t JbizoHyosu lapot, melyre Jiakűtsúy István képviselő ur célzóit, vé-
letknül
engedvt István
képviselő a
ipar pártolása érdek-ben felszólalt. E«zet felszólalással lapja szintén vezér-cikkben
ama „bizonyosfog\'alkozott, kellőleg méltányolva képvi-
mi is ismerjük. Olvastuk azt ake^ii,^
lapnak vezércikkjél elolvasta, — felülkerekedett az__ig-tzság-szerető ember, aki
vezér-cikkjét i», mely a néppárti inéllósá-gps urak lelkét oly nagyon megfeküdje. Véletlenül igen jó, benső viszonyban vágjunk a szerkesztőjével is.
És ismerve annak a vezér-cikknek tartalmát, nagyon csodálkozunk, hogy Rakortaky tK, akt kétségtelenül jeles poli« iku?, — ha már kitüntette a vezer-cikket
liogy annak a vezér-cikknek messég, az igazságérzel ily
selőtők jóakaratú lőrekvését. Akiben a b ke- és testvén »zeretet, a vallási uirei-
mértékben iskola-mell--
j igaza van ; és báltérbe szorult a népp. j»uliti- nratkodilc, — az bizony Ara, mint [kus, akinek — ugy látszik — föladatul igazgató is megtalálja a megfelelő tűzték ki, hogv ama vezércikk tartalma- rnet föladat i betöltéséhez, nak hatását győ\'Jgil« yagy /-ewmisits-r meg.
Az igazság-szerelő embernek ezt győzelmét Rakúvszbj István úrban a po
lilikus egyéniség azután akéntboszulta szerkesztőjének": oly nagyon igénytelen g^\'J"?! ^Ia\'k0?0Ü vele~\' m,DByá.rt jxnog, hogy azzal kerekedett « amiről egyéniségével is foglalkozni szikedéit -
hallgatnia kellelt volna.
Így nyilatkozott volna meg Rtkévszky I István képviselő urnák kétségtelenül kiváló, 8 emelkedőit, gavalléros lelke, — na akkor, — amikor ama itiuonyos* újság ikütfdtíu
így nem kezdte
— Egy itt megjelent újság vezér-cikk-
Jéayében -a minden árón gáncsot kereső
nek c-abitú lánca helyett rémea ordítása—
a pnaxlák -vadjainak
Rakovszky István ur ugyanis, mint, Qépp. politikus az igazságszerető ember tölé politikus, ugy akarta meggyöngíteni vagyfnem kerekedik.
I megsemmisíteni ama bizonyos lapban\' meg
Ádám mrgremoi. Ijelent vezércikk hatását, hogy megtámaÜllá
Felkölti Frát e* (!pana»zol|a neki a puaztnláal. i , „ . . , jj
* • \' -• .. i- .külföldi" szerkesztő egyéniségét, aíf—
Sva pedi* Adásra motolyog, maganoz uleli •a boaexan, »zea?edélye»*o ; ajka oda lapud ajkahoz ét elcaattan az el«6 i/zú eeék...\'.. Adini aica kidéről.
Nem aajnáija már * tOndér rila^ pu<ztuláaál, meri e kopaaz ternéaielheu tetlaláMa az aj Tila-goi. mely varázalatoaabb a réginél: Fwat a — nőt. | £ddÍR a mree!
Mennyivel a/ebb éa meonyr eljéleaóbb a bibliai • a my boáinál ?
így képzeltem én, igy képzeli talán mindeaki a i.fi terrmtéatl, meri így jobban i lia a afibüz a poézis mcglest&iöléaéliez
Mikor pedig végre azt\' mondta, hogy
az ellen a szerkesztő ellen — ha tovább
. , ~ is így folytatja dolgát — a miniszterhez
értesülése szerint - pap, mlézetbefi, pap.; inlerpellatl0l ,„lér<. ugy hj9SZ(lki ^
pénzen nevelődött; függetlenségi érzelmű • iiberabs kormánypárti lapot azerkeszt ; szabad-kömives, iskola-igazgató; és azt | kérdezte : hogy fér ezmind \'feczc?
Ili már természetesen apolitikus lépett előtérbe és nem az. igazság-érzettől vezetett ember.
Mert meg vagyunk győződve, hogy
.. De meat itt van megint a rejtély!-. . E ninea regejá iép, mely megtalálta a 06ben I Rakovszky ur — bármennyire benne van
| világ bodogeágat, a gyönyörök forrtaát, el varzii a oöi fenségről- alteieu UUetiaaai... A többi nép, mely bokaaa, boldogtalansága okának
akkor a politikus és »z lgaxaágnerető .emberi ./n" együtt és egyszerre jutottak .nála csődbe. Nem iá akarjuk hinni, hogy ezt mondta voioa; talán csak rosszul ér-|félték azok, aluk beszédje tártaimból i bennünket értesítettek. De ha mégis mondta: ez már minden kétséget kizárólag
1 reakcio.iarftis nyilatkozat volt.
Ilanem azért így is. ugy ia nyűgöd
is éppen az összeférhetlenaégi kérdésben
................ lu mint igazságszerető ember, a politikusi lehet a méltóságom „képviselő ur. A ma
tödta a"nft —\'etáTaioi folyamán r«éái,"léhíel j egyénisége háttérbe szorításával nyilatkozott j „Intonyoe* lapnak JeiUf&di* sae\'keaalője
benne aa eszményi a teremt knlioazt a — adnék A gdr»(ők, a kikoen mély éa bepifi érseke
f természetesen
az eszményi Dflie\'íég\'iránt teljes kifejezési nyer hogy egyszer meg is kell haln )
volna (természetesen jíl
őszinte,
a vylho^ogiábaa, Uraadaiwi •» atel^mtéietftket1,-,^ becaűletes, gavalléros lelke bizonyosan meggyösö»ié«ét
nem \'azijak mn a növel. : ______1
A római »5 helyzete ia alig magasabb. »gT nyilatkozott volna m eg:
— Epenaéggel nem csodálom,
választó polgárok, hogy ama" „bízó nyot
De a kergpiényi tanok (eiig-medd\'g lerom. fcollák >z e\'öi>eleuaet ea megnyitják as u\'at a r.5i eatorény el íredhez.
Moti már neat o\'yaa lény a né, a kihez va
meggondolva, minden harag és gyűlölet nélkül ugyan, de mindenkor ki lógja nyilvánítani azetény a néppárttal szemben, melynek működéséi a maga szétbontó kedves hatásában haza- éa namzet-ellenesnek tartja-Ahogy ni tudjuk : öt a megfenyegetés
lapnak vezércikkje olyan erősen óhajtja,- a nem lógja elijeszteni
lani kimondhatatlan AHön folytán ereszkedik békét, mert szerkesztője — habár ez nem is nyilvánilásá\'ól. h* M, hanem telki szökhet, le ki jé, a leiki . ■_____L.Jbxlfi,taoJk.,m ,
sót
ntp Megtotaa&ieaa. (
Ertmny, kibe* leborn\'va fohászkodik, kitel B>egli»z>nlt allapo>ban esdi \'la.bo\'dogaagJk » férfi.
tartozik ide, de megemlítem— papi intézetben | kötelt s&é* ut ismert, nevelkedett, ahol nevelői, tanítói
véleményének szabad - ugy hisszük — hogy a kííönlet\'t
sit§Ügn_ krisztusi mellemet oltották szivébe
a ham" megemlékezést a rendelkezésére álló tény keretben udvariasa11 viszonozza.
Nagy Kanizsa cbütörtök
Zala £9. szám(* lap.)
1901. május hfr 16 á0
Ennyit tartottunk szükségesnek elmondani a Rakovulcy Isi vén képviselő ur által aposztrofált ujsáitra és atjwk szerkesztőjére vonatkozólag, — a közöltünk ennál\'rt rendkívül szor zonyra való tekintettel.
A néppárti nagyurak kiskanizsai láloga-51 még C9ak annyit, hogy az elhangzott dikciók n(án 22 heklóllter erejéig csapra verjenek a hordók ós a, kisknnizsai jó néppárti hivek megüti vözülten uazkálának a mámorban.
A néppárti nagyurak pedig h továbbiakat akiskanizsai közerkölcsökre bizván, elutaztak azzal a nyugodt tudattal, hogy Zichy gróf újra meghódította a nagykani-z«ai választókerületet s ennél fogva már egy részben megmentette sxágoL-
A huraauiimu«é az érdem, a dúaőaég, hogy gyesüleí, de ha tekintajbe vesszük, hogy aa rá* már nemcsak a knnyhók látják meg a fé- gyesttletnek o«fu*« vagy/lm ctak 1881 kor. 48. nyea pMoiákal, hanem esek ia a nyomor iá-\'* közönség pártfogására kell appel\'áloia, bog/ ayái\'. i ezen szép tervek megvalósíthatok legyenek. As
A 1 youior minden Höfcét zugába, minden é*í tiígságí dij nem több, mini negy korona ; * . ..1 . „ ,. .-sötét lészkéhe bevilágító emberszeretet meg-1 ennyivel biztny sókkal többen ia bo/zájiirulhat-
fennáro rendkívül szoros kollegiális \'mutatja a gazdagoknak is azt. a bántó arány-; nánaji-az egyesület bevételeihez, uuat ahányan
al\'anságo*, mely a paloták ég kunyhók lakói! azt jelenleg ún ik, mert azinte restesük leírni : kösött vagyoni tekintetben letluall; körülveteti |» egyesüetnek aji$ vau 160 nél több tájija, szelíd, jóságos szellemeivel öki-t, akik iyy aug-! Pedig neme-ak a aétaieret létesítette éa gon-tásáról még csak annyit, hogy az elhangzott dosna* :.(iazdaw ember, aranyembert nézd ezeket - dozza aa esye-ület ; figyelme kiterjed városunk
» a.zegény nyomorultakat, akik a stfrs"s/eftályes j 8**zes utcái éa teret tisztántariá*ara éa c-inoei-, . , intézkedése Íolytáttj*emmivei sem rendel kezftek ; j tására ; az 8 kezd mén yezeaére a vároa tó-uic*ja verjenek a hordók ós a kiskamzsai jft akiknek az életben .oly kevés öröm, de annál.* Deák-Fer.cnc ter vonalon egész ^zelesaégben
több ináég, kin. szenvedj küzdelem jnt ki oaz téglaburkolatot kapott; legutóbb pediglen a tály részül í Te gazdag vagy! Neád ezeket a két- sóldaéges piac részere kérvényezett a v. Unács-sévbeeaett alakokat éa jöjj s^gíiségtikreí\'\' ! tál tégla-burkolatot, ho<y a vásárlóközönségnek
És áldassák a humanizmus szelleme I mert eső ne k-ljen a sárban cammogni éa u ivel »aeknek a gazdag embereknek & fülébe «uitogott 1 r? míol a jeente* mondja — a vaioai tanács igéknek foganatja szokott lenni. Es legtöbb he- .mindenkor ig*o előzékenyen és szívesen teaai lyen ép u leggazdagabb emberek \'tömörülnek, hogv vállvetve Megiteenek a szegényeken.
Jót tesznek, Boldogitan-ik éa boldogok Ők maguk ia, mikor látjuk hz elégül elleneknek Magyaror- lelkébe visszatérni a>t az egyensúlyt, ame y a tnr*adalmi beké legszilárdabb alapja, talpköve. Ez ii a* uég cs k a tais dulnm munkája. Az« n» t bán H/ok a- ve*zea
mozgalmak vernek
Jótékonyság,
az egyesület eiőterjesateseit, kilátásunk van arra, hogy az egyesület ezen kérvényé is mihamarabb kedvező e intézést log nyerni.
A közgyűlés a jelentést altalános tetszései és helyesléssel fogadia és a számadások utáu a számadóknak a telmenhányt mcg.idta.
Saommer Mai has figyelmébe ajánlotta az felbök, amiset a szociális ! egyesületnek az artaluok már ismerte lett Rccae egyét államok fölé: miba-^nelletti kiranVfuo h lyei A fcóxgyate* aa uj
A lótekonytög az ernli^ri erényeknek-ihhim-cá h legszebbike, hanem a\'legboldngHöbbikit is. Boldogítja azt i», aki gyakorolja; azt is, aki ellosadja
-a«ér< azok. a»ik a humanizmus zászlaja kőre >orakozta t,~W^ro8ít)tj erénygyakor-htiuknrtW tgr\'ják óT]^ekony-ági»t.
marabb bei\'lesztlk a jótékunyMá^Ot, az urányta- váUaztmany teendőihez tette, h»gy az Qgygyel lannágok kiegyenlités«/i vagy legálább^egyensulyo-; érdemlege-eu loglalko«zek.
£ztttau o^^tfiUék az uj váUs* tasi a következő eredmény nyel:
iSBál a poli\'ikui elef tnrMTmHHrt it.
A koáiolyjtürvénybozók mihamarabb mnuuk fogják meginilitani a mohámat, h»gy mz allami terhek v*aeiéaét bataro/.ottan nagyobb acá hyokban á-vegyek azok, ak.k ezt a teheruóvt-kedvet alig lógják csak éretni, de akik ezze : jói teáznék szazakkal ezrekkel, mert leveszik
A löd- (Miül a^i-nii\' lumlkívl)! HtfiMfej^escnn ^„ak a válláról a leihek\'fct.
- nnyy pfflnxt lanaágKal OKZtoyaija. Éwyese^et paza-rul Mruház mindazokkal a javukka l amÁkük-üi^ élet*t gondtalanná, keíeniessé tehet ik ; másokat el euben vagy eKvájialan fel sem ruház, vagy egy _.Onma^nSiiól[rtem lüggő, varaiiau fordulattal meg-| fotz\' mindpDiőI.
Az ílyk.p^n beáÜpH és módosuló életkörülményei: okai annak az örökös békétifusévnek,\' fóf\'nrojF\'araky tm«\'y a Larnadalom képének\' állandó jellege.
A S7.evényeé|{ben született ea nevelkedett em*
beriiük Imiimnek, _____________
és alva, tapasztalva « g\'z<lagoknakTöveft ae»t; kincséit, fényéi, pompáját, kedveléseit, — eazébe aem jnt azokból valamit irigyelni. N«kt elég; a mindennapi ken ver. Neki a földi boldogságból, anyagi igényeinek kieléiiitéfiéböl elég az ha egyszer egyszer jóllakhatik. Mig megvan •« mindennapi kenyere, iélre egy kis tüzelő faja; mig előtudja valahogy teremteni a teá ét betakaró rongvokat • addig neki nem azúr szemet a gaz dugok kényelme, addig nem izzítja fel sztvét-
fil\'uÖk ; Tripammer (iyula. Alelnök : getaet Oultnann Vilmos. Jegyző ; di. Fábián Zaumond. Intéző : Josi/ovics Milívoj. Póuztáros : OrünhiU Henrk.
YálisztmuiYi tagok: 1. UstUhtim QyÖzÖ 2. Ebenspanjer 3. Lptritsy Szodo. 4. dr. L6k$
dr. Stf€fr$i Józhat
elviszi a 7. Stomnur Náthán 8. Vuiya Lajoa v. ülaú CMak Laj<»* 10. Wrisn, J< zstf It.—Witttnbwy l^uác. 12. ifj. Fesszllio/er Jóx/et 13. I nger Ulhmum
__El.k 14; dr. luboljf Gyula 16. Elek Qésa.
. Számvizsgálók : 1. Knoríur Uyorgy 2.
A Szépítő Egyesület közgyűlése. ^™*imberyer Adoi. ^ úm Emi \\
Ez lesz a Kazallui jótékuuyság, Emil 5. Oatnkuhn l.^zio íí.
-mely-híaank—egérül talftn űrökre ssucializmus fekete lelhőit, amiket ugyia csak bajos áldástal\'ic, idegen s^el hozott ide.
HIBEK.
— IIiUnaNA^. I érten Antal elönyóaeu is-
Mór 5. Hapoch Gyula.______________
A nagykanizsai Szémtu "Egyesület f. hó 11-én; Az uj tisztikarban szívesen látjuk Jod/ma 7ripü)jhner Gyula* takarékpéu/tári igazgató &{ Miiivojt, oán- ínte/.öt, mert neveze tnek n«mc*ak S épito egyesület nagytevék^nyaegü intézője el- érzéke van a azép iránt. Hanem azér mi de ik >r IlitmL-IfijH[igk magas igényei nökaége alitt tanotta közgyűléséi.áldozni i> keaz. Tripammer Gyula pedig elnöki r ^gyuntisak Tripammti\'. (iyula saámoii be na miuÓ9ewében bizonyára lankadatlan Ügy buzgóság-Mgyfsulel, i le ve a választmány levekeuységérCI gú fogja az egyírt ügyeit intézni a jövőben is
is, ezt megelőzőleg azohban kegyel teljesen em-: __ __
lékez It meg \\y egye-ület ei hunyt elnökéről, | Plihál Ferencről. >*zép szava- ban meltáayolvnl ann-ik érdemeit az eitytsülei körül.
A sz-réay anyagi viszonyok — mint a je entés mondja - szük batnrok kiizé azoriiják az egyevüiet)
tevékenységet és azért mégis olyan\' alkt tistj mert lénykéj ész május hő *i7 en lép házasságra köszönhetünk- *eztin egyesületnek, melyről csak a i Joung írén kiaaas<ouuyal, >»zv. dr. Joung lgná< . é le ket az a na^y aránytatars^g, ome.\'y a gazdag, legnagyobb elismeressel szólhatunk. A v. sétányt leányával Nigykanuuin. é* S\'egény soroi köpött van. melyet most mar sokan keresnek fel és állandó — Eljeg)\'**"- Sattler Ír na ktsuoszoey\'.
Hanem azután mikor nincs meg a mindén• sétirnyul -JiHSználnak, a Szépi-Ö Egyesületnek &attler Mór n igykauizs.n kereskedő leanyá\', el-napí kényéi; mikor a té< Wdegében dideregnie kö^ önln ti a köüőnség. A város által átengedett jegyezte Stern S»ia kavébáztuUjdouos Cveroo-\' ke l; mikor még a teltét betakaró rongyokat; nem kisebb, mint öt huld területet teljesen belá- vitsban.
aem birja előteremteni; nVikor az éhező család-;aitolta az eKyeaület ; azonkirül a múlt év elején — llulalo<a« Dr. Fábián /aigmond nagyapái »i saját kinjain kivül körülveszik, megszal\'ják | megszerezte és a sétatérhez c-atolts a sétatér kanizsai Ügyvedet mély syász erte. Édes atyja
ejszakkeMi ré-ze és a vasuii bevágás közt fekvő Fábián Zs ginond f. hó 12-én MarU-tie»nyon 280 négyszög öl terjedelmű liároínszöget, mi elhunyt. A család al\'al kibocsátott ^y ász jelené.*, által a Htítíitór a lemetöi oldal o tetszetősebb m^lye\' részvéttel kö< Ünk, a következő : alakot nyert. Az .éjszaki anrko* pedig, a ázom- Özv. F..bián /siguiondne sx-C<irók Anua mint "Hzédos ut bi*lei óriásával éio .ösvénynyel álla el és egy fasorral u séta\'érhez c-atoll a, mi által a
az éhező, a didergő csalad, a halvány asszony, meg a sáppadt, síró gyermekek: akkor mar (eljajdul, fellázad és n kétségbeesés dultságával -nAg. Báflig aK fflftltef n icrü Öt te élő társadalmon. Ekkor már médiátjf>, iszreveazi a nagy arány-talaiiságot ; majd feltámad lelkében az irigyséa;
feltáiul előtte a szegénység pok\'S lázitó öidögeive), nyugati oldal lett Ionná abb
neje, Fábiáo Eb k, Zsiga ea Gizella mmt gyermekei, Fábián Lrtjo»k» mint unükivj«f dr. Fábián Zsigmoi dné sz. Nyu\'i Gizela tniut m-\'öye, Barís
Es a szegénység kisért étéi nagyon; ia ellen-1 A sétány keilö gondozása első sorban is egy (lyörgyué si. Kabian Mari mint test verje lájda-
állbatatlanok. Ax így m gkiaertett szegényekből hajtóerővel berendezett kui leiáliitásat igényi. ala nl, szerveződik minden egyéb propaganda Éiíyéb szükaégts kelléket\'és teendőket a követ* nélkül -f társadalomnak az az elégedetlen, áfko- kizíkben sorolja f i a jeleutés. illemhelyek lé zodó, a fennálló társadalmi rend ellen láca\'\'^,: lesiiése, a bejáratok átalskitaaa, a padok szapo-kéiseyheeaett eleme, n.ely \'ötét szemmel, méy\'rltá^a, az utak oykepeni elkészítése h «gy a<ok
lomtól megtört sziwti tuda\'jak, hogy felejthetetlen térje, nlyjuk, nagyulyja, apósa illetve testvére : Fabiun /sigmond K évi május hö 12-éa réggel Mstia Uesnyón életének 6?Hk évében rö\'id -zenvedea utao elhunyt. A megboldogult
sötétebb lé ekkel és Isten tudja caak^j^nő sötét közvetlenül eső után járhatók legyenek ; kivána- httlt lefetmi I. nó U in délután 4 órakor log
tervvel nó*; a gazdátok és szegények között tos továbbá egy nasyobb puvi Ion íeiállílása és ögyre növekedő, pedig idáig is létezett elég óriási egy hid, mely a Baoljyány-utoát a sétatérrel aránytalanságot. összekötné. Mindezeket meg akarja valósítani az
nak a rom. katb< szertartás szerint a :u.*besoyÖi sírkertben m tik syugulomra helyealetni. M BesnyÖ, 1901. majua hó 12 én. Áldás éa béke hamsaira!
ÉRTESITESI Van szerencsém a n é közönség qg j |j j^J(-(Jf(J)J(|| j{ * ét hó * Dolrov,ti lé,e h*«b i
bicses tndomáf-ára hozni, hogy. lyiillBMlil Zrínyi Miklós-utcza (azeloit Iskula-utczai 42
Sva8tics-féle házba a bazár épülettel szemben helyeztem át
Divat-termemet a n. érd. kö/ön*ég legkényeaebb igényeihez mérteu leudez em be a ugyanott aliandóan
női-ruha. varrási és szabászati tanfolyamot tartok.
A n. é. kö\'öuseg s/ires pártfogasát továbbra is sérve • kitűnő tisztelettel
* Biröiié-Dukáttx Rím

Nagy -Kanizsa, caúlflrtv\'á
Zala 39. szám (4. lap.)
— A MIMI) • BiIíUmou. Veszprém-Ml irják Leírhatatlan örömei okosott Veizprém-megyében ss a l»ir, bogy a király a Veszprém
1901. május hó ánrtat
6-án
Katiitián bort innak. — Megemlítjük még, hogy — Ez/ eíragadiaté *al«i.Ag a Rakovszky latrán beszedjében jónak látta Szalay \' lovássroester ostora esa\'tan és 70 idomtól!. 16 Sánifor teleM* Bzerketvőnk neméiyéval i§ ioifíal- eiif időben í* ugyamzon körben csodálatra kőravékén meg\'ártandó "nagy tüzérségi gyakor- j kőzni, a kinek szereplését nem tudja megér-j méltó müdarabokat végez. Akrobaták és tornászok latok a\'kalmave! Almádiban száll meg kíséreté- teni j^gö cikkünkben sietünk Rakovszky kép- serege bámula\'rarraéltó potpoörríf wm végbe, vet Á fardőigasgztóság, élén d*. Ovary Ferencz viselő ur segítségére. j Míg a nngy sáioMfcdélz-le szinte van árasai v
képviselővel és Jó* János furdőigszgstóva] min* — Népfoasbola. A pagym. m. kir. nénz- j trapéz éa máa a levegőben rőpkedő raüveszektőL deot eHövet, hogy fényesen fogadhsssák a királyt, ügy minisztérium által a nagykanizsai Szegényéi Nemsokára ezek ntán ügyes művészek más — YalaaatáM mozgalmiak Gróf ZiVAy Tápintézete (Képkonyha) és a Kisdednettlő Egye- csoportjai jelennek meg a lovardákbsn és szia--Atadar a nagykanizsai válisitókerflle néppárti , sülét céjaikrs engedélyezed nsgy neptombolát i padokon, hogy bemu a-ssk mind azt, a mi osak képviselője ezen párt többhetese kíséretében junius hó 2-án lógják »>egtsrtan*. A nyeremény-j ember által bemu\'a^iakV Mindenütt ezen óriá«i vasárnap déli vonattal városunkba érkezeit, - tárgyak es alkalommal is réndkivfih szépek és1 kör minden sarokjsban láthatók a mester-_ Mielőtt a nemes gróf városunk falai közé érke-1 értékesek lesznek. I művészek a jakjai es az igazgató es**j»ge«y8
zett vol a, kiskaniz«si polgáriársaink as/al — Zenén mise A kath. hivők nagy \'jelzéséire, mimegy forgó azé1, vsd futásban be. •/órskoítak, hogy sürü csoportokban olvastak sokasága gyülekezett össze május hó 12-én *,eroban * aolr iártaa s-oké, mülovas, és lapnnk mege\'őzö számának vezércikkét, melylyel j Ví,c«\'rnan a nacn/kani/wi\'rom kath MmÁ (úrii ^^P1*01^ féa nyregmüvész. E\'ek közt a néppárti spostolokat üdvözöltök én nagyon. a nagykanizsai rom. Ikath. fel!ső megjelenik a bohócok 20 mestere és *ai*Ifa<jik
c«odá! kosták azon, hogy s délután fol/smábsn templomban, hol zenés mise volt- Mivel ez furcsa előadásaikkal a közönséget. Adltt Télre tényleg ait hallottak, amit d lelőtt már nyomta-Ja mise egyúttal a felső templom építési újra beugrik gyakorlott atléták 3 csoportja a fásban o!va«iak. Zichy Aladár gróf kíséretében I alapja javára adománygyűjtéssel is egybe körbe és az erőpróbák és versenyek minden voltak: Zichy János gróf, Rakovszky István,!^ nagyszámban vettek részt más $É8| ®útatják be. Ezen oriáai raösor más
Kálmán Károly, farkas J«z*ef, Buzáth íe«M LjA^yjj, J J számaiban festői kiállítások, csodalatos lovaglás!
orsz lep iselők, liunyady László gróf és Bonitz ^Kezeiüeuca J3, nugy nuomanyaiKa nyakkal beleszőve, melyek hölgyek
Ferenc sz ;Alkotmány" f. szerkesztője. A kis- magasztos célra letehessék és egyúttal af41,a| végeztetnek, ho/atnak a színhelyre es kanizsaiak 60-70 koedt mozgósítottak, melye* fő . dr. Per/nyi József k- r. tanár vezetése! mindezt követi az állatok. produktiqjs,^ Mielőtt ken aintan vittek az egézr famiHát a képviselő ahrtt nőkből és urakból áíldénekkar igazán ja Űsátnrt elámők, Ath-ladunk ur elé; ki valószínű ros-z omennsk tekinteit^ lélekemelő éneklését meghallgassák Az!®a" á,íalok forán\' rofc,3rek bogy az e/ső kocsi zászli\'jansk febrsta f énekkar három egyházi darabot énekelt,
Vnger Alajos képviselőjelöltünk <
liónTiM &bistytn Uj\'VéTlFn^ prmj\'fitfigau^mia? is-
üdvózöl\'ek Zichy Aladár gréM es kíséreté\', afu \'teni tisztelet áhitatosságVr nagy mérvben tan ped»g bevonultak K\'sksni\'fára. Az egész n?onj emelte, ép ugy mint Eoftichler Emma k a-ünnepélyes csend ursígoti, és ezt csak • ki«*a\' remek hegedüjáléka A templomépítés céljaira ■izssi zenekar ssvarts meg időrőndőre. Tdsks- , \' .. - r \'
aiMán a templom előili téres lartotta beszámo-1S2ep 0S"eg 8yu,V ÖSSZe-lóját Zichy Al dsr gróf, a kit s választó polgárság - M*gJat»lBW#li tsslték 4a Imim eevében: Horváth Juda Lá«zló főldmives fldvő-|^fc\' A ntagyaroyelvbe^ jeleskedő mura kőzi éa sóít U*v rróf Zichy Alsdárnak, mint a követkexő! vcndvidéki tanítók és isnu\'ók megjutslmazasa STúPűkoknak, névleg : /t\'c^y Járn s^iéí, Bahvtzky tárgyában sz 1809—1900-ik t«n4vt, most már 1-tván es Kálmán Károly orsz. képviselőknek \'^ötödik elszámoláaát dr. Rutsicska Kálmsn nagy ta\'lgatósága *olt, mert a szép id4 akir. tsoácaoi, varmegyei Lsple»ögyelő^közzetevéll kanizsaiak apraját nagyját ő^szeho/ta ezen nem ennek alapjan kjözőljök a következő ad.to^at: mindennapi mohtiasgon a kmkjinigniak azonban rendelkezésére állt Zaiamegye törvényhatóságának
nem igen tudtak letkasední; ujcy látszik még
(300 korona
Zal ímegye nemesi pénztári
az \'iefáotok és itt vagy láncokra vsnnak kötve, mint a 3 csorda elefánt, vagy pedig ketrecekben vannak. Ezek oly találóan v»oaak bsosa va éa osatAltazva* bagy atág egy gyermek is jól értheti meg, milyen fajú állatok előtt áll. Épp úgy találhatók as éő embert rendel lesessenek, mint óriá ok, törpék tszmészeti furcsaságok én aok más, minden pl. bflvéssek, szemfény vex tők /enéazek, ki* nj^\'"^ hangszereiken érdekes előadást rendeznek.
pek, 100 más teremtmény és látványos*ág mulattatik be Barnum és Bailey a f\'.ld legnagyobb látványosságé gyűjteményében, mély majua hé 214n ide érkezik.
— A reaea hands. A nagykanizsai közönség vasárnap délután azon kétea élvezeten részesül, hogy többrendbeli rezes banda vónu« végig a városon és ekkor ezt tapasztaljuk, hogy a nyit itt ablakok legtöbb)** csakhamar bezárul. A kinek e«a< a legkisebb zenei erzéke van, iparkodik haj!ó**zervét hitibntágba hozni. Ezen rezes-bandák egyik iegve«zedel\'»asebbje a katonai ffadútyán -Egyht szenekars, aelyttiiat értesülünk nem ehgedve meg a vasarnspi sikerekkel rendszeres babérok atan áhitózik ea
erősen viszbsngzo t lelkükben Holló Lajoa es választmányának 240 kor. adománya, s így Bartók Lajos nyolo nap előtt elhangzott, hazafias, összesen 840 kor. A vármegye iörvényba»ósigának intő Kzósaia. Aitalánosan feltűnt,... hogy míglen ^00 kor. adományáb 1 megjutalmsztattak B ilogh mes«se Tidékröl, tőlünk távol eső keröl-tekból is Ferenc II hegykeröleti áll. iskolai tanitó 60 jöttek többen, töleg papok, a beszámoló meghall- kor-> Osnitz Sándorné siridői ált. isk. tanítónő gsttatra. Zichy Aladár gróf egykori néppárti kur., Braunéi Alajos Csáktornyái köw. -isk. vSlasaiói a vidéki közegekből teljesen távol lánitó 60 kor., Bsrla Vilma áll. isk. tanítónő 60 maradtak : pedig a bökeiú gróf számított ezekre k^r.. Krampatics Józset stridót áll isk. taaitó
is. mert a togyssztási hivatal báreája szeritd nem 60 kor., Terenta János izsakóczi r. katb. isk. ezek as álUl véti elérni, hogy betenkint egy keveaebo mint 22 nondd l üszőnket hectolíier bort taniió 60 kor., a csáktornyai gyarló iskola napon esti térzenevei óhajtja a közönséget bocsátott a képviaeló ur hívei rendelkezesére. De növendékei 20 kor., a gánicsai áll. isk. növendékei (szórakoztatni. Minden esetre szép törekvé«, de m\'g ez sen tette meg a kívánt haláéi es ezért 10 kor., a fiiyeházi közs. iskola növendékei 10 véleményünk az, bogy zenekarnak még sokat ugy Zichy Aiadar gróf. min< kísérelő nagsoole- kor^ a molnárit áll. iskola növendékei 10 kor.,\' kell tanulni, hogy kiallbason a piacra — hang-bsogoiun ott bagvták a kiskamziaiakat és be- 8 muraközi hegykeröleti iskolák (Stridó, II.. IV. versenyezni. Egyelőre tehát nem kérünk ezen jöttek — vacsorázni A gr. furnak azonban nem Hegykerölet, Rácksnizsa, Királyiak] növendékei hangversenyek bőt éa elvárjak, hogy a rendőr-falt valami jó étvágya, dac ara aunak. hogy 126 kor., a perlaki áll. iskola növendékei 30 hatóság — legaább egyelőre nem foeja ahhoz Orofzráry Gyula ügyvéd » keröle-i néppárt ne* kor., a tnrniscbaí r. kath. iskola növendékei 10 ax engedélyt megadni, mert így kívánja est vébee bizalmat -e* köszönetet szavazott ceki és zor., a muraszenlkeressti állami isk. növendékei vflrö-unfc kozön-égfnek n^ugslua ét a azép inditvíntára újból jeol ék. — Végnl még egy 10 koroná al A neme«i pénztári választmány iránti érzéke.
megj\'gyzewi Jtartozuok a pépparti képviselő kor. adományából megjutalnmtaitak : — Jé étvágyat. Lapunk 37-ik számában urakn «k. MiaSn az egyetemen a kcre*2t-Urdh Fekete Gézáné gánicsaiálLJsk. taoitónő 60 eieo cim alatt megjeleol közleményre vonatko-vaióeágos botránynyá fajult, a néppárti uruk mos- Márkul Stndor moloárií áll. isk. tanitó 6f) xo tg Maár Nándor v. helyhatósági álla orvos ur ták kezóket ét a parlamentben, tajtában egyaránt kor* M\'\'Jor Károlyoé bodosáni áll i<k tanítónő 60 nyilatkozatot küldött be hozzánk, meljben as hirdették, hdgy Sk távot állanak ezen botrányoktól, kor., fttntes Menyhért királylaki áll isk. tanító tigy érdemére vonatkozólag a következőket Ki*-Kanizsán ellenben büszke önérzettel hangoz- korowsl. össiesen a tizenöt alk alamból mondja .
tatták é* nyíltan bevallották hogy i9enu a s társzdsliai u\'on egvbe^yöll adományokból a lgas, hogy egy keresztcsont-töréses fiatal
-móppártbsk tteoée, akik mindent dkvittnek, hoyy a kioszUmtt 16.703 kor. 40 íitl.--\'—2 «V4a, — dé jőr iftp áir— marha kényuerbti,
kerttztet bevigyék a közhivatalokba] tanintézetekbe — Fördőblzloa Balaton fii reden A1 stb. Igaz. hogy Budape* ét Kis-Kanizsa közt nagy f. é. fürdői idény alatt Balatonfüreden a fürdő-a kúlM*éjj, de az mégis etak furcsa, hogy ugyan- biztosi teendók teljesítésével dr. 8dghvdry Jenő azok. akik Budapesten tizet prédikálnak — Kis* tapolcai járási nzolg;;birót bízták meg.
tulajdonosa, egy mészáros által levágatott és két helybeli mészáros által átvétetvén, a piacon elárositiatott; de ezen marha általára élő ál-Ispotbsn, levágás után pedig huss azabályste*

fb » Pi
« s-»-
^ 15 « sí
^ ig * :
Ertositós.
Vsa szerencsém a nagytekintetű közönséget tisztelettel ért<»eiteoi,bjgy a
tst ami idényre
a legújabb divat tzerint mindennemű ruhákat, a legflsioasabb nslMflaégiől a legolcsóbbig figyelmes és felette jatányoa ki-szolgáiás mellett készítek.
Ks s\'kalommsl bátorkodom a tekintetes m. kir. Állatorvos arak lig elmét felhiyni egjenmha ktaaltasl-ayelaire, melyeket a legpontosabban, elöiráa szerint legjotányosabban, kiiünő minőségben és ízléses kivitelben szolgálok ki Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek
A n. erd. közönség becses támogatását es szíves megrendelését kéri mély tisztelettel-.
KAÜÍ MANN Ké9i tirÜ*i*bi
BLKI féle hh*
Nagy rMatziék kitűnt minSségü, divatos beif&di, angol ét franczin kelmikben
í «t IS IS
i ^ eU
hl
i ^ * ^
»^

fft
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 39, \'zám (S lap)
riien megvfwNáltatött s\'köjfogy ásatásra kifő-gárdán, egészséges, jó mutfsMnek — mén nem is olcsóbb rendűnek — találtató\'!, d* nem tgas as, hogy ezen mirha leső ványadt rossz minőségű lett vonz; s ezen. törvényen g*»dte kenysservágas a rendőrhív Halnak be is jelen • letett.*
a berni ökör nagy earriert csinál\', mert vdas-lárú rsrtás lett belffie s nem ie«z kénytelen tőhbí* ekét<írtuni> hfinem ott fog kenyelineskedm a többi csu iával s kstrooban a/, ók őr* él el lég\' végső határatg.
Végrehajtási randalet s megrendelések Miután esen ügy hivatalos vis<gálst tárgyát I *zóld törvényhez. H^dOa Sándor
valódi ténj atiadok csak-! k*re*k< d^iemttityi minisstar kiidta u megren-
kepest «s isy a
hamar ki fog derülni, a v. ható«agi állatvrtos qr nyilatkonat^ra csak annyit jegyzünk meg, bo*y ennek dacára is featanjuk előző kőelemé ayünket, mert ez esetben kényszervágásról szó «»m lehetett, mivel — értesülésünk ssenot — • marba vidékről hozatott be betegen és itt nem
dőlések gyűjtéséről szóló ni törvény végrehajtás) rend4e?ét A törvény ez év junior bó 1-éq fog életbe l^pni. A rendelet szerint a kereskedő vagy ijmros Iskbelyén kivü\' levő más oly község terQ<etén melyen csakis megrendelések gydjtese vésett bár huzamos ideig tartózkodik, a törvény
mészáros által vágatott te. A marhát pedig ép kor|r«,/*.a alá esik. Ugyanez ált meghízottjáré, aíf .ehe-eit volaa a vágóhídra vinni, mint a I OgynökerUI, még ha a kereskedő vagy iparos Magyar-utca azon házába, ihol a marhát lényeg [«h*€,Jfn be,Ten «lsndóap letelepedett
levágták. A marhának v|P ára nsy tudtuk 8,11 ügynökről van ia szó, ugyasintén a vásár-iá md i nyolc for nt ** és iz legjobban bizonyilja Wlo. H.ékra nézve a vásár belyeröl, valamint: az a marba rj6 mxnhéaW. olyan helyedről, ahol viador- es mintarsktárak
- Maigjara!! Egyik vidéki tősgyökeres tanainak. A törvény 1. J-ánsk 2. b\'kezdeaében magyar varoa vendéglőjében tőnént as eíkbbilf\' ÍP«ro"io« vagy kete kedőhöz kÖAve##éöf ledemző e*et E y vendég magához hivia ajwMsrtl egyes megrendelésedre vonatkozólag pincért hogy %esaen. m-gádapitott kivétel fölteteiesi, hogy a me -
- dUnear^- azól a wá^^ luiarozoftan megjelölt arnra vagy
^ | mun\'-ara irányuljon, n megrendelő önké-res
1 Csak magyarul! vágta risszs a aémeNH^\'arosásáa "íapujon. A törvény 2. g.aban nek nézett magyar. i kiveti tétetvén az irodalmi es művészeti ter*
i gfon^ tumm T I mekekre nézve, ezek m<$?end\'Iésecssk annyiban
- Fizetek. Fan egy epriocerem, egy pár i koflaiozisilk, ameobylbwi ■» 1W0 e«t XVlIInfr-virsli egy eaaleaangli éa egy porcio peicsli! \\l-\'c- 4o §*» értelmében az »uaynevezett házaló
A fize őpiucer pedig esek hallatara asőruysl | *u<kÖnyvártilók« as illető hatóság rendőri bámult nx önérzetes magyar emberen »elüzyele»e a.atr állanak, amely ezen telúgyeleti
— jl (itm;_Tlllansa ági mais fct-\' hu askürben megtelelő korlátozások.! t is tehet. A
li*«*.iálá«a B kérdessel most mar komoran \'\'örvény 3 §-ában nyert TüPwT felhatni naráa fcmli mii fusls\'^-r 1WH nynj,ftHak bais\'spi^P a térvény 1. g. 1 beke/désének ö«ssee fx iráoyhan tervet a panel tudománya akade-i r*nae«e/énnl alél siveicl-kei engedélyez a mához es most ojból tnlvettek s tervet. A eél j ffl\'sis\'ter.
kenő*: egyrészt védekezni a jégeső éa-vi lám t — Egy páebaj Iftrléiietr E+i szomszéd e«ap»s *llen, mureszt pedig ipari ea közlekedési varo-i orvos msI ajánlotta fegyik paciensenek, célokra akkumulátorod ns ós^zegyfij\'eai a fel- j hogy oltassa he magát. inert na*y hajlandósága bő* Ml levezetett vitamosság»t. Nagv skknmu- j van h btmlőre. A paciens azonban nany ellen-Utor\'telepeket helyeznének I és összekötnék Isoge a bi-n-öoltásn*k a valami gorombasággal körű belü régyszáz meier h"sszu lánccal, a válaszolt, mire a* orvos csat a ióa pofont adott meijnek^egyik vege kétszáz méternyi távolság- neki. Per*** párbaj len a dologból. Az ellenfelek -hsa xuege/ösitett léghajók 1-tVeze\'ő sodronyaival 1 másnap már szembe álltaV egyn ástial Mielőtt érint*e/ik. A léghajókat mintegy négy ezer mé-\' azonban » segéd >k átad ák volna nekik a karter magasságba ensedik fül, így a lánc Össze jdókat, «z egyik pirbsjorvos így szóit.*
1901 májas hó 16-án
Megszólalt moet as etlatffela"
— Aat nevetik tiszteit aram, bocy kegyed aonak rendje és módja sSvint be van oltva. £a oltottam be a kardom heeyevet. De legyen nya-godt csak lavál akarom Egyébként mar rágna túltettem.magamban,-hogy mint bá\'íoryoaa ka togom oltani. Most végre atkerQU akarata ellenire is. A kardom begyét ugyanis htmlOotló* szerrel kenték be as előbb.
Erre azután a segédek ia kacagni k«*sd\'ak. S a szegény páciens mit lehetett egyebet — kezet nyújtott ellenfelének a kacagott A *
— AT Uftlgykéslatégaek. Legkedva-; »ebb s legmodernebb *sépt\'össer -az -egéaz vőá-| gon\'elterjedt Fődes-féle Margit-Krém, teljesen | ártalmat Un, zsírmentes arckenőcs, maglepő, | csodás hstásu. Bővebbeit Földes Kelemen air* I neves aradi gyógyazertár hirdetésében.
Színészet.
tWé ésteo Van a felböktél é* - azoknak villa* mo*aí»ga| levezetné a főidőn levő ak^umulato-rokha. Hogy valami óriási meonyiségü villamos erő öaazabaimózbdzn esetén szerencsétlenség ne lörténhessék a. telepeket\' as elképzel belő légtCkéletesebben eSzigetelik es levezetővel láijak el. mely a talajban végződik.
— A Kristály szí. Lukács fürdői hegyi-forrás kutval atat loiyé bó 1^-én iártotta evi -rendes fcőcgyflieset. A a Ozletev mérleg-?zerinti eredménye ugyan veszteséggel. j irt, de mintán „a Kristály ásványvizet n legtöbb európai áila<n-
— Addig nem engedhetem meg a párbaj m^gkezdesét, miz a kardok hegyéi dezinőeiátó anyssga1 be nem kenet*. Sérülés eseten a aeb nem fog i y módon elmérgesedni.
Az <lieofclek is, a segédek ts szó néíköl "bele-egy^stek ebbe. A dezinficiálás me^tŐrtente után megkezdődet á párbaj. Az egyik fé, az orvos, mint a\'-oinal kitűnt, jól íorsatta a kardot, ellenfele szoubsn gen zavart volt a csak ide-oda hadonazott a kardjával a nélkül, bogy kárt lett volná a másikba. Az orvo* i »bb-»zör megvághatta volna ellenfeléi, de csak lapos vagá-
nan, Amprikába», Au^ráfiaban, Déiafnkában éa|sok«t sdott neki. Ezy«zer azonban hozzatérközott
Ázsiában bavesették, továbbá a letolyt évben 5 nagy kfilft\'di kiáll tadban magas kittin\'e\'ések-b>n ré-zeauli : tek inteti el e<en eredmények r« • kózgyfllés ludomásul vet e a jelentést es az ig**g» óaágnsk köszönetet pzsvazoct
— Nagyberki einda. Három szarva nőtt
etl^ntel* nek jobbkarjához s nt ómban végig huz\'a r«ji a kardja begyei, da csak kis karcolást okos<Mi.
— Találva! — kiállóit fel erre éa visszs-bmédott.
• — Ki beoltva I — bsngiott egy másik ki*
a nagyberki bérié ökrenek, n.inek candájára járt I állás as egyik parbajorvoa ssájából. az egess vidék. Bármeoayira b0»zke volt is a i A bárbaji mo»t b**azüotellék, a segédek a as bérlő erré a csddaátfafrs, mfgrs rntkor Baranfa | rrrwpt"k f\'jnv^ető kscsgásbau törtek ki. A P csen járt, megvételre (elajánlotta neki a!párbaj »zé páciena dühőlCTr kérdezi. báromuzarvo ökröt. As &zlet sikertill, minélfogva — Mii neveinek ?
U/yiát«gik, bogy Bsraom reklámjai nagy ár* talmttra vsnnak a sainéaaetnek, mert a legárda* kesebb daraboknak sem igen akad közönsége éa ! azért nagyon sajnáljok, bogy eaan rektámnk a ! Bsrnnm-fele látvsn^osság ide érkeztét már hetek | elölt megelőzték.
Szombatos Gerbardt Hanptmann aagyhiri UzinmÜvenek A tokácaok-tuk volt bemutató eftö* | adása; vaaárnap" pedig megismételték a dsrabot. Mindkét *<te ig«*n kevesen voltak a azinházbaa, pedig az előadás, valamint a darab kiálliiáaa eleg | jó volt, de nem vol\'f a ki lelkaaed^tt volaa a szegény uká^tnk ügyéén, avagy azon eszmékért, ! melyekért ezek harcoltak. Esea darab k>*g*ssitg~ ; rés/ét a közönség képezi, az pediglen hiányzott,
Hs s közönség tovannra ts iay pártolja a szintársu\'atot, mint 8—10 nap óta, 4igy színé* fiiains is a azegény nyomorgó tak icmk iOfiára jju\'nak. Remete (Bácker.) Hawu Jeao (láger,) ] DM Sándor (Uiiz^í Mayi [BanmerX ^^
[Oreisaiger gyáros] Si iklófst/ [H -rnig rongy szed ój Kardot [WittU Kovács] ki Qnóe a megfete tak j cserepeiknek. A darab egyik k^dvas fpizód-i alakja aa öreg Baumert eszelős na Augaszt, Jakit Papír Sándor igazán művésziesen alaotott. [Szép síkéra volt Daróczy l kának m, ki mint a fiatal tfottlieb neje igazán lelkesítőén tudott . batni nemesik a takácsok ra, hanem a kötöttségre k DM Banditát is t§t keit emlitenOak,. ki ez este én kettős szerepben matatu be Otyes-jségét éa bátorságát.
Héttőn sóoaelóadáa volt, mely eddig majd I mindeakor lelt ká^ai biztositot\', de es atkalom-j mai ttres volt a ház. pedig az Aramykpkas én a— ikes bohózat volt a műsoron, a régi jó*a erep hőkkel.
Ritka raüélvézetben cészesQltek azok, akik jfc«dden osta almán tak a színházba, hogy ft. Akájr I Laura mfivésseteben gyönyörködjenek aki Oltat-, bach legiamertebb és egyik leg*sanb operette jé-ben a Szép /7^sd-bsn muutta ba magát a | köaőnaágnek. Mthy Laura csak a k«»zelmu\'tban I vendégssarepeli a magy. kir. Oparsházban nagy síken aratva; mi leginkább btsonyiija\' hogy \\JUikp Laura igazi múvéaznő, ki nag^ieriedalmá. csengő bangjival, kiváló alakito kepen^ezevel ea aaiopadi rutinjával mindenkor nagy hát4-«l ár el Rétby Saép Heleaaja letjaa gyönyört nyajtoit a I kÖsOn«éfoek, mely tAnta>ő lapeaat julaimaata a vendégmflvéainflt... majd* minden egyea ének^ szamát megiainételtelle.
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban! Egyedüli biztos védelem betörések elleni
^ Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére.
T cs A „Sektsaadl-iár* sacly a betörők «1Im u «u«dtli bísto* óvaa«r, egy eriawaa téaynmU *jtó mkr, mm!eiapáa aa arra umlgéié kakaósai kkat kiajrlsal. á Isgcsrkéfjrsbb tíairitr*, ksgy saaa zárat Ma««a, ngj UrfTajksloMatl kinyimk, a?u7 aa ajtórimk l^résftra Iráajvló kisérlam í#, HJ aalapáM kajwMlk ki, a m»ly •C7 víilaaoa c—górd kiútkatfi ad awa<áaba kana, ilbtföeg • ••fkfMt «réasakas liajüáat ríUó **mgé—i fitíf, A ktffcia kMrlatSaafc mofuk^dáiymÁtán awlgáM eaattgS UtMét aMríat aikslauskalé a á^éáasaháhas. a káaut«raél, rsgj bármdf mii alkalma kal/*>. Kiráiatra afjanasoa mHjlval mgt wjuiti alkslaaaatt léftg i« »«gj dan-iiianl elaétketó mlj as alvé ssa»«aada*f»l Is faifiaartj*. á Sekiwuél.séz aéeias tUs zjtóa. aklakaa. raáSa/So, fitírsa te |*adUki ajtós mm>v«1 »ita«aatl kausyaa alkai* ■askató aáal btéréi tUáHtsatt é^ f«ltSU«iSI BwgbízUtóaa f«ízí minda. Mtóréti küirkUt. A „8dnmfit-aár", wiybü «mk raa«ak mar baaasilsihu. 4arafcii«ki«l IS
karosába kart!. » Z\'»
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 89 szám (<J. lap )
1901 május Ló 16-
ftrvendfltik.* bogy a kivált müvéstaő még két •««én á\' körünkben marad, és így még iaai alkalmunk müveszettben gyfln\\ttrktfdh (ni.
Igen jó estéje vol« Miklós.<y Gyulának [Chal-caa], y Imrének (Meneln u-0, fcik mindketten igazan elemükben voltak. Torday PAri« szerepé* ben aok tapsot kapott." Tordayné [Or^at^aJ szia* lén teljesen megfeleli; igeu jó volt Badó Sándor
(Agam\'tnnon).
Saerdan Hoffmann nméi operát sdták Rétby L »ura vendegfelleptével As előadásba via*sa térünk.
Heti
uaor ;
CatttArtökdn d. u New York szépe zónaelőadá este R. Réthy Laur« u nő vendégfóJiéptevel Vőrőskaj* népszínmű. Péntek Kleopátra operette, /ónaelö idús. Szombat A bolond opere\'tenjdonsag. Vasárnap d. u. Tartalékos jérj bohózat, zónában, e-te Amonyregimsnt operette újdonság.
ÁPBO HIBDETES:
Vegyea Belet.
Eladó, vngy elcserélendő egy kisebb földbirtokkal esetleg bérbe adandó Egy jó forgalmú tegyea ü-ldr egy újonnan bére- delelt 4 járatú Sengeírés gőzmalom 28 hold lóid birtokká C\'io a kiadóhivatalban.
hogy a Pink-labdac-tok mik ismerŐKÖnin«k milyen jót lettek, bilsimsm lett hozzá és eilia\'á-ros\'ain, hogy bevessek belőle. A/, első doboz után nagyon *ok nyálka vált el, a í neke»» nagy kót»nyebbűlé*»t K*erzeti, a kAbőg< si rohurook catík kenték é* a lélegzés teljesen kennyÜvé váll Uyógyu\'ásomat teljonsó te«ndő, még\'egy rf\'>bt >z*al bevessek. Miuden sstmvedőüek ajánlom az ön labdacsait".
Levelének végén Láng ur meg hozzöteszi, bogy mióta a Pmk-labdacsokat használja, as ld»-1 ges reszketés, mely as írásban gátolta, eltűnt, ugy. !t"gy a fenti bizoovlatot maga írhatta.
Á Pini-labdacsok hathatósak, vérszegénység,| sápkór, neurantbenia, gyomor- és belbet^gs^gek, i valamint ugy a férfiak, mii.t a uí-k alta\'áuos j
gyengeségénél. ^
A Pink-labdacsok, kaphatók minden uyógy-sxertárhan, valamint aa ausziríai-mag yarorszőgí főrak árban TöröV J. gyóiivasertáréban tipeateu. | Király-utca 12. a*. doboz»okint 1 Irt 75 kr»*ri | vagy 6 doboz 9 írtért, , i\' •
áo
A széchényi tólCn Tdth .Henc* X János és Dr. Rác házai közölt X egy ház, 10 azobával, ^ X
o islá^val, udvarral, azonnal eladó. Q Q Feívilágosilást ad Babos L. ügyvéd Q (Bálori utcza 12) 172-3 S
HAlgvek részére nélkülözhetetlen.
Hirdetések
-WÍtt
200—1
Árverési hirdetmény.
Egy aggastyán bizalma.
-Ha as—fr*feer—eltfiebaladutt—kor* ér al éa
ba hosszabb ideig egy idült haj következtében keserves eletet folytat, ugy természetes, hogy elkeseredik, é« ezen—baj\'ól—végre—ssahedulni óhaj\'. A« ember attól tart, hogy mivel a szegeuy emberi gepe/.et mar el van has/nálva, altdl már nem várható egy regi baj leküzdése. Kz azonban igaz-ágUlanság; meri vannak oly megújító erővel bíró .gyógyszerek, melyek mar olyan személyeknek adták vissza ismét\' e^es/ségükei, akik magas életkoruknál és állapjuk komoly voltanal lógva gyógyi« hatatlanoknak tartittak.
Ezen gyógyszerek löztf melyek csodává), , ^ . . . .... .lt ... „14/ , hatásom gyógyulásokat eredményeztek, első sor-j^fu// ^ ffi?*?! J*^ ban a Pink-Jabdacsok emiitendők. Akinek ezen ~ " *\' szer birtokában vau, annak nem kell kétségbe e*oi.

As e mondottak megerősítésére ballgasHuk Jft üelyssinen le meg, amit nekünk egy aggastyán, Lang Márton or, azelő\'t sörfőző, München, Schleis*heimer-strssae 23—0 mond.
\' ,70 éves es bosszú idő óta, beves hronchitlsben szenvedtem. Kéfs/er kellett kórházba menuem, de az ott kdvetett eljárás csak atmeneii könnyebbséget hozott részen-re. Nagyon gyakori é« huíyoH köhögési és fulladáai rohamaim voltak ^ kétségea fehyóg)ulásom. Mdőn láttam-,
A nlírott bírósági végrehajtó az 1881. év LX. t.»cz 102. g a erteimebetr ezennel közhírré leszi, hogy a nagykanizsai kir. jámbiróságni»k 1901. Svi P. V. I. 34—í azámil Yégzé-e köv t-keztében dr. Weisx Lajos nkanizsai ügyvád Ital kéi\'Viaeli Krttnpl F. M. souneubergi lakós javára Hi d Ferenc ai»aui/-ai lakós • lieu 226 kor. "20 fill. s jár. erejéig 11*01. évi március hó ^(Mn fogan itosrnM [ iztositá^l kielégíteni végr»-hajias u\'iin le loglklt és 840 kor. — b*csü:t gránitkövek. Hirkövek, b itárkocaiból álló ingó* ságak nyilvános árvtrfcsen eladuioak.
Melv :\'i»vorésne* a nagvkanizsai kir. járásbíróság 1901. évi V. 378—2 si végzőé folytan 226 kor. 20 hll. töke^ve:elés, ennek 1S98. évi
áltój
dtj és eddig összesen 60 kor. 88 fillérben bíróilag j már megallapitoit kőlrségek erejéig Na y-Kanizsán I do e^zközlesére r
1901 évi májub hi 20 napjának délelőtt 9 óm ja
A női sKépség:
Legjobb siépitö szer
Legkitűnőbb óvMxtr m mmp éa usél be-
folyiam ellen. Ara: kit* tégaty 50 kr7 Umly 1 firt. wnryit Jiiityfpor * 0 kr .Margit twmmpmn 86 kr , Matyit foypjp (Zahnpatta) 60 kr , Margit arcxviM 60 kr, Stámtalan riumtró 4> kőninS ! Poctia utánvétellel vtgjr a péaa eltette* bekstdéce ntá« köUí a k*«ati6 •
FÖLDES KELEMEN
iyóéjraaeréma ARAD Kapható mindna sjégjssertárbaa, drofé* * - riáhan én iHaiazerkereaked4akeD.
•lérieére, tökiUOeitteere éa fentartáaára legkitűnőbb éw legbiztosabb a
FŐLDES-ttre^
Margit Kr^yc, jll^
moly v^g/tivaia, Mem higanyt, nem ólmot nem tartalmas, teljentn ártalmatlan és
zsírmentes. Essn világhírű sreskeade* pár aap alatt eltávolít BaeplSt, májtoltot, pattanást, börstkát (Mltsasen 4s miadea más bórbejt Etstfettja a ram:sokat, r^lökwt, kíal{. helyeket és »i arcsot fehérré, aimdad éa üdévé raréawoli*.
Hamisítók bíróilag üldöztetnek
IVrsBir Tfajy\'Taainiia |
kin Ilin éi Nfir Üla fyétyaisrtiraéaa-
Csődé gyón halási
I
A
batáridőül látü/etik és ahhoz* venni szándeko/ók oly megjegyzé-sel hivátnak meg, hogy nzfriinett, ingóságok az 1881. évi LX. t.c. IO7. és 108. értelmébea készpénzfizetés tnel ett, n legtöbbet ígérőnek becsáron alul i* el lógnak adatni.
Kelt N.^Kani<^ft^^l9QL-inj^jiie bó 6 áu.
MAXIMOVITS üYORliY kir. biró«ágí végrehajtó.
pereskedők, gyárosok, ügyvéde^ és általában mindenki részér legjobban és legoU- ... csóbbau szerez, informatiót
y&yyz
Judakoz ó iroda tulajdonos: Neumann Árain Budapest V. Kálmán utoza Ifi aa.
I
OOOOOOODOOOOOOOüOOOOOOCOOO
§ Hirdetmény. 0
0 Mura-Keresztur — Kollátszeg O gTOzségtiez Wtozfi"\'vadáiizatr jog;\' ——*-r—v > . --ö-
o 1901. áll június hé I (u d. u. » órakor O
. W Mu\'akereHzíuron a községi irodában bérbeadalni fog o S Fellétfiiek a körjegyzői irodában megludhalók. O
V iMurakereszlur 1901. juniitó 14-én. O
Q A köztégi előjáróaá 9
OOOOOOOOOOOOOCOOOCIOOO 0000
............. I _ -■-■
Idegbajosaknak
ajáaltátik, hogy a már 16 év éta bevfaetett orvoataaárok. gyakorié orvosok és a kttaflaséf által miadig tágabb kAr6kbaa katauaU gy^gy* móddil — amely caak kfttsA mosásokból áll, ártalaiatían, oleeé és gyors haUsaal van — megism«rke4Jék.
Tessék megszerezni a már 26-ik kiad sban megjelent és ROMÁN WfilSSMANN által Irt könyvet:
„Ueber Nervenkrankheiten und Schlagfluss4 m>\'ly tiolfy Kálim ín rv^gy sietés\' atal Sopronban
ingyen külde\'ik m»*g. 132—3
Triíaiii portiand cementet
a le^fuláia^ofsiibTi, szuboti árbaan ajánlok* Városi eJáruöitó hely ugy nagyban, mint kicsinyben : Neu és Klein és Schvnrtz én Tauber czégeknél
N KanizHiín (( ■
Klein Vilmos
J58—12 Kanizsa — PÁÍ;au^r
K\'túnó, gyakorlat lag kópzett
gazdatiszt,
ki már évtizedeken át nagy gazdaságokat önállóan kezelt, a gazdaság minden ágában jártas ós kitünö bizonyítványokkal^ rehdelkezik
állást keres.
Czim : a kiad óh vataíban.
Hafy*Kants*án csütörtök
-------- II* ■ I "\'» I\' lw I » ■iii.wJ
Ház ilriís.
A nagykanizsai (szerb) egyház tulajdonát képező Eötvös téri ház (hol Tóth. Károly hentes albérlő) azonnal eladó bővebb felvilágosítást Dobrovits Milán egyház gondnoknál.
Zala 39 szóm (7 lap.)
l íMJi május hó 16 én
Nyujisunk kezet a szerencsének I ^
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
Jó «h ole-ó érák, ávi jdtálláuaál privát v«vi>knek
Konrád János
óragyára airány; ezüst *a:*ks*er aru szái .tó-haza Rr iii, (CttWftágt Jó uíckfl ramioiriri frt B-75.
:______Vald^fc-aaSsl-faaMM tifién
fH S-H)
Valódi asdat láae Irt l\'fft Nicktl ébrwtS ár a fel I-95 Citfrn iC4.it kir. iiM^ ai eiaHTvlI iítiil«vtt aáaUlia srasr, *iiit iiaHita-i «r-ui fliaa-ra/ivil iaínt Mirt kii! vsa birtukunu
nagy k*fat ár)*|yiéfc fcafyat $ bé

A legesélydusabb sorsjáték a világon a mi m. kir. osztáiysorsjátékunk. 1 O O O O O "őrijeire tO.OOO ^iiKnyfrcsi^ny Jut,
L gnagyobb nyeremény esetleg •
1.000,000 korona.
1 jti\'.<:<» > ooeooo, 1 n..r»\'"éav u lOOOOO 200.000 2 a lOOOOO 1 « 90000 80 000 70 OOO, 2 & 6OOO0 1 a 40.000 5 a 80 000 1 ú 25000 7 • 20 000, 8 ü 15.000. Hl á 10 000, 07 * 5000. 8 « SO<H). 482 » 20«*0 703 IO«0. 128* . 500 00 800 81700 a 200 8000 . 170 1000 a 280 50 100, 8000 a 80, 2000 á 40 Ö-\' cn
J3J60.000 boa, azaz Tizenhárom milli I60.Ó00 itöim
Magyar Biztosítási iroda
Budapest, VTL, Rozsa ntcza 35 ss. 4. em 15
m
E\'ti.nei érleailjök a bi/fosi ó magyar ^közönséget, hogy Budapesten
>> _ Magyar Biztosítási Iroda
cin aJsti egy oly intézményt létesítettünk, íf mely a külföldi ba^oaló nagy vallalatok ífcr mintájára, hívatva ieac a biztosítsa! ügyek-ken ulbs igszilDssal szolgaiul, teljesen £ díjraenlefeö tanácsot adni * a közönség erdekei* a bútositó valialatok dőlt k*p-vuelnú
^ irodánk elvállalja az sj bístoeitások ^ ^ íe! Vételét, a legnagyobb kölcsouökei es/«
közli ki, eljár károk es perek eaetéa, nem ^ .Jtt^Wdö kdtvesyekat megfelelőkkel kí« cseréi Szftva! m*od *zon Ugy ^k ben a í? kőzGoség azotgftlstsra Sll, s boi a bonio- (g \'J} lelt bistositsai ügyekben uuscscasl, u - (g uidisUasal szolgálhat. A
rj. Tekintve, hogy irodánk aenaioemtt ^ Qgynöksésgei öaszekötteiékben nem ál, Ifi V <uem ia teveasinetö ö*sse ügynök aegg«*/ (C >) mindazon kedv-sményeket es juralmaks\' (g jp meljeket biztosítások ?kö*vetitéséo«-l lár- ^
óságok as ügynöknek tizetni txoktak.Jmi ^ a JeJekeek átongedjök______
-v Semmmecr.fl jutalékot vagy löTleéger ^ ^ fel nem azAmílunk. Mindazok, akik fala* (g tuelv lsraa<«Ss képviseletét előnyös felre- ^
l]
í
í !
I !
r
í n"r iíeBI Tl^l
——---L — t^Uitt ^BMj Bj^JCj
I n j jj}jj rirm vt~8]5I»»sí
...„ I. af siaessi Kj k steni ]
- "n | mWlW ^ e\'iTSia s nawii hí : mi ci inmc 1
U SÍIM71 P 8 6JÍ1Í P 1 raasiur »} MSMI fl
, i Site WW* v-mi«i|| ■—■-jí Pj jig® «n sssál hUíísssíI
"Í^jSS KI12 I77W ttl i,
qlti BB bliMasi 8b]sa7« ciuaiM c\'muíZ öjwni PUMM p
hIi^M r\'iasssrs M^\'gttn
fc M Kh9MN0 K219IÍ5 ^ WlfglS?
y 7\'UUI MOCISM fijaf> Msai H^RÍM fe hMÍmw oíms cSi m & ^It\'MMi Kkiitmiip
; K22Íttltt PWfejtt RMMN s&Bsm
fc 3 yüMü afeajinw bNwsii owsb cistaksaai
T mNMMI 9 liMVailtfl M a (S&S77 r EH 8MM
íf PCL5Í Hppw HPifc" cfeUíMi aja MM
8WSM ECEim ikMU\' PÍpi m VVflfl Bppa sgtaiia sp\'fffá egpi—j-,— , , yi hNmim dm Tin kíííum PMtíi Tpnflj
KP^ I imfiiB appM *mím Bpa
« atow - liM Ssfiwv OMM HM gMNili
omna I r ffite^j TI eS| rrwepsiiiiw|
SZERí:NC3ENAPTÁR 1901. ÉVRE.

