Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
49.59 MB
2010-12-15 14:50:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1166
4713
Huszonnyolcadik évfolyam 67. szam.
■•Kkt
Támakta *p4>*t FlMk*l FttSp kAmj»• ni >MUMih<»
•wrlMllnl HUkaul tlM upu tiai i i. 4—* éra Mai
13* mim—» «. lip. waníl rtp*ft -imitirt iuUul»n—HttMqr-------
KiUtUntel.
f|rak*aéy«Ut: FUc)ut Ftltf kanj * \'_mmkMm_m_
Politikai lap. Megjelenik Káftl*&AJüX&Al heienKint kétszer: vasarnap 1 csutáTAöltfla.
mfrnoft—i tűi
tm ..... . It t
mut* ...... # £
. . . . 11
SyiltUí f .......... tU MMr
ttttsatÚMk^ MlMM ■ tMNMr nbU«M fMttl ClIM MHI|M — MHk UWadMC
Mni«Mii— ImM euüt MMtrt UM*-hü NMMait «
mm ti* It (MMr
Nairv-lvjiiuzsa. IHOL
Fstelit inrkiuM: Hűim; Ru|<*r\' Si»rk»»it4Ur»: Rrini I.^Joa.
Csütörtök, augusztus 22.
Csatornahálózat. tollúnk, KogV a csatornif á Balatonon át fkai, meri u.inJuuii vicinálisok » e«yébb
: * „-r . "—r~---—— meghosszabbítanák a Dráváig. I vasutak, melyek a csatorna falé vezetné-
Hyeroriimi Karoly a „Magyar Mérnök „ .. . „ . .... . .... i . .. . , - . .
_ , _,,.*. . 1. Pedig a még- 184X-ban Csányi László köz- nek, az összes áru éa személy torgalmat
és EpjJesz Egyletben az osztrák csatorna--1 j . .. .. ____ __ . , _ . ___L___,,,.■_ ____,_.. „__ . ..
^ ... lekedésügyi miniszter alul teffez«;t csatorna itrezüKbe riigaanáK, ami a o«atoma s a hálózattervezőiről »?s a kiépítendő ma*~
gyár csatornahálózatról tartott felolva ást. ,, e8óP\'tése va" olyan
fontos, kőt talán j b\'gtávo\'abbi hely-égek közölt keletkeznék;
uton szállíthatók lennének. j A Balatonpart sokkal keresettebb lenne,
A csatorna erős kapcsot teremtene, a mint edai8- Mindennap jönne Fiúméból és - ■■ —--.-■ — _- __ ■ , ..„._. I Budapestről egyogy kirándulókat hozó
^^^^ Nal^an^ T g^Stl***. «== vállalkoznának egy-
Bü^, „n-k. I^r a TBtnt M tHHUj^jLunul. ■ nUtmeíyik ulíÜKIi »«g»\'*M>
termeti al^íuin^ domb nem t^torna, mvrt n*mc*tk he* .hanem | ÖSSC a^^fc • akadály, egyszerL álvá^ák, a heayen or-^goB, »ót nemaetkőzi érdeket képez. ^
alagntat farnak, méhben ár töhfr * "ll^TZ Zf^T^ SSS
* . - ; . _AHrin Imm-rm n na flrnann nlcrrt-T/illitfipt1 Vlzzel és por liélkQI valóSágQa paradlCiQm
késxü\', a folyókon vashnlak épülnek! az Aűntt l, ng*r g\' 0 M °r0"00 0l»08*a""M\'!,--
" ősrégi, viziutakat még sem lehet mellőzni. \'*6\'1!10 án,k Budapnitre vizl-^^\'
A vilayforgalomban a fősxereget ma is
S tengeif visr. A aaira/töldön^ is kény-
a emberek csatornákat (vizit
kétwituni. inert vanuaft ö\'y áruk, melyek — , ,
o . . .\' i , * hérvárt Fiaméval oly szoros
aacara a vasút gyorsaságának, az oicsóbb- ■ . . -r - . .„ , ...f Vi.,mt> .< rsntornn Ilii kttcvttlen ííh-
i i.r ■».. , .. i összeköttetésbe hozna, hogy közelebbi rmme e csmorna «nai aozvtuen osz
^Ifekvéááhél fogva m ** ^.k mint a c^.orna mellet^
i^eff B^l,th»tók,T - 1 másik veTBenvczhetnen fövároasal, mely ugy Vidékkel te. » Iflváromal. larTAlominkat Is
Ktllönöseii - Aliöld mezőgazdaságát kereskeddrai mmt tkultárális tekinuHbe»ÖÍ-eme,né. ho«T e«v évttted aU,t "
virágoztatják föl a tervezett csatornák, .. , ... , ,. . , ___
. , . , ... „.\' kiszámíthatatlan előnyökkel jarna- •
nemcsak azért, hogy a gabonát ós egyebb . ,. a. , . . ... ^ .
- , , _ T , • , , A csatorna melicth -helységek központ-P HW ■-
mízőga daság. termékeit olcsón lehet jai ,ennének hZoknak a vidékeknek, hova az érdekelt köröknek^ á b«d*pe*l-fia-
szállítani, U-nem a ér. is, mert- a csator-! tölünk vaBut va(|y orszftguí Vezét IgJ CS-,0rna ^e3,tÓ3eért ™zogni.
nák vize öntözésre is íelhasználható. 1 Városunkat igazán cs .k ez a csatorna|^^í
Dunántul azonban nehezen, kap cvS\'^uuiagazistxiá ttÜ. g7ttg-ir yrnatBlos megyók; tüinftl Metn:éyen hn/ták hiriil a k
kereskedelmi |e«T kiránduliara.
lekinuHben\' u ,
ország negyedik vagy "tödik varosa lenne.
Bizony pogyon jó volna megyénknek
ridékekne\'kT hova j® « érdekelt körőkoek ___| iuei csatorna íétesitóseérl
Hisz ma már nincs technikai l£hetet-
k\'\'in»>ny\'tö.gyára,ifi k_(orgaliuáL
Hogy egy ily csatorna minden tekintet-
hogy a kereskedelemügyi miniszter a bu dapest-batatoni i-satoma - épitéaére elő ^munkálati engedélyt adoif. Arról nem bal
célszerűen lebo .yolilaná a csatorna. A ben mily tejieményeKkel jarna: azt :e-va^iiakuak Jiem okozná kárt e <3aton».;hete,Uen rövidke akk kére,éb* ,og" sót inkább\' kileijesztené, emelné forgalmú\'; >-;—- ^
} TÁRCA...
Kis fiam halálara.
1901. ane. 14. --
Letűnt élted. Itten /ektztl, Séma\'iiendben, jéghidegen. Halvány arcod, még halványabb En szerelmes, iís gyermekem, fehér ágyad, ravatalod, Mécsvtlágolc Jbws rezgése, Edén álintínk jzebb jücőnknek Qisxeomlott faji képe.\'
Szendédé* volt csupán élted • \' Bús Oolgota, mint a mienk ; Elmúlt inínjffi!;. iftt^jeriU: ■ — Angyal rulty imír*1}rSjliz olt feni. Fehér areod^lktlSIfnjcvreod, . Méetcilágok láqif \'tctjíy,^,. \'< •Egy örökké tarló Milog,\' j Szép~átúmhak kiqyuH. f\'éhyt.
\'le;hohlojr vagy \\ mi zokogunk. Hull li kOnyllnk koporsódra. • Űrök öröm, n űrök bánul Óitte/orrHak egy jajttóba I Mefnyil a tir.,, Itőrg, hnl a huni.,. \' * Egre Ukinl Itdnytilt átérnünk. \' \'le boldog vagy ; imádkoztál, \'Könyiirfj ériünk kii ggertnrUInk I
Btwn.pau JdLhLóü
.... l-l" • I I iitffe
r Gondolatok és séták a Balaton körül.
Irta: Rapoch Aladár.
(Folylat&s.)
Jönnek a turisták.
Az elindttlát* elő11 nagy volt uz aggodalom.. Az idó is r..esz volt, borús az ég, sötét felhők ereszkednek alá. A Zazsaehoz hasonló lebeszé» lések és meKfé|eniJitések olyan baUM«l voltak, hogy az előidézett I.edétyálíapot szépen oiman az idöhö/i illeszkedett. De niilior a vouaion voltunk, megkér\'dödöti flz .döjóslás, de véure is nem tudhattuk meg ki a jó időjós, mert az idő egéát Di>p szeszélyes volt; nchány percig esett,- aztán kiderült s így ment kélő eetix.
Űoglftrra érve azonnaLa hajóállomásra, mentünk itt már kezdtem mérgelődni. A fehér hollót, fehér elefántpi nem hiszem, hogy .agy megbainuljxk, uiiiu aiingy megmérték Don Du* Igaazl hátára vetett borjuj&ralj Cljlandret\' nak* javai.
I Mintha csak a .1 illőit szAjakbitl n a mondás akart volnx kitiiliiitodni, imc coii n vídókqn-áz a rí ka á.lal, a ki\'l iürT»l«nak neveinek.
Ceobáncz.
ITufón montfliik iiatlacaunyif, bhgy ott megkérdjük Métankat. Apró nyári hajlékok kdiött ér ünk ki. az ornragutig LáthatVük a ruIéuhí heuyal. A lú\'JU ojnmu lót- hegyei., TUaukát kiló* ínmofnyi itta utaii m|r; kówItütUnk aa eliő aap
kietii\'Ji odü éa mint utólag érettük, megUhetOe— kiem-lkedfi pontjahoz *. C«obácc<ti >i^ Már j& metisxir&l tlótünik a várrom. Igazi rom. Egykét hiihalmaz az egész.
KiöMímk terül el a . Balaton. Gyönyörű látványt nyújt a merszé távolban előbukkanó Strg-I liget éa a másik 0\'dalt>n - a*- ember a ^ulácst 1 csúcsra UtU A mint .felértünk,\' arcunkat bideg I sze lő csapja meg.
Fáradtan kimerülW, vi« atán áhítoztunk. ! Glítaíjdré e- Dugasz, miül kél jóvisala elmentek kutat sze.giáazni, Vigilencc és Kn\'gehke teríteni
- akarlak. Miután ptdig a hölgyeket ilyen, ember | nem jítrtii neiyet1 Hm igen szokták egyedfii
- hagyni, Diego ott maradt és haialmaa kendőjébe : burkolódzva, őrködött.
Dugasz é Glitandre fáradtan, még szomjtmtb-j ban érkeztek vissza, de vizet nem találtak, i Eugelike azonban megterített. Ez a terítés nagyob | érdekes volt. Le is irotia, inert hiszen 396 moter : miigasságbin, lejtős helyen, szélben nehezebb ■ teríteni, mint valami ó német stilü ebédlőben.\'
Aa iisztalitritőt Clitai:dre barátunk ntifeeu-j döje szolgallatta, Slép világos sárga alkotmány. KC^ülültfik. A mint a gyomorra vonatkozó i dolgbk kc/.elö kapitányi, Engetiké kiosztotta a büi\'p kis piros koudűONkékct, általános figyelem kŐ4<ilt k- vlodóli meg a lakoma.
Aa eirü (ogáji, melyhez u I lat egy vakon(t-lurád adta, tizenkét d«rab nyara tojás vala. Ramtilalns balákt okol ea. | Mikor ittuk, majdnem sírtunk v mikor meg-itluk, tgysaerre jó (cadvttlik lelt.
Mindenki ulfogyaHatpttn a lóaga két tojánát !#■ klivétíoiott a **rdtfta. Ka a* \'plédül, mml •
Huszonnyolcadik évfptyam 61. szám. »
lMI%M>ltM(
VteosUs-áflWHMid VlMfi ktsyv. MHa»nU>Éki>
A aMti«MlA<«l érukMBt |*kki it>» • MM i \' 1. 4—4 4ra bfttt,
14* túMMadt t l»|> (MlIWI *sMtfcaa4 ttittésa kaaUataj
Kiadftfcl vatal Tiro»ki»i)iíl«l /UcM HU? könyv \' tmMá.
lujriimn üa *n» .". . ,\'T la k«M*
flwwi . . , 4kM>
fl«W«Mw». . ■ . . i kinn
MfiitMr miin ao aute
IIHntM, *aJlaaiat • y íiiéhéi* ""*■* VtaM Hloy ,W
Politikai lap.
M«^jetantk NAQY-KANIZSAN heionkirtt-kétszor: vasárnap t csütörtökön.
MnuaMta imtak a t __
W t*f«Jt»té»k «L "
■CTM m* m ftiiér
Nagy-Kanizsa. IHÖ1:
Munkábvédelem,
Smkinlltin: L^m,
IU.U.II\'... -m S ■ !■. .ÜLl_.i ■
Csütörtök, augusztus 1.
i magoknak, rideg számokban beszámolnak5 működik. Olykor gyönyörű kertekkel bíró
\'■^"""a Honi ipirMu\'""\' iM "tevékenységükről, melyekből mindenről munkáslakásokban tölthetik családjukkal Az ioarfelügyelők bejárták UUnknak^^dhetünk, caak arról nem, mennyi- » pihente óráit, de hányszor nézhetik tol-csaknem valamennyi ..yárlolepétés . merro|vel »Padl sz ip«^ügy«lök személyzetének ™folt lakásokban tüdővészes levegőben a Tártak, áW^~fyár.kh,n előftirriiill n)Qm^ _gyenneke,k arcán, vagy cadád-
lan«ágokraÍH szabályellenességre akadlak. N?solek Máma.\'- KWrhólttáz gyárat tasaik puizaló sorradásit. Beszámollak hivatalosan\' tapasztaiálaikrói j MinUiink m.0; egy gyámut sor ,A
ésjelenléseík elolvasása szomqruérselmekatI uűgkJcerttlhet ;■ ki ku.aija >lese^a fcj^rfk ^fm^\'"
kelt a munkások sorén "tráü fogékony !« ip-W*!* újra . mü-ÍN yalamennyU, megkétszereiödoéke szám. szívvel bírók kebelen. Ki vég,g fulotfutf\'^tásokjá^^te^- gyárba téred, hány De ;c sak tor balesetet^vétóink jelentéseket, olyan tmpresztóval teszi le a ™ kockán, mert a munkaadódba, és bozzászámUjuk hogy egém*.
kereskedelmi kormány Wkdotűöme- ízlelt rendeltségek megszün- m munkahelyiek tul.ömWt munká.
foglaló könyvet, mmthafekSTkerettel bir^l^ével, mig az iparfelügyelö ujabb látó- k, Wal muuká^knak ^jel, órtkton
gyászjelentéseket olvasolt volna. MlSS válik valószínűvé Való a^^zása és üjhdőbeo v.ló fog la -
; ...... , . / . . , , ,, , koztatás báty emberben telt kárt, az ipar-
oldalon fekete -betűvel nyomtatott szamok " Jogos e panasz, mert a balesetek elhá- . -
fl: \' .... , | i," „ . \' \' á, l , ... \'felügyelők munkáságának statisztikájában
összegezik, faány esetben pirosította be vér ritádára annyi intézkedés és rendszabály*)- ^^ ^ nag^gáiró| képet a|kotht.
a müh\'eíyelf padtóját, hány özvegy és árva zás törléht a hatósígók részéről, hogy ha t .
siratja ken> firkeresőjét, mindezek .bdírMalLvqlna.jwk vér nem ^ jp^j^elöket abban nem Öletheti
veszítette ff állandó időkre keresetképes-1 <,ml_ott volná, *ok munkásélet lett volna gánC8i hogy. nem veszik észregyári ségéu Mintha "hallanók a szerencsétlenül j naegmeulhető. De mint az ipar felügyelők ^emlék alkalmával a rendellenességet, jártak víőszamarftdoftjainak jajveszékelő jelentéseiből kitűnik, a mim uadók nagy\' Bevallják, hogy 16.136 rendellenességet vádjáf, hogy » ojunkaadókat. illeti érte a részének nincs lűeg ÍMtellŐ érzéke « mm>- tapasztaltak. Kétség nem fér hozzá, * xtk
kSsvédelmi\' intézmények iránt. Van hely^fa^^ |eloraényes?ég kell hozzá, hogy "hol kaszinók, könyvtárak, kanlinok, türdőkjaz iparíélűgyelOk jövetelére elké«zült stb. állanak a Éonnkásoknak rendelkezésre, | munkaadóknak ennyi ezer rejtett mu-hogy sorsuk irigylésre méltó, de hányszor j lasztását felderíthessék. De tiaztázandónak
falriWnrftp, ktk t»lf«rlcniil^l<; gZ ÓVÓintézkte-dések betartásán szükséges költségekkel, kik nem áldoztak eleget a munkások éledtének--bústonsaga érdekében.
És az ipartelügyelők, kik minderről tapasztalatokat szeretnék, kik a munka»dók gondatlanságairól meggyőződést szereztek
veszélyezteti életét, valahányszor egy lajtorján fáimén, mert korhadt a tája, vagy egy ©éphez közeledik, mely védőkészdlék hiján
tartjuk a kérdést, bány esetben szereitek maguknak meggyőződést a felderített orvoslása iránt Azt megtudjuk a jelen-
TÁRCA.
\\
Gergely, a - parádés ktejis.
1(U : Salfló Sándor
Ax CMtorkegfer gj< n egymésutAnban már harmadszor botiott meg. A /adatnak meg egfiM.n véresre marta a szájat\'xablya-vu. Szila Qer-gely kezében nagyon lazáná\'ltaka kyeplö«íárak, ingadozott, meg-mejjesakiolt átfíEt a magas bakon. Néhawiéhit -íetristdt. Ilyenkor szép ütem-ben, ritmikusau paskoló lépésekben axágoldollak a lovak. A gyeplöszárakon végigrohant azoknak •a aeéiizmoknak visszatért ereje, akarata. De o»ak kevéH ideig tartott ez, atána iámét megrogytak a kocsis karjai. Most a nyerges kezdett hirtelen ágaskodni. A bosszú oslof éleaen pattan*. Ep a szügyét érte a rakoncátlan állatnak. Nyom-j ban megbánia, a mit tett, tajnália a axép párát. Tndta, hogy nem a lo\'ftk- a hibásak, egyedit) csak a> Ilyenkor fel.lelsóhaj\'ott telBe aaélyébfit az elfojtott fájdalom\'1 keserBsége, Ijedi atf nézett körül, még a széles országúton is -meg valaki ? Rejtegette, litkolla, hogy Miül
| vímk a szive, hogy egyre nagyobbodik a\' *eb«.|Mkerült Klagenfur1 ból, a hraaroktók Scalaa, • — C^ak az édes anyja leselkedett uUna, d« 6 is Uzép gjerek Bálint Kírko. SieiMlék * a tiaat ÖW rejtegetve, lopva, litokban, ne bogy meg»|urak. Jó katona volt. Egy**er dijat ia nyert a wjtae, neiDiire télti tt>, ioeu»pr. re»iket, aggó-■ lóluttatit* alkalmával. kettős itdelfl aaep 4t&*t dik miatta. Felt elárulni, hogy ö mindent tuJ,[árat, meg ikt aranyat rgyswre. Ai óra egyik bogy az íi t^eioe, szive ott olvas lelkébe* : a oldalán aranyból van tenne a sárkányod Szl -nagv »zomoru4tg, a setét bánat nebe* sorai tíyörgy. Bftoita haaa mlim Akiknek megmUiatt", kOzön. E< eitfla az öreg asszony egyre úr, | me^paodálták : nz órát, ai aianyskat, meg öf -xokog. A* fi telke ia megtelt fájdalommal. NemImagát i*. , —_ . *
birta kOnv nélkül nézni vére vergődését, néma Mikor Pap Müortya, a majoros gazda Jaányá-gyOtrödéaél. Itatta, hoyy a b«ljebb, mélyebbre nak tenyerére szép iorb»it nr«kta ef jm»«mell4 vonató seb fájd:ituia tuiot teriti tele aelétséggel Öálint Peykó a sárga aranyakat, niftelen mozdu-a fia. lelkét. Ea ti csak cipeli, vánszorog ve e | lattal legurult valamennyi, annyira odatapadi ,ltang nélkiíf, szótlanul, titkolva. A jószág legalább Borcsa tekintete a legényre. A leány megijedt i-nyöazörög, ha valamije fáj, de *t a fitt még a i Bálint Ferkó gyorsan felkapta \'az aranyakat. Isóhajtásokat is e nyeli. Ilyen csak a nagy vihart j Megsimogatta Borcsa keiét, aitAn mosolyogva megelőző idd, félelmetesen csender. A tikkasztó, vis»*ac»uaztatta azokat tenyerébe.
— Nem tőrtént semmi baj. Sieliden mondta, tele volt melegséggel a legény hangja.
A leány megeadrgette tenyereiben aa araaya-
AugiiMitua 1 O - á n \' a 3\';, os osztrsus földUaItoL»or®j»gry©ÍE húzása
Főnyeremény 96.000 korona.
Jly!® aoqijegyeket 40 korona lefizetése ellenében elad éa méraékelt kamatozás mellett letétben taif ^--liIflí1\' ^lí "\'•"pj l
■ VHlkulael H«rwk«4slal 4a tflrtlik
fojtogató forróság mozdulat lanaága ijesztő, a mely után egyszerre, váratlanul sivit fel a. Irrge leg. a i ikor nem is gondol rá ai ember. Ordítva tör ki a haragja, a selét felhő-hullámok zavarosan kavargó mélyéből zúgva oaap ki a villám és vak I kat.^Kal kérdrata :
útjában nem nézi, merre száll... 1 — Miért néni maradt a katooáéknál Ferkó,
N-yo\'c\' hete van ea így. Akkor* kezdődött, mikor " 0tyln "áP ? ahogy Báliijt Ferkó, az uradalmi kováca fis, ha- — Gazda, OJ meater kell itthon a műhelyben,
fiatal,s erős, mert apám kaaáitea nebezen moz<iifl mar a kalapács,\' nyikkaasa, görofiMa taaaaaut már a nagy fuj tat A Ezért jöttem hasa. Meg begy aassonyt keressek magámnak.
És a hogy a leány vWzaadta most az aranyakat Bálint F««k6nak, a legény kezéoek lázas melegsége belefonódott aa övék*. Megérezte, bogy as aa «róa kéz ressietett, a iáig a» fliét [árlátalte, togí M alkéz tfUteh fáoU. valamit akart...
Nagykanizsa, csütörtök
&Üa 91 Miia^Slsp.
1901, augusxla* ii6 lén
Hivatalai jelentést az tlkaláUtÍMril,
tésböl, hogy még olytn gyári (izemre iaiggják mentegetni • bales#Bk számára*
akadlak éa pedig 131 esetben, hol méf ftfytonos szaporodását, hogy kiost több i Stttágyi Dezső volt m. kir. ffazaág«gy«ia<sttir
munkakönyvük sem volt az alkalmaz*^ Wbb a eut.kás, 4öbfc tehát a sl Jmwtin
\' \'hiknrl is eJI"\' hirtelen meghall. Harmincad Hrea
takn.k hogy 61 esetben tanoncokat é- "^viT wnik , ltbem , mQkö- ^
kalmariak, bot tanoacaaersödésnek nyoma • , ^ , " "TÜ™! ■Hítör™.
. x „ „ ... . déM atatimnnan, ám JÓ, hogy megvan- gubájába, Darwn Sándor inaanak MitM, hon
volt, hogy törvény ellenére az előirt de ? hogy kvon. »■ „« m,n« el, mm
életkort még el nem ért gyermeket 42 ■ \' kopogtatására választ nem kapott, roMii sejtve
f/T. . ,„„ mM 7\' _ . . juk belőlük a tanulságokat. nráB,k barátjához, dr. MnW/kr János in.
esetben fogtak kemény munkára De hol A mMgfu IDaokás a h4boruban ke. fMhn ^^ kj fo^ B t;ktot A
a nwggyösö biztosítók arra, hogy «M, l»a résbbé V>n kitéve sérülésnek, mint békés mentők a beállóit baltit konstatálhatták csak. A «iparfelügy«lftk ott j**, höl «f munka id^én -y;\',., ^ttJ&SÜ!** **
esetenet tapasztalták, a helyiet máa, mint Óhajtjuk, hogy a legszigorúbb intéz- ________
akkor volt, hogy van-e ma már < mindé- kedések történjenek a munkások védel-nütt a munkásoknak munkakönyvük, hogymére, a balesetek bejelentésének kötele -má sehol már tanonc nem dolgozik sser,; Zel,aé8e azigorittassék, hogy iparunk ne södés nélkül áa hogy ma már minden | ,eÍlödÍék munkásaink vére árán. A bal.
munkás elérte a megengedett életkort? :esetbiztositást pedig tegyük általánosan
kőtelezővé, mipt a külföld sok államának
Az idei termés tanulságai.
Tapasztalták, hogy jogtalan Tevoná-sokat eszközöl Í3 gyáros a munkások béréből, de a megtorló intézkedésekről hallgatnak. A működési statisztika elmondja, hogy tultömött munká«lakás« 74 találtatott; egészségtelen munkahelyiség 59 (ki hiszi ezt el ?), rozoga épületlépcsők, hágcsók ós létrák 93 ecetben, h leesés
í
Az idö a gazda l* — est haljuk unos-unta-ian \'gazdatársainktól, ba nem akar semmiképp ••m oka lenni a gazdaság gyönge termesének. Az idei év azonban szemlátomást megcáfolta et< a kőzmoodáii. Egyazon határban láttonk elég jé ha [\'termést és igen gyöngét — geo. leasze egymás-|t31 és nem n /különböző lalajon. A jó termw többnyire a nagy táblr vetéseken volt, a rossi azokon a keskeny kis csíkokon, melyek közt egy egy barázda jelzi csak, hogy lépten-nyomoó I más éa máa gazda IMéjén járunk. Sok határba* a nagy birtok megadott 8—9 mázsáB termést a I ugyanott \' a kis birtok alig fitotte meg a —4 _ I mázsát, következéxképpSn at országos átlag alig A magyar nemzetnek haloLtja van. Sa- éri el a ff mázsát, pedig a mostoha viszonyok
példája azt mutatja, hogy j;* munkán már megbénult, bénán ében ne haljon.
Szilágyi Dfezső f

.lágyi Dezső, az ország egykori igazságügy-! dacára u jóval magasabb lehelne, veszélye 232 telepen forgott fenn, gőzka- miniszlere a képviselÖház volt elnöke .i_HoDDé\' M 8 "gy kűlÍ"b*éf ? £wíorma zánok és gőzvezeték, hűtőgép könilijelenleg a pozsonyi I. választókerület [[ jft
szabálytalanságok 655 esetben tapasztal-1 viselője tegnap reggel Budapesten váratlanul I gazda.
elhunyt s benne Magyarország elvesztette
tattak. így emelkednek a számok, mig az egyéb védőkészülékek hiányánál elérik a 2268-at, s rájövünk arra, hol }a munkások élete enuyi módon van veszélyeztetve, 653 esetben a pár garasba keriilö köt-
s benne egyik legkiválóbb államférfiét
Szilágyi Dezső meghalt. Szinte hiheteü-len ez a\' hír, melyet a lelki szomorúság megdöbbenésévei vesz tudomásul ma a nemzet egyeteme. Mert nem volt és nincs
szerek teljes hiányára is akadtak az ipar- j ma politikai párt ebben az országban, mely
az ö nagy államférfiúi kvalitásai előtt meg ne hajolt volna Mely ei nem ismerte volna nagy tudását, szónoklatának csodás erejét, melyeket egyesiive, a legbonyolultabb kérdéseket is,— ha senki nem — Szilágyi Dezső megoldotta. Egyike volt azon lángeszű férfiaknak, akikbén meg. volt a rettenthetetlen politika bátorság móg akkor is, mjkor a
felügyelők ; arra. hogy tehát a munkái sebében elvérezni kénytelen, mért nincs kéznél vatta — bekötni a vérző sebet.
Kézen, karon, lábon,\' combon könnyű és súlyos természetű sérülések s^áma fel van jegyezve, pontosan összegezve,
vajion ha kezünkbe fog akadni -a- ÍöVőjQemzet javáórt ki kelie^ Mondani az igaévi -működési statisztika, nem-e azzal | ;at még a legmagasabb fórum előtt is. .
Szita Gergely ott álli a leány háta menett s I — Nem birom elmoodáoi, csak azt tudom, a hogy hir-eleo mégfordul Bnnaa, a I h<?g« i» n>in-i maradhatok ■
legény sápadt, fehér arcától. Valamit akart Fáradt mozdulatokkal, nehézkex roikadozó mondsni a leány, de el akadt torkán a szó. járáaaal jött ki Gergely az urasáj(tól. Az éde* Elpirult. Pap Korcsa «taladai kezdett. Meg sem anyja ott várako<ott reá a tornác aljában, állt, mig haza nem ért. Ott is elrejtőzködött a Valami haragos axót vetett tel akaratlanul i« az ■thElaó ««ohában.-ttgyrhogy uak1 nagy kereste Öreg isaionyban a nagy indulat. Aleányt illetve jeaitae még akkor is,
után akadt rá az aayfa.
vele, Pap Borcsát
— Ne bántsa öt édes anyftm, nincs ebben a haragban igaftjág. Nem leBVt a ■ sziveknek se szép Izóvnl, se haraggal parancsolni. Az övé Perkó léié hajolt, meri öt szer ti.
Éa másunp reggel elment Síita Gergely. Akkor jött meg elöszöty a hogy már koporsóban feküdt- a« édes anyja. (Isak az arca lett
Q_ . ... ,. .... ikissé csontosabb,1 szikkadtabb. A hogy\' a ko<
Szerencsére .etet este volt, nem litla meg stnk.. 6 elfitt m a ,|é mered, a HÍk«r
Akkor már meg örjent a jegyváltás ,a : Borcsa \'„ setel s^eibeh Vidult élet
ídeseKe les? Bálint Ferkónak, az uradalmi ko-! eltemele,t ke.erüségenek árnyai a.aladta^ össze.
vács naoak. I Nehéz viharokról, melységes fájdalmakról be-
Két béttal Pap Bor\'c*a lakodalma elölt, Szita jszeltek azok a rövid,, mély ráncqk a pillákazég-
Gergely egész váratlanul beállitoú az urasághoz leiében..,
éa előadta, hogy 6 kikívánkozik megint a pun- . » x >>:. k5vétk«sik). \'-■"-—
Ura, a ménes mellé. Az „uraaág kérdezte ax okát.. \' *v -
ö csak ennyit felélt ~
Általánóaaághan akarunk a kérdéshez atólani, a mit országszerte tapasztalni lehetett. álta-lána* eredménytől van eltérés, vso" kiveleT le is, föl is.
Az idén nem volt oly rossz az időjárás, ami némely évben az elemi csapái ertjével pusztítja a -vetést éa a mivel hasztalan áll szembe a ga?da minden törekvése, értelme és gondoosága. Oly jö időjárás mmtoIi, ami viszont helyrehozz 1 a gaida figyelmetnlRgéi és apióitb mulasztásait. Oaztzel száraz, volt u föld, soká hevert a mag, ke*ős kell, gyengén bokrosodott.. Sokat pótolt a tél gazdag csapadéka. Tavatzszal isméi későn nyilt az ido, a növényzet fejlődése hátramaradt; a tavaszi élőket tartós szárazság követte és legtöbb beken jó keaőn jött meg a kaláaznerelö nő e« — a hol még lehetett — javított » termésen.
Az ilyen időjárás teszi próbára a gazda szakértelmét és gondosságát. Ha rövid is as őai, a jó vetőmagban annyi táplálékot talál ■ zt« csira, hogy eléggé megerőaúdvt aéihet a tál elé. Ha a talaj jó mé ven és porhanyóan van megmunkálva, az első tavaszig esőkre oly milyen leereszti finom gyökérssiáUii\', bogy as altalaj nedvességéből táplálhatja a növény «Öd résseit és a későbbi szárazságnak jobban ellentál\'. Ha jő termő erőben van a talaj, a növény étetmttködé** elég élénk arra, hogy a tqjiőaéanek ösazes feladatait jól tel-ha a vegetáció időszakát a
Szita GergelyJkarjai \'e nap óta\' nem birtak többé megbirkózói a gyeplffszárakkal, akárhogy igyekezett szorosra fogni azokat, csak ~ nem aikerQlL Ingadozott, meg-megcsuklotl dereka magaa bakon; Szent Mibály-nápján meg, mikor S a keresztúri apát ural kellett hazavinni, lánto- j rogva vii»znesett, ahogy fel akart ülni a b ikra. í
mostoha idöjátás szűkebbre szabta is, — Azért említjük most ezeket, mert még mindnyájtinknak élénk emlékezetében van, milyennek láttuk a vetést a nagy éa kia birtokon ; éa mert most kell, a tapasztalatokból okulva, a jövő termést előkészíteni,,
Látjuk, hogy sok táblán még csomókban fekszik a termés és a kepék közt már teketéllik a atirtt, apró barázda Aratás után alaó dolog a ember tarlóbaklatás, aekélySÉNeszántani, hogy a tóid némáti meg ne kérgeaedjétt, a szanaszét heverő gyom-tnagvijk pedig kikeljenek, hogy őszre fordulva, jó mélyen leszánthassuk.
Különös, de a legtöbb vidéken azt tapasztatjuk, hogy csak az urasági földekén ipatkodnak -a tarlószántással, a kisgazdák földjét egaazerdeje ellepi a vad-muharnak és egyéb gaznak, kóvóaak.
j Elvállal mj éskésíii mi
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
ndennemü könyvkötő-munkát
;A ^FÚZÉSTáL A^EGEmaMABB JÜSZkjÜE$Sl&; B" \'. • "^Ll""1- t valamint t
Paspar^l emléK-alí^mÖkaí disifeiiraloknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig Elvállalok topábbá képek, fotográfiák, tervek, razokj és térképek caéhirozását, ugy minden e elzakba vágó mai\\kát
Nagy-Kanizja, csülitrlök i-———...... - .\'i" .. * ■ \'■"
Közeleg «vöazi .vetés ideje, munkáljak meg számára jól a földet, minden íaraiaágot meghálj! n termés.-
A jó tnivelé« haláaa különösen lellünt az idtb tt (-ukorg-yáiNik környékén. A hol t. i. a nép rászokott n termelésre, o\'t a földek — nagy birlo-búii tis kicsin egyaránt — évek óU )ó miválésben és trágyázásban részcüinek. Ai hy ápolt és gaztól folyton liazlft* tartott földeken ai iden i) szóp zO\'d, uürii vette docolt a szárazsággal, dus kalastokiH hajtott és kövér maggá\' fizetett
Vetőmagot csak j i használjúnk. A lóldnnve-lésiigyi miniszter módan fitztuel közhírré lenti, hogy hí Aliami birtokok terméséből lolyh napi áron ad a vardáknak — Utleu a kisbirtokom)! mik *■_ vetőmagot. Csak egy kis tamás g<a k%rül, hogy irjui\'k érte\', költsépet u vsiiiviu nuín okoz, , hisz a napi ároo a magunk (érménél is Pliíiflnii-juk és ily módon kililnh ve ömugg■•\' cserélln tjilk ki a uisguukét.
A gízdnsájp egyesületek is közvetítenek tagjaik rés érc jó vetőmagot, de\'ha meggondoljuk, hogy ií négy kalástot terinénynembol öazi -vctő-—imigsí-üKaégloliliJ! 7 és léi millió, a tiiyasyi 8 millió meli rinszsu ; ée hogy szanólöldierüleiünk. nek mintegy Mérésiét bírjak a kisbirtokosok, a hol oy kiáltó szükség a javítás : beláthatjuk, mily sok még e/en ax egy téren iá a tennivaló\' és mily \'ágas tér all előttünk a gazdálkodna fajlestlétében. ,
Erre irányul évek ó\'a cél\'udatos munkával a lüldmiveléaltgyi miniszter tevékenysége, mikor a kisgazdák számára több és több földmives iskoláról, téli oktatásról .gondoskodik, tanulságos ikötyvekel, jó ,vetőmagot oszt ki közöttük szemléltető okulásukra éa biztatóul tanulmányi kirán-duiiisökiu rendé* számukra és majd minden vár-mflKVfllvén. népien miniygud^i\'ákOkMI11!11 fel, £ sokoldalú, tervszerű munka tág megtermi a gyümölcsét, de a gazdakösöuségnek is rajta kell tenni,* bögy a maga jáVára fordítsa és. ki-
Vrik\\t 61- száttt • ftUp -
Klfllépteltaek ée vállalásuk. A\' Déli Va kUt Nagy Kanizsa Allnuian tiszükarábau eőléptek «i|«nörökké: h\'áy Árpád, és Polliik Ignác* lorgulmi tisztek ; fizetési rangfokozatban előlépett Hiiumt/artner Miklós . tnrualmi linz\'; -At egyet hivataloknál a következő változások le»tnek : Fiikai Jakab allönók — távozik kő- ! rünkhfil — Boglárra állomnsfónökj minőségben, helyéi üüehler Lipót eddig rakláríúiiök fqglalju • I.. Kakiárlőpök lesz Pollik Ignacz, ellenőr ezt fel-
—•1 doi.-atagnaato* hé t-éfr
— I\'é^s IiJm Bagisrsa. A gyerw-kek kedves V>liö|e, I\'osh Lajos, a napokban nagy örömet szeres a lnlatonmeoii nyaraié-hely elten QdOtö gyermekeknek, de föíepéa a bogtáriaknik.\'-Cósm Lajos es a feleségé agyúin nugustius árén de u In meaéioi lógnak a gyermekeknek a boglári Ualafon vendéglőben. A mesemondAsra, me y fél hit órakor kezdődik, meghívj* Pósa bágii at Om-et báiaiunmenti gyermekeket. A belépő dij egy korona a a
áltja^íHy Árpád etlenflr" eddigi szémélypénz- \'jövedelmet .bogiari iskotséptiiet foléprtawre tárnok, kinek Jielyét Kemény János fogjx betöl- fordítják.
UylIketkeavMek. Veszprémben tor-
ki városunkból\'
leni. — Pátkay Jakab aliőnük távotik. szerénységével -és mindazok tiszteleté\' kiérdemelle akik vele érint kezesbe jöttek ét azért távozását őszintén » < -na ják.
Állami ilNitvinelSk DIOE-KHlmn. A nagyksnicsai állami- tisztviselők szombaton I. évi aug. hó 8-ánj esti 6 órakor, a városháza nagytermében a
íMmej.ységével tént; Hétfőn virradóra több honvéd mulatott egy i-korcsmabaii: a szomszédos asztaloknál polgárok -iddogálták, fígiszerre óriási löífordulás keletkezett a kofcsmában. A honvédek agyoosturlak \' egy Kloo- néVG szabót, aki otl nyomban meghalt. A véres esetről azonnal értesitettékk a kilón sá-got, melynek egy kirendeltsége inegje\'eht a hely-szilién és\'elfonta a tetteseket A hétfSi nap folyamán a hitdbiróság m. r méKÍndilotta a viuga*
baszuálja.
SZ.
BIBIK.
- Ji/aei tőhereeg Nagy-Ka nizNÚn. .József kir. herceg hétfőn détbeo a budai gyorsvonattal Nagy-Kanizsára érkezeti. Az állomáson fogadására m<-g-jelentek a többi közt Jaxkovich László dr. gióf főispán, Yicsey Zsigmond polgftrmes-•ter a váresi Imjóaágéléh; Tóth László kir. törvényszéki elnök, Ptou Ferencz főszolgabíró, és a katonaság részéről Ctch honvt dalezredes, a 20-ik honvédgyalog* ezred parancsnoka, Janiovuh főispán és Vüsey polgármester üdvözlése után a kir. herceg fő spánnaX ennek nógyesfogatán a városba liajtatoll. \'A Korona-szálló előtl Knortzer György főparancsnok vezetésével).. , , kivonult önkéntes állóság képezel, sor- Z
falai. Délulán a kir. herceg kisétált at uj kaszárnyához s megtekintette az tpilési éa itt bcmulaltalta magának Harkányi Ede kereskedelmi tanácsost, a kaszárnya építkezési vállalkozóját. Másnap reggel a kir. herceg a nagy gyakorlótérén- szemlét tartolt a 20, honvéd-gyalogezred felett. Dé ben díszebéd volr, melyen á katonai méllófágokon kívül hivatalosak voltak: Jankovich László gi.óf főiipán, Csertdn Károly ahtpá\'D, Vécuy Zsigmond - polgármester,- Tóth Lá^ló kir:\' törvényszéki • hrök, b\'tpn Fenniz lőszc lgabiró és KnoYj^ff G\\oniy lüzoltó Ifljpatancsnok. A ktr. herceg d?lii/án Öi 5rakór Székesfebér-várta ufrzofi. Alegbivátára szaipnkocsi-jalan hüjct (ogat) Jankovuh László H> V téiípái it a ki Budapestre uiazott.
latot. A szegény áldozat iránt — ki csak egy~ budapesti központi bizolUAghoz.elküldendőij^js házas — ráfooszerte nagy a részvé\', amit
—jár-\'-•— ■ ■ - az is tokos, Jíögy a ^vilkosok tulajdoal. ppeo
WbSÍZű1" akarva, valakin állni, mást akartak atsg• Olni é* öt, c*ak f^Irewmartrk.
Hégf évig • pad alatt. A axrvle-lenség es kapzsiság szörnyű lettre ragadott egy ácsai családot: n mostohaanya mostohafia! riégy -^-j-TTTT . , Tj—n: SH i íj iCven át a legnagyobb piszokban es nyomorúság-istjelentést: A legmélyebb fájdalou.iol ban tarloUaX"iUlól>au a padló alá .árva. A
^ _,\'\'.ul.,r0,f, m,aioha kegyetlenségét tudta a gyermek atyja
és nagyanyja is, «öt helyeselték, ugy vélekedvén hogy ha-*n gyermek kínszenvedései folytán elhal, a osalád meg fogja sserezni annak anyai Örökségét. A szornytetlre a szomszédok jöttek ra »» szülőket löljelen\'etlék a csendőröknek. A gyermeket élve ngvao, jfe betegen bevi\'ték a kapos« vári közkórliAzba. ahol áp^jik, a családot pédig a turvSnyzeki toghszban itrljak.
— A ptaréruAI aaabál)rendelet A lapókat bejárta az « tiir, hogy SaéH K almái miniszterelnök\', mint bélnjj;yminisiter, rendeletet bocsátott .ki, mely szerint\'a kávéházáéban ezentúl csak 40 éret meghaladott nőszcmélyek aikál-mazhal,ók ugynevézeu kasszirnöknek- £z a hír
dosiiasra szorut at nvibuu, hogyha beliigymi-I nistter rendeletet -. bacséjtot i ki, amelyet a tör-!\'VenybaiÓMsgoknak~ls~inegkdMölt -1 melyben, u fogta,tátik, hogy ezentúl minden kávéházban c-ak egy kasszírnő alkaluuúluitá, akiiek azonbanaem kiszolgálnia, .sem u vémldgekké\'I poharazaia aeaa |szabad.
— »■;*} leju puaatalka*. Bakony Tárnám I veszprémmegyei községei majdnem egészen löl-; e.mészlette a tUtverz ílatvanhárom lakóház, sok
mejlékepület es házi jószág pusatu t el a lak-gokban. Noha a »zou>sz<do< lálvajc tűzoltósága I is atgn.il az oltásban, a vészt meggátolni nem leheteti a víz pínya nnait.
■ ■■\' — A tlgíu-llriéaj kijeukkM A t\'écsi Naplóban otvtt uk : ^ Ismeretes az •. (örvény, mely nemrég kpeti életbe a mely megtiltja, hogy a yigéaek házal|;nmk varósról-várwrs, privát emberéktőf rcudelesakel vagy*-nei. löi. Eünek a ttirveoynek VOT egy ftiggel«*», mely azt mondja, hogy hu 9, cég meghívást kap uiasóját a rendeies lef-vetekre. An/iti bizonyos, bogi ezzel a függelék\' kel az egész v\'ijgéc lőr.eny agyon van csapva.
memorandum jóváhagyása, valamint, az orsz. kongresszusra küldendő bizalmi férfiak megválasztása végeit gyűlést tartanak.
— llalAloaáa. Részvéttel vetítik a követ* kezö gyászjelentést megtört
család, hogy felejthetetlen szeretett tia, illetve legjobb lestver- és sógora Cőiie Lajos m. kir. honvédlőhadiia y keiefö iszí ur lolyo hó 23-án áldásdus \'életének 36>ik évében rövid szenvedés Után jobblé re szenderült és aanak drága lőldi maradványai lolyó hó 25-én délután 4 órakor Budapesten az Uj-Temttőben örök nyugatomra helyeztették. Pacsán, 19U1. julius 2ti-án. Legyen a hani köunyti, áldás es beké hamvai tolóit I Otv. Löwe Mtyerué, szül. Svhyarez Erzsebet anyja. Krauszné,-sa. Löwe Józsa, Ku iandné a». Lftwe Berta, Hirschlerne, az. Löwe Mari nővérét, Löwe Adolf, Löwe Guszti, fivérei. Lőwe Etelka. Löwe Mathild, sógornoi. Huhland József, Htrachhr Soma sógorai.
.—HelAIe* baéaet A» Üj aky Hirscfalér és fia oeg kolori gőzffirészeiiél julius hó- 27-én I Jgnkoczi Vincze 16 éves kototi lakón olajozó munkás, hogy előbb belejexze—munkájút, oh an időben olajozta a gepet, midőn éz meg mUko-1 desban volt. A nyári inuuKarend szeriig, pedig\' at olajozás csakis a gép szüneteléskor v.m meg«| engedve, A rend be ue\'n tartásanak kösiönbeii |
Jankoczi, ho.y eledét vesztette., A kerék ruháját megkapva, a transmissiói Msrtó osz\'ophoz s dorta s a mellkast ugy összes/ori:otta,- hogy a rögtön helyszínen termeti orvos mér csak a
beállott nálált kunaiaialliaila;----—^—
BiiNiéiiy-e avag; véletlen. Julius hó 3i en reggel Németh János\' höiivéduicst birtokos 0?s?ei>ercli ^zoinazedjával Kikties Jánossal, A nagy zaj,- mely a s/omstédl a is elhatofl, j hirtelen elnémult. Néhány perc uu\'va áron hir terjedt el, hogy Kálcsics e^y ásóval agyon-1 ütötte szomszédial. Tény az, hogy Netuetb Ja-j nos biitelen meghalt Mivel azonban tiilsö sé1-] rOlés a holttesten estlelbető nem volt, való-zi- egyesektől, íJklfitlbcií nünék látszik Kálcsics a máz állítású, liogy 6, nem bántalmazta, nunr-m
játéka lolytán. épp,en akki-r ere szélhűdés, mikor vele teleseit, a rendőrség elrendelte a Németh János fclboncolását éa ucnek megtörténte ntán less csak mejd merállapiihaió hogy bűntény alial, avagy természe es ha\'al.al mult-e ki Németh Jaáos.
— Fetiellea grét éa ■ kr»<riiH)l p6i«d6 Keszthelyről jelentik : Ktszmev váró--kepvixe lőtesiiiieiének, -zomhaton liélvlőtl tat tolt rendes őszi közgyűlésen az elnöklő vArosbitó.] bejelentené hogy Festetics Tasziló gróf a nagy-1 bátyja, néhai Festetics Tasziló gróf áltat tölti!-1 telesen magara vállalt huszonnyolc százaléknyi I kfizséni potsdó*megUiites>, a mely sz akkorinak ma már hétszerese, mitl reá nézve nem kOte-j lezöi lölmoiidjn, ame 1 a\\ib< n ez áltlozaikésíse- j géyí l nem a közügyet s u.gálja, luoem a többi adózó polgár érdekének hoz áhToiaToT\' A kép-viselőleaifilel\'at attratot -M 1002*tk évi kö|\'wx» etés megállapilasánál li^v^Vmbe\' veszi, de jnvt vélcmefiysdás c jából a* képviaelöieatulet\'iogáaz lakatból slaki\'otl biintlaagboi utasította.
A béieu mar megírtuk, jiog) mikeui játsszák ki e .\'örvényt. Most kezeink közé kerüli egy eredeti példánya ama leveleknek, a melyek világos lurmahan já>ss-tk ki a megrendelések gyűjtéséről szóló törvényt s u me yekhrz hasonlókat sürttu küldöznek\' szét a- kcreskédiN||gék, mióta a vigéc-köiveoy életbe lépett s m«l>boF mm egy érk\'e-zet\' l\'ét sre is. — íme a levél: J
.Budapest, 1HÖ1. jul. Ife áa.
Nagyságos asszonyom\'
Ez évi julius Jió- l-e« élpifie. lépett törvény szeriül - meghifottuiiknak csak azon egyént szAbnd mintáinkkal meglátogatni, aki tát cégünk érre meghívást kap.
Igen öiifli énk, ha Nagyságod, úgymint eddig, niosi la ceftinket s/.i r> ucseiietuo uzzal k<>gy /stíkscgle él." nálunk azernaiit bo, éa^u esetlieiLÍfeyé^dm|l! h<^uiok e^y\' l«Te:ez6-la^ á..\'luiyff kew »zfv éggel 1 ül<t«iií.
,8<Üiisegeseíu.et öuBk cégyéíöi óbajiom beszerezni^ kvreui megbízottjukat őszt éa telt
Nagykanizsa, csütörtök
kefmemmtáikkal ezepiember hó tolyanián boszim ílkilldeai.*
Hs aggaaalw 10 lg anayi meghtváai luu
Zala 61. sz*ur 4 lap>)
1901 auguwius lh4 1-4*
halak meg»>abado!nak lőjük, így » mestersége* néziFa fürdővel, nnejoti el-zannik magukat, taVáMiftn ; de lessék a Balatont lecsapolni!. hogy ö.k i* b*le MgOflHfták, Eteknek axr,j , Ennyit á —"\'"ttr^1 ttam iobet faíeaüi-g>ölii» I hetedik fOrdöparaticsoIat -V
p«w». hogy érdemes |«at odautaui, u.y Huba)nien a HalntonbaA nincs orvomét, ennek. Jent ur szeptember hóbsn bátor leend nep! miulHn mind*n tlóadinek ez a lermeKele, hogy és gazdag minlagytyteményfinket bemulatui j-végnélkűl és bismsan el-zaporoiik: csak a
Mély tisztelettel I ieSi!;a ¥«*e> ,mnl » v0*
. , 4.. . VII,
Veikaködjél le Iái(f?ap, de visbe. f
aztán menj rügiti*
tfabex nem
m i > ! l \' ■ filoksxeralóL
Berats és Qaltmb _ x<i*»lló mm ntaAg K*t«rÍMtv A
Budapest, V. Iieák jkotoriönk. iflítottnsSg vnsármqi tarlóit nyarliiirör ta iiietlönkel és hónaljuakai iiietnedw-q * Farasaí-nt 10. mulatsága nem volt olyan szép mint rmdünen tc.ii,\' mielőtt a vhtbe m*rüJt.íi>k ^tokkal okosabb
kall kommentár Minden cég "okolt Tenni. A\' iiauv hóeegnek iulajdonVtbaiú, a kővetkező tanácsnak engedelmesed,a. .zétktldi a maga kw levélkéit,\' megkapja aihogy a kő*elvid*kiek ii t»Tül mar .dt«k. Maw-meghívót, a vigéeek eljönnek, félned* » wu.,emiiéare mejló, hogy önnefx\'lyen hurrtm /e-,
de leseket a « Hegény kereakedőnek tétlenül <>«*" .a jừ>it; a teienyw c.g»nyok, a kot..rl, {J j b ön • v„b„ , , ,,6 kell nétni, hogy károa.tjak meg. A szegéty«» " al*>-domlK>ru. iflzol.ó zenekarok, mely, péesr kersatnM tizen a<. adói, a boltbér. é* aI ut-bb. délután -egyebüll lévéneltogl •.!»>.. risbb* terheket, a budapesti kereskedő pedig!«»« ujtol akcióra lepett, hagy
Az orvflRok véleménye szerint, nem kell e!ót
jj ünnepeivel elénki\'se.
ZaMadeklal
haj áraak
I péíli^i ha éit nem tudod, merülj legalább UÜlLÍt_£ÍEbfi.
»»£T
rfig.
b\'kaaaiiJia a hasznot. Hal akkor mire vslő _r - - ^ _ . . ■ ^ .
vigéc törvény! Minek csinállák V Hiszen ez iié.n! - Aupus*-a kereskedőket\'védi, hanem\' £>Sió vigéczeÉel50 »n lndf $ I ndapex.tfől Lnnrdesba az kik ilyen lormán kényük kedvilkV.er.nl Mroxtibal I« é" 0,11 J^jdok1*\' tkc,ei.-T.rdoi. rt
jifc l,l>nt,il«nttl . »*Hl»l»n tíAri-ükedőke
— HfFBagfaretlltMk A belügyminazter niegangadte, boay Tanutoviu Albert n»gykanizaai l^wóa „Tárgyi\'-re Krauu Ábrahám nagj-kaaia. ai lakos pedig ,KüwW"-re vái uztaxsak vezetek nevikkel.
Scbweizon ét Útközben Innshruckhnn.-K\'nsie délDben,—Lyonban, Oeuib-u e«—55ör« lih>n ián
IX.
Ne maradi woVáig a* ízben, legkevésbbé akkor, ka nem erSs és edzett a lermeaxeted.
1 -.\'_.
- A ftirdfr übn jól fnföHiiifltél meg, dőrisAld testedet, hogy * vérkeringési éldmozditad, ötiA«-ködjél - aynraan -w- tégv valami aértékUi>» mózgftxl.
tulat éa i ftiidíí líiki
annak, ak nem caujáti üdiiiépi f»a
a tHTsaság ht.\'güzttbb pihenők Jeienikez«wket niigus7.tua Im 5-éfj? • b\'gad e1 Sehullz Kar ly eapere* plébános: ur, mint a zarándok hit lelki vehetője, Nemei-Marokon (Barany»m> gye.) \' — Áa Idei lero»e». (Gazdattlgi Indóiihli.) ül k*»JegTa««k. PlihM Fereno kir. lÜ\'HnhnárlonM írja i-relezőnk: a ine/öpazda-.. • . „ TT . ; .. .. aággal foglalkozó nepOnkre-azomoru napok kii>
IBawző elhunytával a i.agykanizaa. kir. kőz be M idei aratagsai A un.lt év
jegyzőiig főnők nélkül maradi, ögy tudjuk: tObb elszaporodó!t mezei egerek a veiteket
erdeme* aaemélyiaég pályázóit eien hivatalra, ar. t. Ij^s n tönkre t>tt«,k, a a mit metthag^lak, a/\' ig zságil^yminixzler azonban az öaazes pályázók [pedig ? hosszú leli fagyok öllék ki, ugyaunyra, közöl a legméltf bbnak, a legidt-valnbi nak j hogy az íi-kí ve eaek rmtiy igazét az ev tavan.au — 4<h/<U« igl <•» h*«llp«rl klalliM* liláitn a boldogult közjegyző fiat: dr. fíihál ,el kH|ffíl ** \'gy*nyert tera ételi kuko-"ÍIAp««r*a Mirainarm .ánU^
„. ^ . .. . _ ,,r , .mir ■ Iricávnl leltek beUlFélVa, melyek k zd .lbeii ver- székvárosában Mdiatnuroa-Szinuini) a saidasafei
Viclor-tfipesU kö»M»gy«ui. és ilhel)«te N.-Kant-j^ reménV,kkíl keoseglell^ - de á mar ejtyetóhM \'ga^HS^i éa Í*ziipar*i6]li|Ast rendrafl
avara, bogy «p]» faivatah.örökéi éttegyi;. Mrntegj-hgij^ Mm i liónap óia unó azáraz ag tóret- evi Bngnwtiw 25 tűr azcptWbiir l lg. A bár,
őt év előtt flatiatc aajnálatlal láttuk dr. Flihal [ke/.iélien — azok -ífl^feíjeseu lőakra maoUk » Roaznér Ervinné—— bVr^oh Klotikl gróf
Victorl a nagykanizsai táraadalpm e/en derek, így vidéknnknék tavaszi termékre kiics i látasa, véduöksíge alatt altó kiáljita*, inelyben Mara-
minden tekintetben korrekt tagját; legkedvesebb jpi/^?in,< 1,koM(\'fa «ek küyelk.ztéhen a leg-
, . . nagyobb nyomornak m\'1 ele, mert nemcsak a*
Íme, a tíz liirdőpiranc ezeknek eogedtlmexkedik, a/órakozáai, hanem teati ny\'ujtaní.
maros erdészete, bányászata » megye [lakossága szövetkezve
M egész • ar> UgocM varme-
dőre teUzedraelett kölcsön gabona ti nem ud)a gyevef, ré-zl vesz, nelucaak erre a varm^yr*
tiwaadni, de sem kenyere, sem vetőmagja nincs. Ily körülmény** \'kőzött taiiacitnlHttUl állunk azon fon|osjj!énjgk kielegitésévrl *trm»
lt:>/. e öuyüs, de crdekelheti az ország ötaaei varmegyeit, mert e«y neveset** . alkalombdl közelebb ho<sa e határszélig rtgrnye* megyét
ben, nHyek a pénzügyi haioaágo* r\'éaaeaöl ti- Magyarország összes vátnipgyéibe/. Ki taunek
maozlainak; meri kisvazd áuk nemcsak ez évre, allitya e kiálutáau Máramarua varmegye f
de beláthatatlan időig\' lizétfikép\'eleuekke vállak, da-ágs kerti, hasi w mllipari lermekei, melyek
A gabona és kukorict termeden kiv\'ttl , c puszii- hél tAcno^orlbau Joglainak helyei. A egye* tő-
lotív a uagy szarazaag az ó*sz«i takarmánylélé- caoporiokal képezik . I. liatiipar,, II. Ke mu é>
a
munkatársaiok eg/ikél, városunkból távozni és igax ürömünknek adunk kiféjezént, hogy most ismét a magunkénak fogjak őr vall hatni. \'
— CJ káilalajdvaosok. A Kaziney-uicaban levő kái Lőwinger léle báz kerttll tegnap a közösség megssfinietese vé*et\' árverés ati. - K Cssmo melletti báiat 29000 koronáért Löieiriger. Muki és sógora Poüák. József Belláiméról
v**lék meg. Aailelleai Löwinger Lajos-tele!kel.is, ugy," hogy gatiiaink ken(lja»ak a tel- vysripar; Ul. tía«d*«mg . IV K\'drnet r< vada hasat Szabi Zigmond »r. vette meg 36000 feutartá»hoz teltétteu tsOaaegea hs»zon állataikat V.Uau)«-zai. VI. Furdoűgy, VII. Neprmt.
koronáén. - ^ r\'l,4?" 1 ^X*?™™!^ A «wt Máramarua lar^ó éa boynir iparban,
, - Ukác. ké^t ^y VkéP tog,a népüqkH,.|.,apmodot ko^arlonó, im>, e™ kes, ui,p,rbaV la
Lé^lö pénsögymiauzter sz a lan» adok beha,- .dó.arto»á,«.l rendezni, - leiéin. n«m tudunk. ^ \' ^ M !;
láiára vonatkozólag a pén\'űgyigasgaioeágokbo\' i — A luram uabáijal r otrühö, ungy ■ ° • körrendeletet iulezett, mélyben az loglaluiik, l\'ugy az5k, akik a\' Uahlonban lürdöznek, vaia-hogy B4 aratásnak végé lévén nemsokára a mint akik a Duna bu* bnllámvioau keresnek gazdaember értekesiti a termését, szintúgy a enyhülés., sejlek-mni\'I se bírnak a icgclenuob kereskedő és iparos is a pénzhez jut, tehát a fürdőzési asabály, król. íme, tehát a liz lUrdö-Kátralékos állami adókat és kincstári illetékeket parancsolat, Emelyf-kel luindenkmek eber ligycl-a péiisOgylgsiga\'öesgok bUlositsák és as adó-l mébe ajánlunk. < *
bebajiaat kellő szigorral, de eayasersmind >>pra-1 ]
tat\'al íoganalosítsák Egytíén (elhívta a túrvény-hilóságokat, hogy a péfizügyigazgaluságokal e munkájukban Isbetólegiaioogassak.
— A bslaUal halak rsweddme, Akik gőzhajóval maznak a Bala\'on lavan, az B\'óbbi napokb a gyakran látnak ki»ebb-nagvobb, néba óriási döglött pontyot a viz (é\'azinen. Ugyanilyenek vannak ryakrau a balaszok lóiban, -- Mi es— Hiszen a B > Is ionon dog lőtt pontyot látni rilkacág számba ment és az is essk szigooyosolt szokott lenni! — Ezeket a gyönyörű példányoka: élósdiek (paraziták) állék élö>diekei
Ne lűrődjél, ha izgatott a kedélyáliapo od 11.
Ne használj hideg iliidöl, ha hirtelen rosz-sru\' érzed magadat.
\' Vannak hatén tiata nrak,- akik az éjssta-kától elntá\'ják az alvasí Wti jelleget, tisztán «a ba\'_ mulaisár idejének lekintviiii, c»e> korán reg-*\'gel bid\' g lürdülion keresik tötajásuk ryó^yu\'á-sét. .Nagyon kellemes leli l ennek a pi lanoiiiyi
I _ Emiiket a; halasa, de roppant kar.M következményeket
~ vonliai maga uján. Kzeknek a/ól a harmadik
tOrdöpaiaiicsotnt.
Ul.
egy órai!
Ne tnrödjél, ba A irirdöliáziiois
vagy vagy
1Y.
meg, ezeket az tlö-diekei ttv máshonnar (pi.
Viliinganból) bosátotl é« a Balatonba fentem-1 Ul- 1
litett cébél hoc\'ájlotl fertőzött ponlyivadékok I Ne liirödjél atdurbézolt ej» ika után, harcollak a Balatonba. A Balaton vl/e lehat [ha tested erejét k.meuUed, eiúbb pihenj firlöive vao, pontyokra\'nézve dögleletes élősdivel, kicsiny p-ócaszerÚ állattal,\' mely • kopoltyu-ivet ellepi és kiszívja a halnak élei nedveit, ami é»ak hamar döglésre Vezet. Azokban a kis tavakban, a melyekben a halai mes\'eraégeaen tenyeszlik, etek as élősdíek nem ismeretlenek, de alt csakhamar ki ik irtjuk agy, b»ky a viset töb-j818,w ! , **»t egymésotéfl- IsboesáljÉfc és\' helyé te tnssj i < - ■ . Vi. .
tízet boesáiaaak be,\'«t Inficiált halakat pedig] A fürdöha/baa muideoeK,fölt tmUkold néhány percre t—4 százaié* o? «ö<»izbe tfatffc, hogy mtlyyn mé<y ► m hiuiy tuka vau-/ ami a halaknak nem árt, de az élfisdtek legott Vannak, akik az u»VKUbaa- gymsan levet-áleraaUik «álás^alajakst, Malink és így aj kőznek és a korlatra liaasskodva órabiwasai
sokát ellél vagy illáit V.
nyugodi póban menj é*
iparban produkálni kepe*, be lest múl* va, a me«ei és kerti teru>euyekkel, gyüutölceökkel, áhatlettyé-steaevel, méht^-el, tejgaadnaag, ra* • dsaági saerstámai és\' jppeivel, mely tik mellé üorakuznak; a latérmoles, külonlsle erdei ter-menyek, vudaazat, a Irplesloibb helyek lenykacei, léikrpek. Mar.intaros «s as urasig nagy kincs?; a sobáajáft, továbbá* nz ércbányák, knlmnyss, ép ugy leazaek, mini as á»vauyvisea, a fUrdtfk és lurdóbureudesioaek fon.)képekben bemutatva a egjeleunsk a kiállítás érdekenek *m«le»«re a magyar, ruién, rtunáu, u»niei viaelvlek, hogy a kiaÜIlaal látogatók elöli vgész Maramaros a niiliía valóságában megjelenjék A kiállítás vonzó erején kiV111 kiváló alkalom aa augasalus Hft-tol aseptember l«ig lario kialilláa ideje arra a, hogy azok, kik MáratuanuLregenyas i vidékéi iraut érdek oduek, ide eljöjfWfc, A m.-saigeu nttiata biZ"ll>ag, melynek feladata, bogy as i\'lt^eaeket láj\'kosiasaa, mindent elkövet, heay I uontcaan te jestist1 örömmel eiválllli tisztét, A kialiitta ea a banyisaiiii ea kobaasvi országom i koagrss-asua Mardmaroü^hicigeteii m alkatommal váfö saereplas<, tuclj azlatau kűsrabil, hogy j l,ukai;» lj»*iln,. Hesodu^ Sándor mituazUrrak, i VVeit ile Sai d.vr vöjt miuiazlereluok, gr.. Taleky Íllíxa rolt belAgyminiaster, tírün^enstoin IMa és i Nafy Pértno allamtitkaruk a meg sziuos bine-J vea im a képviselő Maraman*-.szigetre érkea-jsai\'á reodeseuiti ünnepségekJ luelyek Maram*-iroa inraadalmioak kéjivisélpit I vannak- hivatja | dMmrgy Üjteoív mind kiiíói\'-kűíí\'iu eSMtlk as rfd^f megt^vs-eKéij amely megérdemli, hogy Máramaml 1
ntu^**
nigy kftaónaég aagy képviseletben rease a * bslarweo derek varmegyei" awrja, .{•
\\
f
ííagy-Kanim, csOtörtölt
— tí« Juliul hó S84tk fagaeli
1 órakor Qibor öábrielnánal 8omogy-Miháldon - eddig ismewKUo QkMl -r. tti Mtt ki, mely iikak>«m»l >5 kereszt —azaUaa és 28 kereszt mü k«<«hnt egybarmadrésze teljesen leégett- Hogy « iö» -tovább nem terjedett, az fink, Ifltoli^ig gyors megjelunesének kóssón-heií, raely a ttzet t óva akti teljesen tokáik salta — Kár: ISO koron*, mely biztosítva nem volt \' .
Z*l» 61 aiáts £ UpO
Irodalom.
— Ha a Középkorfu gondoTunk, mindig sajátságos énéi atall meg. Egy nagy \'örténelmi korszakból sem o«p lelénk az elmúlás
lehellete, mint eb öl, Róma romjai és Grörög.-onzág múzeumai műemlékei között járva, a gSrög elet támad fél elöltünk, de a Középkor a
repce
Cftdálatoe, vízna, nvurga nxtfnt képek u oltárok fötott. %eileQ ttUtölöfc ti Mk-meaaek a iám- _ pi»m (flh.>«ftiy«t>an. Kirüvaftk hiimte iuaiák **qgri á iéSSstyíkben, kámzsás t>trítok a r«r«któriumokban, a mint írják irják, teregetik -a sMtek életét éa a üpno s pogány költök verseit\'
A klastromi ben, apátságokban a „hitéles helyeken.-ven tr*Uurbetüi, nagyiniciálé* Iratok porladoznak,\' neme<i címereket, babér-birtokokat
aláírás, a közepükön farosa nagy pecsét selyem zsinóron, rajta vágtató lovaa, kormáaypAlűáa király, pásatorbo os pü»pök. A mi étet a K^tépkorban volt, azt mind magába szívta a* Újkor; a Kűxépkornak e«ák_ a múmiája van meg. Pedig valaha élet bizsergeti benne, eleven, fényes élet, de a mi* benne maradandó volt, az fttnlvadt a mi korunkbajüi mi kitagadja* az drökaegből
"\'ff\'"- M \' lenmag 1140 4
MMÉriN I
11 -Uil
■Mttí-lk.t»H. 176-1
Árverési hirdetmény.
* nagykaaiaaai kir. törvényszék telakkóoysi \'^jfruUkn.rt pArg.rn.ni.tr. atjuk^ olvashatatlan JlHÉfJI közhírre téte\'tk. hogy TÓ»|
Irtván knmárvároái lakóa févrehájtatónak^ -# Tóth (pajor) György es ueje\' Gulyás Magdolnt agy Tóth (pajort János végrehajtást Movtdl komárvároei lakosak elleni MSS koma 06 ttll tőke, ennek 1881 évi január hó 1 napitól 18M jB\'ius M l-is járó f>$ azután pedig a Steligi* tésig járó 6J kamatai AB korona 80 fillér bi# louUási végrehajtás kérelmi, 24 kormiá 90 filL e4MTwéti 72 korooa SÍM. vOgwbajtfi linüS
ig lelmerfti ■r
a Középkort. Erríil a k»rról a/ól a Nagy Képes.
Világtörténet 109-110. füzete. A 1Ü kötetén 60 k<*«>» 30 ML jelenlegi és a me, „ nagy munka *xer<esz\'óje dr. Marcali Henrik, | lm\'W kBlt-égek iránti ügyében a tennt nevezet
legbaloti«bb időszak amely életéi sokkal kevésbbé!egyetemi tiBár. Exyegy kötet ára díszes (e|.. kir. I3rvénys-ék területéhez tartozó a caají tudta ránk hagyni, mint a klasszikus világ. Ha j bőrkötésben 16 leróna; fütetenkinl is kapható M \'í^vbeo 665 hrsz. alatt felvett • ennek a történetét olvassuk, közben gyönyörű. 60 fgfefjSvül. Mvejeién minden hm.u fjy nw»t 2266 hssonássbenaült 1 Ot«g)wgyi aW 41 képek, saofirok támadnak fel MktakbM^ «U Kapható a kiadónál (Révai Testvér.* irodalmi ka-siló,- éa Ugyanazon tjIfbM 687 iraa. fiatal, dúsgazdag életet |élö nép az ílet egész\' Inté«ei Részvénytársaság; Budapest Cítöi-ui 18.1 • 1070 kgronárs becsült 1. 6fl(-
Kozgaidatóg.
hegyi ajölö, kaaaáló és\' pince na Atv. TMk JóWné aaOI. Mózai jnliánna javán C. 1. alatt be\'^belezve Jóvfí özvegyi hiszonélnsétí saól-(iáTníijós épségben hagyásával
1901.
fai s&ptimbir hó 2/ napján <L t. 10 érvkor
erejével tárnád elibünk. Áz ö életflk^Sty" gazda- g minden haz»i könyvkerenkcdéí utján. ■ gua iiad iulpbogy—nem sxállt sírba egy kor- r szakkal sem. Itt rezg, üt vibrál köröltthik a
levegőben és az éM ideáljának látjuk szt az ITSt aJn aő m> N
életét, a mit az U színes begyeik, örökz\'ld fáik,, kék eg&k alatt é lek át könnyű, lebegő, tarka
ruháikban. De a KSaepfcor nem hagyott ránk (lahanaltlet.
■sst, csak eUnult intézmények emlékéi, hősök ^ r . *
áaloralyok sirszobrait, lovagkor romantikus legen- Több havi mórt saison után végre nálunk is Orfpj község házáaál Dr. , KotbachiM SáBtt dáif. Templom é--< kripta, a mire gondulunk, ha megkezdődön fizle1. Elkelt néhinyfagnn mer-• felperesi ügyvéd vagy , helyettese k<>ib«j&tuv«l a Középkor jnt estünkbe. H isszu. nyurga szob« eantil buza 7-ftti, mercantih tom 6\'BO ífb Kanizsa megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. rok, reliefek, letöri koronájú királyok és csonta^ Urasági buza 785 ab Csáktornya. Kikiáltási ár á fentebb kitett barsár.
kezű királynők reliefjei, a minta homályos^ Mai áraink - Árverezni kívánók tartoznak a l>ec*ár 10* ,át
templomhajú f.ilába illeszkednek es márvány j__\' .-\'"_ < : -^-t-—- * Irtszpénzben vagy óvadék képei papirbaa •
szemekkel nézik az örökké nyíló rózsát aa .?7 kg. buja 750.-60 .70 kg rozs 6 40—50 ttttídbtl keaébes letenni, ablakon. Az oezlupokon , rős pancélu Ie-enlék 78 kg. buz» 7.60 -70 71,72 kg. rozs 6.60- 60 Kel Nagykaniisáu, a kir. tv z*k imát teiek-siaakjakra dőlve, paiz«ukra Mmaazkodva aiw»-! mercantil árpa 660 70 urasági árpa 7 15—.\'f> könyvi hatóaittnál, tÚOl évi jabaa hi 1 t-é*. uih á szobrok ébredés nélkül való á mait. ■ > zab 630—40 > zab 640-50 Dr SSri kir. tssákt bét*.
Laptolajdonofl ós kiadó:.
Fischel Fülöp, Nagy Kanizsán.


[A férfiak ingyen kapnak]
olyan aj találmányú orvosságot, mely az elveszi leit erű\' njra meghozza. Prúbacsomagot éa egy siasoidalas könyvei poetin, jol beeao-mag<> va. ingyen kapják mindazok, akik érte inak. Ez a legbámnlatraméltóbb csodaoraxág. mely megroéoteft ezrukst, akik fia\'alkori kihágások lolyiáa temi baji>kpvf, szifilisben, valamint elveszhet, férfferOfyen szenvednek. £z okból elhatározta az inlezé\', hogy egy ingyen csomag orvosaág.ii magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. Ezzel a háaiorvoasággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok akik s fiatalkori kihágásokból származó nemi bajokban, szellemi elgyengülésben, rngy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukát. Ez a gyógyszer közvetlenül aaokra a szervekre hat, ahol a meg-erőnédés szükséges csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, Salai egyaránt írhat a State Medical Instltutnak az alant jelzett cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább atokat akarja megmenteni, akik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A próbacaomag megmutatja, hogy mily könynyen kigyógyít hatók ebből a rettenetes bajból ott» hon. Az ínl\'zet kivétet nem tesz. Mindenki irhát érte bárhonnan magyarul, mm titok-tán ás mellett egy ingyen csomag orvosságot ijpd magyarázó könyvvel együtt. írjon még ye. Aj csomag oly széfen be van csomagolva, Bogy a tartalmát senki sem fogja megtudni. A Wvelet igw .kelt etmetni: State Medical •nafutie, ETektron BüiTding, Fort Wagne, l«d. Amerika. A levelel: mindig bérmenteni-tenoőt. 261
-
kik oMsklUa, lyoaoitaltarkali*, rlvolnüia, hIimw ••*«iU«t8, tnlMdlg, mnlm (iloilelok nvngy auMűjrtalaa iteiuóé Utal |/*>»rk«Jku QPMfkalkarulaa, (r*mr(lnakM, irMaerfájéaliaak Vf-r. aakéa aaMiMbm, «•«} njálfctM\'Ukaa nntitHk, unkaak alkbtil\' \'kitint kUInWr iJÚlttrn. MÍyit»k gyAgrkaMn mi- \'*f kipréhtlUlott. I
Ezen emésztési és vértiáltltó szer
a Hubert Ullrich-féle növénybór
?Cua aSriirr-hnr kittn* m*gywaJSa«k tatttt aSvéa^akUI J4 borral xnrltn kinSI, arualü éa bUtannttt *a nabtrl ir.®ir«ii«i\'i anilktl, kvgy nyonorhajtó nar lolaa. Kun aorta/ bor »lia?nliiia a
• V. r»4»nj»k aavarait, Hnrtllja a várt, aladaa roalott bat(ga4g«« «l« \' IJtaO aajaf>kti>l t» balkalikaa alkudik aa ag^naSgaa Nrképaim Ka» ndvísj\'-bor Idtiakoria tOrtéat bamaálataál már a (jr«amrkaj«k<t estrájitian altojtja Num nabad Mát ktalakadal ás aiaáaa aá> woa. timni, aa i<>—(gnj utolMu. nanktAl raan »6v4iiy-bsr k»«a«tlltU alűusai kall itoa\'»n«»t lUadra ■ymptomAk, ntat ftfilja* fMSfoaitr, r*pü, fii-fytsh, rm$:nlÜty atljrak •kruiitiu 0aiHaríajokn/U a laagfakrabbaa forJol-aak eln, aar a kaaáatlagw kaaaaáialail mifUluit
CiÁL>nbnitáouli «»nn»k kallaaatlan kúMtkaaariayal, alal
oZoKrBKoUHatlH MH/HHaimU. m*ti*A ■"■
fmhl/tin*lf, mdlrítíorlMihi wt nllvénjr-bor által oranaa éa néMn aaáa-<*ts*k neg. Ka a növíity-bor MgaalaM atndaa fmJulMmis^ft, a rToaiorwrvakiiak (•UriaaálM uynji kdaáytt ntkbtalláa Mjr\'áa atoéaa alkalaatlaa aagagot a gyomnr át Mcklwl atlávolit. v
SaHíi ásott Mm, lértiám, Maedö S
r o »S s anSutéa, kláajrn várkápsáa M aiálbatagaácaak a k»>wtk«aa*a]ral. Talián *i*ifybtlnnn(t, kiturMlr^i á? MJjttlmJii, «tj fiMjA\',
aiial nh-At nMHIuig Iwiayll aa takart. MFSA n néaj-bor aa atgyaasált áleMTutak frlawittt át. A aáváttj-har aa*ll/aa itvaajrat, aláaagltl aa
#iRtt«U«t, orönlil aa layagviltasáti. javttjá a rérltpanláti. megatojdalja a ftlfcacitoit Megtktt át a hátasatk «/ irit H uj /Ulu taens ilaáaat tlia mit" át kiaaáaá iratuk laaaaitiál *u|<laat ,
A aAváay-bar avtgtaklat d kiraaa át 4 korvaiárt kagkatu a N\'ajty-Kontani, Ujaátart. Kía-Kanúroni, (.\'ukáajrl, Ntatt-TiJI, Tapaotyl. BAhOa/ai Jíaj-v-Bajomj, Fttá" íegatdi. (\'nirgül, Hantataal. Silai, Ügradl áltá.OoaW-ral, KmorJI,\' Mnra-t Wmyl, RáUiaf. Padtáras), átalakal. áiakUwhral. Fatai. Baktaí, KtvaL Baki, Pülütkal, Pattal, AW-B»ikí,\' Nagy-ttadsi. Capaarárt. Tamayi, Virjti, 3t.-0tor(tai, Iitlauvad, Movtgradi, aapitai. n,i, Ptrlaki, t\'fáklaraTal. Varaaadi, u;y aa untán minden nagyobb gyágyastfUrábaa
A uagykanissai gyógyszertárak három ét több üy%> növény-bor* eredeti aron bérmentve sz.iliitanak os*twk- ■ magyat monRrfljiii bárnti ly vidékére. . . - \'
MB*- Utár^z isoktdl óvakodni kel •\'•» Maár>\'4«g
HUBERT ULLBIOH-yi* -flii nörény4>or kérendft V^.
1 \' - \'^n r\' * i". I\'t.1 "Ijjii.iwpi.pi
f/lSFKW^P • 1 iiTiMÉflfiii
y|

Nagykanizsa, caOtőrtők_Zala 61 azám (g. lao.)- \\ 1901 au\'iuaalBa hó l én
|C ■UlMlual ItUUlltta 1SM Mao ■JUaalual éra*.
STAHEL és LEMER Budapest,
Trieur ét lemezlyukaaitó gryár • \\ *
OTÁB Katona József utca 8. szám. Margithld és a nyugati pályaudvar kost.
J == ijinljnl u AHaíhnk gyártott legjobb aiataiff
TrífvU; a koukoli" M liukkönynük a Imim; ár]fa ng rosa kfeili ki Tiltottadra.
jfjlciigttS •» i»v»v v«f> tirflftk » Mii-Mimi.jrt ~j«r
balj-a magrak ktrilaratirila, immiwlll* > wrtiliw* Iriwrik u tf|» kiri-
Janiimra i* laaca. ontiljoUnin, OmtilfMi-Trlenik.
■"<< Trlrar i« MiUlf*sá(rp*k iMa gaboiíáfiy tisitiiisári i> tataxia auriaii ositáljoaisiri. — Elvillalnak Gnthjar ia STBIÍht, iTtatn Míjw raadaMti trteo-rtk csekély költséggel ia trionr beküldése mallstt mm m*-badalmazott triéurökké italakitiaát B»lia!ti Itaifaenger« k npr but.latai IjnkaMtatl Vagy kaallall inaruk lataaéa lurin iagy íigban Ipari rafT gaadaaifi diókra. - *
Árjegyzék vágy mintakönyvek Ingyen és bérmentve k|H»tatk
■t

ZJSKA J > UTÓDA
KOÜTÉJLV lífOMY szerkovács aruk. gabona-minősegt, tizedö és százados hídmérleg gyára A gabona ás ártáktözsda s*ái<ftdtfa __________Iroda és raktár* t<8»|
BüaAP£ST= ?í: MÍtoiSl 5.1
JAVÍTÁSOK SLCSM. PONTSSAH ESIKÖZÖLTtTHEK V Áfjiwaik kiviaalra fajyíi *• * —
2jrwMí i^riMbt UfMUBft: MARKBRE1TER L-né,
||Í® MOLNÁROK FIGYELMÉBE! *
SCHLÉSINGER SÁiütf malomkőgyára PÁPA.
|| Á 15 év óta fennálló malomkőgyáram gyártmányait ezideig nagyöÖtF |§ részt kereskedők és malomberendezőknek adtam, a jövőben kizárólag-9% ós egyenesen a i molnár uraknál óhajtom értékesíteni ; miáltal a ^ molnár urak ama kényelmes helyzetbe jutnak, hogy az eddigi
magas árak helyett nálam kitűnő L rendű eredeti —— la térté trancia malomkövet ===== u
g§ a legmesszebb menő garantia mellett; a legjutányosabb áron - ; ———-|—~ szerezhet^ be. ......„■ ■■ ■»•
Árjegyzékkel kívánatra ingyen szolgálok.
ai
Hl
Egy darab 21. számú Gaus féle hengerszék eladó, i

%\\ Ertesitós -
1 fi
£ la
2 ü * -í m tt
ft s
%J
Vaa wírencsém a aagylekioteifi kOxttnaiget tinteietul árleaite■ í,h jgy a
■ yárl Idlnyre
a legújabb di»a» ►wrint öiíndeaiisailí ruhlfit, :> legfinomabb nalaáslgidl a lagolcaábbig figyelmes *• telette jatenyo. ti-eaolga.a* melleit kiintek.
Ez a kálómmal bátorkoá otu a lekiáHiee ut. Uír. ál 1 iMtüi*voa arak ti|\' ánit talliivüí aataka klaaklaif. ■yclaarc. melyeket a legpontosabban, eíöiráa werinflegiutinjOsabUan, kiiünő minSaégben és üléses kiritelben aaotgáloá ki VidéKi metrtodeleerk kélitt\'figyelemmel eaiktaSlietúak
A a. erd közönség beesés támogatását ea .tiu. megrendelésül kéri mély tiszteidül
SAOTKAitlt Kél ,tMUi«M
BLU (át* Mm,
Sogf táUuUk kitint minőséyp, divaté bcl/öidi, awjd ét jrw&fa ktlatícben
Nyomatott Fischál Fülöp laptulajdonosnál Nagy-feoizaáQ 1091
f 1L §
3
ű il
Huszonnyolcadik évfolyam 62. szám.
--g ■ y
hOHwilitg
«4n>«4» »píl«» Jflwlwl Itlf\'\'
unuadiMtek
A la^rlMMt*), WMmiI |ffj«t • »<>•»
(isi 4- * Ott UlL ________
-kW untsaadk t í»jv «»»ll|iuii mhin ••MtkM* wlv<t*( «6>linti)
SIMMUV»UI: HninbUiplHj i tUeM tWp Un/t MWMR
LriJLr\\
KőftsarfeB
l(én ém , . . . . 1* korost .«■■• ( . jé ■ f köp**.;
\'<ir«">.....1 MM
... .(■ íjrlIlUr p^Mi gD 01 Ur
EUMtutéuk, vtUnlai • *■\' \'ilfi ) — MMAnák fiatal nt*f ttor*MM
Politikai lap. \' <•■
Mégjetanik NAGY-KAN)ZSÁH hewnkint kétszer: vasárnap i csütörtökön.
HraMtollw Urtljk etak i—irt k«*k M é.
>CTH tua ára a* rtltér
Nagy-Kanizsa. 1901.
Feltlli iiirkiiiil: tmmímj I«l4(r Sj«rtmrldUr»: ■\'ir«i I.^Joa,
Vasárnap, augusztus 4.
A SzabaddVÜséfif eszméje. J<;^an \'n\'ézmények, a melyekre nekünk \'ját - egyrészt idegen inváziók raázados
j szükségünk van. s az államférfiúi miivé-1 harca, másrészt vallási küzdelmek s\'zőhár-
(Z. Za.) Szilágyi Dezső államférfiul pá-!
lyáj* ált előttünk. Vizsgáljuk meg ezt az vdtoztataaaal az országi
életet, ennek h nagy álamferfiuuak 8zere" áinitatj pét, h gy következtetést vonhassunk az
szel hjv a mely ezeket a berendezéseket | cai és polgárháborúi sém kíméltek meg,
ország közállapotára. Mert a* államférfi életéből, sikcieiből,—köVitkettetni—lehet arra: minő hálást gyakoroltak elvei az ország sorsára, minő színben tűnnek fel a közvélemény előtl.
A nng / államférfi egyéniségé és eszméinek iránya határozzák meg azt a pályái, * melyet befut. Ez a pálya pedig legtöbbször hőmérője amaz elvek élélfeva? lóságának, a melyeket az egyén egész életénUt hirdetett. —Ez—omtalja :. vájjon
Szilágyinak jutott e szerep a szabad\' elvüaég két hatalmas bástyájának átültetésére.
Az uj esküdtszék és az egyházpolitikai törvények esek. Az e^öhbi a jogszolgáltatást teszt a nemzet köztulajdonává, az utóbbi meg a lelkiismeretet ssabadilja^Bég"bilin cseitöl. Láncszemek ezeK. b következményei annak a százados küzdelemnek, a melyben^üggellenségünk dokumentáLsára politikai érettségünk tanúbizonyságát kellett kimutatnunk
matatják az utat a közérdek eJőmozdifcá-sára. Ez az ut pndig a szabadelvűiig eszméje.
HJ-Századok óta minden veszedelem ellen, a rorly az országot fényegotto/ egy szavunk volt: a jog £s iolytonos hangoztatása etvitázhatatlan ós megdönthetetlen jogunknak volt támasza az alkotmány védőinek mindenike. Jogunk mellett váló elkeseredett és szilárd, vigasztaló és erőt adó küzdelem jellemzi kőtél elünket Vérbő-czylől napjainkig. Ez domboroáik ki minden politikai kérdésnél: függetlenségünké megóvásánál, az elnyomatás paayv wwsteaUá-
haíznos volt-e az országra, vagy élete Há Szilágyinak nem i* volt közvetlen íjában egyaránt. A jog! a jogfolytonoa-amolyan bukd»caoíár csupán, a meh-^^ ^ „rtlt mRty„ftir tanitvá.- Isággal életbentartoU függetlenségünk volt
— Goethe szerint — a fejlődéssel jár nyául azegődöll. Ez az iskola a XIX. |századokon át alkotmányunk legléltetlebb Szilágyi pályájából azt a tanulságot szf^század magyar elméit, politikánk legílt ti-, kincse. A ki valaha a magyar politikává) rezzük, hogy ennek az országnak a poli- vabb harcosait teremtette. Szabadelvűssel; [foglalkozott, s ba szivén viselte a magyar
tikija csakis szabadelvű Ufut. Nincsen haladást és (clviiágosultságol hirdetett, állam Bnrópában, ajmelynek helyzetét ez or- Tagjai bár a kiegyezés óta több közjogi latgéhujjmonlithatnók. Anglia szabad kon-[pártba szakadtak, de a magyar állam
állam eszméiét, annak est be kellett látnia, s őriznie kellett féltett kincsünket. A vár pedig, a mélyben őriztük : a j ö g volt.
servatismnsa, Franciaország homogén nem-1 fiiggaflen fennmaradásának alapjaiban uem [Ihnen magyarázhatni -megr hogy a magyar
setisége, Németország gazdasági egymásrautaltsága, Ausztria foederalizmu»á; mind elütnek jTmagyif áflam politikai helyzetétől; . De minden országban vannak
ismernek különbséget. államiéi fiak^jiagy többsége jogászokból
Az ország, a melj uet löiténelmi ba-j állott,, jobban mondva jogászszá leit az, gyománvai vannak, hatalmas dinasztiája, a ki w mggyj»r pnlitikftvul faglalfcnantt-különböző nemzetiségei, a m^ynok mull- f Nemzetgazdasági érdekeinknek korán
•lm

TARCA. Sergeiy, a parádés kocsis. -
líti: Salgó Sándor.
Folytatás. (2
Kél nappal a szőlösí ,Yásat előtt tizenhat, Itét esztendős csikót szakító) lak ki a méne-böl. Kóla "hajnalban ült nyeregbe\' Szila Gergely » csak késő délután ért be ve Ok a majurbu. Bekötöi te a lu J\'aktit az istállóba a mig elegendő szénát nem raklak cléiftk, el sem mozdult addig a jászol me)5í(J. Cs\'at axiáo ült kí a írtéira. Valamikor régen, lissobat es^tendA elölt is esen a helyen Sluiodotatl. Bolond álmok. Minden másként lett. Most már ezűs\'tís szálak clilladnak meg fürtéi közöli. Az sreán\'Li egyre mélyebbre fekllsznek a rápcojf. Mogorra, szótlxn ember. — Nagy gomolyokban wzöll körülötte pipája lOxtjn. Songyokba szakadnak a hullámos Karikák. Az élet képe — gondolta, — ez is így foszlik: hullámos szép füst karikák, de belemarkol hirtelen a haragos sors es a szépségével minden el-
1
flnik. A mi megmarad a tfii.után, csuk hamu, s/\'Brke hamu ^De most nem tajték már ugy m em ékek.
