Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
52.32 MB
2010-12-15 14:48:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
920
4535
Huszonnyolcadik évfolyam 44. szam,
Z
kirfciatéiéf
feroekie-kptlet Fieckel Filöp k&ey v-uruMMbH
A ÉiiilMUllffl érteiCini leket népéé liit d e 4-4 ore kéel
fde iutéeendfl e lej* «t«lleart rie»ér» ronetkoep auadan ktaleaéav
KUiMlvftel 7kroeká*tySlet: Fiséiul bül&f könjr kereekwiéee.
2ALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer; vasárnap s csütörtökön,
KLóraam iui
Kf^ee érre . . < . • II k.
......• hím
Egyedim. . . • ka*ne
Hfihtét f»umn M fltUr
Kiflié*-»eek. veitMíat e U iMM ▼eeetkesék Fieckel riiep HejHer keááithi Ufc\'nr!1
Bér»«ftt*ii«a ttvelek Mek Ne | M Wutwk
SffjrM náa árt miér
Xagv-Kanizsa. 1^01
vv ,
. Felelős szerkesztő. Nzalaty Sándor Szerkesztőtárs: RnVu Li^Joí*.
Vasárnap, junius 2
Egy másik mozgalom PáHin fejé gravitál, a Déli Vasul
kirdtv
életre- \\ Ögy tudjuk ugyanis, hogy
Kirándulóhelyeket! $ épitü Egyesület kedvéből, indult ki, — sajnáljuk, hogy már eddig is nem logana-!gy nyaranta mindig szőn}%gre keröl azt akar\'* a nugyrécse. tOMtotték ; mert ha
Nagy-Kanizsán a kirándulóhelyek kérdée, m\',teM ellerölő ^i erdön<* ^ l*mi™ ^rölbeliü ^
. , ^ ifI AmmmmtA 1 . 1 j . rtibb része alakittasi* k át kiránduló hely- mithalunk mar az idei kirándulások
mifeJ mi itt nagyon érezzük azoknak hia- . . . , .
lyé, hova 20—30 fillér vasúti költséggel megmuiitiakh *tua, hogy ennek a kirán-
" Azok ■ szerencsésebb v.gyom vis-o- |könnVen raindenkt. dutóMr„ek Hxmett* vntóban k.tUo*
BTortwmtflfl polgártársaink, akiknek aT Arl istnerjuk mi is, voll gondofc. voíl.
város halárában vagy közelségében fek^ialkalmunk n">8t-k"\'teni • * ¥»«b
szőlőhegyek valamelyikén, brrtokuk van. duló_helY!>\'é v*10 álíli,k,lásál ^"\'i .„ „:
ntm M>kal aggodnak, hogy
malidból)*
janak ki egy-két órai üdülésre, de azok. vasü,i *,lomásWl ** 5 P^cny.re tervezni, ha egy érdekeltség, kör tateai*
kiknek a sors ezt nem ,j»dla m g, azok!fHkssrik A át nagyon csekély kök t «er?eaém költségeket Ez a kirándul
bizony kénytelenek valamelyik közeli e*,ehet"e gyalogulat vezetni aíjMy t* nagyon beválna ; mert Nagyba-dörészt fölkeresni, oda ételi, italt maguk- Hóéiig. Az erdörés*b<n_m^^
kai cipelni, hogy pár órám kizökkentnek\\Mát« mel*d 9zintén kevé* Wltséggell«de ,s kirándulókat, a mindennapi verítékezés egyhanptm.igA■ M iehetDe ^^kitani menedékhelylyé. Készen Nem ajAi^tj^jLejéggc a MuiwU ból, El még nem vulna 1»|, ha aiokbani Oa«p>n egy^-pid^ hogy karo\'ják U
nz erdörészekben egy-egy váratlanul jött«,a,kozóvendég\'öarfll kellene még gondos-,melegen ezt a leivel , mert ha a puliim
vihar esetére volna valami menedékhely. kodn,« nki va8ár és ll,e»?ánó,ie,Y
De nincs.
Ujabban két irányban is indult # meg örvendetes mozgalom egy-»gy kellemesl815oko,t árért> Mi? udakvánduI0 közönséget.Jdtkeliek pedig az utUm
fölütné a ma*a lacíkonyhájái itallal ellátná (iertné^/.\' tesen :
rendé:
étellel [ már csak 15 ük függ — a ny«rt«*fc (öi ét lenül ök lesznek. Kjíek a legkóavetlenebhiU ér.
két nagy bír
kirándulóhely biztosítására-
Ilyen vállalkozót színién nagyon könnyen tokos, akiknek birtoka
iiuyállóbírlylyel
Az egyikről már röviden megemlókoz- lehetne kapni
A Szépítő Egyesületnek e<t a
nagyem sokai nyerne értékben ; töv bbá tervéi Ia* ottani vendég\'&i, akinek forgalmat sam>
tünk. Ez a mozgalom, mely Szommtr
Náthán postatelügyelö ingitványára a In gyón életrevalónak tartjuk és csak aztltén nagy mértükben növelné, Itt kocká**\'-
TÁRCA.
A kilencvenes évek lírája.
m ku, hogy a költ fik n**m al kitlmnzkodnaV n! leien, bu«y a po*niv éltHalfotát — aeljr Mlank korlii>/, megmarad nk berkeikben, régi, k*is köl-; önkéuylflcnttl, politikai vittoavaink Itií s7.óliunokk»»l, kötiyvmflfelteégak haUstkép, j kitflráKaként — lartadaltai. ihNtalwi U mnvt^ a régi kor kJeaHsmaM<rftt tnrgdőít eatményeket j tiaM* lotá*unkát hatalmába ajti»ttr a uraUsa ni ju uí nwlgalnak. Maiök -- »l!«>nke/nieg — a régi kor a oyolcfanat arifkfo át mindmlig meit«ÍA(ithHH«
•| felkMid1feitZ!7• bukAnái ^ásíoljak, eptdva uUna, jltnn«k »átaiott, »ok tukintetben Uiltaera ha^UMi
aj k«H4i» Ikteeik váreioui ;««»r ssenl érsHmfk MpotHtával lapui idutl aj Ax an>agi vult a köital
lasrtai I köH#*«tt»ik la. Bmnaitrra-rtl a kor f*att««ji a rtonuru idők at^a b«milu|| all»im«nyoe évak embere halottairatlsri \\mmtámaíják, ««l»iak a mai költéeatt rab- Uuramk a namiat anyagi tivj*a«k mo.MmueiiA . H/o\'gija, menvrt minden e«/inenyl, pfdig a k/»l- earn lürekedel\'.
\'Anek e»ak la idealumi.^ri aaahad lalkeeednit t| Mindaft ami eat a c#lt nsitifkHa, Mt»nélia Kiruk van hal a ? Att latjuk, hogy ItjlAdéaben, kuHaré i« h irodalmi
Ugfanitson leiaofégct k> felek#peu iiélik meg,! fa f«»gaat.aa eaémttht\'trtf .V* om
inert li\'n/en m kor ni\' *.i\'élé«e Julajdoukép a inaKunii lelkinek me^M* mtiii a kor míoIío leríja óigner (leint. Ai iek a mai korhoz talA flokalva att| egyengeti nemére, a kAlidhen a i vrceaae a korai.
A klleacfeiaa ébr- deli t 9
Me»ball a nagy Patt, a aagjr Pan halotti J\'j i6 sokogoti fegia erdőn•mex6n, a nagy* várvaok utcain éa a> fidekí udvar hasakban, a *.i|if>ben é- n kiadók boltjaiban egyaránt. A j*j aibUuk at emberek,\' de n eKíjedtek tCle n "d\'w la. Aa egyik dideregve énekelte: Oe félik, Mek, Ujkrt e kklléeael kire.
I|« ejárf, ha baláalalan: mi as oka/ ()y tetőig je -iteg volna i/9 amit nem ia lehel,nemi i« ajaUd Ml vállról venni. A kti.lft as emberi ér-j Mi ki\'ejeanje, ttrH pedfg as ember lenyege IN>an leUtf ba:aetalan as, a mi legbensőbb *aflnk rejtelmeit, aa érseeek titkait, ec OfAk, mias h*ue l öbájt, ragf legatább la annak f\'fts\'áavail -« ftiámoroa lAabaa elieava
ének i.irtunk, bt d*r egyik kevesli a kO alkalm *tkodaaá\', a aiotgai knveieteit vet i | kor prólétijöt kervai, a
Idea ij^Ohr, ea as írja, a hlngulan hirdeti tol-e kuN4#4luk nébi
drftk erkfíleal eatmek nu «eaak, eaak a vahbuig6-cail|oao aag állíthatja, hogy " erkülo*í mrvény ninoa fetfadi bui|amaa«nak Mieve. A kilencvenet evének ia ideáljai, mezeiét beeatileteaen aaulgAli,
yaknak büvtía gyógy jön a# ideaiismuií As i ítélők valli

De anak,
maga arejertC, ébredt oreaág eat :i> erOt keedte kihalással. OnkenytelenOl, a Iegkftl0nb0a«»bl» cea* tornAkun át, beaihárgolt h>>asánk a |m»4i\'iu§ mua aselleme. A t4n>ek, a a vamok, a e«oportfNrt* \' lá*ok, a munka, a haiadia, ai l«aieretaieriéa, a kepse\'ek aasdaitiiáaa, as ipar, a kereakttMttn, a nyarak, as uplaeok, a laUlmanynk< efyaa<kval « modern 4let egeaa mekaniemuaa iastm elteit mindenkit (<aab aa, a«i tény, érdekelt, minden más iliuiiunali, bísonytal<onak. illuior.u«Aak teUstti
A kaiiéasat éa a mavée\'tt gyaafe egyeaie*\'^ álgoaatal ia e^iek ^nnek as aramtamafe Ae egyik re s mlke^kiíjMkaa Májaséit* merőit
í,M|önk ? A al, ami 0rdk aa emberben. Ast, ami voltak
\'kb^aaiiaii éa maradaadé. voltak . kOltóí, kik ast ki\'eja/iek, c«ak aa élet I begubAskrwIva a maga kic*ll vittgaba A maai|
|He«li« ■ kd\'teaaet i«a hatástalan, - est hir* át\'boiajan (eltílem» lknlve, mélyebben fce I lel* ré*s ebnenvkQU egy eatm. i « ^^
d^iik a lírásától ia prébAlják Nemel>lk aaeriat a/ l^ni, a k* r uralkodtV Jeitrvnvonásait. As kelaég- j modern életlet megiagudot\' miaden tifta•ta»rgti
Képesfevelezd-lap
újdonságok
Ferenci József keserűvíz
a lügmúfószíbb kivitelben kaphatók —
Fischel Fülön " egye^eU
könyykerwkedówJbon * k(,,lt!m<,H
NAGY-KA NIZSAN. hashajtószer.
NagyKintata vagárnap
-n.^.n .-......i. MM ................ L M.\',.
rrtl mzó mm lehet, mert a rnegftllöh^íy aaerverésévei Puliin nemcsak víibAis én ünnepnapi, hanem agyMzólvrtn minciiMHiapi kiriíndulőhelye lenne a nnflykaníZNiiíakiuik A megállóhely szervezési kÖllíóge, lt?g-lölebb pár száz torint lesz; ami h bírtok-érték és n vendéglői forgalom nő vek odú* Hévtíl szemben azámba sem vehglő.
F.uie két helyűn kívül a/után \'van a nagykanizsai határban egy öl) un boly, mtlyet szintén kitűnően lehetne fr\'tékeni-teni mindennapi kisebb ^ótHkMandu^KÍ.őH egyúttal fürdőhelyül K/ ii l\'olyli-mulom.
Már évek előli, mikor inéji ||J a inal-íuot a hotaálarloió hat holdnyi lettel eg)iilt nagyon olr.^ón foeg leHetaU volna kapni, - foglalkoztunk ami v a tervvel, hogy ha egy részvénytársaság
Zola 44. flxám (91 lap.)\'
A létminimum biztosítása.
IflOl-joniua hó
ej/y pár eípŐérue* árat miDUs-mwzkabérbau, A \' munkabér helpU egy cipész*ifidet állit « r Illónak^ Természetesen egy *p munkanélküliéi ! p^H\'/í a szállitóqál vegaetl munkáért a fogyaaztn-nzövetkezetek sltal fizeMeiik Minthogy szdk<égtet-munkáló) vun »zó, a fogy a.4*tó«zö vetkezet /f loglalkozásné-küli tagjának nem fejért az sgé*/ munkabért fizetni. hanem egy részéi, faién telet talftu lílftrS, tatán lia jó reuzáí a fogyasz\'ószó-í votke^\'ít, az evein munkabért fiaeií majd, mety e*etb«n persze a hivatalos munkaközvetítőnek kellene a intínkaoélkülíüóp* igazolni, j Ugyamly szerződést fog a íogyasztószövetke-tel a szabóval, a*xí*lo«salf téglagyárosaal, to-sArffrtffifal fakisebbitőrideppel, takácscsal stb. I kölni. A mesterek szívesen e zsenidé-
seket megkötni, mert hiss egy ülteiképp vevővel a fogyasztószövetkeaeitel állanak szemben 9 az ár a konkurrencia által meghatározott, melyben az rt valialkotói nj eresege \'ben van A* hogy csak akko* heti S/állitaní, ha vau ép munkanéf ktlii, az nem fogja a vállalkozót zavarni, mert kevés oly műhely v így teiep van, melynek telje* kerete ki volna töltve s mely műhelyébe több munkástsjie nem illeszthetne. Ma ity állapotok \'őbb „műhelyben állanak be, ugy ezen szakma baü.oic nagf lesz iLjnuakaskemet hogy mun- . kanélküliek e uakmábgn nem is lesznek.
L^juk tehát, bngy ily módszer mellett ugy-
, .. a _f ^ ^ , ,-aaÓlvftii ban megürüli műhelyben végzi
^"ipRÉir pompáaan Itnetne krznriatoxtailnt, j.Ht» frfrt-^npjwf■-h^ct^nrlrk~iW- -a amliaarsnl +
Halomnak mir\'KriüOy nagyiffl kuvetiBt éibüt r*^ h l^pSlM^^^tteezetekEen ag? i ttyjuatóatovviűzai c-az oyarhai. Az ám omé*
j | tagra. Olt egy $/,oVüÍkezeli Ingen 120 forint evi kiliBztoguttatnak j logyasiidH
Vegyük a budapt*sii togyaHZló8z|)Vtíikezi\'t slapjsui ezeb összegei, ugy a negyvenezer tago l»nyssziási azi)vu ka/gLjbi-i millió rtöOÖOU irt ■linálna. Hbbóll
Hziiiiu SAmlor k(kveikoa((MMan kigondolt ter* vesHut dolgomolt ki, melyben ejry oly zzovetke* ift kép^f íiiljti, mely a inuukáNok l^lminin\\uiuá nak bixtoHiltorli a la kuli, a/ elv mar állajUii el-llogadolt. A muiríunélkUljíHV bizioMÍtáM>^» íleglonloitfibb, de ennek mügoklAMu < Huk ou^pgély 1 iiiakjAbaii.oldlm\'ó int^, A i/akcgylntek u bíz-| loHitást protoarunijuKba in vntiek, 4f eiiuál jfsokkaí | jobb, hu mint togyuwták (-rgaiii/Altuthak* Kjgy ilyen loitynixláai HzOVDlko/í\'i tervét lejti ki hiana Hsndor.
A fógyaeztósallvetkezetek nagy nyereségeinek vsgy legnlAbli egy azok rfMzeue.k azooiálM célokra rttló í\'orditssM már r^^i törekvéM s mindiii« kább divallft jön.
Kátsegtolen teliAl, hogy .uon Kn/.daság, aznu vsgyom erór mnfy a mttuk/iKokban min\'logynsz-lakban rejlik, h uiunkcnélkii weg elleni bizton-»!(|loní-, tanra felbassnalbtttÓ.
Hogy esen eríl mily ineretü a mai viazi-nyok kttzüll, bo/tútcv6íeg a kütetk^zfi ^zamilán mutatja. A budnp<>Nli AtlslArMH uiunkYis be\'egae ezl-^^y^ Pénztárba a >a;;ok űuként lépnek be m . ma eseti pénsIAruak küxoi taifia van. Ea
a malmot H a howAtartogó gppfnagy ^gUaatl.11^
lankás földterületet megvAsár^lna alakitána sétakiiándulúai in
és At* I voltezeteknek még lübb inujtt van.
Tegyük fel, kkö vet k ezetel
fiiríMh»4lvíiliho«y mu 40,000 aunkáa foayeszi
falakit, Kgy s»öv«iksi«ii\' tag Angliában kdz<
De ha a patak medrét és a malom melletti *zéles mederréezt kellőleg Mayo^vakabinpklcaI éHi\\tva» uaeóhalylyé alakittatnák ; a lankás domb; í lorgslmat oldalon elterülő hat holdnyi területet pedig rok ,10
parRiroziatnuk ; olyan poaipáa kir^atlulo: koimeg ellem bbioaitá^ helylyé lenne ez is, hogy azul&n valóban mogérdemolné a moet csak inkább gúnyból használt PotyliJ:nnd nevet.
Ezt a három kirándulóhelyet \\ kellene mielőbb mogcsinálni, s akkor nem jajgat* nának setw a benszülöttek, sem az ide
a külföldi tapanztala-47.ázalok a nyereség, eveókiut a munkanél-^zámára rendiké-
aegeeri felelős rnenter sxállitja az árut, mrly s levont berrészlettel olcsóbb A mestér is nyer Csakis a munkás veszítette el bérének egyré-szét az sllal, bogy másból munkát nem találván,
kenv ie 1 úu vuit_a__s&jai__fngyaülóifrtretkaaais
számára dolgozni.
Nézzük ezt. közelebbről! Akar-e majd a munkán lóvidi\'ptt btlr ael alt bo gozni ^ Nagyon sokan minden btr mellett vállalnak munkai
zesri
zesere. K vag.yuui \'orrán a muukanélkúnek inun-kaerejénék relbassnálása, a munknnélkQliea pro duktiv lugbyko%taiá.sa.
Az utalsó évliiedek azovelk<zeteii\\ek törtenete megmutat la azonban ail az utat, melyen n un-, HAaok produktív célokra sikerrel 8»0vetke\'hetnek. •származottak vagy vendégeink, hogy ti affti i s Jogfflaitoiiontkewifkhei crsatolr ter-
Látju< a nok ezer mu tka t a nemet Arbeitereo-De még ennó1 sokkal iiatalmasiibb vagyoni loniekben, ahol Hlatáson kívül <*emmi bérre fotran 4)1 a s^ervea^tl rou^áatőmeijek rendelke-1 igényt nem taithamak Lá iuk. bug^ naluuk fa
foglalkoztató mttbelyn^k mindi/ vkn manká«tt, bariba megsze^yenitű alamiiaj M ben kapnak. Tehát csekely muukabér mellett dolgoz-uak, sembógy éhe^zer^k.
De dolgozni (og ily ssovetkeseti műhelyben hz a munkás is, ki sztrájkba lép, ba muf kaad< j*
város olyan borzasztóan unalmas fészek, , i .. ,iL, , . ..( , l Foglalkoztatása pedig rezerv keretekben
még csak egy jóravaló kirándulóhelye sincs.! téubehk.
tőr-
A Sörgyár és a vaspálya-udvar azért megmaradnának még mindiga közönséges napi szükségletre*
— A logyasütói\'Zővelke/et egy vagy több czi-péizszd szerzfidént löt cipő szállítása iránt* A cipő minősége s ára meg van határozva, Egyut* ial megbatároztaiik a cipész munkabére. A fogyasziőszüvetkezet lueti a clpéssiuenteruek
unák egy hatom in akar neki leVGnVt. TWjwnit Jog, mett egénxséges, józan esze meg lógja neki mondani, hogy akk»r, midőn beleegyezik, bogy munkaadója ber t leszallttsav^ akkor standard of lileféoorS\'U időre lesaállitja, mtg ha abba beleegpRik, bogy a togyasztó szóvetkezet, melynek ő is tagjaf bárcutk agy részel visaaaiarisa * vagyona gyarapítására forditna, akkor aesi ssab ljtolta le standard ot litejét, hanem eltenkeaőleg
Az Igrzí kőbő -aionban a tények és részletek lisabb inegnyilatku/ásaibálkis óss/ekGtő kapcsot vizsgálódásába merült ea azokon át fejezte ki a keresett a/, egész lartkdjLemmal, aki a pén*, a
Önmagára ismer, aminő PetőH volt, aki ma in _______________________J^HHHH^HHHVHHH.______________$| szinte kőzöltQnz jár, ball;uk a hangjatt\'betornáz a lelket. Kreite, bogy maguk a tények az [háború, a kéf, a nagyravágyása terméketlenség, I lyá^olja gondolat-világunkat, s elhntarozóla»:
befoly cselekedeteinkre is. A mi társadalmi élr-durva vonások lümege mellett is^yre magasabb tttnk elsn ellentéteit, a magyarság nagy batrat és általánosabb uózOpo titokra törekedett, az az melyet a harábn ve tó letelepedés óta tolyon vi,
emberi értelem msgyarázé ténye nélkül olyanok, | a politika, miot, a szegre akasztott, oremonai bogedü, várva a ma veszt, aki hangot csaljon belőle.
A tudat, bogy az ember nem szabad, semliro alapjában
-tavai in
jjTa\'pra megyei
estményi, ideális. Vagy Ibsen ? | PcUifí tetteire, sem azoa mozgató okatrrnézvo,liu^y ]\'A szabad HiBTat uian sóvárgó Tenger asszonya\', [ertf, melyöla nemwMnéKek erőlködései megi«m vak természeti erók kényének vagyunk alávetve, | az egyéniséget epedő Nóra, az igazság laza*f^yengitbetnek, a Palacki ünuep meg nem remi t gondolataink, akaratunk okok | bajs/olója, Stockmann doktor a Nép ellenségében | betelt, m^g nem i
valóhoz vannak-e Ián
bogy érzelmeink
láncolatainak eredményei, hogy a bUn tta azi erény eppen olyan leimenyek, mint a énkor éa! vitriol, hogy a humanitás müveit tstali* körQl-mények stalik, melyekei a izülete*, a környezet a faj, az órüklés katároi meg, ez a ludVt nem | elégiIheti ki a lelket, de a lenyek szorgos kere-*é*ere> a tutstiWa, a vsló megismerésére buzdít. S a kutktas telledexie, bogy vsn, lennie kell az emberiség lolyto;>os ítylödösei előidéző valami-uek4 nevezzük azt léleknek, szellemnek, vagy j akárminek, s ez a valami uem kerget el a valóságtól, csak behatóbb nlégismerésre, magasabb | "telléim nézőpontokra való emelkedésre buzdi*.; Ifaufítma n tierhard Magányos lelkek cimó da-1 rabjában ezt n ondja a bösn/l : BÉrzem valami* nek a küzeledéiét... Kgyrésil valami sötét fanatizmus, Ez a néma telelem immár nem bánt, i Friss,\' Üde levegő, ill|tos szellek lengenek leíém"1
Az ideális alapot nem Délküöibeti a tiszta,; mövészi realizmus, t igaz képviselőinél ringta | I alhat tuk azt mindenha.
HUsidláto s«sm az, mely Zola müveiből nem | ereile ki st idealutat.#Az az író, aki teimészét festésében " eainek oly végtelen sok árnyalatai j
csupán a tényekhez, a vaionoz vannak-e colvaV Vsgy Becque V A ki a kapzsisagol szörnyűségeiben rnjrolva, egénz erkölcsi órzósUuket lelbAboritó képel mutat be a Varjakban, nem éreztetne a. maga erkölcsi tellogá\'áunk métysegéi abbau a sokrattsi iróniaban, amely müvén végigvonul V • .
Kzek mind a realizmus poe ai, akik azonban poéták is, s mint ilyenek, a maguk lelkén á< kifejezték u maguk korát és népét,
A kór pedig sem a falu, scmuváios,— imut a hogy ennek az ellentétbe ilitásavsl akartak határvonalat vonui Az élet a tálu in, a város is, a költő gyöngyszemet talál\' mindenütt, -- de csak a maga lelkén át. Ha költő látja, ha kótto lejeti ki, költészet _ loat a város rajza is. Íme Ada Negri, as ti kollAanlA Igazán a városnak, a gyári munkáséletnek a rajzú, s vájjon nircs e köTiéazet likerbli alkotásiban^ As igazi költészet sem a talü, nem a város költészete ; as igazi köb észét uem vo t s nem lesz mssv mint igaz érxes, öainte megtigyeles és művész kifejezés l
Emersonuak hiáZfk. Minden kor ken
t a
ij ess tett meg, ess a munkára serkenteti j Pe\'őfi d lai, a mi OrzésAuk hangjai öröme lebíesi\', banata szivünkhöz szól.
De persze, bogy határtalan az a költészet. m»ly eltlávolodik az élettől, vagy nagyou isn/ftk KÖrro szorul Kiiy ele ap keaerQ sz tiraval meg rajz< ll képe jut az eszembe: a pitgért nagyban üldözik a atot.ialismus és it égettf napikeni nek. a társadab»m feirorgato törekvések es a haladást követein idő. Azalatt a*hadsereg a papság óleM vei — sz unUsemitismttssal já\'saik. A kép láttára (elkiálth iluná *
N\\omunkban a súlyos harcot, ádáz küi-delmet köv*»tilő uj -zeUem, s ime. miről Gesztinek a pOA\'ák V Mi érdekli étét ? Mlr l sengsaek?
Ha cs«k kisszerű en je k feindHÍ érzéséiről s ismert ko töt iz^tamokat variainak, a nelkA^, bosy as élettel való rokon voltukat mu\'alnák be pernze hogy oem lőiődtk velük a közveiemen a poljfár! Vagy rá^ak un, I nezi, ba pusztán az elei frivol oldalát zengik, ledér ée izetirn ílft\'o-rókát vágva!
Az ilyen poeUkank nlnc« is hatásuk . de a poezisnek igen, az u án sóvárog* a*ert telk^stii as e*uber mi «len korWn, mmdenba. A nag*
ragyogtatta, aki az emberi tvrméeflbt lefbruiá*] maga költőjét, azt a Hiugy egyeniséga^ metyben kol ói egyemseg, — mmel gazdagabb u meljebb
Nofft-Kanim, vasárnap
Jelemelte, mert e szövetkezeti vagyon az If erdekében leaz felhasználva i( e nagy vagyon gyQ nőiesei ben a levont betétje arányában togl resseeedni.
H ez a formula lógj* a nem gondolkodó munkásokat ia legyezni. »Teljes bért kapnak, | ,1í» a bér egy része visazatartairk betétként a f közös vagyon (capitel social inahénablsj sxAmára, I mely vagyonból 6 belet je.irányábun tog réaze-1 nedni« , -
De nem állna elő a toalalkotásnélkttliek ily | munkálkodása állal « tullenne és, mely azután a renden munkát telealegesné leszi V Nem, Meri a munkás eaen kerese1 et elkölti, tehát íojfjrstyt 0 így a iöbbterm«!é*ael a löbbfogyasztás lépési tart. A mai viszonyok között, hol egyes muuká-\',ok aa év leiében munka tjeikül vannak, egye->ek jövedelme meg log ké\'sxerezödni. . .
ket»égtelennek tekinthetjük léhát, hogy a munkanélküliek nevezett utódon vnlő togiaUoz-íataaa tetemes vagyont forrást juttat a munkáik közé a a levonásuk réven tetemes\'vagyon fog a szövetaeaet kezei betMUnzeuyüni.
E két vagyouforrá* ugyanis legjobban szövet kezet kereteben aknázható ki. Aszövekezet biztosítja legjobban az egjestiléa számara a politikai neutralitast, a szövetkezet alakjs függetleniti másreszt leg|obb«n a píífiííkai hatÓHáguktóí
Kgy ily sző vét kezet már most oly tekintélyes erők teleit fog rendelkezni, hogy a togyaaztasl niaMjozásabsn s a JJOJ^kM-tólfeiiiioii.lu^i^lka^iji- i iájával faladata ki nem merd. Sejat érdekében[ ki kell terjee/teni mOkMesi körét Egy fogyasztó szövetkezet ugyanis annál hatalmasabb, mennél nagyobb mertekben képesek tagiai vásárolni a mennél kevesebbszer csökken vevöképessegUk. Kzen szövetkezet már a* által is erhsebMeszit toint minden eddigi munkás-logyssztószövotkeret,; mert tagjai munkanélküliség által sohssem vesztik el vsvőképessegliket. K szövetkezetnek, hogy ! tagjsr minden körö menyük höZ(Ut\'ve«r>kepfseÍT[ legyenek, biztosítást kell nynjtam az élet tninden j via/ontagságsi ellen, tehát betegseg s rokkantság | ellen ia.
Zala 44 azám Cl lap.)
Mfuttában
Hétről — hétre.
Irta: Vajdai Szabó István, r-
Lsasan, lansan bekös/öní a nyár, Az aether lesz lorró meleg. S mit sniyi azép asszony várva-vár, A fürdti szezon r- közeleg. J A krónikásra meg szeg^pyra (Jf/orfca- évad savanyui, Ajzoti kobzát teheti-félre. Az unalom ejté rabul.
A héten mennyi igéző asszony, „I\'érjéf horqáttő* csábos lány Itanaxzkodott édes, ?ágy hangon A kedves doktor ba^inal: „Doktor bácsi nézzeh meg kérem, Szivem, oly hevesen dobog... Lázban égek nappal és éjen!" S u doktor ur c«ak mosolyog.
És feltéve a pápteRemét, A sziv vertsét hallgatja, Kémli az a\'eot, mely pírban ég, aAh t meg van a niága baia I A sziinp\'őmáki netn veszélyeink, Diagnózisom hallja hát: Tíiz/ láng-folyam itili be *ziv» s erei, Ajánlok — hideg viz-kúráti\'
„Hová tetaiik ? Jó lesz Oaitmle l VíftfenTca, vagy Balaton ? Melyiket irjsm a receptre? hn a szegélyére hagyom!\' .. S a ftrj iiram. unkor <»l vh-ss, Vakarja bu*an a fejéi, Dörmög, morog ámde rairja Egy váltóra mégia nevét!
Szerkesztő ur, nem rég sétáltam A Háthory-ulcán végig,
érzelmeiben és minél rredettfcb a kiíejezeaben, 1 Jog (elemelkednie, meg kell látni az aj világban
annál nagyobb I — a nagy költői egyéniség hatása azután elemi erővel nyilaikocik •weg De voli-e a kilencvenes évek költői között ilyen egyéniség ?
Krre a kérdésre nyiltan feielhetünk. Nem le* bet a költészet batástalansagaval korunkat megvádolni, nem szükséges hamis váddal fellépni, az idealizmus pusztulását siratni, keiségbeesui a nsgy Fán halálán a zokoynt azoi, hogy lejárt a iöiteszet kora.
A hetvenee«nyolcvMuas években fejlődésnek indvt költői egyeniaégék knzt nem tataiunk senkit, a kiből uralkodó erejével korunk szintbeli* kus ösaze foglalója vált volna, de a „kisebb dalnokok" közi nem egy a íilencvenes években erte el fejlödeaer tetőpontját
Meg aztán a kiléttétenen években fejlődésnek
1901. junta* bó 2 árt
S képzelje caak, bog)/oii mit laUam? Hajam «záJs meredt égig... Kgy bus szamár botmUáita Az utca szennyet pázsitját, Pi-zkot tenykzl ott ugy-e bar egy Még^most nérlttm bUotttág V
A tudományok csarnokában Nagy moat a druck és felel*m, A gyöngébbek: főnek a lázban Es töprengnek „mi lesz velem Megkezdődött az „éntuigi*t Az evéken á\\ lesett rém, Most tön ki majd, hogy ki lea» firh Ki all nagy kezdet — kezdetén?
A •zerketalők papir-Jcoiara, L««*abban telik ez alatt, # ö^-Jiöz nem air a diák Un\'ja, S nem prodokál semmi vadat... Mindnek areán 01 mély komolyság, Atmagolnak napot*éjét, Varázsát vesité a — prrmenád, 8 a polgárista-szi rénekj/
Szerkesztő ur, voltaai Barnumban, A láz reám ia átragadt.
a publikumon umiaUnm, Mely így íM a — reklámnsk I A ki látta, lelkesen kiált-: „Ah I ttodén volt és <torias S beismerni nem mert senki, Hogy kicsapta —■ Európát]
A $*$*on-merf, ha majd reáok tör, Szent Kleofáa, m lm velőnk ? Ktáae ha ai Iróda/mi KSr, Nem azánja meg árva fejünk. Kérünk egy kis ssW/shu (dpet, — Hisz a itribUr nálunk ezer! Par matinét, (elolvaaUt, hogy Szellemi eltünk U legyen ■
8 hogy a korral én ia haladjak, Nyaralni, (Űrdözni megyek-De hogy sok pénzt ott ki ne adjak, Hazai fürdőt keresek! Hova nem kell vasul*biUta% S mely vaxja a fényű Hogy Ünnepeljen majd a Szaa év aiulva, mint uttorit t.
BIBIK.
a mai kotban az uj szépAége\', de újítania kell uieeferaége e«aköaetn ia, amikkel a lelkében lebegő képet kifejezhesse*
Azt lógjuk látni, hogy a kilencvenea évek lirai költészete kereste ezt az m a?épséget éaaz uj művészi eszközöke\'. De csak kereste.
Jött a vasút... Hogy megtalálta egy Petőfi a benne rejlő szépségei! ltuakin megijedt lö e. de . . . ... h
nem egy modern nagy művész kifejezi**; Kuakin t otgykaoaaat l«la5 tete*
(éltette tőle a szabad \'ermw/etet, de nem volt Védelemi iskola pót- é* jaVHÓ éfet\'segi igaza I Zola szimbolikus magastatra emelte, vizsgálataihoz miniszteri biztossá neT^at ekt, Menzel hatalmaa erőve! ábrázolta, — oaak s _ Hnrkatedt Irési N<«Hbstkri)fn mai lirs, a mi korunk ne találná meg a maga* huckztidt Irén kedves löldtnk, nagymérvű t>«-Petőfijét? ltt»ott Mhangxik Ad4 Negrt szsvábas, I tesaégéböl, ugylatssik teljeneo települt, mett
- 91 inUstrrl blitoa. Htltai Józsii nagykanizsai lakost a kereskedelemügyi
Liliencrou zokogásában, do leljen egé*eeben ki logjs kilejezni\'/ A4, a mit mindnyájan ér
— Felkelteni ezrek »ztvében aa altruizmiMnak
[> VJ)OP
rMnk t
indult nem eg/ uj, gazdag egyéui»eg is, — < kii egy ideig sxunnyadó, de imodjobban gazdagodó ludja, nincs-e köstQk s XX-tk szazad l\'etötije ? érzését1 az Ö|0_k szépség gazdag lurmoatajalta Figyeljük meg gögienelo hangjukat, nézzük s/e- belevinni az élet nagy ellentéteit, költői erivvel retetteí szárnypróbálgatásaikat s keressük tueg j felfogott példákban , ramutatoi a szociális ellen-\'XYéfiieégUk aajatos»ágait. j létek áiabotájáh in arra, a mi örök emberi, de
IJj vallnmáaok utftn epedünk! Az az ísaz! nemzeti ls egyszersmind, az ideálok nemzeti n»u aki a maga lelkének szépség-idea íjat u^y 1 tartalmát a ga/dagon erző asiv maiegével di-zi kl, a hogy azt m«s még soha. Alibo/, hogy |c*öitei»i. íme a uioderu kö.tő nagy feladata ;
mint a „Vaavarmegye4* legutóbbi azamat>at> ot vaasuk — szombstbelyi vendégszereplése aty lenyrsen sikerBIt, mint a mely sikerrel ed«tiü< babérjait aserez>e. A nevezett lap a következeket ffjat—yr. Hoffmann meaét vtűadáaanati eJrytt erdekea*«ége Huckstedt Irén koloratour eneke»no vendégfe lépte volt. Hucksledt Iréa kiváló kiál tásokról tett tanúságot Hatalmas hangja ,ta«. melylyal tetazéae aaerlnt bánik. Igen nagy atkere volt a ugy tudjuk, az igazgató aaerzödtetnt togjt. Az bizonyos, hogy a társulat sokat nyer Hucta-
a kohó-u,aves/ a inasa »zépség-idsaijat ki|«jez- uagy, nehéz, de hatalmat, é* éppen ezért telk\'aitől fedt Irén szersödtetésévet. Az elöadas felületei hefse, elsőben is.ur ss*peég-ideálig kvll szolieiui"|is egyszersmind. Lázár W/a hledéit •« öee«ea szezonbeli e\'Öadaaok nivóján .
II
Sc^iriaa.ricil-Zá.r11
e riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az össze* Államokban! Egyedüli "biztos védelem betörések ellen t
JPotttQd bankok, ékHzwfazck, kereskedők, föároaok, háztulajdonosok, mugAulakd*ok, stb. részére. .
T bt. A „i<cklaastll\'s*r rat\'iy » M-Uirók »])tn ti »s/*dlli bisloa óvn*r, nt oiinotas Ms/«s«U sár.-anat/ft otnpéa *x srr» asolfáld kskocMt jB»yU«s A i«f«»»kf\'fíy(ilib kiiérUtr*, hogy »md »sr»t i<l»f»i>, t»gy tolv^knlwwl klsyinák, svszy ti íjiórénsk kstSSn iráayaló lisértecrt is, HJ kalapács hapcsalMia ki, s m*ly HJ vÍIIsbm mBgÓtél ériatkasve Mt wm|A«ti« boi^^iíletöbg $ megkinAfölt •rAfl*«k»> kisjritásl riadó cmb|4»mI j»)sf A bstSrés kiséztétáask ■sgakad*ljes4«ár» eaolgiló »m»|A talmi* mMjfíftt ftlkslaisaliató $ cMl*4«tol>«l**s. a kZimMisrnél, vagy hinnalj nitU alk«l>M hdlytn. Kívánatra tt0ana*on\' sbuMUIvsI agy uayaaitt alkatnazott löv*g ta sagy Jsrrasáml alsaikatu, mm!y »a alvó «»onns4«t»as(U fatriaulja. A Hcbiu«ioi(ll-j;4r-miud«» (élt ^|tés, abtakea, rsdSnyén, piasaa U jwuUáa ajtéá aaéval Bladsaatl aana/M atZal SMahat^ akol bsterét alkirtiaad^ éi r«li^tl«nul |i«gt(iabat«u(.t |«lsi ruiadaa batöréal kitéri*t«t. A wak vaasak aáv tissaaStaikM. éaiakeakial lé
kürooAba korul. Bévtbbft Wchtmnttdt (Jéaáaál BudapaaUa, J6ss*f*k*rat 77. «a lötf Sft
rn—mmmmmmmmmm—■—^
Ntgy-Kaniisán va»Arpap \' Zala 44 szám (4 lap.) _ 190i jumua hó 2-in
: JépUaaboU Ha | Umí y.McMI a pol-fj^jj £ tSS\'^V mZ? .?
vg»Arn.i|i * leírnám órákban »i Lrzaíbet-kirAlyné\'j Kirí «ára>a««u. í-iegeny Hofmnn AmUiát. ~ ^ rfoobai, tt a< te*.Ml lír sioÉailao íleuk leaz. Lkkor Icu a«/*»i» \'»|B?tl«wí k r hé!lel érí,e"\'\' aT út u njtáfitt. eiyalialíbiu. n« uX„
aúy Npiomboln a KiMwM &„tsilM éa « 4b°\' fof?\'r Cs.kbogv eónek nern a lantoljamon *ri6
St^ha jtTtr*, mist ait . ? lXg.«ok is! ^"JÍL^r H - Ua Iní^let i • ******* " Ooá"4
ketísbbé sibcs erdekei ve, e* hí, buonyoa oldal nuban SoO olyan gyermeki írtak a « _ ^itJa „emfcörét, folyton tanul mmá
• rtl ennek «U«M«I ftlUljU/ a<.mljeaen légből| «m a, Unuepílyen Minden gyermek val*®. ho,t/r,mpreiM)ók, Íel,ek
kapott koholmány. * . Jfl^WlStl*fk 5 í^r^^^fefÉ^ÍP
Kérelem. A nagykanizsai ke-\'^,g. en ^9Ífolt J 4 kiirm(.ml, azleiekböl,, enfo\'y.m. Példa ujebetnefetooroi,,., hop
resztén* Jótékony Nöegylúl - mint mér Bíc,Wh. nagy mennyied ajándéktárgyat bo- *J u T/I^Eíl4*!-"*?\'
június Wo a S^rr^A berc^c „dve,,ege egeret*. , ^
parkban junialist rendez, melynek kére- J«>*«» «IT m . körmendi rkj öriáai géü|„í*,; ujlbb
télwn igen érdekesnek ígérkező babt-sUp- "MOMegr^ • -|jlfcfc duda|m A rikító pé.da Hauptirnnn Gerbard elete. Irt
sétKi\'rtew is lesz. Ennek sik-re érdekében , .... , ... regebben i* anélkül, bogy hederítetlek tom r.
a vigalom rendessége lapunk utján kéri ™ WPHS?\' ™m" £\'>"er M,k "T 8 hel,"51\' Mw á,k"
L , Kjén .{„iVii „ilrtkHt Imov kis d<mB"\' a ,\'""írar\' mezőgazdaság)-; kiallnaaou is „ijndennapísigban löltöKe az életét Meghitté
ÁL \\ge°, , euL .s ., ! , nagy diadalt aratott ki öbő »*erke«iii és goti- doll és (elesége él együti megjárta a ftWilUgoi,
gyermekeikkel a baba-szépségvei.senyben ^ k.|v|lejQ M Nob, M rtílleg Lehet mondani, hogy utazása kS»«kesft.
résztveiini szíveskedjenek. klA(|lt0|, ék e, |di).tg, e>lk8lilk 4,uUnog a »«unyadó tehe^ge életre kelli és ■»»•*•«
— liallli) An> Lajos oróklAmpája mi l , . dráma legnagyobb otsiupt hiek • pé)(ilk vr A gra-szos emléktl Újépület beiy-o jftvnréwzt meg tetszésben re-*esdllek, oregii • mar or^ghirtt mét>zete8au aboormiMk és nem minden utasánu. »s epult már ai a. temérdek pajotatümeg, mely „Zala-drill sorntő gép* kellette a gazJakazonneg |ebe( hasonló eredményt várai, de bogy mindé koraiakban nfií helyet a jövendő »S*abad«áiitérnelr. körében a legnagyobb enleklódé^t süt, mint Te* u atáanak van eredményé, arra kisebb ktlib*rii A itt köaepere alkHÍmaftiut a Swbadiáy-s^abor rar^varrói rriak szenzációi X ~ teriení-bifaló p^áák bőségesen feínütoznak. Nem ftfiet ti t.t kerül m/.jd .valaki moit beadvá^f iniérft a;^. gd érúimn9k a )U,airnát elegemé) rányoloi « vidéki birlapirók .«óvfi
var óni gáztársaság igazgalóeagahoz, hogy a 0 0 .. ségenek az> a bataroaatá\', hogy éppen ax u>a
Ho d-utca szögletén a» Ujépülei lebontáaa kö^et- ^ ® VVwafr gyárat a» >:i<« dipal lűntette ki. Unn n«ujlanak módol egy-egy tehetsegei ftafa iB^lfbeu alakult kii léieu állilsur W »fy m* ^ MM^élm^tAm Umgmndtu.
v*M*i iirüütmnái. A» h kM iiöglet főképen al\' >Segeideii ^om(yymegye/ a tél loy\'ábiu halál-, _ iiwylfkall «r*é« Zala-Apéi^h kalmán eaen kegyele^ea jelre, mert ott állott a eaer kővelkezíeb^n megüresedett a rom. hó 29-é» reggel BM litvánt aa^\'a-aiM.,
tal, melynek tövében 1849. nki..ber hatöiikán kántoriamtól allaa. brre m állásra a pályázatai efdö§ét a förrts,meiei pu,lla
agyonlőfék Batthyány Lajo^ grófot, az első ma ^ak moM irtat ki a abban ugvnevaett kán- levö erdőben aa arra kto ekedő luv*
gyár minmtereínőköt. A gáztáraulat véglegesen1 tor versenyt május 30-ikara tösték ki. A ver-, r090^ ugyoQverve találták. Nyomban jefcnU * nem dőotőtt meg a beadvány donira nézve. A^nybeo- reMtveit -nyo^ páif^ ak* kőzili, (etlek t eundörsegnet, mely erélyesen nyomom bajlaud\' ság azonban megvan az igazgatóéit tag. ttrtnn* vála»ttottak meg kantortaoitóul. h k| ,cheleU M wdAl gyi|koga. _ Ax
jaib-n, bogy felállítsák az órőklámpaf\', amely.l A meghasított ea^ bog a gyi|kortllg
- <Htvé»a-kerttel fogaak^m^kéaxauiai........katb. »»ko.ánál mQkodött, mint osztály-Unitó-
Kessamioldli Mandei Pal, az <M-\\ ~ kanUtal Frlaa — Ifjúsági larnaveraeMj. A pOnkOmJi
rtmfcnt.^kerület szabadéivQ párti—kép\'igelójw, £;zel a—cunmel jeleot meg Nagy-Kanizsán Ünnepek alatt Budapesten megiartoü iljü^agi májú* 2l>»en tartotta beszámoló beszédét Aito- jnniu- len egy 2 filléres napilap, melyuek torna versen yen a caáktoroyai áll. taaitőkrptó UuUa*. MéUaita iyzíU JLalmán. érdemeit,, 4a ^bomíokén je)e,ve ugyan nincs,:« részt veti 48 nftvendeké*el. A verseam
Miígyarors^agon belyreállitotU az aikotmanyossa- \' .^.„uJuai •• ti ! kozőtt két fóveraeny volt; mindkettő csoport-
. ,la, i,.,,.. nt „rLL-i faifnÁMit«»itó de tlso szamauak tartalmabol az lunik ki, bogy fn 1A J . . . . _
t<r>, s »zabiűeivü pártot uj erőkkel löunssiie\'te % \\ s\', verseny 10—10 tanú óval. Aa ela» n»p tartatott
te mindenképpeo azon van, bogy a partegyseget politikai jellegű akar leutu. Min\' kiadó ulöjdoao-ímJg a (öbb csoportverseny, ne vetet eaen a migs#-
megóvja Áttérve a legújabban bozo\'t törvények iok: Krausz és Farkas tannak jelezve; nyoma- ugrás összekötve súly dobással a távolba •
biráía ára kie\'relte. bogy a* Adrta-o&k juttatott tott pedig Nagykanizsa* triu ~Vjsag< szer- versenyzett 84 iotéxet. A küzdelem legelső díja
ad«» ment eszeget helyesli, az físfrzeférhet etlen egi nyomdájában.* £z a cég_ előttünk\' teljesen egy selyemzaa«ló vot, melyet a asabsdkai k«yz*.
jav.aiatot csai azért nem eííenzi szavazaíav-ap iiniéretlen de azt tudjuk; hogy a lap teljesen t«gy«»öásium fitt el. E küzdelemben a csák-
mert a minMZte; álnok fölvetette a pártkérdést. \\ * \' tornyai tanítóképző az összes 84 versenyző
Á jóvinitő leiáivalóiról szólva hangsúlyozta, Bndapestről érkezik. A lap felelős m|Je( M |K;mnásiumok-reál iskolák,
hogy a népnevelés terén kell lolytonotan haladni j szerkesztője; Kwdt* Miklós, aki nagykanizsai kereskedelmiem, tanítóképzők a polgári iakoi«k,|
és be kell hozni a progrtasziv adórendszert^ppmi elemi iskolai tanító. a hetedik (7) helyre küsdwe fel magát, mién
Beszélt még a liberali/.müsrólt mely Mag^ars^w — Edlaon aslnhás. Bentö N. tanár ve is díszoklevelet kapott intézeté számára.
országnak az, ami Franciaországnak a vloíre éa|Zetéi*e alatt álló fcdíson színház ma szombaton A második nap lőverseaye 8 féle.játék voTC
szavait a néppártról moüdoll bírálatával így n gy közöusegei vonzott a Polgári-Egylét nagy*, mely játékok közöl a e^áktorayai tanítóképző
fejezte be: j termébe. A berou\'atült élőképek rendkivüí sike- füie^abdaval verseayzett a debreceni rei< rmá- 4
v hitei liangoztaljH a téppárt és e knr.al I rültel, ^e mégis Tegjóbban tetszett Bellt Ro»a tus tanítóképző ellen. A küzdelem erős r -lt,
forog programmja. n bitet félti a nzal adelvü isncmuvésznü szerpentin tánca, aki 12 villanyos mert a debreceniek minden ügyességüket t»
eszméktől. £z a hsrc nem i^j. Nagyon rCgi. rcMec\'or színes vetítésével mutatta be xzeuzá- erejüket felhasználtak, hogy a gyóseiimt buto*
Olyan régi, mint a derea meg a robot, meg a. oiAa müvéazetet. sitsák magukat, de a csáktornyaiak sem hagyták
maglya Ea íme, a mióta a világ fennál, a told tjságlrók daBtttndlJa. A vidéki magukat a igv a 20 percznyi idő alatt ttjaiszo t
egesz kerektégen azt tapasztaljuk, bogy ott leg- hirf»piró|t debreceni közgyűlése elbatáro7ta, hogy 9 játék kőaQl Csáktornya megnyert hatot [6J.
erősebb a hit,\'ahol legnagyobb a szabadság. A ö>zaz korooányi alapítványt tesz, melyetévenkint Debreceo 3-at. Ennélfogva a kOzdelem a cssk*
hit ápolására és mivelé-ére, a vaHáio^ség meg- utazási ösztöndíjképp fognak adni fiatal ujlág; tornyaiak előnyére dőlt el, mian ia az iatezet
gyoteredze"ereaai»en r azere\'et a legalkaimasatin írónak, hogy külföldreutazhasi-ék tannlásoéljábóJ^ egy második disaoklevelet nyert a küzdő csapat
talaj. Amely s4v>" pedig egyszer bekötözött a | Egyszersmind a , kormányt n leikérték, hogy minden tagja pedig éremmel lett ki\'üiHaive. A
gyűlölet, abban a aztvben tereiUiet vakbit és|ilyen ösztöndíjat Udésitsen. Most történt elóször, küzdök voltak: Öyarmati Jóaaef, Herényi Ká
azente*kede», de sohasem -iwemhet igaz hit . hogy ujságimk számára csz öndijat alapítanak., roly, Illa Dénes, Iványi Dessö, Jánka lalvas,
igazi vallásos-ág, A vallás őréf tehát mi vag>uok, Maguk az njsátiirók adják össze rá a pénzt, j Király Mihály, Ltttar látván, Paiaky Józsi.
mi .s/.abadttM pártiakJ-----—___—,—[üogy maga .az intézmény szükséges, ahhoz két-; Vágó Uytirgy és Yitay Kálmán.
A prograermbtszed után a pártgyülís távirati- |Hég nem íér^Életre valóbb eszme, mint például ( Ezen főversenyeken kívül az|öe«zea egyesi lag üdvözölte Széli Ká\'man miniszterelnököt, i az, melyeV-kulíöldtin kezdtek n^ hogy ujsav- j versenyekben ia részt vett a eaaktomyai tani* Jjirányí é Wlmics minisztereket Délben bankett j írók számára tanfolyamét alapítanák. Dugába isUóképzö még pedig a futásban versenyzett 3 voít, melyen megjeleni gól Jankovics László dőlt a vállalkozás, mert azt a tudományt, anut növendék, kik közül érmet nyert kettő,: Lütár főispán K jefajta tanfolyamon meg lehet tanulni, az ajaag- István (b Telkes Endre. A mászásban verseny*
— K) enuek megvendégelése - irók legnagyobb része magával hozza az isk*>-! zett 2 növendék, érmet nyrrt Yitay Kaloán; Ismeretes, kogy Körmend du*gasd tg földesura, a Iából. Sőt annak, aki tol at fog, bo^y másokat | a fttggeazkedésbeu szintén ketten versenyeztek nkanizsai uradalom ht\'bizománjosa, Batthyányi tanítson, egyenesen derogál, hogy 6 m;i»ok ól a mindkettő győzőit a éremmel lettek kitin etve,
Ojtmann Ödön herceg ezelMf néhány hónappal tanuljon. Ez az Önérzet helyén is való olyan Jlánaa István ea llihalecz Józs«f.
Strt
Betörés elleni biztosítás.
■f-
A nyán idény közeledtével ne mulaszsza el senki sem ingóságait, roha, fehérnemű,ezüst s egyéb értéktárgyait betöráfcea lopáa elles biatostfani. A kötvény kiállítására nézve elegendő} ha jelen hirdetés ahá része-kitölti* az „EUS magyar általános biztositó-tdrtoAlg" fSügynőfaégéhe* Nagy Kanizm
beküldetik. — A kötvény h pénsbeszedö által fog kézbesittetni. 224 3?
Vetetek kereMlaév én poolon lakslas t
1 i li Ir Bátoruk rsba, febérnemaek és eaa«laeaiilslt ------------- . . ___ _ ___________.
* | íkatrrek el sár t fasssekréaf ks« v«|y más eUSrt i«rtáojb«u--- - Itar.-
I Uétttt+as clsart vaiueliréa;bea vagy mám elsárl tartaajtaa . .. __ ______;___J______________kar.
\'Sí
- Össssssa kar« Mtm»t( lécig mmtmé a lakás Ukaflaa X--L-___- ____
Nagykamasa, vaaárnap
Kaia 4.4, Hzúiü. (5.
ap.)
lUUilléroh N<;ui na
gyón regen van, hogy uz uj bélyegeit forgalomba kerültek s maris javításra v.hj szükség. A leg-sUrÜbben haszna t levelybeh»«\'Kyik* t, a hatfillérest keli egy ujabbal ex ji-bbal fölcserélni, abból a gyakorlati .sampon tböl, i hogy más • bé iyégtöl könnyen hitethető legteh. A
mo-tani ba fii lőrés levé be)v>gnek vorÖarsharna ~S szine, de ilVt n~szinü levulbelyeg v»y más i«, azért a kereskedelmi miniszter a * hiva\'&ío? lap mai közlése\' a/eriuí ugy intó/k etiel\', hogy a hat\'illéres leveibélyeg szilvát 2tilties-buruAra. változtatta, Az nj s*\'iiü e\\ elbéiye^__H_ ..
napjan--k^rül lurgulom&a \'
— Tiie. Má|u* bó Hü-4». üölí tiz óra atan; luziiárma rémítette meg városunk nyugalomra térő közönségét. Weisz Dávid korcsmaros en Szatócs a RáUiczv-üicüban levő btálkjíiijak padlása ki-j gyuladl. Hatalmas «angtengéi \\ jI- gítottii meg az . egeaz városrészi, mert a pudhV-on nagy mennyi-1 *égü széna volt felhalmozva, meiy a/ istálló te-tflzeteve együtt a lángok martalékai le t. A í tűzoltóság gyors kivonulása a veszedelemnek r r <>id tdőn bellii gátol .teteti, de a kar igy i*l mentegv 800 korona. A tűz keletkezésének oka j eddig kideríthető ntm volt.
"T" .NéjienLedé*! mozgatom Varnsunkhau ez elmúlt május hóban ÖM*zeseu 55 ^vermek, szüleien és pedig : törvenys házasság bór elve j 2t> fiu ea 24 leánv, halva 1 tiu és 2 leány,\'
Ukatoa fóasufná 11. Kan Simon Müraíi Acanut. Kloiisüi- ItosálU, i hónap-Uitn«r Mártié rz. Ber«r< Kuvápa Antal. i«Qt«i, 2." Sinii\'ii I<ajn«. iojuk, 53 í W«iii«rkt AqtM, 2 hóoft). •Íokkíl Ujiw. lakaton tiií Kata Jánoané sí. LatSrici
Busa, 44 ávaa "tftdögamökór Katalin, 42 ávaa, tndOgkarókar. \' bélharnt.
Rozália, 87 éven kisirt sérv ve* infioaaaa-
\' v-aalob. • agyhártyalob.
. Ib évoa : ttptivs Krsatbst, 79 évaa aggkor! vág-
Háza&náq S ■ ktitöitek:
áa?at>yn Foranc, napszám Fiscbar Móricz ••kaaerifS Markovit* Sirntfü sza\'iász ( \'VurifR Antal téiiVkőpénz Qorovics Károly, szoba fe
Margittal Uávld látván, napasámoa
Törvényszék,
uyszék büntető felébb-zett bűnügyek
Klőadó: ár. Neuúedltr Antal.
1. Szabó Mibályné szili. Kisa Mari becsület-! sértés vétségé hh.- -—
2 Farka* János becsülélsértes vé\'sége hh
\\7?r>niMmujtjaViizaUi hh =» helybenhagyvu uav m*g»altuzUtia, flf. - "riizbap aiegváltoatatva, oai»
hazassápon kiviij 2 jemy-j ^ hafMf^fftffk ^T*^" •
01 pedig :Imemii éfl 33 nőnemű—voll; j oatioltatotl bála^aág kiiiéa céljából 22 \' par jelentkezeti, míg 25 par házassago: kötött; vegyem húzasság
2 esetben kőttetet es pedig : rk. Jérti i>.r! növel és ág. Isii v. cv. férfi — rk. no vei l—l esetben.
,— A remdórftlg körtMl. Május JiiL3ü-an a Foteren egy aranv karkötő talá \'atoit.
Mftjus hó DO-áu a zrildsóg piacon »\'ity cseb* kendőbe k<U.ve csekély ,ös-zcgu peni itii^jt«iot<» —Feniivatik~a kirorfel hogy aunsk A\'velele vegéll megieiiiiiiiaitva.) -mint igazolt tulajdoüü«.a hivataJus órak almti -.\',,„,, —- ■■
tk^zzek a ro»»it*rk.Mfj>áii> t liivamtiíSTT~" j FÖtargyalásra ki tűzettek.
Ma,us hó Hl en a reggel* rfrákbuii az EötvOs ! terén egy hamas-tórÖ" szöiü vizsla bito-ku\'yaj W01. junius hó Mn.
eltévedi. i i, Maiesz l\'áulhia s táraa magzatelhajtás.bOn-
Ftflkerelik ki ezeo eltévedt kutya hollé\'éröl! tettének ki^érléie. tudomással bír, a/ legyen j;e eniést rendőrség-{ * g. líju Kis János lopás büntette, nél, tiol ilió juialombsu része-üi, I , . . , . ^ .
r- llorlsókiiifk. A bor savanyuv ízzel 190 L funt us no 7*m.
való keverésehez a lúondorli savanyu víz leg*j I. Berg^r Miksa s neje sikkasztásnak tekin-jobban ajánlható. A Krondorti savanyúvíz sem- i teodő bűntett.
Jegesit a borsavat és ezáltal a bor izét kelle-1 . Harangozó Péter erőszakos nemi közösülés
messé feszi:" anélkül, hogy- a bőrszíne változnék A Krondorti savanyúvizet nyalkaoldó hatásAoái fogva a légzó szervek, a gyomor éa a viz-hólyjg összes burutos bdntalmainal gyógyital gyanánt, az orvos urak legjobban ajánlják.
jj üaoD Is Társí w
párisi és lyoni selyemgyári raktára
^ Budapest, IV.. Bécsi-utca 4
tTixzta aelyem, nina Jiiunly., minden -SK naínbtn ntrj« 90 kr. I.ynni funlard m ■/unatott (Kingia «»5 krtól fóljalili. TírzIh
nyomatott líhcny 1.10 krtól -Jf.
kísérletének büntette és ha mis c-ábitÚH büntette.
tanuzásra való
aalvssi
fltliW Lotfüln*. pn|i«lina-iiolail t>géi«s
rSkákra nintl«i> asjnt>an L^uiain gazfl-ciiiné áa M/anM-cbiné a Ing kivitallwn blsaok <■« »gv«s mháli
Minták vidékra kív«-natrs. pontoun k^t-.... datuak
Anyakönyvi hírek.
Májú* 25»tól \'g 4 • Szüleié,wk;
Mtnurtai Faran^, kalasa F«raar
Kirltar Dánifl, Jr Jár y^K^I latváa \'
llartii aas Károjy, ns|\'«sáno* AsnS •
Aailri Jái\'Of asj-wántus Jáar»a
Macjar Jásof. r->Idtniv»a \' /\'flljiíniir -
Dr \'Podor Aladár, on»* KrsaAM. Araoka
fioziJat Laioa, "sios<ion.evtsat^ U|«t
BosAlla, hssvaaaU: Margit HogedOn Ciynls. eaai»dOrhadnar>\' Malip \' KokAtis.
Esküdtszóki ügyek!
Mull ori "zámunkhau tévesen az a kóilemény ! jelent uieg^ hogy fi f 6. JUuias\'hó ÍO-én meg-ke/dodó c-kifÁi^/eki w é-szak első napj&n halalt okozó aulyoa testi sértés büntette miatt vádolt i Kása Jóvsef bűnügye tog targyaltain Kzt a közleményünket ezúttal oda igazítjuk ki, hogy Kása József _nem lulaii okoaó súlyoste*tt vértes, hanem szándékos Mnberöléa bUotettévftJ vau
vádolva. \'_
A vádhatóságul u\\!\\ t\'zen, luinl a juniui \'bó j 11. uapján tflrgyalHMrj kerülő Ca- kn lele bün perbeu dr. Orotdy ta)o» kir. ügyész fogj.t kep-vtaeini. ^—
Hvilttér.
lupául iillánt kem
es református vailásu, a ím óbb iskolát jelesen -vé^/ett, 4- 40 kitűnő ajánlatokkal biió,, H) eben alkalmasod egysserüj megbizhaió özvegy egyta/ an megtudható-.
október elsejére i" debreceni ga/.dasagi t s eddigi szolgalatai i s jelenleg is /.alsme szorgalmas és teljest Cini a kiadóhivatalb
JlaUU
ll&Ol
Zlstarlm üyórgy, /oldaitvfta, SS 4v ^sv \'\'HarjsvMS Jasotmé as. Oűk ei évaa nidfibarnt.
vilis^rnttci ksphstó

■élklIOKkrtles fog psuls fugsksf tivstáu, fablrra éa agáasaágaaan faastsrtja.
/
1901. junius.
\\mú HIRDETI
Birtok

- Horváth Annával. tagad) - llilhofbi Margittal. •;»rj - rjtrassbürger\'Mftlvinüal, Joang Iránnal
■ (Széke? fehérvár) — Mantner László ~ Veronával.
120(1 holdas kedvező iekves vn»u » al omas mellet igen jutáftyds áron eladó. Az eladás közve-Uteaevel Üu lmann Sn.on ügynök Dunatöldváron van megbízva. " 2ÍO- 2
Jfkdiít&cn:
A nagykanizHHÍ kir. tör vi<eli tanácsánál elit
lóét évi mim hó 30.
Tóth László kir. tsz^k.i elnók tanácsábau. » " * .....
OTacfö: dr. hiis Istrdn.
1. Vojkovíca Hslazs rugalmszáa vétsége hh.
2. Kovács l\'ál es Vegh János becsű eisériei,
ms. fm \' LmLLiJ——^r-——"t
teiití wértéft—vétaége j
jCereskedők. gyárosok, ügyvéd^ és italában mindenki részér legjobban és legoj. csobban szerez in ionnal ió^ ^
; i / i y^m
A^/y* I
X jr Judtkozo
^r Kcumann Ármin |
. tulajdonos
Kcumann Ármin Budapest
V. Kálmán utcza 12 sz
A imgyon lUxlelt köiönséf
figy«lii)«i falkivjak, dwti faI»m*H flaiar, fn«k |>«PM*ti \'-sOtmmaHb tftMs Stíl valódi jnaiaJkal rnin* arvci tkas« IlkarSfc továblm aillly lyrrtis, iMppaa, rltek>»f ujtio, mnaSsla* aitrtMla uálls, itw. |appáa. lutllaii rtn, ualaa pfiralmaM luifúitui • asaksiába vágd eikk#kr«>
\\nSa|tlafk, Sfaataráll ueii téilit**** palacakokban Magbial ttA enrakápa* awgaadaesgl vet«*iuéu> aagfSk
Tri fiiIli-kŐnkéii eladás nag)* ban In k leni iij ben
Aa í\'»Hf»*«» bndapnnti tcőxmnltnok ll»al|éMI. mindig jalasUkssy raktár. Pntai wrirraSftf-ark pantaiaa aukliSltalaek, v«r>
seiiy árak mállott.
A régi jó kírnévaak Orvsndö, • mai igánjraknak teljesan mi*gfalal6 áa njjá átalakított (awartsl^tsk áa nők évi tapaastslsUlnk nemkalönben a nagy tar> tany késztet baaannkat fonti árok ajánlttirs, mfly nak minél iBámoaabb pártfogaankat alásattal kárt
llalfftton Teitvérek
füanar. kasai tannáay áa UaiikaraafcaJtw Magj-IantvAi ao • B: Kötvot tér s vbarát pákK*a.M
J/A.K. ECYET
VtcY.TA^UÉi^T EZ ETE
5ITLUKACSFUROOI
ICJEn TISZTA BICÁRaOriAT
Több szftz Mválo orvos Altalt ajaolva • A leg ilefe^ebb #* legolcsóbb asvanyvz kapba\'6 mind- n lobb tOnerkereakedeabea vendég Oben.
Zala 44. sz&m\'(4 lap.)
190f juaius hó 2-án
karban, mini áz újságírói kar, mely gyors és késs Ítélettel ié^ mindennap a közönig asénbai
Nem jelenti
>an ez önérzet sgyas»ram
Nagy*Kániü^An vasárnap
— Népiombola. Hws%idő kedvez, ma ,imtw megM&iilt óh feleségül vette Bécsből a pol-vasárnap, a délutáni óráltbau az KrzB^bet-kiráJycié! K^ri származású, szegény Hoffmnn Amáliát,
tér aaokatlan éleuk le.i, Kkkor leax ugyani. « E"\'fk tjgg\'»»l Xi\\ÍLl7gí Ít\'üíf «> ■<w » ----- ----------- - -„„„,„
itttfy né|.iombola a KitMnmli JmeMtl fa-a I MrfflMdikMiálYáb.r^olMny*" a t/nlol n u\'"t
.... , . . táaban vo i reaae, rae líjl moat a hercegné vi-p"* .. „, \', . .. \'•"ul«
Népkonyha jarára, mini a«t a tfclragaaiok ia Lonozm ((kar Eíérl ,;J^Ab liSnye. Um.epílyt ■ hanem.az^náHó lanuImAuyot*,,
hirdetik. Aj tir. HÜtgyM eiea tombolánál l<g- rénttw „ kjrmondi gyermekvilág réaier-. A v44é? SI,nt® Maf U A 8?»dO«">f
>,., , 1 , . , * ... •. . 61 , , , „ 7 Tó mc — és 1 Irénnek kel lenni minden újságírónak
kevéabbí iinca erdékelve, éa ha buonyoa oldal ro«ban HfiO olyan gyermeket írtak űsaza, a kil^V " \' . „e_kar4t folvlon ""
M ennek ellenkedjél álliiják, u< l«|je.en légből <;«« ve.« ■« MíAÍío gyermek v.l-mi «W tfffl impresaziók, melyek utaS
a. l . kedves meglepetésen roszeHül, a *zegény fiuk ""V* • \' uk £ . _ Jv.
kapott kohomány. .... P - . r.„,„;„ , \' . érik. ezerszer jobban nevetik ítéletei mint holmi
v mrT ■ * 1 .r óm leánykák pedig felruháztatnak. A hercegné^ ° •, .\'r. . , , .__r ._. . ,*w,ni
— Kérelem. A nagykanizsai Kö- HZ • \' 1 - • • • •• • PiiHAk«i i*h«in« feianmim i^..
resztény Jótékony Nőegylot — mint már\'
említettük j unj uh 9-én a sörgyári I zutott, A liaU) hercegné kedvenaége és nzeretet-parkban junialist rendoz, melynek k«re- remW nagy hattal van a körmendi
tóben igen ériekeanek igérkejstf kába-szép- közö°
° n • — A n<*fl«er-g/Ar ii|ttl>b diadala. A
ségverseny is leaz. Ennek .sikm* érdekében a vigalom rendetösége lapunk utján kéri tel hz igen tisztelt bzíilóktl, hogy kis gyermekeikkel a baba szépaégvei Menyben részt venni szíveskedjenek.
Ballh) Auj Lajoai örölilAnipAJa
Mzeinélje^eQ váíároll\'KTkörmöd, üdéTSp^^y8®- ^Idákat lehetne felaoroiai. hogy
BeuM is. nagy mennyi^ü ajándéktárgyat "ho- W W a fogékony
termekenjitette. Nem szilva Goethéről, aki voltaképp raak olaszországi uija alatt ét uiá<> (ejtette kt ónaai géQÍa\'«aátf az ujihb korhol rikító példa Hauptimnn Gerbard élete. Irt 6
. i.... . • . j j. régebben ia anélkül, hogy hederítettek von* r«
nagykttounai Weiseyydr ugy mint eddig min- £®yMer GgHk tíllünt ftrr6j a hel/röl# húí
aindennapiaágban (öltötte az életét Megháia***
deiJÜtt, a tammári mezőgazdasági iqalliiaton is i((iH(iiiii(ii , _
nagy diadalt uratott kciinő ásajuuetii és gon- dott é« íeleaegé el együtt megjárta a frtvilági dos kivitelű KViVrlmAnyaivai. Noha az összes Lehet mondani,"hogy utaiása következtetőn kiállított gépek és gazdasági eszközök általános"unyadó tehe sége életre kelt és ma a oéa.^ F , .. -« a mi, l x a x i • », dráma legnagyobb oszlopa. £sek a példák *er
A gyászos emlékű Újépület hely-n javjíré«zt meg, teteióaben re^zesültek, mégis a már orsiághtri ^eteali abnormisak és nem minden utazáMoi is épült már az a temérdek palotatomeg, m\\y „\'Mu-drill norvető ^\'^keltette « gazdaköz«»nseg |ebet hasonló eredmenyt várni, de hogy mimttM köralakban nyit helyet a jövendő Hzabadsáiítérnek, j körében a legtiHKyobb erdeklddést söt, mint Ta<| úszásnak van eredménye, arra kisebb kalilxru A íer közepere alkalmasint a Szabadíá|t-s<9borf meH^rró| „j^k szenzációt. A vervenv-bíraló1 Példák bőségesen kínálkoznak. Nem lehet ti ha kerdl majd a valaki moü beadvány^ intézett a w érdemnek a íutalmát i,(4Wé "\'óltanyolní a vidéki hirJaptrök ^aflvn
mvarom gáz\'arsasftg igazgaiósagahoJl hogy a ,neg V, af , M " ,u!.máUégének az> a határosatá\', hogy éppen az uia
Hud-utca szögletén az Újépület lebontása követ- ** a VVeiser gyárat <ia M díjjal tüntette ki. L/Hra nyujUl)ak módo( egy-egy tehetsege*, Hata
- HfMfaryálaa^táj fageadf. FelwO- , inri,..,,, jjnfc,
Aaflöil r^írtitl/líftlinaiitilil Tir In ■láti.ih
- vttflTirSlrteiHpiiT Tti s kn íiBgtet főképen (SomögyinegyeJ a tói lő y\'ibm li»lál-[ - n*mmwUk»U érdöa Zata-AníUhan
kalmu ezen kegyelüioa jelre, mart ott állolt a-, kövelfreítebeo megllreaedetl • ro.«r k»lMB*jui hó 29-éii reggel IMS [,tvAm tuH-tixM tal, mrlynek (Övében 18VJ. oku.bcr hatodikán kántortámtól állá., hrre; a« álláira a páiyáiatot i erd«.*( a ,örrt,.m.»ei pu.»u m.nr.i
agy.nlíliék Halth^An.y Lajos grófot, uz elaö ina cnak moat írták ki a abban a. ugynaveaeit kán- ,evö .öeUkj. „döbsa .a arra kétiekedfi fut* gyár miniaiterelnökilt. A gáxláraulal véglegesen toryeraenyt majua 8tí.ikara tüatók ki. A ««r- rowk t|W||h Nyomban j.l.nu.i
nnn diHliill még n hrnriviejL»Q!^" ném. A ] ".*nybeu}riiaitveU nyole pálynxo, akik köaa>(atttk .cMndOnégB*!, w«lywM ■ynmom bajlauduaág atonban meti^TTii^ó^ ^.llivuiálatmy, ráiaaimnak meg kontorlanilúul.-^y ^^ ,, ^^ „iikma. - Ai kn-
!.:i___ i____i iiii.-i.n.__j_iii.it:_________ > A moffiro uuf nll mi iHai.i >■ a fuLAuaifu.il. »Am. 1 PJ . °*
jaiban, hogy telállitsák az órökUmpas\', amelyet
művész kezével fogaak meskés<itte|oi._
ItcM/auiotOU Álandel Pál, az a/ad-Iciulvai kerület szabadelvű párti képviselője^
A ;negválasstott ezi idei* is a feMHege,d. róm- .elennek ,á!ifikf katb, iskolánál működött, mint osztaly-tamtó. |
hogy a gyilkosság bo<
~nNa|()kailU«al Frlaa TfÜg?
— lljuaágl tornaverifu;. A pOnkOtdt
E/zel a cimuiel jeleot meg Nagy-Kanizsán | ünnepek alatt Budapesten megtartott iíj/agi 1-en egy 2 filléres napilap, melynek tornaveraenyen a csáktornyai alt. tanítóképző jellege a lap homlokán jelelve ugyan nincs, I i« téui vett 48 növendékével. A ver«en^^
május 20»en tarWa~bFzámoÍö beszédét A/ad- j jUníu Lem Iván Méltaita Széli Kálmán érdemeit, kij .{e
•M.ttgyarorizagon1ielyreálhtolta az alkotmányossá-, w 7P MV"4,V*"M| ,/^T V I között két fő versen v volt mindkettő ewnori
rZyn . »7!iI\'irHpIvíí Iiárint ni PrAkkul Irtlfnaiiteite,de tlsö számanak tartalmából aziünik ki, hogy M,zou 1n ^ , ® ® tt
W * ^zansaetvu partot uj eroazet loiinssuene » verseny 10—10 tanú óval. Az ela» nap tartatott
R mindenképpen azon van, hogy a pártegy«éget, politikai jellegű akar lenni. Mint kiadó ulajdoao-1 meg a mb csoportverseny, nevezetesen a miga^
megóvja. Áttérve a legújabbanbozoit törvények sok: Krausz és Karkas vannak jelezve; nyoma- ugrás összekötve aulydobással a távolba »
birála\'árs, kie»reltef hogy" az ^(/n\'a-nak jutt^tt tolt pedig a Nagykanizsai friss Vjsag* szer- versenyzett 84 intézet. A küzdelem legelső dija
adómentességet helyesli, az ösuzelérbetctlen égi\\MÍ9U nyomdájában.* íz a cég előttünk teljesen egy selyemzaaxló vo\'t, melyet a aaabadliai k»z>.
"tíí^Ti^H\' de azt tudjuk, hogy a lap teljesen \'őgyimnáiium vitt el. E kü.delembea a esik-
mert a minixztei elnök fölvetette a pártkénlést,.\\ ^ ^ » ^ ^ \' tornyai tan tóképzo az összes 84 versenyző
A jővindő lenftivalóiról szólva hangsúlyozta készen, Badapestről érkezik. A lap felelős ju, Je( k8föl| |^ron6giumob reá|
hogy a népnevelés (terén kell tolytonoian haladni szerkesztője : Kováts Miklós, aki nagykanizaai kereskedelmiem, tanítóképzők a polgári iakol*k,|
állami elemi iskolai tanító. a hetedik (7) helyre küzdötte fel magát, miért
— fidlaon aalaháa. lienkö N. tanár ve ia díszoklevelet kapott *ntéaete számára, zetéae alstt álló Edison színház ma szombaton A második nap löversenye 8 féle játék volt,
utgy közönséget vonzott a PolgárijEgyléí nagy- mely játékok közül a Csáktornyái taoitókepiő
termébe. A bemu\'atott élőképek rendkivUl sike- füleslabdaval versenyzett a debreceni ren rmá-
rültek, de mégis legjobban tetszett Belle Roza tus tanii^képsö. allén. A küzdelem erős v<«tt,
tánemüvésznö szerpentin tánca, aki 12 villanyos mert debreceniek minden ügyességüket és
roüector színes vetítésével mutatta be xzeuzá- erejükeMélhasználtak, hogy a gyóssJmtt btaio-
iió» művészetet. sitsák magukat, de a csáktornyaiak asm hagyták
és be kell hozni a progresszív adórendszert. Beszélt még a liberalizmusról, mely Magyar* országnak az, ami Franciaországnak a gloire és szavait a néppártról mondott bírálatával így fejezte be:
„A bitet hangoztatja a néppárt és e körül forog prograinmja. A bitet félti a szabadelvű eszméktől. Ez a hsre nem uj. Nagyon rfgi. Olyan.régi, mint a deres meg a robót, meg a máglya. Es íme, a mióta a világ fennál, a töld egesz keréksigen azt lapMiztaljuJu hogy olt leg-erösebb a hit, ahol legnagyobb a szabadság. A hit ápolására és mivelé^ére, s vallásosság meg-gyökeredze«ére éppen r. szerelet a legalkalmasabb taUj. Amely szívbe pedig egjszer beköltözött a gyűlölet, abban a szívben teremhet vakhit és szenteskedés, de sohasem terembet igaz bit
l\'Jságlrólt össténdlja. A vidéki magukat a igv a 20 percznytidö alatt eijatsso\'t hjrUpirók debreceui közgyűlése elhatárolta, hogy 9 játék közül Csáktornya megnyert hatot (6) ö\'szaz koronányi alapítványt tesz, melyet évenkint Debrecen B-st. Ennélfogva a Uzdeiem a csak-utazási ösztöndíjképp fognak adni fiatal újság* tomyeíak előnyére dőlt el, miért ia aa intézet irónak, hogy külföldre utazhassák tannlás céljából, egy második diasoklevelet nyert a küzdő csapat Egyszersmind a kormányt ii leikérték, hogy- minden tagja pedig éremmel lett kitüntetve. A ilyen ösztöndíjat létesítsen. Most történt elóizöij küldök voltak: Gyarmati József. Herényi Ká i hogy újságírók számára ösz\'öndijat alapítanak, iroly, Illa Dénes, hányi Dez*ö, Jánka laivst, igazi vallásosság, A vallás Őrei tehát mi vagyunk, Maguk az újságírók adják össze rá a pénzt. Király Mihály, Lütsr István, Pataky Jósat, mi s>abade!vD pártiak! Hogy maga az intézmény szükséges, ahhoz két- Vágó Uyörgy és Vitay Kálmán\'
A pcogran mbtezedután a parigyüks tavirati-1 „ég nem tér. Életre valóbb eszme, mint például Ezen föversenyeken kívül ai|0s»zes egy"\' lag üdvözülte Széli Kálmán miniszterelnököt^az, melyet külföldön kezdtek meg, hogy ujaav- versenyekben is részt vett a csáktornyai tant-Dítrányt é Wlastia minissisreket.Délben baukttM iiók számára tasfolyamnt alapítanak. Dugába iá tóképző még pedig a futásban versenyzett 3 volt, melyen megjelent gól Jankovics a vállalkozás, mert azt a tudomány, amit növendék, kik közül érmet nyert kellő,: Lütár
főispán í*. éfajta tanfolyamon meg lehet tauulni, az ujaftg-, István ^s Telkei Endre. A mászásban vsrssny
— MO g>eriaek megvendégelése irók legnagyobb része magával hozza az isko- zett 2 növendék, érmet nyert Vitay Káin án 1 Ismeretes, kogy Körmend dugasd »g földesura, a Iából. Sőt annak, aki tol at fog, hogy\' másokat a függeszkedéa^eu szintén ketten versenyeztek nkanizsat uradalom hlibizomán^osa, UaUhyányi tanitson, egyenesen derogál, hogy ö mások ól s mindkettő győzött s éremmel Ifttek kitünetve, StraKmann Ödön herceg ezelőtt néhány hónappal tanuljon. Ea az önérzet helyén is való olyan | lánaa István ós Mibalecz Jóas«f.
Betörés elleni biztositás
A oyari idény közeledtével ne mulasasza el senki sem ingóságait, rnha, fehérnemű, ezüst s egyéb értéktárgyait betöréses lopás slles bistosifant. A laikéuj kiállitáiára nézve \'Jtgendő, ha jelen hirdetés alsó réeze kitöltve az )tElsS mg var általános biztosit ó»fdrsmiylt /SügynÓkségéhes Nagy Kanizsn
beküldetik. A kötvény a pénsbeszedő által fog kézbecittetnL 224 3* Veuték-, kerMitiév fi poato« lakfia 1 --^_____./ / ...__;_\'
Hntorok rnl»», fekéra»M«ek és etlalaeaittek 1 » kaxrrek ela*r( vaMitkréa^kaa vagy ■*• eUárl iartáa;baa I **»»péfá alaarl vaatMkréijkfi vagy maa eltéri larláayfcaai
k«r k«r. kar. -
Beám*I lésig saaraé a lakáa lakailaá V.
éaaaeaaa atrT
Nfugylvtttnasá, vaaárnap
Zala hzAiíi. (5.
p.;
janiusaó 2 4-

milllléri\'ii levélliéljeg Nt.Mii na gyou régen v»»n h< k v at tg belyeges l\'urgahtnbs ki>iultck > maris ja vitaira, vauszüfcMeg, A l«it »tirübh*n hasznát IcvétyheUegek. egy»k**t, »< hat fillérest kell egy ujabbal e* i« Almi fÖlraerdlnJ, »bból a gyakorlati ssetuponltjól, iítogy mis hó lyegtol -könnyen mrvkü «n^ /etiieti) legyen-4 A miHaiii há íllléra* levé bélyegnek. vöröst pfjar un a. szine, de »ly* i> «/inii leveibélyeg van. má* is, azért a kere&kedelmt mintsxter h hivft\'iilí^ lap jmai közlése szerint t$y . iMé-keilei >, |íogy a hai\'tliéres levelbelyeg í-zuief xvlie^baroftra változtató. Az uj s//nu etelhéfyeg a i•• vu újév napion kerül iiirgulomUt.
— ¥ii« Májú* bő 80-aii t liz \' ru ufán, tűzi lárma rémítette meg varosunk nyugalomra leró j közönségét, WV>?£ Dávid- koretniutro* es vzálócs} a - rU.liúczv-uH\'ában levO n»t^||ójiLL<ak padlása kj-| gyuladt.\' Hatntiuas ángiengn ul^fcíttn azt egész városrészt, rorrt h piili\'v-oH&y mennyi-*egü széna volt !elh»ltnuzva, tuel^MÍHlálló te- ! tflzelévei együtt a lángok martalekavá let- Aj tűzoltóság gyors kiioutílásn a ve* sedrémnek\' r«»>iJ idüf> be\'iíl gátó! v*tet\\\'de a kar igy i-imntegy 1*00 Korona: A fűz keletkezésnek oka; eddig kideríthető nem .volt,
^"ílfépéwedtffcl ino/^aioiii \\7árosunkbau i ez eljauH május hóban owiireaHt í>5 gyérnek > szüleien és pedig : törvéi»y»-H házasságból eírc,
Ukafiieilóánuljié » Kar . Simoij Miírnf <*K ácanúi. Klein«r Jtoaálla, \\ bóflitjiw \'•ti\'aurüórnú «a. Bnrg\' Koráca Antal. aenúts, í"\' Mltnon U|oi. ironlt, &8 ■\' \\V«»lu«/ hí Antal, 2 hónap* Jokk»l Ujon., lakatna Un< Jítnotná m. bnteric*
""Tnuwtiléi.
i Busa, 44 é?ea tail.licuiB \'kor Katalin, 42 éves; ludogttmök->r. "i Iiélharnt. KuiAlift, 87 ére« kixart eérr \'re*. inflnenaa.
: yi\'Mtylóli. * agybártyalnb i . lő érti tipitaa. líraiébet, ,78 évaa aggkori vég-
ll(mmáw> kötötték:
mi
APRÓ KIRDETES
Birtok
120U hoUlásf kedvező tekvé«, vasúi állomás l^igen jutányos %rhn eladódJU eladás közvetít etovel (íu-tmann Si i.on tkyynók Ounatöldváron van megbízva. 220—2
•Savauyti K«mhc, napszan. -Kin liiii;. uújrics \'\'kasoriia r^ Mark.iV!?>) iímou «sabiiis(<r VürtM Antal linyképéas Iforovíci Károly, tiubi ftmii
Margittal. tlávi«l István; Dapisimui
•■ Horváth Annával
I) — Milüof«\' Margittal, dtraafbargar MtfMatia). .f-)»ÍDj]f Irtanál
\' (SíékavfabénrAr) — ijant»«r Láistó V\'urcnával.
Törvényszék,
A nagykanizsai kir. t()r\\i viselt tanntraáoal eltn i
Tóth
26 fiu es 24 leány, balva házasságon kivitt 2 "01 ís pedtK . p liiieiiiu v bazasság kötés céljából : mig 25 par házassági
lm és 2 ieany, iutírtiweltík "iwma "98—irttofiiJÜ Tölt; par jelentkezett.
kötőn; vegye* házasság 2 esetben köttetet és pedi|e. rk. térti i/r. növel és óg. hit?, ev. ferft — rk, növel 1— l esetben. —■ A retttlffrftlg kiöréli4ll. Május hó 30-
án a Főtérén egy srnnv karkötő talá"atott_| ---—-
Május ho «»»/-au a zöldség piacon ^y zseb-! \\uMiUM- mnymrárn ker>dobe kötve erkély ö-á\'isegu pénz tataifiioHr-:—ruit. •Ji,»lhi^niik-tr:kái|u^t\'t\'l ItO^y aunuk a\'-vetelti végett megitmiuiiiua.) mini i\'-azolí tulajdo. o> a \'hivatalos órak alatti
nyazék büntető Mebb« ■\'zeU bilnilyyvk
I\'JUI. éri ntdjn* hó t/0.
kir. Jszt-ki elnök tanáesabau.
FTÍflado : dr. A\'ím hlrdn
1. Vujkovies lUlazs ragalniszas vétsége hh. :
2. Kovács l\'al es V.^h János becsQ eisér esj
nm. ftn. ______, —:———
"^-^"thtsi IgnAc Súlyos testi sértés vétsége elnapoltatok.
Klüadó. dr, Neutiedler Antal.
1. Siabo Mihálynó szül. Kisa Mari becsület-%trt»\'» vétségé hb.
2. Karka« János becsületsértés vé\'sé^e hh
Itli. - hely bei ibaiyvA. mv rüzbeb itegváltostatva, na
jele Jk^zzék a J«nuurkapi^^yi-htVtttalntrlr _
--Május hó cin a reggel* tahikban az Eötvös I
itten vgf V\'Ttn^ Bíöru vizhla íum-kn\'ya
eltévedt.
. Ftflkerciik ki ezen eltévedt kutya bollfi\'éről tudoftiássai-btr, a/ tegyen je entést h retidorseg-1 nél, boi ilio jutalomban réezéHil,
- Borivdk itltli- A . bor savan)uvixzel való keverésehez a Krot.dorM -ra^anytmz—fegrj "jofrban ajanlható. A Kroodorii savanyúvíz sem-1 legest! a borsavai és ezáltal a bor izét kelte- í messó teszi; anélkül, hogy a bot szine változnék A Krondorfi savanyuvizel nyalkaoldó hatásánál fogva a légző szervek, a gyomor és a viz-\' hólyag összes hurut oh bántatmainál gyógyital gyanánt az orvos urak. UgjoWtan-ajÁnlJAir
¥
tn;
^ pártit és lyoni telyesigyári rakfara
Budapest, IV.. Bócsi-utca 4
Tinta telyem «ina tiborty minden ■xínbaa mtr]« Ö<> kr. Lyoni faalard é« nyomatott pongin ttS krtAt följ»t)b. Tiszta -Jt nlyen oyomatott ííbetty 1 10 krtól fBljabb V^Biaj^f,
rvhátrra minttfii üaintien "DiVihíncebiB^, gax«-cliia4 fai M>yeoi«;cbiDé a logojabb V?^ kivitelien blosok ét *gv*z cnbikra,
Mi&táC vidékr* kívánatra poulootD k íM -. , \' daU>«k .
Anyakönyvi hirek.
VNpáiif nllánl keren
Maju-í
25=tői tg
október elseje re debreceni ga/.daaagi i a eddigi szolgalatai
es református vailasu, a óbb iskolát jeiesen véfc/ett, in kitűnő ajánlatokkal biró, a jelenleg is /.alniue^veben alkalmazott egyszerű,; szorgalmas és fel/est n megbízható özvegy egyén. Cim a kiadóhivataihaa megtudható.
Mtusarica Perw, kalaoa Foranc.
PánW, kádá; «#géd lilvin . Mártii r.aj\'*i«ii" * ^niia
Andri .rfnoi iia|r*tám«a . Jánol\' Wu*var Jam>< Dldmiv^ ittliásna Or FoSor AUdir, orVflH KranálMit. Aranka Hosdai Lajoa. mosüouvveaatí\') ■ uajon. Boaátii, baavaMt.\' Marjrit
tlliiUruüli kihaló
IIalalt zdsoh\'
Zlatarkx Oyórgy. fölilmiveiTrW évah ni m- Htrjiriinr Jinonné n. (tóIMI R évat lúdóbnrnl
ítoaArji


aélkttttizhrtlea fog puszta fogakat liiatájt, fahér«o 4a egóaaaégoMn faaatartja-

jCereskedők, gyárosok, ügyvédek és általában mindenki részér legjo!»ban és legoj. T.sóbHait szerep * ^
iuíorraatiót J A y
Föt^r^yalásra ki tűzettek: WOJ. juníus hó 3*ún.
1. Maiesz l\'auliua s társa magzat elhajlás bütt-1 , tettének ki érleie.
2. ltju Kis János lopás büntette.
IDOl,.janiit.* hó 7-én.
1, tíerg^r Míkta s neje sikkasztásnak tekin-1 lendö bűntett.
2. Harangozó Péter erőszakos nemi közösülés kísérletének büntette és lismis tanuzésra való cábitái büntette.
Esküdtszékl ügyek\'
Mull ori pzámunkhao tévesen az a közlemény j jelent meg, hogy a t é. jtrntus hö fO-én még-1 kezdődő e-kiidi«\'.ekt űiénszak első napján halalt , okozó culyos .testi vertes- büntette nlihtt vádolti Kana búnügyr - fog tsrgfülTálár Ezt\' a
ktizleméiiyúnket ezúttal oda iga/itjuk ki, hogy Kánn M/flef nem hiiiiiü okOsó sulyostei-ti i-értés, hanem . ►zándékus »nberötes bűntettért van vádolva.
A yádhiiiósagot u^y ezen, mint a juniu-t hó ii. uapján ifltgyrila-fT lérölft Cs- kH\'lele hüo-perben dr. Ormdy liai«j» kir. Ügyész fogja kep-viselni.
x l
ök „ ^ Jr Tudakozó
Jg? tulajdonos.
.^r Neumann Ármin
T; ^ ^ Budapest
Jr V. Kálmán utoza IS az.
4 iiiigyaii 4)atlfH közönséf
figyelmét falbivjuk, daaan falaaartll ÍÜMter, frní+k Kyttruifti. tvgftvtiiBahh taSta «5 ÜTsl valódi |amaikai mua« oraai íln\'id. llliérOAi továbbá iiilllj gjriijA. M<Hpi»«H, riankcme-oyttö. natdata. nortmta ■aőllö, oiams, |ap|iáa. tadiat rlB*. atalaa pelralraait miiitlaa. • asakaiU* végé
Imáayilifk tfru«lar*ll urn WliUrM natacvkokbao Mogbial aló cairakipM ■♦»■ gaada.«afi vvteiiiéwy naitak
Trifiiili-liŐNxéu elada* ban én kk\'sinybfii
Aa Aa*a** bnciapudti fd>M»lai«lK lloal|éMI« mtifftlg jéltntrkaay raktár Foitai Mfirfidflé-Mek ponloMB emkésdltoloeli. alcad var-seny árak mellett.
A régi jó hírnévnek örvendd, a mai igiajekvak teljesan mngfelelö éa njjá átalakított faaaertalettak éi aok évi tapaaatalaUink nemktttonbett a aafy ver-•eny kéaatat*bennünket fenti árak ajánlatára, melynek minél *aámoeabb pártfogásnkat aláaattat kért
Kalalou Testvérek
fflaser. barnai termény éa Iftmlkerealedéie Nagy-Kamarán .80 >82 E6tv5a tér a vbarát pAk\'^a." \'
j/n.K. ECYET
0. KAPHATÓ :
^szutMaiSHcnisiKBcrt ..VEMOECLOKÖEM nntHotnvAWYt ffasza KOCSIBAN.
Több száz kiváló orvos által? ajánlva -A len zlefe<tehb es legolcsóbb áavanyviz kapba\'ó minden íobb lüszerker«skedesbeu vendég öben.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 44 szám (# lap )
j
N«l«0n i májún l-N»l Hir|i(rnilifr írgrlg,
Gvonvhatanvok ■ ^kai^ariaUkei (orráwi, mtó. mrii-u, i Wjrüyjfididíiyüu él«|a»UÍi); k#flr, féayő- éa gyógjwr iobi
L|Hp«riuitit »ty«a ktbiuokliMii. fia> i]ai«tiku» kamarák. avumti
él paaat0 fftrdök, hiiUn*i«fVti> y inirfíf
1901. JNOÍDS hó 2:ún Ifeáil
GLEICHENBERG
- Q\'YÖChYHELT.
1
Ja* allatok i t It\'gsö ím eiíié*«t<i as«rv«k bura tón bajai, vrtBtgruy-aéf atb. i:ilrnjM% nIImI ; anakór FölvÍl4jjo»ltfl« ra proaptk-tea inyvan. Lakait éa kocairaeduJúatk a
144 10 1\'ttNültaiialWMiifHNl láleltliriiher*.
pernolendt
í l|»flk«uA<*». a legjobb fény máz alvilágon, gyorsan korom fekete $xm ád és a bőrt tartóssá teszi.
llaplllalolt IM«. I|H IS nindrnüll kaph»i#
Gyári raktár: Wien, i.,Schulerstrasse Nr 21
Jó én oli\'nó órák,
évi jótáliáaaal jjtívíII vavókock
Konrád János
óragyára raity, ezüst \'--kszor áru acél ; tó-Kaza H r (i x , iG»#tiorai*f < ■J6. aickal F«m<mtitir éra
frt. 8 76. Valódi «au»t romol)loir órH frt 6\'80. Valódiagttat léac Irt I 80 *fóIiTT6r«íaí5 óra TM l\'W tm a ra. éa klr. birodalmi\' ciatarrel vvaa kiiönt^iTf, íntámtalán afaiiv, taftal kiálliláii éVm "\'\'••"re/tvi! mint *mari» levél vau blrtoknmh u
nagy hipee árjegyzék legyen • bérmentve.
------- - - ----- m> \\r-

A Rlchter-félo
HorgonyPain Expeller
Liiument. Capiioi comp. ap réri kipróbált ha*i»s«r, m mfr ff^ mint 30 érMa .m*e KizhatA M\'>rea<Méaftl alkal-■aatatik ktovéayeel. osú/nll • meghuletekeét. Intés. SUanraftuTiniatolTmiait beváaárléakor aa5S!S mindig űgyalfimiiollogyiink a „Morf oey" ▼é^iafyra « a .Richtrr" wágíagyiéaii.
80 i, 1 k. 40 f .•« 2 k irhán úrruüim minden {yótyBcriárbAo kapható- Mr^ktÉr • tótók J6iaef ty*wr»*znól Budapesten. i
Richter F. Ad. ei tárta,
••én éa ktr. udvari aaellftök. Rudolstadt.
Kwizda fele Restitntionsflnid
60 év óta udvari istállókban, e napvobb ka Uttai-ás-polgári illáitokban hajnalaiban, mi* gyobb fáradozás előtti éa utáni crfabitlsre ráoKaUdid-Dál «t idsgsk merevségénél itb. • lovakat ax idomitásnál kiváló tevékenység* képsaiti. Valódi caak a fenti vádjegygyei, kap-oató Ausstris-MigyarorszAg ö-nzei gyógyszer* táraíbaa éa drogueriáiban.
ím \\t IWEtóín" kir. udvari szállító e • kari1! |yé«yaiaréaiaét Keraeel>sr|baa Béoi aidtal
1 5
jR %i * fl
# fi í !j
ts i é!
Krtcsitós.
j tv
Van azerencarm a tiH^yiekintetü ktíkOnaégt\'t tinxtelettfl ért^siteni^higy a
l n v ii * /. i I d é u | r f
a legújabb divat >zerínt mindennemű ruhákat, h legfinomabb nalii6at£f0l n legolcaúbbÍK figyel mos es telelte jntanyoi szolgalás mellett krs/jtek.
Ez a kálómmal bátorkodom a lek ín teles ni klr iUIkI orvon nriak lig\' elmét Mbtvui rg^eiarttlia kéealla ti>elmre, melyeket a legpontos<bban, elöírűu szerint legjuianyosabban, kiilin& trindaégbea ét izlésea kivitelben ssolgálok Vidéki megründeleack kellő fittyelenime ea/kOzŐlietuck -------A s. trd. kózOnaéjrbeoses tftmogai fisát ei rztve» megreudetéNél kéri m/ly (in/Uktiél
&AUfMJlNN Móa férftaaabé
BLKl íéto aa»
r dlafitik kitűnő minöséyú, <Íiwlot 64lfÖl(iil miyol ét Iranctin ktlmékbtn
NagY\'Karifea vasárnap
Zala 44, szánr(7 >p
1901. junajs hó 2 iti
Keilhkk
(GKLasvir.)
legki:uuüi b mázoló wx puha pad)<JL szánwtpa nagy palack ára Irt. 1.3«\\kr. — i ki* palack ara 08 kr.
Vias^kenícs i AranyTénymá2
l^iobb * l^gyazi-röbb k- Itv.pkm.lHk 1 ^uufnopusára, erestö keroen? padló Mániára R , bl, pR|ack apa 2<> kr l köcsög ara bU kr. _. .
Fehér ((Glasur"-fénymáz
legjobb^szer moadó-asitblok. aJFók. ablakri* M%lák atb . újonnan be testeiére 1 doboz ara 45 kr Mindenkor kaphai<>t?
én Ülőiii Kniii*míii
cégeknél.
II

iLMlt\'.
Jb
SJi 1
A szőlő— OID1UM betegségre—
ellen a legjobb szer a
Dr. ASCHENBRANDT-féle
i¥íl é i | o f.
Leszállított ára Budapestem .*>o jvgos zsákokban á ke 50 fillér /-Ki i\'vi f> k^o* Mátokban -á kjr 54 fillér:
Használnia olcsóbb, mert kevesebb kell belőle; biztosabb, inert a lombhoz tapsul, a szel le nem fújja- f ajánlatosabb inert a" mustot nem híiMsiti mint a tiszta kén por vagy a kén máj,
A szóló érését sietteti, a termés minőségét javitja.
Sok termelő megtakarított vele egy permetezést a peronoszpora ellen ós megvédte vele .szőlejét az ös\'zi rothadásiéi
Számos magyar gazda bizonyítványa kívánatra megküldetik.
Megrendeléseket elfogad a
^Magyar M>z<Tffaz<lák Szovdlwzrlr..
BUDAPEST, (V.; Alkotmány-utcza 31. =1 Megrendeléseket elfogadnak vidéki megbízottak is.
Megbízott: Nosenthal Jakab 213-4 Nagy-Kanizsa
W
ff

