Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
54.81 MB
2010-12-16 12:57:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
801
3038
y*
Nag^-Kanizsa csütörtök
Zala 79. ssám (4 lap)
IMI. október hő 14*
Rigler Jó*aef Kde papirnemiigyár részvény-1 rekoek atb. nagyság*\', mérésit az egyöntetűig j gen islesesen volt dusítve, A terem Iár»aaág költ létrejött a^erzödést, butditván * kedvéért megallepitha\'ja ugyan, azonb*n. hogy j sarkakba volt a köaaégbáss, a hol a Mróa*g»t«|
exen Merek melyik köoyv kereskedő vagy papír igen kíméletesen aaabta ki Réváea l.ejaaae. * kereskedő üzletében vássrlandok, el naas ren- fe«a biróne. tarje aeeédletafel, ea egyeset* d«lbeti. liifirletbtli titkárival. Igen assp veit a pừor
As írófiizeteJkre nézve azonban a vallás- óa leányok bevonulási. mely bee az estély i«bbt közoktatásügyi .minieateriunl 1898. éti 8 ).6tf8J exerrplfii Is csatlakoztak. A raüwrteUa vele szám alélt kell rendeletével kiadott szabáiyaatj dásekór (elhangozott a páazoiofc dala, maid áru-1 iheive^megállapi o I minták az irányadók. \\L. W\'iss R«z*ö a aótártue faMvaaU a •tQrtu
Unitéi kart arra, mi«aerint bas anak oda, hogy a papirkereskedők mindenütt kes<l«*tbea tartsák a eevezet? cég alul kéazitet e a Tar>itók buta é Arm-alap lírára ftvedtflae\'ö Jelzéssel illáuit Iró- é* r»jz*toreket.
At Eötvöa-sUp a "nevetett céget a kötött—aiersedásban — fet|ugo»itotta, hogy
cikkeinek üzleti terjesztés* qeháfrót országszerte\' Hivatalos közlöny 1994- 9. a*.) pfasrafaeokat.
felblváaofcai bocsásson kif amelyeke\' ez Eöjtvöe- Ezen rendelk esésemet az ösazes állami, köz* I Paaatoil*an»ok a következők voltak : Barser 4 alap elnöksége is rlafr ; f 0<ele«tr továbbá magát ségi. társu atí és magán népoktatási intézetekre Mariska. HoCfer Margi\', Hoffer K elka, Kuc-tii as Eötvös alap elnöktége a céget vallalalában exennel kíterjea<\'em a felelőség mellett fölbi- Mariska, Magyar mari-ka, Maakaoai Mariska* támogatni. ívom a tanfWÜgyelőéget hogy a közvetlen veae- R*uss Anna Taecbaer Júlia, Trojkó Etelka, se
Az Eötvös-alap ezen eiJárá-vSVMl s*eioben a teee afatt aló öas/es népoktatási tanintézetek Wagner Anna. leghatározottabban hangsúlyozom, bogy mnhar I tanító nak egyes oések ugv ások készítménye* torok : tíodzay Imre, Föld Lajos, Dombi
őrömmel látom, ba a tanító? k»r a nmgysr ip.«i t fnek «z iskolahan vagy *zoo kívül való ajan* Keretic, Fl**gár tválmáo, Janu«iee János. Mayr támogatja- de »st xcmmi *sm alalt sem rnged*|láeat szigorúan tiltsa meg Ferenc, Mali JótaeC, Horvá h Gyula, Horvátb
betem, hogy egyes cegvk vagy azok ké»sitmé* Hxeouló eljárásra kirem (öl as ..egyhazine- Kilnmi, és Wmdl Jóss»f. A notáfiua és bakter nyei a* iskolákba»» ajánlassanak, mert az j g\\ei;főhatóságokat. i k«*ttöe e*erep« t igen űg>e«eo betöltötte Wetss
laeserék be*sértéséé*] a «zabad versenyt Budapest -ni 1901. évi jnlius 26. R*ssó J n lót nei»*e\'»éget Enuel Guettáv,
minden körülmények ^ö/öti i\'izto it.»ni ukarotit.i Ez a rend-let tökéletesen megnyugtat halja Jlj Wet«\'enaUrti Jakab és $tet>»«r Milss, képvitelék. Ai állami elemi t-kolak go: dm k ága saa | p -pirkereskedöket, a kiket — a jótékony in- — Ofenbeck Károly min* táuereudssö ***riett
teneió dacár* —^érzékenyen megkárosított volna { maginak érdemeket. A mulatság s*ép sikerét hs eayesmeny. | ne» kis mérvben mosdi>otta elö Ileffer Gyula
— Saüreti taatilal*^u;. A , nagykanizsai faradbatlsn tr ve konyaege. —\' A vigalom mintegy St»bómu"kaHMic én tunnkásnök Szakegyletének I 160 korona * tiszta jövedelemmel *e egy s*ep ezűreti mulatsága vasárnap esie igen vMf*a es kedélye** e-t a m le veivel záródott. —■ A folyt le. A terem az lk»lomnak megfelelő*eg | négyeseket minleuy 60 pár táncólta.
| Mulatságon felII(fizettek; Remete Gixa 18
t-—^ . .---, it .. —7-----T ,. ~ kor, 80 Miért N. N. 10 kor. Kperjeay Gábor,
FT-Kam^a árraazeke lö riivjn Nagy-Kamz^a város drvas*éks folhivia Tripámmer Oyu a, ufenbeck Károly, Kobn L.
az.
"7-
■Éht a f évi május hó tNkéw >1056,1 kelt rendeletemmel klidult eUasitas*3l pooifaháu ekksnt rendelwe>tem :
A tsnteii, Unitót^st&íe\' a meKSlIspitott " tan-költaveken ÍnVillkf<Okaéges am*atkösöknek, író lOze\'eka-k, r;«jtlHp»r»ííiti, rojialz , in»*"e-
■lrdfftés.
örök
(jmkeegfnek li.it- JZncmsz j^nnett
jelentkezzek, ^^s^cnek I öl vétele vételt n» árv«Hzéknel
HINetés. varos ár vas/.éke
hogy árva\'ári
Simont, hogy arvat ári vétele Mjfrtl a/ árva«zekn*rl illetőleg amennyit én az emtl^etl sreméU idu \'j^entkőzzek, — illetőig ameiin>iben az emli.tet
közben meghalt soüuu : ««eva»«ák__fölbivjyjssemel^. idóknzheri megh ■ Ir volns,—-aa—árvaszék
ssokat, k\'k a neverettnek a városi ar^spéirttarban ! fölhívja atukat, kik a. iifvexetjrek - * var.wi kez-lés alatt l^vílr 9336 korona 52 lilltrnyi íárvap^nstárbkn kezelés alatt levő 4573 K., 24 fcésspsBtf ■ á\'HMtségéri igényi—tartanalr, ..^/ukép fill^avi M^ap n* Jj/jjkpé^á^—igén>t—tartanai;
—ftrok&\'idaai-—igényttket \' menyük
melleit 1901, évi nortmher jn-<h>) az^4Xtaá*JíáJ>.él ftáa4 meJlett ,1901 4ri norrmber 20-dig az ^ égszo>jsk. ^ • 3f>2~3 S\'éknél gátolják. _ \\v -357
Lajos, 5 -5 korcnarpBrandl Sándor Eichnar ISándor, Rosenfnld Ede 4 4 koronát: Ftschal ] Lajos $ kor. 20 ftll ; W inaiéin Lipót B kor; lMéiBfffi Lajos t lót; 40 titt; R^fésa Lajos, Vertei Antal. Gáspár ló seUN^fcj ffiMtr vendéi öy JfAljig—üyali, KSEIer Testvérek. IHorváih Kaíman, .2--2 koronát; Hencsie-* Józ^el, beo Mta | g^/ 73 n||; Uoirth Fere> c. 1 kor. 60 fill! árva-1 Kár-dy, 1 kor 40 fill ; Hábn Sándor, í
T0TTIS és KREN a< b
AlapiUnioU I hu 2
B"U.dLapest IV., S^csi-vitcza. 1- szám atsnlják köze 40 áve tennalló a. országban legjobb hírnévnek örvendő AruhSzukst ^ vászon és fehérnemtiek bea erzesere. Nagy raktár finom női, uri és gyermek fehérneműikben Teljes menyaahzonyí kelengyék ^000 koronától 10.000 koronáig, a legjobb minőségért és a legszolidabb, legmodernebb kivi ifiért
PSBBmBBHlSBBMÉ ict)«l ItMMtég
kor. 40 fillért; Deutj?eh Adolf, Wagner kisasszony Munkácsi Náii^>mé, 1 — 1 loroiöli ; Fleísobhclur | József, bortiélv. Blatt Soma, N «gv Józsel, Korona s/obspincér 80 - 80 lillért; N. N, Bukás ignfte, .Toma Ann*, Áuoaion Flóriát, 60 filei |
Erdei N.. Kovác- Imre, 40-40 Iliiért. f
A szivrg te ülftzetöki ek éa mindaaoknak hkik*vLatinunk nikerel elömozd tani kegyeskrdtekJ halas ^-zöii^lÜH.e\' ny l»áuitjuk.
A t tndttőtéy.
l^gnagyoub gyári raktar \\íuuy*ij€kU4n^ UutorfiüvetrkhfH, takarúkbat, függönyökben, 1 utókban, gyékényekben stb. legolcsóbb gyári érakou.
Hirdetés. NsKV\'K,*\',tzsa varos arvaszéke MutsJ^ G-yÖr*&yöt, b*v y
ke/zek, — ilietöleír amennyiben
fö hívjií áevatérf-—örök^ FF v ssifAtlCL - ifllgJH^
az em ttrtt
yji I stemély idökö ben jn gbíi t volna, as arvasxés KT 8%\' I fölhívja nzokat, kik a nevez etnek a *áro-i
Nagyobb btí0Bnrl:tsokriáI vauy meoya.s-»/onvj—k^\'h\'ngyék tncxrendelégiéMél [jj árvrtpftastarban kezeié* alatt levő 28646 K. 90
~dh4U lévMetí megkeresésre, meghízottunk ál teljes mlrtTkolUk dóval Maját % "ÍW i^fc .ör.ök\\é^re ^"^wT^
•----A \' J n.ikep orökö ödési igényüket okmányok ben u»»-.
. . költ&étjünkre küldjük bárhová 88 tása m«llet? 1901. évi november 20-áig ár^a-
w ... , , , % székné. igazoljak. 347-3.
Mintákkal é*. választék • Öld. menyekkel niiixlenkoron szívesen rendéikezési\'e ; llunk. Q _ ^


Hirdetés.
___ _
Hlrdrlén. Hirdetés.
N.«K:tnt7sa v. arva^zt-ke fóllnvjn T1oi»vclÜ\\.\\ N-Kanizsa varos íkrvászéke lölhivja . oBolf\\ N.-Ktni/.««a város srvaszéke lölhivja Grloaz Oyörgyöt, hogy arvat a ri örökaegvnek fetvi-te:e ^tiosíit. hogy nrvatari örök szírének fö vétele Simont árvát., ri örökségének tölvétfle ve-vegett s/ ár*asséknéi je éntke/zek. — itletöleg < vegeit az arvas ékn-1 "jelentkezzék, — i letöleg gen az ár»as/efne| j-*ienfkt zz^k,-— iilelöleg araenv-amennyiben az em iteit szeg ély időközben meg- j amennyiben az emlileU szemelv időközben meK-jnyiben az einlitetl szemé v idödözben megbáit t-alt volóa, az árvaizek lölbi^ja tzoknt, ki a halt volna^ az árvaszék fölhívja szokat^ kik a n vezeitnek » vár«» -1 ar^p^n/tárbmi keze i ev#*z»\'t\'ii*»- a városi árvapénzt\'irhan kezelés alatt fevö 16038 kor. 35 ííllernvi ke^zp^nz ürök- j alatt levő 1344 kor. 64 HÜérnyi készpém örök-
réyere tgeny* tar>anaK, mrk*p ÖrókrHtodéai Igé- ae nyükei < kmányok \'hffríu\'"tnáa tnefiett 1901. évi november 20 iy »t árv«<széknél igazoljik. 355 — 1
volna, az árvaszék fölhívj* azokat, kik a nevezet ín e> a városi árVipén/tárban kezelés al*tt levő 10520 korona 84 lillérnyi kéazpénz örök-
re idényt larla sk, tríikep Or\'kö^ödési igé- végére igényt \'orranak, mikép örökösödési igs-u\\üket okmányok heniutMtuaa mellett lVOÍ) évi nyüket. ok«oa»iyok b"mljtatása mellett 1901. évi norember \'20 ig a/, árvas^éknél igazoljak. U54-2 \' november 20 áig a a árviihxékné iga\'.oják. 35(5

a &
Miután ujabb törvény érteimében
elhatároztam magam a helyi p ucon a lehutÖ i^golosöbbiti-dolgozni, hogy a
Vhil
forgalm
m greode|é«ek gyűjtése nUzóknwk knrfstozva mcgcstna/jam.
Haktáromsf a b\'ti ujabb finom kelmékkel dúsan lelszereltein, melyekhöl az
ú h * I ám t*ll Idén
divatos ruházatot <*u*»6 |»éciaéri kéültsk. ____—--
Itthon létem rttul időt nyerve, JogMagyob|i\'potttO\'<s»tggsl ós tslésaal less nálam n^jpdmi-jilk^aiitiir
\'Keréin a n TrT.\'Mzmu^m hsdial inwgfHn^ölfllfl k )Ulálrorrfll megyóaííldéat ^sseresti\' — Vtiiékan lavrt tlastalt vevőimet iráeheii megbjVasfa safvraen meglatogat\'/m vagy ktvánatrs köldök ntlntAt,
y r #
T*(Jm t(JiMtúlmtt*t
V ViVrKáNK Kém MfftaiiM
-t : J,4 . 1 i 1 i , üesaaaal iér fliki fáia !nW
_ A Mli íúémyfm nnyy *Unsé1éku rhHUlrl tartok litséieB kals4lolil»él ^silm/f«|irtti, , ^
gyomaion
Fittchfl KÚlOp laptuUjüotUMinAI Nüt(jf-KittilsaAti 1091
v- M
ir
Nngy*K«mi*Bttt rtwArnap
Zala 89. sss&m («t)

TOTTIS és KRENÍ Ui.wMr
33\\i<±&l?««t OB^oeJL-MtosBeL.!- ■xAm . .., .,
áttolják kÖsei 40 éye téanáHé a« Qraaágban legjobb hiruévunk AtvendO lúuh mikni vir/on él fehérnemttek bea erxéaére Nagy raktár finom női, uri Ai gyermek feh érne miiek ben ^ T t I j e s menyatw-aouyi kdengyék 1000 koronától 10.000 körömiig. )f a legjobb minőségért és a legszolidabb, legmodernebb kivitelért*
■■mbmmbmm iri|n kmo^i ■■■■■■■■■■
líRptmgyulib )r« Ari ni kiér liuiar-siibetf.khm, taknriikban, függönyökben, tutikban,
ygékfatttkbett aib. l<ut<do*ú>>b nyári Arakon.
g^"" N.tgy.i\' b bevAsArlásoknAi vagy meny«sw»onyi kelengyék megrendelésénél
direkt levélbeli- mnfktrtsísrn, tunghisoduttkat trljís mintakpUrkcióval tajdt
I*
lcölfáétiünkri küldjük bdrhoni Mintákkal «* ynUexlék üld menyukkiil mindenkoron szívesen rondélkexesre ulluuk.
ÖOl. okWbéf hó IS án
Minden ember
ismert nagy értókét \'gf arünyotoli
órfuinli ttHt«f0tt >|ttOtt
S *«i J.vát\'áa m»lUti, *mth»* 335 nÜkütOthtUtH lárffu\' jAty-« pwü«*»n»n finom párlat a61 bro»h HimiTl-brillTtiBokkiu * ptr finom nfli bontói) aiuilli-briliiántaa!, a gurníttirn doubl«»ar«by-k<va alfl ée ing-gomb, wiab. zárral, » g^litiyörO tyttru utAniolt uruRaJcuVel, « fimm nyakkrndfl 7ü. « lmom zsebkís tBbb pengével, a «»6j> tMblinta-larlé, b finom 4 rfiQ (Hli\'.T dobosban, 6 finom, ■ xbkridO, 1 *Mp s7.ivarSTÍpkn bnroatyannal, SO 300 drb. nélkülftfcbrtien ko löiifíh\' tárgyal. — Fetéérolt 336 drb. órérml egy Ott. matyók külön ia létalroulj&k at *nék«t |— rendelje meg egyenesen 1 flr. 90 kr, utánveu (•I ■« alsó loh-aabél;
JL Ultin. Krakau HstafiSk 60.
r


Meg nem teleiéért pénz visaza ndalik.
| Miután ujabb törvény értelmében %
* ~ f-i. ^ k \' , .. u?
tn>grendeló ««l gyttjt\'We utazék\'nák t"ilatoavt T<n, elluiiáro\'/.tnm magam a helyi pifteon a lehelé legoloaébban dolgoaoi, hogy a for galm mi\'gcsinflijiiui. "J,
in Haktárotnai n It-gujabb finom kelmékkel dúsan felszereltéin, melyekből aa 818 Mf
^ . ________ ___________ 0 rs Lé n léli ldénjrra »
^ divatos rubátatot olc^i pináért kaaztlek. ff
Itthon lotem állal időt nyerve, legnagyobb pnnloaa igRal és izléasel lesz nálam minden alkéaiitve. ■ . W Kt\'rcm a n. érd. kOxünaigét lu\'eies megrendeléseik itiial, erről megyézédést szerezni — Vidökorr levő Ttaitelt vevőimet írásbeli tó5
A meubivArra Kxiw.s-en meglátogatom V«gy kívánatra küldök nMiitiH, CTelféS tiszteZ&ttel kL
# — KAÜFMAMK Kéa ttrftextM mW
!f| . . _ Kru^bfl Uv BLI I fél* há>
A I <■ I i !«|0«i j re M«n/y riilantfkn raktárt tartok IiAllra kt»liát*kból *ajdt késsitménynn.Lüríés
r ni
UjdonsdgoH
PM

nagy választék és különlegességek
a saját gyártmányú
dürócz (loden) kal?0|aimban-
Szolid árt biztosit
GEHfiCS JÍZSEF-ÍBle divat űzíöt _
a Korona szálloda épületében
mmmmm■ ■ Na^y-Kanizsán.
m
Huszonnyolcadik évfolyam 83. szám.
||l>>W»ll| rt,„»t» «pJI«l fi*M«l rtt6» >ttt> iKMuMükn
4 i.limlt"! trlUwl lakat aipai tiat a. «. *—6 art ktai
igttUMtf minden ktaUméay; Vini«B»»*pal»t : hfktl iüIBp kSujrV
Zf
Politikai lap.
Me^teienik SA-6-Í-KA-NI-&SAN- netaaumt úH;tr ; >i>lfii» *-c*Atértákáa.
MÁrtMMiM áftfci
S«*m MN Hll»ri r
f M V MÉMS
*>»**♦» f 1 Hím 1, a*Mr
KlMf<rHt *1lMif I J____
nkaiObaSü flaahat U »iti
Mérik MMHM
Miatta* ItNltt «ak t^Ht IMM
mi >m<mn> •
HM a*m M tlllar
Nüs;y-Kanizsa. 1HJ1
Felelős inrkiutl: SzWI*y Sándor SiptHiMlin: Unni
Csütörtök október 1