A grautrium rflöil Hihá\'y, a vén hajcsár legcnf \' játssott -régi cimbalmáti. A fiatalok vihogvk lisjrugásstak, táacultuk a muzsikára. A kaszuarek a|ts|ában, a lépoaGn égy meg java-korabeli menyeeske üli. Formás, kerek a c-upíije, gömbölyűek + vállai. Fekete rigonó, ugyanjly prustjilr volt rajta. A fejkendője >■ fekete. Hat-nyolc esztendős "kis fia guggolt\' siette. A feje ott pihent «« nsxzoóy öléiíen,- ki olykor-olykor. lehajolt és megcsókolta a gyereke\'.
Szita Gergely olykor hátra fordult s rámordult a jászolhoz k0<5lt vihogó csikókra. A bolond jószág egymást rugdosta, marta bent az i»tá-kibán.
Az a* asszony ott, a kaaznárék ajtaja elölt, j egyre csókolta annak a kis gyermeknek az arcét. I Ezt figyelte egyre Gergely vagy a felhók nyugalmas > lassú úszását nézte, a tiszta, fehér felhőkét. Szigorú arca, setét nézésé egészen ellágyult ebben a figyeésben. Annyira elmélyedi, hogy j észre sem vette mikor hs uraság néhány vendégével lale!é jött a torrácról. Pedig hangosan
il|Blltl« lO ÍI a 3*/. os osztráJc fölcüiitelsoxaj egereit húzása
Főnyeremény 90.000 korona.
Ilyen aon|egyeket 40 kofona lefizesse ellenében elad és mérsékelt kamatozás mellett letétben tart J
s MirkutiMl kenaluSdal te lyukuk.
beazelgettek. Csak mikor mér ott haladtak el egészen elöne, riadt tél. Fürgén turult föi a lócáról. Kikapta szájából a pipál. Kftazőnt az uraknak, meg az ai-ssonyságoknak..
Mikor az uraség meglátta fit, e/zel fordult vendégeihez;
— No, ba igazi csárdásban tkartuk gyönyörködni, ugy kérjét k meg (lerge yt. Valamikor hét határban nem akadt párja.
■Zavartan vedekeáett ellene.
— Ovtgak már osoutjaim.
A kivatic«i városi vendegek valósággal megostromolták kérésükkel. KQIönBSen egy kis asőke leány rimánkodott nagyon.
(Gergely egérutat keieaett, menekülni swre« tett Volna.
— Párt sem találnék m,ár magamhoz^ régen táncoltam utoljára...
— Hit a Pap Borcsa? ^kérdezte hírtelen az uraság. - ^^
Szita Gergelynek nagyot dobbant • szive, mintha agy láthatatlan husáng repült volna váratlan, nagy üifldgasel a mellének. Mormogott is valamit a bajusza alatt, de az urasig már akkor odássóli\'otta a menyecskét, kl ott ált á kasznárék ajtaja elölt. Sietve jött az asszony, útközben a ruháját verdeste, rázogatta, hogy ne lássék rajta a por. Aa uraság előtt állt mag .
— Szolgalatjára, nagyságos uram 1
— Arra kéhiélék*<Sak Börösa (iam, járnád el egyszer Gergely Ivei- a palotást
A menyecske lesütötte pilláit a csak ugy halkan mondta: ■ U Ha-« Is ugy akaíja, keszséggpl,
A gránérium eMtt elhallgatott t oimbaloln
Nagy-Kanosa, vasárnap
sincsenek olyan szószólói, mint jogunknak. Széchenyi tragikuma volt epen az, hogy ö ha nem re etejerde egyenrangúvá Etka||ir tenni nemzetgasdasági érdekeinket ;t jog érdekével. Ez volt oka népszerűsége egy idörcfvaló hanyatlásának,s helyet kellett udni azoknak, a kik elkeseredetten folytatták #-t*lá»—egyedül
•sért.
Zala 62 arám {» lap)
rendkívüli közgyttítat tart, áitynek kizárj, tagos tárgyát dr.fcy ö m wey Vince biz.-| Iái urnák a kflzjpnti hfaftalot megvtts-
1901. augusztus hó 4-én
Hol bu, baj, gond reánk nem tatát, A bujdosó pohár melfe\'i.... " Hol mosol rfó, eeábqt tzyrtn van,
gAlására kiküldött bizotfaffet elnökségről történt IsoraodáM folyóit uj elnök megválasztása fogja képezni. *
Az Állandó választmány ülései.
A folyó ;$vT szeptfmbeí hő 9-én tartandó tösvépybslóügi bizottsági rendes 8x»%yi Dezső ö-jofáw-polltikus volt, | közgyűlésre as 1901 -évi megyet költsóg-íeg«ugyobbérdemeit, mint igazságűgyminiaz- vetés megállapítása tárgyában leendő vé-
ter szereate. .
Eleitől fogva szabadelvű eszmékért - küldött és Deák politikájának a híre volt. Aaé a szabadelvű politikáé, a melynek körén belül nem voltak elhatárolt körök, a mely nem fogiái magában utrrarismusl, sem nierkantiKsmua*, sem egyéb érdeket-Ami} jellemezte,, moh összetartotta, a mely alapból minden kérdést megoldott,"az: a szabadelvűsig eszméje volt.
Az újságok iijék, hogy Szilágyi halála előtt néfiáúy nappal Karlsbadbán pár politikusunk társaságában töltvén idejét, beszédet mondott, A szabadelvű" eszméről beszéli. A jelenlevők állítása \'\'szerint soha . ilyenlratttssatiieiH szónokolt. Mire góndolT 0, aki az utóbbi időkben hallgatott, pedig szavára a vosaélyben 4évö - agabadelyűség-nt-k olyan szüksége volt ? l M re célzott emez utolsó beszédében,az a kinek s2avaiban a mélység meghaladta az emberi érzékeket és gondolatokat? — Rejtvény, maradt M)| epigonok törekedhetünk e rejtvény meg fejtésére. : _ .\' •\' • \' •• ! \'•\'"\'
leményes jelentéi elkészítése végett a/, állandó választmány ülése az I8S6. évi XXI. te.\' lí. §. értelmében folyó évi attg. hó 24-én ugyan a f-nt kitett közgyűlésen felveendő egyéb törvényhatósági ügyek közgyűlési tárgyalásának elkészítése végett pedig az állandó, választmányi ülés\' | ■ í. e. szeptember hó 2-án mindenkor d. e.— 9 órakor Zalaegerszgen a vármegyeház gyüiéstérmében fog megtartatni.
A
A vármegye házából-
Rendkívüli megyei közgyűlés. Zalavármegye törvényhalósági bizolt-rága augusztus hó 13-án délelőtt léi 1Ü érakor a vármegyeház gyűlés Lermébeu
Hétről — hétre.
— Irta: Vajdai Szabó látván.
Jfiliiii a vig juj, 3J5u helyébe —Unott, szürke egyhangMig,— A •tzezou morl« ijesztő képe igazin caak mo>t vigyorg ránk. A raj nemrég- még felvillanyzöű, Nincs mar a bonvéd z6nekar,
átér olyan elh»gyoii, Nem zeng a dal, az édes dal...
És keressük\' — éjiedbe, vágyva\' Mi Ttditná bisairt kedvűnk,
_^_S_K<®dialasamot hintión.reája___
Feledtet m>k mindent velünk-Abol élnénk mámor s örömben, Nem szállna. meg splcn — unalom, •*Nei»r*jtenc rabul egy könnyen Se-éjjeie ,\'se iiapp.ilon !
Mi scriblerek íelfedeAö.k-már:—- \\ £ keresett, vágyott helyet
Ea feledre á hotntfp, • ma... Rád gondolok.,.— asivest megdobban Ab Bodega, te Bodegal.. a-i"
. .A letöot hát legresaM* viece Ok régi fVttt zokon ne vedd/ Képtelen képes .Tréfái Ojwig", Amey karöltve jár velad 1 Irodalmi erőszak címén Emelet ellene vldíT," ——
No ea mar megii nagy bolondság. Ezt nevezeti) — becsapásnak ..I
Egy pár év még, s minden embernek A snblatt lesz a sírboltja. A drága, jő, a megkönnyeeétt Kergék közé nem száll porba. „ Lobogó tH« és fényözönben,
Költő nem dall nyugalmas aifrél, Nelelej cnről, me1y*Vaji ierem\\!
Ki elveszti azive bálványát,* tba ét lépé ktnok kösö*t A kedvesnek drága, hull hamvát Viselheti a szív fölött... Csinálunk majd a kor szava az Pesten p>r hulla hfHfit, íj nem sokára tatát térvény U Yár i sl a bua temetőt. = :-----
E heten volt kicsinynek, nagynak Egy jó, foísSSjS napja, -Megkönyörüli rajtunk lenn u lír, Hullott az égnek harmatja. Pár óráig nem fuldokoltunk, Ea tettünket nem ette por, S miként máskor — a promenádon Nem tQszazenteit annyit aok ovr,l
ttir jó Tauícs, s\'íe tóni Jénhaló Fősöpretö Adám bácsi Há szivetek még nem kőkemény,\' Kfrnek e város pogári;. S- prök. Itada a nap hajn&láu — . Poroszon és ne reggelén, Főkép a A\'w/aíudy-u\'cán, Hol-már vakul gazdag, szegényt
A hancurozók odahúzódtak azépen a fal mellé. Az öregek csodálkozva ügyellek Szila Gergelyt oit az as-zouv mellett a kíváncsian lea\'ék, mi lesz most ebből, Gergely, a máskor mogorva, hideg embt-r nmst tétóvázftii, kissé szégyenkezve állt eay helyben, A tőidet torta egyre tektó letévek Tépázta bajuszát de néin m-r-te íeiyeihi a szemeit sem pfx aa^onyra ott maga mellett, sem azokra a kíváncsiakra, kik mohón lelték minden tno^dulahr. Kárás/, Mihály, a vén hognár-legény egyszerre csak bele-caapoii a czimbalom húrjaiba. Régi nóta, sok érvel ezelőtt verte már ezt Szita (iergelyuek. Akkor még aot alatt sem volt Balint Ferkó, az uradalmi kovács lia é* Gergő már akkor is Pap Borcsát forgatta az ö muzsikájára. A regi nóta, a ré/i bangók egyszerre be.e kaptak Szita Gergely lelkébe. Dgy eretle, hogy, valami forró ■eiegseg, valami jóleaő könnyedség járja át lesiét. Az elmaradt időkből csak az átállt feléje, a mi egykor kedves volt, saép. Derékon kapu toirtnien az asszonyt, aztán a régi tűzzél; a régi sailajaággal odapenderült ve\'e a cimbalom elé.
— Caak aziveaen, Mihály bá, ka mindjárt _ el fa kopik a verő pálca I
Először csak ugy lassan, tipegve járták a táncol, illegették a derekukat, incselkedtek égymássiil. Valami lágy éizékieaség xolt ezekben a gyúrs hajlásokhan, rövid mozdulatokban, a melyek fokozódó hévvel cf*p«ak át a szflejiág-bá Néha egy-egy hirtelen ugrással ott állt az asasooy elftti, de a hogy dereka után nyuft, ügyesen ineréaaeu "elsiklott karjai alatt. A esatangoio lelett nep\' vadaagának - nyomai
érthetők ezekbén a . táncukban, a melyeket lágygyá gyúrt »z Idő, a kultura. Abogy Gergely elfogta az asszony knrcsu derekát,\' Könnyen meg* megemelte 6t é- hol jobbra, hot balra lette le maga méllett. lliré a gyors tempóba szaladt a dallam, olt állták szorosan egymás előtt. A lérli szemei csillogtak, forrott a vére, azive ott dobogott annak a sápadt ár."u szép menyecskének a keWéa.i- Mint valamikor régen... Ami azóta lerohant as idő kerekén, azt Mfe edte, csak a mult azep emlékei ébredlek fel benne egymás után. Csau azok jöttek (eléje... Az áqzezony kerülte a tekintetét. 6 is kidőlt sokáig, de csak megszólalt mégis:
— Borcsa fiam!
Még miudig nem nézett reá az aqsazony, de a bizodalmas megazólitfcira eloszlott a télelme.
r-- Hallom I
i- Nehéz torban vagy, ugy e\'/
— Bizony, jobban is lehelne. -
— Asaongyák, szép vagy.
— Mit érek vele.?:.
— Manj férjhez. \'
— Btjot dolog.
■ — Mán miért vol ~<a at V
— Mi lenne a fiammal ?
— Oit maradta nálad.
— Nagy attika mát etemében aa ilyes árva kit caeléd. Attán meg ..
— No, moodd "caak.l l, -
■ — Ügy iá tndja kead... \' / \' \'—-Az apjára gondoltál? \' - - Arra1 Haragos, vad Volt a természeté.
— Ügy mopdják, ném becsült meg.?
— Ha egyaier a bort jobban szerette náJam. Nem én voltam a bibid. . r
Elhallgattak. Alig tartott a námtts&g ájfy-két percig. Szita tlargely kxzdte megint:
— Hallud-e Borcsa?.-.
— Hallom 1
— Ebiszed-e. liogy mióta■ utoljára táncoltam veled, aa eu karom nem ölelt ae<t ásszóoyt ?
— Eli M»i(ér>le<ol«ra a kend baragját. Kínozta a bánat, halloUam, de kend DtgytzivO, nem hányja a szememre.
Szita Gergtly, elbocaájtotti magától aa asszonyt é* a muzsika hangjaira czizmája szárán tenyereivel vérié ki a nóta ritmusát, Kőzbe-közbe egyet ku\'jan\'ott. -
A második-fordulónál megint megwólalt : , — lgaz-e te Borcsa ? .
— Micsoda ?
— Aszongyák, Mindenszentek napján ott voltál az édesanyáin sírjánál ? »
— Ótt
— Koszorút it vittél ?
— Viltem.
— Gyertyát is gyújtottál ? .
■*- Gyujiottam.
— Áldjon meg érte at. Isten.
— Igaz léikéből kívánja ?
— Hát már mért ne kiváúbám ?...
— Véget járta a nóta. Szita Gergely forgott, akárcsak a szélmalom kereke. At asszony ar» est odaatorult » ayakáhos. Simngstásárm ugy áraaie, minta mé| a régi 6alal, vidám leféay volaa. <H|0gy magához ölelte, as tassonyt, ét átengedteTÜ^át neki teljesen, szorosarii ($el«|-téggil, mintha csak menedéket keresne as <S
Nagykanizsa, vaaánup
Zala 62. saám (S. lap.)
1901. sugusztus hő 4»én
Kies ftrdőak — -Poifli-Hrtdtn-A Ifi ueiou vig és zajos, S kélé* szinü langyos Tizében Pas«»-pasas ás ián tspps Hegedi *zó «s v itt danától
lsjo. a hoMvHáges éj, „——--
Sok % vendég, mert a belépő Csak potom régi, mondd négy fillér I
. .Mély gyász ól lön az egész ország, Kiaiadt egy féoysa símé, w Kárpátoktól le Adriáig, Könnybe borait milljók szeme.. .-Hasank egéről meri lehullott Egy lang meteor hirtelen, .
Mely sserte szórta liasta fényéi, A-ielkakeu, ■ veken. .
. . Elhangzott bár a gyászhsrsngnak Az őt sirató bu» szava, Es nagy lelke ■-» vas, bot ragyog Örök éM fényes nap.a. SmUffi él örök időkig
KB> ssrot féllra már -
S ott lesa minden magyar szivében, A mig e hon virágaik, sll. , , I
HIBIK.
— Halálsiás. Schmall János, ny. tanító, elhunyt Keszthelyen. Haláláról a család a következő gyászjelentést adu ki: »Alulírottak a maguk valamint az Összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik a legjobb atya, testvér illetve
rokonnak Schmall Jánosnak élete____5$-ik
évében hirtelen halállal történt gyászos elhunytát, st Székely (Schmall) Ernő, Schmall György Zoltán, Schmall Erzsike gyermeket Schmall Halén térj\' Takács Ferencné testvére, Székely Ernőné szül. Szabó Ilona menye. Székely Peti unokája.
- Angytlks* prsksil. John Ernő, s keszthelyi gazdasági\' intését másodéves hallgatóin,
legelső kérdése kz volt, hogy a laktanya csatornái, néhány j*r« «j*u pedig varasuk a kellő időre elkészül-e? Ha kiskanizsai, ""f4 ansyirasl raltaá bont.. vumJ, «ia<ka
pólónktól füffne «en ^^! ^tT t IX
vállalkozó nem lett volna abban a szerencsés >0|TM hatalmas tiswUáat végzett, mint emberi helyzetben, hogy a főherczeg kérdésére! kezektől klsba »sri»ók. A Ráaócsy á» Kisimqr ItÉUfrfliffM\' tgitlff vtfwM aflhinmm,—mert * etcskban egyw házak pmaájábf, sőt, tstossrá. bie a kiskanizsaiák csoportja harmadfokú-i\'T*^ «a>tewt a nz.<wgyun aralmu áik. H« -gfel^Mzte 2 vUi ^
testület abbeli határozatát, melylyel a hon véd-tiauék a kiásott sgyago* földet, melyből fssskst-
•aktenya építését kimondta. A belügymi-1 len tói tenger lett, agy, hogy ezen aesn a kocsi-niszter bizonyára hamarosan meg fogja köslskedé* Ishetstlsaaé vált, — Tárosnak sson-
adni a választ ezen felebbezésre és hogy aj**?®* "Wek®\' *
• \' j, ,, m.._ i i, . Sokkal rosssabbul jártak a ssomaaédos isölöh*-
mtmszter döntése mdyen esz „« előzmwyek! ^ fö|e(( , begy, kJ iszonya
után immár senki előtt kétséges nem lehet j jagreré* volt, mely msjdssni telje-en tőn-retett* Felebbezések sokkal hamarabb elkészülnek a saötóket. — SomosySz Miklóson oly erővel természetesen, mintegy elsőosztályu lak-1dühöngött s vihar, hogy éWákat kidöaitjtt ás a tanya, az.is bizonyos. - Ajdrvdny ^| *Sí \'S..IU
ügye szintén foglalkoztatta a minisztériumot, , „^ Ufjd ^ AnUl
mely dr. Békátgy György közegészségügyi | főparaucsnok elnöklete alatt éittkezletei tar-felügyelő által megejttette a helyszíni Síem- tot\'ak. Aaftlwmek egyedali tárgyát kápwis s lét A járványkórházai a városi képviselő-\'teleki .tok. tűzoltó tgyKUtk I. évi augttwtns
testület a sörgyártól megfelelő távolságban lakandó ztoós,entslé.i ünnepélyre
, n .:6 , , „ v. vonatkozó meghívása A csáktornyaiak a per*
— ugyan, de mmriamnllntt annak k«rny%n t\'It| 1(uólt6|t *i[m BreshtT<trtt lBtWt Örömmel
kívánta felé^itenl-A sörgyár attól tartva, fogadták s baUrozatilag kimondták, / hogy az
hogy a konkurreiicía ezen körülményt; ünnepélyén s esáktornya< őnk lOzoiió egylet
ellene kihasználná, felfolyamodással élt és ^ \'aggal, zászlóval s zenekarával képvMtsü
értesülésünk sserint a belügyministter mer ®^ A ^Sll?*
... 7 . . „ ,T ital főparancsnok bisstott meg as sgyl«t asvé-
változtatta - vfros határozatát és utasította ^ ^^^ ^ttn Poi*,^,
a várost, hogy a járványkórház felépítésére ■ Emil oki. lázoitóilszt, parsoosaok belyeusstL
nj helyet jelöljön ki. ! — Allaasl tlsitvlselők msz-
— JsIm Verne sie|TskBll\\ Aki annyi ggalaaa^ A perlaki állami ttsstviselft
gyönyörű, szindus kópét testei t regényes élbeazé- j lölyó évi jalitU hó 27-én tartott értekea-
léseiben az ifjúság számáraJules Ysn», s |Wtm kimondották, hogy a komáromi
számára
fehérhajú regényíró megvakult. Nem látja többé, . . . .. . , ... .. . ._
a te^erokei. amelyek mélységeiMI aniyi uép állandó bizottság 1. "Wr- pontjaiban far kincset hozott (el, nem láijt a tropikus virágokat j lalt nyilatkozathoz csatlakoznak továbbá és őserdőket, amelyéken hőseit általvesetie, nem iad)tváxyost&k, hogy a Budapesten meg-látja áz eg csinítgair, smelyélsT .löTy "Trózerfej^gg kongressauson mindm állandó hozott a löldbö, Szegény öreg Verne, szomorún blzotlság e y egy UHVazat„| bírjon, hogy
s világialannl fll Amiensbed... „ \' \' , : . .._
\' „. . __ . __..___ a a tárgyalás anyagiul (elvétessék, misse-
— Iillégii Dt>»( gicrmekkers. A . _ \'TrT_i .... . nsgyvándi Apáes-ulcábsn még egy esstsndOvsl j» nemzetiségi Vidékeken müködfl ezelőtt épségben ál.\'on s Szilágyi-bás, amelyben állami tisztviselők pótlékban résaesüljenek. Szilagyi Üez»ő tzüleieli és aevslkedstl. A bás — Lspás. ---1
bss
hatalmas kertjében játszott gyermekkorában a a késöblti államférfiú; A házat és telket a város
agyonlőtte msgái. Osgyilkosssgsnák valóazioü **s«rolta meg é> m.«t ktsdedo»ódát épiteU rajta.
MUtuUm Mária
kár^ovsszi Ult-
töségfl cseládoő m. hó 2l-én PlnUrit* Sősa dráva-váaárhelyi laltóa zárailan ládájából 1100 kor. készpénzt ellopott és aszal íssmk Im u\'süT eks, högy"t8bb twgyból megbukott Most I Innen, járt Szü gyi Dezső iskolába. Edes- j irányban elmeneküli. A csákiornyai csendőrség kellett volna bazjraiunia Budapestre, de kőzvet- atyja, aki jeles, ügyvéd oltV^nagy összegeket a nyomozást mindenirányban megejietis, de Isaál e otazása előtl aziven lőtte magát. HfUt költőn fiárs, de «egkivSiiu íMs, hogy pontosan még eddig nem sikerült a lolvsjnűt kézrek*-tetemeít pénteken bszaszállitoUák Budapestre. elszámoljon miséiméi és hogy jó biaonytlványs I riteni.
TAronl Bejek. A lakunya épitésemár1®1?®?, ^^ kiv*n,ága- _ A A katonák \'gy h.vják,
iavihan folvamathan sfll mint annaU Utife Mk\' El,l4a1011 Slindsn, pénzel, és CS»k rfyszer ebb«n M Mőben azonban találóbb volna St as pvát^ folyamatban söt-mint annak idején lűriéttl mtg< bfl?J Elsírt kifogáwlts. L,MTe«é.,.- gyUkossag. Annál is mkább, mert
megírtuk, - József főherceg tüzetoenmegU Uiel >scrim két lorint k<IUU a fisul diáknájt | lUrfill ■«g«4k as, hogy kidől a .orból egy sgy is tekintette azt és az alkalommal ő fensége egy bónapbai. —. uniara... A bizonyítván)at: olyan legSny, aki a \'elje« cakkuu>p»kkal a isstás
II , ____azonban m ndig tiaZU kitűnjek voltak, ason-|DWH bírja el\' sst s meleget, aait mi issrs <«-
k.«i luxi * «« i.M) p„„„,. .u kil,!\'\\!WíZ lisásbsu, lestgyakorlatban is mindig kÖ4„ sem. bírunk sl és s oopl aisf, »mú kánai kM\'t, a. 0 ssive leteti. Forgott ele, eW tgye.lw^y kollegája aksdt cssk, skit I Kb.oábao sokkal hamarabb tojnak lenyírni,
nsm tudóit legyőzui es ski mellette első eminens ^„t volt: a ragyogó . |ebel>éffi Reviczky Sssrér, akihez Szilágyi Dezsőt meleg bsráti szerétéi tttsts. ~Rsv usky—Sz«vert\' később indvslevőkg Elek Önszláv párbajban agyonlőtte, Szilágyit, amikor a párbaj szerencsétlen végét megtudta,
forgott, aztán egy hirii len „hoppal" megállt.
Kiverte homlokát ju .izzadás, de mielőtt aiboeaájtotls volna az asszony kezét, még egy-snr bslenéiekl setét ssemeihe. -rr-
A vendégek japao tak, éljenezlek.
— Derekasan jarisd Gergő, — mondta uraság ás megveregette vállát. Dé ngy-e teegszomiu-boziál ? Mindjárt hoz bort a tafayáraé. Hajnalban astán lókor induljátok s csikókkal. Magsa is átmegyek Szőlősre.
— Jgen is aag)sá|0« uram, íeudben less mindén.
Pap Borcsa kis fis esslstl valahogy oda-ksrfilt melléje és megcsókolta az 3 barna kezét. Ssita Gergelynek nedvesek lettek a szeméi Kapta a kis fiút e» vele együtt sietett as uraság után.
— Nagyságos uram, szereinek még valamit mondani*
— Cssá ki vele.
— Azt mondanám osak, hogy visszajönnék megint párádés-koceisnak.
Szólói aksrt sí uraság, kérdeni valamit, de ahogy észre vei lé, milyen hosszan, milyen meleg szeretettel nézi Szita Gergely maga mellett Sst a kis gyereket, ki egyi. erre olyan bizodalommal közeledett feléje, megérteti áiiidfüt...!
Ausstris-Magysrurnág baávestésábsa. Egészséges, derék kstoaafUtk pusziálnak el mindsn valamire való ok nélkül, JSk ellen tea ni kstt vahmit, mert as -ember erkölcsi egyensúlyát\' töllázitju ss a cinizmus, amivel katonáék nap-jnap után bfjeluntik a olyll bagassnak, hogy
valósággai fogva kellett Isrtsais családjának, MRyi és ennyi eml>sr balt meg röjftönösen a bogy valami bo ondot ne lagyen.
Féktelen, de gc se rúzsa nagy lelke g ysr ■ekkorába n is uegnyilatko\'.otji már. A gimnázism alsó osztályait as akkor ínég - fennállóit nagyváradi evangélikus algimnáziumban végezte. Tanulótárwlnak nagy része hzégény fia «o t és bizony nagyon sokan mezítláb járlak iskolába. Egy napon Szilágyi Dezső is mesitiáb jelent meg, ami sátán napról-napra ismétlődőn. A dolog atyjának is a fűiébe juioti, a ki nagyon slcaödá kozoti ás uiána járt s dolognak, rtllt, hogy Szilágylj mihelyt eltávozik közeleből. leveti és eldugja cipőit és harisnyáit — \\ 4
Atyja megkérdezte tőié, mért jár mesitiáb. A tiu -így válaszolt:
napszúrás kővetkestábsn és lissssrsnnyii vitték ín kárházba. Uogy azokkal azután mi történik, arról már számol se adnak. Elkönyvelik őket, mint e boltban a gyapjuköteget. Ennyi veit, ennyi maradt, —Mi is megértünk annyit a kalbnsi tudományokból, hogy a légénységMk meg kell isnulnl azi, hogy hideget, meleget tűrjön s hogy s katona nem Is ks\'oos, ks nincs hozzáad*«e a biyatásához, hanem lessék Vifcsr-__ . aégesen elvégfez ölj sst s munkát s ha majd ölni Kide- j kell a legénységei, hát Üssék azt as ellenségre hásuk biiBL És hpl vas a badltudományok okosiágjjt ha> rsletleniil a legközelebbi báborsas, amlbsa ktüőnbeo ez a legénység nem igen vsas részt, télen tt ki. A aySn -tdsás ilyenformán még karára van annak a nagy testnek, amelyet ssa
- Ha legtöbb lannlötársam kénytelen 0k aslkll kínoznak meg és ok nélkol Jisedelnak mezillább járni, nem való, hogy én drága oipőt meg. Annál is inkább ok nélkül, mert az idei Ss harisnyata hordjak .. nyár kivétess, Ilyen réges régen nem volt ■
Vihar itt***- Pénteken délben Itsláa egyhamar nem is less. Minek akarják hát aárű fekete felbök caoparloea/tak a láthatáron, hozzászoktatni s legénységet s specialitáshoz... Csakhamar kitört a vihar és\'megnyíltak az ég [ Szóvaj: — a katonakaak kok szabad, a katoaa
)
A.
#
Xr.gy<.an«jfa, vasarnap
^aia 62., as&a. iá -^f

líh\'.. augtísffüs m> 4-én
Iliim ii Aliimban a mindet) olyan (tó, am*ly khúMI érkezVe akarja befolyásolni a kat&tsa. rwdf, már eo ipso hiábavaló. Ebben a» eaet-tu» azonban wrtjH* remélflak efy kis jósaa kapitulációt. A halállál jálsáaíi nem sssbad. A jfakorla\'o^diD üres tflhenrnyef lőnek. Hs a o«p melegét Is meg lehetáé haiiiisitini, akkor semsal kifogásunk aem volns az elfed at enbwkinaál ellen A nap .atoubaa egesx komolya* 61. Tessék lebát 9\' bahagjai as embcrSni.
A Fotártsil Tudósító eiuifi kőnyomatos jelei• * r Ddvös áh bÜmiBus rendeletei bocsátolt -ki \'lirA Féjérviry Géza honvédé mi miniszter. Te kiütettel k onpá^tan teliepwi nagy bőségekre, é\'rtyi\'delte, bogy a csapatot gyakórlstaikat addig, míg a meleg a notaaus tokra csökken, ai éjjeli . Órákban tárt-lk >neg. \'\'-^\'v
— OrllkM Méhek Oreg Fputvée* Jiúet Biíéál\' íákós léjibap Sárszegre m#nt. Ut-~ Éhbe a iüegállítuita lovait és mig 0 néhány pil-lábaira elbsgyta Vocaiját, egy méhraj megtámadta lovait éa annyira ötu-zecnipkedte eteket,-hogy egyik (•\'» ott a heyszrneh magdöglött. A másik lávát gazdája\' {pégmenlettl igyékexVén, életeit bé vele a váruata, tle mielOH még eljnihaioti volna,
folytán a
rendiJrlőkapilánr
íelhjyja a város f közgvülései0 a nemzeti széliemé tsfojái a rsji.
ráiláé\'éq Nkó Ssázee ^ebtttlajdbmáOká\', bogv á oktális intenzivebbé tétele, — a fyéNíéki ,* MiMit által s*éböHott: bejéléöt»si i.eket megf\'gyel m, — i rtj\'trttMÓ tflMrtfttahitas, —
kéttOeu kitojtva folyt augtnitus 16-tg. a; v. az iskola és ásl #i há« kflsAHi tanácsterembe ád^ák be az ebadé pedig .miodqs \' nazdairgi éa háziipari oktatÉ^ r-- -*árlí mu»é. eblRlajdotuH által I, augusztus 31-ig. a v. itfáwi a>on pedagógiai és dida|U|ai. kérdésekkel, yeyőpeimél ^fiíétgndö\'. • t miket sjak- te u»m .«aklapjaiakbae most mint
- Efvelséth\' pén< Fólyó hü t-én 8. Ara uj dolgokat lárgyálnsk fiatal pseAaftbgO* íróiak .
tájban á Oeugerr u*óe esetleg a korzóé\'\' egy qjság papír bafi - oJBi—golta uU ÍUrjal ^uMMvI elveszeti. Fe kéretik a becsületes megtslaló, hogy azt a karps téJuek leendő kezbesú hetese végeit rf.ndörk^pitányi hivstalnáí adja át bot á tulajdonos által iflU jatalombaú rénésil\'.
Tanügy.
• . -r Hivatalos. A \\\'Zalanttgyei Alt TunllóMüiel1 elnOiétffk Ó-1901. w. \'
■,Z. A. T." jdráti Icirei Ttki*i*Us Elnöktituk f. é7juI.í-éu, Férfaibív tártott megyei
idáig, a\' ló összetett és kÜehelte^árájá^. Poa»o-J - iul- T?^ . ,„,
^cf-tl\' lortít tftó\'ttafla^d^ á Síkok «é- ^űl^ iegyiökó.,,^ 14. elettel megküldöm.
híkrcl - i rAte* Itatom majdnem^. ditó
maga Is ábjoza\'ul esett áobyira összecsípték, bi fékül |,.!l11 ■ "
mert a méhek őt ié y most négy betegea1
Sta Let]/ SÖJuZcrr tant. elnök,
Jegyzőkön)
■ Felvételeit a Zalamegyei Általános Tamtó-Itesiilletnek lOOLjulius bó á-én;arioit évi ren-
a< á\'laivé\'lelem kérdéi«t pedig, a miuek nagy tonl\'itoiírá\' V aMgtwaUb twök satmén <-astk most, — évtizedéi* ditflva —\' láttW \'be, mar ugyanakkor pályatélleaQI Ittxte k> * ikózpoati választmány. .,> » .,<• ,
A nemzeti wall^nfl aépoátaUw«k e^ggé nem méltányolhsté eredméa|eL rntlfsk kéld nősen a aemzótiséglak\'a azéo . Mw"aktubeB t pasztalhátők, s állataban la á teljés IbegeléjttH dftseel éa dic-é ettél ttié\'tátott éWdwátlf, in.ly a I magyar népokiaiás más vonalain is oly örven-dafe\'sfth ^srldbéMr íinní holmi fifHtzila\'as éred-eiiyök,. melyek mlstegyi btiváaai érintésr > ter* mettev etó a tanQzy .muu-kataligáb&i, t^art eunefc magvait már bárom1 éytuadeu át Wn\'egette, | sarjadzó,szálait pedig lelké odaadásának, tuva-láss/eretetének geindloaó Tnelegévél á^lKa, »«<tts-nagyár lanituság, k»|y skajd így íeliilr.M kedvező léganrm at - mefismtwitó, felien, hatása, gyors fajlődi&ra aJaalmaa kajia*. ks\' tahi Íjon,
Kí aa uj korsaako^,liMnwók*^Bel«s áramlat me yr>\' 8 evtii»dep hU étfbjk rtári a magyar Itan\'Hói kar, yégfe mVjtfon, míSi,r a magyar
nemzet első tsnitójává, aktaláatburink- fátiglelkü apóst Jiávl dr. W!-- skunT r#M. t
rcn;tkl.
l\'HaliütÁll^ tluilSkn ná|ry Edvtí-ű«k utau 0 lati kir.ja^áaudtk^aki igazan beUifátoit a oftgyní tani-
71 Tus ■•rgtebM*. Olt** J. Mór k Fif I.a«)l)«ni/Ui\' Mik Morgan\' pusztán
c*ttörtökőn éjjel iAz vpk, A tüz efbainvnsitoil
égy nagyobb,Jufállot .teljesen, a {todfihWi\' W*0: dés közgyilféséríf?\' .
asgycbB menr.yiiegfl szénával éiyÜU és réesbek; juien vannak: dr\' Jftuásicska Kálmán,
máaddik ialiiílót is, melynél azoaban a cser íanúcöu^ tanlö ügyelő, Peczek György tüske-1 t<j>» kar lejéébe , aki « makJM tan t-daeg már lokalizálta a tüzet. A* istállóban levő sientgyiirgytlisp.pIöbÁioi, égvhárm. t mtelögyelö, tetá-ebeii magereste. fn)tam«rte a lelkeké* Allatokat még idíjekuóu sikirült biz\'ousagba Virga Bólditdlr perlaki és íifsziák Lajos kotort ibiföi és belana, bőgj rkt a neaiéis mkél éterit l»W«, de a kar így ta néhány ezer korona. piébánoaok, Horváth Csongpr János, sir. járás-. fa «vy hatalmas tani ói ^Saskellnttí iti^Mfátéá^ ^irrr—á rl|é*tsk Jórtdl löberoeg szekés- bíró, non lnoksági eVnök, Kováts Rezoö, -Ibllliisztialní jwott éanae^twa féitidmiVul au«a*^
fcjérvari látogatáiánsk-több érdékrt epizódja úi gabíró. G\'rész AUjokllgyvéd, Glsvina Andrá >.\'ki a magyar néjJokiata»o<| vszéríVe katdkteti vo,t, a tnélynik kflt»i a kegyeli cigány nép. Kiró. Sipo\'s Kirolf,\' ijyógy«erész, Zala Jónéf, v. Ks a mxgxeitos mwsaió)á^ megunó >«aar *m köréből terültek ku Leslék a cigányok a fea- jegyző, dr. Szabó ZaikBond, körorvos, Lauge j ereszlwdeti le, hunéra a lanitAi kar usgyoiua-a*gee lövajda ~ mer\' c-«ak igy bivják jiive- Kelemen, AHaiorvőií, vHáuko ÜMaik Víszprem-\' kkjánál, ateni hiváUtaánák oémea ldkMdva4kkl telét, A rtfudőrséu |iiáz»zor elkergette Őket »i egyhizm. áldotópap, nkanivsal áll. hitoktató,|"fa8ftaiisnViiÍ fohaáhot k iroltk,\' ^iltébw! Rjelölt utvopairól, de *zázfgyedikszér is * Vissza Zrínyi Miklós, Z&ghib-egyliAzm. k lelkész, Hor-jest az odaadáixml kflzdő surwet,\' hogy kaow mentek. Mikor aztán a\' főtereire tétlyfrg taegérke- vath fal kír*. teVkkőnyvvozető, Liszi&i. Jenő (1 (bsku a nemzet lOavalamtey^nek ; atwd
xeUr lMiMja elint Heé lök pitánv éa Simon « (.áqílóiéstiilét tagjai köztil1 mintegy IW-tni """j"!1*\' bialoul^ ita r> v"lr kapiiaay bájlattuk, fátták. hogy á cljtáíiydk | 1. Szsiay Sándor, tant/stflletl eloők egy magas sedé«euek láugja öleUaaik a a«M.*t Ugtouit-silbskjai inán Uüysncaak liujblínik ánt elő 1 nároyaláau, tarliilmus szép b asédben hasonlít aabb, legazeotebb Ügyének oltdwAiml Cigányokí kapa alól, híd alól, még a íölfl alól rs. ván össze a hetveoée evek tátiOgyi állapo\'all a > LángleUU vezéHtok és elintik aemea >
nsajuk kUbífdi mlr néni Igéb l hetett^ rerrtlór itiHiakkiil, a mikor a magyar nemtet közvéle-[ syi^náu a nemest kősvelaaaénya töUmelte << nem ádbalott miudenllti, fiát 8imon kápiláHy mínyebe uiinünn vonalon egyru erőtelje-cbben\' taiiltasúgyet a leK*aeaUhb kozardekak pi«t«M <>a« ugy a Kezével mutogatta nekik a/.t a bizo- hatol be é* égyre örvéndetesébben hódii az a ■ lá jár^,a ihmhI saegviradt a inaiurw népíktMa»»g> a mit a éiganyok Hwn"belfesen így tudat, liogy » tuMláaOgy nagyfootosnágn Phteke Qagy ai^dmenyek«t i rt1 i rriilen.iirsj^kjriir —
nem toupáb a tanítóké, nem csupán a siuHIké, Hogy azonban ileol \' (Igvönz e pieuvMtaloo — KiMcertim a nyakatokái,- ha a kocsi [V»gy IWkotafetitáytóké, hanem a nagy némz^tfár- í iiiftfolrizlessék és as araóyzursáát& teljes fi^ty mellx furakodtok..!\' •\' \\ uii\\j* saíklom egyeteme ií: ehelytw kőstodat erodnrtf nyet dbóntakoakássék,\' ibhes a«ya<l»ft -a
A cífnnyok Htonyuan hajlonglak a iat»i»i- todjs be, bogy mn már a r>jaó-orgami- lötltoeeUés tQieiel tapiait es le|laaalelt tanítói
tek a kezBkkef, hogy már debojy m meáMnek mok iie WénW érdeklődéksef kíténá 1\' tanitásMy t.lüunteileiu,..*uM.ju»k a. Ők ojja.JTermíizetMírt, mire a k»osi jitva \'Katit Imibden rríoztatiátát, a legmelegebb érdeklőd«áéhl I sllleii 4Ut talajából ki\'l! ero a megérkezett a ftfbereeg fogata, a I\'líány»k \'c.üngeaek annaz fejlikleni hullámzásán es kft- j ISdide. mind ott futattak á kocsi kőral.\' Némáik szán- tikéi ifortitrtyságtál IgyakeZiiek megfigyelai beiből A tanllói ktsszeilein\' m.glemosi\'i-at (Min dékotsn eiaksfn angst tipralnl egy kft fajdalom\'Hététrek, verkerln;*«éiiek, orfuktotéiének t8at-|m«\'i kőtQi munkánkba t.\' lö M«tit téí dtj rrntfnTéhrp A fötreröFg" fiz*é]5 ffiSil toctisa rélt B naHár ragádháfeilái), hogy e kiváU »»dek- \'lekiermékeuyltfl alMaaál k^TVe, a kSifyl ugv láNsp, már tudra mit. kell iMnt,"meri \'t^éiüek bnzga<m« a \'áajtó-orgáinimök egyikét I lést dr. Ruz«lcska Kálmfta, kfr. IMnáMá, sénányMor Mboatoila aJŰtfógöt a végig vágott másikát riéliá tn ságba ragadja is éa megtöriénfk lantelügyelő ur t<a a ikleoletö veadégék meleg Páiiio íVíttfékaín^ a kik ftztll azutáö ne* sQkat bogy mikor a tanügy belső életébe, \'serveseiébe j Ödvőtláaével byitja mH-bevjtiek s rendőrlik a 4áro«há<ara. \'Éste! t«g- IMm vért akarnak Vinni, e vért a táiiltóHÖf gstjá iizatáé őket a kapitány ! veszik s e célból ae« egytzor épen a tuoltók
dyo* fogáét, értelmetlék
Melyik tóit az az nttábsa volt f
51; a mélyik az Apáca-
— Tmnéate\'esen egyik sé létla még a Ilinél ae át Apáea-nMIfták. Folyf
\' Ai általádo* ltlke*»déa»*t é« étjMjzéwél foga* dált elnöki megnyitó után dl*. Ra>slc«ka lélanÁi kit. tanácsos, tanfelügyelő, a\'Me aegsaokM,
léRéáedóáén^k erét vágják meg:eal még sem ■ _________,-
tárttá oly ribgy bajnák, mintha újra beköveikw- elragadó azónokl^ bávvél Vttrtötl csép bastMWn nék az a 25 iíy előtti\' állapot, a mikor "-[tett vldMmUketást azoa ilieobél év eKvtl ltl(lr«( Póiyfon ki á\' két saemdk | kivéve a szaklapokat — u sajió-organnmofe éUjttlt I amikor, iinnra megye uionnan kinevezett látifW-löatöáf, fiá csak arra jártak ts. A«t mondja erre |e|vé<ve foglalkoztak a tanügygyel ée lanifőkkál. Bkyelóje elfoglalván állasát, \'m«| aftg tette meg nekik Simon: Mert, babér á rowzul, vagy ok UétkOl nlKáblik irbdajában ai első tollvonáa^t.idöp mát a vét•
— N> hát n az íerrt, tiszteaeége.H maga Iroit érvágás, »rt|gö K»b«t h«gy is maga *iá*; a\' mégye ákkori alispánjának távirata Pertakta *isel«iú ember, a melyik as Arpáea-utoábaa váll, magyar tanítók lelkesedésének ere annyira duk> akólitotta, hogy a tftmérnokkel egjeiamben ero-áZ elmehet. A többit tae* be nett eaakni. Izad ma már az egé.iségeá, friss Vértől, bogy as próbát tegyen az állami iskolának á PíiÁtda
Erre, a hányan á saobébao «oltak, mind ut I étele iaílus érvágások oe . okozhatjuk annak j épületiiol kialakítóit harmadik tanterme hordás orditofták. hogy épénökvotiak zz Apéca-bieában. lehotvadáHit. lf* I peaaégéről. Ke»ervea* kezdet volt ea, mint monda,
Hanem ás egyik cáltldfő előállt a reálamadl a Beszéde további folyamán rámnlat, hogy a mert a tantermeket majdnem ugy kellati kivájni löbbickre, m^ már őszintén beszélvén; magyar tahitól kar már a hetvenes évek aás>- ja aéfi, mohos Filanda kotómegéböl, a aslvekböi |
— Mem eégyelIttak hut»ndni? Mt vótunk olt1 bomáss ntáiiolymagaiazinvonslra emelkedett, hl- pe^ig csak nehezen letuéailkikaüaw a mnráfcjgti nagypáÉöe kapitány urunk, még tetszett k a vatásérzete, kötelességtndása olyan terméjrényttö j népoktatáaügy tajiődéae iránti hitét á* bizalmat kéMtra, csókolom a kezaH agy integetni, hegy erővel nyomait be\' n népoktalásftgy muntíá-talajába, [jDe végre ösiaelogoit a kűaoklátásBiyi kormány,: a nyakunkat .. hógy egy magasabb belyröl jövö méltatásnak és.a vármegyéi balóaig, társadalom és taaltóáág
\' — ötiy úgy, Miksa jól beszélsz, szólt a a nemzet közvéleményéoőfVugátsó érdéklődéanek buz^lma és áldozatkészsége s az e(ve<eu Is\'ág kipíjfájlV; Hát\' csak etl akartam, a többlek el- némi kis melegétél a a fejlődésnek k lölleo-1 kihatott egy szép lomboa fává-mábéimk, ll pedig Itt matkdtok. Így derttk bí ajdttlésaek\' eredményei mir akkor bisonayal ka-1 A régi, korhadt ház helyábe eg/ derák palota valóság. \'•■ *\': ; K Uarjad^oUak votna. Ennek igazolására fölhozza,[épéit, a bürmmcktlenc -növsndékkel megnyitott
i— figyelmébe. Aj bogy a Zalamegyei Alt. TMnilóleatBlet már ak^állami a\'emi iakom tl^ taneröral möködő fin-
váron Unácsaak f. é. Mtó—1901: az. végzése|kor, lebát 26 \'évvel esalött foglalkozott évifWlayiakolává fejlődött, m«|ly*»<Jkivéi még gasds-
Nagy-Kanizsa, vasárnap
íJUiPnkXjír ipatos tswrtiéiÁolíja l&s kősjtégnskr- több
» M-robna, a aitdto .* Hala-

J5ik 62. sjíntn 3 lap.)
I
1901 auguuzlus M,,4-én
háro\'rt Hf\' mint é/ar flört
MitftyMMwHt _______
m*MM. iaMBttfti^SaSMi nW^mF, mt^kTyt^alíTjml^Sfcf
lés»< \'TOMwn,. WÍM ewmt ftft, nöfty volnábak itátl|i«iidöt, é* a jól r^a i»u^^ifcí\'tN^fflk.lflK^Wifl^**"^ j||Q vtl\'ágok gHhdrittii jumombm. vágy diéa*. _ósúifiís >1 n Inl Sózásra, min\' ■■ —mt—\'am \' .....
baV leendfl í meghQuflyuláM éa minél aiéleaehb központi elnök, hanem agfenateo (verléw Jé**eí kt(}en léendh lerjesaflls* ^djálfet n külföldi álla- (Iskasa Kioizsyutes) címére küldjék bfl, m*k ptildájallí ápolás .ivág-lt oterégM Ql\'eUU 10.\': Az indítványok torán ,dr. Rtu*k»kt vuNtfpaiéűiiak ^imaiáyái ajnnlja az jfkolas gy r- KWman klr. tanácsos, tunlelílgyelő. indi\'vtűvozU,
■ THjí\' - \' Ujj ~1 r rtiöjn^\'r Tt^iyi^ ttuiíMwíÖf turjtiai ro^ir
caáktonyai tanitéképjföintézeti igazgatót,; abbé! t«s alkálolaMl, bogy ju\'ius $$ I-in édes
mtaiírln\'it perláVi i«ko~ hAn fmetiuatuMiak, mi álul mit aiyrMfröt^- ki a Zalirmégyéí Ali.
. taakiLa kun M »»i-S1 Hali:A«Si . 1 . . > i l ■ I " . »..».«,
ttzá4 tivrtdfteti\'lien \'symMreíitrs van a muraközi ^Mmtha \'^t 2? Hl^rAáOtUi&iik ma addigi
munkánk hordképessegé öl, hogy elbirja-e.a ma gyar\'MbwíOdéá ita érH« s^qi teáinak fenjen temptolfcát!?..
Sfeat m«ggy{Uútl\';sp..« ri.pt, jj i Zalmifrmegye
tánitiS^g^ná^nwSalutii\'\' cS pályitswete\'e össze-■ \'
sudn\'oin
o»y*mŰ0i legNdli*! teriéHOdeitfog a muraközi uö.véndéki\'k nemz dekernek ^za?ezreiben h minden | kazségHeit éí niíntíen szivi>cn ferz ol ira u kőző*\' édesanya: — a magyar haza imádott képének.\'
Lelkes elienzessel • e* tapssal fogadon, gyfl nyöíÜ szép beszédéi ázon bő óhajjal feiáaé bé,\'
tieaiijsa niely áldása\'és boldpgaitgu tára
fiibrának, ápó :a tovább, ia a szent, lángot szive* itikben, bogy- tnitii Zala- vigy-\'Sfyla győzőt tt b\'Xtfőr jelentett már a vetérek koriban, akként linsziiVnzzs dtr*$ győzelem a zááhi.\'gyei luuitók
wgm SP*$S|§
Taftitötesiaietnál\' u»a-
jiikyeaüakMinkri nv»r kis kor ukUn boazaasokiat- teletbeli tagja, - arany lakodsimít, ő maga 4< ttók H i(ffvÍTty*jíWl«hOz, > velük s«t megkedvel- nővéré ezu»l lakodalmukat* egyik ..leányé pedig lelpöjt, másrészről clérnflk a kívánt célt is, mert csFflvMt l»Ho|ta, átiratban SdvöjiftTje.
_ A k8zgyfllés az io4it«ányi »lt*láiiua lelkese-
IdTRflB íirs iEi| j U<*Md tesw magüévá, s aenbra aa aloQka^gét, íógy iftargíiiit Jőzaef, tnnít5k4pí6iiiié«?tt itaia-laŰ\', ,e«en riiLa ixép családi Baneptly alkal-nliböl a megyei "isnie<<tQlat \'neveben melancn M»ftiölje, V
11. Peiiék (iyöfgy lilskeSzsnlgyÖrgyi slesp.

megszeretvén a virágaiéi ál ah isy^iB dBáj[Mat, ttf— \' " isát\'itar ánálk azok Mngáia-atól, A k\'ízgyOléa, miután Peterffy Jőssel, «ala«
--íJBLve hui snufúi m ■ IHULgír^* \' uurftó, elhan»|
kapcsa l. »*\'íkő«nítn(!iii kőrmá\'ny és tár- koit^Mafnlviwis, beúyooiasa alatt az áHx\'f-: 8 om áltliwáwéiA^IWoek, »Iko« a periakii ezer ;fnöv<á»véd Intet a gazdasági vándortanítók kdlv
jriöa Qjjyelniobe\' <jai|jjM« a-sagy erdeklődéssel KB ítetsHsáel fogadott szép ISjól vasasért Kaán Irmaáak JegviMt^inyMlég Jejélii ki ttoitsd kösasQnftfk^, |
|7. B<i)«knTicb János, nagykMnízHai^alE.tlj laqité > A ■ tn(tt fenyíték aa iikolaban* éiniuielj KÁi mepily IM, Itingvizi tanít mik, ,A szeretet MjriakezAaet pedin Kart ész Jtf/aefyi
láagyar tll"mi éa "««»>■\'< égyáegqek^ , ol« c mü
\' ii& poig. lak. taáitéolvasi< föl. MindMt érta^M0j mig a kv.llű tupinta/ial é* jiúlyeu alkalmazott íihbií leijyjjéjit, mint végaÖ fegyelmi e-r.köit, neme-ak migenfcdh-tőnek, hanem föltetlenlil szüksagás^ i\'.en is t.,ir\'Jn. addig u minden paedagögiaí itÜrÜM tekiiiioK e» oél; tnjlklll alkaimazolt testi ItSnijBl\'éitf haiáftiéo tnu elitéli. .
ílí kéi lölolvasds Kápciáa megindult s hilyeé méderb n tVrlyó -vitn
piü-luk) állami t\'I. tani\'ó, miu átt elismeréssel íidózjjc\' értekezűknek ú t^sli
plébános, irgzbíxinagyei tanüelfigyeld, aa álnok tttjia aZ\'Vü indilv oyt lerteez i a kőigyfl\'és elé. miszerint keresse me^ a Zalam«gyei Ali. TanS-tőtesllllet h \' mai kőzgyBleaébö1 kifolyölaa a lü dmivelősőg\'i miiiísr\'e\'T urat ac iránt,, hogy a gazdasági vándortanítókat m ielőbb kiküldeni szlvealiedjék.
Az inditvíiny eg/haneuiajt éll^gtdtálTáB, ar közgydlés elhat,írozzk, bogy a gazdasági váa> dortani\'lók niielőlibi kiküldése tárgyátrau a kir lauleiOgi^M éjg u\'jáu fogja megkereani a föld-
nz\'éljétqi ifi unkáját
2. A tzí\'iuijMJBi akaró éljenzés caillapultával PóreSud AntáLtant. főjegyző,ífflSIyasSaTlK gróf J.iukovicb Jjrászffi lőispán ar, öinéli>\'ságáíftik a tnnté^GJeii eínökjiüz ini\'é\'zétl melovtnngéReveiéi, rr.eiybBii tni^\' egyrészről\' őszinte köszönetet mond a szi er meghívásért, mákreszt sujuá atútu\'k ad-1 huszitáit tVrtias. és ván l(ileje«»t, liogv gyógyfttrdfrka-analata otiaU iattéalilmáey" ván a kö gyül-sen ez alkalommal jelen nem lehet, meleg Qdvózfíatéi küldi a közáiyüiékn- k.— A közgyűlés «ajuálatóiiák adoti kilajoíísi, hogy UjiiéU tuSZi j^fcálétéi n mai" kö^gyUés?n nélkülózni kéovtf en, a kit dött. meleg üdvüzl- tel nagy lel kísedéf.sel tud\'oma ul.
8. A mutí kQtgyéles jegy/őkSnyvének hi el» si/é^ífítlítf ttfjvgyző iOIqIvhsms Walnturszky Antal tanMMtflti iMnOlinek nagy ifedtlTeftHl me^ltt
miyeléstlií\'yii mini-zteritunot
12. WaUgpr\'zky An al ten\'e«t(ileU-alelnök aa évi jelentés megszrrkesx\'ése kózbea a jaráakö-rók jfgyzőköuyváiiíől arról győződvén meg, hogy plyai.~án* {Boldizsár Béla. egyik- máink \'járáskör az alapszabályok ellenére évenkml tjauk <>g) gyűlési tar*, a hiányzó tagok fenyítés mellett ieljegy<ését ys tőlük az alapazábilfok 16. §-a alqr hangért, lölh jzzs, hagy értelmiben a 2 lorínt .biráá-jpénz behajtását elmu^áavják ; vegre, hogy a gyakorlati taoitáat nem mélaijAk kellő nsyelemmel am^nnyibéft mig a mait ev fnyamáa ftlUilvaíáa 16 tartatott.
ifi dj gondnoksági giaait|WL abttaÁ a többek kliziiit d tes\'i ténytalkalmat-liatéiát e«m talalia kellően .prcctzirozva, mjbíl
^ttcllégiBÜ.epafJí széimazhatik a tanitá-., addig gvakyr ali tanítás ö-szesen csak négy voli
evi jeaulénK
eaáruiaző tcsii bUntetént egyenesen- elitéi . Bőry lóra jwaiibelyi tagtars, a/, évi jelenlés- a gyerijekek rosszmngrivtseleteböl eredő aáuégek o\'ek (i kefzlh^lyi jíriíkW tt%zéfö!*nr|il*Étoláb«aielköveiwieii«t- Htt mexeuaedbetőnek , t«rijBj de alkalmaaáaban ftvŐ per^elygyOjtésre vouaUntál -k(or i*. c-ak ugv, ha t-t kellő
HÉiuwzlatík.
és"Zr víe.ére\' nlf\'ijé\'gyzl nogy a jiiraakőrnek emez eljárását, mély a néltctll, hogy a tanüdl tekintélynek\'csak. > lágküvcseiibel artolt voína is, mar Igen -zép öskieggd\' gyárapltottn áz Eötvös- ás a jará-kmi segélyalapod nemcsak nem tarija kito-ga-o hatónak, hanem min* üdvös és követésre málui d ilgot, mdejwn sjáuija a iübbi járá-i kőrík figyelmébe is.
A kőzgyüléá, miulán SHnöV megnyugtatja Bóry Imrei az iránt, bogy az évi jelentésnek a persely-gyii)leare vunatkQzólaz tett meg.egyese csak aleiittiinek enjeni jelefiénye, a nagy gonddiljirt éíj Jaleiiié«i „fgtÍHiii,{iii.if * tndím.isul . vqnf s ann|K ímegsziÉketAtrstíli t walijifnkjj Ajiiaf, ál-\' elnöknek jegyzőtrűnyrifg fejezi ki kőa/önetel.\'
4. Nagy Fereqe, dráik^veoi lanitó, • A házi és isketui ptvaMf tfaajaiill\'imi•\'Síimnél megm s mély láoulmiiiyről/tana^kíido értekezéséi dlvassa föl, me yben küljitiösen a sziljüknek a leányaik nevelése köjrjÜ,í Ji^ywetl káfoa ^járására és föl togáaara iiitítáÍWá,J \' \' ,
A közgyűlés fölei vasóoak a szép és mindvégig
Mondja ki a kőygyile*, hogy járáski\'/ri.Ulé-ak a« alapszabályok ártelmebaa évenkint ké\'s/.er tue^tartandók. a azok mindegyikén legalább egy gyakorlati tanita* legyen. — gyakorlati támlást tartani köteiea mindén tniiulmányi- okokból |_tag,. a ha valaki agját maga n>m vállalkoabek, a választmány tQzi$a ki részére tárgyat. I Továbbá a ^akorlali (aniiá-st ne osak a BH lialalibb tanéiök >tartsak mindig, hanem sí Veretettél a Ikaí- i idősebbek "ísi~kTinek mar több éti . vyákortatoa alapuló médszere u mutsiásnl szolgáiba\' u fia>a*
lityin, inierr is indi:vunyoz*a: ,Krie*|e»sék meu . Jndli valiy u* K aiagii-, ipiniazteriuin" "aZ" iránt, hegy a testi [ ^emi\'e* .mjkee-mimoüon leendő ákalmszhas | tárlu-ak^rwtzeBK megíflfap\'íésa pótlólag vétesséW IW aa \'ny -gondnoksági utasi ásbu." Kertess Jótsef—mig—»
addig
A kőzgyOlus éttekezőknek jecyzőkőnyvi kö- labb nemzedéküek.< s/Qn-\'tri saávazyae, Jioldizaaí Bétának a gond- Meno>«y Káro>y a „Murakuzi Taoitékör* npxaágo^;-részére kiadott uiaaitás módosítása i elnöke, az indttváuyhoz nem jlrul hozzá,!
8 \' A z K> meg a Zalail Eötvös- tfláp
iránt, luét\'J^diivÁnyát oly árteiamben fogadja el, hogy arf- majd az aj .atanitásnak a j<Nő k&z-gyUlésui it-eadt isnv rietésével kupb^olklosan fogja érdeml\'éMs láfuyalas aá veuni. .
áfis-aU)i itwiksége az iránt keresi ■gyei Alt Ta ni tat esiljl etet, hogy az I) II\' kifttciulitéaáa < fölállított aiva* alapliAz, tuclypek cetia It\'Sz a on tanító árvákról gondoak<Miv kik .korukra .tgjJŰ^ki^jetb^l az árva házakból kikerülrén, akar az ipart terén, vagy vidéki képzők be u,. középiskolákban, vagy bpestf és| kobissvari ÍÖ-. es szakiskolákban óhajtják magukat az elei íré ejőkészi^eni — iíozzájárulni ssiveskedjék.
A köiwyálés targyalás éa határoaati javaslat előterjesztése céljánál kiadja a központi választmánynak.
9. Kaán Irma az előértekeilet által kiküldött
nagy ligyeílinaHáiltbiaoft árteketeaeén j«gy«d- pénztárvizagaló bizottság előadója jelenti, hogy a könyvi kösiönéftPmBmK* * » \' központi peuatar vitsgálat megajieivén, ahárom-
százkilencvennégy korona nyolc fi lér bevéle al ízíjpMn a kri^Ias baMmtfáikoruna hatvannyolc
5. Hajgató Sándor, nagykanizsai poig leányiskolái lanitóvés jsráaköri elnömek ,Az állat védelemrflh cim«r ezelőtt 26 évvel irt. s pálya* díját nyert tartalmas szép értekezését Farkas Vilma, nagykanizsai áll. el. tanítónő olvassa fői.
A közgyűlés a mijiJ/égig lt|I érdeklődéssel és általános tetazéssei ragadott szép felolvasásért, rialynek kapekán. Bákeft- Bek, znia-koppáoyi igazgató-tanító, töibivju a tanitótesiület figyelmét Hermann Ottónak az állatvédelem érdekében a a foldmivelesü^ í, mftiij^tariam , tamngaj^seval kiadott jeles müvére, melyet minden hoiUtorauIó lelkész eátánitó ingyán kap meg,-- Farkas Vil-máaak jegyzőkönyvi köszönetet szavaz.
6; Kaan Irma, nagykanizsai áll. él. laflitório, .A aívényvédelsm^l" őit^mel tar! igen szép éa érdekes M\'dluáást, ntefybeu miutáp rámutat a n^ény^,*^ raWtfftwR1 virágofi «iv é* kedély, nemesitő halasára, a növényvédelemnek hazánk^
alapszabályok erre vonatkozó poaja>nak m vdoti lásátTiidíl vá ny ózza.
A közgyűlés Udvardy Ignácpak éa Bekcfi Eleknek a Waligurszky Antal indítványa m>üeti lett.s altálános he yesleaael fogódott fiilszó ai<u»i atán nagy többséggé /■hoziajárpl Wal>gur»sky Antal isditványához s az alapszabályok további lojiiariásá\'l) ba(ároit|
lg. Mencsey Károly a .Murakösi Tanitótör* elnöke a kii vetkező interpellációt intézi aa «1-nökhna:"^Á Kalamegyet Al\'V TsnltötMtflletnek az 1899- évben; Tap iczüo ■ tartott közgyBiése határoéntáhó-, aJesl^lfCcit\'Skatía^vátjQP K. ttlfl-pi^vamt ^\'t je\'yt fer«iit- ^ez.^l taaáék Há<á* I nál, bogy joga legyen «a egsai kapcsolaté* i inteii\'náluaban egj** főiskolákra járd tanitd liuj. i •IbelyiBiii a ZaVamegyei Általános Taaitéteeté-lelbA.
, Tiszteletieljwen- kérdezem tehát, ki élvezte eaan alapitvaityt autr két év óta ás kt jelölté! kkaz illetői ?
Minthogy pedig ezen alapítványban benn*
tiltá* Jidft, JL-%? vá*it\'lliWráti*pégjazáznyo cvia
korona Tizenegy lÍ5r pénztíff maradvafiyiíy J fuéWUhk a gHU\'eM kár» *
_Hl --- - - uny^*t veze(ő#egét, hogr jüvüre a kijelölés jogába a járáatorjlk ia\'DevQpáswmaji- — Végűt tisztelettel kérdezem, miulán ekkora iöke aUo joga van. a Zalámegyei AH. Tanítótestületnek a Tanítók Háza ilHernaikstiban egy anebat ia
_____________________ntveani á e vármegyének kiváló fia- volt
megadása meileff^"jefyz8kónyvile(r".\' l«"t,\'ban, plí te ayi MikJ«H F»ai*»ich Ulörgi,
—>\'—-— ftoftSa
együtt a központ pénzbeli vagyana\'\' 678 Ki 61 Jljra azaz öiszázbelvenbárom korona ötvenegy fillér. Midöa ennek szive* tudóméiul vételéi ken, .ipdjly&lypjftttt bogy a kUzgyQlés Kertén Jótsef kösp.- pénztárosnak, a pénztár vezetése körül kifejteti buzgé eé \'odaadó fáradozásáért a tel
fejézze zi köszönetét
Qeak K«renc síb a. j«l«o|en Vaszöry
A közgyűlés a péoairvizsgáló bizottság jt-\'-Wlawica Gyaa, miért n«m éj ettel a jt^Avai 7 lantéséji tudomásul.- vévén, Kertéi/. Józset, kőíy>. [ Szalay Sátnlor, tant. elnök, az *\'*ő kérdésre" pénunótnák a félmentvény (kiefladáu mélleit a válaszolja, bogy, Lakits VeadeltM nyert *n*«a-pénztár kezelése körül kifejtett agives és odaadó lés* szerint az alapítvány kaoratsit, mivel eddig
fáradozásáért jegyzőkönyvi kököaetri tp^tidí egyben fölhívja\' a jánasí elnököket,, hogyha fee-
ttéttf
szolgáltatandó pénatán harmadot a
lövőben- Aa a \\
ijlenikeZes {liányabau ajaulatHH^I
Műt
pedig akeot -tzanBeaöiiF lüTezieoaT,
történt, a Jövőben IfflMkats
>
Nagy«K*nizsa, vaWrnap
Zulá 82 Htim i0 l«p
o o
;q nagyobb untaégi birtökoiTlevó éld q és holt fundus — instructus elárvereztetik.
Hnlgvek régiere nélküOz-hetetlen,
s 1 jír4,kflrtk ^ooooooooooooooo^
A TaflliAk Ház* egy uubájtBik elneveiéas ^ Árverés,
iránt Kiiutéfi a járáikflrőktől kár javaslatot • O
annál alapjáé lógja a iövö évi közgyűlés elé Q * hó ,U*UI*,U8 no 12-étt a lerjemUni a központi ráiasitmány határozati Q kövölkezö napokon Letenvén egy jimsisiK. — ~ ........ In nagyoKb urasági birtokon levT-
A rálasat agy az interpelláló Mencsey Károly, mint • közgyűlés egyhangúlag tndo* urn.ul veszi. O
?iro>>Mu?kai1 : vmooooooooooooooy
tör" alaöke miután rámutat egy olyan elörege-l tfeti, *»etleg el la nyomorodott, magára maradt! osalf(halán embár öyomaaató, nehéz helyzetére, kinek éleifMiéteki- különben akár némi vagyon, [ akar n jogdíj alakjában meg Is vannak; a hogy a minden iránt nőkkel fogékonyabb gyengéd nöl szivek a riöi elhagyottak sorsán a .Müveit nők otthona", női.kollegáink pedig a »MárÍii Do\' rotly»« egylettel kapcsolatban felállitoti >Tanilö-ófi> Otthonával már is scgilem iparkodtak, csak nii férfiak nem tettünk meg eddig semmit, 4>edig egy magára maradi, elöregedett, esetleg elnyomorodott férfi sokkal gyámoltalanabb, mint a batonló sorsra jutott nő, a >Murakösi Tanil6kör< nevebea indítványozza • >Kere« tessék I •meg nürgösen a Magyarországi Tsnitót Országos | Mstxisága, Hogy eszközölje ki a mtnlsslerné\', misterint az átalakítandó budapesti és a fel-épilt-nrfő kolozsvári Tamik Háza legyen uen* hely lyel karc olatos, a hol a Mária Dorottya \'tanítónők otthona mintájára a osaládtalan el-\' hagyott, esetleg elnyomorodott térti tanítók nyugdijakból fizetendő méltányos díjazásért ita\'ességes e.látáaban és gondozásban része-
süljenek.
A \'lőtgylllés a telt Indítványt egyhangúlag elfutadja s megbízza a központi elnökséget, j hogy az indítvány mielőbbi megvalósítása cé jából sürgós-\'D k< resse meg a Magyaroruz. Ttmíiók Országos bfzotlságát.
15. A közgyűlés főjegyzőnek kiutalja az évii 4 drl> [10 koronás] arany lisz\'eletdijat, egyben •tténeweslet IndítiányáPi kin<«ndja, kegy stetrf iőjeuyzói tiszteletdíjat" mindaddig megállapítottnak nyilvánítja, míg a közgyűlés erre vo-nalkoíólay másként nem határoz.
16. A jövő éri közgyűlés helyéül Szentgrót Tár«« dül|áróaágái>ak m»ifghe"gu . megluvasár* a aözgyüléa Zala-Szentgrótol jelöli
17. A közgyűlés elnök indítványára Períak váru> el ü\'járóaagának t-s » közönségnek ii lapaj\'alt m-tve* • vtndfgsi sretetérr-jegyzőkön i»i kö»z<rnetet szavaz.
18. Végül miután a Zalamegyei Altaláeo* Tanitótaatfilet perlaki közgyűlést>öl dr. Whwc Gyu valláa es közoktatásügyi miniszter ur Omigymé\'.tósagat,\'- dr. Hu<alc-ka Kálmán, kir. uuuűoa, unieibgyeio indítványára táviratban öd\'t>7.li : Elnök, megköszönvén a tagok és ven-déteek -siv«< megielevését e- meleg erdeklödését, a közgytkléai bezar.a.
K«nir \' \' \' ■
A női népség
eMrMra, tSkéWíaaétiaéra b Crotartáaára l«kitla*bfc és lagUatosabb a
FÖLDES féle
M a r g i t-K r « m c,
Bal7 vagytiagla, md higanyt, ram élaat tartalaaa, Id/tm ártalmatlan 4a arifMulaa. Kaaa nU/kiri arcakaaoca pár aap alatt iltáwlit^-sasyMi? ■gtstUH. lamitBr bóralkát (Mltaaaarl ú ■indán aái bír hajt Kialnallja a ráncokat, radAkat, klalS-haljrakat la aa artaot frkérri, rímuM
4a MM mrtiuolja tvtkltSaíbb irixer * **p in **él bt-
íotyÁMM elioa. Ára Ua Ugaly 60 kr., aaaj tkgalj I fii Marfii hllfgper bO kr.. Matyit itappan Kkr, Maróit fogfiy (ZakmftU) k) kr., Margit arcsviz (0 kr, Stdmtalm tlitmari k Uatni l—ü ! Poatán utánvétellel vagy a pina attaalaa bákSldira atáa küldi a káamitfi
FÖLDES KELEMEN
gydigyaawéág AKAD Kapkató atiadaa gjrAgyaaartárban, drogériában éa illataaarkareakadéalMa.
190]. augnaslitt hó 4-én
ZI&KA J. UTÓDA
BOHTÉLY OfOBCil ezerkovéca-áruk, fabona-minöséjü tizedes és százados hídmérleg gyén. A gabonf éa értéfctfad* azál\'ftója iroda ét rmkftárt \\
BUDArtST= fi. IÍÍFflMfC3 |l |
JAVÍTÁSOK OLCSÓN, POHTOSAK ESnÓZélTTTNEX \' — Árjegyzék kiváaatra tagyea ée lérmaetn — ,
tyúkt M-UWll: MARKBRElTERL. né, !
ÍZT. LVKACSFURDOl
OHECYIFOR
m
HamiailAl
hiróilag üldöztetnek\'
Fltakiir Hagy Kanizsán i
Umlm k WurHioiinwtWta.
Kwizda-fele Restitntionsflnid
♦CEr TISZTA Kj^fiiCARBOrtAT
Ásványvíz
KAPHATÓ: PÚSZERKCRESK£D£SEKBín . VEriOécLOKBEM
ÉS niNDtn VAS V/TI
ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Több aaáz kiváló orrns által ajánlva A lerzletenebb én" legolcsóbb ásványvíz kapható mindea jobb lüazerkereskedésben vendéglőben. -
Poredua Antal s. k.
laoiaatlleti féjagyaü.
Szala/ Sándor V
UataaUkti alatt
k.
S V 1 L T T É U
ÜUaies
•f / ✓ ■laéenlii kSfkalé
yxáfk/mit
fag-saarta
■éikálksMin tagakat tintán, fakéna éa i
baatartja.
60 év óla udvari istállókban, e nartobb katonai éá polgári istállókban hasxnálálbsn, n»-gvnbb fáradozás eötti éa utáni <r6sbite*r-rángatódzáonál az idegek merevségénél stb. e lovakat az idomiiáenal kiváló tevékenységi képerili. Va ódi csak a -lenti védjegygynl, Up-nató Anaztría-Msgyarország összes gyógyszer-lár-iiban éa droguerióiban.
cs. éa kir oaitr.-magyar és omán kir. udvari ssállitó lyéfy.ztrttiaél KsesMkarikaa Séei ■tllill
Hirdetések
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában
Nsgy-Koniisin.
Nalaaa t aiájaa !-(•! aaepleaihar légéig.
» , »«f«tí • Okall marlalikaa forrtok, aaró, atartl-laj (slána
byOgynaianyOK. iWaaaéa), kefir, faayS- éa pózyuar-labalatipk, I Uü.ixrtamtti agyas kaWsakkaa, paaaaaiikaa kamarák, aaéasaTM aoél jl éa puagfi tlrátk, kidagvisgjrógylnttMt:
gleicienberg
Q-*yöo-x JH ni rr.
Balaton-Berényi
lavallatak ■ a légaf éa iáiéin marvak karatoa bajai, láneagtay-ate »ib.. - Klleajatallali attkór. — FatviUgoaitia éa proapek-taa isjytn. Lakká ka kacaéwáaléaak a
ÍM—U) FiIganaláikgaál filstsksaberg,

élénk forgalmú, előnyösen ismert, közkedveltségnek örvendő
vendéglő-étterem és kávéházi
helyiségeimet mfis vállalat miatt, kedveső feltételek mellett azonnal bérbe adom.
Orüntcald MC
BxUtoifBerét
Már
Hrr
országos iparegyeaületnél. a kereskedelmi muzeum ■ i ihím i ■ inuiürii ~ ~
• rgazgatóságáoál,\'-"Válaminb alulírott üzletigazgatóság . rf^l vfr^ Í \'yfe- > ^,
építés- ós pályafentartási osztályánál és annak ma- Hg/ ^MQj. ^úfc" , ,
gyar és horvát vonalain levő mérnökosztályánál dij- • j
mentesen kaphatók. , J ^ _ T /S i
A szabályszerűen kiállított, évenkénti korona j- JÍ I I IPlSPr I \\
m. kir. okmányjélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve j jArViv wl V
■és a borítékon ezen felirattal „Ajánlat talpfa.H/.állitásra | i \\ f,
3Ö58 p somhoz" legkésőbb f. évi augusztus hó 31- j | eazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán J ének deli 12 orajaig a cs. kir. szab- deli vaspálya tár- j 17 6 ® 6 r6\' " . V
aaság magyar vonalainak-üzletigazgatóságához Buda- Ni • ••^ -^i\'í-.y . \'■■ , •jlNBlja.
Sndőkkerület\'Mószáro \'utcar:i7 **(iktatóhlvatal) j ilipirszág Iqijitt is Ittiabb uüiípt! í\\
~ — —Badapeaten^ íafllr:aPgga»Uis hú- 1-qn.
~~~tarcsA gyögyfördö"^1! !
VASVÁRMEGYÉBEN. £ Jtit .\'I* A .. £
ClnM tartalmú „énWdú. va.r^ra-k. jg I^ ÍipiC*llj4ttl! lIHtlN. $4 fa ll»lJtl ttlfal Ifütí tlblUi
A lfl*ajá\'>b ™ód»t^r«k szerint ber-indszstt p"«iő es ámnyvfz, va\'ataiat , fj/ f\\\\ /\\ ^5711 I x* i AX W
v >fláp-i<ird4k. Kellemes, hüvö* -galt; a kényele n mindm igényeinek ; ZaHLfl L/lVlLaal- SOrVCtögCüfcti JM
mezfeleő olc6 lakások; villamos vildgitdi, 2 tó vwil ég:ö, gy\'óJfltéPTiir, * i_ma_ nj-imn iili wimi-r.r 1-1 V
. naponta 2-*/«r zene; szAp klráo iilisok. A női szervele bánta mai, sAp- A Továbbá
kór, vérszegénység, továbbá a légzési és emésztési szervek bijii el m ,\'mp l . ■raPMVtti i » » • ■■ i> ■ i
ki. á|ó orvosi tekintó yek ajánlják. ... ^ tlaflL „PEBFEGTA OiSSfl 88 l|3n JO, kOBllÜ rctinipic
^ Evad május 26-tól szeptember 20-ig. «j| i^jobb szoru^tn, »«> kiimiason •)»« diuai kitimui** ö 1
ZTévad\'kezdettől junim 15-ig h augimlm 15-lM mplember 20-ig ^ Üteme- j 3/KS-WSB3ZEKQ /KZÉ LEKÉIT, í*!
un oleMo arak. Felvilágosítással azolgál es nivánitri prospektust küld\' Ha : _. J. , ju,-u jii, , . u ._„.. % n
a fú nlőiíHZK« lóság. AíUnii lürdSomi Dr. Rhorer Aladár l m. fö>rvosJ .K, <»ronAtt, járfányalt. Slénagyüjtult. rojtiit, tr.wrtlt, daráMM.
Tarctai Károly-torrát különösen mini óvszer, jámny ea4tén iv Ivizül | «z«ak.i- és répavágMt. kukor aa m Kisüléii ét aiiadtaféé* ^
ajánlható; Megrendelések oly városból; bo küió». raktár nem útujiik, " jítfig j gíudasdgl gépelt
IdlS " —\' v^ctók-berend^ ||
dllomdt heh/ben. Vatuji illomái Felsü-ECr, a HioiiibalMt/- l\'inkaffi vonalon, UM \\t " r8Z\' r.\'paktp« ét tütögttS BJ
honnan a 30 percajire (56 klmt.) fekvő fttrdőbx\'a kö<lakadést kenva - ( f^J t>»|qllCi fia •-. Iri korona. ———• ^f
mes bér- éa (irsaskocaik (omnibusz] larlják fenn ; e^.y négyüléte* bér- Ff^^y^^^^^^^^Bj^r^^dW^^fi^BM kocsi ára 4 korona 60 fillér, társaskoosin egy iiely 80 fillér. Jegyek i\'Hil jmi .^JycPt /sflty éCpTi.. -valthaiók a vatnli kalauznál S\'Ombaibely és Felső-Bőr kötött.
- . \'ní^-. . _Ürtesités 1
fi III
M "«
III \'
4
■hil ■ ^Mf -V . -
gj \' \' ^Sí ^aagy ^álu»itfk kitíM minlííifi, -M.imioa_.belföldig angol i* (ram
h » \'. J f t . « \' I
tetésel
NagT-Kanhtsa vjwárnap Zala 68. szám (f íap.) 1 1901. auguaztua bó 4-én
b kii. szak. Mi mttiji-lémsJi uifii nuliiiü iiliti|ii|ilid|i.
8858/P.
Pályázat.
A cs. kir. szab. déli vaspálya-társaság magyar vonalainak üzletigazgatósága\' áz 190&-ik évben szük-
iooooo darab
2.40 vagy! 2,70 \'.méter üósszu I. íangti vasútl\'elópit-ményi uílgytalpfára, Mflytlk 1902. Óvi julillS hó >tŐI 1903. évi április hó vegéig szallitnntfók, pályázatot hirdet és megjegyzi, hogy kedvező árak mellett az 4 9Ö4. és 1905. évekre ia elfogad ajánlatokat.
A szállításra vonatkozó részletes módozatokat magában foglald, „általános és különleges feltételek" vtlamonnyi líéÉiiigáa kareakedelmi iparkamaránál, az országos iparegyesületnél, a kereskedelmi muzeum igazgatóságánál,\': J valamint alulírott üzletigazgatóság építés- és pályafentartási osztályánál és annak magyar és horvát vonalain levő mérnökosztályánál díjmentesen kaphatók.
A szabályszerűen kiállított, évenként 1 korona m. kir. okmány jélyeggel ellátott ajánlatok lepecsétolve íés a borítékon, ezen felirattaL,,Ajánlat talpfa.s/.állitásra 3858 P számhoz" legkésőbb f. évi augusztus hó 31-ének déli 12 Órájáig a cs. kir. szál), déli vaspálya tár-gaság magyar vonalairrak áztetigftggatéságábQZ I3uda-posten, I. kerület, Mészára -utca; 47 sz. (iktató hivatal) küldendők. ~
Budapeáten, 1901. aügmattis Ini 1 étr. -
A üzletigazgatóság;
rti»tt«u»a
6 lap kiadelHvataiábafi
Nagy-Kanizsán.
OKOXOXOXOKOXOXOXOKOxmOKOK
o é-rres
| badacsonyi palackérett
:o
Hf "0
l-w.. . •-$
Oxk;
JbflO;r
100 literenkint szabadkéziét ||.-|dlíí!ll
j a 1* a } • • a 11 • t » é < . €Iw e lap kiHdéliivutulubnn. . .
HXOX4AOOXXXO K*XQ<X<
•fiv
Weiser J. t
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
eOáxiIja
Ilipiruii Itpjitt it Iqiiü nti|i|it
TÁRCSA GYÖGYFÖRDÖ
VASVÁRMEGYÉBEN. ^
blaubrrsó tartalmú aiénian\'éáa laafarráaak. A le^qjá\'i!) módaztrek szerint benndazeit p-z-iző es éivznyvli, valanliat v sláp-l\'ird5<. Kellemes. Iiüvö-\' **gali ; a kényele n minden igényeinek mezfele ő olc«ó lakások; villámot vildyitdi, 2 ló vi.i lé<!ö, gfiíyftiarTSr;\' naponta 2-szar zéne ; szAp klráu uhso.lt A női szervek bánta mai, sápkór, vérszegénység, továbbá a légtési és eniésdési sze-vok bíjii el 1 ki\' ^ló orvosi tekints yek aj ml jak.
^ Évad május 26-tól szeptember 20-ig.
Át had kezdettSl juniue 15-ig i» aujuatun 15-131 uepttmber 20-ig lottmt- j len olctibb árjfk. Felvilágosítással azolgál t-s xiván itr i prospektust küld j a fürdőiimzgnfóság.
Ml mdó fiirdSorvot Dr. Rhorer Aladár I. *n. főwvos. i Tarctai Károly-torrát különösen min) óvszer, járvány esaUa iv ívűül! ajánlható, Megreodeléselr oly városból,, bo küiön..raktár nem létsík, aj lüraoigaigalósigboz Twesán éa Budapesten Bdcskufy L es. éa kir udvart szállítóhoz [V./-Cer„ Krzsébet-iér H.| inlétendök. l\'<>ila-)\' tárirrla-1 dllomdt helyhen. Vasmi állomás FtltS-ESr, a SiombatKebj-l\'mltaffii no/talon] honnan .a 30 ptroayire (5 R k|mt.) fekvő fttrdőbe\'a közlekedést kényei- j. mcs bér- éa társaskocaik (omnibusz] larlják fenn ; e.ty négyüléte* bér- j kocsi ár* 4 korona 60 fillér, társaskoosin egy hely 80 fillér. Jegyek I válthatók a vasnli kalauznál Szombathely és Felső-Gőr kötött.
n* hacaUiatal iNM. A k hsa Wiita anM ifaSa
ZflLfl-bRlLL sorvetógépét a
Továbbá Jj
iziíl „HSFEETr tí is w Ü. M nÜnipiC 1
legjobb acarkacAtO, több kléllliasan altö díjjal kHOntoMt fm
44a(-»mzeRQ /ÍCZÉL£tCÉlT,l í
boromUt, jáfgányalt, síéoagyAjtőlt, rostiSít, tricartit, darálóit, Au
izecska- és répavágóit, kukoricza-morzsoléft él niudtafüa
gazdasági gépeli.
* Elvállal malom- ét vlrvozeták - b«r«ndiaéMkt4
Dlon^ it u riz. kciitoló r.\'pikapa és tAiiögetf „rmilCI |T> ■ (r. ao ---------

j^rtcsixés %
Van szerencsém a nagylekinteiü közönséget tisztelettel értetiieo i,bjgy a ,
ári Idényre
a legújabb divat tzerint mindennemű ruhákat, a legtlaaaiabb ailafs^(l<l a legolcaóbbig figyelmes éa félelte jatanyo* kiszolgálás mellett készítek. ». "t »
Ez alkalommal bátorkodom a tekintetes m. kir. jkll»t*rv«a úriak fig elmét (elhívni egj>Maraba k*a«liaer-
nyeli
ar«, melyeiket d legpontosabban, Előírás szerint legjutányosa\'bban, kúttnö minőségben és ízléses kivitelöen szolgálok ki Vidéki megrendelések Sellő figyelemmel estközölieinek
A 11, erd. közönség becsps támogatását cs rzives megrendeléséi kéri mily tisztelettel:
KAttfUAKN MÓS féfflu«M
KLEl féle hői.
\\aagy vátanték htünJl minfoéffil, dimtoe belföldig iingQl is franctin kelmékben

Nagy-Kanizsa vasarnap Zala 62^-gzátn (8. Jap) 1901 »utu«tu« l»ó 4
~ "P Üzlet megnyitás^1
Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy jjpjj
BfiP \' -- N^gy-Kanizsán a Deák Ferencz-tóren
& füsser- és gyarmatáru 1 *
wS • - ; -*-• üzletet nyitottam. A gl
_ Üzletem teljesen újból van felszerelve és állandóan nagy raktárt tartok ftiner 4* gyamjai-
\' B6p ámt/eből, valamint ttel- \'bfifttti " wggg
\' % Bevásárlásaimat a legjobbnak elismert forrásokból eszközlöm, miért is mifadenkor ^
|L » legjobb minőségQ árukkal szolgálhatok. ^wj
Nagy raktárt tartok XArtr
/fp5 , liassp-i ToorojszTDÓl = ^ .
MX Midőn a u é. közönséget pontos ó* megbízható kiszolgálás éa a lagjutányoaabb árakról A. I
■--RÍ r - Abiztositom, ajánlom özletemet pártfogó figyelmébe. ■ jH I
" mms x— Nagykanizsát^ 1901. május hó. ^ aaJB
fc -\' \' • \' • .....Ha.a.s T7"il2=CL03.
I llfefí 1
Tisztelettel értésitem Nagy-Kanizsa város és^idékének közönségét, hogy Nagy-gj|$ Kanizsán - Főút - UTTKE-féle palotában fővárosi mintára készült ^
I \'""<1 "lllflli iillliiliil v • |
BODEGÁTÍ
^ nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
i hidas étkek, bel- és külföldi borok, pizsgk, cognaook, likőrük és friss sör I
- az italok palackokban ós poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatók.
. m * Ozsonnák és TFa,csoráüte P
ízléses és gyors g ervirozása megrendelés szerint és házhoz küldve. p|l *
& A nagyérdemű közönség szives látogatását és megrendeléseit bizalommal kéri |||
É teijee üBzuiettei 3tem Bemat. ^
WM ^ íiyomaloit Fibchel Fülöp íápiuláfdphosnál- Nagy-Kanizsán 1091 v j . I
Nagy-Kanizsa vasárnap
WsMrencSséjíi a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy
Npgy-Kanizsán a Qeák Ferencz-tóren
üzletet nyitottam. A
Ozletem teljesen újból van felszerelve és állandóan nagy raktárt tartok ftintr £s gyurmtl-
4 Bevásárlásaimat a legjobbnak elismert forrásokból eszközlöm, miért ia mifadánkor a
legjobb minőségű árukkal szolgálhatok. Nagy raktárt tartok
legjobb szőlősgazdák pinczéibol.
Midőn a n é. közönséget pontos ó* megbízható kiszolgálás és a lagjutányoaabb árakról vbiztositom, ajánlom üzletemet pártfogó figyelmébe. X— Nagykanizsáig 1901. május faó. *
\' \'-■■■-•■.--*1 Haas T^llrra-os.
Tisztelettel értésitem Nagy-Kanizsa város és t vidékének közönségét, hogy Nagy-Kanizsán - Főút - LITTKE-féle palotában fővárosi mintára készült
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
oq italok palackokban ós poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatók.
* Ozsonnák és -<c*^csoráüfc
izíéses és gyors & ervirozása megrendelés szerint és házhoz küldve. A nagyérdemű közönség szives látogatását és megrendeléseit bizalommal kéri
teljes tisztelettel
Stern Bernát
Ayonwtotl Fibchtíí Fülöp lipiulajdonognál Nagy-Kanizsán 1091
Huszonnyolcariik évfolyam 63. szám.
fVN*
;VHUMfll» rtMMl ftlop ltn>.
M njHHr*-
kitt d. a- Í-7S kőkt Ide inlfawU « l»p «Mll«i rímére
TOáitkoté lU* ktmltnNay
EUáéklS-eUl Unn»»lylUt: IUcM FM:p kSuj, ímmkMm.
JíftLA.
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANtZSAN hetenkiitt kétszer: vasarnap s csütörtökön.
a6iiuiü iui
ríJm

U
I bnat
KftÉUt
x mm\'
tmmítrné, niuai « UiMWi •oulkoatk IMul niif Uirtkra
Ml h(WtMMk d
Iflrw nta kn se niiér
Nagy-Kanizsa. 1901.
Felelős iierkauti: (sals; Itadsr Sierfceiitltári: Bététs L^Jm.
Csütörtök, augusztus 8.
