Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
36.65 MB
2010-12-15 14:46:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
493
6365
Rövid leírás | Teljes leírás (774.26 KB)

Huszonnyolcadik évfolyam 35. szám.
tar 4p«Ut FmÍií Filöj> toay* ItfMlldiMUl
^ mHialOwi truum Uhu npai itat i 1. 4—4 in kott
Ictr imltaM • iap «>«l)r»i réttér* \' iMiikoH wién kteiMéiy
Kiadó hW at*l: yItt : MmM fWft kiuyr l*r«9fe«déw.
ZALA
UjöriirTtxi lm
Ma tm 1 , .0. , . It kgtOM Mt-n . . f . . . 8 kmu taQrtdirra. , . . | korost
NyiltUr [ní!l«/ir« 20 flllír
Klflfljelíiek, nluul • | rd»U«t y-s »oa*tko«ik Fbctul FíMp i .oj-rimr kaáMfc* \'—mii
Politikai lap.
Megjelenik NAOY-KAN)2SAN hetenkint kétszer; vasárnap t csütörtökön.
BinanUllta lavatak euk la . Ul fofataiaak ál.
I kaaak •
E(7u isin iri M illar
Nagy.- Kanizsa.
1901.
Falait* aiarkaaitl: *»•!»> Naurfai Siarkaaitálara: Ráiáai l.ujua.
Csütörtök, májas 2.
>
öű *>
0 ri
o a
** m * •
I? «•
S -o
f
A nyomda-fösték.
Egyíelül áldás, másfilQI átok, bógy a nyomda-festék n rn nagyon drága.
Áldás; mert a »zegóiiyebb emberre nézve is\' le el Övé tészí ilyképpen a szellemi haladási, a töké\'elftsedést, Atok ; mert olosón utót nyit a szellem szemetjének, a lélfckferlöző gondolatoknak\' is. Egyíelül épioli; mMelül megrontja, sülyeszli az emberi lelket.
------Annak aki jtyofqdaffisll\'kki\'l dnljfnTihj
mindenesetre tudnia lke\'i, hogy az mérge* anyag. Meg leltet veit mérgezni a testet; de a lelket ip.
_ A magyar sajtó-munkások ellen
Gjrori ét pontos kiszolgálót, hála Istennek! — általánosságban nem a verik minden hátát után ]eliefc panaszkodni ; mert kétségtelen, hogy nyombtn (rtethtctnek.n nyete- j NZoknat( nagT ,öbbsége kellő tapintatossággal, tisztességgel használja a nyomda löstékét; és mindenek fö\'ött vigyáz atra, hogy azzal méltatlanul senkit be ne má-
a portomemieten az általunk kOldsndö posta- « , ■ ,, . . -, ■" ,
, zoljoo. A kivé elek a/.cjiban itt is csak
takarékpénztári lap utján eszközSltatnek, a • \'
csak első bac»i magrendelését levelező-lap fel-felUtődnek ; de amiket — éppen mivél
kivételek — nem szabad a sajtó-munkások egyetemének bünéűl fölróni.
Nem első eset az, ami legutóbb Bikler Gyula, egyetemi tanárral történt, hogy a sajtó egyik . organuma olyan dolgokkal vádplta meg, «miket soha el nem köve-
IBI81IBII
Nagykanizsai r. kir. dohánynagyáruda in i R. kir. osztáíysorsjáték lédáíusilija.
* j LEQNdQTOBB HTCRCnCHT-lliCLTCKl
MAQY. KIR. OSZTALYSORSJEQYEK. Sorsjegyek as I. osztályhoz V, sorsjegy ára 12 kor,
7, » *■> • \'/« , • . • » *
„ ., i w

méoyék rögtön klítellelnek, PaHaainrira Iflrlwa.
Magri
utján kérjük.
Iiljhiiüli mi li. Miijinái föelárusitó
*
I tett. Ezt tekintjük mi különösen olyan i esetnek, a mi a nyomdaíöstéket lélekmérgező hatásában mulatja be. Mert igtz, hogy joga van minden sajtó-organumnak \' al>hoz, hogy az egyénnek a közösség érd- keire is kihaló működését ellenőrizze i és bírálja; sőt ez kötelessége is ; de viszont minden egyén megkövetelheti a sajtótól, hogy amikor a közösség érdekeinek szempontjából vllenőrizési és bírálati jogit gyskorolfi, — nyilvános ágra bo-i-caátott kMwiuóuyének, bírál* iának nw>>leo I mondatából az igazság szelleme sugároz-zék. Kötelessége tehát a sajtó-organumnak ! minden ilyen esetben n lehető legalapo-sabban informálódni.
Ártatlanabb természetű dolgokban még | megbocsát ha\'ő, ha valamely sajtóorgánum egyoldalú vagy téves információ aUpján |közöl vagy bírál valamit; mert ilyen esetben egy kis rektifikác;oval helyre lehet ülni a dolgot- de íontosabb esetekben, különösen pedig mikor valakinek egyéni reputációját is kell éiintenie: minden irányú, alapos értetiiltsér nélkül sohasem szabad- használnia a nyomda-ÍSstéket. A fő az, hogy kétség\'elentll meggyőződjük: vajjön igaz-e, am>t közölni akar.
Mert bizony-bizony nagyon furcsa és ...