Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
49.67 MB
2010-12-15 14:49:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
774
5462
o
Huszonnyolcadik évfolyam 53. szám.
IwkMlMt tlnatia tpllat Fl«ckal F«lap klarv utaakadMVaa.
(•arkaaaiSval artakaaai likat aapaa-,« tiil d. 5. 4—4 irt httl
. [fa iHAicadft k lap <x*ll«m tinin tmifcaeó alMit höilaaMoy
:*\' ii»dóhi»»t*i \\ ■ ViroaMUpSlat\': Fitcktl FBItp Ittaj* -kanak adiaá.
ZALA
Politikai lap. ;, *
Megjelenik NAGY-KANIZSAN heienkint kétszer: marnap s csütörtökin.
7 ELÖ^IZKTÉSI ilil
n«iii Imi . .... 11 haw
Zfiaa tolt
Émm -
Mfjaátna
4 karaa* I karma
NjlHMr péUtaoria «0 fflllr
Blláxaléaak, valamiat a kliiilhikia Taaatkaatk Fiacbal Fkllp k4iirrt«m kadfaiba bl" ~
Binaaatallan laTalak caak ItBart kaaal bSI hfaStaiaak at.
Bcjaa IUB Ln M . . ltr
Nagy-Kanizsa. 1901.
Falait* iiarkatitl: lnl*r Máadar SliTkautitár*: Hétraa l.ajaa.
Csütörtök, juliua 4.
Drága az élet.
Nem lehet azon csodálkozni, sőt egészen természetes dologi ak kell tekinteni, ha a munkások mindén vonalon megmozdultak, hogy maguknak tűrhetőbb életet biztosítsanak. Megmozdultak és általános mozgalmat indítottak a f&ikai és szellemi munkával foglalkozók egyaránt. Mert e tekintetben nincs különbség e fizikai Vs szellemi munkások között. Egyiknek ép ugy megvan a maga igénye, mint u má-siknak. Egyik épen ugy fárad, verejtéke-kezik a maga monkaközében, mint a máBik. Es ugy az egyik, mint a másik t%n, ha* megmozdul és mozgalmat indit, hogy magának tűrhetőbb életet biztosítson; bizonyára egyik előtt sem lebegnek aféle kényelmi szempontok, hanem mind egyiket hajtja, ösztönzi az. élet legnagyobb ura, a kényszerűság. \'-"•«•
A civilizáció terjedése és ifralma gyökeresen megváltoztatta az élet képét. Az élet általában nagyon megdrágult, és azoknál, akik szellemi vagy. fizikai munkával verejtékezésükkel tarlják-fenn magukban, családtagjaikban az életet, — éppenséggel nem lehet tapasztalni azt, hogy a| civilizáció nyomán támadt igényekkel kifejlődött volna a kenyelem — szeretet is.
Tapasztalni\'lehet ellei ben azt, hogy na- viszonyokról f nekik egy darab kenyér gyon is erősen fejlődfitt nálok a munka-1 többet ér minden filozófiánál. Ha ők megvágy. Szívesen dolgoznak, -készséggel ve- mozdulnak, nem azért mozdulnak meg, rejtékeznek a szellemi és fizikai munkások hogy valamicsodás uri kényelmet is sze-e* yaránt; tehát nagyon távolmaradtak a: rezzenek, hanem mert kényszeríti az Ur kényelemszeretettől. Cxupán azt akarják ; imádságának az a legjontosabb kérése áz a vágyuk, hogy munkájoknak meg-\\»Add meg tuiiiuk a mi mi*d*miafi ke-legyen az a szerény eredménye, hogy tiazy\\*y*rüttk*/U
tességesen megélhessenek és eltarthassák < A munkás. Mi kór, sohasem a kénye-cxaládtagjaikat i*. lemre, az élvezetre, hanem a mindennapi
Ez a méltánylást érdemlő, szerény cél kenyérré gondol. _____
lebeg a fízíitií munkások\' előli, mikori A mindennapi kenyérnek égető kérdése munkájok arányában megélhetést biztosító | mozdította meg bizonyára a magyar szélben, díjazást követelnek, Éppen ez a sze- lemi munkásoknak egy résaét, ai állami ríny cél lebeg a szellemi munkások előtt tisztviselőket, amikor anyagi helyxetök ja-ís, mikor olyan fizetésárt mozognak, ami- vitása érdekében országos mozgalmat in-böl á mostani viszonyok között meglehet ditottak.
rtlnj. _______F.z természetei. Ez már az élet kény-
Es bizony hiába akarná valaki szépit- szerűsége. Mert hiába bizonyítja nekem gelni, külőa választani az érdekeket: * mi vagy bárkinek is .egy-egy olyan érdem «a magát a megélhetési kérdést illeti, ez jel a hazánkfia, aki 16-20 ezer korona évi szociális kérdéssel szemben egy táborban fizetésből, meg talán ugyanannyi mellékvannak a szellemi munkások ezrei a fizi- jövedelemből él, — fjógy íz állami, me> kai munkások ezreivel. gyei, városi és egyéb rtqzjiaselők iQOü—
Itt ennél az élet kényszerűsége domí-, 2000 korona évi fizetésből nagyon szépen náh Ezt a kérdőt szociális bölcselkedéssel elét8et$ élhetnek. Az nem igaz, Még ten-megoldani nem lehet. ..— gődni sem bírnak, ha csak más oldalról
A nélkülö?.ések, adósságok közölt, ver- jövedelműk nincs. Aki csak tengődve él, gődöknek hiába tartasz bámulatos böl- családjával, az is rendesen deficittel zárja cselkedéssel gyönyörű prédikációt az élet- be -az\' esztendőt. Ennek a deficitnek född-
TÁRCA. Piruló orcák.*)
Egy forró csók, egy ho<azu öleién és * kél — Báró, én öoi már egy pár hó óla »aersa-
| boldog halandó elvár. Althaun itróf is előbujt esés vagyok ismerni éj mindig mint genilemannt
rejtekéből mégtudván azt, amit oly rég gyanított.! tanultam tisztelni ós annak tartom most ia. Ima
# ■ * olvassa ezen jegyzéket, melyet a ceásJiraőtOl
I • ... , ,, «. , . . ...kaptam ís szóljon, micsoda váluaai adhatok Dónak.
Németből szabadon átdolgozta Klein Qyöiő. 1.M4"a? P4f Chotek, nem kevéabbé A karaklerts.tlku. vonáau levélben «m<4«
g ta juem uyoao . „ ,„ lepvei k , jelent*, hogy é, a|4ir4, nHkn, „ 4I„.
Kolytata*. > ragoera lovag tiszteletet óhajtaná tenni. „KÜIO-
j nős véletlen", mormoli fogai közt és aztán inleit,
— tdes Károlyom én felek, hogy baj lenye-ibogy a látogató bebóc»áiia»aék. let bennünket.-Gyámom órteaiteti, hogy • napok | — Mi vezeti hozzám, kedves báró — kérdé bso komoly ügybeu, beszélni íhajt velem éa barátságosan a háziúr.
gyanítom, miről Uizeq szó. Valószínűleg a csá- _ Családi ügyről vari sió és hogy rövid stárné megbízásából valaki részére ház*s«agi j legyek, van szerencsém gyámleánya, gróf Wildon» ajánlatot fog nekem lenni é■ ezért azt hiszem\', stein Mimi kisasszony kezét ezennel megkérni. bo«y helyén volna, ha te megelőznéd és azonnal _ Hogyan báró ur, )ól hallottam ?... megkérnéd gróf Chotektől kezemet. _ Nagyon jól gróf ur, én és Mimi grófnő,
— Meg ia teszem — viszonzá Fagnera f- már régen megegyeztünk, és ő hajlandó a lényes dacára annak, hory rossz időbea történik. Beteg- j udvari életet itt hagyni, hogy engem, mint hittem a péri, mivel nem lehettem jelen, nagyon i vesem hazámba kövecsen. visszadoVtii. KalönOsen azért, mert gyanítom, hogy j Az őreg ur feikell, zavartan nézett a bár. ra, egy hatalmas ellenfelem van, ki a bírákat helo- í régre szólni tudóit.
— Edea báróm, ea igazán nagy baj.
— Baj ? — kérdé Izgalomtól remegó bangón a báró. — De miképp magyarázzam magamnak
fyáaolja és ellenem dolgozik. Nincs halvány fogai mam se, hogy ki lehet, de észrevettem már, hogy a bírák szimpátiája molylyel eleinte irányomban viseltettek, nem áll oly jó, mint eleinte, (szavait? De holnap mégis meg togom kezed kérni Chotek I _ Uas/erencaéllenébb gróftól.
tnlálkozása a kSrill-
„ , ... méayeknek. 01 peresei érkezése előd kaptam a
-Kérlek édes Károly^ne feledd el neki|Cl4szárnötöl egy levelet, hogy az ön ajánlatát, " \' * -i — - -j mjfuiui) körülmények bűzt visazaaiaailnain.
Károly támolyogva kell fel éa a szék támlájába kellett fogódta la. •»
— Hál mi történhetett ? Nem érzem magam bűnösnek. Nem vagyok képes megérteni, miképp estem a felséges császárnő kegyeiből.
még megmondani azt ia, bogy mi már régen szeretjük egymást éa kölcsönösen egyetértünk, ■iként én ia tudomásomra fogom gyámomnak adni, hogy tőled el nem választhat senki, semmi.
*) Ifax törtiiiet UavakAUar Ji—t bercfg mnooirjal alapját BMflrva.
I
Die Wildenateto will den Fagnera heirai-heo, der in vieleo Fronoaaao varwickeli uad in ScIiuldftL-iei. Könale oieituüa approbirea, dase tüe dieaeirfremden nehme, ailhin diese Sache gan< abiubrechen.
Fagnera alhalvánvull.
— ó Felségeoél el vagyok árulva. Adóaaágutn ninci. Csak e^y pert folytatok. Aa állampénztár ellen. Ki ez jogot a vagyonom nagy rtaaa el lói függ. Az egész fogalmazása, ennek aa Izgatott hangú levélnek arra vall, hogy ugy jelleaiee, mint vagyoni viszonyaim a csáazárnSnöl, akarva, rossz éa hamia világításban lett feltűntetve.
— No, no, aa moglohe! — visaoasá a gróf,— De mit tehetek ? reutrOl nem engednék meg aolta, hogy ön gyámleányoa férje legyen.
— Aat belátom én la, a ép ezért nem akarom jelenlétemmel továbbra ia terhelni.
— Murndjon oaak, kedves barátom Nekem a háaaneág ellen aommi kifégáaom asm jénne 4a én is hiszem, hogy Ont valami becstelen fráter, a oaásaáraOnét lehetetlenné tette. Síítvsaen sőt örőmmsl emelnék érdskébsn a trón előtt izót, de ey ilyen levél ellen nlacs elég bátorságom azt megtenni.
— Hfazi, grof ur, bogy a felség, nem a* heztelne, ha ügysksanék az áraié nyomára
í.
Nagykanizsa, caülörtök
Zala izám (». lap.)
1901. julius hó 4 io
zete rendesen «gy váltó; a következménye pedi aa, hogy állami, megyei, városi tisztviselőink nyakig úsznak a váltókban, s ettől csak aa ment, akit valami kivét** les körülmény támogat. Az ilyen már kö-
pök ugy elárnyékolják a wMifijUk fejéi, hogy u i suliid termel, melyet tág» nyitott aaammel nézünk, gyskran sokkul — fnösebb, mini a milyennek véljük es vlszoni.
ilyen meleg időben délutánonkint föl szokás
Siófoki egyveleg.
Még estiéit 10—W esztendővel, be Kani/séról Halalonlüredre utasolt as ember, csalnám MI népig kelleti Sióinkon vesztegelni, valami unalmas korcsmában, mígnem es óreg, k«he» •Kit(i-LMr^\'ni H ; ürd(Ji jelmest má» «»srazabb pongyo.
áötttik valóságos bankár-számba megy, ÓB \'udV< Ho,0t " uiaokat s tulpsrtrs. Por )4v„| é„ t szobában addig várnak inig a késé
az a nagy előnye van pályatársai1 fölölt; hogy nem mint ttl/ogndiU, hanem mint JábocsdUP vagy ,/oryoAC1 szerepelhet a forgalomba bocsátolt váltókon.
Hogy az olyan tisstviselók, akik tiszMrf fizetésökre uUlvs, még aféle uri Mnyol" met vagy élvezetet is megengednek magoknak es családjoknak, — mihfll uraskodnak : rendesen kiszokott világlani egy—egy nagyobb kasszarovancsoltte alkalmával. Akkor azután következik Amerika, börtön vagy pisztoly. Ezek már nflgyön- olcsón végeznek „drága óletMel. \\J
De annál keservesebben viselik a „vá/itÜdz"-baH* szenvedők, a kuporogva élökr _
és hőségnek nagy volta sokasága « atópartiLj^luián kiszólítja at embert az ,eezplanadr<» állomáson, • őrült a vándor, ha kíkerülheietil vi(jf „ ká.v4ha-1 asztalhoz. Ült büselnek az Un onnan. lessék ma megnézni| Valóságos ««"-|cjgany»ene mellel! Bndapest—Lipótváros uri ee
gyar Oslvndévá lejlődik — persze mulaiU wu-landlu.
Kéi gyorsvonat kösőit tartóskod\'am benne
mozdullak meg, ez & mozdulat már bizonyára a kényszer hatásának tizenkettedik órájában történt. Ez elöl a mozgalom elöl tehát kitérni vágy fölötte s inán elsiklani sem Jdnl, Kem Unt nenu Jehcl.
F.zt nem lehet, nem szabad a politika koturnftsába bu|tatni; meflex tisztán szo-ciális kórdés, a nemzettársadalom szellemi i munkáéi egy nagy tömének létkérdése. Ennek megoldásához nem kellenek képviselőjelöltekből kivett igáretek vagy rever-
és Int,\' annyit ispatslalliatiam, hogy ebből a nyúlfarknyi séjnnrból l« nikkel Tehet nyalbe lltni.
As sőrsl hegyek ffllUII aürü pára emelkedett ti nyugovó nap elejébe, > á viiiűkör az opál minden Mindben ragyogod, midőn longöi fürdőruhába bújván, a inugyar tenger hűs habjainak ndlam át \' fővárosi hőségtől ellankadt testeméi. Ügy ölelgetni, hivógaioit us uz áldott hullám, olyan bársonyos puhasággal engedett gs/Jó léptéimnek a fluoritf jssapliamok, bogy egy-keiiöre kínt voltam it karoaü tuoló végiben. As ussó ember. nézöpon\'jál\'él tekintve a rezgő visiükrüt, mrglaiiam rnj\'a mlndatl a csudás siinvegyül^tal,
komponálnak bele it tájkép \'klie. A legfinomabb árnyalatú violáisin vegyült össze a té smaragd alipasiuefei es mint- as asssonyuk monéHe kos-ben váltakosó chaugoaiit-ruba, ügy ►zökoii egyik szinből a másikba..- D» hál tuun a piktoroknak írok, hanem nyaralóra hészOlŐ kliaönteitnek, amely arra- kiyánc*i főképen, hogy milyen az élet, a ktizODség, tr~drágaság. rj
Délelőtt nagy a zsibongás a lllrdőbáz körűi.
órátlan hölgyet. (Nem mondom, hogy térje* ss és terjellen, mert a férj as rendesen oution azalmaösvegyeskedík/de azért ur as akad eleg a — káve mellé.) Hogy Uudspeal V. kerület szolgfllialj* s- fBkonüngenti, azt megismerhetni a német szóról, amelyet sűrűn vegyítenek a „péetién* . magyarság.közé. A cigány is csupa keringőt but nekik, mert -bi«z ők még a magyar nótát is csak némemi ér\'ik meg: >E« weinl dai kleine Mid ohen am Ufer des Plat<ensee\'s.«
A ,910" ás »HulUm« szállók előtti parkocskában vígan foly » tennie játék. £z a modera szórakozás is a luhudivat kedveért van annyira elterjedve .. de bál legyeik meg as örömük.
Meglehetős korai szezon van meg, meci a adéglói pincér Itárum krajcár borravalóéri is Vágttngrognyá r dsrskm i á tagtnssbk -váltópéna náluk a nagyobb nikkelfajta.
Usteledik. — Elszürkül a víztükör, felgynlnsk nz Ívlámpák a vendéglő olőít és eleekesik-a tlírt ideje. Petői után szabadon idézve elmondhatjuk hogy a bokrok alatti padokon :
„ ...közel lávol aemmi fény sincs, csak a bouionok és a saempárqk tüze eg.*
áa olyan tenebonáti - visznek vágbes, mint * vixi madaruk. Így van e* Ahba<iában it*t igy mindenütt, ahol közelben, aOi közöaben van a férfi
zálisok, hanem kell_ az egész nemzeltársa- Unodi dalom, az egósz törvényhozó testület, ,lyen DW VÍMl „em lehet ugy.okertelni, egységeH akarata. — —lmmt-a *4roe»--poe«é»a-assodálHitr-de a lWi»to»
11a ez az egységes akarat meglesz i nem is ái| ám kőiéinek. Biztosíthatom azonban (-pedig végre is meg kell lennie) akkor majd « kalandvágyé urakat, hogy sz a lölfodrozoft-
bodrosott usgó kos/,lliui még kevesebbet árul el, mint a modern, folyionossá^-biánybau szenvedő nieai ruhák. Aztán meg azok a bnksi fiirdökala-
meglehet ahhoz talájni a fedezeti forrást is.
j—,—; A váll/űzöl azt sziveáen oltbon hagyják de a
As asszonyokban lötábred ft Lánykor. p.)koaHág fü|b{.V(ll.(i Jstcn ,nen|k). _ elak nem Járh(,
pőrén az ember I Az urak pedig febér admirális sipkát ötének, az\' hiszik, hogy ugy talán admi-rábiliseHljek.
Költöí lelkületű és nagyon reália hozománya leánykák szép azemének viláim a aöietülő vízre szegződik^—é«-at—udvarias- Ba\'alon * túloldalról villimoikázáaokkal viszonozza pillaotáaaika\'.
De aztán nüzeleg a gyorsvonat elindulásának ideje Még egy bucutekintetet. a Balatonnak, aztán tiéd vagyok, gyűlölt gyorsvonat .. . A cigány..húzza, ön meg nézegetem sz
jutni én aztán msgamatelotle, liüon nz igazsághoz tisztázni ?
— Ehhez kálség nem (ér. 0 Igazságos nrslkodónő és nem nézné rósüz szemmel, ha rlö és helyes módon, lekintelb\'e vé.Ve a magas\' személyi, ogy alattvalója vngy idegen törekedne, hogy magái, mint már mondám a helyes mód meglalálásáy 1 tisztázná.
— Akkor még van reménvenL__Mia«kémi ke«t nlyjüí, melyéit ltwr~~vsgyok mindent koczkaitstni, hogy azt elnyerejem.
— Sok azereneiét önnek, lovag éa ha a királynőt aikerOlend mán álláipontra helyezni az én akaratom beleegyezésem, sem biányosand. . Euel melegen megszoriiván kezét,_ sjánlá magát és Károly azon elhalározssal távozóit, hogy sierelmeért és vagyonáért, kész a harcot felvenni.
.Mindjárt másnap, Károly, fel kereste a bírákat, hogy az akkori szokásoknak, hodolvs, ajándékot vegyen nekik, *hogy szot\'at ügyének megnyerje.
P<>re nagyon bonyolódott voll. Mikor a császáriak Milánót elfoglalták és az akkori, ottani berczeget száműzték, a Pagner — család birtokaira is rátelte az eUebaég, kezét a elkobozta. A béke tilán ők ia jogot lorpiállak birtokukra és a törvényes eljárás szerint az ósstrál( állám-kincsiárl kénytelen voltak perelni, /bogy félmilliót érő vagyonukat, visszakapják
A felső törvényszék\' tagjai könt egy volt, ki Károlyt nagyon szerette és töpbek közt ebhez is ellátogatott, (erméazétesen nem üreM kénzel, hanem vi«én magával egy ériékes régi olasz fegyvert, tudván, hogy ezt az illető gyűjti.
Scilik bíró nagyon szívesen logadla, de mikor meglátta a fegyver! igy szólt: .
Kedves bs\'rú ur, nagyon hízelegve érzem végig járta ~az összes bírákat éi megérlelte magam becses figjfelméitfl, di Iegnágyobb saj- Velök, hogy felsőbb beiyen nem jő .atmmel nálatomra a\'si kelt mondanom :\'Kössönöm szépen néznek, ka az Ítélet az álam tllen indított de csak vigye megint bazai .perben, a liatal olatz nemes javára mondatnék ki.
Pagnera figyeli, mert\' az ajándék viasza-1 „, . ^ utaxiiása rossz jel volt.\' , K"0\'* ezeknfí lull«\'4ra ™wedt-
- Hát igazan nem akar megtisztelni, hogy 6 J®11®®?\' «owWkodáaa é. es«-ezen csekely^get gyüjteméoyéfoVhassaar^ —M \'íurW , * 8VÍÍ"
Schlik, még egysier egy keservesen lemondé \'é"él\' ^ eszkösökhös folyamodjék, pillámást vetett "fegyverre. Tudu.-, hoS* tönkr® le" . éve-, M<rt h» •
- Nem, nem, kedves barátom nem lehet. P"\' «lveM""l«\' ^ ■ "ere\'eU.
Egész nyíltan kén,leien vagyok önnek meg. meg a vagyona. Nem«tének forró váré haj-mondsni hogy ügye nagyon rosszul áll. Nagy ">»*\' k"r«e A birötöl «lrob«mv^ koowb. befolyású nr.£ vették magukat közbe, és i^ M-élte magá és maga ^emjudván SchBn-•inindnyájunk sajnálatára semmi jó kimenet* t Ibrunnba
sem jtóhatok önnek. inger éa düh, tomboltak benaeiében. Ha most
Lebetségea-e ? Sióli kétségbeeselle nKároly AHhaun uhába kerülne, kérdire vonná é.^ Talán a Anáivn ihA \' Nem oaa log ooruint o teisege eie, es temen
! állva alázatosan-, nyugodtan, el togja mondani, hogy egy neníea, aa ö dio^őaégéa nevét jng-
— Talán a császárnő
A bíró élénken lélbeazakiiá. \' — Hogy gyanuaiibatja as uralkodói ? Ezt a osáazámoi, ki a legigazságosabb valamennyi asszony között Hanem vannak azemélyek, kik a o»ászárnöt befolyásolják, különösen egy olvan ügyben, fflely a korona éa állam érdekei ellen irányul. — Külőnbeb, hagyjak ezt, már igy i» sokat kifecsegtem. •
Pagnsra egy veszélyes komplottal találta magát azembeu, melyet hatalmas ellenségéi, megromlására készítettek.—
talannl használva, et megölte, löokrutette örökre igen, igen... eai fogja tenni. —
Önkívületi állapotban érkeaeit ki.
, A szolgák szabadon engedték egés< as előszobáig Ott következik V tükörterem, mely mögött, a császárnő dolgoiV\'kzobája van.
Saerenoaét|enaége mely már napok őta üldözte Pagnerit, agy akarta, hogy^ beléptekor
— Hab\' hát a kópok egyszerre támadnak halálos ellenségéi, ki ott diaaőri minőségben, mindén óldalról ? B&rő l. követelem ki vele, szolgálatban volt, megpillivitsa. Ennek látása bogy hívják őket, nevet akarok.... besiámitbatatlanná lette, Vad ssilkok kisáreié-
S?hlik eleinte habozott, de aztán a feldübödi relében, kivont karddal rohant Allhtunra, ki ember tenyegetésére elmondta, hogy az ifjú . sünién kirántva kardját, vérea párviadal részese Alibaun grór — állítólag apja megbízásából — lelt. A kardok csattogása, a tajtékozó ellenfelek

f
Nitf vkámitfa, osfilörtök
2bla 68, valu; fft lap,
IÍW1. ftikis ué 4 én
s,..eay krcsi, két kic»i» >om kicsi, négjr^icsi, öt kicsi, hat kicsi nöt...* majd aztán égy fütty jía agyő magyai\\JÜ4£nde Est nevezik kérem próaána&L.L.
\'..... y .^^XfírEF.f
wp\'Wdlitár OhtilsjatfA\' blT2 fttr refteli 6 órakor, életéaek 4r-ik, bodog básasvMiütí 9«ík évében jdhhléíre sietíderült stb, Nafy-Ksaizsán 1901. évi joiiua 2-án. Aldáa éa béirt
lengjen a korán eih^Qyt_hitrpaTftrs és »ser«t6
auy a fia m^gNeletíT
Hirtelen kalál Ktlermann Jo\'efin
- Hivatalo* látogatások Tóth knagy-k»mz*ai tóivényszéki elnök a ttíut megvizsgált* a peri .ki kir. járisbir\'^ágo1, mindent a legnagyoí b rendheajalá*\'. bácsi Nándor zala-eger^^i pénzügyőri l<
Auta.tőrv. bíró j iifkátok :. ö\'vőa Emft kir, frdóéílenűr. Berlin Ágostén, töry. jegyző; bizottsági i agak; (V-zterhuber László, kift táblabíró, Véber Károly, tőrv. bira^Dr. Orosdy Lajos kin ügyész,. Gózony Sándor, tőrv. .ni^ó Pnvlsa Károly, p. és t. tanáptos,\' Jtitger FerftnC p H felügyeld. Háj ok Imre, p, fist Te.fügyejÓt
Fablanici Ignác, adótérnek,\' Vaíigur zky Antal, í 2*2 é*ee tfldő»-eszes leányi hó 2-ao este rószuitetrőt tanár, Nemei tv Mihály, tanárt Erdőssy Bálint, I pamszkodvan, távozott hazulról. Baffay István tanító. Siyihjv Sand r, álK ét: iak. igazgató, rendőrbiztos. aki az éjféli Inspecttor tart tta kovács Miklós; tanító, Lábas Elek, m. k. erdő* *jM ulsíff a Kisf tlndy utcában a sdrhá* kózelé-, wondnok Eger r Sánoor," dslmnyráktí ellenőr, ben a fflldőu fetrengve tálalta Kellermaan jJEUkovszky János, sóh \'zi ellenőr^ Szinte József,; Jozetín\'. Tüneaos György szabósegéd segitséjtevel állatorvos \'éj So<>s Pongrác* anyakönyvi fe!ö- bevi\'te a korc*máN és Tátrézfá orváért szaladt Uszló\'gyelŐ. Ezen bizottság előkészíti a szegedi De alig néhány perc múlva a leány Raffay karjai héten j kongresszus Hé terjesztendő memorandumot ho-1 kő/t~kileheit$ lelket. A leány hunját is isr. ti hol egy Kzükébbförü "bizottság ío^jV az állami temető hahfiashiaába szállították.
Oit\' i ti>z! viselők karSt képviselni. ^ _ u,|4)ot baltg#t ToU4r Siudor 33
biztos - IO «•%laiillóuff, Oav. hnrez J zseíne Burbá
. , 1 »tf 1 > n - ™ .m% « L 1 oös, vaiuti fűtő mű\' sKimbaton KatrUaiiat
a wtrfi het folyamim a C8:«ktr>rnyat pénztt^Ori|születet\' BraUn Borba.a 40efig volta keazthely ,á;lomft,ban $ vá,Anvokon k.res^öl a iatökaaha szakasz! tiaagálaf ala vett^ innen tovább foly-; kdas. i4oábr.n tanítóul M-st nyug tomba vonult, fpafli0Öi44vJ E joJaUs voj( ^ To|Jir ^ tatta körurját. - jea es a^ttJowbör.K^^thelf ko^ti^ge tia«y keJijeii ker^ie asoo ^
- A |p| kir;| ciók ban részesített p. Aíí/ylstvaii városbíró a város L^^^ m átjuthat a n vásik olda^M, a pénzBgyminisater Kork E^dre . nagysomkuti II tneveben enekes ezttvt-ko^oruval tep e meg, azutan í- . kW { ^ frhbaí) a pilknathan nrnr ■W ktr. adóhivatal ellenőrt a zala*ger ze^i pedig Jölolvastak 1 \'anMügyelíi elisimrő W0„ lB voltak a ki osik es Tollár az likMk kir. adóhivatalhoz első osztályú kir. ad^hivaiali ?> uja Biry Imre rgn/i;aio u e latt?i a - a^n ia» itonö1
illanfiffáj Ledmtiayér l-tsán talaegersséyf kir ér<ieu»eit.____ \' : - "" _ \'-\'" ;
adóhivatali tisztet a szentgotthárdi kir adóbiva 1 — V. Jtfy, ö. Hm. A magyar vidéki nyom-taii ellenőrré ne ezte Ju. aalulajdüi>oi»ok ^ombatnn es uisaronp (riórotil — l;J nyégyaaeHár vArafijéak-
- laysksujvvpy.i\'tú ktnHe/^e A Őss/ejötiek, .bogy wega\'a» ilptik az\' erdekeiket ben A m. kir. hefllgyminiá ter a c«abrtndeki
ogyQ\'t is vohsk a a< ősik es köae kerti t. Majd minden borda ja-3s»zetőr<u t f nyomban meg is halt.
H
3 kir be flgyminiszter Színin" y>igmon^ kftr mty Vi díi jegyaőt a sirszvgi &HY*k6njTv*ieté keröletKe anya- Nagy-Katiízsíiróí résztvetí fítchel
JfctíttttHUWHMtflh Lajos nyom-
könyvvezetőnek nevozte ki.
~ niulaxterl kö«xönel. Darányi Unacz m. kir. földművelésügyi minisz-te\' Als--Lei.dva nagyközségnek abból az alkalomból hogy. az ■ országos gazdasági és cseledsepel/ ptn túr alapit" tagjai köz/é belépett 6«zinte kö^z^ncet fejezte kir kérve, bogy \'a \'váro^ ae uj intéxméAft ez-n\'ul ia pártfogolja.
Az srre vonaikozd minfcteri foirat a rrapak* bao erezet\' meg a várow ^ \'iJjaró^ ho
— álJafiT Tiülflielék nio#.nalmu. Varosunk állami tisztvhelüi a forriui kollega: mo/galmához csaltadt lután
tlókgy^tfsz\'-r^tnif őtmHó axemfíyet jd^O gydff\' szeriárrá alakitottn át ét Pazsgay Aador okleveles gV\'gy-zprésznek adomáiiyosta.
-sr IIIr«let/n| flAblAk A váro4 reodóraéa az élénkebb forgalau u ca&ra ül drb. 150 m. magas vw 13Ü c r^r széfes hlrdétfst Táblái ké*stt« tttett s a jövőben hirdetni akarok a tn*ifge«z-tesre szápt birdeié^t a randnrkspiiántpsáfaak átadni s:*dijul oO rnr terjedelemig 80 \'ilU, annál nagyobb hirdetés után pedig I kor, 90 íilieri Urti.*n*k tizeim, melyéit a ráttdŐrkapiUayaAg ff hiidetést mtnd a 21 táblara aitügg»sa>tt a H napig ott ti igyja. ~ A rendőrségnek «z ax in* (ézkeri^se s köxönség részéről ésak halye4ÍéaM> találkozhatik, •• t«-rmHnetesefi r.e<n Nagy Ka-n>isáo, ha nem Züa-Kgersxegen, nbol M aa tó? tésfced&t történt
datulajdonos, lapunk kiadótulajdonosa. A kon-grés-zu^ melyeit Shícay Gyula elnökölt je|ső teendŐj\'*uék tartotta. Hct/Mn . Sáoílólj * kereske-dc!uii minisztert táviratilag Qüvőzólni, ki .a Szrtvay Gyulához, a etnekéhe* 4
tövetkező rárir tí váta^zt tntézf ^""
• A vidéki n\\omdjb*ofc sziv»a üdvöz\'etíért hálás kö*zl)netet mond á munkéjo^rft "érdek-lődo ÍTffeteiinnel kBérö Hegedűs.*
A k on cress- us uxuUn u^yon li Latóan lögláíkőzőtt a nyomdászokat és a nvön d »ipart érinlö ügyekk I. Szó volt a thztestfojtelen rerseny- j rM, |reformok• ímyf&\'sztiitti- Fshz 6 órakor a városba v gyüléstermébeu konferenciára egy-éy s munka úmulHÍlyrúI, a rrpnlaimny kői\' gyűltek egybe, A rékínfelyés számban fi.e;jelent /soxfntifústiró/, a niahnlalurtt (jyurtásrÓ? ea- . ül ii*Mtrfaetok elnökül egyhangúlag Alikon G^i" a *ajtú- étjj köny vuyomtatá>ról. ExutiWi nt^gr kir. táblabírót válasz\'ot\'ák, ki ísnertetie a ^on- alakító iak az országos szövetséget meg p dixleír ferencÍH nagy fontosságát az állami ti ztvisehk követk«*zÖlpft; \'Sitim Szifvaij TJyulffT \'árselnük helyzetét, párhu/.amlui áliilalta ML ar. osztrák, Forster Rez 6, ateln^knk : Láng ./óznai & a horvát és egyéb . államok tisztvisdMiyel es fer Károty; tiUár Rtuny yimlpr, pénztaroa leikérte Szommir Náthán postafclttgvelőt az Haab Béla, cileriör Mfsmann József. ^ Vnlaaat-eddigi mozgalmak ismertetésére, ki bebatoau uiáryi rendes La«o\\l : AnyenHayer. Károly (l\'u-részleíeseu ismerteti a toidsi éa kii <ir;ö*eii n zmoiiv)v Arrau Sándor ((íyőr) £nyel Lajos szegedi kollegák jirozgalmú\', m re a ^őzgyüHs (Ssvgi-d) FíwmI Lujok [Nagy Kanizsa), i/o//-határozatila^ kimond^, ho^yj\'^aik es Irivanalmaik\'mann SWidor (Debrt ezen) Kntr Uid«ir \'(noms), érdekében a szeg\'tfí kol!«gfikhoz *f\'»gnitt csiitla- Mayer Re-s/f (Nflgy-UrCHkefekj, Molnár Mór kozoi. Az _ inteao-biiotisá.üt a kovetk..zosép»-n |S*;gsaárd>. Nayy Sándor (Pécs). - Számn**.|« fRAnaahbfc fényesebb berendessésö kávéháiat, választották m« g: elnök : -Mi- oss ööza,... kir. ydló r*n»e» lat/ok: Jh-fiTJetct Dezső ($/.oinl>ailie y), ,BÍUl jdwtfqf a Kozpont kávéház, alig taláiank a táblabíró; mtéadtgazgatók.^S«ómtFer lrffthán( Jítrtmuy Is ván (Í)íebrewm)t AWfigr t>ü^j-vidéken. Mmtha valamely tttkorpAiota pjzar posta* eá tavirda Xelügye\'6 Dr. Ntusied er (Ver eci)
_____ in........ , 1 ,| — XtfpeMiilésl niu\'Kaloui: Vuruüu_________
ja fiSÖlík század ekfl félévéliéii a születések hnekke,» Páln«»kkal stb., igeu ülésesen dwntftt s/ám 1 4VH volt es nídlg t iörvenyes há/«sság- Mőhnjúja és ázun elog.o.ciát, tényclmaa barandeae-, búi 164 Mi és lérifitf; házasságon kivül ./niolyet itt latunk, végigvonul as egét* hatalmas 31 tiu t?B 50 leány mégis 10 ffu éit 3 trBDri***^*** lulyiségú , matyam uj iii^ajdonos oág gyűrűn k haiv-»a s/ü^ietL; ikrek 4 esetben voiJWI\'j "agyobbiloit. Mindenkit meglep a kávéház tak és pedig 3 ^séiiíjti\' íiui uh lijwetb \'n ieiinvolí. | eh\'ikcl A halslozások.s^ma 3&7 volt és pedig , ...
fpiemíl és 181 nőiiun.a. il.»zaa-ág kötés céljából bíl* ^zelientytU vannak nnrlvek ti\'je^tt 170 pár jelentkező:t, meg hazasságot 1JJ pár^MM1^^ a MiMgit S* a* ujiiis
kötőit; vegyeí bá avság volt ev. ret. Ivrit rk. nf>vel; katli. t\'-itV— izraelita n/rvel es ág. írilv. ev. térli rk nővel 1—1. n.
— fK6/po»»t ka veti Aa. A nag» kaniz< >i , Központ* ka véna- gazdát cserélt. Tfooft Janoatól megv* tt* az Kardos József a KSapoiii kávéhás tőbb évi töpiueéi \'. TivoH, ski inindcn lábf őt megtett vendegei^kvQyelu>érerqyagalo^ba vonui\', de aunál ua^y< i>b munkába fogott Kardos Jótael az nj gazda. • A kaveb.uat .uemcsak a m«\'dern kor igényAiu$[k. meglelelőteg nlakí-tatta át ás rendéAla be, hanem bátran állithatjuk, hogy
berendezésű előcsarnokába lepnénk, ogy tüaik ikban j — e\'őtiünk a Kávéház bá almás tükrökkel gobe
királynői/ rémO t -n
szitka, a &i ák. bnngim dol^ogásH, a hallatszott, üt mert ny e e? gyai itva robaet be, íei;e lakoh/Jtílydba.
Al\'haun gróf a hirtelen jött támadás ell n, nsm el^gé ögyesen védekes ver® dÖhŐngő ol\'r»sz által, súlyosan megsebesítve, el erült .< padlÓii. A nagy zajra elősiető József íőhcrcjg# . s á szolgák, Fsgnerat me|lőtőzve a baUcJiierei fogházba zárták.
A csáhzároő és trlsékis férje, telette fel
ízlésű , !><• rendezése, de a lagkel eoie-{h(; sebb ni*!tiiepvivdi inegis a< "kosca, bo»y a ktvé-
báboro.dtak ezen ha eseten. S^igOtU vizsgi|.it ln<|í(atoft. A szotfia ki az előszobai, egy pillanatra őrizetlenül hagyta, azonnal eltogadtott; ei a bemenet az%lő«/obába intndeokin-\'k, Ka iíjífv gróf kivételével meg a miniszterekn> k i<* m g lett tiltva. Azon ul c«a: különös eni;edelylyel és egy fegy veres Őr k;iér«tében eoKedtrtett meg a bemenet, r
elját9S*<ta. Halálbüntetés
llofiVHl»etit*k<ir\' Nmuy MaiiÍA«án j £rt**li{ttfcttj k sziriniju .V. hojivndkerület 7anej*ara tJúiiüs hó* 43 á ói jüíiu- 2íí-íg Mag}♦KiU,zsan f g [intlködiii •
Hrtt ifO\'Av iiúnM (iynl.. a nagyi .mi-
I kellemesbe fogja teuui a Központi kávehiz láio-galásál, melyet a nagy áldozatokat botó uj tuhj-douos u legnagyobb mérvben meg ia érdcmeL Aí uj <iiv«ház megnyitása ma, csütörtökön este nug) saba> u hangvei sonyuyel.
Fagaera tejet mellett volt megtiltva, a c*á*i kardot rántani vagy pane az támadni. , ...
(Foly\', kftr,)
inő eiő\'/ol áj.ibaniHür^th jpj^p 0 s okaj t m<g-
íssai kir- tOrvcnyssák J^vUaztel«J,b 11 áJió irod 1 U\'azgatójának neje nzfl ApttNlr ÓiHIs hos« nbl jbétigseg utan eleteink 41-ik é ében f I h" 2- m reggel elbui yt. Kt már d-i ; n»je volt
a sötét végztt kü di. intézkedése folytán mindegyike! 8 évi egyiiitiet után veszi tetté cl. Szerdán délután nfgy részvét mellett helyezték örök nyugalomra a bo dogultat, kinek eliiuilylárwl a kim!ke/\'\' gyászjelemest kaptuk;
Horvi\'b (íyula kir, tiirvéoysz ki irodSKazgató a magti, ugy liorvAlh Margit kiskorú \'eánya. valamint a inkonság. nevében isjdalommtil lett stivvel Jeltuti, bogy forrón szeretett hitves es
G
lltticaA éa koporaé A hit hsHtai, aa u 1 agy u» két elentet<s pontia. Kmitt li orí^m mosolyog lelenk ejjy baha srvHó sirátánl^ amott u rideg halál" tagyo< áhrázita mered reánk némán. A sors kegyettoeségének fógöá\'-tgiobb vi^aassaga, bs érthetetlen esessélf*\'éfé-ve| 11 l\'Őlcsót és koporsói álltja más itHn-s>ed a^aba. Es tisfjr kertit 0)os\'fjhoff egy másra-pániult a biHc"Ö es kupvnó. Kenéséi Jónser slk bsi ipar <s reggel 8 órakor szrni.r-ruso jelent nreg as ottani aII anyakbuyvmetO előtt. Btjttontafte, hogy 14 eves Karolta leinykaja megfíalt. s ^ste 9 órakor Ugyai csak o-t volt Keae-
iei az anyakönyvi htvs\'Wxn, 4a akktr meg ast jeleatette\', h* gy telesége egy egt»*i«*fft0 le-ykának adett eletet. A viruás ée hervsdás találkozói adtak ogyaeenak Keneset b^lékábaa*
11
_ Nagy Kanizsa csökönök ___
— KiftiMf loaaUoUjaltk elkalaaa-lti<ri A a. hír. pcniOgyoiinÍKZ\'er ■ \'nagy\' kunival általános munkáaképzA egyesület kérelmére megengedte, hogy n réxzére < ngedelyezeii lombolajiték bazásál későbbi, de a lottoigazgaió-ságnak előre bejelentendő időre *lhsia»jrtb»«sa 4> mi 1600 darab tombolajegy helyett 8000
"darab 40 filléres tombolajegy kiboi-sátáiávai i endezht*s*.
— A aaáalk Cgraa. A tabi kardiéi lü«-getlenségi parii válasxtói a kerttiét székhelyén értekezle\'ei tartottuk, atnelyo- Turi Károly reformálna lelkéu índilvftnyilra, a falion laké Ufrtn Akdi<t kiáltattak ki képyis\'olő jo\'Oit jűknek, btr a polgáráig nagy része már előzője^ ki* jelentette, hoiiy * jelöltségei c-ak a« esetre támQgatja, ha Ugrón Akvs a Kossuth párthoz csallakoaik. Ugrón Akna a jelöltséget elfogadta
• éa rövid programmfeeiizédet mondott, amelyben aat hangoz alta, hogy 0 48-as és függetlenségi programmal lép fii.
Erre tSbbeo köabekiáltoitak : De csak Kos-sath-párti programmal I
Ugrón Ákos, aki tudvalevőleg testvérőoscie Ugrón Gábornak, e közbekláltásra\'hzzal válas/olt, hogy neki \'az Ugrón párthoz aeinui köze a hogy híve a hérraasszövélsagnek éa annak fennmaradásit óhajtja. Az önálló vámterület és. a nemzeti hadsereg mellett azt a kívánságul \\in han-j godatla, hogy a függetlenségi pártok minden jöredéke egyeiüjjO .
Bsazéde kízbea Ismételten fehsngiott a\' közbekiáltás .*
— Azt akarjuk tudni, Kossulhjpárti e ? Ugrón Akoa azouban erre nem válástól!
Zala 58. asám (4..lap)
azem elöli; Növendékül u t\'oljcsen arva
éa va-
— |«gUie • ■áiaat
1901 julius bó 4-én Molnár János
aaeitt uiuu 1 nurruuom u iuuuööu wrv» ■» , . — __« . • .» ... .
gyónlalanok vétetnek föl a csak ezek hiányában "agyrada. kant ntanUJdő ó vételnek (öl miaodaorbao a félárvák. A kírvé- relm. tyunyt lol^Uloll Sipos jAuef alsóra^
1 1.1..1-1—■ *-----unszolta.
nyak i< Igaigaió tárnicshoz intézeadök a vagy
kahász feleségével. Az asszony vállig
el férjét láb falúi, hogy azután zavarialaa
a tárnics elnökébe* -dr. Segendy Fereiio kii. l«Bí° . - „ . .
járá«biró úrhoz, vagy alnlfrott igazgatóhoz kűl boldog.agh.n tölthessék napjaikat. - Molnár
*_• . . \' . 1 . > . La rtrta a pro omnlliif nPI
dend/lk be auguazlua l-ig. A kérvényekhez következő okmányok ma léúendők ; «i) érlaaitff (nem pedig keresztlevél); b) "szegénységi bizonyítvány; c) orvosi bizonyítvány a fiu leáll é» szellemi épségéről s az ujraollá«ról; d) netáni iskolai bizonyítvány. A kérvények és mellekletek bélyegtelenek, - amennyiben szegény árva iráni télaiik a kérvényezés. Caak oly árvák vétetnek fel. kik hat évesek e multak már, de 10-ik eleévőkei ínég nem töltötték he éa magyar honnsak. Balaton-Füreden, 190). évi június bo 20-án Kunovics György, iyazgató.
_Ij^áfios erre azoixbair nem völi hajlandó éa min
családi [dénáron iparkodott az asszonyi e/en bűnös gondol iittól ellériteni. De fáradozása hiábavaló volt, i miérlis elhatározta magiban, hogy a legközelebbi találkozáskor; ha ax asszony megmarad lbűnös terve melleit, meglógja aat ölni, hogy a sálán lói megsüsbadnljon; mert Molnár trfmn 1 hitte, hogy szeretőjében a sátá&jlakoaik. Hétfőn j találkoztak a felsőrajki erdőben és-ez alkalommal a menyeo-ke szeméra vetette á legénynek gyávaságát. A legény kését elővéve, azzal fenyegette, bogy megöli, ha szérelméiel tovább is üldözi. Sípomé tréfára ve tt is a dolgot. »Ha meg
nagykanizsai alsófoku kereskedelmi tsnonciskolá-J ban vasárnap délufáo tartották meg as év/aró Vizsgálatokat. A Kereskedők Társulata, mely az intézetet fentarija, Gsleilner Salamon és Ledolsky Ernő vál. tngokállal volt. képviselve. A növendékek kötQI példás magaviselet és kitűnő szorgaloméri ölen jutalomban is részesültek. Zwieback Izsó, Ehrcnsfein Károly és Karoly Kálmán I—-1 aranyat*Bölcz Sándor és Sattler Soma pedig könyveket kaptak, a jutalmakat ajándékozták: Ebi Lipót kir. keresk. tanácsos, a Kereskedők Társulata elnöke Jtól aranyat, Ebtn*pangcr rLoo egy aranya1, és a Kereskedők Társulnia két kflnyvet,
_________| — Óvodai zArvIxagAk. A nagy-kanizsa-
Ily körülmények köat nem leheletlen, bogy, Kisdednevelő Egyesület néay ovodajunak nOven-üjron Atroauak Kossalhpárli ellenjelölije ia lasa | vasárnap délután lellek taouságol Ogyea-
^^W^HII^HI . _„„... ___________________ á
Krirak. laaoaeak »l/«K*Ji» A|ig bolondulsz.(akkor ee.u-jjl..k eljöled., volt
— lérgli Úgy. A bíró
j aéiök ről és srorgalmtikj íredményerül. eioszooa)anan| gradmtoy pedig »me|stt bizonxiiott, h<
Ezen
«y »
okos
egéu tömege várakozik a feleknek. Egyszerre növendékek leglöhbja igen életrevaló___
megjelenik egy saéleskepU atyafi. Libeg a gyermek, kiknél a szorgalom sem hiány«ik, 10-fáradigíg ól, a guoyáia caupa sar, az inge megl vi|,bA buonyilotla a«t bogy az egyesOleti óvodák
van tépve, egyenesen az ajtónálló szolgához sie Éress en oe »zspr>rán, mert sürgős h dolgom!
A siciga visszatartja: — Várjon sorira. Mulassa ez idézési. Az atyafi izgatottan telel
gy
| mindegyikének hivatása magaslatan A ló .vezeiúji van. A viz-aálatok a következő sorrendben tar-lalt»lr meg: VI-VII. ker. óyoda (Szabó Islvanné óvónő ve/etése alatt) Petőfi utca óvoda [Hajgutó Janka óvónő], Arany János.utca óvoda Lenke Mai v in óvónő) és végül a nádor-utcai
válasza. Es ug| lálstik, hogy Molnár tényleg eszét vesztette, méri hirtelen megragadta a áSt, a földre teperte éa a kezében levő késsel ny akit szegte. Molnár azon hisáemben, hogy a nő, kiben ő sátánt látta, meg is halt, »véres késsel jóízűen megreggelizett, azulaii fog1 a magát, bejött Nagy-Kaui/sara, es a azol^sbiróaágnál jelentkezeti. Aludták a kir ügyészségnek, mely természetesen nyomban leunós\'alia. Aa asszonyi kinek felgyógyulásához kevés a remény, teguap este beazállitták a nagykanizsai közhórháaba.
— DIvHirtt éra. Nagykanizsa r. V város rendOrkapilányi hivatala részéről közhírré tétetik; hogy junius hó 90>án a Sugir-uton egy női estist óra elveszeti. — Felhivatik a becsületes találó, hogy azt- a káros félnek leendő kézbesilhetés vegeit a rkapitanyi hivatalnál adja ál, hol a tulajdonos által illő jutalomban részesül.
~ Nincs nekem aemmiíele irsaom, csak óvód;1 (dr Borecky Victuiné óvónő.) A kisdedek
HA cl N* M Ast Kii I I flhAl Iflll nn Ixlll T ...
- eresszen be az ur, meri baj lehet különben.
A szolga megzavarodik ezen a föllépésen, bemegy a bíróhoz jellentési múlva nyílik as íjtA.
— Bemehet I — mondja az embernek, ez pedig sietve kocog be a terembe, igazit egyel a vedlett gnnyájan és szalutál. A bíró kíváncsian néz a sürgős járatban levó atyafira.
— Mái mi sz a sürgős dolog, atyafi?
. — Instálom alás»ait~>>. tekintetes urat, a Kocsik Imre komám dolgában jöttem.
A\' bíró gondolkozik, az írásait is megnézi de hasztalan kutat.
— Nem tudom, micsoda ügyről beszél.
Az atyafi kissé vontatott bangón mondja r
— Nem is tudhaija még az a tekintetes ur, mert éppen csak az imént esett míg a dolog.
A biro gysnakodoi kezd : "—Ouk Hwrtfro bw4U>mr mondja hát mi történt 4----------------,t
Az atyafi a válláf vonogatja:
— Hát, csak egy semmiségen kezdődóll ai égési. Rám akarta disputálni, bogy sz ő ásója acél, az enyém meg csak vas. Ezen összeakadtunk ...
A bíró sürgeti:
— Csak kurtán, barátom, sok a dulgom.
Az ember megnyugtatja:
— Csak annyi történt kérem, bógy nagyon összekaptunk s megpofoztam egy kicsiny). Eddi/ VII íl,
A bíró rámered:
— Maga pofozta meg őt ?
— Igenis, instálom, , — Hsi a komája hol van ?
Az atyafi kidülleszii maiét:
— Az most szedi össze a kihűlt logát.
A bíró fölpattan:
— De hál akkor meg maga mit keres
Az alyati nyugodtan mondja:
Hit i slálom, tudom, hogy idekerül dolog, bái goodoliam, jobb les?, ba én aiólok előbb!
— Arva fiuk Imgyca lelvéteie. A balatou füredi ErzsélieNszéreiethákba es évi augUKttus hóban mintegy 12 árva fiu fug^feU Tétetni; a pályáiéinál körvetkezők tartatnak
vizagajs iránt természetesen leginkább a szülők érdeklődtek: de élénk figyelemmel kiaére ázt a tenni s pár peroj egye»oiet vezetőség* is, melynek hő\'gy tagjai közül ott láttuk Vidor Samuué i lnőkőt, Wdsít Aajosné és Scherz -Alberlné masodvlnöknőket és Farkas Vílnte vál. tagot. A belváiosi óvódakban julias hónapban szflnei lesz ; a VI—VII. ker óvódában nyári szünet nem lai tátik*. A zár-ttnepélv alkalmával felülfizettek: Vidor Samuné 6 k. Wuutl La osné 8 k és Scherz Albeiliié \'2 koronát.
— Margit-króm. Kevés hölgy van uz országban, ki a Földes Kelemen híres aradi gyógyszerész ezen kiváló arckenőcsét no ismerné. — Ugyams az összes szépítő sierek között a Földes féle Margii-krem ör<end- a legnagyobb kelendő ségnek, mert teljesen ártalmatlan, sem higanyt sem—ólmot—nem tartalma*., & bőr iukdennemü lisziállnnságAt, szeplöi, pattanást slb. néhány nap slslt eltávoliija és az arcot széppé, üdévé vari zsolja. Nagy tégely 2, kicsi 1 koroiiu Kúpba a késtiiőaél és minden gyógyszertárban. Ulinza tokiói óvakodjunk
ÉlÉMiiÉHÉlítfMHBtt
Laptulajdönofr éa kiadó:
Fischel FUlöp, Nagy Kanizsán.
Ttsttl Bll^tttli
Vonatok érkeiése
Bidspral j s
--- H
■«N (Wlea)
itt?
— BA* 14(1 az apóaára Szántó Vuudelri szól » uóta, a kjs Kís-Apá>i község kősaleben elbújt a gabonu közé s onnan leseti apósára, Mikor ez arra ment, négyszer lőtt. ri forgó pisztolyából, de egfik golyó-em talált. A apósa bejalenlotte jeles vejéi a csendőrségnek es mns< a tapolpal járáabirósAg bőrifluében eimékodik bőst teliének erkölcsi ériéke lelett.
— ltal»l4gyllko«aán Ilona aaluefea Folyó bó l\'én éijel a nurakőzi Domaainee községben ismeretlen tettesek beható lak Tomaltk Imréné Isiástlba, aki vngyonoH asszony biréhen áll. Tomaőskné egyedül volt otthon és a vasemberek könnyen yégezheitek •. ele.megköfcözték és agyonverték. Miután már vérengző munkájoka\' oivége/ték, leliórfék az uszony liókosszekrcnyéti; és onuét 8460 korona készpénz.! éstóbbreedbtr ► kötelezvényt raboltak el. A letteseket a perlak csendőrség erélyesen nyomozza.
L-K|triiM
rriitrkof
Ciáklarsya II arra
3 éra I 58 nrokw IMS*I aaaaáljfM.
lt .1 57 • l a. gjora „
1 > 1 35 d «. uaaily „
8 > 46 ■ •ata aaaally
11 » Oá • tü*i B« a
8 „• 40 n r»n«l namtly „
1 * S6 n d a. •aaaály ,
* • III 08 SS » ■ d. u. aaW RfOi* \\ a sxti málv _
l» 8 a 05 a • raggal vafjaa ,
* • ál • "Ital gjora „
11 * L» ■ d. a aaaMály ,
4 „ 58 ■ i 1 gyota ,
11 . H a Usi«> aaaaálg „
8 1 110 raggal "ü" •
» . 10 §■ d. a. aiaatljr ,
> . SS Iá. a. a , «
In . 52 , a állal 1 n «
Vona >k Indítása.
Budapril
Bén (Wt«a)
faU-ttal-lváB Plá(«rk«f
Csáktarajra Bana
tért | 47 partakot 1 raggal 1 gyors vaa.
9 « éti ■« 1 raggal aiamily ,.
\' > 10 n 4 aassMiy „
5 a 03 \' * 1 4. u.1 I «yo» .1
W » 40 ti MM «a>Mj „
1 . — a («gg*l saastiy „
« a 10 a d. a. 1 gyors u
a a 4. a. I saemtly „\'
U\'.J 50 tt >il*t ; aaaaálj ,,
1 5 » 90 tt 4. a. 1 "RT* „
4 • \' 48 - a 1 raggal ■aaaály „
» > 10 1 áilbaa gyors „
1 « . 47 d. a. 1 tawaily „
» a i 12 1 aata «Jora ,,
8 •> 1 - a d. a. vágysz „
4 » (7 tt ; wgg»l ■aaaály ,,
* » 1*1 1, 4. a. | saaaály
1 4 « 80 tt 14. a. saaa^ly „


• . - - c - 1;
N*g)-K«ni«HH OHÜl\'trlök Zulu 68. HeAm (ft l*p.) IV01 jjiIíuh h<*> 4 én
rtzn: x-x-x-x ■
111 Cséptőgépészek T*
■ - pi.\'^ ^ . ^ • ^^ c ^ f t^ A ^ A \' ^
Jóhere *t#pl#h, kukatiaitt. kuiili- *<■ ^IglV A I, U 1 UU A i
YBffiMR* nÍHMTO|lí»rí Inwmlhr— ------------- ----------------- "f^^ -■. ..... - -
I* S»*BÜ *k«k é» Minden eiryéb fudntlfl i«ptk
« »---K flUaj
-i
vasvArmeoyei elektromos mOvek
H ÉSZV É N-VT a rsas ÁO
„ elektromos cséplőgépeihez.

latéNü^k
MN-
f k/MMNMt
Trlíalll portland cementet
n l^julAnyoMHbb, NKiibott áHinii n|anlolá.
Városi elárusító hely. ugy nagyban, mini kicsinyben: ífaw Klein, Sehvurtx én Tauber ós ifja \' FUvher Ferenc oágoknól N Kanlzmn
—> Klein Vilmos
W8~-I9 KmiixNi - PAlyaudvitr

■a
i^rtesités.
gl
Van H<sfriMirM»»ni a najtyleklntelÜ kOstfnt^et tlaxtelettel értesite <=- i,h >py a
nyári Idényre n legújabb di\\at sprint mindennemű ruhákat, a i^ufiuomaM* ■aluttit<»£l6l a le^olcaóbbÍK figyelmes és felette jutnnyot* ki-azoígá^áa rwliett k« üüiiek.
Üli alalommwl balorhodmw a tekinteten na.klr AII«t#rvoa ur«k lig tlinél \' Mhivui *jf>eurulia ktaalloaé-iíjcliarc, me yeket. a legpontosabban, elöiraa ►zerint legiutányoaablian, kiiQnő ifrinfaéghett éa UIóscm kmtelhco aiolgálok ki Vidéki megreodeléapfc kellő liityelemmel eaxktfaölietnek \'
A n. erd. kosBnaétt becsei támogatását et uive* megrendelné t kéri mély tmttletttl:
KAVVWt&KK M<Sa tértin***
ILKI fél* hál.
• Miyy vdlaittU kihinti .minSséyÜ, divatot belföldi, anya/ i* franctin kelmékben

V , ... . T
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
Elvállal MainJammabmiI iahiiii lííiíl M|| L\'i A FŐZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÓTÉSIG:
és készí t
valaaiat
Paspartout emlék-albumokat diszfeüraioknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig Elvállalok továbbá kópék, fotográfiák, tervek, razokj ós tórkópek cachirozását, ugy minden e szakba vágó munkát
Megbajosoknak*
alAaltatU, lioiy a ntAr Ift év Ata ImvsmUIi ét nrtoeMiiArdli, lyibofM ervfeiok éi a ktoftaiái Alul laindlf Uaabb komkUa kMaaAlt iyA|y mt\'iiliUl »- amely oank fclllMi aiMAeuaWI Ali, AHalmitliii, oImó m gyun ktlAaeal ?aa ai«|liiaerka4jAir
Tessék meuaxerexnl a már fifl-lk klad>«abin moy jelent éa KOMÁN WBIH8MANN által Irt könyve);
>,Ueber Nervenkrankheitén und áohlagfluia" in-iy lfot/u futiiHiUi f*y6gyaseréa<< a tal \'Sopronban
timyen éa boiniaulve kUld^ilk tnlgi UlÜ^ü
layton & Shuttleworth ®
I BudapestVÍ;V:"rí\'
a lagfiüaywaab Arak mallaM ajánllalaafe i
Loeomobll és gflzoséplflgép-készletek Máitnaüaíaloioki
— * • - a----maÍ.ÍIU il.ttllA Aftx ftf
, c|«M II I6«f4lf,
tgrihM
VUlVWil W« Q VWV«WJ/IVf(| wjf IIRimMRIWVIVIIl
jtfHay-MéalSféMk, léhar* MlpiAli, KankólyoEdk. kaiiAIft- •• ^ IITOflHa* itlwaaynnan, imnatkr- ------
ISÉtíid
SHVftf iffjaSk iorvvléffAiiek, i iMikaráeeil. répavagftk Ku)iorta»a>ai9ritalóa, darAIAk, «rlO-ma!tn(>li, rgyttama* ««iM-iklk,
SS
I* Sa S-vmA ekék é« minden egyéb aaidiit«al fSpak.
Uocolni tSraagyáronk a világ legnagyobb locomobil- éa caáplflgáp-gyára.
ZISKA i: UTÓDA {
KIINTí:i4y UYOIUJY S2erkovác**áruk, gnbona minőségű j tizedes és százados hídmérleg gyára, j A gabona és értéktöisds szállítója
BUDAPEST írj Ví, M-otca. SJ
JAVÍTÁSOK OLCSÓN, PONTOSAN ESZKÖZÖLÚtNEK. Ar|«|yxék kívánatra lágyén éa btirmefttve. —
ígjMi Mpríél NAGYKANIZSÁN:
MARKBRE1TER L.-nél
Nagy-Kankeftf csUtörtl k
Zala 50 siám { lap.)
fllllA«l«uil l4Éál|ll*« IntNI Mm«F >uill««iyiMl ArciM.
STAHEL és LENNEK Bndapest,
Tricur éi lemerlyukawtó gyár.
GYÁR Katona Józief utoa 8 axára. Vararithld és a nyugati pályaudvar kőit.
Ajánljuk »i általaak gyértottlegjébb mlaöeégfl
Trfeiarttk a koakoly m bükkönynek a boia, árpa vagy ruii
kóattll Wválaaatáaéra, ^
Tritturük a iebaak vsgy árpának buaa köalll él * gdM*
bolyu magvak kJfélassfáeá/a. l.raaiflUiU^in umlAljoitt irirurlkkl SB árpa khi*
laeiiáaára és leaeae oNBtályoaáeára. Otilálf«aA*TrÍ»«rlÍli.
lak«4iliii«itfU Trlfir éa oiiUlyoi^i^Mk ■ feladta gabonafej tlsatitáaére ée letAéa Merteti oaaulyozására. — felvállalnak Uulhjn* éa Miillof, illetve Vayer raudsMrfl trien-rftk csekély költséggel és trienr beklldéea mellett ezen iu badalaiaaolt trisorOkké áulakltáaát. ii»io»-Trlctsrke»mfrrk vágy burkolatai l.fHkMxtoll wmgf hnaftoli laamk tetszés laariatl aagy* ■ágbau ipari vagy gaadanégi^célokra.
Arjtgyiék vagy wlntakünyvek Ingyen él bérmentve kUldetnek.
\' é > 1901* julíu* hó 4 én
SSSP4S
Egyedüli biitos sser
lábízzadás
VV
teljes megszüntetésére az (JMGER féle
POÖANOSMIN,
rnftly 2—8 napi legej/yszer0bb használat után mun ciupén »* iuadáni, hanem azezzel jÁr( kellemetlen azugot í* végleg megszűnteti. Ara agy (ívegnnk aeeettel egyött I koroaa 20 fillér - I kor. 70 flll. bekBIdéae mellett Nmeetve. -240-10. Ispliató agyadtti a kés*itőnél;
UNOEB ULLMANN 8ANDOK
S zentháromsághoz1\' czímzett gyógyszertárában SZATMÁRON - |
Qodeqo!
Qodego!
godega!
ELŐZETES ERTESITES
Nagy-Kanizsán — íőut — Littke-féle palotában volt Wittinger-íéle helyiségekben ayg HH julius hó 14-én a fővárosi mintára, elegáns berendezésű
bodegát4
nyitok^ ahol kora reggeltől késő estig mindennemű hideg étkek, bel- és külföldi borok, 13? pezsgők, cognácok és likörök - az italok palackokban ós poharanként — ^állandóan a legjobb §j minőségben kaphatók lesznek. ».
: x * ozsonák ós vacsorák
ízléses és gyors szervirozott megrendelés szerint házhoz küldve*
Steril Bernát.
J iiSdiimaund-l-ZáLr"
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban! Egyedüli biztos védelem betörések ellen {
• w •" . • -. _ » ... t
_Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, síft. részére.
T. os, A fl8eb}niau»H-Bá*tt-mely a bctflrök ellen aa égyedaii biatoi óvszer, agy cefitósan fényezett ajtó zár, a»ely«t csupán as arra analgáló kakacnal lakai kinyit*I. A legcsekélyebb kísérletre, hogy ezen aárat idagaa, vagy tnlvajknlcscsal kinyírnák, avagy aa ajtóréaMk betörésére iráwritíó kinárintre la, agy toűapáae kapcsolódik ki, a nsaly •gy villamos osaagfirel érint kez?k ezt mozgásba koaaa, illotöleg a megkisérolt aröaiakoa kinyitást rítdó caangéasal jelei. k. baióréa kísérletének megakodilyósására anlfáló cmijí Utaaéa szériát alkalmaakató a oaelédaaobábaa. a háanaatcratl, vagy bármaly mix alkalmai helyeu. Kívánatra agyanasoa amaltyftval agy uayaaitt iíkalmaaott iövag ia ttagy darraaáasal elsüthet ü, amely aa alvó szomszédságot {a felriasztja. A SokimaadUair mindan féle áj tón, a&laku.n, redŐnyón, piacié éa padlás ajtóa asóvai miadeDött könnyen aikal aiaakató akol betörés elháritaodó és Mtétisnttl megbiahatóan jalai minden baiöréai kísérletet. A )rSckiauadl*aár,,l aaalyból aarak vannak már haaaailatbaa, darabonkiat IS • > - koronába kéről. Bővebbet Nehlmcmdl ttésAaiál Budapesten, József-kőrnt 77. sa. ÍW—Í6
( .MyomntoUFisGhel Fülöp laptulajdonosuál Naííy-Kanizöáü 109 l v
Huszonnyolcadik évfolyam 54. szám.
MaikMlMf fSuakks-kpStlItaekal Isik? Uip. iiwlídMbii
MrkwtlMl Irtokuil lehal ii)tii kint d. >. 4—I (n ktst
14* luikeeadk • lap •wIIhiI rtoitr* vauiknak BiadM hhlwli;
KladéhlvaUl riroabkikptlat 1 Md niif klu/» kmikWlH
7 AT A
LjJr\\L^Tm
njJtt
IIUTM AMA*
Ftlé-l. ItprfllH .
JS tanú I karoaa I korona
Politikai lap.
Megjelenik NAQY-KANfZSAN hatinkint kétizír: vasárnap 1 ciSMrjflkOn,
MriiMr pMMm M flIUr
BMaotkeak, vstaalat a kliililkaikli T»«ikMék rinU rtlíp uiMm
MWI» latkaaa*)..
MraiiUIUa Unlak ank laaart link UH Mlilllk el.
Mer— kn »o iillér
Nagy-Kanizsa, 1901.
falatka aiarkaaitl: Immlmf tAatlmr tiarkaaitllkrel Miid li^aa.
Vasárnap, julius 7.
Perlak.
Egy csendes, szépen rendezett paurakflsi viiroaka nevét irlulHöl cikkünk címéül. I
ladsz, Bzlvyd örömtől dobban a gyermekek bevégzik, étért a diadalért a dicsőség babérit
tnagyar köszöotéaóre, 8 ahogy a fiatalabb habozás nélkül a Kttliüraalapvető munkásait
nemzedék ajkain megcsendülni hallod " oly lelkesen támogató, fölkaroló perlaki
, . .j.i magyar szót, boldogsággal tftlli be lelkedet értelmiségnek nyújthatja át a magyar
De nem geográfia, ismertetést akarunk Imi, gon(k)la,. hugy i(t , DimM,j | „emzet.
hanem méltatni akarjuk néhány, Vooással l|om jga|lAn ()red^nyny()1 )4(Ja hódító ulját.| A magyarságnak igazán erőe. hatalmas . magyar kulturának azt a csendes, örtok A hódító nemzeti szelUmnek munkás-1 végvárává pedig majd akkor lesz ez a
tényezói lit a tii tanitós állami iskola, a muraközi kedves kis városka, amikor, ha
nélküli, de még is örvendetes térfoglalását, melyet ebben a városkában tapasztaltunk
két állami \'klsdedovoda és a »Dunántúli Gáspariea Márknak, a magyar szabadság-
legutóbb, amikor megyei UnitlMcsfcUiatUnk Kögmüve|fldé,i EgydiÖlet. ovodája. Ezek küzdelem szerzete. vértanújának a templom
pll tartotta meg évi közgyűlését.
A lefőrvendelasebb kétségtelenül a«, hogy Perlak lakóisógának fiatalabb nem-
hintegetik Ütdlosérotas, példás orndménynyel: tér elölt álló emlékoszlopa mellől ai Isten* a magyarosodás magvait. ;h«z hivő áhítat és az orgona-bugás beszó-
Munkdstényezője még a nemzeti szel- lit valakit a templom szentelt falai közé: srdéke magyarul érez és magyarul beszél.\' k § váruH ér(eliniíége ia# mely ,e|(e. ott is azt tapaaztalja, hogy édesen zenf<J Érzésben ugyan - mmt Muraköa lakósaága | Mn magyarjl t(nt,|yMk Mkm Ugjii ugy. Lagyar nyilán ,uUi a* ima a pap ühxvSk kevés kivétellelmár akkor is magyarokUj^ kiv4)e, n4lk0l| hatásukmagyarok /Mk
voltak aa otllakók, mikor még a mogyrfffie|J er0jeve| h„Kfltt8 |e|keied6wi ,4mo.
MnHrllib .. _J__I \' \' \'
megszólitásra azt mondták, bogy magyarstki
" gatják, segitlk a magyarosodásnak odaadás-
de eunek az érzelmi kőte ék- , . , , ,,. _ _ .
. í smi dolgozó, türelmesen verejtékező csendes
nek szálait még is csak akkor vonták bel ..
. mag-hintőit.
igatán a hazaszeretet, a magyar nemzethez | Per|ak várofl ve„ls férfiai| klv416 ér. való ragaszkodás .ranyhimporáv.l1.m.knr (e|roiíógónek ^ ^ Qe,nMli
nyefvökben is magyarokká lettek. missziót végeztek már \'addig is; de hazafias
Muraközben pár évtized alatt általában \'lelkesedésük nem ismer, nem akar ismerni nagy diadalt aratott » magyar kultúra, a pjhené«t ; mert minden tettök arról tanus-nemzeti szellem; de ennek a diadalnak kodik, hogy békés, erőszak nélküli hódi\' eredményei kevés helyen nyomulnak oly tással ugyan, de.a kitartó munka haladá jellegzetesen előtérbe, mint Perlakcta. sával mielőbb be akarják tetőzni, teljesen A kereskedők, iparosok cégtáblái kizá- ki akarják építeni a magyarság végvárát. Es rólag magyar felirásuak. Ha aa utcán ha- ha ezt a hazafias, szent munkát majdan
Tanítók megyei közgyűlése.
A „Zalamegyei Alialános.Tanrtóleatttlet" ex évi rendes közgyűlését Perlikon, Muraközünk egyik kedvei), vendégszerető és a magyar kalta-ríiért példaean lelkesülő városkájában tartotta meg.
A közgyűlést kél napon tartották. Julius 3-án délután volt a koigyülésl előkészítő érte-kentet, Júliai 4-én délelőtt pedig a rendes kői-
gjlláa,_____________r____
A Julim 3-áu Nsgyksoiisa (elöl értesd unitúkat tóth Sándor, perlaki állani i-tkolüí igazgató várta é" logadta Mura-Király vasúti állomásánál,- honnan kocsikon taentek \'a körüU belül 86 percnyire lek vő Perlakra, meiynak köiépBlSteire ez alkalomra kitOiték a nemzeti lobodéi.
TARCA. Piruló orcák.*)
Németből szabad. n átdolgoita : Klein OyŐBÖ (Volytatáe.)
Egy £rá>a| kéiébb Károlyt" eréé\' firizet melleit megkötfitre vimahották Béobe, ée Itt •laártik.
E\'ele ciak még ptr napot asámlált.
a
Mari* Theréaia, életében aok nerenosétlen-léget vímIi (I, de sok ixerenckét Is élt meg, Legnagyobb boldogsága éi szerencséje ai volt, hogy (érjél, ki fit imádta, határtalanul szerette. Szerelembfil házasodott fima Mária , Theréaia neme» Iibtharingiai latrán, Ferenci, herceggel. Férje ax oralkodói teendőket nejéaek engedte át. Nem érdeklődött álíámtlgvek iránt, hanem a művészet, kereskedelem és ipar sokat köszönhetett neki. . •"»
KbevenhBller herceg igy mteélt róla: Caa-ládja körében, melyért rajongott, úgy nézett ki mint egy közönséges polgán családapa. Minden teliében megnyilatkozott, humánus és iga<s*goi lelkülete, mindenben csak a nemeiért és iga«-•ágoaért lelkesedet). — A meddig a kne ért, ott boldogított ; a hol ^tudott, ott segiiétT; mindenkit megelégedetlek sieretett\' volna látni. Hogy fi heves vagy dtthös lett volna, eohsem hilTolták. Kisebb a eiásiárnfivel tőrtént Össze-
*) Urtéaat KkavaaHUar JiW.ktroli anBotrJal- . , atapjka aafina. \'\'Lufil\'
kfirddléseknél mindig fi engedett és 0 volt az elsfi tél mindig, ki a békejobbot pjujtá.
Kél nappal a hallatlan merénylet után a oiiiiárnO elfietobájában történt. Ferenos eiá-i>ár egy vadállatról meg térő ben éppen as \'előszobáim lepett be, mikor agynerre egy gyászruhás, síró hölgy retette magát, lábai elé. Es a hölgy a ssép Ifildenatein Mimi voll.
-Mit jsienlieB e»r grOfafl ? kérdé a tiá^ktr,
ki mledent Inkább sieretett látni, mint kSnyeiő tsesoayl.
— Kegyelem I Felség... kegyelem...,
— Keljen fel, kedvei Mimin és mondja el mi történt.
— Psgnera báré, halálra Uélielatt. Ö as én vőlegényem. —
— Ej, ej, néziétek csak. Hm, komin dolog. Mit is tehetnék.
— A csástárnfiifil kegyelmet kérni. En magam nem merem megtenni.
Kedvei gyermekem, kívánságát meglestem1 de nem sok reményt csepegtethetek ssivecské" jébe. Psgners vétke\' nagy és a császárnő biz-Inniága megkflratsli as ej^jeestO példát- -és félek, hogy as országra való tekintettel nehéz dolgom less az ocalkodéval.
— De 0 láass beteg. Mosi gyógyult fel, de visszaesett, és nem ludtar alt tess.
A csásiár moaolygott.
-r- Jé, jé. A betegség eszméje nagyoa ki-tönö._ Akkor mindenesetre kegyelemre lesz előterjesztve fi telségének. Helyik -orvos kezelte ? I
— A caásiárnő, udvari orvosa. Dr. Zweug
— Helyes, nagyon jé. Majd utána né>ek hogy mit tehetek: RSgtAn negyek * caássárJÖhOs Nem kell mindjárt kétségbe esni.
Mimi njra lábaihoz akart esni, kössOoeist mondani, de a jólelkű herceg felemelte és sietve haladt be a caástárnö lakoeatályába.
Félórával kéaöbb, egy császári futár nyargalt lábaiéiban SohOnbrqnnbóüíét levelet továbbított TtTegyik a \'bécsi börtOnfelltgyelőiéghez aso\'n rendelettel, hogy báró Pagnera kivégzése elha> lustánkét; — • má ikaaon kéréssel Dr. Zwsng* hotferhes, ssiveskedaék a eeásaámfir hslsdékta\'s-lanul meglátogatni. —
Kéefin, éjjel agy Iraneia nyelvű levelet ka« pott Porenti osásaártdL
Felséges afim, szive jé indulatét követve Zwengbotsr orvos bizonyítására, miszerint, volt báró Pagoera; beseámilkatatlari állepotban vöt kőzett, a balálitáletet megsemmisíti ée a nevezettet a Raln\'i klastrom szent férflünak, miat őrültet, életfogytiglan való gondozásába rendelte adni*
A szeretett férfi élni lóg, de mint fogoly iSBL-ftt Őrültek házában elsárva. Minden reménynek a majdan váló egyesülésig vége volt.
1706 évben jalias 16-én, délután
öt órakor
| érkezett a csássári család tnabruekba, hogy u (itt végbemenendö eaküvön, melyet fiak Lipót főherceg tartott Maria Luiaa spanyol infaosoö-vel, réestveheaeen.
Aa egyhási szertárt As ulaa a Dno-ptásek, végtelen hosesu sora követkeaelt ás a oeáaaári pár taláa mo«t érezte magát a legboldogabbnak, mikor máaodik fiak takoaataát tknepelbatték
f
Nsgy-Kánizsa vasárnap
Zala 54. Kim \'(• lap.)
lüOl jujius hé 7 én
Ai előkészítő ériekeslet aegtartáaa előtt a tanítók megtekintették m állami lét óvódat éi a punántnli Közművelődési Egyesület állal szervezett te fenntartott orodá\', valamint az állami fin te leány iskola épületét. A nepnivalés céljainak minden tekintetheti aeglelelő, szépen berendezett te mintaszerűen kezeli intóae^k nagyon kelteméi hatással voltak, a szakértő szemlélőkre.
Délután 7 órakor a tanítók az állami olt ml ,>ako\'a gyönyört \' emeletes> épületének egyik nagyobb földszinti helyiségében- gyülekeztek, ool lörül-belBl egy őrafolyásig tartott a közgyűlést elokészitii értekezlet.
.Innen a nagyviiodéglő leérti helyiségébe majd a > Társasköri kényelmes olvasótermébe vonaliak, hol a perlaki intelligenoia vendégszerető körében igeu kellemesen folyt az ismer.-kedte.