A rendőrség helyzete. #
Kolofefáyrött történt legutóbb, . hogy két bnitálif, részeg rendőr egy honvéd-törzsőrmestert halálra kaszabolt. E mia\'l a kolozsvári nép valóságos &hdülésben tőrt ki. —--•—---
A rendőri brutalitásokkal — ugy látszik — torkig volt már a* közönség intelligensebb réssé is, mert most hamarosan nagy népgyűlést tartottak az ottani torna-intézet udvarán s abból a népgyűlés bői lelterjesztést .intézlek a kormányhoz, hogy a kolozsvári rendőrségei haladéktalanul államosítsa.
A népgyűlésen elhangzott beszédek még inkább fokozták a hangulat bevét s végre az izgalom ,kitört; amiből azután valóságos ostrom állapot keletkezett. MoíL azután a rendőrség helyzete. Kolozsvárott majdnem\' teljesen tarthatatlanná vált. A rendörök nem mérnek szolgálatot teljesíteni / mert égy pillanatra sem biztosak, hogy nem esnek-e a.nép dühének vagy valá-
meiy váratlan merényiétnek; áldozatán\'. Bizonyára hosszabb idő ket) a rend és nyugalom helyreállításához.
Nálunk a rendőrség magatartása még sohasem szolgáltatóit ugyan alkalmat >trr», hogy a kolozsváriakhoz hasonlóan i.ép-
gyűlésből kellett volna kéjfti és sürgetni a rendőrség államosítását T mindamellett mi is*szt hangoztál jak, hogy .mindaddig, míg a-rendőrség államosítva nem lesz, a tat-rendészét organizmusától egészséges élet* működést nem igen várhatunk. Ahogy ex idő szerint van a rendőrségi intézmény |beillesztve\'a közigazgatás- és a bűnügyi nyomozat keretébe: még a legjobban | szervezett rendőrség is csak nehezen felelhet meg föladatának ; mert működésében, eljárásában nem kíséri a szükséges tekintély, melyet csak a leijei függetlenség biz-t tosithatna.
Nálunk és mindenütt megvan még az a parlfiafkális felfogás, hogy mindenki, \'akinek csak egy kis szerep jutott a város f közételében; a rendőröket a féle közegek-nek tefcrntT, ; kiknek nagy- melegben oda | lehet dobni a felöltőt, hogy tarfsálc vágy < vigyék a lakásra. Es a négtömeg sem sokra becsüli ^a rendőröket, sőt keresi at i alkalmat, hogy azokat megcsúfolhassa. Ez mind megszűnik egyszerre az államosítással; tehát allawiositani kell.
Belátjuk,1hogy ez egyszerre csak amúgy | incidentálib-r nem történik, nem lörténhe-; lik meg i~de biwzük, hogy a kormánytól a kérésziül vitel nem fog majd évekig tartó fejtörést, tanulmányozást kívánni, mert ott
van készen a budapesti állami rendőrséf, az mintául szolgál a kisebb rendőrségi keretek szervezéséhez is.
Addig is azonban, mig az államosítás -elkövetkezik, a közönségnek, magának is érdeke az, hogy a rendőrséget hivatalos működésében legalábfy némi tekintély támogassa ; erre nézve tehát a közönségnek is van némi kötelessége. Ez pedig: a rendőri tekintély respektálást.
Jól tadjuk ugyan, hogy mi magyarok már véralkatunk miatt sem emelkedhetünk tarra az ideális angolorsaági színvonalra, Jhogy valamely erősebb forgalmú helyen I bennünket égy szál rendőr egy ember-! arasznyi pálcikának mozgatásával komman* dirozzon . de annyit mindenesetre megtehetünk, hogy a szolgálatában tiftségeaen \'eljárt rendőrt megkíméljük raa inzulin-
IsöktóiT-
Bizonyára minden tisztességes ember rosszalja, hogy némelyek folyton a rendőrséget kisebbítem, tekintélyét aláásni törekszenek minden ok nélkül. Ennek a rendőrgyalázásnák legfölebb csak azok örülnek, kiket a rendőrség kötelesaeg«ze-rüleg üldöz, mint a társadalmi rend és közbiztonság veszélyeztetőit.
A rendőrség helysete addig is, mig ax államosi(ássfcLtelje«en rendeztetik, nagyon
TÁRCA.
V
Elvesztettelek.
Ktr ettelek a nagy, fótit mindenjégben\' Mignem elébem jött egy u*nd* alak .. El megtaláltalak, édes drúgagyőngyCm, Mtglalá(tdak..... j
Isim reridelése, angyalok munkája Rejtőzött at édes móság alatt... Et én áldlam érte az hienemet, hogy
Megtaláltalak......
• •
0
Őriztelek a nagy, fázis mindentégben, Vigyázta vetettem hófehér kezed..., 8 amikor Udwltunk mindenféle vészen : .. Elvesztettelek............í
Itten rendelése,i.. angyalok munkája Nem honolhat a csúf valóság felelt... Aj htm ii látja, nem vagyok oka, hogy ElvesttetUUk....
Somlyó Zoltán.
Badeni fürdőlevél.
tizenkét kéo\'ttrdö tsolváljt a betegeket, megit
_Jtöbb üt tz egészséges >anyait* míuf a szenvedő.
fvzH a pár soruiomsl elébe vágok egy ka- Sőt annyira ineggyiilik at anyag a levélíró előli, nizsai bonleánykanak, ski „elragadtaiáiábiQ* hogy jónak látom, egy kisaé rendetni a tárgyit, szintén <ollat skart >ragt<dni«, b.\'gj megírja EKőtsn is bt kelltae t in utalnom a lOrdot, levelit a lek. Szerk. épülésére. Nem hiszem de ezt, feleslegesnek vélem. Hitt tudja mindenki, ugyanis, bogy meg valaki e olvassa az annyira hogy itt jóformán Béc« elővárosiban vagyunk, „ont 0/ fusbion" fürdólevetekei, melyekel azon- abol a bécsi élet szebb oldalaival jebei megbán még mindig írogatnak löltts számban a ismerkedni. Ht padig tsebt oldalról van tsó, Potyhtól kezdve egész Ostendéig minden .IQr- akkor vegyük elő mindjárt a legszebbet. — dűlő helyről* (Ezt a szót cainálták legújabban Tudományos meghatározáaaal: „Feminlni geaeris
boipltes oppidi Badeasít". (Ezt a dicső feliratot egy fördóurvos m« ppáján olvastam. A grammatikáért tehát ff telelői) Magyarul: Badeu belytég nőnemű vendégei. —
fürdő ét üdülő össze vonáséval.)
A,jó kanizsaiak caak Ausztria fürdői felé I gravitálnak. Miattuk ugyan létezhetik holmi Vihnye, H. rszék, Koriinyea satöbbi honi nya-I ralóhely, nekik a tlajer ét osztrák hegyvidék 1 inkább egük. Nincs is olyan parányi zuga is Alpesrkqek, amelyben a bolygó kanizsai földijére ne\'akadna. Es bámulatos, hogy összelar.j lianslt ugy idegenben I Csak tizedrésznyire
Díszpéldányokban Uáthatók korzijan," melynek melysAld jó bálteret adnak a főid legvi A divat ugyaois — no meg
1 Curpark dili geasieayetaaorai \'Éaitkt szinelnek, anoség — tii lu-
Augutztus lO-án a 3*/, 09 osztraJE földJbitelsorejegryak: IxvuBÁea
Főnyeremény 90.000 korona.
Ilyen aorsj^gyeket 40 korona lefizetése ellenében elad és mérsékelt kamatozás mellett létéiben tart \' . . \'
"í \' 1 • e Mptnlwsl Sánieelititlil ée Ipartnk.
kellene oitbon agy ösi>zetarlaniok, ás Kanizsának vánja, hogy még a lekérnél it fehérebb, a ró-| mintaszerű társadalma lehetne. zaaazinnél is róssásabb színben járjanak a
| Itt is vannak elegen ebben a kénes vizű é.*0\'"^ f\'f® ^JíZL, kényei kötő^égfl osztrák P.\'tiyéaben, melynek
már a\'neve hí fürdésre ingerel. - Jóllehet tizl i árulkodóan suttogó f^káldssévs*.
Et ttok a fehér cipők! Azokba még a park öreg fái it belebolondulnak, pedig már tok | divatot IáUak tftaai-mtuni. Nemrégiben egy soviniszta magyar, ikit a bécsi asszonynép \'! bűvkörébe vont. aasal akart hibát wájtoi bennük, hogy rájuk lógta: .nagy láboe* élnek. Akár igaz ezea állítás, akár nem, annyi tzent, Jtogy a frhér cipőket remekül tudják vímIbí, és r~r mutatni. .Rs a világcw \' lábbeli kbMfaOaen a Henniszező Ifatalság körében vaa etltíjsdve, — ná, azonban nsáá zárja ki, begy at táteebb
1
N*gT
kanizaa, csütörtök
Zala 63 Mám (®. lap.)
1901. jnjUMiB* hfl MII
megkönnyítetnék, Ka működésében közönség is támogatná. Ezzel nem mond-juk ut, hogy az einézae
a j tárig kitefjuzthetó, A rendelet cégül utánija a péhzilgyigazgatóedgt tisstoiselÓket, Ük elmi károk tMtéti bizottsági- felvételre ki vamuk küldve, kom aiiarfawfcii a helyszínen mert ezt n«tn kívánja a közérdek;L,^ meggyőződést a megbisás utján hanem igen is megkiváqja, hogy a rend-\'pofr bejelentések hitelessége és valódisága /elől.
őrség a helyes eljárás közben támogatást j __
nyeljen; amennyiben pedig egyik vagy! _
másik téved, helytelenül jár el, az ellen] rÜraODen.
ne a forumon keressen senki elégléteit a ren , Warmbad-ViiUek.
dőr tekintélyének megtaposásával, hanem j A flrdőfevelek tulajdonképeo mar idejűket az az elégtétel megadására illetékes ható- {multák Na^yoa hasonlítanak egymáahos; s caoda, ^__,, hogy nem jatott még valakinek esxebe a fürdő-
on » levelek fogslmazáa.ira általános utasítást tdni;
Ennyit bizooyára mindenki, megtehet a > vagy olyan levelesé-könyvet írni, melyben tncat-
readörség helyzetének megíBnpyitése ér- \'«h«"ie »ardö levélmintái találni. Naayon
könnyű dolog volna és nagyon kenyelmes.^nnt delében. ,, aserelmes leveleknél. Itt is csak itt-ott kellene
_____ j valami változtatást tenni. Hegy, völgy, tenyves-
Maga a fürdőtelep nea *eo réti f magam. Isjdoa. A vis M fokos. A áfiapeati lsis»ia hrv« oio<i már károm rmtnarátió van ; a Jm/mmket, a Knm és s ftá—M* féstg^ráliá |i utóbbi kettőben étkesoi is lehet. A ssobák mérnkeit árnak, ás utolsónak neveseit restsurátió a leg-regibfc a kősponti fürdőtelep után. Tulajdonosat nem Scbmarn-nak hívják, kanén nevét aüiólsg I onnan kapta, hogy, mikor es a reslaurátió epéh, [elmondották a központi telep tulajdonosénak, hogy ima concorremia késsül, fi meg ast felelte rá kicsinylőleg, hogy ea as egész egy •echmarrn*. Dseból asatán Így neveste el a talajdcaoe re*-taurátióját. Szobái lelve vannak éa ankan étkeinek nála
S Az én hkóbelvem erkélyér® sséjjelnéive, ssejjd emelkedésű dombok mögött husódu végig a K«ravsnks\'hegység, amelynek magasabban fekvő basádékaiban Ht-ott még hó is csillám lik. Kirándn-lásra innen elég alkalom ayilik. Igen asép az Ossiachi tó,__melynek innenső oldaláröi égy miniatűr gőzhajócaks & pere alatt vias át Anuen-
erdő, saiklahaaadék, jó, pnÜRSm ^ 8
^^^ L jg, h®.j szintén 100 -150ssemély tartózkodik ayarankiat.
de a Balaton mégis
___cikóriáa kávé, kémén y pecsenye, ihstallaa viz,
A pénxügymininterjulóelen ! £bai0^lt, *n i,a 16"\'4k\' í í6 ^ ^ ^iW^xartjaU éa kamyaááv
gedései APölÉrt. jelenti: &*kács\\ \'^nién megvallva, engem jobban érdekelnek ., _ . k "
László pénzügyminiszter rendeletet adott fa,i,, emberek, a kikkel találkozom; idegen émbe-l Az.dőjárás itt kiszámíthatatlan. - Aeaayos melyben az denú károk esetén követelhető1 rek. a magunkétól eltérő sajátaágokkal. TaNalha-! "P^,. ön!\'
adóiarátok ügyét\'szabályozza. A pén&gyi**n* valamit. hs meg igyéljük ökei, s összemérjük | <»«t)en eiöoral as eg. eső áztatja s tOtaeL valami
komám/ egyúttal körrendeletet adott ki, mely ma«unkal re,Kök- Alapvonásaikra né.ve egyformák
» 7? ... , _.. \\ 7. ugyan az emberek, de oem«eti saiátosaáguk, ne-
ben figyelműiét, a pévúgyigazgatóságokat, v&5> é(etviszoúyok annyi typustaikotn.a, hogy if^Illeni károk esetén ez, az tUetá föld\' j érdemesek a megfigyelőre. Maga a vidék, legynr részltí tulajdonosa által s ha a károsult föld-I as a legszebb, idővel egyhangúvá less, s csak-birtokosok többen vannak e végre megbuott Ihw,s,r ut,l4t> | h* csak nem szándékosan keres-két képviselőjük által mindenkor Írásban n\'lk01
>. > uiti i 1 hamar elfog á tespel<tö unalom; C^ak bizonyos
jetentenao oe. neiytem azonban az egyes |le|kj ^ kedélyállapótban szükséges áz egyedül-
nagy lorróságot, mert a levegő pormentes itt, még nem éreatem; as esték és reggelek kellemes hűvösek, s a fürdőben, melynek vize 22, a levegő ritkán emelkedik SŰLL_B^Jiiagaaabbra j de Itg-lAbtxsör.esak 17—18 >. Ast mondják, hogy ebben a völgyben ege^s október vegéig anyhé a levegő.
N) de, nem vidékről, hsnrii -emberekről akartam egyei mást elmondani, olyant is, n mi
fémügyigazgatóságok részéről tapasztaltamat]\'^^ » mu^kátőT^ÍMTr léteknek szüksége "gemt ^
eljárás, hogy a kisgazdák által előterj*m\\\'*a a ssórakoataió társaságra is, hogy visssa- !rt, ir ksrés ssondnn. valóip
i • i a! i. i ** ii f . i i i s^^nü 1 van, van itt.en, egy pár kedves kanizsai csatádon
bejelentetek alapján nagyobb birtokosok, sót "yer)e rugsnyosságát. ■ • • v . ^
mert egyrészról méltán elvárható a nagyobb ,,, v.llachtól, Karinihia mááodik yárösáiöfrS/"^J." • u.
birtokosok és szervezett- gazdatiszti karral mtty ódoaszerftségével, olaas stílben épült házai- °é"°y íö^b™ng? ™ut\' ^^VJ \' * .-I.AJ1 i.i. __ t- i • i. .. . _ r ... , Németorszás es Ausztria több réaiéröl —
néhány megismerkedtem itt kik — cong-
eüátott uradalmaktól, hogy az Írásbeli beje. vsl, s«ük utcáival tünik\'tel. A v*ro< nagyon élénk, I Námetorazág és Ausztria több réaaértl
tSLT&JXi Jfes^1^^
tételezfito, togy megtzott ^^fflr gyq-^^ ^ rZövöl s ho^ 4 ho.«T Je««nleg .»• ,d-.«k W.ttek osztrák vasúti
ná&az egyszerű tWmüves mSerek szere- értök hélete uer7n?t nagTjövöje vao. A. élelmi ■««»•[■kl körülnézett « telepen mert as a peljenei. Mindezeknél fogva a nagyobb bir- „erek elég olcaök. Eredeti. ho«ra v.llach.aanak ^^nka-vMUt egyik pontja a warmb^-vdtachi tokosoktól és uradalmaktói az elemi károk a pilseni «Br> olcsóbban adják; mint idegennek, ^f!"!, f°i ker-BS?tüI "V, "1" ****** ^ » külön bejelentése megköveteltetik, mg a föld- veinknek Egy ko«ó (magyarul: krigh) 12 kr « ^rülmény magara a fürdömlepre is kedve.0
míves osztályhoz tartozó kisbirtokosok érdeké- «>c»6hb avllachi aör, 6 kr.; . , k_.
I í X XI. I- L 1 L 11 Ji egy pohár, 8 Ír. egy korsó. Az ausztriai, aiaier *\'nt moadá-o, megisme\'kenvem néhány kBI-
ben a megbízás általi be,eUntís elfogadható,^ bor ,iter]e ngyaneitoyi a tiroli piroa \'»ldi ««xlviaalövel; többek között volt
illetőleg : az a méltányosság legszélsőbb ha- it\' egy-egy DaiuigbtM, Boros iló\'iól, Bremsbol i«.
_:_I_Ksekkel az urakkal egy pár kellen-es eatél tőU
lőttem; müveit urak, előítélet nélkftli emberek ; évtolyan.ok is ilyen saruban tiporják « ass csaísegy .bácsi" van a doktorok köát Kani- de oly vé emenynyel Magyarorsság (elöl, msly faliosoit anyaföldet. — \\ «án) *ias első hangtól as utolsóig végig él« egyenesen megdöbbent. Hogy honnan vessik es
Aprupos tennia 1 Van [ti egy városi sporthely, vezl napjában háromszor a psrkxeaet, olyan urnk inKirmáeinikat, aai » sikerült megindnum. :Aol 15—20 tennistér ali a vendegek rrndel-\' közel ülvén a zenekarhoz, hogy a múltkor „Taon- £gy kis lapocska jelenik meg Németországban, ke/ésere; egész nap röpköd a gummilapda. a - báu«er« ny náuvanal csaknem elliy iák onnan m»ol(m is latiam as egyik villaebi kavéhásbaa, legégetőbb deliaánokon ut., ja hatalmas iroabiubangok. — Atonbm ellen- mely rendkívüli olcsóság nál fogva nagyon el
A sportot katönben i* bőbégésen üsik, Ügeiö.,;«u|y gyaaánt\'ott ült a •pátikároa bácsi- es el- van terjedve. Es\'a lapocska a Dtutsche Wacktn-lóverstnyek no meg aet^obiijáratás alakjában, baritoiu a katasztrófát. Az uralkodóház tagjai tehritt, hűségesen regipatrálja, a mit egy délma-
kösül Frigye*, Kainer éa Jenő főhercegeknek gyarorssagi német lapocska a neauetisefcek. a | vsa itt gyönyörű lakhelyük. Frigyes föbg. éa különösen a németek elnyomatásáról s világba caaládja a szépséges „Weilburg-\'-baii lakank, kiabál; hogy eröasskkal magyarosítják őket, amelyhez fogható talán csak a C•üti melletti eltiltják anyanyélvök használatai atb. Múlt beti Wilbe<msUibe kastélyban találha\'ó. A\'közönség számában is közöli ilyen cikkét a delmagyaror-] élvesettel aétál a remek (enyvesekben és. élvezi szágt némái lapból. Olvaava vst a cikket, eszembe
villája pedia jutQlt a Dilmagyan>vsriyi tanitótgyht vott nagygyűlése nek tárgyalása 1900. ju iiis 9 -tO—11-én Nagy Kikindán, a mely aHÉdnmqiat Amint* Jó-
Egyrs hangzik az a uzonyoa .löff-iőll* melv a • magátni s/aladó■ Iíoc§i harczi kiáltása. Ilyen kutya melrfebtn is nyaltig beinigyoláíva, sae-mükön óriási porvédővel, lejükön ■»chá&ffenr« sipkával ülnek a sport tér fiak és sporl hölgyek. De látni igen finom automobilokat is, melyek
szinte játékszernek tűnnek fel, azonban szép as üde levegői. — Jeaő iőh-rceg kis pénzebe kerültek a gazdajuknak. valóságos ékszer. Kérem, »ak a kerítése ne^yéd
Sl kies fürdőhelynek nagyon kedves kör- j millió forimba került\' Raiaer főherceget a mi* ayeke ván Jó kis hegyécskek, amelyek nem Dap nnnepellék ténye«en aranylakodalásn al- isei, kisoroszi Mm. katb, pl^nos lelkes szavak-larasitiák ki nagyon a kirándulót ; hűvös erdők, kalmaból. kai telhivja az egylet tagjait, hogy küzdjenek
akol a fenyvek príma balzsamos illattal szol. Ds „ietek a véKélie% meri mé„ elátkos oly áramlatok ellen, minöek uiatíb időben Délgálnak, szóval mindenütt dresszirozva van a ...» termeszei s t. c. fürdővendégek sórakoztaiására. Furcsa neveket adnak a kirándulási poutokuak.
Egy a agyon szép erdei kápolnának a neve pl.\' Még csak egyet! Itt nem lopják az ember •Cholerakupelle., egy kedvelt ozsonnásóhety "ebéből a penst, mert ai árak bécsi igények-
pedig »znr Jsmmerpepi-nek .van cimezve. Két kez vanáak szabva, a béo-i publikmn pedig ________
Várrom is díszeleg romaotina gyanánt a kör-1 megszokta, hogy mérsékelt pénző-azegért sokat eg\'yel „etn érlellt nem éf( , Q8m f)lg ^ «gyat nyeső\' dombokon, s a buzgó tatarozások által élvezzen. —
Tehát üdvözlet ss otthonvalóknak 1
a bonnmaradt kanizsai közönség, hogy ayire dicsérem az átkos Ausztriát 1 -
meny-
Magyarországon tápot keresnek, melyek a hasára vessélyesek, a hazafias nevelés sikerét lerontani, a délmagyaroraiági taaitéság hazafias munkálkodásán csorbái ej\'eni törekszenek, s ebből ki-\' fplyó\'ag javasolja : hogy a nagygyűlés jelentse ki. hogy ezen hazafiatlan tendenciákkal sóba
evröl-ávre fiatalabbak les/nek.
Egyik főbenjáró különlegesség a Curpark- r béli zenekar," mely. igazán párjai ritkítja ] Nincs is talán* esraz Badenben népszerűbb enr.ber mint Kom tik, a karmester. Legjobb meg-mradbatóta ennek a .kanizsai műértő >dok!or .ácsu (vöndsnusk ke kell, bogy melyik,- mert
érteni, de atol|gi a« leghaisroaottabban visszautasítja a teljen erejéből ason lesz, hogy a hazafias nevelés itt- a Délvidéken fennakadás JZQjtf, nélkül haladjon és virágozzék.
Mtfcor-aatán e kftlfudi arakat telvilágowtot-V tara, hogy e hasal\\llu laüitt hiadeo szava, \\lseinenesedett hszugság, s mikor tények sfaaqmiá-aával meggyőztem őket arról, hogy a vi ág egy
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 63 szám (8 Inp
1901. augusztus hó 8-án
államiban sem étvewek a nemzetinégek; annyi subadságot, bogy sehol sem őrizhetik mag annyira nyelvöket, nemzeti égőket, hogy. Magyarosát iakább hálára s*átttith"taá réMükrOi, mim ilyen gyáva, hasuc támadásokra, a mire nézve agy éppen jelenvolt bécsi irt" is nekem adott igazai t akkor elesodMtoxtak. bojy mint lehet Magyarorsaácou megtorlás nélkül ily hanugságo-
alyja Vdtardy Ignáí, a zölnegírszegi felnő kar. légből közreműködni. Augusztus ltén résztvesz iskola jeles igiugslAja, a ,/alamepye\' szerke»z- ti Ipartestület zá-tlószenleléai ünnepélyén,
tője. ~
- Wtwf) Madw liwbaik»ly«a. A mitKynr tanítóság Vénére ii apoatola: Péttr\'y Sándor klr. tanácsos, I. hó \'2-án S»omb<iibelyeo időzöl!, a ezen alkalommal a azombaiheyi t (intést ü eiek tágjai jól aikirtllt éa üunepiea ban-
kát világgá- bocsátani. Ók maguk beismerik, gulatban Molyt (w^lyt rendi ztek a kltúnö vendég hon Poroszország Pozenben a leghatározo tabb tiszteiéi ére. —
azigorral germsnitál, s moll már természetnek találják, hogy Magyarország legalább annyit megkövetelhet a nemzetiségektől, hogy a magyar állameszmét elismerjék, "es saját érdekűkben u a haza nyelvét megtanulják
Ettől a kis Beültek* Wodímtehh/ISl tanul-\' bálnának sokas nálunk is, hogy miképpen kell a magyarságot eyyul| tartani, bogy a társadalom
Jelenvoltak aa estélyen u üunepallaü kívül; llalúsz Fere. cz kir. tanácsos, tanfelügyel\'. Lakiét Vendel, u Magypfsz.\'Tanilók Öisz. Bizottságának elnöke* iW//y Boldizsár^ Kreulz Kde igazgatók, Gertit* Sándor igazgató-gond ok, Greiiinger Oltó és neje, Bitó Merteji József éa neje,!
pálmai/ Lcnl$, öarro/narolv, Németh Ferenc, Neuherz Ödön, Pálmajf O.dön, nagy Károly, Major
annál inkább képessé tétessék a magyar nemzeti Sándor, Somogyi Ftrgucz, Kigner Imrees Kaf/ehr
érdetek szolgálatára s a nemze\'i egység előkészítésére. r--^?
Ámde a szövetkezeti estmén nyargaló polili* kosaink inkább azon törik fejüket, hogy mikep Péter)ly Sándori a, a magyar ianit"8ág azon yéttagoll éa elamnii\'a huni ] férfiára, akiről a sábesz d tartja : tanitó ha
Béla, a »Vaav»rwegye« felelős szeikeszlője.
A felköszöntök sorát Halász Ferenci l-ir, tanfelügyé ó nyitotta in \'g, poharát emelvén
tolt társadalmat Idegenből jött gönösz jelszavak)jajdul bátyánk vele «ir*. » magyar tani
bibli i Wózcsére, ftkine.k
I
adja meg az Isten, bogy Hmm n íinff
ajáiíHiBég jobb^s^darBboliriy- - —_ _ [
De most már elég is leu, különbe\'h.oly térre!még meglássa egykor az igéYet Itíldjél kalandorom, mely néta való egy fijrdöi levélbe. | gyar lanitóáág sorfának javulását
Különben is bizonyos embereket az igaz ba zaBságra megtanítani ép oly nehéz, mint i világtalannal megismertetni a mackat Megyek fürdeni .\'
—- >——— — JTemo..
SIB1K.
Ui na Fálfuiy Ödön mondott emlékezetes Uzép beszéde1, a traitó\'est&let nevében üdvözöl-ren a kiváló f érti ni.
Most (elállt Péterff.y Sándor és igy szólt: i Kedvet testvérek I A> a nagy elismerés azért a | roűnltáér\',"mellet v igéztem, lelkemet érinti s new tagadóin lelkemnek jól is t-stk. de azt meg kell mobdano\'ii, bogy a munka sikere, Isten áldásán kívül, a munkatársaknak dicsérete.
En áldom áz Istent, bugy 30 v előtt. olyan
— Klaeveséi. A vallás- éa *Őznk aiá«U^yi [J miniszter UdTtrdy Ignác zalaei érszegi Állami)Í8 mefleuem felső kere-k edefaf iskolai igögSRSt ir Vtfrflzr-fbuzgalommal.
lést osztály barm idik Benő zafa-egerszeci
lokozatába , • Balassa ajlami feNŐ kereskedelmi iskolai taaárt a Vili. fii eté;i osztály harmadik fokozatába rendes ■ tanárrá, -- Ta\' ács Jót«el
bará\'ot adott ne >m, aki 30 év ótá\'mindigéaJ ma is melleilém A1 a .kLahbaj) a munkában cpp; Kálmau roko szenvea, kiváló üjEÍii elleLes lelkcsedéTael veüTC^t tisz-je volt a hoiívédséguek. rés/.t, mint én muráim
\'augusztus I9.én po^igl a vároai febő templom -f—**m--**"d"ifrndff Iwiigvvraaayan á da\'itda aiir megállapiloUa U»ékenyaegenek niűsorát ai 1901r-ld02. évi idényre és pedig a következőleg: december hó : ö»*i dalestéiy február hö : farsangi estély március lft.: nemzeti ünnepély május 1: reggeli hangverseny ^
I iunlna tíi: tavaazi dalestéiy_■
. jul. vagy aug. kiráodaláa; ezeken "Jrivűj a dalárda a kör által repdezendő felölva 6. cikluson közreműködik. — Minden hó első bél főjén a dalárda társas öaasejövelrlt tart, mely össz*yőitnlelek a maltbao is igen kedveltek voltuk.
— Ha\'A oxA* üerttman Lipót, éa .Otthon\' kávéhúi ulajdonoshaak neje szBl. Sint er Borbála folyó hó este 63 évre korábao bossas betegség után e|iratlyi Nagy-Kai izsan.
— bltolaasékl ttléa. A keMthelyi községi iskolaszék jul. 80 ik Dlesébon Újlaki Mátyás köti. litanitó nyugdíjazását tudomásul vet • s egyhangú
titlln^atlii iir iriiii\'nrk ári -hasznos mflkfl désééit eKumeréaét fejezte ki. A nyi/gdijazáa tblyláq \'üresedésbe jött rendes tanitó* állásra szépt. l-töl kezdődőleg Juhátz Antal >egédütnit<M léptették élő. Az elől*ptetéa folytán megOreMdett segédtanítói álláara aug. 20-iki batáridővel pályázat hirdetése batározUtoluA tanitó-válasziást aug. 34-én d. e. 10 órára i űzték ki. Aa igazgatói teeudők végzésévé! a jövő tanév larlaiuáta Bóry Imre kiizs. tanítót ujolag megbízták. Az indítványok surán elbatsroit.. az iskolaszék a képviselőtestületnek megkeresését aziránt, hogy a kezimuaka-tanitónOi állást a többihez hasonló . ugyanazon javadalmazásban re»seaitse. -- IIouvéduSza«le>bél taaltk. /őrei hagyrabe-Már első
osztályú Hiáiadua voit, mikor o»aladi viaao-
Halá látennek, szárao:an vann k m.g a lelkes nyok lo ytan, malyek osuk nemes l»Ik t, kilttttő
muukalársák a a való az, ba a magyar tanítóság felkelj mini egy ember: aklor csodát mivel a
óraadó toroataaitót a zalaegi rszegi áliami I lanil^y felvirágoztatása körül, lögymoaeiamboa ideiglenes rnidea tortanrtóva, a \' Hú\'4"°n\' " \'
Haiisan< köszönöm az elismerésnek azun
X. fizetési páztál? harmadik fbkozaiáto kinevezte^! szavait, amelyekkel ff nagysága és épp az imínt
Ifedver öcsém \'megtmsiéHekr -kötelességem azokat megosztani La kies Vendel barátommal, hosszú évtizedek óla a magyar tani\'óság igavonójával, aki nélkül Un csak gyenge ember volnék. [Zajos éljenzés.]
Edes VendetMf! Mikor Itt üdvözöllek téged az én azülöföldem virágzó székvárosában : arra kérem az Is\'enl, bojiy tartsa meg neke^n" a tg barátságodat,* a magyar tanítóság javára pedig IZIZ munkiikwlved^tl Kedves" téatvcrek ! V\'asvármvgyeí tani\'ók! Hozzátok azt a kérdést intézem, hogy al jatok valamennyien n"/. Eótvös által- hirdetett ama nagy eszme szolgálatába, mely szerint a magyar tanítóság noai- béres nép\'v ban m i<ikca és igax azulgája a hazának, mely a magyar népet ve-■etni. oktatni éa a szabadságra érdemessé tenni van bivatva és küldve van arra a magaslatra miDisz\'rr emelni ezt az ázsiai népei, amelyen nagy Széche-nyink »ilitel< című könyve szerint e népnek vslaba állnia kell. —
Vaavármegye tanítóságfifa. Va\'a>\'Armégye és isten dicsőségére emelek pohara\'. fSztluni nem
~ Taaárl klsteves^a. A vsíIíh es közobratásDgyi m. kir. miniszter Sckutzler uszkár sza.kvízBgalalot fin tanár-jelöltet Erdfii Tivadar okleveles tanárjelöltet a zalai gérszegi m. kir. áliami (Öiiyimnáiiumhoz 4elyeTUa tanft rokká kinevelte,
— Taalelfigyelll htaeveiés A vulláa-és közokiatasügyi miniszter GShczí Feienc áliami iskolai tanitót a X. tue éai osztály 8. lokozatába
kir. aegédUofelügyelövé nevezte ki. Göuoii/,aayszttfü muakásságudal, regi Ferenc még tíz év előtt Muraközben volt államfi^ iskolai tanitó; innen az typesti ál:ami iskolához, helyették át; majd scolgálatlélélré béliivták a vallás- éa kőtoktatá>.ngyi minifzteria ba. A népokiatásugy csendes, - szerény, aoba nem hangoskodó, de Igazán boagó, tehetséges mnn káaát itt érte a jól megérdemelt kinevezés. —
— TaaHéi klaeveséi éa ilh^etés A vaUta- é* közokutásögyi m. kir. Mtuyné Maraez Hóza ekleveles. tanítónői, Vogrmcmet NSodor okleveles tanítót a perlaki állami elemi aéplukolához kinevezte ; Wodik Rezső periaki áliami elemi iskolai lanitót a
lelsőmuzslyai állami elemi népiskolához, C5Wyűjakaró *ajoe élj>oséa.j
Pál periaki aliami *l*mi iskolai tanitot a bér zevici állami elenfi népiskolához éa Keeiethy öynla berzevici állami elemi oépiskolai tani ót a periaki állami elemi népinko\'áboz áihelyerte.
— Tamiléi kiaevraéa. A vallás* ás közoktatásügyi m. kir. miaia\'.ter fíotner Rezső okleveles tanítói a szeritadorjáni állami elemi iskolához rendes taiiilónak nevexlr ki
Erre Lakiét Vendel igy válaszolt: Iiilent, bogy összehozott veled 30 év Isten oda rendelt eng.*m a te old.n\'nd nem csak jnburá\'om, de tíniinm ós vo\'láL
Ha érek vniamit,\' ha tettem valami va*yok valami -. az csak le éltalad történt. En álltam oldalad mellett annyi évtized
Áldom az előtt. Az mjlii!,m\'\'i
jellemét dicsérik: kilépett a honvédség kőtelekéből, minden el ismerésével tetézve l< lebbvalói-nají. Aaótu ideiglenet; minőségben ilkalmazoit tanilo Szala/Sn, mert mielótl a Ludovikába lépett [ró\'na ; a preparandiát is el veget te
tldmaakalall «ugwlelairb ■«(-h»aaaal>Mléaar A kereskcaelembgyt BHnuzltr EBItis Bálint dr. buutpés i \'ügy vednek egyrészt a cs. és kir. »fzabadalmazot\' deli vaapályaUi-áaság Székesfejérvár állomásától Ba uto lUred, Aszólö, Balaton-Udvari, Akai\', Ságh-puasia.Záokt-, Küví.s-Kalla, Kövágóűrs éí Gyula Keszi irál yában TaptlcÁiv, esetleg Sigb-posztatól S/epezd, Bs-daésony-Tom tj -irányában Bala\'on-Edericslg vagy a lenézel alatt álló kesithely-tapocai va-ut valamely alkalmas nllomásáig vezetendő h. e. gőzmozditnyu vasútvonalra: — Gosstonyi Mihály budapeslf Ügyvédnek Also-Lendvától Radkert-burit ir<invába\'n a/ ora/ág határáig, továbbá K. Hajú» Mihály alsólei\'dvi Dgyvédiirk A só\'LeödVa iil matátol Nagy-Ka/iiisáig, valamint.. Zákány irányaban a magyar Államvasutak Gyékényes állomásáig kiadott előmunkállti engedelmet a lejárattól számítandó egy évre megbnsisab-bitotla. —\' m
■ — A negyedik patika A vároM kép-vitelöteeiülel annak idején megtagadta a negyedik \'gyógyszertár lelállitását Nagy-Kanizadit. — Ezen h.ilározatot a megyei Wrvénybaióság oalntén jóváhagyta és most a bel&gymivi»i/er ezen batarog átokhoz hozzájárulva, színién elntasi-\'
ba
óta,
— VéllMéMk • N<»al-I>rearreail H> tudom, te áldoit ativ, nemea emberbfral, mit A Szent-Ferencz-rendüele Szűz i cstlakedtel a lanitök rt, a tmiiói Átvegye!ár-es
Máriáról neveséti provinciájában . vármegyénk j arvukérl.
I lu Üdvözölnek lég d <<züieti sedoek 60-ik é
tanítók Nin
I.....I_____óta allpk at|
Nagyksni- Í mszágos tai.i\'ói bizotisáunak ólén, mint ai nak l a/erény elnöke^ én tudom, hogy az ország tgékz
jáaróvári1 ttaitóságániite szive ét lelke il van velOok ezenj az ünnepnapon I — Dalaida _ dalárdája a nyári pihenő uiáh rajztanának JjJmej:kevd|e mükideut, illetve cnekpióbait. — A,, oklevelet\'/ édis-| dalárda iégkö/elebh két ünnepélyen fog a/ivei- lA
területin a következő változások lesznek: P.. 8rU4tni tertac Rf" »<újvárról Nagykamztára, !íordntóJ» alkalmából a vármegyei P. Aüertdor/er Frigyes Bnouszentlászb,ról |cseDtk "okhn. de fn, aki W év Néaatqvárra, P. Zinyi Frigyes zBáról Bucsuszentlászlóra belyes etilt ál.
- ■ajslaaérl klaeveséi. A premoairei prépost ifj Odramly Ignác kOtép-islolakra képetien rajaianárt a nagyváradi premoairei légjmn tiusabo/ rtjl\'^náftS kinevezte— 4 liatal kittet tt»tt\' aa idei iakolai év végén ayert
tnita a rv|rv«d.ik patika 1 felállítására vonatkozó mesterem | törvényt,
> — Az Allaisil llazlviaelúk aaosgalaaa A. nagy kanizsai állami tisztviselők augusmHy>A 31 este Mi kos tíe a kir. táblabíró elnöklése h|.il,ertekétletet lartotlak. A kiküldő!\' bitollság az ér\'eketlelitek etőíerjoaztette a központi zolisághoz küldendő wetnorandumol, mely a kövelkezA négy pont körül forog:
1) a iÍ4tt -itelok fizetésének javítása, illetve ennek rendezése.
2) a szolgál <n pragtqatics e<
3) a nyugdij törvéay revíziója és ■4) a gyermeki k nevelése. A memorandumot egyhangúlag elfogadták,
• Ivaitmint a bi.O\'ivág azon indítványát is, hogy Az irtdalmi ét MHvétteti Kir I ai orkzágos I on^restzuson a kikOldütlek a
hétföii ^lati újból |építő fővel-etetekpek légyenek szószólói, uem pediglen a i gyantáit vagy hitelszövetkezeteknek,
•V
orn\'tago remui Buda pasi6Q folyó évi
Nagy-Kanizsa csülörttök
Zala 63. szám {<§ lap.)
iboi. augusztus bó 8-áü
szeptember 21—23 éli lesz mogtarlva és a nagykanizsai állami tisztviselőkéi sz értekezlet mégbizfoábét Mikot öéza kir. táblabíró és Bzommer Náthán po«ia*: és—távírda
kondícióban lévő uvzót a vízből. Ha azt tekin jük, hogy az egyenes ut irányának betartása Jahetellen volt, sőt legalább is kötszere* távol-kellell aiusiniii) ugy s likeres vállslkosits után szép reménnyel várjuk Láng R, János szereplését az e hónap "ll-su megtartandó Btjatin-á\'úszási nagv nemzetközi versenyen.
Bő aallvaternséa. Dgy Msgyarország-
togják l épviselni.
— fdvöslrt BersitrlsMI. Egyképes levelezőlap vfin előttünk; rálttt ezerevet magyar
kazásk egyik disss- helye: Borostyánkő. A* _MMW _
égbenyúló\' tsiklás magaslatán bfl-zkén leng a jJ>a\'n, mint Szlavóniában as idén rendkívül kevés magyar sássió, hirdetve sst, smi inUjdonképen ujiva termeit én szinte meglepő az otosáci nines meg, hogy Borostyánkő magyar hgjy, mély- [szolgabírónak varosunk hatóságához érkezeti nek lakosai büsskén vallják ma«ukai a magyar abbeli értesítése, told szülötteinek s büsskén viselik a magyar jKrbava vármegye aeVet. Pedig aajao-: a magyiir zá|ztó csak ö/Ioti gospicai
érdek Borostyánkőn, csak távolról inlegei az embernek.: »Jer Ide, itt magyarok vannak.< Meri midőn ama helyre lépünk, németet játunk m n-dentelé, tői, amim ujabban megto\'rán oiás^sl veszszük észre, mintegy tünteinek azzal, hogy nemetek. Borostyánkő náluk\' nem létezik, Bern stein as 0 fészkük neve. Nem törődve s község-nevekrői szóló törvénynyel, u>ely a magyar helységeknek a magyar név viselését leszi köte festésévé. konokul rsgsszsodnsk az 0 Bernátéin-
asonnsl befogattak és hajtottak az erdő felé. Mily nagy volt asonban meglepetésük, ondőa as néi asélén egy csoport cigány siőogrik s a lovak kantárssárái lefogva, azokat magáüaal kénrtaa-ri\'ették. A bátor gyermekek sa útonállók köaé vágtak os\'orukksi, erre a cigányok botokkal, kövekkel kezdték támadni a fiakat, kiket veszélye* helyzetükből alánnak robogó apjuk mentett ki. — A cigányukat bekísérték, később szóiban mivel a cigányok aat áldották, hogy játékból tették as egéssst, hogy meg adják, hogy a «o%a-hogy a Horvátország Liksjbiró fiai apjnkrá ülnek-e bátorságban; - Dómő-briuyi, oloc>áci, perusicsi éajtör őket szabadon bocsátotta, csekély büntetés kitöltése után.
j&iássban ns idén oly nagy s szilva termés, hogy lobb vállalkozó szilvaiz [lekvár] főzéssel nagyon srép £creseira iebet szert annál is iDkább, mert a szilva bő termés folytán meglehetős olcsó lesz.
"—Menjünk Uexlhel)re! Keszthely, a balalonparti vár sku mozgalmas napoknak néz elébe. E hó 18-án a Zalavirmegvsí Tűzöl-, tó szövetség es 19-én a Zalivármegyei, jegyzők Eiylete tartja ott a közgyűlését; 20-án edig mint ügy 900 tagból álló kiránduló tár
— Islsliág a Mmkl Nlgetla ^Székesfehérvár 4s Vidéke\' laptársunk" írja: A dunai szigetek leghíresebbjének s Duns-Pentilejéa Duna-Föld* ár közt fekvő Senki szigetének romantikus csöndjét mo«tasság munkások Záratják raégí- Aanak, farnak, faragnak, építenek, a Duna-tzabslyozái munkálataira tevén meg ss eiőká. izületeket. Noémi ssigetén ezentúl ss iszalag és , vízi liliom csak s mérnöki határvonalakon tul
lökhöz és midőn s képes leve ezOlapok divatja gg érkezik 7da gózhajV. Keálthety közönségeaert s« öreg T>már ura.
hozzájukís elérkezik, VTsg/sr név megtagad!- San kénzülödií ró.d™ h&ZZY.,g^Sjnn^P^ieir^zí ^7.^ závaT e<er és eser képes lafcleaBlaptt kéazltnék üg/ halljuk, hogy a .negyéből sokan készülnekSL^LTJSS\'iEl^ ésklWenek szét széles e világon eme leli.a-tal: /eizthelyre má/W azért is, hogy. gyüteskétl*St£2?Uli \' wJfiE* .Üdvöslet Bernsteinből.* - Nem kivánjs senki, ,|kal«nu használják a Balaton nyerésére és|"^MJ^^tJSnl" iSSE
hogy Borostyánkő lakéi fitogtassák hazafiságukat, a fürdőzésre. i. ^ ^ J i. ín * il^
JáLegy z^zló lengeté.% -int s hogy «t \' TeI.., kAr.k MmMA bf jfig,-"/ftl l it wSlS
tenik, de azt okvetlenül .megköveteli a afcvéto- leve,eiöllk , végre a bouzu időn át. MM j I^SS^LSTÍJtISI^jS\'J iT^T^SÜSirV?
razsáe után folyó évi augusztus hó 2-ikán meg ■, „jaetrei a bo| e|öbb , asgyszshásu teebniksi eredlek sz ég csatornái; melyet orkánazeril- berendezéseken kivttl a munkásbarakokat, ven-szélvilisr elözött meg. Csakhamar jég vegyült a áégbáaal^ lakóépületeket, k rhás«t tekintették záporként szakadó eső kozé, mely mind inkább |meg Hát bizony, a bol No\'ini küldte sóhajait a
i i x , , . „.. . tért hódítva, galambtojás nagyságban hullott alármojtó ~,||tffokhos. Ott otosi bvdiophoroá ás
5- PtteSh^JL™ fél *rán lönkre léve Mnk,« és msJSéb ^k X.W t«4 mVakio-
V l^««w?ebb menő óvóiniézkedéseket knkorlcánk nagy részét; közben a villám is lecsa-tliM « ;lh Qjt a UnJ és %00tk
,«ánlo«ták. Mm\' most érte-ülőnk KoI;,.var va. pott fie,^-Márton Ji-tazenmárioni Iskóházába, bS?.siái M^iLimai
SSSSSSSS^S -»ely«zonbsnr->8zerencsére,nagyobb-kirtnem
városi tanács kebelében követésre méltó mosga- Okos«ll, - mint a Szoba gerendájának egy- piopotíil világiiottlákközétl előbb^Osi játék,
lom .aduit meg. A legrövidebb idő alatt a tsnacs ré,zél lehajtotta gazdáink az okozott elemi kkr ^X iánc volt r^
X"aiau,dSÍttí SS mUtt ad^lengedésért folyamodnak. pompásan sikert ^ethimttkí.p.árJnk-
terhe aUtl tnr^ltjs az u\'cákon és nyilvános „. jgénae ejleaéa. A pallini méntelepnél ^ Kde lbtnB ... kj, fÉ1
helyeken a köpködés-. Minthogy ped^g Kolozs- augnsztu. 9 én lÍz a szokáso. mén.elejtezés, ^ty ^ Capent le é D^afíldvr fíé t várrs nagyon sok vidék, para.z jár be, hogy a Jr4nl , vidéki földbirtokosság körében minden- "P jZ A/Mv-e.lwMb* .z«lld
t,alnm hir« oiipri»Hien . kor n.gy érdeklődet szokott\'nyilvánulni |3i .zigeÍe voln;lTI ««« íj ATZ
A aizony ira talált, OtlUn József arató-1 Al-Dun«n. A Dnnapentels msQstti Danán lak vő gazda Gelsén, egy tynktojáamiatt öáazessólslkosott sziget éppenséggel nem képetb«<ctt vitás lert a sógornőjével. A pörlekedésnek sz leit s vége, lelet, Itt is lskhst\'sk Noémik, Terés-msasák és hogy az aratógazda fettleg is bántalmazta sógor- Tímár Mihályok : megengedjük; ds a«ok nem a nőjét. Ez szonbsn nem hagyta magái, hanem Jókai fsntssiájában termének láttájából valók e«y vis/sl telt plntesttveget ragadott kezébe s volt^ — Sserk.)
nyelvűek azi mondják, bogy a doktor ,lt 0lyan srővsi csapta üellés József hslánté- _ kiamia. Ktaa.
ki ,s nevezte .jacht.-nak I) Ezzel az ő k4boz, hogy sz rögtön halv, rogyöt. öt-se. ledik a K^kL^vidáí klíáí-Mk tma^ — mondjuk mi így — jacbl jávai nagyobb kirán- . B.Ls.tt! bftatéa/ fld.áHéae,, !d„ .Smíi ^ffi
^ííiSfi Bi r ^ fr feji
lepte meg s bátor hajóst. A kimeletlen orkín ahol sz emberi elvetemültség legpololibb nisslar által f..g ■estörténai.
kellé lörte a gföage viiorla-rudat s a hatósok isrlekvénye mind e msi napig színié üsleissé-1 »rfIák sugusztu« hó á- öi 0 ig csak nagy veszedelmek és izgalmak után tudtak r&en izélik. Elvetemült nök egész társsságot1 .ho« V/""1^5, ^
^i .XegUnitéM.1 a üTny, psrtok ^ +J* . mígblI0lUlk b«^k a zzomnéd! ^
megyéket is, bonnsn tömegesen csalták Cnöglérel diadal kapu és az épületek köst lévő tágas tsran
mény, hogy magyar földön, a tőrvény világos savat szerint magyar legyen még Bernateia isi — B4le* példaadás. A ifldőyészeilenes kongresszusnak mutatkoznak már üdvös halasai . A tádővész terjedésének egyik lőokául tudvalevő-
tilalom hire elterjedjen, a lanács pár heti halár időt tűs ki, melyen iul mindenkit, aki a xeudeléL ellen vél, pénsbüntetéuel büntetnek a sz így befolyó összeget s tttdőbsjosok számára épülő ízans\'óriamrs fordítják.
- H^éllréa a Balatonon Dr: P. A._____
veszprémi ügyvédnek van egy vitorlá* csónakja, egy vizzei
(a rossz ~ |ák|j| —■ —-
nr már
A kiállítandó küldendők ne, elegendő ideje
— Polgári zenekar Ueastkelyea. A Polgárvároshoz tartozó tg városrészben polgárember ösasebsssélív s
. sz állspotos nőket, hogy őket valami tiI kos szer- nagy gazdaaági gépsk leásnak oH>portesan el-
elhatározta hoav "égyenüktöl megszabadítsák. A bűnszövetség ^ve- £ b.lyea l*s as ánnspélyes megnyW - ... . .■ ,-x. wnaiarozis, nogy -»» ," lés, mely célra díszes üasspi esarnak \'van
zenekari alskit. As olt járt cirkusz egyik kotta- "•)• valami Tóth Zsó/ta nevű asszony, sktre eddi« j A kiállítás fÖépületébTksrtUaefc a hsly-
értő zenéizét megkérték, ho^ tervüket segiisé is egy Km Anna nevű sárvári leány s többen be|, H Vidéki kis-ipari termékek 14 tágas tsreea-megvalósílani. A 13 lagnak Budspesiről 860 leíhol6leg rávalloUak. A borzasztó böniény ü<yé.|ben elhelyezve. Jobbra a tágas la<aráknak
korona értékű (uvó-hángszert hozatlak. A ingok . _ , , , - ___. ... ,
J; v, ____ ., . •"■„.. , ,. « , ben most fo ytk a ytzsgálat, mely eddig is szinle
BJprol napra lannlsak és pedig kotta uláa. Ai „, ,, . 6 . ...\' . ..
karmesternek 4 hónapos keresztül havi 60 ko ! slképzelbetetlen én reprodukálhslsilannl bnrss!-ronát tizeinek, asoatnl s szerződésileg kikötött|®aa dolgoksl derített ki. Az ügyben előkelő nök
8 hónapig s kernelből oszlosik- A zenekarnak ia súlyosan "kompromittálva vannak, ugyanis is a célja, hogy egyes mulatóhelyeken\' _ flumadé elfdayalz. Régóta gará.dál-
réssét budapé\'áti technologfal muzenm gépel foglalják el, melyeket mtftoros erő fog bsjtsni ; a gépek közül lökén a Is, vas és bőr ipar részéra valók kerülnek bemulaiátrs. A lovarda többi része ipari cikkeknek van tssnva. A ki* állítás hátsö részében folállllotl -t^fy istíetl
s közönségei megfelelő díjazás mellett szórákos- j kodnak as egyplomi pbaraAk utódai, a cigányok, csarnokokban Inasnak as ipari és"|aadasáfi t<M*- Német-Újvár környékén. Estefelé őssze-össseá I kissbb gépek, ssshötök, járafivsk, stk, elhaéyitvr,
— A Balaton étaazáaa A Magyar Uttó- egy karaván, s meglopja a gszdák lyukólait, ds sz üres területen a gazdasági nagyobb gének. A Egyesülel asoá versenyével kapcsolatosan hs épenséggel matsObl s*ji mag a közelben, szí baromli-kiállitás impozánsnak ígérkezik, a mennyi-Láng R. János as említett egyesület tagjs a sem hagyja nl>, hanem zsákjába dugva, viaai ki ben 16 nagy advsr less s mindegyik* M aUat msga nemébea agyssőlráo páratlan vállalkozásra a tanyára, as erdőre, olt azaián hol békés, hol befogadására; azonkívül ketrecekből két pavilon sssaia magái. Orkáasserü viharban kísérelte meg i háborúi u\'on eloszto\'tkodnak a ssákmányon. No baromfi tőrzssk részére és káléo pavtllaahka a Baltion átuazáit t merést vállalkozása minden | de ez még cmk BókbOn, hiszen s cigány ia ember, less a hizlalá*, kopasztás és osoawtyiMw teljes \'ekintelben síkeres eredménynyel járt Balafon- már pedig sz ember essrsii a pecsenyét, tehát a üzemben bemutatva. A julíus hé 88«íkán tartott Füredről történi az indulás 9 órs »0 perckor. cigány is szereti; ds nioit követ késik míg az 8e szül és, melyen a résztvevő Csegléd, Nagy* reggel s déli fél .1Ü órakor s Baross gőzölj öreg hiba. A cigányok .elbizakodva, hogy őket Körős, K- K- 7élrgykáza éa,HslM váiessk kíp-
már annyi lopás után a m bántották, valóságos viselői is jvlenvoltak, megállspilMta a btralé zsarnoki maimat visznek véghss szsrdö menlén. bisoltságo*. A Kecakemé -vidéki kiáálitás ifáns Megállítják s sseksrelte: s a ki* tudask, meg is ortsáfsssrut nagy u erdakiódés. mert a buwtság-ssreolnsk.t a minap Dömötör Lajok nínelújvárí.hoz naponkint irkasasa as ipartae\'XsUky i^olgshirAvsl gyftli meg s bajuk. Dönölör Lpjot gazdtSágl agyraálelek, tanonc t»k« ák alk. ugyanis fiait 2 ponuy fóv\'at é» e|y lia kocsivá^ résréiőrmoportos ká ogsiásról való béliemének-ajándék jzla aeg és s link nagy ötöaükben Augnnlua hó ll-én, a SMfnyitás napján éé\'utáa,
atasai már s tó kösepén találkoztak a bátor ussóvtl,\' akin s legkisebb fáradalom nyomai sem láissonsk. Siófok ^kötelében szonbsn s vihar már élewessély<s volt az úszót kisérő kis ártfisk. három tagjára nézve és több Őrsi ered mébytelen hányatás stán a eéllól mintegy ezer céternyirt kikapták fiírtelen s még legjobb
Nagy-Kanizsa, calllört\'tk .
i szesedi honvéd izetiekar közreműködésével, a rendeaö bisokság Kecskeméten a MOkartben nagy .Népünnepélyt* rendes a vidéki vendégek
itrateletéra «i saéraaostatásíra,------
— A IcMaAif manaérlii. Ai u oroszlán, amiről történetünk szó, olviliiáH vad-allata mtnayibtn adót ja fizetnek utána. A legelső büszkesége vn]i egy kisebbfaj\'a, amolyan repülő áUatiereelttnek, a m$ly városról váróira jár éa oIqsó belépődíj melléit mutogatja a fenevadak elökelfliégeii. A menazsé-ria megla.be\'őeen ssvgéuyee, aa előke\'ő tenevad vajmi Irevés benne éa a tulajdonos alig ludntt volna megélui a jövedelméből, ha nem lett volna é\'elmes férliu, a kinek nemcsak\' vadálltai, hanem praktikus ötletei ie vannak, Azt telte, hogy a bany váróiban megtelepedett, azon kezt^e, hogy — sorsolást rendezeti. Számozott ivvei sorra járta a város jobbmóda lakóit és nem nyugodott addig, amig egypár\' ssámoi nem vásá-
Zala 63. szám S lap.)
1901 augusztus l>ó 8**0.,,
1901. évi auguutut hájl ik napjának d t. 10 árakor
azok a 16. életévet betöltött, áp\'ieati szervezetű, egészséges ifjak, a kika polgári iskola, gymnáaium, vagy reáliskola négy alsó osztályét el végesték, továbbá, a kik aa épttö ipari aaakistolék kételsé ssen -tkH baióeág hivatal belyiségetwp Dr ossiályái jele* eredmény nyel végezték. A jeleni-1 Toboly Oyuia áaAcsél Pál felperem ügfvédek késésnél az lllelékea elsölokn iparbsióság által vagy nelystieaeik közbejöttéval megtartandó ayil-liiitleaitett biaouyltványnyal teli. igazolni, hogy vános árvoré-en eladatni log.
a tanuló az épiő ipar terén már foglalkooilt -legalább agy nyári szünidőnek megtelelő kát hónapot az épitó ipar terén gyakotlati foglaiko\'ás-baa töltőn.
A jelent kezesnél szükséses iratok : I \' 1.) Keresztlevél, vagy ssflletési bizonyítvány.
. 2.) A tanuló állal elvégzeit ö-sses közép* ! iskolai osztályokról szóló bizonyítványok.
8.) Az elsölokn ipsrbatóság által hiielevilett j gyakorlai bizonyítvány. v
4.) Községi, városi, vagy megyeföorVps hivatalos I bizouyliványa arról, hogy a jelentkező /édhim-löval másodszor is be van oltva.
ro iáit a lárgysorsjátékra. A lOnyereményrM csak i
Kikiáltási ér a lentebb kilelt becaár. Árverezni kívánók Urtozaak a becssr tOJ-át készpénzben vagy óvsdékképea papírban a kiküldött keaéhei letenni
Nagy Kanizsán, a kir tvsz. mint telekkönyvi hatóságnál, 1901 évi április ho 28-dik napján.
GOZUNT. kir, tszéki »lbiró
4306.tk.190l. ÍS4-1
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyvi
A/ok a jelenike/Ők; a kik nem közvetlemfta annvit árullak el hoev ezer lorimoi er • .zftvsí; középiskolából szándékoznak az intézetbe lépni! osztály*reizéről kflzh.rre MeUk, hogy w Algfir Síatírlérdemi félével; ^. Depo-i.en Bank in W.en végrehajt.,ónak
katiMir A mikor sz\'án jó csomó szám
lkait, boldo-
megtör érti\' a húzás. A szerencsés nyerő gan jelentkezett, a derék tulajdonos pedig mosolyogva vezette óda — az oroszlán kelrecéh<*«.
— Íme u am, itt n lőnyeremény, tes»ek gondoskodni az elszállításáról, különben majd én KzAllittatom I lakására.
A b"ldor nyerő persze majd- bankit vágódott rémOle\'ében. sietett kijelenteni, hogy kész lemondani szerencséjéről. De a becsülete*, tulajdonos nem\'lázított. Az oroszlán többé ne:n az övé, nincs jussa hozzá. De külöub»n sem bolond, houy tartsa ezt a bestiát, a mely naponta megeszik egy fel borjút,
— De uram, mondja végűi s kétségbeesett nywö^ én hajlandó vauyofc némi Áldozatra is, ha megüzahadi\'\' ettől a fenevadtól.
—a»inlhogy -a—tulajdonon -. derék ember*. becsü\'eleS ember és éllányoa. ember, meglett aí nlku. A nyerő fizetett száz pengőt, a tulajdonos pedig vitlé hz oroszlánt más városba, uj sorsolásra. Jó ideig zivurlalauul folyt az üzlet, de addig jár a korsó a ku\'ra, u -inig eltörik.\' Egyszer a* oroszlán is — fölmondta a szolgalatot. Az egyik -OMo! ásnál egy földhlrtnlrn. leli, a nyertei. Természetesen ö is tüstént le akart m<flidam-a nyereményről, de a mikor a mena-J zsérias kirukkolt az erveivl, menten állátott a szitán. Elmosolyodott, a zsebébe nyúlt és kibn-
erkölcsi bizonyítványt ialWindiech Józse! es neje szül. Hamúsits £
égrwhajlásl_wenvedú J nagykanizsai1 lakrtank
A lefizetendő dijak:, felvételi vizsgálat dijaIellmi 8667 kor. 67 lify töké, önnek 1899, aug. 6 korona, beiratáai díj 4 korona, aserlári|bó 8 napjától járó 6»/» kamatai, 28 kor63 ti bi/tosiiék 6 korona. — A taudi) téléveukint 20
korona. \'. . . . ,
Az intézet igazgatósága késséggel ud bővebb felvilágosítást.
— A gjeriuek Jóléle. minden ozölönek és nevelőnek legnttgyobb gondját kepeit. Ennek előmozdítást ns fentsriási módja pedig Igen egy-szerü — lehetőleg -ok mozgás a s/nbad levegőn és természetes táplálkozás. A táplálkozásnál a
per, lovái bá 9000 korona tőke, ennek 1900. május 83-iói járó 6% kamatai, 36 korona 64 filter per, 36 korona 92 fii;ér végrehajtás kérelmi, 39 kor. 76 lill. jelenlegi és a meg telmerü eodö költségek iránti ügyéjien a- fsninevezeti kir. törványuék területéhez tartozó a nagykanisaai 5281 az. tjkvben A -f97hraz. sliii felveti 647 az hás udvar és kertnek-844n koronára s ugyane zen tjkvben A -f- 4350. bra/. a. falvait «a agy ara Icai rőtekben lekvó rétnek 296 koronára becsült.
mindennapi szükségletek és szokások balároznsk• Windwch Jó/.sefná tnUjdanát képezd lakrésze Reggel és délU\'án minden esetre a legjobb it»l a lej, de nem ritkán e undorodik tőle n gyermek, 1190f. évi augusztus hó 17-én d. e. 10 lírakor a állandóan sem viseli el mindég. Ehhez lé eziit
azonban egy ünyszólván. iFnséees pótlék^ a Katlireiner-lele Knetpp malál kávé, n mely erősen keszitve «s tejbe adva, keijemésség, mindinkább megfelelőbb iz, egészségi hatás es erösíidés (ékiúietébő ideális ita.lt képez, m-monak gyermekekn»k, bauem ívtwleWuwekr. ^eve/elesei)
ezen tkvi hatóság hivatalos helyiségében dr. Höcktfttter Kornél felpersBi ttgrved vagT tietyrr-tese közbejjűilével megtartandó nyilvenoa árvea résen eladatni log.
Kikiáltási ár a fentebb kitett Hecár. Árverezni kivánók tartoznak a Kecssr 10"«-M
assVpiijSkiial.7,.\' id.ég- éi\' gyonwbsjo-nkntk. stJi. | kézpénzben vagy óvadéSikéjíes papírban a kikül-
tSr,a kinek cyí1 ajiilóiA egynital láp áló Alulra I dptt kezéhez leienni. váíiTWkségük. a Kathrbiner-féle KoeTp\'p-nlalála I Kélt N.Vgylíanissán, a k\'r. trvsxék mint telek-
.............—»ri májua hfr^TMk
GUZONY
kávénak oz k a< elfiiijlü-aiá,mar tü^Fszerté^l\'óoyvi Imtóaagiiál, tSöh ismeretesek. £z >i nóikávé a legtöbb c^n ádbun napjun. mint pótlék n babkávehoz hasznáíia ik^amelyneK., ^
ziitt onnan egy revolvert. A tulajdonos elsá\'pndl. I karos hutásul\' meúszünleli, izét enyhébbé és — Agyonlövöm az oroszlánomat. Tehetem, I kellemesebe teszi. Ezérl egyetlmi cia ad asz\' áról
kir. trv»tek|
mert az enym. — Mindig nagy vágyam, volt oroszlánt lóoi, — fsjdaiom — néni voll\' rá módom, de móst segített a gondviselés.
Erre nagy jelenet játszódó11 le. A c*ávána. julo t tu ajdonóH, á kit igy megfouott a tulajdon ötele, fimiliástul rimánkod"U a nyertednek : ne tegye tönkre. Vcgré- tneKkiihyörUlt « löld-| birtokos, vájint, vont és igy szólt : \'
— No jö, baralom. Lemondok a vagyamról, i Eadom ,\'uavénak nzt a bestiát es bogy ,ne> mondbissa : nem vagyok gavallér, odaadom ülötfáron. Szúrjon le kétszáz pengőt és vigye az oroszlánt.
Eilöl aztán v nem is tágított, £* a derék fenevad-OBOrdfls, mii telhetett töle, fizetett; de többé nem c-iuált^httrit-
sem szabadna loú->yo/i i-if meri lelölmulhaiailan ! I módón múgáb i\'n egyesíti "a. habkáve kedveli izet, 11 a ui. laiáóak az eges sngre—^o-jve \'jft^éliony\'! hatású tuiíjd-Hisagsiva. A mtl ec.y gondot\' | hériaszszony napi HZl\'ikspgTCikkMnél esak meg- j kivaohat, egés/séjiőf, jó ízi és ibksrékossagot, i I mmd azt Miulftlju a Kslhreiner-léle Kneipp-|i hu itta kave hasziiálxtn altal.
wm. a > i I dm», XeareM XUlMltt,
klaainia;! keres Hrrnülné, Sagy^Haalsaa. —
HÁZKLiDAN.
Kis\'Kani\'sán egy uj báz e-\'öp kerttel adómentes,- s/i p fekvéssel eladó, — Bővebbel Stocker Péternél, bognármestet, Yen te, 282—I
aemtUDoi
— állami felnő tfplta tparlskels. A budapesti in. kir. állami (első épitő ipariskolában (:VII. ker Csömöri u> 84 - 86 ez. a.) a rendea taníolyamra a beirstásokai ssepteipber hó 1-töl 6»ig tartjftk.
A rendes inniolyamon a tanilás tsr\'ama három év.
A Intézetben nyert végbizonyítvány
a.) legalábtf három év utólagos gyakorlat igazolása mellett jogot ad a kőmíves-y a köfaragó* vagy az ácsmesterig önálló üzésére;
b.) legalább három- évi utólagos igazolása mellett jogot ad
képzettség megvizsgálására szervezeti bizottság F. töke, ennek 1901 évi májai hó élőtt azépilö mesteri vizsgálatra való jelentkezésre, járó 5$ kamatai 17 K. 30 F.
280-
w«,j.ar?ra omin

A uajykanizeat - kir. úzek tkvi osztálya részéről közhirré .tétetik, hogy a m.Tilr. állam-gyakorlat kincstár\'végrehajiutónak Mcrsip-t Lajos végrebaj- j az építőmesteri, tást szenvedő nkanizsai lakót elleni 333 K. 63 —1 --------" "" napjától
yégrehajtáa
A tanulók a végbizooyitvány alapján az kérelmi 18 K. 20 fill. jelenlegi ugy a nkuntsn illetékes íparbatósag részéről munkakönyv ki- takarékpénztár csatlakozott véurehajiatónak u. sdását igényeibetik.- \' azon végrehajtást.szenvedd elleni 5lHi K. tőke,
Azok a tnntilók, a ki valamely középiskola ennek 1899 április 29 tői járó 7jj. ksmgtai 7} fi égy alsó osztályának sikeres elvégzése után késedelmi iiiimat.ok, 50 K. oO F. eddigi es a még
lépnatfáz intésetbe sitt a nárom évi tanfolyamot felmerülendő költségéi iránti ügyben h feut-jllna\'Utie, 96 Elektron Building, Kort Wfffue, sikereseu ói végzik, a katonai szolgálatnál az nevezett kir, törvényszék teTÜlHébez -tartozó <j Ind. Atuírika. A Welek mindig bérmenteai. •syéves önkéntesség kedvezményében részesülnek, a ukadizsiú 224 xzamu\'jkvben -f- 242 hmM tendök. 2
Az Intézetbe rendes tanultukul felvétetnek alal felvett s 3/T80 k-------------- \'
[A férfiak ingyen kapnak]
olyan uj tnlalmányu orvöSia\\íör,maty az et-v szilen erő újra meghozta. Próbaraomagol ás egy szazoldalas könyvet postán, jól becao inagoivn, ingyen kapjak mindazok, akik érte írnak. Ez a .egbsniulatMméltóbb csodaorssag mely mogmeutett ezreket, akik liutalkori kibágasoa lolytán nini bajokban, sziilliahcJ. valamint elveszitet, f\'rtierilben s/enveduek. Ez okból el határozta i^z hogy agy
ingyen comag orvosssgji /uagy r tzó könyvvel együtt iníndsnkineK ingyen küld. Ezzel a hasiorvoeságual a biij otthon gyógyjiiia\'ó, a mindazok ukik a fialiilkpri kihagáaokb-1 származó nemi bajokban, szellemi elgyengülésben, vagy krónikus bajoklmn »zénveuuék, oubon gyógyithaliák magukat. Gz a gyógyszer közvetlenül azokra a szervoki e hat, almi a meg-erő»édéá szttkáéges cod i aioi oreduiénynyel gyógyítja az évek óin tarló betegségeket, oreg, fiatal egyaránt írhat a Slalé Medical lnstitutnak az alant jeizllfeaaimre, a honnaa a csomagot rögittn eikü dlk. Az intézet ietiib-kább azokat akarja megm^uteni. akik keseléS céljából az otthouukal nem h^gybétjált el. A próbacsomag magmuialja, huny trnlv könynyen kigyógyít halók ebből a re.lP netea bajból ott» hon. Az intézet kivétet nem\' \'esg. Mindenki írhat élte bárhonnan magyarul, mire titok-tartái mellett egy ingyvu csomag orvosságot kad magyarázó könyvvel együtt. írjon még uia. A csomag\'oly szépen be van csomagolv«, hogy a tartalma* senki aem lógja meg udm. A levelet igy kell címezni: State Medical
koronára becsalt hás éa !_\'-
61
pWBlíM
I - ..... 6 «* I o * i I A r ■ a * ........
r i »,f~ • ,■> visszaváltást\' érték- Megtámadhatatlanátg!Feltétlen flzitéa Sagyllkotság neW>
Locomobü és gőzcséplögep-keszletek | m Wí ftssállál után. Szabad hábora blzlo.ltá. aipftlkelSk rifirt
toTt^bi |I>|É»> lllpISglpik, lóhero-csöplfik, tljítlló-rostik, konkolyojík, kaazál6- (a \'
Í_JP^\' J •" Díjtáblázatok kívánatra "küldetnek:_______J
^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "Íl ^ ........... ■ ■ I *IIII ■ - ■■■ II 1 I - I —————
kukorlexá-morxsoMfc, uJ ■ ■ _jfe m m i ■■ W
a^jplf^gfeg- rrrrr. ; I badacsonyi palackerett 3
«- t-»aaűok»k «• nlataa an«k taadaatc! g»p.», } O 1--.------ D O V m,.^ ■„ .. ZT V
"^ngjKC"^*- ***** Arrfgfil Jfc j jjf 50—10(1 litarenkiiit szabadkézbűi M.-iiiiliM &
i li^Wha mmtrm imgytm ét tfawlH m/ ARbMH, . 4b + t \' \\ - a . .
kMu,i.,h b J-Q JutAny.WKau tltéi Q
n L-fSJ fl-tflH JK —™ Cini « lap kiadóhivatalában. . tK
Balaton-Berényi
MUtémtk.
Nagy-Kanizsa, csQtörttök Zala 63 szára (6 Ikp.). , 1 > 1901. sugasztus bő 8-án
pgr auiMiiaau kiMuuu i«m t iw «m«a>t»ai «r«».
STAHEL és LENIHER Budapest,
Trisnr és lemeKlyukasztó gyár. GYAr Katona Józsefutoa 8 szám. Marglthld és a nyugati pályaudvar közt.
Ajásljik M általaik gyártott legjobb mlnüBógtt
Trlcarlk; a konkoly u bükkOnynak u but, árpa ri(j rozs
klitUl kiválMZtiaára, Trtearéfc.\' a aabaak vagy árpának a basa kúalili át a gömbölyű magvak klválaaatáaáia LnuMlliiUI* íi Mllál)«á Irlrirlk : aa árpa klfá-
laaatáiára\'^a tanén oaaláJyuaáaára. Onlál|ai<-Triairtk.
lukalalnauU Trlr»r la aaiUI;náf>p«k. miadas gAbonabj tiaalltáaára áa latazáa aaariatl oaatályosáaára. — Elvállalunk üulkjar áa Mlllar, Illatra Mayar rentfWArfi trtpn-rllk csukély kilMgial áa trjenr boklldáü msllntt aaai aaa-badalmaaolt trliiurtlkkú átslakltáaál. Mulow-\'l\'rleurliengerek vagy burkolatai Ifaluailall van kaalIaU laknak tataaáa laarlnU\'nafy-■ágban ipari vagy gaada*ágl (álokra.
Acjagyiak vagy ■IntakSayvik Ingyen (a bementve kiil \'elnek.
ZISKA J. UTÓDA
ROUTfeliT GfOBClY szerkovács-áruk, gabona-minőeéga tizedes és százados hídmérleg gyára.
A gabona és értéktőzsde széfHójs Iroda és raktár; 2*8-1
BUDAPEST= | ■ VI, MII® 5.1 j
JAVÍTÁSOK OLCSÓN PONTOSAN ESZKÖZÖLTETNEK Árjagyilk kívánatra Ingyen át Mnautvs —
| Biffrtli téfM msumis:
M A RXB RE1TER L,-n éj
Hirdetések
iSltélrlack
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizskn.
layton & Shuttleworth ^
q> Budapest V4o9I,\';"rút
áM a lag^tásyMaM árak aalltft ajáoluinak:

Locomobll és gőzcséplőgép-készletek ^mS^oSííít-
torá^bi |iíRtny-MÍpUS(!íp»k, Mhara-oaiplfik. tbuUtá-rútik, konkolynak, kaaziut- éa V aratácápak, szahnUyQJlffk. boronák.
pp liiiiöii^
legjobb oorfiUHiépok, izoeskavágők, répavá«űk, j^TTer; kukoriexa-morxsolúk, i4l v-: "ckl^Z . darálók, dflő-m«Jmok, tgyiUBM aosél-skik.
I- «• l-»uö ekék é$ minden tffjréfe gazdasátfl gépek.
Balaton-Berényi
élénk forgalmú, előnyösen ismert, közkedveltségnek
vendéglő-étterem és kávéházi
helyiségeimet más vállalat miatt, kedvező feltételek mellett azonnal bérbe adom. __Grünwald Mór B*laton-Beréay.
^ í £ «
értesítés
Van azerenciem á^ nagy tekintetű küziintéget tíeztelettol érteaite c i,bjgy a
nyári i d é u y r e
a legújabb divat hzerint mindentíemti ruhákat, a legfinomabb niiiiősOgiől a legolcaóbbig figyelmes ea telette jutányos ki-
szolgálás mellett kvs/.itek.
Ez a kalommal I
elutre, me yekei, a legpontosabban, előírás kzerint tegtuUayoaabban, kiilinő1
Ez a kalommal bátorkodom a tekintetes ea. itir. aileterves uralt lig\'elmét felbivui egyeuruha Itéaaliasé-
! ... iMWH^^MtÉBHfej! ??njnő
Vidfki megrendelések kellő ftkyelemmel eazkőzolietnek
tőtégben és Ízléses kivitelben szolgálók ki
* a
Hl
^ Ím
M ::
^ s í» s
. Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Nagy-Kanissán 1091
A ú. erd. k iZOniÉg beesés támogatatát\'ea rzivea tuegrendeléséi kéri mély tiszteletiéi:
XAXSFK&Ktt Két (MlmM
BLU féle káli
Nagy tdlaiiték kitűnt minőségit, divatos bel/ölúi, angol és franctta kelmékben

n * §
j í 1 ^
0 S éT"©s §
1 badacsonyi palackérett I
o r---------- bor ^ i
H 50—100 literftnkint, szabadkézből N.-liülílM x
Q 4 J u t ft ,h a a ii e I a d á. Q
JX Tíz"". Cini »■ lap kiadéliivatalábaii. . 2K
Lincotni törzsgyárunk a világ legnagyobb
locomobil- ét ctéplőgép-gyára.
-- életbiztosító láriaiág —
EDINBURGHBAN (Angolhon)
Alapltlalall IKtá-koau wmmmmmmm^m
lanja\'rorsiáii fioi: HDIPIf feli Lís-iitca í i:
(Sludsrá-riltll.)
le.aoe see karaaa ne.oee.eee kamaa táe.ooeoee kimi
(H4eOO ««»« boron.
Kl\'l braeirl
Mlalalt ayereairnyréauk . .
1l«IB . . ........
Hatáleaeleh ftlylín kinirhr 1 * , J. _ i ... A Slladtré kánány«lkak novoMtnaabb alöt.yai : 277—
Kétségtelen blztoaság. Alacsony. t!l]ak. Szabad vltá|kilváaytk A kltvátyrk Érvényben tartása díjfizetések elmulasztásánál. TékátHtt át lléra megállapított vlíszavaltátl trték Megtámadhatattanság. Feltétlen Szitái öngyilkosság itetébea egy úvi fennúllát után. Szikid hákira-blztilttái aápfsIkiKk ritairt
Díjtáblázatok kívánatra küldetnek._______;___
Huszonnyolcadik évfolyam 64. szám.
hirtl
T|n*4s-*f«l*t.ile*«fl*lip ktay*-imttftltHbti
4 ««>iHwl értekaaai l«k«t a«p«t
~lwl 1 I iw knc-
Idi InUundft > lap ,».H«ni r«M»r. •Hittat auadaa Ualaaéajr.
KUMÜtkUI: Tlmttitftlrt: fítdul fUtf klu/t ItraktUa
ZALA
I BLónsmn üa
Ifta tm , , . . It fc
r«én» ...... •
»lHlm . . 1 , • kan
SjOttfe patitaera H fliiir
ÍHHHBjmmÜ m taaatkaaft\' HmU nib Mi/H—
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkiat kétszar: vasárnap s csütörtökön.
MrawUüaa Imiit ml intrt katl-M MMiiI •!.
SDN
111 léc
Nagy-Kanizsa, 1901.
Falélta narkaaztl: halaf Mbtfw ázerkttztllárs: Slévéas L^aa. .
Vasárnap, augusztus 11.
Vegyi bomlás.
■ Carlyle tolla kelléhe ahhoz, hogy le tudj" ai ember hűségesen jrnt azt a sajátságos vegyi folyamatot, azt a csendes vegyi bomlási-, mely a magyar politikai élet göreb-óríásában most történik.
Mintha csak valami I-ihatatlan,—halál-mas vegyészi kéz est a rövidke parlamenti szünetet arra akarná kihasználni, hogy mindazokat a politikai párt-szervezeteket, melyeknek összetételében valamelyes rokonelemeket sejtett, a politikai élet rengeteg görebfébe szorítván, alájuk fütsön a kínálkozó alkalmak tüzével.
— Forrjatok, kavarogjatok, pöfögjetek, sisteregjetek ! Majd elválik hamarosan ; hol J vannak az egyesülésre alkalmas rokonele-1 mek éa hol vannak az ellentétek.
Most már azután csak jót figyeljetek, politikus és nem pol tikus atyámfiai! Nem kell nektek egy árva szöt sem szólani,1 hanem csak hallgatni türelmesen és várai, hogy mi történik a politikai élet hatalmas görebjében !
Az Ugron~fdrt egyik nagy vezéralakja megmozdul, kinyitja száját Nagyokat, erőseket kavarog a göreb tartalma. PöfÖ-gés, egy-egy tortyanás jelz», hogy megindult ebben a vegyi bomlás.
Most egy tekintélyes alakú gróf-agra* nttr, lobogtat egy levelet a .választói felé. Újra pöfögés, fortyogás, sistergés.
Két erős. fekete kar feszül ki a kavargó elemek közül. Ne ijedjetek meg: nem az üdvösséget ölelik le a magasból, ha mindjárt az egyik az ÖBpk üdvösségbe, a másik a nép üstökébe kapaszködlk is. Ölelésre nyílnak most is a kifeszülő- karok : az igaz. Az élemefc néhány pillanatig kavarognak, hul-lámzanak ; majd egy hatalmas robbanással egybeomlanak és rohannak at ölelésre nyílt karok közé. A néppárt ősz {mágnásvezére ölelte magához a rokon elemekel: az Ugronpártot és az agráriusokat.
Most hát ha valakiben ez ideig volt kétség az iránt, hogy-Vajjon csakugyan van-e rokonság ezek közölt a politikai párt-elemek között: hZ utóbbi időben történlek után — ugy "hisszük — teljesen világosan láthatja, hogy megtörtént immár á minden kétséget eloszlató ölelkezte.
A néppárt najttöifamilpa atyai jósággal terjeszti ki most már védő szárnyait az egyesülésre közeledettek fölé. Megtörtént az a rég várt politikai vegyi bomlás, mel immár igazán ki fogja válaszUni.és egyesili a rokon-elemeket-
Igy kélletl ennek történni Így hozta magával az eseményok logikus fejlődése,
mely mindig túljár az alakoskodó emberek eszén. \'
Most már a kedvesen össinte yáH6a#r sok után — ha igazán őszintén törvénye-sitegi akarják ezt a viszonyt — csak az egybekelés következtetik A konservatív és réakcionarius elemek ünnepélyes há- .; zassága római és bécsi áldással.
A vegyi bomlás pedig majd folytatódni fog a- politikai élet .hatalmis görebjében. Kell is, hogy meg ne akadjon a megindult vegyi bomlás. Magyarország politikai k9s-élelére nem less az káros, sőt inkább áldásos, ha a különböző párt-elemek végre teljes őszinteséggel ugy fognak elválni éa egyesülői, ahogy valódi gondolkozásuk áa érzésük kívánja, a jelenlegi politikai forrongás két lényeges irányjelzője szerint: a liberális vagy a konmvaliv táborban. Mart hova hamarabb, talán már a legközelebbi választások idejére is, ez a két fö irány-jelzője leaz a politikai pártalakuláaoak.
Es ismét küzdeni fog egymással a lé! tábor, mint félszázad előtt. Am enk olyan nemesen is folyjon a küzdelem, mini félszázad előtt. Es a liberalizmus diadalmaa lobogója előtt most is majd olyan nemes megadással hajoljanak meg a csatát vese* tett konservativek, mint ahogy as akkor küzdött konzervatívak hajoltak meg.
TÁRCA.
Ciliéi várában. \\
Irta; — j . •
Tav»ly juliutbtn egy hetet tóliöltem Ciliiben, a balzsamos levegőjű Styriának ebben a kedves kis városkájában.
Már akkor aotstor fl< sokáig nézegettem föl azokra a regényes taromokra, melyek komor érzéketjtnaéggel né/nek ^a a Satut lolyó kies völgyére. Nagyon békés, csendes világ lehel es az a viharszokoft szemeiknek.
Mégis csak meg kellene tekinteni közelebbről azokat a romokat, amelyek között valamikor a diplomatának szüléiét! Cülti Ulrilc gróf álmádon merést lélekkel hatalomról, uralkodásról; ahol bizonyára nem egy alkaton mai elvonulva, hizto-j>an azámifű furfanggal, a lelkek megejtésére niazö ravaszság tilkos gyönyörűségével szőlőé a Hunyady hát ellen azt a hálót, melynek utolsó bogai meglepő váratlansággal a maga nyakára fonódlak. — £gy kis hisüriat hangulat utáni vágyakozott a lelkem.
Föl is mentem volna szívesen a lelkemet kellelt volna od \' lelki valóságomnál száztíz kilónyi testi valósig is jár. Tessék ezael főlaéislni annak n baszonla ; lan Ciliéinek a sasléaikébe, a levegőben függő j sziklák tetejére egy kia hútőriai hangulatért.
Sétáljon löl az ördög 1
Leni maradiam és a Sann parijáról nézegettem esak Ciliéi tanyájának romjait.-. .
Azután hogy hazajöttem, hamarosan találkoztam Halit FUta barátommal, a szenvedélyes\' monografnssal.
— Hol vakációztál ? — kérdezte tőlem.
<- Ciliiben töltöttem egy kelti.
— Akkor bál jártat Ciliéi várinak romjai | közölt ia 1
— Nem én.
— Nem voltál fönn?
— Nem.
Nagyol kacagott m azt mondta r
— Ázsiai magyar!
Igna volt. Nem védekezhettem még a száztíz kilónyi testi valóságommal aura. Röstellem bizony a dolgot és azt gom oltam magamban :
MegtHj csak, kerflljek éa még sgynar
ívesen, balt. i. csupán _.„,. B \' , , \' " \' . a félssiliitani. De hál Cil,\'bei m«r*ut,u>«*. \'M b•D••• u
i n g u > i t i « lO-áa á 3*/, os oBZtxa.bc föld. liitelsorBj egyelt húzása
Főnyeremény 0 0.0 0 O korona.
Ilyen sorajegyeket 40 korona lefizetése ellenében elad és mérsékelt kamatozás mellett letétben tart
• aapkaalual Hansktéalari ém Iparkssk.
európai vállal kosas, ha isaiai magyar vagyok it; fölmegyek, ha a nyelvemet öltöm la ki
Ezt az erös fogadalmat aautio, amit megsérteti magyar öaérzettel letten, meg ia tartottam.
As idén csak három napo* töltöttem Ciliiben; Ide ezt a rövid időt aztán alaposan ki ia kaaa-náltam.
Törik vagy azakad: most hegyre magyart
Három nap s három hegyi aieoaleMa.
fcsö nap i Jote/íberg.
Második nap: Nikölajbarf.
Harmadik nap: Burjruint.
Amds — amennyire leket — magyaral.be* stéljünk I
"j JAm/ hegy, ez csak aftle apró gyakorta\'.
Mikiit hegy : már derekasan megpróbálja a tudfli ia, a szívet is, meg a lábakat ia ■
A pdr-romokhot lölmáuni pedig annyi, mint becsülettel kiállani a próbát az alpdai virtus-kodásbúl. %
De bál valamiképpen félre ne méltóztassanak j érteni I Nem a magam virtusa szólaltat ia mt$ engem ilyen nagyhangún ; hanem tulajdonképpen szegény feleségemnek* a karom leróni az elismerés adóját, hogy kitartott velem a kei utóbbi erös menetelésben is.
Kitartott ? I
Mondjuk inkább ugy, bog/ mir ki birt tartani I
Es itf le kell borulnom tnaa titkos, mindenható Jáság előtt, akiH nagy mindénségbfl azét* osztott, csodás, balzsamos erejével aj éjetet lehel még a rom-emberekbe is.
V
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 64. szám (9 lap.}\'
1901. augusztus bó 11-én
Méái pmzítát i Bálooí!
- takértk tíÍm aéaslj lapok kiputaa klnssuUaatra.-
A közelmúltban egy vessprémi lap nyomáa kertit a fővárosi napi »pokba a< a bir, hogy a Bakion vize fertőzve van 1 e akti tömegesen pmlulmk ott a halak.
A bir méltán kelteti uéles körben feltűnési, mert eltekintve attól, hogy 1 magyar tenger kul« loaza 6rVendete»en terjed, a tónak o\'yan használatáról eseti szó, amely legíawb a világhírt száráéit a Balatonnak.