Q/O/tJU^/vt /v\'/\\\' » vl/ íXJ vl/vt/ V/
"teli aruk
u. 111 keztyük. férfi és női harisnyák, alsó ingek és nad rágok, érmelegffök stb.
le gaugyobb^vál a sxíékbatt "éá
.. legolcsóbban -—■ beszerezhetők.
Alt és Böhxn
"/^rosi.áT-paipt 9
és bizonyos szempontokból még a társadal- a becsület biztosit helyet a !ánu«la«
milag, a társadalmi morál szempontjából lomban ; ez adja meg egyénidének azt aneglehet&?én ~ elHIlódott egyének is vindt- —érték*,- azt az erkölcsi súlyt, Amely kálnak maguknak becsületességet. Nagyon nélkül a szereplés, az életcél telé törekvés természetes, hofcy az 6 sajátos (elfogásukat, minden munkája nagyon is meddő marid, az ő becsOlete\'sségi színvonalukat a társa- Hogy magasabb, általánosabb érdekű dalom n m tagadja cl, s innen van, hogy -és tt>ntoss4gú .mozgalmakról ne szóljunk, bármily nagy visszatetszést vonjon maga vegyünk csak egy Qzleti célból alakuló után a szigorúbb társadalmi erkölcsi itélet, társaságot Vájjon ha afelhivást kibocsátják.
■_ yi»£rja a tokát kebeléből; ,- —---------------nem azt mérlegelik-e mindjárt azok, akik a
Az egyszer elvesztett becsületet roppant célt elég gyakorlatinak, elég eredményt igé-néhéz visszaszerezni. Bizonyára sokak előtt főnek látják, hogy kiktől ered a mozgalom ?
—a^Uanköjtemóny,- Kiely^uISI Elég trizlosilékot nyujt-e e vállalat wröfid-~ S?ól, hogy» egysz r a szél, a viz és a be- ságára és megbízhatóságára nézve azok csület bujóskát kezdtek játszani Elbujt a becsülftte ? _
szil, de> arra csakhamar ruá akadtak, Elbujt ■—Vannak—ugyan—külOnta yendelkOaáau
A becsület.
Mindenkinek féltékenyen őrzött kincse.
Nemcsak azok fektetnek rá nagy súlyt, akik annak a társadalmi életben való nagy fontosságát és értékét teljes mértékben is-"mérik, tudják :\' hanem azok is, akik műveltségi fokuknál fogva az egyén erkölcsi értékének .mérlegelésében nem képesek ^magasabb színvonalra emelkedni és magasabb szempontokból Ítélni.
És kétségtelen. lioitv az ő sajátos
a- vizis, de azt is hamar megtalálták. Végre emberek, akik a társadalmiéi Qzleti becsQ-elbujt á Hecsület. ~de ezt bizony htában letességet szeretik megkülönböztetni, e^jy-Keresték hegyen-völgyön, nem találták meg mástól elválasztani; azonban a társadalmi sehol. * morál a becsületben netr ismer megkülön-
A tanulság ebből. az, hogy az egyszer böztetést. Az egyforma minden esetben és elvesztett becsület után hiába táradunk, hi- minden emberre nézve. Tehát azt megö-ába verejtékezünk, hiába tesszük fel vissza- rizni egyformán jogában és kötelességében szerzésére életünket, vagyonunkat: azt töbt>e áll minden etnbemek.
nem nyerjük vissza, \' De nem ii találunk a társadalmi Ömm*..
Épen. azért őrzi minden olyan egyén, ütközések egyikénél sem oly erös retorziókat, -akiiek-műveltségi fokánál fogva az erköl- mint épen a becsületsértéseknél, esi világrendről tiszta, világo9 és helyes Vagy nem eléggé mutatja-e a becsület
teiidkivüli becséi az 3—körülmény, : hagy
gásuk és ítéletük szerint bizonyos mértékben lehelettől is az ő BecsSIefSfT Mert minden* megsértett becsületük megtorlása érdekében
: TÁRCA. Fokozat a - szerelemben.
Ne tessék megijedni nyájas "olvasó, a ki tálán már bevégezvén a polgári iskolát, gázda-•wzonyi .minőségben jobb keze az edes mama-nak a néhány megl poti pil anatban regényeket far olvas, — ne léssek megijedni. Nem akarok in itt szerelmi »l»liazlikut atliUui az olvasó elé, : Isten mentsen, ilyen saáraz dolognál agyon nem lebet traktálni senkit a „von»l" alatt.
EgyaierÜen képeket akarok bemutatni a > szerelem, dua mezejéről, képeket, mélyek a ~3tszkréciót n-m Bérük, melyekkel elvezetem ás olyasát azon a kedves lajtorján, melyet tokosat nak neveznek a szerelemben.
Tekintsünk csak egy pillanatra a gyerrnek-uobába.
01 űl a két apróság egymás mellett, ölelve egymást, piros arcocskajok szinle kipirult a \'szereleitfil.
— SzareUz-e Didi? — kérdi aa egyik.
— ftzeretlek Manci, -r felel a másik.
B as, a ki legboldogabb e pillanatban : mindkét réaxról a mama. A babák stereimének megvarr a rnfrga éden volta, melynek ssereltne elő*
**Ar rezdoi meg a asiv sȇly*n.
*
Cafkhrogjr hála ágneM. nem örökre maradunk kábák Mem Ami As évik elsuhannak r«l«Httnk
*.egy s*ép napon jzt n ondja a papa komoly.! majdnem szigorú arccal :■■ • ~ ";■>\',. J
. — Kiam \'Ihiiu ni fot>ezl
Az, a kinek ezt mondjak, megijed. Természetes. Há> kinek van a világon kedve tanulni ? Aztán még ha vnlami szép dolgot tanulna az ember! De nem. As iakolában agyotf traktálnak bennünket minden féléve, csak azzal nem, a mit mar az elsőéves gymnazista is érez, ha egy-egy babaarcú kÍH .leanynyal találkozik..
Mi sem természetesebb; mint hogy a gymnazista azerelmes lesz.
De csak vegyük a dolgot rendben.
A latin nye^v én mathezia felettébb nnalmas dolgok, melyek a szívet legkcvésbbé erintik. Annyira unalmasak, hogy aokszor megia bukunk belQISk.
Mér ezen nem segíthet aenki, csak égy kis szOazke gyermek.
Tudniillik az, a ki miatt megbuktunk. £dea apánk odahaza megiik derekaaap, mi végtelen szomorúságunkban elhagyjuk az otthont s a ki k(ínyeink árját lettfrli, as aenki máa, mint as a | kis sxfisske leányka.
As a kis azOaske leányka, a ki együtt zokog Ve|Unk, a ki együtt kacag velünk a a kivel ogylltl költjük el a — vajas kenyerünket.
Látod látod, — pimaszkodik a fiu.
r- Ne sirj, majd jobbao leás —- vlga*sialja a másik.
S a leányka asemében osakunyart ott oaillog a rotí^nysMgftt • a fiu n«m alr többat, hanem mégeiyaMr olbukik á -- pá|vlaa|án.
Jön a tánci-k\' la. Azaz, bogy egy apruiai reggelen nagy veres falragaszon bo«*zu be\'ükkel hirdeti Mtzurka Szaniszló oki. tánc- ea illem \'a r, h»gy varosunkba érkezett a tanc-i»-kotáját még e hóban megkeadi-
Bea\'élttok a mamával, tanácskozunk a papával s rövid de viharos küzdelem úfán végre beírnak bennünket, a jön az „élet költészete."
Tizenhat éviinkkel a kissé nyurga termetünkkel kitűnő összhangban van kevés eszünk, mely a bolondságra képes legjobban. .
Art mondják némelyek, bogy ekkor szaréi* mes az emb«r »igazáig*.
Meri a tánc ritmikus zenéje, a bájos táncosnők, kikért feláldozniuk mindent, de mindent,--az állandó izgalmak valósággal magukkal ragadják az „embert". No, igen, inert ilyenkor már »meguraznak« bennünket I
Egyik szünórában dobopó kebellel, akadozó jazóval lázasan elsuttogjak imAdottunknak a következőket :
— Nagysád, én Imádom !
— Ugyan ne tmaaéljen ilyen bolondokat 1
— Oh, nem a szive aseriat mondja ezt. Nem I I Mert ha él lelkében egy kevéske kis aacreien, | aat aa én fAjó szivemnek adja, mely eaak érte
ég, érte, értő...,
Aa „Imádott angyal\'1 ki«aé elpirul, ml pedig feltartó*hatatlanul folytatjuk :
— Imádott Olgáin I Néaa reám, a ta htkaéfw ■ lovagodra, ki itt ált előtted dobogó kebel)*!, •
: kétaéabesavá várja eper ajkaidról • hoMopitó liaét. Igen aat • kedven egyetlen «*6|, mély fett* 1 doggá lahat OrAáre mfadkeiMaltet o, M
N«g>-Kant*»k. csütörtök
■IHH^a.
N \'Kahixs* váras ártmeséke fölhívja JTorvdL&il &{/<fnffltöt, hogy Amiári ArtflM^flHt fő vétele ! véget\' ár*&8«ékü*l jeleaikexiék, l\'l+tőlegl emtmnyíheti n említett szentély id*Tk5zben meg\' j h^it volna, m Árvaszék (áthívja azokat, kik a jj
* árvapénztsrlian kezelt*
alá a levő 224 kor. 50 fi/íérn yí kéntpétn\'"~Birök~ eévere igényt tártaink. mikep riffikőaödéMi igényűket okmányok beáiiit* f/t*a mellett 7P0Ő Aw nórtmfter 20 ig az árvágzéknét íg-tzofjAk. 768-1
Szőlöoltványok
mokiáa^DilaóirCbrn
A le*kiválóbb 42 e» i»«rmr^rlWJok!»•»« faj IIiiIAh. ustjem fut afl*»»«l
Élők e rí t ép* .
— Gleditschfs csemeték és magvnk mm I rmdmiuMmhnmk IttMégekark káram éTl
térlemaiémrm i* »d*ftlk Oriáa tii vlati igen gyorean fajlŐdtt aoréayaörény. Ka um egyedüli, melyből oly örőko* kerltée aavafk tfl pár ér alatt, randkirűl emkéfy kladAmmal. mely** n«n»-hogy 7?mf)«r, d« aammitéle állat, még aa apró ajalak Mm katoJbataaá át. Stlméem rendé lémhez r»j-■akkal eflAtoit Aliiéul kezele*! au 0fUU inellékeltetfk I aar <<*em*te •lep 2<JÜ mór-rr«* Ara 6 frt 411 20
r.» / ..Oríéai Jövedelmet bisioaitió Voltéaál
Inítffilllfwn f**VM* «aaak.icii^éastéae asinw.1
Zala 83. azám (0) lap.
/n.K.ECYETkn . v/ECVTAni inTEZETE:
- rVTTíaMH
OJiIMFMKC
j^Bv ^^^^a^H ■ | I I t9M ¥ A 1 ™ H
Wtf ......
n^y .^AÍJRhkmB «
wm ^^^^
HIS a
IfOl oKé\'^r M f
sta#jr*a mímmámm
kM fcMaaéli aaafci
OrvoartndórNti i
yja/vffont
allMarl lf«|alik
FOGTISZTITÓSZKH.
A Máj kiöblítése Iok- vagy azáitua* u«ai elég^|M a fogak (iaHifliirii»án m taotaru-sárii* Éhbe* még egy »ittdilri»i km*
nálam is iiftkiécr, ■mö KmUd&nt,
mely tabtutban levO praktikus következtében a>todsti kívánatost kielegit.
» ^ ^/^pMATO í FüS Z£RK£R£SKÉOESEKBfft VEMOEC.LOK8EM ÍSniNDCd VASVTI "ÉTKEZŐ KOCSIS AN^
Több /a/ *tv-»Ió <tvo* ál al ajánjvii. A le íz-eltebb «•* /• \' » esőbb ásványvíz kapható minden jobh tü^zer. kereskedésben én 126 vendéglőben
TT"
Jfgnii
kedveltre | kógönséfi
exkyne Jtcr/xcr Sert ke
dwi|bm aa móbbl Wíbei . alteriedt.
rvndkfvtl
fhinee fibynyomatu
bérmentve kSld#tík miodma rendelési ktH*le*»ttaég oélkal is kivöl Diéf e/r,r oJjan
köafvet kap enael, ki aat dóéra Iaayaa é« héroi^atTa káldatni kari/ aiapaaa aa a hép, varr caaiéd a hpl annak \'artalaiát kaasoon oaai lordiliuk. városon, hifin, |>o^at.í^lr gaadag vagy eaegrtiy raalédnél rént. Iffj ro-if aaoknak ia ijfa érdakébau éli, kik rendelni semmit nem akaraak, a«art fonna aaámoa oly kHalenéajak foglaltalaak, meljak aiia*
daakl\'*ak na^v aaolfélatat taaaaak. Cini : .. Érmei lék i alaé aiól«altváa;lflfp 1 JHACIT tíiUOR Hmgy Hágjm, u. p Miékelfkld

Hlrdeléfl. vároa árvaacéke
fölhívja
] P i
í
az egegg magyar oi+asú-nek, -- ftegéni/etnek tárgya meg? agadé* keaves és iebt/tncseíé.
3
iolczkyné Bajza Lenke J
. . R E Q C N T C I .
Kovdcsits CTerézt, bopy árvatári örök-jnégének fojveiele véseti az arvaazékaél jelenl-,ke*zék, illetőleg amennyiben az etn itelt jMzeméjy idökö tea magha l volna," az árvaszék jfrtjhivja azokat, kik a nevezettnek a városi |árvapénatérban kezelés alatt levő 1683K* 771 jíillérnyi készpénz-örökségére igényt tariannk,, mikép urökö ttdési idényüket okmányok bemuta-! tása mellett 1901. ivi november 20-dig az árva-1 izéknél igazoljak. 365 — 2.1
n
Keillakk
(&-1&ASWLXA
)egki!ünőib mázó ló bzw puha pidló Mz/inj;ir*. i nagy palack ára Irt. 1.35 kr. — a kis pfilack ;tr;i fíft kr.
if V
Viasz-kenőcs
hnobb és legegyszerűbb 1>,- A k6 wb< k,miriuA,l%
ere*íl0t Püd,« K | id, pal(ick Hrj 2ü kr.
i köcsög ara 60 m. ^ 1
Fehár ^GfJaflinK^njmú
legjobb í-zrr moidó-aaístblok, ajtók, ablakrl^a/Lák atb , ujunnan fest téré 1 doboz ara 45 kr. Mindenkár kapimrók
JVeu én liléin \'
be
cégeknél.
j%r Hfgy-14 a ii í*»ií ti 21118
, . Regény S kötetben . . , Ara föxve 4 kor., kötve 9 60
Má/tk Keljfbftíni.
Előítélet is fefvifágosultság.
íteir. 3 köt. PQzve 10 kor. kötve 1480
» Retrány 1 kötetben . Fúzve 180 k. ktva 4.40
L
iHd a czípő szőrit
2 eJb. 1 köt Ara 8 kor. díszkőt 4J0
A magyar aaépirodaJoat kadvaiA U olvaad-kA«daaév flgyetaaébe ajánljuk a mtgyar ra~ g^ftnntatoM avrfk tbAnaft Mfjjéaaa, gtnkzAf*é Jfajtm Xn^f fAlaorott rogényott. matyek alollrt kdnyTktad&ségnél • fka la mlitdaH ktayTktmktdkbM boai arathatok.
riócncL TULOP
k^njrkaroakadéaa éa k^ajnrkiadóiitvaUla
NAOY-r ANIZSÁN

IKIiután
törvény értelmében
M\'grMdeiétek gyűjtése uUzOknuk korlátozva yhu, elhatároztain magam a helyi piacon a lehető legolcsóbban dolgozni, hogy J mcgcBÍDáljam.
" Rákttromui a lrgujabb Unom keimékkel duaan felitmreltrm, itielyekbAl az
! 6**1 émléil Idényre*
\' divato$ ruházatot •Iroé pémnérí kéuitök.
Ittboa létem áltál időt nyerve, legnagyobb ponloiaíggal ée íaléasel lesz nálam minden elkéasilvo.
forgalcn 818
Ti
Kérem a érd, k/Jaőnoéget beemb megrendelése*k á!ia!f erről megyőzödónt aaeroxni. ~ Vicákon lev(i tluloll. verőiméi írAtboÜ yT megbiyágra ntiffnen peglAtegulom ,VH((y IfivAnntrn kfllclők miniAff á , TeUestisMtelfitt^l r, r • -
SétrrKáNN Kél férflsaaké
Kruékaéiér ILKI féle hás.
l#lf M/i^y Mwliku raktárt tartok I,o<l«n kiabát#kb4ll klmtménym.
T^JT 1 ^^ \' Nyoiiiítloll FUcheí KülOp t.yonitlá/ábaii nag*) Kiuii/áirt u í1\'"1
i