Húzós
VISSZ
avoiatatanu
1901 Jnuius 25
en.
Tritaili portland cementet
a legilutAii^ iiMahli, axalHítt árban njftnlok. Vároui oJárusitő hely ugy nagyban, uiinfe kicsinyben : Ncií és Klein óa Srhvnrtz és Ttiube V 1 zógek t)ől * y Kanizsán
158—12
Klein Vilmos
Xao\'Kaiilziia Páíyáudvar
Gyomorbetegeknek,
kik niögklilén, gViiraortaltfrlielíít. < JInn, aabtaan emészthető, toUiídeg.
filmJfl|,»k avagy xaahálytalao életmód által ^onorbNjkNN i{)Oai*rkalkara«lia«, c;aaar|8r«al»ra, fj®«M«»r \'n|illiliitakba«,Mrkrx mmirnbrii, vau NfélkéMtfaaba* m««r ^•ntiMk. aioknak alábbi kifőni) báaiaaar ajátiHaiik. melynek gyógybataaa m.«r p kiyrótif UatolfL.
Ezen em sztési és vértisztitó szer
_jl Hubert Ullrich-féle növénybe
Kf-n n vi : v-lmr kitfinf* c^c\\«»rrianek tatélt aovéavakbfll j»» Knrrit "-yf kAsaál, erónlti frlalavsniti aa #mb*ri gyuwwraaorvak** aaHknl. h\'gy gy$* morhajté Mer volna. Eaen nnvéay-bor ritávolitja a véradéayak savarsif, i»»* titja a vért, minden romlott lieiog^égst atöidéaö aajaf^któl l.atbattitsa mu ki ütik aa agi\'tzfléfas vérképaéara-K«i»n n-ivénv-lwr i<l*í«ki»rán t«rténA kaszaulataál mér a gyomorba j<>k 41 "ih rájában elfojtja, Nem szabad tabut késlekedni és mtnda" mát art*. maaé, aa *»?••««
<égr»* irt ilm;t« mwrpktól ez >a nővén aa*Alaial—«/«iav u*i, k-tl r -i -
Minden 1)i> m|it<i«iák mint 1Í MM
lyek hroul\\un >npttm> Im/hka-il a )*>ggyakr*bbaii fordalaak alfr. mar a fc»ad»H«nj»» .h.ihtnálitnál megbánnánk.-1—:-—\'. .
Székrekedések
tnű>r\\ rftn\'Jtuliis, eat^a n<ivény-lwr által jt;vuriun H >n>th< >> aanat«tii»k meg Rí n ih** vi\'ny-bor mrg.^aúnti\'t aimtaa > i»S*;thttrtUo>/-/.\'/. n ryomoraaarvfHitwk _iivujt én kdnjuyn nékbaattáa (olytaa míu<l«n atkatwMHii anyagát a gy<vw«f 4* W-lekbul attávolil.
Halván?, M\\ iiaéá\' rtúm elerotlenedes
hfúnytw vérképzés i-t má^lietogM\'gavk a kuvoik«sm«-uyaÍ. T*I)M hiiisiitr, uit\'ijrö kiriürüllnÁj (t\'\'f:f/lifcH$i*{. ugv ffifiljas, miut n/nta wVtiííiw^ t«-flH.vli aa rmbart ■■■ A a<ivény*bor aa éjgyaagiüt rUMaróaak Mmtft • ■■ \\ nóv^iy-bor emeli ae étviigyat. ah^Mgtti aa améinitéat, orősiti aa aii,Vfl£Viüíí>jfcá<i. ia vitja vérkApaiMÍést, magigrugtAtja x telijrg;ai}tt úiogakal é* a batajprok u; Mr a/ Mrtrt iurn ^sunoa elismerő éa kikaíőno iratok taniurítják miadast
A növény-bor fivogvnkint 3 koroua és ,4 koropáért kapható K«p<utrárott ^aabailoa tmra gy<igysiart4rában, továbbá a kov*tk«xo gyógy.sKí*riárakti»n Tujjo-oár, Sánt. Mernye, Iga). Saiíl, >xakw, Koeaola, Ö-Domborár. Mágocn, 9ár4, Kíh-Ilar&igy. Hat vau, Szigetvár. Szolok, Balócva, Cnokonya, N»g> A t»«l FjiIso •»*>!. Nagy-Hajóm, Böhönye, Nemes-Vid. Uarcsali, Kél hely, Vánoa, (lanái. t^airv»ltuti, -Karái^JJüglár^ Tab^JL-lrafli. TamAn. Puimhaty.\' Ragüly, Nadajiű. Sat Uriar Szaliolca, Pécavárad, P^ca éa aa oraség minden gyóiöraB0riáritiarT.
A ke-zitft ég : „Hubert Ullrich, Lipcse, We tstras e 82 A kaposvári gyógyszertárak barom ea ti\'ihb üveg növény-bor\' rr»* d»Mifiron hírfhentvp szAl\'itai «k osztralc-magyar monarebiH Ur«e«ly
vidakAh*.
Utánzásoktól óvakodni kell ^fti kizárnia?
HUBERT ULLRICH (éle ^H növény bor
kérendő. . » v *
Aa én oévény-boroai nam titkos iiar, alkatréaa«Í a kovatkaa<>k M*ing«l»<»i Ob.O. borizaaa 100,0, glycerin .10ü,Ó, vőrAabor Wtl.o, ,madárl>ark«i»ya«i». SJtO,tl, ki irféuyvia, Anjs, Ueléagyükér, amerikai érdgyttkér, Knalan- és Kálmnagyokér é ttM>-
Főnyeremény
30.
i
korona érléltíi
Concordia sorsjegyei
a
korona.
ajánlja.
GERSTNER ADOLF
Nagy Kanizsa.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
A SZÓLÓ PERONOSZPORAJA
„ellen való^ védekezéshez legjobb anyag a
Dr. ASCHENBRA.JDT-téle
BORDÓIPOR\'
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
ajánlja
^ ^Magyarország lepjék h Ispili vetogépöt
LemzállitoH Ara Bit <1 ispétiéi* • 50 kgos zsákokban á kg 70 fillér 10 és 6 kgos zsákokban a kg. 74 fiiiér.
Használata o csóbb biztosabb a délhez j\'»bh«n tapad mint a rézgaíicz, a permetezőt sohasem dugítja
A magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia növényélettani állomása kísérletének fényes eredménye : 450 magyar gazda bizonyítványa bárkinek díjtalanul megküldetik
Megrendeléseket elfogad a.
" Jap Mezopd. Szövetkezete"
--BffBAPKST. V Alkoimáii.viHi* U,
Megrondolőooltot olfogadnak~a vidéki megbizottak is ülegblzolt: t
ROSENTHAL JAKAB
Ma vasárnap junius hó 2 an
Polgári ZjO\'lrl" URKyternébr
Sztflfipu ivei fik mfiAKMd k námárn!
A szölotelepek befecsken ezéséhez
valamint
a gyümölcsfákat károsító rovarok
\' továbbá a segecs és tormáno * ^
teljes kiirtására. Wfc
May fai th gJi. és társa-féle flftr^ ffl
hordoz ha to, mint kocsira szerelt
„sirr^xzo^Ti^."
soikssasi, « uzjohbskMk bisna/stuk, % ««l/rk sitwttyetás iMI I . a dékot omsukodöks s nOftinkN pirw<rtiAit Km (MhtiJftl sMMr itsrrs wrnft példánya vsa sikál m4A««t>«s *« stásies sllsee ,u*syltv* issaoijt "ukiik •l?li«iki<lM ktvátésK^si siis«Wa ®és rr».l ,f rai sa*Msa
jP\'Sa AJ«gjobb vetögépek
MiyíuWPh. Ót Mrw l«e«jnbb •
./^tSfflflWd IA ^ A0RIC0LA■
Edison-szinház
(Chinematograph.)
Az egész continensen egyedüli, 2 villanygéppel működő
ÉLÓ SZÍNJÁTÉK
életnagyságú cselekvő -alakokból álló mozgnlény képek, 3000 uégf* a/óglábnyi nagyságban
= HOOO icy ertyaféunjel s riia^it % m =
Az Oaazea gépek vezetését éa a mozgó éiöfénfkép**k bemutatását
Benkó M. tanár személyesen végzi.
Többek között 25 élőkép bemutatása.
Itt elAsior :
Villanyos werpentín-táuc
előadva Belle Róza k. a. mélye** íollúptévd
ftoadksaimrdl a (óváros* és vidéki lapokban ii) gie ent cikkek garatu isi D)uji*nak arru, bogy az fcdison-sziubáz viljau^ziujaiék- i>utat\\áljaim o\'f nívón állanak, hogy t. közönség nem várt műélvezetben részesül.
4 K«r«acs Jóamí király A Fvlfégo, II. Viitnvx «bsAr, lAht l»ir**)l*l«ni borcsojf pSirpeS é* ss fgéts snsstobráets eir»mww»l nrilalkowH r ujslmaayrol Ü4*ii§ kéaiban, Budsp*«t*n és 1900. fobraArbai loMUuitlnápoljUn « issitás é* 6 essiitségs a J\'ütfiiruta otótt instált* to ft»tik<\'i M usir uniidtmtil • •ii«SMré«bea f«M«tíiUUU- ám or»s UAUttáfoa « asab Ü«nkO félt »s«rMS<\'ft rfliatfo» NUinhftZl\'\' gép araav érsma«l Istt kilSaUtv*
II I i Páholy 3 frt 50 kr SzdmoMlt zártuék /O kr\' Má*od-iluíirSa rt*d« zártuék tií> kr. Földszinti átlókéiyjéo kr Lhák- f$ f kutoim-jtyy \'40 kr, Aunaft ülő 30 kr. Ii(ir$<tt*,dlló 20 Kr
Számozott jegyek cUm válthatók J\'uchel F. k\'Myvkcrttkcdfu n.
Kezdete este $ órakor ==rr— Vége fel 10 órakor
Nbl(fsleftts< iselsk. osc ksrssakkaa
May farth Ph. ós Társa
os. éa kiz kis. szabadalmazott mezőgazdasági gépgyárad
i oktratsk ktváaatre Ingytn klléelssk letadek aaiiautitul
IDeisep J. C.
K ná tisMUfftiii m. lü tt h]m ilijk iitvhi iíISm \'
ÍZfly-DRILL sorvetőgépét L
Továi\'b\'bá
| szab. „PESFECH" olssó és igan jó, kiaayS vttffépü. i
En legjobb azerkezeto. t6bb kiéiMiaaeii elad atyát tmoatrtatt %
W A4«-ntHi>szeKQ flCZtLEKÉITJ |
7 boronált, járgányait, szctiag/fljiőit, rostáit, tricareit* 4aH|0it j
^ Wtcska- ia rápavágmf, kukoflworii+M áa aieditlBi ■
f gazdasági gépeit . /n
s9 " DfálUl malom- éa vitvezeUk •berandaséeskei mi
J „Planet jr." i
tejBg .-yqps, (K
vjdljy.TCanlJsw vnhArnap
7nl,i 44 sísrtm 1> kp)
lOOf Junhift
II (JZLCT AITflLflKIT45.
\' ■*v -tttt- "■ 111 "■■1 \'.".■-" . .\'.■.*.:.\'.\'.______,■.....v.. .v,\'. ."mI
Üflp^ uereneiénk a n. crd. kőzfciDWg b. TJf tudomására hozni) hogy üzletünket
egész j^jjá alakítottuk át,
cs .1 mai kornak megléteiéiig mindeniitimi
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és>ilivatc/ikkekkel
"3iis val.tsztckt.in rendeztük be,
Fóclvíink, ugy mint eddig is pontos kiszolgálás és szolid Aruk, melyről a nagyérdemű közönség mar az első bevásárlás alkalmával nitggyözfldélt Sierézfict.
K.\'
11 KASZTL TESTVÉREK, NflQT-KflNIZ5d. I
............3 i .......—--;—...........................-.....:
......—••___;_____._............................ •
Különösen felhívtuk a n. érd. vevftkózon *ég Hlyeimét az ujonrUn bsrendezett
uri- ét női exipőrakiárunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- ét ttőtrnyő-rakfdrunkra.
Kértük a n. érd. közönséget, "hogy eddigi b. bizalmával es pártolásával továbbra is meg tisztelni szíveskedjék és vagyunk
tétfes tisztelettel
Kasztl Testvérek
A Nntfy-Kitni»ti>it
\'"fiút vJlaittií[:
■»
SA /\'- íiS I SOI K.W OK ISGKK- b\'.S SYAKKI \\1H>KIII \\ Sngy THktár I I Hhl- fis Niti VXlPÖKltUS
i • i.\\ \'/,()• nokúsnőhii /• v.
m
i
pi
Üzlet megnyitás.
Van szere iu\'múlh a nagyérdemű ko/onn busoa tudonnUára hotsni, .ltogy
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-téren
fűszer- -és gyarmatáru
- üzletet nyitottam.
I zlütciu teljesen újból vantelxzorojve <■■ állandóan nagy rakt4rtU"\'tok filw.r ik tff/ármci^ árukból\', valamim M- <w kiil/UhU t-H-Mrjie\'kbSl.
Ikvílsául.iífii.iiíiat a legjobbnak elisnieit iofnisokliól oh/.IíözIiíiii. miért ja mindenkor a legjobb niTnfwógii árukkal szidgálhatolv. Nagv rakfcárt, taf.tok
- • t-^ jiazai "fcorojfc\'loól - .
legjobb .sKí\'illŐHgaütlak pinczódidl-
Alidon a íi l koKUiiMygtit pontos:;öíiiu\\ bi<slnto kia^t^aUi Ma Iegjní«iny6abb ánrkrol biztositöin. ajánlóin íízIpÍrnict-jHirlfogó figyeln\'\' 1)<S Sw/y-Kiiiiittáu, Wl .inajus hó, ■
X=£a.a.s TT\'ilaan.c^-\\


tfj\'orfln (olí Fkcbel Fülöp lapiulajdonowiá) Nagy«Kaniz?áiJ l\'ROl
• •
% /
V Kinin* v/isAnuip \' szám (I© lap) ____JÖOI. junítia h* f ár>
II * . , - TTTJ!-."1 km t55 4
// Ll^r r ÁiMpUtMbH ^V (l|j ^ :.j\'xHa>i» i» I ^
/ JflT lw*W*>»im m wi»rf «, mmUkmm » IP . ir/v V\'-TJL flWp/ - 9 jJT^B i í
II M 0ti0kM ét HtftriH+i** *»<»rétm-rn* í \' \\ l m^r \' ^ - S" ■ C « i 1 MA
íj 5 j j Sj iMrn.^V^.u v- " -J-&.: .. . v--^Eir, - t— WPffMíllii
I 4 I ^ J I i nrr If^A KI AKARJA. IIOQY OYMMKKEI nl I Ilii— Iiai »Í I
1/Jí-i - / ip j\'t m ■ ii\'i\'Pf J4IT3 fll/p\' \' *««ih_ iij*ii
íim^^m^SS. = I mrnm ELSA-fluid . Mt;
I3Í Ja I 1 ■ 1 - 1 4 - —\'"V, g<< II Z:.t*t nwt Hw^I\'- • »**» Hi|H|tt ^ Ifi 14 1 1/7 11 I I »#* • l/t ««*»• »*<*ÜM« iii 0*1 n***"41 ff 17 m H—1 |>wii>rMM ____. II* I I I
( f/J f] / """" \'^í^\'íí^^ ;l\\FLLL £ íí V, i E N öT \'{ŐXT^^^^^pí f t !
TÍTTi lí/ÍZezZ&C^ DU RATOR IhSvI «»\'>!
líllfFs\'\\\\rr\\nnZ-, srzOTTkaRolíbb |I
fí * t T rtvMtmr [JtfffA TtmtiYAií v ? Rr, 7 fiakr- i«M«n mt, t, rwiniim i
I 3 6 1? í . ? 1 ^ix\'nrff. 1 A\'jvlm\'** J M>Mi FaTfcffv .1
//• ö i^t^^1 1 * ff nrrr^RHi-n. il ■■Jll
is z * BELVÁROSI KÁVÉHÁZ WA1 ^\'SMDERTU6J0BBOiyfílí feSSSBrö-j^Sto 9
1 / 0 » * I 9nwwv# ; fr fltf UA^WAI/ Rrc7P»7Pa I III11II I ommumi Mmmn Wih dU
fi f J ; // IV., Klgyó-tor "\'p\'I/^^T0\'"0 13 fViAGVAK Dtwtntwi v lllyp* 11 atwiy*t»awy«i ^^^ ** Ir ^
SÉSSSfí t/AŰJ^°bU0APEST- hr — ^f ■ü
• íu /ÍK11 V £N y I F E R E N Cil lOPop^ ÁHDRÁssY-m 23«|[( ^fi^WíT HS Q \'C ÉSRouenbilleR\'UTCZA33\'JB Altalámos TUOÓSITtf j:
v, ])A ^ Kípes Árjegyzék Ingyen Ji II 9
M kírr",—""^T" " Igl IUUH*, nUtoM •>!«■ dm «• Úttal &ljei» |
** I (g) i*f«»tM«»» m U(niivíiu>«iji> • eh Mci eket -re erédménajof hwnilhxrtlt — I
«*\' I Jtáeax^BTFZaaTá^^S 9 61 E66ER-fél0JIEIieASZIlUilC—I
fl f /j* il \' oipnu wM iMkM (Utuua *i(/«r»r>U( • BomNn JfT^b OoboSS I UfNi ét > >lrm ^WL
I l* r T)) \' **" T"** ^ mmQBk. Prtb*dob«« m iüt. tfam
/ BRAUSWETTER JÁNOS rícEoÍN.\' | -
í l/ff FRATELU OEJSINGER i , ^ BENZIN KJSSSí.uö^ 1
Míffr kuJJ rimiM r**y IrOum ___Jfí ^TéVELWi * iAlMOTOIIM ipwt «• Hrtuili eüNfcfS O f | ,
r BT í\'/, kg Caba-kévét, váiogatott in .rftmffv OSERS é» BAUER ® I -
flf/K 15 kM-MU 30 AJ^/^rt JIJUJI \' ^ * mmm *» ngii ii iMK • ***** a I 1 II
.BT — •Jrimi.ÍM ét l^mfmre. — jB Ml ■_| DENE8 B. I f \'I
\'fii^i^MwwHa ^atsa-^fsÉJSZflMflIÍMKhT uáS
r^nfiT m \' fdni 0uo^pcsty«, csjsm
I wj^MjWkjtfátijBftmS Ufástát mktm /oH Autf «t I yf/ldslréiljűlföldl stabodűWlJj «* JH > l 1
I fi.ri\'^*.-: íIMMIM«I tiniiKiiitw utaft, I I nnaacxiroMU& 11
/ BBiiilfigr^ii I ^ . IfflWj BiilÉtiíti^UUtr. ü í J
teli ét nyári gyógyhely * ******* - *x> uo;<tj. J HF lii#UAit mw ^ v< jimnrr « r • I
nrn A Drcvrv la)í0ttoUr4l - ftup%i^JM Wf H ■filrrttfrltil Mr w « f
| _ AKÚBANVAI KWAtYjflBFflrfl/KÖÍANY4 „ Y|r j P 1 "rTn* ^^/IOO OÍITt A jdlertor ttovwiu^
r ^^ \' ** 1 IraSI éöriuav I .iMjáléU • klr. itab. I «gr I
Ha ÓMKÍil a fiája. \\U2| I r^TTflfi VffOOgjáTéK 1. 5
J KMa tonak-ONa sniu W/fr mbttMr fiijéaftrt . r \\11| ~ . | OSZTHUYSUK^HIBIS. |TtmHÍ h|/N| I isa«/ araM mit* w«laa Ovnlrt kor. u ilLfl rTT^TJT" — I ^ |imtairi I T
^ 1 l\\l nyeromcny. ^^Mögww*^ • I
frAiMütrklt ÍTic^luil IT^I/ln Iflnfnlíitfínnnonól Nnov-Rnnivcirfn 1Q01
Huszonnyolcadik évfolyam 45. szám.
||«rkNitiii| firurtfcn \'pftl" Klaokal Kfflöp köay?>
1 .MrtM«tnvii «ri«i«Mi itnwupoi-
i int a. • ort köti
Ida iutéatndA a iap «s»iitvi rta»ér»> Tunaikoaó nnadon, kúaUnaar
La ri Lj/\\

KLÓFIUTÉ8I Ilii
Rf*« *m.......ífi korooa
......s koroaa
>e«Jtdé*ra . . | korona
Kytlttér patiUora SO fillér
KlCflaatéfak, valamiat a rdaiéaak Toaatlotók Pssrhal Falöp r> tifrkar kadéaéba inémd).
Kiadóhivatal: f AM*kaaép«lat: Fisehtí tWfip kOtryr
PolitikaUap.
Megjelenik NAGY-K.A.NIZSAN neienkint kétszer: vasarnap s csütörtökön.
Bérmaptailau i»T«Uk euk la WM fnfadtataak «i
kasak*
Bfyn itta ara 20 túlér
Nairv-Kanizsa. ISíül.
i FelelSi aiarkeuttt: Mau«l«r
í SzerkeaitAtart: Hrirai l<«^joa.
Csütörtök, június 6.
Apostoli hangok,
--jmm.^ -
Ilyen magasztos, istini igékkel veszi magasan járó k ikének szárnyaira lelkűn-Ércbe véshttő aranyszawk azok, miket ÍM Krisztusnak igazi Apostola, hogy visflw-Bubi?* Zsigmond, kassai püspök, egyháiine-í vigyen bennünket u tiiegválttwi munka gyéje növendék-papságához t-s a kiesni | rugyogő korazaíábti, amikor a keresztény, jogakadémia ifjúságához \' intézett abból az9é8 fe^to szellemét ínég nem hámi-alkalomból, hogy ü magyar kereszténység í sitolta meg a hivatatlanok sáfárkodó lelke, kileiu\'évszá^dos jubileumát ünnepéítók. ] Olvassa eLu nagy egyházi Apostolnak A hazfiján ós nemzete jövőjén sseoN^W\'^.-rtiindenki; inert isteni malaszt erejé-aggoualomtual csüngő egyhátnagy igazát)terhesek azok. Olvasnák el különösen tóatóá szellemiül ragyogó, magasan-.*-2Ar-j a*í^ezeti gyUÍÖlbág szUánával
nyaló lelkfi nyil itkwrtf- mey izekben .aj ögyefeznfk bajnokaivá lenini a vitézkedő töuséges igékben. anyaszent?g\\háznak. Olvassák el és tanul-
Megmundja i yi:tan, vi!ágo<an,hogy anyelvíMk özekből, hogy miként érez és é> hitbeli .^zakadozottságlól félti hazája, nmq, gflpdnlknttlr nr -A-pialtttfrgkt KriSZtUS-zete jövőjét; mert ^nenTgöícdoljdk mtg az\\nflk hamisítatlan: ztllemét zárta a hazájáért,
emberek, hogy valamint lelkiltg egy Atyának,4 Pemget^ért^ nemesen verő szivébe._
a Mennyet Alyának vagyunk gyermekei j Olvasnák el ezeket a krisztusi igéket Mindnyáját:, ugy nemzeti lét Unkát ti egy I azok a néppárti VezelŐk, akik a nép kö-anyának, a magyar hazának vagyunk mind-1 zöU, a telekezetek között oly erősen kiéle-ttyd/an szülöttjei és iyy a szeretet helyett, I sitelték az ellentéteket, hogy most ime, melynek mindnyájunkat össze kellene fog* I egy fenkölt leikü Apostol aggódó lélekkel lalnia, a szer ele tlenség, sőt az elkeseredett áll meg az elszomorító jelenségek előtt,
a nekés idők
gyűlölség tölti be .sokak szivét, mintha, nem testvérek, hanem egymás ellen törő halálos ellenségek volnánk
melyekből azt jósolja, hogy fognak reánk következni
Az aggódó hazai t-a postol a szeretetlen
sógtőJ, a gyUlölségtő! t\'élti hazánk, nemzetünk jövőjét. Igaza van. Alapos az aggodalma * Az a szél, milyet hazánkban á , néppárt oddig elvete t, melyet móg mindig veUget -óh arag leh :t, Maúkmyára vetegetni fog, hova: hamarabb meg lógja hozni a vihar auiiásái, mely IwH^almas -vahWtgflá válthatja Bubics Zsigmondnak, a Kriszta*-szellemű Apostolnak azomóiu jóslatát* t Meri nem is terelhet az s r-m a rápre, sem a netuzotre és hazára áldást, ha a vallást, ezt a tisztán őrizendő szentséget, belevonszolják a politikai élet, * puliikat küzdelmek huljámaiba. Ks a helveUt hogy | — mint az apostol lelkű egy háznagy is óhajt* ja, — a testvéri szeretet igéivel azokat a ! üsztaT Hsetvi -kötelékeket kerosnófc és áput-nák, melyek mindnyájunkat testvérekké avatnak, — minden vonalon az ellentéteket, az elválasztó, széttagozó pontokat ke-| resik és tolják előtérbe, hogy rom. kath.
— lutheránus — kalviniata, — unitárius,
— izraelita fenekedő ellenségekül álljanak egymással szemben. 1 ___
Minderre a hazafiatlan é-t leikellen f szél-vetésre (igaza van ^Bubics Zsigmond
TÁRCA. Stambufov Iván.
[Halála évfordulójára !
Mi s< r* vár a m^gváltókra ? Keresztre fe^.írík őket, Db nem tojtb.^iják el azért A baiuimas uagv oszoieiet* Te is »apy es eszmékoek Kaid marsir*aldoza:u\', Mert tajá> oipttd fiai Torttk reád g.«iad. vadul, Amiéri 6ket sztrel(<d Szabadsá»uit védelmed, Saját uiped irvilkosaí \' Döftek a tftráket beléd, A nagy lóm-g bámészkodva Küidoynyel nézte eselcd; Nem látták Mgy Bulgáriát K<"rn>>zik s(itét .ellegek. Botét fellegek húzódtuk Állal yga^t liulgarian Óh I sírjátok, Híjatok csak Nincs a nagy Stambaiov Ivuo f
Az időknek folyásával Könyeilük kinadnak Es sírjából Sii.mbulovnak Az eszmei frltaumdoalr,
Akiior. lesz ö nagy hatalmas Nagyobb, mi no volt élete; Névt\'l ádáz elienei Tisztelve, ivuhíiívc, lelve E legelik ; ámde akkor A kor in\'fi^zent >zóxutát HulganánikVliai Talan jobban m». Jiallga\'ják. K^gynlt tea áhítattal • Uuiu n:ik m »jd a azent sirra, Melyben nyűg zik iiulxám Legbivebb s — igiuúbb f/a. Th nagy stellt m ! *z emléktd {lni log aa Hifik folyfán Éi itindeD bolgár s/ivóben 0(t ieszeu StamLu.\'ov Iván.
Míg te alszud üriik alutod, Még elő liii bonlit írsid Oiteikalfk hazad loldjón Dio ő eszméid virslit ..Búvá biznitk a jövőben, Hogy elérliczik a nagy nap ; K-zmeidnek minden szárnya Te*\'et ölt és alakoh kap, £* akkor a sient szabadság KózOs kincse le>z a népnek. Szeme\'»-kben, kebletekben Az Oiöin lii\'**i éynek. Valósuljon meg álmátok I StamKulovníak *z"ni eszménye I
Legyen ví»Ió s te\'je.sedett, Szigetek minden reméuye. Caeepe\'jélek a napot Mi. den évnek fordultján, Melyben távozott tőletek A dicMŐ S\'ambulov Iván.
Tompa Laji
A bohóc regénye.
A lioupák kuyuladtak, u teuekar bevéste játékát es a köz >n eg megkönnyebbülien leleg ett •fel. Az első tn aino • ppen vcsaé*ye« mutat-ványrnal i éf^ilt >1 «m lassan lovinMta kur«»nd-ben, még veszélyesebb dologr»« kétiUlve.
— M *gint iit vagyok ! — k\'ál\'otta kdrőndb* ugró bub c cs m gyerekek tapto<Uk neki. Kgy pillanat mul u cioohiin mii.dea megváltozott; ijed ség lUkrii/Odött minden areon. A lovarnő hirtelen a (Öldre e*vti le és megvadult lova a köröndön keres\'tül a kijánt \'ele száguldott. Szegény Tom Mildmayne bobóe pedig a tó és egy odalop közé szorult és miu\'án at állat kifutott, még ugy m< ra<1\', t>da Umasakodva, míg aztán lat* aacskán a lo dre csúszott és vére festett ijiait kibugyan\'.
De a ko/,öusV:gnek mulatnia kell és így Tomot barátai gyorsan ^tAm karjaikba kaptak ét kivi*lék.
Képeslevele
donságok
ízo-tap u|i
— a legművészibb kivitelben kaphatók
Fischel Fülöp
kőnvvkeresköúüsóbeu
NAGY-KANIZSAN,
Ferencz József keserűvíz
elismert kellemes izü természetes
_^íashaitószer.
C
Nagy-Kanlaaa caütörtók
Zala 45. Mám (8 lap.)
1901, június M 4 ái)
püspöknek) el kell következni v időknek, a vihar-aratásnak.
Kívülről jövő mentőazálat ewel a várhaló viharral szemben hiába kweaünk. A mentő-:
nehéz J íróink javát, ea béni\'ji meg tevékenységén A paupk nem nehéz dolog megvallani la nnnsel anyagi éa erbölosi munkálásában. Az (Krisztust, hiszen már öltözete, Joglj0kocu<a egyik kérdaa sikeres megoldását nyel\'beli, a (jelzik, hogy Isten éa az egyház azolgaji*; • másiknak sikerea megoldását hitbeli szakadó- alig taláikü/lk e nber, még a fttásvsiláeuak kö-gottságunk gátolja. Nem gondolják meg az ej»- zölt if, aki be ne látná, hogy k aboliku^ p wAlnak, melybe bÍ8lOH^ggHlfogódlhalunk,Uarek, hogy valamint íeíki\'lg egy A rfánakj másként nem c<elekedh«tik, nem élhet. miaf h mogurtk Mivének étzéséből, a magunk a Msnynyei Atyának vagyunk gyermekei mind*I ahogy azt az egyház törvényei e^őirják. Máskrp. lelkének gondolataiból kélj fonódnia; a\'oyájan, ugy nemzeti létünkben ogy anyának, aípeo van ez a világi foglalkozást kévetők kdtOtt. lelkünkből etfíadló iWtbawVÜBégbőI mely m*ky|r hozának vagyunk mindnyájan azüJMte j Ha ezek istenesen, keress tény módon élnek, ka
a hllünkhön, vallAsunklio* vnM (Antorirtia-f15* \'"v " "er\'T b\'!rT: mlfMk * «.v,k.oT^kben .
„ , .íjunkat rtaaze kellene foglalni, a sssretetlenség, tény elvek által vezettetik magukat, ugy a
laton ragatrtkodáH melloll, U magunk. V»Htf| M elfceaeredeu „mü$ tuti he sokak másképpen gondolkozók részéről gyakran le-z-lMnak megŐr»tW, l^védéie OltllftU nem ^jyé,f m|n|ka nm fivérek, bunem egymáajnek a gúnynak, az e!lenae*e»kedéiiirek, a rnegia-
llsti törő halálos ellenségek volnánk. \'jmadtatáanak tárgyaivá. És azért, elismerem,
sálja ki azt, hogy ttvom* vallásúak hilboli meggyöEŐdéaót noha ne érif|»ük h rzzul nemben teafcváriea Jürelemmel legyünk.
Fonódnia kt»ll a nemzed mentőszál-nak abból a \'tiszta nxabadelvUaégbOl, mely a nyelvbeli éa hitbeli különféloaég elvá-
fii erek ii körülmények teszik oly aggá-lyoagá nem u mi, mint egyéne* embereknek els-
riagyohb hőtiegsegre van a világi embernek szüksége, hogy Krisz\'nst nyíltan vidlja a hogy
tét, hanem 117 Egyháznak a //azának életét, sőt 1 az egyház törvényei szerint eljen. még inkább ez utóbbiét. Kriaz\'ua egyháza nem! Legyetek tehát fi, kedves ifjak, ilyen kere*z-múlik el, azon a pokbk kapu\' sem vesznek | tény hősök í Ne szégyeljétek Krisztus igáját, ne erőt, de nz emberi társudalmak, országok n\'em- azégyeljétek a keresztel, sz*nt vallásunk legszen-
laszló falainak lebmlttMtáun munkálva, ux *«t<.k elpusz\'tolnak, ha letérnek az Igazság ös- tebh jelvényét; ue szegyeijetek « vallás aöt*. állami egység gondolatával a testvériig\'fényéről. Jességeluek s az előír* parancsoknak te»j*sité«et,
békés keretébe akarja -voni\\i a hassAnak\' ^ fis azért igen fontos, hogy « nemzet ifjúsága mert csók gy lesztek hasznú* tagj-nvá a/ em bármely nyelven bewtélő, bármely hitet \'annak jövendő támaaaai éa reményei, jól emlé. beriségnek, nemzeteteknek; igy, és csak így tog valló minden polgárát* kökllfl azga nagy események emukét, oektek a tudomány, melynek mos? meg tanulói
maijukra fiuhiatamf~"Sfi"r IjiirTigvT ojwriirt\'inryvTPk, ~dTsyt^s atoixsmt ^zrrs»m> iíg^*^
Ei a ssent akarni^ oz n krisztust nzel-lem ragyog ki Huhtis ^igmonci kiíssai pü\'pöknek hazafiúi uggodalommal irt lön* sége» igéiből tsr amikot mindnyájunk oku* Ideára éa lelki épüléaére itt köglűnk.
liu^dlUat jlívő tiftlyá)okrn, ebből merithetuek ta- el, "bár all az, amit elébb mondottam, hogy s yíUgi uuNágokul ; hasznos íztlkaégea tanuliágokst embernek helyzete nehezebo : mégis, tu aztUtia* ária nézve: miképpen litH\'Ülj*nek leendő nagy j uz emberek, bogy Szintén, lflkcts>tés»el aaeMi-
óh ionIos hivatásukra. __tsk valláatok tanait, ha laiják, hogy kereaz-
Arért intelek éa buzdítalak, kedvea fiaimJ ,éoT »»®Myősődés hevíti kebleteket, tiszteletig ♦ Ihugy^önvAlasziottaaacntl.ivaiastokkötHeHségéinek ,08nak ^"etek meghajolni. legyen
_Komoly-idők elé n.»altnk, ag>»rpti»tt tisim 1 leljfsitA^rs vér oziétek fel magatokat a/, isten*
Oly Idiiben élünk s meg inkább oly M)k beko és einherKZcro\'etnfk, a tudományok nak éa isme\' tetkezesu előtt állunk, melyekben ICri-xtus mlh- retekneV minden fé^v revrl^ hogy majdan bx den szobájának ftl Kell magát véitoznío mind-(életbe kilépve, megküzd,étek azt a nemes \'Jíai^
asoo legy vérekkel^ metyrk a nagy küzili»remhes föf, mely reátok vár Ha iííífrdenrír~trö z lil e t »■ k ~ t . .________
BzOkséKesck. Mert tia áHasíuk magunka\', nehéz mindazok közül, kik magukat Isten egyhazának mttbm w,a **TÚ m idok tognak ránk kivetkezni. Hu nem volna szolgálatára azentelik széles e hazában, így c<*e ktízötrüuk oly n.igy a uyelvbtli éa bitheli kii lekednek, akkor lesz ugyan harc ön küzdelem lön feleség, ha egy nyelven, egy \'emplomNan azon *zent célokért, melyeket szolgálnunk, de
iiuádnók Istent, ugy hátin augea.hia. I Ómmal néz\'\' győzi lom leaa, mort Isten—a hel^enjrüa* - ■ " — ---------
he1 n£nk a jövőbe. Dc így sok es komoly aggo-t dőknek megadja.ju^yőzelem koszorúját. Akkor — VAll98ZtA8Í WOXgultnuk dalom fe höf tornyosulnak szemeink elé. A /enmarad, ragyogni fog a katbolikua magyar Piros plakátok hmhtilc> ho<jy m or*:>w nemzetnek anyagi es erUi^üi érdekei vannak égybás is, akkor féi ybea, jdic^aeghen, erőben, f>0ési fllngetlenséyi éa 48*a& pári jmiu veazé yeztefve; egyik fajta veszély felidézi a-má- önállóságban marad tenn á ml édes hazánk is( fió B-énf v(utárnap9 (I, tt. 2 órakor ÍN a*;;/ aikat azáltal, hogy me^o-atja a nemzetei, hogy merTOyély-és hitheli különbség dacára u%*\\. Kaniuán a felső templom előtti feVe* ♦ gy célra tömörülve, gyöztis^n kflidje meg az] retet fogja a honpolgárok lelkei} betölteni, egy üt= \\p á r tg y ü lés t tart, melyen az orszií;>>-élet harcát. Ez a nyev- és hitbeli különléleség érző lé\'ekkd fogja. mindenki s/ogálni Is-\\pdrt kitünős/gei közül : Caro n G<íi»" osztja különféle táborokra a nemzetet, ez ^tj tent és a hazát. B art h a Miklós, 11 o 11 é Lajos, Vi s o m
De ingyen ez a uifggyőződés benao, e* a eres/tény vailás küUö követése álljon á legteljesebb ösöTisngbtn bet* flőU)kktl éa — tetteitekkel.
— JA jó latén slda<a fu^ja akkor ki«erru minden lépteteket * ,az -ilet fiarcátian és küiiirt-neiben ia a
i a. jognak ós igazságnak mind negainnyi leik bajnokai, sz egyháznak, hazának dicsei, em^er* társaitok jótevői lenatek.
A lámpák Hmét k?gyu\'latinak, a zenekar^Já^de jó az tsfeny é« még eny szegény vén bohóc tékába kezd ét a/. e »Ő l<>vi«riiö halványan >\'— [is bizhatik benne. Oh / mennyire dohog a auvem\'! ráhint tavától való télelméhen, réí/íöt a agpgény fiyengülni kezdek. K\'p, Rop, kip, kop! Milyen összezúzott Tómra gondolvd ~ kez li meg kecses jé etet éltetni £s must meghalok, itt, ezer méri-némajátékát. Mas hang valaszol Tom helyett, más löldnyire a azülői jiáztól. Inkább o\'t szeretnek
mórakmtfl\'ja Jiohi\'is^gaival u közöuaogat.-----oioghalni, de U így akarta. Muwt is látom a regi
Az uteáu negy ember ha\'ad etetve, egy de*a-! házat ós t^jjlgylát, mely az ablakot beárztyé-kán halvány terhet pipelvén, mely az enö ellen Wj» í \'fttoln a napsugarat, m ly ágai közt ját-
egy darab vásaonual vau |e>akarva. Egy emberi (""dózis ep ugy. mint gyermekkoromban. £s
alak körvonalai latha\'óli eV midőn a menet egy MW-OP anyamat, a miut azakadt ruhámat foltos-gázlámpa előtt elhal ezüst ollr»»ág csillog eiö. &U,J*» P8 Dickct» a kanárit, kalitjában tütyörészve Tomot viszik, a szegény Tom t összezúzva. |eg u* l^tán hevereszva a padlón.
Ott fekszik a lapilain, éa amott hallom a régi Szerény lakásba érnek és a mennyire lehet, j lalióra tik-takjal. ffíist kip. kop. Kgéaz életemben kényelmeden helyezik el, megígérve, hogy a\'mltílIjlven ea»Wudeig cnak harcoüum, ea meg sem az előadásnak vége, rogtöü visszasietnek hozzá, iVagyokfegydb mint komédiás. Milyen maaok vol Aztán megilletődve távoznak a derék emberek, a j tak alníáitt^; gyermekkorom fényes, szép álmai minduyájok által szeretett szegény oreg emberre Hol van a cél, melyet el akanam érni* hol a gondolva. £s Tom fekszik, figyelve, hallgatva tá« hflsieaeu. megerdemeli babérok ? Ninci semmi. De vozó lépteiket, míg egéa?en elhalnak, azu\'án az; moat mindennek vegp, Ar. imént még mennyire esőt, mely kip, kop, kopog a kia udvar kiW«ze«| gyengítettek fájdalmaim I — most esek it elmúltén, melyre a szoba ».blaka nyilik. Az utcáról i jak már.
felhangzó különböző jármiivek ?aja egj\\ba olvadva j Mikor minden oly szépnek Ígérkezett, megnő-balÜk be, csak kip. kop, kip, top, :*z ckö kopog, j nültem. Oh I drága teleaégem ; ha nem ia hol-a mint az öreg ember élete lassan távozik és a dogitoltam életedet, mégis nagyon azerettelek, zúzott teát az ágyban rgyot«eg)ct\' rándul. jobban,.mint Öjdt lelkemet; milyen jó es kedvea
Kip, kop, kip, íop: Tomas Mildmayne -r voltál hozzam ! Sohasem é^Iemeltem Jélannyi hangsik az ablakon — eerkezett a te időd. Kz | szeretetet, mint a mennyivel tl.iraaztottál, azért az.utúls\'S telvonás ea mm lógsz ebben az élet- mieden iMbám dacára nagyou szerettelek • és so-
há^em vo\'lám hüTeleii.\' Mindig nynfaa igyekeztem ho\'tátl lenXi, mikor foglalkozásomat . akaratod elleucre e\'hagytam, meggondmatianaágomban, j\'Ovy mcggitzdigodjam,\' te uejeegyeat^l es daeára
ben ihbbé-gAziil kapni, véé\' ueko. Kcvés v.in már bá-íra- -Ült togs^- ozuiáiv inu\'^gHtiH-\'? •
W elznllött életet, talán
Mi< mu*a hat< azt. Nem mihdig
m u?y^a hog\\ aellett volna
annak, hogy szived sajgott, elhit^ued ve eui, hogy ugy gondolkodói, mint én. IV ha néha durván szóltam hozzad, ss azt ,t volt, m-rt ter\\eimet mindanuap láttam ujb(it meghiúsulni, es annál kevéshe iamertetn h* hn«ainat, iniuéi tnkábn Ue* í bizonyosodott annak vaoiága es mikor regre bakövetkeaett a balaaerei cse, hog>an derít* t:e. fel, éa mondtad, hogy gondjaink mujd nemaokára | elmúlnak, hogy Fortuna szekérén nsküua is ja1 hely. De a szekér bizony nem ve>t fel, bantui sorsúuk mind rosszabbra lordult. De te sohasem vád \'Ital, ea míg én ingadozui kezdtam mar, te eröaehh lettel, és midkeUOnk gOi djat viae|ted. Kip, kop, igy ment minden.
fis aztán te ia itt hagy\'ál, akkor nem kopo< ! gott igy aa eső. Utóbbi idób*n néha megj^entél i álmaimban éa édes szavakkal vigasztsliát, mint j mindig szoktál. Ts án tudtad, ho^y uemsok^r« i találKO/unk;
Oh 1 a fejem ? a fejem f Kip, kop ! Kip. kop \' hallgasd sz esö kopogását ; minden es^pjs egy I csepp a véremből, mex-filluiy^\' Nem tart mar j sokáig! Holnap nap*uaáfle"« a madaras édesen idalo nak, mint rendesen, a aöKL tövek éa szép j virágok mosolyognak a langy hze\'lőken es win-| den saép es fénye^leaz, és kis gyermekek nevetnek es já\'szadoznak éa kiattozá*«aik%aÍ megtö.\'ik a levegőt, ss ferftak és asszonyok h,>klog*u-járkálnak az u\'cáu es végzik nap; teu dőiatt e-^ aeiiai sem log a szegény, öreg Tötora gondnhn De szegény, öreg Totn -Hess \'óíoJik a*z«l. pfel doli a lesz mint rddig volt. Mwrt megjOn * uapnatOm, haj! sokkal elöbi\'f üMut az öwH, , ?í
Nagy-Kanizsán csütörtök
Zala 45. szám (H lap.)
ISOi
hó 6-áó
tai Soma országgyűlési képviselők és má~ \' eremlett, de az eddig észrevétlenül elesurrant sok is részt vesznek Az ünnepély műsora bevételekből szimbavehető keresetforrás
a ^theiő: * ÍÍ|
1. DéK 12 órakor fogadtatás - A ^v,dekl «éP megértésének indóháznál, -
2. Délután 2
JMI
akcióját a teljes »íkér fogja koronása\', ba ások, s kiknek érdekeit e a miniszter gondol\', meg értik megszívlelik és követik.
ItébyezŐi knzijit igen jelentékeny a gyümölcstermelés kitejlesztésr. Darányi mioi-zternek\' nagy \' rakor a pdrtgyülés meg jazocialis értéket bizonyítja, 4M>gy tr .terdest I megoldás ejá siet\'eti. Akcrrjának célja aettös: | |a már gyümölcstermő helyeken az értékesítési I viszonyokat javítani; ti bol pedig igen értékte* léd a termes minősége, ott aat javítani avagy
SIBEK.
tartása a felső templom előtti téren.
3. Délután 4 órakor beszédek tartása a kiskanizsai templomtéren.
4. Délután 6
értekezUte. ^..
órakor a pártvezetősége gyümölcskulurát- Veremleni. Erre céloznak
— IJ plébauoa. Tolnai gróf Festetics Jeod a légradielhalálozás folytán üresedésben v.»lt ■— plébáno* i állásra Fábián Gyula tüske-szent-gyürgyt *e/édltlké.szt nevezte ki.
f óiv. Ntékelr Clsulátsé^ a
Gyiimölcs-értékecités.
Ez évben nagy gyümo osirrmes *át ható u-ájusi hideg se tett kart, eddig a gyü5
máramnn si rendes. gyümöle*t»-rmeiesi kurzusokJ megi jótékony nő gyesület I arad hatat ltn buz-a kertgazdasági és munkásképző iskolák létesítése j galmu elnöke május hó 28-án delrlőtt a járás-lelkésze-r.ek, tanítóknak a/, akcióba való bevo»|birósá*h.\'Z ment valami ügyben. Egy**er csak naea, a kiknek\' őt helyen rendeztek ez idén is\' . — - ... —.^l.
ku&u*oka\', ezéntélUI a fö dat íves-iskoláknál kis*
[gazdák részere rövidebb-hosszabb, Ingyenes tan-íkssá
zm élé\'lenül összerogyott/ AgyizéíÜtes erte. EI*sállitoi\'Sfc barátnője, dr. Jenvay ürézáné" la-
nvlfflltryo r^e^nLem.Mt ajégverés n«gy ,0|ysmok rendeztetnek, hadd szokja meg az al-DuaztiUat; kedíczöbb erékea.tcai v.aam.yol I |ii|di ,,„l|>cr js taOltetést/badd legyenek hazink
utjai érték eaiuük mi
már gnzdag terméseinket és. ne
idén
rnt taiskola 394 kai isKecskeméten és Papén
Igalatában beid területtel. Ez uj állami la\'hkola
aürnnak
lelnrndlió gyütn\'-\'csla oaz\'ato\'t ki, olfóvessszö pedig 110 ezer. Éhben az akcióban még az nt | mesterekre ei utkaoarókra
telepiueteti. Oa/szel Gödöllőn^ f^zen rokoíság m?Iyt nak. Csak a múlt évben más-1 jelentik a ?« gj.»bb i.őver.
pusztítást ; ketfvezODb er>ekesitesi viszonyok imllett egy kis jólét derülne gviimolcsterrae-.! iökre. Csakhogy na unk az is baj, hogyha nsgy\' 1 \'
.^B-Í.cat.rméa. Akk.,r a vatód,i értelmé-jw„ru,junk „Borexportra. Ennek Vn vv rothad el Vr0m8l^l, aatt. £ladu.lilo, \'||(Uhane5 iu „ W »»-ir. Ithet, vagy pedig igen csekély áron. Mikor tehát gyttmö\'csteimelésí viszonyainkon sejteni
akarunk ne»caak mipC^f keli »4»:.cUm^ekerti.t
-nieUsBek,- de rineg krll jantwira* eriekt-sitési viszonyokat is.
A bö termés hire. a mir»* a fŐldmivelesSgyi miniszter mér előbb gondolt, a etteli a gvümö cs frfiniihf ■■■^Ti \'" *!" MTrfr~Tir
.tanj<rTt--kÍ8ter«.€lő ét dt kében, kj teiioelvényét a piac szUk volta miatt nem frlék»si he i, a legV\'jl célszerűbb intézménynek, hogy a kistermelőül bőterméa használ lássa.
jfaárt Miratvarn , Hatftf.Tnf.hi, uitlennalmomi ^yitmölcs-s^jiókht és |r«ncia
Feh»r, íSz^ben varmegye kozötwgének figyelu et | aszalót- at engedett községek, e yltsiék.eá szövetkoriratban hívta föl. hogy igyekezzek kö/iemun-kálkodni nbbar.> bogy -ilyen ffyUn önérték esi tési j
—_minél—löbli aluklíjoih A nruszter f
en közli a vármeg\\ékk<;l, bogy a mennyül
ahol délután # órakor (ir^orf upolás és gondozás
a leggondosabb dtfeára eíbuoyf, llaláá mely megdöbbeiiés< e« r^zvetet keltett, gyümölcsfával szegélyezve. Hadd | Különösen sirathatják Sümeg szegényei, akiknek, mint a jóMkouy nóegvesület ~elnöke, egyik
a célnak i legnagyobb barátja volt Temetése 30-án d. u.
5 órakor nagy rész vét lel ment végbe A rokonok a követk zö gyjis/lnpot sdták ki : A.uíirott t-s e n szöoovodot t szt v v el hogörnó és nagyneos özv. 1 iban faivi és kemendi Szekely <«tisztámé sztll. khktn Vfiiös Karol*miak fv«H* én május
ntettel,1 KOftJy "az tett gyíífr.M c»fas(»rok gondozása feladatukra vun bízva. — hat helyen oktattak k\'.
Az érjekevites javítására célzott a minisz*
S^gttjMfanr^^ TT^fuer üfl 1IT evi es
utnFTnélle ülté- agyszelhüdés következ ein a hdo ti azenUgek tölvétrle után lőrtént gyá^zo^ e:hu»yiát. A boldogultnak töldi maradványai u*ajn* 30-án, o-Ü örtöki ii d. u. 5 órakor fognak a rom. katb.
\'eruek az a/ intéz cdtseT hogy páliqhi[fl\'"»w>LH. ^ eHY>láx i^fapiánai
egy
ben ily»n—szóvftk**y.etek- a{aki\'a»a~trcint tin)tsn-dó»4g rí uiaíkőzik, a/t tánngatni es az alapita* ^zak^zerü kcre-ztü.viltltt a helyszín*re küldendő MitkkóZiíkfiiieli közben jüiásava! elöin* zditani lés 1,
Iyen gjőmölc^érfékesitési szövetkezet meg\' x/akitá«éra mar minden előleges lépés meg vun f»ve. A szövetkezet üzletrészekre alapul, egyedül a >rmelt gyümölcs legelőnyösebb értékesítésire. Minden 60 isrmó R)üniölcsfa utSn tg) ü*l«\'ré»z vá tsndo. Egy Üzletrész 10 korona. A tiszta haszon egy résxéfő! tarialékaiapot gvüjt a sző-vetkezet éa a mi le»jrlentékt nyebb, módot nyújtanak arra, bogy a vidéki gyümölcs*r?ékesitŐ szövetkezetek a központi hiteIs/övetké<eiLe is
riat j» helybeli trmeóben Srök • nyugalomra h )y«zietnt.> Az engesztelő jzent mi-eáldozat L hó-3o áo,. reggat U «>r**»r i>g a helybeli .rom, knüi. te>rpiombaii a Mtu-Sümegen—l\'JOl.—evr május Itéke l«n|jen porai fel*-it! óaf.
Menich Janoaue sz. Vörö-« Aioisia, Óiv. S\'iüsr Borbála, 1 zv. Hürrhntr Jó/se íné, sz. Vöröa
urnö, ed^saiy] lakos buTaláuj
ke/e eknek rende kezesre; ieUllntattak a deva^ kecskeméti konzei virvárak » mng létesitéev\' denhw»itnalr hun nutlall,! iraut Mynak. a targyálá^ok, melyek szintén a —javára-"cétzó intézkidések, mert a ierme^őnek mó íjában lesz a konzervgyáraknak is tzalli ani.
H>he\'ft, hogv a helyi érdekeltsegek társulási kedvet felkölti az a siker, a melyet ho/záertéssel és társulással ez a dulog iger. fyinek a dolognak biztató pecspektivsja >em hiányzik. A kecskémé i baracknak milliókra menő expor\'j 1 reménytkeltő példa arra, hogy a magyar gyümölcsnek Volna kiviteli puca, .eaak negyén-fehe\'ne • expót\'iáhti és verseny kepén miiíJségÜve] is. Biztosra vehető az hogyha ilven gyüm lcsértéke-itő szövetkezetek megalakulna , ott a minőség is leptsrftl lépésre ja\\ul, mert u rentábilis üzem magával bozza, hogy üz\'*je mind nagyobb tökét, fáradt- j ságot fektet bele \' és o mereteit is bővill, jól
belépjenek, akkor ennek anya/i segedelmet is\'tudva, bogy a g^zdaaá^i boldogulásnak még is írftnjhe reh-tik. De egészen biztosra vehető,! a szellemi tőke az alfaja, bogy ezen szövet kezetek a kö/ponti hiteüuöveUL- Darányi miniszter-több kezeteknek értéke>iksi piacok is kijelölte\'nek. í hogy a kis ixiszteociák sorsát szivén viseli. A
mitit ahogy ez a tojasszö vet kezetekkel tör ént, | mézértékesíié.* nek a I la mi mey-kből eleddig feltűnő gyorsan közel száz és len-, komló-be való t»-aiaiu!f, a szövetkezetbe belépett lYleg a^zony- teiestté*e, mind 1
segítése, kt-nderkészirö pek, illetőleg taxáról rté^esitea könnyitésere és
tat,*! mm tudnak eléggé h tálkrdi>i# hogy az (javitasára céloznak, .<zl ht^zs/ük,hogy h gyümölcs-intézmény nemcsak jobb értékesítési viszonyokat értékelési viszonyok emaléséie irányzott ujabb
/
lesz hoetzo, sötét éjjelemnek. Mikor gyér- órája meieim s/Qk^éget n/en ved* «k é«« drága feleségem és a már nem tudta elviselni és bizonyosságom volt
bogy ec másképp is leheted volna, a halál gon-dola\'ával kezdtem megbarátkozni: nem iiyen balálial, lefeküdni, nyugodni, hanem egy hirtelen ográval a magasból a folyó vízébe. De Istennek hála, nem tudtam megcae\'eksdui és teleségem és kis gyermekeim meg voltak et\'Ől kiméivé. Ott! e hoí*>n, tétét éjjeleimnek borzalmai I Mikor Istenhez Imádkoztam segélyert és nem jött segély I mi.k, ,-.ki Mikor majdnem meg voitnm győződve, hogy 0 éjszaká
életemnek f mikor a
világ üres marad\'. Epilekszem, hogyan j mentem el rendesen az előadásra, s a tömeg nem ismerve bánatomat, nsvetett rajtam, mintha1 a föld legvdamabb fickója lennék és én rajuk í bámultam és esoitalkoz am azon, hogyan lehet j ennyire kacagni. Kip, kop ( Kip, kopl
Nem látok már oly tisztán, mint ezelőtt. | azt hiszem, már nem sokáig tart. Nincs fajdal-1 mam, ugy érzem msgsmat mint egy fáradt gyer-
sem ba lgs\'ia meg imám, hogy kegye len és kér telítetlen; bogy nem tekint le rám, bogy el vagyok ve»zve és Ö sohasem segít meg, el votlám határozva, hogy dacolok vele, éa megbi.\'ok, — de sem tudtam, szeretett felesegem miatt. És így mikor a hosszú évek multak, egy a másik után, és nem hoztak tégelyt, hanem több gondot és oromori éa nem tehettem semmi egyebet, azzá lettem, a mi most vagyok. Éa t öm, ki oly müveit é« előaelő volt, mint bárki sz országban, eny bohóc feleségévé léit. £s — Isten nyugosztalja! — ^msoiyogva mondta, hogy büszke ram, mint.
is, bogi gyermekeinknek tisztessétfeaeií r keresem meg a kenyeret. Jfíen aldja meg I Az Eg tegszebb helyén fogom 1 bolMí feleseget fefcj keresni, ha oda jutok... £s oh \' .e^btrza.«zlóbb|
azt hiszem, ott lesznek es fink nemsokára itt lesznek • nem találnsk már elve. bar«:ipjn f Hogy visszhangzik az erdőben, a vtsen at, o«t a hol...
Len anyám, jövök ! te is itt vagy, kis feleségem és a kis Johuny 1 Ah! milyen világos* ssg van itt!......
Mikor az ><jtót kinyitották, már meg volt halva. Az ő napja lelken éa hosszú sötét éjjelé-! nek vege szakadt.. A bohóc fakó arcán oly mosoly játszadozott, mii.őt életében sohasem lat\'ak rajit. Angolból-: Liliane.
Magdolna.
Upriuekl keujelet. Strrn Saudorné pyjs, néha* Brunner Miksa volt tne4i a* első evtorda^u alkalmáét \'gyermeki kegyelete lecQiédesatyia emiékére 20Ö kor. aiupiiá&i üatat\'g^t juttatott4k népkonyhának,
— .IdwaiáM,! . Ktirctay_Uulü—Ul^ btCJI
lakos, az ovód&k céljaira ^Oko.onat kegyeskedett adományozni, mel^esLez utón is köszönetét nyíl* váui\'ja á Ki&dtilíitttlf Kgywültt elnöksége.
— Jrgjx^slílasitáv. A zalamegy si Stl *zey községben juuius hó v-éti Vloss Ferenc*, a nagy kanizsai járás töszolgabír ja elnöklése mellett jegyző-vá asztas-volt. A pályázók kö-ül Szemző Z^igmondo1, ki eddig ott mint bolyettea
téren mutatta ki,fíégyzö müködölt, választották meg egyh mgu ag körjegyzővé.
— A here»|!prlmá» Kaaloa Fíiredea. Vaszary Kolos bíboros hercegprímás a legua-gyobb visszavouultságban tölti napjait Ualaton* füredi nyaralójsban. A pompás időjárás n ellett
mmmmmt^^^mmmmms CgCS/SCge teljeSCIl helyreállott. A A CgCSZ iMSr . t hideg főidbe fettükf°11 ^J® lö,,eni ** ^sák augusztus kiízepéu itt vissza.Budapestre, \'-hogy augusztus Hl", a király születésuarjAn és Szeut Istvan-napjáo pontifikáljon a budavári koronázó Mátyes-ts<np« lomban tartaudó isteutUzteleteken.
— Néptonsbolii. Az Erzaébut királyné tér vasárnap délután igen mozgalmas képet u) ujiott A rekkenő hőség d- c »ra óriási közönség; jÖ<t öszze, hogy részt vegyen a Kisdednevelő Egye* sülét és a Népkonyha javára rendezett nagy A rtndeaó bizottság emelvényén helyet foglal ak Vidoi Sánuue luök urnö, j Lajosné es Schertz A ibér né ule nÖk úrnők és aa |illető egyestl etek választmányi tagjai közül na-jgyon sokan. p!y sok szép hölgy vo?t itt egy
i Csoport lián; mintha szépseg versenyre jöttek vólna
| össze hölgyeink es bizonyara ezen kürú\'meny okozta a/.t, hogy a tihuzoti számokat néhányszor rectifikalni kilelt. Tény a«, bogy a szammutAtó táblán nem csüngött annyi szem, mint amaz ortá* ernyős^ mely u!att az elenor^Ő bizottság tagjai, működlek. Mim puli lkai biztoDeák l\'éter r>ud* Örfőkapitány jelent meg. Már ötvenkét szám húzatott es tombolát még mit dig nem csinált senki,\'
de annál többeh voltak a reménykedők, a kiknek
cstk egv vagy két szám hiányzó*Mid\'n aa
ötvenhármad k számot az ötöst emeltek ki a
a.\'udni kívánkozik. Ha elmúlik sötét vis/ontlátom leleaégemet és anyámat, I nén\'ombolán
várnsk rám. A derék i de ha nem sietnek, Ah I a régi templom
N»gylíanizs* csütörtök
Zala 45. szán) (4 lap.)
1^01 jonius
azerencsek érékből, egyszerre két nyerő is jelent- 4veadége, akik révt óhajtottak venni a J Ambrusjílezrede-, T*rc$r Imre Amaty V**. kezeli j Stancwk Aladár cip*sssegéd Is Piacnek templomszentelés ritka ünnepében. Á< iutelli- pre-n). \'Csóka Árpid őrnagy, Hnht4
Gyula gyma. tanuló. A két nyerő az el*ő nyoigenei a pedfg átvonul Ksptalaalára. ahol Ac< szálldos ij. ($f*«e»f\'j<trvér) Okrukky ilk»« reményre sorso* húzott, a sora padig Piacsek (»yu*: b\'andor plébános vendégszerető hasa fogadta j Trmnicttk Is\'ván alezredesek (Soprouy LM4* Iának juttatta as eM nyereményt; 6 személyre Okét. ,
való estist evökéssletet, a második dijst, egy ki-f — TcMplom átsInkltáN A nagyk*nia«aj
Oyörffy András ssátndo* t . (K^íeg), A\'«tr* Mihály százados tj. (Sopron), ^bmkmr^ti
tünő v«rrógép»t p»d«g Stancscs A\'adár vitte ol izr. hitközség f bt 2-án geliei (Jutiwrnn Vilmos Öyttrite Helunr ateared** (Sopron) «*fy***, A többi nyerők á köve* közök voltak Baranyai kir. tanácsos, hitköz-é<t elnök elnöké** alatt j Ta%to*sy Sándor s«as*dos tj. tKeastMy), József kőműves (111. ny. diises ÍŰgKÖ lámps) rendkívüli közgyeiéit tartott, melynek egyedüli |t>dry tíéla (Pápa) es ttaktksi föűrw JíWei Fuchs Ferenc gymn. tan (ÍV. ny. olajfestmény, j tárgya a íemp\'om atal*kitá«. lile\'ve snnak meg- laaássdoa ij. (Keszthely), végűt egy el»iállá*j Sckltehta lerenc *zobafe<IŐ (V, ny. 2 ágyterítő nagyobbitása volt. A^özgyü es érdekkel hatlgatta! tiszt, 86 legeny tóval. A déli fl tagjai: es l asztalterítő), fldbujinos malommunkás (VI, > még az elöljáróság ebbeli e ŐterjesztésM es mivel Bmoz Alijoi tiboru jk,- Hihar Ker*»c főhadnagy ny. egy vég vámon), Pajda Feienc kereskedő a hitközségi tagokra ezen építkezésből semminemű \\Buiykay Adsm ezredes (Prc-) £rWt<frr Jó*t*f (VII. ny. medsílfon Iuhszu láncesl), Stommtr teher nem háramlik, sziVe<en »>fogadták az elül-i alezredes (K«D»sv4r), Horváth S tudor, rt
Ferenc mozdonyvezető (VIII. ny. ráfiét óra, ezüst járó<ág javas\'aiaít < melyek szerint a* építkezések kis-bálnái Kálnay Lajos őrnagy RnHtif lánccal), Bojior József urad kovács (IX. ny. 3 még ez össazel as izr. nagy Ünnep >k után aaoonal tsiiadot Íj. (Péc«). \' Ciik Jóssietted**, pár évóeukozj és Vég József gymn. tan.- fX,ny. msgkezdétnek. A (emplon jelentékenyen meg bír mcsi J<hm ti ibor; THkdii Ján *e<» AV . disz-g) ümolcstartó). A oéptombolának iia<la jő-jlest nsgyobbilva, ugy beW min* kiyttl modernebb mer János őrnagyok |N «gv Kinii*«] K*rH% ;
alakot kap^s villunvo-í yilárfitásja lesz ellátva. J>aneft gytrkényi Fybir Ignác **az«do« <j <K >r — OrvaogyAlée A l«ft lirnilián Az mendi, tarngó Lsjos szazadon !j. (Nagy-Kínt «* Zala vármegye Gazdasági Egye-Uletenek módoel- „Országos Urvosegyestilcr salainegyet ftdl ja j Kopandi IMr .Sándor »a*vadn« tj tolt alapszabályait jóváhagyta. tnull ho 20-én tartotta értekezletét Al-tó-Leodvan. Csitó Ksroly asássdos n, 3 6rtn«*rer: .s^
— |«kelal értMllée A nacykamssii ^f^Hezleten részt vettek dr. tlúru litván j Imre, IVirlk Mátyás, Jüaset,
éli. el. iskolák, m\\ iikolaévi saróvizsgHla\'a. a "Utí tdf\' Ltet
következő so rendben lesznek-: IMtani.......viz^ ^(Sűmeg) dr. .V/a^r An alf dr. /Mr
jralamk. - Junius Ö-éri d. e. az I. II. Itt££ dr- , *rlJhUi"\\2íjr!Wel "W* M
ker. ev. ref. fiu-én leány no veud\'keiark \' h.\'lani 2t,>or\' ár/ dr. Minké, múlt im
vizsgálata a Kisfa udy utcai imUásh,.i». - 10 én Jentf (»gg.»rsseg], drj 8rtndorr
vedeim* mintegy 600 korona.
J6válisg}ái. A lőhlmnel^i miniszter
d e az I éa II igaig ker rom. katli. fiu* és (Letenye), dr. Afrtftr 8iinu, dr. Pililter Ködre történi. Atdás h vmvaira Í & ím kaik-Jeiknynövendékeinek Jüttaiil.íM4^V fc dr. ---------
legény
— Vlrágbnlla«i Tamas J n»<>« dr. j^rlski ui)i>s csapás érb. Egyetlen gyermeke Ml (dia ét aittt elhányt ^l\'em«tps>; 21>«eo nagy reaseéi n.f
•il
A k
vlisgala^r a "itrttiicfnírcTt tskohban. ;fti-nius 11-én d. u. a III. igazg. ker. (kiskauiz.-aii rom. kath. fiu- és leHnynÖvendékrinek hittani a kősépp. iskolában. — 12 én d.r\'M. as 1. II. éi III. igazg. ker* ág. evang. tiu* es leányríö-kiltani vissgálsta u—C.songeri»utoai templomnao. — I2»en d. ti. a* I. II. 111. ipuzg. ker. izr. fiua*. és leáuynövendékeinek hittani \\ zsttalata Ka>ine/.y-u cai iskolaban. — 19-én d. » 0 éra os a tornAs^a^ via^gálat. ^ht^ l.ily viz-gálatok : Jnuius 20-án d. e. tu 1. ig«zy, ker a II. (iu-<kisi. (<o/gtmyt utca 11. titt-nizt. es Ki«kunizsáu kö/.epp. IV. fiu-osz*. ^ 20-án d. \'u. az L iua/g. ker. a:^ IV. Itu — aj 111. tiu* es 1. Iiu-4iszt. —- A II. igazg. ker. Ku>vOs-tei- Hl. fiu 1. liu- es An>ny Jauo^-ut. I. íiu-oszt. A III. igazg. ker. középp, III. liu, II. hu- és I. fiu-ösztAl — 2l«én d. e. as I. ig\'i*p. ker. IV. le*oy, Icán/, II. leány és 1. leányoéztály A II. igazg. ker. Arany Jánm-ut. — 1. ieáuy, Rőtről tér I. ieaovt leeky-ut* l. ts 11. leány \'— 4(ozgonyt-ul II* leány, III leány es IV hányüszt. 21 Min d. u. az I. igázg. ker. h) IV liu. b] 111. liu es b) Q. tm-osziúly. A II itrazg. ker..T»\'lekv-m. I. Itu és II. fiu«oszt. — A III. igsz^. ker. Ititz-nt l liu és I. leány-osztály. ~~ A 23-án noi kézimonks-kiallitás, Az I. es II. igazg. ker. leány-iioveitdókeíuek kezi munkája a Kuztncy ut. iskolában; u III. igs/g. k*T, leány »tiOvndókeme.k kéii-mU\' kájii pedig ti (kiskahiziu) ktísépp. iskolában lesnek kiítílitvjt, 24*en a uuigáii* viiag"lack. 29-én halaudó istenti«>xtelct e< az értesif^k kios\'tass. (A vizsgalatok d. e H. — és d. u \'J órakor kezdődnek ptmlosan.
A kerületi iyaziftitótiit/ok
— Temptomsariilrló* S/ep ünnepély tolt Gyepükajaubau. K^la/eirte\'ték a kősség uj templomai, melyet Ltisky Kmil keszthelyi éptln
W»lf lltfla. dr. Vtőla Vflmos jC-aktofnysL dr lkak Jenő [Tupolczaj. dr. KolHn Ignáo [Dabro-nskj, -dr. Augunttinorict Náttdor (Pákaj, dr. WtUOnrger Jakab (CsTeotMÓcj, (irnnotwi Aud-rás |M.-Szerdahely és a helybeli nívósuk*
As értekedet ?sámos lonto* sz cg^szsi güayet cs orvosokat «-rd«klö dolgot tárgyalt; kOlönös-nagy éidektódéssert es behatóin foglalkozott dr Hajós Sándor leteuyei járás orvos tegyeimi ügyé-
vei, ki tMflval«vAli>g_i_megypt íönrvoa—állal 1
fölül nsm vizsgált váitk alapján a lacátúl el-\'
Trlrfon Ncabadkeg^ea Hzölöhtígyak vtjat-Szahadhexy. Igaai itW saőUÖ. A »s »llöfiita|duni>M*t majdnem kivote! né kül as un (Mtfái|ltoi Urtu nak, kik megmrgfdbeiik p aanki ak asi a lul»gs«t h igy a ssőlöli04ye t ttdaive, álfai»dó teab:n legyenek var«Hi oiihoiiokkat K K « a ntö\'Wwfolioioii ktisktftt*tg"ii nyárt H állomási Szabadhegyen. wrif
legközelebb áiia 1irk a torg.».«» »hí*s
---TmmmIÓI* klrémémlá**
nagykutiix^a- állami el«txii tskaia l«
A
moidittatoü. Az érUk«!/ut á;yhangu!»g ki*non**: j 4, . .» « t, dotta, hogy a lelho.olt vtVdtk leg\'elmi ejárásj^gat^agl keruldén^k tapuldi JUniu> hO Urgyftt nem is kíp«zhe\'t|; m r-sszalásat fejexte a ktr4.yk »rüniUíí^ MvtarUultí
ki a lelett, hogy sem a vizsgálat folyamán, h«mh ján ha az idű ktnivesA — a sz Ítélet hozatal előtt a löorvoa v&iémínyet nemjtók vezetése mdMt ktránjuumk a iittrun
t Df.^¥VSAMoí"ak a* •Ttekeslet | (Qkvö várusi abo-vnKVtMV K kiramu III f^^ bux#ó járás- es magánorvost tnükodéseőrt elismerést és bisalmat szavazott
iuii<
1)02 a£ igen ttsxtelt sxülöket és eítit
A tts/iikar mitndMu na lejtrv.m jn gejtelte ! dÖket lapunk után hivja meg a krt t^az h« erteke^at n rrsigfujfUYsV; egyhangúlag, a "rígítgfttÖSAgt kfcrOÍBT Tíflíírtí^tl H^.
— Kfiékparuu * iltág kénél K kievi egyetemi utak, névleg Kfo^
tisztikar megválasztatott; az e.hali egyik a el uÖk dr. ^augin Karoly helyébe (Jrrinrr Adoltb
választották m»g s három hnny/ó válasz1 mányi lés MÜJnmcs Lá*sto k<rekpAruu saarjU a tag dr. Böhm Síidney (PerlukJ, dr. Jóim Fábián got bejárni. Bmez utjukb m iolyó ho 4-en éS dr^ lirünner Józseffel - pótoltatott. Végül {HUükb-t érkeztek és eliaioiratmk az-rke*»I&t&j?ü kimondta mi értekexlat hogy a jövö évi tanácskozást Sü i.egen tartják meg. ,
Az értekezletet a „Korona s/ailóJ uagyter* m^beo fényea tár^ebed köv-ittiv As első (elköszöntöt Király Mór mondotta . a xnlatnogyei orvosi kar-ezun érdemekben megőszüli alalcja szép szavakkal údvö/ülto ugy a v^r-.s mint kartársai uevébcu tu egybegyűlteket s eszmékben gssdag telkösiöntőjét ismert szónoki trhet-sebével dr. Kétly Káro\'y e/yetemi tanárra az „OrazAgo* Orvosszövetsog" elnökere mondotta;
|o tea, es\'e í<
tsuutst le mar
Hozzánk Kc«sthelyri órákban indultak e Uszaek.
— negg)ttkoil «*r<IA% Lapunk magé. számában hírt adlunk H«i*l Ktvao #aIa-«|Miti apáUági erdős m^ggulkois^atot. A vére* teltrot levelezőnk tn >it a lóv^tk zö^o* írja lt»Hlo n« erdőben járt s a táv*»lbM na| autóra hallotta. lláMm pam^atleg^ta^n* bukkant^ a
madarak téss*«i« raboltak et. vslesUgyi miaiNZturuek leguj
As «rqO« a t b kihodse
dr. Jóish Fáb\'án dr. Háry István lióka/ővetsCgi dárvédelmi rend^íetsit végrehajtandó, a
iiesli-r igazan Ízlésesen, csinosan :111irort k* Már talmas lelköszöntö)üvel, míg dr a korú reggeli órákban kocsin es gyalogszerrel igen sok ii igyekeztek az Ünneplő köz-éttba. Végre megérkezett AtidaUs Lajos nyirádi e»p.
elnökre emelte taihrrat lelkesen chiadott tar- ket leszottitotla a lakról as ag>ian«a > \'
llrüanor Józaet!ját sálogul megtartotta. Mtkozbau as «rd» Fel köszöntökéi I tettesek neveit kouy vcbo jagye<te, ^ a <
a vendég kartánakat éltetik mondo\'tak még dr. Háry hí orv»«i
imé\'
siktua
egyetértésre. ] tulajdonosa hata möge került es balUgsvai ujy
dr. Haláss ós dr. Lukon uh dr. Királyra, Szmo* vagn ha unt okon, hogy hóit ou rogyott dsazt plebáno« s az anyeegyház hiveivol Acs Ssndor diss (lyöaö (össolgabiró as orvosokra, Hajós lárvája siratja. A gyilkost elfogtak.
H<
klp\'alaufei plébános, kiket a templom bejárata oál tehér ruhás leányok iogndtak. Kkkor már a templom körül mintegy 4—5 e^er ember tolongott Most Andalits Lsjos esp plelííTnos Hándor káptatsnfalvt p ehánoe, Vargu
Mihály Ügyvéd Fu<s Nándor gyógyszerészre, dr. Jlslász a jelenvolt ügyvédekre, dr. Mlesier dr, {
- .4 Ittl eaeléd Jutalma M mint. levelezőnk ir|a ^ i. jtfdte^^
Meas«\'rre, dr. Józna, dr. Lnkooichrn, dr. MrttnnerIFerenfr löldbirtokos nagy népünnepélyt tart\' -- Ács Szmodisfl Gyösö iossolgH bíróra és Karabély OS abból as alkalomtól, hogy egytk gasuaaag> Tamás Elek kir. tálda bíróra, I»oó Berenc Ügyvéd azjlédjet, hévasertnt Ktitpw* Fertncet, aki
nyugf plébános ei Kreutrer Dezső szegvari káp- orvosokra, dr. W->llak AdoT ügyvéd dr. lllahaiái volt mint majorgasita aikalmaava. a
Ián segedleiévél — megkezdte a szentelét\', kivül majd bf lül megszenteli én az oltárt,- szobrokat, kepekel s a szertartás végeitévei a templom
Sándor szolgabiróra, dr. Viola dr. Hajós San , velesugyt mini«stsr hu szolgalata eliaaiereato^s dórra és Hrahov es András ua orvosok nejeire, jeléül díszoklevéllel és 1UU korona )u alo otn «. Ilartáaaall g)ak»rf6 IasaicIM, A;lttnteit«f ki. As Ünnepélyt uneeeW#le ou»*,
ku\'csat átadta Acs Sándor plehánosusk. Kzmán szeke-lejérvart V honved-kerü eti parancsnok«ág- &V<Ma Ignác zala(c»öufi plebánoa moadotl. A
nak az 1901. évi harcárfzali gyakorló lovaghaon, ttnaep-lyeu jelen voltak tUty^ Muta rrsz^ggvi
a száladban levő s ó^tékre lépett s hatalmas beszédben fejtegette u híveknek, a templom maga«ztos celjá>, intve a híveket, hogy o most már szent hely küszöbét — távol mindau világi gondolattól — tg/iz, .valláson lélekkel lépjék csak ai, mert csak (így remélhetik, hogy bajaikban a jó Istea fttégfőgju hm iga int konyíirgé*
résztvevők: A gyakorla* vezetősége a fcovetkes*>k-íiöl áll. Xoiarilri /unin Károly altáb/*rnsgy, AVwejr Kde alezredes, fiuyjenlurgtr Károly, Sanígyörgyi Lajos (szásadoe^k, ftoi* István dr. esredorvoit, llakits Lás/lo alhadbistoa (Hsékes-I\'jervár), egy ebi*álla*oiö tiszt \' ^ esy \' ultis*!,
seiket. A prédikáció után A< s ^Sándor pl\'báros mint irnok, beosztott legénység 17, 12 lóval
mutatta be át el* megható egyházi házaiba öun\'p fc<
szent misét a templom töm. A szertartás uláo a lakosság i\'Jzo\'t Majd mindenkiník volt
Az éssitki fél tagjai. r<irteotf>qi liufifn^hf Henrik ezredes, Ifartionick JenÖ főhadnagy, totfara$i Tantihy liéla ezredes (Sz^kes(f)érvár), VwUk$y
téei Képvtsetö, ifatihyány Jogsat Vilmos, MalaUmsky Lajos löesolgabiro, dr. Mi Ago^on h saia-apVU apátság k\' rmaaysója é Htahii .Sándor atolgabirő. A muni végest
templom qiellettt léren dtf. //éu korioauyaó, megyei biaottsági tag a bizásáliól átadta Kre|fecs Perencuek a mt ál al kUld\'Ut jutalmakat éaigen ssép é* m
líp Őíspáo ttl
besaedet iél^nvoU
sr
tateieit u
nsgy>i4ti«tk k
as Bnuepttthe uonséfhes. Ut
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 45 azám (5 lap).
^901 jonros e-én

különösen mi országos gardaaági ét oaalédeegély- lesnek, .hegy az pénztár hasznos voltát, a gazda éa cse éü köz I viszonyt ecsetelte. I)r. Haudtk Ágoston után Batthyány József gróí w. b. iag, fniot a wrgyei gazdasági kör megbizottj*, iotézelt az Ünnepe u hez beszédet. Végül Alalatfiüzly Lajos főszolgabíró (elolvasta a iSifptüi tavirat*!, melyben elteti a munkást és mnnkaadójlt és sz ünnepélyről való elmaradását menti ki. Délben Malaiins/ky nagyszabisu ebédet adott, melyrn n v« dek számos előkeiüsóan vett- ré*al. Délután mu* zsikaszó éa jó meleghegyi borok mellett é. teltén az ünnepeltet éa urasagat, a ^plédseg pedig az e lé í órákig magasztalt:! a fuldmivel\'süityt mi-nistert. ki éz intézményt létesítette. Az ünnepélyen Ztia*Csány község elüijftrosága és képviselő t^tüíete s/inlén jelen vul\'.
— IffaaAglaArétin nep. A nagyka >iz«:-i római katholikus lőgimoftziu u nyakoiló-iskolája to>ó évi június hó 8 án délután 5, árakor a
,ügyvéd ur" IrnjiítífdÓ vöhia ^sra-ly volt. Ez^kbdl csak egyet az u. fi, aae-20.000 korona hlkoitnftnyog kéltségét áldozni, gények (koldulók] perselyé\' nem bántották, való* A kortesvfZHr r.»gitJ. belekapaúkoci jü a ou- sziaüiag azért, inert a/. a persely a torooy alatt, meru-ha. r ^ a tempóm bejáratánál van. A kocoiae zdrej
-- A doktor ur hu«zez?r koronát áldozna, —: kónsyeu kihallatszik onnét, ami az ifltenttlea úgymond. — Ez kévé-. • - -1 lett árulója >nlna. A \' Márta- M tem-
AgJigfvrd hu-ijrorga\'o\'it; fj 4 i plocnperselyril a lakatot fe*cakito:!Ak ea tar-
^ — Többet aluli i &d. talmit — néhány fillért hagyva oit — elvitték*
A kortea erre a megoizottnák v-lt Ügyvédet A azt. Antal-perselyt pedig, melyei .feltörni nans megrazadta \'karjánál a azt *u<ta a fülébe: 1 tudtak, magokkal hurcolták. Az eddigi vizitálok r* Nézze, maga. is kereshetne a dolog mej- eredménye arra enged köveikezt tni, bogy a
nyomorult tettesek legalább is ketten voltak. A uyomo/ást p.-mteken reggel erélve«en megio-d<( üták, mar negy--őt gyanús személyt elfogtak. Az egyik köxülük vallomásait kéeó&b
Ml, Eszközöljön ki a -20(XX> korona helyeM 30<K)0 M rónái. A 100Ü0 koronát megfelezzük. Az.Ügyvéd megkei dezte:
IP ha 30000 koronát adna a doktor ur nie»valjsz ao»k 1 p. •
A kor\'es intett a kezével és.mosolygott : — Mondja, bogy meiíVTtiaszijAk. Az ügyvéd eleget tadoti. Megígérte;hogy „"biztosan" kienzbözlf a 300^)0 .koroua< és a
visszavonta. ez idjjtg még « - tetteseket egesz hutun-aggsl megaevesni nem lehet. A lenesek mindenesetre a helyi és egyéb korüU menyekkel ismerősöd voltak. Kiválasztottak, aat a napot, mikor « szent Antal perselye legtöbb
koroná/Aav emlékére hazafias ünnepet éa «ir0 ,c^PZelebM vonattal haza u iizo^t. Hazaérve a pénzt tartalmú, a hónap utolsó napját* tudván
iílest rendez. Az Qnnepeu közreműködik az Ijuság ének- és zenekara is Az ünnepély w** ii-iye a főgimnázium előtt letáV j&tszu irr, kedvezőtlen td/> esetében az intézet tag) terme Mtlzor:
1. Magyar megnyitó. Ké\'er Ité út ói. E\'őaaja\' az itjasáz zenekara.
2. Migyar műdal. Dankótol. EjÖMüV .mz itj
§| Kom\'ly szavalat. FHÓadji VI11. osz\'. tanuló,
•i. Beszámoló a (íyikorló Iskola ez évi kodeséról. Felolvasna Macsek Gyuls Y]iL tsnnló
Erődi
Ernőtől. -Szalsy
levelsö cfolga az volt, hogy a mandá^ o vigecet, mikor 1 \'.\'jott ho/za, kidob\'tf, bogy a lába aem erie a fóldeti
— \'A fwiztregl JUilták. Jv jkakutag tfo*e| van TT#sz\'reglíez. Ksrk ikutisun a tatH-tónak kinevi zefi (iroszmá i miatt k«i pírt vau iu ou.b r»k Kü/ölt. E.\'yik akar,a m meg is vn\'ns/.tona a tanitót. A másik pari elienz1, s a A^tóáis^t s*5F ina al i 5 Urj s^tcUM az ügyet a pü«pokíiüz. Ezeket az íünzőke«t iií\'-l n mA\'ik part neu érxökkei «s okokkal h mé/ nem fa botokbal, hanem puskával mu*| itkarju intg^yozai, ha tovabii is eiie\'aaefceake** 00 \';k«\'dnek Azzst lenysgetiK ugVani* mos névteenüi ~ T* | ezt a Kozseu elsőrendű gazdáiijÓi al ó eiloazik »•-, Klomlj-i űz hozy ha nem nyugodnak oeie a valasz áiöa, ■ u^y jsrr.ak, mint luvaiy já^i iNes/.ii\'eg-M S li ! Ez p^dig u^rjjrt, h »gy a leiülték. •
Ottrtner Anta ,jj
hZ\', hogy a perselyt minden hónap elsején nyit* JUK ki. iy a p ^rzsjü\' 260 l oronát, a má4 sík kettő 10 - 20 koronái tartalmsahatott, az eddigi jpveda\'em uttn italfa. Ez a I3oy. Sso-moru, megdöbben ő e*ei s ami még eazossori-tóbb# h-igy o/m egyiíilen eset. H>ssen országszerte ini\'idenmpoM.i -váltak . a templom-rab* laaok. As orzójt nem ü^Mu már 1 hajaik erek—Rtnojorar.—Nteóft atdi hí Ük, sem szivtt*. MegsaenMi belyrót, jó részt a sxegények\'ól a szegényeknek nyújtott
Jánoi VI.
az
A lArdOét ad nie^ii) iláaa Kalshm Fii ml ni u azy flottup»«gg}t ineut .vt^be U«\'.
o. Szülőföldem ilju-ág enekksra.
6. Víg szavilat. Előadja fjMxt laauló.______í-
7. Magyar népdalok. , Előadja . énekkara.
M. A pályázatok ered r&fy&iek I<azgalói beszed.
10. 1 tiduló^ Előadja. az ifjúság zeneksííl
— .1 fUMudáliins Aicena. A k-pvin rá\'agz\'asok ugyan meg jó inef-zo vannak, de\'lLin^l Valérián Itirdőigazgitó vendeg-zeMŐ ua-.azért már serényen folvnak a Válaj-ztasi mfízizaiiál. Je.\'eniOílak: Hailiia Cipriác phanyi a pá\', galmak\'a vidékén. Minden keríilel . igyí ks/.ik|llunay I •Iván d. t»n., íürdoorvos, Mdngohi H.
ifjúság kihirdetése.
nagy mise volt, meiv uid\'t u iiivatalos iuiikciouaru^ok. rtlred egész a savanyu kmrv n gyoHyigzközOret" «: utad a Huzba-znÁlutra. Dolbeu di z
megallapodáar^ jutni, ki legyen a jelöltje ea persze nem alszanak azok az elérnek sem, • amelyek a választásokat jó alkatomnak lekmrik busiá keresetre A maudá-nm«ágenMek ^sorra járiak az ambiciózus emberekei és akit leije:, befonnak. Euy «lyen mamiálnm a^ea«ről a/ol n következő jóízű ;örténe»ke. ü^y e.-etr, — írja » nemet félhivatalos. — bogy az. ügynök egv jó nevö budapesti ügyvédre vele\'te ki baójit.. Me^;elent naiá és íólajáalutt neki egy korúlo-el. Az ügyvéd mindjárt a dolo ra tért:
— Es hogy az a mand itnm^
— Húszezer koron*. \'
Az ügyvéd sokalla\', az ~íigynők eJI- nkez/»lo|í keve-e:te s az lelt a vege, hogy a\' dőnbst az ügyvéd Hhaki-ztoth. Elhaiasz\'otia, mert ^jiját* ke/üeg< akuri meggyőződni,, igaz-e, anrf az i^ynok mond s csakugyan oly ru/sóg^k-e a kiutasok. Az intoro>álödás egegyszerUb^ és legkőzvetetlenehb módját. választotta : leutazott a kerüleibe, de nem saját neve ulalI, hanem iakogniíóbsn, ugy mintha a raját megbízottja, volna. Mikor a kerületbe éri, mnuáho/. hivatta a fok rí est es el/>edta neki, hogy oax»ügyved nr« teijhatalmu megbizottja s szeri jö\'t, hogy táje»| kozodjék. Egyben pedig értésére adta a .
Aramiz^nat rabollak el,
.— !fl»«l irvedel«*«n. A lo dmivelésügyi miriiH/.ter laii-ixi reniUlatai adatl k^ ni—kaaaaos madaruk vedelnie érdekében, iizt eaaieodóvet ezelőtt l\'arisoau nt-mzoikőzi kongreaazu^ volt lenben a tárgyban, s akkor s^ban állapodtak ikLiiLiii^k re-í/i\'.ül , meg, hogy u v indor i.nd uakat—kftt HTTőffoaeé" Oltalmazni, amelyek tnduii lik leiijobhan pusctil* )ak h gabonára ea a növényzetre ariaima* férgeket rovarokat, A nemze\'ző^i jmadarvedő coutecencia hauirozuiainak vé^éha^bat <*eto*xa a miuiszter randelete. Ez a r<-udeftt toiaoroíja az «KaT a madarakat, amelyeket bóntetleoüi pusztttaui neui szabad. Evégből ak^r egyeaek-»ek, aksr egyesttleteknes, akik e nassnos ma-d«rak tenyésztésére vállalkoznak, a toldmtvelés* Qgyi minisztérium iiató-ia^ai szívesen bocsataaak
megiumo terültet, fUrdőzei iitíd V\'MI
dr. kir. t,«n., íflrdőop»os \'ia, Mnnpold (iitsztav. lo\'lfftie-, Segesdi Mikl. i
Anuor pronast titkár ret. íeikesz, ^.Segesdi Feranc járasbiró, Stolci Józ^el ker. orv >*, Varga János utbi/tos, tiyap»y Nándor, a »Srefaoia« Yaebf-^gylet felügyelője Moys Ho^unier íürdo leiügve ö cm a szereidre meitó buziguzdá. A lar-a-rtrf báróin »»ráig maradt e yütt éz a legjobb hangulatban us/loit~Hzé(. Lingv íigtizgatÖ a jelen disz-íreddel ismét fényes nizónyitefcat adta 1 már\' aoltÍ|íY in széles* korben ismert vendég-azere ctének es meg vagyu ik í\'óla győződve; ho^y a család asan r ndezett lenyes diszebed^k-kfl alksl-i.ai jíyuj va \'»arátin ö»\'^ze|ŐVetelre,! fürd(5i>faz)raiSnaK nngv rés\'.n vau n Balaton-;
„\'vstértés megteremtéseben, det évről-évre liMlamu-( zi. Az idei iürdiiévad* lénkebhnék igerkeaik, min\'\' a.Molyt evi, lakasok nagy része már ki vau adva ff!
űéli és.
kép.iseletebeu ; annúK rendelkezésükre le-^zkelcet e-* egyéb, a madáru•
Füreden dívó péídü* •mely egyeiertóaben Für sabbA e.-« er6sabi)e k jóval mert
meg lulyi mos in erse\'nek inegrend ;lói t^iib^tóniege^ kii-ándij\'ú* van bejelentve.
— teli. Koszlh" yen meg-
döbbenést kelteit ama szehtMCglOro telt, bo^y mul pintekre virradóid a rótn. kai Íj. templom •
A templ-mbati 4
főkor-jhan a per-elyefcerfellórlek.
nyesztisre szükséges e^zaőzőket, valamin\' keaz-ségeien editjak uusitaaokk:«l as ouxonte* ua-dárvédokét űg az ügy erdekében igen basanoa szolgálatot tosznek azok a szUlők, tőként az auyak. kik gyermekeizet óva intik, hogy a madarak fesikeit ki ue szedjó., a madarakat ae pu«ztitsak. A nóUnek azonkívül me^ egy nemes leiadatiH lehet a madár vedelt m lerén. tgyauia ! tapa^ziilhaiiv aogy u vumlorm idarak le^»üt-bja a kol ozküdés alatt pusztul ej., Fukent Olaszországban, midőn a v indormaauvsk a n.i cs/i jaiu*rol déltel** húzódnak, az »kat oria-f kitaazi-tett hálák aégélyevat mdliószámra ellogdo«sáa, A \' huseteiben epe i nem válogatós »l.i-/\')>t a van dormud trák hu sál kivétel. ne<kúl inege^aik, tpf* I likból pedig tKH kaiapdiasitesr*Ket k^«zitei*ek ea ezekkel egoas Eurupi eiara«z<jak. Ki a kegyet-len ioó lo j O Oti. Ka nptolMpar a l<*gn <gyobb vt-\'Z-deiem a maző^azdassgra < o»\'Z e hasanus madarainkra. E miatt a< oníictt1 pártzii onle-rencian ia sok síó e-te t. IJ^olysn a knlmas eszközről még eddi^ dipSo n-cui u on gondoa-kodm nem udiak, amivel as olaszországi pusztításnak vége ve«heluenek. Felmerült.az a gou> dolit, hogy lőlhívjak a hő\'gyes figyelmét arra.
& %
M -m & í «

wir " m
ff!
l É

iiirtesitéss
Van szerencsem a nagylokinlgjl küznnseget tisztelettel értesiteni.hj^ «
t a v a n z I Idén y r e a legújabb divat ►zerint mindennemű ruhákat w leKliiMimabb a legolcsóbbig figyelmes es leietfe jatAijyos ki
szolgaian mellett készítek.
Ez a kálómmal bátorkodón* u tekintetes ia. hl» . álintorvo^ urak lig elmet (elhivni egyeuruha Kí-ulimí-nyelsare, melyeket a legpontosabban, elírás szerint íeg|ira dósabban, ki\'5nó ininŐaGgben és tzlésea kivitelien szolgálok Zi
Vidéki megrenlelesek keliő liyyeleuimei ea/közöi:etnelr
A n.. erd. kozOnaéK becses lámogatasat «s^ziveN nictrren\'JeJévct kéri mfly twzhitttd:
KAOFftSCAPífT MÓR férfiszabó
Kl.Kfc kAa
Sngy válazzftk hifiittn ilnitog.bei\'Jöldit é* fránciiti ktlinékh#n
V
m s u 9 * *
W 8
í
• 9 m m
fi
»
i
w |
2 • R
■ ■ ■ -1
JO
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 45. sz-ra (tt lap.)
1901 juniiiM h*J.an
Jioay kalapjukat madártoll I ne díszítsék. Inkább virágot vugy s/slagot használjanak kalap-dt«*ül. A madártollkereskedes így jelentékenyen megcatppaaváD, ás olaszor-zági aadárpuntilólr _ii kénytelenek lesznek felhagyni keletien mea-ier»égükkel, amikor az t(ft b * haszonnal nem jár. Most még évről-évre rnem-csak hogy tohh éa tőbb ^vándormadarat ves/iünk el, ha nem még hizlaljuk is az olaszrrszági msdártoll-kereskedő-ket,-akiktői g pusztított liaszn os * madaraink Iáit méregdrágán megvesszük.
Nyilr s bek lábon én kesen veszélyesek ea nehezen gyógyitha\'ók N«gv r«/ílv elkerülése résétt arra ke I törekedni. bogf a aeb a leheti leggyorsabban behegedjen. A legcgyazeröbbszere! »onek az, bogy /azdag, tiszta vérrel bírjunk. Tiaztitss meg azért veré\\ mert eltekintve a súlyos hetegségektői, mint vérs<eg*nys*gf népkör, neuraathenia leuma és gyomorbajak, elkerUii aj veszélyeket, amelyek ht*tó!»g lenyeglelen dol-j lol- jgokból, mint phJ. egy vága«i »eb. ke emelhetnek. j Veret tisz ftando, tegye azt, amit tííwnsberjjer,
sMizdét&éki

gtniczkyné jfrajxa £*nJt» kedvttt/e a* igét* magyar -oípcuc-Jcáfőnségntét. — fogényttmi tárgya mtgraqadQ, keórts éa Uóí/üksí. ő,
hz (loboxonh
>< 9 trteri. -
t fi I 75 kréri
- A munkanólkű iak éa a belügy mi* (Margit asszony telt, vegye a »er teghataloiiaabb. nisz\'er. Sze/J Kálmán belügyminiszter - mint lu^gnj\'tó és hz idegek ertMtő szere\\_mely Pink- j ér\'eáü űnk — <ei>sto< intézett a vármegyék- (labdacsok név nlait ismereten j
hez, amelyben elrendeli, hogy a. munkakeresők/ Kzen labdacsok kitűnő k vérszegénység, s*p-r nevét, foglalkozását" minőségét ezenfüT dij»jkór, neunstbenia, általános gyengeség, valamim (alánul kö/Ő\'jék a/ váfcroegyei üiv*ialoafc lapok gyóm >r es bé.bajok ellen, egy hzáról«g e cz^lra szolgáló lovatbaií. Széli/ A Pink-\'sbdsc ok kaphatók minden gyógy-; KiJmAn kormányelnők rlílial megakarja köny-jazer árfrau,-valammt hz aus?-ria-magyarországi nyi/eni a munkaadók és munkak\'rtOk kO\'Attl I főraktárban Törnk J. gyógys**.\'tarában üpesteu,! - érinnezeat, viszont a munkanélkülieket arra I Kii áiyuu utalja, bofty lmjuk orvoslását a közhatóságnál (vagy 6 d >b keressék meg.
— Cg) bAba <s kösoa&lalAsüicjl mfiifea-ferhre*. A Valtaiéi kő/segi hába derék, jóra való magyar as szooy. C*ak olyan cédulás bába ■olt tfisfci1!jkír ftTnirurrf, rtn szeretie a foglal koziait, amelyben nagy le kiismernie seggel, járt el. Kőiben az lörtént. Óqgy egy okleveles szülésznő te\'ep^delt 1* VaiszlÖn v< a közMgi b\\ b»: UMcsv Ö.z«e szomorúan la U -s hogy az ■BUiy t* u*pa >1? fcww ropyiffiftkv A-rtüteg" leruieaieten írudf szerint fölébred\' a - versniy is az arra az * elh i\'irozásr* birta IJfolicsai örzsél, hog\'Y 6 h megnőni az ok evele\', i Imént j a i agv várad/ állami tzüíészrői t»nfolyamra ás ; ott kiliiutf kép<>fiihBt nyeri De n ost, hogy az
Beniczkyné Bajza Lenke] .. reqcntci..

