Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
48.79 MB
2010-12-15 14:51:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1075
6693
Nftgy-K&nixsa, vásárnap
Zala 76. sx*m (4 lap.)
ltOi iMpdflilNr M tf-4*
Még álai vágy, lábrs kap... Úgyis közel a bervadás, S Dél/ álom borul H^a Hadd legyen hát nép, mosolygó ás utolsó órájs....\' j Hioc« vig szüret, bár szeretné Parány í jl min iastrs/ B< oly tajoi lenne, miként á multb«n volt nem efjittr. Mart hát Bicbof iiUXt asflksn Csorgatja a begf levét Sjtedók.dais, víg zene helyt, á panasz SSáll IMftlMét
— Nagykanizsai ezabadelrü- * As ídegan írasasód aa.nat io«t n mtri ujabban szept. 20 án este seUkebb "
frM >/, ^ . ._/m; neveti, aI. rénataaince. mimmn
kőm érteked** tartott, melyen a további ^^ 7t4j| d,J#lt#ff lio ^ d4l« «*< W •
teendőket részletesen megállapította s iromány* éa esyéb ocm köakeMO mú
tal fölkérte Remete Gézát a szept 2 2-Oá pl. praetor, quaestor, circu>ii*, vitioeaa
p&lgyOtés vezetésére és tt pártelnöki túurt|forti»*tmo atbv A t. a) éa poa»ba
elfogadására, o&i eí ú fogadta.
Elkoplá\'ja francé t /£( Meri 6 rólak minden b|*en Kell égy egy dalt dalin® Oka ennek, hogy i gépoik Szíja gyakran elszakad* S nme* Ilyenkor kÖsaPávoT Fény sehol a* ég * at>.
Ha fxután inr^rpal>ál EWi\'eiö a tsnaes, Szemük elé a szerződés Egy .paragrafusát tartják : „Félóráig te*sék várni F«ltotom a w|Jj«ki\' !*\'.\' Vagy: ^leb bin ntcbf aO haúse l*4 T&téfo* ítyv?r ar-7t wj»; \' "
Egyaióval ok ugy éloekf arnt Kíkct bu. bej, gond nem báat; Ssidáa. panaas, sugolódás, Nekik bitony dehogy árt... I Mart Kaaitaan maguk vannak —á-esácdábaiL—- eyyedflt,
$ minden jámbor itt úgy lasooi, A koyy fr^mc* a $ekn hegedül.
" Jt ■ _
j
/
J
BIBIK.
Wl^aa
görög szavakat latlaotnn írjuk* de a c i*t| helyébe, mikor k-aa* ejtjük, JN teasönk, p. árkon, palastra, akropohfl aifc —ŰÜ——
8 as idegea lilíjdooaivak írásánál a latin belükkel író népek lul «fdon neveit \'neghagvjufc áál\'osstiaaal, egyéb népekét a k tej te* eacriat ifjúi la. A gő ög nevek közül azokat. taf ^k jl római iruda osibál irritiiak kniisnk, Uiim.*^ irjuk; de a tudományos irodalomban megtartjuk as eredeti görög betűket. A görög navak % latin betűs nyelvek nevei koatil ia magy»riNtea irjuk a*okat, amelyeknek magyarua kiejtés* a a kösbses<>áiat!»aa m-gáilapodot\'.
— Akik a silal péiyára kéasAlarii
•..Süiét gyáriban ail éa zokog
A „Stabadság nemtójs*\'.
Vele sir egy nagy, szabad nép,
Ravatalon elnöke...
Vére, a wlt—— gyáva gyiIkoa
Kefétől kiontatott,
Bosszúért ki-il\\ — s milljóknak
T«5r as egre jaj ^savuk... -
Anarúhu !Itt ta idö, Hnirr Mtmor^ Jják íejed Mi«)ött mes újra. vérbe Martanad gvíilms kfxed. Társadalmat (eiforgató * Eaameikért haljaaak» iül g rnjnrtffi Tábor jSv^áíminaa I
— Maaaséljl hlr Tóth Lá«aló a uagvka-aitaai kir. törvényszék elnöke aaabadsagábél. basa erk#avén, álvetle bivata(a veseteeérr
— Aiiielj«aé«. At igaieátf(lgymini«ateri Aayy Kár<4/ perlaki jaráabiróeági írnokot a j nagykaaissai történyssékbfs helyezte át. I
Klglml^akedléa m vélasstáara. A rendkivOl eiöny^a éa telj** kikapeatatael uyaror* varmegye Központi válás*(mánya a létenyeí \\aa ös^ses asinpadi aaakmára, (még as operetté választó kerületbe válaaztáai elnökal Hertelmdy j és operára te) a b ttóságiiag ia támogatott Bela, megyebisot^ági tagot kttldölta fei, aki a temeevari 98ainmQv *aaeti K \'pézdfiMru" m# y meibisatá>»t elfogadván# aá elöintesked^aak | intését 1H93 lián p «pUtalolt, s töoeljai»4k egyike megléfe^é céljából -asrp\'. 2S ikan d. c. 10 óra-jbugy * lMidape*4i drágasággal aaamban kor fog h letenyei lö^soígabirói bivaialbafi meg-r Váfott a kepte befb l"go osobb eletmódoi uyu|Y-jelenni éa ott a . föszu\'g ibirói által megbivandó haa^a. Wjig te hu • ddrg oaak $Háat^ k(Mui«ggel
biaa mt lyrliakkal áárgyaim--------------------htt\'batoti . valaki Lel^fis kéM<*tiaégsel jl. ^niu
■ —« á aagy ktals^al Iparlestftlel kik* jpalyáhuva Temfiavárl már 6 av előtt leles inh rébtfl. /saxlOaaegek megváltása cinén még I intézetben^ a l*-gkis*bt> a dósat fal is talje^ képteits^g a következők járultak hozzá: Ssán\'ó János 10 uyerbetö [App oly képesítés, mint a budapesti korona, Topler (Íy0rgy 4 kor., Oeutscb Lajos 5]ssmmüfeese i iskolákban] pádig lenyes
kor., Unitár. Marton 5 kor. 0.<ss«i*en: 24 korom*, ered meny n yel r bizonyt* ja est ama korü meny is, Ez atoa ia háláa köasünetünket nyilvánítjuk a j bogy minda/oK, naik ez Intézetben vége/lek, ak beküldött adományokért. \' legnagyobb városok azomázziboz nyárié* élőára
——Továbbképző l«u folyam \\ nagy- azei\'söaésl. No ués irttencíójá ei iotéi**tnélr ái H, kani/sai alt, munfcagképaö ejcyesület a nagy-^jbogy a esegony, dé eWH^ás fcépaaaagáak uljes
aláüagyi 1 Un^ITj .í> ii«m«k" Hl mTsib Hl
mínisster, a soprom ipar és keresk. ktmara ó^ iránt ia intésfcedik. As intézetben a loiny* a «Kaniz«a város bozsajiru ásaval a/ egylet. j növendekek asám^rt internátus h v »n, a ho; a >agiai száiiiira Mgy »»kt«>ber fiö lö-éti kezJtídfr.pegaöiid\'isabb íe.ü/yciei a ait vannak. FVfíé&r; lovábbkép\'ö tanfolyamot nyit A tanfolyam <ár- m-gleleÖ kU 6 os tebetMéir, 4 elemi (iiem t<\\ai: m«yar, irályuu. ip^ri köl aégvetéy, saökaéges) polgári os<taly-; ferflaknál II) ÜD, könvvileltan, mQiparí s/akr^js^és mii örténelem. ] nöknel 14—25. éves éiatkor. Val t-zb-ly^g^ : ei-— Jdentkeani .lehet ax egyetüM belyiséaében. : lá ott !ev«*4ekre bővebb lelvilágoattásl ia ad a Eaen köslemenyt t% Munkáskeze ^titfcijjl^t wSzmmUveszeti Kepe/deM igazgatOaága Temes köréböi knptuk. De ugy érle-úlUn^, liogv^a varoit.
^^r^t^bk^sö ^ ti*jmimmé**. Akik egy
Munk^psóEgyesület Igte.iti, hanem Kjjp ? iHminden áíjss al oaaz.ferö Uaztea mellekjttvede-
koz-
Ipmre szert tenni akarnak;\' a\'Okuak melegeu
... Muraközben a horvátok üldoztk mind, mi magyar, |«l ólaik korrót néttfk Kezetbs jut hamar . Tefan nézik — ab* mily szégyen! It rgyan hódít a pdtitgláv 8 eil a yjtytej c^yenyHésl1\' ótt tömi tan nern ts látják !...
...E hasában a/erte as most Eaeménjc-a betn^kC Hojiy a „jelölt* korteskedik És mond protfritfnm-beszedet Nálunk is van mai dátumra Sok aspiráns — ép elég. „Jó fuvarnak* a jele es, Tömik a sáskák zsebét...
A K»*4&y* utcán lakók Panaszkodnak, jajgatnak* Hogy nincs nyugtok, bár as égen, Itsgjogjon Hold, avagy Nap. Pikkáns-ístt. trágár-nótát Dall böaz rtula<ók hadsf Bakfis lányisk tiszta Iflke/ Mérget i-ziv be, ha hsllja 1
Mert hát a< a néhány „András* Elfoglalys van — lesen; Hasiroz a promenádon H\'>gy ottan baj ne éasen. Többi nleán évenkint csak Kyyszer ttln fel a rendőr, Hs az adót ek/ekváljOk... JljáJ drága a ctítrritbbffr I
I M<hály polgári iskolai J«űár több collegája
i rrují;,d,e,é?®i; ^ÍL^ ^P10 EgTT^et .mriket
rfajivélelre wól.^ott^ me)1 a Ui.lolyam kHer- L^j ^ « Aluláno. Tadó«<ó h.rde óhi Wu-
llfl\'l""\' \'v ,P*r"a ^J^^ lyohot, üuij^pwg\' VII., 1Ífrgé6et 8öFui T>f. milf
általában - r , > —r i »"Okat tWttH.^ai tielyukf. lo.«i»Ui ja, A in«U
r^ffLp íbl"1\'\'^ ..^"^- V l • lókjüved,ha,l, amelyrdl s/.ó van, míiict^n u^yobb
•, hanki ünrlr -h | A\'tui HtltUM IH lll\'t} UIIUÜa^Mk
i irír »*ft*.\' }:Sl®«ÍT!\'M.fr 1a i.!tr,DT r barátaik körében -
j éa iiokiniézetei 1903. **vi feoruar b» 28-tg nz?»-J J ° • ....
(féykép éíi átváltás végeit még ellogudjak, A 10] Telekkönyvi Hlas(»lkr. A telek-
[forintom bankjegy Levonásának utolsó határideje|.könyvi Tisztviselők Örszáaoa egyaaülete fölhívást | 1903. sutru ztua 81. j bocaajt ki, bogy az egyesület vaUsz\'inanvif
^ Reglétlek a katonák. A uagyka- illetve -zakbizotis i»ei tágjai, az ismert telekkönyvi
t ntz~a.2Üh uivéd^y ií ezred szept.l9 en este érke-zett hitza a délvidéki hadgyakorlatokról, Ugy a | tarta ekosok, mini a kiknek szolgalati ideje le-| jart, azonnal leszereltek.
— A naaicyar hely\'eslrá«. Az orsz. í közoktatás tanács állandó bizottsága e hó. I*-éti tartot< a dr. B«»ö hy Zsolt elnök lésevei a/, uj | iskolai évben első Öleséi, (amelyen . folytatta a magyar helyesírás szabályainak taégyalását, j Napirenden -volt az .idegen szavak helyeairása : az a kérdés, amely ben legnehezebben egyeztélueiök
írók: S.tgi János és -V^jd* „TeíekkoqVvi Min tatár" cimil
Adolf áltat irt. inunkat/ rendeijek meg. A szakkörükben rég óh »jtoít inunsn, á telekkönvyi bejegyzések egyöntetűségét célozza. E munkából laikusJ is megismeri a teleikötiy vet. A innuka mellé 18 telekkönyvet csalóinaK, a melyekben öa^zepontositjak az összes eötor* dulba\'O bejegyzéseket. A munkatuoz végjei,* kérvény- é* okicat mintákat csatoltak. Ai egyesület szak^ic\'otts^ga megvi<sgalta a müvet. Azt bírósági
% oirosa^i listlvia^lokuekj kövségi jegyzőkueic, ö^sze a vélemények és legtnuádozóUh^á ayakorlat. \\ Pénzügyi- ea pénzintézeti tis/tviaelöknek, saoval Az állandó bizottság hatarozatai lényegükben véve j mindazoknak, mint uéUülöshetien ko y ».et a következők: ajanlja, a kiknek a telékkönyvvel do guk van.
I. Magyaros kiéjtés szerint kell irni a/okat iró* tekintettel voltak a polgári törvény-az idegen szavakat, amelyek a nép nyelvében terveze ére. A terjedelmes munka 7 kor.
is meghonosodtak, például eklé/sia, prédikáció" * mit. részletekben n kilizelhetnek. -A rntgren* március, kánikula kolera, dikció, fillokszera Mb.; deleseket az egye-ületliez [lludapeat, V., Alkotás amelyek az irodalomban közhasznáéiban j,,,4ní uiuai törvénykezési paluiai kell intézni.
— Áa olc«6 kcrihirt. A bizalom meii* tiszteld dolog evmindenesetre jól esik az eui-bérnek, különösen, ha ősitkugyiyi hely behozz* neki, anélkül, hogy a« ujjut is mosduotta érte, Az ügyvéd ur össinlén meglepődéit, mikor pAt nap előtt egysserra betoppant hozzá három atvsfi és kurtán fölajánlotta neki a kerület bi-animál, a beosületük szentségére fogadva, bogy 01 meg is V4lastt|ák. A tUkáiis soha
\'vannak, például akadémia, pcóza9 klasszikus, I frá/is^ múzeum, reakció, delegáció, kvóta, fiaika, : lilozólla a!b.; ez utóbbiak közül a téliesen | magyaros Írástól csök azoknál térünk el, amelyekben oh vagy x van; est a kó< idegen betűt megtartjuk, például >eubnikus, monarchia, nnar* ohiatH) «*xpMdioHV slb. a) amelyek nem ^alin va^y — IgMrtig knTtivnf\'iro népek ayelvflhfilLVjili\'ik, például cár, számum, khán, s^jk, aalifa ;stb

Huszonnyolcadik évfolyam 70. szám.
Iiitkmituf T4rtiMW-*p41*t FÍKMÍ FUlAp kÖBJTT-
(«ru£etl*HÍw&
tiarwi^**! •rtfkexní lehet eejioii-tw t «. 4—4 art Máit.
;H nn»«s<tt 1 Jsp TBZISm niiirt tguttNft mimlea koeleacav
Kiadóhivatal: Viroihkxiplllet: ÍWhtl fVlOp ktujv tereeked tee.
„ v Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN höienkint kétszer: vasarnap s csütörtökön.
aLörtzrrtsi iiu K*í» im . . II kanna
fUim t Icmm*
<wrjr»4i»r» . , | gggpj
SjÖBir petttsüf* Ml mur
EtBflietéeek, nliaiii > kl |iHa>r eeutkaaék Tlttktí rtitf lliptm
BéraenteUía Imiit esak waeel k««k» bili feftíÖttia .1
I|;m sasai U* M
1 lét
Nagv-Kanizsa. 1901.
Felelét mrkuill: lwl>r Hmmémr Sztrkssztltárs: *»>\'«
Vasárnap, szeptember 1.
, vt/vt/\\\'/v\'yvt/\\ly\\fy\\1svl^l/V/ ^............
!!Szülők figyelmébe!!
■ A közeledő iskolai évre —■ ingek, nyakkendők, harisnyák, zsebkendők, esőernyők, bej—én ruhakefék,
\' iskola-táskák -
a lex»le»ébbaa és nagy választékban kaphatók.
ALT és BÖHM
VSroshiz-palota
golt voltá a orvosok és laikusok unos-untalan fblhívlák a közönség és törv.-hozás de az erszény meg kMe-
.\'-.i. x.i*\'. 1 JjJ_!_!LÜ!iij!J!^ \' 11111 H U. 1 > i»i»
.\'j > /\'jN ✓,>. ✓(>✓(\\7f\\7j\\
A falusi orvos.
Jó ideig i>zt goi.doltuk, hogy Magyarországon a néptanító a legszegényebb, ember. Szomorú legendák fénye vette körül a nemzet napszámosának ütött-kopott alakját. Azonban a néptanítók e dicsőségét most csaknem elhomályosítja egy másik társadalmi osztály nyomorúsága. A község1 és körorvosok is előállanak panaszaikkal, 9 aki azokat hallja, igazat ád nekik. — Valóban, az ő szegénységük, csaknem a
néptanítókéhoz fogható/ \'Milyen szomorú tanítók és orvosok helyzete türhetlen, nyo-veTsény ez Magyarországon : melyikünk [ mortiságos, ez azt jelenti, hogy nem for-szcgényebb ? Melyikünk inségétf kell sür- ditunk" keilő gondot a nép lelkére és gősebbeu segíteni ? testére, egénségére és műveltségére. Hogy
Tessék elhinni; nem tulozunk, amikorjP«d 8 ebből egész nemzetünk veszedelme, az orvosok ínségéi ól beszélünk* - Meri pusztulása következik j ait bizonyítgatnunk szégyenleljea ám ez a helyzet amiben ezek fölösleges. A Irözégészséj? ügyének elhányt a taiftall. müveit emberek sínednek. Hosszú évek költsége és Lradsága árán szerzik meg a diplomájukat, amely aztán nem tud j ngyelmót. Zörgettek nekik még száraz kenyeret sem adni Még I,e® nyittatott- Kilelt a pénz
száraz kenyeret sem, mert hiszen Magyar- nyésztésfe í
, -------■■ „\' 1-Valóban, i légfObli ideje votl tehát,
számos községi és k:rorvos . . ...\' 6 . \' „ ,\'
, , . hogv * belügyminisztériumban hozzáfogtak
i fizetése oly nevetségesen, oly kétségbeejtően I \' , , _ :„ ... . \' . , , .. : ... . , a közegészségügy államosításának uiunká-
i csekély, hogy abból nem diplomás -emberhez ... . . _ , .. , ,„ , . .
, - 1 • . hához. A legsürgősebb teendő, hogy azokat
méltóan, de sehogy sem lehet megélni.i .... •, . ... .. , . .
I , " - a vidékeket ellássák orvosokkal, hol napi
Eamfyira, hogy vannak állások/ ameiyek: .. , . , ,.
i \' \' . ------------„ - \' . 1 | táróföldekre nincs orvo* mert az illető
ellátására egyáltalán nem vállalkozik orvos. F ,,, , _ ,. . . . , .
., \' , , , , vidék alacsony műveltsége, lakosságának
Megtőiténik, Miogy mézes kaláccsal csaló- x A . .. ....... . .
, . . .\' ■.. , , . szegénysége miatt a magángyakorlatot
gatnak doktort egy-egy kosbe, de bizony , . . .. _____ ... .
|ö ° OJ \' | folytató orvos megélni ott nem tud. Az
pem_akad„olsM—merész vállalkozó, - a orvog néikü! SIÜköiködö v dékeknek orvo-
ilyenkor egy-egy egész csomó község van ^^ ^ ellátásával viszout s-gitve lesz
minden orvosi gondozás nélküli a gyakorló orvosok társadalmi baján, .\'gyes
Nagy baj ez kérem, nagyobb baj, mint!helyeknek orvosokkal való zsúfoltságán.
az, hogy a lovasság kardja régi ft-jta, ujjal [Néhol a Tárotokban ugyan s sokkal tO\'«b
kell—sürgősen felcseréirt\', Merf, hogy alorvos van, mint \'szükséges lenne és így
TÁRCA
Válogatott részletek idegen irók müveiből,
Tktophil Gautier [1811—1872\\ Snjelltnufa.
Mai oap\'ig az eredeti tebatség ritka, a kép-ieIgéa- rjakori. Azért táa a T4lio2alonag birei Hircaea oltatnak egy oly írót, kinek in»pirác\'<ipit a banaliiúiói raló lelelun jelUmai. Et a reltegé» Betegség, aeljr mindenfele excentritiahox »eiel. (lanti*- Srdiké ah^j tar\', hosv a kOxnapi ember-h\' i taiik lusouUrá e* ez a loiylonoa mjKódíia <>-<r/.!a júreazbrn, bogy melienye f» muraija egyariat ellenlál>a«a voM kurtárxai viaeieiéoek "ézeteinek (PtllUntr). A kfilönöa baibdazaaá-eltekintve mAs ]6 luiajdat ••gok elrezeteaaé j leaúk uiűyeíi, SainU-Beute *z*riot leírásai a uobriia ea lesifi müveit közelítik meg ; Gidel , -ragyogónak* nexezi prózáját. .Eredeti é» elaö-ranga tehetség"- moridji róla lútuson ,Az Öt ve-1 o*s évek nagy. leírni az ö laDÍtváuyal voltak* ~TSfiftifie).
Szívesen ttinyoUa korának emberei\', de \'>a-magái >em kímélte, ennak bízonyitéia a kővetkező jelleiuzéa, melyet 22 éves korában irt önmagáról r i
,Neji kepze.bálnák vnUim küoitpia-abbat életem folyásánál... Ketidfirökel egesz ti!ági életemben nem öltem e* a zsandárok kai sem akadt még dolgom. .Szerelmi bánat, vagy egyébh okból öoij)llkoi»ágoi i.eiu kiterlettrm meg, sut ,még párlipjo\'" v.igr rzeretöa sem volt. Mint [belépti díj tejebniesrediiM.\':ttnul végignézhetek !egy sirnd\'rabol, ugy butám\'néha fgy nőnek I felét, barinadit ; d- nrrnl nem is érdemes ber <zélni. Irodalmi érd\'ineiui szialén sovátiyak. de | meg lasla is Vügyok érve i;e*.ié>Qkre. C-izmadía | vagy szaböboz méli<> nnrinhei nem rai^asitotlam egy ul-11) és >em insgimoa,. sem prózámon, verseimen niucs még rgy szál hajasz sem. Oly (egyajterfl, jóakaró ea kevéssé vagyok szemlé én, j bogy sokan ta niálitásomban kételkednek. Nem tegezem, afft még kereaztnevökón sem ttólltloss\' ja nap bőseit, egy színdarabom se bukott meg ;j | könyvkereskedőiet sem tettem még tönkre. — \' ! Mindebből láthatják, hogy nincs okom a btl«zka-1 itégre. Ha holnnp meghalok, nem marad utánam, nyom; siriralom is csak két nanbol állana: Született... Meghalt...
Nem vagyok semmi, nem te«zek semmit; nem élek baaetá vegetá<ok, euibéi helyett inkább\' osztrigának illeném be. OyUIOICk minden mozgást éi irigylem a varangyosbékál, >ki« időtlen ideigj
\') Cilki* a k}[oluztictemtu*hir«ir«, kik uifan gjirtot-tak aifakaak latla kaagsúi neveket, — A Kord.
elüldögél\' egy ugynnazon • kövön: Motdulaiian-nagy iranyazrn^i iairn tadja nio\'oda Mit* áljmrd almodtíantk, m»lye\'< bizonyir* oly k»<l-veaek, hogy könyvel keltene rö\'nk irtti.
Otzi\'im a k\'lettek nes lét : kuyn ak vagy trancianak »»!•• ülés a totyiuao* •• ta. hw< a* «mb«r oly jól meganaradbat ottbwn i«. H* tea l lenne u circumciuó, m^Uaiedaoui vatláara térnék es bUonyára kitOn^nua váiaa l>«löle>e. A paaák kadvtlik a tigriseket, én pedig a « ar*kai I szeret in; a mac»ka a szegény i>rd<)g"k ligrtsr. IA m\'cakáa kívül mit sem tarri-iek, semmire sem vágyóilpm, cotfe egy ér/és es egy gondolat i tölt el: Iázom éa unatkozom. Mi\' eataa\'jak ? —• Kánya éa sakkozáshoz nem értek, $61 még rejt-! vények megfajtéaehea is bu a vf|^ok .
Semmire sem haatnnlbatnak, és étért im lettem.....
Qyaktan lanáetolU1\', t-ózzek valami Állás alán, ha mákért nem aaérl, kogy legyen címem jelzésem — mint a gyógyaaeriar palackj»mik. KöznieggyŐZi dés szerím senki sem lehel sestmi é« még azok is iparkodnak Wáinivé válni, kik. tényleg semmik.
A miénkhez hasonló, előrehaladt táNadafom* baa oaak három (Ilonádbató álak kiiál>otik: tolvaj, újságíró éa spicli. Sziveaeo teltem vo\'na \'ulvaj, meri a mesterség gyakorlói aa eklektikus > filozólia hívei, de mint az eikunyl Martainville mondá, e foglalkozás aok fájdalmat okoz. Révid-
A gondnoki kezelésem alatt levő Máriatelepi (Balaton)f szőlők
kiválónak ígérkező cca 500 hektoliternyi HUlSt^torZXllÓSO írásbeli ajánlattétel utján a legkedvezőbb
ajánUt t«7í]é&«lc eladatik. -Az ajánlatok hozzám intézendfik Nagy-Kanizsára szeptember 5-ikéig.
Dr, NZÍVftlIHY M iKOLY
zánaaiask
Nagy-K&nua, vasárnap
•sok csak tengődve élhetnek. A kidolgosotl javaslatok köziU ad ajánlják legsürgősebben elíofadásra, mely a körorvosok államosítására vonatkozik és a mely szerint as aliami közszolgálat összekapcsolható lenne r magánorvos*—gyakorlattal. Az állami körorvos az államtól kapna bizonyos ösr-scegfi létminimumot. Ezért az állami .körorvoa tartoznék ellátni a közegészségügyi, közegószségrendőri közszolgálatot (hivatalos vizsgálatokat a korcsmákban, piacokon kutak, épületek stb.köiül). Ezenkívül a körorvos magángyakorlatot folytatna a ssabályrendelctileg megállapított díjtételek I mellett. A kororvo^i kö höz tartozó kiizsé-1 gek esetleg még tsrrtrésj! Iben lakást ad-nának az orvosuknak.
De a szegény kötegeket lehetőleg k-rnélni akarják niindetry.. orvosi költségit
Zala 70 Bzim J9 lap
mértékben való aUrtuuliaával Mm foglalkoznak és a kedvezménye* borfogya-zlást igénybe venni aaftndékoznak, wissarim ebbe i igénrOket illetőli a folyó érben remélhet bortermői bőt a háj •aflkség\'elre szánt tnannyi"égei a városi adóhiva-iálnál Tolyó évi hó tftJlg h^jpinniftni
el n« mul isszák, mert ez^n sáMa batáridőn tul, a bejelen lének figyelembe nem véte\'nek.
Nigy-Kanitaa, 1901. augusztus "M"S5-sn.
NEÜ LENGYEL
ellenőr. b. polgármester
I Iovém mfBti t a tópw
Iri>: Ornner Lajos,
Zilivirn. kíz|aztf. elladója (Folytatás.) ,
4)
1901. szeptember hó 1-éo
Káró* következményei eaen luvf"t-T\'iranak nem voltak. Specialia okokL loltaj\' ezen videJuai: a birtok tu ssgos feldarabolása, -üm nip*Mtft a lalaj magaamra. .Pénzt haza a kirái-dorlók Bem k-öidiek, meri családtagjaikkal menték el.
Még naekelyebb a kiváidorüs a perlaki ráaból Megy ki easn ár <sb I HíirrátezlaToa;*-Mágbs rövidebb bo-szabb időre, szolgálatba aaáaoa emb*-r; — mert a tu\'népesség folytán ezen járásban a megélbetőség igen nehéz, — de ezek ismét visszajönnek.
Ujabban p <dig a főbíró közvetítése meBett $ _ Dili vamirfciniaság hazai éa ausztriai vonalam loegláhatős díjazás mellett foglalkozást Ula! számos ember, a minek tolytán igen ritka e-eben kívánkoznak eaen járisbó má« országokba,
Has m ló rinonnrir-- TÉftoak * •■áklnrayé járásban ia,\' hol a batár kŐzeMge miatt a szomszéd országokban való tartózkodás gyakoribb ugyan, de tömeges kivándorlás ilten sem ész tilt* ő.
j. Ila pedig végre azt k.ulainók, váljon ezen elszakadott testrereinl\'aorw hogyan alak ni aj
A murakereszturi körjngyzőségbíl mér jelen- |iazá|ukban, uíj-megnyugvássd ;kon»tatálha juk, tékenyebb . a • kiváiplorlis Murakéresztur és j hogy a legtöbb esetben ők megvannak elégedve
díjazza majd az orvost, lehetőleg alacsony j
| Kollátszeg községekiffil 30 ér óta 10—15 család éa ba dolgoznak ott, — pert dolgozni, lándnj - 80 «z*mélylyel krtUOzött el Balovár- é» Kőrfla \'ott is caak kell, — lassan vagyoniig ia n*r»-Csak ha önként fizetni képes a belelj megyébe — hirtikszeríés végett-. A kivándorlásjrapodnák.
Mindazok, kik ezen magyarországi kivándor-Hókkal a szotnnéd Horválazlavpnomig kttÍBé-| fele vidékein talAlko4f.uk — mint e sorok írója
szerint a körorvos évi fizetése ) 200 —2400 j nagy kárt szenvednek — e.-Wikivül egv 17.000
korona közöt változik, a sprint, mint ^T Ml\'^l lé eeitett batWtörnSnak \' \' | kili-tzlogutása a községei terheli, melynek la-
magángyakorlata nlán kis;:bb, vagy nagy bb ko-sága azonkívül évente 2400 korona legelő
! még kineM) mértékben mo«t is tart, a melynek ,. , • ., ... , . különfegés o\'taii nbbin leljltk, hogy a Mara
díjtételek mellett, m»rl Uryezelt javaslatok. (o|yó gyakori áradásai folyian ezen községek
jövedelemre számíthat. Az orvos megclhe-lbért » lizcU K,,ín vidéken a Mmaioiy® szana-
maira is — örömmel lMhatják, hogy ezen kivándorlók békében, mege éledésben élnek. A >a-gyoni gyarapodásuk a h»rvát szláv.m nep iámért lajlia természete, csekély igénye e- fala-
téri • minimuma ekként bizi ősitva lesz.
jjy.ozáaátxil Islietnii aokaL várni.
iArá«y|aj legjelentékenyebb volt a kivándor- _
Szolgálati—érdemek jutalmazásait épen iTftsli s7épe>néki kürj\'gyzöségbül, a honnan az | aor^nan vannak t
| utolsó 10 év a Iáit mintegy 60 család 180 gazdsságl cselédek
pedig a körorvos, jövedelmezőbb helyekre] heh ezik át.—A községi is^ jár si orvosi I esi visszajut 6 egyén. A sarli nép sseí intézmény,
igazgatás egyelőre megmaradhat, a mint most vqn\'
-a kik^ ban.
inüjtna\' - gBBdo\'kotftUa ni&lleii, mtm a/org»liuatt» -I munkabíró mezei muukésnke éa értelme told-j míveseké, majdnem ht onyoa. Éppen o» jó a bazáukból oá* leleptUH a nagyobb arada mak-
tegjn-
itlelő cc közeBészségüff\'í köz-!k4hb aWlők pu\'ziulasj miatt ment e\', -birtokú-1 ezen kivandorlot 6 \' \'kat itten drágán eladtáf, amott 4 —6-ször akko-1 -—\'-*11-®— rát vettek ennek árán. •
fia végre <i m.\'nye legalsóbb lek vő járásait
- A kBrorvnsi ii.tom^.v- álhirin^itágAi-f^...j.»t. taBlszuJjuk, hogy a Kürofvosr mtezmeny anamositasat] dac4ra a lalaj uiaga8 árának, a siirü népesség-
ázouban legelső és sűr«Ő3 intózkedésuf k I nek, Hurv itszlavouia közelségének és a horvát — nyelv ismeretének, ezen alsó járásokból, artny-
lag igen ke és kisgazda higyji el a várme-
gyé\'- , " \' ,
Legjelentékenyebb volt a kivándorlás még
Ds egy k\'irB méanyel :mt_n b <nf>tar<aiiik
tartják,
Ez irányban mmi^ziériumban.
(olyik
most
a munka al
Városházából.
- HIRDETMENY. -
Magy-£aniz-a vároa tanáca részérő! ezennel közhírré tétetik, hogy az 1892. évi 15. tc. 25. és 36 § ai érteimében nzuk » s>ölősga«iik és bérlök, kik Kieazesifa\'ok kimérésével, vagy kis-
at^molnyok k\'ll >or anil A«va« nye\'yOkon ok ats-t nem nyernek, hazafias lel kipásztorok őket netr, goi\'d\'uzuk. Néhfiny ge« neratíó éa elleiej\'ik anyanyelvüket.
E tekintetben a magyar tértidalom mulaaa-lást kövrt el. Meri azon helyekre, Hol tőmegí-aebben laknak a magyar bevándorlók, magyar lanitókat kellene küldeni, vagy aa állata, vaay közművelődési társulatok költségein. A nyelv Őrizné még összP.t\'hrtAsi érzésüket az anyaországgal éanem luladiiftnab bele a o gy szláv tan-
ségből .10 év a alt 130 egyén vándorolt ki, lendvai kőrjegyőségbtil esik 3 család a cse-| renc^óczi jegyzőkerUletböl 7.6 eg\\én, kik kizárólag HorvátszlavQ\'iországba mentek j >bb hazái I keresni. Visszniért ezekből 12 cgy^n.
. D< ezen kivándorlók küzill igen kevés kis | gazda volt, a legióbb egyén a mez \'i muukás néposztályból való volt.
Üjaliban n iti is emelked k a kivándorlás.
lá ó ea szórakozott tanyok, balMsom sem kilo- ros karjiilia zárj t azokat, kiket az ólom megkí-,
gastalau; ezer nem vállt volna b lőem bai>z nálha\'ó kém. Kfllöoben is m iótn a tisztes.- _ einbarek beteavatkoitak, e/ az üzlet pang Ljiágiró p\'dig^azért nem let\'em, mivel nem
niélt; a hóhér lo.ylatja katonák mes\'erségét éa zalait az el ő jóit-meiil hunefut titkon felkuszik iz üres királyiszékbe*). "Hfiidézén váTtöaisok dacára félnünk keli a pistislfil, adósságainkat .tudnám üárom-nmizervégiglmiUatdi ugyanazon behajtják és az operába is eljárnnk. Hát érdé-drámái éa mivel wmfi esetre sem párbajozuék, I mesfvoli mindezért lelazagíulni (\'orl.iszok kéazi-lévén- mindenféle vágás, -znrás ellen velem szü-iéíéré.) a liazteleireméltó kövezetet? lelett természetes ellena\'.envem. Mái hivatás ntánf Mi a mi vészét et illeti, azt tiszta szemlényveaz is néztem, üondoltam a selyemhernyó-tenyésztő lésnek tarlóm és egyetértek .A nü mondásával s pbilbellén,.clyssoir*) és seringu\') gyams, bölcsé. Ezek taranak \'ig.ényt a- müvesz névére ? I Mily acellanár, a SainUSimon (ele vallás főpapjának bllsikék a betörők.!* — ^ összes művész közt éa tudós katyák latin korrepetilDrjának meaier- csakis az akrobatái bec\'süíiV\'i). V«l%in ahhoz, aégére, ds ezek egyike se » telel meg nékem, | hogy az ember kötélen tudjon táucoíní, tízszer
mivel mind speciális ismereteket tételeznek Semminek, még istennek azért Írogatok,..
Elveim; Politikai hitmlldsum megl hélő* egy-j saerö. Hosszasan tűnődtem dinaaztu-valtoztaiáa-ról ea trónok ledőnlé«érul ; az eredmény, melyhez \' éljntütiaro=0 Mi Js-b forradalom ? Kmlicrek, kik az utcai: egyma.-rit lövöldöznek, Kbbő csak I az üvegesek buZ \'ák hasznot. A ázéLelviszi trl füstöt, győzök eltemetik n legyőzötteket, a jfivö! tavaszszal kinőnek az uj |,|alilsk ; a vérlaunkról; ttiegtérmfikc-nyiiéti tőidbe bek. A etlyntln — ez.al
tel. annyi lud a k>ll, mint\'epikai kóLteinéuybk él
c-n haafnálbatnakJöifeJvonáaos traiiéd\'ik gyártasábo»r _________ __________
í Mi a morált Hleli, az asszonjdV\'erényén kivOl kosnak\' az adók "és közterhek nem ismerek dolgot, mely oly jelentéktelen^ mint
hz emberi bún.....
Íme olvasó, ismered multamat, személyemet cs elveimet.!......."
- • ---------IH. B]
W
IlIuM, lint. t„ri!iii tiváscaí —fáv nász*ii atíe
kitúiiő gombák i-reiu-1 nagy prostituált. —_pi\'j
íiifl kol i ®y 4rvi
isöt. bt v&taki nagyon 1 8zó!ar1iaii1T—A rord. l
Kapoloun. — a Poré.
Hfcr
A kivá\' dorlás okainak ntegiamerie\'étéval egyúttal megtaUliuk azon iotézked-aeket «- eszközöket, a iutly«k Hegiiattvvl h kiv^nd\'trláal nemesik a leg«zQkcbb körre » uriibaijm a jövőben, limem egyúttal a kisenb-r aorsún is lényege, sen javitba\'unk.
M \'g síáinos telada\' vat aa államra éa a társadalomra o téren, n mely talada ok teljnai-tése lontos kö\'gazdassgi éa socialpolitikai kér-Jési\'Jt gyakoriyii kiviieloben asOkaeg is van arra, bogy azokat nepttnk ruinden rétege button tá-moga^aa. A törpebirtokos k és kisemberek sorsáról van szó, — a leggyengébb etemók felse-gélyeaéiéröl I — H> ezen esakHköket szemügyre vesszük, «lsö sorban kivánatnaoal wútalkoíik a földadónak leszállítása és arányosabb •loaztáta, szááios, evvel Casaekö\'tetéaben lavő köilerbsk-redukálása éa a községi kiadásoknak a legáxbksé-gnsebbro való szorítása, Mert nehéz e* teher é* legnehezebben viae|i ezt a ttírpebirlokoa, a ki azonfelül at aránytalannl otoW|^i aaeiaélyadóvsl éa véradóval különben ia erö*en van aqjtva, Láttuk, mily nehtzére esik ezen törpebtíto-
viselése éa évi kiadásainak minő lényeges részéi kép*at ebbeli feladatának teljaattése — akkor, a n idrtn a közgazdasági éltalános pangás mellett aa1 praugyis sziík kprlátok. közé szorított bevétele évrfl övre nem bogy szaporodik, -r hanem eladósodása\'" fokozatosan előre halad.
E adóaodáaát másrészt olcsóbb hitel nyújtásával lehetne még némileg enyiiiUni, a melyre első aórban a hitelszövetkezetek vannak hivatva.. F.zek lerjeaatéaére, azervezésére, felügyeletére a i takarékosaági hajlam felébresztésére at intelli-I gensebb osztályok vannak hívatva; —elsősorban a lelkészek, tanítók, vidéki k izépbirtdkoaqk. A
\\
^r-\' I
r * "\'
\\
-* Nagy-Kanizsa, vasárnap
mely j*1 szervezett és vezetett hit<lszővelkezö« lekkel kapcsolatban fogyaeztúsi és értékesilö éa te|azoveUe»etekst kellene létesíteni. Nagyon íel-otoil birtok >issmi)ok-mellett bizoutm ^élOvt-gyázaitial a lagosités kere-st&lvitelétöl ii vírh«-juk a tikért éa a gazdasági viszonyok javulását. \' A túlságos feUpréza* — a gasdaangr pfol4> tarim oaztalynek kepzodeaére vetet. Ezt kellene túrvrnyu isteikedrUkkel meggátolni, mely ön-\'
__kenyteieu /k biriokatuiaium megállapításából\'
fogna veretni. £a míg egyréail a túlságos feldarabolást meggátolnék, másrészt törvényes intézkedésekkel kellene a nagybirtok lekötését —1 nnut elavult éa egértsígleleo ínj"é?mény.t — megsiünlelnt ; sürü lakcsséggsl bíró vidékekea j ezeü oíclsáltb ó«g) birtokokat állami uton H-szea vésarulai éa telepiiáa uijáii az i-géazrégéakisEIr-tokos o-ztalyt megérő iteni.
Mert virágzó gazdasági uszonyokat csuk azon | országokban lálunk, a hol intell-gens mun-"kas ea vagyono-* kózépbiriokos osztályon kivQl erős, műnkén kfebiriokos" oaztályri táaaSz-kodiiatik az á lan. .D« ti-*l4n a talajerő lennar-tata. a lertn lé* ailai dósilji«a • zetnpouijáből lai fiTfp*\'"* ezau kedvAötrb btrokf IoVzIbbí erány, 1 ráért a jobb mivel&i rendszerek elsajátítása ulán | állandóin csak olt várbatank sikert, aboi az] erő»ebb tllati felszerelés mellett a talajerő viaz azapót ásáoak problémája biztosítva van. £ { pedig éppen a kiabrtokra nezve kedve. ö, melyj artnylag l egerét eb ben van instrorlva.
De ebbax hozzá kell fUzaünk azt is, bofiy,
nemcsak megleielö gazdaaáit terii el kell a ki»-|| hinoaoa o.ztily bo duguliiiához, ban^m i kel d azakérleMs la, Erre eésve az általános népokta-\'
tá< javnáaán kit (II _ mely lármegyénkbea kO-1
löflöaen a lelekezeli iskoláknál — samos — m g nem áll a kor magaaatáo, — a speeíalia gazda-] sági okiataai i» ki ke l emflrünk. mtlygezdaeégi | iaméltö iskolák a^ap^riiáasi, löldn>ive»-iekolak: életbelep:e: énét és a paraszt otinuga/datagok Bzaporitas f, népkönyvtárak \'feálli ásat, a gazd. váö\'doroítatáef, eun-k különféle módozati hal I foglalná magéba.,. Szfilílurmű vidékeinken a tzí, őiertMÍéz okazertt elveinek gyakorlati beinu • tatása, az ameríkvi szö 1 úoIHányok kai való bá-\' násmód, ojtási éa ailazéti tanfolyamok a vidékein sa>. sat alkalmatos eszközöknek bizonya tak be. Phyllöxérá* vidékeken amerikai tzőlffujtványok ingyenes kioaxtáia értelmesebb kisgazdák közt— fokozza a kedvet és előaeg,ü A-kűllaéget telepi-mu—már »*>m«k ugyau vármegyénkben ls kezdeményezett k, de ezeket folytatni, sőí fokozni is kel).
A kisbirtokos kezén leví nemzeti vagyon oltalmazása éa biztosítása — számos család tónkremenésének meggátolása «zem íi búl
• szükséges intézkedéseknek tartanám, ba » tUi-rei.dészeti szabályztok erélyeaebb kezeiesét é« ellenőrzései is foganaloti\'va atnók vármegyénkben, a hol a lözreudetzet biáoyo* éa ogyaUbbt k&lönösen faluhelyen.
Nem rendelkezünk építkezétl szabályrende e-lekkel, a me yek te.éyével éa az előbbi lözren-d-i/et helyes a:kalaazjkaával agyakori O\'csetrk »i<mát lényegesen fédufeslhalnók — jobbára még z>uppoa tetőzetB lalvtínvban, míglen számosj vidéki lakba elszegényedését evvel egyotlal me»-akadályvznók.
Ktm«\' járulna a p.uséfialia vagyis iwzfbiz-1 to>iú>ok terjeíztcse a V:déti ki^gazdub (.öifbeo — míg nM»ré<zl a jegbiziositasi elvitelliellea maga* dijak leszálli\'á-a—a biztosítási eszmének áiiaitdö kdvetőket ^zere^ne. Hajam, h»gy éppen a jegdíjak jelenlegi ailapota — megszámlálhat-»laa pemzeti vagyont liagy évről évre az elemi károk tU oéb.n biztosra Ui;al éa a gazdá kodők aortáoak nehezítésével jár.
Az értekeatfe«i viazonyukat nagyban elAmot-díljá a jú közlekedés. Erre nézve gOrgfeen volna a Balaton vidéken egy vaauti vonal kiépítése •iziUseges; u bal >za unk kiep texe, a községi k&z.ektdéai alak jobb karban tarláw pedig vár-■egyéak minden vidékére né*ve nagyon előnyös (a iűvaua\'O\' tényezői képez. A kitbirtokos o*a-<í»y lo dogitaatra — de az ég tsseazelranézve * — JfilŐlle fontos tényezőt képez : a j6 kőtigat-g* ás, az ígaiiiágoa, gy^rt és ok-ad törvénykezés. A tőiuégaa periráedé* bt sok wászkálát jogos, jogoMtk vélt figyefcMn iznsi.\'i ki-gazdát már tönkre lett, idejét elrabojlá és taMie <iy kirAitdoHáara ■>égére t eiégedeilen embert éaiaaj*/ Erre dézv\'e. a jövöb o rárbaiunk* némi v&ttüzí\'e\', ba mindazon igyekezetek és ígéretek
Zala 70. scim t lap.)
laljeaUint fognak, a. melyekre a gatdaküzóneéa józanabb rétze mér régnta Hr.
Hogy peidig a tyipebtrlukut éa a gtzdaaégi) IM man>álatokra mat mát kueaiber állandó keresletet, iliandó munkát leljen nemcs«k aiártj időben — hanem at egéa< éven át; — bogy jelenlegi csekaly évi jövedelmében gyarapodva, emberhez méltó sorsa legyen: aziikséges\', bogy. vármegyénkbi ii is a lölöt aiunkfts kezek a gazdasági luellékipirigak erélyesebb felkarolásánál álladó kersslétet pyerjenek, — maga a kisembw gyengébb cialádtagiatval a házűpar Qzáseben otthon teli világban, baasno* foglalkozás*, söt] szórakozást leljen.
. A gazdasági n.illékiparága« egéas sorozaU vármegyei kbeti még tetene^eu lejleszthető -anéikö1, .bogy munkás\'hianyiói kellene fé DBnk. Ez a nagy és i>ózépbirlok lelsdtis.
Előre kell tehát az -ellam:mk éa a láraada \' lomnak azon far.d uni, boyy a kivándorlásra I leginkább bajlundó aéposztályokitlbun foglalkozást, | kenyere\', mégellieléoí vis/Oiiyokttl leljenek;! hony magukat jól érezzék; ne bogy egf néhány{, lelketlen caáliitó.szav.tiut&n (elkerekedve, keserB, aziVvel (t"gyják cl « líazál I
Tollfuttában
Hétről---héte%r
IrU . Vajdai Szabó látván.
Nap-aap után közeleg a Politikai n»gy Ionra, Mikes sorompók aöaé lép — A bajvívók bosszú arja.. Járja úiár az elö jatek itt-ott katdoL ött\'emérnek, Száll, repül a revere^da, Fanslirá\', I uiil népet!—
Eldituna áli nagy elfidüfc
Követendő száz példája,
Ne legyen hát egy se olyan,
Ki a belvét meg nem ailja...
És w Jiczíünk tétlen kézzé1,
-.. . — ..- < -1( - — IWWWtlHpr rv"DI IIiiibu|
Ki ne vágyna megvédeni A ní éde- szép hazánkat ?!
Szemrációe események Lancolata vuli i a hét, l Hogy a táia,.dalom beteg, A». mulatja írnod, példakép. Itt leltákeny lerj kosazuja. Ootá vérét a bilyétttak, A kirői meg azt tem tudja, lga<-*, bogy i-skúl tzegeti.
Emili meg a ve. re tzomjaa Migeaalatiti nő kezében VflTsnt meg tTéüyvér csöve, S papot szalasztott meg — éptn. Aoem csak ill, de míndenfltt, Napi renden a g) Okosság, Piros vérbe mártogatja, Krónikás naponkint tollát.
A szivekből kihalt áhít. Jóság, erény csak hiiíd\'ukol, Aa aj évezred reggelén Nagy ur a bön, győz a pokol... Ea a hány bflo, hiba esik, Mindannyinak egy oka van: — Szerelem, le éltetési gyílko\'vzl Mindannyiban: cherebez le famme"
l-ajos nap volt... Örök időn, OnaepAolj lett ez a nagy nap, £«y szent öreg fehér lelke Ott fenn ilyenkor szárnyakat... S leszáll kózéak, bogy szivünkbe Oltsa boas<erelme lángját. ...Feltrfr a dal, zug-bog szerte: Nyugodj békán Kessűíh apáik!
Ab I apropót\' I Szerkesatőtárs Neked fia volt oévQneepe0, A I i szánts\', ve\'sz bolt papiros, Sa bank nótát tgjen szerzed...
1901 ueptember b6 1-én
Névnapod é jövőre ntujd Lagyaa .futári\' nagy >ii*gl<p, Caak azt vegye, ut b ngetsaaa Magyar, né»e\', angol, I6>, l-pp I
Vaáárnap a korzó lő)* ^ -. Ma.dnam borult zn-B- öté\', Per«ze baka ea civil nép ft lvazaiadva varia jöltflt Mert Frdncz éa Sohn v.llamfénye, Oly bialatón pislogat mar, —Hogy szerelmi láztó égve — Boldogan bujt öoae sok part
Szobák-konyhák büvö^ bájoe De v»j t ivfl tündér női. Boldogod moal, s a rtndevpt Egyik más>k alig győzi. Sok a badtt, kiknek ajka, Csökre szomjas nappal, é jen — S a ki&^&mor édea nyila, Van ia folyton mfiködáabeo.
A* ífjetag bu-M jtr-td, Honi* kukon borong ie hő,. A szabadság, aranyn-pok Tova \'üniek, a közdée tf. Pár nap múlva megnyitnak mar Csarnoki a tudományi ak, S a .javítók? éjj\'l nappal Csupa rémképeket látnak, j
Énekelnék még egye*\', mást, A D«|]r<9oriöt. küreietrW, Aa.de minek búsiiáhám XTanáesot »ivul be\'.ö, . , A aok b*jnak úgy eern lelz il*, Pár szftzi dig még orvo*a. Kani teának nem ef;rf4 Hatr. felé m^ani «or«* .!
a ibik.
— Kakdvvk. Frrumt Laj<a kisaaaaoovt, | Freurid Karolio tanítónő léásyál szeptember M é-én ve/éti oltárhoz Hetinyi Dávid szombathelyi magánhivatalnok.
tfoch Fülöp nkanizsai házlulajdonos leányát, —[ Cleiifumt"ki»i»«wnyi \'azt ptember bé 1-én «<—d" .oltárhoz Hoch Károly Temesvárról a nkáni<nai izr. \'emplomliao.
| — EIJrgj"t<«. Sttm Heraát, a kóaksdrett bodega tulajdonosa, jegyet váltott FUintr Ilona kUaaatonyny. I Kész helyen
— TatotA (tatr. Sumosí Vilmost a tnkan zaai f laö Ireraaked Imi iskola tanárat a I vallás- é^ közoktatásügyi m niu ar • íreacséni I állami lelfibh laanyttkuláhót rendea laaárrá • neve-le ki. Sonioti Unár lavoaáaa baláro\'otl [vcazteaeg a taula é.etre nétta,
. — lltlAleilt. ^aáaeá f.ajua nagykaaizaai m. kir. posta- és távírda lőtiaztei me y gyata [érte. Édes Atyja eisenacki Stkuck Igaic ajfug. körj\'gyzö ételének 75 évében vaga\'gjreB-gBlésben elhunyt Soroogy-Ké\'helyen.
— Iiéil Iá* bah élaklalalkeyéiA Szombárhelyröl irjak : (széli Kalmáfl míníazterel-
I nök 28-án délután fel öl órakor ideérIwzéU, bogy iskolatársaival, akikkel egyfitt ezelőtt negyven eaziend\'íve a atombatbelyi lögimuázfum^aa érettségi viaazálatot tett, a ma\'ura emlékét csöndben megülje. A miniszterelnök iskoláiénál \' közti megér < etiek : dr. Siékcly Ír erese búda* | pesti kir. fÖBgyéaz Kőberl jJano- ukrv&ri prepott-
filébáaoa, M ita Aalal papoci pébOHh. Havaaaf .ajos lel.HÍszikávyi eaperas-pkbénoa, Baamgart-| aer Alajos nariatalví plébános Halai Fereotf máriafalvi e*perea-p ebáaot, dr. Al-4y Emil szombathelyi é» dr. Baruo Samu csepregi orvo-| sok. A miniszt relnők tanárai kőzlll Sa raka Gábor prémonteri kanonok éa Köberl Fereno eimzuies kanonok vanaak még éleiben, kik az j ünnepen4 szintén megjelentek; A fénye* ebéd alatt a mínlszferelaDk iiyájtúan táhjugaM öreg \'tanáraival és iakoLtáraaivál és sok régisoiléket .eleveoiiett föl- Megér-ggé«e|or a ■inisaieralaSktM [a vasuii állomáson Reiszig Ede löiapáo, Károlyt I Antal alispán és Bezár ed y István főjegyző a i vármegye rétsétrö^ továbbá Eben Gyula polgármester, Bremier tenáoipaj, Kialaisdy Jéáeel fő-| kapitány *s nagynámu lelkes ktetaség fog éta [ssjüsYálctókkai. A miqlsaiteraUök régi leket*.
J
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 70 szám (4 lap )
1901. szeptember ürtl-én
tanait kifélti nélkül
nyájasabban társalgón mtoisxteMnók rétnek kéi jelealéeö tanárra.
mind\' tegézte és a leg-vtlük. A peesen yenéi a lelkösiöotőt mondott a ■■■■■■ arán Sstraka Gábor premonteri kanonok. Széli Kálmán eiyik tanára, a mimazterelnökre, dr, Székely Ferenc (őúgyé*z, továbbá Kóbarl sárvári prépost*plébáno» é« jBanmg arintr mártaíalvi plébános szinten a miniszterelnökre mondottak lelket felkó*zöntŐ-ktt Vegil dr. Alezy főorvot kérte a miniszter-elooköt, hogy tis év múlva, vagyis ai érettségi viz*gs Ötvenedik évfordulóján, ugyanezen a helyen ttljlk meg ezt az finnfepet, amihez a miniszteretek örömmel hozzájárok Ernuazt ~ Kelemen főrendiházi l*g e> Koarber osztrák aui.iaztereinók mtleghaniu táviratban gratulállak Szeli Kálmánnak, akt ette fél 8 órakor innen Rá\'ntra utazott.
- Képrlaoiéteatéilrtl iléa. Csáktornya nagykőt*ég KépviselőiestGlete mint levelezőnk irja I. évi aag. hó 24 én Pe\'ríes Ignác küzsé?i bíró elnöklete alatt kozgyfi\'éat tartott, a melyen a kövtkező.fontoeabb Ügyek.kérőitek tárgyalás ele- l) Több. csaktoroyai lakos jivara törült állam adók után kő/.ségi n< tadö-leirá*. 2) Dr. IlidvéfTMikja ügyvéd & rfísukor v- .szí gyártó mester ré«z re telep&lesi engedély meg-adása. 3) A nagymélt. m. kir. belügyminisztérium azon leiratának tudomásul vétele, mely szerint, a várost *as írnok s anyakönyvvezető helyettesi dif hóí kifolyólag evi 500 korona áJlsmsegelybra részesíti. 4) A kántor fizele-éne* hOO koronában történt megall8piia*a. 5) Az 1902 ik erre esyheálli\'ott költségelőirányzat megvi/séíaiása, melynek eredménye : a.) Bevétel (TIÍI7fii? kérj h,) Kisdáf; ,-#321446 kor igy a póladó ísiM Mezendo 2&W.63 kor; mrlj szükséglét a fáros 66477 79 kor, os-zea
- fagynie-» allan.i adójftrs íog kivéteni. 6] Vásári rendlaz\'áa tárgyában, valamint a közti-ztaaag es áózreadrő—szaháy rendelet áfkoRjsal\' >MÍi dkér szabályrendelet a városház ta* acsterm*ben
aapi közszemlére helyezetett./?) A drafa-szt. évi anvuztus bó 1-én kel
fog* a e*. kir.
míhályi 54. sz. tjkbea 17. b. hr. sz. a.att
lalt szántóföldnek űrök m rom eladá«a es a uye- zákány*b«jrcsi von a áu - rendid «yetefe|tiák gynmölcsáz\'^eté^e 8) Fehér Jerttletén fekvő Qola J&üú takarékpénztára kőaytsig, es. es kir tar- állomásul engedélyezte talékos hadnagynak a községi köteles tűzoltóig-kos esspatpararwmok ui történt m*éíváhuztá»a. « — A vlvélaaítlyaai beffjez^ie. Zala-egerszegről írják lapuiknak: Halas? Gu-ztáv az országazerfe ismert fővárosi jele4 vívómester snsára s ki hai\'w ése*»—keteetlfli a va.ije.óját nálunk pmrérek
angolokkal, miol Mády-Kováo«, aki beletzori- !egydti Zircről D Ijm-M-lioijáera a aaU, hagy tolta Wiodiachgrft\'aet a Dunába ; mi az an- eMkészitae a 1 és IS. hadtest közt lefolyó golt a tengerbe fogjak szorítani. Mindezekhez! mg? zárógyakorletot O felsége csak tósvettaot járul, hogy nemctak a boeroktól kell tartan^; a ziró?yak\'»rlatoV mtskazdé«e eJŐfft ^zvpttMer hanem a fekete nép Ml fog kelnir akkiir jfttt iikliejD dcIuUn 5 órakof erkaztk Dotjnt Miholjac*ra csak as,igazi aagol4>oer háboro. Annyi fekete Villányból udvari fcao« gróf \'M«)iaik nép van Ul, hogy bátraa mondh«tom9 ötven László kastélyában fog me»aa*ilui. A megye \' ember esik egy lehárrc. s annyival- h inkébh, hs^trán gróf IVjM^vica Tódor Hkap^a mivel saját alattvakijt is hadilábon áll az fldvdrolni a királyt. A község határától a fcirafy angol kormánynyal, mert agy bány»maokáa •zálláaáig.iQzolt^sIg fog sorfalai állani s * raj-fizetése volt azelőtt 26—30 shilling, most | hói a szomszéd kogséa várótok t&sotfó!, pedig 5—6 shilling, a többit a kormány le-\'escUesf a zágrábi tósoltó-egyesQiet kiküldöttjei vonja a háború kő i-égére. Ilyen a helyzet is lliobljacra érkeznek. A kdztég nagyon JD&Afrikábiin. JEz íd4g az angolok semmit ké^zfil a sirály Unnepélytr leg«dta>as«ra. A sem Tettek be. Pre lönöt és Johannesburgot a diadal kapukat Juríntc« eszéki megyei IfimernOk boero< minden ellenállás uéikál alndták Csak ve etése meiieti kesaitik. Aznap ette, atnaor a a vasutak vannak *z angolok kesében, de király megérkezik, a községet kivtlsgit)aa. At azok is n><gvon gyöngén. Ami az európai udvartartás 17-éig marad Mfhol) c^a. A ktraly lapokban olvistMtó, fele sem igaz. Nevetné ott \'artózkoda*a nlatt gróf Mtfláth kányában gesse tengik magukat az angolok, kist annyi j NJbb udvari ebédet reudesnta. A király doljau lőszert, meg lovst vettek el a boeroktól, -mtholjátí tartótkodásanzk hivatalom progrsmmtst mégis minden boernxk 3 ld.va van. Bégen szeptember, eső napjaiban ies*ifc közzé, megbáma Ahgia, hogy háborúskodni kesdett,( — Aag}llkt« madlr Keszthelyről de mosi ma r félbe nem -hagybuga, mert nagy• Írják, hogy Irnár Sándor zata-caáayi caendor hatalmi tekintélye elvesz. Eleg ezégyen oly öngyilkossá lett. Lázár lety«»lmi vétség miati h*talomra m-*»t Anglia, hogy egy kis nyoic napra bt vo i xárv^ K^zih-lyeo _ Arau »-
uemz9\'e\', roint a bóer, 19 hónap óta nem tud \' kiszabadul\', oazlment Zala« Ctányba e» háromékor legyőzni. Csodálkozom rajta, hogy Európa tét- rálőtt őrsvezetőjére, akt a fegyelmi vizsgalat lenől nési egy szerencsétlen nem/el Hzahadság- során ellene vallott. Az Grtvezo\'ő seriét Mm marsdt, harcát; el hagyja veszni a\'maroknyi népet, m re Lázár a major mogé futott aa aaivtn lotta roejynek liaznszereie\'én kiv&l más bűne nincs.! magái.
Nincs azive Éorópácak, mert már régen bele — A rlg Miywk pzlrtaai* Jóa«^! keltett volna azélnia fbbe a íonosz munkába, herce^hcz Forgách Lajos zal legarsaegi ctgany-Szegény boert^k feleségeit és gyermekeit Ösa-1 vajda segélyért folyammiott. Ez meg tr^v/ctt szefogaossák az angolok és aátrnkt >an kell jh királyi herceg titkári hi^atalanak l(uvptoid oekik tanyázniuk, a városokat 19 hónap óta nem j levele kiaeraiébea; »Forg«ct Lajos román vajda, [lakják. Ha mindezen szomorú ftHgokgl látni ■ Zal^figeanzeg. Józ»>f fihrr^eg O c* ét [Entópa, ükkor beleszólna \'a bábom meneiéba.!tfansege ^^fftrTT^^TOnrzsz husz korj»»t \\+t-Hazatiui, mint a testvéri (szeretettel, Bayer1 kegyelmesebben kiutalvanvoani^ mely Omie^ i-uü-Jenő. — « • tan azon keres kNp\' sáu kflid**tikv h«iay a m* le-
| —t?J markaraködá álltaMl*. A horvát-kelt elismervényt Hlnirvji id- vittznkuldasi M) szIhv: n dalmalort/ági országoa kormány folyó ve>kedjea. A esuib, 1901. augumtus tfí-rn
hirdetménye szerint Keszler ^ k. (IVcse .f
— PAr#« wmgx pérmtlmM? V^ge a játéknak. A - déit)\'ánj kompániái t hasadása rebhenteüe szél a játék *sz!al A kif tku \' arcokra rózsapirt löveit a fölkelő tap
töltötte, most szeptember elsején befejezi |>árom hónapot vivóiskolájáL A mester, ki itartózkodása 4}|aii n:aganak nagyon sok jé. barátot szerzett n^ponkii t resael ét delu\'án adott vivó árakat é«> az ifja* - bár nem a legbu\'gobban láttak e ne«es i>portaak9 psg\\ baUdas: teltek. Mint löt teremből hz\'l uL ujo t Kanr-árt* készül nehany bóra. Besz&nkröl » mestert fteyyoo melegen ajánlhat* jak a nagykámziuiíakaak.
Az U r á ni a-Bzinház Zalábak A/ Gránia-sziiiltÉz az e hó elejeo, siker ar »tot* d« rabjaival a ^kUkí varasokat t* ceg laio-zatni. Ezen ajabbkónrjá* aa varmegyénk barom
Mindenki visszafordult, de . varosat fogja meülátogatm Nagy*ICtniaast, ZaU\' ballatszot*. Néhány másodperc telt egerazeget és Csáktornyát. Az Ortoia njrendszerü egy ötletes játékos kivette « pénztárcáját gépei mo-4 neiaOlözhetövé teszik a villanymlá- abból kivéve egyetlen megmaradt/ötösét, éá jptánt ugf, hogyva azinbáz mosi minden varos- szólt:
Z4bad*lm*zott Déli Vaspálya Társaság - 4«or<*ntl» i«ko<ló uad»rlálrgcn) Horvat«szlavonomágoH Seubrunn (iu *tt* xaUfK<*r» snlog-iaz*iu állomást, marharakódó. donotbuz a. olr.4^ egy v^ndor.oiezpay ail\'ioti
I éa eg> ik »erdü ő laánylitól ^yoriutoiunryt kért. 8 mivel az nem elégítette ktv gorombábbá j na I i kodni Sesdett. A lármára a gasda ía belepett mellől | és kérdőre vonta a suhancot, ki veit t* leit* k selm kezdett és lettessel l*nyag»tte. Neubruna » félig ébren, féli? alva virrasztott azonban nem ijedt meg, hanem bea<Oliiut a a| ifirnntfva—laa ák—éj*/«fcai—urmégQk, -utíiáo poil^azé ü a Kffü^ft^! ^
kes« rve*« gyQmö!csél a borravaló . • A helyzet getődsO eeavsrgó* bekiaértetta a kapüányaáf kozT számukra.eléggé kritiku* volt. A társsság minden Itt ki(&ntt hogy a Nyul Dáoea a n«vt tog» lairja letört a at egyerlen nye/ö igyekezett föl l&lkozáa né Ml csavarog. Megbftntetiak é* mivel tűnés nélkül távozni. A. kibicek /sehreváfrtak az íegyvergyakorlatra van béhiva, átadtak a ktto* atjá\'Molt Jtarlyakal s már kifelé taHoll a ffis- nai parancsnokságttak.
lársoság, mikor ha^ány kiáltás — Megk»lt m zaráséek altt Egy hangzott el a zöld asctal mellől. Egy szombathelyi aasaooyt mariacetli zarandoku\'jt javithatatlan ö^játékos, akt aebogyaem \'ndott késben szoútoit magahos ts Ur. A ajagvujf abba beletörődni, hogy már vége lett a játék- asszony — I^ibioger Erzaébat volt a ntvt — nak, kezében egy ötöt bangót lobogtatva ki* Frein knuégben, Máru-Cztll m*lte<t a köa4gtól áltotts: j eltikkadva agy pohár visat ivott, • mindjárt l\'ároé-evagy paratlan ?__utána holtan rogyott (**m* Temetésen ott »volt
válasz nem az egtaz, muitegy 500löayi vironagya»zarándok* el Jtfí, csapat, melyna^ i fjsi oagy réatvattai k*#rtea és utolsó útjára a hiria^a etUuaytat. — Letkiagtr igy Erzeebet eseléntu van vnlam m^lytn metfha;* Néhány évvel esti ölt mtglvhalöten köauvria*
han ♦aith^i el«.ad^it. * j —Vájjon mit mondjak? Nekem egyetlen, eirtet élt, egyszer az\'án béüaseratatt egy pm^erte,
vá»ár, , Zzlaszenlgróton í>to»6íb van a ez páuilan szánm. Egygyel több akimk kedvééit szakított életmódjával es ganal szeptember kó 3-án, Z^aegerszegea hogy pároaat mondják.
Tehát pá os.
•saptember hó d-én tartják meg az országot vásárt.
— Xagyar k*«{ a d^alrlkil krly-iflr4> Á Vatv^roieg)e erdeke** levelet kö^ől., Dr. Temt4 Béla orot kapta Bayer JenÖiŐ# aki máslel ea<tendövec *Z"16tt váodóro1! kí Magyar* országból Del-Afnkába s elohb fokvárosban\', j majd Ktmberleybea éltf nemrég pedig fíaittvá)ó* Van telepedet! le. mmt lletvényea. A levél, a mely rendktval kadverötlaanak Itti az angolok
ágyuka\'.
helyzetei, igy szól:
Kedvet fiéía bátyám ! Boldognak éreznem jelenlétebfn kipróbálják az u magamat, ba a boerok, kik hazaszeretetnek oly német
fteoaénex győzie«*ekf ami ez ideig nincs kizárva, elvből távol tartanak. E gyakorlatok az
vaaalónő éotgoz \'ti n%pe«Mz. h igy tweeaegzet ktresbe^ae meg kaoferét Minden idejét átatk Es hangos kaeagáa közbeq sfllt ki« hogy a szentelte, hogy kedvsatt, aki valamikor »<**t, zseniális játékosnak véletlenül igaza volt, m*rt kártyázott es korcsmaaott, magiavitaa a< }aka a kérdezett ötösnek sz 0*ztrák-M»gysr Bank j aira lérilae, ami önleláldozó (áradoias a *a jóvoltából csakugysn párot sorszám jutott. Da sikerült is neki ugy, hogy a köoayaimU páraol egyúttal pár *s lett a páratlan ötös is, amely két igen szorgslmu. IhimihíHí ix»onká« em^tr itnmár másodmagával lapult meg a krokodilus- lett Lttbinger Eraséb«vtt Tíkondbatat saal ? tárca sok csatái átéli gyomrában. boldoggá tette tz az iqyj éltt, s multjánna tm^ekti
- A király .damá.!*!! ak#r J; ^hsnspjtn tölttt.t.k ^
laton. Szép\'ember 2-ifc án megy Vet^prémbe a ™° keraieU tl tnUk. v^aastaaai mm *tg"
király az ouani tüzérségi gyakorlatokra, a mikor í ^ftetőződötl boldogság. ^^f *
- — • u el a halai áhítatos »aráodo«utja kézben, HWP
—" níbáiar1-
az 0nfeláld«zó gyakorlatokhoz c-ak biva.nlos katonai személyül^0 ve3^ieíói m#ot ,r,4f ^ J0*4**1 peldijat Mdták,\'segeket bocsátanak s minden jogosulatlan egyént! * tti^fek Mrf M\'k m %mmi
gész
S ss látgea uytlvtkáta
Az angol folyton veszi\'. A mai helyzet át jövő hetet igenybeveszik ét azok végen az u^ — Óratolvaj. Molnár Kosinak Buda án angoí^kf!? nagyoo kéiégbeeitö. nagyon való- agyuk ktpróhálsaának eredményét valéazintltag í mindig aa járt az «sz|baa, hogy minő na^ «ziéá. b^y az aegoi el fogja veszíteni Atri- köz/.é tfogjak i«nni. 0 Jakiig* Zifóip a mastercita, boldogság íahat egy óra birána. Egy katytga kái^ »>e Weit ókat ktjáltzaz rend»ivdl nagy apátság veudége lesz «: vissza- a^ró kia jószágot btrhatai, mel) mindig poato^a*M-
hadvezért *aktuá)ával, eM tog egy-egy angol tér Bfeb|?. mi.; baroSi^ck tld^uervtagy, a! mutatja meg az idö lolyaaáL Ez as óhaj túttólle He vesart ta aaz#*ba kfildí M»zSnk az vezérkar föuóke, a kadgyay^É^fctazatőségevei egész valé^át, erről gondolkodott
!
Nagy- Kamaravasárnap
álmodozott égje), végre e«é*z mániájává vili, tigyJ hoüy mar n«tu is tudott szabadulni sem tőle. Sokat törte axuu a (éjét; hogy mint juthatna egy ilyen kis jószág birtokába, mig végre a minap a veletlrn -hozza jutatta. Meglátta, tio^y ismerőse U-Wüe az óraját, maga meg e^avozotr.
Mulnár Rop kapott aV alkalmon_én elkente
órat, de raja vesztett, jnert « c^endőrOk kipuhatoltak, elvették az órát, a tolvajt pedig be-1 kísértek. Nem j«» más tulajdonához, nyúlni.
» — Fe\'hltjuli a n* érd. közönség szíves Ügyeimet Kaszti Tertrérek rég hirdetétférFrv* ~
— Lopá»ok Egy idő óa több apróc*eproi lopási követtek el ZiUesrerszegen # bár a ren-! dOrseg mindeu leivetőt elkövetőt?, nem sikerüli , a tolva]nak^oyomára jönni. Mo*t egyszerre két < iiyen esetről, rántottak e a leplet. Német Károlytól külömbő*5 ruháit*möeket loptak, el, ennek tettesét Gáspárx Mtri>ka személyében — j lakács Józseftől külömbötfl apró tárgyakat csentek el, ennek elkövetőjét peditf Takács István | személyébenlsikerjillt kipuhatolni. így ppránkintj kézrekerüinek a tolvajok én a megkerülnek azj elveszett ho mik is, C--ak türelem, a rendőrség | más eseteknek is t ugj falijuk —. ji^pmaban
Zala .70 szám ((fr lap)
7. A kérvények- in mellék létei, ha a kér vény bet szegénységi bizonyítvány van mellékelve, bs<yegrnenie«*k, eHénkezö b<elfcen nem.
8. Kérvényező nmk r üuiutó ««filAjn—vagy 1 ennek helyettese lehet
0. A lat:díjra vonatkozó ért?*ités a beirata-alattvtü inteze\'i birdeési táblán—tez—tfte
1901 aetptembor hó Vén
zétjve.
Az igazgatóság.
van.
Iskolai beiratások.
A kath. főgyimnáziumban.
A helybeli kalh. főg>mna*iu\'nlian a beira« tasok stepjember 1-en d. —12-ig .2. és 3-á»> c. M-l2-ir, d. o, 3—O-ig fognak megtartatni*
Vénisaucte" 4 en reggel 8J óra
Anyakönyvi hírek.
1901 eví aagantu* hó 2i tói 30-tg. \' Szül? ti<*h:
Viosa Kamuc lo*nolgb« Gyónygyik*.
Bétx»c J<W karvsk. Ilona -
Ltolavpc Jnliánha CMléd látván,« .. .
Matlkaríer Mfcrt* caaléd Majrd«»liia.
Cstlrai Károly p. éa t tisat Edlth,
(Jaiacaak OyArgy néptanító Mária.\'
Németh Antal vas. pilja mwtar fjajon
pvpracsek Ecdí.ís vasaiftnö Ignác,
Schtéa-ÁnUt ktlayvkareak. Kai«>|y.
Ti• bor flosálfa takarítónő Roaália
Etényi EUk malom mnnkás Lájoa.
Nyarki Feranc bognár Faron*. k . *
Horváth Lajos van; rakt, Mária
Tomáa látván vaa. kapa* Csatilla.
Galamboa Ferenc vaa. mankáa ikrek Parane éi
Roscsovics Oiaalla varrón.) Jnliánna.
Raaáli
Halálozások:
Az ünoepéryes kor lesz.
Noi Kereskedelmi Tanfolyam, v j
A vallás- és közoktatásügyi miniszter kap-! csőfalban a nagykanizsai felső kereskedelmi j iskolával Söi Kereskedelmi Tanfolyam megny \'-! nwar effgídétyem. A felső kPreBkedelmi i-kulu * tanárai egyúttal a női kereskedelmi tat-íolpfiinak is taoárai. A tanfolyamot elvé\'gzeií leányok tát ulmanyaikról vizsgát fépfiéS éa tanú inányai* eredményéről bizonyítványt kapnak. A l>etra,á*ri,1 tandíjra és-az előadások megkezdésére v«» at I koxó részieteket a lelső kereskedelmi iskol l^azgaiósagaiiál Ss a muíulyauij bármely ij ránál meg lebet tudni.
A m. kir állami polgári fiu- és leányiskolában.
Nóvák Mihály caipéas «i7 éra*. tSdSvias. Üav. Vékásy Uynláné Krnetx Francaiaka magáaaé t" éveaT gyomorbántalom.. flöraUTTaróa-1 hijTSlIlíaraf. Weíaa Anna koldaa 88 évea, váfkimerftléa. Kiaa István jaháaa 60 éves. veaebaj. Tóth Má ta I ivaat hökhnrat, Tóth János 1 hónapos báiharat. Tóth Horváth Jóaathié \'SiŐka Vilma korcamároaná 38 évea gyilkosság Iftvéa által. . Landval Mária 2 hónapon bélharnt I)v^raca«k Ignác 4 napos, gyengesége Datlbh Isidór péksegéd 27 évaa, inllueniá, Németh Roaália 9 hóaapQaJKirgharnt. - üwibaoh Aatalaé Pollák Pranadaka magáaaó 44 évaa, ttulőlobb.
Galambos Roaália I napos, gyengeség. Kiss EmlHa 22 hónapos górvéaykór.
Házasságot kötöttek:
Ssatmaiy Sándor tanító (Mara-Csány) — CJaányi Máriával
- A WiaHia kira^|a heapéti .Ua
cyaloraaáa\' caimá kényH\\mn. iSéfla baawUMl ssigi síjifíl, hocy a pMarviri miiatmtaa rty »i«a-laasoíta 6t a ItfyaHai—»a tvt kórttaH^. lilla a^titataiHW nntflkit. iMlv*kit vatobé a «aty«I haáak fefa
Alött loboftoiott a aaM, a tráfiamákst, aiim Sanliir—ky Já&oa & U «ífr< fifyebaaeaá MM «o> *aaAiényr», m#tyW a Ifflgyfftnk a»ayni- ckarti|a ——aái n , ML. i>i»ni a iBBgyai aiautmaay »i«t aiwai \'"|f Uíiji má^r mk*~ tacatfó éa alaaomtorité a faaikiel nas aa aa atyetia* korona és tráaaaék éa alkotmányl«v«\', a|aij maaaamha kafti^ Bdinbargbaa is vaa agy harmiUan^éliaa. gyöitfjla avmaf -korona, tatajéa karaaattal, maly aíy régóta um érte mm-mii király flajét. A tStnaHak karaaáts aa» aa a kar ama, mefy agyaaar a aaépaégaa «awp Staart Mária íajé* racyafeft. K namsati jelvényt moat Ediagbarfban Araik. «t |a *«t. maaanmi tárgyat
lirandaa ut ía ütj*. bogr aa aa^t IWf la
«{sétál a vilanorai nyárfák alatt,nét Tamaf a tnaakaa kdaStt it aaok ,<rf| maftana átlamalc, mint a Kaéréaa tiialk villáiabeliak. mintha aat aaanfaák CtohJolj rátok, — h-Udj at baoBtakvt td«c*«. klmma sjéar INMpa iMaaÉH<l rélank. Na faladd at a népat, a maty aty ari^ hitt a aai|árdai, éa maly oly ,\'aaanvadély—a« tW naacftm. Ék mikar aa amb r így ai»ál a fik alatt, aaaák* )at Hátha mágia mindaaak atlaaéra f — Vafyoa as adinhargt yalatahAé kért! aaaofaak-a ilyat a nyárfák, bmeél-a mif av éjnaaki aaalM halkaa, sa*agva SMÍamág datiáa|kiráíyaAiérál a ki atya* gytag* a ki oljaa aagyva aaaaoa^ volt.
jUaak 4, karoaáoaa aaép aaíaaa képéf klaN magyar IüM.Id ettaasr a Nagy Kápas WlttWrtNa IfV flaaN
. A 12 kttalaa nagy i—ka «arkamai|a ér. Mmmali Baaaik. agyatasi laaAr. %y^«y kaial áfa dtaaaa MhAr kótéabaa 18 karaaa; fBnataabéat tí kapható 6M ftllácftéa^ Uagjalan miadaa hétaa agy fftaat. Caphatft faiW iHUép k5a v v k*raakadllfhaa.
KSzgaidaaág.
tom&mn üMat#t>
PU*4 pmóonmárnk
aab árpa
Orönfllll Búnk UVéa (Xraffl — kraiala^ Jaakával.
Irodalom.
A nagykanizsai m. kir. állami polgári jikr h leányiskolában ar l901—ll\'03. tanévi ^eua-
töilénne^, és d u 2 OrAtól
— Czl^ányzenészak " lapja. Jnboa úóbun • Magyar Zenészet Lapja« cimen Budapesten a ilaok szép\', hó 2. B. éa 4. napjain történne.^ és | cig«n> zeneszek erdeit képviselő azaklap Jelent pedig d. e. 8 órától 12-ig u\' fiu-, d u \'1 Orfttól *g újra, (II. évfolyam), mely a maga nemébe» H-ig a leáuyiakolai tanulókkal. paratla ul áll. Ez a kilüuöen szerkesztett újság
A beiratásoknál a köveikezö szabályok . tar-j tárgyilagosan közti mindazokat a cikkeket, aadók szem elöli:----------------------------------| melyek a cigányzeaészak érdekeit előre mozdítják
1. A tanalónak személyesen, s/üíeí v gy Az ei/ fi/\' tési dij olv kOnnyü feltételekben van etek helyettesei kíséretében kell jelentkezni az tnegal\'apHva, hogy legszegényebb zenésznek sem igazgatónál a előmutatni. »zabád az előfizetést elmulasztania. Heti 20 lillér
a.] keresztlevelét---aagy születési bizonyít lehze^c ellenében minden előlizető megkni ja vánrat; a lapot és jgéoyt tarthat arra, hogy szeriődtaté t rÁI
b.) műit tanévi bizonyítványát ^udoskodjók a küzponti-iroda, mely a kultöldi
c.) helybeli lakása címét (utca, báz-száui alj mulatókkal köivetlen 0^/ekötletéaben áll. Ne
d.) himlőoitáai bizon\\itvány\'f hogy a legu sajnáljátok filléreit ket erre a nemes cilra lóbbi 5-év alatt \\édhimiővel ujradbatolt. ^Ido^ni s ha bártól re azűkaégiik van, íordnljatok
2. Keresztlevél vagy születési bizonyítvány nél• t\'Ijeji bizalommal a »Magyar Zenészek Lapja* kÜl uj. tanuló az intézetbe egyáltalán nem vehető fd- <zerkesztó*égt\'he/. (Jós*efküru\' 15.) A lapot az
3. Az 1. osztályba íelveietnek azon 9 évei elóntöseu ismert Miasolezi Hetink é« Má<kua: betöltött fiók és 10 évet belől Ott kányok, kik j Elem.-n váró t birl tpirok szürkét/tik. — 4
az eltími is ola 4»ik o^áfyái l galal.h jó er d- — Mégrandeléaak gyűjtése fudvalévő, b«»gy ii\'éoynyel végeztek, vagy et ntk hián ában Kalló e hó 1-én lépett el tbe a megreudelésekgyOi\'éHéuek tlőképzataégüket felvételi vizsgálattal igazulják. I orlálozá&aról >Zóló 1900. rvi XXV.. t.-e E íunion
4 Minden tat.nló köteles a beirntáskor BO l\'^v^ny ismernie a kereskedőknek, ipar^okii tk Iliiért az ojsz. tanilói n, ugdijalapra !\\:fizetoi. batósá oktifk,^ átalánja k^zőnsé^n^k igen 5. Tandtjmenusaégért, avrgy lantf jmér»*ék-|HzÜkaége-. Kxt elégíií ki az a m»g>ará\',ato
Marcaatil baaa 4, urasági ■areantít mercan\'il atatö
kendermag .tökmag tarka bab caln^aaatta
T.<0-80 ( 6 10—10 i
5W- ?6 9. -
ti 90-7
aaaraMtÜ traaági
l\\ kémmavvi taama< fehér Wh

w ift^Ü n cit-tio
. I 40- W
jaaa-^a r aa
-r-tS I
60 kilogramapokivt,
ftifttcT.\')
XTILITKOZIT
A Mwgylnntmt Fríw U|t*t t. ká 30 ía megjelent.Hol le-* a 3ztnbái ?* cimü ctkkjert vonat-i\'Oftólag van szorenoHém n. érd. hfaöntéa iivm tudomására hoz hogr a Polgári Egylet term#t las idei táncalanlolyatxilraa hal hr\'i időtartáért t. hó elaő felélői atánitva megkaptam én |év«a a Nagykanizsai Frn»«Ujaa* a on álitála, feófy én a larmel a tanfolyamból m*Jt laitiMNeó [kaptam volna,
Mit t« aa érdekellek ázlves ludoaiáséra ho-zok. —
Tta DeÉML Hmkmis JMlat/
lésért a kérvények kel ő»*n fr wserelvó e« /jn}tt vármegye kir. TaDtelttgyelőségeh\'z cimezv«\' beirata^kor az igazgatónál i \\ujtandók l a.
fi, Taodijmenters^g!: ri; folyamodhat oly lati oki. k|pek bitonyiiványában a H-epirasi, éneket leatgyakorlatol nem számitva egynél tőbh > elég-segete nincs, elletik ezö eserbeír csak tandtpirér
aéklesérl a tandíj kétámniiudara fe ére gy egy barmadárá.
törvéoykiadas mely tudomásunk szermt rlsO aa uj Őrvényról. A liiset tartalmazza a t trveny é«, az élelbéléptetéai rendelet teljea szüv g^-i, ax yj^-ifilMíii bő aiagyarázalat mellei bugár, Ignác a< tsmert- közgazdasági író, a miskolci | kereskedelmi-és iparkamara h. liikára ir^. .A j beltlrendes lárgymutatóral ellátott fdw« t Eövfy I . József fia miakoci kég csinos kiáíluásban adu • lUAra 60 lillér. i-r^
clpto kilaetíb:
lr a 4 a I |f aha raMnTír^ rgj Nai)kaaUaal nagiahl U 9 rtti léi
«3mél agy Jé raaláákél vaU Inisliphrr
ftlvétatlk ilyarairáahan JártaÉÉ 1(Nnv-hrm rvaaMllnrk üánlatah a 1% MM+* blfntnláN htilú*mééU.
rlrktll Malii li
aévaa Ifáaifi rrwakék r v Hiafl krrra,k
Kmraaaaa I
hlakaté
gyar, némát éa fknaila nyrhhrn JáriÉka én a|7 mm rlaml, mint • Hlgárl UkamVÉÉ «mm. tárgrakai aktatnl l^éa. ( lm a kÜékl találkán.
Az e .rov.Ví leklönaeget a
alatt kőiőliekéH
Qfm váltat caarkataiő.
/ XlHdfiIii Lap ha tó
J£!&*LS /7 p i
20 kor. 48 fül; eddigi 10 kor. 20 fiHn^haji**í r " ~ ---w I----
és 17 kor. 30 filL e*uiiali kőJtsegek irán i ve*re * Fi«<*li<*l Fiilop k<>iiyvkere*k< «tó
hajtási ügyében, a Mgykanizasi kir. törvényszék — ^ — - - —i --------— i
(a letenyei kir. jbíroaág) területén lek vő Tót- —_ T_ —,______* ■■■■■■■ .......un ■^p^MMWMW\'fjwi { ■ i . ■ i r ■ j
szerdahely községi 42 szijkvben A JL 1-4 nor,
6^622, 910^1188 to^4ngatlanok, inqu_a« , t^S££; ifVlj^^-;
i 63. braz. Ingatlanon épült 31ne}t«ors7ámn hA*__
1258 kor. kikiáltási arban. TótwerdehHy köznég ^1 ^\'j^foffi
__________IttOl évi Mzeptember hó 25 én :ifll
A e. IO rakor. í jJf^l
meatarUndó-nyrlvái os árverésen eladatni fog I *"/::^fjf^^^
r Kzen árvetés által a C. 6678—t, <77. alatt az Jvjl * ^m ^ {■[—^B^^^^^K ,
Ótv. 4 Ribanc* Jánosné *z&l. Ribarics Katalin JK /ft\'Af ^ ^Hil
javára bekcblezett Özvegyi haszonelveiét 1 V ctV\'^01 t> frjBI
szolgaimijog nem érintetik. I V^íwll /
Kikiáltási ár a íenntebb kitett becsár. * |:Vv;" jHy IK ^jjjia^jjHMp
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10{-át >- 7 lm l W*
készpénz ben vagy óvadekképés ^papírban a kikül* Y / IMf>/£
dőU kezehez letenni. 1 A / ■ iT jr)
—--—Letcnyéni—a—In*—}ápá*biró»ág mint f^Mmn?—"-:--* ... . I f/ ff l ^ tíí.7
teieskónyvi hit óságnál, 1901 évi julius bó 14 I \\|i
napján. _ I jfcffií
NUNK0VICS kir. ibiró. j j# ^pffij
jfly/y^^gj^^^^^P I El takarékossag es jóizre való VI
I ^ ^^^^^^^^^^^ tek i ^tetb^^ ^Katl^rc íele ^^^^^^^^^^^ /
ziz kivi ó orvos á!al ajáilva. ]■ \\v\\\'1, (CL^,^-^ - - fiárAi Jfc.: . rj^ JT\'V * ** * * * ** *
A lefe zit-tetlbb e» legc csObb ásvány \\ íz £< «,•; -—\'•:V^fc/j: kapható minden jobb tQ izeikért* kedtsben lés !
Minden háziasszony és anva
üdvDZÖib ctő. nkt a ^ takarékossag és jóí^re való tekintetből a Kathreiner-íele Kn^ipp-maláta kávét (mely csakis az ismert eredeti csomagokban valódi) használja. ,1 ,jrmr.-> ni1 ■ ■
itwtiitafA)
. N»gv-Kanifs». vasárnap
_________JB %..i — . -r-.., . 1.. . u ■ r. -.1 1 .. 11 1
-IikalakV axf f k A helybeli ItlRpkereakeáik flfyHmritftlk m. Im-k*likiayv«kel vávárlé kSilniégPl, hoc; 1 M HI.CSA imi klinklli állal Irr-J«wl*tt gimnáziumi k8n)vjf|;i^k létre
r ■
Zala 70. szám (7 lap.)
1901 szeptember hó
•OOOOoooooooooooooooooooo®
■ elküinchfileM fog pmntm fogukat túatáii, f«b*r«s ét egé*««4g#tta fénntartja.
Nincs többé buzá üszög a
WUMA DÜPÜY 4c Co. o
o
iVagfaava haaznáUtával. O
o o
5 18 év óta nagy eredménynyel használják
q üszög ellen, továbbá korom- ék por-üszög ellen q kukorira, árpa, zab én burgonyánál ^(b.
Q Egy esomag 2 métermázsa veiőranghoz 85 kr
q. 1 mét^rinázsához Itt kr 0. é. o
O Óvakodjunk utánzatoktól.
1867—tk. 1901
A\' le\'enyei kir. jbiróság minMkvi hatóság kozbirré teszi hogy a kir. államkinct\'ároak Ribarics István jelenleg Székea-íejérvari lakós és as iBméféííén beiytn lartózkodó Kibaries Róza férj Csennek Fereccné részere kirendelt ügygondnok Dr. foempe** Kálmán ügyvetj leleoyei lakóa elleni 98 kor. 08 íili. luké ennek 1900 évi november bó 15-től járó 5é/, ka ma a 1 X) kor. 48 fitt. eddigi 10 kor. 20 fill. végreha)i&«: és 17 kor. 30 f»ll. e*«l»ali köhsegek iráni vp^re* bajtási ügyében, a nagykanizaai kir. törvényszék (a letenyei kir. jblroeág) terSletén tek vő Tót-szerdahely községi 42 szijkvben A L 1-4 nor, 58M622,- 810 és 1188 hr»z. 4ogaUanok, u^ az 68. braz. Ingatlanon épült 3L nepforsyámii —báz-1258 kor. kikiáltási arban. Tótazerdebtjy közaég bíró házánál. \'
190X évi Mzeptember hó 25 én d e. IO rakor.
meg tarts ndó-iryüváJ os árverésen eladatni fog | klzen árvetés által a C. 6678—t, /77. alatt az I Óiv. Ríbaric-t Jánosné ?zül. \'Ribarics Katalin j javára bekeblezett Özvegyi haszonelvezet szolgalmijog nem fríntetik.
Kikiáltási ár a Íenntebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lOJ-ái készpénzben vagy óvadekképés . papírban a kikül* dőti kezehez letenni.
-—Letcnyéni—a—Iwfc—járáwbirówág—mint
ieieskönyvi hatóságnál, 1901 évi julius bó 14 napján.
NÜNKOVICS kir. ibiró.
o
O O
0 - - - o
q Főraktár Nagy-Kanizsán J Fessolhofer József és O 0 Boaenfeld Adolf é« fia 0ég. O
0 Nuraa Dupuy és Társa. §
q Bécs VI. 1. Windmühlgasse 33. a .. / ^
•OÓOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOO 00
Kápesfevefezölapok
legnagyobb választékban, kaphatók;
FímcIm»1 Fiilöp liSnyvkereMktd^a^ben \\agtr-kaiiii.Nán
iriTEZETE
SZT LVKACSFvRDOi
^dVÍecyiforras
icen tiszta
bicarboflat
ASVAHYVIZ
kapható: FÚSZERKCMSKEDLSiKBCn VENDÉ CLOKBEN
ESrtiriDEfl VASV/TI
ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
T öbl \' -/áz kiva ó orvos ál<al ajái>lva. A le^\'Zietc^tbb es leg«\'cs6bb ás^ányuz kapható ©inden jobb Vü széf kereskedésben iés ~ ^eadégköbet.
\\
Hagy^Kanusán vasárnap
Zala 71) szám (7 lap.)
190i i*eptei!il»*r hp í-én
Hentes- csemege-különlegességek.
Eladó
Marburg köze\'ében (Ste?er ornsághio) egy
szép szölö-telep, uri lakkal.
EiMl birtok 30 percnyi tAvnlsAuban van ít »*rr»«iól, 27 k»\'. I ■ A b. é.| közömig ró. tidogártn loim hoyj KmtpUmmtmmmm. Cmrm. hpld n.gyaAgu, ««fy * szőlő, f rí.*b,n w3mJVc« « i r««<»e. j ■»• • 1 m^kpíw.i,
Gaerdffböl és egy ^nép untakból all, jutany« »-Ai ban — Idei terméssel ejtyútt — eladó. — Bővebbet: I. ProdWiítulajdonosnál Marburgban, \'vagy azivptstgból Frtnx Lajo« urnái tyauy-Kaniz^án. 319—3
Keillakk
(Q-iaeiax.)
JepkifiinŐl.b\' mázoló szer puha padló számára. 1 nagy. palack ára írt. 1.35 kr. — • kis palack ara 68 kr.
Viasa-kenocB | Araay-fénymá*
legjobb és Ipgfgyízerübb be- A képkeretek síb. heararirotásira Jtes/JÖ ifetófij műdét* Jt j ^ palaclr ara €0 kr l kftcsög ara 60 ar. ♦
Fehér ^BlasirMé&röi&i
ii
legjobb*^zer mosdó-asxtblok, ajtók, ablakii-azkák stb%"újonnan -be* festésére 1 -doboz-ara 45 kr Mindenkor kaphatók:
Xeu én Kiflit-
cégeknél.
Kuni 7.ná n.
Hentes- csemege-áru üzletet
rendettem be, f^fgs IIIaiiNiker Mm mrw. leflwéfcl ármh melleit —
rlatllt hiMk. MímI.
unka\' légiin. prágai 1 Kilo
kassai . 1 „ „ prágai mód 1 H „ szabáriai 1 „ ,, ctánáfbos aoviny 1 kilo ,
S IL
K 2.40 lámi, magyar bffta. 1 tik? . C 4 —«
»_ í Staiámi n. reodii I
í .00 T~ » 1 káló
\'j 72 í „ olaaa I h>
J 44 \' v\' aoBkábói 1 h
„ kfttAm 1 m
5 kilóként .
Szalona spékelö vastag 1 kilo . . -C. 1.40
Kalkaasak.
füstölt vékony 1 füstölt 5 kilónként . . paprikás „
„ 6 kilóként . . .
Fííll húsok.
" j\'jv Párisi 1 kiló
\'* ] 4Q ] Extra 1 n
* jgg Krakói 1 „
■? , Sottka«kalbist.
IrhactH