Ujjt-lMtm nrimp
Zala SC. aám (4 Up)
ífOl okláto kó tf<4«
P. l*ni b—L Éi\'l—t "fia tárni (Ml MmÍ P4ii Prida. vígjátéki aoabtalie 4a min, (állítni8). Dolich Marák*, n«4« 4a (éoakeaoé). Psrcal Mari, Ujrilk koaika, Diraaényi Jalták*. aag4daiin4aáaft. Rica tiiaa, T. Bsuar Mari, D«ri Béláaé. Sl Mohar Mariska, Pisaior Mariit, Kiaa Vilma.Szif Mi Mari, kardaioa-nők é »**ed«zioéaxnók. Ftrfimá : Haluy Inra, apa fi j*Q««. Kalaár Jóaaat, opaia- 4a taaoriaia. Faraacy Jáaaeí, op«r»- 4a operai te-bariloa, aép aainmOénekea. DM Béta, lyrai asarvlmae, boo-titui Havaa Jaafl, hőaj^eralaae. j- lleoa, Tinli; Miksa, kadéifaa ap«, bulfo. Kovács Sándor, komikus t-uflft Anyai Kárálj jallam éa apa, Sailágyi CWfln lgmáfdi Feraao, Nagy Jáno-. rátérvén Józaaf. Dobta Láazló. Karakea Mihály, Ssabé Károly, hréotkw\'k éa »egádasio4asek
» bevétel | 18t0 kor 94 II I. a ki\'dáa pedig \' 16*0 karmára no aWráuyo\'va, a oau\'a-koié hiány : 619 kar. 0® kor. A köbölé, a kft lear ««>aa tetei-u «lfoged<a, a Mairlli hiányt álla«eagély mméo k4re<me<ai fogja a magas naintaa ariuaiiAI 4. Bt*l Caaotlia aagédévoaftt a k&sgyft 4a jeled aláeebao végle* naen alkalmazta. 6. Titkár feolvaeta a nagymalt. m. Ur Miiny-■iaialermanak aa oroda alapszabályainak uódcsiiá-a tárgyéba a 4r>eseit latra 41. A lairat 4rtetasábaa a mi<<ia«tertua o-ak aaoa eee«re vea.í tudomásul Na alap-sabályok módosítását, ha aa évoaft •aegtalaaa aaáoak 4rv*dyeeeega aa óeaaes iag-*k legaább agy ragyadenek jelen éte-iftl tétetik (dgsftva e« b» aa alapszabály aaédo-aitá« a kO<gyaie«nek csakis a 19. .§»ban meg állapított teendőire atom inaik ■ wm érinti na lUrtM htrdetie: Van aaereoeeém a d. é. közön- [egyesö et esetleges f«loe«laeát illetőleg a 10. §. aeget értesíteni, boay 10 előadásra bérletes j említett kétharmad taaeaamou — A köagyQlae a ■rítok, a Mvetkaafl Miéte eb mellett; 10 drh. magaa mimeiteri leira\'ot tudoaaa-ul vérei, hona-1 körssék-sselvény ára 8 Irt 10 sártas4k--s«lv4ay | járul a f*>tte ekbex. 6 Polyák Maiya* éti Zrínyi ára 6 Irt. — A bériéiben osierefcerülft darabok Károly egy-efileti tagúk a ion akSt*-rj-«a\'«*( t»-a kft*etkaeAk leaioek : San-Toy, Napfogyalkoiáa,, eiik, hogy aa csyeadlet a - Búzás kulköi-egh-u
aaat fi térj uUaaa ta látta, kotr 4ka#aWaa eMpárja Béooe Joaaefhn «»agr. a kieéi >,«« ottboaiaaan vieali magát Eiárt raggal ae««re-báayAal Wl a aki. U aaeanay •e*iu*«|i bírta Bencét, aa riaaoat Gábor leváot vatta au«a | m«ilé A két férfi a«táa uky alv*rta Jaaaat, hogy aa mk«i aolyoé bateyaa tokajik a k*iy> hali köakorbaat an. Caak a (ajáa raa agy |ft cm hoa«aa éa é em aaélaa aak A (aota padig c»upa kék (olt
Törvényszék.
Ss4p Halaib*a, Varaaabagadtt, KornavilJoi haraa gok, Kis alamnil oparaitak. Faoal, opara. A bor, A sasok, Babiélek, Te-l vérek, Kia lord, A bfttiaa a>ittmOvak. A caarda rirtga, éaakea a4paainntt. Milliók a hé aiait, Három pár alpO •arkaa atatkapak — A barlaira eifiiavyaaaaket
mar araktól atalolt* falál itani a.iud\'ikoU ki*« daddroda fl y-»t vuye a magoldai uijira, lakla (eltel arra t\'Ogy agy a aaaga* miniaatariaai, min\' Csáktornya rároa rá-aárol a segítség tneg-ada<u|i, hinni ehet, hogy a arotn*amio* kö a<*gek a ii«h.í ftaaa^gfi ia< iának e*» n óvoda fe\'á li-
áliogiíd B&miEmil karaaVad4aa. A bérá\'-aaal I ^áaAboa, »hkv lorabbi tón tar á ah a. Tflohek Téoyeknt Kfáet Sándor aaiaháai titkár fogja b. saáaaAláaa ulao Ala-aaglty AI*|oa indilvanyár« kéibaatlaai. — Káram a n. *. kOaénaana\', kagyaa- j a böigyttláa alhatároata, hogy a Buaaaoo fel-kadjék a bérlettslftjeiíyíéseket annál la inkább alliiandó ktvd«d0vod^ agyat alajtani nem Jogin, •egtanai, mivel alaftrandB láraolaiom * teljes m?rt IAt5r«kv4w aa, hogv a mgyaroaiti* nr-aaaesarom kftltaágei aaagkiránják, hogy ai tdOny ja k^sp-iotban, h-nem Csáktornya kii ad aikar báTlaialfljagyaáa Alul aéáiteg biatoaHta I ta magiuduljup. o«t p-dig 6 akt»
lavyen K»ra«n Naaykaaiiaa Táros n é. mQpár*; n óvoda foaltitásaval remélheti alárui. EhbOl tolé kttaftnoagái, kaifao^adjék működésem ^14jki\'olyOl-g aa t\'vy«sQl&t keb.|4bftl Polyák Matyaa biaalo* mai trkimaai, • tftbb a\'kalomaal t»p»í« \\g<ind*«ok. Zrínyi Karoly tiattb. titkár éa Braaner talt atalag roKonaaenréva éa ráaatreíéaévaliLajosé, titkár küldetik ki esen ügy lovabWi a««r«nc altatni, réaiemrö! igyakatm fójsok nit! rendezcser.", s a a oroda ntcgteren;tesére 7. . Vé-; Bindi>n tekintetben ki rden>e\'n|. Nagy■KaniaaaJ.ua. U kár felo raaaa dr, Kraaoaaaa * Igwáoa 4tgya»J
190L.oktáb«r 20. tiaai fiattal ■jrtHiafahér án városi >ainhf>i
Holmay lmr* ipá\'gttója.
— Bnlrweí F. hó 24>éa este Süle J&noa váro^girda Anholfer Gyula v. szám» \'Tevő ts H»t*»-lWrgt^ (>yÜFgy—fodréait bér-korain jőllek a < KÖiőbOÜ Ulánuk hajlott Baahú iános azeo>miki<M gazda, kocsis verarnyl hajtott, minek az vége, hoe-y & bérkocsi felboralt és a rajta-ülők többé kevé bbé megsérültek.
•Ql«li elnöka«k elnöki tiaataegerfil szóló lo-ö ] saönő <»le . A kii - n y i\\ t s aajnálatta vettél iudon<áanl a hm ndáat, a t-kiniv-*, hogy a l^gköteiabbi tis/ujitua csak an ej et(K m>\'g,|
aa agyraii ét további veaottme na alelnök feiadiua - " ■ \' ;.
— DilirrlIUa JArraaf. Kis Kanizsán a oroknyik jarva. ys«> lUen lellepet*. A kfii-e«4saagfi)(yi bixottaág javaalatara e mia t a VI VII ker. elemi iakolát-at éa aa ovádát b>>«Hrtak A koiegeswcxunyi bitotiaag leibi«ta a tanács LegsO* fjgya met arrs^ a kftrülmantre ia; h»fy ■> tertfliott
A két tett a
fyosabb bftle viroí-ga?.da sérUlése, arneny-: h 1>6» aa élerwt cikkenork piacra ho«atn>at nyiben jobb liba bokában eltörött,
0» adat k|t|)álé*. \' A caáklornyüT Kisdedévé Egy< >fllat múlt vasárnap okt. hó 80-áa taüoita »eg évi faadm ká^gyüiéa«t drJ Kraao\'rca litnác eluoklelo alnt1. A kOtgyQ esnek fontabb tárgyát kepes\'e: 1. A kisdedov<T3á tan«ri aliapotárél atftlo eioáki itt-lei tes, maiyat Hraun»r Lajos e, titkár olvpaoit tftl. á< alnisiii jelaatftr hesznmoi ir ovodaban a mult tanevban iftrtéu} neveaeiearbb eaemények-röl; a tagok, valammt az oródakőt»le<ek asámárél, bArebbao. ecseteli azt a -fáradtságot nem ismerő harafiaa működést, melyet aa intézet két Ulkea éa s**kképzétt övAnéje a magyarosítás terén kifejt Ra-a!ete*en beszámol a mult tanévben történt adomacynx*aok éa jutalmMxáaokroí, ai
tiltsa m*g. Ea bizonyára mibüiunrabb meg
; f\'if tártcai.i.-----*,",".......\' ■—■
.ne*került kalanaaiákaiény Lipun-: mait bx im»ban mrgir uk hogy Dttrayei\'. János I sQuiegi\' ille Oségfi u uuc me.s/Okoit n hely b li 48 gyslogeared 6. saázadátfti. Dornyei a/.ótu idé-oda csstHUgoll, majd — hogy enniva oi vefaeuen — < In.dta n kincstári kabátot és sapkát. Mikor penze teljesen e\'llogy\'oit, akk\' r jéenlkezett Pol.a kö/ség e üljárócagánwl, bannan csendőrük hozták meu. Azt mondja ; azé. t szökő t el, u ert az abrikter ur roaa/al iiant vee. A szökésért. nam .bautjak Dtimyeí\', meft még nincá f^askelve, hanem az eladott kincstári ruhákért megbüntetik.
— Hirtelen halai. Schneit/er lá ván a
agéa\'sogtlgyi vi«zo yokrél; vegfll hazafias lelke-|csáktorn|si .Zrinyittaa^loda* há\'ziazolgája f. hó sedé sei kéri a tagokat! bogy a unly impozáns 24-én délutáni 4 órakor éppen midőn kocsira módon nu>vánuit a mult a<azafl 80-hs éveiben szállt, hogv kiinduljon a a*a|loda fogat jav.tl a CwiKiornya vároa müveit éa hazatiaa eleuieinek! v«»utra, hirleten Oa-zeesett éa meghalt.
rt<zv te aa oroda létesítene-or, oly ienkólt és nemes azárnvalaau gondolatok és \'ettek hevítsék azt a tovább lrjle»a<ea terén a XX. század éveiben is, A tOagy&lea ai a nökij leütést tudomásul Vette 2. A szamviasgáió bizo t\'ág jelentéséi poleainsrky Poiil- olvasta föl, E jelentésből kitűnt,
— A lírj sorait .A fér) 8> rsa a nő*, tlondja a kö\'.móudás, est azonban a jelen esetben így - Irhet alkalmazni :A gyáva lerj szerencsétlen sor.sa h rossz asszony t" Mert mikor J^nea György képáruié megházasodott, korántsem gondolt arra, hogy drága életparja
hogy «< óvoda mull laneri bevétele\' 2270. kor. még a tejét ia beyereli. A feleség t. i. hűtlen él ti ), korona *0lL- Ezzel aaemban a kiadaa | lett, ,itt hagyta Jaiiegt és elueni K\'iCortakra. Ott 2841 kor. 52. íjtlér\' A m iít tanév elrjén a va- é l boldogan egy lialal paraszt legénynyeí, gyón voltí H232 Ítfír. OC fillér. vsgyonápadá« kinek azonban most be kellett, rukkolni Mikor 71 kor. 11 fiit»r Aa óvoda jelen ági vagyona | a hllaéges férj megtudta, hogy felesége vignaz\'aló kéttzpénrhen 81.61) ko\', 91 liliér. A ktitgyOltts » nélkül mariid\', elment, hozzá, bogy éljenek
Iim4t egyUt\'.. Ez meg ia történt éa aa aasiony egy égés* napig jól viaelte magát. De a második
bemutatott azimadáat heiyesiolag tudomásul
vena, a Polvítk Maiyá< gonduokoak a Iűlmet)t> _
vényt mmad\'s. Egyu tal a Jftvft évre—asámvi a» este intr—rátarts—a*\' nritNl Hl gáló (aitokatk megValsa/ilaltak : Tömör Holdn»ar, Thord»y . Janoa 4* Polttamazky E üli; póttagnak: &i«lár Miklós, il. (iondiiok bainptalja A I-laoavra egvbaállüott ktillséglervst, mely saariat
t és etment.
Mikor reggel\' haza jött, . aat mondta,, hogy kukoricái volt loaslani. A turlango féri nap közben elrontotta u mart éa Így azon este im ttaa^ony nam\'bírta a/ ajtót brcái^tf dp azért el
Esküdtaxéki tárgyalások.
Királyi tftrv4ayaaékQnkoél folyé évi novaaibar hó 4. napján kezdődnek ál i« évi 111. aakgdt-a>éki Ql*«asak tartama alatt s bírálás alá kartIM bDnftgy«kb«n tartandó tárgyaláaok.
EUS nap \\ 1901. notmbr hé 4. [hétfű).
TárgyHlta\'ul fog Molnár János a\'sérnjki jaháas bojtárnak bOnftgye, .ti DotninkO Anna oavQ >tf. relöjét, aa évi jűlius hé l-4o a rajkl aruáhaa, hot eseraimi találkájukat tartani aaoktfik, nyakának elvágasévaj meggyilkolta. < Targjralo elnök -lesz : Tóth Lá-aló kir tasáki elnök ; bírák : dr. Kiaa István ea dr. AT<u.tiedíer Antal kir^ tasáki bírák ; jegvzo: Ss «nea DqZsS ilje|yiA j vádlottat dr. Koeaah»rg Mér Miryved vedi. ■ A hfltVádftt dftOroadv Lujea ktr.flgyO»a képviseli.
Második nap: 1901. Movtmker 5. (kedd).
E napon szándékos emberölés bűntetté miatt vádolt Horváth Jöxaef éa Horváth GyWrj! inía-npiti lakosok bQ Qgye kerül t.irgyaláara. — A vadba i tényállás szerint ezek, a* éket mtdár-tióH szedésen éri erdöört fejsaeesapásaal agy>>n-OtöHék.
Elnök : Mikoss Géia táblabirA ; bl>-ák i Cie*.-nák Miklós »a dr. fiöri Saabö Jeoé kir. taa4ki. birak ; je«vzö : Berlin Ag tst >n j gyz > ; v.idiot-takat dr. frsn\'zik F^ranc.ei dr R >uÍMtim Jtkab ügyvedek védik.
Harmadik nap : 1901 november 6. (inrtfai.
-E—nup-in—Tót li—ri\'etil Ji\'sscl naknnakt"iakns
nxye foaja az eakaltekei toglalkostalui. Tóth
Jl»elUJó*sel még___lööiL- ey [minar hilVllhan Bű;
roa Pal bakónwki lakos la kasári fegy ver --en a álareosttn megjelenve, attól 140 fr ot ..Ir.iholt,— Az időközben naeaeeao-eá le*1 vádlott e tettét vallása pnrancssból meuval otta s i j voit tilr--véfty eié áUitbstó.
Elteök lesz: Tóth Láax\'ó kir. Uzéki elnök; bírák : dr. Ilus ár Há>idor e Knorr Kái :>á - kir. tsséki bírák; jegyzőStmuely. Ottó al je&yző. Vedö •: dr. H<ivas Hugó. A k&zvadai dr. Oro^dy Lajos Ügyész képviseli.
Jfovem.be-r\' 7-én. qzilnet. ■
Negyedik nap : 1901. november 8. (péntek)
Tárgyaltatni . fog szándékos emb^rJIés büntette s ugyanennek kísérleté miatt vádolt Horváth Tóth Józa f elleni, büntl^y ; v tdlo t Teloiy-uti lakásukon tele-égét agyouiőltn.\'
Elnök : Mikoss Géza kir. táblabíró-; bírák dr. K ss István 6s dr. Netí-siedler An sl ; j gyző dr. Utolczer László altegyzö. Vedo: Oco-zvarv Gyula. — A közvadat dr. O o-dy Lijos Ügyész kepvijieli.
Ötödik nap : 1901. november 9. (stombut.)
Sorra kerül halált -okoxit puIyoh ie ti sériéa bUntette miatt vadod Fundák Vino« ellet j bún* ügy, — Ez ügy az -igazságügyi három torumöt ntsr egy ízben bejárta, de mtg a> kor a r ndea büntető bíróságot foglalkoztatta, mos a 3 foriun egybehangzó határozata folytan az o^lrud\' l irtíí-wághoz ketült. ■ . v .
| EtnokTVéber Károly kir; tkxékl hjrö ; birik: Knorr Kálmán aa dr. fiari Hiabé J <nA; p<gvsó! Csohisz Jenő aljegyző. Védő*. Varga L>jt>* ügy* véd. —< A vádat dr. vn»»dy Ltijoa Ügyééi kép* viseli.
I
Kogykíuaia^a, csütörtök
7Lsuu 87. sB-Uii. lap.
fftiffi tapoMüit; *■gymáar~to)togi»tjük, egrmá-bm1 rtimf l»bu»Httt»~rag«mkods»á< • a w|ti««mmL apa«ikodunk, egymást ránoigájuk, «gymiasal I A riadó *»Jj*nze»»ek k ; bezári önneplés után
unyelmesebb h%ért Eh akik ebben az e»be- qímiIb volt kuuosvágáai, jeleni eg perlaU Alamil ességet, megtagadó, ímb\'H méltóságot irgalmat-1 elemi iskolai tanítónő,-előbbi állomás helyén a inul meglapító érdeWesatánan, akar »ebéket! német ajkú gyeribekeknek a magyarnyelvet oiy áztunk, akár sebekéi kaptmk ; a Mtdeftm la (sikerrel és ere<.m*uny I l0niU>\'»a, h»gy e téren ét,, ^ ujnn^r^ a halálra gondolnij
üá\'aM aá 11 LíaiAitu KioAox ftt A >.\'■ n.m j ■
I reaaeai t te.
I — Jélékenyeéla haiár Az Jtr. Jót. I AiSegylet eroberba.iUi céljainak előmozdítására 190L november b<\\ 9. es ÍO-ik napján (szombs-! tön és vasárnap) Vidor 8>muné egy léd\' elnök üroo Hzen e Ira szívességből SföfiiBdeM lakhelyi
ém érünk rá. Mert bixony- bizony, ha-rá gon olnáok, és pedig ha \'szakadatlanul rágondolnánk : gésxen mfts képe lenne »z életnek.
Csakhogy ez idő szerint; még égész\'í.n tpfts-feppen van berendezve az élet.
Az esztendő !idrOiii-.»ahatvannégy e«té]ét mi t^jteiUrn, kiiwlalsotA*liól~\\,^\\, kiéllüásOs batári
más
le y
géazen más elmélkedésre, -pgéazen mociokra fordítjuk.
Vagy az forr agyuukb.in, hogy mikepen ak* lázzuk k 1 tf nékig a kiná kozó alk.ilm.ik*l
rut.dez. A bszár nyitva : dt u án 3 órától este 8 óráig — IdoköKiinkiní hz egyik l> rémben hangverseny. — A kiállított targ.ak j.-ndkivtll olcsA, szabott ár >kou eladatunk. v — Belépti díj 40 {ifl,——A er-«tdttiB4 kúzi>\'»eg azires érdeklödé*
■ agunk előnyére; hogyan csapjuk be egymást ;L., látogatását kéri a rendezőség. —
- HatAr kiiuMziiA^ Oi!> ágo« határknga | zitüri volt ok\', hó 16-tól kezdve uéhnuy napon k-r-^ztUi a Dráva mentéé. C«ertáu Károly zala-v,timegyéi uispáatitk elnöklete" alan c»y bizottság üköd (itt .közre, milyhrn Zula, Somogy, Varftsd; "Kftnrf és tíel\'ivár k4Udölfaégei
vütrek rétit. A bizottság munkálatát Drávama-
ragy pedig Ogyesen vglagztott jelmezben, ken-lőzőtl képpel, hatásr.i számító pózolásgal jelelünk meg a közönség, között, ahol a társadalom gyénei a kilJ <nbdsö erdekek" tilsértáocát járják
De ezen az efttén n alán oiegH csak meg-, Punk egy-két pillanatra. A létfcttzdelwn fazát| .•rázzuk lelkűnkről. Valami hideg, kijózanító, gyaröd magyarországi kő\'.ség határánál fc-vő noszlmó. fohQiŐ áram érinti szivünket ezen narmas balarnál (magyar, horvát stájer) kezdette
i ...l, uí. —a meg éá a Dráva mentén, hol gyalog, hói szekeren,
í esten, meij a naiottaz emteKezeiene* van bo, c ó|,akun végélte\' ter^es
munkáját. T A
mí,1) nem a mienk\' h®"ein a iegutóbbi ilyen határigazilás a Dráva mentén 1866.
ke.... ---------------7 \'". — . -------|ftvbcu volt
Szinte megdob ben fink a halál gondolatára, igyon stokátTan, szinté hátborzongató ••» a .mdolnt.
- Kedve^eHik, barátaink, ismerőseiiik treí már\' kQnn pí\' éfáieli ir fe néiöbon:
Ezen az estén megjelennek előliQt-k aráítolja arcnkat, alakjukat a jstö művész; az emlékezet
1901. oktőbcr uó 31 éti
-Szerkesztői üzenet.
—. 6. Nagyon szi*e»en fogadjuk ktrta. kor. Á beküldött*\' mai szamunkban kSafljIt
KY1LTTÉM
raktár .
Kardos József „Központ\'\' kávéházában Nagy-Kanizsán,
ntaá«lu kaphalé
yíoMml
1 aélkUkskdlM r«( ymiU fogakat tisstán, fuhtrun is ifiiaipm fonntirtju.
tl pto ftiidettó:
— Hegyei rendkívüli késgyül\'s. :—- Zala varmegye -tőr-venyhalósági -bizottsága ÍJatikovich László dr. gröl főispán elnöklése ine lelt I. bó 19-én rendkivüli közgyűlést tartott, szazai,. unielynek egyetlen tárgyat az esküdtbiró<ágról |szff\'ö 1897 évi"3tTerTl?r § Abntí elíiliiett bizat. E énk i mi férfiaknak a megválasztásá képezte. A* kőz-* legkitűnőbb; gyü^s egy évi időtartamra bizalmi lérftakul meg-| választotta a veszprémi kir. törvényszék terüle-- ítére : Köves Ede, Vurglics József, Pálfy Gábor, Ok is ugy küzdöttek, ugy vívód ak miot mi. | Bedegi Gáb^r, Róka Lajos, Sólyom Lipöt ; &
Egyik : kenyérért. Másik; hatalomért. Harmadik ; gyönjőröl-érl. Negyedik: dicso-cgtr. Olődik : valami balga ] álom után.
gybiö»t«kv ^.; . —.—__—. Okét is ragadtak a sáítyak, szénvfdulyi\'k. Hircollak ; fjíqiek ; elbuktak. Vlltnltcf L ... Tegnap! Ma már iujza n^nlih] iTlp-H—
m
I zalaegerszegi kir. töi v^nyszék lerületé. e : Deák Miháy, Kro-etz Gyula. Udvardy Ignác, Fangler Mihály, Hájik István, Vizyti^ula, Kele Antal dr., ^fif.iiider latv&ji-dr., Tbisrlián fiy 1 iln, Srlifily. dor; a uhgy-kanizsai kir. törvénys/.ck területére: | Löké Emi ~ dr., Fábián Zsigmond dr.; Thassy
.AJtkIÓs.__Ki ortzer Gy.irgy, Géza, Elek
Ernő, Rothschild Samu, ó\'aller Lajos, Tripammer jtíyula és Fried odön dr. törvh. biz tagokat.
—— A Lasli aj-ii|t> n|*i»b azenzá«léj». | A sokáig csendben maradt Lai-kay-Qgyben ujatír -]-ftnn Is-iTTT TTT^tP^ fnrdnlai atmrt-hn -- -Hm-
H I • 4 • lakás.
A Kuz(on>l utráhan fpülíi rmrlrlri házban egy Ui ssabás lakás m kaasátar-tozó mellíkkelylaégekkfl Jlvi májún t-rrr kiad* less, bővrbb fclflláisiltást ad Nonurnbrrf Frigye* Ármuth frl« hátban
ItivdctcMki
N.\'Kamzsa vároa árvaszéke fölhívja Cf-yÖT^oj/öi, hogy árvatári örökségének íö vétele
végett az árvaseéknél jelentkezzék, — iletőltg_
amennyiben az emlitétt személy Időközbén nreg- ~ balt volna^ az árvaszék lölhivja azokat, kik a nevezeünee a vArxmL árvapjfnytArbaQ kezelés\' alatt levfí 89 kor. 82 fíilörriyi készpént örökségére igényt—tartanak, mikép öröfcOafldáw igé-
nyüket okmányok beroatatása mellett 1901. M november 20-ig az árvaszékuéí igazoljak. 390-1
ndeá ember viifomennyi: Elö\'elő nat-í.\'iHas prak lti,iH|< I Ma • n ár semmik!
j u.yanis sréliéhen beszelik: Seem m volt urodal-ini lacános azzaj jelanike/elt a kanizsai királyi Iugy^rf/^egn.\'I, hogy Lm kay Icío kórt és kapó t is u 11 f\'Zeni. Minthogy lelkiismerete-nem bagyts nyög*
Mennyivel jobb len rolna, hn mar i l im lollf e/l „ kőrUlinényf mdomnsara ho/tu. a tör-I>er, az-illúziók világában is tudatára ébred-1 >énytxektiek. Az is bebizonyosodoit dolot\', hogy volna 1 uinak, hogy qümn ik. • j *\'P teikiiMiiereti mardusa^a tiriail u» első tölje-
bál vajjo/i sí uimistgünk tudatára ebI<,-.\'r\'M me? L»ttkíy — A második
h-renzáuii\'ja emifk a megdöbbentő ügynek hz, l-e mi rtru nz rst*», :« hn u a í; esteién.1!, „ . .... Ki u.. 11 1 .
\'" \'Ibngy. 0*t. Jj-en delelőtt La-kny édes atyját ía
r H meg*ei..misu|i. k sirhalmai hO^All j .. l exliumú Lik, s ?ir.er ekH küld ek megviz-galáa
?! M #goiido|j\'ik-H, Ji< g.y a nábob é» koldus i egett a/, orszng\'os vegyészhez.. — E célból
Keszthelyen volí u nui t héten dr. "Orosdy Lajos
|kn. (ígye-z, VVelier Karoty íörvsz. vizsgálóbíró
\' Szigelhy Karoly dr. tjJi\'y. orvos.
| . — IIJ Nstr a plij |lox4*ra ellen. A |ö ft
jev luvaszaii nagyoob kísérleteket tesznek majd
J új phy \'i X\'r<i-inós/.< rr« l,amelyei Gndro^ic* oron-
v\'xu\'z in áll lei. Ilir «\'/érint u/. uj síer abban
klilőiil\'özik az 1 diligieKifll, hogy nemcsak \'« phy 1/,
lexerat pu-zlilja el, liánéin a -/ölötökén elöskndű
>i)tiu>ai ih. A \'abora or umlinn teli kísérletek
álííto,ln« iiiljcHöti kielégítő eredményi adtai, Vh-
iiiiiiint a Knui fulsí5ijjefi!ii inegki^érlet\'t gyttkurluli
hasyiiulir is
-- A»4) IILo* Katona. Sár . Lajos 8-ik
pó\'HZHZudheii lurinlékoskttloiiH kedil\'Mi r«i(|g<il,irregi
sör lm* is áti<jábun h fcryvflriÍH tiló riinórra
rrlaki.MzIoltii mavát\' utiliuny prfo ninlin meg
6082. ik. 1901.
426-1.
ige^z ós a.iiiiiye egyf>.mán ca k eler^yes u »klj>^rái>f\'-seii.mik a teremtő; áia\'akiló öiűk lexdef veg nélkül való n^l kéd-séneK e«» szűnfielő íolya\'a atábaii ?| >.- • xoitf rbit >nj JÓ .»•«) ua e/.t tne^gor.d .Itmnk, lián uu\'ríiííf tanti a egy kis fldv.cf*e^-s ik* fi\'t >• Imio|i ik eirifí\'ktzeíi\'lj"! I
A thefj r»4-H. hrh \\»t Karoiy p -s\'t • é-luiHv/iO\'l, í^/\'\'jpj(ytiöf. a 11 tgyfuiii\'SHt i(M\'«*hiVáUif ÍO\' fiki.l, Budapestre a gn/dn-tv*inlfm heljez ék ut. Jd> íglt uez bely« 1 \'tijek Jó/Mit- f/ó# >*• én láv/r it l> llgy fi. ü < O\'ta biva\'al t.^idO mniuíi h l). íuuliki\', j
\'MUI, a. menel. A k.í^/;fl«iJyi g../d. ,,„„. Tetl. t.ek ok,,, h/., I.ogy re\'ri ir.Hrodt._ jo -4 -HjU\'Wgn trg-Ttrtrret nj ugnittfrttwt-vnnait i--1 .i—1 1 - ■ ■ 1 ———v*f - —. ■ ^n\'
íju Csan>dy Imi /. i,iv dr. ii\'xlt,i\',i<ir<> )• k te\'flHet rend 7,»t. Wofker ittfin tts nld ■t\'jU\'At/ eifítihe veit l\'Ucsul *t*\'V b^0ÉitlJf\'fí
t* Vfikkpl rfibsá\'iniff
iutwtfti öjat/ii. (isanady miig Hif iíninénhtk
h\'Bi/\'it, (1<* ha <>r/o nmn w (t nöíegs^gííienj
;!\'/.(!» Htulyliti elk\'si\'riilel\'j liiigy öngyilkos |ol>.
lieszállitolták u 4H. g\\itl<t«e/,red * Mkkörhftiába, u hol s/i\'rdáii f4l\'(Jiiuullák.
ki
t
M
Árverési hirdetmény.
a nkanizsai kir. tszék tkVi osztálya részéről közhirré tétetik hogy Tlidn Mari fer) Fisohl -Györxyné szépet neki lai>Ó8 végrehaji atónak Kie/nár János és .neje Bzült. Grabant Mari azepetneki lakós végrehajtást szenvedők ellen 200 K. töke ennek 1B98. évi november hó 1 napjátó\' járó 7% kamatai 14 K. 97 I. zálog* I jog előjegyzési 38 K. 70 f. per, 17 K 20 t. | végrehajtás kérelmi 22 K. jelenlegi és a még felmerülendő költségek iránti ügyében a fent-neve/etl kir. tazék lerüleléhei tartozó a siepetnekt 947 /.. Ikvhen Kreznár János lulajdonáal lei-vei t .A 1. ^08. hrstámu s 980 K.>ra becsüli 23. tiepsolsz. ház udvtr óa kerttel at u. ottani 26. ha, tkvben a 1. 644. ~ hrsaámu 828 K.-ra | bi\'cáült szin\'ólültínek (a léglasiini, dülfiben) Grtvbftiil Martu lérj Krexnár Já.tnanét illbtö (ele réaze az u olluui 887 ai. Ikvben A I. 1—17. sorszámú 201)2. K.-ra heoaült atáoióftlldak réiek legeí/i és erdő iilelAaégnek Grubant Mária térj. Krrxnár Jánobnéi ÜloUI tele réaae
jUOl évi november hó 4»4niL 10 óra hur
. HzoptHnolí kü«sé|lii*ánát dr. KtaU\'or Józaef lelpltrrai ügyvéd vagy hely alté** kftiben|ÖU4^ inoglttrinniló nylvánoa átvecéstn eludntni log\' még pedig IttUnlvti hogy a \'astnétiiftfcl 947 áf. íJívM I. UOI. hrai.|in|atlaora Sairavte (Anno
A
wiMÉiijwMiy^ rwJB^I
* f / " ^n^f^T^^\'j\' ffrirfl yjL. - ^ « 1 I Vjj | V 1 v ja
ftfiáti ji\'-t^-lii>Bt biatostti voltánál IqI^MK\'CV 4 f | 1 fl jS ^ 1 H ^R
te:tyésst*se számot - . 1 1 i I 1)1 I » 1 n 1 1
r-iidkivttl y~"i t
SE> ^"^Pt^ípIII
p^o)_wí^a:írJil T.KTVJ
4 Mff JHffffprgffWHM
cF ii Pl I»IM M A i ff%
\' |lcz 11 iv/I-TIMH
—Jámianét lilp \'i i részre 328 K; sz a. ottani ^■^■■■■■■■^■■■■■■■■■■MH^W SS HHll|LuiiU :
337 sz. tkvben O í— 17 >-or«z ingathuowak " . , ----------flB
Grabant Marit il ei6 ,/*. része 2032 K; az Hirdetés. 99 B^^TJuTjHHRt^^TÍ
"j^TTÍM 947 .r-ijkslHU. l 1W ÜL*. Júliai., _N va,.,s .V,,.,... 9 IIIJlJW^JTOTÍÉÍÉi
J^JJ: k«k,alt.»i árban bzepetnejr k, «ég: _ j^ei Jctnoat, h^T urvatári < örök- 7 BBBffiFÍHfflIw
■■" a 1 \' ----n^Biink filváiwle védett t* }<»-»• m- m— — ljH||jHA||lXijjUM|\'
ke/zék, — il\'ietfíletí ameoTiyiFeii *m iieit f személy időkö ben mr-gha t volna, az arvaszék
árvap\'enztárban kezelés alatt í\'evö 439 K. 97 ÍUIérayi zpénz flrök«éi$ére igényi, tarÍHíiwk, -ntikép örőkö iSdési inéhyükfit nVmnnyök Ite\'i-uU-tá\'sa mellet: 1901. éri november 20-ái\'j m • á r\' a • széknél i«az.jijíik. 393 -1.
Kanizsán 1901 szept. t6-én- * - * - *^ -v^*.-**" ^
.Lnptulajdoios és kiadó;
nvif+is* ijzvoen l. 104 liií/. iiig \'Uaji kikiált isi arban Szepe; nek k- zség
Nagy Kanizsa csütörtök
0*v. Kre»náf Jánoané ja Tár* | noha 1 konyha te 1 kamra használtából álló azoigalmijog, est megg*lö»őleg p«dl« jelzálogos követelés van bekebelezve enélfogvs ezen ingatlan a most említett sxolgalmtjof leniHrUsával hozatauik agyán árverés alá, de esak agy ka a szolgalmi* jogot megelőző jelzálogon követelés fedezésért) szükségesnek mutatkoao a. 2300 Korooában ezeoel megéli api tol összeg beigéftettk ellenkezőleg az átverés hatálytalanná válik a az ingatlan a fenti határnapon a szolgalmi jog fentartáaa nélkül ujabban elárvereztetik.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO*/»-ét készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni,
Kelt... Nagykanizsán, a \'kir. trTsiék mint telekkönyvi hí.tősaguái, 1901. évi aug. hó 12 én.
GUZONY kir. trv«zékl alt.ím
■InlHW.
N.•Kanizsa v. árvaazéke fólhivja Jlnczer j Józsefet, hogy arvatári örökségének lel vétele végett az árvaazéknél je\'éntke*zék, — illetőleg! amennyiben az emitett személy időközben meg-j balt volna, az arvaszek lölhivja szokat, kí aj nevezettnek » váro-i érrapénztárbán kezeibe • alatt levfí 377 kor. 73 fillérnyi készpénz örök-1 Bétíére igényi faranas. mikepi örökösödési igényüket okmányok bemu\'atftsa melle\'t 1901. itt novtmb*r 20 ig az árvaazéknél igazolják. 391 — 1
_ Zala 87. sUro (5 láp)_
v Hirdetés. J
N.«Kaniz«a város irvaszéke fölhívja Trrvrei Ferencet, hogy árvatftriorftkségóoek tfilvétele vé-geti az árvaszáátíél jelentkezzék,— illetőleg a menynyiben az említett személy idődőzben meghalt volna, az árvaszék"fölhívja azokat, kik a nevezettnek á vároai ftrv»pén<lárban kes>le« tbtll levő 76 korona 91 fillérnyi készpénz örök ségére igényt tartanak, mikép örökn«ödéai igényüket okmányok bemutatása mellett 1901. hri november 20 áig a* árvaasékn\'l igazo ják. 392— I
ItOt október hó tl»éa
■iMleOe.
N.-Kam*>« v. árvaaaéke lA\'hivja /farrtfl* JTereruöet, . hogy art a tart 0rAae«gen»a ttM* vételé végett aa átvaaaekn*l jelealkeazen, — illetőleg amennyiben aa emlitait nemeiv időközben megiialt volna, a* trv**sák felhívja azokat, k\'k tt a«r*<it>iwk a városi ár*apén>tarbaa ketvlés alatt levő StOO korona 38 liQérej
ru« .kép
készpénz őrökaéitére igényt tartanak, mii Örökösödési igényüket okmányok bemutatása mellett 1901. M november \'JO-átg az árva*s*wnM igazoljak. 394—1
6929 tk. )90l
Póthirdetmény.
428 -1
Szőlőoltványok
■MkTta/«l*t*ésk«a. A legkiválóbb 43 bor éa eMMK«hi*kkaa f»J Itatta, >tel|ea |A«*ll*aaal
ÉlŐkf ritéa,
— Gleditschta osemeték és magvak, — Vraéalmkaak, k*u«(eh«ek h*r*a *vl
Mrlaulterc N aataltk. Orüt ttflrt igan gyorsan f^jtSdS tóTSnyoSvíny. Ez aa Bgyedali, ia»lybÁl oly örSkjis kerítés nevathrtö pár alatt, randkivttl csakity kiadással, m-tyaa n»m-ko(y ember, de aammiféta áltat, még aa apró nyálak saa hatolhataak át. Mlad«a. rrndel^ahea raj sakkal ellátott UMésI ** keael^al ala-tiUa mellékeltetik. Ks«r ciemit* elig 200 roéltrre Ára 6 írt 411-Sö
-iá OfUsi jf-t^.\'nr\' Matostti Tollánál
!AHlPÍmr fogva, auttak. te:iy4*stéw saámot
daságbao a« ntóbbi idöbo i roudkivttl slterjadt.
én
A nag\\ kanítiai k r. mlal ikvL}
:hn\'«ság közhírre teszi miszerint Tbun Uari tj. Fischl Györgyné azepetneki lakos v.é\'grehaj-1 tatönak Kreznár Jám s és neje Grabun< Marij s^p-\'lueki liik<<a vegrehajtá-t szenvedettek elleni 2G0- -Kt—b—jacl—irinii végrehnitási flgvebe 6< 82/üOl \'Z. ala t kibocsátott árvvrésii hirdeí ménybeu u szepetneki 86 az. tjkvben \'l 1644 hrsz. ingatlanak Grabant Méri Ij. Kreznar Jáno»iiét lUeiii^-lfszre 328 K; az u. ottani
337 sz. tkvben. L 1 —17 >or«í ingaii^uokrak _"z.
Grabant Marit íl elő J* reaze 20-»2 K ; — az
1. 104 litdZ. jii^
n
Sainn féaraynmata fCarjegyark ingyen bénealTC kfiláaijk mijadea rendalést kötulojrittsftg nélkül A» ttr|egjaeaea kivűl mig egy olván könyvet kap aemel, fci a*ft elinrs iugjiea b*ra«ih kStdetai kári, aely ninuan aa a há», vagy csalad a\' hot annak tartalmit haasojara nem tordilanak. városon, talán, pntalán, gaxdag vagy -aegéuy családnál egyaránt. így még aaoknak is Ig-.n érdekelteti ált, kik readelai aenamit neui akarnak, mert benne nly zaatemtayak foglatlataak, melyek mindenkinek nagv kaotgálatot tei*ű#k. Cím :— .Érmeliekl elaA «a6IOoltváay telep • ->A(<V CtÁBOR Saur Káfya, a p. Hiéketjrkld
Hirdetések
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában
Magy-Kanizsán.
ugyanő\'rani W 930 K. házftitnl
—=SÍ »ay *K\'.i-ttizga\'--wusu--arvasz
Imrei Jitnost,\' h-í.\'y arvatári • tirök\' Henéiink frlvélele véitett n\'vnszuknul—jéH^nt-ke/zék, — il\'ietÖÍeí amennyiben ay; fin itHt atemély időkö ben m»gha t volna, nz árvaszék fölhívja azokat, IfiTT « . tiOVMVt^uiitik—á—■■■árotw kitü ötl árveiés az 1881. LX I. c- 167 § a árvap\'enztárban kezeié* alait al pján Czntter" András és -neje Pleiler M^rí WIérnyi té zpénz örök-é^ére véarehajtaiö érdekében i< 214 K. tőke \' enq*k -mikép örökö üdési iuéhyükf t
1901 évi november hó 4 én 10 -
KAPHATÓ ; FUSZERKERESKEDE.SEKBEH. ; VEMOCC.LÖKBEM
ES.-»:«SEr, VASÚTI ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
g »
1899 ápríi 5-töi 5•/• kamatai, 16 K 97 I. zálogjog elíijenyzéaí 33 K. 70 f. p-r Í7 K. 60 f. vegrehájtas kérelmi 20 K 90 f, árverés kérelTni körtéitekből álló követelése is jaru\'ekiu kielégítése vógeti megtartatni.-A|kir. tssék mint tkvi hat&sáy.
Kelt Háay-
(U \' Dr. F.ŐRI
kir. tszéki biró
ischel Fiilö Nagy-Kanizsán.
Töbti száz kiváló orvos által ajárlva. A le fiz etesebb és legt)IC80bb áfivatl^ "t/. —^ kapható minden jobb fűszer, kereskedésien é< J26__________________vendéül őbet
Hlrdetéa.
Nagy-Kanizsa vftros árvaszéke fölhivjá JVa.aU JElrzsét, hogy árvaiári őrük-ségének fölvétele fégett az árvaszéknél jelentkezzek, — illetőleg amennyiben az említett személy időközben meghalt votna, «« árvaszék fölhívja azokat, kik a nevezettnek a varjai árvwjfctiztá-rban kezelés alatt levő 817 K., 60 filkruyi készpénz örökségére igényt tartanak, mikép örökösödési igényükét okmányok bemutatása mellett 1901. évi november 20-&ig az árvaszéknél igazolják. 395—1
& Miután ujabb törvény értelmében ^
4
mgm ^ — , , m
m grendelétek gyűjtése ntuókn tk k\'<rlitozva van, élhatároztam magam á hitlyi p neon a lehető legolosöbban dolgozni, hogy a forgalm ncgcsínA\'jam. .• -
Raktáromat a legújabb finom kelmékkel dúsan felszereltem, -melyekből az 8IS VF
- ftaii As téli Idényre * kr
divatos ruhásától •l««4 pénzért, készítek. Ir
Itthon létem által időt nyerve, legtiauynbb pontoisiggal ós isletsel lesz uáluin minden elkészítve. )|f
Kérem a n. érd. kOzOnségel becte* megrenmiléte k áliitl, erről megyőzOdént aznraz\'n< — \'Vldékoti levő tizstelt vevőimet Írásbeli
rMarl.i.«... ........ megláttigatnm) vgy klvflmnit> küldflk mjptá\'t, . . \' Teljen ttAMtelettel \' ^
S - ^ * - B&ttViMC&Kk K^E firfüüSi \'—r—jfr
\' m Kris«k«t Mr KLI.I (éld kka
A téli Irtfitfre n\'igy viUanUffu raktárt tartok l,«Mt«>M kabAtaltbAt i(\\jdt késeitmJnyrm,
Huszonnyolcadik évfolyam 79. szám.
inAmUm
ftro*M* flwMl Ftltp itin
urmWéiibu
wri«»UlT>i «rwiHai lattal uit 4. 1, 4—* in kóst
M« idiímM* » l»p Hiaflrkií r«MVr> tauikno vMn tWiwi;
KMtklntal
ttmilitflUI ■ rudul FMp kftujr.T
ZÁLA
ILÓriUTttl iMAl
ért*......U kmat
Fílí»« ......| l^mu
. . . . | Imh
.HjíllUr patibnrt tu atUr
ClttMUnk, Ttluaiat » Hr**émkr
»o»»tko»dk fta*M rilap Mi j rhra
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSAN hetenkiht kétszer: vasarnap s csütörtökön. *rr~ -\'"un tt niiér
Mr».«uil«® i«nbk tmk limrt M. Ml fttfmdUUtk é.
Xagv-Kanizsa. 1901.
FelcIA* llvkiüti: iMlar iMtltr Surtiiitlttn: Héten
•JSZi
Csütörtök, október 3.