!(tf i l l\'tc t.

látszott előtte a\'vaiaiiói fizetés és kereket.Kapla magát a derék *p«7.ony é- tgy azep levelel in Wlaagici tiyula dr. va láa- ew kfignkiaiáat miniszterhez. • bizonyosan / ugy g« iido ko/.vari, i^kotáz gyermekek a nagyméltóságú ur keze alá \'artozriaf, akkor a legkílébb gyermekecske ^ * bába-ügy ia bizonyosan az ő hivatalába vag. Arra kérte az hIAzh\'os l» vel- • ben a minisztert, hogy í raeJ\'et se meg az ö csekélyke fize\'éaer; ha ped«g ez n« m lehetne. ■ hát adj^n tieti tgy jobb szülésznői állást éa Ő \' minden tudományával, legjobb tehetségével és igyekezetével azon Icvz] hogy meghálálja a: bammk f»»itáiít. Mit t»»lt a küzukl;iias:)gyj miniszter l/lakcsai Oizse eredeti levelével, nem
krondorf
NYÁLKAOLDÓ
GYÓGYITAL.
^ÍIXT NYÁLKA OLDÓ SZCH
Marika IWVny f
iwaraa. a» m^ve 4 ^ mu h
ílelylaitóüB. fe
Regény I kftfae özve 180 k kn
4 40
tudjuk, de az önérzetes es tudományára büszke azöíéeinői helyzete mégis merjavnll, mer\', mint vaiszlói tudOsi\'óuk irja; a községi képviselő-tes\'ölet eihatarozta^ bogv a bába fizeté^ft f)2 koronául tülemeli 200 koronára. Kz már aztán díc*érelen d «log é< bizony isin a derek Ulakcaai örzsét \'H kielégíti.
- Klfr»*#»ll. Május hó 31-én déeMtt 9—10 óra k(M a Király• utca, Hruéhetlir éa Mw gyár-utca \'elején egv .ert. kes gvürü-kő elvetteti, Ftlkereitk a mcgialáloT hogy azt a káró* lelnek* leendtf kczbcsillteiés vetett a rendőrkapitányi \' bivatalná\' adj* a\', hol a lulajdoijos állal. HlŐ jtltfilomban roze^ú\'.
ugy magában - mint meleg lejjel "végyitve KÖHÖCf/tSXf:ii% REKEDTsflGyflL TijDÖriÜllUTXÁL st!>.
\' legjobb gyógysíkerrej ajánl la tik. NEHEZEN EMÉSZTŐ, GYOMOR HURUTNÁL KITŰNŐ HATASA VAN.
Mindenütt kapható
uptó ímdcl\'ócJi:
es
10 kor
I4J
L
Fekete könyv. Abc] a czipő szorít
- elh. t kot Ara I kor. émhtA 460
A magyar ii<|<m4>liil MtiM v •
kfeAMéf Kn\'üfti aj4«IJ«a a —gyi> ««. it—y»ro«1aloi»i ipa aMpMt —geü— pervezry-y* JW MMl Mfla^VH
•alyalc iMM MNi;tttrfÉa||ail a #)uU min.litn kAtjTkcmkaélala
r,\\scncL ruLOP
kAujrrliaraak edéM éa li>| i>Méáfclmali
naoy-kanizsAn
J uimlolt tír m:lmml
• \' o il o I \'
Gyakran találkozunk oly szemlékkel, akik Kíadó nyári* lakás Balaton-Bcrénybcn.
^agyi ké\' ablakos izoha konyhával ó< veran-
>r i. ü azonkívül etry kŰbWt beiaratu nagy
mondja maxiban az egyik; .Netn nleat semmit ; . . i » . .» • . i» . 9J
m^l k ... l i » Kt* I . ■ a/ob-i, jKlamenyi buluro/va. kila anal a Ba atonra
aebem b- van begedvo." Mátok ezt tapasztalják;
gKIUónoi hegy aeb m olysn soka akar beba-
akár munka közbeu akár mávmódou bőr-rágáat síbet kaptak. Nthtov nap múlva azi Ijgyni *
i94.vtigrlt. szám 1901. » "
Árverési hirdetmény.
A uliroU bnú«aii végrehajtó aa IHH1 t* 1 LX. f.*Ca IP? S a érteleiében exenn^l köth i testi, hogy a aagvkaaiaaai kir. jara*btróaAai<Mk 1901. évi S p 1. 1166 aaamu tétaé-t « keit ben Dr. Weias Lajoa ikioiuat ugw« J által képviaelt DomjAn Juliánná nkanliaai lakás javára A\'oHav LátrM Otganv ttiiahi. Rotray Mihály «a Koltay Petronella eU<i« 4000 kor. a jár. en jeig 19t\'l évi le> \'uár bó 7-én foganaaitiMt klelégiiéai vegrehajtáa u\'ján le #e laldl l«»g én 1740 kor. be<sült Knltay Láaa ónal 2 1 telién, szekér Kollay Mihály éa Kolta.% Petioo. li-uAI 4 ökör, 4 tehénből álló ingöiágok njilvön«>«
lürdőkihik baazuálatial, egrgi idényre vafT ^veréaei. eladatmk.
, —, — .Mls-áiM kiadó, Ciim: Öav, Karcag Lászióo t ^.^ntV\'T\'u k,:* J,^\'
gedm." Honnan rrmlhe.t biuoaló rkuél *zeo üalaton-Berény biróaág 1001. évi V .98/3 taámn vé«téa* f I*
lönhöMő errdm\'ény ? kg azon eg.y&/brü tényálláson! \'_ __40iN) kor l^keköveieléa, ennek 190^) okl"her
ahpfgik, liOKf egy egyik-tyyiknek tiazta volt al ~ ——_ ^ 7 nnpj<*u,| járó H| ka«aUi, j| félté díj é«
vére, á másoké pedig ntnu \'Az tp mosti Immmiií lillán( Kor^n |eddig (Nsteaen 2 kor. 90 lllérton birotiag már
elmondoll. k m\'gerőaitetere halba tón JevetH <1 inegallapitott k<t!t«égek •ratéig"Hahóton a hely-
idézhelünk Ebensberger Maign aaszonytól, pj^bar eisejere 40 eves re/ormáiua vailáiu, «(srinen laandd eszközlésére Ío>óo6 MútíémÍM), Tbaí í-íll, \\dtbreoaniga/daaaiíialaObb iskolát intsen védett, •
„Túhb 6r ótg uyiit aeh volta lábamon. A H f?dd,>1\' "oigájatni utói^ kiiinő sjántatokkal bitój 1901 éy junius hó 12 napjona* zor^ egHŐ érzé>t, melyet a seb okozóit, végre!" u Zalaiw?gy«ben alkalmas»«l rgyaterö,
sár nem bírtrn elviselni\'és köhíkraöket, pomár! forgalmas es feljmni megbi/.ha ó özvegy egyén. ekit ea fepiszokai kWrelUm mey de minden « kiadóhival?ílb:in megludlrnlój lyktiÍM nélkül. Kgy napon az Ön ín kfin/vfo*) —
fjét olvaslum, a melyben el viln mondva\', hogy Pink-Jabdacsok a vért tisztítják, fíuy kísérletet \'tem. Miután ket dobozzal vettem belő e, sebem )b kitiítéxt nyert. Foíy aitam a kellett és a ) teíjeien behegedi. Legforróbb, körzönetel! ndok finné /
LaptiiliíjdonoS és kiadó:
Fischel Fülöp, Nagy Kanizsán.
délutáni 9
határidOOl KitÖ/elik éa abboiU venni siáodek oly megjegyié ael nivatask hogy ingóaégok aa 1881, évi LX ve ÍO7. ( érteimébea kéaipéasfíaaléa mel\'ett, a lati igarőnak bacsAroo alul ia al logúak adatol.
Kelt N.~Kani*aán, 1901. ra^ius U 2H
MAXfMOVíTd ÜYOHUY k»r. btróáégi végrehajtó*
Mók
>tat|
10H. JH1 tfiubbet
Nagy-Kancsütörtök \\ Zala 45 R*ám (7 lap.) lafrt. június l»d 6 án
riadó biztonsági zán betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban! Egyedüli biztos védelem betörések ellen! _____Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosod magánlakások, sífc. rés/ére.
4 • T. vt A B&MMS<!l.ft4r* maly a l-etófök »llau u agyadéi! blaloa órater, «gy cainmaa féoytcaf ajtó tár, amelyt c*np4a as aara- *aolgiló kalocaal lehal kiayttai. A legcwkélyabh kfaérlatra, ko«y e»nn tárat Idngvn, vagy tolrfcjknloacsal ktnyfwfk, a»ajcy %% »jtórá*sek úlöréaéra iráaynió kiaárUtr* i«, agy kalapács kapceqJo4ik ki, a ■aly #gy viijamus csengővel ériatiraft aat m«t|á8bt bottá, illetőleg a nugkiiiralt orömkn* kinyitáat riadó caengáiisal jelal. A batórán kiaérletánek megakftailyoaáíára reolgáJu cseng* tetaaá* ttariDi a Ik almiakat ó a otlédaenbában. a bátmeatcrnál, vagy bármely máa aiktlm*i hfclyeu. Kívánatra ngyanavm eattllyfirel agy uryaaitt alkalmaaott tóeeg ia aagj darranáaaol . laüthrtó.- am«lv «a aífó atomaidaágot la fulriaattja. A Schimaadl-aár mindet ájtóe. ablakon, redőnyön, piaeae in padlá< ajtón aaóval auadeaeit kíwiayea aUtal ■atható ah>)l betört* alháritandó ás f*ltátlanttl megbithttóin }ettí inind«i haiórfoi biaérleUt. A -,,&:himandl-aár", melyből asrek vannak már haaaválatbaa, daraboaktal 15
koronába.kéről. Bfivabbst KehlutAiidl tir*:tn*l Btftlape*teat Jóaaaf-kórnl 77. na. 15\'—Ki
A női szépség pereskedők, gyárosok, ügyvédek, ZISKA J. UTÓDA j
elírta**, tffk4)«ud«Mre\'általában mindenki részér ■ - .
f» ( tanárára legki\'Unóbb ós lciHobban és leíjfw.
KOMTKLY inVOH4-V
- Mratö-alib a--\',\' „ . h \' \'
——\\ csőbbau szerez c. szerkovács-áruk, gabona-minőségű
FÖLDES föle infomiaiiót * jf ck? jj. tizedes és százados hídmérleg gyára.
J1SöJT-KRÉM ^*
A gabona és értéktőzsde szállítója
mely vrtgytis?iaT^w higanyt, mn \'ólmot nem tartalmas ^ éj* ^ CS- lroíl.l e« raktár — 1
titfjüfpii úriálmatlan h ztunnouUs, í jf\'y ."\'L V ^^ j&r
- Tiirv,nrr.rn »rdvr. --P,"^ f # BUDAPEST
hmémm* . ímmhwJ /% V^ •A1\' jjOj llnKJi
E/un eildyhirH arczkenőc* \'jífi A* iC) Lf \\ //iTwIiB
^ 9) yr judakozo . a VI / Eétfázitca 50.
atkát •Mitwr) «a minden ^K^ I r 0 Q a ^^
máa b rbajt Kialaitiaarán- ^^ tulsjdonot \' i ^VITÁSOK OlCSÓR.POMTOSAA ESZZÓIÖLTETIICZ
__---- --^ - Aní,Ín Mítyiák kivésstr. lam. m -
# uSré varázsolja. t /JT\' •*. Budapest , ; Ei^ili k^flíWfl NAGY-KANIZSÁN: ---k^mmmtr amPi* 4r ,v.mrm<n ut^jg sz. jg m ARKBREITER L.-nél.
- , >rr7 ImfulydMi tlltu. ,___^
Y ■ . «. »•» r ^»jaf ■ 1
i Árui Ki* té^ly 60 kr, nagy tégely. 1 ÍHv ^ .;.., ö^;-.\' .^J, .jj - \\;> /\'.■■{.;/ ; \'J ______kUttiftm1- kr.. Margit tsappaH 85 kr., Mar- ■ \' " 1 —i —
:• . A SZÓLÓ PEHONOSZPORAJA
Poslán uláaT«tell«l vagy a péna.alAaetaa ^akflldéaa ntán ; ;;
kaidi a kéaaito:_ . fgjj elíen^való védekezéshez\'legjobb anyag a
FÖLDES KELEMEN jj Dr. ASCHENBRA.JDT-téle
gyógyszerész ARAD. ^^ ^^ ^^^ ^^ __
Kapható mimlen gyógyszertárban, drogueriúban, B^ I Lk I I I I I s I I
h illatszer kereskedésben. \' ym AJ V/ JUli JLf W A A W AA .
—— Főraktár i——— l^»«állIlo« Ara BikU|H»*teu : f>0 kgos\'zsákokban á , ^
—— N,-Kanizsán: .^j kw. 70 fillér 10 óa 5 kgos /^kokban a kg. 74 flliér
rm phL%B?XA \' Használata o\'csóbb. bistotabb. a Sevelbni Joliban tapad
?yágy»«rtárábrin. min\' > ff-í^aJicz, a permetezőt sohasem dugítja
.....• O^ ^ [ : A magyar óvári m. kir. gazdasági akadémia
m, * ^ növényélettani állomása kísérletének fényes eredmé-
«lo oIcmo oráu, — J _ , u «., . 7 ... .
nye. 450 magyar ,, gazda bizonyítványa bárkinek
______Jli játalláaaaL prifAt wZkiiak JP^k w . V ; , ,%T T.6 7 fJ
^gft^ . díjtalanul megküldetlk.
Konrád János uFú fe \' ; t , i^J
—----—óragyára Bfflf ap( Mfgronaolosokofc eltogöd a
aranymez üst a tfk«zer áru űrjji _
sqpr jp r\'„Magyar Mezogazd. Szövetkezete""
. Valódi iziiit reaioKoir-óra SÍL—r.m ni«i>m • .1 « . x
frtöHO v III IMPDMT, V A1 kolttiáiiity uI<•;« :tI.
Valódi aattat láae írt 120 ^ .
Nickai ébraaató ón frt 196 - ^ Mecren«J©lóseket elfogadnak a vidéki megbizottak is\'
Ca en a ca. te klr. birodalmi cimerrei raa \'
ikitönUji^, Rtámtalas arany, etdit klájlilá»i érem P ma i j ftJ.
) clite-rnyjvtj mint HniorÖ-levél van birtokomb n iüjő ^ Jar|si»ir.w»i í
I nagy képet árjeoyzék Ingyen • bérmentve^ ^ : ^ ROSENTHAI JAKAB
^ t| Nagy\'ka^izsa S Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
I pí miiiÉiurt
Elvállalok továbbá képek, fotográfiák-, tervek, rafcjpk érképek cachlrozását. ugy rrunden e szakba vágó nunka: |
Nagy-Kanizsa,
190|. junnn M 6 ii
mmmmmmmmmmmm^ piayton & Shutt)eworth
- — - m lm J\' - .. . . . v ^
A szőlő
OIDIUM betegsége
ellen a legjobb szer a
Dr. ASCHENBRANOT-féle
Kez más por.
Leszállított ára Budapesten 0 kgos zsákoklmó á kg 50 fillér; 10 és 5 kgos zsákokban á kg 54 fillér.
Használata olcsóbb, me$t kevesebb kell belőle; biztosabb, inert a lombhoz tapad, a szé\\ le nem fnjja; ajánlatosabb.— mert a mustot nem büdösíti — mint a tiszta kénpor vagy a kénmáj.
A szóló éréfét sietteti, a termés minőségét javítja. —
Sok termelő megtakarított vele egy permetezést a peronoszpora ellen és megvédte vele szfílejét az őszi rotbadüstöl — ----------------•—
Számos magyar gazda bizonyítványa kívánatra msgküldetik.
■—- Megrende lőket elfnga4 a %
ü CD A PEST, (V., Alkotmány-utcza 31. sz.) Megrendeléseket elfogadnak vidéki meg-bízattak is.
Megbízott : Rosenthal Jakab 213 — Nagy-Kanizsa.
thoénmk e) Budapest*"^**1
ü. m.
m « l^Btieyw** M
Locomobil és gőzcséplősép-késxletek
továbbá iái^nf-«ré!>lS**p«*. ^


ii hm
í-ufe. H í

(DMMNt MM
■■ti ••
•C7 v* f»«MM< |I|H
MlM >*|N« M WhMtlN h* I lifcui.
Lincolnt tflrzsgyárunk a világ U^nagyobb locomobil- és ctéplflgép-iyári.

gőzcséplö-készleteii, szalmakazalozóit,
leguffibb aicrkritll
továbbá ; a szab. osztr.-tnagyar államvaauttárHaaág roaiozai mcx<igaz<lus;igi gópgvúnUmn ktwafllt 4 Utartjü t*Al|»lA-kf»*l«*telt, Suck rendszerű aeséltnt^tl i\'kH\'ftvrl rllutoii ^ é 11 é* ogyt^b
oszközoit.

."• \' " t_
"" \' ______ _ ____________
HüZűS visszavonhatatlanul ^T^T" J
1901 Janins 25 " 30.000korona értékű I
Concórdia sorsjegyek
0 0t/ ajánlja:
á / korona. : gerstner adolf
• > Nagy Kanizsa.
* i VomatOtl F&cbtl KüU>p U |>-ulajcou^mií N;igV\'K;<t iz»un K*U1
A ma^y kir. államvasutak fjS\\ gépMiíiÉÉ vezérügynökséffe
~m Us^jr <v 1 \'-v cv
BU 1> A F ki fü TV^^VáHkttrwl
lilltnlln tl innflfU 1> l »♦ ill iini^untaL* rt.ínxu í»<il..iM 1. 1 t WMMMMMBMIIBaawMMHiuu
Huszonnyolcadik évfolyam 46. szám.
JL
liwkialMi
.w.ah.dtaihai
i ...rtMSiA..] srttkaaaJ i.k.i ..p.. .itt a " i tn kht
init..»d« . lip ...It.Bit rut.Tt
.aaatkoaó madw
Kiadóhivatal Yirb.MstpU.t: Fútlul ftlty köajr
ZALA
KLÖFIZKTK8Í iui Wf> , . •. •■, ti kmi I4l**i» ...... ( k»H.
JHW*\'W ..... I korona
NyiltUr pMltam » (Illír
RIMaatéMki lalaniat a irdaltok roa.tkoiik flach.l rtl«p najtUt kadMh. laitaodl
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSAN hetenkiiit kétszer: vasárnap s csütörtökön.
Biraagfatlni Urstak oak la ti MI (ogadlabiak at.
I kaaak-
SÓ** Ma ara t* ül tér
Nagy-Kanizsa. 1901.
Felelt, .<erka.it!: 4ánd.r
(nrkniMtirr Bm.i I.^Joa.
Vasárnap, junius 9. {J
Függetlenség és szabadelvüség.
Tisza Kálmán — mikor még miniszterelnök volt — egy országgyűlési beszédjében azt mondotta, hogy a függetlenségi pártot, ba nem volna, a kormánypártnak k^Hene megcsinálnia; mert a kormányon \'le»o pártnak, mikor egy-egy nemzeti törekvés megvafósitásáért küzd, szüksége van egy olyan pártra, amelyre rámutathasson, hogy
veslette azt; nem bízott a higgadt számítás fontolgató rh^galkuváxán&k sikerében; kicsinyelte a kiegyezés keretébe szorított nemzeti eredményeket; szóval: sokkal tObbet követelt. A szabadéi vüséget irta lobogójára a függetlenségi párt is; de a szabadelvű fejlődésre nem látotti nem talált elég biztosítékot a 67-iki kiegyezés kereté* ben* mindenekelőtt független Magyarorszá-
ime, nézzétek : ez a párt még többet akar, még radikálisabb nemzeti átalakulásért Htod.------ \'
Mikor Tisza Kálmán ilyen formán nyilatkozott, akkor a függetlenségi párt tekin-télyee, eröa. egységes pfaLvoil; éa erejével, egységességével, példás összetartásával kétségtelenül, mint hatalmas pas»iv tényező, szerepelt azokban a nemzeti vívmányokban, mikkel a szabadelvű szellemben baladó kormánypárt pár évtizednek fejlődés-förté-netét gazdagította.
Nem jól mondtuk !.
Mert mikor valamely szabadelvű tőrek-i vésről vagy reformról volt szó, = a függetlenségi párt nem csupán mint passiv tényező szerepelt, hanem a maga nagy lelkesedésével, radikális szellemével mindenkor tulcsapott a kormánypárt szabad* elvű törekvésének mérsékelt medrén ; ke-
igot akart, mert csak független országban ívélte megvatósilhatóknak minden vonalon; • a szabailelvüség íntézmén yeit.
Hogy ez a radikális párt ugy is mint j passiv, ugy is mint aktiv tényező, nagy i mértékben befolyt a kivgypréii alapon álló szabadelvüpart sikereire, nagy vívmányaira; \' az kétségtelen, elismert tény.
Tekintélyben, tiszteletben állott akkor ez a párt, mert hisz amiért a függetlenségi párt küzdött, nálmau volt a haza minden fiának ; olyan álma, melynek mogvalósulá-.sához egy váratlan, nagyobb históriai fordulat bármikor megadhatta volna a reális \' alapot.
Ez a nagy tekintélyben oltott,- egységes függetlenségi párt azonban később az Ugrott-frakexó kiválásával meggyöngült. Ugrón és j társai ugyanis szakitot>ak a negációnak a I kiegyezéssel szemben elfbjlalt mefev állás-| pontjával és belementek a delegációba. A
tulajdonképpen való anyapárt, a Koasuth-párt, ellenben megmaradt a régi alapon : a pérsonal-union, a fejedelem-egységen kívül semmiféle közős ügyről tudni, hallani sem akart ; s ennélfogva a közös Ügyek tárgyalására küldött delegációba nem is ment bele. "^L^
Eb a sznkadas nagyot gyöngített a függetlenségi párton és teljesen megbontotta a .párt-egységet Ennek következménye as lett, hogy az ország közvéleményében a függetlenségi párttal szemben bizony erősen megrendült a bizalom. Az addig függetlenségi elveket vallók közöl sokan átmentek .részint azakkorimértékelt-ellenzéki [később nemzeti), részint a szabadelvüpártba.
Az Ugron-párt igazi erőre aohasem vergődött, sőt az utóbbi időben rohamosba gyengült. Ezt a rohamos meggyengülését azonban nem a vezér-küzdők személyi vi»zony»i okozták, — amint tálán sokon hiszik— hanem okozta eme pártnak fokozatos elhajlása,\'eltávozása a függetlenségi
párt hagyományos szabadelvű szelieuétőL_
Abban még nem ütődött meg senki, mikor az Ugron-párt vezető férfiai nay hit-hűséggel nyilatkoztak a rom. kath. vallás érdekeiről; mert hiszen a valódi szabadelvüség nem zárja ki a hit hűséget; de megütődött minden saabadelvüeo gondolkozó
TARCA.
Dalok, i
Hir nem jön /Mltd, Sem szól rólad senki — S egy perere tm tudlak Átírt elfeledni.
Itt ü a eiinemben Az emUkid folyton: Hogy sohasem muló, Örök bút okozzon.
II.
De szerelnék in most \' Qduhaza járni.
S ott egy rózsás kertnek Pirulását látni
Rizsa-kertben járni, Egy kii lányra tárni íj mikor lalálk\'oznínk Rózsával kínálni.
Szigeti Kdioiy
Jogászok bálba mennek.
Irta: Klein Győző. Téli est. Felhőtlen égen szikrázó csillagok r.»ffyng ak. A menriyboliozat közepéiül a hold vlwjil. Mosolygó arca mini lm gyönyörködnék föld-lestvére bájaiban, melyekét erre1 a göiidaii lermészet pazarolt.
Csendet városka lérűl el előtiüok. Emeltebb HuMunoéfty darab ingó-mozgó cgyéotwg, Ipontján egy hírneves vár tornyai aőiéttenek ; három szekérre pakolva... (fcmolyan szilkae 13, Romjaiban is fenséges maradványait * divatos felföldi szekerek forognak szóban, oiikei a lexicoo fénynyel ékíti fijl a jó ízlésfl jelenlegi birtosos. talyigákuak uevei) aligha llliitu volna meg a E várkastély délkeleti falánál nyílt rónát kényeje m mertekét .. hanem a jótékony egek | hasúnak át tt Bodrog lolyam hullámai, melyek kiterjesztek vala szárnyaikat a bálozni készüld es idó szériát jégpáncéllal vannak bopttfa. , fiatalság lölé és utszáauk előtti éjen bepiugáliák Távolból szomszédos íalvak toruyai bukkannak . vala a váraal_áiL~vidákát oly *asd»gon k>h< par-etfl a *znrke líthálirüi! oTy sOrtln, hogy az iiázoit tuvatagokkal, melyekben Haiberia kek ismeretlen aiokat cserjékkel körített fenyveseinek 1 rókái rtagy sienvédelylyel á.kálhanak vol.ia | vélné. ____ _. vitil-sialónokat.
A históriai emlékű varos jobb telét hegylánc I Az KAváry odaa\'asilá tehát a háron
| övezi, melynek napjárta tájain a világhírt). fuvarost, bony aegy rakonoa kötévly kiteriedeefl i hegyaljai nektár terem. vesazókosarak aikslmaalassanak, walyeiaek mio-
A kopasz bércek ormán itt ott. egy-egy regé- deijyikeben nyolo jogáaa akar heverészve ta I nyes külsejű váromfadik nyujtűnatja égnek oaonka; megférbeaaen. tagjait, mintha a táan/eiiiői a lova fiaiból alkOl- Ügy lőn.
töjatt nemzeti szettemet akarná üz unokáit Énnek meredd, hegyes rakoncák öleló karjai tárMa tlrttkségaOI leímádko«ni. kiiíi nagyhasu kosarak, melyeket, bairan uieden-
| Mffjegeailli hólepel borítja a vidékei. Tilu- oének lehetne nevezni; voliak eróaen bauunlvk. idflklfl (uimarák függnek a lombtalan ágakon, . A donna, pokróc, asalota, birkabőr, forró i sziporkázó jegbrillantokkal hímezve a fuvatagot, tégla, lábzsák éa egyébb téli kellskakkel meg-| ba vándor madárkák reájuk pihenni repülnek, pakolt szán tetejébe egvmás utáo mászkálnál i Hideg van, dermesztő fagyosság ömlik yl az I >mm*r a kél tucat fiatalaág. | ecész tájon. \' ! I Hafrafordultában fejét csóválja a jámbor fu-
Hárotn, istencsudájával megrakott szekér Ka-! varos. A lúlig kibélelt szánok bükkfa ceon\'jtti [lad naxy keservben a havas es kemény ország- -jajgatva ropognak.
IgioD. v 1 Keservé* pArafoflegoV sóhajt- -egyaiáer^ n
A városi jogakadémia 24 polgára telte m. ir i jármüvek elé fogott egy pár gebecake, jatt a hires atiklit, hogy november havában ál- , Í>M ela0 **Ao,««»¥ \'fellelt kmlód\'arn A rándullak a szomszédos közaégbe az oltani intel-!de,noiri\'"\' ttW«\'M- "\'J azövet»ekra b-p-JiigeiiéTa báljára. fiam, bo»y köztünk a lőidősés szabadságai ?tö
j A köz fok legokosabb Köváry von a vezér. A\'f* határozza meg.
; balhoz kiesemel\' huszonnégy jurtslát báronfl Persze, hotlv én búztam a rüvidebb.l, fgy.eiiló renre osz\'á. | Vigasztalt azoubau az a tuda\', ho^y mía én
Nagy-Kanizeán vasárnap
egyén abban, mikor más (mondjuk ki nyillin i •« Izraelita) ielekezel ellen Iá midtak ; mért a hlthüaógDek, « hitvéde-lemnek «i a köiépkorbell megnyilatkozhat már tetjetMin kizárta a eaabadulvünógel. Ea már hatalmak behajlás volt a néppárti Mellembe,
Ea talán nem csalódunk, ha kimondjuk, hugy legutóbb — mikor aa IJgron-tOredék-ne* a lUggelletmégí anyapártba való viasza téréae iránt folyt a kél leafvéf-párl közön • tárgyalta — aa ogyeeflléanek flüitldl bitón ylra ezen a veazedelmea behajláa^pon-ton bogutódlak ugy ösnze, hogy a tárgyalás eredményre nem vezeteti, Mert a hagyó* |
_____ ZaU (f lay.)
pártgydléat tartanak, nagyon jól tennék a Ktggetlenaégi válaaatók, -ba-— amennyiben Holló ImjoU jelölik — ehher • jelöléahes alt a föltételt küloék, hogy jelöltjük prog-rammjába foglalja okvellootil aa anyapártba való visagaiéréat. ^
Néppárt a keszthelyi Járásban.
A kmtbelyi kerületben, akol legutóbb flo-gyay Mátéi nerateli parti grogrammal válmtol-lak Bán, a néppárt la kibonto ia le*ete sétálóját A gySlétt aem Kéttlbtlyso. a kőipontban, banán sgy kflzel fai*9 értelmet lakosaágu faubsa, AlaM\'akokon, tarlónak. Biion/ara Keaalbalyao féllek aa abeugoláaiét a megjelentek i Zlehy Aladár gróf a néppárt elnöke, továbbá Molnár János apái, Major farencz orazággyfllésí képviselők, a aa uj llatal jelölt, Homtlcfa " I Béla gróf, a vidéki papság - köaOI mindössze ■élre f nitfvan.
1901 janiin hó 9-én
Beszélt arrA), hogy mily aok kért okot » gaadénak a saelvéts, a vihar, warasaág, a itta, a fér*g a fádonaban, a pkyf oiera • mUtkm A néppárt kQad tabá\' a földadó ixiAti., allén, mert. maaaptág a gaada ÜO -36-aaör tobb adó! fliet, mint a gazdag tőkepénzes, vagy « y a bérzin tttiairekei »öpír ba.
A vidtki lakarékpenatárak drágák. hamvat-keleteket kall alakítani kareeitéoy ja-Uggal.
Közbeszólás,- A papok ia itidókiói veszik a [ sző telkeset oikkeit.
A giada na dolgoaiaaaa ranroap a cm-lédet.
KŐtbeauttéa: Hitt megvan mar a vaaaruapj munkaaaflnaiiől aaélé tőrvényi
Handaani kall a aaagenv cseled ea a gazd§ kOzöjif viazonyt, nehogy -a cseléd vénségére koldusbotra Jaaaon.
KSabaa<éléa : Magvan mar a ga<dajtági eae-lédptnztárréi tzölo törvénff
A néppártot elleti ea kéri a választókat, hogy a e/avazianél mellette hüsn kitaiaanak.
Molnár János apai, bamalatja magát\' ö ai a pápai praelaiu., akiről oly aokat írnak a lapok. A polgári házaaa&goi, a recepciót, aa anyakönyveket népies adomákkal iparkodik et-(örlaadötnak íöliiln telni. Aa q rend, nem uj rend mái. Ea a franda lorradalomnél szakadt ránk, afmaly nem ismert ae Itteni, ae kiráyt
A polgári házassággal a külföldet akartak majmolni. Mikor a hivatalnokaink künn a kérdési tanulmányozták, aai uoudották nekik : .Snrenoiíönn. inisv moar atarjai a polgári házaaaéiiot habozni, mikor mi kiadunk rujin I —
fülelnie aai mond iák, no majd kiprtbaljáí a
Uc-kea-
mányoa függetlenségi elvekkel mk a raire ag|yM~
érihetetlen, a valóban tiszta subadetvüség A nép íelittaé erekéiy axámban jeleni meg .. m ■ .1 , .. A lenp\'om meileili la árnyékében aa egét* \'tali-
tér meg egy rooei aiau. gatóaág Jél dlért. Alig volt otí bnaz a*a«aó. A
\' Aa Ugron-párt veaelö férflal aokkal i<\'bb módú gaadák eltkne tamaaitotiák a kapu-., , ... j i. u j1.i.-.l lélAl t agráltaláo aoa ardtklddieke nagy urak nagyobb asolgálatot lennónak hagájokoak, j ^tOítrím, eobe mar kátékkal aaelóit öle., ha viaaaatérnének aa nuypártba, hogy a viirllt plaká\'ok hirdették aa eaeménirt te
lüggitlénaégi féknek lentarláan hüadgee ^fliS ^tadíl"
mogflraflto mallatt taljna odaadáaaal tátao- - v»genv- - - - ^-■■«=....
oalnák Magyaroraaág aaabadelvtt haladAaálJ Aa Uléet/.lehy Aladár grél nyltntti meg. Z Ím m x (,, ,, 11 A* uiaaglrOkat okotva, bogy atak a
Egy llyon lűmör, egytégva filggetlenaégi hljl)kk „ llé|,.lArt ,MB„ ,|l(MUnV(t| I|0|0,( ,
párlú a mi aajátoa viuonyulnk körűit párt a népnek o*ak laati javát akar] I. ö mulatta I türvényi, mini aa eiytaen faiu.iak
fnmlni annnlt ideiAn Tiaaa KálmAn ih he- K1 kMtt,•, l"épvlaeia|alÖljéi. A aéppértot nem otak | dfll. Hoe»a »olt a fw.k.nd/ljük. Aa aUeptn ha-(amint annak Ideien nwa Kaiman IS na-l ^ . egy - arva»rou>a<or u augp«rancaolia^. koai lókarba helyei-
lyeaen tnondla) sZQkeégu van líaiüáhkhak lélek aem élienaett) — hanem a válaaztáaokknr aek a próbálják meg. A laio-i«« negfed utwo
eav váratlanul bekövetkezhető hlatóriai for- k<11 »»•*•»"\'• | vald kerdéare aat mondtaii, bigy »«
__________—^_________Hiimaleh Béla grólnak nagY-flrUm IBIii el ej-vw tfta a (alubrn, nem prónálbattáa meg jfr* a
aulai vagy lejlemény eaelére ia. belaajf, mikor legelóaaór «an taareacéie, aaólai! fenakendé ?
L\'uv iivan ittmiir eavHéuin rUuoi\'tienHéoi » néppárti ól a népnek. A néppartot dioiérl, mely KOitweaéiáe: Mát a ootaolypréaea hétgioek?
\' „ , egyedül keprlnell a nép erdekeit. Az u\'óbbi Molnár apát erre tnoyirr. aavarb* jOU, hogy
párl as 0 tiazta azabadelyii HZ«ll«m>ível ij^kbao auk törvényt hozlak, a melroek enge- aaó nélktli leült,
atulán mindenütt legyöíhetné U fÜggotlon- delmeakedndnk honpoigárl ktfteleaaígünk, de Kéaflbb fölalt * folytatta : Maikor aa «■• mi j. i . i.ij, ,1,. „„,, I minlhoiiy aaok a kbreaz>eny téllogAaaui ea a béreket bebörtönözték, h* több feliaíget tar-bagtlteruiete*eieinouiigaio,aiei«KM«iigyu.|ktth ,„„Ulh€; r.no«k, minden; totiak. M. tarthat akar tizet i- Megnumerálhalji
lolaégét síiió, reákcióná\'iua törekvésű nép-1 néppárti embernek hazafiae kÖVeletarga aaok valamennyit.
pártot, amelyre biaony éppeneéggel $&i jí&M ^^ ! ÍK^JSS
térvény. A bátaaaág aaenUég e« latrm eredeiQ. A kóabekialUara kínos fuasketódéa lett a Aal áa eakiU, melyet aa egak Uráuak oltára elffTt Idraaeágbaa.
kellene tenni, at állam a poros htvaialnan egy.\' Ha a kathiliknal bánják akkor aenkiaem azél aaerfi Ígéret alakjába (ogUllalja. aemmit, de ha egy aaidM bántanak, van gé-
A vallás szabad gyakorlatárél aaélé törvény aartai at egét* oraaágban. a legdurvább erköMtelfaeéget okozza, a un e Nigy öv alaU 82S0S gyermekei ne n ktrert-haaáb an forradalmat, vérét láaadáat okolhat. I tellek meg, lelekezel nélkül hagyták.
mUkaégc BiBcaen nem ennek a mi nuuiaw-üségekreé8 leiekesetekre bsakadoxatlazegény nemzetünknek, sem édee hazánknak.
Éa abból aa alkalomból, hogy az Ügron-párt veüérférfiái Nagy-Kanizsán, jun, 9 én
cnak egyharmad termetemmel plaakálom a atá-- non kivéti levegőt,^ iidelig egy máa. halandó tár-aam, léldi hBvelyének- aétkirwadái lógatja, a aaénnn kivdl eaó aztbad lermeatethrn.
f,> eaen halandó nem volt máa, m^nt R3vld Katmér, kinek hu«atu lábai a lécben rcpöltek ugyan, hanem forró vágyai a vigalomhoz cttlnll grntis kappansflltek éaaraoyeiInO sllvovieák felé aadalogtak.
Ropogó havat utón vígan halad a bárom jtrmO. 11a hu.tonnégy telivér kedélyű llju egy-máa koaaliíben van, képzelhető, hogy ott a csendnek éa bánataak ainee helye.
— Hogyan vagyunk a efátíóval kocáit báeti ? Met\'ie van e még a .Lelkem, caárda ? . Siom-j u vagyok, Beérdnk-e félóra alatt a köaaégbe, mert a balfulemet nem ériem,..
— Amott\'van mára „Leltem" uraim, alig egy pár dfllólöldayire,-- onnét aztán csak egy
i vastag áailáa éa benn vagyunk a faluban.
Latod azt a eidrke felhőt erre felé nyomulni, druaaa ? Nem areretém a járásai, inert oagyon vágta\'. De a arinét aem.
-w Ej, mi gondod moet at égre, járjon inkább a földön az eazed és adj egy darabot pokrócod-bolj mert a mai négyeshez fagytalan bokákat azeretuék vinni.
Hegyet füttyük... éles danaszó...\' őblfia kur< jongatáaok kött haladlak a aiánok a pél felé. \' HMMn velünk nyargalt a szUrke telhő ia.
Néhány perc alatt ugy elborult aa ég, liogy bánatában egy csillag aem mosolygott ránk.
— Nem mondtam meg, bogy félek attól a Szürke lelbötöl, moly a tokaji ormokon ébredi tel — szólt Onbitten a legöregebb jógáit, Kélienburg.
— Mii er, ha maalelé nem (ordítod a rúdját. Ugy biaarm Zaiga pajtáa, hogy a tegnapi lerae-•eget aligha nem rqjicállák,... mert u\'i figura doeat: repetái!
— Te,hallod-e, ba már a bakon Qlaz, ügyel-meztuad a kocaiat, mert <ekogyaem aaereinék bál helyett ai árokban valnzerezni.
— El ne léveazd aa utat, komám, ki a<t a két gebét csépalgeted, meri magam iázom meg a borravalódat, ba arokba dOnteai...
— Jó van no, ne prézamitáljoa annyit az iBur
Hogy télen az idő nem tréláUat, rajiunk be-
leljeaedett. At écboltout mindig elaötétedlk.Nö\'tön aő a zivatar. Mettzó fuláakoa bóuikrák caap-kodnak jobbrél-balrél. Fagyoa aui tapad a ba)aaunkra.
Lovacakáink megállnak. Tovább mehetéa-ről szó aem lehel. Mindenki Önmagéról gondoskodik.
— Kocsis barátom, hé, ne aludjék kend, tndja-e hol vagyunk moet t
— Hogyne tudnám uram, mintha caak otthon volnék,
• Hát caak azért kérdeztem, hogy ki ne té< védjünk valahogy a világból.
— Biad csak ram KiiVeeay pajtás, vihar atttntével azonnal indulunk — kiáltók hát\'rá.
A haragot orkán azonban elnyelé atavamal, a nehogy engem ia betorkoljon, fülig alábnzódtam a köröttem hullámtó pokroc-sátornak.
— Hová lettek a lovai földi? — szól öjy hang a második szánból.
— lüiroi vannak ni,.\'
— Uajoaan hiszem, mert az en pofámat csapkodja aa oalorával.
Alig tel óra alatt a atyatar oly gazdag m fújta I ránk teher aldta it, hogy utat, iáját, lovat nea lebelati egymaaiól megkülönböztetni. | Koctiaunk nem hírt tájékozódni; miért ia j „Km*" lova helyett Zöldi pajtéauokra lialaoUa oatora ct a patait.
Köaöa erővel, ugy a bogy kibotorkál vau éa ; megallapilvea, tw^y melyik a 16, amelyik a nem | ló, megindultunk.
A vidaket egyenlő fuvaiagg* rendaaé a vihar. I Tájékoaödáaról azé aam laheielL
— Hej, báoai, aka.aaaa kend la a haraagokat. iKöveasy pajtás, te meg gyujta lámpát. Te pedig I kurjongaeá\' torkod aaakadiaoái.
| Miért?
\'t- Hat nem lalaz, hitt amott farkuabk taá-guldauak felénk.
— HU, az Áldóját, e I nem eaetete.a.
fiszak ív ől négy darah ordaa Agatett feleuk.
Nagyon éhesek laheitek, mert oly köael baktattak aaánunkhoa, hogy villogó aaemeik zóldea lányét a fogaik c«tiogaaét kivehtuQk.
Azonban két tacat megaxoppent torokból ki-Jörö aaivaj megingatja még aa éhea |ark»a-tábor daaperái batoraagát ia.
A rétniégea\' ordiláaiöl meghökkenve klímát csereit a négylábú haramia-quut-jti a belinaott farkkal uu irányba kal ogott.
— Hol vagyunk kooaia gaada t
— Hogy mozgunk uraaa, aanyit tudok.., de hogy merre járunk, hova ju uok, anuak.Kriaztua urunk, ki mogaegitaeo, a uiegmoudhatöja.
Alig hogy elhangzott fu aroeunk azava — pult I uiiada tiároiu azán a niéiya-tgbe aubant,oly egyaaar-re, mindhacMk u tőidet rámolták volna ki alélunk.
Nigj-Kiniisa, vasárnap — ■ \' ■ • ■ ........
KliibekiáHáe 1 A tőrvfny •■•Hot 18 étig aledea gyermekit káli talpmi valláahan nevalnl.
E kliioi\'u harangozlak. Molnár Imákat non dett elő a a nép utána unAdkoain.
Rájok fogják, hogy Ok hiti* lelkitek, vakok. Ei Mm ifi*
Béniit míg dr, Major lerenoi 1 végOl Zichy Aladár gróf. -
Délu\'áo L«i«nce Tomajon ugyanezeket aondták el.
Zala 4« szám (M. lap.)
TolHuttábin
Hétről — hétre.
- Irta: Vajdai Szabó litván. —
Egy illatos, kis levélkét, —, l\'irue pecséttel lezárva — Ho/.uii neiam a iatdot bél, Gyöngy bellikkel tele aaántva... „//uwm bukinch" irta bel. A11 a forr6 óbajUkaat, Hogy eiutun 1 trtbt szedve JwIetilesbüK mag a — Zalái]
Ah I Km hamu I Un ugy látom Saeretl a — k&léaaetel. CitOguvf\'OiÓgp eay Idplnn —:
Ki poéla át íaemme*. —5 Cila táritmgjló, nép Kfttölt beaatdhen — randevút, S Maratni, ha ily hirdvléa Csalogatna leányt, —\' ifjút :
—, Egy szőke tg,-ki un eluiei,— Fess, elegána hölgyet keres, a kinek wi\'hct hozománya : MaraSja, ptnae, meg oá ín. Jelentkezzek meg e hóban ;.. Sürgö»eti a kiadóban; OH megmondják a lakásom, A lij I sziy repesve várom!"
„Nem baj, ha haa kis tőkéje, Sőt szerelmim igy még nőne, De kikötőm viigre a«l itt; Na tott légyen — l tlltJg/t! 8 ha van -péiw, aa B«-)egyei> -Kanlaaai sör-részvénybe... Posi-restánte, aragy névre, Kérem jöjjön végre lépre I"
A robaj, reoeges, kiáltáa, hörgés iazonyaos hangkaotzszi leli. ________
A begyen rakoac&k kittül recsegve-^opogva borult fejjel alá a k«Nniik\\yevezeill jíaszőkoaár.
Iti tarka keaiyti bújik aló tüfSw, aelynek zsinórja gazdáját fojtogatja. Amott beszakadt hasú dunnából. toll-koszorús fej pislogat. Odébb egy lábzsákból evickél ki egy fiatal jogiak A lábzsák kopott sídre va-kos bajua»za! invea<iilja pel.vhedező ajkait.
Egyik luvaros kezéilábát kenderhám bilincseli. Lova nyakán pirea achawl fityeg,
Emitt karmaiainsziiiü sonka kokeitiros rococo » parókával. Amott Don Juan.maszk jelmezzel ta-isródzik a grojer-aajt.
Sániiiva, s nem a legaesithetiknsabb szóözőnl hallatva, lápiízkrdlfr-fel Innen-onnan a nemes ifjúit e. A vegye* holmikkal niu:ataágosan hímzett Mleiön jóízűt kacagva egymáe csúfságáig.
Ezen iraiiioomikuH énemény közben derengeni kezd aa égboltozat. Egy-két vidám csilleg a mo»olyi;4 holddal egyetembtn bámulja fura helvscetünket.
Végre iaétlekinlhettünk.
A vidéket leliamérlük.
Közelben sötétlenek a község házai.
Melleitünk, alattunk éa (Ötöltünk téglavető gödrök, kemencék, árkok és kátyúk látonganak.
Egy má iéi méter mély terembe eatönk.
Nagynehezen talpraállilo.ltuk a szánokat.
Szerteszét hev.erö mismásaiukat rendbesaed-tüfc. A táltosok füleit meghuzogattuk (ősi szokás ,.szerint ijedelemovásul), rígi helyéi ki-ki elfog-1 lalia a mintha mi sem történi volna, élénk da-na.szú mellett behajtunk éji vágyaink Eldorádójába.
Az\'fgazság kedveéri .inegejmlíltm még, bogy! két nap mnlva ugyanazon gj uiob, beazámitha-tatján állapotban, a szánokban egymásra lektfitvs. vitellünk ha-a. ^__"^
...Ha Igy lenne, akkor kértm líry Ima ám aok paaaa t .Kiadó nr nlooaen pénzem, Ámde hpját kBld|e oakl Minden évben leaa egy tárva, Ea baronklai agy vere megy," Ka leend a lopj* dro, Virtéii-mrutl llaeiek i"
...Saerkeai\'ő ur, már ezután Giblazem hogy haladuuk, Kél millió jön a poslán... (Ah I mily gazdagok vagyunk I) Ha kftlcsö\'i is, at nem azátnll, A rítt — nrna, a ez a fő, Maghoiza majd kamatait Szíziuoruaan a — jM I
Leaa kuiidrnya, in>|/ozáni, aiep, Nagy téla-tér, isteni!,.. Mit epedve vár már oly rég, \' K baka éa yii/tríi... Ah I mily annea, ah mlfy édes l.oai oz a hely igyfiyáron Sok aaép anazony, mag leány A virág, a* virágon...

jonltB M <Hfi
leaa,
Azután, ha pináitok kor 111 Sok nagy dolgot csinálunk
Megvalóaul aok Állnunk: Migveavtük a klea Pbtylil, iiaadaaul meg — Mint, Udöjíl leas kvántum szállá, Höt Mc»t is ráuk kaoeiut.
TalJw^UI a papok Myya, Egy uj itom a (Öter<n, A vil/amoi-kom iárja
Városunkat azéllében... IJŰsakén lógja majd hirdetni Aa uj nagy fSUkola, Hogy tuduuk mi h lkeaedni, S áldoani ttiprt, líra I
Szóval aa uj e/redévnek Reggeléu te ébredünk. ÁtaludviL\'i sok aok évet, Tetixhaloltkenl — é edűnk. £a telén a int biatatAlag— Ssep remdnydus jövendö, Ajakunkra többé panasz, Vádaskodás loh\'se jő I
Meseszerű, csodás kép ez, A minek a fényét iátom, Es soha som valósul meg Mar»d csak egy tündér álom... Agyunk tele szép eszmékkel, A n ik tentté soh\'-ein lesznek, Mert hát nines pint, Ulktitdk, No meg Afdoiotkiu — utbtk !
szenderQlt. A csalid a kővetkező gyiuje-lentést adta Ki:
Klein Márton a maga, ugy kiakoi u gyermekei Margit és Pari, Uager D vid és naje mint axfttök, Klein l.örinc éa neje, mint ipa éa napa, ugy Samu, Hermfn férj. Löveaatain éa Olga mint tealvérat oevébaa, ugyexintén a saámoa rokonaág azoaso-rodott szívvel jelentij( szeretett falajthetetlea neje, anyjuk, leányuk, meoyQk, illetve tastvérOk . éa rokonuk KUin Mdlvinnai tolrft bó 7-én dél* j élőit 0 órakor elete 88-ik éa boldog bám.agának i 10-ik évében boaazax aaanvadea utan tűrtem elhunytát,. A boldogult bolt tetemei íolyó hó delelőn in órakor fogoak a helybeli iar. sírkertben őrök nyugalomra helyailetui. Nagy-Kanizaá\'n, 1901. juuiua hó 7-én. {Á\'dáa és béka hamvaira I Csendes résavét kéretik.
— HoroiiAaáal Oaaepét/ek Juniua hó B-án kitűzték városunk ktízepu etcire é* isko [Iáira n neuiaati lobogót jeléül annak, bog>* üanépUak van. Emlékünnepe ason n\'pnak, midffiu feltettek - SzWvt István koronáját a tegalkotmá. iiyi aabban uralkodó királyi 1. Fereno Józse fejére. —
Tanintézeteink mindegyikében megemlékeite * 0 jelentöaógteljoa napról. — Lapunk zártáig a köve\'keaö unnepaégekröi vettünk tudósítást.
,ts Állami elemi iskola növendékei reggé : M órukot auuepl wiaér hatlgáttát.
Az államilag urjélyezelL polgári fíu éa May. Iskolában tartalmas műsorral ünnepelték meg a koronázás évfordulóját;
A tAsi ktrttMMmi iskola Ünnepélyé a ke vetkezölng folyt le;
—i^Saóia\' Előadta as Hjantg énekkara.
2. Kiráíy.Hymnus. Vtirfismartylól. Szavalta : Rulltr Andor alsó 0. t
—3. ÜnnepfReííéd. Tartotta : ímyff Vilmoa középső 0. I. »
4. Api theoaia, Bajza Józseftől. Saavalta Ltm* József középső 0. t.
5. Nemzeti ünnep. Kadnyánaakytól. Szavalta; Wi ia; Aranld alxó 0.
6. Az ösztöndíjak; kiosztása.
7. Sdllölöldem. Előadja az itjuaág éoaakara.
iskola ÜDoepélyének as a polgári iskola
HIBK.
As úr. elemi is polgári volt a műsora :__
1. Király-bymnuK. Énekelte énekkara,
2. Onnepi beszéd. Tartotta Krámer L. tanár.
3. Ágota, kisasszony. Kiás Józseftől. Szava U Kondor tíéza polg. IV. 0. t.
4. Kiraly-byinnui. Komóosy Józseftől, Szavalta Berger Margit el. IV. 0. t.
5. Hytnnus aa ejhes. Énekelte a polg. lak. 111. éa I V.. oa\'t.
6. Ehreaztő. Bajza Józaeftől. Szavalta Láng Béla el. IV. 0. t.
7. Jehova |réezlet|. Kiss Józseftől. Szavalta Markbreiter József polg. IV. 0. t.
x. At nsztÖcdijaHok kihirdetése.
9, Hymnusz, énekelte az Iljuság.
— Kliieveaéa. A m. kir. kincsári jogügy., ,-- , . .„,. ,, .. igazgató dr. Ctuznák Sándor aalaegerazegi lakos ff ^ ^deklfidese mellett ügyvédjelöltei ideiglenes miuóségű díjtalan \'o\'*1 \'« Al űnufPelí kmt»* fogaim zó gyakornokká nevezte ki.
— llnlAlorátaitli AVí a) Miksa keszthelyi hirlapiró-társunkat súlyos csapás érte. Fia Zsigmond, ki még csak 31 éves volt, hosz-szas szenvedés után meghalt. Vigasztalja őt és családját:,az az Őszinte tészvét, melylyel tájdalmában mindnyájan osztozunk. A Révaicsalád a halálesetről a kővetkező jelentést\' adta ki:
„Révai Mikaa és oejp, továbbá gyermekei, Olga férj Rudit* Józaelne, Ilonka félj. Gaal Ferenoné, | ifjúság István és Aranka, vői és menye szül. Jármy Ilona [ kesergő szívvel jelentik szeretett fuk. illetve, bátyjuk es sóguyukaak, Révai Zsigmondnak f. hó \'5-én reggeli. 9 órakor, élete 31-ik évében hosszas szenvedés után tőrtént gyászos elhunytát. Készt hely, 1901. juniua 6. Adás ée béke a korán elköltözőit poraira!\'
-!- Igaz -részvéttel hogy Kinn Márton^
Vnger Malvin hosszas szén-
A fígyimnáiium ifíusilgántJe Bnoepélye_ a j lőgyfiiinA>-u]m előtt lavo jataó téren a küzön-\'lett a délutáni órákban iolyt le Az Ünnepély kimagasló pontját Horváth ! György igazgató beszéde képezte. Aa ünnepély részletes mtlaora a következő volt:
I. Magyar megnyitó. Kétea Bélától. Elöad\'a aa it.Uaág zenekara.
3. Magyar műdal. DaukótóL Előadta az iljn-ság énekkara.
3. Komoly szavalat. Előadta Qttrtuar Aulai VIII oszt. tanuló,
4. Beszámoló a Gyakorló Iskola ez évi működéséről. Kalo vaala Macaek Gyula VIII. 0.-.Z\'. tanuló.,
6. Saalőföldem. Ertídi Ernőtől. Előadta at rtfikkara.
6. Víg aaavi>at. Előadta Saalay \'János VI. oait. tanu\'ó.
7, Magyar népda\'ok. Előadta énekkara.
S. A pályázatok eredményéneit •9. Igazgatói beszéd!
szül/ után
32 éves f—
az ifjúság kihirdetése. 10. indnh). Előadta aa iljuság zenekara.
vettük^ a gyászhírt,!. —■ TanlelOgyelől látogatás IV. magántiiktviselő, igu /iuasicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő i nagykanizsai népoktatást tanintézetek meg-korában jobblétre, látogatása céljából f. hó 4-én városunkb
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 46 szám (4 lap)\'
1901 jutiius «t-4n
érkezeit. Az uj remJUrtás érielmébtn megvizsgálta az államilag segélyezett község polgári fin és leányiskolákat. Mindkét iskola tantestületével az iskola Összes személyi és dologi viszonyaira, az iskola beléletére s a nOvendékek legyeimi yiszonyaira kiterjeszkedő értekézietet tartott. Meglátogatta az izraelita polgári fiúiskolát, az izr. tUmt fitt- és leányiskolát. A ~Kir. tanfelügyelő felvette szálait a kisdedvédelem további szervezésének s az állami elemi iskolák mellé állítandó gazdasági ismétlő iskolának. Ugy értesülünk, hogy a Kisdedneveld Egyesülettől- már 1902. év elején kerül városi kezelésbe a nagykanizsai kisdedvédelem. A nagykanizsai államilag segélyezeti községi \' polgári fin és leányiskola államosítására vonatkozó városi ajánl-tok a megyei törvényhatóság legközelebbi rendkívüli ülésében fognak jóváhagyást nyerni. A kir. tanfelügyelő, ÍJ minden általa meglátogatott iskola viszonyai iránt a legmesszebbmenő részletességig érdeklődött, az illető intézetek igazgatóinak és tantestületeinek elismerését, fejezte ki
— Hasalta* ftimeptfly. A nngykauiisai kptségi aluúfoku tpariskola tanitólesiUlít* ma va-sarnap délnran 2 is tél öraftSFTt kőiponti állami —rtflfiilsí.\'la udvarán, roa»z idft esetén a jorna-tereniben növendékeivel h koronázás évfordulója emlékére hazafias Ünnepélyt lart. . - *
— .Vdr()IHI oanlaiaAg. A nugykanii-ui ktr. jótékony Xfityyltl ma vasárnap délután a.
——suig\\arl partban tartja nagyszabásúnak én igen élénknek i. érkező mUla\'sagat, mély alkalomból a Drák-ieren bérkocsik állanak a kőzönaén - rendelkezésé\'*; vitel-díj—aseinél;cnkéut 4ü| , fl lér. A mulatság műsora a kövelaexö: I ) Baba H/epseg-vemeny tél 6 órákor.
2.) Műkedvelői előadás lét \'1 órakor.
Műsor:
I. al Nászinduló Mendelsohn\'ól. b) No\'turno ,
ej Tavaszi dal . Yézelö: Ste neck Zsigmond. Kű<remükődók : Deák Péterné ur\'nő, —Fesselholer József István, Utlrilor Ferenc, Gurtlar István, Jaeger István, Mair J\'zte1, Sáuermann Mihály, Sauirmann József urak.
II. Mézeshetek után. Dialóg. Gyalui FarksaidI. Előadjak: Farkas Aranka kisasszony és Erdélyi Gyula nr.
III. >A Böske,\' Weinzirtől. Előadják: Deák Felerne éa Csizmadia Vilma urnok.
— Hailos Irén, Blau Margit, Hirschl-Soldner Julcsa, Farkas Vilma, Snuérmann Julin, Szalá\'y Jolán, Tuboly Ida és Zsubory. Erzsébet úrhölgyek.
— Ats Ede, (ifirller Ferenc, Irmler József, Kálmán Leo, Lfndvai Samu. Mágics Ferenc, Saalay Lajos es Vidns József urak.
3. Tspcjél 9 órakor.
— Pérlgjtiléa. Miot már Irpunk tnegelőiö szamában jeleztük, hz orszásgyülési lUgxellen-ségi és 48-as párt ma, vasárnap, délután Nagy-Ksnizsán párlgy ülést tart. Ezen párt-gyűlésen
— enesülétünk szerint — a kerület több vezéralakja is réast fog venni, hogy megjeleaésök-kel tanúságot legyenek arról, bogy a vidéken is leáldozott a néppárt napja és bogy ennek legyőzésére szívesen lépnek aclióba. A Budapestről érkező vendégek méltó fogadtatására bízott* ság alakul\', mely minden lehetet elkövet, hogy a városunkba érkező kitűnőségek már es alkalommal is meggyőződjenek, hogy a függetlenségi.
ás 48 as Hímeknek lelkes hívei vannak a (-aabaly, aaiat a cnaa-eoMiryhaa , • b-*<»„•
a Íssshíly
nasykanis^ai vSlaasték.rülatben - A. eredeti Í22 S.
. .« i.í <1 1. „.1 -jauí. di) I. es V. ben 1 korona, VilL es m t»n g
tervtől eltérőleg a bevonulás a vasút, indóház k^0D> esyiBlflokint (akárhány réatvavAvsé, ,
tói n«m déli 13 Arakor, hanem f és f«l órakor tflbbj „im0ln | korona Niivik Ham,, )
lesz, hogy s vendégek kiaérctokkel és a klízön» Tihamér titkár V., Fürdő-utca, Budapesti t(
séggel az indóháztól közvetlenül u gyűIM szín- Egyesület; *agy Hangold Gusiiáv B»i»tó«-Farw(
helyére, a lelsö-témplom előli, térre Mint *«*««•* a Balaton ü.
. r .„ . fc.tafapezaljálysi április hó folyamán érkeztek
aanak. E^yebíkben a programra nem változik. fj( jörthtn„ . királyi belügymi-
Tsviriili értesülésünk szerint Budapestről a niszieriumtól. követkenő fligeilenaégi párllérflak érkeznek a _ Ki(aaaktlail eaieáál; . déli gyorsvonsttal körünkbe: Bartha Miklós, iíjltitak. A kereskedelmi miniszter Reé Jeoo Holli Lajos, Lázár Pál, Bartók Lajos, éa Sümegi ves*gré.ni éa SzOta Béta budapesti takósoav, Vilmos. 1 Ugrón Gábor, aki szombaton a l«vezeit balatonparti hely. érdekű vasat
, . ... érdekeltsége által megválasztott nagy vetre-delegácló tsgja. tiszteletére adott udvari ebéden b|jtó bizottság elnökeinek, a gy«rve«apre ...
részlvett, közvetlen Bééiből\' utazik ide és vaaár- dombóvári helyi érdekű írásul Veszprém város
nap hajnali 3 óra40 páckor erkeaik városunkba állomásitól Szent Király-Szabadja, Vörösbertny,
— Ksred »»»po»«»sl<A« A m. k. 80 Almádi, BalaloafBrad, A-zófn, Akait. Sa«i*ad, honvéd gyalogezred körmendi zászlóalja és Réfülöp, Badacanny,Tördem.o ea t.uiács k irterea flumer s/assda Összpontosítás végeit folyó hó érintésével a termés alatt álló lapoka-keszt. 30 áu liai tiétra városunkba érkeznek. halyi illetve a dunántuU helvi érdekű va ut
A kUkunUMSIak I J\'H" ál.omaaá^ vwe.endő ^nwad-.nyu h.ly,
„ , , .„, . . ... . . Iérdekű vasútvonalra hivatali elődének 189S, évi
Kiskammi testvéreink szavukat állták ésj t )L bó 26.4u kiadott é. a viit.moa ttzem
Írásban is beadt&k felebbezésükel a városi alkainuzáaáuai. alapul vételével esskóxleniil
képviselőtestület ama határozatit ellen, j tervezés megengedése mellen, 1899. évi m>iu<
melyekkel a kaszárnya épitéáét és az l\'-én meghosszabbított etőmüok&lati engedély
építkezési Célo\'tra e/.üks^dl két mj|Hó • érvényét e»y további év .ariamar. .uegajiuma
koronás kölcsön lelsÉlelét kimondta. U-
_ j, — "jTT l . _ , ; r, „ miniszter ZnO nepiamló részere nyárt ga<daa«l
lemzö a dologban az, hogy a felebbezők kurzug0kat reod^ , (0|d.t.e. iskolákon, bogv
közül többen vígan fuvarozzák a homokot k gazdásági szakismeretek terjedienek. £ 2-0
és téglákat ama epilketéshez, melynek helyre mintegy 800 tanító pályatof. a aini»z*
kereszliilvitelót nem szeretnék megvalósítva I \'«r sorban asokat hívja tói a kunui at®-
láülL-A-kmAikozá jelentékeny kereset ter-•*Mlil>t1\'* Ulí l»aUtM um,át-
, . _ A, , _ . ... , de m.aián így .a sukan a.maradtak, aaeat
mószetesen jól esik, de az építkezés maga „ékedéit, hogy a aost Mya«odou tannok uz már felesleges. Domokos, most légy okos í |eRyzékbe veteasensk a a jOvőbeu rendsaeodé
— T<i n.lié mulniaáic flalasiliehsa iaulol|suiuiia bivsssaflil. meg.
A Galamboki Onk. TüsoltA-EgyisüUt saját alapja — HUfalud).«rekl)rk K«sathely>e javára jntiius hó 16>án; vasárnap 11 galambnki Darnay Kálmán muzeumában van egy uagy kózségi erdőben tavaazi mulaisáiol rendez, üvegszekrény, mely tele van a magyar irodalom Belépti dij 80 tiilér. FelUlfizetésak kűsifineital, halhalailanjmmak emléktárgyaival. Az emtek-togadtainak es liirUpilag nyugiáztainák. Kazdeio | Urpyak közül legbecsesebb három ereklye, mttid d. u. 3 órakor. A mulatság kedvezőtlen idő a barom Kisfaludy Károly emlékeaetét őrr. Aa eseten a reá következő vasárnap fog megtnrtaim. I egyik finom piros bőrkötésű, porcéÜsnra leslett A galnmlioki tü\'olió mulatságot közönségünk j miniatűr arckepe Kisfaludy Károiynak, melyet évek óla igen szívesen láiogalja, mert igazán j maga készített 1810-1812. között eazmínykípe, kedélyes nehany órát tölt olt. A figyelmes reo tHepler Katinka saaoMrt. Ka.tnka iveken et dezósez még is érdemit é»n érdeklődési, mert 1 orizle hírneves advarlójanak arcképet, k.bez mindent elk vet, hogy akiránduló vendégek jól igazán öszlnie szerelem fűzte, csak akkor, mid»n éreztek magukat. 1 B| költő, atyjának Kisfaludy Mihalyna> haiaru-
— A lógylnanáslo* vl>ng*l»tMl. A1 >0lt óhajára aaak.lo \' vele, küld e neki vismu. nagykanizsai rám. kaik. fSqyimndtium évvégi I a.másik emléktárgy Kisfaludy Károly cimeru, vizsgálatának sorrendje a következő: Jomos> mely ravatalát disaitette. A uagy festmény s 10—18, éreitséjti s/óbeli.vizsgalat dr. Pasfelner Kisfaludy-esalád címűiét áorazolja. A k«> me>
j Gyula lud. egyetemi tanár mini miniszteri meg- oimerpaizsban hármas halom tetején hsvj> hízóit elnök vezetése al.tt ; junius 14. irá-beli | koronán téllábon át ó fekete aas lataaik, mely magánvizsgálat, 14-én s/óbeli\' magánvizsgálat; | karmai között keltős keresztet \'art, klrU «*«* 15-én délután B órakor az intézet udfaránl zászlókkal, ágyukkal éa egyéb hadi jelvények-| lornaverseny; lö-án az izraeliták hittan. vizs<| kel, melyek öt, mmt katuait megillettek. A
gálata ; 17—2b «s»tályvizsgálatok.
— líatutoni uná sgyesAltl verseaye, A BaUiou Úszók Egyesülete, mely sportköreinknek az úszósport iráatt érdeklödéae ujabb bizo-nyítékaképen csak nemrégiben alakult meg a az uszóspoit rendszeres fejlesztését lüzie ki celiáu, a közel jövflhen mái a nyilyÁnonSg «|« lép, a mennyiben Balnlon-Füreden nemzetközi uskó< verseny! rendez, melynek programmját itt közöljük. A verxény napja 1U01 juliu< 5Í1. nevesééi zárnap julius 19. A verseny kezdete d. u. léi 4 órakor. 1. Balaton U. E, 100 in.-es\' bajnok sága (zárt). II. gyermekek versenye 14 évin 60 m. III. Kezdők vrseayé (kik Még érmet nem nyerlek) 100 m. IV. Gyorsúszás 100 m. (bajnokok kizárva.) V. Balaton U. E- ÍOOO m. bajnok-ságk (zári). VI. Kitartó versenv 600 m. (bajnokok kizárva). VII. Balatonfüredi fürdővendégek versenyé 100 m. VIII. Csapatverseny 200 ra.
címer alatl kővetkező felirat olvasható
Tekintetes Kiafaladi Kisfaludy Károly ur a Magyar Nemzeti Akadémiának rendes tagjs Nemea Har»- ée Berrg varmegyéknek Táblabírája ezül. Téten suro. 1790. M-ghalt Peatea
november 81. 1880. A harmadik Hoawald nemet drámaira könyve, mely Daa Bild,Dar Léue^itburm é« a Heimkehr című német drámákat tartalmazza. E könyv kedvenc olvasmánya volt a költőnek óh kttlönösen becses már csak azért is, mert benne iátható saját késirata: névaláírása.
— A rab-Ipar kérlálesása. As aágügy miniszter — as marusók köréből evek óla felhangautt sok (éljajauláa eredméayettl — már régebben luglalkoaik azzal • tervvel, hogy a jövöbeo a rabok munkakör^ olyan térre fcwr rlltassék, amely Mm aérh töbWa haia. kíaipa-
Betörés elleni biztosítás.
A nyári idény közeledtével ne muiastsza él senki sem ingóságait, rnha, fehjtamnilt-ezüst s egyéb értéktárgyait beWró»é» lopás ellen biatomtaui A kit tény kiállitirára nhn* elegmáSj ha jrfril hirdeti* ahá rfáSTKTtültve az „Eltö magyar általános bittositó-tdrteudg" fíügyníktégíht* Nagy KanuM
bileüldetilt. — A kötvény a pénzbeazétfő által tog kézbeaittetni. 224 3-
V esetek H
k errsataév éa poalM lak el m t ______________
Kotorok, rak*, feheroeiuüeh éa eattstarmttek I fckaaerek rUárt vasuskrésfkta vsz; nsás elaárl terMaybsá I Hésspéai elakrl ismakiésrkaa vagy ■>*• ela*rl Urláárkas
Htaajl tdalg marad m lakáa Isksllss t.
/ %
kar.
kar-
kar,
Oaaaeaem kar..
"Nagykanizsa, vasárnap
roaok érdekeit. Eii tudvalevőleg uiiy akarja « mwiezUr megvalóeitaoí, bogy « börtönökben és logbá**kban * rabokaak egy kisebb rétté tog-laikotzék ti "iparral éa esek is oly ipari cikke kel készítsenek, amelyek előállításává! Magyar-országon ex időazerint egyáltalán nem, vagy ,caak igen keveeen fogl alkotott. A rabok m.Vik nagyobb részét a mtniaiter a földmiveléare ki> vánja Btoritani, mert a tapasztalat azt mutatja, bogy a börtönök lakóinak nagyobb réste úgyis a löldmiveléssel foglalkozó alsóbb néposztály ból kerül ki. A miniszter (ekinleltel arra, hogy u kisiparosok mindig nagy bb éa nigyolb mozgalmat fejtenek ki a rabipar étien, fokozatosan mar ez évben megszünteti a rabok ipari fogta1-köziéit A kormány — mint értesülünk a kerületi börtönök közelében nagyobb mennyiségű földét vesz a rabok foglalkoztatásának céljaira. Ea Igyben i közel jövőben ankét leéz az igaz-ságfigyminiszterinmbao, amelyre felhívják a bőr* lünök és fogházak igazgatóit is.
— A rcadlnég fctrébll, N-Kanizsa város rkapitányi hivatala által közhírré tétetik, boif \'roájua hó 86-én aá Eczsébetiércn eaetleg a Városház-utcában egy női arany óra rövid i kettői légó lene/cta\' elveaze.it. Fethivatik a megutaló, hogy azt a rkapitányi hivatalnál adja at, hol a tulajdonos által illő jutalomban részesfii
Folyó hé 1-én egy Horváth Janói nevére szóló, kemény táblás uyugdijkőavv a baybett sBrháttéj 3uuiugy Szt. Miklós felé vetető uton1 elveszel\'. Felkéretik a megtaláló, hogy ezt a [ rkapitányi hivatalnál a félnék leendő kéthetit-1 betét végett átadni szíveskedjék.
Zala 46 üeIui. (S. lop.)
délután 6—6. A II. oasl torna
1901,/JUBÍniiió >
Jun. 17 én vizsgálata,
Jnn. 18>án délelőtt 8- 12. AII. oszt vizsgálaté.
Jun. 18-áu délután 6—6. A III. éa IV. oazt. tornav ztgálata.
♦Jun. 19«én délelőtt 8—Í2. A III. oazt. vliegálata.
Jun. 19-én délután 2—6. MngánWMgáfatok.
Jun. 20»án délelőtt 8-12. A IV. oaiUly. vizsgálata, „
Jun. 17-20-in delelőtt 8—12. Rejzkiillitás a rajzteremben.
JiíoT 23—24-én Kéiimuakg-kiállitasa a raja-teremben.
Jun, 29-én délelőtt 8—10. .Te Deum* után
tanév bezárása. t__1
A nyilvános vizagilatokia éa kiállításokra a t, szülőket és at érdeklődő közönségei tisztelettel njegbivja
Nagy-Kanitaán, 1901. június 6.
Az Igugitóiég.
II.
A nagykanizsai, áll. 1. községi polgári fiúiskola. nyilvános és mayán vizsgálatainak sorrendje at 1900—1901. tanir végén.
Jun. 21-éa délelőtt 8—12. At I. oszt, vizsgálata, yun. 21-én délután 2-{6. A VI vizagálata.
Jun. 21-én délután o»»t»ly enekvuagalalH.
Jun. 2i-en délelüti vizsgálata. \'
Jun. 22-éh délután 6—7. Tornarizagálat éa verseuy.
Jnn. 24-én délelőtt 8-H ^ UI,
Í6-6. A IV.. V___M4
8-12. A II. osztály j
kapuban aaoo kellemes látványban éa haüominf-ban réBzesfllhetank, hogy vászoncselédek éa imádóik csoportja hangosan, esetleg egyik ásom etédból a másikba, diskurál; még jé ha OK férj és feleség sétálnak arra, mert ha gyermekeik is vannak ^elflk, - atok bizonyára sokai elsajátíthatnak a magas s&rijyjalásu lk»-mák megballgaUaából éa a aiebbbéí szebb kifej*\' tétekből! - Hagyján, — bizonyára nem végeitek (elaőbb tanodákat — aa ember tovább aiet aton légkörből, — nem látott, nem hallott semmit. — Hanem a minapiban, ha jéL tudom szerdán ette sétáltam Bőmmel, ée három íatat-íigenanek látszó hölgy ment .előttünk, ,kiket kikerülni igyekeztünk, de alig haladtank előttBk kát lépéei, oly hangoa kacagásba törtek ki, hogy a városház ialai majd aegrendtll\'et belé. — No : gondoltain ezek bizonyára engem nevetaek ki, hogy miért, azt nem tudora. Siettem hőmmel tovább, mit sem árulva al gondolatmenetemből, de pár perc múlva nőm szemében kinyiket pillantottam meg, éa kérdem tőle, hogy mi lelte, mi baja, miért sir ? .A bajain ném volt jól feltűzve, a oatcakéj* kibomlott, azt neve lék annyira ta imént, nem hallottad, nem lftttzd?<
„De kérlek gyermekem, nem hallottam ositály láltim aemmit* — éa aieiiem nőmmel a lunknftl sukkal intelligensebbek légköréből Nt Kamata, 1901 jimlue (LT
Eff tiatHnU.
nem ná-
— Takar témf. Tömérdek jnegtakaruáa ér-, . _
Mé el cipőinknél; ha olyau l*m;ináxi huzuálunk, j ""gáUa. melynek öa»aetétele hosszabb használat utánarm Jun.,24 én délután »-6. töri « bőr. ilyen fénymáz az egész Monarchiában I \'* é* 11 oszi. tanulókkal, at álta"ánoaan eliemert -F*ranl*«df-t«l.i lénymái ! Jun. 2^én.déklőlt 8-1? é IV o««t, viaagálain.-lapbaió mindenfltt éa KernolendtTet-án ca in k-i,.Ju?:.25-én délű,4n 6\' Magdnvitagálatok a gyári raktárában Béce I. ScbulerMmae 21. Ar-Jl|-Vl\' oMlályn magánUaulékkel.
jegyzék viszonteláru*it<>knak kivánata portómén-1 Jun- 26-an delelött 8-12. Az V. oaaiály teeen küldetik | vizegála\'a. j ___—-
- Hl aaAkáfgea ualndeu hölgynek t J«n. 29-én delilőlt 8-10. ,Te Deum" 11 Stép. tiszta, iide arcbőr. Ez a legkönnyebben | ,an.év hezaráta.
éa legbiztosabban az egész vitágon eliamert es * ojilvAnoa vizsgálatokra a 1 szülőket ét az kedvelt Földee féle Margit krém hasznalata álul érdekelt közönséget tisztelettel meghívja érhető el. E törvényesen védett arckenőcs sem higanyt, sem ólmot nem Urtalmaz, a szeplő),
Törrfoyuik.
A nagykanizsai kir. törvényaték büntető ielebb-Maginviztgálatok vi,el\' tanácsánál elintézett b&nüoijek.
__ 1901, jtmim U íéí.—
Tő h László kir. tazéki elnök takácsában.
Előadó: dr. Kút Iritén.
1.) Horváth Viktor éa tiraai lopás vétsége bb.
2.J Novak Melkó könnyű testi aértéa vét-
májfoítot, pattanást és-az- are miodennémfl trsz-tátlaniagát pár nap alatt eltávolítja, a ráncokat kisimítja éa az arcnak Bnom, fialni, rózsás szint ad. Nagy tégely 2, kicai 1 kor. Kiiphaló n késti tőnél: Földet Kelemen gyógyszerésznél Aradon ét minden gyógyszertárban.
Nagy-Kanizsán, 1901. jnnius 6.
Az Igazgatóság.
Tanügy.. ,
Iakolal viugálHlok. \' I.
C 1 UJ
A nagykanizsai áll t. községi polgári Ledny iskola nyilvános él magán vizsgálataink sor rendje at 1900—1901. tanév cégén.
Janin* 16-én délelőtt 8—11!. Az l.\'e] üez\'j vittgilala,
Junius 16-én délelőtt llj—12. Az I. a)et I. b) ont. énekvizagálata.
Junius 16-én délu án 6-6. At I..a) és I. b) oazt tornavizagálata.
Joniu 17-én déklött 8-12. At I. b) oez ily \'tugilata.
A közönség köréből.
Tekintetet Szerkesztő Ur I
Minden lap, tehát áz önöké ia eüivésen szol gálja a közérdeket, miért is nagyon lekötelexne, ha az alábbiakai bee es lapjában közzétenni .szíveskednék.
Hivatalnok ember levén, egész nap a szobában ülök, ami igy igazán nem nagyon kellemes mulatság, ette pedig el-elaétálgatok nőmmel hazulról, ami már kelleme\'aebb lenne, ba az ember tervezne ; ét nem l*ten, hanem\' ő maga is végezhetne ; bogy mi rontja me; azek itlU\'l-i\'jit, akik a helyett, hogy valami kellemes ItirdAhetyea nyaralhatnának, kényszerülve vannak itlhon muradui és beérni az<al, ba a vaauii indóházig e\'a\'iáihatnak ét ounét viasz 1.. Elmondok egy kél eselel, nem akarván a tiaztoll ol-vusó tűre mél hosszasan igénybe venni, — Arról, bogy minő kétes ét páros alakokkal találkozik az ember, hallgatok, banein azl már mégis el kel1 mnnd\'Dom, bogv majdnem minden maaodík
sége. bh.
8.) Sánta rh. rm.
Jánoa beeafiléiaérté* vétsége.
EWadó dr. Kiiuiedltr Antal.
bactületsértés vél-
1.] Vogrineca öyőrgynt sége hh.
2.) öatiuá Andráa idegea ingó vagyon szándékos megrongálásának vétsége hh.
(RSpiditéstk magyarázata : hh. a helybeubityvt. nav. <= megváltoztatva, mt = risztwn MgráltKtatn, h, B.tttmmititv. )
Főtárgyaiéira ki tűzettek: 1901. junius M 14**.
3.) Hegedűs Anna ellen aaszbQn\'etéa kiszabás,
2.) ifjn SteifTer Mihály ellen őaszbOnteté* kiszabás.
3.) Uoloer Elek ellen idegen ingé vagyon azándekot megrongálásának Vétaége miatt fejébe viteli Urgyaláa.
4.) Szabó Jánoa ellen lopáa vétség* mi»H Mebtiviteli lárgya\'tt.
LuptulujdonoH óa kiadó:
Fischel Fülöp, Nagy Kanizsán.
IP
Sch.imandl-Zára
/riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az öeazea államokban! v Egyedüli biztos védelem jteiöriaek elleal
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére. >
T. ca A .gebluadl-tár" moly a IxUlrák altot\' u egyedüli • biztos óvistr, ogy csinosan fit/uuU ajtó zir, •■•ly l ctapát u srrt tsolzálé áaloMut leköt klayttaL A Ittotokíly.bb kinérlelru, hogy ezen zárat Idegit, vágy lolvajknlcscttl Uiiylfiik, tv«gy ta tjUrloatk bulOriairo irttyulő kbérlttre b, HJ kaltpies lupcaolidtk ki, * attljr HJ vtllanra canngSvel tHatkusv* ozl mozgásba botsa, illitll.g a xgkMr.ll erintkoa kinyitást ritdé ctsagátsol Joltl. A bsliirii kitárltUaek swa*kaéály*áaál* wnlaáU MM|i ••\'•zfa oaerlat tlkalauabild a cwUdnabibta. a bizmosiornil, vagy liirmily mái tlktlau holytii. Kívánatra ngytutMa nnftlyftvsl agy úgyaaitk alkalaiatett 18v»g U atgy ■ttRuáiaal litattetá, amely aa alvá szouiaéibiigol ia MriasstJ*. A Sobintadl-zár mtndoa Kta ajldn, ablakon, ndtayiu, piaeat át ptdláa ajtón Mával ádadlaaStl káaayaa alkaK Btakalá ahol batárit elhárítandó ia fallélteoHI mogbfzhalóin jelzi raindt. belOrM Hrfrtotal. A „Scbhntiidl-iár", aulybil urak vannak már bataaálaltaa, éaraboaktat II » koronába korát. Mnbbat ^ohlmandl áléaAaál Budapwlaa, Jáatof-káral 77. ta. « tte-Sá
Hagy-Kaniaga, vasárnap
Zala 4 S szám (• íap.)
1901 jnafu bő Na
Zalamegyei
Rsási takarekpB
ita tíistnf lafjr-Ktoiina.
— UajjttshH 1897. Ma —
Elnök: Koller István Igvg. alflök: Hertelendy Béla
Teflesot befizetett rázvéaytőke:
tOOOOO k.
Tartalék alap:
COOOO k.
A legelőnyösebb fel tételek melIetTle-nimitoJ viltóktC előleget iá értékpapírokra éa nyílt hitelt nyújt bizto-_aMÉ mrflrtt_
9f
10

j Kiadó nyári lakás QaJaton-Berényben.
Kit, kél ablakos laoba konyhával7®! reran-1 dával, azonkívül egy kfltón bejáratú nagy I Iszoba, vulnmepyi bulorozva, kiliiásal a Balatonra Ifirdfikabin használattal, egész idényre vagy; jbél*?4mra kiadő. Ciim: (\'«». Karcag Lászlóné i Balaton-Berén y
■SBHi I
I 8 s
Ám m
J^ó éa alwé érák,
óri jóUlióaaal pririt mam
Konrád János
óragyára arany, ezüst ea ékszer áru
száltó-hAx* liii, (Cukorért*) Jó ni eke! ranoatoir-óra Art 8-75. Valódi iMH riMiiolr-ón frt 4-80.
Valódi «aáat Um M I-M Niokel óbneafi In Ml* m ■ a. m Hr. UradaM kiHslatn, —■-•-\'«- írujr, «bt kJiSitód ina
«li»«»nvir»liimint »n«rJ-l«Ttl na tWih»> ■
nagy kópea éretik lajjwa • Mnwfte
I 0-
5 Folyó hó 17-én ós a követ- X
* 8 kező napokon, Leienyén )K
X
egy nagyobb urasági bir- X
tokon levő íuntus instructus jj
elárvereztetik. _x
X
OXKKXXXKfcOOBO&iXXO
A Rlchter-Mte
Horgony PaíoEifcliír
Liainent Capdoi
afy ráfi tMMH káaaaar. a maiy mér l miat 30 rr óta nucbUható MtnnMkffl ti —tátik Uméeyei Manói ót Intáa. MáayaM* átfontok miatt 9BBHB mindigS/tyílcamiOlíejTulta, Iémjii ta a JUekter" mjiejaóan 80 t, I k óO f * I k Irtai irm
njfflltrtáriKD
Tőrök József Buda-
p*at*ri.
Belrtar F It » tárta,
nitt «i kir. iltul •••Iluafc. RudoteUdt
Jelzálog kölcsönöket engedélyez ház-éa földbirtokra.
Elfogad betéteket betétkönyvre 4\'///.-re folyó számlára megállapodás szerint.
Hytfttfr
-f/ y m*««Ul kaphat*
JíaioffoTit
■ «l klIMktllM r«f |Mda fojaVat ttnitn, Müm óa agómógaara faaaurtja.
w SIUmI—I kiállítsa UNr he ■nualtal It—. "■a
STAHEL és LENNEK Budapest,
Trlaor és luBMlyukMsti (jár. 0TÁR : Katona József utcs 8. szám. Marg-ithld és a nyugati pályaudvar kSat
Ajánljak aa általán* oMu l«*}obb bmMsS
Trliarók: a koakoly aa Mkkóayaak a b»aa, árpa no itm
kóatU >1 illalt^n Trlenrttk: a aabnak no órpinak ■ bw ktelli óa i |Sa
Mlyt magrak klTólaaatóaéu Lratwllullfá éa Maliljaaó írlratlk aa trpa kiH-
lautóaira óa lanota eertályaeóeóre. enitijHt-Tiiia is.
•utaóalaMaM Til—r óa iimgné|liik 1 dión gaboimfaj UaaUtóaófa óa tataik MartaU oaawjuiaba. — Brillalaak Gnthjar óa MtlUf, illatra Kapar nalaant^trtaa rók caakóly ktltaóffal óa triaw kaklMóáa aatlatt aaaa ,»aa badalmautt triaartkkó ttalakltóaat Malan-TrtaarkaaQtak no karkaialai IfakuataU vai; kaallaM laaiiiak litaaóa aaanaii aaey kóf baa ipari tagy gaadaaógl gólokra.
Árjafyiék vagy nlntakönyvak lijy«» óe Mratatri Uldtluk
JlaZGS visszavonhatatlanu 1901 JnniDs 25ón
Főnyeremény
30.000korona értékű
Concordia sorsjegyek á 1 korona.
ajánlja:
GERSTNER- ADOLF
Stur-Ktnlzfa.
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DtSZKÖTÉStG:
nkaW
Pasparlout emlék-albumokat diszfelirataknak, táncrendeket a legfinomabb kwís^ Elvállalok tovibbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok éa térképek cachirozáaát, ugy minden e szakba vágó munkát
Elyéllal és|éa«t
i\\émm köoyvkota munkát
Rirgr*Kania« vasárnap
Zala 46. stám (7 lap.)
ljPOl juniüs M ®-éii
4 nagyon tUilelt k0itnMég
figyelmét felhivjnk, dnsan fslsnerslt faraer, festék uaraul legfinomabb lákU íj alxl oii|ok nildi |Miik»l rta, «r«u tbra, IlUttrok továbbá iallly-gyertya. Mappán, rluk«aé< ajtt* BMdilkt ■t»ri»«ls iillli, aIui, lipyáit laJlal riu, ualoi |i«lr«rMaii aludM • tMkaába vágd cikkekre.
AerAajrvlaek, deaatarCIl nkcmx félliteres galacskokban Megbiiható eairaképos m»s6(asda*áfi
Ttltaéf M|f»k
Trifaili-kdiiKéu claWi\'h nagyban éM klcaiiiybeii
is öosmo bndspssti (éaaialmak |lul|éb4|, mindig jeUotéksny raktár. Postai megren«l«lé-gek peiatoaaa easkttsttltetisek, olcsó tor-scoy árak mellett. . —
A régi jó hírnévnek Örvendfi. a nui igényeknek taljettn iM|fililö él ujj A átalakítóit fUaserúsUtflnk ti sok évi. tapasztalataink nemkülönben a nagy ver-ttoy kéestst beou linket fenti árnk ajánlatára, msly-[ aek minél üsámosabb pártfogásukat alasatlal kéri
Balaton TV* tv érek
fttnaar. kasai termény és liaatkeraafcadáse Nagy-.Kanosán j iáO—62 EÖtvlis tér a „burát pékVs,"
ZISKA J. UTÓDA
ROSTÉLY GYÖRGY szerjfovács-árűk, gabona-minőségű tizedes és századós hídmérleg gyára.
A gabona ét értéktőzsde szállítója
Iroda és raktár: 2*8—1
BUDAPEST= - If iili 50.
JAVÍTÁSOK OLCSÓN. PONTOSAN ESZKÖZÖLTETNEK. — Árjegyzék kívánatra Ingyen ét bérmentve. —
KpÉi Lilpmél NA6Y-KANIZSÍK:
MARKBRE1TER L.-nél.
VlLAfíPlKK f oinaáay.
Tikaauiaa í
Jm
jeí
jflfi . ; CftoiH* éAi^muOéi WJtéUi mnlm* r~<S»„ tyy*/ **éimifu»i 4MM M«1 AwwA frf m Mgtmté to*rx>*
f® OVBG ÁM A 2MJROMA v^uVKCARA 1 I KORONA 30 PILISn
VJ/Ó* cm^ fbnk o+Jjtyyfyl Jfakstó m
(LtgJu «mö^eoo,íogkttüridbo es ntftKifco zitatat tett,
F^iisruto-sier búbosban.
fehéríti konstruálja a (fUi. 0»««itt, WlU i iáját,
egy tubus 00 ftllor -Ksphato aiilMitt
l|ytMU k*Hi t N >*MIII4M^MI *
S A VO L Y 111 a t a l er gyira k
• )l IM \'kMIM Irfcfrr,l«f ;caí
BUDAPEST VII Daonjanloh utol a Sa. Rakttr * ftokdzíeiea i*jae**£r Főraktár Nkanlttut MVmu é> Jjhí<iKmgatl Trmtrén Armiiifi .VJmÍM\' <Sm««\' /tfwk ui-« jfarvul Jüirota.
__ ossses jpwNnpifHniijj —
KRUSAPOTHEKE KORNEJTBUBÜ ggCS mellei.
KLYTEIÜ il r ápolására
F^ZEftKER£SKEOÍSEKBErt í VEMDÉCLOKBEM\'
ÉS MIMDEfl VASÚTI
ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Több azaz kiváló orvos által ajánlva A legízletesebb és legolcsóbb anv/inyviz kapható minden jobb tüszerkgre*kedésbep vendéglőben.
ar«bör aztpitéfitr* fi&ettitaffá?*
PÚDER
Egy dolog hi a 1 írt. ¥0
Legflffásnalili, lulleMe, báli rá «al«a puiirr. Fi>htr, r«>nMÍn ttiy lárta Vngyiisg aiislvsál»a ■* sjánl* a Dr. J. J Poklai kir. tanár 4?tal k^akf Elismerő levelek a legjobb k«,rökboi minden dobozhoz aelieksívt vasnak
"TLalEB TüUSSIG
es. én Kiír. utlv. lotlrUe-Hsappau ö* lllatiwruára Faraktár i BH\'S, I. Ueliselle a. Szel killdct utánvét vagy »i összeg elöltQes bek üld es aelletl Kapható a legtöbb lllata*er>, dn»i«»-keri»»kwleakes éa gjégjamerturbais. £itg»k>tAÍt*én: Ali m hohni KkIoii M. Mér 4s Krotosr
Trtlaili portland cementet
a legJutAnyoNabb, azitboU árban ajánlok.
Városi elárusító hely. agy nagyban, mint kicsinyben : N&u és Klein és Schviirtz é% Tauber czógoknól N Kanizsán
158-12
Klein Vilmos
AijiKy-K.il ii ix«a — Pályautlvar

rm
pepnolendt
(\'IpdkeuAon, a legjobb fénymáa a világon, gyorsan körömieket* sxin
• ád és a bArt tartöggá leszi.
Alapíttatott flaat. IvM IS niadraAll kaph atá
Gyári raktár: Wien, I, Schulerstrasse Nr 21.
icírtesités.
ilánroa ki*
KatHgttil^,^^ > »» .J* 1 <4<»lf Mm Jtm * * *
^^^^k^^ü^^r^jT^ir^a^ íik^it^iJ \'ú \'J J J \'J \'J J J J \'j J JÍ^ÍIIO
^ 2 ■ "ilí^ m >a jrm. • ií JJLL *
p il & 21 üli* É |i
á5| ii gl
P i
íbiií ricyel\'ae*
Van szerencsém a nagytekintelü kOxHnséget ti^zteletlel értesíteni,bjgjr g
nyári idényre a legújabb divat >zerint mindennemíl ruhákat, n tefffliiomabb ■alatls^fitfl n legolci agolgaláa mellett kes/itek.
El s kálómmal bátorkodom a tekintetes m. Itlr. állaiorvoa arak lig el nél njrefflsre, melyeket a legpontvg<bban, előírás szerint lefiu\'aoyotabban, ki*Unó
Vidéki megrtndél*sek kellő figyelemmel ea/küsö{*eiiiek
A n. erd. kt)z0nséK becses támogat álét es >zív«* megrendelését kéri mély tisitrUttrl:
SA&FMANN Méa f^rOsxakó
j j \' Kl.i l (éle ba.
Sagu ráiatzték kitÚnS minfofyü, divatot bei földi, angol h frmic:ia kelmékben
t «»s)farHha k^\'lljaf
cím JUtUttJoeti tttüifiHilí ki
i
15
rS í
h$
3 vt\'
I I 2 I • ^
(s

Nagy Kanizsa vaeárnap
Zala 46. szám (8 lap.)
1901* jtmkia bó f /
TARCSA GYÓGYFÜRDŐ
VASVÁKMEGYÉBEN.
alzalt>l«é taHiiaia laémiléi vaafirriiak.
A íefttfabb mrtd-ssrsk szerint bei\'endar.ell pirissfl éa ásvaftyvlz. valamint v.isláp-ÍÜrdók, Kellemes,\' hövfls ágal|; a kértyt\'lom minden . igényeinek megfelelő olo«ó lakások < pillamos vildyitth, 8 f<) vendéglő, gyiV yezértsr, naponta 2-szer sene; »x*p kiránt\'ufasok. A női szervák báhla\'mai, sáp-|)r, vársitgánység, továbbá a légséai es emáH\'tesí ssorvek bujái el\'en kl»alA ,orvost lolfinlé\'yek ajsnlják.
Évad május 26-tól szeptember 20-ig.
A $ évad kmlsHfil junius J&-i<j és angusstus l&-tlfl*i$tpttmb$r 20*tg tetems-ssn ohM árak, Felvilágosítással aaolgal én kivjUímm pro«pektnat küld a fflrdőitfatgMtőiág. Alimió /ürdőorm ÍM fíhorer Aladár l. in. főorvos. Tarcnai Károly-tornis különösen jtiínl ővszér.\' jÁrvuiy esejgu ivóvízül ajánlható. Megrendelések oly városból, hol kU\'öti raktár nem létezik, m íürdŐígaigAló^ffhog Tarosára és BüdapMen £d»skuty L. «s. éa kir. ndvari sfálJitAhoí fV. ker.. ErzsAbeU\'ér M.| intéaendők. Fonta-és távírda* állomás hull/ben. Vasúti állomás Ftlső- titfr, a. Szombathely-Pinkafői vonatán, honnan a 30 perenvire (5\'6 kiint.) fekvő fürdőbe * kó/lekfdást kényelmes bér- és támaskocsik (omnibusz) tartják fenn ; e/v négyüléses bér-\' kocsi ára 4 korona 60 fillér, lárs«skoosin eyy hefv 80 lilléK Jegyek vAlthalók a vasnti kalauznál 8\'Ombutheiy éx KoM-fior kösött.
^ CDeisepJ.C. Í
JL gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán-.
M aJámJJa V
Mapimij lipjitt ii lagjatt rstffápét
Keilhkk
(Q-laeiax.)
legkitűnőbb másoló sz-t puh.i pndló szAinár<t., 1 nagy palack ára Irt* 1.36 kr._-! jl. kis pulaok arn OH kr.
Yiasz-kenocs j Irany-fénymáz Fehér uCrlaaur"-féaymáz
legjobb szer mosdó-asztblok, ajtók, ubtakd- s/.lAii slb, ujonuau be* testesére 1 doboz ara 45 kr. Mindenkor kaphatók:
Heu l* Klein
AtalO\' K ii ii i\'/isfí ii
cégeksél.