vsayj niaa, CT
TSTVI ^ ;iii,n «—rMMi y 2\'iíS*Í 2;\'
frrrrm
[II 4IIMM
k imaíi ■IMII
JtfSSjHl 8 52MO * Slíg\'j üi fraan l _]o aaoa cnipni
P Itpni
SilSSS! MHI
Hill.\'SSSM

pjiSiSm
BÜISMB
tlfTSli
W I KM C| 4pW p Mimi sj ijaiM
tfnüM Hi imm
Ki »|WIM
j (Í10M44I
KniSMi aifSUIÜ
U tl 4063 C|U;_
p (HisiiiL. 3 iftftftfi
Kji43M7S
Hjia.ssm ____susani
Sjl7VHM PfiTWB
riiteiir
lm
TUCi
^IihVmsi s-io,m>4 hrioi mu . stu\' i
iűiapu emum
Ht*ae
IHM
vérn wmt
44TI
\' um
BKHIM ÍP( StMM
C ttltMB ^\'Tflfesj P I8|4M9? r
ÍÉUHIMM
Mi?** SPljSMI slia^iii s]|7!tlHi
2UUB
Ü44MÍ
tan ■ateril

ima . fMfSa
MCTiriülMM
4ÜM •MÉM
f VH
\'iaM •UUi ■411
IK4TII
■Mi
HKS,S74M
xMüni fipisini
H
Hia-.iiM* sas
MAlWi
"TBial
UU
■4pHH
ifiífiáíSI iTjasi kj fi
as
IMM riK
4MMM
■ijioi h i« au
Kjrs>m rirrmsn BMBB
"jrt mini
K.ISÍII KUi
fMM laisean
tfr imm m BTtifi
lifiaicf {Decaake mr
■imie
aj »Hs8 3 Api * J: iáin
hj
rsaasi iif lijiffl kbstman
CÍJ4
Kbsjansi \\ apu—
ajn ITM yusia ■arami iHHsa

lelek melle\'i óhajtják rlfállalai, bkalom-
. m,| forduljanak hozzánk. ^ Budapest, 1901. ápiílis 26-ep.
ÍJ
4fi
0 Magyar itoÉsi Ma I
^ yjfeUII-te.to-ítíiEa-.I.fa ^
Mikor van születésnapom?
mSh
Haomiai
■14414:
gmai •j
ÜTI IMM
Sm
B
rkiaiSM m^aaa
mmmmmmm
JUJpBM
irtaTiT
bifa ÜJH
rjstei fa iBI
i)M__
MÜM-M1
Itodrtl MiiiwiifW * a<
mmptfé** faljfyMii irtaail tm Mftftaa «a mindi® «K7»a aafu*n aUa «la m MQ^imni, aa^vt
CtalaéwimttmM ian»aiaii m#ám utM %*a> |Sk. fi(fr bacj Mrfel llTilurtkid* srtiai Itt a w*a elfogrc-w v»fa»fc, S——JH fcS*aa*K.
-H-
n •/ :: - \'\' Í iiii> r ♦•)•* ra ■ .»■ . Aa I -M»iily eredeti aarajei/ak urvas^k bsiéy*i a k^Tatkaavk.
W nyo esd !/s) frl -75 vjfgy 1.50 kor. egy negyed \\/4) Irt 1 50 vagy 8 - kor. , fél Irt a— • • efléaz (l/i> ÍTi • •
A aora>nr7*kat BláBvéSt^l ss fls»sa(ak pasUslsIaásjoa valé aNsatsa WkSiae«« ll slkia
ttafkl*dj«k H^aul.* urtrt-i dtjuUftol UayrssáaHaakal kéri ok, ukisuttai\'arra, k®*y a a.r»r» már aaájss bó SS. »< S3>án Inasnak, asóassl, lagkAaSbb
f f májii* hb 22
►sykaaáa ik
bissloauul koasánk brkoiáasi.
FIÓKOK
Muzeum körű\' ll Erzsébet-körűt 54 ^
Nsk és Iffa aaf/ a/^a^a/i flirUlak kl ssiyrsksfaill vavMsksek éa padig rSvl4 itfl
alait S 4 ail lué karaaáatl Mkkal*
Török A. és T~
BA\\ÜH %Z %
BUDI PKH • V. I aeil kirnt 4 s
Megrendelő levél levágandó.
I TÓEÖK & h Ti4 tuMiiü.
" CieSBel in>nifa<l»l<»k-a-4M.-ai#. «>ak Milkl/saraJSlék I aaaUljkkai •»ai*l jftwrt-jrgjri a hivatalos terveieUel sfyAtl.
biliéi, tirfe tndiH
A
kor.

alSuirfniló
Mll%ataai/»l kaiaaaa airllekriir kaak|af/clkaa ^kéljafakkss)
l
A (>asi k vial UHsfl
ÜZLET MEGNYITÁS
rVan Baerencaém a n é. közönség tudomására adni, hogy hely Sommer f/le Suhh ÜAv-rtl Testvérek cég átellenében^ a tuai i teljeaen megfelelő. r/egan*an berendezett * ^,
RORKRLVFOIIR1HT TKKffKT nyitottam. Midőn a n. é. közönség szíves párti»gását k^rem, nem inulaazthatoiu el ioegj<^ye/BÍ. hog; öda fog irányulni; hogy t vendégeim mindig fontos, írnia *s Mzekemj kiazolgáhiHÍmn n^z^iiljmiek. Magamat a n. é. közönség szíves pártfogásába ajánlva vagyok — teljem tisztelettel
• . a HHOII l(.M(7,
--- - • .
Nagy-Kamim, csütörtök
Zala 89 sz ám («. lap.)
1901 május Ló 16-*
aa
Örvendünk boty a kiváló mövésiaő még két a\' körünkben murád, és igy még lati sikálnunk müvesaaltban gyftmőrkődh (ni.
Igeo jó estéj* volt Mikiét*y Gyulának [Chal-csa], hagy Imrének (Menet* tt*)* kik mindketten \' igazan c\'emükbeo voltak Torday Pária szerepében sok tapsot kapott Tordayni [Orestea] ssiu* léa teljesen megíelen; igeu )ó volt Radó Sándor (Agam^mnon).
Szerdán Hoffmann m$$éi operál cdták Réthy L<ara vendegfelleptéveL Az előadáara visfZH-térünk.
Heti ~ úsor :
Caötörtőkőn d. u Vtw York népt zónaelőadá*. est*? R. Méihv Laur» u nö vendégfellépievel VMskaju népszínmű. Péo\'ek Kleopátra operette, /ónaeiő:»dás. Szombat A bolond ope~re< te- njdummg. Vasarnap d. u. Tartalékot jérj bohózat, zónában, e-te Auzonyrtgimnt operette újdonság.
APBO HIBDSIIS:
Teg^c* Dilel.
Eladó, vagy clcaeréiendő egy kisebb földbirtokká} esetlen bérbe adandó Egy jó \'orgaimu *egy**s íi-lei. egfujoanaii nere- dezctt 4 járatú hengeres gőzmalom 28 bőid tóid birtokkal. — Cin i kiadóhivatalban.
bogy • Pink-labdac-mk egyik ismerőimnek mi lyen jót tettek, biz*Imim lett hozza é» e^haá-roz\'Sin, hogy bevenzek belőle. A< eJ»Ő dohos utáo nagyon M>k nyálka vált el, a I neke»» pagy kóoayebbfllé*t nercen, a kribőg< si rohanok csökkentek é* a lélegzés teljesen könnyűvé vált üyógyu ái<»mai teljessé te«t»dö, még egy <l"b« XKai beveszek, Minden *z«n védőnek ajánlom sz ön labdacsait",
Levelének végén Láng ur jneg hoiiátcari, bogy mióta a fink labdaeaokat használja, as id* Itea resskat**, mely az tráaban gátolta, eltűnt, ugy. b* %y H töbli bisouvlatqt maga irhatta.
A Pinfc-labdacsok hails\'Ósak vernegénynég, »ápkórt neuraHthenia, gyomor- éa be/beiégaegek, valamint ugy a férfiak, mint a m k .alta áuoa gyeuge«égeuél.
A Pií.k-labdacsok kaphatók mmden uyópy-1 szertárban, valamint as au»x\'riai-magy.írországi főrak árban Törő* J. gyógyszertárában Bpesteo. I Király-utca 12. a/. doboz»nkinf 1 írt 76 kr*rt ■ vágy 6 doboz 9 írtért,
x a széchényi téreiT Táih A «János is Dr. Rác házai
Htrits M kőzött X
X egy ház, JO szobával X
ő isi állova l; udvarral, azonnal eladó. Q Q Felvilágosítást ad Babos L. ügyvéd Q ^ (BMnri ulcza li) 172—^3 U
A női szépség
Legjobb
•Képílfi
fister
Egy aggastyán bizalma.
fla ai ei.ber előrehaladott kor\' ér el ós ka hosszabb ideig egy idfilt haj következtében keserves eletet folytai, ugy trrmészetes, hogy elke^er^dik, é* ezen bajtól vegre szabadulni óbaj?. Ae ember attól tart, bn\'gy mivel aszegeuy
Hirdetések;
Söl.végrh. «ám Í9ÖÍ.. 200—1
Árverési hirdetmény.
A ulírott biróK«KÍ végrehajtó az 1881. év LX, § h érlel?iieben ezeuoel kn7fhirré
leszi, hogy a nagykaaizsai kir. járfttbirfoágtw«k 1901.évi P. V. I. 34—2 Hzamu vészé e kétkeziében dr. Weis* Laji\'S nkinizstti ügyvád
Hal két\'ViM\'li Krtinpl M. S\'JMaenbargt—laiu*
• javára Hi d Ferenc afcani/~*i lakóé «lien 2^6
emberi gépeit mar el van használva, attdl már kor- ^ flíL s IWl. évi marciu^ hó
nem vártató egy r*gi baj lekozdé^ Kz azoobaa ^ganntosroti .1 íztosrtaM ktelégil.iM vt-gr-
ígax-ágfnlaaság; mtf vannak oty megújító í& logHilt ^ SjO kor.__- b-cauil
erővel btro gyógytterelr melyek már olya* gramtkóvek,. atrkövsk, b nárk^iból álló tngó-. szernél vekniik adtak viasza isme> e^ea/ségökH, "^Jf arvmaen elndunmk.
akik magas életkoruknál éa állapjuk komoly | vj;véresőé• a nagTkanizaai kir. jarasl.i-voltaoal lógva gyógyí\'betailaookT^k tartiUak. 1901. V. 378-2 sz vegs^.; folytan
Bfrn gyógv^erek közt. melyek .-sodaval 1226 k<)r\' W ^ ebu, ^unt-k wt
hatá*<»* gyogyBla«okat ere4»áoyex^T «ia6 W.f>BUár h*J napjáiól Jkrö ^ karn.taj. vá\'lój basa Piok-labdacsok em iiendök. Akinek ezen ^ oasz^D 60 *or P8 l\'Jléib.n biróíTag szer birtokában van. annak nem kell kétségbe mJ ■oegailapiloil kpltsegek ereteig Na y Kamzssn e«oi. Az e mondottak me^Ht^rr hillgasNak » hc,T",n,,n ,fl" e*7\'küZ meg, amit uekőak egy^Mg^lyáoJ^a.g Marion |90, M h6 20 napjának
ar, azeldM sörfőző, Mfincben ^chleis-heimer- JA, jiBai a x- i
s\'rasse 23-0 m,nd. { délelőÜ 9 Órája
,70 éve« es hosbzu idő i.ta 1 határidőül Utü^e\'ik és ahhoz a venni szándeko/ók bevea hroocbiti^heo szenvedtem. |oly megjegyzé-a**! hivatnak me/. hogy az *T*n eft
•bl"et
atmeneii kőnnyebbaeg-t hozott j igerőoek becsáron aiol i*« al -ognak adatniT
réaz«o rr Kagyoo fjaki*. - Kelt N.-Kaniz^air, 1901. raajtiF hó 6 áo.
KUlyo< kőhógeai es lulladaaii . -IMAtfl(4 #
r.hamaiai vólfak es kéueges ! -maximoviis gyohgy
fel/xóg; alásorn. M dőn láttam, < k^r. b rö«ági végrehajtó.
ilírátéca, tAkéliOiitiüri 4* fintartá*á<a ítoo^bb éa Ufbitto\'ttbb a
FÖLDES föle
Margit Krémé,
aMiy —m k\'fmnyt »im dtmot
orin tsrtatmaz, Uljentn értalmmtlmn ia
ailnMntM. Emii világhírű arcakáadc* pár asp alatt aJtávalit MiplQt, aájlolloi pattaaáaf. borátkát (Mitaünrt tn minden miit bér bajt Kiiimítj* a ránrsokat. ra«lőket, klaJő-iTeiyekei é« aróaot fiUrré, ttmárt
éa ÜHM mrÓTMtia, Legk itt móbb ávMfr a mmp éa axél k-folyiaa ellen.
Arat k.í- \\f kr, a»fy técaiy 1 (rí.
Mtirjfil hfttgypöi\' • 0 kr Műfűit itmppm* 36 kr . Murait feypip (Zahnpatta) 60 kr . Marfii crrirtf AO kr, Számtalan tiümerS 4t kötzönő tevéi! Puataa utáavátalld vagy a péaa tlóa,u< h«kiililé-« alia küldi a ké»ait6.
FÖLDES KELEMEN
gyágymeeréma AMAD KapbiU bib4«i gjéf/Mtftárku, 4r*ffá* riábaa ia illaiaa»rkarwkadáetwe.
Hami<tták ifir1
ül<iöxtet*
Wúér
Főraktár Xagy~ Kemiweám i
lilw üjoi íi Frigsr iéls syésyaisftársilsa*
Cm
C hati
• »vi>« vmivw, u Ivöy \' 1 h*vjí, \'iv| j ri i|i
Kéts/er kelleti kórházit meauem, ingóságok az 1881. évi LX.-t.c. lQy. es 108. de ax olt iő^éteFT eljárás e»ak tertelmebei kéazpeozfi^eté^ melHI, a leglIH

pereskedők, gyárosok, ügyvéde1 és általában mindenki részér
legjobban és legoK —csóbban szerez iníormatiót
Judakozo Iro if I
tulajdonos Neumann Araiia Badapest Kálmán utcza 12 ss.
OOÓ000030000000.JOOOOOOCOOO f"
o 0 0 o o o 0 6 0 0 o
Hir detmén y.
Mura-Keresztur — Kollátszeg közeghez lirtozrt Tadáazatí jog,----------:—■—
1901. é«l jntiius hó I (n d a. » ómkor
Mu akerenzturon a koz-égi nódában bérbeadaloi fog Feltétek a köf|egy*fli \'rodíban megladbaldk. Murakereszlur 1901. juiiíus 14-én.
A községi előjáróaá
O
o o o o o o o o o o
Idegbajesoknak
ajáaltatik, hagy a mát 16 é? óta bavaaaMi »< »ryoataaárok. vyUarü orrorot ét a koaMiéi által miadif tiaabk~k*tákbta kaaaaali KJ°f/ Móddal ~ amely ctak kSlaS ■oaáükbál áll, árulaaüac, olow gyora kaUaaal vas — m^fí»B«rktdJák
Tessék megszerezni a már 26-lk kiad sbsn megjelent ás KOMÁN WKISSMANN által Irt könyvet
„Ueber Nervenkrankheiten und Schlagfluas\'
na-ly Holfy Kálmán ry«*gyazeré*\' a tal Sopronban .
ingyen bermeuive kuid- i* m**g, 132—3
OOOOOOOOOOOOOCOOOCIOOO cooo

Trilaiii portlaod cementet
» lfg|uláayasabbt aztiboti árban ajaulob.
Városi elárusító hely: ugy nagj\'ban, mint kicsinyben: Neu és Klein és Schvnrtz én Tauber czégeknél iV Kanizsán
Klein Vilmos
ŐS—12 Xa^y Kanizsa — PályautHto*
K\'túnö, gyakorlat lag kópzett
gazdatiszt,
ki már évtizetfenen át nagy gazdaságokat önállóan ke zelt, a gazdaság minden ágában jártae ée kitűnő bízó nyitványokkai rendelkezik
.. állást ksris.
Czim ; a kiadóh vatalban.
^\'agy-Kámzsán (stltÖrWfc-I
"raJriTív*—Mr"iYi*-ji!iig^\'-^\'AdSitv,
Híz eladás.
A nagykanizsai (szerb) egyház tulajdonát képező Eötvös téri ház (hol Tóth Károly hentes albérlő) azonnal eladó bővebb felvilágosítást Dobrovits Milán egyház gondnoknál.
JA *** «>I<•■%<> Arák,
évi játiHáaaai privftt víVMkíw-k
Konrád János
óragyára laran ezüst ^s ^kszer aru \' szál\' íl^tlAU
II r II x , 1 GWW.-jwr > y Jó nirkrl reawatoir éi • írt H ?6. éscila± fgmfltt orr-^ra frt S Hi
Valódi lánc Irt I 20 Nicktl ál«ret«tó \'»r4 fii I ÍKÍ | Ctéfta % cm. h* kir., liiip«Í4 mi <>j «)\'.úat«(T#, iunii!an »r»ay. «1«.
rabival »i*4-«aitrd la»á! vaa hiit<>k«imt» nagy kApei irjégyiék tagyim t bérmentve
*»T*X van !it»-i ar-ai

J>
Magyar Biztosítási iroda
Budapest, VII , Rózaa utcza 35 sz. I. em 15
<e <r*
<e <í (a
<6 <6 <6
Ker.nei értesítjük a bu\'oai 6 magyar gg közönséget, iii>vy Hud-ipfMen
,-Magyar Biztosítási Iroda"
cím alatt egy oly intézményt létezhettünk, í? Jf mely a külföldi ba^oolo . tiawy vallalatok Jp mintájára, hivatva leaz a biztosítási ügyek-ji imn útba igazítassal szolgálni, teljesen £ (Jijruenlsxeo tanácsot adni » a közönség érdekeli a biztosító valialatok előtt kep-viaeloi.
jaj irodánk elvállalja az uj biztositások (f ^ MvéU.\'et, a legnagyobb knJcsouöket e*\'" Aj közli ki, eljár károk e« perek eseten, nem ^ ^ «» eafeielö kötvényeket megfelelőkkel ki* * cserél Szóval mind *zon ügyekben a közönség azolgalatara áll, a tioi a bont o-\'J) biitoaitaai ügyekben lanacatsal, u -ma tatással szolgálhat.
Tekin\'ve, bogy irodánk semminemű ligynokaéggei Oa«zekottetésben nem á I, nrrn 11 téveszthető ö*sze ügyuokae^geí) mindazon kedvezményeket es\'ju\'almaka
jp melyeket biztositások fkő*vetitésen*l tár- ^
sasagok az ügynöknek fizetni szoktak,;mi -^ aHeleknek átengedjük. y
Semminemű jutalékot vagy költséget (f fel nem nzámitunk. Mindazok, akik vala-
<c <*
<e <6 <C
<C
3>
iiely tarsaiág képviseletét előnyős felre* lelek \'mellen óhajtják elvállalni, bí/.alom-mai forduljanak hozzánk
Budapest, 1901. áp»Ilit 25-en.
Magyar SiziiiÉ Iroda
Wi^íliíff, tfei-jla&it,

<6 4? (r <r <c 4?
Zala .19 fzüm (7 lap.)
IííOi május hó 16 én
Nyuitsunk kezet a szerencsének í

/
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
A legesélydusabb sjrsjatek a világon a mi m. kir. osztalysonjatekusk. ÍOO O O O "wr^jegyre 5 O . O O O péuznyen m^ny jut.
I; gnsgyobb ny^reoiény feeltef
1.000,000 korona.
1 jit\'f <$00 000, I II fnv á IOOOOO 200,000 2 1OO 000 I OOOOO HO OOO 70 000, 2 A OO OOO | a 40 OOO 5 > 30 000 I . 25 OOO 7 • 20 OOO, :i a I5.000, M n IO OOO. 67 5000 :i m 30IH). 432 a 20*0 IOOO I2»H . 500 00 300 31700 a 200 3000 170 4OOO ISO 30 t IOOt 3000 >1 HO 2000 á ftO ö - t
13,^60.000 lilS Tizenhárom niilli (60.000 iwm
SZER1:WC3EWAPTÁR 1901. ÉVRE.
Jaaaáfi iTö£ [
2aH7l imu iWtí
[Hl ■ 40U Kj - MA.h ö 49711
■iPtj
HmSSI
f« ««444l
Klkjabu 17141
:mu Fliiitii
M019

iífW
ioi nmt s in KH<» 14 37mi ?|H]616S0
\'7|iMK! lSin4M
H» MIM C|í* Kh«\'8J473 S&0|S36M
cpi mm
■\'ma
ram
wrm
: f Uttfc li iitma K; •» *ímó h 6 KM 1 1VI w
* UH*\'.
Ml:«M Ki 12 1775\'i ■II IMII

ISrcüi
jrarrBsr
j . utes
V irtürfi f !lft|jjiatl íMlli M7lI H,U fófc\'ft f U atkt
Jn VMM shzttan
i (iiijMiiPiif:Wm aiiÜSS a if|sm alisjUmá 8 iemZ K h ^
Kia,*i ti i
viítafSiifts
li;ift|177M iUljA
KI9Í8M0
P Í2AI71I
fWÖflI
ahsjaTS r iis^asn
Mn Kín mti:
íSf « Ba4jB6i77
Ml« Sfcj MM a
ncytuHu op
Mikor van születésnapom?
mmm saruha
.ite<!»fct ii>Miw>ij» uj-gtf BiaVmejp* mmpférm Gm ikáj^ClylMr V ♦»
■Inlw tffM u|ijén Mt mim na Mípiihii, a»ly> B9mlmfmÍHÍmf*ttmM — ■»»<#» nftiouk
Mitfk, htfji btiki UtUa«i<lM|« i^M Idttfttbffli « uto alfctyta vutoa^ haaoafafei IWd>i4.
H • , « ••{»\' HM!, ; • ^ -v ■ "
A< / r*atklr eredeti ■•rajecjrek urv«a*rt b«tA»j#» a kóvatkoaok,.
egv nyocad V,) frt .75 v gv I 50 kor. egy negyed ,\'l) frt 1 50 vagy 3 • kor
.\'fél «V ^ » • . (Vi) frl 6 • v*
A íomjftfjrkol ntan>«*llel vagj aa Awiepk poat«Dtaháa>ca \\»lé tlAtctw -i «
w^kB\'dtflk HivatilnW ím-ft Aígjcrad«látckl* kéfiak^ Uktalattl artm, kocy a ay»r»»»ark«aừk
BMr aiájaa kó 22. •< 23-an l>*fatfk. »soanal, <U l*gkéa|bb
•iiajomma) boaaá/ik b^kátdoai.
FIÓKOK
Muzeum-köru* 11. * Erzsébet-körű? 54.
f é. májúi hó 22-ig

Török A. és T?ü
MAMUnÁBA HKMrMV V. Viifil kdrul 4 n
)ok
Hinti a 4 m I I 11 • koroaáaál I4bk«t.
Megrendelő levél levágandó. \' T. TÓBÖK ü r Tj tniUiiú. Mim
Eieonfl tiiegren •aa UI)Mr»J r # j e A
0 M
hívataltx
iw<m
A
aloa tfrt\'-ztfttfi együtt. I htánfeendÖ
kor <>*ttrf í •UIiAMH^NI Iill44a
\' mellékelve l>aih|i<7oUtfl ili*ljr«ftkhM)
á ,u*j& k vá
1
Van HzereiH^étii a n kí^ron^^ tutloin^úiti ddnt. hogy ht Somtner féle úti:\' \' {a. \'tl Tóst vérek cég átcllenóbon; ti mai teljesen megfeleld. r/*yans^7t bi*rcnds:ctt
ROtIBÉIiY- f** FOI>IC IH\'ié TÍJRMKT nyitottam. Midőn a n. é. közönség szives párttogásiít. körein, nem niuhiH^tl^iitoaieí iflttgjegyo\'DÚ h< oda ibg irányulni, hogy t. vendégeim mindig- povto*, u*.;* és cUírsktny kI4hIn^zí»-tilj<»iit\'lí. Magamat a n.^, közönig hzívo« pártfoffánibíi a;},\'tnlv,i vauyok teljem timulQttei
-__^ SNOII ll-% íl\'X
11222582
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zita 89 ftzám (8 lap)
1901. május hó 1^.4,,
Dűgy-Hűniisű <§ CsqH egy nap*
Hétfőn, május 27.
fllMT BAILEY
i fill® kpiiffll Irtfc I
W * ^ W <©71 W <e>i Jl V w w «
W W 1 V »
ÉfllYllllIl"
Óriási amerikai mulatóhely, jelenleg a Continensen körutazást tesz.-
- tr arttoi, saját fWflw^gwHra\'^ptfati-vasúti kocsijával. mely 4 teljes vonatot képez: A teljes ■ Kmsemble- 12 kptalvas sátor-pavi Ilonban lesz kiálbtva. melyeknek legnagyobbika körülbelül 19001) kényelmes, ülőhelyet " fajUl magátmc—:-
Naponta 2 előadás, délután 2 és wte \' .8 órakor. A megnyitás 1\', órával aa előadás\'eTStt történik, hogy a nagykfuönségnek alkalma legyen az élő csodaembereket, a három elefánt csordát és a kettős állatseregietet megtekinteni.
Számtalan, Összehasonlíthatatlan és utánozhatatlan, vakmerő, (élelmet nem ismerő mutatvány. A fellépő művészeknek mindegyike mester a maga szakmájában Minden művész egy csillag. Az arénában bemutatott mutatványok
70 gyönyörű lónak egy ^Manége" elefántnak
50 év óta Amerika büszkesége.
mindegyike egy-egy meglepetést kép et Minden valóban égészen\' ú3"CS?Ia»i és eddig még soha sem lett bemutatva.
Emberi elme. által elgondolható leghatalmasabb éa legnagyobb látványosság 3 nagy lovas mutatvány bemutatására szolgáló »&lam!-ge> ban, 2 hatalmas szín. paddal és egy majdnem- mérhetet en hoss-rurigti Jutó— pályával, H óriási terjedelmit léftnrná-szati térséggel, egy egész állatsereglet, idomitott vadállatokkal
liindeflfée fajtájú versenyfuttatas erőművészeti mutatványok, légmtvészet, a földön és levegőben vaM torn*m&-vészet bemutatása és uj meglepetések. A bajnokok erejének megfeszítő igyekezete az ügyesség á tat elért recordok megdöntésére;—
ban való elővezetése. 400 kitüntetett lónak kiállítása. 3 csorda legkitűnőbben idomitott 3 porondon való elővezetése. 20 nemzetközi némajátékos bohóca.
Egy igazi viltyiíllifc modern látaivalókkal. Czirkusz. Hippodrom- illatsareglet. Idomitott állatok kiállítása.
dei
rpék, tetováltak, kardnyelok, egy hölgy hosszú hajjal s teljes körszakállal, egy kutyafejű gyermek, kéznélkttli emberek,-jongtórOk, 1000 ere-1. kulonos dolog és csodálatra méltó eltedások. Egy majdnem végnélküli sorozata a legújabb produkcióknak, merész, félelmet megvető mu utvanyok, melyek eddig sehol sem vo.tak láthatók, » melyek most legelőszűr lesznek a közönségnek bemutatva.
9 9 ilr
ÍS
Helyárak az ülések fekvése szerint;
I k 21 i es 2 tar 50 fill, zártszék « kor, fentartott My St i r, páhljizík 6 lur
A helyek mind számozva vannak az 1 kor. 20 fill. és 2 kor. 60 filléres helyek kivételével. — A jegyek megnyitáskor a bejárónál kaphatók. 10 éven aluli gyermekek az összes helyeken, kivéve az 1 kor. 20 fill. helyet, a felél fizetik; elővétel csakis az 5 és 6 kor. helyra aa előadás napján délelölt FISCHEL FÜLÖP könyvkereskedésében, Kazinczy-utcza *.
- Egy belépő-Jegy az összes hirdetett látnivalókhoz és egy ülőhelyre érvényes. 1 .
Előadásokí Szombathelyen máj* 26., Zágrábban máj. 28. £s 29-én.
V
Ajoamlott FücKti Fülöp laptulajdoaosnál NatcxJCaniuán 1901
Huszonnyolcadik évfolyam 40. szám.
SaarkaastAaéf
rtraUái épiUl FiMk«l rilftp k||))|. iirulidiaébit
iruknil lakat iipu irat á. t. 4—4 or» kö«i
[de jjiUtíodft a lap tonatkoaó Blidu
vjt«i)i»ii iMtért
KlUélinUl: \\ IrcshisépftUt : Fisehel Küldj) köuj? limkadéM.
ZA.L/1
Politikai lap.
Megjelenik NAQY-KAN1ZSÁN heienkint kétszer: vasárnap s csütörtökön;
/^LÓFIUTtil iKUL: \'•vra IS kofvts
f....... S korota
. . • .. |
WM* patltaara SO füfir
Udflaatéaak, raiaaiat a nfatlaai voaatkaaék Fiackai fitty « arrfcar kadáaéfc iatéawij
Bénaaatatléa lavalak csak la« fogadtataak «i.
1 bük
Scyaa iua ftrt M íiér
Na^v-Kanizsa. 19Ö1.
Feldifit titrkssitá: >*alay !f*ndj»e SnrkiuUtárt: Hé?é«a Lataa.
Vasárnap, május 19.
f^ Nagy-asszonyur.k szobra*
Nagykanizsai m. kir. dohánynagyáruda 1 n. kir. uztüyursjítik fBElárüsrtéjr
*] LEQNAQYOBB NYEREnCNT-ESÉLYÍKl
MAOY. KIR. OSZT ÁL Y SORSJEGYEK.
Sorsjegyek az I. osztályhoz
Vi eornjegy ára 12 kor
2 -UK
E >
<d
. c ©
• o
í •
li K® JC z>
6 a
M
#
; Oyora éa pontom kiszolgáld*, i vevők minden húzás után nyomban értesíttetnek, a nyeremények rögtőn kifizettetnek. PartaairBtea leveletéa* —
Magrandaléaak • vidékra lagczéiazarUabben a portomenteaen az általunk küldendő postatakarékpénztári lap utján eszközöltetnek, a ctak alad baeaea magranda latét levelező-lap utján kérjük.
Itljbiiuii ii|j. li. Miirinii * ! föelárusitó.
mmmmmmmmi
Május 19-óq 1*sz orgyilok áldozatául osett nagy •asszonyunk, Erzsébet királynénk, emlékszobráuak leleplezése Gödöllőn.
A magyar nemzet egész egyeteme nem vetet ré^t azon az ünnepségen; de lelke gondolatával bizonyára ott lesz mindenki, aki •ismeri, tudja ennek az angyalleikü marlir-asszo» ynak történeti szerepléséi, amolylyel oron-aevei," örök-babért biztosilott magának a magyar nemzet emlékezetében.
Fftiftdhftetlen, szomorú korszakot élt iákkor a\' szegény magyjr nemzet, mikor az ő emelkedett, nagy szelleme elsőbben megisme\'kedell velünk, s az ő nemesen verő szive a rokonérzés arany-szálaival fűződőit hozzánk.
Az á ragyogó könycsepp, mely a mi viharos multunk, tengernyi szenvedésünk .történetének hallatára szivárgott töl szemébe, Volt első, megrebbend gyöngyszeme jobbidőkbe vetett reménységünknek.
AHban a szomorú időszakban, mikor csak guny, megvetés, gyűlölet volt osz-j fcályrésze nemzetünknek; mikor a hatalomnak jt Iszava volt :\'„kiirtani a magyart lu — míicor a magyarnak enmagát nyíltan, szerelnie nem volt szabad ; ott fenn, a
; h italomnak magyar gyűlölettől izzó lég. körében a mi nagy-asszony utokna k, Er-l zsébet királynénak, lelkében visszhangra \\ talált megrázó, főn őges nemzeti imáuk, ) hogy: „megbűnhődte már e nép a multat Is jőv*ndőtl\\ \\
Megismerte multunkat; küzdelmeink i történetéből látta fölragyogni nimzetí jellemünket, lovagiaságunkat; és megszeretett bennünket Szeretetének első jele volt az a ragyogó fcönyesepp, melyet századog
szenvedéseinknek szentelt.
Es attól a pillanattól kezdve, hogy
megismert és megszeretett bennünket*_
hűséges védő asszonyunkká lett annak a férfiúnak oldalán, kinek kezébe hazánk ós nemzetünk sorsa, jövője volt letéve. Tudjak — hisz ez már a történelemé — .hogy uralkodónknak törvény* éa alkot-mány tisztelete adott nekünk aikotmányo-: san uralkodó koronás királyt, de azt a nagy fontosságú nemzeti diadalt, hogy a koronához a törvény- és alkotmányfsz* teJrten kívül a fejedelemnek szive is hozzáfüzödött; főképpen a nagy királyné magyar-szerető szivének köszönhetjük. A dassék érette örökké, mig csak e*yet« len magyar sziv dobog ezen a vértanúi vérrel megszentelt földön!
Áldatni is fog; mert akit egyszer a
TÁRCA.
Láthatlak már.-.
UlkalUk mér. A cínm nem remeg. Sem fut rajt\' át csoda* rillamárum, Hajtom nyughat, nem ecr meg szép szemed, huzek én mér a babonában.
Megfoghatom jormás kit kezedet, Dvlejütés nem e$ap ét szivemen,
_Vff rÚTTP aieq teltemet, lelkemet,
rezdül meg minden taáTltulfmir ~~
Reszkető vágy, kinae, kéje* gyönyör, tiut, örömet százszor álérttő. Már többéJujh, édesen nem gyötör. Az én mmn szép. esendes temető f
Sem siratlak titkán minden éjjel, Vémktmm vér édee nyugatomra, Sem suttogom neoed eteneodétylyd Patak partján, lombok köst bolyongva
Bgigeeapé, mily, fmoéyeo értet: Rétmssinüy ttioérvémyoe álmok Bt., moly nevet; kedv, mely eirni kéestei, Tőlem mind. mind hűtlen tova exdUnak
Jégkarjai fagyó* jóenntágnak Öltlik át denaeextln a lelkem. S nem is régen isxé égő vágynak Tűztenger* lángolt, tombolt bennem.
Njoyy szerelmem csodás, halhatatlan : Ok hogy hittem. milyen bizton, ssentül, Bs énekem lm s pitlanatkaa A múlásról, változásról, zendül!
Az Ifjúság, költészet, sArtlem téltett. drága, mérhetlm kincsei
Sorba tűnnek, egy maradt vetem. Sem fognak i ám égi fényt hintem
És ugy Örttlttkon az öntésem, Hogy nem vagyok többé a rabszolgád Átestem hát a sok szenvedésen. Köszöntelek újra szép szabadság !
hi n bajok, apró\'éseprö gondok Kőzött telik * uoy repül az éUt, S csodálkozom, hogy fannak bolondok, A kik még a szerelemnek ének.
Pedig édes, te még százszor szebb vagy: ] . Oly igéző, oly csalfa, oly büszks;
\'Sem, éh nem te, m réltostam tmg rsakj ■ Megfakult a lelkem tust a tűkre.
Fájó tudat kezd bennem derengni; Iftusdgom etép dele tünt tooa. Sem tudok ugy, igazán szeretni. Mint ezerettem, toka többé; soha I
Gbergye- Sándor.
A te lábaidnál.
Irta: Vajdai Szabó István.
Itt vágyi k isméi, itt lenn a porban, a te lábaid előli..
Nrtn bírtam emlékedet kitepoi anvemből, nem indiaiak, neui tudUk feledni. Pediu\' hogy elkerültelek .. Hazug alomnak oevesiem mindem pillaoalot, melyekben az édes kepzelődés. újra, meg újra > elém varázsolta angyali arcodat. E tagadtam azi>» vem előtt, hogy is nertelek. Elhazodtam, hogy élas, mim más halandó emberek. Száhmkint i leptem ki a/okat a vir^goUt, melyek a Te mo-
aolyudra nyiltak -Jti egykur azivaubes. Tele au rokkal azörtam belyebe máa firagok magvát...
Satnya leti a virág, egy napig H\\ vagy kettőig, i aatáo ?... Lehervadt a (9 drt, h táp-; lalja anyagkeverekevel a Te Virágod kihalni nerft tudó beteg gyökereit...
Moai újra itt vagyok t
Vege a nagy komádiáoak. I A fUggOny legördült, a kulúaaak Oaazeom* jlotrak. Kialudt a götös*tBa alnapja. Kiöltem újra [a íájó, vi aaa\'alan —
Tealett pá!m<erdők pusztán maradt helyén dudöívT~jir a aaettO ; Őtebe Tisat fáradt aóbajom ía repüi vele viaasa koazád ..
Oh bár elhalna caőodeaen aa uton, áh oaak -oe ju na il boz/ád soha...
Ne re tenj meg, ha m^gia megrezzen aáha-l ómtól - körttlötted s Ifg. Ntucat a mitől telned. JA kőveteiődzésrői rág lemoidtam
Nem villám cikázik : köny ragyog a kisírt bus azemekbea... öaazekalcaolodik előtted kát kezem, hiates imádkozni jÖMem vissza hoztad!
Megísmerai-e ?
Ugy-e megviaelt az élet? Nagyootnegviselt.«
Halvan/abb, egy ára ya lat fai sötétebb lett az arcom, mió\'a nem láttái.
Oejnem csoda. Hány kii&caet fényesítettem én ki azóta, azokon az aitókoo. melyeken beial vel em feltalálni ast, amirő mindig azt hi\'fes^ hogy jogoa osztályrésze az emberiségnek.
Ott jártam a nagyurak kő/5tt, hi»zeoA kö-veUHni valóm roll. A jo»oanak hitt oaztalyre-szenuet kerestem.
Hol keressem, ha nem a nagyurak közölt ?
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 40. szám (M lap.)
190Í. májas hó 19 éo
sokat szenvedett, szegény nemzet megszeretett, meg van az szeretve igazán. Er»-ébel királyné emlékét pedig a szivébe zárta időtlen időkre. Minden szobornál, minden ércnél, minden monumentális em j léknél nrökebb ez a kegyeletes emlékezet, melylyel a magyar nemzet milliói a n*gy királynénak nevét, alakját, szivének szeretetét hálásan őriiik a nemzedékről-\' em-
de égy nemzet ?Étrft megveszteg«»ní nem megválasztatása esetén megtartaná« 4
lehet soha; ez csak a valóban méltólkanizsai mlasztókerúlet mandátumát A*je.
alakot őrzi meg kegyelete, emlékezettel, knkvdk zajos helyezéssel fogadták m Gli,. l i , .1 \' ,. . . , . \\vám/t és a már tt/seen odnhusott UntUj
aki Immis\'tatlan szeretetével véste be ne- , 9 ^„„x,„ ..
\'narmtnen y 0 1 c a n nyomban aut rit
vét a szivredőkbe. ^ Uiáfc és máj. 17 én postám is adták, hbgy
~K nép szivébe vésődött halliatatiait>ágjadassélf nz Holló Lajos, fUggetkxségi
képviselőnek Bpésien; senkiitek se másnak1\', így szól a tudósítás.
Történt pedig esőz eset 4, mondd . négy napra a néppárti nagyurak bumherdós Im&f-|ivdÓM és dörgedelmes dikciói után, nem 22
nem veszt soha nagyságából, erejéből, banem foly\'on nő, folyton hatalmasabbá lesz s végfll legendás szentté- avatja azt, zedékre szálló élő-történelem, a hagyó- akinek -megdic-őült alakjához fűződik.
mány meghamisithatatlan igéiben. Most hogy a mi halhatatlan hektóliter, hanem legfiHebb féljéléüer borocska
így less és marid a mi nagy-asszo- asszonyunknak szobrát Gödöllőn leleplezik, j mellett. nynnk örökre legendás alakja as őt lefedni uira fájdalmasan dobban me? sohasem tudó magyar nemz tnek.
Alig van fala Magyarországban, ahol 01 egy-egy szépen fásitott liget nem volna ilrt,en ra\'\'S3Z
minden I EhMt az esetből kéttűs tanulságot wtn-
magyar szív; újra föltárni lelkűnk előtt a P"010* f8 urak- J _ . ,
\', j v .. l V I • U Láthat/dk, hogy a néppártnak milyen
mérhetetlen veszteségünk. Es ha \\rendJ^ Í
Zalából nem jelenhetünk is( 2) Megjegyezhetik. hogy tum okes dolog
Iföliehető beszámithatatlanság.
Mfuttában.
Irta
Brzsébet királyné emlékére. De azért az ő me« mindnyájan ama kegyeletes ünnep- j 22 hektoliter \'bor fogyasztása közben wm* halhatatlanságát nwaSazok az erőssé, sé«en- ~ emlékezvén megdicsőült IK a néppárti esküt ; mm az alól minden-hatnlmassá fejlődő Iák fogják lóképpen ezieT ,s al-l** *«* >*" és ember elóU, * jogoean
megőrizni, hanem meg fogjiv őrimi soha kalon,mal 18 "borosan vlszsza^ el nem *mnló kegyelete annak a népnek, aHÍuk SZfcnt emlékének azt a teledbe-[ melyneíc egymEí—kívelfl ftéttiéUékel H.""!/"!, miil|lfi»l az fe-
ama fák lombjai alatt, továbbfűzik, ízer,|fl na*Y 8ZÍve 3 wgény magyart öiököl hagyják a gyönyörű legendát egy nemzel szenvedéseinek emlékezte! szen-ugyaltellelkfl, szépséges királyagszonyról, mtg egykor, aki védő e, szószó\'óia, nehózy szomorú ———
időkben őriző angyala volt a szegény , — Választ l*í mozgalmuk- AI
magyar npnuetnplr_____________| kiskanizsai Polgári Olvasókörben máj. 16 án
. , este — irja lapunk ottani tudósítója — több |
Es ez az-emlék, melyet a mi nagy-: ^ lag össze, mint szokotton. A\'ülfnt ásszpnyunk szivéuek szeretetével véfett ímeghivás nélkül gyülekeztek, mintha rtak\\ magyar nemzet szivébe, h&l&\\taisi*bb,lérezték volna, hogy valami meglepetés érik a fönségesebb, örökebb mindén kő- vagy levegőben Hát csakugyan érett valami meg» érc-emléknél, melyei dicsőült alakja;^*\' A « levegőben, hanem ifjú
megörökítésének szentel az őt sirató há ^V /v ^fS 7 Ú j * Út-
torsunk, ku Halmán Károly néppárti
lás nem et kegyelete.______^ ■.__ [képviseli máj 12.én, a Zuhy.ltnámolt nU.
Hatalmas tanulság ez amagyar < em-1 knlmáml a néppárti zászlóra felesketett, — zet szivébe gyökerezett halhatatlanság W hosszabb beszédbenföVuvta a jelen-
Megtanulhatja belőle mindenki, akit illet, ^ NfW
, 1 . , KaniZ\'a közt itt folyó válópörre, — kérték
hogy még talán a történeim, halhatatlan-!^ Hülllí w ^pörben ügy
Ságot, nagyaágot is ellehet érni ügyesen védjőh, - vállalja el a képvuelójelbltséaet; szőtt és alkalmazott megvesztegetéssel ; j és ha elfogadja : nyilatkozzál? az iránt, hogy
fli-i*a cwk ai adhat, a kinek **a miből — !c<ei g." érc, de a *<ít, szerete>, boldog-ág isme-
gord\'hm. _____________ |rntlen fögali^n e\'fi\'tftk...
Innen akartam dacot, felemelt ffivej vissza- ■ Steg\'aj emberek I térni \'eboczfd, egy pil aoaira, hogy oda kiálthattam aeked: — ____ _ NrtdSiáxtarrotan tiial am meg ■*-] ,Ne c,0dstkoZ7ál hit, b» halványabb, r uZ ft" IWem tfJ™""\' ; trnyalt\'lil töl«iebt> leű M arcom I Cttlódta*.... m Mepví-olt at élet... de etak kivDIrdt, Szegeoyek a nagyurai nagy n. Nincs azokon mit kdvetflaí. Szerencsét enebbek azok, mini ai ntnéli — koldnt, mert a mit aiokotk megadott » tort, ő tőIBk megvonta,
It/ooiD fáU-tgot fizettek Sk a csengd érce\' kért, ragyogó ércekért! A tort megrabolta bennük t kínwfrt aa embert... Levont minden partéikból... meglopift, m-gcsalia Őket cudarul. SaivMbel Htop\'a a szeretet.
A hétről
Vajdai Stabó Iatrtn
Nem mersm ne eaal
Ver-em krflnikának,_
Rimjiím catk egy-4*t -Tatgtiúl korayika «ak ; M«rt a ta tom.
Var a f*\'t, itogv eiké-ek. Jart«« tehát torra Ti nagy Menteni ek.
C kátén a mnifpért\' Kereta\'ta vtttii M«U4at«itak ho-sknk grr kient lipáüik -Kibontva n »A« k>, As áhraattő harun, MmSurtk mMN KrtxBI B\'. ir, bmltmm !•
*ÍT
as Aa árva I
ni ve, ] brilli-
Tudjn a jó ég, ki imádkozott u telkemért, hogy el nt vernén ? Nem
Nem véts tl aa ott, kinek IgasAn van rsak a kit a ntgyugö csillár as arany é* ánt delejes lénye elvakit.
Nekem tsiétl aduit as ég,máüoknak vagyont, fin istenem, tajjan me>fikfink esegénjebb Árvább, ny morultabb 7... S<emetkb6l kitp*»sio\'taasips könj forrását. En kofdu m azt, a miről ast hittem egykor, Ajk ikri a — ^aelegíéget, homlofeukról bog; jogos twitáliráttew, a — bold -g»égot. önre len árúm lényét, gocdulaltUból az árat-i Most már tudom, bogy a boldog«ág nem tont*go< rabolta ei... S mindewkethltva»ytátPra )n«n» o«siályrtt<, caak — altmlitna. Dt
ércben fizette ki nekik
Ab 1 ott még caak igazán bor*«til6 a szegénység I Kiac ott mit keretiéi, fjíáóyzik ott | minden IU a — boldog tág.
Est kerekem én ktt^>tlfik, de nem ts állam, i Ok a kincs nem boldogít. Végig hajlongtam a ctiDarot, fénye* tsa\'óno-ki\', áthatva álját beiHiai mefegétőf ét — fagyr-t | lélekkel tódultam tovább...
Ah! oí|$p hideg ia van azokban a fényes — j sta iönotbaa,. {
Mí keretnt ví«lOm\'VDi»a bát nekem eten em I berek kdtű\'t, a bői nirct c«*k hi\'raryj
drágAbb alamiian*, mnt a melyei milliárdok\' tran lebetnt vtaárolnl.
Caak as adhatja tut nékem, a kinek »/iv«| van, a ki «seretoi ind , \' Utf-* ie ii<tt\'„naifoo md«< szeretni ? Én vitszajócrem botsád, csakhogy est\'
megt érdethattem tOM I... v
Nem te e\'ts 1 £ fordn\'M tőlem 1 I • 0* kar Volt ott, azokban a ti ideg. fényét, ballonokban, meg nem halni egy ragyogó ctiUár alatt...
Nagv«aniaaa al«U A fiild ti ■•gmoadnl, S IfdŐotl a régi Bálványt i«uiptom*>eta!!* így hírdelik ók est, S mondják, hoa> megiaták A ttűbódtttiMff Fel Orheilen pifjit I
Vésik a ttirekbt A rul jptllisifH, Mintha Mm vuinánk mind Egytormán tekiénk ,. Oh Mlrmivill Szegény nép, •ajnállak, Tév-ttamék utas (n\'as, B iplaa kinyi-•árat!
Nohát KiS\'K«nism Mi tiy most már reted ? Kínok adod oda A le*ted a lelked f SsM kell-e, va<y Avagy /MM? fin iádon. Mef«oad|a« ? A hol Ites s kor ját
Es- aaoat politika Stuka reléd, félre, Bemártom a tollam Naptagirh*, lénybe, Aranyot tataoayrél V.ptddljön aa ének, Ki itt flMfbódtio\'i l>fl*t át r\'iiet f
fUtkf Lm** 6, £s a ke4r<a reailég, FOlwiie ajtkaa A mosta etokta ég
Nagy-Kanitsa, vasárnap
Zala 40 asám (8. lap.)
1901 májú* hő 19<4b
Hangja pacsirta dal, Játéka művészi, S oly edeaen hamu, Vészes rája nézni.
Megérdemelné hál \' A jó DM pipa, Hogy náía minden nap Tilt legyen a katn^. 8 hogxha ejüo hozunk, Ismét neoi>«káM^ Thftliánttk duzee, Uj -temploma várjál
Ihilia temploma ? Édes, réjíi almunk, Megvalósulsz e >e. Mi\' oly régén várunk ? Vagy a vajudft hegy Egerét tz3l újra," És a buoitsHg ti Régi nótát íujja ?
Tudnék még beszelni Sokai egyiöj-msarói, Halat borzongatod Mesét i sörgyárról. Oh az a /•"//, a lift! Jól v igyaznak .íja, üuíiy
Meginl meg ne járja ?
Ktroly tb. ülnököt a kincstári alBgyéazszé ki.-nnetett Dr. Urálik Dani árvaszéki ülnök helyére Dr. Ábrahám A\'rnö alnilendvai itolga-biifit. at állásáról lemondott Papp Fereaci árvaszéki jejryzö helyére Hann JánOe> árvaszéki jfeg\'5zölj, ennek he yéie Vtget Jáios tolitvármegyei megyei tisztviselői választották meg. Dr. Ibrahim Ernő helyéra. szolgabíró lett ttcttttár János Csáktornyái ib. szolgabíró; a nyugalomba vónuli Mauer János he yére ár»a-szelti pénztárunk lett Jsrfls György megyei írnok — JuüUÓaj&ték. Hétfőn £ hó 20 án lés? színtársulatunk kedvölt pri- zSHséyt előtt is. ismeretes es ha aa ottani magyar
fonására, mert ■ törvény hatóig AnrendsIkezM jósába tartozik, bogy tertteféa ir.ny e ósdásek éa mikor UrUiaaaaak. Aa átírat btfejeaőj aorai, melyek kemény leckét ia tartalmazlak, így sióinak :
A magpq részéről ezzel azamben csakis arra aaoritkozhatom, hogy aa illető törvényhatóságok-nak a magyar jíin6ztí. támogatdtát, közmürtlfi-dhi és nemtiti célokat nem szolgált vállalkozótok versenyéiül való megvédését figyelmébe ajánljon ■ ebbeli katafiai iililmóattrt tigytlmttUmm• Ec~a* álláspontom, inelynek már ssámoa alkalommal kifejezést adtam, Nagyvárad várói M-
madonnájának : Feledy Boriskának juta lomjátéka. Ha — mint szívesen hisszük — a közönség jutalmazni óhajtja az érdemet, akkor ezen estén zsúfolásig ,ipeg kell telni a színháznak. Előadásra nA kis alamuszi" operette kerül telten melegen ajánljuk ugy a mazandót, mint a szinűgyot a nagyközönség
szinészetet az amerikai cirkusi vállalóinak vtrse-nyétíl nem tudta vagy nem akarta megvédelmezni: eztri a felelősség tejss egészében a vá-io\'s törvény hutóságál terheli.
— Réntktll ■eaetlérll Jegyek. A Déli Vasút folyó évi mxjua hó 1 lói keidre Isme- szeptember hó 30»ig Nagy Kanizsáról a balalon-jutal" iati állomásokra kööt.ös mérsékelt menettérti általában ÍeÍTe^e\' ád ki megjelölt árakban áa állomásokra. 7 | 1 . ■ f Ezen menettérti jegyek az odautazásnál csakis
eraemteges paruo- «ZéméIyvonatúkr« érvényesek, mig a viiozauta-
De félek, hogy megszidsz, Ha az újság ké»ik,
Így hál e\'.liig\\uui a--
Rigmumk vetésit, -Papiiost es tollat Egy het.e elzárom, S nagy e*emenyeknek JSitet *árva-varom !
gásába. » , záanal » gyosvonaiok csakis a meueltri jegy
— A Turul Xagy-Kani***". A Turul árauak a fele éa a gyorsvonaujegy ára kfeii
\\ jnagyar\' cipőgyárnak, melynek üzelmei ország- különbözet utániizei ésa mellett használhatók,
szene nagy port urtek fel, Kagy-Kanizsán ia Ezen jegyek ugy a< oda, mini a vi-íZJUt.»áiiál
ijivs. __.. .___ _____ii. __h balatonlavi állomások egyszeri utazás megsza-
• van liókta. mea.pediglen a városház epuieteben. .... . .. . M. , .. ... ,, °
*-ff;—fJ . aitánra jogosítanak. Négy évnél idóaebb kát
Nagyon b-ijos azonban eligazodni, hogy at í\'leui R;ermek\' \'lt korának beiWáaéig. -ntnmot
magyar, sv»gy osztrák lirma Mait azérkedik-e, a uéity éven aluli gyermekek is, ba kttlón bemert míglen az űiletholyiseg cégtál Iáján :. Turui Iyt foglalnak el az illető kocaioaztá yra szóló ~tipJuME_rii*<^tdrsasóg\' van felírva es a ki* W menettérti jeggyel utazhatnak. Egye*
^T^Tcl^yir ^..^"mekttk részére .edv.xméoy nem .ng^
részvénytársaság eladási raktára
ezelitt mödlingi
j ctpSgyúr\'-rM beszel, a kilBggeeztett egyéb íáb[ák —I (magyur én ntmet nyelven) a mödlingi cipőgyár j raktárának vallják az üzletet. — Az eddigi lé I több varosban megi jteti vizsgálat kiderítette, hogy i tényleg mödlingi gyártmányt árulnak a magyar
1 Ellegyía. Hágót Józ,a kisasszony!, af^f1- ,,rn\'6Ja alat\' é" mi,el a\' W nagyksnizrai Miami r.ep.skila tanitónő)é», elje-l™^ ^taláLaD nem hosott forgalomba magyar gyezie Remete Géza, aagykanizsai ügyvád, volllkészittnénytt cipóké\', bi.opyoi, hogy nálunk is
EIBEK
yéztetik. Egy váltott menettérlijeny * viasza-uiHzúsrn azep\'embér bó 30 lg érvénye*. Ugyan* csak f. évi ;tiM°m 1 tSl ketdvé szeptember hó 15-ig a kiránduló közóuség kéuyéiméte a bala-to\'iRvl álluiBusok—érintésé vei—Afayy • A\'ntimrfrdít Budapestre es viaaia minden vásár éa fianep-napokon a Üli éa 212 ar. személyvonat k b*> zatnak forgalomba. A 211 sz&mtt vonat ««t« 10 tra 85 perekor érkeaik Nagy Kanizsáit a, h 212 számú pedig reggel 2 óra Bo perckor indul Nagy-Ka uúsftr\'l;
Or\'ZággyQlé>i kepvi-elő.
- Élúlfplelétek A niigykaiiizsai m kir. rosta- es távírda hivatalnál" iizé\'énf rsunlokoaa\' ban előléplek\': Maschltr Isi van ea Horváth János tisztek a X. fizetési OrZtílv 11—ik fokozatába, to -vábbá Antal Józarf és Böíwi Igi-ác segédtisztek a XI. fizetési osztály l-só fokozatába.
— árcképlrleplei^«l iimi<-|»ély. Mái -cius bó 31-re tervezte a nkahizsai i/r. hitközség érdemdas elnöke gelsei Gutmann Vilmos kir. tanácsos arcképének ünnepélyes K leplezését, de sz az elnök közbejött betegség miau togaostoeit-bató nem voll. Az ünnepély ez elöljáróságnak most kibocsa\'ott mevbivója ezerínt folyó hó 19-én, ta-sár nap délután fél 4 óiakor lig a bitkóaaég ta-nácateraében megtartatni.
i. • , nrc , . .. I S .. . &y mönetiérti je.y ára L IL Itt. tmporlá t cikkeket ninaitanak. Több városban,.) o a a l á I y
legutóbb Nagy váradon az ipartes.tOlel feljelent ette Nagy-Kanizsáról kor. [aTuruIf>ién özeim k miatt és a főkapitányi Balaton-Sitt.-Gv5r|{yre Ö nyomban u.eg is ejtette a vizagálutot és arról Balslou-Bttrényre 6
győződött mog, hogy az összes cipők MödiingUen készültek ugyan, de azért minden egyes darab talpán olt díszeleg a lund madár, a subvenlio* n\'ált magyar gyár védjegye. Nem kételkedünk benne, hogy az esetleg nálunk foganatosítandó vizsgálat hasonló endményre vezetne,
— A briag) Bslniiuter • • tidlbl ■slueaaet. Hogy gondol kOzik a belUgyuiiuiaa-tar á Yidéki \'lioeaget kuli urális lontosaágáról,
B-lalon-Kerus/tur Mariatelepre Fonyód lürdötelcpre Béláira Leltére S^emetre Stárazó m. h. Ba aión-Köldváira Hzaiit\' dra Zumárdira Siófokra
— A |Hlt
ftiidö 6 8 8 10 10 10 12 12 12 12 14
Kore-kedői
ÜL 10 ur 10 10 10 10 10 10 10 10 ia 10 to
kor 4 ~f
4
5
5 0 4
6 8 8 8 8 9
fii. kor. 10 2 tö » 10 40 40 80 80 80 10 10 10 10
40
2 3
3
4 4
4 b
5
6
5
6
fit. 60 «0 60 40 49 30 30 30 10 10 10 10 90
körökben — mint halljuk — morgalom iudult meg as iráni, bogy tekiatettel az hfegen l< rgnlomra, melyet Ban um
kitűnik abból az átiratúból is, mélyet as ur-Vetrost\' Jcözqi/CLLes. Nagy-Kanizsa szágos Sziiiészegyisűiét köapotitiigazgatótauacsá\' táros képviselőtestülete folyó hó 20-án délutón nak most kii díitt, A minap ugrania Somogyi 3 órakor rendkívüli kízqyiUétt tart, melynek Karoly nagyváradi siiuigasftatt föllerjeazlést
egyedüli tárgya: a honvédlaktanyának wugépitéséri küldött a belügyminiszterhez, kérve, bogy vonná cirkuszának ittléte pünlöid másnapján •.di<i<*>»l vonatkozó tervek, költségvetés árlejtéji feltételek viasza Nagyvárad vároiában a Bari.um cirku< log, at Ozletsk délután ii nyitva tartassanak. db bemutatón is at ízi alapján foganatosított azának adott eogedelmet, mert át a scinbáznak gxau motgalmat mi a.mmikép sem hcl)«as hat-árlejtés eredményének bejelentén leit n-gy kárt okoz, hantm adjoo slőadá.i engé- jQk RiiO iorban asert asm, inert rág. nép »o-
- Htlsiáask • aaegyel ilamdkar-1 deimet a citkusanak awmisjeion ntán. A belügy ,. , . . , _____
ksa. Egész kisebb aze.O lis.iujtUa volt a mult| miniazter mont . aziaés/egyeaOI. thez kO dött átlra- k4». h"« P«iköad bítfő|s a kereskedők rástértl hétfőn s várniegyn. A nyugalomba vonult tabun azt moudjt, hogy törveoyea alap Inán nam is norma napnak tekintetik és «ea bevett s<4p Draumtein Pál áivaazéki ülnök helyér* Ctebt kényszeríthető Nigyvárad az engedély visszn isokáatói lUloti rizpn pontból eltérni legalább is
Scherz S. L. Utóda Nagy-Kanizsán.