Állandó
Zsolnay majolika _ és rosalyt
illltif||illil Alt és Böhm
!P06i.«2 .1,
i\'ota 1. ,1. .1, j,
A/i"^!jvw[wj^r rj>\'"<ji;3p j flftpp\'irt,
ejtett pozícióját még ennyire is képes j 1 volt meggyöngíteni.
Most a néppárt annak dacára,! hogy biztosra vehető győzelemre volt! j szervezve — attól • pillanattól fogva, jhogy Kolltr István szabadelvű párti képviselőjelölt mellett az agitáció megindult: olyan módon és olyan\' eszközökkel operált, hogy a vallását szerető |és tisztelő katholikus embernek fölháborodott a vére. Hisz egyik-másik kortes azzal hatott a népre, azzal-fanati-jzálta a korlátoltabb elméjüeket, hogy | uton-utfélen ölelgette, csókolgatta a 1 Krisztus emlékezetére fölállított feszületeket és jajgató szóval intette az I embereket, hogy szavazzanak Zichyte, mert ha Zichy megbukik, megbukik a ha t> néppárt mugbukik,
yp »•» »*>. h
Üzlet megnyitás! —— Előkelő angol ——-
H?fl iiiHiif
V
Nagy-Kanizsán
Csengery-ut 3., a régi Takarékpt. jlen Es h0gy 6 a
vége van a katholikus vallásúak,
Nos hát az ilyen IcvalíDkálhatátlan fanatizálásra, a szent jelvényeknek és a vallásnak ilyen éktelen profatiizálá-sára a jóravaló katholikus embernek nem lehet szava, legfölebb kifejezhetetlen undorral fordul el azoktól, kik a, szent vallás nimbuszúi; ilyen gyalázatos módon beletapossák a kortcsko-dés iszapjába.
Elképzelhető, hogy milyen izgalmat keltettek ily módon a tájékozatlan nép körében!\' *
tók nagy része már letette az ismeretes esküformát a néppárti vezérkar kesébe.
Tehát ismételten csak azt mondjuk, hogy ezúttal a péppárt kezébe semmi sem játszotta oly nagy mértékben a győzelmet, mint a szabadelvű párt Mer-vozkedésében való késedelem.
Ha a szabadelvű párt ebben a kerületben osak legalább egy hónappal előbb is megalakult volna, a győzelem Kolltr István nevéből föltétlenül a 111-badelvüség lobogóié lett volna.
De nem alakult meg, tehát biztosra lehetett venni a bukást.
Ilyen körülmények között azután ne csudálja senki, ha a szabadéivüpárt országos vezetőségének körében az eddig tapasztaltak után immár meg-;yőződés9é érik aa s hiedelem.- hogy
palotájában
KVV vV JMv / >\' / V
•r-v r- rr-"F
A néppárt győzelme.
erősz-koskodás. a gyujtogatással való ijesztgetés, a több helyen l élőfor-
dult tettlegesség dacára sem volt képes a néppárt oly hódítást elérni, mint ezelőtt 6 évvel: ez az észretért választó ^polgárok józan magatartása mellett
1 nagy részben a szabadéi vÜpártivezetTflt Már akkor, mikor hirül adtak, hogy ilelke8 buzgalmánalCSáradbatatlansá-a nagykanizsai szabadelvű párt szer- gának és kiváló tapintatosságának kö-vezkedik, kijelentettük, hogy ebben a ízönhető.
választó kerületben á kitűnően szerve- Igen (és ezt ismételten hangsúlyoz-zett néppárttal szebben a diadal remé-|zu\'<l a szabadéi vüpárt vezetősége min. nyerői csak ugy lehet szó, ha a sza- don lehetőt elkövetett a diadal bisto. badelvü párt is teljes erővel szervezve «itá»a érdekében. De ismételten kije van. Két,, három év alatt, úgyszólván Jenijük azt is. hogy a szervezkedés ötletszerű szervezkedéssel az erősen f olyan későn történt, hogy a diadal meggyökerezett néppártot legfölebb kivívásáról már szó sem lehetett, csak meggyöngíteni lehet, de jól elfog-\' Erős meggyőződésünk az, hogy ha lalt pozíciójából kiszorítani nem. a szabadelvű pártnak ez a vezetősége, j
Az eredmény elszomoritóan igazolta j mely most rövid idő alatt is már ily véleményünket. bámulatos eredményt ért cl, kellőj
Igazságtalanok volnánk, ha e miattjidőben megkezdhette volna működését:, a> későn szervezkedett szabadelvű párti® szabadéivüség lobogói Kuller István\\ vezetőségét vádolnók meg. Sőt be kell nevével nem .hanyatlottak volna le j ismernünk, hogy ez a vezetőség e rövid diadaltalanul.
pár hét alatt emberfölötti munkát vé- í Hisz Nagykanizsa város szabadelvű gezett, hogy a néppárinak már erede- polgárai, mint egy test, egy lélek, állót-tileg erős s most ujabban hónapokon [tak Koller, István mellé; csak vidéken át lázas buzgalommal, többet mon- nem lehetett kellő ^ikerrel hódítani, dnnk : féktelen izgatással, etetéssel, mert; mire a szabadelvű párt szervee-itatás al és kecsegtető idéretekkel erő kedésére került a spr, a vidéki válász
Nagykanizsán az irányító körök egy része a szabadelvüség győzelmét egy-átalán nem is akarja.
Annyi bizonyos, hogy most egyenesen a Fabius Curetatorságnak köszönhetjük a vereséget
A képviselőválasztás.
Vármegyénkben október 2-ikán voltak a képviselőválasztások.
Eleve intézkedtünk, hogy lapunk minden választókerületitől megbízható értesítéseket kapjon.
A legelső nagyon kedvező távirati tudósítást Tapolcáról kaptuk mindjárt a reggeli órákban. E tudósítás szerint a tapolcai kerületben Hcrtclcady Ferenc szabadelvű párti képviselőjelöltet, egyhangúlag meg-
választották:-
A második tudósítás is^egyhangu választást jelzett Zalaegerszegről, csakhogy ezt már nem mondhatjuk kedvezőnek, mert ott Hajós //fntfc dr. ügyvéd függetlenségi visszalépése után Farkán József néppártit választották meg.
A harmadik távirati tudósítást nagy őrömmel vettük, mert Csáktornyái levelezőnk arról értesített bennünket, hogy H\'/au/cs Gyulát 1436 sftkóbséggel megválasztották.
A többi kerületben még az esti órák alatt is folyt a küzdelem. ^^
így a nagykanizsai választókerületben is teljes erőfeszítéssel mérkőztek a pártok, a szabadelvű párti Koller István és a néppárti Zichy A ladár jelöltek hívei.
A szabadelvű párt vezetősége vidéken dicséretes munkát végezett és a néppárt féktelen »izgatása, a néppárti papok óriási fanatizálása dacára elég szép számú választót emelt ki vidékről; de Nagy-Kanizsán az iparos osztály egy ré&e, különösen a csizmadiák minden városi érdeket félretéve, • a szabadelvű vezetőség lelkes agitálása
Nagy Kanizsa esütöitók
Zala 79. m^sl 2 lap)
1901 október bd 1.4,