Ili
■les*
I
13 I
nélkülözhetetlen házi gyógyszer minden családnál!
Piuboiit 9.
VÉETISZTITÓ LABDACSAI
• SvUMKtok ti Tinóik Hr]»dTi n Sfféw rtiáffOO i
kevA« uoo atiláá, a hol « a rá—"-*• "tfTAffj"—" hlin.vcl|t.
K lolnUMwkol é» ortowl kttiflnO— m oly bajok-aál aiáuljAk. uutljxk HMl mtuttiMll • Ii|u IinI fe0T#ihnnánjr»l, ml*i| pld nyff u tflllHl|(ltN, iréjfájdainik, KélbAiUlBik. kéltka. ir»ajfér ,lb.
VérUaxtltö htUoukuAJ foffá klrAJdid tó hiUit gjtr fconili.uk vérutfiaytéa »-«<l»»»ben ■ 11 tbbfll MármuS bkoknál, mloi Hmm fijfájái itpkir Z v4rtl«/iiió ÍAlNlM\'*vk nifjr uiauyu, bívj uilidao bMsik, FAJ dilin ki omn okotoak i \\gj * UggyOofébb wfritottol blrS tfjéotk, *6t yytriQoksk u UAlraa luuMaAÜMlJSk-
iél dobos, msly 16 Isbdsesból áll tl kr. 2. x < St 1 tekeros, moly a dohos 1 írt 06 kr. Bg * „x A pénz előzetea beküldése Kán \'g S S s bérmentve: ® ü
1 tekeros 1 Irt 24 kr. ±c 5 » 9 tekeros I frl ZO kr. 33 8 tekurcs 8 frt 85 kr. Xm 10 tekercs Z frt áü kr. P \'
Egyediül készHft és izétkfiUlési fkaktár:
Pserl|ofer S- gvógvszerész
fiéca, I. Sin»j«rstrasa« 14,
\' £UörJiítjé|l)k»él fo|Mt • liMKMk i iMkHMibliAM •Ukokhü é« Mvok alilt ■lAMitataik. tokát mindenU o»Ak PSEBHOFlh f«lo vérllnttté tebdioiokit kirjoa. • Mik aioi v*iódiik. iMlyik éokoiatook ftSoUo f^rot iziakM .PSfcRHOfES" kénráM lálkotá.
Nélkülözhetetlen házi gyógyazer minden családnál!
aíuo.
ilrl
10
q
. í % ü í •ÍM
J.i
ni bumtlriU OM, á S Np B^c «béI
Z/ILfl-DRILL sorvetőgépéi y szab. „PEIFECTA" alcsi éa ifta jé, Unyi vatágépát
ts^Jobb ejEarkftZftt$ több wartnaaon iM étgal kWHiail
34CK-KENMICRQ A CZ t LCfí tlT^l
bofonáit, járgányait, azénagyfljtőlt, rodáft. Mamit, darálóit, azecaka- éa réparágóH, kuitoricz*-Borsaoíéh 6 miadeoféie
gaiitaiáfi gépelt ~ Elvállal malojn- éa Tigraeiták-barandiiáwktfc
tiHanCt jfsM kártoló répakapa él tfiittfttó
iiBill
jrvt

2S
A szőlő
OIDIUM betegsége
ellen a legjobb szer a
Dr. ASCHENBRANDT-féle
©iMtipiK
Leszállított iir:i Budapesten: 50 kgos zsákokban A kg 50u fillér; 10 éa A kgoa zsákokban á kg 34 fillér.
HHsinúlatsi olcsóbb, mert kevesebb kell belőle; biztosabb, inert a lombhoz tapad, & szél le nem fufju ; ajánlatosabb — mert a mustot nem büdösíti ~ mint a tiszta kénpor vagy a kénmáj,
A szóló érését sietteti, a termés minőségét javitja. =
Sok termeltf megtakarított vele egy permetezést a peronoszpora ellen és megyéd tő vele szőlejét az 6a *i rothadás tői.
Számos magyar gazda bizonyítványt kívánatra megküldetik. , •
Megrende !ések et. elfogad a
liilii l§ilii3lll ImnúmW
LI f
5)9)
yüOAPKST, (V., Alkptinány-Utcza Sl> az.
Megrendeléseket elfogadnak vidéki megbízottak is.
Megbízott: Rosenthal Jakab 213-4 Nasv-Kanizsa.
tfRgyfannm, vasárnap
Zaja 46. nim (0 lap.)
1901 június W 9 én

UZLCT

an szerencsink ii n. érd. közönség; b. tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
is a mai kornak megfelelöleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
Főelvünk, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet.
Különösen felhiviuk a n. ttd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
uri- és hű cfip&raktáruukra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- és isőirnyö-raktárunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával és pártolásává! továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek
Hagy-Kanlseán.
pút vdlatíH);: ==11 --— 9
NAP- ÉS ESŐ ERNYŐK,
INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN.
Naiy rskíár FÉRFI- ÉS NŐJ CZJPŐKBKN,
ÉS UTAZÓ-BŐRÖNDÖKBEN.
*............ ........Ml" II —I -.......■ ■

1
M5ZTL TE5TVÉREK, NflQT-K/lNIZ5fl.
m?<
m

Üzlet megnyitás. \\1
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-tóren
fűszer- és gyarmatáru
üzletet nyitottam.
Üzletem teljesen újból van felszerelve és állandóan nagy raktárt tartok fűszer ti gyarmat-árukból, valamint bel- ($ külföldi rsemegíkbtí.
Bevásárlásaimat a legjobbnak elismert forrásokból eszközlöm, miért is mindenkor a legjobb minőségű árukkal szolgálhatok. -Nagy raktárt tartok
• -— iia-sssti ToorojszToól —
legjobb szőllősgazdák pinczéiből, ^
Midőn a n. é. közönséget pontos és megbízható kiszolgálás és a legjutányosabb árakról biztosítom, ajánlom üzletemet pártfogó figyelmébe.
^agy-Kanizsán, 1901. május hó. v
Nagy Kanizsa vaaárnap
Zala 46. 8*ára(S lap.]
1901. június hó 9 ét
TARCSA GYÓGYFÜRDŐ
VASVÁRMEGYÉBEN.
«la«ll>Ml tnH»liüW ftwMMMií* wtrnfmrrémmh.
A íegnjftbb mód-serek szerint h^i^ndnKiilk piiiauó 4% ásványvíz, valamiot v.isláp-IUrdAk. Kellemes, httvöfe égalj; a kényelem , minden igényeinek megfelelő oIohó lakások; villamos vildgitds, 9 (ó vtiiirléglfl, gyó; yezérfár, naponta 9-eser lana; ssáp kiránt ulftHok. A1VÖÍ iietvek báuta\'mai, sáp-k r, vérsiegéoység, továbbá a légzési oh imiéit\'tán i ssorvek fiája f ti\'on kl* Aid orron tekintri\'yek ajánlják.
Évad május 26-tól szeptember 20-ig.
A$ had kmltUM jutiiut Jb-íg és auguttlm ÍÖ4/II aepttmbtr 20-ig tetsms-itn olcsóbb árak Felvilágosítássá! ssolgál *s kMgafrn pro«pekinst küld a fardőisMif* lóság. Alimdó filvMorim l>r. Rhortr Aladár i. tn. főorvos. Ikrem Károly-forrás különösen mini óvsser. járy«oy »»8oléu ivóvízül ajánlható* Magrendeléenk oly városból, hol kU ön raktár nem létezik* h fÜrdőÍgs*nató<ághoa Tarosára es BddapiMoti fM.*ku/v £» <-«. és kir. advjtri HzAlJilóho/. fV, ker., Érss*b*i-\'ér M.J Intésentjtfka Posta- és távírda* állomás luhjhrii, Vasúti állomás Filsfl-ktfr, a Hn*mbatke.ly-ftnknf6imMlon\'t hoonta a é() peronvire (6*0 klint.i\'lekvö fíjHőlin »v i«<»\' lékedet kényei* mfa bér- ás társaskocaik (omnibusz) tartják faun ; négyüléses fyér^ kocsi ár% \\ koron>i 60 fillér, társ*akocsin <vy halv 80 tilltr. Jegyek válthatók a vitHüti ksiaumál 8>0íniiiitli«!? os\' Fe|*»1-í)»ir kötött,

Keillakk
(Q-lao UI, I
legkitűnőbb mAxoló sz\'T puli.i |mi|Io fjs/unAr.t. . nagy palack ára Irt. 1.36 kr. — » kis palaok urn HH kr.
Yiass-kenícs j Arany-fény máz
•-^.j. • —r ~ ií krrrlrfTrMí j íreH\'lö kemény padló ssfttnára. h
legjobb és legegyszerűbb b
1 kócaög t«ra 60 kr.
rwüraiivoaAMAra. I. ki* palack ara 20 kr.
Fehér n(Hasur"-féiiymáz
legjobb ster mosdó-asztblok, ajtók, ublnkil nyink mi), ojonnun be-trst"»ére 1 doboz í«rá 45 kr. Mindenkor kupbntók:
Nrii én KI ti ii 14 h ni/mii ii
cikknél.
fS
•ua-
cö 0)9
•c o r
Nélkülözhetetlen házi gyógyszer minden családnál!
Fttrbaitr J.
TÉETISZTIT6 LABDACSAI
- értttedek óta ni vannak tarjadra u wéu rtláfoo * k«r*« asao oaalAA, a bal m a rfcraüan wifyóf/uar hlánraik.
L l*UUM»kai m wvaaok aalBi>0— aa ©ty »>af okait ai4iiii.\\k. aiuafyak Nkéi •mUttétmk $ Ii|u IinI fcfl*m.ut pM. tavar aa •paáartaf (pájfajdai »•», KAthMifimti, iMiU. irtaiér jib...
v»r6«nttó HattNokotl forrt kirAlflan Jó baual jrja-borotnak »irui|M|i|fi rarluibfn a as abból asármuó baboknál, miül tjtati f*|r»jéi aáafear aib. K vértlasliló labdarauk oagy Uo^jr u.l«fii halnak, fajdal-
nál iian okftnak ■ így a Itggrdogébb aaarvn«U«l biró tfjréoek, aól fj^ráakak la báiraa haaaatthalJAk.
• ® 1 dobos, maiy U labdaoaból áll f 1 kr. B. x 3 £ 1 tokéros, mely C doboi 1 írt 06 kr. £ C i 3 j A pénz előzetes bekOldéee után g S bérmentve 1 tokorei 1 frt U kr. 5 « t tekercs I írt 10 kr. ? q 33 8 tokeroa S írt H.» kr. 5" 5 * • 10 takerea • írt au kr. * •
Egyediül készKt Aa axélktfldéei Araktár:
Pserljofer S. gyógyszerész
0éca, I. Singeratraaae lé.
t
Ct«ar)aótaé|Ma*l fa«M l lafeóaeMk a iMllliaMiéM alakokban <t M«il a,tatt itluititiil, tekét mlidaaU Hal PStRHOFLrt fala wértliulíd lebdaoiokat kérjaa, a oatk azok valódiak. iMiyd óakatataal Ikétléa plrea ittalaa .PSUNOfir kéttráaa tálkáié.
W/Ttt nv í \'H\'f
Nélkülözhetetlen házi gyógyszer minden családnál! .
muni m| Mti»twy »tw» >M_m!
2LC0
Var
% _» * (
_ fl)eisepj.e. í
v, gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán J
« ajáLdlJa V
f Htpirtzii Iqojitt m líjfitó ntiíípét C
I ^
5 í
[i I
K ná bptcnklrlUii rflkfl. d fc bo«
P Ztf L/I-DKlLL sorvetógépét
szab. „PEIFE6TA" ilcsó és p jé, M ratlgégét,
M legjobb aaarkaaatQ, tftbb lüáJfHAion ated díjjal um>ma
AQZÉLEKÉIT,!
bomált járgányalt, tséaagyijtdit, roctáft, MtvtM, darálóit, Picaka- áe répavigdlt kikorkxs-Boaaolóit és aiadealAe & guuMgi gépeit ^ ^
^ EhrAllil malojn- ée Tigvecetái-bareodsiénfcei
p.
m
A szőlő
betegsége
elten a legjobb szer a
Dr. ASCHENBRANDT-féle ,,
éxiésf trís
Leszállított Ara Budapesten; 50 kgoe aaükokban A kg $o4Mér; 10 éa 5 kgos zsákokban á kg 34 fillér.
HüHMttúluti1 olcsóbb, mert kevesebb kell belőle» biztosabb, mert a lombhoz tapad* a azél le nem fujj*; ujánlíitosabb —■ meft a mustot nem büdösíti - mint * tiszta kénpor vagy a ken ni áj.
A tzilö érését sietteti, a termés minőségét javítja.
Sok törtnél/t megtakarított vele egy permetezést a perounszporn ellen és megvédte vele szőlejét az Őszi rothadás tói.
Számos magyar gazda bizonyítványa kívánatra megküldetik. /
Megrendelések ot elfogad a
>1* 1011 -ftlipiill iii?i||flllt16\'
ÜUDAPEST, (V., AlkqjUnány-utcza Sl. aa.)
Megrendeléseket elfogadnak vidéki megbízottak is.
Megbízott: Rosenthal Jakab 219-4 Naev-Kantzsa
t
ma
I,
rí II
1
1
NRgT*K«Mm, vulrnap
Zala 46. mim (» lap.)
1901 iunius M 9 én
ÜZLET dT/1 Ld KIT d 5..

«an szerencsénk a n. érd. közönség b. 9 tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelőleg mindennemű ■
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
dus válasz tékban rendeztOk be.
Főelvtink, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség mir az első bevásárlás alkalmival meggyőződést szerezhet.

TrOii,\'A..!,UUJJ.i \'.UJ\'J
Különösen fcihiviuk a n. étd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
uri~ és női cxipéraktáruokra valamint a közelgő nyiri idényre berendezett dús választékú
. nap- és isőtrnyő-rakfárunkra. Kérjük a n. érd. közönségé hogy addigi b. bizalmával és pártolásával továbbra is meg\' tisztelni szíveskedjék és vagyunk teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek
Nayy-Kanuaáo.
J) út vátatxttk\'
«
nap- és esőern yök, INGEK- és nyajckendökbrn. Nagy raktár férfi- és női czipőkbkn, JU UTAZÓ-bőröni>ők11en.
vHVxv*\' ^WxVxVvv.v-......... ^v^yvxx/^ywvy *... wvv •^ooflq^
KdSZTL TESTVÉREK, MQT-KflNIZ5d.

m »
Üzlet megnyitás.^
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy
■ Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-tóren
fűszer- és gyarmatáru
üzletet nyitottam.
Üzletem teljesen újból vanrekraerelve és állandóan nagy raktárt tartok füner ét gyarmat-árúkból, valamint M- ét küiftfldi csemegékből.
Bevásárlásaimat a legjobbnak elismert forrásokból eszközlöm, miért is mindenkor a
legjobb minőségű árukkal szolgálhatok. Nagy raktárt tartok
3aa-z;a,i ToorojszToól
legjobb szőllősgacdák pinczéiböl. .
Midőn a n. é. közönséget pontos és megbízható kiszolgálás és a legjutáuyosabb árakról biztosítom, ajánlom üzletemet páufcfogó figyelmébe.
Nagy-Kanizsán, 1901. május hó. *
Haas "Vilaa^os.
Nagy-K*na*ut vnHrtrnap^^^^^^
jnlT*1^ ^ íj
II ^^ lg *w ISSSniL i»I>KMII MBÉJ\'^M^^P I n tji r\\ (Ia {I
f m Ii SS^^s S ;
II HP H I ** ^r^J^aoyfc I II
w ^ ii
llif 11 IBÉBiS — * JL XI Jl JlkI ^ / Í ífll
I I ! # WéáiriTCm I Mnu «# M» latfbU Jba 51 * 2 IIS a t II tm§ I MTOijS^a^Miuui ii »■ ....... ff^^^Zi g f T • ji
I í I I U^IUMa^W^ l^k g, „ ...... ^lilf ji
Ifi11\'+y&vi*7itfípemm f FE **^rftaSrmm- siti I
l iljl US .-^ REPARATOR.- | FELLER fele £ISA*FLÜI^L |M |
I ni J l|tFEílíít ^^fib^^ltll II
|l-l| * 1 linarnii VlLÉP^ SCS^l^jiA^ l?t|f ||
Ikfifíg&ilP" D * ííiSnfe^Rgsí^^S-JK ír^—* * f I r
I Si • IBH^Pv • WW • (rfpodilli «fyu«f« yiMiiHl éu«4r a% ^■BgfclMf tfl^^f^J1"1 S* ......^ I *
I J , 9 i a VlP^- Aa % laáthioltion I—i. Ara I lÉIIMlll^M* H^Wfe * «mT1í *N« « * \' ► • !
II ® 4 J £ t Ur«i PélUW 120 fc» bikOláéM atl« Nfilfa ^f^^^httfflfo sWK^fí IIÉI^ r rtn« tünwlH:—- P I. |
JjIigL^.OüMTOR.GYÁR^X, .-^é^MM jfcSf^SöÖKZ^L™ ff I
If^gj^lBillii^ iff
• ivértiaztitó m» _ • 0 H[íj| u<j|íiiJ^w^^ffWwiMWwWwwtwrWWi ; _4_k z5110 c~».««<*■».s:«m - • # | 1L1 LJ-L^TPiiafcÉwlwlWww^
ff ° f . ^ W^ 28 Év Óta ífr7iT?[17? ia^Tll H j
Ml belvárosiKAvéház ilfrto^^fttM m|
> f M > Ki9y6-tér a. J Magvak Besz^zesi | JllJJl ^
i I • j — Uüiwy^ « ué nilM I fORRASA^jtjO UjJJ^ l^yii\'1 """•,L ^Z^rjl Qj
llflB [I tiAÍ® ^^ÍöAPEST y ^.c^Vmuimir T)
Ijü jKUVtlIYI FERENCzI J^V^a^sv.ut-23. f ^-SSsS^-. JI Q
ÉS RonENBILL£R-U7t3ZA33» ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ I? ö B« j I fc c Kin«AMEOYzéKImnreN j f -V\'—\'\',1\'m ni\',:., H 9
e . _ A Icilobb órákat 41 Oh lal I ^ ^M^tilfl tll« mn totiHafl £iub i
i /^s. míSBMTwaaTíisiia 35 VI cGGEH-ftia mellpasztiujU 1
BRAUSWETTER JÁNOS \\T£7>éXtX ?t-,.iRM M
Ilii TW M^ UO W Mr^ I g&tf **»>-». VI.. IT. tg5a*5* p j
fílí lilF fRATELLI DEISINGJER II BENZINxo^SÍ.^ »
I If küld FMM rHT TrlniMI i JUmM * üAxmnmt t, (U«mM mémm »r |
llíll I y a 4*1, kg. Cuba-kávét, Válogatott Á OSERS BAUER lyirtW ° I\'
. 1,1Ul \' \' « Urou 30 Mírtrl i \' ^ XtKMm^MMM.I^MiMIW 2 I J
iől &a-»lJ\' ~~ elvímolirí Ixjrmrnwt. —— JH || w»Ur» n^NRII R II
IV ÁRJEGYZÉK INBYEN --li, «. • J
C | j j tUaHMJLMMXM^^l |U____H<n»^«3i||«gl !»»««■ \'ti
laSíT——»SZflBflMlClflKfí?gl^g !
l|!]j | H---->É,<>éM>.>?.n \'7 ^ I ttfrftd tl nN^UuuZ^^ J |
lí ( I
ÍJ* f I .___. , ...» UrtojTú-wuaUhkMl, u. , BV/ AlAlUAlt ftr. éa If IN* wiiii imv m Mm. 9 I a
Jjg,® I Ml él nyári gyógyhely éTuifMM.-too k^ W\' w^^^ZU,hAmS!^.^.mI ^He ! I
Ix BUDAPESTEN. ^Í^JiSCV1 F A 4 ^ír^^lTf a a |
|| ^ ^ j^^^WAt.KíBAl^SflRrtZfl/^ŐlAltYA. ,,, Jr
lí |L ^ "^/^if ^íf 0nf> V A jeienltóf lepn>flyo^ aytréf* ttt*ytf V ^----\'
;f/ \' H, a hnjH. - B » « k,r I f j
W toi^fl^BTEiu vnzsr ^i^ iiMnritgri^ Wff —- I OSZTAliVSORSJAtBK. Irmait tflfiíen ff
. tM 5/jf --em roii, kanom j.íu| wtőett u*«t adta wuwa Uvo«|« 2 ko». coc^s:-4;í \\\\Lf |« imw J ^
71 2 feúr. itt flt IQMMeíuWIVfi fyCffcüi^y, S Mügrwdf>éaoll In^ndgk-. I él Mfttta
-■ T*Si555jí5B§jp5iia««p«WBpyWiBHaB«tÍM iwnjuTiViv.á a^\'-^rqauiiL^ft )^ «,
, : ^ ^Wtoinfuü Fi-chel Fülöp lapiulajdonosnái Nagy-Kaui^iia iWV WXVW
Huszonnyolcadik évfolyam 47. szám.
/
liirkinléiéi
unakuléiibii,
a \'lorkaaiftAval érlakataí li»h«t Mtpaa> tiai i l ♦—ó úra kost
Un IM4»a»d6 * lap ta«JI«au réarér* Tonatkoaó ahadaa kOaUmény
Kiadóhivatal: ViroakáaépAlal: >Y«fM PWfy könyv karaakadéaa. ,
7 AT A
JLá Jr\\ L/A
Politikai lao.

Politikai lap.
Megjelinik NAQY-KANiZSAN heienklnt kétszeri vasariiap
s csütőrtdkön.
iLönzrrtn tui
*Tt«......11 kena*
1Utm ...... « kóron
m . , ... | korom
--- ^ttfMtér püuoro 20 fflUr
■IHuMMk, ftltalil > binJaUMkra
roaztkondk tfsotwt Fitty kÍJiyrtwM. knUniti* fotiumta
UrauuiW tereink uit iIMrt imti-
Ml /on«dUtn«k éi __ _
Hyn iiui m M tlllér
N\'ttjary-Kanizsa. 1H01.
ftltldi iiirkmier Mmalur Siirkiiitlttri: *«"> M«a.
Csütörtök, junius 13.
A vidék,
főváros rohamos fejlesztését é< kimutatva, a vidék érdekében szólalt löt\'
sában, hogy csuk yJ>ro tiomO" besté-
„ . . (...,, lünk. Dt! fia egy tekintélyes napilap lel-
Eszel a címmel a „ltslt Nayló* aLzófalá-áhoK csatlakozunk, nem vádolhat múltkoriban Vezércikket közölt, melyben a bennünket mmld az/al, hogy a magunk
fej lödénél ^Klekttit akarjuk ki>wr<Mli (jóson előtérbe tolni; mert ezzel a csatlakozáakal ögyödül Nem l\'iríja arányosnak az\', ho?y mindégUJ!, ftkarjuk dokumentálni, hogy az a alkotással csaknem kizárólag a székes-lővá- vezér-cíkkirő, ki a főváros rohamos lej.
ros gnzdagodikjavicléki várovokul„ellen-1 in,^ „ vidr^re m priTíntr;--
"ben B^Jdrtéa Fepüm mellőzik, elhanya- téliesen Idkünkb" liü&lt,
Jeles likkj\'t egész terjedelmében itt Igazán a mi lelkünkből szakította a kőző\'jük. n/W» Napló* vezércikkiró.i)i minden gon- •
dolsiát; mert a nemzeti Mty- (k. I.) Néhány éve már annak, hoitv a
pontosiftt!ának, >.z arányún deceutralizá- közvélemény kezdett arra rá ütni, hogy a
ció hiAnvánplt álHómaiuMsfyftt_Dunántu vidék,-mint magában való fogalom, nálunk
""ion talán egyetlen város sem érzi oly (elérésben előité el, felerészben igazságta-nagy mértékben, mint ez a mi városunk Előítélet: fölfogás intelligencia,
és vidéke. müvaltf«\'gj|óH éln.tudás dolgában ; igazrág-
Bármély téren minden erő-lény ző iklnrisftg: az országos fejlesztés irányának Budapest felé gravitál s a székes* tőváros és módjának tekintelélén. Igaz: Budapes-pezsfő élete magába szívja az aíkolésokrn ti n a kultur-lis élet intenzivebb, de n.<-képes anyagi és szellemi erőfényezőket; mi gyon szomorú volna, s magára a buda pediit_csflk vergődünk, pangunk. ] pesti kuttarárn nem éppen dicséretes, ha
Ha mindezt mi mondtuk volna el,! a magyar művelődés és szellemi\' élet a talán azt gondolták vo.\'na a felsőbb kö-lbui\'»pepiivel /.onoi volna. Ami pedig a, rök ólt1*a- székesfőváros haladási lorlódá-1 másik Kkintoet illeti, egyenesen igazság\'1
talanság, noha hasznos és tisz\'eletremélléf™*-motívumokból ered, hogy a gazdasági és kulturális fejlesztés égési* gondja Bpestre irányul, rami baladás, uj inlózménly kivá-nalosnak látszik, annak megvalósítását mintegy magától értetődően Budapesten koncentráljak.
Ennek a gyönyörű városnak mesés fejlődébe mindenesetre óriási előnye áz országnak! Ilyen erős központra szükség volt és van is. De ami szükségessé tette: a belső e»zme az volt, högy Magyarorszá-
gon, a földmivelő Magvarországon ertte__
városi elemet fejleszszen, A városi elemből azután megszokás utján fővárosi elem lett s ami intelligencia szerte az országban van, az mindentelöl a főváros felé gravitál és alsóbbrendünek, deplacirozva órzi magát, ahol van, a kisebb magyar városban.
Még- az ország lorgalmí politikájában is < 7. a fővárosi politika uralkodik, tiaroaa Gábor reudszere. az ország lakosságának fegylHáf között váló forgalmát a fővároisaí való forgalommá kényszeritettei BáflfíeBy^ ttyire paradoxnak" Üssék rs: a vasutak, melyek minden irányba viszik az embert
TÁRCA.
Kaleidoszkóp.
- Lovo.ek — Irta: Vajdai Szabó István. —
l____
Az idealizmusról.
csillagfényes estve vaitank
Május 1.
Kedves barátom! Eiíy év óta nem láttuk egy» as\'. Ez id« watt közvetlen seramikép, közvetve pedig nu-ilkan.érintkeztünk. — Most is homu lelki küzdelem után hnaror-\'an> ti magamat a len líraim, 11 ert borzadtam alul s gondolattól, hogy előtted, aki iránt én i«az és őszinte baráti vonzulommal viseltetem — a vivenr, a szalonok és coiimbre weparék dédelgetett,fásult szívű kegyenezo í slíll _ feltárva szivem- rejted titkait — qgy | aétkdzo.ipi érzelgős kamasz nireaujára aül.ye-, dek le,.
Te ilmerpz engelh I
Tudod, hogy én is azon modern Don Juánók, | Jszenteket kikacagó ruék küzé lurtozta-o, kik] ^■ak.üitó szerelmi kalandokét hajhászva, azok« lelnek fel minden gyöiiyöft az életben.
MeguUI\'a>i> a> epiberisé^nok, a tarsadtfloui I \'Egy szép, mik >. zi a mi faját,.,. jevymastó\'.
LeeulóbW leveli!ii>ben érinteUwn, hogy,elutaz- A h« ld sugarai csak halaványan hatoltak át tam Kan.f6<.he*.\' Voezuii ez a kdr s kulűnüscoja íülfiniJe űjilól zengő bokrok köiuin. A lak uuuuk egyik lagja Karsy Marxit, kinek babon,s[íe*el<l susogtuk,. íizegtek mintha mindegyik »zépeéeérAii Hi»gyt.li óságáról oly snksthallattam.|* boldoosagtól, a szerelömr\'I mondana el va — A hir i em volt -iUltott 1 lami bűbájos édi s tenderbe hajtó tündér meaét.
Még Hzcbbnelr, még bajosabbnak találtam,1 Kéz a kézben bolyongtunk s beszéltünk egy mint ajaiaflnák kirták s^ tem és >gfl agyam j szebb, bo\'dogabb jovflröl, \' ha olyk ir olykor |a »zt elkfp\'elte. | hold jobban b. rilágitott a myatikui homályb.,
-...Miigisnurfuin benne az ti*t»m Mlját, lelkem I Ukm^iüuk egymisb* fc«|H^otód<Ht,. A«t»k be-
tsimtwjkfpéi < éreztem Imgy ai én eddigi sivi,r. «zélte« aztán, nem az sjk tk !... • De azok a élelemre n felkein lmdogság n»rja most tán-\'teknitatek azf"mordták lukéra: a tied vagyok 1 tetlH ilsS, vi-rőtéiijes *ugar»it... j Azléu ebucsui unk!
Nem szliniwisHal, eláre\'kieszelt lervve\', vagy1 A csók, melyet elóazor s utoljára kaptam
, ralt\'ineriáiui hóditolt meg, hanem egyszerre csak magatói lel\'obi\'goit a szivem... i Ah I ha Mlilád 01 1
ügy illik\'a piiti baba ajkára minden szó, minlbi imádkozoék, akárcsak MuriilA bájos kis ámorettje.
, Egy uj világot varázsolt ez a leány az 6 j űdeségenek, inesterkéleteu naivságának szivfir-ványos szineivel az én lásult lelkem elé: egy, uj világot, a melyről !ázálmaimban álmadoztnm, I de a melynek létezésben nem hittem soliá,.-. I Mily boldoüsAg volua rabja lenni egy egész | tre ; pc crö-perere hallani édes hangiét, |
cs\'1ngO kiieagásAt, \'ölelni silfid-termétét, karjai k<)*üti, osóijn ozöneben.-.
Itöle, itt ég meg niesi i« az ajkamon. Esi j csókot inegtirztim oly tisztán oly mocsoktaUnul, j ii mint azt kap\'nm. Ftíldi hatalom al uem ve-! hoii tőlem, csak ni Isten...
Szeretem ö\' forrón, .olthatatlan szerelemmel, egy érett férfi legyőzhetetlen szenvedélyével I Neui mondok, le róla, ha egy egy világ törne is ellenem, mert érzem, hogy n az én • lelkemnek élielö levegfijo... N-ílüüle megtuladok.
Éjjel, nappá, mindig előttem áll, s vissza-vágyom bozih!.,.
Lasd, ily változáson mernem én át...
Szeretem embertársaimat, mejjt azokat jóknak
s elégni j iumi>Yiem meg. Szeretem az éltető nap arany su-| garail, mert azok kedvesein arcára fg t>ugároznak
Kápeslevelező-Iap újdonságok ;
í\'
— a legművészibb kivitelben kaphatók —
Fischel Fülöo
könyvkereskedésében —
NAGY-KAN1ZSAN. _ _
Ferencz József keserűvíz

elÍRmert kellemes izü természetes
hashajtószer.
Nogykttniaa, csülífrlőlr
Zala 47. sziui. (t. lap.)
1901, janíus hő 18 in
jobban kedveinek a Budapestre menő, mint • Budapestről induld utasnak. A kt reskedelmünk is kizárólagosan budapesti, ai iparunk meg különösen. S ezzel arányosan Budapestre tódul minden boldogulni vágyó ember, holott akárhány fog-lalkozasban a boldogulást a fővárosi ember inkább találná meg a vidéken.
Uj gyárat ha alapítanak, okvotetlqnQl
H
különös szakadást iddz elő Budapest és nem egyesek ötlete, mikor mind sdhb. a vidékkásíllyetttelt egész többi országrész ben vidéken történnek az olyan esemé-között, amilyent minden nap minden apró ínyek, melyeknek természetes sziniutye és nagy dologban egyképpen látunk, eddigelé Budapest volt .Hogy egyebet ne Hogy egyebet yie említsünk: Budapest említsünk : a diákkongreáazus vidéki vá-magyarság tekintetében is inferioris. A rosokban szókéi és megszűnt az állandó budapesti magyarságot és a budapesti szólam, hogy az ifjúságnak ilyenkor aU nyelvet elrettentő példának állítják szembe kxlraal kell adni Budapest megi«m résére, a friss, romlatlan vidéki magyarsággal és Ot évvel ezelőtt a vidéki hírlapírók a Budapesten néznek számára telket, hatott nyelvvel. Pedig ugy kellene lenni, hogy Budapesten tartották még kongresz-itt drágább az építkezés már a magas cz a nagy város, ha már tnagának vin- szusukat, most városról-városra vándorol, földjáradéknál fogvs, és drágább a munkás idikálja mindenben a tökéletességet, ma- nak. Színészek nemcsak a kereset, hanem mára drágább életnél fogva Akárhány Igyarság dolgában, nyelvben és érzületben az ambíció kedveért is sűrűbben keresik ilyen vállalkozás, mely ennélfogva Buda- egyaránt fölötte álljon a vidéknek és föl a vidéket, s a képzőművészét, mely pesten hiába küzd az amortizáció nagy intenzivebbül lüktessen benne minden, pár excellence fővárosi, a m»ga léte terhével, vidéken kevesebb befektetéssel! antí magyar, ahogy Berlin az inkarnátus alapjait keresi a vidékkel való érintkezés épitve és kisebb költséggel üzemben tartva,\'németséget és Párn az inkarnátus fan- fejlesztésével.
fényesen boldogulni és nagyobb lendületet, ciaságot jelenti. I Ez as irány maga tör magának utit,
adna sz illető kis városnak, mint ád aj " Más tekintetben viszont a főváros el-mivel az é,et hosszabb ideig nem tilri világvárosnak, melynél egy gyárral löbb, | von a vidéktől minden jogos kulturális az igazságtalanságot és mesterkéllségeL v*gy kevesebb, már meg-se^koftywr [ táplálékol. Mégis cank furcsa, togy^ta-*;** idegenforgalom dolgában is, melyet Néhány évvel ezelőtt foglalkoztak ezzel az. vidéken valaki kitűnik, az menten jog- eddig ósak Budapest szempontjából érté. előítélettel, de csakhamar letetlek róla. | cimefc formál arra, hogy a vidéket ott- keltek\' a rdrdöpölifíka és a turistaegye*ü-Kár érte, mert még mesterséges agitációra hllgyjai Miért oe le({yen pé|dáu) Kolozs-jlelek ®üködéM ,olT,4n érdekűvé
sem szorulna ennek az ty iránynak ajvárnak U(,yano|yan kitűnő . tudósa, mjnt! vált. Ezt az irányt már nem igen Uhet portálása. Al njatrty iUOk kívánalmai gaz- j Budapestnek ? Há egy nagy művész, m^M* ^lnV°mni. de idejekorán fel kellen. dasági és kulturális téren egyarant a jnteudán83al összeveszvén, vidékre »há- <«nern, * kedvezni neki, sm.re ezer mód maguk belső természeténél fogva a vf- nya,ódik< miér{ ,enne M mél(allaD deg. és fonton értek van. dékre való terjeszkedés irányát uiuUtják. | radAltság 8
mié t ne érezze magát a -
Kezdjük érezni a város, eienn1 számbeli budape8ti gíjné8£ épp ugy helyénvaIónak _ Vdla*xtási mozgalmak A sokasodásának jelentősége mellett annak Koloz9Várolt> vsgyArsdon, s a kolozs- függetlenségi és 48-as UgnZpárt vezéri a szükségét IS, hogy ez az elem necsak L4riaki aradiak tapsa miérl ne V0,nH jiai megtartatták Nagykanizsán a lapunk-Bűdaposten egybegyűjtve érvényesüljön, o!yan bec8e8i mint H budapeslieké ? A Mrejelzett pártgyülé*. Be a&altm-
hanem arányosan az ország egész 1 vjdé|,j nyomdából kikerült kön v 1.1""" most fvrmák között enunci-
területén eloszoljon. Képtelenség, hogy . ... - lálták, hogy a nagykanizsai választókerffiet
egy olyan OrszágTmint 8 mienk, egyetlen ffl kél ódl6eM lcnmer ^ -a ^fttggetlenségiés *8«x-Vgnmpérti -pMtj* városnak a vidéke legyen. Ez degradálja ma\'Pan szük8é«le,e miérl ^Y^rendü Holló Lajos. A tepmsMjdbU m»i-az országot, anélkül, "hogy emelné » /ő-,dolog\' ha ^ezik ? ;
váron presztízsét. És az ország lakos-1 Egyik-másik irányban ugy tapasztaljuk, ságától várván a gravilálástBudapest leié,]hogy minden tudatos akció nélkül is a míg ez semmi indítékot nem érez arra természetes fejlődés föllázad »z egyoldalú-hogy a vidék felé is gravitáljon, olyan s&g ellen. Nem egészen véletl énség és
járt meg is tartotta programmlxszAijét\' \'melyeit az errekremenó hallgatóság nogu tetszéssel Jogadott. Azzal a kijelentésével, hogy a felekezetek közötti béke megbontása ellen mindig küzdeni fog, hogy * független\' ségi és negyvennyolcas párt hagyományit
Keblemre szeretném ölelni az egész világot
...Szeress le isi Tsnuld megismerni ezt síép világul, a jó embereket. Tudj ürülni életnek, s így lesiesz boldog, elégedett...
II.
pesszimizmus.
Ltvll ugyanattól.
Október 5.
meg a
..Édes, virigfakasitó tavasz hozia boldogságot, lombhullajló őst rabolta el
Mint a természetben, ép ugy változik életben is minden, de ritkán jobbra.
Egyszer fenn járunk a boldogság aztán lehullunk a boldogtalanság, a szenvedések mély tengerébe. .Néha már elérni véljük boldogságunk szigeiét, mely üdvöt ígérve csábítóan int felénk — midőn sajkánk örvénybe jut
Ma ínég vonaglik a szivem a lemondás, csalódás okozia irtózatos fájdalomtól, de holnap? Holnap talán fásult lesz megint.
Ne hfgyj a nőnek, s fájjon bár, de szaggasd ki szivedbői az — ideált.
Szívéi ne próbáH vizsgálni egyiknek sem, Sziv már Otíes. Hílyel\'e rRVHSuág—fészkelt a kebalbo, léged cask szemeivel néz, de Viszonyaidat az estitel.
Ne higyj senkinek, »a emberek, mind egyformák. Addig hsrálaid, mig jó sorsod van, aztán pedig elfordulnak tőled. Panaszra ne nyíljon ajkad f fájdalmad ne mulasd, meri akkor örülnek...
Légy vig, [mulasd a megelégedettet, hogy I irigyelhessenek!
Ha pedig megunod a képmutatást, * a lázongó sziv gyötrő fájdalmát többé el nem csitilhatod, indulj el messze, messze.
Kerüld sz élőké* és menj addig, amíg oda sjjlyed... sülyed... mig végre eltemeti a háborgó ,nem érsz, hol még emberek lábai nem fertőztet, tenger piszkos hulláma... I lék meg a bíüzí termésietel. s aztán halj
Ugyan mi is az — élet? [ott temetellenül, m-gsiratsilannl!...
meg
A szenvedések szakadatlan láncolat*! Hiába szerelünk lángolón, hiven, tisztán, holnap már csalódnunk kell. És mig imádódunk tárgyitól, távol, a boldogság színezett otthonáról | álmodoznak; a mig küzdUnk, faradunk, túrunk, hogy jőví boldogságunk fészkét felépíthessük : addig s hűtlen leány oda dobja magát más karjai közé, kinek — tiíbb pénze vau...
Ai igaz szercicin nevetséges mesé, költök frázisa. - I
.; Itezignulok és- bucsul veszek édes álmaimtól-..... * .

...Akkor nem bántsenki, s boldog lehetsz I III.
Az alkoholizmus.
December 10.
... Elfeledtem mindent:, a boldog szerelmei, fájónsAbitást. Bánatom nincs, fájdalom nem eaggalja ttibbé szivemet. Megtaláltam az euyhü isi íiiolum vígság és Urönj... Szebb is igg, tu élet!
Fialal vagyok erőm teljében I vérem lázasan lüktet s még van elég idő a tnmboUara, as álve-sslekre.
Mily fenséges is a bánatot porba temetni, s a kéjt mámorban találat hl...
Mikor a cigány fülembe húsza siókat aa édes, bua nótákat, a melyeknek hallalara meg. reszket az ember ssive és fáj, táj nagyon, s szemeit elfátyo osaák a könnyek : boldog va-gyokl
Szórom a pénzt két kezemmel. Török, zutok, a as emberek újból kezdenek szeretni és becsülni. őrülten kapkodnak a hitvány ércek után...
Ilyen az emberiség. Komisz, kapzsi és irigy. Ptujjl
... Tegnap eszméletlenül vittek haza. Ragyogó álmom volt: egy csalfa lányról a a gyarló világ pusztulásáról.. íme az én sorsom megbossnlva.
Kidre fáltem az — ébredéstől.
Mi lesz velem, ba a mámor eloszlik s ismét benne leszek a mindennapi, sötét, goadlarhe** életben?!...
Nem, nem! lssom újból. A gyomrom emésztő szomjúságtól ég, a bor táplál éa vigasztal engem csak...
Jó anyám bqjiUt hozzám,, reám borult és zokogva költött. Hallottam a sírását, éreztem » könnyét arcomon...
\' Nem akarok többé kijózanodni I \'
Ríni, vigadni akarok! Égy élet van a földön; azi éljük jól l ------
A t>or és a mámor adja meg aaélet bájához éa a boldogsághoz vezető utat. . .
\' Ezt ismerd meg I, .
^tgy-KaniuaciiUtOrtök
\\
Zala 47 atáru
(« Up)
(
1901
juoiua 13-án
mjKultlvtísMhiM tántoríthatatlanul lurfni fog m a néppárti rtakoiőval „iiiií/fl/iAw dUiti Joglal: bttmünkti f&mitttginlott i mtrl hitutik, hogy prugramm ltu&ljÁiék * pontfái tgatnlnt is fogja mnj-jjifl politikai magatartásával, Bsitídjét a»
ragon\' somban | ttljmn |
i tAftotteklIelkea-hangu litttédakul, melyek helá» tál Mollban ellen»ulyo«ta a $rMZ(chy Aladár ! képviselő jóvoltából nagy mannyltégben ren-idflkojáara állnll néppárti aör. —
Kata 7 ódakor a Haarvta \'(állotta át termában megtartottak a magyal p.trtaiervezó gyű-)!««. , i
J m*tte le, hogy — mint lovtwws A f\'""1 ,"rv"\'0 bl,oU\'4* » kóvelkező-
^knilnUn n nfal InhAMt.\'jtl /.. .V//...J mBK
- mMhajtotta a párt lobogóját az irts* \'Kluóki Btigya\'y Jánot, lárttHiökOk uamem párt Wt. a/obogd-megha)tá»lj (lyuta, Dervariaa Imre, Vislesilvay Hándor, Cer"
űalllag
mi iz mtwMn visnonosiuk annak nyilt flimtrMvtl hwftj ugy 11 olló hajót• „ni mint a JüggMttntéyi is negymnnyoleas pjrf liMi /a/aa stdnokának itt tVtangsolt a párl-t/wk kiilomboritdsn klitbtn mindvégig a Itgtiutáhh »tabatltlvU»ég migáoj aút ki
A pártgyúlátről nőltl tudósításunk Ml
A pártgyüléare Budapestről a dali gynra-fonttltl varotunkba érkeztek : HariSn Mik ót, hilló Lajuu, Molmlr Janó orn, képviaelfik, Partik Lajoa, Ldsdr Pál éa Süntgl Vilmoa. A varmegye tpiudeu rétiéből jöttek pártlilvek, «kik a vaau\'i indóbáanál caatlakoataa a buda-pesti vendégekhea. Kél óra tájban volt a ba*
Ián l<áatló, (diner Zaicmond/fclialay l,ajoa, (lakó üyala, Nagy Láailó, Dervarlot Akna, ilr, Kele Antal, dr, Űtampeas Kaltasn, ifj. Tnaa«y Imre.
A kaniital válaatlókarttlat tlnftka le<l Darvarlot Imre, liélyailat tlnokt Vliltndvay Hán> dt>r, alelnöke Itakó Gyula.
A l\'auta karü\'ell végrehajtó blmtiaág elnöke Dervarlot Imre
A köaponll bitotiaág alnfika l#tt; Haalay l«ajoa ügyvéd, Tartelnók: Dobrnvlnt Milán. Fo-jogyió! Ha boai Látiló ügyvéd, jegyző ; Kálócy Jánot. Ktután megválasztanak a válaesiuiány tagjait.
A párlériakoalal ktlaiőnelet aiav toll Tuboly Viktot\' Ügyvédnek, ai tlőkeeillő hlznttitg at* nőkének, Hsalay Laji)« ügyvédnek, a kiuponli biinllaág elnökének éa a vidéki párttagoknak,
vonulás a várotba, melynek rendkívül Impoaána «klk trtnegye legtávolabbi" részéből It alféllek a
lendttlelea
vulia kellemesen lepte mag a vendégeket éa a i párigyülltre,
t.mviaagfi egyaránt, A bevonulás előtt Ütr-1 Aa érlakeiltltl llogyay Jáaoa élnék
»n niiillui liilina IKTiiffMtia a «anrtt|«krt; ngTBt lérták b*______
Sjd/ay Lajoa Qgyvéd bájna leánykája pedig bokrétákat nyújtott át a vendégeknek. — A menetel kerékpárotok nyitották mag feldlasilelt kerékpárokon, utánok jötl a lovaabaderium, eal kévetta a aeuekar, majd a fahérruháa leány-kák \'gém aerege éa aiután a magán- éa igvéb lugatolt hoatiu aora \'telve vendégek kél éa párthívekkel Mire a menel a Saéobeeyi-térre ért, olt vrekkanft bfltég daoárá már tnk ntrnyi li\'j1! galóaág loglall helyet.
1\\iMy Viotor a rendoté bitotiaág n Intiku bemutaila a pártnak meajelent jeleaeit, A be-aaédek -oroaa át Uolli Lajot ilytloila meg, utána Uartők Lajoa Alti aa emelvényre,
A kóvelkeió uónok Molnár JtiiQ ont. kép-viaiilű *oit •; 01 kSveile IAmir Pál, majd Borika • Miklóe Végül a kda&náég óhajára, 8üm*gi Vilmoa a letenyef választókerület képviselőjelöltje ta\'lnirtn tartott rövid beaaédet.
Tuboly Viotor élnék ai MM bezárása eléli ennek eredményeképen a tiiggei entégi ét 4H<aa párt jelöltjeként a nagykanitaál válaaatókerlllet-ben Holló Lsjost jetentol te ki, Vyrvn Gábor, km>k (Ovelele szintén jelezve voll, a kövelkezö tűr«öuyt küldte Béoabél :
„Odvözlöm zalai barátainkat. Caaténk helyén kelleti maradnon."
Ugrón,
Délután 6 örakor Kia-Kanitaán folytat lék a beszédeket; aa olt egybegyűli polgárokhoz HM6 Lajoa, Bartka Miklós éa Bartók Lajoa
hht a magyar állami tisztviselőkhöz,
A magyar \'laalvitelöknek ai állami oaolgá\'at égin elFtre izéié Istktismerttva tetjsaiteaére még eddig elegendő srköloti eröt adott az
ütiMli dozá ha»aa|jf«taiai.__\'
()« midén sat látjuk, hogy a megélbslés küadtlmeiben teljes elhagyatva állunk, a helyzetünk javtláaál otelló. tórekvéieinket c«ak örea igérelekkel támogatják, — eröe küádal-nfUnkbo kerül vlaazalojtani a keaerüaég kitörd navait ... de a kötelességérzet megóv ettél! meri : .
A magyar tisatvlaelök érdeke ma már or-aaégoa érdék dg annak térvény által való ren-dezéaél aemmi mát ok mlalt elodázni nem lehet
" ss ueui siabad I----^ ~
Aa állami litztvlielök helyzetének megjavítása érdekében, az ocraág minden rftzében alakllannk | „állandó bizottságot" melyek egy időben és egy értelemben legyenek aürgalő lépések el a (Izélés végleges rendelése éa a atol-gáláll Szabályzat életbeléptetése iránt
Ily értelemben mi már megalakítottuk: Tordán slkatmazolt állami tisztviselők at1,állandó bizolleágot".
Ez az állandó bizollaág — egy bizottsági elnök, egy intető elnök és sgy jegyzővel mökö-
IV.
kultusz.
Mijtu l nos mulamur
...Tempóra mntantur et illit...!
Sokat éltem, aokat tapaaztallam.
Az élet megtanított, a . lapaaztalal megöregi tett. A ketlő együtt viaazaadla emberi formámat éa érzésemet I
Saegény jé anyámat eiiemettem feslett éleiemmel. Azag;smra nehezült mámnr elfelejttette velem fiúi kötelességemet. Eesem elazálit, agyam elkábult, eltompult. Akkpr jó volt aa, ma undo
rodom (öle. 7
A mámortól nem vétiem éasre, hogy az én édea jó anyám hogy sir, bogy fogy napról napra; caak arra ebredtem fel, mikor betegágya mellett állván, a csontkezű rémmel küldve — haldoklott...
Leborultam a hideg földre, ugy zokogtam.
Ah ha még egyezer visszasírhattam volna mellém I...
Moaolyogva adirmeg bűnbocsánatit, aztán meghalt.
E pillanatban érealem a a agy flrt asivsm-hea, s aa árvaság aa elhagyatottság tépő kínjait és s haldokló utót mnsolyéaak azurő Itj-dalmát... ,
Minden megváltozóit.,.
A pirkadó hajnal haaadáa,. a friss tavaszi ezellő beboaaa ablakomon kioainy falunk templomának imara hivogató harangszavát,
ÖMzekulcaolom kezeimet, bitzen oly rég imádkoztam.••
Moal már mindennap eljárok az latén földi hajlékába. Ea hidd el, iudok imádkozni buzgón, áhiiMital.
Ilyenkor olyan megkönnyebbülten, tisztán minden sslakt\'ól és régi pOaeimtől, megyek baza, bogy liazta lélekkel dolgozhassam u szegéi yek, az elhagyatottak javára.
Moat vagyok legboldogabb.
Sokat irlam neked azerelemről, megcaala-táiomról, az örököt mámorról, a melyben éltem, de belátom, nem volt igazam- \'
Ajtókkal nem lehet életcélt elérni. Hoaaztaná* caok voltak azok, a miket adtam neked. Kérőid az ilyea barátokat... . .
En pedig a megtért,, megjavul! bűnös, a munka kőit temetkezve várom . naponként aa imára bivó harangtzó! a megyek, megyek as latén azlne elé — imádtoiai 1...
déaát már meg is keidetle, a bizottsági tagoknak mindttn anyagi ntfiarbeltetéee nfflQI — tisztán .arköloai támogatásuk melleit. \'
Elaő ténykedésünk mér eaen felhívásunk kösrabocsálásával veeai kezdetét, mely által kérjük aa oreeág minden rtazébeo^ gjjialaiazott litzlviaalő kariáraala^at, hocjr azarvaztenek - a |miénkhez baaonló állandó bíiotuágohet-éa bízzák meg azokat baaoafó müködéal tőrrel.
K bl/oitaégok laladaia:
1, A tfsatviselő kérdést állandóan oapirendan tariaai, réazínt a aajtó uljáa, réaainl a Jőviroei tiailvlaalő egyeaüielek óaazeköttaiéeelvel.
2. Hivatva lesa a pótolni a fővárosban tiar-vezalt „Kö<lj«z(vtaalök oratágoa atöveltégé\'-nek vidéken még eddig nem létező választmányalt; vagv azzá átalakul.
II, Ébren tartani aa Intéző körök érdeklő déae\'t.— \' -
Midőn e felhiváaunkban foglalt kérő azóval fordulunk a tisalviaelö karláraainkhoa éa meg-lelöljék a mi irány eszménket, egyúilal másolati kérvény példányban közöljük as [Országós kép-vlaelöinknaz intézed kérelmttnket, melyet már el is küldöttünk a Tordán alksimazott hatvan bizotlaági Ing aláiráaával éa a melyből láthatják karlártaink, hogy mii kivánunk a törvény-hozökiél ?
Hogy azonban kérésünknek általános nyomatéka éa országos jellege legyen, . óhajtandó volna, bogy a miéoüke1 egyidejűleg még a folyó év luaiua havában -- minden vármegye kffzponijtiből st aludsi választó ■ kefőlét lap— viaelojéhes baaonló kérvénvek Jnlézleaaenek; meri oaak Igy éa agyeeüll erővel lehel at Ösa-aaaa liativieelők jngos éa méltányos kívánságait egybehangzó kérelembe foglalva — kifejezésre juttatni; — igy lehet elérni, bogy az a tör> viíuyhúzás ítólkíülUjila. s mint országos érdek, még s<en országgyüléa folyamában targyaláz atá \' vetessék éa ellntéateaaék I
A téri biasuak ttgyfak igazaágában éa tartsunk öaaze, mert rgyesül! erővel páll kell érnünk 1*)
Az eddigi motgalmak aikertelenaégeinek oka at erők azéitorgéoaoláaa volt
A portsam erőtlen, de a porszemekből alakult stikla eröa éa palaima* lehet. I Aa állami tiiatviaelők érdekében Tordán alakult Intéző bizottság jUfal 1901.; májna hava 21-én megtartóit értekezlet! határozatából.
—"^g-rtf Wlklft,_
Ur. iürviajaaikl alklré, MaaMaági alaOk.
Ilaraaalk Dtmakes, klr UkTwatS. Intést) •tiiiik.
Uallay gánéer, klr. taatkl IroiltUszt, olastlaágl jagjnl.
Az orazágoa képviselőkhöz intézett kérvénjr szövege ez :
Nagytdgot KipviuiS Ur 1
Nagyságodhoz, mint az orazág törvényhozó testületének egyik lagjáboa, alulírott étiami tiazt-viaelöi kar azon feltevéaben intézi jelen lisrtelat-teljea kéréeét, hogy nagyaágodnak bölcaaaége, bumánítáaa és jogéreete .felfogja iemerni sít, misserint ennek leljeailése nem pasztán a tisztviselői kar ipagén érdekének előmozdítását képesl, hanem egy egész társadalmi oaaMly, Magyarország intelligens köaépoatlályának létérdekeit ia köavetlenttl érinti ée szolgaija.
Nagyságon Képviselő Ur I hoMiu éveknek kiuoa küzdelmei érlelték meg bennttak a gondolatot, hogy már-már elviselhetetlenné váló helyzetünk javitáaa érdekében mi ia felemeljük kérői szavunkat, Erezzük hlvaláannk becsét; teljes ludilában vagyunk ama felelőaeégnek, melyet álláaunk s az általunk betöltött hivatali hatéi-kör ró reánk; tudjuk, hogy hivatalunkban, lel* kiismeretesen eljárva és lankadatlanul buzgólkodva, nemcsak ama azolgélati viszonyunkból kifolyó köteleeaégünknek teazünk eleget, mely
*) A J\'ituf Ilrtt* voltára rató Mktatatkal itkaJtawU volna, kagj aa a«r rárakta kaMubeaS átkuknál nlkal-misoil liiatviatiak nűaát huurákk árialkaaaaüak isjsita kSattt > aHrrseasdt) lalieS blnoltaáf Utnlionáan Uktn-taWtáL
Ha a iisrwsaél taláat biaaMaég vittek Mliartl kati^nlhaa állapwlaik aag. — a aagktliUtt Ureány piMán/át mit aa ataS irUkaalatu tau.nr-
aaágortMat kéyrtsaH)tkkta halaátktalalaaal al ia kSM-[kataák. Ki Utal á tOrráartMék an onaág \'•gjr-MSkaa Itaataak ■•(kai
Nagy-Kanizsán csütörtök
Zala 47. szám (4 lap.)
190i junius hő I3-án
odaadó munkásságunkéit csekély fizetésünkallén-la tisztviselői kar anyagi beijtelének javitáaát értékében léifeatartáeunkről gondolkodik, de a a a eznlgáltii stabálytai behozatala által ennek haufi legaientebb kőt.leseégét ia teljeiltjük, I a függő belytelbő vtl& kir»g»diaát. szolgaira es országot, mely nekünk édei basánk i Tiazteletlel kérjük tehát Nagyságodat, m»l-a melynek boldogságán éa nagyaágán munkálni, töltessek odahatni, bogy a magas kormáoy a melynek felvirágosiatáeára lankádéit nem is- tiss\'viaelöi kar llzetesrende*é»ének és aaolgálati merő törhetetlen erSve) működül a mi legsten- szabályzatának már elodázhatatlan rnltár* való tetb.és legnemesebb feladatunk. £s azt is tud- tekintetlel még a jelen országgyűlés folyamán oly juk, hogy e feladatok telieaitéie és e szent cé l törréayjavaslatot terjeatszen elő, melyben jogoaj
\'érdekeink kellő védelmet találjanak.
elérése- érdekében nemcsak inint hiratalaokok-nak kell bivalaloa kötelee«égeinket teljesíteni, de aunt társadalomban élő polgároknak, r. társadalom küzdeiineibeo ia ki kell vensünk részünket a aai a szellemi lökét, melylyel rendelkezőnk,\' itt is gyümöloaöiletnünk kell, ha qaak azt nem akarjuk, bogy az erökaek e nagy réaze tétlenül heverjen a nemzetek nagy kfiiaelmében.
De bármily erőe bennünk a szándék, bármily nemesek az intenliók, melyek minket fokozott tevékenységre serkentenek, akarat-erőnket ei-zsibbastlja, munkakedvünket megbénítja elyeiaz-lően szomorú anyagi belyzei&nk éa » hivatali atatusban rendezettén f&gfő helyzetünk.
Nem hisszük, bogy ez állitáeunkat igazolni kell-jea. .
Nem hisstOk, hogy ecaetelm kelljen egy hivatalnok, s különösen az alsóbb rangosztályban levő állsmi tisztviselő anyagi helyzetét, ki, miután \'hosszas fáradsága, küzdelmei éa kitartó .jnunkássága.után végre elérte azt, bogy mint illamUisztyjMlQ^Jnagát öná\'lónsk tudhatja s taláu ifjúkori ábrándjainak elérése gyanáut líöldőjj családi ; tört alapított, miként keli, hogy küzdjön az anyagi megélhetés gondjaival. Ismeretes ez -mtpdenki előtt, a nem titkolható nyomorunk hirdeti, bogy az állam tisztviselőjének fizetése csak arra elég, hogy azt az ébenhaláatól meg\' minise.-----■
Meleg hangú üdvfaletttket őuua« öröayfíel Vettem. Firadosáaom bö jutal oit leli abbfca a bizalomban óa ragiArodt*. ban, a melyet eddigi működésem kelt. Kérem, támogassanak a jövőben k éj fogadják szíves táviratukért legmelegebb köszönetemet Széli Kálmán. — Nialiaéiágeláa. Tóth Lajos csák:or. nyai posta é\'s távirda-öoök junius 1-én kezdte
HIBXK.
Azon reményben, bogy jelen kéré*űnk Nagy- m\'eg 2 havi szabadságidejét. Helyettesül a bécsi ságod nemes ativében taéitó vianh ingót kelt, ■! pcwt**- és távirda-igaagatöetg Babícs Sándor hogy a* ne a less csupán puaztabzn elhangzó posta éa távírda tőuaztat bizt* mag. azó éa hogy a nnak teljesítéséi megtagadni nem — Hivataléi lálagaláa Hegedűs Gyek lógja, fogadja Nagyságod üdvözletünkkel páM nagy-kannaei caendőrhadoagy 2-án raegvisagáita rosult kiválé tisztejetünk nyilvánitásál. |« stridói csendőrségét, a melyet teljében rendben
alált.
— Kankuraa*. A veszprémi egyházmegyében a papi pályára lépni szándékozók vizsgálata 1.. é. julius hó 2 én a reggeli órákban fog megiartalai Veszprémben. A felvételi viza-gálatracsak oly iQsk bocsáttatnak, akik érett-aégi bizoiyi\'ványnyal éa keresstJevéllél el átv«, f, é. jnlins hó 1-én az egyházmegyei hivatalnit jelentkeznek a aa iit megejtendő öryosj vits-gálaion egészséges testi szervezettel bíróknak találtstnak :__
— Méig/ilés A nagy kanizsai KuaíeeT-ntvM Egyesület folyó bó 16-án délután 3 érakor as egyesület Nádor-utcai ovAdájábao dr. Ri»• ttiaka Kálmán kir. tanécaoa, megyei tauieiü-\'ysW közbeajöttével közgyűlést tart. A körgjaiét ttrgy._ sorozata a kővetkező: 1. Elnöki jelentés. 2 A zárszámadások előterjesztése. 3. A kisdedvédelemnek városi kezdésbe való
— Maeaaél/I klrek. Sásul Kálmán pécii kir. főügyész bivatalus kőrútjában folyó hó 10-én városunkba érkezeit.
Véctey Zsigmond, váro-unk polgármestere, löbb heti szabadságát fotyú bóll-enmegkesdte. Hivatali helyettese Limjijd Lajos v. főjegyző.
— Klneveiéa. Stabó^flyőző a nagyváradi ítélőtáblához berendelt bírósági aljegyző a per-faki Irtr. [áráMróáághot n\'íirótiak neveztetett ki.
— Ilaiáloiat ültiii Emil m. kir. adóellenőr nejét a . Ormttln Karolin úrnőt mély gyász érte. Édos atyja Ornstein Vilmos tekintélyes gabonakereskedő folyó hó II-én reggel elhuoyi
Űoháoeon.
bocsátása.
Szétfoszlik az ábránd, megsemmisül a re-1 megve törvényhatósági bizottsági tsgja, az egész I S*!?? í5?i*\'a^Lfc mény s a mindennapi élet keaerves gondja ró vármegyében nagy tekintélynek örvendett férfiú,! 0 \'n«"»ányoz,
batitdáfaz ifjti homlokára. íróasztalunk metifttV""\'*^ lfl-éB-Héogbtn rövid izenredéa 11 Ián *
görnyedve, magunk és családunk jövőjeért ag- közhasznú és tevekeny él tének 63. évében el-! li ezamanan: gódva, megtört kedélylyel, de annál lázasabb j hunyt. Temetéee ezerdán délután Keszthelyen izgatottsággal végezzük a reánk rótt feladatot * általános részvét melleit ment végbe, remélve várjuk ni előléptetést, a megfeszített, - A Ker Jót néegjl mulatsága I^a-mnnka jól kiérdemelt jutalmát. jzán arendkivüliségekhez tartozik, hogy valamely
De vm-e biztosíték, bogy e jutalom be isj szabadban, rendezett mulatság alkalmával az em következik? Mi biztosit arról, hogy illetéktelen
Nagykanizsai Frim
1. Bevágta a fejéi.
2. Verekedő katonák. 8. Pince-tolvaj.
4. Sikkasztó irodaszolga.
5. a bicska.
befolyás-nem érdemetlent érdemosií-e a maga-aabb állásra ?
fiizonytalaaságbai) függünk, . mert nincs szolgálati pragmatikánk, meiy viszonyainkat rendelné, s mely minden körülmények közölt
r i ni > . ..Enk ntlit pedig következik a magyar delegáció
ber olyan műélvezetben részeHÜljon, mint minőben | gyűlése
csak hangversenytermekben éa itt is csak ritkán van része. A Ker. Jótékony Nőegylet vasárnapi
— ruaaMtl a tálka. A babonás népnek , , . i , , t .- 77- .„ . , Ja mely isteníértésiiek tartja, ba a felhő télé T v t^Cf "nT, ,-^ kaT^gi\'riharHgyav.llövötd4»a^.> MMedUnya. adott nagy édeklödese mézelt tartottak meg ^"hfa | .tiiasxeu.grtUvrh.rágyuMna. A mult keddeu magáénak ezen rendkívül,séget. Műkedvelőink Zn« erös%,h.r volt s Serényi
az aitasuoKhoc mer. anyagi n« tenyesen oeva.., egyeau -a »nc nem m haraKU(iütt , b,u|(nM yí|lftm b,|WMp0« ányzik a i-zellemi mteligen- UUJt kedveaő ta »)ra, p.d « hilÉ bo(y| { y alaposan megmagélT
szellemi függetlenségi Itt inkább alkalmas lesz a mulatság színhelye a , 1 Bivaly ak ém keavMek Kedden aa a
módot nyújtana arra, bogy a lelkiismeretes mun-1 legjobbjait hallottuk és láttu* a jótékonyság szol I \',7,,, V?"
ká^ág elismerésben részesüljön. Jan minden egye. pont a a gaVg mü-az^a\'a
Nincs meg tehát az állásunkhoz mert anyagi | sornak fényesen bevált, egyedül- a tánc nem javadalmazás, ea hiá
cianknak megtelelő s«sugu»> luggcucuacg 1 i »„«»«» «»• » a>muoi,o « _ Blvalvak
legyen azabad utalnunk arra a körülményre, táncra, mint egy nagyszabású hangve seny meg-1 hi jedt , *. h blT(|.
hogy az 1881. évi LX. t. e. már ezelőtt 20 ,^tartására. Készünkről szívesen tévedtünk,deazért LLl^S gIlrtrontrtt
évvel (elismerte azt, hogy az állami tisztviselő részvéttel viseltetünk azok iránt is, kiknek mu- f"
megélhetésére eveukint legkevesebb 1600 kor. Iatságát teljesen megrontotta az alkalmas t«nc- fn^l^e^^ v u^u í íir n«voa » szükséges. Nem a száraz kenyerei, de azt a bár j hely hiánya. A mulatságnak egyik legkedvesebb j "ui,o,t vojt. „ „ eeéaaből caak aonrt az igaz, egyszerű) de gondtalan megéllieteat érijük, mely része a baba-szépig verseny volt, A nagy ver- . kiakaniaaai uiod aav oár székárba fotóit ellett anyag, tűggetlensegünket; és szellemi j senyből a következők kerültek ki mint győztesek ; ^ÍTonurk^^.rme7gvdfen.
orgékonyangunkat egyaránt oiegőnzbetjürr j />a;pe*io Jolánka, tendvay Dezsöke, Pollik Mar-1 MBiiépral «B»utt naki
mellett m<
Ea ime 20 év múlva, a változott vístonyok | gilka, Tóth Miklós és Jozi/ovict Micike.
között, midőn a fokozáttabb igények minden nl-l dalon éa minden államban fiietéa-felemelési lettek szükségessé, a vonták igy maguk u>áu: a magyar állami tisztviselő fizetésének minimuma egyenlő az oatlrák hivatalszolgák javadalmazásával.
Ne csodálja nagyságod, ha ily körülmények köiiitt helyzetünk javítása céljából ezen utolsó eszközhöz folyamodunk s nyílt felhívásban irányítjuk Ijgyelmít erre mindazoknak, kik belyze-. lünkön segiini hívatva vannak.
Midőn" ezt tesszük, nem politikai tendentiák vezérelnek. Nem akarjuk\' a kedvező helyzetet kizsákmányolni, de tudva azt, bogy kívánalmaink jogosak és méltányosak, a magyar tisztviselői kar flzeji\'ülaien múltjához és igaz hazafiasságá-"W biven, felemelt fővel és nyilt hom\'okkat
Nagyon teiszessel fogadta a knzönaég a mü-
.azekérrel együtt neki iramodott a katonaság csoportjának éa két embert legázolt. E kőiben —r .. .. .. , . P m ; . egy szakaszvezető súlyosabb, egy köshoovéd
sornak zenei részéi, melyet SHriuck ; gí^gébb nérüleat az.nved.it. Mn dk.llőt kocsin
zeneművész jeles vezetese mellett kOltobfaő ^^ b, , k,loui k6rbab,.
hangszereken Deák Péterné urnö FeisMo/,r\\ _ (MH|| Neupár Jóasal. kőva-kálla. Józaet litván, Ourtltr l1 ercncz, OürtUr latvan, Jaeger István, Mair József, fittieriNann Mihály, |
SötwMann Jóiul urak adták elö.
Ugy szintén a .Biisktcimü énekazámot ia tapssal jutalmazlak, melyet ISöhm £mil, a művészeti szakosztály elnöke, vezetett, és Deák Pélerné és Csizmadia Vilma urnök. — Bartot Irén. lllau Margit, i/irtcM-SoIdner Jaloat, Far hu Vilma, Snwirmaitn Julid, Stalay Jolán, Tu-boly Ida, éa Ztubory Erzsébet úrhölgyek. — Alt Ede, Qürlltr Ferenci, lrmltr József, Kálmán Len, Lendvui Samu, Mágics Kerenct, Stalay Lsj\'is és T\'/rfo» lózsel, urak adtuk elö.
emeljük fel kérő szavunkat ; hisz nem akarjuk hinni, hogy bárki is fettételemé rólunk, mis/e-1 előadásnak ,A - riat meggyőződésünket éa ennek azabad, miuden 1 melyben Farka, .^JiéiiyszertÓI ment nyilvánítását bocsátanék áruba lur remekeitek..
helyzetünk javításéért, - — A nainUxierflnllk válaMsa.
érde^t^rlá^I^IÍbSff^ f •\'-"va, szabadelvüpárt anktaW
fednek, joggal kívánhatjuk, hogy -mindazok, kik elnpktöl, a kinek a párt alakuló gyűlése a baza nagyságáért buzgó kodvs keresik a nép;alkalmából tldvözlö táviratot küldött, a bizalmát, első éa legfőbb kötelességüknek tartsák |küvétkező táviratot kapta :
forróságban megveszett a gazdáját negmarta. A kutyát ekkor nem tártak el. Másnap kitin égy 7 éves kii leány kezeiejét, úgyszintén a bati asszonynak 16 éves fiái is öas te harapdált a, nug végre egy azatmakazalnál agyon tudták szúrni. A megmart szerencsétleneket elvitték Budapestre a Pasteur^ intézet be beoltás végett. A veszett eb által megmart kutyákat pedig agyonlőtték ,
— A Itt tea éa a vontat Mikor az első | vonat kirobogott Budapestről, bogy 11 Alföld végtelen rónáját kereai\'Ulaaáguldja, a gulyának királya, egy gyönyört! bika, megütődve emetie föl hatalmas fejét;\' micsoda eanraye\'eg fljeri
Egyik kimagaalö pontja volt a műkedvelői
mitts Hetek mán" cimü dialóg, I ^Sni az ő birodalmát. Nagyot bődült Aranka k. a. é« írdüyi (.yuta s e|ul)0 4,|(Mt , RÖl0,Mk> hogy (öltartózlassn.
Persze a gép Os^erooosolta. A mult bét egyik nspján Sümegen a mé»sgyárnál égy fiatal ata* már, amely még csak a kordély körttl atokott licánkolni, szintén elébe állott a vonatnak. Taf Ián nem ia olyan nagy rátörő szándékkai, mini as
Alföld bikája, hanem ceupt kiváocsisAgból, A gépész azonban a mai kornak megfelelően hú-
Nagy-Kanin* csütörtök
Zala 47. síkra (5 lap.) Póteskfldtek :
Orostváry Gyuls, Lodner Fsreno. ^
A kir. Ugyéss Káta Jussai rádiói\' -allaa a tkv. 271). §-bsn megbatározott aaandékos em* barüléa miatt emelt vádat, Na«esett ugysnis 1901. évi április 10 én ee*s 11 óra tájban Ne-inka liükk községben egy korcsmában öreg Kis Jóxaelet a ssebéböl elővelt kénnel szíven asurts, ami annak halálát okozta.
A kir: Uayeaaség Kása Jóuefnek Ölésre irányaié szándékát azon s\'/rülményekből látta beigMzolva, hogy vádlott egy éleire fent kéaael hívjs a közönséget, hogy a Jelsete terUietet U Mjv tajáka leié azúrt, még pedig oly erővel, tfOQO lépés kttrületben ezen uapnn annállnkább | |ltígy tt p^ngéjs etf4a a aziv belsejéig hatolt ia kikerttlje, mert aa ott tar\'óskodáz él*lvestélrsi.|9 j,t)gy vádlott ns öreg Kís Jói.efe- azon időtől — Iliiftitfiiöiéieft- JabllAmm Göl-drof |0|VH| gmnlybsn édes anyja ke^st megkérte, Ksroly ur által alapított Krondorü katvállslat f, gyűlölni kesdie, mert tartott attól, hogy ha az hó 12-én ünnepli fennállásának 26-k évfordu-1 eladósodott öregKIs József vagyouos édesany-lóját, mely alkalomból Krondorlban »*gy ját elvenné, jelentékeny yagyoni kár háromol-ünnepély rendeztetik. A természetes Krondorfl hatnék reá.
tnswöH ártalma ember. Minthogy a aipoiaatáa a jámbor IHleat el nem lavarta, hát megállította a foaatot. Az utasok ugyancsak jót neveltek, mikor megtudták a váratlan skadek okát. A •saro*r gazdája ellen ssoabaa megindították ss
eljárást.
— Ksremerü rfllttv^sist, A helyben allomásoAÓ m. kir. 20./ honvéd gyalog-etered tényleges állományi) legénysége folyó, Ali junius hó 16, 17, 18 éa. ly én reggeli 0 órától kezdve Kie»Kanizsa, Bajosa, szspetneki msjor éa aj Prtneipália kanális által ha\'árolt lőtéren haro* msrü oéllövéKsstet tart. A rendőrkapitány lel-l
savanyúvíz fogyasztása a lefolyt 26 év alatt sanyira emelkedett, hogy moat már évente 4 millió Üveggel less azétkQldve. mely eredmény csakis a víz küttnő minőségének tulajdonit ható. A sok e*er egészséges és beteg érdekében a Krondorfi kntvállalatnak további fejlődést és virágzást kívánunk.
— rigyflmetteUük t olvasóinkét Is* puok mai szamának hirdetési rovatában meg* jelent „Conkordia aorsjegyek" oimQ kirdetésre, -metyoek fönyeremén?i Mfiflflfl kágafift éa huwáis nasavonhatatlanul 1901 junius 26 lesz.
A védelem a vádlott cselekményében csupán bántalmaxáai siándéko* lát s véletlennek tnlaj donit ja, hogy a s<nrás a szíven érte a sér* tettet.
Nem talá\'Ja meg egy momentumban sem az ölési szándékot, sőt a cselekmény elkövetésének indító rugójául a vádlott* bortól felhevült állapo-Ját leklnti.
A birótfág a vádhatóság és a védelem ál*el lelhozotuk alapján as esküdtekbe* Intézett kér* flaaikn ■lymAitim i»fWeg«ale, hqgy as Sgyik-a. szándékos emberölést, a rnásik pedig a halált okozó! súlyon teiti, sértést tartalmazta, uzonfelül rmnd-j kettőnek • enyhébben , minősített eseteit Is kei kttlön kérdésbe vette.
As esküdtek verdikije a szándékos ember-A gartéavéaz tarjadéat. Mint—minden, Alfof irAn^uiwán, a btróaág a vádlottat ebben évben, ha a meleg idő bekösxöftl, as idén is bünö*nek kimondta és 4 évi legybazrs, valamint nagyobb mértéltben dühöng az orssághan a !6 evi hivátalvesnésre^\'éle. — Ai Ítélet jogerős.
KSigaidaaág.
1201- jumus hó 13-án
dölmet dr. Bród Tivadar és dr. Sckwepae káali Ügyvédek terjaaztetták elő. — f
A kisorsolt eskfldtek, némeriat: Lendvai Samu, Tol lé Gyula, fteimtz József, Kálóesy Janós dr. Dick József, Major Kerencz, Trettar Mihály, Köblsr Gyula Horváth János, ffottler Gusztáv, dr. ü*»bo Zsigmond a tentebb "előadott tényállás alapján Csóka (Györgyöt rablásnak tekintendő lopás bűntettében. Csóka Jánost padig ebben való részességben mondották ki blinösaek, minek folytán Csóka György 3 évi, Csóka János pedig 2 évi és 6 hónapi (egyházra Ítéltetett.
Ez ítéletben a vádlottak s védők megnyugodtak, mig a kir. . ügyész semmiségi pasasa* azal éJt ellene; u\'Öbh azonban a semmiségi panaszt a kir. ügyész visszavonta, minek következtében as ítélet jogerős lett. —
K tárgyalás reggelt fel 9 órától esti 6 óráig tartott. —
ütjilttct^
Köszönetnyilvánítás.
-bvu
Oltóra dntalné- as. nevelő HityÁm elhnayia áa teme-s Jól eső és msgtittteió
serté»vés*. -A—múlt- heti állapothoz Jtepenl! nyolcvanöttel több köxiéyben ütötte fel fejet a sertesveu, ugy hogy es idő sserínt as ors«ág 453 községében dühöng s véss. De nemcsak a sertésvénz, hanem a többi állati betegség is\' terjeszkedik. Így lépfene 42 (16-tel több;,; veszettség 186 (12-vel több) és sertésorbáuc 143 (22-vel több) községben dühöng.
Nagy Kanizsa város területén a sertésvósz szintén fellépett járván ysserüeti, miéit is lolyó1 hó 10-isétŐl k esd ve további ittiózkeMsjg a sertes- < vásárok be lettek szüntetve.
Törvényszék.
EskÜátszéki tárgyalások a nagykanizsai királyi törvényszéknél.
Kled Mp junius hó 10-én.
Az első nspon szándékos emberölés büntette miatt vádolt, fogva levő Kása József elleni bűnügy került az esküdt bíróság elé.
A biróság tagjai voltak ;
Elnök : Tóth básttó kir. tdrvéuyszéki elnök i szavszó bírák * dr. Neusiedler Antal és dr. Eöri Szobó Jenő törv. birak — jegyző: Samuely Ottó törvényszéki aljegyttí A kösvádat: dr, Orosdy Lajos kir. ügyész képviselte, a védői lisztet padig: dr. Schvarz Adolf (öltötte be. Kisorsol-Uttak a következő esküdtek: Uj. Neumann Mlkss, Krausz Samu, Ltndvai Samu, Jeszenszky Árpád, Kotiltr Gusztáv, Baudis Ernő, Dsroalics Akos, Oeiszl Viktor, Horváth János, Kálóezy János, Takács Péter, lollé Gyula
HÉNSIII Mp.
Junius hó 11-én. \\
A második napon rablás^ bflniette mistt vá-i dolt Csóka György s ebben való részesség miatt/ (mint felbujtó) vadolt Cmika János elem bün-1 ügy kcr&U- »argyalás als.
A tényállás a következő volt t Csóka György ! 26 évea és apja Csóka János 70 éves földművesek Összebeszeltek, bogy a bánokazen\'györgyi j •vamtiTa rmeft* e\' osinálni elmennek n ha lehet, ott pénz\' lopnak, esetleg erössatkal is. szerei- -Inak. —
j A vásárban meg is jelenlek, ott egymástól! j elvaltak, s mikor Csóká János meglátta, bogy i ogy öreg ember tehenet eladta s a kapott vé* | télért zsebébe tette, hozzá ment, megkérdezte itóe, hogy hova való és iiát felkeresve, evvel: jegyűit arra az útra mentek, melyen a tehenét! I eladott Karakai Pálunk haza leié mennie kellőit, j A mint az öreget kozeiődnj láttak, C*ók* Jáuos i fiából elmaradt, Cnóictr ^ófgy pedig élőre menve, egy hidnál leült, ott Kara kai Pált bevárta s a mint hoz/a ért, atónélkül megragadta, az ut-i mellevi árokba dobla, rátárdeit, jobb kezével j a fölclFóz szoHtoita, bsl ke/ével p«dig zseheből i egy hólyaitban volt 150 kijona körüli pénzét elvette a nnnelsai, hoiiy áldoz «tái megütötte vagy egyébként megsértette volna, a pénzzel I elfutott. —
A biróság el .üke: Mikos Géxn tábla-bíró, <~jt szavasok: dr. Ktss István és dr, Neusiedler j Anlal kir. trsséki bírák voltak. A jegyzőkönyvet Szenes aljegyaő vexette. A vádhatóságot dr. j Hérics•Tóth Lajos alügyész k^pvisellé. A vé-1.
MárU
tése alkslmáb\'l részvét számos jelet vettem.
Hálatelt szívvel mondot mindezekért kössöneiet testületeknek és egyeseknek egyaránt, de elaő sorban ia Nagy-Kanizsa állomás érdemea tisztikarának éa pálya-táreaianak, lekötelező, éa kiiaatstfl részvétükért..
Nagy-Kanizaa, 1901. junius 12-én.
Moahammer Károly.
MiideUwk
Jé én olesá órák,
iri jéUtlásssI privAt rir6kuk
Konrád János
óragyára arany, ezu^t es ekszer áru szál íi tó-haza
Brili, (OM^oraaáa). Jó Dickol rtnontoir-érz (rt. 876. Valódi ssSft remontoir-óri írt 5 80.
Vstódi ezüst lánc frt t 80 Nickel éhrnstú órt frt 1 95 í\'*imntu a ci. As kir.^birodalmi eiatirtl tss kUlni«tf«t aaáinulan srtny, teiat kiitltttai | /•Ji«« « rnytval mint amnrd-ltrél rao birtokomh
nagy képss ár jegyi ék Ingye s s bérmestvs
10-
Laptulajdonoa éa\'kiadó :
Fischel Fülöp, Nagy Kanizsán.

Értesítés.
Van szerencsém a nagy tekintetű közHnséget tiszteletül órteaiteni,hjgy a
uyáf I Idéayre a legtíjabb divat fzerint mindennemű ruhákat, a lej;lliioniabb mluOa^gtOl i szolba Iái mellett kiesitek
legolcsóbbig figyelme
felette jutányos ki-
ét Mbivui «*a:jri«iiriili<i rben és iglóa*** kivitelien
k^Allni^
zulgálok ki
£z a kálómmal bátorkodom a tekintetes m. kir. .^Ilistorvoa urak lig elm nyalnare, melyeket a legpontosabban, előírás *>zerint legjuiaayoaabban, kituno" minőse^ Vidéki megrendelések kellő figyelemmel es/.köz8lielnek
A n. erd. közönaóg becses támogatás ál es szíves megrendelénót kéri mély tisztelettel:
SULlffM&KN MÓR f«rfi8*«t»4
• Bt«Ka • íi\'eie aa«.
Nagy választék kitűnő minSséyii, divatos bel földi. angol és /ranczia kelmékben
rl
%
1 ^ s
Ss Ss
Ss Ss

Nagy-Kanizsa csütörtök
is
Zala 47. szám (• lap.)
Hölgyek rímeiére nélküifli-botctlen.
A női szépség
eléréaére, tflkéUUaitéaére é* fentartlaára legkitűnőbb éa iegblatoeabb a
FÓLDESfóle
Margit Krémé,
meíyvagytiaU, tea higanyt. iia ólmot aam tartalmas, trfjenen ártalmatlan ét
atiraentee. Kaau üüéfhiriI arcakeaoca pár nap aJatt eltávolít asepM, májfoltot, pettanáat, barátkát (Mitetter) ét minden mii bdrbajt Kitimitjn n riooaokat, redflket, klmlfl-helyeket éa aa arcaot ftthirri, iirmfoé
ét UdM raréitoija. LegkUBaŐbb ávMMor m nap éa auél lie*
folyása ellem. Ara: kit tégely 50 kr., aaky tégely I írt. Margit hőlgypor 60 kr., Margit szappan 15kr., Margit fogpép (Zahnpasta) 50 kr., Margit arczvit 50 kr, Ssémtalan disnurÖ U köszönd levél! Pottán utánvétellel vagy a pénn elönetea btkflldéM után küldi a kéatitA:
FÖLDES KELEMEN
tyátyaaeréf* ÁM AD V Kapható mindon gyógyasertárhan, urógé« riábaa ét Ulatantrkaretkedéebea.
Legjobb tsépitó •tor
1901. Uiniua hó 13 án
_ , Főfgktér Noí)>-ramWBfm +
SíV * M.
Üldöztetnek
Csodál, gyorn halAtu.
ZISKA J. UTÓDA
BOSTÉIiY GTÖB^Y
u
szerkovács-áruk, gabona-minőségll tizedes és századós hídmérleg gyára.
A gabona és értéktÖzada szál itója
íroda és raktár: 228 —1
BÜDAPEST==
i m-mW
JAVÍTÁSOK OLCSÓN, PONTOSAN ESZKÖZÖLTETNEK. — Árjegyzék kívásatra Ingyen és bérnrentvt..—
: Egjredfllí képriselet NAGY-KANIZSÁN: MARKBRE1TER L. nél
. K* Bllllenűaaál kiállítás iaaa Ingy ■llltSlaai érem* H
STAHEL és LEMVER Budapest,
Trieur éa lemKlyukMZtó gyár. QYÁB Katona József utca 8 szára. Margithld ás a nyugati pályaudvar kőit.
Ajánljak aa áltatnak gyártott legjobb aitleégi
ragy rvm
án a g*m árpa kivi
Trienrttk: a konkoly et bükkönynek a baaa, árpa
köanli kiválasntánára. Trieorék - a aabnak vagy árpának n baaa ktetU
bnlyá magvak kiváiaestáaáia. ieneaelimilá ii otatáljeaé Irlrnrtk aa
laintására 4t lencse oestüyonáaára. OumlAl) oaO-Trfrorök.
Sttkadnlanaett Trlear én tstUlynágépti adata gaboisaíaj tiaatitására én tetasét aserinti oeatályenteém. — Elvállalónk Gutája- én Miilsr, illetve Majar rtnánnert trwa rök caekély költséggel ét trionr heklldáse malíett mm na bndalniaaott trieor&kké átalakítását,--VfaleM-Trlearkeagerek vagy burkolatai Lynknintetl vngf barnított leaeesek Utasán taeriatí sacy-tágban ipari vagy gaadaeági célokra.
Árjegyzék vagy •Intakftayvsk Ingyen áa kéranetve kiláttunk
ma
tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
g " H i r d e t rn é rí v.
Q NAGY-KANIZSA város köz-kórházi igazgatósága részéről X a kórházi vászon és fehér neműek beszerzésére ver-X senytárgyalás hirdettetik. —
p Főihivatnak a helybeli kereskedők, hogy zárt ajánlataikat
0 fi évi julius hó 10-ig
$ a kórházi igazgatóságnál adják be. X Megjegyeztetik, hogy a fehérnemüekre kül- és belföldi q gyártmányokról külön külön a ánlat kéretik, ezekre vonat-
X
kozo föltételek a gondnokságnál és főnöknőnél a hivatalos
X órák alatt betekinthetők X
X N.-Kanizsán, 1901. maj. 25. X
Az igazgatóság.
XO00000000000OOOOOi OOOOOOOOOOOOOO O X
Ufnkn i előtti hpf!
vlvlOV 1 wlw V 11 lju 1 l
JlUZQS visszavonhatatlan | 1 Főnyeremény
1901 Jnnins 25én 30L000korona értékű
• ■ v. •• ^ Ooncordia sorsjegyek
á 1 korona GERSTNER ADOLF Nagy-KanUaa.
i
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Z»la 47 szám (7 íap.)
10210-1901. szám.
1901. janin hó 18-án
234-1.
ÁRLE JTÉSI HIRDETMÉNY.
NAOY-E iNIZSA város közönsége által az úgynevezett „alsó kukoricás kertek" dűlőben építendő járvány kérháx építési munkáira ezennel zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. Az építési költség kerek számban 88,000 koronával vau előirányozva-
1. Ajánlat osak az Oss-. es munkákra tehető.
2 A sajátkeaQleg aláirt ajánlatba kitejendő az ajánlattevő neve, polgári állása, lakhelye és kiteendő továbbá, tisztán és minden, kételyt kizáró módon számokkal és betűkkel azon százalék, melynek a költségvetési összegből leengedése mellett a munkákra vállalkozik. ■ ,
Ezenkívül tartalmaznia kell az ajánlatnak, ajánlattevő abbeli nyilatkozatát, hogy az építési terveket a költségvetést az ált. és részletes feltételeket a szerződési mintát és a helyi viszonyokat ismeri.
3. Ajánlattevő köteles bánatpénzül 1x50 koronát vagy ennek megfelelő alább jelzett értékét Nagy-Kaniasa város pénztárába letenni és áz erről nyert elismervényt az ajánlatához csatolni.
4. Bánatpénzül készpénz, az állam által óvadékképesnek jelölt értékpapírok és végül a nagy-kanizsai pénzintézetek betétkönyvecskéje fogadtatnak el.
5. Későn érkező vagy távirati, ajánlatok figyelembe nem vétetnek, utó ajánlatok ki vannak zárva.
6. A v. közgyűlés tetszésétől függ az ajánlatok közül bármelyiket elfogadni vagy visszautasítani, áfc Ajánlatok — _______-_______
f. évi junius hó 24-ik napjának d. e. 10 órájáig
az iktató hivatalban adandók be, ugyanekkor fognak az ajánlatok nyilvánosan felbontatni. 8. Az árlejtés tárgyát képéző építkezésre vonatkozó müvelet a városi kiadónál a hivatalos órák alatt S —mogfok;"thftt,fti_________________
NAGY-KANIZSÁN, a v. tanácsnak 1901. évi junius hó 7-én tartott üléséből.
~............l"-- VÉCSEY
polgármester.
8407-1901. szám.
ARLEJTÉSI HIRDETMÉNY.
NAGY-KANIZSA város k0*hár.Aiink és bérlift/áunk
ezennel zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.
Az építési munkák összes költsége kerekszámban 88,000 koronával van előirányozva.
1. Ajánlat csak az összes munkákra tehető.
2. A sajátkezüleg aláirt ajánlatba kiteendő : az ajánlattevő neve, polgári állása^ lnkliolyo ; továbbá tisztán és minden kételyt kizáró módon számokkal és betűkkel kiteendő azon százalék, melynek a költségvetési Összegből való leengedése mellett az ajánlat tárgyát képező munkákra vállalkozik. Mf"
Ezenkívül az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő abbeli nyilatkozatát, hogy az építési terveket, jfc, az előméret költségvetést az általános és részletes építési feltételeket, a szerződési mintát és a helyi Jf*j viszonyokat ismeri, végül csatolandó az ajánlatokhoz a bánatpénz letételéről szóló elismervény.
3. Minden ajánlattevő köteles bánatpénz tejében az előirányzott összeg 5 százalékát okoz keretszámban 1900 koronát vagy ennek megfelelő alább jelzett értéket Nagy-Kanizsa város,pénztárába letenni és n* erről nyert elismervényt ajánlatához csatolni.
4. Bánatpénzül készpénz, az állam által óvadék-képesnek jelölt értékpapírok, végül a nagykanizsai pénzintézetek betétkönyvecskéje fogadtatik el.
6. Távirati, vagy utó ajánlatok nem vétetnek figyelembe.\'
6. A városi közgyűlés tetszésétől függ a benyújtott ajánlatok közül bármelyiket az ajánlatra való tekintet « t nélkül eliogadni vagy indokolás nélktll visszautasítani r>
7. Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok
folyó évi junius hó 24-ik napjának d. e. 10 órájáig W
Nagy-Kanizsa város tanácsi iktatójába adandók. Később érkeaő ajanlatok tlgyolouibo netrPvétetnek.
8. . A Jbeérkezett-ajánlatok ugyanazon napon d. o .10 órakor nyilvánosan felbontatnak. CJ «
9. Az árlejtés tárgyát képező építkezésre vonatkozó műszaki művelőt Nagy-Kanizsa város kiadóhivatalában a hivatalon órák alatt, megtekinthető.
NAGY-KANIZSÁN, a városi tanácsúak UiOl. évi május hó 18-án tartott ijlúséből.
VÉCSEY
" ... poliráiliiCNter.


m
Nagy-Kanosa, c$öt\'>rtök
Zala 47. szám t H. Up.)
1901. junms hó lJ-áo
KERESKEDELMI KlMBMIÍ MííMífkHmm\'
LqtzMiih tirsji|y-ni|sz8rzísi mód
a hivatalos napi árfolyamon minden túlftaetes nélkül.