Másnapon, julius 4-én reggel 8 órakon Varga Boldizsár1 perlaki plébioos, a megyei tanitó tantálét kérelmére »Veni 8»ncté<-v«l miséi mondott. 0 pontilikált, két papnövendék pedig celebrált.
Mise után a tanilók te Perlak érdeklődd kőzónsépe tlasparle* Mark szerzetes vértanúnak a templom előtt illő emlíkoizlopáhcz vonullak, melyre Szalay SándoMantesiüie\'i elnök iétetle\' a salamegyei tanítótestület koszorúját a kiivet-\' k«ö beszéd kíséretében:
Jtélyen littUU hallgatóiig I
Jüteu házának szentelt falai közöl lá\'eu szabiid ege alá .lépve, az ihlette, mely ott\'benn; as Áhítat szárnyain emelte lelkünket a magasba, —ül künn szent lelkesedéaaá fokozódik, ha a ke- j gyeietes emlékezetlek e márványoszlopára | teluntUnk i mert érezzük, éreznünk kell, hogy j imádott hazank földjén állva, mnidanüli szentegyházban; a vértanokat termé hazaszeretet ezentely-óriavában vagynok.
A hazaszeretet e honfivérrel harmatozott és lőís enteit ha\'almas szanktuáriumának mindent bt i cébe, minden kfe fűszálába, minden kijárat) ába lelket\' lehel a mesésen csodás, fctei ■ultoak szelleme, hogy azok nagy néma-s\'tttkben ts lönjéges, dicsőítő éneket zengjenek nekünk a hazaszeretet- csodáiról; amit csak . nu. e sie.it rögöknek imádói, értünk meg.
£s száll az ének iaajról-az*jra /
Nagy időkről, nagy omberekről!
Arról a meete korról, mikor félszazad előtt. Isten lelkéből a legragyogóbb szikra, a szabad-eágszereiet, lángra Szította e maroknyi nemzet. lelkét te teremteti annak fiaiból ezerével hősöket, vértanokat.
\' A gazda éjhagyta kenyeret termő édes löldjét ; az iparoa csendes munkatőkéjéi, a kereskedő \'Üzletét; a szellemi munkás békés
Amikör halálos iiejeieftotolvaaták előtte « megbénított oroaslAr nyugalmával állon bírái elflt te a«t mondta: .Szíveién meghalok sw-retetI • hazámért. Bár eo lennék az utulso áldozat !> * ^ r ~ f
Él amikor » bitófához villák, a világait. hadáig isteni vértanújának szent jeivrnyét _ érintvén ajkaival, akkor is fönaéges nyugai .m-*mal lelt taiiusájof ii szabadság Istene csókjának szentséges erejéről; Irtörflfhetette őségéről, mert ajkain u\'oljáo is a ház.) szent neve cSéndflft "meg. ~
.Éljen én élni fog a Vasa N Égettet sz igékkel zárult U • szerzetes-vértanú hősi élete, így bocsátotta vissza szabadságért lángoló lelkei a szabadsftg Istenéhez. Jóslata betelt.* A haza él.
ít most félszázad multával a nagy idők nagy emberéinek, a szabad-ág hős vértanúinak szent nyomait kegyeletre) kereafl tőL k\'fve. leljáT őrizik a megváltozott uj idők szabsdság-apnsiolai, azabadsagküzdői; ft nemzet lanitói, akik nem a vérmezőit, hanem a Béke nagy kuli urális küzdelmeiben, nem várók, h»ne« munka-verajtekók hullásával lasauek tanúságot hazaszeretetükről. — Elzarándokoltak e szerzetes-vértanú emlékoszlopéhoi is, hogy léte-gyík reá a kegyeletes megemlékezés szeninj _ koszorúját. • -
— E< amikor Zalavármegye tanitótea\'ülele ne-vöbtiff e koszom s \'nagy uzéríéleí verta -m rns lékoszjopára leteszem, a* í dfosö nellamát követve, itl, a\'fiabad ég alatt, drága ha-vértanok vérével szentelt földjén, ■
_ ifiazftsZBretet begy szentegyházában, azért imád«
lenének szerit tüze ra-1 Jnnmj) nemsetőrzö litenhez: lehelje a «z«-
ieglángolóhb csókját a szeíiem-szabadság békés küzdőinek, az uj nemzedékeket neveiő nyijjyar tanítóknak homlokára te szivébe; hofy annak isteni ihletésétől dicsé szabadságharcnak örök eszméinek — az egyen* lőséguekaáest. ériaégnék és szabadságnak — nemzeteguúfsitő, nemietfeántartú igazaiért leikök olthanmati tüzével, szent önfeláldozással küzdve tOftJfek be ntagaszlos hivats uaa\'\' Mert akkor nemosak Élni, hanem virulni, és uagygyá, és hatalmassá fog lenni a magyar haza 1 — Amen I
foglalkozását; a müvéss ecsetjét, vésőjét: az Ifi lalHU-tf kö)(f lantját ; a pap Isten oltárát, hogy mindannyian egyetlen egy kösos ollár-»álf a hsza oltáanál múlásaik be szabadság-sseretetok verá dotatst a mindenható Istennek, aki a szabadságnak legszealibb, legtökéletesebb I Eszmén)e. ^
Kunek a\' csodáa kornak miiekére hálaadó imádsággal\' kell porba omolnánk a végtelen jóságú Mlndtfnbaióásg, a nernv\'örző nagy latén I előtt, bo.y a magyar nemzet lelkébe olyan I megalkuv&st nem Ismerő, vér tanúságra minden-1 knr kés« sxabfdságszentetet letre\'t. — Mtré lettünk volna a nemietpnszlitó viharok századaiban, mivé let\'Onk volna félszázad előtt is, ha a végtelen szabadság Istené e/t a kis nemzetei már bőlpsőjaben homlokon nem csókolta . volna i hogy valahányszor a haza szent neve\' - csendül meg ajkain, mindannyiszor klgyoljjon homlokán éi ssivéKeoaz Isleu-c^ók, u scab <d-ságszerélet lángja la.
Vagy nem ez a széni láng gyult-é ki a mi I szabadságkQzdeimttnk csodás hőseinek homlo- | kán te szivében, te nam ennek isteni ihletésétől leltek-e azok közőlannyian vértanokká ?
Igen!
Ez n láng gyúlt ki Uasparics Márk szer- j zeles-rértaounk lelkében is;már akkor, amikori béke idején, az oltár mellől apostoli lelkesedéssel hintegette a hivOk szivébe a hazaazere-lei szikraii j és kigyuli kü öuösen akkor, mikor H sznbrdság~ veszfofhíi izéní földSnk fölé nyomalván, erről az emlékoszloppal jelöli helyről birdatte a hazasaerelet szem lángolásának gyújtó\' igéit, hogy: „aki a liszát s>.ereii, istent szereti; aki elárulja a hazát, azt megveri az Isten.* A szabadság
gadta a béke, a szeielet « túlkent aposlolát a csalftk vérmezejére iá, hogy ott a haza sza« badságáért kivont kardját a világszabadság isteni vértanújának saeut em elijeléve, a i kereszttel, megszentelve : baljában a kereszt el, jobbjában a karddal a nemzet ama nagy vér-1 ker«s\'.tségén ii tauuságnt tegyen arró\', hogy a szabadságért vívott küzdelemben Isten klele van a nemzet fegyverével.
í> azután mikor a csodás korszak hősi küzdelmének történeti nagy jelenetei bevég-j zÖd>ek te Világosnál á sötét kárpit legördült, mikor v szabadságért oroszlánként küzdött! nemzet elbukásával az eposzi csodákkal ^eli | azabadaágküzdelem nagy nemzel-lragédiávát alakulván, már osak a szerepelt nagy hö«ők
Á hazalias kegyelet e lélekemelő mozzanata
elhullása, á zsarnoki hatalom bakóinak vérlá- u,4n ^\'vonultak a Társaskör nagytermébe, hol mió munkája következelt: vájjon a kardjától kevéásel 8 óra ttlán megkezdődött a kóigyülos. megloezlott lánglelkü szerzetes homlokáról le| _ E közgyűlésen jelenvolt dr. Ruzsieska birU-e törülni a szabadsáli Istenének csókját Kilroán ki . tanacsos, tanlelilgyelő is. továbbá a zsarnoki balalom? Nam I Megölhet lé; de az! ^"k Öyörgy egyházkerületi tanfelügyélő, és Iatencsók, a haza- te szabadeágszaretel lángjai Harlak intelligenciája, élén : Horváth Csongor üii ragyogott utolsó lehelteiéig fönséges homJ JAnos kir- járiibiró- és kovács Rezső járási lokál). (főszolgabíróval.
Az udvar augusztus I8>án, mint rendeeent vonatta be. A 47 évea, még mindig siép asszony-misére ment a Ferencrendiekhez, mely után nak m. esel elvelte minden kedvét az élettől, a cercle és diner kövMkezett. Vonásai megkeményedtek es az imádott elvesz-
ilaria Therézia, kit__Scwarzenberg herceg lése fölőtli fajdalniábaa sokszor nyara te ke-
kisért karján, panaszkodott enneT, hogy férje \' gyeden volt. Kövelelte, hegy az ege«z kórnye-az éjjel nagyoo rosaznl érezte magát és dacára zete vele gyászoljon. A fiataloknak a különben
hosszas könyörgéseinek, nem akár magán eret vágstui. A császár azonban az aá<tainál nem mutatta a legkisebb rosssu létet sem, söt még jobb hangulatban volt, mint lenni szokott. Este az urilkodó, egész egyedül elment a színházba, bo^ végighallgatta Goldóoi drámáját a „II. tutore\'-et. Ezu\'án Júzsal főherceggel, te több urnák a -hölgynek kíséretében hazament, hol a hosszú korridoron át, a kastély egy slőfe^bájá-nnk lastolt, honnan aztin fia lakosztályába ét-heleK.
jó urnő szolgálatában rossz idők következtek- A moslani állapotban mi ssm volt könnyebb, miat a császárnői lelizgatai és a legcsekélyebb okok alkalmat adtak arra, bogy mint egy örült tomboljon éa olyanokat tegyen, miket aztán később maga is megbánt.
Különösen szokat üldözte, kik pirosították magukat
A pirositás annak ideijén oly annyira jslha* | rapódzott, hogy még a koldus asszonyok es pa-Irasztl&nyok is festették magukat A császárnő
par
József főherceg apja után haladva, észrevette olyan intézkedést honolt, hogy az őrség, nogy sz ingadozik éa mikor a szóba félig nyi«.ordre dela poliue, bekísérte és elzárta, tott aj\'ajához.érf, látta, hogy a császár mintegy Hogy aztán ennek folytán az udvarnál egy táawszl keresve, roskadozva, az ajtólába kapasz-1 hölgy sem merészelte magát kifesteni, az termé* kodik. pzefes volt.
Józse! odsugroU és éppen etni készülő apját: Mimi grófnőt ezen intézkedések \'közönyösen karjaiba iogá s gróf balm segítségével szobájába | hagyták. 01 nem érintette ezen rendelet, Busán vitte. Azonnal orvost hivatlak, ki azonban már tette meg iötelességeit, sőt még Altbaun gróf későh érkezett — iV császár halott volt. . irányában is, magára erőscakolá a szükséges, -Mária Tberézia^kétségbe voli esve. Csak httfeg udvariasságot. Egyedüli öröme vqlt». mikor kötelességérzeie és az ország érdekének előbbre vőlegényétől egy egy levelet kapott, •-
helyezése mentelte meg a legborzasztóbbtól.., t ______ ____ _ _!
-A* adva,ri elei egész más képel; flttmr Letelt \' —ZI—-—^—;-
-minden díszt, minden cicomál és különösen a Körülbelül hal Iiéttel történt a temetés után. piros szia lett;száműzve az ócjoágból. Rulialá- Mimi-délelőtti szolgálatra lett kirendelve a csirát elosztotta és hálószobáját ulirke posztóval szttrnólmz, de koinornája^flultonberg kisasszony
asszony dolgo-
azzal fogadta, hogy: a felséges zósaobájába zárkózott.
- — Sujgó sebei, a nsászárnőnek ma magmt felszakadtak — meséié Guttonberg kisa-stuuy. — Eddig nem tudták a maghalt ferj végrendeletét megtalálni.. Végre ma a azolgák aiubáiában levő nagy szekrényben, aegtalalták. Egy óra előtt hóata a fiu, apjának utolsó akaratát anyjának. Most, hogy azt zavartalan olvashassa, bezárkozoM szob-jába, éa nem hiszem, hogy ma valakWjjebocsátna magához. Minden esetre, várjon, hátha mégis szüksége lesz valamire a eaászáruönek. Azt&n keretni fogja. Így aztán Mimi leült éa várt Egyszerre feltárult egy ajtó éa Althaun lépett ki. Eddig Mimivel gróf osak egy hideg köszöntésre szoritkozott te távol tartolta magát tőle, hogy a boldogtalan leányi jelesiólével még jobban ne gyötörje, de most egyenesen hozzálépve így szólt: ,
— 2pm tesse, tudj s-e mi az-újság? Képsel|e csak, a llatal caáazir elrendelte, hogy >t öeazes perek mennél gyonabbafi ínlézteaaeuek - el, M xzt a (elsőbb törványnék is tudomásul véve, • báró Fagofera pőrében ma hozott iieiettsl az államkincstárt a panaszos javára, elmarasztalta, Mig ezt mondta, gúnyosan mosolygott.
(Folyt. kÓv.J |
azon gróf szemben a
-i—
J,*agy-Kinii?a, vasárnap
Zala 54 szám (• lap.)
1901. .július hő 7éa-
A íyülist Szslay Sándor elnök a kővetkező beatedet ojitoUa meg.
X\'Ujm tímUU MzyyíMs |
A magyar nemzet kösvéieaényébe miaden vuoaloa egyre erőteljesebben hatol be ia | egyre örv*odetea*bb*n hódit az a ludat, bog; a tanitJu-Ogy nagyfóotóesáigu érdeke nem csupán a tanítóké, nem csupán a szülőké "vngy iakoíafeniar éké, hanem a\' nagy n*miettár»a- j dalom egyeteméé ia.
£ helyes köztudat eredményem lehet tekinteni azt, bogy aa már a "sajtó- orgánumok! is_éjénk érdeklődéssel kisérik a tanitiaügy minden a-naanalat; irdeklédéeeti caüngenek annak téjlődeai hullámzásán; éa kritikai komorsággal ttgyekeznek megfigyelni belső életének, vérkeringésének, érl&ktétéaének tflne- { r«L -
Igaz, bogy a kiváló érdeklődésnek liuz-j gálma a -Sajtó-organumok egyikét, másikat néha tulzáaba ragadja éa megtörténik, bogy | mikor a lánitasügy belafi életébe, tterveze | téb.e egészséges, friss vért akarnak bocsátani, rosszul kurálí) doktor módjára a vért a tani. tokból teszik ki|: ataaitókoa vágnak erei,Jts éppen lelktaedéeök efét vágják meg, amely Bedig aj (aniiisrBgy életerébe viszi a vért; — de ez\' nem baj! — A tanítói kar lelkesedésének ere | annyira duzzad az egészséges, friss vértől, iogy ezeknek az érvágáaoknak követ keztébea Dtj nem kap sorvadást; sőt még így ia mindig bőven jut abbéi vér a tanítás-ügy életerébe. Éa inkább érjék a ai lelkesedésünk] erét aféle kisebb-nagyobb lalkua-vigiaok, mint] bogy újra bekövetkezzék a huszonöté? -előtti állapot, amikor — n szaklapokat kivéve —\' a sajtó-orgánumok csak elvétve fog. I iaikoztak á tanifivügygyel vagy a tanítókkal;] mert a közönség mindig bizonyos főlényes kl-cainyléerel fogadta azt
Pedig nanyon jól tudjuk mindnyájan, dei külúoösca tudják azok, kik már abban a kor-eaakban is e nagyfontosságú nemzeti ügy mun L kásái voltak/ — bögy a magyar tanítói kar a hetvenes évek zászlóbontása illán már olyan] szellemi színvonalra emelkedett, a hiv^tás-ér j . aei, és kötelesség-ludás olyaa termékenyítő erővel nyomait bs a népoktatás muaka-tala-jánar hogy az érdeklődésnek éa meltataanak magasabb helyről éa a nemzet közvéleményéből sugárzó nemi kis melegétől a fejlődésnek^ a föllendülésnek eredményei már akkor kiiar-jadzoitak volna. Hisz méltóztassanak caak em< íékezni aa én kedvea kortársaim, bogy a nem zbií szellemű iskolának, a rajzoktatás intenzivebbé lé\'elének, a gyermeki lélek megfigyelésének, a rajzoltató földrajztanításnakj a< iakola éa szülőj ház közötti kapcsolatnak, a gazdasági és háziipari okiaiáanak, az állatvédelemnek kérdéseivel, ás általában mindazokkal a padagogisi, didaktikai kétdéaekksl, miket most szaklapjainkban éa nem szaklapjainkban Ugy tárgyalnak a fiatal pedagógus-írók, mintha azoknak mindegyikével egy-egy uj Amerikái, vagy aj puskaport, hotnának a világ elé: nem foglalkoztunk-s mi aár 26 év előtt kösgyülési vitáinkban.
A .Zalamegyei Alt, Ti.niléle*lület\' köz* ponti választmánya már akkor pályatételül llzts ki aa állatvédelem kérdését, aminek nagy loatoeeágát ■ magasabb körök caak Ml évtiasdsk mulA látták be.
Vapr a nemzeti saeilsal népoktatásnak aaa tiszteletre aélló ás sléggé asm méltányolható éredményei, melyek üt i ai oem-s*<i*égl*<l* ktdves MurakOsüakbeo tapasztal-v hatók, — éa általiba* aa a telis* asgelége-déasei, dicsérettel nfcltatott eredmény, mely a magyar népoktatás más vooaiaia la oly Orvsa éetsseo éesWkstd. isiin csak aíála Máiala toa eredmény, mely mintegy kOveazi irtntéar* taraalt elő a taatiás-Agy aunksislajából 7 M*al
Enoek * szép, örveadetas eredménynek ■amit aár bárom évtizeden It hintegette, sarjadzó szálait lelke odaadásának, hivatás-neretetének gondozó aeiegévsi három évtizeden ál ré«e, ápolta a aagyar isnitói kar, hogy majdan sgv kedvező Isvsgö-áraalat meg. íaaMsiió, fötlendito katáss gyors fsjlodésrs alkalmas hajiáaokat találjon a népoklatáa-Ogy a oa ka-talaján Caak u érdeklődésnek, méí-látásnak aagárzó mai ege hiányzott hogy a
fyórs fejlődés, a nagyobb arányú föllendüléa bekövetkezzék.
Hála a jó Istennek : az az aj korszakol teremtő meleg áramlat is megjött akkor, m&or;j*lenlegi kultuszminiszterünk, Iflatrie* Gyula lelt a magyar nemzet elaő tanítójává, oktalnsügfllnk láagt\'elkü apostolává. Halhatatlan nagy Eóivősünk^után 0 lett a második, aki ighzán belelátott a magyar tanitói ku léi kébe ; aki a tanitói kar ér-láktetéaébeu meg érezte, fölismerte a lelkeseden tűzét éa belátta bogy ezt a nemes tüzei ápolni, éa egy hatalmas tanitói köiateilem megérleléaére fölhasználni jutott magasztos missziójául anuak, ki a magyar oépoktatásOgy vezérévé küldetett. £« a magasztos aalaHirjU megértő vezér oem ereszkedett leLbaoem a tanítói kar nagy munkájának, scent hivatáaáaak, aemea lelkesedésének méltatásává! magához karolta, szivéhez Jlelte ezt az odaadásaal küzdi sereget, hogy bemutassa a nemzet közvéleményének : minő eredményeket biztosit, ba a vezér és a küzdök Islkssedésének lángja ölelkezik a nemiét legfontosabb, legazeatebb ügyének oltáránál.
& ba ezeket az elvitathatlan, nagy eredményeket merlegeljök, eemmit nem tulzunk, ba kimondjak — hisz látnia,\'" érszaie, tudata kell mindenkinek, miként mi látjuk éreizük és tudjuk, — hogy Itt van a magyar népokiatás-ügy sranykorsiakának hajnalhasadása.
Láoglelk ü vüérSak ennek nemes példája \\ nyomán a nemzet, közvéleménye a tanilis-ügyet lölemelte a legszentebb közérdekek piedesitáljára, a ezzel megviradt nagy erednié< nyekei igerő perikleai srany korszaka. Moat már reánk és utódainkra vár a feladat, bogy isent ügyünk e piedeaatáloa megő. iztesaék és az aranykorának teljes lénynyel kibontakozhassak. — Ehhez pedig egyeden erő a lelkesedés tüzével táplált é« lejles«tett tanítói közszellem^ amelynek a közös munka, az egyesületi élei talajából kell erőssé, hatalmasai fejlődnie, —
Midőn tehát mai köigyüléaünkel Nagys. dr. Ruzsioska Kálmán kir. tanlelügyeiónk és aa érdeklődő milyen tisztelt vendégek meleg üdvözlésével megnyitom, arra kérem a jó Istent, hogy közszéllemünket izmosító közös rifuokánkra íraszsza lélektermékeoyilő áldását I
érzés
Elbirja-e a magyar művelődés jt szent céljainak fényes lemploaát
Nos bit igen tiastall hölgyek éa ujak, ha a mi buzgalmunk éa pilyaa terelelünk "8e«*»-kdtő.kapcsa leaa a közoktatási kormány ée társadsloa áldozai készségének akkor a per« laki ezir növendék legendája ismétlődni fog a muraközi növendékek n msedéketnek százezreiben a—minden községben éa minden szívben lesz oltára a kőzőa édesanya a magyar haza imádott képéaek.
^Niaca több mondani valtait A mkgyar állami áe nemzeti *gységa*fc nemes* hevülete, mely áldása és boldofaifla férfikorombak, apó ja tovább ia e széni lángot a mi sziveinkben.
Hogy mint Zala — vagy Szaia-gyöiít éa hóditót jelentett már a vezérek kordban, akkép koszorúzza dicső győzetem a .ala-megyei tanítók szellemi munkáját I
Isten áldja ÓnSketl
A leikas éljenaésael fogadott beaséd utáa Poredua Antal teat. főjegyző felolvasta a főispán következő levelét:
Tekintetű
Sealay Sándor urnái a Zolám TinMtatibt Elnökinek
Sagy-KanittAn lgtm tiufU SUík tirl .
Az elnöki megnyitó beszéd után dr. Auzsicska Kálmán íljv táolelügyelő a kOvtlkesö szép és lekesitő beszéddel üdvözölte megyéje tanítói" : "
(
A .Zalaaagyei Általános Tanítótestület\'-nek a f. é. julius hé 4-éa tartandó közgyük lésére igen tisztelt Elnök Ur által hószim juttatott becses meghívására vilaaaolólac, midőn őszinte kószöneiemel tejezsa ki, sajnr-latomra le kell mondanom óhajomról, hogj körükben ez alkalotrmal megjelenbeaaek, miulin a hó végitől keadffdÖlég [Kítroly-fúrdő-ben fogok tartózkod .i.
Az igea tiaztelt Elnök Urat felkirvén, \'mi* szerint a köa^yülésnek üdvözletemet átadni szíveskedjék, maradtam őszintén tisztelő híve :
Zala Egerszeg, ÍM. jun 83.
DréJankovith UhM »; k 4 l/óispén.
Wsligurssky Antal tantestületi alélnSknek lendületeden megírt évi jelenlését, melyei Potr-dns Antal főjegyző olvasott ft*, tndomásul vették a annak elkészitéaét jegyzőkönyvileg köszönték meg.
Nagy Psrsno draakoveci tanító asép tanulmányról és aély elmélkedésről tanúskodó »A hizi éa iskolai neveléa napjainkban" elmQ felolvasását nagy tetszéssel logadiák.
Hsjgaló Sándornak az állatvédelemről (ri pályán yertea értekezését Farkaa Vilma nagyk\' ni-<sai áll. iak. tanítónő, olvaata töl nagyon izépea kidomborítva az értekezés mindén gondolatát.
Ezzel kapcsolatosan. Cs. PéterfTy Jóaaef zalaegerszegi gaidaaigi saaktaaitó tölhivts a tantestület figyelmét a fttldmlvelésUgyi miniest*\' riumnak az illatvédelem érdekében kibocsátott rendelete támogatására
Hermán Ottó jelei orailbologiüunkkfi! mogira-tott kiadványára, melyet megkeresésre aiodtu lelkésznek is uniténak ingyen küld meg a lüldm. minissleHum.
Kaan Irma nagykanizsai áll. isk. UnitőnÖ a növéuyvódolemröl értekezett, melylyal azt célozta, bogy a növényvédelem néhány sül-éa tánitóaig bMf^V «aiFdozat-, ,öldi tllllBb»B Upasitalható gyakorist ainUUa • - - \'[Szerint a ml iakolálokbao I* moghonoslttai. ik.
A uéisskörü érdeklődést érdesslő értekeaést a
\' \\fgtn tisztelt Hölgyek ét Urak I
^^Engették meg,*hogy bosas* szónoklat helyett egy rOvírviMzasmltksiéat bs*s,éljek al önöknek.
Ep tizenhet esztendő előtt, tehit 1844. év július havában történt, bogy saiavirmegyei tanfelügyelői illiaomai elfoglalva, még aa első tollvonást is alig tettea meg irodámban, midőn a^rmegye akkori alispánjának távirata Perlaa-ra azólitott, hogy a főmérnökkel egyetemben •röpróbát tegyünk az állami iskolának a Filsnds épülőiből kialakított barmuélk tanterme hord-képességéről.
Mily keserves keidet volt es I A tantermeket majdnem ugy kellelt kivájni, a régi mohos Vilanda kőtő magiból; * szivekből pedig csak aehesen lehetett kikelteni a muraközi népoktatáaügy fejlődés* iránti hitet és bizalmat. Kgystsr sstán - őseze/ogott a közoktatási kormány s vármegyei hatóság, társadalom
kiszaéga * aa elveleit mag kihajtott egy aaép lomboa fává. ...
A régi korhadt bás helyébe sgy derék közpülés igeu nagy IsUséaael logadU. palota épült, a haratoakljano növendékkel ía utin aa *lnök 10 percra aa üléat M-megnyitott iilami elemi Iakola tla tanerővel i Mgge\'stette.
müköda fiu és laioyiskolivi fejlődőit V*0|„ Sz®oet utéa u ülés újból aapyltUlván, éaenktvfll Perlak kösságnak gasdaaigl iamitlö-1 Bao^oviob Jiau* nagtkaalaaaii^lL ak. taaltó Iskolája, ipám taaoaoiakoMja és bárom kia- aA leetl fttyiték is lakoiibaa* cimfl ért*ka*i*éi, éádovódája - több miat ezer növendékkel. | fJ4 Mgykaaiaew iar. polg.
~Miade.*k*t pedig * percbea, midőn t l»kol*i lanir KőrmMdy Pil la«viai UnilÓo*k r ...r-—-r LA szeretet és bot" olmtt értekezését otvfst* HL
Mindkét Molvasis a kösgyOlis tsisai*év*l | találkozott ia helyt* mederben folyó vitát provokilt
As iaditvinyok sorin dr. Haiaiosks Kálmán kir; Uof*l<gy*tö indicáayira a kösgjrtUéa általános l*lke*edées*l elhatározta, hegy Hargitai József, esiklorayai Unitóképsöiniisah igazgatót abbéi aa alkalocaból, hogy ide* atyja, si a
vármegye áliaiiaos tsnitói leatüleie elössör tartja nagygyűlését Perlakon — tiirt említem tel, hogy rámutassak a vbaonyoknak azon — bitem asoriat csodás talál-kosáair*, mtsMriat a peri aki Iskolásáé történ*, tében eymboliaálva vaa a muraközi aépoklatá*-ttgy sorsa.
Mintha ml is erőpróbit tartaniuk eddigi maakánk hord képességéről.
Nagy-Kanizsán vasárnap
<; ZKla ,1.4 szám (4 lap.)
I90x j\'ulins hó 7-én
megyei taniiátezi Illetnek tii«i«letl tagja, amy-lahod»lmái, J maga (i oflvére ezQ>t lakodalmukat, egyik leánya p»diii eaküvőjét tartotta, —
• megyei lanitóte.tdleti elnök ut)4o átiratban Üdvözli.
A pénztári ]*U>iytésiel kapcsolatoian fait, ez ai tfdtftáaT, hogy á jérAél ainftkök ne it k\'öiponti elnökhöz, hímem egyenesen Kürtén József nagykanizsai p\'olg. lik. tanárhoz, mini központi pénztárcához küldjék a beiaolgáltatandó pénztári tmmadot) — égy banguUg. elfogadtatott, .Waligurwky Antal tantestületi alelnöknek ai évi jelentés kapcsában elfitorjesxtétt -tm«x Indítványát, hogy a iáráai klirBk mindegyike inrlöoti évenkínt két gyűlést éa e kÖmy4lé«eknek legalább eg-ika költessék Oaue gyakorláli tanitnsial, — axititén tllogadta a közgyűlés löbb«ége. n
Peczek György \'tűekeexeiitgyOrgyi plébános, egyházkerületi taolelűgyelö iu elnök utján-*zi M indítványt -telte, hogy a fBIdalivelési Minisler ur kerestessék meg a gaadasági vándortanítóknak \' mielőbbi kiküldése iránt. A» indítványt elfogadták a a közgyütéu (inunk tárgyában a kir, tanl.lü-gytlőífg utján"fogja megkeresni a (Öldmivelésügyi ■ormai. yt.
Meneaey Károly, a „Muraközi Tanítói Kör" elnöke ir.dil .ányoata, hogy a .Magyarországi Tanitők ur»zágos Biu>lmága< kerestessek mogw célbA, hogy a Tanítók Háia keretében u elaggott)1, magános Mnitók számáraié ötlkon axervezlessék. | Indítványai egyhangúlag eilugidtak
Boldixntr BeTa, periati áll TiST lanllö aa a I. iskolai goijdnökaágok rá«zére kiadott utatutáe néhány pontjának módosítása iránt tett indilvinyl, melyet \'azonban as elnök ima kijelentésére, hogy ai utasítást a irinlstter inienciójéhox kspest a jövn közgyűléseit ugy is ismerteim kell, » mel;lyel kapcsolatosan a módosítások iránti indítványok is tárgyalhatók lesznék—vieszitvonl.
Menca#y Károly - interpellációi intézett az elnfltrii.\'íz, hogy a Zalameyyei Alt. Tgnitóteslfllet 4000 K.~ alapítványának kamatait a Tanítók Hátában ki élvezi, * hogy miként atándékotik erre nézve a jövőben eljárni, nemkülönben uz| iránt it, hogy a Tanítók Hálának egy szobája Zala megye valamelyik nagynevű férfihiól nevuz-tessék cl. Az elnök váláazt uz volt, hogy l.aki\'a Vendellöt nyert értesülése szerint az alapit> ímy kanalait u Tanítók Házit laki\'-í mosi közösen élvetik, mivel ajánláe eddig tíé\'iii történt. Jövőben aként szándékozik Jrtézkedni, hogy jjániásjöM téejís h pedig a járási körök dönlö véleményei utján. A Tanítók Háza égy ezobájánák elneve* tése iránt szintén a járási köröktnl ker javaslatot
* annak alapján n jövö évi közgyűlés elé terjeszti « központ határozati java-laiát. A választ "Sz interpelláló ée a közgyűlés tudomásul vették.
Az Eoivöa n ap megkereste a megyei tanítótestületet az árva alapbot való járulás tárgyában. Kiadatott a kfcponti választmánynak.
A jővfi "évi közgyűlés hHyéUl a város elttl járóságának meleghangú meghivására Knla-Srt,-\' Grótiit jelöliék ki.
Végül az elnök indítványára Perlak vároe •Ittljáróságának ás közönségének jegyzőkönyvi kSszönaiet szavaztak a iapa>zialt szívta vendég-aieretetért.
A megyei lanitólaaiQ)e> perlaki közgyUléséböl a kultuszminiszterhez dr. Haasieaka Kálmán klr tanfelflgyelö indiiványára a kővetkező távirati üdvözletet küldték:
• Nayymütitdgu
Dr. WlauicJ Gyula .
vallás- ét kitokt\'tlisügyi minitzUr urnái
Bud»pt4.§
A 7.alavármegy»i Általános Tanitóieatttlet mai periaki évi gyUiése alkalmából Qasparics * Márk eifilékénék hódolva, kegyeletté! emlékezett meg Kxcellentiádról, ki az elefl koszorúi T Helyezte 1 hóa vérlanti emlékkövére. A\' gondvi \' telés ugy akarta, b\'ugy az egész namzét /zellemi féjlfldéiéhek békés utjain is Nagyméltóságod lagyen az első, legyes vezér éi apoatol.Pogadja mely hódolatmik éa ragaszkodásunk kifejezését ama hö kívánsággal, hogy a jó Isten Excellen-ciádal Muraköz népoktalánügyének lelvirágoz-tatáaára soká ét boldogul dltétne.
Mtaluy Sándor tinik.
Dr. uuttteika Káhn4n tanftltyyellS. •\'
A közgyűlés I órakor végxődötl a utána
_társast béd iflltanagy vendéglő kerti hfiyiaégebén,
mely üISfctiJBBr (efliűaxőnlőkel \'mondtak dr.
Ruiikaka Kálmán: k királyra, Sz»Isy Sándor: WlaMÍoi Gyula mipiasterre-, foredna Antal: Ruaaioaká Kálmán tanfelűgyelflre ; Kertnax Jóaaei: Perlak kftxönaígere ; tár. Ruialcska Kálmán : Horváth Oi. Jánoa goodnokaági elnökre él a goodnokitgra, továbbá i ftiváca Rezsőrfűiaolga-blrórk; Margiial Jóaaei: Stálay Sándor elnökre éa a TeitBlel tiástikarárá; Mencaey Károly Margitai Jé.uefre: dr. Ruzalcaka KálmáOT ud-varay Ign&ora ;, Péczek Qyörgy plébános egyh. tanfelügyelő: a lelkéati éa tanitol kar egyflu-mBködéiére; Sua.láJ Imre Tóth Sándor perlaki áll. iák. igazgalóra; Sípos perlaki gyógyszerész: a tanítókra a a t.
Ai ebéd 3 órakor végiődölt s utána a tanítók nagy része elulazolt, bizonyára a legkellemesebb emlékeket vivén magukkal veudégazeretö. Perlak,, váro\'ából.
Avaeyéatép ideaU . IIárnyéba véaz, njjíént sok mii ? S mind kötőnek ébte Um, Nem 4Ut paak — egetAlés ?r
SIBIK.
Mfuttában
Hétről — hétre.
>- Irta: Vajdai Szabó litván. —
...Nacy-KaDÍi«án ogymáal ütik A aoriblérek, meg a lapok,
ez, holurtp" az luaátík, J^renikttvrTírök Tíareol ,Kri»a« a ,fri»tel* jár frína táncol, S e duóban ki ela^dűl, Petrezaelymet log árulni fis űrökké tOldül, kékill! ^
Hol ó vájja holló etemét, Halottad már néppárt bar.U? A kinek az ideálji Nagy -dnmegóg — Molnár apát. Rája Wirt e nagy férfira Herkó Páter, a hecc kis-pap, S revemndat mocakol vádia, Hogy ha igaa, ha nem igaz.
A vád súlyos... R&Hi nóta, Itt is, olt il megeaetl már, Párt t.assxftba markolt — mondja — Szent életll apái Molnár... É< Jfcár 7.icby mosogatná A szerecsent hóiehérre Herkó Páter mégse tágit, Süvölfí rovanosolni kéne!
S a meghurcolt — a lapjában, ..Mely megmergtzi a lelket, HttriM helyt, gyűlöletre Tanítja az embereket — \' Nyilatkozik, bogy Herkéval A jó viszonyt itn felbontja, S ar. ki tőle viccet élvez, A .Néppártból" ki lesz dobva !
...Nagy a pan*ea, sokszor ballom,** Az »A rp.-Vti ■ ea .Magyar ulcáa" A hol csendet a/eremének Ejlél előtt, éjiéi ulánusok a kutya éjjelenként Összejönnek randevúra, Kttnn aa ulcán Üvöltenek, S nem hallja meg a reud ura I
£s mondják, bogy — |Bár minálunk Caak jámbor filisatar lakik, Ugy, hogy talán korhelyekkai,\' Meg s« telne egy kis ladikl] íjji csendben —• kapetoeok, Vlg danaja zeng a légben, 8 nem áll sehol egy rendőr-poszt, Nyakoo caipni ókat atépen...
—.Kgéti hxtároa aierta aaet, Hel hullámzik arany kaiáaa, Halljuk már aa élet neszét, , Az arató lányok dsiát— -Ueng a kasza a remélve néz Szegény gazdag a j&vőbe Hogy magadja aa anya föld, A mit vtrask, kérlek löle....
...Szerkesztő ur, valtiuI»o Mii mar oly régén pengetnek, A pohjúri ea tár tuskor Megvallják e majd a jegyet ?
-r Eljeg)s«i. hock Cle nemie kjaeeeannyt, í Hoch Külöp nagykanizsai háatuiajdonos leányát eljegyeala Hock Károly elAkeltrboruaijrkereaftdő
| Temesvárról.
— Frigyes Nliereeg badiestpa-rancsnok pénteken eate 10 óra 22 perckor Szombathelyről városunkba érkezett. Fogadtatására az állomáson megjelentek: Lengyel Lajos n. lőjegyző, b, polgármester, Nagy OezBö v. tanácsos, Deák Péter rend-őrfőkapitány, Viost— Béla főszolgabíró, a katonaság részérő.) bedig Zivojnooii Pil cs; és kir. őrnagy állomásparancsnok é* több közös- hadseregbeli é< honvédtiszt.— A főherceg szívesen /ogadla Lengyel Lajos v. főjegyző üdvözlését és kösiönetét feieele ki, üogy az urak a késő esti órában is kifáradlak az állómásra. Láthatólag igen kellemesen órinteüe-a IdberoegeU bogy a város lobogódiszl öltött és hogy az nlcakoa u közönség nagy tömege várta még\'érkeetél, és lelkes éljenzéssel fogadta ő fenségé^ ki az Arany Szarvas szállodában szálllmeg, A lőherceg tegnap reggel a nagy gyakorlótérre hallatott és ott elénk figyelemmel kísérte a cs. és k<r. 48. gyalogezred illem záaz\'óaljának gyakorlatait. — A főherceg szombaton a déli vonattal iáxozotl váró- / sunkból, de megelőzőleg fogadta a honvád-lÍNZiikar tisztelgését.
Kllka esaiadl Aaiepély. Howtu nemz dékek lOrtéitetebán ia ritka Qnnepaeg folyt le e ho Mn Margilai József csftktornyai állami tani\'óképső-intételi-intéae\'i igazgató ^saTadjáb«a. s,-Ugyanis uranylakodalmát üimepelíe\'alyjs Hargitai (Maijhtn) Peren"., ki lélszázadol töltött « magyar népnktaiáSűgy szolgálatában. Esűetlakodalmái ttlte maga Margilai Jóféléi ugyanoaak* ezüstlakodalmát nővére, Valló Vilmo< kaasai főreáliakolai tauár n*j*> Margilai József leányának, Horninak pedig DtkAny Mihály Csáktornyái képeadet lannr esküdött örök hűseget. A megható négyet frigy a Csáktornyái plébánia-templomban nyert egyházi áldást a rokonok, . lóbarálok, s oriá-i közöneég elenlélében. Dr. Kueeátca Gyula tiagyvaradl plébános, szeulazéki ülnök; az Ubneplö család rokona adta Össze ar. ifjú párt Aztán hozzájuk caatla-koatak az aranylakodalmat éa ezűs\'lnkodalmas párok, kikhez dr. Vuoaklca intézőit minden aat-vet éa lelkét mélyen megindító aaép beaaédel. Méltatta, hogyan hagyta egyioáara barom nemzedék aa Isten félelmének, aa otthon botdogaága. nak, és a aziv békejének erényeit. A nagyszülők és aaOlók példájából marható InialmekM vont le aa Ifja párnak, mely fényea aáaanépp*l vonult ki a templomból. — Aa eakűvttn tanuk voltak : Ttrbócz István ■ijlsateh ósalálylanápsoji, ér. Buuidtka Kálmán kir. tanácaoe, tanleldgyelO, Boda Sándor tőid birtokot é* Margilai Karoly a menyasszony nagybátyja. A kepzö-intózetnek e óéiból ieldieaitáli kornaosaraokáben vo>t as ttnnepaég folytadáaa kitűnő batgal»U>aa Sárköay zenéje mellet^ egész világos yjrradtig. A láncból é* jókedvből as öregek ia kivsUik ré-zűkat ás valóban az ígntk nagy kedvesáaa kell, ahhoz, hogy ti uuoka a maga lakodalmán ötven éves házasságban megőszült aagyatyját láthassa, mint •orra forgatja a* ifjú hölgyekéi, A négyei Irigy höaelhet számos Üdvözlő levél éa lávirai «ráateti
— álkflyaita. Az igaiaágO|ymiaia\'ter Vugrincnet Ödöu kir, lörvényaiakí Írnokot, N • Kanizsáról Aradra halyezte át. _____
— likvlt államvaltáa. DrAta-Eyyhii küxség magyar erse mU képviséló téaiűlele a köaaégi iskola államoattáaa erdekében Wiaaaics Gyula kózoktabsögyi miniszternél, a tterSel ocaz. képviselőjénél a kellő lépéseket meglette. ŰdvözöljUk; as oszmet, mely itt á balarun a magyar nyqly lofjedéaót illetóleg, egy ajtebb jbvfl sálogát foglalja magában. —.
/
v
Nagykanizsa, vasárnap
Zála 64^sadm (T.lftp,)
• • - CsépTögépészek m J
X
190l.j|uHofl hó 7 én
f<*lvéMnsk < & VAS VÁRMEGYEI ELEKTROMOS MŰVEK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
elektromos cséplőgépeihez.
4 J <( K ii 4 T O 14 A VASVÁRM EGYEI ELEKTROMOS MÜVEK RESZ VEN"YT AR SAS ÁGHOZ 1 . j
Itaaaahatkeljrr*. (V ■ ) hatéanadSk. \'í Jg
X-X
(Üeiser J. <J. fi
X
i
A ui»ír.v-bi»k ámkki köxblrtokomiáy lu\'ajdonát képezd
korcsai és mészárszék!
a hozzá tartozó [ úrbéri telekkel, 4 hold szántónak használható, "legelővel ée az épülethez tartozó házi kertlel 1902. január 1-től kezdődő 3 egymásutáni évre N ag y-U a k ó n a k on a küzsiíg házánál . V *
f. évi julius hó 28-án d. u. 2 órakor
haszonbérbe fog adatni ~~
Az árverési feltétel a »Nagy-bakónaki közbirtokosság• pénz-tárnokánál megtekinthetők,
k községi sluljarósag.
/
8
SalMH i in»Juh l>lj| «srplruibrr ié(cli, _
r> \' Litinuib ■ alkall-aeriatíkea forráiok, aavA, ataril-Wj (asáraa byogynaidnyos keílr/laojí- •• tfó(;iiarlnhalatl»k,
lip-porlanlki tfym kabiaokbaaf, paeiaaankus kaaiarik, raknuraa acél ka paaasű (Inldk, kidagvlkfjftiyiatkaet.
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
ajánlja
HiUirorszii legojjM is liuitt vatagípót Ifi I \'
I rnmmrfflmmrnii
tt
^myjix?*m \'ülj
dl tftmttjAM dÜM, tá k tapn Wrtl lOtfu
ZALA-DRILL sorvetőgépét
óit. „PEIFECTI" olcsó is ign jó, kinyi ritifitf,
legjobb azarkazetQ, USbb kMIIIUsoa *M dIJJsl kWOwtaksM
mck-kuímzuq A CZ ÉLEKÉIT;
boronált, járgányait, szénagyfijtélt, rostált, trlenrett, daráiéit. Utak* és répavágóit, kakoricza-morzaolélt és ■ladsatfla W
gazdasági gépeit .
" Elvállal malom* éa viivozeUk ■ berendezóaekai
GLEICHENBERG
Javallatok ■ a légid ka anflaiid nai-vak horatoa bajai, térasafkn/. akf alb. — Ellenjavallat i aaakór. — Fel világijai Ma ka proapak-(aa injvaö Lakai ka kncalraudalkiink\' é
144—10 l\'űrdá\'lsauató>k(nál Glelrhralirr(l
^lanet |f," tUé répakapa él töltögeti!
1

fjodega! ^ode5Q! Oodego!
ELŐZETES ÉRTESÍTÉS
Nagy-Kanizsán — íőut — Littke-féle palotában volt Wittinger-féle helyiségekben*^! julius hó 14-én a fővárosi mintára, elegáns berendezésű
bodegát
J| nyitót, ahol kora reggeltől késő estig1 mindennemű hitfeg étkek, bel- és külföldi borok, í pezsgők, cognácok és likörök - az italok palackokban és poharanként - állandóan a legjobb eT minőségben kaphatók lesznek. .
.... ozsonák és vacsorák
1 ízléses és gyors , szervírozott megrendelés szerint házhoz küldve.
Nagy-Kanizsa, vasárnap , Zala C4, szám (» lap --intin hó Uo
w
■ív
5WJ aSÖ ü.
»<**>* ÜZLET
A".®.1 vw ;w.\' vi. v vw

«n sztrcnciénk a n. érd. közönség b,
tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
éa a mai kornak mtgfelelőleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkfel
dúl váinztékban rendeztük be.
Pőelvürik, ugy mint eddig 1» a pontos fct^ uolgáJái éi szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az eliö bcváiárlái alkalmával meggyőződést szerezhet.

ÁTflLfl KIT/43.
■■"•■K MMffiP 1
m
•l


Különösen felhívjuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
uri- és nó\'í czip őrakfáru nkra
valamint a közelgő nyári idényre -berendezett dúa válaiztéku
nap- is tsóernyö-rcrk tárunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával és pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék ás vagyunk teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek
v Nagy-Kanizsán.
Pút választik:
NAP- Éa fíSÖJEKNYÖK, INGEK- Éh NYAKKENDŐKBEN. Nnfiy raktár FÉRFI- É9 NŐI CZIPÖKBKN, ÉS UTAZÓ-BŐRÖNDÖKBEN.
m
I msmsmmm,
33P
m

KASZTL TESTVÉREK, MQTHMNIZSA

Üzlet megnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becsea tudomásura hozni. hogv.
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-tóren
fűszer- és gyarmatáru
üzletet nyitottam.
Üzletem teljesen újból van felszerelve és állandóan nagy raktárt tartok fü**er ü gyamot-árukbői, vakmint bel- és külföldi rtmtgűebíl.
Bevásárlásaimat a legjobbnak elismert forrásokból eszköalöm, uttári is mindenkor a legjobb minőségű árakkal szolgálhatok. Nagy raktárt tartok
iia,za-i "toorolcToól —
legjobb szőllősgacdák pinczéiből. /
Midőn a tí. é. közönséget pontos éa megbízható kiszolgálás és a legjutányosatíb árakról biztosítom, ajánlom üzletemet pártfogó figyelmébe. Nagy-Kanmán, 1901. május hó.
KCslsls T7"ilaao.ös-
ÍÉSiUALÍI
£

\\
szám lap) .
h ÍÍ* Ír 1 j|
u i u THYllifní iii
fr a ? \' ^iiifT^r — i - —^ * -áa-<> .VT *| bfsttti W I I II I III1/ | i MaMüMk |c ff II
I , a I CfiUM IMIM. I Mww 4é MMr ÜKMM MMn I i air^i ■ lfJI • * V M J
jj.|t| IMIM\' 11
4 Í.Í I | • Umm ü> mm >n»i< K- ~ . .. ... \' J • ; . - . " fll g f 4 i II
jl,J I>/.u.1\'JJ\'LyjH4.-UH ellen ff I
| I GFSbeSESS. ^ EISA-FLÜID- I f
i lonoMovúdmWTAfl. a,,^,*. HAiv^téf. ll P P I I F íT VI iFNft gjgmrt^kiwt n Jhlit I
JI^^dumtor «m^^ras^lí!
fKI a ■ IllKv1 . Mai • #w»*tHí Rk«Rüi ■ hátrpJM V&PjMiniéin»!• 11 I
. 11 rviRéTTmMKtvÁr*iu^^Mvmnl^Aibi^MINO«. fotta i|
il !■ R I UM. F4-4H I 30 k« MIIHN «tA« ígjjff^ I /flf ?frfT\'^ ^ gRomHIHl I. ~ tik** » P I.
ilUI Ifi
s • jf»««sp«si i»t«|ii^ut¥ért|Pt®Wf« * BP^™í irftc^al iSSí^UlTSV SSSCSi || "fl
* Ll]| BELVÁROSI KÁVÉHÁZ r AZElismekíLebjobbUjj v 9
f ö ^ I \'V.. * lmtSsrtH I Maovak Beszerzési I ml] (| iSaSszi^rr^r^ | W | j |*M uiíiw ^ ^ .áS ,imjj fORRÁSA^jJJp U^V I Q!
—L,f liAÍíI^^APEST psas8^ a0j
y ÍIK U VÍM YI F E R E N C ZM AnorA8WUT-23« | A
? Ik wru)cqlú3 ^OClOiWU-4tíim£iJí É6 RonENBILLER-UTCZA33»| ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ 1 •
Z II " »•> IV^ KáfMÁnjcflvzÉKIngyen á l J^rAia . JU 91 ^ ^------\' -•
M ~ A legjobb órákat j| Oh fal I rtkWtMf illa ÁJn «• toilil I
I (B - mwiiini»nKimiiiM\'éiiiifiOti gfdmÉanjw hittnllniiAfc i> ^JSk j j
u I /s^ auUBfcerFxaaeTíeaa ^ y C66ERHI1 mellpaszthlAK I f-
Q I gyíI \' iC^ Dsboa 4 Mr*«* 4 1 Urm. JOjl
BBAUSWETtÉR JÁNOS VTÍSlííítf JSS^ITí\'-n^Í I
I HÜV^FRATELLI OEISINGER j"\'^ BENZINÍoÍ?Í^íÍu6k » j
L Bf * .küld íbsébél ftfjr TríMitfell i TíeAZIIOTOROl él H^ Méükrt o- f | I
J L kfl. C«ib«-kávét, válogatott Á fKeBB! ÓSERS * BAUER lyi^béi » I; I
5I B — O Mnu 30 VkrHi J| t % g"^) • n "ga ■ ■■■»,> > m^—imhi>Í^Í ^ 1 f
- ^ ^ ^inzflBAMLnflKhPg I! tf
í f^^^^^^lp^^^Ji ll
I I HIFIIM rjssirstíx \'g,a W!"
& IL nitnAPSraTttív -f«»»cktw gB\' \' ,
T^ B^Affcgl^ KdBÁMY/[l KmALV-sORrtzö.\'kosara • I
II& W - h.T aIí1^- I I f !
1 Wj-. if W 3 ^ ^ VSORSJATBK. Ift^^l 5 1
igSE Jj iiiM^iriw m r ni1""f" iriri""-^" "\'— ** nyerMtéuy. || Nrmctfra. I * J
( l^gCMfk^^^ft^rf^S^MM91,111 M MliWifiJliMB OmMí I /VI
EE30ECIZ5STQ ellen >mm>m REPARATQR.
oyAr ^AiATA-göi
Uvété MM ttBl ét péptijbfcft ll u!pL iMüUt Dr. tméafl«• 9r. MM| nyiim Umt
1 iiiiW 111 mim B«mmiiini4
k> m$énmɧmí Hty
KŐBÁNYAI KWALV-yORfflZO.\' KÓlÁlfYA. .
^igy*RanÍK8i\\ varirtrnap
2ala 54. szám í^t. lap)
m
í901 ijtun hó 1*én
JOANNOVITS DÖME
NMflVT,
Vééi)-«loia
SANTAL EGGER
UMTI I >IHM VNélf* . _
ftflftM A JMN IMIIK
I inrtM 0«ili«rv v«f<«MM vH|t8ygyn
) MftM 4é ANAr n«MM MluM KIAD Mirwvttvf
fiiriww IPAWK v—ifn*\'
(MhHH m Mfy ilimi Hmim*
I • IIÍ^Mém kMdu iQJL mi Utét M Hím uijw irn->iM wéntt aU. i M»l >rm ftrlliri lOMOPl OYÖlvltMTAll, Mé|t«, Ul«»tt(. \' I I .liahlf* <!■ <141411 n<f«irtlrtM 1 1
r
u
d

MrtO®
120
IV

GYAM
luomiT
ÖURATOR
lAfNATO
MNOtNUn
Oau akkor rtlMi, h* aiMkt 4otw« Mdfi l hPDI.HH0HR A*
Ubdooiai.


MARCIT KRÉM

lh
m
ki*
KILÍMÍM

Páratlan eílkllÉnuile biituüú mr 1
60
nin
ri KI AKAIJA, IfOOV OTVRVtfBI ién Mm M«| lomí, kua
jJ^PIACCLlL 6YOWORCSI
ÍJ\'^oO í^US^ aS. MMJUÍ Oim M, ««t» IMI
RAf<lACtU.rgYOMORCSEfPEK

at
0
H

3, Mfl| 140 i«. MftMi IdítfMIfaa

■«Ai
ifalBBtAOV KÁKOLV

*?„wAűtJui Mtmuf aappiü HOL L, wmwh r«, V nnm \' Uk w*f FCMWA van « MR 1R Mr,
M\'fMMlM kmRk 4MMHMHMHMMMMMMB
Jmmlf,
LUÍWÍrV
ou l"tr
piuo.
MiAHttiaM
iv.. Kigyó^Af a. fKk•{ÍIX,t\'<,#,,
•M4 uuiu4 M|t ^ U4: mm iíimi.
Jf3 ll belvárosi kAvéhAz
ildwlj
yiíli
||K L I V lN Y I FERENCZ f r< l P tkiM^i Mumii^
B* ír TI A már áéffmt f#.
JT # I yKJtdoO m*f jm kMfU - VMMi ItotU borok «• % 1 I JÉili rMfiitila !■ 111 MMHM,
28 ÉV ÓTA Az Elismert Ucjobb" Maovak Beszerzési
fORRÁSA^
r ^^luoAPESt I
"üöV\' AmdrA««W23\'
^ "[0TTENIILUF-UTCZÁ33- í
KJEOYZáK IwrEH ÍRMCHTVE
RÖSER
lAUlilléK«t íj mm, 1
A!t»íti»»«tt m^ArJfiű*
ifitvktpt kötaAfi Ifk«i* R-M Érti ll)U MmRiMRÍMH tokM *v«t trjrt rtuéi M •evet* «iÉr«AM < KmWMl fkiK
Itmi^MR AMü li>lw»ikl ta íMHMM R|llHt» H>, Íl«*M
"»«•• *é«i« jAi
MrtW fl MlUSMÁr •piiwM RaUtai R IMÍNMM *
Altalános tudósító
A legjobb órákat
ÜriUMMilM\'IkMfVrttl
wükMmhwmuxTÉOMS tl
ArcftMi mAIMU* MnjTin<tg b MBbta
Mi Ru
BRAUSWETTER JÁNO!
hronom4lcr.drái
IIIOIDBN,
j^j^lH fhM^ i^n n^pipin^
Ffratelli deisinger
r .küld FlRéMI va«y TritulMi
0 4% kg. Caba-káTél, válogatott
. , ® Ucru 30 MtrHt
^ •IvámMrt ét l«0(mfnir« ___ArjE6VZ£K fNnjr^N, \'fKj
E66ER féle iELLPASZTILLAk
Dobon I ÚrtR é I lm
tó- PMbtdoM M llér. -- \'
IrW eW* RéRRrléile R • RRÉthMIi
ENZINro^oímöM
11 aAzaoroM* IH^ H"u4| Mtutm
SERS te BAUER »y*tMl
DÉNES B.
K«p«» ArlnyUli Imyfi.
h*m, mmr* mm ■■kii, OfeAMkt R Biiü RnL
£RpCITŐ udttaiar euoapcóT VÍI tí\\íUö&-qŐíiúT 17
BtUtljúI WA sEakttklíOiíij tt
| figagcikTOMiOt
I\'.I ■ I . - r ■\' j li~ » .,. ...n , 11.11 ,M. ■! 1 ^ZZ 5
CSASZAHFURDÖ
DaOfW^Q MftM höTTtxO gyópy. RNCk finom tog>
■iRiibb k^fárridktoi, poo: p«• kviarti- tttRIkÉH, tfr R IRfiRMü> - ÍOO Mckjk*.
rtyárl gyógyhely
Budapesten, ^rr^vrr
a jRRwar legueyöw Ntfyl sorsjátéka • Rt. kir. nab.
OSZT Ali VSORSüATfeK.
Hm
9I)U
Ha 6-mül a baja. MH tnuA riit tRÍiy nm a
V«RS WteM M|k UHU Öv*o!n •
TOLTA* QtlA iRMfttrim. Wf«
tfi^en
50,000

imtk

rklt.

Hogrvftdolételi IrUmikími
Wratíl
ur
tl
GAEOICKEA. BUDAPEST

OpRUl kraMNl

IV. KOSABVB URMtes 17.

ITM u.*.^ «a *v*
á
Nuíij\'l;?.!iiaaa, vasárnap
\'Ánía 64. talaj. lO kp.)

1901, julíus ui 7 éo
KERESKEDELMI tS M MMMAT Viliim >

liicziisziritt sjrsj j/íij szvfzés! mód
« hivatalos napi árfolyamon minden túlfizetés nélkül-

/\\ KERESKEDELMI ÉS IPARBANK RÉSZVÉNYTARSULAT NAűY-JUNIZSAN eladja ai álaot 1 V. felsorolt sorsjegyek bármelyikét foglaló mellett, pontosan a mindenkori hivatalos napi árfolyamon.
A foglaló lefizetés* után á vevő letétivet (nem réaslbtjagyat) kap, moly a vásárolt sorsjegyek jegyzékét és a hátralékos vételárt tünteti fel.
A vételár-hátralék megfizetésére mindenekelőtt 0 hónapi időtartam állapittatik meg. Ha a letét-jegy vevője ezen 0 hónap letelte után a hátralékot még nem fizette volna ki, akkor a vételárhátralék fizetésének határideje a leiétjegyen feltüntetett zálogkőlcafinüzletre vonatkozó batározmányok értelmében meghosszabbítható.
Azon sorsjegyek, melyeknek legkisebb nyereménye az árfolyamértéknél kisebb, árfolyamveszteség elleti blztoaitandók.
A iri^\'SI átvéttlMl kmStr nlnSrn ayereatimj, áaaatssé • kMU.
ea+lvéay la kliárálsgssaa a veváft ItleSI.
Alkalom nyílik Ily módon, sorsjegyek játékjogát olcsón megszerezni és\' megbatározott^ időhöz nem kötött lefizetésekkel eredeti sorsjegyek birtokába jutni.
A letétjegy átvételétől kezdve minden nyeremény a vevőt illeti.
| A tontfeiy tietaö

4°oO» Tlua-siabályozási áorsjefy
I670-M
magyar nyeremény-sorsjegy
4%-os
anni sUb|kliaat-Mnii|i
MflN |iWli|iililliik-«ii)HJ
3V» 1860as mii. ilb-wtjw
IÖ64« ttíli. llbi-imjin
\'/„-OS IÖÖ0-M
t!r. fJUklUllstézett toajtf)
Uctiifui iinjii)
•tztrik kitobatinli Mfí|M!
Baaía éveit Ce
Ftiayertmény
Április I, Okiőb^r I
Május 15. November 15,
Május 19. November 15.
Jauuár 25. Juliua 25.
Április 25. Október 25.
Sorozat-ffebr. 1 bazás latig, I
crcm.fmáj, 1 azás Iriov. Z
Nyi ni
Juuius 1. Deczember 1.
Pebr.ésMáj. 15. Aug.ésNov. 16.
Márcsius Ír— ulilis 1. November 2.
anuár 2. Julius 1.
SM.(HM kor, INttOOO kor
ÜOOOOO kor JIOO.OOO kor,
lOé.OOO kor. IÖO.WH) kór.
7AO0O kor.
300.000 kor. 100.000 kor.
eöo.ooo kor.
1SO.OOO kor.
800000 kor. 180.000 kor.
90.000 kor.
400,000 kor.
800.000 kor.
FogU ló drbaakiut
45 kor.
sersj.-re 50 k.
Pál *araj.-ri
25 k.
411 kar.
30 kar.
is-yat
ötOd sors).
151 k.
sortj.-r* 60 i(.
Fél • •onj.-re
311
41 kit.
H E
4 HornJcgy aemt
I iiftl aliu rtrlt Úriul Nflfff
Hutái fsbrtiár, májas, aűguait. I«ea, november i*ia, m j
I M biijii nrti Imiit iifiihi
Hután márcUua, sMplsmli. l-éa
I dank nihil ririi kínul tinim
lluzáa j«n. 2nu ti Jaltai l-én.
I falt ItZÜÜU llll|l|!
Huiái: mirriiuH r« stepL l-én
1 huh li-uii Mjitiliti tiiijif j
Hutás1 május ét nnvemb- IS-én
Éveute Összesen
.12 huzáa
Waj eremtmy
w ooo és M.OOO Ura
40000 4a aoooo kor.
éa 40 ooo kor. 40 OOO éa ao ooo kor. M m éa 40 ooo kor
■>glalé 3ászesgn
20, korona
Kafnitozó sorsjegyek:
1 M ]\'/• aiii j«Uále(kilalhuk-ursiHr
Htuád jaöuur; * j>ríli», julius, október 2Mn
1 ili 1\'/. tttt it ttilrik lllMttf-iiiíziii iinim
Huza* lebruárás májún 15-én, aú^üazlus éaüovemherlgán.
I to 4•/» rau-uibátyuátf wtwj
Hutás: április éa október i-en.,
1 útik III Irtot Iliin atjtiík Ülll-Mtljllf
8oroiat-hutás: febr. éa au(. I, Nyrreméu) húzás: .máj. I. nov. 1.
Évente összesen
12 húzás
9M.0M éa ÍOOOOO k.
•o ooo korona
éa IHO OOO k
ijío.ooo korona
foglaló összesen;
160 korona.
Sorsjegyek, melyeknek már csak néhány huzásuk van
éa Igy ax össses forgalomban lévő darabok rftvid időn belül kiaoraoltataak.
1 drb Budavárosi sorsjegy
Huiii: Juntns
drb Pálffy-aorsjegy
Hutás: lítfilemlier
1 drb Clary-sorsjegy
Hutás, julius W-án.
1 drb Salm-sonjegy
Hutás t Január és juliua It-én.
■ ?H I
lí M-m
■í
SS ts ^ 1=
ü r
60 kar.
ikM
Ertosiíés.
0*aaéa«a már eaak ttuaéa.
Összesen már caak II tiurá»
Oaaataaa már caak 14 tiuiáa.
Oaaaaaaa már caak tthuiáa.
40.000 korosa H4 OOO korona 5S. OOO korona 84 ooo éa 4a OOO kor
Foglaló Osazeaen
90
korona.
Van szerencsém a nagy tekintetű közönséget Jiszteletlel érleaite ° i,h jgy a N nyári Idéuyre a legújabb divat uerint mindennemű ruhákat, a legllaeaabk aalMOaéglftl a legolesóbbig figyelmes éa falette jutányos kiszolgálás mellett készítek.
Ez s\'kalommal bátorkodom a tekintetes aa. klr. ailatorvo* urak tig. elmét felbivai agiearaka kéaiiiai-ii/clanre, melyeket a legpontosabban, előírás ezeriut legjuiáayoaabban, kitűnő piinőaégbaa éa Ízléses kivitelben szolgálok ki, - Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek A a. érd. közönség becses támogatását éa azives megrendelését kéri mély tiszteletül: —
SáUFIIáim Vél firfiuafcé
BLU fiiá* kéa.
Nagy tilauUk kitűnt minSsigü, divatot bet/öldi, angol ás francai* kalaUkbm
I
W
fi
r «
é
iMyomatottFiBchel Fülöp laptulajdonosnál Nagy-Kanizaán 1091
HuazonnyokyliJMYfqiyftm gg, szám.
UwkmMui ru»kl> iptlal fuck»l KHIíp »«»,, urMh«il*e4l»k
amiiWfl IrtaMMl i«b*t ■«|>ti HM 4.\'*, 4-4 «t* kitt
IJ« titUMndti a 1«|> ■••11*91 iéMé/« « vaakikoae aiadae kStUaii)
KUMklTMkl: Tkn»ku«|>kUi i PixkU tulip tto/f kimknUii.
ZALA"
JljtiMe #»iinm w iUUr
miutcMÉ, TIIUM I kMtrtMkf* rBMUimék ftaM rai«» mjiiH
Politikái lap. Megjolanlk NAGY-KANIZSÁN hatenkiot kétszerV vasárnap t eiltlrtDkSn.
Hinaiuilta IhiM cuk i>uri kaad M (tciduutk «l "
Z(7« Ma tn a« ttiMr
Xajrv-Kanizsa* 1JJ01.
............ . Wll M \' \'I II
fkiflik Uirklllll; Slerkeeztétérai Hrim
Csütörtök, julius 11.
Két va& a tűzben.
A bolt évad küzejjéu, mikor a Imute tmance távol a ÍOvúroaiűl sziesztát tart s t mozgalom a pénzpiacokon magától a minimumra redukálódik, a magyar jelzálog-hitelbank azerjálifl elnöke éa vezérigazgatója, rpadarnsi Beck Nándor, olyan pénzügyi tranmkció hírével lepi meg a világot, rnely oly nagy kiterjedésű tyj oly magas fontosságú, hogy hiro nemcsak Jlagyaroraaáflon, —de haliirainkon naasaae t«l ris lt-gitilwisivebb ligyrimet, hogy ne
kerxsztülviendC mert két vasunk van már a tűzben s az a vezetést át- olyan esetekr_aiint amilyen pl. a székesfőváros 50 milliós köfcsönének lebonyj 4ÖOÓÓQOO frank- 3 \'fásánál fordult elő, többé nem flehet köleiező elhelyezését is\'8e\'ek\' mert « í\'»»cia csoport, melyhez a tíeske^árido.\' vezérigazgatónak rau«Var Hzálog-liilelbank, az agrár- ós biztosítania járadékbank és a leszámítoló- és oénz-
vállóbank is tartozik, szintén aspirálni fog minden nagyobb jjtllami és községi kölcsönre, és miután Franciaországban leoz elóreláthatólag hosszú időre Enrópá-ban ft legolcsóbb pénz kapható, ezl a versenyt közgazdasági fejlődésünkre a legjobb következmények fogják kisérni.
A frai.cia érdekeltek élén a Société
portnak Magyal országon minden tt .leti műveleténél vegye.
Egyúttal további ^ j-os községi sikerült. Párisbao
E műveletek fontosságit alig lehet elén magasanjjffelbecsülni. Oly időben, midőn az angol pénzpiacot a boldogtalan ihilaf-jákaiJiAkiiitt^tBftyirrclgyöngitctter^hogy: nagyobb akciókra egyáltalán nem képes,

mondjuk szenzációt kell hogy keltse Nem mig a német pénzpiacot a** katasztrófa-kevesebbről Van szó, mint Dismark »két szeril események egész sora bensejében vas»-politikájának Magyarország pénz- megingatta: közgazdaságunk uj nran\\-
ügyi politikájába való átviteléről, illetve a\'folyammal gyarapodott olyan forrásból, Géu6ra,e Pour \'»voriser le développement francia tökének a magyar közgazdaság \'mely oly gazdagon folyik, hogy majdnem dM Commerce et de l industne en Francé, iWnt vstö-érdektödésérOf aly ménékbefl.fkiapadhatállannak mosdhatjuk. És nem melynek Franciaországban 574, külföldön mint eddig soha. E végből n magyar I is Jog ez a forrás kiapadt*, mert az ösz- 18 bókja van, továbbá a Banque de Pa-jelzálog-hitelbank rátzv\'ényiskíjál li« mii- szeköltetést a legszolidabb üzleti elvek "a et des Psys-Bas és a Heine et C± líő koronával felemelik és a magyar ag-| alapján építették fel és a származó elő- cég"<ff. Ezek a magyar jelzálog hitelbank rár-. és járadékbauk részvényeinek ^ álvé- nyök mindakét réazen ^gyenlőn oszlanak 68 a magyar agrár- és járadék-bank ígai-telére szindikátus alakul. A magyar jejJmeg, minda kát fél érdekei egyenlő"ra^r-; gatóságában Louis Donzon és I. H. Thors zálog-hitelbank uj részvényeit egészbenLtékften Vannak b.ztosilva, amenn)iben \'8ai!8atók áltaflesznek képviselve, miáltal Franciaországban helyezik ef. éa a magyar ! gazdaságunk uj olcsó pénzhez jut, mig /^ülsőleg is kifejezésre jut az összeköttetés agrárbenknál is erőnen érdekelve less a\'francia tőkepénzes elsőosztályu, minden benső jellege, trancia tőke, mert ez a bank van bivatva, körülmény ok közt jó szekuritásokat. kap. hogy ennek, az uj francia tőkeerők bevo- Az osztrák ós a német tőke monopoliuma nása utón nagy hatalmát képviselő cso-la szóban levő akció folytán megszűnt,
TARCA.
Berényi költemény.
Irta: SOMLYÓ ZOLTÁN.
Sok nép lián,ka fürdik ittm A magyar Ungtr Vágy ölén...
Sok uép Mmjkáril mii---
E* a berényi költemény. Szép napsugaras, hS délután Mikor a npkir mm leng felém... . Jól utk velük — együtt lenni, Hullámai Balaton tetején..., ~
A nyaraidénak igéi vágya Edes érzelmet dall belém... El igy iródotf, csillagot isii E* a herényi költemény... 8 km délután ugy kai ára feti~ A kaaák raja port tor /elém... A vigaszomat csak olt találom i hullámzó Balaton Mijét.... r-
2t múltkoriban /ürdái kitbtn. Egy ttéfi kiiatuony beitél.. bestéi... Üt most váljék áh uimomvá, Et a \'berényi költemény... A stép Jcitawzony így gytritt veutitt 8 azóta lir, vigaszt nem Ultin... 8 a gyürü azóta stintén nyaral, BulUmtó Balaton - /imkén...
Piruló orcák.*)
NimelbOl szabad n átdolgoita: Klein Oyösö (folytatás.)
- Báró- FAgoera egy szereaesétlen ember — moodá Mimi iodulatoian — de idejében gavallér ember rol\', ki iem -gyávaság, seizi alja* iralko> dás állal nem ixenojeata be férfiúi beesQtelét, mint némely nagy ar, kit mint beesBletest tiu-Mimi nem tudta megártani, hogy mIL akar ez telnek, de ait sem érdemli meg, hogy Pagnera « intriknt; ki *9legéi»y*t ilyen bajba i( doria. táróját megoldotta.
Felelői akart, de nem utóit, virt, hogy mi lett, Gúnyos moeolylyal haJlgatá Al baun a Halai
luvább. —\'.--T7 \'"■" :r--------leány bénádét, ae nem i4la>tolhatait rá, m«rt
_—— Hanem kfilönös egy •••( történt, lolylatá abban a pillanatban élte eaengatyOsté ballalnott
I báró Alibann. — A bírák raraai módot esietiek a eianánid noHrábór, a Mimi miként caak pici [ki arra, hogy a< affairé-ból ép bérrel meneked- lábai "bírták, ataladt ba \'teliégea úrnője aaolgá-heaaenek, A panauotntk megítélték a léi millió latára.
forintot kitevő kártérítést. De miután a báré Maria Therwia ott állt tróaaitala eldtt Stemei nem ép eszii és egyenes ágon (Örvényes örökösei vörösre voltak airva. Égést arca nedvaa volt a nincsenek, az-öeszeg visstastáll a kincatár ré-: férjeéri hullatott könyttktűl. — Mogorván nézett s/ére. JSz aztán- Salamoni ítélet... h«...he...ba... (naga elé. Igj mindkát falnék igazság lett szóigáltatva, | Tttaödölt
Kár, kár, hogy a szeleburdi kis béróoaka nem érti meg majd az Ítéletet, mert hitasn órait a szegény. Hogy örüli volna a iterencaéllen. Uát még azon Mlgyek, kik amagy ia aatrették a bolond bárét. Ilyen fajta hölgy volt elég, hanem a hamis kis olasz értette, mikép hitesse el mindegyikkel, hogy csak ét szereli igazán. Kár ezért az emberért, tehetsége* volt és lehetett roloa töle tanulni abban, hogy miképp kelljen egy\' leánynak fejét elboiooditaaí.
Mimi aa izgatottaágtél retak*!v* emelkedett tel. Arca láagverae lett; a tségyeo éa düh tombolt bensejében. Ez a gazember merészelte az 6 imltfott Károlyját gyanuaitaui, hogy ffUkaaégM uereimétől eltériiae.
*) >t<» térténat UanaMOar Jé*mi kar«| ■witijal-aak tlapjkt ■flni.
De hirtelen haragos villám cikázott szetueibíl, imikor megpillantotta udvarhölgyét, ki Althaua gróffal történt beszélgetésből kifolyólag jpág mindig lángvörös volt.
— Hallatlan, hallatlan... micsoda merénylet — kijUtQU a császárnő. — Nékem ezl tenni a mai nspoa... Haszontalan \'kreatúra te, ki a halottnak annyit köaiénhetss... el szemeim elöl...
A osásaárntf hangja aa iagatoti**gtél vad orditássá fajult és a leoyegetőec felemelt karral odalépett Mimik** éa öklével irtózatosan aa ar« oába vágott
Mimi elölt elhomályosult a.világ. Igy lépést hátrált, Sgy sikoltás éa után ájultan tértit el a padlón.
A ásást ár nő aa aaaialhoa agrott és keveaso magráatá a cseogói.
-s »
Nagy-Kanizss, csütörtök
0
Zala M. ta«* • Itp.)\'
1901 julius hó ll-éa
„Pester Correspondenz\' éti
iratot állítson a a magyar "érdekek kisárólago-i-zulgálalába. A ,Pester Correszpondens" buszoo-l diévax Jubileuma alkalmival Visil Jónsel or azággyolésl képviseli, e> a kllllnff publicista, I egy emléklapot irt, mely a melleit tanúskodik, I n hogy a ,i>. C." tántoríthatatlanul hü marad,\'ul"\'kJ/1K1\'Tr\',no * reodsltaiéséhes. Est as emléklapot egész Inrjc KeíiBloriiélliy Aurél Mmébea itt közöljük :
► k „Pester Correapondenz" és „Correspondancc de Pesth".
közreműködő bantunak, küi-. ás Jplmunkatága (Inak alábh\'kflsflllipviorai iljlto\'l, as >■.
„Correspondance de Pesth® ftH \'•« •« pmma •»
\' \' aagy eredmények, egyenlő irányban állasai
Négyévtlsede less ma-holnap, hogy a ,t\'es- a»n értslmi és mttális poieaciakkal, a melyek tsr Correspoodsna" Diák Ferenc kesdésére meg 1 hasalia» stéggel mozdították és ssssdilják eiO alapíttatott. "Aa ujabb aemaedek alig képzeli, e lap kilitiaszaa míküdcaét. mily bátorság es önfeláldozás kellett alihoa a űíjl/aí ■
hatvanas évekbsn, hogy valaki poluikai folyó- L , „ \' .
I Deák Ferenc Hteronymi Károly
Zsedényi £duárd Várady Gábor In áró Kö\'tyóa Jóssal To dy Isi vén | Báró Kemény Zsigmond Ueblensiein György | Horváth lloldlsaár 13. Podmsniczky Frigyes Ivánka Imre Bskody Tivsdar Klapka Uyőrgy Paláslby Pál
"stb. stb.
Külmunkotimk: Opiczky János Horn Kde
Dr ItüVay József íjchlasinger Miksa „A hatvanaa (vekben, a SchmerllDg.lele jl.udasi Mór Dr. Msndello Károly [
korszak alatt, a mely lidércnyomásként irtfee- l-Vámberv Ármin Msrkovits tanár aedett a msgysr nemset szellemi éa anyagi; Iteiner Utrialan erőire, alakult meg mhé< viszonyok kön és Dr. Waldsieln Pál nagy célokkal s .Pester Cnrreapondenz". Az i Mosson Kdmund Önkényuralom, írteve végső napjai\', nem ereiMr. lUflop be basánk politikai elnyomásával, mindenkép! Krctwn+f John -— ária is törekedett, hogy s magyar Oectuletít a Ohan ElTe dl külföldi sajtóban örökös támadásuk »• rágalmak jürót Selrtveiuli*
HtaÜÉI
s— FBmnka(4r$ai t Dr. M»<ei Mór. a Dr. Nordan. Miksa Dr. Hertzka Tivadar Vészi Józsel Veigl»berg Leo Uarschall Károly
Keméuyi Ambrus V Btlttunkatirsak:, ffr. Ité.ay Lajóa Pei*cntrLf§nác
tr Hotenliaum Samu Schwarz Ármin ■feagjjjr József
gf. ZTífiy Pál J^i»z;ir Imre éshükz Miksa Wllaky Gyula
OtlbOl jlt, haiauk fővárosában, agy a küllüldi síijtii infi\'nntiáiárá oélzö, ugybéveiell ülTösltö lapot, amelynek nemzetink rágalmaiét*, politikai törekvéseink disereditalssa volt mindennapi kenyere. A nem/éli ujjáéhrodés hajnalén kétszc rtseu érzékeny volt Magyarország az ily rágat; mak Irfnyibn, es ekkor alapította meg De Ferenc, hazánk nagy bölcse, kezdeményezésért jPester Uorre-pondez"-et Jelenlegi sierkesztöj IS íiadijl, l.ichlenniein F tVáJúS, Síufi 0|T tüzelvén az uj vállalat ele, hogy egyrészt a magyar nentóet közvéleményét a magyar nem-l zeti politika <önekvé<ei lelőj híven informáljál má~r黫l pedig Európa sajtójában a tlkzánk elttnr azért tágnlniaknt iganságos és tárgyilagos érte* síiének álial peralizálja. DieatkVés es szerénytelenség nélkül hivatkozhatunk reá, hogy a »Pes-ter Corre*]*wdenz« e keltés feladatának Tmmári negyed«*ázado<" fennállása alatt mindenkor ~bivim nftgfolrit? MhistnÜIvs "gy * v«U ,
miot az i^óközben. megaakult testvérlapja, a •CorTespondánce de Pesth\' publicüását és a ! .vek Ataafél évtizeden át \'azóvelkezvit , •távirati iroda* (>Oirreipoodenz:Urueau<) európaazerte hatályos belolyását arra, hogy a hazai közvélemény a lieBZ ti politika ino>zanalairó| kellőleg értasiteassk éa hogy a külföld közvéleménye hazánk iránt mindenkor a helyes mraerbsn
tartasaék. A \'Pester Correspondonz\' eme ____
stk. rét bizonyára ama hatható* lámngalásftak Uta olvá haló a teníi köszönheti, melybea nölitikai és . publicisztikai 1 , áxdmí ti i
eletünk IrgelAkelóbbjef réazesitet>ek. A ki^ l*p jiapbái Tetitk ki. ■ -
Popoyiis N. Dr. Zebrám Dr, Roma Bsumsnn liernit Katka Józsel tanár Dr. fiévy Bernát CipUttij Warner
_a|b. ath
iaa böven. Haj/wás forintos évi fiietés reményé, beu, hogyiav^kadns elegendő vsiialkoió, mUmr eaak %z intelligencia kíván tuk meg éa 200-^i. készpénz? Hogy ia na akjidoa, amikor ssázea aMdzagksnt otí áll, hogy tg/vádek ea orvonok" eMayban részesülnék,\' jelezvén; eszel liaomi^i, itogy a vállalat jóian, szilárd alapokon nyngvój?
A \'Magyar Kurir«-ml réázlet«s fel világosi tásl nyerhetünk szóban és nyoag(*tasban a valislat budapeati irodájában. Az. irodában égy nyájai ur fogadja az embert, kinek *M dolga kipaba-tolni, Ín>gyúa4h-e » jelentkezőnek 200 forintja ? Ha van, tovább tárgyal vele, ha -nincs, mehet Isten birével.
Tegyük fel, hogy a jelunlkeaö kilB&sba be ~ lyezi a 200 loriofnl. Nos, akkor a ayáias ur még nyájasabb lesz s átad vj prospektust) I melyen ekes ezavakban meg vagyon Írva, hogy a »Magyar Kurir< <gy kiadó vállalat, mely központilag szerkeszteti vidéki hírlapot ad ki nem [kevesebbet, mint ezázlizenkét darabot. Persze s I hírlapok boa szerkesztők ia keltenek, saástizeaket szerkesztő\'!
A proapekiua elmondja, hogy a saérke>z(a állásokra csakis keilö (!) műveltségű egyének Vételnek lel, Kik kötelesek megelőzőleg a szer-kasztéi tanfölyaíbot eivégesai, melynek potan tandíja 20 koroha s csak két bosszú hétig tan, miért le megfeszített ».gsgalmat követel. Akik (/értlg a lanlolyaaint azereucsésta átaiuaaax»«. [azokkal—■\'vállal?; aacmnül megkQti a szerző-| dés< a atarkeaztói állásra. A 111. lap között válogathat tetazéae szerint, de lehetőleg olyant keli választania, abol legalább nemi ismeretsége van. A vállalat étért ataJványoz utólagosán havi ! 100 korona flx-Szetési, melyért kötefesaége csn-(pán a szerkeszt ságel rep\'rézetítálni\'éa a hirsml-\' gdlatoi elvégszci, ami épen nem abeí<<rbeálja idejét, ugy hogy még más knmpstibi ii »!*«( js elloglalbai mellette a lap székhrelyén. Ezt az Ligiúáo előnyős aecrzódést aionban eaak az íkötbnti m g, aki megelőzőleg 400 koronát tizet be a m. kir postsiakarékpenziarnál acagcbeck-betét számlájára. Erre vonatkozólag megjegyzi a : pioapektiie, hogy ha valaki szerződtetett s a*te-mon-dási iflö betartásával lép ti -a vállalatból, az viréza-| fizettetik; d« levonhatja belőle a hltlaa kezelés, ; vagy vétkea mulaaziaa által okosolt károkat.
............iNagyotf.óvatos nyilatkozat ugyan, de • .Vvslút
Xfo^w\'J^.\'^t0*® nehé<\' kTRáq»ozni T^JTe. Merf u^ysn. egy
-•••■^^■•-i^-..... \' \' \'ilyen vallaninál melyik a kalmnzottai szemben
nAn leheme a telmondaai idő be nem "tartásit, a hBteleu kezelés\' vagy a vétkes mulasz\'á-t beigazolni ? Per le«z bál belőle, minek a lebonyolítása iiugy időt vesz igénybe, vagy belenyug\' azig az illető cég ítéletépa s akkor od* a 200 fnja f1"*" ......7 ■
Dr. Grrosz Károly Dr Göldstem Adolf Dr. firüclcGyula Fekete H
V ath.
A „Magyar Kurír" vállalatról.*]
„Állandó hivatalt
dljlofoullaáffal vidéki rána-liaa Kmiíü S^jrfédak, orvosak olónyben rtnMtlaak. Ot«Z olyanok jalaalkasaaMk okmányaikkal, kik 200 forinttal mdalknnak. Oim: Magyar Karir. Bsdapaat VII. tlka-atea 81 re."-
Egyik lö.v.árpBi lap, hirdetési rovatában hetek irdetés. Jelentkező bizon) ára
lagjelenS ,VA8\'-
Az ajtó hirtelen belöketett és tiattenberg Az udvari körökben érdekes dolgokról besaei-ktaaaazony jelent meg. I tek. Althauo gróf li^ni kapitány, Morvaországba
— Lökesd ki ezen kipirosilott személyt — | belyeale<ett és azonnal el kellelt az sdvart kiáltá dühében, még mindig msgánkivtil. hagynia Tekinleitel apjának érdemeire, elkerülte
A koihorna letérdelt és kezébe vetie az ájult, a nagyobb büntetést.
— gaedezem Felség, biaz nem ieátetle magát fize négy nappal később bárom hlnfb állott e szagéay gyermek. Halotthalvány. mag a raiai klasironj kapuja elölt. As ehöböl
Igen órdekesdt a prospektus befejező szavai: Vá tataiunk .J.. . támogatój < hatalmunk kiteje-clm\'a | zöjének, a kormány intenciójának, különösen a kUzignzgatósi illotö megnyilatkozásainak, ennél, fogva e lápjainknál alkalmazást latátok bizlos téri nyerhetnek jo^oa ambíciójuknak.
A >M«gyar Kari « a kormányra Juva\'kozik. mint amelynek programmjjt fogja támogatni, lapjaiban a kilátásba helyez ennek alapján holmi protekciót, melylyei a szerkesztők jógoa ambíciójukat majd kielépithetik. Bátoraága van hivató kőzni a kormányra, port hintvén ezzel az emberek izemébe, kik ezt olvasván éa hallván,
- Mit mondata ? j vmuenaiu. 1111111 gromo szaiiou si gyamjavan rag0kká válnak .De hogy is ael^^ Ahol a kor-Maria Theresia közelebb lépett ás látta, hogy «r.óf Gfcotekkel, amaeodikbM a szolgasoreg vo-i, I m4ny mint histos támaszték, az eaak reális
udvarhölgye csakugyan viaszsárga. Haragja azon- n"«k*í"Md\'kbM 8 c«?®sgok talá tak belyet!|,pokon nyugvó vállalat lehet, nal részvétté csilapoílyll. Uelátla, hogy jogtal«nu4 ^W Choiek a prwnak egy írásból paranc^t
bántalmazta a sze^ncséllent. O msga-lépte lel W®1\'?1 »»»\' De különben maga az egész prospektus, amint
keblén\' rnháit ér segiieit sz áinllal élelrehosm. bocsátandó, megeskelletve előbb ismer etesünkből nyilváov.ktn ki si«.k. akkora
u-i. u- ■ l i i< v "ildanstsiu Mimi gróíktsasuzoDyoyal. előkelőséggel ea a iisztesaégaek olyan látszatával
Midőn Mimi magához tárt, első szavai vol.lRltJJ Ksl( a klastrom kápolnájában megtórlént aaivan megszerkesztve, hogy ember legyen a talpán,
— Jó Istenem, mennyire megijedtem. ! eskirS, nely után Mimi gyámja, báró Pagaerá-la ki a szövevényes szilán jpresstÖl lat. fis a császárnői még jobban meghatotta, sírva nak egy, a oHászáraőtOl aláirt és egytélmilliól » ..... ... . . u
nyomta a kedves leány,arcát -melléhez, megeső!forintról kiállított chwket nyújtott át, mint aL 1,T,MI é, wrtlIönk\' ho«T a Magyar
költs és igy szólt: , ! mit a (elsőbb Uíryénywtík kártéritéa gyanánt i Kww (« tatám 0 "í*1!^
" _ Bocsáas megegyszerencsétlen özvegynek,!"* A meny^onynak mfg ^^^^luiflVli * kőve-kezö
kft mérhetetlen fájdalma elragadott, hogy igaz. W érséltaa ékszert, miat a felséges asszony renaemiei sozn . ságtalanul e bruialitáet köretté el ra|tad. j nászajándékát. Saját réáaéfM pedig. aulékQI
KiHei uiUáa a bfild ülágitáaa melleit eCte-zoll a boldog pár aj hazája, Olasaorsság talá.
fifire" elmondta mindazt, miről eddig hallgatnia ellett. Apfóra elmeséliea gróf intrikáit, Pagoera azereneséilennégéi . és az iménl az előszobában közte és Hiibami lAtt leMyt párbeszédet.
■Vtga.
rendeletet kOzli:
Rendelet azerkesztőinkbez,
Értesilteloek a szerkesztő urak, hogy a szolgálati szabályzat értelmében a központnak szolgáltassák be átoknak cinjét, akiknek mhtatvány számot küldtek.
A poétán érkezett előfizetések szelvényei szintén beküldendők.