Sonki prágai l kilo . „ kassai 1 „ . . . jf Prágai mód 1 kilo .
Dlaaaéialr valédl llaala fl kll«
K 4.40 Kevert legfinomabb ! kiló . M 4.- II. remlü I w .
.. 3.60 * III. « 1 V » R Itt
a ao *
» iio
K ÍM
m 1t0
M tm . ito
L
w
m UÚ
itt 6-tAI N|
JNajfyobb vételnél\' ártigrdméay. C&nep- és vaMrnaptAvn —„ ... nyitva, Eladás aagykaa ém klmlsiy fcf*.
unnr ■
hentes isamsgt karnkiátN N.\'ú&tuái
A tisitelt kótónség pártfogását kéri
13940-1901.
;U5—1
Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kanizsa r. t. város közvágóhidjánál ■ rendszeresített közvágó hidi felHgyelói állásra pályázat, nyittatik.
. A választást a v képviselőtestület foganatosítja, a választás élethosziglan tart, a meg választ olt a v ríy_ugd§, intézetnek kötelezett tagja és., kötelességei szabályrendrleti-leg megállapítva vannak.
Ez állással évi 1440 korona/fizetéa jár, ezen kivül a felügyelő a közvágóhídon természetbeni lakást, fűtési és világítást kap. ""
Tiszti biztos\'tékul tartozik megválasztott felügyelő 1440 koronát az állás elfoglalása után\' í hó alatt-8^. pénz-tárba elhelyezni. ^
Felhívatnak ezek után a pályázni óhajtók, hogy okmányaikkal, születési és munkaképességükről kiállitotr bizonyítványaikkal felszerelt folyamodványaikat legkésőbb
1901. évi szeptember hó 15-ig
Nagy-Kanizsa r. I. város iktató hivatalánál adják be.
.4 városi taiiáeM. Nagy-Kanizsán. 1901. évi augusztus 2Ő-án.
Lengyel Lajos
b. polgárm ester.

13940—19ÖÍT
ftU-l
Pályázati hirdetmény.
Nagy Kanizsa r. t. város közvágóhidjánál rendszeresi-tett állat orvon! állásra pályázat nyittatik-
A választást a városi képviselőtestület foganatosítja, a választás élethossziglan tart, a megválasztott a v nyugdíj intézet kötelezett tagja.
Az áljágsáj; járó évi fizetés 120O korona, fuvar általány 400 korona ezen illetékek hevonként előre fizettetnek. ^
—1—Magán gyakorlat a vizsgálati »UCn kivol folvutható, -*vr mennyiben azonban a magán gyakorlat miatt kötelesség mulasztás tapasztaltaltlék,^ttÓl a közvágóhidi orvos el is tiltható. L
\\ A működési kör szabályrendeletileg van megállapítva Felhivatnak ezek után a* pályázni óhajtók, hogy oklevelükkel, időközi, különösen közvágóhidi alkalmaztatásukról, szü etési i<lejükről és munkaképességükről szóló \'bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat legkésőbb
1901* évi szeptembef hó 15-éig
Na^y-Kanizsa r. t. város iktató hivatalánál adják be. A vikrool tanáf« Nagy-Kanizsán, 1901. évi augusztus hó 28-án.
Lengyel Lajos
1 h. polgármester.
% Miután ujabb törvény értőimében , £

megrendelések gyűjtésé alizókn tk lnrlatoiva elhatároztam -magam a Myi piacon a lehntő legolcsóbban dolgeuni, bojty a iorgaimat
la
m eges inaljam.
^ Jiaktáromaí a l*gujabb finom kelmékkel dúsan felszerelt\' m, melyekből ax
^ ŐN«i éM téli idlnyr«»
>2 divatom ruházatot ole«é pánvéri kéazitek.
IttJjon létem által idót nyerve, l,egn acyoftb pontossággal és íajéaeel/len nálam minden el készíti,

Kérem a n. érd. közOnaévföt Ueciea megrendeleneik aual, erről me^yőztklé^t szerbin — Vidéken le £ rne-ibivásra sziveseo meglátogatom, vagy kivan&tra küldök rninlnt, rr<tLj*H //szívleli\'el
^ - SA.CyjMCA.NK ICÓfi férfiszabó Jf
Jf ^ tru.k.l lfr KI.Kk
«—- ------Á WéMyre myi| viUtnHk* ntkUU-4- túrtok Loden k»b*tnkitói •aj<i\' kisiiiinényém,
/
V

"tfitgy-Kttnim vasárnap
Zala 7CL azám 8 lap.)
1901. sz^pf ember hó
Gyümölcs és szőlő bor készítési gépek..
G;/ümölcs és szöllö sajtok,
folytonosan liatá kettős ouialtyll szerkezettel, és nyomerő szabályzóval.
A munkaképesség 20*/, nagyobb mint bármely más sajtónál.
HydmljrkiMi unjtdk.
Szellő és gyümölcs zúzok
és bogyó morzsolok
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
| Szőllö és jyümöloi őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs é* főzelék osZálaara, gydmölos vágó és jMmozö- é pek, legújabb szerkezetű szabiul, önműködő ..Syphonia" gyümölcs és s^zőllőveasző permetezők gyártatnak ós szállíttatnak jótállás mellet a legjobb kivitelben.
Mayfarth Ph. és Társa
cs. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor. ■ É V ■ , II. TabnralriMar II. •_______ . Kitüntetve 450 írvny, eiU»t ét brpnz éremmel. —..■v—--.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszontér-usi Lét felvétetnek.——
l/ll ACPWtf I tM«U ktm pirtait;, aw VILHUblnK . Mini auiM aéa kfiMté iw
Legkellemesebb, legkitűnőbb étneikUiöztratetk-B
F-ig tisztító-szer tubusban.
fehéríti kattúnilj* t fogakat, Mulli, aditl * Mj«t.
- tgy tubus 60 fillér -*" Kapható nlndenfltl.
■...4.11 kMtl M Mmninwm
SAV OLT illa te se r |yár&k
W|M_fcMMl UMMMNMk
BUDAPEST, Vn Damjanloh atau tS. MUár « itkliMia TmsmvAf Förültar Nfcanlmn U\'iüt U Lcdofoky, Kmjull Tflrt Armiitl, Sdiíűcr Is ,S>iw Ijmk HtHit Bárunk JUoli |Ti«fkiptl«kl. lltUéa r«Ml r Lipót-kínt
MMHBjSmieM.\' vmim** i\'i*\'Vyj^c--."-■ ft!»5aiiSSER <ew - grew- ■ ^fí Wflfr - --TWÍMOl jTMEBKLMÉlf
_ L _____UjdonsógoH
■M férfi kalapokban J
JL Á
un és
nagy választék ós különlegességek a saját gyártmányú
dárocz (loden) kalapjaimban^
Szolid árt biztosit
\' • GEHICS JÓZSEF-fele divatüzlet
a Korona szálloda épületében
.Nagy-Kanizsán.
■1 •,)
Xcjy^ni&áA, vasárnap
Zalu 70.
saplenibfT : 6 1 én

raggI
3ív>3j
m
Ilii
SSL.
ll 1

B
SE* fgj
ü
Tisztelettel - örfesifem Nagy-Kanizsa varos és vidékének közönségét, hogy Nagy-Kanizsán Főút - UTTKE-féle palotában fővárosi mintára készült
£
iif
Er
pg |f|^in!|z||tt
W
9f«

BODEGAT
nyitottam, aFToI kora reggeltől késő estig mindennemű
hideg étkek, bel- és külföldi borok, pezsgők, cognacok, likőrök és friss sör M
Mi
~.aZ italok palackokban -égr- poharanként — állandóan ú tegjobb minőségben kaphatók
. Ozsonnák és vacsorák
Ízléses és gyors s flrvirozása megrendelés szerint és házhoz küldve. pauv^idemu közou\'sHtf szíves l&tugatfts&t éa mwgremMesoit bizalomníaí kírP
teljés tisztelettel
Síern Bernát.
KgjW

0.<
1 M
gg| H
(8Xa «
HŰÉ mmsk*
[Wa ■- c JwktlImii (SBLLmS.

M. kir. lőpor ilrtiiüs.


imi m in

ni
ISIFí
83

Kölcsey utcza es Fo-ut sarkajj sajat házában
főszer- és gy^rm^t^ru kereskedés* ■\' „,
Teljesen újonnan berendezett üzlet
Naponta friss pörkölt kávé
a fiumei gőz-pörköldéből.
Jég eladás
a legkisebb mennyiség íh házhoz szállítva.
Ecsetáruk és festékek nagy raktára.
Kitűnő magyar csemege-szölő. é
mi.

Verseny-kávé
m

■■^V S j
Nagykanizsa, vasárnap Zala 70. «*ám (10. lap.) _ 1901 SKptember hó 1 te
■■■■■■■■■■fi^ !!•
telet meg&jitás
Tiszteléttel értesítem a n. é. közönséget, bogy a városháza átellenében SINGER SAMU 42 év óta fenálló • • .\'
||fi|a $| iifitiflailhlél
szeptember bó i-én átvettem ós azt
czég alatt vezetem tovább.
Sok-éven át szerzett tapasztalataim mint önálló kereskedő Szombífíhelyen, és hazánk legnagyobb városaiban volt alkalmpm az üzlet minden ágát tanulmányozni, topábbá, hogy üzletemet a mai kor igényeinek megfeleld
divatos elsőrendű kifogástalan jó áruval
szereltem fel és üzletemet a legszolidabb alapon
kevés haszon n-gy forgalom
elvet tartva szem előtt vezetem, mely azon helyzetbe juttat, hogy igen tisztelt vevőimet a legújabb divatú jó áruval a legolcsóbbért szolgálhatom ki.
A n. é. közönség b. pártfogását kérve___-kiváló Usatelottcl.— ~
--------Biaun .SölitlcLOX.
Szolid és pontos kiszolgálás.
HLeg\'olcsó\'bTo "beT7-áLsá.rlátsI forrás.

r Kaszt! Testvérek Nagy-Kaniszán.
az , idei saison szükségletét ne fedezze, mig az óriási választékú, remeit kivitelű áruraktárt nem tekinti meg
KASZTL TESTVÉREK-nél Nagy-Kanizsán.
Az Mei saisonban különösen súlyt fektetünk egyes (.specialitát) ujdonsagokra ,
j» I - - Ajánljak óriási választékban felszerelt raktárunkat legizlésesebb * , as
női ruhadíszekben, női- és férfi fsliérneniöekbeB, legelegánsabb ízléses férfi nyakkendőkben, 22 női és férfi ssőernfikJien, vitamint Utazó-bőröndökben.
Dúsan felszerelt férfi- és női ozipő-rakta.
Nói bórczipö 5 kor 50 fill-töl 14 koronáig, — férfi bórczlpö 5 kor 20 fill-töl 16 koronáig..
Sálon czipók 3 koronától 6 koronáig. .^S^Hp
Csipkék, szaltagok, keztyők. női és férfi piekharisnyik, teilette szappanok, illatszerek stb. nagy raktára-
Vevőink újévkor egy diszes naptárral ajándékoztatnak jneg.
XI Jt MB J£ (A
O JC
w
-X
<n u
M Ha
A n. érd. közönség szíves pártfogását s támogatását kérjük ^^^Ztl TOStVéfOk
teljes tisztelettel
Nagy választék kézimunkákban.
<< 3
jc
o o w»
5r tr o» 3
m
>) omatoll Fjschel Fülöp laptulajdonosnál Nag^-Kaniza^u 1091
!
Huszonnyolcadik évfolyam 71. szam.
bukmMMl ftraakia-ípilat f laakal Hiof lirMUdMW«
■WIMrtnl MUMUI ItkM upt 110 1 V. <—I M Htl
14* UiiAsndb k l«)i «Mlltl»i riurfri ,qn»tkono aiktlaa kfttlmia;
KiadéklvaUl: IbnkMftW | AmAW ttttf k&uji untiMi.
ZALA
li/lJU/l
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSAH Íietenkínt kétszer: marnap s csütörtökön.
ELóraurriw iutr--
*«*■■ ......IS tanti
. . . a kaMi
I konni
tUtm
XjlllWf ylli—t S» flIMr
fttiMtsttk, niiu) s ttillHiiB »Mlk<wM Fltokat Mlíp Maftkma Mák..
Mraaatatlaa Inatok enk iaaart kwk Ml hfWtaUak <1.
In« Ma én M tlllér
Nagy-Kanizsa. 1901.
Falaiéi uarkaaiti: Bular liwl«r Siarkaiitólari: Mirii L^Jaa.
Csütörtök szeptember 5.
1 A politikai ellens^geskodés tebát csak
Macvar ioar" * 8*abadelvü ►"\'rton ^ v°n;
»* tJ r \' -ellenségét nem i*t kellett1 lámadni.
=== A legszebb és legolcsóbb - - Klölegképen szívesen udózunk elisme-petxole-uxn. és TTiJlajno. lrésünkkel a bárom jelölt " mindegy ikének, csillárokat, asztalilámpákat, fali karokat a kikuck képességei eddigelé persze *zeró-
tnyen elkerülték u komoly próbát. Dejiugy _tjelismerésünket bármily messzemenő ön-készíti. :-----— —,/t becsüléasel ranfikAljúk mégis, hogy itó-
Magyar Limpagyir r, t.
Irt tik elfogulatlan-ágát tisztelni lehessen, abban u véleményben kellene lenn Ők, hogy egyszerre mind a hármójukat meg kellel 1 volna választani az árvaságra jutott mandátum számára, hogy Szilagyi Pozaől
! PelntleiiiH Aner égák ! minden petróleumlámpához alkalmazhatók.
ALT és BÖHM
Városház-palota , .
j^i^i. j^t. j.^i. j. A\'- si- J- fg"1\' némileg is pótolják. Még ama kevés
^^^^^^^^^^^^inaprelB: ameddig a moiialTótszag«vülés q . , r \' i tart, s még- akkor is, ha Szilágyi ez idő
bzetlorg-acsolas. C8ak _ hallgatott volna. Miután
Intő előjáték az általános válaszlá- azonban „csak egyet lehetett megválasztani, sokhoz, hogy Pozsonyban, hol Szilágy i j meglehetős mindegy volt ; közülök melyik Dezső mandátuma számára mintegy pót-{lett volna a megválasztott. Kivált mikor képviselőt kellet: felhajtani, pótválasztásl j az érvényesülésre kiszabott idő rövidsége kell tartani. • \'nett igen teszi lehetségessé a talentum
--g pO\'választ s okát nem abban kell j bőséges tílfcjfését
keresni, hogy -a szabadelvű valasztók, Itt tehát csakugyan nem volt szukáé szavazatának száma a politikai ellenlelek- ges a szabadelvű választókat csopottokra her. viszonvilva elég nem lett volna, híl-1 széttördelni s . őket tgym&B \'ell"n—ne-
hogy egy közös jelöltre nézve kompromisszum jött létre s erre a jelöltre sza-vaztak, . ezt már előre lehetett volna szervezni, miután az összes jelöltek chan-ceait nem volt nehéz kiszámítani.
Pozsonyban szerencsére nem ~ történhetett nagyobb kellemetlenség, miután eln » ellentétről nem volt szó. De hasonló lej-veH\'detl taktika melleit, mely legalább is személye* ellenségeskedést szül, könnyen előfordulhat másutt, hogy a magában széthasadt szabadelvé válaaztó polgárság i így esetleg éppen n reakcionáritis ellenzék győzelmét idézi elő.
üz szégyen lenne, sőt kövelkeunényet-ben kárhozatos ia lehet.
Politikai ellenfeleink egységesen és szigorúan vannak szervezve, s épp mont, I midőn a kormánynak többé nem szabad irán-yadólag hatalmi eszközeivel beavat- -i kőzni a választásokba, épp moat nem I szabad a liberálisoknak a kicsinyes had-üzenés fényűzését maguknak megengedni.
A szabadelvűeknek miután mindenekelőtt az elv [győzelme fekszik szivükön, minden ■ választókerületben együtt ken
nem abban, hogy egyszerre mindjárt há-\'zetni. rom szabadelvű jelö.t lépett föl, kikn- k Ami a választás napján a szavazatok hívei egymás ellen, szavaztak. . szótforgácsolására való kilátással történt,
működniők, legyeimet kell tartaniok, ho»y igy tv lehető legjobb egyetértésben készítsék elő a választás eredményét.
TARCA
Legenda.
(£yy ifjú kSltt halálához )
\\
Irta: Salgó Sándor.
LepkPszámyakQn ^hömpölyöglek a habkönnyű ara> yleihők a nagy (rónus körűi, melyen maga aa Ur ült. Amhra-iíW úszott a légben éa vala bonaan messziről halk ének, egy himnn-a lágy melódiá a száll I el. Kicsi angyalszárnyak ahiia-tns, lassú libben éséből verődött össze éz az egy szerű, szép melódia. A nagy trónu-t gomolygó aranyfelhöi feleit egy caodáa szivárvány iyen ott könyököltek sorban a kegyességek -zelid, szép angyalai. A lelbötlen ég mély, puba kékségébeii baszkén h&jádt tova a Nap. Rezzenése csillogó, ezüsi fehér tátyoli bocaéjiott alá. Atlálazó finom párák cizelláli sugaraiból szőtték ezl együvé rózsaszínű angyalujjacskák a lehe elük tisztasága csillant meg a szikrázó parányi fényszemekbeu,
lnte t az Ur. És elállt a guruló, hömpölygő aranylelhők mozgása. Bent a seléten c-illosó pálmák lomhsálra alatt elhallgatott a lágy ének, a zsongó muzsika. Nem rezdült a lég se»», ügyész illat\', * napsugár. A tarka mg/ók uinea vadvirágai álmodozva egymásra hajtották ingó, szereiül ea fejecskéiket. Megálltak utjokban a k\'cai patakok csacsogó babjai éa merően kapaszkodva, mozdnlailan \'Igyeftek a nagy folyók baltámat.
Csend. Mélységei, áhítatos oeend.
Itéletat tartott az Ur.., .1 *
I ... Kiül S»\' ni l\'éler h iladt. ütána hosstn <-r-l bitn lassan libb nő li lin á.ny, -apadt árnyuk le-; zárt pillákkal. CNup* lióteber, vértelen arcok. A >/envédés, a gyólrrlem, n marcmgoló fajdalom kleleaedő ráncainak árnyékából kiáltóan szólott a uiuli. Ott ablak meg s Kéuyeasek uagy iróiiasa előtt. ^
Az aranykulcsos . tisz apostol odaborut az Ur elé: ■ .
— Kegyelmedért es-deznek I • Hosazan, mélven rezgstt szava, mint a hegyi kápolnák hartniKtsengése, melybe nem vegyül rfee semmi bftnős zaj, csak a levelek rezgése, a lombok zu/áaa, niadUnlal, a mezei virág nesztelen soaogá-«, a sziklarózsa fájdalmas sóhaja és evy egy rejtelmes ropp n;is » formátlan sziklatömbök, a merev kőóriások lassú lélegzetvétele.
A Szeretet és Irgalom angyalai lestáll ak a ragyógö szivárvány ivéről. Néhány pillanatig az Ur glóriá* tyje aorül \'repdestek, aztán odalibben- j lek jobbjára;v. hol nehéz araqvkönyvlarlón egy óriá-i\' könyv feküdt^ Fekete \'ír táblája. Maga azj aranykulcson apostol Utőtie fel at első lapot és | forgatta sorfa a nagy loliánsokat.
A libbenő,", sápadt arnyak sorra vonultak el at Ur elöli éa lugy kimpndá ítéletét, a várta i ♦fCok balavanyaiga eloszlott, egyezerre lehullt. Eltűntek a szánvedések, a gyütrődések ráucal s üde rótsapir ömlött el helyükön. A szakadások ilnzzadtak, megleltek. Aa örök élei trissesége vállá tel a kimerültség, a fáradtság tompa, nehéz érzéketlenségét. A lezárt pillák Megnyíltak.
Vonultak, yonulljk^ á* árRjak, Kgy asszony rült ép aurr%, Salát dus kaja . lágyan omlott;
a a Witeber leplen. Az őaz apostol szigorú in szegezte rá fénylő szemeil. Az asszony összerezzeni egész testében. Nagy volt egykor a bűne. Aztán egy másik, .ki péaaen tiz-lett szeretőket [tartott magának. Hitte, hogy a világ vek, bogy az emberek ezt nem tudják; Egy ha madik, ki őrült vágyaival a becstelenség \'útjára űzte lérjét, ki aztán egy kis ólomdarab segítségével bujt el I a löld alá, azok e\'öl, kiket meglopott, megcsalt. A sorlift, as ártatlan\' szüzek, a bűnös asszonyok I közé betévedt egy kát olyan is. kik egykor pénzen árulták szerelmüket. A finnyás sorrn nh-\' asszonyságok még itt sem tudták megtagadni as : örök bazugságo\'. A kurtizánokra csak megve-I léssel néztek.
Péter, a szbjid apostol csak ugv fogni között I mormolta haragosan:
— Kar ea az affektál ás büpfla asszonyságok. ! Egyenlők önök ezekkel a pércHníkkal, sőt n ég ro-szabbak. A mi bün és ocasaány«ág aa nietn, | szenny marad az a báli termekben, a színházak páholyaiban; a legelőkelőbb táraaaá^ zeiirján is. . A különbség önök kfzött mindössze az, bogy a I perdita szükségből \' vétkezett, bogy ében ua pusz-; Inljon, bogy oit ne vesszen, el az utca nyilt pisj. kában, önök szép asszonyságok pedig mulatságból buktak el, egy kis rendkívüli izgalom megismeréséért.
Moat a férliaára kardit a sor. Büszke azela-donok é* nehéz munkában meggyötört, meggörnyedt emberek jöttek. A gyermekek ta aggot, a koldusok éa duagasdaMt sorában ott haladt néhány korán megvénült rué. Hamuaaraü, vfr-telep arcuk szikkadt, erőteljes daoala*k\'m*li álqiákiú él a könayélvüeo elpocsékolt
J
t
I
l
K
flagy-Kamtsa, c«iitttrtök
Éppen mivel a kormány oem akar beavatkozni, a mbadelvüekn\'k maguknak kell önmagukon sejten ók, maguknak kell a pártegységet és egyetértést megóv •tok.
A szabadelvüknek feltétele ugyan hogy hivei tutiméra a közös elvek kereten belQl a szabad ítéletet éa a szabad elhatározást még fontosabb árnyalatokra vonatkozólag Is meg kell őrizni; de ea szabadság nem terjedhet a párt összetar-\\ tolásának aláásásáig, az erkölcsi deiorga nisatioig.
Rend nélktll semmiféle szabadsig\'néto Állhat fenn, s hogy ugyanazon politikai irány jelöltjei a választókat egy mistói elidegenítik, és gondolkozásukat így megzavarják, et csak veszélyeztetheti a rendet
Egészen\' így "járlak Ausztriában a „haladók", az akkori szabadelvűekde amit a maguk és az állam szumára elértek, nem igen csábiló.
Mennyivel inkább kell e példának nálunk óva intenie\' h szabadelvűeket, miután thhan a nmgflyrtifidásh»n-ék>ek, hogy szabadelvüség sorsa és hatalma ■■ a magyar nemzeTTSHam sorsa és hatalma.
Zala 71. szám 1 lap.)
A varmegye házából.
4, A balA\'on-tavi próxhtjóxáai részvénytársa ■tg B«K«lje»^»(tT() vonatkoto azarzftdáai lerreiet bamuiaittilk.
6. A-4 nin. kereskedelemügyi m. kir. miniixte* fiúmnak rendeiete, i varmegye •énwhf Jrovnt-j\'iin éi kizárólag teharexáliMara szolgáló közutak k^rakialpataUssagitre tonalkoxóltg alkato t szabályrendeletre.
0 A nagyiiiéltóxigu m. kir fflldmivelésügyi Mloiaaiar ur 48614-1901. atimu rendeete a lótenyésateai karölelek megillapitáaa tárgyiban.
1, A nagyméltóságú m. kir. földmivtléaagyi Mlmaner ur 81986-111 1901. >uwi rendelt a Zalangaraseg aa Nagykanizsa rendezett tanácsú városok ügyvitele megvixtgáláaa lárgvábar..
M. A nagyméltóságú m. kir. He ügy miniszter ur 64191—II. i(i 1001. *t. rendelete a vármegyei lisxtviselök iamalkeaéal járuléka tárgyában alkotott j-ssnliiltyrondo í
9. A ráruiairyaalispánja ax 1901. Avi költségvetésre liiórkeyoit belügyminiszteri randele\'et, a gytmlári tartalékalap buziájirulisa tárgyában íeondíl intézkedés végett bemutatja
20. A váraiegye alispánjának előterjesztése a hixipétilárb n kreált xlapitk pénzcinek takarék\' pénalátba ha yexése tárgyiban.*
II A várrtíbgye ali»pknjtnkk előterjesztése a régi letétek rendetése lirgytlian,
12. A vármeiiye aliapánjának alölerjeastéaa at iratok kiaalejlaaéaa tárgyában. ■
13. A várlnegve aliapánjának el1terjeszté«e megyei pótadók kivetéséről Móló szabályren-
iélat módosítása\' (agyxierü<ilése) iránt.
14. A vármegye aliapánjának eiő\'eries lése t0iren.1é.«Hl a*abílyrand«l»r módosításé tárgyában.
__15. At építkezési szabályrendelet terveznének ötszeállitaaara a 3561-901—157 jkv. sü határozattal kiküldőit bixo isignak éa a törvény-lósigi küíefjös/sogügyi bizottságnak alőttrie-z-ltjsi) a szabályrendelet mg alkoá-a tárgyában.
16. ír attmegí járái főszolgabírójának előler j>ia\'éae Csabrendek\' községben rendszeresíteti segédjegyzöi állás javadalmazásinak .megallapi-tiaa lárgyiban.
17. Á pacsai járás fóaiolgabirija Bada hegyköziig rendtartási szabályztát törvényhatósági jóváhagyás végett beterjesz i.
18. A Tapolcai -jáfis főazolgabirája Báca
törvény ba-
Zalavármegye\' törvényhatósági bizottságának Zalaegerszegen, rgoi. évi szeptember hó g én s folytatva tartandó közgyűlésén felveendő -tárgyak sorozata:
1. Alispáni jelentós a törvényhatóság állapo- í W^í ""Í\'V?™.. ÍS6^41 lár"l. — ezzel kapcsol a ban a azámonkéró-iaék tö,"8l I^OMgyaa vegeit beterjeszt..
jegyzWWyíeT *-""" —------ . 19. A perlaki járáa főazolgabirája Murakirály
Varmegye 190t. 1 k8a.ag képvittlfltatlflltlének a1 hótaégi stsi vetési
z. ax auanao vaiasxtaiány ii évi költaégvetés- tervezetét bomulatpi.
3. A iiib. m. kii, bc-lügyminiaiter urnák 7486— II. etám alatt kelt rendelete, a kMona-beualliaolnL pótadó kulcsának újbóli megilla-pitáaa iráni
szabályrendelet módo itása tárgyában hozott hatarozaiát Uirvényh itósigi jóváhagyás végeit beterjeszti.
20. A sfhneui járáa lökiol^abiraji Biasi, C<fbi és Prága küi«égek képviaelfiteatületiaek a
1901 szeptember M 5-én
kózaigi axer»azéai asabilyr«t»dala( ■ódoaib** tárgyiban wboxott haWroaatat tör»ényfca»A»agi jóvibagyáa régéit beterjeastl
>1. Az alaóivndvai járta lőaxolgabiraji AM-laadfa nagyktizaág képviaa0«extBIHéaak Avi XXI. t. ea. 8 g-ának a) éa b) pontjai ér lalnábeu fyafcoriűidé küz««xélyazia ■ádj»rct éa mérvéről alkotott azabilyreadelatil jóriha-gyáa végett baterjeaxti.
22. A zalaegeraaegi járáa főnzolgsbiraja Bak köaaég képviaelóiaalÖleiének a koxtég oererr .irt regala kötvénynek ax u-béreaek nevére l«e dJ atíráaa tárgyában hozott határozatit tOrvé iy. hatóaági jövibugyáa végett beteijeoti.
23. A xalaegeraaegi járáa íö<zolgabir.ij > Fuaataazéntláazió, Söj\'ör es Pauctaeder c. k<u« aégek képviaelÖteilOMténak a logyaaztáai adó u\'An járó kezeleai költaég hova fordítása tár-gyiban hozott határozatát törvényhatósági jtfMU-hagyás végett beterjeszti.
24. A zalaegerszegi járáa löazoigabirája B<k i« BocfQjjL közaé^ek képviselőtestületének » l\'igya«ztiai-adó után jir5 kezelési kö tség hova fordiliHR tárgyában hozott haiároza-at törvény-liatósügi jóváhagyás\'végett beterjeszti.
\'25. A naaykanixaai\' járáa töa\'olgnbírája Nagybakónak, Zalamerenye, ea Zal>ujiak kős-ségek kópviselÖtestOlelének a fogyasztási éa ital adó után járó kezelési költségek hova fonlitása tárgyában hozott határozatai törvényhatósági jóvfth igyái végett beterjaazti.
26 A keszthelyi járáa föazo\'gabirija Vonyarc-vasbegy, Gyenrsdiás ti HésfesgyörAk községek J^ipviseiOtaatOli\'tioec a bor «* huitogyaaziáií adó kéxeléai költségek hova fordítása tárgyában hozoti határozatát törvényhatósági jóváhagyás végalt beterjeszti.
27. A keszthelyi járáa fő<zotgtbirája Zala-szánt\'ó éa Vidórnyalnk községek kcpvi*elötasta> leiének a fogyasztási adó atáo járó kezelési költségek hova /ordítása tárgyában hozott határozatát törvén yhaióaági jóváhagyás vége t beterjeszti.
28 A keszthelyi járáa fösaolgabtráj* Kw» macs, Vmdornyafok, £gregy, Nemesbflk ea Eö-v esküt köz-égek kép viselő test ületének • fogyasztási és italadd után járó kezelési költségek hova lordiláa* tárgyiban hozott határozatát törvényhatósági\' jóváhagyás végeu beterjeszti.
29. Keszthely nagyközség k ép viselő tesl öleiének a fogyasztási adó után j&ró kezelési költségek hova forditiaa tárgyában bozait határozata.-:
30 A tapolcai járáa f3azolgabirija Alsóőrs, Lovas, Sáska, Haláp, örvénye*, Balaionudvari, Akaii, Pula, Petend, Vígant, T«|iáad5rögd. Ne-meap-esely, Nagypécsely et Al.ódörgicaa • községek képviselőtestületének a postai aéibeai\'5
késeropanaeza, raegwtuása,ategykoivittombolt, átiloíaűlt vad ejs^jMf kimerültsége,\\z á\'aludt . nappalok fáradtsági, fanyaraága, megcsömörléie
rítt f^. 7
Az utolaó egy cigányképü i\'ju volt, de most szime ViassxáigH a hideg, merev arc. Mén messze bent a tápban lekapta lij\'rői a ^abérkosittu\', melynek mte egészen el >j<ia Kelét volt a szine ; Qde, frisi az. íflata. Nyugodtan állt meg ax Ur •lőtt.. Szent ráét odahajoll az ilélkezöböz. Az Ur aaoodá:
— Csak beszélj bitran,liam 1 —Búoóa vagyok, A<yáie! Tudom,uem tOltötlem be rendeltetésemet bivan, mert egyedül álmaimnak éltem. Aa elbűvölt képzelödés, a mesék világának varázserdeje vonzott, hol a lombsátrak híves, csöndes árnya alól álmodozó tttnderek tekintenek reánk nagy kék szemeikkél; gonosz viliik; kacér nymták; hajlékony derekú azirének kacérkodnak itt velünk. A rengeteg mély szakadékaiból bűvös zene tör elő miudenOtt, a pogány világ elkéselt mna»iká*», a nagy Pán f&jdalmas misztlkas. siralma ez. Vonzott e hang. Lombaátrak szakadékain az itBziirödö nap aranyoa*söld fényében egy kép t|lnt elém. A szemével intett éa én mentem utána miadig beljebb és beljebb. Vonzott, csábított egyre kisír tett, de nem érhettem el öt soha- Isteni gyötrelmekkel, édes kínokkal leit meg. szí vem.\' Éreztem, hogy laaau csöppek-ben folyik el vérem, hogy minden egyea sóhajjal mint ui 1 el eröm, da nem fordultam vissza,nem tudtam visszalordului. Mögöttem elmaradt a való él«i, a Léiaö világ lármája, az ücüll zaj, az áj-taloaképü hiaalgés. a tel fuvalkodott Oreaaég, a mobó önzés,! a zakatoló oatohaalu örült kavar-
gása. Volt egy kedves tanyám a rengeteg mélyén : kopott, dllledezö várkastély. Tornyai üxKzeonilot-lak, ablakait kitorgal\'a sarkukból a nagy viharok köny-lrteleu ax^lveae, tárva nyitva állt a kapu és mégis oly kevesen térlek be id •. Az álarcos vidám lovagok, nemes várki-axanonyok közö<t »I0 volt sstvew, kinek u«zalyoi selyemruhája éga\'inkék csillagokkal vult hímezve és -z^ko fur\'et knz\'.ti tündöklőn ragyogott az arany-uap. Csak measzirő\' in ádtam, csak a távolból »0h «|-loilam.utaua... Ócska hárfám húrjának sóvárgó, epekedő baugjait meg nem hallotta ő... Atyám, tudom,-< hogy ex büu volt, vélek, de netu bírtam kiirtani a mgy. rengetegei lelkemből, örömmel hordoztam magamban « terhel szépségével, fáj dalmával együtt... —.Ez ólt meg liam,
-— Bocsásd meg -növekvő vetkemu Uram, de szerelnék újból élni, hogy ismét méghalhassak, ezert...
— Mi volt a mesterséged ?
— A mesterségem ?... —Zavartan küakódölt az itja. — Nem volt semminemű mesterségem... De igen, egyszer, régen, de csak kevéa ideig, a mikor a nappal volt az éjszakám, lámpalény a napvilágom, x csillagos ég axórakozásom, örömein, csend a ábrándjaimnak hűséges barátja .. Azonban a zakatoló, mormoló nagy gépek lármáján át nem fért közelembe a szatírok\' uadsipjainak szépséges hangja és én megszöktem, ott hagytam egyetlen mesterségemet...
Szent Pvter kö»beaaóllt: r. . = Költő vqII, Urába, Karekéaearek siratták meg ój.l^á sxenvédéa hiírdta karjain, a i^ive öltemeg.r-
A* ilju etelid arcára setet, dacos bora ere<a-i kedett. Így nézte aa ősz apostolt, ki még egyr* : biszélt: ^ >
— Sebzett stivénlk elfolyó véréből balzsamot leltek a hozzája hasonló betegek. A setét Szomorúság volt Uiaxánosságának fekhelye, a zokógí I Bánal ikertestvére, a Sóvárgás éa Epekedés ál-j mainak ellenséec. A azenvedés lásaauégö lángja, 1 a mély lajdal\'iiu szel dalt sóhajtó keserűsége dsh fakasztott hirfája azii-i búrjain és a mela haa« gok rezgései könyezö elragadtatás kisérte. -* Minden osepp vér egy dal, egy bájos köitemásv-| Színes, virági s dalok torrása volt beteg szi«-.Vérző, s<éironcsolt rcdőiből csodás dallamok ; varázsa\' fuhószkodolt M ; mélabús, lágy melódiák Ipanaszos lokogása. Aa elgy tört lelkek hang\'alaa lfájdalmának kínzó égesukőatll agy-egy boa da-i Iával váltulta ki at enymt sóhajokat Ezrek éa ezrek banatának, elérhetetlen epekedóaének tikra I volt az 0 lelke a mig < srek fajdalma balaaa* \' mot nyert az 0 dalaiból; szivébe egyre | melyebbre marta be magat a sóvárgás maróan* „ goló, mérges sebe. A nagy lángolás kibugffsnó | vércsepjeibSl dal fakad\', csengő bongó rimek : illatos, szomorú virágok. Szánt áhítattal hallga1* I tik az emberek, mert ima ikoafts volt mindenik i aora. A szelíd, tiszta érzések fájó sóhajaiból, a ! fajdalom köoyeinek ragyogásából verődlek óassa |aaok a mélabús jmelódták. Meggyötöri szívének • aejléaeil, panaszait- a hervadás lassú keze aime-gatta körűi. Aztán a bárfa barjaí azélpatianlak... iGyógyhád meg ttlvét... . . ..Az íQu ijedtan rezzent ötaza.. i 1 At Ur kozel^b Inlé öá tna áhox, da a hegy ja keblébe ^yul^etodalko-jtt inoodta<
!
IjjagyKanira cnttWrtök
Zala 71. Hzám S lap.)
1901. szeptember hó 5-én
m
éa plíjtd járatuk ktHiaétffttb#* vhíó 4I. A WMjtl |<ras fÖa<o gafilráji Nova kO|-
hó«i ijftruláaa lágyában koáqll \' határosa W tor? kép*H »li**lrttleiéu«l. « htoybui lakni vénvbaiósftgi jóváhagyás Vágott b0i«tr|«^iiell. megéged: ae bezott határozatát jófa«
81. A novai jaráa fftaz>lgrthlrái\'« LsnH | bag^MH vftgett betatj*»i. .
kép viMelÜleal QU»Unak Au.brun JaWl * t<ir*n* tf> MMíílnÚít n MiY/M1 épvIselíFí? öltónoU inak a hagyban való Inkrta metotiK*dé*a t»r>yá- a bvlybm «t rgl&bati
baa kowW h* t *ro/*t atiiir ven y iuitóaagt. júv ábagyAa fin gyifa vígé r""bfmula»
végett oflerjeatiL " < J-at^. ;
39. A nagykanizsai járfla tó-iolgabtfrtja 4(J. Vorb la fcözaég képviselőtestületének a Fityeháaa, Murakereutur, HmcmIc■< éa jföraNnoe i bslybfO Vti*ó 1rtkr*« m g<iitfedéa<* ,iitrg\'áb n íosaégak képviselót#«lttiején«k kUa íti póu M fbo*»u-h*utWHt» j^Wabagyaa vo^nb^ai rr>iik. löríéae tárgyában, hozott határosa á< törrónyha ! 47. Alsóié <1.<« ktfzaóg .épvi*MiúteatüleUiiek tóaáuí j»WahHnyái végett betcrj\'-JSti, hogyl tu vu|<» fakaa megc■ fced»s« árgyában
39. A tapolcai játúa tóazolgnbiraja Tapol a j hozott határ z-ta jóvába;y&a viiget.\' k mulat tátik* nagyközség k^pTUetfltfulQUtén^k közrfegi IH. A* alsóiét-dv.ii járua í. ?,o gabirája, O-nie,
adó törleae tárgyiban lio/o\'t hatató\' a*ét törvény- Bosazulalu, VttJgyiftlu, Alsókodvn Dwonafc | ingat in; Vdtrl tárgyában hoz.ut ba\'arozaia. hatásági jóváhagyás yrgell betarjetf*& . kög«c#» k Jiépvi\'ai. líiea illőéinek a h< gy ben v.<ló 65. A náji$ími\'*Ai járás fö^.^abi nja
84, A sümegi járás fószoigabiráj" " Rtjuráo« lakú* mégtogadéV fárlf)áW\'.\'í,ozuft l.aiím» ab»i Lanpvz. Homoki omar«>m, Föívöfay, Korpavár—
Galsa és HotatOt kftzsé<;ck képvUeifltös\'Öl^atiak Jó ába.yíswg-1 ht:mn\'a> áUik._ ■ ^ |P.»lín, Ká^i\'nlaifrfór, Oboruok községek* ek
koaaégt pótgdó tőr t\'-ao tárgyában h <soM határö lórmiybat aági jóvábH^aM végett btarj
je*sti.
8b. A keixtbflyi jftráf fó*zálgabiraja Kml** Ifpzon. b ™ *j bely polgArvkroa nT\'TI fcépviwlwnfllet^tfHl j BO. Molir r|
> 60. Na^y-H tkénak kkeptiKÍtemtlAMánik a/, otím pofiábitatai tf»ntartftai k ilinágrih^ valé h.\'Z/..Yaqji -a iárgyá»*.u» hos- -I* biUro/at«.
Lül- eaiör«t#o#k
kö^gi it\'gatlatK)k Hdaaa :aryftban
pWjt jf^iaala-. __ ...................
M, Tdpulca ; kőa^ég képvwidfaatfti^énik kihnKti iag^Oai} «ttada«a tárgyábaú betolt ba-lárMiata. 7 . * .. \\
Ö8* HHnokaxantgyórgv Iflitégx - képfwai6 íentdTcf^n^k S Idzség tulajdonát kepcifi regalt lí»Vi\'i«i«ítíiásikötvény éríckentei a » azet .kapcMülaii aii je^yz<>« lak ^pit^se tárgyában hozou baiamxafa.
64; C^bforoya k&záég kepvíaetd\'ea\'ftletéo^
Tó ok Jó/-ef Ztffaeiit r»/c^M«tk" t-kb-1 i898 írvi J£XL »c 8. § & b.) portija ere-bi\'Z\'.^e /. tl • utí\'w wroa « pvi olúie- iUlet uek | tnéi ,, .akctj n»fó ö Wődjárél éa
tt bfgvbeii Viííő íaklia\'u- jn^gttl\'iipű láryy». «n m. rver6» ;iHrwvt Hul)áJyrérat\'\'kbt 3690 -190\'. ailpn. Uí. u. jóv&bggfá* vérfctt erjM*ti.
iv.tn t\'Or (\'gfatf\' 66\'.A ^y-iünhs^\'f jarÁ* í í/o}-«ah rája (Nnpi,
.\'«fiKtHr» c-r, N • ^fí\'écaf. Sár#zc ■ H "^rgrkatík a« fgpj. ávi
yr^OM*. «arí*zcg H !> euli i- ab xfi te i. f7]4*
uuaégi pótödú ftürlése tiirgyri^a*\' boaott b >tft« utunt Jrvin é* tár jíí kSHicntl
rotatAt Bfffty^ntHil jWtftiHrii* viu^i__la^U\'^plii^V i^btyybtii tah N^tratir ír , h ^ m____ - ____________"
lerfeaatl, |xéa«i tárgyábau h koioandollári képviaoloi^atbM [b.) pontjai értdm^ben pyakorUn«ió. kn^eg^ya*
36.\' A perlaki jAráa lő xoV li\'- jii líuuivid Altat hoz\' tt Kitározat ell n módpról ai^rvé O) aíko-ott
kffxscg képvÍir}0t.9itO\'etének 51. A znlttnu" giót), pnc- i al«ol«»ir]vui|lei^f 372H - kig 1901. a*, a. ióvábn/yá* vé^p\'t
lőHé^e tárg>iban botolt b\'ttAroröH törv^nyba-•! jármot: föa«olí;abirftl iittal a j tWisuii áM A
tAaági jAvítbagyáH v^gntl 1^\'rrjpaiiL---------• lubb fci-pVÜn lo^itt\'l\'l*\',
27. A pori*ki jár&- fówoígablr^ Mu a1 irtfi !f bpn ^ lye/ccil Kvc
éa Dritvafgyl^a k^taégek • Npvl-elÖ^tfflHéií« b-» áro a«ok
kOtaégt p^tadó iőri^ lArgV\'ibRii• btxoil bálfiú va^yW v>t ^bvbint MtiiHi —_ lat lörvényhalóiíúgi jóv^hngyoií vegeit beierji?M»i.! 52. Hajba Mihály & !awniaa? ^takbbM^
Zul;o»z&n ó kiU-HÓK l épviael >M*aiüs« nital. é
89, Naíykaiusaa rend. t.n. ^ánw képvia«IO< .„.HHHHB^____BBWBWÍI
tealttirlének n vuj^h&l pním* é* *m»m* , gya«
alHkitáai éa jav.taai munkálatainak liato^tfta ^ ^wf M™-lárgyáhan\'lmzoti batáro/aa törvl. jovahng.J" ,jP\'**™ffru végeit beniulattatik. Jf^-^g^fJLt
Tikk Jó ■ uraalaagei.^ui - akú- lr>>q
s fte Mebbe^aea. 11 z\'» u^f bl A v- altt\'r
vt bemuta*tatnak. , 1 öö A üzi az\':;at;t»i bizottság " a ("lyú ev e\'a/>
40. A kir. áll
iiuépitéwtti híddal t\'SíHeije-z*,f,.jrr» t sWiló ji\'^tivüH b*n-na\'ja. tóae fellő Imr«* auaparó aogélyezéiie iránu ^ a ■ | n n a -1 a • •
♦t: UFyfnamtar eTöter)ptTeíPf Mé«eiígy^r5k | wétérek tagaílan axyo:> elídegfiifosv (öaaéK rénzér* kifcő\'ft épité^ere i^tdélye/etf hozott határozata.
400 koroiM aeKéiynek, egy csodák beaz^izénér© 57, HHa «c ktx*^- kép?is«iö-í^ükten^k 1 leendd áieoiedéa* irágL -ingaelrlwa mrgfál^ti jbozott ha.!kö/rég k«pvise6
aág^mpgtagadAaa tárgyain bozott tka>|rotibj^ ényhatós .gi j .váhagyáít
ngyaimrrnwg A^tnr g.»r unj it.rrrnfi-:-
U\'kapató .»*gétyr*ffae iránt. \' jv 58 ..\'Botiorr, y a
bet ftjpKssf-l: I__
07. A O\'gykanizaai árá» /öfZO ga^írájH (>«t«a közNug ? tpvíw\'.í? Hti^ ^ít^k h kOzaégi fafitté iprinVaze boni pru \'\'k.i\' <1 m gv&iiM ^ÉrgyábaB
-üat^foattiá\' ^váMjyn* cf prbV bcterjnattr.
K tfzthft?y ^gyk-^x^ kfpv «eWHeatfltot* rtok ywnVi n vigfoit **Cfié«D Uriiyaban hozott ••atar Kttt s .
69C K\'\'Kz íiHy nagykő a^-g kfpví^előt »» ingat a?i vagyona iá gjr. hozott Határozata.
7Qf A pcríi^ifóaz l^abiraja i-ozTg in n Ián retel^ taig.at^n \'-ótötí zatát jóyábagya^ féjf«tt-\' bfe -
71 A Npat\' jtoát KflvigAdni
!. &/. ^kíii ■ k u cüeri -ia -1 a t. y a épi ési rtiaégA frtkfcv\'érft "feíveuóáft 13UJK) korona . kö\'ca^tye yon.ttUo^ú koíel zrénfféí, kOc|íyü!é^i. határoz*! k ipcaün, jóváhag^da vé alt brt rjeazti.
.11 nagyliéÍ8Íg k^pr^BefmwBlf*
. t)enok ingiiljta azoneés.\'árgyiban bozott b^tarv zata jóvabagya-? végett ^et^rjesxtetitr.
73. A aiimegj jAráa ^\'aatflgabir^ja a üyflautea Vfttr ^ir „^ 11,. bérbaijém
rr^yrto nozoft bataioz tát -örvényba ósá g kö. gótf I jtVgáhAgLAa Vi.gat; feéiei|öSZtt, T
48. A-.iár ie,-ve aliapAnjá|nk eloterfefés^ íípömbioáícs J ijo.^ révv/nf-érvénye tnrgyá ] 74, a csák ori yai járás W^C _mdaai_jeg|zfit Q»:yfitilinfgvi/kgálA^t»4»Mlld »tt. hfr.uroiata.-- ~ J Dráv^ rfmibaly . Ozaeg altat iaUla Malitaaa
b rlbalt Zitbur^cky Zsigm uíl" h«-yett in a 69. Kua Uo l|r k . ■íae ^testületi nek tttz* j tar. yaban bwzj"t kep#i eiíf te>tű et; b»\'áruzatot tagaak kikötdéae iránt. ol\'óazerek bra^erzó^\' lá^gy.ibai) ÍFö/ott hat. rozata. j t érvénybiHo.^n j^T ítjagyá vé^eit bíW^aa:!.
höutó\' t»z rum -atrp margaerit-Ttfágo^ tak \'dUk. Druk-a György Vöfe a barmatja, liársonyo* a
7—-- Hiii aiuw r whü! .. ~ ~ - ,.vi au-jrzkeina ! . Ua, J
— Ké/z caak oda Ura ed, —" monclé HeiU hogy-clvetíul lú\'em : íaj»»f vér. 5 a* b^i.L-! pgylitt . Péier éa r tmutató t a kü\'tó h :ebcr palást ara, Araiad tegyelőid és jówjad bolzfamoa melyen fri«a vérc^epp-\'k Íródtak é"í..\'" azo^ aöluré, kikutk » ájdi ont n eh fiz eltör, \' i mftdóa # jóságos rJlrMMi köv. • te az itjut
A molyaégrt csendben Jiírr*len esodálatoá í.^nvélég, kín. g.ö r >:». Fényei t irodalmad az Ur. Hatol* > s, bellié b>mo an oda léfrdf bangók szólallak nipg.\' E^y Lubatatl.n bü>á)s kHprAzatüa rag ova^r c\'bAio ó ösazb.tnjy * azih a bor n^aa, a ré*ztvavó flmelyiid\'va egy vtét kárfa azomatu lájd imaa hmujai. Mwtba c.ak. t^ .tn frfe-^g Imw c^K ^t^m, bi lerknáiben rlaca : a (éretn é r« g nfo t^Uian, a elad a>i-az átló N^p ragyogó finom ankarai vrr^dtes .aem h< r<!ózriá.m a regiMszeoyedé^ a réti r mok, ^zunyra Krára .
vjlna e?yma»bttz. Kéjesen rmkkH*H a- IeveKŐ. > <Hvár*a>i ffbeii. No ulí «t.l^nat »nr éa t o- Sze t-P er beesap{»i n MoMabJas nagy A nagy palmákvj^salra abI s-éles folyam in- jdog-öooaa forrása*... - - ^Dyvet. F trezient a|madozaaaibol a waVf
dalt meg éa a a*ala^» ezüsthattámokbdf^iókoblfl! .Cwdá\'Koz. a n> z ttt :iz ür H zok\'^o, vovgódft jiéík^zo. Ks a b^gy v\' ^oru »ek ntjj?e.ö«aevil-litadérok emelkedtek let a. m<*rö t«fk\'el ííiwjV ! íflura. érlejo, mi j-tent* a-, tuvgi, . ! *iii az(6 a a p« >s ol szemei vej, Szent-Pcter aar-
Kiboatoíi bajukat lenyelte a ^l*ó.^d»<»lyogiak4.\'dely^i ra^aazkqdás ahi o a iü^gtépd^Mt őssz i. Jid baogon ^not dd :
kaeagtak é« eartkt.i d báliak a kint§ felé.- Ar marosangbtt Jtíot^g **ivh zt mé yon r a» biöi > - De »zort vitelt n a te haMimad éa j> aA-Hju hid ^ merev aze.íoekk^í néz e niín.leii. Or-jpa ikzott a/\\ér. De a h gy vizsgáéi k^zdtv, a god k»<ogyba . au I
vényt kavartak bi*leien a .\'ciajös buttámok é« s^bel%mel»énregy^ kifakadó,. U-iny vér Fölköt u Ur én a bo^y mUtoa ggai kdrül-ogy felszókkeaő vizbUtfár o-én szivánrany|zinti bi^\'a-M k m^etf é zrevt tlf, hogy oo»an ogv b»rdoza Hot; a paima-liget árny ban n egptl-glóriában ti\'okza o» latomá jy bu oit le . l^jay Uzep leány (j aim .gaió, melep mz^ad lautá a |0;<öt, ki m^g ogyrWltouíotyogva, gygr
volt, valamennyi tuiíder között a legsz bb; lcg» [k?|í .eíó .. * ; nyoTMicjoKs. u z»t teiy^rén- a aajvei. Büszke
tlndökőbb: a kőitő ideálja. Karjait tfa*zefo»ta — L^y»»n, a mim kivánod l luie visszaad.m i homíokáró arrnek a mo^olynaH * * 10 elözj » k^bleo, lecaíiKge-.z\'elt feje Aely s-omtru átrö\' wivedet... b^jon, ás r tor rá cait Oydrty«rö^-g?l teli »feg
bes/élt. A barfa zenéje mog-züm é a «eudb n! Moim mo^dula* al, r szk tve nvojtá. ki kac. \'az.Ö Mmd jiki l gyoj k a b-gy
líaüáo Ubáfát U^-JSj ít a\'ktil.ü. B<gyogfa\'í s/ojnei.* (U a h« gy "" \' "
— Margit!Margi f.Hacgilf - í in v 1 0 1. iBrta íot rolh * érző fnjifa mu Ki mond 9f k\'sóhajtotta :nem áJta. ntioiudta, oróiu i^t >W lv£«*t(:
seaki, de a boi\'y sz i/ju kifért a tarjait, Hz nt j \' — Az »uyém nTrődag I .. Oh eay. ;t. Péter odíi maUiö\'L iobhj.»ia. Vérző íxivtL turiotüorükfú________
kezeben a kfllíő. Közepén e^y sllatoa #árga ró sa j Pet *em t> !(kí< o:ó\', (isak a t-mmi uía 0 bontogat\'a sátraitif. \' \'e^yre >«»zef6s gy •vyöra^giel Meg *• nf ko
A kovétkezéspi iiai»alaau zavarUii mmA a nagy bi^ldf^zag éí h^nryel tetrek- • i>
aa >fj« kmyttjtr*! # — ■;;" - fpíttaí. ■^ Kgvro nr^f\'$tmba nri ar »»
Baeai Péter BiDioly^titlv ;tj bo<y vatóban-aa^ lartja rta/kMó *h
Addsz i faak a^hrrg^t, Itam_______atdtofl ti} gjfip.• [ja rrtd\'- a iekialra
•-^ítíáLM Ur, 1 Pciiíf ca«gi< s do t
a habk tmyE aranyfelr ók gur&Uaa. bdm* M-e-; ncttiH ajból a agy onab, a byíjpi\' »>3i *< ugn mux^i^aja, Tovább fol>tatá txt* "tt* » 1 Ihrfva.ég pu^a w^ty k^k-éii^t 0n a Nap Hagaraijfkk <<^zene»e m>*g e^i togt\'bb, vékttobb fá\'ioi ^ « l aa sM Jinom i\'árák ciz«t-tft \\ó:. íjöibö]. A tarSa mbijk aaii^a --d -
mo»<o!fthja éttToiltak lót. (tm^dozaaai*bo) • n Üií b (dem ázRH bimbáb^k szc relu ea
»<««)Ogyrom. . , f 1
Neai mert ellrai(éia% oda adta, de a ^ovei- . Mc ^ a ht»i>ziv«k*k ethbi\'ó psrok v^cstppj . kiló pibaaatbaa aokogáfaal om otMetízUrtti tt ^ mfgériute«ték a Hitdes ott nyombwn larmXa^
jpp de^ fiani,: tova a
I^IM mHI 11 j ÍIIí^ÉÍh maNftriiélib tett i
Kftgyti&nifttfa, csütörtök -1
76. Zala vármegye •gámvavősége Pe\'sshá?*\' és Hidvég kózs\'gek képviselőtestületeinek k<)£- j légi pAtadó törlése tárgyában ho/olt hí táró/sínt I jóváhagyas vegeit. beterjeszti.
76. A megyei azsmvsvőség rlőterissziés*
Z&ia 71. Miui, A ^V\' /
HIB1K.
IVás*ftft4g. Uo/fmtmn Hnma,
1001, szeptember t:6 5 én
Keszthely W*ͻ9
B uivas.ék rétiére beszerzett lemeztáblák
írtnak ír. árva.tsrtslékalspból való viaa«ai*rité*e í kisa^ionynyal N. hamza n targ iában. "»"■««■■■■■• •—. — _
77 TakAca Kár.yoé aztlléatnői oklevelének i «T8iiifcr Márie« EU mlMfM | Hgg fii
A v»Hás- é- kttaokialíiaügyi
kihirdetést
78 Kopó kihirdetése.
Hoálla *iU|-ajnói oklevelének
Pályázat.
Posta- táv;rda és keseleai szolgálatban *lk»l-nta*ai|# és a Xl-ik Itzeléai osalálj b*n lOtK) koronáiéi 140<> koronám "rotlkeéé-^ni 4iz» te.«*c|, továbbá a - 1893. évi IV. te állal m"Ká lapitoU 1 lakpenstel javudalinarott poata és távírda a-* gediiaztek sí képzése, folyó évi október hó 16 fA| b*t hónapra «erj d» gyakoríat! taníolyttmokai nyitok a kővetkező p. a» távírda bjyaliJoknál: .
. 1. a budapesti po*ia * s táv. igasge uság ke- ; rttletébm: Ktc*k«meten 8e nuczbá <vun ; « 2. 4 ka»-ai poata ée távv igazgatói kg kvrü «- j lében: Epst/eseu ét 8á 1 óraija* Ujhsly^tB
2 Ede 8 órakor szerenád. 3. Szepl. H án: reggel B órakor ébreasiö 4 ,R Kf 8 órakor gfölekeaes az egyesület helyiségében.
6 íé. 0 "rakor a zásxlöanya fog éáaa ét bav<*nuUe a plébániatemplomba
0, «ór»«k\'»r i"»nt mis», mely alatt a >egéay egyesület dalos énekel.
7. ^ift braxéd, zaailó»ientelé« éa ír- <ugék be verése.
8. Délatan fél 1 órakor fársaatbéd a lővész-tár-u\'st heh igégében.
9 Este H órakor táncmulatság oftation. E*y teríték az önnepi ebedre 2 korona. Belepő-dij ; szeinélyjegy I korona, családjevy 2 korona 40 jíller. KelöJíizef éteket köszönettel fogad és bírJapflng nyugtai az egV»sübf.
— ÜJ táaár A n+gykámzsái f*hó keres ked-lní iako Áht\'Z n Nyiírára kinev^zeít Bmmi
lót h horválhátosl állami é «mf népfakoléboz |rendes laníióva nevette ki.
^ Kai hé*m*t)*i hírek. KáutU Ifezső !sékeM*g}h zlusnonok,ezeinioáf umliga gut -lanar, a tanári állástól felmentetvén, IMyeb>m erkú\'c^ 1 és Mkii»á«»slorkodá lan nyilvaaos rendem tanárává F<Ufi Mm f dr» papnevsldei nJigazgaló nevezlé*. kí. liúdrdnyi Viktor « 1 báziká|.l«nl pap nevetf-fulezeii \'anttlmá-yí felügyelőnek éa a r<D»pftkí« Lycö\'iih\'a b* Uj-HtővelstVgl J #4en»irá« udom myok helyette Urjurnnifk revének Vi mo- helyére Bora Jenő tanárjelöltet tflftlf ki — PtU/i K .roly ujmi ^st W k re küldőt lék {8a"wbath«lyrJI.
bázikápánn k. { ~ Kánl(»riaiill4-válauias. A -tűike-
— JVétMtfitfjftrtasllá*. Kwjl\'imUi- Utt«r volt «z\'. g^orgyi üre*<d «ben voli 4«ntortaottói ál termenyker., va amiotkíakoiu gyermekei .\'O^y. \'láPM mull v ^^fn^p a oagykanizaai stíletek
(boly h é* giasübel yiieláinéVBkct belQgv* i»j tíild Lá-zM mura királyi tanítót rálatzt«4lák
m-zieri enged* lylyel JSrtó re ftingyarotilolták. Tanári klnöv\'oaéa. bárányi (Sárenz]!
3. a koloz vArí po-ta éa lév. igezgo1ó^g j Károyt.a.Zalu\'Jeleatolln, teliet-égta do\'gug^iafi-ái, kerületében : "Mra*Mó»M« e« Kotozivárott ; .j Na^ykat»i*«a müio (jót, s nyilrai %yimná/iufnbo*
4. a nagyváradi posta és távírda í rázta óaég 1 ian»roa». neveztek ki.
kcruíe
kerületéiben: Arsdon éa p^breczeol en ;
6 a peo«i povla *és láv. ígazgHtóssg lében ; K***sUie\'yen és MobáC on -
6 a pozsonyi p<»««a é« láv. igaz- a >-erü
laiábea ; Wyitrán c Léváfl t__
7. a s>pro-i posta t v. igazgatóság kerfi letébsQ : S\'ek<*alejérváron a S< -mbaibe y«\'ii;
„ 8. a tem • áVáh p^ aiá ^i táv. Igazgatóság ke rftleteben: Sz b dr.m és Vers^czen ;
0. a zi»nb. p\'»a\'a es tnv, igacgaiósig kerfi-írében : Eszéken ér /. monyban.
Esen^iifwlyámőlra hs luatókuf W.é e*u k: m. eísó horbao sz 1^78. évi II. 6. §-a
msg. /
M} UKiftkaihii vonult Ketzler G^u^a a tapolcai goígarj iakola érdemes fsoára 34 évi bn/gó möködér irtán nyugalomba vonul\'. Kesiter a tapo eavidéki szólók !öhi|iláaa kÖrttl is igen nagy érdetrefc«t szerz It. Azt hisizük : mmt nyogáinnz\'rf, ez é dmneir ir.ég nagyban gysr*pi-mni lógja. Adjon bozz-i neki sz Irea jó er6\' éa
Te J-zöv f I k e 11 értifeaN A
Ht<>li KAllÉa«»dlAkk*rai»él étdek<:a rvixazaemlékeaést k(/tííl úr, Székely F«rsne ktr.1 l<M)g~yesz. A »-zon)balbeÍ)4 gimráziumbnn fí.-i ! szoká* volt, hogy bármelyik diá« eihanyla
alkalmáypl is a i^^stésuf l egy osft.dyv[Ue j _________________
koszorút, s meliette ta nyotesuik \' o»z<áíy két JloLavárm^lfú /jazda$dg% *gytMtl\\ figyelaiext kttldOtte rfiszmagyartan a kivont kardot., pgeil {Xflinái) éppen -1 nyolc-dik o* talyl a járt, a [a mikor in^ghult egy ki% dák, emennek o</táíy-fóoöke 11 nyolcadik osztály .jog/t is sz elhunyt okztáfvrAri»ín t uhá ^ tá. gJ eW& Y WsBMH allén a ny^leadík a raját osz ^l>fŐnókénei
keresett orvoslási, de s kis dtak indulatos f*i»-érte mébao kisebb hivatalnoki aUslmxaiatáfra nsrával »s niben ő sem tod>\'if eredményt elérni, igényjogofuitsárgai biró igszolvatiyos- katonai grre a nyo!c>dik o^aalybeíiek azt határoztak,
altísrek .________________________hogy a jogfonztás ellen 4 temetéalól való
b. po tames rri tagv po^\'a avirdakiadóí n i- msrsdaaukkal emejoek óvkat, s tényleg akvént jiótégben uogá o 07 férfiak, kik a gyn»nssíum| ih cselekedtek, a bineie*l ^ztll jbiakAiói réz - tegyétvntk K-avtbe y-tiKr\'i Uk C midBmi\'g^ renlisko a, v«gy polgári iskola 4-ik 04z ályálf végig. Másnap az igazgató laran szék elé ídéz e taviban. A dr. Lovassy tiándor ksssib-lyi e«e legezekkel egyearaogu máa iskolák megfelelő »ket, aho S<fll Kálmán indokolta efj^rásnkit s gs/dasági (ania-ézeii tanár állal ttégy év ót<t osztályait sikerrei elvégeztek; kiont ilv* a sérelmet, rlmondo \'s, hogy m ulán kiflbéíett píros, zómmmzídü* íeh^r, kékes, bia __j^ a|yane<en wkoai elókepiettaégífeJ br4 joaalkst m»akéj>p me..védeni nem tudtak, a vir^u lóía^jok po tpá^-n dmlaaak » 18 »k életé* flket meghuíadutt mas terfi.k: fogyverévd k frr n^Uf\'Ttrnr-:--
a ga^dakőzfü.pege\', hogy azep^emfcÉr M 8-éo <L \\ u. 3 ir»kor ZUieg^razeg^ii tarlaffe lajstOr^Ue- > zeii .ért^keziet-n az nyesd le* felk/reaa íolytár. j Sierban Jái>os or^záüo^ iejgHzdasÁgi Tfüigyrliy^ 9L érdeke« ttioftr ráá t (ng jartaai. --Imtfin |h k*ri é ga7.dak{r önséget és a. köz^ége\'^ kfpvi* ^eiőfl, bogy ezen értek^z\'^ea tniael azám^ssb bsn megj< !ent i tzivcfkedjetiek. ^ •, „.
— Lélaazvlrágek kfaslh«l)-ll^vUes IgVft1* A nagyvÉ adi—Pii pü^íltnJÓ h*»e* liind\'
ak (nyinphaea fbermnltfJ immár roéJtó párj»i
♦ nt-
J6 ik
innak
gBl ka ily pályáiók kell6 ezaamsl nem kezoek^ ---
d. teoti iskolai el ók ép eftaéget igaznjó éHértkA Mttt\'M iQak ía.
A lólvételre megkívántatik <ovábbá ígszu ása, bogy ^o!yan>odó:
l^-mseyar allanipolgár_
—9. é|rtévét meg nem b ladta tolj
8-. a ms^y*r, ilie v.- bs ^rvát azíavonor^rsgi \\et( iiietótégii, a borvai ayelvd szóban e* irasbin Lf,
Kllailvfi ^xlrajk Az uj honvédlak*
enek élni. Mlulán pedig ennek a le\'d\' ményesójet ____^ ____________
h- sszas fsjggat s után » m vo t baJUndó egyik Uaya épiőéaéoél bétf(Nv"r^gtl * kóaitvesek tol« u&iiL. m^gneve/ni, az egé-z-szléiv egy U^^t ny>(TeT, rés e kioiondtVa sztrájkot, sót a ro»a
1 us»>ii.a-e* 11a. tülai^ a /la^lj.k »aifi#l i«■>áa l.. . i* « * « .. 1 « \' . f
akai-rttu. bujtugatók annyira íe lagarelték
)sár;i*ra Ítéltetett. A diákok róvid tanáé ko/Ss u án elhaláro/tak,\' h gyba végrehajtjuk rajtuk a
lókeietrMii tárja;
4. leddkstetlen etóe etfi; -& a po^ta éa távírda azot
1 blat te-t, elhagyják sa i«koMt a" a soproni, v^yy a /yftri g myiar.inmiia msmak. hlug haláro-jiaüLk\'— oazialvlfinóknktal—u—kr»»íl|Mkt—akt-erde^ü ben azólotf is az igazglóval. Ennek az • dmenye Ml, bogy igazyatóakként enybitetle
. m
máskép ózan g ndolkox^^u kŐBive*>eket» bsgf J.ús/ló I/ijos alválfalkozó man^áaarf — kik nem aknrt k rnozgalmokho^ ca i\'Nkozni — erúaz«Jc-kát \'négg^ioTTJk alíhan, hogy n* ravyeli saöoet után isoiet in^w\'fc\' ídjé< a munkát. A sz rájk o«i a moakftsok állitása sseriai sz, bogy* az
s bfluteléai, bogy napímkéB\' mán marad ott, aki alváJlalkoxó c^opomezetdkWto a kiRa«té»ne| í éppe^raé^é^jddtg mnrsd olt, ameddig ráér; megkáro^iiják én követe! ék, hoay •»•»•!«\' a vál-
sumM^!» »^jA^isssts^ p^stnvx;..:;
jelrnváti, tapintatos le lépésével Iroa llapltctts a
italra leatilfg is „^n f^t t noloi is k^l ám oda
batuftgi orvo i bf«myíiváj^ny»l igazolandó. [alig mtn ek el a >szakadók« a — viaazamaradt ía A tanfolyamok,hallói Undij c«meo fejeo-hwa — t»nölni. C*ik Széli Kálmán
kén busz ,20; koran^ lólelesek fizetni s ez^n díj I fizWfea alól r^ak gz igazolványos katonai altiarek mente nek fól.
A Irolojyaa szabályszerű bevégzé«e és az "Pudla előirt szakvizsga, letéte e után a hallgatók poa\'a és tavirda srgedii*ztt sllasra ké^eeitest nyernek, illetve a po*fa és távirdase-édtisztjelSltek lét ssamáb> MvétHaek <• a \'egédtigz\'ekn*-k k^l1-aégvefésileg megáll pilolt léazÁnában beállói ttreaedéshei kep^st-poats éa táúrda segfdtisz-tekké nevezletaek ki; a d. pont »l; U eo»li etl ka Igalók *?oebsn kíoevezietésre, csak lH-ik étetev(>kf.ek belól\'Aee után azámilba nak
Akik ezen taof*»lyafnoki-a belépni Obsilítnak, aa)átkeáQ:eg írt fo ) amodványaikat szfile\'eai, orvo i, erkófrsi ea iskolai bizonyítványokkat töUzeieivt f»lyó évi szep\'ena er In 30 lg e* pedig a mér kózazolgáiatbao áliók íeítto \'óaáguk atfáa, a lóbMek p-dig.az illelé f szoi* gsbiró,\'vagy polgármester közV\'|Mesével, á tan-lolfata k lyére nézve i<letékes posta es lávirds •gamtóságbor njöjisák he.
Badapeat, 1001. so<H<t1u* 2l-én. M. tir potU-Mnrjp fo Í4ÚUÜL& ttmkíyazyaiá*
anolia ki egy lélórálg, meri bit 6, mint minden* b6l emu erre ~ legjobb-tn rver.
^ EK)k*il kimévé*** ékáth«>l)esév Tamás ujmises káplánt. Dmkoiertra káplánná neve/lek kí — Molnár Byór^y dra<-k\'iveczi ápiant hascnló uiinó -gben Pakrácsra hely "Vék at.
Merőnk- Isaeaeek kelraié«a. A! helybeli k^r^akedó t»mooeisko!ában a beírások <j jőv6 t.<névre f. bó 8 án delu áo 2 órakor esz* | kd^óhelnek.
— Ké|»vUeiOJelölés. A-tapolcai kei ulet-ben meiindtiti a vjil»«zlá*t ni/t^ga\'i\'m. A sza* badcIiQ pmt előbb B,«Pár-d>n, najd sueu«/>iis bó 25-en Tap ?cán tartott pöíé é/s ujb/»l Uertr*< |er.dy Kor ncnV ajánlolia © a jelŐHséget,
— JUla\'JéaaeiifvIés A Süm-gi Katolikus Legén)«Egyesölet 1901 évi sz^pt^isUer bó ^nu Taráuyi fVrencré. na . báió R\'tffl M fia úrnő z^azloanjra^ágs mellett \'^azK>«zeittelési Ünnepei tart.
Ai Qnnep rorreadie; 1, S/ryi. 7\'fa; aytrkizíí iriu^eek ogada a
éa alazállaaotása.
4
letizga\'i tt kedélyeké* ea ^gyetutazUUv a muo-kár»kat snnak kOrelkesményeire. ka fala" erőt^akknl meggátolja muifkatarsait a munia l\'dytatáaálran ; mire a józanabb eleaark li\'fé**-trltek, hogy kedden reggel a vsHalko óval foly* tatai dó largyalés U áa a munkát ismét felveszik. — ll«rk >uyi Ede, a távol volt vállalkozó hétl^n ejj-l ir/egérk-s^n és mintán kiddtn reggai, a manka»ok kijelentette, bpay a csoportve-z-JAk kilize e-i jagyaekei ssigonPNlenOrtéa alá fórja venni, kínét re&dtsest folyik a moaka.
— Klrolpfit vígé*. Nagy örömben vsa* n -k a szomb.*ihelyi «z il*ók * fogtsk igy vigéee*. Ugrania a n esrendelc^ek ayöj\'ését ti tó törvény dacá a íolytoii járták a vároa< a Mvéroar a/abó-céaek vigeeei, tetemei kárt okozva az ottoii ss»t>óko»<k. Most végrs hosaaas «adA«aat (Tán sio«iplak pjif ilyea vig«*o«i éa nagy dt^daii^l % it\' fL 1 ztftdórséj re, o man pedig a polgamea-erlUz, aki rnint kihágá-i bíró log He elet mon-#dan a aa«blk foglya (Mit
V^ UívjMxaloikél saya Baiatoo«/ent-győ gya kove kező aagy alvetaaatlltaégfől ai u k dó e»ét«t irják taapakfttk: nevö
n^téglőaiiél volt azoUalstbaa agy cseléd kán ,
Nagt-Kanissa, csütörtök
k/mak egy hal éves leáavkája volt • aiael kellett magoestaei raakéty bavi bérit. A *andeglfl« a ■nlt hátea elbocsátott* a Marealiben kepét* Vltet« ahova el in ment. A Z*la folyó Biten i-györg7 irányában esy leány-gyerrnak hulláját veiette M, amelyben a asentgyörgyiek a korcsmárost -i eltávosott reeléd kit taknyát in meri Alt lel k bora* lommal látták, bogy a kis leány leaiere több darab aulyoa kő ai légi* volt tföl vü erő* tnadiaagel. A asivtelaa iinyáoak aagy tarhere lehetett hk ártatlan gyermek, hogy Ilyen kegyet -lan mádon einássieite rl, * hogy lÖtbAboríió j pénsMl gule\'te ki na tudódjék, kóvekat kötözöl! a* j nagynak ártatlan kis leányra, azt biven, hoev a kflvek al ki mi retet teljes íeloazláaig a mély via fenekét):\' tartják * ü -gonoa*iett ki sem tudódik. a*d* a felo*slaan<»k indult bul ában, kl é t viabelut\'ae-nal oly nagy mennyisCgü gát Íejl6dikt . h y j c*ak h teetael aránytalanul nagyobb súllyal lehetne víz hUM tartani. A jelen ebiben sem volt elég az a néhány ködarab aki* leány; bullájának eltünteiesere a így a goaosslelkU ft»»ya rémtette kitudódott* A \'csendőrség az elyelénulU nőt M-trcaliban la i« tartóztatta a moat a kapós-vári törvényszék börtönébe várj* iaionyu \'eltének vm*ltó büntetései
— 0)eri l|tiaág«»«lgáMatáf. Egv vidékj váronban történt, Hogy gyújtogat miiül elfogtak egy embert. Szent Intván- apján, vagyis au^u-^tui bó huszadikán törént a gvuj.OrfftlnH Meg ueyaaaznap lefoylatták ellene a vizsgalatot, a királyi ügyeaa bead\'a indítványát, elkaezilette a vadiratot, a királyi törvényszék vádtanáesi meghozta a vád aá helyezési határozatot, mely ellen vádlott nem adván be ki foganok hL még másnap, azaz aueuutu* huszonegyediken mea* tartol»a k az esk tidr szék elöl t a lólárg v *Ust, - * esküdtbíróság, aa esküdtek verdiktje álapján el h Ítélte vádlottat éa az ítélet a felek me^-nyugvása fojy\'án asounal jogerőre emelkedett. TeháL_ggiva* eakfldtbirósag haiáafcSlébo vagyis súlyosabb természetű büucsekkmctty, aa elkiivetés idejétől *»g#aa a bírói még t oriéig hu-axonuéa) órán belül nyert törvényéé ea iogerfta
Zala 71 szám (B lap
Igen ajánljuk vidéki olvaaó kösftnaégüaknek\' ha Caurgóra*: jönnek ne kérdezzék ast, a mit ■>• C«urjjón a |A bará<ok* egymástól kérdeaaek : .mikor jflanak a katonák*??
1901. wxeptembev hó 5-én
Tmtt atutviii
Vonatok érkHéie
Ennek a kiesé balladai homály oa«águ bír-köileiiénynek magyaráxata velóaainflleg abban van,hogy a főváros óebudavári múlató helyis*ge-ben letartóztattak egy ái-badaagyot, aki oda vidékről meni Ilii, a ott a vidéken Oeszeharác-\'oH feltűnő bőven kö take<et>. Aau Al-had-flhhH* • ronlat"ágshoi — ugylátaiik — Somogy-Cfurgón i* járultak némi kia Öa^tesgel aaok, kik az eUaállaaoló badnagy arat a haaaon I reoienyet»eu trrtv-m mtgkinlék.
* — Agy «»uii fonala a Zala-Szani-I
Balázshoz mnozó kürtösi áö/aegb^n Jóna V«ndel löld^sgazda udaráról, agy másik gazdahoz Akartak a osáplÖKápet szá\'Iftanl. ^Itcn Józaet gépén*, oly rosszul utgsiimta a íordu\'átoknál aa| ök>0kct vezető berevekat, bogy a gép feldUn, s j a Szerencset eu gépészt maga alá lemétte. Mire a neheá gopet felemeltek, Poleea már megaafiat éltíí. — Ox\\e|)ye es két á v^Ja «!ratja»
\' ~\' lla||ó/.n lanuiék. Mikor Magdíéa Karoly, a telsö o«atari mostani \' d-rák tauitó, eifoglslta áláaát: ait a aajátaágon tttnetet ésgie te, ho^y a nagyobb fiuk jafaban bagózuak hk iskolaban, sőt k zültt* többen pipáf al jelennek meg ott a a s/ttnetnket arra hneznaljak töl, bogy »iet ve rágyújtanak A tanitö, ki időkttahen a ttiygysrnyelvi baotta*g réaaéröl ia ki üot«*téa* ben e« iGO koronáa jutalma/áaban ré-aeaült :• vaaaa»gorral — láfett—fól a bagóaán - éa pipáfé^ e len, éa sikerüli boas/u kttzdelmek \' után odáig vinnie, hogy n na^y reményű ifjuaag legalább az iakol • ban nem hagózik. Léuyeg**a ea érdekea adat ez anoak méltatására uézve, bogy milela dolgok ellen kell küzdenie a néptanítónak odalcOnrt a vidéken; amit u/yaz^ivAn meg keltett bódítania a kutnra azámjtra,
— l.Aittkroio eiuielrléhrc. Kovái Mibálv aádaai gazda a felesegével vaaarnap a axomaeé-\' doa kóz«ésbe ment buc*ura. IC«tetelá volt mar, wtkor a bazaapáf szekéren baaadÖeóg5ii aa országukon. A mini így kuUdtak, egy kopott öltözetű, éheM Ábrázatú munkassal taláUtOAlak*
— Vegyenek fel n kooaira 1 —• könyörögte
Koválné röglön
megszánta, a a/on melegtben helyet csinált a szegény jótt-ment vándorlegénynek, a ki aztán éGwt6UVMk9„ g|yin
I -Zc»rMM
rráfarbaí
C—M»aya Barfa
z v* | SS fumkm VMH ■aawMj na
It ■ ( hl L a. 1 afata H
1 » 1 M • 1 4 a. mam41y w
e ■ 4S • 1 MU mmmHj m
ta OS • iQal j aya»a n
s •J 40 SZ- - n — ■4. mmmé* j , nntt.
—a-4 K 08 4. a. wammmtj m «yara m
te ta «•!• «M»4l7 .
a oa r«nal *
4 SS ngast Zjan a
5 • 69 ff d. a. aaaaét j 0
IS 68 ff í\'é a fy«n m
11\' SS 4JH i aataily „
8 10 Wgffft \' vatjaa .
11 10 d. a. aawally •
1 SS é. a. • •>
11 ft éjjtl 1 »• H
Vona >k indnáaa.
■eáaetal
BéiS (Wl«a)
Zala-St^lvU PrAgarbaf
CaákUraja Barea
-vflj 6 ór i 147 Mfaaaev t ragfal l (fara VN.
S ff 1 1 Mi H raggal | ■a—*ly H
a • 10 w / 4 a. ■■■aily m
s • om „ I d n. 1 «
IS ff 40 w 4JW rnmméty „
s , " ■ í r<l8S*l ; wially H
It n ; 4 a. gyora
S ff lii. mumétf H
ti • »ő l naaaily „
s . r, JA a. vafjaa #
4 » «» ► 1 aaaaély ..
ts 10 . délbaa P*1
s , 47 , i d. a. waaatly »♦
is • is ••ia gy«a #
1 S „ i ff jé. m. i vagyaa
Winr ♦"tr—— NffM •MaiTy
! S « ss „ 1 d. a. ■a—lélj M
! 4 „ » - |á. a. aaaarti y