É KERESKEDELMI ÉS IP1RBANK RÉSZYÉNTTÁK^JLIT NAGYKANIZSÁN eUdja u *U*t
felsorolt sorsjegyek bármelyikét foglaló melleit, pontosan a imndeakori hivatalos aapt áHoJyan**
A foglaló lefizetése után a verő letétivet (nem reazletjegyet) kap, mely a vásárolt sor^cgyek jegyzékét és a hátralékos vételárt tünteti fel.
A vételár-hátralék megfizetésére mindenekelőtt 6 hónapi klótartam állapittatik meg ffa a let«\'.í jegy vevője ezen 6 hónap letelte után a hátralékot mégsem fizette volna ki, akkor a vételárhátralék fis* tésének határideje a letétjegyen feltüntetett xáiogkölcsőnüzletre vonatkozó határozmányok értdmébe* meghosszabbítható.
Azon sorsjegyek, melyeknek legkisebb nyereménye az árfolyamértéknél kisebb, árfolyamreesteaén ellen biztositandók.
A tlvélrlélíl.keiéif minden a)erfMrii;, k»m*l«a« ••r^Jrgj rknai • k«M*|.
iiflun; ia klcárolm^mumn a inti lilril. *
Alkalom nyiiik ily módon, sorsjegyek játékjogát olcsón, megszerezni és meghatározott tdóbfc nem kötött lefizetésekkel eredeti sors^gyék btrtokába jutni
A letétjegy átvételétől kezdve minden nyeremény a vevőt illeti.
A áorajegy neme
Hnwmá évente
V,
4% OS Tisza-szabályozási sorsjegy
Április IT" Október 1.
i-Viri verem ény
Foglaló <lrhonként
J070
magyar nyerem ény sorsjegy
4 vos
■Hlír
3° oos
ItlJtl !ll/jlljkitiltíflhm|líj
[5 > os |660 « tsilr. ill«-$inji|j
1064 cs fiszlr. illan smitu
[3 Vos IÖ80 as
oh r. fft!dhit,!inté/dl wr^fgy
liwim imjtij Bsitrák hiiiimlt/iti
mm
Május 15.
November 15.
Május-15. November 15.
Január 25. Julius 25.
Április 25. Október 25.
Sorozat-/ícbr. 1, liuzás latig. 1.
Nyerem, i izidj. 1 húzás l uo v. 2.
Jtltiiüs 1. Deczember 1
Febr.ésMáj. 15. Amr.énVov. 16
Julius 1. November. 2
•iOOÖÍDO\'kör
180.000 kor.
200 OOO kor. ,\'too.ooo kor.*
100.000 kor. 150.000 kor.
4S kor.
A aorqjegy neme
tort] -rt soi
Féf sors].-
M
70000 kor.
900.000 kor. IOO.OOO kor.
OOO. OOO kor 130.000 kor,
£00 000 kor I.VMNN) kor
Jan fíAiyL Julius 1
IMMMto kor
MNMNH) kor
:<00 ooo kor
40 kor.
30 kar.
sors] re 220 k
Ötöd tortl.-ré
50k
Egét/ tsrsj.-re
Fél tort]
lm 30 í
40 kor.
60 kor.
I tori tini rtrti tatul ttnw
-f««tn tiáf| M>njua| áfámul
l-\'fi. intviMi»|irr 2 <*o
I rarata ii|;ir rtfls kínul terspij
—. htuáa. iiíai<\'1iu«, mn|ih!inb. i »*ti
1 fant mM ihbtijwzl nnjtp
Hutá* jan. 8-aa ** juliua
1 darab luilib snj«f
-J---UH***-- nttr—im«
1 tait Is-uiv Hftsllili wm
Jlátás HWJU^. n-M.inb is r»
Évente
12
fflnyerem+my
io ooo éu sa ooo líra
40 OOO éa soooe kor 70.009 éa 10 OOO kor 40 OOO éa \'JO ooo kor ÍIO <HH) éa 40 OOO kor
20
Kamatozó sorsjegyek;
1 drb ]\'«ii|j jaliÉilÉftáiiUiisjiíj
litmaf,. ajuiti*. . ^ulinsu »klóbef 85-én.
I drb 3% IIH it jsxtrifc ÉHÉI-iilíöli tirsjtif
Huia« Irbrtwr .-> máftts 15- n. fiiiipjiitua fP nmtmher. 19 »n,
1 irk 4 tinnttMIfiziti tinim
lltttu*: fljnijin Jft okl«>l»*l I*JiO»
1 iiui íOO Irtos 1350-m mii illutttrtjtif
. Soruiirt lmfebr. auy. I Nvi\'n nuvnV-liu/,\\s m-ij \\ n»v |
Cvoite
uut
ÜOO OMée I OO OOO k
oo ooo korona 900 ooo éa iho eeo k
IÜO.OOi> korona
ínití
160
Sor^jcijyck, melyeknek már csak nebuny Ituzasuk van
60 kor.
1 drb Budavárosi sorsjegy
Hután: ju)«iu« 15 mi
! drb Páfffy»aorajejrv ^ .
Hatan. iou»j>h,nhfr IV^a.
1 drb Clary-sorsjcgy
Huiés: jttUtta M tn. \'
1 drb Salm-sorsjc^y
15 Hl
mai vaak I huA«.
(Witwn
It huia»
omimw
Ú l.uu.
raak
as
10 OOO korona
* t ooo korona
5*4 AOO korona
sí ooo éa lilooo kor
Foglald
90

II
> r*4?
In «aM wU «m WC

mJ t^\'w^
if
riadó biztonsági zár betörések ellen!
SrMbMtühium\'a 4/ íihs7.c* úUiimokiuiiií Egyedüli hiztm vótlclvw bcttírcsvk vlleu!
Fontos bankok, éktrtréMvk. kereskedők, ftvAro*nk, UAitnUijdonoHok, mn0ítilakámkt nth. rfHttrt.
T. u A ^ií?iií»hh\'I mrf^i UHŐidk it -tyvuldfi Main.? tft«a»f, xitiiima l»i-jfnwi> ajtu tar, iv«|]i\' I (Mpéi m tft* —wléélé|i|<im>I iahal liifttvl. k •^^Ml/ttW k(44f)irfr<r, ita^v Fícrt strt* «. v*fy Iafri^iiti!c4«\'»l Mnylvák, tv*ij st »jl»r#4a«k , lKiáréaéf« tráajra^ vHéf!«itf« *%f lala|4(» Sai^attééHl kl. t Iliién iMS^dv*) «r<Ala«sfs esf mu»i4#UaiI»mi, ilUlé.\'nt « tíingHÍs«r«U «•««»•»**\'» tmm-cwt rl»tl« nMaf^Ml jrlal, A —|iM4ly»Wéf> —
«Mr)»t *ik«imti)«tlA « cmJMmi^Inia. « busn^sltraél, vagy i-Artn^v tiktlMif ht\'-iy<nt, Kiváatír* iiftM-s* •t**itjrt*tl 9fj atjaatll tikaMtasdlI f* aagy 4irf*n^««al ^WfttM... ** aivM ia (alfiMtt^a. A ^ot<aia«4i*a4r mni.Uu\' f«u aittm. ftUlataa,\' r«ééiif6i», ^>ar,a« t« t)\'at aaév*l »itéa*tu kauajraa alk«i\'
■•akaiti ahol «Uiaritaa«)A é» ^lfé<laritl maghiskai^tt falti riumloh bsiérM kia4r)*t«t. A „tkhuMtll.aái", sMiybél %*>»n vitaafc **r haeaaéiaikaa,, éatak»at#rt lé
^ kortnÉht karai. BStabhat MahlaMaél liéaasai Hu«iap«itatf JótiHf\'ktrtt 77. «t. !!• »\'
\\ ouihIoII FihChel Fütóp lapüiIajdonoMiai Áaw\'v\'KauizsáQ JLÍK)1
Huszonnyolcadik évfolyam 48. szám.
iHikwlMf flroUit apítal /lacíal Vllop kU|T-
nraUiWbn.
A MriNdlnl IrMml 1*0.i ■ .pia
kiat d. a 4—k m kkt
]4a\' jutásán -a lap *m1I«bm ruíct . roBitkostí •ildn kftaJuiéay.
Kj»dűhl»atal Vkraakásápilai: Púdul fíUSp könjrr
LiiLifi
ELÓFIZXTBgl ABAJE
Bgéú ím . • FiUia . . . ^iljn4tm ._,
18 korosa C koratá _J korona
Politikai lap.
Megjelenik NAGY -KA NIZ S Á N heienkint kétszer: vasárnap s csBtörtfikön.-
KjtlttAr paUbunt W ÍUIÍr
v. _ — v -
^gwtmésak, TalMaUi a U/étMaaán voaalkoiik FIxAal FHISp kaaj-Tkírw-kadtatka iatiaaadl
BérmantalUn levelek csak ismert kaask-Ml fcfilUbU ai
Efjraa nts ara >• ttl lér
J
Nagy-Kanizsa. 1901.
Felelöl sisrkeiztl: taalaj Nándor Szerkssztitsrs: Bétru Lajoi.
Vasárnap, junios 16.
A határozotti ág taktikája.
Tárgyilagosan veve a dolgot,
a dolgot, a sza-
ch\'ance-aí ném állrak kedvezőtlenül remélni sok okunk van, az aggodalomra
sioro9 összetartásukban és elhatározott, sától függ, s ennek tudnia toll, hogfmö^
ságukban látják. Hiszen épen a szabadéi-4 gölte áll az egész. Ország választóinak
, . vüség lényegében van az őnsegéb= utáni I többsége. A reakció mely egyelőre csupán badeivüsói chance-aí nálunk egyáltalán^ ^^ m mbm g minl kisórte{ a kishitűek szivében kisérf,
gy.özemj önrendelkezési jogra ; és ezzel a csügge- azonnal el van űzve, mi helyest szemébe tegségnek, a folytonos figyelmezteti szó-í néz az önbÍ7.alom. A gyávaság a titkos.
legföljebb egy. És ez az ok — az oly tüntetőleg aggódók.
Bizony-bizony szinte azt búmé az ember, hogy tulajdonképpen ellenségei ők
a szabadelvűséinek, mert azok mestersé- korffi!lQyzoU 4||am~me|yben gél üiik, azok taktikáját gyakorolják,.- ^;s többségtíőt érerrB dőn levertséget idéznek elő a szabadelvűek 1 A kormánynak léhát a többség politi-flitikáját követik, az erős elhalánröttság soraiban. így csak az ellenség járhat el kai meggyőződéséhez és alapelveihez kell taktikáját gyakorolják; ha vezérük állam-váratlan ütközetnél. i mag£| tartania, és csak azt a kormányi\' férfiúi magatartását követik, ki szándéko-
A szabadelvűek emelt MveLníiilhatnak iehet valóban erősnek tartani, mely biztos aan soha nem keresi a harcot, de nem ra
mert1
zatoknak az államhatalomhoz bőségesebb | xjlónyitogatója a reakciónak. Csüggetegség,, támogatásért, szánalmas ellenmondásnak1 bátortalanság még látszat szerint is már kell íálszaniok. _ , azért is ártalmas, mert a választók bixal*
v Hál nem vagyunk parlamentárisammá! megingathatja. Ha tehát a szabadelvű-
kormánylek okosan és erősen szervezkednek éstgy g határozottság, a szilárd eltökéltség po*
a többség föltétlen támogatásáról. Es ekkor kerüli; ha szorosan öszesereglenek e ve-
"fegyverekhez,
eltekintve attó1, bogy a magyar uép min- oly emberek, kik azt akarják, hogy szabad; zér körül, akkór nincs, akkor nem less dinkor haladást kedvelő hajlamokkal votl elvüeknek tartoák öke() aggódva kiálts-\' nekik szükségük semmiféle más segítségre; eltelve, a reakció azonfelül éppen a leg- nak erélyes«bb támogatásért a kormány a-kor * szabadelvű eszmék, a liberális\' ujabb időben majd egész Európában téM(jröl I Nem .emlékeznek többé arra\' a I elvek diadala, Magyarország további aaa-egyik kudarcot a másik után szenvedte, |kritikus pillanatra az egyházpolitikai tör-1 badelvfl fejlődése kétségbelen.
és ez bizonynysi nem képes neki propá- vények a|kotása idején, midőn e törvénye-, _
gándárjus erőt kölcsönöim, regkevésbbé.\'ket á szabadelvüség meggyőződésének a
1 dicső termékeit kömoly veszedelem fenye- Az Bihaoyott gyermekekért-
. _ Tehát bátorsággal teljes önbizalom gette? A veszedelem rögtön el volt liá-
. , , , . . I - _ 1..I i -__ . i ------«T--Ti---ÜtfU-Kálmán nainmlereinOk. mist-beíilgymí-
van egyedül helyén. Bátorsággal teljes ritva, mihelyt a szabadelvű part szilárd nilJlt6I. B k«pvÍ!le|fihAz tolyó b4 ig-an tartott
önbizalom abban az ertelemben is, bogy .elhatározással kijelentette; ki a vezére, ülésén beterjesztette a küttegélyre momlá 7 éren
a szabadelvűek mindenekelőtt a saját ere- kik a bizalmának férfiai. Első sorban te- {*fl</ W*™\'^\' M »rttó ggMgf
r .\'■ , latot, melynek rendelkező része egész terjedt I-
jűkre építenek, a kedvező siker biztosítékát hát minden fl szabüdelvü párt o&^dtftrtá\' néheo itt*következik:
TÁRCA. Megcsendül újból az ének.
Ét megcsendül újból az ének, Zengte, hogy milyen szép <u élet tídr gondom it van énnJcem, De ólt \\ a gondot el/elejtem, Ha szép fejed keblemre rejtem Edei; szerelmes hilcetem...
: Et száll az ének sterteuéjjel Tele örömmel é* renténynyel, Zengte a régi, régi dall, Mely uj marad, míg a világ áll, A mig a légbe ki* madár siáll ,Egy szír aratott diadalt..,"
• Ok akkor is Ián, hogy ka értem: Fél lábbal már a úrba léptem, Sem uz fl múlást siratom ; Hanem arról fogok dalolni: \' .Vem fáj örökre elaludni,
Hitt már boldog toltam nagyon...
Lovas Qjjula.
Az igazi ur
lyg Sas Eda.
t r~
A cigány állandóan pókháló-finom, fekete rn-Wt, vakító ingpáncslt viseli; elegáns volt, mint a francia ur, aki most készült
helye\' foglalni a kOziánasági elnök ebédlő- nek mulatságán, aliol a szikráad csillárok a att asztalánál. Urilliántos tüjet az angol urak-h4iá |"lnteJélve. remegve bontotta kt szarn/ait a nak alelnöke szarta n nyakkendőjébe, mikor e«-rebögar, sirta^ cserebogár ... Wajd feltárult •«y viharos éj-zakan 6 hidegvérüaége megbo- ®ls,,« ■ miI,den mtlvészek Kldoradója. kincse, molva hajigAÍia a pezsgős palackokat a klub ] Oroszország, : hol egy nagyherceg estejen, a tQkörfalaiba. Órája egy kis Balkán-fejedelemtóg ír*1, fale halaiéra húzta el a Rakóey-iodulót, péntiivyi egyensúlyit billentette 10 ; gyürü", mint o\'yan <B*eaen, vakmerően, diadalmasan, mintha a római biboroao* kleuódiumai. S kőztak a » mu-zka invázióért akarna elégtételt venni a legszebb, * It-gkáprátaloaabb euy bUbájoa! cigány, a magyar cigány !... riviérai kaland emléke volt, egy csodás,! 11
Özvegy orosz hercegné ajándéks, akij Oitendébeu történi, diesJsége l\'éuykorabtn, négy izántekais kaukaiuai paripáját h ij-j « mikor oroszLrszági kürutja fáradalmait pihent* totia a nizzai virágkorzén s mosoly uélkllf fo- ki. A lUrdíi igazgatós.iga hibeteiien honorari . gadta a nemzetközi nábokok hódoló ibolya- mi)| kunMt neki, ha rlnvessi hegedUjéi arany-záporát.... csatlós ébenla-tokjából, — de hiába. Jött ajon-
Mert a cigáoy nyireuyü(ét megáldották az. bjn Parisból egy ioi-piei asszony, két nagy istenek, akik hajdanonta földöntúli hatalmat ssttrke rzooből ós csúnya, vürős hajból állott raktak Orfcunz és Amfion búrjaira, űs méjjsem aa egész teremiés. Csúnya, égő vs.es haját ■jól mondom: az fi hegedűjének nem az a ha-1 néha kiterítette a tengeren, — de nem érről láss volt, amP Amfion lantjának. A idithos*\' akarunk most beszélni. Ka a caópp aaazohy muzsikusa házakat, városokat épített! .durva nnukerie a cigányt, nem U valami bigyon ku-kfi mozdulva tínkóni a \'lantos \' búrjain\'. Az fi nyorált neki — a a cserebogár ejkezdott röpködni nótájára pedig ellenkezőleg inaui egy ősi ház a Isgfényesabb ostendei hotel elafi emeletének omlott ö sze, nem egy kis csinos bírtok ura kivilágított termeiben. Mert a cserebogár is oaak hallotta megperdülni s dobszól, ba az A keser- olyan bolond bogár, hogy beierepUi a lángba, a gfiiben sokat gyönyörködött. S hattyúdalát el- vörüs haj égő tO/ébo... fiuzván sok csalódo\'t szerelemnek, még tflbb I A mulatságot a társaság jgajrallerjai égy vagyonnak: kicsi lett neki Magyarország. Piros szepirében íolyiiiitúk. KfimittUk Hl a cigány is : Hajtásos hiiizardolo:iarban muzsikált — á Gratid\' dédelgetett, befogadott pajtása az előkelő ur*|-Cafs vendégeinek, segítvén a világváros Saint- f nak. Az uszonyért tolyt a pezsgfi, aa ajazony-Hypotheseit megfiatalodni ; amely csudára a r^l sirt a nóta, — az asszonyról szó\'t \'a beuél-melleltUk Ülő csipkés, bájos boszorkányok már goté\'s. Valaki elkeseredve lol>óhajtott. nem igen valának képesek. S iiztán ismét aj — Hiábavaló minden. Az asszony kaoér, frakk korszaka>.kövelkezett: a busoló , arisztok\' j mint egy cbansonotte — és hti az urához, tsiut ráták, vidám parveaük, gyönyörűséges mondai- egy hollandus.grajzlerné...
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala a. szám (M Up.)
1*01. jtraiu* hó II
1. jj. ás áilsmi gyermekmenhel) ekbe felveti | egyesületek (dói*, t.4ny»»dú, végre a tíkekaazat hrrt« M, botr aaokat a IlisMrtnfcoeobai kijeiig gyermekek, ■■eoarib«n 7-ik életévük betültéselorj és jarsdékadó (1875: XXII. l-c.) uláa vWe- n Hkbeo ^ereowé*!! egyesit! mindet 161*4 törvényhatósági, vagy magánárvahásban, s viliik ki, . I" wrtokáoík tevtlete éa ^
valamely más jótékony intézetben vagy egyest)-1 1. §. E iflrven/ vegrehsjtisávsl « belűgym*-| szerint h. «• \'ól\'g aaoá egyéni *>ai.< letaéJ nem helyeshe\'ők, 16 éves kurukd az J nisiter és a pénzígyminiszer bitalik meg. állani gyennek-menheiyek kiKelélaében maradnak, j -
A 7 évee- koruk betöltése után hatóságiiig elba-
ffi^fiS^AWiS nöTJ * mfntagazdaságok.
korukig azok kötelekében maradnak. a Pozsonyvármegyei Gazdasági Egyesület
2. §. As állami gyermekirennelyek kötelékébe mait hí végé a tartott Igssgs\'ó-válsazt mányi OJé-tartozó 7—IS évei gyermekek a viszonyokhoz sén tárgyalta jsomom város egy érdekes bead-
képeat a gyermekmenhelyek falain beJUT tíHi1 nak, vagy pedig megbírható gondviselőknél, gazdáknál it ipárosotnál helyeztetnék el. Kiváló lABelsé$éf, asorgslmst ét jó magaviseletet tanúsított gyermekek — tovsbbképenethetésük céljából — a különböző állami tanintézeteknél levő fZg/enee ellátási helyekre igénynyel bírnak.
~ 8. §. Az állami gyermekmenhelyek kötelékébe tartósé 7—ló évee gyermekek gondozási (ÍSntar lási, nevelési és kiképzési), községet terhelik.
tekinive. Mert a Jti mmtagazd* Is-a, aa lehetőit tédja, mit ki fán aia már a modern gaidaa • físgazdétól it. £ mellett a haladás axaifcméatk ksfl áthatnia; nemkülönben attól a ssaoab* ér-zAma* kell áldatva lennie, hogy 0 tömegírsnyjió mütódé\'t fejtvén ki. setn tértéit, sem lettét véka alá aem rejtheti; hngy ismereieit, gaséa-aági Ütemét As ennek eredményét nyíltan kell flMftH ff ffffífSfefifnéE fen íenníé elannyira, hogy táAg neki kell a társait birtokára xxem ékn fciTtti mer rá ilyen szerep sár, nepsi-rüatk fel? aÜr é\'ore lennie, hogy gazdálkodásait aj példái követőkre laMfjaoak.
Wivel ilyen sok keiiAk kivánUWdiic ab bot > hogy a míD\'ágaadaaágok vetetéaéra valA íitvali" fikáoiója lényen annak,. a kit ilyen miatagaadastá vezetésére fölkérnek, es mivel as inl#<ntea\' tisztán á szerint arat sikert, hogy ki az, a ki vsaaü yllváni ennek a körültekintő intétkédéáeksél lehet tulajdonítani, hogy mindeddig a wiaiagat-daaagok ezAma 73. Legtöbb MIAIfik, éa pedig Toroatálban van « ma már (lig van várasaéve, hol es hiányoznék. Uhsjltodó lenne, hogy minden járás, sőt minden kösaégbea lagyan ilyen gazdaaAg. Éi lesz is, ha nem is neve saariat, erkö cw tikéra aa, hogy iy iürnyáken ilyen awMagsirtaaág la!#ltl!$* tuiniagaidaaágok a helyesebb gai- dott, otl a példa AaztSntő heláséöTkaer las-u,
Ide fo\'yamatosm unkája meglatssik, s laasaa-\'toas mind ifibb lesz a para«*t-miatag«aduá{, UM\'yn a minis/ler intézménye sokasltutt ■«(. Termi\' ecetesen a földmiveléatgyi kormány akciója n a kezde\'eti van a ezen mtatagasdasag«k ttapon-tán rendaterc* tevekenységnek lárgya. Sót mivel
tttiitt. \'.tifjiűli Sooórjá vfroií arra Wn gtidanági egylete:, ve-»f magát kfisbe és támo rassk őt anban * oé^áhan, hogy a varos,köj-bfríofán, 76 fiólínyi terOleten, mintagasda\'Ag állittasaék. As agyeeftlst as ügyet magáévá tasz a aa illetékes tényezők majd eld&nhk a kérdési.
■ Somorja város kérelmének iBzgasdaaági életűnkre nézre egy örvendetes momentuma vsn, a mit a helyen méltatnuak kall éa padig a beforrnál adott
kQltaégei aa-illetó \'adásnak ast a szellemét, jnely formát adott a azáudékn\'ak.Darányi ideijánakapáldsadó, oktató ás . . . , _ , j.,,1, . . ni gazdasági módokra öszitnsö Ilin intézménynek
} L LZÜfLaSl\' nagysikeré, jelenti, hugy a m.n<ag.zda.t-
gondoíási MIMgei fejében WW: értíl tedrti a hfi[itUib,n a.spirán haladónk a rneys
5írjKi , " ,r?fT,t67%. *TI tíbb a község, mely ilyen intézményt szeietne,
AOtfSO korona segélyöesieg állatik be. E.l « de most mAr v|rotlok l0iV\\gJOBtt ^- b.sonynyai
flensget el»S sorban a vagyontalan J®**^®^ a közjővedelmék fokoass céljából - ■mia-,)taId-^. K. len is, ha waio emagyoii gyermekes gonaoiasi soiisegeire ^ gj^djgjjgj óbajlják berendesni, a mi nemcsak Mert éppen as intézmény st lorauani. laálotézmény erkölcsi sikeré\' jelenti, de azt (n, j« mejy környéken ilyen
Az állanú segélyösszegnek legfeljebb ecvne-jhogy ezek a \'
gyed részéből egya, sikeres mdkódéat kifejtő | dáMgi Ozemtlkkel többet produkálnak, nagyobb oly oisgánegvesO etak es imézetek w segélyez- Ijö edelmeket érnek el.
hetők, melyek magukat — as általuk eddig ktt- j a míntagazdaságok eszméje oégyeettendös. ISmben is goadozotiskon /el111 — megfelelő (jelja volt, hogy főleg a kisbirtokos gaadasa<i saáia 7-16 éves elhagyott gyfermek faivéléléte^konzeTOtivizmiiaát meglörje,. a gazdálkodási kflielezik. I refadTOri javítsa * egyáltalában az okszerű
—6 g A__belfigymiuiaitar állal jóváhagyott | gaidftlkodftsi módoknak gyakorlati utón példa-1 ma mAr egyes mintag*\'da«ágnk jie.><liitta!n*k is
gyAmpénitArí é«l mérleg eredménye szorint mu- által a kisgazdáknak minél szálasabb kör- >Qk olyat, a minek a ki*g<ada hasinál v*«n, tslkosó gyávpénztári tartalékalapok jívedelmé- M>ea ömtöniöje, irányílója, buzdiiója legyen. Darányi főldmueleattgyi miuisat*ralr«ud»tn:>nfr nek (a tartalékalap sajit kamatja, kezelési juta- BbMI a ezempontból a leginkább ily gazdau- egyes gazdaságilsg elóre\'is aduiabb ny»n
tokra tann)mányi kiráodnláeok r*od«itaai*net. A népiea ga>daasgi kirándulásoknak volíakápfsa mo«t lest nagy jelehtfléigc, m*ri • psraaatmtatsr (ksda«ágokon jóformán kopiroa ea a nvi^iait példa szerint plántálja Ai aunak ractonáiis üs»-méi. A kisbirtok aráuvatbos va ú ga>dasaai *pn« késést, állatálioBáayt s isveízticiét lat Ott >\'■ kéli ■erlegelnie, mit ia kelljan neki s«(isrlsni f
untiai. IHI.....ÍI,. ts.^i_ ffir\'yrt n
QzSil gsidálkódls magAvat~ in» éa nialt, h» haladásra hájiö, ba ix-mbásasukra képes, átvehet mindent, mer* a parasatminia* gHidaságok \'aiQlstviazonyainsk olyannak kell lenni, a mennyi ott a népateril klsgázda l&ldjs, Söt, mivel a miniaeazdasagok n kadvaaméay* képpen átengedett gazdasági aépak éa esasOsdk
lék, őrzési díj éa kezelési felesleg) azt a réazét, • gokra ráutalt vidékén léiesitik as uj imézoény.
Mivel azonban a nép gazdálkodaaa mindenfln aparól-Rura, szálló és ? haladás szellője éppen e területen csak gyöngéden lengedez: lóluraán alig van terület, a hol aa ösztönző példának ne lenne nagy uevelö hatása. Dönt hát másodsorban as, bogy akad»e a mintngazdaság vezeiősére arra «aJ£^emtter? Mert g lei jobb legtökéletesebb ess-me ia semmire lörp&l, ba i\'incs alkalmsa végrehajtója. Ilyen főleg az uj intézmény arra való emberek nélkül. Mintán n kérdés tisztán gazdasági, Darányi miniszter, a ki amúgy is megragad minden alkalmat, hogy a gazdasági egyletek tevékenységének tért jelöljön ea ennek a jelentős társadalmi szervnek munkálkodását céljai szolgálatának megnyerje: a gazdasági egyleteket
mely más célokra lekötve nincs, az I901.ke«eíéai évtől számítva, as illető varmegye*, város-, költségbeli bét éven felük elhagyott gyermekek go\'udozási költségeire kell fordítani,
■ 6. §. At e tőrvény 8. g-a alapján felmerfllő és « A—6 fi alkalmazása, valamint az e célra fordítható alapítványok es adományok felhnsz-náiása mellett nem fedezhető községi lerkek egyenlegen megosztása végett, a varmegye a területén fekvő ö«szes községek szövetkezését rendéiben el, és e célra egy százalékot meg nem haladó vármegyei külön pótadót vethet ki.
E póladó; a földadó, házadó, keresel adó, nyilvános számadásra kötelezeit vállalatok és
A cigány kezébsn megállott e szóra a vonó. A cigány, akinek fejébe inent egy kissé a sok testvér-pohár, hamisan hunyorgatott. Mindenki észrevette éa leiéje lordult:
\' — Nos, nos? Mit nkar mondani? kérdezték tnle.
— Semmit I — cifrázol\' a cigány halkan valami dévaj nölát. — Csak azt, bogy maguk ia lurcsán ismerik ám azt a hüiéges asszonyt...
As aaztal végén egy fiatal muszka üli, aki imádta a kacér asezonyi a sápkórig. A fiatal mn<ska (elszökött éa sziszegve tágts a cigány arcába: 4
— Szemtelen!
A cigány marokra kapta a hegedűje nyelét, bogy boezut álljon, ha bele-törik is a drága sser<zám. Áz urak közbevették magukat — majd ök elintézik sz ügyéi. S el Is intésték Szépen, a bogy urak között szokás. A cigány eokédté, bogy az 0 segédei tárgyaljanak; en> led te, bogy kivezessék a park végebe, hűvös aajhftlon, mikor még a lengarröl alig azakadt föl a köd; sőt meg ee rendtklt, mikor a i&te mellett elgfivőjffttt a golyó....
Hites művész volt, s meglőtte, amit soha semmiféle ivadéka, hogy lovagiasság szabályai szerint, fegyverrel kezében, torolja meg a becsületén q\'ett foltot...
\' III.
S aztán nsgybzn httjlá a kuínóban\' a lapokai, melyek bőséges ludósilAsokat hoztak as oaiétidei azuon szenzációjáról, a világhírű művész párbajáról. Czenközben kezébe került egy njsag abból az országból, a hói ha meg akarják
örökíteni as ő\'ezűlőhelyét, valami bokorra kell lüggeazteni as emléklAblát, — o«ak azt volna jö tudni: bo|?... Megakadt a szeme sgy híren, mely azi jelentette, hogy Delreköi Bordára Mihály gróf, császári A* királyi kamarás, N. megye örökös lőispánjs, valúsngoi belső titkos tauáosos, eljegyezte Bajnóc Wielpprt Klára gról-kisasazonyi, Hajuóci-Wieliporth grot éa neje született márialaKi Márialaki Melíseza bárónő leányát...
A művész ábrátatyán sséles moaoly vonult végig éa saiDte félénken, aiáaaioaan, kegyelettel suttogta:
— Lkm az öreg kegyelmez ur I Ki hitte vnlna I...
S föltűnt előtte a rengeteg, félelmes ősi kaetély, melynek oldalán sz ő önéi jajgattak, mikor liba* lopásért huszonötül vágattak rájuk. Olt robogott az o azá|;u(on az otlova* hintó, mely előtt olySn reepekinauk volt a putrik lakóinak, bogy még oigánykereket stt mertek hányni elölte a rajkök, ■Int más, köziinségsa hintók, ssekerek elölt. Ulta a\'üatai kegyelmos ural, akit lulajdonképen |A vezetett bele az élst tudományába,nam tömérdek küllöldi nevelője* 6 aa éjszakákon át asagö nótáival. A raj, — a bogy a cigány aa igazi nagy ural nevezi. — vitloöt m\'igával a fővárosba, a honnan később diuUlufjára indult; ö hegedülte hozzá a szívét az elaö feleségének, jó ég tudja, miféle fa vi grólkiaasaaonynak. Most is elevenen villogott elölte as a szem, melynél paranoaolóbb, uralkodóbb tekintetét nem látott a muszka cár udvarában sem ; s a melynél tüzesebb, féktelenebb, a virágot lölgyujtóbb ragyogás nem lobogott nlótle semmiféle vad, eazeveszett mulatság-
ban, mely a féld kerekségén* mar kürtUtfltft lombolt...
S as oatendei társaságot másnap a agy meg-lepetéa érte. A Mra* miivén elutazott, —» cluu-sott h\'tza, hü elválhatallnn kiaéimjévri, hajd ni klarinétoaávsl, a kit magéval vitt mtnd»aie*«, bár a bandatM r*g »séln»k vreastaitt, mikur már csak a maga ssal aytr*ttyQ)*vai doigeauti, — a bogy a mUvéntk aaokiak, IV.
Aa u\'olad aaamoapartt nábob hása már st|-lott a náaa elűkéazületeüűl, a nftazéWl, m«lya«l Iriaa virágai datrekoi Bordaoa grói hatvanöiéves ősz lejére hullanak majd. Klsö fai««égé( rég eltemette a nagy ar, <— alteaiait* már as s««tusy életében. Cióndsa, békességet; Mikattas háborúságban éltük/* a oő aa óriási épület talaó szar* nyában nesztelen magányosaagbsn, ugy, kogy sgy caöpp8t setn éreahetis a váftozási, Mikor i l> UAoeok siázsdo* nyu|>óhelyén ktsaé esűkebb, de semmivel se osűadtnnbb kriptába került C>ak a temeiése oítozbáto\'l neki agy kis émóolót, mert azsal a gról világra aaóio a*)t oaapiit. Mivel tndomást teU venni arról aa egeas vilsgnak, mikor a Aetrakfl kastélyból valakit lemstnek es leborulni éa alvakulnl a prmpa előtt, a hagy • ház fogadja nagy vahdégét: a lialált...
Királyokat la Ibntdott kúlűnben a kastély, virágos, saögő, uradalmakba kartUö vendég«z»« rotetiol valamint királyokkal Is viselt hiböoit, C«ák Máié dacával, dolyfével éa. hatalmával. É« detrekOi Bórdáea gróf mjsdulalai moat a w otya-nok valáaak, mintha aat a paaoélt viaalaá, mely-egyik elő déja király ellen harcolt, naaasei, jobbágyi! élén.
Nagy Kantraa, vasárnap
Zala . szám (j». lfp.)
13űl. június hó lS-4n
izzil a határo.ott kikötéiael sni<e<lei yeuetnek, hogy Kiokít, mikor lehet, likoitirujnak kiadni tnrli\\xlk; a nép megismerkedik az Ö földmívelé-lókei szBk»éges gépekkei és eskütökkel. Így ter\'jrd bí a jobb mivelé\'i eszköz, mely pedig juofira szükséges, mikor gazdasági hjgludáaról beszélünk.
Sokfelé azonban az a téves. hU van, luyy emu mintagizdiságok felállítása körül az állam iz erkölcsi sikerrel arányban nem úlló terhet válla).. Elörebowátve, hogy a kisbirtokos-oszlály-oak a helyesebb gaidaságvitelre való áttérése érdekébea milliókat lehetne áldozni As ez még akkor is állami szempontból igén kifizetné magát, ez intézmény korint.em luzuríozua.A Kngazdit a I9]daiveéafigyi kormány réméről támogatásban ré-uesSI, hi>gy ennek felhasználásával a birtokán uSkséges atalski\'ásokat vég»zhes#e, melyekre mi* törekvő kisgazda, ba nem is égjszerre, de fokowuauw önerejéből is képei.
A mintagazdaVág lelszereléiei kielégítésére egtwersmindenknfra gépeket és eszközöket kap, ezénk\'iyfil tenyészállatokat, gyümölcsfákat, azölö-oltványokat, továbbá a meglevő épületeken szükséges csekélyebb átalakításra kö tséget, időről időre vetőmagot, m.liirágyát és könyvekét.
Enoek ellenébeu a mintagazila az előirt Izem-terv szerint gazdálkodik a teljesíti azokat a I feladatokat, melyekei az intézmény felállításához,
_______z gazdasági haladtat illetőleg, iiiziek. Minden
mintagazdaságot gazdaság siaktndssu íérflu: ellenőriz, ezenfe ül a miniszter a központból süld le megtekintésükre szakembert.—Sriesülé-■eink szerint egyik-másik mintagazda méghpő eredményt ér el, olyat, hogy a legvérmesebb reményeket is kielégíti. Általán pedig az intéz-mény erkölcsi hatásai mindenütt mutatkoznak.I tt rövid időn -való- sikerre seukísem gon- j dolhstctt. Az akciőtiak hosstu folyamatos mun-ká|t nyumáu táw.duak a sikerek, -majd—akiar.l_ az enyoldaln kaláazoa müvcléfnefc kisbirtokon való mai elavnlr formái htlyébe—tukamányter |— meléji lép rendszeres állattenyésztéssel, ipari é »
" restedelmt oövéjiylerm\'lest es_változatos vej__
iMiirgit teremtve. Ezenfelül a gazdasági mól-■ hktormékek okon kihasználásával is ügyekezhij, fog a kisgasda jövedelmeit Iokozni. A meagyé-j kei gyümölcsfákkal szegi be, háza kertjében a I kertészkedő kéz látszik, ott a iö: mögő méhes, |
-h«n»»« * baromfiudvar. Erre pedig lehet a fan-;
-\'ágiinak szárnyakat adui, nMB varaaáftllá" cMh 1
micaoda népjólét, micsoda szociális állapot lak adna abból,......., | -
Tollfuttában
Hétről -t hétre.
- Irta. Vajdai Szabó litván. —
Hajdan a poéták hadinak Cmk egyetlen muziija volt, Ki nem pazarolta é\'cáókjál B a költő ur — ritkái dilolt. Ma már?... Mindennap százezernyi Hutai "ad erőt, ibielet, Te vagy ex-, le vágy éh közönség, S én buzgón áldozom neked T
Ismerem Mik-sok — száz azeazélyed, Láttam dühöngni viharod, Hallottam zúgni szenvedélyed, Láttam szivárvány n>o«olyőd.. Ha bát.forróngó lázba, tbibe Qozom ereidben a vért, A szenzáció sportját űzve, K\'rlek ne haragudj azért I...
Habar messze vannak még tőlünk As alkotmányos nagy napi k, Megia ittalt nwr eáailó bontva, Caipelik polgárok — papok 1 „Oratág-utyáknak" homlokán, SöléJ redőzet ir a gond .• .Vajh 1 mi Ietz $t lefülel íra, A sok körtet rája hogy iont?!11
Megmozdult a független párt is, £s szervezi a aeregel, Mely legyen a liac«han hü, erős, Ne id|a ftl az elveket 1 "; iU val\'ak Ok. Iilkoa törhetetlen. _ _ Bajnoki az Umon-pártnak,
* iWrt-ájkttkrtí aíáílt-aa-^ítKr Mi valóra soh se vállhat I
•Fclgynjtot ták egy pillanatra A lelkesedés .zent lüzet. Múli láng a/.!. fLi tán holnapra Kialuszik, — hamvába vész ! A huszadik század szülöttje, Matériálíata osupáo, Nem fut szivárványos kődképek, Ábrándok és almok után. —
.. Száz tarka kép rajzott vasárnap Előttem a soros kertben : Játazi tündérek es nimfáknak Egét* serege állt lesen... Hogy azt, a kihez fezi ve vonzza — Mert vau ebbeu is jelteizéd I —
Tarka confettivel megdobja, . 3 szemébe mélyeaaae — a^mél I
Jötikont/sdj széni plttránK, Kukta a nép lil téréit, • ■ » Szegényeknek esdő sutira, Érző auvflk hogy megnyílt, Menny i mtlv«*z rááll értük likra, A dal, zene gyönyört adott, Magába lelkem kéjjel azivla, S edei álomba ringatott...
Egyszóval vígan éldegelflnk. Hősit a sör, ihlet a bor, Csak a meleg égeti képűnk, No tneg a por, a szürke por I Meglu.adunk, szemünk kimarja, De így jobb leaa nekünk talán 7 S Un a tanáét ia ezt akarja,! Ezért nem Snittet csupán ? I*
Lelkesedés kőit \'ünnepel most Ai ország flzive Budapest, Három Szabadiág-hős burharoost, Kik között legnagyobb — Dfwttl. S a míg a könny palikban folyik, Tele jaj-uóval Bur ország, öfc a népeket esdve kérik, Szüntessék meg a vérontást I
Te azegény nép I Te retteutbetlen, JB&tor, .vakmerő ét nemesi . Ha tán elhnkis e küzdelemben S izabad Katád — ifibbé nem leaz .. Európára örökös vád, — Le nem mosható szenny tapad, Nem emelvén lel ti Iá sia»á\', E vad kegyetlen hurez alatt 1
Szerkesztő\' ur, ol»enalom a , ^Kanittai friss ujtágot.\' Abt a hiteket h\'ítyin ontja, — A miket persze litt gyártott Ka az Oka, bogy liiasaiéijfiii Olykor egy-egy csorba eaik, S a mi történt a kát elején, A végén, mint ujai szedik.
1
BIBIK.
—- HsISfoaáa. Junktr Mmi mereatlalvii segédlelkész, a lelkész-gárdának egyik fiatal, tehetiégei tigja, akit mint itteni illetöMgút iimer váratunk apraja-nagyja, a ciuosdmegyei Mercital-• ván I. hó 8-án, nép reményekre jogosító életének 25-ik évében örök nyugalomra tért. A meg-
A cigány olt álioit ■ palota tornácán, egy fiatal pár-a férj birtokára vonult. Este lett, mire Nem lolytathalta tovább. A lélekiete elakadt pillanatra észtbe julott, hogy beküldi látogató- a sok bucsuzáa után indulhattak; de nem ám {a gróf tekintetűre, melyben egyszerre fölszikrá-jegyót, mint, a--hogy a.vícomteoknál éa mtrqui.k- a plebejus vasúton ; fáklyái legények vágtattak Izott i düh. A cigány nálráll, — i gróf keze nál, szokta. Azután lekmlele az előszoba xjtijá bintójuk melleit. 8 odahaza, a kivilágított kis- hlkőlhe szorult i arcul caiptn ■ mflvéiii egy, lelett, i grófi timer kardoa oroszlánjaira ese\'t — télyban már vána őket a véghetetlen dáridó hogy kieaitt a kezéből a hegedő ét a vonó ..
• meghúzódott az smbiiu* oszlopa mögött... aaztali. A palotákban olytn lalui kerekedett, a
— Majd itt megvárom a kegyelmes ural —: minőt élig bírnak már a mai fiatalok, ősik a mormogá. ; \\ régi öregek. A grí.f tudni akarta : méliö-e ai ö
Nem soká kelle\'l várnia. — A szárnyaj\'óban Irtss menyecakéje a Bordáua grófnék helyére, me«jelent a gróf, aki maga intéate a ná.zSnnep a kik nemcseudexlurbekolAaaal kezdték mézei-készülődései. A meuyecské-fogadáa munkája beleikel a (énekben, hanem .három éjjel, három fölvidilotia a gtófol, csupa könnyű, jókedvű nap, süröglek a vendégsereg közötf, koccin-mosolygis volt as arcaa; ugy hogy a cigány totlak az áldoatsozókkal, ropták i táncot aj egtu tötbátorodva aUudörgöil eléje: daliákkal, ha aa uruk már kifáradt — i több
— Kegyelmei uram, kiieit csókkolom..., nyíre kifáradt...
rá slpid-
TeiaZik még ram tmlékezal, i Ferkóra ?
Hogyne emlékezett volna kedves cigányára a gról V Szinte kitSrŐ jókedve lámiidt; hatalmai lenyejrével*rácsapott a müvén vállára:
— Szervusz, Ferkó 1 Hát hol vetettid a Vályogot, mióta nem láttalak?
Bordáci Mihály most nein lugott k.láradni. Tűzfelbö égett a bolio/ato*, far homlokán, 1 ingattak az 6iz füi(jel tánc viharában. Kinizil Pál aiemében loboghatott ti a finalikua ttti, mikor fogai közt a martalékával, a diadalmas
A müvéiz, ■ nagy világi életben elpuhult ur, láncot járta. Néki li itt Volt a martaléka — a csaknem öanaroskidua esapu alatt. H* bol- hölebér karjai a nyakára ionódtak... 8 aztán dog volt, a lelke ia neveiélt, mikó\'r feléli: i eleresztette karjai közül a párját, hadd járja,
limes \'uriml Irakja elölte usbidoe, egyedül, a őott gvönyőr-ítfém : még 11 ködjék benne, kendőjét lengetve cigány elölt \'égi bandát ii ö.izeszedtem Fárisbaa. Mondok : j\' biiiain a prímást, hogy mindig itilajsbb, gyertek link : azt már caak ne engedjük, hogy szilajabb nótát búzzon, "alami malacbanda muzsikáljon a mi kegyelmes 0 .il.. . , , . .
erünk lakodalmán I ■ | 8 akkor a cigány odah.,|«| . kejydme. or
lOieniz es est súgta
— Nagy földel bejártam, kegyein Oe Azért most mégis AaujBlli
Az iiküvőt ■ ázi kápolnijtbeo
V.
itomizédoi Bajaócy-cialád tartották meg; agután a
neki:
— Csak nagy kópé vagy, kegyelme* uram. Milyen nép menyecskéi kerítettél megidnak kopasz fővel 1 (jak aztán nyitva Urtid a két szemedet, mert beji...
— Confidena gizember I kiáltott lm, rekedten...
A banda rémüllen hallgatott el. A vendég-seren összefutott, de a gróf már akkor lecail-. tapodott éa intett nekik:
— Semmi báj, uraim. Móresre tanítottam a cigányt, mert nem jól husii. Folytassuk cnak a mulalaágo\', — aardd töl a hegfdOdet, móré, ba jót akarsi...
fia i világhírű müvéiu, a lordok dédelgetett pajtása, a ki párbaji lg vívott már Idegenben a megsértett becsületein ; idehaza aa flj ura, parancsolója, a magyar gróf előtt — egy utikkauái nélkül hajolt a földre a jiogedtljo mán áe rágyújtod a frieare..
8 a lakai viharaott toyább. Ceák a klannitoa, a nagy mllvész díadilutjának kísérője tiaallotta oldalba künyőkévil a prímáit:
— Mi lelt, ferkó ? Te a ki aiokkal « ligy urakkal....
Ferkó baragoean, amúgy igiai cigányosan Utasiiolta rendre az okvetetlenkedő muiaikuet:
— Elhallgass I... Nem volt g|ok között jf|p41 ur eg|y lg...
tg^
Nagy-Kanizsán vasárnap
Zala 48. szám (4 lap.)
190i junius hó 16 4a
boldogult lelkész bfllt tetemed f. hó l(Mn kiférték javadalmának rendekéaénél Jas állami tanítói ban, midőn fcieeége a revolvert eUQiotie. mmn nagy részvét mellett örök nyugvó helyére. A kar javadalma m rendeztetni fog. A kUldöttsékeaere, él ify történt, hogy a golyó célt tme*. gyászszertartást Blaskmc* Ferenci orsz képviselő gdt Zsilincsky Mihály áll. Ütkár ia kiváló azí-tetUjie oly köffl járt Vugrincsics arcakoCbQfy
végezte lényee segédlet tel,
— Uttaadaet nyllránltáa. A folyó hó 9-én rendesett janisba alkalmából* kédvea kötelességünknek tartjuk, hogy Böhm Emil éa Sterneck Zsigmond araknak a hangverseny ren-, deieséért, a közreműködő hölgyeknek éa urak-
vességgei fogadta. us puskapor foltjától teljesen fekete lett, - i
- Ko»«ratpéil6 adományok Folyó golyó a aaoba mennyezetéi érintette éa <>aaéi hó 8-én elhunyt KIM* Mártonná szül. U^arj erőtlenül visasaeaett Gerencsér J^wef írnok Aaj. Malvina úrnő iránti kegyelet jeléül adakóatak: Iára. A lövésre a asomazédoa asobábau dolgozó nkantisai „Munka"páholy20 kor. Stem Sándor ós Krátlcy Józieí islekkönyvveze\'ö berohant és & oeje 20 kor. Klein Márton 20 kor. Lövenatein csavarta Vugriocaicsoé keséből a hatalmas kait-
nak buzgó fáradozásáért, Ehrlieh Riehhárd, Emi! és neje 20 kor. Weiser József és nei* 201berÜ forgópiatolvt,-melyben még öt golyó volt.
naa.L ■.lajuu l..\'l«»!./l>! 11«AI m X A n I link C!Ua>. I MAk Am llaía Irt L nr Wlűín Parlraal A kir fíavóammA* mnivnftir hív*.! A la mv 4nfll*t_
sörmester urnák mindenre kiterjedő figyelméért a mindazoknak, a kik akár jutalomtárgyak éa egyébdolgok, akár készpénz adományozással, akár íölülfizetétsql vagy fáradozásaikkal a juniális stkeréhex hozzájárulni kegyesek voltak ,\\ez uton is bálás kőisöaetet mond a Ker. jót. Nőegylet válasatnrnya.^ felül fizetések kimutatása
kor, Stem 1. Mór éa ueje 10 kor. Klein Farkas] A kir. ügyészség, melynek hivatali agy épület-éa neje. 10 kor. Klein Mór éa nege 10 kor. Dr. ben van a telekkönyvi hivatalláI, Vugrinceweoet Pröhlieü Vilmos 10 kor. Rosenberg Riohard ea nyomban letartóztatta, illetve aa előzetes nyo-neje 10 kor. Eogi&nder Ottó és neje 10 kor. mo*ás végett a rendőrségiek átadta. As aeeaony Zerkovin Albert cég 10 kor. Scberz Ödön ós ja kihallgatásnál asf vallotta, bogy férje viselke-neje 6 kor. üngar Samu éa neje 5 kor.-Berger | dése annyira ingerültté tett$ hogy felt a magö-Adolf és neje 6 kor. Kaater Miksa és neje 6 r Üléstől ; öngyilkosságra /sánta el magát és e
kővetkező: Dr. BenUik Ferencné, Ebenspangerj kor. összesen 191 kor. A nagykanizsai Chevra végből (estvéröcscse ládájában levő revolvert: etóző
Leo, Un«er UUmann Élek 10-10 kor., Eperjeay Gábor, Fialovita Lsjosne, !.dr. Hauser János, Zadubaasxky Lrjosné 5—6 kor., Nagy Vaiérné 6 kor. Fes\'elhofer Józsefoé, Halphen Mór korona, Bariba Miklós, Holló Lajos. Deák Péter, Segerc Rezsőoé, Vidor Sarnuné, Wajdiia József, 8—3 kor. Wasitl Lajos, Kaufmann Béla. Tinagl Lsjosné, Kercsmár Dénes, Csinder Jánosné, Roseofeld Jóssef, Semetke József, Deutsoh Lajos, Knortser György, Jerfy Arfolí 2-;2 kor. Marton Ignács I k.~6u. Kőhler Antal, Wiesner Gyula, Oesterreicher Bernát, Böhm Emfl, Irmler ~Joiuétr • Mathea Károly, Hirk Oakárr^ftagr Lajos, Pál ff y Alajos, Hajdú Gynla, Dobrovits Milán ÍM koronát. A felülíiáetések összege 114 K. 50
Kadiss. Jjste magához vette. A* álmatlanul töltőit ejezaka
— Adomány. A Nagy-Kanizsai Táksriíi-Jalatt azon gondolat fogamzott Éee Benne, bogy pénztár Ré«zvénytáraaság igazgatósága a helybeli j előbb megggyilkolja szenvedésenek okozojar, fer-kőzs. alsófoku ipariskola ozorgslmas ts jó maga- jét és csak azután oltja ki a eajit eletét. — As viaeietű tanulóinak megjutalmazása céljsból 20 elő nyomozás betejeaéee után penteken délután koronát voltszives a tnoitótesttllet rendekM\'ére Vugrincafoenét átadta a rendőrség a kir. tlgyeas-bocsátani, melyért hálás köszönetet mond as — ségnek.
igazga\'ó*ág. - llgj mlat náunk A Fkm Sápiéba
— HfépgyAléü. Aletenyei választókerO éthez olvnesuk a következőket; Ás M*dtárlÁ$i tilé-tartozó Bánok-Szent-Györgyön ma vasárnap dél- lom. A rendőrfőkapitány ur aziveaégéből alkat.
elölt a függetlenségi éa 48-aa párt h.vei nép-1mank vo,t VíF*"*"\': kftpb4t
.. . 4 é ; , , o j . k. i m 1 veszett munkát végeztünk, valahányszor az iffl é|t t y>a na kr «lyre Budapestről jaiflMflt ülateJrtrgitik. A Wünaég
Sümegi Vilmos a letenyei válasxtókerUIet függetlenségi párti jelöltje,— ennek kíséretében Lovdtzy
érdekébea agitáltunk, sőt nagfobh hatáa kedvéért euy kis gorombaságtót se tartózkodtunk,
- A KlidedeevelS Es/éiület körébSI A nagykanizsai KitdsdnevelB Egyesület folyó hó 16-ra jeize\'t közgyűlése, tekintettel azon körülményre, hogy dr. RuMiicika Kálmán Kálmán kir.
tanfelügyelő nr jelzett napon skadályozva van a kós^yülésen reaztvenni, tanfelügyeiű ur kivánaá-gára folyó hó 17-én hétfőn délután 5 órakor
ügyek ktvanatosná teszik, hogv a közgyűlésen az. egyesület -tagjai_ lehetőleg teljes, aaAmban ineg-jelenjAnek. r ^
rr Érettlégi vltigáiat eredménye. A nagykanizsai róm. .kath, fSgmnásiumban f. hó 10—12-én dr. Pasteiner Gyula egyetemi\' tanár, mint miniszteri megbízott, elnök vezetése
Márton a Magyarország felelős szerkesztője és| egyedüli cé\'nnk a« lévén, bogy » peest togyiaito lovag Schrőder Béla a Magyarország törnünk a- föjónsegnek Jagyüok jó aacifálatot, byy a
I kofa-uralomtól megatabadfisok kózőnaégünket. A tar8a\' főkapitány ur két ■ioiasteri vfadaitiat mutatott
l.,7 ? 1Lmr:.-8Ze-"\'fa ?-111 me* nek0nk < Mk nemcsak, hogy
lakoa, di»anúkoíü«kcaé»sel foglalkniik, mely üa- juj* hozható ér m stövdsártdsi ttivtom, honim létében 22 éves fia nagy segítségére van. Kép- a hol eddig wug uU+Mt is UszünteUmU A
miniszter axeriot a ssabad kereskedelem aemmi körülmények küft se korlátoaiiató a aa eióvá-sai-lisi tilalom életbaléptatósét a miniszter a fogyasztó.közönség mkápstslt érdeké* nek nevezi. Most hát a törvényhatóság keze meg van kötve
W
zelbető tehát a* apa ijedtsége, midőn f. hó 18-án reggel arra- ébredt, hogy szerelmes magzatja Eucu.il nélkül távozott hazulról.Még nagyobb volt ijedtHÓ^e, midőn azon tapasztalatra jutott, hogy erszényöböl 290 koronát véti ki Üa. KeresnT
kezdte-fiát a taluban, a hol már többet tudtak; ai elővásárlási tilalom behoaatalát a kormány az jtju Godán megszöktette a szentjakabi korc-|meg nem engedi Kofának, helynelinek, vidéki-máros cselédjét és azzal távozott a kozségnöl.. nek törőknek, tatárnak egyaránt — szabad a Az apa most mar Nagy-KumzsAra jött, beállított vá8ár. Nagy Kanizsán tudvalevőleg szinten be-eredményo a a „Feaete sas\'-hnz amiett kor.cm4ba, mely i akarták hosni az elővételi liláimat, dsa he következő: jelesen érett 5 : Barföi Gjuls,—üarár ugy-mrkii-TPttt^-fiának rendaaeres aaálió tfelye és j mlHiifter a tsrealedelámügyl mtnlwterrel László, Gertner Antal, Oervai Albert éa Szadnik megkérdezte a vendéglőstől, hogy nem volt»e itt a ^rtöleg a lentebbi közleményben #rint*tt m* Sándor; -r jól érett 6, érett 13, javító vizsgálatra fia ? »pe igenis itt Volt — te elte a korcsmáros dokolAssal a vároaank kérvenyore emtaaitó utasíttatott egy tárgyból 7,. ismétlő vizsgálatra — adtain ís neki 400 koronát a maga számárat; j végzó*t hozoü, a mint azt annak idején midfla
Az öreg Godán majd bogyhanyat nem vágódott.! az .üxy a vároai képviselőtestület ele kerütt, Azt hitte, hogy már a fiát találta meg, pedig j meg jg irtuk.
ujabb 400 korona veszteség érte. El is ment a „ or*. éaaaelráaa.
reudőrséghez, szolgabírósághoz, hogy kerítsek U belügyminiszter aür eadeletet intézett a/ or-kézre a üAt Nagyon örülne, ha e/zei együtt a 8zág összes törvényhatóságaihoz, a méhben meg-pénze is megkerülne, de azt a vászoncselcdet, a bagyja, hogy iriák össze a területükön lakó el- \' ki bizonyára elcsábította - hál, azt nem akarja elmebajosokat A tiséveokint ismétlődő uép«Aai-semmi szín alatt viszontlátni. tatások adataiból ugyanis töhbtele okokból nem
Werénylel m térj megáttipitani aa ftmeMegok
év elölt esküdött örök hűseget Vugr\\ncs\\es Ödön, me|yre ag egéazsegügvi késig^gatáanak
aki ez idő szerint telekkönyvi hivaUlnok Nagy (e|,etteuül szüksége van.
Kanizsán___Sáfrány Emma itteni hajadonnak.
Vugrincsics főleg az utóbbi időben igen ledér ea könnyelmű életmódot folytatott. Ott bagyt« feleségét és egy más nö-szomélylyel lépett szorosabb viszonyba. Vugrincsicsoét, akinek a házaaéletban vajmi kevés öröme volt, hitestársa ezen utóbbi lépése annyira bántotta, bogy meg akart váíni az élettől. De mielőtt eldobta volna magától ezt a rongy életet, véres bosaut akart venni azon, áki azt annyira megutáltatta vele. Folyó hó 13-á i reggel megjeleni a (érje hivatalában. Vugrin-
utasit atott egy évre 1 növendék
— Tanítók tlaxtelgéae * mlnluzter-xiét. Wlassics miniszternél e bó IB-ikftn hz általános kihallgatáson tisztelgett az állami tani« t«>k országos egyesületének 10 tagu \'küldöttsége. A minisztert aa egyesület nevebeu Kozma László egyleti elnök üdvözolfé s átnyújtotta az egy.esülef\'emlékiratat az állami tanítóság fizetése ügyében s az—egyesület—mult evi—érteaitöjci a egyúttal kérle a minisztert, hogy az állami tanitók egyesületét anyagi segélyben is részesítse. EzntAn nagy hálával emlékezett meg az uj áll, isk. gondnoksági utasításról s megköszönte a miniszter azon kegyességét^ hogy e nagyszsbásu munka elkészítésénél az egyesületét fa meghallgatia. Majd arra kérte a minisztert, bogy hasion oda, miként az állami tisztviselők fizetésügyének rendelésénél az állami tanitók is a képeségüknek megfelelő . fizetésben részesüljenek. A miníxzter látható orÖmmt-1 fogadta a küldö\'tséget s ígérte, bogy mint eddig, ugy ezután is mindent megtesz az állami tanítóság érdekében a kijelentette, hogy az uj gondnoksági utasítás megvalósítása* tói eokat vár a számit a tanítóság lelkjto es oda» edo munkásságára. Azt pedig nagyon termé* szelesnek tartja, hogy az. állami tisztviselők j
Leégett Jégverem Folyó hó U-en déután az Otthon kávéháa jégverme, mely a g.\'ker. agyháa bérháaaonk kertjében alti, leégett. Magától ertetődik, hogy tényleg »etn maga a verem, sem az abban levő nagy jégmennyiség nem égett, hanem osak a verem feletti zauppoa tetőzet, mely asooban aa utolsó saál szalmáig leégett. A tüz nem igen ártott volna a jégnek, hanem annál nagyobb kart tett benne aa oltás közben a verembe hatolt tömérdek vis, mi aí*
« i A -. t, , . - . .ital a jég azzá Isit, a mi volt, U i. viaaé. A csics íróasztalánál ülve, a következő azavakkal kávéhaitulajdoio«: pedig jól tenné, ba jégver* fogadta teleaégét. *No mi az ?«. Felelet helyett mét a fürdőidényre hideg fürdővé alakítaná át, a nő gallérja alól előrántott egy revolvert és men 6bben nagyobb hiány van városunkban, azt férjére sütötte. Vugrinosics abban a pillanat-1 m|at jégvermekben.
Betörés elleni biztosítás.
A nyári idény közeledtével ne mulsszaza el senki sem ingóságait, ruha, fehérnemű, ezüst s egyéb érté?ft?{fatt bétdrésss lopás sllsa biatositaui. A kötvény kiállítására nézve elégendő^ ha jelen hirdetés alsó része kitöltve az fJSlsS magyar általános bistositó-társaság1\' /Öügyn&kségéhéM Nagy Kanizsa
beküldetik, — A kötvény a pénabeazedő által fog kézbeaittetni. 224—S-
Voteiélf, ktNMlaév éa poaioa lakehs i
Ut&É:
Belerak, raka, fakéraaasttek éa Mtitaoattck_
Ékaaarak elzárt vMeiekréifbea vagy máa elaárt lartAajkaa-Séaipéai elaárt Taemkréa/kea vap aaáa elaárt larlAajrkaa .
■eaaji léelg aaral a lakás lakatlaa ?_
ker. i kar., kar.
T5T
%
Nagy-Kanizsa, vaaArnap
Zala 48. nim (0 Uf)
1901 jmías

— Aiatofmahll-klálltáe RudADMlm, A magya^automobll otub t. hó 17 30 áig UmlnpM-tei » Tatteriíetlbaa Automobil kiéJlitáM rendes, molyon H legnevesebb külföldi cégek több kocsival »mník r^ut ugy, hogy mindenfajta automobilok leninek tálhatók. Juóiue 18-án virág & lanlpion-corso le*i Andráeey- ée Stefánia utoa, 21 ea $pedtg Automobil-veraeny a esép Jubássoéhoa a badakeezi uton.
A kiáilitáira országszerte nagy at érdeklődén ■ert ts leas as első iiyenemU km litás baeánk-baa, holott a többi nyugoti államokban aa Automobil ma mar virágkorát élk
— A ei klr Adriai blaloallá láran* lat üaleti jelentése, a melyet a folyó évi májua 24a megtartott aflzgy ülésen terjesztettek elő, a következő fontosabb adatokat tar aluiasaa: Ai életbiatoaitási Ágban 40,546.181 koroaa lókéról es 74,606 korona járadékról *tól6 1150 ajánlat volt elintAsendA, melyre oésve 35,434.510 korona íőYe éa 71.745 koronára járadékösszegről szóló 6242 biztosítást kőtveoy állíttatott ki.A btetosifások átlaga az év végével meghaladta a 220 millió koronát, tökebiztosiiásokban én 578.859 koronát Járadékbiftositásokbin, minélfogva a tőkebistosiiáeoknAi 15.669,669 korona tiasta szaporodás mutatkozik. Dijakban bevétetett 9, 222:388 60 korona. Rtláleietck utáni, valamint a biztosítottak életbenlétekor esedékes fizetések 4,740.475.8* koronát tettek ki, ezenkívül függőben maradt károkért 686,492.02,korona helyezte-
tftrfotókhn
•friwftwwwt
Tanügy.
A nagykanizsai izr kitktkséf által fmim ÍM! I tlmiy polfdri és felső kémkmttoi iskola hsáró vizsgálatatatnak sorrendje a*190Q-~l-iki tanévben,
16. d. e. f. ker. I. hittan, ker. ismer., frauoia,
német, magyar H » jf „ II. jogi és kőig. Iára., könyvvitel k. szám\'., meniiyinégt., történet i 1. tört., ftKdrajs, fialta, meny-
nyiségtan, ker. sgámfán. r II. hittan, francia, német, magyar, földrajz, árufsmeret Ifí. érettségi sióbefí vÍMfálatok
gatolta. Oyak
17
19
d. u. t 10. d. e.
i í » 2l d. e. n
22. d. u. el.
23. d. e. „
24.
k,
26.
n l
el. I ti
polg.^ ll e.
• V polg. el. I.
* t
II—XV. kézimunka áll lilás I. as összes tantárgyakból
el
I.
Ii,
II. , II.
II.
III. III.
III.
IV, i IV.
„ ének Í-IY o. „ének II — IV o.
tartalékba i A haaattab estik ksa élére ftnS4a»f»—n——71—rn------------
gyűjtött és máig 400.000 koronát tevő pót dij-128. istentisztelet (d. e. 8 órukor)
tartalékból további 200.000 korona utftltatoii,; A kereskedelmi éi polgári iskolában a vlzs-és iay az eletbiz\'osita-i oHztály díjtartalékai ós K-iatok d. e. 8} ai elemi iakolábxn d. e. 9 óra-* dijatvételek 68,157^91.79 koronára lugoal. «or kezdődnek.
- Az elemi ftttz- éa szállítmány-) biztosítási I Aa elemi leányiskola vissgálatnl a leány* ágazatok díjbevételei 18,4Q2.4519£ koronán iskola, aa e>etai íiuixkola visag\'álatai a líulakola rúgtak. Vis<zbiztosiiá«okért pedig 8>308.209.i51 oagylerméb>i&l ■ polgári iskola vizsgálatai a korona lön kltiiatve éa a íárHseíéseia vlsas* "ker. iakola T osafáTyánan,"a felsff Isrealtedalmi bii\'ot\'Mai rAjXMk lwvnnáiiivai /fl(flOH 8»i y) iskola 1, éa 2. osztá yának vizsgalatai az i lelő
korosát vettek igénybe ; ess tikiul a függóbea maradt károkra 1,222.306.£5 korona lielyelteteti tartalékba. — A díjtartalékok mind a két ágban
_10.603,546 88 koronára f"g"*k. A ItUbizloaiiasi
üzlet a mait évben- is kedvezőtlenül folyt. Ie> éa ba ss Aaueredioeny még fa kielégítő, ugy az tJleg az életbiztjsitáai Ha Jet kedve? <5 iefolyAsáuak, valamint a jelen\'ékeny öSHze^re /elszaporodott nyereaégtartálékokból szármozó jövédéímeknek
_kőmőhlieló. A kamatoflökonáai
200.0IX) löröttáVáJ Vflló W fmltMÍt dotá után, a műit évi 14.698.07 koronát ÉeVcT átvitel hozzácsatolásával 862.149.28 koronára rugó nyereség marad, me*yból részvényenként lüO korona osztalék kerül ielosztásra.
A társulat tartalékai kerek 67 millió koronává rugaak és pedig a díjtartalékok (saját s%ámláta 1.1 a vtsszbistosiiások levonása után) 69,76fí! 468 koronái, a nyereség tartalékok , 6,481.931 korooát éa as árfolyam ii gadozá^i tartalékok [az utolsó két évben as értékpapírokban beállott jelentékeny értékcsökeoág lev nása utánj 677.
: 094 komái tessnek ll.-
— Talált karkötő Folyó hó 12-én a Cseugeri\'oton egy karkötő találiatott. Felhivatik — a káronlál, bogy anoak átvétele vegeit, iiunt iga-*olt tulajdonos, a hivatalos órák alatt jelentkes* sék a rendőrkapitányt bivataináL
oiiatályokban, as érettségi vizsgálatok a polgári fakola rajztermében tartatnak.
JV nyilvános vissgálatokra a .t, o. atttlOket és tanügybarátokat tisalelettel meghívja.
, A a igazgatóság
A nagykanizsai köztépi alsófoku ipariskolában az 1900—901 évi záróvizsgák a következő sor• rendben tartatnak mtj \\
DolaAnjroa Antii, Oldatna: a*tfa»ara Ojvta, t»SMMl Obwldf Abba, írl^iái Fehér Pál. isAbé.* Ma. \' Korá« F«wiie, poiU éa táv; Atkát Zoltán ladrt. SoroB Káról/, poBU éa tát^nolga. Ulva nSkUU fia ■rwaws
VébBr Oyflrff, fölmtvee: Asnn. DenrBlioa Irkti, kJáaNiBi Mv Molnár m*m,léNe (Mi) : tNrfk Himodlci Ojrürt/, ftldailvelff: JbIIbbb* UnSk /óbbbI, BcpsnkBBB r falfás. OrSafeid gáiolf, Zalau: Iíomb, BbboomI Oést, knJaas i Stollilft. Tóth Meeaf np iIiiüi : M4H»
XiélaÍBlOfaáe, tkptári könjv^O r JéBMf. Horváth Jánoa, kertéw: &í«bUb. FopBoayák Jé—*, UMIBOI : OyOrgy J»itf Itnte, iumím : Jnh>—i. Tlilér Oj9m, MldairaB: Oyörgy Pkaár i M bolaa i Aalaí
Ilaldlozások:
Sípot Katalin, 18 hónapoB; tMmij. Moloár íatváané, 8sabó Taréi, SS érso. tadflf ímlkór flraliöveta 7ecéa, aapaaáaSM, 07 évea tsrfWob. Bordal Ii^or, UJ«, 6 aapoa; riafsörec. BakoS XáHt 9 tóáábbé: Mlíiirat. VaJkoTloa lftrfz, f Wnapoa : bélhnrat. Oiti Firkái G/örgjaé; Blgé Jaliáaa, Mévaa: afffcorf vMlmartUéa.
Tlsfér J6BBof, fUldaünt. II áZM: AMrt L Oenralftt tftrln aaDasánas M ér«i; tftdSréof •sdlnafc Hm* 2 MnrpoB: ráéfitJrc*. TargB Ujod 14 hóiapoB: roaeaotó lorokloh. ttoalaa Rosálie II Msafesi hs^ghanit, Ilalri Mártofloé UngAr MbIvIa, ItjaSk ii)i II ém áetedéféjjia jérsMgÉB/rtfr wv. Aas laréaé Mtrkomkl JaazUiB 10 évee ftéhtifc Hala Fb.bbo VBartl ««oport TtitU 83 évoa if^kártyBioh.
Fláadar Jóm»f §0 héiapos: hflrgteraL öav: Otov» ÁBBtaTAlloahÁBaBrUHa78 lm mkirl véfkiaartléa
knak hittanból., I osst. átiaflnoe és mértani rajiból, .közismeretekből.
általános es mértani rajéból, lösíameretekből
r. kattL bitvaikáeuíiknak bit tan bél
s Társa
párisi éa (yssl aelyemgyérl raktára
Budapest, IV., Bócai-utca 4
Tinta Bolfca, «iaa libort/, minden •alnüflo atrjo 80 kr. Ljobi foalard ái nyomatott poa|ia 65 ártól fOljabb. Tinta Bolyom nyomatott Ubarty 1.IO krtól (Bl)«bb. Lonialnt, popollBo-Bololl «séa» rókákra mlndan ur inban Lonialnechlné, fBBa olilné és BOjBOBB-ebiaé a legújabb -kivitelben Mások és ágén rnbákra,
Minták vfdékro íiva-natrA puuto«an kel\' .... detnek ,.-•_!
A^ft » A.)Ii
• ö.)H
18. A.) I.
> a) i.
• iü.
> B.) II.
19. elők.
• B.) I » A;) II.
20. UH » R ) LL Sl. elők. . A.) L
» aá.ii. fftBjL
22—28-án reggel 9 órától es\'e 6 óráig muoka-és rajzkirtll/táa.
28-sn d. u. 2 órakor az izraelita bitvalásoakuak hittanból.
A vizsgák mindig este 6 órakor v-saík kes-detnksf.
Tlriiáoi Károly 6 hónapoi. bél harst. Vé|da Láaaló hársa U ésea: Mjpse ám í éviét: venily. Horváth Koaálla I étrss,: nefkA. SAsbó Auntal moláonyveaetö 61 éves : UdSglmőkdr, öbt. Ssnenaohain Bernátné Odldsehmled Bcgiaa nsgésy 89 évn: nlrbiUsotyS atégtilaaaéf. Horváth Qixolla fit órás • koranAUtée. Kin Anna Aidmivw 19 éves: ftAdlgSailkér
Házasságot kötöttek:
féatok Zsigmond kocsis — Horváth Mo|dolaával Bwnec latrán lakatos s. — Zábráoki Hogodls Arankával. Oesks litván páljraör-gjakoraok — Klasae T ié—it Soldár Antal tflmflvaa — Ksdtaeseo Máriával. FJejhár Víoca faaakae i. = Nodeljkó LejaAval. WáffAsr Jésssf vaaflntö — Kaawer Annává. Benedek
Farkn Istváa plseér gshey Ro^liávil
á talaooa és mérianí rajiból.
Irodalom.
ás
Aayakisjrt hírek.
jnniss hé* i-l#is» Születések:
Horváth Mária, easléd: Jósesf-Deatacb laraal aail ám: OtgS. Dozáenyi Antal,\' vasatl Ifitfl: ^utal. nr. Bagal Sándor, orvoa: Margit Zigri Jóasef, f&ldai^ei: Jótmt-Bing Mór, nabó: halvanllatett fls gytrmaké. TirAUI iínrla, varróleány: Lnjek. Kellor Mátyás, oipésa.\' Panta. DossMth Oéaa. poall és tár. hissfitó nolga :^Ds«sA. Bnssa Zsigmond, mosdonyvesatá > Titwr. . Tollár Ovórgy mné ör: JóbbsC Sattior Lajoa, Ügynök Hówu, Lendvai Lássló, napesámoe•* Mária.
- .Fördök Éa N^ araióbelyek " (Ak5«m haSHi fUrdöa iogyeaee iieniaóia Kiadta a wDanánluli KAzinüvetÓdéei Egyeeűiet)- KHoIdőa zzátioa vidék, aót tartomány lakóesága magol as idegen fc>igaioabél| aa oda caódM nyamié és íttdőaö iuyli kumbói, a ár ataa egv ttrdőak, gyógybatáslt illetőleg meeaze tolsaáre)alja e külföldi firdöket, megts a magyarul asigai külföldön \'ölté el a nyaral. A „Dunántuif Kia-művelődési tígyrtattlef vállaikoíbI zmn na|y-fonlosaágu delogva, hogy a magyar fur«Sft felvirágoztatása ás aauk friagen íeeeekaánal emelése érdakében lápset leea. — G oelhál Uja ki minden évbe* a»Fürdők éa KyaralókfIHte a tflseM, melyikei hasAak regénye* saeMégil fürdőire amurja lesel ni nagfobh ttmegiso a j kQMöldi íürdöabél áa ny»relokelyekbá: a sverelá publikumot. E hasznos ée haiataa vaftalataale most megjelená atMilr éri+tyamm MVateMo ianürteti as fts*ieit baaai fBtcfckef éa tífarsl »-lieteeket. 1 feaésean ö^seülhott fusetei, meket ér. fodor tostlr, a ,0 K. £. ,t(tAára asefleszteit, (aa irMtlft mkári Maia: (8áds* pasa, Kerepéei u« 4f.J kívánatra bárkinek ingyen és aortónenlesta magHIdV\', etenfilOf eiküfoi aa orsáág ősstea kss<fhőlnal ée kiveülsliulL A kiáMiott .\'íi/et cimlapjáaaá képéi V«»>da esa jelen ftőimOvesa rejsahm.
Laptulajdoüoa óa tdadó t
Flschel Fülöp, Ifagy Kanizsán.
Nagy-Kaniaaa, vasárnap

c u
................. f i m\\\\v
Köszönetnyilvánítás. B
FelojihotaUen emlékű család fóuk Szabó Antal elhunyta ón loimiUHo alkui mával a jól rsfl éa ineglleileló réssvét | aiámoa jelét vetítik,
Hálatelt h/IyvoI mouduuk mindezekéi t kössónetel, da fokozott hálával nrlosunk N*gy-Kanis*a állomás ÜaaÜknráiiak oa boldogalt oialádfflnk pályatárséinak, akik oly megtisztelő módon (ejostók ki a részvél érteié\'. w-..
Nsgy-Kauitsán, 1001. junius lH-án.
eav. aamfcé Aatalmé ée lyiruiikfl.
liiMin
Rlaácatttl aaakaié

aeikaieak«4l*a ficranU
fogakat tintán, f»hér*n éa aftaaaégeaan íunntartju
jjaniczkyné JfaJia Senk# Mveítje a/ tyésr magyar olvasó-kórŐnségntÁ. Regényednek tárgya megragadó, kedves ét íebiíincseíó.
Beniczkyné Baj
____RCQÍNYEI. .
\'V
Mirtki ***** 8 köt°tbwn\' *
Ara főzve 4 kor, kötve B 60
Helytartáiió.
. Itagéoy 1 kötetben . Küzve 8 80 k. ktvn 4.40

L
4[ÍÉit is fatviláoaaoitság.
Reg. 8 köL Fűzve 10 kor. kötve 1400
Fakati kiayr. Ahol a czipi szárit
2 eib 1 kftt Ára 3 kor. dltóköt. 460
A magyar Mtáplrodalmat kwlToIft t otruA-IWm4| flgjolmébo ajánljak • migyar re-fkiflroaitoa ogylk iliAm|v mgyjloak, fifnktiytré fajta It*kt foteotoH Nfinjall, melytk atallrt kftnyvktedóctéffnSI > Malit ratntfan tenjTtítrwkodCiboo l»o«i:orc«liotók.
TOCflCL rÚLÖF
hée/rkarakmMm éa kAnyvkiidóklvatala NAQYf ANIZSÁN
. Zala 48 BK&m (O. lap.)
Minden gyógyulás az orvosság holyes megválasztásától függ.
Ks as elafl következteléi, amely mindenkinél elölérbs láp. hit tv SJ8 éves Köriek Katalin ím* aasiony Nürnberg, Hreitugrsssé 26,, levetél
■OlVSHSfl.
„Uonsu idő (Hit a legsugyobb íoku sápkór meglátogatván, egyidejűleg neves főfájásban* flilzitgáshau és általános bágyadleágban szenved-lem. Nagyon halavány voltom. Drcára a Itg-, kOlőnbősöbb éi legjobb bérli vaapraepitratumok Ihoescabb hdMználatának, helyzetem semmit aem Javult\'. Mlufc n aa újságokban olvastam az el* bsszélésekei a nnk-labdaciok általi gyógyulásokról, egészen az enyémhes baéonló eeetekben, én le ezen szerhoz menekültem azon reményben, hogy győgyu\'ást találok, amit aelŐtleni oly szá* mosan találtak, éa nem ossJalkostam remenyem* ben\' Miután néhány dobozzal bevettem belőle tényleg oly javulás állott be, bogy mindazon hajókból, amelyektől olyan sokat szenvedtem, egyet sem érzek, lamet teljesen helyreáll vu, • kűtele»aégemnek tarlom esi önnel kOxftlnt fetftaralmaiom önt lovelwn kőzsé tatrlére. lloidog vőinek, ha ezen sorok a ílalal leányokat, ukik hasonló bjlegeégboii aienvedoek, mint éo, úrra kesstetuék, hogy ugyanezen n/ort használjak, amely. engem oly myorsan meggyógy itott —». t, i. I
1901. junius hó
4 nagyon (Uzlfll kftittniéf
figyelmét felhívjuk, dnaau fojaaerelt fa—r, ÍMlék srvyruyU, lagfiaomabb tAkla 4* almi »lt|«k vftotli )ttiti*fk»l ram, oroax them, Ilka rak/ továtitia ■ilt/ ijertra, uep^ee, rlukraé-tiyllo, ■•■Sete, ei«riMlB mIIíI, , |aptf|i, leilel rlaa, nelea pelreleeaía uíuuan », aaakmába vágé cikkekre.
AMvAnyviSMtk, <l*a»taraH u«n téllitaraa palacakokbss Megbízható oetraképee ataadgaadaaáfi vateméei MB|*sk>
Trlfalll-kőszéii elsiláu nagyban fi* klcaliiybeu.
A* <taaaai bndapeati gőxmftlmok llnatjékől, mindig Jalantikany raktár Foilnl megr*»delé-Nk peateiaa eiikttilllalaeb, eleeé w-aenj árak mellett.
á régi jé hírnévnek örvandö, a mai igényekaek teljesen meg felelfi njjá átalakított füazertzlatttnk él nők évi tapaaztalatafuk eamkStóebee a aagy w-•anj kéiztet beanttnkai fenti árak ajánlatára, m«ty-aak minél laámoaabb pártfogáaekat alázattal kéri
Balaton Testvérek
füazer. hazai termán/ éa liartkeraaáadéea Magj-Kanizaáa 1ÍO—öli KAlvfta tér a Bbarát pikhaa,*4
— As ezen levélből levonható következtetés jegysxerU. Kzen fiatal leány vérébeu nem voliak a«on gazdag, erőteljes elemek, amelyek oly szOkflégeiok >etlok volna az ogéazségét aláaso sápkór legyőzésen. Eredmény nélkül próbált meg minden lehelőt, de szon sáptól íogva, [ midiin a vilagbírd mert hamtnálla, mely sohaaiflo Méveezti el halásat, t. i. a itak-labdaceokat, a -véf hatalmas megojitó és az idegek er^aitő ézn ét,
gyorsan meggyógyult
A PmK-lubdaonnk hitünk- hatásúak—vérsze-aénység, sápkor, neurasibsnia, rbeuma, gyouioi-ós bóllwjoky 4oleNdtetesek és angol kór eseteiben.
A l\'mk-lubdncsok kaphatók minden gyógyszertárban, vaam<nt az ausztriu-magyarországi főraktárban Tűrök J. gyógyszert árában Kpesten, Kiiiily ulca 12. az. dobozookini-i4*1 H- krért vagy 8 dobos 9 fi tért.
ZISKA J. UTÓDA
KONTÉL.Y GYOROT szcrkovács-árük, gaBona-minőségü tizedes és százados hídmérleg gyára.
A gabona éa értéktözade szállítója Iroda és raktár: 228
Hí! BUDAPEST— íl, Eőrvös-ntca 50
javítások olcsón, pontosan eszközöltetnek — Arjegyék kívánatra Ingyen éi b np#qtv«
Eldűli típiM NAGY-KANICXKO MARKBRE1TER IJ/ nél
A\'latgyógyáaxati diaetetlkua axar lovakmarhák éa juhok axámá^, 60 év óta á legtöbb ifltáil\'.baahflairiáJjök étváay-biány, rossz emésztés ellen, $ |tej feljavitáaarn és; a tehenek tej fe|lavnaáaw t&s á tebenék teje lőképasségónek emelésére £sy skatolva ara I K 40 F. — Fél skatulya ára 70 F. Valódi minő ségbea csakis fenti védjegygyel kapható minden patikában és drogueriAban. rirakláv Kwizda Ferenc János
kir. oaztr. magy. remin éa bolgár bsreagi ndv. amállité
Kerflfóli gjígjufrfsi KORNFÜBÜRG l léci mellett-
KI AKAR
—- egyéves Síikén len
1 LENNI ?
Kladaaon ifjak, kik az előirt iekottkat aam vfapaUk elÖkéHCttltüégUkre ia foglatkpaáankra való Ukiatet nélkül meiuaraaliatik az 84-5.
\' "" egjévea ttakéilcii |ogol.
- A ki már anr alatt állott, «lkéeatt —.
ütslllelral év kéilfaii. Proipaktnst ingyen bárdkntva köld :
LI <11 T IIT A H AlBKKT a katonai alűkéazUtt tanf. igazaató|a Debrecenhez Tmmblioiuaf eddel DRAU8ENTZ JÁNOS nv. m. kir. koBvédearades £« MAYER A00LF nv. ea éa kir. őrnagy. FelUgyelű: a nm, vall Ab- ft kozokt. m. kir minUtirlnm- maibizáfábél a tank. kir. íötgaigató
KAPHATÓ ;
ffiis ZE RKCRf S 0 tst KB IK VBNOECtÓKBEM fShlNOEn VASÚTI
Több azaz kiváló orvos által ajaui A legízletesebb éa legolcsóbb ásványvíz kapható mindé a jobb lüazerkere^k^leabeQ vendégében.

Kagv-Kanizsa vaaftrn.ip
Zala 48 azám (7 lap)
1901 .juniaa Il^án
pernolendt
tjpdlteu«". a legjobb fénjméz a vllAgon^gforsan koromfeicőte szín
ád és a bflrt tartóssá teszi. Al.pUt«<«ll IMI. 118—13 nialialU kaphat*
Gyári raktár: Wien, l, Schuliritraiie Nr. 21.
m

^ 0)eisepJ.C. |
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
•Jáaaljei
Htsjsrmzii ti|ijabb it IqjiM ntőjápéí
cA hpMtt^U m ú k bp« lújk tptMMa
ML/l~DRILL sorvetőgépéi
T©v4"b"b4
at JUfíCH" íicsí ú inén jó, kőo^yü vBtfgipftt
hg)abb iurlsiift t9bb UéHHéaan aM dlj>aj tüttatatatl
~ MOC-UNbszuQ dCZ ÉLEKÉIT,!
twwaált, Játgiiyait, azénatfüjtflt, rostált, trieurdt, dtfáJSn, •Keafcfr ál réparáfWt kokoriaa-morMolóft 6 mindenféle gazdaság fépctt EviDtI malom- és visvexeták-btrtndeaáaekal

Pály izati^hi^detmény, I
GúUére, a nyári gyermek uieiház vezetésére egy óvónő kerestetik. A menház időtartama két hónap (július és augusztus) Havi fizetése 40 korona. Az állásra csak tóm. kath. okleveles óvónők pályázhat-nak A pályázati határidő folyó ivi junius hó 23. A e kórvények a menház felügyelő bizottságához inté. a » zendők. __• 1
í ; - . • | V \' Gelse, 190\'. junius hó 15-én. •
| A felügyelő bizottság. |
Gyógyhatanyok:
«...............—I
• il kail-aarlAtUm Amisok. Miá, iiuru I
* élilMkétj, kefir, tmy+- ét ^é(jmr*iiMi»l(«k, I lip^Hirlialii kabiaakhaa, piaiMUku kwarik némru icM I
éa pM0f6 fflrddk, Mi|fii|74|||itéaf(.
GLEICHENBERG
o-iróa-^ ±±JkiL?r. j—\'
Javallatok t a K:jc*o rt *Mé«a<A nervftk hnrot-. balti, féraetgésy- I
téf atb. — Ellejavallat i mink — F«lvt!i|MiUa ii I tna iagytn. Lakká éa k<*air»ad«léa«k •
144—10 l\'Qr^aifttftlaatfaál (•letelaenherff I
műn mmiom- m Ttsrezeuc-otmaesMem i^jj i i* i
.Pbnet K i r|ifcletések
■3
Tritaili portland cementet
h, l«c|utAnyoNHl»h. f>/.itboti lirbnii nju.ulok. -Városi o] árusító helv ugy nagyban, mint kicsinyben : Neu éa Klein, Schvttrtz éa Tuti brr és ifjú Flmher Ferenc cégeknél X Kn nizun n
158-12
Klein Vilmos
.\\ii-:,r kiutÍ7.«» — l\'itl.imiilvM r
(tlltlflwh
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
Utolsó előtti hét!
Hozás vissz 1901 inoiss 25é°
I
Főnyeremény
30.000hm
t i
Concordia sorsjegyek ál korona.
ajánlja:
GERSTNER ADOLF
Nagy-Kanizsa.

Xggykinufaaárnap
Zala 48. xziiz. (8. lap.)
1901. jumna tú U én
Csási & szá Mái KM JMht Tridk

(Bhmlone Adriatioa di Siourtá.)
T«§jmifclimiáifá> 1900. december ll^a _Fómértef
*
OMláljJl
U^ona
ImüiIM ié. Triwrttxa,
1 mmriÉ
Értékpapírok titírttík Fenti értékpapwu
Wmmwmm M
MUlmobKá (JigjA |
iáért*)? .\'JawSS-
Jecjcmhdf
. . . J sodorna
Wi|
lllll lifcij—toimlll
tnéilhlri—Tfló tórfaWk . .fr föJMgS toftpawfagwfrwAil tartalék . ]j jgW,*!
. • • J ÜOBOfiOH
< H
púoi IflOO.
JMr Járó Iwidl . ________
JefekwtOfcaaoafejeKT*^ nefiot) ff •Ö5BS Hamjaéh jéiadétök* ifikék .11
KiHfajkflIrrfaflk . « . ..BJMtlOBW lariiifénk máa bixtoeltt aSaeá-
rokaáí ..........I
KottvttJe agyvttateek . . . .11 MO^AC CtMMénk a táreaafr köap. veac-1 tfeégénél {fcljróaaéaűa egy**** } IK7U 4
tUÜtyrigc adóaok.......
Aiic m iOrtauteU JtHatékok éa
DttMiNűft . .. . Aa A kamatláb taaaáitttá-^ btaaoaitók
fiSl.O90.4Oi
•Ara woJffátódijlartsü.) hényadA- flOO/X»j pUátwak >vaak km>-\' \' SJSVWS
Fagyő Utók tartaléka/ néatwil } Injfllta A butuartnftaáat l\'letfi nycreaéröhJ ré»í (HÜöo aéróarliuti aaortaQ ; Biatoeltó láraaaégok kl»aHMnl !
Vmcjrmm
Réaxvéaradt vátot. ♦ , . . Kéaapéna Tmw-ben éa aképww- {
T?
BS2»4t9a« Ráadatta
AtapaAca
W| iiüi lamHKÉi
tiraaaAtfok


ifieégtkaél
Hitalinteaatafc-. takarékséntárak 4a hankáwknil cJfcelráau tóka Tjj S2SS, Ingatlanok IViwiha Prégábf [! éa MUaooban (Jegyaéa aacnnO . S33.rt\'4> — £rtékpal|>irok tícgrük aaaftm) iii IT»,» F««ti áfllftkpapbok <000. deocxnbar J
IRj* Járí. kamatai......8 ét,0«.JT
Váltok 5 oUhrSnyok tArcsftta r$ Kfticaflnök értékpapírokra . , 8S£»"5il
KOwteleack máa btatoaftó Uraasá-
gokoél.......... . j t7«*IMrJ ^
Kölftntéle őeynókaé^á . u • •\' fcMWMW EictoMt. Ifoi KSiőafcla adóeok ...".., Méff nem lOriMtott |nr»lékok 4üf| mrnuéM kOMaésvk • vl
Latcir . . . ... . .... .ff
ija^^JMkí u [fMTTT^f
4416 l
!| Aríbifaai kfaMri HmNk . . J *\'«. ^ c í j jdrSÍ To»b»íi «»iíá.-*>* dsrtami.U tmam\'-.
S»AÍIitm.tnvWat «NaiVNaha*ak « tKÍ?t«
FftCXfi tflaűrok m-aal JVá aaÉa 2 «K«M; F■iániiMá«ja<Tii>.aik mm*> |
umlék * . .. • . . J fmáámi f BMSci
4 %étm*M* mf. takarék* éaaUé Í4»> pé* aíér% , . . . , . . ^ )cí>:Um>i aia* «»aat< tMMkWfai-1 mk kMAKMlKÉn . ■ ♦ .J I
álmtmto ttf«aaa«k AAwMttt I IM *si»
KölÖotól* kftékeifc • . • . é .1 WHíi\'í
Fal imi artt MMÉok » • « J ít •\'■.<
Ithuaon fivéraaíl^i^* « .T
Aa oí^eiév ayaaia4>a • . « • M.\'.rf;
A kmíUn «x I83S.
Ktil 1900. d>o«—her károk fejében klfteetieteU OI^MOMI W korona, j
A r % > A* Jjrazgfiíónüx i
ljrtaan»(6k gfanstatteni dr. Aiber \'Ágost báró. Oimmfr Feneac, ráoalaáil Frlgyesty Adolf v«réH|aziaté. Pariit iératf. Aafly Pál Iéré. SaJaa ff«»rtk iiaAavlaaffAlél(: Afendufi Gyórjv pojal Alberti Emil gréf. Goldschmld Jéistf. Pavla Jáaaa vezértHkáf
márlrirrír ->íu!ir^ií Iföpvia^lAs^oél kaphn\'ök. UjíyaooH miiHiennemíi felír*wgoai\'áaok kéaaéfge) adatnak éa stétíitmé*?- it
h bttŐréses-Jopds "tttf elírni bittMiUtsok az „Adriai biti.-Iártnlat\', — jégbtitOiitiUok a „DiUu jég- éa viavontbiBloaité-léimaAf éa Maa^éüiaaiMaaé a ^Smzftkozi b\'<ritset-bi;to$itó társasági resaó-e al«?yolc«éhh di jutalék r.s iá liurkedvczűbb feltételek ^ű\'le\'t fe|ré4etnak.
S A m»c.varor«/.átfl omtóly : Biida|iestv IV., Váei atpa 2IO. axám, a lárnalat hézábaa. ■■■
Bmrő roümmoicMky Frlgfea. Intéző. Lichieab<rff J , ve/irtltkár lrlfj«uj ■ . ttttLÉr
Főügynökség;: Lőwy Aidolf Nagykanizsa.
KLYTHÍÜ a bör ápolására
ü £ erez bőr s^jpités^ro TJTTT^ 17* TI
^s fiftoiaítisára " 1 UJLiJylIl
Lridr^áiiabb, tollatfe, báli ri aaloa puilcr. . Fabér, róaaaaaia vagy aárféa. Vegyileg aaal/sáiva «a ajánlva Dr. J. J. Pohl oa. kir. tanár által Qéeafoen Elismerő levetek a legjobb kordkbét minden dobozhoz mellékelve vaaaak-
GOTTLIEB TAUSSIG
cm. éa liir. oév.lellette iiappaa éa tUataaerpj^ra raraklán BÉCN, I. ll allaelle S. SzétkBIdéa utánvét vagy az összeg előleges beküldés* mellett Maghalé m Iralöhb lllalaaer-, áre(aa-kerfakfdrebea éa gyégyaBfrtnrbaii. Nagykanistiln : ált éa BObm Keleti U. Mér éa Kreiner
Ovuta cévaknél.

Jó én ole«ó órák,
ávi ^átálláanai ftivAA ***öAaak
Konrád János
öra^yara arany, aiűit *a ékszer áru szaitó-haza ®r I a 9 tUeebaraaaalk Jé aiekat remiataftMra frt a?ft. ▼aléái nüt reneaiaO éra Irt hrm
Valéél aaaat láaa frt 1 40 Wlakal étewaia tH tm$ Cauaaaa a ca. áa kir. btraéalml aaiml vaa kitiaiatva, aaáaitalaa arany, aaiat kl&llítáai 4t<mí eliaae rajival «»lat amwft lifát vaa Mffcaab u nagy képea ár)agyxék tafyaa a bénaeaiv*
m
II
oli irr^a.ricil-Z^r11
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban!
R&yedüli biztos videiem betörések clleal
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére.
T. ca. A „Mcklaaadl\'Bér4\' mely a betörők ellen aa egyedfill biatoe évenar, egy oaiitueaa fényenati ajlé aár, amelpr> t eaapáa aa arra aaalgilé kaloeraal lakai klayttal A litgcackélyebb klaérletre, bogy eaen aárat Idegen, ragy tolrajknlcaeaal kinyiaaék, a?agy aa ajtéréaaak betfiréaéra Iráayalb .klaérlatra la, agy kakapáaa bapaaaléJlb kl, a egy rillaaifia ca^n^ivül érjntkaafé eat Itfoáiábs koaaa, iUetflleg a megkieérelt eréaaakoa klayitáat riadé oaaagéaaal Jalal A Uiórée kiaértatéaak aHgakadáljraaáaAra aao\'aálé eae*g* tetaaáe aaariat alkalmaakktó a caelédaaebábaa. a káamt-aiornel, vagy bármely ma* alkalotoa balyeii. Kivánaura afjanaaSa eaiallyleal egy uayaaltt alkalaiaaatt lévag la aa0 d\'irranaaaal rUutbető, amaly aa alvé ssomaaédaágot la felrlaeatja. A Sekimaadl-aár minden féle ajtéa. ab lakú a, retlöayöu, ^iarae éa padiáa ajtéa aaéval »ia4«*i»« b»nayea a^aal matható abol betörei elhárítandó éa Miétlanbl negbiakáléau jelai rniodea botüréei kísérletet. A „Sabiaiaadl-aár", malybdl aarak vaaaak már liaeaailatbaa, daraka»k(at lé
koraaába karfl. Bövt.hUit Nchluuaodl üéxAtkAl Badapaataa, iéaaaf-kteat 77. aa. laa^ai

fr i | 5
a?\'1 • é ||
s m
éti # tS
t €
CCS.
Van azerericaeui a imyytekintetű kózöniéget tiagtelalMl ért<aiteni,b.>ii7 a
ii y li jf I Idényre h h-jíujabb divat szerint minden ne mii ruhákat, a iegUiioitifü»l» a legolcaöbbíg ügyeim 94 éa MatU j|léoyo« kr
szolga A* llött kri/itak.
Ez a kálómmal bátorkodom a tekiutetea na. kir. Allwtorvoa urak lig áimét Ulbivat m^«>aarflak* kaasllaaé-«) dture, nie yeket u Ifgpoutus «bhan, aiöiráa szerint legjuiéayoaabban, kitlittó onaőaégbtB éa ialékaa Jürite>!í>ea aaolgálok ki
Vidéki niegre»()eka^k keliö liayetainmaí i-a.\'küzölieinuk
A o. rrd. kózöoaég becses láoogatatát tra nzives megrendeléséI kéri mély ti$ztélettel:
&*W«UHtf Véa aérfieaaké
i v , KLU íéla kia.
.Víiyy vdlauték kitűnő mintikÜ, divatot báföldit angol és franma hímékben
lg
I f m i^i
13 * <
ii
I i

Nagy-Kanizsa, vasárnap
Z\'la 48 szám (» lap.) \'
190J. juhiiis hó lfl-án

m
m p
üiip nym.
JWÉÍU4\' \' \' \'

Ül LE í Á JA PífC IT fl S.

an szerencsénk a n. érd. közönség b.
? tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelöleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
dús választékban rendeztük be. ■
Fóelvünk, ugy mirit eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet.

X

mm

Különösen WhMUk á n, érd. vevökózon-ség figyelmét ál ufoftfláö beftfldetett
urr- és Hit tkijéfro^férunkta
valamint a közelgő ri?iH íiiíLpí berendezett dús választékú
nap- és »sí*nyt-nltféhrutikté.
Kérjük a n. érd. közönséget, hőgy eddigi b. bizalmával és pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk
teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek
Pút válarxti/f:
Nagy-Kan isaán.
NAP- ÉS RSÖF.SNYÖK. ^ INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN. Nagy raktár FÉR Pl- ÉS NŐI CttPŐKBEN, ÉS UTAZÓ-BŐRÖNDÖKBEN.