Nágyj-Kanizsa csütörtök

tudósítások
Zala 55. szám (S lap.)
Szigorúan meghagyom, hogy miudanoap postára adassanak, meri ha elmulasztják,* pénzbírságot von maga után. Budapest 1901. janiufc 15 -}■
Pongrác/ BDa. a „ Magyar Kurir" kiadványainak ■k / - főszerkesztője.
Tehát a »Magyar Karin már fungál ajiéháuy vidéki lapra már szerze\'t magának szerkesztőt.
— Tttsolt* itiuUI«*K« Laleiy^. A ezt (etfhyei Onk. tűzoltó etjylet saját alapja javára f.
évi julius hó 14-én a l\'apaüruhen iekeverneny-I nyel, világpüstával és. conletti doháláaaal egybe-| kötött nyári táncmulatságot rendez. Kesdete u. 3 órakor. Belépti díj szeir-élyenkint 1 korona. A íeiülfizetésck kőizőnettél fogadhatnak-és hirla-pilag nyugtáz\'stnak, Kedvezőtlen ídö esetén a mulatságot jnlíua 21-étt_tartják meg.
- TnurmalatoAg LégrAdou A légrádi
■ A
magyart A márváoygula előlapjára aranyozol nagy betűkkel a követketö magyar aaóveg van vésve: *
E helyen hirdettetett ki sz első magyar azerkezetű adomány .evei, mely által Mtj\'M* let\'sn emlékű ca. ea kír. auaitr. főherceg r Magyarországnak félazázados nádor»pái>)a azen fielaö-telekeni puaxtát ezeaMmrei Károlyi Lászlónak, az országvoltatolaó ítélöiMsteréaak adományozta. * • \'
MDCCCXLV (1846)
Hátulsó lapján áU ;
FelálliwaKrtT J--MOCOHif. (1866)
Bá*& Rosüer Józaef a ki?á ósn hec-ee történeti emlékei felső-telekesi unlaka előtt állíttatja \'el, egy dís/es betonlapra.
- Hlnralárl elkkek éa a asaaka-•süuel. Á belügyminiazter egyik körrendel ele axerint panaszok merültek fel aa iránt, hogy as állami egyedéru«ági cikkek eladásival is fogtál-mun kassünili törvénynyel visszaéléseket kővetőik el.
1901. julius hó 11*
Míg nincs későn. De- immár elérkezeti a | ifjúság í. hó 13-án szombaton a „Korona11 azálló kellő ideje annak, hogy illetékes Forum avat- nagytermében humánusei luiftncmutotságotrendez.
bízzék a „Magyar Kurír- dolgaiba.
Mert hogy sokaknak keserű kftnyhallalást fog okozni, azt minden józanul gondolkozó ember beláthatja az eliő pManatra.-
üelepő-dij : szeméiyenklnt 1 k., családonkint 2 |k. 40 (. Kezdete este fél 6 ér-kor, Felültizeíések \' köszönettel fogai és hírlap lag nyugtai a rendező-| bizottság
— Erdei Iánevigalom Az inkei ifjúéig | (v évi julrar hó 14-én az uradalmi erdőben az ;ev. teU templomban felállítandó orgona-alap javúra trtncvíf/almai rendez. Kezdete délután 4 j Órakor. Belépődíj személyében\' 1 korona, jssJíd
Ijegy f kuroua 60 fillér. F-lÜlfizetéeeket, tekintve ___
a jaiékonycélL köszönettel fogadnak ée Üliiapilag tiozó kereskedők a nyugtáz nak. Kedvezőtlen ídfi eneSén a lancvi/a- [szemben rendszeres
r Áihn A Z*üáB, éf ^Wlilo® a\' közbirtokosság: i vendéglő nagyterméén íogÍAs emiitett monopol-cikkek á ráállásának öm
miniszter gazdasági
Péttrffy Jojyjcf zalae^er-ze^i állami szaktanból a kiskUMofosmni állatni
megtarfftimr
smMmmomy - „„.v.................. Hnriicfagyvnr. Erdefces hadtörténeti
elemi iskolával kapcsolatos guzdkagi ismét lőj emlékkel gyarapodott mosanában Darnay Kál\'
iskolához á\'helyez te.
— A tek ép-leleplezés.
A zalaegerszegi|
[tnan aümcgi thuzeuma, mely különben ia való" sá^os tár-haza "a magyar történelmi ereklyéknek, nocsak . -j— ~ Egy díszes karddal,flretynnfiartTTz"kuruc jgi8Zak ki. baaei
ftifaiiflgenfi, arcképét. hCf 30^|tisgtok cg/ikéé lehetett, kikel gróf Bercsényi) eikkew eladóval
« - - \' -"jj "" Mik ós Rodostóba toborzott, fin, itróC B rcaéayi
Laa/ló francia hu^zárezredebez. .Ezeket a főtiszteket a fiancia hadihajé 1719—1720-ban Mar-aeillesbe száUitott^k. \'(iról Bercsényi László
4n az Összes tagok je\'enlé ében lörtcnt meg nz: egylet helyiségében. A megjelepő, s lelkes éljen*!
zéssel fogadott elnököt a tagok nevében Lacken* [
hach Pál egyI. jegyzo Üdvözölte. BesíMé Illan •
lehullt "a lepel a nagyon jtíl- sikerült arcképről, j később vitáza^aert Pr«iíc»í»oF»rzág marsaljávé Meghatottan, m»«!eg; han^n válas/ö^az elnljk: jezredeT^-eiág áüoítjenn, a^t a^tramóa-U
az fldvőzlő beszédre, meglöszőnle na Trany bau JanülíloU szeretetne k ezen ajabb mrgn|ilyánulá
zsmu húszárezredet hivaialoaan ma is Bérces yi-tfzr-dnek itívjak. A kHtös v*resa*«mával
sát s kére a tagokat, hogy tarosak meg lövabbra j ellátott ki.rdpengén karucsüveges, b dakozó is szeretetflkben^ mint ahogy ő is, smig ereje,\' telietsége engedi, arra fog lorekédui, j|ogy velíl^ együtt működve -elérje w egylet ideális s huma-aun céljait. A z jos éijenze-sel fogadott beszéd
otán véget ért a telke* ünnejvég. • .......... _
r AIL tlaítviae^ők mozflalma. A sümegi I kíirdokhoz liasonió (nem lehetetlen, hogy később
luszáraluk látszik, alatta a hArom-liii\' mo- Bour-|bon*cimer; mely alatt díszes keretben Reg*mtnt ide B\'-rcsiny olvasható. A kard hátán a- atraas-j burgi fegyvermüve* neve. A kardtasak aranyozott rézveretü; mig fogantyúja a magyar di«-
áííamí tisztviselők e- Horváth Ede jarásbiró érte< kezlefre hivts össze. - I«njértetve a mozgalom céljá\', jegyzőül Wmsinger Károly (anart aján "totta. Majd felulvtrrlra-lprdatak-aHa|áfiogagba111 gpr^ mozgó és a zalaegerszegiek konkrét javaslatát, s as utóbbit fogadták el-oly módon, hogy ezt memorandumba foglalva, Herlelendy Ferenc orsz. képviselő utján nyújtják be. A tordaí ea zala-egeruegi bizotWgokai hogy a m^gdgmjioj^ HZakoHZlftiyu D. csatlakoznak, értesítik. Mivel szűkebb bizottságra ■
a\'akittaion ilyonné.) A kard kiáifiiásai* mulatja, hogy valamely előkelő főlftz\'é lehetett, íj ké» isőbb visszatérve bazinkba, azt emlékül mag&val
\' — Fel«6 fparlftkolA. A budapesti m. kir. állami felső ipariskolába (Vili. ktr. Nép« | sziuház utca 8. s/áni) a beiratás ^zeptomber hó aő nspjálól & ig napjáig tart. Az intézetnek
m.
| alati nyitva tartott S/letficbeo ugyanis a mma-szünet idején nemenak ilyen moo^pol-cikkeiíet, azeazesitalókat és dohánynemütket, hanem egyék árucikkeket ia stolgáhatnak ki. Ez által pedig A munkae*üoeti trtrvé«y yoi4slksséwit hanem úgymond o rendeíet, allami nem loslalko/ó Űziettársaikkíf szemben jo|Qsulallao versenyt fejtenek II. á miniszter teáit főihivjas i6rvényhal6ságot : kedjék as iránt, bogy a rendőrség.a kérdéses kereskedőket a legszigorúbb elien&rsás alatt tsrtáa és ha a visszaclmol megiyözödikf ai elkövetett | kihágást torolja meg.
- FíirdAI élet. A Balaton fa Isnint bennünket értesítenek — már barépaM
I dett, ámbár a ked\' esáilen időjárás még sok vendéget viaazatartotL Különösen a aonogyi part lesz ez iden is látogatott, mert aa ottani fürdőknek s fővárossal nagyon kedvező összeköttetésük van. A kies za\'ai ftirdőhelyek nagyon érzik a vasút hiányát 1 ezért nena is imának ngy telí^ndulni, nmiui migérdetloék. A megyebeli fürdőhelyek közli kétséfttleaAf leg-nagyöbb jövője Keszthelynek ?sa, amtly sokat áldoz a ssápitésre. Es idén ia sok vendég- jelentkezet s néhány nnn múlva elérkezik Kesathtly-nek haut saisooja.
— As elaaélel éa a gyakorlat Egy tan. felügyelő nemrégiben valamelyik nagyobb vidéki varos Elsőbb leányiskolájában, is megfordul és
- MLt. - . £< * i , . |.c.».-»asipari és faipari szakosztály. Rendes tanú Sümegen szükség ninca, ezt neín.alakitrttt«k ml f fSt*U*k : i.) kik a golgá i iskola, gym
Horváth _______Usix-iíj. "
a gépészeti, vevyeazeti, egyik kisasszonyt I megkérdezte, hogySafeáoéa
hanem In-ézőelnökké, minthogy nem fogadta él, uiegvála-\'totfük dr. Kellvmen károlyi reáliskolai igazgatói
A vármegye liázftból Zala- r / váíto«gye törvényhatósági bizollsága folyó J kik* a flaayjeloU tantárgyak Ül Gerhín Károly alispán ^InőkléS\'
tápláló anyagokat tsrtsímas a tyúktojás. A kla-ssszony precízül te\'elt. Egy másik asiatéo nagyon szépen megfeleli aira a kérdésre, hogy milyen a tullazx\'a egyik-másik házi és vad szárnyúnak.
nasium, vagy reáliskola négy aiitó osztályában jó | osztályzgtu bi/onyirvánjt nyerlek a magyar ___
[nyelvből, a számlaufftTs algebrái^!, a mer tanból Pihentnek égy könynyü kérdést adolt tel a ti feajnértini rajibó\\ b.) iparo^segédek és azok, ^felQgyelA*
felvételi vizs- L
se
alatt rendkívüli közgyűlést lartoll. A közgyűlésen néhány jelentéktelenebb ügy kivételével, majdnem kizárólagosan nagykanizsai ügyekről vo\'t szó. Nagy-Kanúsu város képviselőtestülete ugyanis elhatározta, hogy honvéd\'kaszárnyát < pillét 1 és az| építkezéssel megbízta, mint a lego\'c óbb. ajánlattevői, Hirscfol Ede nagjkanizsai\' vállalkozót. Elhatározta továbbá, bogy a már elhatározott építkezésekre^ nlakra éá] ea város rendezetéfe á falában két millió
gálatnál keli6 készülNcve\' lanualtaniik. A vegye-aze\'i, fém-vasipiri »\'s a láipari szakosa\'á/jba az alsófokn ipariskola harmadik osz^ályá* jó siker* re1 veszett ipaiossegédek ia felvétetnek reudki-VÖli \'af u.\'okualr, Aitaiáiian megkiváulatik, hogy u btlépn- kívánó növendék, az altala válisstolil szak csoportbeli iparágkui már elóre gyakorlstotj szerzett a legalabb is azon két haVf nyári szüu-\' idő aluli, a mely uian az ipariskolába akar lépni, á gyakorlatban foglatkozott legyen s ezt iiUtósági.\'sg igazolj*. A beiratkozásnál bemula«; hi.dú ir <ok; az eJvegzelt kőz^\'posiifályokról szóló-összes bizony iiváHyok, u bilebsiteit gya< korlaii bizonyüváíiy, miniőoltási bízonvitvány. A
■ Wf
r ^ . u 7 — * | a i beiratá^í díj ecéiz ávrte 1 korona, a tandíj
koronaköícsont vesz fel. A v&rm\\ivmklüi Ag ké
képviselőtestület abbeli hafápoplftí a a város VI—VII- kerületi • fftSkanizsai) város atyák inegtelebbezték. CzukkeíUr Lajoe megyei el$ő aljegyző voltezen üg>ek előadója és kimutatta a felebbezések alap (alanságát és Igf a t örvény hatósági bízott-3ág nagy egyöntetűséggel jóvá(iagyta , a váíosi képviseWtestület ez ügyekbeni határozatait. — Hasonlólag jóváhagyta a városi képvlseíőfektülét abUli hetározatáf, hogy az allamilsg segélyezéfT\'póIgát\'i <iu-: és leányiskolával a \\<j&ö lunévtől-állami kezelésbe
Az isazgatósag ké jid bővebb felvilá>os láa\'.
Hát azt meg tudná-e mondani, hogy a Üg í tojást • mennyi ideig kell lözoif^ ~ Egy leloráig.
Kedvetlenül fordult egy másikhoz a tanfelügyelő.
L> —No maga talán jobba" meg tudja mondani, A kisa«axony gondolkozott egy dsrsbig • sstán s legártatlanabb* arccal felelte : —■ Háromnegyed óráig. A harmadik asf lelelte, hogy egy óránál ka tovább.
Végre nagy okosan ugy oldotJs meg a kérdést, egy kisasszony, hogy kijelentette, hogy a big tojást nem is szabad lözni. Mert ka töiTa— kemény lesz.
— Levél ii lAvelkM Mindenigeiött m-(ékezetes less még az az elragadtatna, a mtiy-lyel a múlt év ö*>séo br. Luaséncsky Mikiéi,
^ Km fék * multl»6i. Szombathelyről a délaíriksi bur saabsdiiág harcban a magyar je tuli tudósilónk ; Deák Ferencnek, a h «za önkéntes Ingió volt vesére, Fksischnr KáJrél, % böicaéttek egykori kfdves otthonához közel, azékesféhérvari szilleiésü vilés katonáról hnsséft. Ttríekeserí, u/on az pró völgyekkel össze-vi^aa- aki a csatatasben mmdig a legelné volt i l ki sseli, vidéken, ii Káha és Zaía sohasem a lő sáncok BÖgtlI, hnnom a lésie-
kőzen, buió R^szner Jóméi birtokán, - egy igen cokra állva lövöJdŐsélt se elleneégra. Nehánv nevezetes ós fölü tr hecves iro\'l vé«e\'t történeti bóeappaf azután Kleis<-bé( » aga is hasa kertit raüemlek került napfényre Magyarqpzág ajjászü- Székesfehérvárra s úgyszólván édes atyja n-|r;iéhének korszikiból Égy 6-7 dm. magas éa valalákoz érkezett meg. A nyughatatlan tnr-3 dm. szélei, 8 ürke márványhói faragott, szépen mészétÖ fiatal ember, nhkogy eltemette ádas csiszolt csonka julá ez, mely sz 1H42 -4Ü. re atyjá\', i^jból c ak vissza^ept a kBidnlnmb* s . formországvyül\'8 egyik kiemelkedő ^vívmányát\'mindekkoráig semmihir nem hnílniasott róla, ugy kezdve j hirdeti, az\', hogy tőnb míjt^SO éri küzdelem hogy méltán azt hitték 1*mérőiéi, bogy n halai, u án végre a/ wlarn hivatirfc Byelvévé tette a a melylyti oly gyakran szembe szállt, njépis
Nagy-Kanosa, csütdrt k
Zala 55 azám (4 lap.)
1901. jaltaa hó fl4o

evele! hogy ea egyes ékítmény típusoknak kfllünbóző 1 «nlyát tokosa A profán formája, de gyakjrtati
utolérte t cuU terén. Most akutén egy
érkezeti • katonái hatósághoz Kelet.Alrikabúl. j alakit és reijdel/elésű eáónyformaban vnjó alkat-1tartaltna varézsigének utolsó pontja, a melynek egytk német gyarmatában békés bi-! ma/ása h szetaifélhetőlég legyen.-. -. válságos helyzetben vergódó embernek a kntytj
▼átáll visel Fleisch\'er Pál s azért folyamodik, — Erdöörl szskltko ákba való fölvétel. Aijelöli meg utánzásra méltó példakép g; leint, hogy mentsék lel ai itteni -(egy^gyakorlatok királyhidai, vadászerdei, hpiótyvári s görgény- a hármaa tanácsnak .legpraktikusabb része/ A
szetimrei magyar királyi szakiskolákba (Ólvételre I vizbedobott kutya természetes óeatőaénéi fogva hirdet a földmivelésjlgyi miaisslertum pályázatotInem ta»z egyebet, mint azt, bogy:jár. A katya föltételek: legalább 17 évss kor, ép, erő>, aszótempója ugyanis semmi máa, mie# az ő
190 r május 23. egészséges, munkához s időjáráshoz aaukott_s I szárazföldi rendes mozgiaénak megismétlése a
A 60. ezered Hadkiegészítő Parancsnokságának edzeti .leatalkat, 4 . elemi iskola elvégiése, jó J vizlén. Ugyanabban a sorrendbe* rakoogatja
atóL A )aköhikus rövidségü levél így szól
Dar-a—Salam
Székesfehérvár \' erkölcsi magaviselet; katonai kötelezettség alatt ; j állóknál ennek igazoláaai. aaját költségesek 800 Német-Kélei-Afrikában tartózkodom s mint koroDii, félévenkint tazlozoak fizetni. Vannak hivatalnok alkalmazva vagyok. Kérem a (elmen- díjmentesek j.. Kérvények juliua 16-ig adan-*\'--------ós \'--------i.
lésemet ellenőrzési szemle és fegyvergyakorlat I (j(5k ^
alól 2 évi időtartamra. \' , _ H» • háalnr szerencsét kíván
Tiszteletié! fUiither Pál. Egj? igén jámbor, csöndes hivatalnok, a napok*
Érdekes, hogy a levél május 26-én adatolt b™ kettöa jubileumot.fill ugyanegy napon Az postára,\'meg pedig magyar címzéssel, .ejupán ezüslakódaímát és huszonötödik évfrrdulójái az volt reá jegyezve: Ungarn Huszonöt nap! aDD»k, hogy hivatalnok Amint ez s,okás, sőt alatt junms. 20-án érkezeit s hadkiegéiuitöM^M\'1* is, valami-kta Onnepeéget rendezett panac\'snokságbos, ahonnan a lószolgabiróság ft\'WI a nagy- alkalomból, A. akása, két szUk
to, majd onnan a városhoz azzal köldték át a1 ut«a szöba, asuNya volt vendegekkel: a
levelet, bogy kütisseák ki \' Flei-cher Pál éde»; kollégánml, meg a f&leaege rokonaival. Vidáman anyját a ittfda -tudiasák fiával, bogy a kiivet-i oihlatozoak, amikor beállii a házmester, kesé-
ségtól bizonyitvánvt kérjen: csakugyan Dar—esfien . • "".»" TTTr
Salam ban laróak dik-e ? V I — A háziig kttldi. Szerencaét kiváa ö is.
- Tirhttá ÜIV iskolában rakoncátlan. , A kipirosodott a megtiszteltetés-1güit az Önkéntes koplalás alatt,-de egyéb baja
--knth^rrr ff\'rlrrWóItrT^Si tai- A biziure; kivin neki szerencsét! Ez nagy ninca. Egész nap az ágyán fekszik a méltatlan.
.......hS \'Ll\'í\'l ÍM tr^ - levelet^kodva ^^aaértatian^
Iolvasta: •[ — Auirélll ulapad Nagy riadalmat
L .Tisztélt uram! Ugy hallom, hogy önnek ma\'**1".1\' ■ "\'".\'P mini Sárvárról mák
sokan ki.ánnak szerencsét kettős jubileumi » katohkna legényagyesOlet mulatsága" KJ alkalmiból í)u ia "szerencsét kívánok közbejött balesel, amely caak véle-lenll muH et harmadik jubileumához: ön ugyanta ma uiinden nagyobb veszedelem nélkül. A asigetrán hoázot öt éve, hogy lakóm. Ab uram, mennyire ™su" 4lmn!" aiellett levő veodég\'őha.n rendeaeU
U:__— " .... \' . L. - , .. 1.1----- I . .1.,.. ■■ ■■Bl.l nflbjjHlJI. M \' * \'
lábait előre a habok közt, mini akár a aszfilton. Ha pedig a vizbeeaeit ember ■*\'nnn a nzbedubott kutyának természetes n-asdaiatait, akkor még mindig magasabb rendű állatot stiaoa, mint az, aki szabályoa tempókkal úszik. Az ! utóbbi utrystiis — a béka seoadnlatait fogadja lel modellnek.
— Ram essl meg m rakkeeatal. A !szombathelyi jörvéoyszék logházában egy Destca nevű kövesdi ember van bezárva valami kisebb vétség miatt Érdekesebb rabja még nem ige* voli ennek a fogháznak, Desics bus«onnégy nap óta nem evett.. Azt mondja, hogy ártatlanul ítélték el éa boz-\'á nem nyúl a rankoszihoz semmi kincsért se. Neki nem ilyén koszt dukál. Vizet iszik mindössze, valósainOleg aaon as elvi alapon, bogy a víz mindenütt egyforma. Nagyon elgyöa*
a tanítónő a ezt ki is mutat\'a az aJ, bogy
eagediilmaekedeit neki.—Az n_lehet, hu.\'y
gyerek Nigy gondolkozott,\'hogy: — ss ő ep|N I tanár, hit csak nem lógják ugv elbírálni sí professzor ur Isányinak a dolgát, u.im a mák j közöaaégesebb liayokéi. Ebben, a tudaRiün cse-| feked te met azt a i»1T bánt, hogy a szigora tilalom dacara hazavitte a« "iskolából munkáját. Azoobán nanyon megjárta gényke. Az é>. Végén-srrva nézte meg a bizonyítványai, amibe az volt irva, bogy a maga-
viaelele Illrúetö. £z bizony csuaya kijkulus egy leánygyermekkel szemben\' igen js kemény j megtorlás, Így gondolkozott a leány apja is, I aki maga ia ped&gogua és a városi iák jlnazekhez | fördutí azzal a pmaszszal, hogy a fjermtket j megbélyeyesié az i-kola. Ebben az iakohtszék is igazat adott a tanár urnák a hosszú vilaj után megállapodtak » bizottság tagjai abban, [ bogy aa erre íllotékeá hatóságokat, megkérik,: hogy a kalku uat jelző numerusoknak adjanak i más jelentőségei s kifejezésekben. A legjobb magaviseletű gyerek egyest kap. Ez annyit jelent, bogy: — példás. Aki kettest érdemel ki, az jé-t kapott. A hármas már tűrhető a negyes [ pedig: szabályszerű3 íit csakugyan nagy kérdés { az, togy melyik k\'iiejezés .súlyosabb. A tttrhe\'ö,
fel az alltatoktól a \' i veszedetesi lattára. * Szerencsére komolyabb haja | Senkinek »em történt
Ml " vaaa-
. féiFT ^zere heli on flfa 650 koronás l..ká<t, miiy -a-kalaüku5 kgéai^yeaőlet makedvelői sMadast. a sze-l kedvesek lehelnek önnek a falai, hogy huszonöt De alighogy helyet foglaltak a tziapadon az
I évenat-urégtartoliirf kíert bizotivára nagyon-j^--aülW-JÍatoaai és a karmaajar megadta aa etaö nagyon kényelmes és nagyon olcsó lakásnak Íelt\' niW rüb,ü*1 öai"d«1\' • «\'npad, a« éae-találta I Igen ugyan, hogy bu-Zbnöt év elöltj kesék pedig hanyett-bomlok. buktak anyma-ra. A festettem ki utoljára, íüggúnyök! nincsenek az kó*m«ég ijedten ugróit obiakain, a vízvezetékből uem tolyik .a víz, I elWnb«o * kilvl»aji flUt(>t é» a padlója—milt j_.
hrpebupás, de\'ön mégsem gondolt s-hasem a 7 — »«•!»<• *IUI»k tevigía cát|abó| fölmondá\'ra, mert mint mundám bizonyara \'on vagy hsjój|-val<i szalli>áa alkalmával állal-nagyod jónak, nagy. n kényelmesnek és na- o"0*1 vizsgálatnak alája nem veteodők. Az ily gyón -olcsónak la ál»a a lakását. És szerette.! állatok marbalevelein, aa irányítsa rtyalba az a Ennélfogva mé lányosnak találom, hogy ön kö.aimény, bogy. levágiara van rendelve, vüá-e/után többel fiiessen ezért a vket szobáért, kiteendö i akkor miadao további vizsgálat
amel/ öly blven üötgUTs\'űfit Teljes mageté- fnálkül elszállítható. Így szállíthatók azopós bor-gedésére, huszonöt éven át. Ugyanezért iuk. SI0P6* malacok, gödölyék a, a. lakbérét a kővotkező negyedifii kezdődöleg I azonban caak ketrecekben rekesaakbM, 800 koronira emelpm. Ti«ztelellet..»-stb. I kosarakban vagy zsákok ban vétetnek löl.
Ilyen a háziúr, ba szerercsét kivin!.....I - - ~ "Ut*®
— Varáulge • vlibelalát ellen
I. malacok Zárt
kertészeti biMaatbá va ó fölvéte. A budapesti kertészeti iniézatbs 10
keményebben ehléli "a \'gyereket, mint a -szabit * I Miwlhí^y neWak á kürcpk\'rba\'Td" jeTenben f ™,n*k ffc^tff^v^^
szerfi. Valami Olyast jelent, bogy éppen csak is hatásosak a váráza.gék,azért ebben a formában évw -kor> laalalkal,*\'kőzépiakoia el-, llrhető, valáhogjt megtűrhető, nem ■ Kuli éppen ) tPsaszük • óva « viíbefulAs ellenvaló legtermészete-kidobni aaiako iból. A szabályszerű pedig azt, hogy
a stabilyok szerint viselte magát— Ssóval: — foglalkozni, fognak aa űgygyrl a ipuiiszleriuiil\'an ia éa megkorrigátjik ezt az egyáltalában fura asámrendsseri, aminek bár lenne nsir egyner s mindenkorra vége.
— Begedla nalaUzler a Jatkl Uae kaaekérl Az iparsűvéaze\'i társulat a fazekas ipar érdekében föl terjesztést inté>ett Hegedűs Sándor ksreskedelmi miníazlerhez, ski arra m> st válaszolt és egyben megtette intézkedéseit is. Fasskssiparunk banfatláaiaak egyik főoka — agyaiond a m aiazler — a teknikai ismereteki én való visszaaaradolt-ignak tulajdonitható. Ezért fektette ennek az iparágnak fnllenditeseijél a fő súlyt a fazekasok a\'akaserfi kiképzésére, e»zki)zeik éa kemencéik lökélete-itéaére. A mennyiben pedig aal látta, bogy brlyenKní a régebbi tradteióp\' alapuló éa nemzeti jelleggel bíró díszítési a ó-doknak (^antartáaa, sőt fejlesztese,-a leresctlorrí\'s fokozása, dó a nagyobb anyagi haszoa biziositása érdekébea is kivinatoe, készségesen támogatta a reodeTkezesére álló eszközök keretébjj.« vázolt oél előmozdítására szolgáló törekvéseket. -Es bogy. ennek a minüzter nyombad tanújelét ia ad|a, megbízta Horti Pál professzort, hogy Vasmegye dili reaieiii, különösen Jiákoa, a nyir folyamán a helyenkin! diyó teknikák alapján egyes kiválóbb taaekaaiparoaokai, vjjgy hasnparosokat ielszetö«, tökéletesebb lorpiák készítésére, .ízléses ékítmények alkalmazására lanilsa , őket nbbol a célból megfelelő tervrajzokkal lássa el. Megbízta végű a miniszter a profe^zort azzal is, hogy egyenkint 20—20 edénytervet, lehetnleg a helyi diazi 6 motívumok töDia^ztiilásival akklnt keszitaen,
végzése, büntetlen előélet, si&löi beleegyező ayl-■ lotkozat, Pályázók aunuaz\'oa 1 lg kőieleeek kérvényüket benyújtani.
Irodalom.
sebb védekezési. K várázsige három pontosaiból áll, melyek küzűt az elaö az, hogy megne ijedj,! a második az. hogy: vir ahtt tartsd a karjaidat, a harmadik pedig — ez által némi sérelem esik ugyau ii úszni nem tudónak emberi mél\'^áigint — utinóza- a kutyáfr A* első póni rém norol!
semmiléle további megokOlásra", mert bi-seu az ijedség lefokozza vagy kizárja a lélekjelenlétét, ennek- hiánya pedig eletvenél} idején n*m
egyéb, mint a bálái jogainak végrehajtáaa köz- _ Megrandeleaek gyűjtéaere vonatkozó ben tanusiiolt — pia\'zazivltáa. Hogy, miért kell I törvény ea rendelet. Ép« most jelent még a az uszninem tudó <s hullámokkal * kűzködö harmadik bőviieit és javított kisdia aa t9K) -embernek viz alatt tartani mind a két karjit, XXI. Hrvéoyeikk az 1884: ÍVU. ». c. 60 cnnek megyarázstát részletesen megadja a fizika ának |Ipartftrvéi.y] a Megrandeleaek gyűjtéaare nevezetesen a lajsuly törvénye, e törvényt pedi* vonatkozó rendelkezései módositáairól. Je\'gyzeUk-illusztrálja Vagyis megvilágiija a mindennapos kel magyarázatokkal éa a végrehajtási ula-tapasztaiás. Az emberítest súlya\' kOrfllbelOl aitáaokk»L
megfelel ama vízmennyiség súlyának, melyet az. Eaen törvényolkk. tudvalevőleg juliua 1-éa emberi test a vizböl kiszoril. A vizbe SielíemBer lópett éle tie éauiinden kereskedőre nagy fontosság mindaddig, mig telenem szívja magái a folyadékkal hír. Kapható Ra<b Mór könyvkareakedésébaa vizssinen marad. A ssabályszertt úszásnak 1 Budapest (Hiaa palota) Ari bérmeataa küldéssel mozdulatai éppen csak högy irányt adnak a test I liltér. f
tovább mozgásának ea valamivel, két vagy bárom •" — Uj da\'szerzemények. Aki Bwiapeaiea a cenlímctcrrel emelik magasabbra az emberi Népazinbiz lagutóbbl újdonságát i a , ifliók a testet, mmt amilyen nivét a víz szinén úszás hó alatt* cjmű regényes sziomövet végig aézta pélkfil ia e foglalna. Ha azonban a hullámok annak nem kerülhette ki Ügyeimét aa a he éves, köaé került ember ijedteit égnek emeli, a kezeit.; bensőséggel teljes kis dal, aaalyet Fedák Sáli ami az úszni nem ludókniLa remiiét áltau éneket betétül nagysikerről, Huaaka Jenő tehelaéfea sugalmazott első mordu\'at, akkor valan ivei |zeneszerzőnk koarpoziclója ez, amely Beöthy keves- bb vizet szőrit ki az emberi Irat, atnennyi> J Lászlónak .Két veréb* eimt haeiulatoa versére beo-a levegőbe nyújtott tárók éppen \'emmi vízet [készült. A közönség, vsláhinyaaM aal a mm* sém szorítanak ki Ez a kis különbözet a<utin peramentumos művésznő énekelte, mindig nagy, kétszeresen hat. Egyrészt az állal, amit az.imént letlszéaael fogadta. A csinosan kiélli\'ott zongors-emlitettüiik, misrészt pedig azáltal, högy a kíséretei ellűott szerzemény ára l k, ÍO f levegőbea kalimpáló karok súlya az—emberi test | További megjelentek: Baka Baita Irma Pomp#
Nagy-ííaniiga csütörtök
dal keringnie, ei a melódia Ai; íülbemás*ó egy-szerbsége Allnl könnyen játszható müve a ezorgaljnae szerkőnek, aki eszel « gyorsan népszerűnek Ígérkező ópusszal immár a 82-ik kora pozícióját bocsátja közre. A Hzávay Gyula aző»egere irt a Pompeji Játképévéi diazitett szerzemény ára 2-kor. A magynrdalok éa népdalok,. antolo* fiájának V.év I. II ée 12-ík számát Lengyel Miska Nagyságos ur és Künn a sőrbázkaszárnyában két m dal átirata leszi kiválóan becsessé. Egészséget humortól duzzadó töröl metszett két magyar nóta ez, melyeknek Ügyes átirata, zamatos ősazhangzatoaiiása Zengyei Miska nagy rutinját dicsérik. Ara a füzetnek I korona. A lenti zenemtivek meffjeleutek.és kaphatók Rózsavölgy
Zala 56. szám (5.
M
m ő kefeaaUavébál, „Nloolo"*, asármaaík., Nmtjo*
Km
böljf 18 ér óta erfl* saivdobogáfc,
• «lóívioDo. ^^„Miza
Erről » sokat hányódott ttdUvél wbu Nagy Képes. gyömorfajdalmai az evést kinsze»vedé#é Világtörténet I17—U8. fzaete. A is kötetes aag> ■aaka\'tetilk neki, oly mértékben: begy végre aooyÜa sserkeastöje dr. Marcali Henrik, á ki a VII. kötetnek jutott, hogy minden táplálékot megtagadott éa egyaaorsaaihd saersflfe ia.\' Kgy-agy kötet ára <ta#iS WIMr i tgt to?t M «n*ati«n lnB|#
kötésbea lő koroiu fia*lenként i. kapható M filléiHvW,! ^t*J *O t aa egyetlen tápOMr »»ejjjt Hegjelen minden héten agy fönet laphaló a kiadónál, ®agailOZ vehetett. EnnéJlOgva annyira elgyengüli. (Révai Tettvérek írod. lat Rt Bndapwt, Vili... ÜUéMtbogy hosszú idő óta Qradea munka aafeqa+a 18. as.) a minden haséi könyvaereekedée ntján. j ®§ett hacsak Bt teljesen lehetetlenné Bea
i&L *«*» ••«"»«*e* MM M
innyl kötet regényt kapnak ngyaata teljesen díjtalanul, ahány hónapig karácsonyig aa elöfipütök -aoriban Toltak, Ea ajándéknak első kötetét, matatváaykáat, már aaét-ktfdi&k elflfitelöínknek. Ars uj eredeti regény dme. A királytlgrta, enoraój«: Bá eoay latrán, irodalmunk WUI-aőeége. E regényt tteaaea elöfiaetBlnk megkapták. Jallaa hó
a gyakran ismételt lanAceokaak engedve, elhatározta magát l Pink-labdacsok hasznalatare Ezen csodalatos labdacsok aikalaáazáaáaái seméi kétségét nem szenvedett többé, hogy aa ere4-móoy már nem soka késhetik, amit velünk The*
érTáraa ieca. kir. udv. zenemű* kereskedésében folyamén kiid)*kaaét valamennyi eiöiisetóinknsk a karácsonyit ken asszony tényleg a következőkben kőzöl BudápeaA I?,, Kristóliér 3.
A legutóbbi években meyjelent indulok közül tán egysem közelítheti meg elevenség é* dallamosság doígáb\'án azt a melodikus pattogó rimiku* indulót, a melyet Qravé Hugö szerzett éa adoii ki „POstyéni lovaregyleti indu\'ó" címmel, 6 kompozíció, mely különösen főúri körökben Örvend nagy \'népazerüségnek, ára^ 1 kor. 50 fillér.. \'
mely
Haelűavelll Aa a ki tsTfasetta a berlini királyi tansasm blatéi köat öriatetlk
nagyobb saellamek egyikének porh tt vely ét^Örők i tel te meg aa a tókor aaámára. A dwvs vonások, a lebiggyedt ssáj, aa
erős orr, a redős homlok kiváló goadolknaó erőre vallanak. S a kié a homlok volt, valóban a legnagyobb gondolkoaók küaé tartozott, hit életében és haléla stái is ;aokáig megretéa^a gyűlölet tárgya volt.l.jieíicíek vísiaatértiveí elvasafette hivatalig melybea AretTüonak ée Poggionak —roll aUkla éa melynek—réré» hflveteégbéa |ért Kfaqcia* oraaágbau éa Borgia Caeeerenál. Hénysaertt^ny ngalom bl ta ré, hogy gondolatait as állami aaervraéeéröl éa kormánjrr\'ól óesaefogtalja. A hnmaniMák korában élt éa igy egéaa fel-fogása, műveltsége.aiaméi agörúg-rómat világbau gyökeresaek de kiváló vrsék«. volt Jiaai^anak akkori élata-iránt la. Leg-
_nsT—etfaebb mnnkáia n ,.Da Principe", mely a fejedelemről
aaól. Oisttoraság saáfvtt darabolva a mist igzor JBorgta Caeaaretól, most a ^kegyetlen Medici -^omüotól várta as ■ égése ohwz nép. az wgvwnri* ^laBs királrság megalapítását. Bogy a flalai fejedelem milyen uton*múdon arhaÜ el a célt, arra néave ad ni ki utaaitást Machiavelli ebben a munkájában. Elmondja, hogy sseresték régibb éa jobb Időkben hstslmnkat a fejedalmek és hogy tartják fenn. De Ólaas-"oraaágot nem lehet fenntartani,, ast njjá kall szervezni, | -•hhts pei|ig uagy tűrvénvitoaó éa badvenérre van vattkaég. Magy erot kell kifejteni, de az erö nem mladlg erény., Sok r*g van engedve a fejedelemnek, „csak arra íorjiin, hogy Oaaön éa leaUrtaa atátnaát. easkAseil mindig tiastas-■égeaeknak fogják tekinteni éa diosémi fogja mindenki. A kősséa a alkar ntás inda) és as egéea világ kősnépből1 ál" E tan tetté nevét gyűlölet én megvetés tárgyévé, aaayira, hogyan-erdög- csuFneve ir as angolban, -^líiok- •
ajándékot igrrt regínyek közül a másodikat Est a regényt „Mióta a Pink-Jabdacsoknál kerestem ment*
AMnyi nrpád kiváló Írónak irta. Címe: A pavüónl ceoda. dékeu esész más eeven vaevok éa a\'leana#voU> rjonnsn belépő előfinetölnk agy a Bársony István, mint sa **** egyen vigyoi w . wgMfyoej
Aboayi Árpád regényét aaUtéa megkapják. A Magyar j oregunei nizonyiPom, iwgj ezen zituno taocaceoc ílirlap- nagynevű ée feledhetetlen emlékű alapítójának, nekém í«mét teljVíön egéeZ8éget adtak I1J fróvat Horváth Gyulának a teatvérbnga, Horváth Janka, a Jel«\' és Új életvidámsággal."
íí\'k u "Warorsaágl, dt kivált sa •\'délyrésni magyar A ^ \\0\\y\\onon eiszegényedéte oiy puazÜ-
nrl oaatáiv alapos ósmeröje, -Ríadelem a névért" címmel J; \' 4___Y . _
érdekű regényt irt lapunk ssámára, amalyaak keadáaaámait j wiag bhiou i neaes asszon; egeezsegere, nogy aaok it megkapják, akik időköabea flaetaek elő. A „Magyar a vernek csak oly nagy tutt»a aro«it6 éa itoeg-| Oénina« eima asépirodalmf\' lltnaatrált folyóiratot a Magyar nffr<V ezerével, mint a Pipk-labáacsok, lehetett
meiiaaóbor ÍKC1*1 ÍK^lJ^ff\' •vaHT^re kiiaíT keroaáéit j lly v^ratlan gyógyulást elérni, aminőbői logba-meusnoDor, kapják aa előflastók. Kedveaménveá áron, negyedéveakint (• / , , * J . x . •
—£\' egy koroná rt és Ötvon fillérért )a|aak wt meg *ona ei nem ertek, wegrnt ujdoi be ga« egyaaeramlnd a remek fnaela Divatlaphoz éa a Kép**, zoltak viUvhírükéi, mint a Vérnek itghataiaiaaabb Oyermeklaphoa negyedétaaaint egy körönéért. A saerkeeatfi mégujító- éa a/ idegek erősítő azare. üaenetek rovatában a Magyar HirUp mjn^n A Pínk-labducs -k ép oly hatassak vW-
kéaaaeggel és ingyen válasaol kúsérdektt kérdéenkre. fcl<» . . ... (
fisutiHr:ársk iz^jvsfrtiWsp- félém:-sitpkür^neuraalhema, idegbaj, jmndene
14 korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra 2 korona 401 liemíi tuTerőttetesbőTsiármaziSaftaiaBOegyeBfeeéfri fillér ^"fiaetfa^eha^^kiadóhlvstal^, Badapeet^V. állapot, gyomor* ea bélba;, rheuaa éa aa
Haavéd-taica lo. nám.
A^Macyai Hírlap" kladóhivaUla.
Lap tulajdonos és kiadó:
________________ "... _ i
Fischel Fülöp, Nagykanizsán.
18 éves betegség néhány nap alatt gyógyítva.
Thekea asszony vAraílan gyógyulása Trois-I (Luxembourg) (Viegesben) oly enol, melynek ( i^azíágiit mindenki ellenőrizheti.
~ inchiasnát:
Knphatók minden gyógyszertárban, valamint la m tgyarországt főraktárban Törők József gyógyszertárában Budapesten, Kiralv»n\'ca. 12. •\' dubozoukmt 1 Irt 75 krert vagy fi duboz 9 [írtért.
Hirdetések
lelvétetaek
e jap kiadóhivatalában
ZISKA j. UTÓDA
BOHTÉLY «A $R«f szerkovács-ámk, gabona-minöségü tizedes és százados hídmérleg gyára. .A gabona és értéktőzsde szál itója
Iroda es raktár: 228-1
BUDAPEST
Y1 ifliii 51
1AVITÁS0K OLCSÓN. PONTOSAf Bm&ZÖLTETNCK. — Áíjsfyzék kívanatra lagyes ée rmentvs —
- EiryHlli ^riidft JMI2SÍN: MARKBRE1TER L.-nél

_ X
X x X \\
Cséplőgépé szek
f^Iv^ietnek
X arsTceyem^g W
& VASVÁRMEGYEI ELEKTROMOS MŰVEK ^ RÉSZ VÉ N YTÁ RSASÁG
elektromos cséplőgépeihez.
A J i4 N ié A T O K A VASVARMEGVEI ELEKTRUM()S IITVEK BrESZVENVTAR^ASAÖHOZ
%aaibathabra. (V tatéisndéa.
v:
x \\
w
lan^i
j ry • értesítés. 11
Szerencsém a nagytekintetü közönséget tisztelettel értesite ^ ijjugj^a

# |3
I 1
nyári l*d é n y r e
a legújabb divat->zertot mindennemű ruhákat, a leKlInoaaabb miit0«é£(0i « legolcsóbbig figyelmes és Jelette jutányos ki-szolgalás mellett készítek. s i \'i\'
Ez a\'kalommal bátorkodom a tekintetes na. kir. állntfrvM urak fig elmét felhj.vut *gy«nrttlisi kémsllaaé-nf elnare, me\'jeket a legpontosabban, előiráa szerint legjuiAayoeabban, kjj^nő minőségben éa ízlésen kivitelben szolgálok ki Vidéki megrendelések kellő fi^yelemmei* eszközöltetnek
Á u. érd. közönség becses támogatását es szíves megreudelését kéri mély ti$ztil*tt«l
rfAVVA SAWnáMg Máa léaOaaaM
L\' T r •• .M. 4 * KLZI léla hál.
^jlti. t rfY-. . i t . • \'
Nqgy válanték kitünS minösúfü, divatos bel földi, angol ifs fratutia telmMen
f*

Nagj-Kanizsa csütörtök
Zala 56. szám (6 lap.)
luOi; julius h<5 II én
19
Scliima2idl-ZárM \'
riadó biztonsági zár betörések ellen!
E&yedÜll biztos* védelem betörések ellen f
Szabadalmazva az összes államokbanJ
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, bta^a^noaokL ma^pJaká3ok±^^\'S^Are\' ,
T. ci. A^Schfmasdl-aár" mely a betörök «lien u ^jcjedflli bistos óvszer, egy csinosan /ényesett ajtó sir, a*aly*}npá« u arra »w>Ig4id kiMlleket k tárttal A legcsekélyebb kísérletre, hogy wi tárat idegen, vsgy tolvajkulcscssl kinyiek, avagy is ajíórészek betörésére irányuló kiaérfrtra ir, egy taJspAea kapésoHdlk ki, a »*íj egy villám* mmgönl •riatkeaf; est nyzgánha.hozaa, illetőig a nwgkiaireit srAasakoa kinyitást riadó caengéasel jelzi. A bttftráa kieérletáaek megakadilyoaaaára —Igáit em|« tetseée sserint alkalmazható t oasJédasofeábas. a házmesternél, vagy bármely más alkalmas Wynu. KiránairamgjanazoH\' fmeltytvsl #gy seyasltt aíkaímazoft Mreg iá aagy damsáanl eíafliiető, amely a* alvó swmszédaágot Ja reJriaestja. 1 ácbimandf-zár minden féle ajtón, ablakon, rsdfagfin, pincze és podlfe^jtéa bs*t»1 miadeattt ktaayea alkat masható ahol betörés elhárítandó éa feltétienfif rae$bisl»ntóao jelaf mhidea betörési kúérletst. ^Schímandl-aár4\', Wlyböl earek vannak mát haaawöalbaa, darabontot 15
koronába kart!. Bővebbet Nekimaadl tíézAn&l Biídapastaa, Jóaaaf-körat 77. ss 1I*-Í5
liilealuU kiáUllái 1896 laiy ntlXIomlaiial érem.
\\
STAHEL és LENNEK Budapest,
Trienr é» lemezlyukasztó gyár. GYÁfi Katona József-utca Sasára. Margíthtö és a nyugati pályaudvar közt.
. Íján Íjak as áitalunk gyártott legjobb minőségű
TlllUfc^ ■ kmknty, w Imkkflnjistk. a^btsaT itpa ttf/—nv
_kOsüli fciválasztására.
Trienr Ok nriabnak v»g y árpának a baaa közüli ós a gom-
- bOljrú magsak hiválasslásáia --_______________—
LeitMtlsililóéi OKiláljsiá irlrirttk ■ u árpa ki rá* • lasstáaára és lencse os\'atályozásárfL Onlál|ai6aTrlrip*k.
MabadalmaieU Trlear éa\' esiUi/eiá^pek : minden gabojiafaj tiaalitááárs és tetszés asenati osztályozására. — Elvállalónk Guthja és líBller, illetve Mayer rendsserö trien-rok csekély költséggel és trienr beküldése mellett ezen szabadalmazott trieerfltké átalakítását ---
Mftloiu-Trieiírhengerek v^gy burkolatai Ljakaisiell vaif kaaltoU lemezek tetaaéa sseriati nagy-•ágban Ipart vagy gazdasági eélokra.

Árjegyzék vagy mintakönyvek Ingyen él bérmentve küldetnek.

Egyedüli biztos szer
lábizza dás
te\'Jea megszüntetésére az (JHCIKN féie
PODANOSMIN,
ff
tae1^—tt U§a» jfiatflbb hmniln _
öem empón as uVtűljt, bioem uimS járd Jielkflifillfin.EZttgot j» régleg megsxOnUü. Ára egy üvegnek ecsettel együtt 1 kartaa 20 fttar | — I kor. 70 fiú: beküldése Mellett bánaeatve. — 1^40-10: . Kapható egyedil a kéasittoM :
ÜNOEB ÜLLMANN SÁNDOR
Sze n th á ro msáiffi eumztftt""" — gyógyszertárában SZATMÁRON. -
ijodega!
Qodega!
flodega!
ELŐZETES

N\'agy-Kanizsin — íűut — Littke-féle palotában volt Wiltinger-féle helyiségekben*^ julius hé 14-én a fóvírosi mintára, elegáns berendezésű
bodegát
nyitok, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű hideg étkek, bel- és külföldi borok, pezsgők, cognácek ós likeriik — az italok palackokban és poharanként— állandóan a legjobb minőségben- kaphatók tle$zneL
ozsonák ós vacsorák
H Ízléses és gyors szervírozott megrendelés szerint házhoz küldve.
Nyomatott Fizchel Fülöp laptukjdooosQAl Ma^jJUniinán 1091

c

-Huszonnyolcadik évfolyam 56. szám.
HtrkMUtNi Vtro,lii»-*pi>l»t H»«k«l Mlap Hirr> laeaakedkaébaa
•••rtaasié\'fi krMknai lahot napán-\' tini á (. 4—6 (irt ktat
bla lumniiö » lap •nliiijií tífflui\' vQfltiknsb vr>do kiiilMnéBr
írná JLX. LJXA
Kiadóhivatal:
Virosiil*épQlflti íiV/iW mtp kot (•r.nk.\'i IN
Politikai lap. . » •
ty koiiyv .. u. •
N^egjelémlc NAÜ.Y-KAH.IZSAN neieiwmt kétszer: vasa-rnap, s csTiírtökón.
f ifcörizrrgHT lm . *«••• ím ....... 11 k«nér
• » . . • kanaa \' - . . I kanna
Syilttit \'petition ►) (Illír » Y*
ÉlStzatéaak, vüunlat a hinjelíjtkr, <"«vkwk rtacU Fakip kj;.r>knn> kaSéatba iaikeaed r
■ üérwmytr*. -t-iek oak ifmítt
<»lj r««*4i*uak • ■OH nu m a« tar
Nagy-Kanizsa. 1 i»01.
Feleiét |!irknitl: »i«>»J tankar ^ Sierkeaztétára: Hr«<*« l,ikj»*.
Vasárnap, julius 14.
j.
Uj regálé-bérlők.
7,
(A) Valóban csak le\'kellenségnek lehet nevezni a »szövetkezeti* esetnék egynémely nagyhangú harcosának eljátó^iH, -amidőn oly tanácsokat wtd a falusiszfivel-ke/éick vezetőinek, melyeknek esetleges keresztülvitele nemcsak a szövetkezetek er« kölest tőkéjét kezdené Jói hauiem föltétle-oül a v^gromlás tájé irt r né n\'zon szövetkezetét, mely hajolna a biztatásra és
belemenne olyan kiserk-fbe, mely a "Tef \' rövidebb idő alatt is teljesen megfosztaná nemcsak eredeti jellegétől és rendefletósótnl, hanem természetazerüJeg anyagi károsodását js okozná.
Azt tanácsolja ugyanis >A magyar szövetkezők^ lapjában ,,K. N;" ép~r legkisebb falusi fogy. .szövetkezeteknek, hogy csapjának lol regálé-bérlő F.zm tanács pedig a fölötti\' tópivnkedésének végeraf-ményr, hogy mily módon : juthatna a szaeetkfizét italmérési engedélyhez. Ezek ugyanis kisebb községekben § 2-*-3 létszámban vannakmegállapitva, és a szöv vetkezetek által nehezen szerezhetők meg. A szövetkezet tehát tf saját községében] csapjon fel regald-bérlőnek — amT tudni- i váló a legkedveltebb üzletágak egyike —j és liamár — ezt concedálja „K. N."-. is, |
—5 nem is nyerne a szövetkezői-a fogyasz-,.táfíi adóbérjeíen semm \'H-m, szert\' tehet; a korcsmai engedélyre és szabidon mérheti tagjainak ós bárkinek is az egyedül \'üdv i-zilő bort éü^,Meg pálinkát.
Nem tartózik ide az affölÖtti eszmecsere, hpgy mennyiben fér össze .a I(sZöVetkö-zés"- osiímöjével. korcsmák és pálinkamó-rések alapítása.
"Eri <51 ugyan érdekes dolgot írhatna" e orok "zeroffjfl, ki
és figyi-lemmol-kiséri különösen az ugyne vezeti—paraszt-szövetkezetek—alapítását, \'működését, kezelését és...bukását.
Ismeretesek, a nehézségek, melyekkel jegy ilyen szakértelem nélküli földmiVesek 1 és sokszor hűtlen és lelkiismeretlen kezelő iiTlal vezetett szöveftezet \'áz alapítás riáp-jától a végkimulásig küzd, dacára/ hogy a legtöbb esetben . üzletkörükhöz tuínagy tőke áll rendelkezésre a tagok részétől Én ezért megvan, a hajlandóság a vezetésben, hogy hasznot ígérő tanácsokat szívesen vesznek, mert ezáltal nemcsa nyereséget, haoem"- tagokat is." remélnek gyüjthetni. Lesz tehát elég-olyan- szövetkezet, mely Jugv a nyéi^ségejr; mint a tagokat » regálé-bérlét terén ^ akarja megszerezni. Ez/crkvetlen káros hatású volna magára a saosnkesreti eszmére, m<g az
.erdekeit szövetkezetek bukását idézné elő, s
—Nem e rövid cikk _föi*dala, hogy a szövetkezetek vezetőinek megmagyarázna az ilynemű vállalkozás. káros voltát. Ennek keretében csak anV,akart«nk rámutatni, hogy sokszori mily meggondolatlanul ugatná be tanult, művelt -szakember- a Rzegéáy lálu-í szövetkezetét.
^írWegyszerű tanácsol adja nekik a a rVáUitlkozib alapjául, hogy adjanak vsüvt bérösszeg gyanánt a kincstárnak, mist ame nyit a kincstár a sájátr tönségfllttől kór. Egyszerűen legcsunyább fogásra akarja rávenni őket a saját pátriájukkal szemben.
Kedvünk volna itt a tanácsot adó : „szakembert" e azempcfnlból megl« ekéz-tetnTi avsgy mk&bb nJl.- megkérdezni, hogy ugyan mit^k. tartja ő azon quahtíkálhat-lan eljárást, ha pláne egy szövetkezet a saját községével\' szemben, suttyomban a kincstárnak -magosabb bérösszegei ajánlana ~fei, mint a mennyiért a köztudomásúlag nem jószívű kincstár a községnek a bérlett-! átengedni hajlaridÓ.HiszeO ar bérösaze-gékéT a pénzügyőrség a községekkel szembén úgyis a végletekig, emeli, és Vájmi -kevés olyan község van, hol a fogyasztási adó révén a községnek más egyéb haszna volna, minthogy a lakosság\' nincs
TARCA.
Mea maxima culpa.
__Haraguol én reám
Egyéllm angyatom;— Hogy nagy utrtlnunul. - Mily imiut tngtinil, TitkUui nem tudom.
Mondtad már elégszer, Teltetést tanuljak ; -Ve tudja unki meg: Mennyire ueretiek, Mennyin imidlak.
Orilt rajongM Hogyha-nem tett tolna \' Ajkaid hibája, Kék szemed tarázta. Dalom nem ipjpuilna.
Hazudnám haragot, Titkolnék szerelmet Úk di hidd el nekem,
Mott ezt nem tihetem. Esdek hát- kegyilmet. \' -
Könnyen uinlelhit at, KI nim híren nzeret, bt igát rómaimat Titkolnom nem lehet, Mert a mtem izakad.
EUef JóMsef.
A növény-védelemről.
íJrta él a .Zal. Alt. Tanitititület\' perlaki nayy.
-A
gyOléiin tetolmuta: JZaan Irma.
Midiin a lapok a földmivelési nitfiszternsk az állatvádéjemre vonatkozó rendeletét kóiólték, ; azon kérdést intéztein maggmboz, hogy lehet itt, hogy aa állatvédelemmel kapcsolatban a I növény védelmére nem ierjedt" kf a miniszter ur i figyelme.- Hús e kettő a legszorosabb kapcsolatban áll ag/mássa), nőt pedagógiai szempontból a | növények védelme igen fontoe.
Juliul I 5 - é r a 3\' ,-ca magyar jelzalcgr sorsjegryeit ii\\izá.ea
Főnyeremény 200.000 korona. *
tortjegyeket 30 korona
Ilyen kamatozáa
lefizetése ellenében elad és mértékelt
mellett letétben tart
1 s Mgy-kaalaMl Hireakedalal éa Iparkaak.
A gyermekek szépérzékét leginkább a nővé. nyék, de különösen a virágok ápolása fejlesztheti. ; Mig a kis gyermek csak a legközönséfoobh haziall ltokkal lalakotik és a ritkábban eWor-jdulé állatokat csak Lépekből vqgy aa éllatea-reg eiből imaeri : addig a növényeknek sstmialaa faját, a virágok kQlőnftle változatosságát van I alkalma megismerni. A kisvaroai, de meg inkább a falusi gyermeknek van alkalma a növények fejlődénél,, átoknak hasznát és kOlönféleségét | maga etön látni. Hint minden falusi házhoz egy I kis kert ia van csatolva, melyben a ~l%agyaaa rflbb ember is s-orit egy kis helyet néhány | kö\'őnaege»ebb rirágnak, mert alig van kert, bot rozmaring, georgina, mályva stb, virág ne volna. GfyQmöicsfa nélkül pedig éppen nem képzelhető | egy falusi biz környéke.
Nem e legszebb ás legkedvesebb évszak aitvaaa, mit nemcsak a gyermekek, de a falnőitek ki oly nehezen várnak éa akkor magteladkaanak még | arról is, hogy ismét e\'fil HÍ tavait súlya oebo» zedik valtaikra. Nem a tél elmultának flröfflok, hanem a rügy fakadáa*ná>, a növények kitől-dillásének. Es azt a tavast eljöttét dalkötl&ak egész serege mily kedvwea énekajte mag. , .
KOlöpöean nagy sterepe vaa költőink roűveí-j ben a növényeknek, oá főleg a virágnak, ! Lehet-e kedvesebbet képzelni Tompa , VirágrMái\'-nél ? Eieket elolvasva, kell, hogy az ambar öakén-(eltnfit a növények éa virágok baaznét, kálöa&-ta a gyermeki lélek nemesítésén) ha na lássa. Nem hiszem, hogy aaon egyén ki egész életében slö\'-szerefettel ápolta a virágokat, képei legyen vaiaati a agy bflnt elkövetni. Hitt a növények ápolása, jmsly Ugtöbboyire szabadban tOrtéaik, közelebb bot bensőnket s Mindenség Urához és ■ Ma
N«r)-K»díi!8» vasárnap
Zala 66. szára (9 lap.) —
laOl julia f> h<* 14 éo
kilóv^ bérlő részéről zaklatásnak. Tehát ! A társaság ellen oly a»k • panasz — a A táriaságnaj^z a cetja, hogy a mott rá-
azért, hogy esetleg a szövetkezet korcsmai panalzkodók kösöU vagyunk mi is, — hogy a airláa inján azerzett ponty-rr«t kokat a jSvőbeír
engedélyi nyerjen, járjon el tiaateaaétfele- ^P** Mtaaitfae kírUI "ló gondoskodását k»t: maga\' ájiithawa . ^S*
, "i, \' „J \' : JL Tn TaI í \'rokonszenvv.l véltük tudomásul annál A táwasag ezenkívül élőhalak eiarlá-Va lenül éa okozzon S-Ját közj.égéoak!^ ^ ^^ „ elgdk .^ ^..nyokat óhajt ke*«M,tni, fa „ f
között, a kik a halállöniány. ilcivíftsDI (.varzáai UálJjlbassiM halat a inájpodeló* konyháján.
egy ilyen teleack léiesitéséyal, no átég áa-\'. állomány ki-. A lársssfcg^zel^ék előadása után megje-
fogyaszliUjiuüáwrel váltlik jeéijirgitaAl. ■ . - «íeli< bo"X-me\'. aZ Uris,cn b»\' ®P tetem-.
AI.U ni... r,.*vnn »"e 8 s-m tebétuek m-g mindent
anyagi kárt?
Hogy miként végződnék > regft lé-bér lettel össznköiőlt szövetkezet\' — azt világosan
ki lehetne A telepek líteaitáae raánk-, nézve nagyon " """" ^étuek
mulatni. Ma csak arra aka^mnxalni |M ««*r,.táua járiunk, 1%
. .. , . . .. V , , ,\'o vasúinknak bOvpbb , ismertetéssel szolgálhas- MD0Z az eiiogu atJan -ajtó segöilkezfisei,
bogy az ily tanácsok mily nagy . kárt \' k _ - . ° a mely saj ónak jó- nagyréve edd/g■ c*k az
tálába gyöByőrüaé-
kárt I
JJl 1 — ___
okozhatnak a szövetkezeti es?.méhek és A társaság - wiul nn.m tudatják ^ m4r alaptalan ^gilmaiás\'-an
ezen eszme hiveijöztil solcakat kiitldöz- mtiködése:k kezdetétől szón fáradozik.""hogy\'. a *ét ~ - -.
nek abból a táborból," hol a vezérek káros^ogas-ivaroztató (elnpékre alkalmas helyet la- Ml 8 ma*unk regéről azi jégjeiztv meg.
tanácsait - sajnos sokszór meg is toljon. A fogas az rkrát rendszerint -a Balaton- ho" örö\'nn,H lá,íuk 1 , m,ndín «oIF
rakja.\' A víg. a/ ekéni elmozdítja. A bo\'»ök az ikrái eltemeti, vagy az ikíák elszóródnak s a kik.űles nem következik bfii A társaság véleménye. szeriül e föltevést az a\' fény Iga/olja, hpgya fogás m> tiiliű JüsStéa aj
nak oaupasa, homokos lenekéré, •\'..vagt kövekre kísérletezéséi, a. mely a. ö sSamlájit* meny « lerakott ikrát-helyéről an,el7 Í,)akar-lá- k-isegtelen elárulja. Sikerei e-etén a sajtó lesz a IsjjelSŐ a .gralulánsok
kőzött. " . H P I____rJ=ss
Mindámelett nem hanytn unk «zemet azoknak a 1iíi4fléi«zesekiiek(vámetyíkk7t a bala-
kri, •—-a mel-í
jatt, bogy ha hftA-t^azdákknl megtartattak a
>rodukálhiit5itTltét~és:^tet hónapi aiialáaer nrgtmaT; " tarhr jrrt
meg a tánaaág ia. H ircolunk a tömnyet mé-
ügyben\'\'- a kormány a legszigorúbban! E bajon a Társaság segíteni óhajt. Ama re.iQnél kiaeQb halók aikilui»ca-. n«iy«k-elilélte az egyik seöv,tkezel vezetőségéi,\'helyekre,\'melyeket a-lögaa .öaztóne az ikrara- nek óriási kártételei.nem -gy-/«r kimutat uk.
v (]_ kasra kijeliilt, tinooi reglakal liélvei el. A roa« A jöv\'öbtn sem hia-iük el, hügy á Balatonba
bősz hullámok közé jutott ikra kikel, elitéljütr
Rtsreseg, míg a---Ez elmraahoz kel ö. mennyiségű^ riztoiyag tovaLbra ii. ha a tárwae a K.a-Bataloooo
legjobb szflksígea. A kedvez\') . talajmzuny folytán •jereastúhalóva] dolgozik,- bffléuö-er. ak\\or, muor
melyet pár | egyes hu fajukra lil.ilmi jdo. v m, mert az eresz-
hallgatják; hololt ha azokat fölülvizsgálnák* ha nem is\' a helyes utal;" de mindenesetre a vezérek képtelenségét látnák .meg.
A fogy. szövetkezeteket eredeti céljok tói korcsmai engedély m\'íalP ellántorilanTÍ
nem szabad. Hogy az alap-zabályÍJk\' és a (Betonban, pedig a nem is nagy,, de. mindem ,on™onfi érdeke" fW* -
bzövetkezeti törvények megengo\'bVeregálé í9,e,re ^ojtevő.menayWgfl fogai, - melyek- * eiuUn ■ h,rcMunk
bérletek bevón.áát UtléHüfUkbé: azl netn ^T^^\'^ ikrái ^
i eddig óriási toennyisogu utodo\' |
tudjuk; de nemrég történt, hogy az „Egan-1volna
mert biztos nyereséget igéró építési
. . ... .. lukat azután a nyílt vure teszik ki, ahol a rajt eresztett hal- ivadékok felnetebedark
lalkozisba akart bocáajilkozni. Olt pedig \'
tán előrelátható volt a nyeresép, míg
regálé-bérletnét-a szövetkezet a
esetben is csak egy ilalmérési engedélyt \'"lyn^ofe vizét medencekbc :vezetik nyerhet, veszíteni azonban........ mindent
elveszíthet.
Haltenyésztő-telep a Balaton mellett*
Ora múlva vízzel elbontanák és -visioi.t fecsa-\'hö hálóba e haltatok is gdaveszu^k atb. polnak. A ío.a- megkeresi a - m. deuceket, nnn-^ airjegyezzük nr-r, Wy a síjtö
iyoknek teuekétt l«ví..rQSluk\'r.i .e rákjai az ik= ,, L, . , . u ,. , ,, _„ „ ...
\' \' éles kttzdelmeft^lt jqgoaull*ft|iát nagyon iga-
zolja az, htfgy a par í birtokosság kenrt\'lea volt a társaságul feljelehlenií a minek k&vetket-méayekőp a lártaRagot érzékenyen, nem ia a k#zig\'aigazgatási aatóaáaok tneghüo-
Imellétt. A Baatou mélletl ez idő szeriut más!
\' Inn : SÁGI JANuS a\'.Kesalhelyi-hirlajj -« mankatársav
Ilire járt, hogy a Balatoni., lliflaszati Tár- irányban működő állami culturniérniikségi-aasáa » Balaton mellett ■ hált\'enyéaztfelelcpekel z->gek a kü/.ol jövöéen terveket dolgoznak létesít | a -mi végett a helyszínén 1k megjelennek.
rakat. Ennek megtörténte után a - rostokat a a via lecaapo á»a után .kiszedik a az ikrákat a JenhuJéirtak szerint, kjkeléare el-
helverik.- " \' f____.\' ■
A társaság tl/yrezctó i«;azgaiósá|ía a Jalon mellett több t?!íp^ jelöltki Undgral, E ,4t<asigot üdvözöljük teliat a halteuyísztö-János, or-zájjo. haJ-szati telígyelő, közbenjöltó | ,elepek |ólesll(;3e alkalmából, löumrtjuk e leat
u. r«8T«err Da tették.
ki,
azonban az eddig úangoatatott, liiég most ia jogosaknak tartott egyébb panaszokat.
láijak szépen díszelegni kertünk virágai:Teheleilen célt mindén nagyobb költség es kiadás nélkiit nem guadolouuk arra, _üogy a Teremtés Ura elérjék. • A birodalmi székváros környékén sok meletlduk van és látja ni unkánkat. helyen ason céra alakult egyletek tavaszszai,
Ha valakinek kedveskedni akarunk, virágot j iskolás gyermekek között fiatal virágpálánlákkal adunk nekí. Ha kedves vendégei várunk, virággal j beültetett vlrágedénycjcet osztanak ki, melyeket disziijBk tBI aasialdi^it Virágot ad a vőlegény Őszsxel vissza kell azalli\'ani Mindegyik gyermek, mepyaa^onyának, virágot hoz a tauuló taniu\'ija- ki nóveu yet jól ápolta^ jutalmat ka^vgy lnuiiuk-oak. Ktdve«aink airjára virágot vlatttAfe, (Dlntegy áa laaügybaratókból alió azSríi0T serkenti a jelezve, hogy azt hoztuk el, a mi nekünk az í gyermekeket éa az eredmény- nagyon, kedveaő | Virágpalánták birtokéba Juttatjuk őket. S bogy éleiben legtöbb őrömet okoz. \' I volt. Egy német havi folyóiratt an láttam azon jmily nevelő hatása van a nameaebb értelmek
Hisz már Kriaztua idejében ia nagy szertp-jkedvea kepet megörökítve, midőn Berlin egyikIfelkeltésére, bizonyítgatni feleslegen" , jutoti a virágnak, midőn Jeruzsálembe vaíó he.-1 külvárosában, Zelletidorfban a jutalmakat kioaxU Se oemcaak Németórazágban fordítanak a vonulása alkalmával wrággal hintettek be útját; ják. Kétszáz fiu és leány, részben a külváros és hogv ez.mennyhe nemes és szíp eselekedi t népiskolájából, részben magasabb tanin\'ésethez "volt, mutatja azoa körű mény, bogy emléket i tartoaök, veitek részi a versenyben. Mindnyájan évezredek múlva is megfinnepli virágvasárnapján nagy szorgalommal, * gondozással áa türelemmel a kaiholikua világ. _ | ápolták a gondjaikra bízottakat és mindnyájan
-•A növények »zív< és ktdélynemeait^célját a;szeretettel voltak a dolog melléit.
pedagógiai dolgokban annyira-eíőhaladott Nemet-j A jutalmak: könyvek, játékszerek, peraelyekja beteg állatok, orazág ia belátta, mert már régebben á Jgjnilók [atb. melyek a gyermeknek örömet szeresnek és azt ajánlották, bogy rendezzenek be a nagyvárosi meg sem drágák, es éppen elégsegeaek arra gyeruiekek„8zámára kerteket, melyek a gyermekek nézve, bogy kedvvel végezzék munkájokat. Nem által lennének megmunkálva, a bot minden gyér- [az önérzet gyarapítását akarják célul kitOzni, mek türelmét, ügyességét éa\'szaretel teljes gondo- P^ogy a jutalmat elérjék, hanem, bogy megue-atsát gyakorolhatná ; mert belátták,.hogy nevelési • reaaék a természetit ás a vele való fdglalátoasA-sietfpoütból igen hasznos, sőt azilkaéges, hogy gpt> a mjinkat és örömüket leljék^ növekedő ném épen a természetvii^gálás és ludas céljából, virágbafl.
hanem kedélynemasités okáért, kell, hogy a I E kedvea eszmét mogponditolteaj év márciu-gyermeknek valamije legyen, amit gondozhat, ] aában a .„Néptanoda" oimü lap kővetkuső soraiápolhat, állat vagy növény ^Sajnos, hogy a tani«j yál : „A virág ápolás megkedveltetéae" oimmef:]
vaszsial 1416 cserép virigpal;intáf nsz\'oliak ki as iskolás gyermekek közölt. Később ezek kösSl a nyilvános iskoiai visagalaloi » kalnUn\' 1100 virág kö szemlére tétetett ki, melyek kötüi 286 jutalmat nyeri. Ajánljuk követésre é szép példát különösen, h« meggondoljuk, mennyi virág palántát dubnak el_ kertéazatnk sjíiiiileiés uian a mentiyi-ártatlan örömei szerzünk gyermskwukosk, ba i y
növények ápolására és kimélékére nagy göudot, hanem a .minden szépért lelkesülő franciák sny-nyira menték • növények gondosaaával, hogy Páriában sariatóiiumot állították fel növények szamára, hot\'is a beteg növények gyógykeze és-ben résaesQlnek fpp ugy, mint as állitkorkásbsn
Nem tudom eléggé méltányolni a növények ápolásának nagy haasnát a gt«nneki lelekrt. Ha a gyermek \'maga lógja ápolni tudni a virágot, meg ia szereti ait, hisz tudjak, hogy a gyermek ia lalkaaOl a aaépstt éa ba mag magatnak uevtz-beti azt, még kétszeresen örjll virágjának éa goodol arra is: ha 0 szereti a virágot, bizonyára másnak is öröme telik benne és n«m tog eszébe jutni a máa virágainak növényetilek rongálás*
Kn kísérletét teltem a tavastszal. Tanitvfc
tók eme pompás go. doláta nagy űeh&segék be\' .Németország nagyobb városában az iskolás gyer- nyaim kötött cserepekbe ültetett virágpalántákat ütközik, mezi a költség, melylyel ify^berlek mpkefe kőzött virágpalántákat osztanak szét, hogy I oaztottam ki. Most hozták vissza bemutatni beraadesé&jár, maga legnagyobb akadálj azi)k»l otthon ápolva, a népben felkelt essék a I virágaikat és mondhatom • -a legnagyobb részi Annyivarörver.deitsebéiéDár,~Kj() fiorlinben vt»gok iránti-szeretet a>s>飫 iránti érsék. — sikerrel ápolta virágját és örömet szerzett nekif már lN9ft.bao találtak módoi: hogy -ft^ntllsötl: IgPotvaimik. , hogy Tfétssétifelsbéir a ütött rá-j^en ntoölra"\' " » > •»*•
\\ f
Nagy-Kanizsa vasárnap
Teilfettiban
Hétről — hétre.
— Irta: Vajdai Szabó litván V
Es a misdkél nem állal reg várt >.<» Szajna-özvegyek\' hónapja, Atmkor hull esők- éa könyiápor, Mart búcsúzik sok fess mama.... \' És azután hajóo, vasúton, Ki párosan, ki egyedül, A fészfkből — mert ex Így ssokáa — Kies IQrdŐbe elrspflí !,..
S a szfgeny férj, az otthon marad\', A mélyen megszomorodott, i
EfjTt-másra követ e) vadat, A mit cddue soh\'aem szokott. Lesz helőie csapongó lepke, Mely eyy virágról—másra szál, ^ Nem ia sejtvén, hogy távol, messze Szárnyait S is bontja már...
Hja? mert bizony s természetnek — Tetszik tudni —a rendje ex, T)lyan rövid, egy perc ax élet, S mn é\\ minden gyönyört keres... Njár derekán forr, lángol a>vér, Ea szazszor sxomjasabb az ajk, _ Sseretai hfT > osofisogö ér, _ TSusolblomb, bégé gJfb...
tanárok. naedxíOtnsok. Tssácskoznak Budapesten. . S cou*ataj»k, hogy taindeu jól megy, Tömk elórr sebesen. Egy a hiba — ext beismerik —-. * .
__ Ámde a Kűmak bűnt as — .
A toLlátot trkilcs hanyatlik, S tcfborjaniik helyén a — got^r —
£s koütják oka mi. lehet ? Hogy fegyver dörren gyakorta,
- Mei.f~fcoÍt egy ifjú életet... Talán sors* volt* mostoha ? Vagy remegett ax elbukástól, Es gyönge lelke megtörölt ?... Vagy asirébe reménytelen vágy, Kora szerelem költözött ?...
Zala 56. szám lap)
-J2e- — mer\' maasáj — péoimagot sí erei A krtttföa, a uagy naprf. Nekik must a szavazó polgár : .Kedves barátom, szép öcsém f • S ha lezajlott n vslasztás már, .Rajul ae _néx, csak ugy — görbén!

A Jthtt rím — olt keleten Feltűnt es hoxxánk közéig, .■Sóiét nrc\\ a hol\' megjelen, Jaj-szó töH befÖde*. egei... Meg-megremeg vén Európa, * Hogy e hiéb-btri halija már,^ • S" látnom mint sapad ej aj arca Előtted, kegyetlen halai.
Háborús szint öltök? a város, Meglepte sok honvéd, baka, tik mosi urak a prémenádoa, Meg számtalan dezsa-frsjla... \' X Söt nem egykét kis bakfis érzi, Hogy a 3£tve mozog nagyon, _ Ha a *ok (ess hadnagyot néxi, Ott a sikamlós — asztalion..*
Miként gemba, ax es6 után A „Lapok* most ugy teremnek. ^Magyar Kitrir* egymaga csupán -
Vagy Bsáihunask ad életet*. ...____
Hogy ha igaz, mdeg ágyai Ezek lesznek a hoabugnak, S arról, a ki — sejtem — jől fixet: Dicshymanst zeng magi e-syáa
Te szept eszmény ? Ssj\'ó «iahad«áyl Elpirulnod menariszer kell! Nevedben óh hányszor becsap pák, Ki lépre mnsy tömött zaebbel Mext tűn est a társadalom? Emelje íel szarát végre!
De hát ugy-e sofrso vágynak s ffir, fdtünh -=. rfnttjóref..._
. " . *\' J$0t jaim hó I0én
indítványát továbbá egéss terjedőmében sBo-jradta a »alsegerttemek memorandumát ra lyben ax osztrák állami tisztviselőkével egylnlő téet, a szolgálati időnek K) évre való l»»áfl>» táaát, a\' nvufdijaxisnal a lakbér beszámítását valamint hs özvegyeknek kes arvaknak—az eddiginél kedvezőbb ellátását kérik. _ Végűi eihssá- ( <^ru<takt bogj igazságo* ügy a* támogatására (U-kérik a kerget ^országgyűlési kep«i»etöjei.
— Aa arató Anuepek felajiláaa Darányi ftMdmiveléeAgyi mimsstor látva es »raté~ Bnnepek umlt éri telo^itáaaaak jó ha\'áaál, valamennyi vidéki gaadaaagi egyes&ethex Itfé-let íotásHt, amelyben kéri a gazdikat as arató ünnepek leikarolasára. A felhívás laposán . több helyről jelentik, hogy as érdefce<l gaz-dassgi egyesal etek rokonszenvvel karai Iák M a /ÖkhaivfWogyi miniszternek mozgaímif s as amtó\'&\'inepek íeleievenitesere a IsguiMehh körben megindult a mo\'gaJom.
C\'aeadlrkerlletl perasewekság Ssaahatkel/ea Magasabb kaiouai forasbol veassflk azt a| érdekes hírt, bogv, ec évbea | asaporitani fogják ax orsságbaa a caeodÖrkerfietek számai Ma bet eseadérkerftletre van beosztva [as ormi tertUeta H«( cse a dór kerti let Magvar ország területén, egy j*dig Horvá* b*Sriavoaia • területén van. É het esendörkei Vetet most here j tervezik. smtMént az már i multhas a c*endJntf | újjászervezése eiöü k vol\'. U|h«i • hea tiák aa Összes csendnrkerAÜteket és uj parsaceaeksásnkat jál itanak föl: Snmktthdpm, Debréctobee, Hagy-tssst^nben fissst egyuky^ey t>fm>\'s#fftee hárvm aj c-end«5rk#rftlHi paraansnoki faUést is l/servssaek. A csnédörknrtletek asertsséee törvényen alapul s a parancsnokságok saapotv tása csakis a törvény •ódoaUáaávaf tört énbe ük * májr, melyre nexve oOr készen »s áli s javaslat. >] Ha «z össazel a parlament öaaxs&l, első tárgy es jleaL melylyel s képviselőház togislkoeai í«f (akként, hogy a cseadörkerűietek aipontiai a j eszel az ux beos^ae még ez evhen meg tag I történői «• .
BIBIK.
jflsety gyakof+atar á" honvéd-zenekar kíséretével tartja.
Féessy Zsigmond polgármester szabadságát megszakítva, haza érkezeti és átvette hivatalát az öt helyettesíts Lmgpef Lajos v. föjegysötöl, aki négy heti szabadságra ment
Outtrkuber Lesz lé kir. lábltbiro, a nagy* kanizsai kir. járásbíróság főnöke, ma vasárnap kexdi meg nyári szünidejét * ^
__ — Aihelyesé*. A vatíás éa kösoktifá^
ügyi miniaster Fodlunányi Gizella kunosvfteáM r Tegyék magukéva m. L kar társak ezen en- perlski Uniión öi, továbbá Smbé János éa Sm-mét Kfilőnoseo a éa aa ooüegák alkalmazhatják M** KmntiklUura mezfl.Isborci. meg Cnmmi sikerrel e nemes foglslkozist és nemcsak virág- János és Cnsmtriémé Bwkjf Erzsébet perlaki cssrepekbeo ápoltathatják a gyermekekkel a vi-\' t emüskolii tsnltékaf, illetőleg tanitéoöket köl-ráfakat, laaem mindegyik gyermek otthon egy ciönóeen áthelyeste.
darahocskát elkérhet azölei kertjéből ás egy ~ A Wlaenles kalléf Ina As Orsságos
— Válaastáai ■•igalea. A letenyei választókerületben Leptéfiji Mik-ÍŐs ismert esete óla nagyon megingott & - \'\' Udaja a néppártnak. Ezt tetfa, dr. iíar-— fixeoaétyl ktrek Zalavári Zuma Kál- gdits Edi egyelemi tanár, a néppárt a*a ss. és kjr. altaksr^gy ns r. *m«*m»t mj ^ m0sf ?ísszajépett A nngy nép«serösegnek örvendő paraocsnuka vsrw- \' . . . ... . .r « rT* sónkban idősík. MegjeJeat raombeton tMstán » jeWltséget Ojabban- A/toy A. Umdmr katonai üvöldeaéJ tártéit honvédig ^íiüvéaze* egyeteaii tanárnak ajanlotta leJ, ki azt d
is fogadu. A szabaddrűpárt jelölj (W
Kgyiz sem az - ha ián nagyritkán - * ea naponkint szemléi\' tart s honvé&g felett, Ax *k c<apán csak egy lehet: ! _ - -
TaUt tdsMi — e kor jeiasava.
Nem s jstcst, meg s Nevelni keH a még friss hajtást, Nem tamufomá — gyöngéden... Hogy megáiljoo] mist s büszke tölgy, A zugé viharban — \'éssben!
vunka után asftaidöt élvez, A \'kifáradt sok honatya,
nák Jdzuf fővárosi űgy véd és zalai (Öld-birtokos, ki e vidéken ^soert ember lávée, legtöbb kilátása van a győzelemre. As Ugrón* pártnak SUmcgi Vilmos a jtíöllje, aki szintén nagy népszerűségnek örvend a kerületben.
-r HsaksiiAsel a pntás Jlüas 1* tői kezdve s helybeli poéta e« távírda hivatalnál
| vssár- éa Annepnapeköa délatán a psftakál-dsméayekre nézve mnakaaelsst lépett életbe,
Oélntáa csak s budapesti hírlapok kézbesít-leinek; itietva 19.6ra*fi0 percig és a bécsi hírlapok délstán 2 éra 40 petcig elvihetők.
A hiyaiafos Órák lésalittsési z mvstfott hivatal íolyoe^áa a föbejamtaél jobbra\' sas
kis virágos kertet radeahei bems\'gáoak, nmlyet NöképsöEgyeaiet csönd ben ,\'sserényuo, «j _____ ... _______
időnkint n tanító meg le tekinthet, ss Láeayárs tésményt alspitoU, koíiégmsaet egyeteaue járö — T?" I - . rm(9*m
sagy örömst log okosai lasiiéask, taaitvásynak >ssámárs, kik ott el tatásban rénsssilnek, [ jywfayk iUmhrnm *
egy arán\' ünalsaásysikbss m támogatást, veseMst UJalsak, (Kuas*)párt jniius hé 14 éa vnsánap 4
rüMksIa syermakeket as stcán való í Wfigyelet aiaU áksaak és a asbéz tgytemt •• ll óraor^Pacean a ktrenU séSUi téma jáisxáaiöl sx állatok kissásáiöl e. a fák ée éve* alstt ott>oat lel^t mely nemileg a caeiádi fJ*** ^
nöréayek resgsiásátől, mscceonkHásátől és kör hiásysi p&oljs sekik. A férősk azsmsrs oraaso/S^ képviaeiő, Béák Séárs as sm. ■sritsak egy km swakárs, mely tán fikradbáf- Wlamées alapította as Ötvös Józna/ koSéfiamot, sV* jftr, és öreaiet szerez n gyermekakask 11 11 ^ m **
Wlkvswgsyugváai « (elnöttekaek
Kevesebb stcai c«avarg64 fonok H msrt a gyermekek koráa sMgkedvekk s máskát tait elesake iá^sva fognsk tenni, később —ekáshél és ssivsses.
A henyélés minden rossznak kútforrása, épp aaárt kell, hogy a ereseknek egy nemes ssivet fcápső fogUikuzasí adjssk és sst meg is kaé-Httsssftk veiök,a4skkor simosdhs^ak s kéitőrei^J Sseresd a virágét fia ne léksiljMiteéet A
1 Mert ki sst neraáL
\' Hossz ember nem Wkst.
sMgéslelő intézményt, kar kMfe ss Orsságos Nőképző JSgyes^et és Wlssmss öyohi miniszter nev+» el As ialáast karátara Beöthy
j melynek knrátorn Kötvös Lóránt káné; s nők \'Sémára S mértékben, síkot\'a mag rfl nevezte Zsolti
— állami tkslftiillk ás slsálesdvai éllsmi tisztviselők ssístén sssr-Tsskedtek. MegölikHelták a helyi állandö bi-sottsigot, melynsk elnöke Kankélyos Oek tab-labiro, aleioéksé s Kim Déass ag. polg. tok. igás-sol4 rioek Antal sáó«4raná, jegysöje Potpky Kálmán ált polg. wk. tanár. As ártskmést me-kg elismeréssel eééoott a tortki kertársoknsk a bátor kezdssaéar esésért, helyesli s sosgeáisk* oek orsságos kosgrssmoi tartására voaaikosé
függetlenségi 4* &-a* párt lázára, ümfém (M la osgykasissm sorilet tiggsUstmégt és é9-oa | példának kénvinlfliaHigi - és másak temsmk rémi és bessédst (ognek larlooi
— Molamossms m sééeUrsa Hs as M kndvenol Ing sas vasárnap délután SÜSÜ* riok boonyára ssokattss eMok less. A m. kzr. 10 ik húovedgyalogeared pawossoakséfáonk ssives slőséksaynégs Mytáa a ssékeslekérván honvéd ssasksr ma étistéo á érsker o séta-társa a Sséptő Kgyseilet asUaíra aüs kujfg\' saayt fog edoí. Beíéali ég. fsMnsÉoak 40 tii. gyermeke* nek tO lill Ifi iWsaHsekat as mp. sá^et ;svárs ssaveoss logsdsak éa MrisallB svagtésosk. — A sétáiéra^ a ksogtsissoi idere alatt hösitö italokat * JUpal
és Htsmla| láiékm is lehet
l
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 56.~szám 1 lap-)

— Ai ígéret fSIdJc. Tul ar Oceeánon van az ígéret földje, az ujvillg, a melyföl könnyen hivő embereknek, szegény egyszerű polgároknak annyi minden csodát, csalogató és csábító dolgot Iádnak mesélni azóY, a kik — ai ígéretek provi siójából élnek. Es a szegény egyszerű emberek, kiket tíyom és keserít az \' élet sok nja, veszOdsége, hivő\'n \' hallgatják « szép \'dalt as ígéret földjének csodáiról, a kis^nunkáért járó nagy fizetlségröl, a gyors. és könnyű meggazdagodásról és a jövendö, álomképeiért föláldozzák a jelen szűkös valósa Ká>. Eladják apró házacskájukat, pénzzé tészik holmicskájukat és az árán jegjjpt váltanák — a nyomorusághoz, a csalódásokhoz, h kétségbeeséshez, ki az idegenbe, a\' honnan sírva gondol visz-sza a hazai szegénységre és boldog, ha a s*erenc»e segedelmével még egyszer visszajut. Sajnosa hajótöröllek példája nem riaszt el és szomorú sorsuk t em elég intelem a hazug igérgeiök bűnös\' t csábításaival szemben; Seregestül kerekednek iöl a \' szegény emberek, megszeretvén Magyarországnak azt " \'""i""" ílirsőrnV-get, í^y -a- kivándorlási statisztikában a
Oroszország és Olaszország után . következvén. Üres falvak elhagyott házai siratják gazdájukat : munkás ép embereket, a j kiket hazug ábrándok csaltak el tengeren i túlra, * honnan jó, ha legalább magukat1 zahozhatják. A visszatartó
— Madel m logkátban Múltkori e\'»á-mánkban toegemliieilók, bogy egy Desics nevü (kövesdi. Sopron m.) ember, n szombathelyi fogházban Artatinnaágára való folytonos hivatkozássá1 vslsmi . 24 napig via>záutasitolia a rabkossiut a nem evett ez idő ahtt-semmit sem, csak vizet ivott, ftlost azt a hirl kapjuk Deatos \'elöl, hogy ezelön 8 niippnl elfogyasztott egy egész kenyeret\'s aztán 8 napig megint nem evett semmit. A koplalás azonban n égis kifogott rajta, mert a legutóbbi • vasárnapon délben, kilUnff é\'vág.ygjwl fogysszlotta ol ír* ebédjét és as\'-ta nem is utasítja vissza az étke -; — Halaiba ttale a félelem Ruitg András is<ku-s<eut-gyiirgyi szülök gyermeke a pápai fö-gimuáziuui II osztályát járta a mult tanévben. A fiu szorgalma-, jö tanuló volUáLÍ)izonyira e
_ 1901 julius hó 14-én
téaz\'.át csinált ebédre á a kisleány torkoskodott.
B lenyúlt á mákba, kiszaladt/ele az udvarra\'
hógy anyja meg ne fenyilhésae a ott megette
nagy mohén a caekély mennyiségű mákot. Egy
valahogyan légzdcsoyébe ingeri\' okozott, bogy a iy ér megpattant a ennek mielőtt talajdonképpen bajt,;! belső elvérzetben
mákszem anonban terült-* oly kűbögési kis eany tüdejében e következtében, még ésttaveH*k volna a meghalt
— Margit-krém. Kev.-s hölgy\' v<n az or-Hzágban, ki a Földe- Kelepien bires aradi gyógg. szereaz ezen kiváló arckeaöcaét ne ismerné. Ugyauis az összes szép\'tó s/erek között a Földes féle Margii-lrém ür-end a legnagyobb kelendő-séjjnejüjOnerl teljesen ártalmatlan, sem higanyt,
^ . A fKÁ L h ___m n Aa mi ■. n n*% n mii Iá
niiuíi Z, ntti J .T :, \\r-r i v ° nem tartalmai, a bör mindennemű
llTL.ith. ^ . 7 ^akarna p»Ua0áststb: néhány nsp
levele, h tneyben figyelmezte te a Iu, hogy ha , .. ., 6,\' \' 1 - _
■;„,.. L. „I. „ l... álittt eltávolítja és az arcot szeppe, üdévé vará-
nem hoz haza oly bi20nyi>ványt, a minőt otthon várnak, inkább haza se térjen. A 14 éves fiu a levelet szószeriu\' vette és félve a következnie-uy-\'ktöl, a tanév befejezése elölt elszökött Papáról. Kutatták mindenfelé Hápu környélcés, majd n megyében is azon fpltevésben, hogy hazq feé bujdosott, — de sehol nénr talállak nyomára. — Ezaliilt pedig a gyermek gyalogszerrel bejártai Vhiti Sopron- megyét, az emberek jószívűségéből | egyetértőié*, Laszkáry torka fenti magát." Így jutott el legutóbb Szil dapesti lakosnak egy,
litja éa az arcot szeppe zsolja. Nagy tégely 2, kicsi 1 korona Kapha\'ó a készítőnél es minden gyógyszertárban*. Utáuza-tokiói óvakodjunk.
— Ilnua-balaleal esalaraa. A • hivatalos vasán közlöny hivatalos rés/ében közli, bogy a miniszter f. évi 07,731. e*!im alatt k«K határozatával a földmireleaíigyi miniszterrel Gyula földbirtokos ba-a Duna folyam és a
községbe, ahol a<onhnn-.m£r a sok testi f&rada* Balaton tó közöli létesítendő hejózéí; öntöző-és lom és néikű\'öz4a ledöntötte lábairól: egy ház- <belvizleve<cló csatornára az előmunkálati ea baty-tróva "ffeyéiyert~IOIyiiuiudi)tt7 ntéttan esett TtsöeiyT egy éw« megadta. -Ez a tervezet- r uds öasze. Így kerüli be azután a kapuvári közkór- peai-fiumei caatornának az elstf reszw yiilna ázba, ,i hol a/.oiiban, nehogyráakadjanak,] . . —-Xtta. Kermau Féreic TE EegyEerSlétíf
o^n munka.
azoknak a száma, kiknek mm
_ XjiUvka*> telelas-lllomáij Ve»»-prémben. Abból az alkalomból, hogy a leg» közelebbi uapokban élt észül Veszprémén kérésztől a Székesfehérvár — Balatonfüredi telefon vonal, Veszprém város ia kap a postahivatalnál egy nyilvános telefon ál omáal, s jgy már a jövő hóban Veszprémbe\' ia bárki beszélhet az interurbán hálósat bármely állomásáról.
Kákosi ájnevet mondott be. E \'uéven szerepelt tfiliira íves lakőháza egyik éjjelen lUmaretlea^ o»t kél bélig, s nug hartálos agyán, ki netn val- j o\'\'ból kigyul\'idt,_a Ifibb gazdasági épület, t.a-torta valódi nevét és szüleinek lakóhelyét, A romti, bntor éa tubanemü, valamint takarmány szolgabiri sag utján a kapuvari kúrlfftzból ériest- gazdasági eszk >z elégéit. Az összes kár eriették uiost ii külöÁét gyermekük haláláról, hogy I U\'ke 1SU7 kor: Uizloa.nv>< nem voli semmi. , hoí.találhatják meg aiuiak boltteslét .azzal a kia — tuyakéajvi «t>IU«llba Csaktoruyr szopak nem | napiovsl egy Ott, meiyet a-fitr bolyongnsa közben^ vAras- anyakiinykerftlatében\' ié f. öv első t«-\'olt tbganatja ; de most megkz^lal maga{ni>pról-uapra.vézeiett. . " , • lébeii (január-j\'uniusj 69 szült-ies, 150 buláloíái
r aa ígéret földje, Amerika, ósöts hivatalosan j. — l\'J ügyvédi iroda. Hídvégi Miksa dr. c>r 18 házasságkötés törient stfföl ra az ígérgetőkre. Az Egyesüli Arist- j «. Deak-uleíbliu ugyi-éd: irodát
TOk kormánya jegyzéket küldött buda-\'n,it0". . . u \' ... \'
.. .. -,.r. V0> _ , __ u • — Féu«l«lvaJoU. Bednyacs iUna kispesti KopviseioineK, a metynen megnagyja SMbsdka. iiletöiégü löl.vajnö J a C-ák* nekik, hogy ha kivándorlók fjlvuágosilá- tornyun tarlón országos vásár alkalmával Pásért. fordulnak ^hozzájuk, igyekezzenek rioa K emeutiua csákiornyai lakos\' kárára 7.70 őket lervükröl lebeszélni, mert a tömeges kor- P4níl ^pott tl j Öroiber. Anna kebeléi bevándorlás következében ^ ^ Z^^dJ^ .ónőkTől
kor. uénai utialt ki) s azzal megaaökött. A csendőrség azunbao mindkettőjüket elfogta, a a büntető biro ágaak C ákloruyan álazolgállatta.
Bahalspás. Zsilottct Maria belicai lakóa . Tkalcseea Magdolna jelsővidafalv.i lakós záratlan szobájából egy szoknyát ti kor. értékbon ejlópott. A mlvajnO a csáktor-oyai kir. jár«->bircs«gii k leJjelanletelt.
— A vlg traemar. Keresztár Ivun, a Csáktornyán állomásozó (kNá« ezred 6 száza- j
— B«ic» tanár*. Egy lövároai lapban,I danák, őrmeslere egyik éjjelen vigau mu-mily a sslicylt a háztartásban oyakrá. főre ajáo1- láthatott Gaák\'ornya valamelyik korcsmájában, Ja. *zt a lanáe-ot olvashatjuk :• Ha az eltett hus, mert őrömében, vigságában amint liaznlelé1
ballagott, minden ok nélkül megtámadta Tomá-1 •ek Kimon novikoveon lakost, aa kard-
jával ugy fejbe verte, hogy az orvosi látlelet szerint 14 napi \'sérülést ajtaik. Töméseken; ugyancsak ez a víg őrmester ugyanezen éjjel beverte Dlioany Karoly szőlőszeli éa borásza fi felfigyelő, valamint a városi pásztor lakásának ablakait, s ezzél 9 korona kárt ia okoaoll,\' i böa illetékes-helyen leljeleaietetl.
— Zivatar PéoaelL Pécsett rendkívül heves aivaiardőbösgöltis a városban több ezer loriat kárt okozott, különösen a siklósi utca sssfalljáu rombolt nagy erővel a vad ár, amaiy némely uWálian 1 meieriiél assgaaibra amek-kedett
.SÉiássi, Mmi t Társa v
párisi és fyéal selyeaiyari raktára jBr
Budapest IV.. Bécsi-utca 4
Tinta aclyem, staa Itbarly, mmJ.n -JlS aálaban mlrj« (t) kr. t.joai fuslaid la , ayumatott pongia 66 krtól füijnhl). Tlasia aatvaa aysaiatoM llberty 1.10 krlát \\ ^ líljabli t/vaiaioa, pvpalíiia-aolail «gáaa / rakááta Blnilau asinliaa Uraialaetkisá, gaka-ckla! ia aoyanaa-ckisi a lagujabb kivitelben kli»k éa égisz rakikia.
Minták vidékre kívánatra pontossá kűl-.... délnek . .
Iiürmiléle ovnal fogva szagot kap, vagy nem eg&»/en fru hust hoznak á mésaárostól, tegyünk 8 gram aalieflsavat forró vizbe. A gyanús húsdarabot hosszabb, vagy rövidebb ideig kell ebben á folyadékban áztatni gs * a&tán tiszta viszel leötlinteni. ea at eljárás elveszi a bus kellemetlen szagát éa egéez Vbá\'ran Iöl lehet használni, seert jótzö es nam^talmaa.» — Ml pedig azLiaondjuk, bogy, ba ™ huanak szaga vin,~az jó ízűvé éa .ártalmatlaana semmiféle pepe» -eléasei sem lehaló Amely "gazdaasszony a aoszáiartosój egészségére valamicskét ed, ss szagon hust nem fog se megfKzai, se meg--* ■ sütni; batrem odadobja a kutyának. Ha padig a mészáros nem fríg búst mér, azt netn kell el-i
Irodalom.
Taforíipeiiiiari lellos tóojTTileltai.
K otm »latt egy rsod kivttl haaznos éa a lakarékpénstán lisztVláolőknek igazgatósági éa lelügyelö biaoitaágl tagoknak uélkülózheieitaa köayvet irt aa adott ki balaua tíml a zo/a« egerttzají állami felit ktfUMilmi iskola rend* kívüli fepsetlsegü tanára. • * Általiban tapasstaljuk, hogy kttlöBösen a vidéki takarkpénitáraál a legtöbb igaagatósági es leMgyeM bizottsági tag oeak pour hosasai viaeli ez állást, esw a legkevéee r > iaaieri s
KClOr AütéJ
^■■■■■Wftl
szőlőiben okozott a jég óriási károkat, potr helyen a csapás Ulemtbail Vlnkrelétta a asö-|: lökét, A villám a yatosban bárom helyen csg-J
fogsdaf és.a mészárost föl; kell jelenteni rendőrségnél. Meri a mészárosnak csak egész-1 mogyoró nagyságú jégszemek k voltak, séges (ha hust szabad kimérnie. i nősen a Hányalelépi ul mentén elhúzódó
- Oyermiok asékteMe Wigy feltűnést OyWúrs éa (iessMayes
keltő gyvrmekazők\'etés történi Bod^jkon. M. ottani előkelő földbirtokos váló félben vnt> nejétől a a viJépcr feldőltéig öt éves kii leánygyermeké férjénél fharadt, a kl azt aemmi áron sem akarta féleségének kiadat. If.-né, a ki egy kúriai bfrá leánya, megleste t gyermeket s fülkor az a kert bn sétált; ölbe kafita s s "kocsihoz rohanva, el sfgta Mt vefe ftl. áíÓnnal keresésükre indult a megtudta, hogy a gyermekei Siófokra vittél, B T.s^ot nyolc étös bora Mösl feleeégcután utazott — gyerajekéé l. [szetD okozta. A

meg salna egyes luiézeteknét vissza-a kiaeslll takarékpénztár azootoru
történnek élések I pl
esete. # ,, J
A könyv Íróját ép»n ez indította jeles könyve megjrásáM, mely a takarékpénztári ügykezelés mtsden\'áiissatát felöleli; ée oly bfehatáiijn,
(ikMOtl. Ueaanolt n villása Lizei \'Jánoa maim-j - \'
iában Ot, aaiely
v Wh
mmofcv:
a pedésdl Vaau|(, töltés soentéa Itt egy mariiái csapolt agyofe- .na ,
nntasfw. /.Hbef» Máriának, Zvilhtft cftnyíHáfc hklifki egy mak-
Szerző lelje* tészM(paséggeá .tárgyalja művében az intézetj kjinyvek barendezésil. vezetéséi fősúlyt a gyakorin ti kiviteli* fekteti, Cyukorlnli alapon tárgyal minden ry«lei"t. agy hogy annak átUr.almányozása alán alapos éa világos képet
leány anyja éppen mákoa | uyerünk a takarékpénztári könyvelés minden
4
Nagy-Kanizsa vasárnap
aéssletérő). a zárszámadások helyességéról, ésf tgyátiglábas a Saáuiviteli. munkalat »*f.-s/, iqpnc-tMl.
Kölö nősen loofra ás nm yliggé uiAnlhqtó si mü aa igaagatóattfi éa feügytó *\'izottsagi tagokunk, mert cakis a szakértelem cUajá i asa-val ké|»esek a nagy bi/slommal éa n»é>» nagyobb felelősegei járó tisztséget btvöfrein é* talán agy vállalatual sinc* v\\) fontos l-ifcusmereTe aaóló leendőjük az igaz>;ató-agi éa felügyelő biaoltaáKi tagoknak, mint épen a. akarékpffnz-iArakná hol számos betevő egész - vagyonát j bízza áz inté/etre éa fájdalom a »/akrrtel» m hílküii lajnyb* vezetés éa el en őrzés tolfláo számos család vesztette el vagyonát az intézetünkre-; jutása által.
Balassa könyve oly -könnyen tárgyalja az ellfir-1 őrzés minden letcsekelycbb részletét is hogy a*t miftdeu érdek uáő azonnal elsajíil^ halja, akkor minden lelkiismeretes igazgatósági vagy felütyelöi buuttsági tag pontosan és csalhatatlanul teljffitheti el enopztH k<Meíe3segét.
Ajánljak e könyvet minden érd klrdőnek mindenkinek, ki a takarékpénztári pályán vau, vagy arra készül, inert az egcaz takarékpénztári ügykezelés és könyvelés a\'legapróbb részletekig ki fán Kenne dolg&va és mérlegek ki áll ily a.
Mindenki-^zerezze meg ér könyvet, kit bármily érdek a-takarék pénztár hoz i],üz. miidPnki meg fog róla győződni, hogy egy rendkívül haazuo$ könvve.t szerzett meg. -^jJl
A könyv 341 öldal vaskos . terjedelemben
— — A ■ w^ _ryi* - — ---- A
jenrxr meg 88 BBgCBnlict zat f*rrW*\' *Ttjc 1
korona 40 fül kapható
Zala 56. szám (5 lap.) \' ..
190I Julin- hé 21) Ik napján de IO órakor
{ezen kit trazék, mtot ikkvi hatóság hivaUloa | helyiségben« Dr\' Rothschild Samu ügyvéd í vagy helyettese ^közbejöttével meg tartandó Lnyilvano* árverésen eladatni fog. . •—~ Kikiáltási-ár a lennt»»bb kitett becsftr. \'Árverezni kívánók tartoznak a♦ tyecsár 10®-át I készpénzben vagy óvadekképes papírban a kiküldött keséhez letenni. \' \' ■ f A kir. tszék, minHelekkvi hatóaág. Nagykanizsán, 1901. évi april 24.én
1901. július hó 14-én
ílptó feiteleti;
Kiadó. ^
<A Fő-u4cán a nagy vendéglővel szemben, egy bolti helyiség emvleti lakáísa! rögtön kiadó va*y szabad kézből eladó. 2.
• • far. Jandó ferenent, Sümeg;
Egyedüli biztos azpr
lábixza dás
teljes megszüntetésére az UlVdRft tts
POOANOSMIN,
mely 2<-8 napi"5egepyszevübb bauoalst etán nem csupán az izzadást, hanem txiuil járó kellemetlen szagot ia .végleg megszünteti. Ára •fyivtfatk ee*ettel sjyvtt I kartaa W-M — i kar. 70 III beküldése mttett kértaasta . -S40-10 Ktphttó egy*aal a k4i»»tŐn«:
ÜNOER ULLMANN 8ANDOR
/P;, Szentháromsághoz\' czirrizett
gyógyszertárában SZATMÁRON. -
Ewizda-féle Restttationifliid
JCiicUttbeft:
%uiMt.