▲ cikk sxertnt .tómegetea láthatók kisebb-nagyobb, néha óriási döglött pontyok a mint a
akadnak ilyenek
sáskor,. Igyak sem retet
j parányi, emberi szemmel aa*g nem ku OabAs-telhető szervezetek okosnak. Oakéat tolj* afcM
asm volt több mial
lak rá. ■.^^^PB^^M^^MppBBMWpBMMBBBpBPBM
Már ez a kél téay féeyesea matatja, bogy afaz\'azigazság, kogy amigcikktrö azabad egemmel turkfamódon-utazó eiaklri által tapmiaff döglött llélja, avagy látbalja ázt as állatot, mely a kai kataa nem viuertOásnét, inp jártányiisill saagbélegadéeél, mailag halálai ofcnata, smad betegségnek estek áldozatai, kőrstkezéeképen addig nem a tömegesen puznitó epidemiázal, hogy az ma vonatkozó állításuk a abból vont haaem a jóval vaazálytekaebb sporadikusai következtetések tévesek. jelentkező bajjel áll ssembea. Már az aaatáo
De tévesek, azért is, mert aki valamennyire igaz, iragy t\'y apalak eJ\'eo védek azai a Bakion-ti salában van a parazitologiávál, az aagyoa jói nál nem igen lehel, de hát vigasztalódjék azzal, tudja, kogy nemesak a szárazon, de a vkbea is bogy a szerves életnek kö»ös sorsa a ptAztulaa ■bővén vannak élősdiefc s ez utóbbiak erő* kom s épen valami alakban,a htlak éktere nézve lingenaát adják amaz állatoknak, a me\'yeket .hal- k elmaradhatatlan a szomorú vég. ellenség* név alatt logJarö-aze a lialáazati aak- oivan kőanapi dologgá zsugorodik lebát a nodalom. Azok a Uzonyca piócaszeru állatok, dkkbefl ,((MrUl«t Wrfy, ,éalylyel kár ml. a melyeket a ——- 1.-1-1.— . * — •»\' * •
viz azinén «asaakf-eA» «vakra n akadasLilyenekj "erfC\'e., " d°*.\'ö(" világot megijeszteni. Ha előzőleg egy lapae.taliabb
a hálóba k*. Ezeket mon^Tá cikk fffls- P^P"\' \' B\'U "tS ? \'> »atfan kéntezett rotna meg a szerző, hamar
diek - paraziták - ölték meg, a melyeket idJ™"™* nagyobb számmá\', mint a tudh,tl, voi ho tavaszszal/ a pontyok
génből (wittfnganból] szállítót pontyokkal W\' lingaui hala.tavakat, a -ennyiben ez Utóbbiak jtá„ utál| mlndeD évban uthattk oly nagyobb
botfák a Balatonba A wk tehát leelőzve van a »k""1 ktll\'l<fljek\' » fdgyulomlő pojdanyok, a saeljrek apró véiszupó fe.gakkal
pontyokra nézve végzetes élösdkkkel, kicsiny, ^ TVi vagy már el^uaziultak, vagy ebbe.
piócaszeru állatokkal, a melyek aJiakk asilvány-1P\'6** "közönként a tavak ktfagyasztasával 4ll.Bik. k Uett volna tehát neki fel-
iveit lepik el, ott szaporodnak, kkzivják a haljren^iI®rf«n Pu«ti,T» , , . fedezni azt. amit mások nttr régen tadiak. lgáaj r—*j> ,--r. 1 In közbevetőleg megemlítem azt is, p1""*-—--
életnedveit, ami csakhamar ezek elhullására *easi." Szól még"vegél ágy gyógyítási nrtdróf i\\
bogy a
wittingani impdrl tekintalében is helyesbítésre
taks mutatja —a nekik megvételre kínál\' latoni halai, mini inficiáli vízből eredőt, Bla*itiák». l«e, így. termi gyümölcsei egy
.de.a minik a Bslaíoabao fogana\'ia .nem.lehet,JJg™ ■ C,"\',T" TSTfZS V 2 a vagyk a megtelelő orvóakk biáoyáU a vesie-l^,0\' «e.m ^,f Báktonha ^ it^aW. A delem végaelkftl szspo.od.k . lak possm ás ^Balatonba erezettpontyivádékok kivétel nélkül
uk.i . „t— . r, . a hazai telepekről valók s caapáo a három évvel
tebet a vége, epen ugy, mint a saőlőknél a 0- , „,,r. . ,, . , , ....
lozeránakT és azelöit kihelyezeti sBllő ikrák eredtek Wit-
u- . "ui.«i u^\'. llíij. . . ii- 1 . i lingaából. De hogy ezek revén aem . lett a Ba a-Mint ezekből az idézetekből i.telazik; a kőz- j fjje fw|6 |f,rk Déne slíg blxonyjlék „,
kmény ngy Van tartva, hogy laikoa előtt epen;, , TéU deojjil nem lQ|lök., ha„em a
nem laiazik vslo*ziauilenneb. Termésbe* tehát, pontyokat ántia
hogy sokau akadnak, akik — mint ezt a tapasz . . „. . ... . - ... . . ,,
| Yisszatérve a piócaszerO élősdiekjiez, meg
viasza-1J^gy^znilnk, hogy eme hsléllenségek min-me_ | denttlt bőven la álhatók s nemc-ak pontyo\', de gondolatlanul -lehet jó.karitböl- de k\'eilő ludás ^irmelyik hakt, kQlöeősen ped\'g « <a
nélkül és ezért alaptalanul világgá bocsátott bir, vékony bőrüeket, kőztüa a harcsál szerelik na. Véghetetlen\' kárára egyeseknek éa hazánk köz-™eg aklor lámadnak tömegesen, ha a bal gazdaságának. Eme kCruIméoyékre lekitttatel,; ^ff1^ ^ következtében elbágyadt, ocaiagá-hasznos munkái vélfink végezni, a midőn a helv- i íBÍretrt!0lraé valn Afa például kwpos halyea zet tökéletes megvilágításával a lényállási megi-1\'4\'°1\' ,anTat T?tn\'. kivé1\' *ok M" al
mertetni s ezzel együtt a közlemény I "lóban s e miatt a kiszedés hosszasabban tari, áili áaait valódi értékükre redukálni akarjuk. neni rlU\'4n éazl!Í^\'.i hogy némelyik a< iszapban Kezdjük azon, hogy illetékes helyen: a bak- ™;f[«*eÍt P°*y Pacákkal megrakva kerttl ki . toní halászati réaivéuytáraulatnál, mint amely PB!ób6 \' Következményed annak, hogy az illető vállak! tudvalevőleg -ezidö szerint egyedül b«l a szenvedett lég.rsi zavarok miatt, annyira halászlat a Bakloeoa, azt a felvikgoaiiást oyer-! el\'főtknedeil, hogy az n\'elő vét szop .k ellenében tök, bagy ők i» olvasták a a/óhan forgó közle-leh«atlenné vált. Kélségteten hogy a menyt s azonnal intezkedtek, hogy ilyen halakból i parssilák a |.aa> meg is Ölbelik, ám de ez köz. mentől többet gyOjkenek a báászok össze .ikpa-zlaláa szerint csak kivételesen történik, haladék talmul szolgáltassák be, bogy szokat az raert a rende!< az, hogy lőmegeaen csak \'akkor igazgatóág tudományos vizsgálat tárgyává1 !?lePai rt> ha ePyéb ok folytan erőbeli hányat wetbesM. Am az eredmény az volt, bogy j ®45 bekövekezett. Más szóval, a halellenegyetlen példányi sem sikeréit kapniok az egés<! *«ek ,oko,f> balpu\'vzluk", eredten az bár uilek Balatonon. Az mólagosan kihallgatott halász- 41aMól< •oll» 8"B járványazertl. gazdák p>dig oda nyilatkoztak, bogy akadt! Járványazerfi balb tegséget egyébkénen bsk-ugyan ü idén is egy-e«) döglött ponty, mint; Uorología mai állása ezarint, állatoknál uay mini ■ss években i» lenni szokott, de mert semmivel: embereknél csakis a baktériumok, ezek a
de ha a cikkíró a mások tapasztalásét figyelembe veszi, a—az abban_tfijlő tanu\'zágot á saját
észleséseivel összeveti, aktot nem alkalmazhatja a sorok közi rajlett aat a váltat, a miért a cikk valószínűleg íródott, bogy 1. i. a Balatonra nézve ártalmas 11 ma folytatott ái a gazdálkodási rendszer, hogy idegénből hozott balaajaggal akarják azl benépesíteni.- ,
Am ba ez vád akar lenni, akkor eliérőleg ama támadásoktól, a melyek a Balaton bakoza\'i réssvénytáraoktoi érik, ki kell jeleo>emink, kogy szorosan veti halászali szémpontból a társulat igen is dioaéraiaí munkát véget a behalasiiáss\'l, meri a jelenlegi rendszernek épen ez a legfőbb éideme. Erdeme, mert aizaT nemcsak I baUtto-máuy direkt ezaporilását mozdítja nagyobb elö, de a vérleltrksBlesi is. a minek aiük«éfe pedig csakuiy msjvan a haltánál is, mini bármelyik más állat fainál a a mire eddig sóba »em gondolt senki. 11a azonban ily a<álliláx \'kaál .alaki a növendék-anyag megváiaaztá»ának fontosaágai bangozUtja,azt kétségtelenül helyesen teszi, mert bizonyos, hogy vannak halbetegségek, a melyek behatolása ,etlqn vedeEcznt kel . A Védekezésnek legsikeresebb módja ii. hrmeilős* zök az ioliaiált légaadaeásokból eredő anyugot. Mivel a társulat \'igazgatósága erre sfőzeteaen figyelmeztetve lett a ez a vlzsgákiot tudtommal a legalaposabban végezte, c<ak,megnyagtaihtt<\'m
cikkírót arra nézve, hogy halállománya.« tekin\'etbea
eddigelé a B tlaton niucs veszélyez\'elve
lUlaioni
ír a betegség-gyötört, szegény teremtés még tavalv a slk«egyere* földön sem biri. egy órát gyalogolni egyfolytában. Vagy ha gyalogolt, hát bizony szánalmasan kimerült E most hogy gyalogolt, bogy meni legeiül a vár-romokhoz vezető szerpentin-ufón még ott is, ahol az at-kanyargást egy-egy méyedek, sziklás ösvény szakította meg I Es milyáb. jókedvé évődéssel boaxanlotu kis lányunkat) akm-ellogyó Izuszusl taposta a meredeket és teljesen elfogyott bátor* aággal kémlelte a fák alsó gályáit, kogy nem leskelCdík-e ránk va ahol aféle reHegelt vipera.
Leghilal cammogtam magam, bawisitatlan alpesi nyugalommal éa valódi hegymászó lépésekkel. Dekogy faradba volna el! Csak néztem nénja gyöoySrQseggel a mj legelöl haladó betegünkét és........ imádkoztam.
\'Másfél óra akli fölértünk a vér-romok aljá-bor, ahol atéle kegyi korcsma kapuja fölé agy kk négyszögleté deszkát akasztott a elllii ssepiiö egyesfl et, melynek figyelme minden ki est-Bégre kiterjed. A deszkára egy kulcspt pingállak éa ezt irták álé • .Ztíik Ikurm\'. Ez azt jelenti, Jtogy aki a várnaz még jó állapbtbao levő lor* nyába is tői akar menni, olt megkapja a kul> csot valamelyes borravalóért. _
grr?.jmi nem vállalkmdfinkJ mert közelgett az alkony -, itlarkoém kelleé a romok\'- megtekintésével k.
Hát mondhatom: érdemes volt oda fölfáradni.
Még nagyon jól meg lehet kélönbóztetni a külső várat, a b*laő vár egyes részen és a telleg. várai, mely — amint a jelek mutatják — fölvonó híddal volt összekö ve vagy inkább elkülönítve [az alaó-vártói.
Megalltam a vár közepén, abol valamikor annak nagy-udvara lehetett, á elnéztem a hatalmú terméskövekből épült, félig leomlott eröa várfalakat az itt-ott még épen maradt ágyu-I résekkel.
Leiekfekvő hanglalanság volt körülöltünk.
Elgondolkoztam.
Itt éli bál századok elŐH, itt tombolt a gyö-! nyörök között a ravasz, hatalmas Cilid Ulrik, : aki V. Látz/dédí szibaritál aevull, akia gyermek-1 király lelkéből kilepte az Őszinteség csiráit, bogy megtaaílbasaaa képmutatás, az alakoskodás mesterségére.
Aeiuai Syloiús, ama korbeli igen tisztelt iró-lársnnk, nem említi ugyan hátrahagyott irataiban; de azért nem leijetetlen, bogy a nagyravágyó diplomata ugy\'titokban talán ebbe a várba k elhozta magaval a fiatal gyermek.kirélyL Hi-z itt; éa rzak iá itt tehetett tartani atéle király J gyöngítő féktelen orgiákat, amikkel a szerető nag/bicsi szokott kedveskedni szerektt királyi öcscséuek...
Ha az omladozó . ialak megszólalhatnának : erek. tudnának eaak hűséges, igaz éa érdekes tőrténeWt (diktálni. Ezekt lennének még csak az igazán elfogulatlan, megvesztegelhatetleF történet tudósok!
Da, — én Istenem I — ha mindent eimovda-tiának is, ha mindaat megtudnánk is tőlük, amik most eltemetett titkai annak a tornak,.— v«jjon mii nyernénk vele mi és mit a magyar nemzet vagy as emberWég ? Semmit 1 Ciak a lörtáoet— as emberi vérengzések és gonoss-ágok könyve— lenne még vastagabb és még eötétebb egy néhány lóliánaaai.
Mii nyárt vek as ambarlség, mit a nemzet, mit én vagy bérki, bogy például annak a pulya-zzivtt királyt nevelő, gazember Ciliéi grófnakj ennek a szívtelen, nagyravágyó kéjenc fráternek a viselt dolgait akAr Atnmu Sflritu tiszteli író-táreaok vagy más lö^egreaie a történet számára?
Semmií I
As emberi gonoszságok tárháMtaWtzdzgodóU tetteivel { és as agymaat kővető nemzedékek fiatalságának romlatlan lelke elölt ott örvénylik most egy beUlhataiknut sötét, romlott szív, a maga borzasztó rejtelmeivel : amint reá világit, reá mulat a történelem.
Hál boldogabb vagy jobb leU valaki aazal. bogy ezt a nagyeszű, de szívtelen gazembert megismerte ?
Ellenbeú. talán éltfk éppen az ö korában k | nemesen verő emberi szivek, akik folyton csak azokat a sebekei kötözgettél, eaybitgették, amikét egyik ember a más tkon vágott; akik nem égymást marcangoló vadállatok, hanem egymást szei\'etö, jgazi emberek voltak t akik lölött azonban %tcsínylö -gőggel surraut el a történelem; | bolotr^nk ők, egyedül csak ókjátták jnájf
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 64. szám l
S lap
1901. augusztus hó
Tollhttibás
Hétrőh — hétre.
———ir>« • ^ithn Tityán —
__—fertály, persi a dob
Szeles e basában, Mozgósítja végrebsjiók Seregét az állam. Az adóeó. polgártársnak, ^ — Mintha rémet lálaa — A trig mosoly megfagy ajkán, 4 Libabőrzik hátai
Már ezjg* **n minden évben, Ha íz ö« közeleg,
____ajtsm«rá^|^Btlrbe kerül,
Mit e vén föld termett : Ráteszi s kincstár kesét, ,J Ha kell,_ üti dobra, Lévén első a — porció —
Jfdiru semmi gondja.
Napsngárba, melyből bizony Nincs késiletem épen-:... Csengő-bongó rímben dallnék, Dall a dalárdáról, Molyben-nanyl szép kis lánynak Zeng s dal ajkáról..
nfeit végre az iroda Imii — Kir támadt éleire, Sszét rőpiteit programinjával Nagy örömet kelte. Nemsokára — oak pár nap még
Gyönyörködve halljak,"-1___
Szivhez szóló, ssivet rabló Fülemüle hangjak... "
(Mikii \'Emil
a PsKá tirsasái tagja. > Ntartti sztaÉái MMttséiáaak tatja H Nr\'éf*
f. évi sugusstns hó 6-án este & érakor. Ifja munkás életének 30. évében hosszas szenvedés Uláu jobb létre ssenderilt*

A poéták ihlett hada Szaporodik nálunk... (A dicsőség zenitjére Hej! be sokan vágyunk .\') Örömkönnyet sir ss égben Nagy SckiUtr — szelleme Hogy van még silv, ■ mely dalért Lángol — a érez vele.
Mert nsnissáo a napokban Alakult egy uj kör. Mely gyöngyöző pobár mellett, Fel az — Olympra tör...— Ha nem hiszed;\'megnézheted Lent n Polgáriba, A hol gyakran Uésl tart e „Schiller compania".
...Szállt a mese a mait béten Fényes srany szárnyon, S mintbs lett vón egy ragyogó, £des, boldog álom.... Az ártatlan kisdedeknek — A Balaton partján — Olt csüggött mosolyfcá szemig Píta bdcti — ajkán I
S most bs tollain tinla helyeit Bemárthaloám szépen
...Egy sir fölött — Nióbeként — .Ált s Múzsa sírva,| Gyászolva egy hü dalnokát, Ki ifjan szállt sírba... A
Széttárt a lant...\' Könyfakasztön /fWfinr zeng soha löl>bé
A troliadur fahér lelke--
Szálli fellegek — lülé...
A vig fin, a jó barát, Kit annyin sserellünk, Soha... soha nem mosolyg ránk, Es neip bdsul velünk... Jó Makai mm te boldog -vagy — Hiszen ott fenn vagy már, — Mik kissivták ssived vérét — Ideáljaidnál..._
HIBZK.
— Halálosán. Veszteség érte a magyar irodalmat, Makai Emil, a minden izében hivatásos költö meghalt. Még csak 30 éves vqK s már is babér Övezte homlokát-; pedig még csak ezután fejlődött [volna igazán nagygyá. A gondolat és érzés világának sok drága gyöngyét ville magával korai sírjába. Haláláról hozzánk a kövelkezö gyászjelentést küldték be\':
Dr. Fiecher Jakab, a pozsonyi m. kir. Miami kórház löorvosa, agy a maga, VMlaminlteatvéiei, özv. lüwfnstéln Adolfné, özv, Braun Jánosné, lUnsberger Simonné, Müller .Uórné és as ösases rokonság megtört ssiwel jelenti, hogy szeretelt öcscse
akkor is iissián, világosan az ember valódi Fen.
delteléaét......
Ea ha majd egy jobban tökéleteseded ember-nemzedeknek fsslugysn eszébe jut, hogy miért őríize ha batatlanság szokAsknrréi, akik vérrel, pusztaásssl jegyezték fel emiéköket és karddal subdntkk elválaszt^ .földiérüleiekét egy-egy üagyofcb ember-csoport > zárnars; és a mi történeti hőseinknek, a megkoszorúzott szereplöknek följegyzett dolgait egyszerűen tűzbe dobva, szoknak emlékéi kérdi kutatni, akik nem egymás ellen szervezett hatalomhoz, banem a kfzös jó Istenhez, a szeretet tökéletességéi ez, ügy kestek közelebb juttatni ti emberiséget .* akkor már ezeknek az ícaii, embereknek, ss emberiség valódi hőseinek emlékét és nevét nem fogj* megtalálni sebol......................\'.............
Néma merengésemből kis leányom hangja zavar ki. ,
— Edes apám, az a ravasz Ciliéi lakott ilt •ki Hunyady Jánost is tőrbe skarta csalni?
— (geo, sz is ifi lakott:
\' — Annak n koponyája itt van ám a cillii német teaplumban. A nagy oltár hátsó falába tették üveg alá. Valami lá—80 koponya is van ott, mind a Ciliéi grófoké; de arra ss sgyre a név is, még a halál napja is rá van irvs. Érős vágások látszanak rsjla, ahogy Nándortahérvárott
őSKseksssabolták. A baloldali állkapocea is le vso zusva.
Ha kéaői alkonyai nem volt volna már, mikor a várromoktól jőve, a városba érkeztünk : még aznap megnéztem volna a Cillei-koponyákat. De így oda csak másnap reggel mehettem már... , ÖH vannak a főoltár üregében, bálul üveg alá sértse s Ciliéi gróhk, szép, szabályos ko< ponyáí. Ezekiől következtetve, gyönyörűen Iveit homloka, nagy szeme, szép met-setü orra, keskeny, hegyes állban végződő aroa lehetett vala-menayinek. A koponyacsont domború ata legnagyobb móreiü a CiUii UlriltMl.
Elnéztem sokáig ezt a megcsonkított ko> ponyát.
> Qui non beit simulare, non tcil regnart.*
(Aki nem tud színlelni, nem tud kormányozni.)
Ez volt Ciliéi Ulrik grófbak jelszava. írre táeiietta T. Lászlót, a magyar királyt is.
Ha- becsületesebb jeligét választott volna, igen vilóssinü, hogy nem ilyen elijeaatöen meg* szabdalt és megcsonkított koponyát hagyott Volán a grófi koponyákat oltárokbaa őriző bálás ntókor ssámára.
— Bljccyatfa. Steinits Ede kir. poeU- ff táv. tiszt Budapesten eljegyezte KUn Köss kisasszonyt Budapesten.,
— lássMMSatelésI ánasfély, A nayykanutai íparTeitSIet aászlósseatelési ünne-pelyere melyet augnastus hó 16-én tartanak ss«g, serényen folynak az elökéostletek. Ma v. kulaap már nosiáfognak ni utcák dtaaitésébevsu. által városunk ünnepiee külsőt tag nyerni.
Az ünnepély sorrendje a következő:
1. Ébresztő a helybeli tlisoftfcegylét aeneksra SHal.
2. Heggel 8 órakor gyülekesés a .Polgári Egylet * nagytermében, kedvező idö esetében a kertben.
! 8. Fél 9 órakor küldöttség menesztése a | VéduGMs Zászlóanyához.
4. 9 órákor a Védnök éa Záaslóaaya-- iogsd-(tatása a Polgári Egylet nagytermében. I fi Díszközgyűlés a Polgári Egylet nagytér-| mében.
6. Fél 10. órakor dfstfelvonulás senekar kíséret e mellett, bevont zászlóval a Suglr-ulon, J Koronaherceg utcán, Emebel-Uren, FA atcáa és > Deák Ferenc-téron át a városi rom. áath. Isiid | templom előtti térre.
7. 10 órakor Onnepi mise és széni beaséd. Tartja: Főtiszt. Nith Norbert or.
8. „Dicsőítsétek." Énekli ss Irodalmi éa Ml-| vészeli Kör dalárdája.
9. Ünnepi beszéd, Tsrtja: Bshekovlch Jé-I nos ur.- m
40. Hymnus. Énekli-az Irodalmi és Mlvée«eti Kör dalárdája.
11. A siegbeverés megkezdésé.
12. I úrékor társasebéd a Polgári Sgylet nagytermében,
13. Délután fél 3 órakor a szegbeverés folytatása.
14 Este 8 órakor zártkörű táncmulatság a Polgári Egylet nagytermében 1 korona belépiIdil mfllett.
A háztulajdonosok es utón la kéretnek, hogy aa Ipartestület esen ünnepnapján házaikat lellobogósni ssiveskedteoek.
A rendezőség agy intéskedstt, hogy a meghívótól eltérö\'eg az esti ünnepélyre 10 koronáért pábolyjegyek is leesnek kaphatók. — Egyéb jegyek ára földszinti belépő 1 korona, karzatjegy, 1 (mely a láncra nem érvényéé.] Jegyek elölje vál\'hatól Flscktl Filip éa Keán L. Ujon urak üzleteiben, »»\'
A vidékről — értesülésünk szerint — már számos testület jelentette be ss ünnepélyen vsió réssvéiét,
— Ntlnéagft. Halmai Imre "színigazgatónak a rendőrkapitányság megadta a helyhatósági engedélyt az össi színi szezonra. Halmej színtársulatával eszerint szeptember végén jönne Nag>>Knizaára.
— A l.askay ű||. Keailbelvröl igák. hogy a Laskay léle gytrmekméraeeési ügyben Cttszriák Miki s, a naltykahizáál királyi törvény-szék vizsgálóbírója, Keszthelyén járt fa kihallgatta Laskay cselédjeit, a aa.maaédokat éa ásásokat, a kik asonban magát a mérgezést igazolni nem tudták, noha a mellékkörülményeket megerősítették. Laskay édesanyja megtagadta a vallotbáa-I tételt. A városban iagatotlaa várják, hogy ss
országos vegyész Laskay leleaégénsk holdesté, ben is talál«e mérget. ValóesinA hogy Laskay atyját is ezhnmá(ják. A Laekay sllto e\'rendéit vizsgálati fogságot a«i£rvényfcaék yádlanáesa helybenhagyta.
— A péesl kaég/aksrlslsk Nagyban | két\' ülődnek a szeptemberi klrály-hadgyszórtatokra. Mint s Péosi Napló írja, a aiholjáci, göresAnyt és a péosi püspöki kastély oaakaaék | teljesen késsen várták már a felséges vAidágét, Pécsen a kir* y küldöttséget fogad. Verőce varmegye éa Eszék küldöitsége Mlholjácon óhajt tissta égni, de nem valdesiaO, hogy a király » hadgyakorlatok alatt ott küldöltségeket logndfM. A hadgyakorlalpkoa résztvevő esrede« eenhaen kivétel nélkül gyalog érkéznél Pécs vidékére A távolabb fekvő ezredek csak Budapest ha
Nagykaniaaa, vaaáraap
Zala 64. ssám (4/lap.)
A.
1901. aaywla* hó H-éa
tártig miM vaauibo. A katonaság elszái liláit a hadgyakorlatokról álloaUihelyetkra xa lefaváa utá* katonai különvonatokon töriéaik.\' Aa «1-BáMltaadft katuaák sörnél SaiBt-Lőftacz álló ■áaról szállítják, ahonnan szepteal>tr 17-ikén déutáoiátói mftaak délutánig harminchat katonai votjatoi kall eltá\'ni. Miután ai a randa* aiaekea lehetetlen, ideigleneien kibővítik a pslysudvart, akol .ég kát aiapávt raknak le. KlhőriKk \'oráhhá Sugalvár állomási iá; ahonnan aaiatéa bonnal több katonai vonatút Sndnsnsk. Piciről ia több kaloaai vonat indul, de .ivei Pécsről megy aa udvari vonat és előreláthatólag több különvonat is, a kormánynak iöbb, ezen alkalomból Pécsett időző tagjával, élükön előre-lálbuóiig Saéll Kálmán miniiilireitöfckkil.txé.l Pécsről elterelték a kaloaai vonatok indulását éa oaaan alig námbavehető katonaiág indul EaSk irányában. A pécsi nagy hadgyakorlatoknak a király sseaiélyére vooatkoió programjának egybeállításával most foglalkoznak á kabinetirodában. A hadügyminiszter rendeletei intézett a 4 es 13. badtMt parancsnokaihoz, gondolkod-
ása szépen megrajzolt belükkel írva. A boldog 4. Aa 1900. évi iar»ttmidát a • »ona:ko«j iHűkor legaaebb emlékeit idézik lel a pozsonyi! faimentveoy megiz viiáaa. diétáról irt szereim. lorrlek menyaiasonyáboz. 6. A< IW2. e.i kóliMgvetei megeilapnaaa a P..pA Mtr.ahn., egyik-it^kban igy atélilvai a i örvény haté«áti valasatwaayofc-kapoaalaiaa meg menyaMzonyilT a&d.Gyöngyvirágom !\' javaslatai.\' £ korina került a lepréselt virágcaokor, az 9. laditványok.
élete alkonyáig magával hordot díszes fehér | 1. Az 1902. évi köagytl* belyenek megbatá-saaiytyánbőr tálkába, mellyel együtt ju ott a tozáia. _
csokor a Daroay Múzeumba is. Jő lek a viharra 8. A közgyűlési jegyzőkönyv hitaleaitfteak napok. A szabadságharc zssaiéja alá aorakozott megválás-tása.
mindenki, kinek magyar vér tolyt araikén, áf A« igafgawválaaitmány a kötfyü\'éit mrg* férj bücaazik nejétől, a költői lelkületű Csapé lözö napon, 1901. évi augusztus hó 26-án dal-Mari emlékül hajfUrlöt vág le férle dua hajza után 4 órakor, -Tatrafüreden, ugya eaak a Iából, lokbateszi, drága ereklyeként őrzi. Máig gyógyterembio ölest tart, bogy a közgyűlés ia rajt oldatható Vacbottné kéziratában a hajbo- tárgyéit előkéstilse. —-t
ritékon : »E szép hajfürt imádott férjemé, melyet — Isggillkill éreg-»»a«*my. R-jtelyei július 6-én vágtam le, midőn bizonytalan hosszú gyilkosság történt t héuelején Muraközben, Ozv, időre valtunk el iegyááalóh l849.« Aa elnyomái Jambromci Imrén! ízül. Sáffanca Mária öreg szomorú napjait idézik elénk. Vackolt Sándor koldusasszony! gyilkolták »•», aki Hétvuéraa kétfejű sasos útlevele kiállítva 1866-ben a k. k. j lakod. Az erdőben ialálták megölten és beszáili-Komiiats Vörstand által. Megható Vacboli üu- > lllották Felaő-Mihálylalvára, hol hivatalosan tél dor bánatos levele, melyei 1868-ban az elo?~ia boncolták. A nyilán jobbról bal ró két hósa-gyógyintézetből intéz nejéhez k,Nsp múlik nap szu, Mtítlenfll halalt okozö vága-i sebet ia á lak. janak a közönségnek a hadgyakorlatok .helyétől ntán — türelem, gondolkozás egymást vklijak* Hogy kinek volt u\'jában a szegény, tehetetlen való távoftarláááwl, kftlflaöwm kucnk nem bo- atW A> emlékek közt vau Vacholt S^idor had-[őreá i«aony: eenki ism tudja még csak képztlnl csathaiók a hadgyakorlatok területére. A had-jrvanc irótolla, melyet mindig magával hordozott, sem. A nép ugy velekedfk, bogy íplan örvvadi-teálparancsnoknak jogában áll egyeseinek ked-: melylyel legtöbb költeményeit irta, azonkívül nem 1 azok ölték" meg, nkikre ae\'ve — mivtl nagyon Vezményl adni, de csakii . saját hadtestének. egy költeményének első fogalmazványa, melyek eokat járt fahulladékot íred égetni az erdőbe — területére A hadgyakorlatok fővezetőeégé, nehogy kő<ül álljon itt mu aiványul a javitaiokkal telt kelfemrilan voTt, mert már sokszor latálioaoM vetők
ellenkezesbe jus-on a badteitparaocnok intéz- .Főkötő" cimB bajos költeménye.
kedeaével, s-nkioek semmiféle tartózkodási engedélyt nem ád ki.
— úlartáilatall aalaéaa. Györszigelnek vasárnap óta kínos szenzációja vas. A néhány"; bet .< ta ott tartózkodó színtársulat egyik tag ját j a csendőrség letartóztatta. Ez intézkedés előz- j menyei a kővetkezők: V. báró huszárhadnagy | Győrött loval akart váaáro\'nl 1 nagyobb pénzösszeggel ment be a váróiba. Szombaton este a györ-zigeti aréhaban volt, eladáa után pedig ! tzinénztársaságban vacsorált Lomnici Béla áj társulat bő*«zerelme»e maradt vele egész éjje1. Seggel a hadnagy arra a kellemetlen felfrdezésre jutott, hogy tarcája, amelyben 440 korona kéiz-1 pénz, 3000 korom értékű papír és irományok voltak e» arany órája lánccal együtt hiányzik. | Jelenlét lati a győri rendőrségnél, és előadia, |
FOMS.
A kis leány lején Van lózaái lőkOtö, Bír ifjn leányka még, £ke« menyasszony ő. frigyen nézdalik Vidám nás<üunepén A díszes lökőtöt, Társnéi kit fején. A főkötő, azok—^ Tudjak ml*rt becses.- • ö csak azt tudja 1 rózsa rajt\' kecses.
Vaekott Sándor mp A gyűjteményt Vacboti SsiidurüiL- ősazes
hogy egész éjjel a kivel volt, a színész Gjőr- j költeményeinek- sajtó alá rendezeti 2 kötetnyi1 szigeten lakik, a győri readőiaég mm vállalkozol! ercdeii kézirata tarja be, hol az mind egybe nyomozásra. Annyit mégit megalapított, bogy a [van foglal\'a, ámít a jeles költő azéplelkfi neje késő éji tórákban a károsult kísérőjével egy kaapó Mhria éleiében öaszeirl.
kávéház aőtl. alít, egymással beszéltek miközben egy csomag esett a főidre. A közelben állt rendőr látta exfr odament es fölvette a csomagot, amely bankjegyekből tilt, a megkérdezte kié ai? Lomnici átvette a magáé gyanánt ée eltelte. A rvndúraégpál nyert féivíl^goeitas után br. V. egy önkéntessel éi a ciandőrteggel átment L.- he< G)ő szíge be a kejdöre vonla. Gsvallérnt ós/in-teiéggei k jelentette, bogy leAmi btniódaaa sem le«z, ba a pénz már nincs még, csak irományait adjae\'í.. L liltakotolt t vád ellen, de l^oguli ciendúrormeaier meylalalt t nála a
ismerte őkeí, 1 igy tlkiloaaad\'áa ellenök, mint aulyoaan terhelő una, uerepelhotett volna. De ez. csak puszta vélekedés
— A tlgér Úriéi) klj*U>á<a M ndin ! kommentár MlküJ küzidjük a klvetkatő leve ct, iméfy nagy ra*oiyiiégbiB erknett a napokban | városunkba :
Nigysfigod elölt is itmare\'aa awa táay, j hogy tt «j ipaí tőr vény értelmében m mfrm-dilosek gyűjtésé nincs megcngfldv«i
Miután at eddig fennálló t kellemat éiaaa-L kfltiatéaünkelNigyiaaoddal nemcaak leetartani, d« az érőabbeui iparkodunk, kérjük, kegyeskedtek nekünk módot tdoi arra, hogy ruha-\' szükségletének Tedezése végett Nagyaagoddal időről-időre közvetlen érintkezhessünk.
HTzi ugy véljük elérni hogy ar l kérnék Nagyságod*), meltdztaiiék bcnuünket egy levél utján lels\'zóliiani, hogy aUii\'iu\'t képviselőnket Hagyságodhoz, legújabb d<uwilmuUcm szOetltink minlfiggiljteményének bitRUliUÚM Is swflay wy-rendelés felvétele oéljáhől.
Nem muluBzih itjuk el ezutlal ia arrél bia-loiilin), miszerint iityekezellühk odt <oz terjedni, hogy teljes megvlégedáafl kíérde r eljük-Amidőu arra k*irjQk, hogy a /««</ érielem. ben nagy b*e*i trtfljl mehdnjt tiugleűldáHi szíveskedjék, maradtunk, magunkat |taivaa párttogáaába aiánlva, kiváló tnzlataital
Neulőndtr K. ét Imtiérti. tmrérlari Minjagak A belügy
— A lakk aialadnr Figyilemre mélló dicsőiéget szerzett a magyar névnek kültOldö < Exner Győző, a székesfejérvári \' lőreáli-kolu rokonszenve^ tanárt. A németalföldi- nemzetközi | amaieor sakkveraenyen, a bollindiai Haarlem) városában a világ első sakk amaieurjei közül tízen véllek réet), a jeles sakk amaleurőkön j kivül. Hal dij volt kiltlzve, az enOt hollandiai | dr. Ollted. a negyedik dijat petig Ezoei Gyözb,
nyerte el. A magyarok közül ö volt az «gy«l*n „i.ni.t\'er körrendeletben u ainotlt a lörvényba-.-y-ei\'-,eS-. uA ífrí Laurí„e; L^ T.\'Í l<Wagok«t hogy h v&.tóház tüm-gw latlép te k-öóK wratovább kut.ott . í^ítSíftESSStt ríny^^XC^r.^k\'^
^\'"rS KjC iir níí Bodóhegy ^^i^tti* VJ.\'Kuta^
hZeJtóről fSaoiadíi *<% ^oly 21 éves keszthelyi lile. ki azt is, hogy milye, hatással vannak a uei*g-
ima>ynek bobMrateéről relvOágOMUa adui <nem (ffgé Q jtgyiöwgW f. bó 7 én főnöke távollété- «« teriedáséra a a.unvoattavak; mert at ujabb
Slí fi . hÜ ílöbertfegyvergolyőval kél, ezivének irányozott n ,HI, t\'.zonyogok ói ...szkilÓk közvotítik. A
"Sl lövé8Sel »^yootött« magát. A hatóság^vizsgálatotLinisztér egyszersmind arról ka jeteaiéit kivan, feÖJnflÖ^Lt mi K fi fv mé8 BZD8Í "Oglartol-a, s megállapilolla, hogy\'ho|r . népiul.jdon.t-e ilyen kárra halá.t
a, JA ODfíilkoiaág eséte lorog fenn. At öngyilkos Ki- „unyogokuak, . bogy a kkiainaal való kezat* li .wírS^It \' t^-i \' ttlember egy levelet bagyolt bátra, amelyben .ílyin .ikerril jár a járván,0. iáabeiit*é<aél.
f* ®°. aoiiegtn»zai egy insi-1 ilz( jrjg lettének oka részben szeralmi
ott- Végül ludatja a miniszter, hogy ha nttlit vakéból kitolyólag altérje is támadt Legutóbb l iAAL. «. ,.„„„ ka.Mik^mt har«m. _____ íí^ü. ..i . -
Deák Péter színtársulatával voli itt.
Választási aiozgalia. Sümegi ^"xsgViat\'
Vilmos a lelenye.1 választókerület lUgget- j fiatalember hivatali mulasztási vagy viaazaélési
lenség) és 48-as párti jelöilje, ma vasárnap nem követett el * igy ezen utóbbi kifejezése
dr Lovászu Márton a Magyarország felelős: valószínűleg valamely, magánéletbeli cielekedet
W?rirwwtöift kitért éh«.n mm« m«Hiláinoalia e,k5«\'«»to« vonatkozik, tgyébként az sem léha-szírtesziOfts liserc eben ismét meg f ogatja letl h g a _ kalönbenii excentrikus fiattl-,
választókerfllet^t és ez alka\'ommal délelőtt embeinek csak rögeszméje volt.
Becschelyen, délután Polán programmbe-{ — Aa r, H. K K. késgyttiéM. A
izédét fog tartani. j Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.1901. gyerekek, a kik kai jagyzökonyvet sem leha-
^ Vncbott Héudor hagyatéka. Nem evi tugusztus hó 27-én d. e. 11 órakor O-Tát- telt lel venni, mert nem a kérdésekre teleltek, régiben kerüli Darnai muzeumaba a viszsntag- j ratüred lürdöbeo, gyógy tetemben tartja meg hanem at egyik odament a kapitány bácsihoz a aágos ék bakon ál\'al üldözött költő bagya\'éka., XIX. évi rendet közgyűlését a következő napj- megtérte, hogy lovazni ménjen vele, a máaik Az e.ékek végig kieérik VachoU egész élejéUfenddál: meg, a kie leány, mkid^. Jiérdésre azt vála-
Kezoodik az emléksorózat a gyöngyösi gurn.á-, 1. Elnöki megnyitó. isolia :
ziumbaii Vaekott Sándor mini - tanuló 1830-ban. 2. 0,(yve«e)ő alelnök beszámolója az egyesü- — Az édeshez akarok menat. irt szípirási lü/etével. A nyolc leveles (űzet Jet 1»(M»—1901. évi tevékenységéről. Jaj, kis leány, ti édetoek kaja van, nagy
S 3. Az élnék 1900-41901. évi jelptése e a beteg. Ksíánaa medicinát aaad, aztán qnégis eaak vunalkozó halároztu javtalalok \\ros*tabb at kllipott aapról napra. Ot| t*k»<«k a
-gulóbb 1 részben p»dig az, hogy körülbelül bárom- taböl tötnegosdn lépni lel a lát, akkor arra -negyed éve leiért a becsület óljáról. A hivatal- vidékre kiküldi a iáját orvosait ás a zoológusait | me^ailipibiua. hogy az öngyilkos ia, bogy személyei tapasztalatokat szerezzenek
|a betegség okairól és gyóg rM^ról.
A a arnya aurtlreMsáit. K<y we rencaáil-n asszony isomora históriája ad atoai dolgot a isék.lejérvári reodöraégpak, .ír etak azért is, mert aa ügy darab mellékletei •(, alatt nem igen csatolhatók az attákhoa. Két ipró larké ia járna a felzetbaz, mosolygó etemü csacska
mindén lipja, az akkori divat izeim difra <oU> I rajz keretbe v<n foglalva és .inaen tora más- j
i . * . -»• \',-.*" ■ < . 1
•JL>_
Nagy-Kaoisaa, vasárnap
Zala 6t. n<m 5 lap.)
1901 augusztus h6 114b
Szent ttyörgy kórházban, sa igaz, hogy mindig rostok h—sél Ugy törtéM a d\'-log, boty Mi nappal ezelőlt * vasúton Szegssáidról érksaalt míg. Kendig MihAlyné, olt is * kérháxbaa \'volt. MmiiIi~ieRBiT~B»n oda, aarl—biztatták, hogy kap. A 8 évea Etelka aa egyik oldalán, a kis Jósak* meg a másik oldalán fogta a szoknyáját, egyéb vagyonkával bizony nem igen rendelkezett. Csak összeesik ám a szegény ass ony a pályaudvaron, a sZivgörcaök,_ meg a llidő-zurás megint elővették. Sir a két gyerek, jön á reo-j vezraény ki uem terjed.
dér, közbotrányt nem szabad okozni. Az asszonyi1 " - 1 -J---------\'
betli lék a kórhásbi, a zyerekeket meg a varos- _ ___
házára, p dig a mint bírt, ugy Hkoltozott Kendi\'csak a regg li órakban Budapest d. v.-ra kftz-
oaalslyban két II. osztályú, s II. kocsiosztályban két 111. osztálya egész jegygyei. a I1L oaziály-ban pedig egy II. omtalyu rendes meneljegygyel utazhatnak Hudspesi d. v.-ra éa vissza. A szom-zédoa forgalom ezaa fteneldijkedvezmény-
ből ""ki vau zárva." —----—-----
Gyors\'unatik a megtelelő gjorsvonati jegyek váltása melleit használhatók.
O y nugátló helyekra nézve, melyek rendes meoeijegykiadással nem bírnak, e*ea menetked-
\' í
E\'.eo kedvezményes jegyek, f. é. augusz\'us hó 17—20- nspjain, aa Qlóbbi aapon a ónban
Mibályne, még a-kezével, meg a lábával u ka \'K-kedó valamennyi menetrendszerű vonathoz pá\'ódzof, hogy a gy-rekektói nem engedi élsZa- adatnak ki.
kittatni magát. Ne, ugy látszik, nem ismeri jámbor a közegészségügyi esegyéb városi sza
át
A Msszau\'szásntik sugusztus hó 20 éa 21-én legkésőbb azonban a\' Budapest d. v.-ról
vonallal
. nincs
bályrendeletek*!, különben talán nem sírt volns. j augu«iu- t^i 21-en e<te induló utolsó
Ilyenek ezek az ssa<onyokpnég a legegypieittlibjl^^juígiűíiénoie. Ezea jegyekkel augusztus ] M^^jtoíláiMk bnúa akár iwm
köaigaigatast sem ismerik, aztán nem is a kőz 120ríka előti visszautazni oém felrét—Pim«gata-|\' ...... "" •
igazgatósági bizottsághoz fölebbezett, hanem a jé Istenbe/, ait hiua lanuul ia. Mert nagy sorja van neki. HíC-öletes, bí. felesége-volt- Kendi Mihálynak a ki nri- módban él, mivelhogy urasági in is B-trarieder Jánosaib a mintszterelnök vejénél Köz-p-Hidvégen. — Kendi Mihály azon
kitás sem s< oda-, ■aem a visszautazásnál I megengedve. \' \' r ,—__
f Gyermekek részére külön kedvezmény nem engedé yeztetik.
A váltoti menetjegyek Budapest d. v,-ra való [érkezés alkalmával uáai adSnttotr lr, minthogy ban olyan asszony személyre vetett most szemet, \'\'azokat a visszautazás, alkalmával ia fel kell
a kinek a munka nem szántott még barázdát az areira és gyerkőccie se volt a«ég. Elvewe hál magáiul az asszonyt, el a gyerekeket. Azok csak visszamentek egyszer, vissza kétszer a régi kú házba, a hol együtt (aHák addig, a mig Kendi Mihálynak uri sora nem lelt az uri házban. Szegyenaét elmentek egy rokonhoz, ott éldegéllek rövid ideig, dolgozott az asszony, a míg a betegség le nem verte a lábáról. Azu an bevitték az egyik kórházba, be a másikba s s szegény assz >ny a kél gyereakel meg a nagy betegségével agy áll most a világon, mint az qjjam. Keménykedik mégis, hogy ha felgyógyul megint dolgazai jog s együtt lesz a gyerekekkel a kik mial: még jobban fáj * beteg azive: -ú ad reájuk tiszta rnbai, ki ad nekik kenyeret ? Láztól
mulatni..
Irodalom.
— Anglia: Az a merev,, szigorú erkölcsé, egyszerű es puritánná nep, a mely ma a viíág első állam számába megy, mindig ily puritán, tzigorn erkölcsös és bstarozott volt. Legrégibb \'időkben kez-ik a\'"nemzeti ulajd mságokbiztosították és I irtották fenn állami elelél. Alig hihetjük al, hogy egyszer vo lak napik, a mikor Anglia »a v<lág Anglias nevét viselte .merry England*, a Woisey oly fényei és «ftltjév>*e linaepélyíket
gyötörve, igy szenved még jobban ez a azegéuy I rendezett királya tiszteletére, hogy .mannyi volt
F«ndör*és most álirt a szolgabíróhoz, Mikátyi, hogy
ésszoi.y. A kötelezze Keodf gondoskodjék.-.
— Ttkaragya-vlta alkalmaráaaról legelőször
Mikor a szó volt.
látni*. Nem volt hiány láncoló hölgyekben es caaládjaról jaUrcon ü a-bm, zene is.volt, mindenfele h-ing-sz<r éa én.ek.- A király egykor meglepte az riharágyn Uíiía náf, Wvetvo^tízenkét pásztornak, de aranyos uiár akkorlea karmazsin ruhába öltözött ur által, lak ya»
ttaOsatábea. Aatáa jsaoak a Up4, ■ lamk, ríjmk, ty-qj aahari Makaak a ki/ajaaáaát, máit ártom aig a papíron rajy a várnaia, KJ V aafcari anst, maíjraak vaaáaaibta matt tlkróaódaak. aaaák. aalyak UJ—" * világra katottak Igy-igy art U tJ wra TllSgHitásmlll, kifcjiaSja agy-agy aabari Ulakaak, mtljn UM aa alkart táraaiahm, aa akkari aavaláa. aa akkart Hat «mk al a üilillill iUáiiailáwL m»áw, m* > ma aa a mosó káp ét fj emmó akinL ta ail; kaiaaal améaaak aaak aa anak ! A kifliik ■HkaaWtatta a tirtiaalaat a a máaaáar agjliaWii aa aktaval«k.1 Abból, amit aa ani* át aa a pár adat jatoU *l kaaaáak, iménti Vm*-•áfáról taakí aam mmi biaoajaa. á l^aagrattak ia ank agy b«f»jaolt papírlapot áa agj fakau ksükMI kMm baa Djoaságfral Baaaiillítou aoit kag^Uk amgak atáa la rotea kát aa ag-aa tórtáaat? Ók aaa. I Halál KapolMaif V aam kall aa( aaálkál, kn Matáaak valami ayaaa aa & fjn mlaáSakaak aa Hatéban aa, akár vatyaak frakáaa éa badogiagaa lutlaawt. akiknak a Urtlaalaa caak váltaaá jalaaatak káMázataa liajátáka, akár uj—il MM pa-r aat aklaak a TilágUrttaal aaa jajaat MUlt Satadatlaaai jolsatl aa • luaa Mibarré áa . xj aaMMt tagjává ItMM, akár »S»áa«ak, akik caak ariaaa, vlamajftkiTíaall ataalt
akik aa akik kapasekidámll • Tágtalnnági^ ksmai bírják I d Baknak a lelkiben ál rnli3m Mhnü a valaha a viUfaa ált Éa aaakrSI a régi motjaalíkríl, ljrakia ta*€r laliatattaa friaoraja dáma, agy-agr gaaaa tltfiaőtl, aagiájutMa kllijiilniln arca Mrfla náak, á]9rital «S7* *Z7 amkati -koraik aa aaaál atillának faliak, Utkaaaa, rejtelmeaaa és a sakia aaag* astanlak kM a aalt lakalláta í inból jog.
"KzakaaZ i rigi "| * it i kladJaitt) kü W «al-lálatát iaaa a tsdoaáajrnak áa iraáalamaak, aft a alrMII-nok la aa a vállalat, abaly Hagr Eápaa VlU|J0rUa«t cbwa immár a VIMk ktlatlf Jatxt a aulyát Mamii Hwrik, a tudja agyatamt tanár aaarksnt á nagy mtuká tt kíutbaa laaa teljen. Igy HJ kSUt ára dtnaa fUbórtlUaUe IS korona; naataukiat ia kipkató G0 flllfrjáVát, Magjaha Bia-daa hátán agy fáaaL lapbitó a kiaiákaál (Bírál Taatvánk
írod. lat Rt Baáapaat, TIII haaal kOoyvkareikwMi at|áa
OllV-at 18. m) i alaáaa
KSzgaídoiág.
Gabon«Bxl«t.
alig vél-
bocsiatok
ugy véláKedtSnk, hugy azoktól a viüiruí lelliők-1 nvíikiel dol-ok és fuvolák roppant lármájával, kel szemben nagyon keves eredmeny várható. | Azonnal fcőszen all az uj lakoma, 200 vá\'ogotótt — Mos! már á szakkörékben is megindult a vita: vájjon a vibaragyunafc van-e baszna,
éj drága fogánbóLáló es igy töltik aa éjet táncz, lakoma és örömök közi, a királynak éa a
nincs-e; •Ikergetbelők-e vele a \' jégfelhök, vagy nemességnek nagy megelégedésére. S es élei nam \'! De hát a hány ember, annyi vélemény. A alatt egy nagy es titkos forradalom hullámai
gazdák egy része megesküszik T», hogy vsn baszna, n hogy elterelhetök azzal a jégleihók ;
kavaroglak, » melynek eredményei lassan a IkirátyL egyház fiségéuek kialakulása éa az
másik része azt mondja s bolondság. Az utóbbiak e.<ybá/i javak *ecu arisátója lett. Az angol re-
intézet i« * j formálónak e törtenetil, melyből Wiklet, Her-!
f\'.™" nuvei ragyognak ki, e< a »\'\\izad I a kornak löriénéiét szóban éi\' adja elő a Nagy Kép sVilág\'örténet 126.
j kejiben fdí^He.
A kötetee nagy mnnka szerkeaiöje dr.
véleményén van a meteorológiai
mely azt mondja/ hogy nem egy viharágyu,*de I Inrd, Cr.tnmer a legremesebb agyuzas sem kepes a jégléi hókét éli at. Eme* elterelni. Ugyané kérdéshez szól moat hozzá \' ifjú Totuai Lajos, a te. kir. országos meteorológiai és löldmágnességi intézet tisztviselője, | az Idoyará* cimü szaklapban. Tolnai is a/ok Marcz ili Hiarik, egyetemi tanár. Egy-egy kötet páitján -\'a, m- kik nm ■álságosán nagyra Iára díszes fcjbörkőiésben 16 korona; füzeten-becsúlik a tibarágyn hasznát és ezt mindenféle UiuMi kapháió 60 tiilerjánal. Megjílen minden azámitaasal is démona-ralja, I bélén égy füzet. Kapható a Uadóknál (Révai
, — Margit-krém Kevés hölgy van az or- Testvérek Irod. Iit.it Baiipe<t, VIII, Ülői at szágbsn, ki a Földes Kélemeitbijres aradi gyógy- 18. az.)s mindén hazai könyvkereskedés n ján. aaeren ezen kiváló arckenőcsét\'ne ismerné. — I Régi melsxeték ksst lapaigatva, eaodálataaaa l«p Ugyanis *Z összes szép tő szerek között s Földes \' ImnSaakat a mult idók haagataU BaskMI a aárga,
dokoa aaaea lapokból aa a mbsriaág agáaa tórtáaalaáaak kiaáiiata aaáll aláak. balakbóa angmakat a l»jp, aalyaa »tj-*tj koMaa lártá, apaayol kalapot Hatat aabar agy-agjr
A készáruüzletben az áralakulás tazolt A vélelkedv gyenge; a piaci meglehetős kr £lkali-uehá*X, vagon buza 775 ér mellett, Rozsban teljesen ptng aa ézle\'.Ztbbaa\' is alig történlek nagyobb kötések Arpaárak Intensiven baayatlo\'tak, aa áresés 80—90 fillért 50 kgrkint teezen ki. Mint bécsi tndóaitóak telefonon jelenti, a mai árp tvásáron óriást kínálat mellett szárak lámát éO— 60 fillérrel ba-nyailoitak.
\'Piaci áraink: aierciail buza 7.£0—6,0 urasági buta 7.60—70 •nercaniil roas t?.26—36 urasági roza 6.40-60 I. rendű sörárpa6.70-«\'7 mtircantil árpa 6 30—éO árp«etetésre 6.60 —70 mercaniil zab 6.10—tO repce 13— lenmag 18 26—
uj fehér bab 7A0— tarka bab 6. — 60 kgkiat nagykaaiaaai paritással.

Mi
itt
N y ilatkozat
féle Hargí\'-lrén ör>eod a legnagyobb kelendő-aégnek, mert teljesen ártalmatlan, sem higanyt, sem ólmot nem tartalmat, a bőr míndennemB tiasiátlanságái, szepfót, pattanást atb. néhány nap alatt eiiavoliija és az arcot széppé, üdévé varázsolja. Nsgy tégely 2, kicsi J. korona Kspba\'ó a készítőnél és minden gyógyszertárban. Utáoza-toktól óvakodjunk.
-- MaJStoa daráaa-calpéa. Bllog Júlia drávk izeat«mártooi, feltűnően szép 18 évesoláh cigány leány a mnll héten déintán a berekbei kosárral halászott éi egy lódarázs 3 helyen meg>
taatáv l drága áaláiijiban •gátaai alvaasá Hy~*t? aagjraiakálli, lolláa kalapot, agjiusa kardi
kapaaa, vásaa
pliipSk ___ _
fejadelem k.pa takial faltak. «a Metlis aUkok. • labatatlaa ruhák, a aagj fajak ta jurányi kaatl, a rakába lanatatt aabtri (orma, a eimarakkal kdrUlrakoigttolt Ujkáp, ffj-tty aindaa aaáaaagábS! kiraikóaMatt órlii palásti, biraoay-taagartnn talale taldakló, ds akkor iiápaai tutott uaaoay takiateta aa átmáaadok aahanáaát eaaadiU (attakba. Aklaak a kápa csak ránk .maradt, alád i aagjrabk rabár volt a Wrinit; akit alUidk reiártkaak Umrt-k, akiaak a Taaáaait képíró át akarta hagyat a jöviítá, akiaak aa eszméi aafitatták > világot bármily klaaikaa is aáaaá formálni áiahiiiók lürtén»!» Hite számtalan biaoayta\'aaaágMt
____n, , — , , ,\' - | WrMIII aMUHS MWWir awauu. UUUflJU ftlBIMII
c«P e. Bizonyára a darázs egy hullán lakmározott, kiher<ly»«t pár mr nyomatait bate, aauly-
alőbb és a ért csípés* mérges voli, ugy, hogy a szegény cigány leány méa az nap este 8 órakor már vérmérgezésben meghal\',
— ítéli Vaaut Szr. István ünnepnap alkalmából a déli vasú\' magyar állomásairól I. é. augusztin hó \'17-étöl kezdödöleg Budap«st d. v.-r« s^rsékelt áru menetftr i jegyek adagnak ki pedig oly módon, bo?y az utasok az I. kocsr-
rül Maki aaa tndjá, tgimág-a vagy tévadán, való tórtáiiet\'-o vagy flIrairttaiaaiyMk aa igaaaága ki fog-e dartlal ta i a«g bg-i aandai, vagy<uaalyat agy nobatndaa egy Bei-I traggai Oamdéit.
rí Ó korból mobrak máradtak raáak, uáktsy azáp ta aagybacil képaáa. A Kvztpksr aigyjalt Idoatalaa, l»íi>-ayoaa kami, ritUMlawn fóltigyyirmtt ál raadiMii aroaa-lánlSu tapoaó Bmllbrak ó-nsiít. áxtáa augjalaonik a kla . árawk, rajták egy-egy aro. egy ~jalmoadat, ágy cimír, |«jaa vagy agy-agy jalaaat. aisdtaik aagy állaata aa sabaniág
Alulír itt kijeleuiem hogy a .Nagykanizsai I Friss Újság" iolyó évi 67 ik számában közzétett I és személyemet érintő azon állitáa, mintha nékem Gelaéröi távoznom ksnysasr utján kelleti volna a (isiién tartózkodásom utolsó napjaiban bármiiéle csalást vagy más b-esüleibe »ágó dolgot követtem volna el — aljai rágalomnak nyilvánítom azzal, hogy a bírnak még elöltem ismeretlen beküldője ellen megtorló lépéseket msg-teltem,
Letanyén, 1901. évi augusztus hó 1-éo
Át tM Aladár, - ^
IVjrilatkMiit
Alulírott ezennel kijelentem és mindenkinek tudomására hozom, bogy. fiamnak, Míttényi Károly hjftácinik seminsmü sdóságál ki nem Űzetem. NK 1901.
t Jditüi7\\yi Sándor.
Nagy-Kanizsán.
Az t rovat feHlőiséget a bi ■
alatt közéltekért Km vállal — szerkesztő,)
V
«
Nagy-Ka niisft,| vasárnap
Zala 64 szám {6 lap.)
r —
1901. augu^tus íió 11 éo
^ j j
Több sttt kiváló orvos Állal ajánlva A legízletesebb és legolcsóbb aavSBjró kapható minden jobb fQswrkereskedésbeo vendég őben.
" egy^vfM 5iikántfN H__
LENNI ?
Mindazon ifjak, kik as •16irt iskolákat mm véfssUk slftkéasiluégfikn 4a foglalkosáaakra való takiatet Bélkai mrgazartihatik u 24-5.
rgjévcfl étkéalcti |<*|oi. r- Á ki már tor alatt állott, slkésstt —
Ni&lfiftl év ktalcaéi. Prospsktast iagys.i éa bérmsntvs kftld:
LICHTBLAD ALBEBT « katonai előkészítő tmaf Igazgatója Debrecenben. TnnMasttsAi: Mm DRAU6ENTZ JÁNOS ny. m. kir. bonvédeartdea és MAYER ADOLF oj. cs. és kir.
Fölfigyelő: a nm. vallás- és kteokt m. kir. síinistsriini magbisásából a tank, kir. föfgasgató.
i/fl áGPlMlt f kémk
V ILMOulAA í toaimsl niaéna Más É^timité mm
Páratlan a
^ FOG-CREME \\ Ék: |
i jkI
■ -VJty \\\\ i
Legkellemesebb, legkitQnőbb éa nélkülözhetett
Fjgtisztitó-szer tubusban.
(ékéntl konaarrálja a fogakai, frUill, tél ti a asá)ot.
— egy tubus 80 fillér. ~ Kaphato ■iilntti
l|y*MH annl +« n—Sin0J0iM»ma ;
SAVOLY illatat er gyárak
IfKai \'kaaaal Ubontoniua,
BUDAPEST VEL Dasajaaiok otoia N Raktár s fióküzletem Temesvár Főraktár NkasiZtán: W\'sás* 4a Laám/iakp, K**xtt 7a«v*i Arnwth Sámdar 4a Smmr Ifijét utMn fhrtmk Károly Váaárkápvissl«t Beké én r*kée B/mi, V. LijriJ-éérwtf
CDeisep J. t
L gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán J
^ ajáualja V
Hiptmig Iqijikk ts IqjiU ntágépét ú
4
c4 faporitfAUAM. i fc bf*
Z4L/1~DR1LL sorvetógépét
cá „KiFECTt" tlcsi ss íp ji, liiifi ntigint,
lígjobb naarkexato, tóbb tiáUHáso* ab* díjjal Hltüntatatt
C4 SJKK-UNbSZUQ
/KZÉLEKÉITJ
tornáit, Járxáajralt ttéflagyfijtflit, rostáit, triearrft, darálóit, mmúá ál ráparáf&i, kakoriaa-MoriMl&t is sriaácatoa gazdasági {épéit Elvállal malom- és virvezeték• ber%a Aeadaeket
u rsz, kézitolo répakapa és tMtógetfl
■ ért 20 korona

Planet jr.
eires
X
o
c
X o

X
o
badacsonyi palackérett ?
J \' \' : b O rT. \'■:
0—100 literenkint szabadkézből N.-R
zsa
m 4 *
J u I It II )o • • II
Cim e lap klnrióliivntalÁbMii
X
o
F Jlentes- csemege-különlegességek.
a A o. é. kfttOnaég ajitea tudomiaára boicni. bcff HaffkaataaÁa. ( ara-«*.»7 ■ ■»»fc»»laa»l Takar^k^aalár paUi^jábaaa
Hentes- csemege-áru üzletet
deston bo,
ninámbsr friss ára, legolrasbb árak moIIsII rlntlli kanak. i
Sonka legfia* prágai 1 Kilo , „ kassai 1 „
^ prágai nád 1 || „ asabáriai 1 „ ii rsássárbas sovány 1 ki
Ű.
Stalona spekeld vastag 1 kilo „ füstölt vékony 1 „ „ fftstAlt b kilónként . „ paprikás „ „ ,». 6 kilóként. .
K. 140 • __
m *
„ 144
K. 1.40 „ 1.40 1J0 » 1.40 - 128
Ssaláail
Soalámi. magyar legSo 1 kii
Stalámi msfy. a. roméi 1 «
„ aóaat 1 kiló . H
„ o aj»* 1 tl . „
, sonkából 1., . „
m kétOas. 1 w . „
* 6 kilélggt a a . .
K 4
Ealbáaaak
Párisi I kiló Extra 4 n Kraléi 1 „ . . Sonka-kalbéss kdója
1.4U I SH
Ll) IjSD IflO
ad
falt kanak,
Sonka prágai 1 kilo . . . . , K. 4.4U \' i, cassai 1
PelvágaM
Kevert IcgflaoBiabb 1 kiló .
JJL-g —.--„ 4.— I ■ „ n. raada l „ .
prágai mod 1 kj)o . . . a€0 I • „ HL rt 1
Dlaaasulr valéél tlaits ft Illó . • ü IH
Hímarymkk vételnél ármanMtfanéav, ünnep- és vasáimapokoa ayHva. Elaéás mmfjhmm ém klsslaykma.
. L 4.-\' * 143
a-tdi
A Usitalt közösség pártfogását kéri
V kltifitm
nt%sr m
hcntes /semegi karnska^éaa N. kanosa.
Nagy Kanizsa vasárnap _ " • Zala 64. szára (7 lap) | 1901 augusztu* hó 11-én
Í^..........lignin.....-. .
■ _ . ^^-.j-T^^w lLTTIIIá a bór ápoltoárai Zalamegyei—jpjp\' „ w^g^H PÚDER
«psztópitílsfélpéiizííí | -u.
.,3 ,\'• . , || U \' > VifjolH analyaálva fi qfáata Dr. J. J. Pokl m. kir. Uaár UU1 llitlis
8 * reszv tj«asáfl»?ii!iz^L í w eium* nvink» ker«kk«i >»<•■ <*k»>iMi -.n^wr.
GOTTL.IEB TAUSSIG
I -^Alapíttatott 1897. cvbcn. Mm n. ét klr. s<f.l*Dillsm»n 1< UlaHMiirtn
aE-^jfflBl Filraklsr i BÉCS. I. WsllniW a.
ClniUí • UnWar Ittuín 1 Sieta8Id«e ntánvet vsgy az öaaiag eUlejaa bekalS»a» ■illett
Ciliim . ItOlier ISIVan í H»ph*lá • IrrtSbb liniMirr-. Infackrmkrdnk*!
; _ , . , , ,.n B iláiriurtiirfcaa, NamkanUtin : Ált éa baka Keleti M. Vár ka Mm>
- elnök: Hcrtelendy Sete-t "ra 1 *•40 :<r _ <*»•
1 Teljesen befizetett részvénytőke: í -~~
I SOéftOOÉ I V M\'J I\' J, «-•—
I—^p—4—Hrateselteiap
6©«(M1> k. j ^
M számiul váltókat, előleget ád ertik- ji , ———————
| papiért j Gyümölcs és szőlő bor készítési gépek.
I^^ag^f í Gyümölcs és szöllo sajtók,
\\ 7 Elfogad Betéteket betétkönyvre^- \' -■ folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, éa ^frijPÜ^L
I folyó számlára megállapodás szoir*. í /nyomerő szabályzóval. "■fóojH \',3
1 u i A munkaképesség 20«/,nagyobbmint bármely más sajtónál, -wlj^^^^L
Ifyárnlykns Hajtók. _JÍ[ jl\'rBf
BSltlf Szőllő és gyümölcs zúzök|^
komtíMsY taoma és bogyó morzsolók. szerkováca-óruk, gabona-minő^gü J------- Téliesen felszerelt szüretelő készülékek.
tizedes es százados hídmérleg gyára. g^g é,JgyUmőloalőrlők, Aaaaló készülékek gyüraölo- * lőaelék
A gabona és értéktőzsde sztl\'itójs I J aszalásra, gydmölos-vágó és {himozó-\'é pek, legújabb saerkeaetü
Iroda es raktár. 2#lv-l • szabad, önműködő „Byphonia"gyümölcs és b^zőIIövobbzÖ permetezők
^ j gyártatnak és szállíttatnak jótállás mollofa a legjobb kivitelben.
Mi TIMíTh I \' Mayfarth Ph ós Társa
BBU^P \' T cb, kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntőife éa gőihámor.
JAVÍTÁSOK OLCSÓN, PONTOSAK ESZKÖZÖLTETNEK, j B É C B , II. TakmlraiM II. — Árjegyzék kívánatra Ingyen is bérmentve. — l :—:---- Kitüntetve 460 arany, ezüst és brons éremmel.
\'Égjrflli tépwtJAGlf-KANIZSiN; j Árjegyzékek ingyen ós bérmentve.
M ARKBREI TER L.-n él j ^^ Képviselők éa vlszontáruaitók felvétetnek "fts
OqjfiTan iw jmt < iímci),* i «»mj<r> i ~,niir i naivra iny^uiaii^ i i n «inn^ iimnis ■\' >«ijjli< i»*«aV^a i
fi értesítés \' ff
SL s f k
t . 2 _ Van szerencsám | nagytekintetü küzilnaéget tisztelettel értesiten i,lwgy a * ^
^ |-S nyári idényre IS
a legújabb divat Szerint miudennemü ruhákat, u le|(IIueninl>b nalndeéfKI a legolcsébbig figfelmes és (siette jutftnyö* ki- B «r*
^J -í saolgélás mellett\'kesailel.. » \' * 5
w 53 Ez a\'kalommal bátorkodom a tekintetes na. klr. iMIatórve* uruk lig elmét f»1btvui egj.enruba k^*>altaa<<. ^
jfiS. m s njelairt, melyeket a legpontosabban, alőiráa szerint le&julányosabkan, kilttuű minőségben*és ízléses kivitelben szolgálok ki "l
gH Sj Vidéki niagrendelések kellő figyelemmel eszkOzoltelnek « T
** " i \'A n. erd. Bözffnségi -becses támogatását es azive* megrendelését kéri mfly tisztelettel:
& T : \' K&VfWkKK Kéa tMlmbé* §
Jf | * ; V ..........BIFJ fílakéa.\' | $
• gl —-- \' -Hogy választék kitünS minfís/gü, divatos belföldi, angol és franeriu kdmékbén S JA?
,u . ~ \'\' \'\' "—) f?
| \'^WmS^M^I ? \' m ^ \\r v
Nagy-Kanizsa vasárnap
1901 augttsxtaa hó II-én
Zalamegygi
Alapíttatott 1897. évben. •
Elnök: Koller István ígszg; elRök: Hcrt€Í€ndy B^!
Teljesen befizetett részvénytőke:
54HHMIO k. \'
Tartalék alap:
ka
rs. éa klr. ad*. lalltUa na^aa »■ lllaliaarptta faraktár i BÉCS. I. WelUelM B. SzátkOMis utánvét vagy az iaaiag előleges bekütdiie aelM Haphalá a leftlkb IIIMasw, Sr«faa*krrrakrárak«a éa g Ijá|jlHrtarkaa, Katikmütiin :\' Ált éa baka Keleti H. Kár áa tnly
Gyula c4|tkaáL
rtMMatk
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
A legelőnyösebb feltételek mellett le számiul váltókat, előleget ád ertek papírokra és nyilt hitelt nyújt biztosíték mellett.
Gvümölcs és szőlő bor készítési ^épek
Jelzálog kölcsönöket engedélye; és földbirtokra.
? Elfogad betéteket betétkönyvre"^ | folyó számlára megállapodás s;
-folytonosan--ható kettős emeltyű szerkezettel, és ^ . nyomerő szabályzóval.
A munkaképesség 20»;tnagyobb mint bármely más sajtónál.
Hydralykna Hajtök.
és bogyó morzsolók Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Bzőllő és gyümölos^őrlők. Aszaló készülékek gyümölnn é-* tőBelék aszalásra, gyümölos-vágó és {himozó-?é pek, lognjabb szorkeietü szabad, önműködő. „Byphonia" gyümölcs és atsfillővaaaaő permetezők gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellot a legjobb kivitelben.
Mayfarth Ph. és Társa
cb, kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde ét gőchánior.
n É C B , II. Takaralraaar II.
KltDnietve 460 arany, ozust és bronz éremmel.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. Képviselők és vlszontáruaitók felvétetnek.
BOMTELY CilfOBttY szerkovács-áruk, gabona-minőségU tizedes és százados hídmérleg gyára, A gabona és értéktőzsde szél\'ltója iroda es raktár: 2töv-t
JAVÍTÁSOK OLCSÓN, PONTOSAN ESZKÖZÖLTETNEK. — Árjegyzék kivksstrt Ingyen is bérmentve. —
M ARKBREI TER L.-nél
il értesítés \' ||
2 " Van szerencsám | nagytekintetü közönséget tiszteletlel értesite ° i,hjgy a
^-J nyári i«lényr«
>j a legújabb divat Szerint mindennemű rubákat,\'a leftfliMMiinbb nalndeéf 141 a legolcaébbig figyelmes és (siette jatlnyo* I
^ szolgálás mellett keazitek. f\' :>, »
w 53 Ez a\'kalommal bátorkodom a tekintetes na. klr. iMIatórve* uruk lig elmét f»1btvui rornrubs k^*>altaa<<
jfiS. \'2 8 it>élz»ire, melyeket a legpontosabban, alőiráa szerint lelgjulányosabban, kitűnő minőségben és ízléses kivitelben szolgálok ki
Á ® Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszkOzíílielnek é \\
A "i, \'A n. erd. közönség-becses támogatását es si^yes megrendelését kéri mily tisztelettel:
# ] \' KAÜFMAfíN MOS férfiasaké *
5 | 1 -y .___ , \' KLF.B filé has. *
ig —-- < Jiggy választék jcilünö minőségű, divatos belföldi, angol és franeriu kelmékben
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 6L uzim, í® í*í» ,
í lOOí. auguszías 11 éa


Ili 9§gf

h
- Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa Táros és vidékének közönségét, hogy Nagy-Kanizsán Főút - UTTKE-féle palotában fővárosi mintára készült
Sö^ltíiii Ifftfiitiiil

BODEGAT
nyitottam, ahol kora reggeltói keső estig mindennemű^
hideg étkei, bel- és külföldi borok, pezsgők, cognacok, likőrök és Irisssór
— az italok palackokban ós poharanként - állandóan a legjobb minőségben kaphatók.
Ozsoimák: és TTSucsoráJs:
Ízléses és gyors s/ervirozása megrendelés szerint és házhoz küldve. A nagyérdemű közönség szíves látogatását és megrendeléseit bizalommal kéri
—^— teljes tisztelettel ~~ gjgrjj gemat.
ITi*
Be
ét
niii mm niü\'iimm!
* wjj Kölcsey-utcza ét Fó-ut sarkin, uját házában
———i Slsail* Í8 IJISIIUH k9!99l944Bt Teljqsen újonnan berendezett üzlet
Naponta friss pörkölt kávé
a fiumei göz-pörköldeböl. -e-
Jég eladás
a legkisebb mennyiség is házboz szállítva.
Ecsetáruk és festékek nagy raktára.
Kitűnő magyar csemege-szölőj
.Nyoma^otl Ftschel Fülöp laptalajdonöjnal Natty-Kariizsán 1091
Huszonnyolcadik évfolyatq 65. szám.
iMrkwlMf
ftvsl trt*K«s*i lyfaot . apói
» i—!t üli Miit_
lés lu t*m*>tti t lif •sinfemt rotfrr. vonátkuiá •Iwta ktalmaiay
XU4*kUaMl: 7iro»óií4\'pal»t: MjdUí tVUp Muyv
ZALA
-1
BLórixtran iui
Un t\'N , ,. . Mtín. . . ItQtMrn .
u3Vfmm
—s 1 . :.. . . \' •....
\' Politikai lap.
Megjelenik. HAQY-KAHIZSAN heienkint kétszer : vasarnap s. csütörtökön.
I korona tytltttr petitem *> UUr *
ininiirfink -nTiüiíi 1rrtiifc^f*
—t -^]hit nim \'luéÉB!
k«Maib« iatfcwuMv Btna«UtM l.nUk otk iinil tatt-\' . M fefaétaiMt . »j Jti
Hiia >f> 9* i..JH.ji-.......■mm
4l*r
Nagy-Kanizsa. 1901.
Felelői mrliiüti:
izerkeiitltin: K\'vmi I.i^h,
Csütörtök, augusztus 15.
Reakció és szabaűdlvüs ég. moknök- 8 elsősorban Ausztna-Magyároi\'-\'méoye.mely mindig áldástés sxrnliNttii
szákiak is. egyetértést és békés fejJödött, haladásiéi *
Reakció é$ szabadéivüség ! . E két szó j műveltségei teremtett. Es mégis a naabade egyre sűrűbben jelenik meg az utolsó léFvröégnek tulajdonítana* minden bajt, években lapjainkban. U\'Á nagy ktizdéíem s nem akarják belátni, hogy e bajok mindi előjelei \'-mutatkoznak máf minden (Ören ja . Ném«tor«iá*b<Jl kiindult rrakció tér\' "^sCdJk* s a szábadelvfcég hívéinek nagy körül- foglalásának köatöohetök. Nem akarják
(—0—) Egy fenkölt lelkű íejedéln)i asszonyt temettek Németországban, Frigyes császár Jeleségét; annak a fejedelemnek felesége\', ki 99 napi uralkodása alatt magára haragította az egész német reakciós tábort; ml?
meg, a mennyiben a reakció lapjai még haló pbráb m is sértik azt a lejedéimi nőt, aki az: angol alkotmányosság szabad i. levegőjében nevelkedve, fájó szívvel nézte i aaokatlt ptisztitásokHÍ, melyekel a r-eakcio| Bjsmarck kemó>>v és ellentmondást nemi tűrő uralkodása alatt Németországban végzett, s amely az* egész conti-■neosre is áipiántalódolL Frigyes császári halála a liberalizmus veszteségé Volt; | s mosthQgy özvegye meghalt, a reac.lio j lovagjai netn tudják —megbóesátam a sza- j badelvüen gondolkodó «sszonyn»k, \' hogy, Bismarcknak nem volt barátj?, s utálatosi gyávasággal becsmériik a nő emlékét.
Az aj német vámtarifa, melvról az utolsó I időben annyi szó esett á ^ sajtíEai" Jcs|k3 egyik gyUmőlcie annak az agiár-reakcio-j nárlús éraml»ln8lr,Ti)etyer 8ts.\'«atck terem-\' tetr inég, mw sohasem tagadhatta meg, | junker-származását, a mely áramlat még sok gondot log okozni az európai állá- -
szflkkeblüségel, szere tetlen3éget, gyűlölködést, mely a. reakctwiárius aknamunka minden mozzanatában nyilatkozik,- ellensúlyozzák ; hogy azt a hydrál, rflely hazánkat is fojtogatni kezdi; megfójlsák, vagy ha ez lehetetlen/ lejjálább\'áld a t! an-püsztiiáákíHii^ útját állják. Már mo$t is láthatjuk, . hogy minő fanyar gyümölcsökéi érlelt meg eddig is a liberalizmus diszk reditalása éppen
belátni, hogy ez a-reakcíó. megbonlója a magyar állameszmének, m^ly amúgy fcr~ nehezen tud hódítani a^netpzetiséj^ek^ kö-\' zqU ; oka a tírsadnlom abbzolutismusátek, mindjobban terjedő nemzetiségi óa feleke-, zeti gyűlölködésnek, megölóje az idealizmusnak és táplálói\'ft a legrutabb önzésnek, mély az osztilyérdéket élébe teszi a l^öt-érdekifek, állami érdeknek
______Ennek a nemzetnek nem volt soha
olyanok részéről, Kik szerelik magukat a ougv obb ellensége, mint az, a kt, idegen szabadelviiség letéteményeséinek fekfrtteni,1 éa tetszetős jelszavak alatt oly nézetedet de Önmaguk végzik rajkt a legnagyobb\' óa eszméket csempészettbe, ~ melyek csak rombolást. - a magyar nép józan lelkületének megroa--
Mondjak, hogy a történelem az életjtására és megtévesztésére szotgtftmtnak tajyió m\'íslere. Meglebd ;*^de nem tanú- j-Közeli és távoli *lten?égemk gyönyörködve lünk tőle seyimtf. Hiszen ií történelem >n<5zik azt a hartíÓV mélyet a magyar ezer és ezeJr példával bizonyítja, hogyszabadelvűsig a reakcióval küzd," s lapja-^ erre a nemzelre mindig a reakció hóf.ott(ikbó1 lehet -elvasni azt a kárörömet^
gyá»zt - és szerencsétlen^gH,\' átkot és visszAvonásT, romlási és pusztulást j,\'.s minden intézmény-, in-ly közelebb hozta az európai kulíarihoz a fzabaclelvüség ered-
mely szivökét betölti, mikor a reakció egv-egy ujabb térloglaláaról értesülnek.
Nem tudjuk : mi lesz ennek a harcnak vége ; de e{$0l ludunk \' \' mert látjuk,\'
TARCA.
állngo\', u-\'in az óaszea, hauem csak a \'vinóslanir rjelenetne\'*\'. Az éktelen lárma, a kisasszony állandó aktéi leginkább elil\'ft szokásokat, gmidolatokat hiuátoly.\'r"ea az itlas emberek tápra nyilt siemei-., ■ • szerelném vázolni. 8*f >r.áz éV -elftt\'i korrrtl|j»ek mogüvegeMdett né/ése snnytra megu^doei*
Nagy-Kanizsa 190ben. Xalurok uuhabi P«fu al«il liaUánv képel «dnr;\'Hitt,, hopv Mit m^f a mai*-.* w éa«reii»ka<iék.■
lélolvásásom ezért nzükrógszerüén hózagoa es Miután uébáuv suttogó kzói váltottak egy-
Pelolvasáa, tartoita GrénoO Gyula ar itz tréba t黫(t is \'ke»T - ;---1 , M ___mással az egyiktlk reám kial\'olt.
— Takarodjék bámész inazlia, mert kOlAn-
„Összehasonlító (adományok táraasárának\' re a- . ,. . . „ „ ,
de* gyűlésén, a 2000-dik év atigu^u. havának , , VT <1 US
elsó naoian I leüetóaen piszkos kocsi vjif a vasútról exy kávé-
. * ház\'.) nevű helyiséibe, hol a kora reggeli órákat
akartam eltölteni. Mér távolról nsgyaaj, muzsika es ének illőite-oieg fülemet. Várakozásom ellenére csak -kevés, (mindő***" három) ember
. . v-v es ének ülői te meg fülemet. Várakozásom elte-1 kér\'f,k \'^l®*1-
Hosszas laiMilmanyozasTBán ismerem végre
ben mi menesztjük rövid u*onT
Látta a többinek kifejező kézmozdulatait, eltávoztam, bogy egy utca sarkán álló nudSrt&l)
Hölgyeim I ürájqyj^ _ __ _ __
Mialatt kimentem, hallottam, hogy *gy piöoér
várctonknak száz év előtti viszonyaiig nagyssfi főink gondolkodásmódjai, a régi lérsadalom ^g^z\'emehZyelf^róno^ p^Sj A readóniek elmondtam az esetét Nagyoo eletét. Saját példámon láttam, mily nehezen «n • (.ea/élgstett, közelik beatedig ké. fiatal ur éne- «ajná|kozott rajtam, - de mm. mondá - .nem betők meg a rég mult rdök embereinek nézetei, keJ, torkaszakadtából, Elítlük palackok\', áritoaó "P\'8^1""\' "J?*™^" a lét és világról alkotott felfogásuk. Megakarom ÍDOértk eg1.íil{ „fv„ éli cigftrel,tt_ dolgokat ez urak mafnk szobák eftnté«<ri tety.
konnyjtfni az Ón3k fantáziájának munkáját es Jégl)k M\'ol y,tk ^éltö keretóm ejsen | ver** képzel. Ebbfll aztán a«t ja megértettem,
azért eláó személyben, miiit egy nap lefolyása
alatt átélt eseményekét fogom uzt vázolni, ttit >) jfávikiiask\'ssmttk tlUtiak saokst a km •>«««
öreg könyvek, rég meghall emberek levelei eldttem faatsa lielyiségoket, koi » asp.is sjl«t a»gy mi wm-
Mtártak, velem sejtetlek. Képzeljék el, hogy a pl»tyM»ü- laitkosáwti uiitsl •aoktik.
.\\X-ik század elején éltek, kövessék" lépteimet, i-8»rk.
hogy azért neveztek gytvának, *nier< 65 érea, béké* ember létamre nem ksptain ceQlOkr* bárom ittas emberrel, hanem a&aélaié? Mk*-résóséro indultam. A rendőr bmafott avval, bogy ott jó levegőt, szép kilátást, árnyas fákat
éa látni fogják e kor néhány lypikus szokását Pénztárosnő > kéfihiii m.milyMt egyik tagjs- Óin-1és kétiyelmétj padokat Togok talá\'ti. Megbámul-és jellemző emberét. Nem a kivételt, baoem az tíu nagyon i«b«i6a mtg^aríxhstó m«g Kia!t tam néhány utea1 diszesl pajía-stilusbkn épült
\'bálát éa a furcsa légla-köve\'zetet ; találkozom két katyával éa egy rendör-őrjáratúl mig végre ráakadtam arra a fahidfa, mély ** áraytbde Iákhoz H szép kilátáshoz vezet.
De valőwiattl*g ö*met*v**ftéttei& kit aa tt*-jáfót a másik ttasoolötah mivel jó levegA é* kényein** padok helyetf\'^él *trtertet taHrtttm r
\'Augnsitus I O á ii a os gsztralr- fiSldJaltelsorsjegr^ek: hngáaa
Főnyeremény 90.000 korona.
Ilyen sorsjegyeket 40 korona lefizetése ellenében elad és méreékelt karba-tozás mellett .letétben tart
a aspktwhnl Ku«|«é«lwl lyrWnfc.
1 A .rendít* Uvatiat, klpft aia w dm* UtMétkaHak muW>»h. Mttll, kour a rtgt intokW a TtSSb" tL.klIitákaa* mvakat Mváltn kusaéHtk rruMra fugtlob j.tamrv. . -jít "
NagyKaniaaa, ceütflriök
——. ; \'- - j
bogj « retkeié mám megakaiufrii* • aubadelvtt intézmények fejlegsfcémít > habár a hMüfiawbh gondolkodású magyar papáig érsi éa tudja, hogy alkotmányunk\' kat caak • azabadelvtteég tartja fenn, • a | raakoo diadalra jutásával alkotmányunk l» | rovNi Ö/Mfw,
A kinek i iimh a szomsaéd állapotok j láttára meg nem iryHHt, ez nem mwti s\' napvilágot i maga ts örül annak a mun-1 kának, mely • CMgynr nép lelket hoe»»n! időre m*gmérgesi
Tal\'i már meglehetne egyszer hasúd* tolni ast a nótát:
„átok verte meg a magyar\', Mén ar soha Hm nem tart."
Zala «6 taárn (1 lap.) __ \'901, augusztus hó 16-én
Ijóissf földbirtokos leess. Itt ott ast emlegetik,! Ilhetöleg Mápolai kall, A \'ulsjdoitképení aará-íbogy iu>4r Jmre léi. ügyvédet óhajtanak biio-nnwk sokknt fcéeéfcb jel alkatét-uóttaris, fit a
. L..j>k n____ i i t,,, 7~i _i msanesdseig iram va\'o lagaMssMbbmeao jóaka-
nyo* körök Owiisák b.l,..i félláp «tni, ml WB-ijf^ JJ [ wlr, .>rár,neok <örek,ze
• ban a kormánypárt aasisjáfi rendkívül c«őkkeo-1 otk firtiti mionbaég van. télié, meri a vélaulók lehetőleg eajél vab_et At a Jóakarat > termeiéi\' JavHtat, gysrspi* •ssrjak a ptrltii enths küldstn *• » kormiay-1 tan*, vélsileossgek ellen bfztonfisní, a wmények pertíel lőbbségén.k biaalmtl Caeu»á< fóíléliéoat ^^^ könnyíteni, n belföldi tegyneztok
* _______„towta a. <»_•.,. _______ károstáen nélkül azánrkaMí mértátbeo akarja,
Mije, - A neppert jelöltje dr MlIS (int . lWd «. kej£>»dékot, a megi
ögyvW a» „A\'kotoiáar* musluiáru. A néppel- JntuokálAá merteiéin jat»lmal hozzon, azo>ai,
aak aaoobau aano kerületben alig, van keresni, hogy • mezflfsz\'tlsággal fofHdótól kellemet,
valója, mert a polgárság söms Homegi zá-ulója, megelégedeti éleinek örve-dieoe*.
melleit ki-fog lerianl. Ülíala kö\'ak tóha \' \'ncaeké-yebk
.. .. ellenvetés! sem tet\'ék, ha a mezőgazdaság erde-
ttflmag\' ®» usütürliikfla dé.után üormdionlo, „^ TMuUt énirették s ezzel az illető bmok-
prugra«mbés4éd*t tanául. MK\'-értéás qegkétaseresődMi, vagy meghároa.
A nmffkafli»ttn véle*s>ok*\'Olsfnek eddig két szorosódottj kanálisok építéséi, vizek asabáiye-
Uoyleges jel»li|e »an : Holló Lajos éa gróf Zkky ,Ai4,« H\\\'b » ■ezögnadaaég érdekében t«t
— tálasat Ast asaagalimak Zala vármegye tkases kerületéi közű! a legmosgálmaaabb siet a UtMftl ksrlletbea aralkodlk. Mnyi Vilmoa a karáiet Nlggetleoeégi és negyvennyoloae parti J»-lóltj* agy suta meg akarja magát lamertetni vá* Issstéivsl, majd ss egyik vagy a másik kösségsi látogatja meg és a hol caak egy»ser is meglordal őszinte, nyílt éa haaáfias bsaiédévsT rokons\'SB-viii égyánlságé«él és szerény fellépésével nem-eékk ftrileklödésl kélt, kanem a válunrtókat s otsga részére pteg is nyeri, Így történt la a Id^Wóbbl vaaérnnp Btcukdp* és PoUn Is, mely kflrségekben Sümegi Vilmos nagyszabású prog-rassmbeaaédot tartott Sümegit a válagaiék min deaütt igetí lelkesen iogsdták, progi^\'mmbeszédjét pedig i öntető éljenséeeel kisérlék. | Nagyobbsx^-kása beszédeket mondótlak\' Még dr. Gumgut Káléáa tgyvéd, pártelnök, LiitUk Lájos kolorl plébános éé dr. iowlíty Márton s kftiyamrstsg sjerkesstőjs.
Lsteaféo, a ttova később Sümegi kíséretével msnt Andor ióual löldmives keheit ket iakeni választékos és tartalmú beezédjévsl nagy (el-tlaéet.
Sümegi Vllmiie megválssslását biztosra ve-beioök, ha kormánypárti ellenjelöltje nem a kp-rüistben nagy népaserüeégnek örvendő C/tundJc
Alsdarj llájdu \'Uyula ugy látszik már nem relleolál a mendstumra. Mini kormánypárti IeT5Iiet 7ro^ Isíváot 7sBs«gsííli. Ej s korsiány-pári ténylsg állllaoa jeMHtet, ugymiat illetéke* lorrásból értasűlfls^Holló Lsjos a lüg. és ÍH-ss pxri jílőlije víssaslép éa a néppárttal va\'ó harcol átengedi e kormánypárt jelöltjének.
Agririuiok és merkántüiitü.
Károlyi Sándor gróí gönci prigrammjg sokkal nagyobb méltatással talél>eeoU,-miutaeBr~adfy lálkaló hatásánál fbgvs megérdemi.
As ssefnéayek menetét nagyobb mértekben nem lógja ss befolyásolni, mini s belálasos po« litiknaok és kivált aa ország sorsának vesetői, kik as öeszeaég s nem egyes osztályok érdekeit őrzik, megengedik.
S*M I Kálmán miniszterelnök elég .világosan körülirta gazdaságpolitikai álláspontját a kijelentébe ellen etoki aém emelt kifogást. Ha ennek, daeáre rendkívül élénken lámádják a pnbiieies-likaban aa agrárius mlkspásokal, ez nem asj agrárius offensiva baiásai\'öl való félelemből lút-lenlk, mint iakább azért, bogy minél sséleaebb körökbe vigyék be a helyes megismerést.
Es itt mindenekelőtt arja utalunk, bogy ata jelaaó, bogy a mezőgazdaságot lehetőleg elő kell segíteni, mert közgsidaságunkbau es az eleö lenyeső, nem ü oissőgardasagi körökből ered. Midőn as slkotmáoy helyreálliiása után mind-bsngosabbsn sürgetlek a Kereskedelem emelénel ée ipar teremtései, markaBtlIIHák voltak azok, kik s sajtóban ast boagostaiták, hogy a meaő-kgszdsaág az ipar- es kereskedelem táplálója, Tshál ast\'uemoeak elhanyagolni nem s/abad, de
intéskrdéáéket senki sem néste kajsnssetoekkel; apaállatok, immúnis szőlővesszők, rézgállc vetfl-maj kíoazláaét,^ mezőgazdaság egyéb közvetlen vágy liösvetetl támogaiZiil eoba s»rn voolsk ellenséges bírálat alá ; ellenkezőleg ■\' as ilyen rendszabályokat ha a kívánt sikert kilátáeba kélyeatek, nemcsak szívesen látták,, hanem a légslrgdeebben követe ték r merkantilisták.