fJmtézéel.
_6agyl kea fö diml ven Somogy M?báid-
ríl írják lapunknak hogy Varga János, pnthí lakóé, a »öradicska« nevtt szőlőhegyén, a e*ját pincéjében szép\'. 2-án este 9—1Ű óra köaö t agyonlőne magát. A revolvert «sept. 1-én váaárolta 8S idegen oly meghatón, ho<y Nagykanizsán. Állítólag családi kői&lmények kergették ^ngyilkosaágl^.
— .JUnahaieaatági laptársunk a követező, kisséballadiii homályos xágu hír közleményt adta ki: >1600 közember 9? iiezi, teljea ezred zenekar? amerikai *sét-a^edhető lakaréktQzhelyekkel ilt marad 6 na p»g, legényig a tábori konyhából étkezik, szükség
£eniczkt/né JJajza £*nk* I kcdv*ífji a* égés*, magifar o/mj^ 1 ktzSr.séqnek. ■■ J{tgéni/rittárgya megragadó, keávts és ItbiTmcsCL

leiéit a helybeli üzletekből szerzi be, a tiazlknr
ggomofll, lilflKluiió ü\'itguiai tuduu tunwiut— az Ö életéből, hogy mikor a taiujm tnár arra kérte Koválékat, hogy adjanak neki azálláat, azok abba 4ia örömíHt beletgyeitek. A azm alatt jó meleg azaitna között csináltak neki fekhelyet Kovai reggel 4 óra tájban m \\t kiment a mesőaegekre. Megnezte a vendégét ia, de aa pedig a . Korona ben •étke//k Leaz mindennap mrtyaegaawi ytudt. Regfel 6 óra volt, mikor az eaji órtkban íir/ene fretinák-a nyugalomba viggjnjOU n ga/da.
vonuló tábornok lia/teletere fényes bankettek^ _ Anyjuk, add id*t a pillnkátl — kiálto\'ta rés/t véna bennük a oivil táraidalom azine java ^e nagy vígan a pUvarba, ia, ea le hangzik egy bizalmas ligyelmeztetéa, gfemmi n^s/.. C*<end mindenütt Gazda uram horjr a tábornok rabiátua ember, ha ablasa előtt rf>#-atai Hei\'ei\', a benyitott a azooaua ; teleaége valaki feoasóval besxelgetve bálád; kiló.az ah- holtan feküdi at i«||ben. Nyakáu a kék ala« lakon éa kioltja ejetet akar a legreményteljeaebb futánok elárulták, bogy megf liiolUk. A azekreny embernek, ifja boldog vőlegénynek, ifjú menyese-1 pedig tarva nyitva voil, hiányzott a pénz, de aaonyáoak és megtört ajgaatyánuak még az ünaep ö ruha ia eltűnt. Támolyogva, j
Ezei biztató kijelentéeeket a nagytaradi kábultan a<etett Kivái a 84in f lé. Cukugyau ni 87-ik gyalogezred ek tgf liállaacaínáló snajdig vátl(] legénynek bült helye volt Cnak t lehetett | hadnagya tette, de nemcsak lijelenteaeket tett,L gyiiko»ax4rt a pír lo intér. A ciendörseg hanem be ia aaálláaolta a legéuyaéget. E terén ,nihafríJr rá ie bukkant a kukorica iólddken. A feltűnően bőkezű ia volt a mennyiben egy némely | megátalkodott büoösók módjára tagad ni. háshoz 23 őrmestert, egéas esred^enekarl, 16 ^ gíi ez az ünn«p»6 ruha, kia ? őrnagyot, 30 kapitányt eiredkonybál éa 200 a Tftlkoa öií»lt, hitolt végre bevall >tt min* |
Beniczkyné Bajza Lenke ,.,, RE^fciiTt 1 r:
legényt azálaaolt be — Vasárnap délután as egéez város iagatott volt, várta a katonaságoi. A vendéglősök lázas izgatottsággal ütötték csapra n sörös bordókat, pörköltéka kávét. A mészárolok ölték, vágták a bízott marhákat, a kereskedők porciókba rakták a azalScöit, a pékek sütötték a kenyereket éa kartellt alkottak, bogy kilóját mily áron adják e^ kiesen ba 4 fii érért adják is kiló/át annyi kell belőle, hogy veszteni rajta nem fognak.
Hogy ei a nagy előkészület nagy töke befektetést igényeli, aa világos, a így sokan gondolkoztak, azon, hogy miként adnak lul a beszerzett árukon ; de as ia bisooyoa Ciorgón ezután csakis az ag&DAao!jon be kaiooát, a kinek erre megbízatása van, mert Csurgóin többé ily érdeklődéssel kaionabeszállá-af>lás elé nézni nem fofnak. roejrt kit egyszer • kígyó megmar, aa a gyíküói is lé^
dent s előadta a pénzt, részár GyÖ gynek hiv-j ják ti pár nappal eZíttö t szabadult Illatáról i A büntetéanek úgynevezett javító hatása nem fogott rajta. Még c*ak hazamenőban volt Uián- j lóra, s Hzblíiíő\'djére sem ért, mikor a gyilkolás és rablás vágya újra hatalmába kerítette. j
— Feiakaaitotta magát. Koesía István \' Girtner Vilmos királyainál sütőmester háti* szolgájának neje, kitől Kocsié elváltán élt, ta* sárnap e^e elment térjáb**, hojry kiengesztelj). Kocsis azonban nem akart békülni, mire as aatzony felment a pidUsra és feUkaatoita ma* gát. Férje észrevette, elvágta a kötelet és visz-, azaaiiaaa életnek, melyet aaonbin nem kiváln\'; vele megosztani.
. . Ragén? t kötetben . • • Ara fücve 4 kor,, kötve IM
Regény 1 kötetben Főzve tee k. ktve 441
Mártha. lelytartiié. Elort&let ís teltilí|iultsí|
Heg. 9 köt. Küxve te kor. kötve I4JW
ftietiknn.lliiliüiM szvit
2 elb 1 köt. Ara t kor. diszköt iW
A aag/ar né|>lfwlalaal v ihal
kAaSeaig flfyíoaáW i]ltl)«h • aagyat r*> |iigi|»4iae ifyft astnifi Mfy)lat, ikmctkv* faita wuaw^n
aalyafe »l«Uv« MapiaMpa a IHala ■mta fclayylwikiiiain btaaiabsik
rwcntL rútop
MankcvakiMN la k6eyvtie44*Neiala
NAQY-KANIZtAlt
Nagy-Kanizsán oaütörtök
Hirdetések
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában
Hagy-Kamzsaa.
Zala 71 szám (0 lap.)
ISOi nzeptember hó 5
I
■C ■lllMluű kJAIlUá* UN. lap mlllemluml ér*m.
STAHEL és LENNER Budapest
Trieur ét lemerlyukMttó gyár GYÁR Katona József utca 8 szára. Marglthid és a nyugati páJjaodw kör
ijáaljik aa áltatnak gyártott legjobb ■itaaégl
Trf earftk; a kgakoJ/ m bfikkóayatk a basa, árpa vagy
kflaaii kjválaagtáaára. Tríearlk : a aabaak\'Vagy árpásak a basa köaflü és i
bülyti aagvak kiváJaaafáaáia LeaMeliMltlá és eeslá^asé Irlcarék : aa árpa
laastására la laocse oaatáJyosáaára. a Ontáljeié-Trlearak.
lakadalaaiaU Triear éa tai|ály<t^ik aiiiti gabonafaj tisztítására ét tataiés aaariati fláfj Mására. ~ Elvállalónk Gstkfa\' éa Kaiier, illatra Mayer méiiirt tríea-rők csekély költséggel éa tríaar bakiidét* ■attatt aaea na badaJnaaott trieorökké átalakítását. NaleahTrtearheaierek vagy burkolatai L/a\'kaaatatl vagy kaallell leacaafc tetaaét ssariotj aagy aáfbaa ipari vagy gasdaaágí célokra.
a gte-
kívi-
ÁrJegyzek ym ■Intakőnyvek Ingyen éa Hrawtri kiintsek
Hentes- csemege-különlegességek.
A n. é.| kötöttség axives tudomásán hozom, hogy SagykaaluáB. i\'sen-Itry «t, • Bankaalsaal Taharékpésstár pataijában
Hentes- csemege-áru üzletet
rendettem be.
-- nindrnbar fHat áru, leieleaakb árak Mellett--
r&atllt hasak. . . i _____ italáil. ,
Sonka legfin. prágai 1 Kilo . . K. 2.40 ! "agyar W*- \\ küó . K. 4.-
^itf|j i # 2 — Szalámi magy. m. renuu 1 M . ^ 8ÜU
l prágai mód 1 l [ . ü 1.80 ! « a*®*1 \' 1 m • • - »
—iraháriai____1 „ . . .. » L72 I_» 011 " \' " \' »
„ császárhus sovány 1 kilo . „ 144 t inkából 1 . „ . w
" 3 __» közöm*. - 1 M . „ . „ 1.40
• IL „ 6 kilóként.....\' „ 1.2*
Sialoua spékelü vastag 1 kilo . . K. 1.40 . Hal hámok.
„ füstölt vékony 1 ,, . . It 1.40 i . . t ,. „ ,
„ festőit 6 kilónként . . . * 1.20 £ána» 1 kilo .......K. l.öü
------paprikás , . . . ^1.40 1 ^ \\ » • - - \'.....-
M V fr kaókéat^v . . \'V tÜ \\ CtíiT \' * " ^
* } Sonka-kai basz tilója „ 230
rá aa huaak, relvágaii
Sonka prágai 1 kilo . . . . , K. 4.40 | Kevert legfinomabb 1 kiló . . . K. 4.—
~ prágai mód 1 kilo ... ,.8.00! „ IílTT lJ,I . . " 2.40
Blasaásalr táláéi tlaxta a kftlá • • M. l.tO
^agyahk vételnél ár esasr slsaa r aa >. Ünnep- ér vasárnapokon este 6-Lói 9-ig nyitva. Klaéáa nagjkan éa klesánjbria.
4 Uaztelt közönaég pártfogását kéri láUNBT
hentes- csemege kereakedéae N.-kanizsán
Eladó
Marburg köxeében iStó er orxaágbui) egy
szép szölö-telep, uri lakkal.
Eaen birtok 30 percnyi távolságban van n tárontól, 27 ka*.1 bőid nagyaágu, ine y ^ r^azben ssól6, J re>zbe«i KjfimO oa éa £ részben öa^rdőböt ea e<v »aép uri lak hol atr, jüiniiy«»g árban — id»*i tef«i*ea*»el együtt — eladó. — Bővehbet: I, Prodniag ittlajdouosnál Marburabau,! vagy ezivi-ajogból Franz Lajoa urnal Na^y Kaniz-án. 319—3
c
layton & Shuttleworth ^
léppáraaok (») BudapOSt
4Md a lagjilá«/eaak> árak Mflatt ajáahatnak:
kórüt
Loeomobii és gdzcsáplőgép-készletak ^
továbbá Jársáflr ssinllTilnik lóhare cséplők. tlUtó-rosták, ktmketyazdk. hasaAli é aratófépek. stAnaffrCJtak. boronák
„CoImoiiifl-DnJ]"
laajitt if*ill|lpi>. III isfcivágék. Hpevagaa.
kukotiittA -mortfiA*
áa t-vasú 9kék ta aalntaa •wyéb fmtémaá*I féptk
MJm/f«0t érjtgyméM kiwé mmitm imgy+n kérm+mtm*
Lincolni tflrxagyérőnk a rüág legnagyobb loeomobii- éa cséplőgép-gyára.
^ Miután ujabb törvény értelmében *
A kkr
">l mtgrendelé*ek gyüjleae utazóknak korlátozva van, elhatároztam aaagam a h\'lyi p aco i a len-tő Ugoioaébbao dolgoam, hogy a forgalmat megcsináljam. ar
a
K ktároinai\'a legújabb finom kelmékkel dúsan feUzere\'u m, mehekl»/1 «4 jw
& 6ssl és 4éii idényre / V
^ divatot ruházatot ale»4 faénaért készítek. ^ - *
^ Inbon lelem által időt nyerve^ iegn agyobb ponioaaaggal éa ialew«l ieaz nálam minden elkészítve.
kiérem a n. éré. ktaönséfcet becsea megrendeléae k áMal, erről megyőzod^-it »aer*tn —- Vidéken levő tiasteit vevőimet irasbeb ^ megbivaara aziveaen meglátogatom, vagy kívánatra köldök mintát, Telje* tisztelettel f -
n., azefKiaS Kél fMlmM lí
Á Iialka iér ILKI fáia kái k^
^ t+M kléayra választékú raktárt tartok Laáaa ^bikivJkWl aa>* kiszümén^m,
omatott Fiachel Fülöp laptuJajdonosnal Nai^y-lCanissán 1091
J
»
Huszonnyolcadik évfolyam\\ yz. szam.
Nn>i«llll> riiiÉtf ir"~* *\'■**•\' IS*,«
Mtaxinl InaSiaal Mkd ■ »MB ital i »■ *—* *• Mm
tat lanlOHITi lap mllm N*nr«
nallfc—I aiad« kkliMaf
Kladeklratal: ftmkiaipalil fíttktl MSp kOii/v
Z A LÁ
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap < csütírtókón.
rtw-n
■Ukmartn iui . . jt. . is
NjtHMr műi
I tmu tt SHÉr
\' iiMM
""ttuit fmmi nu, ui/ii—
StfMMlM inU aü imri kaaak-Ml kpiktatl ai.
ifin in m diisr
Xaev-Kanizsa. 11*01
Fililíi iiarkaaitl: lulir ImSm tnrtmtlUn: ,léiéa L^Jm.
Vasárnap, szeptember 8.
At/ \\t» vl/ \\t> \\t/\\t/\\fi>\\l,/ \\L» \\L> \\t/ vtAk.w
„Magyar ipar."
== A legszebb és legolcsóbb ===== petxoleju.ro. éa TrUlam csillárokat, asztalilámpákat, fali karokat a
Magyar Lampa^yár r. t,
• készíti.--—
! Prlrvlrum Aner é|(ék !\' minden petróleumlámpához alkalmazhatók.
ALT és BÖHM
Vtroshái-paiota J. J. J. J. .1. J. J. .1- J- J. «\'. .1- J.
Hogy az ös* veti elörj árnyékát s lassankint a meze munka lehel6vé teszí a ■jöldwives nép idején való napesti pihenőjét, Ismét felmerült az eszme a népkönyvtárakról, a melyeket a legutóbbi időben \\Vlas-sils és Darányi miniszterek oly előszeretettel támogatlak. \' 1;__,:.,y".
mi; djobban tanitani kell, tanulni, olvasnivalót adni neki.s a könyvtárak felállításához most hozzáfogni, hogy mire eljönnek a hosszú őszi és majd téli esték, a községben meglegyen a nép könyvtár*.
Kis nép vagyunk. Létünk attól függ, hogy ludunk-e műveltségben, előrehaladottságban lépést tartani a civilizált nyugiltsl Mindenki iíieg van győződve, hogy tudnánk ha akarnánk. Mert a magyar einber ritka tehetséggel vsn megoldva, eszes okos fsj. De mit ér ez, hs holt tőke, ha nem fejlesztjük, ha nem értékesítjük ? Erőszakkal hiába akarnók kényszerileni, hogy forduljon í• müveltiég fo. rásaiboz a Könyvekhez. Rá kell léhát szoktatni a népeta könyvek, az olvasás szeretetére. ItögyanT
Iskolai és népkönyvlár.ik által. Allitanl kell minden iskola .mellé népkönyvtárat, melynek példányait a gyerekek haza hord-haa-ák olvasás végeti." A könyvtár szép képes könyvel és hasznos népies, iratai otthon, a családi kőiben is érdeklődést
A siker amiiban a községek vezetőitől b itének. A szülők szívesen lapozgatnak a fijgfl t">ll»"c heliiInink) hogy a "*|">t ltÖnyvoGi\'lcékbun, söt elólváss.ik, vagy ami
még jobb, gyermekeikkel felolvastatják Ekként teljed az olvasási kedv ; a könyvtár kötetei megteszik vándorútokat a családok között s már most a jelenben is hatással vsnnak az Altalános népműveltség terjesztésére. /
A* eredmény különösen a kővetkező generációban mutatkozik szemmel láthat tóla<- Az iskolába járó gyermeket már zaeuge korában rászoktatjuk a könyvek szeretetére, sz olvasásra. A tsnitó ugyanis a legalsóbb osztálya gyermekeknél kezdi s könyvek kiosztását. Aki jól tanul és jól viseli magái, az jutalmul^egy képeskönyvei kap kiolvasás végett Igy az egész iskolás-tatás alatt folytatva a könyvek kiosztását, lehetetlen, hogy a kívfcnt eredmény megközelíthető ne legyén.
A gyermek iskoláztatása ideje alatt rászokik a könyvtár szebbnél szebb példányainak olvasása által a jó könyvek szeretetére. A könyvek, a könyvtár iránt bizonyos ti sz telet támad .benne, mivel mintegy jutalmul kapta ki a jó könyveket Hs elvégezte iakoláir, akkor is meg less neki engedve, bogy eNiljárjOtt U isKOlába
TARCA
A kézi-tükör.
A forradalom korszakiban, 17P4. február el-aejé^-eale Na^ina- fwint,eBH«M--»i«miw«rmyr -ú tll e zavaros időben al u áuoa.ui ciak »S*ij|i tulles< .pulgarnö" nek bivtak, a szokott i ái korábban ieri nyugalomra. Egyedül laknli, csakis öreg dajkájának társaaágaban, egy laiu>i bá/ac«kában, melyet auyjátnl Őrükön a mely na Üeilb na pap-ján, . egy órányira a fiFljff határ ol, Eoonvíer-f-lu közéében tekQdl. Miuian atyja kastélyai, b»l együtt lakon \'n-lf, lelnglalták s magát Seigneul les maiquist izáaiiizlék, újra vissiaiéri Verriun-bhl e magános, a nagyvilág szeme elől rejtve mnradl kis zugba, I o> vyermekkora a ifjúságának nagy ré •zél tőbe. Id<> még nem hatolt a lorra-\' dalmi -Zsilem békés nyugalom buocll a lalvak nan es Seigaeullea kisasiaony aa egész \\idek
szerauiátúi és tiszteletitől kornyes**, te jes bta-lon-agban élé uapjsit.
Ka esten, az öreg Bastienná érdekfeszítő dolgokat meséli gyertya-zentelö Boldogus-zony ■ j zukájin.ik en dóról, s/ellemidézésről, liinniK-nji\'król. Ig\\ arrolis biz outá tatai úrnőjét, hogy heTiány varázsézó kisereeben, párna alá rejtve egy kézi-lükről, w megmutatja az e. bernek áj.nábau a- jövendőbeliéi. Nanine, a< i\'ju hajadunok s/okásos babonaaágávai eltelve, égett a vágytól kísérletet lenni mihamarabb, a ez volt *a-oka, > miért oly korán vi-szavonult ma szobájába.
Egyedül volt végre a télig levetkőzve, kezébe veit egy kézi-tükröt és ligyelmesen \\izsgalts ön-■asgál.
Nanine de S-igntuiles bu-zonnrgyedik évébe lépett e« szépsége otöpontjftn vo)l. Maga*, karcsú de lelt idomokkal, hullámos fekete hajjaj, nagy, barna szemekkel, alabastromszeruarcbőrre1, kic-t
•______Huiás nktábpr I én
Főnyeremény 180.000 korona. •4 Vios Tisza Sa\'egredJL^sorsjeg^relEet 45 korona lefizetése ellenében aladjutányos kamatok mellptt letétbe vesz - .
A HKikailiaal SirNktáilal éa Iparbaak.
szájjal, melynek mosolya bajos gndrőe^kéket | csalt orcáira. Tüzes ver folyt ereiben, nagy>zá* I in A, bi. es ősöknek hősi teltekre buzdító vére, de gyengéden, melegen >raö szív dobogott kebttbeu. A kor, melynek gyermeke volt, nem engedett idői a szerelemnek ea ez az issadaedú leány , iiggszüzhiiz méltó egybai gu eletével, t tko« há-! nattal látta tnyalünni aa éveket am>lkttl, hogy csak egyszer is éb edeaiu érezte volaa szivet. De mit tehetett volna ? A uját rangjához lllö iljak száműzve, hontalanul bujdo-tak a rae«»za ] taraiban, s bogy hozzá nem méltót szeressen, ahoz nagyon is büszke volt.
Nehéz .sóhajjal ereasle le a tükröt s miután I ismétlé a Bastfennetöl ballo t varázsigét, párnája alá rej i azt és lefeküdvén, csakhamar á omba merül\',
Cs Íme, a vurázslíit működni kezdett, 8zen-dergéaébes egy bosszú, hosszú, tükfírfalat látott, melyben mintegy ködbe burkolva, turcaábbnál furcsább alaku fejek v« Irak láthatók L,aaaaa-l.isam azonban a párázat oszladozni kezdett, a különböző alakok egy égy^gs alak; a tömörül* tek, a báltérben egv templomin jójával. A jelenés mindegyre közelebb |i\\tt és Nanine agy hófehér hajú, rábooa arcú aggot, francia egyenra-hában Iá ott ágya mellett, a mlul kezét feléje nyajtá. K gondolat, hogy e legalább is bal vau eaziendSs öreget -sásia a sors férje gyanánt, ugy megijeazté, hogy ös-zeboraadva fölriadt a csak nrhezen_ludva újra elaludni, meg másnap ia az álom hal-a alatt egés en \'avarodul au kelt fel.
Az izraelita nagy ünnepekre különféle beosztással, egy és több kötetben, magyar és nómet for ditással közönséges és mabb bekötésben.
pékre i a . . . ,, . . Ta lesek,
<p üfinepi imakonvvek.
t,n0\' I J legnagjot.
T a 1 e s e k, gyapot és selyem-kai j^Abbá "naptárak és üdvözlő kártyák
k tálasitékbaa] kapkáték t
FISQHIEIh FÜLÖP könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
Nagy-Kaiiicaán oaütöriök
Zala 71 szám (O lap.)
190i Hzeptember hó 6
Hirdetések
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
BC ll^laalaBt klálllUa ihm l«u Mllfaataat ^cp. H
STAHEL és LENNEK Bndapest,
Trlrar é« lemezlyukaaztó gyár. GYÁR Katona József utca 8 szám. Marglthld éa a nyugati pályaudvar kö»f
Ajánljak aa általaak gyártott legjobb mtalaigt
Trlenrttk; a konkoly m liökkönyaek a b kSaftll kiválsaxtáaára.
ona, árpa vagy

Trlearlk a aabaak vagy árpának a basa köattli li
MilyS magvak klválaaniáaáia LeaeeetfeMlts ia siatálissá Irtcarik : aa árpa kivi-
laeatáiám la laacaa oastályoxáaára. » Ontál/aiá-TrlearSk.
labaSalaMMU Trisar « MilályesSfépek minden gabonafej tíaztltáaára la tetazéa warinti oaatilyomáaárn. — Elvállalunk Gotbjar la Mlllar, Illetve Mayer mdaaarn íme-rők caaktly költaiggal i« triaar bakftlálae mellett aaaa m badalmaaott IrUarSkkl áUlákitáaát. NaleahTrlearkSB|ersk vagy burkolatai LjikaiiUtt vau kaallsU IssMMk UtaaAa Mriali sagy-aágkea ipari vagy gaadaaági cálokra.
Árjegyzék vagy mintakönyvek Ingyen la kénssstvs küáetstk
Hentes• csemege-különlegességek.
a
gsry at,
l n. é.| kftrinarg eilvea luüon.áaára bonom, kogv Ragykaalssáa. (aen- ^tlaVtOll ShllttlGWOPth Í5N
mit a aagykanhaal Tnkartk^anir palslijábaa I ^Jjj^j^^111*VVAV fT
Hentes- csemege-áru üzletet
rendeztem bt.
— Rlsáeaktr friss ára, legsleaobb ártk Mellett. — riitltt ktatkii-1----- Istlsml
Sonka legfin. prágai 1 Kilo „ kaaaai 1 n
„ -prágai mód 1 .n —tr «s háriti 4-n—r-„ ctáasárhna aováay 1 kilo
11.
Bsalnna spéktlO vaatag 1 kilo „ füstölt vékony 1 „ N füstölt 5 kilónként . paprikán „
n 6 kaaSai^
K 2.40 2 — l 1-80
144
K.
rsíll huaek,
Sonka prágai 1 kilo
eeaai I
1.40 1.40 1.90 1.40
ti 4.40
Saalámi, magyar legfln. 1 kiló Stalámi magy. m. rendtt 1 -„ „ német 1 kiló . M •• olnna ,.
sonkából 1 . „
—» kfliflos_!,«•,»
„ 6 kilóként . . . ..
. kallinNxak.
Páriái 1 kiló . Extra 1 „ » .. Krakói 1 H Sonka* kaJbász adója
K.
Felisgttt
Kevert legfinomabb 1 kiló n rfínilü 1 n
prágai mód 1 kilo . . .... 3.00 1 „ 1IL * 1 * . Vlasatsslr vtlátl tlsalt a kllt 4. . k l to
4. 3.60 3.- j
a-
ÍA0 Í.2H
K. 1.00 „ 160 M tOJ
K. 4.— H-
2.40
Bitgytkk vételnél árrnjcrdmrit}. Ünnep* éa vaeárnnpokon este 6-tól 9-ig nyitva. Elatáa aag)kan és klcaltykrs.
A UasteU kósónaég pártfogárát kéri
láUlUVT 9. hentea* esemege kereakedéae N.-kanmáo
Eladó v
Marburg köze ében iSte\'er oraságbiii) egy
szép szölö-telep, uri lakkal.
Ezen birtok 30 parcoyi távolságban van n * árontól, 27 ka\', htod nagyságú, me y ^ r*exwen azoló. J re»zbe<« gyflmo c* et J részben őserdőből és egv «aép untukból ál\', juuriyos árban — id-i ter<i*es*el ey yutt — eladó. -V Bővebbet : I. Prudnigg tulajdonosnál M^rburgbau, vagy aziyptsegból Fraez L«jo-» urnái Nagy Kiniz-án. a 19—3
e) Budapest *******
08. sz.
Loeomobll és gőzoséplőgép-készletek »U£SJi»-.4»
li rüll Jtt^y-eaépüripek, fcieee eeleldfc* Uutitt-róefik. imMrnS. kmaxil*- se \\ T aratógépek. szénaíryCJtők. boronák
„Colnmbia-Driir
legjobb aervatSgépck, nentavista, répavágtk.
Sftna. IHI MÍMa.
1- le S*vnat aktk nlntan agyéb ga^da^gj |Épil
Rá—lift árJrgfJk. nmtvm lm gyom ét ki
M I4*ém*k.
Lincotel tOrzagyárunk a rilág Uguagyobb locomobÜ- és caáplőgép-gyára.
ágL ^
% Miután ujabb törvény értelmében
4JI * * ^ mtgrendeíé^ek gyűjtésé uUz6knak korlátozva van, elhatároztam magam a b-lyi p aco « u len-tő legoiotóbbao dolgocni, (kogy a^prgalmat ^Zm
mcgcainaíjaui. w
a
H ktáromat a legújabb finom kelmékkel dusaa lels4arelUmv uiel vek 1^1 m w
ft 6 s i I én 4 é I 1 Idényre * Sf
rS divatos ruházatot ole-4 pénaért készítek. M
fttkon Utam által időt nyerve, legnagyobb pontossággal és itltaanl less nál.un mindeu elkéazitvi*. |tr
Kerem a u. erd. kasdoséget béc *sa megrendelésa*ljj anal, erről magyőz<»d<íst ssertzn — V\'déken lev5 tiaslait vevőimet Írásbeli * megbirasrs sziveséid meglaiogalom, vagy kívánatra köldök mintát, Teljes tisztelettel
ífi T SAttfltAJCH Kóa fleftened*
4X Kttmékwá Sér BLKI f|le klSi
ja A t^M ItKépyrs Hayy vdUutUku raktári tartok Ltdea tajéT Hsiitményfw, »
a>t)otnatoll Fiachel FOlöp lapiula)doooanal Naii^Kdnisfán 1091 \'i
u?
Huszonnyolcadik évfolyam J2. szám.
imtá* ír*—""*
trukwuil Mm ■tal 4 »• *—* *n Uu
íj* initawiS • lap mitn
\'MilknN M1<M ktalntaf
KJaMklvmuü: TünHitlIlii: ftmlui PWUp ktuy?
JLá
* MUmmrtm IMA* Mtm ént ...... It
IIIW. ......«
»HT*W . . I
NrUtttr iwtiiHr. «u Oltár
. ■sitfcisMt IhM riltf ttqrtkM
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap i csűtfrtökön.
Utmm«I«i Imbk ttak Inat tart-Ml fep<tank t.
I0M nta m M fUl ér
Nagy-Kanizsa. 1901
Fsttilt lurkttill: tmmlmr Iém4»r lisrfcswtátárs: Mérémm I.*Jm.
Vasárnap, szeptember 8.
iiAj/ \\l/\\f>\\Ji vt/\\,Uv1/\\.t/j|/ vt/\\t/\\|/ \\t/ M/V/
„Magyar ipar
==. A legszebb és legolcsóbb * petxöleTxen, és vUlasa csillárokat asztalilámpákat, fali karokat a
Magyar Lámpagyár r. t,.
■ készíti. .. ..- —__-L-
! Pflrolfum Aner é|(Ak I m i n d e & petróleum lámpához alkalmazhatók.
ALT és BÖHM
TTTTT. n\', -i^.i. ............
V.érothái-pslota i. j. .i. j.,
p® és ilpiiip!
Hogy az vell etBfs ároyélíát s lassankint a meze rnunk-t lehetővé ies?í a jöldtníves Dép idején való naputi pihenőjét, ismét felmerüli az eszme a népkönyvtárakról, a melyeket a legutóbbi időben Wlas-síts és,Darányi nnnmzlerek oly éíőszerelel-tel támogattad.
A siker a»onban a községek vezelöUöl ffigg, Most kellene belát\'níok, hogy a népet
miidjobbari lanitani kéíl, tanulni, olvasni-(még jobb, gyermekeikkél felolvastatják valót adni neki s a könyvtárak felállilááá-: Ekként terjed az olvasási kedv ; a könyvtár
hoz most hozzálogqí, bogy mire eljönnek a hosszú őszi és majd téli esték, a községben meglegyen a nép könyvtár*.
Kis nép vagyunk. Létünk attól filgg, hogy tudunk-e műveltségben, elörehaladott-nágban lépést tartani a civilizált nyugattal Mindenki meg van győződve, hogy tudnánk ha akarnánk. Mert a magyar ember ritka tehetséggel van megadva, eszes okos faj. De mit ér ez, ha holt töke, ha nem fejlesztjük, ha nem értékesítjük ? Erőszakkal hiába akarifók kényszeríteni, hogy fordul-jnn a műveltség forAaaíhoz a könyvekhez. Rá kell tehát szoktatni a népet a könyvek,
az olvasás szeretetére.
Hogyan ?
Iskolai és népkönyvtárak által. Állítani kell minden iskola mellé népkönyvtárat, melynek példányait a gyerekek haza hordhassák olvasás vég«tt." A könyvtár szép képes könyvei és hasznos népies iratai otthon,, a családi kőiben is ördekiSd&L keltenek. A szülök szívesen lapozgatnak a könyvecskékben, söt elolvassak, vagy ami
kötetei megteszik vándorútokat a Családok között 8 már most • jelenben is hatással vannak az általános népműveltség terjesztésére, \'
\\
kt eredmény különösen a következd generációban mutatkozik szemmel láthatólag. Az iskolába járó gyermeket már zsenge korában rászoktatják a könyvek szeretetére, az olvasásra. A tanító ugyanis a legalsóbb osztályú gyermekeknél kezdi a könyvek kiosztását. Aki jól tanai és jól viseli magát, az jutalmai egy képeskönyvet; kap kiolvasás végett. így az egész nkóiAa-Ulfs atatt folytatva a könyvek kiontását, lehetetlen, hogy a kívánt eredmény megközelíthető ne legytn.
A gyermek iskoláztatása ideje Alatt rászokik a könyvtár szebbnél szebb példányainak olvasása által a jó könyvek szeretetére. A könyvek, a könyvtár iránt bizonyos tisztelet támad benne, mivel mintegy jutalmul kapta ki a jő Könyveket Ha elvégezte wkoláit, akkor is meg lest neki engedve, hogy el-eljárjon az iskolába
TÁRCA
A kézi-tükör.
A forradalom kortzakkban, llt 4. február eW sejép ette Naiine Síigi\'eoiles liaaetzon^— kit e zavarót itHbeift-ál\'a áuos.<n c-sk .geig! eulles. .polgárnő* nek hívtak,— aaxokolliál korábban iert d)oie-ldora. En/edöl lakott, cnaki« Öreg d.jkijin. k társaságában, tgy la<tt>i liá/ac«kibari, melyet au]jáu>l Örökölt ■ mely az Oeill- Dg pariján, egy -órányira tifla iialariol, Ecouvier.-. faló köze ében feküdt. Mtuian atyja kastélyát, bot egy Bt l lakolt vefe, í lefoglalták » naftát Seífneul-l«t mai quisi szán. Ózták, újra viaszaiért Verriun-MU e maginoe, h nagyvilán szeme e\'ŐI rejtía m radt kit zugba, I o\' yyermekbora a iljaatgának ugy ré-zét löt<e. Ide mén nem hatolt a lorra-dalsii >z<?Jlem békés nyugalom "tanok a falvak has e» SeígaeuHes kivaxnzouy as esést »ídek
szerateléWí- és ti-tlelet*töl környezv*, te jei biz -ton-sgbtn été itpjiit. -----r
Kt eatén, az &reg Baslieone vrdekfeszilO dolgokat metélt |ty«rtya-zenlel6 Boldogas.zooy >j zakijin.\'k c«\'dnról, t/elletnidézésről, látnma-nyokról. Ig* arról is biz\'ositá falat urnfijét, bogy nehany varAzstsó kíséretében, párna «.á rejtve em kézi-tQkröl, s/ megntutalja m e beritek ál.nábau a jtivendtibelíiét. Naoíue, a< i\'ju litja-donok t\'okátot babonaaiváTai eltelne, égett a vigytA! kíserlKlet teuni mihamarabb, s ez volt »z oka, a míert oly koráo vixtzavpnuli ua «zo-bájiba.
Egyedül volt végre s léiig levetkőzve, kezébe vett egy kézi-tükröt és ligyelatesen vizsgálta ön-tnayái.
Naiiioe de S\'ignenlles huszonnegyedik évébe lépett ea Szépsége eiApontjSD volt. Maga*, karcsú de telt idovutksl, hullámos fekete hajjnj, nagy,: barna tsemekkel. alabasiromszerii arcbőrre1, kic*i
Hu»ii oklftlier 1-én
t
Főnyeremény 180.000 korona.
"/«os Tisza SzegredJ. sors jegyedet 45 korona lefzetése ellenében elad és jutányos kamatok mellett letétbe vesz *\'*♦
A Mffjkttluil KrrMkrSrlml éa 1 p.rb..k.
j szájjal, melynek mosolya bajos g<>dföcskéket I csalt orcáira. Tüzes vér folyt ereiben, oaty-sá* . ina, bii es ösökoek hősi tettekre busdito vére, de gyengéden, melegen frtö stiv dobogott keblében. A kor, melynek gyermeke volt, nem .Qgedátt időt a szerelemnek es ez az itaádai<dó Iváay aggtzQsbös uiéllö e*ylmi gu etetétei, t tko* Kanadai látta tovataani sí éveket anélkül, bogy c*ak egyszer is éb edeai.i érezte volaa átível. I De mit tebelatt volna f A saját rangjához Illő Ujak számQzve, hontalanul bqjdostak a messze távolban, s hogy Imzzá nem méltót szerecsen, : a bot nagyon is faütske volt.
Nehéz tóhajjal ereazte le a tükröt ■ mití\'án ismétlá a Bastiennetöl halio\'t varázsigét, párnája alá rej\'é azi és lefektidréo, csakhamar S omba merül*. >
£s iine, a rarássitl mtiködni krzdatt. Szén-dergesebea egy hosszú, hosszú, tOkörfálat latolt, melyben mintegy ködbe burkolva, furcsábbnál furcsább alakn tejek v> Irak láihatók Laaaaa-Usatn azonban a párázat omladozni kezdeti, a kQlönbözö alakok egy egy .akki á tötnSrűI-tek, a háttérben egv ii itíj lum híijójáva!. A jelé. néa aindesyre közelebb i^tl és Nauine agy hófehér hajú, rátos arcú aggot, francia egyenru-hábao IA ott ágya mellett, a stiot teiéi feléje nyojtö. E gondolat," hugy e legalább it batvau, ess\'eadös öreget >zaa*a a sort férje gyanánt, ugy megijeszté, bogy Ss-zehora.dva fölriadt s csak nehezen tudva újra elaludni, még másnap is as álom haiá»a afait eges ea ravarodot\'an keit lel.
Az izraelita nagy ünnepekre külön féle beosztással, egy és több kötetben* magyar és német for ditással .közönséges és Finomabb bekötésben.
* I ■ t « | ii *. Ta lesek
• Ünnepi imakonvvek.
T a 1 e s e k, gyapot és selyetn-továbbá naptárak éa üdvözlő kártyák: bfc válasiléhbaa] kapkaték t
FISpHEL FÜLÖP könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
Nagy-Kanizsán vasárnap < 1 1 ■ "
Zala j£azám(S lap.!
den éh* mutál, hogy a kormány ia belátja ezen üdvös ás megbecsülhetetlen Intézmény megteremtésének, létrehozásának égelő szükségét. Ha a kormány és • társadalom vállvetve láradoxnak népkönyvtárak eszméjének megvalósításén, ug$ már a közel jdyAto" ia láthatjuk majd, hogy mily hatással van egy nemzet haladására, fejlődésére és művelődésére, ha népe olvas abból ismeretet, tapasztalatot szerezvén magának.
Gondoljuk meg, hogy a nemzeti közművelődés ügyének mily óriási szolgálatot teszünk azzal, ha a népiskolák mellett népkönyvtárat s ervexünk. Fel tehát munkára, öltsön testet az ige í
egy-egy jó könyvért, melyet a tanító szívesen kikölcsönöz a népkönyvtárból. E szerint az elemi ebé osalálylól egész a sírig folyton nyitva áll ai iskola mellett szervezett népkönyvtár mindenki elölt.
E könyvtár a műveltség, a haladás tűzhelye, élt«tő |orrása lesz. A nép általa a legjelesebb müvekhez ingyen jut s ekként megkedveli, megszereti az irodalmat. Lelki azemei felnyiluk, önérzete feltámad, bogy Önerejéből is támogassa a nemzeti irodalmat és a művészélet Az egyes emberek is fognak pénzt adni könyvekre, a jobb módúak nemes ambíciójuknak tekintik, bogy jó müvekből ők is állíthassanak családi szentélyükben egy kis könyvtárt.
Semmi sem latszik azért sürgősebbnek, minthogy a népiskolákban felállítsuk a népkönyvtárakat.
Az iskolahatóság, a községi ügyek vezetői kövessenek el mindent, hogy e köz-, hasznú intézmények -mielőbb létesüljenek. Legyenek a néptanítók az ügy lelkes bajnokai, h szén az 6 népszerűségük, az ö tekintélyük növekedik azzal, ha a nép a népköoyvtár által egész életén át összeköttetésben marad az isk ólával.
A népkönyvtárak felállítása nem oly nehéz feladatrmlBt él5ő téktdtfttré IgfiaiKT Csak a kezdet kezdetén kell átesni. Ha az első alap megvan, könnyű azon tovább fejleszteni az intézményt.
Csak kezdeni kell! A kezdésre legalkalmasabb a mostani időszak. Üljenek össze, beszéljék meg a dolgot a községek, itx___
bozva, létesítsék a hasznos intézményt.
n a • »», . ■_____ . . . . Egredül a pénzügyi kormány aktáiból és
Darányi Dldmivelésugyi inimszt r csak . ..,„ \'. . .... , . ,
" intézkedéseiből menteti adatok álapján akarjuk
nem régiben szóba hozta ü parlamentben 1 e háttBrB. ^„Uy...; u..„T
1901 szeptember hó Ián
Most talt la a htroas é», ataly táir* varo-■unk és általában más, városok ia a fog ytatiáu •dókát a kincstártól megváltották. Ka Mteak ■Ián aj megválta*! Osasegsl akart a kincstár Megállapítani éa a célból a p«atügyiita«gei6aá-sokai ulvitotia, hogy a »eg»tliási tiaattt megállapítása iránt intéakedjenak.
A peazj^ymimartiroek erre .voaatkotó rendelete illetékes körökben leltSnést keltellT mert noha első sorban a kincstár érdekének minden vonalon való megvédése iráayitó kőte-IsaaágSk aa eljáró közegeknek ; ■ária hangaa-lyéxla, bogy az adatok összegyűjtése • valósainak ia megfelelő legyen. *
Hogy méonyibeo teleltek meg as eljáró pénzügyi közegek váróinkat illetőleg legfelsőbb hatóságuk es utübbi óhajinak, nem tudjuk, i Okoskodásunkat főleg arra áfapiljuk, hogy a pénzügyminiszter emiitelt rendelete a többi kő\'őtt, szóról szóra ezt ia tartalmazza:
»Tskintetbe veendő, t.] a lakosság htbüo-nyitotí szaporodás*, 2!\\ hogy a hus\'ogyasüás bizonyítottan mindnagyobb elterjedést nyert. 3.] [és es a fődolog,] a pénzügyminiszter elvárja, bogy a kimusiások alapján a kincstár kedvezőbb bevételekét fog elérni*, Tebál Általánosságban a húsfogyasztás jelenleg nagyobb basánkban, mint as elmúlt években volt és ezen körülmény örvendetes jelen-ég, mert belő • ha nem is jó közgazdasági, de mindenesetre jobb táplálkozási viszonyokra lebet következtetni, s mi nagyon is Ion os dologi
Most következik a csattanó. As eddig megjelent hivatalos kimutatások igazolják a pénzügyminiszter várakozását, meri általánosságban • az or-zágban emelkedett a húsfogyasztás. Annát szomorúbb azonban a városunkat érintő kiaiu-
a népkönyvtárak nemes, szép Ügyét. Min- [ moru jelenségek okát kutatnék mai cikkünkben.
Városunk szegénységi bizonyítványa
A ki jelen cikkünket figyelemmel olvassa éa szára* adutok valamint számok iránt vellö -érzéke van, okvetlenül elismeri, hogy jól választoltak meg a címei, me\'yet e sorok fölé illesz* tettünk. Nem képletesen, hanem a szó vslódi értelmében Írhatunk városunk szegénységi bizonyítványáról, mit legjobban ams körülmény illusztrál, ha megtudjuk, bogy e bizonyítványt a m. kir. kincstár, illetve a zalaegerszegi kir.
pénsttgyíga»yali>ság áHította- kr-
ügy véljük\',, nem igen találunk vámsunkban — talon másutt sem — egyéneket, kik akar s pénzügyminissieriumoti akár ennek szűkebb hatáskörre szorított fiókjait, a péazügyigazgaló- j wJ\'men Mt"íá\'jok~ hög» ala\'kostóg"awtp\'im^ ságoksl, emherbaráti intézményeknek larlsnák. I dáaa melleit a bualogyassiás évről évre fés csak A szegénységi- bizonyítványnak tebál, melyet ,, legutolsó 3 evet véve alapul, állag 16 százalékkal] csökkent; ami a mai pénzértékben ia kile-jezve nzt jelenti, hogy a busfogyassisai »do hozadéka évről évre 4—6000 aoronával, a bus-áruk forgalma pedig legalább is 120—150000 koronával csökkent.
—Sajnos-.; el kell fogadnunk emez adatuk vato-
egy, a kincstár érdekeit gyakran a túlzásig ke-iskolák irányadó férfiti és mit se ha- l^ i°\'*zmény a»jtt érdekeivel ellentétesen állít va léiesiisék I haaznna inl^m^nvl WW varosnak,;komoI7 bá\'tere van.
diaágát, már osak azért ia, mert a pénzugymi
AmiaT befejezte oltozesér, Bastienne lépett be séres a gróf visszavonulván, egész napon keress-1 Megválva > zongorától, a beszélfcetes sokkal egy lívéjlel kezében: lül láthatatlan maradt, eask estefelé bosta ajgysúgedebb, bizalmaaabb jellegW- öliött.. Nem
levosztvén szem elöl a határt, melyet előrehaladott életkora szabod elé e, • gróf is nagyobb
— Kisasszony, egy ur hozta e levejet a be szolgalalára rendelt a-olga a hirt, hogy a vendég ssélni óhajt önnel. meií fóg jelenni a vgceorajioz.
Nanine egy pl iantáat velelt a b"iilék simáé- Hét óra télé csakugyan meg is jelent ssép. hévvel kesde\'t beszélni s könnyeden érintette a sére és azonnal feliamerte az irásbsa alyjaMtéz- tímára megborotvalkozotlan, öltözve: egy egy- jsz-re met s ragyogó kék sseméinek delejes levonásait. Itt » levél, melyet a Conde-ezredben azerü, két sor gombbal disxiteit barna kabáibsn, kintetét egy percre aem v«nva el bajot házi- „ azolgáó Seigiiaullea márki irt.leáuyának ; sz-.ro-sn tes\'hez simuló szürke térdnadrágban, asszonytlól Tizenegy óra itjban végre vi«ssa»
.Kedves Nanine, e levél átadója Frébaut kiTÍ801t csalioa cipőben. Dacára görnyed\' vállai- [vonult, boaazau megcsókolva Nanine keséi és gróf, kii Coodé herceg egy titkos megbízatással n,k éa 68 0,0 h"ÍAnuk- még deli alak volt a gróf,| de Seigneullea kisasszony pirulva, savarodot au küldött Lorrainebe. Tanúsítsd iránta a legna- azereteiremebó modorral ós korihoz kepest M-i tekintett utána, szégyenkezve amzz árs*a fele l, gyobb vendégszeretetei és rejtsd el öt mindenki ruganyos, élénk mozdulatukkal.\' — Az melyet a csáknem kétszeraunyi idő. öreg
elől, hogy biztojrefcgban járhasson el küldeté- ebédlőben ttlepedtek le a kandalló elé, melyben gröl keltett szivében.
síben. 0 tel fog Világosítani jelen helyzetünk- vidttm pattogással, égen néhány halalmaa luskó, Ejsssktija nyugtalan volt; hosszú láncolatról éa |ó híreket hoz róam, ki szívből• ölelve kellemes meleget árasztva. A vaosora kitűnő volt, | ban vonult el szemei előtt at ehnali éjs>akti vagyok szerető atyád- \' borok váioga\'ottat a Fréhnu\' gróf igen jó asz-1 farosa álom, a nap eseménye, végül az élveze-
Fra c is d Se\' II Itltársnak .bizonyult, ki a mellett, hogy teljes tes esi, minden apró részlete vei éa minduutalaa . ^ e oeigneuiiet. elismeréssel adóson Seigneullet kiaasszony házi- ezivéré szoritá mindkét kezét, mintegy csillapi-Luxembonrg, 1794. január 30.* aaxzonyságának s a szakács művészelének, egy- lani akarván annak bevea dobogását.
Dobogd szívvel sietett Is Nanine a figad^ta- rzersmind elragadóan tudott ctevegni és sok Saendergéeét ezuitsl ia megzavarta valami, rémbe, hqvá ezalatt az idegen\' vezették és c~.sk- sze\'temm 1 ecsetélte száműzetésének kalandos I csak bogy égessen más módo&^sinl aa előtte hamar s/eniiől-azemben állott egy bő, sölétbarot eseményeit. Vaj on a gyöngyöző, erős bor tette*e, | való napon. Ugy 0—10 üra körott egy rej etl köpenybe barkóit, ötven évesnek látszó úrral, vagy a csendes magányba temetett iljuság, mely uion at ocenvierai polgármester érkezeit Őail-kiben nagy meglepetésére éjszakai álmának hő* i hatalmas erővel lükteiett ereiben?... ki tudná i lonaba ét elmondá, misterint de Seigneullea kia--sére ismert. Azonban láts ólagos rokkantsága, j mogaioiidanl. Midőn azonban a csemegére korült asssony azzal gyannaittat k, hogy egy liikoa vóntalott járása, fáradtan lecsuk ó pillái dacára a sir, Nanine de Seigneullea rendkívül vonzónak küld-lnoöl rejteget hazában,\' A forradalmi bizoil-a grófnak élénk, fiatalos lüzbeo égő stemei vol-(találta vendégéi dacára hogy egy közel|tág egyik kémje felfedezte Frébaut gróloak ids-lak éa finoman iveli barna tzemöldjei c-odas hatvan évesnek látszó öreg nr volt. jövetelét és a kullaiaa rövid idő alatt meg-
ellentétet képezlek erőien szürkülő htjához, A fekete kávét a saalonban szolgálták fel és történik.
melyet bosazuakra hagyva Viseli, nyakánál átkötve meglátva a nyitóit zongorái, a gróf megkérdezte -i Mi tévő legyek most ? — kiálts Nanine fekete szalaggal Naninst,jái»zik-ef Igenlő váltul nyervén, bevallá, rémülten.
Az el-ő üdvözlés uján a gróf körül óényes: hogy ő is zeneértő éa annak idejen elég kellemesj >— A veszélyes látogatót okvetlenül es pedig fölvilágosilasokksl szolgált a haz távollevő ura- hangja volt, atután Nanine zongorakiséréte mel-| mielőbb el kell t&volitaounk — szólt a polgárról s a vía/ony(<k jelénlégi állasáról, de később lett énekelni kezdé \'Orpbeus e dalát; .J\'ai perdu I mester. — Az ön parkjának végén, mélyen
engedelmet, kért arra, hogy néhány órán ál pi- mon Eurydice.* Hzi gja
henbesven, meri mint moudá, uijanak legnagyobb gelt és mintegy éde
részét gyalog te I* nej éa igen kimerült. Nanine kisa-szonyt. A zene
tehát pi\'anc-aot adott a vendégszoba ekészité- hatással vau a szívre
üdén, kei emeacn caen-1 bent a Iák sürüjéhen van egy kerti ház, ott ételbe ejlé. Seigneutles. kell elrejteni \'n grót urat a1 éj beálltáig, és ha tujljuk — esőddatoa Legészen besötétedett már, as ét) iiain \' ax erdőn értekekre. \\érestiül cl fogja öt vezetni a baUrig, A ba-
!
Na£y-Kaoiiaa, vasárnap
niis\'er várakozása ellenére a pénsBgyi hatóaágok öaként leaaállilotiák a husfogysutáai adó magvát tási öaasegél
Ha már most tekintetbe vesazük, hogy a péas* nfyőr«*k szívesebben kérnek • ténylegélnél ii többrt, — föltehető, bogy a húsfogyasztás még a p\'asügyórség részéről kimatsiott öaszeget sem éri •1; la csak eme lány kéuyszerhatá«a alatt ssálli-lották le a régi roegvá táti Összeget, a •várakotdi* ellenére la.
Hogy H többi ndóeík kéknél mai kora a csök-kenés: as nem taztozik ide, mart bor, *Ör, cukor olyun élvezeti cikkek, amelyekai esetleg kfny*. nyen nélkülözhet at ember. Most csuk arja az| elszegényedésre akar unk rámu\'atnl, amelyei a hualogyasztás nagymértékű csökkenése bizonyít,\' és amely elszegényedés mily nagy tért hódított magának, ba a fogy aaztás\'immár ils év óta al-l Isndóin oaökken ia ma 10*/f»a! kevesebb, mint I 10 év, éa 15§/s-al kevesebb, mim 8 év elöti volt: 11a pedig epekőt as adatokat ösizthe*o.uli\'a-nók váfoiunkhez hasonló más kő/aégekkel, n , különbözet még izembéötlöbb volna, mert átlag j a 20000 lelket számláló kötségek húsfogyasztásai
tO#/i-a) emelkedett
Nem akaiunk számtalanszor elcsépelt (ráziso kat használni, amidőn eme visszacaéare r mutatunk. A mostoha közgazdasági viasonyokon kivül senkit vagy semmit nem vádolhatunk e ssomotu jtj$nff gf1pf ■
Régi axióma, hogy a stagnáció h^pyntláat jelent. Milyen jelaöt alkalmazzunk ^segéuy varo« sunkra, hol a lakosság egy részének rendéi táp: lálko/ásánal Ily óriási visszaesést észlelünk*
Varosunk vezetőinek megkell az uta ea módot találni, hogy némileg elíeusulyozzák e ronibo. melynek feltárására csak axerény eszköz vo\'t a
.hunra- való hivatkozás. ---
Dicséretre méltó leszen és ál< alános elismerésre Számíthat\' pajti aojjrekvés. amely megkísérli," bogy Nagy-Kaniz«s városának ne kelljen igéi.ybe vemn a fináncok által kiállt tott szegénységi b i sony i4 v á n yt .
Zala 71 acáin (S lap.)
Dr. Kundéi Pál Imit. |
. A a alsólendvsl kerületben, melyet eddig dr. Mandsl Pal képviüelt, a ssabadelvQpári megint neki ajánlotta lel a je\'öltaéget. Dr. Mandel Pál\' azonban, bogy a kerület békéjét veazélyi z/eiő néppárti agitáeiónsU lehetól\'g elejét vagya, a nyírbátori kerületben vállalt jsöltséget\', aa slsft-lendval sssbsáelvüpártnak p»dig maga helyett dr. Varga ttábort ajánlotta, a következő nyiít levéllel:
f%
Az a\'aólendvai válasstókerütet szabadelvOpárti j választ óihoz I
Kőoybe lábadnak *zemeim, reszket a két lézere. Búcsúzom iJriök\'Ől édes jf barátaimtól, akikkel karöltve együtt küzdöttem szabadságért éi a nép javáétl, akikkel egy fiit állottam ugyanazon harcvonalban a néppárt, a ►öteiaég és a népámitas ellen vívott nehéz csa ákban.
Mint gyÓsles távozom önösiöl.
Nam iiz én érdemem volt győzelmein, hanem a bős laboré, amely követett és sás* ómat i diadalmasan lengette, as önöké az érden), | liogy engem bivén és sohu nem lankadó erővel i követtek.
Ugy»e Int nehéz volt is a harc, nem (árad* lak \' nők ki éa örömmel maradiak volna híveim ezután is, ha uj harcra kellene velem és ve* zérletem ilatt indulni?
. Hiszen a szabadságért küzdöttünk éa el küzdelemben magyar embernek kifáradni a<iha sem szabad.
Ugy-e mondhatom bátran, bogy személyes barátságuk sem lankadt meg irányomban ? Ugy-e dicsekedhetem azzal, b gy szerettek és szerelnek ma is mindnyá an ?
Hiazen nein is vétettem soha egyikük ellen aem.
Mennyéi zep fény nyel árasa tják majd be, inig élék, emléke etemet az önök j aaga hoz* /ám, és cselekedeteim, amiket önti\'* közt ai önök segítségével mindem téren, szentegyházaikban, iskoláikban azegepy«mbertársainkkal mJ miveltem.
Nyugodt a lelkiismeretem, bogy polgári bő; tétéédflggírer IffYffBr és válasz ókerOletem iráni bt ven tetjeajieuem.
ItOi Mepítmbtr bó Mi
1 A nagy izgalmaktól, tár-adeiml áa caeádt éteiük fe\'duUaától ea fOleg as ansityek nét> zilálásá\'ól — önök maguk iataf <aalalták alegA mert mindet mindennapi ken vére i néppár oak. — igy tsUn meg lengnek kiméivé éa aa addig nehéz báróban győ\'.le«en alloglili k4sdii»* lan bé^é-cbben b^ják önök a as^badiágnek, a a/abadelvü eazméknek meg artb%(nt.
A jó Isteu aegiise onnket ebben ! A j4) Uleo adjoa önöknek a iÖieledő harcban eről\'éa kitartást |
Ne lankadjanak 0nAk aob« kü deni a nép felvilá^osiiasáert, kfilOnösen a népnevelőért ee általában mindenért, fmi a Htanaasagot m+g-hoz a, mert edes ba/áak boldoga asanak ea az alanji.
Szabadaág nélkül nem lehet józan gondolkozása népet nevelni, a nép bo dogylaaai elérni.. Szanadsag néh ai ninex magyar b^za e^ hazat an a magyar haza föld-n az, aki a szabadság ellen tAr.
Éa. sem te*sem le a f^gyver^^Nagy aa or-szág, msjd akad nekem küzdterem más, ba I<teii é* a választók tfkarata u^y akarja, otthon azaőfáiosomban. %
Ne lankadjunk tehát, aem én, aem önök éa aki a partvezérlet akaratábó önöké* éh uiá-nam barcba\' hívja, dr. Varga G<bor nrat^^ fényes Tehetséggel megáldott, iiaz^a sizbadelvO-ségérŐl ismeretes kiM). öhazafit aövesaék híven, uay amint önök ennem lövettek.
Moat tehát el) uo ózon. Ondktdl. Kérem, tart* aanak meg engem jó emlék ezét ok ben. ha nem ie*képvJeelŐjö»et lObbé, de m<ad»g ba taat* verőket éa legyenek önök boldogok mindöi^kké l
Most már, MM véreim, aki engem a/eret,as az alaolendvai kerületben, fel a harcra f-Ragadjak meg a zaa«k)i, amelyre ir«a v,«n :
Éljen Dr. Varga Gábori
Örökké bivök :
Dr. Manciéi Pál.
És én mégis ni gyek. És m agamtól, Önként (híegyek.
Hát miért megyek ?
Az ádáz harcmodor, amelyet a néppárt vezetÖ>szeméyei követlek, talán szűnni, vagy legalább mérséklődni tog, ha más lép velők esetibe a küzdi ér élére.
választik figyelmébe.
Am uj törvény a vdltu*td*om, —
Mindenki tudja, hogy választások, a
as
altalftno*
_ _ képviselő
melyek * legnagyonö vaí&MToll-ség szerint a jövő hó 10 ike táján leesnek, már as uj választási törvények szerint kell, bogy v égbe re é n fen ék .
goly hubogása bsz a jelszó, mely ha felhang-zia, a giŐt az ablakon ugorjék ki h kor be, hol a tat mentén meg fogja találni fíatna\'. v
Ez volt csakugyan a legészsz rüi b módja a men»küléa»ek. Nasine reszketve sieieti Pióbaut grólot ériesiteni az öt környező veaz^yről; saját azobajában ke»n é el a reggelit, azután személyesen vezeti őt u kerti házba es unga ia ott mar .d\', re iketőn ligvelvéa minden zajra ts mind n pillanatban rettegve a felted<uéslől.
A gróf ellenkezőleg teljes lelki lelkii yuga lommal törödOtt bele helyzetébe éa esak dok.g nem volt ínyére — az ilyen hirtelen erö-xakos elvalaa bájos háziasszonyától. Láiva^>^tt Nanine izgatott félelmét, megnyugtatni igyekezek őt,-s szavai, melyek előbb cask ályai jóitdula lot feje/iek ki, eszre vérien ül mindinkább .8*en-vedélyenebb és gyengédebb• rezgést vettek (el. így múlt el egyik óra a ma*ik útin, felváltva bizonytalan augodttloia és méla) us gyengédség
mondhat itlsn érzés Kzoritotta ö«s/e, azután egy
eílenaiihatatlan eiőneK engedelmeskedve, piroe atyj
veié, ki majdnem annyi idős vol\', mmt tulajdon
koz-
ajkat b;rteién od^szoritolta a gróf ajkához," kii M^anap újra eljött a polgármester, hirt megremegve az érintéstől, szenvedélyei tüz/el vi ván a* urftt szerencaés me>meneküléséről, szonozta Namna csókja*. E y pillanalig mindent — HáboriHa\' ul haUdt sz erdőkOii kere-ztül feledve merültek el »zerM»nük e köcaonös meg> a határig monda, a liam -ege-zen Virtoníg ki-byilalk^zásába, de u/ ubiai köze\'ében telhangzö, * rte öt...
bigolybuhngas rideg lön\\örtelfluaéggel szóbtá — Kepzel m, mily kimerült \\o\\t a faradiság* vissza Okét abból m büvös-bá os csudaszép vi- »ól, — snbajtá de Se gntullea kisasazonv. — lágból, mely csak az imént tárult fel előttük. Gondolja caak m g, as Ő korábsn ily bosssa
- Ez a jeladás. — sut\'ogá Nanine \' fajdal- utat I... egy imM8 w^v döbbenetei, s szabadulni igyekezett a — Az ő korában — azólt a polgármester VB|J gróf karjaiból, ki meg egyszer szivére igyeke nevetésbe törve ki, — hi-«en a gróf ur nem
őt sz^ritanf. bőbb harminc evegml. Be ga főidet érezve a
- Menj* n... sieaten... az égre kérem 1 -l|ábá al,f, aldobla pa.ókajá*, lemo-ia srearót a tördeld Naiiiae, erőszakkal háritván el magá\'ól M ** llM» ^ak szemben
között és Nanindacára kínos réil/evéséüek, mégis bánatos rezignációval látta az idő nffni-szarnyu repülései a as est közeledését. A téli nap gyorsan nyugvóra tért a öt óra felé már sötét árny borult & sefti ház (ölé.
— íme, — sóhajtott Krébaut gróf, — a válás pillanata közeleg ..
Szelíden magához vonta Naninet, —. Mieloft távoznám, engédje in g kisaas-azony, hoyy mély bálamat éa köszönetemet . ki-felezzem önnek sz^rt a jóságos, ageretetremé tó fogadtatásért, melyben részesített, a melyei esküszöm, sohs ez életben feledni nem tudok.
Ezzel kebiére«ssoritá Őt és megcsókolt* a f*Mr homlokot, ragyogó sötét szemeket. — NaniBe szinte bssméletlenftl eágedle ál magát sz karoknak^ feje asedüll azivét egy Mt
Fréhauto\', még n iudig habozva, aa ablakhos lepe>t, lassan Mnyitá azt s m-g egv ul< laó bu csupillantáat vetve bálra, leere^skedett ss sbla-kon és el ünt a iüiü sö é ben.
De Seigneul en kisasszony egyedül maradt magára, bágyadtan, Hlktelő agygvsl éa meg* megcsukló térdekkel, las u lépésben indult tel* tele a kertből éa épen legtöbb ideje volt ennek, mert alig érte el t* házit, már beállítottak a házkut uók. Xlspraan (elforgattak mindent, de elegge il edelmeseti viaelked^ek éa mintán néhány pohár jó bort felhajtpttak Seiguenlles kis-aasmny egészségére, szépen tovább álltak..
találta n>agát e^y feltünővn csinos fiatal úrral!
— Ah t* — mormogá Nanine, egfierre nagyon álmadosóvá válva •• Azután szép szemei kőny be borultak éa (Sjdslma#^ipsiengésse> kereste fet lelke ►lere mének kös**lmnlt röpke pillaaa\'aif, melyek örőkn visssabozhststlsnal
lova-zálltak.........
Mikor Fréhsut grff 1815 b^n *VIII. Lajos alatt újra viaasatért, mint ^zürkalö hajú, meg- , le>t térüu, a király, sso>gáJatain«k jutslmaul, Mesain kerület fő. rd<5mesterévé nevezte kL Újra de 9*tgnruUes kisaaa/onv közelébe hosta bát a
aofaa a grótot éa megtndváa, hovy még mindig pártában éli napjait Okltlonban, as elaő alkalmat Nanine. azonnal bezárkózott szobajaba^ hogy leibasználva n>eg 1 atoga11a éa 45 eve dacára még védőig egyen sz öreg B .stienne fürkeazö szemei 0y elragadónak islaita Naniuet, bogy röv«d tdfl
multán ol árhoz vezette.
így tör test az, hogy a fyertyaszen^lő Bol* dcgaiftiojjy éjszakai álomlsfaa teljesedésbe ment.
• r r f l Thtafitml
Nw,. | i- ; ..... - ""X m<M
el^L ügy érezte^ bogy szonnsl leolvasná arcáról l\'lki smereii furdalásaii és a izemrehányásokat, me yekct Önmáganak tntt, ha a történtekre gondolt, s égeU szégyenpír nofltá- ei arcát, vala-hányszor ama* megmatysráziiajfcilan gyerigédaeg jaiott eszébe, mely őt egy öreg ember karjuba
!
Nagy Kaniisa vasárnap
Zala 7S Mára (4 lap.)
1901. szeptember hó H-á0
Nem ko>8lhstjök Ml magát az egén törvényt, di későijük a<okit a pontokat, a melyek a valasiték «UMl leginkább csak,általánossagban ■maraiMak. Aat i« megmondjak, hogy miért f A tiaala válssatások érdekében, mart ssükiégs Tan aa óméinak, hogy csakugyan olyasok
a kalló ellensnlyoté íniétkedéeek. Baján a férfi tanítóképzőnél ugyanis ujabb párbataatoa o«i tálykal áll toltak fel a et a módaier fog érvé nyaallai mindaddig, a mlg uj kép tök l«lállilá«a lehelaégea la-». Oa estei ellentéthez aok a tanítónő Igy tatiát intézkedés történt, hogy * msgánma-
kerüljenek a képviselőházba, a kiket « nép izivi tálatokat beaatta aaaék a* ősetee képsókben. asennt óhajt, nem pedig apók, a kik eletée éa Kg jea óvónőképzőkéi (avyaneiin okhóljagyeneees ilalásaal, meg népbolonditá-aal megtévesztik a {ka tlofettek. így aa eperjeett Ae a tőváio«i vilaasló polgárokat Gondolja mag a választó\' Fröbel«intéaiiet • arak «o»t már csakis tenitö-ktsöeaég, hogy ai orsiágnak ■ilyen hasaaa kép<ők lenek. A megmaradt kát óvónőképző (aa leet abból, fei miadenianen olyan emberek1 oraaagoe ovónóképaó Ae hódmetővásarhelyi) tel-karttlaek a képviaelőhásbs, a kurdi tudja a jee«n fedett a iiQkiégletei. kerület, hogy miképpen éllek «a gondolkoiíak — A «*rlll liakaraaáMk befálléia addig. Mert vflóatlnO, hogy a tok\' ezatán ia ugy Sokat képezi a nagykő <öa»ég körében gond it-lógnak élni. jkodái tárgyát a*, hogy mit kell camaloi a aé-
Stokaiban volt eddig, aöt ugylátdkik mosl ia rOli bankjegyekkel ? Moai maga a jegybank siet augpróbáljék, hogy buaapeati fiskális emberek aegitaegére a közőoaégnek és hirdetményi leás jönnek le a vidéki nép kOté, cupra üttetik a köazé, mely szerint « kópén folytén ba-ználha-bort meg a sört, aztán otyaunak néaik a népet, tstlan jegyeket leljen értekükben, a vételien foly-a kit eitel togo*en megvásárollak, külőoOaeu tán megsérült jegyeket akutén telje* értékű-.bi-n még ha minden féle uagyhanguTráslisal ígéreteket vAI:jt be, de caáku s< e«stben, ha a jegyek leltek nekik, a\'mit sohasem fognak belarhni valódisága kétiégt len. Ha bankjegyeket, e<an
dékosan megrongálták, a tokai csak tU liller le-
helyén
vonásául, aa átnyomatá* köllaégeinek levonásával vallják be. A "érült bálikjegyekel, melyeken n raji, aa lrásme»í, vagy a aaél \'gyen réa/ei j hiányoanak, oaak a\'/al mi oaaaeggei valtjuk be.
a elbolouditják Okét néte»-máioi beisédekkei.
A törvény leijei izignruaággsl tiltja etuUn aa ilyen váliastásokat a ha ilyen leit valahol, eat. megsemmisíti. A folytonos elalél éa Itatu, a szavasstok ■egfíteléee, liloai valamint <l\'oa a papoknak a templomból a vliaaiétOkröl be* átélni, vagy akár máautt a viliéit belevinni a korieekedéebe.
Mije meg maga a nép, olvasna h törvény ide vonatkotó pontjait. Lényegileg a törvény ez: 1. Tilos éa torvényei következményekkel jár, hogy a képviselő, vagy at 8 nevében mnsok valamely válaaztót abból a célból, hogy reá-szsvatsoo, vagy inéira ne szavazzon, valamely : ígéret fagy nkármllóle "előny (péna atb.) ábal befolyftsolni igyekezték.
ü. Tilos, liögy a válsatiási batáridőtől kezdve [tehát a mozgulom megindultától) a válaitláii eljirái leijei belejeiéeeig h képviselő jelölt, vagy kortese a szavazókat etesse vagy itaaka.
3. Nem eanek a tiltó rendelkezés alá : a választás napjan es » választás választók tsQkséges ellátása.
VsWaztóknak zászlókkal éa csfkelyérlekü jelvényekkel való eüátáaa.
Végre a vala«stóknik a válaaaiás helyére megváIas/.talott űaitbyény
végrahajiaa gyilkol Mtodék\'L I pillaaatbaa a vona\'rál ké c<andör aaá II la. Mikor Nagy a eaend örökét meglátta, bírtál ea aegfoHal; éa Imáinak eredt. A pomtai aanlgabirt^g agy régebbi bénUgyböl küolyó ag koröaUtia Ntgvot, aki a raeoddrdk tabhaaMa fataaó«i*wa <*m állt meg, aöt u uíjaba kérd I moakAaokal ia 4«a ráiaal fenyege\'le.
Erre a ca*ndtrdk at <»a Iöllek. A negyedik Idvé* lal *lt éa Nagy holtan bakóit a tőidre. Békéié* <iuatta»ot, akioek eaareaeaea wagaiene. kOleaéröl örömmel erteafl nek o.gy>sámu lm-telői, az izgalom valóaággaJ bataggé lalte.
Behívjak • kaieaákal. A faiorayna (alak nyalka legénymaek aagy n|aágo(, de nagy siomornekgot visz a ponlá. Pécséi ea leváibaa apró töröl redulaka", melyik három éne el-Oliijak ■ be orozott legényeket katonának. A rtíjlos, lobogós inget éa pi\'ykés lajblit káéval-merten katona naiformiaaal a ráncos szárú csiz» mát pedig otro nbi pofonvnrt szeges bakkanc<-c*al cierelik fel: Kdaeleledik október eleje. Aa egyik háznál nagy aa Öröm, mert jOn hasa a katonafiO a maiik haalól meg ulraidsziiik a regrntat, ó^szeialálkoznak a vasútnál a a s/a-badiagos dreg csont oda kiali a kaszárnya felé ballagó rrgroiának :
— Testáltam neked egy bornyal, ott bóg a
mely a bankjegyeknek nem séiOlt reeaetre eanek. I jg jk Cinmerben, lotd pártját azegeoynek, fiam I — A eaaklermyel *llaaal ii»lvl.ri«U Október elején még bangtamk az n eak, he\'yi bizotlaaga I. hó 4 én lariott gyüiéaén kep-1 je mjinr a nyatke legényt elc-aliiva, topron-viaelóOl Cslvek István bizottaégt jegysOl, adó- gyo an levezetik a kaszárnya udvaraia éa meg* hivatali pénatárnokol küldötte .ki «s or.zigoa JesdMIk a .zO\'d-faiöek« aiynarazelt .klpoT> koogresizusra. A bizottság egyben aajeálaiál \'js,,,^ elmegy szegénvekn*k a k>d<Ok, aöt még lejiste ki alftlölt, hogy körmöcbányai nyilatkozata-1 egy-ket lövés ia eldö\'rddl a túlságosan eriákeny ban u póuzügyministter félreérlelte, az állami hsku aziyeknek irányított MamteharbOI. Étért tii<triielökinteoc<ójáikik«gyhangulagkijelentettek, fáxnak n behivöjegyeknek neveseit kii vöroe hogy sztréjkazérg teíTdetictik nem j vezérlik, a (JcédalAlOó!, melyeket most eksípediál el « ka-bögy távolin tőlük presíiót gyakorolni a kép-; looa, ögyosttály a regrqtáknak.;
— KremfeM a<i«nk ralrtat|lk e laitláil" »b Mcgaa a;eti«kkea
L. ■ 4 Belrti a aalnmiv. akadémiába. Aa országok m. kir. sunmOvéaseil akadémián a í beirttásob az elökésaiió. osztalyba szeptember hó 7. 8. 9>én, az akadémia I. II ik ossiá\'yábe pedig steptember 10. éa II en tartatnak meg d. a. 3 órától kezdve.
Aa országos magyar kir. ismmOvéeseti akadémiába v ló felvételhez megkívántainak: a) Színpadias alak. b) Tiszta kiejtésű csengő hang. o) Kifejiett téati a<ka áa mellett (melyről az in-lé\'éti orvos ad <4leményt) legalább (8 évei kor J. fófliaknHl, lggftlj.hh kac a laányoknali
mi hitele* okirattal bizonyítandó, d] Annyi műveltség és lakolai képsetiBégről való bizonyiiváay, a mennyit e korban minden müveit itjaiól megvárhatni, különösen a magyar nyelvtan alapos ismerete, e) Szülői vagy gyámi megegyezés. A mely jelentkezővel ezek nem személyesen jelennea meg. megegyezésüket hiteles iratban tartozik az illető ieluiutitni. I] A jelentkező növendék csupán a valóságos ea törvényes családi nedven irbatia be magát, g) Jó ina\'gkviaelet-rOl szóló erkOlesFbitoiiyitvány, mely vagy iskolai bisonyitványnyal. vagy hatoaávilag, vagy ismert egyenek slatrasával inulhallanul igazolandó, b) Minden njonan jelentkező aa elókéaaitó osztály ha
éimek leteltévei A fölvétel lehat
vi éioitre, itnlkor tizok - jönkaratii h moagilom tiimogHtáslíru kikérik. Rgyut\'al a magyar sajtónak köszönetet is szavaztuk azért a lamogi\'áieri- és rokonszenvért, a nTílylyel a mozgalom7 iráni viselteinek.
— A mur««»oeabaiI bank mj aaer veaete. A Muraszombati MezÓgazdasftgi Bank rendkívüli közgyűlést tartott, melynek^napirendjére ki volt tttzve Törők Ernő elnök lemondása éa aj elnök választása. Ez . Ikalommal elnökké Zsigmond gróf, aiei-
és onnan való vtaizaszábiiási. A válnsztóknak nőkké; Takács B. István állami tanító, a azonban széllilái helyett fuvarpénzt adni iiloi, igazgatóvá (ezúttal rendszeresi\'eit állás) Minisek ag)S\'inlén pénzt adni tilos ellátási kőltaég i (jaspár, sebész. Elhatároztatott «»en akalommwl.
ciaéu Is-:—-hogy IUU afitröTH be nem Itzeleti részvény,
4. Tiloa a villás azertartásainak végzésére mtjyekaek értéke, mint vagyon »z«repelt a merleg-reudeli helyilégekben a válaaztái eredményét ben, meg fog lemmliitteini. A fedezetién re-z-behlyáaolft nylla\'kozatokat és célzksokat* vényekből 8tl00 koro> a értékig Batthyány Zsig-tenm. | mond gról, vásárolt be. \\
Tilos at egyházi kegyezerekben részesítésre| _ Egy K*kéey-i*eal«. A k\'»zihelyi telt Ígéret, vsgy egyhasi fenyüék kilátáaba Balatoni muzeumb«n Ányos Kálmán II Rákóczy
vagy! -
helyezésével éa kegyszerek elvonásával (alvilági bünietéuel fenyegetni.V
Tilos a vallá«i liszt elet tárgyait, vagy olyan tárgyakat, a melyek egyhézi szertartásokra vannak rendelve: u válaszlók gyülekezetén; vagy váasztási menetekbe vinni.
Tiloa azonkívül mindenféle hivatalos preuzió ia éa mindazok a ténykedése^ a melyek akara\'ának megtévesztései célozzák.
Most (ehit a népen áll: olyan képviselőt1 hitáíesaégét ökirnt igazoía.
^ \'üt\' ü /"I - Mer^m, let B.k.lea Hautáv ellem. ^ S . i & Ö3,tf, Pom&znh Beksics Gusztáv oruággyülem
kéflviaaift, a jeles publieiaU ellen "y el-körte, célokra használja a a .^Jajm,,\' „olgija gy.Uoa m,rényletet akart
nem lógják színét .ütni, m.nt á^lö\'!,\' \'W elköí\'tni) .„f^, MVreBCS<„ ;ik(rfaU .egaka-
Ferenc egyik zászlóját állította ki amely családjában fíuról-fiura szállott. A z&szló meggy ■zinü. Egyik telén sgyutorkokoo nyuvyó, gömbölyű pajzsban Magyarország címere vau, felső részen kétfelől kardot tartó emberi karok nyalnak ki. Fölötte e szavuk vanaak: Deo doce pro Patria el Libertate vincere aat morl. A mánk a népiig,, Mária van hebimezve a kis Jézussal el csak próba időre vétetik fel; felírassál: Matre i)ea Uonstrante viam. A zászló|ujabb vizsgálatnak Vettetik alá.
pedig, a ki e-ak a papok világi hatalmának nagy papi birtokok összehozásán fáradozik Tessék w uerni a törvényt s
- j az utána eredő csendőrök agyonlőtték. Benjá-
min Vilmos pomátt pályaőr már egész délatan \'figyelemmel kísérte Nagy Jánost, akiről tudta, hogy Bekiies elbocsátottá szolgálatából. Amikor _ ... .. , azt kérdezte Nagytól, hogy mit akar avval > Krtesuiésunk nlgv konyhakéssel, amelyei ■
I nem végleges, a letilt próbaidő a\'án a tehetségtelen, vagy hanyag növendék elbocsfittalik. i) A belépő tg növendék 2 korona beiraUtai díjat 1 10 korona felvételi dijat, valamennyi növendék pedig 2 korona beiratáai dijat, azonkívül 60 korona tandíjat, tartozik 2 részletben a m. 80 koronát a felvételkor éa 80 koronát február I* én előre tizetni. j) Minden fölvett növendék tar-
HIBIK.
— A király al|a szerint 0 felsége a király szeptember 12-én délelőtt 11 óra 4 perckor Nagy-Kaniua állomását érintve, itt . öt percig íog tartózkodni. A királyi udvartartás 9-én éjjel 2 óra 34 perckor érinti az itteni állomást tiz percnyi tartózkodási idóvel.
— Mek a lastlénl Aa aagy • tamt-fblilAtt}, Ez a sajátságos jelenság ynndnlkn-zóba ejtelte az illetékes köröket s megtörténlek
dályoani. A merénylő, aki Beksiosre a vasúti ■ .1 állomáson vári, s képviselővel egy vunUon én előre tiaetm. |) Minden totvett növendék lar-jotan éasszei, érke/0 CHeQ(joriJkiői mevijedl, falásnak eredt, de tonik szülőivel, vagy Hámjával együtt aa eléjöfc
—j-í----terjesztetidö kötelezvényt aláírni.
Büvebb ár\'eeitést az intézet igazgatósága (.erépeai-ut I. az. 111. am) készséggel ad
— Tálaitláil ■aeagetenak . Aa ornág-gyülési választások főkellékét a zászlók \' képezik A rózsahegyi magyar textilipar r t., a zászló-
hó Nagy csak eit válaszol a : — Vároki
Báksios a 6 óra 40 perckor érkező
a kezében tart,.
szövetek gyártását oly mérvben bgvitelte \\ki, \' | hbgy at orstágnaa ebbeli ssükaégletét teljesen vonattal fedezni képes. — E<en hazai iparvállalat, a érke«stt Pomázra. Amikor Nagy a képviselőt ] gyártmány kitüeó minOsége és siíntanóesága meglátta, leié rohan\', de Benjámin páíyaOr el- ] továbbá olcsá árak által tűnik ki. A magyar kapta a merénylő bklkezet és odakiáltott Bek- textilipar r. t a központi képviselettel Freudíger sicsnek: Móaes es Fiait (Budapeat, Landon utca 8.) Mata
—- Vigyázzon, méltóságos uram ! j meg, kik eddig ia a hmai ipar iejteaatéae ktfrttl
Db nem bin Nigrs)al, aki kitépte macát a t nagy férdemskH aaarestik. E ég a«y á tőkéséből és tavább rohant Bekaics felé, ürogy városban, mint nagyobb vidéki városokban
$agy*K&ms,sft1 vasárnap
Zala 72 szám (® lap)
oly ©ágaknál, kik addig ii a sá«slö eláru-Ittasával foglalkoztak, l,őeláru«íló helyek\' l leiéit, »h"l £¥grepdeléi*ket a gyár által mftgAüapjloM aredeii árak mellett vfsxnek Jöl. Uővébb fel* ailágositftet vagy képes árjegyzékei Tngfeo <s aáruiaatva kftlAenek.
- — Braun SMnöor nagykanlxsal rőf • és divatáruüzlet Qal^ttuiajdoiioa laounk mai fámi\' bau kOaölt hirdetéaére felhívjuk , olvasó közönségünk figyelnél.
— Pohl K Aa fiat iábirü a»M»batbelyi gép* gyáron lapunk mai számához mellék eb prospeotueát ajánljuk ylv^ó^íÖtiségUnk ínyeimébe.
— Csáktornya vlrtlUtal Csáktornya mezőváros ltíOi-ik évre egybeállított legtöbb adófizetői a kővetkezők: a) rendel tagos grói Festetlek Jenő, Neumann Miksa, dr. Krosovec
*c, Sa(- Ftranc rendű zárda, Ziegler Kajmán, jelhö Jet-Ó, Hened\'kt Ede, Caveikovics Antal Morandial Bálint, 6sv. Vutsák Miksáné, (ír&ner Miksa, Öráner Mór, Nosay Mátyás, Wolák Rezsft Koha H-mann, Moloár Elek, Antóitoviia Jóa»ef, Fried Jáoos, Csáktornyái Takarekpéoatár Hoebaioger Sándor, b) póttagok ; Heinrioh Miksa, Dali-vaaut, Teesornik Ottó, Sebrenk Ignác.
— Uucti eb. C-ucyk Lukács kristóí-falvi földmives 8 évei Jáon< liál e napiakban egy reasett - eb megmap/a, A azer- onsetlen gyermeket a hó 4-éu éíviilók Budapestre a Pasteur intézetbe beoltás végett.
—■ IMII vaiat A lolyó é\'i szeptember havában Pécs környékén megtartandó uagy katonai badgy«koriatok alkalmából a kereske-drlsmfig}rm. kir.minisstáriüaoak e* évi aseptem* bei hó a-áo 69.107 -VL si. alatt kelt jóHk hagyásával a vaauii úzlet»sabftlysat 68. cikkének, iUetVe—a—tieroaetküzt egy^metty 14. ctkvenekj! valamiét aoaak—vegrehu jtámr* vonatkoSM haiároamiányok 6 cikke alapjan az ftr urálii ásnál J kövelkegó í o rga JöinkortáJözáa fog eletiuiiepoí.
1. Es ^ví Meplamber ból6.,l7.. 18. és 19-éa a iégrád—barcsi vonalrészen, gyorsára élő- és | gyorsan romló leberaruk kivelelével, az ö<ur§; teberaruforgalom meg lesz S\'ftntve.
2. Az ez»a vonal állomásaira rendelt, vagy ezen vonalon átmenetileg levabbitandó, illetőleg a ieh«rórtj forgalomnak aa 1. poot alatt eul.teitj korlátozása lolytáo netán fffiTartöt alóli po wári j leberaruk részera (elő áll • tok é* gyorssá romló teluráruk ki vei e evei) a uabályszetfl szállítási batáridőkhöz .négynapi szaliitáai póthatáridő, állapitia\'ott mea.
hajlandósága a .szerelemre. Észrevette ezt Németh Borbála Is, és elhaározt*, hogy a péos elfogy* iával ő nála Is vépe tea- a szerelemnek. A java-asszony azonban ij»op igausaaratta .voinA a Jó fogá»t ÍMklanl kezei közöl. Még száz koronát kfrt a jó. médiumtól Mikor pedig a hiszékeny leány nem muiaikoaott erre hajlandónak, aszal fenyegette, hogy b.i a kívánt péoz! meg nem kapja, metrón ji 01, aakor pedig meg hal. Egyúttal meg is magyarázta, hogy a pénzre szári van szüksége, njeri munkájának elősegítése Céljából míaét akar mondatni a rómii papával^ Ahhoz pedig pénz k II. A aulán meg a bűbájos szereket is caak elő keli lerenteni. A leány meyuava n zaklatási, panaszkodni ke/deft 1s-merő*ein«k, míg végre a dolog m csendörségnek is tudumáiftra jutott Az nnal val alnra lóglak a lavaaasNgosyt, ki csálátair beismerte. A, boszorkányt egyelőre a csendőrség vette pártfo* tóba.
0K
iuiíttc
t.
.Vllndcnüti kapkals
aélhilSalicUeN (tf pmU fogakai tiaatán, fakér«a éa agéaaatgaaaa faaatartja.
Tiiitt Bti^trtfti
Vonatok* érkecéae.
■sdapMt
* -rgeraafg Prágerfc
Csaktoraya ■ars*
XfayOniT évi szeptember bó 16 lói keadve a jeeoleg Budspet* és Balaion-Szt.-György illetve va-ár» é? únj»ep\'o<pokon Budául és Ndg>-K niza« kő/ÖU közlekedő 211 é< sz. személyvo»-stok c-ak Budapest és S/ékeafrj^rvár kö/öt\' ariradnak foiga) om-an. [Iodu\'iáa Bu*in-pest\'öl 4 ó h 25 p. délu án, éra-zen 8at-ke« tejervárri 6 óra 21 p. áate; irtdu\'aa Ssékaa» Itjérvarrtf f" óra 6 perckor reggsl^ erk- .és Budapesti e 9 órakor de-e Ő i.J
— TÉ/. lsia-C.Sn)ban Szeptember l én délután 6 órakor B«tlbyany Jó/aef SMlacsányi urad«im«baa töz íiioii mely. es*áb m r iángba bortot^ az uradjlmt paj a ker-et^ hoi csaknem as lakarináaykeeziet állott A
kar kö-ölbefóf fOOÖ koronára rug. A vizsgálst j kideritetiei hogy n tüzei a majorbrli kis gyer-m kak. Ak#siak. As <4*á^bao nagy buzgalmat i tanusi\'ottak a környékbe j .urak, kik cseledjeikabl | s a wUsz-ntgróti járás töszolgabirsji, kta szl.-grá\'i t&apltpkkjvl oly gyorsan jelenlek meg a HU -zinkeJy/ii s o/y-sr6*-n hozza tagiak az pítás-bo?, hogy a tfix terjedését ha marosan meggátol-hadak.
—e B^iioaa a urrelraibfii Nagyon, epfkedbete\'t Németh B >rbá(i cseitdlesny szive « Váfiztotija atá», kii azonban nem nagyon izgatott • a igeralmef leáoyzó ös^á pi laatása, f*jdalm»a| i óhaja Tette ö a szépet egéa* z^variblanul Bé«s (fiieai) máknak ia Módielett elkeseredet< e miail I - » Nemeih Borbala ea hogy epedő azívére vigaszt { • ^ találjon, javpaa*stonykot íordult. Márkus Mari javas asszony bsjlaadó vol a legény auvei a Ifaey fele ti^jjjianí, sőt a báiaas^go sem tai|n\'ia kizártnak, ka 6 lep akrióbs bfibájefe* mefiersógevel Énhez azouban pen« k«llett. A S^e^lm^a Borbála pe l»g sdts a penslf m-ndig íőbö t |apott tőle a boazorkany, ki v*-gre 62 kpfgpaLaaaü ki a leánytál A irrftsaunleietM lu-dofftanynak azonban meg minu<g nem muiatko* zöfí. efgiknáAya. Sót a kicsalt pénzösszeg emel-ke4é|é«d j|^rdílntt vj^goojban íl-oM a legény |
3 ra 68 parcakor raggal •aaoMiy rea
II _ 67 d. a. gvers n
rr U _ s. aaamél.
a • 45 ■ asaiaély „
IS a 01 v é{j«i 8J®r* ■
i \' a 40 * 0 . ^g® 1 „
1 n 86 • d. «. aaaaMlj ,
4 U6 9 iá. a. gj®ra ,
a IS | Mit* aaa«4lj .
8 • 06 • ! raggal »
4 ■ 38 B rtggal gy«ra .
6 • 1 «0 i a. aaaa^tjr „ \'
12 Jt 1 68 • 4 i gyora ,
II Zi a *r | éjjel ; *ABMély ,
d 10 9 mgfH »*S7*» •
ii É i 10 4. a. \' aa^aéiy ,
í • 88 0 i n. a \'r.
ü n | 68 . * f éjjal ft 0
Jfatek JmJOLt-kt(h#f1ji ar egész magyar o/ivj^ fézf/iségntk. — Ifegffíj/eint/c tárgya mtgrggoéc, ktdves és ■rbtU/tctflé.
a j
Beniczkyné Bajza Lenke
.# R EQ ÉN Y EI ..
Mi
Halvtartóné
ifvijtfi tvnu.
.Regény t kötetben . Ara főzve 4 kor. kötve ftil
llefény 1 kOtetbeo . Vitims »ÜIl kiteUI
es
iW. gköt. Füzv<
ia kor. kötve !4Sa
Fekete könyv. Ah^t a czipi szárit
2 etb, 1 köt Ára t kor. diszkót iü
A magyar aaépIroSahaat k«4ralS L kfiaflaaSg flgjMaaéba ajáaljak a ■HT»» f*aytr*4aIoai «f]ü üaKraag* M0)teái $eni<zkVn4 gejza Xtnk* MlaaraS regény«ít mslyak atalM MtyrfcaiMiiilf S a UttS ■ladaa ktej iSaiaala«a>a« IwlHit
riscncL ruLOP
NAQY-KANIZSÁIf
áíiiactcxa:
3181 végrk. 1901 szám.
322
Baéspral
lalaHil-IUa Pragerk*t
l\'lSkUraja Murea
Fona iK lodaáaa.
1 6 éri 47 pareakar \'raggal : gyora vea.
: 9 „\' 1 r»gg*I ! aa^siély ,,
8 ■ 10 • d s. aaaaMiy „
6 . 9 03 H j ú a. ; gyára
; 18 s 40 j» UjM asca^ty
; e i • a | r»gg»l jsaaa^ly ,,
112 m 80 • 0 iá. a. i ígyora ,
8 W \' » 0 lé. a. i Mmtéff ,*
I u 9 60 n j :
6 a 80 if d. a | vagyaa ,
1 4 • 48 . j raggal aae»4ly
18 iu 47 ■ SSlUae. gjar»
1 8 e\' 9 a. s , wewély
iá m 18 aala | iywa /
j s ff é. a \\ vagyaa /
t 4 3T"! 67 itíf-l nrüly /
8 r - XI é. e. : aaoaétjr /
|4 • 80 H k a. ! M*»ély /
Árverési hirdetmény.
\' Aiulirt biróaági végrehajt sg 1881. *?f LX. Jt. c. 102 § a enele>^t>en ezennel k zninv feszi, bo»y a leteoyai kir. j résb*rd*ág 11*01 * vl V. jliH és Tz9 — számú vegzese löyélkeat\'bea ISzauer Ignae magánzó én^r. Tubo^y Gyua ; ügy ved tiak)kai>izsai akó^ok jajára Tasssá jAdwiii letenyfi I kó» ellen 40JÖ0 Itbr.
ja já erejéig 1901 \\ávi tuniu^ l^nu és fog»n «:t»iiolt kislegiUa végrcbajiáM utjáa la a^ [frlfil iOgialt es 680 kor. rkec*l*| köv«tke]^ ingóságok vegreb^jiaók kérelméhez képa*t a v^greha|tá*i je^y óköi^vben 41 42# 57, 63, tyt. 65. 66, 8t> b6 # 97 tétéi az^m a\'at Össairt saéra • «gyáb társyaa oyi*va»os arve ésao #4* H(|«iDik. fi>íy sr^erés/^k laienyH kir. jaráa* b\'ró«S4 1901 evt V. t*/9 7 -zamu egx^a Mvláa 40150 k r tókekövá^es, k es ptd g daOQO Vt>r ná sk 190i jno ua 1 iÖl IÖ.Í50. kort) ao*k és pe>*ig vblío.i 6tkKH kor. u au Ib99 auau atua Jl.Ö-tof Uö&O- kofOiifi UU^ 1901 évi juaiua hó I japjáiol. P ró 6% kamataién »ddtg (fte zeeea I9i kur. 60 tiit-bea bíróilag ^íiár ^Wi roiségek artjéig, a b^ralai sa«*aára a eve
t
lai
!
Nagy-Knnizea vaaírnap
Zala .72 szám (O lap)
1901 szeptember bő 8-én
1901 évi sti-ptember |B4m d. e, 0 órójn, a bírkitói 8<énáraoé/ve Birkitó majorban leendő esskö? lésére.
§ a f\'rlftímélíím késxpénsíize^a mellig a legtöbbet ígérőnek, szükség eseten becsáron alul i« cl fognak adatni.
\' Am«iHijyben a* elárverezendő ingóságokéi mások i* ío fa félülíogUIUtíákér~ rgíTkrr kielégítési jogot nyertek rolnii, ezen árv«ró*
. ,, jii i II . AÁL T.jíttí. éf t& 102 §. értelmeban ez«»k
határidőül ki\'Ozetik és iihlio^ a venni ajándékozók . . * , ,, llL 3 i — A . i i , i. | „ . . , .. lUVarlU* PlfftliOtfllHllK. 4
ií w Mfrfitfliloc, I90J. évi ifpiember hó 8,k iogó«ágok as I88i. övi IJw, t.«o* m07. es lUc, il \\ * ° • napján ...... 4
SOS FRIGYES.
HMM éri nrpUmb+r lió i» niipjáii il ti 8 érája
§♦» értelmében mellett. « leg flTibet
ígérőnek becsáron alul is el fogónk adu!ni.
Amennyiben «x elárverezendő Ingóságokat mások is le é* felül|i>glal\'atták s nzokra kielégítési jogot njw»r ek volna, jelen árverés a/ I88I. évi LX. t.-c: 120 a értelmében ezek javára is elrei d l etik.
Krlt Leteiiyen I90i eví s epteinber hó l napján. ••
SCHMIT JÁNOS, kir. biróartgf véyrebajt^.
ílSÖ végrh. szám 1901. . 428-4.
: Árverési hirdetmény.
A ulírott bírósági végrehajtó az ÍHHI. évi LX. V.«et 102. §a értelmében ezennel közhirré tessi, bogy a nagykaoizsai kir. járásbíróságnak lOOi. évi V. I0l8—2 -\'ému végíése következében Dr. Rothschild Samu nkanizsai ügyvéd állal képviaiJt Franci Lsj«s é* fisi r kani/ a< cég javára B*rge Károly oUnizaai lakóa ellen 892\' kor. 21 IIU. s jár. erejejg 1901 évi aprilia hó
iV fog 1 alfTn*\'ggQar **j]\\i8jTm^m!^r
es bob if el*/erején *tb ból ál ó ingóságok nyilvános .
árvere«en eladatnak.
Mely Érvére*\' a nagykanizsai Wjp, JhriiN] bíróság ÍW.L évi V IÖI8- 3ieí«mn Vérzése folytán 321 kor. 21 fali. i*kek»vetelé*, ennek 1901 évi anuár hó 1 napjáiól járó 5} kamatai, JS váltó díj é» eddia osstfu 96 i or. 80 fílleri.en bíróilag már megállapított kAH\'aégek erejéig a fizetett feszég levonásával Nagy-KanLsán a helyszínén leendő e»zktulésere
kir. bir vegrebapó.