Minthogy 26 év óta fennálló üzletemet folyó évi szeptember 1 én átadom, az ezideig még raktáramon lövő nagy választékú
rabakelm éket, vászoanemiieket, sebittoa-, szőnyegárukat, butwrkelméket, úgy- ia asztalterítőket, cartünés battiaztárpnemüeket, nap- éa eaőernyőktt, aöi felöltöket
\' . v
és még számos e szakmába vágó áruraktáramat képező czikkeimét^rendes, de jutányos olcsó áron adom el. Teljes tisztelettel
Scherz "S. L Utóda (FoUő Ewíngor)
> • Nagy-Kanizsán, Deák F«renc-tér
a Naokaausai Takar^ípeniár epQlctébsa.
Nagy-Kanizsán vasárnap
Zala 40. Mám (4 lap.)
190i május hó INn
közt alakításától. Annyit már- r>gen tipsilt a közi
nem lenne ildomos, nsgyon csalódnak ások a — Tű*. Szombaton délfllán 5—6 óra -kereskedők, a kik ait kissik, hogy » vidéki kft. • ■•^•oto-ni urödsloi.4ak,a Korona ventfé,lő ^ »tnt eaen este
^ . \' 1 \\ ;; melletti epületében ••w*f*ft ok következtében érd*m»>ges*«. H ff t.riat Torday Bt a ad a ao*
löoség aam jön be> hogy ama kereskedő ura kai, a kiknek boltji nyitva vaa, megnéue Nem, esek a jó vidékiek Rtrnum látványosságát akarják lá{ui| nem pediglen a nyitott bollu kereakedSket Ea elbihetik eian mindenáron gseffelm akaró arak. hogy a vidékiek már hétfőn délelőtt meg^ teaaik bevásárlásaikat, mert a dé\'uánt Bírnom-sak ssáaják; tehát nem oyérnek semmit, ha üzleteiket a régi szokás eHenere pfinkőad-bélíő délutánján nyitva tartják. Sót Un inkább vesz tenpk általa, mert éppen vidéki löld birtokotok tol bálijuk, hogy azon kereskedőket, a kik az ünnep
melletti epületében ismer*\'l"n övb
as átalló k»gyu\'ad. Az abban levő értéker igyekezettel, m*ly nem ia volt fciabavaR lovakat még idejekorán kieresztették és egyéb megf-le\'t B*mete mt», ki főleg a eaniaorvo, kár aem istörtsut, miéi as, bogy az Málló i szer»pében aagy baiáat ért el. tetőxete leégett. " törtökön: A eersskafu ij"p-*inmnb-n mia
— Bay kedvesé ítélet As irány- Hsiljij Katái attak B. Béthy Liurit iml.-esieu adó .New-York 8oo>tól vfcszü* a következő leijében, mi ez %lk«lo"nul ia fényes snerity -tudósítást a Barnum(é* Bsi!ev a föld legoagyobb topit \'tl neki. Veréb Jankó a*erepében Al^y látványosságának, m&y május bó 27-én ide1 Imre jeleakídstf Darócsy Ilka Boglár Ag érkesik egyik bámulatra méltó előadását ilüa- WrepéMnMukagosan drámai volt. Boy Lissié
j(Fer«e) n*pd«lu rendkívül tetszatUJf, m-* „Btrmim éa Bnilay, a „New York Madisons ke Mazokaf ismételni. Sq«iare kertjében tartóit előadásanak egyik pom-1 Pénteken Kleopátra nagy operettet ismételték, psa ssembetBnő része „n. kusönég. Sohasem, meg! Szereplök, enesz-s egyaránt nagyon kedtteemii 14 és kutya kiállDás alkalmával aem volt játszo\'ia*, de bizonyára legked vtel eo*bb a at*
előkelő\'a\' igargaió volt, a közönség á\'Jandó ka fmye
jellegét megrontják, áítslábsn kerülni fogják. együtt ezen n*gy Ópő eiben egy olyan reÁ valamit, önnrpet rontani kívánót kereskedő közőnsér mint éppen ezen előadások alkalmával I miau..
nrak Hé< iia m» tikra r«alá<tiaikra f>a \\Á P^bofyok miidnem mindi* zártkörű lár*a>ágok ^ színtársulat még csak néhány napuj m
orak. Hát sajt ma ukrs, családjaikra es«emély- £ i m féra^a*** ha egyáltalán d iuéém mm
jelükre nincsenek semmi tekiateitel? Hát önök, fppj|j«Sg|, ea\'o pe üg eegaa. es jóm» bozzátariotóik éa alkalmazotíjüiík nem emberek ? (joru urak éUÍÓIgyek urak által. Az ezévi Mái varosban, mint pl. Péc<ett -- a Imi béti0z« előadások uzyan oly jók mint azok melyekhez sápon volt Barnám — ezen hétköznapokon is Bnrnum éa Bailey bampnbt mindig hozzászoktat-
^ * S^SJBf \'rn^mmmm
azért, hogy a kereskedők éaalkalm.isotlak is 0M ^m^hban és gyorsabbán folynak te. A megnyitá* I Ma szombaton Rákosi—Szabad * lehessenek — a bol mindenki jelen rolt. N hói kezdve egeszen es e 8 ^raig vonul ví^ig a j í^ndája : a Bolond kéről bemutatór«.
— Hargll KréBi Kevés hölgy van as nagyszámú közfmaég a* óriáni sá\'rad alatt ala(:J flr»ságbai>f ki* Füldrs Kelemen hites aradi[malyakben kiiüaö ósazeilb\'Sa, unuaS^oi tasx az! V]
marad lxl*i
Az Irodalmi és Művészeti körnek azonnal actiába kell lépnt és tagjait és a nagyközönségel fékém\\y hogy a még hátralevő néhány előadást tömegein látogassa mert enak ss áUal trhdjük df hngy fU-ajdotikepen j DM színtársulatat mely igényeinknek teljesen meg
érek
Móaor
gy ibegérthetö tolongás okáról, mert aemcnk Vaasmap d a. Tartalékos férj zónaelöad -s.
eite Atzsonyregim*nt opar< tte.
ffyOfyazereaz eteo kiváló srckenöcsét ne ismer»é.
Úgyis az ö^ssea szépítő szerek kö/ött a Földes- azon állatok láthatók itt, melye* mA« kO/Őnséges| tele Margit-krém örvend a legnagyobb kelendő- kiállításokbaa is lathatók, h«n*m töbt> má^ állat sévuefi, m rf teljesen ánalma\'lan, nem higanyt, jg| mmi pld. rinoceros én stsild, ezek pedig! sem ól«iot oeai tartalmar, a bőr miodfinnemfl fogsagbsn csak ritkán látbalók. A kertek tisztátUnságát szeplöt, pattanáM stb. n^hsny kényelmei minden kivénalipaknak megítélnek,! nap alatt eltíwotitja éa az arcot *zéppé, fldevé mert ai iatálók kitűnően slka/vassk ponni íovak varazsolja. Nagy t\'gely 1. kiesi 1 korona. Ksp«le# m-s mimaiovak mellek riAadá*aira. As aréna J ható a készitönel és minden gyógyssertárban. | előadá-, a 3 lovardabaa é»2 szinpadon egy I 0 anzaioaiéi óv»kgdjtíllfc 1W-Ö| pillanatra aem száktid meg ét ^yörTegymasután-
— Jeles kvartetl BrüU Jó/sef életenekjhan követik egymást, a tornázok és lovasok negyedét —mintegy liz esztendőt— betöréses !o- j mü«zSmai, valamint az idomnott állatok, melyet; pásért a fegyházban töl\'ötte. Onnan kikerülve a .Son\'-ban, mint oagyszerflaég^k már előbb ifkoiat alapított, melyben —jogutódokat nevelt. ^ tetifk felemlítve. Ajkért bel-ejc uj «a tisz\'s
berendezésével, elegsna es fíno« jelleget köiesö-
Ez°k közé tartoztak: Tóth Lajos 18 éves, L5-rmez &Ut 15 éa Bálint István li eveg foglalkozás ntlkflli csavargók. A növendékeknek je«e» ttctertt Vezetése niift ~ nemrégebbea érHt**égit kellett volna tenníök. A feladat gz T7>l. .Epfltawék d._észreveilcDfil egy vizmefe-gifö reika/áot:" A növendékek pompiaan megfeleltek a (eladatnak, elvitték a rézkazán. De a rendőrség í« megfelelt feladatának, kézre-k»rite!te a tetteseket, kik felett f. bó 17-eo itelt a nagyi anizsai kir. törvényszék. A me«t?rt 1 év- és 8 bóra, a növendékeket pedig 6 hónaptól 7 hónapig terjedő bőr\'önre itelte a biróság. Tóth Lajor védője : dr. Hatos Artbur ügyvéd o<y jfrá.oa atyai intelmekkel iátts el védeneét a j\'íföie^bügf még BrW\' Jfitítf is könyekre fakadt. - -
Folyunk a föld alatt. Mura Keresztárról írj* levelezőnk : Az apátság biitokSn e napokban ásá« közben a béreaek régi tégla darabokat trláltak. Az iotézöséa nyomban ásaini kudett éa as eredmény az ypfr bogy a—Hd alal\' boltozott belyisegekre akad\'ak. Mind*n esetre érdekes volna megtudni, bogy kik altat és trey célra lépési tetiek ez*n folyosók, melyek ▼alaaii nagyon régiek azért aem lehetnek, meri — mint iBdó«iffok irja — ^azelelő lyukak vehetnek felfelé, az őskori épfóAé*c£nél pedig *ie-
nöz az oriá«i előadásnak és ezáltal a kö\'önseg jellemének teljesen megtelel. A 70 idomított l<», j aefyek a lovardában egyOt\'es fellépésben, a k 1 bámulatra mélt\'* mn\'atyápyi tárnak elénk, a 3J idomiuitt eleláalböl álló csoport valamiül az | elóadiS többi része sajátszerű moia\'ványokkal a legnagyobb tetszésben részesül."
— Az AnUer éleU és járadék bist. tár*, april hó 20 án tartgtta XLII. rendé* frözgyt)léset gróf Prokesch O^ten Aa\'a] elnöklete aUt*. A társaság vagyona 138 aUlió koronára emelkedett.) Ebből Magyarországra, esik : magyar értékpapírokban 14,472.467 kor. 75 fill, jelzálogköfcönök 13,005.200 kor, és a bqd\'pesti ingatlan (Ankrr udvar] 1.063:778 kor. 80 iH\'. \'.ssze-en 28.541.4 »ö kor. UH- A reszvenyszelveoy [200 koronával| éa a mai hirdetésben kivonatott nyeremény osztalék a társaa^g b»c«i és budapesti pénztárainal készpénzben felvehetők.
^ Sitoiy, Eofiaaa st fim ^
pártel és lyaal sslysacyArt raktára
■ Budapest, IV., Bécsi-utca 4
Ttaa aeljaa, naa lilMrtj, aiadea sstab« mtrjs 90 kr. Lyoni toslaré m afuaalott pQsgt* 64 krül fóijtbb. Tinta mlyem nyomatott libarty 1.10 knÜ IU|»bb. Lomáma, po|Mlía» —kíl fém rakáira aiiaéao aasabta toataíoeckíB*, gasa-diiaé éa NjMM-ckiié a iagajabü ktvttalWa Maáok éa agéaa rahákra,
Miat&k viiékra kiH-aatra paotaaaa klU-
Színészet.
Törvényszék.
Felebbviteli tárgyalások a rag)kanizsai kir. törvén yazeknáU
Elintezett tuyek
Tóth Liadó kir. t-zéki elnök tanáeaáEso ;
Előad dr. Kiss Isttdn.
Pongrác?. Jakabné
be-
1. Dámján Juli férj. csűletiértés hh.
2. Feiffer Mihály taa lopka vétsége bh.
3. Viola Adolf a taa könnyü iáéi* sértés a Szerdán: B Béthy Laura „Hoflmano meséi* jbsca^etaértes vétaege mv.
operában folytatta vendegsiereplMt. A mfiv*»z- Előadó: dr. Neusiedler Antal
nö Otfobaab S gyönyört seaélft dalrnüveben a I , I^^utsártaa vataeac bh
Hoífmann.Emeséinek karmsa fő női aseropátí ^ ***** ^^-Qatlaiaartli vataage W4
le\'ő lyukakát oea alkalmazták. D»cára e*en| jatszta. Ü\'yapis, Anionia és Stella agyaránt el-, . .
kőrú.ménének, érdemes lenne, ba szaktudósokfbövölték a közönsége* mely el volt ragadtatva!.
megalapítanák ezen építmények eredetét. |a kiváló művésznő remek éaekétöl és kitflnől^a M«fam«iaitvt, fsm» ~ fataaaira)
j
i\\ % s
SS %4
Hi
SS
& &
3
II
?e
Értesítés.
Van szeren^iém)a nagytekintetü közönséget tiutelettel árteaiteoi.b>gy a
v^/ ta vasil Idényre
a legujab(^4**at szerint miodennemS ruhákat, a legffMasabb milaéaéftSI a legolcaóbbig figyelmes ea feletfa jatáoyoa ki uolgálás mellett készítek. «
> Ez akatommal hátorkodom a tekintetes aa. kir. Allatarvee arak tig elmét felhivoi rgyraruha fti^eallmi#* oy«iaare; melyeket a legpontoasbban, előír ás szerint leg)U?áayosabban, kiiúnö minőségben éa izléaes kivitelben szolgálok ki.
Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek
A n. erd. kozöoaég beesés támogafáaát éa szíves megrendelését kéri^% tisztelettel:
Kéa férttsaaké
cui leie kas
Nagy tálasziék kitünö minőségű, divatos .bdföldi, angol és franczia kelmékben
i* I
a Ifc |
m m a
r|

St «6

Nagy-Kanizsa, vasárnau
Pötarnyalftgok 1901. m^jui 2S.
1. Guknan Ferenc lopii,
2. Pandúr Lajos lulyoi itali lértéi.
1901. májúi 24.
1. Magyar István halált okozó testi sértés. 1 Kujeb János a t-a culyoi te>ti sértés.
Anyakönyvi hirik.
május 10 — 17-ig
UÜlítÍMk:
Ország György, s. kalaua: Józaef. Harangozó Jö\'Mt, moxdooyvezatfl : Gizella. Major György, földmives: Ferenc, Siemer János, pincér: latrán. Bagoiiyat Ferenc, földmives: Katalin. Véren József, sörgyári n-unköa; Mária. Kincses János, kocsis; litván. Kleiu Ignác, kereskedő: András. Bognár Adolf, géplakatos: Adolf. Fellioh DeasC, vasúti lüttő: Jolán. Tóth Lajos, borhély es fodrász: Ilona, Ács Jáuos, kftmttves: Pongrác Bfigdtií Jíttw, cigány: Juliánná; l tróber látván, fBldmives i Ferenc. Horváth Ferenc, löldmtren: Mária.
halálozások:
Oraaág József, í örás: gyengeaég. Fwta Hárít, 3 bón»pos r bűrg urut Donira Ferenc, aóhivatali asulga, 63 évei : veirlcb.
R.umfeld Tarts. 8 éves: agybártyalob Kósa Ferenc, 1 hónapos: ránggőrc*. , First & >zála, 17 napox: gyengeseg. Brockner Lajos, ifin, 8 éve*: tüdögömökór. özv. Németb Ferencne — Saerd\'be yt Rozália, 68 éves; raajzaugorodáv Gerencsér Ferenc, kőműves,60 éves; tOdöloh. Beleceta Jáno-, napszámos, 6< éven; majl \'b Bagó József, 28 napra : ránpgőrpw, Kálmán fiitmér, 6 hónapos: diphterit.a. Fraucaila Fere< c, vaau\'i—faitfíi fl-\'ztiió, 62 éves: szivoélhüdés. Horvátb Etelka, vairóleány, }17 ~Cvps: iüdő-güonó ór.
házasságot kötöttek:
P c ici Jénos, lü\'dtnives &"zá iivai,
ifju L"le- György, löhlm^j-s
KambnaL----<—__
Büki Jáooa, földmive* — Miiéi Teréziával.
II r.aih - Vajda
Irodalom.
Zala 40, azám (5 lap y
ban. E müvéaai kivitelQ, szép képeoskék, nemesik a villáioa érzUlet éa finomabb isles fejlei\'ié lének képeiik hatbaida en(közeit, hanem hivatva vannak a népünk elölt ismeretlen nyelvi! képeket helyetteeitenl, a igy a magyar nyelv ttrjídéiénik Ügyét li előmozdítani. Í00 darab a tizféle Ábrában 4 korona, bérmeates küldésiéi 20 fillérrel tttbWr Miata\'gytljte\'iiényt szivesen küld a kiadó: Buzárovlts Gusztáv könyvkereskedése hutergom.
1901 május hó 19-ón
APSO HIRBITIS:
Egy Ji házból való fia
tanoncul itólVélefik Kautl Testvérek rövidára kereskedésében Nagy-Kanizsán
Syilttér.
[KEHDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST!
aliBffiimi
JllAlU
teükus ""\'"""1"
MINT YÁLkA OL.DO MZJBB
ugy magában, mint meleg lejjel vegyítve KÓHÓ GÉSNÉL, REKEDTSÉGNÉL,
■ \'i\'ŰDŐIIÜRUTNALstb.
legjobb gyógyulterrei ajáultatik. nehezen emésztő, GYOMOR-
hurutnál kitűnő :hatasa van.
Mindenütt kapható. 398 26
« KAPHATÓ:
FüSZ£RKtRÍSK£DL5fKBf VEMOCCLOKBEM
ésrtlMBEri Vftjv/Ti
ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Több száz kiváló orvos ált * I ajánlva A len zlf>te«el>b éa legolcsóbb aavanyvs kapharö mind^o ioBtT niszertsrHWsdesbtti vendég\'öben.
569?- tk.ISDO
206-1
— MAGYAR FELÍRÁSÚ SZENT KÉPECS-KÍK. A régi, jóhirU Buzárovlts Guasiáv katholikui könyvkiadó hág Esztergomban, legújabban 10 kttlönfele ábrából álló azent képecske gyűjteményt adott ki, ae\'y imakönyvbe való tzinea, möveni kivitelű, remek képeeskék Kom kartonra vinniiTnyomva, a alnl »al.mini\' » bállapján megfelelő magyar szöveggel elláiva. £ kedvei képecakek közül kettő Jéiua és Mária "ive kultuszának van szentelve, a többi nyolc £edig a gyermek Jézus, majd a gyermekvédő örangyalL ábrázolja, mindannyi különböző alak-
Árverési hirdetmény.
ATagyk iniziiai ktr törvényei-ék mint telek\' könyvi ha óság közhírré tea-l, bogy a okanlzsai kanizsai segélyegylet szövetkezet végrehajtónak SUBdt Erxae férj Böjti Janosné végrehajtani szenvedő elleni 800 K. töke, enek 1899 évi június 1 napjA ól jArii /}•/• kamatai 7|§ ke-c-(jcleni kamatai. 23 It. 3t) llll jalenl-gi és a még: f liu< rül"i.dö kői sagck iránti ügyében a fent-nevezett kir. t rvfuek területéhez aitozó a m. xterdahaji U2 Mtjivben 1*80 hraz. a. felveti, a 120 koron >ra b o«Ull ingatlan
1901 évi május hó 25 napján tL e. tO órakor
Magyar-Szerdahely község házánál Rspoch Gyula felperesi ügyvéd vigy helyet\'eie közbejrtttével megtartandó nyilvánoa Arveréien eladatni fog.
Kikiáltási ár s fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók t«rtoz.iak a becrár 10\'/i-át készpénzben vagy óvadékképei pipirban aj kiküldött kezéhez letenni.
Kel1 Nagykanizaáu, a kir. t^zék mint telekkönyvi hatóiágnál, 1900 évi di oembei hó 80-án.
GuZONY. kir. tszéki albiró. ;
líz elailás.
A nagykanizsai (szerb) egyház tulajdonát képező Eötvös téri ház (hol Tóth Károly hentea &1-bérlő) azonnal eladó bővebb felvilágoaitást Dobrovitt Milán ogyház gondnoknál.
Jó Itt ole«6 órák,
évi jótátliu.l privát v.véka. ^
Konrád János
óragyára arany, ezüst *a ékszer Aru szal ;it6-haza Brli, (Ch.konaá(). Jó aicktl naulolrln Irt. 8 76.
Valódi llül rtanlolr-éra fr» 110.
\' Valódi «M láae tri 1(0 Mlokal iknaaté éra frt l\'M
Oatgam « ca. éa kir. birodalmi cimitml vaa klilatatva, uiaitali n arany, ulil klálllliii tna olizoornylval unlnt nmnrö.levét vaa hirtoko»b.n nagy kéfaa árjny\' ók taiyaa a Mr«»atv«
H
Sdiima-n d-i-Zár"
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes Államokban! Egyedüli biztos védelem betörések ellen!
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdoqpsok, magánlakások, stb. részére.
T oi. A „Sehlaaadl-air" mely betörök allén u egyadtll blatoa ivaxer, \'íj eainoaaa Haywutt ajtó atr, amslyi\'t oeapáa aa arn aaoljiló kakmal lehat klayltal. A legoáakllyobb UaérMra, hogy aaaa aárat ideged, vagy tolvajkaleaoaal klaylnik, avagy aa ajtóriiaak batériaéit Iriayaíb klairTéttáts, agy *alapáaa- kapeaotóiUk ki. t moly •Cy vUlamoa oaen(Svel iriatkaavi aat awagisba koaaa, lUattlag a megkleirelt erteiakoa kinyitást riadó caeagéeael jelai. A baióréa klatrlaléaak aagakadályaaiaára aaolgiló cwngó tatata azerlat alkalmaabaté a eaalUaadbábaa. a biimoatcrnél, vagy bármely mii alkaltnee halyen. Kívánatra ngyanaion emetty»vel egy uzyaaltt alkalnaaott W\'H t» aagy <larraaiaaal alaStketí, amely aa alvó uomaaidaágot la felrlantja. A Sokiaaadl-aár minden file ajtón, ablakoa, radéayén, piaca, ia padláa ajtón aaéval mlndenSlt ktaayaa alkal-■aakaló akol twtórée elbirlUadó ée f.ltétl.nttl mefbiekltóaa jelai mindea heióriei kiiórleUt. A „Sekimaadl-air", aatybél earek vaaaak mar baaaailatbaa, daraboakiat IS
—J___kona\'iiia kerti. ÍSÜ-SS
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 40 flzám (® lap)
1901 május
^ M m Mindé uttt* kp^ható
^nalbí\'mt 1 11 ** " i----
■élkll*iheUu f«M p«uu fogakat t teatán, f»ber«a 4a ogéatségaeea fenntartja.
A RlchUr-féle
HorgonyPain-Eipeller
LMment. Capsioi coap.
agy rfei kipróbált hútsser, a maty már MNtk msat 30 év éta megbíibató Iwdöttsöléstü alW-maatank kéarveayatl, esőnél rá megltiilétsksél. Intés. Silányabb utániatok miatt baráaáriáflkw mindig figyelemmel legyünk a „Horgany" vétapra ®® * „Btohter" cségjegyiésiro.
80 1, 1 k. 40 f . * 2 k árban ámtébm ■indán gyógysEertÁrt«an kapható. Főraktár; Törők József gyógysseréstnél Buda* pesten.
Bicktsr P. il és társa,
aeéaa éa kir udvart aaállitók, Rudolstadt.
JCtrtsktdök, gyárosok, ügyvéde, és általiban mindenki részér legjobban és IegoL csobban szerez ^ >
informatiót a a A /
A
pepnolendí
íiptfkeiirte*, a legjobb fénymáz a világon, gfoí&an koromfekete szint
ád és a bőrt tartóssá teszi. % i-
AlapitlatoU fftSt. 188—18 msáeBilt kaphat*.
Gyári raktár: Wia«rl,ScJiuleritraaie Nr.21. _
Nyujlsunk> kezet a szerencsének!
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
A legesélydusabb sorsjáték a világon a mi m, kir. osztálysorsjátékunk. 1 O O © o o NorsJegjre 50.00 O péiizajeremlny jut.
Legnagyobb nyeremény esetleg
1.000,000 korona.
1 jutalom 600 OOO, 1 mvrem^nf á 100 OOO 200.000, 2 i 100.000 1 á OO OOO 80000. 70 000, a á 60 000 1 h 40 OOO 5 á 30000 1 á 25 OOO 7 á 20 OOO, 8 á 15.OOO. 81 á 10 000, 67 < 5000, 8 á 3 OOO, 482 á 20«>0 768 ú IOOO 123H a ÖOO 90* 800 81700 a 200 8900 á 170 4OOO á 180 50 á 100, 8000 á 90, 2900 á 40 összegen
ilBHSM azaz Tizenhárom milli 160.000 lom
ét timyyéléa céljából *r*dm» Í4J \'7*T*Í kmuoiljék mt őssns tomtJl.AetvA |f « hmfÜÁ Mfybb fotrbk
f ÜV1C Aaa 2KŰR0WA v, ÜVEG ARA ^ IRORONA 30 rilLXR
rA.A*rA« A llíf"*5* *éJj*gyfy*l foisfó n
natpaporam romomra ms menet.
A iiajcyoti ti«ilelL UiSntiég
figjrelaét felhívjak, daea/i felszerelt fftairr iraték gjana&l, legfinomabb tábla áa Üli olajok valódi Jamaikai ram, oroai tkea, likftrök továbbá millj-gjert/a, szappan, risakamé-■|lie, maadola, moraaola szól lő, olaaa, jappAo, Indiai rizs, szalon petróleum és miadeu a ytzkmába végé cikkekre.
lav&nyvlxrk, áraatarilt aaeaa félliteres palacakokbaa Megbiziiaté oairaképas mezőgazdaság rtlMaéay mapak-
Trifalll-köuéa eladás nagyban én k Icáin jben
áa öaaaea badapaati gőzmainaok Iláat|ébál, ■iádig jelenteken/ raktar. Postai megreadelé* aek pontozás eazkttzttltetaek, olcsó var-aaoj árak mailett.
á ráfi jé hírnévnek örvendő, a mai igényeknek (aljosaa megfelelő éa ajjá átalakított físzertaletftnk áa sok évi tapaezUüaiaiak nemkölönbea a nagy ver-saaj kéaaUt baaafcakat fenti árak ajánlatára, melynek minit Hámosabb pártfogásukat alázattat kéri
Balaton Teatvlrek
ftaaar. hazai tarméay éa liastkarsakadéaa >\'Agy-Kanizsán i

Eétvéfl tér a „barát pékVa,1
Mikor van születésnapom?^
p/éra M)«|7Mtt írlnmtl. Knb MplártMUB aa év minden *fjM napjára mit —am tu Wje^ywrrs, Mljak IÉmtmHMmttuH mpixWiM asaiee aAhuak kap-alök, Agy hogy bárki IdviUetihaWa HÍM Miraái. Ha jdftkflál>on w >tán> wlfhyTott yolna,. b—ftn>dt kftldOnk.
Az egész vá lalat állami telfigyelet alatt ál).
ás t. csatáij eredeti a«rajegyek Urvaaarft betétjei a kovetkaaok.
egy nyo\'csd frt .75 vsgy 1.50 kor. egy nagyid (l/4) Irt 1.50 vagy 8 - kor. . fél tV Irt 8.- B 6f- , , , egét* (Vt) frl s ~ •
á aoraiogftkat utánvettel vagv aa i^saarcak . postantaWáayoa valé elteataa bekAMáae aita^ébaa megklldjfik. Hivatalos terveaet diiUlaani. kegrandelitaet kérftftk, tsktatattal arra, b^r a ayeramáajrkusia k már majni hé 22. éa 23-áo lessaak, aaonnal, de lsgkéalbb
f. é máj uh lió
i á
Török A. é*
bizalommal hoáaátik beküldeni.
FIÓKOK: Muzeum-körut 11.
■ANMHáSA
Erzsóbel-körut 54 HUOIPEM, V , ViieEl kOriit 4 n
Sok és Igea isg; o/ereménj t flaettűnk ki a^raboeiAU »etélskaek éa pedi« rttvW tdá
alatt S t mllllé koroaánAl többet. _
; T. TÓBÖK A
Ti" Baokhá^inak,
drb. griáoil
Megrendelő levél levágandó.
.Ezennel megrendelek a m ki* aaab eutályaarsjálék 1 oaatáljráiioa Daatál/sarajegfet a hivatalos lenézettel együtt
( ntáuveendő. \\ . IA
»• \' A kor. összeg < utalvánnyal küldöm > A uaa k váat IfieUneo.
V__••ii-.i*. ____Sü \' - )
mellékelve baat legyek bem (bélyegekben)
• _ -


----- - .L^L-- - \'
N »RV-K«nizs» v>s^rnnp
Za\\\\ 40. íir.ám (7 \'»p.
IMI. május M 19-én

Jó, középfinom posztó gyapjas
tenyészkosok
eladók
i nagi-récsei
Jsrfy Adolf. |
11

-~—_ 9
KLYTHIA a bőr ápolására
uecMr ttifUéfitf T) TI T\\ \'jTf TJ ee fti«attia4f* 1 U U ülH
LtSelaiAaubh, MlUttt. káli é» puérr.
Fibir, ráeaataia ftcJ eárgás Vegyileg aoaJytáira ct ajáaha Dr. J. J. Pakles kir. taaár által m*mb*m Elli meri levelek a lesjobb kartkklt mlsdss átkaikéi mellékelve v»aaak,
GOTTLIEB TAUSSIG
ru. éa kir. méf. ullella ata^paa ét lllalncrmkra
Faraktár i MCflB, I. Wallirllr S. Szélküldés utánvét vagy az öttztfl alila«m beküldése mellett Kaphalá a Irftlkk lltalaarr-, Srtfaa-kerrakrdrafcaa ém ICjmgjssertMrkmit. Sagyimnusén: Alt ét Bökm SeleU M. Mór ée Kraiaar
Gyula régeksél.__
Eav dnu / mu I irt. 20
Trílaílí portland cementet
a le;*Jiit *ny«>*»bli? *F.iib#tl tírbiiii itj\'tiiloU Városi elárnsitó hely ugy nagyban, mint kicsinyben: yeu és Klein és Schvartz én Taub**r óságoknál N Kanizsán
158-12
Klein Vilmos
IVnsy-Ksniioa Pál^autlv nr
k v\' v l\'i í AAAAV
O xxxxxx*xxxxxxxxxx;o Hirdetmény.
q Fítyeház községhez tartozó vadászati jög q
C 1901. évi junius 24-en d. u. 3 órakor 0
fog Fityeházán a községi irodában bérbe adatni.
o
O Feltételek a murakereszturi körjegyzői irodaban ^ O megtudhatók. 198—1. ^ Fityeház, 1801. májas hó 16-án q __.4 körmei ^Ifiljárónaií q
o
L
o
oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MidlAmivelftk mexőgsxd kazámárti!
A szölötelepek befecsken ezéséhez
valamint
a gyümöcsfákat károsító rovarok
rövSEsnr segecs és tormánc teljes kiirt sára.
Mayfarth és társa-féle
—ekanadalmaaott
SP önműködő 3J
ugy hordozható, mint kocsira szaralt
PHOOTA
u
•ssfcssssi, • legjobbaknak bísoayaltak, a mely k tiivaltytiif aálk I . o áákot éamiksdálsf a aérésyekrs parmutatr. f*e«éadők sufr ezerra meai peldaaya vaa alkaJmisitbie é< triats elit ae aia ayltvá ifuaija aaakaak eJritáaksUss királáaigtt miedee uu reaJ re! aa«nt*o
A legjobb vetőgépek
■tyftrtk Pk. éa tárta l«g«jabb aserkeasy
AGBICOLA
(taUkat6karék*raad«scr) Tetőgépel. HU(kiMai mag* éa kálAabósft augmeay ayiaég raáaura, váltákarakek nélkll. dombo aragy síkon a Icgktufthb járáa.lagaagyob tartriimág aa \'mind amellett a iegslrsébb a álul t4an«k kl
A lokl 1 leatnujiit\'h s.aaka-, faU* át páeeaegtakamtá»t taaaík lehetővé, kiiötitfeaiéfsátt szent- ét i/ahaafrétek- kézi baaiaálatra, k korica mor-zsoiök, carpuj iar8®ny°v 0aboaaratták, trteurrik, skák. hengerek et ksrtaákkas a legsjabb r*a>ias»r és eliesMt legjobb alkatáé alkat masáas meiktt gyártaaak áa asállilaaak
Mcyfar h Ph. és Társa
cg. ésMr kis. szabadalmazott mezőgazdasági gépgyárak BECS. H. TABORSTRASSS 71 tCbfc mini 400 arany-, ezüft éa fcron-éremmei kitüntetve. — KlmerHó árjesyjz*ek és efltasrl eUrstsk klváaatra ingyen kildttsak — SS—10 -~TápvlssMk et lemeteiado* alkaUa^tataak _
Idegbajosoknak
aiáaltatlk, l«ofy a már 16 ér áta keveaateti és srtsstasárok. $jsksrlá orroaok éi s kftsSaeéf által miadig tágabb kirSkkaa kassaalt gyögy-móddtl — ameljr eaak kllad mosások bdl ált, árttimstlan, otcaá éa gyore kstásasl rsa — maglamarkadjék
Tessék megszerezni a már 26 ik kiadásban magjelent éa ROMÁN WElShMANN által Irt könyvat
„Ueber Nervenkrankheiten und Schtagfluaa\' m^ty Bötfjf Kálmán fy^gysserésx a !«l Sopronban ingyen ea bermentve k&lde\'ik meg.
OOOÜüOJOÜOvJOOOOÜOOOOwiOCOOO
o 0 o
Hirdetmény.
Mura-Kereaztur — Ko 11 átszeg
községhez tartozó vadászati jog,
o o o o o
Q O
O

§ A községi előjárótá?. 9
ooooooooooooocooociooaooooo
Q HMM. évi junius bé 14 én <1 a. :t órakor
O Mu akvreszturon a községi irodában bérl>eadalnt iog. O Feltételek a körjegyzői irodában megtudhatók. 0 Mura keresztúr 1901. május 14-én.
Nslaaa i smájtta l-tml taepleaker vegelg.
, aiksli-mariatikse források, aavá, atariUtaj (asárss
raaraa I atiok, I i acél I
Ci/ÁüukqHnual/ • sisan-msnauasa iwrawi, »tu, i ayOflynaianyOK. élelmesét), kefir, fenyő- éa gyógyawr-iakalstiók, láp-parlsastát egyes kabinokban, pnenmatiko* kamarák nésssvss és peaegd fürdők, kidegrisfyHyistésel
GLEICHENBERG
a-\'sröca-\'sriTT-iT rz~.
Javallatok i a légaS éa emé«st4 aasrrak karvtaa bajai, vérsaegéay «ég alk. - Fllrnjttallal t aaakór — FalrilágomUe éa proapsk tat isgyaa Lakai éa k^»aetrasdalésak a
144—10 Fürdalgssgstsssgaál (llrlehrakerg.
„AZ ANKEB"
lagyanm^pí ifeéfiífrbefe^:
BUDAPEST, VI. ker., Deák-tér 6. az.
(Anker aévar), a Iára aaj. kára
élet éa járadékbiztoaitó tárt. (4j*pi<uto:t 1858 j
összes vagyon 138 millió korona
Biztosítási állomány 505 millió korona Eddigi kifizetések 225 millió korona
1900 hso a d i eremény részesüléssel bialoaito\'fak asfyaj és halálmti biztosításoknál A osz slékterv aterint — mj mint 26 év éti* álUa-dóau — as évi M^Io^íihsi dij M *>«piák kSas^Mufaneo ki\'t
aetve, mig a t*yyes ét takarékpénztári biztQsiiáwknúl H "sat^iekterV szerint (évenkiui *>meiked » •>•/!«!«*) a bis osiiás kezdete óis befiae* tett önt** dijak 3 •/• úgymint a bísiosiiásl tnrtam
3 eve mán 4 év umu 6 év u\'án e év u\'Aol 7 ev atá\'» ••/a. \' !••/•. lá\'/i W#/a
fizettetni\' ki készpetnben.
EtóiiyoH klhÍKaNÍtáal é« vffyfs blitanliáaak.
Prospektussal £t feiviiagotitas s> szolgai -« fenti ms£yaror*«agi -ierképvtselöség, (horS &xin3k«atfek irAnti |ánial*»a is intetmddk) valamint s társasá/ tl^yn »ke».
Zala megyei f*»ü, yuftk*>« :
Havas Samu és Fiánál Nagykanizsán.
Hirdetések......«■! f^^^i^53^
----h ^gjsgp j. £ |
ivSürJt •wwiifirtetítien házi gvógyuw ^^ÓéSS! I rs gazdasági gépgyára N3gy-Kanizsán A _.._ wladen c»aládnáll U -ajánlja. VI
,\\|j í. rí-Hpm+tmwim |
I g;1 VÉiTISÍTIYÍ LABDACSAI t® 1 p f /v^BBB^^^n^^^p**^** /
I 5 ávtfcwdak ótt al nuik w»rjod?a m m4m vtllfoo • | ©« & 9 al~» f / V^^BBK^SZaOThl I . o
■ a j hovAa un eoalAA, a hat « * pArttfta Hdgyljj mr 1g fl l # I IP^^BBjff SjmBF"^ I*" {-a
I .ac k lahdaoaokat m orroaok kfllfloaaao m oly bajok- N; -y jj ± c ./^^^BBS^^SKLgiBSBwCSg^ft^M 3 W J^
I c dü ajinuu, amciyt* hmi MéuttmN «ü|«iá«M* | v cd 9 • i Bj f i /^lMWmmTg^TH • _ i --
I 4 Uv..ik»»m*ujr»i. mtat pW tovor m Mit>rii|>ilw, ? ? ÖT * - V " 9 3
■ "P I »ÉJfa)éai~ak txalk.* aial*ak hétlka ar/ayir alb. > O • H I §Vt ö ^ ^^^^^^^^^^^^^^^BT j^K^BRŰBBH < $ Is
V«rO»atii« hatfcmfetíAl fogra klViUaa 16 baUat rr* f £ H i \\ g Á .^mBHH^M^^H^^RHsCiS^^^EV• £
■ ÍJ. I torolnak virv*f<«y»«| r-rU»ib«i • hl abbfl «árou*4 1 & 5 B K.\'jJ 9 í 3 t I > 11 t*i«>ki.il, mint 4hMi fa|f»iaa aáafcar atb B vérUnatálO — ■ T ^
■ -O II labd*r*ok nagy otfajo, ho«7 nrlldw halnak. f^Jdol- | | II << ^Wirm^PMm^ wW^I^^^HwBWB^^ • 1
■ mat aam oktattak • Így a I*nr7*0ftbb aaarvaaoUal r • Inr* ifjtaák, *6t gyonnakek la btá^n kasanilbsljik * ^ *J
™íf\'"r^l^^f ZflM-DRILL sorvetőgépéi y
_ _ m m I tekerci I fn m> kr. • a A 1 Bfc-A __ , _ _ . KI f
s| ltokéra* IfrtKk*. || >f j H , j
ÍS §f EfytéHI kéMÜl *» uéiilKéd Unfctár:
Utl I In szat. „PEÍFECH" olcsi is ijaa jó, őanyQ vergipit Vj
t^ ír n < t ® I vld lagjobb tzerkeratd, több killllté»9n elaő díjjal kittlnt«t«U t í
|12J Pserhofcr s. gvógvszerész g 34qk-rcnbszer!J flCZÉLEKÉIT, f |
II J t Shtfltfttroaaa lé. | boronált. Járgányait, tiéitagyiQtótt roatáit triearrit daráJált.
1 o| uMi«ii|ki« r^ a taMaaaat a i«itiiMMM Í.3 1 I \\ él réptvágótt, kukoricu-fliorz»ol6it él •lo4e«féái ( ]
■ C ilfhÉhhéa aavat alatt utáaaztataak. lakát mlaá—U 2 S ILJ* v. \\ I S S 4t PtCoOFC* rua vortiortlté UMatMUt lérjaa, a § í i j u-. flHIIlll (BOL
■ UJ fl aaM azak/yalótak. a«aíyak «aka«alaal fMaléa plrw I ^a ! £ 2 w Z
^ 1 1 S^jj^üíWEr léüTÉM léikaié. _ -i-CT M - Elvállal malom- ál vlaveaetók-berendeaéwkei
_ \' I U Dianái \\ru W««®lí répakapa és töltögeti £ J
▼ n i/JL hBaggBBBBHBHBBB r íTTHIimHIIBII»ÍWin * /fi\' I «ol IdlICi ll« ______ 1 r KB
nélkülözhetetlen házi gyágyszer i^y^SO^ ! ..Öl" irt 20 korona —— ^J
si/^^r ■biiiyf"\' i \'""f ....................mgaan""twfftft ^^\' £ | . i
■ ^ ÜZLET flTflLflKIT/Í5. 11
/)<■• \' | - | ^ . . - ■ . ■___ _-L J1 -~t-r-1-r Ól X>X ■
xy^k/,*^\'*• • •»• • • lo^y\'^ v\'» yyx ^ y * ^ w x\\ • vyvvvvv^
„11 _ I -J-- _- - ■ n J.-ír - - . jir. II finir~i \' ~ 1 .n ~ .ujt----.u ,~ir - .-. ,-jirri .-_ru~ j^r.\'--
*|S Különösen felhiviuk a n- éri vcvőkőiön-
^ B ^ figyelmét az újonnan berendexctt
x^v^^i iiií- és női cxipőraktárunkra
flwJTan szerencsénk a n. érd. közönség br - - ;
WMm tv. . . . , , — ^ valamint a közelgő nyári idényre berendezett
tudomasara hozni, hogy üzletünket V7 ^ .. „ í(1 •
__dus választékú
egész ujja alakítottuk át, * *sÓ€rnyő-raktdrunkra.
" .Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi
és a mai kornak megfelalölcg mindennemű \'fj^wfS b- Szalmával és pártolásával tövábbra ia meg-
o 1 a «. a wlviyi* tisztelni szíveskedjék és vagyunk
normbem, rövidáru, .N®^ \' ^ : ,
f -2J-1— teljes tisztelettel
fehérnemű és divatczikkekkel Kaszt) Testvérek
-—----NagyFantwái
választék:
dús választékban rendeztük be jC^jfa 1
Főelvünk, ugy mint eddig is a pontos ki- HP| . NAP- ÉS ESŐEXNYÚiC,
szolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű ■■Ml INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN*
közönség már áz első bevásárlás alkalmával IhIK Nagy raktár FÉRFI- ÉS NŐI CZIPÖKBKN,
meggyőződést szerezhet. ÉS UTAZÓ-BÖRÖNDÖKBRN.
_____ ■■ .................. M .................................ji
fIj KÁ5ZTL TESTVÉREK, NflQT-MNlZ5fl. ff|
I^C^XC-^ 1VWjC\'V>> V* \' r * - ^> > > - • \' " ------- • - V • ^.............. • *V« - - »V-
(llvmiMk
e lap kiadóhivatalában
rt agy- Kanizsán.
L gazdasági gépgyára M3gy Kanizsán
if -ajánlj
v Magyarország legojaM ú IqjiU vstagápst
Hólkölözhetetlen házi gyógyszer minden családnál!
érüiwlek 4U (4 r«naak terjadva aa agéoa rtttfoa a kovAa flion cadtá, a hol aa a páratlaa litÉgyUjiair
kliOVKÍk.
R laMacwkat aa orreaok különöaaa aa oly bajoknál ajtaUkk, taalyek aakéi ámiutitatfSa tfa«aliiaak tarru*untayt«i, mint pld. savar aa aaakarttéataa, iráif*jé«l«-ak, iitkiKiut, h*llka, ar/ayir aib.
V«rUMti(« haUUuknU fogva kiválóan 16 biUat rr»* torolnak viraiej\' «f«f• tavlolboa a aa abbfl Márauat b*)ok»Ü, mlul itaaaa fajfljta, aáakar aib. B vtrtloaUié labd«r«ok aagy *töny», bocy azclidcn hatnak, fWdal-nuu nein akoanok a így a lewjflnfébb anarvaaattal bir* egyének, aöt gyonaakok la héten haaanilhatják-
léi dobos, mely IS labdacsból Ali SÍ kr. ft as Bt í lököm,mely ftdobozi frt OS Jer. £g US A pénz előzátas bokOWéaa otán 3 B SS bérmantva:
1 tokofta I írt SS kr. £& S tekerea t frt 10 kr. f a 33 8 lukerca I frt SS kr. +Ű Xm 10 tokorca • írt W kr. P "
tiú tipimtlilUiI illítotl, A it kiüli lalijku njiiíit ilblitt
i ZflL/I-DRILL sorvetőgépéi U
Km i^M^a^MMhMia^v^i^^^^ \\ i
To vAIdIdA Jr I
11 szab. „PEBFECTA" olcsí is igsa ji kiaiya vitigiiit vj
fu lagjobb tzarkazatü, több kUllltáaon elad díjjal kitüntataU ^ 9
Pmck-undszcrQ ACZÉLCKÉIT; (g
böfooáit, Járgányait, azéaagr^télt, rostáig tríeaceü, darálóit, szecska- éa répavágóit, kulcorlcza-morzsoláil és alndeoféio
K; - gazdasági gépeit , " ] bÁ w Elvállal malom- ás vkvaaeták • berendeaáwkdi
U PjftUCt jr,M rsx< répakapa és töltögeti ^J
Evyaam kéa^Ü «• uéiilKéd Hraktár:
Pserhofer S. gyógyszerész
B^ct, I. Singtratraaao IS.
lrta«Ja<ta»|HaO< fafva a taMaaaal a laaklIlahMM al^a*iar/t aavai alatt -tlaaitataak takát mladaakl e*k PtU|iOF£!t fMa vartiaitité UMataalat kérfaa, a mjé aiak/yaió4.ak. anaiyak daboialaok faáaléo párta mafcai jfeütHOfüf Uiifáaa Mtkalé.
nélkülözhetetlen házi gyógyszer minden családnál I_
ft/yWA^vMMAA^X^WOW^
XAV> < » » v « » » » » n X m >í XX1
W ^ ÜZLET flmflKITd5.
Különösen felhívjuk a n. érd. vevöközön* scg figyelmét az újonnan berendezett
wn- íj női cxipóraktárunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- esótrnyő-raktárunkra.
.Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával é$ pártolásával tövábbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk
teljes tisztelettel
Kaszt) Testvérek
Nagy-tf !■!■!■
választék:
iíf an szerencsénk a n. erd. közönség b ÜT tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelöleg mindennemű
norinbergi, rövidáru
fehérnemű és divatczikkekkel
dús választékban rendeztük be
Főelvünk, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már áz első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet.
NAP- Jto KSŐRMN YŰK, \\ INGEK- ite NYAKKENDŐKBEN, raktár FÉRFI- ÉS NŐI CZIPÖKBKN ÉS UTAZÓ-BÖRÖNDÖKBRN.
KA5ZTL TESTVÉREK, NflQT-KflNlZSd
* • ; "*. • }>*- v . > % • *
v Nagy-Kanizsa, v^árnap Zala 40, szám. (8 lap.) 1901. május hó l^éa
ffrtarmrttrAfttnJ

A jelenkor tyréti csétyft
Mnjétéli i m. kir, iHb.
OSZTÁliYSORSJÁTáKe
MooTu;idelö5ck üitdsend&fc?
GAEDICKt A.BUDAPEST
(MaWIVBB
IV/ RAMath Ummlet 17.
MrvMRtVUlKi

Kaev-K tni/sn. vn«ftn np Zala, 38. 8f>m (». lap.) _ 1001 rflífym M 12 én
■F II WDAPttT, IV , VéÉtMrtea 25. u, 1 I Mf ^gp^W «T _ jff |
^tSZTfM^Qi « MMM nwut 0>éí i pttiritfi}*\' »éii)6gygrcl 1 fofttfüli I I I I I III Vf | A Ml *«•>* I r i f
«I WML Art I kMM. VMUra ) Unu 40 AHér Hümm MwU «ik Mmtlyf. i * AA A AMA V Jv ^^ tBIf
|11 —. m^TTv^, _____FfBP™ tf I*
rf *í2 I (>«mM éta Mfi iMml tunMi« ÉT ______\\ I 4 f
15 . ____ _ _________ II. ,1 |r 4 u» AKARJA, HOCT GVMMEKKl kf^MJIl I
iJk/"»4HTF4ellen f iiFff■
|f II Uf ■uŰm^\'RE PARATOR == | FELLEH féle ELSl\'FLBIl^t Jjffíj
| JPÍ | \' • liiW M*Artu Í21H.IU.61129 .MtHn te!|t. „.gp\'W U>.ert Mi Czvm U\'rf^ 1 - jfrffffijj**1* ******r * |[| fi 1
Üíi^^PU RATOR 8 Itel^^^sWl!
>» 2 . 9 niAkV • mm • Hruvt yimteMf öusftr ^ ^ ■ ü " iéi> mMi —ím H l *
«J 3 1 Hp^T larlda At vUéihaiian mtliUÉiHpiUOMii Igíttfe (ftKwy&S**\' N A 4fH< •> ^ . rf
a Ja • to I Ur«M. PótUa 1-20 kor MMtM ittii Mr«wtv«. -MIS? >íí<V "Mm g| %t*M Mi He, - rtnirt HütHír— P |
1114="—.= ÖURAT0R-6YAR,,t$5ÍSSí| ^^JgS ~- t|
2 RAfHATú wiocbütt. rTÍSS| t mwf FwTiifm wgi -p twt »».1
S iH ——, J f, >
iU,|PSEM J.r^ii Ir^ipl.MiiMiM
• VéPtleztitÓ /Himm^tmmm. ~m « * é 1 [] U | ftj»Lgf.fBl-NilWj^lBH\'WfW.T.I.I^flIii
I* CM* Ut. TtMHi, h Bi.dn • • H I I I r fc^fTjWitÉÉÉMÉiÉiMÉéMlMiiái^É^AitAJiiÉJI í
| 01).^i.>.ru«vény.M4n p^\'\'"\'"26ÉVATA........"^jj ff^íl^ i^^iasfrll H
Ui| BELVÁROSI KÁVÉHÁZ Iff AzElisméktUwosa 1 g
I EfSJ ív.. «igyó-t4p a. I Magvak Beszerzési Vllllin I^^St&rrriixii lü
lilílpSSSíSS IÍAUIÍ& ^BUDAPBT Jf " bmtIhut^ ^(l "öli
I í KLIV tM Yl F E R E H C Z IfAro?U«srirT-23* rssüírtsMCT"\' . Ifi I •.bwróéalő?És RonENBiLL£t>urc2A33» » általános tudósító\') ** I
I Jí? I Ik05 KiPtSÁWEWZÉKIWYCH J | n^\'^USÍ*. . fll 9
► o 47^in,. . . jgfe^-.^^^K ^ %
g 21 ~ A legjobb órákat ^ jaj | Mlifii, riblUii tlUa tottiial Éljco I 1
ffi upwiiiiit t- fifif—irrn -r-nTi-rtTTt erodménnjeí hurriÉTtMtók a> j
i I RíuoaxjsTrizsTáJsiia 3 W . E6GER-NI1 MELLPASZTILUÜÍ
fl I • ItffM Dobon I UrNt te I Urtw. jffií
I BRAUSWETTÉR JÁNOS VW.^ ffM [
Ifji Mf FRATELLI DEISINGER M BENZINTS^XÍ^u .11
t • !> W W küJd fUméb* TrtoulMi A ^A^^MR] é« ikiumm Ipvt é« iiÉbln 01 í I
I illi I 4Tt k»- C«b«-kávét, válogatott i fV^^M OSERS ét BAUER lyiréfcéi • I 5151 R r W » UfOU 30 Wérért 4 < * ■ »■■»■! t mm» mmmm I
uih B? z^^r-^r J \' sSü"®a m XII
D ^ll .......... ^iiJBBSMJSSMMSWMLMM — iMgffflll ^ t I
SZflBflDflLnflKhrgl^:
fl 1 Bi^jj^^M ***** ^^^^ JjC IjuJjösUH.írtilíifclUi«<U 1 | r
J í | 1 1t Itlni M <Mim>lit^ ^^ éw^SSSÍbÍÍSÍ^^ 2 ^ * J
íi F^^^^^SiE^^E^E^y I íí
li*l V Ml H m/árl mM^ ^ W) *\\TTiV u^nfiTu ■TnrT^if\'ff V 1 | I
Ifbl I tiu ét nyvi nfogynwy «• hMfMw,-m hAo^ öa^ < .................................- ■
álr? |L DfmAPrBTPV mmhk*m*áfL-9m9i*n^iW/ Gr** és ■ilwüKrt H» 4|
11 ;; ^^ ^ *"r*rT f ........ KŐBÁNYAI KmALY-sOBFOzO/xagAm ,,„ Jf II
i JL ^ ^^^^ \'^fei^IPO.OOO t" a jelenkor le^BBgyolb oytréti aaétyll II I (I
v. <t»« vAniF - _ \\irarl lAfiln
«u vl NniétélA a m. kir. iMb. I mv hucé«. III I < i
Nagy-Kani üss, csütörtök
Z la 39 »xám (IO lap.)
1901. május hó lt án
Dö99-I(önizsG # CsqH egy nap
fíétfőn, májas 27.
BARNUM & BAILEY
1 fil|m
Óriási amerikai
67 óriási, saját külön e irzélra építed vasúti kocsijával, mely 4 teljes vonatot képez A teljes ■ Emsemble< 12 hatalmas sátor-paviIlonban lesz kiállítva, melyeknek legnagyobbika körülbelüli 2 000 kényelmes Qlöhelyet foglal magában.
Haponta 2 előadás, délután 2 és este 7,8 órakor. A megnyitás IV, órával az előadás előtt történik, bogy a nagyközönségnek alkalma legyen az élő rsodaembereket, a három elefánt csordát és a kettős állatsereg-letet megtekinteni.
Számtalan, összehasonlíthatatlan és utánozhatatlan, vakmerő félelmet nem ismerő mutatvány. A fellépő művészeknek mindegyike mester a maga szakmájában Minden művész egy csillag. Az arénában bemutatott mutatványok
70 gyönyörű lónak egy „Manége"-elefántnak
| iHUATlift Itwiijt
Miit*
mulatóhely, jelenleg a Continensen körutazást tesz.
- ■■T-. J|| - ---- —\' : ________—
50 év Óta Amerika büszkesége. mindegyike egy-egy meglepet*.! ké|.er
J Minden valóban egészen uj tökéletes
és eddig még soha sem lett bemutatva.
Emberi elme által elgondolható leghatalmasabb és legnagyobb látványosság 3 nagy lovas mutatvány bemutatására szoígá\'ó ».\\\'anégc« han. 2 hatalmas szin, paddal éa egy tiiajd-nem mérhetet\'en hosszúságú futó pályával. 3 óriási terjedelmű légtnrná-szati térséggel, egy egész állatsereglet, idomított vadállatokkal.
Mindenféle fajtájú versenyfuttatáa erő-mGvészeti mutatványok. iégmOvészct, a földön és levegőben való Inrnninü-veszet bemutatása és uj meglepetések. A bajnokok erejének megfeszítő igye-kezete 37 ügyesség á tal elért rccoiüok megdöntésére.
ban való elővezetése. 400 kitüntetett lónak kiállítása. 3 csorda legkitűnőbben idomított 3 porondon való elővezetése. 20 nemzetközi némajátékos bohóoz.
Egy igazi világkiállítás modern látnivalóba!. tzirksz\' Hippodrom- Aliatsoregtó. Idomított állatok kiállítása
Törpék, tetováltak, kardnyelők, egy hölgy hosszú hajjal s teljes körszakállal, egy kutyafejű gyermek, kéznélkOli emberek, jgngiőrök, 10(M> eredeti különös dolog és csodálatra méltó előadások. Egy majdnem végnélküli sorozata a legújabb prodtikezióknak, merész, félelmet megvető mutatványok, melyek eddig sehol sem voltak láthatók, a melyek most legelőször lesznek a közönségnek bemutatva.
es
Helyárak az ülések fekvése szerint,
I kor. 21 Hí és l kor. 5D fill, zártszik 4 kor, feniartott hely 5 kor, páholyszók 6 kir-
A helyek rnind számozva vannak az 1 kor. 20 (III. és 2 kor. 60 filléres helyek kivételével. — A jegyek megnyitáskor a bejárónál kaphatók. 10 éven aluli gyermekek az összes helyeken, kivéve az 1 kor. 20 fill. helyet, a telét fizetik; elővétel csakis az 6 ós 8 kor- helyre az előadás napján délelőtt PISCHEL FtyLÖP könyvkereskedőiében, Kazinezy-utcza i. == Egy belépő-jegy az összes hirdetett látnivalókhoz és egy ülőhelyre éfvényes. :
Előadások: Szombathelyen máj. 26., Zágrábban máj. 28. és 29-én.
—4—
.Vypm.loll Fisch< 1 Fü.öp lapmlajdonusnal Nauy.Knnizíján 1901
Huszonnyolcadik évfolyam 41, szám.
HirktntMf Tlmtti tfllT Ftaeáal Fll«f »«•?»
MfMlWlllUm
(MriMiuiml írukMii lattal »*|Mia tiil 4. a. 4—4 «i kftil
lé* mtéscndh a, lap %*«jfrfeii iw*ir* miUMt jaiadan kAtiiaay
Kiadóhivatal Varaahaaéptftat: é\'i&kü Fülöp klw<jr
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik MOY>KANiZSAN hoienkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
Kf^FiZETESI ÁRAK:
Kf éa* tm...... U tarosa
fiiito .... I kom* ftafjroáávn.....S korosa
MyUttir puliira M OlÚir
KlSSaacaak, -liamal a rnnítkuxik Fiadul Fltép Ónjakor * kadíaébo iauooaia
Báraaototlo. tavatok eatk u a. t tói fogadtatlak al
E*»oa nta in M íUlár
X&fft-Kanizsa, 1^01
| falalía llirkiutl üiala; Nándor i Siorkaiztltara: Rnrai l^|aa.
Csütörtök, május 23.
Niiykiiizsii i.. kir. dohánynaQyáruda m i r. kir. isztílysifsjítík fitlírBsitója.
*;
LEQNflQYOBB

<D

C.P z s n a
i*!
„Ich kenne nur einen Kaiserb
„lek kenne keinen Kőntg, nut cinen i Kaiser!"
\' Ez a német uiondis a mi édes nyel-vünkön, jó magyarom, igy hangzik : ,,/:n nem isménk királyt, csak csiszárt. * Mondta pedig ezt Rakovszky István országgyűlési képviselő ur, aki a néppártnak vezérszónoka, aki alig 12 napja
NYERE/1ENY-ESELTEKI
maov. kir 0sitaly»0r>jeqyck.:a-^m^ néppárti hiveknuk olyas|
najyhangon beszélt a néppárti hazaiiság-
Sorsjegyek az I. osztályhoz
/, sorsjegy in 131 koriról. —
4 » . « 8
Kubinyi György, országgyűlési kép-| viselő, az ország házában, a mult szombati ülésen vágta Uahtwzky István nép-1 cyor* é» pontos k..„ijwu. [ párti képviselő szeme közé ezt a haza-■a^ ■ verőt minden huiú» ntán és nemzet-ellenes mondá-l imigyen :
1.50
#
nyomban értesíttetnek, a nyer e- _ ,I8mer Qk fit (t. RakoVSZky
menyek rOgtin kWsetUtoek. Islv4n, j) Rrrój ok1aláról; hogy fi
Porlomrnlm Irirlnra. —— , , _
_ __mmurnf, ami magyar, n-m szeret tt. En
Magrendelésak a vidékre tegczálszertlebben hallottam, mikor 6 e^ \'-^er nekem pan SZ- ] s portomeatesea ez általunk küldendő posta- j ^odotf, hogy ebben BZ on-zágban nem tikarákpénztári lap utján •ukSiOltotnak, «L , -7. , . .
csak első becse, megrendelését lOT»l«xS-lap lebet !öbbé exisztálni; a tiszlessoges i utjín kérjük. embernek kr kell váudutolni. E» hallottam,-
Naifkaaízil! 1I|J. kii. JlMlfírrit mikor azt mondotta : tlch kenne keinen I föelárusltő- KSnty, nur einen Kaiser!« Ezt nem # lehet letagadni, ez megtörtént — 8ze-
íretném, ha elt igadhatoák, de nem lehet
I Mondhatnék én még ezen kivül mást is,
de nem akarok <j^e a dologba mélyebben beleereszkedni"
Ezeket mondta Kubinyi György a képviselőház szombati ülésén, a? egész ország szine előtt.
Ot» volt a képviselőházban Rakovszky István néppárti képviselő ia; és mikor a többi p4rt képvisejőj nagy főlháborodással kiáltozták, hogy ig<zolja magát, ha tudja: a néppárti képviselő ur mélységesen hallgatott; nisrP" nem bírt mentegetődxni sem.
íme, hát kedves polgártársaink, jámbor néppárti testvéreink, most már világosan láthatjátok, hogy milyen nótát hege-dűlnek ugy suttyomban azok a képviselő urak, akiket ti alig 12 napja olyan nagy áhítattal ftgaz, hogy—m—Miami—erős-lelkesedéssel) haligaltatók Kiskanizsán.
Ti már az iskolában tanultatok egy ki* alkotmánytant is; tehát nem kell valami nagyon törni a fejeleket, hogy mit jelent az, mikor valaki azt mondja, hogy nem ismer királyt, hanem csak császárt, Azt jelenti, hogy ö nem ismeri el a* magyar h*z* azcnteaitclt—törvényeit, nem ismeri el az alkotmányos lormák szerint megkoronázott királyt; vagyis megtagadja hazáját, nemzetét; mert ő csak császárt ismer, aki Bécsben lakik és Ausztriában uralkodik.
TÁRCA.
Judas.
— A FSrárori L pókból. Irt* : Rex ■ Dezső.
i kodott a lajtorján, cso-.zogó léptei elhangzottak js magára r.-ukla a leiszerszoba ajtaját, Riba .kibotorkált az utcaajloboz Megnyitotta lassan, Olt Tolt abban a eztlk kis házban, Jeiuzsálem , zaj talmi;-* i*erteiie*«U-a~hát UülL váio« fala mellett — a leány. £ge-zen felreeső j _ soká várt ai ajóbán. Hideg volt H
kis zug voli az meg » tű varosban is. Bejárata i esluél. Osszetogla oyakán a kendőt, tebimitoita alacsony, nagykOsi(>bú ii)il»« vol\', hogy amikur ajetzilált kaját, jobban kihajolt, Dízett jobbra, ejy mrginmettebt ember ment at rajta, b« k»lle.t balra attán viasiahuuSdott Ró»id ldö multán afakal a vállai közé hu<ni es t«ideii meghajlítani, j megim ott állt at u\'CS lépcsőjén. Félkészei meg-Hai aztán benn a pitvari Sötét, vörös, tüsiős, kapaszkodott az ajtófélfába, lábujjhegyre állt két lépés hosszú, ugyanannyi lépés széles hely, | vizsgálta az u cá:
igidó\'eany, nkit árejjWftgnryeten TrpgbámuIngk j A kémoncében a. hamu alatt pialakolt egy kia és az a római cenlartA, » aj náluk lakott,— parázs Kikhpart abból egy darab a<4 flazkös Iái, feleségSl akatta v, nir. De Riba szeret, s Riha azt lantra élesztette s megttyiytoita a mécsest. , csak aié lesz. akit szeret. | Bementek a sz^bséa.
A szoba egyik sünába sz Ima \\oll bmtve a
Mikor az. öreg Bsreb nagynebezen felkapsaz
á mii egy eltörült és valahogy Összeragasztott esarépaiéca |isla fénye vifágitGtt meg. £gy cen-turio toll elazílJásolva a há/ban egyszer, azé volt; eltörte á. kivel.Ce ax ablakon. A háziak felszedték és használják.
A mécsesből az olaj is minduntalán kifogy s addig, a míg az öreg Bareh meg nem üti magát a aatet pitvarban,-nem ég a mécse*, de azután az 3reg zsidó nagy lármát csap s a mécs újra ég. De estére, ha Bareh felmegy a keskeny Jaj
Hátulról fojtott bang hallatszott:
— Riha!
Riha megfordult s boldogan sikoltott fel:
— Júdás, Júdás I — Még akkori* egyre hívta, mikítr csókjaival halmozta el k homlokát, az arcát,- a azáját, a kezeit:
— Jadáa, Júdás I
— Te kis madaram, szerelsz ?
— Szereti eb-e ? Nézd, ugy szeretlek, ugy I — s magához Blelte a magas férfit. Szorította a hogy gyenge karjai bírták.
Iskariót felemelle a leányi magához, odaszo-
torján, (a melyiknek minden harmadik foka hiányzik) — a megy a szobájába lefeküdni, me«
gint el kall oltani a világosságot, mert nem I rilotla forró arcát a leány arcához. gyOzi as olajat, aztán meg éjizaka senki na .jár — Beviszlek I Bevisztek a szobádba k jon a pitvaros, de maradjon miodeuki békesség- — Csak vigyázz I Zaji ne csapj. Apám fel-gel a nyugvó helyén. I ébred éa akkor jaj minekünk. Várj, hadd men*
ám a mindenki, akinek a figyelmeztetés szól- jak elül én, -- majd vezetlek. Csitt, lábujjhegyen hat, eaak Riha. Más nincs a házban, csak a járj. Bareh anyátlan leánya: Veres haja, hattfunjakal Leveli* a pitvar-mécaeit.
a szalmán néhány ruhadarab. ,Az vo l Riha éi--zakai p henlije Nem ia vjl más a sztk kis szobabsn. Judas ledőli a szalmára. Riha mellé lekfldt s fejet kedvese keblére hajtotl*.
A zsidAlony nézte unnak * «zép e nbernek a •zemeit. Soká, soká nézte a Júdás nem nézett via<za reá. Mintha szeme valahol a taasasi távolban keresne valamit Vagy mintha olyat látna, amit a sznháhan nem lát meg in és, csak 0. Egy ködből, párából szólt képel.
Júdásnak sihált a maliit, a mikor azt a képel látta.
A leány parányi kis kesét ijedien lelte Jadáa szemei elé.
— Ne nézz máshova, ne nézz I Néz* rám, éa vagyok itl, a te ki* madarad, a le ki* Rihád...
Júdás zavartan mondta:
— Az én kia madaram, az én kia Riháa.
— Mi báni, én csillagom, hová, gondolsz akkor is, amikor velem vagy ?
— Semmire. Csókolj meg. Aztán, mikor a lány szenvedélyesen megcsókolta, megborzadt * eltolt* magától azokat a esókbsa égő ajkakat.
— Eltolsz magadtól, nem feliek ?
— De igen, igen...
— Hál akkor miért vagy aa olyan, mintha nem szeretuél. Valami bajod van?
- Nekem?... Ninca. .
— Vagy a Mesternek ?

Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 41 szám ÍM lap)
1901 majua 23-án
| I
J
Hát íudjálok-a jó néppárti teatvéreink, szavait ia, amiket akkor nem értettünk, hogy bogy még kik beszélnek igy ? B«wi» nem kell függttkn kaza, önálló vám-
Azok a magyarfaló horváiok, akik | Mid, hanem csak független- nép * minden áron el akarnának szakadni a altkor a/éle fából-vaskarika mon-
magvar királyságtól; akik nebány esetett- dásnak ta-lotiuk ; de most már értjük, dővel ezelőtt szintén azt hangoztatták, Neki tehát >em kell független Ma-(éppen mint Rakovszky István néppárti gyarország. nem kell önálló vámterület, képviselő ur mo-Uhogy ók nem \'ismernek\' hanem olyan íü getlen nép. melynek szí. királyt, hanem csak császárt; é« ej is vérál Ie Vftn szaggatva a független hazá akartak menni Bécsbe, az oszlrák caá-ihoz\' ■■ ön4Uó n«®«<hez >aló ragaszkoszárhoz ; de ott a mi alkólmánytiaztelő dÍ9 szent köteléke, s amelyet ennélfogva királyunk, 1. Ferenc József, aki egyúttal «\'•\'<*«> nagyobb nehézség nélkül be le-osztrák császár — nem bocsátotta bet olvasztani az osztrák császárságba, őket maga elé; mert látta* hogy a magyar j ®<>st raár » megérthetitek, jámbor haza tőrvényei ellen lázonganak. | néppárti testvéreink, hogy miért akarnak
Rakovtzky ur éa társat független népet
Ezekkel a lázongó horvátokkal luj tehát egy követ Rakovszky István néppárti képviselő, mikor azt vallja, hogy 0 nem ismer királyt, hanem csak császárt.
Azt mondhatná erre valaki kotőlelek, hogy hátba oem is mondta. Majd tal<ní még tisztára mosakodik.
Az már akkor szerecaen-mosakodás lész c-ak.
Mert én szentül hiszem, hogy ha kö-tőletek bármelyik lelt volna aktkor Rakovtzky István helyén, mikor Kulnnyi György képviselő azt a vádat—szemébe vágta: ártatlansága érzetében rögtön fölkelt volna és visszautasította volna azt a roppant súlyos vádat, melyet a magyar hazán és nemzeten szeretettel csüngő* ^ önérzetes hazaiinak nem napokig, de még egy pillanatig sem szabad magán megtűrnie.
Hisz az borzasztó kijelentés egy magyar embernek ajkairól, hogy ő királyt nem ismer, c*ak császárt.
Ebből a kijelentésből most már kezdők megérteni Kiskanizsán elmondott ama.
Ti az édes anyalejiel szívtátok vére- soha nem állott, mint most ; a magyar
tekbe ama szent igék igazságát,-hogy • A nagy világon a ki«űt Nincsen számodra hely. Aldjoti vagy verjen sora k»/e, Ili éln d, halnod kell.*
Rakovszky ur pedig azt vallja, hogy ktU innen vándorolni.
igaz, hogy előttetek talán ö is elki-
ht
nép talán soha vallásosabb nem volt, mint most. Miért kellene tehát most védelmecm a minden oldalról védelmezett és igazán dicséretes tiszteletben részes&lő vallást?
Nem ia a vallás megvédése érdekében kellett szervezni a néppártot, hanem mert a Rómával és Bécscsel kacérkodó papok hatalomra való törekvése
hogy * éljen a király*, éljen a kaza!«| ^ nagy-urak — de hogy lelkében mit gondol: azt! kivánta.
megmondta neki" Kubinyi György képvi-j Azt hitték azok • néppártot szervező urak,
selő az ország házában.
E« ő nem tudott védekezni! Nem tudott vagy nem akart? Ha íiem tudott: akkor föltétlenül bűnös. Ha nem akart: akkor is vétkes mu-ásztást követett el, mert kicsi\'égnek tekin tett egy olyan vádaL melyet rögtön viasza kellett volna utasítania, ha érezte, ha tudta
ártatlanságát. —_
Es mivel Rakovszky István ur sokkal élesebb eszII ember, .hogysem az ellene emelt vád nagyságát azonnal föl nem értette volna: egészea, alapos a föltevés
hogy a hangzatos ,ntpp<brp cégére alatt egyszerre meghódítják a í. katb.|magyar népet. Ámde a világoseszü magyar nép nagy része már — hála a jó Istennek ! — eljutott odáig, hogy nagyon jól meg tudja különbözetni: mi a ,vallás érdeke és mi a papi érdek; a mivel iátta,hogy va\'láaát senki sem hántja, nem állott be vakön eszközül a néppárti táborba, hogy * nagyurak éa papok szekerét tolja Bécs felé, meg Róma felé.
Azok a szegény népparti testvéreink pedig, akiket a vallás hangoztatásával a
f
bogy nem védekezhetett, azért választotta a kétértelmű hallgatást; és magáig hagyta azt a . borzasztó vádat, hogy ő csak császárt ismer, tehát Bécs felé kacsintgat.
Hát lássátok, kedves néppárti testvéreink, mi már ebben az újságban akkor megírtuk, mikor a néppárti nagy-urak és papok először itt jártak, — hogy legyetek okosak, vigyázzatok ; mert ezeket az urakat bérn uil hozta közétek. A vallás védelme csak cégér; mert hisz minden vi« iágoseszü magyar ember láthatja, tapasztalhatja, hogy a vallás tálán soha nagyobb védelemben nem volt, mint most; a vai. lástiaztelet ilyen magas színvonalon talán
— A Mesternek, a Me>lernek...annak sincs...: hosszú, hn\'lámos baját, megoldotta" vállban-aq -— Hat mondd ti. ®i bfeaL?..............(ruháját. Karjai, vállát és fehér lágy keblét eT;
A\'leány ott oóko ta Judast, a ho érte, mi 1 WU halvany vörös hajával ea ledőlt Júdás melle | kor mar kifogyott az arcabél, oyakahűj, a ruhá-\' a zsuppra. Ezvre énetelt. ját csókolta, olt a szive tájin. . Az öreg Bareh megint kopog\'aiott onnan!
— Énekeljek valamit? ÉnekeljeVi/Mit ? Art, felülről. Hosszasan lartó kopogás volt. a mit te ágy \'zeret»z, a zióni Irányokról ? Júdás meghallotta.
A leáay énekelt. Ének közben ringaita fejét —i Hallga! Kopognak. Judas kabalán... A leány e hallgatott Lehalls\'azolt az Creg,!
| házsártos veszekedő káromkodása. Fsn/egatod-
Az éoskre felébredi a felsfl saobaban Bareb és öklével megdobogtatta a padlói, bogy hallgat ion el a láay. Alvás ideje vao, bát aludjon!
A leáay nem hallotta, énekelt tovább. Nem hallett most semmi egyebet, Mint szt a zakatoló szivet, azt a dobogáat, mely onnan kél abból a
piberő aeltből, a melyen a tejét nyugtatja
Mikor vége volt a dalnak, várta, hogy Júdás még fogja caókolni érte.
Hisz mindig igy aiokta.. ! Hát nem csókolsz m\'g?
— De igen I
Rányomta ajk\' t Riha ajkaira, de azért még sem csókolta meg. Bíhs olysn bidégnak találta az ajkat.
— Ta titkolsz előttem valamit, Júdás lska> ríótbl — monda karjaira emelkedve a leáay,
Judáa •zótiaaul inteit fejével, hogy: a aztán hozzátette:
[ s\'.tt, bogy Isjös és vizes kőtéllel végig veri a leányát
Hiba nem hal gatta soká. — Nem énekeibetek — mondá, — mert .rógVnegieszt, hogy lejön éa akkor...
Mintha a hideg fmott volna végig a leányon ^ösMdborzedl. Akkor I — Mi történik akkor, in csak a Jebovab tudja. Jehovah a bosszúálló...
— Ne énekelj I
— Hál táncoljak?
— Táncolj I
A szép zsidóleány felkötötte vállán a ruhái és elkezdett táncolni. Az üres szobában volt í helye elég.
Lassan auttogva trallázott mágáosk. igen I Haját hol előre vetette, hol hátra. Néha meg-melte kurta ruháját, hogy térdének balavány
— De re kérdezd, ml ez ? Megfogod úgyis rózsaszíne villant Sokáig járta a táncát s egyre todni, biztosan. Lehet, hogy a nap még let sem trillázott hozzá: kels s te mindent tudsz... Most jer, feledtess el
vetem mindent, — aztán le«Btött szemmel ismételte kétszer — »indent — mindent!
— Ének. ijek tovább ?
— Énekeit tovább !
Riha megint átölelte\'Judis nyskál .és ngy
- Trallalla iralla.
Mikor aztán kifáradt, arö nélkül Júdás nyakába vetetie mtgál. Kimerttlt a ho*-zu tánctól s sz énektől. Pihegi) keblet oda szoiitotta Judaaé-lioz, égő arcát rányomta Júdás srcárs. Egy ideig mint kis jcunerült madár nozdulatlanul
énekeli. £nek közben astan telálk, kibontotta féküdt a férfi mellett, azu*án (elemelkedett
végtelen szerelmes mosolylyat nézett Juta* arcába.
— Tetszott ?
■— Nagyon tetszett, nagyon!
— Hát mit cáuáljsk mez T
— Mesélj I \' .
— Maseijek ? fin nem ludok, olyan ostoba vagyok én I En b-szelj»a az okos Judáansk, a saép Júdásnak ! fia nem meselek ! Nem tud én mesélni. Látod, áa nem tudok máai, csak szeretni, de azt Igazán tudok, a agyon, végtelent)!, Őrökké. Az én szivem beszelni nem tud, csak érezni. Ea ha te nem lámád még azt, a sait hallani saeretnéi, és ka neked többet ér a szó, mint az érzés, akkor a te kiesi Hibád a le kis madarad meghal Maghal.
A leány siri. Fáit neki, hogy olyan borongó, olyan kedvetlsa Judása. Látta, szar*tó aaiva leolvasta a szeméből, hogy most ragja vaiami annak a szivét. Valami nagyon bánthatja őt Még meg sem csókolta.
—" Csókol) meg, Júdás I — könyörgött a leány. — Csókolj meg I Te még ma meg **■ csókoltál. Es máskor bogy \'uéu te csókol 11 bogy a hol megcsókolsz, oda fut -a vér is ott megül, ho y magába szívja a ta csókod fnele-gét. Ms nem csókoltál még mag. Vágy lé csak nem gondolod hogy in római leány vágyok.
Ennél a szónál a leáav Jadás karjába fonta a karját s oda bujt a firfilu\'S. Félt. Aztán mint egy Ugató dolgot, nagy érdeklődéssel mesélte si a római leányok istentelenség^,
— A centunó, a ki itt lakott a házunkban, azt beszélte, hogy a leányok Rómában mérget kennek »z ajkuk szélért es a mikor megint a kedvesüket csókoljak, azokat igy megmérgezik, elpssatuják. Ezért aztán otók előtt a romai
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 41, mám (8 lap )
egy icts caalogatóul alkalmazott zsidó-heccel mégis be lehelt fogni néppárti szekértolók-nak, most már lassankint kezdik belátni, hogy annak a ezekérnek a rúdja csakugyan idegen világ felé és Magyarország ellen van fordítva; Most már kezd> is náluk felülkerekedni a magyar érzéf, a hazaszeretet. Es maj4 lassankint mind ott lógják hagyni azt az áldatlan szekerei, melyek a magyar királyt el nem ismerve, a bécsi császár elé viszik hódolatukat és akarják
vinni a hazától, nemzettől fiiggeihniiett{melyen most a néppárti szekér halad — és néppárti híveket is azok a szépen prédi- atfiint Rakó szky István ur mondásából
káló néppárti urak.
Te azonban, jő magyar majd az eféle dolgokból (minő Rakovszky látván képviselő ur mondása Is) teljesen megérted, hogy most már téged az imádság" fonalával pem csupán rómtti zarándok-útra, hanem Béos felé, a kétfejű sas b\\ rodalmába is elvezetnek: akkor szépen
megértheti étek
népem, ha haza, a testvérharcokban úgyis megtépett magyar nemzet boldogítása felé, hanem egyenesen az osztrákok karjaiba, bécs leié.—
___JH — Választási mozgalmuk
oda állasz a szenthivatásu j ^^
W
1901 május hó 38-án
lenségnek torfjük, hogy eokeüfakik eddig mindig Kormánypártiak foltok, a jövő választásnál a /üwtleiiségi táborban lesznek találhatók, mert csak igy viliié a reakcionárius néppártot a kirt-lelbSl kiszoríthatni.
W _
Könyv a madarakról.
Néhány év előtt Parisban mádárvédelm I kongresszus volt. ,Ez a kongrea»/us iniciálta azokat «i intézkedéseket, melyeket az európai államok a madárvédelem érdekében törvény&o-sás éa kormányrenddé ek utján azóta végrehajtottak. A páriái kongresszus mondotta kt aflr-köb szükségnek azt i«, hogy minden áilnitt a maga hasznos és ártalmas madarai1 irsaea össze; mert csak akkor tudjak, mely állatokat kelt nem a szegény tuíiK\\ar\'\'ineznünk es melyeiét iriannok, 4ia ismer-jak axokat. Igy adta ki Darányi löldcnivelésügyi
béke templomává az egész hazát I Es ne teledjé* el többé soha, hogy • vallásnak, a templomoknak leghatalmasabb őre f hivek békéje és a kölcsönös szeretet. Jöjjenek tisztelendő atyáim, fenjünk együtt vissza a Megváltóhotí, aki azt mondotta, hogy \\aki fegyverrel támad, fegyver által kell elvennie I*
Igen, előbb-utóbb ti magatok fogjátok jó néppárti testvérek, visszahívni a azent-luvatásu tisztelendő urakat is arról az utróli
elé és igy szólsz :
hlfiyii ttyiUii jelöltje vasárnap délután Mészáros Dániel, a
— Megálljunk tisztelendő atyáim! Még\'MfO\'iti kiküldöttje kmntében Ligrádra , érkezett, hol a párt A un rétéiről u/en meleg fogaa-
innen Vagyunk a határon, Gondolkodjunk Ujdsfoiii részesült. A függetlenségi párt helyi bi-egy kissé! Hát bántották-e tulajdonképpen\'*°tuágu megalakulván, Mészáros Dániel be-„. . , , xt <... . , , \\ mutatta az összesereglett vátusztóközönséunek Sü-
a mi vallasunkal? Nem nevelödhetnek-e j „líy( Vilmott })iH kü;pontl \\,(,jreha)li
SZabadoil a mi gyermekeink az ősök, 8Z í bizottsága által ajánlt jelöltet. A nagyszabású, lel-
apák vallásában ? Bántja-e valaki mégU\'" \'\'\'\'fj\'^T\'t^L"^
r .... Inieffi Vilmos intézett beszédet a néphez. A haza-
csak egy zúzott nádszállal is tisztelendő J fias, meggyőző érvekkel tele beszédet percekig tarló
uraiméltat ? í/gy-e senki ?! — Miért vezet-1 \'"90 helyeslés és éljenzés kisérte. — JJgrAdon a ,„, , . „ . kormánypárti Csesznák. iézne/nek is sok hite nek hát bennünket küzdelembe?. Dobják Wé nekre is igen jó benyomást tett Sümegit zt . A
pokolba a politikai barcot! Vonuljanak [ őszinte^ nyiltsáya, rokonszenves fellépése is «<H rom(nilióni! ia több bogarat eazik even
viszsza csendes lakjaik falai közé és fog-
i noki tehetsége.
_ - A naoykxxn izsa.1 válásztó-Jcerür
lalkozzan \'k a hli lelki életünkkel. OktiS-lletbeA a néppártiak kezdenek idegeskedni, mert
sanak bennünket -és- -gyeFmekcfekut hu- HoUö.Lfl"" " l^9tt\'ens(9i Párt W/Htj* olyan . , \' ... , népszerűségnek örvend <1 kermitben, hogy hever,
tóuletességre,emberszeretetre, vallásosságra! U„rCra van kilátásuk. A függetlenségi párt zász>-Legyenek a mi lelki atyáink. Ne hábo- Ubontása valószínűleg j\'unius, hó 2-án lesz, mely
ruha veressenek minket hanem qrprot I ™pon értesülésünk uerint Holló Lajos több kép-rúna vezessenek minKet, nanem szeret vi,Mtina üsérdiben Nagy-Kanizsára érkezik,
tessék meg velünk a békét. Varázsolják a | hogy itt prograiiímbeszédjét megtartsa. Érdekes ie-
leinyoknak meg kell nyalniuk a szájuk szelét, I = A mitől mások\' boldogok, a mitől mások bogy megüss a. a. szeretője, nincs-e megmérgezve üdvözülnek, azzal ölni! Hetterieteaek az ern-a i>edveae arca, Jaj, de borzasztói az I Nézd, én Vberetf, rettenetesek, De te nem vagv olyan, megnyalom az ajkamat, -nézd, én nem mérgez mint a többiek... ugy-e naui? Mi bajod fan, lek meg ! . Judáa ? le »irsz 1
Megnyalta a kis. piros nyelvével ájka szélét. I Judáa tenyerébe hajtotta a fejét és airt, sírt
— Meg mnsl sem csókolsz meu V keservesen. Hiba odi szorította síró kedvesének Júdás leiéje hajtotta a fejéi. Riha felszökött, fejét a kebléhez. Csitítgatta, duruzsolt a fűiébe
helyéből a sasjat tltakarla kezével. szerelmes kedveskedő szavadat, mig Judáa fel
— Ne csókolt m-g! ne csókulj meg! Hátha nem szökött helyéből.
a te ajkad van mtgmérgezve. • j ~ — Ne hagyj itt! —. kőnyö gőtt neki a
Júdás összerezzent. A mérgezett ajk, a leány, mérgező ctók ! E< h leány olyan boldogan be- .— Kell mennem kell. ve\'ett ezen a rettenete* trefásr---F- * 1 — Maridj I a mi szerelem as éu szivemben;
— Nyald meg az ajkúdat I Nem hiszek van, a csók még az ajkamon ül; ami boldogság, aeked, még neked aetn ! gyönyör elj iverdöben van, mind arra kérlek...
Jud&s elfordította tejét. Érette, mint szalad . — Bocsa-a, bocsáss;., takarodj I arcából minden caepp vér le a szivébe, a do- A.leány kezet a dur/a -szóra sem oldódtak le "bóiiő, zakatoló szivébe s arca fakó lesz, szája Judáa nyakáról, de meg szorosabban fogták át.
padlása tikkadt, s/ára/,
A Ixány egyre kötődött: . ,
— Nem hiszek neked I
— Aztán oda bajt megint Judáa mellé.
— Te, milyen borzasztók ia az emberek beszélt hozzá. — Mire nem használják a csókot I A boldogító édes csókot I
Judáa remegett, a mikor balloltta ezt a gyenge kis teremtést igy beszélni a csókról.
Takarodj, mert... örült vagyok, őrült...-Eressz, mert össszetörlek.
Izmos karjának egy mozdulatával lelökte a Ifiáriyt magáról a szalmára. Iskariríth futott...
MáHitap Riha megtudta Iskarióth történetét. Aznap Jeruzsálemben aokst beszéltek a Názá-iethbéliről, Judáa bkarióthesről éa egy csókról..
miniszter ejffbb a Chernél nagyhirfi muaksját a így teszi a madárvédelmet a legnépszerűbb Ogygyé Hermán Ottó népiéi munkájáuak kiadásával, melyet nagyobb számban óhajt terjeszteni sokak gyönyörűségére.
Meri Hermao könyve egyike a legvonzóbb, a legrfrdekeiébb olvasmányoknak, As iroda om munkásai válósággal csemegeként élvezhetik est a azüztiazta magyar írást; a népuek pedig a mastergerendáia távé, féltett kincse lesz, mely. .ok ünnepnapon fog szolgálni mulatságul, laouT-ságul, intéltnül, tilalomfául. Soha tendenbiózosabb könyvet még nem olvas!unk, ntiht a természettudósnak ezt a müvét. Az igaz szeretet képes c-ak ilyenre. írója simogat, ölel, int, dorgál, korho, föl árja előttünk : mily balgák, mily dőrék, mily szívlel nek óm kegyetlenek vagyunk, ha a madár fészkét bántjuk, ha a madarat elüldözzük. Teszi ezt olyán közvetetlen mestert hmigon, hogy be vagyunk fogva abba a varán* gyürüb», melyben irója is meg voll fogva, mi-kur a természet bájos esztétikusairól, a madarakról könyvet szerzett.
Nem olyan jelentéktelen kérdés ez. Hermán piciny királymadár bá-" * át. Hal
mint petét\', hol mint bábot, hot mint kifejlett rovart, a mi pedig hí ismét szaporodnék, milliárdokra menne. A kék cinege nem sokkal oa-gyohb. és éven át hat millió bogarat pusziit el. A cinegepár pedig lü tiokát is névéC ezek ía elkezdik a bogárpusztitástr Igy lehet megérteni annak a tudományos állitásnak n nyitját, hogy amennyiben sikerülne a földről kiirtani a madarakai, kilenc ét múlva nem lenne ringé kalász, nem lenne erdő, nem serkedne iü: megszűnnék a vegetáció. Ea mégis a Földközi tenger partján élö nép mily hihetetlenül pusztítja az Európába vándorló madara1. G-pen kö ott hállúkkal re-keas ik el a völgye el, a merre a fáradt lecke-madár vonul.\'Hermán könyvében olvassak,,h<>gy három msdárlogó pár óra alatt tizennégyezer fecskét (a leghasznosabb bogirpusztitót) hálózott össze és gyilkolt meg. Igy érthető meg, miért gyérüli meg Európában a fecske. Kapui népek telhetetlen gyomrába temetkezett] Azért silrgős szükség volt a tömeges madárpusstitás útját állani. Oly imminena közgazdasági vessedelem elöli állottunk, hogy Angliának a madárvédelmi kongresszuson megielent küldöttje nem átallotla kijelenteni azt sem, hogy ha a Földközi-tenger-metléki kHpz<i népauá el uem tilalmattatnak országolt tftrreoynyel a tömeges madárpuszli-táslól és ha a törvényt atigornan végre uem hajiják: hadat kell ellen vinni.
Hazánkban n mqdárpusztitÁsnak i\'y szörnyű arányairól sohase volt. szó; de azért arra szűkség van nálunk ja, hogy a népnek vérébe menjen az, hogy a madarai védeni éa oltalmazni kell. Darányi gyöngéd lelkét jellemzi\', bogy la-vasztájt intelmét megújítja és nagy kulturér\'zé-ket mutatja, bogy irodalmi fényezőket állit ellen* sorompóba. Az ö gyakorlati keséi és az\', hogy
minden céljának ki tudja szemelni emberét,__
láttuk. Hermanl tudása és színes, \' ragyogó\'
Képeslevefező-lap
donságok
ni
— a legművészibb kivitelben kaphatók —
Fischel Fülöp
könyvkereskedésében
; NAGY-KANIZSÁN.
Ferencz József keserűvíz
aa fgy«4ill elismert kellemes izü természetes
"__hashajtószer. __
L Nrt
Nagy-Kanizsa, CifltfrWfr
Zala 41. nziím. (4 lap.)
1901 májon hó 23 án
kóaayeu tt hetó stílusa pradssstfná\'ta arra hogy a nép ifiébe adsndó könyvet, mely madárfédeia u iigvének jelentőségét felfedi, madarak írtai való ajeretetet öregbíti, — hja meg tt micMxU
kftatOat íi adlak arra a helyet irodalmi lyszülSítre.. Aki a könyvet nem szereti, sginte lakat satt tartja, hogy lába n« keljen. A ki mag eleö lapjára ráveti a »zeme\', le aa tam, mtg végi* oaaa oWaasa. ltj. Csörgei Titna-oak, kiben a termeizet szeretete él éa a ki aal képeiben (a ki ludj * l$j§*ol — azázi; tálé illusztrációja •ekesiti. A közel három na* nagy oktáv alakú hpM ailó testes kötetn-k, a maga\' geri-uion történik, disze* babuaaa ellenere, a mini csodálkozva {A kirakodáa a maeodik
vállalat gigá\'gt arányairól oly hiuk trímek1 jegyek kőtWi Mlóöbség abban rejtik, bogy melyek a legiul/óbb varakoaáaokat felülmúlják uióbbiák üióhelyeí Jobbik kóayeJaseaebb
a egy a fal igazolják a vállalat embereinek majdnem híhete\'len áljjta* «ít.
A Déli Vaaut N«gy-K*oiz«a állomásának
áttekintést btztosifassk a taajdaona saam«ra. a me\'y *z árak szeri t váj akozik ea a welvek K. 1, 30; K. 2. 60; K ÍK. 5 és K 6.-*
teherk irakója lata a megérkezés mozgalmae kerülnek, színhelye, a meiy*n a 4 különvonat érkezik! te amerikai azok*at amelyet a vállalat itt mag, a melyek, a fáirakat, as állatokat, aa meghonosít éa miuán egy ily óriást vállalat ülőhelyeket, a lovakaL a munkásokat, egyasovsl | több aio«z\'ásyra* lezlik, a mely bmm* h% a nagy kiállítást magát hozzák rosgukkal. K«en ujdooság szamba megír, ez adott okot a kttJóu-különvonat a következő iúókő/Mhen fog fele híresztelésre, As előzetes közleményeinkben beérkezni: regge í 1 órs 46 p., 2 óra U p 4. már több i\'bee riyom-»tek<«*aű kijeleiiMtuk, óra 00 p,étí 4 óra 42 p, A oevosola* a Csen- hogy nincsen külön bitípiiáij m bogy a váltott
jegy n^meask a hirdetett összes laiai»aókf as vonat megérkeztével\' alíataeregfet, csodák, versenyek- atb. stb. meg\'
veszi kezdetet, a midőn a rakományok lehető trklfíié~ére joyo&t, hanem azoo kívfiJ egy átf-gyorsa-ággal a ktá-lfás teröletere\' számíttatnak. helyet is biztusfi tulajdon-»anair.
Meg eayszer hangsúlyozzak, hogy a váltott
otvaasuk, mtndöeaae egy korosa aa ára, Sőt a könyv iapjsn egy kis ^jfyelmestetést is találóak,
Ks vaa ráoyna^atva: » A reggelt drék a kö\'dnbdzO sátrak felállítá-
.ICAseégi jegyzéknek, valamiét lelkészeknek \'sára aseotelietnek^ aiiad^n el kell kogy ke*/ül- jei<y *x óm/m áiUlaok hirdetőt eióad4<K»«ra, és taai\'ékaak, a kik eziránt egyszerű levéíben, jön. agy, bogy a látogató közöas\'g a délaáni malatványokra valiatinyi aJ/nztály meg te-▼agy skár levelesO lapoa a m. kir. (óldmivelés- eldedást, a metybez a kapa< 12 óra 80\'fcor oyif- ktáténere jogosítja M a to^ajdonost, Kifé\'Hf ké flgyi aaiaiszteriam VI. fóo«ztáfyaboz iordolnak falok mtg, teljes készenlétben é>véz esse A pez ez ától a kötőa kialli aa, * mely eg ner.anv tTwti iügjm Iflldetikmag." \'megnyitás és a taajdonképeni előadás (mely ritka«ago es küŐnUd méfpit taraaaaa, « minc
Mit cééos ezzel a mtnisitór? {pontban 2 érakor kezdődúl tdzdttí időt, a nagy* ilyen, nem !arlí>/ik a MrÚdtíi látványoeeagok
Axt, bogy mindasAk, akik ^ r topel köztrt- klízdnaeg kéoy«ime«en felbaazsálfaa\'ja «az átle<- áfise ** ts képezi azok ejf reezet. kaaiévíatkmtoek^ kŐayvaiegsserzéa|^kOonyebb sereglet ée*a e«^>daazilldtlék megiektnte«>éref al Az elozdá-ok b^frje«te *tanf ŐtMil^óan az módján etatageatfurlL Majd aegteau aztán a\'kiknek egy része matatva nyomat isvé^ez. Emexefc «gf i»ev«a**f „Mí**u*la ée^Vaudevilk* á\'&adások többit a kdoyv. A R\'rmaa fanatikus szWe\'tte aZ állsiaereglet k&zfpAn eibalyezett emeivényen tartutnak 0Mrlye4h*z ft beép i díj 60 tí^ lenrei iráni, olvasván a látbstók. A csodusza ö-tek kózdtt latbaió Jo-Jo, lerb#n aliapitutot meg.
z emberi eky terrier vagy á t-ko\'ya/rjfl eivbtr. tbhól kiviláglik, hogy már koron* IJCNri
a termesze\' e kedvea Mffttr É\'lTff^ m\'ftjenjgOmherrf # igy
■sgsnnyiac, kivütasak kflahea, olUlönaH Ji^fi unaBFfiitoű aiunhin kiiflnhw—ar l^obí lálriliffgiTKf ea annak
leesnek atokoak.
Végigtekia vén Hermán
némefOí ia. A c*onfváx •araes szinten oagy érdek -ett eza^- g inci|lcliis\'Di\'l"l á joirh madarak életén, lóde«t kelt, nem költoben a ti»tal Hífrmaon, K 2.50; K 4, b és 6 fcoroiM»rt
minden birde* lehet raecvau
fneaiasan, Ujxn, leirváo áke^egyeakint, mindig a ki melkaaát 16károm negyed bfivelyk atméretOrv tant. Megjegyezufik, nog« mmd^o a
érhetően vöezoan, tte-bip krkiklndáJ ,A ma ludja kitis/iiem, s mely művelete aia\'t mHI- ie^oos^bbról ia. hz ege»z e!6ad44 teíjes t«rrje-dár ha-zoos káros ts^de a kar i» aokaior kaaával er^s etemO láneo^si torde* szel. i4n <íe \'deim*bfn á\'tek nth*f£.
oly»n. mint u a darab aenyér, a mit a sazda J >oe* kieasszony, a »zakáie9 bolgf itt látba ó, \' , \'___
haaznoe munkáért a cdédíenek ad; mert bi-; ogyamgy Lal oo a dnpate tü hl\' dutiu és Char« ezen igaz, l ojj azt a taJa\'o* a gazda megtosja les B. Trip, a ki dac-ára annak, bogy kezek
HBBBÉB^ÍÉ^MÉ .....rendkivBli NntMIit
ajiaHö/\'
a mag* vagy caálálja s>ájaiOlT de a twe ed meg-■^-•SBolgálja. Azonképpen a <egtőbb madaria.*
-nrlkfrf rsáfirtsítj lihnivil lejt ki. a meenyiben
__lábait ai eszik,
Hs g/fim6ksere«kor befé úszabadul a kertbe/emeli a poharat, leveleket ir, a k->)apác*ot e
HIBÍK.
szölöhe, tiefbe/am évén át tieztiió munka jávai f tarénzt ugf kezdi, mint aaar más ép teaifl em megttolgalja ezerszeresen tk. Ho meg azutün ar her. imeelir»* mondja; nyomtató jóazágodnak nej kflaaed he a szápít.
^Mí \'d\'nt egybetoz alva, mini a jó pap az DOsáld a? embert mattadon; a ruganyos W okos predtkárnS végét., mi ia a kdvetkezd aagv!ember; Oiflord un<iy.i kardoy*-i6 ból/y.
i! -
— Eakftvl. Hoffmun aeszthelti
ügyvéd leanyáral, Maryit kiaaaazonynyal f. 4 jua To*ábba látható Queéa M»l» e/y gy^fiyfirü 4-llrén tt w 11} nmtesr * e*kvszii de* JÍW/ alig 5W és tel huvelya magas \'iirpe-Hhsdér\' Mae tap-»lcaí ft^yvéd a aeszüidyi izr. temp-
oajba.
- üá\'XMág Mtiho/er nagy
igazsághoz jutunk el, a melyről sokatem szabsdlki a majdaem hihetetlennek -aiazó mOv^tetet ékszerész l^syá^ Margi^ ki^a4/oaft t hé 27 ea aMgtríTrisrrnrt -v, hogy t. l ott, a hol az anya* j játszi fcOnnyedsegg*! viszi vegbe, ■ a m«t»oyiben ve«eti oltárhoz Fmher Mór Szegedről
természet szazen tkcta és erintetleii, ott mncsen\'in Mhrcfyk aoswlTig^larabui esiutat letefkéu,y---—^ ytf tua IÜ
sem *aros. se» hasznot madár mertcaak szük*í Frank es Aanie H*/ward, a kiknek egész testét "
ségp* ^ao. Haszti avaa és «aro«sa a madár csak ■ ^yönyótüen tetovált rajzok (%{ík, ínkabf
__ _ ____IspAujáaak, A vármegye i6rrény-
oií" lear, a hol a? emb^f me^bofyga ja a szűz | muvé\'zi uton prápará t \'esődJT mig"T I0t»biek hatóaógi bizotUágánafc fc " ho t3\'4n tar to^M rendiét és u«gy ómeyben termesz1 cai az anyai ters^szet rejt"ime* szúlóttei. kezd* maga javára az életet, a gvQmölesót, a
Az alistaereglet aáir»bóf a nézőközönség a major*ágo ea egyHiet A lenn^aztmények tőflaegej tulajdouképeoi eírkáaz-sit rba kerű , a mely- réazeaült dr ezapf>r«rp, é- karoMá teszi azt a madártajf, a: bee 3 koriíod és 2 »zi< pad van í^láU va. £z<
zt az el-1 kan ki vő) van egy 30 láb szelea, az egea
sMiy s#4e 1aM0frt
de ofifeií "nnez lemét
tott rendea közgyűlése alkalmából lelken és azivből fakadóit ÓTácí^Imo Jankovicb Láazló gróf főispán, aki őt évvel ezelőtt a májusi
ww*T^ káHtev»;wétr»t kArSfa^ vivettypelya, a meUen a kii. tíJÜlé^en foglalta el vármegyénk brn a
avdárraf táptilaozík. MivSzoval:a bsti tóoi»- ldnU\'6 veraenyek ges twne nagyra növeazü avcre**k öregeit,jme*. A ve«seeypilya
így ksrtekoof a ve év, de a sok veréb meg szapo^p z kar-aíy?, nely verébbel, el és így meg e* w luiza^.
Tehát ^Lkal-móddaK aeU itt tennünk!
Hermao elöljáró b<szedeben fóbbek között ezeket di moíiaj». ; x>r*oia a^r
megérhettesa^ hogy akad; oly t-rt*u, kit sa|át íryekezete a\' sora kegye magaera emelt
Darányi lgcie ja. kir. íótdmtvel* — ée a/ert mégsem emelhet e gvn, hogy ne lá^t, a^ íamerye
ű őheljííkJ \'elhelyez* pon }án a K. L 20 « gabb Olóheiyea * pi etbelyeze*!. E w) órakor innfc k^dei bogy. "fiut a m dón a «u sorra, a m- yek véget ér, mind iefu
A pálya k vk Vannak, m g i j t b pariján
:jt ttitnifiter > mnynec múaora uw
<*í
eló adatéval,
gudanep ssAkaéget, o^u\'ásra t »ró vágyai.
A ki eppe?* azért bízott meg en^oa « szerény kSay* swrzésévet Ziéri Mm forfoaaal."
ílfcze Id át«4vaavaa a H^re.as könyvéi es megervés a. aranka megjeiesésé^a nag/ céij*it,
m^ii a magyar kiállítás tapui a/osbaa mar
etóada^t megejAz&eg rnezoyitiatnak.
mérkóió^k tartstnak Toíapáni azóket A közgyftléa befejp/.u mentén vaunak az {vei aokan a bizottsági tagok K&iM felkeresték Őt lakáaáit, ahol eiobb Caertán Károly alispán ÜdvíiaoUv tuegyel>eli tisztviselők éR a vármegye nevében, onzinte örömének adváo kt* fejezáat -*z ötévea évforduló t\'el#*tt kérte egyúttal a főiapáot, hogy e»;Dtni ín az eddigi jóindulatot tanuaiua a vármegye irányában, amelynek boldog-az ftágát az egyűttérzéa ká^ségóvel fogják mindnyájan előmozdítani. — Ezttlán
Hira ersen
iket, a binóeö
m^dón az attak. Az t*\'* elese* a; ooo 30\'kor veézi
Végsérf a őrá • nyerte* ; moA pont 21 iák tel ué*t\' ek kehinek 1 . "adás már eUhdás, a i a (ic u ".ni e kezletet, 8* óraval
—- mi ia a legsc
ebb tiHB^inaei ad zunk a
giUaAaakf a- mely tenv ^Oállttaaara a U^váayo eág saiat telepet %wu m»od*o4vé magával
A latvausOMsa« k*p M toai^ofak b*n« nuaket arról,\' bog? atvdia,oaa/uk ide osztat tan
aaima^er^k, feogy e ffesgéd, ueise* és U*z tevKd-i\'H&kben érkezik, ép o y ósazeseég^a agyuek >pp4óy}S|at Hermaa Ot\'ér* bízta, ii miol legutóbb Öfc-ben, bodapeseu ea Ma
eaueá a MiJataa* <Af teujmtt felett meg
1 á| iffi
A sátrak kizarrag v» fao^os fenyoyel vilá- Uarca Láazló btzotUági tag, a várn»<sgye * "" ^ bixoUiági tagiáinak nevében üdvözólte
a tAiapánt; jól tudja, — raondá hogy a fdiapán nem barátja aa önnepel* tetéunekf de azt ia tudja, bogy heixi^^n énü aasive megnyílik az $*zínte iragaa^* kodáa éu szeretet melafpifiek ^méltatja a főispán alkotmányod hu-ég*>t, mindig tArvényea, igazságom, pátlttftlan |éa erős kötelesaég-tadáaát; mindben kiváló tulajd >nsá jai Ötévi kormányzata
gyarorszáa tóbbi városaIben %ot Iá ható.
A bmepfidijm tJlefó ev, a sseryoek eileoeben a uagykozóoseget a Baraom és (H^ey-te^ A világ tegnaafobb látvasy^^uaga *&«azes tlőadá-aui es latfányossagaibaa részeitti, sok eileutsKmdó
verzió keting.
A tény az, bogy az egyszeri jegy váltás | alatt olyan kötelékekéi éa öuazetartást a világ legnagyobb uemeauk az öaazea látnivalók m^tekiaiéuáre teremleUek, amely biztosi tékát képezik ggm- ai )<»go^ft|a tel a jegy birtokosát. baae*s azoukivW kfta^laií imirv nálok aikerének A
egy llóbelyel biztosit azáasára, lekiatst a^fijíf J0^? n*«r1 fr4?* ^___________ arra, vsjpa a jegy & 1. » K. 2. 20K. l^iWto éljenaéswl kísért beszédre a
kastet. Mmdties vérnsokM. a saelyekbsu a avagy akár 6 korouáu váHaMt mtg ; szeokivih tapán meghatottan mondott kösaöneiet látványoesáf íéM, az áhaflhm émklidés, a más nem lizeteudó. Az eteféfeb ea drágább; a gyengéd figyelemét, kijelentett^*
íhnmm m Bai^ ey tátváayetfga, a as^iy a lafousi gyskeeióa ál línstik\'lal, a város iázas érdeklédéset kekette lel, saely libí&ÁH, lAaaeges táDgatásra kóvet
Nagy Kanizsa csütörtök
Zala 41. szám(S lap,)
1901. májú* hó S£é*
hogy caga^zkodááaal ós • szeretettől Battyány József grM^jihpokajbsot! viflEongsaa a magnyilatkoiott érzéseket; Pöftgjae/, es H»rt«le»df Yernc \'varmegyei iőr-V*^ ■ hogy tántoríthatatlanul fog eddigi A vármegyei oeslályát elvégeztek
flyőrfly korengedélyt nysrnek^testi eg poígág^vtfy
épek aa agé*a«4»
HBBBEWMWBWBBPMWBWHHWML. kAsépifkoia 4-ik
RéiíbaüS
rr^—r-r j .• * * mezőgazda-ági b.zottssgnsk htvsftlböl. t*R]ai:j A felvsesdő el«Ő-éves lanttó-aő vendetek
utján naiaani; sem esemélyelcben, sem (jrilnPT Lajoa köjgasdssáfí előadó; Qsrő Ferenc kösttl 25 en ál smsegéiyben rea/e«u!oek. Meg
viszonyokban a közjónál szentobb és a XI. ker m. kir. kultúrmérnöki hivatal főnöke, pedig: első torban mind a 25 növendék az
magasztosabb célt nem ismer ; hálásan Sbnsnssky Kálmán kir. erdöfalflgyelő, dr. Caa- latéssr in\'ernátu-aben ingyen lakást áa mosást
köszönte meg. a szíves figyelmet s Ouszláv, a keszthelyi gáxdssá i tanintézet j kap; eaankivQl közülők előmenetelek hós es
r árt a a bizottaáci tagoknak a iövóben \'l*\'"*16!*\' jj* A"Ul a ÍV®to,L vincellériskola | snysgt vissoeyaikbos képest ingyen, va«yt kene a mzoiwagi tagonaic a jOTODon jgMgtlóJg Wu§f(| d, Welbarg Jenő tOrvenyba- I martékelt áros (havi 6 koronának, 12 kordának
ia jóakaratú ás nagybecaü támogatását. fót-gi kir. állatorvos és Balogh Sásdor ss;i8 koroaáa-k, 24 koronának *s intézet pesz* Mire a megjelentek a főispán zajem eileki m, kir. folysmmérnőki hivatal vehetője. j tárába történő befizetése meletf) as intezet éltetése mellett távoztak.- —ügy leányka htUla Fuchi Irma, kéztartásán reggeli, ebéd es vacsorákéi állé
.. . * . . . . \' Brűek Sándor szálttó n-jének nővere a polgári; élelmezést nyernek.
— Arckép leiepeee. a szeretet ea rabatt. UMll jm OHaUuyáotk nOvssdeke három heti A felvételre vnnstkozó kérvények I josias
betegség után lolyó hó 29-én reggel életének! hó 10-ik a Csáktornyái ált fanííókepző*tniezet
12-ií evében elhunyt. - iyssgai óságához_.küldendők. A kérvényhez
— A FHlailet ttshar Agyé. A Fes- eaatolandó: a tolysmodó ssöletéei bizony"váuya, tá ss terem mindssok befogadására, a\'fcik teMc^-*obor UK^beo Ke-stbHyan Foraier Géza moll Tanévi osxtsiybiionyi ványs, a a jelen
rrNxágos gazdasági egyesületi igazgató elnök-, tanévi id9sznki ér\'ésf!6j& továbbá tiszti orvosi lete alatt tartott ertekezletén a szobor helyéül bizonyítvány s tanuló egérig* állsp »táról és
odaa fényen ünnepélyének volt vasárnap d. u srnMve a nagykanizsai isr. hitközség tanács terme. Kic-ínyünk, nagyou kicsinynek bizonyult
| a sétatér azt a pontját ál apiiotUk meg, amely j az u ca fe öl saamitott bsrmsdik fasorban as (észak lelől e*Ő 6 dik éa 6»dik fa köze esik. E helyre ss \'egyhangú megállapodás azért történi, mert dr. Dnnszl Ferenc spat-plebános a közeli : Szent bafninaág szobornak a gabona piacról a-
ejjittiak husr szeretetüket é* ragaszkodásukat tivti Snítsak«u hitkösség nagyérdemű etn<ikének, u>>lsei üntmann Vumos kir. tanácsosnak, a k|t it.k aitkfpe lelép esesérs már hetek előtt készült a bitkotség, et azonban as elnök közbejött fe^i^LElíM e<mÁrádt — Vasárnap délután
iín<mm I jalentítfi Grünhut Henrik Intkőzwrgi ft Kételér templom feie eső ré«s*r\' részint val» h. <v ok, hogy gelaei Outmann VilmosK a bit.|[A*i, restjut k->xl*k«de«i szemoon\'.bói v*ló st-köstu- ^rdehiés elnöke felgyógyulván, városunk* kilátásba h-lyes\'e. Megkeres, a btóp
-Mn- „iLfih Hktt ÍZ Itntír\'T nrtsrtha\'A. F^tetics Taasiló grófot hogy urodalml fot -mi- w^-, ^^M j«ik|íi»j k^rt\'^rté^elvz így cnn^mpláft terv it-upftfF á
Toditványára ótra«a kit ddfség ment as Hs.Uért - Lé\'atér megfelelő parkterfezelét ni ed jé-ki rövid idő múlva lelkes eljen.\'kkel logsd- j elkéízittetni. A leleptezes időpontjául 1902. evt va. megjelent ax Qunepeiy aziuhelyén. — Orün- niftjus harmsdik vasáritpjil tQstek ki,mo.korra hut Henrik h. elnök szivély-s-n ttdvt)zölve.i uz \\9 páfklrozasst ts keresztOlvizsik.
elnököt, átadtl a ki a h"kőZ4
testi epaérférő, hitelis köxaégi hisonyitvány a szülök vagyoni állapodról, evt jővedel»^r^lf a kiskora cssisdtsgf^k számáról ** eietkorá\'ó s a családfő polgári állásáról Hs a kervrnybaz szegénységi b\'sonyitvánv css\'oltátik, s k^rveey s mellékjelei bélyt^entesckju-J
— lTJ tálfl-tesjétttS leltp Diráéyi fitldmivt- é«öifyt miniszter retideleter\'* as or /agoa halasxstf felflgyeő^ég rjasiviael^je b^uiazta a Balaton zalai reszet a ott \'Óbb helyütt kijei A te ■ kiifiiyáwifl tardlefrrkef ....................■ ■■,
— A«f}llk****gok. Előbb szinte esa» mény szamba m-u\', ha egy falust, s főldmives osztuybh tartozó tnbrr, aki távú; t|; a világi
zajától, öngyi ao««ágot kŐ/sfett el. Ezekaj mbór
a st6i Rapock Gyula j^doek ! 7 "" I emb*7\'í irend,w.r\'Mn, "f í
. T^ | ros kepviaeloies\'úlete f. tio zO-áu réexty />ig-• vin* (olyásaval; nem törődtek seutrnivecsak
g elii járóssgs nevében udvOzolie | pi, g»rme^er eluösláse aiatl tartott koz- éppen hogy élni akartak. Ugy Utaaik, tioaj az e rökó\'. Tarslmas, ax elnőt ••zeneivé* é4 *yu!ésebfn végre elju o:i odáig, hogy a honvedI most m<r máskép v«n ez. Erre eeged köveik*z-fMameit m^ltatö—gyö\'iyűrO—bestédét gyakran |gyal »;Tsaai-UiaAityA építkezési úgy^t a mcgzaiő^ltetm, hngy_ F<wya József 53 evea^ t»a sdos stakiioUa íélba a j-iénlevők lelkea éjene, melv !8®d,< *tádiumaba hozhatt.-t. A varoaitvak kevés J pj«ztor a napokban Kh«ICo naromban agvonl »ua
. ,. * \' .. \' ikueieilel majd mind megjelentek. Nágy U-xao. magát, Molnár Ferenc 51 **ves t3ídm*«e« ptdif •í^zen ye^ezysvejjj .g„Hf.,OÍ igen r*^zletesen ism-r«etta ax Garaboocoa a kutbá u<rot\'. £z>tk esetben
\'rot H.\'ari* erővel tört ki a jna-y meg tokn^d^tt, midőn lebnllt a lepel ajez ü^bM io\'ytatot: ia.r<yalásokat $< végre ra-Kárpáti Jeoó leetőmúveax által kéa/itett are jtert az árle)*e< eredmenyere. As építés o^azes
kepról mely ez elnököt disx-magyarba>t roijs. A hitköxaég nevében dr. Xeumann főrabbi bestéit. Igazi ezónoki műremekben gyönyörködött a hallgatóság, mely mélyen hallottak igazátó!. ~ Hőst ge
volt hatva a hallottak igazátó! OutmaH* Vibnoa alít fel »zóUsri mrghatottsag észrevehető volt areán egyes szavjiböli Köszönetei mondott ovaciöert, igeri, hogy mindig azon rtnt a hitközség erkölcsi és anyagi megszilárdítsa es felvirágozta*^ a békét -gyiéeh\'st. a hitközség kebelében biztOsí s*
udják.mi kergette ax tlle|6ket a b s-b
— Teuiptotu AiaaMltát A aagykaaW ábra- í köhseg-* «ere\'-számban 864.000 ko.:onával voll|aaai ixr. ht-özség emjar -«4ga vasárnap ártott ! előirányozva. Üél aj.tnlai erk z*tt be a kővetkező. üle>áben elhatároz a, uogy templomát atala^itja, sorrendben : I illetve megnakynbftTtrC" A kölie. ek I4.00U ko-!!. U\\wi és Kocán 5*6®/aengedménynyslI romára vanaak előirányozva. Hogy a h u>*t«egi
át 1Erdélyi, Heinamann, Sallér 97 , , jogokra vagy ezek őaaze^^e^ere, «i hitk«»/.^re, Gr »ner ljj*4r ^•llt -;-\' \'e^eu építkezőből a leskisthb taksf »a káraaw* ft,.
A éa
a nem lesz, misxe-
rpr
4.
TTrfrT
Morandini Komatt
benső
o. Blau G«u a (Miskolcz) miúdeuiu > ,v . \'
!t>. Honi^^n^rg ea Deutscn
vart y
Harkanyi Ede A legkedvriúbb
8-á , 0-5 . 5*6 ;
iái.
ajáoluo: eZik szermt
I kon/orc úm alakul\', mely a 44.000 koronát egy*-; lőre k^matment«-aen előlegezi, ti. (jttimmn Vilmos íbiikuzsegi elnök 60 sxaztiékkai parlicij\'iai. A jtemplnm-átalakuá* altat 60 u| ölobety**! ayer 101 [a hitközség, e\'ek kénsztk a kölcsön ele«"ri ^ét.
intézményeit százalék eog dtnenynfe. tlarkántfi Ede vaiiaU\'>xo Az tzen Ölebek elatja^atwl bel >lyó A közműé* az án«*jtea eredményét egy-1 tőrle-zük a kó c> íHuii e ve ex^k
tette.
hain\'ulag tudom «>ul. vette
- ax epit*ase< H»rka- fixe\'ik a kamatot, meiy azonban
" " tnyt Kdei—megbixta? Szívben la pik, hi>iti zzeu[löbb n^iü kb^k :g[tói-b tőke bev mindezekhez kéri az emij*ró«agi éa hitfeoz-i„agyazahásu epnkezest he ybeli vállalkozó nyertejkamu -égi tagok Önzetlen és jóakaró támo-jel, mert ezáltali párosaink,kez niives^\'nes s mun* gatasáL Ax e\'nósőt lelkesen megélj\'éne/ték.; kásáin* általában je.eii<éx< ay kexeaeihez jutnak; VéguJ még Berger Mór hi\'községi tag fej^z
a
ki s/^r**ncaekivanstait és ezzel az ünnepé y, mely tgazán mégha ó « ódon lolyt le, vé/et ért.
— I,elk^t-vála«/tá«. Kptárh Kálmán s ikfrtf.ret egvHáz" lelkésze-- ki c^*ak a
vbea jóit körünkbe, egybanguhg Somogy-iriti J* vm c választatott mer, minek következl^bt-n az elne^zi álláara a pályázat mar ti is iraton. Jubileum. Béleli Elek zalakoppányi oízi é4 gazdásági íi<mé<jo-lakolai iga/gatc 25 rves tangói ea irert működésének ffi^\'gÖnceplése céij «ÍN>i n ralii^gemetii antu>i járáskor e hó t\\ én Zahr-Koppknybao fs. \'ja t A itzi kőxttyij * sé*. Ez slkaioma l krtesflléaönk szerint a tagbó! al ó tanítói (kör egydtte* lésyképet nyiytj^k at a jabilán-nak.
— Xcgjel ctzdt«at:l blralttág. -A varmegyei gazdasági bizottságot a májusi l«*r j v^nykatósági bixottMgi kítzgyolés hs< évre uj- j hói megaiaki\'ovta, tagjaivs val««atvan: a sala
ösaxfgekaev 6 védőiméből saazat-gaal
tHat^
ivedelem a bitkoza^g^ ifiéi»t" niTglen az e-etleges hiány a konz«rcialia tagosat terlntit. — Blgkntfla. Pintér Janoa ve,>i i Hurk^nyi M rűi ludju , hogy nem kere*i j irítd «*z<\'ig«, ki ie. ut*bba soproai vt>iam* x idegenben , amit n hou ia maz^xerezhet.* sxoL\'álataban állott, exelAtt * évvel hát Az ep<ikes aek azonnsl fol .amatba tétetnek, meri1 kötött odj szentgotthárdi 1eauyovt<l. K h*
o-#gt ▼a»OI láist s ig l-
nsai t atlt\' Jtgfl ttUat
aépi tani
akianyat mar 1902 ísmek á1 kell ndn». Bae^akams
szeptember lói ViU
del-
szol tgridi Gyw-ktr. örnigy a Fenioand he-c g 48. «t c< es kir gyalogezred. helyben átlnuiáros^ 5á- k jk . p^V laCéÜl\'k s ki
ar«itdalf»i mŐ^Ődeaével általános rokoutxenvet t»tx ositoti oagamtk, N^gy-Ka< ixsaró) ezred-! t< r Kti^z S »prtn»>i« ^efyeaietsU át. Es alksl »mt»ol i
b-d 4 gyermek ía szarmax^tt, de n«nn!»*z »>♦*• tartotta viasa Pintért titól, hogy es^get (nl.ibNwfya, egy soproni Italai leaaynyaJ ketjeo n\'í»ól egybe, Sopronban a villamoeva*u\'n\'l kapotl irodatz Igai á mít éa vigaa töíto ie n) bazsaaagaaak mezás heteit, mely a ónban «o»kai rdvnl^bb ideig \'.«>fOft mintsem Pin^r gondolta. A*, elhagyott asa<ne> addtg kuNl tt, keresett, mis raakadt .. bulién ferjr*-. Megtud ia
: itszialőt ás jó barátai -« polgárt eemből folyó j azt ts aatao, hogy tná*od^xor ta oltár ea alt It hó esi.ebue^ul tkota tt rend*itek tisztel* er** J * raviaz e uher. Krr* aztán megtette a tel« •nelycn min\'egy ötvenen vettek rész. A leik őszön • j jelentési a^ ftjye^zsegné . Pintért vád aá tő* e>jrat FJfei^y Zsigmond polgármeaier nyitotta helyeztet a már n*^n so ara törvény ele , ael eti \' mé\'; utána szót emeltek Mikot (iexa kir. táb « volna áll"ni- De h«t Pintér eat nem tulrta meg, biró, Deák Péter rendőrtőkapnány. Varga Laj««a)httiem esya<ern n felkerekedett es meg«aőkou. es Hrrtetendy B*la Q^yvédek e-« dr. Mayer Ferenc; A kir. ügyészség most körósteti a ketn«úl j. tiszti orvos. A Siónokok .mindegyike aajnáíatial j embert. 4
kon- stáita ama nagy vesztessegef, m- y tsr-1 — A |io«ia taitlékanjtSga Horvv égercregi jarSaban : Farkas József, Háczky : sada!#ooka* Gyurits őrnagy tavozajuv-I éri. —|ország egyik, legkiaei\'t) UIojsIms egy leaelt-solsp Kálmán, Skabtiea Jenő, Szilv Dezső, a novaiban :; Az ünnepelt nagyon meghatottan mondott kö-í adatott postám e ctmzease : „Ao Dea B-»kaan-l.),ak Mihály, at alsólendvatban: Hajóa Mihály, g/őnei«»t a szivelyea ovációkért. — A tiraa«ag 11esten Gróaaten Waarenbsns* snélktU, liogy a a etenyetben: Ta^ás Ad^im, a perlakibaa:!a naagtnaibaa a hanvatt ofakig msrad realelteté^ hely tnegjelíHteteU volna. A atiai
Szabó Imre, a csáktornyaiban : Tóth István a. együtt. v ! posUhivaial Becsbe kttld»e azon négyaaaree
sagyk-«mzsainan \' Vizlendvay Sándor, a psess-i — Tanítóképző Intései. A ^c^áktocnysi í aerdőj\'llel. Vielleicht Hud ipe^l ????. A becsi ihss : Beaniák (r^za, KollerJelváa; a keszthelyi- állami Unitóképzo-intézet első osztályába az ] postahivatal a kártyát Budapestre küldte éa Bofysy Msté, a S&oteghiben: Barcza; 1901—1902. tanévre felvitelnek; kik eletük 16- magától értetődik, hngy as i»raxagssetle iamerfís László, Szüch Zsigmond, a salaszentgrótiban : j ik evét f. e»i szeptember Uén be ö lik, vagy I legnagyobb aruhá oak, a Psrisai Nagy Áru-
%
NaíT-KaniisH, csütflrtök . _Z.lt 41 szitu («. lap.)__., 1901 máju. hfl 25-éa
hátnak (Budapest, kerepe*i-ut 58.) szolgáltatta I fa*19**^, gyárosét úgytédf^ ■
ki (Wdes tény, bogy batáok esen vállslattal JJ VJjU6la & általában mindenki részér jj
ia akkép talazárnyalta Auesiriát, bory annak * , . k. „ » u •. ^^ J
hiroetemég Morvaomág légibb fiújába (i< lerobban és legol- ^^ ■
beftrkőröK. — De as nem is csoda, mert a Moasieur H. Gr- Kircor — Bachlcw j csóbban szerez ^^
iónevü áruház nem kiméi semmi költséget, csak ,, , ff — ___ q^luu, íníormatiót a H
bogy a közönség minden igényét kielégítse. A Madame H Gr. Kircor - Bachlcw ^ %
nemreg megjelent föárjegyzéken kívül pünkösdre née Bősen (Nagy-Kanizsa) % \\ ■
nyári cikkekben, mint; nöi blouzok, leány és mariés. sJy Jy I
ftu ruhák, azaimakalapok, nyakkendők, cipők, „ . # .\\ \\ ^gr H
jerékövek, mindenféle lürdöakkek, sport és Constantinople ttamburg jp \\> ^^ I
agyeb nyári játékok és utazási cikkekben egy Mai 1901._ i Jfr ^ Vj ^gr * B
pótár)egys*kei adott ki, melyek bárkinek sxivesen ■ ■ - — I I
b4rm.nu. M ingytn mfgifild APEO HIBD1HSI .1 " \'ÜÜS^ I
* 9 a sfí\' tulsjdonos r
Színészet. J* káxból való flü Nesmasa Ármis ■
A ,f«on vegéa még két újdonságot mutatott ,TeM rÖVÍdár0! V. KálSÍt^ta aa. be Dobó -zin\'áraulaiH. J kereskedésében Nsgy-Kanusán -£--■■ -5
Ssombaion »A Bolond* énekes legendának ------ - -—
folt bematató előadása. A rendkívül nép ás ba- II 1 | a / |
tásos darab, az ima varázserejéről tesz fényes 1740—tk.1901. 207-1 U I T fi Q I Q D űll
tanuaágoL A daiáb meséje, v a Ura int senéje kive- II 11 U R I H □ R lm
tet\' bennünket a mindennapiadból. , tijf uj- A^VerÓSÍ hirdetmÓDV,.....J
tabb levegőt azt van k es es oly jól e«lk fásult * * 1
lelknokuek. A cím terepei Dobó Sándor «gaz-! a nagyksnizaai kir.tazék telekkönyvi o«atálya! fallTÁtofn O |f gató adu igazi müveasettel ;s/arel mének tárgya: | ré*aéről közhírré téteti, bogv Verbovec Ferenc 1 V 1 VvlVlUDIl
Bimtiilla Feled y Boriak* volt, a ki ez este j nagy-kanizsai lak ős végrebajlatónak Varsa Ma-
érte el a í«wnagyo61f Ötért atezonban. ügy)kár László vékrehaj»ial sienvedő kiskanizsai o tan IfÍAffóhivataláhan mint ez alkattannal meg nem láuuk Feledytiukós eltani 100 k. töke «m»ek 1897 május bó ® M A,*uülll*<lul,<u,*,l
ját* sni pedig mindig meg voltunk vele elé 28 napjától járó 7J kamatai 1 k. 60 fillér! RR AYaVt AWDIRA gedve, de a mit esen este produkált, a< meg- hátralékot per 16 k. 60 fillér első árverés «444 W
érdemeli, bogy mélyen meghajtsuk előtte az kérelmi 11 k. jelenlegi és a még felmerülendő----
elismerés zásslsját. Boy Láa/ló [Deli] tőle tel- költségek irsnti ügyében s teotnevezeti kir
hetőleg hozzájárult az est rendkívül nagy j törvényszék területibe* tartod a nkanizaai A nöi azéoaé^
sikeréhez. Az előadás, valamint a darab gondos 5494 gIt tjk»ben felveit 8022 b. hrsz. cs^rföil
kiáliiUsa nagyobb közönséget érdemelt volna. uőNHuk Varsa Makár László nevénálló 77ö í
Vaáiriip Wts .iis Asue»yrifintené* opoMitai kuruuára becsült fele rááié-11-------------- SJ/—-
láttuk Igen gyenge elöadáaban. I ■■ Lmmmmm-m
Hétfőn feled* Boriska jualomjá^ka alkat- 1901 évi június hó20 napján FÖLDES-fele
mából hosszú idők után iáméi lel\' bázat láttuck- i e. 10 árakor 11 inrTT 1^-Cl^mM
Akis olamueti iaaert operett főszerepében xWA.JKvjrA X " A K t iVV
feledy Boriskát aürü tsps-^l és .gyönyörű virá- ezen Ikvi hálósát: hivatsloaheiyiaégében Dr. Ben-;
gokkal inUlmazU a kőaönaeg. eik Farenc felperesi ügyvéd vagy helyet\'esi aaljr v*<jUi«ut t*rt*tmm\'
Kedden : A falu rousa nép^/inmüben a közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen j közönség Bay László (6f»ndftrV é«« Aagy Imre eladatni fog. ■ Tlrvé*»ye»e« vé^ve. ——
(Gonosz Píats) mellett tüntetett. Igen «eta*etiek : Kikiáltáai ár a fentebb kitett becsár. L-—* tildakirü arcakaadea
Tordaynt (F»nnm Ruzsi) ea Pataky Kiza [Batki Árverezni kívánók tartoz.iak a becaár 10*/fát ^ pár nap alatt altávatitaaap<
Tercsi.] Miklásy mint Konyi kantor tüntette ki kéazpénzben vagy óvadékképea papírban a" ■ijtettot,pattáaát. Sir-
magát. A ház zaufoltig uifgtHt. Csak azt ssj- kiküldőtl keséhez leteoni. ■ JIílbiríTtiíitUarto
a áljuk, bogy zónaelöadaa volt; mer fás igasga- Kel\' Nagykaniiaáu, a kir. tv-zék mint telek- ookat, r^flkai.
tóra és színészeinkre egész jövedeiir.ek is nagyou könyvi hatóságnál, 1901 évi március bó 91-én. ia as arcot jehM, mM
ráférnének. GuZONY. * **rdxsoijn.
Ma-zerdán este közkívánatra sz oiy nagy kir. tszéki albiró. Legkitünüu ótmer « nmpü hatást tett; •Bolond* legendás ismételték. | \' - _ »zft UfuivUa «//<-».
f Árm 1 BJa tógdy 60 kr. aacf Ufaly 1 frt, M*rjii
Szerkesztői tinit. {
■mAr Skmáur araik. Raaal as igjgj.I Uptakbaa Wnrirá H T 6 n AC «Ht 1 !
már végffttat; bakÉldőtt ayilatkoaatáaak la bit haljatj i\\Uill au Jctll Uo BRM Poatia atáafüailal »a«y a piua altaataa bakSldáa* atáa
aüt um adkataak. | óragyára HÜ ktldl a kiaaité
-7 _ £?#rára- 111 FÖLDES KELEMEN
Közgazdaság. . M gy^y^ abad.
A .MéMk *lláa*rél. TIMI "tat "Lioi,4n AapAa/á mind,* gjfayutrtirbü* árvyMrúibm*.
....... frt 6 ao es ílloUser kereskedésben.
Tapolcán éa rUékaa a aaU(«bbr* fordalt k*dr«aA JJ?JJ^V. _ t _
léSbau aa úanM gaboitaaaaiáak jól tjarapodaak. á baaák Jaléái *«á«< iáM frt l-TO |- Főraktár---
karaf • M «at óltauak « jóf bokroodaak. A roaaok ^ * i . _ ISI Knnimn
ki-é ritkák, éa «(éaaaéfM lakak. A utmsí árpa ig.a tJZj? * kit jfjSS -N> KanUSá°
máa . .14, Ida iSTSau. A kapáaok Irakit ütalábaa ^ Sttí^ \'^ BELlH l..%JOl
WfaM-t .fart A gr^mSUnlkk £paa virágoaaak, a aadiOk, ""VA *1 Zl\'A^t*1 ™ b,rt ^ " éa P»AWEH BEI,A
ia tép rnjak* hajúnak, á kaaaálók laaj „arlpodaak í niW árügyiék Ingyen s kér.Wtye. Vj!2ilrtáfáia
a ta4aal«naáa aiáralitkatélaz ailáajr laat. \' 10 ~ L—_—————
% | értesítés. \\ <
3 \' Van szerencsem a nagytekintetü közönaéget tisztelettel értesíteni,hagy a » ^
5 i| ( a v a n i I Idényre l % If a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a legflnoaa»bb miutfaégtOl a legolcsóbbig figyelmes es telette jatányos ki*
jl szolgálás mellett keszitek. • 4 r! T
^ g2 £z s kalommal bátorkodom a tekintetes aa. kir. AlUtorvoa urmh tig elmét felhívni egyeuruha MAaaftlaaé- | ^
iijelnre, melyeket a legpontosabban, előírás i-zerint legiutaayoaabban, kitűnő minőségben éa Ízléses kivitelben szolgálok ki 1 J5
Vidéki n>egzM>delesek kellő\'figyelemmel eszközöli étnek v S ^
* m A n. erd közönség becses támogatását es azives megrendelését kéri mély tisztelettel: g &
1: KAÜTKAKN KÓB MrftaaaM 3 i
A a ELEI féle káa. | ^
fe -—| Saqy válaszlék kiiünő minőségil, divatos belföldi, angol is francsia kelmékben ? TC
% ■ ■ ^ &
Nagy-Kanizsa, csütörtök
JCereskcdők, gyárosMc. ügyvéde^ éa általában mindenki réazér legjobban éa legol-csóbban szerez ^
ínformatiót a G
Monaieur H. Gr. Kircor — Bachlcw Madame H Or. Kircor — Bachlcw née Bősen (Nagy-Kanizsa) mariés.
Consfcautinople Hamburg
Mai 1901.
j ♦ ^^ Judakozó! iroda
^jár tutajdonoa •
* Neumann Ármin
Budapest V. Kálmán utcza tS aa.
Síüéuet
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában
A női szépség
eléréeére, tAkilalaatiáaéra éa feiitartiaára lafkittaébk éa
— Iagb íaíöaabB a -
FÖLDES fele
MARGIT-KR£M
■alj Tafjtiaxta, aa higanyt, wem ótmet nem tmrtmtmmt tetjeam ártalmatían éa aaiiaaataa
■ Tlnéayeaea véévé. ——
Saaa rüighirü arcakaaéei pár nap alatt altévalit aaap-töt, májfoitot, pattaaát. áar-atkát (Mitaaav) éa aúadaa mia bérbajt- Kiaiaitja a ria» ookat, raddkat, hi^ó^aljakM éa az arcot ftkérrt, rándré ée üdévé varústolja.
LegkitünSbh évaeer a najiái
t:il befbtyéea din. \\ ^^^^^
Ára i Kia tégely 50 kr, aagy tégely 1 frt, Marftí hSIgypor 60 kr.. Margit imwm 85 kr, Jtfar-gtí fogpép {Zahnpaata) 60 ir., lw>|>/ arwaa éO ár.
Szerkesztői üzenet.
Maáe Náedlar araak. Raaal aa Sgjgyal Upaakbaa mir régaaUalr; bakttldött ayilatkoaatáaak tahit kaljat kir um adkauak.
Poatia atiarétalUl vagy a pina ilflawlaa bakálééaa atáa kAldl a kéaailO
FÖLDES KELEMEN
gyógyszerész ABAD*
Kapható minden gyógyszertárban, drogueriában és illatszer kereskedésben.
—— Főraktár - -
— N. Kanizsán
■eits ujts ém rstiliM BÉLA
gyógyaaartirátua. .
Nagy-Kanizsa. csütörtök_Zala 41. szám (7. lap.) • 1901 májas hó 23áo
A magy kir. államvasutak ím) gépgyárának vezérügynöksége
50-10. ^ B U » A P JE H T, YáeMiSrai »». "Muk*^
— : / ajánlja a magy. kir. államvasutak gépgyárában készült ™
gözcséplö-kószleteit, szalmakazalozóit,
„l^IZ-ILEiT^TXTJU:"
hfi|>tk aHrktHtl
f B k h m * » 1 6-, m n rokraké- én b é r « k it f * ,r » 1 J c f p <■ I I,
továbbá : a szab. osztr.-magyar államvasattársaság resiczai mezőgazdasági gépgyárában készült 4 lóerejü CMéplfi-k <5*jfcl «■ t «* it, Sack rendszerű aezMfintéafl ekeffivel elliiíott u é i t és egyéb mezőgazdasági - §§! eszközeit.
OOCO.üOL iOOO\' 0
Q
O 0 0 0
8 o 0 0
ELÜKELO MAGYAR BffilMIII
tevékeny töügynököt
keres
Nagy-Kanizsa és vidékére 1000 kor. óvadék kívántatik,
Cim : a kiadó hivatalban.
JüOOOOOOOOOOO
o o 0 o o o \\m o o o o
Ili
S: .
á világ legéé szenibb •a leg-edv-l ebb mosö-
enkftze n valódi
Lessive Phenix
mosópor,
a mely a légtöbb kór-házban, gőzmogóda-bao, fcu(o>lnri«a, ovi,, vanos intézetek es <-|ö-kein háatart* okb iii nagy előszeretettel kia\'.ná\'tatik.
Ky prába n rnlfail
Lessive Phenix mosóporral
ineggyő\'ödiet a rendkívüli elöntőkről pénz, idO" és memélyiet -megtakarításról ea a roba rendkívüli liaz* taságaról.
LISSIYE PM1IIX.
A valódi .,LESSIVE PHENIX" mosópor hazai gyártmány, teljesen clarmen e-, joiall -s meleti, srlalma\'lan « lehérnemiire e» csakis oly csomagokban va ódl, melyek egyedöli tulajdonosa J. PICOT, PARIS, aláírásával vannak edáfa.
Mf- Számtalan elismerő levél ^fea Kapható minden fa-sserkereskedésben ea drogériában használati utaeitásssl.
Igazgatóság: Budapest, Kárnlykörul 19. »*.
XjbbbbtJbbbtJbbt :t*jbbbt
Fiatal saldacontlsta
x -—------—— *
J jártas és megbízható munkás x
x x
x *
OOOOOOOOCO ooooooocooooooo
1
|| bor- és pálinka nagykereskedésbe
X kerestetik,
t*
A kik a biztosítási szakmát ismerik, jg X előnyben részesülnek. »«-* X
X Ajánlatok a fizetési igényekkel és az X eddigi működés megjelölésével intézeudők 5
X X
* Gutmann D. L céghez Szombathely, j|
MBUlLlüWasaH.UWi J.lllW.iaWMWW—i
AUFGEBOT.
Es B\'ird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, dass
1.) der iedíge Viehhündler Leopold Lob Orosa von
fttrossíKanizsa iir l ugarit/ wuhuliaft iu Gruss-Kanizsa, Sahn des" Metzgermeistérs Mai Gross und dessen Ehefrau Lina, geboreneo I beutald, beide wohnhaft zu Gross-Kanizsa :
2. i die Ama 11a Nenburger, beheimatet zu Fischach,KCnigl
1 Bezirks- Amts Zusmarshau\'sn, ledig, wohnhaft in Augsbnrg, Tochter"
2 des Pferdehándlers Jacob Nouburger und dessen Ebefrau Bertha I geborenen Bacharach. beide wohnhaft zu Augsburg, die Ehe mit 1 eiaander ejngehen wollen. Etwaige Einwendungen gegen dtese 1 Ehesch lessung sind bei Vermeidung des Ausschlusses innerhalb 1 vierzehn Tagén bei dem unterzeichneten Standesbeamten anzumeiden
Angsbúrg, am U-len Mai 1901. 1- Der Stan desb|eam te.
Magfctrat der Königl Hayer Stadt Augsburg.
D.
In Vertretung: M A U R
I S
n 3 cJa.im.SLncii-ZáLr11
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban! Egyedüli biztos védelem betörések elleni
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, atb. részére.
T. es. 1 ,UcH»»adl-sár* nely > betíiák slljs. u tfjei&ii biztos ónstr, «ST Hajrázott ajlú rir, amulyi1 csapta ss »rrs nf.ljiló knltmial tflhct \'kisjfitai.
A l»l«Hlj ilili kirtrlflrr. hfx <ws zárat idegen, ngj lolvajknlrecial kiayiasik, »»»ejr ss ajtdréauk islrtilfl irtajnlA kirirltlr* is, H7 ««l»p»» kapöolódik ki, t Btlf KX ""-n~l umlul íricUMTt ni SKztásba kossá. illelíle; s megkiiérslf MSssskM kisjrilásl riadó snaagtaaat jaizt. A twtöré* kiiirlslinat mat*i*HJfw*Amr* mú\'gUá emogS ■•tssia snHat alkataiztutó s mlértiiiikilss a kásawslcrsél,\' vagy faármaty sál tlksiaM Mjrta. Eivinstrs I|7IIU« emsltj\'üvel «u BS/aallt alkslassstt ÍSetg U Mgj ^IsrrsaMBU ílritiets, amsir ss sM uMa^ásal is feiriuztja. á Scfcimasdl-zir lidti ftis ajtáa, skiakos, rsdásján, pstsa éa padlás sjtds asovai misjflsau sikai
KiiSífflJbtííríí elbíriúoM ás f<IKii«al ■máisSilitis jelzi iam4s* Ift&réé kitárblst A „Schimasdt-zir", aaljrUi *irek vaunak már iíuanáialtiw, itarntwnkíol it
korosába .Ml. SSisWm IMiassdl fléststl Butiputn, JM-Unl 77.. tm IH—SS
Nagy-Kanizsa, csütörtök
bainsk (Budapest, kerepesi-ut 88.) sao lg áltatta kt. örvendee tény, bogy hutánk ezen vállalattal W tkkép talesárnyalta Aussiriát, bogy aaosk hírneve még Morvaoratág legkisebb fa-ujába (í> beférkőaött. — De ex nem is csoda, mert •
Íme? 8 áruház nem kinél semmi kől\'aéget, taak ogy • közönség minden igényét kielégítse. A nemrég me?jelent tőárjegyzékeo kivől pünkösdre syári cikkekben, mint/ női blouaok, leány és flu ruhák, ssaimakslapok, nyakkendők, cipók, deréköve*, mindenféle tflrdőcikkek, aport éa egyéb nyári játékok éa utsxásj cikkekben egy pótárjegyaéket adott ki, melyek bárkinek sthresen bérmentve éa ingyen megfcfUd.
Színészet.
A Hewon tegéa még két újdonságot mutatott be Dobó ftDotársulats.
Ssombs\'oo »A Bolond* énekea legendának voü bemutaló előadás*. A rendkívül szép és ha-táaoa darab) as ima varáxstrejéről tesz fényes tanúságot A daiab meséje, valamint zenéje kivetett beonSnket • miodenriapiaseágból, tisztoi-tabb levegftt szivünk *s ex oly jé) esik fásult lelkűnknek. A eim-szerepet Dobó 8éndor\\ itfat-1 faló adts igaxt művészettel; szerel méoek tárgya: | BrmhiÜa jKM? Boriska a. ki ez eate
érte el á letnagyobb sikert e szezonban. (Jay mint ez alkslrmmal meg nem láttuk Feledyt ját* a ni pedig mindig meg vol\'uok vele elé gedve, de a mit ezen este produkált, »/ meg-| érdemeli, bog/ mélyen megbaitsuk előtte az •Üeaeréa sáazlajá». Bay Lás/ló [Deli] tőle .telhetőleg hozzájárult ax est rendkivttl nagy j sikeréhez. Az előadás, valamint a d*rab gondos kiállítása n»gyobb kőaöuaéeet érdemelt volna, I Vssáraap este .Az Auzonyrtqiménl* Operettet láttuk Igen gvenge elöadasban.
Hétfón foUdw Boriska juslomjá\'^ka alkalmából bosazu idők után ismét leit nazzi láttuck-A kii alamuizi ismert operett főszerepében feUdy Boriskát sürfi taps*/! éa gytinyörö virágokkal jutalmazta a közönség.
Kedden > A falu rossza nép</inmúben a k\'zöoaég Bay László (Gtándór) é« Aíagy Imre [Gonosz Pista) mellett tÖntetett. Igen tetszetlek; Zfodayni íEmam. Huzaij ea J^a^ }Uia Jiialki Tercsi.] Míklósy miot Konyi kantor tüntette kii magát. A báz zsúfoltig megtelt. Csak »zt ssj- j o áljuk, hogy sónaeiőadaa y«4t; mert tgazga-j tóim éa színészeinkre egész jövetein ek ia oagyou ráférnének, |
Ma «zerdán eate "közkívánatra sz oty nagy hatást tett; •Botond* legendás ísm ét eték.
Zala 41 azAm (®. hp.)_____
Byilttér.
Moaaieur H. Gr. Kircor — Bachlcw Madame H Or. Kircor ~ Bachlcw née Roaen (Nagy-Kanizsa) marta.
Constautinople Hamburg Mai 1901,_•
APBO HIfiDZTZS:
Egy Jó házból való fia
tanoncul (elvétetik Ka*gtl Testvérek rövidáru j kereskedésében Nsgy-Kanuaán
1901 Bájos hé SSHUi
jCereskedők, gyároaők, ügyvéd^ és általiban mindenki részér legjobban és legolcsóbban szerez ^ . Informatiót * /* ✓
Tudakozót íjoóm tulajdonos •
Neumann Ármin Budapest V. Kálmán wtoss fl^sx.
1740—tk, 1901,
207-1
Árverési hirdetmény,
A nsgykuniznai kírt tszék telekkönyvi o«alályaj részéről közhírré téteti, hogy Verbovec Ferenc oagy-kaaisasi lakőa végrebajtatőnsk Varga Ma-kár Láazló véarehajiást Szenvedő kiakaniual lakóa elleni 100 k. tőke snnek 1897 május bó j 28 napiától járó 7{ kamatai 1 k. 60 fillér; bátraléko« per 10 k. 60 fillér elaő árveria kérelmi 11 k, jelenlegi éa a még felmerülendő j kőltaégek iránti ügyében a teotnevezett kir tőrvényéeék lernlet«»bex tartox/i a nkaoizaai 5494 as. tjkvben felvett 8022 b. braz. ce*rfői I szőlőnek Vsrva Makár László nevénálló 776 koronára becsült feie réaze
1901 évi juniuM hó 20 napján • (l e. 10 árakor
ezen tkví haiósátí bivatalosbelyiaégében Dr. Ken-cik Fsrei/: felperesi ügyvéd vagy helyet\'esl közbejöttével megtmrtsiidé nyilvános árverésen 1 eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Árverezni kívánók imrluz^uk a becaár lO*4átL kéazpénzben vagy óvadekképea papirbaa a j kiküldött kezéhez letenni.
Kel\' Nsgykanizaéu, a kir, tv«zék mint telek-könyvi batóeájmál, 1901 évi március bó 91-én.
GuZONY. kir. tazéki albiró.
H irdetések
(elvétetnek
e lap kiadóhivatalában
A női szépség
•Uréaért, UAtlaUaíiieir* As í>nf rláaáw lntHiia ás —— Ufblsteaabö a "
FÖLDES-féle
MARGIT-KR£M
síi/ ripÚMU, ím higanyi, ara» óimút mtm IíiIiJm a trljüsm ártalmatlan ás ukmitii.
Tlnrayesea »ééff.
Bsaa eiláűhüH arcsáasám pác n*£ alatt tttáTillt SSIg* lat, «ájfaltot, pattaaást, éle-ssáát (UltssMr) áa mtaáéa ■ás barbsft KtsinHttaa r4s-eokai. rvéókat. MsHáetysáet ás «t mrtot fthérri, nmárd h U4hé Mtéuotj*.
LrijkitQn/ibb ártxrr 0 napit nsél btfotyása ttUn.
Szerkesztői üzenet.
Mauftf Uémémr nrnmk. Easal aa Sf/f^al lapsakbaa . már tégmttuk ; bakttíM arítetkosatáaak lábát b»lytt Sál mb idkataak
«ló én olenfi órák,
évi Játáltáatfal pri v&t vsv Ojksak
Konrád János
Oragyára ra ny. ezüst »s k«zer aru szál..tó-haza
H r Ö * , (OMkomáci. Jó slekal remouiotr ért tri H 76 faládl saaat rMwstalr-érs frt l no.
Valódi aaSft láac frt J-fO , Mlekal éttrmstS éra frt l*SS * m • ci, is kir. Urséslsil ci»«rr»| vas kittiigTf MSafaig, tftajr, tsáat kiillitád ért* raji?al mlat ■««rS Uvil vas bírtwko»b u nagy képes ér}s«yxék lagyss a Sérsisstvf
10 —
Közgazdaság.
a Véaafc ail«iaar«K.
Tapatoáa áa Vtótícea a »aUgaM»e Mslt kadvaaé iáékm. aa örnam gaWuaae»áek kél cvarapoéaak. A baaák Wayw aA4 asáat SÉteaek • jól Wkroeűdaak á roanok kian ritkák, éa §§kmsfifw súaSak. á taraasi árpa ifaa aaav • «iáf aMé *ía* A ka^iá^k tknkkm általiban < ayert. A &tm6lmUk nkpaa rlrafuaaak, a nAUk (a >aáf rasjaÉuS kajtaaak. A kaMálák l»»wn gyarapodna* \' j a *aáaat«raria 4tralátkasáiaf atláaf imt.
^s értesítés.
frt, Mmrfét
Ára 1 KJs téj^ly 60 kr. u0 lácaly . — httUjyt/or S0 kr. Margit itcppM SS kr. Kar* ptf ptffip {S$ahnpa*Utj 60 Ifaryii öo fel.
Postáa atásvátalUI »afy a péua iHart— MilMáaa kiás kaiéi a káaaitS
FÖLDES KELEMEN
gyógyszerész AHAD*
Kqpható minden ffffó^ffuertúrbnn, droynonébn*, ér ilUUittr krre*itdS*brn
Főraktár
— N. Kanizsán .
■KUS iAita éa PlAHEtt in t gjráfr amftér á k«a •
r* I í i
^ fi
tíl ^ l
kl *
Van szereacsem a nagytekiotatQ közönséget tisztelettel érteaiteni,b>gy a
i a r a a z I Idényre s legújabb divat szerint Biindenotafi ruhákat, a leallmaaabb nslm^iségifl a legokaóbbíg figyelme* es telette jataoyá* kr wlgSiái mellett keszitek<
Ez skaiommsl Mtórrodosr a teknrtetes aa. Itir. állstsrvsi arak ííg elmét talbrvai eg;esraks k黫llml-a jelara, meiyeket a Ugpootofübbaa, ei&irás szerint legiuiáayosabban, kítftnö aniaőaegbes és izléaea kívltslbeo asotgátok ki
Viieki toegreodeiesek kellő figyelemmel eerk^zolietnek
A o. erd, közönség becses tástogatáaát es szíves megreodeléaét kérf mMy tmUUtíd:
saimcAitK acóa tkttuiM
gLZI Csia Ma
. Hogy válmziék kitűnő mMUgü, divatot bHföldi, angol k franitia kdmékbtn
1 5 1 %
I %
I í I r.
H r §
1 § 1 s
St