K/15ZTL TE5TVÉREK, MQT-KflNIZSfl.
VÖV*w

Üzlet megnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-téren
füsser- és gyarmatáru
üzletet nyitottam.
Üzletem teljesen újból van felszerelve és állandóan nagy raktárt tartok flUxr gyanánt-árukból, valamit btl- i* külföldi csempékből.
Bevásárlásaimat a legjobbnak elismert forrásokból eszközlöm, miért ia mindenkor a legjobb minőségű árukkal szolgálhatok.
Nagy raktárt tartok x
lisuza-i Toorojsfból-
legjobb kzőllősgMdák pinczóíből.
Midó\'n a n. ó. közönséget pontos én megbízható kiszolgálás és a legjutányoaabb árakról biztosítom, ajánlom űeletemet pártfogó ügyeimébe. Nagy-Kanizsán, 1301. május hó.
IETslsis *Vilz3ctLOss.
É

v". ; - •
NatyKániftaa vasárnap Zala 48. szám (1Q lap.) ^__1V0Ü junta* M lfl-4n
^^ * il i: v lnn7Tt7?rlTliIlílimJftBAi iibK ií •
.„yiiHunniT^ TTIYWftl 559
!>?< —miiiiuij — s.ii i«i|l_^jesaaii, -in i,
■ ■ - • \' (4UKI Ml MfT litert al IomSu^ -» „. ... _ ülii!
jl u rasnfflsnmHS" r^z-íxT^C]
il!I tlS ^REPARATOR.- FKIXERfélo M£A»FLU1P^ j|ij
« II I - • ** Ü4r*r. ami MJ m*** * m I I f| \' \'
i J| I I kfftu. ffirilrttisi KORQI»l-OYÓa*SZtRTAR. B«daj>o»t, IUJyia-tér. [I P P | I C O U • I C M ft MWc ■! , \'íj I
Tíí l ■ u** »h»ih wtT***^-. -■ INr b L L t M V» I fc fi V, g5S5k*<STR *f |>
i DU BÁTOR ® 1 ^fe^á ^ ^ t
I .] 1 *|*rtó» ét vUAlhaiiutt kw. Ari l káiylni^T^^ ^TOáMl ._ _ ^—J2 ^ |» . I
® 4 3 * ^ fc I kW Nitt* 1*10 kor, kokDIdtu Itto MrwUI Zm\'yOLei í-? í??^ 1 ?? , I I 1 I 1
4 lllí r«uAMM*«> rtlIRATHR fi VÁR WDAMiY. féSgöfl^\'Y^Cm*B * A D Y *£ * ° U 1 11 »
a g * r*immm. üUnAlUn-uYAn u^Mfl^9.uafcr* •tw.w, » u, 11 I f * í
lnl[PSERHOfeaf£#g: l^i^Biiiiiy\' iS
• \' I Véftiftztitó | S II mi 1111 tt
U CMfe Akkor uldUl, h» mindm w # 1. L U L l^J^^Slí^QBUVmTW
■— i \\
belvárosi kAvéház fA2Ei,smdektH«h1l 1 tei^^SSSils $il
«I y! Kijy6-tépa. n^W* 5 MAGVAKBESZEÍULÉSI Imlip 8 ^sg. *:
H I « || --umw^ f0RR rf^BB- ^ Sj^--Q I
J|(B "Ifli4kl«k MÍIvmci iMiái kosA helye
II ti iUilffirö^BUDAPEST
11 RMrritncr • MBÍKÍT QI
íiü llK LIV í N YI F E R l N C Z| IIJ^oV-5^ AhdrA«^ut-23«| —^rtSS^rír" . ]| A
fL 1LMi^éalód 1\' t8Rona«BiiiEiH^s»33*Aj Általános TUOÓSIT6 ■ KZ w l
| lj.cs ÁRjtarzÉr.Ml u. Hl 9| |
f J S^JB^ filtMCNTVt ■ G^ | Jf* "I
. ^ 1 A lefcjobb órákat ^ Oh fai I»lUo gjan é»tattol | | 11
^ ffl H MfUintaMkii\'«k*a«v«li«l J gr?daéuaj«l h..ini)h«iiSk u
" lUbaBXJBTrzBaTliasia 5 0 cgger-ííu HEiiPASznuitt w \\
fi p\'/q . ^ jtf^^ Dobon I Unm éa 1 Urna. ^OL
brauswetter janos \\T;nuorí,í4 JTSSS1 ít\'—n-. I \' I
. ArWtk »000 Mttü h^ü ti ümilü. J^U^^JMOM*^^ Q I |1
ISI SlfTRATELLI DEISIN6ER il BENZIN3SSS&u>|-II
^ 3 - t. m HnX -kOM nwéMI rKy TrlnUMt 4 JLRSB&fj t. tA«OTOW« IN* ° i I I
!M 1 f © 41, kg. Cnba-kávét, válogatott J fP®® OSERS h BAUER tófkábél » I ? I
itíl lr 14 ktfOM 30 WÜrM M \\ « ........ «i—lyw* M** II
íjtilil^ —jwinoin h im. — m q__! dénes B. I!|
- — m- ariegyUk iwrofEM ím [ ^^Sny^^iaia.. »í |
ll>NPli8lmSieE eh euortwsTvut^fttacr-wuíji \\\\X)Z\' i
íll i ESSuJW/THIR *** ** * yfC u liTc > i 1
^Isii -trrrr^^r ml,, M.ii
í!í f immímhhSÍ ro o UAT MjAjgr ajiöoi i1
A ,« 1 il i avtuuti .....M^- I M AlfituAKt (V. jaif I 2
ÍIdk tall ii nyári jyójyhely JTia^^rSii^ .........................a p**ií*» ««
^ yff ^i^irti^KftiMtB, y 1
^fjT\'\'\' \' ^^^^^^^^^ IQÓ.00Q V A jfienKy^ttQflé •yortol I
KB Cyy un wJ*w* anNyturi W)1 ZTZ1 1 OSZT Ali VSORSJATÉK. I 2
j KH J/J MafMt, ftjMl irtdta tini Mm 0vM|n I kor, poita «tMn \\\\l| 50.000 I i ......... fmm mmmim It JT.13. I I f
__% NyoiV\'lptt Fischel Fül0[i|laptu]aidonosn&l|NaRy-K&oÍB8ánKl901.
Huszonnyolcadik évfolyam 49. 9zám,
li«rkmtóié( ?4r«tbá»-4pttl«i Kucktl Fttliiji knu*«•— fcaraaktdiaébta
.■•rkMSiAval érUkaioi i«h«« kist d. 4— b ára kAat
Ida lutéiaadöa lap «a«l leau rtaiér* voaatkoaó auadti kBalauáay
Kiadóhivatal 7iru«káaépAlat: tWty kftityv
kara«kadéM.
Z ALA
Politikai lap.
^Megjelenik NAUY-KANIZSAN hetenkint kétszeri vasarnáp t csütörtökön.
Mn t tUtii "■Oiiéiri
uAm
n7r
irrui iui
—. 12 mm
. I korom .. . I koraim
HpillUr pMitaon SÓ AlUr
USIwUMk, olinint t kirtottokra TomtioKik Kiiclnl flldp kőuj-rkerm-k»dt,*l» IgtiMniU
UraMUiIn Itvttek cuk tmwn keuk-bíil fogadutoak »í
I|JM lián ut 1" III lér
NajíV- Kanizsa. 1H01.
filtlki mrkiiitl: ■(■<*>
Smkaailtttiri: *««»
Csütörtök. juQius 20.
Báró Fejérváry Geza.
Néhány hói múlva teljes lesz az a fél évszázad, moly aluli Fejérváry Géza báró sikerekben és dicsőségben i egyenlően gazdag szolgálatait, egyenlő odaadással, egyenlő hűséggel és egyenlő áldo/alkénz* séggel szenteli a•/,.. uralkodónak és a hazának.
ütvén eszl<»ndő I
mini
meknek mily teljessége ennyi idő alatt, a mily a
torlódik össze nagynak kell
Isszességét ritka harmóniában egyesíti magában és e körülménynek kell tulaj-doniüui, bogy a kiérdemelt tisztelethez lés becsüléahez általános rokonszenv is csatlakozik, mely súlyos betegsége alatt és szerencsés felgyógyulása után oly dus mértékben nyilvánult.
Fejérváry báró ötvenéves jubileumi ünnepe előreláthatólag rendkívül impozáns les* Király, nemzet, hadsereg versenyezni
a
legszélesebb körök már hosszabb idő óta foglalkoznak az ünnep előkészítésével. A főváros díszpolgárrá választotta
Otwi esztendő, háborúban és békében, |fofntk „ li^i^tnrilvánilásnkbatu- ji it katona és mmt ffinK A küzdH-1i " \\nrüli ZT. h0Hf),llbb"
közt mindenha . fenn kell állnia, Hogy Fejérváry ezt a bizalmat nem összpontosította önmagára,, hanem átvezette a. nemzetre, ez talán a legszebb levél sok» szoros érdemeinek gazdag/koszorújában, s maradjon az nagy időkön át feledhetetlen.
lenn* a kiválóság és kötelességtudás jubj,ftnsl „ má8 lörvényhatóságok is meg-tőkéjének, hogy ki in- MietQljün az ember, |e,e|fl arukban fór* átnyújtani
magái a helyes útról leszorítani ne en-1 ovációjka,. Eddig Arad é9 PéC8 ydrosok-gedje, hiba ós gáncs nélkül maradjon,! Ml Vftnnak erre unatkozó értesüléseink és mindenek tiszteletét és becsülését L mjné) közelébb jön az ünnep. csorbítatlan megtartsa. . |an|l4| 8ürübben érkeznek hasonló hirek.
Pedig Fejérváry Géza báró helyzete | Fejérváry Géza báró számtalan nagy éppen nem volt egyszerű és könnyű, ha-: érdemeit felsorolni s méltatni lehetetlen nem a képzelhető legnehezebb. A -katonai egy hjríapi dkke/y saök keretében. Egyen-
szellem és a parlamenlárizmus szelleme diametráli8 ellentéteknek látszanak, mélyek közt csak kivételes nagy értelem,
lő módon kiterjednek azok az ő katonai és politikái pályafutására, és senki sem méltányolj a xzokat inkább, mint királyunk,
rendkívül ritka, finom tapintat, kimerít-!ki iránta váló bizalmát még ama válaa bete\'len jóakarat mindenkivel szemben, jg0s perekben is megőrizte, midőn tol-tántoríthatatlan kötelességérzet képen hidat pezsgő vérálkatunk ázt az összhangot verni. Fejérváry a nagy kvalitások ez fenyegette, melynek korona és nemzet
Törvényjavaslat.
a fórintgyék pénztári ti tziími•ttStfgi ttendSinek MtÍ*Afil,
1, §, A vármegyék pénztári teeudöit .— ide értve a gyáinpéuztárj (1877: XX. i.-et 2H5 §.) teendőket ia — a varmegye székhelyen levő hirályi, állampénztár (adóhivatal), a vírmgyei számvevőségi teendőket pedig - a gyámügyi azámveyőijl877: XX. l.-ct. 183. §) l-eodókkei egyffíT a királyt pen?ugylgHZguiásflgok~ m« le rendeli szápi evőségek látják el.
A járásokban a pénztári leendőket a járási főszolgabíró székhelyére nézve illetéke* áltam-péuatár (kir. adóhivatal) végzi. A járan számvevői teendők ellAtáaa végett a kir. pénzügy-igazgatóság melle tendett ijzámvevöségtfil a járáai tőszó gnbirákbox egy-egy szakközeg (járási azámvevö) oaztatik be.
Azokban a vármegyékben, a melyeknek székhelyén kir. pánaügylgazgatóság nincs, a számvevőségi leendőknek" ellátása iránt a pénzügyminiszter aa illetékes királyi pénzügyigaz-gálóság közegélnék .kirendelése u\'jáo a belflíy-miniszterrel egyetértő eg rendeletileg imézk-dik.
2. §. Az 1886. XXL l -ez. 67. §-a alapján rendazereaitett ffipénztárnnki, esetlég külön gyán - vagy más péuztárnoki, e len őri, töszam-" vevői, alszámvevöi, köoyvezetői, járási számvevői, pénatártiazti, szAiuvevŐpégi éa pénztári
TÁRCA. Falun.
i
Falun azQletlem és vagy hust esztendeig falun lukiam. A/.tan elkerültem messze, idegen városokba. Ott az idegan népek kőzött, kiknek nyelvét sem ismertem, háuysz r, de hánjoor visaaaainam az én csöndes kis falumat, ö minden egyszerüaégeivel egyetemben, iiatal voltam éa nagyravágyó, ocm akartam megelegedni s falusi embei rgyczerQ életével. Valami nagyobbra vágytam ; bogy mire, aai akkor se tudtam, ina sem tudom. Két ellenséges indulat du.akodott benoeb ; az egyik előtárta a btzlo*, nyugodt és csöndes falusi életet, a másik a küzdelemteijes, de dicsőséges veget érő városit. Az utóbbi kápráztatóbb kilátásokat nyújtott, és győzött.
Belekerültem s városi éleibe; idegen volt az nekem; idegeit és csábító. A szinká/an, kávéházak, mulatóhelyek, mindez uj volt előttem,- és mégis meguntam, hamarosan. Lelkem visazavá-gyoti oda, a honnan vágyaim elragadlak ; zárkózott .erméazetttvé lettem, kerültem a tursaeá-ttot, órákig elültem szobám ablakánál es néztem a felhőket,melyek ta\'an falum tele száll-; tak. £« íme egys/erre m>ole|ty varázsiité-re állt előttem a hegyeitől övezett la u és én ott Iái-lám magamat az ismeröa utcákon; ismerős emberek közön. Mégliüllgaitafn apró bajaikat, pa-
nai/aikai, elbeszélge lem velük az időről, ter-mésröl b* a háború iránti kilátásokról. Ha ilyenkor aztán valaki szobámba lépeU éa felzavart Almodo\'á«iimból, bámulva kérdeztem magamtól, bogy kerülök én ide. Gyakran percekig tartott, a mig átértet tem a helyzetet.
Eleintén azt gondoltam, bogy majd megszokom a \'vártul életet. De nem, évek során sem bírtam azt megszokni. £» fia ho*s<u időközökbeo két-három napra hazakerültem, mindig erőseb ben erez iem azt csodálatos varaist, melyet
gondolok semmire, csak hallgatom a víz e*obo-gaaát. Egyszerre megszólal a báiam mögött valaki.
= Adjon latén, jó napot 1 Hátrafurdalok, megismerem a kőazönto.. — Adjon latén, Mihály bátyám I Maga*, szálas, öreg emt>«r. Tíz vagv tizenkét évet börtönbeu töltött, ae nem tudom mar melyikben. Negyvennyolcban honvéd vuJi éa azalatt, mig ő a stahadeagert hareoli, a kedve» aé< it\'jma rtoábitotta löldeaara. A vilaguai legy-
tan a falu gyakorolt. Ilyen látogatáaok után verle\'etel ntAn Mihály is hazakerüli, de a leauy hetekig levert es boaaua voltam, munkához "em várta őt be, hanem gyermekevei együtt a« semmi kedvem, mig végre lassan-lasxau belelő- Ipolyba agmtt; ott ia vészelt. Mikor Mihály rödtem a megvállozbatetlaoba. hazajött ea eal aeghallotla, berontott a fi>lde*ar
Evek óta most volt az első eset, hogy hosz- kastélyába és tejazével aaeölte kedvesének ei-szabb időre mentem kis falamba. Idegenül érez- is«bn játl ezért kerUlt a börtönbe, [tem magamat j furcsa dolog ez, az apró bázak, Most, hogy itt áll előttem a hetven éves, öaz ii cxöod, melyek a\'án oly nagyon vagylam, ki- ember, meg nem állhatom, bogy ae kérdezzem nosan érintenék idegeimet, hiány/ott a zaj. Az tőle:
[ embereket uiíalmusnuk találtam, löl nem tudtam i — Hát aztán Mihály bátyán, ha még égy-fogui, bogy lehet mindig éa mindig i.t időről, j szer busz éves lenne, meglenué-e azt, amit ötven tne, a termésről beszélui. Ea osoda.\'kostam rajta, év elölt tett ?
bokV én ezek között sz emberek között évekig I — Meg én uram I — felelt haboaaa nélkül, megtudtam lenni és riem ta állam őket unalmasak- S — és mert ne tenném meg ? vagy ueír voit-e nak; azt hluem, "ök változtak meg, pedig nem j igazam, tálkor életen életet követellem ? kinek igaz,- a liilusi omber sose valtozfk mg, ökl van ahoa joga, hogy az 411 boidognayomat Uinkre-
tegye, kedvesemet meg a halálba kergesse.
Nem tudok neki mit felelni, hat inkább caak az időre, meg a veteare fordítom a beszétgetest, \' III.
ugyanazok maradtak, én változtam meg. Egy I bur pattant meg a lelkemben erre a keserít ta-pasztáimra.
11.
Elmegyek sétálni a rétre, az Ipoly
Vasárnap vári. Kiülök a hát ele éa nézem a partján templomba menőket 1 hutlgmout a harang kou-egy ttt/es árnyátian letelepszem és báiuu om a g.isni. Egyszerűen, azi>hez szólóan kong as. ueui vizet. Nagyon szerelek igy egyedül leiiltil nem j ugy, miut a városi tomplomok lármás harangja
-Tfc--
Nagy-Kanizsa, csütffrttfk
Zala 49. szám (11 lap.)
1001 juníuH M 90-An
irnokíj illaivo a bármely (tltivozés nlntl randszfc I uanfciofii\'éáár\'i é< egyájíiiráhiíii íi vármegyei és j-felügyelotük .^líll.Z éJIó
reaitsii pénztári f> számvevőségi AllAaokpvzpn \'őr-vöojr életbe lépte napjával a varmegyei lörvényba-lőíiagokuál megsxüqiottetnak ur lt)8tt. XXI. l.-o, IV, és 80.\' falnak, nemkülönben* nx idézett lörvéuyeikkirek ezekre vonatkozó egyéb delkezései hatályon kívül helyeztetnek.
alapok éi • lapítva-
gyánipénilur k"<eléi«vej járó te«n>l,ik elírt axára j nyok tekintetében megilletó jogok*\' a ynnniik hivatva tje ezekről okmányolt hii\'1 r.«p- j Iái akna• állami kezelésbe vétele nem érlpií. lókban számolnak, I Épségben marad továbbá a - tőr.éuybáíóaagi
A/ utulvau;\'>z4si jog a íSrmogyri költség- J b«\' Itaágnk rendelkezési joga ti fele\'űinége az ren- j valés korlátúm belül történhetik éi .annak ke* ainpok ez alapítványuk vagyona nak éTa gyáof-rétén tul tutin titrjedh^t \'pénztári lékeknek mikénti gyümö\'etó/ő elbetyu-
8. §. A magyaf kir. péiiiügyministler uj üzen túlmenő utalványozás a kormánynak járási számvevői teendők ellátására fokozatosan alósrte* engedélye Alapján foglalhat helye1, és a szükséghez mértan, laliotőlog azonban 8 7. jj. A pénzkezelés ugy a kiaibsuk, mint, u óv alatt, \'járási száuivevóket alkalmaz, a kiknek! bevettiek tekintetében közvetlen uz állami illttinénytiról u állami költségvetés keretében pénztárak (iwíéhiiutalok). Almi foganatosítandó.; gondoskodik. . |fe végből minden kiadás az .állampénztárnál a
Ugyanitt veendők lel az állatni pénztáraknál: u jogosított kezéhez utalványozandó es mindjét)-\' ás számvevőségeknél njnnnsn s«»rv»<tndö pénz-1 beveiel s belízeiő kezéből közvetlenül az álauiJ tárt v» számvevőségi tisitvuelOi állasok ilieb pénztárhoz {adóhivatal) utalandó.
Ppslán érkezett vagy egyébként ii - k\'>zjgazi.\'a [táti hutósjiglio/. jutod pénz- és ertekküldemények szintén közvetlenül oda iiinlnndók, illetve ac Jkliatripénzlárbs (ndéhtvaln\') eselrfll-esetre azonnal elküldendők.
8. jj. A községek (rétül\', tan. városok) vá> gyoukezeíesének ellenőrzése ós féltig) elete körül a vármegyei törvényhatósági bizottság,
méuyet is.
•1. §.\' "A vármegyei péastárakfcéai uiüködo kir állampénztáruk (ndílijválalnki a vármegyei és gyampénztari (dzeljsuul az általános (áilutul) pénztari ügykezeleur* vonatkozólag órvAiyben álló, valamiül a bel- et pénzügyminiszterek áhal pótlólag kiadandó részlett* utasítások értelmáben járnak el. A vármegyei számvevőségként működő * a kir. péuiügylgaigatóitigok mellé rendeli számvevőségek pedig a vármegyei | számviteli ás as ellenőrzést leendőkel ai állami szamvitolről saóló 1887. XX t.-w ás az stinek réirtlrj\'Hr ír*"\' kiajpii áltiUnos, nemkülön-
t zesere
\' Végül érvényben marad a vármegyei ior-véizjtuyéjági btsaU»ág felügyeleti jogsöre a rendozott tanácsú varosok éa községek költség-ve.téfóinek és zárszámadásainak aiegáilaplláeára es az ebitől foiyolat szükséges egyéb bilez kettesekre nézve is,
Íll. jj. Ezen törvén) éie.b«Jépl«té»é( megelőző időből eredj) és törvényszerűén a vármegyei terheld eaeliegea hiányokért és karú*, \'dánokért, I az illetők elleni viaszkeresci jogot feniartásá. vaL a vármegye felelfe.
A gyámoltak es gondnokoltak követelése a a gyóni pénztari -fedezetek egybevetés* ufin mutatkozó hiányt a vármegye, közönsége p». ioüíí. tartozik
12, §. A yármegyc\'i pénztárakként működő
ben a vármegyei száinVIIélra aa * |yáin|innnsri - vármegyei _ég_gyámügyi száintar- vármegyei alapok éa letétek, illetve a gyám-
kezelésre es szsmvlttlrs názv* a bel- ei pona-ügyraiuiszlerek által kiadandó részleten utasításuk értelmében végzik.
A járá\'i szamvtvók leendőit a járási ügyviteli szabályzat állapítja ntg.
őrjjrA—varmegyei—pénztárakként inUködo kir. állaapénztárakuái (adóhivatalok) ét a vármegyei számvevőségként mOködö s a kir. péns
továbbá az alispán és a lőszolgabiró részere kir. Allumí. pénztarak pénzkezelésének idókóióo-törvényben megájliipltoil jogok és költletsegek kinti vizsgalatai a kir pénzQgyigazgató fend érvinyben mariiunnk. szerint az aiitpáu es arvaszeri etnök, vagy
A vármegyei száttivév.iT\'égliént nillködií s a ezek megbízottjának közbejöttével teljesiti; b.< kir pénzügyignzgatóiágoli melle rendelt szám* azonban ezek meg nem jelenhetnének és a
Ellenbén ugy á/előzetes; mint az utólagos számviteli el enőrzéi tekinielében á varmegyei
ugyigazgaióstguk melle rendelt taámvevöságnel alkalmazott llsiiviieióknek, valamint a járási foszolg\'iulraklioz kirendelendő számvevőségi k"ze- jesileni tartoznak geknek alkalmazásira, szolgálati viszonyaira es (elelösiiégefe vonatkozólag az állami tiaztyiae-. lökre jelenleg érvényben álló törvények és[törvényíátősásgal, alispánnal,-—árvaszékkel és szabályok irányadók\' ét azok ugy szemé yi,\' tőszolgnbirákkal szemben ön inllóan működnek mint fegyelmi szempontból — a var-j és működésűkért a számvevőségi igazgató
--■tffyi pétimén ét számvevőségi teendők •)• Ijan csak a pénsfigymiuiszieroea falelő»ek.
\'pémügymiuita —9, fi. A» 1HB? (XX. 1^7 - 141. S-ainak I
látass lekinieteben is — a kir.
tar lkaid™ alii _ ________________ ...
6. §. A varmegyei pénztárakként mükődC | fllll\'«» /"I ^rnlfl totndnk
(ás és ellauörzés mtileli, á VárnitgyeuiTT a iri\'ud,:péfi*Mn~i«ayi>iirj vagy kutsent pénzkezeleare liínáoau virösok és kn/ségek VAgyonkezelesa vonatkozó vizsgálni a kalmával szabalyellenesnéK feletti ielügyeleti hatáskörébe szUséges, \'vala- észleltetnek, erről a* vizsgalatot elrenie-ö ktr. inin> a gyámsági ét ^ondnok>»gi ügyekben pensttgyígazgat -ag által baHdekla\'anut ertcsi-a felmerülő számvevői teendőket is vég/ik et tendők.
A rendezett tanácan városok éa k&ségek vaavonkezeletének idoközönaiuti megvizfgálfiát áz alispan vagy megbízottja,\' illetőleg: *—lőtzok-gabiró teljesiti. Ai alispán meakeresesére a a vizsgalathoz a axamvevőseg egyik szakközege kirendelendő
18. j. Azon Vármegyei alkalmazottakra, kikre nőíve a választat, utján nyert megbisa\'a-ervenye 190U év végevei lejár, slkálmaztatásnk ervenye a törvény életbelépte idópnoljáig. Illetve a< alubbl g-bau loglalt eljárás megtörten* Illeg méghostizabb(Uatifc.
_ . 14 A vármegyei lörvenyhatóságoknál a jelen
számadási perrendtsriásra vonatkozó rerxt»l | (örvény életbeléptekor
ezen kózigazgttáti segédszolgálui tekintetében a VáfBiegye ittspanjának é*—ai—ervsueknrk, h járáií számvevő pedti; a tö«zolgahiráknak ata vannak rendelve, miért is ezeknek ebben sz irányban kiadott rendelkezéseit fettetlenúl (el-
ül-1
a számadási perrendtsriásra vonatkozó rendel | (örvény életbeléptekor alkalmazásban levő p*nz-
„„. ,.. _____ . ___________. varmegyei:(ari es »tán>vevO*«gi Iiazlviaetók (2 §.) rendul-
kir. állampenziarak [adóhivaiatókj a Jóváhagyott pénztári szánadátok lekiuteieben a kir peuz\'kezcsí......Sbápo ba lielyez eThít ; "ejtytdriűtep
vármegyei knlitégvetésekbeii engedélyezett ősz-szegek erejeig. valamint a vármegyei alapok és alapítványok, úgyszintén a gyámpénslári tartalékalap tekintetében az a ispán — a vármegyei gyámpénztárt érdeklóleg pedig az árvas/ék által kibocsátott és mindenkor a számvevőség aital ellenjegyzett utalvány — rendeletek lo-
ügyigazgatóságok, illetve a szamvevi>»eiíi ig,i>-gaió utján a magy kir. pensügymiuwzter haias-körebe utsltaltnlnak.-
10. g. A varhegyet törvényhatósági bizottságokat a vármegyei kö tsénvetesek es zarszá-dasok, úgyszintén a gyámpéjizlári számadás, nem különben a tulajdonukat képező vagy
azonban az állami pénztárátboz. illetve a királyi penzügyigazgato-aguk melle rendelt tűm vevőségskhez jelenlegi illetményeikkel tzolgá\'al-tételre ideiglenesen beosztatnak, es a mennyiben egy éven bélül elhelyezhetők nem lennének, ad dig megszerzett nyugdíj-, illetve végkielégítési igé< nyeike\'t az illeiö vármegyei nyugdíjalap irá-
üielyekii*k_kougaáát bármily hangosán szóljanak\'(óuieaterjégük a vályogvetés. Ámbátor a mulatók elvonul lelki szemeim előtt egész életev. Látom is, csak kevesen hslliik meg. Ennek a baugjara kedvét-ea—3á\'-caöppBl_jieni romja. A legények a leány alakjai, ismeret^egilik keaileiéiói rgéaa
békesseges nyugalom költözik a szivekbe. Lányok, az udvar közepén állanak.-a lányok meg téíkör legények, us^zonyok és t\'éi&ak külön-külön eso- ben ves/ik őket körül. A/tán ki melyik ianynyal pufwkhan nieiimk s tnmplnmbiá á léi)ynk i^ér, | tánoplni akarannak a nevel kiabnlja es a kezé
oddip;—hory le.^lvtu ói « főidbe. £/.. as.utoitö lelenet kttlőnősen eleuken maradt meg eUemi en . azt hiszem, az ilyesmit nea t<gyki>on\\tu) felejti aa
^fósen kivasAlt ruhában, a hajuk leWstt-vB-eiíjvril tifojanftr\'tittlrftyTWénitrriiry Innj ny leiiy embar, Szmta^ haltain vé.eui á pap imá|át
batratimiiva, - keaükben az imakönyv 4a teker, az ói hivo legéuyn\'yel nem akarna láncolni; mert csipkés keszkenő, meg egy-két szál virág. A hál ennek komolyabb következményei szoktak legények kek ünneplőben, kalapjuknál csináll lenni. A legeny rendszerint íett>ge»seggel\'\'Ves» virág. A többieket nem nézem. elegtetell megsértett ((ec-.üle\'eeri, a mit viszodt e
UéluUnra többlete tzórakosás kínálkozik. Va. I íny bátyja, vagy kedvese nem hagy sz. , illetve lami vándorsziuéazcsapal telepedett la néhány visKtaütés nélkül és ebből nz\'án iinkeut követként pra ; rosszul mehet t dolguk, mert a siinla- zik, hom egynehányat lepedőben vionek el a pon arra . bívjak föl a n. e. közönség becses csatatérről,, a többieknek meg ni kakaíliill sokkm. ligye\'mei, bogy nekik enni is kell. Nem csoda, | gyűlik meg a baiuk. Hogy ez is megtörténi. Nhá|
bt nem boldogulnak, meri -a"paraszloz nem mennek siinjattzást nézni, urlgjta pedig nagyon kevés van üt. A parasztok inkább a komédiába mennek, mert hat az is van, és n komédiások sokkal jobbau boldogulnak, mint a színészek. Az
most már semmi érdekesség megyek tehát uludti.
IV.
<em kínálkozik\',
Szép, holdvilágot éjjelen egymagamban nélit
buceuzinló bessedei i« » balo ii eneket
Kóiöt em telje1* fényükben ragyognak a r«il-lago.,. kóröltem éled nuudeu fuszal et en ál * vagyok a b ilal birodalmában, ta goudo kodom az emberi éleiről. Ha vajion érdenies-e nélká ö\'ni, küzdeni, mikor u vég ggy is egy. Gazdagnak, szegénynek.egyaraul. Mi colja van annak, hogy vagyonért, hitért, dicsőségért küzdünk ? Hiszen h» elmúlik ez u ruvlff elet, tigyis mindegy minden, Elmúlás, halaivalami mondhatatlan hidegséget érzek egyszerre leltemben. Elmúlni, meghalni, letűnni a tőid azinéröl, aztán elt nyt-tetfii, a hideg*, kiot\'léu sírba: A min tul m«g»aü-nik minden; mneteu áemmi; Vagy van e túlvilági
Tgai, hogy nagyobb reklámot it csapnak; trom- lok az utcán. Megállok\' ti taiun keresztülfolyó "le"*,, éa ha van, milyen aa ? jó-á vagy ro*»» ? A
bita.es dobszóvkl Járják be a falut, hirdetve,jpatak-hídján és annak kariáján hajolva, bánai hogy delulun 4 órakor lé*z itt látható az, a mii lok a .vikbe és lutlgaiódzom. f \'d g a vis csőr. meg sehol a világon nem láttunk. Meg is telik j gedezésen kívül .ugy anifincs mii hullgami. hacsak
|knem vakkantanak olykor evyet is megunó a, tovább ma-aé\'tő, meg nem állhntóm,\'
I vallaa azt mondja, hogy vgn, és bogy olt a ja iiiejfk.apja nugerdemlet1 jutalmai, M rossz pedifr a megérdemleil bűnt- te-t. De hát akkor a sátoruk egészen, a körülvevő Iák agaira a l á falubeli kulMknem vakkantanak olykor evyet u"é\'t fé! főJé jo és rossz egvsránt, miért igyek-gyerekek kapaszkodnak fót; ez as ingyenes egyet. AztiWfmf ezt is megunó u, tovább me- »*>k mindenki uiegiiosszai.busni es keiiemesáe publikum, Mikor as elöadas vegeztével a komé. gvek^Viel ídljt/>inetö, meg nem áübstom, <enru ezt at arasznyi létei? dits\'megkoszöai a látogaiási és arra keri a kö- hogy be iil^áaflr » Nebua kérdéséi, melyekre uein tudok m*e-
zöuséget, bogy holnap is szereuctélteste öt meg MélységMtönd övez itt körül mindent, sehol felelni. A izél büvösebben; kezd lujnl és én föi-látugátátával, a gyerekek kórusbad kiabálják le | semmi nesz. C«ak olyknr ha a szellő inegrfzditi, ébredek álmodozásomból, megvnlc baza. Holnap a iáról. Helyes, eJgyóvliuk es megnézzük.. -rnsog a s.pmorufüz lombja ; az is mintha a^l i korán indulnom keli viaaza n varo»b ». a hol nem Este lánc vau. ^Lányok és menyecskék, Hegé mondáim, hogy a Témeiöben nrök csend. ör >k <*tk rá a halairól gondolkodni, m«rt az életre "nyék es fiatal házatok gijy csoportokban lepik i béke honol. Bolyongok, a sirok közt és vegre keli gondolnom.
el a korcsma udvarát. A cigáugok irgalmatlan j megtalálom azt, ámclyilet keresem; Kedvesem JÍOtolai £vnö\\ rosszul játtzanuk, a mi nem u utóda, mertajtir halma az. Ráhajolok .a lejfáro ét elenkötben --s— ~

Nagy-Kanlisa, csütörtök Zala 49 szám (S. lap) 19Q1. junius hó 2oin
nyában érvényesíthetik; azok ellenben, a kik jfelátása szerinti irányban (elosztani éa az I ia jelentékeny Áldozatot hoz az^ovódák ii eddig elfoglalt állásuk- állomo-itass dacára íttetők- áfort kiáltitott ésbtfyeggel eniMd _ Dr Ruzsicsku Kálmán
kinevezést méltánylandó okok nétJköl el írem nyugtákai hozzam küldeni szíveskedjék. Egvuttalj kip imtíu\\atmM hnw.hh n.™ írmre* fogadjak. állásukról » * mennyiben áa illető\\ méltóságodf szíves jelentését várom u ifi*\', , r# nosszaoD, nap rgye-
törvényhatósági aza^álirendele ek másként nem hogy Bedő János erdőőr hátramaradottjain\'k (emmel megnallgatoit lelkes beszédben tűzkődnek, a«erzett n>u*dij, illetve végkielégítési segélyzé<e tekintetében a szoliáhtadó nitdalomj ismertette a VflÜ&S- éa közoktatisögyi igényűkről lemondottak nak tekintendők. miképpn intézkedett. Fogadja Méltóságod liaztelem {rainifzternek l nagykanizsai fcrafedvéde-
15. Azokra a pénztári éa „ s/.ámvevősétri ősziaie nyilvánítását Darányi a. k." |em ngye iránti állandó érdeklődését és
varmegyei dkHlmaiüitaira uézve, a kik az ál-j _ Dp Uuwleukm Kálmán kir. Uajftl álláspontját, szintért asOftfé^ményé-
tanfelügyelő a nagykanizsai áll. LA adván kifejezést, hogy a íenforg* tzsal a módosítással nyer alkalmazást, hogy H jer. nu- és leányiskolák megvizsgálásának viszonyok közt -tényleg Ugeélirán^osabb-varmegyei törvényhatóságoknál »öliőtt- szobaiad j befejezése után átiratot intézett az állami nak tartja, ha a kisdedvédelmet a város idejut nyugdíjast sta*uk eseten akkor i» beszá-; elemi iskolai gondnoksághoz, melyben is- n902. év elejétől kezdve saját hatáskör miundó, ha 20 évi állami szolgádban még nem kolalálogatásának tapasztalatához képest ^be veszi; e*y leány árvaház lélesué-énrk
18 ái,atuJ; ■ » , •, ^ ,, .. xAdr. Bentzik Ferenci gondnoksági elnöknek
Az altauk Űzetett összes nyugdíj-járulék L . , 4 . . . • . ..
azonlaa netán telező kamataival együtt uz ál- a gondnokság tagjainak az iskolák iránt tmkmeatar javára esik. I tanúsított meleg érdeklődésért és helyi
tik §- Ha az állami szolgálatba kínevrtendoffelügyeletben való buzgóságért és hazafias varmegyei alkalmasotok aj uj kinevel atkal- i kész^^gért köszönetét és elismérését nyíl-■svai meghatai o*audó törzsfízetesnél magasabb vúliitotta -evi fizetesi»ei voliak korábban javadalmazva, ez, 1 *
subáinak éUei?teb«a a.emelyükre nézve ezea\'ul < ! — Ga«4ai^l egyeftAf et ktagyfiléee _____—w * meghagyatnak addig, a mig as állami s/ol-jA *»lan»egyei »»\'daaagi egyesület nem valami év jaQU^ e lej ótól kezdve saját határkő-sálatbao ezen fizetésnek megteleé fokozatba közgyűlését f. h.. 12-én tartotta Egerszegen ^ eszközölje, migen az egyenlet e* uem lepnek; ea^Ueh*UtZ-4 ..Al..^*:^!* Myissgébee Hertelendy V*™* \'*™ 11 •
ftzeíés, ilte ve a lakpénz kőzött mutatkozó kü
ioabóaetet, az 1893: IV. l.-c 10. Jj-ábxn meg- ______»- . .
hatarozott személyi pótlékként kapják meg. ielenioite. bosrv eróf Kámlvi SándorráI. fiuiano* gát kivánia szolgálni. — Ezután eloter-
esznjéjót pedig melegen üdvözli. Miután még a tárgyhoz Dták Péter, Trijwmmv Gyuia, Vidor Samunk, Révéss Lujos és még . többen érdemlegesen hozzászóltak, a közgyűlés határozat\'Jag kimondta, hogy a városhoz átiratot intéz, melyben megkéri,, hogy a kisded védelmet >902
TOffiliWei: ----------i— társadaiqiilag gyűjtött vagyonával egy
Miiidiárt az ülés elején e* elnök örömmel, teásak magasztos célt, az árvák gonJoza-
jelentette, bogy gróf Kárólvi SándorráI, Bujano* sát kívánja szolgálni. — Ezután
A varmeg^sk reszére kózigazgnUsi J vich Sándorral éa Dr. Báróihy # Jánosnál, az jeaztetlék tz egyesüiet L é. juuiua I5 én
árva- e» gyarahai«»sa£i kiadásaikra megpliapitott\'j Országos öaztlasagi Egyenlet vezerférfiaival \\cz^r[ pénztári számadásait, molyok az
fti lliiiii ^^*1 *^^gy^au^^^ti\' Lbpgr WK W?*]? egyesület pénzügyi wzonyairtVI nyújtottak a ómén eag dé ve/ett állami javadalmazás fö-l uyán közgyűlésére lejönnek, s azon felolvasá \'
osazege ugfanolyan öaa/.eggd apH^aiuadó, mint sokat tartanak a szövetkezetekről a ások alap-- tájékoztatást. A zárünnepély mégha áro-
- ■• ■ — tatáról. . zása után dr. Rolksckud camuné mditvi-
Ezü^An a titkár választásra került a sor, nyára dr. RuzsictUca Kálmán kir. laníeiügyt-
melire összfiflün beérkezett 14 pályát, kik ULuek jegyzőkönyviAÖSZÖMM nzavazott a~
kÖ/Ul az igazgatóság választásra Voígtb Ede, közgyűlés
S.ro»i Ferencé. Zívod.«ky G,ui*t nj4nl..ua A közgyűlés Kégéztésol pedig dr lluziicsía
a milyen összeggel a vármegyéknél migu&nte-leodő állások személyei járandóságai es dologi kiadásai- csökkeppeL
18. §. Ezen tőrvéuy eleibelep\'eléaének idejének megbatarozaaával ea ve^rehajtasaval a bel-Ügymiaiaater éa pénzügy mmiazler bízatnak meg. »
Hl BEK,
— Htemélyl kir. Kirvhner Bél a központ] frfoigelatra beoaifoH c. Iilignigató, e> dr. JFbízs Károiy i» soproni ipar és Ureak. kamarai titkár a ken iskolai erettsegihez f. Hó ítökán városunkba erfceztek.
— laráayl ailalnler aenMa lelte. KözJodomási^ bogy Darányi ló dmivelesügyi
miiiiazter f. evi márciua bónapnan\'aorreiideleiet
várasztasra. A vála8/táat HaudekÁgÖatnn VMeiif, . _ á . ...
mely néhány perc alá»t véget ért. Beadato«t 36 Kálmán, kir. tanáoos tanlelügy^lö, a kö/.-azavazat, melyek közül V9 ei Voigth Ede kapott gytllésen jelenvoltak lelkes éljenző kuzt a iay a ntk\'arí alásra megválasztatott. moudott forró kÖazőnetel Vidor Samt^né
UgyaiictaV fontos voíl az •lispíin azon átirata, úrnő egyesületi elnöknek a kisdmlVédelein hogy valion mi az oka annak, mint azt tőle, a kifejtett odaadó, példás s az
S^S S^l^l0 hálivarmékHtolttevéke,^
nek ? - Haudek A.-nak az a neze-e, Mogy rest.!s^geérfc, és kérte őt hogy emberszerető ben ném eléggé llűi*n dolotf >zen intézmény szivének nemes btDegalmával árasasza d
\'Métok+i^ maareazi a-oaalád évi készpénz tizatésé^jQ 4efvbe ^eU árvaház sa«at hez vwnyitva navy gr a 10 korona 4 filér. — aalalaág UaiMsb«k«a
amit be kell (izeim. Elnök a nép conzervativizmusá ^ galamboki ónk. tűzoltó tgyatütet a mat< vaaár-nak, annak a körülménynek tn^ja be, hogy caak|BBpii lerveielt mulatságát a kedvezőtlen tdo 00 évig veszik be tagnak s hory a he fiseleit j mi«ti (oyó hó 2&.#re arombatra haiaaaio ta, . ö-Hzeg elvess, ha gazdát cserei. O Pélerffy m^y uapou a uiulaiaágot tekintet nélkül aa ido
ia léseit valamennyi törvényhatósághoz a-mező | joznef az ismerteié- és terjesztésre legalkalmasabb-1 minősegére Is megtnrtiak* gazdaságról és mez/irendőrségröl szóló 1894- é?i|nak ,a|á|ja s \'éli felolvasások t. | - UiioiM.ék m amhtUaler rilr..
X1L (örvéntcikk 67. éa 5H. §-a alapjan a mező-gazdaságra hasznos állatok oiislmazasa erdekében. Ezen körrendelet alapjan Bedo János zalaapaiii arodaimi eid/>Őr járőrben menet az erdőben bárom 18.19. eves suhanccal találkozott, •kik madártésxkeket szedtek. Kettőnek elvelte baltáját, és nevüket "jegytókönyvébe felírta; a harmadiktól is, midőn ra Iáról írjott, baltáját.kérte • e közben nevét (élaksrta írni. Míg az erdőör
S/-ep-ember hóban két tenyészállat díjazást A szekás\'ejsrvart iakolaazéK legutóbb érdekes tart az egylet, még pedig»«z egyikei Znla-Everszc-1 gyűlést tartott, a melyen állási Sog>a|t a ku< üáW gen. melyre előre fel hívjuk kiagazdálk Ügyeimét, Imloisster ama rendelete elten, a mely a k>a»«tf« a másikat Zalaazantgrőthon. 1 iskolák beiélstének éa fegyelmének teiüg>el«ti"
»\' Fál fánics Gyuláink a termények értékesítésé- jogát, az iskolaszék kexeihOI kivéve, azt a tan* ről szóló indítvány a, as érleeilőben a kérdő I lelügy előeésrt riiházaa. A viUra egy, a polgári ívekkel egy Utt kö<óltelik. I leányiskolában eötordnll e»el adott ulka\'mat, a
Ezután nébaiik._kiaebi> OHjMt^ - intéztekkel. | njsnnxiben a tanári karnak a növendekekn \'ki-t (jyülcs után a koronában közös ebíd iolt.l roond<>tl~iléléíéílz rgssgVTŐ^ifm^ai t*tntas^k«
hez, hanem a lautaiügyslöbös lerjÍMatette be, A<
isasgató az iskolasasa slaokanek idrvunatkujő kérdésére asf lelclte, bogy ő csak a miitissleri
eiuük
a nevet irta, a suhanc ballájavai az erdőör j^lután a társaság es szon kivül sok helybeli fejére oly súlyos eaapáat mért, hogy\'az nyombanjég vfiréIci émeklndö a Pozva mel^tii állami
megkall. A három snbanc^UasnskUlt. A nyomra |eJ ho| Tasl Anti| viocelér llko|tl __________| mM „ ........
» szerencsien veget ert erdőőr JW^uyvelj t <Jtnlfloj,ál uj m6djál, a stratifioaliot rendelet értsimebsn járt sl. E miau aa
tezeistt ahova a aeiiőoefc nev-t mar l.lirta a ajb |e|te n érdeklődés mellett azt Inditványosta. bogy az istolaa.ek a mioias-
caendőr-égnsk «k*rüit a bárom subancoi el- . IA_ Ml tm readslstst n. vegye ludoma<ul, u.erl nem-
logn. s az laszaágttzogáltaiáanak áladm. p" A A KUdednevHő E^eaBlel ^ h u M i.kSL.éák.i „^ köaőlletett.
mr^tnd.tő esetről Ü-ranyt miniszter a lapok: kd^yHl^. A nngykan.zsai ATi/^ de msga a rendelet teijessu ho i lokegye.iest el-wjsa /én, .áviratilag ^ Egyesület folyó hó 17-tjn délutátí lenk-slk a most h érvényben levő 1810, évi
Jankáid] László gróf löispanuál s kö.elessegének ^SaIDUné clr,ök elttö 1Ó8e a|ft(| a ,8 t,c 13. paragrslusávaf, a mely világosan ki-
h-tar*
pm M»P«WIH¥IVHI 1 közigazgatási bizottsághoz
JA. , I , . .. .. , Kálmán h bsrmadsorban a íii usimlntsa\'erbe», Ío csak réaséreáOO kmona segélyt ntalvanjozöii ki a kir (anácaos tanMügyolő ii. Az elnöki abban a* esetben, ha a két első fokú hatóság Sispásiahos intézett következő Isvel____-ua ..ia. av..^.. ímUm Lui.u ..
u tTr irc In rr«Z VidQr oarounó elnök elttö lése alatt a f ^ 10. paragrsiusavai, a msiy világosan
^u^ui^MV ^f rag .! . tairok élénk érdeklődése mellett kö^vüléat mondja, bogy a községi iskolák bslélsie es családi állapotáról a midőn a főispán táviratiilaK0K eraeaioaeae moiieti KO/gyuiesi \' . ^ iMkarábá
tfW^ eruöör «7>r UtínU. A köígyill^n é. . Untokort. ^L\'fflff.V\' {JJj^JftS^
s (óbb árvái hagyott hátra, az elljunyt csaladja I sokban " részt vett dr. Iiuzstcsktt jrTl::rnr " *
megnyitó után Kévést Lajos titkár elő- ^lélete nem agyasnak Ma. mar pedig nemcsak a
vármegye főispánjához
liaérstsbso: „Maiióságodnak ma uu az Ulentését melv ^^éay, ds több *!« déntss Is\'kimonds, iiogy
krtvetlwiébsn és tekintettel srrs, (fogy Btrdő!ierl szieae az einoaseg jeicniesei, meiy wíaiaateri rffndai«i«k ar\'
János salaapstiJ, arídalmi erdőőr íennáiió rende^f9Z egyesületi élei minden j^oiékenyebb! "íö,ftiterl ptod#,rk
Istsm végrsbaittoa körül lett szolgálata áőztou, mozzanatát híven Vissza.ükrőztelte s j ^z iskolaszék elhatározta, hogy fölkéri a v ^envédett balált, ieije«en vagyontalanul fiáira- j amelynek kimagasló részét annak k jelen-\' közigazgatási bizottságul : irjon fel a mintsierbtz ftaradt özvegye es arvai segslysaáse cefjábOl |éM képez(e |)0gy aa egyeeület a jövő- • sérelmes rendelet ellen. Ha ssuUn a mimts
UmS^m iXSnö omS\'^ társadalmi tevékenységével árvák ™ ^ ^vwő, akkor az iskola-
kársm meitó^ágodal, bogy ezen összeget nevezeit; védelmet pedig a város hatáskörébe ki- Az Qlésen sgyuttsl kimondták azt is, hogy a *dőör káirrotradt családtagjai aozt legjpft; vátya utalni, mivel a város már amúgy polgári IsáoyUkoliban türtéD<ak ügyében ss ts
Magy-Kenim csütörtök
Zala 49. szám (4 lap.)
koiaizek a AM)(af li* ^OMának,
E láqcyoq kival kihirdetek ^ ülésen a kWriifz* miniazter rendeletéi iiz iskola\' p tlra nullOzésírál, a mii sz iskoláim • epylíangti lití^wlétf közt szsat vett t^doméiriiK hogy a pfrlcH etlMU*i a.at* az öswes testi íenyiléket érti..!
^TaalflttayeMI l*l*g&44(i. Dr Bú-zztcska Kálmán |Ur. t*ná<jfQvtMnf*Jtfgyelfi, junius lő-án jött Nagy KajDi\'aáre> hogy folyt asss és be* f&jeaze a népoktatási <,rttttesatyt. látogatását. Meg" vizsgálta at összes allami el^mi fiu- es leány-isknlakal, és pedig-a* jt igazgatósági kerületben 11 osztási, a ii. kerülően 13-*t, a Illáikban A latogataAjitáf ,-ertei «*z eie\' lartoti a kerületéi igazgatóival, melyben az iskolázásnak és oktatáaaak az i-JioU i-eUŐ eletévei Ss*\'efüggő moszanaiait részletesen m» gtargyaltn. Konstatálta az iskola szellemi életének lejiöde-et, a tegyekm megszilárdulását, a vezetés és rend* tarts* egyöntetűségét. Ugy az igaaga\'óknak, valamcnt a tantestületek tagjainak elismeresét fejezte ki.
- flaaka ée f^s klállllái A nagy" ksníznár iparostanonciskoiálMD a munka A* rujs-kial itá» I. |bó 23-iknn d.\\. 9 óratói d. u. 6 órakor lesz a közs polg. fiúiskola rajztermében; melyet a közönséget lapunk utján hivja meg az takola igazgatósága.
Z ~ léjuillléi Báaok-Nat.-U) <>r feyttu, n
H-T Naooi
190!. jonias MHto szeipel^ ée dologi vmeayokre as takole
ibvieletere s a l ó^sodekek fcgyela* vjftoevxrs
kiterjedő. rAsl^t^eeggel As k»f»M íaWets*.
nak betejesé-ekor meleg sseeakbaa mmámt -kös/ooHiet Dunet Fweac dr. if^M^mM, lánügv i-tvv*km$$gg€ért a aárde
|kocKÍ (eeeiieg ő^szatpélyr\'1 ja) £ korona; — Aa érkezés idejéről \\Tólb Sándor urat kell értf/iteoi, hogy kellő számú kocsiról gondoskodhassék. £ célból a visszautazáskor is nála kell jt entkezm.
-----A lati ceeléd fuialuia -Megható ün,
nep volt roult vasárnap kirfkninaroaibao^A fold-
wivelésOgyt miniszter Tóth Virág Imre Bébijük ^nTjö^ef ij*zgat6n• t- W általak pusztsi lakos cseJedei a budepesti központi |*%testűlt*teknek buzgó $ odaedó maaláfuken papnövelde kiakomáromi ura dalion baü el\'iMiHl (jtait ft intézet nemes Tomenyere a a 62 évi buzgó és hasznos -zolgalaUutfk elisrne- j növendéw^kei megbaió unetesem*! l«Mk*aH*tte réséül 60 kor pénzbétfutalnnma lümette ki J jftenféleleinre, •un*»rs • e UAteetütoefc ílradkt-Az ttnnaepelyen jelen voltak : Romml Isfrán dr.] 2esaért szikikben apeUntk* Öfdk Mára. Mer-pápai prelarus, uradalmi jószágkormány/ó, látogatta kir. laníelugyeai a kő/sági rlem fla* liogyay Málé országgyűlés* képviselő. Pmz j ü«s*ee
Bánok-SzL-Györjgön a-függetlenségi és 48-as párt bjveivaaarnap népgyűlést tartottak, melyen —mint tudósítónk irja — a közeli községek polgárai w a*ep számban islentek meg. Sümegi Víjmos a tűggetlenségi párt jelöltjét, á Ifi íri Lwáuy Waiiur: a Magyurorazag felelős szerkeszője es Schröder fiela a Magyarország tőmunkatáraa és dr. Csmpest Kálmán Ügyvéd a letenyet választó kerület függetlenségi párti elnöke kisérésben érkézen a népgyűlésre, igen lelkesen fog"dt4k. A népgyűlés, —mely tudósítónk jelentése, sze-
_______._ _ ____________________ _______ osetaiyaft, a seafyadi vezetésevei
ferenc járási íőaatolgabiró, Juk József \'őrvenylta-j M s2ellemi nredm*jyevel e^ieiéa meg tósági hisottpági tag. £/. ünnepélyt Yiosz Ferenc ejegedve. Végül pedig etulH*a«* eíi>ft meaaiocette főszolgabíró nyilotts mutHiioa Juk Jozsel Nagy István városbíró s fcifcj*a*»t i eletei nagyhatású ünnepi beszéd kiseretében adta nagy elismerésének azon rend at* ah áldoaafokM. as adományt az ünnepeltnek* Bogyay Máté A Ijyieíyak^t A\'esztb^y varo-» hes me« oiralás. gazdasági mtinkaa és ca»*.»éd«eg^Jypénztár Udeö» ügyetek. Kgyben arról biatositoUa \' vsroebt^ célját límerteite, végül Viosz Fer-»no a hazs, « hogy a községi elemi é«lrt*lak állo^ifaMiial (OldmivelesQgyi mimsz\'er a n magyar munk^sn«p Ügyet, .meiynea egy eejaaleioed* jókia«emaMf#. éltetésével az ünnepélyt bezárta. Az dnn^épéiy ^rtéa toiytán Hdjtett eaáleit a Mé.fehrHi*, kefe*-végeztéé 1 a tneghivoit vendégek Stngel Jázief gyobhkészaeggel éx odaadáeeMi fogja astsiőNx m*t urodalmi rendelkező kaM/.nár veodeg»zere>ő hA- „itjugj,^ juttatni.
z mihI gaadae lakod éhoz Ültek. At uradat«« cs*\'-1 _ | rrudiin^g airekfl l»\\i ^ pedség szinten lakomálmn res/eaűlt, hégy ümie- Ca^ngan ul? IsWe u\'^aa, «s Ka«ar*f peljé s példának válassza az ünnepeli Tőib Vi | utcS5~lz a piadg ee«»UéK aa uradalmi ttagfc rág Istvánt. judvarban eay noi arany ara Ihm«<u nvak
— Ovlkláti. m*riiiinepélye A nagy-1 Jjtsaccjsl elveszett, Felbivelík a beeeüleiee m^f-kanizsai Küdeditevelö Kgyuütel négy utódjának | ,ala|ót hog| mt Vkároe l^nek leeadő k -arünnepélye (olyó hó 3tt»án délután lecz a Ljketée veKeit a rendőriei«ianyi*ai>e< adj< sl ^nrtoii- évóda kef^Wyies^eo. -U^ t f^ati^aoa aiu dió jutelomban rmesut
— Kéagytiléa. A a^kani/wii .lMgár^ ho js.an Kómioa át e Ce-arn Kgylet" folyó é»1 junius bó 23-an va^ruap. U,0Ü -<kRé|y wleitg egy a»ef«ny aam délelőtt ll urakor a* elleti kistérében rend ,aö0oc a gasdaja éltei reá Haalt panaden**-kivül kőyyülést tart, Tárgy : A Társaskör es, M ári) lu írl0B htnMífTfl .r,i RITárí EgyW""i gyeatlésé c&i*bul IbdlJöu j Pelkvnw a hecaulalas mfgtaláló. Wy aa\' a | bizottság által tel vitt jegyzőkönyv bemutatáaa. |MCgen) tanoMCZual leendő kselxeilh\'ttii
DOhttog0 teiperra. Horvkth (csizmadia)j „ej| a rkgp.ujjyuj; ACjjs at György kiskanizsai tőldmives, o;íut lel peres voltj
beidézve tárgyalásra a nagy kanizsai kir. j;tras-1 bírósághoz Drsven Lajos kir, sljarásbiró ele. t
Mivel ax alperes nem jélent meg, u (ol^res l241v«grh. szám 1901. . I
azzai vádolta a birót, bogy összejátszott az al-| \' MrvnrAQ; hlrvl AÍ V
U4 , n kk » peressel. Dreveu Laios biró erre Uorvaih csíz ! ÜXVUrtöl uiruuilliuilj.
nnt — peidas rendben loytle, nagyobn szaKáau r• ; n. „ V! ÍÍL. u i „i ,■ : i . > i A __l .a ..
\' * „ madia) Györgyöt a hivatalon helységből kitimsi- Aulirott btr6*;wi vegr^iisj\'M az 1H«I. évi
beszédeket tartották dr. Lovászy Márton, Sümegi toUa Kz azu(áu a <0|yosón dühöngeni "kezdett; IX r.-cz 102 fi a ertel-nebeu eaenoel k<*ab<rre.
Vilmos es Schröder lovag. — A szónokokat lel- a bírót durván sértegette éz les\'urássaí teszi, hogy s nagykaaizeai kir )árasbiriVságnak
kewii inegejjenezlék.—- -Sümegi—Vilmos fény- fenyegette. Eaan kjvll a« egész^ biim__kart] 1901. évi V 330 —Iszamu végzése k0v^tks«iabeu
kénes es nemzeti szinü kortes tollai röndkivül sérgette. Dreven ttró azonnal jelentőst {Ür. Sugár Tivadar temeavari a/yved áttal iép-
kanóaak vol ak A nénirv&leaea uralsott Ivlkes lctl M ü&yé8*sé8nek\' A/ ^gytasseg rendórt viseli Kimmel l G. temeerart rag javara aev kapósak vol aa. A nepgyuieaen uralgott idies é]yX kén g a dühöngő tölptrest a kap.táoy Neustedler Károlyué nkanUsa< lakós aéUn 1436
hangulat dacára a kormánypártiak erősen bíznak 8ftgra kísértette. kor. 73 fill. s jár. eraivig 1901 est ho
jelöltjük, Csesanák József, győaelmebeo. Veeieii kutya Veszeti kutya hire 23-án. fogattatott ott fcielégtieei vegrekaitán atjau
— Tanliak aiegye! gyflléae. A „Zala* futott végig a városon helfőn; es azonban csak le foglalt éa 696 kor. beceAlt saotabutorok, u0»
megyei Ált. Tanítótestületes évi rendes köz- lárma volt. Egy elinvadt kóbor kutyát lelőtt az tubák, ágynemtták stb bői álö tagóaáfok aytlva*
gyűlését Perlakon, julius 3-án és 4-ikén fogja egyik fosyas/tasi elfenőr. Est a rendőrség ki-1 nos árverésen eladatnak.
megtartana ni a következő renddel: szállíttatta a dögterre. Az állami állatorvos tel* I Melv árverés a nagykanisaai kir. jajske-
Julius 3-ikánd. u.6 ó. előértekeziet az a lami boncolta, de veszettséget nem konstatált. Neháuy bíróság 1901. évi V flflo—jf seame vsgaáas fai»tan
iskoiaban. Utána ismerkedés a nagy vendéglő- megmart kutyát azonban megtlgyelea nlatx tar- \'1436 kor. 73 I Ili kJtek Oveialée, «aael 190U evi
ben. _______-__tanak. \' __[október bo napjst«.l jaró 6| kumaui, vaitö
Jnlius 4-ikén reggel 8 órakor „Veni Sancte".-— Uiitrakur Ksp»«i Aroii Az uras. dij és a^dig ösSaeaeu 171 kar. 36 ttÜ4ra#a
álise ulso üasparits Márk szerz*tes-azabadaág- közruktár részvény társaság Kaposváron közrak\' | bíróilag ia»r megállapított fcoUtt*gek araiéig
bö.-- emiékosz opdnak megkoszorúzása vf elnök lár vállalat Jetesit es azt már juliua 1-eu meg Nagy-lvani sán a belysnueo ie»*udö eaak^sléeere
beszedje kiaéretében. ; is nyitja. A reszve nytárewság é cél Hé bérbevette f*- 4y jvtnlxff hó SS üapjiiXUkk
9 órakor közgyűlés a wTársMköra nagyven-\'a Somogymegyei takarékpenatár tu!aidonát ke-| délutáni! éri Ja f
„TársMkör
déglői befyiaepébeo kö»etk«ző tárgysorozatul: l. \'pező iparudvart, hol » közraktár nodaia és Klnoki ii « gnyitó. — 2 A mult évi közgyűlés raktárai el lesznek helye/ye.
hnláridöUl kitü>atik es abhoa « veaui asáaéekuaók
jegyaftkőnyvének i^i4|[esi\'ése. — 3. Évi jelentés Irts es felolvass^ Vwligurszky Antal alelnök — 4. »A hází éVíakmai nevelés napjainkban« Irta e« felolvassn ptojfy Ferenc dres\'íóvrci tagtárs. — 6. • Az állal védelemről c. Irta: üajgató rtándór. Felol vassa: Farkas Vilma tagtárinö. — 6. nA növényvédelemről". Irta éa telolvasas t Ksan Irma tag arsnö — (10 perc azünet.) 1. ~rA~»eeHrfeny*iék aa hkólában «-kta,éa lelolva/isa Banekovich János, nagykanizsai tagtáts. — fi* ,A azeretet és hottf. Irts:Körmendy Pál ;, telol-vassa * Kertész Józ^eí.
Ölés uláu társasebéd a nagyvendéglőben.
A megbivó a kdvstkezö utánitast is lar>al-rnazza:
pitAii) Uróf Cíáky ■"•W\'lh.wUA
......pau Lüc.e varo. rendSr-K"\'^ " ,rtH1\' \' \' « ,
kipiiinrávt Ti\'kovukr Lrtvan oyog. bon*édMé- ^"fT.
ii mtm\'í ki. Tllkor-íky hónapokon Ml|«\' rflník *,ul el
— Léeie uj ka Zeno Nsepesmegysi főlap
roli liuperion a m. kir. állami reiidor«t\'K ssol<* gálatat tmdmányo/ui a itt meglehetős ^yakor». lati képzettségre h tett, szert. - Kz beniünkcti annyiban erdekei, hogy — ba jó) lutljuk — n; nevezett, mint honvédliazt, Nagy-Kaníssán
volt agyltwg. — - ----------------------—A
— lekolainiogalAa, Ituz^r-kn K mán I dr. kir. tanácsos, tanlelügyelo jun, 12-én délután Kész\'helyre erkezHt a tiepoklatAai tamiiuzetek í inuglútogutáaa e- íjából.. Mag aziiaj) meg^iogatta ás iparos tanonciskolákat a je an volt a kerestvd^ \'
Kelt N.-Kani<
a íegtöbbtíl oguak adatau ao, 1901. iao»as ka 14~éa. MAXI MOV ilb BYCJlUiY kir, biroaagi végrehajtó.
Az elszálláaolést óhajtói junlua 27-ikeig lanoncUkola harmadik évCdlyamnuak ev^átó
j»U;n«kezzen»\'k Tóth Sándor perlaki ál . (ak. usagáján, me jnek betejsatével Takach Imre
igazgató ornál. Mivel az elszálláso\'ás korlátolt föüzo gabirúnak, a felttgyHöbir.ot*á{; e nökenok,
siámbau történhetik, azek a kik megtehetik, caak ScbleifTer Sándornak, Oatbó Alajos igazgatónak
a közgyűlés reggelén érkező vonatokka\'. uienje- es a tantesfületnek elismerését tejeste ki, az ta*
neb. A 7..-Eeg<rs/eg vidékéről jövőV-kldvező vasúti Uzfcí bői kíl^pö növendéke et pedig, jövő pálya -
ósizekotleteszi Nagykanizsa felémebeinek julius jukoa munkásságra, önki p-\'^r^ a huzaa/e/ete re
3 ikan, az ini.en d. u. 2 óra 47 perckor induló busditá. Kővetkező napc>k<.n H taidadeli po\'gán
vonalhoz csatlakozva. A vasúti álkmáa Mura* leányiskolát i as all. polgári leányiskolát viz^gaHa
Király loneo i\'er ak kocsin 20 perc Minden meg uj rendtar as rendelkezeseinsk as összes
Jó én alesé éráit, **i J^álláUl Ertvftt vsvSlaak
Konrád János
oratyam arany, asiiat #a -^kaaar aru arilM^e-haza \' Nrfia, (i^Mtksrssea; Jt» slcksl wa»ew 4tm In. S^ ViMdl tfSst raaisaioir éni Vn áraa.
Valaél seevt láes trt I so 4 NlsSst «t»raasie ei fai liH t\'siava s cs.*áa ktr> ItiMatMi tiaenl vaa aulaieivs, niauiftt vi^y, m|«í liüinkl Ina allaa*ra/!vsl«aiat saarS-lvvéi vaa I^Ukak a aagy képsa \'srjsgyiéj^ Isgysa a Mnasetvs
r \\

Ntyfí-Kanim, csültirlök 1078- 1901. HatuT"
Árverési hirdetmény.! .
Alulírott község elöljárósága rémiről ezennel közhírré létetik, miként Pólu község bi> túróban lekvő ,a Tolt úrbéres ga*d» közönség
tulnjdouái képező összesen 36{ telek,—vngylaj ség\' tulajdonai képezd Összesen 52 , lelek vagyis
Zala 49 szám (5. lap.) 1073 - IflÓíj : 242- 1
Árverési hirdélmény.
Alúljrolt község elöljérÓKftjjn részérdi azonnal közhírré tétetik, miként Uee»ebely köuéj határában lekvő, a volt úrbéres gazda közfln-
1901, junius hó 20-án
730 holdat áMBlálé. JJmMI gíldfilkodás ^^ illetve kezelés alatt illó közös birtokuk — a szfilő- begyek kivételével — s községi képviseld (ostület X—901 siamu hatarozaiáhuz -képest 1901 évi augusztus hó 1-töl kesdöűöleg 6.] az ai\'bat egymás\'. követe evekre
1901 éri jülius hó 14-ík napjának il. e. 11 árijakor nyilvános Árverés utján liécsehely község kör-jegyöi irod:tj&ban 128 korona kikiáll&si ér melleit ha-zonbérba fog adatni, -felhi varnak tehát az árverezni kívánók, hogy a jetlett helyen és időben a kikiáltási évi ár 10*/|-jái mint leteendő bánat pénzt magukkal bozva — megjelenni szive-kédjenek: — *
Végül, bogy az árverési feltételek, az árverés napjáig a becsebelyi körjegyzőségnél liivatnlos úrik alatt megtekinthetők. — Pül&ö 1901 junius bó 14-An HEÖEDCS KAROLY FRANCSICS ISTVÁN kürjeg\\z(i. bíró.
930 boldai számlíó nyomás gazdálkodás — illetve kezelés alatt álló közős bilrtokük — a szőlő hegyek kivételével — a kőtaegi képviselő testület iX 901 i-iainu batarozatálioz képest 1901 évi augusztus hó l«től kezdődöleg 6.) az az hat egymást köelő évekre
1901 éri július hó 14-ik napjának d. e, 11 irájakor nyilvános ^árverés ntjáu Becsehely község körjegyzői, irodájában 82 korona kikiáltási ár mellett haszonbérbe fog adatni, lelhivatnuk tehát az árverezni kívánók,, hogyha jel>.ett helyen én időben h kikiáltási évi ár 10%-át mint ba nat pénzt magákkal hozva megje enni szives-kedjebek.
Végíil; bogy az árverési teltét elek az árverés napjáig «beciebelyi körjzgyzőségnél lnva\'«lo< órák alatt megtekinhetők. —
Beciehelyen 1901 jnnius 14-án. HEGEDŰS KAROLY SIMON JÁNOS
kórjegyző. biró. •
-—-/-
- Egyedüli biztos szer
lábizzadás
teljes m^szOntetéséro az VNCáEH féle
PODANOSMIN,~|
mely 2—8 napi legeiysserfibb hazznála utio nem csupán az i«tadást, hanem az ezzel |8ro kellemetlen szagot iá végleg megszttnteti. Ára HX flvsgaek eessttei együtt .1 korona M ftttér-
— I kár. 70 (II. heküldise mellett bérmentve. -240—10. Eaphalé egjrodttl a UndUoll:
UNOEB ULLMANN SANDOB
" Szentháromsághoz\'- czimzett
- syógyazartárában SZATMARON
Somogy-megye T ARANY községében, az \'ilalméréai joggal biró úgynevezett uradalmi,
nagy korosmaépület tágas mellékhelyiségeivel
azonnal bérbe kiadó. Tünfiis hó \'2y-én és amtn tnrt.fltlk av évi bncatt, mely igen jelentékeny forgalmú. Bővebb feltételek a Taranyi Uradalom Főbérlőség-nél" Tarany, Somogy mégye szerezhetők be és ugyanott személyes megtekintés után a szerződés azonnal megköthető. \' 237 2
ZISKA J. UTÓDA
KMTÉLY <JYÖK<>V szerkovács-áruk, gabona-minőségű tizedes és századós hídmérleg gyára.
A gabona és értéktőzsde szállítója Iroda és raktár:
BÜDAPEST-p VI, Eötvös-utca 50
javítások olcsón, pontosan eszkSzöltjetnek,
— Árjegyzék kívánatra Ingyen is bíraeslve. -
Egjéli lépmclel íáGÍ-UHIZSÁÍ:
MARKBRE1TE R L.-nél
ivonhatat/anuf
JÍUZG5 mm I 1901 Jonias 25én
Főnyeremény
30.000
Concordia sorsjegyek —ú 1 korona.
ajánlja:
GERSTNER ADOLF
Nigy-Kani2«a.
JC ^ ^^k\'^oir^ ^ ^ük ^ üít^ íiSk ^ik^iA üst ÜA liA lü ^ ^^SI ^ "^Jk "jA ^Sk Wá 2
értesítés.
Van szerencsém a nagytekintetii közönséget tisztelettel ért»sfte ° i.hogy a
nyári Idényre a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a legfinomabb aalnOa^gtSI a legolosóbbig figyelmes és, telette jutánjajs ki-
. szolgálttá unillett kosaitek._____
, £z a kalommal bátorkodom a tekiuteles ím. Irfr.-Mloiervaa nrak lig elmét felhívni egyenruha U<5**Hmí-nyeimre, melyekét a legpontosabban, előíráa ezerint Ingj után yosabban, kitűnő minőségben ét ízléses kivitelben, ueltilpk ki Vidéki inegrendeleébk kellő figyelemmel eazkőzülielriík
A n. erd. közönség becses támogatását es szíves megrendeléséi kéri mily tittUUUtl:
SACTMANN Vél ftrftu«U
■in (Wtkm,
Nagy választék kitünl minítégi, divatot belföldi, angol ét franetia kelmékben
lg 11
f i t %
11 II

Nagykanuraa, csütörtök


AJSi)

1 ir
sorsjegy-megszerzési
a hivatalos napi árfolyamon mindon túlfizetés nélkül.
ir v
^W9
Zala 49. wdixi. (0. la) .
2901. jttnina hó 20 Aa
KERESKEDELMI ES MM BÉSZVÍWYTÁBSÜLAT ktfuak
n_r > n■i>jiii\' i.i \'"»iij~u \'

A KERESKEDELMI-ÉS IPARBANK RÉSZVÉNYTÁRSÜLAT NAGY-KANIZSA» eladja az afemt 1 lLjotóorolt sorsjegyek\'bármelyikét foglaló mellett, pontoAn\'a mindenkori hivatalos napi árfolyamon
A foglaló lefizetése után a vevő letétivet (nem réaaletjegyet) ka]>, mely a vásárolt k sorsjegyek jsgyzdkét a .hátralékos vétolArl tünteti fol.
A vótolár-hátralök megfestés^ mímjenekelfitt 6 hónapi idfflartam állafHttatik meg. Ha a letét-Jegy vev/ije üzen ti hónap letelte után a hátralékot még nem fizette volna ki, akkor a vételárhátralék fiz* tésének határideje a letótjogyao .feltüntetett zájogkülrsönűzlotro vonatkozó határozmányok értelmében meghosszabbítható.
Azon ^oftyogyék, melyeknek legkisebb nyereménye az /irfolyamértéknél kisebb, árfolyamveszteség elinti biztpsitandók.
4 Irié0«*«7 Mlififléiöl kr/iltf imIikImi nfrrrmrn). k»nmt«xé MnUeff|ekH*la Itumai-M/clirnji In ktiáriílaiomui m %•*%«! Illrll. .
Alkalom nyílik ily módon, sorsjegyek játékjogát olcsón megszerezni és meghatározott ufchf* nem kötött lefizetésekkel orodeti sor^egyek birtokába\'jutni.
A letétjegy átvételétől kezdve minden nyeremény a vevőt illeti.
1 ,
I A *urnjrf!)\\ tietnv
Tisza-szabályozási sorsjep
HuttU évekío
Fttnyvremétty
Foglaló tír honként
IÖ70« _ magyar nyeremény-sorsjegy
4%-oa
aavfir (•lialeetatelksiik-seraieiv
3%:* up ilzib|tíliltiili-iirsji|i
mb. illia-wJHB
1664-es osztr. illii-sirsjin
Oos 1860-as
osztr. földhitelintézeti sofíjegy--
Sacaváresi wi\\w
ma
Április I.-Október I.
Május 15. November 1&
Május 15. November 15.
Január 25. Jnlius 25.
Április 25. Október* 25.
Sorozat-/febr. 1 húzás latig. 1
Kyereai.fmájr 1
huris tuov. 2.
Junius 1. Deczember 1.
Febr. és Máj. 15, Aug.ésNov. ló,
Márczius 1. Julius 1. November 2.
Január 2. Julius 1.
aao,ooakor ISO 000 kor.
2001*00 kor ItiHMHK) kor
100.000 kor
150.000 kor
70000 kor
200 000 kor 100.000 kor.
4S ksr.
»or»j ro 50 k
Fét -iorij.-rs
251
4 nomjefly neme
40 tar.
» tar.
000 000 kor. 120.000 kor.
&00.000 kor. 150.000 kor.
90.000 kor
100.000 kor
300.000 kor.
.saa
aoraj.-re 501
Egész
sors|.-re
Fél sorai.
HL
I Ipik ilitLikli limi! jüíijijj
Huifkl ffIMUHI\' HlUjU*. ttUKUtaK\'.
I i n, november 2;i*ii.
I darab magyar vOrfis kereszt utijiit
Huzán márirziuá. szeplomb. I <u
1 darab osztrák Kőris tanút sorsjegy
Ilmán: jan. 2-«tn í* luliu* l*áa •
1 inik mm sersievr
tlm.ii márcziu* saejiL |-«*n
1 darab ló-szív epsüleli sorsjegy
Húzás. május t* novemb. 15—n
Ffinvr remény
Evcníc taazeaen
12
húzás
•itt twe ch tt.vooo űri
10 OOO éa 20000 kor 70 OOO éa IO.000 kor ló 000 és 20.000 kor. 30.000 éa 40 OOO kor
I tglalói
20 korona!
Kamatozó sorsjegyek:
40 tar.
1 drb 3% ii||. i»liálo|l)italkiiili-soit|i||
Húzás január, április, juhu*. október 2S»en.
I M J°\'0 lill-ts osztrák IMilil MMhi mi
Hutáá: lebruár és május 15-én, augusztus és november 16 áo.
I irt 4B/« Tisza-szabálrozási sersjevy
Húzás: április és október l-ón.
I ierab 100 fon 1860 as esztrák illii-sinjiij
Sorozat-htozás: fehr. *s aug. 1. Nyerémény-huzátf: máj. 1. nov. 2.
Évente ísszoaon
12 húzás
200.000 éa 100.000 k.
90.000 korosa 2000410 éa 180 000 k
120.000 korona
Foglal* öaazeaen
160 korona.
Sorsjegyek, melyeknek már csak néhány huzáauk van
éfligy az öaaxea fűrvolomban léW).darabok rö*id idöa belül kiaoraollatMÜt.
00 tar.
il tar.
1 drb Budavárosi sorsjegy
—Hiiiis jiinüiH la-én.___
1 drb Pálffy-sorsjegy
Hu*ás szeptember
1 drb Clary-sorsjegy
Huzáa: julius 30-án.
1 drb Salm-sorsjegy
Húzás: január Os jwiiu- 15 ti.
Összese á már c suk 8 hutás.
Összeseit inár t sak 12 húzás.
Összesen uiár csak 14 búzás.
Ossiesen már csak 25 luuás.
40.000 korona H l OOO korona 52.500 korona H l <HMt éa 42 OOO kor.
Foglaló öaazoaen
90
korona.
„Sch-inagurLCil-ZiáLr" riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban!
Egyedüli biztos védelem betörések ellen!
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére.
T ua. A „Sckiaaadbaár" mely a betörök slien as egyedftU biztos óvsaer, egy cüiiosaa fényaasti ajtó aár, ameiytt csupán u arra saotfiló kaloacaal lehat kÍB|itBÍ. A l«gc8pk«lyobb kísérletre, hogy exen sarat idegen, vagy tplvajknlcscsal kinyissák, angy az ajtórissak betörésire irinynU) kisirlatra is, agy kalapáca kapcsolódik, ki, a ma^f egy villamos csengOvsl értatkaafi est mozgásba hozás, iltatfleg á megkísérelt erőiaakos kinyitást ciadó OHongésssl jalal A betörés kiaértatéaafc msgaksdAlywUaára asetgátó aaaaféj taUaús tííeríni alkalmashaté a cselédszobában, s házmesternél, vagy bármsly más alkalmes helyau. Kívánatra ugyanazon amsItySval egy uayaattt alkalmazott Idrag Is aatf darranüSMi «lsiillietü, pioly aa ,alvé szomszédságot is felriasztja. A tfehimandUaár minden féla ajion, ablakon, redőnyeit, pincse és padlás ajtön^ saóvat miadealtt kénayaa aAkai maahatú ahel betiír^ellfái\'ítaniló ós7fíltfitlenul magbiahatóan jelzi ityindea betüréai kísérletit. A „Sctumandl-aar", melybőt aar«h vannak már bassAálatbaa, daraboakiat 15
% ■ koronába kerül. Bővebbet Mehimniidt tíésáaál Hudapesréár7$SsH-körnt 77. sa. ^ 16y -Zó
£
lAyomaiQiFughel J üítp tepi^jöejhOí?^^> a^y-Kaíijztán 1S01
77366221
Huszonnyolcadik évfolyam 50. szám.
litrkMilÓMf
ttf—káti AraU>
karaakadiíAl**.
^•rawaiéval értakaaal l«li«t napa** Ilii d 1. M m
*ié# ii»t*a«ailft a lap •••lltnni réaaért «aaalk«aA miutUu kAalfaéay,
Kiadóhivatal vánttkéaApaut i #VmM JwUp kftuyv karaab«léM.
Z A LA
Politikai lap.
Mogjolfinik NAOV-KANIZ8AH hotonklHt Mtair! vasárnap 1 cifltörlőkön.
ujt/tivnai iui
K|ta hri ...... II kmw
...... i hm*
Üag/aiUrrs . | itomM
NjlltUr pattiam 10 illlir
DUmUmI, valialat i >lr<illn>ri roilMniil ri«M íwop kti^M I t«Uaáka IüM.
lUrmiínUllmi l«r«l»k «ak iamart líaaak-bttt foftduiaafc
l|fN itta ára M fillér
Nagy-Kanizsa, 1901,
fiiul,Ul lierkllltll haltr ■anrfar tiirkiiitllárs t i.«j.>«
Vawárnap, junius 23.
A humanizmus szelleme. I klbonlakoiást, beloillekzUiuí, — mont érleli,
és pedig — hála u jó Istennek, — nagy
A nagy társadalom sebjelt Igy le, ugy is, ei«el is, ami is próbálgatjuk gyógyít-, Bssoj|onQOi
nagy arányokban ériéli a humanizmus
Éppen \\«éri a társadalomnak,
mely az élet aránytalanságai enyhité-
gilni; végül azonban tftindlg arra a meg-
győzfldéere "jutunk, hogy kis és nagy bgJokL^ uz mt ^ muDkáH
orvoslására az egyetlen, legbiz,osabb mód, ha ft humanizmus uellemét kötetjük.
népkonyha, a jótékony nőegyesületek egyaránt nemesen és páldás buzgalommal állanak — mint társadalmi intézmények — a humanizmus tiszteletreméltó raunkáa-tényezőinok sorában ; s bizony-bizony nagyrészt ezeknek köszönhetjük, hogy vá-
tényeiője — a humlniimui szellemét kell I rosunkban a társadalmi bajok a kőzve-, követnie, ha aat akarja, hogy a végleges I mély ősségig él nem mérgesedtek. Az életnek ama nagy és bánié arány- |,jbontako»ást\'megérlelfl hatalmik közvéle-7 Ez idfllf még társadalmi intézményül
mány mielőbb kialakuljon. I szerepel « Kiedednevelő Egyesület is, mely
Ahogy a jelekből ítélni lehet, e tára- a ktsdcdvédelmcl fogfafii mükffléw ifi-dalntl tényrxOk nagy részo ezt u helyes tébe. Ámde a társadalmi munkás-tényezők utat már meg is találta; mert mindenütt, lelkében az a tudat,hogy a kísdedvédelem minden vonalon munkában táljuk a* egyes immár g törvényhozás munka-keretébe humanitáriua Intézményeket. S amennyire illeszielett, — megérlelte azt a gondolatot, le jelekből következethetünk,* a XX-ik azt a közérzést, hogy ezen a téren a tár-száza (TXTiuraaníamuti Mzáxidn Tbhz. sadalom már bevégrzte küldetését Ennek Nem akarjuk itt egyenkint (elsorolni a közériéhnek leltei tulajdonítani; hogy a
Nalanságaitj melyeket aa egyes emberek sora ktízöltt különbözőség tár elénk, lehetőleg Ogyekezuok íörvuttylioiáe utján ie, enyhitenl, azokat a kedvezőtlenebb anyagi viszonyokban élőkre nézve clviialhutőb-bekké, megnyugtatóbbakká tenni; de ebbe a nagy társadalmi kérdésbe a t örvény ho-záa nea nyúlhat bela olyan-gyökeees rn-formok nélkül, melyeket — mig aiok ae
emberiségnek közertéiéből, közgondolkozá- azokat a társadalmi alkotásokat, miket a; Kisdednevelő Egyesület, mint társadalmi sából úgyszólván maguktól ki nem ala-1 humanizmus szelleme leremlett meg ; a intézmény, igen meggyengüli, s föladatát
kulnak, ki nem bontakoinak — a társa dalomnak erösebb megrázkódtatása nélkül keresztülvinni lehetetlen vojna.
Azt a nagy éa hatalmas közvéleményt, mely majdan annak idején a társadalmi aránytalanságok megszüntetési munkáját a törvényhozás keretébefogja, mint végleges
miknek áldásos hátásu hazánkban már csak a politikai községnek, mint a kisdedtöbb téren nagy sikerrel siurUgatja az ólét védelem teljesítésére Ukvényhozásílag köte-aránytalanságaiból verődő társadalmi hul- fezeit tényezőnek, nagymértéké támogatá-lámokat. Inkább csak n mi helyi viuo» sávul teljesíthette. Amint már lapunkban nyainkkal óhijlunk kissé foglalkozni megírtuk, a Kisdednevelő Egyesület a kis-A humanrnmus szelleme NagyKanizaán dedvédeltuel 1902. jairaár l^éír át is is megtalálta a maga kedvező talaját. A fogja adni a politikái községnek. Másrész
TÁRCA.
Jó cimborák.
Ji cimborák ma iszom csak veletek\', Pillanatra csalfa lAnyk&t, \'. Bús utrtimil i ezer bú-bajt feledek...
De mist többel kocintok a szokottnál, Kestri Ihs már a* Hal,1 S\' 1 Újult bánat réyi helyre pisstdsiilt.
Se baj fiuk 1 ifciiU Smtt poharunk, Mig a halál rajtunk nem üt, Mert atután tlbbet ugy nem ihatunk.
Hadd tüijin is a poharunk oldala. Megtört már om én szivem Is... Szike lány ú, barna lány is megcsalta,
Hej dt rívid as üstünk számlája I...
Igyunk egyért még staporán,
Ftl a fohárt, Ales magyar hazánkra!
lstm áldja szép Badacsonyt, Hegyalját, Egert. Somlyót bü termésül, S Srok idSn honfi kezek munkálják.
Es még egyért: — búcsúiéra fenékig...
Keseril bár, — ji cimborák_
Keserű,... mert mindkét szemem VSnyezüc.
\\ Rózsa. Ferenc.
Hal vacsora.
Irta i Kajabusz.
Minkrvtdeki "polgárok távol esvén a Dunától ia meg a HalatuffMI is, olyan naivak vagyunk, hogy elhiaszUk aat, miszerint lognagyobb boldogság akkor éri ai embert, mikor halat eaaik. K«t a aaivslgunkat azUu a vendéglősök alapoaan kusáimányoljtk. Mert mikor vörös, kék éa más szinti papirosok hirdetik a falakon, hogy itt vagy |olt .balvacaora* lészeo, minden épkézláb ember siat oda abban a gyarmeta* hitben, hogy ma este boldog tesz, mert halat euik.
E tekintve attól, bogy «si oUluuiunkkao ia ! jól elünk, mert nemosak a tóid termeaét e»i-szilk meg, haaem eleg gyakran magét a fűidet ii; illik »okunkra e péidaszi, hogyi .gazdag konyha : szegény testamentua.* Ellenben nem tudjuk meiitaoalni az olaaa példabeszédet: ! „La cucina picoola fa is caaa grandé" (kioai- j J konyha teasi a hazat oagygyl) mondom, elte- ( i kintve-eUfil, a vendéglői, lialvacsora legtöbbször; i mérényiet a Baját zaebOok ellen. Mert mikor {egy porció paprikái haléri — a művelek ugyan j i »adag» ot mondanak, de én qem érlek idegen ■ nyelven — egy koronát kall fizetni, holottao 1 akkora az a poroió, hogyha az ember hozzé nyúl, \'hat ollllaik,mint a bál akkor egy kiné mégU drága a mi képzelt boldogságunk. A halai ember, mikor koeaijával
végig megy aa utcákon, élea tenor bangón kiabálja, hogy ; -hatat, hajat, balat I egy kiló 16 krajeár.« Meghallgatom, de sohasem vasiak. Vagyon . némi nemjt tapaszt alánom. Ugyanis Solt város határa tele van erekkel, kopolyák* kai, pocaolyákkal, melyekben hemzseg a bal. \'Aiokat összefogdossák, nagy hosszú hordókban [szállítják Dunaföldvárra, olt beteszik a bárkába, 14 óráig kereaztai járja a Duna vlae és miat dunai halat hoiiák forgalomba 16 krajcárért ? kilóját. És én fiaeasek egy porcióért 00 krajcárt.
Mikor nálunk a »8elyemker<« megnyitódon, ! bál az ia halvaoaorával töreut Nök ii kijöttek ,aaép saáioinal, nem éppen a hul vacsoráért, mert a nolts hallal nem aíimpaiirosuk, miután I aa egészen aéma álla\', b<nem kijöttek, hogy megdiuiaaaák >egétvivó kalap.-jaikat, uj raháikat és bogv kritiiáljgbak aaszouyi kerlelhete\'lenaég gel. A Selyeakert csupa illat volt, de nem a nőktől, hanem nlort a >iőld leveles, fehér virágos akáo(ák< ontották alá az égi illatot, melyet nem a patikában vásároltak. A bokrokon fülemüle primadonnák voltak ; akik gázai nélkül énekelnek, nem rekednek b* éa hamisan nem intonálnak. A szerepek fölött semmi harcot nem kezdenek, el nem. ájulnak sem divatból sem boaiusághól. Csak akkor hallgattak el.
MlMték, • kik
oly keservmen muzsikáltak, mint ai a katona banda, amelyik Milán jkirály koporsóját kíaérte.
Kspesbelezii-lap
újdonságok
a legművészibb kivitelben kaphatók —\'
Fischcl Fülöp
könyvkereskedésében
NAGY-KA NIZSAN.
Ferencz József keserűvíz
u agyWAl elismert kellemes izü természetes
hashajtószer.\' ^