\'l>iik»z<»mirtán ! <*Wm
Lázarovits Sándor ?6ffyésZ
kinek, 9 6vi kísérletes én kutatáa után váyre átkerült oly módiért felialálni mely* lyel a lyukaséin tarlósan, késvágás, tioctura én minden fájdalom^KélkUl 214 óra, alatt eltávoliibató, — frivid tatiro Nagykaniasarü .\' " " érkezeti. ,
Lnk\'k : „Arany Szarvas* szálloda 1. e. 6. Bendei : d e. 8 - 12 és d u. 2 — 6-ig.
Csekély díjazás csak siker után
KI AKAR
1 ejy^TW dnkéittea riü!
LENNI ?
MitdMOB iO«k, kik u előírt ickolákat wtm •ISkéMSluétSkre ét fogUlkMátakrs nélVUl ■•cM«rM)(«tlk «« - ,
n
Műatot •4—5
fgyéres laliéalMl — A ki sár sor aUtt állott, alkéaatt —
RalMésI év ktalaaél. Proapaktact iogyao éa béraaatva kftld:
Is ICHTHLAV ÁLBKBT s katonai eldklszltö taaf Igazgatója D«krteaakai. T»abls«ltoéff eddei 0RAU6ENTZ JÁNOS aj. a. kir. honvédAKradefl éa HAVER ADOLF aj. aa. ét kir. SraágyT Felügyelő: a aai. valíáa- éa káaakt m. Air. ■iaiatarias BafbiaáaáMl a.tank. kir. fSifaafaté.
1901 évi szeptember hó 12 én A. e. 8 órája.
bitáridóÜJ kitöretik és ábfioa a venni asándekp/ók
oly n^gfegysé-e^l -htvatna^ meg. hogy az erm\'eu ingóságok as 1881. évi LX. t c IO7. és Í08. §-a értelmében keszpeo^fiseté* mel ett, a legtöbbet ígérőnek becaárön aíul íV et <ognak adatni.
Kelt N^K«nt4aán,\' 1901. szeptember bó 2-án
MAXlMOVl\'lS ÜYÖfUiY |
kir. biróeági végrehajtó • - 1
629 végrb. s/ám: 1901 326-1
Árverési hirdetmény.
Aiulirt bírósági végfebaj\'ö az Í8*l. évi LX. t-c. 102. §-a érteinken ezei nel közhírré teszi.ié: bovy a prriaki kir. >^á\'rí>Líróság 1901 .*vi V*|ft 203—1 es 202—1 »?aonu Vegzes kcveikezlebeo | Dr. l^iboíy (íyula es Szauer Ignác nkamzsai | lakó-ok javára Tan ás Adam le<enyei iakó^flien 10.Í60 kor. es 30000 koi a jar. érékéig 19011 évi juiiius bó 12. en 14 en (oganato^itoti kiet^si est vegrehajtas ■ utján le loglult es 754 kor. bee-ölt k<»vetke>ő ingó ágok, o. n>.. i8ki>rmau) ea ezalma ayilvanos^ árve>é»en eladatnak.
Mely áivt-réMnk a pír -ki kir. járáabirfoág 1901 ik évi V. 202- 3 tzán u végztse toiytán 10.160 és aÖÜlO. kO;. íkeki>veit ié* ei mk é» pedig 6600 ki»r. u\'mi lKi9 16 t/>l Bí>60 kor. után-1901 evr jüíms i \'ói éa ÜOOuO .kor. uiáii 1901 évi ju!<!U» bó 1 napjaiét taio 6{ kaointai, váltó dj fa tddig öasze^en 56n k<>t. 66 tel tón biróij^g n?ör me^ íj li pi ott kbilséiek erejéig a^ btH.\'-x avn ví^m® Mur»i-a^ki ba ailtan Konppr^z ft-ajf fbatt é* T*<yttrtólrg ; hcdo>áii baíiö4 «ií\' BbityV caa nejdtaf. leentíö ts> k^.ltard
J901 évi tttfUmbcr hé 10-árt u. u. 2 órája, v ,.
Q ti M E FI
^ Íri/IKÖNYVEK
•4- A2. IZMAELITA ÜNNEPEKRE MAOYAK ÉS NÉMET FORDÍTASSÁL fnlttdehfúií» rStj^ khfosáfts ét ImmM kla.dMflliHkn. ^ kláUliáaüi:
MA KÖPENYEK —
HALESEK)
KÖZÖNIG ES . . . .
o\' pot- ás..;..
selyemből KAPHATÓK LEGNAGYOBB VALAS TÉKB N ÉS LEGOLCSÓBBAN
Fischui-Ffilőp könyvkereskedésében
H /imY-K <iniZ34N.
-Tobti máz kiváló uncia át il íjáilfa.-
A le: iz etef-ebb es legolcsóbb ásványvíz kapható mindeo jobb tCKzerkere*kedéaben e" vendéglőben.
Hirdetések
(elvétetnek
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsáa.
jfaftiárfdőbl kiítoíl ea bhloz a vei \'oly *efjegyzésft*1 bivati fogóaágok hz. Itftl. évi LX.
1.1 azi;ndékozók k meg, ^ogyaz enn\'e í l.-c. 107. ea 108.
Mtllealaaal klállltá* IMN
»HI ■lll«ala«l éraak
STAHEL és LENNER Budapest,
Trieur é§ lemezlyukaiztó gyár GYÁR Katona. József utca 8 szám. Margithld és & nyugati pályaudvar ktat.
A tjak aa általnsk gyártott legjobb tatadaégl
Trlearlk ■ a kaakily «a bakktajiak a baaa, árpa vafy raa>
kteSú kiválantáaáf*. *
Trienrak a aabfak;v«g)r árpáaak a baaa kSsili éa a
Lftjri aipik klvilMié*áii l.eaf»tUMtltáii a»»tál)aiá trltarlk aa árpa kivé*
la»atá»á\'a éa laaeM oaatál^oaáaára. e«Ktalf tié*TrlaarSk.
StaMalawiaU Triaar ér •aitáljatéf^pek aiiaéaa jca!«i; »Fjii tiasiitására éa tataséa Monti Matá>7«aá*ára. — Klváilalaak Gatbja éa MSllar, iUatvi Majar raadaaati triaa-rttk e»«kély kől(»égg«l éa triaar baktMáae m«iM wi aaa-badahaaaott tri»«r^kfeé átaJakHáaáL )lalaai*Trlaark«a|affk tagy barkatatai Ijakaailatt %a«| baattátl liBtMk t*ta*éa feaariatt tafbaa ipari vagy gaaiaaágl cákkva.
Ár jegyzek Agy alataMayvtfc la«yaa és barvaatva UHateaá
r
Nagykanitaa, vasárnap
Zala 72 esám (7. lap.)
1901. tteptemter bó I án
Pirttlsa a THYMOL fog cvtmt
THYMOL
t H|»MMHII>I
a#t Irtott.
TE1X0L
írtalaattAt tatt-tcptíkn aHiva-atya a faffijáat
TÜYMOL
fekéríti népiti éa kaaawiálfr a
THYMOL
•taa igM esél ■tart. Vélktitakststtoo
Ukniayaea «4> iatt hazai lyartaráay
HüMim
wSi Ȓl3 Wthaal Bittd-
Jm
tlaáaa (ofliratítd
1 tubus 60 fillér. r Kapható mlndanött.
Ifytdftlí kéasitó éa iflasttktldéri raitár:
HA Y OL Y Matasargyira
|6twirt taiiiiitt bjgim. kMMtUUiilMúa, m|
•W rendi fiat* ^ipirMMppM0ir. if niflrf. Ttl alaki mtmmm tt—
Gyári raktár és tiókUkt. TEMESVÁR >TT
jré raktár N -KaaixA : Wtu* ét L*do—xki, Kast Tiélvéreh, Arnutík Sándor, 8mu*r /. utód* Bortnkat/ Y«érk®p7Í«eM éa fltoéfJt&tdési raktár. Dobó ét Fehér Mimi V. Lipót-kftrat a
HIRDETMÉNY.
Néhai Tatabér Ktfmtvr kagyattkttoi tarvosó llOtfrb. auaira birka ét 1 drb, mu-t\'a kot
1901 évi szeptember bó 14. napján délelőtt 10 órakor
a helyxinéa vagyia Sirasegea megatlaadé ayifVáM* árvaréa atjáa a legfőbbed ígérőnek két\'péBsisetea melle* l «f fog adatni, mely árveréshez a Tenni szándékosokat euiod megbírom.
As áivt-réai feltételek nálam bármiklr betekint belök. Nagy-Kanl/aa, 1901. augaaxfas 90 ia.
Dr. Bród Tivadar
ifyvid, xaryaaSaak
\'rti^irx
KLYTHIA a ápolására
u uttMr száfittséra ÜTTnPÜ aa ti«aitii4r« JT U U JCjXI
Lc|elcf*aaabk, ultolü* káli ^a aalta Fakér, réaaaaaia rafj wktfAa. Yagyilag aoalraálra rá a)áal«a Dr. JT. J Foki aa kir. Uaár Utal lflia Etlaaierfi lavelak a latjakk korökk&t alaiaa ialaifca/ aaliakaiM rmik
GOTTLIEB TAUSSIG
es. és kír. a4r. laitoila-—ia Hlil—mart rármktár t BÉC^H, 8. WalkMllt a. SittaHééa atáavél vagy at Ham a^éüjaa Wimtt* eahrlt Kapható a Ifftlkk lllalaarr-, dra»a^krmlit4éaati éa Kjégyasertárlllw. Sogykmntxrtn : Alt é* bók® laéatl M Már to Eraéaar
Oyvia aéf fcaét. -
Egy dobos ara 1 irt. 20 kr
Most eladás
Méiioságos báró fnkey István íharos-berényi uradalma, Fazekas-Dénesi gazdaságában az l901-\'«k évi homoki szőlő terméséből c rca
loo hl. must
(olasz rizling, sylváni, piros veltelen*, burgundi, kadarka és oporto fajtákból) Azonkívül \\
csemege szőlő
i* kapható.
A szőlő megtekinthető Fazekas-Dencsi pa«zlán (o. p. Inke) hol bővebb felvilágosítást ad.
f
Az urai Intézoség.
Keiilakk
(GHaarux.)
legkitOnÖt-b mázoló «»r puha padló aaáaára. J nagy palack ára Irt. 1.35 kr. — « kia palack ára 09 kr
Viasi-kenScs J Arany-fénymái
fc*iobb és b-gegyeserttbb be- I képk*retrk »ib. hearanyoaáatra ea<lö kemény padi* asámár.. K j tj, ^^ iri |q kf 1 köcsög ára 00 kr. ♦
Fehér liölaBur"-fénym4i
ikfl*aikák alb« ojot lindankor kaphatók
Nag) Kaaliaáa
legjobb *s#r moadó - as* tb I ok, ajtók, ablakd*asKék alb, ujoioio ka* leatéaér* 1 dobos ara 46 kr. Mindenkor kaphatók:
IV+u én Klein
aéfakaéi.
Mintán njabb törvény értelmóben %
JH \' X v ^ ktf
4 m^greadelé«ek gyűjtése atuéknak korláfosva ?aaf aibatárastaai atagats a Myt p aópi a labetó Ugoleaónbaa doigoum, hogy a 19|alaMi %
aiegcaínáijain. / v
^ Baktárofnai a Irgnjabb finom kelmékkel dúsan felaieraltrm, melyekbői az )jr
| <nl é» téli Id*4yr* k^
f divatoa ruházatot •§*** péaaért kéasitek. fc(? ^ Itthon létem álul időt nyerve, legnagyobb ponto*a*ggal és faléaa^l less nálam aiioden elkéasil^. *
^f Kérem a n. erd. kösöaséget becma megrendelések a al, erről megyöz^dé4t áíéresir — Vidéken l«v\'» nutelt vevótmet írásbeli M
Á meskivásra tsiireaao aieglátogalom^ vagy kívánatra köldök f»«íolátt Teljes tisztelettel
SS fL&VrtM&HH üél UrÜBKMbé
SS . inwéfcel Ur KL» a Ms hm%
0 A téli I4é*yre nagy választékú raktári tartok Lenien kakSukbél *)át khntmén^m, a J
V
| \' Újdonságod j
I un és H kalapokban J
\\ nagy választék és különlegességek a r-xk a saját gyártmányú á
K daídcz (loden) kardjaimban 4
S Szolid árt biztosit al
| GERÚCS JIZSEF-f*Müzlet A
^ a Korona szálloda épületében
. N»gj-K*nu*, vasárnap
Zala 72. xtÁra D |.p
IMI. \'íéptCTÍjbér hó 8-ia
, - BU4é •• ---
Marbúrg kozeláöeá (St\'éjeí orniághín) egj L
tiltL wő,lő-telep, uri lakkal/.
Ejbd birtok 30 percnyi távolsáaban-van n váróból, 27 Imi. hold nagyjigu, mely { részben hsóIő, J részben gfBmöca éj J reaaben \'fiairdőbfll wzép^ urilakhál Aíí, jiifanymi árban ——id-ji terméssel
epyütt — éladft. — %5vehbet; f. ?r»duiií« lulájttfettanál M\'jrfaurgbari.. vagy MivrÍÉséijbfil Fraoz Lajos urnái N*Éy-Kaiííz-ín. 3.19—3
•ooooooooooooooooooccooooa
e lap kiadóim imli
Nagy-Kar
Hirdetések •
o o o o o o c o
Nincs többé buza üszög a
NUIHA DÜPÜT & Co
0 O 0 C C C O
üiigeaHvii bnMxnálninvnl.
18 év óla nagy eredménynyel használják l>ü* ^ q Bfirög ellen, továbbá borom- íá poríI*< ellen ^ Q kukorica, árpa, zab burtfonyniml «ib. q Q Egy csomag 2 métermázsa ve\'őtmghoz kr £
q 1 métermázsához l.\'t Ur. o. á \' D
Óvakodjunk uüanzatoktól. ®
Q Főraktár Nagy-Kan zsán\' Fesaalhofer József és C O Boaenfeld Adolf éa fia cég O
o Numa Dupuy és xársa. c
-».......................-,.rr
q Bécs VJ. i. Windmühlgasse 33.
COOOOOOOOOQOOODGBOO.OOCOO^
A d. é.\' kfaónség u§m lodoaiMra hoiom, kan lacyfcaaMb. r»n frrr »«. • n>|)k»lu*l maréfc^autr
Hentes- csemege/-áru üzletet
T* Witolm ba. riaa árw. árait arfl*U
rllllll huMk.
Sonka legfin. prágai 1 Kilo . , K 140
kaaaai 1 n . . „ f —
, prágai rriód 4 „ . . . Iffi
, «uhérMÍ 1 „ 1.72
iiiiiirtwji aoviny 1 kiio . 9 1U
diolona apéketű vajtag 1 kilo . . K, 1.40
, Jüatótl vékony 1 „ . . „ L40
„ füatoll 6 kilónként . . , \\ 1.20
. „ paprikáé - . ... 140
„ „ b kilókéul ,------ÍM
Vitt hűnk,
Sonka prtfii 1 kiio.....IC 4.40
. tauai 1. ....... i-
„ práfai nód 1 kilo . . . . 3 60
■■■lé—l.
S.aláou, mayvar laffla 1 k>M
Szalámi mag)\\ m. rendit I . .
. német 1 kilo . „ .
n o\'ast 1 . . , .
, lankából t ., . .
, klllM 1\', , , . „ 6 kilóként
kallaaaak.
t
Páriái 1 Utó . . . «... .. Kxtra 1 „
K rak ói í _ ... . . . Sonka-katbiai kilója . . . ,
filit|»<r
Kereti lt|flnomahb I kiló . . , „ D. rendű l „ . . . BL . t . . .
t — MD u
140 Ul
Saf^akb írlrlnrt árrmr^wéiif. Fon»p fc Taaamapslön <*U *-UI 9 ^ niilva. i:ia4áa aa|;kaa rm hlfmlmjbrm.
A tfwUK kótónaét pártftnálái kéri Ml %*T ■
centet* eaeoMf* kafaeki K -kautaaaa
Nc^muui*, Xfafrnyp Z&ia 72 -iiia. Up. ) 1301. sítepteto&er uó a á*
Mip\' ispyt$& :: I
^ Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, hogy Nagy- pjg || Kanizsán - FŐut - LITTKE-féle palotában fővárosi mintára készült ^
I : tlt|ill llflilllfli • |
BÖDEGÁT
S, » "\'i* \'* " BWMM
■■ \'-L\' nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
I hideg étkek, bel- és külföldi borok, pezsgők, cognacok, likőrök és friss sör §
itüí - " ■ ^ j^y, - az italok palackokban és poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatók
m Ozsonnák és vacsorák H ■--......— ..... * _*
g||| ízléses és gyors 8\'ervirozása megrendelés szerint és TíázHoz "kfiidte.
Pjj^ r^ A nagyérdemű közönség szíves látogatását ós megrendeléseit bizalommal kéri
Jj. teljes tisztelettel gf gpn BBritát. 1
la i^^P^^^^i^K^MKKi^^ Mi ^^^M P
—1-———— M. kíi\\ 1 öpor átulás. ==--- -
IIII flllii, .tmmwhüi
U - .Ti^Hiw ™ Kölcsey-utcza és Fö-ut sarkán, saját házában I ——■--g^SPIIa és Hü^t||ejr&ske4^......
II Teljesen újonnan berendezett úzlet sa ci M
1 Naponta friss pörkölt kávé M Verseny-kávé 1
|j -*- a fiaméi gőt-pö^köldéből. -*■ 2 v^^^ \'
1 Jég eladás ^K^ !
||j a legkisebb mennyiség- ia házhoz szálli-tva, l]
! Ecsetáruk és festékek nagy raktára. lj-
I Kitűnő magyai^csemege-szölő. jl
, A *
1301. szeptember uo 8 án
Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, hogy Nagy-Kanizsán - Főút - LITTKE-félc palotában fővárosi mintára készült
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
az italok palackokban és poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatók
Ozsonnák és vacsorák ____________* ________ _ _____ »
ízléses és gyors 8\'ervirozésa megrendelés szerint és Mzlíózkfitdve. A nagyérdemű közönség szíves látogatását ós megrendeléseit bizalommal kéri
. .\', ... teljes tisztelettel
Stern Bernát
M. ktr. lőpor árulás
Kölcsey-utcza és Fö-ut sarkán, saját házában
—--fttggffa és
Teljesen újonnan berendezett üzlet N a e? ^
I Jég eladás
Kitűnő magyar tsemege-szölő
N»gT-Kanixs». vasárnap Zala 72.\'szám (ÍO) lap. * 1*01 SMDUmberW ft-án
ü^let megjayitág.\' II*
©
J3S
tD JZ
Ű) Kd
xd O)
KO >
(D JD
-Q XI Ó
<0 jj
0
bo _©
CÖ w
N
\'c cd
1
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a vArosbAza Átellenében SINGEK SAMU 4a év. 6U fenálló ~—
Hfói* és il?iti?i4iU1ét
szeptember bó i-én Átvettem ós azt
BIÉ-A-TT2>T SJ^JSTUOJlí
czóg alatt vezetem tovább.
Sok éven át szerzett, tapasztalataim mint önálló kereskedő Szombathelyen, és hazánk legnagyobb városaiban volt alkalmpm az üzlet minden ágát tanulmányozni, továbbá, hogy üzletemet a mai kor igényéinek megfelelő - /
divatos elsőrendű kifogástalan jő áruval
szereltem fel és üzletemet a legszolidabb alapon
kevés haszon nagy forgalom
elvet tartva szem előtt vezetem, mely azon helyzetbe juttat, hogy igen tisztelt vevőimet a legújabb divatú jó áruvhl a legolcsóbbért szolgálhatom ki.
A n. é. közönség b. pártfogását kérve . kiváló tisztelettel"
t ■ * -
~ Sra/vő/ri. SáuincLox-
<D <
&
0)
3~ Pí
X
O 3
3 CD ÖQ
OQ O
3
Szolid és pontos kiszolgálás.
X-.QgfQlGsó\'b\'b Toe-^ráusáirláLsi forráus.
bsztl Testvérek Nagy-Kanizsán-
az idei saison szükségletét ne fedezze, mig az óriási választékú, rem^k kivitelű áruraktárt nem tekinti meg
KASZTL TESTVÉREK-nel Nagy-Kanizsán.
Az idei saisonban különösen súlyt fektetünk egyes (specialitát) újdonságokra.
X^;.- Ajánljuk óriási választékban felszerelt raktárunkat legizlésesebb

JÉ (/>
H9 £
O JC V)
(Q
iíi mhadiszekben, női- és-fírfi fehérnemúekben, legelegánsabb Ízléses férfi nyakkendőkben, női és férfi esőernyőkben, valamint Utazó-bőröndökben.
jísjo felszereit férfi- és női czipö-rakt ár.
Női bőrczipó 5 kor 50 fill-től 14 koronáig, — férfi börczipó 5 kor. 20 flll-lól 16 koronáig. Sálon czipók 3 koronától 6 koronáig.
Csipkék, szallagok, keztyük* női és férfi lyermskbarisnyák, toiletle szappanok, illatszerek sth. nagy raktára-
Vevőink újévkor egy diszes naptárral aj^hcHkoztatnak «meg.
A n. érd. közönség szíves pártfogását s támogatását kérjük TOStVCfCk
teljes tisztelettel
Nagy választék kézimunkákban
22
3
jr X" ö o w
jr (T fii 3
Sí)
Nyomatott Fischel "Fülöp laptulujtlonosnal NagjKtn*®sa« lööi
Huszonnyolcadik évfolyam 73. szám.
- t»irt««lten
TirMkt* *)>Jl»t PtMkal Mlep NMtuWtH.
milKiiinl irtakwíf Mim u^m-
m níiíMsao 1 Uf PM»«r« ____Twftii nriii hhlmiy-
XiadohlTtUl TlronkiiípOl.l! >\'i«e*«t t\'ilif köujrr
ZALA=
Politikai lap.
Megjelenik NAGT-KANIZSAN heienkint kétszer: vasarsap i csitértikón.
1
iLúrum iui
. . , . It ttUn* .....\'. a •«iHtm.....• k«M
HjlltUi pntam S» «mr
im—Mi>, aalialai • tMuMr
•wta* PWhI FlIAp n.iy»tawt
kiálilki ta<>a»áa..
MTMBMIM UnM ml IM M-MR tpM •*.
MM in M Ultér
Nasr-Kanizsa. lyOl.
Felelii iurtMiti: *i»l»f ludar Surkililtlin: Hr»fu l.ajua^—-
Csütörtök, szeptember 12.
vl/ \\l/yl/\\l/\\l/\\lx\\ty\\l/\\t/ yty \\1s \\l/»
„Magyar ipar."
.—— A legszebb és legolcsóbb ===== petróleum és vUlam csillárokat^ asztalilámpákat fali karokat a
Magyar Lámpagyár r. t."
készíti.
! Pelroleun Auer égők ! minden petróleumlámpához alkalmazhatók.
ALT és BÖHM
• Városház-palota fp/jN /i\\/i\\7jN?j\\/i\\ s\\\\ ✓j\\/íj\\ /j\\7j\\ /i\\?j\\ /j^
Dr. Mandel Pál búcsúja.
Habár pagyon elszomoritóan hatolt rá k, főképpen pedig hü alvólendvai választó kerület szabadelvű közönségére dr. Mandel Pál levele, melylyel kerülete választó t ■ rról érteailette, hogy a neki isioéie ten felajánlott jelölt égrt nem fogadhatja ei, s ainelylyel választó tói elbúcsúzó t; mégis volt, annak X levélnek jóleső közvetlenségében, minden
TARCA. >
Irmuskához.
lloyyha. iái iám eltűnni uépigid, ha látnálak tűrradinÁ Ttged, C»ak alt tndnám, kofg nived mig enyém, Hűségedet hűsigytl /iietn/m...
11a Te tolnál legszebb a világon... 8 tőled függne minden boldogságom, De ka látnám, hogy a stivd hideg, Nem lennék in inhartm a tied ..
Schwarz Géza-
szóVirág nélkül viló antik egyszerűségében váíaiiii léfekémelő tartalom, mely glória-: fénynyel ragyogja be a visszavonulás rideg tényét. Ez a glória-fényt sugárzó tartalom \' pedig nem más, mint a dr. Mandel Pál l és választókerülete közölt példásan . ben-laöyáVált ragaszkodás, mely egyúttal I mat;yarázatii annak is, hogy miként jut hatojt diadalra a szabadelvüség lobogója \'abban a Válasz óketülelben, ahol a nép párti sötlfrég, a néppárti n^pámitás a legnagyobb féklelensíggel tobzódott. D.a-dalra juthatott dr. Mandel Pál nevével, amelyhez a vilasü\'ópolgárok szivét a legbensőbb ragaszkodás aranyszálai tűzték.
Igaz, hogy h*m.u jábau aligha akadnánk képviselőre,, kf az övéhez hasonló szeretettél, odaadással csüngene, válaaztókerü-létény i nnak minden érdekén, és választóinak sorsán. 0 válac tókerülelét édes otthonának, választóit jpedig a szó uazán magasztos értelmében testvéreinek tekin-. tette, és nem volt előtte armmifele ügy kicsinyes, ha annak dgmokctitásával választókerületinek érdekelti va^y- a \\ álaaitó\' kerület valamelyik polgárának sorsán lendít heletti; Vagy nem. marad e örökké em-
lékezetei testvéries ragaszkodásának aa a gyönyörű megnyilatkozása, mikor á millenniumi ii kiállításra választókerületének minden tanítóját vendégül bivta me^, hogy az olt tapasztaltakon lelkesedve, ismeretekkel gazdagodva, szeneit tapasztalati kincseikkel majdan a nép lelkét is gazdagít-sák !? ,
Vetők volt szakadatlanul, kalauzolta őket a kiállítás területin és megmutatta nekik a széReslőváros ^minden nevezetességét. Azt a ftestvéríes vendéglátást bizonyára sírig tartó emlékül Orztk a«ok, ukík részesei "voltak.^ Valamikéül feledhetetlen emlékül vésftlött Mandtl Pál odaadd szeretete és áldozatkészsége mindazoknak szivébe, kikét valami ügyes-bajos körülmény az 0 fáradhatatlan egyéniségéhez TéMlclI.—
így fejlődött ki közte és a választó kerület polgárai között az a példásan benső viszony, az a testvéries ragaszkodás, mely még a búcsúzás elszomorító lényét is megaranyozza; s mey az ö búcsúlevelét igaián elegiat ina^aelatra emeli..---..---
„ Kőnybe lábadnak szemeim........... Búcsúzom, őnőktöl, édes jó barátaimtól —■
Egy leány.
- Irta: Klein Gyösö. — i . — A kínai zouy u úr mrgini »ir. Feküdjék le, már uiíV\'M kéart von.
— A ina a me.iul......
\\ — 8emmi -negin! A nagysága « azinbázimu van t* majd haxajöu.
— Hal jó. Orise aéoi elohhatjt a lámpát, 4n majd a>tá lelpttitem
— Nemi Addig ki nem motilulok, aiig Agy ban nem l« nm.
— £d ■ Or*»e ftrni.aa kéoyaieril-en, éan«m adok nludn. Megvárom a inamat.
- — Mlndjirt gondoltam, liogy i«jr leit. M-g-iátia, hogy a h»M)• <ua megint megféri
— üadd fl-afln. Én léimm <riictok megvárom.
— Jó, éa nem tigi nm...
A vén oa^led\' faamm kllipegelt a ambábót, magara hagyva a oaend-\'a-n xokfgó Mnyi.
Hu»á« okiöber l-^ii
Főnyeremény 180.000. korona.
4: •/• os Tisza Szegrédl soxsjeg-jrelcet 45 korona lefzetése ellenében elad és jutányos kamatok mellett letétbe vesz
A aagfkaala«al Kare^krdelaat éa Ipaikaak.
Eift moH cendeaen fílnítftxwt, ta ArUi ná-«Ht, .óhajieM ö< liz a«aialboa át A fm.bi ai-. VHile imakOnyvét te iraiVIkozot, Künn esett. A« I rsdp^eppük monoton e«yhangu«á< • kup»guk as \'< abt\'.ki\'D. Valahánywor a »»ét magfe.il é at aj-tékai, ofner.izrni éa atlin e"lr. I k«>dtt aa I imádaawot. BarataAgtalan h\'Heg uralkodón a iatobAban. Kel nem imAdkotu\'l »0»«h*>, ki>bt<o s oro«<libán hu<IA Oiaae laaáu I* bu-oii ruháiát éa ■ »■ rc-gfl limpAba nálrtt. ,
A leanv ttienhat évea volt •araiéit S*a-reito litkon azt a tértit, kit a iyi« ioi doi. K-t hogyan azariitie. Ifjú ifl.onak iimiden m-la^vat, romlatlan rzivéuek m>nd«ti id<i >]i£i»u■•>Vat rajongott érlc. . | Tudt , hogy megint e ydlt vannak, meri apaja nincs uihon.
Ha.yeüny aat hitte, hogy E el méít lnA ia vyerinek, kit báb gyiioAitt b.-taziiAibat I. Mem I vaiie t\'a/.ra a bánaioe axemnk néma efmreKa-I tiyHHU*. Nem lAtta m igeityl-len kia t «ny rajon-Iiö • ptiloaAi éa nem hat\'oti • atW* dobog taA*. Ml ni E rlka udvarlója |ár> a hubo\', ibely «*e-riípiU i\'i térj je enlé eben ugv j bogy a
gi nii linlvAoy aejtplme *em l-rhe «tt ho*« t. Ai iipa anonim i tO\' baiár meglep - l«(urAl, tálkor ki\'H rveaan .okngo\'t Kerdéaeir« olt iuatott es zavar leMeteket k»po i, liogy jalntaégelt mini| h.öli H\'ayeaaynat. Az m-*t» tUrgnttettire mindig N\'t vAlaazölta, bog/ E el nagyon gyere-
Az izraelita nagy ünnepekre kfilönféle beosztássál, egy és több kötetben, magyar és német fordítással közönséges és finomabb bekötésben.
ünnepi imakönmk.
J IfkBao
T a 1 e s e k, gyapot és selyem-továbbá naptárak és üdvözlő kártyáit ebk valatiUhbaa kaphuéh t
FISCHEL FÜLÖP kfi^yvkqreskedéseben \'Na^v-^anizbán
I
Nagy Kanizsa c ülörlök
Zala 73. szám (t lap)
1901 szeptember hé 114b
így kezdődik Mandel Pál gyönyörű politikai elégiája.
---------Hind»r> artr.hril, mindéin_____a
válás fájdalmának egy-egy sötét gyöngye csillan ki.
Mtjd beragyogja sorait a néppárttal megvívott küzdelmek után elért diadal önérzete, és emlékezet e ajozza a választók lelkét is.,
„Hiszen a szabadságiti küzdöttünk1* is e küzdelemben magyar embernek kifáradni sohasem szabadt..
A válasz\'ókat - további küzdelemre, lelkesítve, kijelenti, hogy ő is fo ytatni fogja a küzdelmet.
„Éh sem teszem le a fegyvert. Nagy az ország, akad nekem küzdőterem mds, ha Isten■ it a választók akarata ugy akarja, I otthon, szülővárosomban" < |
Ennek az elégiái vigasttalódásnak költői szépsége atonban
akaralából" immár dr. Varga Gábor nevét fogják lengetni.
Aki ilyen nemesen, a lelki emelkedettségnek ilyen nagyságával bucmsik vá\'aw
elmondotta beszámoló bestéiét, amely után « gyűlés ujböl Hertelendyt jelölte k4pn<elónek, Bertelendy nyomban elmondta programmit uádit. melyet a nagyszámú hallgatóság tet-^^PIVIV szissel fogadott. A beszámolóért te a
Iltil.lt, Ai., fi »../<■,KM. .nn.lr |, , "
alapos reménye is lehet arra, bogy em- elnök köszönetet mondott. lékeicetét meg fogják őrizni; mert vissza-
lépésévél vont* neve köré diadal nimbuszát.
— Ptirt-ala/tu\'ás képviselője/ölés. A letenyei választókerület "szabadé!oü pártja szept. 8 an Letenyin tartotta alakuló gyűlését, melyen a kertilet minden községe szépen volt képviselve, A nagyon népes gyűlésen a párrt megalakult is szervezkedett. Elnökké megválasztották vá nak ^hmied Emil palai földbirtokost, helyettes \' \' elnökké: alsődombnrui Zalán Lipót Jánost;
alelnökké Osom.il Ödön tiszttartót; jegyzővé: aual a gondolattal lesz igazán meghatóvá, Hozján György földbirtokos postamestert. A
pártgyülés egyhangúlag Csesznák Jóssef pnsztamagyarodi földbirtokost kiáltotta In képviselőjelöltül. — A gyűlésből tidaözlő táviratot küldöttek Széli Kálmán miniszterelnökhöz és Darányi Ignác jöldmiveUstigyi miniszterhee.—-=-■—--—• —
bogy reménye szerint a választókerület polgárai öt, ha nem is mint képviselői, de mint testvérjöket fogják megtartani emiékezetőkben.
— „Mást tehát eJbueeueom őnöktSl I K/rtm :
tartsanak meg engem jó emiékezetökbe", ka nem is képviselőjüket többé de mindig kü testvérüket, is legyenek önök boldogok mindörökké V
Így záródik dr. Mandel Pál remek búcsúzó le ele, melyet mint politikum az emelkedett költői lélek elegiai meg-
— Sümefji Vilmos, a letenyei választókerület függetlenségi és 48-as párti jelöltje vasárnap Jolyó hő 15-én délelőtt II órakor a választókerület székhelyén Letenyin programmbeszédet Jog tartani. Kíséretében lesznek : Bartha Miklós az országos párt elnöke is Asboth Jenő. — A választókerületben nagy előkészületeket tesznek a nép-
a legnagyobb A trÓflbeSZéd
Megtörtént aa oratággyüle* felosilatáaa, a szokott ünnepélyes szertár i« mellett. A bestéd, melyet. a király a főrendekbe* ea képviaelökhös intéseit, igen kegyesen haggaik a telve tan elismeréssel a tőrvéiiyhnz is tagjai iránt Egy helyen meg éppen magas lendllrtra emelkedik a belső érzesse! telt p\'fttfaosc hatja á>, oit, hol a bestéd arról tesz aadiiéat, boyy » törvényhozás megSrÖ-kitette a felejthetetlen királyné emlékét £ mondatban halljak a királyi naiv leggyengédebb karjai-oak reegésé\' ; meg fogja rezegtetni aa a nemzet szírét ia éa így lélekemelő barmoniája kettőst idéz elő.
Nagy éi osztat! ut megelégedést fog kelteni nem ősapán Magyarországon, hanem aanakaeea »e határain tal is, miodhujak: a« eg*a< mit rejt világon, a király által kifejezett remény a béke fenntartásához. A királyi beaaed csak reményt említ ugyan, de ez oly feltetlea,>eiiy«zera alakban történi1-, hoty a mondatban a reménynél sokkal többet szabad látnánk, melyre .a saftvet-seg««einkki»l valrt beaafl w> efvetéri— éa aa a jó és barátságos viszony, a melyben minden kül-bataiommal állunk", jogosít lei. A beszéd e hefye anaái őrvendelesebb, minthogy ttióbbi időben ismét nagy igyekezettel targyalták szövetséges viszonyunk megrendülését a Orosaur-aággal valé égy ö tértéali okét is megingoitnak állítottál.
Egyebekben a királyi beezed tizenkét pontban nagyjában őeezefojilalja mindaz\', a mit a
nyugvásával irt meg - hogy a szive véré. ís3!erü W^^Jf^ ü kísérőt fényes fogad-\\xtvW országgyűlés alkotott. Ez aa o»*a«fu|talu
, . . .. _ . , tatására. éppen nem volt felesleges. Nemeaak retrospektív
vei megírt sorokban is fönséges szózattal ., , _ .... . , . . ._, ...
■ ■ . . ... ■ Vf . . I Beszámoló és progrnmmbe-érteke van, hmem aai a megnyújtó tudatot
birpt fctLutiulmn\'u a vála»tő polgárokat;^ Ta MrM )ekldtkr /l ütrni sm> » ^""i, h"iiv minden térst, tpark.irti.nh rlftrv_
a szabadéivüség lobogoi köré. melyek már \\badetmpárt vasárnapi jelölő gyűlésen Her ■ baladni, iparkodjunk nem sikertelen, ami ser.
nem az ö oevél, hanem
Ibadelbüpárt vasárnapi jelölő gyű< „a pártvezérlet telendy Ferencz a kerület eddigi képviselője
\'mi \\|
kes ai&kséges, bogy még egy ideig anyja I Elájult...
kexei alatt csaradjun. A bűnön assxonynak valami dolga akadt Etel
így ment ezhostabb ideig. \\ wobkjában «» belepett. Mikor meglátta, hogy a
A ffíjvakáága végre szűnni kezdeti és érezte,\' le4ny \'»\'»« a,»li1t " A8íon\' odalépett én hogy m gcsaják. megra«l«.
Elei mindezekről tudott és remegett attól a gon I • ~ ■ Szemtelen
dolattél, bogy a bűnösök felfedeztetnek
Lenn az atcin kocái zörgés ballatazik és a| kapunál megsaOoik.
E el leiugfik, nedvea szemeit megtörli a lámpát elolija ii, vár.
Vénre esengettek. Orzae néoi ajlót nyit, Ille-j
megint rnháatal aludtál el... — aztán az arcába caapott.
A ssegény leány leieszmélt é« laasa] kinyitá latinéit... - ^
— Oh jé aoyám et nem lájt ugy, mint aa a másik...
Az asszony oda seut figyelve, ment ki ajraa
keoteai fog bennünket éa erőt ad, hogy ne álljunk meg, banem aaakadatlsnul tovább dolgot-, tank. E királyi beszed a án elmondhatják, bogy \' az imént berekesztett or>aAggyBláa jobb voll a hírénél a emléket a htaai történelem nem fugja eltelejteai.
Valóban királyi tapintattal emliti a trónbe-saed atokat a parlamenti kttadelmekat, melyék at obatrnkoiival vannak ilásxekötve. A válaas-tékoa torma olyan, Helynél Haerenoaésebbet már találni aem lehet ás ha erre szükség lenne,hozzá log járulni,, hogy aa utolaú árnyék ia eitlnjék a at egyelértéi teljesen zavartalan legyen a nagy
Aa omággyülé* feloszlatása valamivel korábban törtiat, mint általanosat! várták. Ennek in-I dokolásara is t.ilált egy «aöt a királyi beszéd,
delmeaen köszön s viaa/atipeg a konyhába. aieretőjébé*.
Etel az ajtóhoz kúszik éa ballgatódzik. íiéaz Egyezerre hevesen megrántják a csengőt.; 8zabndelv(i párthan. teste didereg az izgalotl-ág-ól. Ur\'B* néo1 n\'e«7 nyiinj, de előbb megkérdi.
Künn az előszobában ket azékel toltak egymáa ~~ \' mellé és helyet foglaltak. [ ~ „ 1 , . ,
A kulcslyukon at nem lát aemmit, de annál — S»ent Isten, a nagysagos ur megjött I többet hall. Szivecskéje majd kínunk, fogai a\' ~ lármázzon, hanem nyisaon ajtót. Hol mely aaó mindeuatt kilQnO benyomást log kel« féltékeay»ég lázától vacognak. SzedQléa vett rajta ] a \'eleaégem V Jteni A korona siettetni l^tria a nemzeti akarat
erőt, azemei t&ies lényscikránat vetnek, olyai\' ~ °e*>D- \' , nyilvanuláaát, bogy aa orsaággyaiés minél barna.
hallott, mi nagyobb saivnek is •ök lelt volna, j * tabb hozaáfoghaason, lermékeuy, kitartó éa bölca
— Imédlak. Nálad nélkül nem élet aa enyém.! • A kisasszony is benn van. , .. .i1\' .. Légy egészen enyém... Belgiumba szökünk, pén-J ~ MiS !" "" \' ■ ®ttűtiyHl " J°.tft nt«í feladli,<,k megoldáaáhM, zem van... jer... A-.a... Hegy...eisy... u... | Ez megnyi>ja a kilátási a jdvő ora<ággyúiéere,
— Bárhová vezess, én kivetlek... A \'fj e«y ugrása?!, benn termett, de azláp j 4, ha a nemzet, amint másképp várat sem lehet,
— Férjed nincs itthon, az alkalom jó. Ná- meghunyászkodva állt meg. 1 jo képviseletet váa«t. akkor bizalommal tekintí lam minden elő van készítve. Bármely pillanat- , . ~ EJe" apv kár, bogy nem voltál velünk^ bah ntazbatom... Í?1 be »\'éP v0\'1 a "iiibezbaii ea...
— Én is . — ? • Sultoeftsuk csókőtönbe\' luladt. Tovább-nem ~ igeit. A mama nem akart jönni* nem hallott és roskadozó léptekkel vonszolta magát I61 ém\'B m»KAt. I"i> Hegyessy úrral mentem... ágyához. Komba dóit eddig tápláli hí<e s min- d« 82 n Hü velünk volt ám, qgy e mama ? den tfménv>(iiíe. Eddig- meg t»<adással hitegette; tette hozzá nevetve.
önmagai. M.stig képes volt gaj»t szivét amitgatai.i M1"\' h[el\'. ""Maiba ert, auyja lanlorgoit Ártatlan euje nem akarU, elbiuni a/t, mU márlbB M borulja, zokogaslol fojtott tyhan-
olt rétóta gyanított. Ebnek 1* véJe: Moat legtl-^oiv köity^rgttiI;■ - ..•JbJK\'iPÉi
lább bizonyosat tadott. j VI f ÖÜC:í""i\' m««. én dré6a \'védtlazenlem 1
\' hetttnk az ország aldáaot lovábbfej ödéaa eté.
Tejgazdasági szakoktatásunk.
A gatdaaagi viszonyok jevitasa, aa értékesítés kedvezőbb kihasználása terén fcnwaadaaágí teVekanyaegUnftben á tejstövetkeketi akeio ail elul. li.t .<ltnas | leudiil tt, teúúdés \'apasztalbftó ézeu a tereai Ketn r. ndeitejuak meg i tapaö-vetkeaeiek ez évi eredményei oak adkiaivsi,(p«étg
Nagy Kanizsa csütörtök
Ott kezdődik a «sd vizek halárs, a pocsogó, liol n uombikok rejtekében lé«skel a blblctofás, — ESyre fzéleleMu szabüdtibl) torjeazkcd<taiel nytij-tótkodik bátran, maréban cl a mocsár. Ellíl o«ak a hajlós gyékény zizeg, sistereg ogyra; baljobb már a bárkit nnd susog A oagyrasnd-ben a ssaplányoai dülfi aagy dombja mrtgül valami bugást k regei leléje a ssél. Aa olt a* sn-talfalui gőzmalom. fia * lupái fiu lolkúbm epre hullámosnak, változnak a miudonniipna »tép képek. A sárga szinti foltos tarlón, leitt a völgyben," mint »al»mi alábukott szürke lelhő turul ide-oda a jub-nyáj. A vín Dávid gulyás őrzi, a •félszemű Dávid. A lompos Cápák olt hancuroiik a többi kutyával. Haragosan mordul, ha a nagy kolonc erösebben vágja meg vén o<ontjait- Mindazt lálji a kia diák, d« láija magn körül u« lakola sz&rko \'négy falit ia. Olyan szűknek érni a szobM,mintha nagyon szorítanák az 0 csöpp kla alakit -ezek a falak. Busán, szomorúan megy hasa ai iskolából a kis fiu. A néni már készeu várja ozionnávul.\' Ahogy belép a szobiba, már bozia li .eléje. D« a fiu nem nyul hosxa, uem izlik, nem éhei. Caak néz, bámul maga elé. A többiek szótlanul figye*\' lik a fiut. Körülállják, uny hétik. A lelkéből olvasnak. Egyszerre c«ak d >ooa, harsgo\' arcon\' töíziljii el maga elöl ■ könyvekot a Hu t
— Nem negyek többet iakolib ■ !
Akik körülállják, léinek, hogy mnst nyomban pityeregni log. Biztatják szeretettel, mip szóval, hogy az iakola szép, hogy van b<| aok olyan ki* gyerek mint 4 és azok mind szőreinek iakolába járni. Egyél nagyol fohászkodik a gyerek:
--— fliazen szép, szép az hkola, de hál én a
martakat, a lovakai megi* j >bb szeretem nézni, látni, miit az embereket... -
—-Hányan mondták ugyanezi már deres lejjel, akkor, a hogy már aa elet nagy iskoláját 1* végigjárták I.. Hányan I...
— l\'xUoaal Lillája. A köl 0 már at enyészeté. R\'gan olt pfl»d mulandó tesle a debreceni temelő lágy homokjában, Porr.i lelt már na Ideál ia. A rózsás arc, az istennői teát is rfg-n aregyffh n mnnfcnt mgeatMI lu tl-del. A halhatatlan része megmaradt azoi ban n kő tőnek, azok a dalok, az edesbu* dalok, a melyek a szegény vándor-poéta szivéből fakad-
halhatatlanná tegyek a köllöt e< az ideáll. A nOl, az imádott ff kéltő élt éa a kiért meghalt és a ki nem ér*\' tette meg a költő ■ fájdalmas dalait, végtelen szereltnél, lélekgyötrö kínjait. A költő mtrr nem szeret és nem azenved — meggyógyu l. De azért él i bem bal< meg Lilla aeui... Nemcsák C<okonai dalaiban él, de abban az arcképben ia, a miről mo-l szú vau. C-okonni Vitéz .Mihály\' anayiazor megénekeli Lillájának hileies\\ kilőtt öen sikerül arcaépet ugyanis megtalallák Komkrtvnhan Ar irctgp Itatrca Uéza lőrvaaéki irödnigazga\'ó tulajdonában van, aki azl a ha padla>áa talalla gondosan
Zala 78 seám (4 lap.)
aaónok
»egy»t-
éa főt.
akart volna. Eaért látta lanácsoansk a ia, i Ijl • jelűit ur méltán nevezhetett I*neanek*-nek, ll elpirolgáet.
Hanem másnap bement Körmendre, kereste a kaputos ismerö-ét
— Itt a liettzédjt, nem buználtsm.
—• Hát a két forintommal mi lesz ?
— A*\' nem adom inog, mert nem mondtam tl a beszedet sím.
Mi közöm hozzá? fin mevirttm.
— Eu pedig nem mondtam e\'.
Hamarosan öínzekapUk, . majd aznlán a
körmendi ember bepörölte a németéi vári magyart s jfirásbirÓHÚíiiál, ahol elvi jelen\'öségü ha tározatr* lesz legközelebb kilátás.
— CaliMsillabél -briiies. Igen érd-kes és elvileg ts lényeges kérdőben dön\'ött legközelebb a bslügymini zter. Stt\'O Niván körmendi lakóa* osizotidiamOKter ugyanis aat észlelvén, JiDg\'y ősi ipsrának folytatása nem igen bala-Kilaiott; arra tökélte el magái, hogy fényes éa réno\'is kor\'lnvin ostamák melett kolbászt éa hurkái ia\' késilt s Myaímodoll a hentesség-Özééhez szükségéé iparigazol tény kiadásáért. Az I. fokú iparhatóság mag is adta neki a kiránt engedélyi, de ezen határozat e len az összes körmendi hentesek és mészárosok felebbezéseel éltek. A felebbezés folytán az alispán elé kerüli «z ügy, ki uunt II. fokú iparhatóság az el-ö f»ku tiHiarozalot batalyon klvfll helyezve, SOlő Istvánnak meglfllotla, hógy a cdzmadiaeág melleit a hcniességet ia flzze. Ezen alispáni baiá\' rniat ellen mos\' mag Sütő István urain lelebbezeit a kereskedelmi mintszlerh"Z, ki 3>2M *rátru rendeletével megvállöllatia! az alispin bitározaiát a az 1. fokú iparható.iág hutoroz ilát emelte érvényre, miv-l lolyamodá a kép> gitcshez kötött csizmadia ipar gyakortaaarT jogosalUStgal bír, tehát tíz 1«HL XVII. t. c 471 §>a éneimében az iparigazolvány \'öle meg nem tagadb.<ló, csupán kor ilozni h bet a henteeiparUzéaben annyiban, hogy tanoncot t irtania nem szabad, miu\'án emez iparagra nézve képegiiexét nem igazolta
Kalica apja lK66.ban vetie meg ezt - a • liáz t a még ukrkor éleiken - Int Lilláló1, a ki a kőltózkndés alkalmával lelejielle olt az arckepét A kép 45 centiméter magán olujfeü.tmény, Lillát\'
— I,«a) kerv«4*« Aa év taMsián mrléOl. Szekereaz-kalonák \' vonullak át Keresztáron s ngy — két heti időtartamra meg is ragadtak a faluban.
keréaz ie, nyalka kali.na. Térireteiiek aranyos-ágat eröseu elfitOntetl az u iformia s a sapkaellenző a ól, ha a lányokra kaoainr, a gyöngébb eztviiek liiiuny nem ailhainak a szeme sugarának elleni,
,A azékeré>t sv^dmnt belvár\'élynzlák a laluba a kél kelen keresztül sarkanjiyupöngés verje löl az ú\'cxk csöudjet \'Olekedésre való kedvükben »a«vil aszemekkei neziek a .farwezerek\' et a kereaztnri legeoyek.
Mert b« rzérelemről esik a azó, cihái ia kardqt érez-az oldalán a kiált akár a g"lyó* b. csuinágo ví. szóró agvu elé is. bngy megvédje a babajat!
1901. szeptember bó 12-án
a másikkal. Tudja, Swgy bany lyukja van, TSüjt" ökröt bajt ki as advaráról, — mikor k«t, mikor fakszik.
Uj4gszáaiba mefy ott minden. Ily kőrfl-aények között a Ksiser-laoy eset* hogyan maradbalott volna li\'okban ?
E<ós*Őr egypár vénawzony volt • hangadó, akiket astán sürü egyratsaláabaT—kftratetl « többi is.
Hogy a KaJaer lány resztatt a lányos karéra* •ágffiót, hogy...(/y... Mg ugy, de bat Kaiaerae sietett lakatot donni a plelykaptdon otíboooa véossuónyok, szájára a egyaier caak el vitte a lányát Sopronmegyében lakó rokonához.
Hogy olt mi történt a linynyal. most azl kuta\'ja a hst «ág. Mert mikor a Kaiaer-láay visszatért Keress úrra, csak eppea o y karcsú volt, mint\' abban az időben, mikor még - nem tártak a szekeréaz katonák a falut.
De as arcáról eltűntek a rózsák; — beesett, •ipadt lelt as a a néhány hónappal ezeiőit még tOzlángot sugárzó szemei alatt ott vannak Szent Mihály lovának a kantár karikái.
Csík árnyéka már önmagának, sárgái, her-,vnd aa öasi falevélfel s halála Arán laian meg« [tnenli majd magái a földi igazságszolgáltatás Injioló kezétő*.
| — TArgy uépdrAasAhaz. A történet szinbi lye: Sopron vármegye egyik községe. Horváth Hlbal, né az. Hnriosi Terez eiganya-a-souyt a kertek mögö t laliliák meggyilkolva. A \' gvilkos állati darvasésgal ea borzaimwsigg*l végzeit áldozatával. A nyakát vágts át a több haJyan m-g ie szúrta, megforgatván a testében a kfsl, l\'tigy hftülfl bizonyos l»zyen. A sznri»ok knzűl egy is elég lett volna a s/cgeny ^zigány asszony eletének a kioltáshoz, mert a szariso höw-zll, »»<\'»> pbngéjO, bihelőleg serléeöjiö késesé történtek. N-gyoa erőn s gyanú, bögy \'QaiaT leány a gyiUoaal A meggyilkol eiganiasa/ony bűbájos szerek árulásából eh -Csak néín régen jari nála egy 17 eves sz\'en>mártoni Irány llaa»z Katalin. K%\\ kérte ttfü :adna neki vataasil, a mi\'ől régi kedvease, a ki elhagyta, Bjra vUrtá» i«r búzza. A cigányasszony adott is neki tani. cnt. Pogácsát—sbtietett *•««; mondta, hogy teaztá|éba keverje bele elégeti b»jáp«k haniujii éa abból kinálja meg a pillangó terménzeiB ifja\'. Íny is tnlt % leány, ugy. de a furfang nem maradt yekw ala>t es a legény csúnyául elrerts.a Hatuüiuni. As*»a
a\'ig —ri aa
bogy
2,1 tnar öai virtus benne s jól teazi, há e tiriii*bpi egy a^ikrányil se enged,
A fala egyik legnódoaabb gazdájának, Kaiser Máuáanak bizaba egy kapi anyt szállásoltak 18 evea korából ábrázolja, epp "iliból az időből,j el. Nagy portája, bors, bu aja volt a ga/dáuak, mikor Csokonai a " ezeréiint.; dalokai . zengetff j da minden -gazdaságánál többre becsülte egyetlen .. bo\'zá. A kép másolatát a debreceni C okonai, Uoyét, — a viruló *z p-égü hajadont. -Kör -megszerzi. í í A szekerész kap<lány isett a nézefet láplsli*.
- P*r egy k.rleabea\'aéd kéről. Er.! Nf® ka ^U ö iieki Kai-er Mátyás uran.uak se
eanyl
utcára menni a Kaió. Bántotta a "egyen, méri az egész lau az ő históriáján malá*OU. A kar-ír erre meni, mint megmérgezett nyilak, S\'áJlt I (eleje a pogácsával kon binált gunykiahaaok. Egyre t a.nlt a megbélyegzett eány éa foluoo a két beteo keresziügvülemletl benne a keserüseg. Míg aatfn nem bitta \'ováfcb éa .elhatározta, b<gy ellrfti lab alól- a cjganyasazooyl, aki jó pénzért u iitdenhol elpielykálta a dugni. Kedden virradóra megUsa a kertek atatl a keiaégbetfctéiien vad kilO\'éaév*! vetette rá magát a m laem sejlő asszonyra, aki még meg ts azollitotia a leányt:
— Ne félj Kaló, még nit>c* elveszve semmi. Iga/, bogy megvert a »ar relód, de Jóvá laaaak én mindent Van ám éa nekem még olyan aa«« rem is, a mi\'öl a farkaa ia mégjubaszndik. Várj caak még esielelé, elhozom másammal.
— Nem kall nekem a le Iroty rálátod, véa boa/orkény I — kiáll .11 fel lüzbeo égő szemekkel a leány, miközben a eigáaya»a*oayboa úg-
dekes pör inda t meg a beteo a némeiiijvárijP^\'j®? se dor»- 0Mk virnló szépségű rott • meglorgafa lorkában par aor |a köténye
fndln a előtte
.mó\'tjá\' a lány
jara»biréaag elölt. Az aay.tga egy néi páril jelölt i e«T"i*> bsjad m lánya, kőrtl forog, akii felesleges >a iu bővebben < A nöhóditas minden rejte mes u\'ján gsva\'lérl apoaitrufálni. Ugy történi a dolog, bogy a jeőll hemP?T»\' b,1\'ManJí\'0 ía,t0nf-ur programmbeszédré indult; minthogy képvise- 4 . mely felnyitja
löségi hajlama amusy ia nagy pori veri föl — 82 .
az orszisuloa. A tervezel szerint a német újvári Különben is, mikor a lányok ugy a állomásnál nagy deputsciónak kelle\'t volua é\'elévtlkbe csSppenoek, vigyázni reájuk várni a jelöli nrat léikesedeatel, görögtozzel éa legsjánlstt.sabb. M>ri a szivük ilyenkor bamar szónoklattal, sőt már ki is szemelték a sza- kicsihol a Innak a tüzét a legtöbb e«etben csak való magyart. ¥.* azonban nem bízott a saját sürüjkönyhutlajlássíl lehel eloltani.
kapiiaay lüzi\'a a kis Kaiser
pil-lány
Hál n daliás szekerész lan asaiva1 lányol \'ogoti asive i». y
Nyíló virág volt; férfiszemekböl\' napsugár érte a e napsugártól lassan-lassan elhervadt. Lánynak és virágnak már csak ez a soiaa...
1
uiati rejtegetett konyhakést, g — ugy \'a\'ilták meg vérébe fagyva a cigány-asszonyi.
— Így beaséltk el a történetét a faekl leánynak, a ki azonban a viz.gálóblró előli
18 dik egyre tagad. Tngádáaa azonban, *l>gba manli kl akkor j a b íjból, mert mir tanuk is yaunak bOntt*>éfe melett.
— A laanél|. Vjlatni dulogbsa lanaséf tevésre »zóiitoit be egy atyafit a kapliiny. El iá mondta a dolgai a d-rék maayar, minek utána ide oda rakta a csizmáit, mint aaioek még volna valami aaava.
— Ugy-a a lanufijról akar azólai ?
— Aa ia járna, tekintetes or.
— Mit kér hii tanúdijoan T
tehetsegében, . aért bement Körmendre, ahol megkérte egyik kapatos i-meröaet, hogy csináljon neki diteiól, ád érte két forintot.
félóra múlva bolifognn sietett haza, azatán nekifeküdt a beszéd betanolá-ásalC A\' komondor megszökni! baaulrúl, a \'szárnyas rakáara bulit atlól a aok dieaöiléístöl, arai Séma dán jelölt ur-aak aénsBlt. Ea felvirradt végre a dicső nap hajnaléi A tömeg lelkes zúgással aieiett a fogad-taiáa színhelyére s egyhangú diadaUnámorban
úszott, — amgnnjibíii csak egy tagból ál t. katonák^ mikor auitogai kérdtek a lalubsn.
Éá jö t a jelölt ur aaélkül, Hogy a fogadta- "Faluhelyen egyébként is nincs titok taiáaára megjelent egy főnyi.\' töae| azaporodni emberek kittölt. Ult^mindeoaap érintkezik egyik1 tödrül gyOvök, munkaidőbe.
Flórgelag János megt ^rö te a kabilnjjal a - ~ ----II homfokftL
Muliák -betek, muhák hónapokj s a jó IsMm j — Husi peagö leaz — astomfya — óvaiosaa udója csak, hogy perre jartak mir a azekeres^a er*«z»véo kl a szór. j t
— Micsoda? Nagyon aok jz aiyi«fa
— Mér sokalja a takiataiaa ur Maaareiiró
II
a
I
Nagy Kanim, cifltOftOh
Zala 78 gfám (» lap.)
190]. s»ptember*bi) 21-én
• lejssövatkéitti *kc«ó ebben n évben boatolla
ki nsgyobb arányokban tzarnya.t, d. a léjlődéare jellemző, hogy 1897-ben felállított t«j«i0ve\'-
mlllíd liter tejet dolgosaik fal, mikor • iaqen pedig gyakorolva Kis Outira mentek éa
mind nagyobb arfinyokat olt, nincs aggodalmunk, I Itt csatlakoiixk at ezred tör? bő\', mely folyó bogy a kiképzett munkaerők nem jutnak l« glal-|hó 6-<in Hajraánkeren kerölt Ő tetfégji ntlne tlé. kaaeteknek mindóaata 2707 tagjak volt 6987 jkozáaboz. Majd mik&r flísgendö nlnii szakértő Méanap lelujiak bakáinknak, kik 8-án reggel 8 •sl.tréasaael j a inalt évet leiárva. a lejszövaU Jés áll e gazdasági ág vitelére, szó lehet arról, ómkor Varpalotán v >natrg szállva, eati órakor keleteknek-20,952 tsgj» volt 46.084 Osletréa*- hogy aa iakolák kettős ku ziioái nie.ezúnleive, megérkeztük Nagy Kanoséra aael. A lejstOvMk esetek selma pedig 940, mely minden lakóién évenkint csak egy korinat rs»- ■ — A «gla«<t*Mk baOrldej* ó fetaéta et évben íi 103 mai stspnrodoH. Va.termeld dez ö\'nk. Ma m\'g aconbaa ea -a kérdés nem a miníiixfertanacB e\'öterjesfésére I; éví tMim\' központok azerveztett.k, miután a magyar tei* | akluAli< éa bizonynyal a gyakprNi szűkség ve- 24-ik napjára JBud-i pestre bivja össze aa qj ÖN vaj tért bódított a világpiacin. Ilyen va|íermelő tétté lől a Délvidéken alakítandó tejgazdasági a ávg)i)l«»\'. A belügyminiszter az általános kép* központok létesüllek TemeeyÁrott, Szabadkan, mnnká«nőképzö-iakolát, mely immár a * ötodi* j viaelö*ála.ziáaokra folyó évi október bó 2-ik
Veszprémben éa Dombovárott, legn\'óbb Zombor* lenne azok kőzött, melyekben a bsn a ilyen vaj.ermelő központ léten éséről hozzáértő munkaerőket nevelik, lanáeakoa.ak Szombathelyen csak a napokban, a
Zalamegyei Gazdasági Egyletnek pedig e l\'ó 1-1 \'•- _
én éa 9 en volt ugyanezen térgtbaa énekellete. I
K< aa akció tehát iamoaodik, u abb lérdieteken hódit a vele jár, Hogy a lejga/dawig vitelére megíe elö és hozzáértő munkás-kontingens álljon il0, nemkülönben, hogy \\ trjszövatkeré\'ék te tetésére ügyes Ozletvezetfik képaz\'ea-enak.
Darányi gyakorlati- érzékét a előrelátását dicséri, bogy abban ai idCben, mikor még a
EIBEK.
m»gte elő éa napjától 11 napjáig bezárólag ti* napi idSkStí LüUi kt.
— ágyaa|á<elt te«a;ka A Tel-ky-i utou• (Sopron-íiica) Danik György kiakaninaai
koceíc* Vádász György iOldmives két -éve* le-Iánykájiit, ki az qt közepén játszadozott hé\'(ön j délután clgAzoIta. A kocsis, ki lássan hajtott, csak a|kor vette cazre a kis gyermeket, midőn i az már a kerekek alatt vo t. — A röv.tön hira-I (ott orvos meghosaaibitoita u/yan néhány a órával a lennyka eMé\', de az est! órákban már egy angyallal lObb volt a mennyben. ,
— óasjollbea A Ns*y Kioiaaán iaaaii b -z» I isolt 17. gya\'ég-
— A király utja ö Felsége,
, _ .. - , . , király — mint tuir jVlrztük .— -ma d. „ .. laisxővetkezelek alakitaaa nem ven uy nflvy , i A\' Á ____„. _ * ■ . ______.__• . — «mf>»ii»»
lerdfiletcl, már arra gondolt, hogy a tejg»,d/- " ór\' 4 Percko\' t érlntl "a, f"?]^^ Aiwa*. Kiskan .
tagoknak lőleg » kaimat b-z-eertő női és térti• pályaudvart ás itl öt percet fog időzni..,— [ ezred vgyik l^rtáréko-a Mikálg János M/legén/, munkaerőre van azOkségGk. Igy állította, fel AiallVaiÓi bódo\'alát bernululuinJ^ároxunk | e-\'p-lszig^ti Ukos^<zombnonrate^lOlgilstí tégy sorjában a leigazduaági m\'n kakepí(i-s/»k>Hku» közönsége n gy»zámb-n készül a pilyaud-láka>. ilyen ma mir bárom van: ÜÓdöl fln, I v,m „hol meg lógnak jel emit Vécáey Mg. Mon*>ácson, Nagy -Szícaényben, mely otóbi.i nOk \' , - ®, " \' , . a»mir- v.n letáilnva. N^yedik tejgazda agi ®0Da P"\'gH""e--\'er VtXetese alatt a \'diOnt
szakiskolánk a sár>árl msga-abliloku. -í^tl^Pvl3.e\'ötrislületl\' l<JS,űlet él egyesület, liseaegy evvel azervestetett Lij s bajor kir valamin! a helyt tuninlézetek növendékei herceg nejének, M iria Teré-ia Donnija- estei lakára k vezelé-e alatt, föb\'ercegnőnek sárvári birtokán. A> főherceg előrelátóit aa idflkba a amv áldnza\'iial
, — Klarinét. Aa igazssgOgymini>zler Birlin iuii b gykaniaaui litf. 4örv<\'nyj .éi t »lj«ny»fll
Iver^vel mnllbe iCffe magái ea m.\'ia.iap a k>>s-kórh\'Zbsn me/ball. T\'tl.ének ok.i alt.tólag hogy a g aknrktok m<r ia lg*-n kimerítették, de btiege\' i-e u ms-rt jelenteni. Mihály JáiH\'á családos enr\'rer volt; Ixles^fnkét árveji siratja.
— i\'Jti\'i« a o>alvaoif.tr-
galom M.^y.ir r-xhg n oly n<gyt ho^y anaak kőnnje\'ilt e- patto-anb el-záai la<a Cikljábrtl rendelte a k t^í\'l-iiiii miniszter, Vogy f. évi
lebeiővé aa iskola MálfiTását. Kit parWefian\'-^\'í BJ"7l"""" "il""" \'"\'a \'1\' V" ! U^Oiter 1-181 nam a saw.wKn hh
folyamin egy.éazt a magyst-óvíin gá/\'dasági!" "•^^•^•\'^"\'•T^^zjegyzó e ne,r^ie ki. Tl>ldí (magyare^T4 zlavonor-zagl) forgalom -akadémia vegzrtt növmdékei ktpeztelnek kjj — **»eai Ijrl etr Dr. Orosdy L»JO" kir. | b4n VhI:oU pistuu1®\'ivAnjókiit aa<(L.d ró/a.axm(i n ásréazt (őldmives-htkoluk vagy hsaonfoka ia \'"aí*** nyári á/abada^ii\'-ól r.u<Mert-éa aivette jOrtapou tiáliUiii; n>* r kfil\'O ftt (Aosiiriai kojak véaaeit növeiidrtieii Beide te ése igy e hivatalii. éV a me^^á\'loit iártóminyokátViá ídeérive) saAtó
aaak teljeá dmeleli ianeMe é- as irányító, ve-■ ■""\'"\'"\'T Dr-|P\'siaut.lvanyo»ho\' a id«ij külföldi
tetó ismeretek ■egaterzese.
A maakáeai éa gödöllői aaakiskola
I Csamtóy Uu</.iav a ke-zibelyi g*zdas<gi tainn I Brl .poi kelt iiaazná ni. A küllőidre azőtó («ára ) eavévea igazgatója a közpályáiéi Vie-zilepett éa j poguutalvsnyok eim ratabaa eaenigl a rendel-knrzntán "szinten\' ta«i[rfisá^"münkásokVt I, ! "l°8",\'"Db» *0Dn«- D>rányi tüldmivei-ai m.DHer ,etÍ8I „„sng nevet i. ki kell irm. ur^»k.i oevel \' munkáaokst . C<in4djnlk , ^.„gj M,k„kU. terén kifejlet. _ H«Kéll. ea ».,J*t Ver., gytlko^i
, ..lr_,—.... . . . [búzná és eredményez g»flk»drte trgea jJisnifitói<e | e*et iórtÓMt a .hiu n Lölleií. Dala Ferenc odavaló Egy«IHi tegaWaágf aiakiak^ a hol nőket mellén fogadia el a cyugd.i.záai kérvényt. C.a-| fai,rie«éuy m.gö.U a *,át éd .anyját. A v»rea képesnek ki, a nagy szécsényt (Nógrádmegye , Dfdy kileno éven át vezette a t.ainié/et nagy I e^i ré.iMei a ^ővetlMwk : o/v. ö »u Fereocné melynek lantenne internáin-a, tejből vaa A |c előatéggel járó igazg«iói .ennivalóit. Naayh«.ikei ev óta el özvegyén 18 éves Frr.no nevö fi*, koiraa ha. hónapig larló. Ki.béren » telállit\'aiik , tania.eiei országos jó birít Tanarfantáj M\'áÚ ss-zony uie^i .ia sa özvegysévi al\'apo of,
léfl barátai ok óberben- tim-tu-Onnenet reodrznekÍH. v„rt a mlj,i n m akart férjh.framy
a tekazdaaági mBnkaakrpső-saakiatola.
Valamennyi tejgazdasági azaki\'kolában arra vaa -iek\'etve a fősnly, hogy a hallgatók a tej-! gazdaaág vitelében a t-j minden vlakn f Ido\'go-záaatian gya orlaii iaaet etekre tegyro\'k nert. £rdrkes, bogy kü\'önö-rn ez utóbbi iskola iránt matalkusik nagy érdeklődé, a kirgazdák köreben, a kik neaazebb vidékről ia azivesen adjak oda. leányaikat,"Bogy gyakoriali ismereteik birtokában a tejtermékeket siker\' len feldolgozni tu^sk.
Mnat TuronUlban az erdekeit körökben olyan tajgaadaaegi aa.kiakola fötálli.aasról van nA, a mely lejgazdasági szövetkezetek éa vállalalok námara uaietveieifikat képeane ki gyakori itilag ia elméletileg, e melleti mindazon nőknek, a kik, foglalkozásuk során kamatozta\'hatják lejgazda-\', aági iameretőkv, megnyitná iaaolái\'. Igy.reidea. éa readkivftli laaMyamokat tervez. A rendese, a tejgazdasági munkásnők részére, kik ezt é et-pálysjoknl valaaziották a abból akarnak \'m^-élni, randkivtlii kurzusokat pedig földbirtokosok, bérlők, gazdák ieányajnak. A tervnek erősen drBokrsttknt ize vsn a emlékeztet arra a boldog patriarkális időre, mikor az £ndvarház nagy asazooya nem étallotta benézni aa iatallóba\'ia a] hí agy fordult* a torra, olyan helyesen állott a sajtár a kez»béo. Jellemző tünete aa időknek,! hogy a közgazdasági berendezkedés során most más társadalmi szervek ia megbarátkoznak éa foglalkoznak Darányi ,amax ideájával, melynek alapja. »ár kéazen vannak és keretei ia mej* vannak jelelve: a női háztartási ie.kolával. A torontáli kezdés azt igazolja, hogy a háztartási iskola szép jövőt Ígér a míg egy oldalon a női egyenjogúsítás utat nyit leányainknak az egye temekre, más oldalon a régi szerény magyar gazdaatazony>oda» sem homályosul el, a torektés él a haltea vitele erdekében gyakorlati célú iakolák töláili\'á-áu (áradoznak.
Alig képefbet) kérdés Urgyát az, vaj-,on ezeki/en a >paciaii> eseio azakiskjlákban kikép-j zett munkaerőket képes lesz-e tejgazdaségunk j fógldkóztatni Ma, eikor lejazöve kézeteink 50
t\'szl.ie ére. As igazgatói teendők vez«esővel|j |,:\\t s/.er."öt lartotr. Lik.i-^ Amlr.s od.ivsi, lovsbbi rendel késésig Darányi mioiszl r Schadt Orve^ytrm errel »olt vi aoay. tís.ánenak, sk Jáin-a tanári tuzla meg. ^tonb n inkább o-ak a p. nz rt u«ral.« as asx-
— laiif.ilj uin Az slUmi »z«o>t, mer> aon. k a penaebole\'ö kódMi. A 8a-
tejgazdaaani munkásokat képző i\\k<>laki,an Munká- tal Ha<a F< renc lalvsn any,a visel\' edé-ei, d meg
cs o éa Gödöllőn okinber 1-én 12 bonaprs .erjedő nj.l.b tanfolyamok f guak m"g<iyilni, melyekre ép, érős leatalkattal btró, llkéfet be öltött munkásifjak vétetnek fel. A tmu\'ók a tanlolyam .artama alatl teljes ellátá«b»n éa 10 koroaa havi bérben részei\'Ölnek. Felvételért való folyamodványok a<* p.eint.er bó 20-áig a mankácsi uradalom, illetőleg a gödötői korona urad.\'lomigazgatóságéhoz küldendők be; Ajánlató." volna, bogy a gssd>közön.ég ezen iskolákra jóravaló cselédjeit elkü dje, hol minden anyagi megterbel\'elés nélkül szakértő lelieife^ekké éa tejgazdasági munkásokká képeztetnek ki.
December hó 1-én nyi ik meg a nagyuszécsé-oyi lejszövetkeze.oél léteaitett állami, tejgazdasági munkásnőket képző iskolaiak ujabb, ugyancsak 12 hónapra (erjedő tanfolyama. Az idevaló (elvételért kilogáat(lan előéletű és legalább 16 évet beiö\'löti nök pályázh-i<nik, kik teljes el á-táaban [esetleg ehelyett 30 korona elláláai díj ban) éa 8 korona havi bérben részcafflíték. Az eg iskólárá való felvételért a kérvények, azQ ölési iakolni éa erkölcsi bizonyítványokkal felszerelve, a nsgyszTcaényi téjszöve1 kezet igazgat\' aágához inlízendők november hó 15-ig. a
— Kmionasllng VasSrnap regél vonalt el városunkból a 41. m. kir. honvédhadosztály este pedig megérkeztek iiáziezredBnk, a cs. éa kir.
h asomrzedt k ót ia e eget hjllotl, végre ia megmondta az aoyjmik: szakita in azz»las emberrel, mert nem jó vege lea* a dolognak. A oi\'o-p a tin kirí aa an/jatól egy forin.ut, de nem kapott, bélfón azonban Lakató* út forintot vi.t el aa asszonytól Emiatt nagy veszekedés támadt as anya éa fia között. A líút annjtrs fe izgst a aoyja viselkedése, hngy elkeseredésében gyilkosságra T\' temedett. Mikor u.yaaia Uatáné el-lndt, a (iti aa iat Itf\'ból agy kcnsael be opódtoít a *aobaba és aa alvó aaaao»ynak a nyakat átvágta. Réggel — ..agy «érióc«á*-an hulv \\ találtak meg B lauA ■ a\' gyilkos jeleinkévé l a c-endóraégnélj n a\'y.a Itat beszállító is a s eged. caillagbtrlödbe.\'
— Harlitks. Joblt aaercl. A CMatea bizalmas, ayut pusztáról került be a/ fiu a vá-.oslia, at * iskola bii, A szabadság őszinte, barat-aag\'t area helyeit négy fehérre\'\' mes él. fal mT dl reá kél órán át már aa el-A napos. Se hsng, aa aain nem került i)Mb«bW" a szobába, csak a falakról a tnrcsaa feszengő íjépek, Ábrák néznek szeme közé a kicsiny diáknap, mef a nagy feke\'e tábla, Oiyan es, mim valitni nagy mamus, csak n intfca az volna h.vataaa tbaeJk a nagy darab leketeaégnek, h< gy 0 ügyeljen - a csendre, a rendre. A bogy a pusztáról bakértt\'i a buksi tejO kis diák, as egyik ábrao lebameri a hoa zu lábu «ólyat, a pecle. járású kokip-kiiisj kakast, egy pillanatra kigyúlnak a azeniei4 d. utána nyomtian valami szomorúság ringatta el telkit. Kibontja h~«tárát aa ö-ártatlau lelkében a puaa\'a, aa 0* ss-bad-, őszinte nyílt tekint elével Kocsi robog ALa sikon, a végtelennek tatjiió