✓ HlBdeafiti L«|ihaiá
Wlóá^fmi
aélkAlMketlea f«f*pants fogakat tintán, fehéren is efé«Méf«»a f«antartja.
3185—tk. 1901
árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényssélr, mint telek* könyvi hajóság közhírré tes*if hogy a nvkariiszai 767. sztkbeo | részben Löwinger Mór (Midri). i részben Löwinger Róza férj. Rechnítz Yilmosnó, { részben Löwinger Fáni férj. Dr. Sernek Msnóné és } részben Dr Rothsohi d Samu nevén illó 861. hrnámu 31.500, koronára becsült ház, udvarral, továbbá 88S hrszámu 34£66 koronára bicsült ház udvar és kerttel a talajdoftfog közöss^ének megszüntetése céljáéul
Árverési hirdetményi
A nagykanizsai |ír.tízék telekkönyvi osztálya j részéről kíVíkirré tétet\'k/ bögy a délzalai ta-I karékptyizjár V végrehajt a tönák Csimmermann; j József és neje /Sabján Auns végíehajtást, §z nvedő oboroaki lákó ok elleni 400 K.. tőke, I ennek 1^99 évi szeptemher hó an napjáig jjáró 8* kamatai a lejárt kamatok 8J kamatai\' |36 19.fii; per, .26 \' K:. ^80 ÜIK végrehajtás] ilkérelmi 21 K. 90 fill. jelenlegi és a még fel-. . merölendő költségek iránti ügyében a fentneve-izett kir. tszék területihez tartozó az obornati 144 sz.. tjkvbsn 1. 1—3 sorszámig felvett a 247 }koronára\'becsült 8 \'drb. csanyi völgyi szántó-\' jfőld.r; — továbbá az oborfíöki 9 az. tjkvben 1,1 1—4, 6—8 sorszámig fel vett s 1415 koronára | becsült Ingatlanok V - (kertalj/uz*
1901 évi augusztus Ii napján
(L c. 10 árakor
Obornok község tá/ánál DK Fábián 2sigmoad | fetpéfesi üg\\ ved vagy helyettes közbejöttével meg-í tartandó nyilvános árverésen eladatni fog. f Kikiáltási ár s feniebb kitett becsár.
Árverezni kívánok lartoz.áAk a becsár lOSát kczzpénzbeiK vagy óvadékképes. . papírban a Ttiküldött\' kehhez letenni.
.Kel\' Nkgykaouaáu, a kir. tv«zék mint telek* könyvi hatóságnál, tOOI évi májin hó 7-én.
fiuZONY. , kir. tszéki albiró.
60 év óta udvari istállókban, e nagyobb ka Töhai és polgári istállókbao használatban, na gynbb fáradozás efőtti és utáni erőabitHr-rásgatódsásnál az idegek merevségénél stb. e lövaksl az \' idomitáanal kiváló tevékenység-képesili. Valódi csak a tenli védjegy gyei, kap. nató Ausztria-Hagyarorazág összes gyógyszer táraiban éa drogtteriáiban.
CWÍ/ltl Kw«li0ILéBJPr 0M,r-®iITW és rML JOD. nWEUttromán kir. udvari asállitó «« siaél Korasabargfcaa 8 eci nstlat"
HirdeiéseK
(elvétetnek
e |ap kiadóhivatalában
TARCSA GYÓGYFÜRDŐ
VASVÁRMEGYÉBEN.
(ilaobertá tartalmo síéttMaiáás lasfarráiak.
A egnjabb módszerek szerint berendezcU p*\'zsgő es ásványvíz, valsmiot ▼ sláp-{«irdők. Kellemes, hűvös égalj; a kényelem nirdsn igényeinek megfeie ö olcsó lakások; viüamoé rtUptás, 2 jó veüdégJő, g)ó yszertar, nspönta 2-szer zene ; tzep kiráu elások. A oöi szervek bánlá tfaai, sáj>-kór, vérszegénység, továbbá a légzési és emésztési szervek bsjsi eliet^ kí\'iló orvosi tekintélyek ajánlják..
í Évad május 26-tól szeptember 20-ig
ÁM had ktzdtMU jumui i>uj éi awjuútui lu-lol ueptember VO-iy Ulemt-*en olcsóbb árak, PelftHgositassal szolga fs Mváűatra pro-pektust küld a ffodöigatgalóság. Állandó fürdovrm Dr, Hhorer Aladár t. ii). főorvos. Tarctai Károly-forrát kdlönösen mint Óvszer, járvány esetén ivóv\'izöl ajánlható. Megrendelések oly városiul, bol kú\'ös raktár nem létezik, »J lürdöigH^áióráglioz Tárcsára és Budapesteo Edfskutjf L cs. és kir. ed var* stáibtóboz fV. ker., ErtséhsMér K.] inlézendők* J\'o/ta ütárirdu < Állomás helyben. Vatuli álloméi Fehő-Eőr, a fombathely-Pinkaffo vonalon, | honnan a 30 percnyire (6*6 kimí. fekvő lürdöbe a ko/lekedest kényei- { sies bér- és társaskocsik (omnibusz) tartjak fenn ; efy negyüléses. bér* kocái ára 4 korona &0 fillér, láo-bkocsin egy belyv HO liTlnv Jegyek fáltkaiék a vasúti kalauznál B oml»a(bely fcs Fcls6-£t^->ozött.
CV kir. d éll^aNpálystársaság.
sd lOtóTtfl. tz.
A kézbesíthetlek éa fölös szállítmányok a vasúti uz\'etsss-bályzst 70 ér elmében j
1901- évi julius hó 22-én d. «. 9 önkor
Nagy-Kanizsa állomás teheráru " raktárában eladásra kerülnék, mihez a t e. közönség ezennel neghivstik.
Kudspest, 1901. évi juliua 9-áo.
Az üzletigazgatóság.

"Nagykarösa, vasárnap
ZaJa?66(. száui. (6. lap.)
1901
3-
iulías hó 14-én
v/ECVTAmittT EZETE:
SZTWKACSFWRDOI
^jg^HKYIFORRÁS
ICEfl TISZTA BfCARBOrtAT
ASVAflYV/IZ
kapható: FUS ZERKCRESKEDÉSEK6 Efl VENDÉ C.LOK BEM
ESniriOEn VAJWTI
ÉTKEZŐ KOCSIBAN, j
ZISKA J. UTÓDA
BOSTÉLI GTŐBGY szerkovács-áruk, gabona-minőaégU
tizedes és századós hídmérleg gyára. t ,
A gabona és értéktözada szállítója
Iroda éa raktár:\' .\'-. 228 j-1".
BUDAPESTÉ
Víf ítmíca 51
mvitások olcsón. pontosak eszközöltetnek Árjegyzék kiválltlT l*|y«a ál Mraeatva. —
L. Ifftüli. iífM\'mf-UBÍS: ~
MARKBRE1TER L.-nél
Több «ui kiviló orroa álla) ajáulva A legízletesebb- é» legolcsóbb ásvAnyviz fca»hatá» ijinái n inhh
vendéglőben.
1000000000:00000000 q Üzleti tanulónak felvétetik §
0 ki 2—3 oszUlyu polgári iakolát jii ered- O O ménynyol véKzetl éa 3 német nyelvet érli Q Q lelréteiik HKKKKS é- MANDl/czégnél Q X Se^rín (Helovár mellett) Hor\\\'ator«zág< X BffvébbeTWfias és Udofsaky cégnél m
Q Nügjr.lf(>ni.«^i - - f?ftQ— |, aff
000000000:00000000
Pályázati hirdetmény.
O ejy ..,
ellenőri
állásra pályázatot hirdet. —
Ezen állás 1000 korona fizetéssel van egybekötve és bárom havi giróha. idővel jár. —
Megkívántatik kellő irodai ismeret, 600 korona óvadéknak akárkésspénzben, aká> értékpapírban való letétele. — A zárt ajanlatok a kerületi pénztár igaz. galóságának, a hivatalos helyiségbe e hó 20-ikóig cimzendök. v ■
Az állás augusztus hó 1 én * elfoglalandó.
\' \'N.-Kiínizsán 1901 évi julius hó i2-én.
Az igazgatóság
Gyümölcs és szőlő bor készítési gépek.
Gyiffiolcs és szöíli sajtok
■ __________
folytonosan ható kottős1 cúioltyü szerkezettel, és
nyouiero szabályzóval. A munkaképesség ?0« t nagy obb. mint bármely más sajtónál, ll/aralfkua Hajtók.
Szellő is gyümölcs zúzok
és bogfyó morzsolók
9
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Zzffllő é« gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs és főzelék aazaláara, gyÁmöloa vágó és [hámozó- ;épek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphonia" gyümölcs és azőllővesaző permeteg ők gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellette légjobb kivifelben.
Mayfarth Ph. és Társa
ca. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde éa gőzhámór.\'l
■ Éri, II. Tatintriuwr tl.
\' Kitüntetve 450 ar.rny, ezüst és bronz éremmtl. , ■ Árjegyzékek ingyen ós bérmentve. Képviselők is viszontáruaitók felvétetnek, "^g
[A férfiak ingyen kapnak]
olyan uj Ulálmiotu orvossáRot, mely az elveszített erőt újra meghozza. Próbacsomagol éa egy az&zoldalaa könyvel postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok, akik érte irnak. Ez a legbámulatraméltóbb caodaorazág mely -mégmentett ezreket, akik fiatalkori kihágások lolytáa nemi bajokban, szifiliaben, valamint elveszitet, férlierúbcn szenvednek. £z okból elhatározta az intése\', hogy egy ingyen csomag orvosságot magyarásó könyvvel eyyütl mindenkinek ingyen kQld. Ezzel a haziorvoasúgíj\'al a baj ólthoa gyógyiibátó, 1 mindazok akik n fiatalkori kihágásokból származó nemi bajokban,, szel leini elgyengülésben^ vagy krónikus bajokban szenvednek, oitboo gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer köz vetleiifil azokra a szervekre hal, ahol a meg erónédéa szükséges csodálatos eredutényjiye gyógyítja az évek óta tartó betegségeket öreg, fiatal egyaránt irbat a State Medícál Institutnak as alant jelzeit címre, a honnan a csomagot rögtön elkiidik. As intését leginkább-azokat akarja magmenteni, akik ketelés céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A prftbacsoinag megmutatja, hogy mily köaynyen kigyógyít hatók ebből h retteoetea bajból ott* hon. Az intései kivételt nem tesz. Mindenki irhát éite bíirbonnan magyarul, mire titok* tanát mellett egy ingyen caomag orvi.ssígoi kad magyarázókönyvvel egyttt. Írjon még ma. A csómag oly szépen be van csomagolva, hogy a laVtalmái senki aem locja megtudni. A levelet igy kell oimetni: State Mediral Tns\'ulie, 95 Klekiroa Building, Port Wagna, lad. Amerika. A lévaiak mindig bérmenteai-tendók. Ml
*4 Értesítés.
Cl
a
^ J3J álíf
# fs
l?l %f
r\\.
legolcaóbbig figyelmes m féjette jutányos k|-
Van szereacaém a nagytekintetli közönséget tisztelettel értesít*ai,liogy a
nyári Idényre a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a leicllitomabb nalntfaégUÍI a
uqkálás melleit készítek. . .
Ez alkalommal bátorkodom a tekintetes aa. kir. állutorvoa uruk tig elmét falliivui egyeit ^ulin kéemltMé-nyelnare, melyeket a legpontosabban, előírás szerint legjuiáayoaabbaa,\' kiilinö ininöséglten éa ízléaea kivitelben szolgálok ki.\' Vidéki megrendelések kellő figyelemmel ea\'/közölietnek
A a. ard. kózönaég becses támogatását éa szive* megrendeléséi kéri mély tisztelettel:
&AOT1K4KH Kél ttrfUiftM
ELI.h féle kát.
iVoyy vilouUk kitint nfinttégü, divatos kei/ötdi, angol t$ frmttia kelmékben

I \' Nagy;K»rtasm vasárnap _______ZaU 56 wft Up.J "___ 1901. julius l,d 14-én
Éj Gyomorbetegekriek. fi F^E^^T^ ■
\'I H kik*\'***Wléi4 gyoawrtaltsrk. l*<, élvoaUWen, •Xani eméóthalA. ft*)kŰa^m3 | | I I l^MC^^^\'WÍ I I
j ^ommrhmihmtmnhm^ gjmm«r«ge»—W^g, o«uorf»J<aT«uifc. {<njg -Út1 MM ViVVl Ék 10 wm
K ii m**ém enéMilésbrii, >HT nyálkáso<U«bm«i **«nve.1n-k. 3Í \\ ^^ ^
j íM ásóknak a\'ibbi kitsuö Kásjaaer ajáiltatik. melynek gyógy katfcs- uu- r«t í fáj ^^ ^Cw
I kipróbéi^t ^. • k gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán vl
I Ezen em^Btáil ét vértisztitó szer ÍM n U
a Hubert Ullrich-féle növénybor M h u , ■ ^TfT* „ %
I Ok Wt€uö fré»y*e)aeej* táléit növéay.klMH borral |j fítJ M3QT3FÜFSZBQ iSDOJlOD IS lifllíDo mBIlDfl fel
I. r 1 ^m vegyitve késattl, tröilll é> lele/aoeufn ia* tmberi gy»(uon*arve«Ht r J| y . ^ ^ r ^^Ej
I E • ^r anJIkÖl, hogjr gyouiorbajtó eaer voJn*. K*rn n.ivéuy-bnr eltávolítja á \'^f 3, ■. # nzj
I véredények aenar-it, tjaatitja a yért, /iiiiiilcn rumiotl betogaóflttt aKi- S 1 Jf0! ^tfMH-j* * wj*
■ | ^r ? ídéao fti.yagnkíof «a iiaikstÓMn mukódik as • egtMSxégs* vérk,v|»séj*r« tfeJ vj f^IGffPfllr^ ^ jj I . Kii Ks«n növény-bor idejvkorán tflrtéaÖ baasnáiatnál már a gyomorbajokat \' C Cl I [ csírájában elfojtja. Nenuuabadteliát káalekeőni éa mindéi más eröa. mard, i ■ L 4 íí\'V•\'<;iJflS fn J Í pH
\' B \' I- aa egéeaSígfé\' ártalma* x»M>kUjl «sen növény-bor iiaasoálatát Hl$ayheii k«*tl " ^ af * B/^^^r\'rIgNL J^n n g
I - réeaaaitani. Mi miau aymptomálL mint főfiijdi tdhÜ/Cujé^ yyomoitj/fi, fii- <if J v I 5 ef^^ffi^ Lj^lí^^i l\'^^-^^^^J^^Tnfj I * /1
I R^- jkmi*. róutullét, malyék rhroniktu ytfomitroüipkndl a I^gyalrabban fbrdal- I W^ t ® VMpSjfj^yT*^ tffl | f
I f j Dák elő, már a Kaadallegw haaanátaUál magsaünn<«k. \' {{ , C j jjjiifejffií? \'-Ü-# 9- Mj
I Q?ÓlírplíAriÁQ\'k Wwtkaamlnyal, mint ij fe-J f j^BRBKjfflS^ ■ :tótíÁ^J^^S I Clj
| OZÖRrBKöllüb\' IV „zovNl.ir, kolikjAnialmnk, izltdrü,, 41* J\' V CHBffl^^^ljfrf ■ itpv* ^mj
I | mHíIuhm\'kj, tMiijt\'/rtoiIáddfi, eiei nliv^ny-bur által svomn és riiyhfo »stin- j . ^^tWMhBKv 1 uáOTVyrTffWF^^^^^^ * ^mH
I Rr;? tétnek m«g. Ka n nílivóny-bwr megMstfiiist minden tnHéizIhttttit\'n^/ri, & \' tM t w
f"\' Bfl gyomorsarrveknek fvlfriafQiáat uynjt éa könnyé xa^kbaállas tulytáu minden * ™ 4 üaij jh* x i i %
I alkalmatlan anyagot a gy.rnor és bakból rliá\\llt. ,i } Kll KtMtlVlIfUll flUtffl, A Ú KIQII tilljtfil IpM líulfllt ■ f
Halváftv, ^zoti kiuézfts#~v.6rüiáüy> elerítieiiedtísS l^ib^l; Tr^tl /i-T\\BU l ^ x±
■ pir^ ?ftILL sorvetőgépéi®J
t i* íj mint o/Mf w^ÁriJ/wífy l-ainyli aa (•mlwrt. MB" A nttTény*bor as elgytagttlt ! P\'-A ^, Tfll
■ " L élstaróuek fris^Mgat al. *JM A mwény-bqr amali aa étvágya\', eló<ogiU aa V * TOVADDA jé^I I W eménatá-t, eröíitl aa ahyagváltoaá\'íl, jávitja a vérképafldést, nwgnyagtatjx ,i j. I Éf ■ \' Rf|kff|VI|| I » » • •» I •___a l^fi • »K |
Ka^\'íS li11 uiJ""\' """ *\'Ám\' 3 M 8ŰB. „PtSPtETA 01880 83 ij ]0, HD3JÜ WtopjSt J
| A nöTény-bor ttvegenkint B koroWéa \'4 korno&ért ka.pható a Nagy- J legjobb tceHctzetj), tóbb kiálíltáaon ata3 díjjal VrtüMMott P \'
• 4\'- Kaniaaai, Ujad vari. Kis-Komáromi, Csákányi, N^mdi\'Vuli, Tipaonyt. Bdköuyei. r (bj? ^ Plfl^lTl M
% Nagy-Bajomi, Peled-8e;eadi. Cinrgój, Hera^;aei. tíólai, UgrádL Aiaó.Dombo- • 1 rfW 54CK*KCN0SZCRVi fl s4 L L U f\\ LI I f\' M (
|_ CT M l J bomüU \\it#nytíu jtöH, ro^t. <UrO«ü ^ í
Taraayi, Virjei, St.-Qsorgeai. Kaliaovari, .Npyigradi, Kapconcaai. PerUk
pl utak* k ripáfigóit, kakorfciA-moneolóiY él afydtatöt VI*
| - j (Csáktornyái. Varaasdi, ng/ as oraság minden nagyobb gyógyiaertárában, * íi ÖT .. gazdtllígi gémeit. i »
A nntYkanwiu gyégy^zerfarak Üarorti e« fötb ti\\eg " jl Ej ^ . f _ \' . . . . . ^ !
I f i növéiiv-tnrt- eredni aron ^r^ril e szal irauak osztrák- r J M Drúllál tttíom- U TiavweUíc.bewnJwóMUi
11 níagyar monarchia bárm lf vidékért. \'\' l^j pl a]* U fSL kélitoló rép^.kajW é$ töltögető m }
Utánzásoktól óvakodni keli és kizárólag Kp tl* allllv%. ji a áfa 20 korona. ■ % \\
I rf ULLBICH léh n5vény-bor r^W j
I ■ w^vg JPSlUifirfí^^i A\'^iVriftTMri* fa..iMn 21 \'_\' .____ . _
leodego! ^e9a! Sodegol
fi ELŐZETES ÉRTESÍTÉS lf S
i Nagy-KanizsáiJr - íout — Iiittke-U\'le^ palöfllíHüiWittin^er-itslo helvis(?trekbenK%
I ma Ju^us ^ 14-ón a fővárosi mintára, elegáns berendezésű w
I bodegát 1
^ nyitok, ahol kora-reggeltől késő estig nniKluiiuehiü hideg étkek, bel- ea külföldi borok, fof pezsgők, cognácok éa likörök - az italok paluckokhairta poharanként- állandóan a legjobb O minőségben kaphatók lesznek. JW "/
i Wm ozsonak és vacsorák. i| .)" ||j
^ ízléses és gyors Kzarvirwsott megrendelés ázerint házhoz küldve. ||j|
j^ér^^ Berr^áut,\'
Nagjr-Kanizsárr íőut — littke-íi\'le^ palofllímii Tölt> Wittinger-íék julius hó 14-én a fővárosi mintára, elegáns berendezésű
nyitok, ahol kora .reggeltől késő estig mindouüehlü hideg étkek, bel pezsgők, cognácok és likörök - az italok palacTvokliairés poharanként -minőségben kaphatók lesznek.
ozsonák és vacsorák jj^
Ízléses és íLYorö azervirowtt megreiulek*e ázcrint házhoz küldve.
ffagy-K.artw.su, vasárnap
StKM
56 íaui (7 iap.j
1901. jaltui hő 14-én /

gO
kikí-^egWIé^ gyaawrtaltwk« lé", élvoaUtlen, «uLa»n emvutUid, ti\\lliidegi m-lif elfílolök avagy •a«t>ál>vialau aie\'mód által gyewerlimjbiam, ^yoim«rli«fkmrm»kmiat & umwgHreaWa, gremerfá|iiaimBk-
Vam, eméNiléttbrii, viacy nyálkáaodAfibmM \'*«uvo.ln-k. ásóknak alábbi kiteuö Üáaisaer ^jánUstik, melynek gyógykatW mar r»g kiprébáltatott\' .«-.„ .Í.t\' • ". r ,\'
Ezen emésztési éa vértiszti tó szer
a Hubert Ullrich-iele növénybor
Kaea növénykor Mtfluö gyógyárejönolt\' talált növéayekböl tó borral vegyitve késatti, eröaiti é- felej«feiiftt na* emberi gyomoriaervesHt ánilkÜI, kogT gyouiorbajtó ner v"0iu.». Eaen ni)vény*bor eltáwlitja á véredények anvar^it, Uaatilja a yört, miuilun rumiott betegaégst «Ki-idésö aujragnktoT «s liatbaiÓMn mukúdik as • ege^SAégs., vérk,epsé«re "Ezen növény-bor idajvkorán tarténÖ baasná.\'atnál már a gyomorbajokat ea?rá]ában elfojtja. Nemjesabad t«liát kéalekedni éa minde.i más eröa. maré, aa egéüitSi\'grá ártalma* HmM\'t-ktol rzen növé iy b<>r iuaaaálatát itl^sylieii k<*ll réenesitani. Miudan aymptomák» mint fofújdt yyOMoi\'tyJi, /tl-
fumi*, r<)*szulUt, melyek chronikiu ijyotntirhn\'wkndl a leggyatrabban fordal-nak elö, már a keadetlegeé használatnál magsaimnak.
CvÁi/rol/oHác L öH^nuak k^líenitHlm k*ivetkeaményei, mint
OZuKl uKolloo II tzuvttltir, kttfikfújdalmnk, «invtó. mhfl<tH**ítj, Miijrértorlódd*, esei nftvfcny-bor által syorván és e*stih-tetnek m«g. Ea n növény-bor megnstiriiet minden tiHJmthfttth\'H.itj/ri, $ gyomorssvrvaktiek fvlíjrlarűlnat uynjt éa kön nyit xsékbeállas tolytáu minden alkalmatlan anyagot a. gyomor és balekből eltáViH-
Halvád, üszoti leitiaaj^áleiOlieiM
•fusiii éfJgm, fciásynii véiitépiAB tii isiMtuiHgt>égaak~a--l^vwkimmiMi,ci^
kint nlhit tiéikillif\'y 1-ainyli aa ^miiért. SC A növény>bor aa elgytogült életerőnek fris^ögat ai, A nuarúiiy-bor »m«li aa étvágya\', nl<)^agiti aa
eméxaté-t, erősíti aa afayagváltoaáti, javítja a vérképaödést, ui«gnyagtatjii a Yaliagatott idegeket éa a betegnek uj trRt é.< uj életet aserea. 8aaaoi el is* merő és kbsaflnA iratok tannaitiák mtndaat.
A nöTény-bor ttvegenkint tt kornui \\>a \'4 koronáért ka.phatö a Xagy-Kaniaaai. Iljadvari, Kia Komáromi, Csákányi, Neniü-Vnii, Tipaonyi. Bőköuyei, Nagy*Bajomi, Felső-Segeedi, Cmrgói, H^rx -n :z«i, (lőlai, LégrádL AUó*D<imbo-mi, Kotorii. Mnra-Oéányi, Rét kai, Podtureni, -fliolnioai, Alaó-Ltndvai, Pákai, Pak"1!, Pftguai, Alaő-Htjki. Nagy-RaJai, Ka^tsvári.
Taraayi, Virjei, dt.-Georgeai, Kali^ovaii, Novigradi, KaamacaaL PerUki Oaáktnrnyai. Varaasdi, ngf aa onság minden nagyobb gyógvis-rtárábaa.
A hngykan.z\'ai gvógyvzerfarak iíarortt e» föbb tiveg növétiv-bnrt\' eredeti áron >ír.»i.enlve szal \' nfagyar monarchia bárm lf vid\'íkóíe.
(Mt^ Utánzásoktól óvakodni keli
HUBEBT ÜLLSICH íéle
kérendő. .
tüeiser J. C
\\ gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
ajárüja
9 í üigyinrszái lifsjilih ís iigjitt v^tsgépát
né -fapitnlliftU rflitefl. ni it bspi tilíjlu qjrtt jlbtin
ZALA~bR\\LL sorvetógépéí U

f -j mi „KM" alssó éi igso jó, kéoayu vdM
legjobb szerkezotj}, több kiállításon ohi5 díjjal VüttMatstt
stfoc-RNMZERd /1CZÉLEKÉIT.I
bofoftáit járgányait, sxéna^fiJtoH, rostáit, trlcqrtít, danüóft, azecska- éa r^avágóít, kukorícza-oioriáoióft ét nlidtafAa F^V . gazdasági gépeit
\\A m Eltállal ntftXom- éa vízvezeték•berenJesóaék*
»u ni. késitoló répkapft és tftltögtíő
e —^ "ára 20 korona.
osztr;tk*
és kizárólag növény bor


a * i a maeajaf a
k
XLmj

ll
.....• .....
jMpMí BpK i y As\'.\'\' *\' B
1 A NAGYKANIZSAI TARHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG |
HK IV ■ ■ t, részvényesei ___; , ; .. US
1 • • . . ; m / TakaríkDénltár Részvénytáraság helyiséin tartandó
|| 32 igoi. évi julius hó 30-án d. e. rí órakor a Nagykanizsa. Takarékba ^ Q
Ipende5 étíi Hö^99aleSPeÍ
HM folvó hó aotél \'kezdve jregtekmthetlk. .. __f i
Eg A részvények\' az alapszabályok „. szakasza értelmében ^ nevezett ,ak,rékp^,nrnal „„.uervény ellenében
PP három nappal a közgyűlés ,elölt leteetidék., _ • ; v " . .\' ■ ^
BSS ■ *c ó o* « -» fl|K
\\ A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:. JjJ
BE 1. Az igazgaió»ár «vi jelenlése. • . .. . . \' k.W ,.„ mym
" Bf \'- 2> A lefolyt űítelév Ur.iá».dá8án«k elö\'.rjewtéw, a zérmérleg mefifl.pitá.. é» » ■a«tk»* felelj harcsait,,, ái1gwg»t&flt#i n»«wlBt » ■fTOgysfí-Hrottal^Waiéntésf. r
" KjS r 3.Abita«ílo« lap kijelölése. _ """ . • ~ [ / Jjjjn
|E 4. Ai aUp.isbilyok 20. í. ille\'öfg » 28. J. értelirébeo^ . \' - ijpÉ
a) ■ kilépff Stolier ÖMilár és Sefiwm Quiitát igazgatósig) (agok he.vett i sk. szoktak "" KgR
jw ujbáli megvlUntiM, "... ^^B
Wjm b) bírom le\'ügyelő-bizotIsAri tagnak megril.\'ziias egy évre. O
Nagy-Kanizsa, 19Q1; julius hó 12-ób. • . • ~ -
TB" • XAUYKAXIZMAITÁKIIÍZíK KÉftZVÉXYTiBNAIIÁC}-
BB\' . : _ A Z Q AflT ÓSÁG A,
^^ Üzlet megnyitás, J^l
mEjK . Van.szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására. hozni, hogy A^xj
ffi Magy-Kanizsán a Deák Ferencz-tóren * •ffií \'
| fűszer- és-gyarmatáru a
f * üzletet nyitottam. J
F^X Üzletem teljesen újból van felszerelve ós állandóan nagy raktárt tartok fUmn i* gyarmat- f fll
\'Btf árukból, valamint Ui- 4* külföldi ttmtjá^A.
, . Bevásárlásaimat a legjobbnak elismert forrásokból esaközlöm, miért is mindenkor a B b^ legjobb minőségű árukkal szolgálhatok. ?
• SV ~~ Nagy raktárt tartok t Éfe^B
ff^ -liazsil torokéból-
B - legjobb szóllősgaadák pinctéiből. t JJ
ftü .. . .. Midön » n- é- közönséget pontos ós megbkbató kiszolgálás és a legjutáoyoeabb árakról ÁM
—. 1. Az igazgaitoár ívi jelenlése..- - • .
Ü. A lefolyt üzleíóv zárszámadásának ettTerjeiitéw, a zármérleg megállapítása ét • ma alk»s» ofíre^g
ngjfr u lgaigat&tty »sl»wlBt s ■n?flf|^ln-Hirottrtlg Maiéntésf. -\'
S. A bitafíloa lap kijelölése. ■ "" • \' " ,
4. Az tUpiisbilyok 20. §•• ille\'ö cg » 28. g. Melir«beo .
a) a kilépff Stolaer Qotiláv ét Öflfiwarz Guszti* Igazgatósági (agok he.vet! i sk. ►*o«,< »k ujbáli megváUntiaa,
b) bírom le\'ügyelő-bizotIsAri tagnak megvila.ziáaa egy évre. Nagy-Kanizsa, 19Q1; julius hó 12-ón. ■ t . •
XA<«YKA.\\I7.*AJ TÁRHÁZAK HÍS/Vl:^ VTÁBM iHiii I G A Z G AQT ÓSÁG A,
Üzlet megnyitás
an- szerencsém a nagyérdemű közönség becses tiidomuaih-a hozni, hogy
Magy-Kanizsán a Deák Ferencz-tóren *
üzletet nyitottam.
Üzletem teljesen újból van felszerelve ós állandóan nagy raktárt tartok fUmr gyarmat• árukból, valamint bel- U kUt&di yHmHjttyH.
Bevásárlásaimat a legjobbpgk elismert forrásokból eaaközlom, miért is mindenkor a legjobb minősógji árakkal szolgálhatok. ?
"Nagy raktárt tartok \' " , \' . . (
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 66. szám
meghívás.
A NAGYKANIZSAI TÁRHÁZAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
t c-7 részvényesei ____ ^ .. .. , ..
k -----_ „i»<ürTakarékoénltár Részvénytáraság hdy.séi;ébsn tartandó
az 1901. évi julius hó 3o-án d. e. 11 órakor a Nagykanizsa. Takarékp*ma n ^
pendes éüi Hö299uleSPe
folvó hó a>tól kezdve íregtekinthctik. , , ", „
A részvények\' az • alapszabályok ,7. szakasz, értelmében ^nevezett ,ak„rékp.n?,ama! el.meneny- ellenében gj három nappal a közgyűlés ,elölt leteendék..
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI;
I ^ ^jl^^^MM^^MMMnl^^M^ If^lT^r^j a 1 jí H^ Vf Íj fftliBI tiVIk É
• I mML Art t tomi. <Wé>n 3 Ivtu 40 lllto- Mmn Iliit! ii ötit Wrrnas;*:. i , ^ AIA M v* ■ ■ ■■ ■■ | £
« • JJ imi jüöoi péfyutf**-\' Mim, nmm 17. . J O^J
* 1 ■ i \'*\'\'\' ..••\'" \'\' ■ 111 ■ 111 \', 1 "* "\' • ; ".c-.-,:- •..\'^\'ipinujjt-gm*imJL^vaány\'íH^TfWWM^wW*
J ■ S f CrfUtttt IU Mfl Itt** . / . iKT" ~ / . t . .... 31* í i \\
ü^v___, _ 1IM—M—m—1 II fA 31 AtfAJUA, HOC? OTFII^UtCI Nlu^ \' ?
Ifjl K\'fcfrVJ4.? WTWH e»en f .....|;|í4 .
|}JÍ lij .^REPARATQR — j|l ^^Eft-Mc iLSfl-FLUÍU^ ||f|!
? 5? | mrn • Ut-tttM 136 Ntt lto\' 139 h<Bm ttljtt pfr «*tl Üé. Ili _ Uvwn mÜf V*>JufPTl ****** ||l(l|
i * 1 I hl| > ktrtM. FlfikUr: KÖRO* if-CTűfl^SÍÉHTAR, Biritpwl t«M»t«r. Ili £ F í * P D I fi Utt****- ............. .11
T^j rf . • ■ lliWÉ mM$» »!5biU MpMirtirtm 1 í- L #» V. 1 Lh U< mllCÍL \'J1 J • I
§ P | ■ \' ....... ................... . ■ ; f f
Hi . I Htf&V . Afttl • Wféail htwH yiulilÉ *l«s*r oly ■ ,• J^ | jöjal*Z^^fc^ frWüA n.
í . 31 HjJ^,^ lurldi ét % Itt lt»»lt»n Itta. fct»IHi»MitHtl ^ |tf J ^ VÍr tfc tt»*n» «L •«!» MJ♦ . p
" 5 3 ■ fc 1 ttwn Pfttt*A 1-20 fctr MIMIM »t*ft \'^/r^^Spf x" 1 /Úl V>V» uHiin • > \' ; \'
— rfa---fltlff&TnR KVAft « ^l^tf^^U^^^^\'^^Ma KADV KÁIO LVW I. .
_JL_ 4 r-^wii-^UUHAI bYAH v i.po-^t i gglP1 , | fe A&kjuef* cükr* ■ ■ ^ ■ rtct i. fi,i»n .^i ^ 1 I f ________
fötnnürtnui^^^tu l^fmw^^^^^^má\'\'1 - -
> \' v4pti«atikó oSSrSS^tJÜL * ? * t ti ti r fi ii m, r-i WTpigf
• ^ ^ ■!.-.■ ............ y\' \' "\' A
JJ , Jf "t,,i,kb u^y.^,.. £6 EV OTA \'ZXX\'&.ZTLV 1 "f.
Í4f»«J| BavAROSI KÁVÉHÁZ ffe ElismertUBJ0B5|S lig ^ MII
WluA IV.. Klgyi-eér a. JS Ma»VAK BESZERZÉS! 3 jJ][j|| *
ftft.......JlJJSJ V ^Tf___1f "D
J|gaÍK,HVt8Yl FEHENCZ| Hl^^C AibuAmwM\' | IS m
^^ ÉS Rommá*-ioaöJ\' » ALTALAKOS tuoóiitó 9\'Z IO-d.^..w li^ KÍPSSÁMESyZÉKbfOYCT J | a^^uMítófc Hl 9
í j BfaMiNTvc.c^jfl^j\'^-^ jji m
*á 1 t Ok Ili i \'tMO\'i •><• OK* |(a I I •
(y "* i^mwh»rji<.w>»\'<t»ttrtti - »< » twdateay*! tiMiállaltÉ » fi \'»
i -ií^ RÍBBX-JBTFXIHTÉ9RZ3 Jj VI 1 C66ER-flU ■ELLPASZTIlUÜt W \\ I fi pya "f* "^.rrrn^fy^\' • ""*• íu^ D«k>u i ur*« ^ i un*, giftwí
BRAUSWETTEB JÁNOS u^. JKM j \'
fli ||f FIWTELLIDEISINGER É \\ BENZIN XXSX^l í J
fK | | .kfUUYMMIrAf/ THnilMl JB o ftA/MgTOHM » f fÜlÉfl üü^ i> f j I
I ^ ö ki C«b«-káTét, válogatott i| f^ggP/ OSERS ét BAUER I J ||
i íl I _ ® kofo^j 10 Iflérlrt Mjll | I • mftfttrr m i wmI mvimm MM I I I 11
l&l^Ir • •JváiitAir* ét l^rntnir* — JHJjl Jíj (ll ! rmkUf II^MBJI R II í
|1| —T—n-1-r!IK«rtiSB ■■■ I. i^TlIlllliy" W, Iliim rinuf ^ I r #ÍBBMBÍ3ía4-V-Wy^\'\'1 j I
Hiffp^w^—»-^a^iii szMflinflKhrtei^il11 \'
lil * IcVhB 9v9APCSTYiici\\cuécf-nonuti7 (fjm 11
!?jj ^MMieaMiBM, fj j
[!í 111 hl I wi it nyári jydoyhíjjf T^-Tt: lw V jl
IL ntinAPFATRIH jMi>a—- I7 * mé40**$M* \'- ^ W? 1 II
f ^ KflBAgyAt QU.y.^^.fl^-^Jj j I
L "*r^^^^^^^^ *| jí
üla 31/ o. 7 -T_ T" • * iWIiariieiy I tonfödk* • m h Ir mb. mJi 1 - fi
m| > Jn6««Ai • lmja vtfI__________I f I f
H 0/ • mm ^rr ^ \' .Sv I OSZT«UV*ORSJAték. I. I ; >1
J// «M kli( VMH 1 kffr, 9N* V>\',; 1 ■■ - i. ITwfW Mv<t| ? ,
^ T| Hwü tly lm BLUIlftl ^muütlulhtl *"*\'" It (J,1 flDMy I hltélktéikj I 4 Kf^ft. I f <9
^fribg^^ss^fe^o^d^T^ Hf ló* -
aiéwy 5
aafffitfrli »oi«ft HNa
Zala szim (9 lap.)
;Öi jaktts M 14*40

JLxi
MUMRlIi
rMn •
MARGIT KRÉM

JOANNOVITS DÖME
ouPArtoT, " i VittHiteit n. ^ Kii tiMéw értül Mimii nw ét MVtt i
Páratoífl " h sek&úMkB
I SÉM^\'i
s m ^sfKtfáBül
haHttitet IMmBi I KBMM KtirtMtt Ottl i4nQ M«ff»lf»f tM^^fH SS! in I kMU- MHn 3 fcwwu 40 «Uér tWtwe irtWIn «Ut Krat^K
■HL A. ■

fyéfytMfMr" |iM|MV W, »7, . ,
t .
rrnCT oTcaMkci Hu c^-i tím Mtnn^ IMV
(vttudtk tUMfi tstorrt! tatMMM^ 7
ellen
___REPARATQR.
at9 t irt, HtlártM }Jf «m! Ilié) JJ9 mm UljM MéMV tM.
I Ián I MrUl. rífáfctAf: 10*01 í-CT08rsiítTA*. taitmi ttto^tAr. ^
IMUM tMM HM MffWli^ »»■■ - ■ míiI jjS1
0

9
AT
ü
y
D
M«t«r
kflVirl


wa\'i
nnMÉmm
UiJIM
nrioi
PlíUl.
(20

Ull-(IM CT
BUa"Tt"\' t
L,poWL6n<1 J
GYAR
^ÖOWTim üötim ^
ÜWArt

pf>RiACEur6Y0MeRCS£p«\'t y
^^tP St ir •• iMMrt Ifütl
r lliveWMK ftfritl^iiww, »+£»*»■ • J SB. Hert***1
irl i\'AW- ailBlf uHiiii < I i •
_/J&Mfi táOV gAtOtYB®
Pfe\'.r\'Ti., írj J^aTcrciirfirttPiiia, 4 i ■
PSERHOFER J, fs
vértiaz t i t ó Itttodtteul.
Orv«U«f Urriftt>%
látiiiw • mn w^tmt »nw drtlkttaitBjrvi fU«».
UÚMM >ÉI|I^I
trr Mfttrutfttt (ím. *PS C«i ttkor vtlMt. fet aiftdta dtNt itOtléo t .PMRHOf H Lm nér

^ 41 So«apol (•gujabb Utványettá^a «
..h l J BELVÁROSI KÁVÉHÁZ l/\'i w fl,v-
fíg # M J ViáMn
Ihlki
2 I X «Vid4ftl«k kedveset itlálktUliciy
|lyikuv£MYI férencz
J Lj ^rerócqlő^ -cíocUx^^ctteW
yi arjllliytn. fi. AtdrAiíy tl If. | ^ Í füljj^jtniy fcttyh*.^- Vtfddi uuu Nwl u %
^ | H^NfetlllMil
Lgl
.. Kígyó-tér a. t***^™*" ujuk* új* * nié mm únm.
26 ÍVÓ TA
Az Ciismcrt Legjobb ^ MaovakBeszerzési JJJJUfl a. , FORRÁSA^f ||:

^ö^BUDAPEST )
AnopíSvSY-UT 23*1 i
É6 HonOiBU£M-yiC2Ao3^
nJmzén Imrtti *
ÉKMCNTVC • C^
ROSE
Wtlt MOt
I ItütlIllNl irJ
H iitt<iitii>i oum m « Ltoy u hn tfim «%tií
__«I|IMM4||4ÍII|IM|IIII
MNMplMijW H tt
iimtMyi mtiiii\'H> •#»»<! fí«w*|tiaiÉ»
• wpwwn t iiiimif
UWífflM MINI

AITALANOB TU0Ö41TQ
iifiiim muifi^ Nmmí üiih nm M
ua^óiO
fMiA,
A legjobb órákat Q
MftttlMtM #• IffúlvMMMbt* éh lltttttt
■Ifüitt UAlotl Artfttt tttlMUt Hif^iiniii « wda^ttt iM tt ÜmHI Mb
BBAUSWETTER JÁNOS VTíoíVíT
Vtfffiü MM kitt* Bt Mumt
FRATELLI DEISINGER
. JrtUU Vhléfcél ráf/ TriotlIMI
A 4\'jf kg. Cnba-kávét, válogatott
v _ IS kofoú 30 mrtrt
tlvámolrt ét l«úffnfnir«.
r[UM|4l, rtkMUM illó 0Wl Mbllll |
f er»dxD*w«1 hsMfclMá «s *
EBGEB fíli ■ELlPASrnLLiU M ^
Dobott I Uroi§ l» 1 Uitta NMiHl 00 Mér.
lutMHV VL. VétU
ifUCfiVZáA
S TI
^gS BENZIN!
I^^Ml) ét OAiWTOHM Iptrt él
a 1
MOTOROK lokomoiilOk
pttéttáft
- OSERS *• BAUER »yWM»[S
t mán* n
I DÉNBB B.
Ntfttl trjeg^Mii^^g^
íbntiHmiüf
V iá ■ ■ * if i
\\ífr * iliVttfÜMf
CSÁSZÁRFORDŰ
Ml él nyári lyégytmjf
BUDAPESTEN. ^^^
M* RUMf M
ftt •
IfváMtni
tpjfpMi Mr Mt^fiíiaiM, ántor^i «t lAffft tflllV - ft» Mfl^tfr-
000
>n
- JVM\'omOl • liajt, I Kai j> műt aii^ MMII A* I
Ijlj j)|i|tt ii«H tif> <Mt|t v«mt t loa AtAASlU fftvVMlUMÉlM,Ml
\'TTlMV


MfMlip^NI

TMH aifit É Nmeire.
OtwHOi
|PN\'|t«d
®Í szfiBffDflLnflKnreff
C^l Yltt^ttUCT-KOíiüí Jí
^tu|^iUit,érté)|itÍUM U
BN-ttl Háti Ktl ét BétméHiUt lo tt
aiAaaAií a.
I aMfe WHMN HM M|
Ut*4 ttftP - ^
MII im^ytOtfOzA\'nfliAWA
4 llaAir wt^íüákM t tn blr. tcab.
OSZ T A ü VCORSiiArÉK
orJ.j^f.
Nasvkanizsa\', vasárnap
Zala 5$SzámfH).-lap.)
1901, juírus hó 14 én
KERESKEDELMI ES MUfK MMM! Ifii
/
ligczílszeriitt
sarsj iif-iiiszsrzesi
a hivatalos napi árfolyamon minden túlfizetés nélkül
\\ KERESKEDELMI ÉS rPABBANK RÉSZVÍNYTÁBSULAT NAGYKANIZSÁN elaBja as Umt 1T ftfőoröü "sorsjegyek Mfttteivjkét foglaló mellett, pontosan a mindenkori hivatalos napi árfolyam^ . A lovaló lefizetése után aj vevő letéti vet .(nem részletjegyei) kap, mely # vásárolt sor^egj^ jegyzékét és li hálrafarkos r^teJ&ltuiiteU lel. . - .* * J y .
A .vételárhátralék\' megfestésére mindelielreltfÉt 6 hónapi uí&Árt&m ftlJapiltkÚir meg Ha a let^ jeg?- vevője ezen 6 fwnap letelte "után a Jiáiratéköí méé nem fizette volna ki, akkor a vételárhátralék fa** lésének határideje a Jet&j^gyan\' fejpntet\'eil zfrlogkölckuntislgtiy\' vonatkozó batirozmányok meghosszahtühatóVv r , , .\'" (
.Azon *-\'»r»jeuyék, melffknek /kr^óU nyereménye az árfolyamértéknél kisebb, árfolyumvesztM^ ellen hiztoaitaBd^k. - . •• ; .... * f
\\ IrtfU\'V^ MttrlflrlAl kfxrfir mindem ntrrrmriiv htuialtMM»n||«>Kyfkaél ■ k Kittet* la lál»nrúlMgoMii • aeaáíl Illeti. /
AlkaJom uyiiík ily. ufódon* Sorsjegyek játékjogát olcsón npgszerexlft és meg lmr?Th>/i,fi. íjí. »... aem kötött lefizetésekkel eredeti >f»rsjrgyek bokába jidnr.
A letétjegy átvételétől kezdve minden nyeremény a vevőt illeti
A *or*Jrgy aem e r Huxus éteutc
Föoy erem é ay
Foglaló fl r honként
♦ I Április 1
Tála-szabályozási
wmt T
■Úktóhct->■•
|Ö70-«
magyar nyeremény-sorsjegy
4%-os nmr 0alqM*ímimr
3*. o$
wp
hlzüljtoltiit\'iiriwf
j°0-os Í Ö60
tuir, íllw-swíijj
1064 « wztr illaiursjiu
Majuá\'15. Xoveiqbcr 15.
ioe.tHHI kór.
Májas
No.vemher 15.
Jaiinár 25. JuUu*25.
Április 25. Október 25.
Sorozát- í febn-1 hazái taug. í
Nyerem. ímáj. 1 hozás. vhov. 2.
mtr. ftkSbttelfntéuti
hwéhi tmun
lutÉ íáMoá WW
Június 1. Dccz ember 1,
-V«br.é*Máj,l£ A\'tg.éfcXov. 16.
Márcziai I. Julius I. November 2.
Január 2. Julius 1.
200000 kor 300.000 kor.
lOO.ÖOO kor 150.000.kor.
70000 kor.
45 kor.
A sor»jctf \\ nt iur

SorsJ .re
Fél sors]
200.000 kor. 100.000 kor.
OOO OOO kor.
120.000 kor.
ÜOOOOO kor. 150,000 kor.
90 OOo kor.
100,000 kor.
aoo ooo kor.
411 kor.
30 kar.
1 darai iluz vMs iiriul urijiij
\' Huús \'február, májai, auyu«ik " f-"* n" t íif nlr"*! fccn; ■ ■ ■ ~~
1 úíú lUTif fMi brózl iifíjgy
Hutás:. márcaju*. fitplemb.
1 darab ntiiA vifta Urnzl tirsjiu
Ituzu- jan. 2 un vh I•»*n.
1 iarafc Bazilika m>w
Huiíisí mAn zrt» »•« «íi>|.t~|-én
J rfaiah Jí-Ht! ipisilití suijiu
jlüzai máju» ét novemb.ylS-én
Évente osszenea,
12 .
húzás ■■ \' -
Fönycrrmény >
20,000 éa.85.000 lira
4000# ée íowni kor. 70.000 és 4Ö.OOO kor I04H>0 és 20.IHH) kor. 30.000 éa 40000 kor
20
Kamatozó sorsjegyek:
Égést sbfsj re
220 k.

eortj
sortját 60 jti
•orsj.-\'re 30 II
40 kir.
60 kir.
SO kir.
1M • Bi|j iaizalagbittlkaak-striiaav
Uusá^^jttnuar, e|»rílii. juliu*. október 2S-»m.
1 iri 3% I8S0-as_ osztrák klMlil-iuiiziii mm
Huiás. tehrnár c» májuH 15--n. ■óniiitui Rovcn^r ti in.
1 irfl Vb lisza-iíiWiiztó sortjagj
Hiuú. ujtiilís m október 1-ea.
1 darab 100 frlii 1860-as osztrák illaa-sirsjii;
Soronf tintW febr. és atig. I. NyeremAnf*husik« r máj. I. nov. 8.
Évente összesen
12 húzás
3
•ioo OOO éa ÍOO OOO k.
90 000 korona* ítOOOOO éfl ÍHO OOO^
Fo^Ulé
160 korina
Sorsjegyek, melyeknek már csak néhány hutásuk van
r* igf Umum r«jitrulumiian Jévö darabok rOviü időn b«IÜt kiihir»nttáitiak>
1 drb Budavárosi sorsjegy
RuxA*. juniot 15 \'n
1 drb Pálffy-sorsjegy
hbui. •ifplemí/cr ifin
1 drb Clary-sorsjegy
Hutái Julim 19*áti

1 drb Sa m tor&jegy
Hutái: Jiwiir él jttUHl IS-vn.
öéeteieo már mk • hutá*.
Ovneetn már esek
ai buiá«.
OMieeen mit cuk U butáé.
Oiiteeen már chI ti hutás.
IO.OOO korona m\'i ooo koronn yj ivoo korona H4 000 és. éü OaOkor
Foglak flmumi
90
kutona
-Scliima.ncil-Zá-r11
\\
- riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az őmzes Államokban! \' Búyedütí biztos vééelcál betörések ellen I
^ FouÍoh bankok, ékizcrénztk, kereskedők, gyúrowk, bAztül^jdonoBok^ mafiAnlakáéok, »lb. rémére•
t. es. á /ebfaeesi-sár* attty s beMrtt lUte ee tgjeSsU btsiee ftraer, h7 flajreeett ajtó sár, ftmt^t mmpkm u «rte ewl#ál* kilumeel leket ktugrimi.
á u«ce-k«iy#bt> kieéHeue, hégy un iára! ttefee, rggj letfijksleaml kteytaák, iv«c ** ájtóráasik kiüráeéri iráej^á kleérletre la, HJ kekfáea ki»ewlHlk kt« e m*f •gf fttleenb int érietáee?. «t weafáeke keese, uw0uc i Mfkleérelt ulieikni kiajrttást rieiá miaflmil jelai. a btOráe ktoiililtaik ewsaiieiáljreáaára *jel«4lé eeese* tatfeáe m«rtit itteleMeketá a rwlá4«eUliea. a káaaMeicraál. vafy urmety mée alkalmai bátran. KirAaafers igibiin •meHyiwl efjr üffasttl aifcitmasett istef ía aaff áarreeiemt •jrt4t»tóí umijt m alvá iaem«Md4á«et la mrlam^i. a HekiaaeáUeár mta4« féli ajtón, ablakéi, redle/io, piacai áe padiáa aJUtt óéval mleéeelll kSos/ee elbai mbeté ebei WOtáe imáriiaadó éa MiáUtsSl Mfbéakatáee jetal mipdei kelévéd kiiérWtot a Jkblmaail-aár", mat/böl ürek vapaak már kiSMálalkei, éeiekeeklt lé
korovábflí karit. BérvbUt »«ki mm 41 u^aáeál BuáapwUa, Jáeeafkénl 17. aa. lis—*
.>) óuiatott Fiachel FtűOp ui£uaitO(lonoaual Nagy-Kanisaáo 1091
Huszonnyolcadik ?vfoly am 57. gyám.
|uikmtM(
TinaUs-tP*1*1 nwk<>
UWklMlMI
értekeani lehat aapaa-int J. 1 4—4 <>\'* Ult
{de imér.enJö » lap «s*llttfii riakir* ívBilknd mfndttQ kdilnuj.
~^ Kiadóhivatal: Ttiuilitx*ygl»t. ÁfrAW fW»p kuujt kvaakadéM.

L*d fi JwxÉ
OínŐFIZBTEár ilil R(4u im-. ..... jFtaMM
Fityrrt
9 komi X kinn
H • Politikai lap. .
MeQBleiüirlIAGHAIllZSÁN hetenKint kétszer\': vasarnáp 3 csutcrtokön.
> Nyiittir pötSia/V "20 (illír — ISMiMiaU, nlulat V hlrd«té»krí
roaitjraaók lFkeh»l Jfkíi|> kínjrkaraa m4«sbí-fatufaub.
Birmentatlón" levelük lult 1 lóért knaaV - - bőt- rógadtaUlk ti "
EgIM Ml ara 20 l Ur
Xagy-Kanizsa, 1901
Ftlullis marktiitt: Szikiin? Matador Sitrknaitilirii H«tr>« I.hJiim:
.Csütörtök, jaüus 18.
A kalasz ünnepe.
A magyar földön a kánikula fazdtHan -7a" vrtág legcgodalatasnbn rcmnljája folyik. Több lléten át, míg csak a kalászit ngete-gek_ keie-rzlejtbe nem rakodnak, az arató munkásnép. alig ér rá pihenni és enni,. Hajnali hűvöstől, a t kkaszlóan forró napon át az. éjszaka sötétjéig folyik a munka a kalászos mezőkön. A IegzoídáBb hegyvidékeket kivéve az ország minden kalász* termő részén igy van ez, meri beleszokott
s a inunkásnép, mely h Ifalászokai siirtv inunká,- annak befejezését übnépelni nincs verejtékes muukával levágta., nt:héz napok Itjfc és nem érdeme." Hogy a -gazdasági eijnulasánalt Hi^ínyngluliV iSrxcsáv.el inUknl. | mnnkiiiiak ez_ uz amfeeikai izü, rüktf üzlet-Kélségteléníil ?o\'t százados jnultja van szerű felfogása nálunk is általános logyen, az aratási" ünnepnek, mely néhány órára mi, akik a szeretettől sugalt ősi népszó-közös érzésben közvetlenül egyesítette ,ajkások- erkölcsi értókét, a társadalmi egyen-| föld lírait ■miitikásaikkat, Megvannalonnek | súlyt ápoló hatását tudjuk és látjuk, — jaz ünnepnok országszerte kifejlődött. íor- j igazán nem tartjuk kívánatosnak. v j mai és egyi-zérü, szeretetet kifejező tzer- i Földmiveléiiigyi miniszterünknek ele-: tartása i\\A inunkát>otr\'meglonják a \'-kalász- ven érzéke van, a társadalmi igazgatás nagy i koszorúi; ünnepélyes • ének- vagy zene- (problémái iránt. Tudja és érzi, hogy-n tár-
ebbe a . munkába, a IegeimlJaíIöítabE a | aránylag csekély számú hegylakók \'kiviéle-
Úszóval ktrért menpiben viszik megmutatnilandalmi igaa^tá* BWráliMMgkfoe\' azanya-
a gazdának ós házanépénck. A fölhangzóIgiaknál sokszor hatékonyabbak és \'táicája
egyszerű szavak előszűr a Teremtől illetik, \'széles ügykörében igaz magyar lélekkel,
államférfiúi éles szemmel ragad meg ■ min-tJerTmozzanalot, a mely l> el a társadalmi-konszolidáció ügyét szolgáihalja s mun-jjohárcsennülé-ig a,szeretet ünnepe ez, ajkásm\'pünk, életviszonyait ujabb, meg ujabb
L ffj
a ki az év munkáját megáldottá) a többi szóval azutátí\'a gazda és munkás egymást éltetik. Az első ünnepi szótól az - i^oTSö
lével az ország minden népev
Nyolc-kilenc hónap ^eltelik, mig a vetőmagból kalászHesz. Ezalatt fagy, hó, .eső; kártékony féreg é3 az elemek többi
szeszélyei dúlhatnák a vetésekben, naelyeti^ ^ a „„^ vaU,a[üp1(öli, vaRy k|>mqrál* kincsekkel gyar^thatj^
IluT - P 3Z J életnek/lie\'földmivelŐMiép ti.izla, naiv lelke tudnak! a szempontból kell megdélnüok
kigondolni, \' fazt a felhívási, melyet * lőlJmiveléai mi
Régebben még^z ellenséges pusztilá-lT g^j hogy ai! ulóbbi évEjL gazda. niszter az arttá-i ünnepek kultiválása ér •
Vett6k IÍÖld ter^éo7<iroe\'t^gi .küzdelmei közepette nt. ülni. kez<}eU1 dekében a gazdasági egyesülélek elnkeihez
Veszélyeztetésében.
ennek az ősi szép "szokásnak -megnyilvá- j intézett.
Sok mindenféle körülmény működött, n„iáfa. Itt-ott a gazdák pénzben akarták I Nem\'kell ehhez a felhíváshoz semmi tehát közre, hogy az árai ás munkája utáni megvallani az aratási ünnepek morális I honszag kommentár. A ki gazda, a ki g*z-ünnepijóértés fogja él a földnek népét és\'értékét; máshol ui\'-g egyszerűen mellőztek akiságban egyszer kétszer- megfordult, urát egyaránt. Az aratá* befejeztével tud- mindenféle közvetlen érintkezést és ünnep- ; egyszerre fel fogja anoak egész bordereiét hatjuk már némi biztossággá\',- hogy mit lést, mert hát a munkások megkapják a ós jelelflőségél. Hídja, hogy a nép nemcsak menthettünk meg az ellenséges elemek elől-bérüket, az aratás is csak egyfcertt bér-\'kenyeréhez és kerésetéhez, hanem régi
i
TÁRCA.";
\'Loreley.
I Szép Loreley a t\'eifyerpaHon illet Elnézi a zugi Hullámokat. Hiszik a hab a eziklákhot ülSdee Súg Loreltynak édet álmokat. .
Stfp Loreley mereng a hab zenijén Szemébe köny, ajkán Máj remeg te estÍU a nap nyugodni a határon Míg Loreley zeng édes éneket:
Be uép az ég; be ezép a tenger, Be eztp minden JeCröeküriU, 8 amíg az estnek árnya, lebben, , Az alkonyattal méla etendbett A természet elsunderül.
Minden alszik esak az égen Virraszt a hold i a csillagok 8 a tenger tiszta mily vizében ■ JSzernyi nimfa játszik ébren HM ét csillag visezaragyof.
Olelkezik^at ég a tőiddel, " f-Mint egy szerelmer inulkapár, & virrasztok én ütemembe lcönynyel,
A kire cárok eohie jön el, __ \'
Az leien Indj<* merre jár...\' 1
—----------J *......
Szép Loreley /ürtöe fejét lehajtvaj Merengve nézi a hullámokat. De ni I mi az \'* mi siklik ott a rízen ?. Egy tajka jt, etdce a habokat. \'
Es henQt ül egy ifjú, ezép levente ErSt karokkal part /elé evez, Ee feldobog a uive Loreleynak, Talán a rég várt, drága kedven ?
„Szép Loreley / Ohl végre Ht vagyok, 8 amig kSról láncolnak a habok. Az éj loragia ezivtzukadva vár. Ohl jtjj velem, jöjj Mez Loreley,"
Nincs eemmi nesz. Ctend mk kSrtekSHU; A vizbe\' csók a nymfák játezanak, 8 uil Loreley: „Oh I végre itt vagy, itt I Oly rég ée oly epedve vártalak /\'
SOtét az éi, egy csillag sem .ragyog, Vsuk .néha néha csilldmlik a hab. _Ceónakba lép a pártril Loreley 8 az éj lovagia evtzSt ragad.
A hah wsof és a két xv dobog, A mig körül káblti mély • ceend, De ah I félém a >eellS ezárnyain Szép Loreleynak édei dala t.ung .
,A tajka ring hulláméi tengeren;
Es rajta en veled. KieérSm nincs, csak a hi tzereleM
A ta,
Zugá habok /elett ajka ah I bt Ét vele le, *>eg én \\
könnyen elmerül
/
Julim IS éa a 3»/,-ob magryax zéklcc aoxejeg•yeis Inazóusa.
Főnyeremény 200.000 korona.- .
Ilyen sorsjegyeket 30 korona lefizetése ellenében elad és mérsékelt kamatozás mellett letétben tart
■ ÉMT-kMlml KirwkMltlal <• lyukuk.
8 mi odalenn tovább ölelkezünk A tenger fenekén...
•< Lovaa Gyala. \'
, \\ . • ... ■
Levél a leányomhoz.
- Irta: Vajdal gsabó latrán —.
Ne ctodálkou, bogy levelet írok honid.
írtőrtiaelem Uiu«á|« merint ugyan • kö-iflnségea kaliberű eaaiádflpik u*i kSzfll kilenc-kilenc esetben a fiaikhoziruak levelet ha mir épen irol akarnak. — Sok turaefn ember m*goMl» kedte — nár u irodalmi pályafutáaa" l>k|\', -bogy Isvelet itt a fiáho\', a miben: mtndeneijelre eröl61]é» apai büaika^t jut kifeieséere.
At útin e|«iin Bti rovatM tartóiik, bon u ekkéDM niMiiuielt fiak a lajtSbbüör eM akkor óhajiaoaí apjukkal kveltaéabe booaátkoui,


Kagykanis8t« caülörtrk
Zala 57. ssáin. lap, ) -
líűl. juljus üj 18 án
szokásainak megnyugtató, vidátoitó %alkal- Fontosaid eseményeknél esetleg a honvéd maihoz is tanúskodik. A .ki a népnek hodbirá veteti a ornndőrségnA a viságálatot,
ezt az érzületet aem tiszteli, ugy tűnik a ^ cmdfirt a honvéd orvos hueli stb,
u . uitnié . j ..v A méltányosság" A Célszerűség mm*
Hmint kifiült azivü jdegen, a kir a jj^ JfcJ ^Unm
néphez semmi nemesebb kapócs nem lüz. ^ u/onmn felállítandó cséndőrlcerület ;szék-
Az aratási ünnep elfelejteti a nehéz; helye .Pécs.lesz, a hol honvéd dandár pa•
munHtában töltött napok verítékéi, megó- rd#r,s7mfrs<f//:bon és nem Szombathely, a hol
desiti a nehéz munka keresményét. Napo, W honvéd w\'M.I • ^ ^
kig folyik a szó egy egy sikerült aratási Városunk opnban
ünnep vidám részletein. De másrész) an- ^ g6cj>onl az g
ITfra/MwA: azonban m esetben Pécs elé volna helyezendő Ö. mennyiben* ífiúid első\' aj ^jpÉpi
nál keserűbb érzéssel gondol a iLU\'.kásnép Aiüfl/rt/ ;otóa» "alkalmas, m</i/ JVcs
ara a gazdára, a ki idegenül a nép/ ft*\'városa, a inelynék nincs oly előnyös, mond-léseitől, nem at ősi-szokás Szerint emlé- hahiáiűc kttyonfí\'Jekvése mint városunknak. kezik tfreg az aratás befejezésének ünnepi ,. / **?? 1; . óráiról
ünnepi » . »
• épillete pedig úgyszólván: minden <1tauiküás , nélkül a felállítandó kerületi parancsnokság { Tudja ezt minden magyar -azda \' * r;Jia;Iiálf. ^í^ie & Um városinknak
m w
sem kellene
\'nagyobb
I céljai mik megfelelne
ezért kétségtelennek „ tartjuk, hogy föld- ^nzilgyi Mintetben miveíésQgyi miniszter felhívása visszhangra áldozatot hozni.
fog találni miiylenütt, a hol hazjfijmL-- Midfa \'t* iMkfrők figyelmét ezen\\ érzésű, földjéhez\' ragaszkodó gazda SffeÉ^ ftlhivjtűc, szívesen JtsszUk,
... , ,, , t-fr sXuk ifikurán mca JVüfWt tenni - u—szükséges számon a munkások^ fáradnának ered.>fe>^ nUiifMel -tan sikerülemi e^
ményét
[vseMdőrkevalet ! és iizl egy lépéssel-elől&re vinni.
Bismarck herceg köztünk volt. Mert Bismerűlf*""^ herceg nem olyan volt. fl4ht felejtheflen lm*, Moltke tábornagy, ki c«endben, liaata aetraben szárnyaló sas volt. Ő oroszlán teroiéssefo vofti • ö a földön a küzdök poroszán volt, soha aem -szűnt meg azenvedélylyel küzdeni és s küzdelem mindig jogosított elleneteket ho/, meg igazságtalan félreértést; becsületes eHensezet et "vak gyűlöletet. „A gyűlölet — monda Pepikles 2000 ey elotf, az "őííffslkért élese?t : theneiek sírján - rövid időtartamú s múló, hanem a a^dicsőség — a midőn mar a harcnak p>ra _ elsza lott ~ fénylik íutonérhetetlen lenek emlékében és baao^litbatlsn szas^lyiségben.Mgy fog Hismarek hercég gigászi alak ja *uf»nú minél távolain e*ik tőle a nemetek-éleiének napja ;. és minél jobban kifejWdti a nemzeti més.
Poroszország szivében, h Márk tartomány göröug^ein született Bismarck iJLtó es Berlin falai között nevelkedett a egyik j.evelö-intézet kertjében ~ valahoi a Wilhelm-sirató végén, — melyet későbben légvárai saülöbsiycnak néve/et^ %
Jűmel-iudl kertelje mögoii aa ií|u.-linii-^ aiája előtt lilitárulj az eg-ta*. tarka főid, erdőivel, váraival és min g\'ri eseményével, melynek
reá ilrtak; ~ nz eges* vt ng, melyet statskH tani fog, amikor majd mbgr#th> mulian t