Nagy-Kanizsa, csütörtök .. Zala 41. szám (7. lap.) 1901 mijus hó 23án
magy kir. államvasutak fS) gépgyárának vezérügynöksége
B U » A P K H t^Táíl kímtát. uáai
80-10.. _;_\'___t
\' ajánlja a magy. kir. államvasutak gépgyárában készült
gözcséplö-kószleteit, szalmahazálozótt,
l«fa|abb aurkruM
f 0 k n á z á 1 rnnrokrakó-én kévekötő arató gépelt. . továbbá : a szab. osztr.-magyar államvasattársaság resiczai mezőgazdasági gépgyárában készfilt 4 lóerejü |á«-r»éplö-ké»zleteil, Sack rendszerű a ezé I « n lés ii ékefóvel ella«a»tt ekéit és egyéb mezőgazdasági
eszközeit.
ooco. yoljf v ^uooooooooooo
0 0 o o 0 0 o o o 0 0
tevékeny töügynököt
keres
Nagy-Kanizsa és vidékére 1000 kor. óvadék kívántatik.
Cim : a kiadó hivatalban.
o o 0 o o o o o o o o
OOOOOOOOCO- cooosoocooooooo
m
á világ legoé sz-rilüb es leg-edv.ehebb musö-eukffze n valódi
Lessive Phenix
mosópor, a mely a Irglöhh kór-házban, g^ymi>a/ids-bao, kulo>l\'iri>ao, nyilvános iniezeiek.es ••Kikelő báatarta okban nagy előszeretettel has ná latik.
gy próba valódi
Lessive Phenix mosóporral
ineggyöiödtet a rendkívüli elöni ökről pénz, idű- <*s szeméiyzel megtakarításról éa a ruha rendkívüli lisz* taságaról.
LESSIVE PHEHIX.
A »alódi ,LE8SIVE PHENIX" mosópor hazai gytrtminy, leljesen eloraen e*, jotall in t-l el>, arlulmailan * tebérnemflre e. csakis oly csomagokban va ódl, me\'yek egyedüli tulajdonosa J. PICOT. PARIS, aláírásával vannak edat<a.
IC" Számtalan elismerő levél KaphatA minden ra-
*aerkereskedést>en es drogériában használati uts"itá»ssl. Igazgatóság: Budnpe«t. Károly-körnl 10. mk.
71
m^bbbbbübbüfcmjbbk *******
* Fiatal saldacontista *
£ jártas és megbízható munkás 3
j| bor- és pálinka nagykereskedésbe x kerestetik. x
w . i IT
2 A kik a biztositási szakmát ismerik, g X előnyben részesülnek. «*-» X
X Ajánlatok a fizetési igényekkel és az X S eddigi működés megjelölésével intézendők j|
* Gutmann D. I. céghez Szombathely. S X ^ J X
mhj íz V^aJ j^yet pflii i^Lrtfs as Vfa s n Ir^s 1 * »»tfr ^itfi t^^ffil KUBflflH^y tfftSüjBffftWffW BHPMrfcWI
AUFGEBOT.
Es wird zur allgemeinen Kenntnia gebracht, dass
1. der ledigeViehhftndler Leopold Löb Groes von (íross\'Kaniz\'sa in Ungarn, wohnhaft in Gross-Kanizsa, Soha des Metzgermeisters Max Gross und dessen Ehefrau Lina, geborenen
1 \'Neufeld, beide wohnhaft zu Gross-Ksnizsa :
2. i die AmallaNeuburger, beheimatet zu Fischach, Königl 1 Bezlrks-Amts Zusmarshausen, ledig, wohnhaft in Augsburg, Tochter\' ■ des Pferdehandlers Jacob Neuburger und dessen Kbefrau Bertha 1 geborenen Bacharach. beide wohnhaft zu Augsburg, die Dt* mit fi einander eingehen wollen. Etwaige Einwendongen gegen diese 8 Ehesch iessung sind bei Vermeidung des AusschlussM innerhalb 1 vierzehn Tagén bei dera unterzeichneten Standesbeanten snzumelden
Augsburg, am 14-ten Mai 1901.
• Der St an d esbjeam te. I Uagis-trat der Königl Bayer. In Vertretung :
1 Stadt Augsburg. j ] O. HAURIS
„Sdiiinaiiái-Zár11
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban! Egyedüli biztos védelem betörések ellent
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. Fémére, g
T. es. A „i&hisiasdl-aár* mely a betörők «íl«n as egyedüli bistss óvaser, «fy esiooaas fényeset\' ejtó sár, a«ely- t canpaa az erre wlfilé kitrMtl Isfcst kisyitsi ^ l«jfowkélyelíb Uatriatn, bogy ma ajrat idegen, r«gy tolvaj kalacaal kinyírták, arajey aa ajtőréesek betiféaéfs irányuló kiiériauw ia, agy ksispást fcafcs»Jo4ll ki, a ■»•!/ U yillanioe eaeagővel érintkezve ezt aoiriak faoaaa, illetőleg a megkiiérolC irteikoi kiijritáat riadó CMifÉml jeisL A botárén ki«érietés«k Bsgafcsdáljrssáaárs a*\'|4lé aaeagi t«Us«x szerint alkalmazható a caelédKiiBaTíko. i ttlMUnil, ragj bármely mi* ilkil— heljrtii. Kívánatra agyauaaos tmoltytivel egy ujr/tfltl alkalmazott Hnf b aagy ^tniiMil elsfithstó, ^mely ta alvó MOB«t^áftt ia fe|ria»zija. A áehioundl-zir minden féle |jlAi. ablakos, redőnyön, piscso éa pad á* ajtós si»4*9llt kúosyaa slSal
*aihaté ahol betőréa elhárítandó éa fiUAiUil auigbisaatóas jelzi nunJeo betörési kísérletet A „Schiaasdi-zir", stlyUi aarek vaaaak már hMMiitkii, 4arabo»fcisl í5
korosába kerál. Bővebbet Meklaaadl U^sáaél Bsdapartos, iófMf-kérst 77. as. IlM-X
#
Nagy-Kanizsa, csülörlök
Z-Wa 41 szám (8 lap.)
1901. május hó
Dogy-tfonizsú * CsqH egy nop
fíétfőn, májas 27.
BARNUM & BAILEY
?Éi?fÍiitt*
a viiasf ..
Ili
Iái
ligf ■xs* W w
Óriási amerikai mulatóhely, jelenleg a Continensen körutazást tesz.
CT.óriáa, saját kBiön e wéira épített , cq év óta Amerika büszkesége.
trácnfi knrcíínL\'ül m*lir i f ölioa mtit. V J
Vasúti kocsijával, mély 4 teljes vona tot képez. A teljes >Kmsemble< 12 hatalmas sátor-paviIlonban le»7 kiállítva, melyeknek legnagyobbika körülbelül 12000 kényelmes ülőhelyet foglal magában.
Naponta 2 előadás, délután 2 és eate \' ,8 órakor. A megnyitás 1\'/, drávai az előadás előtt történik, hogy a nagyközönségnek alkalma legyen az élő csodaembereket, a három •(mint csordát és a kettős állaisereg* . letet\' megtekinteni.
Számtalan, üsszelmsonli Ihatatlan és utánozhatatlan, vakmerő félelmet nem ismerő mutatvány, A fellépő művészeknek mindegyike mester a maga szak- • májában Minden művész egy csillag. Az arénában bemutatott mutatványok
70 gyönyörű lónak egy „Manége" elefántnak
mindegyike egy-egy meglepetést Mindén valóban egészen uj, uUtl éa eddig még soha sem lett bei tatva.
Emberi elme által elgondolta leghatalmasabb és legnagyobb ványoaság S nagy lovas intilrtty bemutatására szolgáló »Manége < 2 hatalmas szirt, paddal és egv m nem mérhetetlen hoM-osámi I pályával, !i óriási terjedelmű Ugtu szali térséggel, egy egész állatin —tat, idumiUitt vadállatokkal
Mindenféle fajtájú versenyfuttntií művészeti mutatványok, légr«0u\'» a földön é» levegőben való törni\' viszel bemutatása éa meglepeti\' A bajnokok erejének megfe.\'sitú í| kőzete az ügyesség i tal eléri ret\'or megdöntésére.
latá lát-
-ban való elővezetése. 400 kitüntetett lóníKNiiállitása. 3 csorda legkitűnőbben idomított 3 porosdon ValÖ élővezétéSe. 20 nemzetközi némajStélős böhóCI. ~
Il Czirkusz. Hippodrom\' Allatsereglet. Idomított illatok kiállítása
Törpék, tetoviltak, kardnyelők, egy hölgy hosszú hajjal s teljes körszakállal, egy kutyafejű gyermek, kéznélküli emberek, jonglőhik, t<*»t -deti különgs dolog és csodálatra méltó előadások. Egy majdnem végnélküli sorozata a legújabb produkcióknak, merész, félelmei megvető mu-t látványok, melyek eddig sehol sem voltak láthatók, s melyek most legelőször-lesznek a közönségnek bemulatva
II elvárak az illések fekvése szerint:
Belépés álíhiljflfil I hr. ?Q 1. ís 2 kor- 50 fill, zártszék 4 kor, fantartott hely 5 kir, píbilyszik (kor.
A helyek mind számozva vannak az 1 kor. 20 fill. és 2 kor. 60 filléres helyek kivételével. — A jegyek megnyitáskor a bejárónál kaphatók.\' 10 éven aluli gyermekek az összes helyeken, kivéve az 1 kor. 20 fill. helyet, a\' fülét Szelik; elővétel csakis az 5 éa 6 kor. helyi* az előadás
napján délelőtt FJ8CHEL FÜLÖP könyvkereskedésében, Kazinczy-utcza i. C Egy belépő-jegy az összes hirdetett látnivalókhoz és egy ülőhelyre érvényen: ==
Előadások: Szombathelyen máj. 26., Zágrábban máj. 28. és 2Q-én.
FlttYKEiMEZTfiTÉM! óvakodjunk hamis hirdetésektől! Barnum és Bailey hivatalos vezetője vágy csodák könyve és az előadások műsorának első fedéllapján Barnum és Bailey urak arcképei láthatók Mindkettő a hivatalos látképes levelezőlapokkal együtt a sátrak belsejében kaphatók. Minden más ily hirdetés nem hivatalos éa Igy nem pontos.
, Csakis v^ÜWH klrdelaényeltet vegyDnk. ____
Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Nagy-Kanizsán 1901

Huszonnyolcadik évfolyam 42. szám.

ftiMki* .palai Haa»«i HU» umMWIH
•■.ra..au*.al érlaliul l.k.i
mi 4. *. M M* ktii
||i leituaü 1 lap .lallrwl NMéii raitaikmiA kM4m IMntaji
BŰ»dóhly »U1: tiinllit)lll\' ■ AkU ttlip ktmji
kMMktdiM
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik HAOMCANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s esfitArtökón.
iLörumn Á&am. I|ta Irra . , .... II korou imm t koroa
!Ucr*ilrr« . . I korona
IfUtUr páUUorn M flliér
BIG|»táMk, váltaim « (| ha»ikoa4k Fiattal ftUf j MMh íoUmuii
UnnaaUtlM Imiik oHAc »• bfil ti%má\\Mtmik ai.
Sktm in a* tttiér
afrkm
Nagy-Kanizsa. 1H01.
fílelíl uarkaaitl Hnalsf nmnémr lltrkailtiUra: Bétfu l\'^aa.
Vasárnap, május\' 26.
Minden népeknek nyelvén. Dek 0W!íág4ba: a fces,vérisól! «érel\'ólJiére
. 1 Még mindig kevés ugyan azoknak száma
Krisztusnak apostolai beleléock Szent jkjk ezeket a hamisítatlan aranyhalakat Lélekkel é« hirdet ük mindéb népeknek nyel fö|Í8merjk; me.t azok közé temérdek szálat vén Isten országát és az ö igazságát. L6t(ek talmi-aranyból a krisztusi szellem
li kir fisztálvsorsiíték folííllítill Fön8ége8\' 8 népek ezreit meghÓd\'IÓham.s apostolai; de azért a la*m haladás
R. III. lUUlJillljllll Htlilllltljl, |mo^ana|M VQ|t az a megváltói korszaknak ! Kri»tnsnak igaz követőit,
nélkol magukra maradt]^ a Megv4|(ónak SZenlIelko világit ma
Nwhiizsii r. kir. Jibíiyiipudi
ia! 1
«j LEQNdQYOBD NYEREflÉNY-LSELYEÍU
MAOY. KIR. 03ZTALYS0RSJEQYEK. Sorsjegyek az i osztályhoz Vi iotejegy
> 4)
rt-S •Ji g-o
in
#
Gyon ét ponton • verik minden nyomban érlealttetatk, ményrk rögtön kifizettetnek. Portometifr* Ittrinra. —
mikor a Mester
apostolokat - ahogy tovább, küldetéöök ] ia8zlj4vB| & m«-g*zállja, ie*ti azokat, akik | betöltése fölött aggódó lélekkel, szwwgój^ ^|taláoos Cmberszcretet araoyszála.nyo-| szivvei tanácskoztak - megszállotta axjmáf) kernik . földön Iíten onui%át H
isteni ihl-lés; agyuk lángolt, szivők forrott ; j
és a réjuk öiökségül maradt krisztusi! Bármilyen ragyogók, tündöklők is azok szellemnek halása alatt egygyélorrott lé-Jaz érdekszálak, melyekkel most még az lekkel érezték magasztos hivatásuk tudatá- emb*riség millióit , bizony-bizony nagyon ^^^^^ nak szint elragadtatását..\'/ ikönoyen megtéveszthetik, atmxtőbe e»al-
kiiMoiiélát.. Azután wíélmeoénekés hirdeték minden hatják a Krisztus által megjelölt egydiil bn*át nttn népeknek nyelvén Isten igéjét. ; helyes öivénylöl mindegyre jobban eltávo-
* -ytre. Vajion mi volt az a csodás erő, mely. lodók : a hamis u ra vezetettek, majd előbb fölvértezte azokat a natyszivek-l magász-j vagy utóbb mégis csak be fogják \'álni, tos küldetésük betöltésére ? Vájjon miként; hogy a krisztusi szellemnek nem a«ok a
II kor
• - i » « !
1
MegrcnrfeMsck a ndékrt iegez6i»z«r0ebban szólhatlak minden népnek nyelvin .*zok a valódi, a Szent-Lélekböl igazán megszállott S iwrtomeiiteíCT «Maiunk koidends po»u-j féríiak, akik csak a maguk anyanyelvén apostolai, akik a maguk, nyelvén ax ebza-
IflkaríkplmUrl lap utlán .jiközSILIn.k, » \' ... „7. «„ ,. ....... .» . ____ . . . .__
cMk ai»6 bocs£a rn.Br.nd.ii.it ie».i«í-t.p| tanullak és tudtak beszélni ? MLyolt az ajudozáet, elidegenedést,-rgyaWte^ggrtíf-
ui)«n k«r|uk. —:-—--[bódító erejű beszéd, melyet minden nyelvű defő öozés nyelvé", hanem akik a
llljiilizui BífJ. br. MálfMl j nép megérteti, mely ezereket hóditolt meg ? mindeneket egyesítő, tettekkel beszélő em-
főelérusitó.
tíÉ
Az
OTTHON" kávéház
éa
SÖRÖZÖ KERTET
A szeretet nyelve, mely tettekkel beszél, berszeretelnek nyelvén, a minden nepeknek Azok a* egyszeiü származású, nem nyelvén tesznek bitvallást Istennek orszá* nagy tanult&águ férfiak lelkökbe szívták gáról és igazságáról. I Krisztusiak lön»éges szellemét, a minden- Krisztus szent-leikének, isteni széllemé-kit átölelő nagy emberszeretet, és e szel- nek, végtelen szeretetének igaz követői \'lemnek hatása alatt látogatták, ápolták, lassan-lassan végezhetik csak hódító uljo-. gyógyiloCák á betegeket, a testileg és lel- kai, mert ők a krisztusi béke olajágávaJ, 1 kileg nyomorgók vagy szenvedők tanyáit.a megváltói világosság erőszakoélkiihcsen-iés en) hitették a szenvedőit eayütlérzé.-ök des terjesztésével haladnak közös rendeltetés \'balzsamos melegével, ahogy a végtelen em- igéretföldje (elé ; de azért nincs az a ha-jberszeretet csodás megtestesülésétől, Mes- tajmas fegyver, nincs az a puazlilásra. Uk | terüktől tanulták. rekvő eeószak, mely erőtlenül ne hanyat-
Ki ne értette volna meg a mindeneket ^ je 6s meg oe fondulna az ő igaz í boldogítani vágyó, nagy emberszeretelnek; ságaiknak erősségén, ezt a teltekkel beszélő nyelvét, a legszebb, j Ebben bízhatnak azok, akik az apos-a legszentebb világnyelvet ?! tolok szellemében ma i« m nden népeknek
> Ennek a oodásan hódító erejű nyelv- [ nyelvén vallják és hirdetik a Megváltó A .. é. kMgmk e>eo k.W^r^koii nek. ~ melTneí negteremtőie, első ha- ;8ze||emet. kfyet beAei pártfogóiba íjünlom H súves Iá-, <almas Na*yme8lere Krisztus volt — köszön: ^atisit kérem. lieíő, hogy az emberiség milliói o.eglal Iták
Kívili liazieJeiiei a magasabb, közős rendeltetésének ama
hamisítatlan aranyszálait, melyek már a "^"Ttfí
Hfc
r május 26 án pQOkötd vasárnap délután
h angve mennyel
ünnepélyesen megnyitom
„Otthon" kávés.
földön elvezetik az igazságkeresőket Isten-
Képeslevelező-lap
újdonságok
— a legművészibb kivitelben kapliatók
Fischel FüIöd
I «
• könyvkereskedőiében
NAGV-KANI2SAN.
Ferencz József keserűvíz
*s egyedali
elismert kellemes izü természetes _hashajtószer.
Nagy-Kanizsán vasárnap .
Ltu-i szüretünk Midén?
Ina: Árral Adolf.
Hazánk gazdasági éledben a szőlészet 4* borásiat eltörendő aierepet jáitzik. Metógaffe-(á|a ut»n megél, a szőlészetéből ptnitl a magyar. Aat tarijuk, bogy helyet uyoroon járunk, midiin •i Q\'oltó évtizedben éttlelt alagnátiót egyenes összefüggésbe hoztuk tióléazttfluknek a 90-e* években végbemaot óriási vitatafctjlődéaévtl, mondhatnók lönkrajuiiaával.
E-tt»ndőlf óla küld a bortermrlfl is elemekkel, a külömbötő aiőlóbsiegtágtkkel ée ittea
Zala 42. szám (2 lap.)
190i május hö 26-án
o*ak fellépése eszleodsjébsti érea\'ell haláaál, tem kell — fölöt óvatjpágbd1 mégta megfestik hanem putilitó ereje későbbi évekre ia kihat, aa Illetéke* politikai brffoeégok. / A levélsatálől, tehát lálakaő szervétől megfont- A mi altra-coaeervaiiv ée íntóena aéptlok.
tolt tőke vissislejlfldík ée veaszőtt baérielni nem képes. Gondot ke\'elé* ét a mnlastiollsk bálványosod pótlása állal at ekként megtámadott töke megmenthető; de b« bibét mulasitáars letétünk, ugy a tőke menthetetlenül od*vé«g.
Vide*ünk számos községéből bálijuk a pa> natit bogy nem csínból banrm agyból bajt a ióke, a ml annyit jelent, hogy a tőkének ugyan less lomboiéta, de nem termete ia.
nél ea macában nem elesendő, nanem hasonló fslragutok>lkalmatátán felfll m>g ntasiiandúk volngnCka k6taégi legyxők éa birak, hoiiy a termelőket esetleg bizonyos pénzbírság terhe mellett a védeke^tre xoriuák. Ha pedig még et eem ha\'na, ugy mindaton taraaalók asőlői, akik a< okszerű védekezésre ré nea bírhatók, köiigatgatási kényszer utján volnának kéaporo-mnd\'ik, at ekként fs merült költségek pedig a kösadók módjára behajlandók.
Nem ledeineégeeek, ett szokatlanok at eszközök, a melyeket javaslatba bóaunk, de nem ia elhárítandó akad lyok összege ée rendazahá-
At elmúlt eszendei garázdálkodásnak ■ - ; Id.Hodáanak ugyan nem mondható] tehát máriá
megeondbalójsm.kkora nemaeti töke veeae el nu|||ko|n||k ;„0m0ru következményei.
aa .dó óta tgyldőbcn maddó volt aaea ka.d.l.m, ^ ^ . " ^ vM /4|CMkél „ „iháritaadó akad lyok
2M&22."mellík . \\ \\ annak érdekében emljük Atexannkat, májatokkal etemben cuki. különleges
« okból, meri a kitga.da a ml vidékünkön a1../.fTS"Ue°i ír" " legnagyobb mértékben indolea.. J1rt,fl™á"i^35| T
Mert amig ba<ánk - mondhatjuk - ömaa ^i^ii &.í T&rf ""\'a TI* számbavehető bortermO vidékein a. okaterü *r0"1,k tn .h f " í i "d,ÜDjtJ
védekezes minden f.jlájt dmk é. a remélt ered- hrtf\' lelhár«"bó1\' vidékünk boriermelí- B > í
- .^.r^JÜ .\' ^SÉ W«n»ti mártBsrűi
a
Pigyeimeztelünk et í utnn i» méría érőilen
mvgboc<átháiatlan maradijával\' a víSké«é.f;wwf" pcronyi vmteg tni velA idónk
vagy meg «em kisOrli vagy EHanbe.i .emmi jeléi nem Iá juk annak,\'
I^JKtV^* \' ],mW i hoev a. Oldluin Tuckerf [llatthamil] ellem\'
TBífto^ a lermelCk lulnyomó liileuku^kt^toto,
része readben elvégetie a peronoupora hm \'0"\'"\' \'\'\'\'\'O^opy kinporoem \'ognak. -
permet*,*.. El ia harit-atoU a peronoupora 1™ f i\'141"\' "« mérlegelheti _ nnndenkt, veiaely. Ám e> raa\'eadftben lellépít! at Oidium Rk,"ek .u lolul1:" y"L!61\'\' . 0id T
Tuck/ry (lie,.harmat), -a noha enuek a atílöbe. TJr"lb.an ^ ,e\'!éPBl!
tegeégnek. ia megvan a .... hatáaoe ellentaere, ^ a,óla , ,
mi .»m történt, a baj elterjedések medállá » Is Ml/p nálunk é, ja, ama n,ölu3- \\ eára. - Volt iat»lyaa gyalátatoa aztlre.ünk, ^dámknak, ahk az t>, le,eUmibb >mMlyaU\\ minóre mífMULlireRjeiDk »im emlék^tnek dacára mtll9m\' w\'m Mnporoetak A farmot t. , ann.k, bo«y a uragtáa u án TerTnéeknillt8«ink|,,«w^ " hanfm ^ tll}
vatóiáiigal kiittnókuek voltak mondhatók. I?•?«?><» rom ntMny nap mit mtg a Mis n „ , ,, , , deketee mellett lelUplte egyáltalán megqatolnati. .
Epeaaü ember. p»rsie ugy gondolkotlk, hogy a, A védekezéH egy«frU és ocsó; a< ídö p du
eléiigi\'1_e\'.firehalado\'t, hogy azzal tovfthb ne
késiüuk.
Int/) vzaVunl: u\'/oiiban aujna, u^m jut a/on körükbe, a melyek leginkább érdekelvék.
Ugyannzért Illetéke-* közigazgatási ha óságainkat: városunk l. fókapiiányat ée járásunk f. fdstoliiab r íját illó tiszlulettHÍ figyeimertetjük a kOtelgö bajra és annak jelenségeire.
Végül mindezeken felül, ugy lar\'jok, — lár-aadalmi uton sokat lehetünk at Sgy érdekében és kétségét nem szenved, hogy hazafiúi kötelességet teljesít mindéúfci, aki adandó alkalommal at érdekellek felvilágosításán közreműködik,
h/y valóstinU, hogy lest saűretúnk; másként bizonyos, bogy nem le«t !
lermelökdzönségjLsío \' oru ispaszlalatokon okulva — a permctez&ekcii kivül immár a iiáatbsrmat elleni, kenporotssssl lörtcnC és\' iitazán nagyon olcsó vedeketeshez is log folyamodni. — Dehogy tette; aöl néhány kolompos szavának hitelt adva at a tévhit terj-di el egé«t vidékünkön hogy : ,a Iritsoláslól gyűn a penész" ami ugy értendő, bogy a péfoiiuspuia elleni—védekezés eldidézfijc a liaitbsrmst (penész) lellépésenek. Következett erre termeazeiesen a permetezésnek Nekik a kelti erily kifejtéu mellett módjukban álta\'ánós elhany.agolá^H, arról nem is s/ólva, hogy | áll a fenyeget! vreeélyt elhárítani. Hálára köle-a~1tnth»rmut elleni védekezés egyáltalán nem lecnék tele városunk és járásunk minden közgaz
; Tollftttiban
Hétről — hétre.
Irta: Vajdai Szsbó latrán. Szeretek énekelni néked, Nagyon szeretek publikum ; De Imgy tőled cs ppet se félek, Ne vedd e vallomást zokon .. Erényeid tudom, — imádom, Ea ostorosom sok hibád
\' Dalom gyakran étért fullánkos,_
Ámde igazságos bírad... I
Fagyos közöny szállott szivedbe, £s nem hevülsz — művészetért, Xeder vagy, s csétcaap, mint a lepke, Tanúm reá Dobó, s «z ég I Kell is neked állandó tzinház, Ugyan kinek, unyan minek ? Letetted már a — próba vizsgát, És elviszik a — jó hired!
került figyelembe.
A. Iisít harmat csakugyan el is maradt 8 mull esilendíben^ellenbenL a peronoszpóra 8 legteljesebb mértékben dühöngött, éa a mull esztendei icrmést ugy minőségire, mint n ennyisé-
dasági tényezőjét.
Jelen sorak ir<>ji tavaly több ausztriai váróiban Ökölnyi botiikke! nyomott ftles talraga ttokat lato\'i, á melyekben a borterinelők sürgősen figyelmettelnek, hogy a li^alh armal ellen
gére iiétve.iegalsbb 50\'/o-val csökkentette. De erélyesen védekezzenek. Kövétke>.«tt aztán a vé-ez még h \'gyjí\'n: A peronoszpors viticola nem- dekezés módja. At au-<airiai lermelöknek még et
Busán mondom, bu\' iit letűntek A légi, szép, lényét napok, Művészetért nem áldoz ma már A hol-uoli, s a gazdagok... Szezon vegét előre láttam, Lezáródni hogyan fog itt. Hogy fix szerte anuyi szép álmot, A deficit, a deficit I
Színház helyett jobb-lest talán .még, Pár kávéház. — vagy léi tucat,
TÁRCA.
Lapdarugás.
(Pootbalí.)
Mikor mi kis deákkorunkban a Karcag-major mögúiti vasúti töltés aljában vagy a „katonarét" tájékán lupdázlunk, korántsem gondoltunk arra, bogy voltaképen sportot B/iink. Voltak kötiünk birea ját»zók, akik mindig distét kepezték ason pártnak, amelyhez tartoztak. Sajátságos, hogy az ískoában rendesen a leghátsó rendfokozatban szerénykedtek épen azok, akik a bőrlapdával BO>(?rien tndl k bánni. De ez csak a kalkulus, befolyásolta nem pedu a játékbeli tekintélyt. Ha tőrtéae\'esen Angiidban jöttek vo\'na a világra, nem pedig a Dunai tnlon, akkor minden sportlap közölte\' volná az arcképeik et; igy azonban meg kellett elégedniük azzal, hogy egyéniségüknek sokszorosított n\\otnú( hagyták e^yneb&ny „pacer" játszó hátán kék foltok nlakjftban. .
Maitiapság iasimként eltünedezik az tt\'.öla meg a narnnc nagi\'si^B-lliörlanda, s helyette megitono\'ul az - angql/Mf ,\'aotball" melyet láb. ügye-seggel ii\'uzgainak, e nem is egymást haj-kumzsze^k vel-,li néni azt a ráe-t>t kaput, mely-oek iktc »?oalr: Meg is köszönném szépen, ha anui yan dinnyénagyságu Ia|>dával^iiátba „kólin-Vat/ána»". Arról koldulnék 11L ni vígéig.
I.rtsankénl lip/.?\'ás<oktaoK a .tennie\' játékhoz, de áfigfcuj-y :, ><gme4e.\'t.deu kézünkXen .>
rackct, mai is löl tel e áldozni :< fnotball kedvéért, mert bizony minálunk nincs minden sportnak küiiiii közönsége, hanem egyiket a másik uian I éljük á\', mintaifcle divaiot. Hj-t persze Anglia I Olt a pendelyes ayerektől kezdve egész a deres-j haja „old man" ig minden épkézláb ember a sport bolondja. Hezzeg h* a hurok nem ólom golyóval, hanem bor apdával Itivöldöctek, volna | vitéz Lord KoberU seregeire, cm os vereség lenne | osztályréazük, de sajna ott Délatrikában a ctvi-| llz-ició még csak az iimetlöpuskáig ert
Kendre el\'átogatnak hozzánk Albion legkitűnőbb lupdarugó csapatai, hogy lábuk munkájával I bámuiatb i ejtsenek bennünket. Elismeréssel szólnak a magyar játékosok sportratermeuségeröl, I de ez mind csa\'k olyan nagylelkűség, mint mikori az oroszlán megdieséri a macskái, hogy ügyes vadász A kapu, hz h rogyásig védett kapu, mégis csak aránytalaünl több angol rúgástól remeg meg, mint magyar\'ól.
Nem\' vélem Biltkségesnck n labdarúgást tővirőUhégyiro jsmwtgtni, litsz \' eleget- látjuk \'itt mifelénk elegét olvasunk is róla. S az elméleti i-Mneneiés \' ugy sem hasznát, valsmíatbogy senki wm tanulja m^g pcdaul a szániás-veiest . elniéieliileg. Hinba magyaráznám neki, hogy: véev két okvtii, foiid az ekénet) nevezeti görbe vasdarab elé sth. annyit sH.érlene j belőle,-iniút a talu-kö. Sporto\' űzni, lami, kulti-yálni keif, azt ismertetni nem leltet
Mindenekelóit a\'tal kellene ke\'deni, hogy ..lm >gvi>iHZi.\'Ok h uiiszóliut Mi s \'»dr:l>lizéí<,
>
»kick«, >shúou, >fault, es a többi aníoloiaag-Ez a játék ugy<inii, bármily zavarosnak lassék is a laikut .előtt, mégis minden moztauntában szoros szabályok szerint alakul. Nincs egy lökét v&gj futási mozdulat, mely ne szolgálna valamely regulát. Annak a kétaaer tizenegy embernek érős számítónak kell lenai,saem elég, hogy lábukkal rugdosták a lapdái. 0 ember >csatar«, három >kQzépvád< (lialf-back), kettő\'»hátvéd\' (baok) éa végftl egy a >kapuvéd< (goaUeeper). Egyik a másikának ugy a kezére — pardon a iábára dogozik, mint a karikacsapás. Egy pi.tanaiig tincs nyagvó állapotban egyik te, mert ha bem ia szalad, vagy rág, utégis minden másodpercben épen őtőle lügghet a játék sorsa, minek-ulánna az a* otromba nagy lapda olyan holt bizonyosságai röpköd, mini a jól irányzott billiardgolyó.
■ Természetesen kizárólag férfiaknak, még pedig llataloaan (ürgéknek való ez a játék. Nők <$ak a> bnlle! terén produkálkülják lábmüvénetüket, nekik nem való a tootballheli iaommunká ét i a még oly szabadott gondolkozunk a nűk modern egyenjogúsága fölött, ez\' a játékot tintán a férfiak -számára kell vindikálni. Amilyen kecses lest mozgások rá képesiti a nőket a lawn-tenois, jégen olyan hallatlan szabadosságra adna alk»l< | mat a lootb\'all,
j Tehát a lapdarugás csak maradjon a férfiak privilégiuma s nem hisszük, hogy a legtüzésebh l „muiier em toc pala" , jagpt íormáln i erse a I látókra,
Nagy-Kanizsa vasárnap
ZhIj 42. szám (tt lap.)
Hol a ciáboa kaaua tündérrel, Aa ember ngan elmulat... Uxy ia kell, hogy mámorba dőlve, Feledjpk eiernyi bajunk, S elaludván írok időkre, A korral nem kell lattanunk
Sdikdk hada — éh szegény vároH — Megmozdult újból ellened. Mitt\'lhiaba beezé»ed már ntottl, Egy kenyertn nem leia veled, válnotok kell, nkárbogy lájjon, — 8 ha a dolog klsi bijoi — Megoldva leit a jovö nyáron, így mondja eat — Holló hajút I
,. Egy sió nyilai keresatttl moatan] Kies Zalán t>» Somogyon... Ifjul, örege\' Iáiba hozva, Mert nagy dolog van ám soron...-„Üt mit Barnum I — oh I mily sierenose I SttmNnyvesilö hada ialtt,\' S néhány azép etrest vágva ssebre, Csinál egy bájos pukkedlil I
... Ah I de minden feledve van ma, A« arcokon örótmpir ág, Virág fakasztó Pünkösd Hinti le ránk égi fényéi... ,
Caeng a harangéi tiv Imára,__
Stini Ülik óh Jövel. Jövel, S érezzük, a mint földre iiállvt, Itt van as Isten, itt közéi..11
Némuljon el minden panaiz bát, Szivünkbe siálijun nyugalom. A gyűlölet, vád, harag — szavát, Ne hallxstuk e nsgy napos... Hiszen ugy is e rövid élet, Ciúpá baual, őrük kOidtfi,— Jövel tehát, jövel Szeoi-Lélek, S adj szivünkbe hitit, bikit 1...
Mi tagadás, sok boaasuságol, Okoztam közönség neked, Ant erős szer kell — gyógyítás hoz. Ezt be kell bát ma ismerned I...
Fanyar kegyellen hü bohócán
Leár la sokat bosiaokodoll,
8 nzlán a« éjben — kttun n pusztán —
Nyakába borult, h zoLogotll...
• \' />»
A város házából.
Városi közgyűlés.
Nugy-Kanisin varos képviselt) testülete május hó üö-en s/ombainn délután Vécsey Zsigmond [polgármester eluőkléae alatt közgyűlést tartott.
A It.náCá az ezt a oélrtt kiküldött bizottság i véleménye alapján jatfs\'slAiotl telt kit millió ; korona Ssezigű uj kölcsön felvétele tárgyában a közgyűlés határozaiaitiól eddig létesített építmények, a jelenben elrendelt- és a jövőre tervezett építések- telek-vaaarlások,- éa a várok rendezésre aitlkseges költünk \'biztosítására.
képviselő t esi Uh t elhatározta, hogy akölcsöet \' 60 évi törlesztésre 6- 4\'/,-oi kamat mellell s Pesti Hiüai Takarékpénztáriéi veszt fel
\'Tudomásul volté a képviielő-iestülel, hogy a |közgyQlei 1001. évi aprilii hő 18-ikl üléaebon | i hozott ha\'ározatából kifolyólag a j nagyohbitásához szükségelt szomszédos lelkét j Kis Anna (érj. Vajda ialék Jóssefnélöl tulajdonjogilag megvett it varos Ezen ügy tárgyalása, tekintettel irra, hugy a képviselők »t*|lő szám \' hm naiB volíak jelen, a jövő közgyűlésre elaa | pollatolt.
Előerjeiitelelt a tanácsi javallat, illetve szerződési formu\'a mely iserint a polgári \'fiu él leányiskolák 1901—902 i.-kuai i állami kezelésbe mennek át.
S-
1901 május
hó 164a
betekiotbelö legyen, s hogy at ellen éazrsvéteUt maglehesse; éa pedig :
Azon adózók, kik az illető lajstromban sasa* Állapított adónemmel már a mull évben ia mag voltak róva, a lajstrom közszemlére kitételének napját. — azon adózók, kik a kivetési lajstrom-ban megállapított adóval I. évben először rovat* tak meg, adótartozásuknak az adókiskőóyvscs* kében történt bejegyzését követő 16 nap alatt Írásban á zalaegerszegi m kir ptnzllgyigezgató-Ságnál benyújthatják.
Kelt Nagy-Kanizsán. 1901. májua 24-én.
tlNGYEL LAJOS h. polgármester.
BIBIK.
Márton min főigazgató f.
évtől kezdve
8904
~TW
HIKDETHÉIVV.
Nja^RwiiZNii varos tanáraa hlrrdFé>e(ikA bogy Nagy-Koni™
j éri nLosztayu kereseti adó kieelési lajstroma az löBfedm 44. te, 16. éa 18. §§-ai érteimében : a mai naptól fogva 8 niipón ál a városi adó-t hivatal helyiségében közszemlére kilétetetluily í célbó1, bogy n ■\' bivaia\'os órán belül berki átal
Átk osouul aok oauratomra van ssükaég a lapdarugás trainingjéné1. Az alsó lábszár előssör is kell, hogy megbaráikőzzék a lapdaosápkodással KOzöniégea llliszter, aki már megsínyli, ha a harisnyakötője egy kiué jobban aioritja a lábát, lel éje se nézzen a tootballnak, meri nagy vagy t nl kőlthe\' orvosi számlákra. Attól ne szabad ta egijedni.hogy az emberböre\' olyan tarka lesz mint szivárvány, arca pedig rezesbsrni, mint az ndiáné. fiát még a tüdői A sok lutkározáaban viharedzett less, mint a szélverté vitorla. Szó és jaj nélkül kell lUrni tudni, sőt nem ia szabad gondolni se arta, hugy baj történhetik. De hisz bija csak a kontárnak lehat, aki nem viizi azt a bizonyos sient komolyságot a játékba.
Mindéit nem azért emiitjük, hogy elijesszük a fiatalságot és megijesszük a gondos mamáiat. Hadd püföljék a gyorekal, a vas ia annál aaivó-sabb, meniől tovább ülik.
A tootballnak nincaenek egyes híres mata-dórjai, hanem kiváló csapatai vannak. Tizenegy ember, aki ugy összejátszik, egymásba fog, mint az óra kerekei. Anglia kikűldőzgeli a kontinensre az ö válogatóit bajnokai\', kik már .profeisionál" számba mennek, vagyis abból élnek amit a lábakkal keresnek.
— ■aeaaélyl kir. Márton/fy osztálylanáeaos, ipariskolai orsz. hó 28-án NagyiKanizaán időzött. Dr. Rothschild Jakab ipariskolai felügyelő bizottsági tag kíséretében meglátogatta as aliófoku iparos tanonc-.... iskolát, a hol Poridus Antal ipariskolai igazgató
"üt fogadta. A főigazgató a tanonciskola twad az öt osztályát \'megvizsgálta és ugy a növendékek rendes és llszta megjelenése, valamint a tapasztalt fegyelem és szellemi kiképzésé* vezetés lelett teljes elismerésének adott kílejeiést és oda nyilatkozott, hogy ezen inlezet oly magas -zuivo. nalon áll, hogy aziute minta«intézetoek ehet tekinteni az ország egyéb hason intézetei közt. Később ugyancsak dr. Rothschild Jakab ipariak, biz. tag kísér teben a kereskedelmi -tanonciskolát látogatta meg, hol éppen Bun Samu igazgató a Il ik osztályban tartott előadást. Miután a tanulók feleleteit a számtanból, korty vitelből és valló-i-niébtíl -jó ideig hallgatta és z rendtartási iratokai átnézte, távozásakor a tapasztaltak fölötti legnagyobb megelégedésének adott ktlejez4at
-- Gyakerlall Illón Frigyei Mherceg janins hó közepén 6 tábornokkal, 21 törzs- éa 7 főtiszttel Vaavár és Zalabér közölt gyakorlati utasást (art.
— tiamdMágl lti(16*116. A liildmiveleai miniszter Elek Ernő nagykanizsai lakost, ujnepi birtokos\' Nagy-Kanizsa város területére a gaz-daaági tudósítói liszilel bízta meg._
— Pártsiervrzi népgyBlis. Értesülésünk szerint IIolló Lajos, L/gron Gábor, Barlha Miklós, Sümegi Vilmos ti a 48-as és függetlenségi párt még több
Nagy-Kant
részéről i vnio-i
köz-1901
E« pedig nem eiekélyaég. Nálnnk már tebe-lős ember az, akinek annyi havi ióvödelme van, mint egy ilyen protessionalnak. Vannak köztük akik azt a „goromba" játékot majdnem jongleur*
ügyességgel űzik, a igazán ugy bánnak a lap- . , ,, , -.„ - .
dévai, mint macska szokott az egérrel. Amellett lelesR /*«**» nó W Jönn<* egymásban ugy bíznak, hogy Budapesten egyszer zsára, hogy itt nagy, megyei pártszervező az angol oaapst kapuvédje virslii meg iört fo- népgyűlést tartsanak és hogy egyidejűleg gasilött el a játék folyamában, annyira nyugodt megalakítsák a nagykanizsai választókért!-köfeííeVeTl magyar ell<mcMpRl nég Ifiben a függetlenségi párt intéző bízott-Angliában a nevezetesebb msteb-oknak száz- "ágéi.
Tanllók kéigylléie A„ jíalamegytt Janitótutilit
esetre menő közönsége van. Minálunk, ii már fölvitték nagy tízezerre, a tízezer torok egyszerre lör ki őrömrivslgáibs, ha a ,,shoot" jól csspnlt be, Az apró gymnazisták véghetetlen szakértelemmel boncolgatják a játék esélyeit, akárcsak a papáik a káftyiasutslnál vesrteit pártik után.
A labdarúgás nem tartozik a drága sportok köze, a csak jókora testi ügyesség az ára. Azért is hivatva van léit hódítani minaentelé. A gazdag aportladyk és sporlurfiak csak maradjanak meg iz ö költségei mulatságaiknál, a< istenadta nép lapdarugás mellett is lud ugy mulatni, miut ők a rókavadászatoknál.
Xllef.
Alt. lanitdtutillit" nagykanizsai járást kore I, hé 23-án tartotta mag tavaizi köag)á>eaél Nagy-Kaniziáu a polg. liuiikola r jziermében, a tagok élénk érdeklődése mellett. — Haigetíő 1 Sándor járáaköri elnök, miután előadta, hogy a kösgyüléal azér; volt kénytelen Nagy-Kanizsára Öaazebivni, mert az Szepe\'nekrn a közbe* jött, bár elölte ismeretlen akadályok miatt meg« tartható egyáltalán nom vol\', a közgyűlést egy igen aiép és tartalmas beszéddel nyitotta meg, egyben annak további vezetésére Keriisi József alelnököt kérte föl.
Kertész József alelnök, elfoglalván az elnöki
ff
Sdiii^i^nd-l-Záír11
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban!
\\
Egyedim biztos vedelem betörések ellen!
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére.
T. (,-<. A nS(ibii®BiUia4t\'\' aisly a MMk elten <t ^-jniltllt lii<tni lirssor, »gy csinosan sfónyniittt ^ iegcaek&lj\'ijbb ktairlatrv, hogy sarat iilogen, ngf luhjjkiiloi nl- klnyinik, itirjr sa ajtM-a«k bnt<jn tT vlllsDos csengőről érint kei ft azt nioaiisba bnsas, 1II«WI«« .< luiv-WíiroIt »r\'iv.í!t •• siaynást riatto w.ntt*-tatoéa sasiiat alkalauukaM a caalcSJinliahaa. a háimulcrat! *a#jr tpánaaljtjMs ;illulia«s \' bolyán. Kivú so amaánal cMtlaW-, iűaaly .as iW stxiH»«a»iit(>t is Mtliutji. A Srhnaibidl-<4r firfűJun fúl* aitún. alilabon. ri nukátó oliel betSrti albirllmJí is fahéilrsal jsagliiakaUaa i»l« rniolaa hraorini kinérMst. * ,,K?ímiioi l;-nv
b\'HOjinbs buríll, flijvíbli-i Mi lituinud\' t.i;/.iimU fiiiiiitiiostiin. Jim ■ * •■■■■■ . ■ ■ " ■
b^i^g^^^^^ai^^HMMMMBaBassMsasbMaMfnaMMaMMaaMassa^w
L L,
h
itapttcü i»|KKNwil r ikit-.ialvMM miti »lfcaloiAK>tl kufái aiúuleitlU
Nagy -Kanieaa, vasArqiip
Zala 42. szám (4. lap.)
sséke\', mindenek előli melog hangú szavakban|Ida ai idegeneket, kik ulti pár nap* múlva m*| mondott ktiazónetei ai őasl kttsgytilé»en alainölckd érkesélt a kőrflső levél, sőt a bőlgy szülői k
I6rt4u( yh»n^u megválasztásáért,
A rout közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése u\'án a jkör tagj\'tl « polg. Jak, ogyik tar mébe vonul luk, hol Almdti Janói nktfníziai élt, eI. tanitó sajá\' elemi 4 oszt. nővé\'adékeivol a ktistiusege* törlek 0áfásáról tartott igen asép éi NÍkfrült gyakorlati előadást, melyért neki
Akkor aztán kitudódott, hogy a féríf tiipot San* dor szegedi mérnök, a hölgy pedig 7atay Ilona, kik m \'gssök-tek, mert\' házssHágukhos a hölgy sifl\'Őwek beleegyezését kieszközöl ni nen ludlaVr Non padig főképen azért, mert valamelyes há-zsssági Akadály is volt a dologban,, levén Sípos Hándnr Talsy Ilona anyjtnak a testvéra. A pár
Iahci Intvén kiküldött bíráló bizottsági előadó as inban asökéae köbben nem éppen kifogáa\'aian indítványéra a közgyűlés jegyzőkönyvi köasö- okmányok alapján polgári hasaaságra lépe t,
minélfogva a lányok után u\'azo t . szüők már | fttíi accomp\'fra érkez ek Kaposvárra.-A szil\'őt a rosss jttékhos kényis\'ensk vo\'tik j» képet csinálni s utólagosan pitólták a S\'.ülrti beleegye* sésről asóló okiratot, mely kiskorú leányát há-
sasaágáhos s<üksé«es, d > a rokonsági akadályt ^*gys<erre Kérőt eiöadisr i, ez 30 kűiöortözj md-Hajgáli Sándornak „As állatvédelemről ci- csak miniesteri belsegye<és hári\'haffa Volna el. vénet igm/e. Mijdaem 103 vessél/*s ojr
netet mondott.
Káulán Sándor föl dvai\'a Körmend)* Pál langroi tagtársnak „A lanitó\'életból? clmü jóizii humorral megirt dolgozatát, melyért ugy a aieriónek, mind a lőlolvssónak köszönetet szavason a kösgyű é*.
^ J901, májas hd 26 án
— Hug/jufrA filaéáiak, Birnim ** tíai\'ey a fóíjLtiagiirgy jbb latvanyotaága boi^p hét/ fn reggel iái érkesiá. Aa előadások sokoid i-lu\'águkbin miadist «y»jjik a <ot ^egyálutábin érdákea*é,\'b *o éa mu \'aUágosb in képzelni lehet A látványos 4g tártai oai egy óriási kJ erjed ^u lovardtt, kiiíínő minőségből ea ál* 3 wanezsbői. f A nagy tarén* ctödü 5 belye a rasserkne*, kiváló hztrnf^oyve*z*Ő kne« éa tár gyatoríóknik B?ek egy időben 2 aagy asiupidon eidadátosat-tartanak. Ezeken kj-vüi bel 1 VTOasŐveaz eg«üzoe a\'fakmerő és kivaö hgttiruáa^ók, kik aiájdöárn a óri wi eátor teUjimeiHt mQvéis<eda^k. iijAU ran » tattriéa«eke )9 a Miiipido<oa éa a levegőben érfy.dfboa urutnak el<2adá*ok. rita^u a mflaor egy egéas tuCií -kdióaüióaó «xdmi
nen megirt, mindvégig nagy ligywlommol bnll« satott h áltülánoi fetatéNael fogudott munkáját tarkas Vilma nkHn\'iaai tagtárn olVAsta föL — A közgyűlés mindkettőnél* Jfytyaókönyvi köai0* netet mondott.
Végre Banekovich János nkanissii taglára qA taft* lenyitéH az iakolábW cimen óriekesHti. Ezen tetei vitatargyu! tüzetett ugyan ki, de •töadó oU mejígyfízőii éa kimeH(0«i\\ foglalkősott aaen kérd^azel, hogy a l^űzgytl\'éa %hoz egéMx terjedelmében hoaaáJilruUl
kOnyve fólo\'viatatoit a tudumáaul vétetett\' Kéan irma jköri pcftHÜroö elOlerjeaztetle jelen-Iónét a pénztár állepotárolt mely aaerint h jelenlegi p \'nzfárkéazlet Ö9Ö aor, 13 lülér.
— Járáiblrö a börtéabea. Sohdr Lajoi kia*martoni jáiáabir<\\ aki bár k\'\'\'Sel volt már nyugdíjaztatásához, ndóa^&gai törl«*aztéa4re hiva-taloa penz^khes nyuli. ée eltűnt Kia-Martonból KOrOaietéeét rendelte al a zoarnni kir. ügyé»iMeg. egy hét
As ehünt, ki után m r egy hét Ma nyomoaott a rend^ravg, kedden \\égre Ónként jelentkezett njalMpoaau ráijeaztett; soproni r kir. Ugféssségnét. DeleiŐtt 9 Órakorj — E nye Julin, hogy nézel ki?
Eme* hiányábuu a kalandba idilbOl igen prózii sala ia um\'attfány 2 ó» aUtt ma^figyelűít^ btlnpör lett, melyet a béten tárgyalt a kaposvári lörvényxsdk. Az ügyéas ugyani* eg*«s bflnbal-masiit vádjával támadta meg a a\'.erelmweket.\' hamia eaktt, külön lói a hami« okiratok haaználá^a miatt, A Kiafalody Akoa elndkléte a\'Hiti tor-tÖrváayHzöki bttntetö tanács dr. Hó^at tóroö védelmére a biinöa párt 00—00 korona pinsbiin-letétre Itaíte, /elmentvén Okét a Kuryatabh vádak alu , caupán asért, mert azfllö.i beleegyezée [nllkOl kő Ö\'tek h^aa^aágot. — A azeralmet ptr, 1 itt Vdür-awnri^ idjjónr Nagy4Um«J ízaiti is megfordult,1 -
—\'\' A ktlell vanAi nae^ a nyugati Lakatos Anna ciaányaaninny irnn^ri jól, a az*rel-mca leányokat, akikuél karöltve jir a ^zére em a 1 babonával Gyakrati téved ennek folytán Likatoa Anna a bec^apá^ himea mezejéra a kó<«z ia iniu* dig n, o.sak kellő médium akadjon. Ilyen méd:-um »t fedezett tel Király Juha cselédleányban í«, aki utcái üfiVfíieiBH, Hogy minden plnzó\' finom. m/,ö|) ruhákba fekteti* Ement tehát hozza éa|
érkéz*\' tJneg VRfU On Sopronba nejével egy ü t a nyitott bérkocsin rogton a törvényház elé hajtatott. Itt elbuceu\'ott Q"jétÖl, a/tán egyedül ment fel az ÜK\'yeezeéghez. A azolga, ki n folyosón volt majd le geli lábftról meglepetéaében, mikor S *hár
Í\'árásbjró eMbe állott azzal, bo^y jelent-e be Piaeher kir. ünyésznél. Hogy ott jíirással^zinle fan^iOrogva tölte meg im a par 1 >pé4t f butibe* esett jaraabiró. mely a folyosón at Fisclteri re kir. ügyéaz ajtajáig vezette. A kir. Ügyész pár ásót váltott vele, majd rögtön meguyomta a villamos cacngetyUt, mely Pokornyi (ognázfelÜgyelő szobájába szolgál és lekiaérte a vizsgálati fog lyok száírára berendezett cellába.
— lalláa - egy kii blvatalért. Párját litkitó, érd^kea a jelleni/.ő jelenet folyt le
a napokban a szombathelyi congr. izraelita liitközaéit derék főrabbija: dr. Berni lein Béla előtt. Megjelent ugyanis ott egjf vidékbali német anyanyelvi parasMlegény a egyéneaen a dologra térve er esitette a főrabbit, hogy hát 6 at szeretne térni a raidO vallásra.
— Oát most mi a vallási 9 —\' kérdezte a főrabbi.
~ Római katholikua._.
— Ismeri * maga a zsidó vallás astkásait éa torvéoyeit?
— N^m biz éo, nem iamerem.
— Hát akkor ugyan miért akarna maga saidóvá lenni ?
— Uát karem átoa^ággal, ugy hallom, hogy a szövőgyárnál as urak mini megannyían is-raeli\'ak, hát azt gondolom, begy ha saidóvá lennék r skkor könnyeiben kerülne nekem egy kis hivatal.
— Hogy ?
— Iszonyúin dÜ\'t ábrázatod, kereaatben áll rajta a kele\'i vouás, meg a nyu^oti.
A mú^or ez 10 reasdb^s van b^rakesství, a h\'p-p.drom ver^enypílyán » önrész verseay, valamint a rómti diadil kociik menydófgo untja, mely mellett 2, 3 sőt 4 16 ide-jdaiut, mind uen asi\'o a nagy a nerikai cirkusznak kiváló bajt kőicjöa^ ,idd tartosik vad éa kiásni ott állatokat tart ilmasó 2 Atlaia?reglat. Ezen nagy sátorban a 111 az élű emberi reb(fetleo0asége« es cso* d a dolgok híres gyűjteményét, karaétkO i férli ikai ea hölgyeket a azakáiloa asásooyt, tetovált ern-beraket, túz nraiyokai, ruigyao >a g/uri
számi ilót, tőrfalót, a kétteatft hindu\', a ku y*:g-jes fiút, »*mberi tüvánkiat/ mirauiiajá oaon óriásokat, törpéket, egy eleven caootvaaat es egy csomó nus, kfl önieg<iaséget aia kütdn e«Őa tfi tárianak# ugy, b >gy az egeaa nagyszerű uiulTi-aágot nyújt, mirt ne u külő nbeo a vrtax l^hJ-re«ebb emberei fellépnek A lókiálii\'ás 400 re-tuek példányi lartalmz ea sok lófaj raigismer*
JtaüL__~
A< állatoastalrbiB 9 ci7r31 idiMBitott\' elelaiüC van, ketrac it ruki és e«*iekisf 7 birUii^\'don-10U éa vad állatokka le\'i, e rae tett sok ter nesze ti rendel eneség<tk és sok \'caa. A cirkusz Amerikában teU szervem éa ott .V) év ó a előadások it tartott, ití97-ben 4 a
Julis rémülten kapott elő egy tükrö, deo^ak gyob.> gőzüsse át u\'azt a a tengert es eilai
nem látott semmi\' azokból a vonásonból.
— Jaj lelkem nemlátia. nzo«at minden ember, olyan szem keli hozzá, mtni az enyém Mert liflt ffD—tlssiárs látoui, hogy—meg .vagy rontva. Borsa«s\'ó bűbáj kerített a hMalnábt a ha nem segitttuk idejekorán rajta, veged less rövidesen meghalis.
—\' Ugyan aegüaen, megáldja az Isten is — fogta mo»t már könyörgést e a dolsot a leány, mire a cigányasszony fontoskodó képet öltött.
— Hát mondd meg elöss^r »s, bogy szerelmes vagy-e ?
• As vagyok, ismerte be Júlia édea titkát
— Kstonáb 1 persze, ezt a homlokodról latom.
— Abba, folytatta Juia a gyónást
— Ho hát étr leszedem rólad a rontást, de előbb add bossám ruhádat. Ne félj, visszahozom e ty szálig.
Julis odasdts, aztán várta, hogy mikor tűnik el az arcáról a keleti, Meg a nyu^oti kulturvonás. Dd his—Várhatta. A nigitnyaHamny eljött hébe
tat tartott N»gy Brifáoiában. ian-it u,bó u geren tálra azatlittstou és e.özeie* kid ítgoso x terv szerint jelenjeg beiraszs a kontinensen.
fll nagy, 20- aaé\'eres ^rtau t koc<t hogy a cirkuszhoz tartozó nagy meunyutgU amyagot egyik netyrói - a maikra szallttii4s*it. As e ősoroii kocáikból 4 vouat vsa ^alkotva. A kocsik amerikai sliiusban épilvek Ss uzyino^aa amerikai csalló készülék kel vannak ellátva es oly berendezésünk, minő mmáuQi ösmeratien. Eiou látványosság a ma4a tökéie essígebeu, bihetetien terjedelmű, éa ennek > egfeí^lók aa alOadaaii is.
As egeaa jelkop > ama cs idaiatra vatO országnak, melyből asármasik, hasonló mindaz 10 nagyszerű dolgokhoz, ónaai terv aserint dsas-Ml litva. KiemelandŐ, hogy eseu látványosság egy* szersmind túlomauyos szempontból erte«k«i b»r.
— A háaltAakeljr védelme. A kisiparosok a kisgazdákkal ssŐveUesve, meg a választások előtt mozgalmat indítanak a haai-tűzhely védeliutaiea [Uomeatsada] torveuybe Jg-| korba, vissza is aiálli ott egy-két ócska reklit, ia|AM mellett éa minden teheiöt tlkóvames, jvagy szoknyát, a java ruha azonban mintegy 60- hogy a törvény balóságok ebnea as iránvbaa
feliratokat intészenek a képviselőházhoz. Ez a
korona értéiben, odaveszett
— Bíaay zz^ptonibola. A na^ymél óaágu m. kir. Pén/ügvminiszier 332237. as. a atti magas rendeletével a uagykaniaaai népkonyha es ovódúk javara engedélyezett nagy nyilvános neptombolat Deák Péter rendőrfőkapitány, politikai biztos jelenlétében junius hó 2\'dn, vasdrnap délután 3 ét fél órakor as Erzsébet királyné-téren fogják meg-Szegyelje magát- feddette raeg^r furcarH^aui. A nyeremény-tárgyak a következők:
legényt a derek a felvilágosodott főrabbi bogy efféle okokból akar megválni atyái vallásától, a niben ások éltek éa haltak !
Az izraelita valáshak semmi szttkaége nincaen olyan emberekre, akik nem az Istent,
hanem a hivatalt kerenik a templomában. Men- j ... n . .. _ rt jen el békével és kerje az Istent, hogy erCsitse va\'64l e,.ö!lfvöeszkőz. 10 E<üst gyümölcs
1. Valódi ezüst evőkéazlet 6 személyre. 2. Egy ki\'ünő varrógép. 3. Egy disxes tüggö lámpa. 4. Két művészies kivitelű olajfestmény. 5. Két divatos ágyterítő és egy asztal térit ö. 6. Egy vég finom vászon. Medai\'lon hosszú gyöngyöz lánccal. 8. Ezüst óra, cztt*l lánccal. 9. Három
meg Oni a biteben, amiben moat olyan gyönge* Csak maradjon ka\'boiikua, azért en, mivel Ön
tartó* Egy tombolajegy ára 40 fillér.
A Dráva uj h1d|a. HegedÜr
Sindor
olyan iyen szegény, közbevetem magamat,, hogy kereakedelmi miniszter Barcs és Terés\'öld kösölt
valami ahalmazáat kapjon !
a Dráván uj hid építését határozta el. Az
Maökén parovan. Egy éve mult annak, I tési költség 872 OOd korona.
épi
hogy Kaposváron e,y érdekes idegen pár keltett! faltonest: egy öreges férfi és egy feltűnően asép j
— Va»arl határnap uie^állocta láaa. A keresk. m. köz. minlaitar megengedte,
fiatal hölgy. A kíváncsi közvélemény a<onnil jhogy a ztlame^yei CW*sfrey községben az aug. kider tet c, hogy .szerelmi kaland, szökés hozta 25.-ére olső országos v.»*ar aug 26 án tartassék,
mozgalom a kia emberek létalapjának a uieg-men énére irányul. &t a szükséges htai bútorosnak as elárverezéstől va\'ó megmentése, mely a kia emberek éa as apró ext«tenctak azázezra t mentheti meg a vagyoni ea erköloai romláaió. A háai tűzhely védelmét legeiöazör aa Egyeaülot-AlUrnok iktat>ák törvénybe, mert belauák, | hogy a a/.ocialiamua ellen a kis vagyonú polgári I e.em erkölcsi éa vagyoni megerősítése a leg-icélravezetőbb eszköz. A legelső törvényhatóság, mely est a kérdést napirendre tűzte, Szabad**, hol a javaslatot az ápriliaí közgyűlésen tárgyalták. \'
— Vlgéc-Járás. Xavaa4 erkes^aével míg* érkeznek a vigecek is. Mi es a vigécf Ne net ügynök. Ennél többet töós!ege« irui rólut, ; hiszen ismeri esi IT" fürge"" hadat minden jipiroa és gazda, mert alig van közöttük olyan kfcit már meg m csalink vona a v^écak. Igasi I bouihág nézni ilyen tavaszi idő áj a\'a egyes j vidéki szállodakat, melyek egyszersmind szalu -[ helyei, — hogy ugy mondjuk — tóhtdiasálUsa i a különféle por tékákban utazó kereskedelmi alkalmazottaknak.
Xugykamtáa, vasárnap
Onuhn ludulúik axét slutan, eláraaitaoi i jóravaló, hiaxékea? ée könnyen beosspható vidéki polgártárs* inas i, — iparosainkat t
Hál Utasait hinta a tejedre hamut kod ven kii iparos társsa s bttnbánóleg valljtid be, — hogy már tágad is csspott már bs valamelyes tetsxeiős poriékávai háxuló „vigic, Ufrony, bizony bowwpott — talán /aatn s ia egysser I Éa még mirdig (elvessed velük a bensőd fooalát f 1 No lám I — Még poksxor németül ia I
Nam a ég, hogy oas\'rák, vagy oaeb portókat Sós méregdrágán a nyakúdba, de még, bit bar csak uéháiYy psrers is, de Jlvetkexfet a iócm* I való magyar ériQleUuhÓl —. a asinie megkivAnja I a külfülai „vigéc*, mért. hogy haofapbuaaun, i hogy te ficamitgaed nyelved a német ásón, s helyeit, hogy a m«gad anyanyelvén ip irkodnék I magyarul a lelkűit tedhes férkőzni.
Zala 4S. «Eiu;. VB. lap.
Nem elég, hogv éfviaeljük sa osstrSk rongyát, hanem még hossA némsiOI beszéljflnkl?
Ne c«ak a pénsQnkst, hanem édes anyanyelvünket ia hugijuk eltH/Wmanyulni! ?
Itt a magyar földön, melyen minden m*gy*{ I iparosnak ,élnj, halni kell" — lörjllk ss idegen nyelvel, s betolakodó id^gan led véért.
TÖrjUk, de nsm sokáig!
Itt st ideje, hogy s m-igynr iparoaosstaly végre-valahára tudatára ébredjen as 6 magyar* eftgftnnk, ill aa ideje, h»gy megértse est a raliig hangostHlolt jelasó\', hogy párioltuk a magyar nemictl ipari a ittas In^je annak, hogy korbács-casl fe.aljen a nftmet tuegaxólitá«<r* e botfwl Üax« ki a lak Mából, műhelyéből a betolakodó idegen portékái sjénló - tigécet! Ne engedjük tovább eit a axégyenteljes Uzérkedéat, hiasen buta fejő-tehénnek nézik a mapyar, akit fejni leüaf. VeaaQnk véget; e gyaMxatns dolognak és
-f-
1Ü0I. május uo 20 áo
Biftljunk bátran aikrs s magyarságért HiasOT, hogy ea a kiáltásunk nem hangrík el • ÍÖlak mellett és a mi derék kietparntsiak kőzött iaaa \'oganatj*. — Egy íparoe.
— Iái akar eg^évN lukéstea lemulT Bizonyán van olvasóink küsótt iöbb fiatal ember, klánnak Idején tanulmányait felben hagyta a így a 8 éves terhes katonai sxolgálstnak néz eíéoe. Debrecenben már évek óts sikeresen működik a* országszerte kitűnő hírnévnek örvendd Licbtblan Albert-féle minissterfleg engsdelyesett katonai előké-sitő tanfolyam Jianbizoitaég: eddei Drao-geptTJ. ny. m. k. honvédezredes és Mayr Adolf ny. cs, k. őrnagy] melyben azon i\'jsk, kik még sor alatt nem Állottak, fogi ilkott*ukra és előkAsxOltsé-gQkre vs\'ó tekiutet nélkül megsterezbetik as egyéves önkéntest jogot. fhí világositást ésprospektost késsséggel küld Lichtbíau Albert igsxg. Deöracetr.
KERESKEDELMI ES IPARBANK RESZVENYTARSULAT Nagy-Kanizsán.
Legczélszaröbb nrsjiirii|iziriiti
a hivatalos napi árfolyamon
V.
minden túlfizetés nélkül..