»rr->, bngy ■* mnk fagbltllntiiM, *f\\« < azeUemij »agf anyagi. wb««é|i« tntétmé&y* Innét nyer impiráodl a aintt alkotó Jelk« j_ili nyer iitekin fi képei agy agy f»f»ai-
dacára is szerelmesen csatlakoztak a kitü- párt részéről oly mértéktelen izgatás és! nőén preparált kiskanizsai néppártiakhoz a terrorizálás folyt különösen Szent-Pét ervárott
seéhmcsés választás esetére megigért ökör(kol a Kollerpátti választók ki sem vonni- j Állami és kaHatalls életünk, iSrtWt*|
reményében. — A bdsŐ városban a Koller- hattak a községből) hogy a választás meg-|*^*",,k •» aras%
3 .__,, . .. ... TJ* , ? 1.11. »»»*ban giépen tannak fl**zejw«to ttv*; u
pártra szavazni akarókat pedig rendkívül semmisítése iránt okvetlenül meg kell tenm „ nartgaadtlk~ti"11 ™
molesztálta és hátráltatta az a körülmény,:a lépéseket Hisszük is, hogy ez meg fog\'or-tAg löTárosában eddigeli jMotmi bogy a kordonok helytelen—megvonása történni; mert az Qyen tiszta választásból f-olj latlairtnysek Ma rok boaaé 116 bajttka, miatt csak nagy nehezen juthattak az\'bizony nem kér a hazának egyetlen sza-: ®®t. ■ \'üefcÍT * **
mához, s így nagyon sokan nem is adták baddrü polgára Km kő"*K«ek körten*, v^ffi
le szavazatuké. A katonaságot « egy helyen, A ^ választó kerületben szinten j p,^ etry-egy ország (5 riportnak a Ok»é«t fm
az ügynevezett korzón öaatpoutositották, a a néppárti ^ztUlff i^ésa dr győteött, — "--—
mellék-otcák \'— azt a pár pillanatot kivéve, i A papok és a néppárt emberei ezen kendkor a lovas-szakasz bizonyos időközökben j iületben annyira megfélemlítettek és terro-
egy-egy los jártatást csinált — teljesen rizálták a választókat hogy Sűmugi Vilmos-j"a ^TmUli\'
védetlenek Voltak; s igy a szabadelvű vá- nak több mint 600 szavazója nem mert g nWíeti — áa «x sem **eíe4 ■ apai —
lasztók egy részét határozottan a szeméi vbiz- választás színhelyére vonnlni és igy meg- j azok «z idegenek, • kik egy-*ty ómig a t*.
tonságiszempontok tfttották távol az arnátóL történt, fiogy a 3000 választóval biró fe-lí** m*mmmwi \'arekszene* s e vég^ffi a kga-
j? • 1 ,.__, , - 1 . , " ,, , , , j vetetlen st»mM<*tre azAajtk macákat, at or»*4r
& míg a néppárti papok az o- nyájai- juletben csak 1522 választó polgár szava- WTÍrort, , honoét ^^
kxt odaadó kortes készséggel tartották zott le A néppárt azon kívül roppant mo- j fuegiadni, 1 hova mi fjy ae-aag együtt és vezették az urnához: addig á don vesztegetett és e miatt távirati fdjfelen- [eletének nodaa eseége ű*st«tóm&rü\', atoga1. szabadd vn vidéki választók majdnem td- tés is ment £ belügyminiszterhez. Sokan• i " ro*« as»k. a kiknek iy«ín» ,a« a-d-j«®=»gnkra voltak hagyva. A szavazópedig nem szavaztak le azért, hogy a .pfi^ l^^ asztalok körül a Kollerpárti és néppárti választással járó ujabb izgalmakat kikerüljék 1 |g|J eJp*»delljak macákat. • midfaa választók teljesen összegabalyodtak, amit A kttzlhtlyi választó kérületben Bogyói 11 ajékozatlae >«t»|-a \'» MiAv<s<ta«agi io -»»». a néppárti papok arra használtak föl, bogy MdU szabadelvű párti jelölt - 297 szótöbb- j «f iokat 6fc«j otu »tni. K<y (as4i»\'(i ioé«k -a vezető nélkül támolygó szahadelrn párti seggel győzött a néppárti Sornak HtlaU*l< ^f alt»ta.->-, »t*t
szavazókat szepen atedfcgettek \\-agy atya- gróf jelölttel szemben KSÜtí MUmtm1m»km. ts p** -mil«.k
sárolták a néppártra. Szóval: ez az első HudaptiUn este 9 óráig három k«n-\'tMy ,lMI rtlf b-rk*.hm 4ou
ngyne%*ezett tiszta választás olyan voh, letben nyert a \\-álasztás befejezést A IL «•*. Iú»>b» »lvt««uii •< ti ».yi« t t-W-
ammek előnyeit a nagykanizsai választó- kerületben Darányi Ignácz, a IIL kerület- i "í** t*,fl\'",e,*» » ■«•» "\'H ■»\'*
kerületben kizárólag a néppárt aknázta ki. ben Vészi József, a IV. kerületben Podma- j dciV4 u\'^Jl!" !
, , , , . ry _ ___, • , , .J A . . , _ . ; szereuj bérbe yia^tMp »«cv taootwayei
A szabadehn part a maga szervezetlense- mczky Frigyes báró lettek megválasztva A c.i|altrr,ak meg nem no^i 4»a«. <-,
gérd, a kedélyeket deprimáló fgetlensé- többi kerületben ez időben a pártok állása !é«weny«nkrti itéije meg ax ídent 1
^gérd, <sek Tereségre sz^aShatcát A ve- a kóv*^<rw; I-a? ker. Falk h»vT«tant»r i.\'«r.i»nii.r .—- , . , —
zöJk buzgalma ha^talannl enyészett el a 980 szav^ Bernáth István <kpt 690 szav., * tr*\'k* *"< *
Tr„ 7. " ,, . ,, , ci j m, Iw-W ►so\'fáiv*, biro<> ai ■■*i« w»nt
ru;^varban. C^P-) Sa0^01" ^^ n)*ide4<t aH^tntó
Igy azntan este a zár-ór^. utjn kihir- ,kp.) 1026 sav. — VL ker. Radocza a •t4tr>kt*«r:Xi íB<mb«- *« tap*\'na(M
detett eredmény, mely szerint Zichy nos (kp.)\'1209, Vázsonyi Vilmos demok-1intézet »/ Sevi <i Bud»p»**!-n »>\'íi» • i- -•> Aladár 570 szótóbtéggel képviselődé vá- rata) 180a — VIL ker. Morzsányi Károly,:** »ízs««éinom»ok km é« áztatott meg, meglepetést nem is okozott (kp.) 2783, dr. Somogyi Lajos (függ.) 235 1 TJ^XL^JL Ez az eredmény u csak a néppárt kitűnő dr. Goldner Adolf (szoc.) 22 szav. — V1IL | J<pba «<•■( kt««>H. Nemr«g<be(t • Ml a*> nervezdtségét mnta^a, mert a néppárti ve- Berzeviez}\' Alh. (kp.) 1700, Csepregfay Já-jiai*zet kól ..,01 .érdeke a t»i 4 epna* zctőség már egy hónappal dóbb üszíaban nos (kp.) 480, Víg Viktor (függj 170 sz.;1^ ki^lakulé stitjfe ie tűnua. «• b-taS laUnn-voh ^zel az eredménynye^mikor a sza- - IX—X. k«. dr. Spranger Ferencz (kp)!^^KáSf ^ ^
baddrn part meg nem is ebredezett Mind- 885, Hock János (kp.) 855, Tompa Antal! fe|t^etiú, mily ih<
andlett meg kril jegyeznünk, hogy a nép- szav. gúek mir.de>k s amö^aidaa&fi
TARCA.
A grófné
/-- ) ------ 1
D; «o<t jkir\'titi fii ve - i«ki(UMi, n«ri >t sötéi 1 -e»t*dee faartof. Gyy^\'i n »i-izrdte jm:Us\'»Í
aurá1 - Í4^r6ste »s>>iBora-^e«\', meri as* bi te,, •zlote ui
vad
•ala l
A ífiiiéce; kesdeiü uitm <|iucri. Vi "
Va/neyj i,jm* gr* *Amx*<i<M*n ttj- , t uia as^ibsu ki feléjei
y*- XíTíS" í ^vedéljeaea -árta M kar;.i>, u \\
U rtiU" lr*°ir>V TO<t a a*fT e-íé »!\'>! * «.Vr karjaiba
Mj»vr a grét lat a, bofT w plj fia^aejét, m dM at
ZL* LJT^**1\' \' kí"*gí<*b ^ A P*f »3*edélfa-, fed ieki ,t««CM, rm^et i * , aaSBeSölt I iwaá\'ár ouUik sz^iebe, l*(rak«. ,
1 ara fe^áparai-c^HU :<*iufve a..»k «mndalalal. I
p UMjrat « de r«d.g graí&z A g^y püknatra m^\'ddbhebi, d< a
ds mar «r saoatdi team. \' \' \' ^. .
;éUo tatua alt (írjére Zoid »*ji rolt «í, rótt a «r»fra (l|/< főtte ízomoru*ág-#», meri as* bi le, 1 alóla undorral \'ordui\' el tíML fauíy kuflstfmaja )6at k>nek tel* ak art a tnuiaim, i A grút • asavak bailalSra *egwre»WU4i fc . b gr <rala«i i,ao<ja 6 Láinulatt&l aa haragosao, ■■—aetaweit howíokk*!
\\ F«z«i lkfzd>ftt, mídfin konoriája b\'irttWrt-jillt mez at itgstolt a4 előtt.
Par ptiiaaaiig bi%ii*it Al g bírta *aat, v*da-\'jH a moBi már dúbét ca^aptaat Arc* kaUI
\' ___ - f -«-»»gj ^ra\'i^P^WIHIniy. sápadt tol* s szemei bti|WM liaba -*
m*»t . grot kat a, W> t^ariala^i fia * seiét, m dóa at m-f ,,rz.<Wa r«»«d», m<)Aa*m b-.t<1Nia»« a SM»d«
| kotvr I — No jó, «• WajtMM a varai l«<ofc, d* , aaaekült ^ bumlnár am ik aa^gWiabe, lélíaken j akkor eml\'fc«*i»i«i iojoai luifr*
. .mm « , , I ___~ IVPMP___d ____\' ". A írói la^aitOfta mtmt ki • -aofcabéi,
a kiaae iddak», de groffez A j^tí^y pü^natra m^ddlhe dt a «a- A atép awtsoa; ad *. komer an»a . ajftl
wr tik percb& ff szó t: harapdálva egf kw karaewvktw m«t( rdd* *
* —^Ésf \' Iraiaakia, moadja e^sk: I tejft afe*jt*a, baasd trt|a$aba mertif
As takivd eegfcieit H»t mhí-i Wv A\'i b\'aaeai j<4 tudja, bvgyr 4o (Nf*a ►ötel, oifaa re»éefteim bamáy
A U\'Hkoó Mp Varbei}i Gyufa gróf > «km4 §>ar as én l^rr\'ayaa uóm, éu pMi% ateretd j balig**. FeMtlf«lé iák>•>•(•*, tiempilw »iU-vei, ittWp kjMiefyába mtM, káva a iM WI («rje fagyok. I«taa« a werovea stiM awi aiA...
téli irákiaa (rittlá »eg. A S^aJ öokaaM«\'a sóba) röpült Majd iőlagrott egy«twr!t * ideg«WJí kaad»tt
A fcaU gjibt a mital belépett boaápMjAba, b ajkávfeaiea attorap, aita\'att baifc, *iOt orw (jrkalM let a alá a aaohabaa #• • t««kM«bb kértjartafa bsgyadi i«AM\'cféi a esieaal fcart\'w bangos Jak: tanjra m Sti/eremet... AvAa nyal ®*gtíít
átsül i>igi í a oreaioe ; a ijSijMm iipMA -— la6ij„ ige*, <*o-t aég Mm .. le\'jeseö liawHw dflJ MJ *sAaha, Unik*
aatt falakoa \\jbmi aM^\'kea... — *« nyája* kérd tekintette\'. iUm-ivéa areAt. K«m vaét npaa (j&trl p«4«U\'
A íziaezeü atoakak mmd tárva r&st»k, eaak índvWa rá at««ti i Itai<*| taeg«tab*dylm a btraww vttotte 1* (Arad"
az «ryiA>-«A ietad r<-«z« *vtt syitra. Lálm kibe- A gróf azeme íeilÍ8g</U, drtletes. véuea <Az ukiat\'tdt, seboaaas aam íotegí\'elt <«Wj« b»tutd M tm át egy darai lék egétra meiyM éry ége*t abbaa. rearajaég, eg| U k&\'4A\'»ey nputiüi. \'
darabka fMCÜayM hmiást\' lomhán lova. — Ü- édesem, b>st as oeaa t«M*I Ca«k mm\' Rrm m ladta-a atép »aa/myt waai MM 01 iudjéa »«iyaéfea. milyen vonaA veit as a (tadolji, bogy szírt veuam al, bogy dedalgeaasa WtiiM abM> a aStét ■iraafdskfrd\', k»«a*
dar*Mm súbad «g !„. aut egy Alaitclaa babdl | aa gydtrd («*d>taiai ejtetlek. Da aMf eaak
A fca\'JŰ aacaoay egyik karoaaaákba baeaái- j Astta\' «Ag Mgtofeb awavedályiyal lép*4 jduikozat aam tad>4» iiaataa, olf AA<aafba*aat Aaaott a éa fieÉAr* eatt lebbeat 4 ajkárdi a pár j oej» fal*, hogy angáboz diaija. «alHa BMg varfMA M«at, tadia «>i iaa»
bb6 De az aeguU • yaaea kaiiWt, Oakd«*ala»ti rippam ai ásásai sjkArtí a ^
— Mit lettem!.., 0-\'j éa nmnalci, acit Erre a< woeyuk aúadeavéra <ejét*tddafc mA: Miami— \' a tkagr ijM^UI, ad; eifagta A* • aaafd\'ki-1 — Má wna... ab da warrar»attaa. ad
boté1 gyc*4 íijdaivm t\'gu ai. Lebajtá aeép, 1 <Sce«aal igy kiállóit: , te«eaiL,, Oh a aagyravagyaa 1 Ifea ■
faraM* l*ftt a »őlet geedáéatok terhe aUtt; ba — 0a g|fldlet«s kistó éa uirWlea kétaaes. aacyrai^rd terve rontotta aúf qpas alato* ba-gyadtoa cáita la mmttt s egy knws sokaj asabt A »ép aaa»oay ara tagolt, at*aan «Mg: dofalgát 4 0a 1.. N«k«« iniiir ktii *a> alaykAidL a\' kisérieútss feaybeo égtek. egy*\', asgy&í kleksett iamtt Valami aagytn, *g«a« t^avemrotótós, a«u
V
Nagy-Kanizsa, csüt\'rtök
tr.elyek Darányi nevébsa fűződnek. A fó d\'anl intézet agjre népsserübb Itat As sgro-geológu-sok as sk\'uslis jazpsági szűkség szolgsUiabsn járnsk^kelne*. 9 esek nem régen olvastuk, hogy a poaaooy vidéki ssőlftk, • pécsi talajvizsgálatok mity praktikus kérdéseket oldottak mag A balatonvidéki s/őlők viasgála\'sban, hogy Htok sénkénegg\'l Ienn\'arth*t6*e, réaa» ve-z küU dottjével *s as intézel, me y működésének főré-azév*, tudományos célú rendeltetése mellet S ast tette, hogy a gazdákaak ke/ere járjon. Rhben a munkásságban pedig a geológus kiküldőitek folö te nepszerokké leltek. Messze fan as, az doomabeli korszak, mikor a tóid össze\'ételének helyszínén való vusgálöH a fa Imi fantázia nagy veszedelemnek tartott*, m*ly ellen a közséyi kozbá oraág t* meginóittaiott.
Eaaonlóképen kí**rietügyi intézményeink iránt is mmd nagyobb bizalommal fordul a «a\'d%, SaWardoborokb «n, cigaretta-tartók bari, gyutaska-tubákban nap-nap mellett kap a rovartani álló-mai egy-egy növent pus/.tiió állatot. A nelle csatolt irás eláro ja, hogy föladói kérgei ke r,ü mun kisemberek. Sokf-lé tudják már, miért van a/, intézet és sörön ki is kérik tanácsát; bogy a I kémiai aromás milyen órtá«i moikát Tegez, azty nemrégiben számokban muatlak ki. Es bogy a társadalom érdekiödése milyen naay ezen állo-
Zala 79. fS lap.)
1901 október hó 84n
tani, ssest-te). és dohány kiaérleti, továbbá L bodap tat - csáktoroya— hatánaéli VO-
^Jt&fSSZ WS&Sfc! * ^TZJS^t
tak. M,st pedig mindazoknak a háláját, a kik 8011 K»82at*d*a
tndjá*f hogy as Intézmények mily szépen funk- megállóhely ugyanezen eloeveaéssd
eionálnak mezőgazdaságunk javára, assat szerzi jlütnt az őeszes a/állitáei rZ-jlgá-meg Darányi löldmivalesügyi. miniszter, hotyj»tira berendezett áilomáa ny.Uatott meg. hiFom d^ otthont «J«jtet A me*őgazda*&. Q A k j k keadétébeg bomiokr«kódó
érdekek szolgálssa mellett szép fővárosunknak_I, . .. #« .
ii dóséra válnak esek as nj intézmények. Hi./ea! alt sem fel, s*n> te nem adhatók
etek egyik*-, a* 1903-ik e»bee elkészülő, mező- ** állomás marharakóul nincs eng\'dé-gasd*«.tgi muieum, a tövaros lagkiesebb pontján,] lycZVe.
h városligeti Széchenyi-szigeten, Mriéneimfiek | — H egyel rendk. kft&n vBléts. legragyogóbb lapjainak k^n épitesi stilben valé! A féhnzlon vgnaegjé bizottsági tagok-megörökítése ugy, a mint est ery művész lélek . , , x , . . ®f4.1A M - . ± • megalkotta. Belül p^dtg törtéae^i ihlettel szem ^é ét végén kilépő fele d,
Jéljfik majd metng^ida-ági mu/.eumankit, eian ! Woleg: az időközben lagságt képessé^ket rándozva «zon az tdőn, mikor a ráko»i ssáató vesztett, e hunyt vagy leköszönt tagok he-sírra szántott, jelenünkig, midőn már a modern jlyébe teljesítendő vÁlasitaaok hatarnap|á-» ga/daságí haladás a/eHemébeö ez aton is gya- nak kltüzéb€ céljából folyó 1901. évi ok-rapitj* a\'stántóvetfl emb^r keuyéraseriö foglal- ^ á e , órakor fr^^n
fa vármegyeház gyűl és termében rendkívüli bizottsági gyüiés lesz.
1 — T,ir*aivse»»ra As első aaaykawsaaí rTematkexáH E/y it v uuuim40fi as ilkiioaiMI, I hogy taíjafnak saama elerVi as 19Ü0 at vasár* ; nap este tars-tsv«ci,orá* reodtsati a jó borául ismeretes Peknie reodagi/ibaa. A asétta •ly ^gycbaént az asye-ttiai kép«si aiitigf 5Ö-«s
kosa^anai ismeretei
4
HIBEK.
mánok iránt,, jelzi az, bogr a Szombathelyi Ga/d. f
KUefcctaéa. Kokn Msnó magánbivstalnok .. . . . . . . ,7: a,\'___ _______________idi^nirtfi h lytaétfben t
hivatala balyUegéc
Irma kisasszonyt Nagy-
jöttek oasxa, arak ét hólgyk. A k\'tiaii vac«ora fólöttaok szép felkőnzdot\'i hsng^ott at. A tarsa-ag igen «idám hangnatbaa ká»A éjfélig egylu
— Tanítók kiagylléae, A zala-
vitagaló áUemá* ott»- fdUllütasaék. , KopMn
A sz^lészet^ Visérleí» állomás a* ampelo ógiai | Kan\'Z-»an.
intézet helyere moatanáhan állítják l«l az épitö \' _ H*élf KftlaaAm éa m D HL IS Áíra
.állrányf\'kat. mert annak építésébe* még ez év-L, üdvözlő táviratra, melyet a Dunáutnh Köt- r™" ben hozzáfognak. A szőlőrekonstrakció nagy I m6ve«ódéai Egyesület jabiiárii közgyültéről |TOriíö1 aranyai miatt válik az intézmény azük«ég**»é. küldött ote^alapitójá >ak és diszelnósének, Széli
Ebben sz intéxmén, ben olyat nyerünk, mely J Káimánnák, a miaíssteralnőktfll a kővetkesü! egerszegi llffiítSi járáakör őaai nözgyül^aét
\' utat ások és kísérletek alapján a mezőgazdasági távirati vali«z érkezett: A Dunantuii Kö/mD-1 Csiszár Jó/.ael járáakóri Hnók alnöklete
lechnikát WkeletesMi, a lega kaimaaabb miteWi vel6d^ .fltai i, ffí^ri. Rn,<ai\'\'.|m T L11 -j, oih.^nin Ikilil^rTliirZú ^
módpkif knelliü, a lumWuai-uif ksiwliO kU-jAnn.k az egyletnek fólam vHlá mrgemlékazesat; fl ^ g c ° í° TllL
\'tőnbőző természeti beb?tá*okat felismeri a ézek f a Belynek nagy nemzeti feladstait lelkem \' m^WM;®* A»»na nzentgróthl
ellen a vedekezési eljsra«okat megálJapiUni te^z melege vei sioigálni igyekeztem, a iegmele^bb áll el. iskolai t mtónő az igék háróra
bíta va. fso^zonettef fogadinm Az önök clj^i az enyé-\' ájáról igea sikerült én nagy éa
Xmerika. a Ibi i\'kiaérletügy azintén állami J tnek ip, önök tfirekvéseirel, éneiménél\' együtt;|é«»el találkozott gyakorlati tanitáat urtotl
ügy, » ho( n táraadatmi ereik is ao^at tettek toreaedni, együtt erexoí poha meg nem szünők. j növendékeivel. A közgyüMat e nők k kea
kitejiesztéseért ma\'atu rae*, bogy a m-zőg«zda. i A magyar nemzet kaltarájáu»k kérdése a ma-L^ m^nVi»váff AfVii:
ság. termeié. Htödésére mily nagy jeUmídaége gy»r nemzet éleiének es boldo^ágáaak kérdés: ^f™ megn^tvatl, Arv^i IgMC
van • éppen gyakorlati irányaknái toava ^j^toHdárisnak váltom tehát luagam az önök iörak.1 dorhazt tamtó a felekezet iskolákról tar-
kísérletező á\'toiiiá*oknak, mi as amerikai al*o-! véseív-íi tt^R a polcon ia, a melyre a kftteles-. tO<t felolvaná^t, Nóvák Mihály zaUe^ar-
tási, hogy ogv mondjuk,am-rík.ias gyor*^á^sMszoJitot\',mid/)» Mjnálattai távoztam az únőkaállami elemi takoiat tanító az ebmt
szerveezök, Pjl-sztíük s ebben a már wkert iá [köréből, d- nem rávoztsm leik^mbea, érzelmeim Iiskolák részére kiadóit utaa tá»t kritikailag
lőtt .kc.úb.n „.gj jeleo.a^a « Utóbbj ö. J ben é, \'£Ju*ím .ron^^.n ^ll K.lmí.,. ; . felolvasónak > közgyíl-
a midőn kKeretu^üak kifeiteazteaére all*ttélel 1 .— JDHI va^Ot. V. év október hó 1-én . .. . . . .M _ •_\'_i___ll^a j\'gyzőkönvvilfg lejezte ki köszönetét
Jen elttíoeréKét. — A kőzgyüte a\'att érke-igen nebét 1 egz, d4* ka a jo Is-en m«sad:a ezt, A nekrénvek tarva-nyrva vu lak kis/« .-rva dr. HüZhiC^ka Káltnán kir, tanáCioa a sugHatot, bizonyosan seeiieni is log annak belőlö* minden. Itt rgy ruhadarab, amott eay • tt - \' » . . . 4, * „.i kivitekben. karmantyn, emitt mevínt egv pár hi nezett Pa-1 sürgönye melyben tudatta egyúttal, hogy
behajtva f*jét, elbaigrort. A szobában síri puca hevert szetszérisn a szobában. | haiaszlhatlnn leendői akadályozzák a kOa»
.caend voli. { Most a mán figyelme, fúrke-iől pillaotaaisl | gyűlésen való megleteti-bben. — Az elUvo-
. Nem volt egv nyugodt pillanata sem a fiatal jtekin eti széjjel Valamit kereset\', igen vaamit,|*ás folytán megüresedett jegyzői állasra VfofoMk.Uitdrw (>ap elólogtak őt gyólrő kia- mi reá nézve nagyot.\'fontos. Horváth János másod jegyzőt én ennek ha.
jai Gondolataival küzkődve, vergődve, gyengül/)1 H megtalálta a kia tróaaztalon mit kere- , . ___- . . l. c^^i „ li^é
erővel, egyre azt st»««ta. ™ a levélkét, mely néki aiólt. lyére másodjegyzőtiek öenkő Sándor bücsu\'
- Igen, m^gtea/em !../ ^ Idegesen kspott a ieeélka alán, a melye: a«eutláax:^ói tanítót választották meg. —A
Időnkint fagyos borzalom viharzott át tagjain, jaztán gyorsan íelbontya elvasoi kesdett. De uem \'számvizsgáló bizottság jplent^MH, mely Ua neha-neba az álmodott lőső töndér képei le\'olvasott essk pá- sort s arca balalsapadt lett, szerint az egyesület v*g\\ona 5«4J k«»r. 36 ia kntőüék ügyeimét efry-egy pillanatra; de az- i szemei kidülledtek á« gyötrő ketaégo<;eae>« vett Ua médiát c*ak erőt veitek rajta aőtét goudolaiai,\' raj\'a rrőt. Feje szédüli s minden srctsma ráo-mert a swírefesepp otí maradt és marta marta j gatósott a nsgy fetindalástól, mely agcst valóját tovább a szivét v I egreaditetta.
Ilyenkor tekiote*é|ea valami rémes tüz lobo- Meghűlt benne a vér, marcangoló fájdalom i&tt* f dolta ben^ejét, s vadul villogó ssemeii ismét
A négy napi belső vihar titán elhatározta, törkésave hordá körül aa/obaban, miatba még nagyj«^kara lalo yautorm^a ohsitetia asajkírt^ai hogy tervét v^$rebaj ja ; mert már tovább nem | mindig keresne valatpúi, aaiia féktelen b04\'U*;a Tanitó* H<«za és aa ávaa^p t*«eteMt, várhat vele.\' vágyát knőlteoi akarná- Asu(an sapidt aroeal hogy aseMdéei iütött a H isler léte r*esva y«
Eddtg még csak várt a férjt, de ezután már egés* testében remegve mintegy gondolatait foly- í tars«sagg«l * j tés«ny eélok javára. As volt a sem volna kép»» semmi okot sem talalni, mivel Itatva »zmte bőrőgve mondta- menállafod -s, hogy a gyar rányomat}a a nép*
Uval<bra ír tavoltartbatná magától. I — Nincs többé, elmtnl Jft hagyott örökreI .. iskoláknak szánt^gyar máayaira ast, hogy ast a
• F E gondolatra meg a vér is megfagyott erei- sét alapítvány javára ixx^atja araba s a
en eo as I
Üli, a kőzgyülla tudomásul vette. A folyó ügyek elintézése után a tagok a nagy ven* dóglöben társajttbédre gyűltek egy be.
4 knltaamlslMter és a papír-kers«kfdwk As kwOt»úa«alap aisdsss^s re
Másnap reggeI a szép asszony konornlja ben. Minden ízében remegett, reaskaiett.
uvart*a nyitott be a gróf lakosztályába
\' faasroibó) uős^gs-* százalékot áten
4vőa»
— Mélióssgo* gróf or, én már három itben forgott és azé Oiőtten roskadt össze-rotiam a mé tóságos aaazony ajtajánalf kopog- • 4 .Jjta^de onnan semmi leielet sem jött éa az A ^Qef r#ge £ nagyon eg\'ta^ertL \' ... .... . j i Ha mégis hstlani akarjátok, azivsaen elmondja
* ff íií^^^í^M ^ "tklek valamelytl asepareb-a aza ssőks .a^su iróa*siala mettől éa íatva. mint egy őrült, rohant klmmmm9!.mw 1 alti nt~A.
Majd esyszerre szédület fogta el, agyat tán* alapna*. A pspirfcer*akedók éa kAoyvksre»kedik
aejé lafcoezláJyáhos,
I roa kiaasssosy, aki olyao olcsón oszthatja mo-•olyát a esak aéhs tévpd tasia-etéval a semmi
I ter<ne«set»seu vessélyeaaifva láttak ebb««a a \' aserződéstiffi az érdekeiket a iőJíratban tiivakos\'ak !aa ellen, hogy ~ bár afaiiaakg jótékonyság rét vsn ia aió egy cég ha»saátj4 ki sz i«ko\'*fcst as a^esz orazághan. A ttltakásásra aaoobaa asükaég se volt, mert a minisster már jetnai kasso bálodban rendelk^eét ebben a dolog aa
mdfo .jujábn. ért, 1-íbéMI «fy ki. ^ M 0ff»nkor festet\' arcára muriba n«b«i H\'g ^^ffffli
Atitt vüll .ix Aí. II i n fi ni. .n l«l(Énra h*««un I " * V^U maim ■ I a 11 lltnl#lili
keleset veit tió és csendesen lelzarva, hevesen ^ fa lfmmáoékt ayitotts be az ajtót .
De ahogy belépett, ma jenem kővé meredt a j látonakt*. —