48. fyakine\'red tartalékosai az«m fzerínt ttCKfcan,j leg- ön : a s omsied ur .sg fogata; a négy sár akik már bemu\'ai<ák . ie«lrla^bb hadúrnak ka- Uány jal. Oak a kerékvágás alatt megfonavad\' tonai kép\'e laegOket. Auin-a-ns hé 83 ap inenrft] ii matatia, merye ^igjókik at ut. Mtaaa. ftéht el bskáiaa Nagy Kan zsáiól. Fapa.g vonnton,]* határban tolitf n zöídcl nagy vonalban a HL
\\
N*fr«Kani»w.
" I\' i
cslllör\'ök
Zal » 73. flsám (ff) lap.
Wl sypliinbcrbé 12-éo
— Csak tok »i.
—t Ugyan na aakajja, áldja mag a Jésus, •rántó tdá van most, egéaa aap aa veszik hsas-nornst, i\'iia • dolog alán gyüvök-msnek,
-« Mennyi ss, no % Hát agy n-p< aap saám?
— A« legalább ia 1 pangó.
— No a vssut ?
— Harminc péa.
— No.
— Hit a miért gyün-megy as ember, oszt meg ia érkezik, meg is aaomjadsik — adatolja a Unu a költségeket.
_ Hát mennyi es?
— Biia vagy 30 péa.
— Hát es ivsssesen 1 írt. 60 kr.
gtegraaxa « tanú a kalapját a levegőben éa
végit veti a tárgvaláanak, mondván keményen :
_ Ha annyiba gyün ki, hát ügy ia jó l**sz.
— lártaa gatáa a lilré slétt. A I ü«»-teiő bíróság elé citálták Márton ga/dát, Súlyos, nagy vád térbéli a léikét. Feljelentés érkezett ellene, hogy — megcibálta anyósát No hat e< főben járó bűn a Márton gazdit most ott feszeng • komoly bíró előli, aki eképpen szól hoaza:
— La*aa. Márton gazdi, ha ugy v«n is, hogv aa anyósa, házsártos, azért m»g sem volt jass* hozzál hogy megcibálja. A büntetea jota a biróaágot rleti meg.
Már<ou gazda erre a kij-leatésre c«ak jártalj • egy ideig a szemeit a c-izma*zarán, végre nagy goadolkozá* után igy szól:. .
— Cihája meg hát a nap*ma«ssonyt a \'«—r tekintetes ur.
korlat! tapaaztslm\' alapján a legjobbnak é* megfelelőbbnek elismerte, s ha Igy tud**t"! felfsgyverkesve, az oksarű gszdalkodáa alap-kellékeit uraljuk, megfelelő tőka és munk«erö hősséjarulasovsl s a közgazdasági báty t réoye sók kedvező alakuláséval áttérhetünk lassankint a belterjes üsemmódrs.
JllnŐ hálást van * mély ■Ofaléenek.
Közgazdaság-
Több ízben foglalkoztunk már azon kérdéssel, mely talaj\'iiüveiáaüniet érintően a mély azán ánsal Ali knpcsolatban, a bár ismételten kfmu st\'uk, hogy a termén fokozásnak — egy*-a esetek kiVéleiével — egyedüli h tható* e zköae a mély művelés, mégie a gyakorlati- éleiben as» tapasztaljak, hogy nagyon ke* és azou gazdaságok száma, malyben a mély művelés kerealűl-vitele rendszeresen eszknsÖl\'eiuék. — E j* lenség oka. véleményünkészerint abban keresendő, hogy a gazda közönség nincsen tisztában a m*ly mb-velea fogalmával s épen ezért id^genkedén annak alkamaia^álól, elesik egyír al ama* eh . nyfthUU, melyeket Ma nyújtani képea. — A dolog uvy a 11, hogy a mély művelés fogalmát volta*! képpen nem a saantás mélysége szabj* meg, hanem azon körülmény, bo*y az eke mélyebben\' jár, mint a közöset/es azamaanal, mert pl. ott,1 a hol eddigelé 20 cm. mélyaégre s/aniouak, s moat bizonyos időközökbeu 25 cm -re mennek j le az ekével, ép ugy hexzélhetünk mély művelésről, mint abban a gaid^asgban, a hol a közönséges szántásnak volt 26 cm. mélysége, aj - bisonyo* esetekben 30—96 cui. t e Btán\'lfták. —, De a kölönb«ég mindkét- esetben feltétlenül muialkoíni fog az eredmény javuláséban.
Neszük mar most sstben- nyilvánul aa IP
Kaawaartaa Pál, aeabá: Mergtf. Baoelk Oyénrf, ftlMw.« lémet giedlfcargar Html, feideira* : Jémtf. léseik iémti, vM«u Bukü - Tarts. Baaaw Náador, «a*á kiratalaok : (Jlvaa) Leies
Patfaua ekl íafváa »églá« Míkály ---------=
Magyar f-vc. SUeiin : Jáaaaf. Haakony t. r«ad6r: fi r aeoa.
Hnbár OySrgy, %Mait »aaká«: OfSrgy K»tovica Qjrörgy, MJmirm: F*r—oa. Orfarald Káénál, hás.ló BrvS. lálavim UySrg/, feJdairaa i Jnmt.
Halálozások :
Mami Jómmf, raaati csoport vacrtA. §f éraa : UMH. ■SkAr.
Barg^r Oiaalla g ká>\'gp*w : wl—■ 8»táa*r K-taila, f éraa: urjki tjalüu . Hurráik Balrfiaaár* 18 kósapea • ttddkarat La»*ajai latráa ko«ai*. 59 áraa: agraaáUSdáa. Tokára dférg/ kftiajKvoa, 75 áraa: tidftáarvt Taaaaorlra Lajoaaá — Kit a Rosália, dpáss aaja, M
árra : tőd^ráriáa. Pftcae Jóumt. aafiád, IS ávaa : tjpk\'as.
Dolaaaa iHráar 15 napos: Mlkarat___^
Bareajal Fereccni — Varga Katoűia, fdldsiivaa r t7
ávaa: tftdfilob. Újlaki íatváaaá — Krupf Magdolna, tftláairaa, Sl ávaa! lédévém.
Plutár Katotta caalád, 91 éras . kaákártjaJob. Yarga Jáaaaf if)s, 6 aaper ; g/aagevég* fiarkua Juliánt I kánapoa/ bálkaral B»l«igk Aaaa, 8 faóaapoa; kSkkervt. Vadáaa Mária, 15 kéaapoa baiaaat — kocái Utal ralá algáaotáa.
Házasságot kötöttéi :
Hoek Károly, barkaraakadZ (Tamaarár) — Eaok tínaal.
LáaAr Jóeaaf, kárpitos — Mascr Taráaaal.
Hoffmano Soaa, Igyrádf (Kaaztkal/) Wúm Laaszre
•ar. Holoar (ŰSeoraáraL, •
Haiéayl BáiM, ■afil ITvgaSak . (8—katkaty) — Fraand Lajaár|ü,
330—1
Bellerje a fgiiad á 1 k o dán éa
okazerB gazdálkodás. ^a
Elömozdt\'ja a mély művelés a növény gyö- 2224—tk. 1901 A mesőgazdasági üzletvitel körében ma kéraetenak fejlődését, mert minél vastagabb ai • i . , > .
az uj alkotások és u|j* alaki á-ok korát éljük | felporhanyitott reteg, anal akadályI»lan8\' bul \\rTeréSi llirCietniŐDJ
a a hova caak lekintüuk, mindenütt azt lá\'ju". (térj azkedhetik a gyökérzet; enn^k következése hogy • régi, elavult gazdálkodási rendszerek teáz a növény bőaég-sebb Upiál«ozasa s g ter>\' A le\'enm kir. járásbíróság-mwt ikvi hatóság kerete mindinkább tzQkBl. — Kks túrja a föl«|ro4« növekedne — ö«i gnbnánai 15—25 szá« közbirrá ta^i, hogy özv. Scbw^rz nberg Zsófta
ám ott, hol egy kftl -evtizgudeí _flteláti tPTány jószág lapost a a még soványabb legelőt, kapavágások iiaík moraja hdlataaik ama helyeken, hol eddi^eíé á laadóan c ak a vabnanemQ k fálászat lengette n saél, nemen tenvészanyag kerül ki In vak, szarrssmsrbák éa juhokat illető
ieg axon gazdaa^gokból, m lyekben annakelőtle ilyeneknek meg osak hírét sem ismerték. — S mindezén~iiltf&sok dae&ra fotytouoa s psnasa, hogy a guzdnlkodaa egyre nel^zebb less, a iftverielem tolyton kisebbedik. — V jjon mi lehet oka e jelenségnek ? Semmi egyéb, mint az, hogy akkor, midón kiadták a jelszót a gazd-sá gok rendszerváltozásinak a szükségességére,
zaJék, kukoricánál 10 -35 azázalék, gyök ési kaszihelyi, lakosnak Kac^eaa György uxsssor gumAa növény éknél 25- 30 százalék emelkedést mártoai lakós elleni 600 k >r. töke, ennek 19U0 észlelhetünk. — Mély művelés azonban nen.caak december 19-tól iáró 6 ezasalék kamatai 7 kor. termésfokozást eredményez, han-m csökkenti a!0^ fill. óvssi, \\ százalék váltódij harmiecöi kor. rizikót ie, mert lassija a talaj kiazaradáaat s 95 AHár már uegáMspitott, 21 kor. 76 lill. veg-igy hathatós tsiküzl nyújt a gazdának fi szá- rshijtási, 20 knr Híl liil. arulllll krtluegekUáflüL razsag ellen való küzdelemben. — Gyakorlati! vegrehajUai gyében, a nagykan«asai kir. tuék adatok bisonyitjak, hogy a mélyen szántott ta.|[* leteuyei kir. jbiróság] terűiden fekvő Tótsst-|m] sokkal többet képes a léit nedve-ségböl márton községi 3 sztkvben Alt—3 ssorsa. ia-viaazatartani, mint n aekélyen müveit, a a ki jgatlsnoknak ugy a 3 hrsa. ingatlanon épült 4 asaradáa annál későbben következik be, mmél oépsorszámu hazosk Kaczens Györgyöt illető melyebb a ssán\'áa fele részére 2563 kor. kikiahási árban a Tólszt-
A már emülett hatásökkos még ax ia f jaru\',! mártoni 163. aztkvben A+80^ hrsa. a att telvett hogy mely művelés a»tal va toza osabbá itehatöj«ált*ágköteies jngallaunak Kaczena Györgyi
legtöbhen helyielf>nül értelmének n belterjeaJft lermékee, mert nem csak c<ekeiy gyökéraetű ^ Ö leleréaz 163 kor. kikiáltaai árban Tótaaent-
M«itéllr(uÍ4d Aa a« nlra.arA su(JillfftdÁa Ina.lmál \'__I___„.filiL J.. . —KI. ...^i______I inűrlnn IrKvaZoKirA )iáfÉnl 1
gazdálkodás éa az okszerű gaidálkodás (ogalmát — Áttértek a viszonyok kellő mérlegelése nélkül belterjes gssdálkodásra, de nélkülözték abbau aa okaze őség elvét; már pedig jól megjegyzendő, hogy egy rendazerváltosáanál nem az a tödolog, hogy minden körölmények között a belterjes rend«ser mellett foglaljunk állást, hanem ai, éa kizárólag csakis az, hogy helye?, a helyi viszonyoknak mibde%ben megfelelő és okszerű gazdálkodást kövessünk. — Égy külterjes gazdálkodás és oksserüség elvének szemelött tartáaával sokszor kétszer annyi jövedelmet bttto*it,*mint egy belterjes, ba abban hiányzik as érzek az okazertt helyes gazdálkodás iránt. — Mit basznál például egy jó telepről asármazó, s minden tulajdonság tekintetébe^ kitűnően minősített vetőmag olt, a hol a földi gyámosodáara hajlandó, avagy nincsen kellőkép elkészitve; mit er a jó drágán vasárolt, szép es nemes tenyészállat ott, a hol. jó takarmány be-1 lyptt szalma vagy szecska képezi annak eleségét ; mit várhstunk a műtrágyától egy oly gazdaságunk berendezésénél és keselésénél a helyes éa okszerű utat megtalálni..
Jól jegyezik meg a gazdalkodók. hogy a belterjes gatdálkodás : két élű fegyver: s ha hiányzik annak alsó és fő feltétele; a kellő szakértelem, a helyes éa józan itéfő képesség U8X b]itba. való minden lörekves. — Tanuljunk Jtt£g-«lőm> helyesen es okszerűen gazdálkodni, I ▼agyié jegez*essük a m$zőgizda*ágban előforduló nuuákáf «ugy, amint azt a me*óga< dazdásági . tb-j domáDyt a kutatás, a kiaérletezéa e-< es 4 9Ta*
gabonafélék, de a gyök is gumó«nöfenyek s as tnártón községbiró házánál
ipari éa kereakedeimi növények is iku tivalhatók. l(Wkl ^wiXL^ uz o
1 Mindesen baUsekat a/onban csak akkor 1901 ■
érhetjük el, ha rondo^kodunk egyúttal bővebb •• érmkmr.
Dr. Löbi Gypla pécsi lakós felperesi ügyvéd vsgy
helyettese közbejöttévei megtarlaodd ayilvánoa
tápanyagpó\'láaról is, inert a mély művelés fokozódó trágyaszükséglet\'él jár. A nagyobb
tr^yaszükaégletetpó^ljaegy ideig a\' nagyobb | ^^ eladlí^MoV. mérvű elmálásból és felbomlásból lármázó Kikiáltáai ár a feantebb kitett becsár. lápanyagmennyiség, de mindez nem elegendő a Arvere«ni kívánók tarlósnak a becsár lOJ-át term^fokozás Urtó^g .ételére. - Müjragyával ké8ipéMben vag ó?adekképes papirbaiT a kikül* kapcsolatos erős istállótrágyasás nélkül ugY-h^A^K^ »J™; K ™ szólván lehetetlenség aa érinteti hatást előidézni
s épen ezért e körülményt figyelmen kivül hagyni aoh se szab\'.d.!
Anyakönyvi hírek.
Saaptaaibar 1—10-ig.
- ~ Születések:
Kaloaár Sándor koeaia : Lajel Gábor Jáaoa fSIdaiiraft: ikrák, Anna ia a fin halva aa. 8afita Jánoa p. éa táv. aaolga: Katajia Z<glar Igaác f5ldairaa; KoaiUa Kobáa Jánoa, c\'p&as: KáiaUkn Caondor János roldniraa : JAataf , Horvátit Lajoa upaáaoi: Lajaa Parké Jáaaaf köattraa: Jáu*f E^láaálalváa ■téuároa. Tarés Ftiagar Jáa«of aapraáaioa; laliiin Pákai J^aaof, xzjdu\'r. Ilona. Varga Jiíinf, U|4aii« : J«i*srf. . IockaT Kaiaiin, Ssskácanft Jarsa^. J Halluigar Saaiart, káater loina.
jdött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. teletköuyví hatóságnál, 1901 nspjáu.
NUNKOV1CS kir
járá^biróaág mint evi július hó 2L
jbiró.
1966 végrh. szárrí/ 1901 33^-1
Árverési hirdetménr^
Alulirt bírósági végrehajtó as 18*1. évi LX. | t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré tesai, hoyy a | kir. járÁ^biróság 1 evi aaSma j végzésé következtében H^poch Gyaia ügyvtd ial\'ai képviselt N. K. segelyegylet javára Árvát ! Józsii éi* tép<g ellen \'ÜM vkor. a jsr. ereieig [1899 évi Szép ember hó 22-én foaánatosnott kielegitéri végrehajtás ujan lefoglalt éa ?62 I kcr. bectült küveikező tng«\'>sagok u. m. gazdaaagi 1 áttolók; és lsl*zereiéi|uytIvánod árveiWu|«U adatimk.
S«gT*K4oii3i, csütörtök
Zab 73. u»m (A lap.)
I 1901 •f\'ptrmber M Ji<&»
Uf intfÉaik « Laargti kir jmumi 1899 éri V 527 6 »U«i téfitoa iolyiAo 291 kar. tAkekfratalés, aaoak 1869 évi aprtba bé II a-pjéiól jaré ?{} k«Mtu || VaUééj n aééig ímmmii ff lor. birfrlag anr aiegilUpított köri égek ertjéig Bargar CtpoaaSaamaé
Arrai Ü4d>éi lakén iiiinfiti^ff
ISöi ára mep(mUr M - d+ u. 8 árakor
kaftáridMl ki ftxetik ésakbea a Ttaaí sjéodékeaók #1 ■»g)f|iéwa* ktrataak még. kogy as éhüMÍ la^ágok ax 1861. rrt IX W. ^WX-aa-OiŰ&I MHaébco klipénfftsatés aeflett. a legtöbbel ifrtMl bec«ároa aJu. k» ai fogaak ada\'aL
Aaeujibea u éimnutd^. io|6 í|Okit. 0áfok is k h fdőilogial attak a atokra fy rkfMii jq^t iftr ak rtrtwa, trt erét aa
\\StL éti ÖL t,< 12ft §-a * németen et*k Javéra ía tirtM^cuk.
Kdt Csrgé 1991 éri Aa^autat kó 26 &af)Aa.
POMYÓ ISTVÁN m V—f- kii. öirósáfi véfrtfeijlA.
344 regrk. som. 1901 332—2
árverési hirdetmény.
áfolíft Éuéaigi rífrekajtóSx 1689. ffi LX t, c- !02 §-a értitaétti eaaoaai k -zlWTe faaai,; fewy a Mnrei kir. jaráabirfoag 1899 e«i V.
HtX itt eaili fxamt* kéralkes«e»!
kaa Beü bam ea Gmk. D^aoekerg ea W«sJ -ÜMÉaaoa-Mér »agy taaraiai—bojegste t LTgekj ja«ára B íjas öyfirgy éa arja üálaa E-i*i feiJ ijraf irtnni l»kéa»t elln össze-en 257 kor. ) M fiU i jár. trri»f 1899 avi apriüe b6 7-á^ \'lovasai* üuáí fej* o*i á»t kia^gitraí Tégr»-b*>áej Visa Mo^tó éa 130Ű kordára fecesiu karáu l ke/6 ír g^»Í20 v. m hffk aa taobafeatmok 1 wiinm ért*r*aeo eftaástaak. Mt*y arveresnek j a -nemei k«r jb»ró«*gaaa 1901 V Íg|~V-. *s~] Téfif>e í&i lil . tökéltj
éa pedig BfcPíMss éa Gmk Cf||>vaia 5H kor. Üke, caoek ISSS. jalw iO-iéi 6J, JtQ kor
Kta a*éaj TBP^ t^M^füVr.
í| 6J k bátraiak taepa: SUJ4 L 340 kor. aUa 1896. október 14-tfll W/6 éta*. 8-g 90 k. utto 1996 áae. 94ót 1897, iShg 6J kamat bátraié*, ragyie 3 kur 50 fii. Daa^kerg I. é> Weiaa eég fcftfeteW 76 tor 04 Ik (44a. [ eaM* 1897 JöSöa 4 icl kamatai, K wfmtoo Mér M- cég köreteléaa té ab o 1AI k r. eouek 1^99 jaa«Ar4 i4l jarA ő% k uliI^j ad-ig ft«aae •. aaa 160 kor. 36 fill. ma^afmpiioi k*WI««gek, •rvjétg Tö<aaeii(Mértoobaii *egr k*i\'juu aloo-f reöe<tek lak^áai. laaadö aask«aie>4fa
li
Tiiiti Éfittrt
Von*tok erkeaooo
3 re W f«cik*r rws»<
1901 étK üifl^ütéi hé 18 uhpján d e. ÍO Ó.Ajt

tara (
too) ^ l
kaiáridöfll kí\'i\'atik és abboi a Tr-oi .-zándé* közök oly megjatfjséaai^l Mwá*fe ineif t»o y aa .« \\ Inotetí iagóaagok as 18SI- éri IX t-e. 107 éa » 106. \' értelmabea ke*sp ua i H a aurl .|it a|s»rgrr»srg lagiöbl>at igéidnél beesifoij, »lul í« • I foga*k j rr***rk+f adata!, 1 *
ÁaBeaafibefl ai €?Urrtrei»*ndo irg«a gokat | aáaok is e és feiütfogla i«ftak a csokra ki- i cbakft*raym eiégiteai jogct ayeiirk T<laa j e» arr^rra sjJ iaiai 1881. éri LX t^e 120 $-a er»lmel«cii eset I . . jarara h ek^delMiV - j • •
Kelt Uteoyea 1901 éri Siep r bé 3j oapiio. - -
SCIIMIDT JÁNÓS.
I»l • fa? é. gwanp
\' 1 m —a \'a. " irt ■|T
j 8 & 4é 9 *aa -a w;
IS 04 • éfÍ9l
1 a 40 r«áH
| 1 0 $ aa # 4 a
■ 4 m {Mf • . é ^
}!"• 9 i aa 9 f"9*» fly
9 aft 9 r-f «JI
I 4 » j raa 0 • r cH
5 a ■ la a «f »r(f
ht aa 9 H 8
ti _ \' ti 9 •"•éy
j a # I 10 9 | ncfl **ay *
In [ tO 9 *i , y
í 1 j sa 9 d a j ■
1 II " / V rag^ »
Vosa íDdu^a.
a—»J i>f
öt?to ttuaci^:
IiUtat>liáa_S
(rrWr i 4
Kfj Mhirl Ilimül aMta kMá. Baji
■4« 1 uáa Walifamk/ Attal-ál
CiÁ4Un;a Karts
I í » S „
4 . au
Rlost eladás.
Mé toségog béro inkey István íbaros-berényi uradalma.
FasekmS\'Demcn gazdaságában az l901*-k évi homoki dtfl.0 lenDéaéböl c rca
loo hl. must
(okbz riziiDg, sflváni, piros rrtclm , burgund^ kadarka és oporto h)tákkó •) Azouluvöl v
csemege szóló
is ka^b^űó.
aúió img\'tekmihiiö F^zekas-Det^ii f>u«ztA<i (o. p- Inkej hol Irfrcbb í^ivíiágod Uui ad.
Áz urai IatézSság.
HIBDETMENY.
_ ________NÉHAI TALABER gÁLM htrvMekabox tartoio
120 éarak MU>lia blrk «r«
1901. évi szepten ber hó 14 ik
j>i*j*ri ki uniti ér * rét ♦ren napra r 6 irm^i/a f*» r
i*4* fnc mnpBflatfii, aii as e dekl d > k I -a u «»
N if-KakiulD, 19ul MrpJ-in^r fH é -f ■
Dr. Bród Tivadar
xárgotidDok
HifuBtÓSBK eiapkiadóhivatataqi>|
_Nagy- Kanizsán. I
& Mmt&n ujabb törvény crteiincbcn *
& • gy*jte»c au»-k^k ori-iosva r»a, ebaiaraitao eaum « k «»i paco» a ten-tó l*goícoébb«ii do^oio*, bo^^h fur»a>m^ K
^ ocfcaaijaa, . - fc*
^ H kláfottaf a !>|«}abb k^virkkil éaaaa Irfay&emt a, ad «*k*r-l aa C IjT
idii ^h (én idénjrrf
rcnra. P^oatyobb p í^o-a iu-i éa lo*s kíUo aikim alk««zil . ^
IL-rtaa a a «ri. k«a «aeiai ro\'.r ní-e^ k a «, a n* - V «M* •tavial^ rardiMt iraai»tl\' |íf
^ •r^biaaifi asafMa ae^ia^at ia «»gy kara «ir« aft*áé« Telje* Lü*mteJelUÍ
& i£&mMArtH rérfiK^M ^
Jp Kaanatrt ié» IU»i k
r* avi\'M raaa/aM ote*é ^aiéri keaiitrt 1 ^ki\'B lataw at
s
J ••»!! 14>«jrjr m^ff mktéfi asiv* L éta k«bAi«kbiii a^t
Huszonnyolcadik évfolyam 74. szám.
TmiHi -r"" linM llltf ItfHÉHÉMhn
imtMi MM M^M-
---ii ■ 1 I I <ii hfcw--—
Ma aiüili* 1 l»p wllaw iMn iMÜÍnfa ktelaaMj.
TiaéShtraSal: Ttraii**j>*t»t: Kméd kisjr
ZALA
KLÖriUTfiB ifttg?
n»......It
ti
\'■U^tw , . ... | ~lpür
m mar
r»»B huiim
Politikai lap.
Begjafcaik IAGY-IAIIZSÁI heteakmt kétszer: maraap a ciitfrtíkéa.
atr—MI— ImM m m tank-Mi NWimrt «
— m aa miit
Nagy-Kanizsa. 1901.
Fllllil uartiuti: tmmtmr tmmémr
SnrtiuHlm: í«mi a
•-* "js&rnap, szeptember lp.
...............-\'f \'- |
,.Magyar ipar"
= A legszebb „és legolcsóbb * petrcle^m és "vUleizn csillárokat, asztalilámpákat. fali karokat a!
Magyír Laapagvár r. t.» *
készíti.
! Petroleum Auer égők ! mipden petróleum lámpához alkalmazhatók.
A LT és BŐ HM
Vároaháx-palota -
\' j. J. .1. ...TTTTTy??, .1. J. j. ,1, .T?
^ ^ ^^ ^ ^^^ft ^ /]\\
Értekezlet lesz ! .
* Megszoktuk már, bógf Nagy-Kanizsán a sajtóval nem sokat löröduek.
Megszoktok már, hogy a közérdekek elevenjébe vágó dolgokról sem kapunk értesítést • kfizretftlro forrásból, ha-nemcsak a bővebben vagy srükebben szétfolyó erecskékből merilgetve. tudjak meg: vájjon mi is történhetett a toros körül, s mi hnggyant ki halfilé.-
meg ; mi csak a szétfolyó erecskókjj^ld íUen * falragaszon Epttjrsy Sándor, lelt állva, szürcsölhetjük, kósto grfínatjak mint a megyei központi szabadé! viiparti a közügyök: életvizét; s ba azután a*t\'végrehajló bizottságnak kiküldöttje, a találjuk mondani, hogy egy kcsit nem jnagykanissai\' választókerület polgárait szep-tiszta, egy kicsit zavaros az a v>s: hát tember 15 ikének d. u. 3 ór-jira az bizony az Aesopus-mesebeli bárány sor-J,Arany-Síar<ks* szálló termébe hívja meg, fára jutunk; minket vádolnák meg az hogy egy- értekezlet keretében a pártot iokps farkasok, hogy miért zavartuk föl a {megalakítsák, és amennyiben célaz-trüoek vitet. és kívánatosnak mutatkoznék, a képvwe-
Ennek a megszokásnak hatalma alatt Itőjelöltet kikáltsák, a párt elnöke, t sz-|a tisztelete* hátom lépés távolság respek- \'tikárát éa végrehajtó bizottságát mecvá-tál-s&val lestük, vártuk, — mikor jlaszszák.
már a vármegye többi választókerület ében I Tehát ennyire már volnánk. Most már különösen az egyes ellenzéki pártok ré <caak a*., a kédés: törünt-e "valami jszéröl teljes erővel megindult a sz-rvez-[egyéb is a fórrá* körül, melyről csak I kedós— hogy végre fog-e va ami lölbugy-jlly későn (majdnem már elkésve) kaptuk ígyanniiL is a szabadelvű párt forrásából, ac első, némileg vigasztaló életjelel.
-Sokáig; nagyon sokáig vártunk bárány Mert sem a párialaknlá-t, sem a képi-türelemmel hiába. vi>előjelölést, sem as ebök, tiatikar la Már azt gondoltuk, hogy a néppárt végrehajtó bizottság megválasztását nem j ügyes taktikáin vezére valami láthatatlan tekinthetjük — olyan dolognak, amit néppárti ördögöt ültetett a forrásra, hogy az utolsó órában csak amúgy he-\' abból legalább is a legközelebbi válasz* vényében, ötletszerűen el lőhetne vt I tárokhoz éltető vis ne fakadjon; de hát gezni. Fel kell tehát tennünk a megyei — Istennek hála! - kellemesen csalód- központi sxabadelvüpárt végrah-ijtó bizott-tunk. ságinak kiküldöttjéről, bogy ő már a _A párlpnliiika—időszaki—forrása—nem torráa börfil—megtette-,—elvégette
Megszoktuk már, b»gy a közügyek forrását Aesopus meséjebeli okos farkasok állják kö:Q j minket oda nem hívnak
apadt ki teljesen. Végre mégis buggyant azokat, amik a tapintatos párt«*erve*és ki belőle\'.alami. szempontjából okvetlenül saükaéffNek. Fel
Egy tekintélyes tormáju falragasz. kell tennünk annál ia inkább, mert a múlt
TA^CA.
Beteg lelkek.
ífMW.
Irta :
Fcé*r Ak<«ee_____ D*a*< Miklós...
Aa a Mlrite, baraa. ravaaa aasioayka sietett berni atai beíBtmtei egymásnak, bogy eztaa mirulual cdWroílV-sön magának a íürdőor-toaaal
— Nini, M|t arüéaes? Mi boát a magát iát?
axsoajoa, — megbocsát odván aUan-áfoMrt — h ify setmwa «em csodálkozom. Aut, hogy Tt V lamm mégit. H» jó! haílotlaa, Keber Akosne...
Meg ki Ha Moadita egészen, iroo mód m\'gbxntam. De aiar keeö tolt. A\'ra a vidám, derűit, atóka <ia arcra rtiaiba latbatallaa kea halotti tatyoU dobutt >oíaa, oly (ájdalmas, keserű atial dit&tt egyaretre- Ds nem olyant, milyent uj/reod-ifait csaposok na\'taa »1 tt sxokolt ölteni as arc; koty a vonások dúltak lesznek áa aa egész etior«ot. iu itirc megiarlotia a vonások rendezettségéi, a Iá dalom igm otthonosan att rajta, csak elborul!, mini mikor kora-hideg
— Esgtm aaasoayaai, • renmás lábaim.
— Hal nyaral a <»aiádja ? tfi » itt van t
— Ka* —aiomom, aa ea csalidon) te bot se •T*ral— ftoa, nit ke8 exírt oija* caodál>oaA tffaatetat tégml Egjnetieo agglegény vagyok. Bfiá M er iij. Amf mézet afr rirágrál szednek atiaok, ni én eaarrOi cyljtta. Caak a áaláitti Mn, Érzess: agy foguk Mikiin, mict fT kinet, ptdithi katya.
— D* tüityee poMaaaswbea v»a. Egy c«p-p*t wtm valtácott. Szinte el ia telejta*, hogy —jd>ia tiíeeSt év «f» oem l&ttok egymást Hit
M la es&daik«rak én rijiia, aii ?
— Ea aaayt ra dáittl dői|Ot láiísm atár
teaaet egjazerre sötét le hóréteg mSgá aikhk oap. Láttam, hogy aa a «t6t, txenvedG, bánatos arc, az A re&dsá arca éa ez a n-isik vidám éa dsröa a csinált, fireate*. bogy akaraitanql ismét Csendes tragédiára balkániam.
Vioaxutai akartam, de h«aaaro«an caak ai a banális dolog jutott eszembe, hogy elkezdtem kratrfi aaaeakal fe bordani a férfisk Oaaaaa éa kieákileeMga eJlso, ameifljel a aOi szivek ábrándjait lelkétlenSl »Ze{jaiié}Mk.
Még b* sem engedte tejeaai mosdatonuit, as a kis törékeny, véneles, bMi saaiooy a síflíéknél meglepő \'azenvedéijes-éggel haragosan fatbe> aaakiHNL
Huia« október 1-éa
Főnyeremény 180.000 korona
^ *. oa Tisza. Sssegredi sorsjegyedet 45 korona kf.zetése ellenében elad és jutányos kamatok mellett letétbe vesz
/ A nBáiataMa limáiéilBl «• Iparlatk.
— Nem i**i, egy a" aa« igaz! Hainfaág aa egész ! Oszkár jó vull, Oakár tw>m oh»n vall, mint magút tőiibsek. U *aesvMit engeni ma* gamér. Rá nű«ve nem letetett aeai gazdagság, sem bír, M>aa d csöíf\'g, ica carrMre. s-m egyéb ii\'ás, amiért magtik férfiasa szer tmák«< éa ba|-dogíágubit oly könnyen fel «aak ak cserélni. Neki ea «g|i«a hir, dic-ó*««»d,.»agyon életééi, minden.
Annyi benső hévvel \' é* energiavttl beszéli, hogy «entBl hittem minden aa*vai áa jlraglkut At roejf fogbi>tat annak <aáHa«.
— Ép magam >ta írtra —-aróU bmi már I lemondd ■tlaocboltka* h ingoo, —• Kétua Dénes. | ép ma \' tisedik eva, hogy Fehér A»mö« leltem,
minden ei záaim éa akaratom ellenére, aaáia nem aaSott el agy aapónt.bogf végi* ama gon-doltam Vulaa aaareaeaéilea életem agáaa tolyaaéá. Kerestem, bogy ki a kibáa^TaUa kóaa) ebben llndnáa hordani k*reszlemet7nRI valakit Okosai, ladaek sorsomért, ha aiiadiari magam volnék m aa. Mind hiába, határozott efediaéayre a— ludók jutat. Ma as éa lelkeaet terbetew * falatflaaéggal, holnap Oaakárat. A mánk percben már kepta-lanaégnak tartom aa agéaoet éa ^ladiakaAk -hatalaut*odik bennem aa a aéaet, bon agy , kegjellen tataa lehetetlen bábját vaimak. Nemde fnresa ia ez, bogf »íad a ketten neretjök agy* mást; a aalMtaek semmi kitogásak siaaa a háaa<«ág elten; engem kirúle fala aetn érdrkel, neki augam képviselem ai egéaa aáí t»met áa egy aaép napos teldntt ilé^ekka- arra ébredek, bogy Fehér Aknaaé vagyok? ügy-e, miatka romaatikos agyvy 9 be\'tges taatáziája szőtte volna aa egésaat ? Da kalösben — tméit btralaa íor-Malatlal — elmondom magának az egéaaai. bálba Mttrti e<t a rettenetes ekaoat Taü» meg em^ékaaik rá, bogy kaidat hsa aayám raaaa szemmé! nézte a dolgot . Nem tadom miért laláa .
KS^^t\'^ ijl
Nagy Kanizsa vasárnap
Zala H. szám {• lap)
I 1901 szeptember bú l*
Lapasatalatai megmutat iák, hoyv az elnök, tisztikar és végrehajtó biziMtság megválasztásától s általában a helyej tapintatos szervezkedéstől függ m >nd>-n.
A tazi, sz ímmel-ámmal keresetül vitt, igazi lelkesedés nélkül való «»erv«ske-déa, az ötleUcerfl. tervlelen idu-od*kapko-
— Vdln*zlrt$i m ngnlm \'k A LtaxWaé, Uager Alajos (Bpes ), Kat..i tpmm.
aáktútnym rAUú&ertilt uabédeleU párti l»*""»r.
választói /. kó ÍUn délelffU Perlikon, <líi■
i»\'r J iuel, Stsra Hásdur, L<tw Bsia,
.gán Eiylei* elnöksége.
liMfi jXKfy Csáktornyán nipes írtekuUtMl ,s k«r. A< | B. k. H.vatalsso%Ék hm. tartott"i, a melyen nagy IdkavUtt l a ksaéi Egylsis. Kóklsr-leyvArek.
kerUlet volt kipoimtöjtí, JrT Whunu Guula • * r.ró-inger Jóx««t. ___
köiolctaláiü/ytminüz tr urat u./*Ujeloltlülcnek . k#r Bíla, Dsrvaries Imre «
A*W.
lO kar.
dás. az elbizakodottság okozták a multb.n V\'.Á* \'l^f^w\'^a^ 10 Kgyit.,
, Kálmán miniszterelnökhöz, Wtasnns Cruula s*n«r >1 «;<v» K-iinzariri ín,H**iii * üTZVIl, *
is, hog| a nagykanizsai vilaszlókerü et kulluszmi.iuterhezésPodmanúzky Frígek**, I Miksa, Tságl Lios, Mifjir a.alaltcatság,
szabadéivüpárli lobogói országosan ismeri jeles kapacitások nevével is diadaltalanul hanyatlott tk le. Csupán egyszer volt sikere a rögtönzött küzdelemnek, amikor ax addig ellenjelöltet nem \'érező \'ellenzék a biztos diadal kilátásával sziritéu beleesett. a tespesülő\' elbizakodottságba, / ebben az állapotában lephette meg a küzdelemre larmirozolt szabadelvű tábor.
A nagykanizsai választókerületben most a kitűnően szervezett ^néppárttal szemben es ik akkor lehat sző a dia iái reuié nyéről, ha a párfcszeivez-ilbon a szabad elvű tábor részéről is megvan az erö\' arány a küzdelemhez ; és ha\' sikerül a szabadelvükért lobogóira olyan nevet írni, a
a ttabadeloü párt efaö&hei, ü Ivötlö táoiratot R »«- nberg Mtnó, SvitHer Káro\'y Fi chjj i-«pw
mitek — A kerület néppártjának jeWie, " ~
Beezüky Ist^ktornyai Ügyoid, ugyan- ígál J.T^t
esak nagyban hindi a harcra, szorgalmasan „„„„. PiU, A,mÓ3_ 0<x>r. M nVv B.nk, Bélát
látogat/a a falónkat, » boldogítja a jó is Lajos, Harimano Károly, Órouváry Gyúlt. N. hazafvxs érzelmű, murákffzieket .hitáfias" K egyesület, f)obrints Milán, Horváth beszédeivel.
A nagykanizsai ipartestület köréből.
KiniutaMa.
ID-zart, Hlatbó János, Bo-ten\'bái Ge-», ScVuJbof Adtlf, Fialovits Lajosné, üjvary G-tn, \\V?>ss ■ Kére cí. &tik Gyula, Izr Hiikd*se;. Mábvvx Gyula. Kem--ne< Ferenc ap. kanoké (V-s-pr •«) iVogrooies Antal ap. kanonok (Vaszprttn) IIo-| nerla Hermann, nyiregybázi^ipariestüiej, Ujváry Fereno ap. kanonok [Veszprém]. Sehte inf*s Mór, Haj ia Mmálji JJek FriareS AWMm Károly, As 1901. augusztus hó 15-h tartott sissUttsnU- \\ F *"1* La|0S, Dr. Frant* Bezsö, M^otner Albert, liii ünnepély bnltrlei és kiadáiairil. (Bullusj, a népiskola lanári karaJN gy Kaniss>],
Bevitel\' Kóhn Fülöp, Nith Norbert, K akoinarowi >p.
. ... , ,, tea". Hajdú Gyuls, E*ek Lipó>, Éb^nspaiiger Lei,
0) siszlisugek .megváltásiból: jp,i|er (Mur.-Kere.ziar]. Wanaer Károtr
Vécsey Ziinraond p-Wgárme.tar názzlóTWnrtk | Cie-zsak Jói*el [Pu*tUi>agyar<W|, Z laegensrgi melynek birtokosa a maga erktlcsil60 kor-. dr- Beöizik Fereocné zászlóanya B0|\'P- le,L Dsbrecen. ip teai. Komarumi ip, lesu _„. , ,, . . ... . ... . " . kor, a m. kir. 20. h -nv. *y. esred tisztikara AoUI (Z. Eíersaeg) A n. k. I Tawri-
Sttlyával, egyéslségével, politikai múltjával l00 W,,a c». és kir. 48. gr. ezred nőikar. Ike^si Egtlei, Polák Jówef, Róhn L. Lajos
kivívta az általinöi tisztelet, a k0zbiza-|40 kar., Gserián Karoly c uraegye ali pmjajAI41a»d<si ip. isi, Sáisetvári ip. ie»i. Ealts
20 ,-or, a M>proni kereskedelem e< •parlt»mi.r.i\'[ Lajos, • n. k. Alt. Monkasképjfl EgyeaBlst, 3 drb. cs. é« kir. arany, a m. kir. férvén)szék I NsgyaiAdi ip. test Venáéid0iiök, m-aa t,Av. «s
-lom nimbuszát.
Elénk várakozással nézünk a szeptem ber 15-iki értekezlet elé, melynek lefolyásából és eredményéből megtudjuk majd határozottan, hogy töri ént-e valami- érdemleges előkészület a szabadéi vy párt forrása körül ; hogy meglehet-s hordozni válaaztókeiűletűnkben—a szabadelvüség
lobogóját a diadalnak legalább mén vével."
1 drb. 20 kor. arany.
50 h*r. (irNei Gut<nann-fi>érek, Wu zt! Laj-~. . . , .
40 kar. Óról Ho >yady Imre. 8<> U«r. Nagykanizsai vár>» közönsége. 35 lt*r. Nigyka.izsa TakarékpíBZtAr, Eperj«<y Gábor.
pincérek E<yl-i*, B. Szt.-LArínei tp \'est. C-át-tornyai ip. teatn Kuadrád A.ostnrt, Ssvariii Jaiios, Grdsbat Filtöp es fiai; Palm Peier, Kn József, Ácsok éa kímilvesek >eatHieie. S<abó Káró y. Moranriiui R imán, Ring Psl, S ftrn Mór, N gybecikereki ip. isst. Jock Hal, N K. S «\'«• munkások szakegylete, Keszthelyi ip>r esilil-1,
20 k»r. Jands Károly, dr. H\'Oyr János, Báj r Vinee, Ifj. Samu Jó<-«t, Kint-r Jf.«ae(,
dr.UenrikFerei.cz, a "n. k.\' Mosdóltyveieir némi re- •seroély^ét temstk. >ar-u aia, A zalsmeuysi sggbaroosok les lileta, Scbmídt Emil — (Anna major), Abiu tbánvai Ip. (esi., P lliui Inkei
finomqn érző aoy«i stire ő*-ziön-zcrüen iftegae-j-
■lei\'ü, 1 \\omoru t toI am. lam-rtem 0 zkart. F>-l-
tir> ám u.mmi^ i^^.f V4twos, Bogann»ilár W»»tf. Harkányi Eite, D l*\'Isi TskareKp-oz\'ár, Budatoki ipar\'esiflkt, Herteí ndv József. (Viudornya-lakI, Fater Mihály.
H k»p. Piicér Albert, Ugor An al. Horváth György toiisst.
-?k»r. Á aa, kir.mosga >>•»«> aa i». 4tisy
lette.s.vestedeimel ? EesOT beiá va, lo. y ami nagy axerelmllnk Isyyözhetetlen, minden akadá\'y-lyat, engedékenyebb telt. Azt hiss m, it ké.dö-dik a.mr tragikosiank. Et \'öl a ,pi lananAUezdve 1 0</kár minden szabad pereet nekem a<entelte Aaint az irodai órák l«<eltek, azonnal hoxzank aietett. Ha közliejölt veletien csak léiérAcakar 1 is magraooU bennBnkst, vslósáa^al betegek let* ifink. £n izaviiotum barátnőimmel,, ö barátaival. Ketlrn egymásban karpó lAst tai%l\'iibk mind-oerl. Ex >gy tartott ket álló rszteodeig. Frldnll. kietlen, bosszú mártyromságlian telt elélem legszebb ki* ve vo\'t ez. E két év atatl Oizksr lénye codá-latos változáson mea> keresztül. Iz ese, vondo -kozása, vAty», beazedmodora, söi még eletrrndie is as letr, mi az enyem. Egeaz vs>ója ke deli nöies-é ^tfujrínálód\'ni. Urrs lett rajta akaratom és nelkülebj) m volt egész. Rabszolgám, babu játékszerem lett A legbadarabii szeszélyeimnek epgédelme-kedelt, ugy, hogy nehi azt -hjnem : byp-oükoa hatalmam van felette. Ez a t\'udat engem akkor szerfölött holdoyga tett. Mosi már ér/em, bogy es vát a mi fatumuntkA. — Neki sgy-ieni tsnulmanyai befejezés végett Buda pestre kelteit voloa menuie. ár hönapokkal eiőt\'e kimondhatatlan keju-ségü rzenviideseket éltünk át t i eiválás gondo ata tnnit. As uto\'só pillanatban azonban Osskár mindig ezer Drtlgyet talált a hsogatácra. így \'eh ei va.v b<i hónap, aiely idő alatt 0<skár sUilöi rea érőt a leghevesebb rsewrebáiiyásokbsn rtsze^-il t. Végre oda fejlődtek a dolgok, bogy minden b.j okának enyem tartottak. Hozzatn jbnek éa öiaz^e\'t kezekkel kérkk,\' boyy mindkét ónk botdogaaga érdekében beszéljem rA üi\'kart az í-lüláza\'-ra. Én mindent rnegiji riem. SzemQI bit em, bogy le»z erőm éa akaratom. Teí\' dtem. floss u i« mertem \'magtatai. Szereim m eríseiib volt, mint adott ígéretem. De mégb\'itnlíődtem gyengeségemen. Tíz ev Álmatlan éjszakai al.ui vére-re Bíardo-ta^lelkii-merelfrael az 00iád. Ouib, kis-
I lem, h\'tgy tra Btin m Hav«l\'h meiieitem, más valaki fog hslsl nai nyein1 lelke, a^sraia t-leti I és számnmra akkur as élet értek* örökre mes-1 szűnik. Veire is 0 zkárt tl\'il o\' Av töl- m. Nek-m pedig ax ntcra sem volt á<ahad kilesnem. Holnapok téliek el anélkül, jjogy csat túrt is ba"-í tollúnk volna egymásról. H\'Ana volt niiad*n ; farfing, ravasraág e« rrfia akosaAg, nem volt mód la lal<lkoxAsra. E>i már a< flrfliet széléa állm\'am. < E közb n evyre atallitottak s-A no ura a vöteaeny-|j-lötleket. Végre minden energiáin kimerüli, tel* kem élv-azte ie erejJt, való ág^sl be-sA\'ni.hatat-las let\'em. Egyik örfUt eszme a masikat váltotta lel agyamban; aeptelenuél k»p-l-nebli elbatá 1 rozások sz\'üiemlet ek meg bennem ; végre szerel -| mem alkuba ailt hec.Qleieu nel es eay karho atoa Ipercbea eihaiA>o<tam. hogy ha nem «xereihelem] 0<xkart mint lány, bál szeretni hgom mist aaszony és f-lesege isttem Fwitr Ákosnak, akii éppen soron -volt a vfilegeayjelöltwk kö>t ..
— Nos ? — szóltam hoaaza csend atan. miután ax erős megindulás s-óhoz jutni engedett.
Ax sssxony megértette kérdésemet,
— Not, azlsn semmi Asóta nem láttam Oszkárt. -
— Ei ba a véellen összehozni önödet?
— Ax leveletlen. OakT meghalt] Mull évben beteg le\'t, orvosai ide küldték, itt hall m g. itt is vas eltemetve.
— Voh már asszonyom máskor is e türdö-bel{sn ?
A.i&pad1, vérszegény ki* assziayka tfile tel-belöleg elpirult éi mint akinek rej ett cálxtiAt leif-dezik, leslllött tekin*et^el napernyője hegyeve) ax Ártatlan Iliidet bökölve válaszolt: ]
— Nem. most vagyok elötzftr.
A lenne exii szellő tárul zenei hang ikst ho-sott (albhkhflz, a türdS zenekara éppen, ait aa erdeke* kérdést intézte istenhez :
* Bojt? l\'ttn ntm egymásnak teremtett,
■ Hértfs adolf aaivinkbt szerelmet?.;.!
. \'-\'^mtSSim-K.
a n. k. kerületi beteg^egé>)X0 péraUr. HorVuth József.
6 kor. Király El-k löt azt (H <lió ). Lt\'acber (Lizának\'. Temlin Is ván Dsoalnldvan ipartes-Ifliet, Dr. F»d<jr üju\'a [Paesaj. K Us- i ip. tesl. Dr. Tuknly Gyula, Horvaih Karo<y, \\V. i-uberg Ignác, Czetcer Jaaoa, Fec<várad 1 p. te-i. N ij-károivi ip. les . Gye afebérvari p i»-i. J-r(iy Ado f. Kovács Mihály, Perkó Poter, Fuss N m« •tor, (A. L ndva,] ifj. St rn M-ir, Stépi U • di-zsár, S mon Gábor, Halasi AdAm.
5 kor. 40 lift. ó eg Hodica lalvan, , 5 kor. Wojnoviet Kt«, Logír K»r-ncx l-Bogady Vendel (S. Ssl M.k n-), Kos. F-ra c-« |Gmss Miksa, To\'h Jisssl. tasak Xa »i , Tóth Lajos F*egyházi Karoly, Mas Jox«ef, W-hr>b Hsa •tor, Török Ferdinánd, Pu -ifaty Si d >r, T-rmt Lijos, Horváth (Ma}dók) Jó sef, Viosx F^reuez, rSxalay Liins, E/ri iparlasiftlet;. Négyéi és t \'tiszt. | Szalay Mihály (V» zprem), Ráticb U-ls (Kapilna | KiskomArom], Niigy \' Karoly, 8-ali\'g«r Antal, E\'Sk Ernő, Elek Géza. Sie iq« Utvan. fAlsó | D imbbru,] Bei-ri Fur^net, Irmter Jó-aet, Mitnó\'er Ötön. T-kács 2*igmoud ISam >) Weiazberger Zsigmond, Dama Kaimon, Zotliler J >so-t Brelsr ignáczi KoKay Feren^^Leiehenfel Uyulw, A
I po gari iskola tanári kara, Bzveica Lajió, Kába Enil. Blnmeasobein Vilmos, Ka\'uf - anm Mór, Krsux Lipót, Htlvax G.sli. nKaa ier. Jmo*. Mao-u tnó Ede, Vida L jos, Liitaer X) Ion, F\'ancs\'os l.tvSrii Franc-iet Ferenci, Stekalf Jótset, No-vAczky Imre, Violt JAztef, Nuvaa Frigye*. Tursk 1 Gyula, Varga. György Nagy Ferenc*, Pimelkli | Hemrik, Scbormann József, Pergsr I ura. Csillag 1 B-ila, Bánekovich János, Móger Kar-ly, C«óka IFerdinánd, Nagy Károly, Kaafcnann Ferenc, Pál Gyula, 8 échényi 1 (ván, S-üw Júzief Ofenbeck I Karoly, Picbler Jóssef, Unnék mca Ittvsa, Tor-k I Géza, D rvaa JAnos, Maxyar József, Tóik József, Mercz Matyaa, Ma\'bes Karoly, Hile< Lajos, B»i Ibics Antal, Kellet liátyAa, Bjukú Fcreaf, Mayer
N»gv-Kanizs>.. vasárnap
ZéU li. szára (S) lap.
lBWjr Petriea György, P*r*ovi«s Jó«a»l, Her-ayovi\'i Bertalan. Lódner Ferner, Peiriea Fereac, PrtriM ÖH-n. Ad fr Kór, Len»yel L jos, Gold-kn»« K-r ly, Matyá« I*iváa. Ifj. PwIbób-r Jó-et. Id Fa ..eihéjer Hwl, nr FoJyr At\'tor Dr 0 <>p Mór, Ritter Józ«h, Szélit Aw al, U gtr ül«»n« Elek. A n. k. Táraaa kör. Sárközt Kai-—«». F«Uik E.»e é« fia. taorgrádi iparte»(6lrt. Dw r la* v », P \' rnr- xi l«tv«n, Sinnberver Fa rencz, Rn«[éolé!d Ad If, Badnay Jenő. Róse< le d Jtttrl Dömö\'ky Lá»z ó, (S. Szt Mikim). £per«-ni Satid ír, Vei bt Fülöp, (aold»t»in—ér—Nrtr Albert, Luaztig Jéaael, Dr. Ruzs\'cska Kálmán, Fmtő Jánoá, Rosenthál Jakab, Lányi Kálmán, (Z Egerateg). Mihályi I-hán. Huszár Antal, Raftay la"van. Mnzikár Vince, Dft Tripammer Rezsó, Snktr (íiűrgf. Haver tnu\'a, To ol" L*)— 4 kor. Németh Gvötny, S riva\'ies I nén, Báoffy Hunvadi ipartestület, Lahonaáe (i ár pár, N. KJ alt. betet&egélrziB pénztár. Scbwárzenbt-rg Inic. Bopnár 1 ivar, Topulica Ja- o«, R i-enbprg Hiba. Ste&w.vií-a Alajns, Noiáib latrán. Rei>bo-l fer Jén\'-g. Szélié Injo*. Muras/omba\'i ip >rles-1 löet, dr. Goda L\'pöt, M seher Gyöigy, Simon \' •Kálmán, Néyie b Ferenc.Sebest\\éa JA set, [Gel«]i 8\'íilze- Gusztáv, St^iner Ármlív Jhcfc irftart I ttialaoibok), Készei .Karolr, Skeryu a (íjul?, Berger Adolf. Töl ősvy Péter, Hn"t«dbereer) Giitijr, KeM»r Ignác, dr. Neamanu Ede, 8\'teruáih ] Ferei-c, 8uw».r Ignác, dr. Fehérváry Józsefi (V--e\'pr»in), V\'trpa o>>i ipartestület (iö\'í. Ferere | íKesziheiy) Szevzárdi iparestii el. Z.pleUI Ignác, i >ctiw itz>r J< z«\'f, Nun\'oviti Vilmj* . iGrlye1,1 TJ»réoy Jnzs\' f, Tbomkn Étidre, Laskovits Józ-tf, örszá-b Ká ma ■ A ». k. nyomdászok egylete, j Hermier Józat-lr uj. W idita J<-z-ef. Reirfl»eer i
Kiadás:
A kiadásuk Aaazey* a di-»>á«tó heearraési Uilteégeivel egyon .... J;70 K 04. lülér
Ezek e-eritt a tulkiad-U________H #\' -, \'
Mid^n el\'ttmola unkát ryilv»nos-agra hozuk Hsreletle lu.\'n juk, h<«gy a stégbe\' fl*S at i pártét\'dl I b-lyiá-eeb-e a bim^lfy, ^fc .l«ii IÓIy\'on\'«a»ibaii esxkiitAlbeiö.
Vénül pedig báUs könzó etünket nvilvlaifjok mind.\'Oa le tildéknek é« iraaánoaokDak, a kik .1,.. Tti| v rifl\'rk
a kik .b\'nnüntet »z>-l e»il»g v»gy anyagilag iám\'gn »k ; mi< d.izoknak a kk jöakaraiaaaak éa rokom-zeuvüknek bármily módon kil.j-zesl adtak.
A nafj/kanütai lpartotüht.
I
1901 széDl emberhó |&-éa
Nvtkoakon a várva vért agárét, Dacán* apánk már otbM van... Vel« egy Bit, — öltve kart-karfca Tele taebbei ön a kortas bad, £* aa tftatmimfm /eswée. Szép kék basa baakókat ad.
9 Inig| HiOmBnk IHJBB,
Nem is látunk végrebajtrit. Mert * boldog- hd kőtepéig,
Nem ektakváljék as adói..._
—Persze ákifta, Miy U lézajioli A mUastUf — nyitkataa taebet,
_Ütik, verik fsaiét a dobot,
S te basán bár, de fizethetik.
Hétről — hétre.
Vajdal Szabó István.
(iynU. Atdei Feienc, Hoífir Menyhárt, M**z*ro*, Károly, ü-izl Viktor, Kau mana Elek, Gá°psr[ Fer*ce. S ni\'ner Józsefi Konpa Isivár, Rilecz | Sándor, Isid i István; K-rtpek Vince, dr. Ritz Kálmán^ N-m*-b Imre, Vio\'a Adóit . » J
3 k-r Tajiaie Gynla, Spanita Pál, Kúreehner Ignác. Varsa Imre. Y.lágosi ipill*- B!e\'. Ceányi Janó", Frank Vilmo*. Hambure Miksa Neu ea 1 Klein, Kőbán Janoe, Szaló Ignác, Szencz Gez», Ha>p-1 Ferenc, Aazalay Gábor. Vefafcp Ferenc
(Ktfaibeln, Szigeti Imre, ifi, \'fakói__
Práé»r B-l», Kavy Antal.Níkies\'er Oyörgy. Zetenuk Arai tto h íinrd Sisou. Wfber 7«reac. HBiler l>j "». Boros l*rr tór»y Károly, Faod Frigyn, Tan** Lrár, Ptl«c Józael.
9 k-r. Fantaehik Janó* [K*«/ib-li L GySmőlc* I L»Kh. liSnzer Sand. c, El! f" Iácn« KArifhmTllii
Józael. S epftnek Albert, Spjtzer Jakab, Set.war/ j Mtbaly, Sárdi Jéaset £Kw Kanizsa] Topuíila ] Józael. W.iazmeyer Mára, ösztrelcber Bernát J Nagy Mar ai ipar<e«ilile\', Pi.btx Oyúla, S ar-1 aainazky (iy rgy, Vokoan Káioly, Nagy Józ»ef, | Rriafelez I-iváa, Spilzer L pót, Simáé l-\'vin, Porger M -rk. Stnpir l-lvan, * Kaaz\'er Mik**. Karkaa Ferenc, dr. H-jús Ignác [Z.-Eger.ze^], IWier Igm-c- Ptoeur 1>Ivén. M\'azárua Aataly K«n J z-el. Stirlmg Sándor, Pnkler (lyk a, | Saabé Jáaoe, Sti-áné Mihály. Kriaz ián Lajoe, Scblaaisger Adolf.
i) At tdi mulatidy júredetme : belépti dijakból befolyt: , . kor.891. 04 fülér le Sífizc\'áaeklöl , . ■ „ 46. 80 „
-I3TTJ-1
Fel6 fizettek: 4 kar, Eperj»a*y Uábcr, |\' Kiiehooi.f Frífte* (SnproaA
3 kér. H-jdo Oyol*. Saller Lajo», Horváth léiaet, Wctaab^rger Zwgmond, Tóth Józsrl, bl eia j ífeiet, Korác* Mihály.
I lior. tí vdan József. Szabó Károly. An-1 kéí-r Gyaé, Save<ecx Jótref, Darvas János, Kieiaer Sándor, Németh Ferenc. Té b Lajof.i H.)da Jtaeci Köhier Antal. M»ntndim Tamás Z. E), Kovai* László (Z.-E), Filczer A bert.i Be«CM M. (Z-t^ Kaaaáa N. (Z.-E.). Jidy Károly} \'Z.-E., Vörfii Gynla (Z-£.> Bajer yince,Weíazlzaó1 Fitzké Jaaoe, Medred latrán, Yöikér Matyáa, *rn Beraá\', N. N J
M (II. Hegedte Zabraeafcy, Kaoaera K. 4# ftH Tóth Ferehfc Németh Imre- Staabcrer Antal, Svágar Ödön, domonkos N.
aj Mff* kmMé
kor. 33, 90.
aj zéazlóetegekböl befolyt b] esti uüüíoinból . , ej egyéb jóvtdelaekböf
lő»»ug
öuaztaitiM:
kor. 3044.76 lílíér - 437.24 „
Irt
N m les. I\'ihb dal a hétről-hétre, Elba gatott a krónikás; Kifar-dt a l<ni peageteahe, L-lkere » c Bggedéi száH< ~— D ká> Iliért... miért ia dall na? Kö\'flgyek erén gz»/ a eb, S ki az. kai m nd begyé yilaa, Biz\' az meg meg se azúe ett
A ludaxok — ab bényan vannak I Gond ikozuk uy a keim, Z \'ngeméuy m hogy oebben maradt S n*-m bprlictt senkii épen... Aui ciidndn Jtj, át ni kenu ""\'hu,
■..Hárottf év tfinl a végié\'énbe, Safj Attsonytmi, hogy air takar ; De tár jöjjön századra a ti* d, Soh Bem feled el a msgya ... Az aap, melyen á\'járta szived, A legnemesebbet — a tör,. Sirat, zokog millió híved, Ea jaj-szavnk at égre tör..

SZB1K.
DebOgl kiflii o.l« lantom — CaeuK-Iioiig isméi IWsjzjII búrja.-S mii.t a múltban, azil|...»zall dalom
„A íéíöfény meg aeba nujijiii Uagyadun reánk inueolvog, Ámde a fáa nyirkos se-i o/áu Ssr ulnak mar a zOld lombok. B-irna napon ba< hcr-adásnak S\'Omoru képe int felénk...
nan a i.^i u viraanu,— - ■
liidejc Qszi a-t! tépi azat... ...
...Vizán járja majd nem sokára Városunkat a rítamoi, Te» Bnk íi-Cii többe nem rázta Ba n m kunerniawk g»a\'o«<
Itt at rncedelr, oziáte látom Ezernyi ativ miteot örül... (Pedig bát ez caak egy azep álom. Lidérc I ny, a m-iy — tova tOutJ
l
j(>ál Kkofas veIBnk mi lenne. Ha Francétól kerae villanyt tkkiearet ? | hódolatát. K zvilíjc lasuuk egyezerre, New misalk\'aa >en>.e — de tektrare*. fyem .villimo-., nem az kell neaüuk Oh Franct é« Sobn — nlijouág I Mert a nélkül kiint a szemünk S végié örök ej ootul reáak.
A király XagyHanliiáa
Nétn volt ugyan vífOBOnkbban koro-i náa királyunk, de átutazóban folyó hó 12-én délelőttől 1 ónkor 6t percet idűcOit -la nagyksniziai pályaudvaroB,>lkOl * hódolat ; éa szerélet jtléül Kttarjr /.sigmond polgármester vezetése alatt megjelentek \' a városi képviselőtestület, a várost tisztikar teljed | számban, u tanintézetek uövendékei, a kír. [törvényszék küldöttsége, t.bb egyesület éa \'óriási közönség.
A vonat pontban tl óra 4 perckor i megérkezett, azonban nem a csarnokban, pankm azonkivül* a e zab ad ég Blatt állott meg. a küzönaég erre hanyatt-bomlok rohant az- ad vari vonal ulán, a hatósággal éa (69* , Ifllelekkel egyetemben ugy, hogy 0 Felség® az összezavart néptömeg közt volt kény-Uion kiaaállanii 0 FeMge, Fi nm Ksrdiaaw^ kbéretében hagyta el szalonkoo>iját és s I vonat helytelen megálltat folytán, ugy-gól-ván elébe m^nt a festői distmagyarba öllö-zótt polgármesternek, a ki a következő I tömör beszéddel fejezte ki Nag) kaniaaa v.
3a 60
TO3T
Laaun megyünk előre, lassan Hiába b.j< «z uj ezred, S még az jó ti tengernyi bajban, -Hogy rewwyái\'k *1 nem veszett. Valahára majd csak elérjük. Hogy lesz ázinbia, járda aaphalt, Viiveze\'ék, mii régen kérina, S miről zengtünk már annyi dglt.
. Polgáribac< Terpsyekorénék Áldoz nem soká aok bakfis; Velük per-ze oda barabaa A kia pujlioi Amorta-ia... Kífeazített nyila készen ál\', Hogy aaáa édes sebet ej\'sen, Hogy fakadjna mindenik nyomán, Egy-egy szép virág — meretem\\
a t
Mert as íljn, álmokkal lelt srjv Ilyenkor lángra könnyen gyul; Szere\', lobog — olibúatUnol... Aztán?!... bogy ha bezáródott már Az iákoia, a lánc\'erem, S nem lüzeli két csillag aaaa pár... ...A re voá I — hü szerelem I
Közel jövd gok örömet rejt A méhében, j— Idszünk vigaa.
t.Caáe.ári és Királyi Apostoli Fellég I Legkéfjel* mesebb urunk t
Midőn várnsankat az a nau narancsé éri, hogy Felséged legmagasabb ^Személyét í\'l Mrá-| zöibeii. el nem n oJaas batow, bogy Feiaéged I ránt érzett legmélyebb bódoiatobkoak. raga*s. jkodásanknak ée tiszteletin.nek újólag ia kit*, jeaéat ne adjak. Tántoríthatatlan bBaágitak olmáeaola.a melleit kárva-kérem a Mindéi hatét t isrtsa meg Felségedet továbbra is erőben, egem-aégban ; népei, de kBlöaöseo a magyar nemlét boldogulása és örömért. leien éltette I*.
Dörgő é\'jenzés követte a pulgárlonler *aép szavait, mikét 0 felaége láthatólag meghatva köszönt m«g.
Majd azt kérdette Yéceey
mesterim:
Zsigmond po gár-
— 0a a polgármester ?
— Uan. Felaig I
— Méta f ,
— Ot éve már elmblt I
— Vanuak-e aagys<ab**a építkezések f
— A 20 ik bonvédgyál\'igéz/ed két aáealéalja számára épitta\'Bak 1 as/árnyát. Kelaégea Uram!
. — 1%-e bár. a 48 tk gyalog ezred oek így zászlóalja városokban fekszik V
— Igen. Felség I
*- A várna kaszárnyájában ?
— Igen Felség.
— Milyen lekolák vannak a várothea f
— Van lögya^aaiom, kereek. iskola, két ásás egy leány polgári.
-tHál várorak aúkéf ha\'ad?
— i^Sfe \' ■ ■ <> V
\\y
i
Nagy-Kanizsa, viaároap
Zab 74. szám (4 lap.)
1901
gzypfrrober M
— Nehéinégeel Mi küsdeoönk Fe\'aég, d* — Éreti né* I vl.-g4l*Uk. A bHybeli Mreastak lehetőt * í felső kereskedelmi iskolában a esóbeli javító és
Szótan * poigármeeer Lengyel Lajon várci pótló erettaégi vtzq$áklok f. hó 18-án fognak f*je,«yzót maian a be a királynak, ki látva a tő- megtartaiai.
jegyző mellet disznó hadi érmeúgy s/ólt hozzá: — KépiJae lótott a iell tilés. C-ákiornya
— un katona volt ? nagyközség «> ép viselő? est uiéte f. bó 10-en rend-
— Uen, Felség —vásaaolt Lengyel Lajos, j kívüli közK)ült*si tartót?, rnelyo egybangu\'ag
— Hol szolgait ?
— A 19 ia >>yai"g ezrednyi, FeUég.
tEzen gyaloeeirednek tulajdonosa volt néhai Rudolf irÓQorokö .) — Erre a király katonásan tiaiifilgeii e s vi«a/amen» kocsijába a közönség dörgő eijío\'ese kózöt*. A vonat tl fra 9 perekor Bieol tovább Doloi-ttínoljícra.
A vonalnak a csarnokon kívüli meg. állítását mely agy az álomás, mint a rendőrség intézkedéseit Bsy oapásra balomra döntötte nem hagyhatjuk szó néhői. Szerencsére nem tö»tént semmi baj. De ki lett voloa^a felelős, ha Isten ments a nagy naptömegben, mely minden | üuár hó 31-eo oldalról össMzaladt mégis találkozik egy vizsgák man
eiba áro\'ia, bogy folyó tartozásainak rendezésre é« at állami elérni népiskola epítkezesere a Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól 300,000 korona kölcsön* vesz igenybe.
— 4 n#| kere«bedtlail taalalfairél. A—nsgyksiizsai FelaO-Ker*-kedeirai h kólával kapcsolatban a nagy méltóságú vallás- é< közoktatásügyi miuuz ti urnák mag*a engedélye alapján heiyben fate-üeü női kereskedelmi tanfolyam <lőadaeai szeptember hó 26-án kezdődnek, a S\'igornan a nőt Kereskedelmi tanfolyamok szerre-íete értebhebf-n fognak megtartani. As előadásokon aá elienő^zé-t ál andó női felagyelet g/akorolja. A \'andíj ti/ hónapra 100 korona: beirstáu djl 10 korona Az iskolaév eső felének végével [ja-j "la növendékek é> teni tői, a zaró-P dig bizonyítványt kapnak, f
osztályra esik 39, a ü-ra 28, a Jll-ra Sí a IV-re 17, az V-re fi, a Vl-ra 4 - A, alaW polgári leányiskolába Jelveleietr 69 ta**uló. Meg pedig az i. osatáljba 20, a íí-bn M jjj 14, a lV-be 9. A községi elemi népiskolába U-iratkozott 229 fiu éa 238 leány, ő*»z* «* 4$J tanaló. Az egyesülői] o»odjba beiratkozott Ili kiaded.
WY1LTTÉR
■I^mAm kapfcaté

aélkftlHkctlM f«f ff
fogakat tlfxlia, fehéren éa ntnilfim faastartjx.
elvetemedett örömünket.
lélek, akimegzavaria abbeíi idc*,k®i0Í Jebet naponk.ar d. e. li--12ig aj , l-jiJ-l^ —™íai Feiső Kercsken Imi IikoIs igaigatóságánál. A bogy^kiriUyimkat .szemtől.jelearke2Ők/ 1Brtteotk ^ «koia IV-ikj
szembe láthattuk. Nem tudjak, bogy kinek osztályáról a bism>yi>ványt lelmntatni. Az eddig intézkedésére történt, hogy a vonat olyan jelentkezettek végleges beiraiáa végett mielőbb | be yen állt meg, a hol t/rendőrség intéz- jelenjenek m-g az igazga>óságnál.
1793 végrh. szám 1901 33*-
ArTerési hirdetménV.
oLan szigorúak
délelőtt 11 ora tájban aiuos jsleoel játszódó\'t le czemélThttloníága meg- , .Zomb«tb.l,i.T»atiáU.a> J.D. StM* Qj6nj
magánzó tettleg inzultálta dr. 7M István K&\'get-vári ügyvéde\'. Az e»et előzményei a kővetkezők / Stieder Györgynek nagyobb összead követelése van Festettek Imre groton, aki azonban a sok ezer toríntra rugó tartozást küiőnbőző okokból
kedései már nem voltak mint az. 6 felsége . köve eli. De bárki is intézkedett, helytele\' nul, meggondolatlanul intézkedett^
— EMMbcl liirál)aé fia éke K-xye-btn iifténa óite m g. I. hó 10-^n Csáktornya vánh li3*8o§rgé wagyar k^iálfaá azoasoru halálának harmadik évlordalóját •evezeti ri»pn
lengetett számos kőzépa elen, ped»g — érseki rertdöl^ folytán gyaaa>uiae tartatni. Az lsieaUazlale én az. intézetek tanitó-if)naau a •an,e»t6kt vezetése mellett a nagy kdaönaeg vttt reszt.
— Cáfsrl vsaaukal vlv« vlelallls. A »zlav«mai Drávavölgyi belyitidekO vasút, B«:y a psgikauii*ai Ouímmmm S. 1L eég Jul-j-dona a vicinálisok rossz hírét alap^ean meg-eáfoüa. Gyerskereka ufvarí vonatok jártak fan. melyek a >ais)doo«>auk rlkil
luy.utínit <igjvéd. Szeptember ll«én
Alulirt btroMji vegreüi-jió na 1881. évi LX. t.-c. 102. §a értelmében ez- nnel közhírré teszi, bogy a oaatkanisaai kir. laraabérésainak 1901. évi S p 1469--2 száma végzése idvt Ikerében Dr. Brod T*v«dar nkaniasai agy ved altai; 4 képviselt Klein Vilmos nkaol\'su javara Hi<a-I> berger Lajoa éa neje akanu«ai ellen Iií0 lor. a jár. erejéig 1901 évi iu us\'tus hé 1.1-an
_________(oganatosiioti kisiégilést^vé.rehajUa u j in |Hal
£ nem akarja kie^>enateni7~ÍEz ugybol kifolyólag iog^ ág 1Ü66 kor. Uc QU nf^a^atom-t^t
. kftmnTr^íaieltó fekete ícAoeói már boe-zabb idő «»ta elieaeredrt harc folyik álló ingóságok nyilvános ar*erés#n eladatnak a komor ^«ellő:féket, J Jgöt.^^ ^ ^ A h(fc ^J Mely érvednek a nka.izsai kir jará-í,r -at
epilógusa szept. 11" én j.iszodott le a törvényszék 1901 v 1009-2 s/áinu vé*sé«e folytan IjO előtt, amikor *is a bíróság Featetich gróf pana*|kor- tőkekóvetele-, ennek 1901. évi «4,U4 h« szara, kii dr. Ernuszt G^za ugy véd kepvisélt,] lí o»pjátó| járó 6j kama?a», Jg vá»ó útj ** e^di* Stiedert b csille sértés i iá t 300 korona pénz* j ös«**en 63 kor. 50 fillérben nródag mar biraagra ítebe. A tsrgyaiaaon jsien volt gróf állapi on köit«egek erejéfg Nagy-Kanizta a Fe»teticb Imre uradalmi ű^yeize dr. TóUi István belyaainén leendő ea/kőtléí.ere szigetvari ügyvéd ísy aki*e Stiéder mar régóta baragndot. m«ri Toi(i eayik pőrlrataban seftö ki tetei eket. hasznait aa ő személye ellen. A tar-gyaláa tegezével a va»au áuomason Siisder , ...... , ŐS3zetalá|k»zva<i Tóth ÍS\' v«nnaJ, íeielőssegre vonta,
böaezUségéoot te- öt ama pörJf4t acfl0 jut^^jert. Tóth a lotbi-ha ia ngyik nrltari EüflJLt kirÉlVttttkat, a Jaaga kii»rAI«g uiui: ^UtíUx arrUlUIO i£ 1
1901
másik n román trónörököst vitte. A királyunkat vivő ulvan vomtot gelsti Gutmann Viitt is é« gelsei Ontmmnn Lász\'.ó, a román trónörököst vi»6 udvmn vona(«H gelsei Oulmann Odő» éa
öt Siieder erre a jelenlevőket az esel unmui bivaa 10, a revdöraegre s»eieit, bot jeiaiiteai teu a doiogrol.
— UJ har«ssg«k. A csaktornjai saent* ferenciek templom.*Jak egyik narauiia mar kora
évi szeptember bi 17 in d. e. 9 órája
_ batáridőül kitű étik és abhoa n venni szásd^ko^ók "|oly m**gjegyzé-sei hivatna < me<c, bogy at éria\'ett ingóságok na 1881. évi LX. Ue 107. én 10^. J-a étteltuébet keiitmuifiict*"
inéi i
legiobuei
gelaei Gn\'mann Aladar kísértek. Minden aJlomás tavasuzai megrepedi, 4 a zárda erdemea touo*4 gyöeyőraea W volt dieútve; a dolni-miibiijácí Uoridlk La,oa exprov.ucmas ezen síaaiooiuoi,
•tt—Jr
\'ígérőnek becsáron alul is el bognak adatni. Kell NL-Kaniiaán, 1901. *a»ptember hó
MAXIMOVTIS GYÖRGY kir. biró*ági aegrehajtó
állomásos fetállitotl paviilm pedig igazi látvá-ay^naag vo)\'. bt vara 0 te\'se^e a román trón-őrek\'hu. I\'tf/közben pedig beszédbe boc«átkozo" na 01I sgyiHifő t sz<»<ee y egekkel es több ízben* ■efsaóiitfaeal tanUftie kíaGuimaun testverekfL a kik meseszerű dolgokat mi veitek a király; napok fmfi eaiiééeére.
de regi óhajához a«p4«t ta két uj b iraogoi 00-1 tetett Zzgránbaa. A harangok műit üj 17 ea érkezt^ Caaktoroyara, a felhuaasus l. no hi reggel tór>eut mag; s az eau iinadtagra mar na uj nagy harang aivia ie» mely hiugjavnr aa sjutoa tn vöket
— lirauu NátiUor. ről^e- es divamru kereskedő mai nird^iesere letinvjaa - a u. e.
aózóoaéz iuyeloiét.
— Hol 16 Iam)#a --a nagykanizsa — fshlvjaa. a n. é. kőii^nseg ügyeimét vAlasztókerúlet inggetiertségi\\é^.48#ai pártS^f*"^ TiUedrtt u^g oim oifd i.a*sre, (ügröHii^ta1 képvi.^lőjelőHje loly«> hó ié-áol — Le*m/giM«éala«i. F. n> ii-«t~ uyTt kedd^m Nigy-kaai/^l a érzőik. Holló = miséim a magao-lsatffgimiiaziua. A Lijos, ki a válaa aókor&letbea nagy rokon- ** l0*l*iúft 1 ®ílf 4 ua4fl i9iúéi
aaeenvoek és üizfeleinek örvead. t ibb napon At a keröietben mtrád. hogy a választó polgársá/gal érintkezh*»sék.
— tt^Bdklvfiíi negyea/iléa. Az 1901 —1905-k« or«zagrfyftie* egy behíváséról szóló keeyena^s királyi meghívó levél kihirdetésének ea/kőzle-e eHjÉné lofyó 1901. évi hó 18 án d. e. 10 órakor Zilaegerszegea a várB^tyebaz gytieatermében reads<v&li buotuagt közgyő és* fog t«rtaní. Ezen kftzgydh* tárgyát kizarólag a leotidéaait legfelsőbb királyi m\'g btvó levél kihirdetése k*pez«ndi. -ff
— TáaeUkels Rjchmu József a táseoku ast a Polgári Egyet nagytermében UAjé hó 16-aa bétlóa vindkei oaatnlynövendékeivel saegkezdt —- Ezt megeiősőteg vaaárnap este 8 órakor a felnőjek réazére ősezgy a korlatot nóvendek tart cigányzenével * ,
nagy áldoz«tkeaaegevel jahetelt leire, uem i^azots ast a várakozssi, a md/tyet miga n U\'iárri testúiet ia eleje néaett, mert eddig csak hat taniivany jeiealkesalte n^JA
/A.K.ECYET E/n VECVTAftl inTÉZETE:

— A belrntáaok sreéelénys C«aa> t«rnys Ősszsa népoktatási intéze\'eiben a beirata* sok már befejeződtek, as előndta<>k javában tzep emnar folynak. A beira áai atatiaztíka ezermt ai állimi tanitóaééső intézetben az elaő évf ilyamba való ^Ivéws lo\'yamoditt 68 növendék. Felvétetett 30. A mi^od\'l éviolyamba Mvéte ett24f ilyamodó kőzöl 22, a btrmidík évfolyambi lehetetett 281
___l dyam>dó >)zü- 24, a ne^fedik évfolyamba!
tánctankr; (elvétetett ÍS folyamadó közül 14 Folyam »dott| &4aa>saen 128, hetyszüks miatt felvehető volt caak 93. Vaa teh%i az I-aő évfolyamban 30, a lluan 22, n lll-bm 24, a IV-bea 14 tanító*!
Az állami polgárt fmiscila hat oaziá^yaba fel lett vévs 130 tanuló. Euből az L-l
SZT. LUKACSFURÜOI
icen tiszta
^ BtCARBOriAT
ÁSVÁrtYV/IZ
kapható: FÜSZCmaiSNCOlSfKKn , VEMDEC.LOKBEM 1 ItniNBCn VASÚTI ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Több «záz kiváló orvos ál ab ajánlva. A le<iaat«sebb en l^go esbbb navany«ia kapható minden jébb fú^aerkere-kedéconn és f vendégtőbec.
N*fY-K»nisaa vásárnap
Zala 74 nim (ff lap.)
nMp<«mbar bó IMq
MtlHkjiTtdelam.
UteUgent urak, tt^lalkosA-iikf.i való _ tekia»M i>«Mi( mludcn ál áttol flaii«lérfl V meUékjövedeiemre l*be\'uek szer. ™
N-m kell hona sem hz tkiwnerel, Htm nagy tAraduág,
Bar^aikf ism«rő*t»ik körében kell ónak tevéken yaégel k-tlejteniftk e minden kétaégen felfjl liAgteletreméllo mllikföwdelmi orráa-nak minél nagyobb ntéréfcbtff) való kiaknázása végett.
7elje* felvilágosítás azonnal adatik. Akik erre vállalkozni h j\'andók, kQ\'4j*k pontos cimme\' ellátó*t ajanlataikat. (»ne\'Yek rőgon mvábbittatnak) jelifa al«ii( az
„ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ"
ilellékjűnedeltm <
idetfei osztályához.
Budnput, VII., Erzsibet- körút 54
KLYTHIA a bőr ápolására
u miHr iiéfttMn T) TT T\\ TJ1T)
éa h«Bltiiift rUUIiH
Li|«IH>—iilliiüi Mit éa lalia padar. fekér, réssasain vagy sárgáé Vegyileg analyáálva h ajánlva Dr. J. J. Fohlct kir. (Már éltei
ggy dologfára 1 irt. 20 ki
Eltaaiarl levelek • leg jekk körökkél miade* dekoikez mellekelve vaaaak.
GOTTL.IEB TAUSSI6
fi. éa kir. a4r. toileite ai»pM" lllitwarjyéra Parahlán BKÍ H, 1. Wallaalla a Szét nőidéi utánvét vagy az iaazag előleges beköld éte mellett Haphtló a Ifflöbb lllalairr-, ár»fM-kerMikctf«ak«B l^épiMriárkaa. Nagykanizsán: Alt és boka Keléti M. Mór éa Kreiaer
Gyula eégekeél.
SZÉNÁST, NOFFMAHN is TÁRSA
srlyemáruhAza BUDAPEST, IV., BÉCSI UTCA 4.
= Az Ö8ZÍ 08 tóli =
tMJMfiöK
4
teljes válasz éke rak\'árra érke^e\'i, Cégünk elve c«a>>ta 9Fir$t CIomí* ayár jnan»ok elárusítana. Cégünk as or-szagban az egyedüli, mely Lyou éa Pária legrlaő a leg -híresebb gyárosaivá) kílzvet Ifin Mi eléalien nl i^aiT— általaik lekötő i minták é* minőa^ek kizárólag óévünknél azerezbe Wbe. . ..:
Mind n tgxj^Ljj?^^^111*^

111
- +
föltétlen szabott árar
nyiilau, számokkal van ja* ^ lŐlvet ernélf Rva a túlbecslés Uljisen ki van zárva. • " "\'
Mínták a vidékre kívánatra bérmentve kntAsiuilr v
SZENASY, HOFFMANN és TSA
sklyemáhühAza 9UDAPEST, IV, BÉCSI-UTCA 4.