/ \\ KERESKEDELMI ÉS IPAKBANH RÉSZVÉNYTÁJRSULAT NAGY-KANIZSÁN eladja ax alant m. V. felsorolt sorajegyek bármelyikét foglaló mellett, pontosan a mindenkort hivatalos napi árfolyamon.
A foglaló lefizetése uján * letétivat (laaaréfflttJfflTtt) k*fv ^raty-a váaároT! sut ijedek Jegyzékét éiTíThátralékos vételért tünteti foí
-A vételár-hátralék megfizetésire mindenekelőtt 6 hónapi időtartam állapittatik meg. Ha a letét-jegy vevője exen 6 hónap letelte után a hátralékot még nem fizette volna ki, akkor a vételárhátralék fizetésének határidője a letétjogyen feltüntetett zálogkőlcaönüzletre vonatkozó határozmányok értelmében meghosasabbitható.
Azon sorsjegyek, melyeknek legkisebb nyereménye az árfolyamértéknél ktaebb, árfolyamveszteség ellen biztositandók.
A Ift^rgy áttételét*! Itrzdtr mlnéf■ jyertnráy, htmalM* MralriyoSaél a k«nM-iiflirn) la ktlárálaiaaaa a vfiílt lltril.
Alkalom nyilik ily módon, sorsjegyek játékjogát olcsón megszerezni és meghatározott időhös nem kötött leliztlésekkel eredeti sorsjegyek birtokába jutni.
A letétjegy átvételétől kezdve minden nyeremény a vevőt illeti.
A bot a jegy neme
4 o-°s
Tisza-szabályozási sorsjegy
1670-ts
magyar nyeremény-sorsjegy
4%-OS Mlfir fstzátsfirtsttaafc^aar^svy
3°Vos mp ;iliili|kit8lianlij0fS)M!
5 , os | Ö60 as \' wili. i!lii-sirt|i|)
, 1864es Nitr. ill»-sirsji|j
Húzás évente
Ffínyerem ény
Október 1.
Május 15. November 15.
Május 15. November 15.
Január 25. Jttlius 25.
ÁpriUs 25. ; Október 25.\'
Sorozat- /febr. 1 húzás Vaug. 1
Nyerem. í máj. 1 húzás \\ uov. 2.
Junius 1. Deezember 1.
3%os lööO as
outr. földhitelintézet}
sorsjegy
Itariraj ursjiir
tolití lnliliilíziti MrtiHI
Febr. és Máj. 15. Aug.ésNov. 16.
Márczitis 1. Július I. November 2.
Január 2, Julfus\'l.
iKMLOOO kor. 1M)(HH) kor.
200 noo kor. HOO (HH) kor.
IOO.OOO kor. 150.000 kor.
70.000 kor.
200 OOO kor. lOO.tHH) kor.
600 OOO kor 190.000 kor
Foglaló (Irhánként
m.
A eorqjegy neme
e,é.< rn
»or»j re ||ll
Fél sorsj.-re
25
40 kor.
30 kor.
:ioo ooo kor 150.000 kor
00.000 kor.
Egéaz sorsj rei
Ötöd ■aprsj.-re
2201 50 k.
•frafre 60 I
30 k
Fél aoraj.-ra
IOOOOO kor
100.000 kor.
40 kor.
60 kor.
60 kor.
1 Mfá-tlm 9Mt hfittt wWf
Htuif február. tn<tju«. auyii9Zt 1-én, november S-m.
1 úrtk Riafjar riris kiriszl sirqii!
Hasán. inárt\'siui>. szeptemli. 1-én
1 iirtk wztrák virb kereszt sorsjsgy
hukas: jun. 2 in é* juliu^ i-^n
I darjfa lizilüii nrsjin
Huzái. márrxiu* ♦•« I^n
1 darab Jé-sziv qfttlliti sorsjogy
Hutáa. május novrtub. IS*én
Évente 3sszesen
12 húzás
Főnyeremény
20.000 éa 35.000 líra
40.000 és 20000 kor 70.000 és 10.000 kor. IO.OOO éa 20 (HH) kor. 30.000 éa 40 OOO kor
Ibglaio
tetfAde
20 koron
Kamatozó sorsjegyek:
1 drb 3 Va ii||. jilzüiikitiliiihirsjiN
lUiiáa junuúr, upnJia, juhai, ■ október 25-< ii
I M n 1880 as Mztrák MMkilil-lltízill löftlíjl .
Hutát: lebniúr és inájtut 15-^n. niyuntiii «*• november IS áo.
I M 4MiszHziMlfizisi sorsjeiy
Húzás* á|»rill> oktöber í-én.
1 dirik 100 Irtu 1160-as osztrák illia-sinjiii
Sorozat busán febr. ü uug 1. Nytreménj.liiuuo mai I- nov. I
Évente issipaeli
i vd 12
huzá
200 0tN) és lOO 4HNI k.
inmmni korona 2O0 <KHI éa 180.000 k.
^ . ItíO OÖO korona
160 korona
Sorsjegyek, melyeknek már csak néhány huzásuk van
éa itfy ax aacte* foivalombul tévé darabul rftviü üí»h« belül kiaoraoiUUiaí.
I drb Budayárosi sorsjegy
Huzáa fuiiin- 15-"i,
1 drb Pálffy - sorsjegy
Huiii-i nt*ptemb<*r 15-én
1 drb Clary-sorsjegy
Husáa\' julius 30 «n
drb Salnt-sorsjegy
Hutás: január us jalius 15-én.
Oaste már eeak S hutáa.\'
Úa»teaen már «*»ak 11 hutás.
| Összesen már eaak
U huttts. Oaateata 15 hutás, i
IO.OOO korona Hí OOO kórona 5íl íMHl korona
I i
H4 000 és 12 OOO kor
Foglaló összesen
90
korona
Nagykuvúíisii, vmiártitip
Zala 42 nedm (6. lap.)
1901. május hó 26 án
— KtrrtMlilil éa lMnM|Ml4lf> Egyik vármegye alispánja aaaoalokú Ítéletében pénzbüntetéssel, ile öleg megfelelő elzárással bünteteti egy vármegyei lakón koroamaUilotnok iparébgedély uílkül való gyhkaljlftsá Miatt i meghagyta, bogy ai ilóielbolt jogerőre emelkedne min zárja be a jigtslanul nyílott korcsma-flalHet. A kereskedelmi miniszter folyamodás kö-vstkesténan felQlvizsgálst alá vévén megváltoz
Színészet.
Ax Irodalmi es Müvésieti K<r az utolsó percben felbuidull ós akoióba lépótj. A körnek ezen hazafias f*|tiuzdulái semmibe nem kwült és a színészeknek nagy hasznára volt. — A kör igasgaló-lanáosa lelhivta a közönséget a buoau-előadások tómuges latog utánra, u hifr dalárdíja tattá az Ítéletet i ieímenlelle a vádlottat "ai el-1 pedig köiretnUködésével "%ko«l« ax érdeklődéit.
lotio oqm\'Ii ipnrklbágáai vád alól, mer| úgymond ■ a szeszei Italok kimérésével loglalkosó Usletek ügy mint borméréssk, korcsmák. áörh iák és palinkainetétek klkárilag ai állanM\' Italmérés* jövedékről szóló törvén rende kézéitől alá esnek, azok megkezdésére és gyakorlására as Illetéke* péuzUtyígaziiatóság adja meg az engedélyt, az a régebbi törvény prdig (1884. XVII. törvénycikk), uwty m em\'íjleli í\'alnasréai üzleteket engedélyhez, alltunk
Szerdán a bolond énekes legendában gyönyörködött a nagyszámú közön eg, mely meg-győződül! arról, hogy szinésieink megérdemelték volna az állandó pártfogást nem humanizmus* hdi, hanem azcrl, mert képességük és igyekezsiök-kel, uiy miat uz<* ea\'p, csekély kivétellel mindenkor elismerést érdemid munkát végeztek.
Törekvő nsinénzek és tisztességes emberekkel szemhon, a kik úaz\'n megérdemelték
kötött iparán knak minöaitette, az állami italmérés!, »<>\'■». hogy "*PÍult ue »M áldozzék le, banem itt
k I Italian fal I \\ a HnltÁ^..!. (.aAli éa Irnll
jövedéki I örvény határozmftnya által hatályon | kívül bi\'iyeacttaemtimindö éa Így azok, kik a pénzögYiÜ&ígAlósAgtó) klméréti, vagy kis faár; téthííi válfi jtárusitási eftgediHyt kap\'ak, ebbeli üzletükre nézve nem kötelesek az Iparhatóságtól kttlön engedélyt kérni * annak elmulasztásáért természeteken nem is büntethetők
— hí asflkaigea ailidea hllgyaek T -Me- arcbőr Ez a legkönnyebben
keljen fel. De Dobónak határozott pechje volt, melyet réstben magéval hozott. Dobó N.-Kamzsa város kdzöneégébnh hízva nem boita magával a<ou keüekek egy részét, melyek okvetlen szükségesek egy uanynbb társulat [enturtáaAhoz, — mert a bevitel sz mindig cak esetleges és nagyon változö, a kiadás p"dlg bizonyos és álsndó. Az ogyínsuly lielyreáliitásAl az igazfaló a kö-ztlníégtői remélheti, de a társulati tagok ezt az
éo legbiztosabban az egész világon éUsmeH és Igsiyaláiftl iiHfttáss/sM; azaak0veM<» fedezetéről
kedvelt Földes /éle Margit króm használata állal érhető el. E tőrvényesen védeti arokenöoa aem higanyl, sem Almot nem tartalmaz, a szeplöt, májlol\'ot. i attanáat aa az aro mindennémö tlstr tállanaagat pár nap alatt eltávolítja, a ráncokat kisimítja és ti arcnak flnom. fiatal, rózsás szint ad. Nagy <égely 2, kicsi 1 kor. Kapható a késr.i-tö\'\'él: Földe* Kelemen gy0g)sserésznél Aradon es miDiTeQ gyógysálf tarban.
Törvényszék.
kir. törvény féltnél, mint bíróságnál elintézett bíln-
A iMRykanizsilt tüntető felebbviieli Wrek: _
Í09L ívi Ind/üt Ki 29.
Tőlu László kir. t*zéki elnök tanácsában.
ElOád•\'>: iír. Jflrt íiim.
1.J Kdcséber György lopáa IlléBi lihkgá-. bh.
2.| özv Gerócs Jánosné lopáa vétsége ras. mv.
Előadó: dr. Neusiedler Antal.
. 1.) Budi BérBllt i larst snlyos teati sértés tétaége bh
8.) Gyergyák Sándor a táa inagáulaksérlés Vétségé es tuUjdón elleni kihágás. hl.
(Höridithtk magyarázata . tk fcalytiáeliiyvi. St.1
te »t(Tilts>utT>, rHi ~ rinlMD SMttállSatatTt, éÁ SMawl«ttT».)
Vőttrgyaláara kltúiették
1901. májút 29.
l.| Pfsjner öyőrgy karnis eakB. 2.i Rákos-• Ferencz zsarolás és idegen ingat. Ián jégielan elfoglalásának vétsége. —
az igazgatónak pedig elev* gondoskodni kell, különben olyan zűrzavar a I be, mely állal csor hát «z»nreit a közönség, ni igazg tó\'es a lársu-Isti tanok reputációja egfsrant. Igy történt ez nálunk is.
Csütörtökön a bu.\'au el\'tadáa alkalmával egyenként vonullak fel a tár«uiat eleöbbrendQ tagjai, e« ezek ujbAl tuuuiágot tettek arról, hogy minden sserepkör olyan erővel volt heiötlve^hogy e tekintetben igazán uem leheie\'t panaszunk. A bucsu-estély elsőrendű h*nvver.eny«zámba ment. Buosuzö sziuészeínftHi kirO\' a társatat iránti jóakaratból kő<remllködt*k : At Irodalmi és müvé tseti kör dalárdája, Sterneck Zsigmond, Bökm Emil és legifjabb Ftsselhofer József. A közremil-ködök egyenkint és együttesén jóval emelték a hangverseny ittaga* színvonalát éa aok jól megérdemelt "tapsot kaptak és ebből, de oahkía ebből, bőven kijutod derék azlneezeinknek is.
SwktutSi ftsinitek.
Vtnl (ital Na«j-KaBlas» Oaitsaertbbaak étaége és tulajdon tartottak aa torit ksavetin á r»sdSrkitM( stt vtul,
■lallMI a IjilvtDOB.áf elé
TaééalMlakaak A t.UmZ ilttaitél ktrlli Idfiril lilöri UJtkSstaté tadosltált
Esküdtsstía ügyek .
Értesülésünk szerint a f. évi második e^kUdt-Héki-üléaazak alatt összesen két Qgy kerül tárgyilisra
Az egyik Kósa György Ugye, ki halált ukoió feulyos testi sértén, s mánk Csóka (l,»rgy és Csóka Janói bflnflfye, kit rablás blntette miatt I kerülnek az enkAaibirlk el\\
Az esküdtszék bírói tagjai az felső napon asaz f. é. június bó 10-én letzue--; Tóth László kir. tszéki elnök, — dr. Kiaa I>tván és dr. NeLsiedlar Antai birák ; ii második napon: Mikos Géza kir. tábla-bíró, mint elnök és dr. Kiss István és dr. Neusiedler Antal birák. —
Védótént dr. Scbwarc* Adolf, és dr, Bród Tivnd ur QgyVtdck Devesiellek ki. r—
RBigatian&gk
A gabonaüzletröl.
Rsgy-Ránlxsa május 29. — Az Utletbea hetek 6>t tatjé* st«nácfó érálkodik i aa árak dák kiá thértéklici Vá to/uak, a ssefini, a nini a vetesek állásáról érkező birek jó vagy roa»i watény *éggel bttlatuhM. A meglevő >éa>-letek az uj \' termésig nagyon II (lag^nlOk, kőt, tekintve a logyaeitési c<ekéiy mírtékét, aa uj termésbe régi késietekkel ingunk héülpai. fivétéil képea a rozs éa tsb, mely sikkek inult tti silány termése a készletek leljek hlfliyában nyer klfejezéal. Tengeriben nagy a kínálat a áraink ma á kővetkezők : buza T K
80 Ml. 60 „ 26 „ 20.
25 . 50, 80. 60,
rois 7 zab 7 árpá, el elő 6 sörárpa 7. bükköny 8-fehérbab 7 tarka 5 , tengeri, nagyszemU & , cmqnanlinn 6 .
60 kilogrammodként v.
Védekezés az oidium ellen. I {Védekezés a sM liűtharmat btteg»4qe tllm)
Szoleink egyik • legveszeilelmcsebli bet^gaége ss oidium (lisztliarmal) mely már kora tava»z-|azal .megképezi a fialni hajtásokon azokat a|
gócokat, a ügyekből egész pyároa raj\'ik ki a veszedelmes gomtia. Amint a bogyó növdAdtk, belepi pisskos fehér poréval éa vagy aiegráncu ailja vagy ehothasaija. Ellene nehezebb védekezni, mint a peronoszpóra ellen.
A "ilanos kénport a/oklqhk ellene haaznáai, beporozzak vele a hajtást es a fürtfit,. De fontos Hogy most, a nyár kezdete előtt porozzunk, mert a baj keletkezését előzhetjük meg. A tiszta kénport legaláb^3-4 szer, desoksz»jr 6—6-asor kell egy nyáron használnunk. Ugyanis a kénpor leginkább ázzál hVt, hogy belőle kénessav fejlődik, arai megöli a gomba csirát. Hogy azonban a gnmbasav kifejlődhessen, oda 15—20 C. lok melegre van ezflkség.
Különösen nyár elején es őszszel, de meg akárhányszor nyár derekán is, a mi éghajlatunk alatt, alig van a- napnak 2-9 ilyen meleg oiájt, as is rendesen delközben.
A porozást pedig egész nap ke | folytaim. A tiszta kénpor nem tapad a növényre, a iegki-abbb szellő leviszi Azfrt nagy szerencse kell aboa, bogy a reggel és délután kilujlatott kén-port az a 2 3 meleg őrá érje, különösen ka á haiás bekövetkezte előli a pornak az éjs<akát is fftkén kelt tölteni, amikor a reggeli harmat ia art neki.
Ez aa oka, ho,"y oly gy >kran n-m hat kedvezően a tiszta kenpor haaanálata és hogy a s»őlfts gazdának oly sokséor kell hütba burásat.
Eseti a bajon segít a kenpornak, egy uj kompoeiciójá, a dr. Ascbanbrandl\'félt .Haskénpor\' amelyet Msgyarnrazágoo egy tövárosi előkelő kémiai gyáros állit elő. Ennek a pornak nagymennyiségű pr< pirá!l réz éa mészhydrát tartalma van, ami. a kifujtatott szert oda tapasatia a nüvónjhpz éa ott br fa addig, mig a lebegő a kellő hótokra felmelegedett, Es a tulajdonsága a „rezkéopor* bataaéi tüggetlenná teszi sz az időjárástól. A dr. Asebenbraadt-téle .rézkénpor* használata tehát már ebből az okbó is, ö«sz*biisonlithata\'laaBleiőnyós*kbmint a. úszta kénporé. ,
Sokkal kevesebb is kell beTőí», mint a tiszta kénperből; met a legfinomabb kipurozott retef ia, állandósága fo ytán elegendő arra, hogy a azőlötökéi as oidiúmtól megvédje.
Béztartalttia la aok mlndánre jó. Számos tapasztalata van arra, hogy használatával meg-tAarítbató, a megtelelő vtsaonyok között az első Vágy az otolaó permetezés. Sok gazda állítja, bogy megvédte szőlőjét az össi rothadás bistoyoe nemétől. A „rézkénpor* sietteti és elő* segíti a szőlő-fürt érését és a maitol és a bort nem büdöaili ugy, mint a tiszta kenpor. Teljed ia használata, számoz előkelő gazda tapasztalatairól küldi meg bárkinek aki érdek* lAdik, a Budapesten levő .Magyar Mezőgazdák Szövetkezeié* mely a szert fawgalomba hozza. \'
Aayokoayrl lürik.
májas ifi\'től té ig xMletisek:
Kouirtt tliM, |S*M : Matkst. |*Mlt(w JisMl, ktaiinjHjrO k. KUnin. Kovioi Miklós, áttaait taatté: Dwt. Varn IsáaUe, IMdaivia Mirts kkfuljr !.ani, saiftaa •: Ata. PaaotBkl Kálváa, luadaarvsarfs. tU(k. Killajr Árpid, balti anflga: Utaló faaita hkali, Kié ad Ha: tsulta. Paklki OóM, paata óa táv. taolga Jóaaat 8ama Jáaok, AMaina; katva ndlstatt áa p«n>\'
halálozások:
Savi Bsickaabaah Hlkáljrsó, Vslsklagat áaaa, MfiaaS, ea. évsa Mkkafanáta,
nscksr sUrla, tacléd, tt. óvta! idSit t>B)»Mr. Palai liittl, tfla, la aapaa: rkögfórcs. Somogyi Jtasal, áos. ÍU. tvsa. tUSUk • Cilsasr Jaaka. ttagásző, U. úta áSHkaStr tartatás. I*V: Itnli Öyörgjné, Frsiad i>*V JáspsiiiBM, " trsa.\' influonxs,
Siaviri Tartat*, 1 Stm tSMkarat Osróea fsnae. ItMalvaa, SÍ tvsa. kSlkant Faobs Irma; taaalá, 12. óvaa; itdtlsk. Subó farsac, U|s, Kldmtvet: SS ina. vsaalak. Msjsr fkraac Ifja, dpóa ss(M. «e. tvsa lMí|«ái8kót Kárai; Éva, 9 napost gjrsncsslg.
házasságot kötöttek:
Pit«r György Ifja vssatl aai.ksa — Ács Piipatlca Győrgyu&vol. Hotaár Júaos, koosia — Kovát* Kstaliánsl. Blasksvics János, pintér — Volt áaaUivat
Tuóz sav.\'
)CeK«kedők, gyároiok, ügyvédek ■ f1 ■ i
én általiban mindenki részér 1 I 1 B»nlcxkyni SajtoXtnk*
legjobban és legol. | | « mifa* „/«,*-
CSÓbban Sieret * M\\ I kitin tjgntk. fainpin* tárgya - -
informaliót *^^^ fy ■ | % mtgraqaJi, ktMl is Irit/muA ,
Beníczkyné
| L. . RIQCNTEI .. 1
^ %> I _ dy| r,J
1Í ^ A •JALA®!
k^iZ^LIhmJ Fischel Fü,öp kWwwUte j^g^U
... . - HT ■>\'nt ffigkg vegvl.lv* = \'í \' == Nflgy^KfllllZSáli ^ KÖHÖGÉSNÉL, REKEDTSÉGNÉL, 11 —Ü- árusítja -—
legjobb gyóg^ker,^ ajauluiik. I |||u|| Atttél NEHEZEN EMÉSZTŐ. GYCWCR- |ÉA . Z HURUTNÁL KITŰNŐ ÍHATÁSA VAN ----T-I\'
• Gv életemből]
UtM h .t^^il^he:etie. czimü 6riási szenzácziót keltő
Orvosrendoriieg megvizsgálva emlékiratait, eredeti rajzaival és
Bolti ára 3 kor. 50 fii.
e.le-aeH ,e«Je»» U t g\\z\\tntrmÁ\\U$ UtW.
FOGTISZTITÓSZER. Vidékre 3 kor. 70 mi. előleges
A »záj kiöblítése fog- vagy s«á,vizsei nem beküldése mellett a munkát bérmentve ^ elégséges a fogak tieztániarláHára és lentartá- Jtüldjük.
aára. Ehhez még egy mindi frifa fogpép haaa- _.__
nálala ia szüksége*, minő Sarg Kaletdont, mely tubusban levő praktikua csotnagoláa
következtében minden kívánalmat kielégít. ,
■ 1 tnttyirt i éye^k i I g;
5 T I
I M 5 I I
I ® I I I B ^ N I I
I i > c I I
I 5 CO I I
rövidara I J ¥ ■ ||
15 « ő I
II *3. I J vaeas Jorráaok | — jahaavó-, tej-» II 2 1 I uéuivu hideg fürdők, géaflrdi
I Q I I Ortoai tekintélyek igtn ajánlják
Ogy j| CO I I lógaöeaarvák karotoa báatalmai,
215-1II ™ I I lépvérbflaég, női bajok éa idifbái
II 11 Eleire
>) 11 ^^^^^ I I Hegyektől védett gyoayArl
j | ^ | I I aétacaaraok, árnyékoa aétáayek le
| | ; I katankiat táncmnlataág. élveaataa
_ —. | I Balaton partján épült Ipoly odrai
|| r#J | \' I praad*flotalbaa : caiaoa nyaral k
I JJ, ÜT | 1 I 60 kr. Saobák 40 kriól 8 frtig ki
I J | j f véféig a lakáaok 80 aaáaalékkal,
I rT^L I I I Vaanti áJlomaaok: Siófok éi - II ^^^ I \' I kocaia 1 éa fél ára. Vuafc " 11 mhhm I I ■•■•ttérti jagyak — 3 napra — f
| ^^^ | • í | Dr. /fáry irfwla Wr taa.
| I I LakáaaMgraadaléaak — aJflU
^^ I | I gttéhoa iatéaaaddk Balatonfttrdőra
II mbmho I n^U. hanem DMat étraadi via ia i ■ MHaHBam | aaálHtó Badapaatao. Kaaakívfll kapi
I . Mcker Antalnál Saékaa/flUrvérwti
11 MaamimBB I Proapaktaaokkal iagyaa aaoif érata I
. j - ■ . \' ^
alkálikus l8rmesZ8le!
MINT NYÁLKA OLDÖ NZKK
ttgjel VfgyiU,*t—
KÖHÖGÉSNÉL, REKEDTSÉGNÉLI
TODŐIIÜRUTNAL stb.
legjobb gyógyukerrtl ajánltatik. NEHEZEN EMÉ8ZTŐ. GYCfrCR HURUTNÁL KITŰNŐ HATÁSA VAN
Mifnie»M kapható. 898
Wagy-Kaniaaa, vasárnap . %
hAztmdnW lcihirtlettHt
Zala 42. szán) (7. lap.)
Flojhár Viuca. faaaku aagM — Nadalikó Ujaa Graaaak Faraae, ■oaéooyvaaatö — (Baroi) Viakiar Mária.
Kovács György, oaiaaudfi (Liaaó) Balkraad Áaralia Oaaaták István, vaaatt aaakáa — Talok Tai^a (Hagy-
Bada) \'
MftUar Hogó, ktejagyaS (Kopéoa-Apáti) -Jnakar Paaia
Hyilttér.
KEROEZZUK MEG A HÁZIORVOST!
)(ereakedők, gyárosok, ügyvédek és általában mindenki részér legjobban és legol. csóbban szerez
informatiót a ^ v
# ^ *
1901. májiin hó 86-án
Judakozó iroda
tulajdonos:
Neumann Annin Budapeat V. Kálmán utoss 12 sz.
fitnicxkyné £ajia £*nki ktt/pf/tje at égési magyar olvaso-kMnségntk. — Htgénytinak tárgya rnegragacfói ktdyfS és kóilmcstíó,
1 Beniczkyné Bajza Lenk I____REQÉHTC
■77 \'
A® ZALA®
kiadóhivatala
Fischel Fülöp kinyvkereskarfóse
Nagy-Kanizsán
árusítja
Vagjea praktikus ntaaáaom Blvlé haaaaálal atáa ■élkttldsIteictiaB Örvösre ndőrlleg megvizsgálva
elleaaeré legjalk
FOGTISZTITÓSZER
A nsáj kiöblítése fog- vagy száivizzel nem elégséges a fogak tisztániartáHára és lentartá-aára. Ehhez még egy miodi frifs fogpép használata ia ufikaégea, minő Sarg Kaladont, mely tubusban levő prsktikus csomagolta következtében minden kívánalmat kielégít.
Igi^if 1 rn^gt Tagért á^ff 1 éy*]}** 1 Ti jK
APEO HIBDETES:
E$y Jó házból való (In
tanoncul \\JaMlelik Kautl Testvérek rövidáru keraakedéMEen Nagy-Kaniraán
Fiatal aegéd
azonnali belépésre alkalmaaáat nyer fischer óimon vas,- fűszer kereskedésében Somogy Ciurgón.
Gv életemből
czimü óriási szenzácziót keltő emlékiratait, eredeti rajzaival és kézi^áaaivaL
Bolti ára 3 kor. 50 fii. Ifogfeferrt? május 1-én
Vidékre 3 kor. 70 fill. előleges beküldése mellett a munkát bérmentve küldjük.
ra fQsve é kor., kötve 580
Mífth a
Helytartöné. 1^^*400 k ^440
in 11
Előítélet és Wiliuitús.
iiag. 8 kot. 10 kor. kötw UBO
Fekete könyv.Ahü! a czipőszerií
2 *ib. 1 köt. Ára 3 kor. diackét 4 60
aló én olció órák,
évf Jótálláaial privát varSkaak
K\'onrád János
óragyára r any, ezüst ea ékszer áru azálii tó-háza Srli, (Qwkoraaág) J6 nickal raaioatoir-éra m frt. 876. ▼alédi asűat mioatoir-éra frt 180.
Valódi aaftat lánc frt I. 8Q Níckel ébraaaté óra frt l »é c* « a ea. éa kir. birodalmi amurral taa ít <#tTt> n^iatalan arany, aalat kiállítási érata eiisaan»yjTáJ\'»Biiöt amaro-levél vaa birtokomb n néfly képei árjegyzék layu • bérmentve
215-1
k magyar aaiptroSalmat kadvalA t. kőataaég flgy*t*4be a)áal)ak a m«gy*r e-ganytroáilooi agyUt iMnifv nagyjSnjtfc, JfcnkKkyaé Jfejxa Xttk\' WtaaraK regény et» aialyafe alallrt k0ayrkia<l4aBáfa4l a ihJi.< minden kóajnrlrareekadSebee hmimhuAt
riócncL rüLOF
hAayrkaraakatféaa áa ktoyrtiiáifcifiau
naqy-kanizsAm
BALATONFÜRED.
tengeri és gyégyfürd6, a Balaton metropsliia Zala vármegyében. Posta és távirda Lelyben
Fürdőidény május 19 tői szepíemper végéig
Azsa gyeagé DWflk él siilláiti|*k. kik B. FiiriS keévaté ktkaa|át iMkk élviiii akarják, Uir mijue 16-tol Itt ülitfii kéayilait - ma>e« flrééá klvataMval
•óa. aaéaaara
V^/ talAlhatnak
Tiaata, óaobdua, aayka, agyaalatea tóparti la>agó. égvéayaa vaaaa íorráaok j — jahaavó , tej-, maaaage-gyógymód; aaéenevaa awlag paaagé J aaéaaaraa kidag íttrdök, géaflrdl, aakaayekl balateatari kMag flrdSk éa aaaodá Orvoai tekintélyek igen ajilntjdk .<- véraiogénység, górrély, glmúkór, oaaa, kőaavlaf légaöaaarrák karotoa báatalmaü rakadtaég, rerkbpéa, gyomor* éa bélkarat, máj* 4 léprérbőaég, afli bajok éa idagbáataiaukban
Eladreadll HHrd«laÍI#ael.
Hagyaktól rédatt gyönyörű fakvéa, diaaaa éa eélaaarS baratidaaéa gyógytaeem, aétacaaraok, árnyékon sétányok lomboa-park, fayvaa-liget, téra^aa, aaiaialla<l*"« k, katankiat táncmalataág, élvaaotaa kiraadafáaok, aétaoaóaakáaáa. — RÍagao\' lakájuk a Balaton partjáa épült Ipoly udvarban, Aa Kraaébat*. éa Klottld-advarukl>aa — a Oraad\'Hotalbaa r caiaoa nyaralók. Jó éa meraékalt éikvaéa, tabl d\'kóta coavart i frt 80 kr. Saobák 40 kriól 8 Mig kaphatók, Jaaiaa Ifi ig éa aagmtaa SJ-tól a aaiaoa végéig a lakáaok 80 aaáaalékkal^ aa étkaaéa a Oraad Hotel éttarmalbaa SUaaiáaMkkal ieaóbbak.
Vaaati állomások : Siófok éa Vaaaprém , Siófoktól flrad |*akafóa I éra Vaaa-pflmUl kocáin 1 éa fél óra. Vaaati Saiaoajagyak 88, •5 aaéaalékoa kad vaenéaeyvl, anettérti jagyak — 8 napra — féláron kaphatók. A ilrdóiatéaat rendelt* fOorvaaa Dr. Háry iefnfa kir taa.
Lakáamagraadaléaak — alólag bakflltiéaa mailett — L»n$l J^uieridn fárdéágae* j gatóhoa iatéaaadók Balatonflrdőra 4 baiatoafttraify áaváayviaak malyak aemcaak miat gyógy, hanem DMat étraadi via ia igea kedvalt, foraktamea kifknty L. áaványvia aaálHtó Badapaatea. Baeakivll kapható iUrnurmj Jánosnál Veaéprémbaa (éa Litier- i necker Antalnál Saékaafehérvárptt. Proapaktaaokáal iagyaa aaolgál
a fíirdoigazgatóság i
Nagykaniiaa, Vitoámnp
Zala r> Beám (6. lap.)
lMI«a(MMIjr. loulokrt Ítéletében
— K •!•«•«-■■» 1*1 f Egyik vármegye alíapiiji maso péiizbüuteulssoí, ilo öleg niogfelelő elzárással bllntetetv egy vármegyei lakóit knrcaniaüilelnek iparihgédély nélkül való gyhkoYlAtia miatt ■ meghagyta, hogy-rí ité\'elbek jogerflri emelkedése alán tárji be a julalanul nyílott korosma-ÜilflDl. A kereskedelmi mlnluter folyamodás következtében felölvuagálit nlá vovén megváltói* tattá ax Ítéletet i lijimnniotiu * vádlottat ai el-lana emelt ipnrklliágAal vád alól, mart ugymoad
Sxinéflzet.
Ai Irodalmi na Mtivéaiaii K> r as utolsó percben lelbu<dult éa akcióba lépeti. A körűek e<en haxaflaa l*|i>uxdulá-< aoinmibo nem kerüli a axi"éa<ek»ek nagy haaxuára volt. — A kör] igaigaió.tanáoia talhíviaa kft»önaéget a bueiu-elöadáaok liimiigöH látogatására, u kör dalárdája pedig közreuiakődéaevel lokoita ai érdeklődéit. Sierdáu a Botond énekes legendában gyö-
1901. májua hó 26 án kbtTe
a ax*»xes Italok kimérésével loglalkosó üzletek | nyörkfldötl a nagyszámú közön ag, mély meg-ugy tbi\'it bőiméinek, korcamák. alirh
paliukHiniü-éiek kliárílig _._
Jövedékről sxAld törvén rendekeiéaii alá esnek, jbdl, lianem uzerl, mert kepenégök éi igyekexmök-
I kel, uify mini ei* es\'e, csekély kivétellel roiii-I dánkor ollarnerést érdemid munkát végeitek
sak é> Halméréi.
igyfluOdOtt arról, hogy i<lné«eink megérdemelték I volna aa állandó pártfogást nem bumaniimu».
Törekvő aiinéasek Alltunk Diamben,
éa tli\'tesiégei emberekkel a kikiíax\'n megérdemelték
uok megkezdésére éa gyakoriáaára ai illetéke*\' péuxü<yigai|iatr>ság adja mag aa engedélyt, ai a 1 régebbi Klrvény pedig (1884. XVII. törvénycikk), ont* m eoi\'itili i\'almeréai űr,leteket engadélykaa... kOtÖtt inarég kaak minősítette, az állami itslméréil í vol,». "i® !"»Wu.k ne itt áldozzék le, hanem itt
..... | katlan ftfl. De Dobónak knlározott pechje volt,
melyet résfcben magával hoioti. Dobó N.-Kaoma Város köxnniégébeh biava nem holta magával a<on kellékek agy remei, melyek okvetlen »»ük-ségesek egy uaiiyobb tAriulat fen tartása hoz, — mart a ■ bevitel aa mindig oViik eaetlegei és nagyőri változó, a kladde pedig blrmyoa éi Alaodó. Aé egyensúly helyreállítását at igattató a közönségtől rmilhtti, de u\'lArxulati tagok a<t az 7 ; makDritirleaiedaietáről
aa igazgatónak pedig eleve gondoakodai kall, különben olyan zűrzavar ai he, mely Által cior hat szenved a közönség, u igazg tó éa a tárau-lati tagok reputacléja egyaránt. Így tórtént ei | nélunk ia.
I Csütörtökön a buiu elít.adáa alkalmával egyenként vonallak fel « társulat elsóbbrendü tagjai, ök ezek újból tunuiágot, lellek arrél, hogy níiinden m;prwplt?ir »|ynn erővel volt bél öli ve, hogy a tekintetben igaaán nem leheteit panaszunk. A bucsu-eatély Wsfirendü h*nvver«eny»iámba ment. Buoausó színészeinken kiró1 a társulat iránti jóakaratból t>ö<rea>Ukó4f»ky At Irodalmi és művé aeli kör dalárdája, ^Síerneck Zsigmond, Bökm Emil és legifjabb Ftsulko/ir József. A közréinü-ködök e.yeukint éa egyiittenan jóval emelték a hangverseny maga\' síinvbnalát éa aok jól megérdemelt tapa\'it kaplak Aa ebbOfo de oaakia abból, bőven kijutoti derék axioeeniáinek iá.
jövedéki törvény halárotmánya Áltál haiályon kívül hi\'lyeitűaak lélintendö éa Igy azok, kik a p*iuaiiyi;átgaldM6>ól klméróai, vágy ki«mér. tékliíö váló fllruiitaii engedelyt kap<ak, ebbeli OalaiOkre nézve nőin kötelének ax Iparhatóságtól kalön engedélyt kérni a annak elmultuutAaAért teraéfaeiea*n nem n bontathatok
_— II aiflka*gM ■aludni llilgjruab ?
fliéji llmll Dili »inhftr Kl a latlftfiitTéhbtlL Aa legbixto«abbao ax egész viiégou eliiaierl éa kedvelt Földes féle Margit krém haatntlaU által írható el. fi törvényesen védan arckeaöea aem bigauyl, *etn ólmot nem tirtalmai, a itaplöl, méjlol\'ot. cattanáai aa az arc mindennémó tiax-1 tAllanaagat pár nap alalt eltávolítja, a ráncokat i kiaimitja H át arcnak floom, fiatal, róxaáa szint, ad. Na*y légely V, kicni 1 kor. Kupható a kéazi-téeel: FóM>.« Hai"n>en gyóHyaiaraiixnél Aradon! ea minden gyógy»xertarban.
Törvényszék.
mint biln-
A ii\'igyk.inizsál^kir. Ifirvényoéknél, klinletó felebbviten byóiágoll elioiéxelt
Igyek: y_____
Í091. ki mdjiu hó 30.
Tólfi Láitló kir. t»séki elnök tanáuaábun.
EiB|ká4; &<r. ÍTíji iUnfa.
1.) Kiicaébir ütárgy lopaa vétsége éa tulajdon IliJHi lihágá\'. mr
2.| óiv Geróca Jánosnó lopáa vétaége ma. iüv.
Előadó: dr. Neiuiedler Antal.
1.) Budi BftrMII i UHn ihlybs testi sértés Véthége bh
2.) (tyargytk Sándor • tia cnagáiilákáéHéi Vétefge ei iul»jdon elleni kihágli. hl.
(HCnditíttk majyaristta : kk ~ kelybiakicjTt. ikv.\' fc nfiillMUtvt, rmt — réubM WfváltMUtTt, Mk.1 aitwiiftw.)
Vfitirgyatáara kitüaettek 1907. májút 29.
l.j Pf»jeer György hamia eskü.
8.1 Rákoa Ferenci zsarolás és idegen ingat* Un |igtal»n eiinglaliaának vétaége. —
Efküdtutia ügyek.
, £\'teaOléatkk sántít a I. évi máaodik esküdt-1 Wéki-üIésBzakValáit összesen kél ügy kerül tArnal:\\tf»............
Az egyik Kósa öy örgy ügye, ki halált oki»ó feulyoa testi iérté», i iáasik Csóka Qyörgy éa Csóka Janóé bünögye, kit rabiéi hintette miatt kerülnek ax enkídlbirlk elé.
Aa eakBdtaiék bírói tagjai ax első napon aaax f. é. junius hó 10-én Íeszue«: Totb Láailó kir. isxeki elnök, — dr. Kiás litván ée dr. Neii>iedl«r Antul bírák ; a második napon: Mikoa Géxa kir, lébia-biró, mint elnök érrrir. -Síu látván éa -dr. Neusiedler Antal birák. — ■
Védőként dr. ScbW4rc< Adoil, és dr, liród Tivndar ügyve\'dc-5 nevez.ettek ki. —
SmkmtSi üii&itik«
V«c«l Uéu KaffluliM MlMirtkbMk tarWttak aa Ilrtt kaaveUta é nadSrkttéaéi elé tlanl,
■Ilim a íjril vkauuái «M.
TaéMUIlkaa A nUnk tltuárAt kMak IdirSI IdSn UJÍk«it|tS tadodláat
KíigaidMiga ^
A gabona üzletről.
Nagf-Kániasa májúé 20. — Ax tttleibea heiek ó>a talies atgnácló tlrálkodik i aa árak c*ák kia Ibértéklien Vá\'tn<uak, a aifetinl, a aalni\' a vet esek állásáról érkexö hirek jó vagy roen rtméayéggel blttmukk. A meglevő áé«-letek aa uj tm-méaig nagyon II alagvnlök, MM, tekintve a toiyas\'tisi c<ekély mórtékét, aa <tj terméabe regi kéaiietekkei mguök bélépm £ivétélt képet a rozs éa mely cikkek inult évi silány terméae a készletek leljek hlkbyában nyer kjfejesést. Tengeriben nagy a kínáltat a Imink ml • következek :
buxa T K. 80 íill.
roxs 7 sab 7 , árpá, etető 8 , eörérpa 7., blkköny 8-, lébér bab 7 ,, tarka 6 ,, tengeri, nagyazeintl 6 „ einqnanlino 6 .
60 26 , 20.
25 , 60, 80, 60,
50 kilogrammodként
Védekezés az oidium ellen.
(Védekezés a siBIfi liszt/tannal betegsége tllm)
■SzMeink egyik legvenaailelniceebh betegaége ea oidium (lisxtliarm;it) mely már kora lava»z-jazal megképezi a liiital hajtásokon axukat n|
gócokat, amelyekből egész- nyéron | raj<ik ki a veszedelmes gomba. Amint a bogyó növekedik, belepi piaakóa fehér -porival éa vagy ategrlnco-liija vagy elröibasatja. Ellene nehezebb véde-kezni, mint a peronoezpora ellen. I A ialános kénport a/oátunk ellene használni, \'beporoxauk vale a bapAai e* • t\'Örlíit, De footoa hogy must, a nyár kezdete elölt porozzunk, merj a baj keletkezését előzhetjük meg. A liaata " kénpori legalább 3—4 szer, de sokszur 6 - g-szor kell egy nytroa használnánk. Ugyanis a kénpor leginkább azzal hat, hogy bélöle kénessav fejlődik, arai megöli a gomba csirái. Hogy azonban a gombaaav kifejlődhessen, oda 15—20 C. lok melegre, van szükség.
Különösen nyár elején es öszsz\'el, de meg akárhányszor nyár derekán is, a mi éghajlatnak alatt, alig van a napnak 2—3 ilyen meleg órája, aa ia rendesen delit őz ben,
A porozást pediü egész nap ke | folytatni. A ° tiszta aónpor nem lapád a növényre, a legkisebb szellő leviszi Azért nagy nereocs- kell Ihoa, hogy a reggel éa délután kifujlatott kénport ax a 8 3 iflaleg óni érje, kQlöuöasn ba a haiáa bekövetkezte előli » pornak az éjvakát ia a Ifikén kall löfleur, amikor a reggeli harmat ia art neki.
Ex az oka, h». y oly gy.ikrao nem hat kedvezően a tiaálu keiipor haaanélata éa hogy a IrMAa gazdának oty aoaátor Itali bóka borozni.
J£mii il bajnn segit a fcénpornak egy uj kompvoiciólé, a dr. Aaebanbrandt-fále .részkénpor" amelyet Magyamrazágon egy fővárosi előkelő kémiai gyáros apii elő. Ennek a poraak nagymennyiségű pr<pir* t réz ée ménzbydrat tartalma váh, a<ni a kifujtatott, szert oda tapasztja n ntivénybez éa ott br ja addig, mig a levegő a kellő bólékra felmelegedeii. Ez a tulajdonsága a .retkénpnr* h»tM«ái lűggellenné teszi sz ax Idöjirastól. A dr. Asnhenbrandt-féle .rézkénpor" használnia léhát mar ebből ax okbó ia, öiszebasonlithata!lanal élónyösebb mint a liszta kénporé.
Sokkal kévésébii ii kéli belől**, mint a tiszta kánporból, met a legfinomabb felporozott réteg ia, állandósága fo\'ytán elegendő arra, boiy a szőlőtökét ai.oidiumiót megvédje.
Béztartalma ia sók mindenre jó. Számos tapasztalata van arra, hogy használatával megtakarítható, a megtelelő visíönyöt kOcótl n első vagy ax ulolaó permetezés.- Sok gazda állitja, hogy megvédie szőlőjét aa Őszi rothadás biíooyos nemétói, A .rézkénpor* sietteti éa elő* segíti a «aőlő-fürl eresét áa a mostot éa a bort nem bQdösiti ugy, mint a tiszta kenpor. Teljed ia haaanálaia, ezámos előkelő gazda tapasztalatairól kiildi meg bárkinek aki érdek* ládik, a Budapeaten levő .Magyar Mexögudák Szövetkezeté* mely a szert forgalomba betaa.
A&yakSnjri hlnk
májn< iB\'töl t4 ig siületések :
. tankjál litoa, aa»b* : Maikat. Baid|nnr Jiaaat, ktmiajaapié k. Kii min Koviea HlkUa, állami taaitó IM Vargm liáaMá, luémlvaa. Mária. Karai; ufca, aaáptaa a t Ét*, l\'naofnkl KUaián, DOadearvuattl. ttátk KáUajr áryU, bolti aaolga . Uaulo •atilla báaló, IlláalHa: IlUli Pakllea OMt, yaaU la tiv. molga: Joaml Barna Jinot, ftlimivw; kain asUatatt la (yanaaka.
halálozások:
Bav ■ Baictnnbacb Mlhityni, Vaichinjar Hafiaai, W. irm Ulaiiinik
j?laeW Uárla, oaoiU, 11. ér—: Idült bgjakir, Falai Jlaaal, ifja, II. aapoa: rtantra. Somogyi Jlaaaf, áca. (U. Ivaa. Mdólab. - _
Caiaaar í.nka. ai|iiw. U. Ivkk laMaaacr aorvadU. m: Klaaáa Ojűrtyai, Fraiad \' iaaa, Ivaa.\' iaflaaaaa.
Siavári Tarlala, 8. Ivaa. tldlktrat. Qcrócs Pataié, niémltaa, SÍ Ivaa. Mtkarat facba Irma, taaalA, la ávrt; ildllab. Saabé taraac, Ifjú, Aldmivak i H Ivaavaaalab. Majer Farinc ifja, oipiu aa,W 26. Ivat ll*|«» K&roly Éva, 9 napolt gyangests.
li
házasságot kStöttek:
Hltar Gyürgy ifja vaaati mn&káa — Ara Pupotiea Györgyulvol. Molnár Jáaoa, kocsis — Kovlu Eatalinual. Btaikovlca Jkiaoa, piacér — Volt Akátiával.
Tana lav.\'
Nagy-KaniMa, vasárnap
......
fuUüHulnk kihirtUti**:
flojbár víiim, fuiku — NtdajJké ujm Graaaak Faraac, aoadaarvasató (liarw) - Vínkltr Mária.
Kovács Qyftrgjr, ctiaaadia (Liaaó) — Halkraad Aaralla Oaaoták látván, vaaatl tnnnkik «r- Tatok T«*» (Hmy» Kada)
Mtllar Hagó, körjagyaó (lopáaa-Apáti) -Jaakar Paala
Zala 42. szám (7. lap.)