|*VMlemeea\'\'i áir, tanfeiaityelősegnek.
As Eótvós alap al\'-ötísége, a Néptaniiék lapja folyó *vi ^5. «tl\'ncmt ínv lékltlén bM l<t az ortzág i\'ani óaaifivai as Kdtvö*-alap és a
v
Huszonnyolcadik évfolyam 80. szám;
Hrómhis *t"*\' FIméaí íilof Uar*-
1 » up \' (ttlliw imtfl M—M* mmim kWm«
Xla4*fetvUal:
Unrtutpllil: RttM FSllp kímft
ZÁLA
Politikai lap.
Megjelenik lAGMAIIZSAR ítetenKinl Kétszer; vasarnap s csütörtökön.
tUUllMH Uil
11 • k a h
r«M>n
•SyiíWt fmttman M ffllir
atHmiiil, nlnUl t \' -1i 1 riaM H i) it—
■h\'BMXU— imM cnk tmr< ka Ml bcttoiMk *
Hl«
in aa nutr
Na^F-Kanizsa. 1901.
Felelői uarkasttt: lul»r SicrkMillUrt: Bcina L^Im-
Vasárnap, október 6.
\\t/Q/s)/\\)/v\'/vV\\Jy \\VM/ \\t/ vly \\l/ xlzxVV/ I
lllandó
uállitás
Zsolnay majolika * és rosalyt
Alt és Böhm
síi
V4ro«Z.iz-; ,1, J. .1. J, J. .\'•
/t\\^t/Jt/JS✓|\\<j\\/\'(N/J\\
Üzlet megnyitás!
— Előkelő angol
Iffíl iiillíü
ssán
többséggel jut be az orszig törvényhozó, i testületSbe. Tehát egyátalában nincs okunk félteni a magyar neraz)t szabadelvű bal*-1 dásának érdekeit. ®
L_\\r. a s/l tél jóslat, hogy * raak jooáriu*
í irányi képvíse\'ő néppárt ereje a tiszta válasz: á=ok következtében veazedelimsen {tneg fog majd növekedni, nem teljesedet! be. E\' böl most már tisztán láthatják a néppárti agilálorok, bogy az ő, nemzeti egységet megbontó elveiket a tisztán gondolkozó n>agyir ember lelkébe nem lehrt
, hf 1npy,~k.-tv7ltflni-------—-
Most nem volt sehol hivatalos erőszak, nem volt a legcsekélyebb erkölcsi nyomás setn. Mindenki szabadon követhette lelke igaz megg*: őzödését A politikai hatóságok 14 ^ c°ak annyiban folytak be a választási mozgalmakba, amennyiben azt a polgárok személyi és vagyoni bizton ága határozottan r : megkövetelte. Sőt talán azt lehel mondani, — hogy raég ebbeli kölelaaségök teljesítésénél is meglehetősen tágra eresztették a IJi választási mozgalmak szabadságának korlala it; mert ha csak kissé is szigoruabben
járta* roln • el, elég néppárti pap-kortesnek kijutott volna a kellemet leniégből.\' ^w* . I Szóval: nyogodt lelkiismerettel elmond-
Csengiry-ut 3-, a régi Takarékpt. \'bátyák » néppárti korlesek, bogy még az
palotájában .
T7T
A választás tanulsagal
Az orrzággydlési képviselők válasz ása legtöbb helyen már meg töri ént Még a választások eredményének teljes képe nem ig? bogy t meggyőződésűket teljesen
Qgyrsen alkalmazott etetést, Itatást és megkeoést sem vereki, szabadon, majdnem korlátlanul használhatták a múltban foganatokkal megismert koiteseszközö el. A (analizálás, az izgatás, a vallás pusztulásával való ijesztgetés folyhatott szabadon. Egy cseppet sem panaszkodhatnak.
De beláthatják most már ezek után
bontakozott ugyan ki, de már W\'galiapithatD\' k, bogy a tiszti tusok fa fényesen beigazolták a magyar aemzet óriá-í többségének a szabadelvűséhez való őszinte, igaz ragisikdását.
Nemcsak maga a kormánypárt fogja
•"nT\'\' »z*badon követő választók ia csak elenyé-válaíz. i gjjöen csekély számmal mentek be a néppárti oyájba. Beláthatják, bogy as 0 törekvéseik szamára a mi édes hazánkban, a tisztán gondo\'kozó magyar nemzet körében nineaen és nem is lesz sohasem igazi hó-
képviselni tekintélyes többségével a üsz\'a dítósm alkalmas talaj. Mihelyt a Úszta ^zabaddvfcéget, hanem a Kós*iilhpárt it, válanztások biztosítására rendelt törvénye-ady a kormánypárt után legnagyobb ket a tapasztaltak alapján revizió alá ve-
szik ée a papokat is a politikai hatóságok élén állókkal s a kőa-tisalriselőkkel egyenlő elbánásban részesítik: azonnal vége lesz a (analizálásnak, az izgatásnak; mihelyt pedig ennek vége lesz, — a néppárt elveszti lábai alól még azt a dirib-darab talajt melyei ezúttal táérléknélküli erőszakossággal éa veszedelmei dolgokat eredményezhető eszközökkel valahogy mégis meg bírt tartani.
A magasztos hivatásukról megfeledkező papokat pedig okvetlenül korlátok közó
Mert véglelfnül elszomorító Aa aggasztó dolog az, mikor a papok botrányos ko(% tes-viselkedése következtében innen itt, onnan is olyan kijelentések röppennek el egyes ■ katholikUBok ajkairól, hogy még vallásukat ia kénytelenek lesznek elhagyni.
Az ilyen nyilatkozatokat nem kell ugyan komolyan venni é< ax elkeseredettség izgalminak kell betudni; d« igenis komolyan kell venni azt, bogy égyátalán mód« ! juKban van a papoknak a korles-tanyákon ; való szereplésökkel ilyen nyilatkozatokat provokálni. A valóban emelkedett lelkű ember nagyon szépen el tudja ugyan választani szent valláaától a magaaztoa hi-i válásáról megfeledkezett papot; de a hiwk nagy tömegeinek (elfogásában a vallás éa pap annyira összeforrallak, hogy a vallásukhoz való ragaszkodás mérték* le\'jeaea áltól függ : mily mértékben tölti be a pap magasztos hivatását. Est nagyon jól tud-ják magok a papok is; éppen azért hisz-\'Izük, hogy végre az egyházi nagyok fogják majd megtenni illetékes helyen a- lépéseket az iránt, bogy a papokat a lör-véoybocás a politikai izgalmakben való részételtől, a politikai mozgalmakban való szerepléstől leghatározottabban zárja el. Am legyen meg a papnak ia a maga politikai joga, bogy meggyőződése szerint szavazzon; de a mozgalmakban való rész-, vétel*, korteskedése egyene4Mt> a vállát I érdeke ellen van ; tehát ettől távot keli minden papot tartani.
Képeslevelezőlap újdonságok t Ferencz József keserűvíz
—a lejrműYészibb kivitelben kaphatók— | . ,„
c_. _ . ? as efjHil •
Fiscnei Uulop eüimert kellemes izü termószetes
i könyvkereskedéaeben . , ,
NAGY-KANIZSiAN. > hashajtószer.
Nagy-Kanizsa csütörtök
■ \' ---—«r -----. . .......... 1.-------------
Rigler József Eda papirnemügyár réaivéoy Ur»sság közt *létrejptt szerződést, butdiiván a tanítói kart árrá, miszerint busznak oda, hogy a papirkere^kedök mindenütt kéa<lelbes (urnák h leveseit cég alul készítet\' • a Tanítók haza é A m-a lap iavara jövedelme/ti jelzéssel ellátót iró- éa rajta tereket
As Eőtvöa-alap a neveiteli céget a velő kői ölt axersedesben fe\'|ogo»itof(a, hogy áru cikkeinek üileti t^rjeestéen oeliáhól országszerte felhívásokat bocsásson ki, amelyeke1 ax Eötvös* alap elnöksége is . lair ; I öiele/te továbbá magái as Eötvös-alap elnöklége a céget vállalatában támogatni.
Aa Eötvös-alap exen eljárá-sval szemben a leghatározottabban hangsulvoxom* bogy amhar övömmel látom, ha a laaitói kap a magyar ipart támogatja-aat »emmt >zin alatt tem engedhetem, hogy tgjes cégek vagy azok kénzilmé-nyei ax Ukolákbsn ajánlassanak mert at itko* Isszersk beszerzésénél a szabad versenyt minden körülmények lö\'ötl bizto iiani akarom.
Ai áll*mi elemi • t*kólák gu. dm-k ága sxa mára a f. évi május hó 21-rkén 82 056, az. a kelt rendelelemms^kiadoU wÖ\'tt$ÍUsu b)
pontjaban ekként rendel<e»te»u :__v ••
A tanitó, tanította tűje\' a megállapított tan* köfizveken kivfll szükséges \'aneaxkösöknek, író ■ föze\'ekn»*k, rajzlapodnak, -Von&tiöknak, iröaze-
Zhla 79. szára (4 lap)
1901. október hó 8-án
(
reknek atb. nagyságát, méreteit as egyöntetűség i gen isléasseu volt díszítve. A terem emik kedvéért megallepitha\'ja ngyau, azonban, hogy sarkában volt a kózaegháta, a hol a Mros*gok*i
ezen szerek melyik könyvkereskedő vagy papír kereskedő üzletében váaárlandók,- el nem rendelheti.
Az irófUsetekre nézve azonban a vallás- éa közoktatásügyi minisztériumi 1898. évi 3).t>ü8. xsám alatt kelt rendeletével kiadott szabályzat, ilíetve megállapi o t minták as irányadók. (L. Hivatalos közlöny 1994. évi 9. ax.)
Üzen rendelkezésemet az Össses állami, közr ségi, társu atí és magán népoktatási intése tekre efteunel kiterjesztem s felelősség mellett fölhívom n tanf»lÜgye|Ő-éget hogy » közvetlen vezetése alatt ál ó öss/es népoktatási tanintézetek tvnitómak egyes cégek ugy azok készítményé* ínek az tskolfti.au -vagy "zoo kivül való aján- j lásAt szigorúan tiltsa meg
Hasonló eljárásra kcrem (Öl ax egyházmegyei főhatóságokat.
Budapesten .1901. évi juliui 26. Ez a rendelet tökéletesen megnyugtathatja a p\'pirkereskedöket, a kiket « a jótékony intenció dscár i — érzékeny etPtnegkárositolt volna hz cgyesmeny.
-Iiftretl uiuluU\'kK. A nagykanizsai Szabómunkások éa munkásnők Szak egy le\'éuek «züreti mulatsága vaaárnap este igen vígan
I folyt |a. A terein az
alkalomnak
.Hirdeti. Nagy-Kanizsa vAros árvas/.éka
i igen-rbtméletesen ssabta ki Révész Lajosne. a rfcsH biróné., lerje aesédletévsl, as egyesület tia/ieletbeli titkárával. Igen ssep volt a ptastor leányok bevonulása.\' mely hsa az estély lobbi szereplői Is ceatlakostak. A »sűretele« aegkr*. désekor {elhangzott a páss\'orok dala, majd W\'iss Rezső a nótárius felolvasta a szüreti pra ara tusokat.
Páaitorl»sn>ok a kővetkezők voltak : Baraerd Mariska. Hoflfor Margt\', Holfér Eelka, Kocsis Mariska, Magyal mari-ka, Mnnkacti Mariska, K\'Usz Anoa Tascbner Jült»f Trojka Etelka, es Wagner Anna.
Paa/totpk : Bodzay liure, Föld Lajos, Dombi\' Ferenc, Fkgár cválmáo, Januxies János, Mayr fc^renc, Ma ti Jóoef, Horváh Gyula, Horváth K\'ilni-ii, és Wmdt József. A nótárius és bakter kettős axereptt igen ügyesen betöltötte Weisz Rezső í « tót nemse^éget fío»eI - Gusztáv, Wei^/fnstsru Jakab és Steiner Miksa, képvisel ék,
Ofenbeck Károly min1 láncreudexŐ ezerzett maginak érdemeket. A mulatság szép sikerei ne »« kis mérvben mozdi\'otta elő Heffer Gyula fáradhatlan tevékenységé.— A vigalom mintegy 150 korona tiszta jövedelemmel ee egy sxep es kedélyes e-t: «mié keivel záródott. — A
meglelelő:eg négyeseket mintegy 60 pár táncolta.
■Melés.
N.-K»nix>a v. árvaszéke lÖHiivja Jfaranit&b Nagy-Kanizsa varos árvas/.éke/ folhivja SLmontt hogy arva\'ári öroksegenek löi- Knansz jínndt. hogy árva\'Sri örök* vétele végett ax árvaszekn^l jelentkezzek, —• Isegónek lölvétele végei*. a/ árvstséktiél illetőleg ameDnyilen az említett személy idő jelentkezzék, illetőleg atnennyibeu az emlitet> közben meghalt volna, a/ srva-zék fölhivjn | személy idöközheri\'iueglrtli volna,, hz árvasxék
c a városi arvapénztarban fölhívja azokat, kik a
nevezettnek levő
kezelés alatt -íevö -9336 korona 52 lillérnyi I árvap»nxtarbaii kézelés alatt levi 4875 K , 24 készpénz örökségére igényt tartanak, mikép fillernyi készp n*« örökségére igényt far tan a I», örökösödési igényüket okmányok bemutatása mikép örökös\'wléai igényük*1\' okmányok be-*-ulamé II el t 190L évi twvetflher 20\'átg az árvaszeltnéi lása nieSlett 1901. évi november 2Q-áig az árva-igazoijak. 352—3 s/ékncl \'gazolják. 357-1
varast
Mulatságon fettllfizettek : Reoie^e Gé/a Í8 kor, 80 fillért N. N. 10 kor. I^perjtsy Gábor, Trlpámmer Gyu a, ofenbeck Károly, Kohn L. Lajos, 5 - 5 koronát; Brandi Sándor, EicHn^r Sándor, Hősenfeld. Ede 4 4 koronát: Fischel Lajos, 3 kor. 20 fill; W ins\'pin Lipól 3 kor; Németh L*jo<s 2 tor. 40 Ml; Elvész Lajos, ,Varte« ... Antal,—U^epát—Jó-ti,—Na^v—Káyolfj ■ vendé-- Ős, B\'ijer Öyuk, Köhler Testvérek, Horváth Kalován. 2- 2 koronát; Henc^ie^ József, 1 kor. 76 fill\'; Domhi Fere- c. 1 kor. 60 Ali I Prigl Ksr >ly, 1 kor 44) fill; Háhn Sándor, I
AlapitimoU 18 6 2.
TOTTIS és KREN
k#r-; 40 fillért; Déntteh Adolf. Wagner kisasszony I Munkácsi Nándorné, 1^—1 koronát; Flebcbachtr József, bortfélv. Blau S*>uia, N<g\\ Józset, Korona s/obspincér 80 -80 lillért; N. N, Bnkas Jgoáe, Torna Ann«, Áwosion Flóriáo, 60\\r 150 61 ér Erdei N., Kovácv Imre, 40—40 lit ert.
- A sitvrt its\'ölftieiökt.ek éa mmti^iokmk"* akik\'vt*almuj>k aikeret eiőmozd tani kegyeskedtek\' | halas köszönelüii\'*ei ny>Xv ánitjak.
A rtnd&órfg.
Bvidlapest IV"., Bécsi-\'utcza 1. ezám . ........■. W
aianlják* köze 40.ÓVO leunálló és a« omzagban legjobb hírnévnek Orveudő áruházukat^
vászon és fehémemílektbes/erzésére. ü
- —• ■ • . |Sj
N&gy raktár finom noi} nrl és gyermek fehérnemiiékben
^Teljes menyasszonyi kelengyék ^000 koronától 10.000 koronáig, ^
a legjobb minőségért és a legszolidabb, legmodernebb kivi^eléjl \'m
MBBBBHaaBmHBi lelje* keiMiéi mmmmmmmmmmmmttmmm Legn*gyoUhgyárirakfár ^tőnyeyekhttt, bíH*trstüvettkbfn, iakwrókba<i, ftti/yőHyőkben, futókban,
gyékényekben stb. legolosó >h gyári árakon. EJ
Nagyobb bevásárlásoknál va»v menyasft/onvi kelengyék tnegrendelé.sénél
direkt levélbtli megkeresésre^ megbízottunkat teljes mintakollekcióval saját íjtí
kfiltséyünkre küldjek bárhová • ffi
Mintákkal én val azték üid\'-n>eity«*kkel tnii dsukoiou szivesen rendétkezesro i llünk.
Hirdetés. Hlráetés.
N.*K.ini/aa v. árvaszeke fölhívja JELorváth | N.\'Kanizsa város árvaszéké lölnivja sQolf N.«Kantz«a «város ^rvaaxeke lölhivja G-Lo&z Györyyötx hogy ;»rvatnri öröksegenek lelwte e i QiozíL, hogy
nrvatari Őrökkélíen.ek löw^iele i jSiTTbOrtt t^\'gy arvutri t>rokségéwök tölvétele, ve.\' vegetl ax inaszéknéí jeéntke/zek. — illetőleg i vegett ez srvasékn l jeleaikezxek, — i.Hőleg geu az ár»as/ekoel j- enlk< zx^k,— illetőleg aroenv amennyiben hz emitett sze>^éf^ időközbeti meg {\'amennyiben az emliteU szemely időközben mes- nyiben az ^iiilltett ^zemé y idödózbeu meghalt Ml volna, az árvaszék íölhivja fczokát, ki a \'halt volna, az árvaszék (fiíhivja azokat, kik a volna, az árvaszék fólhivj* szokat, kik s nevs-d vesédnek ^ var^ i - arynp-\'n/iártoui keze>s eevezet\'iiee h városi árvapénzt\'trhan kezeié** zeltoe^ a városi arv-«pénztárban késéles alatt alatt levti 16038 kor. 36 ftlleruw készpénz ÜrÖk- j alatt levő 1344 kor! 64 fliléruyi készpénz örök- levő 10520 korona 84 lillérnyi kéazpénz örök *e-»\'Sre igesy tartanak,. imk«,p örökösödéit Ige- aevere igényt tárta> ak, mikep örökösödési igé- Uégére Igényt \'nrtanak, mikép örökötödéai iu;e-nyők\'et rkmányok b*-mti\'aia«a meiieit 1901. évi nyüket okmányok bemutatja mellett 1905 évi ínyüket oli*oajiyok bemutatása mellett 190L éri november 20-ig az árvris^knél igazolják. 3551 • member 20 ig az árvas/éknél ig tx<*ljnk. it61-2 november 20 áig aa árvimsékna iga^.oják J50 - ^
Hirdetés.
Nítgy^K^\'-izsa v^ros arvasxéke lö hivji Jiatsz Q-yői^yöt, bo,y arvatári örök-negének folvetele védett *az ^rvaszeknél jelent-Fessék, — il elöTerf amennyiben az era iteit személy időkö ben in-gha t volun, »z arma/ex fölhívja »»zokatr kik « nevezetnek a árvapéaztárban kezelés alatt lévő 28646 K. 90 fillérnyi té>zpónz öiök^égére igényt tanának, mikép öiökö Ödéai igényüket okmányok heo utalása un Het? 1901. évi november 20\'dig aS\'árva-széknél igaxotjak. 847 - 3.
Hirdetés.
Miután ujabb törvény értelmében
vm grendelé«ek gyűjtése utazoknxk k\'>rlatozvi Ví% elbalároztam .magam a helyi pácon a leiiető legolcsóbb un dolgozni, hogy a forgaim
megcsináljam. • . u
SS Kaktáromat a legújabb finom kelmékkel dúsan felszereltem, melyekből az
ünxí én télii Idény ^ divitos ruházatot «le»6 |«éuaért kéazitek.
< Itthon leteiu által időt nyerve, legnagyobb pontosaaggal és ixléasel lesz uálam mivden elkészítm1
1
w
ti ti ti ti ti
Kérem a n. erd, közönséget hecies megrendelése k aíial, erről megyőzödést sz^rezn* — Vidéken tevő tissteir vevőimet Írásbeli
r e
^ meghivasra szívesen megla^ogalom. vagy ktváualra küldök
miutat,