Székrekedések
kik megkl\'é»t gyemortaltarkelée, élveaketlea, aékeaea rraé**th«té, tolhideg, vsry m-lfftí atadeínk avagy aaabálytalan élni mód által gyaiiafkajkaa, i;OMtrkalkara«kaat g/aaiarglrtakaa, naBarfájdalnak b»n, ackéa •■éMUakta, vafj ■;álká*adáakaa aaeavedaak, azoknak alábbi kitűnő káalaaar ajánl Utlk, melynek gyégykaláea már rég kipróbáltatott.
Ezen emésztési ét vértfsztitó szer
a Hubert Ullrich-féle növénybor
Baaa afttény-bor kitiné gyégyarafAaek talált advéayekbél jé barral vagyitve kéaaAU wöJÜi é« feleidvaititi aiíjHnbori gygiifrft— —aaélkl\', kegy gyamefk^jté aasr ■rotor—KSÜ a^féaf-kor •ItitolTtja a véredények aavar.it, timtilja a vért, miadaa roaloH batagaégat aló-W idéaö aayag\'iktól éa batkalóaaa működik aa egé«a*égea rérképaéere Es«m nbvény-bor idajrkoráa történd keezaálataál mar a gyomorbajokat oalrájáiMB alfojtja. Nem aaabad tehát késlekedni éa minden au erée, maré, aa rgéeaeégre ártalma* as^ktol asaa ttövény-boí" ka«a- álmlát nlőayhan kall réreerfiteni Mtmtsn nyttptómák mioV fslb&ffyée, gyomordyh, ftU
futás, rosszullét, melyek chronihun gyomor bajoknál a l«ggyatr*fckaa fordulnak alA, mar a kaadatlagaa használatnál m«ga&Aaaek.
éaaan«*k k*lUm«t.lan kAvatkasméayai, miat szorulás, kolikfájdalmak, ssirrrris, dl-matlanság, máivértorlMás, eaea aövéay-bor által ayor»aa éa tnwkén wün-tőinek mag. Es a növény-bor magdalaiét miadaa smisstktisiUt\\ségrtt a gyomor«aarveknek feli^iaalléat nyújt é« köonyö asékbeállás folytán aündaa alkalmatlan anyagot a gyomor éa balak bél alt\'ávofíiT -
üalráor, aszóit i\\m, ifirlij, elerőHís S
r 0.8 s a emé^xtés, kláayoa vérképsés éa májbetegaéanek a köretkexményei. TnljH< idsfts kimsvülttdíf é* ImMptrim^ Bgy
miut al pás nélküliség 1-suyll as ambert. Jflf A növany-bur aa algyaagtlt élrtarőnak\' friaaégat al. dM A növíuy bor nmnli aa étvágyat, alA^giti aa emé«sté t, erfftfitl na aayagváltdaási, jav.t)< a vé>képsftdéat, magayagta^a a fa)iag«tott ideg\'kat éa a betegnek uj eröt és a; életet aaerea. tíaámoe slia-merő éa kdaaAaé iratok taaaait)ák miadaat.
T növény-b<ir ttvegeakinft 8 koroaa éa 4 koronáért kapkaló a Nagy-Kaniaaai, Uj idvai i, Kit-Koaáromi, Csákányi, NemeM-Tidt, T«paoayi. Mkéayai, Nágy-Kéjomi, Falaó-áege<ati, Csurgói, Beraaacaei, öó ai, Lécrádi. Alaé*Domba> r »i, Kotorii, Mara-Csáayi, Ritkái, Podtnraai, S/.elaicai. AUd-L^advai. Pákai -Hakaai, Novai, Ráki, PölÓakei, Paesai, Alsó-R»jki, Nagy Radai. Kapoavári, Taraayl, Virj*«, St.-Oaorg«Bl, Kallaovaol,\' N»fif8di, Kaproacaal,* Perlaki, Caákuirpyal, Varaasdi, agy aa oraiág mindaa nagyobb gyégyaaartárábaa.
- A nagykunisaai gyógy^zertárak barom é< löbb Qveg növény-bori eredni aron l^rmentve sz 1 nanak oeatrftk-mugyar monarchia bárm ly vidékére.
MF* Utánzatoktól óvakodni kell éa kizárólag
MT HUBERT ÜCCJIIOH léle ^tm növény bor ktrendA.
% Miután ujabb törvény értelmében
SS "\'
m grendelé-ek gyQjleae aszóknak knrlatozva v»n, elhatároztam magam a Myi p ácon a lehető legolcsóbban dolgozni, hogy a^^riralmat ^ mcgcainaijam. ^^ **
5b Riktáromaf a legújabb finom kelmékkel duaao felszerelt^m, melyekből az \' ^ W
& \' 6 r\'i I éa (éli Idéuyre ü?
divatoi rubázaiol oic-ó pénaérl készítek. tí?
l\'thon lelem által időt nyerve, legnagyobb pnnib<a*ggal éa ízléssel lesz nálam minden elkészítve. . Kerem a n. erd. közönséget bec*es megrendeléae lő ánal, erről megyÓzódést szerezu — Vidéken levfi tizste\'li vevőimet írásbeli k^
4L meghiváara sziveaen meglátogatom, vagy kívánatra küldők mintát, Teljes ttsz telet tél S
% KAmUhüü MÓE férfiasaké
Krssékel lér KLI k féle kl»
A l^ll Idényre nagy választékú raktárt tartok Lodeu kiibai«*kb4él *aját készitményfm,1
Nagy-Kanucm, vasárnap
Zala 74 szám (O lap.)
t 1901. fztpteinber líd 15 én
7~
Nincs többé buza üszög a
0
§ NÜMA DUPUY d Co. 8
0 0
O WlUJOUOH lltlMVnálMtAVNl. O
8
18 év őla hagy eredifiénynyeT htittxntlTjAk bOx-
A •» <" »\'• VI tuwivil JII|C| ynilWHIII "" A
q U«xtfg ellen, továbbá korum- (n |i»r il«\'(i{; elltn q q kukorica, árpa, xwb é« liiirjíoiiyAiiál *lb. q Q Eyy csomag 2 métermázsa vetőmaghoz 585 kr. Q q 1 mót< ruiftz-ához 1 ü kr. o, ü. Q
O Óvakodjunk utánzatoktól. 9
q Főraktár Nagy-Kan zsán • FeBsalhofer József éa O Q Rosenfeld Adolf ét fia oég. 01
o Numa Dupuy és ~l*ársa. §
Q Bécs VI. i. Windmühlgasse 33. ®
I
Keilíakk
(Glasur.)
legki\'Qiiűl b wi/o\'i ht puba pxdlú »zimár». 1 najty palack »r* Irt. 1.36 kr. —. t ki» palack ara 68 kr.
Yiaaa-kenScfl \\ Arasj-fénymág
iobb fe l"g"6V»zurflbb b<-A kép^ret;ic .lb. UíiníOxAsítra.
,tő kmiínj padl» Hámén. K 1 palack ára 20 kr. X köcsög ura 60 kr. • \'
Fehér ^Glasur^-fénymág
legjobb szer mo«dóa«Cblok, ajtók, ublakilesiUík slb, újonnan be-(etUiére 1 dubox ara 40 kr. Mindenkor kaphatók:
IVeu-é» Kivin
ctpk
JfagykaHlmán.
imiin
faraasaaKiTus\'í
Gróf Andrássv Aladár letenyei uradalmához tartozó
nagyvendéglő
és 2 feiseb korcsmahely se§
u^v a .
^J * —————
vásár helypénaszödési jog
í éfi szeptember hé 304n délelőtt 9 órakor
Letenyén (járási és kir. bírósági széhhely) a* gazd./irodában nyilvános árlejtésen 1902. január 1-t6l ^ezódöleg további 6 évre—bérbe* adatnak, a bérszerződési feltételek, bármikor megtekinthetők.
Letenyén. 1901. szeptember 11.
CHOMA ÖDÖN
tiszttartó.
| uri és férfi kalapokban \\
nagy választék és különlegességek
• a .saját gyártmányú
darócz (loden) kalapjaimban."
Szolid árt biztosit
— v V GERÓCS JÚZSEF-téle divat üzlet
a Korona szálloda épületében
Nagy-Kanizsán.
- % ".....,^ ,;, —" *
Nagykwiwt, vasárnap Zala 74. esára (7. lap.) 1901. mpUrober M lft én
Illip I§pjijɧ, Ij
Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa varos és vidékének közönségét, hogy Nagy-III Kanizsán - Főút -UTTKE-féle palotában fővárosi mintára készütt —
I <l.tltflll l§ftlÍ$SÍSÍ ^ I
IBODEGATi
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
| hideg étkek, bel- és külföldi borok, pezsgők, cognacok, likőrök és friss sör I
^S^^az italok palackokban és poharanként-* állandóan a legjobb minőségben kaphatók, jfjjj
Ozsonnák és vacsorák ||
ízléses és gyors a^ewio^^ és házhoz küldve.
—- A nagyőrdomfl kögönaég^grives I&Lugal&sáL és megrendelésit bizalommal kéri |||
| ^Stern^ Bernát ^ jj|
■—| M. kir. lőpor árulás, g |r
í IMi Ililli; WWIlIIIlil 1
|J V Q^SSl\'wS Kölcsey-utcza és Fó-ut sarkán, saját házában ll I
r í —== i$§a%ia Is íjanyifa les^^íg, |
|j Teljesen újonnan berendezett üzlet a . Mjm \' I
| Naponta frissjörkölt kávé Jj§ Verseny-kávé I
|!| a fiumei göz-pörköl déből ||
I Jég eladás afc^, jgJm\'ll
|!; a legkisebb mennyiség is házhoz szállítva. ^T ^ J,
|j Ecsetáruk és festékek nagy raktára. I
|| Kitűnő magyar csemege-szölő. |
#i i , ,v . ■ \' , 1
Nagyk^ntawa, vasárnap
1901. fwpUmbtr bé IS én
Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, hogy Nagy-Kanizsán -Főút -_ UTTKE^féle-palotában fővárosr tntntára készült
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
dz italok palackokban és poharanként állandóan a legjobb minőségben kaphatók
Ozsonnák és vacsorák
Ízléses és gyors a^ö^dxQZása.,inegrgndeló8 szerint és házhoz küldve. A nagyórdorofl közönség szives láLog;cifisíiL és megrendelésit bizalommal kéri
-^teljes tisztelettel- d f a rt "Q ö T* Ó t
Kölcsey utcza és Fö-ut sarkán, saját házában
Teljesen újonnan berendezett üzlet
Jég eladás
Kitűnő magyar csemege-szölő
K&m\'ktnixs&i vasárnap
Zala 74. seiu. \\S .&p. ,
1901. szeptember hó Ift-én
<D ©
\'—<0-
L.
(0 >
©
JQ
_Q _Q
(0
C — * * O ÖD 0
cd (0 N
\'c
cd »
Uxlet megajitás,
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a városháza Átellenében SINGER SAMU 4a év óta fenálló
-llliKiiütiMildllliil—
szeptember bó i-én átvettem és azt
B^-á-TTÉT S-A-jíTIDOH
czég alatt vezetem tovább.
Sok éven át szerzett tapasztalataim mint önálló kereskedő Szombathelyen, és hazánk legnagyobb\'városaiban vo)t alkalmam az üzlet minden ágát tanulmányozni, továbbá, hogy üzletemet a mai kor igényeinek megfelelő
• \' divatos* élsőrendű kifogástalan jó • árúval
szereltem fel és üzletemet a legszolidabb alapon
kevés haszon nagy forgalom
elvet tartva szem előtt vezetem, mely azon helyzetbe juttat, hogy igen tisztelt vevőimet a legújabb divatú jó áruval a legolcsóbbért szolgálhatom ki.
A n. é. közöpség b.« pártfogását kérve _kiváló tisztelettel_—--
EzB^-^n. SáuirLcLox-
■< as
CD
zr P> </> N O 3
3 P> cro
OQ O
3
Szolid és pontos kiszolgálás.
©gölesóTp"b "bötráusáirláusl forrás.

Az
J5
XI j*
JX l/l
»«a *•>
JS o
-X
«J L.
Kasztl Testvérek Nagy-Kanizsán.
az idei saison szükségletét ne fedezze, mig az óriási választékú, remek kivitelű áruraktárt nem tekinti meg
KASZTL TESTVÉREK-nél Nagy-Kanizsán.
idei saisonban különösen súlyt fejtetünk egyes (specialitát) újdonságokra.
Ajánljuk óriási választékban felszerelt raktárunkat legizlésesebb
női nibadiszeklieo, női- és férfirfehérnemöekh8R, legelegánsabb Ízléses férfi nyakkendőkben, női és férfi esőernyőkban, valamint Utazó-bőröndökben.
Dósai felszerelt férfi- és női ozipő-raktár.
Nóí börc*ipo 5 kor 50 fill-tól 14 koronáig, — férfi bórczipö 5 kor. 20 fill-töl 16 koronáig. Sálon czipők 3. koronától 6 koronáig.
* * ■ "1
Csipkék, szállások, keztyük, női és férfi pmekharisnyék, toilette szappanok, illatszerek sti nagy raktára.
Vevőink újévkor egy diszes naptárral ajándékoztatnak meg.
A n. érd. közönség szives pártfogását s támogatását kérjük TCStVéfOk
teljes tisztelettel
Nagy választék kézimunkákbán.
OQ «<
■§
a <« •
X"
r o o w
5r 0r
a» 3
omatott Firfclwl Füiop lapiulajdonosnal Nat*y-Kanizsáu 1091
Huszonnyolcadik évfolyam 75. szám.
■MMMMMBMMB---.-- - . flb — I ■■ E
SawkaasHaáy tfiü.i
iaraakadta4li.a
...ia.Mil.aJ arukaaai Ikhkl lifll \'<1. t. \'Irt koai
Út mittwdt « Lap <>>ll,an rtailri \'NtnktkosS mittdürt kftilaaiéaT
KUáóhtoatal:
Vkroahaakpilai I AWM miy khift Karaakad 6aa.
Z A LA
Politikai lap.
MBgjel$nik NAQY-KANIZSÁN hetenkínt kétszer: vasáp^p * csrOtőrtökön.
zi-örizrrtm iu< *»*•■ tfNr; V, VT". fii tinu
Télért ......í Uma
ftaejiwMrn . . I kamu
MflIlUr puliim So flllér
CIMmMuI, talaaiit > MrMMtr roMtkaaék FiacM V*16p Uaptaa kídtaUia liMit.
H*n».aWtl«n UmM Mi ha«rt l<a.l
liőf fofarfut«»k ai. \'
«fT»
ut M MlUr
Naffy-Kanizsa. 1 v*01.
Fililli ainrkssitl: feiktar tmmémr ilirtnilllÉri: Hrvrai tikjai\'
Csütörtök, szeptember 19.
\\t/ \\l/ \\i/sj> M/st/ <)> sl/\\t/ \\J/ \\t/< \\t/
= PÉCSI —
csemege szőlő 5 kilós kosár £ kor. szagos n 4 ** ,, 5 kor.
bórmentes szállítás
."•"■........... mellett.
Megrendeléseket elfogad
Alt ós Böhm
ji, m, j, j, j. .i. J. J. j. .i. J. »i. j.\'sir^r Tfv 7\\\\ ^ St\\ PT\\ Tft Tfí \'f* TiWT*
testületeknek, kárt nem okoütiuk* Igaz, hogy « poigá i híwtiHsAgol egyesek n»m tuk intik ugyni teljes érvényűnek ha az egyheti esketés nem kövut azt, <\\: a nép minden lelki amereti aggódás és zúgolódás nélkül elfogadta, hugy a/ állami anyakönyvi hi-I vulalok igen jól működnek s hogy még a | lelekezetnélktiliség Bem ejtett csorbát a nyilvános erkö\'ostuduton ; c-ak az a kis i csoport, mely néppártnak nevezi magát, Inem akar erről tudni semmit, hanem éppen az ellenkezőjét állítja s az összes szabadelvű vívmányokat brevi manu el-\'kiűzni svseretné a világból, _
A néppárt kiáltványa.
Az a kiáltvány; melyet a kicsiny, de annál lármásabb néppárt az uj választások alkalmából a választókhoz intézett, haioniit\' egy finoraarr potíröZött, 6te-í»!
ffllt KéShé*. Semmi ieiesiegfcs aaitaly. A kiáltvány s:i?rkeszlöi szinte németes azá■
Nem méltányos, ÍSgy a keresztény szövetkezetek ki vannak zárva minden kedvezményből* — mondja a kiáltvány. Miután a néppárt keresztény alatt római katholikunt ért, a»t hinné az ember, hogy csak a római kalholikus szövetkezetek vannak kizárva, inig a protestáns éa zsidó szövetkezetek el v.mnnlc hiUuwwn 4\'lnmi kedvezményekkel. A valóság pedig az, hogy mz állam semmiféle felekeze.i alapon aía-
A néppárt mindenkinek igér valamit t kiáltványban. Legtöbbet persze a gazdák, nak. Ebben még az agráriusokat is tal licilulja. De szeretetének egy réssévei a kisiparosok felé is fordít), csakhogy ezt nagyon könnyedén veszi. Mert ha egy politikai párt tót mondja, hogy a kisiparosoki hitelviszonyait rendezni kell, ezzel ugyan keveset mondott. Még kevesebbet jelent az az ígéret, hogy a néppárt a kisiparost és n munkást a nagytőkével való versenyben törvényes .védelemben akarja részesíteni, mert ezt a törvénye* véd<s|r met senki én? pillanatra sem ojnta— kélt-
ségbe. Egyáltalán ugy I037. a néppárt* mintha at kormány és törvényhozás egyes osztályok és az összisseg érdekében mit sem tett, volna s olyan követeléseket emel, melyek már régen teljesítve vannak, vagy melyeknek teljesítését a kormány kilátásba helyezte. _
De a legnagyöhb fájdalmat ae úgynevezett kancelparagrafus okozza a néppártnak. Nem tudja elviselni, hogy a papok-
gzolidiUs be\'iyomfoát altnrlák.—előidézni h nyílt és tejlett hazugságokat leplem).
Az egész vílug tisztában van a ielöl, hogy az egyházpolitikai törvények sem a vallásosságnak, sem a felekezeteknek, mint
nnyosan a liult ay.ürrtkeiteket nem—iilraofi .1,—rTierT inem helyes a vallást m ttülettel összeke-verni s nem feladata az- államnak hogy [még tnmoganga is az olyan!törekvé t, mely az állampolgárokat felekezetek szerint akarja elkülöníteni.
nak ne legyen megenjjedve, ho^y a vallást belevonszolhassák a \' álanztási harcba, és miután az illető törvény Síeli Kálmán kormánya platt jött létre, hadat üzen a miniszterelnöknek s oly követeléseket foglal egybe, melyekről tjfdj*> hogyj Sséll
r
TÁRCA.
Akkordok.
— Ilonkához. — Meglestelek tgyntr titkon Amikor tátik magad voltál-.. Stívem, hitem azt susogta ; Oh, bár csak ai enyém volnál...
Et megláttam egyszer ule, Mikor ciillogott az égbolt... Hogy a szemed oly ábrándot, Olyan csudáé, égszínkék tolt......
Régóta Htm láttalak már Hosszít,... hmszu idS óta... Szivem lelkem oly szomorú, 8 oly elhagyatott azóta....
Mintha már egy tulviláqon Lélek nélkül vándorolnék... ...Uh bántak a köteledben. Ok báretak már nálad volnék..\'.,.
Somlyó Zoltán.
Ég és föld.
Ai iri\'iHHZIalomón egy Amur-xtobnr Ali, m«K egy kopunyti, Min<t a keltOt kapum, a< egyikei egy trarAiii\'lmiftl, ■ mtiikst a baralomtúl. Ai érdekes benne hz, kuiiy n koponya jiUl a barát* nöinUil, mig a b«rdt\'ól ut Ámor.
Mariska ndia a koponyát.
Votl neki egyszer epy doktor gávMIétjiij ut oainihatott boubonniert belőo. Rettenetei ideál f\'.Eoponya, mint a legédesebb kedreikedés. AZ az üreges, bAitaéaz, fogvicHorgató, becseit pofája eiiibeiszüruy, telve" a cukráumttvéitei legédeteiib tafAlmány aivul. Telve esQuIös, seTyotnpap.\'ros bonbónnnl, Ilyet osak egy dokior Utál ki, ha ninos páciense.
Mariska egy szép napon lemondott a doktor szivérSI, mely, akar csak a koponya, telve vnit éilesiégskkel örökké. Et volt a mesebeli doboz, mely lobaeem ürült ki. Mariskának nem kellelt már ■ »sir, hál nem kellett a koponya sem.
Kell magának es a koponya?
— Van bwn mág piikkerli f Nincs I Akkor nem adnám odn,
— Nem baj no 1 Hát még ugy ia kall.
Huxá» olttöber I én
Főnyeremény 180.000 korina.
-4 V.-os Tlfliza Szearedi eorojog^elc^t 45 korona lefizetése ellenében elad és jutányos kamatok mellett letétbe vesz
á ispkMliiil »»mki*»Nil 4l IparS—h.
— Itt tud, odaadom 1
Nem nyúlt hoKá,esak rámutató\' t. Egy virágos oserép mögül bámult ki a szerencsétlen koponya.
En bekötöttem a zsebkendőmbe és etviitrm. — Most Ut van.
Ai Ámornak is leheteti története. De hogy ! mi,\'azt nem tudom.
Sándornál voliunk llteára. A vasárnapjdél-utáat ott szoktuk agyonütni. , Irigylem annak a Sándornak n kia tanyáját. Irigylem elűszttr aiérl, mert van neki tanyája, másodszor azért, mert olyan a>. Valóságos mu-srum. Ott nitünk a baldacbia alatt. [A novellisták legalább egyster hoiiájutnak, hogy baldachin alatl Ulhe»senek. A jé Isten gondoskodik arról, hogy \'apasatalatokat asereaheqwiek.]
Meséit Sándor egy hístöriATTtönnyüvérü, ledér nőkről, egy párisi történetet, n alybeo egy barátja szerepeli. A fogója egy remekOt modai* lirosott Amorka, amely egy kelté tört isivel ittasai egybe.
— Mikor megjött Páriából, ezt koala nekem, né»d.
— Ej, heh remek kia dolog er.
Sándor kapóit a szavamon.
— Tetetik, tetszik ? Kérlek vidd el.
— Ugyan, est <pak... «
— Tedd mag..., Ilikémét égeti, ha látom. Ejsemba.jut ezer dolog..\'. Vidd *L
8 belaerósiakolla a itebembe.
—.Msnayivel nyugodtabb leiek, hogy «*| som lfttotajmár.., As ablakot kidobai nem skar-tSoi, sajnáltam. SxegAa/ kis Aoor, Mas A ne« tehát róla. Ness akartam elpmsÁitam, *«oim>4 leani, hát oaak ilt jhevériettein..; No Aa most már jé. Hát\'islwaak, csakhogy nincs itt I
•r_
Nagy-Kanizsa, caülflrfök -c—11 1
Zala 75. seám (9 lap.)
iW>i

atokat soha Mm fogja teljesíteni; mert ha még oly k«ncilján« ia mindenben, ami nem lényegen, épp oly kérlelhetetlen oly törekvésekkel szemben, melyek a nentaet létfeltételei ellen irányulnak.
— VistMOtfréii a szabadelvű pártba. Oróf Ziehy Józstj volt minist• ír* és fiumti kormányzó, ki annak idején at \'M/háspolútbii törvények miatt kitépett a szabadelvű pártból, most ismét vattaiért a párt kebelébe, miután ama törvények miatt táplált aggodalmai alaptalanoknak bizonyultak.
Ily klattikus tanúval szemben a néppárt kevés hive még mindig állitani meri, hogy az egyházpolitikai reformok ártalmasak s revmdjukit követelni kell. Ebből is láthatják a valasstók: mily kevéssé törődnek a néppárt vezérei az igazsággals mennyire fekszik snvilkön c*ak az, hogy néhány mandátumai elkaparintsanak s ezzel ujabb öt évre kinyújtsák tengődő létüket. Értik, mint tílnik el lábuk alól a talaj s hogy a választók már nem akarják magukat általuk elbolondittaiii. A választások remélhetőleg fényesen be fogják bizonyítani, hogy a nép \' immár mit Hm akar tudni a „nép"-páfttől.
~_< . i i iríj
: = JjeppttritJvtOtt resxturon. A néppárt képviselőjelöltje dr, Stilllő Oéza budapesti ügyvéd vasátnap délelőtti -Murákereszturon, délután Fityehá-tán mondotta el programmbeszédjét, melyet at egybegyűltek „a legnagyobb csendben" hallgattak meg s a beszéd után szétoszlottak. A feltűnő nagy csendből, mert a szokásos éljent y\'jy rxale. a lenrtexele kiáltűttált. — arra
Máznap azonban Koller visszalépett jelöltségtől és igy kárba vestlek a Széli Kálmán minizttarzlmtikhőt ét Podmanietlty Frigyet bárókat az országos tzabadelvü páti elnökéhez intézett Udvötló táviratok, valamint at ezekre érkezel/ köszönő ét hutdiló válaszok,
Dr. Holló 1 Aijos a függetlenségi ét 48" as párt jelöltje, a ii, ha a kormánypárt jelöltet nem állit, /elvesti a harcot a nép párttal, Koller visszalépésének hirére kedden éjjel megérhetett Nagy-Kanizsára és több előkelő földbirtokos kíséretiben tegnap megkezdte körútját a kerületijeit. Ma csütőr-tolcSn délután 5 órakor pártgyülés lesz a Zíldfa-kertbtn, ahol dr, Holló Lijos itjból ki fogja fejteni politikai elveit.
A ssabadelvüpárt pedig vasárnap d. u. tart ujabb értekezletet a következő tárgy-sörra/:
/, A likittBiil pártelnök, dr. Bsnttik Ferenc helyett sMMlasstds.
9. Koller István jelölt lemondása folytán — tstlltg — ujabb képviulBjslöU fslUplStéit.
3. Es Mtlítn a pártnak folytatólagos ittrvezéss.
A vármegye házából.
— Menyei rendes közgyü\'és. —
Ziilav&rmogyo lörvényhttlógftifi bizo\'lsftgn »zept. bavi rendes közgyűléséi dr. Jankorich L\'ibzIó <pao cin (kiesével 1. hó 9 én és folytitólag 10-én tartottá.
Á napirend előtt leiszó alt Bsroza László niz. tags a kjzgyülés Ahaliinos figyelme közben méltatva a\' kö/elmn Ihan váratlanul elhuoyt Szilányi De/sö orazíifCgyUlóni képviselőnek, a haza jeles fiának, a kiváló politikusnak kimagasló én elévttlhotlen érdeme t>. indítványozta, hbgy elhunyta felelt a közgyűlés legmélyebb részvétét iejszzn ki 8s emlékét jegyzőkönyvileg örökítse meg. A kózgyfliés az indítványt egy-
B f^rr S ^ * » Koller
talál telkes hívek. István bizottsági tag a indilványára feliratilag
y , megkeresi a vármegye törvényhatósága a keres-
* kpdnliímflgyi minw.lcrl az_iráni. MI P»e«4i»
Válnszt\'isi mozgalmaié.
díluián
szabadelvű választói értékesletet tartottak az Aravy Szarvas szállodában. Képviselője-MM Koller István ismert alsóra/ki nagybirtokost kiáltották ki. Koller a jelöltséget el is jogadta és nyomban röviden bt is fej tette progfanmjtÖ.
A beaiitatolt 1901. évi váratgysi kóltsegv*-léai lerveielet a közgyűlés elfogadta $ m attaséé válasstmány j»vaelaiahoa képset ftlirafiiag m-g. keresi a belogyminiszitri aa iránt, bogy a t»-deietlen 26M) kor. 89 fi II hiátjl a 1002." evi országos költségvetésbe falvenni szíveskedjek.
A kaioaabessilláaolási póiadot as 190-\'. évrs a báznsziáiysdóra 3,\',\'1,-bie, » többi adóstárs pedig 8,\\\'/t-ben állapiiotta mej a kö»gyülé«.
A bala>ontavi gőzhajózási részvénytarsa-angsl a már alöző közgyűlésen törtéat megállapodom képeit a kö\'gyülés a szerződés megkötésével a vármegye alispánját és a tiszti MOgyéssi sttal bista meg, bogy azt a decemberi közgyUlésbei terjeasasék be.
A vármegye némélv közu\'ján- éa kizárólag teherszállításra szolgálé közujak kerék talpszélen ségre\' vonatkozólag a «zíb*ff rendeletein közgyft-lés a kereskedelemügyi miniszter livárwágához kép\'St módosította a jóváhagy4a végett oda feU terjeaili.
Zalaegersaeg és Nagykanizsa r. t. városok Ügyvitelének ntegvizugá\'ása tárgyában érkezett belügyminiszteri rendelet felolvasta\'v&n, a vizsgálatra az alispán slpOklets alatt Zalaegerszegé Caillsgh Gyula é* Deák Mihály, Nsgykanizaira Koller István és Ztegler Kálmán törvényhatósági bizoiioSgi tagok küldettek ki.
A bo ügymiuinzter rendeletére a vármegyei tisztviselők temetkezési járuléka tárgyában at kotott szabályrendeletet a közgyűlés olykép módosította, bogy a temefkeaéai járulék 2000 koronán alul levé fizetésnél 3 bavi, azon felül levő fizetésnél 2 havi (i\'el*»i összeg lehet bly< kép, hogy a járulék 200 koronánál keve%bb ét 800 koronánál iflbb nem .lehet.
A gyámi tartalékalap évi 25.520 korina hozzájárulása az évi költaégvetés javára inejp szűnvén: a közgyűlés feliratilag megkeresi a belügyminisztert hogy ezen összegnek »z országos költségvetés karelébe való felvétele iránt annyival is inkább intézkedjék ; mert a nagymérvű megyei pótlek melleit a megye ezt a hiányt nem pótolhatja, sőt kénytelen le*\' ellenkező esetben az ezen összeg terhére read«ie-resitett hivatalokat a f. 1901. végével be«<iit-teini dacára annak, hogy ebben az etétben az Ügymenet a kozt>i.teg káréra- fennakadást lug szenvedni.
A házipénztarban kezeit alapokat a köz. gyűlés névszerinti szavazással 29 szóval 14 [ellenében - a , postatakarékpénztárban rendelte
a krtiHég aiial f«lM|ánlolt természetben való elhelyeztetni, szolgalmányok melleit 35 5 lévirda hivatalt al- Az iralok kiselejtezésére az alispán elnöklete lamköUfégen felállítani szíveskedjék ; ^egyúttal alatt egy bizottságot hü dött ki a kötgyülé*, megkeresi 11 beiiigyniini»zierl, hötty ezen ügyi melynek I Mgjai az Ír vas\'éli elnök, tiszti 15-közigaznalá«i, mint közbiztonaSgí szempontból a ügyé\'z, a zalaegerszegi, sűmeghi szentgróthi és vármegyére nézve fontos űgybetr a megjre kérel- és nagykanizsai járások főbírói és Barcs László, mét a kereskedelemügyi miniszternél szíveskedjék dr, Hsndek Ágoston törvényhatósági bizottsági támogatni _____ri_,_ v„. .....| tagúk. -—--—.—__
Íny került hozzám az Amorka. íVin- vagyok, mikor arcom vonásairól le lehet
Clzek voltak az en asztaldíszeim igazi genezisai. olvasni gondolatsimat, mtknr összeránoolt hom-Most ott ánnsk egymás meileli. Az iimor lókkal írok gonost történetet, a mos"lyvó ajkkal
éppen az orra begyéig cr a koponyának, igy hal a koponya lenézi az Amori. A miért ia a kicsike felettébb liouankcdík. Legalább ugy gondolom.
A koponya hajdan egy igen szerencsé len ur tulajdona lehetett. Stw bajból jutott ki ugy, bogy ö husia a rövidebou. Egyszer betörték az orrát. Zuiott orrcsumjatt (Ulíbször vettem _viüngálat alá s rájöttem, hogy valami lapos tárgy fefte Össze. Nekiment egy Iáinak vagy fának, lehet azo;bsn, hogy egy deszkaszállal vagy i>a-Ispácscssl verték orron. Homlokcsontján szintén
rqj\'olok jóízű hisióriát. llysnkor nem iudok más lenni, mint a milyrn vagyok, de hát ki elölt színlelnék ? Az Ámor elölt, a koponya elölt ? Azok úgyis tudnak rólam mindent. Míg <fcm volt in az Amur, a koponyával beszélgettem. Egyszer igy:
£» : Barátom, mondd csak, milyen;.. A^koponya: Intéryitjw lesz? £11 : Nem,- bizalmas párbeszed. A koponya-: Altkor hát kezdd I Én
B«s<élj nekem a túlvilágról, mof.dd el, van egy erös zúzódás. Valami kéthegyQ csáksny- milyen a/. Danié, aki. ott vplly megírta három nyal csapballak rá. . vastag könyvben, de az egy kissé magas stílben
Egyszóval, egy tlnyűtt koponya az, doktor van, Írva,\' aztán meg sok vaskos hiba ia lehet ur ! Hogy |ud ön s<ive hölgyének gavalléroktól beua. A középkori riportok nem egéazen hite-levetett emékeket osztogatni? Erre is csak egy lesek.
doktor képes. A koponya :■ Megilli, barátom. Nem illetékes
. Az Amorka I — az kifogástalan. j helyen kérdezó-küdó. £n a túlvilágon nem vol-
\' Az Ámort szeretem, ha látom, és ha nem tam, o-ak a Ibidben. Hogy olt milyen a világ V-| velem loulalkőzik. Elmondhatom, f ,
Szeréit!in pufók arcocskáikat, homlokukba lógó . (Leiiem a koponya elbeszélését.)
riagy bajukat, nagyra nvilt, beszedes szemüket, nyilazó, kövér húsos kezüket, Szerelem est a testet Öltött ideát, melyben már csak a lestel szeretem és nem az ideá\'. Itt állanak elöltem az tt én legmeghittebb barátaim, a knpouya és az Aaior. A kik látnak engem, a milyen igazán yagypk, látnaty mnnkaközben, ha asztalomra
— Háborúban estem el. Nagy, véres ütközet volt, ahol két kézzel osztottak n halált. Kekem I betörték a homlokomat, láthatod a helyét a csonton. \'
En: Látom!\'
A lioponya : kaptam még: esy pár csapást, nem a lejemen. Elestem. Megbírtam, y\'éfee fvblti görnyedvt felszántom %üiU betűsorral a papírt, az Utkö<e|nek és eítemellek bennünket. Temetés » a mtkot nem vagyok más, mint a milyen iga-i elölt leszedtek minden ruhát rólunk a gazok a
elhuziak as ásott vermek széléhez. Feküdt millettem még vagy ötven meztelet) alak; Nem tudtam, ellleusóg\'6 vagy barát, aklor mind egyformák voltunk. Jött egy papHs- elhadarta fa lel-tttuk a >oircumde\'leruni<.ot a azzal m^glo^iak bsnnünket avbehajigáltak a verembe. ÓMse valtunk zsttfolva. Ránk szórták a föld it, s mi liéntt voltunk az anyaföld örök sötétjében. Bah trtó< zatos világ as. A rothadás, a szétoszlás, a ge-nyedés undorító féazke. A tetemen élő ismeretlen férgek tanyája, IriózUtó, irtóztató Es ebben az irtózaibsn sz a némaság, a melyre kárhozialva voltunk. Hallgatni, tűrni, és némán a«envedni. Mondjam tovább ?
En : Nem!.,. Mag logom ismerni. i.
Beszéltünk már más dolgokról u. de azok hangja is keserű Volt, A mulandósat® mindent megkeserít.
Megjött az Amor. Azzal beszélgetek :
Eo: Kis angyali a ki az egben lakol, mondd, milyen ott a világ ?
Amor: Oh csacaka I Hotdog szerelmed idejére nem emlékezel? Ily hamir feledted el, uiilyan a meunyország V
Beszélgettünk még sokat., Amor szava ciupa méz. En i>es«elek neki boldogtalan sterelemrol. 0 is, beszél nekem róla.
| Azt m»\':<\'j.t, bogy «a á* balbatatlanság. A halhatatlanság mindent megédesít.
(ihiiuJ\'.C"9f\'S2Ȓ ,; Haarii.
m
Nagy-Kaniwn, csütörlflk Zala 75 szám (8 lap.) 1901. ízeptember hó INn
Í°KJ?öHttk ?p% t4W,b»n . H A pacai járási fOpolgabír* b^erj^Uíta a
• tS-f L n u\'l\'ffíi f \'!">r°""4L „ h"" "......ttiinfiilgyáSén u MiUt
l\'l *L nL ,« "0D\\tt ■ f<T 80 \' községek álul a miniaat™ ran<Wal um*
" J;\'kyZ \' Wí.\'i lSr °ru Tu\'*"/ \' L.„ „ „ , j adandó 2000 korona h„zza.«rults tárgyába
SsretgHb Tfl, Palin, »*zai,l.nikíó^ übo.nak, Cjani, Jtta- L^ fiffug., I.glöképen a közigazgatás *
»*ábbá tíarw Lá.zló, dr. I ird,k A,o*to». é. ráo*. g^jW 1 kO.bii.aastg éid«a?e kbnusd, tMSgW
Oio Oá.a fbihzágí UiotUá* - -y^nek-H mn,, fivi.xxr l. c. AJ,, a) . « ker.:«k,delemflg^miuisztert TíirUl,
Ugaueza 10 dcM-tUl • .yjr^i, porun írt«lra,he.igyakMUdó k^gdy«rt«L PjC(ia köttég*t? pénzbeli hozzájárulás
űsrendtaeil snb&ut mó-lo.Hrt.rt- tárgyat.*.*...ód|„ró ás wárvérfll alMloll szabalyrehdeelei ki;,áB„,uége al6i M„1(Wuni éa lÁTwk a » jawaUlw lnn*l kA>uOMi|i|«vahagváal nyerlek. Jteruj^eelberii honájárul«t kö*tle!oiaiÍTeak«4»éli
A« f.OimjwaMt «|: lésnél . 8/at.ölyr< ndelet ZalajOvOí kflrjegvrffégbei tartozó községek- A meglarl01t lielys-.oi ,ietn 4ről f.M
!,\'ir!\' ?| Cl> ""\'■."í" r ü me*\'\'\'\'el£ ilA" ,i\'\'rve2e\'e largT&ban,;ie|<¥t0)tglfyv al>pitl| t b.jotjái ltráajiZaiwe —
—HWdártt b-wér«at* <4 a kwgvüW aazal, -Iwy a - N-gy-Kan^-r^.-m<wt»k ,r tr. kanizsai ■ lar- /..idbirtükosfiak aDunánmli h. é. v-suiak Boba— szabályrendeletet a decemberi 10/gy DUsan fo^. hn,uk adómén\',ssége tárgyában, C.abre. deki, ,cai TCOIja Q(enlájaüjiriakmagallóhaiy rneiMt tüzetese., tárgyalni. . ■ ,, , köbnek uj temető Márnára sükséges terttlil-L^i ^ épjtéaérih.z engedélyt a jegyzö-
ivoz. yüles. j6vM.it.yást ny-riek ; Cssbr^M j oek ki «,anuai ejjará- u jf.tt ynló I eszer/ese [ k(j ^„ f0K,aU fe\'tételeK mellett o»gadl.. kongnak rend«»r«*íWt *egedmaf.t , álláa-ár/yabatt, NHgf.KH»uaa r. 1. vanupak ta^tlan a kúzig«galá« bi\'OCaág m pécsi po^ta h javadilmajata, Rada tetfykuMíg re-dlarfeti étMe. el.daaa éa ceMtte largyábm, Zal-imt- lllílr(|a Igeaz°a(úság mei!keresé8e«e jaratlatba mbalywta, Bazii Gs h. és Ün^t kb^fc-k ha\'j\'a kiégnek « »egí.d|m,0l fize.fs mrgátla- j hoZ2a hoxL, bogy Pórszombaton posta ügynökség kepwelolMlalrtet-ek a ktaegt szerve* «i *»•• gi(á<>a targyabao, Sümcüb nagyk6ziégn«k- aaiam(t ü ^
bayrcdelet mAdo-itnsa jamiUn. ts betiv.tsurf.kon sz-deodő bejypfitt/j posta- és (ftvirdaiaazgafcság écteaílT
MKfköuéil-kép^elfitósUUö émtk az 11-98. étf, f^ímeíá.e (áMibn, Káptalanfa, Z<riam(bjtiyfa i ir 1,1,0,1,^0., jiogy a k< re■\'kedelemügyi miuiszter XXI. t. e. K a] es I.) p^i ja. ér\'vlmébrn «a tíalniouHIrqd ktJ/síVűknok a vadasai. j.W.mk Vai^eul eyörgv-.n poatadgyafikaég (elilli<as&t
gyakorandó M«a.g.-lye»e« w-d -.M- e* uierrartl-Imd kézból való Urö ftd.Ua tárgyában, Lele- eB<ed<:1OT,,e. Tekinlre, bógy ««ban f -rg.S kOzaea alto:ott ^Mba\'yrei«li»M«>-Iárg\\abati, I\'u«m»m^i- (n»« kAnégaak-it b.-rkoc 1 wMrlhár m»g& lapiia n í9r|eíí!ff .jekHelyT W í kd-igazgatia luxi.., Sfijtur> .h [>umMbr.c», Üa , lk*W,,tár«yákn G;mtr g köí^.nek uj )eKyz«i i«k Hzem^uijabAI ezen a helye,, -posta felailitáaá N.wybakiinak, AUlsiuHrenye, /uWujliikr Vony.irc- opiiéno tárgyi,l.uu, Muiavid liözaeguek ovoda keri lebrali ag a mioiezterifil rniiegy. Uyeneídiis, Mesz-auyörnk, Zaluaitanlá,.érgyébaa, Sii...evh1 nagyközségnek póiadó Kjr> ,tt0|r|Bg,e|ö bavi ,»|e»tMe szerint ebben Vidiirnyalak. har»ac>.t Egragy, Nemes ek v.y/alé.m-s, la,-gyéban, Ke. .bely nagyköiaég M6it,fcbtn krBrr T0|t Koto.han ; i\'tatr \' Viud«rnyafoh, Kftv.s^l kf,z«ég,k képfl:el«;e»;. nek a kenibe\'y tapolcai vasútra bo* , kr.aigwg.tái. biwtlaágaak az önani tanüók ÍDleteinrk a bt»r- és huíltgyug-iési adó késelési Igandó 24 000 korooa aegely me^cavauaa Wr- i.khereirTt k.pcsol-o. in Mked.-se loitiám, kül.aegek b,.val,.rd. a.a .árnyában ; Ahatői*. gyában, Z.Uapati . oze^n-k\'a ko c.ws ea mé^ „ Un esiQlel azemélyl ügyei-
Uvas SAska Haian UrveoyeH Ha\'ato. udv..ri, nzarauk ►znlmd b-rbeuda.a lérgyahnn b«n. - J.r-.. Iöb,ró-.l r^Q.teeea inté.kadett
Akaii, I ul«, Petaad Vntant Tal»t.d«rögd Nagy; hozott képv.aeKitrs-ü et. b .taronUit a kbzgyOléa ttí a|aódimlb,Mui kfizséxi kísdedov, d* uj epfiletéaak pecsely , Neni( f-| écsely w> Alróddrgic-SB községi k jórnh .gyls. átulak tm» iraai. Ugyaacs ,k meg-árgyattt Vétő
képviselő es nicléufka p>sla. kétbfSnáa ■ gyTjln Az yra.iji.di kör^gy Mg székl.Hl)Cfll ua ...... sa,i ,|| ,mj „knli flhfly, í\'as-ak slftayt
|iir.lnk len\' in uhi k, ll.,rg«.hfi va^hmr^ffrnal» ítí^-f,)^ Arur.,. Irr ki- ".bb u.ftdozs ait Megte^tett,- a ..mrTvidí
^rgyabw; Mur«keMzttir,. Booiks, Borzönce. A l,ernyői jegy/ö. -lak npitese \'Argyában AUumi k.sdedovoda elhelyezőre \' Mu^laudá Tafolo., bak HmsíIói, Kész hely pogarv*r«s 8 kOzgyül-a a kozsog .képwaetoteatBletét;; un ba- tüinnbea a dr.ak.eió allaoi
MaooA Mur.ikír |y « niy»to»a. - , —r\'wJwfcUds belyis^ga... - . V..lt a minla.tar
kfpyisetaiesraleie,nf>lc köz>égl pómlft röHÍSé; . Somáa koxrfg képeiaeldtesfaletenek <B,r,I(deU,ra « kir. m.rnokke! Ma aaniU«r»«iiv L «ros _ határozatét,, bogy. ...mgyveadéglót. esek keres.. nl uIUuí \'iakülzUaz és tel-k mOiiawt lel-
i t fr a " \'Üi L^ r t ^ téi.ynek adja borba s. bMyy a szov.Hereii, bolt VÉU>e ü yebpn. _ periakno a. aj te.iBI.Uel ai.lBl.iéM es javni a «u kalai mnak l-zlositaM , be.,ne murád a vendé \\0 épffle.el.en, a kozgytíl-s „K>s ta^)U ^ ,inév eiakés«teae Ügyében. Urgyab-a, Nova, /a nm-nd^nS Vorbo a, • megm-nmiaitetie. • U Kzea Idöszaidmn állomoaittatott a ia!«.
A.sóíendvai Caeiitr, Hosszotala; Vötgrf\'l°» ^ : Húson 6an megsemu...,., t\'e a közgyűlés Al nllll,Myfai töMégi Ukola .a a tanerők ki-
róna^Krn,e^o!1f.kuzrek k\'\'Pv!? . i 1\' -fl*( sédoiutioiu községnek-az éHaivásar őlhejyezesé B„ a a ^mmter alami kezaléaba vaU* .
le.o. ka hegybe,. , Id a.as ... -gewM«;\'««■•«\'W .6, Ko ,Arv4ros kfl.vegoek a kóxs,el"^ykaniíSlll ki)zaegl po|giiri íiu é, leáliy. Zala^ftz_.K r l vau.3 kepvo.olJte lQIe.^ek aU ^ionu, kep^íi r^le-kolvénynek aa urrére- ^^ Ts a lanerőket od. ki .. nevezte, hegybe,, való lakbar.1 ell.l.asa ift.gyaban, Ste- sokre való álruházása Urgysba., ho.oltkepviaelfi- T,|llIBÍUt meg4llspiiotu ujabban i. » késztbei;
T1 l Itt?\' 1 - J " -t- \' "i ft \'^"\'"\'íJiali rozatáV- ; \' k»zaégi tfl^bkotak alia-oaitáaán-kf«l.*i.M*. sd sa lawabai., Botlon,ya kiyseg képv.sela- A kwiwy^l bzfttt^ a ",u1..t axuk.t a Mt. lelake., ■ amtlyluilr--
ie*,aeie, ea ü rvvv«mD.\'rl.. It-rveuje lartyatiai., kü.gyüléa l.\'.OO k-ronúbao Alapilolla m. g. be a 6\' á ialaeierszea. öaálló sa daaaai Kt szthely képviselőh-tűletének tüzoUósz»iek - betol 68.í 01 a za.ae«<ei1 szegi10naj110 «• <>«»«»
bes».erzé*e ta gyában, Nagylmlónak fiúziej k.p- _ \' .amelfl ^\'.latováub. enntarUsi.ra.gaví.rt.
--vise^leHUleiének y rrt.ni postaliiv ,tal • • •• - ----------- tanfett^ j»tenteat te t S elanee Jóíaaf
lasi k:Sl ságeibex való bőráruié. .argy„b,n A közigazgatási biaotiság ülése. ko\'or. an.td lakbére ügyét en meztartotl heiy-
Tapolca képviselőtestüleii\'nek kfi/sé i italian " \' * * \' .eredn.én erői Mtwrt, biefanee
lárgyahan, Csák-o.ny. k-pvi-e 5 tenlQ\'etének A vérmegye Wíigiigatasf bizA Maga szeptember J**f\'nik bemota ot dul«ve.éből, rala n.nt
in,a.liu vélele" Ián;\' Ab.ii>. Sels. k■Wgufk_jLthavi ülésé dr. Jaukov.,eh LjszIó gróf fóispáfl » helysz.m Urgyalásból is k.ia.ik hogy d
kő aégi ianitT lerm-szeiben f en,ö.le.e, alatl I. hó 10 en ariul a " llízet-sén kt ül 80 kor la\'<bért, lalwáge pedig
inegTallsaa l. rgyábaiu K szibely Vinv»tl:>« A várme^.e, 1. főorvos, a vármegyei éllat- a lakbcrl ba\'eeriésevel 800 lor tUetést élvezlek
v.isyon szerzése targyalia , M.mi.-ovétv>köz^g- orvos ha-í jrleatését\' a biz ttsdg tűílutt&a. f^k sorén éi, a késftbb ^lemeszelben élvaa.M
aek ingalUn vé ete \'írgyal.sn Köv„gíffr-,-T0z.fveUe. _ Iskas nem szolgélhat jogcimSI arra, bogy akár
ségnek a caend\'r lakiam., építői koli.ég-i te- i A cs "zlregi kftro-vos állásáról lemondve, a j «bbi»u luvabl.ra ia saegmar-djon, .kar annak
dezé-éro felveeiulö 12.000 k. róna kölcsön jör-Ue"ki adott k&4 .g^yazérlari az slisp.n az uj i értekü lakbért Itae-sen a. i.koa-
le«zté«e tárgyában, AKólend a községnek \' Wr .rvosoak ad<>méoyolzíá.. A régi küiorvös ej I la ,,»r.ó. . , .... .
ingatlan sz!\'i?.es tárgyában, Pui<>l,;iza ea HUvég\'ell u HpBbé\'íat jelentvén b«, a közigazgatási\': Olvstslott a kir. köíigaigalási birőaágnak
községeknek községi pd adó tiir ese lámában, blz»l\'ság »s aii-pán iiitézkedéset niá«)dfo«ulag Dobrónalt, Za.t óc, losec é. btreleo községeknek
ürá aszenlm.1%; köznégnek Ukola felá1lil»sa[jóyábitgyla | Szabó J^sel volt dobrouak. jelenleg r»poakai
tárgyában bozofM^viaélfítestülcti haürozatai. í A ke-z\'hdyi kórház toiléíi terve a mini-z\'erium j ,*n,,ú p- Urgyéban J«r-
A galsai jegvzíi BgyviN megvizsgál \'.sara az által belye-biiielveirralielyesbiTBH lerv al pján\'m\'«Jr* k«\'ig.tg_M« bizottsága által hozott
cibált Zalburieky Zsigmond helyen\' ifj. IiáAy Uz tpilésre sz engedély megadatott.; egyben yí.hutározat eUen beadott panasza ügyben hozott
Kálmán bizottsági lag,,! kfldOtle ki a kőígyües- bizoitsag. felhívja a városi hatóságot, hogy a> amf me\'f >"r\',"L » közip/g.Ual
Bécs PsykoziéK reodtartaai szabályza\'ut Up.tkaz^ -li- * m»g szükséges összeget\' mi-vp ogja \'**» ügyben batáskórét nem ailápilja
póllá. végett a. közgyűlés visszakiibü. bdezui f ; * « P" •««.Ml,n ik árdemébe való avatkoíá.
Meg-emiu\'siiette a kö^.yül-s: Murák,rály Nagyk,.iz.a város képv ..e\'ő.eHiülelének az »\'?«»niasiij..^A végzés egy példaaye a
községnek a községi szervezési s/aba yr-áde e\' otíani kiizkirh.zuál evy aiorvosi ailas. .acvezése, i«\'*s. lőazolg. bíró ág nján érdekelt küf«tg«kiMk
aiódoaiiása, -Bak községi."k. a kiizs g -nevére, irt -Valamint a korházi gondnok, a lerfí ápdó és a kiad,.tik.
r-g»le kütTéuy. e- w. u.b-re-.k nevére I. et dd! kapus tize.é\'é- ok- fel-melese tárgyában huzolt I Partólolag felierje ztetock a pacsat izr., a at ra\'ési. tárgyában, Alsódomboru küzM^nek a1 határozabítk bi<ot.ság jóvábagyin. tü-ikeszenipótefi r. kaih.. sziglfge i r. ksth iskola
volt kiínségi biró számadat] |erilm>\'ny<\' efenge- A bízotíság ludomstul vetre,a kere-kedeK.m- államsegély-Qgye éa a balatonhenyei ág. ev. dese ti.gyában, Zala<s>-ntbal<us község, ek in-\'Sgyi n-i^zter iairatái, tneljbea. tudt\'ja, buRy.a iskola ö.iideves korpóllék-Sgye gatlsa lágyon elide^e<,ire>e lárgyaban hozo\'t bitolisá^ema kére-ct, mely szerint a Zala-; Kőnig Kereoc ueu\'balázai laoHó, L*aár £lv|y« kepvi-elöleatülnli haláró/atait. I egtrszi-jjrfirjí\'ífe.u 4 .\'fS perckor Ukk f.lé azentbalázsi la.iilónö, Szekula Antal csOrnya- .
A varmegyei árvaszék e (Veijeafiése a felévi indul<* vo aw. %éi>öbb\'* indítsak, a Tűij\'rbl füldi köss. iskolai ISfiiló Trebtcky Józsel sünt* . •kaiuati u:«sot- a közgyűlés 4Jban allapitóli [ B a Iáié nt zdüÍ^ yti gy leé a.mő vonat té öhb 111 íifzlói kő a, iskolai lanitó vilasaláaát a köz-meg f dúljon, nem. telie ilb-ú a mtnuzleii leiratban ..igazgatást bizot.ság megerösi\'eHe,
Me-/.tsgvaükn. k. azt a ken In.cl, l.ogy ki-, fog alt indokok ulapjan. A bfll ttincl k.adedvédelem ügyébea beérkeaatt
(ütő epiieiére engedelyezeil 400 iiürena i.,egyeíj Keszler Aiadar.iap,.;lcái lakásnak az Ukk— jelentést ladomtsnl (ették, segélyt egy csónak beszerzésére Mdtb. »*•« ,;t.-p Icai b. *é.. va^t 432 f-70 szelvényei k-tzöii Ró.ing Fanni tgrjei tauitónd vtlaai áaát közgyűlés n.m leje-óléit e- , , J Kiesi, ^ni ker uiiljur^ Urg,ában a bizottság jóváhagyás végett a miái-aterhea felterjesztik.
- UánpUzeiiLyíi\'g.jL., I ,jpvi-|elj*v3\'ü!riérek tj! lli\'rf, )tiidy Kert-iic bízo>t-agi tag ttuCkK-e alajlt a A nj.iuszler a sármelléki r. ka h , a szepatneki köz»e^ .uajd a. i képvzó ré^aiv kőtv-.ny é ezz.J; btlysZ\'iit tárgyi.líist elrendelte. ; I-■■* r. ksth., a hasbágyi r. kttb., az alaólendval r»
Mr-ds- ■ 1 ■ ű . \' ...T
N«ir*Kawu»>. orttflrtVk
Zala 76. szám (4) lap.
katfi., a* ortutionyi r. kath., a vég\'di r. katb.1 a bodorfái r. kaib, aa ak/leodvslskéai r. kathn iakolák rlntr* államsegély képeu aa ötödéves korpAiiélot oi»l»ánfn»ia, miről érdekeli koaségskst a miniszteri reodelei aiáaolaUval átfésül a kőz-i|ssgai*si biaoiiság.
A msgvei alUmépitésssii biva\'sl birálé\'s a tfirjei r kath. iskol* mfissaki okmányai lelől érdekelteknek kiadtuk.
A satabori r. ktlh. iakola kérvénye Mőd\'ve. korpótlek címén állaaiaeffély elnyerése tárgyában pátiolóleg lerjfiite ik fel.
BIBIK.
— Bljogysfti. Dr. Havai Honé a ni«y> kanizsai ügyvédi kar ixéptehe\'ségB fiatal tavja eljegyezte b» rieket tkg Jalia kisasszonyt, Hortthiitky Sándor nyűg. kir. főmérnök leányát Nagy-Kanixwn.
— Taatnyl klneveaéa. Avall»s- é• közoktatásügyi miniszter ffi\'ay Intvén, Kovdek László, Cytmörel Miksa oki. lanllökal é« Üénn Margit
\' okf. tanítónőt a sslalővöi állami el. iskolához nevezte ki.
— Halálos\'**. A nagykanizsai A lami polgári iskola épületén gyászzászló leng. Meghalt a tantestületnek egyiklegnépuerübb tagja Sckmidt Károly. Schmidt már évek óta betegeskedett és mar huzam sabb idő óla uem is élbele I hivatásának. — Betegsége miatt arsbadaágo tatntf és szabadságát rokonai körében, Sopronban tői tölte, bol földi s.eq-iidértilfl—folyó btf ■\'tvállimrrTOáUJaanotl helyezték kedden jtrOli nyugalomra. §5 ével élt, melyből bárom évtizedet városunkban töltött, nagy szerelet1 el" és buxgóságg 1 élve bivalásánsk,
— Miasegi UAinAn irodalmi hagyatéka. A Dugonics lArsaság kegyeleti célból kiadja nébai fa.ji, Sümegi Kálmán Ifodalml hagyalékának egy rés/él. A kötetet a főtitkár reoászie sajtó alá és látta el bevezetéssel; már ISzal jövőben a könyvpiacra kerül. Fölhívja tehát a Dngooies>Tsrsaságmind \'Zokal, akik alA jegyzési irskst váltalai süvegek—tol nk,—bugy
felügyelői kiküldeni szíves Volt, valamint a kül-j dlllinck é« a gazdasági egylet regeiöségének i tAradtáágát, és ezutin megkérte Siarban l.ejgnd. fs ügyelői az előadás mtgiartA-ára, melyei ál-; |Ulauo« lcltuaed taal kurri a hallgatóság, Hierbpn f bárom rétire ousljtta fel b>zedet — a be*exe-; I lésen kívül meiyben az álla ános g*xd«-ági [ íin?onyokról emlékezeti meg. Az első részben lejtégblte a tejsxo vetkesele* hmuái,, n nieg-I alskulAai módosatokat; a m.\'sodik resxbsit ki-j mulal\'s, miér1 szükségesek a vejkiviteli központok, és a harmadik reá/ben igazolta a löld né-
releti komúoy aion eljárását rneyel__ezen
\' szövet kezelek érdekében tett é-> teaz. Beszéde \'végén felhívta a hallgatóságot, bogy azok, I kiknek az elraondol\'ak után valami kételye vagy észrevétele volna, azt vele azonnal kőzöjék, ho y a kétdyt eloszlássá é< a szükséges magra-] rázalot megadj*. Tekintve nzonbsn a nagyszerű i | előadást, teljesen ki volt zár^s, bogy kéte yek j
\' esetleges gyűjtésük eredményéi t kiadha anyagi részét kezelő elaö magyar általános bizlo-itó< társaság szegedi főügynöksígéheiI. bó M-ig beküldeni szíveskedjenek.
1901 szeptembert!* l 9 -én
Mandátumért könyorögoek, Pedig fetsblsslr
Felír i*z a tréfa száosl. Hogy a jelölt rotfga házal. A gazdának 1r dm bökof, Szolgálónak kezet csókol
Egy uzsvszatértI s——-
— A raelédagy rrHér\'éae Széli KAI* mán miniszterelnök, mint belügyminiszter rendeletet bocsátott ki s törvényhatóságokhoz, melyben a csehdügy rendezésének megkezdett
munkálatait bő vili ki.lontos_intézkedéssel. A
belüg y-m in ísz ter ugysnia elrendelte, bogy a belyxelkülj cselédek befogadására hatósági cse-lédmenbelyek állíttassanak fel és számukra ingyenei közvetilő intézetet rendezzenek be.
— Gjll&aa kAdArlegésy. Hétfőn reggel ílavelku Karolin Cseagérf-nion evő pá liukaméréseben Csombár József 28 éves kádár-
merOj-fiek lel az intézménv hasznos tol\'á iránt, j legény, ki Grosinger kádár műhelyében dolgosot, Ezeku án Sierban felszóiilánára kimondotta azMrtell őnerzetbö gyilkosságra vetemedet\'.- Ha-értekeilet, bogy i tejsziiiáHomások azomiéset veJkáné nem skart hitelezni Csombsrnsk, ni egy, a megye teületén léie-itendő vajkiviteli est fóleg azért séitefle, mert több v.su\'1 vo|-közpooltal k«pc»olatosin snükségrsnek váll é4|éppeu a pnlinkamérésben. Ezek közfii ax egyik annak keresztűlviielére a gazdasági egyesület Izsó Bertal-n megfogta Csoiiibári és kitérte * vezslöségst, mini aki ezen ügyel eddig ia ve.eile, levegőre, ez dühösen szaladt a mühelybi és onnét kéri meg. Ezután Farkas Józ«ef földbirtokos « egy szekercét hozol magával és tornaivá a (elolvasó szívességét n gazdasági egyesület és a pAl okamárésbe ugy vágta azzallajbo Izsót, bogy megye guzdaközönsége nevében n egköszOnte éa | a/t nyomban elöntötte a vér. A s ekerc- mélyen as ertekezletei bezárta, behatolt Izsó lejébe, ki dacára ezen lulyo* serfl-
— Taallék gyttiéae. A zslimegvei ált. jelealeg meg d« faa ála mindaa perc
tanítói tesiűk t zalaegerszegi járáskúre szeptember bKn bekövetkezlietik. Csombsr a vére« tett elkó-26 án Zalaszentgrólhon az állami elemi iskola vc,ése uU" ■negaijrotr, de a delulan f"l/am»ban egyik lan\'ermébmi ilálalfttl ft-éntfcw tarlja Hsxtl* reodölséf-Kis-Kamzsáir rltogta. fösgyíilésál s következő tárgysorozattal: , — ®aíllrtasa» Mleaéoa. Legutóbb a
.1. Elnöki jelen\'és. fővárosi rendor eg Icartúzti tiii egy fi.ul\'niberi,
2. JegyxővAlasziAs. |ak1 bamisllolt bizo yítvAnyokkal külőnbőxő
■ 8. Farkaa Anna k. a. szerctgriJtbf""tanitéoA pzeltówosságókafc követeit el. Akkor Somogyi és gyakorlati laiiiiása IV. o-tAlvban; ismerteti a« | f«be»tyen Lmiónak mondoiu magat. Markovich igék módjail, ! \'®fe rendőrfogaimaző megindította a nyomozást,
é. Arvsi\'ignie értekezése a > felekezeti isko-1 Bn,e,y\' ek ""r\'"1 -g\' S\' aereg e^lás es okirat-
Iáról. -------- - —--—— hamisítás bizonyuk- rá a jeles \'alakra. Megalla-
6. Elnöki elölerjeazlési k * segely egy leli P"ol|ék, bo|íy Imrei Liazló a neve, iokei stületesű. kölcsönök tSrle^téscnek biztosítása tárgyában. 34 •"\'^ndőa és IV. éves biilceazetballgstó, aki
6. A lavauxi közgyűlés helyének kijelölése. hamisított okmányokkal é* index-seí juioit b\'.
7. Folyóüjyek éa indittányok Több hl,nlís okmauyt, leckekönyvet, hamis ---KOziudu.! ^IrttM^j \'altkltak nhlfl, iratai küxfttl vnll rgy
budapes\'i kegyes laniii rend bélyegzőjével éa
másu, hogv a millennium emiekére Z.ilHVáru.eiiye ? . .. .. . . , . . .
.____hamisított a airásokiiai e alotr tauarsegedi ki
alap teibére , . ... . ., , ... °
\' nevezés is. Apróhirdetések ut an
örvéoyha ó«ága a \'közművelődési alap teibére bárom 400—400 koronás ösztöndíja: alapított a k eszi helyi, nagykanizsai éa zalaegerszegi főgym-
aevelái á>lAat
keresett a több családiul útiköltséget és elő saskei ggodett—Iái, amalycktol aBUián el ttot. iatrei
-— VAgJT Ilik laaM|a. A kef élheféii MHIU l ök égj-égy példáá VUélé\'O, kilátó s-or• j
hálál s nagy időknek egyik tisxtelelrimétlóala\'--Igalmu szegény lanulójáuak a jutalmazására. |At döntötte le. Trtügiiuxltg Károly-, nyugalom ha KcMlhelyeu es ax—i\'eHőndij—uiegürseüvéu,—íj vonult yyósyszereaz 76 eves korában hoaszasj vArmegye törvényhatósági bisof^-ágH as öwti U\'j betegség utAn jubblétre szenderült Keszthelyen, dij saeptemberi Jtöügyüleseu a krszthelyi lő;vm A megboldogult a magyar axabadságharnul, mint Itiasinm igaz^alójáDak bártn^a kijePnlese alapján boavedfőksdnagy dicsőn küzdötte végig, mm az elafi helyen ajánlott liokir Gyrrgy tanutói,ak egyszer nézve szembe a halállal. Mikor évekkel ítélte oda, aki egy szegény vonyarci nsps/átros ezelőtt Kesxlbslyea letelepedell, legelső dogajsak a ba ea mindenböi^rles 0-»iáy».ata van.
voii as öreg 48-as honvédekkel egyesületet kifaaij melynek C állott ax élén. Egyetlen <gy hazafias alkalmat sem mulasztott el, bogy az öreg harcosokat kivezényelje. Ilyenkor fölvette honvéd uniformisát és mé ló büszkeséggel lépdeli a tiixteletreBélló öregek étAÖ. Sokai lár doti. bogy azegányéggel küzdő egykori bajtársai belyzeién segítsen. \\Gyakran rendezeti gyüj éal sxáaDkra, bogy Oapepelyes évfordulókor, pl. március 15-én misgveiTdégelkei\'e őket. A megboldogult elköltözését minden nemesen érző szív Cezi.ilén fájlalja. Nyugodjék bekev, II — firlskszlsl éa aaakel«ad*a.
— Tl»/liijlló kfiagjQléa. A vármegye tCrVinybáóasga I, bó 9-en Urlott gyűlésen tl-balároz a, h< gy a lisxmjiló közgyüléai dtcember bó- 16-n logia turáni; válas>iá«on azok a virilista képviselők ves nek réczt, aktkrek neve az 1902 ik evie érvényes Isji\'n nibsD vsa.
— >\'l iasaoa aaléUég. Csakis a krónikái küség kedvéért említjük fel, hogy vn-\'árnap este 1—8, óla közt mintegy 90 percig sztrájkolt Frsnx ur villamosa és így ezen idő alatt pokoli sötésegben voltunk. Jeli-a/ő különben a villa-| mos vilagilss miken íjéra az, hogy a közön
.— — ;-------------u közönség
_ , A M,a" alig vette es»re, ro dón a lámpák ismét kigyul-vánnegyei gazda-ági agyesület Zalaeg r-xegen ,ak llier, bit sötetséghen maradiunk »s egő ím :neP«? ensieslalet lartotl a megyénkben | lftmpák mel|0lt ja
ertsieslelet tartölt a létesítendő vsjkivtleH kozp-mt és ezxel kaicto Is o* és ssöveikexeli a lapra teklelelt tejsxínál-lomasok léíesilése ü.yéi ea. Ugy megyénk intól-ligsniiajs, vilamijt ^járásbeli kisgazdák, birák és jegyzők oly anoyirs érdeklődtek ex értekezlet iránt, b -gy s gazdasági egyesület mindkét helyisége teljesen megleli. A gaida-ági egylet vezelőségé felolvasóul megnyerte Sierban János irjgazda-ági felügyelői, ki szive* volt megyetik gá/dakózőnsége ktfébén megj len\' i és alapos tndi»á>ál s jelenvolt hallgalóságót meggyőzni arról, hogy ezen Agát a mez\'-gaidssaguak külö nősen megyénkben mennyire bssznós éa Odvö« megbonusiiani. A gyűlési, tekinleltel az egye« tüieti elnökségnek fopios elfoglaltságára, Furkai Jéxatf egj tag földbirtokos yollszlvcs megayiini és megköaxiiioi ug/ a f Idmivélési miniszternek, ki as figy (idiléLta Surlan Jánis isjgaxdaaágl
— A papa éa a< aáaiekUlkk. Hóin.i-ból a Vatiknnból az a hír érkezik, hogy a pápa; ennek a hónapnak a \'vegén enciklikat fog ki-bbosálahl az anarchisták ellen. Ennek az a célja bogy a kormányokat rábírja olyan együttes munkára, a melyiyal leh Iellenné tegyek ax anarchiát. Megmozdult a> anarkistak el én Európa szabad területe, Svájc is. A »zöve séges kormány utasította a kantonok rendőrségeit, feógy kiférjék élénk figyelemmel az aiiarkis-ákaK fc Htrlmakla. A kortesnólak eoráb n Pi>de\'n>egre nem utolsó az alebbi lomogymegyii korlesnóta sem, ipelyben halaro/oiisn aritik • van gyaki rolva nén e y uj. jelöli feleli. Íme t Mimi elütik fuicsa világot, ll\\en\' áenfci súb\'vem latot). -Ocskb ufak jüaoek\'mennek.
különben ismerőse a re^lör éjinek, mert csalásért éa sikkasztásén »»r Tel tt tél évi fogbát-büntetési szenvedett. A rendőrség AUdia ax ! űgyészsegnek.
— A hnl.i bünteléa — kédll. Érdekes tünete a halálbüntetés nagyjelentőségű problémaié-
| uak az, bogy manapság .meg ott i% ahol eltőiöl-ték, vi za akarják al ítani a biiófat vagy a vérpadot. A legs jáiaágosalib pedig a vajadó I kor»2e,lemnek s kerdést érintő tünetei közül ax, \'hogy éppen H llandiaban kardoskodnak most a I halálbüntetés melleit es éppe#Hagab*B tárgyaljak I a legKzenvedélyeBybben, bogy szükséges avagy ! nélkálosbeiO intexmenye-e a békés laraadalomnak | a vérpad. Hagában, a vilagbek* ssobaludóssisalí túrgjbI.ikí termei küzelében mosl arról folyik s ! sxó, h-igy at örök szélcsend vagyia as allaudó .béke áldásait msniiyira fogja megszilárdítani a / haltlbünielea bébozaiaia. Ea a sajátságos | jelen-égnek leglurcsabb résxleie, hogy egy ilelktsz, ax ltteunek egyik tóiként szolgája I kardoskodik legdüht>«< bben a vérpad tolAllitása. és a palló jogok visszaállítása in \'le\'l.
Budoltnak hívjak— és egyik mt^döbbostg ikilskadása s<: •Abti. n axe.-viban.ba Holland á | ban »eiikl sem vállalkoxo< k a howri Aliáa. belől é-ére, ugy k>ss v gyok msgini elvállalni ezt i a j-zerepet, bogy kivégez/em a gonosztevőt, inloj Sá . ael telte Achazxal.
— IHegtattrl iégyolé, Sűiű nőiét ij {volt — nem ragyogott a hold... Ex ugyan nem ja szArelmes thtalok kedvelt ideje, — \' de ss \'•dönejc mégis ilyetén állapotát vatraziotta ki egy Ifiata .feény * egy\' ifjú legeuy A gosdo. axfiek I — s tálán pagy okuk volt érre, — rémitÖen
b Kellék, az ö kis leány.íjuk t. De hát azért vitt nak a liaiab-k, bogy fuijárjaaak ss öregek es/én,
A ki* IsAuy, panaszkodott as édesanyjának, lióg\'y nagyon roaa«ul éitii ms»át.
Fekűgy le, édes gUcemadaram, szélt k^atá
fegy-Kttiaa* caut&ctök
vigi*ai«l±*képan M áayjt ; pihend ki mtaadal a. hat«ó izobábao, rt igeire kaiva tatán majd caak b%\\jf jflMf.
Ai angrdelmte kis leány megfogadta édes Aovja taoscaát a aaépen lefeküdt a puha, fehér agynak hoWaihoi redői re.
létkor sötétedni kezdett,eazeLe jutott a gondoa mamának, hogy megnéai aa 0 kia leánykáját, mit csfoái a niaoa-e valamire ssfliaége.
\'Nagy ovatoaaagg 1 ofi ja Ml a« ajtót, de hirtelen \'vieaxabőkel, meri amőlyaa férfias természetű lépések nes*ét hallja a szobából. Egy ideig tétovái, aatan hirtelen gyufái gytjt t a runtíogaa mögött e^y sötét alakul lat kuporogni. Ai alak a világosság lattára hirtelen lábra kap éa — ssups*, kiugrik a nyílott ablakon.
A goodoa mama alánná rohan.
— Tolvaj! rabié! kiáltja, hol vékonyan, \'hol vastagon m a fellármázott I ikókkal egyetemben üldözésére Indul.
A mozgó *i«ottak végre elcspik a tolvajt, rablót* ki navy ^áttbsrban (ugyan, de téljee eleganciával meghajlik a gondos mama előtt s azt mondja kiastihand! ,
Minthogy pedig tolvaj éa rabló távoláll a1 mamák előtt oly kedves i Afelé kifejezésektől, nyilvánvaló a dologból, bogy a fi »»i ur nem ingaórát *vag y báraonymellenyi lopott a portáról.
Különben mint már tmliteilük: sllrü aötét éj volt, nem, ragyogott a ho\'.d
— Ellenénél ueiafr. Nagykanissa város területén tartózkodó magy. kir. honvedsegbeli tárta; ékoa éa szab<d*áaolt ka«onák ellenőrzési azemle)e I. évi uktóber 1-én ea 2-áu a „tiiarvss* szállodában lartatik meg, a reggel 8 órakor keidődifc. Az uoszemle 1901\'. évi november hó 19-én a honvéd laktanya udvarán fogmagtaitaioi.
- KraafeM alvérak falr(al|*k a laallAai az iá«|M arelvekbea.
« CivIiarlAxott gavallér Egy kedves éa bájos íiatal -asszony maradt in 3—kis—£>er* mekeve1, amíg a rossz útra tévedt férj átevezel! aa oceánoo, hogy a súlyos büntetés terhitől meneküljön, bogy ne lás\'sá szemtől szembe a gyalázatot, mely fej*43lött összehalmozódott.
Daső San doniak bvják a kónnyelmü emberi a előkelő tifctrrielője volt a fővárosban székelő Orsiágoa Közpoiri Takar\'pénztárnak.
Nébany év előtt Kí-Cellben esküdött őrök bőséget egy kedves liatal leányának: Fiek Pia i-lakának, aki .nfonesiliimnlki Pici—Henrik;*
Zala 75. szára (5 lap)
1901 szép! ember bó 10-éo
mostoha fia Szabó János, szintén olt ivou-t koro«má»>an Mikor kittleié ment a apját mag -lattá. 4 drb féiktltp nagyaágu követ vago t a íréhez, ugy, hogy már aa alsó halált okosott Mikor kihallgatták, azt vallotta, hogy tat tél aaért köv-tte el,, mert ót 1 • ves korában mostoha apja megverte, ezt elfeledni neki neai tudta a boasnt akart njt állani.
— A felöli nrve, Soka\' bizony neSi követel a törvény a választóktól, de ast megköveteli, hogy érthetően ejtsék ki szájukon a jelöltjük nevét. Caakhog£ néba ez aulyoaabb lelté tej mi«id a többinél. Méri egy atrémi horvátnak a lelkiismerete még c«tk belenyugodnék abba, hogy például egy Semedám úrra »dja szavazatát, főként ha néhai y verdung pálinkává taitátgatjak a lein nemere éf. De már a nyelve ugyancsak tiitakoaik ellette, sőt minél irthb paln kával
i tanítgatja engedelmességre a lelkiismeretéi, annál engedetlennebbé válik a nyelve ea hiabí hódi tolta meg a kortes a meggyőződését, a szavazó urna előtt mégia c«ak azt dadoyja ;
— Hjen Samuban!
Egy vidéki városban is nagy zavarban vannik
— Berger!
— No moat ismételj ék gyorstó f
— Bam—Brfjpger, Bam—Berger. Bea -B*rger, Bam...
A kortea hirtelen ráasótf* most as egyik re:
— Most aztán mondja meg gyorsán, kiretog szavazni?
— Dr. Berger bam orra, kérem »Iáaaao!
— C«lsasdia m papválaaitiaei. Papvála«tiáa voli- a faluban ei próbaszónoklatokat tartottak a jelöllek. Jött a< első éa aiasoudU af dolgát.---—-—--
— Szépea beszél, leiéit rá a bíráló h\'sotteág, bínem varjúnk aorára.
A másik ia elmondja a prédikáció\'.
— Ez se ro<as, hanem Sátra van a harmadik is.
A harmadik beszél\' csak — szépen. A mennyi sziv és lelek, poézis érteiem es tartalom van, azt mind egy begyűjtőt te. Lralkodott as easmé-ken, lebilincselte a legokosabbakat ia.
A hívek elragadtatással kiáltoztak: —\' Ex lesz a papuak, ő beszelt leg-o^bben. A« általános lelkesedést hirte\'en megzavarta
t kor.esek. Dr. Bamberger Bela a jelöltjük é« «Jegy tipiió éles hang, amely valahonnét * ha* jámbor aaavasók aebogy aem tudnak nftg-T tulaó sorokból iött,
barátkozni ezzl a névvel, bar as embert annál — Nem kell papnak, nem beátél jól, azért jobban megszeret\'ék. A kortetek nap *nta szavazó\' I aem kell.
próbát tartottak, de hiába a a/avazok mindig a megbo\'ránkosá«t 1 gyűrték a hívek, meg-valami mas névvel azavastak,mmt ah«»gy kellett i válaastottak á harmadik szonokot, bár akadtak volna : az tfrtző lelkesedő* kőzött olfanof, kik ttti ődni
— Bumbera I Batobagi! Bam-rkl I | kezduk, mert:
Annyi variációját tudták a névnek, bogy a^t ^ HUha igaza van a csiamadiának ! as én lassú és/.járásom dehogy is tudná elismetelnü — As uj p«p ia odsment hozzá megkér-A korteeok aa öklüket—rágtak—mérgük b-n, — Ideata:—*---
Hat nem késs boatuság sz, bogy mikor ssl — Mondja csak, kedv* baratoa, mi bajt jamhen^végre-yalahára kapaciialja a szavazók velem ? Mierl nem tetsnk a he aedem ? ielkéi« a nyelvükkel ke Ij^n nnnyit b-jlodui? :\'L A*eaixmadia kétrét görbült aa a>a<at\'é .*
De aztán az egyik korteanek kitűnő ötle\'ei —T Jaj dehogy nem leiazik dehogy nem. támudt. Maga elé gyűjtötte a szavazókat és j Csakhogy kiv*s< engem is észre, ba beletelek, aregkerdazte töltik : • ^ jmint a többi és nem kiabálok vaUmi mást t
— Hat mondj k csak atyafiak, bopy szokott j t az őreg-hanng kondulni ? * T \' \' ~
— Hát megkövetem, így ni: Bam! Bsm! uh édes Ménem, m.lyen sok papvsltsui
Bam!
— No lém I Már moat megtudnák-e mondán L . hogy hívjak a 5aji zsidót a törvény előtt V . — Hát ugy, hosy Berger nrf — Latjak Ktodtek, hogy megsem olyan rossz a kendtek nyelve. Most hát feleljenek gyorsan: I hogy szokott az öreg harang köbdalni ?
A szavazók nagy (forgalommal válaszoltak :
csizmadiává! találkozik itt nálunk as enharf
Irodalom.
-B»
— Telekkönyvi talár A T«Ukk*r)*l Tisatri-g«!ők OmáftM IcjMtUU Mkiraatbacaát ki. kogjr u H7»-lölet válwwtmAoyl.- HUtva R*»kbi*ott»á*i Ufjat, iwirt Ul-kköi.yví irék: 8á(i Jinoa éa Vajda áital in
,1\'alekhfiujrTÍ MiuUUi" that ■aakál re