Emlék-beszéd. ^
-r (Scott.) A najwkban a fővárosi- lapok} és a layJbasábiain is egy kiizleméniT jdent . wug a mely szerint a csendőr kertietek W^j-Ht-monk e;n!íkszobranak IHepWi^^kur.JiíQL ról tizre emeltetnek, ~ .. y
\'Ezen küzlenteny reánk nézve uzuji \\uLLoL btr fonto&sáyoal a heunyiben az ti/onnan] felálldand<» keiH.ilel.ek egyikének székhelye í. Sz&mbitihelfc fentté.
S&nuliatjiehjnek ezen mindenáron valá előtért** fr/lfisáliőz JuiZ.á v<igyunk agyai} Wár •szokva* dí\' ezúttal fa Un ka ide félten titánná néznénk sikerülne ezen felállíttán3& kettíeH tzekhdyéii t városunkat * cáadajbilMa j WWJIX - -i* ^
jumiu- 10-án tart-jtia: Büio\\u gróf.
— 1 P\'iirditof-ta \\ 1 yFtiyji^T ]£.n-t\'of{/ ""
(iihég ! fr\'jsiltcnciiid ) f\'mim ■
KM^k alkotiyáia ft\'3m «rek htreeg egy ti^szédebe^i halál adott az Isieuuek. uuvej u^ki megiuigeiltM^ hogy nevi4! tartósanu.nemet tölgy héjáb-t beveshtiita jlk MidÖn.ini^ az o*uem-^^^inlcir^i^rat k-biro\'d.iiuii lövarusbn.; leleplez, ük, azok közi, kik engem körülvesznek, « az é«ésr nemet nép között nincs senki\';:-a a ngyantti ^\'sehtliwlcrrj\'deUík ] * ki erezné, nem tudná hogy a vuskatícc!-helgij&onos volt a honvédkei*i*lt\'U>k (/imlosz- f ktf földi pályájának nyoma nem* log eliűoni, tái^i\'araiicsnoktágok) székhelyeivel a mely1 ho^y* uanfáb.inrC*l)ániuíat■ es Iráln nem log Szervezet már az tkból \' is . vllkfégest o! megszűnni, amig_ egy nemet *ziv verni, egy mennyiben a csendőrség mint a honvérlMgnek \\ .német ajk szólani egy n^mei ököl Összekulexo-sígy xzÚkáit--—1Ío^Mriozéki\\ erve sr.íwhd- *!<;di.i fojr. kzcn köziudat Ina..üí ösebh, él#ikel/b_ reá van utalva: •.. . *] es isztAhb, mini azokban a napokban,, midiin
Wi.heWff^trábseba viaszajö es a nemet. tóné* n^lein epoehájá kesde.tet veszi.
Miután.nagy Vilm >s császár alatt a általa h birodalmat hatalmas jerélfévei félállitotíi . bíistositotta enn^k es^z egész jtilaknak- ep **ájL=—^ • ritka mérsékleftel es önkorlátozással aii zét..
Kichtevel szóTví a ne nrt nepet m Ítígdar-. válít) részéből kifaragta : ő — a sajai szavai* . vai elvje — a német ucpft a nyeregbe • afclic. v a mi az elölt sonkine^ .s« m sifccrútt; o hajtotta ti betí\'jeae a*t, a mi száradok ota népünkneic • óhaj t. ,«s ajic^fteme^iihb töre^vese i-wl; jl ni oly után az Ottók, a SalU Hölfeustauffénok hiába faradoztak ; raeiy & IBt^riki k<K.dök előtt mint akkor el uetn «rt gy^eTmi ^Kotn lobegeit ; melyért, a uéAet eszme küzdő inartyrjain ik *»g*s< sóra ^szeuvoiiett. -a 0 voltaképpen egy U) kornak a kiindulási pontja és ut/oröje volt\'u uénu*t nép _ rószér^^Mmden tekintetben a/ ö->4ltaiu nyu \'jzuno; m m aljban az ért *lemheu, inii;ths Jbazamia««0\'elesatóg.. .volna mindent jováhagLpt. a mit mondott és teli. ;Gáak buták és tHnati-\' v
ba .nemi szorongó erzts»\'S\' lepik \'meg pénztár*-. cJJuiat a pehz-mag tekintetében. — \' • legye» étf az a*bizonyos féhfí h^l\'o,
a n a jriny.oúfboz . írok levelet.. " I^ai . ugyttrf -EöSy Pain- mwrúT^t tti kuöintsem í.i it >iil> o^ir. k öröínuéfty nck^venní
A mi rétsedröll sa, ^se\'leges pénzkérdést Üleu, a feftt 1.1jussit ffcffeioduvagyuk. .Hiszen te nf*g abba a korhs isrozo\'. a mikor egy\' vu^ó sz«triiit mekegő víaszbiibu megijenné szatm dr.. az ötszög földi boMogi«agot g
Mj\'r.kul id tsaiisága szerint e^elö*t tizenkét eaztenJövei p»Hantoltad meg ezt a napfényes •«-világot, épen kukoricsl«,Afas idején , így nát apai jogomnál togva »gész bátran mondhatlak ^tisennegy esztendősnek *Msyd hs a tizennyolcadik évedet eééred, let t«»g ak bálaimazuí arra,\' hogy afiól kezdte viaazalele számítsd az\' esztendőket. —
Tanácsokat ígértem neked édes- leányom az életnek uevéze-t nsgy zür-avarhoz, a mint szersió családapa adok is. S ha majdan egyben másban talán eltérnél is\' azoktól, \'ne legyenek is néked e miatt lelki lurdaláaaid, hiszen apád sem tart<»itav meg mindig a kapott jó tanácsokat...
Hallottam ngy tél ífilki az anyád révén, hogy a Mimi nevezetü k babádal Osstendébe akSrnd . It&ftféhf nyaralni, a azcóL bogy í^n fenn lisz-lalt bai.ud részére városunk órdethes nöHisabói varrjanak, tüilettet - hallani sem akarsz, fi hajlamodban -én jovesdő apái bevételeimnek szörnyűséges "megfogyatkozását ÍMom |
i ial, s ehben^iguzaLlaAdok.
Terjednek
•Hi»ads/.> a ko ked.\' K;>lenveki«t;iiu csupán arra úttal, hogy. ue Qsz\'.enJéhe küldd a bAbndsV
mJSfttltii, mert J4< iuju ftlégaé kÖltH^Ci. u^___
Mc »jyiv4 jobfe e tekiu\'etben Meljádia, -; vagy TTorkuíes-ttlrdÖ. . J
A.hi(U>ttet jie(lig csuk kúldd le Pánsbo7ii4ol^ a srr,n\'izedek Klvtráj t \' a csipkéit ^ vasaltatja,, -.Csupán U^rtheim szekrényem kívánni megvarr*! a osokelyséKra; hogy nía^ hs megn/fs^lfftyTIcj uflirdút ónajtod szertncséltetni huzamo«ahb oti*F fléteddé; -Az anyóddsl már tisztában vagyok, szí ■d-álm.tnnk \' netov^ubja — Abbazia . Keservesen panaszkodtál a minap eiÖttemA hogy a ltovácsék Jóskája egy dobos KuglerTT | bonbont helyezett-neked kilátásba s azt iueuis|\' a jegyaOék Júlinkája.szopogatja.
Lá-d, e miatt ne tssilTbusu á^od. Ebhez 1ia-| aonritos ^seteket utajd az élstbsn is lesz alkat ! inad tapasztalni. De bét a mai fiuk mind j ilyeoek.r....! y
Lám a jegyzöék logatot tartanak, a a \\ju-Inkára is más ruhát adnak mindennap, s azt mondjak, hogy az apjának tízezer, vagy * húszezer koronája van a taktupékbsn. A te apádnak pedig az s végzete, hogy a gondviselés . valahogyan a holdban felejtetté a dominiumát s a te hozományod nem les/^égyéb, mint hat darlb |)iüsji totai, meg kjlenc par viritli....
\' De-az^rt t\'e-éte lotíiyom, soh se engedd, bogy iiFVHfö! megtudják! . /
tla msjd a bTi ok állsndé tényezője lessel s „udvarot)\' körül íog rajongani mert igen
33

syép v-tgy kimnld nz apád pénzei. S
akkor a mai hozományvadász világ ugy tog emlegetni tsiged, mint a ki. at igaai jó( par:!:ie< * «orál>a. t»pVo*ol, +ifí hidd fi f étr,—K t^í szeretth apád, akkor fólöttenb büsike leázeé, literi tneg* lesz az elégt\'ftt^l^m azért, a meri szegenyu- ha^
aaaudUint.----*—— •
y*
Te f azért egy percig - se ringasd magad anti.iknnztos tudatiban, hogy mint ize^csy leány terjhez logft menüi. Óh mai kor Adóh niszai roppant szemtQJesek: a világért sem mulasztanák el megnézni a telekkönyvet...
Ha majd arra kerOt a sor, a a korral lépést óhajt asz tartani — feléje se uéss te a kony.v % h nak vagy az • é\'ésjia.tiuiráuiik.flst a szakácsné mire való?
.A*házias éa gazdsasszonykodni szerelő leány a mi korunkban untig várhatja s mesebeli délceg királyfit*, a ki magával fogja vinni tündér kastélyába.... —\' \\ •
Ne menj te édesem a tűzhely mellé, mert elveszíted kezed fehérségéi w arcodnak tein\'jét megdurviija a gös.
A mi fiatal embereink sranyért jem néznének i konyhába olyankor* mij^or\'te ott vsgy^^ ök a leányt fa assJqsok enyhe félhomá yában, a báltermek lódító íágTSrefien, .,\'vag^ a sikamlós jégpwlyftn szeretik látni caiipá\'n. , >
Ók ca^k egy esetben tudóik neked \' mag-Bobsátani szt, hogy . ázias\'<yagK ba t. i. volna pár ufs, va^ esor ko
Nagy-KaDÜraf csütörtök
ku-ok fogják állítani, \\iogy Hmmarek hsrcag »ohi aem téveded. Vagy ait, hogyalapelveket allrtátt volna lel, melleket mindcujörülroény küzőtt, tnindon esetben éa minden belyzetbeu i vakon keltene kövei ni. Merev dogmák aem a; politikai, aeni a közgazdasági él ötben nincae-i>ek Ea ép Biimarck herceg a doctriaákra ke-, vesét sdotL Hanem a mire Bismarck hercegi bennünket tanított, aa, hogy sem egyéni baj-1 íamok, aem _ népszerű napi áramlatok, nem bzfirke teóriák nem, hanem a fcü életaek mindig a valódi és teríós érdeke- a salus-pubH-\'a- lehe^csak sainormérieke a helyet éa erkölcsileg jogoaall politikának.
A mi az 4 egnsz működését jellemzi, asazl elv, hogy as ember a hajót kormányozhatja,! mely á\'folyon jár, nem pedig a folyót magát ff bogy mi, amint Hi*marck herceg mohdia — a j nagy dolgukat nem csináljuk, hanem a dolgok\' Természetes folyását, figyelbetjak éa est, a Wil j azoknak tolyssa megérlel, bi/f obit hatjuk. Más j szavakkal: a politikában\'arra figyeljünk minden pereben, hogy az elérhetőnek halárát tisz-, tán .felismerjük, s az ország közjava éa boldog-Agának e trbetéseért mindent kockáztatunk.| Bismarck herceget egyik part sem foglalhatja | TTeHáBEM\' daüiz ■üijia eitotetpek siilijjif \' vaiíy abban a kérdésben, a halolt*lőtl mindé-1 gyík tisztelgésre .eresztheti le kardját. 0 nem tartozik egyik "kotteriához aem, ő a/ egész nemzeté, ő a nemzetnek tulajdona. 0 a políti kai terén és a leit 1 irodalmában a miénk, mi-kent Goethe a miiem birodaltoában\' a miénk volt- •. ^ J
0 éppen ugy mmt Schiller Goethéről ninu;-~ dá : a kígyói agyonnyomta, a mely bennünket -átfogott, tiu.eibe minkét a műveltség teafa [\' tisztított, iJismarqjL bennünket po\'iiiksiiag ta Qt!tolt gondolkodni« eselekedni.És ahogy Goethe mindenkorra mint esi! ag
Zála 57. szám (8 lap.)
1901. julius bó lfl-án
llony ez a hatalmán ut az sskaniaktól éaj a nürnbergi vir.trMíSÍnagy német császárig i vezet, ez leg Isőy aorbaa uzon íérlln lángeszének müve, klüa érc-ábrázata most szemünk í
BIBIK.
/
- aieméljl hírek, Balévá* Zuma
láttára leMextetik. ^ Kitartásának,bMes JÖWff kir. sitáborsagy, az V.\' Iwjnvéd-\\a. i f .. 1 li ■ »\' .. \' ,- Xí-f\'kerfllet parancsnoka tegnap délben hagyta « bátorságnak. okosságának éa a dina^&Kj* bét*gy hétén át hivatalos mi
nő*éKb«rt tartózkodott. >
Művöt Jozaet kir. tanltaoa, a bpdspeati
bátorságának, dekében való éjszak a dó\'l
>)kosságán
munkálkodásának müve, bo^y
mindenkorra ftsszélőttetteti. Az
ö müve-olyan, hogy őt magái is túlélheti. -/[Villamos városi vasút vezérigazgatója trgnap Európa közepén fekve, a;ra voKyunk;nta«vaJ^^^$$$ 81Ö1ÖÍ ^^
>gy mulenkor békélek legyünk; d»„mindig.]** fa\'Béltátty (léi* kit. közegészségügyi (elelég erőiek, hogy Jttggetfemséifűnkct minden ügyelő BudapestrA! .Nagykanizsába é/hesett. \' irányban fenntarthassuk. Politikai, gazdaságii - Klarvnéi. A vallás- és közoktatás^
és vallási étlentétekiá átsztfve*rnbeW küz. r*lf* mifmtn BéskkíÍM^ csáktornyai ak . . s? . . ... > r , - látni polgári iskolai helyettes tanító a bilaton* drtmrk ..-«*««» PKnar h,a«Toxn). de ««lr-;.",,P^n^uui^L^ a XI. fiaa»*d ^
nem Imitek fcc|uwek néhcikltaijKBat az ab- ^,gz(t|yba sietédtaaítÓtA nevezte ki.
rQt:Cio\',\'meijr bannine év elCII k\'ovAcaottaiott.\'j, — Alktlira\'. A vallaa- éa közoktatás- -
Exegi loaoUffleDlum aere pereaaiu^ Ugy( uíniaitec-. Boldiu4r Béla él Boldiiaáraé
"lüy e(ea \'ua«y embernek neve, mint tűz-) ^ P\'rl»k\' "k"\'*\' "anúát, .
. * . . .... ; . rilUtfiteii tanítónőt a zéyonn állami elemi ialu>-
oazlop log járni népünk elölt jö és rossz na- ffi||bz jgl4n mh,4iégttkiin t,he|rezte
pókban, a,\' ő szelleme mínaig velő ik,-Jegyen |.| _ HáxawAg. Hug-S -a - -
Kívánjuk, bogy a német nép mindig a* 6 ja»«Íe Fjm / „,„, éa )ifl ^ MlWztvÍ8el«e felé haMúp, békében es szabadsiitbán, jölet., . Kanjz9Én f..^ ,ft.ón a „zenterenc ^t ^ éfMgPen, -« dicső Mohenznlern fend;ek ,eU)pTóradban veteUe oltárhoz bWf vezetése aUl. a melynek válS.n fílHmtnftld Margj( ktaaitííoDyt, Goldhtm-
anemzeiiövöje . mer Károly, a Gatmann-cég nagykanizsai_
L Baa»l ■w.l ■* \'í,4*\'"u,""\' tröpvigetO}e testVBrt teínyfff A. monf- - -
szobor -előli, meyet a birodalom ne- ,tHBynn-y mint„BY hArÓgi hét rirtlt Ndrt át ■ - véberf átveszek,.hahgo/tatom, hogy 0 Felsége
az i\'/r>.vallásról a keresztény vallásra/
— TnnltóvAlaaatA« . Zala-nai Gróth róm. katb. iskolaszéké rendes
ülé it\'i artült, melyen az .ajonn«r wiervezeit ost-tál) tanitói állás tölteteti be. Három pályázó jelentkezeti, kik kOfttl az isk\' laazék Kelemen János jeles tan képesítéssel biro* fiatal tanítót egyhangúlag usztpytsnilóvá rálaaatoiia. *
— Zesrltarl aittkéd#al tarvesat A m. kir, azekestehervari V hun ved körüle ti zenekar itteni miikodÓKévei, mini örömmel ta párttanácsa részérAi közhírré Uliuk, — a \'ár adaíom minden rétegei Óhajtja
h ném^t császár, a német hercegek é< szere tett német hazán! éljenek! és mégegyszar él- polsárvárős^ jeaek ! é« mindcukor éljenek !
A város házából.
W\'zi.-Wl. X t . . \' HIRDETMÉNY. Nagykanizsa varus
áll ífeogí Nagykanizsa város 1901. évi álta-| sziórakoztatai és azért a 2t>-ik bonvéd-ayaiog-
— ÍÁ006 jövidelwrpótadó kivetési lajalroma az 1883. ezred parancsnoksága a míindig tapasztalt H6-
mennyböltozafunkQo . wugy Bismarck biztosíték r^ u td; í6 éa ^ értelmében a mai a*p- /ekeuyséirével-megküldte 4 városi hatóságnak a nekünk, hogy a netyzet egyenjogosnl sSgál tói fogva 8 napún át a városi adóhivatal helyi zenekar-működési tervézeiét azon kijélentéssel, maa népekkel; azembén az egységhez való jogát,j*égébeo közszemlére kitéletett, oly célból, hogy l-hofy a tisztikar imaden egyes alkalomnrnl önállóságát ée hatalmat roba lel nem adbaija. » hivat»íös áfán befül bárki al\'al-betekint-1 szívesen látja a közönséget — A veroai-batö-
0 nékünk példát adott arra, bogy soha nem (hf M i,,éi étirevéyla,ét ór.ö.mmel. hoM köztudomásra, regünk,
r , T I tehesse; es pedig: J iröi pedig szinten csak örömünknek adhatnak
kell ketségbe esni a legnehezebb és a leg/i-r adózók, kik az illető lajstromban meg-; kifejezést, tnidön azt lájjük, bogy ás rarodpa-
.^(áltabb időkben sem. 0 bennünket megtanított állapított adónemmel mar a múlt évben is meg j rsnOsnokság a\'katonaság es a polgári elem Köai arra, hogy hűek legyünk magúnkboz ; Őnekünk voltak róva,-a lajstrom közszemlére kitételenejt j jó via/onyt intézkedéseivel oly hathatósan elö-öntudatot és vállalkozási szellemet adott; « MPÍát» - adó/ók- k]k » kivetési lajs rom-1 mozdítani ^ iparkodik. - r A honvadzeaekar
„ . .\' ban megállapifott adórval folyó évben először mQküdésí tervezete a kővetkező : DsorosQ ■éxoetiiroy|||Uk adótartozásuknsk azs adókisköny- Juj. tó 18. Gyaterlatról^bekiseriaa ezredet:
benne a m m/et, mint egy t
i rovauaa m«
magát^meri ő mindenekelőtt német jelt »4 vecsfeáben ^történt beje«yzéMét köv*é<6 16 nap
azó ázoroa értelmében; 6 csak német talajon | alatt írásba u Nagykanizsa város Tadácaálioz gondolható, csalra német állal értheiö egészen, i benyújt halják^
...................: Kelttíagykanizaán, t9Ql. évt julitts bó 11-én
\' L NEU __; VfeC8EV
MÓáWéiör. \\ypfih*—Ur
Ha msjd elérad azt a kort, mid^n már nem a babudai kttldód nyaralni, a mikorra már óri* Aai küzdelmek és fortélyok árán sikerült férjet szerezni megadnak j ne hagyj neki bését addig, a míg orvoaod tanácsára el nem* küld téged a S^vierAra nyaralni.
Azsal te ne gondolj, bosy ha haza jömiz, esetleg ráaiott-leveaen kell majd élnetek.
12779-tüűtr
HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa vároH (snacsa részéről közbirré
H _______ _________ _ ________I } tétetik, bosy Nagyksniiss város 1901. évi nytí-
Oh nem, Í6 *t( bogy sikerrf* ss ^ezerszemű vánoa »>zámadáars kötelezett vállslslok kivetési Vilagnsk port binteai a azeméne... lajstroma az 1883. évi 44. te, 10. és 18. §g. ér-
Mostanra legyen éleg nekéd ennyi jó tánács; | telmében a mai naptól fogva 6 napon át a városi máskor talán mé? ifibbet is járok — elédbe "11
£mW 8. ór..tói a Korona vendéglőben. 19. 10. órakor gyakorlatról h ia kiéért az szeredet.
Eate 8 érakor takarodó a laktanyából
20 Oraig gvákorlaton. dá\'UUin 4. óratói tisrti di|lövésen. ■
21 Térsene 6 <}rakur este s TarsasköreW^. 22. 0 órakor gyakorlatról hasa kísért az-
- eseredet. 28. 8-9 óráig gyakorlaton- . 24. £a e hangverseny a vasútnál 8 órától. 26. 9 órakor gyakorlatról hazakiaéri as szeredet.
Eipte a Koronában 8 órakor. — Aa iradaállaláarek besilalstéas
tapasztalataim bőségea tárházából. Egyelőre csak ezeket tartsd sftmeid e\'őtt, a ba így teazesz: nem esbetel majd annak gyansjábs, hogy a kort nyomtátásai hagytad a fejed fölött elsu* bánni.
- Csókol szerető apád.
Magyarázstképen megjegyzem, bogy oekem sohasem voli, s jelenleg sincs leányom. — \'
Máskép asm írtam volna hozzá ezt a levelei. ▲ mikorra pedig esetleg csakugyan less gondos* kodni fogok róla, bogy spai tsnácasim sze ssseakét elé ne ksrttljeoek.
Elvégre is a családi békesség mindenek Matt való. Éa psdig még nem tzeretnék kiesni • UáavekkaJ mj^íSotí. családapák kegyeiből...!
adóhivatal hslyi«4gáken közszemlére kitétetett. Szél Kálmán rendeletet btésett valamennyi vár-oly célból, bogy a hivatalos órán belül bárki megye löreén y hatóságához, mely ben arról értetii által he.tekintheiö legyen, a hogy ar ellen észre- őket, hogy aa utibér és irodaátalányok utalványo-vételét megtehesse; és pedig; j sását eglelelÖ pótja vadaim a zaaaal kárpótolja a
Azon adózók, kik as illető lejstrombsn meg- tisztviselőknél. A körrendelet szövege es. A vár állapított adódemmel már a mait évb?n is meg-1 megyék régi idők óta állandóan kifejtisést adtak voltak róvs, a lajstrois krtsssemlére kitételések felirataikban azon meggyőződésüknek, bogv az napját, — azon sdózókr kik arkjvetési lajstrom- egyes tisztviselői állasokhoz kötött kivataloa ban megallspHütt adt.vsl folyó évben először, rendeltetéssel bíró mai átalányok, mini a fan/orgó rovatiak meg, adótsrtozázakaalr ss sdókiaköny- életviszonyoknak meg nem letelek, msgsssbb vseskében történt bejegyiréaét követő.. 15 aap 1 össsegben lennének aaegállapitaodók/ Est a ké-slatt Írásban a sslgasersssgi m. kir. Pénzügy-1 ralmsl isljssaa indokoltnak találom ia slhstároa-igaagatösághoa benyujtbsiják. % tsm, bogy as aiMrodabér és irodaáUlányokat
Kslt Nagykanizsán, 1901. évi julius ho 12-éa valaneaayl vár^ysUa B^eUlö póqs^kl.
_ ___ maaás utalványozásával lelsoaetem. A riiiiistH
sasai aa értasitésssl kfllila ssét a btlAgyauaistar hogy U erre s óéira saükaáfsi Saaaaget aaár as idéa föivéleü s kőltaégvstéabt. •s
NEU
adósiisaór.
VEC8EY
polgánssstar.
, V
Nagy-Kaniisa, csütörtök
Zala 57 szára (4 láp.)
J 901. juíitlt hó, 18-án
— „Hfneleléi aailaláira.\' A múlt bétán vámsunkon átvonult és itt egy napi pi\'» kenőt tartott huszárezrednek Nagykanizsán vsíó
I
-u qázdaságl tudósítás. Vége a kasza1 jól ját*sotf,Jf is-jól já\'sioft Z is jól jáiaiori, 4 iuhogáfánsk. Levágták a gsbonat s olt fekszik is,jól játszóit és 0 is jó^á\'asotf. Azt a kiie-riika képéiben a taron, amit itt-ott ismét fel- jesés\', ho><v „jól jí\'szott" egy héten iegsiá.bk tartóskodásáróldr. aláírással a Keszthelyi | barázdált a hzántóember ekéje. Bizony nagyon harmincszor kell varialnia. így sstlletnek meg Hírlapban egy kis karcolat/éle jelent még, mely«soványan ütött ki az idei j[erméa. A májú* hó-Ja*uttn ezek a kifejezése*; „X sajoe oveciökban bennünket érdeklöleg a kivetkezőkét tártai- napon és junius elején uralkodó\' szárazság, kivált. részesült" »Y. a közönség sst\'Wl »jövő rokon-
rnazsa
tjienetkósben első állomásunk Kín-Komárom* ban volt, érről nem sokjL mondani valóm:*jól mulattunk s indultuuk tovább Kanizss felé.
I\'tf már háborúsdit játszottunk hska test-véreinkkel, s a háborúsdinak vége egy pái elszabadult ló, Tó nélküli tiíst s u >is*tek kőzött piros nadrágos egy .sem Egyik 16 valahogy Jeléin szalad\', s melyben megismertéin az én luyd\'tni paripámat, el íb fogtam, de a baka pajtás kantárnál fogva\' vezette,, meri megbíz-
a sovány, köves, meszes talajban.nagyon meg-\'szeuvsg^Ülntetésének vott tárgya* »Z « sti viselte a gabonát s így nagyon megcsappant a*, este valóságos\'diade\'aM Üonepét dlte« »A-nak áldás. A középnél jóval gyöngébb termesünk művészi játékát az éljen*éaneV valóságos or*snjs volté .A kapás növényeit, a küköpca* imrgonyaJ kísérte* és »{J Í?iJrengátö tapsokat uratott* *t& jól vannak. Az esőzés jól tesz neilik. A xzölők a. KeszitiHyi H<ilap színi referensének a »Ja;ren-pedinigzán győuyortie*. A jó isten kétkezzelígftó lapsokaf araiéit- kedvei kite/ezese volt, ,rakta törtöket a tőkékre s fya^Jami.csapás ugy hogy a Cigánybáró előadásáról szóló^refere-nem ért, jób\'b szüretre "Van reményünk, mint a Idájában i* ezt használta. Mikor a felelős szer*.. [avallT Psdíg hát tavai is. ritka- jjő s/Uret vcjt. | kesztö auyomdaiwn est ja ~ kifeezést olvasta, ^ KI is kel. Ez legalább-nagyban^enyhiii. a rossz azt jegyezte megj^fehetetlen, hogy HuekstMt aratus mosVo\'b\'aNágát..Gyümölcs aeves lesz. [írén az ő Ríiífözokb*ti falréugető tagakat L\'—\'Mai álon saláta. Egy olasz orvos, hasson. A referens sietett a művésznő *lbkáö bstlanióra ő hemlzeret felülni. Me le#leg meg-jteresöle^megvl/siiállarhogytmennyibef|\\lehetnek>j hírnevének védőmére kelni, a azt állította, fagy jegyzem, hogy oyan megbízható ló volt, , hogy a fgjá*Hk és gyor<an elfogyás* totj, Mzs^kek a ha az or^ág nagyobb varosaiban kivívta s az egész menet alatt mindig ^a honvéd hátán L^iy^g betegség terjesztői. A* orvos\' e célra a j fairéngcFő" tapsot, Keszthelyen is kivívhatja lévő borjút döfölte ét sohase vetemedett Wr& páduái piacon" reiket, Alfttát, zellert es egyébícsak azért is, rfjert sző közönségükben hogy a tar! a Imát kiürítse, pedig benne nemcsak [föieiAket \'vett, sterilizált vizbe lette, hogy uieg-jlnnyi művészi er/ék, mint akármilyen nagy kávé, de még cukor bóségésen voit. a reg* JUjja; meooyr^iftcillüijés ^sira kerüi á föz\'slekbftr városébán- - - ,,
gelihez. * / a vizbt". A górcső alua tt bacíliüsok egesz raja\' — De azért íaJrengető tapsokat meg
Este fényes mulsíéégvqlt- a Szarvas ven-:mu(atkozotf,^J(i)ztllk a tilusz ós a mörevgörcs arat / déglöbeij. . 1 - \'btcillusa, Céqeaelo azt mojidia, hogy e/. a sokj \\ ^ ílát inir\'miérí \'/
Előbb aiogban a ftTgy korzóról óhajok JwctílüS a kerí\'iragyá^jtlöI3|éből ered és ajáulja,: — Azért inert a mi arénánt oldala nem egyet mást elmondani úogy a salatákat és^yorsanle togy«4SZtand^ tö.j ia|| fM«»ein ponyva. X -tapm* tehet éolias^n
4»yan~|s élet itt akár csak mikor Ámen- iW T J* \' **l»*k a 4
ItAlULt Jjjgú.JliL.Ili ..\'Lu^y/ülUrUUr -trll-- ofgr oarum szrt^aJüi^-bQrkOordutha. a mely^eii; hlien akarja msgit. kifejezni, akkor csakis ^zt
ajiynuai\'i..uadi Ji\'iwauaii jjuj^-^^:.^..^ arralyn;iH ffifnrff uklCtfllfll \' lpils»:tUH>fl-u ■ iDi^ljn ■ „péiiVVfl áHt^-^MlliUlUIVA 1 J
Sfirg^forgás, za» mimtenfelé. u wehbnél- fnly*- Kft^frtl ^r^i\'inmM
úrnU™\'\'^ meílerUU\'Ml íf?^1, W f ulazoti haza; Á kívmtml0n Mlsod.sor nősül
szemper a moqern vniamvuagi\'as meuer^ . Ueviul^pröl. h kiízbeu a lovak mecbokiosontak-,
• « . • ( i i . •!í-.ik ül. "v.- - -— — —ti Av második, asszon, .szép is:. vott,-jó ti vatt ea a
. • Mr^t T0,,1^Lki!T.án A ; 8 *VÚ s.Váglattak víh.a kémény j mi al ő ncmcb^n a Intőbb, kiiunó gazda**
rendezett x^s/águton. A .veszedelemben as apa elsőben?oIl De a ^ { CiHk 1>ero lud,u ^
koDfet\'i^stára Sokrng ^ndolkoztám.míg -veare. fia megmentésé^ gondott, kfveisué a Socmbol:^^^gbarálsodíi. A baráiaí, rokonai, kiket-19 togy Tiát. cn a ^zép asszonyra hogy semmi ba,a uomesett. Azután Kova«s JWnd^ékül litott -r. nd dicsérték az
ép oly kewssé emleksiém, mit>\\* \'^^^do^lt es apósa - kipgrtftltfkr a kocából de olyan W^JJHiS ssakáesnfl- voltát, elrsgsdUtansal 121 i teal»VjUt|,r> »cncmci..in uscilrnui, hogy Kováo-naif Uhs rli6n.tr, nposi |^^ C||ŐJ ds 6, a fér;
SfórakoztHm vele.., . • pe<liS igen.súlyos belső -serMleseket szenvedett,;egyr<r i esprü,\'fanyar ábráz,tot hágott a t.^í
A bhrső\'zál végirteíírkő/i\'ledeit/ már, mert \'hogy jo szerencsH ;,Usz, ha elaben marad. A a:caérTtekfK\'z, ö cs k nem\' tudott in^b^f.r,
iti varnak m-^aMrúk. mini I Budapesten seiymi baj^i tiem esett. .. __L^Y - ^aogysem a második as^ziit
^a^ácwutcán^irc^imni OH a nj^teél, szét- - - «eirtOcg|resfltetakr » vldlHsea. ^^SSg^^Inmt ht^e \'^tent n út-
röppen az egéeTillustria. társaság.. íDssk \' itt-oti belügy, kormány támogatáséval a kos«l jövöbeu,Az Hwijliy áétségbees-tten gondol: Vz játszott még -néhány b-k, vagy .vörös nadrága numhnr^gyobh vsmirnr meg^iakui az öokónty)^ U káposzta ndat-rt*
4 f villám fénynél, egyik h vacáerát.. másik a la- ^entő-egy^ület. A lűagyar orvosok es termé- v<iJllh . feiieké!lrír ,űegkoziná^ Mt
kását keresie. . . -szeUaagaiik yeu^, mftimauglisiillt ^H^4teaskédve>-Mve^ merített- urának délben a -> miot másnap^reggcl a kaveliázban bivoit oásze-Bárifaca .Cáyzer Kornél m^ttrt h hogy embere as \' első - aiui
k4tam. mindenki megUlzítá, a mit- keresete------. ( a ^egfilelte, tyongva örömtftl d\'rmvfó
a!aki<aodó metiió-egyesületek tervezelét. A/ \'»n---Katouazeue h nétatereu. A n! amzsai ^nles menlésre . es az se. elynyuitásra a SÉpPVáros jóakaratú Jámo- lidéki városok: tUzoliÓHáganak ós rendorségenék gáinásval a sétaterét ló!isiiette,■ közelebb szefttné alkalmas embereit foaják kioktatni s e ceibol aa feni a városhozr .ebhrz egy hid szükségelt men őtaniolyamot él itanak fóf, amefyesen részt \\te?ik, mely a Haltby&ay*ulcát aséláiérréí össze-\'éeteF^minden .emberbarát.. A tanloiyaw^at a M egyik vágya, De budaj^ti■•■unfcántes -fcUntö-egy^sülst rended\' n
Wi egy manoaik is, mpiy az ültetveityekre \'flézxft. ^kik^-est aikerrerílyegzik, oklevelet k^piíak.\'
ííltíz \'ÜÍ.S- vSÍS keuSi- r A iá^reeneíinsegédeji vAMnztáJog*. u me^Götha enié tsláió mondását MR.
X Z SS t AikalmasüttalL -Országos E«ye- i. A íst ein «ewohiihe.ts-Th^.
^^en^^u^^s^wt^uuwge.sH1,t0 beadványt., lütózett. a belügyminiszterhejf,; . a hivatalbeli stílusról sok .mindent ősms-ÍT" l ^L\': . ^ . kérve, hogy dónise el • várjon a ker«skedösMgéd»fk írtak már ebben az orsziiirban MeaaUaDadoU
nuWwg.nHt biruak-/v A mmT«tor u Kend-l^va.ulb.l. urak ««. K \'
boldog nbrazatlu! tiprott tel juUk.rŐl é« tÍK>z~-viüza-^Ueite csókoita a« asszonyi; —\'\'*—Lásd. edes, most ez egyszer eliaiau.id S l<u-«ztus »mat. jfiz a kápo^-ta - polá^s! Ig| ^zte mindig\'az. első téiesegein is!
Ez a régi nnr>kd<iia. jutott eszünkig, a bogy ítz ezerszer, kijfuüyoii ftroitalöh áMíU^yól "tnrar és e-.zel kapcsoltban egy érdekel kis jelenrtml,
e^y részét met(h/>ere2tt\' azegyesületíiak. Az ezred-
Wieö^en ^DatiK^Mrc^^ioLLa az egyé- ^.íoWák áífanas gazdi sQtefnsk a lelealeg-ixt mUkődo honvedsenekart. fo kferfcgkedösegede
\'a\'O\'t f laegk^ldlt a \'központi v^laj^^msayy^, i stilusnsk valami< kQlŐaöaen mell\'»*ágosuak kall
h<t(TV \'"bi,i\'m a tii^v-.cok i lüunio s- olyanuak. fiogy az avatatlanok ne er.taek*
ai hatalom a a:i s enne
meg
rörrnjeti ,<Jyi<,iy,"rfli<iig,,s példájai iu^
not<
A seubanyvertónv nedie mintsav 4tí0 kor tiszta " —^ösegcdek nefo tekiuthö\'ők gazdai i ^ étiuek a (HV.italos ftlifoitásnaa. Nem- régibeu
vJvM ímeShaltt,0W ?U" TehAt aníen»V\'bén meg::egy tist^jogászembert nevestek ki egy saegvdi
EÍSEL ^ ^ ^nuUsággat hivatala. A fiatal ember te: ;vMt persz,
produkciói!, melyek délotán 5 órakor kezdődték 1 x \' l( .ambícióval samabiciől
is até 8 Ótakor vég/Miek Tripammtr Gyulaes: A(«iombai-^ aiagywuléa .ectelraeien írjon
egyI. fáradhatatlan eia^r ée ^ mnnkatf W kir« örvénjszék hirom d.jnoki állast- inetf.| A .\'atik teuk" wőrnyüségeUtlen ^ Tüzilmc Kriivoj gondnok, dr. Fábián Zsigmond ^letven, azok helyéi két nó alkalmazottal gyaiöletM eltelve az «I|U hiva.alnok Egy szép pénztárnok mindent elkövettek, liogy a körtoség* lö^te bp Egy le^ a nflemcipáció diadalra napbu ss tan csinált vagy huss ^ V®
nek a kellemes szórakozás mellettS kényelme juüetisatelee terén.i de tennészetesen á^^cslu^U meg s vslamennyawtaukteiik - is meglegyen. A kftzönség meg voit mindennel -^T lelboc^Al1ül\\föríl d^ok rováaára. Pályázó ué^Ul, kilngftislan világossággal és üuparsftg elégedvaí egycdül azi sajnálta, hogy. a sétatérét akadt btfven. Al^hogy megjelent sz erre vonatkozó gaí* Aztán átvlits as sk.skat \\ ^•^hö* nem létesítették már 10 évvel e^öM.jA séta- a,l« néhány soros b.r, egymásuton .tűntek tel. az aki mellé
7. hangverseny alkalmából felöllizet|ek f - . ir^-.gazg^ójzoMianak• ijlajs. előtt viragvs \' AviH\'öVis-IWy fc\'Hrr Üiábsmagy W » *m** katePPa» ^kön. a pályázók
Tripatamér Gyaii, ito. tsboly\'öyiia 4-4 kór. Knaflito Remény nyel elrolvenyitottak be egymásután és MJháij, 3 kor. 20 fill Ungar Ulnsa Kiek, 2,40 Dr. Haaser csulódvs jöttek ki rövid idő múlva. Tálán a Jáaqs, 2J0 (jssek Jóssaf al«sr*da«. Ácséi Fái, Bclsa legtöbboek ez Volt az első csalódása. Még nem 5EF SftJSff!. ^Jl ^y nagy, de mégis elszomorító. A törvényszék
Pkbláa ZMcaissn, 1.60—r.flO KüíOfl badlsrsgbaii kapitány . /. . . f „. £T. ♦__1 u-it
K5mt hsdi«r«fbali 0hadnagy, T. f., Mklsr Aatal, H. £ Mí alkalmazottja; AipJMr Jrina ÓS Ülffer
Caéka Násdor, á»tauM ítéia, l-l kor. Ötvo* KbU, WQiu.Emmá folyó hó 15-éii léptek hivatalukba.
u/a80"^®11\' ^ví!!0 MííthUrwI,!/4,,\'uWn \' - Ahol nem lehat lel rengető taps.
Iák Jáiíos, Kpen«ir nibor, Balaton Kda, N. N, N. H. <> . . .. . _ , „ m JTJT
Mgati ^Tu&toi t m Pwafcaki, OO-öö mi. | ^ŰT rovatvézatönek aem kell a maga >wakmá-Fértá Fitar, Toiösi Pétsr. Dr. 4saM Zuígraoad, Baritk,! jában oly Hzób^séggel .rendolkezm, mint a sstni Zoka 8. B. 40-40 mi. Hskars U)ss, 2f. N., ¥0-20 fül, referensnek, ó ugyanis hetröl-hétca beszámol ás Uy^rn,, Mí\'ir\' * v» ^lélBád^okról, 5—Ö löbb szereplő játékáról, akik-
öisms W kor. 7t fni. Mépfl jsgyskMl v lefolyt 482 rö1 rendesen, csakis elismeréssel bessélhet. As . «r. 80 ni). OaasM -)j*%ai 500 kor. M fiy - (egyhangúságot elkerülendő, nsm írhatja, hogy
beleuéz sz els^l aktába s valósággal elsápsdt. A ^ásoiliknál már pírosqdnj, a harmadiknál károiur kodni kezdett.\'A. negyediknél pedig fisasetogfa aa ftgéss sktaoioiBót a széjjeltépte. Azután kómóly, íeddö hangon szólt s könnyelmű itjehoz * ^Nem tudom, hogy 4e«s0ok. Nagyon ksvés tehetsége \' van etékhéz a dalgokhos. Még irni sem tud. Az ilyen fogalmazást pedig nem vessi be as én gyomrom* *
. Az .ifjú\'jogáss pedig azóta, ugy ir, ahogy ilhk komoly hivatalnokhoz.
~ Tlgyásut kall m Vlhsrágyusél! KovéCa Ödön, Ereki István sümegi pénstáros vinceilérje ftttögeite as Epsteid Vilmos aaölöyá-ben telállitott viharágyut. Segítségül ott volt
Nagykanizsa, qtttörtttk
Zala 57, fiaám- (5. lap.)
1901. jnKim bó 18-án
mellet e a ti« ia. Mikor az Öt mosarfct sorjában bt-eduTOgattáa a tölcsérbe, újra el akartak r#tet- nűtni. A kanócot mag »s gyu)tQtták,- annak VCge azonban. av ityftvafeledt pnsjKii páros Udikabs kerOft 8 *** folMbbnuioUa. A robbanás as ágyú házikójának oldalát aí-, ea í&ovacköt fiastul pl**!* eldobta, a házikó többi részét toluyú lotip. Szereucstra K ováció kivált nagyobb baja nem
étotnlk megfelelően a tuodern . eltekkel s tapasztalatokkal kiegéHzitvo. — A munka ugy van megírva, hovy *z* nemcsak az uri birtoko* «\'<k, d* u klstttnyésstők—is megéri lka sóból sok hasznos ismeretet merltnttfhek, A ■fttinka üi»rctéhc mindaz íöl van v.é.*p, a mi te
i egyetlen orgánum a napr*ajiói>an, a tftelftt
aaoroiag
nem rákit -el a csillogó fuvaros, hanem gyors erősbödését a vidék arösité<ében kereaí. Védi annak gazdasági. és társad almi érdekeit, ilindó harcot lulvlai a müveit közep\'-sziály érdekeben, függetieir^rtk£nktói, inwidcn-hataimi ^erh^i, — hutánk*: kö/gazdaságának esőn igen I tényezőtől, a kortáanytotfs nagytőkéid egyuranf, lényeges factorat\'.érinli s mely a tenyésztőt, t lám a tiiggetflin tars\'idálomban kerea-
tőrumt, csak a (int; érhette volna sziVrayii yesfce-J hizUlót » kereskedőt — érdekli i L .l!ven. A lap eőjízeres/ ara -j&yfe 14 korona, delem, mert a dcnfháuya batu tQz»*t lugot\\ Kv|ti L A mun«a 4.70 kurondnuk b küldése, fllelébe* negyedévre 1 korona, egy kór* 2 kor^48 fiit l«lvtin látva az égő háfikót, egy kanna \\izzsjJkspliató sserzönel (Üudapo4t, Vll Bétklen Állandó mellékletei a H*zank-mk a Vaaárnap éa uda> aladl. Éppen jókor," Hogy h fiúnak immár] u»ca 45.) vagy a Franklin Tsriulalu&l (iuda- a Szövetkezés, a mely«4 az előliaetftk díjmentesen lá^ra lobbant ruháját eloltan. jjjest IV* Kgj#\'em-ütc* 4.) KOnyvkereHkedfHbt\'n kspnak, ezenkivU) a Uszáok előfizetői ajándék*
képpetf\'gy díszes agrarnl búmban lógnak resza-
• légisrN, öcirtai^ felhők tornyosultak a iwkor-oaééft íéss megszel ezhetö, ■ \\
aa^okran Badacsony fölőrt/ A viharffg) ukatj A baromfitenyésztés a legjövedelmezőbb sznlipl mosgőai<ottaka NEKintalHU lőV4*st tellek foglaikozáa. 0 Vasva 4 a múlt évi hivatalos belólök\'N fe hflk ennek következtében elhu*ódtaV!*inii ziikát kimutatási, latjuk, bogy hazankbóh tf BéUtun-Bd"^ föle, ábol óriási aső\'es j*g afakjhefolyi. évbéh W mlllhj *óromi ertékU barotolit jabtn szakadak le, A jé* ÍJNfp tölte az egészlvittek ki, T^t a kivitt és u külíöldi nagy terméét. A s*ó|iU pocsékká vei"\'e. Az^árkokhói. álpiscnkon* éríJITesiteti baroulítrt ioj&sijrt Ssh vu ucaapott a hm ár as nlakat> elöntötte. A nép tollért. . lübb pénzt kaptunk, .mint a kivitt nagy -zegei.yaegnek bét élébe; , j fyniAtQriiiefctikérf.Ju bii\'e volna- ezt csak pár eV
— l ur|MHK»» rí* 16 A pécni rendőrseg: elOtt is, hogy bferóiufiienyes/tcsünk oda fog egy u^ ngna -csalót csípett e , Foiiber Lnjoávaií j fejlődni, hogy őM lo^lulkozftsunk:J« gHzameitevŐbbi hivjas a a^clbámost,\' a ki alig 2l esztendős, l tero»elisi ágiban a kivüeitinkei pen/értékben I ^e m«r tóbtzór oa«zeQtkőzésbe jött a örvény* Jy. I g]a szárnyalni. H*digaz igy van, ez megditot-kéüwvet. Foiiber lehető legravaszabb tnődon hetetlen tény.
esSí ki Ukaz János hm koin-rvarosi (/^ia-un»gye) | A kerület barp.ti«íV és eask turmékeii képző | iaü)i!«\'i IpO .^ Öroná\'. Foiiber
-Ltkazne iiíivm;,. Eszékéi. egy oUarii * Inkát smü-1 a mi annyit jelenU howy baromi n okszerűen! ^faxankban mint i-meretes/tfjbbnnr* z«»g \'ÍmIjji • ^iT^r^^rrí^lár ^^^^^^^ ^^ >nt^ ^^ Atgoh(i(»(i | ut\'.ilkod^ n (arl/>s/ab??da>á\'jkör ^
■bö/v ká!4jdo >oitmat. Xiksz any^a meÜrmhbAvni igt»r> M.h»,n^ >.r^. I^v^hh: i kS hattZttteünk l&rra,
is ■•Uid\'e a ken oasse^et tia hamarosan\' leillojiulko^as. " . ♦ ^ • "Jkiszáradását megakadályozzuk..s ha k^rdi valaki,
ii ^vn^yu\'.T. De Kulíber. e/ntán már mn^iz^s • Mimiuu kétn^gef kizárő hogy. huz wik! h\'^y nti iegyen hat amaz eszköz, mely célra
at ikúi ia irt s Liksz unyjáho/ az ő n"Vt\'t»eu. I bm>niJiHniyYs&ó<i\'uyor< f^lleudtliéséné\' igen I vezet, . váTasaul / ü,iást nem Vlhjifunk, mint Az érkező ajánlott leveleket, saját »*yére 1 tényog-^ .szer-p^ tMtka Hrebay Emil kír ájtttti i iatiítésÉ a iarUvuii^t k<>rai»>b Várni
es_Jxy atüerull ne\'r.i 4 izben tÖU kot j ten^csllcyi teliig)elo -ii fal in. ys löfyv mmv "nnid%- im^ a..^ kfr\'szteM a lch*:tö ieg-ízeievbb r»i>ai krcmihii X>tks< Jano<aé\'61. A pénzeket az; 10 000 |>él<kuiyb;m \'úi idol cs igen Ai dve-t. kvt>0s\'\' sortéba kell . állítani á.- a ?ork
fiüini. EIÖIizét.é>*ek a kiadóbivatalbos intezéndők. (Budapest. VIII,, Saentkuáiyi<ates
Közgazdaság.
TeeudOiuk a tArlÓMáabadalik«ikorr-
Nem írunk gj dolgod, csak ia\'netfijük az, a melyere lapok t*«subfai-n mar oly sokszor, de ^.PBVPIHHHPVHHHMHRHHPII miként Jt gyakorlat élei aasona:aR pejdája együtt dolgozoli {elrlmi ma m^z\'naíati cikkek iwfl^lytón fokozódik, j mu\'atja,még nem etegszer haugiulroitunk.
»ny gvanútlaijul elkltldtü mindig, de u hogy betlőn Pécsről kapott nme< ilf pénzkérő
eker( iJ\'.r-
U i€•. mar gyanuskodni kezdett es a renuor $r-.\\ éri b».vi áy««ritM*t. k)4 i\'t csauhamar k-i-táóttdt, bogy a Liksz F»*rencz ..ovéban Foiiber trf. k» e*t*M h neven—;»Jfftff vend^g-SMre-Pecheit. A líataí csalót,.ki beismeri" nQ~ . núu*fiétartonut ák.
Tűi Nxlgeivsidii Kohn i iiacz ffitv^rj iteréeaeío\' lakásán tiiz. lloitt kr, a Cftfffiámai i«C"í»pot\' az is\'áHóba és az udvart
báró i filHnycsztesi szakmu\' * kti^nösgn a ^Tyukhoiy^HZli teoyészti\'st" tárgyaló kivai" Üftiti\'lt oh^sórn^ *h;i{yet óiét. knnt 2 korona- hekűitlése •
iknak, melyek k)ztt. [hármas .^zánt«) eke^\' l leszantan\'. í5t?ha se it l.*y4vkii ; Mojtdük. el, hosva k.^závnvaíoaü kiivesM a* két műre hívjuk ííF éki\',"ínep. Iíttj^- rz^X-TÍ cenG3üiiÉöéT ktíi U"Jsí\\ ^i-yen-! nél^ebb baiátdat nrf húzzon. Hogy nthéri \'i azt BeuebnT^knpb^lő a!elmondjuk\', h kovHkezőkb«n :. sietni kell a m. álkmti ínr^ MÍnVniye^ -MUílep kezeinseÉ«ntíJ: szÓLnTásjiaJ-\' aaéft; m?rt ateiazabüdulá\'* utánii (íímiüi őn. —~ V \' . Jrnktöai iTzftniássai me;;ak<\\(tályozzu^ a tníd\' gyors
J^ai^ ar Szövetkezők Lapja Havi Jtfiyó kia-áisdásal,*.elŐtij<?zdiúUk a gyónik kikétcs^fc •szi- jira\', m^jeieiii i Liptü-Li iftVkau Janovc-ik István : ésmeKd^bezMvea az I s\'oTíb réletek vtitarf thij.n ak mfly , *4?rkv*/tvHébtít).\'iíiii;iAt\'iési díja egésa évra H K. rol^ámt,-könyebben eszközoíh^ljBk a kcső\'bbi Ki«ő .SKúma jtiiiiirthan jelent, meu. - .^-fszáiilAáojcat is. Ha a tarló
fi$P
hoüzu i<l-íg■ van
wgy/cafclar eiyieéabe. Sierenc^re csendes idŐ*j* Kf a folyóirat "tyivairg van\' tKXl l\'ogyas/.r ím szélnek s a • nap he«enek. a talajok
nr»t*i»doH és így . n ttítoltóságnak h »ma U\'o mintegy_41IÖ t1*>», íüjí^ érlolcn^iiii ea- e^y^bb j külfinősqn h kotŐ[<j*bbt\'k» - st es^\'ze^ek b«*aiUa rusan s kerúit is elemek pus/ti^ása\' meg-.l isVion szövetkezet számára baszuos, iitmutnir\'.utielőít .egyaHaiib tnem száríthatók. \'//ét-nydl^ gairlni. A kár, dacára- eou«4,- jelentiHwoy, mert !szojj.-alr.i. « • 1 c«n|imót«ifnél mélyebben pedig rt \'nem szabad
a mTaitwn relhfl mr.zott ~ árok l^rtatjyrmh\' , ké t a főnyeremény, A vilagnak doigauiuuyk, meri aiiox vri^z^iLe/\'etTrienne hbi
reue tóntoaent t •\'kétségén kiiürNa*v áliiuáa \'debr eeni. lakós./{«zandek, mel%.a gyomok tökélel.es kiinasára_ ira-
— KorliAiiiiMliA** H \\VIII a/ftrad ; legboldogabblegmeyelég-det ebb emhere, inéVt! nyul;. ugyanis * tarlón igen sok gyommag h< \\^r( haa,. áű b- rbamiei\'a* n^ar a rómaiaknát i| Mineítj „ natpr ^yt\'.TT .ti fetáal^i^ rf\'W 18 ha az idejekerán ^kéljen a \'alajba. inrduta\'tk,
:fenéki. fi-jn keli fönv^ietuvny. Hogy pediz< eztli?
H m 11,111 Mjjl y^\'r ^fiiriTim.\'iTr»i7T=iiiiiBj" \'
BüjJijoknai va. fkeiren manltmtaciét | ugy1 |f1e(.
Ses vöti, a kik a mustba ólmot kevott rotrmt birodalom, btikáaa után keletkezet\'
mflr az eiiflg^i ujan cfi rá sasnak indui-á E sorsjiv.ye:t a kcHógiuwi^Ttjánd^.i ití&M "gfempk , Vágy - egy "fi^nnöval," vrij a rra ngzVfr—^es^íT^fRIösleges I kö^etkezO s^Hdyzsl "tehTEtőty, fftNítftö
s/NíelTésalínáéko^nrannk :ha ala,. .akíw gyom «sak
^f\'tliire ment, s*z erartttírck «j<I^ödés»eL_|.>rdaitaic íavaszazrxl latna napvilágot a * tavasai; veté öKkor;,^ y, I^Vt^ egyidejűleg,
mar oly mariakban nő vek sdett különösen Német- a ionyer érn^f, niikor»a péi.%- ráérne\'. I A sz/uitAst "iiyoroon kövesse gyurü* henger,
hogy. a hatóságot a"Ka^y MályáV er- í Jtiy íeíÉít: wAzcrt nem kell. f n^ert a sek^yen letocdílolt tartó nagyon üregessé lódes bárftíarm, nréít\'a p-riz* nem boldogít.. Én| teszi aJnWSr aí JífeB Oregas. laza i»s később teljesen elgg^tt és boldog lettem azábal,* lu^y f erőien .. ülepnlő talajban á íejlőtlő növények a »iHatY\'tj| \'If\' J\'lll,<b rJ^Í TtMtm 4t s^ t\'nenH^I érzik roagakat. A g\\Ums h
a kii nyomván a iolder; fokozta \'[jókedvű, boldog s^tTa .Mafyfts Diak\'-kal ezi-a, képességet a előm« zdífjs a
és boldogságot megszereztem. Az a kikelését. .
cim.il éicl«i»i amelyről\'á debrecenit — Ha a tarló műtrágyával kapcsolat©* zöld Jt/tfapeslen jetók^gT^Ky*^8 céijából csillagfürttel,, őssiborai^va egy ne^yedívre 8i^forona. A! ő^k^Ökkönti^i" vagy más züldlragya nüvénny Jlatyiü Diákoi" Miira» Károly " szerkeszti h a i vctt«tnék be, uwy a szántás és hengerezéssei Wodian\'er F. ós. Fiái > icég t^jrbmiyo«-uica 3.JÍ lépést tart a vetéa w, melyet újból a gyűrűs adja ki. Muiaivanyszáni\'/\' ingyen e® bérméntve ^enger munkája követ, küldenek. \' jT*" ^
— A magyar középosztály apja/a Hazánk, Níabatl c a réteketv le^gell^lnl ? a legutóbbi időben egeszvn visszatükrözi ast.a \' v ;;
(eilendUlést, a >raélyb^ a politikai viszonyok \' Általánosan ismert dolog,\' hogy a rét és álalakoiása kovetk.eztVben az agrárpolitika része. legelő tondozáa ktlönosen *t»ly vul^keken, sfllt. A magygr ugrárpoíiíika ezen-bátor és szó- melyek fekveslkúéí, Idina\'ikus és értékesítési kinondó organnma tártalmssségáliangyarapodott, t viszonyaiknál fogva első sorban és tóként terjedelemben? növekedeti,..a, aserkesztöség Bpday állattenyésztésre vaoi.Jt ujaivá,, igen nagy Barna metése. alalt egyesi\'i magában azokat a jelentőségű ft az okszerű állatienyéa** poblioistikai ás gaz()a^ágpoliii.kaii. yalamint stap* tésnek alapját képezik Ha hepen ezért a irodalmi erőket, i melyek a lap nyutóaulendős\' rőteket a széntóíldi takarványnővényekbez pályaíuiáia alatt a politikai, társadal mi és gazdásági hasonló gondozásban . részésitenék, bizóliyirk egyewületei nagy rr^unkajának bátor\' bafcosai et;észenv más eredményeket nyernénk, mert voltak a tolla). A Hiiánk kíJjínSsen foglalköztk hiiz^n tinlvalevő, hogy a jé rét adja a lag-
Itilfi!
ÍStaziíí "— nem -üz cá t^galább a t?)rtdnelem n\'^jdíjlgu^íL^l^.^ kípTcF)\'
te^en bítfNei.-
mtit^at róte. Néhány évszázad mulra lasné; -elkezdték, a iiorU^niÍMtta^t s
orszig kéie\'i ■ részéibén iegigigo/abb büntetést azsbtak,- különösen a bor n-ir ^\'^maf ralíi ellen Midőn azon
ban a. péuatiüntetés, sőt a hecsoieiet aomprom
fi í??^ 80 ,h?,a me|| Vá!1 ^^^^ImiDdeií\' héten elolvastiainm. Az az ember, toob Atramban, ezek között első sorban Würtem*1
berf hercegségben balálbűotctéat szabta »«>|okedvet és boldogsftg.t megszereztem, elyanr nortnnmait ra, a ki a bort óloDcukorraf! Mátyás 4)iáli\' hauiifi/otia. Hslálbűntetéssel snjtott. £tytlgari |cívím igjr uyiialkozott I séros lanftesa agy brrhamikitóí, aki az orazá-ban KJö/iz^jt.\'sF egy negyed t^bb helyen ólomcukorral keveri bort ártfsiioK eL A bami/nót le is fejezték. — Egy kis síulzá oélktíl mondva, ma is megérdemelnék azt.
inger ó-sae-TmmtJt H^toisairó gyopiok gyorsabb
u
Irodalom.

— A sertés MaQy.irországbp. Tg címen vt. s adott ki enesei Dorner ty.
kir. mimstertumba iie-iezff) t kir. galfflngi iutézö egy 25 ívri terjedő s 38 legnagyobbrészt directe azen c^ra készült fen vképf el vétellel illuszirfllt •*<k»«akát, m^ykan a MÍU tenyésztését, hizlalásé\', a kereskedelmet, forgalmat s a sectfe legvégékét, a sertés értékesítésének módjait i 4árfyalja történeti ismertetésekkel a a gyakorlati!
\\
vidék ügyeivel, állandó össseköttetétbsn van egészségesebb, legjobb ás viszonylag legolcsóbb a vidék vezéregyéniségeivel, annak a sajtójával | takarnjrftuyt. De vájjon mit látunk a gyakorit l
Nagy-Kanizsa, csütörtök
bin ? Nemcsak ait, hogy a rétek gondozásával mit sem tőrödnek, hanem hogy axok használaté \' bin is oly viaasáL_eijéfáat kfivetnek, k mely nem maradhat megboszulatlannl. \' \'
E sorokban caak egy dologról teasünk omlítért (Sa pedig olyanról, Hrji«iyita(£ káron voltát lObb ízben haogsulvo/luk ugyan, de lánác*itok sajnos a legtöbb esetben sttkn fülekre talált. Közfelfogáa hogy a róloket Saent-György napjáig Kár nélkül, lehet legeltetni, liát es határozottan téves; hí \'kötelességünk hangsúlyozni, hogy a rétek I legeltetése u«v össaael, mint különösön tavaszbaJ nagy biba. Tavaszazal aaérl, "mert a ffgejéi/ő| jósáig letaposna a nedves talajt s lerágja as alig felcseperedett füvet\'; őszesel pedig azért, mert as időjárás többnyire nedves lévén, a talaj Ín dnhyira átnedvesedik, hoA a legeltetm esándékolt jószág reáhajtáaával oly mértekben elrontjuk rétjeinket, bogy ugyancsak roeg\'erőltfilí 1-743-munkába kerül annak következő tavasz alkamávali rendbeboaaMa. Különösen károsnak mondjuk asonban a tavaszi legeltetést, á mennyiben ha ápriili* hó végén le ia hajtjuk a jóaságot a AJetenyeikir. jbiróság — mint tlkvi ha-rét röf, a ttt oly silányul fog fej ődni, hogy teliét-fóötfg közhírré \'eszi. hogy Löwy Miksa pedri lentll elnyomja akt as értéktelenebb a az állatok; lakosnak, Sali János es Sali Lakács polai lakó*
- Zala 67. szám d 1*P«)
Mvw tmÁms:
K I a d 4 .
A Ftüicán a nagyvendéglővel azembeiiog? bolti helyiség emeleti lakással jrögíW kiadó vagy szobád késből eladó. . \' 257-2.
ö$v. Jundó Jferencné, Sürnty:
ifixdctcxft:
1901 julius bó
fityeliá/ községházánál S\'ríck Leó nkani/saíLkói végrehajt atójregy heiyet\'ese közbejöttével meg* tartandó nyilvános árverésen- eladatni íi0
Kikiáltási ár a fentebb kitett becaár Ite irveífiZhi- kívánót lartoiaak a becaAr lo*^? készpénzben vagy óvadékkípfes papírban a kiküldött1 keséhez letenni.
Kel< Nagykanizaáu, a kir. tv-sék mint telét*\' könyvi hatóságnál, 1901, évi m*ja<* hé 23-án.
\' " GuZONY.— -
kir. tszeki albiré.
-tk. 1901.
4rverősi hirdetmény.
266—1
által ia elkerült nyom.
elleni 20 kor. tőke, ennek 1899*-4*i november
"A mi viesonyaink közöU tehát, a hol ta rétek i hó 15-ifil járó kamatai már korábban! gondozására semmit/ aem adnak, a hol u rét- j\'tofleaztHti 20 bor." után 1898 evj oovpmher 28-1 íogasolás, a rétnek niütrágyávai való keaaléao, a tél 1899 évi november 15*ig fóró 6% kamatai,
vakandtugaok elegyengetne, a "jMólagoa után* k*>r. 90\'till. per 15 kor, hü lill. véi/rehujtaiii ve|fi ugyísófván mind ismeretied fogfiltfiirrfés 16kor 60 Wlr ezu\'bili hollaégek írántyj
________________-nagykankaaLJiiri tjfr
legeltetésével s épen azért annak mellőzéséi | vényei [a 1 nten y ePlíír^rlrŐBág) Te rtt fel é p annál is inkább ajánljuk, mert okneriles^tzlds] fekvő Pola községi 99 gzlkvben A +
11 _ —_1 . — í X _ lt _ ! L. .< M. (1 i n 11. 11 fAlttnii ■ikli.An \' lf Ainlau I...... t I........ I.
alapokra fektetett állattenyésztés jó rét\' nélkül nem Űzhető.
alatt félvett váltság köteles ingatlannak iQii Sali Jauoa-óa Suli Lukáeaot illető | része, 1116 korona kikiáltási árban Pola község, bíró há4 sáuál, \' \\ 4hM=t -
1901 auiniilai hé rt-lk napján d. e. lO órákor
1 Caempeaz Kálmán le lenyel lak-és g felperesi ügyrT | véd- vagy helyetteseközbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni^ftig*— ; • ^ \' \' ■ I ; Kikiáltási ár n fenntabh kitetf becsár.-
Árverezni kívánók. tartoznak a H>ecsár lOJ-át I készpénzben vagy óyadekképes papirban i kikül-IdQtt kezehez leteriniT" \'
As i\'lető. a ki roassul emBast, . psomory és 1 éf K^Ü Letenyénf a kir. járáabiróság mint lehangolt íeaz. Környezetének légoaekélyebb el-. I telekkönyvi hifóságnSl, 1901 évi juliusv hó 3
A makacs gyomor.
NÜNK0V1CS 4kir. jbiró.
lenmondását sem birja eltűrni, nagyon ingerié- Iriafcjan. . kény érhossátartozói nagyon nehezen. tudnók Jk= valamit kedvére tenni. fixíUi -tekintethet aí \' doíojí még ffláskép áll. Az ember fél minden/tsp*
liléktől, mert azt tapasztalta, hogy míbetyí azt | —. \' •—-;-
máü áh ez veszi, időnkint szörny tt fájdalmakat^ v\'-"i . —Jsu
okoz. E*ő"zÖr légzési nehézségeket 6re<< az emberBÖ07—tjt.I9^il. 266—1
* és oly érzéssé támad, mintha valamely nehéz I i i. . t . , . jv?
tárgy fekmhnrlr\'a gyomron. Erre oly bevaa gör- ArTeT681 ülTCietmeily. S
-^k-kövrtkeznek; -mmtlír^abelek szét aktom*mik . : . ... . \': szakadni *Vagy pedig makacs égést érzünk. Ha AV\'f?8- ^v^k leiekkönyvi osztálya oly étkek kerülnek oda,, amelyeket a gyomor j fé8zépö1: kí,f|l,rré ho*\\ Stn<!k Leo J?agy-
nern bír megemészteni, akkor hányáai fobamöfí^184, végrehajtatónak, kiskorú Fehér ^állának be, melyek a tésiet nagyon raSiíIErP400" í/^ ^K Fehár1?"°í;AVf8Whaj«áat Fölajáaban. vaUrait\' belfájdaImákban szenvedőnk | w«nyedfl HTyeházi Iwóa elleni 340 kor. tőke, s igy a belek sziurjn öém mliSnaknobban. a | ?nDek( ^J"^9*6 [ .^W^I jáM BV, gyomornál, mimbogv-emiek rosas befolyásitól »!°La,a,\'r8 K 40 végrebaj^kérelmi, 17 K. szenvednek. A vér efsfrgényedik ahaljneo1K l^EftlW tfiág WmarlHandfl kftllaégak
[A férfiak ingyen kapnak],
olyan uj találmányú drvoaaá^o\', mely^ as éj-veszített erői újra meghoaxe. Prőbacaomagot éa egy axasoldalaa könyvei poeián. jói ijecao? inagí^\'va, ;ngyen kapjak mindazok. akHi érte irnak. Es a lugbamulatraméltóbb csodaorazag. mely megmentett ezreket, akik alkon kihágások folytán nemi baj"kban, \'szífiiiaben. valamint elveszi let, fértíerőbeii s/envedt.ek^ £z oVból elhatározta az inféee*. hogy agy ingyen csomag orvosságot magyarözö fconyv- j vei eyyjitl mindenkinek ingyen kű.d. Ezs«í aj hasiorvoaságaal aJ>aj oUhoa gfógyiiha^o, i| miHt<;i/i)k alttk a ÍÍaíHÍkOl i üiiiB.l
taéj krónikás bajok n-t n a zen vednek,.. t t uöö gyógyít hatják maguk af. Íz a gyógysser kőz--vetü»u aaokfe-a aeeevekee SIÓI ■ rt■■■•ég erő«édés sztlkségea csodáiatoa • eredmenyuyét gyógyitia as evek ÓJfo tartó betegségeket öreg, Gaial egyaránt írhat a State Meditál I iistitútnak ai alant je*aet(_oiiiire, a kotmaa a csomagot rö^tUn elkfidik. intézet iegia-kább azokat ak»rja megmentem, akik kexttes góljából az otthonukat nem.h^gybat|ák el. A próbaesomag~iiiegBnnaTja, ikuty m l, könynven kigyógyítbatók ebből a rettenetes bajból ntt\' -hon. Az intézet kivételt nem /esz. Mintig írhat é:te \'bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett egy ingyen cspoteg^ orv< s^aaot kad m.agv arázó könyvvel egjrt)t|. Irjun meg ma. A csomag oly szépen be van caomagolv**, \'hogy a tartalmát senki aem fogja meg udm. A levelet igy.. kell cúnezni: State Medieai Inaiutie, 95 Elektron Building, Fürt WVgne, Ind. Amerika. A leveleit mindig4 bérmaolese-tenAir. 261
Ttaiti i^iitmi
Vonatok érkeaeae
rtjtr. élgyeagOlés a köietkeiménye esen ála^an"*;1\' ggf^en ^ fTOlnaresait kifi t^vénywéle üjitaa Ön meg vérét egy hatásos erősítő szerU^i?^ larl,0*0 a W6"1* 63% ai.jjkvbeu alkalmazás által, aminők a Pink-labdacsok éSv. hrsz. alatt felvett temetői számótöldnek két-egtelentll ugyanolyan eredményi ér é1, n,int ^k°ru_Fehér Jánost illető s 34 koronára be-Seb re ibér Mór ur, tekintélyes kereskedő BeU|9:ü:1 A rmt* ^ továbbá az 1881. évi LX:to. fepyéran^ a^f. Tenke. Ez a nejével vétette tm a Pmk-labdacsokat éa annak es által egészségét ismét vípszasséreste. Kijelenti, hogy esen labdacsok nejéi oly gyomor bajból gyógyitottarkf, amelyben több hónapon át szenvedett, valamint a folytonos fejfájásból, smely szenvedéseit esak (okozta. Mindez most eltfinf, — mondja a férj — és egészsége, nagyon r.övíd, de rendkívül látásos keselés útán, kitűnő,
__A_ Fink-labdacsok a vér negujitáia által
meggyógyítják a vérszeményeeget, sápkóri, neu
156. nak alkalmazásával a tityeházi 229. **. Ijkvben 1.133, 134, 186 éa 226 brsz. alatt { részben Fehér János [nős volt Plander Annával], jr részben llehór István nagykorú, 1 részben Fehér. János kiskora és J részben Fehér Mán kiskorú tulajdouául fel vett 464 koronára becaQlt belsőség, 84. a éa 84.b uépsorss hás, udvar éa fehérföldi asintóföld. — ügy a fítyehá/i 369. ss. tjkvben I. 61. ós 649. brsz. alatt { részben Lánezos Borbála férj. üyurgyecz (iyürgyné, I " részben Fehér János [nős voli Plander Annával]
raatbén\'Ut, idegbajt és rheumát. .Esenkhül na* I? * tU,IJ"
ayou hatattak mindennemű tuferőltetés vagy tdonául felvett B4Q korooáfarbecattlt 46 népaorn.
kii sapongáaból származó általános gysngeségnelc Wí udvaf»9 k\'r,Qf? ki-meiői szántóföld, - még • • 1 • - \'pedig as 63 és 369 sa. tjkvi ingatlanok Láncos
látván (jtyebási lakóa javára 6680 - 890. as. alatt bekebleive lévő holtigtartó baasoailvnetl ssorgalmíjog épségben hagyáséval
Kaphatók minden gyógyszertárban, valamint a magyarorasági főraktárban Tőrök Jóise i gyógyutertárában tíudapeateo, Király-utca 12/ dobosonkiot 1 frt 75 krért vagy 6 dobos 9 írtéit. ———■" ■■
1901. évi augusztus hó 9 napján <L t. 10 árakor
■aia|NNil
B4«i(Wlta)
3 ra | 68 pereskor ragget mail; vi^a
57 115 45 08 ItO
iif"
d,
I d a.
Mt«
éjjat
snea -,,4 •aeiaélv M mail/ gjora


racs*l wtmeíy , Jé. a. aaaSUly , ntr

B.\'Sgt mit Frágerhol
Caáklaraia ■arai
M? 6 18\' 4 11 8
LT
06 SS
oa 53
|as
Jö 10 28 M
! rHsal vagyon ; Náfál gyom
1 a. 4. a.
Ullsi
awmály ! iy««
I urad7
raggal vagyaa é. •. aaam41y
I t \'HW J . H
Buáapfil
Vona >k induaaa.
* Af» , 47 parcákor i raggal i gyor* aéa.
Béoa («laa)
iala-iaMtáa PrégarSaf
C aáklara/a
raggal asaa^ly
iúW :
4
í: 11 4 n
47
ia
a? n •o
4 Q i a.
áJM iaaai raggal i a. 4. a.
u _
raggal | Masily áálEn gyára - , 4. «. aMmily , SftL-ÍJflHR j
4. a. í vagyaa ,
caawty gyám
| _Jy
gyara aaa uaé! j MMaély (vagyaa I
1 a. i a.
■áíy
/
? 1
i I f »
N\' ík 3
sa • £
ál 5?
— N H^pIgA\'A*
JlM*
*Lr JB Éji Ifi
A sí
I í
f™ " Wi * *—
klálltUU IMM S*uj mllleainaat trria* --—■----—-—-——-.
ENNER Budapest, ziska j. utóda-
MA«A1MA« liUUU|IVtfl) ROKTÍJIaY UYOKftY
tezlyukasz ^yár. s^erjcovács-áruk, gabona-minőségű
Marglthld és a nyugati\' pályaudvar kögt. ^ jizeAts. ésszá/.adós hídmérleg gyára
--------—--;-~——----f---A gabona é§ értéktonnfr szál It6i--1—-
TrlanrUk. h konkoly kBtkünynok a bou, irjwi viyjy roi*
=2 .\'-J-- . , \' ■ : ■ i fcéaMli hl»alMMláMié«\'»,\', é. • _____________________—■ ^-■..-:. irudil ga Iákor r-------|
Trh*«rttk: n latmák vgy tfpfrnak a trcaa kortB » góat- \' jj ■ ______1
- ---—tÉ< "V -4 -GTHyH STHffvSTc li^!a(»U*4t<> " ^ R II R TPTQTr
ffi^tajftTWKf^^""***"^* l,r"eMI|,,,B4U*trl«MrÜl» u kiri. flft ü u u n 1 uw 1
í / 0»<atalj«a4-TrlrnHkk. \' ^ ■ \' Afi^ -- U1 Ffl|V&Í»lt£1
jT-J NaabM4ÍMliniaaoU Trlenr üa\\j»aMtAlroaőx*pck nha4«n \'\'~tt —3 J
Y T ^^\'^iÁ^SM^Űm\'W gubttHaíaj liialltánicaJa ptUbirf »*4rtuU uttUly<"\'*fc«*rR — \\ \'
1 ^ KlváUataak Gut!ij»F\'é» iíüll.r. ilUtjüLlajruf röftJsaurU trr«n-__ (
■ ^ rV*k CMvkéljr kült«étf<itl ü* trimir l<ekfil^éi<« Jb#It>tt eaan aa*- • >
MT i«ili}IniH/,n5i trl«*urdksé átalakítását. ^
r. ^ aahuibTilciirlienxecsk vaiy bnrfrolajal........... •____ J
L/lkáaaUU va|) Jm»Holt Iruaeark líyí4rmmtiiiagjr« ^ kágl\'fu Ipari \\agy f.ia«li»«ág» «-éi«ikra.
-Aíjgp^rk wlntakunyiak Ingyai ia kiMMat¥d kflhitaak—
. Beim fflipvitás \'
V^ ■• w . W C.— \'
-pr • Tiszteletté] értesítem Nasv-Kaniasá víiros és* vidékének közönségét, hogy Nagy-\'
Kanizsán-- Főút LITTKE-féle_ palotában fővárosi- mintára készült f§g
• */T» "\'v } < * \' \' \' (#♦ ül
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
I hideg étkek, bel- ésiúffii borok, pezsgőit, copacol, liköi és friss sör il
Wa % | • "jma
teiS az italok palackokban ós-poharankónt - allandóan a legjobb uiitiösógben kaphatók.
\\M • Ozsonnak- és* vacsorák H
Sk\'íé ^ -.J-j^ - " —. - ■ -\'- V \' •\'\' r • ■ _ J j
Ízléses ős gyors s er.Virozása megrendelés szerint es házhoz küldve. j?sfjj
7 ^ A nagyérdemű közönség szíves látogatásai ós megrendeléseit bizalommal kéri % \' %
> telj?sStern Bernát. |
Tisztelettél ^rtesitem Nagy-lv\'anizsá víWos és\'vidékének közönségét, hogy Nagy-Kanizsán- — Főút - LITTKE-féle_ palotában fövárosiv mintára készült
.; ft 16S 8 á M b 6 f ii (10 Z á S„ il ; . ;\';
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
az italok palackokban ós-poharankónt - allandóan a legjobb minőségben kaphatók
Ozsonnák és vacsorák
ízléses ős gyors s ervirozöa megrendelés szerint és házhoz küldve. A nagyérdemű közönség szives látogatását ós megrendeléseit bizalommal kéri \'
.—~ ^ teljes tisztelettel
Stern Bernát
CT MlUfalaail
Imm • Nair mllleainMl érria* tl
STAHEL és LENNEK Budapest,
Trienr é« lemezlyukaaztó ^yár. GYÁR Katona József\'utca 8. szám. Marglthid és a nyugatf pályaudvar közt.
TrleurUk a konkoly itfikkönynik a boaa, 4rpa viyjy roln
l.faeMtliiilllso«ilál)oió lrl*«rttk u árpa kivi-
U«a1á*árn t* <>nBtal«naMMára ^
ow*ir»l j «*«-tr u«u ruk. \'
ftsa 1»m4ImIhimcoII l\'réritr •» u«><lAI|üt«»t(. p<k atha4«n guboMfaj llaalltánAtsjMi t«t*>-V nyűrlnll uStláiyoaa«4ri. — KlváUataak Gutkjar\'4* Mull. r. ilUtya .g»y«*r r#JiiMra trt-n-r.\'k coaliély én trmar bökfilfUm öialí-ti ea«n aa<*
ba«l|lm»afl(t trlourökaé Aialakitáaát w JlaluiibíiiiJirlitnxecfik \\ag.v ImrMalai l.)UkN«xtoU «mk» lia»llolt leuieaek • "Utü hmímI nagy Kájrl\'lw Ipari vtfv •■éidkra.
Arjgp^tk 4agy wlnlakunvak ** b>witst»< kflhitaak..
ROOTKLYGYÖRGY\' s^erjkovács-áruk, gabona-minőségű tizedes Iss^zadog hidtnérlfg gyára |
-A gabona és étlékluzadw utl\'KOJi-(
—: .:■-:.....7rr--— Irtidttéa.isfc<ir.......—mk 1
" BUDAPEST-
javítasok olcsón, pontosan iszkozeurmck
Árjegyzék kivanat^R ingyen b- raritif
MARK B R É l TÉR L .Vaél
NsRTaKani«ia csütörtök Zala 57. szám (7. lap) - * : . 1901 julius hó 18-ári
Értesítés.
Van szerencséin a nagytekintelMTflkttiiiéget tisztelettel érteaite c i,hjgy a
u y iT r I Idényre
a legújabb djv»4 sserint mindennemű Vuhákai,"\' « lealluoNsnbb HShMIaégitfl s legolcsóbbig figyelmes és telette jaUnyo* kh rosliett készítek.
£> alkalommal bátorkodom a tekintetes m. kir. aiUtorvus urak lig elmét falbívui egyeiiriHas b4aallaaé-njelisirr, me yifket a lögponW -hlmn, MlöirSs >z«rjnt. leaiu\'Aeyosabban, kiilinŐ- mméaégben és ízlésen kivitelben sxol^&lok ki Vidéki i»ej<rendolOöé(\\ keHö líuyvlH>i<me> i\'a.ktfsU^éiiiek \' «
4 A ii. erd. k^xÖnséK beusen támoga* Aliit es megrendelését _kéri mtly tiszteletűi: . -
KAUFMAfm MÓR (éfün%h*
BLt:» Véto kaa*
Sngy tálautík kitihlfí ininfísfyü, divatos bit földi t angol és francztfi kehttékben
» • • * mf. ■ . ■ mm m« • " .
| |p V . -T * \' • « \\ \' -A í , " . \'
\' NaevlaS calltörtflk Zala 6T. «áar • "_ J™ " ^ "
(?Uayton &• Shnttleworth g .........A\' ^kL pd J i^u^.
y J***!**™* ei Budapest I ""T^T" - • • I
^^^^ ^^^^^^ áttol a lagjrtb^^ ftjáolut^ < ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ • ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^
--- Locomobl] és gőzcséplőgép-készletek (j; idején MBI az jj4»tóu összegnek 5yát vagy tózpi-nzlvn. "
toríbbi jáfiáiif-«4h»iMP*a. i6h«r«-ctéptfik. tísjőidrotUk. koakAtyoiák. kMiáió- éc a hivata\'os árfolyam szerint számítandó óvadék- Lr
eti^ptii. ufesaraitfk. ^ ^értékpapírokban a pé«i majrr. -pwGTéí táviida £
^^^^SMH^^p^^^^^^^^ tjCOlOiűbifl\'Drill • JjJ venni azándékoeók a mozgópostakocsit a belyMri^a
^fcfe^KT^S^? ^j^-gwSOB^ KTjobb íorvotőgópek nagykanizaa pályaudvari mozgóposta . főitfk, i Jelre helyetti**
\' ;;; k^benjárów md etJM^njipokon d^lelótt 9-1 l-ig, vagy ai.
\'r^V : Sk A poatakoesi a vevő által a he\'y színétől saját költségén v
P■ f/^jguia-ikik az ajánlott Arosszeg léflzei&s mellett azonnal elszilitandú.
\'í ?mr— J-T--—-A kimatái fentaitja azonbart mattnak v jogpt T"WfTp
- __" , ^ zett ajánlatok közül nzabadoo.választani éa eseteg a cél el- &
^ ■■■ V j= ^ ^SÚm netánSBfége* intézkedéseket m&UmL ~ . f -fé mui á ^""éklé ™ " Mrmto^áfik^aiá^JüíiiiiJe^ Mwidékkaf fr- -
lüUttmrk ^^ t rW^lL n|- «En aluTtroif a páíyáiati feltételeket ismerem és m**
írlncolni tgrzsgyáropk a világ tegnap vobb JXj. ■ \\ ^ \'A be^rkezőajánatok folyó éfi auguaahis hó 22 én éé
x llljai v■raffftsH órakor a pécsi jposta és távírda igazgató irodájában ovii •
iocomobil- éa caéplflgep-gyára. " bánosán fognak felbontatni és felolvastatni, mely alkalommal v
■ i P^T^ók Je^n Ebeinek.
p j ~ ~uHp - í9ox\'mm ^ló ~*
nirmpsek ®,ap •(iaiöhíyata,8ban | z ^ok. i
::- J ^. _ , i:Nagy-Kanizsán. r \'.
Egyedüli biztos szer B t
1 á b i 2. z a dás § ^^SfifcK ELYTHIA a bőr ápolására -
\' teijes megbüntetésére az UlVtíEB féle K z^KBj^^Küp ----------____ —~ — — -
PODANOSMIN, 1 éSKm " PÚDER
mety 2-\'ó nfr^t-lemyKzerQbb basznalatmán UM^KfrjGsSgf loiieti^ káli ém >»u> púder,
nem csupán axTxxadási, hanem az tzze! iár< H QB^HL fehér* réaMaia va§/aárgáa.
kelltmptleti szagot Is^églegTBégSCÖntíli. B gHMjjWl 7 Vfgjilat aualyaálra rv ajáaha Bt. J. J Pohl ca- kir. uaár által Ifwkra
- . fl . _ . . \' _" V J Ellsaierfl levelek a legjobb krrokból ailndea delaikaz »ellekeíve vuuk
Ara Sfy topét scsrttal s«y«tt I koron. 20 fttter tó 1 ATTTTFIl ffl A TfCCTC1
— I kar. 70 Sll. bskíldéaa aelett béneeetvs----k\\ (TŰ JL X JLmLM1mm3 A ilU 99ÍU
. 140-10. Kap aló egyvdftl a ké«aiiűnél: ;.. & fc . kir- leileíte-Mappaa ée ilflurpára
^ ■] \\ J leraklárt HKC H, I. Ilellaflle I.
FNGER ÜLLMANN SÁNDOR ^ -------- ~ iisimtasi eiásvst Tin nmm tiky.
Szen thAromsaghoz" czimzen 3h" Udl^
B-t* jí, < fc-oA . • náaiUfrtMrliaa. : Alt éa bukei Zekái M Mér éa KriUer .
- gyógyszertáriban SZATMARON B íj UlM**:*!* J w ^ Oynia eéfkaél.
I "fl !■ , I ■
IZMI, csütörtök
\\l/ sO vf/ NtW^vtO^k #
\\l> \\t/ \\ty \\l/ \\t/ \\!y AaMz,
Igazgatóságától.
18120IV. sz« ~ . V -^
Versenytárgyalási hirdetmény.
A kereskedelemügyi m kir Miniszter Urnák /, évi juL ~ hó j-/ín 43404 sz. a. kelt rfndtf^fe" értelmében a nayykaBi-^fe zsai vasúti állomásod forgalomképtelen áll&potb&n levfl 2 számú nagytengelyt! kincstári mosgópóstakocsi eladásának biztost tát .Ma "sára ezennel hyilvános versenytárgyalás hirdettetik.
Az 1. koronás ellátandó ^ és magyar nyelven
l\'l s\'/yrkesztett ajánlatok az ajánlott arösszegnek szóval és azámok-kíj vaió pontos megjelöiese melett legkwbbeit/. évi an-gitsztm hó 20-án déli 12 ériig a pécsi m kir posta As távírda igazgatóságánál lepecsételve «sQánlat\'a 2 számú mo^tV Xi, pósA kocsi megvételére* felírással nyújtandók be.
- Minden ajánlattevő bánatpénz fejében a pályázat -tatár* idején belül az ajánlott összegnek 5%-át vagy készpt*nzb<%
\'síi vagy pedig a hivata\'os árfolyam szerint számítandó óvadék-K épes értékpapírokban * pécsi magf^ kirr posia & távírda \\stz igazgatósági pénztárnál jelenni tartozik . ^ w .
A venni szándékozók a mozgópostakocsit a helyszínén a nagykanizsa pályaudvari mozgóposta . fonok. 1 lette helyettme közbenjárása mel ett köznapokon délelőtt l-ig* vagy dél-llí titán £-5 íg méíttkintlieiUL " f ^
^k A postakoesi a vevő által a helyszínétől saját költségén\' az ajánlati i\\rfeszég l^flZéléSfl mellett azonnal elszülitandit:
--A kinrytár fentartja azonban inagáiiak a jíifm 1 MHI
zett ajánlatok közül «zabadoa. választani éa ee»t-eg a cél el- ^
- ---érésére netán -asttaégea tntétkedésekel segtasaé.
J4inden rtiánlnL*^! fc^gai^g fc^v Ueau Héfadékkal hr~ ÁL ■ tandó-el: * ^^
«fen alulírott a páiyááati feltételeket timerem és ma-gamra köíeiezöknek elfogadom « 4
A beérkező aján atok folyó évi augusztus hó 22 én dé i %12 órakor a pécsTposta és távírda igazgató irodájában nvtf bánosán fognak felbontatni és felölvastatni, mely alkalommal JX pályázók jelen lehetnek.
— Péc#, njoi. julius r
Az igazgató helyett: tj; Mebél.
legjobb aorvetSfépek, ueeekavAföfc. r4pavAa<Jk, ■ ■\'- kukoiieza-morieoldfc, toy^ éerélflk, ftrHfaauOmak.
eRyeiamei aeaAl-ekák.
Ktomht** árjrgytfktk k*9d mattm Apmm ééimtmtm* külárfek
-Uncolni törzagyáronk a világ legnagyobb Iocomobil- éa cséplÓgép-gyára.
e lap kiadáhivatalában
i:Nagy-Kanizsán. r
Egryedúli biztos szer
teijes megszüntetésére az UlltíCB féle
PODANOSMIN
tneiy2—3 na|ii legoyyszerflbb használat után nem csupán az p zad^si, hanem az tzze! járd ielitmRlien í-zagot 1^Tégle]rffiégSí0ntíii. Ara egy üvegnek ecsettel együtt I korona 20 fttter — I kar. 70 Sll. beküldése me lett bénaenfve — • 24U-1Ü. Kap ,aló egyvdftl a kétaitíaél: ^
ÜMQEB U^LMAWN SAHDQg
Szen thAromsaghoz" czimzen — gyógyszertáriban SZATMARON —
iféuBKfrtHrkaB. Xa/yéoaiiaia ált ée b&ki
tíyak aéfakaál
fiSc3aimgLnd,l-ZáLr<< - ;;
\' i1\' \' 11111 \' aggassa . , sssssssss,\\ m i M\\ixsBBammmssMSS=amsmmmac
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban! . Egyedüli biztos védelem betörések ellen f
Fontos bankok, ékszerészek, lereskedök, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére,
T. ea. A „Heklaaadl-aár" aiely a »t«rtk elleti as ecyedlU biatoa óvaaer, egy caiooaaa féoyeaeti ajtó air, aaeéyet eeepáa aa erre •aolgáW .......I lakat fciqgilat
▲ lafaeekalyekb kiaérietra, kafy eaaa aárat ídegeqt vagy tolvajkalcaml kiayíieák, avagy aa ajtéráaaak betlré^éra IriajaM kiaériatra te, egy kalapáea kayaládlk ki, a IW0 •gy villanoe OMagfivel ériatkeaf. est Magáéba tana, ÜlatKeg a aegkíeéralt eriaaakoa klayítáat riadd waagéeail JelaL A betécie kiaérlelénafc ■■galadÉljreaé^ri aaeljáH fNagé taéaaée aaeríat alkal«aakaté a\' nélliwkÉkaa. a káaauatoraél, vagy kánaaly mái alkalmai helyen. Kívánatra agyaaaaoa eaeltyftrel agy agyweiU ilkaNaaatt lévag ia Mgf damaaaaal aleatketó, amely aa alvé aaaeeaédaágtl ia Mriaaalja. A Baki—adi-aár minden féle ^téa, ablakaa, redéayin, piacae éa paáláa ejléa w&val miadeattt kteayaa »4k*l-■aaketé akol betérée elkáritaadá éa feltétUatl migMakatéaa jeUí mlndaa ketttréai kieértetet A „Bakimaadl«aár,<, malyMI aarek ruaal már kMwálaikas, áartfceakli* ^
koronába kard. Mvtbbet Seklmaall BásiHl Badápeetaa, Jfóaeef-körat 77? ai. 1IM1
NyomatottFiscBelTülöp laptulajdonoenál Na^y-Kaniaaáa 1091


Huszonnyolcadik évfolyam 58. szám.
m
« ■ _ ■■•rkuittaéf »iroau »p«i«> riMk«i Kiinp is«r»i iinWMbii
iiuimtt\'il krtakasai lakai aapaa-iiat d. a. 4—6 ára k6tt.
Ida iiitéaaadS * lap .a.llrmi réaa\'fra .saalkaaó miadan köal«ai4iir*"
KlaáOhlTaur TiroiilapShtr Füchel Hlí/i köityr "kataekadtae.
Z°ALA
(LAraiTtM U41 /k&n tm . . . . _ . tt |Ma> , | tmiA .,\' t M
pm .
Hípdlili.
Nagy-Kanií&a. 1901."
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANI^S-áitríveiDnkint kétszer: vasárnap s csütórtökön.
Va
SWIsetfeak.. nluítj \'. JB _
?na»tkoídk FlaaM l*M| kénrrkvas MWIa Iatfcaiall..
Mrauataila* lavslak out maart lat-Mi flifdtaiaal ai
Felelős izarkea SwkM jUtara:""
Hva|aj tlanriar Hnma lii^oa.
lOM IUB II* í« < ■ \' ■\'í «
\'let
Vitóarnap. julius 21.
Néppárt.
(Z 2s.) Az. őszszel ujjú • alakul a kép-, viselöüáz; ezen tényt megelőzőleg egy pár szót akarunk mondani arrél a pártról, amely legutóbb ami kerületünkül is kujdött képviselőt s a mely a. közelgő képviselőválasztásra is állított már fül jelöltet.
A néppártot az egyház nyék hívták életre; a melyeknek elbörlé-Kére alakulL^j^t,JTáino jaloi egyrészt u —kousuivaliv HriszTokraca, a űiély az uj szellőtől régi előjogai! félti, ? a kalhol,i-- kus egyház egyes szolgái.
Fzek az elemek rendkívüli agilitással, vallási jajkiáltásokkal és vádakkal tudtak hatni a társadalom némely rétegeire, a nemzetiségi vidékek, katolikus lakóira, s néha még a tiszta magyar földmivesekre
"ia. — \' . ........~~
El tudlák velük", liiletni létezését mind-\'tma veszélyeknek, melyek az egyházra, a népié, SöfTnHgára az-országra az uj lör-vényekből,- -az ország, liberális alakulásaiból haramiáig. Igy jálfltt ti arisztokrácia a néppel egy kalap alá, igy lettek fegy- j verlársak azok, a kik ellenlábasak1 minden érdekökben. Hogy a katolikus papságban vannak egyenek, a kik a néppárti
szolgálatába szegődtek, az természetes.i forradalom e.mlékei feledésbe merültek, a_
De ők elleledk&tek valamiről. Arról, bogy melyben az egyenjogúság diadalai lassan-
Gwélf- és Gibellir,-harcok ideje már lejárt., kmi veszendőbe mennek, a - melyben a
A vatik^n is mán ma, mint régente volt. munkte rabszolgaságba kerül, ». a meg ma-
Mai korban már nem lehel két ál lam lő- radf régi előjogok harckiáltást hallatnak.
nek szolgálni. Ebben a korban az ország vezeti elemei-
, ... . , j. , .... . . nek egy része vallásosságot színlelve, ej Az így megalakul! part ellen ellenáramlat- °\'
nak kell alakulnia, igy hozza magává az akaria hi,e,ni tóokkal.» tt klkn\'k
fiíleáítodírt mg keve8el 6rd*kl\' 0ket * Ma8°k értfckaihea-oem alakulna azokból, a kik valamitok^éPCflt\' h<*Y " TV^ni, Dttgttte, [ismernek tinnek a mi vérre|- ázfnío|t föl- v^lyek háramlanak-.Abzenteskedök ők,
düükhéü- mUWőlTakköT a "" történelem maaávt0: m^km.
tanárai nagyon hiábavaló munkát végez-
nem szivükben vagyon. Vallásosságot szin-
nén^k. Hs a^\'iskola meg nem tanítottaílelnek* -ho«» & maguk hol^tét \' me*víd-volna a tanulókat arra, hogy a hit a szív J bessék. Matatják, mintha- tsimrének, pedig dolga, a politika pedig az érdekeké, a a.a^óletókIaz élvezet, a vágy, a hiusig. S a hogy terialis, önzői hatalajnért küzdi érdekeié : Romában az augurok összenézve nevették
akkor az állam nem teljeaitetteJtöUleaé-l* na8f l6m*« hiszékenyéét, agy gét, mert nem tanította meg fia-t ennek aj"evelúek ík is, és czámuk |meghaladja.M földnek, s a magyar fajnak szeretetére. A aogurokőt.
mult szomortf eseményeire fátyolt vetet-ir A néppártnak épen ama tagja, a kit tünk - de a fátyol aló! felénk sikoltanak,, a nagykariiájsai kerület választott képvi-óva intenek azok a— Inába !------- feled--selőjének, mondotta nemrég • képviselőhetetlen ^apok. ha valaki az ország házban : „Tekintsenek bár a sötétség lo-sorsát izivén viseli, ebekkel a tényekkel, vagjénak, kevesebb civilizációi éa- több
a múltnak\' eme sölét eseményeivel számol- hazafiságot kérek". Hyeit-képzelt ellen-
nia kell, s főleg tanulnia kell belőlük;—] mondásokban "élnek ök ! Hol van a» De a jelen képe áll elöltünk most! Egy j ellentét a civilizáció éa hazatiasságközötí ? koré, a melyben, ugylátazík, a francia Van-e tudomány, logikus igazság, m>ly á
TARCA.
Meghalok én....*)
név uáy kiaért aok iameröaüok" Rzavajárásiban, sem állapodik meg... Aa elei íoljAjábatt mindig
1 bar viselöjo régóla elhagyta "varosunkat. Moat
uj tű lii\'uipi\'iljüg éa a uakadailaaul megujuld
. Mtfkalok éti, Htm éltk ii» sokáif, Ctak egy kit lány ttkivíjt napjáig.
.. i ...xt. rri-rr mnjt{ f| feypufi,
Akkor dobban, at én ni vem ul alsót
Koportimra unn/idSt ne regyetjlc. \' Ahkot a tzép menyasszonyhoz menjetek. :— Menyatuonyi fehér fátylát — azt kérrm — StemttdSntk adja ide énnékem.
—^(Népdal.)
. Tárca-levél-
- KflíH: H. E. -
Pully, 1901. juliut77. Kedvűi Olga /- * .
Bizonyára fmlékczd Hii&ra, mult évi .táraa-•ájunk ama tagjára, kit Te kereaztoltél el .irodalmi udvarlómnak*. A Jól megválaigtóti éa illó <* I kli mipdalt lipádl dotfOaMinuk küldlo ba, -8serk.
\'f Julim 2 5 fi ii a 3\'-. ob magyar, jelzálog- «orejegyeit li-uzdea.
Főnyeremény 300.000 korona.
Ilye^n sorsjegyeket 30 korona lefizetése ellenében elad és mérsékelt kamatozás mellett letétben tart
m fa|;^ail|tal K^mktdelail éa Iparkaak.
Imar nem állit be hozzánk valami vaakoa könjy- bulláik ejtíartaV - kimflel nélkül mankkal vei hóna alalt, aöiítaóld szemei h-em. ragyognak j sodorjak » nyiló viragokat é» uaraa leieleketJ. .. az írók, költök, vaay filoiofinok evének emli= Herakliloei ezen mondása jellemzi a vilftftörlé-|téaéuí\'; de t képzeletben még m ndig laio® nie«-, ne|pm goj( nagy (iloxoíuaánuk goodolkodaamodiai. jaiokoit kéémozdulatál, melylyel hátrasimította I a szakadat én elmélkedés kiragadta aa tn>-\' "\' wielatt fc—y«lni le&dett inat kíirayazoj^ol — A Jiiiki nruiiodt Wv-
I Mindnyájan Imiin.| h^y llyailkll* ■■Ii.mií I II i a ^ ,|,|||„m,| g^j mi^^ cSfUdjíMI a Világ \'
i malicia, vagy nevelésre ingerlő szomorú rqex- j fogasát ea aa apnt érdekek ttróköa kHiiIettnér jegyiesemek valamelyike togja megülni UraaaA- j a vílágegyeiembak\' neveiéi g«p állandó aakato-gunkat. . Biiompiija.íriekeny-egt-t éa minden •lóate»
VonzóHiam (ittihoz, mert ludtam, hogy Sserei: | reiS|. éa gya^RSak-ltM aeliten. viunalja aa óra-Soha sem árulta el érzelmeit, de szemeinek mü kerekoinfp Inriitá\', a lugftk állandó mltkO-I járáséi kéipxetti&ín buesuiáakor éa ktHönflaen a* ,|éaet. Kik eS^Jgy munkátok érdemet caorbi-IVbizonyos — oly gyakran megénekeli - ,inj .terelnék, ezVn, folyton memjaló ellenvetést ll«éraéa meggyőiülí (éltévéeem iga; voltáról iMnétlik : ,A aaobájába ráraozoll, kdayvet kOzt JJízelgeii biungomnak, hogy annak a komoly, gűrayedezó tudós itern lemerheti az életet, neril 1 okos embernek teUzea éa ezért bucmaáskor azt- f adhat életre való Uwkoaokal.\' Krtént asooban, I vescir -ígértem meg oéM, bogy laveieire vála- j hogy a XIX. száaad közepén, született egy \' \'*°\'°k- . | UaupatMol nevfl ember, kinek ba ö?*zevetjdk
Azóta folyton Írogatunk egymásnak irodalmi raUv«ii éa\' élftfolyását, arra a meggyftOdéai* [dp\'gokról; Unit béien Beküldte Maupaaaaut < »(jBiurik, bogy a feanebbi érvet aa élet tapanuláaa i Vh cimtt regényét, melyet e azaeakkal ajánl\' i, megcáfolja. A eporiokat kedvein világfi Maa-| elolvaséata ■ .-finden halad, elfolyik éa semmi pasaaut-t, kit átélt éa magirott regényei efvariot
. ___Ibireaaé teáznak, senki sem mari lilo.ofusoak
icautolni. Es sktreiMI mégis Ugyaaas a Itaon. jdóslo\'jes utét* kur rezgése tlt meg bennünket, ; mety alaplúagja Pascal gondolkodia módjának. A mfibeljT csendjében dolgozó Spines* ép I ugy rabjául érzi magát i) természetben uralkodó jké(|«lli«ilea okozati Tánoűfstnak, mint ■ fénye* termekben udvarló Haupassanl\'. Az egyik guii-1 döfködik,- a másik ispasziúl, éa eltérő alakon mindketten, egy cél hoz ; ugyanasou tneggyűzö-déabea lutaak.
e
As eredetin tinta vagy ceruaa alá- I I \' Adtaközeiben található hlbla r
huriisoí, bejegytéick, tintafoltok | | •atÍTagat hl Aojok pUHaa.
találhatók. \' j
{« trwI\'U n^heien olvaaható, a ]ronrtg elmosódott, a hátoldal njo-Éáaa átüt., az oldal reitaurílva.
JIT ITffli\'tI HAnjoa. -"I^irlc .1 f«|. sorolás a tekrjtea elején-féi^n ta» Mlhktd./"*
it ifruléae ■iatt a -fíbveg
hVnjoí.
A hiányzó p\'szek tál krnyvtár íllp. ■Anyából vannak pótolva. \'"íarletn felsorolja a t»kerca elejí\'n-v^fy\'n.
HAUHOHAJlbHAfl
EMBJMOTEKA Vlk CEHEIM

K ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
...j^ * . T
\' BIBlIOTHÉaUE NATIONALE SZÉCHÉNYI
MNB. * .
m—\' -
li aradatí atloaa
: a
-—77 V
7ÉGÉH TtíáLHATOAlQ
A bafénfképaírtt jelek a k«t«-t fei:tó jánitíj. Illetve a nyitás acerlnti Jobb- v t^)\'baloldalán találhatóak. w
KWjll ■!■\'! IHg)

RilmMpaB
tqiMfbayii^ ɧBjBMwB| hmiMMi

ÍSIííSEÍh ímmmk.
rnSMlff

KKfffi
^ittj^^^Bsifa •1 t^SfijWHH! Hé. w aftfc*jafcaÉiflíh
MKMMIM


...........jf-iinm


^-IClayton & Shuttleworth ;....... r.....
-^rtow a) Budapest1 * ^ ■ - f
tM a lnfrUayinH ink adlatt ajéaBalaah:- Jf, 1H1S0 IV 82.
^^ \' \' - ■ ■ ^■ ^ * i -1<J\'ÍÍ^e1 KI l^f idején ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^
mtím )h|fa>.m;in\'Ht.^jírj-ctóoisíc, UMUtí-waúk. Konkoiypitt. iu«siM- <• ra(fv pedig a hivata\'os árfolyam szerint számítandó Aradok r f
aral4***a*. síénagyDJlSit, 60rónán. \' bj í- p \'_. _ .. ,
_ . . íl\'- képes értékpapírokban a pécsi magy kir. posta és távírda í i
""^ „Coiumbia-Drilj T^A. venni «todélu»ók" mozgópostakocsit a Myaaméa a £
MrvtusW \' nagykantz«a pályaudvari mozgóposta főnök, i lelve helyettese
^B^^^WmU^" ^ ii"-"T"- ""/!• kftzbenjáráaa niél ett k®:ínapokon déMfltt S ll-ig. vagy dAt- ™
jjiamS^ : LrUák. -rif mtunok, A postakocsin vevffllítai a helyszínéről saját kAltaégén
hj^ljlMfe^BBÉ^^^jj^y^ acrtitmti ma ttit íj\', az ajánlott árösszeg lefizetése meilett azonnal elssá\'itandó.
^HMUBHtvffr m T\'^HB^to i\'ifay ~ A kincstár fen tartja azopban macának a jogot a i^rke-
• « «. t..- - - c;~ . , •, « ■—«—:---zett. ajánlatok köztit szabadon választani és eset cg a cél fl W
t- l-\'Ud Ilik tl Mataa «r«6ixiduiat Üpák. -« 4, . , ■ . ., . ,, . .__ "
------ - ^^ . ~ A \' ■ érésére netán szükaegss intézkedéseket megtenni ■ *
\' M-áfri •- \\ Atí Minden ajánlat saiát kezűleg irt kőv> tkező záradékkal ü !I
WM^^^J UmUtft árfry/keé Uwd-
* jpl^l^ fa jflMW^^— «fin alulírott a pTyAzati. feltételeket wmerem ét ma
_ ». I tefnfr\' tdmprárank a világ legnagyobb A beérkező aján atok folyó évi augusztus hó 22 én d.;
s£—.->— „ \' . \' " ■ BBflfc^-lMMWBHB -ríf 19 ■ t^yiHt tfrafga^ .wnUjahji. nyíl }!t. t
lpcomobü- éa cséptyp-gytra. ^ vj|in,an fognak felbonUtni ét feMvutatni, mely atkaionmai
■ \'J * j! i pályázók jelen lehetnek. * x
Pécn, igoi. julius
jji \' xu
UU»4« «wi»t il>il»nhM • wIMsiMhi • Uxnutenitl, T«ty Unarij oit tlkalaM h»lj»o. Uvinttra ipiiiw MMltyínl fj átiuiMl ilrtltill. aa alvé iiiswHiim I* ^jriautji. a HAImu4I-U/ iMa (WajŰ*. tUu, nthyfc, yisaa* is faélés ^Ua -i-y-1 *tpl bejáréi «liirit»«44 ta jllWIwat nmihtls jttu miaU* >|s|IS fcMibhft. A .ItrtlMisll tlir. aulybUl wk luuk ■*>
towik kírfl HnkW *-y-n - i|l <|é«SsSI Hdtfwtts,
kjmMI MkniNi mh» Bnf fa M0
Mfvíl »ua*áitt uo>rM
>IMS<>il>iS, ésMtekfaa té
?<laytop & ShuttIeworth m
■éasígí gípcjémsk-^) Budapest ákal > ll|)Hsj\'iirt> 4nk nlMt •JiolUtnaZ :
Ltoffllnl tSrzsgytrank s világ legnagyobb locomobü- és csépljtoép^gyára.
-.Sdiimstncil-Ziá-x^
Nagy.Kanizsa, Cfllltőrfk
Zala 67. sftátn (8 jap
1901, jolitie hó lV*a
Loeomobll és gőzcséplőgép-készietek
üiátM )«<|t«) Ml|il1|l>lt IttuMiMa. Usiíllí-rostik. konkolypzílf, kantló* (• ■r»IIHHm> iintHTOJWk. toranák.
„GoliUBbia-Dfif
loiíjpbb MfT»«s*»«a. JS^JÜÍm KS0ílC»v4gdl<,l\'í|Hl»*t(SI<, kukoriczm-nioriwMK,
— ■ r . ^ darilík, «rlí nulmoií,
i-i jí a iMUtoX . _
íPgjfcK*".-; - • >» wWimuxél-*k<k.
t- ia l-TUQ tklk e< Minden i(t«I> guiAutel líípok.
Hirdetések
flltHrlMk
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.