As egyetlen, amii kívántak, as volt, bogy s bosott áldosatok igazan ya mezőgazdaságnak szolgáljanak javára, nem pedig egyse kiváltságot soknak, kiknek anélsül is jelég van ;*ivántík, bogyaa áldasban a mezőgazdák lehetőleg nagy ezáuta s leulabb részben, bs közvjtett utoa is, alkal-maJiaik jg réassaáljsnak.
Aa ugynevensti agráriusok egészen má»t akarnak. Ezek első sorban, hogy aa mondjak kizárólag, amas aránylag csekély aaámu nagybirtokos érdeket isrlják «2em előtt, kik anélkül, bogy dolgoáníok kellene, igen Ússtességesen élhetnek, ha áleimödjnkat birtokok nagyságához álkalmáxsák. A kittbb birtokoltai non IMdntk Ok komolyan, külitétn a progrtttziv adót Miau kÜMtdniik. As ipar, ba ilyet maguk nem is Ozoek. tüske a szemükben, mert a munkabér drágulásától léinek; a kiaipar közömbös nekik,
mert úgyis csak vegetál, a kereskedelmet meg éppen gyűlölik, mert szűkkeblűén irigylik tőle a keresetét s korlátoltságukban és tehntetlensér gükben ettől télnek, hogy praktikus dolgokban mindenütt károsodnak a egyee irreális eeeteset áluúánositaaak.
Ua főuraink m a löbbi oagybirtokosaink közt emliiéare met\'ó számú agrárius van, *s caak ugy ssheteti, hogy jeUzsvskst követnek a aélkűl, hogy 4<o< érteiméi teljesen ismaraék, mert as irigység, kajánaag és rideg önzés rul sajátságai nincsenek s magyar jellembea és csak fr**lenéi kitéUUm találkatik.
Egy darabig aipe lűoődtsm, bogy miért lehet\' különben édee kevseet törődtek a« Urnák ba-kétléle balon éa mi okból késztlenek egymás ragiával Némelyek caa dssen beesélgettek, mások mellé két teméiőt; végre beléptem s nágyob- nagy figyelemmel olvasták a tössdeí híreket. As kikbe. I asszonynép jóbarátnő raháinnk biraláaával lug
Vteig néztem a sírok boss\'sa során és lakó- Islsioskodoli. — Hogy, bogy nem; a reggeli íkVá gondoltam. Szereltem volna iddni, hogy peoztárosnó jutott ekzembe, kit ezért flzelfeek; minfk reményében viseltek el as lu porlsdoift hogy lolyiou besséljtOng legyen és mindenkire kstottak mindama rosaz.it, melyek összességét mosolyogjon...
életnek nevezik ; mit cselekedtek használlak él Délben egy családhoz mentem látogatóba, geiáéltek. iahova ajánló levslem voll. Hosszkor jöttem:
Kiváacsi voltam egy mult század polgárának örömünnepe^: lakodalmat ültek..,,
goadolkodásátá. Vajion logjs-e méltányolni, vagy Ki°ysserüségböl én is végigettem\' e két-- fegalibb is iamerni korom embsrsioék törekve- 6,41 ekédet. A harmadik, vagy negyedik fogás seft, vágyait? Lesz-e köiOlük néhány, kinsk: "ián as a feksu ssskállu ur, kit már délelőtt teltei, emiéke túléli a százados kort. — Fel a hallottam volt, moadoit egy, terjedelmében as alá jártam éa így lapozgattam az elöltem leltá- aMd hosszúságának megfelelő beszédet Rőetel-rujó köny vben, malyotk minden lapja sgj-egy hogy egyedül én ülök ksöUsnul mig körülöl
siykó, miiiden mozdulata a iu\'álombs vetett hiút és *s Örök élet utáüi vágyat hirdeti, Ezen fojfftoe viaaaatárő\'két értés mlfnsitása áthatott, eréLvett fejtem... *
Már dilis lé járt as ídö, mikor eesemke jutóit, kqgf lulájoonképpeu megaelleoe néaaem a város nevesetsssigsit ée nefelé iadallam Sétám gÖaban egy guy kázbt ki-kajáló sok szép áaazoay él jol őitlizölt, riliodirti urak vonták jógánkra fi-gy4wsmst. kéfdazőskodéssmrs szifsislték, ki valami ünaepet ftlaek. Mivel úgyis oly lág} IktealMkaii voium hát bJwtnh á
anMhlt ifim a/JvS i gára< ée aa >Uraak bar*gjárél> Minden szónak utoleó tagját kOlőaválaaatdUa ée erősen kaág-sulyosts, ml kseeéé|ének valami egyhaagu ének kétséges b^át kölcsŐBósis. ás •ájtatae hívek*
oly tulvf
tem miadspkl useodse beetélge éesel csalja meg unalmát; hát odaszóltam szomszédomhoz :
— Mily boWogilak létszik a ftatsl páti
— Igen, á leáay 100000 koronái kaptn
— Mi eélból ?
— Hogy elvegyék.
. - Hisz ép most magaulaija a szónok köl-csönöa szerelmiket.
— Mustig még nem igen Uhitett alkalmak
agymáki megauretni. KIRMAeh zi tuáís-------Kgy
pillanatuk műve a snarsiem meádja, — a köhö
fem értem,
- H mdia,
— Hát vagy őt héaa a, hdb lUálft M
— tÍ7 :
.^lőt, egyikük aea
- á leány SSéVea, lakát lérjbez kall asaaatu. á férli kéu ügyvéd, de nluos péaae iroda nyitá-lára, léhát (áaaeodaia kall, Akadt egy jéielsü ........" . • ..........Tjr.
ember, ki ismerte mittdkeitöjükeL Ajánlatott iet", összehozta a párt és most a végxett dicséretre* mól ló oseUkvényen kívül a hozomány után kapott 1 száxalik jutalom örömeit tükrözi vissza Izzadságtól lényes, pezsgőtől piros, megelégedett sica Nézzen jobbra, ott aa örömanya közvetlen közelében Ul a potrohos jótevő.
Este még egy Ztdnc-mulaUdgot\' néalem végigj E névvel -helyettesitelték már abban as időben* Is az elavult „bál" elnevezést, Cenk u a baj. hogy az .ut szó többet fejez ki kellftjtéuél; bízvást el lehetett volna hagyni máaodik feli, mivel u ilyen alkalmakkor tánc volt u4yan« de ssinél ksveaebb mulatság.
A leányok remegve jöttek be, a ültek le a disn-islen terem kopolt pamlága\'ra. Látaaotl sápadt areukon á halálos iélelemaea lŐltött napok ka* táaa , látszott railuk, hogy folytoa istoételgétik e kínos kérdéat. kát ha nem mulatok jól V Mu> latéi.alatt tánc értendő. Némelyikök tenyleg eaeret láncolni, Ak a telnyomó többség eaak attól fél, bogy maguólják, ka uem,ugrál aieMl. — >Mit mondana áuaá, Ida, ka sem lenne tlncoaom a snModik eégynabea...« — *e a ktnoa, feieklri váró kémn ueeriti al á.legtöbbet és vet árnyékot mküájukaák gondtól MMk arcára.
Mindenki a lérflakak vweniljn bek nagy értékük kásake tudaubaa álldogálnak a téreei köanpéis éa kadvtelásael vlMgáUák I.HW111 jövő áldoaatokai, kik ma eme aa g kéayük , kedvűktől függnek, á mama teté|ük pUUat éa moeotys ut asondja 1 ,l»a faiedjéá al, bogy nálam miaáaa kedden jó uaaonuát kapnak" á
Nagykanizsa, csütörtök
Zala 65. szám (8. lap.)
_ : • " i 1901. aagaaztas hő 15-én
---—- .- ----p- \' . 1 \\ . ^^mamm^mm
Hogy mtnt gpndoíkoznak a merkantilÍ8ták/^UnkAjukkalJ«9lparkodá3Ukkal hozzájárni-; |aWö„ s hatóságokhoz, hagyat as állapot unf srrs átints klasszikus példa az t memorandum, fiak a hátfa (elvirágsáaálu^. — Üdvözöljük i aal beszüntetendő s koldulni mindenütt csak "TJL!?". föíf\' oí-" 82 ipartest ül olel ünnepségé napjain.
Üdvözöljük miodanokál, a kik együtt-I éreznek -áz iparossággal,- melynek jóléte boldoguláoa, a magyar haza jólélét_ési
való proprekereakedelem ügyében Hegedűt Sándor kereskedelemügyi miniszterhes intézett. I—Maflayytfndfl; s« ininiitiva a minisztertől
indult ki. „ . M
Az emlékirat mindenekelőtt felsorolta azokat (boldogulását foglalja magában, a reodasabályokat, melyeket tenni kell, s azokat
a körülményeket, melyek nem kedveznek Fiume,
í\'^^\'Zt^L m,?4.\'\'í - Klueveaéa. A valtán és közoktatásügyi
hatósági engedélyLyel lehet.
— Tüie«et Koiornan ang. U-én 4. a 10 órakor ismereten okból ifis támadt, mely rövid tél óra alatt a nagy százaziág és zsúfolt épületek nn»u » Iskóbáaat és 11 laslléképBIsist *l hamvasztott. A kár és szerencsétlenség nagy, mert a Az ünnepségek Ulán pedig fel a mun-j szegény károsultaknak ösües gabonája s takar-
\' mánykészlete a tás martaléka lett s nagy ínségnek néznek elébe.
tendóvel növendéke volFa sséketlebt\'rvári javító intéseinek. Felnevelték, becsületes mesterségre isniiolták s hogy elérkezett as az idő, a métfbéa s törvény szerint kikerült as intézetből, jé «aná-
lapitáaa kerékkötője legyen a ebanvinisU esz. . ■ „3; ~ A hála Vioce István duna adoüyi szü-
Xés ttrveknek, melyek ..hol sincsenek\' Jté.AJ» ma^att néhány
tt czak mag., alpontok átol vezetet- si I Mgédlanitónöv< « ^ *
^^. V^L, ,"^ !. 0 itevé\' -Eaküvá. Stern Sala kávéház-tulajdonos
kenyrtg teremtheU saeg azt az alapot, melyen> a Csernowilib\'an tolyó bő 18-án tartja esküvőjét .. . , , „ , . . ,4 .. , „- . fiamé, proprekereíkedelem ftjMdhet.k. Csak k.-^ ^ j kísassVmynyW, Ssttlsr kér leányá v.l ?«okk.l «,fr«tettel,es buzdításokkal ellátva bo-vételesen, oly üzletágak bevezetése fcéljából, me-,^ KanjxtóII\' \' csátotlák ki a.nagy világba. Helye is akadt
lyék « sgész ouzdgra búnak .iMtossággal,!™^ ~ »bA»«seaiel blr Fehér Ipoly psn-VÍDcének\' d* nem®okáp» abbs bagyU aaies-nynjt-on a koiminy rendkívüli segélyeszközöket., nonhallfli^apát Bakonyvári IIHefonst Zalaspálíbóri\'*\'^1 \' ^fg*^ A lttttf,bfD
A teendő intézkedések legyenek mii«í«i/bre afew bj£r(10nv0,ra (Vessprémniesve) plébánosnak -er**!*0 Deln "áltattak róla semmit, míg nem egy-hozzáférhetők; nemcsak hanem oly. jelleggelk \\k ^ pa^onb^ihUendnoko. pedig"""® cssk beálliloU volt családfőihez. As iga*, biqanakbogy uarányh^ sseré«,y tökével dob Za|u^|jb, laB0,eu ininÖ3^ben 4tbelyez.r .■«"«•*« »í«6rüU »£• b<** »É ". gosó kis kerMkedönek _kedveszenek \\ J H^söhet-nyllvánl<«a. Elei Lipitl f««« « M,T**n «dürt nekl *
Nagyon kfl/sl tekudt volns, hs a fiumei ke-r— -:—»«-• ®u W"\'""" —t>»*kk
KTon
"rwksdflk kíséretet tettek
s megmz-
ctábitáák: ellenálltak a kísértésnek radták a reálitá- terén.
Hasonló tárgyílsgosságot, hasonló jóakaratot as öéksestég iránt kívánunk tz agrárimoktóL Akkor hsaisr eltQnoek sz el enfétek h az az egyetértés uralkodik, melyet az orsrág érdeke követel a melyet a miniszterelnök akar és biztosan el is ér, mert ssját személyében a legszebb összhangbsn egyesül s pompásan megtér egymás mel\'ett sJogosult es eleiképe? agráriz-mnt a ■erkinilTismnstal.
HIBIK.
tovább
. . „ ker. kir. tanácsos, ujnépi nagybirtokos, amagyir- ott kipihenje msgát s ssntán
, .» . ... w volns, hogy s erw .....,.,„, , .....vta^nm ^itázi k\'l„á. y>ndoru\'itl-
kedelemftgyi m.n.wter.umot sgy nsgy skcióra Keihe77;i;rko7ona s^élyt volt adomá- ^e,uíuktu\'1ljw1 "1 ,u J-4«* • ^ ^
" -----K hálá?köszönetét nyilvánítja: aJEo«í reggel oUjik el. Llöbb «ak rsfgel.l sksrt
kőzsési elülisrósáí j meg nek. adm. Mialatt ssután Csuthi Imre bet. g.
- A-jUU körébál. Az ünnepé yt | ^JJ^? rendeio bizottság sajnálutat tapasztalja, hovy a zászlótsenielési ünnepélyre tok érdemes egyén meghívót nem kapott, minek egyedali oka: a lajstrom hiányossága. Az idő rÖvid»ége miatt ezen sajnálatos mulasztás pótolható már nem lévén, a rendezőség ez uton hivja meg sz illetőket, együital szíves elnézést kérve azoktól.
Aa éHiSg lsgéKgebk Isnltájt Smnlyft Vásárhelyen ét —az—orsság—le ;öregsl>b—t«niirtja Stangl Ferenc aki 64 év óla van már e szép\', 4a rögös pályán s mindenütt ■ becsüle»t és I\' tiszteletei vivott ki-magánsk Mini 16 éves itju 1834-ben leli tanító\' Forván, Lováaz-Paionan, (gyarmaton, Olaszfaluban, májd isméi Porván és Olaszfaluban, Kis-Vényén és Elössalláson. végűi Polányban tanított, i\'t érte a szabadságharc! mikor feiesspott honvédnak s végigkfisdötte a szabadoágharcol. Somlyd-Vááárhelyen mini tanító 1860 óta mtlködrk.
— A koldiiaiig) • béliig) inlulax-térlaas. Tudvalevőeg Szétl Kálmán mini»zter-, , ,-- „-,..,. .... , elnök, mint belügyminiszter elrendelte a fő.várot f^J^.f » tamlóbnak, kik a nyugdijiotétet Ur-és vidéki városok koldusainak összeírásai.- Több W keJl kiiölteau Miman ezen lapnak kitöltése
. Üdvözlet as Ipartestületnek.
A nagykanizsai Ipartestület ma szenteli fel as ünnepségek egész sorozatával aj zászlaját. A zászlóra, — mely maga is a magyar ipar előrehaladottságáról tesz fényes bizonyságéi — kővetkező jelige van felírva : „Szorgalom és összetartás álUl virul a munka."
Ha pedig virol a munka, virágzik a haza. Yirágzó hazának
boldugsbbak azok, a
6* koroaa értékű arany óiáláacát s sst W ko-| róna értékbea elzálogosította. Azután vonatra ölt s Budapestre utazott, ds a rendőrség távirati megkeresésere a budapesti rtrdői ség Vincét letartóztatta.
— A tanítók ajagéfja. Az IK76 ben alkotott tanítói nj ugdíjintézel most már 88 millió koronával rennelkesik. Akkor s tanítók mmltualis 360 ti tnyi évi -nyugdíjra tarthattak igényi 40 évi uiÜködét után -A—késel éjár a tiz óv, melynek lefolyása után e törvény újból revisio. alá kerül. A tanítók egyleteikben és Dsaktapiaikban fejeaik ki óhajzikat, mélyéit szerint a revízió ejtessés meg A legtöbben kívánjak, hogy a tanítói nyugdíj már 90—36 évi működés uián jirjon. Azt hangsnlyossák, hogy a tanítói fizetés jtm\'ása alkalmával fizetendő fiUJ jérulfk leszáll ittasaik. A vallás- és kötokiatáa-ügyi minitzleriumbán most kezdték meg as eló-munkálatokat a rerizió előkészítésére és a kir. tanfelügyelőségeknek kérdő lapokat küldtek ittt,
gyermekei. Még kikben azon öntudat él, hogy becsületes
összeírását
_pj:_ ^h^:Ivaros azzal küldötte visszan belügyminiszternek pcuig xiuiougun | ft ko|d„g natisztikirz vonatkozó Iratait, hogy a
vsn. A rendeletei
leány is egy helyre pislog: .Emlékezzék barátom, milyen kedves voltam önnel múltkor. Csókot ngysn nem adtam, de ha jól mutátolo.. ki tu4ja?\'
Az iaént még oly könnyelmű táncosokat az érkezők nagy tömege gondolkodóba ejti. Számolni
kezdenek : egy, kettö...9t...tiz...huss...«záz......I
•Tereoitő Atyám ha mindezekkel táncolok, holnapután sirbs viaintk l«
A tánc már rég.a^gindult és a gondos papák még Aiindig as&nórára való alkalmas asztalokat keretnek.
a koldus sistisztikárs vonatkozó városban .teljes koldulási belügyminiszter most szigorú hangú
L-------1. \' , -.....^
Jó magam is ugy éreztem magam 4 nap ispaszlalásal után, mintha tttas állapotban néztem volna végig a várost ét embereit. A látott dolgok, rövidke lueyjegyaések, ellese\'t szavak mind, mind a XX-ik század elejének jellemzetes bajái hirdették. A táraadalomhaa ^eltűnt, még-semmisüli .a mult ideáljának még emléke is. A
nsgy fontossággal biV a mérleg elkészítésénél, nagyon szükséges, hogy s lani\'ék azijjpit pun* tosan és lAlkiism\'reiesen löltaék ki Méltányos dolog lenne, ba a tanító, kinek hivatása arg terhez, 85 évi szakadatián\' működé? után, teljes lizeiésael mehetne njuudijba.
—- A MarAba hladt A\'Mm Adáa II éves kollátssegt lakós vasárnap délután fürdés közben a murakeresziuri bajómalmok melléit a Murába fuladt. A szomorodott szüléknek eddig nem sikerült a holttestei megtalálni.
— T«rtalékM*k bevssnltts. Auguai-Ina bd 10-én 1200 tartalékos vonal be a cs. es kir. 48, gyalogezredhez Nagy KsniwSrn t\'l négy napig maradnak és áfáién hnssonny lo
középkor vsllésot ezlázita, a reneszánsz művészeiének nemesítő hatást, a XVllt-dis század komoly tudása elveszett. A képrombolók meg-1 napi legyvertfyakórlatra Sopronba mennek semmisilették a régi oltárt kai és helyébe temmij ujat sem teltek. Az emberi fuj jellegseles akli
AaanrlkaUk a Balalaaina-Ckik ágiból sgy 26 lagliól amerikai kéjutazó társaság
vitáss és a természetből folyó cselekvési vágya érkeze t vasárnap Siófokra. Aa előkelő társaság létezett még, de hiányzott az e^/mény, melynek megtekintette a fUrrföigszdaló kalauknlása mellett
As idő éjfél felé Jár. A nem táncolók vert _
_____ ,___., ,___\' i.i. .^iis_„x.iL ™:__roioiou B<e|r, un moujsun a* c.wmcuj, muiyuc* megietmieiie a iurnuizazdaio taiausowsa meneii
\'•\' _ i uralma alalt és tudaioa irányrásávaí létesiielte a kies lialatonmelltketsztén éjjel tovább utazott
többiek egy órai megérdemelt pihenőre vonu.nsk. , vágy. a történelem nagy mömenldmjail. Az em-1Triesztbe.
Később újra kezdik a mulatságot. berek cselekedeteinek irányai, eleiének célját
« A bortól kipirul\' arcok; összegyűrt ruhák, jobb híján az arany bál«áuyozáta jellemzi én___
kérvsdt. virágok tömkelegében egy-egy pár mindig I jráiiyilja. Nem lehetünk hivők, yeriti.uk, tudó-j ben történő balesetekről, közelebb ét közelebb timnl \'egymáshoz. A nőnek [sok, vagy hősök ;.legyünk legalább gazdagok/jSándor 18 éves iégradi fii lihegő keble, rövid lélegzete csak még jobbsn j A pétrz, (mint Vincéi lebeg sz emberek többségé ingerli a férfi érzékiségét. Kezeivel átkulcsolja\' ne| szeme előtl. Nem élvezetet, boldogságot táncosnőjének derekát, tágra nyilt szemeinek j (soSeré\'et akarnák a pénz révén szarezni, banc\'m ______
tüzét jártalj* kipirult arcán, ringó tettén. Kép- vágyódnak az arany után egyszerűin azért, mertfugyjnimiszter a" ludatlsn nép kizsákmányolására zelelben \' lelépi a szűk rubét és oU a zsibongó annak tabpi. Pénz ad a tevékeny-égnek célt, alkuimat faluhelyeken, vásárok alkalmával tizüll tömeg kellő közepén bírja gondolaiban azi a!as egyénnek értéket; ez ösztönöz heroizmusra következő szerencse játékokat: liördozbató teke
— Beletel riirdéi klabtn - HtinU á\'landéan rovatot lehetne nyilam a llrdá* kös-Vasárnap An\'nar >t fuít a légrádi
felső révnél a Drávába. Uulhtja addig faltaIst-é|vezetet, boldogságot,; ható nem voli.
■letiltott iiertamJáUkak. A bel
A törléneUm minden kor
flalal leányt, kinek a társadalmi szokás szerint- és gonoaztet re egyaránt bivslálotan még sejtenie sem szabad, hogy ini a szerelem. —
Az ablakon betűt a nap.
Néhány férfi kivételével mindenki lávosik. Az itt maradtak*te(jee részegséggel asarják megünnepelni az est "örömeit;
\'-T" a. * ii: ,.jy
i bab-játék, golyó, tzines-gnlyó játék, baba, naiues-homlokára egy | baba, monaco, mariandii,birbics, céldobás s egyébb
vezMö elvet irt, mely kor eseményeit és az\'hasonló természetű játékokat é« műveleteketrbe-1 emberek jel lei\' megmagyarázza. A XX;. századáu J (üiotta. . \\ **
e álét látjuk ! Pi **
(H E
V
— UJra reaéeselt amieuai A Balatoni Muzanm, a melynek tárgyai td\'lig egy terembs kiállítva voltak a nagyközönség részéről hozzáférhetők, a lefolyt kei héten át lényeget váltoxá-ton meni keresslül, amenaytben egy ujabb tmm
bereadoséne fetytán agy • régészeti; miit a ter- gydmölcs- vagy ttzőUőévekfcen\' a gyümölcs az emeity mészeU\'ajzi gyűjteménynek külön helyiség jutott. lelioíOleg tökéletes kipréielésére kevésbbé néznek vlsszafelétoli A régészeti gyűjteménytár 14 szekrényben itrja é« némelyeit egy csekélyebb munkaképességgel A sajtolt! elénk a Baktonvidék eddig egybegyűjtött arclieo- biré régi sajtót hasznélnskL ngy ex látszólag meg- folyásét qn
_ikgjai a inarmévészeli tárgyait, mig a vidék ma- bocsátható. A valóságban azonban nem fizetődik függőlegesen
^árgyOjtaaaénys s köteteinek egy koiieiroöjs a tT mtaJga t)wben az oly takarékosság,—mely minélfogva felezavarás- és ujabbaajlolókokocÓk isásjktt nem keVéebbé tágas helyiségben nyert el- ió, a munkát gyorsan alősrgitő és gondosan alátevése nélkül tökéletes kipréselést tehetővé helyezést. A Balatoni Mueua minden vasár- éa kivivő eszközök he nem szerzésére vonatkozik, teaz. Ai oszthatóság megkönnyíti az anyag ttaaepaspon d. c. 9—18 ig díjmentesen megte- Ez íll önösen, mint a kővetkezőkből kitűnik, s bevitelét és a kipréselt anyag kilspátolását ás kiQtbető. gyümölcs és boraajtóknál az eset. ezáltal jelentékeny idő és munkaerő megtaáa-
— A clmbalaos ésszorl leány Újra TökéletKnUÍ szerkeszteti prések 10—20%-al ritás éretik el._ _ *
egy ftatösképű cigánygyerek s újra egy ünom kevesebb Javéi sajtoljak ki, mint a idegjobb A cég készít arabsa présekel lelaöoyaaMksal uri leány. Egy pápai földbirtokos szép, fiatal rendszerű sajtók. A jó sajtók alkalmazása által is, a mélyek a gyűmőloamurnak vaaiaí vagy*, leánya beleszeretett egy ottani cimbalmos cigány- elért nagyobb sajtolási eredmény csaknem tiszta fémmel valómiaden éri ntk esését teljesén kizárják\' ba. Szép barnaképű gyerek vett ez u cigány, s nyereségnek tekinthelő. A nedvnek lehetőleg Fig, 3.; hogy azon vevőknek ie eleget tehessen, a szép magyar nótákat gyönyörűen tudta klvorni tökéletes kissjtoíás stonban még egy további kik üyen igényeket támasstaoak. a cimbalmán. Hiába- volt az nri leány szüléinek nagy előnyt nytyt. A legutoljára Molyó lé , A Jegnlóbbi évikben a
minden ellenzeee, oigánymenyec<ke lelt a szép különösen gazdsg cukor és más a gyümölcs- yUJL „ szőllő* és gyümölcsbor kásái-laányból. Az érdekes pár vasárnap lép»tt há- bornak tartóságot í» jóizt kölosönző anyagok- lUHH 1 Jéeénél nagy elterjedésre la-aasaágra as ollsqí anyakönyvvezető előtt es tiiüTT .-nőkvletesen kipréselt lé magasabb cukor- \'H ^XJ — fgttrt a hydrsnfíkus pviznyo-azutáa egybásilag is megáldották frigyüket. tartalma ktfvelkealében ellentétken.a tökéletlenül /UJgn« ntaui M,iok mert főleg ott
— Ügyen Utikönyvek engedélyezése kipréselt gyümölcslével, az előbbiből keletkezeit ^JCggj ho, \' mnnksképeséMtköní Mimáa főbb helyről panasz merült fel, hogy a gyümölcsbor alkoholdasabb és ez oknál lógva ThSK telnek más sajtókkal szemben szegénysorsu tanulók caak a tanév harmadik- tsrlósabb is, mini as—utóbbiból keletkezett. Ez ^LJjuS ; ( jelentékeny előnyöket nini-negyedik hónapjában juthatnak ingyen tankony- álitás bizonyságául ssolgál ama körülmény, hogy ,r . i.».t,
—-t ami a lanitfts alkaréra hátrányos- :\'a tökélétlen préselésnél aikipréeelt aayagboz még a\'készíteti számos ster-
vallá*- éa közoktatásügyi m. kir. miniszteiium vizpótlék és egy mégegyszeri sajtoiéa ssükaágef-\' v ke,tt tg lt, ^^
elrendelte, hogy az államilag segélyezeti községi í lelik, vagy *bogy az égetve a pálinka-ké\'szilésnél jjg.1 ábrásod Fig 4 bisonült s
iskolák sz ingyenes tankönyvek engedélyezése még egy tekintélyes zsákmányt nyújt. i.. * ..__. .. » \' , . .
iránt egybeállított kimutatásokat a taotelligyelő- Egy gyümölcs- vagy bor-ajtó kaeaerzéséaéí ^J"™™™"; minthogy nemcsak minden .éghez az előző évi adatok alapján legkésóbbr-arra kell-ne n&ni, hogy ez a kgnagyobb ^"^\'"^Ikez.k, melyek más mer^aáet soguutui hó V geig, a tanulok névsoroa kimu- nedvkkákmányoléxl szolgáltass, kilogástalan ^netn "O*11 sok t ebit élben
tatását szegénységi bizonyitváaynyal együtt anyagból és gondot.au kéazitvs legyen, és csekély 1 maija, küldjék be. erö alkalmazású mellett rövid munkaidő alatt a r-Y»l
— A ■aaatareégea kalleayéastéa. Dá\'j legmagasabb nyomást eredmeny elérhető legyen. ^mJjaJB.
iotézetl az urszáí gaadaságr egyésüíeleihez, és működésüknek biztosságát, a legolcsóbbsk. ,HN
amelyek utjáff\'-féihivja azon földbirtokosokat, A May fari h Ph. é« Társa, Béca ,11., Tapor- I
■——akik vúzel cláwiisthat4-aa—állandóan—nagyobb atrazaej 71, által-.szerkesztett hnr gyümölcs- éa—- \' - - -—-g^^^^^^^^BÉjfcMSjBS viiosz\'oppal ellátható alacsony lekvéaü nagyobb bojzópré* „Hercuke" mely különböző nagyság- ^MPV^J^B
földterület fölött rendelkeznek, a mesterséges\' ban kéazittetjk, megfelel mindazon követe! fy
haltenyésztés felkarolására. E célbél utasitolia a ményeknek, melyeket egy jó lésajtó irányában t
míakzter az országos halászati felügyelőségeket,\' támaeatunk. I : \' \' I - H9PF Jl
hogy a teleknek szakszerű tanácsokat adjanak A vastányér meglámadballan zománc-lény-1 jy^ , K\'*
és szűkség esetén a munkáktok tervéit díjtalanul lakkal van bevonva, mely.ikiiárja a lehetőséget, I f^a^it t^jt - ^H^ff\'-\'^V * &
készítsék el. hogy a bor tartalmában, zamatjában vágyj Fia 4
— Kikapta a ea*plCgép Németh Józael sziaében belo1yá~ollassék, vagy Ián uiegfeketttl-! * dobronci lakos 10 éves kis lánya átugrott a betne, Fig. 1. Kívántra tölgyfalényérők ie I kerítésen a szomszédba A kerítés melle t egy [szállíttatnak, esek azonban vall
Zala" 65. szám 4 láp.)
Nagy-Kanizsa, csütörtök
~ berendezése folytán ngy s régészeti, mist a tér» ■éaaetrajst gyűjteménynek külön helyiség jutóit. A régészeti gyűjteménytár 14 szekrényben tárja elénk a Bakionvidék eddig egybegyűjtött arcbeo-■Wgjai a iparművészeti tárgyait, mig a vidék ma-
idárgyüjkménye s közeiéinek egy kolleirooj* alkt mlndeo llzerniren az oly
1901 anguattua hó lA-én
másik. nem keVéebbé tágas helyiségben nyert el helyezést. A. Balatoni Mueum minden vasár- éa Unaepaspoo d, o, 9— 18-ig díjmentesen megte-kintbstő.
— A clsnbalosos ésatarl leány. Újra egy ftotösképé cigánygyerek s üjra egy Unom an leány. Egy pápai földbirtokos szép, fiatal iéásys beleszeretett egy ottani cimbalmos cigányba. Ssáp barnaképű gyerek volt ez u cigány, a a szép magyar nótákat gyönyörűen tudta klvorni a cimbalmán Hiába-volt az nri leány szüléinek minden elknzeee, oigánymenyec<ke lelt a szép
JfiánybóL. Az érdekes pár vesárnsp lép\' tt há-aasaágra az oltaqi anyakönyvvezető előli és azután egjrbásilag is megáldolták frigyüket.
— Ingyen tankönyvek engedélyezne Mimáa jobb helyről panasz merült fel, hogy a szegénysorsu tanulók csak a tanév harmadik-
gyümölcs- vSgy asőllőévekben a gyümölcs leli előleg tökéletes kipréielésére kevésbbé néznek é« némelyik egy csekélyebb munkaképeaséggel bíró régi sajtót használna^ ngy ez látssólag megbocsátható. A valóságban azonban nein finlódik
Í\'ö, a munkát gyorsan elősegítő és gondosan livivő eszközök he nem szerzésére vonatkozik. Ez fett önösen, mint a következőkből kitűnik, a gyümölcs éa borsajtóknál az eset.
Tökéletlenül szerkeszteti prések 10—20"/,-al kevesebb Javét sajtolnak ki, mint .a idegjobb rendazerü sajtók. A jó sajtók alkalmazása által elért nagyobb sajtolási eredmény csaknem tkata nyereségnek tekinthető. A nedvnek lehetőleg tökéletes kissjtoíás azonban még egy további nagy előnyt nyqjt. A . legutoljára lefolyó lé különösen gazdsg cukor és más a gyümölcsbornak tartóságot és jóizt kölosönző anyagok-fiai; TTÍkelítMen kipréselt lé magasabb cukor-tartalma következtében ellentétben, a tökéletlenül kipréselt gyümölcslével, az előbbiből keletkezett gyümölcsbor alkoholdaaabb és ez okaál lógva --- Ez
az emeityürudnak karboassatágu előre és viaszafelétolása által történik.
A sajtolófko-sár a iiedvnifrpdkiá jUdsa la-folyásét engedélyezi és a i,nagyobb présekaai függőlegesen és ftizszinlstyan 4 réaare —alkaté, n i uélfojrs felcsavárás- és ujabbaajiolöftnkat-ok alátevése nélkül tökéletes kipréselést khetavé lesz. Ai oszthatóság megkönnyíti. az anyag bevitelét és a kipréselt anyag kilipékknat ás ezáltal jelentékeny idő és munkaerő megtakarítás éretik el.__
A cég készít a/oobaapiéaeket iakteyaartsaal is, s mélyek s gyQmöIosmua>nak vaaiai tragy>. fémmel való minden árintkaaésél teljeasa kínálják \' Fig, 8.; bogy azon vevőknek k áegel letieaeen, kik ilyen igényeket támasataoak.
A Jegnfóhbi évikbea a
nzőllö* és gyümölcsbor káaái-____
•tésétíél nagy elterjedésre la-fttTak a kydranfíkus prizayo-mása] sajtók, mert főleg olt bol aagy manksképeségjetkörs telnek, más sajtókkal szemben ul jelentékeny elönyöket nyoj-tatiak,
# —A készteti számos Sier-[ , keret közül as itt utóbb ábrásolt Pig. 4. bizonyult a
tesznek híresei fölül is maija.
hanem azokat sok fekiatetben
\' tsrlósabb is, mini az—utóbbiból keletkezelt negyedik hónapjában juthatnak ingyen tankony- ál itás bizonyságául ssolgál ama körülmény, hogy ami a lanitsa aikarém hátrányos- :\'a tökélétlen préseléanél a i kipréselt anyaghoz még vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszteiium vizpótlék és egy mégegyszeri sajtoiéa azűkaégel-\' elrendelte, hogy az államilag segélyezeti községi j lelik, vagy^bogy az égetve a pálinka-ké\'szilésnél
kkolák az ingyenea tankönyvek engedélyezése még egy tekintélyes zsákmányt nyújt. 4i—it.i____u__l ...
iránt egybeállított kioalslásokst a tanfelflgyelő- Egy gyümölcs- vagy borsajtó fceszerzéeénél I .™,mh<?«> oe\'«-«»k minden
aéjhei at előző .évi adatok alapján legkésöbbr-arra kell-ne n&ni, hogy ez a legnagyobb «lönynyel rend»lket.k, melyek más azerkezataáet augusztus hó v geig, s tanulók névsoroa kimu- nedvkisákmányolM azolgállasHa, kilogástalan tatását uegénységi bizonyitváaynyal együtt anyagból és gondosau készítve legyen, és csekély küldjék be. ! erö Alkalmazású mellett rövid munkaidő alatt a
— A ■eeetereégee kallenyfasté*. Da<|legmagasabb nyomábi eredmeny elérhető legyen, rányi Ignác tőldmivelétügyi miniazter_leíratot-llyen sajt k, tekintetbe vév ea luunksképeségMtai, intézett as ország_ gaadasájjr egyésüíeleihez, és működésűknek biztosságát, a legolcsóbbak, amelyek utján\'fnhivja azon földbirtokosokat, A May fari h Ph. é< Társa, Béca ^11., Tapor-akik vízzel oláramthat4-ee—állandóan—nagyobb atrazaej 71. által—szerkeszteti bor gytlmllks- éa viiosz\'oppal ellátháló alacsony lekvéaü nagyobb bojzóprés- „Hercules" mely különböző nagyaág-földterűlet fölött rendelkeznek, a mesterséges\' ban kéazittetjk, megfelel mindazon követe\' haltenyésztés felkarolására. E célból utasitolia a;ményeknek, melyeket egy jó lésajtó irányában míakzter az országos haTászati felügyelőségeket,\' támaeatuak. I : \' hogy a leieknek szakszerű tanácsokat adjanak A vastányér meglámadballan zománc-lény-ée szűkség esetén a munkáktok tervéit díjtalanul lakkal van bevonva, mely.ikiiárja a lehetőséget, készitaék el. hogy a bor tartalmában, zamatjában vagy
— Kikapta a eaépligép Németh Józael sziaében befolyásoltassák, vagy Ián inegféketttl-dobronci lakos 10 m-s kis lánya átugrotta betne, Fig. 1. Kívántra tölgy falény érők is 1,, ^ .• . kerítésen a szomszédba A kerítés melleit egy \'szállíttatnak, ezek azonban valamivel drágábbak -V,*®\'
.....I. .. „..„ „ l:„ ,-lZL a. .xki, kj__la cv- o sajloló beogtr prím
Vig 4.
Az á Iváoy teljkeen kovácsolt vasból van fiilaő kereaztvasai közé a

A cezvariengely nem vasból, haaem a leg-
.cséplőgép volt működésben, a mely a kis leány és több helyet igényelnek. Fig. 2. szoknyáját elkapta s - lábát ówzsrongyolta. AI leányka aligha marad életben.
— (akergjár Zákányban. Nemsokára cukorgyár fog létesülni Zákányban, Zichy gróf birtokáo. A Vállalatot egy belga konzorcium financirúzzá, de a töke j része hazánkban lesz elhelyezve. TJjjy halljuk, hogy a részvénytársulzt elnöké maga a gr ól leaz.
— Ktcaerélt pklyáababák. Bégi dolog, hogy a pipésziuaaok humor dolgában minden nifis mesterséget tanuló kollegáik elől elragadják a pálmát. Ujabban is bebizonyították, ezt a vidám \\ tiukók. Vasárnap történt, bogy több iparos család kkindalt gyermek szintén magukkal vitkk, négy pólyái baba ia jobb fioomsztmezéjű acélból készült és akképen volt. Társasjátékra került a sor, ame yben a van a tányér * közepébe bétcéatszolve, hogy mamák ia részt .veitek, a miért is a pólyáaokal lazulás vagy esurgáa lehetetlen. A csavarlengely egy 13 éves inas gyerekre bízták. A firtl bősz- oly erős, hogy unnak elgörbűlése ki van zárva, szanltotla a dolog, kiválfmikor légy kii, de annál A csavarmenet ugy van vágva, hogy sz erő élesebb lorok a szabad NSgyüatt aivitva diesérle legmagasabb kihaazníilása hhetővé van léve. az Ural. Pokolr gondolata támadt a műkedvelő ^ tőlgyfalányéru prések kivánam réztokkal piszkának. Kioldotta a pályákat s ösaze-vi sza szátlitmtnak, a maly a léi s csavarlengelylvel csereberélte a csöpp kis jószágukat. A lérsaaág való érintkezéstől óvja, ugy hogy az ekkép tel több liter botocskát is viti magával s igy nem a»ereit prések gondolkodás nélkül a- gyümőloslé-oaoda, ba hazakié menve, nen vették estre a aajtoláiiioz ia alkalmazhatók.
caerét. 0 ihon rémüldöztek csak a mamák s a A prés egy folytonosan működő kettős* családapák, a mikor fíu helyeit leányi s fordítva, r nyomószerkezet tel van ellátva, mely az emeltyű leány helyeit fiút találtak a.pólyában. Ejfál is minden mozgásánál, midegy, akár előre, akár elmúlt, á mikor sikerüli visszacserélni az eltévedt bálra, összeaajtol; ez által* a munkaidő a felére csemetéket. De azért még ma sem minden papa redueállaiik.
éa mama bizonyos benne, bogy az 0 gyermeke Különösen btcses, hogy a nyomóerő szabályoz-ké(űl(H) haza haló és pedig: 1. az összesaitolás gyorsaaégára
nézve éa 2: a nyonóerő kiíejtéaére néave, ugy hogy váltakozva mindegyik megkettőzhető.
A nyomóerő megkettőzése főképen kiuánutoa, ha az ússaepréaelés a végéhez kőseledik.
Igen j I jön az is, bogy egy éazszei ü készülék által a felcsavarás fele annyi idő\'alatt történik, mint az összeaaj oláa; tehát felényi munkaidő
A monarchia legtöbb vidékén egy gazdag .alatt kettőzött erőkifejtés lehetséges, gyümölcs- és szőllőaratásnak néznek elébe, és A munkáanak nem kell as emeltyüruddal sok mezőgazda, iljptte tzrtllő >iOmölcs la-, a sajtót körüljárni, bsne\'m lulyvásj egy ésugyan-ittlájőoiibs e:é egy praktikus gyfipiMes- I vsgjy azén helyről végezheti a munkál, mert ugy |iz iv ó löttj\'ó btnerzésfntk kérdése tolni. Ha gszdsg ötszesajtob saál, mint á felo«avarásnál a umködés
Közg&idaiág.
Gyümölcs- és szötlöprésekröl
aajloló-hengér prinm önjötlscélból van beépítve.
A pré- fej kovácsolt x vas tartókból áll, a melyekre a keményfából készülilédéi vas csavarokkal erősítve.
A sajtó tányér a legjobb tögyfából ^késsél, lebát a nedvnek minden érintkezése támréatek-kel ki van zárva, négy göV\'tkcrékr« ezaUll-hatóan szerelve, így kogy a sajtóiéi utáa kitolható éi kényelmesen kiűrltheiö. Cáékzsrfl két sajtoló tányért alkalmasai, hogy mig as egyikben sajolnsk, addig a mistiatJkí iibst üríteni éi ujrá megtölleni. Ei állal a naoka-képeiiég legnagyobb foka érhető ,ugy bogy pl. HOO liter •köbtarlalma kosárral naponta kh. 80.0QÜ liter ezölőmnat sajtolható ki. ■A aajloló-saivatiyu 860 légayomással dolgozik ea a esojtóban magában kb. r 126,000 klg.layomáai idéz llö, melyet egy sínbe hoz létre. Kfváltható dugat) uja van, mely arra való, hogy a sajtolás kezdetén gyorsabb öesznievitáal és • végoJelé fokozatos össieazoriláa mellett a legnagyobb nyomást térbesae el.Ahol eröbajt ássa 1. rendelkeznek ott a saj ó eröhHj\'áua rendeébetö ba.
Ha a törköly már kkaj lollalotl, ae elsáró szelepnek kinyitása által a Hatoló dugattyú önműködőlég emelkedik fel laélkBl, hogy, mw ■ái, idegen izarkezeteknél, ehhez emelödarat kellene alkalmazni.
A s/ivattyunalkalmazod festmé^ö/manometer) megmutatja az éppen kikjtelt nyomul, mig a biztosító szelep kezességet nyújt aziránt, hogr a sajtó megóvstlk el törés tői vagy egyább kérowdáától.
Ezen bydraaliku sajtónál a munka meg* szakítás nélküli, mert nem \'kéli alkalmasai siij\'oló-koloncokat, tehát ezen koloncok el-helyaaéaére fordított időt megtakarítjuk éa ezért a eajtolas sokkal gyorsabban történik, mint bérmely más sierkezetnél.
Laptalajdonos éa kiadó:
Fischel Fülöp, Nafly Kanizsán

1
KcsJ^nizía, csütörtök
Zala 65.. áziuu í® láp. J
1Mtt£
zu
3863—1901.\'
V&y.. auguszlua uó Ifié*
291-1.
HIRDETMENY
■MwlU kaphat
>f/ X BMcalU kaphata
■MhUMktOn fnH"ta facakat Untán, hUm áa igéntágiaan Inatartja.
A fi kanizsai járás főszolgabírója által közhírré tétetik, nogy " alábbi kimutatásban ■ag-neveseit h állásaikból már Kilépeti erdOŐrrtk éskOletóteii bi*oayit>áoyai az entö-t8rvéay 48. §. r«indélkezé?e| érte mébeu a hatóságnak bw.olgiliaiva nem lettek és >i rskübíxonyítványok taln)-donotá a nyomosát dacára feltalálhatók nem voltak.
r+
Az eakQt tevő erdőőr
Aj trlUri nkl klraayltvtiyaak
neve

I a k -h el ye
S 3 kiállltáei Ideje
o _
ü I > ----
S.fcl L -
év f
3 2,
ndpÉ
Az
erdőbirtokos neve kinél szolgálatban állott
8 &
El Mié aengora
E<y teljeteo jó karban levő 7 oktávos fiarsg-iiásii-iongora, jatisyo< troo — részletfizetésre ia — eladó. Bővebb érteeitéit a kiadóhivatal ad.
%v

[A férfiak ingyen kapnak]
olyan uj találmányú orvoetáitoi, mely as elveszi leit\' érőt újra meghoxia. Próbacsomagot ée egy sxázoidalaa köa/vet poétán, jól beeső-inagu.va, ingyen kapják mindazok, akik érte írnak. Es a leebAmulatraméltóbb csodaország. iHSÍy megménVtl vtrewf, aktit MTIttöfl kibá|aaok tolytáa •emi bsjukbaa, iiifiliaben. valamint elveazilet, férfieriiben ízen vednek. Ez okból elhatározta az intéxe\', hogy egy ingyen csomag orvosságot magyiráxó könyvvel égyfitt mindenkinek ingyen küld. Eszel a háziorvosa ággal a baj otthoa gyágyiibatói a mindazok akik a fiatalkori kihágásokból származó nemi bajokban, szellemi elgyengülésben, vagy krónikus bajókban ázenvednék, mtbon gyógyíthatják magukat. Ex a gyógyszer közvetlenül aiokra a tzervekie hal, ahol n meg-eró«édés\'ssBkaége* csodalatot erediuénynyel gyogvitia az Ivek óta tartó betegségeket. Öreg, fiatal egyaránt írhat a STBte Medical Inatitutnak az alant jelzett címre, a bonnak a caomagol rögtön tlktt dik. Az intését leginkább azokat akarja megmenteni, akik keteléa céljából at otthonukat nem hagyhatják el. A próbacaoiuag megmutatja, kotty mily kónynyen kigyógyíthatok ebből a rettenetet bajból ott. hon. Az inl\'slt kivitet nem lak. Niadefcki irhát étle bárhonnan magyarul, mire titok-titrtás mellett egy ingy*rt, csomag orvfiskágol kad cáagyarazó könyvvel együtt. IrjöB aUg ma. A eaomag oly szépen be van csomagolva, bogy a tartalmát aenki tem lógja megtudni. A levfclet így kell eimesai: State Mediea Insmtie, 95 Elektron Building, Fort Wagnel Indi Amerika. A levelek mindig bénaeatel. tendó k.
Gigltr Faraac Sánta latváa Baka Pariac Tar JAaaaf Baki Jjaet Kován Hóric Cocni Parane Náarth Irtván Papp Faraae Faaakaa Jóanf 8aaU Károly Zaova Gábor Kománoricj latváa Hoffor Oáipár Kiaaalák /óaaaf BtkWájiOi Mátyáa Iára*
Ilié Jáasn--—
ca Ihat Patraktvin latváa Taltbtr Gyárgjr Saika Sáapár Loucíir Jiaaaf 9HM lároty
Gtrabonclp. Saapataak Pataad p. Oataa Z.3at.Baláaa
Ugyác M.Kafantar Rlgyác Laa(via . Faayvaa p. MSatrd.ktly Galambak
Salat Galtenigat Morgánj p. B.kiaak Boaaka
Bocaka Fwjrni p.
Ujad var M.Karautar Hagy Báan Morgáay p.
18 7 1381. tatra ár ll
M N 1881.. ■ a ■ V |
Ml U 1888 5,
u N 1882. at]ti \' M
32144 188S. jaliaa oSOlar; 4|
litr 45 T88ÍT "H+
u 7 1816. jnalna 8 1
M> 1 1888. Mraár 1
47 • 1887.\' jaliu 1
18 8 1887. oktábar 11
ÜS! ll 1888. - jaaaár 11
10 7 1H88. *
M 10 1889 aprtlii n
10 11 1890 ■Ijti 4
84 14 ! 1890 4
H 8 1891 aprtllt 10
V 8 int. jaliaa 19
sx _4 1.1-ML l|7j
81 7 tsei. Jtain ün
147 11 18U. navamkar 80
46 1 1SM. aárataa 10
II 1 1894. f.braár t1
K 4 1894: aájai 11
84 6 1 1894. a 17
ImpÉt IttÉe arnya ntta i\'npaáatt kantái lakay Láaalé Glavist Károly Blamaaickaia ítmd
Titif ittaun --
Mara-Karaaatari tpátaáf Hijtyáci ktafH Láng i la ktatag Gráf Saáetaayt Kilaáa M.-laafdakaty UmI Galambok ttaatg SáUjray Láaaláaá Stara t. Már It a* 8ura L Már át Ha 3aljártó Jáaaa át tárni Láaár áa Xladl áóaogyi Oynln át3atrta lteát -■ . ,. PMfar Konrád Bontrta Harsan Min Keraastorf aptnáf Dohrta Baaá Stcrn |, Már áa fla
Hogy nevezettek az erdótfrök eikűIetétrlérfU vexetett ayilvantartáaból (őrSIbétSk legyenek, telbivatnak mindazok, kik exen erdMrl etkttbízonyitványok talajdonában vannak, vagy aaok bo lé\'érftl tudomással bírnak,\' az etkfibixonyitványokat 15 nap altatt a nkanizaai főszolgabírói ki-<atelhti betatrttáltntak, vagy aiak htttltél bejelennék.
Nagykanizsán, 1901. évi aagu<ziut bó 10.
TIOMZ VKBENCft
tőezolgabiró.
|C ■lllaaHtaal klálUlát IBM Ma«j ■alUaalvml Ma.
STAHEL és LEMVBR Budapest,
Triaur éa lemazlyukaaKtó gyár. GYÁR : Katona Jóxaef utca 8 síim. Marglthid éa a nyugati pályaudvar kfftt.
ÁJáatfák aa áltataak gyártat! Ivgjabk mla
|tm
kivi-
Trtaarth: a kaakaly aa btkktayaak a baaa, árpa vacy
koattt klválaasláaára. Trtaartk: a tabtak vagy árpának a b«*t ktatU át t
Wt/t aimk klválaaatáaált. liwwmiiUté ta tnlá||aaé lrivartk> aa árpa
ItHtátárt át latett aaaWyotáaárt. OMálywt-TrtMrtk.
■ inanaalmiTit Trtwur *• «a«ttl>iit|»pak il>4ta laWiiafaJ ttaatftáaára áa tataita nwrlntt oaatályiaitára. — Elvállalunk Ontkjar át Mtllar, Ulatva Mayar raadtaart irtta-rtk caakáiy ksltiágial át trlawr kakttááaa awllttt aaaa na kadaJanaatt MnrtUá átalakltkaál ■atwTilfafcfatvtfc vagy kerkaMai Lyakwtatl vagy kmttaM laaaaaak tataaáa aaartatl ug tágban Ipart vagy gaadaaáfi oátakra.
Arjagyitk vagy alttekleyvik tagyaa te Mrmtattt MMetntá.
firtosités i
Van txerencaém a nagytekinUtü közönséget tisztelettel érteeite" i,hv»gy a
k ; á rl I d é n j r « a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a Itgllntmabk sUaM|tll a legolcaóbbig figyelme* éa telette jaUtnyoe kh folgáHs mellett keszttek.
Ba alkalommal bákmkudum a tekiatetea áa. kir. álMtr»ll arak llg etm^t fálhlkii t,ytanka kánllmi. nyeíiíiire, melyeket a legpontosabban, tloirie aaeriat legjuláayoaabban, kitűnő minőt égben éa izlésee kivitelbe) szolgálok ki Vidéki megrendelések kéllö figyelétrtmél eexközdlietoek
A n. trd közönség becset tástogatáaát éa azt vet megrendeléséi kéri náy ttvttletul:
v - v láVrBAKK Két (MkitM
B ~ Naff fóUuiik MM mntiijü, divatét bufudi, amytl ét fruttiá idmdün*
i
Nagy-Kanizsa csütörtlök
-Zala 65. szám (6 lap.)
1901. augusztus bó
Hirdetések
flliiwiiek
^hivatalában
Nagft-Kanizsán.
JliJrMIl
OXXXOXXXXOxxxoxx xxox&xnc
2 *4f*t=tfl01 "—\' 289-1. ©
X HIRDETMÉNY n
O \' • S
\' M NAGYKANIZSA- város, rendezett tanacsá ezen et — W törli írré teszi, hogy a város tulajdonát képező területeken jjj , w mutatkozó """ • Q
X —------—\' gubae*termí» s=~ * jg
m 7 i, w\'
eladása tárgyaban az _____ _____________m.=
y TQnT, ovi rtiippis7hm hó 21. napján d. e. jg
lO=-90h arám
290 i.
Arlcjtcsi hirdetmény.
X X
ib \'drakor
o
_ a vároxhá/ tanácstermében 400 korona kiktállásr ár y
2 mellett nyilvános ?zóbeli érverés iartatik. • ^
Árverezők tartoznak hegyven "koronát bánatpénz Tjj;
£ fejében lelenni. X
j» A .fellételek a v. kiadóhivatalban a hivatalos órák q
q alatt betekinthetők. \'- ^
Magy iTini i\'vi nngnnthis hrt 10-én. *
7T I
I
X
M poigtrineBwr <•. 4.
VÉ€»£Y
polgármester
L MURALsANY kwée kÖzBn#ge áftal épftendö trhsded ovodn építési munkáira ezennel /árt ajánlati- jtárgjaláíi hirdettetik. g ~
Az építési költség 4I 796 kor. 82 fill. van. el.őirájsygzve!
I.J Ajánlat csfftr az összes migákra léhaWV,
2) A *aját.i\'z|!e* aláirt aulaiba kit<»a*tó az sj*nl.ttt«vö neve, polgári allua vwiielV\'e és li teendő - mvahhá tisztin é» (műdén kó elyt- kiiáró módon s :iin»kka é« betekkel ;aar ,-cA-zalék, melynek költjpgveiési összeg bíl való leengedése mellet* a munkákra vállalkO\'jK.
3.) Ezen kiviM; lacjttliniuaia Mit ír tiMttfUiki bogy aa építési tervel el és költségvetést az áll. és ivszleles leltáieleket a szerződési mintát éa.a helyi viszonyokat ismeri.
4.) Az ajánlattevők (aratnak. .»* eptiési fÖöss-ieí! 6 J-4\' óvadél ul készpénzben vaiy ér\'.ékp pírokban1 Jetenni m.ely összeír a vállnliiozóknak a tetőlel rakáskor viasza fize tetni foc.
5.) Későn é fkexő v«gy tavirojl gJáoUitk |iytllllb< nem vétetnek, ni.ó ajánlatok ki vannak zárva. /
6.) Ak njanla\'"k f. éti auguttlut üt-üc napjának düti\'-tt 10 órájáig * jegyzői hivatalban adandók be. ugyanakkor Ingnak iu ajánlatot nyilvánosan lelbontalrt.
71 Az árlejles largvát képező eptikcseeie voeattozó
művelőt a jegyzői hivatalnál a hiv.ijlo* órák alalt megtekintheti!. •
Műraasányban,7-1901-ik évi augn*<tus hó It-en.
Hans~KaröIy~
jegyző.
Vi anovics Antal blFV
3L@g,olcsó"b"b teeTráusáirlsisi forráis.


Ilii Testvérek Nap-Kanizsán.

az idei; strisöirszükségletét ne fedezne, mig az óriási választékú, remek kivitelű firuraktáit nem te^iütiímeg
KASZTL TESTVÉREK-Qél Nagy-Kanizsán.
c «
p
X HD i
9 «
#
<Q
(A \'(9
Az idei saisonban különösen súlyt fektetünk egyes (specialitát) ujdonsagokra.
1 ______ , Ajánljuk óriási választékban felszerelt raktárunkat Jegizlésesebb
ml mbaMta^ női- és férfi fsbérnemöeUiea, legelegánsabb Ízléses férfi nyakkendőkben, női és férfi eséenifikbu, valamint Utazó-bőröndökben.
Dúsan felszerelt férfi- és női ozipő-raktár.
Női borciipo 5 kor 50 ílll-tól 14 koronáig, — férfi bőrczipö 5 kor. 20 fitt-tói 16 koronáig. Sálon czipék 3 koronatol 6 Iffwátf.
• Csipkék, szallsflftk, keztyük. női és férfi gyirieidiirisfljfík, tiiletti tzappiNk, illatszerek á. nagy raktára-
Vevőink újévkor egy diszes naptárral ajándékoztatnak-meg.
A n. érd. közönség szives pártfogását s támogatását kérjük |TmmmII VAcfirArab
"teljes tisztelettél AaSAll A uSIVÜl CIts
Nagy választék kézimunkákban.
ti 5
*
at gr
ti. n
VQ ><
fl
o ő
5r tr ti 3
m
.lyomatotl Fisebei Fülöp lap,utlajdonoanal Naey-Kanizsán 1091
s 4.4.1

Huszonnyolcadik évfolyam 66. szám.


•serkeasáieec iiirtii irf" hmíiU zti»e É6»fá.
HfMUéMb« ^ -
a maesemáátSt Mtitwi lakai sápea. iw 4 a. l—S irt kin
—• w -
- Ml uitUtbijS «. lap tatlltai tinin Tonttkotd niadaa ktaltaéay
XiadokltaZal flmtúlfllH I fíteM niSf kliiji Mrwiáéa.
ZirijL/ii
Politikai lap.
Megjelenik KAOY-KA-NIZSAN neienkint kétszer: vasárnap i csütc-ftóJcón.
ELönurrtB} iui w » 7 ;",íí \'.• 11 ktüúu
*Wrj» kan«« . .----. | karaa*
Sjfflár frtkltabrtIP fljjár *
BWSaeltók, talaaiat a kliimltrfi rái#k«tk fsakat ftM* u*rTM«a kedMka
BlrátiitalUa livtltk aaak ímett kati. Ml Safattataak afe
<flW
ara M túlér
Xagy-Kanizsa. ltyOl.
Felaida szsrkasztl: Saalaj laadar Sztrkiiditkrt: Icttn Lajta,
Vasárnap, augusztus 13.
A munka,
lek millióiba, sern ae embrnség egyetemébe ségében, isteni magaszlosaágábaa még eddig nétn l«htt bele gyökereztetni beníötegtcsak a magasabb szárnyaiéiul . teltek, ujpg nem éMt, erkölcsi alttp nélkül még i szallemek\' képzelete előtt bontnkökhatatui. oly törekvéseket S \'to, amelyek uz emel-j Azok a fokonkiut történő alakulások, kedeltebb szellemek felfogása, ítélete szerint!amelyek az emberiség békés fejlődésének,^ kélsfigtelenüla/.állalánoaboldogulás világába jlffw <*oső haladásának az eredményei,
......• - - e^tal~ w9 vüág ,dé " \'
■következik,
A táradalmi morál apostolai m^ir nagyon sokat gondolkoztak, irlak és beszéllek arról, hogy mivel lehelne leghatározottabban biztosítani a népeknek lelki egyensúly át ?
r íjfeég, szabadj és.testv«r>s5g amiknek a)ta]ánoasá tételéi hova-tovifob két ezred évén ál buzgólkodunk az emberiség bol-dogilásáérl hevülő lelkek, — szintén nem egyebek, mint álmodott napjai a népek lelki egyensúlyának. *
Ámde nagy gondolatokat, az emberiség boidogitására hivatott eszméket nem lehet
•Ebből föltétlenül «
midőn a népek erkölcsi egyensúlyai akar-1 emberiség egyensúlyának -megteremtése jak megteremte:»i; m tlőa _ azBgyeoíőaég, nélkiil szinte a lehetetlenségek sorába szabadság és testvériség eszméinek a népek\'tartozik; mert csak egyedül ex bUtos4hal|a millió t megakarjak hódit mi -v. előbb megfáz összeomlás ellen.
-a nag7 4arsa fialom egyetemére killaö hatással r á erőszakolni. A lapisztalal mu" ta\'^a, hogy a , legtisztább törekvések, a Jegfeusége^ebb irányelvek 5 mk efemer hitásuak voltak, az állandóján föltételét teljesen nélkülözték, ha azok a milliókra külső»g reá erőszakolva, nem a népek Iéfféhő?, erkölcsi világából bontakoztak ki.
A népek kultúrtörténeti fejlődése és e; íeljődés processuaainak fcorqnkint hatalmasabb hullámverése elvitallanul azt bizonyítják, hogy sem egyet népek, nemze-
kell találnunk aa eszközt, a mód amaiy az emberiség egyetemét lelkileg azoknak megértésére, .befogadására teljesen megérlelje;---
ifózes, a zsidó nép nagy reformátor* a mini írva van, negyven e»ztandetf vezette, kóboroltatta saját népét a pasztában, hogy az elfoglalandó ígéret földjébe Nagyon lévődnek és efemer eredmó-i^ i~emzetalkoia3hoz luükaéges—eaWIaal nyeknek dolgoznak azok, akik azt loszik, ;«1appal n«n rendelkező ivadék lassan (hogy az emberiség boldogitására irányzottj elpusztulván) csak a viszontagságok kfebeo [nagyobb" szabású társadalmi relormokal : meg* rflbült, a szabad—pusatin lelkében, iterrorísmussal, bombával, dinamittal meg erkölcsében átalakult, nemzetfentartAsra ! lehet valósítani! Az emberiség erkölcsi j alkalmas uj nemzedék jusson be. Még a \'egyensúlyát csak a békés haladás, a sze-j saját halandóságát is oda adla annak az retet fényévei teijesztelt világosság teremt- eszmének, hogy népe a szabadságra telheti meg. — Csak » béke magasítóéijesen megérett erkölcsi alappal lépjen be munkája vezetheti az emberiséget afelé at aj hazájába. Maga Is elveszett, elhullott a Álmodott világ felé, amely a maga szép- j pasztában népe jövőjeért
TÁRCA.
Gondolatok és séták a Balaton körűig
lda-£apoch A-aü4r. Az ember tehetetlensége., Furcsa teremtmény az ember. Szabsdaak, aj
ki, miért atirsjwk
ez ludá-ával, érzékiségével, szemeinek tüzes,: mars, sorvasztó .betegségbe esvén, orvosi jelenfé-I lángold játékával telt rabjává. __ Iseket készítteti Ugyancsak a nyilvánosság szár
Must mar nem goadolsz, most már aam gon-1 mára. A különbség kevés. Ha egészséges ember í dolbatsz arra. Most mar játékszer vagy, Ígéreted jteszi,.nevelnek és síknak zaak; ka betea eeriter [csak- akadály, n-ely még jobban iievit. £e a kii csak ssjnálkonsk. Vigyáznom kall nehogy íalré-nem parancsol lelkével, szivével, az le vagy. ] értsenek. Csak akkor helytelen es, ba jelenték-1 Szóval báb vagyunk. A véletlen irányítja I le -n ember irja, olyan, aki nem tud semmit uj Itestünket, lelkünket és parancsol irtózatos szi-J oldalról megvilágítani, ki régi, taposott talajon Uoráral. -jár; ellenben ka iró ember, tapasztalt éa goodol-
I a , , !j kodé, a ki, uj sasapoaiböt iádul ki és ragadja
föld nráask biazi »^álés amellett végtelenül Miért ne hjunk Útirajzokat ? Imeg képzeld leket aégOoksi, ss ssak tanítás, ss
taketwkn^ Nem reodelkezéak sem lesekkel, I \' \' . ... \'esek Mpé^ a világosai fal*. De msaaae sJtaia.-
-sem lelkinkkel. Megígéred jé ember, hogy ekkor i Az a szigor utolért engem w. Színia roaielem dol)tm jj1({y0[1 feiesism
és ekkor, ide és ide mégy es a balározis végrehsj- magam. Vallomással kézdeáf ftálUm,gj6:flllem ltrtom hé|ytáennek a lltrdőlevslek tása nem rajiad áll. Megcsúszol egy lehullott míodig a fürdöleveléket, útleírásokat, aa ielen jf^j, gfBmdieabe^ kitöröd Jábad és ígéretedet meg féktelen, semmi ember írja és alélom, gyülSIOm \' _ . ..
nem tarthatod. ma ia. Kérkedésnek, a biuakgi érzék kielégilé- meg\'® kell írnom.
Dev nemcsak testeddel vagy igy. Kapsz rgy sénes tartom semmi egyébnek. Ha szigorúan Megmondtam pedig azért, mért "Hl is ki aks-i latna kis levélkét. Remegő ajakkal hasítod széj- veszzük káiirozotlan rosszaságnak, mert a bia- rom mulaini, hogy az ember nam tud eUenáilaoí jel és lázasan fu bd végig. írója szived váta-s- sági érzék leuyftgózése mis polgártárs rovására a körülmények torgoiódáaáqak. to\'tja. A levél szellemi találkát ajánl. A távol megy. ; A ki ma igy beszél, aa a körülmények oyo-
sígról beszél, mely közietek van. kér, begy ma- Mert mire jó, mire ksssaoa egy állaiáaoea n mása alatt holnap ugy leket, anélkül, hogy a rsdj hü, fcglalközz vele elmédben, gondolj reá ismert, sokaktól látogatott helyréi nyilvánosságra kOvetkszatlenség vádjával iiletheté. A játskszer sokat, nagyon sokat. szánt levelak iráss. Nem tudom azt a türelmes jele a esetben *a vagyuk. Nem csosstam mag
Te órémme*, repeső szívvel teszed meg igé- é* kegyes olvasót elkepzdni, ki ezen gyényér- j ugyan semmiben, nem is kaptam rózaasao leiéire ledet, Dsppai éberen, éjjel álmodban a béjes k&dtetesre.saáet dolgozatokat élvezés helyeit nem J kél, de dáoéra, kogy ellensége vagyok aa aliraja kicaira gondolsz, Es im a véletles eléd be boz boszaokodási al latja végig. írásuk, írok ily sémit, n^pi parancsolja a lelki-
egy dőI, tslan egészes itfi fajtából, raiut ssived Szerény véleméoyem szerint egy kicsit nevet-, ismeret, követeli az altruistaus ás kényszerít aa bálványa. As szerény, es kicaapongA Az egyszerű, séges is az ilyen levelek iráas, miként ievetsé-,a sok fenyegetés, melybea egyik kedves uutár-ez sokat követelő. Az szemérmea, es kieér. Azt gea, ha ogyaonen ur. ii pompis egészségben i samai Don llogaszt rászsMtet/asa. De erről majd a naivság, a nem\' tndi* leni efétled kedvessé, távollétén lürdőleveleket ir a nyilvánosság szá-1 kéMihb. * -->■
Képeslevelező-lap újdonságok i Ferencz József keserűvíz
—a legművészibb kivitelben kaphatók—
"Fichel FüJöd < v
---P könyvkereskedésében | . / eb^ert kellemes izü terniószetee
" NAGY-KANIZSAN- 1 ; v hashajtósze/1. 1
i
Y
Nagy-Kanizsa csQtörttök
Zala 66. szám,(A lap.)
1901. augusztus hó
Hirdetések
rai.
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
OXXXOX**XOXX x&xoxx %x o X>ÖSXQ
X 149X1 — 1901. 269—1. í?
X HIRDETMÉNY X
O . w \' $
NAGmfANÍZSA^ -vároiúJrendezett turuic-n ezen ei jjr; ——-fcflabirn* tes^i, hogy a város Ujlajtlruiál képező térűletekeri- jjj h« mutatkozó 7 .ír- ,,T\'rf( . —- Q
X ■■-------- gubaeoterm^s jf^
eladása \'árgyában hz _ m,
—Tlf T9i>T ^vi Hugimé hn napján d. e. g
*m\' ^ ~ i o ó r a k o- r O
í a városház lanácstermében 400 korona ki\'ttálláxi ár y 2 mellett nyilvános szóbeli átverés tarlalík. :-,
Árverezők- tartoznak negyven \'koronát ^ánatpénz £ fejében letenni, £1
«• A feltételek a v. kiadöhl vaudban- 3 hivatalos órák q q" alatt betekinthetők. - —■ . ,:Mr
X Nagy Kanizsán, 1901. évi augusztus hó 10:
éo. *4 X
-7-jF-Hfe €) H F, Y ff.
te polgármester
10—$01. szán
290 g.
Arlcjtcsi hirdetméoy.
MURAC,SÁN¥ köz«ég közöntfg* áM ípítendÖ kisded ovodn építési munkái/a ezennel zárt ajihilaii \'Iéjr«eojiirjjsljí hirdettetik. á
Az építési 11 796 kor. 82 fill. vau előirányozva!
1.) Ajánlat csali as Összes munkákra tehatn,
2) iá giyátSezSleg aláirt ajánhilba kileeodő azajatilítttsvő nevn, polgári sllaa.s lakhelye is Uíeendő íorahbá tisztán e« mmden ké\'elyt kizáró^mó\'tíom s/imokka e<, betekkel Műá isiét, meíynek n kGltftgveteai összegűül való leengedése mellet\' a munkákra vállalkcík.
___itj Ezen kiviH iMiUltMH* «•*.
öpiiéai iervei el és klílisegvHest az alt. es r szlété* télMielékei szerződési mintát éa a helyi viszonyokat ismeri. .
4.) A* ajánlattevők taroinak az építési főöss ;ejí & }-ál évadéiul Készpénzben va^y éfí^kp pírokban letenni \'mely összeg a váíl*l«ozóki>ak a ietoielrnkáskor vis>csfise teti.i lor.
6.) Későn érkező viígy lávif^l gjiuUtfX l/y eleniüv
nem vétetnek, ífló Ujánlatok ki vannak zárva.
6.1 A/, ajánlatok f. fai auguiztut 31-ik nmpjinak dMilSlt 10 Órájáig "a" jegvzói hivatalban adandók be. ugyanakkor Ingnak a< ajánlatok nyilvánosan lelbonlalrt.
- 7V\'Az irlejtés tárgyát képező\' eptik-s^ste vonatkozó müvein\' a jegyzői hivalalbs.I a hlvdalos órák alalt megtekinthető.
Murac-íányban, 1901-ik évi augaMf* bó ifc-en
Haris Károly
jegyi".
Vranovics Antal
-- btfsp \'"""\'
ILegolcsó"bTo loeTrá-sátrláisI forrács
II

fill I esívérek: Nap-Kanizsán.

az idei saisóti szükségletét ne fedez^B, mig az óriási választékú, remek kivitelű öruraktárt nqm tok intmeg
" KASZTL TESTVEREK-nel Nagy-Kanizsán.
r
m %
0 Jf
m
JC
a
t/>
Az idei saisonban különösen súlyt fektetünk egyes Jspecialitát) újdonságokra.
j Ajánljak óriási választékban felszerélt raktárunkat legizlésescbb
iiii mfaarfíszekbeii, ui- és férfi febérnemúekbea, legelegánsabb Ízléses férfi nyakkendőkben, lói ér1 férfi essernyőkben, valamint Utazó-bőröndökben.
Dúsan felszerelt férfi- és nói czipöraktár.
Női borczipó 5 kor 50 fíll-töt 14 koronáig, — férfi bőrczipő 5 kor. 20 fil-tót 16 koronáig. ^ Sálon czipek 3 koronatol 6 kareaáif.
Csipkét, szallafk, keztyűk, női is férfi gyermekhirisnyák, tiilitte uwnü ülttnink ít nfi raktára-
Vevőink újévkor egy-, díszes níiptárra) ajándékoztatnak meg.
A n. érd. közönség szíves pártfogását s támogatását kérjük jff AmII TPoctI7ÁV*AKr
teljes tisztelettől4 AdSíbll A DolV VI VEl
I v
25
Bl
jr
S •i
IQ <
(0 3
n
sr
jp
o
o
5r »
3

Nagy választék kézimunkákban.
.lyoroatott Fjschel FülöpJaptulaidonósnál Nagy>iuniasia .1091
; | J .slvi -oéi í t If
Huszonnyolcadik évfolyam 66. szam.
I«it>mt>i«t V utal\' áplHI Hbcktl Ftlíjpí a»ar« imimtrilm
^ nitiiiT*--\' *rwl«ai l*k«i «ap»»-
UK i *. »—4 én Ita.
1de iiitteüidt á l«|i ■í.llfto) rnifn -loiiatkoaó mlodon itiiinii
flreeísilyikt: Ktcktl FUtp líiigv BSrMMta.
ZALA
ELörrurlBi íjuk
Itta tm , . l\'f\'\'. .- lt t«Nfe*
VtMn« *atyaéirw ?
• a<
I km
MNMH
oron*
Sjrflltif prtttwn Í» fillér
Politikai lap.
Mlegjeldmk NAÜlf-KANIZSÁN netenkint kétszer s vásárnap i csülcrtóJcön.
Bdlmtak, .alaaiat a llréritalrr rawikfaék Tinta ktaiTtM
kaátaki ntéuaM.
BirauUUta latnuk tmtk iamatt atak. M tatalaak A
Ifim «s4aa an M túlér
Nagy-Kanizsa. liJÖl.
Felelő* artrkeaitf: Naalay landar Sierkeaitttara: Metéai
Vasárnap, augusztus 18.
A munka.
-morál apostolai
mar
nagyoo Koíát gondolkoztak, irtakes beszédek arról, bogy mivel lehetne legh.-tározollabban bizíosílanFá népeknek lelki egyensúlyát ? : I ..- .
-A Világmegváltó eszmék : n egyen*
:ő«g. szabadná* és testvériség amelyeknek általánossá tételé i hova-tovAbb két ezred évén át trazgolkodttnk az emberisig bol-dogitásáért hevülő lelkek, — szintén nem egyebek, mint álmodott napjai a népek lelki egyensúlyának.
Ámde nagy gondolatokat, az emberiség bo íogiiására hivatott eszméket nem lehst a nagv társadalom egyetemére kQlső ha-ta-jsa! r á ♦röá.-aKoin\'. A—tapasztalai mu* ta\'ja, hogy a legtisztább törekvések, a legfeoségeiebb irányéi vek ia cszk efemer hitásuak voltak, az állandóján föltételét ] teljesen nélkülözték, ha azok a milliókra kdls&eg reá eröszakotVr, - nem a népek Iefké!>őf, erkölcsi világából bontakoztak ki. j kilépek kultúrtörténeti fejlődése és e; fétjődés processnsainak koronkint hatalmasabb hullámverése ejvitatlaaal azt bi-zooyitják. Hogy sem egyei népek, nemze-
tek millióiba, sem as emberiség egyetemébe sógében, isteni rnagasztosságábaa még eddig tytm lehel belé gyökereztetni bensöleg j csak a magasabb szárnyalású lelkeit ■m»g nem ér^tt, erkölcsi alap nélkül mégjszellemek képzelete előli bonUkozbatoitai. oly törekvéseket S\'tn, amelyek az emel-l Azok a fokonkint íörTáoö alakulások, kedeUebb izaUemek felfogása, ítélete szerint j amelyek az emberiség békés fejlődésének, kétségtelenül azállalános boldogulás világába beasít haladásának az eredmé«y«, |vetetnének. , |- egytől- egyig e sz^p világ telé ve-
v\' Ebből feltétlenül az kóve\'kezlk, hogy Izeinek, melynek léiw|0Ue imnhan n. midőn a n\'éjwk erkölcsi egyensúlyát akar- emberiség egyensulyáa»k megteremtése juk megteremtem; mdőn az egyenlőség,|nélkül szinte a lehetetlenségek sorába szabadság ésjestvériség eszméinek a népek tartozik; mert csak egyedül ez btztostlhalia , millió t megakarjuk hódit mi: előbb meg az összeomlás ellen, \'kell találnunk az eszközt, a mód.;, ameiy M6m, a zsidó nép nagy reformátora i az emberiség egyetemét lelkileg azoknak|a mini írva van, negyven esztendeig megértésére^ befogadására teljesen meg-1vezette, kóboroltafcfa saját népét a pusz-!érlelje. 1 Iában, bogy-az elfoglalandó ígéret földjébe
Nagyim tévfdqek éa •efemer eredmé-l (a r i emzetalkotáshoz szükaéges-^erkőlcei ínyeknek dolgoznak azok;"aIair~m hisztknalappal—aaa—remielUr/í ivadék Jasean. hogy\'az emberiség boldogitására irányzott j elpusztulván) csak a viszontagságok közben
pusztán lelkében, nemzetfen tartásra
nagyobb szabású társadalmi reformokat imegtrfciilt, a szabad terrorismussal, bombával, dinamittal meg erkölcsében ^átalakult, lehet valósítani! Az emberiség- erkölcsi alkalmas uj nemzedék jusson be. Még á egyensúlyát csak a békés haladás, a sze- j saját halandóságát is oda adta annak az retet fényével terjesztett világosság teremi-1eszmének, hogy népe a szabadságra telheti meg. — Csak « béke magasztos jesen megérett erkölcsi alappal lépjen be munkája vezetheti az emberiséget afelé az uj hazájába. Maga is elveszett, elhullott a álmodott világ felé, amely a maga szép-1 pusztában népe jövőjéért.
TÁRCA.
Gondolatok és séták a Balaton körül.
______ Irta: Rapoch A.adAr.
Az ember tebeteüensége. \\
Furcsa teremtmény az ember. Szabsdaak, a ffild urának biszi magát éa amellett végtelenül tehetetlen. Nem reodelkesüak sem tettünkkel, sem lelkünkkel. Megígéred jé ember, hogy ekkor éa ekkor,-ide és ide mégy és a határozás végrehajtása nem rajtsd áll. Megcsúszol egy lehullott gyümölcsben, kitöröd lábad éa Ígéretedet meg nem tarthatod.
De nemcsak testeddel \'vagy így Kapsr+gy i latos kis levélkéi. Remegő ajakkal -hasítod széjjel éa lázasai) fa od végig. Iréja szived választottja. A levél szellemi találkát aiáal. A távol ságról beszél, mely köztetek van, kér, Hogy maradj bü, foglalkozz vele elmédben, gondolj reá sokat, nagyon sokat.
Te örömmé\', repeső szívvel teszed meg Ígéretedet, nappal éberen, éjjel álmodban a bájos kicsire gondolsz. \'Es ím a véletlen elédbe hoz egy titft, talán egészen mis fajtából mint szived bálvanya. As szerény, ez kicsapongó! As egyszerű, ez sokat követeld. Az szemérmes, ez k cér. Azt a naivság, a nem indán teszi előtted kedvesaé.
jez tudá-aval, érzékiségépel, szemeinek tüzes, [lángoló játékára! lett rabjává. T Most már nem gondolsz, mo4t már nem gondol Ua/^i árra. Mott mar játékszer vagy, ígéreted • csak akadály, rrely még jobban hevít. a ki joem parancsol Jelkével, szivével, a*Me vagy.
Szóval báb vag/unk. A véletlen irányítja itestünket, lelkünket éa parancsol irtózatos szi-jgoráral.
Miért ne ujunk útirajzokat ?
£e b szigor utolért engem is. Szinte rSstelem mag«m. Vallómással kezdem. Utáltam,gffiiöltem í mindig a lilrdöleveleket, útleírásokat, ha jelen féktelen, semmi ember Írja és utálom, gyűlölöm ma is. Kérkedéaaek, a hiúsági ér/ék kielégité-sénee tartom semmi egyébnek. Ha szigorúan vesszük határozottan rosszaságnak, mert a hiúsági érzék Ieuyügözése más polgártárs rovására megy.
Mert mire jó, mire hasznos egy általánosan I ismert, sokaktól tátogatott bilyről nyilvánosságra szánt íevelek irása. Nem tudom azt a türelmes és kegyes olvasót elképzelni, ki ezen gyönyör-1 ködtetésre szánt dolgozatokat élvezés helyettjient j boszaakodáfifal falja végig-
Szerény véieméiiyein szerint egy kicait névet-J séges is as ilyen Uvelek írása, miként ne válságét, hí ugyanazon ar. ► i pompü egészségben Uivoilévén lürdőleveleket ir a nyilvánosság sza-
I mára, sorvasztó betegségbe esvén, orvosi jeleaté-I seket készítteti ugyancsak á nyilvánosáig *zá-I mára. A különbség kevés. -Ha egészséges ember teszi, nevetnek és ssanak znak; ka beteg ember lesak sajnálkoznak. Vigyáznom kall nehogy félreértsenek. Caak akkor belylelaa ez, lu jelentek-| le -n tniber irja, olyan, aki nem tud semmit aj oldalról megvilágítani, ki régi, taposott talajon jár; ellenben ka ir6 ember, iapa*aiai> é« gondolkodó, a ki, uj szempontból indul\'ki és ragadja meg képzelő tehetségünket, ts eaak tanítás, ez \'csak lépé-i a világoaaág Ma. De meaaie elkalaá-dozlam. Nigyon őszintén fejeztem ki, miért • tartom helytelennek a ÍUrdj5l8T«iek, útirajzok iráaát.
De mégis kell írnom.
Megmondtam pedig azért, mert itt ia ki akarom muiami, hogy az ember nem tud ellentilam a körülmények torgolódáaának.
A ki ma így beszél, as a körülmények nyomása alatt holnap, agy tekat, anélkül, tagy a következetlenség vádjával illethető. A jáukatar jelen esetben éa vagyok. Nem caoaslam meg agyán semmiben, nem is kaptam rózsaszín levélkét, da dacára, hogy elleaséga^vagyok az otirajz írásnak, írok ilyesmit, meri poÜacsoija m lelki-ismeret, követeli az altruiamua éa kényszerít aa a »ok fenyegetés, melyben egyik ktd*e* uutár-•amai Don Dugaszt részest tettem. Sa erről majd kéaöhb. * ...
Képeslevelező-lap
jjdonsago k
a legművészibb kivitelben kaphatók-
Fiehel Fülöp
könyvkereskedésében
NAGV-KANIZSAN.
Ferencz József keserűvíz
elismert kellemes izü természetes ^ /\' i \'^ashajtószer.
Xagy-Kanitsa, vasárnap
Eltei a reformátort előrelátásai, eszel —t frWrftiéggwl klHI ai emberiség erkölcsi egyensúlyának megteremtésén munkálnunk, bogy mindazok a fellélelek, amik aa emberiség boldogításanak álmadott világát biztosi\'ják, — a népek szellemi világában lassan-lassan kifejlődjenek,
A békés haladásnak, az általános tö-* kéletesedésnek, a népek erkölcsi egyensu-\\ lyának kétségtelenül legbiztosabb, leghatalmasabb eszkö :e : a munka.
Is *
Nem pussta frázis es!
A munka szabaddá lesz: A munka nemcsak kenyeret, existentiát biztosit, ha
Zala 06 szám (M lap.)
1301. augusztus Uóí8~én
lembe\'i felfogott és ^végezett munka adja meg a népnek az általános boldogulásra
a aailárd erkölcsi glapol; 0 veseti lépés* rdl-lépésre a békés haladás, a tőkélesedés utján megváltói eszmék ígéret világa felé.
Azok, akik a,tát3adalmi á\'alskulásokra nem akarják bevárni az emberiség érkőlcsi érettségét, azok nem a békés munka erejével, hanem a türelmetlenség, az esztelenség rombolásával akarnak atfa képet adni a nagy emberi társadalomnak. Ily uton azonban csak meggátolják a valódi érkőódi haladás, az igazi világosság i
lefolynia, igen szép sátor állt a .záaalOaaya, Védnök és koszorús leáoyoJr, egy dísze* emelvény pedig «z ünnepi szónok aéaxére.
terjesztőinek munkáját s a maguk számára valamint
A templom ajtaja előli oltárt improvizál-tak. Szóval minden intézkedés megvolt, mely szerint az ünnepély Isten szabad ege alatt lett volna megtartandó.
De már reggel ö árakor, midőn a gyülekezés kezdetét ve te a rendrsöseg ós a közönség legnagyobb sajnálatára megeredt az eső, ugy, bogy az egyházi ceremóniát a templomban kellett megtartani-; egyebek-, ben a rendezőség dpcára a rósz dőnek az ünnepély sorrendjét teljesen betartotta. Dr. Bénink Ferencné zászióanyáért,
Zsigmond védnökért
V é C Stf
nem nemes nyugodt önérzetei is teremt. I sem teremi helnek még ideig-óráig tartó I küldöttség menesztetvén >ek megérkez-
A munkaeg^enlőséget biztosit; méri a ver*M«grfgot sem J^U^V z^yár^
Ne fejsze sziláokolja szét a korhadó lépcs0zet) Polgári Eg^t n3gyter,
- tékriv.0 ember Wpea e*ak igazán mpghpraiilnj j annak az embertársának erkölcsi.; értékéi, aki szintén verejtékezik, ha talán más téren-is és más eszközökkel. A munka becofllésében, a munkás erkölcsi értékének as elismerésébeu fejlődik ki az emberiség milliói közt az egyenlőségen alapuló testvéri szeretet. A munka jogokat biztosit; egyenlővé teszi a munkasokat éS kifejleszti, fénytanija a testvéri érzelmeket, őszintét odaadással
A
vén fái, Jianetna talajból sarjadzott Hj"
fa ; mely melleit, ha már valóban élei-erőssé lett, úgyis kidől, leomlik, életnedvektől meglosztott, elsatnyult gyökerével —■ * régi! ~r
mébe vezet, még söHa nem völt Oly szépért dekorálva\' mint ez alkalommal. Több mint-száz fehérruhás leányka képezett ott sorfalat.
Pontban 9 órakor Varga János ipar* testületi elnök rövid hazafias beszéddel _ . . megnyitotta a díszközgyűlést, mely atka
Zaszlo Telszentelesi Ünnepély, lommal Muraköz? János rövid tömörséggel
a . „„„u „:„ „• ___., . vázolta Ipartestületet 16 évi tevékenységet
A iiagyknuizaat Ipartestület egyik törek- . ,.r. _ , .. ^ , 3 »
JHL yését megvalósította A díszközgyűlés után a dtszlelvonuiás-
Az őszinte! odaadással dolgozó, Uj díszzászlót szerzett be, melyet folyó n*k keilfl vdn* következnie, de a szakadó nem émdményté I jn " \'■>■ nagy--ü^égok közt R1"!1 ez C3,k részben volt
nem önmagáért becsülő embert nem önnepély iránt » város\'egész közön-)naw; , . , 7. . .
l^tjákfiHazok a nagy Aránytalanságok, érdeklődést tunustloH. * *dek j . A koszorús leánykakat kocstn vtt-
6 ődéssel voltak- ez iránt a távolból is és
amik társadalmi életünk mostani formái
ték a templomba, a zászlóanya pedig a védnökkel Linzer Béla szépen felk-
ennek folyom ányaképeu városunkban lisz-között el nem oszlathatók. A szó nemes telhettük a soproni keresi, és iparkamara [rágoaofct négyes fogatán hajtattak a értelmében munkás emberi a társadalmi elnökét UUemt ea titkárit KircJtkuopJ Fri-: templomba. — A kivonult testületek helyzetek fölötti elmélkedés nem ösztönzi gyest, továbbá Cserián Károly Zalavárm. j Monban bevont zászlaikkal, daoolva rombolásra, hanem saját önérzetében I alispánját, a keszthelyi, a -lendv.i, « esővel —
példás rendben eorakosva vonultak a felszentel ési ünnepély színhelyére a felső templomba.
Aa egyházi szertartást főt. Mik olyan jogokat, amiket a fennálló társadalmi I j^ utCák szépeu fel voltak lobogózva, á; Róbert kórházi lelkész végezte, A rend mellett másoknak a szülelési vagyjFő-uton a Lillke-téle ház előtt gyönyörű tudós PaP 62 alkalommal nagyszabású
nyugalmat találva, munkája becsének "4*0"1?\'1} baranya-sy.t.-lőr.nc^ nagYatádl
7; , . ... , , ,. .lés kiskomáromi ipartestületek küldötteit ereiével igyekszik maganak b-ztosthnt A yárós igen ünnepélyes Szint őllött ;
vagyoni előnyök adnak.