1901. májná hó 26-án
■yilttér.
KEROEZZUK MtG A HÁZIORVOST!
I
l|) természetes
alkalikus ..
gi»)anHttPt?
MINT JITlLHA OJLUO MZ EB
ggg laafthwyaBint Blsisg lejjel vt!>g]iIvH—
KÖHÖGÉSNÉL, RM/iVTSÉGNÉL, TODÖIWHUTNAL stb.
legjobb gyégysikerrtl ajauitKtik NEHEZEN EMÉSZTŐ CYCNCR
hurutnál kitűnő :hatása van Minüeiittu kaphat*. 8W
jCereskedók, gyárosok, ügyvédek éa általában mindenki részér legjobban és lcgoj, csóbtam szere* y ^
informaliót ft a a y
f s/o-
x v*
*S + Tudakozó
^ iroda
tulsjdonoa ■ Neumann Ármin Budapeat V. Kálmán utozs 12 sa.
J}*nlcxkyné Jfajno Xinkt
ktdvtlfje agés* magyar oívasó-kdrőniégntk, - fygényvinví: tárgya wiHjroqadó. ktdtftt ét ■tb\'luKsí.ó.
1 i g ■\' II ■ ^
1 Beniczkyné Bajza Lenk
I____REQÉNTCI . .
1-
Vl|70l praktlkua oUiuom ilvM haauálat alan nélkttlti.he eilea Örvösre ndőrlleg megvizsgálva
«lliaifH legjakl
FOGTISZTITÓSZER
A asáj kiöblítése fog* vagy szájvízzel nem elégséges a fogak tisztán farlánára és teniartá-aira. Ehhez még e?y mindi írj»a fogpép használata ía szüksége*, -miaé^ftrg KaUdont, mely tabuban levfl (dCklikA cs\'Hnegoláe következtében minden ktvánalriat kielégít.
APBO HIBDITIS:
Egy J6 házból való fin
tsaoncal felvételik KosmH Tutvérek rövidára kémkedésében Nagy Kani?aán
Fiatal Mgéd
azosnali belépésre alkalmsakat nyer íucher Simon vas,- fflazer ksreakedé-ében Somogy Csurgón. 215-1
A| ZALA®
kiadóhivatala
Fischel Fülöp kiiyvkiriskrim
——— árusítja ————-
Irsyfn IM
Öt étf életemből,
czimü óriási szenzúcziót keltő emlékiratait, eredeti rajzaival és kézírásaival
Bolti ára 3 kor 50 fii. IfrejJ11clrfTTníJüs I-én.
Vidékre j kor. 70 fill, előleges beküldése mellett a munkát bérmentve küldjük.
Mártla. SBÍ—
Ara /üzw 4 kor. kötvo I 10
H*ifény I kftteUMgs rom ajaa ktv«-44a
«elytaftéBíJi_ Elóiíélet és felviligiultsáf.
tia*. a kot Küm ti kor. fcAtv* ligO
S5i a czipo szoru
2 eib. 1 köt Ára 3 kor. dmkftt ISI
JTé éi ölesé érák,
évi jótáll taft! privát vavftkaak
Konrád János
óragyAra <-any, ezüst es ékszer áru azAIJitó-háza Irli, ((Marná*) Jó aiekal r«aoatoiróra frt 8-76. Talödi aaSat ramoatoir-óra
frt aao.
Valódi nntx láae frt I fO Nickel ébraaitó óra frt 1\'86 Ca aa a ca. éa kir. birodalmi cimarra! vsa Mtat^f, axíjBUlan aranj, aaáat kUlliláai *rw •llao*rajlva) Mint ra»rö-l«vél vaa birtokoaib n nagy kém ér^ték laiy* s Nrsisatvs
* l 6
4r 9 I I I ^ i l
H 3 "I I
I M ^ I I I í n v I I
I £ cd n I
I I > c I I
1 * 1 fi I - I I I
18 * ö I
I *2 I
I n II
I *
Jk I
W I oo I ■
B CD
II • OHMBI
IL.
i
k Mfjvr ■é^ndtlui mtm t. kWM4| flpiftti Rontják i Biiyw r> f*aylradaWMi tfjft iWria|i «fyji—h $tn*zkyn4 3*jju £**k* SkmM r«(te)rv«( m#ly«k «luHrt Weyrlrledáeifeél •
nfntfen fcóeyraereea#d4eWe tiimmhil II
ri5CHCL PULOF
mayrkimtwmw é* ktmyvkméékévMmh
naqt kantzsám
J
BALATON-FÜRED.
tengeri él gyógyfürdő, a Balaton m«trop#Jiu Zala vármegyóbeo. Posta és távírda Leljbon
Fürdőidény május 19 tői szepfemper végéig
Azw sysa«s Büták *s aallfeats«^. kik B. rUrfa krdmo klIaaMt sNIkb *h§nl akarják, már sájas ia«tél Itt alsáaa kéaralaiat m§i»t flrM kiv*tai*v«i
talNlhataak
TiaaU, óaoadaa, aavba, •(/•aUta* táparti lati«A ég*4a/M. tót, néatéfá^ ruu források ; — jabtavó-, lak uMttáft-gyógymód. naéaMvai p»a«fö ^
Máaaavaa hidat /örduk, fiftfirda. aokanvoki bciataataH kkNf ftrúék H awodá OrGti ttlcintflyek iyrn ajánlják: vémMféa/téa, (Srvél/. fSadkár. caaa. kteavéa^ légaAMarvak ktroUw báalalati, raktdtsáf, mkápét, fyMwr- éc bélkanit, mlj- 4 1 lápvérböaáf, aői bajok éi I4«fb4atalaakbaa
Elséresidié rtfkrd01 allset.
H«(ftkMI védatt gyúa^örb f«kvé«. dí««e* és eéUaarS barcuiUaéa f/^tanna. •étacaaraok, ámjékat léiéiül loabo* parki faayvaa*llgal, téraast, «al»laláadftnk. batüiiklat táncaaJaUáf. élvtaala* klraa«ialáa»k, aéU«»^aalUÚMa — Kl«gaa« Nlrá*uk a Balaton partján épttt fpolj advarbaa, ia Kraaábst- éa Ilatnd a4vart«kl>aa éa a Oraad-Hotalbaa caiaot o/arai k Jó éa aaraákalt é<kaaéat lab) d\'kí4a eaavarl I írt j 60 kr. Saobák 40 krtél H. hOg kaphatók iaaiaa ll-ig éa aafarstaa Il lAI a laétta végéig a Ukíaok SO «áaalékkaj, aa étkaaéa a Oraad Hotal éiUraaibaa aQaaéaalékkal leaébbak.
Vaaaü aJIoaúaok: Siófok éa Vasapréa • Siófoktól Ftrad géakafóa 1 óra. V«a-préatől kocaia 1 éa tél óra- Yaaaté Saiaua^agjak 33, 4 aaáaalékaa kadvaaméaajral, aaaattért) jagjak — 3 napra — CUéroa kapkatók A tttnióiatáMt raadald féarvaaa Dr. U4ry Mrdn kir Ua a
, LakásaHgraideléwk — alAlag bakSlilééa aaUttt \'Lrngt tliUn\'áu fárdAigai-gatóhoa iatáaaadók SalatoufSrdará A baiatoaflradi áiríajrvisfk aal/ak aaacaak a lat. gyógy, baaaa mint étraadi via ia iga a kvdvalt, furák tár»«a hir*k*tf L áav^ifrU •aáJÍItó Badapastaa. BaaakivSl kapbató Sxtmny Mrxrtrtél Vaaapráabaa .éa U4rr-ntcktr Antalnál Saékaalihérvárott
Praapaktaaokkai íagjaa taolgál
a fttrdőif azfatóaif
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 42. szám (5 lap.)
>901. májas hó 26 án

H
tt «
«
K
K §
W
K
A A K
Yf tt
Fa-szén
« -
waggonokban
el©*cLó.
ÉrdoklŐdŐk lorduljanak p. aiao jegy aini i
H a asenstein és Vogler A 6. céghez
Münchenbe.

4 nagyon tUilelt kfiMn^g
Atyáimét felhívjuk, daatn ftlKaerelt ftt»arr. tea lek Ui»Ü Isfflaoesbb UMa ti ai*l «lttttk vilidl )aadhai rmm, «r«w ikra, llkirök uvibbi ■IHf Utrtlit asnppaa, rlguakeaié-aytta, waaUole, uiorswotw tlMi,
|«ppjkn, imlldí Hm, fúlta pelrolenui é* BiiiiütR • aaakaába vágó eikkakr*.
AavAi/riMk, UeuaturAIt imu téllJlerte palaciltokban Magbiaható osiraképsa ■eiög*sds*á|l
VAfDHélf M|Ttk
Trifaili-kőitzlii i IaiIúm nitgy* ban én k lc*MÍiiyben
ál ÓUIÁI tiSJájMili iCiailmtk l(ai||fbűl, aindif jalastéksay- raktár. I\'oilnl mrgrrii«l» lo* aek pontOHMu eeakaadltetaek, olcwj r«r* mdj árak malUtt.
A réji jó kiraérsek ftrvaodó, s mai igénv»k»irk tstjaasa máffsfofö tr sjjá átaiikttott fniKfírBal-1üliI ia sok éti tavasai a\'ntaink nemkfllttaben a nagy vár-aaay késatst bsaaüaket fenti árak ajánlatára, melyük minél rtsámoaabb pártfogásakat alázattal kéri
Balaton Tettvérek
flssar. kasai tsrméay és liaatksrasátdés*
tfagy-Kau isaán__
-Kflitoa fi? a , barit pék\' a,"
A tatgyógyászati di\'aeietikus szer lovakmarhák és Juhok számé\'* \\ 60 év óta <i legtöbb iatállóban használják étvágy-hiány, roí-sz emés/tés ellen, p tej kijavítására I éa\' a tehenek tej feljavítására és a tebeoek teje •képfsséjrenHk emelésére Eav skatulya ára 1 K 40 F. — Fél ska\'uiya ára 70 F. Valódi minő séghen caakis fenti védjegvgyel kaphaté minden patikába a éa droguertábsn. riraktár; K wídi- Iirii r János
ki\', osstr. ai|jr. román ás bolgár ksreugt »aáHité
TÖnb a/at kivulu oívom al al ajánlva A lejt sl^te-ahb és JeaolCsóbh aavi&y v z kapba\'ó mird<n jobb Iüst* rkereskedésbe" vendég öben!
MBtíffíU
l íte uM
A Rlchter-féle
Horgony Paio-Eipeller
Liuimont. Capsioi oemp.
»»r. a mely már több
egy réd kipróbált fl mint 30 év óta m»\'íbiihaiu l^xiorxaöléstU alkalmazta tik ktovényael, osúznái ós megbiilésekaél. intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor •aew» mindig rigTPtpimaAt tegyünk a,.Horgony1\' védjegyre és a .Ripbter" ca^cgyxésra..
80 t, 1 k. 40 í. ós 2 k. árosa úgrss&via minden gyógyszertár l«ui kapható. Faraktár: Török JÓzeef (cyógyssaróssDél Buda* pesten, . *
Hichter F. Ad. ér társa,
ssása. éa fclr. udvrl átállító*, Rudolstadt.
Páratlan a THYM0L fog ér me
mii
KLYTHIA a ápolására
aa «r«zb£r sséfltéasra T)TTTI i^D éa fiaeaitiaára lUULili
Le|elr|áaMbb, lalleUe* báli éa áalss pudrr. * Fehér, róassaais ?a*y aárgás.
VcmUstiauslysálvs ét ajánha Dr. J. J. Pohl cs. kir. tlsár állal Bernben EllWerö levetek • legjobb ktrökböl *lndea dobozhoz mellekelve vanaak.
7"a
Egy dohoz ara 1 írt. 20
GOTTIalEB TAÜS
ra. éa kir. idv. tolielte-Mappas éa illatMaergySra Israklár « HKI\'ft. I, Ustlaelle S. Sietaiildrs utánvét vagy »i Ősszeg slölegt-s beküldés laeliett Haphalá m Iriiübb lltaiiy.fr-. droKna*kereakedéibeu éa syéaysaerlHrlian. Nogykanisián Alt és hobm Keleti U. Mér éa Kmiasr
Gyula céfakaél.
a legkeliemesebh faaü&ztilosxei!— tftflt. Mait.
\'iiilOL
arfalaatlaa astt sspttkaa, sttáva ltja a fogfájást.
m
PS3
r\\
L J*
a
tőrvényesen védett kazal gyártmány.
THÍMOI
®Fp?f| : .;||| AlSUaai m |;|. ;i I h aás togtla
M^m aaart
I
{sdba tagtisattlé
1 tubus 60 fillér Ksphstó mindsnUtt-
ItytUaii kéasttt és t6*sétkllé««t raktár
M X \\ O li Y Üiatsaergyéra
|6asr9f« baraaüaa^tt li/gtaa. k«na«t lakaratsriam aiagy sl Srendü fiaoa |»iji«r* «s«pp»nprvár. IWOAPKST, VII., tkaas|amt«k ateaa SS tt/ári iaktar és ttékaalet. TKMR^VAH ITT fAraktár ; N.Eaaiaaáa U\'ru< h Lté»ra/áy, Kinti t**trjr*k, Ai mutk $ilmlart Sov*r /. utőJm Bormkmp K

I
■pj ss & íi
íjl
f-i ás se
íi
ÍÉirtesités,
5
Van isereocsém a nagy tekintetű közönséget tisztelettel értesíteni Ji Jgy a
t a v a ni I idényre a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a legfinomabb oaiit0ulg!0! a legolosóbbig figyelmes os felette jotánybs ki-szolgáiéi mellett készítek.
£s s\'kalommal bátorkodom a tekintetes as. kir. állatorvos urak lig elmét felhívni ememralia kéaallsat nyel mire, melyeket a legpontoshban, előírás -zeriut legjuiáuyoaabbau, kitUnö minősegben ós izltes kivitelben azolaálok ki Vidéki megrendelések kellő Opyelemme* eszközöltetnek , A n. ard. közönség becses támogat álét ts ?zi?es megrendeléséi kari MÜy tmUktUl:
KafTfSit&HN IZÓa férftaaabé
KLI fc lila kaa
| Nagy válastiék kitűnt minUségü, dimtos bel földi t angol és franc na kelmékben
9 1 • a w » ac
il

i 3
1
1
Nagy-Kaniitsa, rátámat)
TARCSA GYÓGYFÜRDŐ
Zala 42, aziim. (1> lap.]

május hó 26-áo
vasvíArmboyében.
Sll
A legújabb th6Ü**ari*k ítiarini liertndaniP p\'ite\'íj na ásványvíz, valamint vatlip-Klrdök. Kelltmi»«, hilvö* **tclj ; a kftnyidiini niiidvn liiönyniiillk megfelelő olúcit lakások i pillámon világítás, ü irt vttidégIS, gyíi ymvfttf, | naponta 2-tsor itano; «•*(> kinin ul\'*ok. A i>01 nvivok bánta mai, nép-k>r, vératsgéojség, továbbá a légieal ét sínét\'{ási tsnrvik bajái élten ki\' kló orvosi ifliinli! yiik ajánlják,
Évad május 26-tól szeptember 20-ig
éead kezdt-Míl inniw lB*iff é* augustlin Ib-lUl serptimber t/O-ig teteine-im oksM árak. Ftlvilágosiiáasnl seolgál \'a •ivánatrii pro-ptkiutt kUld a fdrdOlnaigatóiág, slll\'tiuli /llrdSornu l>r Uhnrer /Uaddr I in, föorvot. fltrciai Károly-torráe lifilőiiOmtii mi.nl óvszer. járvány eaaien Ivóvízül ajánlható. Megrendelésük oly városból, Imi kii On raktár nein Utazik, h lürdőig»»geló»aghoz Tarosára óh liudiip<" itu Éti akuly L. na. ós kir. udvari szállítóhoz [V. ker., Erzn\'bat-\'ér.ili] iniézmidók. l\'oslu- ét távírda-1 állomás helyben, Vasnti állomás telsö-KBr, a StombtUkely-ftnka fis vonalon,! honnan a 30 permi virít (6°fi kltul.i lek\'ő ftir<lől»» u fc/i/lekédést kényelmes bér- ós tártaskm-tik (unanlhusz] isrtjsk lenn ; evy négyüléses bér-1 kocsi árn 4 korona 60 fillér, társ skorain r,iy bel, HO liller. Jegyek válthatók a vasúti ka su/nsl 8 otulitith** y <s KeM-Eflr kötőit.
)oooooöcidooo6ooooooooooooo
tevékeny löügynököt §
keres 0 i
Nagy-Kanizsa ós vidékére 1000 kor. óvadék kívántatik.
—Oim : h—kiadó hivutalbaiE ~—•—Xj
IOOOOOOOOO 1 >00~OOCGOOOOQe
Trilaill portland cementet
n IdglulányoiialHt, sznboU nrfonii a|»itl»k Városi olárusitó Hely ugy nagyban, mint kicsinyben: Neu é» Kivin ós SoUvarU én Tauber czégeknéi N Ka nizsrin
16b -12
Klein Vilmos
Kíagy Kaaliaa — Pnlvnmlv mi
J
Salnan ■ májm l-íil ssepleaksr véfélf.
CuAnuhatánwnk • alkall-aiarlaUksa forránok, aavé, s(sHI-(aJ (aairas Dyuyyilüianyua, ninimuéj), kaflr, fwiyS- éa wiiTasar-iakaiatiok, Uji-|Hfrlaialá* ezyas kablaoklMB, pnaapatlka* kamarák, szénsavas acél aa paaagö Iá-dák, kidat*tac7é|ylBléBst.
GLEICHENBERG
crsröo- y JH
3
Javallatok l a Hft és «aé.ti< asarrak karataa lujal, vérastftaf-■l| aib, Ktlenjaiatlat i wafcér — FalvUáfoaitáa és praepaá-lat lafjr«i t.akáa éa kMalrsndnlénik a
léé 10 rllráal|ai|aléaá(aál Ulrlekeakees.
I
pernolendt
Clliiiiirnnei, a legjobb fénymáz a világon, gyorsan koromfekete szint
ád és a bőrt tartóssá teszi. AtsftUaMI Iáit _____IW-1S__llaáealtl ka pkslé.
Gyári raktár: Wien, I, Schuleritrasie Nr 21
Ml Asszonyom í
A világ legcélszerűbb és regVedvélíihh moBö-eukOse a valódi
Lessive Phenix
mosópor,
a mely a legtöbb kór-bá<bas, gűzm isódá-bau, kolostorban, nyilvános intézetek es el1-kaW hástartá okbm nagy előszeretettel hiainá\'tatik.
ejjy próba n vnlóill
Lsnlvfi Phenix mosóporral
mef|ya«Mtlt I feni-klvUll (NMiyAkHH péht, Idd- és ►zelltlyzet megtakarításról éa a ruha rendkivflll li«s< tatágáról.
A valódi .LESSIVE PHENIX" mosópor bszai gyártmány, tetjeaen elormenies, jótáll ts mel ett,\'arialmsilan a fehérneműre 4a csakis oly csomagokban va\'ódl, molyok o^yodáii talaj-donosa J. FICOT, PARIS, aláírásával vannak ellátva,
Mh Számtalan elismerd levél Kapható atnden m-
sssrklfesktdMen ée dn|erisbáM haatnálali u*aaitAsisl. -Igazgatóág: Mtadepeat Uárely-btrul 10. ni.
ff
Hl MER"
fqjtnraif! wértéf iieüiég:
BUOAPBHT, VI. kcr., Deák-tér 6. az (Aafctr udvar), a tárt- ia). kán élet ée Járadékbiztoaitó tára. (Aiapitutou t8S8)
összes vágyon 138 millió korona
Biztosítási állomány 595 millió korona Eddigi kifizetések 225 millió korona
1900 ban á 11 yereminyrészesQléssel biztositollak n«ü k hölálmli biztosításoknál A osz\'slékterv szerint —; ujy mint 26 év óta Ults-dóan — az évi biztositáti dij 30 \'/,-ét kapták késioénabee kiti mve, inig á vegyes it takarékpénztári hiztotiláeokmíl B "salaléktérv szerint (évenkiat emelkedő ostialéi) * bisiositAs kesdala éla befise-tatt összes dijak S •/, a, ugymin* a hislnaitáat tartam 8 éve után 4 év után 6 év ytán 8 év u\'án 7 év stán
•it !••/, 18\'/, al\'.s,
fittlift-H ki kétapéu.ben.
KiÓuyCa klkácaBlláNl ém vegyes blaloollá^ok.
Pruspák\'UsasI és ftlvjlágoaúás al szolgál a fenti ■zgyarntaági ve-zerkepVisi-löség, (hová Bá)oök»ég<ik iránti ajánlatok m miéteodM) valamint a társasig flgynnkei.
Zslamegyei tóSsynökaég :
Havas Samu és Fiánál Nagykanizsán.
ivonhatatJanu
fíüZQS visszs
1901 Jnnins 2őén
Főnyeremény
30,000korona értékű
Concordia sorsjegyek
O
1
á I borona.
ajánlja:
GERSTNER ApJtLF
Nagy-Kanizsa.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 42. asám (IO lap.)
1901 május hó 26-án
I
M
A szőlő
OIDIUM betegsége
ellen a legjobb sxer a
Dr. ASCHENBRANDT-ffle
eiKtsf ©Ea
Leaaállltott ára Hudapentcn: 60 kios zsákokban á kg 50 íillir; 10 ói 5. kgos Mákokban á kg 54 fillér.
HaxsnfklatM olcsóbb, mort kevesebb kell belőle; biztosabb, mert a lombhoz tapad, a szól le nem fttjjn ; ojAnlatosahb — mort a mustot nem hüdöaití - mini « tiszta kénpor vagy a kónmi\\j.
A izölö érését sietteti, a termés mini-légét javítja.
Sok termelfl meg takarított vele Ogj permőtoxÓHt a pcronosxporit ollon ős megvédte volo sscOlojút ax ós*/ rothadáatól
Számos magyar gazda bizonyítványa kívánatra wtéflkUwtláu . ____, =\'?===
Megrende\'ttsékét elfojtsd a
HüílAPKST, (V., Alkotmány-ulcza 81. ss.)
Megrendeleseket elfogadnak vidéki megbízottak ia.
213 4 Nagy-Kanizsa.
I
X********** **Jbbbtx
5 Fiatal saldacontlsta *A
2 jártas ós "megbízható munkás £
* bor- ós pálinka nagykereskedésbe It
* kerestetik. £
* A kik u biztosítási szakmát ismerik, £ X előnyben részegülnek. x X Ajánlatok a fizetési igényekkel és az *
* eddigi működés megjelölésével intézendők $
S Gutmann D I. céghez Szombathely. * U ° J U

ppjí

NxAlÓMlvelOk mnAunad k számára!
A szölötelepek befecsken ezéséhez
vnlsmínt
a gyümőcsfákat károsító rovarok
- lováUM a segecs és tormánc teljes kllrtsára.
Mayfaith rh. és társa-féle
?.arai*.mosott
2: önműködő S
"aracasaMMne
j Üíeisep J. 1r
|S gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán A
H ajánlja V,j
Magyarország legiijalli és
ugy hordozható, mint kocsira S2erelt
..3 ^ ■JPEZÓIX\'T A.?
ccskenaoi, - U*i»hWkuk bixouvultuk, a raely.\'k silvaityiuij nelV\' I . • dék ut &nmilk&d8leg i nfliiifikii pomot^xík. Rtn fictkiti ék aa\'r ezerre menfi példánya <u alkalaui.bu i< számos slits* jiionyltvá i*»«olj» ««knek •Uinakatlaa kÍTálfeafat raUdou hm r»«J n\\ nníbcn

A legjobb vetőgépek
Mayfarth Ph. es társa I»j?nj»bb istrkexty
AGRICOLA"
l (toM»atok»r»kr«»d«i»rl Mindennemű aa(- te kiUöabújö magman y nyílig niámuru, vilsókorakak n.lkal, dumku avagy likon a Itgkünaytbb fárte. legaagvoh íp* tartósság ri atn! aonlUtt a Isgolraébb o Utal ttsuak ki
A liihl rtwgaagyiibb aiaaka-, idö- te |4aan«atak>riii.t Irtaik lehalüvi.
Különlegességeket sírni és szslsisprések- kézi használatra, k korica Hr iBolok. ostpiöo\' pck Járgányok, gabonarosták. trlrurök, ekék. hengerek es borosakkas a IrgDjalil. raadntr te elinnieri legjobb aSkotia alks aasiaa m»il"t gyárlsaak te ►aiKTÍaaak
IVIc 5 farth Ph. és Társs
cs. és kir ktz.\'szabadalmazott mezőgazdasági gépgyárak BECS, II TABQMTRASSE- 71
r- KiaarrltS árjegyiiiek it ellisieri okiratok kivssstrs Isgyes kiildelaek 84—10 Kir vtsaMk os Isaitttlatek alkalaiaitataak
H cá ÍipatttU;áUil iM, ü it hru lilijku airaráat alkataaa
!m ZflL/I~DRILL sorvetőgépét
.Sl Továtotoá
fi cit. „PElfECTA" olcsó és ip jó, Ép vstíjipsl 1
Isfljöbb azarkazatU, több kiállításon alsS díjjal kMlatététt B
\' W i/KR\'KBtt&SZEKd /1CZÉLCKÉIT,I |
7 {wramUt, Járgányait, szénag\'-ajtíiit, rostáit, trlenrelt, darálóit, \\ luciki- k répavágóit, krilíoricza morxsolólt éi ttlo4t«tüe ^ gfi7di;i(fi gépeit. , *
Elvállal malom- éa viaveíeték-berendeaáiflkei
a m. kúitoló rcpakapa és tAltógctó
ára 20 korona

Keilhkk
(O-lae-oz.)
•Ifftkiiünfii b nátoló sz>r puha padló számára, 1 nagy palack, ára Irt. 1.36.kr. — t kis palack ára 68 kr.
Viasz-ken&cs | Arany-fénymáz
legjobb éa IfgrgyKVrübb bt- I képkere,A llb. bfiarnny0lá sAr, eresslö kemény padln számára, r uklt pa)ack ára K kr. 1 kocsog Ara 60 kr. * .
Fehér nGlasur"-féaymii
legjobb.\'i\'ier moi^ó-aaalblok, ajtók, ablakdtaskák atb, ujoanan be testi lére 1 dobos ára 46 kr. Mindenkor kaphatók: .
Km én Kir in cégekail:
Kagj kaiiluán
•*
|1 ^.(jZLET dTdLdKITrfSr1É A
f^^M^il^<í\'^ 4I § Különösen felhívjuk a n. érd. vevöközön-
v fi zég figyelmét az újonnan berendezett
w.^" l^V^ii ur/- rfí «<?/ czipőraktárunkra
i( Tan szerencsénk a n. érd. közönség b.
tudomására hozni, hogy üzletünket \' a fközeI«ő nyári ídínyfe berendtzett
_______ dús választékú
egész ujjá alakítottuk át, ------naP~ *» *só*rny ó-raktárunkra.
> \'^yMwf Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi
és a mai kornak megfelelőiig mindennemű b. bizalmával és pártolásával továbbra is meg-
• f • • «j # vIVwJy tisztelni szíveskedjek és vagyunk
nonnbergi, rövidáru, m ,„it, , J1
fehérnemű és diíatczikkekkel ^ • Kaszti Testvérek
;_I;________________\'..... . ..-..\'\'. _ —— — ; 1. . ■ ~ Nagy-Kanlsaén ""
T . -------j——---— \' \' • - "wmm. dűl Választék:
dús választékban rendeztük be, ^gJEn — = ■ ■■-
Főelvflnk, ugy mint eddig ia a pontos ki- ■HB^j ^ NAP- ÉS RSÓERNYŐK,
uolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű ■■Hl INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN.
közönség már az első bevásárlás alkalmával Nagy raktár FÉRFI- ÉS NŐI CZIPÓKBEN,
meggyőződést szerezhet. ÉS UTAZÓ-BŐRÖNDÖKBEN.
. . ■ • \'-V \' ...........................................■ ■ .V. ...............- XWaaaaaa s\'ww\'■
ü KASZTL TE5TVÉREK, MQT-MNIZ5A. W
Ozüet megnyitás.
KW Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy JjöMf
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-téren Qjfiá
I fűszer- és gyarmatáru |
to 0 üzletet nyitottam.
. 1 aft Üzletem teljesen újból van felszerelve és állandóan nagy raktárt tartok fiüaer fa gyarmat- Aal
^^ árukból, valamint bel• is íülflfUti csemegékből. | S
1 pT Bevásárlásaimat a legjobbnak alismert forrásokból eszközlöm, miért ia mindenkor a (j* I
* legjobb minőségű árukkal szolgálhatok. ^
SÍP Nagy raktárt tartok jfijU
íp5 —== iia-za-i Doroj-szToóI =
jjp legjobb szóllősgazdák pinczéibőL
jk\\ ■ Midőn a n. é. közönséget pontos éajnegiiiziiató kiszolgálás és a legjutányosabb árakról í
ira biztosítom, ajánlom üzletemet pártfogó figyelmébe.
Nayy-Kjurteán, 1301. május hó. —j \' -f^^M g
- "Vükss-OS.


fehérnemű és diVatczikkekkel

wuwww
KA5ZTL TE5TVÉREK, MQT-MNIZ5A
au szerencséül a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, bogy
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-tóren
üzletet nyitottam
Üzletem teljesen újból van felszerelve és állandóan nagy raktárt tartok füsser fa gyarmat-árukból, valamint bel- is külföldi csemegékből.
Bevásárlásaimat a legjobbnak alismert forrásokból eszközlöm, miért ia mindenkor a legjobb minőségű árukkal szolgálbatok. Nagy raktárt tartok
legjobb szóllősgazdák pinczéibőL
- Midőn a n. é. közönséget pontos éa^meghízható kiszolgálás és a legjutányosabb árakról biztosítom, ajánlom üzletemet pártfogó figyelmébe. Saau-Kjuntán, 1301. május hó. —>
Nagy-Kanizsa vaséytap
Zala 42 szám (IX lap)
1901 május ff-éj isim
®jjpn szerencsénk a n. érd. közönség b. tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak meglelelőleg mindenntmü
norinbergi, rövidáru, -
dús választékban rendeztük be.
FőeJvünk. ugy mint eddig ia a pontos ki-szolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet.
Különösen felhívjuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
uri- és női czipóraktárunkra valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- is esőtrnyó-raktárunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b, bizalmával és pártolásával továbbra is megtisztelni sziveskedjek és vagyunk
teljes tisztelettel
Kaszti Testvérek
Nagy-Kantiéin
J)ús Vaíasztik: ~----------—»
NAP- ÉS RSÓERNYŐK, INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN.
Nagy raktár FÉRFI- ÉS NŐI CZIPÓKBEN, ÉS UTAZÓ- BŐRÖNDÖKBEN.
NagT-K*má\'*, va»dru4p ___Zala 4t szám (19. lap.) 19019 má*** bó
"•■•■^fWWfr^F----mWTT——rirjaiujjL HII ■ — mai i mi ii iijW iMmw » --.- ~T é S
1 fnii^^iE^al Ifl^^^l j
\\\\eE THYMOL »
111|L _l^a&M-i M™! 1
jilragffisteí^rf
fí^g^OU RATORO IK á^SS^rttm
5 [fSflüFBI J. IMÉ1BHHB |
• v 4 p 11 • z 111 Ó *» *««*•«« « • ? • I] (Ti U L i \'JJWw^yj^i\'tiiifM^jiff^i
W C—» im> XIMI, k> minim 0 II; || | L "
I UbdcaMi. " ? • * • 1LLJBW~í--S r
p\'f g j^^BBBMBMÉMIÉMBBte^ MSSSsjflBggHaiBHBiiH
f 0 if—• .1 KP" 26 Év óta ^ EE033*S2w!míi
I 11|l BELVÁROSI KÁVÉHÁZ ff Az Elismert uwoas IS jjg 1 ^tt^^tljLM g B] mw|\'V.rmfly6-té,a. I MA*vakBESZERZÉS 111)11 JV W
i | » mm ,a»J| fQRftASAj^yfifl IM^* I ^S ".......^H^StJ Q
3 • QB "fríéiklck UlálkoaAtitlr^I U A11 J»^|JrfÓ
^UOAPEST I?/-__w____J T I
gftf ÍIKLIVlNY I F E R E N CZI ni^VsX^ AWRA8WUT-23* ( "■sarrSSíjS1\' Ji « ÍVi 1 fewróéqlóí ÉS RoTTENaiuEJHiTOwS* » ÁLTALÁNOS tudósító I?®1
f > fpSjtTKaCU^^ f BfaMWMTVI «
Z ^ A Oh lalI*iUontn«• ftilenI ! \' *
(f) !.»."»«\'»» Mmmm ikuMtn ««4alaa7*l bucMlhMlk w 1
w RieaxjBTFzzaTíjeRB 3 v» EMER-Oii íellpasztiuíZ 6J \\ 1
fi nVal ^^S^SeT"\'Mamk D»bo« I tana ét IIMM. ^itt
xyjf BRAUSWETTtR JÁNOS \\T«o ■ ^ jBW
n i Éjjjj/ FRaTELLI DEISINGER i11 , BENZIN Í
llrf I V U 4\'l» k8\' Cuba-kávét, válogatott ifl ffiTf OSERS ét BAUER byirtMI • I;
slfl I n Mmm 30 «Mr«rt JRh I q If-^, ...,i i i ji i n rí" i n ------- " I
1J bl-< I r \' \' elváaaJr* t* l4rn>rnir«. — JRH Úi ; VH^tiriNlMi(inM> ll^NEB B I
lyv vYWssHÍB e ^ofipesr yu t^tttaer-iíöijüT 17. j
l||f Í^SASZÁRFÖRDÓ -I I
I Hj I VUnUünaA ^ | ahrM MÜ ital éa p*i»«iál*rt U Wt4|ü. J ||
* I I .... ,. . ...» p«ft UtUffUt\' mniáíktí, u. * > AííkuU; Z^ími * ZMiy ify»«u umt m uw* M^H • I | | ít ? • I teli és n/árl gyógyhely fc nwr^iknt\', - m unn■ II >n f f >—éianí w>béí, annmmn •*> ^ ") 1
f , t\\ b\'ji)ape"e!>\' 11 Ji 11.
Xf1" 1 \' - "s;n r ^^^••^ur legMfUe eyerM 3 I í .1 N
________r L: ■ Wfr___ \' . \' - - \'M^ii m kir. >zab. I I f ;* !■*
Na ómríh a liala " ? . —— I ■ ——
f/r ktf^i« mm ux»+*zuuaviiir^^ \\ ; . ^P.bVSORSUATHK, ^ | j
í mt ZalOtTAiuiia - -\'4- • -. -r; |ntót»ndakt i ^ ifi 1 ■
sí . IX.^—p^L ^^^ . • : \' &E* I I
v - ^ " \'
leqfinomabb eqeszseqi eqypromi
SZIVARKA HÜVELY 100 tfri^ifill 7000 éil 7 ker 5000 drlljkai
Mttan lermeaVve keté f) ENGEL LAJOS SZEGED
ROSER
/ A KI AKAIJA, BBOOT mifKKll Hímemé liiliifc,1 iSip I|b aft m«i|N
FELLER-féle BtSA-FLUH^°\'
üméw mm* kfoM iwaai - ai<a»wa a iuMa aawrtfwt ♦ r» ia iiiiwiifea
^FELLEH V. I E N Qgg^g\'fc SS^
yfnáCtUnYOMRCSEPPEK
SSECnHgHEB énen
REPARATQR.
7f*KdÍ5ni