A pécsi kir pnsli- éa tA^ i<azyató«éf<ló<------------

—-űö^EB^TTH
18120IV sz. «
-Versenytárgyalási Hirdetmény.
A kereskedelemügyi m kir Miniszter Urpak /. évi JmJ. hó j*án 43404 a*, a. kélt rende\'et^értPimében a nagykanizsai * asutiáJlomásonfbrg»lonikéötelenáfla|HHUnleifl 2 aaámu Dtgytengelyfi kincstári mozgóp^takócsi eladásának btatos<tá> ~fán ezeAael nyilvános ver»enyíárgyalá» hirdettek.
Az 1 koronás bélyege el ellátandó és magyar nyelven szerkesztett ajántatok azajánlott arOssaegaek szóval és számokkal való pontos megjelölése nwiett legkésAbben /. éri mm-gusztus hu jo-án dáli 13 áráig a pécat m. kir posta és távírda igazgatóságánál lepecsételve .ajánlat a 2 számú tnozgtW pósta kocsi megvételér*. \'felírással nyújtandók be.
Minden ajánlattevő bánatpénz fejében a pályásat határ* idején belfil az ajánlott Összegnek 5*/#-át vagy késapt-nsb»n, vagy pedig a hivata\'os árfolyam szerint számítandó óvadék-képes értékpapírokba* a pécsi inagy. kir. posta és távírda igazgatósági pénztárnál letenni tartozik .
A. venni szándékozók a mozgópostakocsit a helyszínén a nagykanizta pályaudvari mozgópósta főnök, i lelve helyettese közbenjárása mel ett kSznapokon délaKKt 1l-ig. vagy délután 3-5 ig mectekinthetik.
A postakocsi\'a vevíHutal a ItelysaioérA! s^ját kAltaéfén az ajánlott árösezeg lefizetése mellett azonnal elsaáiitandó. |\' A kincstár fen tartja azupban magának a jogot a Ixíérke-zett ajánlatok köztit azabadon választani és eaetsg a cél el-lérésére netán szükségéé intézkedéseket megtenni
Minden ajánlat saját kezűleg irt köv< tkező záradékkal ü landó cl;
íftii űattrott a pá\'yáuti: feltételeket ismerem 4é magamra kőtelezőknek elfogadom «
A beérkező aján atok folyó évi augusztus hó 23 én dé 1 L2 órakor a pécsi Lájdtda igazgató Ítftd^jáhlH> OVÜ
úroMn fognak felbontatni és felolvasta tol, mely atkaívounal á pályázók jelen lehetnek.
Péca, 1901. Július 13-én.
Ái igazgató helyett í
t -.^-r *«. iwjyece » * * >■» - *
riadó biztonsági zár betörések ellen!
- . ■ 1 f
Szabadalmazva az összes illamokbani % Egyedüli biztos védelem betőrémet el tea!
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, príroaok, bAztalajdonoeok, magánlakások, atb. róazére. %
T ti i máj * MM <Um u «g]radlU Uxím ótuttr, Hl «ria«aaa UmjmM ujté tér, ia<|il aayte as m —kalaasai Mm> kkyttsl
A bfO.WIj\'Ab ki*irl«tr», lw(7 «aa aánt tdejso, yifj ..............I Majriatt, avacr u #W killrtatri Maorit ktaértMn U, ff liliflr >»>Miltil> ki, a m*
Hf vÚImhm m(írel ériaikaef. «t ■W|*»tn kMaa, ill««l«t a Bagktiinlt irimlakfajrIUat rUAé eawgifnl jdiL A kMMt ktaMatknk ■ui>i»llíial<ln MOtjilí WS* t«»1>i nariat alkalnaahaU a énWtiobétaa a UaMMtenéi, T«ty Unaalj oit alkalmai h»lj»o. KWiaatn apaaa— aanltyínl ff ------ \'--" **— *---
■ ■ 1 -■■ ---1-___, . 1 1J 4 . ■ 1 .■ a. a 11 — mtj __\'__—1 ■ - e - ---------- "• -
Egyedüli biztos Szer
Iábiiza dás
teljes megszüntetésére az iíMUEK féle
\' PÓDANOSMIN,
maiy 2—3 napi IstavytzsrQbb bassnalai u án nea csupán az izzadás\', Ittgeni keltcmeilán t>za(r<t ia végleg megsiOnttiL
Ars a§y híjiit aeaattil •nitt T
MO—10. Kaiitaié (fjrrill a UaúlMI: T^r* t
UNOEE ÜLLMANN SANDOB
Szan thAroma^ghoz\' czimzott - gy^yszertártban SZATMÁRON -
KLTTHIA Ápolására
PÚDER
4s ftft«ntt4s4r«
űoi»z alt 1 tri.tf).
Ugalntiutt, lillrllr. ball rá lalia ^drr. fakar, rémni* lasr atsatfe. Tcfjilag valjaálva H ajialta Dl. J. 1 Fakl m. kir. uaw i>ul Baokra feHa»ar4 ImMi a la^Jatt tSfttttt aMM liknln aNttMtatra ranfe
GOTTLIEB TAUSSIG
aa. és kW. at«.tallallaiM(fka h \'"mnainj >1 ■
férskltri IÉCI, L Mallaatla t. ItttallMs atásvit vagy aj Issin aKiafaa tsktMtsa ■aiiiti ItaphsM a i««ilkk WaHin , ti íjss Iiiii>i<ü>m éa gyégys—rtarHaw. NtfflmnMn Att ka haha KataH Mtr t« Kntear,
OjTOt* aégakaal.
ItS-M
léaMf-ktnt 77. m.
iSyomaloft Físchel Fülöp laptqfodonóafi&l NiVjrTÍfii- 1091
Huszonnyolcadik évfolyam 58. számi
imiiwmiéi uiwfcá tfiui n—M vtn,
ntftMiUnl éfiitmi l«h«t mpon-
lát ft. 4—l ór«- Mii ii» inttaadt 1 l»p «*»1Jgbíí tinén
Tgmtknwi mipd«« kftiUmioj
KiaMUrtWr -ftnrilllfHH : Kitek* fíŰSp JtSnjr kuatkutttfc
ZALA m
tuftramu AMf
Politikai lap.
Megjelenik HAGY-KANlJiSéfc-twtenkwf kéis/er: vasárnap s csütörtökén.
11
t fcsttttt*
Hjflttfe piui—it m mur
BMailtiit, miatti a MrMitiM ntuUntt PtnW Hlip >l»f i>W >iMil>i
Wvakk adttnni taaB. Ml «
Ictm nAa ut m iu tar
Nagy-Kanizsa. 1901.
FtlelJj unttuS *»«la. Handor Siarkaaztlfára: Krtro l.^u.
Vasárnap, juliua 21.
Néppárt

(Z. 2a.) Az őszszel ujjú- alakul a képviselőház ; ezen ténj t megelőzőleg egy pár szót akarunk mondani arról a pártról, a mely legutóbb a mi kerületünkből is küldött képviselőt s a .mely a közrlgő képviselő választásra is állított már (Bl jelöltet
A néppártot az egyházpolitikai törvények hivtik életre, a melyeknek eltörlésére alakult e párt. Támogatói egyrészt a koDservativ arisztokrata, a mely az uj. szellőtől régi előjogait. félti, f a kalholi-kas egyház egyps szolgái.
Fzek az elemek rendkívüli agilitással,
vallasi jajkiaitasokcal és vádakkal\' tudlak hatni a társadalom némely^ rétegeire, a nemzetiségi vidékek katolikus lakóira, s néha még a-tiszta magyar lőldmivesekre t*. — —----
El tudták velük .hitetni létezését mindama veszélyeknek, melyek az egyházra, a népre, sőt magára az országra, az uj törvényekből, az ország liberális alakulásaiból háramlanak. így jutott sí arisztokrácia a néppel egy kalap alá, igy lettek fegyvertársak azok, a kik "ellenlábasak minden érdek Ók ben. Hogy a katolikus papságban vannak egyeaek, a kik a néppárt
szolgálatába szegődtek". &z természetes, forradalom emlékei feledésbe merültek, a De ők elfeledkeztek valamiről. Arról, hogy a toelybeh az egyenjogúság diadalai lassan-Gwélf- és Gíbellii,-harcok ideje már lejárt, kint veszendőbe mennek, a melyben a A Vatikán is .mis ma, mint régente volt. munkás rabszolgaságba kerül, s a megma-Mai korban már nem lehet két államfő- radt régi előjogok harckiáltást hallatnak, nek szolgálni . i Ebben a korban az ország vezető etemei-
. .-í- , . ;...,, „ . , . nek egy része vallásosságot színlelve, el
Azlgy megalakult part viteneftenáramlat-\' *l /
oakkell alakulna, t|y hozza magával az ak,ría hit*ni "okkal\' * »
okság törvénye. S -ha az-allenáramlat meg keve9el &féWí "5ker B mafak uemorlakulna azokból, a kik valamicakót kéPe94» u cWhtera. Ml4t BM«ttkíl
ismernek ennek a mi vérrel ázíatoU HH-^M iramlanak. Alssenleakedők ők,
jdünkhek múltjából: akkor a történelem i ^ket moodv4°r v4l,4soMá«ok ^kuk<A-i tanárai nagyon hiábavaló munkát végez- ncm 3tivükben va«*0D\' ValUsos^got szin-
Lteelr. iskola meg neur tanította klnek: ho«* * ^^
volna a tanulókat arra, hogy a hit a szTv hessék. Mutatják, mintha hinnének, pedig I dolga, a politika pétiig az érdekélté, a na- élebök\'.at ólveiet, a Hty, a S a hogy terialis, önző, hatalomért küzdő érdekeké : Romában az augurok összenézve nevették akkoivaz. állam nem teljesítette kötelessé- a na<^ ^mt* hiszékenység*, ugy gét, mert nem tanitofa meg fia.t ennek a.jnevelnek ök \'9» «á,nok |megbaM<tt földnek, s a magyar fajnak szeretetére. A an8urokót\'
mult szomorú eseményeire fátyolt vetet- j A néppártnak épen ama tagi*. 8 kit tünk, de a fátyol alél-felénk sikoltanak, a .nagykanizsai kerület választott képvi-óva intenek azok a — hiába í — feléd-Tselőjének, mondotta nemrég a képviselő-hetetlen napoké S ha valaki az ország házban : „tekintsenek bár a sötétség lo* sorsát szivén viseli, evekkel a tényekkel, vagjának, kevesebb civilizációt és több a malíhakremé sötét eseményeivel számol- [hazafiságot kérek*. Ilyen képzelt ellen-nia kell, s főleg tanulnia kell belőlük, —^mondásokban - élnek ők ! Hol van a« De a jelen képe áll előttünk most! Egy;ellentét a civilizáció és hazatietségkfteőU ? , koré, a melyben, ugylátszik, a franciban-e tudomány, logikus igazság, uWy a
tarca,_
Meghalok én....*)
\\
Meghalok ím, mm Utk én sokáig. . * Ctuk tgg ku lánu ttkitújt napjáig. Akkor kották ntkim majd a koportíF. Akkor dokkon az bt $titm utolsót
Koporsómra- umjödSt ne vegyettk. Ahhoz a tzif m&tyastzonyhoz mtnjelek. Menyauzonjfi fehér fátylát — ott tírrm — : *u"k,t
!a*v mkt kíséri aok iimeiOMuk uataíácáaihaa,i MIB 4liapo4ik Aa «i«t toijójabaa mi^di^
\' bar mtlojt regéu 8lb«irU Taro*unkal. Mo»t^ ,„ i,ómpóljug t» a naktdaliaiul «r<ujuló mar, ne« atlii ba honink valami vMK"M"T^ajhf-TbuIli«ok ecjartDt, kimfter ntttttí at|i> kri [vei béna alatt, töléuöld mrnei ««■ ragjogQik | Mxtor|tk • nyíló Ttra|okat«* azáru l«»»lek«it>... [aa írók. költök, vagy ftkxofuaok erének emli- j Herakliloax *<ti mondtam jitlVmxt a Tiíajtörte-téaéoé\', de lépteletbeu meg m ndig latom meg-1 nelem aok oagy tiloi >fcisinak gondolkoda«mdd)»t !«ökoit kéamozdulatit, nwlylyal hátrtiMmitófta|^ szakadatlan elmélkedés kiragadja u am* FGoaszu, iakw "MűaCwMWtf^taaatal kaadélLjfart kirájiHllllJlWürv ayagodt agf-Miodnjíjan tudiuk, hojii iljenkor valomi tcllemea kedvllséjigel niu atobája weudjéböl « világ ; maticia, vagy nevetőre, ingerlő szomorú meg-1 folyását *• as apró érdekeit flrököa küzdelmét, jegyiéneinek valameljike togja megütni lártaaá-1 a világegyetemoek neveíe\'i gíp állandó sakalo-\'
lis! «Iiowpitj« ériókeny»égit éa roindeo alflaaa
StmftdSndc adja ide énnékem.
Tárca-levél
{Nifáol.)
Vonzódtam Gésáhot, mert tudtam, bog/ *»««t I ratat. «a gyüWIkSdéntöl menten vizagátja aa óim\' Soha mm árulta el éraalmeit, de szemeinek ! mo kerekeinek torgáaá\', a ingók állandó *U4-jirása, kfaazorijiw bucaaaáakor éa kttltfnöaen aa I jégét Kik aaaa nagj mnakáaok érdemét cíorbi-a bizonyos — már oly gyakran megénekelt — tani weremék, aaaa. folyton meftqjold eltenvetéit érzés meggyőzött föltevésem igaz voltáról. | ismétlik : .A szobájába váraoaott, könyvei kfet llizelgett hitiségomnak, hogy aaaak a komo y, gőrayedező - tudós ota Umerbati as életei, oem okoa embernek tetszem éa ezért bocansáakor s«- [ adhat életre vílö tanácsokat* Történt utnku, vesén ígértem meg oékl, hogy leveleire vála- hogy a XIX. század ^Sfcepén aaületett egy szolok. I M»upaaaaal nevfi ember, ktaek ha ö»iev#tjűk
Azóta folyton Írogatunk egymáanak irodai mi müveit éa életfotyáaáí, arra a meggyőtödíart ságunk ama tágjára, kit Te kereszteltél el ,iro- dö\'gokróí. Mait héten beküldte Maupassaut ine |jaiunk, hogy a fennebb! érvet aa ílet lapaaxUtáaa \'dalmi odvarlómaak*. A jól megválaaztott és illó f\'w cimtt regényét,, fflfilyet e szavakkal ajánl ü megcáfolja. A sportokat kadvafo riligü Man-(* I Ua a^éan UfiUi dolgoíóUrtnsk kaMt> bt. -a«rt. elolvasása.Mwden halad, átfolyik éa semmi | pa*>ant-l, kit átélt éa megtivU regényei egyaránt
_ \'_ \'__j híressé tesznek, senki sym meri tikxotttaaak
\' I la
- Közit\': H. E. —
Ptdlg, 1901. jtdiut 17. Ktdvta Olga t Bizonyára emlékszel Gézára, mult évi társa-
JallH »_JI S éa a 3\' . os raatgrysur jelzalcg: sorsjegryeJr íx-ojzáuea.
Főnyeremény 200.000 korona
Ilyen sorsjegyeket 30 korona lefizetése ellenében elad ét mérsékelt kamatozás mellett letétben tart
• aag; kaalual Kcrukeéeiai éa Iparbank
t—r
X
csúfolni. Ka alnibS mégia ugyanaz a lemon-1 ídSste\'jes méla bur rezgése Ut aaag bennünket, mely alaphangja Pascal gondolkodás módjának, A mühelve csendjében dolgozó Spinosa ép j ugy rabjául - érti magát a teraémdben antikodé [kldelheilea\' okozati láncolatnak, mint a fényei í teridekÜM udvarló ttaopasaaat. Aa egyik |óKt* dolkodik, ,a másik tapasztál; éa eltérő alakon I miodketteb egy óéihoz : ttgyanacea meggyöaó-déabea jotaak.

Nagy-Kaniasa vasárnap
Zala 68. Mám (• lap.)
\\
1101. |«li«ft M 91-4a
veaaé\'yos le-|ré<; ni US
mart nálunk
hasára, i magyar államra bet?
KüUttr-népek között élünk, a csak ha* \' ladásunkkal tadunk lépést tartani velük. Felrilágotoltaágunkkal, józanságunkkal pedig ro unsaenvöket érdemeljük meg.
A hit és politika külön kategóriák. Jól lu ríják* néppárti részen is:minő tórvónyeksze-rintlkormányozódíkJsz állam, mégis taWilági, csalékony képekkel ámítják válásit óikat Nem helyesebb-e a liberalizmus hirdette felvilágosfoltság ? A vallás maradjon a s^iv dolga ; a népet pedig e mellett fel kell világosítani ennek és a mqrálnak parancsairól, melynek elhanyagolása megbosiulja migát ax egyénen és a társadalmon egya-ránt. . ^ . . .
A jővö parlament erős gazdasági küzdelmeket fog megérni, államiságunk meg-erősítésében fontos teeudői lesznek. Gazdasági haladás, állami egységesítés jegyében fog élni. A vallási küzdelmek pedig a mult emlékei, a melyeknek feltámasztása halottaiból még a néppártnak sem sikerül.
im aédoaatokat ét
mtfkfllötbönetéet, I batárotiák
aa tféaslaeiytá áénlBI lIlliiMilal
faitit*kk«t, Kagytou-
■tán létaaíteai.
Sü a lármágrt agy fugázták Necykaaiaaáa, míat (atanr a tőldmérói »egf totografait
Mag bámulták, mosolyogtak és tatai a társaiét assrtp < m\'issAoi
Még ouk aeai ja gondolkodtak föld\'la. Ha addig jé v«tt így. esutáa is jé Itat. VáJaaz: ugyan ota kaptatok, bárgyú ángUutok, da ka kaptatok volna, as osak ilyen tormán haagaatt volna.
Nohát aa a teév megun valahol aktacaomót kOaOtt. Nem volt Mytt, eaak a<y .sir atx, dtr aiz* sutba dobni Ki nem logadni: jogoai dolog, da oagligáioi: laga ább ia aaáliáaftaJaaaég.
Maiakat, tőt ralótziofi, hogy a tarral vitt uadobják.\'
Da aa feglalkatMk »ala, ba goadolkoxaak fölötte, biaonyára a munka kótbta kidomborodik a kérdés fontossága; ha elvetik ií, asiodaaetttri tesznek ideiglenes íntéiked éteket, bogy s bajon, mely igy mindenki elő t ri]ágot<á válik,enyhítsenek.
Nincs \'tfikség argumentumokra, melyek a legapróbb résilatekig megmagy arázzák a visvt. aeiék kellemegiégoit áe/ haaaooaságát, da igaa i* van elég körülmény, melylyei bizonyítani lehet, hogy városunk lakoáaiaak tokkal töbe okuk éi
tahetánk .ily bolt, sivár egyhangú
esztendő.
A ki várotonk fejlődését (nyelemmel kisári, láthatja, bogy Nagyíts tsas haayailik.
Igaaáa pályadíjai labstaá kilütoi aaa dicaé férfin aaáaáia, ki váróénak jeieniötéges emelése érdekében tett áldosaioi bír filmutaini
Básialatoa önatgedáanal éa aaaréayaéggal hutddiunk visaia mindentől, aaii btladást jettat, avagy t baladáttal ottk SeasefOggétben van.
Míg Saoabtthtly, Győr ét lőtt máa vároe tokokat ográl át a baladás l^ioijéjáa, addig ml a legkisebb peatiaismus nélkül elmondhatjuk r fokokat suhanunk \'eleié.
Nem irónia, aaa saklattsj vágj, vagy nem tudom mi mondatja. Telem mindeieket, hanta égy-sterQen a tárgy, melyről atélal akarok. Saólok róla épko most, mikor es á kérdés a legaktuálisabb.
Iaionyu nyavalyában eiaavsdőnek kell lennie annak, ki a vit-biány kellemetlenségeit nt éremé; a haladét, a itjlödét iránt nagyoa gyönge ériékének kell leonie, a ki a vetzedelmtt neui látja.
Nem szándékom mesét mondai t portél, mely utczáinkat nyáron, sőt u év nagy réasé-b*n kelleme\'lenná teesi i ezzel ösisefüggétben nem tktrok magyarátátokba Jtomáikozní tgéts- joguk van vtsvatttéktt követelni, mint akar-
A Vlz-kérdésröl.
(R. A.) A nyárnak legmelegebb, legégetőbb részét élvezzük. Olyan szaka es as évnek, mikor csendes minden ; fásultság, kimerüléa borítja - látyolát mindenre.
Hamit halott a klisé világ, mely csak sk--fcor Vbred lel nehéx á mából, mikor megkezdi pajkos játékát a\' politika; mikor s társadalmi élet- osaadas folyója kilép medréből és ismét sajt, életet box hullámain
Dt es a csent} in caak rövid ideig tart. A pihenés idajt hamar elmúlik és kővetkexik ismét a munka időszaka.
Igy van ez mindenhol •serte az orazágban.
lüjr van Nagykatiúán ű.
De pihenés éa pibenéa között ia van különb-tág. =
Má\'Uit ssért pihennek, hogy aztán dolgozhassanak ; mi ssért pihenünk, bogy ismét piheohe«»űnk. Másait nesxélhstnek holt iseson-
négügyi, tisztasági és sttteiikai sxe m pontok bél ui öntözést es annak éritsi foutoaaágát illetőleg; nem bestéik bővebben a tflrdök hiányáról, úgyszintén as ivóviznék tok helyen tapasstsl-bató hiányáról, vagy rotssaaágiróL
Ha eatkei a dolgokat fejiegetnom, ba tstkért as imésökaek szemrehányáaokai tennék, caak
i-mtllÁ«kh« hn*«Alkn«»ám -_\' .
fin csak a tényt, az elftomoriló tényt, kontlatálom: t vi.ügyel várotunkbta elbadya-gotlák. Eme aajnoa állapotnak ismerése •lobja tollamra a ihémát éa kényszerít, bogy fogltl kotttm vele. *
Mindenekeleti axt kérdeiem: mi lörtént t Vis kérdésben Nsgykanisatu egy évtixed Ota f Mi történt e kérdésben, ,mely axerény véleményem sieriot egy cttkélykével foniotabb, mint már magoldott aok mát kérdéa.
VisűgyBok rendezése okveilenül és halssstha-tstlsnul *stlk»égea. Nehéz feladat a kérdét meg-oldáaa, de oOrgót,
A megoldást nokkal kényszerítőbb okok követelik, »okkal latemivtbb értétek, .pint például, a minők aa állandó, atisbáz épiiétét aOrgaiik.
. De snaek dacára a kérdés kórttl semmisem történi, semaiatm történik.
De, pardon, tSnént. Néhány évvel efrlött egy lársaaág, (termésleleten : ituo) tervet bo-\'csétott a város randtlkasésérc, melyben meg«
háay rak^vároanak.
Nem a port amlitetn, az máé városban is vaA mi Uraak agyiormáu ellátja porral, sárral a föjdteke minden pontját
Dt mig^aá\'utt a világ Wffeat«lnHt«abh polgármesterének eme ki«té kélleivetlen ajándékából ssármaió hátrányok taybiltttatfc, addig náluak Bég a . váratnak kóatpén ie. bőgj kü\'ső véroaról nt it beiitiüék; vannak kikératti-Itn atoaák.
Náluak at Illetéket .téoyttók nem (ordítanak különös gondot arra, bogy a disznók, marhák, íaiénnak eme hasxaoa, de kitté taagoa alkotásai ne a ló alcákonkolompoijtúakkéraasittl tUak a bibék csak ba\'.véayoaott átérték boa követelik a "kérdés megoldását. "Váróit hatóságunk vegye fel prográmmjába a vigvasatékogyét.
De legyan es prosraninjlaak oly pontja, mely ne haiaaz\'attek, hanem jawoa mielőbb a megvalógtát stadiumára.
Ha viavaatték lesa városunkban, megszűnik aa ambtri taair-, stérveiMtro olyan vetaedelmas por; a tisztasági állapotok, melyek most nem valami tényeaek, megváltoznak; aatal kapcsolatosán városunk esztétikai ssempoaiból ia ny«r. Saaporodai fig t«Ht sxátaa, kik véroaua-kat otthonul válasxtván,ide tekintélye* anyagi éa trkölcti erőt botnak magokkal. Es legyen teliát ax első feladat.
Mitor ál Dne Vte-t olvastam, egy vegtetenSt\' Nem tzónok, ki pompát emelvényről, Qnnnepi férjét, istenét, a tengerben tdrdö holdat, a MvOn tökéletes és gondolkodó kinemstogrét tUnl <íel köntösbe öltötve, prédikál a* erényről, hanem tovaaikló gyíkot....
kípxeietemben. Ex a gép irgalom\'nélkftl örökít[jo tanácsadó, bű barát, ki tzivoaen metél, mivel, Eddig rttrméaaet logialta el aa elaó balfti meg mindent, ami eléjekerttlJKeg^e\'lenaége ncha ex néki ia örömet neret. flallgttéintk némelyi* * nö saivében ét a renéay anyagában Dt él-jljo^ mert radukolatl»n. Jeaane, ^ax Üne Vie két csak aa érsékeket ingerlő részletek érdeklik, Lkövetkelik a aienvedét idue ét köaeledténak hősnője, RuyjV~lí»IiTa~utfiu inegludja, Hogy sz mánok müvéaxi élveaetet találnak könyveiben ; mértékében gyérülnek a . ragén;b»a aa élénk bázaHságtörö volt. Ezen epizód kötvetíenOl nem I bizonyára akad olyan is, ki tanulni akar tőle, sainek ét mtgkapO képek. Végre a katasztrófa foly bt t ctelekvényre. De ép a láttxólagoi i Az eltó „pikáns" írónak neveti éa titokban i ktttaöbén csak elvétve találuok egy-egy ragyogó következetlenség győz m g árról, hogy a valódi olvassa; a második unalmát üti el müveivel; a j pontot, mélynek lényénél jobban méirbeijak a
étet panorámáját, az igazi világol szemléljük, harmadik- ébtialtat forgatja......*
melynek tényei oly gyakrtn megúagytráihttlanok
ét lautólag oknélkfiiiek. E kikapott példából] * , *
né következtesse, hogy a regény égy kezdet éa
a cselekvény leverő komorságát. — A nö vér-tanuaágénak golgotájára ér. Kinga .útjábaa nem látott tanuait, mert vérző ttiva, mtlybaa a megcsalt hitves,,, elhagyott atya ét aaüleit
vígnálküli darab élei, mint például Htnri Becque Igaxoléaómra másoiitm le számodra kédvat ttrató jytrmak keaerveit. tárta, nem tagadbai
_:__I___L.: _. ________L . JÍL1__i a-__Ll____ . . » a. . . 1 llkki uHHitlI 1L. a IttiilÉhlnfli —. M. ..na.ulk.a
bt többé semmit. D« a fájdalom parozitmuaábaa Ismét nyugalmat lel, maga köré tekint éa to-oyadó erdőt, aaomoru flaxljájai, letarolt löldtktt lát mindenütt maga kötOÍTÜP
ttindarabjai. Manpaasant löhbet és |obb»o Itt, Olgám — est a hosszú levelet Must már termé-mint mi, ezért nem egyexnek meg mindig ispsat ! „elemek fogod találni, hogy ennyi éa ilyen talatai a kötóneegea ember megfigyeléseivel. Mi, dicsérőt után belekaptam a könyvbe As pedig közönséges halandók, as embereknek cssk egy- j hogy vétig it olvssitm nem Géza, hanem Mau> oémely oldalát látják ; szemeinkre as élet ugy I passant bűne. Ez as író hasonlít valami boasorhat, mint egy bosszú kép lassan lagöngyölödö | kánymeaterhes i fogva tart mindenki!, ki egysser rétzletai. A nagy megfigyelő elteiben sokát tapuz-, karmai közé került. A könyv elejéa tqltóruló kép ial;irói tehetsége egyesíti, i^auaolvasxtja ax,rúRtön lebilinc elt. E< nem olytn okadatoiatlaa, elszórt jeleneteket, melyek ily módon beleilless-] tzinpsdi díszlethez hasonló leiráa, mint a inilyen-
kednek as okozati ősszetflggésbeéaesy plasztikus ibeq Fécondiié (Zolától) minden tejeseiének egészet: s^valódi életei alkotják. Az ok és végén részesül u türelmes olvasó.\'. Sem okozat folytonos Jiajtsájántk állandó tapasztalása i Maupostant, hanem hSanöjf bámulja a ter-keltí lel az események és tetiek sxökségsierü méuetét;. ff él benne, Jegyesül vate. (lenyomásai
voltának érsstéi. A kerlelhetlen szük.^égszcrll- még határozatlanok. a környezet csak lém-1 hamar megnnja (éleségét, ki nem tud légnek belátása .okozza szt a fájó lemondá»lK pán, táiyofozottáb tükröződik -vissza at alákntó a bim vad érsékiaésén, mát helyen
reU éafedta gúnyos nyuaalmat adr*-"———■■ • ■ ■ —■■■■■»-\' ■• \'■ •*"—\'" —
uMoUtbdátMAdjHnak Npm örül az
emberek
fWii\'ez életet olyannak, mint\' az val&bm; a k azekvencíák levooás&t pedig az olvasóra bízza.
aaga
Bevégeztera a köavvet. A axép, a valódi művészet elfelejttetett velem mmdn megbotráako* sást és megszüntette Ítélőképességemen. De ■ost újra keadek éretni, gondolkodni. Maiért szenvedett Jeanne ? — Szülei, nevelői, tudatta* nok voltak ée rosszul nev.alték , nem ismer-1 tették\' aeg vele a világot, környesotéi, % tarfi jellemet. Tndaüantdgdban egy bosomány-vadátz könnyen megnerashetó prédájává latc Kérje
uralkodni keret aj
íeánr zHyart létkébén; \' Háxsssága után\' élvezetet, uj izgslaittat ét ceapodársagavat két , Je»nne u no stemeivel barnulja a természetet család szerencsé*lenségét. ssjkt jjagáafk vest<
ironikus mstmganak, de nem is bánkojdik és egesieíi más, uj kópetj nyer rAla.\' firzi, hogy téli okoxaa Veaune tudatlaniáfból \'kényezteti al (siette. U&véwi ilyelvéaék rsgyogó stiqeivel egén környezete, minden lény az állandó v%jét neveli roíssui (iát. ki elzüllik és anyját\' nyo-
zódásnak Jor^k siereleatnek köszöni létét efWorulttá Vesti. Igy okozzaj^tudatiamig három ázi^e,. m^jjféi áz t szerelem nyitott meg, egyesíti I nemzetség sserencsétlénségéW
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 58. szám 8 lap.)
1901 jotios bó 114b
TolMábu
V \'
Hétről — hétre.
Irta: Vajdal/Siabó litván. -
Fülan ben cseng • Ugy xene míg, Bűvös s savát mosi is ballon... P « Elöltem a* <410, n> ázsgÖ Lép,; ▲ suk mosolygó leány, asasooy... Értem tüxét\' tüzes exemeknek, A mely a saivet járja át... Hiaa csak mo*t volt — a mii61 tengek Taauasrá aa — uj promenád.
- Ah sétatéri... Zöld pássitodra Mennyi veríték HulH e nap, ., Kert ax égről láng augárt onts. A tündöklő; »t izzó nap ■• És biábs keres tflnk árával, Mely reánk borulna édessn Levelei a törpe tiknak Mosolyogtak is ám eten !
Összesúglak, halk slxsgésael "— Csengi kacaj volt a hangjuk .Nézd, hányTatek aétil itt les ...Nemes célért végiéit robot. No ba IstAn még pár évtised, Vistoo«i»ul bua árnyal adunk, Megérdemlik, mert testük zsírja Termékenyili talajunk...*
fel!
£s ámbátor boloodoak latsaik A küzdelem, — es e«ak látazat — Mert a melyik a rvalát nyeri, Kapai fos egy .bolond básai*... Nálunk ngyjs, kegy ha meghibban \'Valaki agya — velftje, Likása less egy aötát oellf, Öre meg a börtön öre. Máskülönben a gyógyításnak, » A kúrának egy neme es, A mi biaony meg be, is válhat, 8 aa okoibil iftolond less.*,
Kaaissai légi „Fries lapnál"
Kabinet-válság volt nemrég, ...
Sai azt mpndjak — küszöbön van már
A nem reméltazomoru veg.
Mert dirigál a kiadója,
Hogy ez igy, msg amúgy legyen,
S a k^ixúaaág ÍUér adója
Csak alig-bogy csurog-eaeppeo ..
\' Rossz hét volt es a cigányokra, Bittiilt minden .barna gyerek"... „Nöxeoekar* a Polgáriba Csábított, ifjút öreget. Abl mennyi ssiv dobbant msg ottan,. Hogyha felzendüli a xene, tíyujto\'t a dal I... Ámde mégjobban Az .isteni prímáé" — szeme... /
Egyssóval.as ,ugorka évad", M*ly —»pnyult vig.naayon.
Éa láttam ott, bogy a kis kscér Szobrocska is Iáztál égati, _ Mert s leplét, mi caak térdig ér, \'Szendén emelte az égnek... Kis bakfisok egész gyönyörrel Szemlélték a positnrát, Tatszik tudni — a balstt-állást, A müvéffi pózi — iaquilák\'l
Nagy-Kanizaa — Znla-Egemég Kiléptenek a porondra, Hogy bol lakjék — azért . küzdenek — A megye minden bolondját...
Tadatlanságl
Ép most látok ablakomból egy lakodalmi ■eaetet. Nézem a menyseatoay mosolygó, derűit areát, éa sírok, öt is ugy-« eveitek, jnint engem, mint barátnőimet, mint a legtöbb leányt. Tanulnak lüznr és varnl;. hesaélfink trancianl. -éa zongorázunk, pedig aem szakácsnők, aem nevelőnők n»m -akartuk lenoi. Célnak a báaaaaág, I hivatásnak ss seyaaág ás fogalmunk sincs jövendő életűnkről; Néha táncolunk; söt beekélünk \'is jól öltözött, udvarias listai emberekkel; innen! kelt merítenünk azt a tudást, mely ssfikségsa I ua a farti megbódilá.khox, haneai megtartásából. Apró lest téréi ok kel Mívesen játszunk, örömest | vesszük őket öltjükbe. ime Összes előkészületeink s neveles nehéz mesterségére. Anyáink elfeléjUkr ast, mit ök szenvedtek 90—80 évvel ekelőU és asm asélask, vagy imm marnék asólai semmit Igeo* is nem mmeé, ea aa igaai ok I Pillanatnyi kellemetlenséget akaraak elkerülni és ssért mi-•belölünk csinálnak áldpzati bárányokat I
Vagy mégsem! % rettegés IgasaágtaJsaaá tesz. Aayáink sem rosszak, de Iáinak és mint a stracmadár ellenség Közeledtének láttára, homokba rejtik fejüket.
Látod kedves Olgám, hogy teljesen megzavarodtam. Nem tudok lustán gondolkodni," de annyit éoak^bogy kár°volt elolvasnom a köny-Vet. Jobb lét tolna anyámnak adni, tdn okult volná belőle. Ha?!... Msmánsk nem merek szólni, •sért megírfam a le számodra aa sgéss dolgot.; Agazony vsgy; tán tudsz és akarsz Is taaácsot;
1~r- /**? ....
CsókolLousiett]
Ea talán már nem is bont ssárnyat fölettünk i splen, unalom. Ha moca pénzünk .nyaralnia menni, Vigadjunk ugy, s hogy- lehet, \'S tűrjük békén, bogy ha kell nyelni Kanizsai — porfelUyet. :r *

lgsza van a Uilos laoi-anak, Az Sntözés pénzbe karfll; 9 ók, hivai a spórolásnak. As ür rajtunk majd köoyörül... Ha a portól agy két polgártárs Sseme világát slvesstí, No hát ss még nem olyan nagy
Nem kell agy a esivre venni...
• %
...Bur orsságosk véres mesején Arat még s hslál egyre, T Palota és kunybó egyaránt Siralommal, küonyel tel*... Lefutóban aaeat szabadságuk Egykor ragyogó csillaga, Nincs irgalom, osak az Iitsnnál. 9 az bofdog, ki msg van halva
BIBIK.
T
i—\'- ■ : * ,r—s..■..
tryuk Páll Ssepetnekre. Kstiswdhsr Károlyt Porgöhnbe ás Mmtt Kdét Pápocrs ideiglenes kl. segítőnek. Továbbá fferwttá Vince ssentgyörgy-völgyi segéd l*lké*x Nagy Lengyelbedupooáltaloét adminisztrátori minőségben
— Vlvé laslslyasi kefelesán Lomi Gyula fővárosi vívómester f. hó 20-án lejezte be két bóaapig tartott vivó lantol yamit. melyben intelligenciánk asiae java vall résit a mester, kit taaitványai nagyon megkedveltek, magigirte, hogy a jövő tavasssssl újból lejön honink, de addig is állandó összeköttetésbon marad köztesé Rönkkel Ispunk utján, melyet gyakran fel tag keresőt cikkeivel és verseivel.
|
— liainpl* báré Kata pH bárót, iga* \'nevén Brsuer [Bokor] Oszkárt Ssékesfehérvá-| roll beszállították a Szent-György kórház 1 megfigyelő osztályába. Élete ismeretes ss olvasó
közönség slött. Ez év elején több aaélhámuasáfot követeti el s s msrtonvásári uradalomtól agy lovat c*alt k^ s min ellovagolt egész Nagy» ivanissiig, s bol a lovat eladva, Fiúméba ment. Kötbén - Székesfehérváron- lovag Hoohatedter Ke mayer-gyiri tisztviselőtől is pénzt és aév-jegyekei csalt ki. A - fiumei rendőrség azután elfogta a. vlaazaisilllMtU Htékeslehérvárra. Asóta ak. ügyésziig fogházában üft, de a fogház! orvosok át amüesiáuak olyan jelelt konstatálták rajta, a mely a paralisis prógressivának egyik jellemző sajátossága Bővebb megfigyelés ntá| kétségtelenné vált, bogy Breuar Oszkár nem ép elméjű, s mit as s körülmény ia meg* erősít, bogy már. a I>pól-mez*i tébolydában máatél esztendeig > gyógykezellek is. Betegsége azóta kifejlődött a as Qgyé-saég esek alasjan elejtette ellene a vádst a ászát szállította be a rendőrséghez, ,hogy" intézkedjék Breaersak a Lipétmesflrt\' való azállitatása írásit. Addig ta mig es megtörténhetik, ü reodörség a nUmfcaa csöndes magaviseletű embert s Szent-György közkórházba vitte.
— C\'i^vált«aá«. RotenfeU Ado\'-f körlevélben tudaíja, hogy üzletét fiainak: BotenfeU Jöoef eddigi eégtársáaak és- ■btndnm Jenő több évi maakatársánsk átadta. As ij főnökök ugyan-csak körlevélben tudatják, hogy a* ötletet átvették éa azt Romftld *ítdo f ital eág alatt fogják folytatni. .
— iMBuelés letsrtéstatéiek Két ssenssciós letartóztatás, tartja isgatottságban vármegyénk kösönaégéi. A aagykaaiaaai kir. Bgyéas indítványára Keszthelyén letartóztatták Lailtéu Ji,vadar vagyonos faksresksdöt és vál« lalkoxót, kit a csendőrök ma ej lel be is saáU litotlsk p nsgvkanixaai kör tóTTényaaik togbá-sáha — Szombalon reggel pedig siarooyok köst kisérték be Zs a-várme»ye gantry/oaals yanak egyik ismert" tsajál Hot ka Mikló* fsUóhahóti birtokost^ — Latkay Tivadar sasai vsa vádolva, hogy-rövid egymásutánban két kis gyfemekének éleiét oltotta ki olykép, bogy be^tl gyOmölcsrs ameniknaet,—mslyst patkány irtás urágis ála\'i vett, —■ hielett oly mennyisegbea, mely a gyermekek feltétlen halálát okosta. — Május 18-éa ball meg a 12 éjrea Feríocz, június INa pedig s 4 évea Margit, Dr. Orudf Lajos nagy-kaaissai ktr. ögyées, kl már több laben nagy sikerrel képvisel le ssenssciós ssérgeaáei kis-perekben a vádat janius bó M-án ezhumál-tatta a gyermekek hulláját. As orsságo* bírósági vegyész a kossá küldölt bullarésxekből határo-sotiaa konstatálta . s arzén-mérgezést, aw Lan-kay letartóaialáant vonta maga u áo,\'Tte Lsskay állítólag ssért teite volna láb nlul gyermekeit, bogy ismét megnősülhessen, mely nősüknek azonban véleménye- aserinl agysrzpekek útjában WÍY] [ voltak. Lnakaynnk neje mintegy kát év előtt hall meg ladőgdmökérbaa, ugyan est a bajt mosdja s vádlott gyermekei halálának okául is. I Botka Miklóst pedig ssért tartóztatták le, mart ja vele közős háztartásban élő kulcsáráét, kl
- ,JWM/\'
sxegésy nő Időnek slötte agy gyermeknek adott megbnlt
kár.
— Klsevesés A Király Qtrimbn Baláss, kssslhslyi járásbíróság! s Ibi ró\', « sátora! ja.oj helyi tórvényaaékkas bíróvá nevezte kl.
— Hlvstslss lálsgatás 8oáe Awrto nagykanizsai anyakönyvi, felügyelő f. bó 18-én Senumay Jósset á asáktoraysi járás saolgsbirója kisérésben magvlzsgálta a visi-azentgyörgyi, drávs-osáayi, drávs-vásárhelyi és lelső-albály-Islví anyakönyvi hivatalokat.
— Lelkész-belglatás. Ma vasárnap délelőtt leszi Murányi János a kanizsai ev. ref- tíaisaió-egybáz aj lelkészének ünnepélyes beigtatása. A beigtatást Kármtndy Sándor bedrdaheiyi ref. lelkész egyházkerületi főjegyzó végzi.
- (ijatlsések ethelyeséee lthdn VM-(il. .. .„ .... u ____ ___.
jmoa szombathelyi aegéd-pO^ök, a. moll héten \'*MoM ^f01^ «§»«
j felszentelt •jmisésekst, a kövelkesö helyekre
helyezte Fábián fíábbrt- Ssentgyörgyvölgyérv,\'; éielet, ssját maga azonban
Nagy-Kanusa, vasárnap
Zala 68 8*ánH4 lap.)
\\ T90l. juliu> hó fl-én
— Aa álUMMa karaamialMa Ai tara már általánossá lau á koronsasámitás, m«ri tisplatn berlg bevonják • még forgalomban Jarfii forintosokat, körülbelül 90 mii ié darabot
mén mindig nem adott értesitéat aem családjának aem pedig iir>ainak.« — A fóvárost redakciók-ban bizony nyal lázzal Ilikék neki, hogy ái-
______böngésszek ss 0rszág 3*8*e* fürdőiből beérkaső
EUttnik ekkorra ai 5 lofi»K*a bankjegy m, uie\'yuek névjegyzékeket. Sehol, egyikben iá» lalállak ra helyét elfoglalja a tii koronás bankjagy, amelyből Bendiner Nándorrá, as eltűnt zongoraművészre. 164 miUíó korona értékű kerül u őssrs forgalomba, I Ped g nem vessen el a tehetséges,Uiatal művész, Miután pedig \'nem leas többé forintos érték, I még csak bsja sincs. A legj bt. kedvvel hang
lasaaskiat kikopik a köztudatból a forintos számítás ia a általánosáé leas a koronsssámitás.
— Bat—»ak fottuly Mikaa 81 éves perlaki illetőségű kovács-legény Zala-Apátibab komles Gyula birtokosnál a csáplési munkálatok
ugyanazon, gasdánál saolgálé lissti szolgán** ia, ki u éjjeli vendégről gasdajsoak js\'oaest ett. Egy ily látogstá* alkalmával afkertlt ia a vendé-get az ab\'ason történt bemáesáa ulán a konyha* «jiA «A,flit magdalai, minek tolyonán/a a latogató kiutasita-a volt. Meg levén a .gyanú a cseléd bolaiia köaötii kuttxlás elrejtett elélni cikkekai hosplt napfényre, mi miatt Takaci Rozit Ulbocaátották s lopan miatt leljeleatetlek. Aa ez jegyben — megtartott tárgyalás alkal«av*l
verseuyzen Harkányban. De talán ea ai eaet fejesi ki legjobban Harkány életrevalóságát. Aki
ebben a fürdőbeo tarlOskodik, as a nagy Világ I afeljelenlő gasda könyörűletevsége folytan Takács ré-zere elveszett, eltűnt. Kosália büntet enüJ maradt, miután volt asoigs-
- IHrújawoai » kalkaa Vslóaagos I latadója panaszát viasza vonta, sói a vidékről Bál mint etető dolgoson. Mankója kösben a1 paraszt-tragédia as aa eset, amit itt e beáznunk, [jatt taon dijainak kifíaetéaét is magára válla ta. gép ballibái elkapta é« annyira öassesusts, hogy! Gstdag p.iras/.lcmber lanya Várkeaiön a szép. Közö jük ezt azért,-mert hixoayár* sokan nem a nsgykuniuai kórháiban, a ho»á beszállították szőke H. Juiska, akit egy pár bele jegyzett el] gondolnak arra, bogy eeelMüffi tíkdfdet kepei, lábát amputálni kellett P- Is\'ván, egy »tom»séd talnbeíi özvegy s»sbO-: ha valamely cseléd gazdája tudta nélkül a kazba
Tegnap délután a nagykanizsai álto»á«ban j toester, akinek saép kőháza ran és födje, ngyany-j éjjeli vendégeket, bebocsát. épülő fűtőháznál járt szerencsétlenül Tatki\' nyira, hogy a mesterséget csak ug^ mellékesen — A klakMés vége Április hó 88 án Ferénc lömüves A magaaból egy gerenda esett\'folytatja, mert mtr évtizedek ó\'a ráadta fejét | nagy ribilliót okozoti a Zö\'dlakertben Hofrúth rája, ni ég pediglea oly su yo**n, bogy fején éa és egész erejet a löldmTyelesre. Három szép tarka i István kőműves legény, ki dacára ti évének,
unkán álatstaálTHUl megsérült.\' _-ilebén tar ki a legelője a síabó portájáról és j0|y érövei rendelkezik- s oly izmos iegeoy,
* — AgytyawJUtU ■ vlltáai. f. hol OlyttP Utéhwe vau, hugy uéaelykor 800 loriatot j fr8gy egy ogésa oeapat—reád őrnek * kaion»n.a délután a dráva.vásárhelyl halárban fekvői is bevesz a mes árából. Sok az istenéldás i P. kellett garázdálkodó jó kedvében raegsabolá>ni. eg^ik Szántóföldre induHaiTdolgozni Topoloy&k! Isjvau háza \' körül a talán azérl ia jegyezték el Ter észetesen.ymgyobb mennyiségű sör játszotta János éa Beje, valamint napszámosuk S;Wírio<|nekÍ asiípktall. Jultsk.it. aki még nem töltötte nt lg a fflgmOTpm\' s\' nagyibti rttawag keltett Győrgyne szüi Novsk\'R.zalia dráva-vá*arhelyiibei egészen a 17-ik esstendejét. Pedig P. lslvan-ahoz, hogy a hercnlesi Horváih István teljes lakosok. Délután léi 3 óra tájban érős iharI uram már neui mai gyerek am. Jóltul van az erjet igénybe vegye a harcba azalljon cfy vonult el a környék tölöu, mi alatt ók mind- ötvenen és 25 esztendős lh c<ak nem régen tért egénzmu »tó sokasággal, r«ndörökkela katonákkal, háman egymáakoz köael állva, egy fa alá haza a kaloiiHságtol. Hanem hát tiattl a^ ssive< Arcul ütéssel kezdőéit, bot éa Kékkel való menekültek; a midőn égysierre- a villám leesa- P. Istvánnak es eazébe se jnt neki, hogy oreg tejbe Ütésén lolylalódolt, majd kéa és kaiM, potta a napszanoanöi, Saftariöa (iyörgyuet j is, sánta is egy kicsr^llát uent neki való most a<uráa é* vagditösásaal végződött a rendes va-1 agyonauj otU U\' y, bogy az rőgtöo meghall. már S lalu. ilju ssép viragxzála. A ven szerelmes Hárnapi mulataág. Horváth Uivau ütött, nsuri • — Fiirdai B.-Fiirnleu. As idén i« minderre nem is gondolt, hanem a nagy szívbéli vagdalóaott, mint eay vadállht — mini tanuk előkelő közönaégé van B.-PüredB«k. A fürdő-1 tűztől folyvást indíttatva egyre á\'járogalotl Ke- mondták — nem ismert féktelen iudulatábuu vendégek névsorában .szerepel l\'aizary Kolos, I szőre a uiényaasiouyáboz es éiturbékolt ott óra- geQ, barátot, -sem ellenséget a a< lateni gondvi-bibornok hercegprímás, aki kiaéretevel: - ÁoA/| számr», meg se látva a köuyeket, melyek a kis aelésnek kellett közbejönni,- bogy ember\'^ál
--M UpS |i1.|.Bhl.n fhiiJ.i TKenfJ trannnnklml [.Inli-ka_SERnipillain allindoail Qtl ragyoglak. — la^yt, « viri|iatf()H ,u x^a _ g magavue*
éa Andor György pápai kamara* titkárral áprilisjPedig megmondta ueki u\'jn, a Jffnos huszár, jete miatt került Horváth l-tvdu bilntchl tur-9 ike óta vendege a fürdőnek. Továbbá: báró hogy minek bomlik-\'a futai, vászoncseléd után, yényszéküok ele, mely kellőleg méltányolva Hvmitf Karoly püspök. Auaz&WJeuuleslOmu*«»*,: miiid. baj le»/ móg abból, amit holtig megemleget, ^agy (j>ku ittasságát, bűntelen. Bióéletei a bogy - dr. Kautt \'Gyula, báró ■ Splinyi. Ödön, -bárólDe hát elemi csapás az, ba védségere szerelmés inIprtv-4^^ ver/0 aébty fcapplt, öta^esen 3 hó Badiúnitky Albert, dr. Xemee Aulai apátplébános | ii ember: Semmi, ugy el nem homályosítja, ugy napj foghassi\'uiert rei. K biíi»teie«i mág» H»>r ■Ib • Imeg nem.koHago«itja a józangondolkuztei, mint vatU Islv\'An sem aokállotla, mert abban nK>g-
Aa idei balatoatüredi Anna-bal a ázokoltnálla késői szérel^m. Hat hiába volt mindeu szöbe-is fényesebbnek ígérkezik. A bál védnőkaegéi dr. szúd, István- gazda tnak egyre átj^rogatosi Ke-Jankocich László grót, Zala vármegye, föispftnja szőre, szép kék zsinóros atillában, lajtekpipáva1, éa viseki Tallidu (iyulu,\' Soniogyinegyé\' főiipáöj-i ipeg éz0st: öralftnccal. Ki\'ante gondoáan a ritkás vallattak el. A rendezéséi; éléa — mely rendezöseg i bajusz,tt ií ot krvsrrotr zsebkefidflr tett a ma--\' a fürdő üata aágán kívül ZaaVeszprem- és j lényzsebébe. K b«siéli a kis Juliskának a saját Homogy vármegyek iljuságábótáil — dr- &iylmiru gazdag étiieineiról. a vándorlásáról, az első felé-Jenő szolgabíró, a lürdö biz\'osi, bu\'gólkodik. A- ségéufik 41 haldoklásáról,-meg sok \'egyéb érdekes bál lug. 8-án lesz. | dotgokról. O-t-zlán mindig a/.r.íil fejezte he a
AndráHimondanivalóit, hogy : .Hejmáskent voltai régen, András \'sokkul |obb világ volt\'* JS közben elkö /elgett csendesen az esküvő napja is és P. István-szemenszedett, jiintTtkás és keszkebős nikznéppél, meg «jtry-- koesirn viilá ci^ánynynl állitolt be a\' lakodalmas hathoz, .ihol luar Ugyancsak\' sütötték* fizték. a suli inindepléle kalác-pi és marra tankot, Kerdc^e a holdbgsitgl>Jl ■ ragyogó vőlegény a menya<sMnyt. dc hm az — uram fin — nem
i talállak
-iaMf.
seho. eltűnt.
— í\'.rdrkvm jogt eaet.\' Hajdinák oros/Iói lakost a nag\'ybát) ja : 5«elier | álatánúa örökösévé tette. Kikötötte azonban a végrendeletben, bogy Hajdiuák a Szelier nevet
. viseljí.- A boldog örökös ké«zségeseu akart eleget lenni nagybátyja e. kívánságának, de nnutftn a saját ^evdiez is ragaszkodott, iolyamudou a belügyminiszterhez, engtdjs meg, hogy v a Szelier- Hajdinák nevet- visetliesse. A belügy-otiniaztrr azonban, bizonyara ngy gondolkoMS, bogy né a\'Szelier, »é a Hajdinák nem rnagysrl mv, a név változásnak pedig caak \' ugy van értelüe, há iíi egyiKfal \' ueviflagyar\'i.üat\' n ? kereimet eiutaaito la. Az most piar u. kéi<ie»,, ." "\' í hogy Hajdinák birtokába juthiit.-c-a Saelier-ftev • \'.
tNvé\'él\'__B^jklle a nagybátyái örökségnek \'! p, \'i-,
Mert ő bizony arról i>om lehe\', ha uetn engedik-f\' j| \' meg neki e\'név lölvételet. Hiudcneaetr* lesz meg. , ,
erről az ügyről szó később is. ÜJttlr lvllm? ilk , H<U\',A|V raoden a ku ból a
..! menyasszonyi, .^ki el n|t áju va egészea. Őrük
- A bbUvo.ií»| m»Kjmrnén "H« A*,mohil lArt .„^„i,,,, . 8Ílk„r ontl. HKt
Nemzeu Swv«u g • | u^tolta; ■ -Meghalok, de aem í<*zek * ama
vandorla.1 kerdessel kapcsolatban a DunftnluWl líaüu 1ctmge, No uCll) lé íeU p U|yAn uram
eh tísr,kából Szalavoniibii ftlttlepilett magyaraag Y(, CHím. m tjl Walvt|l , 0»sznep.t,
ügyét m felszínre hözts. A* igazgatóvalasztmany , e),ié e|t » i,,iekp.,,aiíVal együtt, hogy nyomá
egyik lagiának helyszínen végzett tanulmánya. ........... huir,ui ,ló jeUw
Biapian lóleg kulturáh. szempontból .logju a menr iulmka „ukh(),,? pi„lár János kiszól-
legköze ebln ülésefl e kerdeai tárgyalni s a höscárliut, a vőlegényének az édes felhoz I szükséges javaalatokai ■elulerjc.^icm.
4 - Elitta! iiiiiKoruniilvéti Több fö- . \'" \'".baaKldel*. A\'
várom lapban a következő hír jeleni meg . Meg- ^^t al a orví^k .z.badtdejare nezva I arány,
irtuk.- hogy Beudiner Nándor zongoraművész!^1 . W«J« rfn,^kMe"-
Koémer Srola \'operaénekest és Polgár Ilona íf\'^LTtz . """i ^
asiDéaaaóvendék a vidA legnagyobb lürdöbely8.n bí4d"t«\'dS ^ ké\'vénveke U,vJl\'os fBÖkaf
Mohácson kezdették e| «l*nlatával a fűiapftnhoz tarlósnak benyujlsni. A
elriadt a-násznép, meg a sati
luviiyaaszUny s aekt vettimed
idenfeld a laluban, umig ctsai
ftnralr* iitiuwwdivak kutliiban, \'",—
t , . .•,. ♦ 1,1- lap címén leányit volt., ü Juliska 1
Kyorsnn létrát jiözoti a türge.
ifneiiit\'ift n kútba js mogtaliltak
i! haj,liiul lógva fennakadva a
hmi szerencsére le volt eresztve
Ktbuztak
oyi,t#ki el
mzgáitoz ■
•Meghalok
gé< No.
talá\'J\'áln Zsuzsika iiíáJiiéjii. az\'iin k zép szök vaedréu,
nyugodott.
— Maryit-ki\'ém. Keve» hölgy van as országban, ki a Földes Kelemen híre* aradi gyógt-szerész ezen kiváló arckeoöc«ét ne ismert.é — Ugyanis az-összes szép ki szerek kösött a Földes féle Margit-krém örvend a legnagyobb kelendő\' ségnek, meri teljesen artaSmatlan, aem higanyt, sem ólmot\' nem tartalmai, a bőr mindennemű tiazlállauaágat, szeplő\', patlanast slb. i|ébauy nap alatt eltávolítja és az arcot szepp->, üdévé - varázsolja. Nagy tégely 2, kicsi 1 koroua Kapna ó a kéaaitÖaél és miudeu gyógyszertárban. 1\'tauzj toktól óvakodjunk.
—. A rlkl(t»N<*B4>k. A krajo^roa uj«agokat áruló rikkancsok némelye főleg a városház sarkán állp. — oly éktelen lármái c<ap, aa olyan tolakodó mödon-uuszoja aa újságot^ bogy j«o.«k latjuk as idelekes haiósag iigyelmébe ajanlam as elárusiiási éngedelyjicz kJtött következő korlátozást -
Aa Sltüftí clft.fuaitásrrt alkaliiiasoitBkoak a as ár,-in kmttl- egyéb a la\'pbt.11 foglalt cikkek feliratai\', vagy azok tartahuai kikiáltani, tV-vábha iolako(lö módon a larökalo-ket\'vésS.lasra aénysaeriteni a ezáltal szabad mozgásukban korlátozni nem szabad*.
Ajánljuk ezen korlátozást a rendőrség (igyál-j inóbe, • mert maholnap már nem is lehel ui*jd aa ! utoán .járni kelni anélkül, bogy lépten nyomon egy rikkancs ne áiyon us ember elé éa tolakodó módon ne kísérné addig, m«g engedve a kény-ezaruek, egy lapot meg nem vásárol.
Szerkesztői üzenetek.
-r W. A. Elét csinos ven. Vusak bánat jó gon doUtok K» vau Mmn* ktttit melsgiig. K6sAlk.tttk votn* Is ; 4* agy hiujifik, hegy líntől mig sikerSttsbb is Mik. Váraak — B. íl. A T«rt etttrésao t* stoUi sutu ktoMi ukagx-
ísrr^w mSSTo^r ^
A|onban itt egy váratlan eset szakította " "* gf\' ^ * ,, _ ,
a bfn|MSt«ny. kórutai. Béndinar ugyania levélbe^3?fkfildCTé\' ?ed « f. állategészségügy. - Htolp-r*. A oikk.t vuteaft ofeartbaa ho«uk.
értesilet.te kairémUki^ölTölgytársait, hogy neíi Mlűgyalőnek kell b^Meni.
hirtelen el kell utazni és ők is térjenek, vissza f— —(selMügy Takács) Rozália nkanizsai
a fővárosba, mert a hangverseny elmarsd. Azóta ssskácshö szivének válaastQttját gazdijának-^
■ár néhány nap mull el és Hsndiner hollétéről kásán szokta1 fogadni Erről (udomásá volt a
\\v.
$ \\L: j
1 Jf .
• _Zala 58 szám j 5Up
" . "" " ■"1 " , * ■ a \' 1 .
\'í\'lMvt trk fr*9**9 * •rémyyttém céljáé* **4mé ^/Tmi f—*nilják m «itm
■ \\11 FMm\\W Ovw A*a a RMOKA T uvto AlU .
.rlMJia -fl , •Homo-Atomiam 240_10 R M ^ ké«i.ö.él. ■
\' 1 -\'NPlpj | VatóJl eae\\ P*<tjtgy$yil n • _ M
rö«aktan xaufi tfOflvifrtéréAkmB ___________ _ wL
KREISWnHEKT. KORNPJyUW. g£CS mellet. UNGER ÜLLMANN SANDOB B
Szentháromsághoz- czimzett M
j^fl - — gyógyszertárában SZATMÁRON - I
BALATONFÜRED, ptT^H ~
tengeri is gyógyfürdő, a Balaton metropolisa \\ .
Zala vármegyében. v" Posta ós távírda lelyben. a I , +
Fürdőidény májusJ9 tői szeptemper végéig PÖLDES-fele
Azon gyenge üdülök ét mellbetegek, kik B^Fttred kedvező klímáját előbb élvezni M S Prií T4. Rf M akarják, már nfájut 16-tol Itt minden kényilmet meleg fürdők kivételével — . i\'iniVUl A XV XV L IvL
találhatnak I iMly vég/Us*te,\'4m Um4 *<» imrutm**
Tiszta, ózondus, enyhe. egyenletes tóparti levegő; égvényas. sós, ssénsavan | * ttljrm» ártnhumeM ** zairawntes
vasak források r — juhsavú , tej-, massaga-gyógymód sziunavas. meleg pezsgő é* j ___ Ttt
szénsavas hideg íurdök, Jozfardo zuhanyok, balatífatavi hideg fíirdök éa uszodák, . ■ or%«»«»yr*rit ifivé. ,
j Orrmí ttkhUéhjek iprn ajánlják: vérszegénység, gürvély, gümökór, csun. köszvény gf(ll| r»M«ltirAnwk»»&tM 1J*-""""
. Ivgzfnzervek hurntos bántalmai, reke\'dtsóg, v.rköpéii, gyomor- éa bélhurutv máj- és . ■ áatt eltávolít saep-
I •-:--tépvéfMiég, s6l hejnlr ás idsghántalnnkban, --------:--i..» ^i,.., r,„r„.« \'__
«* * ■ ^ ■ •• ri. **i jí ví\' atkát iMitrww) »•• minuku
iiUtfreudii ftirüŐliilézel. má. b4bajt pu.imitia.r4*
- Hegyektől védettgyvnyörtí fekvée, díszes éicél«zerk berev.dezésu^QKytor^m, eokat, redöket. hjmlöheljeket * - "sétacKarpwk. árnyékon sétányuk.lombot park, fenyves-liget, ternene, f.*inielö»da*\'k, . 1
he la i i k i u v i á\'mnn n latság. .élvezetes kirándulások, sétaesónakázia. — Elegáns lakieok a
Balaton partján épült Ipoly udvarban,\' Az1 Erszébet- és Rlotilil-udvarokban éa a LtgLifütmbb hum
Graad-Hulelb^n csinos nyaralók. Ji ék mérsékelt éekeséi. tabl d\'hOte : convert 1 írt ^ > * wj (,.rJ<•?■,■) ,i>. \'
- -50- kr. Szobák 41) kxtól 8 .frtig kaphatók. Janins 16-ig éi augusztus 91-tOl a laieoa V \'mmmt^immmm , — - •■(■■■■■■(■m p
végéig. á lakások 80 százalékkal, az étkezés a Graiid-ftoteí étterutnitH n 20 M*át»l*kkat Árm t Kis Iv^\'ljc f>0 kr r(*cy Ugílxli trt Ha*<vi
leeóbbak a\' - % - *\' . . - \' W^fior 60. kr 35 kr., V«r-
Vaenti üllomasok : Siófok ée Veszprém ; Siófoktól Füred giizliajón 1 óra. Veev ^ toinirp * >i<mi<i) 5<l Vr , \\hif\'/>t ntrrií óö kr prénitöi kocáin-, 1 ée fél óra. Vasúti Saieénjegyek Ötf,^\' százalékos kedvaaiaénayal,
menettérti jegyek — fl napra — félyron kaphatók. A íitrdointéze\' rendeld főorvosa- I iNmmlolálól oinkeiljunk í
Dr, HAr\'u Itttán kir tan. \'. . ,, , • ^. -__.. ,, , , , , , _
» k-i. __ mi ú »-,. i-.-ta-ftijt-^..,,,,.. i 1. i_gu*.,__i roetátt\'atáavetenel vag.v a •>i^«<>tt»« ,rkuid>,e^ atáa
LakáamegrendeJéaek —• előleg ookökléfiu mellett — Lingi ralaián nrdMgaa % ... . \' 1
gatóbos intézond.ök Balaton fürdőre. A balatonfüredi ■ ásványvize melyek nnmcaak min K 1,11 *
gyógy, htnem mint étrendi viz is igen kedvelt! föraktárota hf<skntij L \' ásváiiyvlz\' 117 at TVE?,rSi l^T^T HT IWTIh ÍM
szállító Budapéeten Rzeakival kapható Szemómj Jánosnál Vassprémlien és /wV/fr-. rULUíÍ»5 tvtLLti 1VICl IN
nrskrr Antidnál Slékesfehérvárott. « i . m -
Pro&pektuaokíal ingyen szolgál " \' - - — . gyÓgySZCrCSZ .411411.
—• : . ; 1.^ ; • I frfiffazgatóflág | ^ . KuphatA inindffi^útjykrtárlntti.
\' . ■ 11 —■ 1 » "r-tt-r-- , ——..;—fc—-------tán, ilhttist f. keMxkciiítdteH ^^
\' - • % \' * r . ■ Főraktár ■ j——
Gyümöícá és szőlő bor készítési pétie k. .— N K3nizsán -
\'„ J _________• - 55 I lll l.ia I.uos
- |\'"|| W - . \\ V « fi. PlttUH HM t
üyümolas ásszöUő sajtok,
A munkaképesség 20-sajtónál, j ^^^^^^^^ ^
Szöllő és gyümölcs iuzok^^,
"^Ta^aaáluvl^^ aital ajlolva
AfMdm itiémiji diáftí-eo$-mti u«r (kih 9y<vr«<V/8fV m 00 tétftt^.
v ^ érié* NH U»4n -A

frÓ0**0 ém •rémyytféa céhété/ ar^m ny*y*f fmuniljáhéM éanm uuiat.ik k«ri f pétorfA ém hvagbk mt^mU utim
Ovac Aaa a nmona ^ uvto Aa a ■ korona 10 eiliin
Wl Ptífjcjjytfytl Kfjphaió 4
Q00M0B sfíFópysitrÚrihbttt
<T KORWECI»ÚB6 BECS melU
röaAKTAR
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 58 szám J ff Up
iuUig hó 2140
felvétetnek
e |ap kiadóhivatalában
■MMlN h«ph»f*
^ííaMmt
■élkllktketlea fog p»««u fogakat tisztán, fektrea és egészségesen fsnntartja.
BALATON FÜRED,
tengeri is gyógyfürdő, a Balaton metropolisa Zala varmegyéken. v Posta ós távírda 1 élyben.
Fürdőidény május^19 tői szeptemper végéig.
Aznn gyenge üdülök ét mellbetegek, kik B. Fttrtd kedvező klímáját előbb élvezni akarják, már májút 16-tol Itt minden kényelmet — meleg flirdok kivételével —
találhatnák. -. ^
Tiszta, ózondus, envke. egyeoletas tóparti la»agő ; égvényas, sós, ssénsavas> vasA/orráaok ; — jeksajó , tej-, maaaage-gyógymód sziunayas. meleg pezsgő é> | szénsavas hideg türdök, goztnrdq. zuhanyuk, balalcAitavi hideg fíirdök éa uszodák, Orrofti tflchUéhjek hjvn ajánljáki vérszegénység, görvély, gümökór, csuz, köszvéuy-Iégaöiaerrek huruton bántalmaú rekédtaég, VctkÖpés, gyomor- és. bélhuratv máj-\' éa It\'pvórhiinég, uúi b&jok áa idsghánt a lmokban. *
EUérendii rardélnlézet.
Hegyektől védett gyvoyörü fekvés, di»s«s é« cél*zflra bereiidezée^fvógvter^m, H«tacaarpy|c, árnyékon sétányok lombos park, fenyves-liget, térzene, színielőadások, helenkintrjá\'uemnlatság. .élvezetes kirándulások, sétaesónakásta. -- Rllegans lakisok a Balaton partján épült Ipoly advarhán.\' Az\' Ersaébet- és Klotild -udvarokban és a 6raad-Hotolb|a csinos nyaralók. Ji ék mérsékelt éekeaéi. tabl d\'hóte : convart 1 írt 50- kr. Szobák 4U kxtól 8 .írtig kaphatók Junins 16-ig éa augunztus 21 tői a saison végéig, á lakasok 80 százalékkal, as étkezés 4 Grand-B[őteT etíeruiaÍb«\'n 20 százslikkat »Icaóbbak. n\' -,
Vasúti állomások : Siófok ée Veszprém; aSiófoktól Füred gőzhajón 1 óra. Vesz* prémtAI kocsin-. 1 és fél óra. Vasnti Saieén jegyek \' százalékos kedvaziaoaayel, menettérti jegyek — 3 napra — filáron kaphatók. A furdöintézei rendelő főorvosa-Py tiárij Utván kir fan, l
•LakásmegrendeJések — előleg ljoböWéíé mellfltt — lAngt Valérián fttrdőigaa gatóbos intézond.ök Balaton fürdőre. A balatonfüredi ásvánvviaeít melyek nemcaak min gyógy, h inem mint étrendi vis is igen kedvelt! fö\'r akt árosa bhuknlij L. ágváiiyvlz\' szállító Bndapóaten.. Rzeakivttl kapható Szemerei/ Jánosnál Vessprémliea és /.irfrr-nrtkrr Antalnál f>iékaafehérvárott.
Prospektusokkal ingyen szolgál s f A
• a fdcdöigazgatóság"
Egyedüli biztos sz«r
láb1agad
teljes megszüntetésére az UHOSA féle
" PODANOSMIN,
mely 2—3 napi lagevynzerflbb használat ulán nem csupán az i/\'/atláat, hanem azezze! járd. kellemetlen szagot ia vegleg megszünteti.
Ara egy üvegnek ecsettel együtt 1 koreaa 20 fillér — I kor. 70 SIl. beküldése\' me lett bérmentve, — 240 -10. Rspliató egyt^ül a késni tőnél:
UNGER ÜLLMANN SANDOB
Szentháromsághoz* czimzett - gyógyszertárában SZATMÁRON -
A női szépség
«1 érésére; tökéletest lésére és fen tartására l^kitnnahb ée — Nghlat\'KaMa
PÖLDES-fele
A\\ARGIT-KR£M
mely végytissts,\'A^*M h ■ tfiifpm ártt
ifi, mié i)/wfj/ mm /erfnimi ftan én zsirmeatea
atkát (Mitnwerj ée minubd maa b\'^rbtit Kisimítja a ráncokat, redoket, bimlóhetyaket
él Jttrot ühtf > /. f/w/ifá
Gyümölcs és szőlő bor kés^itési gépe k.
ésszöUo sajtók
Arn t Kis tég^iZ-^tí kr rttgy tégely \\ trt, MaryU 1iJ)tijyfiút\' ÖO kr MarfÜ. tsnu/mn 35 kr., Var* óit fvtjyrp } /^hn}Hi.stti) hu Vr,, Mni\'jU fl^rtí M kr.
I Innxaloltlol ótskaéjunlt I
Portán\'ntáu vétel\'el vagy a péua «»iw.vi*tt« VküU>*e^ ntAa kuh\'ii a káfait^
FÖLDES KELEMEN
gyógyszeres/ 4K4II.
hnfihnin MtHtlrfi tfifnifuhtihirlniu dr&fHfridbH*t — ■■ ■*\'-. illiit.\\it.iL La\'tkkuii\'shi n. .
Főraktár
folylotíoHan ható kettős emeltyű szerke/ettel,- ^ * * nyorn^rő szaoalyzóval.
A munkaképesség 20%nagyobtHnint bármely más sajtónál.
HjdralykuN aajlftk
SzöIId és gyümölcs zúzok"
és bogyó morzsolok
. Teljesen felszerelt szüretelő \'készülékek.*
Szőllő és g^yttmölos őrlők Aszaló készülékek gyiunolcs ,éi Főzelék aszalásra, gyümölos vágó óh {hámozó-?épek. légvijabb Mzerkezetü szabad, önműködő „Syphoftia" gyümölcs é» szőllovesszo .permetezők gyártatnak és szállitt\'átnak jótállás mellett a legjobb Júvitelbon.
Mayfarth Ph. és Társa
cs. kir, kí^sáif. sz^bAd. gazdasági gépgj\'árak, vasöntöde és gozbámor.
B K C g , II. fabimrk aae 91* . f,,l- Kitüntetye 450 arany, ezüst és bronz éremmel
Árjegyzékek ingyen és bdrmentVer.
Képv[selók és viszontárusitók felvétetnek
N Kanizsán
ni i l N ujon ée PKU;I;H III 1%
KAPHAT\'O l rÜSZISKCSiSSCOiSEKIEfl VEMOEULOKBEM és ninoert vasvti
fTKEZO KOCSIBAN.
(Töbö-sizái ki^ló orvos által aj^ulva A legizletesabb aa legol(|Höbh ásványviz^ y kaiihaié (Wd-n johb tttüerKeneskjedésben
P\'\'1vendég^öbHii
r\' if Xt .A pécsi kir. porta- és tárirda igazgatóságit//}
I ffíAicpp I ^ ji!1*^ „ . ,
n liíuiüul Jt f\\ é Versenytárgyalási Hirdetmény. .
. . — „ , / ® A kereskeáeteafl^ a. kir Mmwtlw Orsik £ éri Jal.
eazdasag\' eepzyára Nagy Kanizsán > - mj i> 43404 b. «. wt readetete értetnébea a aagytaan
E| ® ■ — - 6 r * . W * zsaü >*5oli áfionisoc foiralomképtelee állapotban ler<5 2 vám
J ~ mígTíeErelJí kincstári BoegópóaUtani eladásinak bcztoatá
IJU - I—M-l iU lun&li salMáafr dl * sSra üpkénos Tensenjtáigjaas hirdettetik
UpiUq \'W® W apni HOPPS W Ar 1 korosát bélryai a*áiaadó ét aagrar ayefrea * | BE irf^ TVÍfff\'*^W115 -ffi!* ^f* TJT\'P\'.: - H k == = " ajánlatok az ajánlott ar&sszegnek szarai és számok-"" * u kai raíó pcetoe mtgtlfil»ae me JetT legkésőbbe® /. éri mm-MJ | \' jf . gnaztna hó to-ám déli h ériig a pécsi m kir. porta éa ■ * • t^^HKpi^KO^y^ • S ííí távírda \'f-^f\'^f*"*1 .a/ániat a 2 száma mozgóid [ | A I 1 í póata kocsi roeyrétHérr- felírással nyújtandók be. "1 n / I I i Já % ~SHS» jgánfiörr? bánatpénz fejében a pályázatfcaiir.
| I . I r VÜ (C belel az ajáaiott óewegnek b* ,-át vagy késxp«ixi»\'D.
^ ÉT 1 I ^^^^KtgíaSgm^uSsSR • ?? TVT pedig a hrrala\'o» árfolyam szériát óvadék* ^
U ff IC* képes értftpapirokban a pécsi magy. kir. poaU éa távírda
* V^^^^^^^^kHBBBBwBB* f • igazgatósági péaztáraál eteem tartozik\'*
Hm . ---A naw aaáadékoeók a woagflpoatakoewt a belysniaéa a
13r f aagrkaaizta páJraurir in Boz|6pML Utafik* ittrtff Myttteis r\'
K cS hpaiMbi áM É I aéc ipiai áataa ■ , * íjhéanMn mel^U kfinupokon délekat 11.% Tagr dél- a
Wf a - fc.—II « fi ^ n«i» »-6.ig ■egtefaBÜ*tik. y
V 7/11 U^Hn □ ^ A poöakoeai a Ter« ütal a beiraoBéna a«áx kMtaégéa
Ffe LnLft UlMUL surveil/gcpci. & <z s ajáaánu áite»K lefizetésa Balett aaooai afaaáhUadA.
|K \'•V**1\' * % ^ A kiseatár feetart>aazoaJtaa magiaak a jopt a beérte-
Lmj TorAbbá W- teu jgáai«tok tözcl *xabadoo fái—tani éa aaa(l«« i cf »
» eá.KlECíi\'ÉNttiiHü.ÉeiieiM S 5
M#sM nruti . HM HMBttBoe M kMateM __ ^ [5| íí: ^ ilyfaotl
/iCZÉLCICtlTJ M ^
K lereeiAL J^rffayait, BÉ^g^a. müic trtardt, AariUC, ^ íT* A beérte* ajfi M BMokfr a ijpnf|f!i. káMtaMMMtM a mataMi 0 - 12 ^
ij - ,eniiiidtm*-- - , pütúai
|M IWffla wlB*. éa Tia i aae> ft • sf ■! és íjs i> a> k pta<
" tp K™ ^ ^ **** I t ^.
Üzlet
megnyitás.
\\ aa aseroKaém a Bagrérdanfi JcözSAég becses todomáaára boni. hogv
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-téren H0j$|
I\' fűszer- és gyarmatáru
a üzlete nyitottam. e)l
Dtmm tdjesa a^ból vaa feiseareiveée áJlaiwióan nagy raktárt tartok /a—r éb nara» al aíat bd- ft 1ádlf&ái tmmtjMáL üiiiáttttttfr a k^pabeeak
dÍMMrt forréaokkól aaakdriöea. icíért w auaáaakor a KlÍ
Mgf árukkal mtAgáibntok. . J
7 raktárt tartok
= h.azai "borojsfból-
IiTs%ililik pmeséibőL
fe a a. é. k£o<jlMéf«t pontot éa raagbúcható hwolgiia éa a lefjutáayoaabb árakról ..\'Jl
íjtokw iiílmmrt mittiogú figjdaábt. Jntg
yKuairt* mh má|aa W ^T""" -- ■ fr - ^7♦ - rf--\'■■ ■■ ■■
SCa.ais XTilaoQuOS.

gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
Z/IL/1DKILL Wfvet6gépét
Vbviblaá
cá „PEiTídl" im « jii 1 turyi rdfiMt,
it#sak saartaoML tat* UMBttooa tttt kMaMsC
tafaafc. jiffiayiB. i^aao^m. műit. triearót, éartta, mmcá* a Hpiií|fTi. krtsrim ainaaél h aiadaaMi
, 11 iiim r>cL * KMZká eahaa- éa Tteraaeték-lif wéei^ikat pían®f tp " rsz. ktitaíé céfdbftt értMifell
azeccoeaém a naeyfcrdwnü kAfúdaég becaw todomáaára boni. hogy
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-téren
üzlete nyitottam
UziaAeaa tdjeaaa qbói vaa (eleeerejreéa áilaadóao nagy raktárt tartok /a«ar éb n— iliaíal, irf- és hal/tUi rtmmgáUL
Be rauiláettBaá\' a faowwiak eüaaaart forráaokkól aaakdriöea. miért ia ouadaakor a auoőaéga arakkal aaolgálhatok. XafT raktárt tartok
oa éa magbúciiató Haroigáláa éa a lagjatáajroMbb árakról