Teljes tisztelettel
HULWMANN iSÓS (éfftsiOé
j XrMékal lér BtKI ftía hsa. A iéll Idényfs nagy válaizték* raktárt \\tartoh Lodea kibatakbót saját iés/Uményftn,
i ti
A) omatoü Fischel Fülöp lapiulajdonosnál Nágy-Kaaizsáu 1091
Huszonnyolcadik évfolyam 80. szám.
unáaUNWt l mriowlTil imiii lén ««|>»»-
[tii 4. a. i—* üf Uh
M* UiMmbM • táp •MlltBl IMIM* •ndlaH wadM thlmi!
IbMklnttl (tnkutfIM: AMU fíUp kftnyr
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik ÜAGY-KAMZSÁN hetenkint fce&zer: vasárnap s csütörtökön.

tuOmmtm iui m. . . . . . u
. . I ktmi
Syfflttr pitltton *» OUr
BIBflMtéwk, nluiii > U Vlnti niittnO rackai 11% U j
HrMtMta lilito atk im.rt kai-MI hpAuuk é.
I(|M asaa ara M tlllár
Nagy-Kanizsa. 190Í.
Felelöl uirtiM: •"tor S»«t*»r SzerkMztStán: Miiém* LiOM\'
V
k asárnap, október 6.
Állandó kiállítás
Zsolnay majolika és rosalyt §11
ii
liflJillll
Alt és BShm
vt/ v!/ v\'/jjtíV v\'/ \\ty \\»/ \\I/\\M/ \\i/ \\t/ \\l/>)/ sj^o. többséggel jut be az ország törvényhozó^ ^"v\'v \'ij \'ifv T területébe. Tehát egyátalában nincs oltunk\'
t félteni a* magyar neraz;f szabadelvű hal*-1 | dósának érdekeit
Az a sötét jóslat, Tiogy a reak. ionárius. jirápyt képviselő néppárt ereje a tiszta* i választások következtében veszedelmesen\' j meg fog majd növekedni, nem le\'jesédett*; i be. Ebből most már tisztán láthatják a néppárti agitátorok, hogy az ő, nemzeti | egységet megbontó elveiket a tisztán gondolkozó magyar ember lelkébe nem lehet belegyOkcreZlelnt
Most nem volt séhQl ft1y,Ua,log ftrőszak nem volt a legcsekélyebb erkölcsi nyomás j sem. Mindenki szabadon követhette lelke ijgaz meggyőződését. A politikai halóságok
\'caak annyiban folytak be a választási mozgalmakba, amennyiben azt a polgárok személyi és vag .oni bizton aga határozottan j megkövetelte. Sőt talán azt lehet mondani, \'hogy még -ebbeli-kőtel«—égók. teljesitésó-nél is meglehetősen tágra eresztették a választási mozgalmak szabadságának korlátait ; mert ha csak kissé is szigoruabban " .jártak voln* el, elég néppárti pap-korlesnek
Ha^y^KStniZSáll kiintott volna a kellemetlenségből.
I Szóval: nyugodt lelkiismerettel elmond-Csengery-nt 3., a régi Takarékpt. ihatják n néppárti kort esek, hogy még az
palotájában __ iügvtsen alkalmazott etetést, itatást és
réroaiiiz-pa.ota .i, j. j. .
?|J5J> /js /(\\/jv /j\\7j\\ s[\\?l\\ /jv/jí
■ , . * re-i s—u nn, . " - . - .
Ozlet megnyitás!
Előkelő angol--i
féFfi asiHiif
9 ¥ ? W3 « W v v w w
/ y.yi^y.v^- ■.»■ >- V ®egkenést sem veveki, szabadon, toajdnem
^ T T* ***r\' \'\'i korlátlanul használhatták a múltban foga-
---— nzto-akul megismert korteseszközö ef. A
\\ (analizálás, az izgatás, a vallás pusztulásával való ijesztgetés folyhatott szabadoo Az országgyűlési képviselők válasz ás*^ wp|Kl ^ panaszkodhatnak.
A választás tanulságai
egtöbb helyen már megtörtént Még a választások eredményének teljes képe nem bontakozott ugyan ki, de már annyit iu^gállapitha.tu>ik, hogy a tiszta válasz, tusok is fényesen beigazolták a magyar nemzet óriási többségének a szabadéi vü-szghez való őszinte, igaz- ragaszkodását. " Nemcsak maga a kormánypárt fogja
De beláthatják most már ezek után azt jsi hogy a meggyőződésűkéi, teljesen
1 *zabadon követő váiaaztők is csak elenyészően csekély számmal mentek be a népipárti nyájba. Beláthatják, hogy az ő törekvéseik szamára a mi édes hazánkban, a | tisztán gondolkozó magyar nemzet körében j nincsen és nem is lesz sohasem igazi bt)-
képviselni tekintélyig többségével a Iiszt8 (lilásra alkalmas talaj. Mihelyt á*-tiszt a szabaddvüséget, hanem a Kos-ulhpárt ií, i választások biztosítására rendelt törvénye-mdy a kormánypárt utón legnagyobbikét a tapasztaltak alapján revizió alá ve-
szik és a-papokat is a politikai hftóságok élén állókkal s a köz-tisztviselőkkel egyenlő elbánásban részesítik: azonnal vége lesz a {analizálásnak, az izgatásnak; mihelyt pedig ennek vége lesz, — a néppárt elveszti lábai alól még azt a dirib-darab talajt melyei ezúttal mértéknélküli erőszakossággal és veszedelmes dolgokat eredményezhető eszközökkel valahogy mégis j meg bírt tartani.
A magasztos hivatásukról megfeledkező papokat pedig okvetlenül korlátok közó \'kell szorítani éppen a vallás érdekében.-
Mert,_vegteTenul elszomorító és aggaaztó
dolog az, mikor a papok botrányos kortes-viselkedése JkoxjQlkeztében innen íz, onnan is olyan kijelentések röppennek el jegyes kathólikusok ajkairól, hogy még vallásokat is kénytelenek lesznek elhagyni.
Az ilyen nyilatkozatokat nem kell ugyan komolyan venni é > az elkeseredettség iz-j galmanak kell betudni; de igenis komolyan kell venni azt, bogy egyátalán módjukban van a papoknak a kortes-tanyákon I való szereplősökkel ilyen nyilatkozatokat provokálni. A valóban emelkedett lelkű [ember nagyon szépen el tudja ugyan választani szent vallásától a magasztos hi-j vatásáról megfeledkezett papot; de a hívek nagy tömegeinek felfogásában a vallás és pap annyira összeiorrottak, hogy a vallásukhoz való ragaszkodás mértéke teljeeea attól filgg : mily mértékben tölti be a pap magasztos hivatását Ezt nagyon jól tudják maguk a papok is; topén azért hisz-sziik, hogy végre az egyházi nagyok fogják majd megtenni illetékes helyen a lépéseket az iránt, hogy a papokat a tör-! vényhozás a politikai izgalmakban való részt ételtől, *> politikai mozgalmakban való |szerepléstől a leghatározottabban zárja el. Ám legyen meg a papnak is • maga politikai joga, hogy meggyőződése sceridt szavazzon ; de a mozgalmakban való rész-I vétele, korteskedése egyenegjm a vallás \'érdeke ellen van ; tehát ettwltvol kell minden papot tartani.
Képeslevelezőlap
újdonságok
-a legművészibb kivitelben kaphatók—
Fischel Fülöp
könyvkereskedésében
NAGY-KANIZSAN..
Fereacz József keserűvíz
" elismert kellemes izü természetes hashajtószer.
Nagy-Karmsa vasárnap
Zala go szám (• lap)
I
okiéber hó <-áo
A laíolyt tiszta választásoknak egyik Éppen azért most is, ismételten azt fontos tanulsága: et. hangsúlyozzuk, hogy a hivatott vezető
A másik fontos Itnulsáf — különösen férfiak értekezzenek a szervezés tárgyábsn Zalavármegyéoek néhány kerületében — nemcsak a narykantzsal, hanem a többi a szabadelvű pártot illeti, és ez az, hogy választó kerületekben is, sót olt is, ahol, alapos szervezettség nélkül eredményt a szahadelvüpért győzött; mert csak Is1 igérö választási mérkőzésbe bocsátkozni ily alapos szervezkedéssel lehet ai nem lehet. pártot mérkőzésre vezetni bármely pil>
Választási aktushoz cuk ugy találomra tanaiban, s csak is ily szerveze!tség nem tehet össaedoboltatni -z embereket, mellett lehet bizlosan megtartani a már Egy olyan kerületben például, mint aminő meghóditott kerületeket, a nagykanizsai is, ahol már egy ellenzéki Egyet azonban még megjegyzünk. Azt, pár< erősen befészkelődött, ha valamit ej hogy szervezkedés alkalmával ne akarjon akarunk érni, alaposan szervezni kell a mindenki vezér vagy vezér kari (azt lenni; I szabadelvű pártot is és állandósítani kell. mert nagyon sok füg* ugyan a vezér és j Szervezni kell a központot Nagy-Kanizsán ; a vezérkar ügy^ okos taktikájától; J ebbe bele kell vonni egy-két befolyásos i je éppen olyan mértékben fontos, hogy
Z.\'Egtrazeg : Farkaa JótnJ tnéppdrtij
Pótv dl aa et dsok lettnek:
Baktdn : Betget Igndcz kormánypárti (i I Darányi Ferenc néppárti kffzt.
Letenyén: Dr. SdiUő Oésa néppárt* ét Osmniítc Jőttef kormánypárti Itó\'st.
Van tékát három kormánypárti, károm néppárti és egy függetlenségi képviselő; két kerületben pedig pótválaeités len.
Hétről — hétre.
Október «.
jól instruált csapat-lisztek végezték a külső szolgálatot és kifogástalan érkötési fegyelmezettségben tartsák a csapatokat, hogy azok hármely pillanatban mozgósításra készen álljanak.
Ezeket kívántuk elmondani a legutóbb lefolyt tiszta választás után, mint oly tanul-jgágokat, melyeket a zalamegyei, különösen J pedig a nagykanizsai választásból lehetett
pártnak alaposan és mihamarabb szervez-1 kedni kelL
egyénnel minden községet ; és halni, irányítani kell csendben, okos meggyőzéssel ; fenn kell tartani, kellő eszközökkel, módokkal élénkíteni kell szakadatlanul a központtal való összeköttetést oly mértékben, hogy mikor zászlóbontásra kerül a sor, világosan, tisztán álljon mindenki előtt, bogy bele lehet-e bocsátkozni a mérkőzésbe vagy sem.
A lefolyt választásnak másik fontos ***** igen is az, nogy a K.Moe,vu| . ™;a , k ^ ^
ftn H«r*07. I \' °
egyaránt okolásra vezetnének és a tiszta
_ - . , ... .... . .választások érdekében üd ös intézkedése-
Tudjuk ugyan, hogy vannak közöttünk
olyanok is, kik a szervezetlenség, fejetlenség rovására eső kudarcból azt a tanulságot vonták le, hogy a nagykanizsai választó kerületben szabadelvű párti jelöltet állítani csak meddő kísérlet, tehát legjobb lesz egészen tartózkodó álláspontra párti.) helyezkedni; de mi ezt a felfogást nem Keszthely: Bogyav Máté (kormányp.) fogadhatjuk el; mert éppen a légutolsó vá \' AUó-Ijmdva: Wdaek Frigyes gróf (nép- j lasztás győzhetett meg mindenkit arról, [P^^J
. " , . . " — _ „ \' ■ Nagy-Kamzsa: Zichy Aladár gróf (nép-
bogy kellő, okos, tapintatos szervezettség-1 ^j
gel a néppárti kortesek óriási izgatáiat | Zala-Sst.-Oróth: Eüner Zsigmond (füg-
megféiemlitése d cára is -a szabadéivüség getlenségi Ugrón párti)
lobogóié lehetett volna a diadal. —j TapoUa : Hertelendy Ferenc (karmpj
Zolavármegye képviMe/öi Csáktornya f Wlassics Gyula (kormány-
Irts: Vajdal Szabó István.
Október 6 .. ölts gyászt Mázsám e napon, Pajzán, víg dal ne zengjen fel ajkadon; Az eget is sötét felhő fedje be. Búsan szóljon, sírva szóljon A harangok érc nyelve..,
Ügy tűnik fel, mintha sírná a — haza. Mintha minden feljajdulna panaszra. .. Gyászát szórva szét a magyar hazára Emlékezet, mult időknek VisazarezgŐ aúgára.
Panasz röppen 1|4. Tán .valakit temetnek ?-+ Földön, égen sötét árnyak lebegnek ... Hazajáró lelkei tán azoknak, Kik után a honfi-keblek Mindörökre zokognak >.,
Aradi sáw., Golgothának bús helye, Martyr hősök vérnyomával yao tele. Melynek gyásza, bús emléke fenn marad; Szivet vérző siralmával A míg meglesz, áll Arad 1 .,.
E szóban egy nemzetnek ti a gyásza, A magyarnak sírja volt ott megásva; Dicsőségünk, szebb jővOnknek reménye, Húllt le abba a mély sírba, Kialudva, kiégve . .
A gyászt érzi minden magyar szive ma, S aan is okunk a könyre, a panaszra; E.náp búsan konduljon meg a harang
TÁRCA.
Egy könycsepp,
Alom volt etek, édes álom ü a néhány rövid nap, Hogy Te rotíál a világom, Ti toltál at éji nap 1
Bagyog&wd megbéditett, Lelkem csendjét megbonlád; K* tettem a nteghódítóit-, _J5a lettem a rábuohfádl
Ott a ringé lmbek alatt Lettem ajkid itátaUt, Dalként cttndüli minden uatad, Udee Kárfthang gyanánt.
Ugy lurettsm ídpSzűlte» Ajlád dalát hallani 8 eágytam tolna mtgbiMflten US uertimrt vallani!
De Te mindig rám tetetted ütemed tüté sugarát Alif reibtnl, tiutattried Ajkam mdl hétatdt.
Hanem mikor nagy kegyetlen Jitt a fájó bitauzás, BetgS Unyeieppel uemedben : Tiled jött a vallottál I
JPéhÁr Lipót.
A fekete szellem-
irta : Riedl Blanka
...A téli hold karktdra nézettelt« magát s [folyó tükrében, a gyér ezus\'fe tényével megvilágította a tájai A caeadea ál tíngyala mar bont-Ilukon csókol s a szendergő világot, fecaendesi-teiie a zörgő lombot, elaita la* fáradt madarakat. A\'omfáiyol* borított a fajra *• ss éji m«dár aai-ímájtval fsaiét felszállt a magasba, jA vsf udvara la néma már, eaak a rakta oaoi r«ae cőrrenése szakítja még aéha-oéb« a eyomaesto ciendet, Már-már lapthao minden... A foglyok
U lehajtják lázban égő homlokukat biliacs«tkrs,
I hogy atmódjanak édea álmot a távoil honiét ! elrabolt szabadságról, a a távol huQbun agy vasa-— Holnapután u öenas lengyel foglyok [teli eszményképről. Szibériába vitetnék I Majd Berezowbsn el lógják \'< Dé asm 1 nem ayogszik míadeakl : a vár* Ismerni az orosz hatalmat I Ha kell látniok, hogy I toroay legfelső, törölt ablakánál agj^riasiokrata Leogyelbon nem dacolhat Oroszországgal . Bör-i arc«ooá\'u, sápadt ifja áll. a oetal koaaaaa, iSsór! tudtára kell adai a raboknak, bogy még [merőn a* éjbe.... Mély sóhajai be evfgyllask a két éj éa kél nap lesznek lakéi rötéi biírtöoeík Iák aaho(táiaíbs> s mennék a kOnnyQ axslto aaai-komor Sregének, azuta... szabadok laazaakl ha\' nysm messze távolbs, egy szép kasa iha ha(... — hsngsuit el a tóüfl/.l ájsáról aréaas lelt földjére a légaasalabh eszménykép taté. IgDBfkscaj. — Mii bimal Persze, bogjr szaba- Paoitzolja fájdalmait az ardó sűrűjének ; hala-Idok Icszaek, de... Snbérisbsa... Kettőzött Ügys j zokogja a koiaor éjhe aaivvilága éaasea kaaarvaU Im, kéUfizdtt vas, >hogy el\'na repfiljaaak a ked- s a visszhang magával hozza as aayMiá balsaa-vaa madarak I | moi : as emlékezetet
As örök mogorva »ígen« válássá utáa a Iiroét qodálatoa csend, melybek métaaágát tótiazt Iskoaz\'ályiha tért. ]aa éjisl la a magány rémessé teszi. Éjjelt ma-
A vár, mely Moszkvától míoiagy-8 kilómatsr-1 darak röpte elható akkordot has végig a leve-ayirs fekszik, sárit ardával van környezve; A | gRhen éa a eaiatalaakedá aaelté aeot-hirflt készít várfalak aaárks, komor képs rtuktive tákrö- s fák átaíbót
sódik vissza as Oka folyóban, mély a vár aljá>! As ifjtt (oadolaUt aaodáa seilelambse vaasáak aál elfolyva csukatja a hatalmú iák lábait, s a le), képzelete solteng Ida a tova | ...as erdő rssgtlagaé\'iia\'. j. j \' > [ mély«^aa itodtrstat lat— UU lwi(kn Hűk
Zala 80. uám (S lap.)\'
1901 október hó 6-án
S szárnyain az áhítatnak Szálljon fel az iTna-h»ng.
Buzgó szívvel, áhítattal rebegjen, Kegyelelnek záloga a köny legyen; Megérdemlik tán azok a könyt, imát, Kik érettünk életüket, A vérüket áldozák ....!,
HIBIK.
— Október 0. Kegyeletes ünnepelte meg a nagykanizsai főgimnázium ifjúsága a 13 aradi vértanú gyászos emléké-
istentisztelet volt, melyet Zahavnik Alajos , tartott fényes papi segédlettel és az állami | tanítóképző intézet énekkarának közreműködése mellett A szent mise bemutatásán jelen voltak a katonai, polgári hatóságok képviselői s az összes intézetek tanulói tanáraik, és tanítóik vezetése mellett.
— Hlnrveaéa. A vallás. és közoktatae-ügyi mmiaáter Haller litván oki. Unitit a uagyf.lui áll. elemi népiskolához rendes tanitioak
I nevezte ki.
— Klrrudrléa. Simon István oki. jegyző f. á. ok\', hó 1-étől keidre a f. Isőmiltályfslvai
^^ | kBrj> gyzfiséghet rendeltetett ki helyettes jeg|P
Bőnek.
— KépvWelOl köaiéurl. Dr. WjaMics Gyu s«ő nagyméltósága, a csáktornyai valasztó-
kének évfordulóját. Reggel gyászistentisz-. kerület újonnan megválaaztoit országgyűlési kép-1 ut4®
(elbaaitotta tz iiuoi} alaó testrészét, s.kitaUI-i«ra»rho(etl*Q*égiK eléktelenített. Aztán o\'tha.yta a kát holttestet ■ elbujdosott. A caendőrök elfogták.
— A amép el|áa; Itáay. Kolompár Ja ie pápai születésű cifáoy leány híres volt fzépaégéről. Ezt meghallotta Forgács György salaegersMgi cigány Itgéay is • ki eltökélte magában, hogy lőrik-szaksd, da 0 elaxereti Fsráó azép ivadékát. Sokszor ellttoguott Pápa vidékér* a uép leányhoz a udvarolt neki bévvel lelkesedéssel. A leány szi»* sem volt acélból alkot**, meglágyult a legény aadeklö szavaira ás enged"* a meghívássak eljött s nekeresdi telepre ..szerelmesével. Itt aztán egy ideig boldogan éldegéltek, -de a csendőrség megzavarta as idilli mulatságot, a mennyiben a ssép cigány-leányt a .kakas tolla tok\' elkísértek a tanyáról, Forgáca György most kesereg as 0 szép fataja
telet volt, délelőtt 11 órakor pedig az ifjúság és nagy- -közönség jelenlétéhep hazafias ünnepély fotyt te a ktfWtliéztf íntftorral;
1. Rákóczi imája. Énekelte az ifjúság énekkar >.
?. Az Aradi Vértanuk. Palágyi Lajostól Szavalta Szabó Lajos VII. o. t.
3. Rákóczy kesergCje. Énekelte az ifjúság énekkara.
4. Ünnepi beszéd. Mondta Süle Antal VIII. oszt tan. a Gyakorló iskola elnöke.
5. A tizen három. Várady Antaltól. Szavalta Weisz Aladár, VIII. 0. r.
6. Isten áldd meg a magyart. Énekelte az iljuság énekkara.
A műsor minden egyes pontját, ép ugy a szereplőket a közönség lelkesén megtapsolta.
— A király névnapja.
viselője, m< gválas%taiásá alkalmából a Csáktornyái | perlaki végrehajtó-bLotUág . lnökeibc* a
— Elvi Jefenl«a«Ktt kaMraiatek. Házadó mentesség engedélyezése iránti kérvé-
kővetkező táviratot intézte : 8«iv, m mélyébűl ^^ c„(0lt. «pítéli a beköí.özéai engedélyek kteli,,öm * ! bélyegmentesek. (Kfi-ig. biróság 8718/900. as.)
nak oly hatalmasaii nyilvánult bizalmát, a mi 1\\re \' méltónak lenni a haza javára szentelt szüntelen munkálkodásommal lovabbra is ,ipar« kodur ifogok; mélyen tisatel0 polgártársuk* és képviselőjük Wlaaaics Gyula." — E begyen meg* en-litjük, hogy a kepviselOi mandátumot átadó küldöttséget ő nagyméltósága t. bó 12 étj fogadja Budapesten.
— Hlnlaalerl elismerés A vallás- és közoktatásügyi miniszterur acsáktornjai tanító-képző intézet iga>gatói évi zárjelentéséQek tudomásul véiele alkalmából ügy az in éze i iguzgá-
| Af Ónálló puszták t törvény aseriat megillető félpótado kedvezmény e-upan a föld és hása-dóra vonatkozik. A íőke&amat és/ járadékndóra * ez a kedvezmény nem terjed ki (Közig, bíróság*. 29ÖS/k. 900. szán .)
— Népiskolák. Hazánk népoktatási inté-zeteinek száma a legutóbbi népszAmlálás (szerint 18. 418. Zalavármegyére ebből 411 eaik. Legtöbb népiskola van Biharban • (68ÍJ s legkevesebb Brassóban (76.)
- Jlagy liiettaliépteleaiég. Szigetvárul vettük {az érte-fttst, hogy ott nagy (Óltünést
tónak, mint pedig a tanári testületnek buzgó <b kelt a város egyik legtekintélyesebb kereskedőjének sikeres munkásságukért elismerését fejezte he. és bérlőjének, Keiner Adolf gabonakereskedőnek
130-140000
mely .nagy
— KW0 élj. A soproni- mezőgazdasági ki- fizetésképtelensége, IwtoaAanit Airltlinii Wftlléf J. C nHgykanizsai gépgyáios torlnt kösOttT7 összegre becsülik
kiállított gépcsoportja első díjjal, díszük evél\'el, tartozással szemben az aktivák igen jelenték-_.. | lett kitüntetve. Ezen első dij ujabb bizonyítékát telenek. Keiner Adolf tulajdonképen nem volt: DlCSOSé szolgálja annak.-hogy az ország bármely-Iáján is bejegyzett cégű kereskedő, h nem cégvezetőkép gesen uralkodó királyunk névnapját ünne- j mutálják be a Weiser gyár ló-izitmf^yeit iizok..szerepe t a nősülésével átvett Weisz Lipót peltók oklóber bó 4-én az ö hűséges alattvalói; hódolattal odaadó törhelleüi rag szkodással a sziveikben, iiiely- itlka-lomból a gzenlferenciek templomában há-laadó istentisztelet volt, melyen résztvettek a hatóság.és katonaság kiküldöttei.
Csáktornya város közönsége szintén lel-[által nem vitatható üdvös intézmény és kes módon ünnepelte meg a k:rály névün- ,al4n ne\'.« leM érdeKeleu ba ezen letol)t
mindenkor és mindenütt feltűnést keltenek és minden alkalommal fegyü/.ík s konkurrensfket.
— ftvfortluló A liberslizinusv egyik leg főbb alkotásának, az egyház, politikái életbeléptetésének 1-én Vóltaz *6.vTt>\\
éve lé|Mtt életben a öiag/ar ország történetben. nevezetes korszakot képezi és ma ma^^senki I "®Pjeleiiség állal
\'gabona- és terotény.Qsleiébeo. Igazgatója a dél-smogyi takarékpénztárnak, mely áll&sáról tegnap lemondott. E fizetésképtelenséggel Keiner ""líirvénvekiAdolffal aion béysetbe jOtt a Weiaz Lipót cég, \'ttufója, TAT veje WetHer €hí*a, tt gnrf 8»*chenyi
;\',>M(i.i!ucTr< i Ferenc aranyosi birtokait bírja berbon. A tisetea
\'gy
tObb
aranyosi birtokait bírja
a déloomogyi takarék pénztár izigelvári kereskedő nagyobb vesztesegékét
űaj szenvednek. Nagy kezességi obligóbsn Jjvim Engl
a L..z„ni „1, „ ,1 ér adatait városunkat illetőleg ezen alkalomból fren\'n® Vilmo-. cég SaentlOrincről. Nagyobb
ne^t A középületeket fellobogózták, reggel Llle|es (orr48bó| _ felsoroljuk. Szülétések ^ létesítésén táMdoznak. de arra 9 órakor a róm. kath. templomban ünnepi Lliwa. 4729 mejybí| lörvenyes hatasságból nem "ok remény van és így aligha keftth el
■11 ■ 1 ■ ■.,. jj_[azármuzó 2097. fiu és 1006 . leány, házasságonCíffdoj,
kívüli 382\'. fip és 344 leány; a halálozások
nőnemű mégis 78 fiu és 45 leány halva skü e< nem halvány " véresre festette\'ÍThs I ♦®«;\'hásasságk.sz.l21í1 melyből 85 vegyes házasság
előtte a lák yatáncoi ; hileber sze leinek köie-lednak bámulaios gyorsasággal surr tnnau tova. Az ifja mozdulatlan bámul a sőtet erdO mélyébe, I arca már
forró ecae\'je... Tétován tekjntjgt maga körül, | ratK\'gás féle hangzik ajkáról:
— Nem jőn... sohse fogom láini... pedig akkor,. . akkor utoljáin megigerte .. Ne zajongj szivem... óh 1 szakadj ketté \'
— E\'gáaolt gjeraiek
Crirt
3841, melyből 1870 íineniü »s 18481 kosárfonó Telekyuti B éves fiacskáját,
és legnagyobb réssben között jitif léire.
V Aid uie|(. Nagy volt Falnak, mikor végre-valahára hadgyakorlatoknak, eserves
izraelita és keresztény
az öröme Drozdik vége szakadt a
mmw^. „„„ ,. . , ábrázattal
Az erdő sz Ok ösvényén egy fekete ruhába a,,Dalt \'d-jén a mondért s aztán is a sok "............gyaloglá", lótas-futás, a rossz koszt s virrasz-
Ueténc
____ .
j! | zetlenül az orssSgutOB játszadozott pénteken délután Kotnyek bagolai lakós kocsijával elgázolta. A kerekek a gyermek testén átmentek, de csodálatos módon a fiúcska mégis sértetlen maradt.
— Furtaugo* parant. Ravass módon Vette I akart egy kis pésmaghos jutni fev. Verbán J&nosné tölgyesi paraxziasszony. A" pénzszerzésnek azt a módját vulnszto\'ta, melyet már
I iab e r v adóz" me v eT\' —a" rs b tó7"í"a no Pl" "as Ivl I ^ sehogy sem volt ínyére a ♦fiatal bakának, j0\'*- sokszor megkaétlettak de a mely talán még Ílor.pbbláb.nháríá. ZíaL?Á me^Jel"1 "í odahaza puha kenférbez, kényelme, fekhelyé (.ohs^em sik.rtlt. Felgyuj^orta hg/anis ócska
hez s tüzesen OlelO karokhoz volt szökve. Nem is várt sokáig. Hamarosan felül\' a a homályba barkóitI\'e«|kö*«lebbl vonatra, íjjel érkezett ugyan az
1 ailomásra, de azért jó kedvvel ballagott bsza-| felé.
Vig nótákat fütyörészett, mig végig rótta
jobbjában
oese egy bolt lélek képet tükrözi vissza. Gyorzitótt léptekkel eiet aNráfc felé; . vet egy mély pillantást " u|fkokra.
Hiríelen m<-fáll... előite a vár, mögötte Mét rengeteg.
Felemeli hárféját 1 bus, elégikns hangon, \'.l4?"!®.1® í\'.t-^\'4"0!1" " _fi*ta)
sírja el raji\' azt a nótát, mely- kettőjüknek a ~ * ~
legkedvesebb volt.
A hárfa lágy danája félrUsst egy lázas rabot a bortön ablakában, « a levegO csendjet egy férfi s egy nOi név elhangzása zavsrja .fdl
Mí-sze Lengyelhonhan pgy kis faluban e pereben ,-zól a lérek-bsrsng. — Egy tiju leány I küzd rémes harcot a belállni.
Az óta minden ejjelen, ba a vártorony órája | ^yet ül, egy fekete szellem jelenik meg a \'ircapu előli, hártájin elsírja dalát \' a aztán I izmát eltűnik a rengetegbe.
•• Holt szív, bolt szívnek énekel.
menyecske lelkendező Örömét, mikor megint magához szoríthatja az urát, a kit bizony már r£g nem látott;
Végre bekopogtatod a portán....
Szegény obsitos rosszkor jOtt haza !
Kopogására ijedt sugdosódás, gyanús zaj hallatszott.
Drozdik nagyot nyomott az ajtón, a me\'y engedett. Előtte állt azv asszony, meg Száray Ferenc odavaló legény — félreismerhetetlen pongyolában.
Drozdikksl nagyot fordult a világ s a vér fejébe tolult. Kirántotta a bicskáját s felesége csábítóját addig szorkálts össze-vissza, a mig abban elet volt. Aztán nekitámadt az asszony-
rOak, akit szíven szúrt. I még; felébredt benne
düledezó házát, mely aaoaban jóval as értéken felül be volt biztosítva. Ravaszsága \'alán nem is tudódo\'t foA ki, hitciák lakásából minden ér> tékes ingóságot feltűnő óvatossággal már jól előre biztonságba nem helyezett volna. Ea azonban vesztét okozta és most btlnős kísérlete miatt feljelentették az ügyészségnél.
— Tolvaj hásiasolgM. Graner ltidor z.-egerszegi pékmeatrr háziszolgája KsjlárJózeef naponkint ahogy a péksüteményt kikordMtemeg-meglup\'a gazdáját, végre a minap rájöttek, hogy 20 darab zsemlyét csempészett a kosárba. Káro> mit panaszára letartóztatták a hűtlen szolgát.»
— Régi haragoauk. Hegedű* Aotsl és Győré Róti bizalmas lábon álltak egymással. Közös háztartást vezettek és békés együttlétüket nem p&varia meg évekig semmi. Azonban semmisem tart Örökké. Hegedűs Aotsl és Győrs Rozi szerelme is elkopott idővel, ugy hogy széjjel mjntek. Ettől a perctOl kezdve halálos ellenségekké váltak. Ha véfetlénül találkoztak egymással, a legdurvább szidalmákkat dobták
De azzal sem elégedett egymás fejéhe^-verekedtek és
vadállati
~tr