nek.legitial»bgy eiméke.
Aa i/ju pár eveken át boldogan éit a fővá f robban, tekiutelyes, gazdag rokonság körében I 1 gyoUan téléit- az TdÖT Haro m picI ny gyérmék tetézte az áldást a kis csa.ádbue, három kia angy«l, akiktő moat reagelef tavolságra szakadt] el a felnevelésükre hivatott, megtévelyedett j édesapa. ^
Mert Dszt^ Sándort magával ragadta ^a fő-! város pazar eletmódja. A >óversenyeken habitüé volt, azioházakban szinten szóval mindenütt, a hol vidáman pezsgett az élet és fogyott a pénzt. !
Jövedelmei elegtelenek voltak a költséges szenvedélyek kielegitésére ; hal azt tette, amit: annyi ember: bozzAnyu t a kenyéradó intézet
Cénzehe*,. sikks^tott.
\'Több, mint éta folytatott bűnös üzelmeket a takarékpénztár pénzé vei. A jóglanácsos reszére p riés véget* kisdoti értékpapírok elszámolásánál szedeIgeit s ös-zeseo 170.000 kow| nái használt fel saját céljaira az Oraz gos Központi Takarékpénztár pengéből
Mikor eszrevette, bogy bünfis üzelmei to-j vább nem lepieshetók : akkor a sikkixziók sűrűen (sposott n\'ján indult el « egy baratjának Hamburgból ir*a meg, hogy immár u\'bau van ~ Amerika felé.
Hátrabagyótt holmija között 16.000 korona értékű lóverseny-tiketteket tálaltak.
Dez«ft Sá* dor moat már odaát jár az uj világ öldjén. Elhagyón otthonahan pedig bol-doje alao ltja hitves ea három ártatlafi kis angyal viselik a könnyelműség á*kat, a keresztül sivít kö/ötlük az elet vihara, a iagyaazló oikán, aminek nyomdokáig elhervad az öröm s bánat enyész\'k és szerencséil^nafltJ—
A oaoaieba ftü Siraon Polgár István, tlt^ze i lakást a közeli Egerparickon lévő köhid mellett meggyilkolva találtak. A vtzsaálat kidevilrfte# bpgy aMSzeD ces^tlen ember a korcsmában megütá*odott la ulkUzbfn eldőlt a elaludt. A vele közös háztartásán lévő 10 éves
P
— £s hogy liivják Sáji zsidót ?\'
aaakkSrAkbta rég óhajtott muaka, ataUkkSajri b»^gyeéeak agySatatSaését célozza. E mnokébét laikaa Is aeaia«ari a
Gyümölcs é& szőlőbor készítési gépek.
Gyümölcs és szöílő sajtók,
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, és
nyouierő szabályzóval/ A munkaképesség 20»/t nagyobb mint bármely más sajtónál. Hydrtlykus Miiftók.
Szőllo és gyümölcs zúzok^
és bogyó morzsolok
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek
Szőllő ét gyümölot őrlők, Aszaló készülékek gytttnölcs és főzelék aszalásra, gydmölot vágó és {hámozó* p®kr legújabb r4^rkezetii .szabad, önműködő „Syphonla" gyütáölcs ós a\'z. ó\'l lő vessző permetezők gyártatnak ós szállíttatnak jótállás mellet a legjobb kivitelben.
May far th Ph és Társa
es. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és güzhámor.
B Kt\'N ,11. Taburstraase IS.
c
Kitüntetve 450 arany, ezUst és bronz éremmel. Árjegyzékek ingyen ós bérmentve.
• v *
í^cpviselők és viszontáruaitók felvétetnek.\'
-L-—--
1.1 . r - - ........■ III1111 >Ml *---—— ...... ..........__ , _______#
tolttkkitayteí A munka mollé ÍM ti.UkkAayvet CMtoluuk, a I i • , ») \' I ^: \' r
melyekboa öeeMpontoeltják •• Aaaaae elűford .l^td bi|egy» V ü 0 H t i ^ " 1 ■ " ■ ■
aAaeket. A muakábaii *égaé«, kéMay- éa oklrai m\'u Akai | . . I
reaioltak Al egyeatlet ee*kb/aon-áge megviaagálta e uti vet Jfanlcxkyné Jfajxa £§nka
áii s<Mf*«égi péaaSgyl Vonatok érkoiséae. ww//* -Ju, maauar ^
ea pé\'aleléeoii tleeivleelAhaek, «a4va) mi. dónknak, mini .__ttavwj* fflf tgtsz magyar otp*$é- I
aáka!<>aUt|*u kAnyvet, ajiflja. aklk«»k a telekkönyv vei _ m. . Kű I közönségnek. • í^tgénuemek tárgya I
w .^"n"1 rV rí*" . 5T í™ fomJT I %
köovv terve*ti\'a A tor .tinimé Mitiki 7 koroia, a mit a í * \' Ja j * lí h f ----------- I
réeeleUkW-n ii ktAaetkeinek. *> Meg* mdel kelő Fiunkéi * "a, * ■aaméjy „ , « « 1
f Http •• ,S • ,1? " " , f
- A Nftcx láépaa Ylléglfrtéaet 181 Ittieta nmat a \'J M Jj a \'U" t W*. * I Drt!-A I F
látott II^IM. . t^UéU vállalat VII. kötete eAródik f " JJ- ^ ^ e I öeillCZk VHC Kaiza UllK£ I
le, mely kStet a reformáeló korát tA gyalja. A reformátorok « ! n SS " ?\' iMm*,Jr ■ I aJ #
él.tit Aa katA.it ralanlla a kötet kitBaA aairaflfa. dr. JU& _ a „ * yff a ff0" 1 a B /I t II V ■ I---I-
sasit H-arik A« éleitfk rajait aaenm«aée»u olváaltje öaaae a » *? » wWö , W » I , , , , |\\ L Q L 11 I L I , . I
a kur katáaával Aa moagaté eaaméivel. lillaJtnaN koraiak 1 •Kgeraaay 8 . o . raggal | vegyea I I
aAral le eaael aa embeilog tArtAnvlméb#n. Aa emUrl gon. I*ráverli«r 4 w »» » » ~ , ■« Jtfí II, ^
doikodáa uj éa mJnilaa addigíaél hatalmanabb Ifikéat kap, a , " ao " j \' w " ff BV^lYy/""/\'jf \'ÍW\'Jct 1 I
aaahadabb tér lyiltk ncg e!Att« ée «i enbarekben faltAmad " » ^ » " ," \\**0T\\t 9 | I
a kritika, aialy attdi |«>gra a tiaadlk iBnanAvA lou, mely a* a e W iH T ^agö? ^H*tUl\'
psaaiU é« tareait. Aa emtiari alnétak kifajlAdé«énok nagy V * ín * \'\'•Wal vegyaa „ rCffT
éa katalnaa váltoaiat jelent a ulllanat, a goudolkodia 1)1*- II- g „ d. e. aaanély H Jy^^jn^j^^g™ W
to*aicAaak éa »wlitAaának tnindon addigiiAt erOMbb falttl* 1 * \' " ?\' "
aéaét Matatva Aa emWi itma, aielynak fkjlAdéaa leketeaak ti J \'1 » h \'na 1JD
a vilagtArténeieeniak laail tAr^ya, atifll fogva ttj fi-gyverak* w^^Lv^aa\' ^g^ [
kel éa aagyobb lépA«vkb«a halad oéjja falé, bullAmti nagyobb vr , . , I
gyttrttaéflekkol I *nak a partim*, vart mind nagyobb éi Voua l )K^matllaaa» V&í^^ |
nagyobb U*rttt«tteo hatnak aa egyet oa&nék la. Vége minden "* ^ Altb^i^il
romantieiamnaodir, oda van a Hellaa éa a RonatMano* min* Budspral l ft óri I 47 pareakor i reggel I gyufa roa. mJ^gC^jjffll VáKj! I
d»a böbija, oda u arabak éa kalatie niythlkua aagyaAga, n 1 * „ raggal aaamély H
oda RAma^nMégaa eraje, oda a lov akor köai ar«iya, ailaa- w V5 „ 10 n d. a. aaem»iy llR^^öiVy?1 jv Jo^k^f
iik.ú- vágyAdáaa a VégtalMn atAii, ooi mladaa a nagy kfll- ,» I & , 01 <1 tt- gyora „ gnKXjl
tOlaeég, a maly eddig aa emberi a«lv 1 alkAlttttla. Ül korok. n j IH M 40 „. éj|el aiemély „ frljÉlí!iM\'^^MSái
aj emberek jAaaek. Kraaébpt éa Croatwall, IV. Uenrik, Xíf. Iléoai (Wlea) tt „ -- „ raggal j aanmély „ - í^T*J®*^ ^WffiraJ H
L|Joa éa Tarénak, Betblfi Oábor éa tíautáv Adolf knraiika. I ^ : i 12 „ j «i» „ d. tt. gyora f Á\'^Sri v^L r |
Ima aa ériA éa képaalgA emberek liolyében a gondolkodó éa n i K „ — .. d. u. | aaamély ,« I p^nftf
krititea lAk, akik nam kApáalAdttak,b4ttam aaAatlUnak, nem n ri-li" „ 50 ,, éj|al | agemély M "
álmodéinak, bnn«if»\\ t»«rvaan*k, iient remélnek, hanem eeele- E«ln aaHváu 5 „ 80 ,, j d. o. ragyea „ J
keeinVI, a kik aá^aiméAak megttiiatait éa kiéleattlt fegyve- Prftgtrfcof 4 „ | reggel I aaamély ,f
rvivel kled n* k. Ima a modern ember diai. „ i 12 „ 10 „ délben j gyora „ Mirfkft \' \' ^^^2 ^tatban . . .
Rat a kort oly eaépen éa behatóan Irta meg Mordult. „ I 51 „ | 47 „ d. n. eaemély „ HlflllOfl* Ára fiiive 4 kor., kdtva 180
Henrik, hogy kötető valóban dinére válik irodalmunknak. „ 12 „ j 12 | eate gyora „ ——wm—....................
___a 12 kötete* narr munka KBorkoaBtflfr dr. Harcai^ Hanpfk I ? f "" it & tt* ! _u_____BnlitarlAmf Regény 1 kí>t«?tbe« .
agyeieaii tanár. Kgv-egyitölat ára diaaea ftlbérkAtéabea 16 llttrcs 4 0 157 „ regfri aaamély I nfimflíTlinfi Pííwa 2Mk ktvMAifl
korona; fttaetenkéat ia kapható 60 fillérjével. Magjaiaa! 2 M 125 (t d. n. j aietnély „ HyijiHitwiiw. ruzvc a^wi a. n>y« ^
fitíüíeiS hAIAB Mgy\'lBtAL XiphltA I kládAlüál (Révai Taat- ^ \\ i „ 130 ~ | d. u. ! aaamély „ ri»* »l # f I \'lf I t*
KX^y®\'.11^ —; mm es filviligosoltsig.
J:. * ________________________\' - —-^ Reg. 3 köt. Fűzve 10 kor. kötni 14JO
Glayton & Shuttleworth TI _________ZJ-t FeŰ^iíí^ril
—ipuhirigl jípiyirosok cD Budapest V4gjf"r<lt ____ 1 2 db. t kat. Ara 3 kor. di.2i.5L «te
Loaomobil és gfizoséplőgép-készletek ^iíS^L\'1\'- ! ! [^l^^i^J ^ M v, . C l7
NNkkAligáaay aaéulggépaST lAhereoaApjgk. üiztltA-roaták. koükoiyosAk, kaatálA- éa ^^ f . MílRflNTur K
t aratAcApek. wenagyCjtAk, boronák. ^^ ^^ \\ -J-V - II IflIW/ll I I Lll
-J.jfcű^SSSBBÉ^S? lagjobb aorvetőgApek. ^ CO 1 mlndanféia /^j^v kfaéaaáfaa tt taaaakk
aaaaakavágAk.ripavá«Ak, | U iuiltanbiin. klállllélkii
I- éa a-vneA ekAk Aa mtndenagyibgazdasági gApek. f" Ű.\'/ POT- . . . . , ^H^^JppJS1
f ^ffr --M ^Bi Jk" * "p"" SELYEMBŐL KAPHATÓK LCQNAQYOBB
^ P^SliA \' ! VALA9 TÉKQAN 63 LEOOLCSÓBBAN
— — Físnhöl Fülöp könyvkereskedésében
Lincoln!tflrzagyárqnk«yUá^j legnagyobb N«T-K4H«Z3áH. ^
locomobil- éa caiplflgép-gyára. ^^^^^^^^^^ y ^ < ^ ^ ^ LJ r ^\'
% Miután ujabb törvény értelmében &
*L, m grendeléaek gyűjtése utazóknak korlátolva van, elhatároztam magam a helyi p*acon a (ehető legolcsóbban dolgoani, bogy a forgalmat
\'HnktAromat a legújabb finom kelmékkel duaan felszereltem, melyekből ax . e ^ Jr
^ AjiÍ éi téli idényre f 9 j
j^J divalóé ruházatot *tr*4 péuiéri készítek. S
SS | Itthon létem által időt nyerve, legnagyobb pontossággal és ialéaael lesz, nálam minden elHészitvev . • t K
fih ^ BLérem a fl. erd^kütünaéHal hec«a megrendeléseik állal, erről megyöaödést ssereint. — Vidéken levő tiastelt vevőimét Írásbeli kjf
megbmara aitv*aep megfátogatom, vagy kívánatra küldök mintátt f ; Teljes tjAfteletjtel &
• SAOngANN Kén fécfliiaké ■ " í
A \' x ;4kÍ » [\' I !..........Btaaékal lé» »LK1 féla kaa uf
jm A léi! 14éu7r* wilajztíku raktárt tartok Ledga kabátakbél $aját késntményrm, ^
^__Nyomaton FlacMjFttlőp uyotxidájábaa Nagy KanizaAn, 1901. _
nlcxkyni /fajta £&nk$
k*c/viHjt a* tgész magyar oép+$é közönségnek. — tftgént/trn*k tárgya mtgraqedó, ktéms ét /ébí/incsiíó.
Vonatok érkoxése
58 |ieroakor reggel aaeiaélyvoa
57 „ d. a, gyora ,,
M » d ti. aaamély „
46 m j ealf I fittnély tf
W . éjjel gyora „
tOv^-jr*""! reggel aaamély „
05 „ í d. n. aaamély ,
g a w m gyora - ..
Beniczkyné Bajza Lenke/ .... R E o tn r r
aéte j fiamély reggel | vegyea [ nífd | 8/ors d. ti, eiemély d. u. gyora éjjel aaemély reggel vegyea d. a. aaamély
Vona t >k Indulása.
gyora
aaamély
aaeiaely
gyora
aaemély
aaamély
gyora
aaamély
agemély
vegyea
aaamély
gyora
nemély
gyora
vegyea
.. . Regény t kötetben«. . Ára fÜive 4 kor., kötve 5 80
aaemély aaemély
aaemély
Fűzve 10 kor. kfttva 14J0
layton & Shuttleworth ^
VAczl-kőrüt 68. sx.
OMrfgaidtfági gépgjiroaok <*) Budapest
által a legjutányoeabb árak maUeU ajánltatnak:
2 clb. 1 köt. Ára 3 kor. diazkOL 410
A magyar asépirodalauit kedveié t. oítuA* kAaAnaAg figyelmét* ajánljuk a magyar regényirodalom egyik éteAreagn aagjJAaak, JJtfiicxkynt £ajtv Xthfar fAlaorolt regényeit, melyek alnllrt kAnyvkiadéea^nét a általa minden kényvkereekedékfcap baeaaraaketAk.
ri5cnct fulof
kényrkereakedAae éa kdnyvkíudéhivatata
NAQY-KANIZ5AN
inflKONTYEK
AZ IZRAELITA ÜNNEPIRE MAGYAR és NÉMET FORDÍTÁSSAL mlndanféia XJS^ kliéaaáfai él ftMMkk U lu«l taalitan. \\J&3 klalllláakaa.
lagjobb eorvetSffApek. taeeekavácAk, répavágAk, kukoHcza-morxaolói. darálAk, flHA-malmok, agyetemea aeséi-ekAk,
Ifid KÖPENYEK
közönséges ,... (THALESEK)
Q POT- ÉS .... • i^^ppppw SELYEMBÖL KAPHATÓK LCQNAQYOBB VALAS TÉKBAN ES LEOOLCSÓBBAN
8- éa S-vneA ekék ée minden egyéb gazdasági gépek,
Lincolnl tSrzagyárnnk a yilág legnagyobb locomobil- éa caéplőgép-gyára.
Miután ujabb törvény értelmében ^
fti grendeláxek gyűjtése ntA26knak korlátosva vwn, elhatároztam magam a helyi piacon a lehető legoloaóbbln dolgoani^ bogy a forgalmat ^
^ mcgcsinai)8in. —. 7. », . \'• ■•\'"... ,. • •; . • •»\\ . \' ... ■ _
^ \'Raktáromat a legújabb finom kelmékkel duaan íelszereltem, melyekből ax . e ^ Ij,
^ 6 8 I Í éi téli Idényre f 9 i
^ divatos ruházatot tflfmé péuiért készítek, jK
| Itthon létem által időt nyerve, legnagyobb pontossággal és ieléssel les^ nálam minden elkészít ve v . t K ^ * fcérem a 8. erd^kiiaöniéast hec*es megrendeléselk.által, erről megyősődést ssereint. Vidéken levő tiastelt vevőimét Írásbeli yS
megbmara Hziv^áejv megfátogatom, vagy |uvánattyi kíildök mintát, •, Teljes tjJ^fíeletjtel &
& SAOfSSAitN 88én fécfleaaké " í
A \' x : • [•\' ( \' . —Knaékal lé» 1LK1 féle kaa uf jm A Ifit Idényre mjy vdtajgtéku raktárt tartok Ledén kabátakbél rnjdt készítményem,
Nyomatot! PlaobeUFülőp uyöradájábaa Nagy Kaaiaán, 1001.
I
Na|y-Kanii»| otülőrlök Zala 76 atAm (O lap.) 1901. «**ptomb*r hó ll*én
Huszonnyolcadik évfolyam 76. szám.
TtoMkta fiaanal r«lft, l»l|i\'
urMMMklI
•wrMsalA\'Sl muiiui lakai Ital 4- I 4—1 ór* Uil
lét luUaaaSS • Itp .b.iUmi rtiiln ••wlkrn* alldn kAiUatn;
Kiadóhivatal: yápmhtiitylllw : t\'twktl t1lti> kttiifT Imrtrilii.
ZALA
Politikai lap,
ÜHjlIwilk M0Y-KAmZ8<i> MTíflKInt WOzeri vasirnapT csltőrtökín."
BLÓmmw ital
B«taa twm . VtUn* IiqAH .
tt
... I kann*
XrilMtr pnUtMrm tO OlUr
■MáaaUaak, <iluiii a MrMtato TSHtkmik FInU Ml»p Uintn titetti liiMti.
Biraaatetiaa Unlak caak Inurt kaaafc-Ml fofU uu ak
In«* ■«*■ ara A fillér
Nagy-Kanizsái lHOl.
FalsIAa uirkNltt: Mar Imir Snrka«illtar«: Mtéii l.a
Vasárnap, szeptember 22.
= PÉCSI —
csenrege szili 5 kilós kosár 4 kor. SZSQOS „ 5 „ y 5 kor;\' bórmentes szállítás
•- mellett. _______
Megrendeléseket elfogad
Alt ós Btihm
Vároeház-palota_
„Éljen
Koller István
képviselőjelöltünk I"
Amily örömmel értesült a nagykanizsai választókerület s>sbadelvü-párti közönsége arról, hovv Koller f»igin «J«/irajiéi föMKiptolton a lö\'lsénet elfogudli: épppn olyan leverő halAst kelteit az a hír, hogy a jelöltségtől visszalépett.
Ebb-rn az örömben ék lBieriaégjjeD egyaránt nieunvIlaUninit hogy_a_nagykaniisai vi\'i-
liiH/iAkeriilflt -zabadelvü közönsége egyedül Koller I«tvAu .jánüsfigével reméli a . szabadevü lobogó
diadalát. —•\'.----:----j-,—^—-
E» igy elképzelhető, hogy mily leírhatni lan örömmel fogadta a kcület sz;ihadelrü pirtjáuak
minden híve azt a legújabb bír\', melyei immár falragaszokon ín olvashat mindenki hogy Kulin- litván a jelöltséget mágia elfogódta.
Jiljan IColUr litván VépvktlfSjtlöUünk 1\' —t Exl l»het olvasni a falragaszokon.
Kitűnő gondolat volt — barkMr eredett — aa, hogy Kollír litvánt általánuuAgBan, a pártjel-legt>m Illése nélkül képviHttlöjelö toek nevezi. Akár tudatosan, akár véletlenül történi ez igy: fején találtak a azeget. *
Mert aki Koller litvánnak, a negyei 6a politikai életben folytaiott szereplését Uineri," na« gyon jól tudhatja, hogy 0 lelkével, szivével, égess egyéniságévei a helyeinek megismert köz. érdekek tántoríthatatlan bareoaa volt. Soha jenimiféle helyesnek iámért közérdeket háltérbe -nem szorított pártpolitikái IfdCtehftt és a kórér-dekek saolgAlata közben sohasem lebegtek előtte pártpolitikai szempontok.
Ennek a rendkívül korrekt magatartásának eredménye az a nagy népszerűség, az a föltétlen bizalom, nftly * egyéniségéhez fűződik nemcsak a szabadelvű, hanem a többi politikai pártok részé-röl ia.
KoUtr Fiita |igy ismeri öt a vármegye egész köziWégü] jogosan mondta a«t je Olietéae alkal-mával, hogy nem tart programmbeaiédet, mert az 5 eddigi in oltja, szereplése nyílt programm.
Igaza volt.
_Hisz mindenki Iurlj i__hogy fl. álatéve, miiItii-
dénével a népé, a közönségé volt. Na jó ügyet támogatott,\' nem kereate milyen párti emberekiöl erede\'i, nein fontolgatta, nem számítgatta. hogy milyen párti emberckré nezve jár az előnynyel, haszonnal. Föl étlen odaadással támogatott min-
den ügyet, amit a közérdek szempontjából helyeinek, jónak ismert mep.
Nöi bit, ha Koller Pistái a nkaniuai választókerület szavazó polgárai ilyennek ismerik (pedig ilyennek ismeri öt mindenki) akkor nem ii fogják, nem is lehet öt kizárólag a Szabadéi* vüpárt, hanem as egész válaiatókerOlet jelöltjét! tekinteni. y
Mert biat ö közöltünk él; ismeriszívverésün-ket; mi is jól ismerjQk az öszívverését. Ismeri.* mi f&| nekünk ; mit akarunk. Hisz egygyáforrott velünk elssasitbatatlauul as ö élete, egyénisége. Éa ez a szoros, úgyszólván testvéries viszony biatositék nekünk, biztosíték a választókerület minden polgárának arra nésve, hogy há 0 less a mi kerületünk képviselője, a mi értésünk, a Ul akaratunk togja ftt vfietni minden Kpéaébeu. -
Ha a papnak, a tanítónak, a lisztviaelőrték^ a földes gazdának vagy bárkinek ügyé-baja less: ki erthetné meg jobaan, mint Koller Pilla — és tordulhatna-« bárkihez olyan bizalommal, mint. Koller Pislához, aki közöttünk el, aki mindnyájunkat ismer s a kinek ajtója, ssive eddig iy mindig nyitva volt ajwk s/imára, akiknek tanácsra, jóakaratú támogatásra volt szükséges.
---Ige»,vátai«t6 pohrértársak, igazán hirdetik
azok a falragaszok, hogy KoUtr Pista oi egitt nagykanizsai választókerület képviselőjelölt ii. A szabadelvű párt, szabadelvű programmal léptette agy uu fftl) de aa ogóóa . választókerület jelöltjéül tekintheti őt, aki igazan a mienk, mmdnjájtnké lesz szive minden dobbanásával, ha képviselővé választjuk meg.
Most itt van as alkalom, valantó polgárok, hogy egy olyan érdemes egyént választhatunk
TARCA.
Kényes kaland.
H-leiikint kétszer-háromszor
___________[nosan mutatkozni; nit azunban — al \'ellenkezője
\\ szégyen. Az ilyen mulatóhely törzsvendégének\' lennj euyike a párisi „chic" élet 7 kővetelménye-I inek. Miiithogy az ilyen társadalmi kötelesség ! épen nem volt\' rám nésve kellemetlen, — szive-Caiino «en vetettem magamat nlája, Ismerkedtem, de Pariiban jöttünk össze mi kiallit&si biztosok, j elcsevegtem,*de mentem messzebb, sokkal mesz Oo- dolha játok, hogy nem volt ez olyan száraz\' azobb is, és istennese nem volt kellemetlen. n>ulalságfél», ahol élkortyáz vagy eipolitizal az {Különtlsen amió\'a Ricotte-aJ megismerkedtem.
— itiootte-Ricolle. mit kérdezitek, hogy ki nz ? Hisz a neve is mata\'ja. Izé.\'., máwdmagá-: pl képezett csak egy egéa/. nagy világi hölgyet. 1 Kettesével jártak...hogy is hittak a barátnőjét— ! no nem jut pázembe, de hisz mellékes ia, elég
ember. Iszogatni netq igen szokás, Párizsban,; legfeljebb két-három tboákt ot, vagy absynth-et, ée iát ez inkább csak étvágygerjesztő. — Mi I marad >bát n mulatságra? Az asszony. — Ez az igazi mulatság, szórakozás, időtöltés Fárisban ,
ai\'naF, aki érti a dörgést. Biztjiitbatlak benne-1 az hozzá, bogy mula ságrn irányuló közkereseti leket, hogy volt néhány kartársam, aki egy.egy! társaságot alkottak, hogy a kereskedelmi törvény festett Lnuvre-beli dámán kívül nem nézett esz-; szerint tejezsem ki magam. — szony szemébe Páriában. De én, dicsekvés nét-| Az első ismerkedés körülményeit uem me köl mondhatom, hogy sok szép szem mélyébe sékm el. Nem is oly érdekfeszítő, mint amilyfn-né/.iem. vissza is néztek, s gyakr n nem tudtam j nek tán gondoljátok, mert .mindjárt a végével
ellentállani a pillanatnyi igézetne.. A >t>asino de Psris. olyan szerelmi börze féle intézmény, melvet mi (elenk egyáltalán uem, vagy csak a rmabb alukjábati ismernek. Itt nálunk siégyelne
kezdődött a regény, hisz értitek ! De aztán korántsem fejeződött bé, még gyakrabban ismétlődött a „katasz róla," sőt, óh csudák csudája, — Ricot\'e egy kicsi\', szerelmes lett belém. Jól ért-
|i»zlea\'ét:eK ember holmi „bölgyi kkel" öyHvi-1létek me^l Bűnek a szeretkezésnek fejlődése
HiiiikN október 1-^n
Főnyeremény 180.000 korona
-át •/.- oe TiszaSzegedi sorsjeg-yelcet
45 koronef lefizetést ellenében\'elad és jutányos kamatok
mellett lletétbe vesz I 1\' [I . ■ u . ■
ja iaiykaslual KPreakcdelutl IparbaMk.
fordiiott irányban volt. Előbb a test, astin a lélek.
— Mit mondasz? Hogy te aa ityet már ol» vaatad tranoia regényekben.? Ea caak mesém — azaz \'hogy élményem s valódiságát bizonyítja, mert biaz a francia irók híresek arról, hogy még a valóságnál is igazú\'bbak,
Fényesen elmulat1 unk a Ricotte éa társnője céggel a mi asztalunknál. Roppant vonzódtak hozsink magytrokbus ezek a maradhatatlan szellemű lányok. Le tudtuk őket bilincselni. H<ibe-hóba még egypár elvtársnő (került- hossánk, no és a többit... hiába mesélném, ugy is látom, hogy szinte kiszalad a szemetek ettől a gondoláitól.
Egyszer későn éjjel tértünk be, én meg Ricotte a Casino do Parisba, változatos mulatságok után. — Amint bauiegyÜBfc^a csarnokba, látom hogy Laci bisloa-kollevám nagyban integet olyasfélét, hogy megállj I En megálltam ösztönszerűleg — hát c«ak azal.td ■ félém Lacii, s azt rebegi, bogy vigyázzak a bőrömre, ftrkae van as ólban, a csim\'ya véletlen égy csomó pesti Ismerőit vele^ ide a mi tanyánkra. Ez tiizohy nem volt a kellemességek netovábbia, jmert hat még is csak egy • kis blamazs a Rí ootte-fal megjelenni hniilissemek elöti 1
Nem használt as óvatosság I Ricolte-ot va* I tahogyan csak o dall emuláltam, elvegyült a hasonlói közé ott a rsirnókban, de én, uram-| isten, ha ezek itt megfogna^, cl se eresztenék jegy hétig, velük kell hogy legyek napestig cice-i-f(iuésk\'od:U a kíálhUaban. De keserű ám! Abból murnj.sete«z- Ki\'iszönjUnk, í«t\' dUjuuk tovább, guVt^UfaC^vde csak gondolám, mert az en kis harúíndm, Gi^né, meglátott a hamis szemével.

Nag y-Kantiss, vasárnap
Zala 76 ssám (9 lap.)
I
1901. ézepfémber ES 22-én
Bt|, »,ki ifiiio a mienk, a válaez ókerület né- Mtg tehát az 1899 : XV.t e. 8. § ának 7. és 8 péé len, akinek *zivé, élete leljeeen összeforrott pontja abban as esel beu nwndja érvénytelennek
a mienkkel, aki ba valakinek támogatásra !eaa asüksége, nem fogja kuttatm, bogy milyen politikai kivet\' vall; aW kerü elének érdekeiért odaadtasal fog ktksdeui; aki után nem kall ■ajd Budapestre szaladgálni ügyes-bajos dolga-irkka\', mert 0 köíöttflsk log élai.
Est a axép, aedvezó alkalmai ragadjuk meg, kedve* választó polgárok, — ét ut a tiszteletei, wyawknHafi, m»lyat galltr Piiita irftqt mind, nyájan érésünk, pecsételjük meg őszinte, igas bizalmunkká1. — váiaazaank meg 01 képviselőnkké !
Aki scive igas sugallatát követi, aki kerületét, éde« fészkét igazán sxeren — bármifyen párthoz tartozzék is — mást nem mondhat a szavazó asztalnál sem, mini hogy
a valasiiá-t, ha maga a képviselő intéz a választást megelőzőleg 3 hónapon belül f-lbtvá-t bOntett vagy vétség elkövetésért, avagy í izgat engedellenségre a törvény vagy « hatóasgok rendelete, megy hagyása, illetve halárasata ellen, avagy ba mindeaeo caelekméoyekbeo maga a képviselő részen; továbbá (3. §. 8. pont) hí a nemzetiségi, vagy bitlelskeieti gyűlöletre, Illetve s magyar sllsci t kenpző or.tignk kflaö\'t lennálld
jegyző dr. Roltacbild Jakab; — hely. etiósók Kulin Lajo*, Trip immár <íyul» é* Gwiir fA|ne (Pólréle); helyettes j-iyzők dr. Fried Od.n, 8 oply László (Zalaasaatksláas) éa Gyük Istváa (Szsbarj
C :odabogár-szabidel vü ség.
(Az alábbi cikket Keszthelyről küldUk be nekünk. Ha teljesen kittit ért/emlő far-
rnr/tAJ «<—« jAH ,,/Ama | mrm it mmlíll a áf-
mégiroltakat. Dt így a keszthelyi választó-kerület igazi sytladelvü partjának jogot följnjdalásdul tekintjük s küelessdgúukrnck tartjuk, hagy számára lapunkbaa teret nyissunk.\' Nagyon elszomorító is aggassft
„Etjén KolUr lettén, képviseli jelöltünkf
államközösség vagy a ii agyar állam területi épsége éa egysége elJen, nemkülönben a nemzet politikai egysége, a tulajdon, vagy a házasság intézménye elleni izgstáaban maga a képviselő a bűnös. addig s házszabályok idézett szakasza mindéi\' abban az .esetben is érvénytelenségi I tünet az, kogy most már itt is, olt is napoknak roinő«iii, ba mind e cselekményeket nem párti elveket, osztályérdekeket akarnak esem• a képvisel/l, hanem más va aki követte el ri/szni.a szabadelvűsének eddig. tuzlán Utóbbi esetben azonban ilélő fórum termeszeteken I megőrizett lobogói alá. Egy ilyen borút tuti*, m a magyar királyi Kúria, hanem a képvise- netet tár elínk azjrdábin cikk is.) lőhái bíráii, bizottsága. A keszthelyi vilasztókefületb^o a szik-
Nem időszerűtlen erre a figyelmet felhívni, badelvil és néppárt fcQ/.d egymás al. I amikor minden ió*zről panaszok merülnek fel a Az előbbinek jelöltje " Bogyay Mikié
merték nélkül duló izgatások ellen.\' — Válasitáal Mvigalaiak.
— As tigstáask ellen. A iélbivalalii* Budapesti.-Tudósító a következő kommüniké\' közH:
Míg a kúriai \'bíráskodásról szóló 1899. XV. t-c. fejtegetésével éa magyarázatával mosi, hogy íy(Uí)U képviselőválasztások Zalavármegyébea jt0,,k me8 a néPPártl P \'P\'ík bábáskodása a választasi küzdelmek országszerte megin nltak október hó 2>án lesznek. mellett. Bogy a y párthívei k\'izött aok Vűlt a
lépten-nyomon Utálkozunk, addig a házszabé- A nagykanizsai választókerületnek eddigelé | ^vajlott néppárti éaantiazemita lyoknak a választási izgatásokkal foglalkozó sza- Légy jelől\'je van, mert Koller István újból el kssasi Jóformán teljesen figyelmen kívül marad-Lállalla „„hadélvüparii jelöltséget. --Bek- pídig a-hástatabályok is erre vonatkozólag] _jL-a«.Mvvin5«írWTÍiársap délután nagyon is Rmlu* IntMkedésekel tarUlmiUhar^r6ral(0r párt,rlekeztetet larl az Arany Sarvas Azuj báz#zabalyok 71. fa szerint ugyanis a^yj^ nagytermében, választás érvénytelen és ennek megálsp tása: Holii IjRj„g a füg h M-M vtrl- jelóltj
sármelléki földbirtokos, a kit a legutóbbi Az ország- ciklusra nemzeti párfi programmal válasz-
A izabadelvd párt a nagy befolyású I geatryklöl támogatott Bogyay ellen jelöllel j n*«in álliMI « óként a szabadiul—puitii-j hivek Bogyaynak a függetlenségi párttal \' szemben nyert győzelmét inkább az akkori nemzeti pártot jellemző bizonyos k enká-
pattan mjan kérhető, ha az 1898. évi\' XV. tcikk 3-ík siakaazsnak 7 ik és 8-ik pontjaiban meghatározott cselekményeket nem a képviselő, hatiem más valaki követte el és a felmerült éa bebizo-
I szintén felveszi jelöltekkel.
a választási harcot »zö-sse*
lizmus győzelmének tekintették.
Ily körülmények
utín a keszthelyi
, ,, ....... .szabadelvű polgárok körében megnyug-
Zichy Aladár gró ra, a néppárt ,előlire rossz h Bogyay pártjával ngyUf
t \'i\'—t — A bevonlak a .. , . ,„ • .
átment a szabadelvű partba, bizonys got
levén arról, hogy rajta az ig.tzt liberá*
liunus győzelmet aratott. Vetf pgyütl
mentek kerületének párthívei is.
[idők járnak. — A kis-kantzsaiak nyitóit lényekből alaposan következtethető, hogy ^icliy /á«zlót.
a«nk__a cselekminyak sí választár eredmenrére A KoSsuth-párli Ilajda Gyula ma délután 2 dűflift befolyással bir ak, vagy ba a választó kerti- j órjkor Í8mét pr0graniinbes«edet tart. leiben elkövetett, erőszak, fen egetés a választók
körében oly mérvű m^UiemUiéM keiUti, mely,l \'[
^^ * \'\' vá aB\'tmany a nagykanizsai válassló kerülniben ».„ „x.iur,v«i ^...i,..^.___ Ií-üí n n »
a vála-ztók bár számszerfllg mg aem állapii-L4lai2(4íi Lizott-ájot a következőkép al-kiloti f8 P4\' h\'!®i hamisítatlan
ható ré-zét választást ioga szabid gyakorlatában meg. \' badelvüekke lettek.
korlátod* és annetfogva alaposan következte!- Vüa«z ási ETperje-sy Sándor, jegyző Bogyay Máté azonban a legutóbbi va
heté, hogy a megtéiemlites otfan ierjedelmüldr-" ,snid ! aárnapon lölléptelése után programmb
. • . . . elnöke dr. Henlzu r«rencz, jegyző dr. rabián I ____ , , _.
—----—-«-.» • - i ___* ... \' \' .. , „, iszédel mondott, a melyet szó ne kü nem
Zsigmond — a má<-( dik szava/Sl. szedő kül-l \'
- VAlaasiAil biro(|a*g. A közpon ij Megnytigtídtttnk abban, ho^f tí«íiy«y
bogy az a tálaaxiáa eredményére- döntő belo-
iyáasal bírt.
ssava/ji,
jdölúég elnöke Szentmibályi Inzső jl\'acsa]
amíot «|y ossiop mögé aiíartam somtordáfoi. He neked, kész a malőr. Hát csak oda ^ehetl üliiW közéjük erényes pofával, mintha >n is csupán kivaaciságból jöttem volna a Casinoha.
...T idjf a fránya, ezeknek az as-zonyoknak
oly»n srmuk van, mint a......\'Egyszerre csak
rámkacsinl a pesti asszony, és a ferjs leié háttal fordulva szl súgja uagy hamisan, bogy •magának bizonyára volt mára valami kalandja\' készö\'öben val jV meg — őszintén*, ttiulba caak az orrom HegWől olvasta volna le a hamis. No tno\'i sz*p-cskén vsgyusk, gondol--m! Ha szl mondom hogy igen," akkor a jövő iéleiét nem ie>z nyugtom l\'wtén, annyira bosszantanak a ,p!ri-.i kslandjiimmal.*
Ha pedig azt mosdom, bogy >neni«, akkor \', kénytelen vagyok a tárasággal tartani, mialatt\' Kicotte m a szórakoztatói keres magaiak. Es furcsa, maga \'Rjcolte men\'eli ki ebből a lájó diiema.íból, mert amikor fölkeltünk az a*zt*M tói, a közelünkbe furakodott, éa má-nak ball. j hatóan, a főiembe súgta, hogy: »vo öregem, má« j aranyhala1 Iogtáf?< Az eumenyecikém ezt hallva,j ragygó szemmel fordult felém : >Abá, hát ez a magáé f No m adhatom, igen |ő ízlése van 1 Hanem halija-! s»k* egy szól sem »zóiok magához ka ezt a lanyl be nem csatalja nekem rögön!* Hiába szabadkoztam, hiába utaltam a férjere, ki a tarsasag többi részével előbbre ment, — nem használt, az *.azO\'<yks megszegte mását és min« deáképm köve elte tóleai, hogy mutassam be. — .Mar régóta óbaju*t am — moodá — egy*ilyen telivér, párisi lánynyal megismerkedni, igazán oiy«itOk-«, rfiiut, S r«geaybeltek.* t i
Trbát insgiaiuerkedi)-!. Rteoile nly bájosan tudta adui a nagyvilági hölayet, hogy az éo peslí menyecském, egyik amuia l.ót a mieiktia 1 e-ett. - Szó ami szó, nemsokára a Ricoile burát* nőjével is megismerkedett társaságunk es wá<-| napra fényes kncsi-kiráuduláaban egyesiünk m>g,. swe\'yné] egészen „*aire nous" lehetünk.
Száz szónak is egy a vege - Kícoile meg a másik bőlgyike oly remekül adták a dámát, bogy a it i pesti asMonyaiiik c-ak ugy ujjongtak ail örömtől és egyre azt bajfotlak, hogy egy „ilyen") párisi lányban szattzor több chíc es kellem van, mint az otthoni lársaság legünnepeltebb sxep- j ségében.
£s Hfootte egyébként is remekelt. Az urak már elitre f\'ltek, bogy ilyen kiállítási időben a kocsisok mily r*m-árakat lógnak kérjiil Hictle tlertelie, és menten ajánlkozót!, hogy \'majd 01 beszel a ki-csisok lejével, fi lud a nyelvükön párisi külvárosi l?ny létére. Es valóban, odaállt I seiyemrahásio, friau ásan a kocsisokkal amúgy, piri«iasan tárgyalni, mely diplomáciai értekesás ; eredménye as voli, h<*gy a kocsisok nevetséges oles\'. arat Szablak a kirandulasra — én azooban I tréiuázian), u£>t ismervén Ricotte-ot. azt sejtet-1 lein,\' hogy valahogy rujtam fogja luegveuui ezt ■ \'csekely fuvardíjat. — Ilikor ezt lebonyoliti ak,! agy éjiéi tájban Rcotte jó kedvében megt. U t bennünket >egy abs.yothre* a laká\'ftha. a jó < nevelésű pt« ieket az Ő női garq«n|akááars I — ^Monban a pestiek szerencsére otthon hagyták morális érzékeiket és — ba hecc, bat hadd fii-gyen beec - lölkerskedtünk éjnek éjjelén és elhajtattunk Hicott^ékhos.J
Et a leány olyan (aknát tartott, bugv ule«-ludó toinben nevetógörcsök foglak el > lálás-m. Nem bogy tán ódiyalu, vagy ordiníré l«*l volttá, hanem Össze volt ott aardvs az uiaai i« uj bb minták lötnege, furcsaságok muzeuma. De bogy
a vegére jussunk........ a ukaa kapajáhoa érve,
Hicotta anatlan ábrázattal a társaiásboz lurda , s azt mondja, bogy ni a kapupénz hassun\'4 frank.
Én \'tudtam, h"|ry tinta hazugság az\'ege-zj de Ricotie oly feüyegetfien pí.Untott rám, bogy
zaiiite moccanni se mertem..... Mt\'leai éjiből
úristen ?!
Bizony le kellati szarni n buszon öl fraék*\'. Fölmeutilnk a lakásba, Rióolte leOllateif beunüa* kei a i-afoaba, és kissé visszavonult.
A pesliek ezalatt nagyban nézegettek és barnultak ezt a >dérmi»r ert^aksst, — de én, mintha parázson ültein volnaTna Kinoite-a sittt-a szeszélyé... akkor jaj! Ka kiütött.
Visszajött gyertyával kezében\' és.. a szó szoros érteim ben kidobott bennünket... Kiparancsolj bennünket >«ale béte«-ket, a azobatbol,\' Csak ugy pattogott! £• aiiazégyenaa«ara, kábult fővel távoaionk, klki szép esúndbeu haza.
Mess hiszem, bogy azok a pesti mei»yo«akék igen t dicsekednének ezzel a párisi ismeretséggel I I Nektek azonban elmoi^ltam, diszkrémé alatt.
XILEF.
V
\\
Nagykanizsa vasárnap
Zala 76. számit) tap.
1901 sxeolemberbó 22 én
A szabadelvű jelölt ur, hallgatóinak legnagyobb ámolalára az egyh4xpo*itik*i törvények revíziójáról lönnhangon álmo-dorott. Kijelentette, hogy 0 nem híve a felekaeetuélköliségról szóló törvényn k. Nem kérdette töle senki, de azért kijelen We, hog# vallásos eojiier. ő azt akarja, hagy a gyermekeket vattaion nevelésben rétit sitsik. Ha mrgválntztjdk, kiváltja a /«• lekezetntíkHicégröl szóló törvény eltörlesét! Nhiii hi»\'i, liugy az—egy házpulit ikat törvényeket a jitvfl ciklusban revízió alá ve-tetbessék. de majd ennek is eljön az
ideje. •_______S\'2Ü
A választók bámulattal hallgatták a „szabadelvű jelölt\'* urnák est a sü<t nép-parti prograramját, a mely azt miila\'js hogy 5 évi klpviselösködése után sincs tisztában az egyházpolitikai törvények abc jévt-l, Nem tudja, hogy a törvény szerint »felrkezetnó kuli gyermekek nem lehetnek , s maga a törvény gondolkodik
Ha azt nem akarják, hogy e keiöletet is elharácsolja az idén ámugy is mege-rösbödö néppárt, igazi, megalkuvást nem ismerő szabadelvű jelöltet kérünk.
Kijelentjük, hogy néppárti szabadelvűre nem szavazunk.
\' Keszthelyi válatztd.
Kisérletiigyi intézményeink.
téres első alkotása as Oraágoe Ollósára kéaérleti áHomáa »olt, Mely, mikor időksoráo a áJioxera saölómiveléai kérdéaaé alakúit Ai, továbbá. mikor egyebb kártevő rovara. nagyobb nérétbM jelentkeztek, álUmt rovartani t\'lnmtaan lett. Szakszemélyaeie nam változott. c»ak működésének köre módoault. Mini önálló liserleii ál\'Omáa, elsőbb az állati paraziták ellen való vtdekesáa megállapítására folytatott kiaérlet.ket a esM kártevő állatok életmódját poatuaan megligyel\'e.
Ez aa állomás népacerU nyeljen írja mag a puaititó térgelr *a állatok »ll«n w.lrt
közegei a helyszínére is kiaaáilaak é* a gazdákat
A modern mezőgazdaság manapság nemcsak _ _
közga/diisávilag, de technikailag ja oly változMoal kitanítják. A nyolcvana* ivek elejéu a marokkói ipari üzem, * mely a hagyomanyoa, elavult aáska, legutóbb n búzát támadó benzeni légy lugasokkal már be nem éri: alkalmazkodni kell és kukóricá-moly ellen való védekezésben a kor \\ö,veteliriHnyeihez s le\' kell bassnMni annak I jelentős szolgálatokat tettek. Kicsiny bérházból vívmányait, bogy boldoguhasson. Oly köz- most megy tudományos éa gyakorlati céljainak in ésményre van szQiség, mely a tudományos] raegtelelőjépülelle s bizonnyal még sok szolgálatot kutatások és gyakorlati ti<#rlete* alapján a! teáz a magyar mezőgazdaságnak, meaőtraxd <sági .technikát tök*!eestteiii, a leg- Uj otthonában van már a központi vetőmag* \'a kalmiisabb mfvelési módokat k jelölni, a termé.- vizsnáló-állomás is, mely évenkint 90000 vető-hozamot károsító különböző természeil beliatá- magvizsgálatot eszközöl. Gazdák részére ez as sokat felistnarni, az ezek elleti való védekezési I állomás ia ingyeres és pe<£g : midőn a magvak el járásokat megállapítani s végre a mesőgazdásáir!1 azonosságáról, szármausáról es tisztázásáról van termékek a mezőgazdasági ü-emben felhass- szó. valamint arankánál nnjak cúrázó kepea-arrAÍ höov »»nUt InVonvnn Irnnikio vallásos I n4,^Hra körBl8 U»losabb cikkek hamisiiását "égéről, egyebekben ia díjszabási ff-n alaosonyak. "-1\'.^ k°rUkl8Va ikid.riteni, e. len őrizni képea. Ez a nagyhordere,ü Felszerelései pedig o.yan gazdagok, kOlóo—n
és f»n<08 feladatok te jesitSsere szo\'gsló intézmény , korp"l\'>gikus és mikroakopiai gyűjteménye, hogy
a mezőgazdasági. kisérletUgy- mely nálunk állami\' ezt sok kultúrállam szakembere megirigyelte, feladattá vált, az állam altul szervez teleti és az! A központi kémiai ki erleti állomás vizsgáéiul tartatik fenn. - latokat eszközöl, e mellett a kereskedelmi A mezőgazdasági ismeretek fejlesztésére! forgalmúban előforduó ipari á< gazdasági cikkek irányuló kutatások és kiserlerezések Magyar-j vizagalstat tgljeaitik. Eddig ia tudományos jellegű orszagban jelen1 ekeny időkig cak a gazdasági i működést lejtett ki, a melyek kőzött gyakor ati azt Biszi, högy a leglekelébb néppárti Uxakoktatási ínézetekben találtak tü/helyel, a jelentőségű Magyarország bomokierQlatainak elvek Pgy darabjával megterhelve beléphet mely intézetekelső sorban az,i-méretek teriesz-j vizsgálata s megáll api tása: mriy leiületabswiuli a szabadelvű pártba flé«éreTiivatoU«k. Á kü föld péljára azonban; immúnis. \'Gyotiyörti »y.abinÍti1vüBég, u mely m.gm u,ujd;—A. uj ofh««t»
nevelésben kell részesíteni.
Az egyházpolitikai javaslatok tárgyalása alatt a szabadelvű pártból ki kellelt íépm azoknak, a kik a . nagyszerű alkotásoknak csak egy homokszemét is megtámadták ; sime most akadt egy ember, a ki
köllőekStfifc itt ál al-SUmtM"
uyonyoru szaoaueivuseg, u meiy «j vegylltni vizsgftíiTrok teljesítésére a ezzel \'együV Iés lakarmányozáai kiscrle i állomás, mely lilát, legszebb vívmányok épületének ront neki.;■<■„„ ismer\'efejl-atff inunkássagra nálunk is külön lóban és laboratóriumban végzett kiaérletek alsp. ki akaija rugdalni egyik ieghatiiímasiibb intézetek íétesiítellok, a mély:kezdetben a szak* ján állapítja meg a háziállatok okszerű takar-osxlnpé^ a amelyet,alelkitsmeroti szabad -ág u j oktut&ai iiitézelekkel-werrerkspcsolaibsn állottakrwénywása méltat, -tovon; d azoOo, birkán rneacvóV-öcTés jogának elismerése nevében I kéaöbb azonban a teendők lukozódásával részben végezett eddigelé anyagcsere-kisérlelekét, as eme-, . ■ , \' IQ ön váltak-. leien a bélsár- éa vizelet-elemzés eszközöltetik,
a lIlotlaK oaa. ! A magyar állomások legtöbbje két irányban A respirációs készüléket az uj otthonban állítják
Igazán- kíváncsiak lehelünk mi "Z14/L üködig egyrészt kísérleteket végez, kuta\'á-l föl. Kísérleteinek eredményeit köili a gazdakö-barfelvű Választók, hogy mi a kütönfoéjf sokat Imt « mezőgazdaságot érdeklő kérdésekIzönséügel ez az álomás is.
a néppárti és szabadelvű jelöllek közölt. |ii»ziázasa céljából .a az eredményről a uazdn-l_____E\'zwl apuban—csuk n UudapMteo iuW
--g7.es—a|apon—gyj—81 kOiÖD\'Őtfét Idöi\'ö -időre Hijpoziaíjü; másrészt | kisérleiOgyi allomaapkról emlék.xtUak mrv. Pedig
mikor mindegyik mindegyik a revíziót sürgeti ?
A jelölt ur ezenkívül agráiiu-nak is vallotta magJ. Ha tudtiók, hogy nála az agrári mü\\ a magyar mezögaz.ilasági ér-dekekuek védelmét jeleni i, megbucfcál halnók neki iuresa gusztusát. De az elmondottakból, az 6 politikai mulljábó) s az öt környező poli\'ikai barátok el vejből tudjuk,
tanácscsal ea útbaigazítással sz\'>l|(ál a gazdáknak jolyau^kérdésekben, melyeknen szakson) te eletet csak az adhat, aki az illető azakmával behaióa .
foglalkozik. _ , ■ - _
Ezenkivlil bi/onyos állomások (a mavvizsgáló
az utóbbi idő-znkban löbb loutos állomás létesült: a növénytermelési kibérleti állomáa, a do-hanytermelési állomás, a növényelet éa kóriáni állomás, a melyek a magyar me»őitaida»agnah mar eddig is bertea azolg»lstokat tellek, a jtivö-
éa vw<ykisérleti nllomásnk) a mezőjazdasaiiban beu pedig megizmosodva még nagyobb szolgála-felhasználásra kerülő anvngok ésl ve őmagvak, tokra Inv .tot\'a1-. Ide kell wámiiatiunk a saesa-valamint a . mezőgazdasági term^liyek mex- kiai>rleii, a Magyar-óvártt most épülő lejk.aérlrtí, vizsgálásával is foglalkoznak s ezen vizsicilalok \' n jövöben berendezkedő éa nagy-saháau azőlé-
hogy nála az agráfizmus a zs.rló____(íagy i S kiváni felvitagusításokat, <le az ezeu termények
mini kifejezte: a „tisztességtelen") keres- f1^ cikl<ek forgalmának eHen«rzes*re Hivatott kedelcm háttérbe szorilását, a politikai A. I b»\'.ötó8ok"«k ««akvéleményeket adnak, a mely
alspj<tn kiemcsak a gazdaközőnségnek adják meg szeli és borás/ati kísérleti ál omast, u Si lmet z-
bftnyán levő kísérleti állomást.
Vegykisérloli konirnl-állnmás a ktreskeds
>ss«kveleinenyek a hstúsiigi
adnak, a eljárna alapjául
forgalomban előforduló ipari és gazdasági cikkek vizsgalatára van KolozavtVnÜ éa Poaaoayban. — Mezőgazdasági vegykísérleti ál^miás van : Debrecenben, Magyar-óváron, Ka-san, Keszthelyen; tavaly nyílt meg as uj állomás F umebati.
Ve\'öiiiagvissvaló állomások vannak: lluda* pesten, Magyar-Ováron, Debrecenben, Kassán, kolnsavároll, Keszthelyen ; eaek ii-sae.an 36—
mezligazdasag emelése érdekébea vegzell ludo-manyoa kutatásain, gyakorlat kísérletein végig-hol olyan, kul(urallam<,>kkal kellőit fiatal tekinteni; itt csak jeleztük, hogy ezdlt as intés-jintézméiiytloEnek versenyezni, helyi állani, az mények i» élet szükségeiv.t vannak kapuaolalbao,
társadal mi, téren a reakciós áramlatok Volgáinak.
portálánál; a külföldet és Rómát hizlaló A kísérleti állomásuk lé>eaii^se és célirányos mágnási és papi birtokoknak a nemzeti; fejles/iese az u olaó évtizedre esik • ez idttk érdekek ellen tató Védelmét jelenti. T10" CHal< a n-\'pkiséi leti állomás, a vegyki-érleti \'•c.jii \\ Í.jci~.j í~i _.»u,. i;j állomások éa veiőinarizs/aló-allomasok léteztek Maga SM\\ká[mdn jelenlétié ki L, hiáayo. felszeresei csekély levókcnységet minapi beszédében, hogy „nem ismer- fejthetlek ki; ma ellmben ezen álomáaok egy 40, ezer vizsgálatot l>-lje»iie».ek évenkinu Me sze hetem, nem vallhatom magaménak az. l ifS/e mint különálló, miiitusrerd felszereléssel vearne célunktól ezen állomásoknak a irod«rn aerárpolilikának léiele.it és tanait S nem[je\'8nt*keuyeiiMiagyobb kerületben működik. tartanám helyesnek azt, hogy az agrár- C,ak % FAn"ba" "lerl kell rámutatni
programm alapján törlénnénék kanr\' "
c,Pk-B I összehasonlító bírálatot kíülani, a hol a kísérlet- azért fordul le|i>jDk mind nagyobb bizalommal a
Nem érijük teliál, hogy a Keszthelyen | Pgy messze évtizedekre nyújtotta gyökéré\', mlg gazdák tlgyalme és Udvüali aslMéioienyfk ki-faitott bizalmas értekezlet miért ajánlói la ?Alo"k. ez in,>zn?eny\'^0,041 rendelkezik b« és fejlesztőjét a mini.aiarten. aki már most cél-npkiínlr Rndvüv ni* r Noliiint a \' kiír „ Jó«,»rn,«" most kapja meg azon tényosőké1, melyek jaikottk megfelelő otlhont emel etett a magyar ueauriK öogyay ur.ii. «eRunR, a kik a todom nyoí w gyakorlati leladaiaira egyaránt kisérleiflgy Budapesten levő állomásainak, hogy szabadelvű eszmék szentségére minden l\'képiisitik. ez intézmények fokozottabb tevékéi.ységgel áll.
Az első önálló kisérlelügyi intézmény, mely janak a gazdatársadalom szolgálatál a. I a mostani állorttásnk berendezésére emlékeztet, _______
hazánkban 1880-ban álittatott fel, mert a gazdasági \'szakoktatási intézetekben végzetig jobbara vetőinagyjzsgála: (minői a debreceni iskola 1874-161 végez) az e téren való szükség
vtílt a fdlnzera
megalkuvás nélkül esküszünk ?
Es éppen Bogyay urat, akiről mostl ki\'ül, hogy egy gyékényen árul Molnár *páltal ós ennek társaival.
Féítlnk,. hogy ily körülmények i özölt a sz» badelvü. zászló- elbukik. Gyenge kézbén j valamely kieiegiiéseuek próbája. Ez van az nagyon. \' J rovananí állomás, mely keletkezését a
Mfuttib&n
Somssich Béla gróf, néppárti jelölt, magyaromág. inváaiójanak köszönheti. Magyar-\' l » ™ v.,,, 1 \' orszákot is olyan várailaaul leple meg 1874-L.n könnyen gyözhef. Bogyay Maté urai., a flHuX(.M) mint Franciao^sxago. 1880-ban programmbeszédje után szabadelvű em-| mondjuk ki e kis, Jé.elmes rovar elleu a rend-Mrnek nem tartjuk. ---- — —szeres védekezést" a a törvényiozásuak •4«a a
Hétről -«.hétre.
Irta: Vajdai Szabó látván.
Vén asszonyok nyári végén \\ Maiegen süt ránk a nap,
haldokló nagy termé—ai*-
Ntgy-Kanizsa, vasárnap
Zala 78. szám (4 lap.)
V 1901 szeptember hó tt-*n
ff-
Rég élni vágy, lábrs kap... Úgyis kőtél a hervadta, S mél/ álon borul rája Hadd legyen hit atépt mosolygó At utolsó órájs...\' j Nincs vig marst, bár sseretné Darányi s ininiaztes,— Hs oly sajos tenne, miként A múltban volt nem egyszer. Mert hat Bachus itt-ott ssOken Csorgaija s hegy levét. Szedők.dala, víg zene helyt, A panasz száll szerteszét.
én lyStömZ\' Elkopta\'ja franci s M Mert ő róluk minden bften Kell egy egy dalt dtllnía. Oka ennek, hogy a gépnek Szíja gyakran elszakad,.. S nincs ilyenkor küzel-\'ávoT\' Fóoy sehol az ég aiati.
Ha azután in\'erpeliál Előli/elő a tanács, Szemük elé a szerződét Egv paragrafusát tartják : .Félóráig tessék várni Foltozom h szijjaka\' I" \' Vagy: „ieb bin nicht zú haúse!\'1 Telefon ily vaa*zt ad.__\\
— N<tgy!caniznai nxnbndelvü- j 2. Az idegen iráinód aseríot írjuk f)> párt ujabban szent. 20án ette teUkebb\\" ,d»*ea \'ogaiaak, intézmények, szokik Lüérte^útet tagolt, melyen « SttSTR
teendőket réezletesen megállapította t «jyw*|(Bdomaoy.« és egyéb nem kötketaOalxavat.t, tol fölkérte Remete Gézát, a szept 22-iki pi, prseior, quaestor, circanu, viUosns, adagi..\' páflgyütésVézeUsére és á pártelnöki elfogadására, aki azt d is fogódta.
wm , )
y
tizzt fortamitno stb.-A—l. t) óe b> posiba tarroaí gőrőg szavakat latinosan írjuk, de a c i*i| helyebe, mikor k-oa- ejtjük, k-t teszlnk, p.
srkon, paleatra, akropol<s atb.
3 as idegen tnlajdonaavek írásánál a latin belükkel trö népek iul«jdonneveit meghs|k|ng íáliozátianul, egyéb népekét a kiejts* szerint írjuk le. A görög nevek közli azokat, ameijek ---r ■ --:______ la római iroda nmhAI lrr.rfilt«<|í bnii.nlr, l.n.....1B
-* Mseoaélyl hir Tátk Lá«zló a nagyka- \'rJuk i de " todományos irodalomban m«gtartj« oiisai bír. törvényszék elnöke szabadsagából I" erede" íöröK beluk«< A »•»•* *
bsza érkezvén, átvette bivalala vezetését. !"\'" be,öa »)\'elvek n"e\' kó,ul u ®My-n«n
- Alhelyeséa. Az igazsávügyminisster ,rJuk ■/0k«. amelyekne* magyaros kie.tese a Nagy Károly perlaki járásbirósági írnokot , [» Wzhasználali.an m-gá)lapodoH.
BIBIK.
. Egyszóval ok. ugy élnek, m\'nt Kiket bu, baj, gond nein bánt; Szidás, panasz, zúgolódás, Nekik bizony dehogy árt... I • Mert Kanizsán maguk vannsk A csárdába? — egyedül, S minden jámbor itt ugy táncol, A hoty Francz s Sohn hegedül.
nagykanizsai törvényazékh-<z helyezte át.
— EHllaléikedéi a valsmiaara A vármegye központi választmánya a leteayei
— Akik a aslal pátjrára ktasüloeu rendkívül.előnyős és teljes kíképezteiest nyernek az összes színpadi szakmára, (még az operetté
...Sötét gyászban áll éa zokog A „Szabadsag nem lője", . Vele sir egy nagy, szabad nép, Ravatalon elnöke... Vére, a mely — gyáva gyilkos Kezétől kiontatott, Bosszúért kjáli, — * milljóknak Tör az égre jaj «zavuk...
Anarchia!— Itt «z idő, Hegy sztuorzsoljit lejed Mielőtt még újra. vérbe Martanad gyi<k"S kezed. Tárasdslmat leiforgató -Eszméikért haljanak. Kik hívei e rajongó, Tabpr jqvő-álminak!
...Muraközben » horvátok üldözik mind, mi magyar, Iskolaik korpát nénik Kezeibe jut hamar... \' Ttrfiw nézik — ab\' mily szégyen I \\ II gyiin hódit a jximtláv í? ezt a „tulaj egyengetitt" Ott fönn tan ne u is látják J...
...É hazában s/erte az most Eseménjes hétnek, Ho|fy a JeJölt" korteskedik Én mond pugr.<mm-beszedef. Nálunk is vatnogiindáiumra Sok aspiráns — ép elég. .ió fuvarnak" a jele ez, Tömik a táskák zsebét...
A Kinizty-utcán lakók Panaszkodnak, jsjgatnak, Bogy njncs nyugtok, bár az égen, Ragyogjon Hoki. avagy Nap. Pikkans-itü, trágár nótát Dall bősz mu!a<ók hada, Bakfis lánykák tiszta lelke; Mérget rziv be, bs hallja I
Mert bát az a néhány ,Andrát* Elfoglalva van — lesen ; Sasiroz a promenádon H»gy ottan baj ne essen. \'Többi utcán evenkin* csak Egyszer tüo fel a rendőr, Ha az adót ek/ekváljók... -"Hjat drága a céizmá-lSr I
_LL
vílsaitó kerületbe választási elnökül Htrtelendy I és operára is) a bilóságiiag is lamogalott Béla, megyebizottsági \'lagot küldötte ki, aki a temesvári „Szinmüv seeti K -pezdeben* mey mezbizsta>t elfogadván, ai elöintezkedesek intézet 1H93 lián a spitiatyt, a löoeljtnuk «gyike megtétele céljából szept. 23 ikán d. e. 10. óra-j bogy » budapesti drágasággal szemben Tetne-kor fog a letenyei lő-zolgabirói hivatalban tneg-j várolt a kep<e bető Ngo caobb eleimódot nyujt-jelenni és olt a ifőszolgabírói által meghívandó; hassa. Míg tehát ddtg csak óriási költseggef biza mi férfiakkal tárgyálul, I juthatott valaki telje* képzettséggel a színi
—^ aagyliaalwal IpaHsstilst ké-j pályához, a Temesvárt már o ev slótt letemeti rébtfl. Zászlóazegek megváltása címén még i intézetbeula l-gktsebb s dozailal is teljes képzettség a következők jármiak hozzá: Szán\'ó János 10. nyerhető [épp oly képesítés, mint a budapesti korona, Topler György 4 kor., Deutsch Lajos 5 színművésze i iskolákban] e* pedig lenyes kor., Ungár. Marton 5 kor. 0<szcsen: 24 korona, i ered meny nyel: bizonyít [s ezt ama fcorU menv is. Ez uton is hálás köszünetünket nyilvánítjuk a i hogy mindij^ók, ntik ez Intézetben végeitek, a bfküldött adományokért. {legnagyobb városokszmuátuhoz iyr«»i>
— Továbbképző (antslysai. A nagy- azerzödesL Neues intenciója az intézőnek az is, kanusai alt, munkasképzó egyesület a nagy-1 hogy u azegeny, de elonjös kégessegtlek telj*» nVlióságu—m—ktr. vallás, éa .kózBkíaiá.iigyj tanitumaniitasoggé lasu aainsh, IKH—el III U( miniszter, a soproni ipar és keresk. knmara és iránt is intézkedik:. Az intézetben a feii»r-a N<gy>Kanizsa varos bozzajiru ásaval az egylet1 növendekek számnnt interoálui is v to, a h> s tagjai számira egy október hó lÖ-én kezüüdJi legsoiidosabh felügyelet » alt vaoaak. Fclié;ei. továbbképző tanfolyamot nyit A tanfolyam >ár-;m-glele ö kü -ó us tehelse^, 4 elemi tnem gyai: migyar, irálytan, iptri költségvetés,|szükséges) polgári osztály ; férfiaknál ló
könvviteltan, niüipari szákrlíjz-és mii örléneleiii. — Jidentkezni Hhet a/, egyesület helyiségében. Ewíb közleményt a Munkáskepzö .
köréből kaptuk. De ugy értesűlűnl^ bogija varoit.
nöknel 14—25. éves éietkor. Vilaszbélyégg Iá ott levelekre bötebb lelvilágoaitáal ia ad Színművészeti Képe/de" igazgatósága Tente
szóban forgó; továbbképző tanfolyamot nem a] i Munkáskepzö Egyesület létesíti, hanem H^jp c l h
— Olvasbliik flgjeimébt Akik «gf minden állással osazeterő tisztes mellekjévede-szert tenni akarnak,\' a\'Oitunk melegen
I Mihály polgár) iskolai Jw^r több coilegája kö«- Unire w„ „
| remukode»ével. A^liAka.bpzö Egyesület csak ,jÍDljuk( kQ|dj,k b, c, omkK _ H.st osMu^a I részvetelre szólürfo^tt), me)t a tsi.loíyam kiler-lj^ M u ;ita|:lno| TuJÓ4„ó b.rde éa. oszU.
jed az azon ré^tvenni ij.j>r_os_ itinsa^ra, Budaper VII., Ersebel korú i»4 mely
| általábon, — » • _ \\ ... A >zerk.) \' ^ .......
azokat rendelte ési helyükre további ja. A III-4!-
, .u ...„ Jf ^nnOfkbAana... Az 1B88- tókjöved,lnHl amelTrJi ,íó y.a, wluden ...gyonb | ik ovról kufcsA ti. loriatosV bsnkjayyeknek ^ is : mm ,rin ml0d,Iok< >l£tt
lefajUk. A }bel%m,niaz.ernekAa í vármegyéhez ig,erőge^ „ b<rtla,k kútibea b
Avk.vnll l^lrnlu Annt má, al.Mtil.lláb M liítllU- , .. . ,
\'körben la — egy pártolásra méltó ügyért t»ve> | kenységet kifejteni hajiandok.
! érkezett leirata ri^inl már elrapd<utéa a jjegyek\' bevonását. TfelflsztráJ?.magyar-bank fö-j ; és líokiniézetei 1903. evi feBfuar b > 28-tg fiz ■ i teskep és átváltás végett még eltogudjak. A 10! ~ Telekkiajvl Hlatalár. A teles* \'forintos bankjegy Levonásának, utolsó hatiridejé könyvi Tjsztvísslok Országos egyesülete Iflíkivast 1 1903. suzu-ztus 31. \' boesajt ki, hogy az egsesütet vatasz uianii,
ne|(|oltek « katanák. A uagyka- illetve -zakbizoitsigi lagiaíraz ismert teteakonyri ( oiz-a 20b ntvédgy tízezred szept.19-en este érke- irók: Sigi Janus és Vaját Adolf áltai ut: jzett lia.za a délvidéki hadgyakorlatokról. Ugy a I „Teiekkonyvi Mitiíátár* című munkát rsudeijei j tarta akosok, mini >i kiknek szolgalali ideje le- j még, A szakkörökben reg ób«jioit iiiuh»*. á
Az uraz.,
telekkönyyi bejegyzettek ngyönteiŐségét célozza, E munkából Ltikuaj is megismeri a |elekköiiy* bó Ii-érii"\'. ^ mnnka mellé 1H telekköiiyvét <saztotnas» a, melyskbeii öa-sepontositják az ó*«sm eótor-dulba\'o bejegyzéseket. A munkasoz vegzss* k\'rgény- és tkuat mintákat csatoltak. At egy\'*\' sülét szitkbisolt^a megvi <«gal(a a müvet. Atl a birouzi iM»ivi*elokuek, községi jegyzókuei, pénzügyi- es pénzintézeti tisziviselőkuek, szóval mludazoknak, mini iiéUüUtóeiIeu ku )\'"\'
VWP
Jjárl, szonnal lesterellek.
— A magyar hel|\'t«lrl< | közoktatás tanács állandó bizottsága i jtRÍrtotía dr. Beö hy Zsolt elnök lésével az ttj | iskolai évben első ülését, (.amelyen folytatta a
I magyar helyesírás szabály.aju.ák tatgyalásál, \' Napirenden volt az idegen szavak helyesírása : az* kérdea,amelyben legnehezebben egyeztethetők össze a vélemények es legtngsdozóbb a gyakorlat. I Az állandó bizottság halározatai lényegükben véve .
\' a következők: ajánlja, a kiknek a lelékkönyvylP doguk vtn
1, Magyaros kiejtés szerint kell írni azokat !A» tekintettel yoHak a polgári törvény az idegen szavakat, amelyek a nép nyelvében: k0ny* terveze ére. A terjedelmes munka 7 lis megbonnsodisk, például eklézsia, prédikáció", |8 mU részletekben is kilizelhetnnk,« A mbgrefl\' 1 március, kánikula kolera, diketó, Bllokszera stb.; beleseket az agyö-Ülallí6z [Budapest, V., Alk\'»t-: és amelyek -az irodalomban köthaaznáalban| ,uáBy ulca. törvénykezési paloM kell íatésui. \'vannak, (íéldaul akadémia, ptóza, klaa*zikua,i — A* «lc»ó kerület. A\' bizalom <»<-i frázis, muzeum, reakció, delegáció, kvóta, lizika, j tiszteld dolog és mindenesetre jól esik az e.u-
! filozófia rb. * ez utóbbiak közül a teljesen I magyaros írástól csak azoknál térünk el, amelyekben eh vagy z van; ezt a kó> idegen, betűt | megtartjuk, például technikus, monarchia, anar< Jcbis\'a, exp-\'dició atb. c] amelyek nem lalín vazy Igörög betűvel iro népek nyelvéből valók, például car, számum, khán, a^jk, )tajifa stb.
bernék, különösen, ha csakugyan hely behoz t^z neki, anélkül, hogy at ujjat is moaditoUa érw, Az ügyvéd tjr őszinlén meglepőd Ut, mikor p*r pap előtt egyezerre betoppant hozzá barom átytfi éa kurtán fölajánlotta neki a kerület bizalmát, a becsületük szentségére fogadva, Jiegí okvetetlenül meg is választják, A tlskália soha
V
I ti
Nagy-Kanizsa vae&rnáp
ólolébou sfih járt azon a vidéken, jogos kiván-csiságwl kérdezte tehát; minek köszönheti ezt a megtiszteld bizaimst V E re ia kéaieu volt a válasz :
— Okos embert keresünk, a kitol jót várhs-tank.
No már ahhoz igazán uem kell sok hiúság, hpgy as ember okos embernek tartsa magát. Pláne, ha Kiderül, hogy ilyen messze eljutott aa okossága hire. A fiskális belenyugodott &az érvelésbe, de mert ugy emlékezett, hogy a- szóban forgó kerületet a legkorrumpáltabbnk között -*"\' emlegették, aggodalmasan kockáztatott meg egy
-ké dést : nem lesz e drága a bisalu.ui. A depu-
táció vezetője elmosolyodott:
— Csak annyit mondhatok, — szólott — hogy azt a tekintetű* ur meg se érzi, merUaz a tekmietós urnák öl pengőjébe se kerül.
A jelöli majd elszédült az őrömtől. Boldogan fogadta el a kandidációt egyelőre pártonkívüli programmal, mert teljes szabadságol kívánt mlagának biztosítani és ujongő leiekkel konsta-tá ta, bogy nem veszett még ki a tisztesség a világból. Természetesen tüsU\'i t sírig tartó barátságot kötőit a derék atyafiakkal,kijelentben, bogy tisztessegnek tartja, ha kezet szoríthat velük. A viiagertsem akarta „szárazon" elbocsátani őket ea két napig__valósággal pezsgőben
fürdött a három férfi. Búcsúzáskor egy-egy alaö-osztályu jegyet nyomott a . markukba. Ezt is .^okalták.
\'.— Minek ez uram, — mondta az egyik. Inkább va ami mást kérnénk, ba nem esnénk terhére.
— Boldog vagyok, ha szolgálhatok — udvariaskodott a jelölt.
— Szeretnénk megnézni a masinái.
— Miféle masinát?
r
Zala 76. szám (5 lap)
CSABNOK.
Panasz.
Zordon enyészet bontja a szárnyát, Sötét éi tus a hangulat j
rfifVÍI fpmp/tvfí — iA2At
^ > C \\t l V MWIirV llll H. ^
Es a kopárrá vált utat.
Hátkor nem igy volt. — Sárga levéllel
Szivembe szállt a kikelet.... _-
S meleg derűnek finyözönében Nem bántott őszi lehelet......
Miskor a hervadt, leveles utón Több volt az élet... i óh, de tzépl.... tíuz ottan lestem... seieem dobogva,... Lépéuidnek lágy neszét.—
Lehetett ősz is... Lehslttt tél is... ■ ■ Télén a meleg olyan ji... Kebled melegen ringalá fejem, Otlkii\'in mtg népen hullt a hó..
Érzem, hogy már nincsen Untltin étet. ütleg szivem többé tol nem éled, Az édes ábránd mind... semmivé lett.
Csak néha érzem, hogy élik, vagyok; Ha lelkemben a képed felragyog... Es Ilyenkor olyan boldog vagyok...
1901 szeptember bó 11-én
halt volna, az árvaszék fölhívja asokat, ki a nevezettnek a városi árvapénztárban kezelje alatt levő 320 korona 33 fillérnyi készpénz örők-ségére igényi tananak, mikép örökösödési Igényüket okmányok- bemutatása mellett 1901. éri november 20-ig az árvasséknál igazolják. 846—1
Hirdetés.
Nagy-Kanizsa város árvaszéke fölhivjaŐtí&cO jlrindt, bogy árvatári örökségén ék (51* jétele végett as imszéknél jelentkezzék, — illetőleg amennyiben as említett wemély idő. közben meghalt volna, ea árvaszék fölhivja asokat, kik a neveiettoek a városi árvapéostarban I kezelés alatt levő 1715 korona 35 fiUéran készpénz örökségére igényt tartanak, mikép ; örökösödési igényüket okmányok bemutatása mellett 190L évi november 20-iig as imszéknél igazolják. 847-1
$en!czkyné Jjajzo £msk» kedve/tje at egts* magyar etnui UzSnségnek. — Regényeit»al megragadó, kid*ti es ItWinaM
A vezető mósolyogva súgta oda a fülébe :
— Nem liikotozni. Elmondott ám nekünk mindent az az ur, a ki ideküldött.
— Az az ur ?
— No igen. Csak nem akartunk rögvest élőrukkolni á farbával. De most, hogy már meg-barátkoztunk, bizalommal lehel irántunk az ur is. Azt a masinát értjük, amin a bakót tetszik csirialni.
Az ügyvéd ur visszalépett a jelöltségtől.,
— Tottta ék Kren. 40 év óta fennálló az egész orszűgban s legjobb hírnévnek örvendő cég L olvasóink figyelmebe ajánlja vászon és fshérneniü áruházat, valamint gyári raktárá1 a a legmodernebb szőnyegekből, bútorszövetekből függönyökből stb. Egynttal a n. é. közönség b. tudumá-ars búzzuk, bogy e kiváló cég nagyobb megrendelesek és menyasszonyi kelengyék vételénéi direkt levélbe! megkeresésre megbízottját teljes mintacollek -tóval saját költségere küldi bárhova.
— Braun MAudor. rőfös- és divatáru
ífojrjrAó lehetni, viu/iisirndtai.—\' Szememből a könny patakja áradí Mikor ösizel... vissza visszavárlak^..
teáig tudom, hogy a kSny hatalma gyenge; j Azt is tudom, milvin a-lányok szerelme...-Csak egyet nem tudok: hogy majd fcfeőőiszel ] A temetésemre milgen szirvil jóst el A...
, Somlyó Zoltán..-,
____REQ
és
kereskedő mai hirdetésére felhívjuk ya n. é. küzünség figyelmét. >
— Felhívjuk, a n. é. közönség figyelmét .Kasztl Testvérek cég mai blrd^téiére.
— Hl akar egyéves éakéales lenni ? Bizonyára van olvasóink kOzölt több fiatal ember, ki annak idején tanulmányait félbenhagyin * igy a 3 éve«Mei;hes katonai szolgálatúik néz elébe. DebrecenheirK mér évek óla sikeresen működik az or-zágswrt« ktlOnö hírnevének ör-vendo Lichtbluu AÍberi-\'éfe miniszterileg engedélyeseit katonai előkészítő tanlolyam, (tanii-zottság : eddei Draugentz János ny. m. kir. őrnagy.) melyben azon ifjak, kik még sor alatt nem állottak, foglalkozásukra és eiőkéssflllié-giikre való tekintet nélkül rövidesen megszerez, beiik az egyéves önkentesi jogot. Felvilágosítást a prospektust készséggé! küld Lichtblsu f Albert igzgató Debrecenben. —
y .VlIndrniMt kapható
jiaMml
aélklllskelltl fog paaala fogakat tisztán, fahtrun is egiasstgasan fa&ntartju.
ilitdctc.vft:
Hirdetés.
Nagy.Kanizaa város árvaszéke fólhivja íPolat Jánoat, hogy srvatári örökségének lel véle a végett a\'z árvaszéknél jeéntke/zék, — illetőleg amennyiben az emitett személy időközben meg-
Beniczkyné Bajza Lenke
Mirtki
lelytirM
Regény • UMba . . I, Ara Ittsve 4 kar , káért IM
Regény 1 MMbsn . Püsv* ÍM k M*a 441
L
Előítélet h Mrili|isiltú|.
Reg. 8 köt. Pthnre 10 kor. kOtve MM
Ftktto Uayr. Akol a ezipi íztrít
I aib. 1 köt Ara 1 kor áaáH itt
A aagTar «>>liitilail kiSuM L SNaaS-káaáaaif Bt/iwlfc. íJémJJul a aafyar » |i»)>»iilia aMiaaca —aj |laa>,
Ji ítit \' MM* M> SkniS MfÁnratt, aatn* tlullrt ktojTTktadSaatfaSI • Uah ■iaSta ktaj<kwirt»«laá«a kaaaamMSk.
r\\5 CMCL rúLöp
Mayrkn■*»<«!« U kSa)|||Ma< NAQY-KANIZSAM
Az izrael\'ta nagy ünnepekre különféle beosztással, egy és több kötetben, magyar és német for-•ditással közönséges és fino-mabb bekötésben.
üíinepí imakönyvek, j
Ta lesek
gytfot bői, továbbá/naptái
árak vö/.Uk kártyák tbbválassl kapkaték t
selyem-éa üd-
FISCHEL FÜLÖP könyvkerteskedésében Nagy-Kanizsán
-1 . 1 i . 1 ...~i.. \'m-- - -j 1 mmm
rv
Nagy Kanizsa vasárnap
Zala 76 szánt X? ^P*
legnagyobb választékban, kaphatók:
FíacIi<»1 Fii lop kSnjvkembedMbcn Sfaxf -Kniiisain.
t— 19Öt szeptember hó tt-éa
Kápeslevelezölapok
KLYTHIA a bör ápolására
itezMös mifltétát* 4n Éi«ait464?*
l<r|flf|Aa»bb. töltette* bili én Maian pudrr. \' Fehér, rázna szin vagy sárga*. Vegyileg analytáfta oa ajánlva Dr. J. j. Pohl ch kir. tanár által\'HéeatHMS Elismerő levelek a legjobb körökből minden dobozhoz meIlékelve vannak.
GOTTL.IEB TAUSSIG
rt. éa blvy udv. tvilette iiappaa <«JII«taaergjAr» . laráhtár i HM N, I. ll\'éllaeUe S. Szétküldés utWct vagy at összeg előleges beküldése mellett. _ Kapható aa lefttbb Illatszer-, éraaua*bereakeé^sbea éa
. aj óxjaar.erlHrliian. Sagykaniz^áu : Alt éa Bökni Keleti M. Mór éa Krtiaer ggy doboz ura 1 irt. 2) kr ** v Gyula t^ko4i.
. - VIV.yfnftM
■ *jair Ki M yi
^p a ^tB/r« i a 11 iiiji
Bi a^t ti^l ifiről i\'J: i n*Tl
I B^jJ aiH
■ 3IWI | y »J « j 3 »I >1J cH 11
Több száz kiváló orvos által ajáalva. A le4is eteaebb ea legocsóbb áa»any»is kapható minden jobb lü<terkere«kedest>*n éa veudéglöber*.
Keillakk
legki Minői b mázoló ez°r pulia padié; nzjitmiro. 1 nagy palack ára Irt. 1.35 kr. — r kis palack ára 68 kr.
Yiasz-kenocs | Arany-fénymag
rviobh\'\'** |rgWgWröb|> ]>"- UaranVotArtra
eres/lu kemény pad" szamára, a —1 ir.csflir rn 60 kr. \' *
Spkererea sin. nearanroxíis-tra I kin palack ára 20 kr.
Fehér ítGIasur"-fénymá2
legjobb azar fftfsdA^sflftt^T^\'ók, stb, újonnan be
festőére 1 doboz ara 45 kr. Mindenkor kaphatók :
Xvu és li Ifin 14 ani/aáu
^ cégeknél*
17034. 1901
Hirdetmény.
Nagy-l^rn^Ha város la nác«a részéről közhirré tétetik, hogv N ttfy-fci<Qi/.st város 1901. é i fetfijverodő kivetési lajstroma az 18S8. évi 41, t. c. 16 éa 18. •§§, értelmiben a mai naptól fogva 8 napon át a városi adóhvatal he* lyfeógében közszemlére kilététéit oly colból hogy a hivatalos órán belül bárki a Ha) betekinthető, hogy az elíen ész evé\'Hét* meglehesse és ped\'g:
A) Azon adózók, kik az illető lajstromban mei\'állapi-iott adónemmel már a múlt évben is megvoltak róva. lajstrom közszemlére kitételének napját — B) azon adózók, kik a kivdésMíijsíromban megállapító,! t adóval évben először rovattak meg, adótartozásuknak az könyvecskében tőrtént bejegyzését követő 15 nap írásban a városi Tanácsnál begyújthassák. • *
folyó adó-alaü
Nagy-Kanizsán, 1901. szeptember hó ,lí)étí.
NEU VÉCSEY
ellenőr
polgármester
fcdwgCjatCCTiK\' sMo; rMr W Vi/
rr. «*bnr» cttB&i «VII»< r^cfi oStf»< r