Zala &» atám (•■ láp.)
1S01. jutfa* ká tl^n
A péaa kir posta- é» tiróóa jgnptrtaéfálél
18120 ÍV u.
Versenytárgyalási Hirdetmény. .
A kenafceáe\'eaiagyi a kir Miiiiaslsr Oraak i. éti jml. hó 3-én 43404 az. a. kelt readelete érteimében a Bagykaai-assii raaati áíkanáson forgalcmképíeíeB Iflipotbaa larfl t aaáw B^jtengdyS bacstári eoegóyéelakotai cáadáaáaaá bisteartá\' sára utmmü Éjürinm iersecytirgyalás hirdettetik
Az 1 koronái bélyegjei etfáíaadö éa awir araNca rieszígít iHÉ**\'"* " ajáElöu aröaazegaek szárai és ulmok ■ kai raió poatoa megeMíÍMe xne Irtl\' fegkéaöbbee f. éri mm-gnaztna hó *o-im déli zz óráig a pécsi m. kir. poéta éa ttrinb igazgatóságánál lepecsételve .ajánlat » Sszájsa iaozg6-péeta koqi mtstMénj feíirásal njűjtaadók be.
■ ■i| Tejébea a pCyizal Italir.
wjéa belel az ajánlóit Cmmegntk 5*,,-ál ragy kéazp^uzb» D. ragy pedig a hrraia\'of áríoírans szériát óradék-
képas értApapirokbaB a pécsi magy kir. poéta és tárirda igazgatósági péaztáraál ieteaai tartozik\'*
A y.aai saáadékortk a aiongőpoatskosait a^balysaiaéB a aagrkaaizaa pélyaodr an MozgópéetiL IIQafik. U leire helyettese Uaaeajárása mei\'eU kötaapokon dMOtt Etán S—6>ig aegidbatliettt.
A postakocsi a «TÍ által a fieSysáBénS saját kAUaégén [W ájántoit árCaneg héhetése aieBstt aaoaaai ilssililaaért
A kfstár fsttarlja azoabaa magának a jogot a beérte-sett falatok kőzcí rtahadnw ráiaeeta* éa aaatleg a etfl d-| érésére aetáa asekafgas iatéikeáéasfcet aagtaaBi.
Maéea ajánlat saját kertíeg irt kSrnkexSaándékkal La-
mm á .
>ÉB aliítiren a ^yázatí frtétdeket tsramm éb ma-gaawa kötelezek aefc ejfogadnai« A beértoO alakok folyó évi
9—11-%, ragy dél-
aagaastaa hó B éa 11 órakor a pécai poéta és tánrda igazgató irodájában ayil ráaoMa (ogaak fcttMWitatw éa Mohaatatai mdy alkakmmal pályázók jeles lebetaek.
Pécs, 1901. jnlíus 13-ém.
Aa tpaam betyett
^b/.U

^agy Kanizsa vasárnap
Zala 68. «Um (7. lap)
!"U jjius bő 21 éo
t i i K*te«ité«. : \' «
X • • m
i-m
^ 5
y«n itgrencaém a nagytekinteltt faSzdnaéget tintaleltei értesite ■ i,hogjr a
■járt Idényre
a legújabb divat nxerlnt mindennemű- ruhákat, a le|ttaaaiakb natnOaéglOl a legolcsóbbig figyelő" ♦ >•*»« jaUoyo» kh
uolgáláa mellett Wemtek. \' M ; , ___, ", . . . 1
Ka alkalommal bátorkodom a tekintetes m. fclr. All»torvaa urak tifdmét (elhívni «■«»•■•• »«"• •
nj\'fliaare, me-yeket a legpontosabban, előírás -zerint legjuiányosabban, kiiünő minőségben és ialéa-t i>t ......................kl
Vidéki megrendelesek kellő figyelemmel rsiköaötiaiiek
A a. ard. közönség becses támogatását ra törés megrandelé«él kéri mMtf tisztiUUd:
; KAüTKAim Kéa frrfwsaiw
ELEI fél* b. r.
Nagy válttutik kitűnj minőségű, divatot bei/Sldi, angol S~franetia IctlmékUn
1

KLYTHIA a l)6r ápolására j
U ANlNf uifltiléN ÜTTT^PD « Ii«aitii4r« IT U U Cl II
LetelrflaMklI, Mllcttti káli éa aaUa púder. Fabér, rúaa^aua TtfJ aárffáa Vtgyil«j aualviiWa H ajáalta Dr. i. J Pohl a. kir. taaár által Béoaben ElltatrJ levelek a legjobb kortkMl alatta Sahezkei atlitktlvt múl
GOTTL.IEB TAUSSIG
et. ás kir. rii. lallatta aaappaa ii lllalaaarpéra _I
raraklar I lin, L WallaatI* S. Stétallééa atiavét vagy ti leszeg eiiiagaa ktkiMita aailatl Haphkiá * lectSkk tllataaer-, 4itft*-ktmlitaétkea éa J
Egy doboz ára 1 írt. 20 kr
» : íjéoiMrtaHita. Hagykanittán. Alt éa btka KtMi V Mtr « Kreiner
Gjult ctfakttl.
ZISK
ROS . . szerkóvá cs -tizedes és ,A gabon.1 (.,
TTÓDA
p7 ytfölMJY
jabona-rainöségü gí hídmérleg gyára. .«ktözaés szállítója |! I\' a r.iktir2*8—1
B J3->PEST^= n, Htrisita §1
javítások oa A*\'\' tűja* ttiatakTma.
r- Árjegyzék I í» a - fogyta te >irtaln —
Egjedlii.L.; í lifiMAIlZUl: MARKBKE1TER L. - n él
^^^ wmm ^
* 9
Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét,! < lm Nagy-Kanizsán - Főút - UTTKE-féle palotában fővárosi mintirj készült
ihflsi \'imiiiMii
■r
B ODE G A T
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindenne :i
hideg étkei, bel- és küldi borok, pezsgők, cognacok, likőÉ es friss sör
— az italok palackokban ós poharanként - állandóan a legjobb minős •_•\'»
Ozsonnik és Tracsorsw
i *
Ízléses és gyors servirozása megrendelés szerint és házhoz jrrí " A nagyérdemű közönség szivés látogatását és megrendeléseit "bizalt
., ...J^™*1 .-rte^n B
kaphatók. ^
M
■_sr^É
hnfíftllfcá i—a mtmf
imWWlkWm

Zaia 57. ásiuL {8 íf*f.
KtC!* iiilías Ui 18.
__ __ ^ f -y__—- j-p ™ n __
El^i
ji í IISÍBH^thyíoiSÜÍ
l^ri — _awaagff... ..........Igwt|:
í í * 1 frtnx* ** ******** í^ft K£ AE/JBJA, yröor cyERüégEX p^ac^raae* i .....^ I f 111
!12 í -^^Tlüid,;,!
iTlj íi^F EL L Eit V. JENŐ, mS^ggjffif f
* f í Iii n n T II ff ö I^KS^lffjlg^ I
^iPffHOFERJ.^Q^^^Hiilffil |
I ^ ItCZZT^iü^Z^Z*^ ÉV Óta \' "í
?f • J| BELYAROSI kávéház eumjotufcK»B 52 ag i ^jr&^t&i 91
«1 2. MaövakBeszerzői I\\Tim ^^LSZSZZ^^ «I
ij^p^ ♦ U^* 1......y^grjf q,|
jÍ® \'jsEISrilISlIIIIIIISSS tÍAÍlIflíS^íüOAPöT V —TI
líwíUUVillYI FERENCzl AhdrAswuT-23- f j| JJ
!Uttróáyfo^oiwtittwwtfwjl É6RffTTENBILLEFmcZA33« B ALTALANQS TUDÓSÍTÓ \' I! Oi
i> ^J^-^^u ji ae
4 ^ OhJall^\'^^mnlibtlAl ÉllftiTr
w mw^n - ur*\'■■!■>■»\' tmnniii kunáiteiék ai yív ?
A i^V «*«8x:»TFxaaT4eM 3 VI E66ER au ■ELIPASZTILLAK
6Y"1 "*"*** * jwk Mwllra te « Imm.
V^f BRAUSWETTER iANOS YTTeSíí\'" teS**^ " r . Jtt _ Jfff
ym-trn^xmmmmNfmm. tStüJLT **«*«»>, vt. — n.\'\' , I
f ti í"
FRATELLI DEISINGER
kftU riwáMi rify TrüttM
A 4% kg Coba-káYét, vihfitett
■ *------ M Ml I l
n ■ w __
i|» Mff w _ * karm 30 ltfftrért
11 53 • ff eJrámoír* ét t^fiti
Jj g ^ ^u,
p7j|ID 1
n
BENZIN LOKOHOftlLOK
Ü UZ«OTMü Ipari él
ŐSERŐ ét BAUBR lyMMK
A) 1 (biilmejitftf
ll"
||Li- f CSÁSZÁRFORDO
ifU I IP
air» >k BUDAPESTEN. ^Hüll^ű^T/0\'W . \'•ámm*** .......
\'^tSSiír-\' DÉNES B.
S513"
Uttr 17
B^ijVWíii irirtiirliil^^ig^iMÍrf^^M u (IqsflueiMue.
QouaT MALÁTA SÖ^.
Mit Ml M ét b «IÍQL
Hb^tftci
A ^ iiitill wp+á m»q lanjejy. ■ HM|IHII • Jbir. nti.
ÍM | OSZTAuvsohmAték. I^STfc^
mttméál é Ié—tfl
CAEDICKt A.BUDAPEST
% Offl
tolt Focbel Fülöp laptaUidoooaaál (Uej*Kamssio 1091
Huszonnyolcadik évfolyam ^n. szám.
i umá ff" T ttof
J_»iji«>«n7wf nwiÉBlfci mn ri»t i L *—* In Mat
14, uMiaN a Itp wIM Notn •vtatfemi aiaétt Uilmti)
IMAUniil
TlnaiitfUrt I AtaM /W4f u<r\'
ZALA
uórumtm iaa*
í» . TV?. , IS i fcvt* V . S
:—~r~.—rmm
SrMMr f*£tm% SO AUtr
flH—ttlt, tlluul t MM! inuttNtt VMrf I||)IW
Politikai lap. Megjelenik HAGY-KANIZSÁH hetenkirtt kétezer: vasárnap t csltértfkói.
ItwWla ItttWk tmt Mart Jtw*k-Ml MKilt 4
ICTM mám bt M ttltér
Nagykanizsa. lwOl.
FMIh inrUMk iMta; liwt» twtMittttn: B\'iru
Egységes iskola.
Mikor a nagy vakáció "elején a polgár iskolai tanitók kongresszusi tartottak, melyen nem igaztalanul felpanaszolták, bogy a polgári iskolának, ha a többi ifju-sági képzöratézetekk-i összehasonlítjuk, a mostoha gyermek, a hamupipőke bánásmódját keli elszenvednie, — a kongreslisták nem sejtették még, hogy nekik és minden országbeli kartársainak, oly pro-tektoruk támad, aki a ^polgári iskolai tanítás értékét megfélelö világításba állítja, s jövőre fokozott fontosságot szerezni képes ennek az iskolának. Ka micsoda
CsfltOrtök, jnlios 25.
co|iidenhaló hatalma ellen: az orosz gym-1 a fiák hivatása, és ezzel tanulmányai CB* náslomokban a görög nyelv tanítását tel-1 lőtt Az eredmény terméraeteeea nem lehet jesen beszüntetik, a latin nyelvet ceak a más, mint gyakori balfogás. Mint Madách
négy felső osztályban lógják tanítani. He-
>Az ember tragédiájáéban az állami szo-
p rőtek tor ez! — Maga II. Miklós cár, az ő középiskolái reformjával. Persze csak . nagyon közvetett es a protektoraág; de jó helyre céloz: bogy lassankint megszüntesse azokat az akadályokat, melyek a polgári iskola fellendülését gátolják, "ettől az általános rokonszenvet távolturlják. Mi \'megtöri* a régi nyelvek zsarnokaágát, as kellé befolyást ad a polgári iskolának az ifjúság fejlődésére, &z emeli a nemzeti népműveltség átlagos szinvonalat «. A cár erélyesen szembeszállt a zsarnoksággal s ezzel elérte azt, amit IL Vilmos császár már ezelőtt tizesztendövel hiában ipőrködött kereszt fii vinni a oémet professzorok
jlyet akarnak teremteni a modern nyelvek,! cziáltstn nevelj miután as eléje veaetett | természettudományolb faemzeli és általi- fiuk koponyáját megtapogatta, "ax egyiket nos Irodalom, valamin! a matbematika ki egy Miche) Ángelo /tehetségét rejti Vteléfítőbb lanitásánaL Ezzei végre gya- magában, fazekas mesterségre rendeli ; | korlati alkalmazást nyer az oly gyakran 1 a másikat, ki egy I,ölhet reformátort i prédikált, de oly ritkán követett elv:] szellemét Araija el, butító szobai zuggo* J »non scholae, sed vitae dtecimaa.* lásra kárhoztatja : igy szoktak határozni
A polgári iskola abba a szerenoétlen a szülők is a fiuk (őlött, lok tizedik étet-| helyzetbe van lesnontva, bogy i élkülőzm lévőket betöltőt ék. Csakhogy itt UJbb-kénytelen azokat a valóban jobb tanuló-1 nyíre megíordjtvi történik ; aki lazráaa-kat, kik » keyéshfié jóknak ft^t/w^t nak sem lenne elég jó, azt a képfaragó-követendő mintaképfii szolgálhatnának.! művészetre nevelik tévesen, egy bágyadt ! Mert a szülök tehetségesnek tanott gyer- j agyvelejű önhitt kamaszba meg reformá-mekaiktt az elemi íákdltf elvégezte után ; tori hivatást képzelnek bele. Az eredméay vagy a reáliskolába vagy a gymnasíumbn csak a vizsgálatra való készülés, láUzó-
i küldik a technikai, illetve • Jogi, orvos\', jlagos tanulás, a tudományos szellem el-papi és magasabb tanári pályára való; "^ulása, könyvtől és -továbbképzéstől | előkészítés végett. A tjpk maradéka, ha való növekvő irtózás, fetaleteaeóg fenn-aaiii dugják őket mindjárt valami mü- j héjázással és csökkenő gazdasági verseay-helybe, íégig tapössa: a polprí iskolát, képesség. -Mennyivel kisebb lenne a meg-De bogy azok közül a valódi, vagy vélt hiuaalt exszisztenciák, a veszedelmes fél-ttzeHemi fctválóaágek közöl hányan ónk j müveit proletárok száma, mennyivel ke-el a kitűzött célt, erre nézve kétségtelen I véabbé dühön*betett volna a szülőknek és igen szomorú tanúbizonyságokat szol-^ majomszeretete és hiúsága, ha a\' nélkül gáltat a tapasztalát. Fnnek oka pedig\'hogy magukat el kellett volna ^smirk^d-tudvalevőleg az, hogy korán határoznak j níok, a hivatá» megválisztáaát elhalaszt-
Semmikép aa ssaratte as öreg, ha a lány L~TSvkáig roll idehaza, anyjánál. A lány meg ki s mondhatlan szeretettel csüngött anyján.
1 Aztán gyorsan készülődlek.
Csakhamar szép fogai-élit meg a Szárnyas ajtó filfflt éa a kí« lány szapja kiseretében «i»ua-utazott az Intézetbe...\' ^
•. ;\\-v- il , , \'
I Abban a házban, amelyből az üreg ar, amg a leánya eltávoztak, a kis lány anyjf laton, aki ] nem volt — asszony.
Gyönyörű barmiaoöt esztendős nö volt, aki I az arisztokrácia miadea jellegét magán
Az öreggel i&ar régóta ismeretségben ro)» 4s régente nagyon vonzódtak egymátboz.
A nö lébbször kérte aa embert házasságra aj kis EH* azöleiéae után, \'de a férfi nem tudta {magát elbs\'tromi a házasságra, mert ncár nem szerette as asszonyt Ráunt már annyi ídö óte...
Különösen, mióta \'Ella a világon volt, kissé idegenkedni kezdett attól a nőtől. Attól fogva nüár nem tátogatta oly •Irtkeu, caak a pénzeket ktildte utána, r a leányi as eogedie sokasor as I A csillagok milliárdja már kialudt és a juniusi | anyjához; nap kelet felől eysnge tug&rkévéket lövellt ssél 8 most, hogy korán reggel a lánysyai agyttl Majd minderöeebbeu szilit lel a lálőhítárop, elutazott a férfi, as aaazoayoa hatartalan asono-baracyogva a vidéket. nUág vett erői. Korábban- kelt, mint azokt*,
Egy sséa, de gyenge leáayka kandikált ki a kiBIt s verandára és aéifM elgondolkozott. At-1 veraada ablakán és félve tekintett azét. [gondolta a hosszú időt altéi a perctől fogva, |
Matyi íek«é baza virágkék szemeiből érös mikor megismerkedett azzal az emberrel, egész a akarattal) törölgette könnyeit. Aztán bqbuztaímai aapig...
■aga atéa a cdr«6»tge» ablakot ée visszamenti £s megbánta, nagyon megbánta as egész a hAiéMobébe. Yieesejftref (fr öreges úrral, az dolgoi. Nagyon íájt naír, bogy a lá»fc akit agy apjával, t«lál>ofptt( j£i mérgaacs nézett rá> SÉSretéM, nem lehet agy aáia s»u>i «g; más t|iaái apán, begy a|rt. . Iljreirek az anyjánál..
TÁRCA.
Te vagy...
trtz: Taldal ^zabó Istran —
Tt vagy, U tagy at é» szivem Mrndm tágt/Oj minden étma, As in MM ékltmná Pirot hajnal hatodáé \' 0
Szérclmtddel /ejtettem meg, Mit hiába annyin vágynak, Boldogttí, (det Mát A hetedik menyortzignok...
Megujult szerelem.
— Irta : SOMLYÓ ZOLTÁJT. — L
Hajnalodott
Hos-zu, ébren való álmod<«áaa alatt igsa sok csúnya dolog járta át agyvelejét;.. Először oseg akarta ölni aa embert, aataa a taay éleiére akart törni — boszubé), — majd mégis mkara batarozta el magét.
1 Ugy gondolta, Pgy azzal segít magán leg-jjoBban, ía — nMgatán élni.
Hogy miként tessen véget éleiének arra at a [fajdalmában it gyeage nő Mm gondolt. — £a |n»iköz6en a gyenye nö m*g*gyengAb Méektná* vaT analizáld az emberi agyirénaztUötteít, eszébe f jutót L. hogy még egyeaer, utoljára él néni azokat s» dnktl\'t leveleket, amelyeket stég a régi ídök-ben kapott — tőle...
-Kikelt j veszedelmesen gyönyörű arcán as elhatározás égető pirit láagolt, ajkait folyton harapdálta,\' mialatt baMaaobejáaak asztaláról egy kiit kaaetidt hozott be.
ís miközben öntudatlanul k^teéit a tépett lapok közö\'j csak ugy gÖrdOllék Ta könnyei feneketlen mélytégtt, bársonyos, szeméből...
A kazetta legalján egy kis levélke feküdt, amelyei lázas mobóeég, at voni eM. Epedő, sóvár tekintettel fulotii pámor végig, á tekintetében benne volt minden, °e mi a sav legkö4Vel!eaefib fájdalmát fejezi ki... Aatáa hangosan kaadU olvasni
Ktdm JtnnymT
Tudom, fagy prilyen érjwlem az, mikor eyy% nő óiMobviy tnakát a szeretett Uri kaiíatb, kénöbb s kOvetkéanééoyek aabésélfefvel, Mtfy Mdaaat éráa ogyaa, és a Mán lem grskaéMi katlősétt érövei Igyikeák —<Wikéaéá...
f
Nagy Kanizsa csUtörfcnk
Zala 99. Mim /». lap)
f
1901 juJnia hó üMn
halták volna addig ax
swáa naga a. UrinAw|
időpontig, mikor gpiidonabb nevelésben és jobb kíképezés-leplezí___la UTcrrf Ibn részesülnek. Hisz mi ia azon mun»
mekeikben u értelmi és erkölcsi hajlaratáf klikodunk, hogy jp rt kerwRedeJméi, jellemafl vonásait Ea rendesen a gyaf gyáripart emeljük, küerjeaxsxflk; számekek tízennegyodik életévével lört/atk ; inunkra sem uutalkoxlk megfelelőbb tehát ehhex a polgári iskolában vald to- módszer, mini nemzeti egységes iskoláink
vábbképsésfik segítette volna Okét.
Ax orosz cár • legkitűnőbb módszert hflyetU, mely nam ia qj, hanem évekdia sokszorosan kipióbáll. As alsógymnasiu-me> - éaoaoaitotta az alaó reáliskolával
hatáskörének kiierjoszléee.
•Ivü párt »s«rvesk«dő gylléaéa ■aaHsai < ou ait a nyilatkozatot tettyboff a rssb«dei»t) partba "»\'««! kilflal, hogy a1 Sfrltátppltlik^i iiu.-Mnyek revíziójára nincs szükség s anrei a kor* mánv oly Íírflu kezében van, kihez jograI /ordul a aefczet ossiallao bizalma.
Ez a nyilalkoaat rendkívül ■eaeaahato fontos-oijrgat bír. Elvessi as a néppári lába alól a-Msjt l a jnrS választásokra aécve majdnem teljesen lehetetlenné teszi. Mert oii marad a progratnm-JatuM, ha a pírt egyik legetokeffltib tagja nttt-légtelenítek jeleali ki a revíziói f Tatán agrárius kő veleléam í A mezőgazdaság éa a easőgazdak vílódi érdekei a legmelegebb védőreta álnak a kormányban\' és a szabadelvű pártban ; az oly
" — Választási mozgalmuk. Le-
___tenyérül írják lapunknak : A mull vasárnap
náníáhan azt már mv" neűvedszázadnál 9V6*1™ *»>/« wlí ajüggeílenségiés4^-as Dániában ezt már agy negyedszázánál fo^ A váiasít(fkerillet kgrnegrögzlMebb
régebben megtették, és miután az eredmény jj^. ^ , adu uf váJaaitói . _ t , J;
pompásan bevált, Svéd és Norvégország- \'Ulfcemlíml sorakoztak » Lgetlénségi- ^rd^eí p^aWyataf ea*■ a Wbbi
ban, BelgiumbáD, Észak-Amerikában és zZtló alá, melytől a néppárt üzelmei Httíl^^\'JS
Németország néhány intézetében utánoz- eltántorította, Liszxá k . Lajot Kotor*"\'6* * 01 e*ik ***
ttkrA tanítás szentnek tarlóit
telén tradícióinak kikapcsolásában
a görög nyelvre\' vonatkoró választásMtpiráIawDlek )m™k\' « B^krli
1-u-. ——l—t_. f ——— - - j mandátumok számát tetemesen meg fogja* sza-
j poritani : most be kell nekik lá\'ntok, bory csn-| luikoziak s egy ipyáli*, jó óaigazsagos kormány." ! politika propagáló erejét kévésre becsül ék. Széli Kálmán poliiikájál pedig áitaiánoaan legálisnak, Jjónák és igaa-ágoauak ismerik el ea eaak egy ábáaponl lehetséges, melybOl a politikai ellen-leiek híveket szerezhetnek; e< az eíleuiazö
flinu UUIIlvfr* Pinn>rv» f«rv»«w * m • w , **iWvs • • \' . , , . ., - .. . .. y
• M toléí. p\'ipjdé leginkább az érdétn, j ff** »•» "4r \'om\'g 18 *ud\'\'
4r 4a -érlék ZgtíAS tiümidi Vümoi, ^MíM^.umJAtufr \'ehát ao an bmék,
ban mi csak w J ff^etlm¥ JfM jtbihjeW f >m ^^ mi » *
• y ■ "—° *----- -------- --- ivatamap
gnbadságáig jUKMttink a fögyranaaiumban, < ki»éritében de sxivósan éa Oáradhaiatlanol előkészítjük az al-ió, gymnasiumban a latin atu-dium eredménylelonségét. Az alsó reál*
meglátogatta választókerületét.
\\T ó t •, S z t. - Mártó nb a n vártáié:
j dr. Cs emp-e sz Kálmán pártelnök, L i■
\\s z iák Lajos kolori plébános és a község
. . v ... ... , ■ .. .1 eqést lakossáaa. As összes szónokokat szívesen
iskola tudásban, és a pedagógia szerint / >. J , , , , ..
" hallgatták az egybegyűltek, de legnagyobb
véve, meglehetős befejező, majdnem tel-jtaeu azi nyújtja, wlgáii i.-koltt Tebál van\' már iskolánk s mégii még mindig Igen; a. polgári iskola a
hatással mégis L is z iak hajas plébános éde mit a főleg horvát ujkv néprs} mert
egységes a nép nyelvén hirdette e derék magyar pop\\laWuiaiá9i i>wt««mpont.
keresafik.
igazi képzftnléztle ; egyedül—belőle- kel leve a feljebb lépésnek a főreál mkolába é» a tulajdonképpeni gymnasitimba tör-
ténm. Azt mondják: as orosz cár, iekin-1 íeftel arra, hogy binvtilmában az ipar és
48-as eszméket; a. szabadság,
kfeéposzjáTyí f 9 If 8 »1 *» H testvériség világító eszméit ; uggantzekkél hódította azután, meg az ~egyetlutainkat is. — ~A píggetbm-ségi tálxtr Mindinkább nagyobbodik. a . kor-mányi>árt mindamellett lizűc jelűitje : Cse sz-
nák JózseJ füldbirtóltos győz/elmében.
kereskedés emelkedőben van, azokat azzal! akarja elősegíteni^ hogy a régi gyiuna-1 • siamtő] elvetib annak egyoldalúságát és "kívánságait.. így reraéf-yli, hogy az ipar-
hoz <at keregkedekmliez__vegei i a jobb
társadaihtL_oiziélyokat is, ftofa\' gyermeke*
A szárnyaszegett néppárt.
Az örBk aatódóVüf, kik Still Kálmán koncí-liiinw knraifluymia alati á reakcionariua e emek! \'0,y\'u megeróetídeaéldi féllek, nem kevéase lephette meg az a ;&ej»z8rdrúl- tokozott hír,
A nagy nebé^Kégék,mélyekkel az ország gaziia-á-ganak kúzdeuio keli, gyarapították azok »záaiat, kik a/l tartják, hogy az Ónálló vámterület minden „baji Meggyuyyj&nít, ss ezért mar topat, észre leltei v\'.\'unf, uugy a beszáwoló képviselők t* a oiandám úkertiső\' jelöltek többe nem lepnek fel oly hatarogutian a közösség mellen, mint eddig, hanem a Lttlöu vámterületet áflt ják i át olynn-tw-ifj ""n\' yw^iy alkalmas anit haji fhégii«fliimiq, éa üj gazdaság;! korszakot teremteni: A vákwiaai harc lóhát eliQrelálhatólag ezen a terén fog ie-b aiuit ínég tűzbe lehet vinni, a íg fog
-—JitUgvdj n®g sorsodh$n! Imádjak mórt epu^y i mijjí leg^lCször, moat még azentségeaebb vagy elötteiE, mini valaha... Tigyázt jól trta- rak beufil1 gxűra majd -megsegit az Isten. Mielóit betík venntíl, még elmegyek hu zad, huyy azeretfi ca jtHrtif it \' éa vigasztiilAitomuial raegerft-ilr aelek....... *\'.,. ■• •
a .ü/egzárdrul- arkozett liir, Uugy -az eddig i P^"\'\' neppári Apponyi Oéza gfóí a tolnamegy"). »zabad
\\ \'
IV.
j | emttjéan luSlio szerepel jSRísai. A ftsgtrevésbbé a néppárt iehet ez idö \'szerint hivatva llWy s^fiírtJOrSjat ránjromfa a mozgalomra, — Ereje, hi voli, tneg van törve, «tarnyas ewett»n nem iépes többé á magasba emelkedni.
szavakat vad. elszánt lildré«*e]
Az tyolsó olvaála, >
Azían . ugy látta, bűgfy iori\'goi kezd veié minden. . .
De «rúi vélt inagán. ftloit már mégix ,c»a» azt baiáruzta, hogy a -íérfit teszi lűukr\' Ha saját életébe kerül ia, meg-eóimisiti ezt a gaz, ■ ajávalu mii\'.Tt,
Tol at fogott es lévelel iri annak\' a tériinaK. Arra .k«Qe beiine, bog) jönne el rűrg^Ben, a legelső voMttai, mert ( ntos dolgokrol akarVfíe
éttekeam..--- Egy másik levélben pedig Eilál
kérte, hogy haladék tálán ul jöjjön.
III.
Aínikár_a\'-Críl belépe\'l,j"fflfeM idéfik támad-\' Az a halálfej az R-zíalon, a kísér* tetiea féls-li\'is^ és annak a \'alvilúgiasau azép aas/onynak a kuszált nezése majdnem inegörjitettek!1 ái asazt>ay maga meilé ültette.
Mti-Heflisen különös mághivkatt, Jeany ?! Hái n* a hnla lej\'otl ?... ..Az a«jZony egy szót se süóI\', kezeit a teríi nyakára -rakta es ügy nézett s/uró tekintetévé annak szemeibe ., A
lyeszLeite körmit .hí öregnek vekuny nyakába, amaz meg iszonyú \'lélkláltapolábau nem" mér még szi-sienni sem.
A Zalai íí&f „Egy M baugják".
K Zalái Köz öny a< álmmí liszt".
„Egy b\'tatíi hang" cím alfi\'ll: Ijoliuü\' író 80\'tki számában, e jjr
moigalmáiiak nagyon ín egoista lellogas-
____________iröf tanuakodó cikk jeient iqag, mely azt igy«f-
nö mind döbósebbeti me- »»ik tejiegetni, hogy aa álUmi tiasiviselök kő;ül kittiek van* joguk os kiknek nincs a fizetésük I (ja • i tusai kérni.
A< emiitett cikk irqja u^yláU\'ik nincs va.süti
Ai .is840ny ,tnár elhatározta mugát arra, hogy tisztában a vasún és poata távíró tisztviselők nwgtojtja ezt az ember . Abban a pillanatbun, munkájával; mert, ha aat tauierne.nsm a lnliatoa
Másnap esle különös, módon várta a< embert. A kis hálószobai >jásdad alakú mécsese misztikái i félhomályt. varazso t elö a rózaaszin ernyő alól,! Az aaszoDy tisztele ti parancsoMlilakjával, bosszú: nazályu ruhájában <>lyan volt, akár egy királynő, j Eipsláaiolbában tfirejnietlenséggpl várta a fertit, mért iud a, hogy móat-kell jfiünle
amikor "féle szivvul szűkebbre akarta szorítani ökleit, a lérliu,szemeiből olyas lény derengései vélte huni, mint akkor régen, ...,.\'./
S enntk a p-llanainak a hutása alatt rnttg-szüni . Iu\'uh leuni,\' kihalt\' szívéből az uudofc b iezuViigy, egész ténye jóleső önkívületbe sodorta tol i és —. ssollanul vonta "-keblére lányának az a\'yját . . .,. . ..,- >
Amikor éjféltájt Ella is megérkezett\' a .vonallal, atyja és anyja már. várták az állomásoo. Boldogan ölelték át egymást,éa hazahajtattak Az uton Ella kérdtzösködésére anyja szenvedélyesen magához szorította.
. A bátóMobaj- T Aztrt jJúvtalak haza ód«« Irtayom, mertj , |r go«lolja.JBai-\'aa_j^Jttk • porcéllánból. i|eb|M5inre >kla \\o\\ponoh egyedüllét.^Mfnt?l||ai|ibég/fiwtítiwt vqa segélyezve/de
•sauiáii wy kli^haiiiljá állpl _____ _ . |l
Abba egy Ü gyerijV beiynetl \'s a v%o«ág ál "\'hon-leue|! höjfy ^caranyoazad életemet Tiíotn, vákooy pQwefiáDon át kiérietiea színbenF — —" — ——
■á^ Két hit múlva az öreg a hnegujutt. feltámadt, i
tfinteite fel azt
Azután ndafttl mindért neszre. . ..
c kitétel, boky azok kérése .igaaaágiaian", .jug-talcktf ^tulkövetelö\'\' és >ellenszenves\'.
Miért lenne a tanárik, vasu\'i és póitai tiszt\' ■ viselők kérése igazságtalan, ellquiaeovcs, tuikö-vetelö ea jogtalan ?! Iliért ne^Memelbek meg ezek is a ktJzunség rokonszenvét ?! Erre aai hiszem, lioify csak is a fonnt e\'mütett cikk nója ■udntt oieglelelai.
Et-esak postai tisztviselőktől altatok1- aaólain, a tanárok es w«utiak úgyis rauglelelnek rnaau* kért, ba akarnak. \'
Igazj hogy a postatisztnek nem kell aa a qiialíriKgcib, a mi p. "egy bírónak, — el cg as érettségi és egy évi kurzus, amelyen azonban ireugeteg sokat kell tanulni, nem ugy, mint tatán
uv|j lufviMuw. * hm aaeri a
ffketésért a karzísta atápoakint 8 órától l-i|i
a divánra és élsaea
\'..r3^ Fr
ami pedig- 7-l-ig szolgMatot táljóni-1 I ^ ^ "U"I: T* 3-H>g >eg előadásra jár; tehát na.
mámorában Megtartotta «sküvljét Etta|g^ Be|érdemli aat a szerény 5t kor koron
Ianfl*T*\'\' ... i" S. napi dijat, Mert érte naponkint Ö—7 órai szoí-

&ni»a, csMftank
Zftlfa 69 Mám <», lap.)
X
1901. jaj— M
adatot tet/«s<t- Elvegaa»én a 10 tóaapig taru\'on pedig II óra *V hneasahao 6. A kör- ét kfliaégt orraI ttrtosii a in-tanwít"* ha lerittgátou, ki Itst m*m>i 900pihenés nélkül. Nem-e érdeme oek "mag * ezek dedóvódikti 4a gyw*skmaeaáákhásakat léi korona stgálydijjal gyakornokká. 6 bn*t próba! u allasu tisztviselők a 40 éri nulgilali idő keteakiat egyszer, w elemi iskolákat a taanlék lét a\'ta Újra egv vizsga M enník a mikénti helyett » 3ü e><-t ? ezeknak a Hadát javitáa »umunAli\'i, aao. egészségi áflapattatk elbi-Iwnaiétoi 1*0. bogy u illem louu koroaávtl irtán aoigtiaa eittatawH elleoastnves 71 Hit- iálá«a, i\'^ral a by(ta&i<aa trisaaifiÉt VM0K ^»ftwná tagf pádu 10Ú0 koreaival seféd- wk eaekaek a kíráíaeknek megfejtését arra zése végett évente többszőr atgÜtafMai, atft-Ustité lesz-e kinevelve. . ""S-. i hivatott embctékre, vizagilni; a járás orvaanak padtt klWsietgl
Tegyék lel, hogy 1600 koronint leaa kiiierj Osak arra kérem még aa igea tisztelt <ákk» évente legalább egy sut a fenti rendeletet vtif veave. Ka. nagy futitt, u sok pca* eb ben a drágá iw urat, -ne etiaijoo u állami tiatviaelők rekpjlttát elisaörizai.
Ttláfbaa ? JAa ai elseje, jön aa 1600 koronának \\ mozgalmi ból kaszt-kérdést, mart a taatrok, A jtósi, kör vagy községi orvosok a kis-tg hónapra eaó resse 133 koropa 33 fillér, vasutasok éa poetaliersk ép oly. mostoha dedóvodáknál éa menedékházakat! tspantaN Csak bőgj cat a 133 koronát előbb egy kkfeit gyermekei aa államnak, miut a birák, a pénz | hiányokról a kir. tanfelftgyaiŐMk vagv tei&iysW megnyitják, és pedig 333 korona 34 fillér tlaa- tigvi usatviselők es hivatslazolgák. bizottságinak, aa iskolánál tapa-ztat kiáafautt
Na&v Ka< izta 1901. jubas 83. x. !>•*« «» foka egéssetgígri kiHaépa*
__jelenest taaai tartnanak,
Eaen rendelet a (önsoigabuákaak. éa váiqaok
Ak5iim?atesi biiottsig rendelete. ö^^rs^TÍ \'jf
6 6 ° tiaitt, kör és k\'netti orvosoknak, a lf>»zoi*«-
A köipgösiícgi viszonyoknak a vérn egye birák utján a járások teriletéa itví
87
^rtjrfW- egy bóra ttö reaileieert Itcsipnek ktetna 58 Süért, további 500 korona jkeazpeaz-biziosiliknak 1 kari résziemen 14 korona 50 fcÜéi* éa 1 korona 84 fillér adót. éa i|y kap a postatiszt havonkint 90 korona 48 fillért, tehát
ss aaftr annyi fizetes, hggj a t. tikkirö silrint _ _ __I
(skár mag is nSsülbeL\'*\' J * "etEleiltte Jelteg® ►■» TökoaiTu Mpokmasi ttuíe knartgi
Hál aa előléptetési vi<aoojok ? Bogy a 2tK)0 térteiben, a kisdeddvodáibaa a gyermekméné- iskolai gondnokságoknak, kössém és fals kasai
korona Vetést átérje, keü legalább is tia év, dekháaaibaa -» javitáu a átoknak állandó iskotasséfeeknek, vég ki a tudiéévodák «s gyer-
iOOt korona fiaatesbéa pedig beoni ragad leg- fejleaxtese céljából, a vallás éa kteoktatéAnri mekasaedekbAxak felügyelő bitot<aagainak
a*bb » 6-7 éng. minissíer 1879 éri 3844. 1888. éri 14877,1&& I beltartás ét as egésaségfigyi latéakedéseknek
-Itoét valamit a ^latiszi_.me-ter ««j 44000 fiiMSfi -j»m a belttgymi- mái a aaSnidőbeh elokésntése e#űá3
"M^erói* (a bőgj a t. cikkíró ouaóailett*. a aisa<er 1898. éri 6471. saáoa readsletei alapján! Aa állat isksük goadaakséjsi, ai
pdatsrtávtrú úsat muakájit) A póaui ttsxlri*a\' Salavarmegye kőaigaagattsi bizottsága I. hó | felekezeti iskolák iskolás*ikaé, végU a
lék agv résae air korén a hajnali oriibis 9-ea <art«*t havi repdes Qlésébél 1089. .zam óvodák és állandó gyenaekmeaedékJkátak lelt-
\' kivataloa aaegy, hogy u eyel kezet; p6-<at .lati a kővetkező intézkedések pontos végre- gyeié bw.tt-agai felhifataak, bogy e<ea rifiéat
átvegye, ie»bésu«are ksszea teida^oivn.a levél- hajtását rendelte «1: \' » a le sorolt i»té\'etekaél mftködö tamtAktal, tv
ynftr-i kiadhassa; ez a do!%minin!a« 1 1. Minden tanterem, ahhoz tartozó toiyoeó,Iailóirfkket, illéive óvónőkkel tadoflá* és
órát vesz igíaibe ragg«i 5 érától 6 eaetjea tél szóval aa iskola óxases helyi-egei, az iskolateo* lartá* celjábd, a lagko<elebW goaéaokaAgi, ia-
7 értig, akkor haza megy reggelizni, hogy fél tarló állal felfogadott tiaz\'ogató, vagy tiaz ogaténő knlaaaéti. illetve félagelflbiitttiégi Uta«a
eaMlag btaomegyad 8 otara ísaet a Üvatalb> által rendben tartassanak ; a seprésnél a por téseteean kózó^at.
lagyaa, és.oti lá-tg. és délután ieL, ke\'tőtói 6 felkavarják esetteta seprőre alkalmazott nád- Elvárja a közigazgatási bizottság, tráskebak-
órtig Bitessé .mesterséget*. Ss ott aainé aáun- v«a raáivil meg kell akadályaiéi, a padokat, I ifll, hogy a lelaorolt intézkedéseke!,
\' figyelem bevételévei, a
kb9kaé|i éá
kát.féaaa.? VitTáJmit kefl, kegy a közönség székeket .js asztalokat minden seprés ntán aed- rtooyok
is»|Mi teljfesiue, «fca..i »»n ---|4épeak i
a, sj^bályokat betartsa? avval koafliktosba ne - A tanteremnek gyermekeket Ital sepretése, | A kéetgaagazgatási bwoOatg
Vigyaaaia .keU, a ez a fó, hogy caasájt mint nevelési éa egésssegiigyi szempontból egya- kapcsán külön is megktraai aa
eata a záráskor stomaíeljea, M bi^y a becőíe- ráfit káros és helytóiea szokás, szigoraaa kerö ; tőhjtóságakat; bogy a hatóiáguk
tétvw tpu (erköasék. Ez a aapenkinti oi.anktja leadó. székeket ezen intézkedések pontos
a knaltnrti alkalmazóit portai tisztviselőinek, A padlót, ajtót, ablakokat heten kint egyszer j íelhivják.
ott a. hol caak. aajgali szolgálat van. Az éjjeli meg, keli mosni, -a mennyezetet havonkin! egy4
i^j^Úatról, valamint a karicsonyi^ujevi slb, abnor- uh nedves ruhával- letörölni. A tálaknak egész,
main esetekről nem tsbassélva. syy postai tiaztri- fe&íe ét évente kétszer, a tanulók állal bep<sz
a líelyf »i-\'eNetatfhei
vévéa
■Am\'
alatti iskoi*. végrekajtttára
miL
aaiö aafMktat átlag 9 órtt doigp\'ik. Kikor van kolt vagy IMör sőH alsó részeket pedig *!
lágie. A., tánadalat érintkezésre, szórakozásra tzflkséghez képest évente többszőr is le kell ___
Ks a.Boajka jmtsm a. t. cikkíró s^artnt maazelnt. -------------------1----------■
tiagjas is mag Tan fisaira, tahit a ptbtsi tiszt- 2 át iako:áJi össze- bslylstgeiben tilos s; __ Athefyaaéask. A vaüta éa klsatlaiia viaaiak kegy a motgalomkoz aasiialiÖkulr,rHefi\' padlóra i\'ipoi. Á tantermekben éa folyosókon, agyi miniszter Bmmik Btktéaé» aay-agréci stenvat éa eSié^ndö. r lehetőleg elegendő szánbaa Vizet tartaimázö [álliaii polgtri itkciai readas taaitót s caédUor*
A awogő postai nmlgtlat is merierség ? köpÖedények helyeztessenek el, melyek oly\'ayai tüami polgári ii\'n ékii ; Smttmr Mtma Tamlsk oda is egy piüaaUbt • vegyfik a szerkezet lel bírjanak, hogy tartalmuk a szem lapéayi allatai elemi iskoJai tanítónőt- a ptriakt SániiEa- Béea>-at tráajf; Kaniaaárbl éjt4 attai elől elfödve legyen, anyaguk pedig a fanőtleni* alUmi elemi iskolthoi helyezte.>ii rárakor isdoh) asamfljLffinat sozgó póatai aést éa fórrá vizzel valé tisztitást megengedje. kosijába a vonat indutaa előtt pialantaon -)»!— Ezen kCpöedéuyet tartalma naponta as tr-j a t czikkiro ur. Mit lát ott 7 Az asztalt tele jszékbe kiöriléaM, magtik a köpőedéayek mln-lejr^íkjfei; a sarokban vagy kinn\' t raktár he- deákot tisztán tartaadék. lúséghei még egy csomo kidolgozásra váré As iskola környéke ét advéra szintén tintán iél« leveizaákp! és hiriapkötegt\'. £-: ezt ss tártaodók.
anyagst iá] tz utazó póstai tisz.tviselőaek szel-: KülonQs gond fordítandó az ftr- vagy ár-1 bgptogaUu, illomásök szerint «toa«am, nt- oyékszékekre; ott a hol az k hiányzanak, a vtapi. asariat, csatlakoaö morgó póaták szerint töví wumv -elejéig- Selőaség terhe meHett fel-i ^rr*fgÍ>MÍ flj SzonAatháT-^-Oraea, Wr. j építendők. Azok tisztán tartásáról, Jemosstásáróí { g«™*«flt— Aspaitg, Wiwv—fWjj\' WtFMt^fj-^flarr állandóan beanflk tar-1
a^),éa pedigagy, hogy pi. a fialaére szóié anyag {tásárél as iskoialeniartó tartozik goadoaSbda: már Galtéa le legyea adva, «et»gy tu\'.szái- 3. littflSsék éa kttésael Mézaéka eziaizett kezéhez. I kózeléból
11 as isáoiaieutartó tartozik good«*R® i . ^Z^lí.^Z
Nagy gond fordítandó a kutakra, melyak j ^ógrma^u»2tanárat; Bé.
.bólli^ ti»táH>aság, lra>ys éa Ztl^L
El igf megy áilomasrcl-áilomásra; mindé-1 métdóab azonnal ekávoliundó. A« iskolák Hitt ajtkb anyag éílezik, agy hogy az ülető mind^ tiszta edéaybsn tartott ttszta irérizzel s jö-«tai tíiitviíeKnek lázas gyoréa-igeai, még a j «hhos stttkséges poharakkal látandók el. A po-poalosil kel dolgozaia ; ezea kivül el keit még: karakat a tisztogatásra felfogadott egyén naponta étái végeznie a beérkezett éa kttliőt^r* menő tiszta vjpbua aegaosni és aagtörtUni tartozil.
leszámolás! ; es
A tanító vagy ianiíőnő a gyenndteknek a voivást caak alűtar eagsdhsii meg, hs aaok Biocaansk felhevüli állapotban.
4. A taoteria> a tanítás inán mindenkor és aaoaaal tiemkalömbeti a taniiás közötti saQne-teáh^B is ss sbéaki>k es ajtók felnyitása által sxdiőzteteadők. A iedvaaö időjárashöz képest b»a»U-ágok által
Honéik Jenő cs. ts-kir sztaadas . a tksa fehérvári méntelep segédtisztjét a téWmivstós figyi miniszter a katonai falngyelőBéggsI egyetértve, Nagy-Atád\'ra mteteieponlátj parancsnokként, Wyebe p«éig aagttúaifak Áakar Uyaáa oa. kir. haéaagyo\' FabaMl hefyezU tt
—\' Klrtadeláa At tgaasagégy ■iaiaatar Bizta Lörioea Ifeayet jár*«birés i*i aüBgyaOi a nagykanizsai flgyéaaaég kertlatéba Sgyétttégi megbizo\'tul rendalle ki- -
- TamArak hlkeijaa^aa. A *M|ykani-
Józseíet Ko-Lévára he yastek át BalyettU jönnek : Métjéi Jinef leasakagf\' irfl es Armü Endre VSenSL Jfáydi Józvef tanét \'városunk isfiKRtje, mbadatgá«ak legnagynhh rtsaét mindenkor itt is tflM\'te ét igy ntv mint ismarat en, hanem mint kedvet ismerős jfln knzztak.
— A vtraig)* káittál A magye központi vtlaa :mái.y Csertán KsroJy aliipintsak, mini a központi választmányéin kenet elnöklétével t holdén • eat tartott, amelytiek egyt>tlen taigytt a központi válasz tniánAbAitnl aegiáUsou^l 19ÓWT év
aa
évit ag|beéJMfcU
eapmagekrúl a kfilfölddd való az aiyik tisztviselő dolga.
▲ másik tisztviselő pedig a pínzes ét ajánlott lévaiakét rovatóga, vagyi* adja le fliomás-rtt I Itaai r in egy tpvatlapbe beírva. Nos es aem feíelőségterises tuti ? Ha egy péases
íevé! a Bjifvántirtiaból üeák elvész, -a_______________—_____
ösrtriseiő laaéjs valahol rovattanai és az nem I eey tfil ablak a Unitas alatt is nyitva tartaadé. képvis^őválaszték lajstromának áíigazilisa pehatflitetó B hegy hal srita ié: arra a titai\' I Óvakodni fcati attól, Log-y a aöisodaaek eröa tárgráhaa beerkeatU fel-záia*\' taokaak egyéoeo-aiatHre ai vár? Egéaz életére agy enölcadeg lephaxaetnak legyenek kitéva, vagy tol a kály- kenu elbírálás* képezte. A káfpoeu biaoltaág aom ttyagtíag tönkretett aegMyegaeu, eaher | hah takáca- melege titai egészségükben, kait » faUaóiamlék kötó. — a kérvéjtjhpn tetbosott kan — I szemed fenek. indokok alapján - Nagy Jázjef, TA«h MiUK,
Öyes a mozgö pósöri aaafak . Nao>-e lette<-| & A támlák kátaiaigi arra Szelni, hogy a Pőlöskei^ Molnár Jáaos csáktornyai éa Horváth Hatat Hő munkái végez, mennyi veszélynek j aéveadések szemetet rag/ btaokozó iszgyatat István kirá ylaki iakéaoka\' a tsaraacJt Ujat* [UAtti ösdté&köró"] vaa kSére egy a araafoja Untermakbsn azét ne saéqaaak s feltitőiket romiba pótlólag lehelte. ■Éáiirneas puamusm, Ulti nmjadttó — latameg a \'aatemakaa kivti hiyeuek.el; — A alaJaaterciaMá lahiHathail |p£ iétgta Tlroptaa, — m aunáeo Utftea.: mindig a.«gmoaskad*a-s Ishstélrg t sat rahtbaa Éppen .most 40 éve aaaak, hegy haamak aag hsdk ot!Ínsr;sz dat>. i «aoigt.jjeíenjenek meg. — ügy eaaa, vaismúrt a iafca- á-laaitértm: bieil Kálmézi miamatatalaö* a
ktlaa i-f aapra távtrfvar. Es mmayi a írott egswtaéglgff ireaknWaaáii vsaattasé ti- aaeeaiaakelji f\'guftn*»iea-aat - talaUt |éafa» aaaka ideje agy aMfé phatai tisztaett Pl affanáé Mlgyatet az^jgazgaté^ illatra taaitét sík-atíW éa kMtotatawwl bl, ^míség Ha^álsial (tani -Bsditéö VUréayon 8 éta, a maakit Sírar"

V
A aia<atlmslaö> likait tártai kkb mág l<>m
Ntgy-Kaoizs*, csüf«rtők
Zala 59. siám 4., lap-)
1901 julraa hó lS4a
vankak a következők: dr. Siótóly Ferenci ortx. k. tőügyéu Rpe<*t, dr. Alezy Emil városi Ííior-vos Szombathely, dr. Bárón Samu orvos C*ap-—ragh, íkná Was J frécsi Therezianum hi\'Ma írtra, Köberi Jánus prep. pl4b. Sárvár, H*va»y Lajos *ap pléW Feleft-S«ilvágv, Hala! Ferenc* esp. pléh, Bakaotaka, Maiti Antal pléb. Pápócr, Baamgartaar Akioa pléh. Hlriatalva. Aa eiyot-len míg életben levő tanárak : Szirsks Gábor nyag. prém. tanár (Noraán.
- A váron hátából Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város képviselj testülete jolius 25-én délután 3 órakor a városház nagy termében közgyűlést tart a következd tárgysorozattal:
l.*Tanácsi javaslat a városházi palota és bérház javitáai és átaUfkitás
Ut állit föl, smegkeresésHnlésattZsJs-.Vessprémv kezdődik éa assptambsrbu *ér véget. — As Győr-, Sopron pn -Somogy vár egyék bei hozzá- érdekel\' szolgabiróeágok megkapták a kad-iáruláa végeit 1830-ba i Vu vasváraegye ujabb test csapatainak gyakorlati tervezetét, a lépéseket lelt egy szini aaftvetség megalapítása I mely a csapatok gyakorlatainak beoMtáaát k\'gk céljabél. 8 mivája asoaisaéd váras agyekmár agész azon időpontig, mig asagésiItad i aat korábban kijelentették, hogy készek egy a egye»tll. Ezen idö\'öl keadve a mozdulatok eaak
sz utol.«6 napokban lennek közzé téva, addig
- építési munkának vállalkozó résaére való -tnnjlásának^ai ktou emle^t : egy költséges
—^ yálasziást. Ei.a választás eiptöbezeiünk szerint
átadása tárgyában
2. Herceg Batthyány Slrattmann féle hitbizományi belsőségek megvétele tárgyában előterjesztés.
5. -Vajd^ Pálek Józselné
aiiaéaaet állandósítását oéísó tanácskozásban részt venni. közős tanácskozás idejéül as 1831-ik év májúi 24-két Idalék ki Kis-Czeflba Zalsvár* megye a kk-cellt értekezletre többtik között nagynevű fiát: KisMedy Sándort ik kiküldötte, de Vaavármegye nemes törekvésének nevesele-aébb sikerét s inoal«ha kőrülméuyflk megakadályozták. \\ „
- Korám Adalf k*pria«l«Jel*U-ifge. A ^Hazánk" iSlttéfts atíasttíf oim alatt a következáket írja : v — Kormos Adott kúriai bíró anyagi
Kolosa-negye egyik kerü\'etében Inljj \' le,. abol Kormos — akkor még falán Kocb — az . egykori nemzeti párt jelöltjével állóit szemben. Kormos megbukott, pénze balevesaatt a válasz1 lázba, azután—pedig előbbi pályáját—tolytaita.
--,. Kiss Anna,... . . . - . . - .... „ . . . s.......
i-i.-j _jt* £ ii__,, , . -, Minő eredaínynyei, minő stkerrsl, nem keressük
tulajdonát képező ingatlan megvétele iránt hiilfn a pub],7cii\'tikáQ,k nélD ,eUdiU atokoo
publicistikAnalí I tereken hienizni, abol eleseitek vagy a sulvos Horváth j sebesültek vonaglanak. De a hivatkozás a költ-,
a publícistifeai érzékSn-> a tQisú táborban is vannak I | áldozatok ? Nemcsak az egykori el\'enték, a . \' (törvény védelméből Kizárt politikai alakulás
résiere 4181 kor 76 till. községi .póladó egyéniségei maradiak a csatamezőn? Hanem!
élőteijesztés.
4. ózy. Vajda Fálek Antalnó Rozi tulajdonát képező ingatlan megvétele leéges válaistásra megüti iránt előterjesztés. Ikel Hogyan, hát a tulaő
5. Gattmann -S- H. nkanizsaj cég
visszatérítése tárgyában javaslat.
5.A »-.aIs<5 és Fefeő erdő, áz és 4első nyipesi,—ugf
üvr a
összes mezei a vadászati -fog
j van 11 a> más áldozatok is. A Kormos-eset mu\'slia, alsó \'bogy igenis vannak. De van különbség Jddozat es áldozat kőzött. Az éviized s kfl/delemben aa
a llt-n
aa
magán birtokokra nézv bérbe adása tárgyában tartott eredményének bejelentése és javaslat.
-7. ElöteijesztéSLaz I—V. ker. és Vl-VII. ker. róm. kálh. temetők kibővitéséhez szükséges ingatlanok megvétele iránt.
8.. Franx Lajos lellsbbezése 6909—1901 sz. tanácsi határozat , Steíánovits Alajos. paoasia tárgyában
— Mtakaaiiirrsea) A kei bét városunkban mükod (> konvédzenekar tolyó hó 26-áa vess lőtönk bncsuL Sajnálattal látjuk a derék zenészeket városunkból lávoxni, mert a hotí idényt « pezlgívé. etevenné tudtak mjbí. — At ezredparancsnokáig ujabb mronyi lékel ndva •ióaUmiyaégének i Szépítő _£gyesflletnek> egy mAsipdik haugvfrseuyre w tetajaololta a isnekart, tr-elf előzekánységnes köszönhető, bfgy bucauiúsi péatekea este ismét hallhatják m<jd a zenekart a sétatéren. A hangverseny as. alkalommal es>e 6 órakor kezdődik éa 9. óráig tart. A ^étabang-verseuy egyik specialitása a con\'etti-caata less, Yilá(i<Zárót u \'111 doakodik a Stajúto
ellenzéki részről elesetteknek nem vott feltárna■ dás. Korinosl legalább ellátták hivatallal. Nem-árverés benne maradt, hanem eiö is lepett egészen tanácsi addig a m::gas\'»tig, ametr s bírói pálya legmagasabb -ormát jeíeati^As. évtiiedes küzdelemben a Kormos és tanainak, as ellenjelöltjei tönkre menték. Alperesekké (élte őket a választasi kőz-delem költsége, amibe a kormánypárti jelöltek belekergettek őket. Bírák neHf™ lőnek bélölük, hanem jöttek a beiablazások, később megkezdték a felpereei^\'Qgyvéd k HözbenjőHéVel munkájukat a kiküldött biiősígF végrehajtók. Eazteodők múlva pedig elkövetkezett ár árverés. Itt végződte h vglasz\'ások az .egykori ellenzékre nézve.
4aíán az*Vgykoii ellenzék erkölcsi erejét, po -lilikai igazságát-igazolja az, hogy a vagyoni pnsstuWto mögött, a< erkölcsi romlás nem tünedezel 1 (ül...
Es a löalés, az* hisszük, tévedésen alapul. Kormot Adolf, akkor még KoeA^Adolf nagy ka-uizaai kir jirá-biró a* 1875-iki választások alkalma ral lepett föl Letényén, Zalamegyében ugyanabban a kerületben, mnyet most a hir-1 bedt LeutJugi páler képviael. E lenjelöllje volt HeiHete Géza Utenyei üuyvéd, n kerületnek e[öbbi! \'^.képvinelője. aki e len Kock Adolf igen heves és1 " igen költséges fAlasxtás küzdelem u áa kétsiáz
■PMMÉlBtB^B . \' . jjM éttől
a dátttsstól kezdődnek a miudanüti aagyrabecsült, rokonszenves és asgyiebetségü térfia anyagi Hgylíajai, oi&tyekből későbbi magas állasában sem tudott kibontakozni.
waattkmM. Az hl un. s n."vni^BV aavMatísl elbukott. Tényleg
. - - . I [IfllttMiAI ih.a. ntin^AnSlI na»
bogy a magyar -színészet emelése céyalíül szí nikerületek alakíttassanak, -ioár. nem - mai keieU. Egy ,dunánloi(,\'szim stövTtkeiel" megalakítása már a*. SlX, század elején é éaken toglalkozlatta egyen vármegyéi köreit A pesti színjátszó- társaság" 1820-ban a fővárosból távoz* ván, Székesfehérvárott nyitotta meg Thili* templomát; Fejérvármegye lelkesen karolta ISI a
— Kuloual hatig)akartatok. Mikor a kukorica csöve ér<*sre hajlik, és zsírt olvaszt ugy
békés természetű cibil, miai a harcias hangulatu katona b\'áiabola napsugár; katoaiék kalendartuasa
titkot képesnek.
* A váélatt aaaMlja Bizonyos csizma-ügybea állt törvényt f. Iliéi aa aeyik falu baraagosójs. Tulajdon aógora tette a paaasst \'ellene, bogy vadosataj* rámás eaiaaaájál — jöss, . nem jöaz viszlek, — kiszólította a ládájából. A \' Járásbíróságtól kertül a pór most a tSrrényssek tellehriteli tanácsa até, mely bisooyilékok hiányában (elmentette a hareagozót Az eiaBt kihirdette az ítéletet, á zsíros szÜr asnnbaa nem mozdult o\'t a padon.
— Értette Illés, föl van kend mentve.
A jámbor harangozó csak csavargatja fejét, a mint akinek nem tefazik a dolog, astán nagy illendőséggel mbgkérdesi az elnököt:
-r- Hát csak enayi instálom az agéSs ?
A bíróság értetlenül néz össze.:
----- Tsláa csak Megértette k«ad : mehet haza—
Isten hírével. ,
— Megérteni megértettem követem stépen — méltatlankodik Bertalan Illés — hanem a vasalt csizmát aam kapom vissza ?
— Majd a biróaág intézkedik erről is.
Pillanatig gondolkozik az atyafi, miközbra
simogatja a tarkóját, aztán csak fölveti a szót, szinte kevélyen:
— Hát a napi dijammal mi £leu ?• Vádolják is az embert, törvényre is eiiálják, ceismát ae adnak; hit valami napszám arak dukál....?
__A laafcay *fy Ltukoy András keast-
belyi vagyonos fakereakedő tudvalevőleg Nagy-Kaniz-án a kir. törvényszék togbázának Iskója Nevezeti viasgás\'i íogaágbsn ül ason gyanneal terbelVe, hogy kér kit gyermekéi méntfel pusztította el. Már magában ezen vád is asgy szenzációt keltett, de még fokosodon a essnaaeio, midőn tolyó bó 22-én Cwník Miklós a nagy-kaniwaPMr, törvéoyssék vizsgáló bírája ezhn
I ■ áltatta Lsakyoak két év előtt elhányt nejét is, Inert az a gyanú mertül tel, bogy Laakyné asm mult ki termésaetea halállaL A megejtett booooláa után ez egyea hulla rész eket elküldték as orsaág«M bírósági vegyesabes, ki hivatva van raegéflapitam, nem-e ujabb bflnténynyvJ állunk szembaa.
A kalesal gyaksrlatek éa • teraaéuyek. Most, hogy a katoaai gyakorlatok széltében folynak, mfheztartáa végett kösöljlk gazdáiuakal a következő tudnivalókkal : A -katonai igaagatás a csapat, legyvar és lögya-korlaiokra a s?.Qkséses ÍBldteiBletet akadályta-láAul baaználhatja ugyan, de s katonai gyakorlatok idejének és helyének megbatárotás|aál tekimeltel van arra, hogy a metfgazdiság éa erdőmivelés ne háboritta»sék éa lehetőleg kevi*-mezeí, vágy erdei kár essék. Hs olyan katOMl gyakorlatot akarnak tarlaát, mely a rendsa, katonailag használt térületen kívül, máa tert-latra ia kltsqed, aa érdekelt községet előlegesen értesítik. A katonai gyakorlatok alkalmával okozott mezei, vagy erd« kárt a katoaai igas-gatás lehetőleg azonnal a batyaaiaéa magtérit i. Ha ilyen eaetbaa barátságos me^e gyeaéa asm történnék, a kar nagyságának és a kitize«endö kártéri\'es összegének megállapítására bl«ott-ág küldetik ki, mely biaottaAg s tárgyaláshoz a károsait felet is meghívja. Ha valakinek birtokán
segélyezés céjából megkere-te I akkorra jelzi, jiersze nem vérpiros belükkel,1 ^yen, kálónak által okozott kár aaik, tagyen kózeJébb eső vatmegyeket. baaem amoiysn gyászos fektékkel, a ieglerbe- m>"djárL jelentési a kÖ sági altUjáróaágnál, bOfy nnigazgazgató, ki at időben\'sebb katos.it\'szolgalatnak, a manővernek idejét
lársasag Ügyét a szomszéd é Kilényi Dávid
éppen a dunántnli részekben működött. Vasvár-, Kz amnlyau háborúsdi jatek, ahol vak patronnal megyéhez fnlyamodot!,partfogasért, kijelentvén lövöldöznek a a kard pengeje nem mártódik
hogy állandóin Vas-, Sopron-, Győr-; Korhárom-és Z.ilamegvében úbajtani Jami atival működni.
j vérbe, de hs- rt mégia aok szegény harcos hijján Ikerülnek viasza a regimentek a kaszárnyákba.
Vafvároegye kérdést intézett Fehérvarmegyehez {Egyikei megöli a napszúrás; masikon átgázol a áz óhajtott segélyösszeg mennyisége iránt, és
egyúttal megkereste Soprom, Zala-, Veszprém-, I magát a balsloa nyavalya, csirája, ugy Győr- es KotnarvármegyeV váljon hajlandói »C,"\'J—^ \'Ml
votnáoak>e egy vidéki társulat negélyezéséherU járulqi, a ha igen, a !=zekesfejrváí-i, vagy egy | v
ló és muaieióa kocsi és soknak a tüdőjébe lopja
__as éjjali
Fftldwaclíei-k alkalmakor. Kzek leásunk aztán békében megtartott háború halottjai, különbőz-ven a háborúban eleseitektől abban, hogy őket
közelebb működő társulatot óhajtanálak-e tamo- nem hányják agy gödörbe, hanem külön fellát gSfcl? Zalivórmcgye Kiényi javára dtintó el aj kap s löld méhében -mindegyik-\' Most meg kérdést, mig Gyökéé- Veszprém célazetüiibnek!katonáink az utcán feazilenak.deimár ók aa valami taiálta a már gyökerét vért ssekeatejérvári | jókédvvdl rójják\'aa utakat Vkorán yaaaa ebraastó, intézet gylmol(tásái A \'második kísérlet • l«^-|kr»őn hangzik a gyskorlöléren a kasatéréara has \'Jartéoi * íiotinx is Vaa-varmegvé Koni-*|ititö lr«>mbiuai\'ó | hát járádtak lesznek a fiuk. lóasy- Feíéac éa Tóth István igi xgvctiár-ak Ez aa idő egy kis előpróbája sz őazi duy kérőére albatároz>a, hogy-egy • rziajátsaóintését<• | gyako;latd«S, mely au^uszita első télaM»^«araktkzUtott magára, dr {helyett* klkJodl
mindjárt jelentési a községi elülj ár óaágnát, hofy i a kártérítés vége\'t az eljárást megindítsák.
— I\'urr»a -i1rrgirt|n azomszel vároaban I történt, figy hivatalnok beleszeretett egy szép I leányba, a ki a tiatal ember érzelmeit vytsonozla. ; De nem tehettek agymáaé, msyt a leány szülei IbsUam sem akartak a fiatal emberről, már két-.„ | ségbeestek jö» eadó sorsuk miatt, aauker a uiátal ember aat aa aaamát vetaúe föl, nngt | nekik legjobb less együtt halai, á laáay bsla* iegyeaeti. Erre a tiatal ember patkányirtás [ürügye alatt auirgst kért egy gyégyaaaráai 1 barátjától, aki kérelmét teljesítette es a mérget I por alakjában átadta. Egy ssép délu\'Éa a laany teUzőkótt ideálja. egyaaoUa gazaon-iakáaáha, akol, miután a .-aobát bezárták ás s kakaót as udvsrra dobtak, a visbe lőlsMott mtogat a agy bátran kihőrptntették.\' Ezután álöfelték egymást áa megadásul tárták a halált. A halál aaóobas
Nagy-Kanizsa raütörtők
Zala 59. ezátf (S lap.)
1901. jtilias M Íj-él
jelenségek jelentestek. a halni vágyók gyomrában, ugy, bogyT* tipobotl Hxobakuteaért kezdtek kiabálni. Jósiivü emberek meg ia ssáatak őket,
A boldog boldogtalanok aagynekeasa juthatnak egyetlen piszkos iepedöbei — éa kijövet mag . ^ .. , , , , feJMer magiit^p^Uálii^ Saabó héMÜ, hw_adá aazfceis aa*tf|JUU é*||on legaláW> egy-egy t*fülko»flt. - VHsgy}anak
beleegyeaett a hásassagba. A boldog vőlegény pedig a inenyuszonyával egyeit elment a gyógy* szeraazhea éa báláaan inegkő<zönlék a jótékony baUsa mérget
— Ttt> Llaét. U«6 köxWgbea jiH. 21-én éjjel fél ti*eojgy órak«w a Horváth József
tulajdonát képezi — - istáBó és pajta .--még-|
eddig ki n€v derített. de valószínűleg |
gyújtogatás következtében — kigyuladt es tejasen leegett. Két dara^r tehén, egy borja! a különböző gazdasági eszközök lettek a lángok martainkévá. Az uralkodó\'^ szélcsendnek leheti tulajdonítani, hogy a .ess tovább nem terjedt, j A kar 1386 korona. Az épület biztosiba nem volt. *
— A SlurAlis falt. Julius bó 21-énd.u. 5 órakor fürdés köbben Vol&r Tamás koiori ijju, a Hiraobier c&m iroda szolgája, a Mui^bal (alt. Mindenki sajnálja, mert derék jő fiu volt/ a ki mág.^sakelf illetékből is^egélyezie nagy
békét — mit lepedőt, "törülközöl — majd holnap! # stb.... Table u ! ! PÚrtoljulTa .Magyar tmgert* Balaton\'-Heringben. Nagy-Kaniaaa, 1901, jul. 22. k tek. Szerkesxiő árnak aláxatoa szolgai Több kiránduló.
rendelhető bármely kani könyvkereskedés at|4a a kiadó Köves Bélánál Vtasprtm * kocssa 10 fillérért ájáaljak
. Anyakönyvi hirtk.
családu szegény szüleit, ~a kik- kétségbeesve keresik hulláját minden felé; de nem laiálják.-Tudja iaeu: ta} fogja szegényt a Mura vafcy á Dráva kivetni.
jallae 10—20-ig Születések: \'
Kuhn L. Lajov, karaakedö -.latvan Ktnfm^n JÖiweí ,k*T**kedő . Joswfa. Grdnfeld Mór, ker«ik«dö : Béla." Vébhr \'Jáno*. földmivi\'a í Annát-
A közönség köréből.*)
Tekintetes Szerkesztő Ur !
9Támogassuk a magyar fürdőket!\' hangzatos; csábító Telirjitlál ékesíti a „Magyar tengerNhez címzett haiatonberényl vendéglő mlajdöoo** — naiunk i* klfü^guszto t lalragaezait es hogy közönség ö< k ily hi vásuaY KazaÍMs hévvel etedét tesz,\' tjsgpraegoánsabban bizonyttitt va-arnapi —ifrá duó-, ja len tékán y tömege Ne-jjJliflűkiLk,JuL a Mo yt vasárnapon Nagy-Kanizsáról Balaton-Bérén yoen "idfiiSVu vendégek axáinat nébátif szazra becsüljük.. Ez mind nép éa jó éa btzo^ nyira\' kijutott, abból a vendégoket me^hivő vend^gfőa nrnnk l*t habár ezuttaJ nem az- 6 hfttelj**, hanoin a „város" kÖ*ep*iu tüodókjö fiífi fiit . vendégtógádTő volt az a bizonyos ^jigely, melyen a világ nagy kereke nfegíordtif eH Jmely a múzsáknak is feliari a most ka púit, hogf m<i&, sokóldalp ^ikttlözósekori kö \'.ftnsegét\' íegal A bt» a •K\'S/lbflyí iparba, dalardá* állal produkált szebb né! <z*bb dallatnaival • arpótol a K/. emberséges éa aljamcresre méltó.. Páli urra-l chnt kit igesz^ telödúnk e- megadjuk iteki a bünbocaánatet. — A „Magyar t$nger* SKállodá* azonban kicsit merész dologba elegyedt*. ba ba/.aliaá^unkhoz ap-pellalya, a magyar ^türdö" tamot.\'i\'tásárn hív tol bennünket Vel« moeo comtíítgljuk, liuiv mái > iut*gérkez^kr«r falubeli jazonyn pQr elf jl az embt-rbeh a W» kzettel együtt minden nemr aebb érgést, i)-melyekuci :aián még ma ;at a hazafi* »»ágot is. I) fit csa\'ódaM iiyom^an k*• vitii a ,iiM«tk — a fúrdö- eleptíií uralgó, ipelyon meg* b*iiránkozlatú helyzet. A fUCdÖ-tt icp^ii Íioi\'za»ztó bőségben naps^urisnak kttév^x^ai ia*a<ltaautól átáS\'itt óHaní iilmfg á\'lf:t körfu/íaslelttgye Ö rim-! mel fttlruhá\'/ö\'t Szabó bácsit,aigmi^snakcpen osztaga ja ki az dh^bbaégeketi bogy kiki a tar-tulati kabinok egyikébe jolhanon. - Kgy öreg, j félig tehetetlen ember, ki caak mos ani rángj Jioz kepeat kapja meg <u »ur« cimet, mert h&talina! nagy éa íurctt izemmel tud nézni a fflrdéii titán! epedő nadrágos vendég keaére Itt halloltuk a kővetkező párbeszédet. tFei^yeiő ur! kaphatok j egy kabint^\' — • Nem.•,Szabó Urátóláu mégis (fileUégea tolna, lám mesize Kani/gáról jöUcm ide, r^ak pár órányi tartózkodásra; szerelnék itv^ahb ia egyszer megfúrdcoi/ — »De hát nincs\' be»y, tui» <-h naljak f* — „Tekintetes Hs<bó felügyelő ur. köezőnetfel leszek ám irányában, atoritson | csak egy kis helyet."—»No, ha így vaof te>aék oank kicsit várni!* jSgy ór&val a*ulán,mioUna[ foobet ígérők létazáma már erőaebbeu m^ffogyóit, nyájasabb arccal kóze adik Szabó Uácat: »Hal
K
Horvilb látván, fultiiniYea Ferenc.
Vilcek Fer« icT tégla ejcntö : Auna.
Tibold BoMtaiir, éli. tiaitó Jolán..
Moór JóiMt, íáuipt Ryujtoxatú : Améli».
Tinui Jóiwf, éet: hálva nüUtait Aa gyermek.
Budai Látsló, tett Mária
BoIUad«r Ojrflrgj\', oapttánjot: Kálnun
Tolíár Jtao*. fftldoiivt* Auu*
Vargt Imre, cihnudia : ^stván
Uasirinte Jánot, fVIdaivM i Julianna. - *
Berke Lótaló, kalaux: Laúit.
•Varga Vtrttte, fóldmivtt Ftr«uc.
^ • * Halálozások : •
*sidó imakönyvet aa enkálMók ftgyelméba.
— A raformiolé tUágrendUü. vUag*taMiH ^ mozgalmantk nagvon soka nem találkoaoH mágyar tftrtenetiroja. Pedig t sae\'l-mi nagy mozgalom nálunk igen féfentékaay mn pdl Wt a Ma^yaroraa4gbán miudjáH Hfjitáii etaő idején oi>hoa< és baaát Ulait. Jósaa tételei taláU lak a magjar faj jótaa te^ogaaáhoa, a atanti nyelv haunálata as e nyomatasaal terhes nebéa időkben namaetiaégünk egyik vadbaatyáiava \\ tette, anoyira, bogy v agyar vallás lett a aev% Politikai ellenségeink ellenszenve ia csak meg* szerettette vélünk ezt as nj vallást, melynek -egyszerűsége s/omoru spraunkhoa illet s mely* I nek papjái a tanítói annyi sivár stáaad utáa Ugy uj szabadabb \'udoaaány gyümőlcaeit botlik tnagakkpl Nyugot pro\'e«táne iskoláiból. Latbar, I Malenchto", aiw\'erditmi Braamoa mind találtak j követőkre- Mag^araraa^goa ü biagyas—aielljgl j regebben áligba fejlatt ^ bontan ózott ki oly 1 gazdagon ea hatalmasan,—mint a reforiáoió ée— I ellenre formáció örökös sorban fgvaaáara aadaU ] trtáiratalban. £x ira ok tiyvs e;metbeti a magyal saéllem eros,kimelet|eo sziu é durva meggyőaődáee I nyUatk v/.ik és aa erélye^ aalgoni kit elterjedését | *Uső Sttrban ezen er*H éa atikötti maggyöiödéaaek : köszöiiheLi. Aa uu hi\'uca ép n agy vol.sk apoa* tplai nálunk, mint 5U0 év előtt a másiknak a I mint annak voltak steoije*^ eaaek is vannak ihletett patronál. A hatalmas asssonypfc, a kik váraik éa udvarházaik ajtaját megnyitják as egyszerű ^ir^djkájpmkiiak, «zaknek aa pdvar* haaaknaM b^laeje\\>en aa uj bir erős éa erélyea vftdöit ucvetik g^rmekeikben* Loránifly Zsu-zsa:>na egy balalmaa jeaaaitával maga állt perbe. Levelezéseiben vitatkozik aa bit ^s regi bit teteleir >i. erélye^ magyar assaonynak esma -ronánsk léleaeíneiö mintaképe.
A kü löldi és tiagysr r»toriaáo ó aeletkezé«eröt es lerj déaétól s/M a Nagy Képca VilagMrt#n«t 110—120. tukele;.
A kötaUe ntgy jjunka sz^rkeazloje dr,
flórvátli .hiliánna, nipasántfM, 66. évta : etkór. Sipoa Franciska 16. hóotpoi. bé htrnt. áomogyi Tarát, napszámos : 56. évet: kóthegytt billentyű elégtaleatég.
Sipoa I tfWms üomink,^-Anna, « évas ity&kon
tevő vágott aab.
Robinsoiui Jolán, rv hón poabúihnrnt. * Topolict Nándo^, (ánufó; 17. év ».* tddftgttmökór.-Hag^ Gyaláz 6. kéntpoi: l*élbnrnt. ^Hari Toxaof. hinó gópúax 31. ívük : gyoahurazttktlet
HoaéM\'n, 2. bonapot • rin^gorro. * „
öav. Stpínborger júz^íuü, W«lt7. Hnrbála. magénak! Marcali Héurik egye vrttl t«ui»r. ki a Vll, UOtel-?i éves saarvi szívbaj j t gyasersmina h enőjo la, Egy egy kó\'et ara
f®^Jfrtfft^MaiJ^iaMmk , (1\'S^s féiUirkötó^n 16 korona; tilzeteoaint
SsaW Margír, 3 hónapon: bé hnrnt. . : , , * , \' ... . , ♦ j
Tordy MArla, ZO Í»ae tO\'tOgSaifikér. {<»* kaph^ó bü í«Hérjévt1> Me^jtku mindet) tiéleft
egy füzet. —« Kapható a kiadónál (B^vai Tes
vógkiouriilés.
Aner Jáno?. (SlUmfves 92. éret* aggkori Kuvác-s Jóxaeí, ti. bóiikjmfi Jiélhttrnt. ■
nKDinrinv Ivnroi\'.ua, I hóntpoi: hékhnret. Szátö JÍííobiic, .Ballvai MAtla, 4R évoa. itídtigkaiRlor Totar látván, <». h \'.n^o-. - bétkarul Ttuctios István, saabó. 2.1 évosi t&dfivéla

issmu.
kütiUtek;
\\
Tóth F*tr<*nc cipelt -líásar Jakab, kádár Tófor Jáaot, kontüvax Sseüg Jaco<, psljgyártó FeSdTer Itogó, magau fi HnfHtV tiáesió, M-tmt-Dr.. BrankmajTar V-w ,
l.aj»Hi ftoaaliával v Setnofoaáv Mariával, \\ V\'aitantrmas fCvival Horvát ti Tarét tal. /.ivijmK" — BlSnaaftld Margittal M — Kaleviet fceaám»al •>rt ai - Htahé Oiatllávsl
Tvitrok Ifod. Int Ht. Budait, VUI. Ollói »ui--IH,) a miOaei)\' hnaai könyvkereskedaa ntja\'n. v — UJ magyar népdalok. 0*>i róz«»a leber rözs-\'t. Nem báttoui eredeti m^aevar
népdalok, tue yek Jelenleg Krdétybeti kői^edvetniek énekhangfa éa zongoréta öigáiiy<>a modoru*o leitívaa „Uarmonnt* ariieiuüae iongi)r,ikere-k«dra kiadatában Hudap^t vac* 20% Ara 1 orora. L^v^no t mevj^laui T.kadurlt ncpdal encklángra <va>»óng<)rara cigányos mnd<*» bau Dvl\'t melyek iVdak bárt
a butlapvHti néptuinhaa Kad>e[i primadonna
Szerkesztői üzenetek
mU#oraból vn nt.fídalok me v ONMOllÜLjdJiXiy áik^rtU^ai dslsí^^

Afu S borona Ivtlka »ae|> nenftiokftra a9*fa\';<< * Oistagbau . A ulmlap F-ilak San ki Ün^oa mutatja. A nubreitai; .sári
II L. Mindegyik kdavststlantég, ksia>etlet poagyottaá|rtios jár ktítal., lat, igaal etfí és •ioelirndoi megpróbálkcnfini prftsával t
nA llaillkar. í i loggil már logtalkosik eg
l<|lt<"*ésyl>en van valami jól kató itág, ami atoiibaii mar majdtieiíi á •De agyikben eiaes költői baaga-ilaég Kaaket nem kOsAljtlk. Teeeók
•sásraakbea agyaasasal a akirö, éppen ta önök küréból.
Irodalom.
liApt.ul<tjtlonon «\\m kiadót
Fischel Fülöp, Nagy-Kanizsáé.
tm végrh. alád) ÍVOK W^l
ivrvorósi hirdetniöny.
ütak M^jjőn azúr, bátryaa Tannak ?«--IIHánnan!4,I báty ta el a Hívj töt; Veszprémben Kbvea bvlá — »No jól van, tessék itt\'besétálni !• A három ur könyvkiadó c^g iMp töegköonyebbültileiekkei megbui^k a kl« fül-1 viselő uuak«myvet dr. KI.-*® kéínm, de nincs fcfctamfi. A belfp6 dijak min-i főrabbi, a kivaU
A nifroit hir6*fiii végrehajtó at évi
Magyar szövogU ziidó Imádlágoa könyv1 LX fOlí | a ^rtaimebeu eaeimel kuxhirré
A ^Mirjám" címvt Arnold veaaprémi éé Iámért, . poéta írta
den
teszi, hogy a nagykanizsai 190Uévi V 029 1 lWít 8p. III végzése^ kővetkegtebeo iiilnAerger*\' Klsrti b|«estt grvsmtiitm fftwV. \'tam.
kir .iárftabirógágoak
Sn_Jlj Aa 1 P|*. lakab, éa berolá
mallékilletékekkel dúsan meg vannak fizetve. | meg,zsidó nök részére, ti mell hyelvexettel A mül Batthyány-Htrattaaun Od^n javára Vinla Adoltai _ ja lelkes kiadó áldox,ttké*a*égit>6l immár harmadik azttl Wmi Lmsa nkaoiaiiai allan 730 kor^ 6S4
*) áa e rovat alatt kftasltakért aeta vállal tsiejfcségst a kiadásban kerlll kőppvplacra ti alkalommal, kor ^g fill. kor. 4H lií|.T» jar erejéig V m i — ^aerkasttó. j köqnyen ine^zerczliw^t .uictó kiadásban Meg-{gaualomHt biztonp.Sai ki^ égi téti %égrebajHf
Nagy b.aniait*, eafltörtOk
■))•• 1* át talál foglal! «« HM koronám b-eaült Mobaba<arak, ágyaemttsk.atti fekérnamlek> Ml alté ingóságok nyilvános éoaréaan eladatnak. Mely a nagykanlual klr, Járáa-
btréaég IMII. ítl V m-i mám* m*b*« fotytáa Magy-JLantisáa n belyatmen leendő e»ski>«lét*re
1901 tv augusztus hó 1 uapjmak dólntiniaa ir*)*
határidőül kitü»ellk éa ahhozt venni náedékotók oly m*gjegysé«e*t hivatnak ino#, hogy aa érintett hatóságok aa 1881. éti LX. t-t IO7. éa 10H. 0-a értelmében késspéaafitelé* inoltetl, a legtöbbét ígérőnek becsáron alul I* fl lógnak adatni. Kelt fl.-Keniitán. 1001. jubuu bó 17 én MAXIM0V118 ttYÖRUY klr. blréségi végrehajtó.
1810 1901 rógrh. aUui,
271-1
Arvefési hirdetmény
Alulírott biróaégi vevrebajtó ai 1831, évi XX. l.-c. TOT, §*a «rtaImltMií~Tinílimat kOibtrré U*>l, hogy a nagykanizsai kir. jéráeblróaágeek 1901. évi ,8p iii. 161-8. iiimu »é»aéee következtében Hertelendy Béla nkanltsai tinyt i.„ véd illat képviselt Héroeg B itthyAny Strattmann Ödön favára Sölétormoe tféza nkanicai lakóé éllén 20 kör. if jir r«jél;19fff évi iiéjtta -hó 17-én foganatóailott kielégítési végrehajtás ttján felttl foglalt és 8&B koronára beesOlt különféle H>ob\'bútoroktól atb. álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir jbiróság 1901. évi V. 638. 2..ss. végxése folytán j } váltó díj és eddig Összesen 43 korona 40 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig MagyzKanitsáá a hetafónen leendő eszköslésért
1W1. évi Juliua hé JMMk aspfáa ét ti érája
batáridőül kitüsetik és shhoz & veuni |ézáuHéko-zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az ériutfe\'t iiigóségok sz 1881. évi LX. t. e. 107 és 108. elteimében készpénzfizetés mellett s legtöbbéi Ígérőnek bo>-oároir ájul is el fognak adatni.
jtelt Nagy-KÍttisán, 1901-. éri julius hó 16. Hap|án. ~ -\' " \' \' - \'
maxiMövics
kir. bir. véiirebsjtó.
69. wiiu,lap. )
{A férfiak Ingyen kapnak)
olyan uj taléliaáayu orvosságot, mely az él* wantatt erűt\' újra meghozta. Próbaeeomagot és egy siasoldalas könyvet postás, jól beoso-waguiva, ingyen kapják mindazok,\' akik érte írnak, Es n i«|báuiulatr.tméltóbb caodaorsiág--mely inetfinHiiteft ezreket, akik fiaiatkori kihágások lolytán armi bajokban, ssiHlisbeu, vnluinint elveszilat, fertteruben szenvednek, fiz okból elhatározta az Jotéztr, bogy egy ingyen ciomag orvoaságtit magyarázó könyvvei evyüit minduiikíii\'.\'k .ingyen kú\'.d, Ezzel a li.i#wrv<rt»ággal a b|J 0 fcoít\'.gj\'ógyiijia\'p, a mlnutízoK aktit a AattJkoii kihagásokbil származó nemi bajokban, su\'llcml o\'gyengttlésben, vaiiy króntVus bajoklmii szenvednek, ÓMbon gyógyíthatják magukat. Ei a gyógyszer közvetlenül azokra a szervekre hu), ahol ft meg-erttsédét sztlkségés évodáiatów ermíméiiyttyel gyógyititt az évek ó\'t ittfió. betegségeket. OTfyrftatalegyarauttrkata—Htatn- -Medioal Tnstitutnak as alant je zett cimre, a honnan s csomagot rög\'On elküdik. Az fűtését lenii>-kább azokat akarja mogmcutétii, akik kezelés céljából aa otthonukat néin h igyhatiák el. A pröbacsomag megmutatja; hogy mily kóuynyan kigyógyít hatók T-ebböt n rettenetes- bajból «tt» bou. Az intézet kivétet u\'iu iesz. Mindenki irhát érte hérhonnan magyarul, mire titoktartás mellett evy ingyen ■ csomag orvosságot kad mtgyarázó könyvvel, együtt. írjon még ins. A csoinág oly szépen be van esoraagolvii, hogy a tartalmát senki sem lógja nicgudni. A levelet igy kell címezni-: State \'Medioal Ins utie, 96 Elektron Building, Fort W«gne, lud, Amerika. A levelek \'mindig bérmeulesi-tendök. . 261
lífQl.Jj«Jiu$ uó 26 én
2ISKA J. UTÓDA
IOWÉM BfOKlT sxerkovAca-Aruk, gabona-mínóségü tizedes és századós hídmérleg gyára. A gabona és értéttöasde saáüH^a Iroda éa raktár; 228-1
BÜDAPEST=±: VI, M-fitca Ű
javítások olcsón, pontosan esrözöltetnek.
— Árjtiyrik kíváaatra tafyaa <e Mnasatya —
Egjedflli képviselet UfiT-UMZSŰ:.
MARKBRE1TER L.-nél
Egyedüli biztos aser
lábizzadás
teljes megszüntetésére as UJtGER féle
PODANOSMIN,
mely 2—8 napi legegyszerűbb bannftlát mán nem csupán a* izzadást, hanem azeuel jftró kellemetlen szagot ia végleg megszünteti. Ara agy kvsjuk aeaettai agyétt I korosa 20 éltet - I kar. 7* Sít. bekíMéaa aallatt Wnnwtvt. -240—10. Kapható tgysdSI a kioaitlaél:
XTNOEB ULLMANN SANDOB
Szentháromsághoz\' cttmzett - gyógyszertárában SZATMARON -
OXO^OXO^OXOXOXDXOXOXOXOXOXO
BERBEADAS.
HTr feles eR
íelvétetneb
e |ap kiadóhivatalában
Hagy-Kaniisia.
avas
*
o *
® -Sormás^ kézség alulírott elöljárósága részéről köz q hírré tétetik, hogy a község tulajdonát képező nagyven-w. dégló, a hozzá ,tartozó melléképületek, kert. körülbelül Ö 1 hold beltelek és 3 hold nagyságú szántófölddel •
f. évi angn*ztDi t4. nnpjáu d. w. • órakor
Sormáson a körjegyzői irodában 1902. évi január l-t4i W
)K O M O
S o
X
o
X
o
q számítandó 3 egymás utáni évre nyilvános árlejtés utján )(( a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fug adatni. 0 A bér-löllételek a hivatalos ór*k alatt SormAaon
o
M
jj^ körjegyzői irodában megtudhatók.
X Grünfeld József
körjegyző. -
270—