Ntgy Kámzsa, vasárnap
Zala 00 szám (É. Up.)
1901. junius hó 24 án
rOl azonban ■ humanizmus szelleme azla közérzés! érlelte meg ennek asegyesü Ülnek munkásiényeiömél, hogy a törvényhozás u(ján még teljeaen nem rendezhet^ árra-ügyei, — melyet annak idején alapszabályaiban szintéi* célul jelölt meg — vegye gondozásába. >
Így lép it majdan a Kisdednevelő Egyesület — oaiut társadalmi intéamény—
a vidéki újságírás amúgy m valami tráa lábon álló jóhln illa volaa meg s levél a körmöafont omIó mesterkedésének.
Eb az ««et alkalmul •zolgáJbaiBS arra, bogy a vldáki «sjtó tluztai\'éget munkásai a kfl/iinseg-
Ai a válUlko^, aki vstoeitfy kSutsttt, kőveséet, hidépittw, lőldmuakákat éhaj* eitytrai -Wivesen m-gveszi ai elfele ui<ágtró lollai. Mért, bogy es egy kl« btngula\'nt c-inaljoo at 6 ajao-lat* mellet\', vagy legalább bogy ellene óé írjon, A bamiaan bukott üi/ete<nbar éa a panamába f
mán, hogy mMNuOjáaak bevégzése taljas; a> újságíró bírája • »aty kőataaég. Miaué Ugmn i \'\'élni tgyadflt e< van bivatv*. £« adja kenyerét,
„ ! . .. . egyedül es is iiorlthalji le aa újságírás teréről.
Kbben a szép mozzanatban is csak a M«„la tálaiét, bogy a itnudalom a legt óbb humanizmus saellemének bódítását látjuk, i eaelben bámulatra méltó motdulatianággal tíri Es is csak arról győz meg bennünket, hogy [ ££
atdék, az iparosok, vállalkozók éa kötllatlvíaelök nyakán, mellüknek szagezi a revolvert és jobb ügyből méltó buzgalommal ssedegetl ki zsebükből a kivtkb, nagyobb bankói.
A szegény legény), a betyárt, aki ss ulszélee elszedi hz utasok páosél, azt elfogják, megvasal-Iák, lecsukják és ba emberi Olt fosztogatása közben, föl la -kbtlk. Ki rabolhat stshadoe,
• kedvezőbb életvi*sonyok közöli élők szíve megérai, hogy hol és mily mértékű feladatot ró reájuk a humanizmus szelleme; hogy hol és miy ménékben kell áldozatkészséggel és nemes elhatározássá! as élet nagy aránytalanságainak enyhitéai mun-
kájához járulniok.
— IIMIlltallg tltoílttlj aftt aaatlag halálba js klfgtt-
Egy ily enyhítő munka lesz s nagykanizsai drvahda megalkotása itf. Erről majd a kellő időben még szólani loguók. Egyelőre csak ast az örvendetes lényt akartuk némilrg matatni, hogy városunk a jársa-
gel kezet fogra, hoziá\'átnénak ehb<", bogy a
vidéki hlrlapirást a revolverzsurnsllstuktól ésj keveredett „szereplő egyéaiaég" ssyoál egy llitltiaégtelen partilfaklól megti atillák. egy tttsaai, vagy néha egy ropogós újdonatúj
Ml, ujságlí-ók, sok tekioietbea kötve vagyuuk ;teeresbanhól e«, bogy bflaeínek e tusolásában ba egy-egy/tíren revolverezd Üldözni kezdünk,.segfi«égOl szerezte meg aa Ilyen megvásárolható ba leráot|M Üzelmeiről s leplet, azt mondjak\'ujugirói.
rólunk, bogy • kenyérlri«v»ég vezeil a tollankat.J Ha egy tg vállalat, vagy ayár van alakulóban, i .„. . „ . „ Ezért mi várjuk ée reméljük a ujté szea bajai- vagy ba e< valami nagyobb átalakulások eisn
másik céljának, az árva ügynek wunkatt- Iiak Urv,.,u,át. J411* megjelenik ■ revolveruutrfMlifsu l»pj*b»»
egy cikk, mely hidegen fogJalkosj* a dologgal ée folyialélagos »i»meneté-t« ígér. A gyáros vsgy cég, kogy vállalkozását aa aMtfo r»jt«ime« hézagossággal megirot1, ártatlannak látszó csikkek meg ne rootaák, kényteiea elferadoi as újságíró úrhoz s.n megvásárolni annak jóakarata tamugar tását. Mert ba ezt nem teszi, megjelenik a apban egy folytatólagos cikk, mely .lévedásból\', vagy „helytelen információk" folytán a legártatlanabb formában és stílusban tartva, oly híreket boz a vállal knaáaról, arelyek képesek annak hiteléi egészen alátani. Aa újságíró ur goodutkodik arról, hogy a cikkről még mtgj-l*né«t előtt tu-dumást tízerezzen az illető vtlUIa\', bogy legyen esetlag ideje a cikk Megjelenését egj jól megbélelt levéllel megakadályozni,
A:rh:-noráté* -tormája i»kiniaiAh«« nem váJp-_ gstót as Ilyen ur, Elfogad pénzt épagy, mint köitlttfl igérelet sa Irán\', i ott a me, alakuló vállalat valamelyik jövedelmező állá«át neki _ fogják juttatni, vagy hogy néhány rés<vényhyel — fogják meghálálni szíves .láradoza-ait"
Aa ilyen ember aztán réme a kornyék iparosainak, kert«ksdöinek. Ellene nincsen (egyvet. -Rabolj garázdálkodik buotetlenlil é< mig egyik kezét a mások zsebében tartja, addig a másik kezével Ír cikkeket az idealizmusról t* a társadalom romlottságáról. Aki aztán nem hallja > megrevol vereseitek panaszalt; aa szentül azt hiszi az ilyen kitűnő úrról, hogy ez tgy rsjongó Idealista,. egy cnsroa morum publicorum, egy lykorl Caló, aki c«ak ugy csepeg a lisztességtűl becsületességtől.
Éi a társadalom elég gyönge, elég gyáva, hogy az ilyeneket nem taszítja «t magától.
Némán töri a közönség as jiyeu arak vérlá-aitó visszaéléseit, és h«> mégis panaszra nyitja szálát, akkor megvádolja egy ilyen zsaroló miatt as egész .újságírói kart.
Padig eiső torban s közönség van arra hivatva, bogy az ilyen alakokat leleplezze és lehetetlenné legye.
bet bárkit, anélköl, hogy a tiir ény emberei te lelöstégre vonhatnák érte. A revo\'verzguroaJiasta elleti, pláne bt Hgyeien oiinalja a dolgát, eaak ritkán nysjt olla mat aj örvény szigora. As ilyen kaputos knpcabetyftr nem áll ki az uUzélre rabolni. Es sima parkette-, szőnyeges a as Ionból, léuywen * ber«ndezs\'ttv uh lakát Isrageti iróasa-
j., • „,.„,„.,, x.I latef mtllér inlézi rablólsmada<alr. Ez asm ált
dalrni alkotások terén nagyon helyes ésL,. 1(in(il[ ^bn> hauem kávéházak, mula\'ó-
bíztató színvonalon hslad, mert a huraa- \\ helyek impoziins csarnokaiban, Tnagynrl etö-
nizmus szellemét követi.
Az újságírás tisztessége.
A lővárosi lapok jelenléte szerint nemrég egy Ogyes csalói leplezlek le Budapesten, aki • attni fliflgy elatl, hegy a vidék öíksí nagyobb városaiban újságokat akar alapi\'ani, egész teret .taerkMziőt" és egyéb más kaueiós alkalmazottal iteriödletett, akiket azután rútul becsapott. — Ezer szerenose, bogy mindjárt az ellő kísérleteknél uyakonosipiék a jó madarai, mert ha tovább folytathatta volna ttzolméi\', megint csak
tzouAk pamlngain táboroz; amoll a gazdagság, jólét -fényében att\'kéresve, emilt a hatalom ét befolyás árnyékában httselva hiztosiloltnak érzi magát minden veszedelemmel, miuden megtor-láttal szemben.
Tollától, tzéjálól Ml mindenki, akiutk Üzlete ée vállalkozása van; haragjaiéi retteg, aki valamit elérni óhajt; kegyeit kényielen keresni még
as_ts, aki gyűlöli, mert jij annak, aki nem
kenyerezi le 51 egy. kit e öfzt\'éusl, vagy égy kit hirdetéttel. Ellenben szivés örömest pártfogásába vett mindenkit ét ketztéggel ir dicsérő hint nstt bárkiről, tÜ löbhé-kevésbbé tetemei összegekkel hajlandó honorálni a kiváló térfiu nagybecsQ .erkölcsi" lámogiissát.
Maga a vendéglöt it olyan szomorú Volt, mintha Mócsán vallatták volna, meri hogy at első lába lelógott. Azonban az idö megemberelte magát, Estefele\' már apró leánykák ttneba libbentek kacsa farkra féeOlködö ifjoncokkal. Plibériát korban levő kaméliáa bibuk, a kik böu-kák a szalagjaikra. Attáu lelnönak a valamely
. izertnctetlen napon egy szegény ember bele-sze.etett egyikükbe a ugy találja, bogy százszorta bölcsebb lett volna, ht lejét egy kö-fal sarkába végjt, mintsem, bogy aton őrült reményt láplslja nyomorait stiveben, bogy egy szegény sterelmee szeretete valaha értékktl bírhatna a flirtelö hölgyek atemében.
K türelem már fogyatékán van, mert a halvacsora egyre kélik. Már 8 óra it elmullott, a helyzet kezdett drámai lenai. Némelyik uri ember olyan nagy szavakkal dob&lódzoft a pincérek felé, aminőkkel a színpadokon tzokái. * A hol Úrfiak üllik külön aizlalnál, ott a tár-! talgti dekoltált mint a hölgyek foilettje. A hol elhúzódva egy ur s egy asszony—tü—kir asztalnál, bokor árnyában: az bizonyos, Eögy házaspár. A férj olyan semmit nem mondó lomha képű, mintha ö volaa i jámbor irafiktürke a dohányos bolt előtt, az asszony pedig hatalma teljes tudatában kictinylöleg néz le reá. Csak akkor szikrázik a lomha képtt léríi szeme, mikor aranyzsinóros vasutasok portyáznak arra Ibié. Mert igazán ezek a vasutasok qjindenkit paiágsérhak néznek. A legjámborabb férjet it tigrissé lett egy bizonyos körülmény. Bratusnak március idusán ba azt mondták voln\'a, bogy Cssez elcsábította a fa\'eségét: Casca halt volna meg, nem Caesár.
— No hát itt van a páprikát hal, de — uram bocsásd bünümet — nincs be. ne köszönet. Mini
mikor egy tábla rota kalásitit őtszeveri a s/él, olyan általános a tugás. Láloto\'l-e az valaha halpaprikás, a kl tzl cain >lia ?! A leglényegesebb elementamok hiányzanak belőle, azat nines benne elégendő mennyisé<ben paprika ét hagyma, annálfogvt ne aino-. Az én porciómat képére egy kötépkoru halnak a teje és tgy két ujjnyi ilsrsb t dereksb<i| — ez volt megehető — •ulyotbiiva Volt atouban ez a hallevén—egy darab nyugalmazott krumplival. Ezért lizattem én egy koronát. Rlt a mtgyar )ember igen hamar káromkodással garnírozza a vendéglői koszto\', aminthogy igttt it v«n. Ctak a németek lefelytlték nagy nyugalommal a paprikást. Mert a német nem azért eetik, hogy jóllakjék, hanem hogy gondoikoaiék. A német ember mikor estik, mindig aton töri n fejéi, hogyan fogta é megemészteni ast, amit megevett.
Bizony majd ugy járank mi is, mint a kotorni SzeiitmikIónon. A nagy manőverek ideién egy jobb torsra érdemee őrmeater|,-»a iseatmik-lóai fogadóbau halat vacsorált, de nem ette meg. Mikor elébe tették, kéhzer, háromszor megtor-ditotta a tányért, eztán odt tette fülét egészen kötél botzá. A togadós mérgesen rétiéit:
— Mit otinál katona uram a hallal ?
— Beszélgetek vele. \'
— Ml a ménköl, hát tud a nyelvén ?
— Azt kérdettem tőle,"hogy sem találkozott-* a Dunában az ea bátyámmal, a ki két hét előtt iuladl odt. De azt mondja ét a hal, hogy ö már akkor nem volt a Dunában.
Ilál csak mi vagyunk olyan naivak, bogy még a vendéglősöknek is hiszünk. Különben is a hal, ha uri ember eszi, luxus eik; ha szegény : nyomorúság. Hus áz é\'el, a hal pedig nem hus.
4-.
A ki a fehér ozipó köté ezorilo\'t cigány pecsenyéből" nem evett még t rá abból a hamisítatlan kecskeméti karoosból nem ivoti, az nem is tudja mivel élt Lucullus.
Azonban a bornak is 60 kr. literje. Mikor én árulom a magam borát, tobaaem adnak többel 13 krajoámál liteijééri. Hát hol it: at igtzaág ? Ennéjfogva nem valami nagyon kedve* emléke maradt meg a halvacaorának. En elkAvelket\'em Ma órakor. A hal aok aataony van, ott nem szeretek hasamotan maradni. A legtöbb a«a<önyban ki van fejlődve aa arrogancia, amely nem igen kedvet tulajdouág. At arrogana hölgy minden bolondaág .miatt azonnal sértve érti magát t a legtermétzeletebb dolgot it maga iránt való tiszteletlenségnek nézi. Örököt ran-cunökbe laobé-kba, revaaeht«okha ée mindentéle francia szavakba van bonyelodva. Óvakodni kell tőlük I Hogy jövök haza, még at egész városban nyüzsög at éle}. A ml népünk buzgó. Vatárnap s egyéb szent napokon az egész közönség ünepet kLborban, ki pálinkában:
At >édea Iik«*ban — így hívják at iparultok kávéházát — a tamburás banda még javában játszik, vörös nyakkendős, teli talpú legények járják ott a valcert szabadságolj állományú, oltárhoz vágyakozó bájadónokkal. Fent a holdvilág, mini eg| ketté vágott ezllst tányér eétál fellegről lellegre De moti nem gyönyörködöm benne. Sia\'ek htta. 8 amint otthon vagyok, rögtön rántottát otlaáltatok bal tejééből káron bokor salátával, Különben ugy fordulhatott volna, bogy reggelig éheq halok a. nagy balvactora után.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 50. mim (8 lap.)
1901 juniuu hó 58-án
Miért volna kötelei msiitUmi-a táreadalom t keblében i«t it ujelgirói, aki lakjának cikkéért ltM0M|r»t nen vállal, hanem itrób-nunnokat ftlKt oda ax iiyei kllogánolt Írások | i, értője gyanánt ? Miért aiimit bunn a kö-zööség jóindulatára u, aki mhdeakor kégx dobra Dini * lerdrink rétibb csilldí ügyeket iá ; de hl "torai a kapca, még ai apsgyilkoitól iij. hajlandót bocsánitot kérni, csuk hogy kellemet-1 lensége ne legyen ?
Olyaa rikienéje az.„ Ilyen revolvirtsarnaliila | ai egén újságírásnak, amilyet osak ma«* a nsgy kösfintég vághat ki a magyar vidéki hírlapira*] testiből.\' Héti kezeién ai ilyen nyavalyánál netnl segít, mert e«t e*ak aiapoa opt.rftclA.val lehet gyó» | lyitaai. A iiszlesaéires magyar ujságiWi kar po-dig éiladeikor kéat alivetni liiug&t mnek a műtétnek, »öt köszönettel vtsai, ha a .nagyközönség I segítségére van ezen nagy bajának kurllinában.\'
A* említett budapesli eset iámét aktuálissá -\'testi ezt a kérdést
Ideie lenne, ha at újságolvasó publikum i moat már hotxálaina, hogy a magyar srijtó kép—i viselői közül kipusztítsa, és lehetetlenné legye a rtvolverzsurni inlákat és eztel hozzájáruljon a IluteBiéges uysíigirás m<-geröiiléiéhes.
T«b»u pedig ext aképeo, hu minden revolverező kísérletről; aionaat értcsitfi sajté egyik tisxtenségés orgauuuát, vagy a budapesti ujiig-Írók valamelyik egyesületét. Etek majd a beküld dóit konkré\' adatok alapján majd intétkednek, hogy as újságíró név mögött lappangó kaputw ulontllfíkirrlgr/oTitstlr »mökOdéiöt i gziiitaférölr
TolMiban
Hétről — hétre
— Irta: Vajdai 8zabó István. —
Yoli dolga a lefolyt hétéi, lzxadott is natyon Valamennyi telegramnos Ilju és kisasszony. Aiakuln gyülise volt ■• Mindenféle pártnak, £< most „caam bibindije"\' Az unalmai nyárnak.
ftepiiltenek acél-dróton Bizalmi itligönyfik (Élük veeitik pári vezérek Utján elszúrt rögök 1) Utcán, házban köszönés helyt Válasz\'ó igy kiált — Alkotmányos lázban égve — „No bát ki as vivát TI*
Budapesten meg eaalatt Izxaduak a rendek, . Nagysíetve darálnak le, Mit eléjük testnek. Meri nem soká firftendBl már Az aratók d«U, H ügyelni kei! bogy as Sun, Tilt ligyeu a kanna I
...Sá«kák között egysier-másizor Sok bolond megeteti, Aiuile •mindig boritáaik Bája «ötét leplet... Meg se tudjuk, mert ki stólát: Szárnyait kitépnék, A kanális lenne cirja, Szemfedője ax égi
£s én mégis mit hallottam? —fr Tiszta iáin igaziig I — Elárulom na»y utókban, — Ha 4k meg aeia tudnák, ö-izegyüliek a mult hiten, A Zichy — kortewk. Nyakukban szent olvasó volt Kezükben a — kereszt.
Kakál tettek minden szemn, Siska Ös apákra, . Ilogy jaj annak, ki nem iiavit, Zichf Aladárra \\ 8 Diána, hogy t jelenet Magra toaibb legyen, Magaam áldom án irlatk Ktr.,. uövetkneibw.
sióval a Uni\'óképzöban é« tollai aa iroéaloia t«re« eiy mteml lefjmti */ népnevéét iulo-mányit. mint azt Pchnltt Imre, > pécsi katM-likai unilóképetdi taulra telte: a legszebb es követésre méltó példát aaotgillalja a uepiníldi I karnak ar^ mikáot kell leniben veteti hittel, t rallggr.dést nem imirfl vauk irattal, izük anyagi elismerés mellett öiletléotaisal a magyar In-ügyet szolgálni\'.
A népnevelés ipoitolal, egybáii éa világi tanférfiak, tiniig y bírátok megvonhatják-e tőle i az erkölcsi elismerést most; midin e bi vééivel a taasiéktöl távozni késiül ? Atl hisszük, hogy I nem.
Ezen meggyőződésben tiszteiette) és szere, tettel fordultiiik kartirsiiakbos azon kérelemmel ■ rsatlakosMnak hozzánk és hoaiák meg lisitelitők, szerelök és eliimiréiőkaek adóját a f. évi julius 1-én Scbalts Imre JO évet mag* haladó tanári működése ti|itel«tere rendeaesdö ünnepélyen személyes megjelenésök iltal. Ebbeli szándékukat kegyeskedjenek léveiaiölapou a leheld legrövidebb Idő alnt velünk tudatai.
Egyúttal Mlkérjük különösen a fötisiteletktó esperes urakat, kegyeskedjenek a kath. tanügy bajnokának ünneplésén részt venni és at es-paresség róm. katb. lamJAit, ja. megjelioisre busditani.
11)01- junitiff 11. A jubileumot elSIéwiiö bízoltiág nevében Sasvlrl Béla SchmWt Bo dítsar
jflgyxfi. elask.
- IMfbáno. belgtaiéa Folyó bó 15-án igtatták be Lutridon Fábián Gyula, volt- tQika-
mentgyfirgyi káplánt. At .....plébános hatiftaa
szellemll egy háti nónoklita igen ii benjom\'.it tett.
— A vtrmegvrháiábál Nagykamuai r. t. város képviaeloteatmetégek a már addig elrendelt épiikexéxekrs, egy bpavéd töm éa két ziulóalj elhí.lyezósére szolgili laktanya építésire, a város rendezésére stb.-re kit millió korona felvétele, — hon*édlakiibya epitése — a polg. iiu ii leinyiikolák államóntán végül,a város és a c. él kir. iub. Déli vuot« társasig köti a vsspEöz vetelS útvonal fen-tartásira vonatkozólag létrejött egyesség tárgyi* ban hozo\'t határozatainak törvénjh tósigilig leendő jóváhagyása oéljiból f. ivi julius 9-ia
______,, ________________délelőtt 9 i« fél órakor rendkívüli közgyűlés
í ü*yaiinisziéríuürid\'iá"enu"""exétéíívd^negbixott iUgyanezen lirgyaknak közgyűlési elö-| miniszterelnök ZalaHrmegyében a beesebelyi készilése végett állandó választmány 9-én reg-anyakönyvi kerllleibe HtgtdOs Károly körjegy-. í^1 9 Arakor tartja ülését. Izöt,i puuls-moKiorodibi pedi< Nocdcstk Imre —IpartaatAletl kAsgyAléi. A nagy-| körjegyzőt anyakönyvvezetAkké nevette ki és kanizsai lpartesittlet janins hó 33.|a délelőtt 11 íőket a házassági anyakönyv vetetésével és a Arakor saját belyisigében rendkívüli köigyüliet \' bániságkötéanél való kOiremflködétiel is meg-1 lart. A köigyülés tárgyai : 1. A tászlAateeielii bizia.
Szerkesztő nr, hi it égből K«ö gyikran Makid Alakul még mlMlsnk .la Ri|tatl- veraeny ciapat. Meri ilyenkor némely u\'cán VíMenger marsjlik, Melynek liubjttl bü-zkén szelni Egy-egy kuro^u ladik,
Ep ékért a ipori-kedvelö J
Ifiak . és lányok
A nevemben esdskelpek,
Kérik a tanácsol;
Tegye uieg at fi kedvükért,
Pár százudiK várjon.
— Hisz ráérünk, mint sok másra I —
Es ne — ciaiontittan I
...Tudományok\'Csarnokait Lassankint heoíukják S cipeli sok bus nebulA Haza a — Mfkundát Népnevelők tövis utján Két "hóii nyíl rózsu, Lsiai küzdelemtől, bútól Addig leisnek óva.
Hallották már milórtint á
•Ssenlgyörviri-bigyeat ?l
Lidércfény tört ki a fiildből, Ai eyyik éjjelen... Kanitssi /atKMjwmwiy,
~K«t szsmévil iitta, S kincfkiretők egéfiz hadit Cíilti a hegyhátra I
Turjik, ássák nápok Egy hentes uölfiiét Sóvárogva at aranyaik\' Kápráztató fényét... Kapitány ur 1 óh lógja inog Azt a javai atnanyt, Mert igy Vakáo nem szüretel, Sem arauy\'at, sem bort...!
Blaskovich István Otigtr Dezső eltart ózkodia nlán A táblai elnök i kir. lörvény-I izéknél tapasztalt rendes pontosság felett, — — ánjakinyii klneveaéack. A bel-
| — Rtemél;| hírek 1 pécsi kir. ítélőtáblai elaflk a f nöki titkár nigy napi ilt I péntek délután hata utatlak. i teljes, megelégedését fejez e ki
| — ÉrtltMgl rlagálst eredményi. A I nagykanitial lel só-kereskedelmi iskolában ^én-l leken Tejeitek be az ireftsigi viá^gálslokil. Ai eredmény a következik Jelesen érelt 2 nőven> |dék névleg : Dukált Mátyái ii Krauu Albert; íjAI érett 4, éruit 11; sseptember havában jegy, illetve két tintirgybAl teendő pAtvizSgára 110 növendéket ulasi|ottsk.
— TauArl Jubileumi. Egy nagyérdemű I , tanférflu Onnepeléie tárgyábaa kibocsátott követ* | kexÖ lel bi vált kfldlék be bonánk :
A Becsületesen végtelt munka legstebb jutal 1 mit i teljasitett kötelmig édM_flnludatában : találja. A köt jó erdekében kl lejlett hazaSS imuokásiág még a társadalom ügyeiméi ia ma gira vonja. Minden nemei kebelben hangoeab-bao dobog a stiv és hevesebben lüktet a vér, midőn az ügyszeretet szent lelkesedése stirnyat kölcsönös ia tdnliimumk egy mai- ügynek iiolgilatibia. Ea aki élő bittel, eieplMelea hon-•térelemmel, önfeláldoió haiafias munkásiággal a nemtill népneveiéi uolgilatábán 84 ivén it, megfagyva bár, de törve nem, üilöböikint bi-lalji rflgöi pályáját, miiéig magaian lobogtatva a vBllésoi ia ba*rfiae neveiét tinUját, ki Mő-
nepjának bejelentése. 2. At ünnepély teljes programmjánlk elöterjeiiiéie. S. A taeiléma. lelési köfiégek jAváhigjráss és k/matatasa. HiUlroiaiképielenség eailábea a kAsgySMs fwMi hó 80-in délelfiti 11 Arakor fog megtartatni.
— VIIImmm kenik A kapoevár-fúoyAéi visulon vatósslnüleg kötlekedni fognak a villand molor-kocalk, ha már ■■ idei Iflrdfiidéáy alatt nem is, de a jövő évben. A kireekide.\'nri miniat* Iterium kérdést intézett Kaposvár városhoz, begy \'minő árért nolgáltatna a kocsik számára a villam&ramot, mire olyan olcsó aiinlatot kapod, minőt nem is ramill. VslÖsxinU ennélfogva, bagy a miniszter a villamos kocsikat megkés*ittei.i a járatai fogja a kapoevir-fonvfidi vaiutoo.
___r nihlvii. Barim Lejoa a nagykiaiaMj
Izr. hiikSttig títkán fölkéri míudi»okst, kik HitkBittgi ügykeselés ét at itr. Jitd&SfiV wiiwi kttá lírWttyíi ét minittltri rmdiltttk yyd/fMlVHyi oámtt művire elöíitelni Abajlanak, bogy as Sssieget, vagy megrendeüat legkésőbb juliúi Hé l\'éig jultassáli hoxxá, bogy A nyomtatandó példányok átints iránt tájékoaoébaastk. A 36—40 nagy ok táv-ívre let] idő mQ etófíxotéii ára (ütve 6 kor., kötve 0 kor. 60 HU. [barmoaias sm«M1-1 80 Ulérnl több] bolti ára aioubaa jival magasabb len. Egyben aaaraé érteaiti aa Sréak-Mééket, hagy a ma bkm! karéi rajié slá, ■ sstf jWeaé»e utái mioden eiMaatfiaak balaéiktalaoal asagkliéatik.
1
NagyKaoiaaa vasárnap
Zala 60. szán (4 lap.)
JtfOl ion iua M SA4a
— A Karla a iB^rtnatrél. A jogr egység tzampoa íjából érdeket eJvi határesetet
-^-íiioit a Kúria. Négy fölmerült eaet alkalmából kimondotta ugyani*, hogy a zugirászatra aa |U-taiáaoa kfhágási büntetőtörvény rendelketései-kell alkalmazni, lakat nem büntethető pénzbírsággal, ím int bírósagaink nagy réate tette, ha-um pénzbüntetéssel, amely behajthatatlanság esetén elzárásra változik.
— Fonyód Fürdóietep. Budapest éa Bala on Szt.-György között naponta, vasár- .égj ünnepnapokon pedig Balaloo-8tú-György éa Nagy Kan»taa között ia közlekedő 211. éa 212. zaámu vonatok a m. kir. Államvasutak beleegye-aéeévtl folyó bó 24-tól kezdve a nevezett vasutat Fonyód FürdSteUp állomásán 1—1 percig\' mag fognak állani. ...
— JVyeaadafnlaJdoiioaok keagrfsa-naaa A vidéki nyomda tulajdonosok junius bó 29, éa 30-An Győrött kongresszust tartanak, melynek sorrendje a kővetkező .* junius 29-én ismerkedési es\'ély. Junius 30-án reggel 8 órakor a kongresszus megnyitása a városház diaitermében. Tárgysorozat: 1. A kongresszusi tisztikar megalakítja. 2. Az előkészítő bizottság jelentése. 3. Védekezés a tiszteaaégtelen koaku* tencia ellen. Előadó: Knerr Izidor. 4. Papírgyárak és papirkereakedők versenye. Előadó: PÍeítz Fer. Pál. 6. Nyomdaiparnak képesítéshez kötése. 6. A sajtótermékek köteles példányai és a-ByemdiripBwavonatkozó törvények. Előadó! Saávay Gyala. 7. Egységes munkaárazabály. Előadó: Arvav Sándor. 8.\' Állami nyomtatványok és a vidék. Előadó : Rumy Sándor. 9. \'A maknletura-gyárfát. Előadó: Koerr Izidor 10. á sajtó as a könyvnyomtatás. Előadó; Molnár Mór. 11. A vidéki nyomdaiulajdonosok orsz. Bővetaégéuck—megalskulása. Előadód Láng^ József. D. u. 1 órakor tár-asebéd a „Fehér-hajó" száilodaban. a kongresszust a táros közgyűlési termében tartják meg és azdn való részvételét 95 nyomdász jelentette be,
— Kritikus napok. Újra föltűnt Fslb a viharpróféta, kijelölve az 1901. év második - felérej hírhedt kritikus napjait Elsőrendű viharnapok . aug. 28., szept. 28* okt. 27., oov. 26, és dec, 25. Másodrendűek: jut. 15. és 31., aug. 16, szept. 12. és okt. 12. Harmsdreodüek: juh l.( oov, 11. és dec. 11. Általános jellem/és gyanánt julius első felére rekkenő hőségéi helyez ; íivételképen Ausztriában gyakori lesz ara30; • hó második része álltalában esőben gazdag* .Augusztus kezdő fele száraz, dereka zivataros, második leién országos eső várható. Szeptember első harmadán esős, hideg idő jár, közepén változékony, végén derült 0\'<tóber kezdete havat bot, mely csekély megszakítással végéig tart. November erős hideggel köszönt reánk, melyet kö/epén derűit napok váltan* k fel, bogy végén belyt adjanak esőnek, hónak. December kezdetén elvétve hó is akad, közepén eső váltja fel közben a hózivatart, mig erős hideg zárja be az évet.
— Aagyllkeaiác /^mi Gyula 20 évee helyetti ezen\'ül celluírod caillafukat kapnak a fiatal ember, Pilvax nagykanizsai mozdony vetető »trseik. Hát Mbaea mosf, mikor • huaeamsmes fia azért, mert vaau i azoJgálatra gyengének gXeDt nevében minden tere«» m-giadnii a >&0{ találták azombaton délután felakaaztotta magát terhein vaio könnyítési mozgalom, aa ta raaeu.
- A földadó revlsló Ja. Darányi fold- Nagy sor aa kOlóoőaen a bakáékaál. M«rt abbé)
miveíósi miniszter eayatertőleg a pénzügyőrt a ias-terrel fölhívta a gazdasági egyesületeket, hm válaazttanak bizalmi férfiakat, akik a földadí-kataszter helyesbbitóti munkájánál támogatni fogják a kiküldött közegeket. A kataszter he-lyesbbitése aa adórevizió alkalmából válik ak-tnálíaaá és a gazdasági egyesületeknek a munkálatokba való bevonása at érdekalt gasdakőaőa*
aégnél .helyesléssel találkozik. , lei! p\'takoa, nyáron raöí az izssdeág, a por lepte
. — Elvi határoiat borkamUltáal b« ugy, bogy két napnál tovsbb sohaatm tartott ügyekben. A belüg^roiniazterlegutóbb kiadott fis a azegény aarsai maat sem teke eu, mint rendeletében kimondotta, hogy az a borkereskedő,1 agyra caak csillagokra adta ki ?énaéí. Má«kép
a nágyon ia szerény lénuagból olajat, *mri, ktaó-esdi, petróleumot, tői, csrna\', auvifcsiot «e lateta tudja még hánytál s aprólékot bsaseresni tudeé oem a legutolsó dolog. ▲ tsrtstlenung (ihletének fala* pedig rá ment a csillagra. Aki *.<« a császár kanyarét, jól tudja, hogy "ennyi baj volt aa eddigi íorariltóa posalócsti (aggal. Télen
a négy kapitulációt kiszolgált eriria köpönyegtől
- IJJ tanterv a felsdbb leánylako* Iákban. A kultuszminiszter t féltőbb leányiskolák pedagógiai életét azabályozó uj tantervet állapított meg. A*uj tantervben erősen kifejezéare jut a felaöbb leányiskoláknak az egyetemi oktatás előkéazitőjéül szolgáló jellege. Erre való tekintetből a tantárgyak ugy vannak összeválogatva, hogy tanulmányait folytatni vágyó némely tárgyból késy telen c«ak kiegészítő vizsgálatot tenni, hogy a továbbképző tanfolyamba lépheaaeo. Az uj tanterv a fősúlyt a magyar történelemre ea irodalomra fekteti. A német nyelv tanulása mindjárt az I. osztályban kezdődik mig a fruKiajyelv tanítása a 11-ikban. A hali óruzámol kül&ben u első osztályban 28, a többiben Sl^jSvban állapítja fijeg az uj tanítási terv, amely már az idén, szeptemberben lép éleibe.
— Hl a kásássá*? A matemstikus sze-gyenlet, melynél két ismert tényesöhöx
harmadik csatlakozik; a jogász életre kötött kompromisszum ; a irint üzlet, mely gyakran bukás-a gyógyszerész szerint csillapító szerint regény, mely ritkán ér áti ^ia színész szerint tragiko* a közönség századok óta accep-tál anélkül, hogy tudná miért, és végül a katona ateriot harctér, amelyen majd a nétévea, majd a harmincéves háború foly le.
ríni
csakhamar egy azerint egész a kereskei aal végjáp ater; f krlti egynél média, mel
kinek pincéjében mesteraégéanék nyilvánított bor van raktáron, az elkövetett kihágásban vétkes akkor is, ha az zálogként van nála. Továbbá n kinél mesterségét, bort találnak, at összes borok vegyvizsgálati költségeit tartozik viselői.
— AdakoiAi A Ugrádx r. k. népiskola azon növendékeinek a megajándékozására, akfk a magyar-nyelvben legszebb eJőbaJadáet tettek, — I a következők adakoztak : Dr. Grosa V. 2 kor. Fábián Gyula: 5 kor. N. N. 1 kor. Pick Ede í 50 üli. Kásztl Géza : 60 fül. Friedfeld Henrik, 1 kor. Lyubits György 1 kor. Goricaánecz Öyőrgy 2 kór. Fogadják a tanitó*taatttlet bá-lá« köszönetét eien az utonlia.
— ÖtlorlnÉo*ok alkonyit. Laaaan-laatan * csak kimalnak a régi bankók, régi tallérok, bogy helyet adjanak az uj pénznek, a koronának meg a fillérnek. A krajcár és a két piculá», meg as, egyforintos bankó immár a muzsumi ritkaságok \\ közá tartoznak, a melléjük fog kerfllni nemsokára egy-aóldazmü baektf?- az őtfonatoa ia. A miniszteri rendelet kimondta, bogy az Ötforintoa már csak es év szeptember 1-éig lehet használatban I a lepkésőMTdecseiriber I-óig beváltandó. Az öt-f forintos bankó napjai tehát meg vaanak már számlálva s idestova félév titán már nem fogj szerepet játszani ax ólet vásári küzdelmében, már nem fogják utána milliók törni magukat. A kit! ezu\'án érdekelni íog, az legföljebb csak az ar- ! cheologus less.
— A jAtékdélntAmak kltorjeaaaéeo a ! fe\'aé oasiólyokra A vállát- éa közoktatás-1 ügyi mioitziir valamennyi kir főigazgatóhoz a I •kővetkező rundaletat iaiáxie : ^Mlutin t kő.\'elezőJ_ játék délutánok intézménye a rendelkezésem éa vezetéaem alatt álló középiskolák legnagyobb részében é elbelépett, elérkezettnek látom, az időt arra, hogy a játékokban a felső oaatályok I ia réaztvegyenek s a játékdélutánok behozatalát | val célzott reform teljesen megvalóaittaaaék. —I A szükséges axemolyt, kiadások fedezetéről tárcámnak ét ílle<Őieg a tanulmányi alapnak 1901. évi kő\'tségvetéseiben, gondoskodva van.\' A keresztülvitel módozataira nézve ismét a tanári testületek javaslatai alapján akarok hatáioani, Ezek elkeaxilé\'éaél az illető koaépiakola valamennyi oaziályának tekin\'etbe vételével ttuyan-azon azemnontok legyenek irányadók, melyek mult évi 29.954 számú rendeletemben 1—10 alatt felsorolva találhatók. Hasonlókép újból el-rendelem, hogy a janári testületek a jatékterftlet pontod \'mereteit,1 a jtvő tanévi tájékoztató tárgy-felosztást és órarendet a játékdilutánok idejének megjelölésével, az osztályösszevonások tervéi éa
a jaiékdélutáuok vezetésére vállalkozók neveit szintén terjeaézék lel a lőigazgatóhos, még pedig L év| junius hó végetg. A roijatratók minden egyet intézet javaslatát külön felíerjeestéaben, saját véleményes jelentésük kíséretében f« évi julius bó 15-ig tartoznak bemutatni.
Harsaik örttate. öasaattltek viharedzett hadvezérek, a zöldtollas genaráliaok tanácskozásra, Hideg, komoly ábráaattal jártak, halkan suttogva tárgyaluk titokaetot dolgokról. Es meg indult at alantasak kórében a találgatás hatalmas mozgósításokról, véresbábnnikróL Persze, eredménytelenül. Kína már Idejé\' multa, oda már ntm viszik a bakát, a burokhoz semmi kötőnk. Európában pedig es idő szerint minden csendes. Szent áhítattal igyekeztek aa okoaabb bakák a tisztek egy*egv elejtett szavából valamit kimagyarázni, de természetesen biábs, A titokzatos tanácskozások pedig csak egyre folytak. Vésre kiderült a nagy titok. A hivatalos láp legutóbbi száma hozza a hatalma*
lesz már ezután. A rettegett potentátok <*gt-lettek a bajon. Cel u oid csillag lett ■ furrifioa. Nem kérték, de kapták. í< kapeak ae> eseQjtui-ia, igaz, bogy ritkán de — kevaaet.
Anyakönyvi hirak.
Jtalaa ké tft-tMg.
SzÜl$téSűk
Jmd Mártana iiiikiiaak; Máciaa. Kolotgya lui mpnimm : Aana. Vftó Jáoo# városi blrztílzaolf*; Jáaat. Tlaltrki GjrSrgy aepaektws . EalaUt. Bagoaytl L4«i4 Aldaűvaa: farét. Kaaiea Oytfgy HMaifaa : iéaaal, KagJ György ftléarivaa Jónmt. Döomi Aaaa u|iiió : Károly. Bmitk 81— ktsflM«z*r • Am EMs IÁM kilui: OiMlk. Sinia Emmánoi»l ám: lÁmh. Vimroer rartae gMalna, lkuk . Aaaa ái Mária. yiflT Jín<j« pilyiniW: JSüéC Dobék Jóarat aiéaivtt: Anna. Bafbayti 6yfirgy HUdalvaa. Jémti. Varga Márta faobaitáay: Baaálla. Varga Vtraac fttdaivaa r JW. Gaál Károly koetta: Júl Btki Boaália UkaritéaS, ikrák: Láaa!4 át Fwaac,
BanMy Aaaa aagiaaé 71
J/aldlosdUoh;
Öbt, Horráth Idváaaá
áras agyaaélkftdáa. MalnárJtárfa 80 aapoa, Tila«ft#taU gr»a|M^| Xakári Jóataf ijQa 19 Mtayat, atiajpL Fodor Béla 8 hónapot, riagteraa. ÖMt. 8Uaitaa Györhyáé — lilét Éra aapaeáawa 71 éraa.
garíaaagyaonradáa. Godlaa Katalin 6 ávaa, tftdSgüaÖkér OtT. fíoffmann Jakakaá — Miikofftr Aaaa »a«4aaé H
ávaa, aalórák. Krata Pátar koraakad A 3a évoa, agj&áriyalob. Bandor György 11 éraa UatM, tfltfagt»Skér.
Házasságot kötötte*:
Groatok Forooc voMioajvaattá (Btrtt)—Vlakltr Máríivil Kofáct György oaiaiaadla (Ltaaé) — Halkraaé áraakáral
Törvényszék.
flaabadlában. Vuyrmcsü* Ödönné, aik a ferje elleni merénylet miatt a mait be«tn letar* tóttattak, a vizsgálóbíró e kéten azabadlábra helyezett.
Drágán nteg II teleli mtttilrttát, 8aii Katalin (éri. Gyula Jánoané polai lakóa 9 hónapi börtönnel fizet azért, mart Jufate Paula letenyei cseled leányt megmaaeiiroeta a végből, hogy azt bizonyos következőién?éktől megsaa-baditaa.
Feljelentés folytán a csendőrök éppen akkor toppantak be lakáaába, mikor a üstal, oatnoa greu Mateea Paulát maaazirotta a igy tagadni nem leheteti Matesz Paula azonban oaak 6 hónapot ül amiatt; hogy folytatott szerelmi viaao-nyának következményétől szabadulni akart Aa ítélet, melye: tarvényazaktynk • hó 81-éö hoaoU, jogerőt lett \' .
— A megtepetH aaabar A Szant-farenciak templomából f, é. máreiua bó 90Aa Horváth T%rét halynélküll cseléd a prágai Jé-sutetobor. nyakába akaaa*ott aranyozott káa ke-reaztet a láncot egy - olyan tdőazakbao, mikor rajta kivttl senki aim volt a templomban,ellopta. K vádhatóság lopás bűntettével vádolta a tett tat,
ke*
mért kegyea óé ra szánt dolgot látott a hadvrö generálisok tanácskozásának eredményét, I resztben, a bíróság agjqnban lopás vétségében hogy az eddig használatban volt posztó csillag | mondotta ki Horváth Terézt bfaősnek, bár
Nagy-Kanizsán vasárnap_
templomból lopta cl a keresztet, abhan csak a uobor dittkéaen ttolgáló lárgyti Illőit. is it*. lel, mely kél hónapi logbáltl taabolt ki, jog* ró* lett
— Hrvéa vagy aub T Kulculr János komárvároái lakót bal hónapi börtönre ítéltetett folyó hó 12-én, mert a tavaszon egy 75 évet nagy bátyját egy aó-tórövel fejbe vágta, unoka* testvérét pedig ugyanekkor ugy hatba murin, hogy ennek majdnem halálai okosít Az itélrt ellen a kir. figyésx súlyosbítás, Kulcsár Jáno védője dr. Brid Tivadar pedig enyhítés végett felebbeasek,
Felebbeaett hUnUgyek : Tóth László kir, (széki tlnök liuáotábtn
Zala 60. teám (> lap.)
At 0 nyugalmai már nem zavarjt rág tem* mifslt löldj km.
A cédula mtiik leléa t« .kitt: „Hs majd mint martyr meghalok t ki vltl atk a temetőbe, J»|| kf howám, sirhalntomhoz, t nyomj egy csókot kerttiiaaira."
Megtettem.
&á£ma.
Előadó: dr. Kin hltdn. L Verbanics Jánosné rágalmaiét mi, 8. Takács Pál rágalmatái, hb.
Előadó: dr. Nmitdler Antal.
lm.
Irodalom.
1. Zsnidarics György né becsületsértés hh. 8. ZadraveczJTeréz rágalmazás, hh.
.(,BSvidilűik magyctrázala:) a>s.=tne^sem misiive, fnt.=felmentve, hibahelyben hagyva.
CSjLBSOK,
Gyermekkorból.
— Kis Lap. Több mind negyed évtsátsd ólt gyönyörködteti a ,Kts Lip* cimű képea gyermekül tág Magyarország apró olvasó kösösségét. Hétről-hétre mint tziveien látott vendég kopoktat be a magyar családok hajlékába, a -nol vidám goudtalau gyermekek rppeső szívvel várják, Üjongva köszöntik ét találg«lják, vájjon micsoda népet kedveit! hoz magával a „Kis Lap" Itg-logujabb^iz\'áiná. A •KisfLap, gyönyörű lártalmá-hoz képeit díszei kiállításban jelenik meg, mindazonáltal ára oly csekélyre van szabva, hogy mindenki könnyen meguereiheti gyermekének. A „Kis Lip" aa egyetlen magyar gyér* mok ujsigj melyet a vallás- ét - közoktatásügyi magyv kir. minisztérium as elemi népiskolák tanuló ifjúságának nlyisonányul ajánlott, Előfizetési ára } évenlfint 2 korába. Mutatvány nlmnt ingyen-jkétd a kiidóbivatáf
I90i juams U llée
Hírlap .naponkinti gazdag éa válogatott lartal* aű^kíyOl —- csaknem nunde^ nap 24 oldalon ÍMenik iá tg, amivel sziníén \'egyedül áll a napt-ttjtóban — rendkívüli kedvezményekkel U szolgál előfizetőinek ; ilyen i minden hóra ingyen jegyzéknapló, a Divat Saaloo című kitűnő divatujság kedvezményos áron való megrendeléae ét végűi a Puli Hírfát) nagy képet naptára, atlyet minden előfizető-díjtalanul kaa még" a karácsony élötli napot ban. A Petfl Hírlap 1902-ik évi nagy naptára aa eddigi évfolyamoknál is g»vdfgahfc tartalommal éa díszesebb ^nyomdai kiállitáabaa fog megjekaat A \'magyar trodaVrm minden kilűoötége ir az idén a naptárba, melyre, aim tgy becses írud.iim almanacbra. Bár aost tté-hívjak a magvai olvasó köröaség figyelmét. Regínycsarnókában a Pesti Hírlap moat Abonyi Árpádnak A fehér asszony c. regényét kezdi kAsWni a Pesti HirUp előfizetési dija egy hóra t kor. 40 fillér, féléire 14 kor„ negyedévre 7 kor. Pivat Szalonnal (megjelenik havonként kltasar,. ívenként 48 színes divaikép, 27 szabás iv mértéktzérivti \'szabások ingyen gyaraebdivat itb) együtt 9 korona. A Pesti Hírlap kiadó-hivaltlánál oime: Budapest. V, Váci-körat 79. mám.
— Saprőolroktarmaléa Moat je\'ent meg a Franklin-Társulat\' kiadásában- a Banlai Jáaos a\'tal irt Seprőcirok termetét eimii mfl második Javított kiadást. A mlvt\', melyet tstnő az PPPfML ejtbh lapttataiatokkal kibőritait, d csérnünk Budiipoit, 1 folőaléáes ; ráfi tanácsadója az (miodaa attak-termelőnek. írőj* as oruágbaa legrégibben * séprőoirok lermelétével, ét a
— Láltól-e már napfelkeltét, mit megelőz a szép hajnal és bevonja a nagy eget biborszliittl H psltttjával ? Ma lá\'od vsa egy, a kii mé» amápjmlnden ágában ulbáigaziiitl ád, h\'tlylyel-közzei napkelte tem érdekel, kinek arcát ka meglátnád képekkel mtgysrázva. A „Háztartás" hö ázép-nem iiiáitotaaJ öróaasi..., kinek ez sz uj nap!irodalmi restét irodalmunk legkiválóbb művelői t* eaak Mért jfltt föl életében, hogy i k«.«7a iierkewtik. Kö ieméoyek, elbeeté étek a .legjobb poharat aég inkább tele töltse-!. ""jrék toilából é&nkMk a „Básiarlit" taHáíná1, Igy pannsskodntt toraiban szegény, ábránd"! ét a mi szinten igta nagy érdeklődésre tzamit; fia, kinek nagy kék szemeiből viharedsett lélek [a divit it szóhoz jut Írásban éa képben, ennek lündökőlt, de a világért rem sejtette, bol t mi la maga nemeben egyetlen Itpnsk a hstábj«in. fáj neki. A keserűség áthaté tekintetéből bolü A .Háztartás" gyönyörű színes borítékban oéltül it olvasható volt Ijtleaik meg és ilötiáelési ára { évre 8 korona.
- Szeretnék már egyurr tgy boldog arcot I Mnlátványtaámoi küld ingyta a kiadóhivatal
Budapest, Kerepe^i-ut 64.
_.._ ..._$
Kerepesidül 64. ■ . ^ . ^
- Haztartás. KUrthy Kmiliíó szerkesztésében tog\'«lko*ík él az Atheneum r. t. kiadásában havonk nt 8 szo», «rokttrmeié« meghonosítása jóformán tai megjelenő . Háttart á«* a magyar gazdaatsouydk- kádasának köietkamnáaye. A kit munka nak egyetlen aagyar lapja, mely a bástari*i|,,<J*W gyakoe\'ati ii\'aybaa UrgraV a arak
Hloi — mondám mikor eljött.
— Boldogságot nálam keresni ba\'|*«ág! Sértődötten fordultam el, de i t\'ánalomnak
•Szülőföldedet nem fáj
as igaz részvétül, a szivemben fájdalmat.
Feldúlta nyugalmamai, bogy as, aki érdekel — szenved.
Azt mosdják: mátokért élni, szenvedni, mátok szenvedéseit enyhíteni, másért meghalni — - nsgyon dicső, dolog, t erre csak nagy lélek képes.
A jó ét nemet szív láptáléki nem-e a részvét. Hiss az tgy meg iázluli érzelem, mely ment min* den salaktól...
— Tehát búcsúzol ?. elhagynod?..,
— Erre feleljen e kék kis céduláeska.Oivaad el, ha én már tul lessek a határon... a nefat-jts el aobal.^
— Nem soka
Kösytm Uporként hullott, de ne tudja sieg i )ha ténki, mint (*jt aa nekem — válni I Tóbbé nem látni, hangját ntm balani, mely mindig Pijsn bánatosan rezgő volt.
Egyszer eszembe jul a kék cédula.
— .Kedvesem, most tdjad ide kezedet, neked fm most egy szent logadáit lenek, hogy a mig dobog a keblemben izirem, szeretlek ét Tied az életem.*
Ez volt rajta. £kkor ludlam meg sejtésemet, begy ő aseret engemet.
Fel doi a legjótekonyahb bal.aam, feledni födni, izabacfnJiii lajó gnndnlalpkiél.
As ém(ékezet miá.\'t sem bírunk feledni, pedig nyugalmat, pihenést nyújtaná a zaklatod kebel-
leldult léleknek, pedig a nyájasan mosolygó n«Ptngá\'r az illatot \'lehelő Qde virág, ts égbolt "■rja, a csillagok miriádjai, a természetben | mlndsa mindén a~ feledét segítő társa.
As emberi lét lőelöoyai közé tartozik a lelki élet gazdagsága, melyet az öröm tesz tzsá, de xszdagabbá a fájdalom, a melynek bizonyos ba-^<g bemesilfl hálása\' van, de csak olt, a bul »em tudnak feledoi.
— Magyar Bssár. Ezt a legrégibb legjobb divatlapot a Ath- naeum r.-f. adja ki. A „Magya-
termeléitttek minden nonziMái, teljesen akassá tapanlulstokon van fetépitve, * annyira kimeríti-a tárgyat, hogy a kí ftgyelmetea áUanulja, aa bátraii beállhat t már elég tekintélyes cirok-lermelők táborába; A kitmunka mint a .Falusi Köny»tár" 68. kötete jelent mag, s ára 2 körönt.

egy köoyét IgfékHtétt méMMbiialiént Ereztem ^flasár^ai egyetlen magyar divatlap, mely hsion-
ktnt négytrer jelenik meg mindig hö divalréaz szel, gyönyörű tzines divstképekkel és il\'uaztrált szépirodalmi mehékleitel. A .Magyar Bazár* borítékján annyi tudnivalót kösiil a társaságtól, háztartásból, regény, amennyit egyetlenegy tem a hazai divatlapok kéatif a » agyar Bazár• elöfizetéti ára } évre 4 korona. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal: Hudapest, Kerepesiül 64.
— Magyar Nemzet politikai napilap azi a kiszámithatatjan előnyt nyújtja olvasóink, bogy 12 érával élőn mag az összes lővárosi napilapo kai, a ugyanakkor, t mdőn itt a lóvárotbaa a reggelilapokat olvasni kezdik, a,Magyar Nemzet* már as ortzág legtávohbb vidékein la e mondja a tegnap öaazes eseményeit A „Magyar Neaiel-* már is ~tfiit vonatok röpítik a aaé szoros értelmében s Kárpátoktól az Adriáig t dacára annak, bogy már ste 6 órakor jelenik mtg, mindent tud ét mindent sőzöl, t mit a többilapok csak másnap reggel hoznak.\' £a mégis a »Magyar Nemzete a legolcsóbb napilap nemcsak tálunk, hanem at egétz koatiuensen. Hun huszonnégy oldalon jelenik meg rendesen és előfizetési ára egy bóra mégis caak 2 korona. Mntatváayaaim 6 napig ingyen. Cím: \'Magyar Nemzet* kiadó-1 hivtiali, Had spest, Ken-pesi-ui 64. száa.
— As eMség pálmája illeti mag aapilapjaink torában kétiéghevonha\'atlanul a Petii Hírlapot, ahány ki ünősége van a magyar irodalomnak, csaknem mi d a Pesti Hírlap munkatáraai közt foglal helyéi : Jókai Mór, Mikiaáth Kátmán, Dóéi Lsjot, Tó h Béla, Keuedi Géza (Quintu-), Kozma Andor (Koboz), Kóbor Tamás, Ambrus j Zoltán, Ahonyi Árpád, Bródy Sándor, Murai Károly, Gárdonyi Géza, Werner Gyula, — óly névsor, mtlylyel igazin, egy más napilap mm dicsekedhetik. Vezércikkírói is elsőrendű publieis* Iák; Kenedi Gézán, Kóbor Ttmásoo és Bede]
-my ✓ atMMlH karhaié
JjóMont
atUáttaksUia fif jili (ggakat Untán, f.káro és nlis^aiaa haaUrlja
fllpio íiitdctc^:
Kiadó lakás.
Hámm szoba, konyba ét tgyébb hozzá tartató mellék helyiséfekből álló lakta Kiniaa utca 20, ssamu házban 8 ttoba lakás mellék helyiségekkel kyé és Aagaastas l-ára kiadó miadaaik lakásból kttldi bejárat, Csinnr udvar az udvarba kot jó át tlegendő msayiség iható vittel, Bövebbel\'s háatulajdonoanál.
IfctcUtcdcfc:
1498 tk. 1901
Ajrertsi
144—1
hirdetmény.
Minden őrömet szenvedés árin szerzőnk meg, Jóbon kívül, aaik a lap belső dolgozó tártai, A Hssyei kir. jbiróság mint tkkvi hálósig tehát s Jelkl nyugalmat elérve megérdemelt juta- vezércikket irsak a lapba: Matlekovils Sáudor,, közhírré teszi, hojw Bedfl József (elad azemenyei lomnak nevezem, I Neményi Ambrus, űusbtch Péter, alb. A Pesti J lakóinak kiskora tórgyekes Terene féltő szemé-
Nagy-Kanizsa, vnárnap
Zala 60. szám (6 lap.)
1901 jvaira M J3<án
nyei lakna elleni köi.isaén megszüntetési árvsréii Agyéban a oagykini«*ai kir. törvéeyiaéknek 3377 -900 a pácai kir. ilélő lábiának 9184 —900 á* a a. kir. Curiáaak 10—901 aa. jogerejfi ítéletei alapján a nkanizsai kir. t&vÍ5}Mék (a let letenyei kir. jbiróság) területén fekvő feltől szetnsnyei köiségt 99 »ztjkvébeo A 1 47—a hr.
hrsz. a. lelyett migyarulcai retekben fekvői rétnek 296 koronára becsült, Windisch Józsefnél tulajdonát képelő felerésze
1901 évi augusztus hó 17 napján d. ». 10 órakor
tkvj hitóság biraislos helyiségében, Dr.
Páratlan a THYJIOL f0g-crémé I
éa ezen épfilt 86 népwriaámu ház mely | «W J?" "\'"W. ""T\' ■«»»■««*. ben Bediv. BedöJózséf i. részben\' kiskorú fe* Kornél felperes, ügyvéd vagy helyet^ TBrgyekei Ferenc tulajdonául van bejegyezveIkf*b,fw\'el -"egtartandí nyilvános árverésen!
felső szemenyei községi biió bálánál i^lÚi.íTa , . ... . .
\' * Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Arvereini kívánók tartóijak a becsár 10\'/,át
fflliOL
[a lefkelleattek* | togilsztltöszer, Üdít, IHstt
IMI Jallna ká 19 napján d e lO érabor.
1478 kor. kikiáltási árban a végrehajtási árverés joghatályával megtartandó nyilvános árverésen eladatni lúg.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Arvereini kívánók tirtoinik a becsár lOf-át kesipenzben-vsgy óvidákképes papírban a kiküldőt) kezéhez letenni.
\' Kélt Letenyén, a kir.járáabiróaág mint telek* könyui hatóságnál 1901. évi május hó 9-lk napján.
NUNKOV1TS SÁNDOR kir. jiráibiró.
készpénzben vagy óvadékképes papírban kíkOÍdőtt kezéhez letenni.
Kelt Nsgykanizaáu, a kir. tvszék mint telek- | könyvi hatóságnál, 1801 évi máju« hó 27-én.
GuZONY. kir. Iiiékl albiró.
4900—tk.1901.
248—1
Árverési hirdetmény. ^
a «.flfc.lHtaal kir tarák lakUrrtnyvi .tantál yt
részéről közhírré tétet\'k, hogy Algeuaiaa ,De-positen Bank in Wien végrebsyl\'atóiiak, Windísob József és nejé izQI. flaauiils\'Éva végrehajtást színvedő nagykanizsai lakótok elleni 2667 korona 67 fillér töke,. ennek 1899 luguszlu" hé 8 aapjától járó 6* kamatai, 28 korona 68 hl ér per, továbbá 9000 korona töke, ennek 1900L május 23-tól járó 6»/. kamatai, 38 koron 64 tillér per. 36 korona 82 Jillér véyrehaj ás, kérelmi, 09 korona 76 fillér jelaalegf él a még felmerülendő költségek iránti ügyében a fent-nevezett kir. törvénynek terQle>éhei tirtozé 1 nagykanizsai 6281 11. tjkvben A -f 97 brit. alan felvett 647 11. bár, udvar és kertnek 2448 koronán 1 ugyineien tjkvben A -t- 4860
Egyedüli biztos szer
lábizzadás
teljes megezdntetésére az D5C1EB féle
=podanosmin5
mely 2—8 napi legegyszerűbb használat ntin nem csupán az.ixzadáf\', hanem az ezzel járó kellemetlen izigot ii végleg megaxQnteli. Ara agy üvegnek ecsettel aiylHt I korona 20 Sttár I kir. 70 etl. bekiildtae ■IlIsH bíraantvs. ~ M0—10. Kapható ogyudlll a "Misiidnél:
ÜNOER ULLMANN SANDOB
Szentháromsághoz\'1 czimzett gyógyszertárában SZATMÁRON.
mmmm
1
TBfMOL
I ártalmatlan aatl Isaptlkss, ittáva I Htja I fogfajait
TÜYM0L
[tSrvinyesen vá-Isti kazal lyártaáty.
TflíMÖL
fohiriti afciptU éa kouarvilja a| fojrakat.
TflYMOI
•in ifM Ctél-adMrS. Kélk ftltafctatUri
TH7M0L
Mllnal ■iadaa | ■áa loftlMUií
tubus 60 fillér, - Kapható mindenütt
■rHl\'l Maaitt áe ttnátkflldéal raktár
NATOLY Witszergyári
|6t arirtlrtntdaaaH liygiat. koaiaat laboratorfam. ai| etattrandtt finom pipára aaapptagyár. IVUáritT, VII. Oan|aalakal<aa «a gyáTtr-nktár-ás; Mktalal. TZMI8VAB\'>TT
Faraktár N.-Kantjain : Wnm U Ltdottdíi, £*».-. Tatvfrek, Annuth Séméar, Sautr I. iifAta B»fonta)
iMaaaaaaaBBaHaaiaBBaHMBaai
Kwizda-féle Restitntionsfluid
ífed élet- és járadék-biztositJ mtizet.
hirdetmény;
A „Bécsi élet- és járadék-biztosító intézet1\' tisztelettel értesiti biztosított feleit, hogy az 1900. évi külön mérleg a\'apján az altalános nyereménybatározatok értelmében a folyó évben kifizetőre kerölő
nyereményrészlet az évi tiszta díjnak 4l*|.-át
teszi ki, mely nyeremény folyó évi jullus hó 15-től kezdve, fog a jogosultaknak kifizettetni.
Ezen nyereményrészletben, mély a lejárt 3 évi gyűjtési időszak\' teljes nyereményosztalé< kát képezi, mindazon 1886/86, 1888/89, 1891/92, 1894/95 és 1897/98-han garadtirozrtt nyere-ményjogotulnággal kötött biztosítások részesülnek, melyek a nyereményhatározatok értelmében az idén nyeremenvjogoiultak.
Az illető felek erről egyenkint is értesíttetnek. * .
Nagykanizsa, 1901. éri junius hó 23-án.
A „Bécsi élet- és járadék biztosító intézet"
nagykanizsai főiigynöksóge
60 év ón udvari ialállókban, 0 nagyobb ka lonai éa polgári istállókbaa használatban, ni gynbb fáradozás előtti és utáni ertfabitéar rángatódiáinál az idegek merevaégénél ith. * lovakai az idomitáanál kiváló tevékaoys4ge képesiti. Valódi oaak a lenti védjegygyei, kap-nató Ausztria-liagyaroraaág ö<sztt gyógytier-lársibiB és drogneriáiban.
\\m iá Iéé román kir. udvari asáililó • • kari \'l lyáiyaiaitaiaM Ifi aaaWi |kaa Sáet aellt I
HScliima>rLcLl-Zá,r<<
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban! * Egyedüli biztos vedelem betörések ellen / - ^ntoa bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, h&h.ulajdonoaok, magánlakások, stb. jészére. ^_
rn t cl a „Schlrfáinil-xir" moly a betörik illaa aa agyadíll bistoa óviaar, agy aitusiaa Hajresatl ajté sár, amatjet rnapia M, arra aaolgUá katoacaat lakat ktaylUt. á Mgesikityebli UaMatra, kegy asaa aánt Idagaa, vagy lolvajkaloaoaal klnyinik, avagy as aJUránalc twUlrWra Irinyulö kiaárlatra la, Hf kalapáca kapantéétk kl, a aaly HJ vtttaaoa caMflrit Malkaavi Ml tatgálba kosta, lUóUtag a aa|klaáralt oriírakoa kln;ritiat riadó caangiasat jatit. á kalMa klaárleláMk aagakadályiiiáaára aaatgiW t—f* talaata aaartil atkataaskaU a aalMátokábu. a káanattaraál, vagy báraaly mii alkalmas bolyén. Kívánatra tigyaitatna aaaallylnl agy usyaottt atkalaiaaaát Kvtg la M» darraaltaal •littttatö, aoaly at alvó aaoaatUaáfot ia farriuttja. A Scklaaadl-atr mlndan fála ajtón, ablakon, radlayln, piacaa át padtáa ajlin aaéval nttdaaltl kOnnyaa alkat ■aakalá akol balérto alkáriltadá ia btláUaall aiafblikatéaa falat miodaa betöréat klaártftat. A „Soklaaadl-aár", aatybél atrtk vatták áár~ hatttáltlkaa, éarakatkltl 15
korotába karit. BOvebfet MeUmandl UexAuAI Dndajpaataa, Jóaicf-körnt, 77. aa JSI-lé
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 50. szám (7 lap.)
1901. junius hó rl Aa
Í£«tAÜKÁeSFWRDO«
"ÍjC8&CYIF0RRAS r-^-" *
TISZTA

mm
ASVAnYVIZ
pvr; kapható; PÜSZ£RKCRESK6DLSEKBErÍ VEMDG CLOKÖEM1 ÉsntnoEn vasú ti ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Több exas kiváló orvos *itn/ ajánlva A t*#xtet#«<»hb e* legolosób*» asv*ny*t* kapható minden robb tüsxerkereskedeaben
vendéglőbe n.
A aagyn ti*«tell köiöim^ I
figyalaét fclkivjak, diaaa fkliunlt flrnr, fnlék | gyarasat, Isffiaoaabb íéblm aixi ala|*li ] niédi Jamaikai rta, •re* a ihet, IlkArttk továbha saifly gyertya^ Mappait, ilwfctaé* I ■jlta. mmmdolm, mora*ola Hsélla, •Imi, } [•flMka, latfial riaa, raalaa petróleum is , aitidaa s saakaába yágá eikkskra.
AavAayviaak, draaturAlt ssms íéWtaras | palaes kokban Magoiabatá cairaképaa laaaőgaadaaági veteasémj Magvak
TrJftíilí ^ótt/én «»1ii<Júm nagyban éa kle*ínyben
As Baaaaa badapMti f«sasla«k Kftttfébai, ■fáéig jal«rtákaay raktar, Postai BMfrMdeié-ak psalasas eokliAlUlieli, olosó ver-aaay ara* aaílstt,___..
A ráfi jó kirsévaak örvendfl, a\' aal igényeknek taljaaaa megfelelő éa oHá átalakított fttaasrlalatftak éa sok évi tapaeata\'atalak aenkllönbea a nagy ver -soaj késztat bennünket fonti árok ajánlatára, melynek miséi számosabb pártfogásokat alSaattal kéri
Balaton Testvérek
flaaar.kaaai termény éa lisstkarssksdéas N agy-Kan taaáa a20—52 Kfltvfts tér a „barát pékh»s,u
A női szépség
átérésén, tSk4Moai(é>érs m fentarfására lagkiitaöbb ée • legbiatoeabb a ■
FÖLDES* fele
MARGIT-KRÉM
moly vegjtiwta, nem higanyt, mm Clmot nem tmrtaimmz teljesen ártalmatlan ás aqfraeatta. k
———• Tirvé nyfirn vétve. _
Baaa eüághirü areakeaöcs \'j pár nap alatt eltávolít naplót, májfoltot, pattanást, barátkát (Mitesssr) és minden más bflrbajt. Kisimítja a ráncokat, radŐköt; himloholyskut és ás arcot fehérré, timivd és üdévé vdrázeolja.
Legkit&ntibb óvszer o nap ét szítt befolyásit ellen.
eté tele** óráfii,
\' évi játáltásael privát vavAkaek
Konrád János
ó r agyara aranymez üst kiszár Aru szAl.to-haza H r ti s , (Csakortaáf) Jé iich\'l rvaoatoizéra írt. S ift. Yalódi ea0*t r^njuu oir-óra frt 6í80.
Valódi sast láao trt 1-10 * t \' Mlokar ébroostS ára frt t*Si -v - ■ Caimsm a c#. és Ur. birodalmi otaerrel vaa kitflntsiva, asámtalán *r«a?, aalet ktálliiiai érea •liaoerayital aiut^aaiMé ijy^t vaa birt®kaaba |*asy képes árjegyzék tegyen a Wnawtvt
Ara i Kis tég«1y 60 kr, nagy tégely 1 ftrt, Margit KUgjfpor 80 kr. Margit •szappan 35 kr., Mar* git fogpép (ZaMnpOÉiaJ 60 Jtr., Margit amis 60 k/.
Illáaiaiabiál óvakodjunk ! 1 vagy küldi
Postán atáavétallal vagy a o4a» etóaetea bakiidé as atáa -„Jküldi t késsítö :
FÖLDES KELEMEN
gyógyszerész ARAD.
Kapható minden gyógy tzértdrban, drogueriában, és ülatsur berttkedétben.
Főraktár
— N. Kanizsán.
BELUfl LAJOS éa PKAUEK BÉLA
gyögysSertárálbB.
ZISKA J. UTÓDA
BOMTÉLY (alÖK^l szerkovács-áruk, gabona-minőségű tizedes és azázados hídmérleg gyára. A gabona éa értéktözada azálitója Iroda éa raktár;
B U D A P E S T~=
•~a % litMea a
javítások olcsón, pontosam mtAi&iStmt
— Árjegyzék kiváaatra lágyan éa Sérütatva. —
Kgjedali kípráflel BáGT-UKlZSiS: STATTKBRETTBR L.^nél
K L Y T HIA a 1M\'r ápolására
PÚDER
#8 ftiottiti^r^
Egy do» oz hra 1 itt 20
Legelefáasabk. i«llotio« káli éa «alaa paéetk Fshér, róxaasaia vagy aárgáa. Vagyitog atraiysátva >o-ajáalvt Pr. J. J. 9*hl ca.. kkJapár áltat i*«iboi Elismerő levelek a legjobb körökből minden dobozhoz aelleketve vaeeak.
GOTTLIEB TAUSSIG
es. éa kir. adv. tallatta-siappaa éa lllatsssruira Faraktár i Bl tH, 1. Hallaelle S. Szétküldés utánvét vagy sz összeg elSIeges beküldés* asllett Hapható m legiSbb lllataarr-, irafaa-kereskeSáekea H | Bjé|jas«rt«rksB. Xagykanistdn; Alt é« káka Kelali II. Mér éa Kraiaer
Gyila HHrekaél.
Trltaill portland cementet
a lea|u(*nyosabb, sxabott árban ajfitilok. Vároai elárusító hely ugy nagyban, mint kicsinyben: Neu és Klein, Schvartz és Tauber ós ifjú Fischer Ferenc cégeknél N Kanizsán
168—12
Klein Vilmos
Maaj-Kanli«ia — Pályaudvar
Laptiüiíjdonna én léia«ló :
FISCHEL FÜLÖP, NAGY-KANIZSA.
pepnolendt
Clpakesstfea, a legjobb fónjrmás a világon, gyorsan koromfekete sxin
t> ád és a brtrt tartóssá teszi. Alapíttatott IISt» UH- 12 .Hlssdrssttll kaphat*
Gyári raktár: Wien, t, Schuleratraaaa Nr 21
i^rtesixes. ,
Cl ^ s
ál
li| _ MtN
álí 3H
ítr Zt ^ fr
SS l 0 i
m Van esereocsém a oagylskintetü kOs/Inségst tisztelettel értesíts c i,h jgy s
nyári Idényre
a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a leyffaontahb mlaőoéjlál a lagolca^bbi^ figyelme éa ieletts jatsnfoa kf ssolgilál mellett keszitak. ,
Ei alkalommal bátorkodom a tekintetes tar kfr ftllaforvoa urak (ig elmét lelliivni rgyeisrtslsa ^U^alisal*\' nyel in re, melyeket s legpontosabban, tiöirás szerint leg)utányosabbant kiiünű minőségben és uiéa«n kivitelben saolKá^ok ki Vidéki megrendelések kéJIO fijiyelemmel, esikttgől\'etnek r,
A o« erd. kúsüoség becses támogstasát es sziVe* megrendelését kéri mély tiezUlettel; it
KAÜFSlAfíN MÓft férfisEabó
HLKI lél» kés,
JV\'agy tál osztfk kitfínS minőségű, divatot belföldi, angol ét frantiia kelmékben

Nagy-Kinima, Taaárnap Zala 60 szám (8. |,p.) 1901. június hó
J ÍDeiser J. C.
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán •JáaayéT .
v lipwii ligujibb » Iqjitt ntő|ipit
Clayton & Shnttleworth ^ JU^rtnM e> Budapest
<M • I llll l lO M mM *»iIi >;
Ifl

** • 3T
í
ni kprftjflU dM * h knm t#« tpwdtate
Z^Lfl-DRlLL sorvetőgépéi
Tov4l>\'b4
oá JQFair itó it p ürUnri ntljW,
\' l mrtinin, ttbb UáUiUton aM dljjtl kltantrtett
IHU»MZERQ ACZÉLEKÉIT,!
ftffcrtft, nénag/űjtőlt, roíiilt, tritardt, 4ar«4K, fc rtpaváfóit, kukoriaa-aonaolólt ét sriséasféle ^ gazdasági gépeit IhráQal malom- 4a vísveíeUli-barandaaáaakai
- « rsz. kézitoló répakapa éj töltögeti \' -—■ ■ éra 20 koroaa. -
ii V :z "
111 K • •
jllG. «•• ...

•5%
Loeomobil és gőzcséplőgóp-készletek ^Jfff.
mttM Jtrétar Iitilllll\'* líharnialplSk. Uaitlrt roatfk. ksakdjatSk. luiw m váUdlMk. KénaCTŰJtS*. >im»,
Hitt
lacjtbb............
MUMMÍI
I- 4l Mim akik éa minden tirlt raidaOjH ftpek.
KJulattt ávjiymékek kémé mmlrm laMlMMrfN
Llncolnl lóftagyironk a világ lagnapobb
loeomobil- é« cséplflgép-gyéra.
Hirdetések
flliIWaal
e lap kiadóhivataliban
Nagy-Kanízéán,
JÍUZG5 visszavonhat! 1901 JQDÍOS 25ón
Főnyeremény
30.000korona értékű
Concordia sorsjegyek á 1 korona.
ajánlja:
GERSTNER ADOLF
Nagy-Kanizsa.
60-10
magy kir. államvasutak (m) gépgyárának, vezérügynökaóge
BüDAPKWI, ^ VAol-k Drill !I8. alán
ajánlja a magy. kir. állam vasutak gépgyárában készült
gözcséplö-kós zl ötéit, szalmaliaxalozóit,
h|l|»ll mrkrull
• f I k aa s á l é-, Birtkriki i* kévekllt > r i I » ( \' p H I, továbbá: a szab. oaztr.-magyar állainvasuttársaság reaiozai mezőgazdasági gépgyárában készült 4 lóorejü ea*pl6-k*aaletelt, Sack rendaserü aeaéliatlaü ekcfffvel «-llm«>u ekéit Aa egyéb mesógaadaaáfi . ~ eszközeit.
Jfagf ITUntae, vasárnap
___Z\'la 80 Bzim (• !ap.)

1901. junius hó tMa
ÜZLET rfTíILflKIT/15.
•^egész ujjá alakítottuk át,
is a mai kornak megfelelőleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, T fehérnemű és divatczikkelckel
dús választikban rendeztük be.
Főelvünk, ugy mint eddig it a pontos kiszolgálás ét szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az elsó bevásárlás alkalmával meggyőződést .szerezhet.
KoMetAMn felhívtuk t R. éri vevéköito-ség figyelmét az ufofinati bartadeittt
M*> és HÜ cxipirwktéruakn valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús \'választékú
nap- és tsStrvyö-raktérunkra, Kérjük a n. érd. köiömégtt, hogy addigi b. bizalmával és pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk
teljes tisztelettel
Kaaztl Testvérek
Nanr-XaalHAn.
Pút vdlattfH:
NAP- ÉS ESŐBEN VŐM, INGEK- ÉS NYAXXBNDÓKMBN. Nagy raktár FÉRFI■ ÉS NŐI CSÍPŐKBEN, ÉS VTAZÓ-BÖRÖNDÓKBEN.


,Kd5ZTL TESTVÉREK, NflQT-MNIZSd.

SVyVyVVxxx

JCKv;
£

Üzlet megnyitás.
V an szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-téren
fűszer- és gyarmatáru
üzletet nyitottam.
Daletem teljesen újból van felszerelve és állandóan nagy raktárt tartok fiister U gyarmat\' árukból, valamint btl- t» külföldi ctemegAM.
Bevásárlásaimat a legjobbnak elismert forrásokból oszközlöm, miért is mindenkor a t legjobb minőségű árukkal szolgálbatok. Nagy raktárt tartok
Toorolcbol i—-
legjobb szőllŐHgaadák pinczóiből.
Midőn a n. ú. közönséget pontos és megbízható kiszolgálás és a logju^lnyosribl] árakról biztosítom, ajáttlom üzletemet pártfogó ügyeimébe. Nagy\'Kanizsáii, 1901. május hó.

Nngy-Kauizpa, cgütörtök
Zala HO. szára (8 lap.)
1901 junius bó 37-én
Társaskörök egyesülése.
A ksl enyo»i1l»| ctak nem tud a nevének m<\'|lelelni, olyan nehezen megy aa a* tgyuülű, mintha kű^jogi paktumot akarnának kötni. De aányirs már mégis \' megérett a dolog, konkrét javaslatokkal lehet silaot vetni, mely javaslatok bár szerintünk bibén elvi lüifogáao-kon alapulunk) mégis, mini ti Ugy uj iiádiuma kellöHgyelinot érdemelnek.
Ebben a Ügyelőmben része i* volt aa adboo vegyea bizottság elöttrjeizléiének, mert a gy|l lécen ai égyetüelntk <k. b. 90 titvató tagja « jelent meg. A bizottság jnvitlalit oda oélui,bogy a két e^yeiűlel mondja kl leloiiláiéi éi etek-mán kerüljenek önti nj alakban .Véroii Kör" \' cin slttl aj egyletté. A pénzügyi rétire eit ajánlotta a bt/atlség; kotty az ilymédon ujja alakult egylet ot\'bonn, (a Polgári egylet moetaui helyisége) 10000 korona kölcifta felvétele segít-aégével tatarozái ée jtvílt* alá véteieék, beren-deilezsék, valamiül a megüt rázott 2000 koro-
l\'yenformán az Ugy majdaem dölőrc jutott,(képez, mini váHftuskbao Maradjunk meg p„i midőn Tríp .mmer Gyula takarékpénztári igazgató gároknak, a e/legyünk bourgrma k. Ne alfüjp IHItióiáiáia merőben máe fordulatot adoil kodjunk ée valfjijk üs, bogy egymá. eJlen sem A tárgyeláioak. — Neki ugy tűnik fel a dolog, mre sé megyünk banem : csak közös erővel - igy izél ■ inintfM nem egyesülésre, haneairférbeljttk.el a célt trft, ^sz-kirti tártadat*
hogy I két temetésre jatt toln*. Kár lenne a 4Ű ért*, (kitt. .. -n____
Polgári Egyletet inog a 80 éves- Társaskört föl-j Ennek hiányát sinjli meg úgyis Nagykanizsa oszlatni, mert as llyeá radikális uti\'ás által nz legjobban, tel.n léire a m»»zkkal, — és kötós alakítandó Városi Kör csak alig 200 tagot ludnk, akuru ul támogassuk o^uiást !• Összehozni, míg a két egylet űtszcolviuzlásávala .
tagok égést jelenlegi státusa, k. b. négyszázan I tgyütt maradhatnának. Azt indítványozta toltál, hogy mondj i ki a közgyllléi, bogy at egyetfílét. /lloulát nilktil tórléojék meg, és üzen alapon
A nemet császár
Béke bizodalom.
kivéItképen bír azzal az tegyék meg o további lépéseket. //«/r«j Frigyes V\'\'\'"\' adomáaynyal, bogy népének mtwkájal
pórtélé felszólalása után Ír. Bpmik Kérem- *jó <*ssédeklte| tudja kiérnibogy a munka. , [ i.i i t. ,. mml a iiimetrk nagy kollpje moudja, „munler
elnök fölírni a kérdést: ■ ■. fortíliesse- s mi.cd u;agaasbi, célok fele torekod-
.. „Tddomá»ul viszi-e a kflzgyüiéi. — a ve- jek ; és a rnszár éi w eszel az adományi) i| gyet bi\'Oltság ajénlalál, hogy a kél egyesü- minden megfelelő. nlkalomimii, a legbehatóbb lei löloszoljék, ée egy uj, harmadik ulakitins- luüdoD- Uj\'iböan Cuxhavenbén, az elbai cnSnak^ Niigy-Eanizsal Városi Kör. címen". Msjwesénél hallatta szavát, s ha .
" nyilvánosság elülj, leit nyi-iaikozatai bitelet év-
végéi; ek.^ kőzze tét orof mosl meg oly tarló\'
•ék, >NHgy-tt.taiziai Várost Kor< ennen-A jelenvolt 00 tag közül c*ak 22 en szavaz-
nányi szinbáti alapítvány ehból fédsalesték. I tak ezen indítvány mellett, a löbbsrg pedig kodvn járnak is-el, amit közreadnak, a zjí
Tripsmmrr javaslatát fogadta rl: otílii nélkül*.
>egynttlts fül-: kezdik, bogy „körülbelül n következőket mondta", j ezzel tt tartalom velejét mégsem csorbítják
_______meg. Eszerint nebemu fogjak utólagos körrel -
> ■ L —- . I lUfö alá vetmFbeszeJeurKett a részét le, mely-
Amidöu ennyiben beit.imoiunk a Itiziós ihen örvendező kifejezőit ad ainu bisodalnwnak, I közgyűlés eredményéről, aton véleményünknek bogy meg hostzu eveken ál l»ke lea< K he-zoil-üzsn javaslatok tárgyalás alá vétotvén, •!><>J«duok kliqjezést, hogy az egyesülés etek ug, neli ptjd.g n«n»sak a németekre ÍÍSvevaü nigj
szónoknak tiptrjuy Gábor jelentlieiet\', ki a| iehel Üdvös, ba lerombolják azokat ti bizonyos,^ ^ \'írün^r .\'z Mropa minden népnek
i Vilmos császár abbut a fit- ein
elv-
Előirányoitstolt továbbá a javaslat skerinl alakú Isndó uj egyltl költségvetése. Bevétel 118(10 K. kiadás 1U79 korona. Végül a klioltság kél-téle tagsági dijat ajánl, 40 korooásst. és 10 koronásat.
n van, hogy ,az Kínában
ftlolvuoli köliiégvetét tételeit reálitakntk uem l|nBdl,., g4ak„ tányleg - qemcsak W. „tM c-natcoutinaen. k tirt|á, és cstk \'kkor véli tt egyesöléstüdvös-;^ _ öLbor ónál jak\' aszéthúzó elemeket,! Knö?nC™&Bn ésbsSr" ntíkr bt a legtági di)-^U kuronáteem log ^oiyau „otthonf teremtenek nekik, aüöl jól es alapuló ni.\'gn.:l-»beii rcszeautt, auu csak b,«za haltilu^Üt Ürfiidjr ktr ügyéss azlsjánKhtyyí^,, ,BeMn „njgior polgar i poljiar artneTr^ l4\'^ » Htzonyayal
a tagcég, dg nagyaga min. másodrangú kOrdősJ \' £ Vf\' "M
egyelőre mellötletiék, csupán si egyttati tagiági , , ,, * . \' . Utljesiteil iwoUlujttMAk itUjijan Uitullak cgymaat
dij ehenek kimondását indnványozta - Dr »«>k<"\'^ytaégekel az m tzellem-öl, lirtlélui( ,lleivek ,n,m,,tallttk, ü(lgy
•mely kiütné onnan az összetartozás erzelét. Az tett működésük óvta meg őket a Károktól, — ixclutivitás manapság már idejel inu.tq, a uebezeu fögj«k e^yu.ant oly hamar me»tamadui,
„tamsköri cialádok" külön közsege tgyt-e i ü!\',rt- "em balalJ:t "l"\'1 kilntas, mnu hogy
,, , . ____4 „, ...____. kölcsónösen oly hátrányokat okozásk egymat-
szükebb less, éa semmi ok nincs srit, hogy „.t «.„i„„t.„, ,J , , , I " * ■ \' nst, melyek cl ácmmuéle lehelt igen buszon nem
megmaradjanak a merev különköUes a»a»- \'öt meg C»lk leiig ni-tW.g helyre. Keny-zen\'o pontián. Ma már a kanittavideki ipieilignncta i logikq_ja^. lualyJiaiitiimtt mindaddig ervéujsai t, ét birtokosiág korántsem látogatja <oly sürüu m|g valsmey népben a chauvíni% OntulUcsOles"
a Tárttskör összejöveteleit, mint valaha, tehái 1clul ker»kelll1k ^ tieuftdély nem l«tt<
,, , ... {,.„ ,, egyrdüli lanácsdu. Az ilyen, k almára pedig
ez a prestige is megisOn!. Kár ott válaizfalakat tmiralevöleg nem étezik a logika kény.zen.ö
ielállitsui, ahol az öiizetari&i életszükségletet ereje. —-
Schtcar: Adolf Eperje\'yvél itembee a költségvetési reálisnak tartja, de azt baogozlatja, hogy már elég volt a sok melegei egyesülésből, lépjeaek ál vágre t megv«;ösílas mezejére. — Dvík l\'iier főkapitány egyenlőlégei kiván a ta gok s\'átnars, dr, /ri«f Ödön pedig a; tagsági dfjat az egyleti tagok jövedelmé szerint kívánná megállapítani ; Stommer Nátán potla- ét táv-irdtfnnök a tagsági diját meghatározását az -alakuló közgyűlés teendőjének mondja.
117.000 fraqk értékpapírokban I 9000 frank pénztári jegyekben 1126000 (rank vnn a birtokomban I .y
Juliui 9.
Jól aludtam! Különösen. Nem álmodtam „arról." Amiat ma reggéTmtbredlrm, időre volt szükségem, mig megtudtam magim győzni, hogy »az« ténylég\\»fc-—; . »
Most csak az a lő, hogy meg ne fogjanak. Élelmes ember vagyok,- logikusan tudok gon-dulk-izni, nincsenek, lelkiiimereti tnrlsdáiilm, majd kikerülöm hát az olyan alfáiról.
Ebes voltam. Magamhoz vettem a 2 Hátai bankót, elrejtettem a pénztárosát bőröndöm legaljára, kétnereien it I azártam at ajtót ét e mentem.
A lépcsőn igy izóllám magamhoz : „Majd veszek egy biztonsági zárt...".
Hangot neveiéire fakadtam.
„Mintha bizony egy olyan gatdsg ember javább i ilyen padláaitobában lakhatnék.*
A lépcső aljáig foltonoean veszekedtem, önmagammal, bogy, melyik kőrnyékn is \'hurcolkodjam és nem tudtam megállapodásra jutni önmtg^nmal. -- V
-Epcn a lépciöház ajwjáhiJt kitinctéi löglem
meg, amikor eizembe jutott: mily nt^y ostobaságot it akartam éa elkövetni. Egy hónapért tartozom már a csapszékben. Ha megfizetem — pedig kérni fogják tőlem a pénzt — gyanút iogok kelteni. £zért máshova it mentem.
Kedvem támidt, bogy valami nagy vendéglőbe megyek. Oly régen nem ettem valami tiizteiiéges ételt, gondoltim migtmbtn. Mait módomban alt, hogy egy alapot reggelit ctsp> jak. Dl némi meggondolás után azt mondtám önmagamnak, bogy ta>aJékutau kell élnem éi
életmódomul ctak fokozatosan- változtathatom meg. Ezért 35 soutrt reggeliztem meg. Mialatt reggeliztem, mgfigyeltem a szerencsétleneket, kik a teremben voltak és az az ötletem támadt, hogy megosztom velők t 126.000 frankomat.
Az étkezét után a szánalom vett rajtam erői. Igen szereltem volna a többieket kisegíteni, kedvem lett volna azokat a szegény derék embereket fels\'sólititni, egyenek valamit és Östin-tén sajnáltam, logy ezt nem volt szabad meg< lennem, ——
At\' egyik atézat bankjegygyei . fizettem. Sokáig tartolt, inig elhozlak a váltott péntl a et idö alatt nagy nyugtalnság veit rajtam erőt.
Már azt it képzeltem, hogy mindent felle-, deztek, tőt egy rendőr már röglön le is tar-\' tóztat.
Néhány pillanat alatt nyugtalanságom c-ak-nem az őrüle\'be ment á\'. Fogtam a kai ipomal és elhatároztam, hogy inkább veszni hagyom a 1 péntl, semhogy rajta kapottam uiagnin, \'mint-| valami gyermek.
Hátam mögött valaki rám kiált:
— Uram I Uram I.....
...Már kinyitottim az ajtót. Megszőkjem-e vagy maradiak, a a következő
I pillanatban már rendőrt lástak?
Haboztam. Majd bámulátoa ^merészséget | erőszakoltam magamra és léiig hátriforduliam.
— Itt van a pénze, uram I
......Jól lehordtum a pincért, tmiért oly
tokáig vársKostitott.
Juliut 25.
Két hét alatt lemm" lem sl.
.. A száz frankombó és 60 czetiiinirui van,
baklövést iem követ-inár cxnk 3 frankom
Tégniip először itt;im le magam, sót tökrészegen kerültem haza, Rostul éreztem magam s — bepiszkultam a ssáketemet.
Ma reggei kimostam-...de a mosás még jobban tönkre tette A régi foltok mellé utak kerültek, tt szegélyéi pirosak lel ek, az ujjak ét gombitukak rojtosak.
logt-nt — uz utolsó — oly piszkos, hogy többe magamra sem rehtl\'rtn A -aennyei ruhák közölt másikat-krie»\'ein. Ha ep n nagyon ráadom a fejem, hál még találok. - A mikor leiül útietu, igen «rl"zégyelteni magam. Nagyon lerongyoltnak httwoui,
Hahaha INevetnem kell I Lerongyolva ■ 126000 Irakkal ?/
Nem rotaz, — ugvel-ár i* Eb I dugjunk zsebre egy ezértranfcost és vegyünk érte mhaneiuöeket!
Ezer irifokoa I
üjiboii a ruhában tuen/ek én tetváltani egy ezer Irunkost ?l
Akár egyenesen a rendőrségre mehetek bejelenteni :
\' Uram I én loptam
Sonmii östobá\'ág I Hála isiimnek, nem Vagyok bly ázumár. Ijogy ily őrültségeket Csinálják. De hát mit tegyek \'d
......Eh, mit kísérletezzem I Elég pézem van,
hogy ma még ehessem. Holnap majd ráérek gondolkozni vslámi módszerről í
Juliut
S mmi okosai nem tudtam kigondolni Xstenem mily szegény is vagyok itt Parti közepében, 126 frankkal s zsebemben I
Most mAr cuk r3 süu. ai összes pénzem;
Nagy-Kanizsán csütörtök
Zala"J)0. szám (í| Tap.)
Éppen ezért a békeü/enet figyeltoeztetéa is pás érte Alig két éve tették sírba". egfik lfcfeMr-*talakráai\': i* minden népnek, hogy n béke napjait okosan s gyönyörű szép hajadon leányukat; s most ismét [ Az előbbire 2JÍ.0OO k elegendőképpen kihasználják s értékesítsék. Ki | gyászlapon jelentik, hogy * másik virág, a*4Q |R*ség«t irányöViik « vált a szám szerint aránylag kicsiny, csak ÖD-Uvea Frida is lehullott. A haláláról kiadott. MolVó bü Í4-#rt. magára Utalt népék. mint mi magyarok v Wunk | gy^jeientes így hangzik : ! érkezte * te; 1
Igen, nálunk is előmozdítani S oltalmazni kell a D - - „ n \' iGaai VSttu* és iWmi
gazdasági tevékenysége*, mint a némeLJaásiári^ «!ÍMLJJllÍLiiJU^^ ^fij - m. .
mondja Maráinak; é* ennek az előmozdításnak í!.ca m?fuJt\'\' "J
es oltalmazásnak légiényegesebb előfeltétele ná- X\' fc,,a\' * \' . _ , . ....... .
lünk abban van, hogy gondoskodjunk a belső fgW! 0 íSSÍÍ1 jelem£ dmt Komán i*dt*
b«ke megőrzésiről. Ezt pedig ónak a nemaei ^ vT^Í lEPÖ* ^ W t^ek^r
" okon FndSnak 1901. junius Uó 24-en re^ei^.^ yic|or ^
fél d órakor hosszas szenvedés es a haldoklók
szentségeinek ájtatos felvétem után
lQ\\ junitt /
hé fMii
n i
m
t) gyermeaei 8aUer*Iijo<
es tieia, ugi az a
minden gyermekének*, minden gyümölcsöző ér* deknek egyenjogúságát védelmező politika, a szabadelvűséit politikája teszi tehetségessé, — az a politika, roejy az állam belső nemzeti kiépítő* ^ se* biztosítja, mely gazdaságilag és kullursilag gazdagig minden víhzöü aga ággal szemben a lehető legerősebbeké fejlődésre képesekké tesz és ilyenek&I megtart benoflijijtet.
A város hátábélr
Képviselőtestületi közgyülét.
10.
éltt?nek
19. évében tőrtént gyászos elhunytat. A boU dogultnak hull teteme t. hu. 25-eu d. u- 6 kor fog Magyar-utca 45 számú sajáthazl n a rom. katb. hitvallás szertartásai szerint beaztn-teltetni s a róm. kath. temetőben levü csfciádt sírboltbau örOk nyugalomra heiyátfeiiíu Az engesztelő szent míse-uldozat í. bó iö-áu d. -tr. 10 órakor lóg a helybe i szent Ferencrendiek plébánia templomban a Miudenbatónak b$mn-tattáUii. Nagykanizsa. 1901. évi június hó 24-| én. Áldás és „béke lengjen a aorán elhunyt szeretett leányunk es jo testvei hanvai teletif Chinorany (ieza posta- é« táv. töfelügyelő I
ue\'si vicior csaa a j.tfvdi lilő Utóbbi KVi > nyeatck. A icgtcőve «bb ket munkálatra né*ve Sn\'ier $ek tárgyában * var
zi«i jaaa kai aiairt. Itl utubfcira 34.000 A páljf ÁJULti idő munka a okra ^ilvrAodtei K\'SBiij sí, íTTelft Sall#r mindktt v&Ha*»irii járvány-korháaaál poknái M.&| Moran* ,oged-
w í,S4**r l*alj é* kórb**ra pil^aatak. «á/viékot éDgedmó-nlfttot tchat m.ttd fettr.^ Aa o» képviatM tutit*
lete tna, cs$tŐriökont úicut taM
— kauiurtalawtuy A siimeio \'iratTtUk1 hitközség t, ho In^n tartot< .kuz^yüi***, ^aotfiri nak egyhangúlag umntt * JákH u^tiopáni
kántui t választotta nie£.
Pap I6«m1« Rrdűkes ugyb^a itvi-kezetl minap á tóasdtihiri-aag T. u^yoak ugyaata leJkereaie agy pestmegyei. rctortvatu*
papjat es csá^tto igérér\'etavet rábirtap ify aitala .n tüzsden jámassoa. Az UgytKíK etőudta,
hugy o-a ttait* érie»Üh!iiei altai hogy Ugyte^ciueH
htM csoport megtm>P>a éa já mindig :<iiiH kel^zetbeti v«a, nytrrkfget bvítwsiUou. A pap,
Nagy* Kanizsa rendezett tanácsú város kép-— viaelő testülete 1901. évi ioniua bó\'27-én d. u.fk. t -. . ... ... . . . . -farakor a városház nagytermében rendkívüli *" ™ tevAeny és sikerekben gazdag eletének közgyűlési tart 6 6v6beD •\'hunyt Feesett. Az elhunyt a nagy-
# Té^an^oi. kanizsai Ghiaoraoyiak csaladjatói valu, itt is !ukŰH>ií IÍmví ^Q irüm iüvai^aie -v^^íéO^I
, J, gv f \' • , - LIaaiUtett én katonftalodas ufitr mcirt a-^-jinOT^ mc^a^i adi-tt magyHr hitrír^i. L> 11W1-4W1. At kepviselő testületnek po«t huz. -Nagy-Kanusán mml posta kiadó, kezdte vtuytk vetelére A m»gyaf mMrt ivínyek as Ml évi aprilia hó 13*án tartott üléséből 6tjk?.| meg mttlftidését és rövid 6 ev utáu l&ütí-baif u j l(jv ^ ^. ^u^ « ^ fntotft
az. a. hozott határozata alapján, a járyánykorhai x\\agy Kaimig városi puitahivaial Vezetésevei ne„, us UKjeU tet kbunyoiiUitta es az epueaeneK vaiJaiiiba adasa tárgyában megiártott • bízatott meg, -később pedig amoigó porluhivatat y (r[QV jüzsdediífrrenoara U urreJen papot. arlejMis eredményeinek bejelentése ét a v< tanács- fóuóae lett, lÖ7^ben b\'opronba majd l\'ecsre Tegnap né ke eit ez tig^eii j i--cMlcunava. mrty. naa erre vona-kozo javaslata. " he.yeitett to^oiatosan emelkedve rangbau es üek Ucek Nandoi, aa Míde^t mtazte •
2.) —1901. A v. kepviselő testületnek tiszteletben. Temetése xserdán délután nagy paphuz • 1901. évi április hó 13 án tartott üléséből 6 jky. pompávn] am áííaíAii^ resav-t meHm ment ^"jiűbTuo már vulsba lu wzltl.ndő ur a
alapján, a váróáháti palota é*. bérház javitási és ataiafciMis építési munkáknak vallalatba adasa tárgyában megtartott ariejtes eretlinényének bejelenlese és a v. tanácsnak erre vonatkozó javaslata.
HIB1K.
— HalAlosáaok. Szekér Fakund, a sümegi szeniterei cresdi zárda bely. házíönöke loiyó bó ~22-en reggel 7 órskor Szombathelyen az Úrban elhunyt,
l erényi fciekel, a nagykanizsai kir. ügyéss-ség irodatisztjét éa csaladját ismét súlyos caa
végbe Fficfiflii, A DMgykaniTfcfti ^aiyautmri—p. és t. tisztikar llajek Juzsei p>. lelügyeió, — az aitiszti es szolgai szemelyzet Schtcarz la^ák pt. altiszt altai Voltuk a temetésen képvuetve. Mindketten koszorút is teltek a ravatalra. A tisztikar koazorujanak ez volt a felirata Szeretett egykori tonőkének — a nagyhantz^ai mozgóposták tiaztikara ; a másik ko»zuru cza -lagjau ez állt: Igaz tiszteleie jeléül pcbták auiazti és szolgai ttMemelymte.
— ü^pvlieiSjeléll A sümegi keruiethen — mint biztos forrásból értesülünk — a >zai»ait
Nem, telelt o
I___És micii ^atsiutt tiM ?
Annyira caab<t<«U a oytrvreg§tl, hogy •**» gedtem aa un^/vlásnttk
L,^ A toztideliiuáca vtsa a\\unult,kimoiiUutUit hogy a uoteUudő neui kuteles «iz Os»zta^t kittattai es az UgyuőkOt 1 hónapra kuarta a ióa»» A mozgó ((erői,
— A táraurgjrt Ift^llárak reade-*é*t A varmegye* fevejtartfk niáti Vfvael iii-meíy tőr vén yFatoaag nem u>eliányolja kellőié/
elvű párt Tarányi Ferencet iópieti föl. Tartnyi ajM1)DUk kezedet tllianyagolja ug), nugy neh jelöltaeget ellogadia. |gcn foatos okmá ^ok kJlóinaK el; neöa |>edig
— Várául épltkeaéaek Nagy-Kanizsa u évtizedekre vi^aamenő nemesi *» fag^oai Táros tanácsa árleiteai hirdedményt irt ki a per^ okmanyui a ret de len ktzclé* tuTyUu járvány^kÓrház építési is a városházi pal ta ífaínem találhatóidéi. E vl a^atáguk m«g»#ümeté-
w U. a. nap délután.
A nemzeti könyvtárból jövök. Ma reggel
eppen ^ akartam indulói az ezer frankosommal,, .
remeive, majd csak eszembe jut valami, hogy \' _ j , 27 korírTO|íel
válrbrom be. Egy.zerre^zemhe^ Ma okvetíflenüt
rr^o fl ^!® módot kell kerexnem, hogy lelváMiaasnm a -De hát bUíos-e aa/! Meg van-e még a pa* hanki<l_Vfll
pirukntk az értékük ?... Hallottam, bojy aiokat D,,nKJOgiel
cmeg is lehet semmihiteni J..\' Mit jelent az:| . fejletkor,
^»megsem m i^i te ni«V Hogy tudhatom meg, meg-f Halálra fáradtan jővölf basa. New tudtam
semmisheite-é az öreg ?! Gondolnom sem »zabad magam elhatározni és már alig állok a lábamon
arra, hogy valami banküzletbe megyek éa olt éhségtől,
váltom be. ^ ra^18!
Ekkor eazembe jutott, hogy a nemzeti könyv- Következőket tettem.
tárban kell lenni valami olyan könyv* Feltettem magamhoz a kérdést
oek, amely frlvllágoeitáat nyújt arra nezve Esi Milyen körülményék között válthat tel egj
a nyilvános olvasóteremben egy, tüssdemüve-j azegeny ember egy ezrr Iraukoat f
J óra hajnalban. I Kimentem a keleti patyaudvarra, 10* a ala Éppen utáana néztem, megvan-e meg a pénz-! a DW karzaton s tanú mányvatam a
tárca a vánkosom alatt. . tala,k,ra h.rdeteseket
De tuily keserű c^alouas ert ! Jfiadea i^qi* tárnul egy hivatalnok álio-l, ai m«gtig)rle aa utasokat. Kendőjük jártak lol # aia. íteud+nfeiz* tosuk lartóakudina a pályaudvaron... liuonyotan valami rabóuak lógnak oesui, ki M akai szökni
a bataron. _ ■ ———
Erre a nioUazéríw letiút\' 10/ bt uam ia üondol • haltam.
lóatC^wt
Miyem rámád eatthtn válthat gondoltat!
I Jt/gy gondoltam, bogy ez teljeaeu ki vau zárva. Mert mindjárt azt lógjak gondolni, nug> a pénz nem az öve.
Hosszas gondolkodás után más módot tul a -ura.
Elhatároz tani, bogy egy vasufi
letekről szóló könyvet kértem. Az ostoba hivatalnok kikacagott. Ilyen yzme I
De én magamban gondoltam: Nevethetsz kedves barátom I a\' szegényebb kettőnk közül azért mégis t* vagy I
Megtaláltam, amit kereatem. Van egy újság, I megyek es egy messze, nagyon messsi a mely a megsemmisített értékpapírokat közli. A jegyet váltok, pl. Konstantinápolyim vagy tőzsde kőz elv ben kaphatók. Tíz tou az ára. | Moszkvába. Az aOlakocsfcán keresztül a hivatal Megvettem éa még 3 aouért kenyeret vásároltam.1 nok csak a kezűmet íogja íátni, a kezemet pe* Most mar egyetlen soum sincs. Csák 9U0üjdig gondosan megomaom. Azután kimegyek y irankom vsu bankjegyekben és ÍX7.U0Őfrankom vároterembő\', a jeg) et eldobom ; ejp^or ora^a* kötvényekben, goktól levetett ócska ruhát vasáriok, azutau
Mit csináljak, hogy holnap ehessem. egéeatr qat, ugy, bogy vegre olyannak fogok
- — _ — — — — — látszaoi( hogy nekem is lehet ezer frankom a
*As öreg nem tett lépéseket. nélkül, hogy tnlságo* mertékben lelkö^teuem a
A vagyon aa enyém.\' | ruhakereskedő figyelőéi, ötletemmel nemcsak
Sok gondot okozott ez nekem.. Szinte meg- megvoltam elégedve,, de büstlre ii vónam rea. lájdolt bele á fojemr i \' Aradé melyik pály and varon -lelet Muszk vái>a Fogtam as ez^rfranko^ouiat é
A\'udnl akarok, jsgjel vállamÁ \' \' .hivatalnoknak.
| Félórává! k
| Egy szegény i mbei esaii az ezerlrankiiat, ha hz retír az «ÍVí magamban.
He hát eg)állalnb<tn ko^y jutnat egy aiefíétif ember egy ezer !ranko»liu4 v Kt rdeaiviii oiagam"
fcbgtíJüen. Ugy, bogy ha va atiol iiikalmaava
van
Ilyen helyzeiben aielíMt töhbMiV voltam. \' Amikor intg könyvelő v-itam \\ít\\ |>afNrdAlein>*n, peuztáihoz iü|>|,|jfcor 4UldÖtt el lőmU»>tn a Drouot u eni iltil0 baukiiadkp nzt valinm.
ilazIHIiitvm. Me»;pt\'>biilam z^káiem viíagiia loltjuit tmtávnf el ün|eini. Kn iávai fürjed bé<rt caiimliaat galiiroiuai eh\'ontf
Fülem rnógw íétiyitít-a loilaifln\' kalap aáf* kUl Iftnei ti»m, .\'tntnt ^ii aat gy^raa eain^Maai,
amikor dohányért níf*ul< m-a tö/ailehe.
A Dorout ulcai bankházba elaaánl^Q^ leptem be.
Fülem mellett a tollazárr.il ugf íeatetiem, mmt valami *egéd a n^cinszedoa UzUthől. Három helyea ti láttam kiírva „Froatár".
odanyt^totitM a
Nagy-Kunizsa csütörtök
Zala 50. szám (4 lap.
1901. junias bfi í:
Kére 8zéll Kálmán belágymlnjaálor szigorú jJl 2.800 III. aljegyzőé 2.4000, IV. nüegjHtferkétől kezdve i<raet /fa* viharok dübönger
majd, ami juiias 25 ig fog tartani. Augu« > 8-íg aztán csöndes időjárás íéfe Husionbarn
hangú rendeletei adolt ki, melyben meghallja, bogy a negyei levéltárakat a \'ehető jepnontúsáh
ban kezeíjéjr, as ugy ne vesse it ^rchivum-inde*\' ktíl nőké $.200, el hnfiré szabályosan vezessék ón azokat a levéltárakat, j főszám vov-Vé 2;800, I
2.200. V: nijegyiöé l .&XJ, ÍÖÜgyés/é a600, al-Ügyésza 8.000. töpénzMnmké 2.<W, alpeoztár-
1.000; wprftUssTé 1.009, alstáfavevőé 2.O0O; II.
diks leié újból„ sivat»ros esfaések Szeptember 10-ig változatos idojara»ra
vark leto
melyek előbbi müIüizWi lolytáu nW leuníbék flítpmvvrttit 1,800; ker alasamvéyőé 1,600 : levél\',I láltáfok. &kk<*r újból ;»»atHh.8 időr köllő rendben, azonnal rendeznék, meri ellen-
faftre
tárnoké\' 9,2(KI; árvaszéki elnöké 4.000, hely tunk, ami a hónap vege fcU kesS esetben á legszigorúbb megtorlást lógjaí elnöké 8.400, Rlnóké 3000, jekvzőé 2600, aljegy-j Tehát a legszárazabb idő-takban kevés i- v\\ alkalmaznia mulasztást elkövetett tisztviselőkfiM 1.800, nyilvántartóé 1.500. irodaigazgtitflé zivatar.lesz
| I.HtXt irodntisxté 1.500 I oszt. írűöFe HOÜ, - ninlntitrí döutfvlnj Kedcke* rí íél-|dijntfké 720, nyomdász 3.000, löszül gu&l ró 3t iÜO, J vé yt hozott a kereskedne mjígyi ni. kir. i#ji .
jáMS"ivorté 1.000, 1.. ó**t.| legújabban, Egy konkrétjáét alíalwanó ktu
korana,-------jdótta\', hogy—a—gftzdflaágba** susfianjH uj.
HN«»AU
ellen.
- Htoxin) B^ptiáaI a 161* I MAr esztendeje annak, hogy siegény nepszjimláló bttz-1 asolgahiróé 2,200, tosslnk befejeztek vere]tékülő n unköjokoi; de ffpiottö l^OurfTroggr fruoké 800 egy rénzök a tiszteletdíjnak egy hányadát amint ( — Nciiiildet (nníol jmmj
A ; nem\'tekinthető iparusnak es igy iparig
értesülünk • ~~ még most sem kapta még. EzjfwHás es közoktatásügyi minisztérium baz«i ke- r/em is kell váltania, As Jndokoás kbtuirif. h
nij res kede mi tanftrók .számára f. évi julius hó 7-1a gazdaságban cviJU*»4éa*el alkalmazott ki*v
igazén bámulatos megnyilatkozása a köziga?ga(á eljárás meggyorsulásának!
I (Öl kt-zdödőleg hat-hétre terjedő szünidei lan-J boglár siti. cselédek ül teKifiteudr»« csak As oiódait »Ariiiiii4,|)M)e. A nagy- Myamol szervezett, a kassai állatni felao ke- urodajmon kivül máshol isvállalnnk mi
kanizsai . Kísdednevelő Egyesület óvodáiban a j reskcdelmi iskolánál, a melyre a minist cr, J2| tekinthetők iparosnak. -----*
állami láiierői 200—200 korona segély mellett — Margit\'krém .Kevés tiu?g>
Az "előadások tárgyát esősorban a szagban, ki a Földes Kelemen hires aradi * cHémia é* aruisin rel, azután a kereskedelmi és eresz ezen kiv*Ió arckeröcw*! ne ísibci irodai munkAlato* al- Ugyanis az összes szep lő 8/erek között a 1 voíják. Kxekhez járulnak meg előadástk a ke-[fele Margit-krém örvend legnagyobb k»
segnek, mert teljeaen ártölmátlan, nem trij sem, ólmot nem tartalma*., a bör Ö&jpi tisziáilanságat, szeplöi, pattanna! hü>. nébair alatt eltávolítja e* az arcot aseppe, fidr%é zsolja. Nagy tégely 2t kuni 1 k< roiui "Ka
sárQnnapely v sárnnp f.\'hó\'30-án délután Nádor-utcai ovódn helyiségében a kővetkező sor-1 kyld ki rendben lesz megtartva:
"órakor a VI. és Vili ker. .uvóda növendékei | politikai Nzamtnii és a* 8 Arakor a Petőfi utcai ovóda növendékei
Sjórakor az Arany Janos»utcai ovóda nav.cndékei Ireskedéimi Qktatás metüodikájából és története-
sikere a nem
4 órakor a Nádor-iteai ovóda növendékei.
mi;
tanfulyam
Be\'épti\'dtj felnőtteknek 40 fillér* gyei-meluk a erdekében kivtfnntoM
latogatüttsága es volns, hogy azt
telét tisetik.
— NsjAtiágom
éfBbáhoru dOhÖngfltt a muíí héten IIária-falva 7 környékén. Irtó/atos mennydörgés z varia tel ai«
állami, intézetek is minél jobban, felkarolják vili/tmiHé«, Hatalmas tiiueiök kiktildése i Ital lehetőleg tariM»gassák,
maiból a lalósságot. Egy hatalmas csattanásra j érdektelen, néhány példával illusztrálva, röviden míndéu einher talpra alloi\', mert miudenki I foglalkozni v<ye. TelUaul : ha Mark Twain megíp áltól tarott, bogy a villámcsapás lelgyujlott egy ké százsoros erokit, az megér 500 Irtot. Kz
A ismikü^érteiie, _ A-JUiitlka eilekoj a k».s*Ilonéi ea njiiuiiii ^ű^uahíúiI^u vajtozatofl éa klí öntáie, hogy nem lesz • ^ ^ 4
egy bázat. Szerencsére a/onbsn ucm történt a lángész. A kormány egy tenyérnyi papirosra semmi baj* A megrémült lakósok csak másnap, néhány\'^zót. nyomtat s azt inondp ez ltllK) tod\'ák meg, ho^y hova ü<öti be a villám. Kos- f»óre«». lu a peíu. HtHhsehtld nthany ezót ir egy —vetleuűl a há/ik mögött két er?T"escregznyefa tenyéinyi papírra s-JCuropa bármelyik bwnkbeza Ali, körönök pedig egy körtefa. A három Qknak |kifi/et rá 10 mi(ljót. fcz a töke. A öétífbArnló lombozata nlutt.egy sürü elflkeriiés[5 inert »ué t—vdsarol, mt*\'yból" 1000 húzódik el. A villám a rélkűl, hogy a Iákat óra\'rugót készít. Kz az ügyesség. A kereskedő érintette volna, ezt a/ élökeritésl találta. Néhány; 10 kr. érlek ii árul elad 1 frtért. Ez az ffzler; lyukat szakított rajta és a talajt minujgy 10) X-né 1 írt. értékű kalapéit* tízet 10 Irtot. Éz
négyzetméternyi teru-eten tetszaggsita. —v -— 191 agáik-ok tatán. Kgv székestíi városi Ia nitönő, ki a nagy-szünetei K*gykaniz»án tölti, szívesen vállal magánórákat gymnáziumi, polgári
«z~ttrültség. A munkás napkeltétől napnyúgtaig verejtékező homlokkal iz/adva kapai 50 kréit Kz a fáradságos munka.
%ivnlttr-J6<il4iii Meg lbHH ban Bezold
és elemi iskolai tanulók mellett, bármely tárgy- f német tudós a hold változások, alapján bizonyos ból, de különösen a mennyiségtani tárgyakból csí /övidebb időéznakra jósolta az időjárás változá-
rajthAI Táifit akvarell- vagy olajfestést is. Lakása: i waii. Főleg "a__zivatarok beköyatkezesci jejüilű
Zárda-utca 14. szám. \'meg phttt.osan. Az ő módszere szenat .több
— Megyei lU/JvUeloli flzeléac Ho»! meteorológus f.»iytalo£t kísérleteket cs S. hmird ■•K)vlraeg)étieii Somogy vármegye t»r- Ágost siutgarri«*yy«ie»i»i tanár es *v szeptem-j síknak meg UX) ezer forint érteke yan ! Nekuo yenyhatósAgí bizottsága e hóban tarlóit rend- j béréig a következőképpen állította egybe zivatar- j meg kenyerünk sincs! Ez aztán az ékt!
állami | jóslatát: Junius 28-ig aA zivatarok egyre aü-
toktöl óvakodjunk.
— Mere«krdtf laaoacsk i UtgáUiii. A helybeli kereskedő tiinonetskoiábaii nz et < v /■ur^ivusgálatpk junim líi) án deuitao !t »*t;i -tarlatnak meg.
— A A hlftli jele Ko^t MtuikCt etütik rossz cilla. ok járna^r, A a h kölcateleTíicg kpésroí-lepésre követik cgym^- •>
mechanikus nyitott, szemmi-\', pjtuas n*-Un| nőni m laiii*.:-. Irt. aru az utcán, a dolügíalaú a<, kooiiytrlmn>% tr» \\ geti a vagyont a a proetar mJrr k<uel r-»kOF • ban van\'nz anarchistával. Kr3« dologtevő euitu: végig- oduljak avar »s utcait,** h\\ tsak kraj*\' m visxxadobja, ha nem sd*z inegtenycgetf íme üt intő jelek.
Egy szőlőbirtokos egyik ismerősével a Szőlők egybe « bemegy egv henU hé/> hogy pörköltnek .hust vAH«iroi)ou. f)tr u üzletben két íérli egy easzonynyml s a mint ,t jiegyhirtnkos n Jwi-osf ttaeti, ^gy s\'
egyik hires : • — Nézzelek 1 oz az egyik mdwmos . .»
kivflli kö/gjüesén a legutóbb adott
A két ur nugyot néz es szótlanul távozik
ispáné 6000, főjegyző 4.400, I aljegyzőé 3.0001gyönge nyári zivatarok varba ók. Tizenkettedi-
pótjavadalmazást feloszlottá sazzala tisztviselők | röbl áu fognak jelentkezni. A hó >ég« tele isméi! Ezek a jazttvak és u nyílók már ik«rU^»iv tömfizet^sét; következőleg állapiotta meg: al-j alábbhagy a viharos időjárás, Julius ö-\'.öl 10-ig [Kosa* időket élünk!...
llhatalos érák a kir adéklialal uál. A nagykanizsai m. sir. adóhivataoa a italaegoissegi ai. kir. péu^tígyigazgátt^ág rendelete folytán a hivatalos órák folyó évi |ulius hó l-toi folyó óvt augusztus hó 31 -íg bet köznap o^uu óráig, va«ár es imneo napokon pedig reggeli 9—12 óráig egybu/»»mhan lógnak tartani. A be és kifizetes* k bvtkiki>a|M^kon vaa«r és Ünnepnapokon p< dig 0- 11 óráig lobnak tdljesitletni,
— Kérek 1000 frankért aprópénzt! A rácsn\'át mögntt az ércs ekTényekben! Louís d\'orokat láttam s megint Louis dorokat
ém i^ai^j^i « pénstorjegyeknek.
U«y nmrn, Eopy MIIII inpftilii n, ered-ményhez.---———r^-
A hivatalnok elkezdte olvasni az aranyakat.
Hirtelen megállott.
— Melyik cég részére ?
— Hogyan
— Azt kérdezem, melyik cég részére, váltja fel a pénzt,
Nem mondhattam, hogy a magam számára váltom, kitaláltam febát egy nevet.
rí- A Bréval és társa cég részére.
— Nem ismerem. ,.. - ,
— A LepelJetier Utcában I
— Mi csak rendes Ügyfeleinknek_ váltunk / Fogtam a pénzt és kimentem, *snelkbf, hogy
feleltem volna valamit.
A türelemnek most már vége szakadt.
5 óra reggel.
Nem tudok aludni; éhes vagyok Kz a nagy vagyoa, mely Ivei birok, annyi, mintha nem is volna!
Inkább meg akarok halni.
Julius 31.
Megszabadultam;! Szabad vagyok I
Boldog vagyok, bogy megszabadultam!
Semmim sincs.
Amint múltkor éhségtől gyötörve felkeltem, ÍQgtam a tárcát, amelyben as elei frankos volt fi beleugrottam a Szajnába.
Amikor felnyitottam a afcqniein, kiáltanikerd-tem,.mert azt snn tudtam, bot vagyok. Amikor reggetri urától délután I megpillantottam az előttem álló rendőrt, azt hittem, bogy már ves/ve vagyok . . ,
yejfw> Muian mggi^K az emlekezrii éhe<ség> ni. Tehát kilógtak , . . Neui tudtam visszatartani a kérdési:
Éa hol van" a pénztárcám ?
Ekkor valaki megsz^ütíl:
- Ugy-e mondtam,9ogy egy tárea is volt a kezében, Hizonypsan elvesztette a vizben I.
Majd megkerdezte!
— S mi volt benijaV
Ugy tettein, mim^^iem is hallottam volna a kérdést, hogy idISr, legyen . meggondolni a választ.
—, Betumi, — teleltem eiőseu hangsúlyozva I a szót —- papírok érték nélkUI.
Irodalom.
- Kit Lap Több óta gyönyörködteti a
mind negyed éVí KI* Lnp* eimü
a#aa
M
gyermekújság MkgyHrori\'ág apró olvasó kosou-Kgy eíOkelö ur igen megsajnálta, sserencsátleu( *eg*t. Hetröl.-hetre mint Mtive»eu léMt
kopogtat be a magyar csaladok a.
a hol vidám gondtalan gyermekek repesoj*/ • * * el várják, ujjongva köszöntik ás talaliatjak, vakion micoda szépet kedveset hos magával a „ko* Up" leglegu)abb száma. A .Kis L*pa gyóuyiirU tart álmához képest dis/es kiatlita-nan jelema meg, miadasonaltal éra oly cfa^elyre van azabva,
sorsom, a nyomó/ es a kreiovonások amkaimon igen inegha\'otiak. Elmondtam neki, hogy a munka-hiány vili engem odáig.
I Uj ruhába oltöziete*t éz üzletébe logadott. -Nem Hókat dolgozom ós jól fizetnek. A 126.000 Irankr t többe iioui is gondolok 1 r Utóirat: Meg kei! még jegyeznem hogy as öreget megütötte a guta, a mikor rájött £ pénz] hogy mindenki k*inoyen eltűnésére.
A
megszerezheti gyerrne-- kének. A „Km l-ap* as egyetlen magyar gyer mekuj^ág, melyet a valaa fej* kösoktatasugyi Uvienx. iiiagy, kir* mimsztetium »z elemi uepiskoták tanuló itjuaAga .sk olvasmányul ajanlott. jfisetési ara \\ évenkint 2 korona, Mu atváoy-[wiitHrt ingyen kühta kiadókivaiai Uadavcsv I K9rfptst-ut54.
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 50. szám (S lap.)
— Haztartáa Kürthy Emilfté nzt-rkes^ó beu és az A heneum r. t, kiadásban havonkiut JJszor megtetynó »lla4art*s« a magyar gazdaasszonyoknak egyetlen magyar lap a, m*ly a | bástartáf minden agában útbaigazítást Ad, lielylyel-közzel képekkéI magyarázva. A „Ház-tartás" bő azépirodalmt -részéi inthlmunk legkiválóbb rótttelŐi szerkesztik." ~ Költemények, elbeszélések a legjobb írók tollából élénkítik a.
1477 tk. 1901;
Árverési hirdetmény.
A Menyei kir. jbiróság mint tkkvi hatéig közhírré teszi, hogy Húsz I*iv in kiskora bucsutai lakóié képviseltében Br Tuboly Gyula megyei th. tiszti ügyész nut.,)\'kariíz?íai lakódnak Hu«z Józ.^eí buesuiai íai.0* aileiii 580 korona töke 19 korona 30 isit. par, 23 kor, 36 fiII. végrehajtás
1001 junius hó 27-én
Kiádó lak**
Mprom szoba, ltonyha aa agyébb hozza fartazá. mellék helyiségekből álló iakas Kimzá utca S&fc, szama bázbivS aaoba lakás mellek helyiségeink*! és Augusztus l-ére kiadó mindenik lakás-
Íog külön bejárat, Csinos udvar az udvarba 0( jó ás elegendő menyiaeg ihalo vízzel. Bővebbel a háztulajdonosnál.
.Háztartás tartalmát, és a mi #z n\'én igenfTV. i • o.u on *1 .-i l,u JL»i
—x2u . i : . : il :.. kérelmi 20 kor. .80 f . cv.u a i -kö tsugek iratul nagy érdeklődéire számit a ,uivat- s siónoiujuti - • - --• - -
végrehajtási üvycbeu u nkanizsai kir. törv^py szék (a letenyei kir. jbiróság) teiUletén tekvö liucsuta községi 246 s/tjltvben A + Zl—b\'hraz. mgatlsnnnak Hus/. Józsiét, illletö { része 42 korona kikiáltási árban az ugyauazou ikvben A -f-104J6 kde. ingailauuak Huaz Józsefet illető £ rés/ere 24 kor. kikiátasi árban az ugyanazon — Magyar Nemzet. E politikai napilap azt a I tjkvben A -f 19—b 2 brsz. ingatlann«k és
írásban és képben, eunek a maga nemében egyetlen lapnak a hasábjain. A \'Háztartás* gyönyöftt aaiaea bontókban jelenik meg éa élő*\' fizetési ára { évre 3 korona. Mutatványszámot küld ingyen a kiadóhivatal: Budapest, Kerepesiül 54..
rajta épüli 14.. népsorszámu háznak Húsz Józsefet iMő £ részére 919 korona kikiáltási aFEaTTf Bücsuía község bíró há\'áuál.
kiszámi\'haiatlan előnyt nyújtja olvasóínak, hogy 12 órával elózi meg az összes fővárosi napilapokat, a ugyanakkor a midőn .itt a fővárosban a reggeli lapokai olvasni kezdik, a „Magyar Nemzet" már az ország legtávolibb vidékéin is be mondja a tegnap önszes eseményei!.A ^Magyar Nemzet-ei már az esti vonatok repítik a #zó szoros értelmében a Kárpátoktól az Adriáig s ^ dacára annak, hogy már este ti órakor jelenik Igen" elatfairii íog. ÉVén meg, mindent tud é« mindént köz«>l\\a mit h | csutai \'44t> szili v.. C. 1. a.
1001 Juliin hé 12 uapjáa d c IO drákói*.
dr.Tuboly Gyula nkanizsai. lákós felperesi ügy véd vagy helyettese közbejöttével nyilvános, árveré-árverés altal a bu- i 5reg .Bti-a. György j
többi lapok esak másnap reggel hoznak. És mégis | javára heke.blezeii holtigláni baszone|vczet-szol a „Magyar Nemzet" a legolcsobb Dapilap nem>|^lmijo^ nftfl hintetik; csak nálunk; hanem az egész kuutlueliHeD. Kikiáliaii ára íenntebb kitett becsftr. Hüsz huszonnégy oldalon je\'enikmeg rendesen ,_Annerezrii kívánók tartoznak a beosárlOJ-át és előfizetési ára egy hóra magis csak.korona. ikészperizben-Jtagy óvadekkepes papírban a kikül-
ZISKA J. UTÓDA
„ miWTÉLl UY&HiiY szerkovács-áruk, gal^Ékninóscgü tizedes és százados hidm^^ gyára.
A gabbna és értéktőzsde szállté ja Iroda és raktár: -i
BUDAPEST
I
Clil
JAVÍTÁSOK OLCSÓN, PONTOSAN ESZKÖ2ŐITETNEK. Árjegyzék kívánatra Ingyen *s b- rmentve -
íptii\\\\ Ufrni 11(111: . • M ARKBRElTExR L,-n H
Mutatványszám (L-öapig ingyen. Cím: >Magyar Nemzet* kiadóhivatalt1, Budapest, Kerepesi-ut 54 szám.
— Magyar Bazár. Ez* a legrégibb legjobb divatlapot az Atbeneum r.-L adja ki A »Magyar Bazár* az egyetlen magyar divatlap, mely báron kint négyszer jelenik meg mindig WT" díva\'reazstel, gyönyörű színen divalképekkel és jllutz\'rált szépirodalmi melékiettel.. A »Magyar Bazár* .borítékján annyi tudnivalót közöl a társaságból, liSzlartftsból, regényt, amennyit agy^llenegy sem a hazai divatlapok- köziül; a \'Magyar Bazár* előfizetési ára { évre 4 korona. Mutatványszámot fogynn klld a kiadóhivatal; Budaperfi, Kérepesi-ut 54.
dölf kezéhez leterini*-
Kell i^tenyén, .a irír.|áfáabiri*ág mint teb\'k\' ■ könyvi # batósagmVl tikit. éyi május hó4ik\' napj^u.\'
Nl-NKÜVITS SÁNDOR kir. jarásbiró.
Laptulajdonoa és kiadó:
Fischef Fülöp, Nagy Kanizsán.
Egyedüli biztos asor
lábizzadás
teljes megszüntetésére az l-Mét;M féft*i
PODANOSMIN. I
mely 2.3 napi lagesyszerübb ImtMtmt^a* után nem csupán aauzadáat, hnn^in azctzripiro kellemetlen szagot ia vogirg tuűtg\'ántoti Ára egy üvegnek ecsettel együtt 1 korona N Vttr - t kör. 70 itt. beküldés* «etl(jtt ^raifintve 2*10 10. Ktpljslé agjredil a kwiiiwrtl
UNGER ULLMANN SANDOB
Szonthiröm sSgKör cziipzelt - gyógyszertárában SZATMARON
ff
Scih.ima.nai-Záír11
riadó biztonsági zár betörések ellen
Szabadalmazva az ö&zea Államokban!