Es a jövő — bármily messzeségben is az időnek — igazulni fogja, hogy helyesen
beszéddel gyönyörködtette a. hallgatóságot, az Írod. és Müv. Kir. dalárdája .pedig remek, énekével A D ák Ferenc téren a hol a felszen-1 Miután dr. BeutzJc Ferencné zászló -
díszkapu allt, a következő felirattal • Imádkozzál és dolgozzál.
gondolkozik; nősért csupán a nemes \\ért*» tel4si ünnepély főbb aktusainak kellelt volna [anya rátette a felszentelt zászlóra,
Szóval gyönyörű utunk alatt anuyisaor elfő\'.leány és a begymássá*. (Ekét pont közül caak j tartom a nöt; MUesna* azilajuak cs*k akkor, gott a keserÚ«égtannyiaaor megsajnáltam szegény]az elaőbeu harmonizálunk) De. azt hitlem, a ha a eaivröi, a «aerelemr»i ven eaó. basámat, annyiaior ugy ereatem, minilia a leg- j milyen dühös udvarló, oiya.i elővigyázatna! A leggyengebn, a legsaelidebb uö erő-sé. sötétebb Ázsiában volnék, nogy.musi bennem a hegymászó; De részint csalódtam. Ha e\'övigyá-1vsdd» villik, ba egyetlen kincse, saive forog satirikm slnyomjáxs leiről, a kritikus a testöt. A | zatos is, meréns. Elővigyázatossága rendszerint i kuckau. Nem »/, az erösaág aa, moly tör, zaz, gyönyörűség amit ajájék ezer szépsége ébresstett akkor kezdődőn, mikor mar nehéz éa vessélye* hanem a mely itgat , nem as a vadság, mely enyhítette a rossz, a Rellameilen gondolatokat s j uiqnk majdnem beiejssödótt. romból, hanem a mely eilenelU Igy gondolt >n
igy nem lehetek oetor mely suj\', nem lehelek j Olynn helyeken jártunk, hogy Don Dugasz »at must is.
kúnéletlen bíráló, bár érzem, ilyenre volna szükség, dseára teste meglehetős terjedelmének a félelem, | Van egy közös barátunk, Zazaa. Furcsa em-De írnom mégis kell. Es mindenkinek kell az elet utáni vágy vegyen hálása alatt olyan ber, emeUett érdekes. Egyik tulajdonsága, mely írnia, h* Írásával célt akar elérni. ! fürge volt, miiíT valami zerge. De ha jön a olykor turcss, olykor erdeke* éá nagyritkán a
Akkor lehel az illélő jelentéktelen, lehe1 > vadá»s, megijed a zerge. Ha jött valami jó meghallgatásra i* érdemes, as ellenmondás. A jelentékeny ember A cél nemesiti 11 eszközt, meredek hely, megijedt Don Dugasz... és én. legnagyobb meggyöaődes hangján mondta .gyenge Hs írása sem is jó, de kidomborodik szép és j Ilyenkor sztáu egy kiáltó köbe kapaszkodtunk, nőket nem lehet begymászjwra hassnálni, nevet-nemet célja, akkor már nem ítélhető el, akkor i egymást fenyegettük, mert ha gyáván vis«lked&nk, I a mit akanok.\' Es ^Aurc^ ember állt már előbb említett sújtó ítéletem nem alkal-1 ujsagba kerülünk és kifigur^ztatunk ssavának. Lsszávazluk. Nem adta meg magái,
mazbató. A magam igaeolására mondtam. | De a lelkiísmérei furdalása, ha nem nagy a inkább ilthon maradt. Most bánja, de azt sem
A Balaton környékén járlnnk. minden falé | bün, hamsr elcsendesül. As embertársak iránti moodja meg. tapasztaltnk az elhaayagolist, láttuk - a nemtő-1 az eretet kimutatása sám minden esetben ok vet- Nohát én elindulásunk előtt, neki adtam rödömségrt, mely mint egy vékony áifátssó i lenül szükséges. Don Dugasztól se\'n félnék nagyon,: igaaat. Tévedtünk. Uuiamerem. A mii láttam, kőd borai a gyönyörű videkre. Esek után mariba nem vofaa kedvem as irásrs. Azonban Don|meggyőzött, hogy vlöre nem azabnd íteletet feladtam szigorú elvemet és elhatároztam, hogy [Dugaszon, Clitsndren es Diegon kívül vslünk mondani. AllUásomat^Jiogy a nők csak akkor* írok a lelkiismeret parancsára. | volt Vizaihauz éa Engelike is. Es itt rejlik aláröaek, ba a saivröl van asó, a tenyek megcs
Mikor pedig a szehbáél s?et»b helyekfe "ér-\'legnyomósabb ok. jlo.lák. > . ■
tüpk es élveztünk a filiszter embtrek mohó örömé- _ . . __. 1 Léttam nökel. ku a -h«gyu>»^áab*n és gj»"
ve!, akkor csak fokosodott bennem az írási vágy,, Tudnak-e a lányok hegyet mászni? ,logiásbai, nagyon erősek. Ha magam elöu »" hadd tadják meg, ismerhessék meg mindest LdvariaUanask mondhat a kedves olvssó, | tom Eugelíket, mily köonyedtséggel kussMt yagl mások is, ho»y aittn lás»átea* és gyönyörköd- hogy először,a« erösebb nemről irnk és ugy I helyesebben repült lelteié es ugorta át a leg*«---jenek. i^rVk ál a gyengébbre. De a/.cgyíp Dugaszra és]szélyesebh saakadékqkat, akkor érzem, hogy
Es Vu írek *s aiiruiamus parancsara, de van ! Diégóra, ez nem udvariatlanság. Ár. vröaehb nem ] csalódtam egy haimadik tkom is.. Ismertem ugyanOiiandie ésetucVök voltak. . . ■ . \\jL Ez a csalódásom keüemea. De mos\' már
bárátiittkr^szép és ntílsj ««a.edílyét, iiidíaht.i . Nem-Ayennek\' ismárlöm sn a ^gyengehb- neirl^lelkcdiiikeádsk igazam*- van-o akkor, aa Ópy többek között két grŐ> wnvetJÉ\'y* van a\'met. Mé^ 1 t4öin Ssztntáa gyávának,. felénknek!asivkétdé»ekt«vi jiarlum erus.ek * uöt. .
Nagy-Kanizsa vasa/njip
Zala. 66.. fzárn \' 8 lap.)
1901. augusztus "tó 18-én
gyönyörűen hímzett zászlószalagot és táncolta. A zászlóanyát, aki a mulatságon! megkoszorúzta a zászló alatt kivonult szintén résztvett, a belépéskor gyönyörű testületek és egyesületek zászlóit, a virágcsokorral fogadta a reoiltlősóg. A táncot menet sorakozott.-- . .. a védnök ny tolta meg a zászló- i
-Altnlámon Qrötara aaádfl kiderült és anyával._ \' |f
Fúckel Lajos r. b. elnök igen tigyesen Kaek után bátran fBOMtiatjuk, nogyaá és bámulatoe gyorsasággal aranzsirozta Ipartestület ünnepélye nagy erkölcsi siker* a felvonást, mely annak egészében ret jén, mely mögött az anyagi sem fog igazán gyönyörű látványt nyújtott. A igen visszamaradni, mert az Ipartestületnek város egész közönsége talpon volt és eddig már mintegy 8800 korona bevételé oeak fmost, midőn gyönyörködött a volt különbözö címen. N -
szokatlan látványban, sajnálta volna _ A míg be nem árkezctt tiegek m Ipartestület igazán, ha az eső megfosztotta volna helyiségében a hivatalos órák alatt d. é. ettől- ff—12 ig és d.u. 2—S\'<S folyton beverhetek.
Fischtl Lajos r. b. elnök vezetése r j . %,
alatt a menet a fö-uton, Erzsébet-I » királyné terén, Rozgonyi-utca és Sugár* uton át a Polgári Egylet kertjébe vonult, a hol Baneiovics János ál} el. iskolai tanító a közönség lelkes éljenzése kíséretében megtartottá nagyszabású ünnepi beszédét.
követő
Verses felköszöntő
az Ipartestület bankettjén. — TarUittü: Nith Norbert.
A beszédet
zngo éljenzés1
lecsillapülta után kivetkezett a szeg-i beverés, melyet fél 1 órakor megssa-l kitoltak, mert az ünnepi osoportoti
liatkeA Károly lefényképezte.__■ j
Délben 24z teritékd ebéd volt a FöP" gári-Egylet nagytermében. Az első felköszöntőt Csertán Károly , alispán mondotta a haza legelső és legszorgalmasabb mun-f kására.\' a királyra, A következő szónok Hahax Frigyes rendkivflt -szép beszéddel a zászlóanyái és a védnököt köszöntötte TiT. ftajTtu" Gyula aí—artispfliir;—-Katt/ar József a soproni keresk. és iparkamara elnökit ts titkárál, Révész Lajos a- „részt-■■ vevő testületeket, \' Vécsey Zsigmond p.ol-1 gármtster az ipartestületet köszöntötték fel. Poharat emeltek még Gőrtig Ince szt. fe-.j rencrendi házfőnök, Nith Norbert kórházi I lelkész, — kinek na&yh tásu verses fel-köszöntőjét valanrább - közöljük. . Csertán, j Kirchbwtf Frigyes, Uohrovirs Milán, J/i-j koss Géz.-- és még többen. -• A lakoma víg hangulatban délutáni\' 5 órakor ért véget. -
A rmdvzőstg néhány órai pihehö uláo! i-irriét akcióba i^pet\', mert inegk^zdödfitt aI táncmulatság, mely rendkívül látogatott volt. 1 A négyeseket még hajnalban is 100 pár.
L-he! jó Diego elutazol uioüiiju. infts vP rékrVi u.a>< társa sággal. Engeli> ét p\'d Yladentini\' pó • tolja; Don Dm-aszt, D n Kavatz. F. Iinfts/.iok egy j magas, meril-k- hegyre. Vad-titiuc mindig- bá-: tortalansbb és bMortaltn.ibb lesz, míg végrejcitjöl. Mosi neked van igazad A uű. "nem \'gen erőt. j Ségíléd, viszed lélfeléy/:fígyplmedet teljesen refl |
I rdíttd, félsz, bogy suefeklsebb t>aju őrtéuíkés egyszerre sz\',veszed éézrst h\'gy; a nő fülig szerelmes beléd. Ha Ugy jársz, megint tévedtél, a nők gyöngék akkor is, ha szivükről van izó. De még azt falé ják hinni azt akarom bizonyítani, hogy a nő rejtély. Dehogy. Csak azt, hogy ifjú bő gyek is mehetnek egy-egy fzebb kirándulóra, nagyobb gyaloglásra. A szép kicaipkézitt nap-1 erayő helyett vehetnek olykor begyes botot műkbe. A holdvilágos éjszakákkal való fog-1 alkozás. helyeit gondoltja\'nak olykor a szép magas hegyekre Is, dacára, hogy szok megmá-: s?áM egy kicsit nagyobb fáradságba kerül, mint! "egy-két gimnazista vagv néhány badnsgyocika j figyelmének felkeltése. Marad sztáq idő illatos levélkék gyártáséra, ártatlan találkozások ren-1 dezésére, sőt élénkebb lesz {síén a társalgás fonala.
Kíludódóif, hogy a leányok mehetnek hegyi tilra, következik, líogy menjenek ia. IstoéL egy ok, hogy írtam, ismét egy cé>, mely megóv a ki.vrikezei]rn*eg vadjától. (Folyt köv.jj
Áldomásra jöttünk össze, E leiem lényárjáben,-Hogy a napot vigsn töltve, Járjunk ősök nyomában.
Öriiktégkép maradt reánk, A hohszehiő apáktól. Hogy megtöllsük bonsl kupánk, IIs wlloflnk a munkáiét.
Nagy dologba* fáradoztunk, Itzadunk most is bele. Ment kértük, bogy uj zászlónk Malasztjával hln\'ae b».
Unozákra mésszé kiha>
"MII Kodé-link ersie.-
Orómtorrási lakaszt sokat S a\'í dnlfjg \'veleje,_
Ne csodálja senki lehá\', . Hosy most itten pihenünk. S hogy végezvén n nagy munkát, (iyözelmi dalt éneklőnk.
Ityőzelemriek vőll a jele, A zászló még mindenkor, felhevül a hárezfi keble Aiiupk kibontásakor.
Hevült a mi kebelünk is A szent munka folyamán. Mert otí la luk a zászlót is, Az oltár jobb oldalán.
V
Megmentettük u lobogót, Ajkunk liiiát rebegett. S batioiluk a/, isteni ss^t, Küidlem ál\'dsat-elegeid
Van és .esz is e sássióban Bámulatos nagy erö. Nincs ellenség a nyomunkban, . A kit le neut verne ő.
Ezt a zászlót megbecsülni Köteles a bonfi a nő;. Az alatt hős harcra kelni. Mily magasztos mily dicső 11
SzivVnk édes örömében »
Elfelednünk nem s\'ábad, • » Hogy afínilso voltaképpen * Ágról árván nelbszskadt.
Kredi\'re ne vásári ansk Iparank hős bsmokt. A nagy \' aakók urct jaknak, Legyenek törza-lakóc "
Tiszt nselék éa a Ug<ik —Láaasjiak aok évekéi. He kinozfák nehéz gondok 8 bu ne béoisa zzivöket.
Másodsorban a sásüónak £des anyját éltetem. Urvendjén oly állapotnak, A hogy látja most azamem.
Arcának Kzéfr thktege Ki ne tűnjön soha sem. Öröm laiyan kísérője £gé\'t földi éteisn. ■
A védnök sem maradbai ki Köszöntésem sorából. - Nagy porció jutóit neki A zv az lónak g mdjából.
Bátor asive erős lelke Védje mindig s óvja azt; —Bdsett karja as^e/W——a ■ A homályt mi lényt lo^yvst.
Éljen soká szerencsében, Eljön soká boldogan. Gyönyörködjék dicsfényében; Széni öWWl luwan.-
A koszofus leliérlányok, Szint^iTsoká éljetek. Tel je-pljíin minden vágyok, Mitő. teivökben égnek.
Az egyletWKÍÖ:d3 »eC " Setn hagy balom^\'szó nélkBl, .
Iparosok testűié Adott anftaflétokot. S bogy ragyogóbb legyen fényej Sok koronái áldozott.
Orilsük hát első sorban Arra csengő poharunk. Virágozzék mindig jobban, Dicső magyar iparunk. ;
Se angoltól se aémstlöl Iparcikket ne vegyünk. Hisz megkapjuk véreinktől, Amire van szükségünk.
Mindegyiknek végnélkül
StŐVttt ében társasagunk Minden tapja zokáig Jó kedv jiie lett mulatozzuuk Kivilágos viradtig.
A tisztviselők mozgalma.
j[K. sz.) A magyar állami tíszlviae\'öi\' kar I életében mitulen-épen jelcpt\'n d.itum marad as -190Í.-tk . esztendő. Jelentős les-\'z mindenképen, akár teljesüljenek a hanv^ztatott ki\'ánatok, akár ni m. Merfc^gyöntetGsegének, térftasságának ! és öszszeiartó licpessrgcnek a tisitlviselői kar \' olyan dtcsér^ ei i* nyújtja most, a melyen\'ket ; riikáu lehet .tálálni-neii.eaak—máa államokban, hanem 11 milyenekre eddig «i«éj; Magyarországon i-! -iliü volt példa.—
lg«T, bogy nehéz körülmények, a koassu \' ballga\'áaban megnyllaikozoll. Inába\' valósak bizonyult türelem vr It előjarója 0 moatani mozga* lomnak, ezek eóz\'oéurek okozták nagyrészt, Ijogy Bipgi annál Imposinsabb komolysag-I gal, annál kevésbbi, lebecsülhető és kiesinyelbatő erőleljességKel állanak talpra a liáztviselők, j Mindentéle helyi biaottságok alakultak, Budapesten pedu kfizponti bizottság szervezkedett, hogy irányiba, vezesse «« tényeiben vég rehajtsa a nngysziibivüii mozgalmat. Crsságos -nevQ- kiváló térfiók állanak e serényen mükídő országos közponli bizottság élén, a vidéki bizottságok bán pedig szintén mindenütt a kar tekintélyesebb alakjai vannak- a vésető tisitségakben, és kös\'it-lük csoportosulnak sz állami tisztviselők valamennyien. kicsinyek éa nagyok, és gyengék — egyformán erős elhatározássa^nem lankadó bisalommal éa kitartással.
Igen, hiaalommal, meg pedig bizalommal a kormány iránt. Mert a mennyire ál vannak hatva a magyar tiaatviselők annak i tudatától, hogy mozgalmuk jogos és hogy kívánságaik méltányosak, éppen\' 9ty* hstároaottan tudják 1 azt is, hogy^ a (mai kormánynál nem csak elismerésre és meghallgatásra talál mindaz, a mi méltányos, de teljesülésre\'is, legalább is abban a mértékben, amennyire szt a mai viszonyok lehetségessé, keresztülvihetővé lentik. Es mert sst tudják s magyar allam tisztviselői, azért mozRBlmuk nem fordult at államié* a/kormány ellen, azért nincten abban semmi lenyegető)
7
I
Nagy-Kanizsa, vasárnap
M\'rtifcntHl: fcaawi megvág benne » jogot éa akHlmyoa Imrétek taljatüléienek legfontosabb faltétek, a bizalom a a meggyőződés, hogy likét Ifitekre nem lógnak találni, ■ hanem rajtuk1 a lehetőség határai közölt tagit ve lesr.
Mii akarnak a iiaalviselAk ? A memorandumba i foglalandó réaslat kék tfipoatba akarják anyagi belyaetuk javítását szolga ati pragmatikát. Nincs aenki, aki a kívánságok üljem jogosultságit két a tg be vonná. Mindenki ismeri a tisztviselők sanyarú helyzetét, tudja, hogy régtfl ingva megérdemelték volna
Zala 66. sa«m 4 lap. i
1901 augusztus h4 18-én
A jobb aoraa érdemes férfiú tarna- ir"j"*" ? tüxmartaiikt. latt. Bittó-
mflM* evnlWnA M nr>iAln>\\énlr » nnri <1 • natt. __. . i
ment végbe. Megjelentek azon aa ősz
sees bírói hatóságok testületileg; szép
koszorút ia kalyecetek a. szeretett
Asazeaitbetó; j kartára koporsójára ; ott voltak az ügy- . . .
és akarják avódek maim tetfas számban éf.mfc ■**•«" fift* »
, |Y, . ,v .. . . .. t kanja a levelet, hé! nem írje, reveiét n«
iAlr«n Intr mindnvaian IracrvAlarul .. . .. . . ll *
— nem oeak aa általak teljesített munka, hanem a visszoayok változása és drágulása lotytán — hogy anyagi aorsuk tetemesen jsvittassék. A tlrelmes várakoaás hot»tu kálváriáién mentek keresstfll; lámiok keltett, miat jiví> Ják helyzetéi as ausztriai tlaztvlselókaek, látniotc kellett, mint emeli a tuonarkia mindkét A\'lama a közös hadaereit es a honvédség tisztjetnek a fizetését — csak ók maradtak el, csak az ó helyzetük maradt j
: tartozik ia közéjük eifogu atlanul vizsgálja, milyen hát a soraa nálunk a Usztvisélókiiok,
Akár mi yen szomorúak\' lennének is az ország anyagi viszonyai, auól mentsen meg bennünket ag itt, hogy annyira sötétekké váljanak e vísaonyok, hogy veink izemCeS még az olyan sserény es - méltányos kívánságoknak ia, mit a milyeneket a tisztviselők baaguztatn.ik, egyál talán megballgatbatók se legyenek. Hal i Istennek, bármilyen nagyok Is államunk egyéb terhei és bármilyen kevéssé kedvező . perspekiivs nyitják is az idei gyenge aratásra, annyira rosszul mégsem állunk. \' ..........T,,, , J
Nem is hihetjük; hogy ez a mostani példás, eredmény
komó\'V." higgiül jmugalow maradjon. Meg-jFagyunlr róla moigaiow cétiaíi _már Kálmán és hogy i»
nélkül
győződve, hogy e gondjaiba vette Széli fi igazsagszerc\'etével, méltányosságával már keresi, Ián meg is találta a módját, a hogyan a lehetőség keretei közi a tisztviselőknek tikért lehetne biztosítani. Es mert ez a hitünk, ezért kívánunk . továbbra is OssziKtarflbt, erét a tisztviselők mozgalmának, hogy a bizalom utján — melyen eddig haladt— üdvös célokhoz jusson.
BIBIK.
sokan, kik mindnyájan kegyelettel fogják | Kovács Károly emlékét megőrizni.
A osslád a következő gyászjelentést-adta ki. A uiirottak a saját és aa ü-azes rokonság neté-b«n lájdalpmteli szívvel jelentik a legjobb (írj, aiya és rokon Kovács Károly (Órvénysz«tkj bíró urnák f. hó 15>én rpgel hosszas esenvedéa után, életének 49-ík. boldog házassávnak 13 évében fi^dpnftslai} (Őriént gyászot elhunytát. A drága halott httlt tetemei N-Kánizsára szállíttatnak és I. hó 17-én d. u. 6 órakor fognak a helybeli rom. kátn. sirieribes lévő gyászházból nyugalomra—helyeztetni.—Az—cjjgBásüüd szent mtte áldozat I. hó 19-én tk* e. 9., órakor fog a helybeli a sat. Ferencreodiék- templomában a Mindenhatónak bem utaltatni. N.Knnizss, 1901 augusztus 16. Áldás és örök béke hamvaira I Ozv. Kovács Károly nó hz. fiüttar Lujza mint neje. Kovács Jlaezio, Erzsi—és—Ilau t—mint gyermekei.
- Kirendelés. Vajda Mihály felső-mibály falvi volt helyettes körjegyző onnan eltávozott ; helyette a járási lőszilgabiro Kopjir Lajos, a közig, tanfolyamot végze\'t oki. jegyzőt\'rendelte ki helyettea kő\'jegyzőuek.
lakóinak 7 éves fié okotta.
— A ntrilmta tevét. 8tereimet levelei kapni mindenkeppen jé dolog. E\'óczAr ia asazt, mart a szereié\'!), ttaklrtók velemenye awrint,
ember nem írni:
— Auguaztua 18. Dc-ősógesen uralkodó királyunk ő felsége h Ferenc Józsel születése napjának évlordulója alkalmából folyó hó 18-án vasárnap, d, e. 11 órakor az ár. templomban ünnepélyes hálaadó istentisztelet fog tartató1.
A hivatalos ístentiszlelet reggelt 9 órakor lesz a szent ferencrendiek plébánia templomában.
—■ Qyánxhlr. Ki ne emlékeznék vissza szeretettel Kovács Károly, a népszerű, szókimondó kir. törvényszéki bíróra, a ki mintegy év előtt bámulatos tevékenységet-íaj tett ki közügyeink terén. A legszorgalmasabb, bírák egyike, éjjel nappal dolgozott, hogy közügyeinknek használhasson. Figyelme mindenre kiterjedt. A leglelkesebb szószólója volt a szegényügy rendezésének és legagilisebb tágja és tisztviselője az írod. és Müv. Körnek I ményei ia lehetlek volna. A villám és Szépitő-Egyesületnek. Ö egy maga I belec,"Polt 8 w°lw*le Céheibe, «
Katonák tiabadiaxeláta. Többszőr hangoztatták a gazdasági egyesületek annak Hiültiégwiseifél, hogy azuk a katonás, -akik att kérik, az uralás idejére szabadságoltassanak Báró Fnjérváry Gé ■ honvédelmi miniszter egyetértve a -közoá hadügyminiszterrel, e\'rendetlv h\'igy a jövő ívtől ketdve maratási idő alkalmával augützlus hó l«élöi liezárn.ag 16-éig azok a katonák, akik Szabadságért jelentkeznek, sxabad-ságoliassanak.. A miniszter rendeletében kimerítő utisiiást ad a \'szabadságolásoknál követendő) eljárásra nézve.: A -visszaélések raeggálláaa céljából a szabadságolt katonáknak hatóságilag kell bizonyitani, fiógy szabadságidejüket az aratásnál töltötték.
— (\'tlpkegyár Kiaiegea Szombathelyről jelentik, hogy Károlyi Antal .ali\'spnn a közigazgatási bitoitsághox in\'éxéll jelentése szerint Kőszegen caipkegyár log épülni. A tárgyalásuk FHiiyifá előre haladtak ho?y az építkezést kora tsvaiszal megkezdik.
— Tüavíaa Rotorban A Koto b|u f. hó 13-én dühöngött tüavéaz 12 gazdát tett szerencsétlenné, ezek közül többnek mindene elégett, qagy nyomorúságba jutottak. Az elöljáróság mégindrotta a könyöradomány gyűjtést. I)r. Braun altó«domborui orvot azouual kenyeret osztott ki a szerencsétlenek közt; Simtgl Vilmos Budapestről 60 koronát kü dflit a károsultaknak; egyesek fa többen adakostak, özV. Hactki Flóriánná, a ki amúgy it szegény a 6 kisgyermek anyja nemcsak, hogy mindene oda égett hanem maga is nagy veszedelemben élet-veszélyesen megtérült, mikor csekély ingó vagyonának némi,maradvanyát rakta kocsira, a lovak a nagy zajban a tüz láttára megvadultak, a szegény né a kocti alá kerfllt, össseauzódott az álla, arca. Életben maradáaáhoa kevés a remény.
- Vllláatetspát. lapolcán ctBlöt tökön nagy zivatar volt, amelynek végzetes \'kövelkez-
ugvanis mely, a
el a földi boldogtag legtökéletesebb tornája. De hogy aa embereik saját Meeége írjon szerelmet levelet a még el se dicsebedb ayék vek, hogy te micsoda alltpo, arról mégntm beszélt a krónika. A pagyrabecsült ferj egy napon olyan formái érzett, hogy senmi sem uj a nap alatt, ennélfogva un ttkozik. Valamire szüksége volna a un fölrázza föHriaaitse. Gondolkozott. Ritkán szok\'dt ilyesmit cselekedni, de válságot percekben mindig hasznát vette ennek a mesterségnek. Kánikulában gondo ko/.ni; asszonynyal lesz dolgod. Kzl muurija s leiiujabb álmoskönyv.
Neki -is valami szép asszonyon j4rf az éste. Ez aztán fölrázná a nagy unalomból. Igaz, hagy a teiesége n tnelleyé Via, de ki veszi uianjp ag komolyunkat ilyeami\'; .Meg n jeléni as egyik lapban a kövefkezö\'hirdetés :
Kfj mig Javakorbalt ttrba aacyaa nuatkoiik. áaa-jt.jtayttrktdal HT aaáp fiatal bilgygyat, tabatslag raoiitB taralatatb.

Negyvenbél levelet kapott, a le;kül"ttteUbb tartalomma i. Még arckép iá volt némelyikben. Meglógadta neki a tok ismeretlen, hogy hü l*tz hozzá még a temetést után is, csak bútoroztasson be egy lakájt. Elég lesz három szoba it, meg két cseléd. De volt a sok közölt egy, csak egyetlen e,y, a melynek olvasására egyet dobbant a izive. Azjrás ismerős,-»~tevélpapiroá stintén. Olyan, a mi-y«t ö veti « feletégenek névnapjára. A levél így szól:
Magam ia aaatKosoa, a féljem caak tárj. Hág tltg aaáp vagyok arra. hogy valakit boJognhattak
Egyét fordult a világ ferjurammal. Jaj ! Ez a féleség irása; a levélpapír» is az.. A\' első * pillanatban drámára gondolt, megöli az asszonyt. Igen am, a mikor magit is ludas a dologban. Végre ia nfgy keservében megkérdezte egyik bará\'jat: mit tegyen. A barát türelmeaon végig balgatta a a bestéd végén megvakarta a fejét
Nehéz a dolog, nehéz a dolog.
S azóta a. szegény, ember Is, valahányszor eszé e jut a levél, mit tebet egyebei ? Megvakarja a lejét.
— A toJAablvitel vettél) ben. A pécsi kereskedelmi és ípirkamaráboz Szeg.«zár3rót minap aggódalommai telt levél érkezet\', melyta-i egy tojáaexporteOf azt kérdezte, mi log történni, ba az uj német \\émok életbe lépnek, melyek nagy vámmal sújtják a tqjáat, mint beboza\'ali c kket. Eddig \'téuyleg\'igeu jeentékeey ösategre rúgott a tojáskivitel Magyarorazaaból ee az uj vam le fogja aaiilitani á tojáskivitelt, Ez lény éa ebbe a tojttexporleurok kall, hogy belenyugodjanak Ot miután minden szentnek maga fele hajlik a keze, következéaképen mi, már t. i. magyar logyasztóközönség, nagy haaznál , fogjuk látni a német tnjáavámaak. A kivitel jelentékeny csökkenésének meg leea as a nagy hasana bogy a tojás nem lesz többé luxus oikk, melyet moal-a tyúkok hazájában, Magyaroraaágbtn, eaakit a jómódú ember engedhet n>eg magának. Télen eokasor 10 fillért ts elkérnek t, mondd agy teljésért, mig a tojátidénybe ia ritkaaágazámba megy, ha a piacon 4 tojást adnak egy hun filléieaéri. A német véd vám, mély most oly nsgy aggodalmat kell Magyarnraaágon, meg fogja nálunk olctóbbitani as életet ét valljuk be í-zin-lép, ennek elérkezett mér legfőbb jgjk|er mert moat á sok tekintetben behozatalra txoralt Németországnak jóVkl kevesebbe kerül a megél* hetét, mint a tejben vajban uszó Kánaáobao, Ma* gyarortxágon, mely ba ipart leremt éa alintén
v\'édvámmal zárkózik el a" ktílföldtöl, boldogabb 1 lesz, mint a milyen ma és a gazdák minden | tei meléai ága\' itthon ép oly árban iogaak
Akik most
, , , , •_. , , |. . . |ünnepnap levén^zanlolátit; telve volt vendéggel, többet dolgozott, irt, szónokolt mint ajA mtni£a vezetéken ál\'szabadult
többi tagok és tisztviselők együttvéve; ki é8 enhek kötzönhelA, bogy nagyobb baj nem
pedig nem volt más fizetése, mint az az [történt mint az hogy a lég n^ más folytán
öntudat, hőgy térflaa erélylyel harcol a néhány kártyázó és kibic a falhoa.vágodott.
közjóért. De a azinte - emberfoletti ~ Bf»,WMf. JfT .ai iu t w r - , k,llí(,H
i ait a a\' *t t f u , D^li Vasút most épülO fűtőházának tetejéről le-1 elhelyezhetni, mind eddig külföldön,
munkálkodás tönitretette e paratian l ^ Menlökoctival taál iiották lakására, a hólj mjinkátaUnok, megélni nem tudnak, teb&t főtevékenységű férfiú idegeit ós négy év urv081 ápolás alá vettéh KérQléséi. nem gyaatlásra sem képesek, azok akkor be tognak előtt mint élőhalottat vittek el kö-jjelentékenyek. állaní\'a fogyasttók közé, itthrni ellogyaaz\'hatnak
rünkből hóvá mint igazániioltat hozatta Tiiavéaz. Horváth látván királylaki la-1 mindent és a változott viszonyok, melyek aa
haza a hitneÜ szereretet, mert AVrtfcrí 8 I lvW id?e *,1*\'1
rr, , . . . . , , . \' . . . gyu ladt s leégett, a kar 80 kor. Ettől a tűztől {csak hasznára leazntjt as egész omagntk es A^oiy lolyo iio 10 en Kiszenvedett, igaz gzy Jgudárné nárazsai lakosi ugyanazon a egyeseknek Az a a/«jgzáfdi lojásexporleur meg lájíHlimitra. azoknak, a kik ismerték, i begyen lev«\' ápüleiqi is mesgyúládtak s több fogja érezni a német uj vámot, az Wton; s. ist\'tti\'k i:* by HultOk *=p«»l»t_bülaar? éíeimisxer" (ts I db: sertés, összesen, •» <k id^jfáig, a uagy^ózii
de azt
Nagj-K^juxaa, ?t54rnip
fowja tapasztani, bogy itthon otc«ö b leU a] pefélhetaa é* a kö* érdeke mmdig etfbbre való
~iu fvilaJiuéi-; < , ----- , _1
— Étciatrnt* teeekék. A fecskéknek aj haszno* lh* kélHteö madaraknál a családi elete I petéás»ierü a ha a& emberik »e így ebének^ nem i folyna oly »r« tér aa köany a silány világon.) *A íeeskrk e boldog c*a ádi eletéről ce egyet-j értéséről megható k*pet len leváltatok, Kyy | kőszegben ugyanis j» 15 méter maga* ioroayftra hatalmas számláp jfti köruí . tzlmoa lejüket | raklak * parti fecskék. A iniuap a vihnr egyik feasket kdüntíHe s a henna levő néi«v fecske ! fiók lezuhant. Három fal tudott repülni de ai negvedia: alig repült ; pihegve és kit érültwí ere>í>cden le. -Csakha ar ges< tei-skeraj repdeste korul *ggidó isibongásssl- Nemsokára aegeeteaau ax ej. !6<r\'Vepj0r~1r^ egy&zme csőrükkel ketfetoi m-gkapta* szárú vac*knr, felrepüllek Tele a toronyórahoz, ott az ejiyu íeszeküe ueiU6*koltá* a rrvendve repdesték körül. Sok iwzöje volt e mégha & jeleneinek • többnek sieméb** könyet csalt a kis lepakékne* ez £ pérgt iNkiiú S\'ttlfc wors sir.—__ i
Zala 66 szám \'5 l*p
Sptó {ntdgtgft:
E\'adó itagara
Ejy teljesen JA karban levő 7 oktávós Bereg-szászi-zou^ni, jotáuyo* áron — reszle! fizetésre in — eladó, Bővebb értesítést a kiadóhivatal s&
190]. augoszlus hó 18-én
Ifi tdclc^cfi:
l _
I ^J/ MlnérnQii kapbaté
PMatfámt
fofakal tiaa«én. fckeraa és affaoaigfiaaa fceatartja.
ST79.tk.190l. 297-1
Árverési hirdetmény
A asgyaauaai ku. «örveuyszék tel^k-ooyvi osaU ,a részérő] közhírre tétetik, bogy áMngyar orsiagos kóspönn takarekpanztsr végre .ajtatouak Cmui.uemanu Józset éa neje Sabjan Anna végre uajtasi szenvedő obornaki lakosok elleni 179 k. 62 I. tőke, ennek es pedig 16 k. otaul 1900 febr. L löl. 81 k 76 f. utan 1901 augu*a-tusKiöl, 81 k. 76 t. ntiu 1901 éfi t^bnur tnij 1. napjától 0\'jt kamatéi 1| vagyia—2 k. 45 _ L birsa^ 1 a. 14 i. nyugta brlyeg, 40 20 Í.J" vegr fujtasi, 24 k. 30 í. jelenlegi e* a mégjlt -merülendő ávíUl<vir iránti ú/yebcua fenimev*s/eU kir. törvssék lerflletebes tanoió az oboruaki 20 as. Jjkbeu 1—10 sorszámig tő) vett s 89 koionára becsült ingatlanok..
1901. éoi szeptember hő 10-én fi, e, 10 árakor
- . \\ Onornas kótseg haaanal Dr. L^w Tivadar lígvved
▼agy helyettese közbejöttével megtartandó nyilv«-1
nos árverésen eladatni log.
iíikíattisí ár a leatebb kitett bee*ár.
. Arverexoi kívánók tartoxnak a becsar 10%-ftt I
kéttpénzbeu vagy övadékképes papírban a ktktíl*]
döti kezebez ieienni.
Keit Nagykaai^aán, a k r. írvaxék uiint telek-
köyvi hatóságnál, 1901. evi jumua bó 20-ik
napjaii.
CiUZONV \\ kir. tnr«*eai albiro
VILAGCIKK!
vfcUtt k«sai gyirtaiaj,
276—tk. 1901
Árverési hirdetmény.
296-1 \\
A lebenyei kir. jbirósng mint tkn batúsigl kÖAúrré.teai bogy a kir. kiiKU\'ar végrehajtatdoak — Skoda Ijoiícs illetve ennek iga*oh örököse | Stola Miha y (gyurlca) kotori lakós elleni 75 kor 60 fillér töke te kor 28 . fillér után 1894 évi november bó 154Q Járó 5kamat, és 13 koc. 96 nuért vegrebajosi, 13 kor. 25 fifler I etóbbi, 18 kor. 84 fillér árverés megkisfcrlési,! 11 kor, ssuttali költségek iránti végrehajtási I figybeo a nkanixaai kir. törvényszék .[a .e\'enyei kir. jbíróságJ területén fekvő Becseheiyi községi! 303 aztjkvben A -f 674Afsa. alatt Skoda Lukács tnlajdooaul bejegyxeti váltság köteles ingatlan 2004 korona kikiáltási árb.n Becsehely kézség biró házánál
IV ECV TAní\'in TE26T E:
I S^KüisiÁiy
■ tSÍT LUKÁCS FÜRDŐI
I
I 1 c c|1 t,szta
B ¥ jiH^^ a i c a a b o naT.
|ÍÜAsyAnyv.z
kapható: ■ FÜSURKeMSKEOiSfKBEI
^^H csnmotn H ÉTKEZŐ KOCSIBAN. .
FÖU)K8-fele
MARGIT KREM
lasty r»g j tinta. *+m ktymmpi, mm fart Hljmm ártoimatlan Él
Legkellemesebb, legkitűnőbb és nélkülözhetetlen
Fjgtisztito-szer tubusban.
fehéríti konacrrilja a frjrakat. friaaiü, üdíti a wájat.
— egy tubus 60 fillér. — Kapható atsésaltt.
||f«4iu ktats m (imutkltír u :
8 A V OLT illatsze r ffyirak
iwn faa—ama. BUDAPEST. VII DajaJaalok-atosa 2S. Raktar s nokunetesi: Teattvár Föraktar tikaatisaa M nV? U Moftzk}. Katztí Tettvénk
Armuih Sándor h Sumer Ignác nUim Boronk KAroly VéaérkipTÍa»l«t: Dobé éa Pakér. Bpmí, V. LipH-HnU
Tlrtáayw ■
Baaa wüágkirú arcakaeőes pár utp alatt altávotit
iöt,r
máj (altot, atkát (Mitasssr) «§ mát btrbait KiniMitJa a rá*, aakat, redőket, hiadeMyakat Ifi « flrnl fthár+é. timávd 4a üdém raráM—ljm.
Legkitűnőbb immr « U UMwám tlUn.
Ara i Kis tég^ty 60 kr, na«y tégely t frt, Mmrpt kól§ypor 60 kr.". Mérfti mrmjmmm SS kr.,4 Mr-fii fogpép (Zmhnpaatm) K kr., Marj it artrü 10 kf.
I táasataMél ah«4Jaak !
Pfifitáa atioTétallal vafy a páns útmtm baktMéet aUa ktiái a káfiBito
FÖLDES KELEMEN
gyógysseréss ARAD.
Kapható minden gyíUjy szert árban, drognert dóan is il/rtfiir wrsAf(M(m.
Főraktár ^ N.-Kanizsán
■ELll LIJSs és PBAOBS SBLA gyégyewtárabae.
I90I évi nzeptember hó d e IO órakor
4.«n
PÚDER
Dr. Taboly 6yua nkaoizaai lakós íelperesi ügy-féd;vagy helyettese közbejöttével megtartandó oyílvaitos árverésen eladatni fog.
fökiáitási ár a lenntebb kitett becser. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10}-át készpénzben vagy óvadekképes papírban a kiküldőn kezéhez letenni. —Vr kut Letonyeu, a kir.. i&rttbiróaág mint teleskőnyvi littósáfDál, .1901 évi\' julius M napján. a
i K. j \'i NTXKoViCS kir ibiró.
KLYTHIA a bőr ápolására
ts vttiMk »éfit^M «e it«»it4»4r%
U|rt«c*Mabll, utlotlfii bált és saWs pudrr. Fakéf, résfififista ts*t aárgás. Vegyilaf analyailra •• aiáalva Dr. J. J PobI (a kir. taaár 4 lai I Ctlsaisri levetek a legjobb kérik kii minden éetezfcer ■eltefcstve taaaak
GOTTIalEB TAUSSICW
es. éa kir. a4a latlellr iisppsa «i lllalaaerfyftrs Ifiraktár i BCtli. I. Ilallirllr S. SzéUiirfes etásvftt vagy »r iesre| rtátffoa b«k«M«t* m»ti#tt láaphslé s lr|Ukh l4la»l«Arr-. érataa-krrrakréraliffi é* K)uK)<opr* >*kaii. -Vwv.v^i\'--"Alt r* b>-ia| S Mér
Glayton & Shuttleworth ^ j ___ -%uí»*í & Budapest vsS1Í"rút |
toll a üflatányp—>b fali ngQaff ájlnltatnak:
Loeomobil és gőzcséplőgép-készletek
tavibbá Jirginjr-eiépIfiRépek, lóhera-cséptflk. itariitá-rostiik. konkolyozók. kaszAid- éa aratógépek. szdr.;w?y&j!fik. huPouAk- *
I- la t-vMfl ekék ét minden egyéb jtaidit*á«íl népek.
^^^^^^ Rá**Ut<r$ árj«gy,krk ktgá M
Lincoln!törzsgyárupk-a^liág legnagyobb jJ^l locomobil- és cséplőgép-gyára.
rflstlll hmtk.
Soaka legfin, prágai 1 Kilo . . ív, 140 i W
1 1 , • \'. n I ™
prtftiinód 1 „ . . „ ljg) r -f *
& „ szabáriju í tf . . „J.Tf V oh csáaiárhas továny J kilo . „ 1.44 t J®
vx u
-V— vaafay 1 Ma\'. . K. 1.40" I -. ~
füstölt vékony 1 „ p. . „ L40 1
„ fittfia 5 kilónként ... „ 1.80 i g™ \\ kl
Z paprikás „ . . , „ 140 ggfc, }
fikiúként. " . , 1.28 KraWi 1 „ ......».ou
^ ^aa.tuuni. j Sonka-kajbász k*Iója . . - 2.60 _
hnaok. j \' r«Kftff»l«. v* I II | - :
Sonka prágai 1 kilo n mu Reveit fagfaohia&b. 1"TTT8~~ . K. Lj|p^jpTAA
l prégat- ULÓéfl kilo I 1 ÍZ 1,60 I 1IL .. 1 ,1 ,\'« . \'>rl|Di I 111 jJlj I
DUiaáulr taléill tlnla I kllá , * k l.tO
5a|)thb « étrtnél áirncrtfmrn;. Ünnep- éa vasarnapokon \' Ma 6»tól 9*ig i nyitva. Kladáa nacjban éa klruinTben. -y-
Dlaaaáaalr taléill tlula I kllá , ♦ k l.tO
!(Sf}afkb vétrlnél árrn/retlmény. Ünnep* és vasárnapokon \' este 6*tól 9*ig nyitva. Elmék* aafybaa ra klmlny ben. -y-
Nagykani^a, vasárnap
Zala 66. szám (H. lap.)
1901. augusztu* hó 18-én
Hentes- csemege-különlegességek.
A d é i léim* h.drtm&jáf hotom, hagy fiit i Oaea*
at, a aacrkaalaaal Tiki éijéilllli^alai^áWa
Hentes- csemege-áru üzletet 4
rv. r % rendeztem ba. ülaécnkar fHu áru. íe|ilüéM árak aiellell — rflatlü kábák. . f . - Maaláail.
Sonka legfin. prágai 1 Kilo V kasaai 1 „
I » prtfti mód T „ "T-„ szabáriai 1 n caéaiárhns toviny 1 kilo
Saalaaa ipékatA vtfay 1 ktin ■ / flkatAH vékony 1 „ f. M füfióit 5 kilónként . . „ pappká* ,, • .. «, fi kilóként. " .

Smlámi, magyar legflu. 1 kii
Sulépi mag}\', m. rendű 1 ..
."V nén«t 1 kiló . H
\\ olaai I- „ . „
. "^Tactóából 1 „ . „
, „V kőzőns. 1 „ . „
w 6 kilóként . . .
láalkáazok.
w 1.20 140 li8
Párisi I kiló Étin 1 H KraMí 1 „ Síin ka-fca.lbáifz lilája
20OL-19O1.
HIRDETMÉNY.
Ferirtk-Öuok kö^áx lulajdonál képező éf 5427 boldoyi t«riUftte:i gynkoroihaió vadA^ati jog 1MW, 1008, 1004, 1905, 1906 és 190T éyra Perlak köxlég haza,iái 1^01. évi mptonkér hó S aapjé« é. e. 9 órakor nyi fánoa as»be i árverésen legtöbbet ígérőnek baexonbéibe fog kiadatni
Kikiáltási ár 300 korona.
A kü/ftégi képvjsel5tefltQlet altal me;Alt<pitott|árvaré8i felréleieket a község bá/ánal hivaialoa órák aíaft bárki me^teítütheti Periakon, 190J. évi sug. 8*án.
iZala József
jegyifo
Glavina Andor
bir6. .
l\'tM huank.
l>Jtágot:
Sonka práfai 1 Uto .... w waaai í „ ► * M p pragai ipód 1 kilo . ,
DUaaáaalr falátfl tlula f kllá
fthétetaak
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
A tiszteit közönség pártfogását kéri
KIVNT V. * héntCT* csemege kereskedése N.-kanizaán.
layton & Shuttleworth ^
sHa*>** & Budapestéi""
áhal a lagjatfayo—>b árak maOatf ajioltatnak:
10—901. szám
Loeomobil és gőzcséplőgép-készletek
tavibbá Jirtány-eaépISffépak. lóbera^aéplOk, tlsriUá-rostük. konkolyo?.ók. kaszáid- éa aratógépek, szór.jw?yCjf^k. hoeonak-
\'^SÜli „ColnmMa-Drill"
iogjobb earvatSgépak, »SfPwsn^-.-\'^SWf -</.ocskavftKÓk,répavfigők,
HH^ V^p - darálók, úrlő-maJmok, etamei eci*4-ekék.
t* ét t-vaeú ekék éa minden egyéb g^öu népek.
Itéixlcte* érj«f\\Mvkeh kijjá Mte imgyém m k/rHisHtvr küU*tM0é
Llncotai törzsgyárQpKÍt.yiÍág legnagyobb
locomobil- é> cséplőgép-gyára.
MURALSÁJ!4Y köx-é/ közönéi aíihl eptl^ndí kWdrd 4t%od<t építési munkáira ezennel /árt ajanla\'i ver^enyiárgyaláH hirdeitetik. .
^i t\'pitési UiLUeg [17% Kor." 82 li\'l. .van előirányozva.
1.) Ajánlat ctfak az t^-sea mun«avrá tebetó.
2).A sajátUzüleg uúir> ajáulalba Uiit©nri^ At, aj\\nl itk*vo neve, polgári 4liaaar* laklieiye e* . itfendó <ovánbá tiaa*án éa uimdútí üé \' lyt ki^á ") mód^o ^vu&ttoj o* bntükkel nzon sra-ziilék, melynek » kAHee^vuiest \'láí/.égBöT ^ ufó melle t
a munkádra válla ku.ik. \'
Ezen kivitf tarúlmaziiía nz ajánlatnak, hogv az * piifgí tervei-ej es kültsé^yrtrst az alt. oh r ^zletea f«ltétol**ket n ö2er/.ődérti mintát éa a lielyi vi^onynüat Ismeri.
4.) Áz i jániattevők tai óznak az fpi\'ésf fö^aazeit 5 óvadékul k.^péozbeu va^y crtékp pirukbiui letenni tneiy öaaze»t a Yáthl^ozóki^X a tHöiernka.sknr visrzafnie t«*tni ioff.
5.) Későn érkező v »gy tavirali" aj&uTutok íi^yelembe nem vétetnek, utó ajánlatok ki vannak zárva
6.) Az tiiáulat \'k f, évi aH</u8itjn 3l>ik Hap/é*utk dMtlólt 10 órájáig » jegyzői hivaiaiban ad.u^k Jjp. ugyanakkor Ingnak a/ aj útiatok nyilvános ui falboütaini. ■ * •
7) Az árhjten t unyát képezd epitkn^ste vonatkozó müveinl a jegyzői hi at álnál a htv^taloa órAk alatt megte-kiüthető.
«
urucannyban, 1901-\'ia évi ftü^uattua hó lZ-én.
Haris Károly Vranovics Antal
jegy*
& & JL _ L l-l « ^
ít
Értesítés
Van azerencsém a nagy tekintetű kOz^naégai/iinzteletlel érteaíte e i;h ogy a
nyári Idényre <
a ffKojabli -divat\' f-z^rint miodehnemü rUháka1, a le^fiuottiabb mlnőítá&ttifl a le^olcsóbbig figyelmes es (elette jaUnyoa kí* az\'jya a« -melleit készítek.
£z-a kalorntnnl bátorkodom a tekiutötea m. kir. álliatarvoa nrak lig elmét f^lliivAii rgieaarukiA kéazltnaí-njtlmrt, meyeket u legpootos bbmi, n\'öjráa szerint\'lecititanyosabban, kúlinö minoséglien és ízlésen kivitelben szolgálok ki V»döki n\'^rendelések kel\'öjjky^liynmerre^közölietnek . m A\':, rd. k\'Zfínftétf bewe-» tauiogaasát es .•zive\' megrendelését kéri tisztddtel:
& | ! . E&^fM&HH üé& féffflssmM
Jfll\' t BLKi féirfclfca.
JH s 1
Stíífy vátmzUk kitűnő minősfyü, divatos hl földi, angol ét jranczia kelmékben

Nagy Kanizsa vasárnap
Zala 66. szám ;7 lap)
J 901 kOfDItiU\' 18 éo
Téli etetésre nagyon alkalmas
néhány ezer métermázsa
zabszalma
bármely vasúti állomásra szállítva préselt állapotban, eladó
Kevesebb mint 100 mm. nem kapható.
Bővebb felvilágosítással szolgál "
MYITK.I I A I.HKKT Pécseit-, indóhtkz-iilci 14
Keilhkk
(Q-lasux.)
legai\'.ünői/b mázoló >rr puha ptdlo számár*. 1 nagy palack ára tri. 1.36 kr. -- . kis palack ara tiö kr.
i Arany-ienj
legjobb és I. gegyszcrObb b<>- A kúpkfrelrk stb. i>earanyozás<tra. eres<10 kemeny jwdjo számár... K { pa|acIí 4rs 20 kr _1 köcsög ara 6ö kr. ■
fehér ll&lasur"-féaymái
legjobb Mer moidó-antblok, ajtók, ablakd«s/.i.i\\k- stb , ujonnan be-testesére 1 doboz ara 45 kr Mindenkor kaphatók:
Ken én lálein
eifikiél.
lVagt> -Kan Izná n ■
Oíeisep J. t \\
izdasági gépgyára Nagy-Kanizsán J
^ .. ajátxxlja - ■ »
I Hipirtzíg bpjatt ii Iqjút rtógépü «
■mí
■mK
liZ/lL/i\'DRÍLL sorvetógépét t \\
\'O ToTák\'bto* j j
ml „PEífECir ildíspiilcinyij ntiiift \\!|f
lafljűbb izarkanta több toaüitsrcn *M dtjjtl kwaw>s— >
54ck-unuzuQ /KZÉLEKÉIT, £1
boronált, járgányait, RénagyfijtSÜ, rostáit, trlaartH, darálóit, Wdta ás répavájóit, kakoriaa-aoruolóil él ■ tudatéit 0g
gazdasági gépeh. " Elvállal malom- és víxveaeták-berendMÓeekak
,Planet jf." kitoló r^^apa és töltügeti |
,e^öTcsó"bTD "beTráLsáirleisi forrás
Mi

\\
Kasztl Testvérek Nagy-Kanizsán.
az idei saison szükségletét ne fedezze, mig az óriási választékú, remek kivitelű áruraktárt nem tekinti meg
KASZTL TESTVÉREK-nél Nagy-Kanizsán.
c
-O -JC
l/l
JS o
JC 10
IV
<4 ca
Az idei saisonban különösen súlyt fektetünk egyes (specialitát) ujdonsagokra
Ajánljuk óriási választékban\' felszerelt raktárunkat tegizlésescbh
női rabifozettin, női- És férfi fehérneműsUtn, legelegánsabb ízléses férfi nyakkendőkben, női és férfi esőeriyikhn, valamint Utazó-bőröndökben. ^
ím. felszereit férfi- és női czipöraktár.
Női bórczipő 5 kor. 50 flll-töl 14 koronáig, - férfi bőrczipö 5 kor 20 fill-tól 16 koronáig.
Sálon czipók 3 koronátél 6 koronáig. wiSw^pl
Csipkék, szallagot keztyük, női és férfi gyermekharísnyák,- toilette szappanok, illatszerek stb. nagy raktára-
Vevőink újévkor egy diázes naptárral ajándékoztatnak meg.
agri^gKasztl Testvérek.
0> 23
«<
•1 JC JT
n
w 5r
cr »
3
Nagy választék j<ézit?)ttffkákban
X«gykanÍKa, vasárnap Zala 66. wim. ,8 kp. ) 1901. auguailua üá
1\'. ■ \' JiÉp lip^ J^g- . I
1Í \' tisztelettel órtesitem Nagy-Kanizsa város és~ vidékének közönséget, hogf UagV-m Kanosán -V Főút - LfTTKÉ-félc palotában fővárosí^míntára készült ||
I jfl -^^Ifiiii hmUmíM? • I
BODEGATl
^ • \' 7 1 *—~—------7---------:___________BMftfc
jjl nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig, mindennemű
1 hideg étkek, bef- és külföldi 4arok, pezsgők, cspcok, likirók n friss síi I
-az italok palackokban ós poharanként - állandóan a legjobb minőségben kaphatók. ^ 5
- Onsonr-Láuls: és vacsorák: < \'m
Ízléses és gyots s^ervirozftsa megrendelés szeriirt és házhoz küldve. íy?
A nagyérdemű közönség szíves látogatását és megrendeléseit bizalommal kéri
I * tettei stern Bernát. Í
j|| JW. kir. lőpor árulás. ^ -
n7 IMI IIMII\' wiMiiiiiii
I N# WJ Kölcsey-utczaés Fö-ut tarkán, ujátNázában l|
\\ * wmrw m
|| — 1 tüszíT-. ág gy^rtBit^ru n
hl Teljesen újonnan berendezett üzlet a > ar.\'^ güx \' m í \'3
i —--:-:- \\w
jj >^tej^toi. ^ ^Vmen^^g j.
I Ecsetáruk és festékek nagy raktara. |
ij*| Kitűnő magyar csemege-szolóT11 jjjjjjjl
. ^ytnaittotí FfccUfd Fülöp lap alaj«lona&a:il ^^y-Kanias^áu 109 í
augusztus hé I%én
Zala 66. ssini. 8 kp
K^gykanijBa, vasárnap
- SWm \' _.....
« ^ >0 W JS/\' «
" Tisztelettel órtesitem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönséget, hogf Hagy-~
Kanosán -V Főút LÍttkE-féle palotában fővárosi mintára készült
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig, mindennemű
az italok palackokban ós poharanként - állandóan a legjobb minőségben kaphatók
izlésés ós gyors s^ervirozása megrendelés szerint és házhoz küldve. A nagyérdemű közönség szíves látogatását és megrendeléseit bizalommal kéri
Stern Bernát
teljes tisztelettel
Kölcsey-utcza és Fö-ut sarkán, saját házaban
Teljesen újonnan berendezett üzlet
Kitűnő magyar csemege-szölő
fomutott Fibchel Fülöp iap ulaj<lonostt;ií .%£y-lvamz$áu 1091
Nagy-Karmsa, csütörtök
\' i nLui.fc-.\'..i.:...T-"———~ M iiH j
A pápa felosztja Magynror ntágot. A Puter Uoyd szenzációs római táviratot közöl. }Az van benne elmondva, hogy a pápa bullát bocsátott ki, mely iizerint JiofítrBorv^aruág külön állam legyen olyképpen, hogy magába foglalja Hmzegövi-nát, Boszniát és Montenegrót ie. Erre vonatkozólag a »Magyar Szót igy ir:
___JMhwunk minden magyar embert ünnepé-
■urna .\' itéljm, wncs-i ~ ígsfímk, umwrr folyton rámutatunk a Kóma felől fenyegető veszedelemre; nittce-e] igazunk, mikor azt hirdetjük, hogy a néppárt és a többi klerikálisok, kik Hifmától várják és kapják a püitikai jelszavakat, halálos ellenségei a területileg egységes Magyarországnak í Íme \': rn^r római pápa bullát bocsátott h, mely egyszerűen felosztja Magyarországot és mindén törvény ellenére Nagy-Horvátországot te-
- ■«■!it lm* ■ n nímni pójiii fllmK.ih* hulvez-
Zala 67. szám (8 lap)
fiatal népaé« e hazái, hogy végy Amerikában, vagy Oláhországben munkát, kenyeret éa pánti kereaaen.
Nem olv fenyegető\' a kivándorlás vármegyénk területéről; eeak biaonyoe vidékekről kői tősködfek a kii birtokoaok a közeli Horvátszla-
vnntfba, knétsleaeu továbbra le;----leginkább
azon okbél, bogy aortákon könnyítsenek. — Da\'mégis érdekes dolog reánk, vármegyeiekre nézve, a kivándorlás- Jelenlegi állapotaval . megismerkednünk, mert a népessé; szaporodásával, «-tn«gélhelási vitanwjmli -niihathHéséáat — mi
olt á thalunk Idővel, hogy ezen Ogygyel komolyabban ia kell loglalkoznnak ; — különösen akkor, ha az okok elhárítására nem fordf\'juk figyelmünket; ba a kivándorlásra leginkább baj\' landó vidékeken ennek megszűntetésére és mel-lözhetösegére időben nem törekedünk.
Hiszen a kivándorlás ott, a hol már vesze-delmes alakot öltőit, járványnyá fejlődik és a Mkstien Ügynökök c*ábilgalá»aiból, a már külországokban levő egyes családtagok hivogatá-sáből kifolyólag, lázas állapotban a munkás nép. nek ezrei telszedik. a sátorfái, és mennek jobb
* Í90I. augusztus hó 22-én
90-60 holdig 2.357 60—100 boldiffcl* gazdaság
Kőzépiaadaáág: >
100- 200 bőidig 123; 200-500 holdig 97 ; 50O—JÖ0O holdig 62 gazdaság.}
Nagybirtok ezeren fe ül van 96.
Ha azonban s törpebirtokoknak arinyál a többi gazdaságokhoz kívántuk kutatni |srat a kivándorlók száma leginkább ezen kategóriából került, kii, ngy lát i fogjuk, bogy Zalavármegyében : ____
a gazdaságok összes szamából esik: a gazd.
összes területeiből e«fk ; törpebirtokra 1-6 b ig 66.76\'/, ILIlVs kisbirtokosa 6—100 h ig 35.7*/, 36.56\'/, . kőzépbirt. 100-1000 h-ig , 0.38\'/, 11,56", nagybirtokra . 0.13% 40JSVT *
Hogy pedig a terlllelek nagyságát is megismerjük, felhozom, miszerint a.törpebirtokok öasrterűl. varmegyénk. 89:933 K.h. a kisgazdaságok . „ . 294175 ,
a középgazdaságok . „ . 94 380\' ,
az <000 holdon teliili birtokok
leedik . az egész magyar, nemzettel múak I hazát keresni ■ léfUlws uagybirluk-;- 330.640
területeieggségévet ;és vannak még vakmerőek, É\' M0Kn:lf nagyobbíré-ze örökre elvéss a A birtokfelosztási és megélhetés, vinonyok i-i j • íi nemzetre nézve. tehát a vérmegye kisgazdáinak nagyobb szamara
ajak tagadni merik, hogy a papimus Vármegyénkben [a 80-as éa 90-ea években| nézve arányfalaodl kedvezőtlenek, .és az 50.446 halálos veszedelem atr országra, és hogy a is egyes községekben egy ilyen íá-zns állapot ke- törpegazdaság tulajdonosa közt wcíi -ok lalálko-vapizmus hatalmát istápoló írelikdlisúltra-1 letkezett, a midőn a phylloxera kezdett pusztítani; | zik, a ki sorsán kivándorlás utján is igen szive* montánók egytől egyig hazaárulás jegyében\'ezen kivándorlási hailam majdnem megszűnt Len segileoe, ha erre neki alkalom és mód nyílnék. dolooznak. Az említett távirat szerint Mon- í» \'««alótbi ll|öLb,!B- Közgazdaságilag nem is | Mert a megélbetőseg c-ak sz 5 K. hold birtoknál . .->. i , ; i • v IhagyoU nagyobb bá\'ranyokat ez maga után,
tenetjro tiltakozott római konzulja utján a|c<BVeK,es v\'dekeken érzik meg ennek hatását,
bulla ellen.B
IT
Ifceífi ZalavámeffyébeiL
7VV
TT

a mely videkeket a jirísonkenti
kalmával lógjak ismertetni,-
felsorolás al-
í izQny&ra ismeretes a gazdaközönség elölt az a „mozgalom/ niely az ország\' központjából induTváii- ki, a vándorlás ügyet, állását okait és arányát kívánta megismerni a< egész ország különböző vidékén — és egyúttal módot akar: találni az ország egyes részeiből évről-évre szaporodó kivándorlás iorlátozüssra nézve abban is, hogy az\'ezt előidéző okok megszüntetésére
országos mozgalmat indít.---\'""......
Igen szép a törekvés; — bár némi hasznát is \'alnók : ürat énül éus—növokodö—svámhsn
hagyja el különöseu ba/ánk felső megyéiben éa azékilyljikla ecdé!yLreszekt>öI a . munkaedzett
Ezt megnyugtatolag előre~ftoc8á|tom.
Hogy miért nem BTgyoft él ézidáig\'beonQnkat több kisgazda t-s kisiparos, azt meg jobbára azon ragaszkodásnak köszönhetjük, mely népünkét a hunthoz vagy ősi hajlékhoz fűzi ós azon rk-nak, hogy a lelkeden csábitok népünk lelkületté még nem válloztalták meg..
Pedig há mérlegeljük a birtokviszonyokat és a kiaemberek megélhetési teltételeit, \' elég okot találnánk a kivándorlásra. A legutolsó nagyobb mezőgazda-ági statisztikai felvétel adatai szerint van ugyanis vármegyénkben lörpegaidaxág
kezdődik és még itt sem valami rozsa*; a törpebirtokos maga birtokán megélni — a nélkül bogy valami más foglalkozási — pélrt. ipart v. napszámos munkát oe folytas-on — alig lud.
ba az srdprám sztBőknol t enge—umau tátjnt méB azt isr bozy a oetn*»t kgíslelligenv sebh osztálya, a közép \'sztály, várm-gyén ben a birtoklásnál legközelebb áll a lórpegaidasag tulajdonosai áltat b rtokolt területek nagyságához, a mt-elégüe saino-. jelt>n»ég\'; — ellenben a nagy Jíirtok a.-, összes terül\'-ln-k éO.HSJ-ét \'og-l.afja el; a mi nem egészséges, ne n ó viszony ! És ba a statisztikában lapozgatunk, ezen 330.840 K. hold területü nagybirtokból 146.470 K. ho d [a hitbizományi birtokok lerdlets ; — ezeakiv ül rengeteg sok a ho t kezeit levő birtok várme-
[Folytatása következik].
1 holdon alul szántóföld nélkül . . . . . . 9.158 gyénkben.
1 holdon alul szánlófőlddel .... .\' 9.831 1-5 bőidig szántófölddel ..... . . . . 31.296 .
Törpegaedastig : _ 50r48ft | »j .Tugyzst; Vagyia SS nagybirtokos a rirm*y gaada-
ír . .ni u . . | aicaiaak- Baaaaa terfllatabx arriitc Nmosknltfc,
Van továbbá kisgazdaság : _j tl|,nbm 5.j,.4s6 tarpabinokoa (5 boldiK terjedhet,\', blrtak-
5—10 holdig 14 202 \' : lkai) a varmegye gazdaBagiltltak liSIZM nrrnuimr i.aak-
10 - 20* holdig 7.776 U.ll\'l.-toUt ma Mrttfcáaak.
nyájas otvssók tudják, nagy mértékbén fokozza használják.* Hogy télenbefaity-e : azt nem ludom ;. a azoaijnsáyor. Elővettük Ithat elövigyáza:o*sá-! arról azonbnn meggyfiaödlem, liogy Vvizs hideg gnnk jól eaő nedO)el, egy üveg borf. Egv kia I s lakók helyett lovak Hirdetésére haszna ják. balatoni ulmutaió tudtunkra adta, hogy C.iobán- Ezek u<an mar n«m voltunk \'kíváncsiak • Tapol-ezon a valódi értelemben vett vizslák ^em cára, hementünk a nagy vendéglőbe, megvacso-találna|( vizet; botlunk magunkkal bort. ^ ráltunk és Doo Dugasz evési müvészetéoek be Don Uugasz meitfogta a dugaszt és amint | mutatása u\'láti mi. dnyájan lefeküdtünk, meg. húzza erővel, a szomjú tágió\' izgatva löldöoli a [hagyva a véndeglö személyzetének, hogy három áardimás dobozt és a szép sltnft—olaj, mint egy [órákor kelünk, 4 órakor indulunk. József, a kia BaUton, lágyan, edesen hömpölygött végtg+főpinqér keserű mosolylyal vette tudomásul az Clitandre kendőjén. intézkedést\'es min< asy olyan ember, kit meg-
Lett erre rémfljet. Clitandre hamarjában nem fosztanak nyugodalmas éjszakájától, kiváut jó tudta kin álljon bMznt, fogta bál a még meg-
meredi két tojást és^egymásntán .kihajtotta. Így lecsiltapodva, béke-csokoládét etlek. Ily kedvesen, derűsen folyt végig az ebéd, csak a viz miatt eaeregtünk. Ebéd után pedig reágyujtol-tnnk a dalra:
„Sok baln. Balaton Jó boni Badacsony ^ Isten veled Csobáncz -— Minket többel nsm látsz."
lmokat
Heggel 3 órakor már talpon voltunk és indultunk Szént-György-hegyte. Ezt a begymászást soha el nem felejtjük. A vidék legmél-tóaágéeabb henye. 415 méter. - A \' legkevésbbé látogatott begy ea az embereknek, ba elkerülik, okuk is ván erre. Mozgó köveken vezet az ut a tetőig. Minden lépésnél megcsúszik az ember, ugy hogy négy kézláb kell-felkúszni. vMüimél feljebb érünk, asut annál meredekebb.
. \' \' Alattunk mélység, oldalt szakadékok, felet-
De bogy mi azért még gyakran láthassuk j tünk kövek és kövek. Csobáncául, ba nem is a valóságban, elTveilOk a fényképező ^masinát) felmásztunk a romnak tetejéré es öltünk ott remegve a bukástól mind-
De a látvány, iqí fent elénk láruL, 8-szor akkora fáradságot l« megér. Teteje 100- bold terjedelmű. Qlyan mint egy mező. S a levegő 1 Oly mohón, oly élvezettel azitluk, hogy Engelike szerényen kifejezte óhajtását, mily kellemes volna itt lakni. Dugasz a technikus rögvest komoly képet vágott. Kiválasztott egy helyei, mely a házépítésre alkalmas. Elővette csinos kis \'zseb-Eate bét Örskor értünk Tapolcára. Első dol> körzőjet és megcsinálta a méreteket. A terv már guatrvolt nevezetességeinek megtekintése, Az majdnem kész volt éa caak akkor hagyta abba előbb is emiitett útmutató azt mondta; „Egy a buzgólkodást, mikor meggyűltük, hogy lehetei-meleg vizűi tó is éakad a város belterületen, [len ide az építéshez szükséges anyagokat felmely télen nem lagy be és a. látók ^türdéare[szállítani. Erre aztán meg^Wá magat és mini a
sddig, mig Clitandre tizet olvaaott. Ezek ntán pedig megindultunk, nebogy meg Tspolcsa előtt utolérjen bennünket az eal.
Tapolcza és a Szent-György hegy.
vadkan, kit vadász sérta nyíllal, velünk együtt I bámulta a nyünybrü kilátási\'. Mikor mar eleget I latiunk, Engelike kapitányunk kiadta a psran-Icsőt.a tokai borral lelt palack lelnyilásara. A jó [kaionák engedelmeskedtek, a palack amily hamar j kinyílott, oly hámar kiürült, ininea Dugasz nem örült.;
De sok időnk a veaztegléere itt sem volt. Az itthoumatadt .vezérkar csak 3 napot engedélye* | zeu éa utitervünk szerint délben Szigligeten kellett lennünk. Megindultunk.
A nap lebocaálotta legforróbb hugarait, sehol | la vagy árnyék, Rekkenő hőségben -ériünk Cilra majorba. Megkere tűz a caárdá\', dé be nem mehettünk, mert belülről duhsj nóta hangzott. Díego befordult a csárdába, hol a legények már nagyon régen rágyújthattak a nótára. „Adj I Isten jó napot" kívántam éa kérdettem, hol a kpreamároe. „Fótiad) Isten" hangzott a válasz „keresd meg*. De a korcsmárosnak nyoma áe volt. Ugy látásik, a jó vendégek kiverték a házból a gazdái, ki mint alfélé t^bor izraelita, valahol a szénapadláson keresett búvóhelyei. A régi romantikns időkel jutiatta estembe ez a \' jelenei. Nevetve, de még mindig szomjazva man-I tűnk hát tovább. Jól kiléptünk, ugy bogy kevéssel dél előtt Szigligetnél voltunk.
Szigliget.
Míg Csobánca éa 3zent*György-hegy komolyságával és zordonaágáva! halott, addig jSzigliget már kedélyeeebb.
Kis körülnézés után rfelkerqatfk az áldott ée a megátkozott dombokat.\' \'
Az elsőn vadrózsa ét nefelejcs virul, a másik kopár, rajta fű sem nő. Az elaö dqjttb alatt mondja a néprege agy ifja leány léiké porladoa,
Nagy-Ramasa csütörtök
ToUfuttábaa
Hétről - hétre.
Irta: Vajdal Sllbó Istvin.
lm leíájlott tíz iparosok Szép (i magasítói ünnepe, Midőn annyi nemben fallángolt A lolkoaadéa szent tü<e. Mert a zánzlói, a íolazeritoltot, JElöttük langutte a izél. asss. r Melyre örök betükktt ím1 A követwÉŰő nemes eéi:
Vs« szorgalom és kilarlisíai Munkálni e jion iparéi, Es bisva-bizó bitlei várni, Remélni jobb kor hajnalát. E jel ad majd a küzdelemben, A nagy munkában uj erőt; Bátorítja, viharban, vészben, A kishitüt, a CBÜggödőlr ^
—- V\'—I-4-a-* ---
..JL korié már Ménkül lassan Nap-oap után and silnesébb: Sok feu leány, igéző asszony Ejti lázba a niveket, Mert bát a ki — kies fürdőben >Partit< nem csinált eddig még, Hasa tér a ciendes fészekbe, Itthon próbálván szerencsét.
.Egyik-másik bus szalma-özvegy Kap róiiiizinü levelét, —Ami niyíjftr a férj-uraknak,
IS á:-jHjmi nau ■TBrr-
Méri a mama, az édes, cukros, Sokat Ígérőn jelzi — jíin. . Es a papa szép szobalányát Etereuii — bar fáj — rögtön..
Ámde a*ért1íí\'voft*miudkittö, — Kéz-kezet tnos, régi nóta I \' Egy a másik purftd kalandját, Legszebb is ha ftl nem rójjs... Mégis olykor bizony megesik, Hogy a fürdö-iteton leiem -Egy pár pikáns váló perecskét, Ahol az ok — a szerelem...
A néppárti irtMaloinnk. Ujabb gyöngyét litlad.emár ? Mit kéretlen-szekér mimra ári
A bősz hecc>pap — apát Molnár. A cime ez : *Kirt iiawitunk ?«, S e\'ótte nincs semmi se szent,
Zala 67. szám rt lap)
A kloáka pisi kos tartója -Produkálhat csak ;onyi BZennyl.
Oh jól vigyázz, ha elolvastad, Sokszor mégcsalt szegény nép te, Hogy at ested és tiszta szived Meg ue mételyezze mérgit. Fi\'lduljf az lelked nyugalmát, Szás bajodon ám nem segít, Ast a szennyei iriu-tirkát hát Hová való : szemétre vidd I
Lábbal tipor távol Tramválban A brltt. —~nép- ir kált jagnt,. ?— Mert Chamberlain gyáva hadára A győzelem nem mosolyog. Nagyhatalmak hunyt izemmel nézik, Ho^y bulinak a félistenek, 8 ast a vér- és kiticsnomj >s csordát Mely nem ismer már kegyelmet,
E gyávaság, e bandita harc, Igazán vért lázító már Mért hallgat a Ukfapoítoí, A rollegett, a büszke cár?...
Ha zBebro vágta a milliót,-
Itt as idd, szolgálja meg, Mondja kl bátran « tiltó szót, Hogy ex tovább Igy nem méhét I
Végnapjain a holt idénynek Még egyszer vigadtunk nagyot, Szentelvén a haza Kernjének István kiralynak két napot. Volt hangveraeuy, táoc és- cohfel ti, Amerikai tombola, Nemei a cél — hát a közönség Szép bankót éa bőven onla I
t 1901 auguaetui Itd 22-én
BIBIK.
— A király uűleléiaspjs A kitály hetvenegyedik saflletéae napját hazafias kegyelet tel ülte meg a nkanizsai közönség. Kileno órakor a szent-lercncrendii k lemplomáb-in űune-pies mise volt, melyet maga a házfőnök tartott lényei segédle tté]. Ax istentiszteleten jelen voltak az ösozes honvéd és közös hadseregbeli tisztek éi a törvényszéki tisztviselők, Tóth László törvényszéki elnök .vezetése alatt, valamint as diinis vároni 4ti««tviaalflk.—Aa "intelligens—közös
a katonai hatóságok megjelentek Dr. Nnmun Ede föfábbi magas szárnyalású bestédet mondott, i mely a közösseget szive mélyéig magba tolta — A város lel volt lobogózva.
— kuat-litvia aapja. Nemzeti flnst-petyt (Itt aug. hó 30 án városunk közönsége is. A bázskoa lobogók Itngtrk, az üsletak legtöbbje lárva, a lakosság padig üaaepi köntösben. A teliő templom ép,itö-bizottsága, mely egy ma-Igaaztoa oélt iparkodik megvalósítani, évek óta\' népszerű ünnepségeket rendes — Sseut Ialváa napján, ileggef ünnepi mise volt a íreatfereocMk templomában, hul GBróy Ince iisptftrsncraadi { házlőnők hazafias és lelkwitő be»zédet tartott. Ai í egyesületek szép sorrendben és . táaz ok akit vonultak a templomba. A meoetből terméwe-| leien a fehérruhás leányok sokasága sem küay-\'zoit, á Tüzoltó-Tesiüet és a Hadastyan Egylet zenekarai szintéa aktivitásban vol\'ak. DéiutSa a {Polgári-Egyletben tombolával, teíeversenynyel es conietti dobáláaeal sxurakozott a köaönság. Ez i alkalommal a kiskanizsai polgári zenekar pro-! dukálta zenei tudományát. Hat ónt tájban azonban megeredt as eső és a közönség sietett fedél «|á jutni Efllfl sikerült lánnmnlatiág anb—a_
Polgári Egylet nagytermében.
— TAMltéfc kkgytliN Eiwtki Iyen. A .Zalamegyei öok. tüsoltó nóviMg* vasárnap Keastbeiyen tartotta mag kösgyüláaát Knorizer György a nagykanizsai tűzoltó testület főparancsnoka a megyei isővetiég elnökének vezetése alatt kQlöofele ünnepséggel kapcsolatosan. A közgyűlésen 17 vidéki testület volt képvi-•elve. A\' nagykanizsai önk. tűzoltó lestolet Knortzer György lőparancenok Vesetése alatt aa egyleti záazlóval, ifi taggal éa iáját zenaka-rával vett részt. A tílzollok resztvettek a balaado m.jH . mgjlwéta
ség zsúfolásig megtöltötte a templomot.
Aa—izraelUa templomban 11 órakor volt fényei iiientiiztelet, melyen ugya a polgári mint
vooultak, a bol megtartották a közgyűlést As elnöki jelentés éa záraacaadáaok .tudomaaul vétele után megejtették a vaiaaatáat a követkesö eredménynyel: Elnök: Knortzer György íNagy-kanitaa), alelnök: Sckadt János (Kasai beiy, titkár : Ju\'aii látván (Nigy-kaniaaa), pénztáros: Réthv Lajos (Nagykanizsa], ügyész; dr. 01 lop Mór (Nagykanizsa); — választmányw tagokat I megvátaiztattak: Dénas Jenő (L-\'enya), Star-sinszkv György [Galambok], Kováéi Gyuta [Lég-rádj, folestnscky Emil [Csáktornya], Tótk Sándor (Parink), Sersing József (Keszihely), Szeí-vert Antal .(Csáktornya), Borbély György |(Zala Egerszeg), Grünleld József (Sormás), Guttmann I Lajos (A.-Lendva) éa Knmpert Márton (Bak). As 11908-ban tartandó kOsgyd éa helyéül Késztíely | váron meghivaiara újból KeszthsSyi -jelölték kl — Délben bankett volt, melyen több miat ssa-zsn veitek részi. — Délután 4 órakor a keszthelyi üzoltók a gnzd. intézet épületén diazgya.
T
ki kesét nem a büszke vadászpak, hanem a szegény paraszt legénynek nyujtá. A másik alatt a vadász pihen, kl nem bírta elviselni a leány rideg visszautasítását ex nyilávaF szivén^ lőtte. | Mikor a jámbor szigligeti ember mindezeket elmesélte, még azt is hozzátette, hogy a vadásziban ilyen kerülőt tenni késő volt, dombja asért o\'y magas, mert minden utas meg- akartunk Badacsonyba érkezni, vetése jeléül egy követ dob reá. En nem dob-1 Két dolog kötött kelleti választanunk. Vigy lam. Sőt megilletődtem, bogy milyen igavágtala-jszfnl-lgnáczban éjjeléin! éi reggel tovább nok as emberek. A leány a hibás éi a férfin menni. Vagy pedig nem törődve a vea/élylyel,
A kii .Balatoni útmutató megjegyezve az egyedüli
nem nagyon megbiahiló, a begy magmás/áfa körülbelül fel napba kerül, mert meredeksége miatt csak nagy kerülővel lehet leijutni. Aion-
Ejjel
sújtják. Mert a láány .választhatta volna a va* díszt a akkor nem- történik szererencsétlenség ; esen esetben a leány á hibái.
Vagy annyira iierelmei volt a paraiztlegénybr, hogy nem választhatta, de erről sem a vadái-zj tehet.
a meredek hegynek. Az Egy kin habozás után
utóbbit meg
vá-
nekimeniii laszjoltuk daliunk.
Keserves mászásunk n ftafcl óráig tartott. Érzem gyöngeségeme>. Nagyon nehéz ezt a mászást hűen, a valóságnak egészen megfelelően elnou-
Szegény vadász! Annyira megsebezte Cupido |dani. Akárhogyan próbáljam leírni, csak enyhéb izivedek hogy szerelmi lázadban talá\'n azt a ben ludnátn; olvasóim előtt pedig a kfszinezés nyilat dobtad kedvesedre, mely a te vesztedet\' gyanújába keveredném. Ezt léhát meg se kísérlem, okozta. j Megelégszem a hegy milyeniégéuek leíráséval;
Lehet, hogy es a história nem is igaz.lábból azután élénketb. képzelő tuhet*-éggel biró Mindegy. Érdekes eset, fenséges thema, nagy | érdeklődők tudhatnak vagy legalább is sejthetnek lélektani problémák hslmazatja. £rd> mes gon* I mindent.\'
dolkozui róla.
Gondolkodásomban a déli harangszó zavart ■eg.
Alkalmas helyet kerestünk éi megismétlődött *z ebédelés, mely csak\' abban külömbözött csobánci lakománkból, hogy n ás sorrendben költöttük el.
Badacsony.
Rövid vesztegléa ulén cdabagytnk Szigligetei.
Elte hat órakor......Len voltunk. Célunk a 4lU
■áter BKgauágban -kvő kcktieezt
A hegy meredeksége legalább is «z én la.kus
szarint, ami mel\'ealeg és kimerültek voltunk. A félelem is erői »etl önálló tájékoztató és rajtunk. Egy kis vigykaallanaág, egy kis meg-cauBzáa és zuhanunk lefeTS. OeVégre is leszámítva a leozámitandókat, baj nélkül löiértünk. Az egeas Balaton a szemlélő elé tárul az fisz? nem ii izei balatonvidéki begyekkel.
Körülbelül egy óráig gyönyörködtünk még Csobánc, Szigliget, Szent György nézésében éa esik salán indultuok lefelé, A másik oldalon már nagyon jó Ut vezel. Nem is ut ez, hanem lépcső, Aövid háromnegyed óra alatt érl<M>f a Hableányhoz.
Kitüaö hangnlalban vol\'unk. Ehességöaket ízletesen készilelt vacsora, sxomjaiigunkatkitűnő badao«onyi bor o tolta el.
Most láttam csak a jó bornak milyen katáaa van. összetörve a nap fáradalmaitól, megérkezésünk után mindjárt szoba után aéitünk. De (átmelegedve a kilttnö badacsonyi bor hatása alatt, tánoolni akarluuk és oly epen^gráriuk a cigányt, miat egy igen el\'erjedt felekesel tagjai a Meeeilil. De aaok is hiába várnak, mi is hiába variunk. A cigány nem jött. Pihenői téliünk. Heggel hajónk iqdnlása e\'Őlt még megnéztük
számításom szerint 70-75 foknyi elhajlás aij a Kufaludy Sándor bajdani tulajdonát alkotó há-egyeneatol. ^ — A felmenetel tehát valósággal ~ \'
nyaktörő vállalkozás. Nyaktörő annál is inkább, mert a hegy nemcsak meredek, hanem aikos is. Csupa kiálló köveken vezel aául, hol fákat cruiz. tatnak le. A fának folytonos dörgölődiéie a kövekkel, ezeket oly tikossá teszi; mintha csák márványból lennének. De ennél még nagyobb baj, hogy a kövek ném szilárdak.
Sokszor megindul egy-egy hatalmas darab és gurul léteié. Ezeket is ki kell kerülni. Bágyadtak
zaj, melyet a Balatonegylet táblával jelölt meg.
Onnan a hajóállomásra mentünk éa délután már Keszthelyen voltunk.
Társaságunk mindegyik tágja lányira még volt elégedve kirándulásunk sikerévei, hogy eiy< hangulkg elbalározti^, hogy lehető rövid idő a\'att figyelmünket a . Balaton másik oldalára irányítjuk.

V
Nagykanizsa, csütörtök
Zala 67. szám (4. lap.)
I 1901. augusztus hó 22-én
koriak* tartottak, ómét pedig a Balti uokoij__- Vajtenmeiéal köaponlwk A mennyi-j bisoayitványj, b.) a részletekre n kftefjedó
maultik >■ AauM HmIiU ■ knl iittlú 1. / \'..míu.íh\'-himwri\'tátit. A kárven»»á /mm
vonultak ai Amim lüzol\'ók, a hol éjfélig népies mnlttsá| voli. mely rendkívül ivolt.
A
— faéal Igfaékiégek Merves«se A pesUaaolgsiet tarén jelentéi ajitiat honolt be StfeUe Sándor kereskedem! miniszter most í lontoeaégu ügyet kiadott rendelete, amely a postai ügynökjégek táskóreben marresésére vonaUősik. A postai ügynökségeket • poeteoooigaiiloi igénybe vevő közönség erdekében oly helyekas állítják fél, akol rendaa |ii1skii alilmi kellő működési tere »e»- nincs
tarló (jeil az orsség több pon\'jsin már lé\'asöltek népes
v . szegénységi tnson/ioéay. A kérvények (as . ., . . . 7 . j alapítván yos helyekre is) az egyesület fai varé\'o*
termelési központok a zaJavármegyw gazdasági hehtségében (HV Molnár-uTca 11. ez.) adandók ogyestllfll it indittatvs érzi magát, hogy ezenj j,t. a 2. és 3 álalti kérvények beadási batár Odvös és kölöaösen s kisgazdák érdekében nagy ideje szept. 12, az 1, alattiaké szept. 2Üe
szintén felksroljs és síjál ha*\' IeghlIbsTosábKKn ránogsass. Ép t ezért Keszthelyen t. évi szeptember hó 1-én, s mely napon d. e 11 órakor agazd. eg/esIHéft rendes évi közgyűléséi tartja, — ugyanott d. u. |
^Budapesten,-1901- Nagy-Boldogaseaooy napján
—*--—;-;_|a isJtafr
| —l lK)á<4lsnt»g sJdssata. Dobroaa-kon f. hó 15-én a hajnali órákban Hermán János jómódú gazda vejét, szóig ajs agyonlőtte Az illető Család Toplicára készült. Amint Hermsn
tejszinalli mások
létesíti
%ji IMMllasa fffirrktrH tftrgslan ipsr-M\'t-lsink^r,knr a véroekáza nsgyterméhen eló«rlekez-j VBje, karotribzB lévő azekréayéböl a rohai
lelet tart a vajtwaHéfci központ és az ebhez ] kiszedte, annak fiókjában egy ptsztofyi vett
•.szintén magával akart vinni. A szolga enni gazdájától a pisztolyt, mi ujry-s.pisztrty «z~B sült el és Hermán vejét nyakban létesítésire hazánkban úgyszólván legkedvezőbb] lalalla. A történtek után bementek a szobába
ellett vagy körjegyzói székbe yen, aho\' a postai igények lalnió levélbordó rendsaerssitése állal uttkségei kietégiiést nem nyerhetnek. A postai iigynök*gek T .; . toriéiolt ss "■Igái s tot végső hivatalok, an elyek , ssámsdáslétsirs ss Illető község utolsó po tshl-vsts ábox mint leszámoló és ellenőrző hivs álhoz varrnak utalva.
Ilsfslaéj kéaéer Isssásak flwtése A Daraay muieumbsn levő Kisfaludy kásirstok rendesése slkalmával Darnay Kálmán Kislálady Saadny fdéit ismeretlen kéziratára "aksdi, mely arről taaaskodik, hogy Kisfaludy igazi nemes Oriui méltóan Hbértás inast is tartolt, kii .fólsj-tüaas* navesett. Maca a konvenció levél
ésn érdelében }*«*, mi\' elaksrts
, ... , , , , e assrta venni eazaaraioi h p hogy vármegyénk ugy lekvese, JJJ? #,kerfl,fu iekl, ^
mint gazdasági viszonyai folytán ily intézmény i iei^ben
helyzetben van, ezen körülmény ennek fel\'virág zásit már elive is biztosítja. Ugyanezen alka-i J®^03 lommal megjegyezzük, bogy tekintettel \' egyéni földrajzi fekvesére, es Ügyben i. évi szeplen ber 9 én if \'la Egftrvzegen a mpgyfli gttad egyhlüfei I
tafcaskodik nemeset Kietsludy lelkületéről, bs nem nma páratlan rendszeretetról is, mellyel gimdasájáaak cssMd&gyeit vezette. Az irat igy hangzik:
\'Paaky Mártii fölajtárnak Qonventioja.*
Anno 1806 dec. 1 Januarii kezdődik esz tenéeje Pnaky Martai libériás Folajtáromnak, kinek igaz, hü ée jámbor siolgslsitykert, minden-nspi ksnyeréo éa koastyán kívül fizete e 1-izea "MniiOl luriel késepéae, agy köpeayeg,. egy kalap, egy dolmány, egy Lajbti, két pkr nadrág, egy pár uj, egy pár fejéi és csizma; uton pedig ■ludeu félnapra egy itae bornak kelendő ára éa négy krajcár ételre. — Melly fizetésért Ö tartozik józanon és híven szolgálni, I nekie parancsolandó dolgokat véghez vinni éa eimenő szándékéi egy tertál esztendővel előbb bejelentem. Kám Anno dia.... Adtam neki foglaló- 36 far. 90 Márt. ndtam oonveotíól 4 tt, Juni adtam conventiót 4 ftMl&0kl. adtam conventiúra *lt,90Dee.adUsi neki régképpen 3 ft. nadrárjáért. 1 ft 45 kr. Csizmájáért 2 ft Kisfsiudy Sándor mp.
— Káptalani gfMIéa. A pannonhalmi Szt.1 Benedektnd tagjsi f. hő 25-én és a rá köv t-kező napokban finek "össze T nriftáen 8-ik évben Tartatni azutott Kipialan gy6lesre, vm aa Ulen annál ünnepieaefcb lesz, mert a.read képvisdHe egyúttal a azt. Szerttt.alspiiójának 8 százados jnÚlettmát -ünnepli meg., Hivata\'uknál fogvs m g-jelenni tartoznak az apátok, a báslőnökök, igazgatok. a jőszégtonnknyzók, a dékáni teataletnek Mmoeoetori tagjai. Ezeken kívül minden kis penáziUT 1—1 képviselőt küld. Megjelenhet továbbs minden reodta,, aki akar. v^
— A talasiegyei blvándoi l&a Igazán megszívlelendő adatokat tár elénk as a kis füzet, mely j rA kivándorlás illtpoU is a törpe-birtokos helyzete Zala-vármegyéién" címmel jelent meg. Írója : Gninrr Lajos, Zalavármegye közgazd. elö-" adója. A lelkiismeretes kutatásról, lelkes hezafiaeaágról tanúskodó és sok tekiutet-ben irányjelzű munka egész tartalmat lenyomatjuk lapunkban is, ink is megismerjék azt s elmélkedhessenek fölötte.
helyiségében is tartalik értekezlet. — Az öl^vös pedig, intézmény léiesUssi érdeke megkívánja, hogy
hol a megsebesült összeesett és maghalt Herisan mini volt kőzi égi bíró a gyilkost a lendvai kir. járásbírósághoz kísértette.
"— Kft <>11 ámrrlkSbsa A - ae^bukotl kise,-Ili takarékpénztár bűnügye aligha kerk vadlotija
községi elüljáróságok és Sllslábau .-z érdekellek ods hassassk, hogy vagy .a keszthelyi vsgy s zalaegerszegi értekezleten minden község és miu-den erdekeit kepviselve legyen.