Q
Gaál látván jK
p1 \'t bíró. w
1
Ürtesités
Van szerencsém a nagytéjiiptetü közönséget tisztelettel értesite c i,b Jgy a
u y A r>l idényre -
a legújabb divst szerint mindennemű ruhákat, a legtluouiubb ■alaSaégiCI a iegolcaóbbig figyelmes és téletté jutányos kiszolgálás mellett kezűtek-
Ez a\'kalommal bátorkodom a tgjUBUiV M- J1^ fllatok-yos arak tig elmét felhívni egyenruhát kéaaiéaaé-\' a>etaare, me\'yeket a legpóntog^an, eloiras »«nn" légjütán\'yoéabban, VliQifc u>iaöaégbea éa Uléart kivttélbén |izolgllOk ki Vidéki luegpttndéléafk kelíó figyelémmel fpjkö^Blietnék \'• / \' f V 1
A n. erd. közőoaéfi becses támogatásét és nzives megrendelését kéri mily HttUUM*. J
• ..; = CáOTmm Két fMáiiM
tiogy uUoutűe kUünS mtnfaigi, divatot ht/iUi, angol k frmnitt
■ ■ ■ \'-il mJjTJ^• .,. ..1i.^SmEfc\' w
. Nyomatott FjÉtchel Fülöp lapluUjdonoanái Nacy-Kaaiiaáa 1091
Huszonnyolcadik évfolyam 60. szám.
lurkMiiÍH| TUi^ll 1|*t" Slaafeal Vllbp lti;i< IVMtMWIlU
i »at«*aalS.al artaltaai lakai aapai
tiai J. 0. *—«rt klit
lila luitaaidft 4 U|> auiliBi raaiara ftMikMó Bilin t&alaata;
KiadéhlvtUl! tlmtaatfllal: >WA«I Hllpi kOnjv
ZALA
Politikai lap.
Mefjslanlk NAGT-KANIZSAiTrielenkmt kétszer: vaiarnap s csütörtökAn.
; twúrmrta ÍMBI
■atai lm.....■\', is im
HIHl a hMH
■apWtm . . , \'j tubát
DtUUnn 10 OIMr
BIliMNk, rataaiat a *iltlilto>n Taaattoaék ftaM kSesHw
i laUnalU
Béraaatotlaa lavalak wk laMrt Mi feaaéttask tf.
■BJTM iub Mm a* fillér
Xairv-Kanizsa. 1901.
Falatéi aiarkaaitl: Aaala/ léaéw iiarkaaitélara: a.iMi U||aa,
Vasárnap, julius 28.
A legjobb politika. *
Hogyan viselkedik a leghelyesebben egyes ember, valamely egyesülőt,1 vagy politikai köíöaség „ tjzl ugy jyiatánös-tágban egéss pontosan tulajdonképpen meg seíri leliel állipilani. Majd aa tani-\' csos, hogy varakózva szabad tolyást \' enged az ember a dolgoknak ;\' fnajd az » helyes, hogy szelíden. éa engesztelőit^ beavatkozunk ; tnávkor isinél az mulat* kőzik egyedül kielégítőnek, hogy erélyesen neki vágunk. Sok függ ugyanis a természetétől annak, amire törekszünk, ós nők fiigg a körülményektol, melyek KM valamit elérni akarunk, A »jé« csak célszerűségi fogalom s -ami ma jónak é« hasznosnak bizonyull,. as, ha holnap alkalmazzuk, már rosz és károsnak bizonyulhat. A politika feladata- abban van, hogy a kártól való megóvás mellett előnyöket találjon ki* azokat az eszközöket alkalmazza, melyek állal ezeket az előnyöket el Khat érni Jó politika tehát az, mely a visszaesésektől- megóvott és hasznos dolgojut tereintett ; a legjobb -peüttka- pvdig -lúv mely a „már "ólért eredmények veszélyeztetése nélkül, a már adott viszonyokhoz való legóvatosabb és- legügyesebb a\'kálmazkodás mel-
minő kvaliükációt Ítéljen oda, Széli .Kálmán politikájának. Hisz a választásók az
lett a leheló legnagyobb haladási tudta teljesítésének a töftéqyes határidők miatt keresztül vinni. 1 fjg [a\' leggyorsabban meg tellett történnie.
A mauyar közvélemény, ajövfl válasz^ Ámde lehetetlenségnek látszod, hogy ez tások légáramlatától körüllongve, márja oarlament produktív munkát végezhes-tiWgltílittlfJsöíi glIÍB Ittart tBBT rt ferol; hogy***" i iáaó aaanvedály forrott át sislorgelt
termein keresztül, erőszak fojtotta el a tanácskozás hangját,/ az alkotmány ínég-alkotmányoH-verdikt a mult -p*rt«iköjafMenl«,t meghamisításnak ésvesaély*
fölött, de cgy.utlal megközelítőleg meg- [nek wUak kitéve, a többlet összefüggő, utljjik a jövö politikájának irányát is ; 1 ^nek ®ulyo» megrázkódása és nyílt elaza-ilélelel hoznak tehál a fölött, ámi tör-[kad4s ostorozta
tént, éa a Híiíkséglélek viaszhangjábait, U Ekkor vette át Széli Kálmán az állam-kiváltatokban és panaszokban ^gjglölikT[ü8yek vezetéséi. A bátorságot a veszedelem mi történjék ez után. ~ és a haiaszerelet adla neki, a vidáman
Miként fog az ítélet hangzani a mult bíf$ élBS és erkölca. eoer-
giája. Rögtön tisztában volt vele : minő
lölölt, »zt már mom meglehetős pontosan megkonsbruálh.iiljnk, nemcsak ama hangok után, melytk az ország minden rénzéből eddigelé hallatszottak; de még ponto«al!tl>an/ Tia" visszagondolunk ama
pártcsopori08itás lehetetlen továbbad; kormányzati rendszeri kell lehetőleg kerülni. Mivel az .cllen\'égeskedés atyafiak közölt mindig mélyebbre hatol s ezért
- ---— mindig veszodelmesebb is, mint az idegenek
helyzalre, melyben e. pol.tika megkezdte ellensógegkedCse • az
hatvanhetes
működéséi, s elfogulatlanul mérlegeljük a sikereket,; melyeket kivivőit -
alapon álló s magukat a haladás híveinek valló elemeket egyesítette egymással és igy
A parlament súlyos kötelezettségekkel a legterjedelmesebb módon rekonstruálta a állt szemben : az uj költségvetési esztendő sz bádelvü pártol, a parlament löbbaégét; már beköszöntött s ennek dacára nem mivel pedig egy folytonos megrohanás és volt inéit törvényesen megszavazott ál-H azepvedott fogások által elkeserített ellen-íámltázltarlás, és tl kellő.t intézni a ki- zék legtöbbször talál alkalmat, hogy leg* egyezést Ausztriául- E kötelezettségek alább is a negíc ó, a produ-liv munka
TÁRCA.
Mindig.
\\
Mikor leszáll ai tud aürkültt S tiobám csenden magánya nyugtot títl, El/Illem m udig nyilvn áll a könyv X uyy ttrrmitom át az éjsiakát. Tanulni kéne, (jJúle engemet Ntm érdekel a tok tudás dolog; Csak nézem elmerengve könyvemet,\'.}. Kit lrmutkám, mindig rád gondolok .
Mikor pihenni térek, kit nzemtm Alig csukom le, már it álmodom; At falun angyalok kSiitt vagyok... S boldog inOioly pugártik arcomon*.. Eközben itmtrtllen értemény tíevit, tüzel, ét mig az angyalok Körültem játttadotnuk, iidnig én Hit lrmutkám mindiy rád gondolok.
Sohwarz Qéza
Elzahoz.
I Szép nyári a/Mony volt,,, épen nekünk való. fiagéftgott a hllditalí üflet karimája. j El-iyoníolloztam : dlbm-i, vagy való T.\'.jU. £t szállt ul Hiteuha JímM ho imája . \' ,
Majd a holdul nkl&k, boldoafággal telve, v Sokáig.,, tokáig... játiii kidijtili\'böl.. • j-
A hold már réq el volt felhík által /tdpe, tre étzrttettük egymásnak neméból..
üyönyürü alkony volt. Trubadúrod édes, ts a Iwld yayyouá, uélee karimája, Tanúi volánok, noyy ttiv mire itéptn. .. Ei stállt lel /tleniiet szidni M imája...
Sdmlyó Zoltán.
A „Falu rossza" szerzőjéről.
" [Emlékeiét Tóth Edére.)
Kúili: KŐrmendy Pál.
Miki-r n budapesti népsziuhás iius/.oinit éves jubileumát tartotta az idén, bQHzkeségltuk Ulaha
, külósés után-egynnsne as Ígéret fö\'dének kapui* hns ért, s hnlánUksira ss i\'eiuei és lösösség |OBxIatltin elismorésénsk bab<>rsit loná... nincs töblié közöltünk!
, Maghalt a Irildi let.eá, b"gy annál uiaradsa* (lúbji slskjs legyeo s ballistsilassa, uak..
Nevét lentiU\'lják mt<vci, a \'slNUissnyiazer tereintő nnslleinének alakjait Iájuk, Meretét tél és büazkéti gondiiiunk re.\\ ki ul/ sokat szenvedett, olyau kevés időig élt.
>Arn5l ii rúyid másfél évi idöstakröl, mely pályafit\'ttHábol életnek nuvezhető, — mely babér--kuasorural caerélto ü u sok éven át vioelt tövis korouájá\': bvssélui fog s magyar irodalom története, s misden mozzanatát meg Ibgja óvni s kegyelel; — de arról a régmúlt időkről, me-
, Lu,za, aa nkkor kapóit ko»4oruinsk l. g.sebbjél, | lTe,k"\'* HI,Dy"u néllrUlöa&yBtí«l» le nagánsk, Tóth Ede sírjára helyez^. - Térdre borulva I \'"^•kben owik egy-egy feWtóiad NSikrs jel^é iiuadkosoti -uz éle nagytág a porlá nagyág sir- ?* " kfb,n rt!10 unRy kisosekH, kevesen
—-pitogoak emlékesni
nngysiljf a porlá nagyág halmsnsl a Kerepeiuti tebietöbeii. \' T* A \'líula. som -sokolt elaarkéziii,* hs irodal-j munk julnsu iránt kell as íxs< kegyeletet meg | eselttktdiii\'*£pp«n ssért kö*öljttk ~a"fjdsdbetetlen f írónk diákkori életét tárgyaló sorokat. Jó barátja: | Ksesós Lajus iita.
Xagj-Kanksa müveit ti IkQ köziinaégöt is ér-
Hadd jusson es jnz elhagyott\' réss nekem.
Mig a nemzeti irodalom nem tője kflnyejve les* komorot s sir fül*, — tisd-t emeljen én ftU s Isidül idők fátyolát i mikor még álmaiban aé látta u ajkért, mely bár rövid ideig csupán
jdekli.ai, ki* | reimúmüv.eil.
Hzámtslantsor élv«ste Tóth fc*le Id® 11 ővé volt.
Tuwiöt eszlendt^ mult el széts, bogy talál-kosiam vele. A most mar országszerte ismert; tóik Sii helyett akkor tség csakf Edui twlim^ neve, Jgy ismerte őt ss égést kollégium; nritriáí-
ItyfQA márctwt 5=Üa.
i / ♦O^öküá oaillag, mely egyszerre várltlaoul
Iragyogott tel a tnafejar klltéaaelegén, kialndt ésjrítisok-, gregan«<iök nsmietségétöl lt sgésksa s I ejt önt. A áoiri\'Jkd\'kőltöJki ahuyi küíctea ét nélkioivodikiölök st^o^élg.
Zala 60. 8zám % lap-)
1901 julioa hő tn tn
hettéklvolna ajt Ekkor leegérkezelt é . ai»lap. gondoséit. bogy mk ktsebb-
J % \'oajfróho kereskedő és ip»ro« Bitetek lala/doai\'tait
d»ki<* érvéayre juttatta e jgjflg^ L^S XT^V^
törvényt éii igazságot így eleget teWÍetfjmí.7unk igazolási céljából; de azért kötelest*.
a parlament nemcsak minden fcorábbi I foknak ér-zzOk, bogy a dolog mibenléte f-m
a. müveit magyar .társadalom mélyen n«zteít tagjait it tájékoztátok éa e becses !spb m ts visazsulasiUuk ezl s súlyos * adat, a atelylyel
kötelességének, hanem szociális reformok állal még a nemzet fejlődéséi, is hathatósan előmozdította.
Nagy-Kaaiaae, vasárnap tnefakadályozás* által szerezzen magáink
mcportást r Si^ KálmáB IArgyaláuflfe\'ft\'gK*^ okosA ismét. falftlkerfkfdtft,!^7 bocsátkozott aa akkor izgatott ós botifQári minden veazeddém elmull, mert ő mi -jkoznak ío\'sUani. É vaddal lihegő ullenaékkel, politikai kiváaVlmait meghallgatta, Ígéretekért igérelet adott, — de mindent a nyilvánosság toruma előtt, mert oaak ea falai meg egyenes, minden •hátsóguiidulatot kizáró lényéne< és mert csak igy lehetett alaposan ao^DÜzni az elleniek bhalmatlanságái. —ós így hozta leggyorsabban létre a parlament munkaképességét. ^ , " \',• A
Ámde a munkaképességet folyton fenn kelleit tartani s megvédeni, nehogy még veszedelmesebb áHapot-követkesaék be, mint az épp megszüntetett volt: a visszaesés. Éa mutatta\' meg aztán iga\'aán hatalmasabb mesteri voltát *a parlament vezetésében. Azon volt4 hogy minden ülésben s annak egész folyama alatt jelen.legyen, a higgadt, tárgyilagos fejtegetések menetét izgató re-miniscenciák betörésétőt, személyen meg-rohanásokra való liajlandóságtól megóvja. Fáradhatatlanul; s mindig tel világosii ólag, beavatkozott a vita menetébe, hogy ast a vezető szempontok keretében megtartsa, személyes öklélődzések fölölt a magas tárgyilagosság. színvonalára emelje, s bármily!
kíméletlenül zúgtak is sokszor ellene a\'korábban a,legkevésbé a saját hibánkbólI,ez! rendeletéi, miként aa irkák gyár ai-
. , " \' : .,_ , , .. ■__, . . .------ val foglalkozó iparosok ea * papírkereskedő
Támadások, ö eresen vágott ugyan vissza, | nálunk behetyezTUaelt, nem lehetett ugyan úagy ré,Zfi „ ^ik még ma iá olyan iróliiMtekkel
de az előkelő önuralom nyugalmát soha megszüntetni; de amint dühöngött, hány I árasztják el iskoláinkat, a melyek a miniszteri
, ..j, ___. „. >,. jcir.iirAr.rtrt _ ; j!i /„• .___,_ rendelet követelménveinek n«m felelnek mes,
el nem veszítette. most mégis életképes csirát fojtott volna | bolott „ re,delet -jtig(mn raegh.gyja, ho^
Hogy mennyire rá. volt utalva a meg, ha ez idö alatt nem Széli erős, kie-|a* 1896—96. tanévtől kezdve a vallás* kút-
parlament e Vetésre, az kitűnt két ál- gyenlitő, haladást biztosi-ó legjobb politikája okiatisüuyi minitzterközvei.en veieiése és ren-
r . _17 I ,...,, delkezéie alatt álló állami, községi, tarsulau
kalommal • a —■■ ...... . .. —
néfiány olyan papírkereskedő unszo ására, akik ... , a „Rigler "-\'.éggel kdtf»« szemődé-unk saöregti
A költség vetési mindé fl\' évben- ren inéin is" ismerik, —. bennünket igaztalanul i|-.
dee»n és alaposan elintézik, az Ausztriával ,et,ek>
való kipovorósl «nnvcriiin önrendelkező I MlB<lé"ek tl<5\'\' kijelentjük, boijy nem mi, « vaiO Kieg> ezöst souverain onrenaeiKezéai >Eftl<rg<.a]<[,. gonát.z6l, kerestük és kértük féla
jogunk alapján megszavazzák, a nemzeti j kereskedőket iiri, hogy effe^SIMnínei a
erő fenntartására számos törvény, mint * \'1?|ji\'6k és \'Arva-sUp. ja j.vára iffve--
, , . ,.... , -| delmező ajánlatokat tegyenek, liauem tobh vidéki,
gyormekek védelmére és a munka értéke- j ,öt néhány fővárosi papírkereskedő is Aagi sitésére vonatkgzó, lép éleibe, és lerak-1 keresstt M bennünket kedvezőbbnél kedrjrtB ják « anigy közlgazgttiiii reform lé(io8Öii. rendkívül praktikus, de semminek aem praejudikáló rendszabályokban. De ami legfontosabb: a kormányzás szabadelvű folyamata a legcsekélyebb megszakítást sem szenvedje, egyetlen egy szabadelvű vívmány sem ftött ingásba, sőt inkább megerősítették azokat, mint ezt elég gyakran bebizonyították Széli Kálmánnak és kabinetje, tagjainak kijelentései. :
Mi azonban,\'\'mint d miniszter felügyeleti |alatt álló »£ölyös-alap« gondozói, az ostiai ajánlatok klUÜI csak egyel fogadtunk <1, Deve-aeteleu a -többipél sokkal kedrezótleuebh TEíJT Ur<-féle ajánlatot; mert\' egyedül a .Rigl«f József Ede pepirnemügyár -réajvénytársaság*, ajánlott tel egyeaü etünk javára jövedelmező iró-éi-rájmerek között olyan népiskolai iró-, móló* és nvelvlani gyakorlatoknak való iüzeteicet, a melyek a magyar kir. vallás- é,t közoktatásügyi mipí«zte"r il\'al »< 1894 évi máieíu* hó STVáo 39863-^1894. rxám alat\' kibocsátott ren4»Iet tériyei és I követélméuyeinek minden tel inte\'ben jneufeidprk.
— As >Eöty.ős-álap« gondozói >Országos T»ni-Ltöi SegélvegyesülelUnkc képviselői, aem vehették A gazdasági depressziót, mely már fngy femmibe a maayar kóvoktalásügyi kormany-
marosvasárhelyi választás uralkodik vala. alatt történt-véres eseménynél, és a néppárt elbizakodott elörerontása alkalmával
az Adria-szerződéi ~és fárgyalása lolya- i n.i . i it . j r tl i/ / i _ mán. S/.éil mind a kétszer kénytelen volt. \'M fM Éü Wi «
a fővároson kívül tartózkodni, és mind A >Maxyar Papirkereakidök oUgoa E,;yr
a kétszer a lánggal égő szenvedély szi- nólete* és egy.két más kereakedS- és inaror*\'
portod száUtaVbe a parlament békeépü- twtületianéhany,^ kakáaÍH ctomór kereső , { . , v einber kezdeményezése folytán aszal váao ja a
letebe. melyek könnyen hamuvá éget- hatóságok meg a nagyközön^ elölt áí\';Eötvő-
Hogyan jött Sáros-Patakra a mely napon : azt i a» éji vidáin órák ÓU jó baráto* lettünk, nem <Bd..m. Nem it a/.okás ezt kntatm oly kda- hiyakrsi ittttták Össze, TeWáavln munkáinkat: támavagban, melynek minden tagja igy érkezett biralgatváa eífytnáa verseit; -kjnainap már )il imert lcedp«s eit^ra volt, | - Igas, Bfw verselt ae taroltuk éppen Adut, azu) kollégium épíieiének balszárnyán, rosszaknak; de nem egyszer az elsősége a második emeleti széisö ,kamrában" kapoll! ináanak ítéltük.
szállást. (Kamarának nfcvezik az iljusíg által 1861 évben mindjárt az év elejéu kijelenté : lakolt szobákat Régt hagyományos név. Ezért _ m hagylak benneteket\' liuk ; nya* as egyült-Ukók .kamarásokoak" nevezik ma-1kuniba ves/em a világot: uinút ltmk\\
gnkat.)
Kamarásai vehebb diákok voltak. — £n a .Garibaldinál" találkoztam először vele.
Nem a caprerai hősről van szó. £t a »Garibaldit, egy minden. izében eredeti zsidó korc«-máros volt, kinek szép, szőke leányáról, a Fáni\' káról mindketten jobb vélemenynyel voitunk, mint az Öreg ur .anabaptitdU" borairól.
Február 1-sö napján meg egy költeményt adolt kezembe. Olvasd el, mondá, de ne bíráld meg ; mert ha nem jó is, dn igaz lesz. — A szinész-p\'ályát üdvö/.ló benne, midőn szakítván miudénnel, annak szent küszöbére lép. A költemény nálam maradi és saját költői kísérleteim gyűjteményével együtt egy kin füzetbe ,,. 7 - ,. . . , irva, 1865. julius bávában valamely saebmetsaö
Karácsony felé járt az idő, s éppen egy kis ,lopla el tó|em a bud;; pya udvarón. Ma kirándulásról tértünk visa»a, melynek célja »k«- kziveaen odaadnék érte mindent, mit egykor ntés-reqwrálái(< volt. (Kerites-requirálás müazó : j írtain, s a mi kedves volt előttem, csak e a nulla beszerzésének a módját jelenti. — A | r5vid ^ibmáúyt bírhatnám a régi kamarástól, etvisek portájáról a pataki diák a felesleges kibtn a hivatott MM \\ siratja a nemuti iro-keiitást el szokta csalogatni.) dalom"....
A hátulsó szobából, melybe csak jó isme-róaók nyertek bebocsátást, zeneszó hangzott ki.
. Az igazi nipniinmü, igazi alyameateréröl\'
Hozzá
Hárman jóltiink, a >észM«el tániltlíllkékíp -
testet! ajtó, melyrefnagj Telükkel, de megle.;Mm tottwn •> 8em ^ béíöla..,..,
AMjon meg a já Isten édes JBíá
hetős ingatag kákáéi oéi volt trvi t .QfjSeta-mu» igllui\'\'..,..\'^---
Ebben az alacsony szobában találkoztam alöesSr aa ltjával, kinek kopórsójtt 1876. tebr. 28ána magfw irodalom gyásza j övezte és kísérte a temetőbe.
Ed* I
drága poraidal Áldatlanul tw hagyja I
magánjellegű elemi népiskolában es télsö-népis\' kólákban csak a miniszteri utasításoknak megfelelőd irófOzetek használhatók.
Bizony sajnos, de leiagadba\'atlan teny, h gv sok irksgyértással togUlko<ó és papirkereak^d<S polgartirsunk még nem\' vette tudomásul vsjry nem is akarta eléggé ligyelembe venni ait » fentebb emli\'ett miniszteri rendeletei, a\' mely .pedig h* 6 érdekeiket ia uiegvedelmeai, mert, hiszen, ennek a bevezető részében szósterint az áll: .Tudomásomra jutván, hogy különösen a népiskolákban használatban levő irótOzetek nagv-réazben sem az egészségügyi, sem s pedagógiái . követelményeknek meg neiu telelnek, s hogy ezen tűzetek sokfélesége a szülőket ivmeg a. t.inulA-kai itf^yjkrati megtfvesatí.-al iskolaigMgató-kat és tanitókit p"dig arra inriilj*, hogy á> i--kólájukban használandó irófüzetek elárusiiására egyes kereskedőknek meg nem engedhető mpno-poliutnói adjanak ; elhataroatam, hogy ezen bajok orvoslása és a mialluk ■ laméielteo fölmerült panasxok megsaüntetéae végett aa állami es községi, továbbá a társulati éa magánjellegű elemi népiskolákban használandó trófüzetek szerkezetét, minőségét, kiállítását és használatát illetőleg szabályzatot adok ki
Ezenkívül biaváat elmondbe^uk a?t is, hogy az ellenünk vádaskodó testületek vezetői sem vették figyelembe ennek a miniszteri rendeletnek azt a pontját; mely a tanítóknak saólő következő utasítást foglalja magában :
,A haszuálandó Ittaeleket figyelemmel aa ula*. aitásban foglaltakra és arra,- hogy basai gyártmányok legyenek, aa illető iskolák taaitótestQle\'ei állapítják meg, meghatározván, bogy aa egyes osztályokban a vásárlandó tüzelek mily (okozati számúak éa mily minőségűek legyenek, egyébként azonban tartózkodván a vásárlási helyre nézve teendő korlátozásiéi." r . t
Vagy talán teltesiik a vádaskodó teetüleíek] felőlünkr az .Eótvöa-alap* gondozói éa a magyar tanítóság felőli bogy ml á miniszteri rendeleltítet ipugy semmibe se vaaaaftk, mini az irkagf ártáseal foglalkozó iparosok oagyréase*? No, S|t ebben nagyon csalódnak. Mi, az .Eötvöa-atap" gondoséi, már inté^edtünk arra Qésvt, begy as irófllsetekre
Nagykanizsa, vttármp
Zala 60. igám (S. lap.)
1901. iuliua hó M án
,ooiiVo*6 lentebb mar rtihb uben it ItlealiteH mioi btratly mit fogára hálánknak, öijmii: t»I indította azt aeg Q» Isits4«i b*-(f |niág^ oiouzttri rendelet ismét tgéat tirjtdtlaéhen tiietik állani adtukat, városi póitdöjukat, állnom, hogy • raaali >ao gálatot csak innffii* minden egyet tanítónak s ketthe tusaim « tel-ja aegyti adót, a kttuaa-hai<álliaoJá4f adói, • isaerí. s m«ün»h.n i.di. n»*ii f^jtgy
UHtet ahdtn tfyst Ultitól yyifc pH* )*»» .rtttH alapiét HU. , Aa ipirot «éW\'|iv«I dukál ® \' " -1
• Kotvös-alsp. céljaira jGvtdtlmstó iró- ét\'még aaial, hogy as iparitttüJsinak külslw lufit,\' No bál jó ursm, ennyi taptetttliastl én nem
logul\'ságnak különben is kétas nredmányű felvilágosítása. E helyen jó atívrti ajáitocu, méltóztassék a t: cikkírónak »apip>Iapokat olvasni,
•i .Kö»vöa-alap« oáljaira jOvtdtlnaső iró- ti\' még ssiaí, hogy as iptritttüJsinek kGltles Ugja,; |
rt^uerek kéealslben laril\'irt a pápIrktrsskedO- • isgMiii dijak fizetése «l különösen is —ifi-----lnü ^isllijl In Itassék. ds iiili i
kel aegnyeroi salTMkedjenak, hsnea srre le,] vsn adóitalva. Unt rnág eg* inásik kruéTe^ir£[hi>aUI*an|g«król sea vwárcikkban ini.-liogy maiuk U Megtartsák a miniszteri rtnde- iaég í» htramiik ss iparosra: a beteg- Vizsgálódásai során azonban a vaaataaok . "tétnek mindén nekik •.toló utasiiát*t hót gou sagítd pánilár iránti köttUzeiMg. & ez-talan a arankája természetének boncolgatását aégis (j.j« koptunk a felöl is, bogy es a síiniMtm rmi-\' I«g*rtakai6bb, legtsrbaeebb. Jaj anaak aj kifelejtette, vagy szándékossá *1hsgy&; a miért delet aa ö«i«r> hatni papirksreakedők kesébe stegáay kisiparosnak, kmak ha ajólstsnaanyihi én iguán bélés vágyók, mert aapeakiati munka eljusson. hogy ók ezzel a kezűkben ■ megvéd- falvitte a soriét, hogy tanoncot, tőt tán tégedet: időm nem lévén 7 órában aipukit. ift aem hevék magukat az etetben, ha egyik vagy is foglalkoztathat; alkalmazottai nem lettek kellő érnék ; másrészt meg nem i» lehet eéloui az el* másik tanitó annyira megfeledkeznék thaiiéról, idöbea btjeltutva á beleg-tvgitö péa«tároál. Ez tt — \'
bogy még az olyan (Özeteket iá ki akarna til-i elképzelhető legnagyobb iparkihágts. Jön azután unt iskoléjábo\', melyek a ininiszleti rendelet az 6—10-80-éO korona bírságok behajlása
követelményeinek megfelelnek a v gett nap nap uáa a végrehajtó. Ha pedig %|p|. s Budi pétit Naplö 22-ihi.*timtnak vezérük-
Ezekből, jgy véljük, eléggé éilágosan ki- szegény kisiparos nem képes a birrágol ssépsé-^ket, méltaaoa becses figyelmére n vasalások tűnik, hogy wm ál .EOlvfa alap\'„tando/ftl,! geieg mtgiizalni, elveaaik utolsó ^fcmókját ia. nwofKdtiittti.es B» arindfezek nem TuJÍF Ma pedig s mi ügyfeleink nein ártunk és nem Mert hát eme humanús Iméaaény leladala it reánk nézve még baeanosaá válható becses trtbatnnk a miniszteri rendeletben foglalt unmdii\'n áron való betegnegélye<és lévén, enyhítő véleményét jobb uire térttani, akkor szíveskedjék attsiltsok siígora megtartása mellen sem ttztjk- körülményt nem i\'trtar «*s«iőtége. ; kifáradni a helybeli pályaudvarra, tekintsen be
aak az irkagyártt>(dtntk, n.kik t mini\'tleri ula-\' Említett öt-baiazit helybeli adófizető polgár j kérem vizsgálódáshoz szokott szemekkel t titiaoknwk megtelelő iró\'Ozelaket fotlrmnalt, fretn i közllt váluzttti joga ajk yan fiej von-nynlcvau- yaguti irodákba. illetőleg műhelyekbe; malink ■»■■ pedig t/otntk a papirkereskedMne*, a kik Ilyei7n,k. tt m lyek erj) jögÜE W! | kényelmes blrósákí hiiatéUs/ohák, hanem csi«.
füzeteknek az niárumtásávul loglalkoznak, Mát- ... Igen ! joita ♦un tWg tt -ifitltosnnk i» épj madia-mahelyekne merényebbek : fatni fogja,\' ként áll azonban a dolog arra a néhány tparotra ugy, mint bármely po\'gárláráánakf ügjpes-bajos hogy mennyit teljesít egy vasqti tiszt, és mi ét kereskedőre nézve, t kik a mii Üzleti ret>de« dolgaiban a liátóság tatpog»tt.*át igénybe ycnni. j telt ahhoz, hogy idishöz kötött valta miatt i» htekat Semmibe se szoUáV venni » a kik eaeu- Ez igen szépei vmi így m«ndvs ést itlan meg, idegölő szolgálatára képessé tétessék, túl a külföldönkészüiő^mirtltzterí utasitásnkuakIis van törvényünkben valahol itva;\'\'de ez i»* ■ fizetésünkből pedig csak ti<ztes ssegény-aeg nem lelelő silány iró füzetekkel óhajtanák I mint »ok m»s nálunk, csak a pustltlnm elhangzó béggel élhetünk meg éa széles Magyamrutgban iikoltini.tt elttrnsztai\'i, — Ezeknek most mar úii, vagy írott uialasst maradt miodezideig. Ht| Q0 a< egyedt i, ki nem Ittj*, hogy aa .intei-cssk as jehet a t<end\'ijt>k, hugy keresték fel egy iparotnak dolga akad valamely hatóságnál, Ijgenciának ezen ö—6.-ezer tagja saetenyaége iüzsteikkel szokat az uko ákat, » melyok annak elinlezéte végett belép ennek hiyaialoa M minden idejét igénybe vevő munkája állal t
_álltnak a hötokiaitaügyi m. kir. miniszter kőz- hulyiaégebe, eKistór is reálOraed az illető hiva- iar.prf.imi étetbfil mia\'fgy kizárva Bán. Végül
\'vetlen vezetésé alatt; Talán ezekben az iskoládban lialiiok, bogy várjon kivíl, míg * iór rrá keröljdacára annak, hogy a tanárak, vasutasok, és szabad Iesz-még nekik ezentúl is a vásár, vagy és hivatni lógja; azután pedig nagyon kétőn f p^mok közös ellentégévé azegödüti, még is várják be tfirelemme\', mig akad egy olyan\' kerül a sor ő reá. Hiaz a fogadiat&snal ha«z- f^véttel viseltetem U cikkiró iránt a mozgs-kjSzoktaiásdeyi magyar sirályi taimsziar, ki náíni szokott — talán még a törökvilághól re- jom sikerjelensége nii\'at\'i, gyötrő, aggodalma-mindent elnéz a zavarosban halászni azt-reiő auk macadt — modortól eltekintve, az nem de viszont belyrehozhatlaa mmiaztástal enbtreknek és Visszavonja a fentebb sokszor is volna valami navy baj. hofy mindenkinek várni vádlo-n: miért nem háliatin tiltó szavátj de emiitett miniszteri rendeletet. kell, mig reá kerül a sor, mert hát valamennyi meK ^é«ei hangját aem eiórelá-\'ó gondoskoíláaft-
<L >Magysr PapirkareskédökTJS\'aágo- Egye- téllel egyszerre tárgyalni lehetetlen, mindenkinekIq^ akkor, mikor, a kaiosatiastek tnete-ét tületé\'-t, valamint a gannünk jóhitscmü eg bevá- a dulgát egyszerre t hatóság sem intézheti el. emelték, talán most jutna a bíráknak js nekünk floló tohbl egjte;üiet éa^táratfat ta- jait pedin, HaBem\'megiörténik nébx, hogy ép mikor nein ^ik csaádot tartunk fenn,^^ gyermskekat ne-kerve kérjiik, ne hallgHKaanak arra a néhány a egészen a tniti kornak megtelelő udvariassággal ve és különböző adóink 4etejébe a kellő . kákán t« csomót kereső egyéu unsz\'igáiásárt, ura utasították a kisiparost,- bogy várjon torára^spMinukt említett váro»i tanács még jé sum-
banem nyújtsák ki aegitó jobbjukat és támogattak »Urszágos Tai.itói Segélyeg* efltlet.-üuket oly módon, hogy tartsák üzleteikben mindig koszié ben a rRigler József Ede papirnemügyáf aital töfgalőHílía - W-stlőtt
részvénytársasági által lörgalömBiT- bocsátott f
..-Tanítók Ház«" éa ,\'.Arva-á apj\'"Javára jötedeU_____
meaő jelzeaaal ellátott kiüló mjntiségii éa arány-1 k^iV.la >g véve ulcsó itkólti iri - es rajss^e \' hozy igv a müveit magyar , társadalon -tündén ejgyes tagj. nagyobb nehézség éa álduzat nélkül kozzájárulhas-on egye-ületüit^ magasztos céljainak s *a»egoldasahot.
egy uri peresfel fép a hivatalos h lyiaégbe, s ftt I ma pót aduval járul családfenntartó éa tárna-elfelejtik rendre uta-itaai, sőt hajlpugatíak előtte,j d»|mí kötelmeink könnyebb elviseléseket. Ha-székkel kínálják meg és még soron kívül »f sonfó jókat kívánok t. cikkíró uraak.
elintézik- as 0 dolgát.____p „
Az ilyeu é\'járáa ntmesak hogy méllán sért-| ^ tatuta*-
i mindamaz ánérzelea iparoal, tinék rész jut dit n ^ttabodtdg, tgi/enVMg éx ftzMrttty*
nagyon
<tn. Pedig azsretjük
e ma--hangoz-.
Budapest;^ V96t lulius hő Í6.
Jlz ^Eötvös-alap gondozói."
zavakat1 - Én| értette, j
-V
magvar
sí ti
eítsfrt jogai.
Kötelezetiség és jog.- Eme két fogalom alig képzelhető el külön-külön mert — legalább így tanítják, —* akinek kötelezettségei vannak, annak kell, hogy jogai is legyetek. De őnkebt\'ii erthető */, hogy, ha valakit \' vaiaaelx ténykedéssel megbiztink, köteletek vagyunk táradsagát honorálni. Vagyi ; ,az*al, hogy valaki megbizatátunk teljesítéséi e kőtele-zettséget vállal, egyszersmind jogot is szerez munkája dijának megkövetelheletere. S ha azti szépszerévei meg n<m kapná, törvényei értény etilheti ivy szerzeit jogit.
Ez egészen jól n van így
j gsszloe j\' ld/avakal
itwni. \'• »-*. i
.Ha gyenge uem tűröm". Ezeket a i eyyik jeles magyar államférfiú mondta. -ertHiisaero azonhan. huny ő nem ugy hogv a gyengék -üldőzendők . és megsemmisítendők ; hanem mkabb tiláíi ugy, hogy a gye gé-kel eéitileni keli abbeli tütekveeiilbnn, miszerint ók it aégerótödhésssenek. De ha, .viaznnyaink hti- arosau mez nem valtO\'nak, I izony, aliiihn l«St S KT*ngélt «n»<iyar ki\'ipnrvwk—\' táaao. gatására.máLMükaeg, mert el fogja őket végleg sepetfif-* ii ontani áramlii\'. -
Egy kisiparos.
ffcaMilirtii),,^.^..^
A\' „Zajai Közlöny" I. hó 20 iki számában „Ejiy ke^ei hang" cimir vezércikk hatodfél sorban
utou | provokálja a vasutas,okai. ______r—
A cikk iránt a M-i Közlönyön kivül még
________ azok sem lehetnek hálés^ a kiknek érdekében
Ilyenforma yiszonynak kellene lenni — sze-[íródott fs bizony "kesén már, töt állitaai bátor-
rény nézetem szerint — az államhatalom ét tzjkodom hogy \\oriblian sem hsllatszott —\'---
tll>mpoigárszg, tehát a kisiparosok
és sz kodom hogy korábban sem ballatasott volna a
kösött is. hátaién \'ul, mozgalom irányát, sem változ-
De fájdaíom I űálaak mezközelltő leg sincten az tatta meg, útját pedig egyáltalán.- nem állotta
meg. .a kománynyal szemben\' — akarva volna az erőaen — Apa ea három fia — mese
nem skarva — vadait kötelezettsége a magyar izü cikk.
kisiparosnak van ugyan eég, de igea nehéz meg-j »A tanárok, vatuti *» póatatiaatek mosgnlé áUspttsai, hogy-, mik, a. hál
szókért tt ő dása ellen van kifogásunk* stb. írja a többek
ifttmi fcl
Városunkban, *\' Mt hiszem, lehető amat iparosok száma, kik és varossal szemben válalt
öt—hatszázra az állammal - helyesebbeh reá< luk rítt — kötsleiettisg Urheit ép ugy viteilt,
h^Jtn, fitngulátlantMa iránt támaszt kételyt a
k cikkíró ur, s midőn illetékesebbnek raiije ma gát t vasatatok munkája felatt biráwtot mondani akár HegedBanél, az állantMttigelők aotgalmá\' illetőleg Horáattkynál, ki egy gaga egy tsavá-.
Tollfuttábaa
Hétről — hétre.
. — Irta: Vajdai Sigbó István.
Az Kg azúr bársonyáról Égetőn hüt a oáp, Melege van a vén földön Eabernek^ állatnak. Miként eljön minden, évben, Beköszöntött Uira, Tüudök\'ő verőfényben A nagy — kdutkuia.
Béka módra vitbea élni Legédesebb, álmunk, Daltól zengő hfla berekké Xiouibok alá vágy unk... Minden csendet, alig hog) van Pár érdekes ftma, Fagylaltotó nénikékre Komin idő jár aa...
Aradé aégis •tdtidkt hada Lázong,\'i üttet szörnyen, Hogy. I< lépül a laktanya, S millii jöá köfityen... , lÁtxW vitéz mind haaztekn Sütöget már agyúi, A raelytyel a jó taotcaaak Még toktzor alá gynjt.
J
f
üagyKaoizsa vasárnap
Zala 80. szám (4 lap.)
Ki 1* mondták — tubi alatt — Sáaka vii^-al/ák, Hogy jWn sokkal jobban r elkötik a g . . . . t... V (No ezúttal a rimámat Tollamba marasztom, Megtalálod, ha kerssed Uroa paraazloo I)
...Kuié tűzként tarjad a bír — Ah végre éfcredüak I — Hogy a pánmiáa poti\'ika. Harcra kait aUraiak. . Fenyegetőn közeledik .Kstak rhm árnya\' Látják a mint tepüléshez, Készülődik — szárnya...^
Fal tehát a mily álombál,
Mig a háló nem nagy, Maiyba népek A nemietek Könnyen belehullnak. .------
Ki eHeaínk kezet emel — Hamaajdmaa félre 1 —. fii kell Diri; hogy nemzetünk\' Tiaatelje 4a — félje !...
T.. Nagyban folynak szerteszéjjel A programm-beszédek, Honatyáink gondos kézzel Készítik a — lépet.. Alakul egy párt-árnyalat, k Jurutitai néppárt\',
Gyönge szél leni,---Jsogy--hassál lest,
S Szül-nek aligha árt!
A\'programmja csábítóan ; Szociális izü, Hagy tőkének Szén hadat S Laegerhes iahü... S bár azt mondja, nem rokona Molnár-tilé néppart-. Hiaba|v. A csuha alél Küálssik a—
A Katinczf-wzi.n hogyha -
Lábad a lovad mi át,_
Mindkettőtök fStöit a vész Lebegteti szárnyát... ijgy gödörből, mas gödörbe Eaik ember, — állat S ez a látvány — lévén régi — Tetszhet a — tanáetnak\'
Állandó szik- i gyermek-menház Újból napi readen, Sóhajtoznak, hogy jó volna. Jaj be jó: — Istenem t... Aatde úgyis tudjuk már mi, . Mi ia«z ennek vége ?... Jobb tehát ha hallgatsz róluk, Te kiszáradt gége!-.
Csak maradjunk a régiben És asöjjük a< álmot, Sok mindenről,, áun nincsen, Mikre gzivünk vágyó t! -A haladás száraz iáján, Tán frisa hajtás nő még, Huzen bogy ha beborul is. Kiderül a kék sg!...
A város házából.
12934-1901.
HIIIDBTMSNT.
lHHfl ért 44 I. es. II éa 18 f* értelmében a
1901. július hó 2*«án
séhez szükséges területek mugvetele irtat mal-aaptét togva Hnapna át les- taU imHÍité jfy,B[ttAi , közgyűlés elfő-
Ut helyiségében kőma.lérs kltétetatt oly eál- ^ azt
—■ lévén itt U ingatlan szerzésről a szó —
ból, hogy a hivatalos éraa balti bárki által beiekinibelö Isgyen, a kegy az ellen éaarevéie-léi msgithessa éspedig:
Alon adósók, kis ss illető lajitrombaa magáUspiiott adónemmel már a mult evbaa ia megvoltak róva, a lajstrom k»ss«amlére kitete lének aapjat — azon adósók, kik e kivat4ai lajstromban msgállapitoti adóval folyó evbaa előaaőr rovattak meg, adótartozásuknak as adó-könyvecskében történt bejegyzését kővető 15 bap alatt írásban a zalaegerszegi m kir. Pénz-QgyiWgalósághuV benyújthatták. Nagy-Kanizsán, 1901 évi julius
NEU
adáeUeaér.
bó SiS-aa. VECSEY
polgára setsr
BIBIK.
Jéuef főhereseg Nagy Kanizsán. József JShercztg, a honvéd aég főparancsnoka, iüint értesülünk ! bó i9-én hétfőn Nagy-Kanizsára érkezik
csak 80 nap aözbevetésével tartandó ujabb közgyűlés hozhat. — Trip :mmtr Gyula V. képviselő a V. - tanácshoz azon kérelmet intézte, hogy a temető megnagyobbítása alkalmából a temető a kegyeletnek megfelelő módon rendeztessek. A közgyűlés általános helyesléssel fogadta Tripammer felszólalását ét az ügyben a v. tanács legközelebb javaslatot fog előterjeszteni. — A v. tanács Fratu Lajos és fia viilamviágitási vállalkozókat Suf*. hovícs Alajos panasza alapján 100 korona bírsággal rótta meg. -Re ellen Frans teieboe-zésseléíü A közgyűlés azonban a-íelebbe--zéat egyhangúlag visszautasította, sőt „örömmel" látta a vállalkozó megwr&gó^ lását. — Ezzel a közgyűlés véget is ert volna, de felállt Eperjetty Sándor v. képviselő és a polgármestert megkérte : hogy jiilius j tekintettel a, szegényügyi bixottsdg tétlenségére, a városi tanacs saját. hatáskörében
a m. kir. 20-ik honvédgyalogezred meg- gondoskodjék & szegényügy mikénti reo-szemlélésére. Idézéséről és tegyen eziránt mielőbb
felszólalást általauoa de a szegényügyi
- Eakttvé. BemeU (Hu. ügyvéd, volt | jávaal_.oL _ \\ országuyUlési képviselő tegnap szombsion reg-i\', " gel mOlött őrö* bőséget Magoth állam, eljeazéssei fogadlak,
elem. iskolai tanítónőnek. Mint tanuk Véctty Zsigmond polgármester és dr. Bentzik Fersncz ügyvéd szerepellek.
— Elaevesés. A pénzügyminiszter MM (jézil a salnegerszegi penzögyigazgatóságbos logalmssó-gyatnrnokká neveate ki. ■
— Eljegyié*. Stathmdry Sándor- mura-c<ányi kániórUoTtó eljegyezie (hányi Mariska kisasszonyt, a mnracaányi iskola lanitónöjéL
. — A városháiábil. Nagy-Kan zs» város képviselőtestülete július hó 25-én
bizottság — értesülésünk szerint — nem érdemelte meg a nyilvános ínegróvast, mert ugy tudjak, hogy , a szegényügyi bizottság ezelőtt Jiömlbeüö .négy honappai szabályrendelet tervezetet teijesztette oe a városi tanácshoz azzal a kérelemmel, hogy áZt kinyomatni és a v. Képviselők mindegyikének megküldeni szíveskedjek-
Rzabadlabon. A nagy szeuzaciot keiiő JJolA\'O-léle büuügy egyelőre belej<j<em nyert.
Vécsey Zsigmond polgármester elnöklőével Böika Miklóst mintán aunak közgyűlést tartott. A közgyűlés a. tanács javaslatára kimondta, hogy Saller Lajos "vállalkozóba városházi palota ST\'Mrház javítási és átalakítási munkálatait a saját felelősségére már most megkezdhesse,, továbbá, hogy a belső berendezést a város atl)
be. — A \'herceg Batthyany Straifmann-(éle hitbizományi belsőségek, Valamint Vajda Palek Józselné és Vajda Palek
szabadlábon ieie a vizsgalatra mar befolyással nem iehet, mivel a tanuaat a vizsgálóbíró mar kihallgatta, pea-jleken elbocsátottak a hat napig tartó, vissga.au logsagWi.
— A claa-karaAig. Eg, iparo* azak.ap közeli ezt a htuyes tmszölalast :,nözakiparo=aiuí QzUiein«k ctare ennen a nagy szecessziós vilaa-
ne pályázat utján, hanem házilag ^zerezze Se \\ %
.mester" címei es uianozni kezdi a a töbni iparag
ínffvelölt, Kfa ajiudenféle mu- ea maaieie ei-
nevezeat adunk iparainknak, özakiparosaink alig
Antalné léi? Ingatlanok megvételének ügyé- hM1Q4lJalt » régente oiyau ouaake bangzaau
ben törvénv szerint ji kéDViselőlestület me*"r c"nel; ülleleU ,gy*" lerakat
Den uirveny szerint, -a Bepviseraiestuiei H|W.basz-gyar" „elarusiw bely- , mmu meazar-
csak egy tnabbi 30 nap .közbevetésével szét"síb. eluevézesset.szerepeinek. Hogy miért
tartandó Közgyűlésen fog érdemlegesen csarnok a me*zarsaek, amely közül sok utyau
határozhatni. — Az uradalmi ingatlanokat \'agas, bogy 10 ember. <em far el n- u», »zi
illető adás-vevési szerződés tervezeté már lu?ul- M,BdBQ \'P»«-oa legye\'u büszke iparára.
elkészült és az IpnköypWbb árnvalás alá U! ,rl» üu»í w- N" miMUr
eiaeszuit es az legközelebb .argyaias aia m^azarszéke, hentesüzlete, bábo, aubaiy*, lakatos
kerül. — A Vajda-féle ingatlauokat, illetve miihelya, de neui e helyett, gepjávitö gyára, a
földrészeket, melyek a sétatér mellett\'^fek- minek mnes ia ertelme. Hozzuk elő a kültótdi
i szenek, a sétatér kibővítésére vásárolta meg mintát, hol minden azaaipjros büszkén hirdeti a
la város, négyszögölenként két koronáért _ »est«r címei cégtábláján ea nyomtatványéin
6u>mann S. II. nagykanizsai cégtől erdő-kitermelési vállalatok után 4181 kor. 76 fili, több községi póladót szedett be a város, mint öt megillette volna. Egy évtizeden át húzódott ezen ügy, mid végre most dűlőre kérülL A cég a befizetett pótadó-többletet kamat nélkül visszakapja. |A közgyűlés tudomásul vette, hogy a
mindenütt büszkén knrjaa a szakipárosok, nogy mesterek. Nálunk áe szegyelje nat ezentúl tanai sem, aki tpárai megtanulta, hogy ö iueaz*roP^ vagy hentea mester. Tiaztekaégri nyújtó, tisztes* aeget kérő cim n I*\'
— A „(óiaegea" váraal laaáes. Egy derék magyar hazafii áki Bécsbe rtármázott, ugyancsak töliiaztelte bazaltul lelkesedésében a | varoai tanácsot. Levelet irt hasa, hogy miután ;ö el van ismerve honpolgárnak, a .fölséges ve-
I városi vadászati jog árverés utján bérbe- [rosi tanács1* satveskedjék magyar honosságát
adatott. Az összes mezei magánbirtokokat ^écs lud«n!- **
jkis levél, mejy* ssó és neiüsaerint igy^hangzik •
Nan-Kaaiasa Táros tanácsa részéről kiffé tfi«ik, hogy Nagy.Kanisaa vároa
kitt IflOl
évi badmeuteaeégi díj kivetési, lajstroma aa
bérbe vette Sttm Sándor, évi 300 náért, az eddigi bérösszeg 660 kor. volt; í a v. afóó- éa felső erdőt ugyancsak St**H\\ Sándor 505* koronáért, eddigi bérösszeg 1004 kor ; az alsó és felső nyirest Sartory, Oszkár lS^koronMrt, előbbi bérösszeg j 162 kör, — A bérteti szerződések tartama] 6 év- — A rom. kath. temetők kibövité-
A Bé<ys városi tanács híradástól megtudó* ailva, hogy én akkoron a kir. magyar betügj-uiiniatianam alul 44—41901-tól 449? városi honjogosnak etiasaarve vágyak. E szerlat lel* kérem a jföp|gM városi tankesot a hoaoaitás kibocsátásáért «s «ua<triai közlekedés, részfete
í \'\'r. r.J,
Valamely kiadásra 2 kotoaát postával küldök
Nagy-Kan ima vaaárnap
— AMOIIUM pmui Kas«thíipíi
tik Itpuaknak, hogy otí Bokro* Jánot 60 évet |Wiiqi|ll<IMr inti— há . adé .Ul Ura alt" a hívóéiból gyeneai t\'O ójába mtat ki « ott tetakaastotta magát. Reggel *a hivatalból «tán» kii ditl, mire a kit taéaya kiment * taétóbe, ahol atyját mar hollao taltln 0<vagyat és\' ntgt kfekoru gyermeket baiyntt bátra.
— óvétlak ania/lláu, A balvaroti ÓYó<t*knál at uj taatv auguutu* l-én kezdődik. ATü-iö oflVéndékak tiűióik vagy gyamjuk í m-relében\' á»on óvódabao tartozóak jeleaikesoi, a melybe at ll\'etó ki-ded járni íog. Taodtjmen\'ea növendékek osnkit tiegénytegi igaaoivtay a apján Teietwk lat SMn Lsjot titkár által, a kl t. hó 29-töi ke«dv« ntpouia délután k-8 óra között
Zala 10. asám (\'*. lap)
1901 jJiQI h<$ ?«-án
hallottak, Ois«ieiiek éa fBlnyílotléa a jégverem nap aate feföliOatetta Iránya ni hájéba, agy aagy ajtaját. Rémea létvaay tárait eléjAk. HelUaeme, kterföbe barkót1 a, mlaiáa dóbb kMtte mm áilnpnthan . fakadL a. aarnkhaa agy tnlQságoa; t székéé tértét^ rávetia, bqgy j rt\'ffiiea nyga otontváa, a kit Nándor ai faiberek atuanal laUflhoaáaoo. A ssotgáió beementt* alkui* kibosták a «aabadba éa jelentést latiak a rend- ét a magjelólt időben megjelent a kart alatt. A őraégnek, Aa eetsoay ta«tl védaáeafk, bogy; azerdsne ifjú nem tokit vá aicu ■agara, otak-gyertnéka\'(ér|a halála mán tiu leteti a ntível jbaniar jnegjeléal koctival, mire a leány ia Tét-nyomorban ált, íjam akarta oyoaaorát aaégyaanel kapott éa elhajtattak a tzo^tzád í^hág, hot agy tetóani. Azt ia bsesé|jk aaoabaa, hogy aa aaaaohy I szegény aaaaony hátiban szállták meg. A* finMk gyermekének örökségét akarta ilyen módon el- jboldog volt, bogy aaereimeee moet már aa tvé, kapiriatani. Da •« mé( niaes bebiaonyitva. \' lázas készei bontotta le a nagy kendőt < ia
— Rt(áaakUtét. Egy helyben uróakodó■ képaelhetö meglepetése, mikor abból a caétéd oki tanílóaö, ki jelenleg a lestőművétaeii aka- leány knrűli ki aa ötvegy unitóné esép leásva dsmia növendéke, hajlandó magánoktatásra vái-\'hdyatt. A mepségyeniiett fiatal ember iatva lako-ni az elemi vagy polgári iskola tan tárgyéiból. | menekült az előre kieeiaátt esafság elől és azóta Kk<kéetit magán- éa javió vizsgáiatdkra, — nem ia tért többet vissza. Moet mindenfelé a N-tdor-u cai óvódéban bivmatoa órát tart. A J Órakai ad a rajzból és festészetből, ügy s j kertnk, a»art aát hiszik, bogy szégyenében ön-heirttáai dij 1 korona; tandij havi 1 korona — dijesásrs, imiii egyebekre vonatkozólag értekezni j gyilkos lett.
Felvetetnek a-8 ét közti egéeZségea kisdedek, tehet veV lakteee,>m«ly nevével "gyűli lapunk! — Keetkeáitt-vtéíkl kiállttá* Folyó — Aa eireéétet élttMvaaalaa «•{ kiadó hivaialában tudható meg. év augutslui hó Il-*e nyílik meg a »Kaeikemet.
|nk*l*kkM.|Péosűeyi okból marad fel a mt lém-1 — NMtktaivertesr. A8MpitS KgytsüUt vidéki ipar kiá lltáé* ée tar: auguaztut hé SSig.
umi Ünneptigék tdejfn ax It dfszíetvonutái, melyet ■ javare a hoavédse««k»r ktttrsmüködesével fp.lyÁ Váló Pál íeetőművsit tervezte éa rajzolta j bó 26 > n a sétatérén rendezett hangversenyt
meg. a nép térv szoiibm. mali fent ói sl eguttkus csoportokban ábrázolta volna ezeréves multunk -^•kiemelkedőbb mofaanatlt, még sem \' tűnik et nyomtalanul. Vágó Pál ugyanis a tervet gyönyörű kart- nőkben dolgozta ki es a mttvéasi becsű képek mo>t is ott vannak 8\'tobl tanár műtermében. Zsilinszky Mihá y -közobtatáeűgyi állam _ titkárnak >»oil az a terve, bogy e képeket stiu
nyomaiban eokazorottlistyi és megsötdi azö-szeé illsmi iskoláknak.
— Bülat«n-*laaséa Legnagyobb tavunk atuszasa| ez érben újra szerepet hazat sport-
mejironlo\'ta aa saő, mely- tata H óra tájbant midőn a kötönaég még sgyűtt sem volt", már szél ia kergette est. — A bevétel belépti dijakból 170 kor. 80 tilt., ftlűlfiteiésekbői- 66 kor., confattiból lé kor, 88 fill. ósszesen 241 korona 48 fillér volt. A számadások különben még nincsenek lezárva
Az ipar kié lításbsn rés<t vesznek s szomszéd CzegMd, Magy-ktfróa, K. K7, Félegyházt étHtlss yáregok ipartermékeikkel.
Aug. hó 20-ikití nyílik\'meg a ^Gazdaaági kiátliláa é* tan \'26 ig. A gazda ági kiállítási a Pest megyei gaadaaagt e^yegtijet rendezi.
Mindkét kiállítás Kecskeméten a lüstemplom-léri tágas lakota termeiben, az iskola udvaraiban, a szomszédos lovardában, eaen épületek előtt a célra bekerített kb.3000 Q méter és as éplletek
arezinttl^ulali s mindannyi-zo. zsutetsaig4CMUtL^^^ e| ,4rSHlnak A Jelsorolt csoportok
■eg síetőkerö türdöközónség a tágas színkört,!, SzombJhd^várni ta£ir&pinztár \' i\\\\<n U-jkdlhtáa magábanfoglalia
- Tlntetéa a asagyar séta ettem _.
Varsad-Teplieen a muK bél gyámén sajnálatos j "ögött kb. 6000 □ méter szabad területen ét az botrány folyt le a fürdő dísztermében. Sárközi I >»knla ée lovarda köri utcán less. s be less testvérek cigánybandája játszott ott nagy kö- kerítve as egész terö\'et s a kiétíi ás celjsira zunség etöit, melynek sorában sok magyar is I alkalmassá téve. életűnkben. A magyar Athletikai öub írja ki, [ akadt. A horvátok tűnte" őleg horvát nótákat | Az ipar-kiáliitáson less s Péstmegyei Duna— meíy azt felvette augusztusi bs.slonoiéllelii I hozattak s midőn a magvarok magyar nótát Tisza kóiés üziitt ipar egyttHesen as országnak sportprogrammjába. Balatonfüredről Balatonfóld-1nkartak húzatni, löu\'etöleü pisszegni kézdtek méltóan bemutaiva. A kiállítók a<áma megköza-virra tartslik meg az átussas bajnoki verseny ] £k ■ or már viharosan zngoU a\'teremben : , I títí a hatszázat, több mini 2600 Q m. területen. "-^""\'N"1. A verseny napja augusztus , 16-ike.; — Magyarul! Magyarul I . j At ipar kiállítás magában fos latja a fa- és
A győztesnek aranyérmet, at ösas. a egyen at-1 botrány Tnegké/dOdOII. A cigányuk a! biititr , fém-, kő- ,és atyaz.\'BhazaU, bór- éa sörte,
úszónak ezüstérmet szán a klub. A veraeuy \',Se elrj, Ve Wj. Kossuth Lajo*« pimü nótát í sokszortAitó- es p pir. valamint a többi vegye* nemzetközi. Nevezési zátnap amtnsztua 6-ike. A» jti««^ii»k mire 3 srcsevics Dávid. St*rc-evics< ipar cikkeit. Ezeken kivül be lesznek mutatva kiirts részletes feltételei a klub titkárától tutj-jképviselő fivére a kólót rend-lle meg. A ms^p^ppwmüvésseit téigyak és a hasiipar, élelmese* hatók meg [Budapesten,VlII.Ssentkirályi-ntcatfyírolt felugráltak helyeikről s kalapjukat levéve, sí iparcikkek, műszaki éa vegyészeti ipar, jármfitek, - NilaéMetBatalea tiiredeu Somogyi. Koeeutb nótát énekelték. A zene elhallgatott, ,jazöiónzeti,- boraazati, gazdasagi ée kerteasati ess Károly mtgyráradi aaintmnuUtanak a > Vigszin-\'^oryx\'ok pisszegtek s a magyar fürdővendégek kősók, iparoktatás, segéd es tanonc munka kisház kiválóbb lapjainak kóiremaködetérel * J lUtiatOiee^ távoztak » teremből. llita*. Nemkű önben működésben lesznek bemutatva b&iaion-füredi színészet szereno-é< anspioinmok \' _ K|Bt««n#it" etléailUsI kérréar f* álsipar -céljaira alkalmsa gépek és eszközök, közön ke«dödött meg.Esideig bat előadást, fariott[A SI0a,b8tbe|..i kir.. törvényszék. .. tnt éS\' W 8 h"MI «vt" téltermékek.
- \'-A—--k -"tiportokból Ul baljuk, hogy a
_ amYMríOgMs he-í1"1"!" maganaa toglalja as ipar öaases t»kt>>raii. "^y, bogy a ste/on hátralevő resze u ,e\'J?a!gjuit csödoyitási kérvényét. A kir. törvényszék\' ,0y iparágak, melyek a Dmta-Tista kötöo mkerrtl Mítat. A tar^ulat egy hónapi* működikl, ^nm-i kérvenyi, mint teljem alapt«tanl n,ncsen"\'.,f *>«Ug máa részéről • elfogaSutnak. Bizton Farfden Vendéfaserepetm iogBak-Cs. lag ^^j,^,,^ ^ uflm adolt hel., s kérveayez.7 , A gnzuassgi kiállítás magiba Ölelt ayéaz Terez, tí. Lenkei üedvig, Hegedűs t>ffh»t Ügyvéd tolaazlási kéretmenek Egyúttal j P^t-egye .UrjUetéL Kiál\'ttora kerülnek a Goih .^ndor. - aHapmíiott. hogy a megtámadott <ákirekpénztári! «"dsaagi ki-ebb ée nagyobb gépek éa ankózók,
Kr4-,"* érL\'"kflrJ*-,ftk\'; Uszta cselekvő vagyon 239.000 korbna. A meg- "D,dM pe^eospora permetösők -ée
mert csalást követett erket azéttótBesVimyhaiuTnAlt^^rikp4tulA(. ^ jAmjldAaaal saemben viiiarágyukbót, kapcsolatosan baromti kia litás-al
ofüfUriín!?^h,*f,0U4k megil » hÜVét. A pisc nyugalma r.örvényssékí « Boga^-Mo»osiniT6l wikö Udbajtá-aL
Rövid idő előtt egy elegánsán öl őzött, csiuo* fiatal ^^^ nlM0 telieseu h\'lyréallóft A bfzonsáa gondolknsott, hogy a kiállításról
ember jelent j»eg Herab Józ^ef villáuyi föld- _ ni „au^ge. smlmdru httlariiek ? kimeri\'O ikatauz« adassék ki 60 tiUér áthau. A
biriokosnál, ki nuut Jablonszky grólnő titkárrá ^ ö(ie areMr. gl ft te^imnyebben es kiállításba a belépti d.j 40.fillér. NemkűHJnbet.
■utaib-z rlt be, kii "rnöje .Mti bizoti meg, ,eg^zl0|jbba„ ai ege.t világon elismert aa kid ígondoekodva van, hogy az ál%yat iskola udvsra-
bugy vásárolja meg Ueréb szólgé- .es jdIáját. Foldea le)e Marg,t-krém bsszeálata átial ,b"n t.-xt^rge, ár,.n vendéglő nyittaseek, bot
lUmaroa;.n meg is "Ikudlak ^ MeBtWé^^^ ^ étkezni ia lehet. Csoportos látogatóknak társas
f!Sfibbl ,dÖre b"Jrü/tik eL * me«- biysny, sem ólmoi^eT tartalmaza sseplJt,^ "Hl fM it rendeaheiö. ÍH"a. . ..rüfP°1\' . a ,í\'!"r . e,e^an8tn májfoltot,-pattanást ea az arc mindennemű tis<- uonaotkoava van, nogy a zecaaetemeii oor öJtftzott fetiűnó szép holgygyel jelent L «erjli(.;uiit, ^t osp alatt eltávolítja, á ráncokat n"!l,6«0 »borkóatolóban bideg bulfei-vel kap-Gerél. hazanáL Gjferuha volt rajta, bosszú El3Ímitja aronak jutal. rOa^an wint! c*olalos« bemm.lias4k fátyoios kalap. Jablonszky grófnő. Igy mutatía ad N l4 e|y « kicgi t kur0M Kspható a \'>\'«•«X ára 40 fill.. melyen a kiállításán részt
^A*1*!* Ger6]Nekt• ,:A kéMUőnél: Földes Kelemeq syngysseréstné\'\'P««\'"ek kisorsoltálnak,
elkészítették, a meynek egyik pontja ngy "ő", Aradon és minden gyogyaa«Urban. 192-a ^ snrokbsn rövldto váiol\'nk a .kecakemét hogy » vetelár e.rfö feíét augusztus közepén, a\'_ ju|ja beljetl íitks Regén/be iHs VidélÖ-kiállítás" terjedelmet,\'mely nem szegéoy mánk felét decemberben fizetik ki. A szerződet j ,e4n? gz5k,etfc)rö) ártesilik i,punkal az eyyik1 kereiban mozog, hanem ugy terjedelmében aláiríaa uián á grófnő./aaonnal eluUzott titkár..Uvoli ktoégbŐl, ahol most élénk kacagással.!» WAUitók naay száma biztöailja a litvaayor-javsl. üeréb semmi rosszat sem sejtve, várta «s t4rgy,|j4k , furlangos módon előkészített esetet. «ag jrdrtls^tét
elaő réeztet fizetési határidejét ét igy annál A kÖMegbeo özv.D .A né nyúgalmazolt tanitó- Miután Kecskemétnek st S|éaz i.rtságga\' navyobb volt a meglepetése, a hogy szom- neoak yagy egf vjrttró gzépgé a ,8 éíétl J kedyetó vasmi összekö\'letésn van. a amini a * b«»on egy hivatalos irtsí kézbesítettek neki a l kjnek áilan\'dó udvarlója volt D. öy. kórjegyzösegi: kiálhtáa látogatisa nagyon megvan könnyi\'ve. mely arról szól, bogy tzőlóje es villája tulajdon- u-^. ""A ítojilok tverettek egym^at s D. Gy. I Mindennemű kérde/Atködesre, söfc si«zái aéo-
meg it kérte leány keiéi, ki szívesén fetesegűljlAsrőt is a végrehajtó -bizottság ád feí»il«go-ment- yotns ax.1 írnokhoz. Azonban as öavegy\' att*a*. i taaitöné oem^ látta biztosnak leányé jövőjét as
jogát a grófnő nevére vezették át a leiekkönyvben s hogy erre £rubl József budapesti magánzó javára 10.000 korona terbet be ia táblázlak.
Gereb ekkor tudta csak meg, hogy a grófnő éijjrBok melleit,/enétfogva megtagadta- tóié leányai tittáija közönséges szélhámosok voltak, a k k ktléL gjj^ ya)ű »ott mindee-könyörgés, nz i öl rászedték, kijátszották, A feljelentén! meglette toyt hajthatatlan maradt; mire D. Gy.rávette a ellenak éa most a grólnét éa titkárját körözik, leányt, hogy megssöknek. Egy légyotton «f
a. - - — it ■ . j^.mfc .1 l\'di l __—i___^ll. h \' -\'s-__________..i. i
At évig a Jágvesémbea Péts közeié ben s napokban aloroyB bűnténynek jöttek a nyomára. Méhes Gáboraé, egy bp&véai szegény öavegy a>zasony Sándc^ nevBj fiái öt .évvel ezelőtt beiárta az udvarán levő verembe. A. napókban tűz támadt, a az Oltásnál segédkező emberek a közelben valami elfojtott oyóssórgési
EJLAjfté.
Kis-baeoljii taöllöhagyea jó karbis tUós\'éllé-párbeszedet IfletW aszii kánéit issstét rélntant1 Tttrtok H\'Htt^fpilIrt^t^ léíifaéaáüi egy Ott diadó-
teitalkatára nésye hasonlított a taányhoz, más- \'——- ■1 1 ■■ ■ \' ~f---~-itr~\' *
aaerelmes írnók előadta a szökés tervezetét meghagyva a leánynak,!\' bogy másnap milyen ruhába öllőzkMve yárjon rá * kert atatt
tét réletená
Nj^kgtuMd, vuárntp
Zala 60. Níiui. (6 ifip.
** (W Mim ti Tina
géatsl H lyial myifyirl raktára
Bü<iapf8t,IV., BlCfí-utca 4
VMUk HtlywH, alma Uliarlyj »i«fc>> ■■akó ntrj» <0 kr. Ljitoi runlurd w nyumatMfe inast* te\'lridl ftlliliti.Tlult »»ly«m (lyomntitd lllwíly 1.10 Vrtól «l|»Mi; Lotiíiliw, |wfi«tlifeMl«i) <flM i Ti^ih úlndtii nlttbM Iwulnlnnettliiti (Hé obln^i ti >oyinaa>ol))st % )md)í|w Uvtaikee Misiik ii mMMi.
MiitU v{iMk$ U»*\\ MU» foutaui TU-. dalink ...
Egy cukrász nyilatkozata
Váradi Jésaat-nr Abonybsn a eutránzaue-fersépet tt»h Baer foghtlbozás a — elnbíjlütiőeii gyengébb természetlieket különösen ■ sütökemenoe íúrrüs\'ága "hrtytéir kelet knxfi balesetekn cK teszi ki. At illalak beszívott levegő el vab romolva, i tulhe\\ Itett légkor gyengíti a vart, miáltal »■ ember a VéraxégéDytüfg éa gyomorbajok irátil fogékonynyá válik Vtradi ur agy napon ast olvnatk egy újságban, hogy a Piak-labdaoaok, ezen elxöraugb erő.iitö aa«r olyan betegaégek allai mint aaok, amelyektől 6 -volt egy idő óla ■egláiogstva, nagyon batáaoeak, tehát nem habozott tovább hogy ezeket megsitrezae magánok A kővetkező Hiúdon fejen ki megelégedését a Piek-labdacsok által elért eredményekről:
•Teljes Örömmel nyilvánítom önuek a krivel-kezöket 7 Több mint uyolu hónap elolt nagyon vérszegény lettem elvesztettem erőinél és kedvemet és oly "heve* fejfájásban xzehvedtetn, hogy azt1 hittem, hogy saeyény feji m ezét reped. Továbbá,a j gyakori oldalsiúrás minduntuhn elállította a! lélegzetemet, eiőva4-eg«az lényem le volt verve 1 a fájdalomtól ée gyengeségtől Számot gyógyszert.\'
melyeket nekem illák, veitem l.a, de* eredmény iiékul; erre kiaérlamt toltcih a HlÚ-isfedstfaokkai éa meknei ini»t re . élt hatSauk volt. Mni loljeeen -| meg vagyok §yógffll»a \' én nngyoa jól ércein } magamat 78 fWÍgyöní vjjfn a g y ouioriajdat I maí moifSíönioí \'hasonlóképen derük" ti hál-| UjNana Nagyon ^il al«<oui éa laradtiég nélkül l.lrok dolgozni, Kgy sióval a Pink-labdacnok laaiél sr*asaégasaé éa arfleaé latiak,
Mindoadaaen bajok, melyek Váradi ár bei egei-
I gének lefol)ásál jiílzlk, a vérssegénység jallemaő tUnelei, melyek a vér iiktaegóityj d^Dóböl aiár-maiualr. Ín o*efi gyógyít** otfyotlen alapja a
II Fiuk-labdacsok he yreáíiitó hatásában rejlik, muly Inbdncsnk a vérr gyarapítják éa ezáltal a vérasegényseget m\'tpkórt-, idegfejdalmat, aeuraa-iheniat, rheumát é* aa alialánoa gyenge-égét ugy féijhak, mint nőknél logyőzikv
Kaphatók minden gyógyszertárban, valamiül a magyarországi föraktftrbnn Tiirttk József gyógy-! szertárában JtaSspeaten, Kivély-ii, 12, dobozos-kínt 1 írt 75 krért vagy <1 dtfb\'oa 9 írtért.
Egyedüli biztos saor
lábizzadás
teljes megszüntetésére az (J2VCIEB féle
PODANOSMIN,
mely 2—3 napi leger^szciQbb ha»n*iat iitán nem csupán a* iazadéat, hitiiein.azeueei jéré kellemetlen szagot in végleg megacOnteti. , Ara egy Ivegeak eoeettet együtt I korona 20 tlllér - I kor. 75 III. bekOldfee mollejt birmeatve. — 1«0-1Ö"» Kaplmtó i.gycdm » lté«»ilöuél .
UNGER ULLMANN SÁNDOR
Széntháromsájthoz\'\' cz.mzett - flyógyszertérában SZATMÁRON " - ^
sM0l. julius hi 28 |ri
ZISKA ./rU.XÓDA
aotrÉi. v a voitCLY
Mcrkovács-áruk, gabona-minőségik tizedes éa századot hídmérleg gyára.
A gabona és értéktőzsde azállitója
froda é« naktir 928—1
BÜ0APEST= ?I, MM 1
JA VITA SOK OLCSÓN, PONTOSAN Í8Z XÓZÖLTtTN U — Arjegyitk kivéaSIra lagyea ia b-r»*et»« —
Egjedoli lípralct IWMiWZSÍI:
M ARKBRE1TER L.-néj
Hirdetések
(elvétetnek
e lap kiadóhivatalában
H&gy-K&nissfa.


Üíeisep J. c.
^ gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
ajáoilja
Ihpirtiii legajabb ú lejjÉ ntigipit
cá bpmtljftU ém, A k kujn libjku meriert iMu
ZALA~DRÍLL sorvetőgépéi
Továbbá
cá „PEIFECH" olcsó ú i|ia ji, Uvqri vstigiptt,
, tagjobb azerkeéeeUl, több kiállításon elad d(JJ*l kMMatatt
siKK-KENbiZERQ flCZÉLCKtlT;
boreaüt, járgányait, széaagyűjtőft. rostáit, triearert, danOótt, neesk** k répavágóit fcnkoríaa-noruol&il éi mI>ö«Mí
gazdasági gépeli * Crálil nulsm éa rirvozeték-benődezdaekéi
Planet ir " ^^ rcpakapa és tÖMAgsté
jfapa^MBMttmJmmm-^^^^^ ét Xú torMS "
O^O^OO^OKCXO^I^OKO^OXG^O^O MEGHÍVÓ. g
,tA Gelset és vidékebeli hitilszőcelkeze?\' y. 1901 auflutztua hó 4 én déluUn 2 árakor - . X
g | az iskola {helyiségében fi
l
| rendkívüli közgyűlést |
—W \'ír , melyre a tagok 1,1 az elnpexabAlyok \'-8. §->♦ Heinében 2 q \'i>/.ii:ltiiel me^birja \'
w IgaigatMg. Q
O Térg, f
W Az országos központi liilel.-?.üvelke?ellie való belepés ki X
o moudás.i és\' az eazel )«ró alapszabály módustlás Q
j& . "___________, - 2)2 2 |
okoxoz O^oxoxoxoxo^OXÓXOKOO
. J_ , \' _ . . j . | - ■ .. ____. ....., f ■ ______
TARCSA GYÓGYFÜRDŐ
vasvArmegyében.
|Ulaiibrrii* lartalaiS awaaatéái tasferráiek.
A legújabb ii\'ód-zer.ek Szerint ber^ndezéu p^aa^ö ea ásvényviz, vnla\'mjnt v FlÁ|)-íiiidők. Kellemes, liiivö" egali ; a kényelem mii dm iggnveinek m-vl\'tieCi uIuhj lakájok; villai/ios eildqitát, 2 )ó vendéglő, gyó▼hrrifrr, i.iiponta á-H/.er zene; szép kinin ulixok. A női szervek bánta mai, sáp-k r, véis. cgénvséj\', továbbá a légzési ea emésztési szervek bfjai ellen ki< iiló orvcei tekintélyek ajánlják
Évad május 26-tól szeptember 20-ig
A2 évad kezdettől /wiiiiis 15-ig és auyuittut 15-tBl szeptember 20-ig ttltme-mi olcsóbb árak. Felvi|áges)iaeeal aaolgál ea kívánatra pro-pokíust küld a fiIrdőivHZK«l(}.iág. Állatiéi füridorvor Dr. Bhoref Aladár \\. ui. főorvos. Ttir&iii Kdroly-iorrás különösen mint óvszer, járvány esetén ivóvízül ajánlható. Megrendelések oly vánoHhöl, hol kUíöu raktár nem létezik, h I0rdőig«tsaió«ághoa .Taresárx és Hodapexlén EdfskuFy. L. us. éa kir. nd>ari f/ji| tóhoz (V. kér., Erzsébet-i^r ti.j inlézendőb. Ptw/u- é> Uítirda-iillomiis hfltfitt*. Pasirti állomá* Felsöi-ESr, • StombtUkely-PinkafSi eowaioN, lioniii.ii a 10 paecayira (ő-fi klmt.) iékvő ftdflfca a s^.lrtedéat kéojel-nií rf bér- éa éársaakneaik (oainihuu] tartják (mii ; egy négyüléses bér-kncti áia 4 korosa 60 fiilép, láttasliipcam egy \\belv 80 tillér. Jfegyok válthatók a-%asati kalamnál S/ottibatliely es Felső-£őr Között. \'
í
Nagy-K.antsi
/A K.ECVETEM , VTEC-VTAft! IflTEZETE:
::$ZT tuKAcsr^nooi -íícshewi forrás

ÁSVÁNYVÍZ
1. KAPHATÓ: FUSZERKERSSKCOtSEKBfM
VUriOCCLOKBEN
ESMINOF.n VASÚTI CTKfcZO KOCSIBAN.
Tw>b\'a*a* Uraló orvos Alis) ajáulva A Imi *laie«»tib é< legolcsóbb aávsnyfz kapbaié mind n tntib ffinHterfil* edénbei\' vvndég\'Oben.
A latgyógysszati diaetetikus szar lovak-márhák és juhok számá>",.l 60 ev óta .1 tagiAbb talál <~ban has<n»lj*k étvágy-hiSBV, rorgi eroea/.io etton, <■ tej Mjavilickra y tvj fnlj iriti rn -ira tabanek teje-
lftkép*aee*en»k i in\'lésere t.y akstnlva ara t K 40 F. — Fél a^a-uha ara 70 P. Valódi minő ségben cgakis.fyitLífljesVgyi1! kapható minden patikahaa- ea jlrfiggeriában.
Ftriklit. . y Kiriidu Ferenc Jáaoi
ki>. tMi. mtfj roaán áa bolgár here.fi odv. azilliM
ÉBTpl KüSBUG II- wrptp .

fi 1
l»nl\'folrtu hő M áo
KLYTHIA a ö r ápolására
u miMt nifttéiéN BTTUPD 4n fti««ttii4ti IT U il Cili
l.rirlrttaMkk, itllelte. laáll és aalaa paérr> * Fahirj réaaaaaia vagy tárgia .
Vegjraiialyxilva (a ajkain Dr. J- J. Pohl a. kir. imir Utat Mérnköm Eltaasrl levelek a latjabb kérékkél alaSea dabazbai aellakaWa vaasak.
GOTTLIEB TAUSSIG
rm. éa kir. aSa.taUHH Iiafpaa *l UllfMerotn riirtktár 1 fÉCS, I. UallirHf S. SzátKQIdéa útinvét van az faattg előleges bek&ldéss aellatt KeffeSté • IcfOMb IflSIaMK Saatae-kaRakrééafcra éa
Egy do\'os árs.l Irt. 2fl|kr
a jófjaser tarban. Sat^kanUnán : Alt éa bShm Keleti M. Mór ia Kreiner
Ojrula céjekaét.
Gyümölcs é& szóló bor készítési gépek.
T
G

folyonosan ható - kettős emeltyű--szerkezettel, ós nyomerfl szabályzóval.
A munkakepessey 20* „nagyobb mint bármely mát sajtónál.
Hydralykna aajtftk. " I { rr r u it I f \\
ZÚZOK
és bogyó morzsolok
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
4x8116 és gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümÖlős-vágó és {hámozó- tépek, legújabb szerkezetű szabad öhmiiködő .Syphonia gyümölcs és szőllővesBzo permetezők gyártatnak és szálntUtnak jótállás mellett a legjobb luvitelben.*
Mayfarth Ph. és Társa
■cs. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor.
> ■ É C ■ , II. Tabaratraaar II.
: Kitüntetve 450 arany, eiUst és bronz éremmel. - ,\'-Árjegyzékek ingyen ís bérmentve. §H"~ Képviselők és viszontárusitók felvétetnek
Mri&siiés f,|
U
SS
fü. ál
áj fi fii
m
Van azerencsém s nsgylekintetfi küzdnaéget tisztelettel érteaileoi,h jgy s
nyári Idényre
a legújabb divat- Merint mindennemű ruhákat; a legfiiiomattb ailalséflll a legolcaobbig figyelmes és felette jotanyoa asoigslas melleit készítek.
Ei alkalommal bátorkodom a tekintetes m. kir. sllatarva* arak fig elmét lelhivui r(;«arnh* ké* sitin nyeinare, melyeket a legpontos^bbsg^eiOirAs assrint IegiatányMabbas, kitűnő miaéeégben és isléaaa kivitelben atol^Alok k •Vidéki megrendelések kelifi figyelemmel eszkSzölietnek - •
A o. érd. közönség becses támogatását ea asivea megrendelését kéri mély tisztelettel:
\'C* EAtfFlCAKK MÓa férftetaté
CLLb féle Ma.
g •-. ~ Sagg választék kitint minis éji, divatos belföldiangol ii franezia kelmékbén

\\
Nagy-Kamuit, vasárnap Z|lá 60 azám (8 lap ) t
™ Űzlot megnyitás. ,-vJ
[♦. Vm szerencséd a uagy érdemi) közönség becses tudomására hozói, hogy lgrjB
Nagy-Kanizsán a Deák Ferencz-tóren ^
füssor- és gyarmatáru |
"üzlete nyitottam. -------------------------------- 3
—" Üzletem teljesen, újból van feltzerelve és állandóan nagy raktárt tortok fűszer és gjfarmnt- /l«j
árukból, valamint bel- és külföldi rmmegékMl. \' ■■
Bevásárlásaimat a- legjobbnak elismert forrásokból eazközlöm, miért is mindenkor a b^í
legjobb minőségű árukkal szolgálhatok. \' \' ■ :f::* " ^\'ajl Nagy raktárt tartok * \'.*
-liaizaLi Tooroicból 1
p legjobb szdllősgazdák pinczelból. - Oj
jV Midőn a n. é. közönséget pontos és megbízható kiszolgálás és a legjutányoaabb árakról
JK. biztosítom, ajánlom üzletemet pártfogó figyelmébe. \' Jffi í
j B* ■ _ \' Xí&\'fiWiSSBh 1901. május hó. . - •.. ...MH t.
I ||
____Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, hogy Nagy- g^S
Kanizsán - Főút - LITTKE-féle palotában fővárosi mintára készült
m i fthgáBi feeiii^iéig g
BODEGATs
£| nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
I hideg étkek, bel- és külföldi borok, pezsgők, cognacok, likőrök és fuss sör H
ígM — az Italok palackokban és poharanként — állandóan a legjot
m Ozscnnik és tt^xcs
l| \' ízléses és gyors stervirozása megrendelés szerint ós
HH A nagyérdemű közönség szíves látogatását es megrendelés*
teljes, ta&zlfclüLLL\'l . tGFl
ffr" \' jMi\'\'W^MM:MIC^IC
- .N) omátott Fisehei FttlÖp íkp ulajdoriossikl N^y-Kam*
Űzlot megnyitás.
"üzlete nyitottam.
Üzletem teljesen, újból van felszerelve és állandóan nagy raktárt tortok füuer és g^rmm-árukból, valamint bel- és külföldi rmmegékből. \' \'
Bevásárlásaimat a- legjobbnak elismert forrásokból eazközlöm, miért is mindenkor a legjobb minőségű árukkal szolgálhatok. Nagy raktárt tartok
legjobb szőllősgazdák p mezőiből.
Midőn a n. é. közönséget pontos és megbízható kiszolgálás és a legjutányoaabb árakról biztosítom, ajánlom üzletemet pártfogó figyelmébe.
A\'o^y-Kmíss&h, 1901. május hö. ■
Nagy-Kamuh, vaaárnap
Zala 00 szám (8 lap)
1901. juliua hó ?8-án
y w w\'
Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és üdékének közönségét, hogy Nagy-Kanizsán - Főijt - LITTKE-féle palotában fővárosi mintára készült
BODEGAT
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
hideg étkek, bel- és külföldi borok, pezsgők, cognacok, likőrök és fuss sör
— az italok palackokban és poharanként - állandóan a legjobb minőségben kaphatók.
Ozscnnik és vacsorák
Ízléses és gyors s^ervirozása megrendelés szerint és házhoz küldve. X nagyérdemű közönség szíves látogatását es megrendeléseit bizalommal kéri
„ •\'„■•■ ^bstaMBernát.:
fi. \\ *
hi
tWm\'énkéíZW \'éSTiWXtKCM 1 .-•) wu-.íot! Fifechel Fülóp lap ulaj\'Joriosnál Íiíyjy-Kanizsáta 1091