l i I f 1
niröetesekeiapkiad°hivata,abani
_ Nagy-Kanizsán. I
1767, sz. 1901,
340-1
ARLEJTESí HIRDERMÉNY.
A nagykanizsai kir. tórvénysvék elnöksége résséról koshirra hetélik, hogy a n*gykam>«Ai kir. Uirveny*zek a kir. Qgyéssaeg es a kir. lőrtfénysáek területén l«vo kir. jaraatnröoágok rvaaére aa 1902. lUOH\' éa 1&J4. óvi január hó i-tol <1 eetn»»er hó ve. eig 3 evra [S/ttkségiendff Irodai anya^sr.er k, évenként kórülbe ür
1.) 10 ri/sma küsónsége^ ininis/teri p«p>r 31 YJ. nagy«ágban# 16 kijitgramm súlyban. 2.) 25 riisma fin* m nodai teher botdaa papír ;i4/42 Viagyságban 10 kgram súlyban, 3 ) 1 r\\»»toa irt>dai pai^ir Há/42. iia^yHi/ban. 10 kgram. *uivbati* 4.) 140 rizama kuaOnaagea (•gumi vaslag sima saQrke pipír Hl fíá nagyságban, 12 kgram. au y ban 5 » 120 rtzatna kis logí Imi szttrie uep-pupir 34 4i t>agvaagi»an, 8 karain, súlyban, 6.) 10 rizaroa köaüosraes logalnii 4ék bordás paptr 84/42. nagysagban, 12 kgram. súlyban, 7.) 2 ci*sina ita ó« vi»n«a p«p»r |46/,)H. nagysagyhan. 8.1 10 ria/uua nagy <-dtoagoló barna papír ti^/DO. nagyságban, kgram. súlyban, •>,) 4 ti -sma nagy berrutae Csomagoló papír 62 IK). nagyaagbau 50 kgram. súlyban, 1CJL) 100 dobos Ií Öt mi felé auei toll 1U 1H tnc«t tol nyel, 12.) J8 tucat fekete irón, 18) 24 tucit színes irón, 14.* 36 üveg kar min tinla, 15) Mk) iíveg vegy. tinta (Mü.lsr léié), 16.) 15 karain* po*u pecsét ytaaz piros, 17,1 50.0)0 darab vőrői, p^sétlő o«stya, IS j ltM) darab törlő guinmi, lÖ;) 8 kgram. nyomdai festek, 50 darab szivar* sZiiili\'áaának biaioa<« tása végett A I
1901. évi október hó 17-én d. e. 11 órakor I a kir. törvényszék elnöki helyiségében
hárt ajinlati árlejtés log megtartatni, inelyra u valla||^/ni asándéko I zok az«ai hivatnák meg. hogy megállapított ár«kat^r* feltételeket I a kir. tő^ényszéki elnöki iroda kezelőnél megtudhatják.
Áz ajánlattevők 400 korona bánaipénst tartoznak a tennrt napig ]beadaudó sart ajánlaltikboz eaatoínú
Az 1 koronáa bélyeggel ellátandó zárt Ajánlatot ban annak kije* lenlése mellett, bogy ajanlattevők a feliéi eleket ismerik asoknek magukat alávetik, a azállttandó irodai auyagszerek elf<»gadásri ajáa* lott. számokkal es betuk|el teleleokiot kiirt egysééi sron éa besser* zesi (orrásán líivttl még a luíy é< nagyság s/enati minőség ia «eg»
jelölendő. \' . ,\'"\' ,r/_•;,! \'Ir-"\'!....." \'
Nagy-Kapiz^an, 190évi «zeptetaber hó 18 napján.
T6th LáSZlÓ . ^rvéuyszek^lnök
V
jWt*\' Nagyobb bevásárlásoknál vagy menyasszonyi keleng^ék-^negrenrieléséné| 1 > valas.tékban t% itooi.QSÖÖBSU direkt levélbeli megkeresésre, megbízottunkat teljes mintakollekcióval saját p ,
költségünkre küldjük ^arAoa^^^ Mintákkal és választék tátd*míny«k kel mindenkoron szívesen rondái ke/ésré iillüuk.
| un és férfi Kalapokban j
j/ nagy választék és különlegességek \\
. p>, : a saját gyártmányú
p darócz (iodsn) kalapjaimban. |
§| Szolid árt biztosit jm
.§! \' GERiCS JÜZSEf-féle divat üzlet J
F*\' , a Korona szálloda épületében
**
nagy választék és különlegességek
a saját gyártmányú
dardcz (lodsnj kalapjaimban.
Szolid árt biztosit ^
\' GEROCS JOZSEF-fele divat üzlet
iS a Korona szálloda épületében
s Nagy-Kanizsán. m
Nagy-Kanizsa vasárnap Zala 76 szám (8 lap.) . 1901. szeptember bó 22-ér»
% Miután ujabb törvény értelmében %
ét • • > ** •• • —"—•-.
*L m Rendelések gyűjtése utazóknak korlátozva; van, elhatároztam magam a belyi piacon a lehető legolcsóbban dolgozni, bogy s forgalmat J sicgcsioaijsm. .. *
áS Raktáromat a legújabb finom kelmékkel dussn felszereltem, melyekből az |fr
^ fm I éa téli idényre
^ divatos ruházatot «le«* péasért késsitek.
ág I\'tbon lelem álul Időt nyerve, legnagyobb pontossággal ás ízléssel lesz nálam minden elkészítve.
jfr Kerem a n. érd. kOsünséget b\'eews megrendelése k által, erről megyőződést szerazn\' — Vidéken levő tisstelt vevőimet írásbeli tó megbívásrs szívesen meglátogatom, vagy kívánatra küldők miutát, Teljes tisztelettel__ Se
% — KAÜFMAífiriIÖa férfiixftU J
ék • ,, EriaéM lér ELKI fél* kii .y\'
A téli Id^njrc iiayy válafz.iékü raktári tartok I.oden kábátokból saját készítményem,
^ ■ \'\' \' ______• ppT
Alapulót. XOTTIS és KREN Aummm1\'
Budapest IV., Bécsl-utcza 1. szám a «nl|ák köss 40 éve lenn,illó és a< országban legjobb hírnévnek örvendő Áruházukat vászon és fehárnemüek beszerzésére.
Nagy raktár finom női, uri és gyermek fehérnemüekben ~ Teljes menyasszonyi kelengyék 000 koronáiul 10.000 koronáig, ^f a legjobb minőségért és a legszolidabb, legmodernebb kivitelért
^^■■■■■■■■■■i^m M|«a keaaaaég aHMÉpMáB gyári raktár ízfinyegekben, bútorszövetekben, takarókba)); függönyökben, tutikban,
----—: gyékényekben kih lflj<uteói||) gyári. árak ftlíj.___
ptf* Nagyobb bevásárlásoknál vagy menyasszonyi kelengyék-^fnegrendelé.«éné| direkt levélbeli megkeresésre, megbízottunkat teljes mintakollekcióval saját költségünkre küldjük ^arAoa^^
Mintákkal éa válaszlék Hildi-menyekkel mindenkoron szívesen rendélke/ésre állunk.
ÜNNEPI - ■ ■■
in/íKÖNYYCK
| AZ IZRAELITA ÜNNEPEKRE <♦» -í MAGYAtt. és német fordítassál
Miiiimi •
fclálllláshaa.
Ifid KÖPENYEK ~
közönséges____ ÍTHALESEI
araPOT-^És.....
SELYCMBÖt KAPHATÓK tgOHAQYOO VALAS TÉKBAN ÉS L.EQOLOSÓ8BAM
Físchel Fülöp köifrkinskidiséku
N4QT-K4NIZ5^N.
I ^^i^ykanizaa, vasárna^ , , , ^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ \' 1901. szeptember kft ti éu^ 1
I ||| Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, bogy Nagy- Ijjj I §Ü Kanizsán—= l-óut - LlTTKE-féle palotában fővárosi mintára készült W
I 8 .:Míllfill iUlllMéSt 1
pl ii o »i: i. \\ t I
I H nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű JpB
I hideg étkek, bel- és külföldi borok, pezsgők, cognacok, likőrök és friss sör É
I HP az italok palackokban ós poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatók.
II Ozsonnák és.T^csQráuls: .....y....._
—~ ÉÉl--r~ izrieses" és gyors^ s efvifozása megréM^é* szerint c\\s/ házhoz küldve.
A nagyérdemű közönség szíves látogatását M megrendeléseit, bizalommal kéri
6 " Wti8Ztóiettel Stern Bernát, i
Of* dr* !\'* \'fVT* !4T» ET*1 fcflSíRi1 »tP B*y>oa Ki Affi\'A ^ f,
I 1------------- -r- ——— M. kir. lőpor árulás. ||
HA|| fii,IIS. WMWináí 1 •
jj m wwiw.....í .\'i\'Ibbb - 7 Kölcsey-utcza és Fö-ut sarkán, saját hálában
~ \' ■ \' j FjwH Fii?"\'
[l!í — ■ fii szerv es rvar ittatAru keE.eskeáés» j. ^ iU]
. -r ■ í
m Teljesen újonnan berendezett üzlet a * o ** m
| ——--- , \' 1/ - __ ^ I
I i Naponta friss pöfkölt kávé J| 1 e \\ s e o i• k á»é 91
|| hk a fiumei gőz-pörköl déből. ^SlÉil^
Sí ----- — : . .. kilsgr* 2 korina 41 fillér, m W
I _......Jég,eladás................j ,,
| Ecsetiruli és festékek nagy raktára. \' \' \'
j Kitűnő magyar csemege-szőlő.
\' ""*\' "ii • SS - i "i i im iát r" Ir^r^ffift^ gg j^Z— •\'-J? 1 ggj*
__._11_AJ_ét_i_:_!____!_:__ :» .«. *— \' - - ___i__"_I_" _
Nagykanizsa, vasárnap
m___L__________-
1901. szeptember hó 214ci
Zala 76 s^ám (9. lap.)
Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, hogy Nagy-rúzsétí—= Hui - LlTTKÉ-félc palotában fővárosi mintára készült
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
az italok palackokban ós poharanként — állandóan
) minőso"
ízléses és gyors s ervirozasa megréndélé^ szerint és házhoz küldve. A nagyérdemű közönség szíves látogatását és megrendelésit bizalommal kéri
teljes tisztelettel

^^ w w Kölcsey-utcza és Fö-ut sarkán, saját házában ff V a r ív (it; a r u k <* c-e s k e d e s» j ■
Teljesen újonnan berendezett üzlet

a fiumei gőz-pörköl déből
a legkisebb mennyiség is házhoz szállítva
Kitűnő magyar csemege-szőlő
Sc-yúíinizáa, v*sámap Zala i76. szirn. ,8 láp, ) l&l. szeptember 1. j 2* éti
&II_ üslet megayitás. H\'%
m Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, bogy a rírosbira átellenében 8INGER
_>» SAMU 42 év óta fenálló
tfKs< és Il?«tif«»li!ft4t —--f
szeptember bó i-én Qtvettem és azt CO
I c BZR-^\'TTIfcT S-áu^TÜO^ i"
_g „ N
czég alatt vezetem tovább. O
~~ gok éven át^zerzett tapasztalataim mint önálló kereskedő Szombathelyen, és -hazánk
-f— - ; .. legnagyobb városaiban volt alkalmam aa üzlet minden ágát tanulmányozni, továbbá, hogy 3
^ üzletemet a mai kor igényeinek mégfelelő • ^ • * Ni Jj?
o divatos, eisofértdü kifogástalan jó áruval
" i szereltem fel éa üzletemet a legszolidabb alapon A- «
co kevés haszon n;*gjr forgalom »
N >. • * O ---—el^et tartsa szem alőtt vezetem, mely azon jielyzetbe jnttat, hogy igen tiaztelt vevőimet a
ttf legpjabbdivatn jóárovat alegolcaőbbért wzolgálbatom ki. ■ • ■ ----1 - —^--
: I —----A n. é. közönség b. pártfogását kérve kiváló tiaztelettel
• \' T - \' ISr -ltjlxx Séuxxd-ox.
Szolid és pontos kiszolgálás.

<Q -D
HO JC
m *
o jt

w* MC
JC
<0 £
-_eg*olcsóToTD ToeTrátsátrláLsi forráts
Kesztl Tetstvórek Nagy-Kanizsán.
az id<}i saison szükségletét ne fedezze, mig az óriási választékú, remek kivitelű áruraktárt nem tekinti meg w
KASZTL TESTVÉREK-nél Nagy-Kanizsán.
Az ictei saisonban különösen súlyt fektetünk egyes (specialitát) ujdonsagokra,
C j Ajánljuk óriáni választékban felszerelt raktárunkat legizléaenebb . z

ni nhiriiszeUei, síi- és férfi febiruRiekhi, Itielegiisibk ízléses férfi nyakkendőkben, lii és férfi esientyiUti, valamint Utazó-bőröndökben.
Dúsan italt férfi- és nőt czipö-rakf&r.
Női borczipo 5 icor 50 fíll-tő! 14 koronáig, — férfi börczipö 5 kor 20 filf-től 16 koronáig. Sálon ezlpők 3-, koronától 6 koronáig.
Csipkék, szalliiik, kirtjii. ni és férfi ijentUirisifik, tiiletti szappanok, illatszerek stk. up raktára.
Vevőink újévkor egy díszes naptárral ajándékoztatnak <neg.
A n. érd kózőnaeg szíven pártfogását a támogatáaát kérjük ~ IjB^^BeeJUe^k
teljes tiszteletül
r{y\\
Nagy választék kézimunkákban-
o> 3T

3
n
r i
X"
o
0
5r cr
01 3
^v<Ma#toit Fíöchéí- Föíóp lap\'ulajttonojual .Sau^v^Kauizsán 109!
huszonnyolcadik évfolyam 77. szám.
htrkMiM(
V*reakáar*pJtal "»**•\' MIS\'P •»»<»■
waMtabn
fiat d. v t-l ara kM
]át uitMaM t lap «»«i!»»r réa»tr» iiiillni Biaata Malamtay.
Kiadoilvalal TinwhiiipSlít\' biteket fütSp kSuyi karaakadéaé.
ZALA
Iféaa lm , . Nl*«ia . .
^njialliii. ,
U/iTIUTUI iJUI
. * 0 ka . . I korosa • kspaaa
üplIMr p«Uiaor» M SIMr
BlOHntéstk, vatoalst a kln)«lta»kr »»«»tkoaók MI Fllap kanfrtana
Politikai lap.
Megjelenik HAGY-KAm?SAI hetenkiní kéiazep-i
S4na«pt«tl»n lévaiak csak iaaart I I»I> Ml fogadta teák aC
paa ma ara M nllar
Nagy-Kanizsái 1901.
Felelós •isrkaizti: kalar láaétr SnrtM(l(IÉri: ■nras l,«Joa.
Csütörtök, szeptember 26.
vIaI/^IaM/\\J/ vl/ \\l/ \\l/> My „i ........... .......KT.r
= PÉCSI =
csemeoe szili 5 kilós kisír 4 kor. szi|is „ i „ , § kir. bérmentes szállítás
: mellett.
Megrendeléseket elfogad
Alt és Böhm
VérosLáz-patota j. J.J. .i. .i^i-^i.^\'. JA- >!- j!-.
Üzlet megnyitási
- Előkelő angol -—
Hifi suléséf
Nagy-Kanizsán
Csengery-ut 3., a régi Takarékpt.
palotájában. WV. W-V-^v- / v+v ^r-wvrw
A mérkőzés.
A legutóbbi vasárnapon, szeptember 22-kén megkezdődött a mérkőzés a nagykanizsai választókerület négy pártja kö-1 zött. Ugy mondják ugyan, hogy a Kossuth-párti Hajdú Gyula pártját nem igen lehet a mérkőzik közé sorolni, mert ez a párt a másik bárommal szemben elenyészően csekéiy. Ez pedig — ugy vélekednek — nem onnan van. mintha a nagykanizsai \' választókerü\'etben a Kossnthpárlnak uem | volna talaja, hanem mert az eiős ambi-jcióju képviselöjeiöllet még kissé fiatalnak i tartják arra, hogy helyet fog\'aljon as er-I szag tatv^nyHntrt testületébenrWi ázonbán i ugy hisazük,. hogy a Kosaiithpárti, fiatal,j | ambiciózus képviselőjelöltnél nem az éveknek kissé alacsony száma a íöbaj ; In nem az, bogy az erős ambíciót nem lődözi néhány százezer korona tőke vagy pár ezer hold fekvőség, avagy (legalább is I valamlcaq^ás kutyabőr. Nálunk még ekek nélkdl vagy ^ezeknek egyike nélkül a politikai élet küzdő porondjára lépni Nzihte szokatlan vakmerőség a külső . tekintélyi, tényezők respektálásához szokott 1 emberek szemében;
j Hajdú Gyula Kossuthpárti képviselő-jelültön kivül van még tehát hárem,
arányos erővel mérkőző párt: a szabadelvű, az Ugfon- és a nép-párt.
A uzabadelvü-párt számottevő ténykedésé. tulajdonképpen szeptember 22-én kezdette meg. Ekkor tartották az Arany* Szarvas szálló nagytermében azt a nagyobb szibásA pártgyülésl, amelyen Jtrfy Adolf nagyrécsei nagybérlő elnöklete mellett pártelnökké \'megválászlólták: R<*n*U Gézáig képviselőjelöltül pedig ismételten kikiáltották Kolltr István, alsórajki nagybirtokost.
A függetlenségi (Ugrón) párt jelöltje, Holló Lajos, már előzőleg szorgalmasan kéasilgefete, ogyenaeUiy a tgUjj^ s most — annak dacára, hogy a sza&atü elvQpárt akcióba lépésével kilátásai erős mértékben befellegesedtek — kijelentette, hogy meg fog mérkőzni a többi párttal.
A néppárti jelölt, Ziekt) Aladár, gróf, •az. utóbbi időben olyan alapos talsjkészitő j munkát végezett, hogy szinte\' kicsinylő mosolygással veszi a másik pártok részé röl megindított mozgalmat Hétszáz szavazat-többségre számit. Kertesei mindamellett már kellő fölszereléssel szétszállottak a kerületbe.
8zóval: megkezdődött a mérkőzés a tiszta választások biztositására alkotott törvények szelleme szerint való meggyő
aaa/boyság:
— Na, mikor el él legutoljsrs riLizlit?
— Tegnap.
— Nem volt az Igazi, te, csak dunazto*.
— Igto, csak dunazlo*.
— No gytre, kapsz igazit,
TARCA.
A tizedesek.
Jö világ voli akkor, a mikor a m* falánkban voltak a pandúrok. A harmadik bázlölőnk voli a laktaoytjuk. A has elült kis kertecske volt; a melyet a tizede*ué asszonyság lakarítgatott oly ■gyesen, bogy nemcsak kiragoi lehetett nála kapni, de paazulyt is, meg céklát.
Ugy voli Ass/elskuMvs a kertecske, bogy tolnáén sor virág melléit egy sor vetemény »olt, a mii a távolban járókelők észre sem vetlek a mégis lehetett »z asztalra hozni vslatéit, a mi olt termeti. A teritest befutnia a pznttly. Valami taintos, ri\'ka psszulya volt a tizedeimé asszonyságnak; a komája • galgóci gráfnál kertész, áltól kapja • magját; nagy, egy ujjnyi Jjsivány-l la virágja a folfulónsk, a miből sokszor léi méterei hüvely is Isii, tele jó bagy szemekkel. Büszke is volt rá az aaszony-
ság. A paszuly alaii ery bozót piszke volt. éa ____
•ty magaara vesszőzött ribiszke fácska, a^\'™ JJjJj. i^S^ÉT*
■eijnek koronáján már kora nyáron nagysze.fl] hn,f „ J,rkMkodil^ ,
pnoa ribiazkettrtök lógtak,
0 t kaptam mindig az el-ő gyQaU csöt; lia \'IT ugy megjároir, a torkosság nagyon csúnya arra ténferegt tn a házak kőrttl, megkérdezett az bün.
0:t abban a kariban volt tj kis\' padoo-ka, in mely a mi vidékünkön elmaradhatatlan a ház előtt. Oda álnak estefelé a báaiak, k nésík, ki i megy végig a lalua ; ba jő tsmsrőa, megállít jak, megkérdik : honnan jOn, hová tart éa laggyak» rabbaa ■egmarsaslják vacsorára, a mikor ts Asláo elvezete\'t égy kis kertbe, ott letépett "ebiében csibét Vágnak, lé-stál habartaioak egy lOrtőt. I csuszára éa megvan a vendégség, a melyből csak
— Nyiad kí a szádat I 1 éjfél után mennek baaa, a farliak larméaaélaata kn, h mennyire leheted, kítálotlám a számat,[kissé pftyókoaan.
a melybe m* asszonyság betelte a fürtöt. f A p mdurok kis padja aa volt as éa teg-
— Most eiukd bel >kedvesebb helyem. Igás, ott ftlbeltem a karfára, En becsuktam, mire ő a kiálló szálat kirán- J és sáros cipőmmel bakí<skolh«lisa a psd Ölftjét
tolla és a jéízá, leveses szemek béna maradiak és nem szólt rám senki, ugr mint otthon, Aslta a számban. ! meg ba kiültünk, a tizedes ur kiboaia a
— Ogy-s jó? ja dobányzacikóját (az\', a mely vels volt En nagyon megdicsértem) mert igazán jók í« j 60-ban a porosz ellen) éa a pipáját (azt, ^melyei tak. * ss alispán bsjdujától cseréit el), rágyújtod és
voltak
A tizedesné asszonyság letépeti két-három levelet s fácskáról, a tenyerembe tette, arra meg birom tárt szép rihjslit és kézcsókját üzenve
lelkemre
kötötte, bogy ne torkoskodjam belől Ok. mert J > — _ jz
Knzás október 1-ésa
Főnyeremény 180.000 korona.
-i Vom Tisza Szegedi »or»3•gry 45 koroná lefizetése ellenében elad éa jutányos kamatok "ttellett letétbe vesz "
k aaukaalual ■■rsalisasSwl éa IjlittlÉ
elkezded mesélni.
Annyi kalandja volt, bogy caodas<áaib* ma-be lelt volna. Minden kalandját elmondta batszdr hétszer. Volt olyan kalandja K a melyben meglőtték, a •allén ment be es a bátáa jött ki a
golyó. i
Milyen feszüli? érdeklődéssel hallgattam éa azokat a rémbillóriálnu, rabtó<örtéoeteket, lildö-zési kalandokat és elfogási e«taket. Ereztem, mint válik asét as agyií hajam szála a másiktól, mint mered égnek annak s rettsaAss dologiak hajlatára, bogy a tizedes urat a bárom rabié körbe fosta, lábos kötötte, célba vették, l« akarták lőni s már as agjik lőtt is -7 szarén. ctéra bibásoU, 1— mikor asadurtáraai ré<«| akaéisk, Őf^iüzabsdítotiik * a báioa rabié
Nagy-Kamata. c üforU
Zala 77; szám (2 lap) —
séstel. A liter-, pecsenye- éa pénzbeli. toritani sohasem\' lehetett, könnyű leaz argumentumoknak immár lejárt órájok. A meggyőzni arról, hogy akkor követi lelke korteseknek győzni kell ia munkát szóval igazát, ha a szabadelvüségnek lobogója éa tüdővel. Kapacitálni kell nyakra fűre.
- . I9jOI szeptember hó 2$ án
íolyitn iit-oli Mőlöite fejét.; de amiatt atajfar *zalmaiáng lelohadt, es a párt önmagától r«|« bomlott. jf
S ez n.tfvon termeszeié* I ■ mellé sorakozva, azt választja meg, aki Mert M ^„i^aj, _ , köz^..
Biz ez nagyon szokatlan lehel [nekik is,, itt él közötte ; aki szent ragaszkodással ta yt i« beleértve — esekd/ki véiellel^aMitade meg a mélyen tisztelt és kedves választó,fűződik azokhoz az édes, drága rögökhöz,lés magyar; sót lühbot mondok: tetőtől t.ip* polgártársaknak is. Az első száraz választás! melyek: minket is táplálnak |at,ésía nem izgatják, szabadéivö a magyar
-—E nagy srtraaságnak közepette éppen-1_Ea mi hmmb ;B H nagykanizsai v*. piébano. K a- gyönyört! .ypi;u< .uk,
séggel nem lehet csudálni, ha teljes szá- j lasztókerillet polgárainak szabadelvű gon
mitási bizonytalansággal várja jnindenki ajdolkodásában ; bizunk abban, hogy. aj mMápoH.1,.1 törvények életbeíépMé.«
választás eredményét. szabadelvű iff^őződésen kivül Jeilcesrteníj f(gjll megmut,lnii ázo* «f^ viliág
f egtöbben pót-választást emlegetnek, j fogja $ket a főldinkhez, Kollér Istvánhoz, j ságoj r.em ír oitk , —,
mert nem hiszik, hogy bármelyiknek\'^ is fvató ragaszkodás is; s e kellős erkölcsij A protesai-s és. zsidó papokat ax anyagi
meglegyen majd az abszolút-többsége. erő hatása alatt szakítani fognak ugy a; veséig - kltlönös tekintettel azon ahm,«k»,
A szabadelvüoárl vezetése kéls^tele-\'egyik mint a másik politikai járttal é a! m,»yek«l.a. egyh^p <.li .ka, törvenyek az ö l«k-A szanaaetyupart vezetese aeisegteie er ,..........r r kezeteikuók egyébkent nyújtanak — sóhasem
nül ügye-, gyakorlott kézben van. ^^^^badelvuség zászlót köré tognak lömö-bg.<(i ^ Jlttttohitvi,
Géza párt-elnök bizonyára otlhon van már \' .. . . . | Viazoet a károlikus a|*ó kerus, nndöu uótib
ax uj azeltautt választási mozgalomban iJ A politikai mérkőzésnek jnost folyó;he Í0Rja Ulnii ll0gy a hely,RleI1 ^ >CIW
és okvetlenül sikeres instmkcióvál bocsá-\' r0O5!8almal közben alkalomszerünk tart-,tübbó változtatni,.n be e log nju.
totfe szél emtett, kiket a né,,, a választó-J*k^P\'. mint vélekedett -.SW//|godni é,p ugy, mtni az esetleg félrevezet,.. « polgárok megyére klildölt szét. Ezek mmtszlerelnökünk már ezelőtt; í-nép me y csatár m>g..««-ja u.^1 • I. i , r Iliéi évvel az akkor keletkezőben volt 8 Kpko^M, hogy esek a tftmnyek val.áii
szamara ped-g a helyes-utasítás íogana-. ^ -irzését nem sérük, neki anyag., sem erkö cs
to-itását bizonyára nagy mértékben míg ™ \' , kart nem okoznak, tO > Hrakesóle? n^m-.v t«-
fogja kdanfItent az a szerencsés kötüu A . ömlője flgY^^tinUiben ebesen b»-«„áWk.
mény. hogy a szabadelvűpárt képvia,iö. abb,n az ulőbin. m.korazegyházpol.l.kai! A» a jelszó: .tíkre a kosbegyíg., mvly,t
ido\\\\\\£L Kolter litvánt a ktfűteí válus/lü -Wekejte-tormány crőá vál- ino<t némelyek nerjinek lintigiut um, tehát c.a*
WlrBr-fft igmnri\' in Ijy^ln ö les* megfuciakoita ^ Kálmánj^a ^^Ví^a. t.iar.a, -el>.ő!
o , ... , ■— ■ >v*lm*i\\\\út9 ki a vc!imé..y .mla»holóm»k I mUm um ................ , , , „■
a kpet képvisetök ajtaja nyitva ^z; ■IjS\' S7.T »i féaw» kuiturhansot fíMt, hat
.Ja.- Y f--jlT,,- rr"}f r r tIODM---kO^H^- & W KeZ^M BIOlKfOtta . r. i, f ♦ r L. 1 )\\. .
ywi\'imf iniaJen botao^i botdoglaian elŐtL__L.______________________________^ityilitJUii ntia u t)b*ik>
EhVzr járiíl még i\\t is, hogy az ujsa*
go;at ö^álá nép mo>t már igen jól tudja
é* M t\' liogy^ néppárt tulajdonképpen sa,tmbill7Tvmt,yar vto^ökö.öii^n;geiiautegés 5S? td^naem ne. m
szélmtildbh^rcot fclytati Belátta a nép ia. \'alM-»au m m^rőlia AMtyml.tvtuí toba^am 11**ym púidul múiiti tVl »rra n^a^t, lm
giegf #Ppttpiigr réöze is, hogy a*okat »«rt iu iv-nVvh > i^p ui^amagH íms U)p pj iink feaHrimittán m»gáil«a\'k-% ketyik«»l
I | fkyífcái tOrokvég^katy -ál\'a^Un vére• ^abutklvtt. Ik d\\eu ^ ^lle»UI!ck"»k, am nuHn a u&*»
^ft péppárli/vez»ló urak hirdetnek^ nrin uj pár: ebeit nlaUombun a arná<és mnrv.ir pilon ejietttlc.
v^fejf magyar ímSer itfóm*, •vagy l11 ^ nkker Ugft^bb wk mondom, h^-rm imm k m nt
. , \\j/ , . , a ii* in/^\'t} f^\'-hik a vid^ktkiia hh iu íkphaIí mI" is ki^tiuk, iíjfeíiié\'k luvul k«k
te-UtiVfcil^ iKmfHtf • wtn ■ átvett nveg r. t . . • . • . , M wé^ü «
~ JactutftiaT:na,i.>.l. .............. _____ ___ ídnui^Mt. tn i.ivmr wftjftiair I MIHII —..-.— ,„ .
Így hát "á lízan rhagp(nélyel j \' u4y járhaVe«\'a párt, mint a HO an wkj^ty l)ü inp.ip^uuk ,uliu-um-, íimi. a azabachdxitoégtűt howzabtr időre" wtlán* !r»z HniUzemítuma^ a mely rn^id idi^, >gíiJa iSIÍ üíuii tiVTi itlaii\' k ^aD^ga m^i
löblmk \\Mi-i~ a köv^tkezók^t mondotta : .. . 7
.......J________ ______________glMQtwpm wfmiiUto ÍÍ«ÍM 1* tipiu
„Nctii teliet^t.eir,hogy 4L,képmciöháa n«mety Mei t ki inán votoihetné a kuí urh i mint
lasjuiból kje/ecédikuem lutom miróeelav. u föp»|j3«g ? Kx H m t iuÚM^a
seréi alatt - egy kouaerviiliv \'vajty klrri a»is «ierint R mi;\\val hobusu u nlta d
p^r^ m«Ly aatmbaa a^^BBBBBBBBBBBBBBL,___ I _ _______H ^
h«aa-
O
V
t#rd-n alíta k^rt locnán^iot é* waabad^^H,\'I1 \'eiwtau,. y ; tSÁ]1*k f »rrd
ITti M r.éíH jfti k nékik, balém u«kiaérli4k K^y— TgVTH^<ííü\' torfo>a^u au iTs/.íiTT| Vi^ahanvatlolUa útimba
a íckiű LUft uakabiró ur ilér a ki aitáúa >ákeii ft»P- míiwa. vuil — tnrgiut ott .u|iüuk. a kia4rao!t lt a ^ u
éan ég taa U Il^rtta-&!».(• k fi9*n{ a lábakén j^ert^ü a i» »doiu HallgaUam a 1 z d h ttnféjda om. t\'H *< /ü1 meri Inü najíy vuy/4»mb< rok k ö\'j^Iv^-át\'. Éptíii óv jariu Maria Luj/h ; AufoV«ám, aüor fa
Mweb, ÉÉ íil ak iwirA.oaiaaigáai mm Jbki^ijíi bapi^liúa i®tt)[tieif lltr^ u. A iijtcdaa |IOgy alinmnbaa
drisVv —t etib41* ás ti(\\-motuJott i\'hAr valamb, up olyft^uttí Ihcí tMh m.
ia« a H/.o- Mikor • l^g-Hatör klm ^h^tem a
im^thMi ax Vif\'Xt .tiaidfaütá.. <|
í( füplft $1) ia a r a^a. 1 «t mimiieUf;i | ak^or
I
J —f ■ iftkín úíTL_ __r_._
l aA an ia^emi\'tamJi a ur. > A* an(ty;ilát 1 •— kíáltám
Ha ,yAái< kid** Vi4tf plovfcU n.igy.n^um, tuduu\', mi a btítíittiitl.,; k"ajrt«*. méswkjm latija, WanfroM imad/irti Mojiakad! a* axemei ft^SWIgii^-jüöffltóW* a®
aa «tej#yi f* a a vége wmr^Jf mt. A hpok 1 néstteU ;i künyvbe, «jk»Miaug nölkm mo*oi{tnk. (Uí mt Hi
i^idlHit. miiidu
{ta 1-
^ ko a
IL
ini)iiiti, i»«i »M
aarVa trl Ifoíl kuirkoroílVa j^aakoa voI»K ~I Aítán kapdoiou a letegft itán. MJaadaatiá M«aoai»a< t>lm#«i( •»* a»m I
U>Hi forrta né a kÖnyret\\3do VOUnwépI A ttaialma- ftn ,olt ttlt a Í«adon|,arfUi ft ^nyre\'% a mdya^ » a\'a|t h. mait a
vemkket, a tmllapjan - ugy amim áHaed«í»«ottf» ^mt va imiu fehaem hlánftotl4 de a melyben a
at. mer emléke**; rá, tót eestandeje me* i* lattá, kogfirat ur» aut cárnál. lr,é|fa b nne soIVm Ifiri
tojt .^irdrda betömi ?ot a címe kioyouva, A^urf, raeiu^ va^vnk I - l»ÖM ocbisi _ || _ Igg^ MrrHettel. - «a* »
aaapntar, | lüdőből. _ . K1L\' < könyvet n^kad* ad »\\ t#ll #1 e«rf*M!t ee •
„Edei fiáíáftí (halfa*. A >gnairyokb kdl\'ők A* aaaaonjf ij^atvi u<ri»ti lel éa uo öU hozza. ^ emléke
fátMtft fféritf fk uianyar nép kedvelt tadum aa íjidi^gud, remegj M^ kalletUdráto^ a aum^t mer m g*1
daiaínnk gyöjtt reafc. \' wakm a .nu^am $em iud\'am9 ^ko^r tneg^Vi^ kOnynya^ «
tíeaoe rplt aZSkép hnr«*j>atak*, a \' fVég^ i aaájliam )a a padról, hogy a k myvei, tMyat a M^kduöal m a kőnyVnt. V|l
meotem az <nttfá\\ ememn- # a »Hári Jáooe«. \'istcdea ur kiejlelt akeré^Vax eltaj;oiá< vcsaélyó- ~ kérdém, — hirh-a
Éti aaeretlDk reí n«*yon, a tliad©- ur ia, mft^ iftl megmeiPaem. ^ . . plva^ói akkur még naa uítain.
éa »-. A rizedeei.é a«a/oay«áf; a .Zflltl ágon kia A beieg maiiv ^roaun z.liaU, Ulfaa^e be-. _ |
gib zokogva aieraite. > kiáltott az- udvjrrrirk»5t pandarért éa a<ok be-;
Ht\'jk, azoa a Hari bác-ain dc aokat rau^at- ,v
t : Méimap reggel még Agyban voliam, a mikor
Mikor legelőkor Jullotiam a*tra iemt( —lanyuakám jdU j \'jdi* flfi a*, ágyam aéére éa io mi taaadáal — bwoat elhittem haragudtam megtimüotfa arcomat, twnd hatiga«ái után a«l«m(<ndaqi. a diákra, aki ,tnagyot lüaa^eolé r.r1, ha va>amít mondta : . 4f«« kit giU
moadóM a* ob*itofi. (iondollam, lioyy ex a tá^zen* — A üíedea meghal*. . ^ ! Mafta M|.
tw tamá^kcidáfi tóje Nyitva miradl a aaaa»t uehéa, remegő *óh«j M«rt j^rjit a«a» v
•ö Hoitt tékáik ez a ver»V - kérdé tőlem jött mellamböl, naematm naáraaoo tényleitek. Ubámn b**
öreg bi»ra5»m ^Jfi^1 Al ** bírálom ; meghalt -- mondám Magam eem tudUm, bogy f v*reet »oa
. ^ Jaj bah aaép, - maodim ^i\'dogé amieClwerörn, Erezt-m. mim leaz. égyaaerre lorró- j bálláa aUa .megtaauMam^ ___
kel, de aagy fitlz volt a Hari bácsi. , sá^m. miut caap/ki a.vériek homlokomon^. A haeüeanó aaazonyaág m-gtnt atft, zoango^ "U U|y.a f . I I hogyMUiktatN én . halándé^om a mii; aehez! Abbaa a \\^rabeu k ax voU, bogf valaki a fftrjat
Gaak kéaölib értetem meg a vewet a azóta teas a a^empijlám. Égéaz íewe^ remagett, mintha|*>em téli- , ;\' ; ; ■
*** Elotvaa^nm a ágoti\'kia giH,«t? • Igen, fgen, au olvaad 1 * %
En vaktaba téicvapiam a kőayvot (khet, h így . meg* ia vö|! lorditrai eröa hangon k«/dteai e -
Nagy-Kanizsa o-Qtörtök
2ala 77. azám (8 lap)
|901. szeptember hó 26-éa
kacskodó reloi,
eterftekei U esakhamsr la fogják tsa*
programmbtssédjét vonnál mag is tartotta, a választók száma 3000-8000 között vál-
\' . . .. ...... W kelteti, — At takozik, mig másrészt találunk kerületei
, [l\'í K£í? \'wba/uluüpdrti jelölt Sngedy Sándor, 500-,000 választóval. Igy megtörtén hetik,
♦ stbelíptsu.. a magyar köstHao élődtek.*, bdrb,inkei nagybirtokos visssaUjmtt. A harc hogy a nagyobb kerületkisebbében ma-
1"\'„ 1" t u mri a "MwMerW független- radt jelöltje több szavazatot kT£ mint a
T V" V 1 ; ^ Sula» Károly> "<ntén ™jy kakerület győztes képvteelője.
lében, kHönösen agy oly nsgy vlv.ányny.l népszerűségnek irrvend. & mfí azt azelleiivetést sem lehet
kllönösen
•zenben, melyet eiso törvények megalkotása kétségkívül képez I Kkkor ssoabsn a kedélyek bizonyára már régképp lecsillapodnak és mindeu visszatér a régi mederbe.*
— WlatHrt Qyula Perlakon.
A köveikeső értesítést kaptuk Perlakról: Szept,
22 én a déli gyorsvonattal érkezeit meg a
murakirátyi vasútállomásra Wlassics Qyula kuldöthig tagjai is nagyszámú közömig Mit
kultuszminiszter ur ő-nméltósága, hogy Perlak WM? a * a programmbeitéd meg-
, „ „, . /r, \' , „, . tartására a mai nap a. e. 11 órám tűzetett ki.
ét Csáktornyára menve, megköszönje a kerület J)r lhjÓH UjJc tur(kr, mnS Mlyaíi u
ragaszkodását és szeretelét, mely fényesen elXtt a istphetyen a főtéren tartotta meg
megnyilatkozott akkor, midőn a lejárt öt\' programmbeszidtt.
s még azt az
Választási mozgalom Zdtaeger- tenni, hogy a kisebb kerület intelligensebb sgege.ru Z.Egirizeg rdros képviselő testület* választó közönséggel rendelkezik. Ennek u ipaeUUüUiMi M tagiét álló dtpulaMj*7~fr ptálie többriyíre az ellenkezője áll
^XlTaVA 21 & . Mai vájasztázi rendszerünk mellett a
ijparteitületi elnök felajánlotta neki 48-ai /ügyel- kisebbségben maradt párt nem juttat szava fittségi programmal a jslöltségst. — Dr. Hajts at zói számának megfelelő számú Vépviselőt a ő szokott higgadt és lendületes beszédjével klistönle meg a megtisztelő bitalmat és esti 7 érakor a képviseltetik végleges válasz megadására nézve határidőt kért. Kite 7 érakor a Korona Btállodn éttermében a
évet etolás, után a képviselőséget neki ujlól] felajánlva, Öt egyhangúlag jelölték A mura királyi vasut-állomáson a perlala lirik. tűzöl-
a parlamentbe, vagy egyáltalában nem is a kisebb >égben maradt párt, pedig az gy párton levő választók, a kik több\' kerülttben eloszolva vannak, jogosan követelhetk érdekeik képviselietését. Igy tehát a kisebbségben levő társadalmi osztá* lyok ki vannak téve az uralkodó osztályok nyomásának, Ott, a hol az egyes társadalmi körök választanak, mint a kúriák szerinti választásnál, ilyen aránytala ság nem fordulhat elő.
Ez a mi választási rendszerünk egyha mar nem is igen fog változni.
Kevés kilátás van rá, hiába kivánják Vázsonyi és demokrata elvtársai.
A isuffrage universelt, az általános éa titkos szavazás nálunk ma még korai. Nem mintha a társadalmunk nem lenne nem is a »sötteb« való ugfáa* kiegyezés, sem az azt követő, inkább a vá-J miatt, amint Széli Kálmán egyik beszédében lasztások technikai részével foglalkozó tftr-f említette, hanem főleg nemzetiségeink miatt, L vények, igy az 1874 : XXXIII. tc, de még ja kik nincsenek mindenképen el elve még
Heti rdidr lévén a környékből is sokan meg-| jelentik és a nép riadó éljtnzé\'iel fogadta a \' jelölt lelkesítő és gyűjti buzidét — amelynek haláia alatt sokan könnyezlek és o néppárti
tó-zenekartól kisérve, mintegy 300 megjelent érzelmektől telitelt kötőmig egy rém a tügget választó— élén Sípos Károly perlaki gyógy- .lenségi eszme rajtától sírta fakadt.
tzerétztzel — Üdvözölte a mmistert, ki tűvé-1 \'-
lyesen válaszolt, Örömének adott kifejezést, | hogy a járás szabadelvű választó polgárait ismét azon zászló alatt látja tömörülni, mély
alatt küzdve véli elérni a haza t vele a nem-\' „ . . ... .
ael boldogulását.- Eui után u meyjeieitík ^J^ 1™ STkk
kocsisorától kitérve a mintatér l\'erlakra hqj ——
tátott, hol ú 200 Urít/kü bankéiul tisztelte meg a község, hálájának s őszinte szereteté nelc adván kifejezési azon számtalan jótéteményért, melyben a község kizárólag őnagym.
Képviselőválasztás,
(Z. Zs.) A magyar parlamentarísmusj azért,
kegyfs jóvoltából részesült. - Az eloquentia | lrányokat s a szó szoros értelmében vett szónoki tehetség\'. Parlament rizmusunk ma is jótormárt elvilázhatatlan jelét mutatta be dr. Zakdl\\azot) fokon amilyennek a 40-es évek Lajos perlaki ügyvéd,midőn mintegy három. I hegelista-liberalis doktrinaire-jei tervezték.
a kúriai bíráskodásról szóló 1899: XV tc. a magyar államiság eszméjétől. Az osztrák sem honosított meg uj eszméket, modern föderalizmus is, mint intő példa, előttünk
Hogy a kerületek másképien osztattak fel, is mint a kerület képviselő- |b?gy a költségvetés n egszavazása és felül Ivizsgálása ujabb biztosítékokhoz köttetett,
negyed óráig tartó toa szíjába* üdvözölte a mmistert ugy jelöltjét.
A miniszter kitér jetzkedve az üdvözlő] a főrendiház iMs-ben uj szervezetet
tzónoklal minden pontjára, tálaitok, hangsúlyozva, hogy ő nem programmbetzidtt
kapott, hogy legújabban majd a kúria Ügyel a választások tisztaságára és hogy történtek
nem beszámolót jött mondani, mert hisz más kisebb-nagyobb változások : mindég nem Az 0 működése! változtat tételünk helyességén.
erre szükség nincsen. — Az 0 nyücános t mint miniszter minden
éoben. Az ulasiídsirendszer, mely 1848 ig léte-
Vszámol sáfárkodásáről, mikor is felhívja a tett,, kezdetleges volt és a 48-as törvények
parlament t az egész nemzet figyelmét, nkgy haladást jelentettek Amikor XIX
hogy működése fölött bírálatát elmondja. század elején Kölcsey Ferenc, Szatmár-
Délután az egyes községek küldöttségeit megye követe kénytelen volt l-mondani,
fogadta a miniszter, miközben Varga János mert olyan utasítást nyert a megyegyüléstől,
áll
i Az is tény, hogy Magyarország (leszámítva a Horvát Sziavon-Dalmát nrs ágokat) 16 millió lakosa közül a szavazók száma az egymilliót sem közelíti meg. Ha a nyugati államokban a lakosság és a szavazó polgárok között nincs ilyen nagy eltérés, ez még nem rejt magában valami nagy vnszelyt, mivel nálunk a választók nagy részénél nincsen meg az alkotmányosjogok gyakorlásakor főképen megkívánt: nagyobb moralitás. Arról tehát, hogy az ország akarata a panamentben kifejezésre jut. csak relatíve lehet beszélni Politikai pártok minden or> szágban kétfélék vannak: socialis pártok a a társadalomban és parlamentiek magában a parlamentben Igazi parlam4ntariimusról csak ott lehet szó. ahol a socialis pártok
perlaki t Paezek György tüskeszentgyörgyi a mely az ő mély felfogású és magas tokon I vannak képviselve a parlamentben
A e$aUiornyai néppárti frtíUt,
Mesélj, a Csáktornyái néppárti önjelöltről, miután
Minél nagyobb e kettő között az eltérés, nem felelt, - gondolkodó politikusaink előli j annál nagyobb lehet például az uralkodó a szóban forgó országgyűlési rendszer tart-1 önkényessége, a parlament anná\' szolgaibb
lehel,, vagy az individualiatikus egyet! poh* jszágnA is hasonló szervezetű országgyűlése jtikusok személyéhez lüződő politika fejlőd-I volt, amely — mint tudjuk — nagyban hozzá- j hetik ki. Hovatovább azonban az ellentét-
plébánosok mint a miniszter egykori iskola- álló politikai ismereteinek és eszméinek meg tártai tisztelegtek nála. <
Ette a ttltoltótág Jáklyás-menetet ren dezett ét térzenét adott a miniszter tiszte- j hatatlant volta nyilvánvaló lett. I^engyelor leiére. —
járúlt bukásához. A mi pedig nálunk az
| nek kisebb-nagyobb zökketiécsel ki kell kUétáiba YelgitUaz\'adóiörtí^\'VtálÜ adó\'tag országot a bel viszályoktól megóvta, az a egyenlítődnie. És mennél nagyobb volt az megstünlttetk, a grófi birtokok füosttását s <a tiszta és igazi hazafiság volt, amely jobban e\'U-rés, annál nagyobb zajjal Mrtéa^a két
Csáktornyái uradalom poreelUsdsit, nehogy nüg tudta szeretni a hazái, mint gyűlölni ellenié* ígéretet tsgyen esálastiknakikogg séj{ejt é<J a mety a megye- és országgyülé-1 még a papi birtokoltat is ne paresUista- — uqg _ r .... , .
még u papi
hírlik — a néppárti központ ki aearfu hogy nsm jtlö \'le Bezétyl, hanem ő csak önmagái
kiáltotta ki.
VdlasxM*i mozgalom a hz\'hii »**dban. Vasárnap (szept. 22.) délután három órakor értekezletet tartott a
érdek k iegyenlitődés.
Ez im* a kapocs a társadalom és a parlament köz tt. A társadalom emelkedésének Ezzel szemben a 48 as intézmények mo- j fejlődésével össze van kötve a parlamenté dernebb és íejlődötlebb államtudományi! E* valamint a társadalom lejlódéae a
WatarjTjelenUnl j»eken kifeíezésre ju,ott-
ismereteket revelálnak.
[felvilágosodás és a tökéletesedés utján tör-
De ma már változtak a \\ iszonyok és ,éník\' ugy (ej ödik a parlament is. A par
lument is él tehát, mim a társadalom; é.tetö
HH._______ _______ somogy- sem a 4$*lkí törvények, sem a 70-es évek-.
csurgói választó kerület szqbadel\'ü pártja, böl való és részletkérdésekkel foglalkozó I\'\'re)c a ^mIuIom felvilágosodása melyen Inkey József báró, ihnros/terényi választási törvények, ^jgy, amint vannakJ
értekezleten nem felelnek meg tökéletesen. Vegyük a -
bárói választókerületek aránytalanságát. Budapest
nagybirtokot elnökölt. Ezen ■ az szőbadelvtlpárti jelöltül Únkey Józtej
kiáltották kt , ki a jelöltséget slfogadván, jés néhány vidéki nagyobb város kerületeiben J
r
Ntgy Kanizsi csütörtök
I
Hüi 01
Ml
A vármegyei kü/ponti valmlmány\' Cierlán Károly alispánnak, mint * központi vaUsilmá y tiaikéntk, elnöklett tikit f. kft I9éu a vírmt gyehtz nagytsrmében Ülést tiroli.
Elnök t nép számban megjelent bizottsági tt/okat üdvözölvén az nlest megnyitja.
E<után fitos Márton bi/oiUágl jegy<ő felöl-■v.isaa minisiierelnékui-k a képviielövalsszlfctok tárgyéban Uerkeieti ifa\'át, melynek alnp,árf a bitottatgja vármegye lerOllére a válntz\'ások idejét október bó 2-árt IQite ki éa trkintctlel ac a§ó-lendvai é« i agykani<a»t vala-ziókcrűle-tekfcaa a vá\'a-zjók nagy számár*, mindkét kt-rüleire nétve barom szavasat-zedö tnegatakilá-át balároiia el.
A sxavaialtxedó ktlldöit>égcket az figyes választókerületekre nézve a bizottság következőleg állapító.ta meg: ———
A tapolcai mUgsztókerilletben: Tukío< Jenő
Zala 77 szám (4 lap)
A nagy gornlílííl Ys bő laiiulrnrtnynyul infg irl ji>gy/.i köu|v<irl n hízolmg kfl«»,Onnét feje/Ja lí Ftios Marion liizolltúgi jegyzőnek.
Ezek u án t\'liiök A Űző \'»agi llliw bé/árta.
1901. szeptember hó S6-ÍB
HIB1K.
— EijeyyxImIc Halphtn Teréz kisasszonyt, Halphtn Mór köz\'ísztelelb-o álló helybeli kereskedő teán i <Jj»gfe*i«» Károly magyar állán vasúti elíenór, jeles tollú hírli\'piró kollegánk Bud»pestrűl.
küldönc IDr-Poór Éf Ép*áíf0\'11
J | kiia-szpiiyayul C^urgóu.
— Eio brt*o><\'u\'J Wrek. Hornig Károly pliipnk B?hér István káplánt Muru-Ke-r>* turr.i ét Juk Bélit ujmiiés káplánt Ge.\'s<re neve/te li.
— A l<lrft»rtu kikrólifll, A király Komiéi
— A közgyűlés ugyannak lávíralilag Üdvő-vö/ölte másik alapilójá\', Heksiez Gktsstávot is. Azután ii lisztvúelők választására került a *oi Szabó Károly királyi tanácsos meleg szavakban emlékezett meg as egyesület élén álló tiszt viselőkről s indítványozza, hogy Paliavlcmí Ede őrgróf eli őköt. Rákosi Jenő másodelnököt, Porzsolt Kálmán főtitkárt és a többi tiaatvbelaket | njból kéne4Jakfagj flléstiazUk további viselésére Pal\'avlemi Ede őrgróf tiszttársai nevében is meg-kö-zőnte a kitünieő bizalmat és i-.\'fgadta ai egybani\'U megválasztást.
Az igazga\'ftvilasztmány megüresedett btliaú a kővcimőkkel töiiötv he • Hián Endre, Dőry Pál^-biró Febérráry Imre, báró Fiátb Pál, Uyurácz Ferenc*, íletyey Sámuel, Jankovteb
választási elnök, Redl Gusztáv váaiztiísl jigyső, \'ile.\'a pnz.«onyi ItéKilábliii llrót (aki másfél évii-
A Is Ferenc a szavazatszedő kflldóliaég elnöke Csígtji, Ferenc je yzőj^j Csendes József, K\'iiy Jenő bel/eues elnökök, Horváth Jjaiö, Köry Bála helyettes jegyzők.
A keszthelyi v4lasstókerúletben i Dr. Dezsényi Árpad vat. elnök, Lomsy Li\'ttó tál. jegyző, Púkor Adorján szavazalszedóküld. elnök, dr. Schwaroz Zsigmond jegyző j dr. Csanady Gusz\'av, Ojtay Uuidó helyettes elnökökPuly Jan»s Hoffmaon Miksa, helyettes jegyzők.
A zala\'tzenl-gríthi választókerületben : Surgóili Miksa val. elnök, Ulazer Gyula vál. j< gyzü; Ilién Rafael szaiazalsxedő küld. elnök, Kob>r.. Jáuos ***>. küld. jegyző ; Sa&ts Zsigmond; Botly Pe-ter helyettes elnökök, Lobonyai Elek, Nnnnlr Zaí|mond h "
A nagykanizsai választókéi ülelben : Eperjety Sándor válaszúm elnök, dr. Tripatttmer Drzsu vál. jegyző, ír. Beötsik Ferroc, Szrntmibár)) Dezső szavazat-zedö kfildüttsegi elnökök, dr. fábiáii Zaígmuod és dr. &oib»cbild Jakab »zar. kaid. jegyzők ; F*it* Lajos, Trijiaum-er (i) ula Öruner Lajos helvelies elnókő», dr. Fríed Odú\', Szoady Lászö, üjuk István belyeltex jegy/Ok. A zalaegerizegi választókerületben: Szily Dez-Ő _ Tál eíaők, dr. ritigcifay—Elmier—vát
jz d előli Na y-K*ni\'Sán volt jaKmbiráJ a tur a-! lioz x átnfö\'öili fclr\' vá ; Oro*z B-la szigetvari jdiúot.ieósá.i nlj\'gyűi pedig a lcteuyei jirás-biroiákhoz albiróva nevezte ki
— Bank-palota Kau> M»nl*»rtn E n\'pókban" vároxunk né\'iány vezerlerfía, mint kOldöils<\'K Mkereste Bécslien az Os.trák M.-.yynr Btnk fü aiiáen it é» azon kérelmet terjeszt\' tle eiő, h"gy h bank városunk l-jlődénét emelendő, építene itten hivatalos helyi-igei ejhflyezé ére és l yyéb célokra egy pa otat. — Mínl ör\' mmel értisíílQnk a küldött-^z "ik<rrel járt el, mert az US\'trár UigfUf Barik főttnAcsa ígérete\' te\'t arri nézve, l;o?y már.a jövő t:ivass/.al lel fogja épifetni Nagy KnnísBáii a bank. palotáját, mely
..____ . u,umu rcienvA, iicijsj
Somogy Margitja ^ Kös/é^ jóUf, Poga-y József, gr„l Széchenyi Sándor, gróf Széchenyi Emil es Tor-may Károly. Rákosi\' Jenő mátod^lndk indítványain üdvözli a közgyűlés az egy et ntegalapi\'á-snbao rcszlvett Porzsolt Kálmánt i«, aki tis esztendőn kereszlOl mint fotílksr fárjdbatatlan |l>n<galoiiimal é* ^iizetleospggel vezette as egye-sület•ügyeit. Pállavic<ni őrgróf elnök indítványára pedig jeirrzőköoyvi kő«zőnei<*t szavas at illés dr. Fodor Q.zkár i|tk4ru»k is boa#ám&k<l« déKeért. As lilés az elnök bereKm\'tö *zaval uláa Pallavicini Ede őrgróf elnök ólMésAvrl íVt végiV.
— A tanfelAgyelfk Ikhe\'altMsgaláaal WTasScs Gyula valjas- é< közöktxtásOgyi minis-ti\'r a bivatsl\'s lap mai számsbaa körrendeletet intéz sz ország valamennyi kir. t iif«IO^yrl0jéb>,t, melyben (Irendeü, hogy a tanfelOgytt Ok kötélének \'a te ügyeletükre hízott őss/es íik Iákat évea kint legalább egyszer mJglA Oifllní, a látogatás er\'dményéi6t-jef>zflkőnyTet venni \'e\' t a következő évi ísk blatog«tásnál ebből knnstatilni, hojy m.__t.-zle!( hiiaiyok pÓU>4aM#k e>
I ! ._> .., . . . -, ___.. . Di-zter s taiif^lbefelők nti tt-rlánvat felamette,
fog adni kp-iparosiifnknak es i .\'ssan nagy díszére . .. 1 ... Ja * •\'
I " Vj|.nj r \' ugy, hogy utazá»u< larlam, ra 10 korona n pi-
—------1 ~ „ ~ \' . dijai a a< első osztályú vasúti jejcV árát számit-
— «. D. M. K. Jhltlli unaa* A Du, anluti\' h.,,játi ,e| 1 \' 91
Küzmflvelődési E/yofü.ei a Va. i-utcai ui város- \' _ tJJ távbe*sél« hivatal A kereskede-ha/z lannc-terméhen tarlód évi k^gyölesét Pal- hemügyi miniszter a balatonfüredi posta- és ivicim Ede\' őrgróf, titkös-tacácsos ilnöklele (av-rdabivHlalnál b rendezett nyilvános távl.e-»laii. Jubilár.o kösgyölé-e vot ez az egyletnek, gté|ö á]|omisl a belföldi, távbeszélő forgalomba I mely must Qlie meg téz évts lennállásaosk év | bevonta, lorduújat, de mert a képviselői ál^azlások nz:( n\'H\'Sf, * ■ (UklÖdss^t ■V \'1\',—mttiden ön-
- .
Hajik István szavazats/tdŐ kűldölseM elnök,|"7""\' "u".uuc,,< Fuiou Jíi.el szav kiild e \'/0 - Csilla b tí ld jubiláris k»zgyülé< alkalmából taviratilag ttd
\' helt\'Jui^elnfl.ök*8 K .w-Ván i völtö lík " .We\'öletei a leslvércgyesűlettk helyette* etnő.Ok, «\'»e"\'\'lMíü| , y. fc|. K. E. és a kassai Kizincy-kür,
— A Mura áraááia. A Mur* folyé, mait
i.. ailoi x je 1i« „.a. , héten robamosHii áradt, ami a Íoíytonot eső»á-nep y ne kul csöndben, fo VI e a I ozgvU er. A . , :. ,. . \' \'
• ........ ■ • i«i;ia„ ii.!. "pk következménye.
IÍSESPí belyelteeelnö.ök, Uxchá,, |
í^^^n_AUlél lti\'marom.
-As altíUndvai vútiUitikeriUelm : 1-o Kerei.c fro( Séelieayi Sándor Tuinmegye, Fctiyn s-v
vál. elnök, Ki«s Denes v.l. jegyzi, Balázs lle a, Ferei.c Ve/nremmekve foísnania^ilr. Ováry Psink^üyuia_szav. kütd elnökök, F.taky Kái^ Fere-\'c, Hertcl^ndy Ferenc íT^mások. A kőz-Máo, Pollák Emil sz»v. küld. |egyzök ; l*auji I vyQ!é,t l*all»viciui Ede őrgról <lnd|k nyitotta Awtor, Fuss Nsnd\'.r belttHe» emőköE: Sim^n j,crHLB.,yv irtt.
-Zilgiuvud, Baranyay Kálmán hely. jegyzők. VLnant, hite esitésére p dig Anlsl (iábor pü pököt A boksa* választókerületben : Tha-ay Kristóf j éa-dr. Sz.ibó K roly taule ügjelr>t kéri fel. választási elnök, Antal jWs választási-^ jepé ; N«*y t»tszcs«e! fogadott lelkis bes édben Saa«eber Ji/sef »z«v.kűid. elnök ; Forint"! Tiiw Uifej\'l az elnök, hony a II. K. E., a íre\'v a •zav. kiild. jegyző ; Babos Ármin, Szabó Uöme magyarság terjfdc-ét akarjí flőmozdi\'ani, TÍagy
Karoly
helyettes elnökük: uozoa Imre, KIí Karoly he- cé| eéresére — mejyben a miipyur állitm a \'\'"ifi 1W®\'1* \' nemaet jö»<>je lekszik — zuj almiul, de fájdn om
A Menyei választókerületben: H-rtelendy Béla [szerény any .gi >szkö<ükkel kii/d ét \'ppen e/ ■ választasi elnök, Danes Jenő választási jegy/.ő: okból intenzivebb mökiidést még neui tudott Choma Odőn asav. köld elnök, N ieácíek János teimataini, de csöndos mankitval ákvép »zol-»av. kőid. jegyző; Poln\'M-b Árpád, Schnaider| a D. K. E. a nemzeti müvélödói dg>ét, Jótsel, h. elnökök, Széautő.Gyula, KeH György h<gy múiüdéiével a nemietiségi\' érzékenységet a h. jegyzék. Dnnáhlulon nem keltette lel soh». Hogy azon-
A Csáktornyát választókerületben ; Zakál Hea-|bnf niigyol.b muiikás-ságot fejth-rmea ki, . «z9k-rich választási elnök, dr. Hajó* Ferenc valasz< séges, hogy »s nrszág közvéleményében nagyobb tási jsgy.O-T»th l.tvsn azavi»zat-z»dft kO^dött-jéHeklöilés kdjoii az egylet i\'iánt, hogy nem-*é|i elnök, Potesmiiky Emil i»ii. fegtd. j\'syú ; l<^a|t a Danámul terIHe\'én t--rj >ztlle«sc a nem-Sípot Kiruly, Szilágyi Ggrua h, elnökök; Brau- Mtj nyelvet, han m idegenbe szakadt véreink
ser Lajm, Doboey E ek b. jegyzők
A valawtási elnököt kkudaiyostntisa eseten I a tapolcai valasztók^rSletbeD Acs Ferenc, a keszlbelyibeu Pákor Adorján, a izenigrolliibun UUs Ralié1, a aagykanhsáiban dr. lientzik Ft-r«oe, a zalaegerszegiben Hajik István, az alsó-^endvéiban Balázs Bei a, a bn\'-saiban Sanvtbtr Jótsel, a letenyei&en Choma Ödön, a Csáktornyái ban Tóth István bely.Ue ilik.
Ezaián a biioHság a/, egyes kerületekben levő küziége et oezto ta lel két-ki*i, — íívtve károm csoportra s mégátlapllo la a kö/se^ek atavasási loneadjéi.
Végül a jegyzőkönyv reizletei* utasítást ed á«_uj vála»z<áai törvén; rendelkezései alapján ii biiotitág tagjainak a Ttlasztas lórttlt leendö-.re nézve
kőzött fenlartha<ss a hazafias szellemei.
Porzsolt Kálmán fölí\'kár benu\'ta ezutm az\' évi jelentést, a ir.elyet á kö/gyűlés tudom iául veit, azután dr Fekete lg ác lőpén/lárjiox ter-je-ztette elő \'tíz évi számadásokat, n elyeki.ek vezetéseért s közgyűlés aö-zönetet mond a fő-pénztároiuak. Aotal Gábor dunáutulL zefor^sá u pű-pük hej leviefte,\' hogy as Adria biztosító, társulat 200 koCoaát küld az egyletnek, dr. Fo dor Oszkár t\'tkár pedig közölte » közgyűléssel, hogy Relyey Sá t ue! 200 k "ronftval sz egylet a b\'pilói torába belép. Ez adományok tudomasu vétele után Poiz.oit Kálmán ii.ditványára a köz^yúlit* \'n gy lelkeái\'déS|el elhatároz a, hogy ii atapita* évlordnli j m tavtraliralüag üdvözli az ftiye^Olet megsl píti.já\' «i diizelaókét Széli Ka\'miu m ni«zleretnököt, 7 . a
Csütörtökön átlépte medrét a elönt öt te a muramenti tőldeket. Murakeresztur Kollat-zpg községbe is behatolt a piszkos ár. — Szoreai-eófe—azonban- >-m wa volt n|y nagy,"1 mint szokott leoaí) s a lakosxag már tlőbb meg. kezde te a t.-ugeri törést és aki sié elt, sztrjsoo be is h rdbatia a ler t éaT Kár a-onbsa így i* van elég — Vníah ira majd c-a- meg. al>. dol-o.ik a muriimenti t -rxriT cssparöt, meri
az át védelmi (erVi-zet magasabb helyen már jóváhagyást nyert, a Mrvéuyb iái. is gondoskodott a Mara szabályozásáról. Az"állami köitaegveieahen a címen van . már előiiányzol\' A szeg. Így bál hát vae re:nény.-
— (JfAnla Az Uránia tudományos srinbá* sok vajúdás után végre fedél *lá kerSh és tegnap e le még kvtdhrtta előadásait a lőgim-iiaziniu toruaesar okábitn. — Már Gyuia| a XIX. Század gyönyörűen megirt darabja, volt a bemutató eWiaaá*, mely mindvégig lékötólle a közöiHég ligt elmét és érdeklödásá1. Valóhiin nagyon s jnálatos lett volna, ha hely hiánya miatt nem é|vez\'>*|iUk volna as Uráaia érdek-lesülő és tanulságos e ötda*ait. M* eefltőriököa Amerikát ibgjuk látni, melynek szövegét ilj. Hegedűs ífandor itta.
( akirgytr XAkaajbaa. Zákánfbaa gróf Zichy Od»n, több mágnás é«mil»idi töke-penaes közbenjOttevel enkorvvár..) és finomítót Metil. A .részvénytőke 3,000000 koronában lett megállapilva, a már teljesei be van Ltzetve. A szükséges 8000 kalasztrsli* hold répalöldat előnyös szerződésekkel már lekötötték. -<— A gyári bmndezcst az ismert s»ng> thau<enl gépgyár .Zálliij*.
— Hsluéaiet. A városi s/iaügyi biaoltaáf tet"- défu án ülést tartott, az ölésre as szolgálatot t nkól, bogy üslmsy 1 nre ssinigatgalA, aki terem hiányában nem jiili^e\'t Nkaaizaára, ujabban, i-mét folyamodul\' engedélyért, még pedigleakát szezonra. A* e^yík november e\'éjén venne kezdetéi ét egy hónapig tartai.a, a másik pedig tavasszal kezdődnék és bizony tálaa tartama Imb*.
lmomig JUlataynak at engedlljl novt ^ber

Niffífc
anizsa, ceütörtök
Zala 7 7. szára (5 lap.)
1901 szeptember M ÍS-án
hóra feltétlenül megadta, ds a tavas«i szezont lóze\'ét készítenek, a mely a* utazóktól nyert illetőleg még csak a noverbember >zerzett [értesülés Kzeriut kiváló finom kávézamatja által tapasztalatok alapján fog dönteni. Halmay Som- tűnik* Ki. Ebből a gyümü csbu*ból készített Kath-bathelyról jön hozzánk, a hol okt. 8-tól ke/dv*] rfiuer, a kávéjának kíiflnő minőségéről ismert néhány héten at fog mliködni. TR uniou szigeten míj^ui^muiden Jutííiirállatn-
7A psilaatalv* u j:?n k Jd adáliábanutján egy kivonatot, órftteflTfrá MöTkezdve váí\'ozás áll be. ja me ylyel a maataszem, gyártása alkalmával
E naptól kezdve kizárólag c*ak a belföldre I elmés módon iiiipr.ü^náhalik. Így nyeri Kath-(Magyar, Horvát es Szlavonor-zág terű etere) szóló reiner tt alá»a kávája a kávéid én zamatot, a poatan\'alványnkhoz lehel a feladóknak a posta mely a »z mtek Hzé\'tinraplsáuí) már észrevehető. kincstar ál\'a 1 kibocsátott eddigi rózs»s/.inu iirla^ fcriiietrt teha T bogy egy ilyen Mleme* izzel éa pokat Ims^uéIoí. m g el cuben a küllőidre (ifie-la "maláta kipró"alt ege/zs-gi. «ú ejd-mságaival értve Au-ztriát és n megsisaliot? tartomiuyokal 1 biró M\'ünfi mala a káté gy^an hódíthatta meg in) szóló postau alvany-kat a (eladóknak ugyan- magának a világot, re ve\'eresen n széles nép-csak a posiakiucatír állal kibocsátott sár^nszii^i rétegeket, a bo\' a kávéital i.í/onyo* értelemben at Iványörlapon keli kiállítania »rnint ispanya* .fee".keii*-i4j magfal, de vsléian
A ctmzé^t Mlelőfeg. a lőz^nség sajU érde kében felkéretlk, hjogy a külföldre szóló pos |> ulalvdB^okon a rendeltetési helyre és címzett lakheyének közelebbi n elhatározására vonat* kozó adatokon kívül a rendeltetési ország nevét is itja ki.
— Viperák lrtá*a. A/, hlén szokatlan nagy számban jelentkeztek\' vip- r k sz or»zá^-, ban. A teinísz eríwn irtásukat afezal-\'rV 1 Síelte" el, hogy minden egyea^drb után 16 fi licit íiei.
— Oaalisie Kerten A btY »uicgyei lapok-han Madár - Arájos "Tff\'ríAlTl\' kortes követ-kiíz«5:.nyRaikozaior tartotta j-uak l ö/zétn ni:
Értesítés! Tutltlo:n ^»»inrieiikivclt akit Illést# f ihiiak al\'ttí véghez vtít ert ft írásomért ^emmi n~m váiUlo\'z, me« t ez
hogy a váleva-i .r ozj léteimért, inotidáísaitr tekintefb-»o tejeió \'ég ? "idii áTáfl~a XT** rntva.
napon* minden s/akáhau T«e va Mad.i11 biizTr-
méirv\'n voít az. Azétt egv o.y po\'Iéknak, a mely mn^dban v-ve tapdus és e£óftZ-*egeg, a a, I milyet u babkílvéfro* le-f* reszben a azon fdlüt is hozzáadható, a inely teli t az annyi a kedve t kávéitalt fz\'-ben utég kellemesebbé éa as egész* segere titfzve ŰdvOs*e teazi, mindenütt a Íegs.4~ vesebbeti látott\' ak kei lett iet tiie« A, Kathreiuer-[ KtKJtfp maláta kávé legnagyobb, flaanah £6üR-li\'liatattaö eíóoye azonban ab* un ajl, hogy [egeszén vtf*ztáufl isíha\'ó hogy a habkávei ióiirimuihaiathri niód< a P \' ol> esetekben, a ! uiidón a/, i rrostlag eftiltatoíf, (iveriiieKeliel egy-álaán cs ki4* maláta káirérar kcil ne szoktatni; eró cljes egészsei; és virágrt\'i ko>ezés az ered* -tii^H)!\'. Épp igy nem ajn l\'mijok elegg1^ a Kalh reai^r-l\'jle Knetpp 111 tíála lúvtH - sszonyoki ak, , ábadoo kn ik, gyom r-f siív és idegbsjoaoknsk. II -s/u -hrtonrit:*, hojr könnyen
|»m**zthct(> \\ etképző és ^rósiUi; ke.lemet izénél i\'logvri at.nál ioi ban <iMkt |olt»»l Isszuk
Közgazdaság.
Ktsy emléknap.
\'Ma* liz tv** síií^f-, hojy egy oj iparág eb itl*cu ti Dititv hivaiva mU szám ha veiuiiy, tg, odoít \'ég ^a 1 eaii jóié-IIfíapt c-i a takaiékO\'sa.Mf ha/, afia^unk-
h»»gy n rendé* ka ■ é-
E.rvz- a, ■■ 1 n f.\'JHI.\'l ^ .1 \' ühi eplfl iptrág ennélfogva, az Hjánlliatu láp* <:s eivezet cikkek i hm. meg nem etéigé mt: fáü^ofba\'ó vívná n\' ű. A öikifól a szó szoros
erieith^hen. .f^a\'ád1 «k j-iezve, » Kath*
reiner-íé e Kneipp-ntahta kava jero.éezeteaen s/ámot u ár ór i is t iláli, kikf oolíá többnyire biró>\'ag kiro^Asnlva, tnfgl* mindig utódokat tal lu<4\'. A kő/6nség ^azotban 1 Miiár határozol-tan tudja tne íMi i»r.Iiíí/jelei s-t sápit érdek<-hen
vasArjásuiU csakis

a
ban v<\\m.-pftas#L To lju ital •».!*y nagy szer p t liogy mennyire hódít
mllv tont^a*a váll J\'ehi élvezeti c-kktj tjyanin. m\'^yuk, tvzj *a ségll< k pimra fw s^-i^ j^nt, —ím,
bouy a »M\'h 1 Ktuíp p*ter mtiy <rommát SxáiUiU síkra elóddambaij ytf M A b
egeaz«ég^s tnaiata ksve erd-\'^éhen. Igaz ngy-\'O,
a o^aiádba\'j nak meg-zo ás j .hu an* y e/t ,*t iiJi()d<\'tiiUi| V
Kntjpp
píiier :«rcké;»éve|, mini v dj^gygyv\'* és n Káilr rt ir.tír 1 évvel iylhidíi i-mert eredeti csoma-.okat veszt. M n aitoi a ta\'ód\' Katb.reiuer es.«k kis ideig fta.^zn\'ilnthan vott, ott • élkÜlOzbetrlleii.
juiliL
cég hirletmé\'uye\'bf dr.ya íldv5?\'5l\'.e öt lakufékü\'
tele Kneipp-matóía ka
k-lj. A jú^al innúllMia t^hat a ^Minden hi»zias«zoiy ea aki .\'kintefe az iinág és—ióizra—a- Kaihrstnvr*
it«\'Znit|j
vonja, sohasem birja elfeledni Byda negv#t«iá« • mtdőo latja, hogy Erdély nem a laagyar királynak birtoka, hanem idegen tao!do*ok prédája, ha/afuaaága megint a régi po^itiaara k^sztiT a német- ét t$rök-párt kóati ingadoaáara. Aa ő politikáját fa Arany szavat fejcsik ki a leghivebben
• Két ellenség a Dnni két parton,
Kevés annak az éa egy jó kardon.
- Egyiket,-a- máafkif ^ kritor ^
— ■ A bogy lehet — gondolja magaba.
Mirtinuzzi Györgyről .és koráról szol a Naiv Képes VitagtÖrtenet 131. tóse e.
Ali kötetes nagy- munka sterkeaztóje dr Marcalt Henrik, "egyetemi tanár. Egy egy kötet ara diszes íélbdrlöiesben 16 korona; lé etenkmt is kapható tiÖ fiiérjevei. Me^jeien minden bétea egy füzet. Kapható a ki*dóknáli(Hevai Testvérek Irxi. fnr. Rt. Budapest, VI11., Caót ut 18. aa) s m nden hasai könyvttreakede* utján. k
— A térítők tgendá/a A kerentyénaegnek as tt\'d#TteTt~9i*t FÍ4Ő szomora de uagysserfi koraira e nlékesie>r> evei tértek vissz* mintegy a retorm3<$l titán, midőn a* egyha* a maga kehben hajtőt la végre a? ref>ragat. Ppitámadt U)ra n he végtelen erejt A hódiitkk, a kik sz uj vuágreazbe vitték fegyvereiket, magukkal vitték a teritöket is. 8 a ep e*yezerre veazté el «mei honat és hitet óaet istenébeu. Az, a c**>dáato* nep, a melynek Is en-
uljr küzel jari a mi^okk^s, • mini e«á a iiiavau lyónyórti .egeadija bneayitjS, nem kóouyen, nai;y leeahtozatok áraii fogadta al a im\'*í oj. hT.i>\'i ■ Fionffr\'uwnak-te-regéje adl tanen eg*e«Zén a mi naiv epa»*Qekr4 eíniékejMiel. Miud^ettO ajkrOi*njkra aaaiü éa iei : Öitótt iru\'t ;j]ak j% e^uket .awm |«gyezWk , l»l 1 iegi ira«tu ló t oii tdkett^ek ea»k a vaaa jtdaítt a civil *árt» ftor*z>k\'<ra p mindenuet eg^«egy t n^gy kuátö mentege meg ai eIpasstn»a«toi, i eií^ed!-ié*ii\'l: egyiket Arany** másftat l/n>gieiow Kz a caodálitot, df t^o*
i tuoru oeptaj ptí\'-itg btvonuU aa oMsae be. ejebe j s ott élt ítzoinoru «n, szatnfUetve s <»tL v*rt* ea j várja a pusztulja keserű órait. M.mlia p^foay* l rrioden laőriás. a mit az európaiak c*a<án)a ; Mvag", k^zelehh hozza aa ö utusó pueztnlasakat. Ü^y io^\'ftA eipu 2 u.ni, íííiiit epuátultak aa , o^koi\'i ^al»at\'>k, uig|y^k ji borlAiuúakó cnabarak kori árs vt vonat. K í tudja, mi kor t, *i j\'mtdyikheh j»u z\'ii t ki a isjtsjuk: . a mint pu<zm t az • ös-v (Ion. egymá\\Után d<ntek ki a báliak, es pagonyod, ók ia togytak s mikor az
iy
reg &/er
r-
v >szat tsznóati
In gy a i>íp lyfeS ^itclme ui^r
paiup Jglla tv oi\'J.,;*ÁV3t az egyszerűen p^fkÖH • árpa* kewruenteUk es ux\' e^jrazerűen por\'^oU maizta s-m íélét mét\'M rn) n< tinóit id^aea izével. Szü\' ^éges von teli** ezeket a ku}e i»et<enstígekct meg>2tiatetniy a -íj\' flg^í Knetpp pát^riek egy ilyen i\'le e* n u\'aia ka^é ^yarasara iraioiílo ktzdeinényeiéicret^ , melyet a :eg^iiimertebb na»teífnte yek nr (jmogatiak,^. á Kaibr^iner cetnek költséges e** it^raigyobif mervii ia^du* zaH^tak su erűi; ií». a tniniaszerQ, tpotdea szaki ktnMylói n int uvSlernetetlen es íegkitünóh-nea kipróbált gyáiiméoy .KathretreMéie Kue/pp-t^aiatH kávé* uev ala!t, 10 evvel ezelőtt lalái a ebi*, bevez^lrséi. ezóla pipi!a.nii Jty<?xe siker teljes diadal utat tett as egé*z világ kórül. A K*!hreiner«íél# Kneipp-mal«t^ káve tzt a nagy sikert mind nek e:ótt s egyedül annak \'a^ előnyének ro*\'Önhelif hogy a bsbkáve kedvelt •izét torja. Ig^n érdé es ha js, hogy 4nily moSoa nyeri e/t^a/, ízi. A a é. ff in; ludjuk, i.dl-or ja\'aku Ís<skáií a w»r-iyéknek » ^y\'rm \'Cií* a mi Cíjftniyénife ki\'(Hl il Ebben a c*e nyében fekszik a. mag^ a kávészem. A liuf-os burokból azonban v-z Kraóok egy »öís-r« t evü
ÜlfL irol.
tu
irodalom.
Mart!ni42zl Qyörgy a név cgí^z kor-s akíit \' oat a magyar »» rnz t történetében. A íat»f<*ritivak kíi^bi jutott ttagikusahb t-ors, uiiul neki, a ki • iv, b^o ifot vnit u «ajat céN járói, ö p ri KÖ Olt k >Ht ja^zaa\'it
/Ttin\'i*poÍiuk.H^I. Likmi éa m^glooioit nódon kedelt arra |örek<fdote, hogy M^gyaror*ia|iiit es Erd» lyt egyesítse, imte* ily ria^y öanzt*torráí egy hu/f Mtturt}<Ll.f iá sgjiti u lchcue,i*s voli, rgy orgyilkos tőr kiohotta , élftít, h gy cstk tn, jíiroí láihass\' M* ígére* F-dJe1, mtnt MSz-*séay 1\'aradhAtsilan h bárnők, a M soha^n mu ath ilta meg hstájához való >z re\' tet , nnyir<i a \' me-ít.yire erce oodón me|-mu ^ths ta. rilna, ak or aludt ki éláte,. Neve Eid-tyórs/.H óricnel>! j*íle».ieiie Mtg\\>ir-orsza^et. ua<« iido^aia voit azetu nagy !r 7*-4Íianik^ ím* századokon aileterolta hazánk\' Ieg|elesetd)ei(» Hazafi-s ágt Ferdinánd pártjához
nu.hu p elve ily nctn»ís . Krr o a tu Képes VihU\'iíJi t / A íttM"! Mare ili Ü curi
ára disz s lelb rkóte»i kthi ts k *ph iió 80 til hó^en egy tüzet. ó a kí*dA«u
Test verek ltod. In . i\\\\ Hu4apeat, Vü , 18. aa I a minden hazvi köovvkere«i-e*ii
!ftH
» * tbau már nem vau
ddátu r^l azói a Nagy lűsete.
inunk* sirrkisktöi* dr* tanár. Kvy-egy kötet l|i borona | ltUeten* jevel. Megie>en ta n«ita
41 .R^vai l; {!&» tat a n j^a,
Hird etéseK
lelvétefDek
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán.
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZ KÖTÉSIG:
valsaüai f
Paspartoüi emléMbumokat Aszfeliratpknak, táncrendeket a l^fínomabb kivtteiig Elvállal továbbá képek, fotográfiái tentek, razbk óé* térképek cachirozását, ugjKann^^ i síakba vágóéinunká!.
Elvállal -ia készít