Ji&ycdiili biztos ycdelem betöritek vllcn
^Jbfltos bankok,, ékszerészek, kereskedők\\ £yórosok^~háztuLydonosukt magánlakások, stb. részere.
T. es. A. „Pebtaand!-sár* mely a l»c!örift •Itéu as é|y«iatt lílltiflr ífíwr, \'jry eslnoisá f4ny»intt njló aCr. amrljn t r«<i|»áa u em *tólgÍW.tPl* Itayuai A lagookélyeLb kiaérletrs, hogy eun sárat Idegen, vagy tolvajkulcnetal kinj-ÍMák, avnff na ^t4réi«ek belArwére irinyní^ kieérletr* i*. egy talapAe* kt, »
egy villaaoe eneSgAvel érintkeaT- eal raoagásbn bosaa, illetőleg n megkltérdl i-r»e*akon kinyi tájt rtndó cn«njénnel j*lai A luriiWn ki«érl«téaek ••g»b»dnl.vu*»«a»» «i»ignl" t«if UUaéo eserint alkalnaabaté a ceelédnaobában. a báameeteraél, vigy bármely nlknlm»e belynii. Kivántlrn ngyeneaon emellytvel »gjr uaynnill aib«lM»»<«ti l"*eg i«c: diiraaAnaal elnttbetö, amely na alvó saomiaidakgot la felriaestja A SebimnndNi&r mlniUn ÍAle ajlóa. ablakon, redőnyön, |iin« ieáe (tadláe ai^n emWnl miad<»nMit kftnnytn alknl maabaté ahol betórée elhárítaadó ée /•Itétlaattl m«gbiakatóan jelei ,mio<Íe« betart \'kioérhtft. A .,^hlm»ndl-«ái", a^lybél earek vannak m*r haentálatben. 4auH.»ekinl 11
borosába kerül. BAwbUt Nrliliunndl UraámAI Budapeatea, J <n»rf kornt 77. »*.
JSrtesités.
^-aai ÍJ % "J JI \'j ^ ^ \'4 \'J \' J j jq
* <
2 5
i ti SS *_ f Í
éU * -I
$ a
ii 1 I
\' Van szerencsém a nagy tekintetű kdzönséget tiszteiette! érteaíte fl í,h igy a
ii y á r I I <1 f u y r e a legújabb divat ozerint mindennemQ ruhákat* a legfinomabb mintaé^ltil a legolcsóbbifi figyelmt|s és felette jutányos ki szolgáiás mellett készítek. r\'
£z s\'kalommal bátorkodom a tekintetes m kir. viliit orvos urak lig elmét > folhtvui r^ratHba kéaalima^* Kjeimre, melyeket a legpontosibban, előirás *zerint logjuianyosabhan, kitűnő mm^segben és ízlésen kivitelben Morálok ki Vidéki megrendelések kellő figyelemmel es/közöltetnek \'
A n, erd. közönség becses támogatását es nzives megrendelését kéri tiszteletül
, KAlTfMAKN KÓa férfisaabé
BLKI l\'éle háe.
k Nagy választék kitűnő minőségű, divatot belföldi, angol ét franctia kelmékbea _ (
i ■■■ I ■
iy ! ff
II
cl i? I* ^
h fk
fi
* 5
! 5 ? #
WMkA
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 50 szám \'fl~T«p\'
I9"f. junius hó 27-
llll WM

T
^^ ÜZLET ÁTALAKÍTh5.

T/
^\'ílfan szerencsénk a n. érd. közönség b< \'\'ity&o tudomására hozni* hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
es a mai kornak megfelelőleg mindennemű .
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és díva^czikkekkel
dús Málasztákban rendeztük he,
Főelvünk, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű^ közönség már az első bevásárlás alk^máVal meggyőződést szerezhet.

Különösen felhívtuk a \'n-erd. vevőközönség figyelmét a; újonnan berendezett
uri- és női czipöraktárunkra
valamint ra ~kózeígö nyári idényre berendezett dús választékú
nap- és esöernyö-rakiárunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával, és pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk^
teljes tisztelettel
- t Kasztl Testvérek
Pút va/nszféf[:
Nagy-Kanizsán,
NAP- ÉSKSÜKMNYÚK, r JNGliK- ÉS N VAKKhSIMJKBKN, Nkjty rak túr VÉBPL ÉS SOI CZIPÖKBLN, ÉS ÜTAZÓ-BÖHÖNDÚKIiEN.
víC^
m

KdSZTLTESTVÉREK, NdQT-KdNIZ5d.Wt
JttCkef
Ozlet megnyitás.

Vnn szoroncsém a nagyérdemű közönség bocses tudomására hozni, "hogv
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-téren
■ fűszer- és gyarmatáru
üzletet nyitottam.
. Üzletem teljesen újból van felszerelve óh állandóan nagy raktárt tartok /«*:■•»\' r* ^mw-í • árukból, valamjnt M- ét külföldi weiHegékböl.
Bevásárlásaimat-a legjobbnak elismert forrásokból eszküzlfttu, miért is mindenkor a legjobb minőségű árukkal szolgálhatok. - ^ Nagy raktárt tartok. ~ ^__. \' W
Tooroj^iToÓj. -
legjobb szőlősgazdák pinczóiből.
Midőn a n, ó. közönséget pontos és megbízható kiszolgálna ós a lógjttlányosabb árakról biztosítom, ajánlom űáletemet pártfogó figyelmébe. Nagy-Kanizsán, 1901. május hó.
£Xsca.s TTs-Iaso-os.
Ti>umi»totlftecbel Füiö^ lapiulajuonun al .ftuv-Kunig\'ínn 10\'
Huszonnyolcadik évfolyam 52. szám.
IIHkMlMf
ttrMMi-\'plUI\'l**k«l riltp kéa,». larMkadAaélMfe.
Ilii 4. 4—6 éra UK.
||i tiiUfctndft 1 lap mtliil rMitr, tonalkné uimlan ktiUátey.
Kia4ókl*atal Vtroakiaépllat i FítoÁti mtf koi,j, karwkadéaa.
ZALA
Politikai lap. Megjelenik NAGY-KANIZSÁN heionklrit kétszer: vasárnap s csOtArtAkftn.
ILÓVUINI lUI Ifin ífn . . , , || Uno F«4»r» ...... 1 bnu
HegyeUm..... 1 kanna
Hjtlllttr patltam 10 01 Ur
KIMMttMk, valaaiat 1 h*-Vlirtn Ttmtkntt FImM MlOp klüptn kaéMW \' -■■ll
MraMUdn lanlak oak iMt t«t. Ml fogaétataák «l.
■cjm Máa m M (lilét
Nagy-Kanizsa. 1901.
Flltllt nirkMill: Sultr I4a<*r liirktiilllári:. Miki
" i i ..i.j -\'-
Vasárnap,^ j unittá 30.
A pártok kilátásai. [tartotta "may&l uz Ö3HZC8 pártok"k8zT* a a pArt ölébe. Győzelme as egész vonalon Ez ac országgyűlési qiklua Lossscebb I n*™«ÍÍ8éBekkel nemben s.in(« minősit- épp 0ly.biztos, amily bizonyos az, hogy ü volt, mint eleve hittük. Széli kJ* Í.T" \' V^réoek. ^gen-|Deák F"enc ó(a nem volt kilünő ve"
életű
mán miniszterelnök élni engedi egész az utolsó óráig: Még egy rövid viszontlátás! lesz szeptemberben, azután az elket ülhet-
gedheletlen ós vaskón machinációi [folytán minden támaszát flvoszlette s már semmi kílát&xa sincs.
tellen vég következik s a képviselők\'még- ... ... .... „
... . — renc vezetéso alatt álló lOggetlenségi párt
sztlonek immumsok lenni, mert megszán- . ... ... , , , ....
. ... . , 0 még e machinációk köztudomásra utása
nek képviselők lenni
zére, mint most van.
És itt nem gondolunk ampán á pártnak általa végzett uijáloremlesére, vagy a Valamint az án yupártr a Kossuth Fe- j nagy ügyességre, melylyel sokféle sarló-
£ gondolatra már mo.it soknak nehét
dást, melyeket utóvógre nem lehet mindig elkerülni, meg tudott .szüntetni; előtt mindén, "közösségei visszautasított az avagy n virtuozitásba, melylyel az ellen-
Ugrón párttal s ezáltal megóvta hirél, ugy zéki pártokat kezelni \'tudja; hanem arra
m t \' 1. Ilnjnnk eiteiáuim ■ mág alig létesett íntenzivilásra
rorságg.t es |o remenynyel .elten temnl- "■ ggg ^ l,0gy is, mejylyel a kormánygépezet dolgozik,
hetnek a jövő vagyia az választások ,„„_é, bffo|}í|t f,yakorolhag.|arrá a íok(é|e mnnWrii mely belpolitikai
0,<i\' isanak, ha még oly. minimálisát i*, a* ese- gazdasági és szociális téren úgyszólván
Legtöbb okuk lehet a azivszorongásra méliye|, menelére. zajjtélkül folyik valamint a közszellem ét
*- néppárt lúgjainak s a velük lelki rokon- a szabadelvű párt ellenben büszke] közerkölcs javulására, ságban levfl Ugronisláknak. Ezek is, a,ok | öntudattal léphet az ország elé. Régi in- Különös, mily finom ós helyes ériéke ig ogyidejig ugy-visilkedtek, mintha ők j veHáriiiffiilrtarieljeirbirlokában, és f.len- j van a közvéleménynek. Dacára anrirt, lennének hivatva az első hangot vinni ajW9ége8 S7:abadelvU elemekkel megerősödve hogy az egyes resszortminisxterek teljes
parlamenti tárgyalásokban. A kópviselő házban az erős íiaszeférhetellonségl áramlatra bitiák kisded hajójukat, mig a dele-
melyekkel Széli Kálmán államférfionan odaadással iparkodnak megfelelni feladeta-böícs politikája gazdagította, tisztán éa 1 iVuiak, mégis túlnyomóiag az ő személyé-szeplőllehül áll » egyetlen folt sem maradt!1*" \' a bizalom. Es ennek
gációban monarchiánknak a hármas szö- VWMfl ^^^ abbö| a sok piszokkól, I me«Tan te)\'M j«SOanitsá«a, mert a . hajtó
vetségben v»ló állítólagos függőségét Iá- melylyel a néppárt megdobálta. Ha már tnadlák a becsületes meggyőződés látszata eddig is rendkívül erős volt, a jövő kép-alatt De nem soká tartolt az álarc, mert [viseMházba bizonynyal még nagyobb "erő-csakhamar az egész világ előtt látható vei log bevonulni, mert amit az elUjnzék
lettaz önzés, a hazugság torzképe. Különösen az Ugron-párt, mely a legmagyarabbnak
a saját hibája folytán veszít, érett gyümölcsként kell hogy hulljon a szabadelvű
éT vezető szellem, mely minden korminy tényben nyilvánul, Széli Kálmán\'J szelleme kinek fafeőbbségét irigység nélkül elismerik, valamint el kell is ismerni azt, hogy nem egyhamar akad oly államférfi, akioly sokféle, az állami élet minden terót felölelő
TARCA.
Csak téged szeretlek.
Csak Uged szeretlek, csak téged imádlak. Nélküled a lelkem nem lenne egéss. Hiss\' tudod ts édes, kist\' tudod te drága, Tied a lelkemből a jobb felerést. Es tied a ezivem, nem fiiig, egénen Kirüled más abba\' helyet nem talál; Te vagy ott az utnti is szivem a szolga, Hindin sóhajtásom kottád visssa itáU. Oh J ha ott lehelnék most is közelidbe\' Es lelhetném minden kicsi óhajod, Teljesíteném azt, mikor ki sem mondtad, Mind valóvá lenne, a hogy akarod. Es bebitonyitanám, most jobban sterelltk, Hint egykor a mézeshetek idején, OKJ mert most tudom csak, milyen drága kineshet Jutottam édes, drága veled én.. ,
Lovas Gyula.
Betegágyon.
Ina: Qergye Sándor. At ablakomra stáll egy kitt* /ecske Es kérdi tőlem édesen csevegve: \'Bogy vagy, hogy vagy szegény beteg ?* 8 én musotyogver f eleiek : ,At emberek ugy mondják meghalok, De én azért nagyon botdog vagyok, Edes gyönyörrel értem én : Ott vagyok a halálnak hüstibén,
Ha tudnák milyen jó itt lenni, Nem /élne ugy meghalni senki!\' A kis madárka elrepül 8 lelkem álomba stenderül: A nagy a gyötrő szenvedélyek lángja, Vad ösrttnöknek égető /ulankja, Kéjes mámora mézes szerelemneki Telhet\'len vágya izzó gyűlölttnek Mimi alstanak. Csak lényem rejtekében A lelkem jobbik fele ran mig ébren: —Ue Isis s két szem nemsokára Ahriiv 8 nem ér hozzám as álbarátok gúnyja, Ajkamra nem jő se szitok, st átok. Mindenkinek óh mindent megbocsátok. Mindi összefolynak álom és valóság : A tengő gyomok nékem nyitó rózsák, Kis tücsök kezd a réten szürke dalba 8 lelkem a szférákJáyy zenéiét- hallja Égést valómon édes. béke árad, Csak /áradt vagyok véghetetlen fáradt.... Más vágyam nincssn semmi, fíhennt .csak pihenni I
8 hunyó szsmemre álom nehezül.. De hallga, hallga I Távol, mtsezirül Fülembe mintha gyönge hang ütődne. Él hallgatom kiiácsian, tűnődve, Es jól figyelve lassan meg is értem : Oh az éti édte anyám zokog értem f... ,8 mig szép símébe könyek árja reszket,
Tekintetemmel könyörögni kezdek____
.Edei anyám ha steret engemet, Ne eirja vissza árva lelkemet I ■ Ne eirj anyám, te drága, jó, te édet... Meghalni jó, meghalni olyan édet...
Agyam zsibongna egyre jobban szédül S epedve iszom Léthe gyógyrizóbül, A poharam színültig telt töltöm S feledek mindent a miért e földön. Szivem csak enyhe nyugodalmat ént\'. Feledni jó, feledni olyan édet!...
S már már at éltem lángja vógtöt lobban, De im, lelkem mólyébüi valahonnan Tündéri képed fölragyog, ~ \'Újra a földi vagyok. S egy mondhatatlan édts érzelemül A szivem újra vágyra, kéjre rezdül, Szent áhítattal nézem ifjú képed 8 hülS keblembe visszatér at élst. 8 ugy remélik: drága kis kezed Kezemnél fogva kivetít Sötétjébül at örök éjszakának.. . 8 ugy .hívnak újra édes álmok, vágyak. 8 mig egyre süt rám fényei mosolyod, At én szemem is tinta mosolyog: . Vezess, szivem, ti drága, jó, te édet, Hitt élni jó i szeretni olyan édes f
Piruló orcák.*)
Néméíből nabídon á(dolfosU: Klein Győző _ Anno 1745. érben nép, terflfényes tavasai nap volt. A sohönbrtmni királyi kastély udvari kápolnájához felségeson 1 nép éa díszei menet vonali. Az fit forrón ntratfl ara mtUcti haladt a fenségei raászArnö, Mária Terézia, ezüitbrokát ruhában, gmdag gyöngydiiziténel, melyet olyan
•) lf tértén* KíitmMUw Jénrf Wm« macfcM
jak alapján, Mfirra.
Nagy-Kanim vasárnap ^ Zala\' 52. guám (» $>.)
munkál, a fáradtaég vagy bágyadtáig jelei ig> az havi riyaraláaa alig kurdi 80 -100 j nélkül, oly lajtalnnul a 0>y magáid! írlm- frU"1 WÖ)é mini rendes oitbbni háztartása és
dflleg, minden pretenrió nélkül meggy fan i iegá" c,MUdi4,Kl "f"4\'1 tal1*\' w"k röH" j . • oflzmc, hogy ii U dalon dratr*, tM*ák sajftt konjr-
\' * ■ hál veiulni, akkor olcsó, élvezetes nyaral eie-
------retkei maginak mindenki.
Hal nvaraliunk ? Ié,,y ll0,)r *,,fllönl4|,, r8ges*méfc ívesen
nw\' ujai aijuiin i elidegenítik a vagyonosabb nsziályt a Balatomól,
(sz. b.) Ugy junlua végével flagyoli sok oaalád- ea nnalí u külföldi -nyaralókai éa lllrdökut karénak gondot okoz, bogy holtöllaék a nyarat? Ex alk, most mzIAii nagyun terto<>*a»les, hogy nem daotra annak, hogy Mag^trortfAg; nom sulik öl- .keiül lls\'izo a Balatonon a kávébiissi éa kaatinóí\' kötlik nyaralókban,. Ittrdökhen, aióval böíijgesan alsós kompánia I
meg van adva lerraéeaell szépségekkel, mégisj Kgy miiw\'ktink derogál, hogy ö iiiagAóbivatali! aiámoa csalad, löl a vagyonoa oi\'Uly lunyomó nokokkal silí. együtt ó.ivqzko a szabad javakat.1
risjso a külföld fürdőit kerealk fal
Ha eten kérdést sokAlg festegetjük, tényleg tapsizialjuk, h«gy pl. ill a küzbelben a Balatonon la aa Udttlfl közönségnek a legaagyubb réazét
Mig egy hirmudtkbi mar belenevelték, hogy a Balatonon igen egyhangú ax. élet, olt nem érzi\'-Jól magát aenki I
Mindeden ervek ciupin bal vélemények. A |
caak a kOiéposatály képcal. Hogy miért oaak ép Balaton nem drága, a Balaton kellemea, azeren« aaek é* miért . nem látogatják e*en fürdőket a ouíIIonho- aat a vngyonoaahb oaitály ia látogsiá-vagyonoaabbsk, a genlryk ia, aat kQIOnléle okokéival 0tt magtalálja a maga kellemea táraaiá-de balvélamények és rögeumék alapján könnyen L^j ,\',„ j)a cst tényleg megpróbáljak, a Balaton a meglehet magyarázni, V vagyonoa osztálynak ia igen kedvenc nyaralójává
Van nagyon sok vagyonoa oaalád, kiket otu- f0g válm. páw i p/lg, a na^yraiaria i»ri vuitt a Balaton Iftwtfflti^l; mfiiokut vlnorit a drAgasig fa Igy bálád ea c»ak lovabb kttlönfiio variációkban,
mig végre egyik-másik aaaal védekezik, bogy én még aob\'*« vol\'am a Balatonra ergo aem la ma* rak od» menni, mert lélek, hogy nem érzem jól I magam, padig kar lanae éa nem szeretném a nyarat megrontani.
—Mindezeknek mi igan ktionyan leljük magyti-j rátalál éa mi felvetjük a kontraérveket I Sokat a drágaság tart vissza a Balatontól I
Ha egy magányon ember megiálogaija Mari-anbad vagy Karlabadot ugy ez felemészt azerony kOrUlmények közOti elve 800 - 800 Irtot I Miért? Azérl mart ilt nem teremnek ai élelmiszerek bő-aégesen, az eleségül importálni kell ét igpiagyon terméaaeiea, hogy ez fe\'caigAzza aa Arakat, minek kövelketlébou iu nyaraiéi egy magAnyoa ambernak egy kia vagyonba kerül. Van olyan családapa, ki évekkel ezelőtt ugyancsak a külföldi nyarainkat éi türdóket látogatta a mely Alvezete egy h\'orribilia\' Oaazeget faleméaztetl, a caalidja meg mindig folytatta otthon a monoton, kiavAroei életei I láott eaéat catlAdjával a Balatonon nyaral, kooyba( rendez be magának éa
Mfettibaa
Hétről — hétrer-
—irta: Vajdal Szabó látván. Hallottam mar vádat Iit-ott: C<ipóy maró ajoll-beuyem, Hony klfUrké-iiek fnindan titkol Ka a<utan dobra verem.... Hurag"iol talán óh közönség, Nagy, iameretleii rokonaág r Te, azép, bájo* kedvei ellenaég t En mégia vonzódom hozzád!
Znrd éjjelébert kit atobámnsk Ti jelentek mén énnekem. Kiket nemem tán aohr te láthat, De ttbtUtk — iamerem... íameretn azt h feai menyecskéi, A azdke lányt, aa édeset, Fene gyerekek bOukeségéi, KikrOl olykor énekelak.
Ti vagytok, a kik félredobjak
Unottan nébi ■ lapot,
De mAr másnap — igazán csodás !
1901. juníu* hó 30 in
Rajt ajaj bél mohón iitflok. Moaotyogjunk hát ttetie aa*p>Q, * Ahogy »zokott kai jó b»rt>, ™ JSii érted, nam xajnálom élleip, Te egy mosolyod Ha sajnáld !
. .Sze zációi kelteit e bélen A Rimler contra Ujnn Ogy. l\\igodluiik u leleplezésen, Mely egy nngy embert -ata^d lelt. » . Da kideríti!, hogy fiimler doktor, Caak egy ágeua-provokatór, A kinél, hogy balekul fogjon,? Mindig kileaxiive a tór.
Saóvál a hegy, a mely vijudék,
Ho7.ptt világra egerei.
Nem lesz magyar éa frank ttSvtléfy j
Delcatti ettől elesett.
Ugrón Qdbor meg — ránk ia csapat —
Pirtetira — milliót nem «ap.
Maradunk a némettel barát,
Ea megbecsüljük az — olaut.
A copfoeok birodalmában
Mondják, lajaankiat béke tea>;
Es bar aejtib, bo.y ez enk lataaat,
Európa baza evez.
Ez a alt meg Cbina szivében,
Boltul libeg boxer horda,
Eürüdui vágyik Io>r0 verben,
ÍJ fürödni lót, van H oka j_,_
A hói bur nép él\'t-haA\'ra Még mindig vívja b-trcnii, Soh\'item Indja vetni reája A. j tol jóságnak táncát k brUt\' 8 ha szSt emel ér\'Ok a ralon, a bátor c^Aiztr — e nagy ur: Nem kelljnrniok vesztett bonon, Ea iámét szabad leiz ■ bur I
A Ctengtri árnyas utcában tjétoíiam ai egyik estén ; Hold nem lánylelt, csillag nem lángolt, As öreg föld borm egen... A néma csend, jnysticus bom4ly> Mely rám borult — o y jól esett... óh Frant jhSokn — hogy i\'t nincs lámpa Örökké áldom nevelek S
Álmadoztam .. D* im egysiérre; Lobbant etóttem ssás e»illac, Aztán fátyol borult asemeare, Fejembe fájdalom nyilait... BeOtém egy s<eladoo orrát, Ö meg ráadA<ul lejem, fia áldottuk — duóbau Freaaot, . S a lényt, mely itt ismeretlen...
nagyon kedvelt. Utánok haladtak gyermekeik, at akkori Józsel lóberoeggrl, e eket követték rang szerint az udvari méltóaágok és tiativiaelök.
Mialatt a ozászári pár a kápoloAhoi veze\'ö latoron végig ment, a kt\'érél lorialat \'képezett, meíy a ni t á n mögöl (H k ősi / ezá ru 1 v a, tt ta aok lia; ad t. A felséges esászárnO, at udvarhölgyek elOtt elhaladva « legszebbet, a kOrSIMOl 19 évea grófnőt imigyen kOszönté:
— Jó napit, kedves Mimi...
A megizólitott egy tzffke szépség, ki a ctá-tzárnő kSIOaöi kegyet bírta, az árva gróf Wil-deasieln Mimi kisasszony volt. Apja, ki egy ■agaaranitu udvari tiaiiet viseli; már 10 év elült mogball és anyja alig két éve követte férjét a airba. Dacára annak, bogy a vagyonoa árvának gróf Ckotak vot a g\\ámja éa igy nem volt oka sorsa lelett való aggódásra, a királyod mégia a legmelegebben érdeklődött iránta ugy, bogy alig vArta, bog) a kedvea lényt palotabO(gyévé lehesse éa i;y. mindig oldala mellett lAthaesa.
"Mimi a császárnő a kedve* figyqlmeiaégétól, lángvörös lati. Azon terméstetek\'sGté lartosott, kik. a legcsekélyebb izgalomra is azonnal elpirulnak.
Szoroaan a kápolna ajtaja melleit egy deli férfin haladt Mimi uián. Báró P\'gnera, olaat nemes, volt Milánóból a már huzamosabb idó óla tartóakodolt Bécsben, hogy egy itt folyó pőrének tanuja léheasen. A fiatal hölgy érezte, hogy valaki a tolongásban kezét keresi, azlán egy pici levélke csúszott ujjai közé, melynek vélelél. anélkül, "hogy hátrapillantana a gyorsan távozó lovagra, gyenge frjbólluiassal jelze. *\' ,
Caak mikor a kápolnába ért, mert bAtrafor-dulni és pillantása találkozott Althaun gróféval, ki a caAazárnö hglfjabb kamarása és a lötór. vényszék elnökének fia lévén,>sinle a kísérethez tartozott. Mmtha eunek ajkain gunymoaolyt vett votmr éixre, D+ VttlósainOÍog a lel fedezéstől jtalú. (élelmében tévedett. Ki van zárva, hogy Althaun látott volna valamit
Csak mikor az udvar viaaiktért a kastélyba és Mimi, ssobájában Illatosnak éreive magát, merte a borítékot felszakítani, melynek taiiuTma ekként haagzott:
lmádottaml
Juttasd a nagy kegyet nekem, hogy viasoni-lAtbasaalak éa ve\'ed zavarlalán beaaélheaaek. Távollétem óla nem voltanTbcjldng, szived dobbanAsAt az enyemeo éretni, azon a szivén, mely lábaidnál bever. Ha ma délben egy órakor a nagy üiorittiehes mégy, ati Utálkozni logax a téged imádó
Károlyoddal.
Mimi batArtalanul szeretle a-bárót éa minden pillanatban kész volt öt ~ ba peres ügyét elvé-gaste, mini nejé, olavsorssAgi birtokaira követni.
Egyrészt a htta tavaszi levegő, másréitt » könnyű feliamerbetéi ellen, böéa tejuákos .kabátját buzá magára, hogy a találka színhelyére ti-esspín. Aggódón, hát ba Althaun gróf mégis éasre vett va\'amil és ut&na leskelődne! Mert tudta, bogy a gróf l\'aguera < vetélyiáraa éa ha a gról a császárnönek szólna, könnyen megkaphatná a liaial árvát, ipert u felséges asszony pgyts egyik legkedvesebb passziója a köriVlte Jévöket" össze-
| házasitani. Euöl félt legjobban Mimi, meri a kamarás úr Iránt nagy ellenisenvvel vnéjtetaU. | Éi et tényleg észrevette a letelcaempéazeiet éa helyesen köVetkesiette, hogy es caak találka-jelzés lehet, mert tudta, hogy Schtinbrunn teker-vénym parkjtiha" áe tigeTeibén van a Tegaíkai-I masabb hely aserelmesek részére, leik aat ki ia j használják as .udvar itt tartózkodása idejében. Van ebben as óriási kertben, a déli réatao egy ssárvAny szobor csoportozat, melytol — ha valaki Ide rejtőzik — egy nagyobb rési utasai egyetemben kényelmesen áttekinthető. Itt bi\'ódoil meg Althsua gról féltékenységből megkioaott keblével.
A köze ben találkozott s két szerelmei As előbb mindketten óvatosan körültekintve ejymáa kebére borultak.
* Mennyire végyakos\'am utánad, te édaa angyal, három hétig aem lalálkozhattQak átkozott lánam miatt, mely oly hoaszu ideig láncolt ágyamhoz.
— Isten a megmondhatója mamit szenvedtem és airtam utánad és bár mily boldog it vagyok, hogy, itt (Áthatlak, remegek attól a gondolattól, hogy ebben a hüs időben meghűlsz.
— Ertem laafgódj drágám. Látásod nagyon sokban hosiAjfru! . gyógyulásomhoz, A kastély hoz közel vettem^azálUat és remélem, bogy a parkban naponta fogunk találkozni, mert as udvarhoz, csak megbiváaaol mehetek. ,
Fo\'ytatása következik.
Nagy-Kanizsán vasárnap
...Szárnyára kelt a már nem talmi •FrtM ujaừ is, Irize igazán, A veraeny in kaadetét venni, . i £p a ,«»eion mort« KajniUo... Én mar\' áejléui,\' melyik len győzUa, S melyik marid a porondon ? A k»nizaai — dupla költés, A mienkkel köiel rokon.
Zala,"59. szám (8 lap.)
19Ói junius hó 30-áo
HIB1K.
— A ptrsl kir Alygyn kor latok PécsrOl Írják : A pécsi király-haogyakorlaiokon 0 Feleége meghívására réaztvesz a romáu tróoOrökSs la, akinek számára a király kO/.vctlcn környezetében, a györgycsflnyi plebánia-lakban rendeznek |be szállást. Ferenc* Ferdinánd főherceg a pe-lerdl, József főherceg pedig a radfai ■ pusztán fognak lakni a miholjáci főhadiszállás után. A I belügyminiszter a baranyamegyei D\'ak jó karba i helyezésére 60 000 koronái utalványozott ki. A péc»i püspöki paloUt, amennyiben egy napot
magának, ebbep senki fóllünö körülményt nem látott. Azt mondotta, Lipcsébe, Duadába megy üzletfeleivel elszámolni, esetleg iflamburgba lé egy rokpná látogatására. Junius 17*én Pécsre ment, itt egyik banküzletben mig 9000 ko-| ronás kölcsönt vett ffil. Aznap utazott el ét sz-zsl buesuzotl el leleaégétől, ho;y legkésőbb e hő 24-ére visszatér. 1)e sem hírt nem küldött magáról, sem vissza -nem tért—piai napig sem, Talapén anyaghiány miatt a iiiréazgép beszüntette I működénél éa mikor esedékességek voltak, me-
lölt ott a király 4a kísérete, fényesen átalakíttatja lyekre nem akadt (edezet, miod uagyobb bizony*
„ T , JH5m2!*U - A vezérkar Hzom bal helyen A fölött i* ösezecaaptak a hullámok éa nem akart
K*."T j!- M\'&iWíiu í h4d\'ere« vezérkarának ötven tiáztje szemtanuja lenni, mint dől romba a hitelezők
délutánrendkívüli kftegyüléel tartó t. A kfl«gyfl. pMr gf&( l4bot£eri(tgy vezetése alatt juhoa hó kalapácsütéae alatt az, a mit ö teremtett, követte ? - "l i ,^*Iel,ü felétien tereptani tanulmányútra indul éa tehát sok előd példáját, elment jobb hazát ka-
goa léTén, UngyH Lajoe v. W|agyz9, helyettea utj„ |,űzbej) jatiua I2-én Devecaerbfll Szombat-1 re-ni Amerikába éa ma talán már New-Yorkban polgármester tökölt, ak. előlerjesaietle a jár- |.helyre. erkexik. A tiaziek e y. napig időzne* j partra ia szálli. így mondják eil Szent Lóríncen
Szombathelyen, azután továbbulaanak Gráo felé. es erro mutat minden valószínűség is. A pécsi — Hírek * asoosbaihelyl egyhAa. j piacot aulyoaaa érinti Engel Zsigmond váratlan ■aegvébHI. István VilmOs dr. püspök Bozy | eltünéae.
Józsefet Sárvárról Zalu-Egemtgre, Csiri-znyákl — Dell vasal. 190JL évi jaljna hó l én a Józsefet SztptlnekrSl Sálomvárra, Husrár Mi- budapest-cáktornyai vonalon a Balaton Aliga
ványkórház építési, éa városház ta\'arozáai munkálataira kiirt éa annak rendje éa tnódja szerint megejtett pályázatok eredményét, melyet lapunk megelőző számában ismertettünk. A beérkezett ajánlatokat a v. tanács véleményezés végett ki
• . , . . . , f ,1 . ■"■remi WHUTailH, UUDIRI ,111- I UHlWupi\'GflWlUlUIM TUIMIUU a UBWUU fl|U
adta a pénzügyi b.zottaágnak mely azt javasolta, ht,yt R^poe-Szeni«öyűrgyrfil Köazegre, Kereszt- és Siótok állomás közölt Iskvö 133- az: őrháznál
hogy a mindkét rendbeli munkával a legolcsóbb ajánlatot tevő Saller Lajos nagykanizsai épitő-mester bizassék meg. A pénzügyi bizottság ja-vaalatát a városi tanács ia magáévá tette éa névszerinti szavazással a képviselő esiület isi egyhangalag hozzájárult, miszerint a szóban! forgó munkálatok §a ler Lajosnak kiadaasanak.: A képviselő testület megbízta a városi tat,átfejt ■1"\'"\'.\'!\'.! kogy a vsllakősóval I íerződé.1 k8.se megés! L\'Tf^T^ ^ t ■ ,,„ ,
■«»Ulatuk alKui,^,, kilóba j ^jf\'gEffiíí tiTt bizottságot küldMji. A bizotaág ingtat-: Vécaeyl
ury Józsefei, Bánok-Szent-QyürgifrSl Sárvárra,. „Balaton Világos* elnevezéssel személyforgalom Limpérger Mihelyt Körmendről Sárvárra, Nagy közvetítésére szolgáló megállóhely nyittatik meg,-Láazlót Salomvárrót Körmendre éa Szabó Lo-1 melynél a 206, 800, 206 (a 210 számú személy-rincief Sárvárról Szombathelyre áthelyezte. i vonatok a nyári idényben, azaz irájus hó l-töl V A vasúti lopáa kUvelk<-sns«nyrl. "eptember hó végéig terjedi! időszakban, a KII Részletesen megírtuk annaa idején annak- * | ** 212 azámu azemélyvonatok junius hó l-töl Ő8Q0 koronás vifapásuak a történetét, melyet "zeptember hó 15-ig terjedő Időszakban ée a Mar-átláftiVsIUtak w^g- ittüta hó Íjtól auguaatua M ai ig terjedő M-A gyanú szakban ünnep éa vasárnapokon közlekedő 218 írey Érnö íivital nok"1 és SíráV" Ignác dijnöí^~éa azámu ssemélyronatok aa atasok tetaeál-IPS íoW^\'er XőírAe\'XV: -Anyui, kiket a vizsgálatot loganatoaitó Jj-Wj. céljából .feltételesen-
&&ILKS^S^JíSi allsn slmmi paaltf, -bUiyi.éko. ki, podgySz, kutyák és exprsmmk m. üager üllmann Elek, Elek Lipót, Starn ^^rMéffl éfédBJínyezitt: a vizsgálóbíró a gyana- vételnek fel, hanem az illetteket ulánfizetéskép ea Morjnd^ ^máu vár«t kepv.,el«k ,ito;|aV„t .„Ldlábra -helyetfe, a kir. ,a"ény- (pőüók nélkül) a kalauzok ,«dtk be. ^ ______— ujaaassir. a. icgruui "K; ° .vök ntdls s további bűnvádi aliArAm nestűnlttia .Balaton-Világoa* megállónelvre nízve aa
egyházi éa alkalmi szónoklataitól. Eleiének leg felejjhatetlenébb mozzanata az volt, bogy mint határszéli lelkész Caáktoroya és Prágerhol közt ö fogadta >egybáza legnagyobb fiának Kossuth \'Lajosnak és családjának az idegenből hazaszál: liiott drága tetemeit. A sok szép beszéd közt, melyet életében laitott bizonyára az volt a legmeghatóbb. — A temetésen, mely lolyó hó
el ene 8800 korona erejéig biztoaitáai végrehajtás elrendelését kérték a törvényszéknél. Egy kissé kti öaöa er a doiog.^eay eiien a törvéoy-szék bizonyíték híjában beszüntette az eljárást. Tehát bünöaségét nem tudták megállapítani. Frey tehát eszerint ártatlan. Miként lehet már most, hogy Freyt, nemcsak, hgy (elmenteni
28-án délelőtt ment régbe, ott volt az egéáz t\'l4».átó1- de »z elkalddott 8900 koronát « rajta község éa a megyének számos jelese. - A ^ <*»* m ^- L--" "
baláleaetről lövetkező két gyá>ijelenté-t kaptuk: T\',*f4 J , §0r niegállapitották. .
Ózv. Szilvágyi Gyuláné szül. Stocek Anna á Igeo 4|D\' de hst íkkor mir* •
saját mint alnlirott gyermekei és- rokonsága bíróság...i"
nevében mé y fájdalommal jelenti a feléjihetet\'! - negsiiklll kereskedt. Engel Zaig-len jó férj, apa éa rokon Szilvágyi Gvula lég- mond, egy nagyobb gőzfürésctelepnek tulajdonosa rádi evangélikus lelkésznek folyó hó 2o án élete [ Sat. Lörincen. Képzett kereskedő, aki- erdővá-66» boldog házasságának 29. évébtn lőrtént. aárláisaf fogiaikozoU éa a iákat Jöldolgoata ál gyáazos elhánytál, atb. Légrád, 1901, évi junius Isndó üzletfelei
hó 27-én. Aldáa éa béke hamvaira I Eszter férj. Lipoaében. Sokszor büaskéikedett azzal, hogy Ranachenberger Adolf né, Aladár, Böake, Sarolta,\' Franciaországban is állandó öaazeköttetéaei van-Irén gyermekek. Saáry Pál né az. Szilvágvi Etelka,oak. Dougafát szállitott oda, élénk forgalma nővér. Stocek Emaia. Mittelbáuaer JTerenczné roll telepe, mindenOtt jómódúnak ismerték Mtg-•ógornők. Saáry Pál Kiitelháuser Ferenci só- felelő hitellel rendelkezett, melyet annyira ki-gorok. Ranachenberger Adolf vő. Rauachenberger haunált, hogy moet 140.000 koronát megbal-Gyula nnoka. jladó tartozásai vannak. Ssép öaazeg. Kamatai is
A légrádi ág. bitv. ev, gyülekezet fájdalom- ávi 11.000 koronát meghaladnak éa ezt tnegke-telt szívvel jelenti azivvel jelenti szeretett lélki re»oi, ahhoz állandó, jó üzletekre éa arra van pásztorának, tisztelendő Szilvágyi Gyula urnák azUkség, hogy vakmely vesztesét, vagy etapé* folyó, hó 26-ar, délután 3 órakor, életének 66- i kuláláa ne érje az illető adóst. De Engel Zstg-■k évében történt gyászos eihanytáh Az istenben mondot ugy látszik valami nagyobb anyagi csa-boldogult 20 éváo át volt a légrádi gyfileke- pás érte, mert as atoiaó hónapokban nem leheletnek baagó lelki páaalora stb. Légrád, 1901. i leit már oly ponloaan eleget koieleaetiségeinek, junius 26-áa. Áldás és béke hamvaira I\' i mini annak előtte. £< ennek az vatí a kövei-— A el|áaj-i|) rsaésalae. A belügymi- kezménye, hogy jobban aaoritolták hitelezői, nisattr- o vármegyékhez küldőit leiratában hang- Ekkor lelépett arról az útról, melyan a keraa-snlyoaza. hogr a cigány-ügy egységes rendeaéaa 1 kedőnek mindvégig haladnia kall, az egyeuea ■ár feiyikaadaig is, míg a munkálatok eikéázülr jnlról és pinoeváliókat hozott lorgalomba. Ügynek. útaaitja a vármegy aket, hogy a járási löasoiag-1 látásik, ezek elől menekül\', hátra hagyva, üzletét, bírák a megyebeli csendörszakamparanoan ^ k éa az, családját, feleségét, gyermekeit. Rokonazenvea egyea kőzaém elöljárók meghívásával állapitaák ember volt Engel Zsigmond. Tartalékos liszt, »sg értekezletileg azokat a readasabályokat éa majd megyebiaoltaági tag, a péesi kar. ia ipar-ó\'intézkedéeekel, amelyek a cigányok garázdái- kamarának kflliagja. Foglalkozott közügyekkel ia kodásápak meggálUtaára lagalkalsiasabbaknak^és azélee körben tiszteletnek örvendett. Sieret-\'Wsz.nak a ások végrehajtása, iránt salán saját:lék éa becsülték. Mikor a szent-lőrinci fősaol* bal"akőríkben intézkedjenek/ Igabirói hivatal utján külföldi útlevelet szerzett
seltek kőzött van 44 bácskai, 10 máramároai egyén és három aoproni család. Mindannyi a kivándorláai ügynököket mondja szereaoeétlen-sége olo/ójinek.
— Elagyakagyélt viharágya Nemrégiben olvaatuk egy zágrábi lapban, hogy ott éjnek idején lölgyujiotlák az elaő odaérkezett automobil-kocsit, melyre nagyon is megharagud-lehet. hog/ a tak a fiakkeroaok. Még nagyobb korlátoltságra Frey Ernő mutat, amit Bonyhádon a vibarágynval cselekedett meg aa odavalá nép. Nagy kárt okozott ugyania a gazdaságokban, hogy olt niuli péntekig nem volt eeő. Sőt elvonultak még a zivatarok ia Bonyhád fölött, anélkül, hogy csak egy ceöpp esőt ia bocsátottak voloa a szomjas földre. Ea lábra ka-^BHRIVWp0^ 11 népben a hi\', hogy a viharágyuk — merészére, Bécsben, lirecdábaa,i,!e\'c akkor bár nem működlek — kergelik elás r büszkélkedett azzal, hogy esőt. Tőbb helyütt megisiueilődőlt s bonyhádi
határban, hogy a nép éjnek idején elhordta az ágynkat az erdőbe ée ott Kalapácsokkal szétrombolták a viharágyukat. Kereeték a letteseket, keresik még most is, de eredménytelenül. Es mikor egy Ilyen éjazakei ágyupusstiláa után másnap megeredi as eső, akkor még inkább elhitték, hogy aa ágyn volt oka miaden bajnak.
— neguékiii sslllk Az igaai nyomor tulajdonképen nem ia a szegénységgel, — hsoess áz sljassággsl kezdődik. Ka Ilyesmire csak ember képes. A vadállat k magvédi Bail, csak aa ember nem mindig. Rakki Antal valamikor szabóméi térségét űzött, de a nagy urhatnámeág dolgozott benne éa hivatalnok, ur akart lenni, mert néped tudott Írni. De mart kel\'ő bizonyítván nyal éa a kaligrifián kívül egyéb jó tnIajdonaág« gal nem rendelkezett, nem haasaálhallák aebel. Rakki ezen ea uton indup neki a süliéanak. Nejéi éa öt navelelkn gyermekét gyakran napo* kig tartó éheséének lelte kl. Később as asaiooy annyira jutott, hogy maga járt ei sspszáaiha. A férj egy tél év elölt eltűnt Pécsről. Ezóta hírét sem hallották. Felesége ezóta a legnagyobb nyomorban élt, mert egészsége egyre fogyott, ugy, hogy főbb időt kellett a szerencsétlennek ágyban töltenie, mint a mennyit fönt járt. Ai utóbb
I NagylíaniftSii vasárna\'p
Zala 52. szára (4 lap:)\'
1901 junlu* M 3<hén
hetekben Kakisiaé már «u»Mb« a«m Járh«toti; fjffjí?^ ^»^^lyariodvSnyt,rta
Nsm vVhpizdvaló ereje. Négy nap slőtt • r^fci K^ i"\' ÍT2ÍBJ i . . d li„J^a..a« a- nzt íejiogeti, hogy, 0 lopni nem »<ehe, mert ő
betege ked, amooy »lli».Puohet-ulcal iStmma tínkreme/boloit a a mokuiaknak
"f "ff6.11. ",om"M° Jt mily »ép hu.oo\' Juüatot ya;on w hogyan
Mivüaágéblll « A.t hi.aík hofya .»er»nc.e!len J , ^ ^ tKn? Kw»>
""TJ »em >W* " k!n°" »•«; a kérd/i. H mem líugy i- mortc-nakat bomartot.a
ffi^"8^ 2ft hIgyU 01 Sy 7, í \' „ i11/ » U.raly elö\'t, aa j&yos! £
életeiét*! megváljon. A gyermek npj.lt éa rn.yj.il _ Rakódó kutyák síétvál.aztáa. fl«,
| külőnÖMeii Jermésze\'ésel fogva 4iarápÖi éa egy
/
Irodalom.
— Haztartás KtMby £mjtoé aftrkeaaíéaé * ben éa aa Aheueum r. t, kiadásba P OlMVIlU 3 azor megjelenő »ÍJíi.«taria*« § m\'tgyar gS\'ds-asszonyoknak egyeden magyar Japa, uHy a baUüMa* minden agában uibüg^/itáát *d,
moat kerületik mindenleíé. - íLiUM , ^"r^/TL beiylyal-kőzzel kepekfcel magyarázva. A „Hát-
A kaaoaak ur «».<!*» »se«yi». A lil^fö^S « szépirodalmi reszel irodaimünk
liUssinövos kanonok urnák, akiről ÍM szó\'esik, feg™*ÍIS^^ szerkeszti*. Ko^m-n^k,
szépséges szép gazdaa.so\'nya vo* O^üo^rü |^^ I e^azcie-ek a iegjobb irák , oh. bői elenkiu* a
bottal verés, rugdosna. Pedig ilyen marakodó
egy asszonyság, aki valámikor, nein ia rAyen,
meg holmi könnyű deakákon nagy kfirl .ebein,k egymáaban, ho.Ha.abl.
ria.xat gondok cakb.li.nae vol. a kanonok idul"kotU* kö\'bin- wrl n")« ur gazdasszonya S#éi*eafej«\'rvárot
égnek. Öh. ob, per amorsmDeií — »ie M**vai tjiíW r— — * a J L « ww
^ • - f " j i ,, „ . . i dulakodás közben, mert még s/ajkosa ral is .. . M .
caak ba lerina volt a kanonok ., " . . . . ...\' \' \\ 2Li * egyetlen iapn*k.a uwuina. » m j i u j - ~ i sn yos sebeket ejthetnek egymison h auhőaben ^ r , , No da jobb gsydasszonykodníj \'ei/vmÁal iíidre állatok Aiánliák W0orötU sziae» borllek bMIT J^ik uw« «s a kanonoki stallum árnyéká-!? ^P^\' Aiamraik , ^ , 3 jc0r0QIL Mata vanya /i . ____ .___j• ___«|bogy egy li-cskenaő seiíélTő/ei szammia szeszt i , _____* . • 0 . _ ,
sem. Miután bő alkulma uviJod gazdálkodni s """I^.I
j \' ; . r. aXi „„i.k.t „aai .mondltaló, meri a *<ag oazer vökre ea az anyaa —
o í * ......... . . Hn®L „Jmiuden késnél ogV fec-kendd és ez « a/erV 12 ór,
^Há^tarláa" tartalmat, es a mi azio^eu igen nagy érdeklődéire számit; a divat i* ssőb »z ju< irasban és képben, eunek a maga neuiooen baaábjiia. A >U4<Ur\'ii« eiő» ixamtil
ül\'i ingyen a kiadóhivatal; Budapest, ut 64.
bán. Am a tslivérű balleriba nem tagadja meg I ("^L^.i^
ma gát. Természetesen á kanonok ur gazdasszonya |.. . ,, . Uu .. - . .
„..ííI,, -1 bizto-an ssétmennek. Hal e< bia\'oa dzeraek
Magyar tomzet E p»inkái napilap azt a I kisxámi\'ha attan el jnyt nyújtja olvasOin«a^ bogy kotlUi, S így eielt .neg, bogy a kanonok ur I "*■\'«■ W lec-kendá « .. .zer \'f iü úraval elón me, « ö»-xe. löviws.. u»p.-
elen nyilvános ámré.t birdét.ik Swke.feJ^r-\',K,« ,IT \'^^\' \'"P0^1. " ugyanakkor a m.dön .u a iO^árosban
vár,*, mo.i mar - mi»od«or. A morált abbftlidéí,a T t\' é° r rairaLkodókil\' ■ lapoaai oWaam keaiik, a .Magyar
a uomoru caálhdí a kanunok ur vonja lömiijfAnak. ~ ";,l\'f " \'.vf1hH""u, »! « le^vpl.ibb videTem i.
,\\omrii el imu ik moiiinondjuif ^ \'lu \' \' í2t «»ru\'(l"1"k «rrtlw | be mondja a legoap i>ia<ea eaeiníoyail.A .M.^tar hogy toraink hö«ét Sápinak hívják bizonyara I "»«"•«-\'»•» eliramodnak agymáaiot. Neunel-.. már aa eeli vonatok rOpiuk a .«J
mindenki eltalálja, hogy mirOl leei tó; eápról, i "\'íllSfí *",onb»u ."\'W\'!! nem d.vít a|lttord4 erlel.oéb«u « Kárpátoktól a» Adriáig e
..i..„,j, iiD.n ........ ...... ........ Ilii ,"\'"tk.nlÜ<i |*ri\' LJn I l" " ■■l",l\'u\'á,\' »laailá uííiíuT, bon -wr e«tr B öratpr jel
maradt Éi éptn ea a baj. Meri a .iPa«.iri s*p, our"ör l™?íl- M «l»»runkat moriaorh«tjuk mni niaitat nrféi mmd.nt kOaoT, a uut a bog. tegyen: H« nme., akkor nem .. táp\', ü ^orra "JW\'\'^Ml\'Ha « \'nwritkvdá Orr«bg, .tflblu lapokcwi maauap reggel hotaak, £»auya miuibegy ea a atp lulajdonkúpdn uineaen, aaek „ ~ Mll/Mk T , „Magyar Nemaei" « legoicaobb u.p.l.p nem-
szerint móal már kírdéa-a, hogy raakugyan f\'ft Ude nroíör\' » \'«Klíunnyebben aa ciak nalank, b.nea aa egeaz küunoeu^,. napról van-e bál ilt «o. De lateuk a birtóriál. rT/\'íjl"iblba\'\'1 M T1,*«on ^ kldT Huaz buaxounégy oldali je.euík me* reudeaen Voll Mohtoiuak egy erdeje, amelyet \'meletr™\'\' ™de\',e ? Murgril-kré.n haazaalala al>al L., elöíuctee. ara egy bóra m.gia caak g iorou«. Hnína . - .j\' A. I...r,.i, „L.j»|érbatö «l. h lorvíiiyeeen vedelt uroMtnüa aem|Mutatvíajazimi 6 napig imyen. Ctm- .Magyar
. bfiiauf, áem ólmól nem lailalma/, a »xepl")l,, Nemiét, kiadóhivatal., iiad.poat, Kerepcai-tU | májfoltot, pattanáat ea az arc mjndenuomll iia<- 54 «xam.
•iátiBn.í««l pár nap alall el.avMaja, a rancokat _ mUflyw Bazár. £e> a legrégibb leg,obb
I ,É\'f e"/íT! TJ ifnl divaHuputuz Alben.ua. r.-U ad,a ki A -MA yar
ad. Nag W 2, k.cs. 1 korona. Kaphat* aj^." M |leD ln y,r \' d.v.n.p. mriy
A .J IV™^ Kelemen |iy.,Ky«ere«né. bav0ukllU ^ Z[
Aradou es minden gy«»g\\szertárban. 192—a1 3J \' 0 - •
— Mindenkinek feltűnik egy szép (é.iyesre
voJna a város é adat, ds nem ludolt. Nem. aksdt rá vevd, ti kik pedig mégvet ék volna; azok ptom-árt ajanliak érte. Ekkor eszébe juloti aápl (iabor pécaf fakóinak, hogy ő mogkönyörttl a szegény Mohácson és eladja as erdőjüket, lerraicszeteseu számítva egy kin liszteaaéKei polgári haszonra. Irt a bírónak, hogy miféle erdő la az tulajdonképen mennyi ~Denne.a la és milyen, Kapott ia rá kimerítő válaist. Krre el-
mem a helyszintre, megqézte az erdőt és ^ P^/^^^^it oipö. ^onbao caak akkor érhető összeköttetései levén egy nagy facáagel, váüalko, 6h® oly fenymáat haszaál, melynek íisszeiéteJa
. . ... ■ 0 . _ mnnél <k KA mI mi n.i.»ái.kAn .■ I.Al
zotl as elsdás köz veti lesére. Az erdő becsára 32 ezer és néhány forint vol\'. A birő \'udatta vele, bo/y a \'város 80.0Q0 frtárt is -odaedná. Abban . egyeztek tehát meg, hogy ha 30.000 írtnál drágábban adja el az erdőt, alckor
magát a bőrt minőségében megtartja £ célból használja az általánsa közkedvelt, Pemol0tdt léit i\'ipőféhymtz\', melynek mésszé orsütágókrar terjedő |Ó hírnevét as 1832 i?vben Fernolend la ván alspitotta. Kapható mindenütt valamint
felesleg a* övé! Sápi kereseti is vevőt és t^oatendt i^iváxi ca. és kiférsz szabad gyári fővárosi nsgy cég ajánlatot tett az erdőre, sőt r? • r, -í^oferstras^ 21. Árjegyzéket
meg is votte 32 erer és néhány forintokért, | visxonteláruaitriknak porlómeore»en kUid a gyári-vagyia s becsáron. Nagyon természetes, hogy1 lAr* Sápi erre követelte — közveiiléae íejébeu a feleslege, da.-r-isobacsi biró azt mondta neki, hogy ö nem mdalkc fik a város pénzével, forduljon ügyével a kfogfoiésbez. A köxgyürés meg el-u\'asitotta SApit, meri * megállapodás nem az a közbenjöitével történt. Erce Sápi perrel támadta meg Mohács városát, • de a perét elvesztette. Ekkora véteár-2 { át kérte V várostól, de ez\'el a kérelemmel is elutasították. Közben az flgy védje aki egy darabig bizoll a per 8Uerél*n~peré\'le a kői\'Székért, Vdgrebajfát végrehajtást követett és a szegény Sápi sz eU maradt sáp áldozata lelt. Folyamodott az igazság-flgyiminiszterhez, de mit tehet egy Qgy rendes folyamatában az igazságügyiminiszter. Aztán panaszt tett a miniszterelnöknél és miután e bonyolult ügyben nem mehet minden oly gyorsan amint azt Sápi Gábor Vinkovoén, abova utólag
^SíÉBássy, llolinaiiií és Társa
, párisi és íyesl aetyeaagyárl raktára
Budapest, IV., Bácsi-utca 4
Ttiata lelyam. tTáa Hbeiljr, minden aaiabM ntrje 90 kr. Ljroai foolard éa , nyomatott pongfo 66 ártól füljnhb, Tlaata ^ IC Mlyaa a/onutott iibarty j.10 krtél
> f Aljább. Loaiiina, popailaa-aolai] agáaa ~0, ^ TStiákra Btadin ufíibaa LonrBlnechlaé, ^ K gasa*oliiaá éa aoyataa-akiaé a tagajabb
> ír ktvltalbaa blsaok éa agán rókákra,
Miaták vidákra kívánatra pontosan kKl* .... dalnak ...
divaireaza<el» gy.őayörá színes divatkepekia; es iiluaz rált szépirodalmi meieklettel. A »Magyar tíazara borítékján annyi tudnivalót áúaől & iar*aaSgb</\', háztartásból, regényt^ amennyit agyetlenegy sem a bazai divatlapok kOz&l; a •Magyar Bizár j ciőfuMttáiL_áta 4 e* re 4.auraua. MutaCváuyszámot ingyna ktt d a kiadóhivatal. Budapaai, Kerepeai-ut 54.
— Kiá Lap. Több mind negyed assiá^ad óta gyönyörködteti a Ltip» eimii kepea
gyermekújság Magyarorsság apró olvasó közönségét. Heirol-hetre mint aaiveaen látott vendég kopogtat be a magyar csaladok bajíélába. a a hol vidám gondtalan gyermekek repeső aaivvei várják, ujjongva köszöntik éa találgatják, vájjon, micHoda szépet kedveset boa magával a „kLta Lap" leglegujabb sláma. A .Kis Lap* gyönyörűt tartalmahoz képeat diaxea kiallitaai>au jelenik meg, mindazonaltal ára oly csekélyre van szabva, hogy mindenki könnyen megszeretheti gyarme-kének. A „Kis Lap* a« egyetleo magyar gyer-makujaág, melyet a Valiaa- e» küauktaiarugyi magy. kir. minisztérium az elemi uepmkoiak tanuló Ifjúságának olvasmányul ajánlott. fizetési ara £ évenkiet 2 korona, Mu atvány^ számot ingyen küld a kiadőkivatal; Bndapeta, Kerepeai-ut54.
Értesítés.
Van szerencsém a nagytekintetü közönséget tisztelettel értesite o i,bogy^a
nyári Idényre
a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a leglluomabb mluOMégt0I a legolcaóbbig figyelmes éa felette jatányos ki szolgálás mellett készítek.
Ei alkalommal bátorkodom a tekinteles as. kir. álletorvo* urak tig elmét felhivni egyen ruha kéemltMl-uy el na re, melyeket a legpontosabban, előírás szerint legju\'ányosabban, kitünö minőségben és ialéses kivitelben szolgálok ki Vidéki megrendelések kellő finyelemmel eszközöltetnek\'
A>n. érd. közönség\'becses támogatását és szíves megrendelését kéri mély tiszUlttUl:
Sá^f»iKN ISéft férfiasaké
ELE* féle kia.
; flagy választék kitűnő minőségű, divatos bet/öldí, angol és franczia kelmikben
^ .. -•\' £ _______ • • • _ - ••• • ____________________________ • " . . 1
____

H IMO IAIÍAM • mmi ■■ -
Három Moi\'f, kuuylm íb flgyébh hoglá IAftOffó IjgAjj.* jfMj^BP^OI Hibllék halyiiátftlthAl Illó laksa Kinim mi««m 00.
sSfWN bálban V aloba IwkAn mtillab litilymA^kktil BMMŰdUfe ^^HHVíÍ^A\'VIMHÍIAH tolyó éa Augunninn I érn kiadó mimtamk lnkA«
ho« kOlfln nsjArat, Csinos tol var a* u<lvni[m ^^m s \\fr i yy^j^^W manylasg vmal
tflHHSKdHMStífoJRL Tirolt» ~A"t^fitrtii^rifr 9$ iíjolisobl)
fcttjjlíftfó Hlltul* u (obi) nködttböl\'
, I - ||[|-iTiiir ^ |[[-r - I -|-ri 111 ÍII.-.I -■ 11 11111_______1_u miégflijfMÍ! _■_
podego! 8°dego!|
X ELŐZETES ÉRTESÍTÉS 1
B NagyJKaniasAn íőut — Littke-Í\'óle palotában volt Wittinger-fóle helyiségekben j||j julius hó 14-ón a fővárosi mintára, elegáns berendező fl A
I bodegát i
Swnjitok, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű hideg étkek, bel- és külföldi borok, au*1 jjg°s pezsgők, cognácok és likörök - ax italok palackokl»an ós poharanként— állandóan a legjobb M minőségben kaphatók lesznek.
H ; - oszonák ós vacsorák "t X
|ff& ízléses ós gyors szervírozott megrendoló^orint házhoz küldve. ^Ny
*> kapható: FilllIRKimiMtlMKIfS j vanoicLOKSin iiAiniinvaitfvi
KTHNZO KOCSIBAN, ,

NagjvIíanJasAn íőut — Littke-fóle palotában volt Wittinger-fóle helyiségekben julius hó I4*őn a fővárosi mintAra, elegátiH berendező fl
njitok, ahol kora reggeltől kóső estig mindennemű hideg étkek, bel- és külföldi borok, pezsgők, cognácok ós IMFÖk - az italok palackok hanta poharanként-- ál landóan a legjobb minőségben kaphatók lesznek.
oszonák ós vacsorák
ízléses ós gyors szervírozott megrendeló^orint hjizhoz küldve.
NtiuvVí rttii^nu, vaaámap
jfÖl, junhiaJhó*UO-án
Kgymüilt biatog aaar
lábizzadás
talján magaattn tatáséra ai rmutiu fdla
1 PODANOSMIN,
msly tí fl mapt Inji^yMtoübb bAMOáhM illán na« csupán as l*iailá§t, haltain mpwI járó kalltmatleit viitgot la vtyiltg maiiinOitUll. Ara *«y ttvafssk aoisttii siytltt I korám IQ (lllér » I kar. 70 III kskttléiis MfittgU bAwotvs 140 Ift. KipliilA ifymtnl I kMHA^I »
UNOilH ULLMANN SÁNDOR | liinthiromiAihoi1\' őaimiatt oyóflryuartáribin SZATMARON

4AMI Ik.lpMi.

# p."\'1, glMr Mtájá otlua áltat JMául vh ~ "A\'lftií IIItp^ffirr as jiáoltsobl) aavnny v>* kapható H»lwl> It jobb Ifim rki n4p»l«**brt

i fn.naid,
Árverési hirdetmény.
A aagykaniasaí kir, ts<ák lalakkönyri osatálya ré«iér#f% brtsbirré tétiVk, bogv lUrgtr Jakab é» (élnibargar Janka vé|fahajlatóknafc Mflboftr Jakab véar*íi*jfi«l* áaauvaoA okaiuaiat I$k6* állani liUn, K W fiiliir (ők*, annak I901 éri VikAraa. hó V0 nart^ól jiró ft| kaaiatai ^ kor-par. íMi K. yégrabajtáN kéralml OK 7| fM |r tárlat loganatoiítáét B5 K. 80 fillér lalanlayí éa a még fa! marti fa Q(I0 k^llsAjrck Iránti ttgyahati a f*ntfl*ve«*tJ kir. lArVén/asék tarttlatéiMra tar-tosö a nagykanlaaai 403 «sáma tfkrbaa -f" a 477 hraa. alatt Milbofar Jakab tulajdouáal ki-Vff » ÍW Korúnára baosttír bli, udvar fts kari
1901 iMíítémber hó 3 napján ti a, tO áfakor
falptréal ll|y véd vaiybeiyattaa kOibiiMléveJ ariandó nyllvánoa arvaréaan aladatai fo§.
KikiáltAai ár a íentabb kítntt bacaár.
jt^vacBinl, kiváaók tartoa,éak a baosár lö*/#ái k4aibAaaban raff 4vad4kk4paa paplrbaa a ttlkoíddll1 kvaéhat latanol.
Kal< Nag/kanisaáu, a kir. Iv»a*k mlat taiak* köriyyl hatáságnál, IMOI éti junlus hó Mo.
kir* taaékl a Ibi ró.
Elvállal és készít
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
A FŐZÉSTŐL. A LEGFINOMABB DISZKÖTÉSIft:
Paspartoui omlek-albumokat diszfíUratoknak, táncrendeket a legfinomabb kiviMigi Elvállalok továhbá képek, fotográfiák, tervek, razokj ós tórkópek cachiroztisát, ugy minden e szakba vágó munkát
„ 4\' ■ * "i ♦
V /
Na^K^ wtow &3.^mí\'a.V)\' . . »MM. juoiw )* tO*n
ZISKA J. UTÓDA f f Ovüiriölcs és szóló bar k^iténi tféptk*
IMWVlilfiV OV4iH1.iT jr . jg . \' \'
szerkovács-áruk, gabona-minőségű ÍJuLI mll l riÖ HO 7AijfI CDltHÍ/ ílMbá^""
tizedes és százados hídmérleg gyára Ufírowi üO \'/iM It/ 2>CXf SÜI\\? JgT
A gabona és értéktőzsde szál itója \'I -JKjEEÍjBL
lr.»dn .h rn^r t 4 t\'oly\'onoaan ható kettfo >inóltyti tzcrkezettel,
JRljSi BUDAPEST A munkaképesség 20«/o nagyobb mint bármelynys sajtónál. Ij||| RL
öJ^:; ; i7( MMV 5.1 j VxdmlyUu* **jték ff^^^M-
JAVÍTÁSOK OLCSÓN. PONTOSAN ESZKÍMlTETNEK ( ^ ■ " 11 "\' ~Of|wtnÍnr» ^li A Tt^T^
ppfeM\' , Ilii es mm zuzoh f ra--.
MAJ5KBRE1TER L.-nll \' f W,V _ ,f . • - * ^
—._________: ; i | ~"és bogyo morzsolok
S^^SSi \'/^T ! Teljesen felszerelt szüretelirtészülékék.
MP> ■■ » 4 \' fc I és gyümölcs őrlők. JLszaíó készülékek gyümölcs és* lozelék
jfofit\'IlL V-^" a^í ff" f Áwzftiá«r«, , gydmöloa vágó tó {hámt&ó* répsk, Ifjabb • BzcapkapoJin
IIttlijJWCÍ/v Tv üli ^ ^ \' \' j Hzab itl. düimüködő „Byphonla igyOoiöIcH »/,öliőves«ző permete ök
^^Spf--| í gyártatnak ís azlliitutaakjótíillóa r^l/űtt akivitaJJ^*
^ í^p^f^^rffr= Ma yí * )Pth Ffiré*
--ili v ^f/jra\' - — - —űh. kii! kizár, szaímiLgazdasági g\'tpgyúrflk, vaMntifklfl és gfHtAlnfir-j-_
^ ef4t**?i<i hk-MiíJ/ H K C- • , II. lnlionilriMBr
^^fflL^fiyS^tTi^^^^^ei^ -- --- Kitüntetve 450 ar ny. ezüst ét bronz értmm#l.
_ jHWJnMTO?^ gJ*0 — — -r —- — Árjegyzékek ingyen ós bérmentve.
— int* Ké^iselók és viszontórusitók felvétetnek.
----KmSiCTTnEKrito^ J [ \' J — 2Ií_\'-T~Tii--------- 1 1
. ~ TARCSÁ gyógyfürdő
m.mtrnmiiw* ,%*r~jmmr, T^r^^p- ^\'^r^rWT^ ffl V ÁSVA RM EGYÉBEN.
PJ \\gTA ^Mj/oié ^iffi^ Ö ^ fPl l»lai«ahrrMŐ tarinlmu Nsrn>a%Uúi> nafcrráMli.
.] 1 jr ^^ _ H ^Jfl A cgujal\'b •» ód aterek azi?rint herendv.* It p zsgö » • ásvuny vi/., valüuiu
Aw▲ ft, \' T Cl V hnf(V fg^lj a )*«uyelem mi< den igénTeinek
fl I p ^ik -2 ya ■ Pl ni *ít;iiv6 olüfó uáüi.-(4i villáma i\'ilú\'/Uój, 2. >6 ve \'Jégiu, k • yw^rt^r,
3 4 vl t H ^fc S\' 9 I l Ef i |>"»ntu 2- /er /eiie ; sz-\'p kipAn ul<wok. A i>ői szervek bánit tnaif sip-
[1 MJLm V* ^^ m. "\'0 3 ♦—-— k )r, véisf^n^a^, továbbá Ok «n^g<tcii iuetjfck tt t*n
* k %dr ^ij i kraió orvt.;<i tfkmU: yt\'k ai<n)jík.
L gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán J,í Évad május 26-töl szeptember 20 ig
■ Q.1 Vffl faid hczdttfííl junius Jo-t/j fa nuijusztus 15-Jöl szrplemlftr telem*
^ J| ftn oictübb árak, FelvilácnaitAsFiil szolgai e* ^ivan.ira pro pektnüt CiiUl
[f Magyarország lujjÉ és Ili tógépéi Jj v/^^i\'^í tt\'Z*
ÍJ _ j W I janlhalió. Mdki< <iiei^k oly városét, b<> k» ö i rrikiar ncín l.-l.\'iik, h
Íirlw w l IÜHlöíga>^!lÓHítj hoz Tárcsái\'» Büílap -leu4 K1.skuiv L es kir #
0r * V r \\ , i ti(l««r Fzallitóh(./. fV. h«r.. F/| tlok, r< t,ir*r*l«
TvfT^j J . | VJ | wtiws\'\'hnyhm. Viuutí Mlomús Fel síi Kör, a Szombatiéig h*k*t öt vm*l**}
•\'-V-t,4-\'"-\' ííBk f J, jm~ h n ppri\'nvrre~(^^tr^t.) tek^d tftr«K>br* h kényl -
Tk^É&iíjfef \'Vn^mSH | * ; mcs bcr- (áriiaHktoik (»»mnihuHz] larijak ít»nn ; Qt>y BcgfQlthHi Imr*
r^f^F^w\' ^•V^fp.Wiw I I" Ir^^ ani ^ koronn 50 fillér, láM skociin y, Iwlv HO UÜrr. Jegyek
íiáií-^M /Slv \' .i.. \'\'•"■ m^S 3 i _v li.linu\'ik-a.-v a suli kaltuiaal S^oiubatkmy .yn KduMt
> a p p ^
IK ^ lipiesuklyókkal illilott, ú i\\ lap iihjlu ipiil ilblin | I V 1 II VI VllU. i JÍH L sorvetőgépéi ® a logjo^b fónynuu H világon, gyorsan kproiníekoto t*in
^w^wH^r ^ . ® * % úd Os a bőrt larliWi teszi.
JA 5 AI»|ilH»loíl IMI. IW-I* Nlnérnttll kapMlí
■ilplpiiiiiiji^ I;--fiyári raktár: Wien. I.Schulerslra88e -
11 ^rr^aÉlwÉÍrT. 3 frllaiu portland cementet
? Hrgányttí, ufna^BjlSK, rostáit, trleurelt, daráién, Sj „ , ,(1(......... ^ árlxu. Hl uilob
Í4" iNCfká- és répavájd it, !t.áor cn-m ,\'íiolúit ii minüenféJe P4| I W- gaiilasági gípeit. \' ___ \' ^Ií Táíosi olárnMtó hely ugy nagyban, mint kicsinyben: ,
M * Elvállal malom- és vizvoieták- berendezésékei 11 New Klein, ScUvnríz vh Tauln r ús ifja
I 1 Dianái ív " k&ifo!ó rcpabpa <!s töltögeti JJ Fin her Ferenc iveinél N Jt<tniz» n
l L ---20 koron.--\\l KI( Ín\'Vllm S--
f ■ IM-12 ^ ^gy Kani\'z.n \' PAlyandvar
jr , •
í • \' -
Xagyí£&QÍ&*&> vasárnap
Zala 52. özJim. ,7. lap.)
Legczélszerübb
s)\'}]?] y-meoszerzesi
a hivatalos napi árfolyamon minden tultizotes nőikül
lüQh júpigyuó 80 áo
KERESKEDELMI ÍS IPARBANK HÉSZVÉHYTÁBSULAT Nagy-Kanizsán.
TV KERESKEDELMI ÉS IPAEBANK RÉSZVÉNYTÁRSULAT NAGY-KANIZSÁN eladja az alant 1 V. felsoro i sorsjegyok bármelyikét foglaló mailett, pontosan a mindenkori hivatalos napi árfolyama.
A írtyialó lefizetése után a vevf> letétivet (nem réssletjegyet^ kap, mely a vásárolt sorqjéfcyek jegyzékét a-s a hátralékos vételárt tünteti fel;
A vételár-hátra lék megfizetésére mindenekelőtt 6 hónapi táőtartam állapittatik meg. Ha a letét* jegv vevője eíen 6 Jiónap letelte után a hátralékot még nem fizette volna ki, akkor a vételárhátralék fizetésének határideje a leiétjegyen feltüntetett zálogkölcsön üzletre vonatkozó határozmánfok értelmében meghosszabbítható.
Azon sorsjegyek, melyeknek legkiseiib nyereménye az árfolyamértéknél kisebb, árfolyamveszteség ellen biztosi tandók.
A IHf(Jf«í áttételéiül lifzihr minden nyeremény. k»M«l«Bfl Moe^Jery éhnél m hmmm l-Mfhrnj In kls«ról»ff«ann • »n»i Illeti.
Alkalom hyilik ily módon, sorsjegyek játékjogát olcsón megszerezni és meghatározott időhöz ci^i nem kötött lefizetésekkel eredeti sorsjegyek birtokába jutni.
. , T \' v\\
A letétjegy átvételétől kezdve minden nyeremény a vevőt illeti.
.1 D\'i/\'í y neme Huián évente Pqayereméay Foglaló iírhonként A Boriijefiy neme Füttye rtuuinjr

4V™ - Tisza-szabályozási lAraiffv ~ Április h— Október 1. gOOOOOkor ÍM 0041 kor. 45 ken 1 firií iliti Tlrls kirísz! sorsjegy Hux.i« február, majun, attguazt l*én, uuveiubcr 2 «\'ii. 20 (MM> éa S5.000 Ura >t tfiík ^szeser 20 J i.
h-wi,i*y- 1 dirik magyar vlrlt kirnzl urijin Hutáa: mArcuua, aiv\'plemb. 1-én 1 darab osztrák AH kinszl siniqr Évente Asszeson i 40 000 éa 20000 kor. 70.000 éa lO.OOO kor. i
1870 « Május 15. ^OOOOO kor. SOO.OOO kor. Egész sorsj r • 50 k
magyar Tíovember 15. 100.000 kor. Fél .25 k Hiitáa: jao. i-ln m juliua f.tfn. 12
nyeremény-sorsjegy 150.000 kor. sortj.-r 1 darah lnilíki ursjiif TTuzáa; iüircziua «v* 8ze|»t. I-éh 1 difik Jó-sziv egyesületi sorsjegy lluráa majua óh novpmh. Ift-én húzás 40.000 és 90.000 kor. kQÍQQI *

4 V* «w» iiliiloylutiliiik-iofiji|]r Május 15. November 15. ír 70 000 kor. 40 kor. 30.000 és 10 000 kor

3%-os \'W iáHntiHüü-uninj Január 25. Julius 25. Április 25. Október 25. 900.000 kor. 100.000 kor. 30 k Kamatozó sorsjegyek: j uitíd
1 M 3° c ii||. jtlzili|kililkiik-sirsji| HuiAs: Január, április, julius, október 25-L-n. 1 M !•/. 1880 as osztrák flIMilil- Évente •JOO.OOO és 100.000 k. Foglak
3°/.-o s 1660-as Sorozat- ffebr. 1. hozás laug. 1. 000.000 kor. .\'Km iilizili sirsjii; Húzás? február és május 15-én, augusztus és november 18 án. összesen 90.000 korona összeser 1 \'
aik. illM\'Smjaif Nvérem./máj. 1. húzás Inov. 2. 120.000 kor. Ötöd •orsj.-re 50 k. 1 drb 4°/« Tisza-szabályozási urtjin Hutás: Április és október í-én. 1 dirik 100 Irln 1160-as osztrák 12 htizás 200000 éa 180.000 k. 120.000 korona 160 korona
1664 es Junius 1. OOO OOO kor. Egész scrsj.-rs 601 illii-smjii; ooroyat-liuiás: febr. és aug. 1. Nyeremény-huzás; mái: 1. nov. 2
uztr. illii-iirijiii Deczember 1. 150.000 kár. Fél sorsj.\'ft 30 k. Sorsjegyek,^melyeknek már csak néhány huzásuk van €
°/„.os 1660-as toir. fAldhitelintézctl K>njc0 Febr.ésMáj. 15. Aug.ésNov. 16 00.000 kor. 40 kor. ^"tjf^al \'OiísISf fftTgatöTliftiaiSVÖ darabok röVid időn bellii kiaor*oltatnak
í drb Budavárosi sorsjegy Htttátr jütiíUB IS-én 1 drb Pálffy-sorsjegy Összesen már eaak S huzam. - Össiesen 40.000 korona
e £4.000 korosa 59.500 korona # 44 000 éa 42.000kor. Foglaló
Márczius 1.
Iwiíimi tiri|i|| Julius L November 2. 400.000 kor. 60 kor. Hutáa: aseptember IB-én. 1 drb Clary-sorsjegy Husás: juliua 30<án. 1 drb Salm-sorsjegy j Husás: január és julius 15-én. < 18 huiás. összesen már caak 4 hutáa. )aateaen lár csak \\ 9 hutás. összesen 90 íorona.
Baztik kitiliitaiti •wjni Január 2. Julius 1. 300.000 kor. 60 kor.

■^^■■^■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■HBHHI
" riadó biztonsági zár betörések ellerr?
Szabadalmazva az összes államokban! Egyedüli biztos védelem betörések ellen!
^J* Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére. #
T. ci. A „Bchlauadl-sár" nwly a betörök ellen u e^jedttli blitoa óraterv egy csinosan fényeseit ajtó lár, aíSilyt oaapán aa arrt naolgáló kilcacsal leket klayltn. A legoaakilyebb kísérletre, hogy eaan lárat idsgen, ragy tolvajkulcacnal klnylaaák, avagy as ajtóréasek betflréeére Iráayaló kiaérletre la, afy kalapáee kapcaolódtk ki, a mly egy Tlllaaoa eaengflval érintlaaf. egt aoiiáaba boua, illatSlag a megklaérelt erftsaakos kinyittat riadó caengéaael jelei A belörés kísérletének aegakadilyosáaára saoigáJó caeag\'i tataién astriat alkalmazható a caelédsaobában. a kásnaaternél, vagy bármely máa alkalmas helyen. Kiváltaira ngyanason emeltyűvel agy ugyanitt * lka lm ásott löveg ia aag» dirraaáaaal alaükttS. amely ai alvó av»m«Mdaágot ia falrlaaitja. A Schimaadl-aár aladan féla ajtón,. ablakon, redOnyén, piaca® 4a padiét ajtón ásóval niadraltt k6nay«e állal ■lakató uhol betőréa elhárítandó éa Mtétlentl ■agbiihaióan jelal nílodee betörW kísérletet. A „SchhnsndNsár", aaalyMI sarak vannak már ItManálttbiB, darabol kJ et , - - koroniba kérfll. Mv«b%t Schhuuudl tiésAaál üudapoatan, Jóssef-kürnt 77. aa. lÖJ—Si
Nagy-Kanizaa. vasárnap
Zala 62 azám \'8 l»p
1301, junioa hó ÍO-io
geöws .. . . _• * w\'-yykA
mm
üzlet Átalakít A 5f *****
SS&i
u a mai
an szerencsénk a n. érd., közönség b, ? tudomására hozni, hogy tfzletünket
egész újjá alakítottuk át,
í kornak megfelelőleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
dús választékban rendeztük be.
Föelvünk, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmival meggyőződést szerezhet.
KüJönöse!h felhívjuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
iiri- és női ezipőrakfárunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- és esöernyő-rakfárunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmival- és pártolásával tovibbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk \' teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek
Nagy-Kanizsán. I
Pút választé,
NAP- fia -BSÚBRN YŐKj INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN. Nagy ralciir FÉKF1- ÉS SÖl VZ1PÓKBEN,
és utazó-böröndOkbbn.

11
iőoftftrafi
KdSZTL TE5TVÉREK, MQT-MNIZ5/1.

Üzlet megnyitás.
\\ an szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-tóren
fiiszer- és gyarmatáru
üzletet nyitottam.
Üzletem teljesen újból van felszerelve ós állandóan nagy raktárt tartok fütur ás gyarmat-árukból, valamint bel- is külfilUi ctemegíkből.
Bevásárlásaimat a legjobbnak elismert forrásokból eazközlöm, miért ia mindenkor a legjobb minőségű árukkal szolgálbatok. \'Nagy raktárt tartok
. lisizaii Toorolcból
legjobb szőücj&gazdák pinozóiből.
Midőn a n. ó. közönséget pontos éa megbízható kiszolgálás ós a, legjotányosabb árakról biztosítom, ajánlom üzletemet pártfogó figyelmébe. \' Nagy-Kanizsán, 1901. május hó.
3=£a*sis "Vilaao.os.

JN%y-Kaii«*vm#ir»p j^^ala 52. s?Mn (9 lap.) 1901 juniiurh* 30*án
. ^ .. ... — 4 y~
S ÜÍ l^I**1 »f^^ |
HP I BUOAPCIT, IV, VéUtafea 29. u, I f/r JífíSbÁi*^ ***** _ Jgf
v íi1 i^PTivijf[Í i;]{■mAIIIAAIh I rí i ivll 11 il
? 11 CmI - ■^iV"\' I B fcjpis^al Etf | I I I I III 11 I i flnlniW k4M* 1 c 1?
t m I SáTi I kMu Méftr* I km M MÉr ******iMiil iMi MniüW M A *** V » . ■■ .. . J tmí j
ijlful J&SifeSa^
1 n*mf>ciliin,--------yktu akarja. woot omrarai .....hin« >-n■x^ihi
Ül! IV\'WVH:Vffl^ilü ellen [ \'^fi^alTinmt ÍM IlJi US «wMM>an RE PA R AT O R. mU.BH.fdle ELSA\'FLÜlO0\' ll/j.J
tf 1 I ■ 121 «4t fcölfil Jtt t»*» tel)** ft4ffiri*it Mtftfijfi. l*r*nmmi Uufrfl kmhk \'j-jjjjjjyj^l^ *........ ^ ||Í (l I
. I I km ílráMÉr; (OftOfi-OVÓCTtflftTAft. UKb-tér. IV ET £ I I P D w I p II A ÉrtMMTtlnL t*nfe ■ II \' Z t I
1 r.l^^-DUR.TO. * IP1 S^SSlH
I ffiT""^ H ;
1 B^ri 1 UMrt ÜMUOrt ^^"T^^JÖI i N fM f| I
T\'IMIJ.m^ ir^^^iliiiM i
.» •] vértlsxtitó . • • ( !; Unfa^WwflBBil^TÍlllffllfflCTffMB
\' -W ; , cm ám laiMi\' x aiiuw ■ # il ■ 81
| . 28ÉVŰTA Íf-TTTS^\'^\'^^trj^Tl Hl\'
, J! BELVÁROSI KÁVÉHÁZ ^Eu8MEKrU6JoB3j£ Ji|j 1 Í^Jae^^XScEasI
lifttel «\'gy*-<*r a. [I • Mabvak Beszerzési ff jíjljjl rSjr^^rrn^TW. W;
i i»; FORRfaZfiipR UVifi l^^^zrSrj|q
11}«jfesásssi/ártJB^^íudapest V" .^„n1?..,^, ír Tíil
J^^^ AH0HA8SYUT-23- f . 11 A
i í Mí 1 todocu^áUmudl f^H*1* És RonEimia-uTaA33\' » AitaUbos tudósító i »
1 i^J^^ap^ jl alj
i I /^V WlBJÍflUTÍÍia g - Q f EBGER-ttl MELLPASZTlLüU I
I I BRAUSWETtÉR JÁNOS VT?o*MStk \\ J
líüi V ™ATELLI DEISWGER II ^ ^ BENZIN I I
||-[KHWr UUfMMripriMM i -T.t^fi) «• |trtul|l «MMtf* o| I I
i *lfl |f # nk®\' ^^ j r^^s pserg i* bauer mtémi «i I f TT 1 WUHYKK _______-- T ] \'
SliiTm— ^aa^il SZflBflMltlflKftragl^gl! I
I Ilii: mjJSwllnmS9l nh euoAPc&rYiicajiiecr-HoiiuT 17. (T)2 M II
|ll|!i mKmWjnfíMÍM ^ ^ ^» jfc U Jjfj 1 I U
I jlfil HBBBS9hÉÍC|BhHI TfflSir ™ ílgo^ciéroMiCL jj™ » I II
IlJ-jf A > • ff KkTáéii\'ifci^UU^ J * íj
ISí r ^jl 111
11:! I rsru\' V safasxtaa.ra.T.a.\'a fj j i 3
17 K lr- |
I JL iöo.ooí h«)I ^ H*»nA f
; Sm W \' rntíémái mí.aJI • wf soríl.ly. I • - Ur-A f j
h jy 18 sw i osztauvsorsjattk. lm }
| ^HV 71 Mimi Ilii í ttf. Mm ZQkTAi wu íftifirmrtirí^ ífn^lt^roM-B. íj. U| fiyortvéfly. B^^MagTöjjdjlés^ ^ béniKfilre. I \' |
v \'"Sfe t^^cS^il^"^0 ^ilut^:t1! \' o^Síift I n
^ jLumtMMkJII J^
0
Nagy-Kaqísía fisára*p
XX
Zala i*ám fi© lap)
1901 jtmm hó 90-án

l||ppPX|j; j
£
I
Si
. /
7T* T~y


—7\\

(C^
/
4-7
te
#7\' - \' x
M *>, i \'/ fi/Áj/
u
H$

3?
% m
tii
Ha látlak oh Zacherlin, a szivem is dobban; De nem fogadlak el. ha kinálnak tokban. Tokban a mi van, haszontalan dib, dáb; Attól ugyan nem döglik, se féreg; se a sváb.
Zacherlin üvegben! Ez az igazi szer! Legyen áldott a ki készít, sz&zszorjéa ezerszer S ahol fúgg a Zacherlin plakát Ott kapható Zacherlin egész éven át. »
NyomalottFlachel Fülöp laptulajdonosnáJ Nagy-Karnisán 1091