— Kladalaaa a Teleky utasi A zala-megyei állami épitéazeti hivatal mosi jsviilatja \\ Nagy-Kanizsán átvezeiő pécs vsrszsdi álami Útnak a Teleky-utal képező réssel. A Város e részén ál ennélfogva s kocsi-közlekedés reggel 6 órái ól e-ie Óráig tilns HcliíüLiti eluian azon^ bsn egy privát fogat a uUlom\'és a Sas-vendégln mellett Őrt álló városi rendőr figyelmeztetése ellenére\' ia i-eki b«jtotl a Teltiky-ntoak, mélyen ai utsimitó iromba tutomgbil pőfr<<gött jirt ide-oda. Már a gép kőseiébe árt, mikor Lactin, állami utbiztos uegallilolta f-s visszarendelte. A f igát erőszakos behatolása egesz riadalmat okozott az utca lakói közflu, Difid m.iirfpnki reil gve várlá a jó! táplált, c iklsndósokniik látsró lovak megbukrosodá-al, mely bizony nagy szerencsé\'-! fenséget okozhatott olna.
— BsIralksUi • lel art Iparltkslába A budapesti m. kir. állsmi telso építő ipar-: iskolabán tVIl, kir. Csömöri ut 84—^6 szj a rendes tanfolyamra a Beirataií szxplümber
|inrgyalarja, meri valamennyi vádlottja tiszozoit jAmeriká^AVasvármegve jelenti, hogy aé-bány lifttel ezeiöit üfolsónák Kitt Karoly, a t«-[karékpénztír lúrhedt fiUönyvelóje kelt át sí iOceáooii. Amikor kiszabadult a vizsgálati fogságból, Bulspesien több nagy cégnél \'és pénzintézeteknél működött, mint napidíjas. Elég j« I viszonyok körött élt. Nemrég eltűnt s bnratainak ; mondta, bogy rokonait keresi löl, bogy :<<lük valamelyes támogatást kérjen. Többe nem tért vissza, banem Amerikából keltesett .eveiben I jelentette bg, hogy átvitorlaiott aa Óceánon s I Bossioubzn telepedik le.
megismerje s bogy igy sserzett tudását jában és a nép körében érfékesilse.
1-UI
— &-tg iariják.-^--:-—
A felvételi le\'lételek : 1.) legslább 15 évesl—\'
életkor,2.] legstábh négyjközépiskoI >i (gyimaásium, i reál vagv pol. isk.) osztály sikeres elvégzése, — i 3.) legslább két bavi eí,leges i gyakorlat, 4) i egész-éges rp szervézet.
A jelentkezésnél -tükséges iratok : 1.) k< reszt- > j«vél, v.,gy szű éteti bizonyiívány, — 2-] A v-vzeit középiskolai asztálynkrol sz ló (wss-s bi/o-oyitrányok, — S.jhslota^ilag h leleail t, yskorlsti
— 4) bivstslos orvos aitxl kiállított bizonyítvány a-másodszori himlőoltás mpgtörténtérőL Lhiak : t] A felvételi vizsgálat 6 korona, — 2.) beiratás j 4 korons, — ss?rlári biztosíték. 6 korona, — Tandíj felevenkíst 20 korona.
-1 lein AendemsIkaiAI. A Buda-: pesti,»MensaAkadeiiikaEgyesü!el> az 1901 -1902 tanév 1. félévre s következő pályázatot bir.deli:
1. Az egyesület válasstmánya altal betöltendő. LöT^hraoinmintegy 180 ingyenes, illetve leldijas rbédségélyrei nogy oivaso- E helyekre csak tudományegyetemi halgatók 1
pályázhatn\'ak. A kérvény az elnökséghez eims^iidö.
2. Bojkri gróf Vigyázó Sándor es. (s kir. I ksmsrás Ur ő Méltósága állal betöltendő négy ingyenes ebéd- es vacsorasegélyré. A tirvények i az alapítványozóhoa cia zendő. E helyekre csák keresztény,- tudomány-egyetemi hailgálók pályázhatnak-
3. Háioms/ék, Torontál,» Trencsén és Ung vármegyé\'-,_ — Pozsony, Szabadka, Szatvrár-
alispánja
polgármestere által betöltendő egy-egy.j
— Gj Ane*lesértékealt« Ussfelysum. A füldmivtlésüsyi miniszter aug. 25-<0l ssepl. l-ig tartó .Gvümölcs-értékesiiö tanfolyamot" sserveze* t, melyre vidékünkből iVrfy Iá jói nagyrécsei fffilenifó is fölmegy, bogy ns okszerű gyümöleske/elés, ellsitás, a gyimíesbor- és
gyöm01«páljnka.készitár, , J^önféle aszalások, Hé^tf\'tz Témesvá^ sz kir vártunk Mőu^k^s gyáméles-koesooyakészités módjait í\'lal betíKö
M u It é s j e 1 e ü.
El elgondolkodom, t ssna mntt ködéből Édes Almaimnak egg képe tinik fül. Mintha ma lett rolna, tfyy /mlftiasnT rí/ö ,* " Vyy emlékszem most is édes mrtísfárá.
Bej I pedig azóta -álmaimnak vég* I A való mindannyit lassan fzé)jiltép!e ; Egyenkint széttépte ; de a but meghagyta ; Szegény szivem majdaeni meghasadt alatta.
Sohasem felejtem : mit fogadott nékem Mit igért esküeel egyszer réges régen. [Órők Jetz hűségt~ég f fűdre fogadia. .. Esküjét megszegte az a hűtlen, csalfa.
„Néld ! l\'gy-e irikzüld a fenyinek lombja Télnek zord viharja azt le nem tarolja. Ily örüli, nem muló lesz aa én hűségem : hogadom. eskuszim\'* — nugtn ajkam nékem.
Hittem szép szavának, \'iltíszc útra mentem. Esküjét megszegte, mire cutsatérlem. /Vem akartam kin ni, bármit mondtak róla. Hogy S mennyasssbny lett már a taeass óta.
„ Kinc*, gazdagtág, fényes palota ed/ rája l J/ilyen nagy szerenest! mügén bolelag lányka I" Kőiőnynyel hallgattam ilyen t m«s beseidet, Örömet mutattam, midőn szivem vérsett.
Alig, alig. hittem ; pedig magam láttam, — Hol nekem esküdött: o tenyü aljában — VSIegénye karján, s midőn kátel ériem, Fagyot mosolyt dobott alamissnakipen.
Caeüe. F. j&lberik
iskolá-
ingyénes ebéd? és vsc orasegélyre. E kirvi\'ijyek az illető törvényhatósághoz cimzendö, st — Mlknr leasnek a válnaatasok f illetékarség világos leltünleiésével s mennyiben Beavatott politikai körből az a |ki>aé hihetetlen- ezen alapítványi helyekre es-ő. sorban csak nek letszöj hír érkezett bogy a képviselóválsst- oda illetékesek laithatnak igényt. E helyein táeok — njaib megá lapodások szerint — már todomány- és műegyetemi halgatók pály.irhataak. szeptember első, napjaiban; kőzVellengl a képvi- Mindezen béiyegtelen kérvényhez niélléklendö: •élöház egybe^yűlése utáa lógnak megtörténni, aj iifor «. mdeímésfllat (tjlső éviteknél érettségi
\' -
A pasztorfiu buja.
Magit nos fa árnyékában Pdsztorfiu furulyái Bánat zendül a dalában, Szivében is as tanyáz.
Fújja, fujjf bánatatan S lelke nyugtot nem talál. Vissi dalát ősii szellő, Üzel\'Aszámyon metszetzáll:
NagY-KanisM csütörtök
Z^a 67. szám 5 lap.)
1901, augusztus hó 22-én
-Barna kit lány gyöngyvirágom, Mért csaltál meg engemet ? Elraboltad boldogságom, Összetörted lelkemet.
Fáj a szivem. Egy csákóddal Meggyógyitnál engemet. De tí món is etak aMf WWHtfflrf : . Többé soha nem leket."
Majd megbánod, de már akkor -KM lesz már, hasztalan: Ha a sirban porlad szivem Örök • nfaáti ^ hangtalan A.
növényről a érek eltelte ▼arielásnak ai egyaa
való a burgonyáé, mint a mely gyakorlat
után egy bőtarm* burgonya hoaama ia észrevehetően\' csökken, tulajdonságok visszafejlődnek, degenerálódnak vagy a mint közönségesen mondani asokták: elöregednek. A degenerálódást a tenyesztök abból magrariuAk ki. bogy simán a ginnftHrtéíTTitjám"" természet ett ujabb generáció gumói n$m tekinthetők ujabb növenyaknek, hanem u<yanaxoa növény ujabb Jutásának, a melyet legelőször a varietás előállítása alkalmával magvetés (és
ugyanazon egyed)__uijáíi_nyariflnk, tehát a
generációk összesége tuiajdonképen egy és u^yan-azoo egyed, a mely ~ mini minden egyed — > — l/J. Zalai -idővel eívenül, viaszatejiődik. A ubár a ta-
ft I nyesztókuek a burgonya de^nsralódára vonatkozó ezen vélekedése természettudományi szempontból I nem állhaíja meg teljesen helyet, «n a tfisketségls-
SzerkeSZtÖi Üzenetek. lei., hogy valum. al.pja «« » feltevéauek
.hogy nemes.tes uyan 1 ahetd^^eaeral> lasi cőkkeu* — HolnArl. A* eredménynek rendkívül teui, Ilelve annak bekövetkeztél ni tU<i< örülök; de a beküldőitől nem közölhetem, mert|elhumi.
reklam-i/ü. Kérdés miben nyilványu\'hat a nemesítés?
-A—Melótól ne»n nehes m^tuluoi.—Nyuvanulba^
v $enictkyné fajta JUnke keebefije az égést magyar ohttsá közönségnek, — Regényeinek tárgya megragadó., kedves és teMmcseíé»—
nagyon
— H. Baerdaliely. Na*yon aeaéi volna mórit \'időt szakítanom. Pedig bizony mondom • aóváfog oda uz én leikem. —
Közgazdaság.
Jloholi irtása.
abban, bogy egyresat gondosabb ^ müveleabéh t részesítjük a burgonyát, nmf&nst nagyobb} súlyt helyezünk avetőgüroők kiválasztásira. j A gondosabb mivelés. in igában f\'gldja fel-burgonyának kertileg megmivel: jó erőben lévő kalnjra való elhelyezését, e talajnak le^me^.\'ele-! lőbb e őkészitesét, « aaüteágyakn.ik heTyéa af«T~ kalmazását, magának a növénynelf tenyeszideje alatt való legtökéletesebb ápolását atb. mindazon intézkedések menetelét, melyek alkalmasak arra,1 hogy a burgoaya életműködéséhez szükséges A moh képződés nem oka, de következménye feltételek a lelkedvezőbb-n legyenek képviselve, léteink! r- rmékc ti enseftf* ne k. Egyes esetekben ^-Azonban a nemesi és -ezeo módjánál a keletkezett! möhkepzőíerörar arképggt, üugy a Tét tal^^^rffinnk fifllkMfflTrTfrzendőhff -nmnsi^ aölI tápőss/ekötótt trágyázás folytán a mohok előbbi ne.mesitet: burányit ismét kö<önsé*es nódon eltávolítása képtelenül sik#r-ilJ.- A trágvazásual miveljttk, mert a- Külső bafolyaaok által e.ő-détett ftgnnhán nemszabaA megfeledkeznek-arról, hogt j**nlas cink addig tar, inig a l-*tr*no\'.ó b<*-a trágyában az összes szü,sé^e< tápanyagokat lol\'a^k tíafiia allütt v.inuak. HTpen ezerf; TTy megadjuk, mert egyoldalú tragy^*ssal itt nem lariŐ3 erddményt óh<\\jiunk a neffi aKkor |
erünk célt. A nagy mértékben tőzeges rétek uilro- belyes^b anirtk másik módját; "vagyis s gumók gén vegyekben már a természettől fonva is kiválasztási utján va|o eljárás válosn^uak, vagyis
egyedeke? LeUl.lSiilnimlr
kívánt luhjdon>k a ieg-:
gazdagok, nem így azonban fóslfoN\'iv és kdli> ban, inely két tapaoyagr* a trágyázás alkalma- I val különös tekintet ettél Kell "lennünk \' annál j inkább mert egyes vidékeken a kizárólag foszfor-1 savval való \'r&gyázá* van igen elterjedve; migj a rétek káli szükségletet teljesen figyelmen kívül] hagyják ; már pedig csakis-mindig trágyafélfag [ meglelélő üikalma^aütol ériieliiak el „tartós aj-; .kert.
Habár a rétek időkOzönkinti elmoháaodésát, mint lattnV, a talaj sóvánvHág* is okozhatja, mégis" -ofkai gyakoribb az oly eset. hogy a moh<>ao«-, dás az altalaj tuieágos nedvese^ge következtében lép fel s így a felesleges víz lecsapolásával mar megvan a bútos eszközünk a mohok1 eltávolítására; s -bo^y itt mégis andfti hibát látunk elkövetve, annak okát abban ta áljuk, hogy a réiek túlságos nedvc**égének levezetését általánosságban nem. tartják szükségesnek ; már padig a tuUéaos nedv^seg nemcsak áz által káros, mert előmozdítja a mob képződést s a csekély értékű savanyu füvek tenyészetét hozza magával,\' hanta főképen azáltal, hogy a nemesebb füvek tenV^beiésérea talajt alkalmatlanná teszi
Elmohosodott réteknél tehát első sorban megfelelő lecsapolásról kell,gondoskodnunk s ha[ei megtörtént a talaj aavanyu^Sgát kell megszüntetnünk ; a mii legjobban és leggyorsabban alapos meszelés által érheiünk el. Ha ezek u\'án idökőztínként megfelelő ^ágyazásban, borooáláa éa gyomirtás ban részesítjük rétjeinkét, upy célunkat eférjük, meri a mohok helyén nemsokára nemes füvek | éa herefélek fognak diszleni.
vetésra—c*ak_azon
melyekben az általunk nagyobb \'mertékben vannak kifej ödve.
Beniczkyné Bajza Lenke .. ..RCQCMTtK.
|. . IXegény t kfttatban .. ÍTIdllHd. Ara för.^a 4 kor., kdtve l(
l^i K«veny 1 kötetben .
280 k. ktve 4 40
HelytartéBé. ^_
Bőüélet és ftltílipultsá|.
Hö^. S köt, Kfuve 10 kor- kötve I4JS
fekete kőnyv.AUI a czips szsnt
2 elb. 1 köt. Ára 3 kor. (tiaskOC 406
A .magyar n^pIrodataMl kv4r«a t »Nwl kMuéf íitryoimítxj sjialjuk a ipw «*» j^i\'wytfwlwjnwi——ai*ima§M—Md^aaak, jbnietJtyné- jf&Jxo Xn^t MhowH w^fényHt, molyok altdirt liAeyrki*dó«e*cw41 • Akata mtodaa kh»»k>wik»«ikw bMfrafetiAfe
riscncL ruLOP
H6ajTkWMk«44M 4m Mfrti>40lwult NAGY KANIZSÁN
TaButi
Vonatok érkezése.
Laptulajdonos és kiadó:
Fischel Fülöp, Nagy Kanizsán.

Bées (Wlea)
I-K|eriM| Prá|erh«f
CiákUrija Bárén
■adspeil
4 burgonya nemeaitéae
Terméseink fokozására minden kultúrnövénynél számtalan eszköz áll rendelkezésre, de ezen eaaközök kőzött jelentősebbet alig találhatnánk a nemesítésnél, a mely nemesiteanek tulajdon-képeni lényege abban áll, bogy a növényeknek egyes tulajdonaágait öntudatosan, fejlesztjük, egyes tulajdonságok fokozásával különböző, a rendea müvefásiől txiérő eljárásokat alkalmaznak.
Ha indokolt, a mint hogy tényleg aa a Rsbonanemüek nemesitéae, ugy inkább helyén
Bé«a (H\'len)
lala-Wváa Práfferkef
Ciáktaraya M»r©»
i 3 J* 58 Dereskor asamAíy ron
111 i 57 ; d. a. győrir n
1 0 1 25 • d u. asanétf u
8 w 45 ! tata asonily u
V* * 02 | iA II j éjjel lütora n
8 n ! 1U a l-\'efftt asamélp m
J i) | 85 n d. a. isemély „
4 n 08 „ j d. u. ay®r» n
10 n 22 n aata Haoraély a
a n 05 _ . | rafgtl vagyat n
5 ■ 32 B : raggal gyort m
12 n Ío» n hl. n. : tatMélj „
4 11 163 d. a fyors ,
.11 n i 22 II íéjH ittaély »
8 i lu ■ n I rtf|al etgytt „
10 # d. a. személy ,
1 1 n ■26 a d. u. a «
111 r [52 éjjal lt
Vona ikjtaduáa&t
1 a ón 147 parcskor j e«f«al gyort voa.
9 n •f ragjai tatnély „
1 2 > 110 K d a. tttaéiy ,t
6 n |03 „ d. u. gyors „
U n ! 40 «il«> nseniély „
: S j — a rafi«l saeméty „
12 TJ fao\' • d. a. .gytrt „
2 I— d. v. \' snemé!y „
U a | 60 *ji«t axamély „
1 * a j 90 TJ I d. ni ▼Hytt „
4 a J 43 (| rafgtl személy „
ia p. > n délben gyort „
a a 4 47 a • d. a. ucemély
18 n [12 •i este . lyort > „
s .»» 1 — a d. a. vegyet „
4 rt í 57 a raffal sstaély „
8 ii | 26 n d. a. istaély „
1 4 M 190 it d. i. aataély „
r-f --
^üjitttet.
|Bm«K! Köszönet.
Boldogult térjem elhalálesása alkalmából az igaz ré«zvét nytlfánulaaáért tartozó köielesaugemnek ismerem ala^ sorban, boldogult férja^m t. kartáraai-| nak éa mindazoknak a kik mely gyászomat kagyelatnyilvánitáaaíkkal, réwu vétsoraikkál. és szeretetük Kai enyhitetn kegyeskedtek, es utón őszintén érzett hálámat nyilvánítom.
öiv. Kovács Károlyné
VjL
V
v
f-Kmiza, aütöTtök
Zala 67. izám (5 lap
1901. AUfoszioi hó 2t-éo
1.1901.
_Aivertei hirdfttmény
telek kiegéazitö réaaét képezfi s 186 koronára • jbecaült 1800/a hraa tompái dűlői éa az 1550|u hraa. irtieeki anántófüldek, a ai ugyaöoit A -f gj^ ,11671a. hm a. felveti 614 k. becsült "^Mbegyt a 11881a hru. a (elvett 950 k. beosüit öreghegyi aiőlők, — e végül* babóti 173. u. tjkvben falt»tt ■A-4f -1—a tálai kiegészítő rte**!, nagykuumi kir. lörténvaiék telekköeyvi képeaö a 1263 K. becsQlt 285. hraa. 47 u ha* ,lya résziről köshirré tétetik, hogy a Nagy- udvartér, kert a beltelekben 341-b. hrm.iUntó inai t&karekpensUr vtyreh&jtaiónak Vörös én ret a berekre dűlőben, 364—a braz. ssámó lef éa neie 8«abó Victóna végrehajtást a kertaljai éa 1285-a hrax. szántó aa tempai ivedö hahóti lakóeofc elleni 3501 k. 22 fillér, dűlőben
. ennek 1899 évi .aep^ber hó 25 n*^190L im ^trnber hö 5-én d. é; 10 órakor i 1\\ kamatai íj kéa. kamatai, 3| karpótlási * J ,
WUt per. — +2 k. 60 f. végre- Hallót községházánál Áczél Pál felperesi ügyvédj jtáa káreUat 41 k. 30 tilttf ieenlegt és -a* vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyüvá-ég felmerülendő kéltségek iránti ügyében a nos árverésen eladatni log. átnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. baböü 12754a. t}kvben A -f- 1513 11 hrsz. Árverezői kivánók tartoznak a hecsar lOj-át ^felvett 449 koronára, 1583 12 hraxra. felvett készpénzben vagy óvadék képes papírban a kikül-; 146 k, becsült szántóföldek az urasául tagok dQtt kezéhez letenni,
dü^a. — áx tütoni 1?4Ö s» T^vbeu A -f Kell Nagykanizsán, a kir. trv»»ék mint telek-j HBttftft hrs?. S 895 koronára b^csftlt szántó | koyvi hutósugu&l, 1901, évi június hó t-éo i
Eladó kefés üzlet.
Zalaegerszgen, eihtláloalr tortái,
egy jöforgalmu
n urasági tagok dióján, ^ nxoiuut 283 irt tjkvben (elvett * 4 l- a. úrbéri birok altat-1 részek képeió s 92 koroutat-becaaU 296 a hrss. sámofti rét 941/6 hrst. c^rcpesi suntoföld; =4 \' további azottam 201 as, tjkvbeo felvert A l 2/81
napján.
• ÍIUZONY kir. trvtzékl alblffi
kefés üzlet,
amely 35 ér dia áll f«ö* és igen jó bír-flry^ndt iioDDiletid6 hánt) együtt, esetleg a hé* bérbe is kivehető, A bá?ban van 2 lakó «zobav fc oytu, élés kamara, pince, meüelte kütóoéüó épületben vaq a mflbeiy éa hmá k^rt. Bővebb felvilágosítás nyerhető
GAZTÁ ANTAL kefés
törvényen ö rökö »t» iit é I
ZnlHeg^zegHi, álögleFArca i. . tfara aialt
Jr
^Hirdetések
fBliticlaek
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
Hmtm ffffffffifgff^kiiIfinlegetiftfyffr
A n.-tv »itvr» tudomására hozonu hoc \\ kcmi/.*ttii. C\'arn-
|tr| ut, r n«K)k»nlml T«kartkpfin.líir p»l«l^|»b»ii
Hentes- csemege-áru üzletet
f \' \' rendeztem be. •. • ■ .
— fii— ínii nr«ik mrllfii
lÜHtSU hUKttk. . HxftIÁMl.
Sonka leg&a. prágai 1 Kilo .
„ kaMftí 1 n : ■ •
^ prágai mód l ,, • . . „ Aubanai - 1. „ .
„ fftfáiy 1 kflo
Biaioni t asUj I kilo
Itetotwtktmy-^ i, M MftH b ks\\6sk^Bi .
K. 2.40
- r» •
„ Í ÖO
w t.-a u*
Stalámi, magyar legfin. X Szalámi migy. m. reodb-i
néiBft 1 kiló , „ n oltftS 1 „ . „ tíibkih61 1 M . kotftBMB:-x—A - «—
HIRDETMÉNY.
Néhai Talabér Kémén Uagyatekábü* tartoxó liOdrb. htus\'ra ^irka éa 1 drb. mustra kos
1901. évi augusztus hó 29, napján délelőtt ao órakor
a helyiiDéu vagyis Sársze^en niegta/taridó afii?aoos árrer^f utján á ftg\'tibhet igérönfijs V^Ha>t el fog adatni. meK árverésbe/ a v^nni szándekra^íí üt é7.caftt*i tnn7hivom.
Az árv* re*i teltételek naiam bármikor tetekin helők.
Magv-Kaoi/tfu, 901. AugUKxluA 20 án
Dr. Bród Tivadar
Ugyvédf larfoadaoa
MQ.
paptuv \' n
„ b kttókéat .
folt huaok.
K. 1.40 * M*>
„ 1.SO , „ 1-40
ftkilbMx«k»
PdfWt 1 kUo Extra V „ . K rákot 1 H Soaka-kaibásx Kilója

FfháfftU.
unaú l tiio . 7 ~ Vmai ... .
pr^gú nAd 1 WiVo .
bUinÁulr OuU t kiló
YL \' lEcvwt n^miutiuiidi t kltó „4,-1 11 rendű 1 „
* 3^0 ! „ nL w í ^
K. í.eo
» 1QU
« % öo .
ÉS- á-tiu
ttrl
- sío 1
ü I.IO
W \\«o»bh %«rtrlnel iirrucrdnirn). ÍJaDcp- púkon
uyilva. Cltdaa mf)btttt é« kirtiliij laeia.
ö-lu
A U«xUlt k&iAi^g pártfofisit kért
Ak\'
Iimb
141 \\HT H etiiegc keraakedéu N.*kaniuá&*
2001.-1901.
294
ttt^&ETMÉNYr
PeHnk-Otiok kuz««K tulajdonát kip^/6 éa b42? holdnfí tcrúie • > gyHkorolható vadm-aatijog 1902. 1903, 1904, 1906. 19ü6 e, HH_>7 évre Pérlak ktaaén hnzaiiál 1901. évi azapteuaber h » S n^pjáa «l. e. 9 órakor nylvánon szóbeli árverésen legtÖbbv t i^érőn«k bantonbéibe log kiadatni
Kikuttfifti *r"30<rtnrona.
A kA/M*gi képviaelltet^Ulet által* megulUpttolüarrfcrtoi feltéteieket a közaég házánál hivatalon órák alatt bárki mrgifkiathetí.
Poriakon* 1901. evi aug. 8 au.
Glavina Andor bÍl
Zala József
SS 1
J^rtesilés
& 3 | ■■■^B
^ " 1 Van HXeréiifséiu a nagy tekintetű ktizünaéget liaztelettel ért-mte c i.lij^v a
« t|l nyári idéuyre ^
Isi a ltiítijabb divat ^zTiut unudennrmü . ruhákat, h leicllnonaubb nalufi^^^iai a legoica6Ub>i< Hgyelixiefi ea i«ieita jatanyon kr — 31 M%olga>a* mellett its/aiea. \' * .
^ X^U £z akalommtl bátorkodón a tekiiiteiea m. kfir. ^IlAlorvoa umk iig vímét MHivui riorumha kéeaslf^p.
Z »i> «imtre, me zeket a IrfjponKis bbau. euiiraa szerint ieg utaayoeabb4n, ki»ünő minőségbe*! ca t*ié»e» kivitelen **oik^luk ki Vidéki i»egrendeleae»k \'Kfeiiö li^y fele minél ekxkDa5)>etnek
A ö. e^rd. kt>zonáé|( becaes támogaiaaái eá ^ives megrendelését kéri »**% tUzliittld:
- g ^ RAíIFitANH féffflu^M
KLIfc bit 1
táliuziik kitűnt minőségű, dicatos bHföldi, ango{ és frajciia kél méhben
í^-r
i 5 i i I
l 5 it
h m
f &
5. » ^
?
omalöt.1 Fischet Pütőp Uptolaidonosnal Magy-Kanuss&a 1091
I
Huszonnyolcadik évfolyam 68. szám.
iMrkMiMf ?4ruiM« tpllat FlaiSal FSWfi könyv-
- \' ifrMK«dé*éiMk
ilat «. i. *—k fim kön.
IrtK luttMkiii « Itp »»>il™i ruitu >nUkmA miii(l«n hOalimioj
*i»ÖOk>»»Ul Tánjfcáaiptbt: fiirU t\'üttp kftnyv tvulutM. ......; ■ r—
Z jAL la
Politikai lap.
Megjelenik NAÜY-KAN1ZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
uAnarm iau
Ma ím ...... II la
f**"™ ......I úmi a
Secytdéwt...... tNw
*r<ltUr f«Mwn fi Bitté
ClMottnk, r«l»oiol * btrdrttakr \'
nutkwék rieataf rtlte bliniai
ktdtatba i.rti^l. Bévmatatlaa ImU mí í,Birt kaask. Ml fonti t» tini u
IffH nia kft N (,!llr
Nagy-Kanizsa. 1 iíOl.
Feletíi uifkiliU: Duiar Séatfor SierkeiitJtara: H««« IrftfM.
Vasárnap augusztus 25.
\\l/vl/\\[/,V|/\\l/ 0/\\t/ \\(/\\Jy yf/nl/
I!Szülők figyelmébe!!
—— A közeledő iskolai óyre ■
iqgek, nyakkendők, limisnyák, zseb
Ríödők, esőernyők, baj- é -- ; iskola-táskák
ruhakefék,
^ h I e e o l « i ó ii b a n és nagy választékban kaphatók.
ALT és BÖHM
iroshái-palota
?j\\ /j\\ /jv/jv/lwj\'v/j^
A választási mozgalomhoz.
Az immár megindult válaz\'ási mozgalomban a legszembeötlőbb lünet az, hogy egyes v&Jaszlókerületckl-en több, egy ugyanazon parihoz I ári ózó jelölt lép lel- Nemcsak a szabadelvű pártnál la-pa?-.táljuk ezt, hanem a Kossuth-párt-uál ia. Ugyanazon pártbeli jelöltek kölcsönös harca joggal hívja ki uz általános figyelmet, miután ez edd lg il t en terjedelemben nem tfrlénl. Aznnhan kfliinyfn ir.Aft lahet
kerületekre kelt bizni, hogy jelöltjeiket túlsúlyánál fogva csak természetes, hogy a egészen Jnállóan, befolyás nélkül maguk-j közvélemény főképpen az ő hajlékában állítsák felázzál a hoz áldással, hogy a | dűlő „testvérharC-oal foglalkozik. Á kö-jelölteket lehetőleg a kerületben lakók kő- vetkezőié* azonban, melyet kivált ellen-
Mi
magyaráz ni ezt a jelenséget.
A miniszterelnök kiadta a jelszót,, hogy a tiszta választások érdr kében el kell állni a hivatalos jelöltek f-la Ili tto-ától és a
—válaa>»r.\' k,—hogy—minden—választó; tékí uldaloii r kölisOnOs láumHaból levőnk tisztában jegyen a jelölt személye felől atiak, hogy t, i. a szabadelvű P^vjM^ holmi utólagos csalalkozások ne. fordulja- i 8ége nagyon gyönge lébo.i állna, teljesen nak elő. liamll. Mint még mindenki élénken em-
Ki tem tagadhatja, hogy ez igen fontoa; lékezhetik, az állilóla.os, vagy valóban lépés a tiszta éa nyugodt választások ér-1 előfordul) választási vi»szaélések voltak az dekében ; nemcsak, de kezesség is arra i ellenzék (melyhez akkor a volt nemzeti nézve, hogy a választók szándékaiknak párt is tartozott) legerősebb gravau enjei. valóban megfelelő képviseletet nyernek, j Ezek el kénen tel (ék » parlamenti kdzdet-Oly világos ez, hogy még a Kossuth i met s utóbb az obstrukcióhoz vezettek.
Ferenc vezetése alatt álló ~ függetlenségi Hihetrié-é valaki^ hogy a volt nemzeti_________
p&rt is, mey*szint\'éw\'n»gyrabecsüli » po-jpárt tagjai a szaharialvfi pártba történi litikai morált, indiitatva érezte magát, hogy belépésükkel lemondanának arról, hogy hasonló eljárást kövessen. A többi két, kivivják a közéletben az a befolytat, me-p -rt, az Ugrón-párt és a néppárt, Ilyet véleményük szerint igéayelniok szabad ? gyönge volta miatt, nem sokat számit a; Ha csak szémélyes aspirációk jönnének választásoknál; Az elsőnek emiitésreméltó i is tekintetbe, iparkodoiók kellene, hogy számú követőj* soha sem volt az ország-| az uj képviselőházban erősebb képviselet ban ; az utóbbi pedig, mely a tót válasz-! á|(a| bizonyítsák be, hogy azelőtt valóban tókerületekben lélek fogdozáat üz, az éítel-|eiögzafc08 eszközökkel szorították őket mes magyar nép közt nem, képes hódilani; vissza, hogy korábbi ^keseredett harcmód-killönhen .iir ngy látszik, hogy keheiében Lft igazolt volt és hogy többat értiek, arat — erős dezorganizáció állt be. a mostani képviselőházban való képvise-
Komoly figyelembe tebát csak a sza-1 létük nagysága azerint lel ketl tenni. En-badelvü és a negyvennyolcas .függetlenségi |nek a lövésnek természetes következménye Kossuth párt jön, és ar. előbbinek nagy I a vizszalövés ; de ameddig a harcot loya*
T&RCfr.
Est moriendumL
.. ZuyhaUzA...
Paskolhatod a kérfe-védtt törzset, Enyészet ti ár nyárt tugó zivatar! Jötz... ölsz,... s e/fy pillanat romokba dönthtt, A mit rgy ttázad fát* titakar. Nézd, nézd amott... hogy nyög, mily sirra görnyed A vén tölgy, az a korhadt Óriás. HU féltu ?.. MUnyögu\'f — Még élni, élni többet ?í Nem bánt a ijydvá;.fiiÍ megalkuvás VI...
.. HíviU I
Tombolj, örüli\', mert lám a sírba hulloir Megint tgy ág, a gyönge lombozat, 8 a mely tlSbb még büukt füvei állott, Moitnyögct iirja nagy hatalmadat. Ez Si trS ?!. . Haha! Eri! Az iiten, A mely puutitni, szétrombolni jött. A bálványt, melyet S emelt, a melyen Sok ezredévek óta őrködött. - Csattogj I
Xég áll a tölgyi Villámod elhibáztaI
nem fog rajt\' Zeusznak szent tüze t Hisz megdördült a mennynek boltozatja, 8 t hitvány ttruet még se\'sitjtja le?...
"W •• próbáld\'.,.. Nos é<i meg hadd kacagjak, Yfit Jupiter, s Olympus itteni. Ember vagyok I... is éti im\' megtagadlakJL _ •no n ncs más cél: iát cél lett — küzdeni ]...
Ttllua.
A vallomás.
— Irta : Vajdai Szabó István. — A *ir széléről botiák-~<vi»**a, *
mint
Hagymázos álmai tölött egy marcona ember I virrus/.tolt, a térje, h kii netu szeretett noha. I A/Un beszélt neki a Balaton haborgi»Arúl, a tajték<& habokról és a felwe baláltól... A lökete eg! emberről, a kinek fétiyee niakillit\'éi iturd »xe-tebér árnyék ődöngött a ewndei termekben, mei vaimak, melyeknek D/ét aea bírja kiál-Uaga — nem i* élt talán, csak azok a nagy, tani.
beszédes őrszemek, melyekből valami lázas fény I pü|«ot.ra tátU *x nrát, da nem
sugárzott elö, az bw/eroikadt, (estnek és a beteg jim(r| rí
léleknek igazmondó tüköré... D .. . ,, . .
Nem volt sem mi gondolata. L »« ot B(ágy^..é;énkomoan^-
Fáradtan ült a h.nUsi kbe éa lehunyta «e- *DU\'\' " "ok 8 törÖ» lá!
meír. Gyönge, volt még a láztól, hiszed megakart -"Sj" k"*ra\'\' n8[0 »k*r, ak •l\'«Dal
halni... Víziók lepték meg akkor és nem volt "e°ei alöJ\' .LGörM\'M0 raguakodolt a.,kho^ ereje felnyitni (áradt szempilláit, hogy rédekei- j Ped.\'«,1M0"l°l\'*> **! pi« fehér iék ellenük baiie*(zsebkendö volt csak...
A Mobeja ablaka éjjeNnappal tárva állott, • a levegőben fenytt illat oazott.^*^.
i.
Mikor a viszonyuk czélazakadt, ugy érette hogy meg fog semmisülni:.. j ||.
E menj a BaJuíon partjára, tanacaut kérni a vittől... A hatok locsoglak — fecseglek, éa édes ...Nem bírta felnyitni szemeit, ott? állt eötte vzenderbe hajtó mámort támasztottak. *> ja fekete ember,a ki megrontotta szemeivel.
Oh a Balaton rossz tanácsadó I I Pedig ha felnyithatná, eltűnnék a látomás,
Hívogatja, csalogatja ax embert Puha, b(U|de nem volt hozzá ereje, ágyát kinál, a díelybén elcsitul a bánat a szén A fekete ember meg rátapadt merev nézésével védés... „ . - éa nern eresztette el áldozatát. Majd át akarta
Tegnap n ott volt. Ölelni, fülébe eu\'tognit édea, szerelmes Szavakat,
Pt iTó, lázas rolt a feje, egész teste. A szél a nem tudott ellene védekezni. £ felkochá&olia a Balaton hálán a hullámokat, — Az uradat nem \'szereted tudom, hogy ugy, hogy átok teber tajtékkal rohantak a part- nem szereted... Te még fiatal vagy és neki már hoi,. lábai elé. alkonyodik. Te még élni akarw, ne ia tagadd, a.
Nem, nem fog ida menekülni. Éz a halál szemeid. « tested be>télik -, fin boldoggá szőrnyQ, s mögOtTFleneketienja mély tötétaég. teaslek !
Másnap már*nem kelt la! az ágyb\'l, beteg! VBe akarta dugni teleit a s*ea»edílye» -tavak leli, hthéz stOrnyQ beteg. ttiTJ^ám a karját aem bírta felemelni. At aréáa
*
Nagy Kanizsa vasárnap
Zala 68. szám (» lap)
l>
J901 auguaztua hó 25-én
li> eszíözökkol folytatják, ninca a dologban lakosság mellett megdrágult tslajériékkelstéaben
— a törpebirtoké* «#m kép«« térje akadni, — pár hold toldjál, hátát eladván, etaa értékért
nyugtalanító, éa a legkevésbé kell attól tartani, bogy maga a subadelvflaég vall kár\'. H» igy lenne, a saabadelvü párt vezére, Széli Kálmán, minden tárgyilagos* ■ága, minden igazságossága mellet, melyet minden párttal szembún gyakorol, nem Ddlaaztaná a), bogy intő szavát (0\'emelje, hogy a közvéleményt megmentse a helyes i
ínég csak pár évvel exeMti Szlavósiíbaa, Hor-váloraságban 9-4 akkora birtokot vet\', * mély kép\'» i< volt Oi családjával együtt (eoniartam. (Most már e laklat étben o*t ía váltostak • viszonyok.)
Meri a megélhelöség * metdiíatdaaágnál ia oaak «<y bizonyon területnél kezdődik, melyhez bottá járul természetesen a gazda szorgalma, •aakértalma, tökéjn éa takarékos eleiinódj*. Vegyünk a/.emá*yre egy törpebirtokon! éa
Qkól való letérésről- Es at ó nagy tekin- annak anyagi helyzetéi.
... .. ~- _ V__ I Ennek élelfentartési feltétele ugyan vidékeo-
télf» bizonyosan elég lenne, hogy a kjB, MICnbtek „ 4)tJllil bókolt talaj miaö-
retrográd iránynak ekjei vegye, mely irány sége, a kötieK-iiflk oaxuilaii állapota (meiy a
marhalari&al elíwetiití) — a közlekedési viaso
épen
a világon sehol nem vonna maga oly súlyos következményeket, mint nálunk.
Azért nem tulajdonítunk túlzott fontosságot az egy párthoz tartozó jelöltek föl-lépésének egyes kerületekben. Egyes cae-
utin rosrnaiariaat eiíwegiti) — a
nyokra voi.atkosöag vajon lermaka/t hogyan ludja ériékeaiteni a közeli piacon; oly gazdaságok, vagy váll»la\'ok közelsége, nhol családtag\' jalk szabad idejűkben keresetet liláinak részint mint\' roH/en munkások (p!. tengeri, burgoSyaföl-dek, rótok részbeni mankalávuoAl es az uralásnál), részint min> náptizájnosok cií.\'i ább la nyári időben, rnaly—i^rani« o^iiA f»ninra.«i m«g.
lekben milyen lesz a döntés, ezt megfi- könnyíti.
gvelní tálán s pikantériát nem nélkülöző\'} %y törpebirtokot, hu pl. 3 holdig i erjedő , . ...j. . . r . . birtoka i« van éaa kinek csaladi&vjat napszámba
érdeklődésre érdemesnek találják, de a ,, j4r|1(l,nak, vármegyénkbe átlag 400 -600 kor.
szabadelvű párt megerö^klve, megtisztulva bevételre szániitbat, ha tZ\'-rgalmsio*. Az élet
9 egyesülten ke. Al ki a választásból. 1,9n\'"r\'í"áhoV, "\'«elte"k, £ Pehdj«-
• (rubázstra >>al-. n szerint, h\'gy hány tagú a
- -\'• icsilad, körölbtlQI ugyanannyi; fizet 30 —36 kor.
• l íj, ij, ,ii , , i, • I ! évi adót. ert a földadónak Hnoyi sallangj* vao,
h Lyaom iÉpölí es & lörpraos » megyei, lelekeze-i, iskolai adók,
köz.\'erbek annyira föla/.aporodlak, bogy ezek
(átlag legelébb is annyit teamek ki, mint a föld -
ladójx Ez\' ii c»aládl!"k v<in JL— 2 haszonmarhája,
mondjuk tehene, a melyek kai a szükséges mesei
D« látják a etatiszt\'kéból, bogy vénnegyínk. ben 1 holdon alul ssántofBId né kai 0158 törpe, birtok™, 1 botdon «lul *tát&HM4* btró 8811-kiwmber vao, mig aa 1—§ bőidig saáetófoiddel btró törpebirtokosból 81.896 caaiadtó. V»gyi» ásóval 60 000 lörp\'birioko * -oraa at e»élyekiöl tflgg varmegyéskben. Ea at etmoodonakon kivtl még má< e«*lyek is vannak. Például aa elemi\' cwpa»>k, a melyek mindegyika (Jitli még e«ak biztosiláa Hocen. — A jégbiitoalia« után túe-leadó magas dijt\'ielek, a ptoaália iQzbixtoaitá-oak korlátolt /fterjedéae épen a iörpebirtrko«ok közt — fagy, árvia, álla>í járváeyok — ■indflly-nyi veazéiyek a k aember aortának biztotitáaara. Ott vaunak meg a rovar-karok. Pl. a aaöléiermé vidékeken a pbyiloxera éa a «aölőnek taáaioa máa ellenaege. I
A pbyiloxera a ahrföir-mealéo éa vármegyénk mái\' járásaiban at előbbi években sok embernek nyomta a vándorbotot kezébe, mert életfeniarfáüát megiogalla. (Érrö oe*w • járások külön ifelaorolásánál vi<atatérfittk, a midőn • kivándorláe kOUtolegea okaival ia meg-fognak ismerkedni;)
Hiszen a HZÓlők ép állapotban való megma. radaaa éppen vármegyénkben élelkérdéa éa aiá-
Iria: Grnuor Lajos, Zatavána Uzgazé. előadója
(Folytaián.)
2]
• A kisbirtokos vármegyénkben ueui is á uagy-
munkál ÉS (nv«ri>z»«t véjfeüi.. Ha egyik darab I marhája elpusztul — a mi könnyen megtörtén-\'hetik — a tere* e helyett egy inásika!: sdóaság mjtfi. Legyeifiirjs baj a i s, bassz i s í< e t > gesk edes,
birtok, bane\'d -a középbirtok oazlály rovására vagy pörlekedése, előbbi adó-aága, ross, termese ^terjeszkedik, a nagybirtok legnagyobb része lelsa^arlotása. igen könnyen tel.zapon.dnak 300
levén kötve, — a mi nem alkalmatos éa kívánatos kar \'B4rat és,,kAor l0r"
viszony. Ez nem tartozik morc tan vévratái-l1",11^ Yh«/ akamaiokfüelé^ívallók) oyaoy-gyunkboz, de a kisember irtanak tagUUaánál I D1"rr ,vesil hogy zöldágra
ez aem maradhat szó nélkül: .
Ilyen egéeaaégielen birtokláni viszonyok iqel-
rooa családnak lenntartáfával von szoros östze-köttetéajteo.
A MOlőterméáből flze\'fe ezelŐt kisgazdánk •dóját és közterheit, ebből ezerzett néhány db. msrbát. Cnaládiának egy kia kényelmet — magának egy kit jó kedvet a munkához és élethez, — Et a\'ámo< vidéken megszűnt.
Azóta érzi/ hogy mi az adó éa a közteher, azóta van az adóvégrehajtónak álandó tollal-kozána.
Ea most éppen azt latjuk, bogy aa adók külön féle nemei aránytag legjobban aajtták azon törpebirtokoa\', & ki legszegényebb — éa a kinél néhány korona ia már stámba megy.
köretkezik.)--
Jegyzők gyűlése
lett nem ia volna csoda, ba számosabb törpebirtokon =■.látván, a\'zon- körfllményt, hogy terje*z-kedéee, a üirtokszej\'zís leh -tőMite varmegyénkben
sasrfalett m^g—van nehuziivi,-olyan oraaég
résteket kereane fel, hol et neki uieg van könnyítve. Ea ha a dolog melyére akarunk hatóim, -válóban nem utolaó ok. hogy a stlrfietib
A nalamegyei közeégi a körjegyzői egyestttet a mull évi Közgyűlést határozat értelmében, 64yó bő 10-án Kettilhelyén tartótat meg aa evi , rendet közgyűlését, a városház i agytersé-ex mar vergődni ahg tnd. ,
Eiezegénvedik • brlokát, felt/ertletételadja | a kör.gyülésen a megyei jegyzőknek főbb vágy elszegődik eaelédnek, vagy kivándorol. mini ffle ibatvanon felül| megjeleni, mi szép Ilyen etetek igen gyakran fordulnak elő. jele az ö-iszetartozandóság érzetének a a kőtöa Ha még kisebb » birtoka, jövidelme a gaz-1 ügy iránt való érdeklődésnek, daaágből meg teraién/eteiie)i c^kélyftbíi H«ly«Bi«i Kovaea (iyula légridi jfigjrzö as egyesület még rosszabb éa <rre nézve jellemző, bogy a elnöke jelentéséből kiemeljdk< hogy a múlt ; é\'» gazda-ági eaelédoeztaly sukkal jobb helyzetben1 ben Budapesten mogtartott orata^oa jegytöi vtn, mint a törpebirtokos. , egylet közgyűlésén aa elnök, Pnchw Béla áa
*---- --. ■ v-• • - l--
megérezte a tekete ember torró, izzó lehe-nigy, h >gy uióljára lerogyott a puha pertaá azö-
letet .. nyegre ea kirí a hia terikua as»/.ooy görc-öa zo»
----Igen, igen... épen igy löflííit, miut muíi a kogasávaL
lantom tunogla. \\ Haza jött az ura ea vigaittalta.
...Caangettek. — Jobban leszel \'Margit, csak türelmesen,
At orvos jött és megxtab *du!t a gyötreímse egyszerre oem gyógyul aeu ki. atomásoktól. Háuézett könyea szemeivel az ura komolv
— láeg fog gyógyulni — szólt ste ideo az arcára és hirtelen télelem togta al arra a gon-orvos — a tavanra mái tesuHtaeini fog. dohtira, hátha férje mindent tud és akkor min
Margit lnosoIygo.lt a biztatásra éa láztól ki« dennek vége. cserepeseden ajkat körül lájdalmaa vouas lat- A páni félelem összeszoritotlá lelkét éa nem szőtt. Vl^i . tudott lelelni térje kérdéseire.
A doktor elment, oe nem kell lel a biptá- Cehunyta a etemét, hogy ne lássa. tsékböL A lérj pedig azt hivéti, bogy alszik, lábnjj-
Megint arja a örökkévalóságra gondolt, a:hegyen szojjajába osont... mi vele betegsége óla történt\' Mintha végtelen | régen történt volna, hogy a lekele ember meg- j
fordította a torkát. Pedig hát alig három h. -4 .. Köt bélig kinozták, üldözték az elaltatott napja, bogy a viszonyúk szétszakadt. Az a há- f lelkiismeret felébredt hangjai és ez alatt nem rom év, r meddig t rtott, az meg csak egy , talált nyugalmat sehol. Alairl egéaz éjszakákat, bosszú álomnak tetszítt, a rnlbol ilyen rettene- Nappal pedig, \' mikor u azólnkar ember ránézett tea aa ébredés.... .... komoly tekintetével, nem birta kiállani a nétéaét
Nem tudta ellelej ein ait a rossz emberi,lés mindannyiszor nagyot dobbant a szive: mert asszony, Csák gyiage asszony volt és csaki _ Ö mindent tud, mindént/., sirni tudott... A le kt viharok egészen megtörték. De nap-
_J1L nap sitan • mindinkább határozott kezdett Ölteni
...Mit c-iitáljoii f egy. elhatározás ■: mindent elmond férjének.
Most mái (elgyóg)úU\' Megcsalta \'at urát. Atl Végre is örökre ne tartson es a szenvedés, igaz, hogy nem s/erette. Morf --hirtelen szemre-[mely kínná kövUlt lelkében; hányások támadtak a létkebeó : \'étkezett, bünbödoi aaar. Tovább nem
— Megcsaltad-az uradat, a ki hozzád jó ós! csalja Térjél... Önfeláldozó viilir^lu^z asszony vagy éa nem I Szépen előkészítette magát a vallomásra^ —
Ismerte férje leltogáfái, tudta, hogy el kell vál<
érdemes g~lárjed bt
K< nem tlÚÜJ .elvl azok bdkiáitjultal fif
ffiii 1 " -
i | « lázadó hangokat, (elkisaieréle mélyéről
titok. Hiszen az ura soktzo> mondta előtte, ha ilyesmiről beszélgettek.| j :
— Ha engem a leleaegem megcsal, oem ölöm meg, csak elhajtom. A csábítóját azonban megölném.
Es elkezdett reszketni arra a goadola>ra, hogy ha férje mindent megtud, megöli azt (a embert.
Nem, ez nem lehetJL ölje meg inkább őt. Annak a nevét tem lógja kiejteni, ba belepusztul is.
Et ugy taláhu, hogy lelke elég erős a laaaá-moláark..*
V.
.. Felöltözött és várta as urat.
Vsgre az ismert lépéseket hallotta és anve összeszorult.
A belépett férj meglepetve látta, bogy a felesége menni kéaaól.
. — Hova Margit ?
— Most még nem, előbb beszélni akarok veled. Hallgass meg.
Nem mert az urára tekinMM^JianeaB a kályha tetején ál lő amorettre nézett, mely ajkára tett njjával mintha az örök némaság titkára Hgy\'el-meztetné...
— Elmegyek innét örökre — -átélt bizonytalan meg megcsukló hangon — éa nem jövök többé visaaa soha... Őszintén megmondok min-\' deot... Bevallom, bogy nem szerettelek, nem vag|ok méltó arra, bogy taereaa.. sasa arra, bogy becstitji\' mert megeaaltalak... Nem bírom elviselni, bogy oly jé vagy hozzám... bogy ápol* tál és szere\'tél, mík^r ki kellett volna verned, iumt egy httUen kutyái...
A rideg ember szeme homályos, fénytelennél 1 lett és sápadt arcán két nagy könyetapp hullott i alá. > ■~
V
Nagykanizsa, vasárnap
Szondy U»aló tagtáraikkai veit rént, ahol kQ-IBnÖsen a kózlgiigaliai ügymenet egymerű-liéie kép««ta a migbeiséléi tárgyát. Beszámol ezután it elnök t há>ralékos tagaágf dijakról.
Kegyélellel emlékezett ai agyeiület két tagja Tlkáes Lajos ialom<ari in ifj. . Uoriciáuecx Jó sief uantmárfai elhunytáról
VégQi réizleteaen tárgyalta a jegyxók anyagi - hslyiote Javitánt uélaÁ |aváalUtuka(- \'
A jegylők köxgyüléi ulán a >HulUm«.b»í voltak banketten.
Ax eliö felkőaiöntőt Kováén Gynla elnök mondotta a királyra. \' t
Ctirke Iván kenni helyi jogyxó a városbíró nevében üdvözölte Készlbel) vendégeit.
Keh György kolori jfgyső Cserien Károly alispáni éltette. A jágyiftknekax alispán ixemélye irint érzett szeretetét a zajos\'eljenzés, ax óriási ováció szépet\' bizonytlá, A szónok — aki kiváló irodalmi\' tehetséggel magMdott ember, — a hölgyekre ezt a verset mondotta:
Urain általam * «aáp 11M unt. Lawaablak ■kknrí In »■■ nnilenik ■«■■! |
\\
Zala 68 szdm (S. lap.)
TTollftittábtn
Hétről - hétre. :
lrt»: Vajdai Szabó látván.
A muU héten milljrtk *jks Nyilt men buzgó, hfl imára, Mert sxQlelás napiét ülte, Bérces hazánk öss kira ya
Kárpátoktól Adriáig,__
Hol cnak egy sziv dobog, érez, Mlrdftii szemben n* imádat, A meretet lángja égett.
Száll\' az ima,szállt.. Hallgasd meg Király a Királyok lölöit, Ki megóvtad öt a vészben, Annyi tépő bánat között.., • £s adj neki verőfényes Zavartalan, szelíd alkonyt,
Mint kajdan Őrletik ■ ■! ételakat, KlMvbfuk ta megigéztek at minket.
*Bár »ok kidrai ad van a világon, Da én caak a wagy rt tUitifaitf, Imádom. Ili pádig, mint Utam, niigjv vslaaaasjrl, Illik kát raájok poharat •■•lat.
Kanyarok Intene ilMaie kát tktt, Adjon nekik k alacs, jó ttrjat, Jó vdkat. E. jé gyermkeket, raondani akarám, Akkor lem inak áiéái rajtuk ál a hazán, jcijanek kát a ník, • augyar eSt irtán, Aki itt ni, ki sisea, u miad áljai I áljai I Starttiniiky György galambok 1 jegysö, Ta -1 káeb Imre keaathelyf jö\'wto\'giabirót éltert*—
Koráét Gynla ehitík Keaxlhely tanácséra ~ és| jegy/O |ere mondol t tiiasstot,
A baokelten számos hölgy is résxt * vett. A hangulat mindvégig kiiünö volt. • Délután a kővetkező altrgöny érkezeit ; .Az agylel felvinigozására hozott határosat üdvös eredményei remélve, üdvözöljük elnök urat és Általa as egylet öaszes tagjait. —Csertán altvpgn w Csukeiiw jégyiö.*
A laviratot^nagy éljeiizéa\'kórelte és a ko* vetkező választ küldőitek az alispánnak ;*
„Tekinletsevged és C<ukelt*r jegyző\' ur aziveshariguslirgönyéi véve, fogadja Tekic-teteseéged ugy a saját, mint ax . alti lum képviseli jegy\'zőíUgylet öagy.es tagjai részéről
■ tt nngedd, bugy utég áoké, sfrká Kormányozhatva e/t-a hont.. f
. .Ludoviea á kapuit, Nagv Ünnepség ktizt zárta be, L*»fő Iricolorunk alatt £iffla, sengett •(Jotterha!te« Melynek minden bua accordja, Felszakít száz régi aebet, 8 elborul a magyar arca, Lát a. múltból rémképeket.
Ti nsgy urak, lean-őaJBudán ^Kikben--bfl»i~S^ff^a vét vau, " Az arcotok el se pirul, A szivetek meg se dobban ?... Ha látjátok honvédéink, — Büszkeségét e házának —.. ■ A mint e dal hangjainál Lobogójuk alatt állnak
Í901. aufcusstoa ha 3Mo
S teremt . Saff Bonét en Már bogy ha a~ magyar állja\'
A vatikán erőlködik,-S keid el enúnk kemény harcot, Pedig ehhez nem «iég ám Hüromssáx hős zuáv harcos. Mont mondd már te sáaka kortes, Hogy a .néppárt" esak jót akar Íme\' ebből meglétlulod. Reverenda bogy mit takar ?
Hirlia, hogy már nem -okára, Hogy ha az ős* bekőn-őatótt, 8 h fürdőkből a .botnola* Városunkba mind viawjőtt — Megnyílik majd Tbáliénsk — Fajdalom - regi temploma. Bevonulnak skép papnői, Mágükkal vigsá^ot hozva.
Szerkesztő or van-e nálgql
-*K9jtytuUtfUgyi /mid ?. Mert volna ám a fH3mifÉ\\ Egy* megszi viendő \'aiáes.y^-Panaszkodoak itt is, olt ia Hogy sok jé fltl bajban szenved; S a aüketteg napról napra A városban jobban terjed.
Oka pedig abban r-jíik. Hogy rem sok a rtn bunda. Melynek hangját nappal éjjei Szegény lülljnk agyra haltja. Kérja fél a rftl4A>«*f*li—• —l\'aw ssa br-a »ar-Orit, Avagy pedig te\'epilsen Hozzánk néhány nsgy fülgyógyástt.
EIBIK.
El e dallal I... Ily magasa\'os Pillanatban jövőre majd; Zendüljön a magyar kymnut, Ex lelkesíti a magyar\'-.. Mi érexsfik mi van abban, Láng betűkkel bele irvg. Honfi vérrel megszentelve, Könnyzáfiorral tele -irva..v
IHib\'ünk es ugyunk iram tanuarottt iítyai é deklődéséért bálás köszönetünket és regaax-j kodásunk kifejezéséi. ^ ~ Kes.thelv város vendégei a legjobb hangulatban tértek vi>s<« o\'th»nukba.
Sok bősz borvál es Strtissmayer, Az örőmtM >ztnte tómból —
(A\' egészben az volna jár--—
Ha eziaz ur meg is bomol] Mert a pipa — sxörnytt látum I — Szép hazankat megnyirbálja
-H
———
— Nem akarok -zeniNhiinyást lenui neked, a bűnös egyedül én vagyok... Házasságunk nem volt ezerencses, mert nem a szerelem szőtte, hanem a szülői önkény... E\'i rajongi;<m a költészetért, az ábrándokért, te nem tartottal velem, a te egyéniséged tnajt vo l, miot az emeai... Tálán el is ha yagoltál... Mikor paiiaszEodtam e miatt, tr Bem ertetléi meg engem, ssigoru asn-god és bánásmódod elkeserített. . tym voltam erős ehentállni, megcialialak. ülj meg, hateisaikj ha nem ölsz meg, engedj utamra...,
A férj arcán e vallomásra vala mi őrületbe hajszold fájdalom von glott ál, de. csak rgy pillanatra, aztán vonassin kemény dac lálssott.-A hangja resskelelt, mikor az aaszonytói kérdezte:
— Es kivel csaltál meg ?
* — Minek mondjsm ? Ulj meg engem helye te I
— A rievét 1...
— Neiu mondom meg.1*.
A férfi arca el\'orzult e dacos szavakra és egy lépést tett Margit fele. Tomps, rekedt hapgon dobta oda e tét szót:
— Dreeó Béla » "»
Margit nyngodtan nézett szeme közé, e fejét
tagadólag ingatta.
— Hát kivel\'
A haaugságra megerősödött a síivé. Megmentette ast ax embert, mert hazudott.
Es érezte, bogy bölcsen vétkezett. Hirtelen negjelent előtte a fekete árnyék, sslán el is lünt örökre. Aztán nyugodttn folyatta:
— Nem aszal, máaasl. Az nem jari ide hozzánk Éni mentem hozzá. Ném itt történt, máshol. De minek est\'tudnod?... A ezágyen, a megverés
ciak engem érhet, * hoazu is c son, kész vagyok bűnhődni.,..
A férj 1\' horga-ztolla fajét összekulcsolta a kezet, - Hosszú, néma csend támadt
— Kiaaveiéa A pen Bgyminiaxter fobút-, niet Ignác nagykanizsst tt. oszt. adóhivatali 1 pénztárnokot a soproni kír. adóhivatalboz I. ossU | adóhivatali pénzíárnokká nevezte ki, Fabianiós | Ignác több mint tu év óla hívptalnokoakodik I városunkban. Rendszerető, Wőzékauy tisz viseld volt, a ki nem kívánt ugvan soha szerepe ni de ! azért a társadalmi leladalokből szinten kivette rtasét^jijiiaiiica^n. jfiaó. itónapt an bnryf et ^á* rosuakat, ahol igen jó emléket hagy visaaa
Uázaaaágak SxataSrv Sá-iHor muracsáayi lauitó sz.rdiu tartotta esküvőjét Csányi Mariska kissssxonynyal mnracaényi tanítónővel Nagt-Kaniuán. Mint,nákznagyokSzglay Sándor c« Tóth Sándu^r allami iskolai igazgatók szerep Itek
Párot Emma ki asezonyt, m. kír. poatakiadót Paroa Endre nagykanizsai nyűg. taaito leányá\', nőü vette Horváth Béla tani ó Felaő-EőriHt.
—t Ktlegj se*. OySry Sándor ját eljegyezte Ktrlfaz Olga kiaa-s/ony\', Keszthelyen, r , n. 1— ElCaenaakalaU t>astfMély. A kerea-
, rettenetes, meg- kedelemügyí tu. kír. miniszter QySrffy János ügyvéd, nagykanizsai lakóénak a Dunan\'uii helyi végig csókolta egy tola-\' érdekÖ vasutak Bak ádomásától SőjtÖr, Puszta-
ak engem auil* mellére, azlán
őrjítő csend... ^-Margit sápadt arc t
kedó napsugár, glóriát vont köré, s szép feje! Szl.-László, Puaitu-Magyurod, .Szt.-Láazló, Bánok-olyan vált, miot egy martyré... Szl.-György, Borsfa, Tolmac, Becz, .Latcny*,
A férj ezólott keserűen, ezen vedéi ylyel: | Egyeduta. Tót-Szerdahely, esetleg pedig Borsfa r— Mégy a szeretődből ? Beosebely. TÓt-szentmárton -és Tót-Szerdahely
— Az már nincsen. irányában a ca. és kír. szab. Déli vaspá\'yalár-
— Hát nem s/ereled azt ax embert ? sasig Murakéresziur al\'omásáig vezetendő gőz-
— fin már nem szeretpk senkit. mozdonya helyierdeku vasatvonalra as 1801, 4 Aztán \'ássa, imbolygó lépteikei megindult as julius hó 21-én kiadatott előmunkálati engedély
ajtó felé. Megfogta a kilincséi,- aztán félelem érvényét a lajtotlól számítandó további agy nélkül, nyugodt arccal tekintett visssa urára, a év tartaméra mlghoamabbitotta
kinek arcáról lerítt a fájdalom és ssenvedée. isten veled !...
— Ne merj el I... Várj I
A fehér aaszony engedelmesen közeledett urához... Ai megfogta kesét él magához vonta.
— Margit I . Nem neretae senkit ?,..Senkit ?...
— Kéaő... Eljátszották a boldogságot... Megeredtek a könyei, aztán Iteves, görcsöl
zokogás tört elö kebéböl ée ráhajtotta fejét-aa ura mellére...
ölj meg, megérdemlem,..*-Es a férfi oda lehelte a magbocsátás csókját a a boldogtalan nizony fehér homlokára
VAleaaWal nioagnlaaak A nagy ka* \' nizsai válaaxtók-rnlelbe" eddig szélcsend uralkodik, de valószínű, bogy már szeptember elejéi itt ia mozgalmasabb less az élei-, mert ekkor kezdi meg Holló Lajos országos képviselő, a függetlenségi ée 48-aa párt v\'UgronisU) jalöttie, körútját n kerületben. Értesülésünk szerint Hajdú Gyula a Kossutb-párt jelöltje még dm* lépett fisssa. — áücAy Aladár gróf a néppárt jelöltje \'erősen bízik megválasaiáaában, noha Hoüá Lajos igen ketségessé teszi aat.
SAmogi. Vilmos a Jetenyei választókerftlst iüggetlenaegí és 48-as párti jelőltj* ma vapAnaf ismét kerdthlébw less. QélelMt 3n-|ia*ia>w, délután pedig Ki tterfnye ée Rtffáct
Nag^-Kanizsa, vaadj)nap
Zala 68 mtáw (4 lap)
1901. augusztus iiö 25-én
baa f»jtl ki progrsmaiái. — Cmmák Józstf a I sikerült a merénylő asszony kezéből kormánypárt (előlije már iilntéa ekeiébe lépatt revolvert kicsavarni. A 46 éves, és aűrűa értekesik at sgyea kézségek vezető nőt a rendőrség letartóztatta s kihallgatás ekmeivel, Caeasoák előny* .Sümegivel szemben után Átkísérték a kir. ügyészséghez, az, bogy mig őt a válaszlókerfllaibtn mindenki — V^jltrmetM ktipaakk, A ,/ali kmtri, Sümeginek még meg kell magát ismer
tatot. — A néppárt jelöltje dr. MUS (lése löv. Sgyvéd már szintén bema\'ktkozott. da nem isiéit valami lelke* fogadlatéara.
Folyó hó 16 áe ,o etiktornral pdlaiMtók*rU*l fildmitttöi k vdlaitiii\' aláírással egy mnraközi borral nyelve* siarkeiitett felhívás jeleni meg, a mely felhívja a kerület polgárait a tömörülésre, a néppárt jelöltjének, Bezéthy István ciáktornyai ügyvédnek győzelmére. A horvát felhívás szerint Bezéihy löbb éven keresztül Csáktornyán, a választópolgárok körében lakik, kmeri minden nehézségüket, nyomorítsdgukát. ö mint a kerület leendő képvieelóje, dolgozni fog a parismentben a Választó polgárok üdvfte, biiziíára. Dolgozni dngj hngy jftvóbtn . valláa megvédették. hogy
csütörtöki számában emlfieltttk, hogy vajlermeléai központok ét Itjizínállomátoi lálesilése céljából szept. I*én Kesztbolyen, szép\'. 9-ikép pedig Zalteger-tegtc tartanak értekezletei. Nagy-Kanizsa város isaáosa most erről ko ön hirdetményben értesíti a_ várót gazdaközönségét ét fetbiyja, hogy az intézmény érdekében mentül lőbben vegyenek részt az értekezleten. .
— Ai őrangyal. Egy kís gyermekleány cs -dálalos -\'megmeneküléséről ád bírt keszthelyi tudósitéok : Frana Ignác kesz\'belyi vaskereskedő neje e hó 23-án Hala\'on-SzenUGyörgyröl Keizi< helyre u\'a«oti 9 évet kis leányával A gyprmak valábogy a kijárathoz ju oti s onnan az ütközők közöli leesett. As egész vonat végigrobogott felette, d e -esodálatosképen semmi baja sem tőr
ténl. , Amikor a vonat az anyja sikoltozására
Hfe\'éváiár Azon méaiolajdooovik, elszánt i kik elsdó ménlovaikei megvétel végeit a* áifaai lótenyéssló intezetek részére fel.iánlották, érts-•illetlek, hogy a bejelentén leijtékoru aéotfc bizot\'sági m-gszemléléfe és esetleg „megvásárlása N.-Konizaán f. é. szeptember bő 16-én \'og eatközőltelai A megvásáro t mének a befyszinee fognak azonnal átvétetni, vélekrak ped\'g at eltdó állal megnevezett kir. adóhivatalnál esetleg osak 1902 évi január folyamán fog folyóyt tétetni.
—* As Mén védi a (yeraekéhel Közelebb leütöd a villám Módly József r emei-keresztesi körjegyző lakáeáb*. A báziatazony a kályha elölt állt, t bölcsőben fekvő kit gyermekéi gondozte, mikor a villám leütött. Az anya az előtte álló bölC\'őre. eteti a ja villám hatalma a ttobábau levő kél kis gyermekeTkWdretenleüé, azután a konyhában foglalkozó cselédet dón tölte le a lábáról, a végül kfntolt u fődbe. Szerencse, hogy az egéaz háznép közül at ijedtségen kívül senkinek se lett semmi baja.
— Válái a aaéaeaketek a»Aa \'Egy fiatal takarékpénztári tisztviselőkAzelebb vezetett oltárhoz egy gyönyörű kk üde laánykát, aki
__Igazi rajongással vkeltetett a
ne kelljen többé kölcsönpénzért a gf riWIilBf M.isileuűl. vomrt-- Ttzenegyhefi házsséle, alán azonban a fi...
,, , , „ „7, ...... , . te é futott. , , pár válni szándékozik mtvel a menyecske
tárakba járni, váltókat aláírni, eladósodni ; hogy _ - X - - -** 1
vőlegénye Iránt.
t
a
A aaérgea kut áldozatai. Megrendítő [állandóan kisasszony feleség akártmeráőni, smety —» Wrffltlflii szántóföldek el ne adaassnsk, el nel sttrenczétlentéa történt I. hó 16 án . Csáktor- sajátságos elhatározás ellen a férjnek nyomós liciláliattanak, hogy tt ország legyen tz össtet! nyáréi másfél órányira lekvő VtziSzi.-tíyörgyOn. jelvi kifogásai iannak, ■ ugyanazért a válópert adóftágok kifizetője; hogy jövőben ne kelljen íÜgy ni. egy újonnan megásott kútból vederrel| ,„«g it indította
® I ol»a>iálr Irimantaai am iHnbAekiin munnaftll mim. sri _a__
az Allatokat vasúton szállítani. Etek ama fontos néppárti óhajok, miknek megvalósításéi
földmivelök ét válaaztók" a csáktornyai ketü-
akarták kimerítem az időkőzben meggyűlt pisz- \\ — KI akar egytvea ftakéatoa leaalf kos vizet, a gereodázatnak egy kiálló deszkája Bizonyára van olvasoink között több fiatal ember, azonban uijábán ^volt a vedernek, melyben az ,ki annak idsjen tanulmányéit félbenhagyta e így lolyloa meg-megakadt. Ezt a deszkái akarla el- . 3 éved terhes katonai szolgálatnak néz elébe, leiből, csakis BezétbytSI remény ik,.ó tőle vár- távolítani á házigazda 16 éves leánya, Kovácsié* Debrec -riban már évek óta sikeresen működik az j4k Vjrftl » Itlhiián i*ii liriméhrn s n^ppjrti Ms.nda. zi a> vederben a ku\'ba ereazzeaeti. noav nra»áfi««n<i títonő hir«a>nak flrUndfl l.lehiblzn j .-mi, l;;„i.„,;i, l,..„ n- azt onnan lélörje. Nem volt még feleutján, ami- Albert-féle miniszteríleg engedélyezett kaion.t alőtaiffitok éa vttartk; kietol^ hogy ^ ^^ ^^^,^ kőzbenkilordoltaTederből élőké,zrtő ..„folyam (tanbi J.laág: eddei Drau zéthylől, mint a néppárt jelöltJetöl semmit sem|et „ 26 métér mély kútba belezuhant. A házbe- gentz J. ny. m. k. honvédezredes et Mayr Adolf kívánnék, sem záazlói, sem fuvart, sem napidíjat; liek rögitín szaladtak a kutmester után — aki Ihy. cs. k. őrnagy] melyben at m jak, kik még sor
ugyanakkor egy ku\'ásás körül volt elfoglalva — al.it nem állottak, logl ilkozáaakr. éa élókeazOltaé-hogy a leányt búzza JcL Nóvák fiyőrgy, aki ezta gBkre vaó tekimat -nélkül megszerezhetik az egy-kunit is áeta volt, lélekszakadva l\'űlou- a hely- évé* önkéntes* jogot. Feiviiágosiia. ésproapéktiist színére s a legnagyobb készséggel kötélpn lee- készséggel küld Licb\'.blau AlLri igtzg. Deorecen. reszkedelt a ku! mélyébe. Amint azonban a víz . **
színéig ért, azonnal észre leheteti, venni, bogy j a kötél nenr fesrftt meg mint- előbb, a "csak- l hamar \'ált ik a körülbelül 14 méternyi mélység homályában, hogy az életmentő lette anktdian ott terül el a vízfelületen. Egy óráig tartó-munka! • Felbivá-1után sikerült a megrémült\'népnek, megfelelő _ . .
eszklzök hiányában, a leányt és a kutmestert Jövő 1901-8-iki mkolai ívre a beir.tawk szep-kihutnL Mindakettő — valószínűleg a kútból jtember lartatIuk ~ Tt84r" " tíB0«P-
Wömlő gázoktól-uioglult a ka baa.
az nap a -^választást neki rjandékozzák. \' Ez elé a hánraktotiairidealis választás efé~ bizonyára nagy várakozással nézhet minöenki \'és tálán maga Be/ethy i«, aki a derék, áldozatkéaz polgárokkal etemben a\'tgha rá nem gondol a regi rótr at mondásra: aTimeo daaaot et dona ferénlea , JFélek a görógiöl, mikor ajándékoz.) Mint hfeli juk: a jelöli ruárnap tug. hó 26-én Mura-Csány. ban \'art programbeszédét, a egyut>al a tokai" személyesen osztja ki.
— l\'J dalárda. A .agykanizsai szabómun-ásuk iMkegylHiH uj dalirtigi lénsli BantMch
iskolai beiratasok.
A nagykanizsai áll. el. iskolában. A nagy-kanizsai ál ami elemi kkolákna a
I
bojuáll, el. lakoki tanító vezetése mellett. Az el^öaszejőyelel augnsztua hó 27-én kedden es e & őrskor lesz Hunyady és ftözgonyi-utcik sarkán levő iskolában. Az egyesület választmánya kéri miudazokal, a kik a dalardában kőzremükedni
— Maleabk sztbidiazalHiia ara- ,,, . ...
láaltor. Egy igen üdvös T^gazdasagilag,?.^*^1^8 ^ 111 nagy kihatású rendeletet adot. ki a bonvedelm7 ^.ku!í^ib!\'T,"!!!Í>*,,\' * miniszter, egyetértve a közős hadügyminiszterrel.
----------..----------Tekintettel ama nagy hiányra, amelyei a tény- at8Dlemner o*.n re
óhajtanak, hogy ealiteli Időben ea helyen meg- legeá katonai szolgál t a tőldmunkálási, kdlóuö- \' . Jj . nflv-ntjékek jelenni szíveskedjenek. Felvétetnek egylt-mn kívül sen pedig " aratási munkalatoknál előidéz az- (rereacar«adaek templomVb\'a" álló egyének Ju, kik mint pártoló tagok Nognak [ zal, hogy a toldwuves oszklyoak epen a leg- ^ndes elöadaaok
szerepelni. Reiratási-dij 1 korona, havi járulék : munkabíróbb részéi vonja el, — elhatározta a d^nek
l,llér-. badügyminiazter, liogv a jövőben minden év j , ^ ^^ , höv«0dék.k
Caaládlalan mW lauliók eaeakei/e. angnalua l.avának eltő lélétmn azabadságolják vehetök , , klk\' él.tkoruk ti ik évet mar l.eiöU A .Magywországi Tanítók Urstígw Bizottsága, "^at a katonákat, a kik a községi elöljáróság kU l894.bw „öleltek. A beir.Ua
.ug. 20-ikán lartotl kütgyüléíében Urgytl.a ,; bizonylátával gttolják, hogy olthonukbán gaz- llkíl[;tv^ a Kywmek HÜleUil .^oUaayat ,.t.m»u«vi álialánna ianiió»t>T»Ral<>»n»lr ovi i dátágt munkai -.égeznek. A rendelkezésnek
délutánjainak kivételével —_minden nap
jreggel H—11-ig éa délután 2—4 ónig. Az I éa iakoláiba a középponti igazgatósági kerület iskolái ba pedig a (kwk.niztai) központi iskolák helyiságéhen lehet beirstkozni. •».
Szeptember 8>an reggel ü órakor izeanek a .Vem Sancte"-ra a bzt.-
szepiember 9 éti kea-
zalamegyel álialánoá tsnitóegyesületnek azt az dasági munkál .égeznek. A rendelkezésnek
indítványát, hogy eszközölje kiszórsz, bizottság cwk eíí hib*í» v«n» i. hogy az orsUg kü-
a miniszternél, bogy az átalakítandó budapesti lónböző vidétklo mát mán az aratás ideje et e ée a felépítendő kolozsvári tanítók háza men-!Blia 1 ÉOk, helyütt hiába lesz a szabadságolás;
helylyel legye, kapcsolatos, ahol, elhagyott d,) Men könnyen lehet majd segíteni ugy, "hogy
család1 alan esetleg elnyomorodott férlitanitók 8 két heti. szabtdaágot vidékenkínt máa más
nyugdijukból fizetendő méltányos díjazásért "dőben adjak meg, Az újításnak mind-in esetre
tisztességes ellátásban!\' és gondozásban része- na«T közgazdasági haszna lesz süljenek. Az indítványt jatasiatlétei telték az £őtvős«akpboz.
itt it
—- Merénylet. Aug. 23-án 6 órakor gondtalanul haladt a
vagy keresztlevelét ét himlőottáai bizonyítványát be kell mulatni.
Minden növendék csak annak at igazgatóság, nak at iakolájába irható be, melyben a beíráskor lakik. A ki hamia lakcímmel iratkozik be-később k át kell at illetékee kerület iskolájába mennie.
Azon szllök vagy gyáqjok, kik gyermekeiket uept. 16-ig be nem íratják é. rendesen nko-\' lába nem küldik, éppen otyaőjelbánásbad togoak rétiétülDi, mint aminőben a^kágatulallanul mulasztó iakolgkötelet gyermek szftlöi vagy gyám-jái\'réaetülnek.
Aton tanuló, ki 1 vagy 2 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, aug., 31-én javítóvizsgát tehet 1 ha ezt tikerrel leteszi, felsőbb osztályba léphet. Vidéki . tanától csak hiteles ukolai bizonyítvány -- ennek hiányába, felvétel vizsgálat — altpján vétetnek fel magasabb osztályokba. \'
A vallás- éa közoktatásügyi miniszter urnák
__pöűöéí^ való-11899. évi dec. 31-étffkelt min. rendelete szerint
1 színű nem íz lévén egyéb szándéka miat gyér* I kötelet minden tanuló\'letvételi dij eiméa 60 till. -—yyr— , , mek"iöl megszabadulni Ezen gyanú .lapján \'lúlh\\a . t.nitoi nyugdíj-, éa gyámalap javára 30 till.
sem lalalt. Plánder segélyért ktálloll, mire pj| Terézt^ a ctandőraég átadta a nagykaniz»ai jaiaz .HO fiiért (40 krajcárt) a botraiaakor többen az utíára rohantak s egy féríiuelc j kir. űgyétzségnek. ,1 Ifuetui.
— Ugy kia leáay tragédiája, lóik
Pál Teréz, h.i évet törvénytelen leáoykájél
rp_ „II annak öreg apja Tóth PiLJ^ztef esztergált lakót
! I gondozátára tiszta,\' Az Őreg ember jieta ludvá
mi. csinálni u leánykával kiadta egy ottani asz-
Miklós-utcában rlailder Odőh, szentferenc- Uzonyoak. Midőn az anya ezt megtudta elment
rendi ^.erzetes, Nagykanizsa VI. éa VII. a leánykáért, bogy visazn viszi öregapjához
kerületének lelki atyja, hogy olt künú i Ofőzben^ megtudta, hogy apja már nem lakik
megtartsa szokásai reeeeli miséiát Az I E"l«rgálbtv, hanem Tóth-Sit. Mártonban. Ekkor megtartsa szokásos reggelt ipsejei. a« 4lm4g8 M8rinl elhattroita> hpgy megválik e
utca szögletén már lesben állott egy nö,! kegerves élettol et a mint mondja 6 éves leány.
— kivel valami bonyolultabb, elintézetlen kája kijelentette, hogy vele akar meghalni, llele*
ügye volt — s a ki a teljesen védtelen mentek a Zala vizébe, a kts leánf oil is lelte
papi* a nála levő revolverből három |ö-1 halálát, tz anya azonban klUboll
vést intézett, melyeknek azonban
I \'
m
r
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 68. ss&m 5

1901. auguaxtos bó ÍS-fn
Ai elemi iskolába járás kötelezettsége ii 1901-1902. iskolai évre kiterjed mindazokra • gyermekekre. kik 1889. évi azep\'emb hó 1*101
eges?. 1895. éri angttsztiia bó végqig Hitlle\'tek éve* kor a férfiaknál, leg-ilább vagyis, kik életkorok 6-1* ívéi betöltötték ée 12j leányoknál, mi hitele* okirattal
(Ott t,múlók, kik ték, nem Tétetnek fel.
A kerileii igazgalátágok.
A nagykanizsai izr iskolákban.
tarka kak
paditcioos alak. b.) Tuz\'a kiejtésű, csengő hang. c| Kifejlett teiti alke\'ás mellett [melyről ■ BMbMU1 k at intézeti orvos ad véleményt) lega ábo 181
16 é*ea kor aiwnaMU aú
, |__________________|________ bizonyítandó 4) /!■ * aMlT*
évnél ném idősebbek. A 12-ik életévüket belől-[Annyi- nüv*luég é* íakolai—képzettségről—vató a IV. ositilyt |sikerrel elvégez-] bizonyítvány, a mennyit t korban minden mü-
i veit ilju\'ól megvárhatni, küiőuösen a magyar I nyelvtan alapos ismerete, e] Szülői vagy gyámi j megegy<-zet. A mely jelenlkezővel etak nem I ►zemeiyesen jelennek mag, megegyezésüké\' hi-•j telex iratban. tartoz\'k aa ilfetVS felmntatai. tj A A helybeli i«r elemi é. polgári iskolában a P^endék csupán i valóságos és tör-
tanulók beiráan sicpt. t.^2;—és 8. ikpjtín dél-elő t 9—12, délután 3-5 óráig történik; a javító és pó ló vizsgálatok az elemi iskolában aúj. 30-Sn d. e 8—íl, a polgári iskolában 29-én d. u 2—4 óráig tartatnak.
A felsíi kereskedelmi \' iskolában a tangók beírása ugyancsak szeptember I. 2. és 3., napjait! d. e. 9—12, d u. 3—5-óráig történik,.
As egy-egy osztályba felvehető lanu\'uk korlátolva jívén, kívánatos, hogy különösen az
tlaei áraiak
k. 7.10—30 . 7 jo—te , aio-ao , á To-ao rMllK . «»-. H-
■Ml mm anaáct
*ak
■ utartll álfa Már kak Mhwi
, a. M—ai aaa-aa tsa—M
». —\' , a — \'
(0 künn—lakiul
SfucUtcxíí:
al-ó éa középső CHxtálylía belépni óhajtók már saep ember "1-én jelentkezzenek, mivel a (Örvényes szárnon félül jelentkezők csak töigazgalói rngadélylyei vehetők telA. jatitó/ viá .gélilojti melyekre a mUlt tanévi i»k. bizonyítvány\' fy el 29>é& d. a. 8—fi óráiglartatnak. vizsgálatok azept. 4-en és
—hazandóf sug.\'
Az éMtségl írásbeli
kivetkező napjain tartatnak meg.
A nagykanizsai ipariskolában. A köt*, alsóloku ipariskolában az IflOl—1902.
evre a tanoncok belrsissa az eges* evi lanlolyam ban szeptember hó 1—12-u. « lóli tanfolyamban -pedig október bó 15 — IS ig eszközöltetnek s központi Ali. el. népiskola párb. IV. -Ho-ktályban köznapokon este~6—8«ig vasár- és ünnepnapokon délelőtt 9-1 l-ig, délután 2-4-ig.
Ezen ki jiznlt időben Lomle. minden iparosa mester a tanoncát még azon esetben is beíratni, ha az illető még csak próbaszolgtlolban vnnj vagy vidéken dolgozik.
Eszel kapcsolatban különösen lOlkére\'nek azon iparosmesterek, akiknek egynél tanoncuk van, bogy\' saját érdekükben helyes beosztáa céljából tanoncaikat egynapon és egyszere írassak Jje, -mert különben ismét •élő fog állani az az eset, hogy tanoncaik esetleg egy uapon vonatnak el a mü ielyhől.
A később fellogadott tanoncok a IBIfogadás ntAn flsonnnl beiraudók--\'-
Az iparostanoncok a beírás nlkii mával köMesek születési bizonyítványukat és tanonc-szerzödésüket- bemutatni, a 4 kor. :)0 llll, taudijat lefiseini, awy (andijelenjedés irámi kérvényüket az igazgatónak átadni. A rendes előadások az egá.«j! évi tanfolyamban szeptember 12«én vessik feezde\'Okq^ - - ~ „•
— A b»Mr>*rql e késet<, Vagy a tanitáMon j meg nem jelenő tanoncok mestereivel szemben I a Szervezet 157 §-a fog alkalmaztatni.
At igazgatóiig.
A budapesti SZinmQv. akadémián.
Az)orsz. m. kir. színművészeti akadémián a beiralíiWjtijiz előkészítő osztályba .zeplember bó »»l» aaállttttml a budapoaU (O.mlol
vényes családi trevén íMthitja bíTmággirfX Jé magaviseletről sóló erkölcsi bizonyítvány, mr(y wagy isko\'ai biiettyitványnyal, vagy hatóságilag,] vWf. ismert egyének aláírásával mulhailanuU igatol indó. h) Minden ujoaao jelenik«aő az eW- i kissitő osztályba -csak próbaidőre vétetik fel;
ennek leteltével ujabb vizsgálatnak vettetik alá. 3187.tk. 1901. 305 -1
A fölvétel tehát nem végleges, a léteit próbír . ,
idő után a tehetségtelen, vagy hanyag növrnáek j ArV6rÓ81 lUrdetmdDJ
elbocsáltatik. i) A helépö aj nóvendek 1 frfcj
beiratáai dijat a R írL felveleli dijat, válameny. A nagy aaiaaai kir. tlrvényaaék telekV, ayvi nyi növendék pedig 1 frt. beiratási dijat, azon- osztálya résziről közhírré tétetik, hogy a Fon-kivül 30 trt. tandiji, tartozik 2 résztéiben, u. m. ciere pesti Mstoaitó intézel nkanfztai tótigyu. k\' szeptember elején és febraár 1 éa előre fizetni, sége vegrehajtatónak (táaplr Terii ökr. Kia jYfllíoden lölveU nóVendok tartozik szülőivel, I Józsefné végi>ehaj áat MieavadÖ kereoaeayi u^ea vágy gyámjával együtt az eléjük terjesztendő elleni 63 K. 90 F, töké ennek 1900; évi «if|4. kötelezvényt aláirji. hó 1 napjától járó 6} kamatai 9 K. p»f, N K
Bővebb értesítést aa int. igazgatósága (K«-j40 F. végrehajtás kérelmi 15 ... 50 F. xlrn -gi repesi at 1. sz. 3 ém készséggel ad. ás a móg (elmer&landí költségek irao\'i Oa)«t>«e
At igatgatótig. * f-ntn\'Vea*tt kir. tórvéaya«»k terü eléhm tar. tozó; —
j t.) a kerecs«ujr< 49 az. tjkvbaa L 1—7 s«r»a.
>>l»ti lotvll | UlfiiUUá végrahajlia\'. manym ól illető a M37 kordáéra becsüli 1 réssé,
A hnrlnpjMiti Nemzeti Zenedében.
A >Nemze i Zenedében\' a nvvendékek be íratása f. évi augusztus hV 30-ától bezár, szep-tembír hó 5-i* az intézet helyiségben (Budapest IV. ker. Újvilág utoa 14 z.l naponként\' délelült 9—12 óráig tórténik. Ezeii .időn tul csikis kálön iiiiizgatój eng- dJlv alip|\\n naponként délután 3-5 óráig.
Mmdkét nembeli növendékek telvátainek az éhek, zongora, orgona, cimbiom, hárfa, az összes vonós- es fúvó-hangszerek, továbbá aa többi összhangzattani, zeneszerzési, seue\'.Ortémti és és a acüthefikni tanszakokba a vonósnégyes és zenekari iskolákbi. va amint az egyhaai sene- és lythurgial tan«akokbi ia. B^iraiA-i dij IS- kor. Dudapes\', 1901. évi augusztus hó 20-án.
Bartaj/ Ede. kir tanictot,
__a ..Vwurií jfymrfi" ifto&ttíM. _
ar**,
l\'rtl
6—7-én, akadémia I. II. osztályába pedig szép tember 8-án tartatnak meg d. u. 3 óratói kezdve.
Az országos m. kíf, színművészeti akademi-iba^való felvételbea inegkivántatnsk : a) Szin-
tűt luilt Te\'jsa ellátásban részesülhet Nagy K »iii/»án egy elókelö izraelita cStlftdnal. Ciim megtudható a kiadóhívatalná\'. r
Kisgazdaság.
UnbouaBsl^i.
K lifoljt kiUa a itboD.tilatb.il taajrha tr^uyaat tatkosatt u ohUIj «Wtlktil« molloti tt árak olM4bb.ii jegyutetltk.
Kor htljrktll aahonakareakoilD tltdoll 650 vi((aa baaát
katártdiltaUt cimborált irat(biliro>4a m«ll«tt.
árpábaa é> zabban wig ntm tárttal nagjroSb kttáa. Mint btett tmlóilténk ttltfoaoa fataatl, a aat árpavárt ■ roa tUukabb volt a forgalom át tngtdikottjtbb arkivtttlé atk rtaabaa aitgadatUk.
2.) a kerecsenyi 92 ax. tjkvben -f- M6 a. felvett kertteiréti szániifűldnek u, aat i s 166 koronára becsült { rt a.
3) a ker.cenyt 348 aa. tjkvtxn -{- 5M.\' a felvetti öreghegyi atölö a ptacéoaa «. -aai s 10S2 koronára becsült J része;
4.) a. azon tjkvbeh -f- 592 kru. alatt f fehérhegyi azáatólöldnek u aU illető 688 -nára becsült i rést. ;
8.) a keraoseityl 496 ta. tjkvben -J- 17 alatt lelvatt 12 nápsoras. ház, udvar •* ki I u. aat illető 1506 koronára bocaolt 1 rés..
Bj a kereosenyi 23 as. tjkvben I 24 alatt lelvatt hallélekt kartnek o. att tllat I koronára becsült J réiao;
7.] a karecaaayi 80 aa. tjkvben 1,1— a filvcit 749 koronára becsült J telek; I—8) íjtvheH -f- ZVi hm a. "Térirm
173 koronára\' hetiailH tehártef yí szölö pinoc
9.| ugy a kerecsényi 567 ta. tjkvkau -j 866 hrtt. alatt lelvelt 664 koronára Wtöll "k<-ri<-a-(éU .szántóföld,
tett kor*
braa. A
z, l<t 11
ittrst,
1901. Jot urpttmUr hö 6-án 4. », l(í<11
Knrccsény közsdgháaánál I)r. (Fried Odöii resi ügyvéd vagy halyettasa közhejö\'téval m tandó nyilvános árverésen eladatni log.