vértlaztitó labdaaaal
r 26ÉV0TA ^
AZ ClISMEKT UWD83 lí JÍ«
MaovakBeszerzés |1TiUI« mi^V^ Ahoráswut-23
05 fóPiiÁfMEOYZéK lltOYEN ^ ÉS BÉRMCMTVC • C^ A
Bo«t»ui lofijiki léaványaaáf •
BELVÁROSI KÁVÉHÁZ
IV.7lUayó-tép 2. íKuiml
III* rmis lima
OQ "lvtaaaiahhtava»ci laiAlkaiéhara
gJkuvtNYI FERENCZ!
iT aidapMl. TS. Aodrálfy at ||. pl i puia»a m*fy %r kmfhá. - V«!64i umu borok 4* % k <nin mr»catfrbii>" min üüihh ,
IMM M IMM l»IÚM II
AltalAnos tudósító
liriiiln eeatstya iiimil *m«an Mi >i «
0 E6GER ttli iELLPASZnuia Q N
Jh^ Dobon I Úrw h a km. ^ai Prtbtdobot M IMr._ JUK
»BENZIN ?őíoSo«.u«
MiAztMTOMt Iptrl ta mtiK|l müíIm
OSERS é> BAUER iy^ - "\'•S\'JSS?\'-\' dénes B.
izepea ár|a»ay«aa Ingyen.
OszllfllflPEB
Ol 0 yu wmjut |7. fr
V,£ w! ci^UíoliiK&bcoalc^ Ijitst^özUw.értilíikttáss aa )|< Hl iÍQagczirosáuA. JM
r^OL\'Ár MAlÁTA-gÖK J
SMM Mi itel éa iyéfy«élaftra to waifü.
5?, SftáMl él Sr. Uak lyyin umt um* (vh
kji^ MÉsaaiaanftia fy*«««t*«»Méi iá
\' Crár a mjruaini S«XF
•\'jAxYAi KijtiLY-sOnrOzfl, KObakya. .....
FRATELLI DEISINGER
— • km fi—iákéi régy Triesztii
4% kg. Cuba-kárét, válogatott
_ 15 keroaa 30 MléréH
elvAmoitrt éa l«én»en(re. _WT ÁRJEGYZÉK IKByEN. jfca Á
ksadrabzukro«t biwlxüfyafj fSrdA, pftrun t«Aoa«nabo bupfdrtíiail, poa-pAi aetii/vi*-euaaAkku, U>
«• UZfBrtfíkUI, - 890 fcc»rcL. Mi likO*ubl»*L — rtttfl^íui Mvaaaira tma H Mrou-üí ■
teli éa ny&rl gyógyhely BUDAPESTEN
iDíifcl ayeréai eaalyi m. izlf, esab.
^sorsuAtAk.
„^.lUa^^rnap Ztla 43, (ISlap.) \' f*1 ^^^
~ " — ......... " \' ------------- \' —-^ ^ ^
_Ha a szivem is dobbaaK; Zacherlin üvegben! oiF* eíü De
nem íbgatllak el La kínálnak tokban. Legyen áldott a ki kész* t, ajakát
Tokban a mi van, haszontalan dib, dab; S aliol ll|| a Ztfcheriin P ait^—-
Attól ugyan nem döglik, se ímg, se a svab. Ott kapható Zaehtjflifr —-r** ^
Ka«t i**a, va&urnap
Zala 42, »zám (ISlap)
SfffíJC
Zacherlin üvegben-Legyen áldotta ki
H§lJátlakL okZiicher]inf a szivem is dobban* De nem fogadlak el lia kínálnak tokban Tokban a mi van, haszontalan dib? dáb; Attól ugyan nem döglik, se íéreff. se a sváb
07 óriási, saját külön e czélra efelett fq gy Qta AmeriKa DUSZKeSegC. nundegyisv rfí^f-
vasúti kocsijáva), mely 4 teljes von a- J __ Mimién valóban egéss^ö uj i.a,í.
tot képez. A teljes »Kmsemble« 12 f"-és eddig még soha sem lett b mu
...... imibii—■ •. \' j r .. w__________tatT*.
kiállítva, melyeknek -legnagyobbika 2 ._7 i—TTi—
körülbelül 120W kenye/mes BMhelyet--leg^Ulmwabb élle^agyobblá^
Naponta 2 előadás* délután 2 és bemutatására s-.ohfá\'ó »Uaitége« iv
elefánt csordát ré a kpttfis állatsereg- let, idoimtott ^adálUtokkal^
nek mindegyike mester a maga\'szak-— ~\'A bajnokok <• réj*nHr
májában* Minden művész egy csillag. " . _____ | kexete az á tal r**u» tioi
Az arénában bemutatott mutatványok | I tnepdí»nt<Vérc
Nagy-Kaoim, vasárnap
pg99-t(flni2SQ # _ _
J-íéffőn, májas 27.
BARNUM & MILEY
a t|1|| Jepatfobb látványossága.
Óriási amerikai mulatóhely, jelenleg a Continensen körutazást tesz.
50 év óta Amerika büszkesége
67 óriási, saját külön e czélra étát$U-vasúti kocsijával mely 4 teljes vonatot képez. A teljes »Emsem bíe* 12 —hatalmas sAtor-pg^iHónban—lesz kiállítva, melyeknek Jégnagyobbik a körülbelül i£(m> kényelmes Őrhelyei foglal magában. \\_
Naponta 2 előadás,r délatán 2 és este ",8 órakor. A megnyitás l1: órával az* előadás előtt történik, hogy a nagyközönségnek alkalma legyen az élö csodaembereket, a három elefánt csordái vs a ketlfis állatsereg-letet megtekinteni.
Számtalan, összehasonliIhatatlan és utánozhatatlan, vakmerő félelmet nem ismerd mutatvány. A fellépti művészeknek mindegyike mester a maga szakmájában* Minden művész egy csillag. Az arénában bemutatott mutatványok
inlMftyllf in#j(íi>|Hlt^<f t?T»"
Minden valóban egés&íMa aj, KiktlM és eddig még soha sem lett b ,mi tatva
Emberi elme által elgondolhat leghatalmasabb és legnagyobb lá ▼ányoaaág S nagy lova* mutat vát bemutatóra solu-ió »^aitfge« ha 2 hatalmav szín, paddal és. egj máj
pályával. 3 óriási terjedelmö tégturn, szati t ♦\'•reggel egy egéss állaUerei let, idomított vadállatokkal
Mindenit* e fsjtáju vemen? futtat** t-n
mii vészeli mutat vánvok. léfnwtOt\'ési*
a foklün , é* wíó tm-mm
wgzet Ivem utat ;ntn fa njmefrtr|»iTHr A bajnokok m-t^m\' i*jj
kezeié az ügye**1* á tai et-s mwdti
70 gyönyörű lónak egy „Manége"-bau való elővezetése. 4«Llitöntetett lónak kiállítása. 3 csorda legkitűnőbben idomított elefántnak 3 porondon való elővezetése. 20 nemzet köti -aéraajáiákoa bohóca.
Egy igazi világkiállítás modern látnivalókkal. Czirkusz
Törpék, tetováltak, kardnyeltik. egy hölgy hosszít hajjal s\'telje* köi szakállal. euf kutyafejű gyermek. kéznélküli emberek, jonatfrOk, HM* eredeti különös dolog és csodálatra méltó előadások. Kgy majdnem végnélkQli sorozata a legújabb produkezióknak. merész, félelmet megvetít tu • látványok, melyek eddig sehol sem voUak láthatók 9 melyek most legelflssfir lesznek a közönségnek bemutatva.
t Hely árak az ülések fekvése szerint:
lelépés űíöhelylyel 1 kor- 20 i és 2 kor- SS i, zártszék 4 kor, fenlartott hely 5 kor, pákolyszék 6 kor
A helyek mind számozva vannak az 1 kor. 20 iil» és 2 kor. fiO helyek kivéted -I - A jegyek megnyitáskor • a bejáránál Kv <
10 éven aluli gyermekek az összes helyeken, kivéte az 1 kor 20 tilt líe\'lyH, afelet tik; elővétel csakis az 5 és t> kor. hely?- ak -1 - >, í ■ -Mljan ueieioti inXCfíttf: FÜLÖP Mfíyrkereskedfsélwn, Kazinczy-utczu i. ■ ; lift) belépő-jegy az összes hirdetett látnivalókhoz és egy ülőhelyre érvényes* ■
Előadások; Szombathelyen máj. 26., Zágrábban máj. 28- és 29-én,
FIUYtXMKZTftyTK* 1 öva. o \'junk hamis hirdetése t<M ! Bantum 4s Batley "hivatalos vezetője vagy c*\'f t könyve éa az előadások műsorának első fedéllapján Barnum és Bailey urak arckepei láthatók. Mindkettő a hivat:?! látképes levelezőlapokkal egjiptt a sátrak belscjchen kaphatok. Minden mas iiy hirdetés nem hivatalos és tgy uttn \\ uilt hirdetményeket wi^iiiik.
, ■ . , j - ■ ....■■.,\',„.,.-!-; / ____ _ „ ■■ ^ ..........V ; „ _ . ■ \'................
>)oup»,loU FttcBél Fölop laptulajdonosnál Natry\'Kanizsáo V9Ö1
Huszonnyolcadik évfolyam 43. szám.
Z
toirkMKéaéf TlusktT épiUt Fiadiel Fllóp Min* tarwta«féatii«a
A <s*rt«MtAv«i «rt«K«snt lehet iiap*» mt\'4 B ftrt k6i:
i4i iuHkiM a iap ^scütttií rtrtéit «UIUMA aiiiki k&zteménr
Kiadóhivatal VlrgakAaépSkt f\'iackti tTttip kor.jrr
JL a jl
Politikai lap.
Megjelenik NAGY - KA HI Z.S A N heienkirit\' Kétszer: vasamat a csütörtökön
KLÓfŰSTÉSI ilál
Ecéaa im . r 11 torma
Nl^i ......• taron
Vcytdtrr* . . j kirai
Nyilttér ptrtliari *) fillér
£lö%eté«#k, valaaiát a i rrt>ti—t vaaaikoaék Ptedttl Ptiftp t snyrkae kedéeébe tauaaad >
MnsMUfléo íwtalirk ctak it Ml fofadt^taak ai
t k«k
Egyet n&B in H i tér
Nagy- Kanizsa. 15*01
Feleiét szerkeszti: rtmlny vándor Sierktirtliiri: Hnrái I*aJoM.
Csütörtök, május 30.
i s s i n
Nagykanizsai m. kit. dohánynagyáruda
Hl I * ;
o
>» CüO
OS
Sí 9 •tj flo
f s
o 5
>5 r
2 S
n OB
i. kir. osztálysorsjáték fóelárBsitája.
LEQNdQYOBB NYEREMÉNY-ESÉLYEK
MAG Y. KIR. OSZYALYSORS JEGYEK.
i!Soz^jegye¥jz_r_ogztAÍ3Ao2-
\' , sorsjegy ára 12 kor « »
- - ----- a „
1 5f .
Az ifjúságról.
Irta: Vajdai Szabó István.
Magyar ifjak ne ábrándozzatok, han« m dolgozzatok !
Hányszor dftegik óda *az \' ifjúságnak eme szavakigt» -•.\'/" ,\'... . .J
Sök^zőFl.aMűltaíQ már ón is, s most iine elgondolkozom rajluk... Töprengek: vájjon kiy.i\'iria^e egjn^^l^fi- két fogalom:
-Afh^v/inr-nt la ^PQZni yf
egy tatalom, bogy — nem. mert én igy álHom fel a tételt: ábrándozzunk, de i aztán dolgozzunk ta I --------------------
. ^ Gyom én ponton ki§zol#áláa, —y—n—»e i HA mtmtéTi hazán után ♦y nyomban érte»iitetnek, s nyete-
ménytk rögtön kifizettetnek. i PeiloMriilfa lnrlei#». ———
Megrendelések a vidékre legczéjszerUebben • portomén teten az általunk küldendő postatakarék pénzl ári lap utján eszközöltetnek, a esek első becses megrendelését levelező-lap utján kérj Ok.
Iiflbiizui majj. kir Jilúfirrii főelárusitó.
*
Dolgozzunk, hO\'y ázó* az ábráudok, testet őlthessenek ...
Az. ábrándozás alatt nem azL a cél-ta an, téveteg álmodozást trtem, melynek I szülöttjei már eíeve holtan jönsek nap-| világra, hanem azt, a melynek szült iné-ínyei — nagy nemzeti ábrándok £.... De Inem elérhetetlen, hanem elérhető ábrán j dok, melyekel csak egy eleterős ifjúság izmos karja, igaz magyar szivr, s képzelt józan agya valósíthat meg.
Es most Iái ni vágyó szemmel széttekintve, nagy fennszóval kerdezem: vájjon vannak-e a jelenben ilyen nagy nemzeti ábrándjaink, s van-e életerős; iijuságunk y J
Nme* ?
De talán azt veti valaki ellen: vam ! Felemelkedni a nyugati müveit nemzetek hez, megmutató, hogj szellemileg is erős, uniiálló nép vagyunk !
De hiszen ez már nem — ábránd, ti naá# léiig Olédtlig meg^valósult
A külföld lassan-lassan megismer és
A
méltányoF bennünket.
—De háf nent a írt iiiTj^bik {fcmse» tünk ereiben van valami lappangó kór. Elérhető nagy nemzeti ábrándjaink, melyek bensöleg erőssé, egészségessé lennék a nemzetet — nincsenek. Vagy Ha még volnának is, nem ápoljuk azokat, a nem munkálunk megvalósulásukon.
Ha ugy • i éha-oéha fellelkesedünk is valami magasztos nemzeti eszméért, olyan — mesterkélt, olyan hirtelen ellobban* az a lelkesedés. Mintha nehéz, lojtó köd terjengne leikünkön... Sem ragyog fel a szemünk, arcunkról hiányzik annak a bizonyos lángnak lobogása s szivünkbe" valami nagy keserűséget érzünk, hogy merő álom ez is, hogy nem teljesülhet ez s*-m... í
Es miért ? Azért, mert a kor olyan, olyanok a viszonyok és körülmények; mert minden téren döntő ^szerepet játszik a — ménnlkuvás.
TARCA.
A tanító-életből.
Irta - Körmondy Pál
Á varia**** Hi.u^yi bato<«»gMi>t jóit egy ni-ima rend-lel : otszeiwl (iirbe^eg köxxég liaz-. j^MtwIel^el iwtervtrze i^kola-üg^ti, iurrel
•il^o e^tbeu u>gy baj léa/en.
íjászé is üt az\' iskolaszék. Ccuka Márton ur*m elii\' kiete a.at\'.
— Atyaaahttf lu len üak kell. Láaaák, a ha« iK\'fii eo^ed . oen ís U bel megmaradói
■z e^dieí Aiiapotlféii.
— De C uka jrí>gor e- y «Jje:. k gvel«» ed sxól-fiöm, én kistó om, kütf i^ai*n oim vagyok tudós íMeo, miszerint mit i* akarnak t/ók a xala-*yer»ie|i urafaai\'<if«- Kztgiíel ? K\'Mig ha iue»lerl
aa érteti maar.oi ia- A Kíitka loina tdíjébeo cdumadia-me^terusk volt; a iügyen lai pöíia tuéj as oakolaszekei. A Csopak koma ide-, )tbci> izabó-mesterdak v- U, ez iweji ingyen íol* j loita at oékolataéket. Uikor men a Keieaipajts ■éjtor fitté as ugjet, »kior olyau borbéiyligeny | \'W a m&sierüok, aki frarat neUüi is lekussálta1 vasArv-apooklot a o«külaa.zek kepa kopár* téjsrói a aarjat meg oifaa legz. aki caak
.taaiiani tud? K< -zouóm ézépm \' CivAi^caf Va-aogy ax ajciobao t«^aduit mes.er megélni a fizetésből tmivei (túriéfzeg b*tralekbaa neki 7 1
Ceőad lagyea sógor\' fu a tör fény beszél.! kj *tk9<a kai] n oj laaif^. Kzi írjakatörvéoyeaj urak\' Majd éa intézkedem, /oldjanak 4zót; az {
Uj iskola minden k\'V\'tséj? nélkfil \'elrpQl. L**z ( — Hiznn?, •<-gora«saooyt furc«a világot etünk • bosza oj mester is, meg pedig <>l leveles A háió- moai már kell, ho^y állami #obauja* (agytn a né önehóNŐga boloap liaaa érkezik. Óaök j metieroek Én caak a saetfény aiagzalamst aa;» je!ef>j-uek meg a k<>zs*g hibánál, ott basseleui\' nalum. Jaj, ba latalálía harapni ^ mester a meg a lobbi*. A pályázatot klszerkeszten, azjCrcsám lülct1 J«j, ha at orra aélkQt t^vad haaa iskola^sékt üle^i pedig ezenoel berekesztem. Im-;a szerolaietes magzatom?? len vrluk f j Egy nép napon azuián aagjaieat as aj ta-
Masnap meg is j*ieutek a . biró házánál a ni\'ó. Magas, szőke liu von. Az áréiról épen nem górbestégiek^átmeplő" fekete ruhában, hogy aíletefelk Ieolvaaai, bogy ralameljrat a«bar«vd-fiatat bárónehoz menjenek. Csuka Mártó uram j képességgel felbökrétáaot\' paadagogus voloa A szigorú arcca« uezeU végig rajtuk. I beszéde meg epen olyan édes tolf, mini a »/in
— Mesje ek baza\' Mit akarnak ünnepi ui mez —■ N \\ hiax nagy ia lelt a megU petes f
rubábaa, b>azen koldulni meg>üok ? Minden dolmányra, meg oadrá^ra iVrc/e|jen as aaaiooy agy tiki.ó jfoltpf. Kigyeim-.d meg Czupák koma, meg Keiampájez sógor maradjanak ki a kegyel*
De nagy volt a tanitú meg.Vpatése is, médöu a rozzant tibolál megU ta
A C«"pák koma magtámogatta ugyan a ta-oilólakáa falai kívülről bárom sa%l gereCidával,
met kérő küldöttségből Kigyeimetek köy*rck. tahogy kitalé ddjöo. ^^
Ki látott már hízott nyomorúságot, zsirös sze- igtn ^c a fal dőlhet be^íé \\ és akkor génjséget í ? £w a melüV-ágos asszonyt arra ké* agyonnyomja a mester urat nHafcjgKt Aiuláa rem, bogy a régi, rozzant iskolánkat kényeskedjék kí fizeti meg a kormány .obailoa* mesteréi, ha ujja építtetői. Ebhez meg lo to* ruha és sovány tepéuynyé ;apit|a s maradi igyeKatat ? paraszt kell. i.mi.. L.t M . .
Igy is történi. Meg lett a hatása is. Átköltöztették hát a Csuka Már\'on uram4pa-
Amikor a méltóságos aaszony végigtekintett rádés «obá|aba az tfj, .abc\'-#sAivalain »kot, míg a jnegfoltozotl ösztövér küldöUségen : majdnem ,f
kdnyazve fogadta, bogy ssjat költségén állíttat Ax építésre nem kellelt sokáig várai. Hanem iskolát! a fizetés aa igen feketéa festett Meguala a me>-
Nagy vigalma! kellett Görbeszegen sz uj tan- ler > i* telte a dolgot, de bogy ha\'bató»ab-Ugyt rendelet... bsn argumen\'áljoa, hét irt liudapeatra "Sípulusx
— Komámasszony, tudja-e mi aa újság ? Azt^ufn^k, a híres baeilfue-fcutattaak. Szépen kérte mondta ax uram, hogy Gőrbeszegen csak w o k- világositaajel J^&beszeg ukolaaaékét az éhbe-leveles" r estert lehet kisaavaxni. teg^ég mivoflérófes a la^ótiz
— As ám? az én emberem ia azt mondja, .....
hogy caak z oíyan mester fogadás hs< érvényes, AUerék ur bUik^^^IRblli^s a következő amelyen „paksusos* laai>ét helyeztetnek ide. leveletNaiiefl^Göcaejbe :
tauüótizetr-s megeaeléeéoek
V
Nagy-Kanizsa ceiilUrtSu
Zala 49. szám (9 lap.)\'
\\
Ait mondják: ennek ugy kell lenni a mai viszonyok között. Hál jól van, ehhez én nem értek.
Azt kéidezem, hogy hát más nemzeteknek — nincsenek-e Haját nagy nem-ieti ábrándjaik, melyekért ép az ifjúság tud leginkább lelkesedni? Félve, lehajtóit fővel mondom : vannak ! Es ezek a neműtek ; nagyok és erősek.
Nekünk pedig nincseonek. Szóban igen; de élö,. éltető nemzeti estményeink sehol...
Száraz egyhangúságban nem tud doU gosni — az. ifjúság- Lenni kell egy nagy nemzeti eszmének, melyre mindnyájunk szive összedobban, a melyért kllzdeni lehet, s a mely az ifjúságot munkára lelkesíti ■"\'.""
—A nagy ideákért igazi lángolással egyedül az ifjúság tud lelkesülni.^ De aztán, ha a kor szelleme ugy hozza magá val, azokut diadalra is ludja vinni.
1901. május hó 30-án
Kicsinylik, vagy eszközül*-7 használják akar ák as igaz ínagyar érzést tápUini, az i/juságot, a helyett, hogy buzdítanák, növelni.
nevelnék igaz magyar nivvel, jó szóval, \\ Régi korok nagy férfiait az imádásszerü j6 példával. , , tisztelet magaslatáról saját alacsony
De bál .épen ezek. kiáltják a magyar nívójukra s/.álj\'lják le, fik pedig sokkal iljuság leié : ne ábrándozzatok! kisebbek, minthogy a pilddnyké-pek le-
Olyan pusztulást okoznak ezek az hetnónek. emberek. Pedig hát ök eszes, értelme*; Csoda-e hát, ha elcsenevjígjpedik az lények! J ifjúság?
Mindenért az ifjúságot vádolják. Ha a kóró* áramlatoktól megmérgezve,
Mutassanak legalább póldát. Jó példát, tévesztett utakon jár; hu kihal a munka
kedve ?
Vagy ha dolgozik is, csakis saját hit-vány érdekeit imádja s oda veti magát a mai láz»s kor forgatagába.
Az ideális ifjúság kora lejárt. Micsoda
Igen, de legtöbben megalkuszunk a körülményekkel * ez alatt feladjuk nemzeti traditióinkat, szivünkből kihagyjuk aludnia nemzeti érté* melengető tüze t.
melynek látásán fellelkesülne az ifjuság. Fellelkesülne a jóért, nemeiért, a szépért 5 a munka lenne örökös imádsága. Es ennek a lázas munkának égy nagy, egy szent végcélja lenne, a — haza boldogsága.
De járnak e ni ifjúság előtt jó pél- öreg kor lesz az, mely ilyen mai ifjú és
dával?___»______________fért korra tekint vissza ?
Hányszor megtörténik a következő: Napjainkban nagy nemzeti eszmék s Van egy iQu, telve lelkesedéssel, nagy nagy példányképek nincsenek, eszményekkel. Feltűnik ^előtte egy nagy. Már pedig micsoda ifjúság az, melynek erokV"kin«É eszméivel rokonszenvez, jnemzeti eszményei é* példányképei Din-kinek egyénisége bűvkörébe vonja, s reá, csenek ?
jellemképzőleg hat. Minden szavát mond-) Nem az ifjuság a hibás, hmem a kor
Korunk vezérférliai közt is vannak
szellemében van az ÖW méreg. A kori ez a bün.
Talán kisó sötéten rajzolt tollam, de csakis a — színezésben. A vázat, mint
hatatlan gyönyörrel szivja magába, jb elfogadja szentnek, igaznak. Nevére, szavára esküszik. Az eszményi jellem testet
öltöt\' lovagjának tartja. S egyszerfeeaak _
olyanok, a kik mikor átlépik a férfikor, összetörik a bálvány, mit róla $zivé$n i&etót, a valóságból vettem át. küszöbét, kicsinylőleg tekintenek le az a,ko,otl- Összetörik, mert a mint altíefíapi Jaj annak a kornak, annak a nem-ifjuságra. Mily visszataszító ez a kicsinylés n?®lv JorditoU a kdpenyegen, i zetnek, melynek igazi nagy emberei és
épén wnnéÁZükről. kik nemrég — raóg - ... , jaj annak az ifjúságnak, melynek nagy
szintén ifjak voltak. S " lfJu vér:ö 3Zlvvel látía Ieszményei és eszményképei nincsenek!...
csalódását.
Hiszen hazug volt minden szava, hazudott minden eszméje, hiu kenc\'őzés
De vannak olyanok is, kik felhasználva az ifjúság tapasztalatlanságát, ing««
tagságát, saját alacsony céljaik eszközéül „ és Qemeg áthosa _ ^
lrariltk Jnhtinh ifi-M^Ac JX \' . \' 6J \'
kerítik meg. Oda dobnak qz ifjuság elé egy politikai, vagy vallási jelszót, mely békét ront és romlást okoz — mindenfelé. Nagynak, szentnek hirdetik; az ér le való küzdést pedig martyromsdgnak ...
ség\\
Es mégis ezek vádolják a magyar ifjúságot!
Ezek, kik magyaroknak mondják magukat és még sem tudják és még sem
A megrendelések gyűjtéséről.
Miniszteri rendelet
a megrendelések gyűjtéséről szili 1900. éti XXV t. c. életbeléptetése ét végrehajtása tárgyában.
Köstudoniásu, hogy a megrendelitek gvtlj-tciérö. Móló 1900. évi XXV. t. e. f. évi julius bó 1-én l«p eleib".
Igen tisztelt iskolaszéknek!
Qörbeszegen.
A himlőoltást (eltalálta egy angol, a veszettség beojtásat egy Irancia, a Iddftvési ellenes beojtást egy neme1. Mi marad hatra a magyarnak ? Az éhség bnc llusait teltalsloi é« lektudeoi. Erre v llalkojtum en.
A lenujabb teória mer ni minden betegség » l>acillu«oMól keletkezik. Hát a> éhség ii be-1 tegség, melyet ba nem gyógyítanak, halállal végződik. Ha tebát betegség, megvannak a ba-1 cíIIuomí. ElJiesdtem keresni a bacillusokat bod-zafa-ntcai labnraiuríumban, melyet külön e cé>ra berendeztem.
De hogy se Göcsej, se a mellette elterülő | tizenegy szolgabírói járás lakói ne sejtsék, bogy míbjn sántikálok, logorvo.wak és gégeiűkrész-nek adtam ki magamat.
Mindakettíí olyan foglalkozás, oiel)lyel a pacienseket minden lellfinés nélkül fiijuk ki-\' falasára lehet kényszeríteni. S a szerencséi lenek nem sejtetlek, hogy. miközben én a fogai kat tapogatom, iÖkreimmel a gyomrukat vizsgálom, mert az éliség hacillusai csak olt tapizhatnak.
Tisztelt Iskolaszék.\'
Vizsgálódásaim Hok ideig ere igénytelenek maradtak. Egyezer aztán rájöttem, bogy miért ? Délelőtt hivatalban lévén, c-nk délután folytat-, hátiam tanulmányaimat. De ilyenkor pácienseim uiír. megeiiéd\' lelt, a mi tudvalevőleg az éhség ~t)áeillusaii\'ideigleM!seá elán yira semmivé le , szí, hogy nem fedezhetők tel? Ekkor elbata-ro/iam, htigy kétse-j^awahata* :aúul éhes
bereket fogok tanulmányozni. Talaltam ilyet kellőt.\' Az egyik egy göcseji tanító, a másik képviselő volt. Az utóbbiról csakhamar le kellett momlánom, mert kiderült, hogy bivat»lraéhes.| Ennek a betegségnek is vannak bacitlu»«i, de e< nem vág s szakmámba; esi mások gyógyítják hivatalhelecekendezésekki I.
A gSrbeszogi lanitó urhan megtaláltam a. baoillnsokat. Micsoda bacillusuk voltak esel^l en Istenem I Mikroskopium nélktli is akkorák voltak, mint egy csiga. Azonnal láttam, hogy az önök tanítójában a> éhbetegség igen előre-haladi.it stádiumban van » régóta tart.
A tanitó ás apjától örökölte, aki szintén i néptanító volt. Ez telist osaládi nyavalya ná» luk, As igy nyert bacillusokat gondosan üveg iilá lettem, b ott ugy vigyastsm rájuk, mint a szemem világára. Aztán elkezdtem tanulmá-nyozni, hogy miféle szerrel lebet légkönoyeb-. ben elpusztítani ökei. Rövid idő alatt rájöttem arra, hogy az- erős töltött káposzta-kivonat | gondosan preparálva gulyáslével s Átszűrve tnrós csuszának ii páráján, a eghiztossbb szer.
. Ha ezt az ébe^ ember egyszikűén lenyeli, a hatíiH osak ideigienea; ha ellenben ú ksrján holeoltják," minden injekciónak a hatása egy hónapig tfirl.
A gőrbeszegi taniió úrra nézve mÓ£ a<t is ajánlhatom : járjon a nagykanizsai járás tanítói közgyűléséire. Egy Innit/u hankett tízezer bs-cíllus\' ól meg Mivel azonban a lekinietes já-1 ra*i>nr mindennap gyűlés\' nem tarthat: lováhliá mivel n tisttelt isko\'ászék sinea Rb1>an a hely aetben, aogy a táníto urat nap—nap után /wú ew , bankettekre vigye : ajánl,un a tülUji! ■11 , • .
kápossUkivoaat mellé h tanítói fizetés lelaae-léset. A fizetésemelés sa űuok taaliójának erszényére nézve éppen oly kellemes hatással lenne, mint a lOdŐbeiegre a teuyá-illat bele-lehelés*.
Igaz aziwel Udvöali önökét,
Ur. Sipulmt,
Midőn ezt a levelet Csuka Márton, iskolaaaéki elnök megkapta, eljött houám. éa az\' mondta: holnap megyek a kegyelmes úrhoz, Baross Gábor miniéterhez. Míg viaaza nem térek* édes tanító ur, kérem szépen: addig hagyja abba a Hz*tét emelés kéréséi.
— De hat tudj M-e aa>, édaa atyámfia, ki az a Baross mintatér V
— Csak annyit tudok, érsek : hogy neai uta-ait el.
Est eltalálta ; sssreii a Inagvar népet, ö a megteste-űli magyar tínéraol. Hallgasson csak meg I Baross Gábor. agy alkalommal Bécsben volt Egy nagyon is előkelő osztrák ur kérdést* töle az ebéd lotynmán
— Ugyan httgyiháltÓHfiga urain nem tehetné meg azt, hogy Igy irja alá az Őfelségéhez aaólo tel-terjesztéseit .Felségednek alaaatos *aolgá>a<. Itt igy asoktáü. No, már uz,.egyöntetűség ked» véért.
(Itt megiegysem, hogy Baross nuniiter mindig igyen irta alá felt*rje*stéa*it: .Fejacgednek hü* miuisüctci: Baross Gábor.«)
A ViiiJi\'ster nyugodt arölyesnéggel válaszolt - — Tiszteleti el kérem magasaásodai, legyen szí re* megmondani a jó oeitrák uraknak, akik a magyar kákán is mindig csomói keresnek, hugi
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 43. azám f*. Up.)
Ebből as alkalomból a tfrvény életbelépése és végrehajtása tárgyában a kereskedelemügyi minisater kimentő rendeletet bocsátott ki, amelyet olvasó közon*egünkkel a következőkben ~1ftMrtetüuk :
juliua hól-j* előtt gyűjtött megrendeléseket és azoknak teljesítését a sióban lorgó tőrvény. valamint a minissternek es a rendelete nem érinti. x
á kereskedő vagy iparoa máa oly község területén, amelyen csíkis megrendelések gyüj-tése végett, bár huzamosabb időig tartózkodik, a tőrvéey koríntoal-tn alá nem esik. (Jgyaoe/. áll a kereskedő vagy iparoa megbízottjáról, még ha a kereskedő vagy iparos I isóhelyen kívüli helyen állandóan letelepedőt (helyi ügy nők), úgyszintén a vSsárlálogatókra nézve a vnsár helyéről, valamin\' az olyan helyekről, ahol vándor és-- mintaraktárokat tartanak. Utóbbi-üzletek gyakor á«át~addu i«, mig a
zatlán, általáuos ^egysssrsmindenkerrs szóló megrendelési tethivást tartalmaznak, amelyek a kereskedő vagy iparon tömegesen küld k feleknek kitöltés* vagy puszta aláírás és átküldés véget\', va y melvek \' m»m magahoz a keresjter dőhöz v*sy iparoshoz, hanem cssk megbi/o tja-hoz e járása kősbon in\'éztetnek.
As Idézett törvény* 2 ik § ában kivéte\' t|* v^h as irodalmi éa művészeti teimékekre nésve, ez<*kn*k s megceudetese csak annyiban korlá\'oz\'fttik, am»nnyit>en az 1*4H. évi XVIII t. c 46. §«a ert elmebea. az „úgynevezett házalói, v»gy zur<önyváni\'ék• as illető hatóság rendőr* felügyelete alatt állanakr-am»?y ezen felügyeleti bataskörben megfelelő r korlátozásokat is tehet. Eltol eltekintve teh»t a irodalmi és művészeti temekek jnegrende\'éaének gyűjtése teljesen
-A
19til. május hó 30-án
kiaérlették, vagy arra határozottan ííIisjjerhétő előkészületeket lettek.
Elitélés eee*éa a minták elkohaandék, éa ha értéket képviselnek, elárverexendők. Romlásnak kitett mijtták lefoglalásuk ntáo azonnal etar^a-rezendök, azorban az áeveréaen betol yt ftrttg jogérvenVes felmenté* efelé* a terheltnek viss-szaadanaó. _ »■
A minták elárverezésből befolyt ötssafak kezelésére és hovafordítaaára nézte ugyanaaok a szabályok kö eteudők, mint a pen/büntetések tekintetében.
SIB1K.
szabad é* minthogy -s a törvényes kivétel a! _ Királyi ellaaaaréa A király elran-aGzmÜvelt)4g terjesztése érdedben trtrtént, az delte, hoay Filimck Jáaos letenni kir, jár*, vandortpar- j ipai hatosatok- tar öztodj antik még attól is, h^gy)bírónak nyügalmartat*e« alkalaubA aa iga*aág
ról szóló törvény megalkotiaúk, továbbra ia az a/ „irodalmi ea mű veszeti termékek* fogat mát! dolgáts (ás (erén teljesített buzgó szolgálataiért 51. 636—1897. f és 18.337—1900. sz, a. , kelt szorosscr magyarazzák. N^m veendők ki neve- lesmagaaabb elistmTése ud ui adassék.
kereskedelemügyi mim-atert rendeletek szabó-\' zetesen es alól a f>galom a/ól a művészeti ter-l _ Üaraiélyl kir Zalavári Zurm Károly
lyozzék, anjelyeknek értemében a vandorraktftr raékek iparilag e>őá htott utánzatai (metszetek jaltábornagy, az V.-ik honvéd kerület parancs-tulajdonosa nemcsak iparigazolványi váltani,, szinnyomatok) sem.
hanem az 1884. éfi XYÍ1. 1 Urhta élőmfőteteleknek in megtelelni tartozik.
A törvény 9 ik g-anan nyert külön f*IbaMÍ> máza\' alapján a törvény 1 § I,] bekezdésének
Mivel a megrendelések gyűjtése « kereskedő öasses rendelkezése alól a miniszter a következő vagy iparos lakhelyén kívül csak oly ij>arosoii-
kivetelfkei engedélyezi: 1. a házi iparcikkedre
de csak az
nái vagy kereskedőknél van megengedve, akik jzjgtkfa ükben az ille\'ö áru eladásával vagy t*lrta4a<al-4rtalL--ha -a megfeftdeljst gyűjti? lukfczuálásával !og|Hllt->znaB : <v.en atatt az áruk háziipari jelleget alatt nemcsak olyasok értendők, a mélyek ere* igazolja ;
Heti vagy feldolgozott állapotban az Üzlet lulaj* donképen targyai, hanem olyan árok ív, \'nmeitek az illető üzletben caak mim segédeszközök irodai, bolti, va*y raktári berendezitek—szere—
noka varosunkba erkegeü áa-hé-Sf-éir-s/rmlét Nrtott a tO. boavéd gyslogetrél legéay-sege és as *hez\'vonult tárta ékoaok felett — tilnlaalerl klilétek. A kereskedelem-ügyi miaisster a folyo evi érettségi uzagálatokr* a nagykanizsai fM felső k ereslr. tskoM dr. Tai*t Károly soptunt keresk é* iparkamarai m. helyhatósági hizonyitványnyal Hlkárt. a zalaegerszegi állami felao teresk. itto-
ához Zulawtfci Andor kir. *sakiskolai igazgatót küldötte ki mims/teh biztosul.
3. a varrógépekre ; j -- k*b«)«I*»JpMI#mbmI. Nagy éf-
4. a na.yob\'i gazdasági gépekrarnnnt~öyp ] drVfrttt mirtM\' tartotta meg a salaegefaatgi lögépcKie ye\'ö es aravógep^Tp, mozdonyokra,! r.ini!, j jftrttfkőr rataszt közgyűlését f hó M-+n
elitU Aj. a dkit
2. a fniisf^ro1 re és tudomanyo* t»s/.k • kre
pelnek, mint kereakedelmi könyvek, állványok,; lokomoh\'lokra ^őzekekie, továbbá gőzszivatf*IZala-Koppanyban. A )ára>4iörezen Ülea kereteben péostárak. Írógépek ea mé« legek atb. síb. yukra es malomberendexésekre ; 5 t YÜlamo«* j ro^íattft Béhfi EUk. aaUknppánvi államilag
Megrendelések gvüjt^se védett felkereshető a/ erőátviteii és áltaJáhOijLilágil\'isi es ♦ávbasaélö | t1lkotai tanítónak Jh *v< ssoLálntát.* A
be rend esése t re.
-a földbirtok\'\'s is, aki >iazdaSKga koreben ipari, vagy gyári váilahtto* folytat (malóm s/.esz^yar, keményítő gyári sajt, vujkészitftteicp a\'b.), ame\'.nyiben a m grendelés az i lető ipari vagy gyári vállal.t Lőrében eladható v;i-?y felhartznal-haió árura vonatkozik^
- A lőrveny 1. § áriak 3-ik- b kezdé«eb->n az iparoshoz vagy kerenkedőhoz kö«vet enUI jnté« zeti egyes megrendelésekre vonatkozólag meg-
A k pon\'ban (elsorolt cikkek megrendel l é* ek gyűjtését a kMnrtoko^ko I azonban csak az Hlntt a felétel uhut engedélyt zi a mtntszt^rTi ba megrendelési aköaség\'i elöljáróság a meg-] rendelési vngy aserznd -sí okira\'on hitelesít!.
A törvény 4-ik §-ábau megállapi oU büntetés alkalmuz^sára nézve utasítja a minisz er uz ipar-; hatóságokat, hogy a k\'hágási el\'áraat minden
[gyíílés kezdeten e^z sorozata fi»lyt te a kadvea es gyengéd tönteteseknefc es e talóbnn buzeo, pályáját szerető\'tanító iránti ragaszkodás őaaiata megnyifa\'kotásának. K járáskör nevebea CHizér Józset jkürt elnök üdvötölte as Ünnepéltet As elpöki megnyi\'ó és esael kapcsolatos meleg üd-vf>zM után dr. Bimimks Kálmán kir. tanácaoa, tanfelügyelő a tantelfi^yelóaeg nevében fejezte jt legmelegebb elismerései azon 25 estte*d<iért,
állapított kivétel faliéielezi, hogy a megrendelés eset ben haladéktalanul indítsák meg és *won ■ a"»fi|yrt áz llnnepnlt a au^w kakafa hftftrnanHfii mtfj^Air é>^pff ^fpjkívfíl tárgyalják. : • |
nyu^mi, a megrendelés önkéntes elha2itro^gg(m | £őzetes lei art óz? a sásnak csak az 1880. évi alapuljon s a kereskedőhöz vagy iparoshoz már! 28.547 sz. a. kel> belügyminiszteri rendelet 44. előbb in*éztetett legyen, mint a megbfcott a jvában érintett azon * setekben van he\'ye, ha az megrendelőnél a megrend^ és átve ele végeit j a apo^ gyanúval terhelt egyének rendes laió«] jelentkerlL j v.-gy tartózkodási helyet nem igazolhatnak ezek-j
Nincs tehát ai^engedve a o»vgrendelés álv^sThez számítván az átutazáiban levő igazolvány ] tele oly megkeresések alapjsn, amelyeket batam- j udktili kü földieket is; vagy ha a asökésl meg-1
ában annyi odaadásai, e* kiva ó esakérteleiamel eltó tott. után Szüls Imre sa\'asaentgrOihi áll. isk. taníto üdvözölte as Ünuepéltal. Misit a községi elüljárosag va óban megha<0 üdvözlése következelt, amely hiven tükrözte vt«aza a tamtd é* *a kÖz*ég közt frnná ló azép viazonyt. Btk*á Elek mely megindultsággal köszönté me^ a Ur, bnfetügyelőliek, a járá*kÖmek, a községi elüt-
Baross f>ábor az alkományos Magyarorezág polgára; á szabad magyar nemzet ministerc s igy .alázatos szoga* nemiebet! Hanem igenis»
htíse^s tanácsadója iea/e- szereteti kira\'yomnak | tolla kezét és cnak annyit mondott éa buzgó munkárta éde* hazámnak !
Csuka uram, (elutazóit !iudape*tre, Baross kegye mes úrhoz. Siker kísérte fáradságát. Kiktt-
Nem tudom, hogy a palacsinta emlegetése, i Tanulmányoztam a uieltoságo* aaazony mopaz-vsgy az én őszinte mevnyilatkosásom hatotta-e liiana- a hangját is. Ez a kis állalCH-ska nagyon íreg a kis avöke jóságot, de mosolyogvs nyuj-Ull\'ektalva csaholt, la! n azért, mivel ót
• mégis caak {forint ebadóval tsmogalta a vármegye kassaéját nagy bohó maga* i (oly on azt kiabslta ! Beí.. éi.. el*. Ks pe lig
Dictum, factmu — így történt. nagyszerű szótag az ,e* i-etu hangának kikera-
A drettrn az voP, hogy a lelkész kihirdetett I resésére.
nyorőz\'e ugyani* a gorbeszegi postahivatalt I bennünket; a faktum meg az volt, hogy 21 napi Az *i« betű hargjának feliamcreaehea a M kor es a királyi hivatal megnyilt* én neiu az {múlva ősazekötietett az »sbo« a posiaköny vvel | sz^marorditást ajánlotta a könyv Sterrnca** «re égeo, hsnem ott a postahivatal körül kerestem a! Most már me; yob as i^j iskola ; volt üj asssouy. a Pausch Jancsi komának lakáaahuz meaaze c^ittagoka . Még egy hiányzott: egy ty tanítási módszer. van a kut. Vi/hordást egy a.amsr végei, moly
A megnyit-skor Uzenbt ajánlott levelet küld- í Akik engem ismeroek, nsgyon jól tudják, hogy ! négy-kez-lsbu közeg ezeu tungálásat teljaa ellá-tem el. A levelekben arra kértem a címzett ura- éu bizony nem találtam volna lel a puskaport | fáa es szabad-lakáasal honorálja a hercegi ura-kst, bogy ne válaszoljanak, uirel majd rekla- soh^ ; annál kavésbbé tudnék uj tauitáai mód- dalom.
máini akarom mind a tizenötöt; s igy a rekla- szeri megteremteni. Hozattam tehát Ungvárról\' Egyik csütörtöki napon átrándultsm Jsn-
máció subája alatt tizenötször láthatom a postás jöt hatosért. Az ottani Lévai Mór-féle cég szive- csihoa, Homok Komáromba.
Klárikár. sen szá>Ht bárkinek is. j — Kedves komáin, egy uj módszert ólia)-
— Nsgysád kérem reklamálok / szóltam először. Ennek meg az lett a következménye agután,! tanék gyakorlatba venni. Megengeded, hogy Nagysád kérem reklamálok I — szóltam, hogy az esküvőmet követő napon elkezdtem mo-!tiszteletemet tehessem a szamaradnál.
máanap is; ea ez igy tol yt Uzenöt napon á1. A rogni, Nem asérl morogtam, miv/el boldog vol-\'| — Oh kérlek, \'ehet. Éppen elö b itatta mag
tizenhatodik napon is beállítottam a póstabíva- tam, hanem mivel az uj módaser ugy kivania. \\f aolgam. A szalonjában találhatod.
t"Jba éa iámét azt mond áin Ugyanis azt írja elő aa írva-olvasás tanításának Belépésem nagyoa meglephette a vízhordó-
— Nagysád, kérem \'én reklamálok,\' uj módja, hogy a tanító tanulmányozza az álla)- közeget, mert bátsö ké< lábát ruganyos mo/du-^
— Melyik lévalét? — kérdi tőlem a szö^zke bangó-át. Eteket gyakoroltassa be a gyerme lattal kezelte felém En azonbap ezen meghaz-postás-angyalka, aki miatt annyit reklamáltam! kekkel,, s az á lathangokból kerestesse ki a ts- telés elől kitértem*
wir, akt miatt elleledkeztem a. fizetésemelés j nitandö betűnek a hangját. Így jats/vs tanulnak Caakhamai élénk eszmecsere fejlődött ki sürgetéséről ia. {a kicsikék. közöttünk. Hogy es igaz, fanem reá az éo
. ., . | 6t» a legközelebbi azouszédom házörzököze-1 kedves Magasi Józsi barátom, aki éppen akkor
— Kérem, nem a levelemet remamáioui, üa-1 géntfk g bangJ&t (pfirkodlam elsajátítani. gömbölyödMi Jaiicaihoz látogatóképpen.
oem a szivemet. j Nagy rekordot értem el, mivel CaÖpák isko-. - Te ^aaach! két szamár van az istállód-
— Nem értem. jlasaesi tag ur is figyelmes lett rá s komájával. ban ?....
^ Engedje meg, én ezen pillanatban igazán jegyűt\'. ■ — Dehogy, egyik a Kala Pál koma Langviz-
kijelentem ; nagysád megstempiizte a szivemet. — Hallja csak kigplmaft!? A mi ni meate-Jröl. Valami uj botütanitáai módszer motiazkál a
— Melyik,dátummal ? (rünk máris szerez; fcirostdik : .kutyája már fejében .*. ^ .
— Mikor alöaaör láttam * májuson, d. e.} van, ^ígjr As uj mödater betttalakíainak szemléltetésé léi 12 órakor, amikor jó édes anyja palacsintát | . Tersze, nem tudták, hogy a mester ur be* meg oda rúgott ki, bogy a tanító különböző •ütött. Azóta szeretem 1 * szélt ebnyetveo. • test hajlások kai érzékeltesse az alakot. Megpró-
I90i május hó 30-án
járóságnsk, valamint a többi jelenvolt érdeklő-dőnnek gyengéd fifyelméi és jó érzéseit; viasza pillsotott 26 éfi tanítóskodására, életének lok megpróbáltatására, mindenaor Istenbe veteit bizalmára ée • nemes példára, melyet ciaiádi otthonából magival víit ax életbe. Aa Jtnoepelt beszédét zajos é jeniéi kisérte, melj a sok éiet-küsdelem közt ia msgssstos tanítói bivatáanak megható éa mindeokit axive mélyéig meginditó megayi atkozása voJi. Aa Qléa folyamán Borbély (ryórgy aaiaegeraaegi áll. fŐgymnasiumi tanár Kereasiory József paedagogusról tartott igen tartalmas éa teUzéiael íogadot\' felolvasast. — Békefi Elek faiskoláját éa ssőlöültetvényét mutatta be, mely rendkívüli eredményével és á ke- j veleanek kivá\'ó szakértelmével mindenkit meg* lepett; egye« gyakorlati foglalkozást a gazdasági ismétlő iskola növendékei matattak be. Felette érdekea ?olt Péterffy József zalaegere/egi gazd. tanítónak éa Békefi Eleknek tanulaágos vitáia a nzölfloltási rendszerek felől, melyben mindkét fél aok atakértelemmel és irodalmi téren ia méltatott érvekkel vett részt, (jyülé* után nagy tár-asebéd volt.
— UlavtUül ■•■galaiak Alti-Lend-ván a szabadelvű párt f. bó 27-én alaknó fiiéat tartott, mely alkalommal a párt élnökévé Ma-géthy Gévát, Eszterház y herceg uradalmának felügyelőjét, — alelnökökké pedig Hajót Mihályt! ár fnuhknim* Haltán A, ár. Wollák Adolfut
- Tanllál kéig|ftlé«. A Muraközi Ta-nitókőr május 18 án tartotta Perlakon tavaati közgyűlését, amelyen nagy számmal jelentek meg a népe a kör tagjai; mini vendégek réazt-vettek dr. Russicska Kálmán kir. tanáo*oa, I
Az amerikai lá*ráuyoesá«nsk délután miotrgy betezer, este pedig mintegy ötezer lá\'ogatój^ volt. A vidékről jöttek számi mintegy ötezerre tebetö. Meg tartottak a* esti productiók, midón ■ár javában folytak as intésfcedé&ek az etaw~ ■,
tanfelügyelő, továbbá sokan a perlati faléjligen-íz^sra éa az előadáaon voltak, a kik a bemenet-oia köréből, a közgyűlést megelőzőleg Gasparica íáor még egy nag ysserfl itlataeregletef, az embert
\'Márk nemzeti vértanúnak szobrát megkoszorúzták ; a járáskőr koszorúját hazafias szellemtől áthatott beszéd kiaéretébeu tette le a kór koz-beosűléaben álló elnöke, Mtnctey Károly Csáktornyái elemi íikolai tanító. A kősgyüléa ás elnök lelkes beszédével kezdődött; dr. ÓVa&TZsigmoud perlaki kőrorvos sznbsd előadást tartott a tanítók bettgségeről, amit a közgyűlés köszönettel fogadolt s az - elo&dás kéziratát kinyomátáa céljából elkérte. Nagy Jiatást keltett Irinyi Károly csáktornyai állami taniiókepezdei fanárnak „az iskola és az egyház a nemzeti ügy szolgálatában* cimii hazafias és lelkesen előadott, felolvaaása, melyért a közgyűlés köszönetet fejezte ki. Ezután iolyó ügyeket tárgyaltak. Gyűlés befejeztével sikerült tarsasebéd volt. |
—. A Baranai elrkuas ^ •Kanlnán, Olyan éláokBég tán még sohaaem volt városuok-ban mint pünkösdhétfőn, mely napon Barnám cirkusza nálunk, Ütötte ial~ táborát. Már kora hajnali órákban ezer meg ezer ember volt talpon, akik réazben a nagy amerikai vállalat kirakodására á vasúton, részben annak __!>• vonulására a
- válaaziotlák meg. Az fiaknla* után Mandel Pái a kerület orsz képviselője oagy hallgatóság előtt megtar\'otta beszámoló beszédet. A gyűlésről üdvözlő táviratot küldtek &41/ Kálmán miniszterelnöknek, Wlattict Gyula vallás éa közoktatásügyi miniszternek és Darányi Ignác töldmíveléa-űgyi miniszternek A beszámoló Után bankett volt Msndel Pált a jelöltsegre újból felkérték. |
; V/ároaba es ^elhelyezkedese. rp~T téren voltak kivancaiak. Mindez pedig meg is ér demelte a korai felkelést és az érdeklődést, mert az a gyorsaság, pontosság ós csendesség melylye! az amerikaiak ezen óriási munkákat végezték, szinte bámulatba ejttKék a szemletőt. £gyik aátor a másik után támad\'. Szinte boszotkányazerü gyorsasággal felépült sz
egész sátortábor ea
Holnár apát Zalában. Molnár ~Já-Iratán minden és mindent a maga helyén el-nos, a néppártnak hirre verődött agitátma, | helyeve, megnyílt a nagy látványosság a kitán-juniue hó 2*án Alsónáhokra néppárti gyűlést bivoti össze. A keszthelyi. kerületben ugyanis
ahnormiiáaos gazdag csoportját látták egy óriási sátorban, melyet több kisebb-nagyobb aátor kör* nyékesett, meglepődbe latlik a kijövHnéu mindez eltűnt, mintha a fö d nyelte voíáa el Is ama gyorsaság mellett, melyet Barnám as Builey emberei ki lej? ettek, még az sem men\' volo* csodaszámba, ba a publikum egy része hirteieaé* ben a vállalat hálókocsijában a vasúton tala a volna magát. Az első különvonat már es<e 9 óra 40 perckor indult Kanizsáról Zágrábbá és 11 órakor már a többi három különvonat i« elindulásra kéazen állt. — Dacéra a oagy forgalomnak sem baleset, sem pediglen lopás nem toMuit elő; csak a vállalat sürgönyözte másnap reggel-* Zágrábból, bogy 12u meier villany vezeieki sod* ! ronya hiányzik. Ezt a kart azonban csakhamar ki lógja heverni a hatalmat vállalat, melynek legfőbb vezérelve ugy fáiszík az a közmondáa : „Az idő pénz."
— A válni bésiflll aaagjar. Egy ~öre gedő magyart bekélletö tárgyalásra idegiek be a törvényszékhez. Válni akar az asszonyától, a
kafőna7gyáitófólki eaégyenazemre a legények utánjár. A békilíi--tanaca elnöke a kifogások elöterj»e*ie*ére sxdi-totta föl ax atyafit. Nagyon Nekifohászkodik az öreg s remi tő aláza fossággal azólal meg *
— Megkövetem a nagyméltósága főeg*zelen-ciájat... <
A bíróság uem tudta megőrizni Juüfeftl&igiL
— Nono, a tárgyhoz szóljon, — inti aztiimt. | — Engedelmével megkövetem a lőbtrósagwt, en már ehhnz a beste iargyimx nem siökik tflÉh bet, azóta se szóltam, mióta ott hagyta a b lékomat.
néppárti jelöltet állítanak föl Somasicb Béla gróf személyében^—aki--a* említett napon programra-beszédjét tarljs* A megnyitó beszedet Yida József ottani plébános tartja. A társaság azután Leseofetomajra megy, ahol szinten a néppárt virágait óhajtja elültetni.
— Hltkösségl kéigjfiféa A nagy
kanizsai itr. hiikftraég junius ho_2.án délután
3} órakor rendkfvűli közgyűlést tart, melynek egyedüli tárgyát a hitközségi elöljáróság a templom átakitaaát, illetve megnagyobbít áaát célzó előterjesztése képezi.
— Kitünteteti tanitóképxff. Az idei orsz. diák tornaversenyen, írelyet pünkösd két napján tartottak meg, -Á- a Csák-tornyai tanítóképző díszoklevelet nyert. — Megjegyezzük, Hogy kívüle még csak öt tanítóképzőt tüntettek ki díszoklevéllel.
uar
Kdlaon Buda pest rö
silnliáx. L kinek
háltam vala ezt ia. Csuka Ferkónak legjobban telezett sz .ip^zilon" alakitása. mivel tótágast kelleM állnia. Meg is kérdezte tőlem :
— Tanító ur. kérem szfpen, uem lehetne az ,abc**oen minden bötfl *ipszilon*2—\'
Az oj bangoztatáai mfdszer aem sikerült. Mi koron az „W betű ismerteté-éhez jutottam : -bele törölt az igyekezetem éle.
M Te Piéta, miként ia b^g a ti barmotok az istállóban V
— Ugy bőg, tanító ur, bogy; »búú« I —>\' Nem jól van bőgve fiam, (Persze, mert nekem nem a abM hang kike.
restetéfe volt a célom, hanem az „m" betűé.)
*— Gyermekeim, vigyázzatok, — minden j szarvasbarom Ugy bőg, mint én: „iriiúN I
Pedig a Pisla gyereknek igaza volt Szegény! napszámos asszony fis ; nekik cask növendék j materiára. ybu-bocikájuk" vMt, mely borjucaka csak két év múlva hangoztatta volna a „rotí" szócskái az uj móda/er támogatása érdekében.
Ennyi csalódás utfn lemondtam .sz uj mód. ezerről; s kőve\'em a regi!, J
Azután meg végig tekintettem a tanitó-é\'eteu. Hol \'onaknak, hol vidámnak, bol meg boruknak látom azt. De minden keveredettsége mellet; is azt érzem: hogy M&i a tánitóéle\', ba felettesz igaz kartási szeretet ragyog !
caiak ezrei azámara
Ket óra hos. záig bamulhatttad ott jó magyar, a világ szemenszedett csudáit, amilyet nem pipált eddig Európa. Hiába átkozzuk az amerikai importőr, ez a Barnum-féle invázió ropp ant nép-szerű volt. Otva*atlan ezrek rakták le, többe* í sterilizáló gépe az orsz. kialliiásoii aiany kevésbe keserűen megszerzett koronáikat a reklám oltárára.
8 volt ia ott mit nézni
az ember két szeme kibírhat, _
Tapsu életrendhez szökött érzéken csakúgy hajszolták újvilági rera gyorsasággal. Egyfelől him- es nőnemű lovarmüvétsekt másfelől kacagtató bohóc* ctapat, harmadik részről kutyavtrttny és a jó ég tudja micsoda kóklerségek. Elefánt csorda, vagy 3 tucat roppant müveit vastagbörü, kik aztán helyet adtak a gyönyörűen idomított lópiramis-nak. Hetven szebbnél-szebb paripa eleyen gúlát formált, mely a lovászmealer jeladása szerint izgett-forgott. Nagyszerű frzinea köp! Hat még azok a hátborzongató léytornászok, köUltánootok% — azok a kit japániak, kik - a rézsútos kötélen
korzódnak, csuszkáinak é* a gömbbe szorított ember hihetetlen producciói. K biciklista^ ki hosszú létrán rohan le nyaktörő gyorsasággal. Mind, mird hihetetlenül, .hamar vonul el az ezerfejü közönség előtt. Még addig se tart egy-egy szám, amíg leírhatná az ember. Akárcaak a ^telefon hírmondó1 — nuít-mdt. Végül a római kocsiver-tenyek, lófuttatdsok koronázzák be az előadást, izgalmas hajszaval, télelfnetea fürgeséggel.
Az állattereylel maga egy látványosaág. Azok a nusztá* lakó féktelen bestiák olyan megférnek ott a ke\'reoben, mint a Jól nyárspolgárok. Különösen a vi/iló. Furoaa teremtménye az Úristennek. Ha kitátja idomtalan torkát, azt hinned megess ozsonnára. A valóságos megtestesült lustasag „Élethossziglan szerződtetett" oroszlánok, tigrisek nyuj óxkodtak isteni közöny nyel,s c-ak ugy pialoguáz az előttük lo-
A ifurcsasdgoknak" \\ oppant közönsége akadt. Hasábok kellenének, ha minden egyes ilyen szörnyszülött, meg emberi csuda mibenlétét fei is í Hisz ezekről be*
akarnók sorolni. i)e minek is! Hisz ezekről szel majd hetedig mind e vidék !
Szaval mulattak éa szórakoztak, ugy amint csak ariguii nép,\' — akár kaputos, akár laj-bía — tud mulatni, ha „soha netn "látott1\' dol-gokk al bódítják el az eazét. Mu st és ftxet. Pártolja a dic ö művészetet. Szegény hazám te ! Neked ritkán van ily fcldosa\'kéb* k<»xöiiséged. Köszönet néked, oh Hamu n, hogy megtanítottál bennünket hamui if >
BenkS M. fizikai t«-szervezelt villanyi eremmel lett kitüntetve, ea kinek ii>oafóféoykepei ugy a fővárosban, miut i» vidéken rendkívüli Több, mint amennyit j nW teiazesben részelitek junius hó Lén ét it. A vidéki ember l2\'*" Nagy-Kanizsán a Poigari-Egylet nagyt r-meben előadásokat teg tartanf. -A mo^leMyke-pek sorozata igen változatos, kellemesen sió a-koataio es tanulságos. Az érdek es műsort bellt Róza tánewüvésznö villanyos szerpentin tánca zárja be, mely mutatvány mindenütt szenzaunU keltett. — Az öasaes gépek vezetését és a m • g*j élőfénykepek bemutatását BenkÖ M. tanár nélyesen végzi, mi aa előadasviK sikerét leljrseu biztosítja. A telette érdekes látványosságra felhívjuk közönségünk figyelmek- Szamu/Otl heiyek e őre lapunk kiadóhivatalában Fiachel llu. p konyvkereakedésében kaphatók.
- Vidéki silalársalat — bajban A ,Magyarorazág* aaerdni saámaban olva»auk a kővetkezőket; Egy igen érdemes vidéki *xiatg*\'-gató, DM Sándor, a győri színház volt tgtizga* tójav stomoru he|ysatb>» jutott társultával egytíu mely uioat a JeKnagyobb anyHgi km varok kai küzd, míu\'án Dobót mostoha ^oraa olyan váro^okua vitte, aho a kö/önség közönyecs uembioomsága folyán fizetésképtelenné váll. Dobó viravvasárnsp .után fixugy-Kantasán kezdte meg működései, * P®nloit állandó színházépület hijan egy szálló nagy* táplált iQrmsben volt kénytelen ja azani, a hova pur*se nem asiveaen járt be az intelligens városka ke-nyea igényű közönségé Dobó ezáltal o yau b*jba került, hogy midőn végre állomáshelyet vai os* tatnia kellett, ezt csak díszletei ea ruhatára nagy réflzének zálogban való hátrahagyásával tehette, éa igy vonult be Tata városába, abban a remetry-ben, hogy o(t majd a közönség támogatása fo y | táu lendíthet sorsén. Itt azonban meg jobbsn csalódott, ugy, hogy már a Ssinészegyesotethss kelle t kétségbeesésében torduh»ia, ho^y aa segt*-sen aa Ö éa társulatának" au»yos helyzeten. A Sziné-\'/egyesület tanácsa utolsó üléseben elh»ta> rosta, hogy lauolcsai Dezső tanácsún* küldi át a helyzet megvuagálásanh Tapolcai mi el t* utazott Tatára, bogy a varoa intéző kóréivá\' áriurxezés^e lepjen, miként tehetne á taial, kí)» zönsóg támogata^át megnyerni, visszatérte utau pedig retiTilván tapasztaiatairó\', iuditvauyt mennyiben Járuljon hosxá as egyesület anyagi segélylyel ^z önhibájin kívül kéuy s^rbelyzetb^
Nagy-Kanizsa csiitttrtük
__-luloU nagyérdemű, régi tagjának kisegítésére.
% Raméljük, hogy a tatai kösftn«ég mindent el fog kővetői, bogy sajnpártolfcsa folytán a különben is kevés anyagi erő felett rendelkező szinész-egye süíet akcióját fölöslegessé tegye.
- Okl|U»tt|;l kalAraial As iskoli-tnulssztások ellenőrzése éa as ismétlő iskolák felállítása tárgyában a közigazgatási bizottság mtjns havi ülésén a következő agy fontosságú hstározatot hoxta:
Mivel a községi előjáróságok a népoktatási tö vény 4. § ábau rendelt pénzbírság alkalmazása helyett -számos esetben (elmentéssel vagy dorgáláa»al térnek ki a pénzbünietís siói: felhívatnak az összes járások főszolge birája, utasítsák as összes e üljárásokat. hogy a tertlle-tfikön levő, mindenféle jellegű népiskolák gondnok* ssgtti és iskolaszéket részéről beérkezett iskola* I mulasztási jegyzéken feltüntetett növendékek és gyamjai ellen eszközölt megtorlás eredményéről, a vonatkozó iskola mulasztás jegyzék becsaló* lásávaU a kir. tanfeittgyelőséghes. a szorgalmi időt felölelő hónapok első és 16-ik napján, az 1901/2 tanév elejétől k zdődöleg jelentésüket felelősség terhe mellett megtegyek, Atnennyiben
___pedig ily i«kola mulasztási jegyzék nekik i
gondnokságok és iskolaazékek részéről, további eljárás céljából ki nem szolgáltatott volna, a kir. tanfelttgyaiésegei a fentebb jelzett batár-—idákbca pontosan—ertasilaék.—Jele a—végzést a fcőzségbá\'ban^ il\'ettve körjegyzői irodákban ki-fuggeszszék és as ískolamulaszt\' k ellen követett eljárásokról külön nyilvántartást vexesaenek. Ezeu nyilván\'artást a járási föazo^gabirái községeik látogá\'ása alkslmávál a legszigorúbban
ellenőrizzék.____________
Felkéretnek jelen végzéssel az Összes egy-bázmetyei főhatóságok, hogy a területükön tevő
iskolaszék**"^ a tantuhh * méltatott_j iteikedás
s/o os betartására illetve az iskolamulasztások kéthetenkénti poutos kistolgá tatásara. az ejől járósátfoknak vevéoy melletti kézbesítésére, általában pedig az igazolt és igazolatlan iskols-mnlasztások tűzetés megkülönböztetésre h legerelyesebbfn te hívják: . 1
Ugyanily értelemben kéretendő eljárásra hivat* nak fel jelen végzéssel az összes állami és .községi iskolák gondnokságai é« iskolaszékei.
Az ismétlő oktatónak az 1991/2. tanév ele-j én mind*n féle jellegü etemi t skoiánál szervezése céljából az összes egyházi főhatóságok, A hámi éti községi iskolai gondnokságok ii iskolaszékek je en végzéssel oly célból keres\'etnek meg, hogy j a még hiányzó ismétlő iskolák szervezetére irányul? eljárásuk eredményéről a kir. tan fel-1 ügyelőséget I901. évi szeptember hó végein, aj nagyméltósági vallás-és közoktatásügyi miniszter nrhoz megteendő jelentés céljából, értesítsék.^ I Jelen *ég*éa az öxezes egyházi főhatóságoknak,1 járási fősaolgabiráknak, a rendezett taoácu\' városok polgármestereinek, ac állami es községi iskolák gondnokságainak éa ^akefaesékemek oly kéréssel en felhívással küldetik meg, hogy a népoktatá«ügy sikerének a pontos iskolazásb.in | gyökerező eis< rangú követelményeit, a szellemi; képzésre irányult hazafias buzgalmak legbensőbb odaadásával támogatni, fogj*.
— Junláiu A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet t. \'évi juniu* hó 9-éo a sór-gyári parkban isját alaptőkéje javára, föbbreod te\'t szórakozással egybekötött zártkörű jótékony junialut rendez. Kezdete d. u 5 órakor. | Belépő\'jrgy 1 korona. — Gyermekjegy 60 fillér, reiü fizetések, tekintetül a nemes célra, köszönettel ! le^m^k fogadva es hirlapilag nyugtázva. Kedve-! zőilen idő e-etén a juniatia juo. hó Ifi. (vasárnap)! le-z megtart va.
~ GAspár, Jleu) liérf éa B»l<ll*eár. Ugyan nem a báró m királyról s/ól a króhika, hanem bárom diádról, kik a vesxpréipi gymnásium ®*ik oszts lyát frequen taltá k
Na«yon felbet<ek a közeledő vizsgák ered* ! ^\'tíjíáléli illetve a szekundába va\'ó pónálastol, j egy tercet főtte* ki.
Mivel bizonyosan hallottak vslamir .Sobii, • l\'spp Andor. Patkó és Savanyu Józsi romantikájáról, hal kapták magukat éa ezek min\'ájara reipJr« rekke* felfeitvvHrkL\'Zve a Rjkonynak in-
Zala 43. szám (5 lap.)
liK)l^m4jua hó 30-án
- I^AnyaaökteCéa Psivín A mull héten regényes dolog történt a pozvái- cigány-tanyán, a mely a Zslsegerszegeo általánosan Mftnert Lajos cigány vajdasága alatt áll. Ezy pápai ciganylegény, aki Csurza névre hallgat, lesnynézőbe jött Lajos sátorába. A leány tet-1 szett is neki, el is vette volna azonnal, de a cigányok nem adnak ingyen menyasasonyl Előbb meg kell alkudni az spával, aki meg-1 azabja a menyasszony árát. De L*jos nem volt\' otthon, a legény nem tndott megalkudni,. meg jobb szerette volna a leányt ingyen* megkapni. Osszesuso\'t a -leányzóval; ígért neki selyem rokolyát. A leány hitt ax édes ssóoak a összeszedve Lsjos vajdaságának a jelvényeit, a cigányok állítása szerint 100 pengőt érő e*ü«t gombokét, elindult Csurkávat a boldogság útjára A szerelmeseket azonban ntkőiben elcsíptek és láncra verve vitték őket Eger zegre.
A $ ZALA®
^ kiadóhivatala
Fischel Fülöp kiayYkirtsMést
Nagy-Kanizsán
—— árusítja ——
Mjim Mini
öt éti életemből
Szerkesztői üzenetek.
A tragikus szerelem. A helyesírási hibákat a jó tartalomért uieg lebet bocsátani; a roasz tartalmat semmiért sem.
Zalawentbslfag Iga?? -,......
K. Oy. Bécs. ? T ?
outiak ( Ség ftK* Kemi fal nen hirdetni.
i nyom w-lki.ii eltűntek: A imo/X\'1 okét mindenfele, azonban, .bog. az
iz kéntelen miattuk, stőtt
endr.r-
liiva-\'iuinot
Jjenicxkyné Jfojzxr £wnkr
ktdvtlljt o* egész magyar obasó-kőzőnségnek. — ftégértyeiniije tárgya mtgroqadó. ktdvts és Mtilincstlő.
—■—r—h
Beniczkyné Bajza Lenke I
____REQCNTCI•vj
n

U \' iL . . . tW»4ny 2 kfttetben . mlíTflfl. Ars füsve 4 kor . kötve 5 60
Heljftaitíií.
. He^ény l kötetben Füave 2 80 k ktve 4 40
es
íteff. fl köl. t\'*a/.ve I0 kor. kötve 14 80
Fekete kóuyiJliiiaczipó szorít
2 Hb. 1 köt. Ára 3 kor. diszkót 460
A aiijir if^ptrodalmai k(dt*W l. nlfuA-kfalMff tlgfiméb* Ajánljuk • majyar fMjrlrmlitoai <*cytk *l*i\'<ran(ii nagyjának, fititctiynt ]$ii)i<> JkMÍ* fAlaomlt fP^ínyatt. wolyek alullrt kAR/rklad4«AcB4l a AlUlV rr.iidn kftnyfkoroakí^lí\'bon bírypr<»*ln-l -k.
riSCHCL fULOF
\'AH/vkfrwiMM*! ér kAnyrkiidAhlnu
NAGY-KANIZSÁN
mlzm wPüuiisi
czituii óriási szenzácziót keltő emlékiratait, eredeti rajzaival éa kézírásaival.
Bolti ára 3 kor. 50 fii. Megjelent^ május 1-én
—-r
Vidékre 3 kor. 70 ////♦ előlegen beküldése mellett a munkát bérmentve küldjük.
Közgazdaság.
A szölö peronosporája
Aulegjobb eljárás a betegtég dten txUé
A magyar-óvári m. kir. gazdasági akada* nnávnl egybekötött növéayétet es növénytórtani I állomás tudós tanárainak, veretése alatt már I báron éve kísérleteket Mytat a peronos pora ellen való vedeketéa terén, as ajánlott kulOotéle védekezési nnyagozkal. Az eredményt a ,Ki~ sérletügyi Köziemén vek11 ezimü hivatalos foly6» ! irat tette löszé.
As eddigi kiaerletek as általánosan használt réYgiifóf es ecetet\' mé^i treverekkai szemben előnyösnek mutattak be, a mar hnzar gyártása dr. Aschenbrandt lele „bordót-port."
A kísérletek ho*«»u \'\'eirása utan n dr. Aschea-brsnd féle .boidői por" előnyeit a hivatalos kiadvány a következükben Összesili
Láasunk egy kis parhuzam^t a házilag ké# j szült rézgalicz«kevaiék es a dr. A«chent>randt» féle „bordói porból11 készült permetező-anyag I kó*ött, c*ak H (ul4j4Íon«avok«it v«ve figye emhe, A házilag készült rez|r.4lica k**verák káazitéea hhtározoit ügyességet es siahsmeoiat igényel a Uwkály UiUawaJ, maliai a pirmrtaiü anyag elkészitésenál elköve\'ünk, uen crzékeii) karokat okoshatunk,
A keazites körülménye^ége hátráltatja a muukát, sok időt vesz igenybe a ha megmarad hassnaíba altfntiá válik
Az ajánlott lemtrési módszerek ssenat el-készített oldat soha sem megtelelő s külöaöaen ha nagyobb hnennyiségüt kesaitünk, a legna* < gyonb valóazinUseg azeria\' maró hatáau lesz
Minden kg. rézgáhcra I kg. éltetett niá-s vaa siAmitva I Vájjon le átérik-e a «iükaéges meniiyiséget ? A legtöbb gazda n*m 1 De tegyük fel, hogy kiégetett ni esz könnyebb a belőle több meg 1 kg. sulyre, mint ha vannak közte léiig kiégetett vnyy ^gyál\'alán kir netn égetett darabot, a qie\'yek a visbeu.neai uiandnak.
A méss jkiegefési fokát ugy ránesva nem lehet meghatározni s igy a gatda nesi képes msgitélm, vájjon ad:«*e a siüksege«|meanyis^gat as oldathoz. Nagyobb nienayiségú oldat léa^l*
| lésénél, a hol A0--100 kg 1 fel, a leg óbban klegeiéit nldhatattan méetko »i#>aa.
A !• gtt\'ihb gnsda. külön* nem ts basznál égf meszet. I«eméré*rőí a be.\'e egypár kanállal rozza meg ennek jóai tesO oítlatok kerülne! gyds bafkit egy aeta seg M0l«iskcrj*:btn. nap múlva.
iMtnsiunt ia mara4
bír
tt
nr
-idat
azinéről
Hogy esti yen
ki, atrói rtéfg< oelyik nagyoM rmetezéa u*ás

Nagy-Kanizsa, csütörtök
Ztla 43 szám (6 lap )
1901. május hó aO-ln
Arait hatást illeti, azt ősszel látjuk a sze Kény tőkéken, a melyeket nem csak a peronon por*, de a permetezés i« alapban megdézsmál
Vajjoa vizsgálják-e as oldatot kémbatasára nézve ?
A kf«gasda egyáltalán nem s nagyobb s/őlö* gazdaságokban ia csak itt olt A legtöbb bel yen lemérik as anyagot s minden további nélkii1\' permeteznek vele, vá«j szemmértékre határozzák meg as olda1 íősáeát. e >
Ilyenformán különösen as első permetezés után a gyönge lomb és báj\'as végek leperzselte napirenden van.
A »hotdói porc-h^I készüít oldatnál mindezek elesnek.
As oldat elkészítse kevés időt- vesz igénybe ügyességet s szakismeret uem kíván s . maró hatása nmeién,- igy a lombperzsefésrőí szó sem lehet.
A permetezésnél e-eiie* kimaradt oldatot jól bedugaszolt hordóban a má»ik permete/esig el tarba íjuk anélkül, bogy az megromlana.
A perm\'e\'exfl készülék porlaszt 6 makkját sohasem dugaszolja el, a rai pedig básilag készült ré\'iiaJic-keveréknél igen gyakran meg* történik.
A 8/öif) zöld részeire határozottan jobban . -------- _—
tapad, mint .a rézgáiic keverék cs meg nagynbo fii. oldatot sí a altra, 2$ kg, réxgálic. a mi 66
mennyiségű csapadék (eső,>-sem képfs lemoer.i. Evén el* nye ktl.Önösen figyelembe viendő. Ennyit óh jíoltunk as uj anyagrói elmondani bárom évi kísérlet eredményé alapján, ossse-hasiiofitvu a házilag kén/Ulr rtzgátic keverékkel.
A fent ismereteit előnyökkel biró dr. Aachen-brandt\'féie •berdóí-pora németországi szabadalom szerint, már basáikban gyártják.
E?y kat. bo\'d szőlő évi 3 szorí permeUzc*é-bez P/s°/0\'ts Qldat [3 b\'. oldat == 41 f J««.
por^ 2-ik perjiatezésaei owU (6 hi. o •
dal as lü kg. por), a 3-i* permetezemhes lVi%-oa oldat (6hl otd.=p*« por), ésas. tebát 1 évre I hold szőlőre k*Jf sö1/. V, dr. Ase<»«)hr*<i6t.t • bordoi-por«, a mi 70 fillérrel számitva kil óra u. j t, 16 korona 4á fillért teáz ki.
Ezzel szemben a 2f/#*os réxgáitc és keverékhez, kell, a 3 permetesésnél adatán 14
fillér.evel kitesz 18 korona -4* fillért, a mibe* jön 28 kg. égetett méaz, ara 84 fillér, as oumi költség tehát U korona 32 fillér. ^ A dr. A-cfienbrandt-féle »bordói-por« ha«s-nájata tehát nemcsak jobb es biztosabb határa ín.int a házilag készült rézgáiic keverékké^ de •négj^^Oht) ia ivenkint »s holdaokim 2 korona 97-l\'IÍérreI, és el aarad aiknlma sasánál a hos»aa« és pepecselő munka.
XESÍSWMÍ ES IPARBANK RÉSZVÉNYTÁRSULAT Nagy-Kanizsán.

Iwimm sorsjefly-rnegszerzési mód
fr hivatalos napi árfolyamon minden túlnzetes nélkül

/_\\ kereskedelmi és IPARBANK rész vénttársulat nagy-kanizsán eladja a/ .ilunv felsorolt sorsjegyek báfrnelyikét foglaló mellett, pontosan a mindenkori hivatalos napi árfolyamon A foglaló lefizetése után a vevő letétivet (nem róazletjegyet) kap. mely a vásárolt sorsjegyek v jegyzékét és a hátralékos vételárt tünjetijfel. . -
A vételár-hátralék megfizet ísétfe mindenekelőtt 6 hónapi időtartam állapittatik meg. Ha a letvt jegy vevője 6 hón?!\' Latolta uUw hátralék11 még rwh lit akkor It ftr-*
lésének határideje a letétjegyen feltüntetett zálogkölcsönüzletrc umatkozó haltazmÁuyok
meghosazabbithatór^~ r __________-........-------—------
Azon sorsjegyek, melyeknek legkiaebb nyereménye az árfolyamértéknél kisebb, áHolyamvesateVf " ellen biztositandók.
.% telé^evy átvélel^lal krxétf minden nyerrmésy, kaniatoiá *ara|r|) rkatl a kamat* ■xeltroy ím ktiárálagaiiaB a %evot lileil.
Alkalom nyílik ily mftlon. sorsjegyek játékjogát olcsón megszerezni fo meghatározott ittóhó? nem kötött lefizetésekkel eredeti sorsjegye^ htHnkáha jutni-—
A letétjegy átvételétől kezdve minden nyeremény a vevőt illeti.
A sorsjegy mimc
HaxiíÁ évente
Főnyeremény
-Foglaló tlr bonkent
4 0 o$
Tisza-szabályozási sorsjegy
1070-w magyar | nycrcirfény-sorsjegy
Április l Október 1.
4°r,0S
ama Mtía+úakmk-tamn
Május 15. November 15.
200000 kor. l.HOOOO kor.
3Vos
wi!»
1 ní/iii|kfiiítJ(iiiíiie
P ,/0$ Í860as
isitr Mlas-sifíflj
IÖ64es uitr. íllmmjiu
13os f 680-as
| mtr. földhitellotéicti forsjegy
Május 15. November 15.
Január 25.
Ap$is 25-< >kt(5ber 25.
2(H) (KH) kor .*IOO.(NN> kór.
45 tar.
A sorsjegy neme
sörsj .re 501
lOO.OOO kor. 150.004) kor.
70 000 kor.
Soromf /iebr. 1 INtzislíuíg\'
Nyerem. í máj. 1 bázis inov. 2
£00.000 kor. ÍOO OOO kor.
Fél sorsj.-rt
25 II
40 kor.
6OO 0OO kor l!M» 04H» kor
30 kir.
Junius I. . Deczembcr I
hamm m\\t\\]
Febr és Máj. 15. Aug.é*Xov.,l6
fczí/íl M\'fftfittlj mm
Márrziti.1 I Jtilitis I Xav ember 2.
300000 kor I50 IHHI kor
INI 4KHI kor
Január 2. Julius |
iooooo kor
hoo.ooo kor
Cfésa tort) •
Ötöd »or»j.-
^tt :.50k.
Egész scrsj.-ra
60 k.
1 Int olasz fflrSs ktreszt sarsitif
üuzáa feluvár, múju-. auguszt. I>én, november 2-en.
1 taú mp rifis bfuzi nnm
lluzas. márczius. szeptemb. l-rn
1 Janii osztrák röris kereszt smjiif
Hiua* un. 2-án lulius Ím»ii.
I darab Bazilika sorsjsgy
• llutii tnárciius « szept l-«>n
) ii rak li-szii mnilib m\\i\\)
Kufóa májas « f nvri-ndi. 15-ón^
Évente összesen
12 húzás
FHayereméajr
•MHMHI éa &VOOO líra
40000 éa \'JOOttO kor 70 000 éa 40.000 kor fto OOO éa \'io ooa kor JtO OOOéa 40000 kor
tezMet 20
Kamatozó sorsjegyek:
Tfrl r V n||. |ibliglii!j!binhiriji|f
Mutáa: január, aprtli«, juliaa. október IS>n
I M n 1880 11 Mitrák KIAitil-uiáziii iirum
lluiáfi . február > ■* m.Au> 15V n.
aOgUültUA (H
1 irk 4% Titza-izaUlfizÉti iirmi
Hutá? ipiilii éa "ktoiH-r l en
l teák III Irlit 1860 u ttzlrák
illa«-S8íS)íjj
Sfth»zat tiuT.i tebr « •» 1. Ijj ✓ Nyeretix^ay*buiat luaj I n<?v |
sorsj.-ra ÜU K
40 kir.
80 kir.
Gvente 4aaeeen
12 husis
900 (NH» éa IOO OOO k.
90 <HHI korona JOOOOOe* IMMNHI k
rao iNHI korona
Foielat
160
orona.
Sorsjegyek, melyeknek már csak néhány húzások van
V w - foiv«lomban Invő ilauhok rövid idóa betát kiaovwiltataak
1 drb Bádayárosi sorsjegy
Huiju jSmu» 15 o
I drb Pálffy sorsjegy
Ituzá* steptemtver tfl-en
I drb Clary-sorsjegy
Muzáa jtfbtt^ 30 114.
I drb Salm-sorsjegy
Htuá« januar én julius lft-én
• busaa
ÜMM WQ
II,^J- 4\' iák
11 hiu tás.
Osssei »en
mar eo »ak
14 but Otsxes en
nar rsak 25 húzás
10.000 korona M OOO korona 5*i 500 korona H4.000 éa 49000 ktít
90
korom
4
Nagy-Kanizsa, fsülörtök
Zala"l3. szám (7 lap.)
9^1
májas hd 30-án
Laptulajdonos éa kiadó :
Fischel Fülöp, Nagy Kanizsái).
apró hirdetés.
Birtok
1260 holdas kedvesó fekvés vasu\'i állomás me\'-ett igen jutányos áron éiádú. As el«dás közveti\' eaével4»u imann Sí i on üVyhök Dunaföldvárou vau meghízva. 220—2
jCereskedők, gyárosok, ügyvéd^ és alfajában mindenki részér legjobban és lego]. tsóbban szerez
inforinaiiót & V. C*

Judakozó
iroda tulajdonos: Neumann krnin Budapest Kálmán utozs 12 az.
Jé éa élesé órák,
y^TÍ jutái láaaal privát vevftksek
Konrád János
ó ragyára rany, szűat ea ékazér áru azai.i tó-háza ■ r ttjr, (Ceelarfcság) Jó ilekil remontoir ér* írt. S 7&. VaUái saúst reaostoir-óra frt 5-80. Valéái eatst Hoc trt I SO Niekel ébreszti óra frt I tt ca em a e£ és kir. birodalmi eimernl vas kiiiatttra, aaáaiUlaB ereay, salat kiálHtáai éna •l*sseraylval miat sasHMavél raa birtekomh a nagy képes áijegyzéfc lagyaa a Sármeetva
Hnlgvek részére nélkülözhetetlen.
A női szépség
elérésére, tftkáloUsitéssre ét fe!^i*áiiárs legkitűnőbb é.s legbistonabb a
ZZ_ FÖLDES-féle^
Margit Krémé,
auJy vwgytissts, eem b gattyt, nem ólmot n«m tartalmas, tel jenen ártalmatlan éa
sairsNMites. Kasu pilAghirü ercakeaOc* pár nap alatt eltávolít aasplfit, májtoltot, pa\'ttssáat, böralkál (MllUISf l aa miadsa mái bórbaj t Kinmitja a ráaraokat, redAket, kimlö-bslyskst és ex areaot fehérré, tinin!
■ rí_fyMré rnriirmnljn,,
LcgkltHaöbb óvawer a nap éa axél be-
fotyiaa ellem. Ára: kle tégely 60 kr., nagy tégaJy 1 frt. Matyit hölgy por ».0 kr. Margit tsappan 35 kr , Martfit Joyptp (Zahnpatlu) tm kt^
Margit arczvit 50 kr, Számtalan eh* merő ét köszönő levél t Poétán utánvétellel vagy a péas elösetse bekflldéee után küldi a kéesitö:
FÖLDES KELEMEN
iyéiyaaeréaa ÁRAD Kapható mi adta gyóf/iaartárbaa, drogé* riában éa illatsssrkeraakedéabea.
Legjobb aiépitó eser
Hamisítói bíróilag üldöztetnek
Főraktár Nagy-Kan ütaám:
pia laiss ét Práftf léit iréfrsisflirstkss
OOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOO
o 0 o o o 0 o o o 0 0
ittEtlhipf ura tevékeny töúgynököt
kim
Nagy-Kanizsa és vidékére 1000 kor. óvadék kívántatik.
Cim : a kiadó hivatalban.
o o 0 o o o o o o o
C
OOOOOOOCOOPOOOOOOOCOOOOOOO
Csak szombaton és vasárnap jun. I. és 2án
H .,P\'»ltíArl Kn^ let" niiu.vif rmíbrn.
Edison-színház
(Chinematograph.)
Az egész coAiinenson ogyodúH, 2 villanygéppet müködó
É LÓ SZÍNJÁTÉK
^lt!na.ytiá|{U éfélekvö áUfcnkby aiMmnztf.íí^íiylepek, KHB ségy-s/öglábnyi nagyságban
■35? :iOOO KyertysMnayei világítva. = Az <V4tszr*s íiépt»fc vexe\'rsét és a mozgó élflfényWp-k bemutatásit
Benkó M tanár személyesen végzi.
Többek között 25 élőkép bemutatása.
Itt elósidr :
flllanyes szerpentin-tánc
előadva Belle Róza a. személyes felléptével
E ösdásaimrol a fővárosi és vidéki lapokban in gisient cikkek garanciái nvujtsnuk arra, hogy hl Edison-atinház viilanyszinjaléa- mutatványaim o\'y ni vön allauak, hogy t. kózöt*aeg nem vart műélvezet be a réazeeül
I. Fereaca Jóasef király 6 Felségs, II. Vilmoa caátgár, tobb birodalmi bereaeg, pftspdk éa as egé*s arieatokráeia sliemeréaael nvilatfcosott a találmáayrél. Bddig Bécsben Budapartsa é* 19UU. febraárbaa IUsstati|iaá|*lybaa a aaaltáa és I Hsaittaéga a Patriárcha slfttt matatta be BeakA M iaaár és miiidasatt s legsegyabk elUtoerésbes réasesiltstatt ás orsa. kiállilávoa a ea«b Seakt*ftis essreasoll viliasyoa staniisáló gép sraay eremmel Isit kitlatslvs
li l i /WWy 3 frt 50 kr. S:<i\'*mott airtsiik 70 kr .WfiavW-
neivarak\'; rfHt^ ^rt»»4k 60 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Ibák* é$ v \' katona-jeyy 20 kr, Aareati ült 30 kr. Kar írni állá 20 kr
Számozott jtgtjck előre válthatók bt&ckel b . köuyvkertskeJ/séóen.
Kezdete este 8 órakor. . . Vége fél 10 órakor.
avonhatatianu
fíüzás m
1901 Jnnios 25én
Főnyeremény
30.
mi
r korona értékű
Concordia sorsjegyek á / korona.
ajánlja:
GERSTNER ADOLF
Nayy Kanizsa,
NagY-K:tni>«a, c^ütürlók
rüzjo
V OMÍ|UáM
d & Shuttleworth q
Zala 43 szám (8. lap.) - _
MiiuáHAci gémiimok c) Budapest
iM * ladatáajawkb árak miMt »J«alUtn»k
Váeil-kflrűt u.
1901. májua lió Joár ESSOKSK*
I
i
1 I
I*
Locomobll és gőzcséplőgép-kószletek ^\'Ü^J*.\'\'
onkolyozdk. kassáid-
„ColnmMa-PrilI"
továbbá Járgánfiesépldgépsk, lóhors eiéplffk. lísztltd ro*tAk. konkoly ozdk. kostáid- ée aratógépek. szénagy fljt dk. boronák.
legjobb sorvetŐK(«pok, »z»oikavágók,répavág0k kukorlcza-tnorzsolók, darálók, örlfl-maimok. egyetemet aoxól-ekék.
1- ia f»vaáfl okik ét minden etfyftb gazdasági gApok.
Rém letet árjtgyaekrk kivé ma tea émgyem « bérmemtve küldetnek
DdcoIdí tflrzagyárnnk a világ legnagyobb V locomobll^ és cséplőgép-gyára.
A SZÓLÓ PEHÓIOSZPOBAJA^
ellen való védekezéshez legjobb anyag a
Dr. ASCHENBRAMT-téle
„BORDÓI POR ,
LeiiálllioM éra Bndnpevtcu : 50 kgo* zsákokban á kir. 70 fillér IU és 5 kos zsákokban a kg. 74 fíbér
Használata oicsóbb. biztosabb, a vw ih>*x jobban tapad min* a ré;gá!icz, a permetezőt sohasem dugítja
A magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia növényélettani állomása kísérletének fényes eredme-gSj ny\'e; 450 magyar gazda bizonyítványa bárkinek.-< I^j díjtalanul megküldetik
\' | Megrendeléseket elfogad a
Magyar Mezőgazi Szóretkezeíe""
gj_Bl IMPlvST V Alkoliwány utca 31.
^pVlögrén.Ietéseket elfogadnak a vidéki megbízottak is
Hecblfoll :
ROSENTHAL JAKAB
NAGY KANIZSA
JJiiFlJZilL h rajrf;
ff

citiim Zár"
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban!
Egyedüli biztos védelem betörések ellen
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedőkt gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére.
T tt A „Scblmumli\'Zir" mely a betörök ellen as egyedüli biztoa óvszer, egy csinosan fényeset i ajtó sár. aim?ly< t csnpán as erre ss< Ifálé kolmcaoJ l«bM ktayitc A legcsekélyebb kísérletre, hogy esőn zára\' ld»gen, vagy tolvajknlcscsaJ kinyusák. avagy as ajtdrótsok betűréséro iráuynlö kioórloiro is, egy kalap*r« kapcsolódik kí, o egy villamo* eseogAvél ério!k*svt est mosgásba hnssa. illetőleg a megkísérelt erfatakoo kinyitást riadó csongéssol Jelit. A botdróo ki^érie^ek megakadályozására mmlfálo -tetszés ssonnt alkalmazható a cseládssobáhan. a házmesternél, vsgy bármely alkalma* helyen. Kívánatra tigyaiiaann .oitieftyüvfll eg# uvysoitt aikslm*sn(t h<rog te aogi dirrsnáassl «l*tttbet<í. amely aa alvó .ssomssédiáiut is felriasstja. A Sckimaadl-sár minden félő ajtón, ablakon, redőnyön, piirae ée padlás »/tón asuval miadooitt k<». ínyes Jtal mashstó *h»l boM"é« elhárítandó és feltétlenül megbishatóan jelsi miodee beiörtai kísérletet. A ..SchimanJlsir\'■, ybwl oV|k>*anak mar l.aeanáioihaa, daralmakiai ti ____________________________ ______knrnnátia kerül. Nr hl taimi dl UrzAsSl Rndapsiten, Jrtgiöf IUTűT 77. itt \' IS\'4-!}
Ja i I üurtesiiés* £ *
wT i ( a
% 3 vrB^MifiM —• • —^ - * *
rin-M n» a r.uKytekintetii ktízönaéget tisztelettel értraiteni^hjgy
2 5
t a v a h z I idén r
Sm íd IctfUjubb divat -z^rint uáudeniiemÜ ruhákat, h lealluoni»lib mlnOwf^lOl a l^ofciuNiij figdume* telette jutsnjro« ki
fzií a-i melleit ^s/>tek.
jfl .4. J: I t» L. L. . ____
S"! r.f. a ka ommal báiorkodotn a tekinteten m. I&lr. allat«rvo% uruk lig elmét I W7ui r^y raruh* ké«al(n
^ ;é( njriibre. uitry«-k *» a l^gpotilos bban, (*iöíi-Ak ^aénut legiutányosabban, kliüuő n>in08éfbon ée iitéseo kiviielnen saoltálok ki j V (i"k •• mlelo-k kelld liv^fleiiime* fs/küzulteinek
^m\' A f. • id. k .zííustv becsen luaioga\' hm át. •« ►zive-i meg rendelését köri mély tisztelvtiel
S\\i | KAtffMANK MÓB férflezabé
KM.I teMr kii
Vuyy vdlattiék kitűnő winflséyü, dirattw bet/öldi, angol ét franci in ktimikbw
^ _ : a & fi ^fafi&fr&fi&fs fififi %
.V
m VI
rf 3
ífk S ^
s I
I
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
/^CFDZÉKTÓL A LEGFINOMABB DISZKŐTÉSIG
P^partout emlek-aibumokat diszfeliratoknak, táncrendeket a legfinomabb kiviíeiíg Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok és térképek cachirozását, ugy minden e szakba vágó inunkét
valamint
I