Kikiáltási tr a laatebb kitett heösár.
Arveream kívánók tartoznak a becs ár késspénaban vagy óvadékképea pspírban a dött keséhez letenni, i Kelt Nagykanizsán, a kir. trfaiák mint könyvi hatóaágaál, 1901. évi joniu* bó napján.
J1U9CINT kir. tnrszékl alhlr
U\'OI
IDJ-át kikül-
tal*k> i4-éa

fl
Tk $
#
a « 8
S"
& 2 ^ *

5*
Ériosités
legolcsóbbig figyelme* «a (alatta jutányos Irt*
Van szerencsém a nagytekintetü közönséget tisztelettel érteaite ° i,b jgy a
nyári Idényre
a legújabb divat tzerint mindennemű ruhákat, a legllnoaaalib ailaAtéflII ■ ssolgálás mellett készítek. . ,.
Ez alkalommal bátorkodom a lékiutetes am kir. alulérvén erek tig elmét (elhívni ronmka kéa«liai#-ayeleare, melyeket a legpontosabban, előirás^azarint legiutanyoaabhan, kitűnő (mnőáégben éa ialéaes kivitelben szolgálok ki Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek <<
A m erd. közönség becses támögatésát es szives megrendelését kéri mily tiszUíetíel.
SAVriKáKX Kós réffliitM
BLU \'tla kát
Nagy választék kitűnt minit égi, divatot belföldi, angol ét frrnnetin kelmékben

\\
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 68 j&ára /ü lap
ISol. augusztus hó ti-éh
Egy dofroz ara 1 tn. 20 k r
KLYTHIA a ^or ápolására
te rniNr scéfltéaéte ÜTTHI?!}
és fiimtt«8«rft JT U U X2l U
tlirgflffA»abb, Ullelle* báli ri naloa púder. Fehér, rÓMaiaiajragv «árgá«. Vegyileg analyiálva éa ajánlva Dr. J» J. Pahl ca kir. tanár állal Bécsben EHömerő levelek a legjobb körökbél minden dobozhoz aeIlekelve vannak-
GOTTL.IEB TAÜSSIO
ra. én kir. udf. lailetlé-auppau á« lllatuer|/ára * faraktár t BBKC\'M, I. llollielle S. i Szétküldés atáavét vagy ai összeg előlege* beküldése aaliatt Hapkalé a legllbb • lllaiNzer-, dracoa-hereahed^abea es gjágygsertárkan. Nagykanizsán: ált éa "feiibtu Keleti Jf. Mér éa Krainer
Gyula cégeknél. .
Eladó kéfés üzlet.
\'/a\'aejrerszege . ^b&MtoráS loytán.
egy jóforgalmu ~
kefés üzlet
231,^-VI. IU01.

30r-l
aiue.-y 33 ev óta ált éa igen jó hi nevnrk örvend. iioani I % U-dÓhália együtt esetleg a ház bérba Is khrabatő A*b.i\'han van 2 Uko szot^rpHt uyh* élés kamara, pince, •aeiie\'t* köiónaUó épit-• él ben van a miibe*, y es h zxa kert. Bővel)ny*rbel»»
CfAZTA ANTAL kefés
i o r v é ii y •• * firibuie i it él 7»\'«leeg\'r\'Jí^r, íír-%1?! urca !. aiám al*tt
HIRDETMÉNY.
Herczig (tathyány Slraumann nairyiaoi*><ai un.dslmanak hq-uoikom. r m« község hx\'urában-fekvő Zaigárdi eidőrénben Hajósa, — Sxepetnek fcöt ég halárában fekvő CzeiiuHi erdórészben 60—70 méterűiáz-rira bee-ült 1901-ik évi
gubaet* termé*
Keillakk
a k a oízaa»- e rd1 di i vatal irndájsban iiyílvAndsan elárVijtezlltllL Ná^y Kanizsa, 1901. autfcztus i avábau.
Batthyány-Strattmann herceg
nagykanizsai erdőhivatalá.


~i iít i fírnani i n»
I
j tüetsep J. t
7 gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
ajánlja
Maoyarország legújabb ít lejjoM vetőgépét _;
iffijl
-_:_(rHfljraar.l__:_..
;v" , Ifg\'mtOnőt h mázoló ei^r puha p dió számára 1 nagy palack éT»"1rrrl^Ö kr. — » kis palack ara ftrt kr.
Yiasz-kenocs | Arany-fénymá*
leíobb és ^egyszerűbb b - I képkének l***ran romaira
ma lö keméi.v padlnjA | pil:,ck arj| > r
1 kocsőjc nrr-60-tr. ♦
Fehér uGlasur"-fénymáz
Wfjobb *zcr mosdó »a*>Ibluk, ajtók, iiblakd»»ukui, aib, njoauan be —1- dobó* ura 45 kr, Mrndeufcur trapna" ^ •
I
l
« H ^ 14 iii
cégeknél.
kaiilfaáii
Hirdetések
, ^ "imaigT/r t t
f
. ^ v* bpuntlrAU aflátatt. ü k h|jtt liiijlu nniiil ilbtu
1 Z/ILfl-DRILL sorvetőgépéi
Toviio\'bá.
szab. „PElfECU" olcsó és igán jó, kóiayii vetJgépát.
lagjobb azarkazatQ, tftbb kiállításon ataő díjjal kltOntatatt
34CK-RCNDSZCRÍ1 A CZ É L E K CITV tomátt, Járgányail, azéRagyQjtSit* rostáit, trietifeit* darálőH, azicska- éa répavágóit, k^koricza-morzaoUit éa mindasféla
gazdasági gépeit * Evállai malom- és ▼isvezeték\'barendasésakst
« rsz, kézitoló répakapa is tftltógető
flhéieiMk
e lap kiadóhivatalában
Nagy* Kámzsán.---
líevTeTcsen^
A ti. »v JtAkftiia^K »livea lud^Diáaára bot««m, b(t|ry ülukanUaen. I «rn« ger> Ml, a nsg)banlRaal Taliar^kp^nalár |ial««i^|ái»aM
Hentes- csemege-áru özletet
rendeztem bt.
1 Wlndeahtr IMia árai. legaleaébb árak Mellel! ■
Ffiallll Imaak. I llsaláaaal.
Bonka légiin, prágai l Kilo . ,, kassai r í „ . h jirágaí mód 1 u „ atabériai I „ H császárbna sováay 1 ktU
9zaloaa irékeid vaatag 1 kil< „ fbtölt vékonv 1 „ if\' - mstotl 6 kilőnk>nt ,
paprikád \' , n h b kilóként .
K t.40
„ 180
,, i.7a
.. 144
Saaláml, magysr IrfSn 1 kiló . K. 4
Htilánil nuf|. m. randa 1 , ,
,, német i kiló . „ .
m o \'ai 1 „ , „ .
4 sonkából 1, ...
N kóióna. 1 „. . .
,, b kildkéftt^j^ , , ,
aSO
i—
140 1,9)
a.wi.io » 1*40 ^ ,
IJQI j Panai 1 kiló . .
I 140 , } m-
j 28 Krakói t\' „
Sonkn*kalbáaz kilója
Btalkáaaak.
rlll huaak,
Sonka prágai 1 kilo
íí
Planet ir/\'
ára 20 korona.
Kassai 1 „ . . prágai mód 1 kilo
Dlammásafr valéél tftaata a kll4
relvágeli
K. 4.40 Keveft legfinomabb 1 kiló ii 4, 0. rentlü 1 „ *
- a,so I M m. i u .
. Bá I.SS
K, 1D » I SO «> tao . tao.
t,
• a-„ t éü
IVagyakk vételnél áreniedménv. Ünnep- és tasárnspokon este S>tót »»g nyitva, Eladáa aiagykaaa éa hlealaybea.
A Uaztelt kflxóaaéf pártfogását kéri v aáVMllV Sl.
J hentea- caamagt kcraakeUeaa N. k antaaén
V Nagy-Kanizsa,, vasárnap
Zala 68. szám 7 lap.)
1901 aogusz\'us hé 2fi-én
Hirdetések Képeslsveiezölapok
legnagyobb választékban, kaphatók:
Fiaeliel FDISp USnyrkrreakedénfben Xagy-Kanluiáa.
e lap kiadóhivatalában
KAPHATÓ;
fuszerk£resk£DtSEKBÍH vendé clokgen es mnoen vasvti étkező kocsiban.
Gvtimölcs és szőlő bor készítési gépek.
Gyümölcs és szöllő sajtok,
foly onosan ható kettős. emeltyű szerkezettel, ós
nyooaerő szabályzóval. A munkaképesség 20»/,nagyoblf mint bármely mát sajtónál. Hydralyk un Majtök.
Szoltő és gyümölcs zúzok
- és bogyó morzsolók Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
8z511£ és gyümölcs őrlők, Aszaló készülékek gyümölos éi főzelék aszalásra, jgyámölos-vágó ós {hámozó- * é pek, legújabb -«zerkospCil szab id. önműködő „Syphonla" gyümölcs éa •ttőUŐT»esiő permetezők gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellet a legjobb kivitelben, g
Mayfarth Ph. ésTársa
!> -sás tiviló . Z\'ele.-riili in 1 minden juM-vaudét
orvos ál al\'sjáslvs.—-ff" c-oi\'ti ásvanyxis ifl-ztrkiie kedtáben é- i jóber..
fcs. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde «<« . j... BÉCI, II. Tskmtrsssr VI.
- Kitüntetve 450 ar*ny, ezüst ás bronz áremmst -
Árjegyzékek ingyen ós bórmentve. Képviselők és viszontárusitók felvétetnek
nőzhámor
Z^eg,olcsó"bTc> "beTráLsátrláisi forrás.
\' Kaszt! ÍBstvérá Nagy-Kanizsán.
ni
az idei saison szükségletét ne fedezze, míg az óriási választékú, temek kivitelű áruraktárt, nom tekinti meg
KASZTL TESTVCREK-nél Nagy-Kanizsán.
c m x>
-X
Jt W
-5 o
-X frt
L.
.JC •Q
(A
"C
o
Az idei saisonban különösen súlyt fektetünk egyes (specialitát) ujdonsagokra
Ajánljuk óriási választékban felszerelt raktárunkat legizlésescbb j
női ntafeztkktfi, üti- és íirfi fehérnenuiekbea, tegetegánsabb ízléses férfi nyakkendőkben, női és férfi tsisnyíkben, valamint Utazó-bőröndökben.
Km felszerelt férfi- és nö* czipö-r akt ár.
Mól bórctlpó 5 kor 50 fill-tól 14 koronáig, — férfi bófczlpő 5 kor 20 fill-től 16 koronáig. Sálon czlpők 3 koronától 6 koronáig.
Csipkék, szilligik, kiztyik. női és férfi gyemekfaarisnyák. toilette szappanok, illatszerek stk. nagy raktári-
Vevőink újévkor egy diszés naptárral ajándékoztatnak meg.
A n. érd. közönség szives pártfogását a támogptáaát kérjük W _ __ás iPállltvAsi
teljoa tisztelettől HdSZll 1 OSlVOrOKl
Nagy választék k\'^munkákban*.
22
(U
a
A
ír
o
n ut
Sr cr
Cki 3
V
I
||| N^ykánissa, rasárnap ^ ^ \'^a SS^ aziiii, ,8 lap. ^ ^ ^ ^ ^^ ^ - J||
3 BlÉ 1 Miit iipfllit, \' I S 1
KJT ____________w V ^ ©l w wh ^rwferJyfc
a» w V \'..... __ jP^
Tisztelettel értesítem Nagy-lvanizsa város és vidékének közönségét, liogy Nagy-M Kanizsán LITTKE-félc palotában fővárosi mintára készült ||
• ISISÉI alig|B| |||^Il(f|Z|Sff É
BODEGAT
________ S... nyitottam, ahol kora reggeltől késő-estig mindennemű
I hideg étkek, bei- és kűfföldi borok, pezsgők, cognacok, likőrök és friss sör |
mg -az italok palackokban ős poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatók. 7 *
lg OzsQnziá^k: és vacsorák p
^ "" ízléses és gyors servirozasa megrendeles szerint es Mzhpfckfíldvp.
é1 » .ti
||1 A nagyérdemű, közönség szíves látogatását és megrendeléseit bizalommal kéri
1 É. tern Bernát.
JÍz..-.- • •.,.-.. ,. y—"IT-"?"""\' ••\'._■•\'r——_______
!\' M. kir. lőpor árulás. ■ jj||
IMI IMII rnMmm |
^ "■■■T* \\ ^ ™ ^ ^ Kölcsey utcza es^Fű-uf sarkin saját házában
fűszer- feereskeíís. ............ % 111
11E^a^áf^^ ,... \' - ; |H u
Teljé^etr iijonnan berendezett üzlet ^ ^ / fii
. lÉí !, Jég eladás WkL[ Ajflfr 1
J a legkisebb mennyiség i» háaboa saállitvn, * " ^^ if
| Ecsetáruk és festékek nagnaktára. I^^Mb 1
| Kitűnő magyar csemege-szőlő.
« . \' ^ r .\\}oni»toll Fischet Fölop laptulajdonosnal Naev-lvaniissán 1091 -i ~*f \' - ■ * * i" . , • i ü •
augusztus üu
zlala 68. x8
NagykteÍ2Sa> vasárnap
_ Tisztelettó ertótem Nagv-JCam^a viros és vWékének közönyt, liogy Nagy-Kanizsán - Fóut - LITTKE-féle palotában fövárosFS,intára készült
- $!$gil§ lllfíítfiziiff •
nyitottam, a hol kora reggeltől \'késő- estig mindennemű
az italok palackokban ós poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatók
ízléses és gyors 8/ ervirozasa megrendeles szerint es Mzhpfc kfíldTp. Á nasvérderaö, közönség szíves látogatását és megrendeléseit liizalomnial kéri
tisztelettel
Kölcsey utcza es-Fű-uf sarkin saját házában
Jég eladás
Kitűnő magyar csemege-szőlő
Nyomatott Fischel^FülOfi laptulajdonosnal Maey-Ivaniasán 1091
Huszonnyolcadik évfolyam 69. szam.
luikuiltui
Ttroakii ipIlii ílaohal raiöp ktift-
umiidHitwb \'
\' rsttrkasxiftvel trttkaaai lehtst n^pno. —tan t I I—I 1H MK—
iiywnlíüli 4 lip .X.il.mi NiU(|
Toafttkoxö uidn itelwéiy
»adóhl»atal: VtraaUaipMat: Fitciul mip k»uy» taraakad iaa.
ZALJr
Politikai lap. •
Megjelenik NÁGY-KANIZSÁN neíenkint kétszer: vasarnap s csütörtökfia.
KLórasTtu iUI
*«*•« ......It ka
*W»ra ....... kana*
Hejj«U»ra . . . | kanu
fiiHim ii at
BIMaatáaak, aaiaaMt • kMnWr vaaatkoaék fijckal hite M>j ikaaaa kadáaiba muaaéda.
Urmntatba Unlak —k \'inwrt knak-M fandutuk at.
Kctm ma ara *a .tl lar
Nagy-Kanizsa. 1901.
Felelía azarkaaztl: hala; Naarfar SzwtHZtltin: Révíaa L^)aa.
Csütörtök, augusztus 29.
!! Szülők figyelmébe!!
■ A közeledd iskolai évre ■
ingek, nyakkendők, harisnyák, zsebkendők, esőernyők, haj- és ruhakefék, iskola-táskák ————
tar* a legolcnóbban ^ és nagy választékban kaphatók.
ALT és BÖHM
Vérroahiz-palota
Szeptember elsején Nagykanizsának két községi jellegű iskolája, a polg. \'fia- és leányiskola, is állami kezelésbe jnt. Ezzel -azután megvalósul a város vezető elemeinek óhajtása az oktatás-ü^y eddigelért [szín vonalának biztosítása mellett többé nem nehezül a városra az iskolák fejlesztésének gondja. Ez a gond immár az államé lesz teljesen. A szoros kapcsolat a város közönsége és afc iskolák köz j II
azonban megmarad a gondnokság intézményében. Es a gondnokság jelenlegi ) szervezete, annak szelleme, melyet eddigi működésében bemutatott, határozott biztosíték arra nézve, hogy ennek- a kapcsolatnak ereje a jövőben még Inkább növekedni log és közérzéssé érleli Nagy-kumzsa egész közönségében is azt, hogy iskoláiuk ha bár közsági jellegük meg-s .ünt is — odaadó gondossággal őrizendő közkincsei a városnak, a város közönségének. Ez a helye« közérzés meghozza bizonyá\'a az elvárhaté üdvös eredményt abban, hogy » városi hatóság és a város irányi tüköréi a múltban tapasztalt ér-
lüjecí^.—--=——\'^-ufr
állami iskolák oktátásögyén s az ezeknek fejlesztése, föl lendítése körűi szerződésileg elvállalt kötelezettségek teljesítésében éppen blyaín\\buzgalmat és áldozatkészséget tanúsítanak; \'mintha községi jellegűek volnának ; \'szóval: a gondnokságot és tanítótestületeket az iskolák színvonalának emelése körül tanúsított törek vésőkben a közkincsnek tekintendő ügyhöz méltó odaadással támogatj k.
Az iskolák szinvonalának emelése többek között ueliány uj, alkalmasabb, a célnak megfelelő iskolai helyiséget, továbbá a rossz, kiselejtezett Kiszerelési tárgyaknak ujakkal való pótlását sürgeti u állami elemi iskolánál, melyet már más-I fél évj ájlamositotuk/ Tudjuk ugyan, bogy a célnak megfelelő iskolai helyiségek ujabb építkezési terhel rónak a váro*tr». mert alkalmas bérhel) iségeket szorgos utánjárás mellett sem leheteit találni -tudjuk azt ii*, bogy az építkezést még es idő szerint egyébb körülmények nehezítik meg: mindamellett kötelességünknek tartottuk ezt most as uj iskolai év küszö-Ibénél elmondani; mert at egymástői nagyon
uttv \'
lések mellett valószínűleg megint ismétlődni fog egyes szülők Tértéről az, hogy gyermekeiket s kényelmetlen és roasnul bútorozod iskolai helyiségekbe járatni nem akarják s mindenáron abba-az osztályig iparkodnak beíratni, amelynek a célnak megfelelőbb helyisége és bcHorxat*, fölszerelése van.
Ez kétségtelenül az egyenlőség elvébe ütköző, jogtalan {óhajtás vagy követeién
TÁRCA
Kétség.
Hogy közéig az Ara, mely hozzád vezet, Valiaimt eltölti at emlékezet; HtuSmben egy kérdő hang egyre >»gi\\ ■ Piruló arcoddal látlák-e újra ?!
Hogy is len az, midőn elülted állok, Ő lekintrtrmmil a szíredbe szállok, kir-h* kutatva, hogy b\'enn lakom* átég. Hogy szivecskédben a hük szerelme tg ?
Vájjon kebleim-e, dőlsz halk kiáltással, Vájjon ölelsz Honiét a rigi eúgygyal, Es búgják-i újra rózsás ajkaid A szerelmes szacak édes dallamit ?
Vagy tán sápadtan állsz előttem, félti, Mint nagy-váratlanul rojsz-tetten érit, Judta, hogy megszegted hűség-esküdet:... Hagy ég, ha igy volna\'.... üt ez nem lehel
6 hogy közéig az ára, mely hozzád vezet. 8 valómat eltölti az emléketet, Bensőmben egy kérdő hang, tompán zúgja: Pirulta vagy sápadtan, latiak é újra!?
JPehé7> Lipót.
A magyarság faji ereje.
i A népszámlálással s a magyarság erö»B$lá-sévei kapcsolatosan legutóbb igei sokat . iog al-; ku/mik az újságok » vezércikkek azzal ai eszmével, hogy nz igazi rougyarsag vesz^d-lme-e jaz, ha mis népek. mád nemeiinégek, más ele-: mek fil.«zivódnak abba, « vele egyesülnek, í Legutóbb [i.ilun- is foglalk ,«ott ezzel egy vexér-i cikk, melynek \'enorjs, végkövetkeztetése az volt, í hogy a nemiét legszorosabb kapcsa, legerősebb 1 benső támasz. a lelki közöltig, if. sziliem rokon-| sága.*~
i,A közös történeliri ludat és a jövendő közös célja alkotta a nemzetet, nom veszedelme* at, hogy- a haladás klbeffette éppen n tOrzsókö* I magyarság, melynek testi s lelki erejében biia-1 kodlak, pusziul, anlnyul, nem .baj az, ba a magyarság újszerűbb, mint VQlt% A baolvasstáa be- j lolvadáss l jar. A beolvadó elem mellett némi részben a magyarságig változik." Egy nagy tudós, Lt veleje, azt mondja .a parasztokról: „hogy ösz-l töuszerüleg conservatireji, a lej^lkídmaaabb i demokratía. alapításra a füldin tves,-,"nép, mivel , ezek munkájok gyümölcseiből- élQttk, ragaszkodnak a rendhez, nem ismerik aeiu» a (ő\'Meéget, | sem a fényűzést, az egyenlöileniég átkos gyü« I I mölc-ét.* " ». I
A törz"ökőtu magyarság is ilyen, faiért isi annak pusaiplasa akár a parasztot, akár a kö-
1 zépoaztályt érje — merf a löld\'mivelö osztály a faj lentartó elein, ha es pusztul, a az uisirrübb nemzet, mely beolvadás által a\'l majd el6 — ha \',csak némi részben változik is meg — elveszti f nti jó tulajdonságait.
Mi lesz, ha Kant kérdét* raerftt fel: hogy | állhat euy népik) mint kereskedőből j?
A legelső vt-gyülesi proceasust a bamitákoat találom, kik Afrik! éjsiakkeleti reatái loglalják | el, szereplés közdlUk aa jgyplomiaknak jutott a jNilus partján, hol a fA.d rendkívüli lermekeny-i sege\'nagy népességet, virágzó városokat ide<t|t lelő, as olcsó8Ag oly nagv vult, bogy egy gyor-I mek férfiúvá nevelése alig kerüli 3 írtba Vult : kétezer városa..
Ma olt a mohamedán törzs aa uralkodó, • {Kgyptom Őtlakóioak maradékai a fallák rabazolga : állapotban vannak, ősnyelvök sem saaradt klip. Hogy e gyors hanyatlásra a vórvégyüiés cs a ! kasztrendszer befolyássul volt — a müvelődéa-! történetírók kétségtelanoek tartják. Dmokrátia, mely nagy tárotok elemeiből Hl a vidék diaiért Aiu kisérlel. A földtnivtlő Róma, — állam, dic-ő állam ír1 a dusgaidagok, heimk tömegében élő Róma: elveszti jellegét, államnMgát,
A rómaiakról a.l olvasom, bogy a nyers, de erőteljes római, a müveit s aaelid érzelmű, de gyöngéd görög szokásait elsajátítva, nemzeti jellegét elvesztette, t es által állami leiének sirját ásta meg. A római iákább külsőben, ruha-\'
A gondnoki kezelésem alatt levő Máriatelepi (Balaton) szőlők
kiválónak ígérkező cca 500 hektoliternyi I21UStaatcriXléSG írásbeli ajánlattétel utjain a legkedvezőbb
3 a]ánl« t~"t ® vő 3 é n • 3c cladatlk.-. Az ajánlatok hozzám intézendők Nagy-Kanizsára szeptember 5-ikéig. ,
. -.,tSÍ. I \' I } . Pr. WyOlSTMY M!ABÖL¥fltrp.tMt
\\
csütörtök
ugyan ; de nem megokolatlan ; mert végre ia nem minden szülőre nézve közönyös dolog az, hogy gyermeke az iskolában minő levegőt szív; minő helyzetben ül ; írhat-é vagy sem ~ eferdül-é a nyaka, dereka vagy sem. — így azután nem\' csodálható, ha igy iskolai év elején az /aggódó szülök jogtalan, de mégis ntéltánylandó óhajával szemben az igazgatóknak gyfil meg a dolguk, hogy esetleges intézkedésükkel a sítJWk kívánságát méltányolván, mefj ne sértsék az osztálytanítók jogos, önérzetét vagy érzékenységét. Mindez azonban meg fog szűnni azonnal, \'mihelyt méglesz az iskolai helyiségeknek egyenlő kényelmessége és fölszerelése ? Hisszük, hogy eziránt mihamarabb meg is történik az intézkedés. Hisszük, liogy az illeték?* fényezők oda fognak hatni, hogy az oktatásügy \'eddigi színvonalát efélé dolgok ne kockáztassák; hogy az iskola belső életét az1 uj gondnoksági utasítás értelmében teljesen a maguk felelősségére intéző és vezető tanítótestületek ne legyenek kényszerítve majdan az esetleges eredmény-Inán yt vagy eredménytelenséget eféle külső körülmények rovására irnr.
Zala 69. sziui. )
l\'-ili. augusztus u; 29 éa
arra az álláspontra, hogy akár jól, akár rostul megy dolguk : az állam gondja, bája; hanem tekintsük iskoláinkat olyan kózkii^csekül, melyeket az állam kezel
oagyon elősegítene a többi mér ismén okotea kivüf, — melynek jelét a szűk parcettikban leljük s mely felosztás nem kevésbbé jinatt ahhoz, bogy egy erőteljes kisbirtokos esn% „ évszázadokon át salunk nem kepzódoetatt £t sajátságos valami majdoem az égést Európában
Ugyan, amely«k mflkődésőkkel, kul- .«™> hOfy mit a milliói, k^l rendelkező
kötelessége.
turalis hatásukkal közvefetlenül -mégis a \'U orj családok tantarUsat a
j Ja oralus és egyéb- hitbizoiányt mtetméovek brito-mieink ; amelyeket tehát lelkes odadással si>i&k, addig a kisembert seamifele birtokmmi-támogatni, gonddal őrizni nemcsak a ha-1 mura nem védi —úgymint p. Éttak-Amenkaban
tóságnak, nemcsak a szülőknek, hanem , bir,okok leköteae tfriTíKdály^r
város minden polgárának magasztos, szent j zuk a közép éa kisebb birtoaok képződését.
másutt meg nem akadályozzuk meg a törpebirtokok elaprózáaát. Középkori eszmék urijak | még a helyzetet sok takimeben. a
De a törpebirtok képződesít és az elstegé. myedest a nép alsöbb retegeiben még azon oku vezethetjük vissza, hogy az éU\'teiiiaráa biztosítása ~ céljából ~ aapssámosi munkára - ia aiait I törpebiri,ökoa«->és zsellér népségünknek az egesz I esztendőn át biztos és állandó keretire nincsen.
Mert kízdetlegas a házi ipar es hiányzik a ! nagyobb ipar, mely ezer & ezer kéznek ád kenve- -pj irelj mezőgazdaságunknak meg adbittos fogyása-
Az utasítás megjelöli a gondnokság, a tanítótestületek, az osztálytanítók és igazgató-tanítók kötelességeit, ezek bizonyára meg is fognak tenni mindent, hogy a lényeget a formáknak föl nem áldozva, . városunk oktatásügyében >a lelket, a helyes szellemít megerősítsék p szükséges azon-
Irta:Qruner Lajos, Zalavára. közgizd Höadó|a
(Folytatás.)
Az a kis ember, a kinek egy kis háaikója, |tót it,faeDI> « órwágban egy kw kertje és egy hold földje van, lizet :
földadót, báaosziályadól, fejadót, ált. jövedelmi | jj
póiadót, fizet megyei pótadót, útadót; országos .
betegápolási pót adót, köaségi pó\'adót, katona! A törpebirtokos aortával megismerted ven, beuallásolasi, beteg éavasuti alapra adót, legelő- j egyúttal megtaláltuk a kivándorlás oku.; is adót és még — tudja a jó ég — mie oda adót Hogy e*en ki vándor Iné vármegyénkben áa vagy közterhet. — Feiadója már maga 4 kor.; utolsó évtized folyaman hogyan alaku l, a.-i a minden családtagja után 2—2 kor. (II. kereseti -kővetkezőkben kívánjuk roegt-meretni, megje-adó) — egy 1000 vagy 5000 kho\'d birtokkal \'gye/vén, hogy ezen járásonként összeállított megáldott nagybirtokos \'etfenfren--fiket évenkinl] isnvrutes azoknak a hivatalos ktmu ata^ansk 8 koronát. -^Tés jelentéseknek az alapján készült, melyeket a
Hol vau itt áz arány VI jjáraei toszotgaoirak a varmegyei gaidaugt egye*
Az\'-.elsz\'egényedesf tehát <iz adók--aránytalan-Uülftt felkérése folytán szívesek voltak aa egylet-
sága ia___elősegíti az által, hogy a kisemberek - be* beküldenie
váltaira — a kik amugyls a veradóval — a ka- A zalaegerszegi járásból beerkezrtt je.entesek íonuallitással — van ak leginkább megterhelve, I szerint a kivandorlaa ennek térületéről igenose-aranytalan sok terhet vő és igy az á lam inaga\' kély mérveket öltött az u\'olsó tia év alatt, — bizonyos mérvben hozzájárul ahhoz, amit nem I a mennyiben csak.Csatár kö\'zsésjöől költözőit el ttkíir és nem kivanhat, a gazdasági proletáriusjílórv&tszlavűnorazágba.ő család, a níelyekből osztály azaporitáaához. I egy család időközben vissz <jött.
Ezen- elszegényedéshez járult némileg vidéken- j A sümegi Járásból 83 egyen vándorolt ki at ban, hogy a külső tényezők résziről is i kint a luxus felkapása is — különösen a csaád f-ntóbbi tiz év alatt, a ktk közül időközben v\'»z-
női tagjainál, a mely jeleneéggel aujnos mindé-1 azajöti 5. — A kivándorlás Eszakamerikába, ntttt lokozódptt mervben találkozunk. — Es ha\' Brsziliába, Ausztria (Becs) ea Salavomab* irá-stüámba vennők—egy közép nagycsaládnak kín-l ny.nlt éa pedig -kisbirtokos kivandurult 1(1. Ip te as N..UIII . IJdftii\'áify ogsesen réatle\'eseu — uem ctekely üs«\' 110, muiikáa Ív. A kütlőldüu—maradón egyenek ° | szeget hozn&uk ki, mely .a ruházatra szükségei* közül csupán 1 ember küldött gyOmólcaőztetés legüek Voltak. tetik — eunél sokkal hisznosabb beszerzések végett haza pénzt; a többi ugylátaatk ailaudóan
rovására, I le\'elepedett a külföldön. Hogy aranytag lűbb
A törpebirtoknak els-taporosását természete* j iparos vándorolt ki ezen járás bői, annak oka a n végtelenségig menő birtokfelosztás is kisipar pangásában rejlik. Ea ennek részben a
olyan lelkes támogatásban részesüljön az állami iskolák oktatásügye;—aminőben ad-Iskoimnk
Azzal a körülménynyel, hogy iskoláink állami jellegüekké lettek, ne helyezkedjünk Uen
zatban, étkezésben, öröklötté a társadalmi fi» | hírnevére, jelszava vob ; .férfiasan küzdve ti-1 aomtagot, ps/arságot, mint müvé-aetben, iroda-. hunyni — nem halál" ; volt becséraele; a gyász-1 lomban. j magyarkákat őrőkos rabazolgasngra kárhoztatta. I
A római mohón kap a finomult elvételeken,! ^ mavyarok Ibn Kwzteb a Qurdézi ateiiuM koUőaegeken, ténye* lakház, sok rabytylga, | H besenyők-^s eszeget bolgárok köti laktak. A ma-\' luxue, lakoma, kell neki, a hazai ÍÖld\'es, iparler- i gyttrok mrt t\'ajbeliek , tejedelmok 20 ezer lovaa-mék -mmr-K itT-a férfias római elpuhult a I »»| indul U^ádlkratht ,tCénd-h*-.iűk hivatlk es[ nélkül, hpgtf jirSf lehstett volna, harcin* jellegi j n a méo-ktrályok eime; minden magyar a elveszett. Van e<ok félelemre, vagy igat-e, -bogy jdsiha stavára hidlgat A magyarok hazája fában a törzsökös magysr^pusztui, s a fajba nj vér] yiibeu bővelkedő, sok atántófóldj^k (\'^íjn/a
vegyül, uj tulajdonságok tökéletesítik Utat?)
Latsu proeeasns lenne az, mely 8-törza magyart változtatna .meg polgári utján; évente 100 bázasaágot számítva, csak egy millió idegen Is 1000 év alatt törne be a 01 millió magyar köze, de a 9 millió magyar \' pa-raszt kötött az ujabbtzerü elem a ig log változást idézni elQ 1000 év alatt is, mert- ott beolvadás ugy nem jöbet létre, mint az ur es paraszt kőzött ; úrból paraatt nem lesz soha, \'parasztból ur csak ritkán! Igy áll at jdegen elemmel it. A beolvadás csak látszat, anoak\'ai idegen elemnek más vallása, erkölcse, stokása, életnézetei vannak, elütő a magyarétól; lelki közösség, szellemi kapocs ebet kevés.
Mért volt káros a rómaira a görög szellem, ttért\'e, mert még a rómaiak ismerkedések idejében nem bírtak önálló vallásos irodalmi, uiü*
beolvadás I s^omstédos, oláh nepek felen uralkodnak. Mond-| jdk, hogy a kazárok, a megfUsS időben félelemből ■Ő millió!köriUsdncoltdk magúkat.
bátasságj (iurdémi azt mondja": «A magvarok bátrak, jó kinézetűek -fct —takiatályeaek, xuházaluÍLl jszinea . selyem szövetből készült, fegyverzetük ezüsttel | bevont, kereskedéssel es földmivelessel ,is fog-! lalkotnak, tsölőik is vannak. A magyarok tüz-imádők. Szt, István alatt ez a nyers nép egy j mi y fejlődési procosi-uson ment át. magyar | maradt, de kercsttény lett, a nemzetiségek atóia | is vele éloek, egy kalap alatt tót, rác, oláh,] német, de-azok áa bele ■ is olvadtak at állami j egységbe, a magyar fajba nem olvadtak, le he i mondani, minden fájta nemzetiség ugy él itt, mint mikor a magyarok letelepedtek; tán 2£«ka olvadt tel.
—_ „„„,„ ,_____.....___ Ilyenek voltak a régi magyarok valóazinüleg,
veszeti elettel ? Nálunk hir mind a ketW^s\' eí.\'a-j-oyfwek,. férfiatak. bátrak, harcosok, s es a ItgBágyobb válaszfal. Kerékgyártó ArpáM a régi tulajdonság Öröklő, ment fajról laira, tvadékról magyarokról igy siói: a magyarokat jeles szel-|>Tadekra.
lemi tulajdonok, sőt erények is ékMiiték : bi*1 Az átöröklés az emb<riség hal dását, mttie talmasaág, kedélyesség: diesvágy,1 vendégszere* flöjlésél, enkülcsi I világnézeteinket érinti, ím _ tét, biiazke volt eredetére, vitézségére,\'; elődei | fejtése poliitkai, társadalmi intézményeink alapja
„Rtbot sxeiiut at átöröklés conaarvaüv erő, mely a szülökuek minden tulajdonságát, lehat fizikai óiielmi, erkölcsi hanyatlását ugy mint javulásat áfaxaruiaaiatjirat ivadékokra — VüW.vőgzut a éltnek törvényei veterlik a hanyailaat, ugy mint a haladást. A törléiitílmi tudat köa\'ÓSség4tidt, - a asellemrbkonaágu&i egy . eiiiaabb láma-aa vau a magyarnak a oemaett* tégekkel azeinben: at (ÚSrSklés,
Minden nemaetuek vannak hagyományai egy nemzet sem mellőzheti ezeket tejiJdeai pru-cesausábau, kozmopolitikat elvek meifetl elvestett volna rég a katholicismus melleit; s nemzeti egység jellege alatt, mint a a uyugnieurópai kuttura zászló vivője, a müveit* seg hu ápolója maradt fenth
A kötéposztályrol mondjak, ha az magyar, a nemzet it magyar ; én att tWadoro : ha a töld» mlvelö magyar, et a magyar faj törzsöke, aa egyet agaira tőrienő kisebb nagyobb változások — (töm hatnak rá, s újszerűbb neisuet, jobb vagy I rosszabb tulajdonokkal\'töiélyesebb épen nem ált s hogy, Magyarország cspkugyau magyar I állaui; hogy a agyarság uralma jogosult, abqpl tűnik ki, mert a középiskolák 38—40 ezer tanulója I kőzött { rést magyar; ebből mig talán lehet következtetni, hogy a törzsökös magyarság xem pást-\\ tul, at igazi \'/aj pedig, a magyar paraszt teiteme | olyan, dint ebit 1000 ét előtt.
A korszellem, etérév, as átöröklés, a coliéra, különösen a kereszténység, sokat váltoitatiaa a magyarság jellegén, <(» a vérvtgyűiis s beol vadát még eddig nem mondható beolvasztásnak 1
V
Nagy-Kniflxssa csütörtök
Zala 69. szám S lap.)
1901. augusztus hó 29-én
k5sönn«>0 ím nt oka. Néni u helybeli iparosiul nek I eb elnök Idővel azon /cetben, ha a* ♦•fdő-tterpi be es már szükségletéi, banem jó »részt törvény 17. ula iieíft tartozó erdőket ki* az olcHŐbb vásári cikkekkel lálja el magát, uie pMtitjAk ageíőU, iní^ h kö*l«kedési »\'azkŐ\'ök lyeket a kere*kedftk gyakran 1 (it(t)ldvÖI ím bosnaka mezőgazda/ági termények jobb elsrállitá^át és jie és st olctóbb teleseid, de minőségileg meg érlekesilésól nem bj£lusit]Ak, jU....
roass iparcikkekkel a helybeli kisipír mogöllHí- \\ (löcsejbo tehát jobb utak kellenek.
-4átót~ wa*lye*telik. — A -verseny frnleftes*-—A járásból is történi nCtiany évvel lei elepedj ek,~merT a rendeseit Unáciu városok bsn
egyedül a rendőrkapitány jogosult ijj nesiQ engedélyek megadására.
-iji. áll. válmmmimámy ftléa* A megyei állandó választmányi. hó 24 énX<ertán Károly nlupán elnöklése mellett ülést tartói
szempontjából pedáns a helybeli iparos, hu még , efcelött kivándorlás Horvátszluvoniába, á midőn élni akar, kényszerítve van hasonló ólod mm 20 22 család birtokváaárla* védett a .járás éppen olyar rona< minőségű cikkel eíőalliiani, a \'terülatéróf alkflltösötC A Iri ándorlók Helovár-mi megint csak \\\\ közöltté,1 rovására megyén Körös megyébe uíen\'.ek, hol magukat aránylag A kessthelyi jaraalhin™-ujabban majdnemjóHérztk ós kedvezőbb febetelék uíelleil érvé* megszűnt a kivándorlás As 1890, évig kiiáftdo- nyásithetik szorgalmakat, mini törpebirtokukon
rolt 68 család, á melyek közül azóia 6 család vissza jÖt\'« Ezen utóbbiak újból birtokot vettek és gazdálkodnak A Horvátul a vouiába letelep dett Ke zthely járáabeliek rendezett viszonyok liÖZt élnek és sorsukkal 11 egvamiak elégedve. A jö őre | nézve asonban esen járásban a kívftidöt Ii\\hi j előmozdító különleges ok gyanánt ast a körülményt lehet bt-tudni, hogy a Balaton maga\' vízállása folytán, circa 6—7 év óta, a» járna egy rétiében a vis a legjobb takarmány termő! resteket elárasztotta, a melyből kifolyólag a gazdák óriási károkat : zen védtek, Ezen kisgazdák — a esölő pu^z ulá*aval • • ugyant* \' karö-sitva hailnndóságot éreznek n kivándorlásra, ha bajukon a jövőben segítve nem - Írsz. — Ezúttal megjegyezzük itten, hogy s IMi\'on magas vízállása a vármegye más rétóiro • éstfe is — nevezetesen a Z»l ivölgy a\'só részeire ~ is az u\'óbbi időben nagy károkkal volt éa a folyó kiáraáAaajt kóavetve dkozta a zal, liowy a Balaton magas állása folytán a Kishalat\' nba folyó Zala viss aárad ás rengeteg sok és kitűnő rétet, iegelöt mindinkább gyakrabban\' elé-
itilioi
Hátránynyel a gazdasági
vaiuiak és ezekhez hasonló természetű szórskoz-tató es\'közökne*\', illetve hasaló la ványólnak nyilvános helyeken való felállításához* rendőr hatósági engedély a/üksé^et, mi által megakadályozhatjuk, hogy erkőlcsrontó, vagy má< rossz-oldalu sátoros vándor trapp városuak terflletáo
viszonyok n ezen
amelynek egyet!en tárgya a vármegye/1902, év, költségvetésének a szeptemberi- kotgyttlénv való előkészítése volt, A vármegyei füssámvevfiaég
kivándorlás nem volt, mert munkás kézben ezen i által egy beállított költségvetési előirányzat szerinti _________ » !........i L. inno __qcq r.oo aq uiu*
lárásban hiány még nineser
Klvándorlm • számba fehelő, mérvben — nem v dí a létenyei JáMslMn.
Azonhatt másképpen alaku\'t ezen ügy a nagykanizsai jársshnu, u mely jurás területéről órdemlegev in z/.unat.)k je{íyozhelŐ!; fel a lefolyt évtizedben.
A gdsei kÖrjeKyröKéKbÖi kivándorolt az 1898 évbfjn tí ca lúd 18 HKimélylyoI, visszajött 2 család 6 személy yél. - A kivűndurián Horvátetla nónixba irányul\'. Ujabbsn nem lorduitak. elő ilyf\'n esetek
az 1902. évi szükséglet 363.592 korona 48 tftöér, erre fedezetül «*olg*l 337.184 kor. 09 fali. éá egy íedezatleu tőhhlet-kiadas 26.H08 kor. 39 fillér, amely^onnan ered, hogy az árvatári gvampéi z-\' lóri tartalékalap « ddjg^25 620 K. hozzájárulását tedezet hiánya riifait as 1902. évre nem tehetett felvüiini. Az állandó valusztminy javasolja a kOz^yüléKuek, keresse meg felífatilag a btlügy* minitstert na irsnt, bogy e?en 26.808 kor. 39 taif. hiányt 1902. évi ors/ágos kfj)t%vetésbe (elvenni kegyeskedjék. Hogy pedig addig is, mía a miniszter a hiány fl^yében véglegesen doöl,
A Mormási körjegyzőségből nz 1886—1890.1 ideiglenesen mik^p nyerjen a kérdéses hiány években kivándorolt S^lavmiiába 8 c-a\'ád 16 fedezetet, ez iránt k s/eptember bé 2*án tartandó egyénnel, kik visszu nem jöttek. álluudó választmányi gyQlés fog s közg^Olésoek
A kiakjümUromi körjegyzőség hoz tartozó k\'.z-í javaslatot lenni. -stégekből löldmive-í cs.ilAd sz utolsó 10 — üii^péa a pr««a®alrel renslliil Dr. úv alatt csak 3 kÖltü/Ött el, 2 0 a ád Bara-1 Mayasházy Antal premontrei tan r, akit a szép* uyuha, 1 család S*1 »voi»országi»\'i. \'teicberi tanévtől kezdje Keszthelyről a HXombat#
Du egyes egyének eltávosása észlelhető niég | helyi gim-w»ziumh >z helyeztek át, bejelentette a
rwztr A Bslaton vizének erÖtéljeseb>» leVrzetéBC folyton, leginkább olyan eaeiben, fia a>. tllvtős rendből va\'ó kilfpé«ét.
fontos közgazdasági érdek, >á melvlvei sa)nne, törifírfirek-nz- ilítytö körök A za sneentj mihl\' j rósban je unleg hasonlód képpenmegszünla kivánH rl;lfl, de nzeloti tfí - Ifi evvel űorvátszlavoniAha, irányult legiAkabh a szőlők elpusztulása követi ezteben. • ..
A tnpo)czsi járásból leginkább a szülök elpusztulása, és a munkahiány\' miatt, . as tia évben mint gy 300 egyén távozott el Ameri kába, de töleg Szlavóniába, rltzleu a fecske méti szőlőid-epekre is. Annak idején voltak a gensek is e vidéken, kik a népet kivándorlásra

Lélekemelő—soép—íik
a ka\'onas»gnul cssokván a ra/dasági munkák
"Tói. ~ kmé^ Mrtölkkl Tif>rlélk*zven amúgyts — 1 , e . , . , , . x . *mmmmma m,
j ,, , , ,. i, . : , ; iieDtílv folyt 0 o vo kló 25-en a keszthelyi 1%
.u vasút, po ti vagy. más vall ilstokná; keresnek 1 F ,M . ^v y.-^T^:-
iiLndó alkalmazást;
Családos egyének ink\'ibb\'uz iparon "S/. rtlyból j
távoznak- hl az. ipar—pan^a fol>tánT ^ a i
kik vissz i többet nem térnék. Ezek k(>%Ü) min utolsó efíy 20 iparos csal. d i öltözött el Budapestr Kanizsár>, Pécsre és más városokba*
[Folytnlasa következik]
buzdították. Ujabban már csak ritkái) indul meg Amerikába egy egy vállalkozó ember.
Ezen már jelemékent kivándorlásnak káros frfivftikegmépyei im voltak, a mennyihen az
utóbbi időben nagy számban feluji ott s/ökük Kezelése eok monkaerőt kivanván, más Vidékekéről kell níost munkást behoziii, a írunknbermeg emelked* tt.
Mió\'a azonban a szölőmunkáhioknái á Undó alkalmazást ialá\' a törpebirtokos és napszá* os, a kivándorlás szűnő felben van.
As Amerikába kiv&ndoriouaV^swéa nem t« bet rossz, s mennyiben esek már többször küldtek oevezetes pénzösszegeket az iiUion maradt családtagoknak
\'íteniTvidéken a külfnlegt- ii-té/.kedéH a kiváidorlás teljen megszüntetésére es t kisember •^torsának javulására nüfcve a tíalatonpam vasút kiépit^sében v< Ina Össz^pntositva, mely v
mát kaMwl\'ku* templooiban, ahol, mint levelezőnk irja, M >0\' János nyug.»lma/:ott plábAno* mutatta be KyemántmUéiéi H Mindenhatónak 4 gvemánt-miaes, al i a leyjobb egész égben és telies fria seségt>en élvezi <«ly jó inegérdemet ayugalmat, 87 eyes Kora dacára az ifjúi szívvel es lélekkel azotgáljá az Urat.* 1814 január 1! -eu Pipán szüieleit. Aid zópappá 1841-ben Esztergomban ssentelteteit fel s 9 évi káplánkodás atán 1860-beu Somogy megye Fajlz íözifg plébánosává neveztetett ki, ahol a kerület jegyzői ti-z ét ts viselte.- 81 évi plebánosi működése után as egyházi hU atlsáf oly kttaló huiuatanraml tf«-; . Itöi\'ő pap nyug i omba vonut s állaudó lakásai
— A tp, kir. honvédelmi mi- Keszthelyre lette át. Arany miséjét 10 évvel
ui^zler Vlusit* György ujudvari urodalmi ispán j ezelőtt azinUu Ke^ztheyen tart\'tta meg. Kestt-f á\',- Vlasits Kroö ,ki a m. kir. hon*.éd Lt|\'ioyika-l hely vároa pol-.ar-áKán k a gyéieántmi^én ál-
aiBíK,
üzembevétele után a kóltaétatel, érleiemaiei esi . ljtl , sok fáradtsággal felujitoJ Aőlök termékeinekI w^lábo^á^/te. értékesitéie biztosítva volna, holott cppru e miatt ezen járásban jelenleg j?z a legnagyobb panasz.
Ht a vármegye közepjárásaiban még s\'/.élné-?öök; ut találjuk, hogy * kivái dorlás ezekből aránylag a legcsekélyebb.
Az úgynevezett yGöcsej" népe, a novai ja-rá^baa mindaddig neiii vándorol kl, inig erdei ki nem pusztulnak & mig e nép .az erdei muu-1
akedémia. ii>z kt p/ö \'un\'olyamái ak IV. évloíy. -mát sikerisen elvégpz\'e, & nagykar i. sat 20. honv. . gy -ezredhez ind.ipród tiszfhf Véttessé nevezte ki. v - Aihelie/é*.KároL>!, a caákloc-iiyai áilumi tanítóképző-intézet rendem tanárát az .arsdi állami til^ok-\'pzo-intózetliez li-y -zie at a I va\'lés- rs ) Ó o-t.iiá ügyi iniui-zter.
- TaullOl álhriyiié^. A és köt-
l oktatásügyi minivz r Jlo/fmann Ida perlaki áll. i cl. ihko\'si [an][ón6( a gyöngyösi Ull. el. iskolához -;ija«D minőségében}.— Rózsii Károly lV. hegy ^[kerületi áll. el. iskolai- tanítót a mellinci állauli
kából, a In arozáaból és csekély t jit l«vd^n a jövedelméből megélhet, a mi részben tzér is «ehelséges, mert igényei még caek^ycií, A föld ára is még olcsó, b r okot meg itten « hei sze-fbtn\\, a uinek jele azon.körülmény, h< gy ide V"S- es Soptoamegyéből is j- nnek lóid-1 va aró . íiildmiveyek
Egy izben történt egy csekély kivüudorlási mozgaípm Ki»h>ncse iöz/é^böl; de étinek kiiiöiu. legen okai voltat; mindössze öt háznak íakói mentek et Szlavóniába,
Nem titkoható e! azonban — dacán .az lemondott aránylag kedvelff áilásnnk^a? az é z
dozár iránt v ló szereteteiét t iránta 60 éven áldozár-ága alkalmából meguyíl okozott szereti* csekivánatok igazuljak A gyémántmise" — melyen a minuduktori tisztet dr Bita Oes^ff bélai apái, egvetetni tanár viselte, az alkalmi ünnepi tzenU beszédet Adám Jáno» marcali i apátplébános tartotta, diakonusok Varga famfté* HzétlJlnos nyttgidmatoif aranymisés áldoaárok voltak íkc4) nagyszámú ájta,04,hivő j deulátéban folyt le. Feslelies Mari ós Alexi grófnők s a város elö kelő közönsége majdnem teljes Ntámban ott voltak a gyémánt misén. Délután egy < rakor dr Dunst Fereucz keszthelyi apátplébános a — Megjcl Wd/^j üIfó. . ZikVTtrm^gye j gyéman^misés tiszteletére fényes ebédet adott, törvényhatósági blzo t-ága folyójm s/^ptember j nijelycn a vidé\' hdí pspsá^s a \'•áros intelligens hó 2-án delelőt \'9 órakor Jffaegetszegen,\\u köreiből számosan vettek részt. Elismeréssel kell vármejíyi:ház gy üléstermét en r.AdkivÜli Aöí^yőidr a keMthelyi »Iparotok Dalköré • rőt e bélyen tartt melynek kizárólagos tárfpat a Zila cs 0/u meKeiulékezui, azon íigyelméért, n elylyel a lovár, KÖtös i lelve V ra d pme^yéh kt zti | gyémánttnisés alduzárt 24 en ette 8 órakor tárrendezésre MküldendÖ v^y^s blsottsáába, nzeienodda! t isi telté me*;, a gyémátümiae alkalmából pi tiig a templomi szent émflket adta Eekhardt An\'ul karnagy vesénylete m-llett.
- Ko hiiIII Lajoi ueveiiAjiJa* A nagykanizsai Első magyat asztaltársaság *eud A in kir, |u lügymi« iszterjum j folyó hó 24 én lelkes hanguIaU>|ö. ün-c. »4*iur,alatt, e^y nagyon/zükségesj nepelte meg rendes találkozási helyén a
r?e jBayer-léle vendéglőben "Kossuth Lajoa
tagok váJáVztáí-a^ logj ,!.epe ni.
Mr. jh
HnIAIoaiIm. tíociéri áfrbúó\', volt 1848—49.
iür ászmaim ok és ta ijpar-yá Jla j al ok * -Wszedél n e
Zalameuye törvényh^tó^ági bi 83 éves koraitan f, hó 21-ón Bdilutiucon e
| J rciiid ^ A n> kir lw>lii 64.683—V,
körrendeletei adoM k«, mely s-erint.ha g nyék, táncvigalmuK,\'. szavalatod felölva ásuk, dall ársula\'ok, bflvészeli, Iúvabb» cirkusr, vala* mint egy vagy tübb áll« ta) hemui itandú elő du\\ok, álsrcos momJíjL nyilvauos reudez aehez", túzjj^téli, \' állatsere^ et, a aloinini, pan. pticai és »fa» \\asonló múzeum, báb- vagy ^ep izjah\' z ayilváiújs ben ui.á\'aíához, Mot^rna, sip ád , citera üársl)áfáhan hang. erekkel ndvarofkoo, utcákon.
névnapját. Az ünnepély Horváth látván i InŐk szép megnyitó beszédével vette kez-tje lét. Utána Hajdú Gyúl* magas nzár-nyaiásu beszedet szentelt Kossuth Lajos emlékezetének, végül ped g Tuioly Victor elszavdta nS^ózatu eimü, es alkalomra
•» --- if; ----^ - *" • " " » • "M » H • \\mr \\j | MI vet *i u||, |
revétel, a mely szerint a tíöcsefbém mü\' Ötlo terefeu, nyilvános helyeken keroseli eelból való | hatásoa költeményt.
Jáiazáfhos, vegre hinták, erőmérő gépet, üu lam-1"tórsaswanörávall jVé^/ődfltt,
Ax ünnepély melyei* igén
Nagy-Kanizsa,- csütörtök
Zala 69 szám (4 lap.)
9bl, augusztus hó 39-én
ezép felköszöntök hangzottak el. — E|- " összes Illetékes lényezőkrikk \'véleményét meg-léikor megérkezett Sümegi Yilmoa «j *_kíri?!íí!
letenyei válp«ztó kerület függetlenségi
b«teg»egitö pet.ztarak kiküldöttéi és igazgat sági tngjai tanácskoztak, hogy a moat fennálló (örvény mint | hiányosságaira rámutathassanak. Különösen kismetrók a betprsegitft törvény ama szakssxáaak a kétértelműségét, amely a bt-iegsegélyesisuél essti pusstán a tagot nsvazi meg, mint kedvezményt élve/őt, a családtsgoknak orvossal ás betegs-jjójylyel\' való ej.áiásárót azonban skké|i
és|
48-as pár"i jelöltje, Budapestről, kit
Kossuth Lajos eszméinek egyik lelkes
bonokét rendkívül -•szívélyes ováciokbao
részesítették a jelenlevők. "
— Iterneek Zslgaieid diadala
Ami kiváló zene-müvészünk, ^(fernarfr j (|1té kedik, hogy a seuélyeziísa/okat ia megilleti.
Zsigmond, a ny»ri szünet alatt idegenben,Ennek a s/.*knsznak megváltoztatása iránta
járt é» * toiibfk kötült—■ \'«mint n \' nái\'Ziár egy nagy kflldOitstgel meneszt a leg-
Frtu PresuJ bői olvastuk — Ausse^ben "ö.elebbi..napokban a kereskedelmi mlnlneihei
is hangversenyezett. Erről a nevezeti lap - II«doas»úlrg,oUorl»» A király-. ,.. . VTJ * .„ .. i, gyakorlatin elő napm városunkat m meg lopjak
művészeti l.irei kozöti a kővetkező tudósilás szeptember (Tó ,5-től iO-ig zMavári
Zurna Károly ca. és kir. slisbornaüv
jelent, meg: •Ansseeből • Alpenheím
értc-silénék kffsunsOge
bennünket,\' bogy az kiváló miiélvezetben
ovációiban rés;esitetle. \' mely tetőpontját ak\'kor er\'f el, midőn,Steriieck innur
paranoarok
nagyaiatt a 43-Hc hadosztály Nsity-Kanizsa vidékén fogja gyakorlatait tartani. Ugy a gyalogság, részesült. Sterneck Z-í*mond tsnar, nordonka- mint a lovasság, illetve tüzérség Nagy-Kanizsán és zongora-művé-/ Nsgy\'Kiinizsáró1, itt szép lesz elszúllftolvs. Ide jön Zurna Károly altábor-sikerrel haniíverj*>ny*ett; A niüvószt a-ha Ugató- nagy honyéiliterúleti paruncsuok ket dandár ság nsgy ovációiban részesítette. \' mely parancsnok 12 tilzertis/i, 120 főtiszt 3500- lönyi
iegénzséggel es 1000 óva\'.
— Httiatoii-IUrvdl nu sta igok A ba stónm illókí fürdők között mit leglátogatol\'*bb Balaton-Füred Az állandó fürdővendége. száma meghaladja a 4000-et. Kétségtelen, hogy hazai fürdőink Közölt a természet:01 ey jobban megáldott hely, Emellett a gondos füi\'dőignzg.itósng
• lm AlpenJttími \' ciwü, dr. Scrníber csász tanácsosnak \' sjánlotr, ssjAt dallamos so-rze-má.iyét játszol ia a legnagyobb művészettel."
Jeles~zeneu»iiví8zünk nyári utazásából már visszaérkeze\' t és i-zeptember 1-én ismét megkezdi" a zéne-oktatásl.
- - Tudományos vizsgálatok a Balaton mellékén, a múlt lélan Eőlvli- L\'iráut báró tudvalévőién kutatásokat folytatott a Ba.itonon és vidékén, Killíuö-pn a fn-d xlluti anyagok, jllnt^log tömegek megállapítása oélj.tbdl. — a lődrajzi társasig keboléhen Lóczy Lajos egye^ gifií tanár elnökféaével kblönben állandóan mii mely
bofaap jön a brigád uj kommandsnaa, as aj generális, s ki mindent, de mindent aegviaítál, és s kit usy Jrvnak, bosy — Ocskay brigadéro«.»
_ C\'ssáSs villásiesspás. A villám Te-csapott Wült Menybán nesssUnroslski lakós hástbi- A szobabun s g./ds teiesage olyau salyos betegen feküdt, hogy tO nap Ots agy forgatták s betegágyban, mivel nemcaak bogy jártányi ertj* ne volt, de segitség nélkül mozdulni sem tudott. Amint a villáin lefi.öU: a sz-gény beles asszony kiugrott aa ágyból és kifutott a szobából s azóta nspról-napra jobban van, lenn jár és ámnla\'os módon közeledik a ffelgyégyuláslitia. Kevoastsi\'i hogy-a villám a Ut ablak kőzött látott végig a Szoba (alán ás a felső szegen lóggó Sziii-Mária képet teljeaea épen es érintetlenül hagyta, ellenben aa alaó szegen Iflegö tükröt rámástól együtt darabotra snita. Most sxámos tn járnak csőd ujára n villámcsapás által meggyógyult beteg asszonynak és a im-gmaridi Szűz Msns-kepnek.
— UjllkotstK A folyó ev igazán gatdtg. gyilkosságokban- Az előbbi években feleannyi emberélet t sem ol\'.oNfflk kl mint aa idén. Aki iigyelemmt>l kíséri a napilapok tudósításait, .meggyőzödhetik állítáaunk valódiságáról. Városunkat seut kiméi e meg <t sors at\'ö>, hogy egy gyilkosságnak színhelye legyen.\' S<omha\'íö\'tT ejje II órakor a T\'leky-nt 44. s< Plándartále há/ban Horváth Tóth Józsel volt kerecs<ayf korcsmáros vsdásstegyverrvl meglőtte lelesígéf, Szőke Vilma\', ki reggel 3 órakor » sérülés éa Insgy vérveszteség I ilytán kiszenvedett. Uorvátb
mind\' tit meglesz a gy^gyul ist és szórakozást
kereső vendégeknek. A lőidény kezdetitől i, , . . u„,____________
állsndó .\'inlársulst áll a vendégek siórakozU.- ™1 J \'isef há.orn beiig Bud .pe .en volt, azon.
1nnrin„„.nAi».b ban visszajótl Ksniz-ara. Felesége is ssvali
ködik e^y b zo \'ság, ii mely a Balaiöüön éa vidékén kűtntilsokat tesz. Ennnüa bisotlságnsli a megkeresésére tno-l a bécsi cs. es kir. Iratmmi földrajzi intézet is csatlakozott a kutnláBok lio/.és Ster-ueck R. doktur vezérkari ezrede^ és Gnksch és Anders vezérkari századon 6katbn-i.val és 2 nagy tir\'zakérrel á minap u Balaton vidékére érkeztek. A Balaton körözés tt-áéli-Büköúyban -két nagy kur mentén 40—42 állomáson sz inga\'engísKk idejét fogják megáilapitaii! s ebből a fóld vonzóérpjél.
—HpWj eaea n liwa i Usaairi nagy—laiii,.. ^ , BB
tély s sz 6 módszerét követik egész Enrópnban, pad feslett világában vett
asaru, majd az egymást érfi DportU nepélyek ,. . „ , _ . .,.... ,, „,_._
i, .: .-.I w j \'t. . r . \' eánva. F;ibian Tsréz, fodre h otelt szalmán la^ mnllatlat ák. Miudezeken tűiteknek a disses \'" \' . .. .__.. ...
üvóvvteremben hetenkint réndevett Krsas Sa^a- kttdl*"k hiányába. . A lerí régebb idő ÓU gyogytereJEMi he^nfcint^renaerett tarsas^ze^ M,ékeny vot idegére, s most i- összezőrdül-
} tek, szenrtra vetettr * nfrnek, hogy Markovié* | János—orpiizlouyi litnilftval aaarel ni visitnnyt
|öve>elek. Képviselve mi. Han n.T.tíilya. Ezen
v»n • -irt ő"szei"veielek közön legsikerültebb,
múlt vksarnapi volt a legs.kerflllebb, melyen i;""" Pele bajos somogymegyei aljegyző sa át zene- ^I^0\'1- « n«1\'Ugr.s parasztnak atveste
zerzemenyeiveris tóival, M . de k*rek«n kgelenteU. hogy az oroaz-
" \' - "övére zongorakiséreie!\'0"*\' s\'fet!° s mMl " de
I durva paras/ftnl mint ö, egy saobában nem al-
| szik. A vila egyre hnvesebb lett, a lérfí neki
ment az asszonynak s dulakodui kezdett vele.
Nagy Mala Ilonka melletl — kuruc nótáival, min Radnáy Zsuzsika j »B.<ba< monolóy|ával egészen elragadtak á díszes közönáéget.
— tfeskay brig»dér«« a katsáruyá. ban Ast a csekély nimbuszt, melv a kurucx dalok hősének daliás slskj. t már csak a szin-némileg anroi, meg
uuuu a KyuriCK \'iiiMi.i\'xuan , "" « >vp. . ..
n épített srenát, abol egé«»J jegyekel átvette az ezredparrtncsn \'kság, m-ly a nagy anyagi eredménynyel.Vendkivüli eseményt napíparacshaa tudatta azok-
sfft- Ameríkábaji is. Ki a ncunkálat okiób rrg el- semmisite le a cs. és kir. kö/ös .hadsereg egy tart. Keszthelyre 21-23-dikn l-l)zőtl érkeztek. őrmestere. Abban a dunanfuli- varosban,
A tisztek Veszprémben, a hol Hornig . j■llépoü "t" pio|»nisálé~gfÍBUs\'..ir kek Bsjlőkas, vendégei voltak, s tisz.\'élelükre Fenyvessy \' föia- f«hér pitykés ezredi-. állomásozik, a nyári hónapán is eiédel ado", már végezlek a lölvételski • pok tartamára let-lcpatktl *gy sznuársnlst, mély kel s onnan délibb pontokra vnVultak. egy szel őt laalkoimányban, arénában él szép é<
— Dobé Nándor MslHtnraiilata nemes bivatáianak. A társu ut derék igazgat js
lott. Dobó Sándor színigazgató, aki Nagy-Ka pKV "apón szép dologra ha\'ározt i ely magat. nizaáról Tatára, pnnét pedig (iyőr^zige\'re ni^at, r Eity cso . ó ingyenes szinbázjegyet bocsojiolt teloazlatla láraula\'áL Dubó a gyóriek lütaLtiaása! ezr d - legénységenek rendelkezésísérc. A dacára Győrszigeten nyáron játszóit i.em ...
E hó közepén lejáró engedélye"megbosszs\'bb\'itá I kBl> a kiket illet. — Az ezrednek egyik [százada sáért — az uj r ndelkesés értelmében — a köz- H vftr0l> "éKé" álló, lelj> 8 n elkülönített laktanyá-ség aloyáróságához Ib\'dult. A község megadta «lb^ljezvp, E század legénysége elölt a
az engedélyi, ellenben a belOgyminiszierium óH aapiparanrsot »z őrmester szokt. felolvasui. va-árnap távirat érkezeit Győmigetre, mely nz A ki ji katona, vitéz kaionu, Csák az a hibája előadásokat minden megokolis nélkül a/onnai | vau, hogy a komm.indóazavakou kívül egy árva letíltoila. A szini.azjjhtu táviratilag fordult a | hangol sem tud néínelüL A mi pedig öreg hiba. miniszler\'umboz, de ewásilé választ nyer, a D* MC őrmester ur azért renditlietutleiilil ■ennyiben a minisztérium távirati intézkedését fordítja le* a legénység elölt a németnyelvű fenlarlpttá. A ssinfársalat bárom küldöttti meg- u.«piparanc,i lariulmát magyarra. A kérdéses jelent erre a györinegyei slisp.mnal, aki távirat- napon is kivonul a század a fontos tudnivalók ban lordalt a minis/lerelnökhöz, hogy legalább meghallgatására: Az őrmester olvas, lotdil, bftiom előadásra adjon engedélyt, m rt a társulni magyaráz. Egyszerre azonban ei|ml ajkán a s«ó, tagjai el sem ludsak u\'szoi nnnsiyha nem A napiparancs egyik passzusa ugyanis a
adnak módol nekik a keresetre. A minisztérium még tagadta ezt a kérlmei is, dacára a^nak, Üogy a köz<ég elöljárósága pArtolólag véleményezte a kéretnél. Dobó színigazgató erre össze-gylij\'lőlle lársu ata tagjait es kijelenfelte, hogy i|jreo körülmények kd/őit a Kzinigá^giítágról le mond és a társulatot \'ela-zlaija. A társulat tagjai most lehetetlenül állanak es a nélkülözésnek
küvcikflzó\'ke.t taifalmaZza:
,Zur hellige Voraielltlng des »0c<kay bri« gaderos\' bekommt jede\' Compsgnie aeéhs Eínlritskarls. f>i-* Compágnje Commandanteu habon /u soriien*... elo.
Az őrmester ur nézi as irást, átolvassa ké s/er háromszor, de lermésttlesen az egészből nem vannak kitéve a belügyminisztérium szigora miatt, ért egyebet éhnél a két szónál: öcskay bri
mely a téli \'Zíniidény! lált i .vesiwlyezleive.
— A Jbeteg««g1téar6l nálá törvény reformja Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter kormányra lépesekor egyik feladatúul tűzte ki, hrigy u t.« (.• ;spgité»rol hz^Ió tör ényt a jelehleai viazonynknak megfelelően reformálni fogta. Es bogy e*t rikerrel megcaele\'cdhe\'-se, az se találjak ebben a dologban.megtartott sz\'aktn\'náciko•áaon parádéban
gaderos. Rövid ha\' ozás utáu végre szóra nyiik ajka. Es a megrokfínyötlő t b .kák előtt kiadja i( parancsol: <A parádés mundért elő kell veum cs ki k ell tisziiisní. Minden gombja ugy ragyogjon, miul a hajnali csillag. A szobák >t, folyosókat ki kell takarCani. Egy porszem mm sok, de annyit Heggel hal órukor"Tr*tá»»d teljes lenn állj n »z udyitroit. Slbrt hát
A férj lekspia a togasrdl a vadás<legyvert s rálőtt feleségére, a nő védelmü\' kezét tartotta maga elé, * lövés talált a a golyó a uő b <lke-zén kereszt hl a mellkasba hatolt.
Alig hogy a lové« .tdördBit, a házban lakn ~ Nemsiiz Jáno-ne az ajtóhoz rafcanl, da be volt zárva, azért az nhlakkoz ment, ahol éppen akkor ugrott Ih—f Teá-y, -nébá:n.y mi^űdpnccc&l utiaa — I pedig a gyilkos, ki stünt sí 4)b*a- ~ \' Az első, aki az ablakon át a szobába balolt, Takacs.Géza .< Teleky-ut j>>l ismert ajpkja volt, a ki azután a rendőrseghez futott, mely at erősen vérző asszonyi a korbátbs szálli\'otta.
Horváth Tóth József méi; éjjel g/alogoss.< Kis-R idára sintett éilesanyjáho\', kíiö; elbúcsúzott é< az öccse kocsiján bejiit* Kanizsára s vasárnap délután fél négykor ji-lentkenált a rendőrségnél, hol jegyzökönyvet veitek föl s másnap álad\'ák a kir, Ügyészségnek, —, A vizsgálóbíró Horváth Tóth Já. os ell>>n ss slőulsa letartóz-látási elrendelte.
— HareaaerA «*llévfe»at. A helybén állotoáaozó cí. is kir. 48, gyslogezred pót ária-lékoa legénységH folyó évi augusslus hó 90-áu reggeli 6 órától kesdrs Kis Kanizsa, Bajcstt, szepntneki majnr éa a Principális kanális által határclt lőtéren harc*zertt céllövészetei tart. A reudörfökapiiány lelhivja a közönségei, hogy á jelzett terüle\'et 6"00 lépés krirUletba. o uxpon aniiánnkább is kikerülje, mert as olt>srtóskodss életveszélyes
- UtoaállAi. Foyó hó 2R-"U liakunrk .tsiván ursdafhi kasznár Somogy-MUuk don, fivérével Bahuntk Károlylyal, a magy.Tlr állam vasutak d breceni Uzl ivesel^ségénak igttzj^tó-ját.il és Slobnda urad. i\'Uenőrrei esti 7—R Ara kő\'.\' Kis-Komaromból kocsin hass (ártottak. Szt. Jakab és Mihnld kbzőtli uton három, gyoys egyént pillantoltak meg, kik léében aiszoiiak állani. A/, alouállók, hogy a flgyeltnet m .gukról eltereljék,, uetit egy helyen, h\'unem bt-onyos távolságban álltak egymástól. Alig hogy éazre-veifék a kocsiban ülök a vyauus slskok t, már is bálglinas liVvés hallalazotv A legközelebb álló Ifarafnit egy jegenye ta alóf ,lőfegyverrel rálőtt a kocsiban ülőkre. S/ereacsére nem talált senkit, noha elét; jól ir,ányosia legyv.r^l, i»i>rt az Ülésben liéaőb\'b töbh nagyhb szenitt söré el
4- f -
1--

K
\\
Nagy-Kanizsa, csütörtök
talál\'sk. A gazemberek elmeneküllek, de a csendőrség erelyesen keresi7 őket/ Hogy rablási szándékból lőttek e a gazemberek, avagy boámból, azt természetesen megállapítani nem lehet. Az első körülmény valószínűbbnek látezik, mert ai utonállok Hárman voltak, de a sötétben nem láthatták, bogy a kocsin ségysn tis ülnek éa bisonyára azért veitek maguknak, bátorságot a támadásra. Valószínű; hoyy valami vásártartó utasnak volt szánva a lövés, mely szerencsére "célját tévesztette. ~ ■
— As étös bankó Egy előkelő hiva-—taluokról s egy elbocsátott—napdijasról len szó.
A napidij^st, mig el nem bocsátották, az előkelő ur hivatalában dolgozott. Egy nap a főnök ur égy ötös bankét felejtett az asztalán, a melyet többe nem volt szerencséje viszont láthatni. Lába kelt az ezer filléres bankónak. Aznap este. a napidíj,asl részegen szállították háza a hónapos ágyba, amelyen már hónapok óta ingyen feküdt. Uluminált áilapotjaban valahogy ki-, kotyogta, hogy főnöke asztaláról besöpört egy Ötös bankót. Ha valami különőa, nemes lettével dicsekszik, ar. bizonyára nem ju\'of\' volna a főnöke fülébe, de a beismert lopásról másnap mar hirt kapott a boldogtalan dmrnista valami jóakarójától. A j\'apidijast er mesze tesen legott el bocsa otta, de okmányait csak azon föltétel alatt volt hajlandó kiadni, ba az ellopott ötöst visszatéríti. Az elbocsátott embernek é|iető szüksége volt okmitnyaira. Óriási küsdeletiPután metris kerített üt toríutot, a melyei azonna1 elvitt a volt főnökének, hogy megtérítse a néki okozott kárt k visszakapja okmányait.
— Magit műveletlen ember, — rivalt rá a hivatali főnök. — Nem tudja mi a tisztesség? Ha nekem pénzt hoz, akkor borit ék betéve adja át.
Zala 69 . szám (5 lap
adott el a dohányjövedék, 46,670 385 darabbal többet, mint tavaly ugyanennyi idő alatt. Legkedveltebb agáré ta a hölgy volt, a melyből 164,671900 darab kelt el; u\'ána következik az Olcsó dráma, melyből 1P4,996.200 darab, azután a magyar, melyből 82,504.000 darab fofcvott el. Legkevéshha keresték a dohányba burlfl^ Hunniát, melyből 1,185.280 darab kelt el. A havanna szivarok torgalma ebben az évben* föUéndŰlt. Elkelt összesen 210 650 darab, a íní $ tavalyi forgalommal (91.800 dtrabj 1294 százalék emelkedést mu\'at. Különleges beltöldi burnót 45 kilogramm fogyott el, különleges bellöldi dohány 102.M0 kilogramm, különleges belföldi S/ivár 4,375.250 darab. Ebből legkeresettebb a regalia média volt, melyből 1,689.5(0 darab kelt el. Legkevesebb fogyott a brevas nevű belföldi kü-fónifges szivarból: 9110. Budapestre esik ebből 8000 darab. Bellöldi különleges cigaretta 17,321.955 derab kelt el. A princesszas 14,790.950 darabbal szerepel, mig a* szfinx 4 2600 darabbal.
1901. auguszios hó 29-éo
I hogy a szövetkezeti HirdetteékMÍ lapokban váló közlése fölösleges teher, hiábavaló kiadat. -- A cikkek sorit egy karcolattal |fejezi be, melyben egy ininiateri kihallgatás Molyáaát vázolván, rámutat az 6- éa aj rend (mer k autóié1 <ilt, agráriusok, szövetkezők) között íennálló ele®? t t etekre, Végül ad még fogyasztási szövet* [kezeteket érdeklő apró közleményeket.
dptó futfUbtt.l—
Kiadó csemege sxéllé
30—40 mm csemege szöUő Mdl. aojrevine, Piros, fehér és ropogós Chazil a (gyöngy) ssölló eladó kictíbep es uagyban Kktmdl Imre föld-birtokodnál Z*la-Réc*e."
3743-190*?-

Irodalom.
Árverési, hirdetmény.
A leínLo/filí ember ki sompolygott a szobából. s elment borítékot venni. Vásárlás közbén -pokoli- gondolata támadt: pénz he.\'yett zöldes papirost tett a boriiekrá. Az előkelő ur hanyagul pillantott a borítékba s gyanú nélkül kiadta a vi-szaiariott okmányoka\'.
—- Na látja, et h tisztességes eljárás — .szólt az okmánya val boldogan távozóra.
Nem láttuk, hogy milyen arcot vágott az előkelő ur, mikor rájöt\', hpgy csúnyán kifigurázta. Annyit tudunk, hogy nem tett feljelentést a tfluritfiuf elten, meri majja "ls nagyon restell a dolgot.
------Aicjoiilött mrruiek Ssecskó Iván
.UMálffll vddfeiugvélő. márknibázi itfcognak eves (ia Kumin János nevű 10 éves játazópajtá-sával szűrő: tavolléfeben elővette apja vadasz fegyverét és azzal játszottak. Majd előkerítettek egy golyóra töltött patront éa megtöltötték a fegyvert. Eközben.lépéseket hallottak, mire megijedtek, s a fegyver valami módon elsülvén, a golyó Kumin János, Kumin Iván márku«bázi lakos 10 éves (iának torsába fúródott s a szegény gyermek-1 megölte. A kir. jbiróság megindította a vizsgálatot.
— Megrágták a disznók A napokban a hosszút a lm kaná«z, amint a legelőről este hasa eresztett — epen akkor egy kis malac n kerítés l^özé szorult, a kanász 5 éves kis fiacskája akarta Kisegíteni a megszorult malaööt, de a csorda disznóinak egytke vadu) rentott a kerítés közé s a kis ártatlan- greiSak karját, lábát összerágta. — Állapota veszélyes.
- EUIIstolt milliók A központi dohánv-jövedék igazgatósága s következő érdekes számokban sd kepet nz év első Öt hónapjának dohányforgalmáról :
Az öt hónapi torgalom összes pénzértéke 41.202.983 korona 56 fillér. Ebből az általános forga ómban levő wyártmány okból 87,478.975 korona, ii belföldi különlegességekből 3,146.581 Hörona, a külföldi különlegességekből 578.427 korona A tsvalyi hasonló időszakkal szemben 1*3 S\'ázalék esés mutatkozik. Pénsértékben ez 568 29;i korona, 91 frílér.. Burnót elfogyott lM35kilogram, pipadohány 214 222.057 kilogram szivar 203,019.743 darab. A szivar fa jókból leg-kedvetebb volt a, H: jegyU vegyes külföldi, melyből 93,871.600 darabkáit füstté. Szerettek a , szivarosok a kuba p\'oriorikót is, melyből 35,566.293 darab kelt el, majd a portorikó következik 26,063.500 darabnyi fogyasztással. Hegalit ász 2,127.300 darab fogyott el, trabukkó 98.15.000, britanika 9,839.400, operád 1.031.700,! legkevessehb, • 9000 darab fogyott el a rövid! • Virginiából, j Cigawttából 47032.4(8,6 darabot |
— 1J| senemsft ! Pap József Ismert zene-1 szerző „Daloljatok* ezunü alatt 4 uj eredeti Lm gyar dslt adott ki zongora és énekhangra. —
A zenélő\' közönségnek figyelmébe ajánljuk ezen ! szép melodikus dalokat. — Ara 1 kor. 50 fili. j s kapható a zerzönél Sümegén. —
— A török hódoltság Magyarországon
j Szomorú "korszak, gyászos emlekü évek azok,/ I melyek -ezt-a-newt—viselik. Ez a—ihj^ hos^/u, jse-imom—időszakot—jelent a magyar -nemzet l Uir\'óiiotűboii, mely ..a ai ly . s iMoru épen—olisn
itt ai ly : zomoru. épen bős). A nemzetek egyáltalán legnehezebb időszakaiban legnagyszerűbbek és legnemeS^bb-k. A gyászom evek szülik a hősöket* Teher alatt nő a pálma és a/.einyomott hon látása !cgj»«bb nevelő a hazaszeretetre. A folyton ostromolt gyönge várakban s/üietnek és nőnek a legnagyobb bősök, i nálunk is a magyar „történelemben legszomorúbb korszakaink egyúttal a legdicsŐhBek, legfényesebbek és egész nemzeti történelmünkben / nincs oly gyönyörű idősxak, mint sz 1825-től l<44W»ig terjedő két lévtized, Széchenyi kora. A készülöde-<nes% a leendő ébredésnek a felre-magyarázliuiatlan jeleit íáthxtni mindenütt* megyek
A perlaki kir. jbíróság, mint tköoyvikattVeág közhíré teszi, hogy Drasler Károly budapesti bej. cég vegrehajtatönak Horváth Hökua végre hajtást s/envedö a hrSscsai Iskós elleni vhaitási Ügyében 180 kor. tüka, «nn*k 1900. évi október hó l* napjától 5| knm^tai 68 kor. 94 till. edigi \\f kór. *tf> fiII. árveresi kervesyi költség kielégitesMVwett a Nagykanizsai ktr. türvsz a per aki kir. istrtoag területén tekvö ata.hrsssm 104 8zfjkvben — a s 107—b. hras. alatt UU vet ingntlatok együteaen 1006 kor. sa v. 4. aztjkvben felvett 205—a. hrsi. ingatlan 3*2 kor. az u. a. íjkvhttit trivtttt 145 hnw isfatlvv 275
/901
eoi
gre, sziftu.ii teriiSa^zet_könyvbe!: telvi
csodáival vetekszenek. A hazaszeretet valóban \'csodnkat múvel s nemcsak a mi neinzetüuKne . tulajdonsága az, a mii a kritikus költő szemünkre ivet:
„Csak akkor csüggünk igazán.
Ha tönkre lettük, h hazán." i A török korban h ilyen nagy volt nwtu<etünk s a kis várak nagy hősei a világtörténelem lapjaira írták be nevüket, mint a nyugati ci-i vilizáció védői.
Erről a korról »zól a Nagy K^pen Világtörténet 130. füzete;
I A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. Marcali Henrik, egyetemi tanar. Egy-egy kötet ára disze* fé börkötesbeti 16 koron"; füzeteh» ként is ksphuió 60 fillérjével. M^gjelen minden [heten egy füzet. Kapható a kiadónál (Hévai 1 Testvérek íred. Int. Rr. Budapest, VIII., Üllői ut 18. ss.) a minden hazai könny\\ kereskedem utján. ,
— Magyar Szövetkezők Lapja. Havi folyóirat, m»qjejeniK Lip>ó-Li .avuáu, Janovcsik István szerkesztésében. Előfizetési dija, egész <»vre 6 korona. 2-ik száma augusztus 1-én jelent uieg. Ez a folyóirat arra van hivatva, hogy, a hazai 600 fogyasztási >és egyeb szövetkezet számara hasznos utmutat.óül szolgáljon.
A 2-ik szám első cikkében azt ajánlja, Jjojív járásonkint. embervedö egyesületek alakitassanak, mert állatvédő egyesületek mar léteznek hazánk* ban, de oiy egyesUle\', a mely gyámoltalan népünket >édeue meg az uzsorasoktól és a közigazgatási elnyomástól, az nincs. Ezért vau a tömeges kivándorlás Amerika felé. — Továbbá bizonyltja a fogyasztssi szővfitjcezétek jótékony befolyását a falusi tiépre, és" ennál fogva a/.Ókat támogatni sz állami kÖtelessegen<sk mondja. — ■ ElŐadjáa roaMcf"*Í>ecsűletes takácsok szövetkezetének történetet, es ezt két képpel* érdeke sebbé teszi, — * Befejező jrészét adja egy szövet j kezjeti zárszámadás hirslatának. — Kimutai
kor.az ugyanottan 210 sztjavben felvett 58 hrs*. ingaflan » v^^rehajiásí térvény 156§-a éTéfjas egészben t6ö kor. az u. a. \'jitvben felvett 59 hrsz. ingatlan ugysnasuu törvény <*zak*»f >iUpjai> egexzben 48 kor az u. a. aztjkvben íe<vett 61 hrsz. ingatlan ugyanazon § alapján egészben 57 kór. az u. a. tjkvben telvatt 65 hrsz inaatlaa tt. *. ^ alapján egészben 74 kor* at u. a fe velt 67 hrsz. ingatlan u. a. § alapjau egészben 195 kor. az ti. a. tjkvben leivel 59 br-s. ingatlan n a. § alapján egészben 2*2 kor, a* u. a%21H Hzfjkvnen felvett 41 ós 17 hrsz ingatlanok ttgyilUe* 367 kor, m ll a. aiLeltkjtozO • et 172 hisz. ingatlan 282 k.
laz n. i.M
égről
T47 sz tjkvben Tel vélt brwr-
HügHtlan a vegreh. iÖrvény tÖ6$-a alapján egesz-l ben 353 kor. kikiáltási árban mint becsárban as
november kő ik napján d* 10 órakor. %
A Hrásrsan község há/ftná l>r. Krauk Sala ügyvéd kozbenjöttével megtartandó árverésén eladatni fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy árverés tneitkesd\'é&e elétt a fenti kikiáltási 10\'V*át báuátpénz fejében letenni tartósnak.
SZABÓ UYCLA kir. albir/h
ss ar

ajk/
Eladó kefés üzlet.
/ííiliu\'üMnzugcti, elhiláioxit lo!yttn,
egy jóforgalmu_____
== kefés üzlet,
amely névnek
iís ev öia ail fenn és igen Jó hi\'-)rvend, a a o n n s I e I a tlo házzá együtt, esetlég s ház bérbe Is kivehető.
A ba/ban van 2 lakó ^obs, k nyh>).< eies kamara, pince, mellette különálló épü-ietben vap u műhely és hozza kert. Bővebb felvilágosítás nyerhető
GAZT A-ANTAL Zefés
törvé iryes örö k \'isein é I ZálaegeSzegen, Siuglei uics t. szánt alatt
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 69. szi m 4 lap-)
1901 aoguasiua hó ])éa

ff "3
Í II jfl tf
áll4 ■jTti
ÍM ; l

^ S
ar^* e «
Értesítés
Van saereacsém a nagy tekintető közönséget tisztelettel értesíteni, h-jgy a
nyári Idény r é a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a legllaomabb nUuéaégiél a legolcsóbbig figyelmes es telette jutányos ki-szulgálás méllett k eszitek.—
. £z alkalommal bátorkodom a tekintetes a. kir. kllatarvos urak lig.elmet lellnvui rgjeuraha htailtmf-nyeíiuaire, melyekét a Tegpootosibban, előírás szerint tegjuranyosabben, kirtmö minőségben ca Ízléses kivitelben acolgálok ki Vidéki megrendelések kellő figyelema>& eszközöltetnek
A n. erd. közönség becses támogatását es szíves megrendelését kéri mély tisztelettel:
K&9FK&KK MOS ttrfles«M
BLU fele ktt.
Nagy választék kitűnő minőségű, divatot bet/Mif angol ét jranezia kelmékben
ti
h
Hentes- csemege-külötilegességek.
A n. •• | kAaönséf *zives tmionasára liozont, hogy .\\*()kanlunn. C\'acai-irrj ui. a aankaatiaal Takarékpénstar paioinjáhin
u
Hentes- csemege-áru üzletet
— Hlnérakor (Ma
HalIK huaak.
.Sonka légiin, prágai 1 Kilo . ■
,. , kassai 1 „
• „ prágai mód 1 „ —n tiaMriai 1 „
„ csáttárins sovány 1 kilo .
D.
StaJooa spékeió vastag 1 kilo -„ Astólt vékony 1 „ .. Autóit 6 kilónként .
rendeztem be. áru, Irfotraáhb árak aarlleti.
Msaláaal.
K. íiO 2.—■ Í.H0 „ X.78 „ 1.44
Saatámi, magyar légiin. 1 kiló Szalámi magji. ni. rendű 1 „ ,( - nemet 1 kiló . „ •\' ., olaat 1 ,, .\' „ „ aankáliól 1 „ . „ „ \' kózftns. 1 „ . „ 6 kilóként ....
£ 4.-,r 3.60 8.-m 8.-.
,. 1.40 „ 1.28
\'"""MV.IJT.
i , t UMUS11
K. 1.40 „ 1.40 » 120 -V-M0
Kalbáazok.
Párisi\' 1 kiló Eztra 1
Falu hunok,
Sonka-kalbász kilója . . , relvágen
onka f rigai 1 küo . . . \'. , K. 4.40
„ kassai 1 ....... 4 —
prágai mód 1 kilo . . ,. 3.60
Dlauiásalr valódi Úszta I kllá
Kevert legfinomabb 1 kiló . „ II. rendit 1 „ „ III. ., 1 „ .
. K. 1.60 —=«r l.fle-. „ 2.60 ,. 2.60
..- K, 4, • ,, 3.— ■ „ 2.40
Iá. I.9«
^mgyoht> irtrlnrl arrnirdnirn), Oonep- éa vasárnapokon este 6-tól 9-ig —uyilv.. Jilaaláa aazy biaa ca l>lwla)kr«
A tisztelt közönség pártfogását kéri
HIMIIT H hentes- csemege kereskedése N.-kanizaán
JIE&H I VÓ.
APACSA é sTV IDÉKE
fogyasztási és értékesítési szövetkezet f. évi szept 8-án (rufrui)- d. u. 3 ó. a nagyvendéglőben
rendkívüli közgyűlést
.■art, a melynek ismét tárgya leend a „Hangya" központi fogyása\' táti szövetkezeibe való belépésből kifő yólag az&kaégelt a.apazab* y» valtoztatár elfogadása.\'
A mennyiben ezen rendkívüli közgyűlés aa alapszabályok értei*
mébett hatarozatképes nem. lenné? ugyanezen tárgyban _______
. fotyö cví szeptember bó 15-én d. u. 3 órakor ismét
rendkívüli közgyűlés
log tartatni ugyanott, amely rendkívüli közgyűlés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül fog határozni.
Kelt Pucsan, 1901. ev\'l augusztus hó 24-én tartott igazgatósági - ülésböf. % SOS—1.
4t igaxgalóaaK
—a-
I
Újdonságod
uri és férfi kalapokban
V *
nagy választék és különlegességek
a
saját
ártm
anyu .
daróci (loden) kaiaojaimban.
t •
Szolid árt biztosit
tUlCS IIHSEF-ültMizlil
a Korona szálloda épületében
Étí^^jÉÉ^itS \' Nagy^ahizsáh.
ffehaJ*
<P
tyomatatr Fttfchíl FflÖp1 ofottidajábaí Nagy^KanusaüTTwör