verszomj ) .
• uiinap is. O-s/ehoka a
V
végset \\
dobálódstak, a ókét. Hegedűs
Nagy-Kanizsa vasárnap
í J 901 október Ló (S gn
o\'yas méregre lobbant, hogy ai asszonyra rontott e* ohm viuu rufdilii. £i sem akart adói maradói, karaolt, harapott a fárlls, a hol ér-bet\'e. Moat mind a kittőt megbüntetik atoai verekede*éri.
— BablAg/llkwaaág. Vakmérd rabló\' fyiitosság t\'.rteut LoImmo, hol megölték éá kirabolták a Gyiraazin-bázaspirt, Gylrawin Illái, vagyonos ma ánzó volt Laleszeo, Birtokait bérhé* adta.J csupán a jövedelméből éh es kölcsönöket adott. A háznál a házigazdán és telasegén kivui még ket nő cseled volt, ezeknek az életét azoaban megkiinélték a rablók Bétfőn éjjel ót álarcon ember balolt be Gyiraaiin udvarába, | akik baltákkal a bezárt konyhaajtót felfeszítették.
. A zajra ielélredi a" konyhában alvó két nőcseléd : Pelie Ágnes és Savala Teréz, akik mikor a belepd rablókat megpillantották, sikoltozni kezdtek. A rablök azonban torkon ragadták a két bői • kezüket megkötözve, kendőkkel a] szájukat is betömték. Erre a lármára falébredt Gyiraszis, aki gyertyával a kezében ment ki a konyhára, de alig lépett jti, az. egyik rabló egy hatalmas ballaciapáieal leli ötté. Eznthn u ra£ lik behatoltak a szobába e az ott levő Gyiraazin-\' oétdl pénzt követeltek. ügy 1 Aia<ik, hogy az! P\'"", asszony feüssierbetto a rablókat, mert a cselédek 1 álliusr szerint, az isszoay az egyik rablót a
isi*\' farhát*, 14 káaspaa í bélharal Fraaeslts Boaiklla,l aapaa: fáaggtroa. Sav, Saakal Foreucni — tlfor Tarii, maginxá (0 trM t*»klm.r»U.
Bogdáa JÓBMfaé J- Sekaflar Aaaa, Ulw t mdóitíB.k r »ar tablaoa O/tfgyat, - Klíma lat lia, 60 tré* \' II MhamL
JSiUl iiu, koldaa, 49 érM. gjoMrbátharai. (Metál litván kocáit, 14 ént; tadá«i«»kór Harsaik Paallna, S kdoapoa hálkaral.
Házasságot kmttek :
Molnár PiUr, kon rád Srmoatar - Ptándar Táránál Farkat Ktranra, rárori rtaddr — Eorc»iro« Rozália
oar : Oaakö Jdaaafaivat. Horráth Jétaaf, ntdalTM — Horváik Márián!. Simon Móricz, kocsis — Simon Ztófláral. Vodioák Károlv, anlaár — Markót Katalinnal. Horváth J&sait, ÍSldmlvoa — Varga Jetiinnirat.
niulv,i rendelkezéetiukre alának mintterméaattLtt íoiyamanf\'ii annak a 25 bfkioTíe>
Hrttt.
mely-t-. a \' ino>K*l\'|m
— Ig«»
öasr.-hi-\'tt j Zichy A."d
uépe4rti_vatan<iOk mar a választan, kezdeten Kts-Ksnizsan elfogyasztottak., hogy ss aj or«t4ggj«íés akkor meg, nem vo)i, de az is igaz, bygr grot ár nem azért itatta sieg már aki or laa öl ven akó bor;, hogy nem akart volna ujíé\' képviselővé választatni! Az ilyén >tiszta választás, elten, reméljük, hogy mielőbb megfognak tétetni ja |0g, törvéuy és igazság érdekében szükségéé I lépések I -
VM választó folfir.
A közönség körébőir
Tekint9tes- SxerJceaztőség t \'
• ; Nagy-Kan ixta, ItOl. oki. 4
Az október 2-ikl válaaztáakor Nsgy-Kanizsán1 történt szainus visszaélés-nem mjrXdhal megtör-lat auul I A kik azt hiszik, hogy\' az \'ezen alkalommal előfordult tórvényetsoségek lolytin fel-jiaga\'olt kedélyhangulata közönség körében már
tE»—-

neven szóitotta, amiért azután az asszonyt i» r8",r" ---••i—»*<"«« ■»«•
agyonvertek. A gyilkoaág eikövétése után ^ «fc!
raUok r.layi>otláka >zekrtnyéket s a tri pén.tl^ föa.e.a,ok nagyobb és lelkwedcsldl bátrabb
és értéktaebb Urgyskat u/álUk, azt e^rutók. ^" >kiíuleMe«tnck[ ht°«T
Ezenkívül elvitték meg a Gyiraazinnál talált! ^\'f\'?11 kö«teljen aaoa ^páratlanul álló tör-
fivze* fáhókai é» adósleveleket ie. A oelédek I Tén»l8\'en e\'JV4s ""\'í\' mB " « bemondása alapján még csütörtökön sikerűit . W uabad ^yakorlaia »\'en clköveHetett. csendőröknek a rablók közOl kellőt, Docskál! í,ér®1.me,l,k B W»e\'kezökt: Mibáty és Pák András odavaló lakósokat, , Meg eoba oem láttunk ólyan k^viselöva-letartóztstni, a kik mind a ketten adőaai voltak; 1mi1"\'.\' hü" * ^ ragyts a két pár)
Gyiraazinnak a igy akarlak megazsbadulni á e®uer?;t *9>/Mórban tartották volna e«éaz na tizetéatöl. a két gyilkos vonakodott a többi 4t: ,E" ,M NaiyKanizaán megiőrtéal \' - Koller Iatvfai partja és » Oíppid «"<h<.rt<vi»il kikj
Piaéeain kaphalé
ailklIMMta faf faaala fogakat tiaatáa, fcfcH— fa| niaiaigmi baatartja.
Sptó fikdctó
kársakat mogneveanii mindannak dacára aaeltiel \'P * , kéirc* fmtnak kerülni. A nyottozáa folyamat-l"2 - gíle "r,bea
kézre? fognak ban vas.
— Brauu Náudor.
kereakedd mai hirdetésére közönség ligyelmét.
— Lentit • telefea osaiopré
fel Állított valiisztás színhelyén j
Kiadó birtok.
rőfös- és (elhívjak
divatáru a b. é. |
j elejetöt vegiií egy láborbHO voltak és ily módon a kormá nypártf válaszlók a néppárt általi különféle inzultusok, eaábílaaok és veaztegetéseknek (voltak kitéve, de adt A zala- almegtörtént, hogy az egy táborba
egerszegi kö/k\'órbázbuíV7y"óJaTe7tTraT\'ba vezető "orllol\' kél pért" között élea vitatkozás, dulako-
das a végre verekedéa támadt, s így
3) a verekedés elöl ttdmot kormánypárti vá
A hnhóii apá\'sági birtok (körülbelül 600 hold) 12 évre haszonbérbe kiadó. Érdeklődőknek felvilágosítást ad drNDuoazt Fereac apat 400—t. Kesztbeiyeo.
t*leton vezetéke akadályozta a csendőr lakianya , ,, ... ,
építést, miért is (elküldtek Baner Ferenc tanoncot k fj • verekedés elöl isámoi kormánypárti síd N..Kantzaa hogy oldja le a sodrony! az oszlopról és la*"i futasial m?nekült és oda tohbé vtsszamen-1 Rozit, hogy
helyezze magasabbra V A lm (öl is ment, azoa. nl D.WD mert .1 | -----
ban az oszlop melyhez a létra eldőlt, \'a ha (ugy) leeseti és agy
■IrtlsSés, város árvaszéke fölhívja sQot f nrvatari örökségének íö vétel e
aMB, — — v». | vcuci- »« arvaatfkn-l jelentkezzék, — il-«tdleg
támosztva volt ^ valaaztási elnök a zavargások lolytán a amennyiben az említett szemely időközben meg-megütötte percre ciak felfügguzUüt, a he- balt volna, az árvaszék lulhivja azokat, kik a
agagát, hogy eszméletlen állapodba szállítottak bo*T butünUtU volna • de még ennél i,evezenne» a városi irvapenztarhan keseléa a kórházba. \' \' i n*??obb serelein volt az. hogy (a rendöreeg a alatt levő 1344 kor. 64 SUernyi készpénz örók-
— Tüzes vassal valö bélyegzés vala- ^\'föggesztés folytan s knrtoánypárli választókat j «e^ere igényt tartanak, mikep nrükóiüdéai ige náát a marhaböróknek oknelküii bevágása ellen.» »á(a»tás Kinhel>éül»z,Igáit egyletkerti helyi-Uyüket okmaayok be«iutat*M mellett adptt ki a töldmi«elésüByi minísstertum rende. » kapukat beaárva, oda .többé; nwtmber 20 ig az árvas<éknet ig.zoijik
lelet, a mezben Bgyelmezieli a gatdaközönaégítr !enktt JerMI\'el\'1 Szemliouk bizonyítják, __
hogy az állatokat ne a testükön, hanem a szer-iboj? • »«r«kedés elől a Kollerpárti vauink
vukoB bélvegezee meg: a mésarosokat pedig, b«»«halatUn meonyi.ége (atott ki u EgyM- 5KH4-90. vegrh azátn. hogy a lejtéskor ügyeljenek a bőrőkre .éi iac ikeribö1 es !ET «»»««! jogától élésén. Etlényíj tóakojanak ezek bevágásától. \' ,
- Felhívjuk, a n. é. kö<önaég ÜgyeimétjI Alulírott btróaági vegr.hajwaz 1881. évi LX
1905 hi 364-á
Árverési hirdetmény.
Katztí Testvérek cég mai hirdetésére.
Anjakinyri htrek.
S«ptímb«r 16-ISI októbar
Születések:
Krag Mihály, vaisti aaakáa: Károly.
Bakaa Jáiaaf, vaaaU aaakáa: Jinaa.
Hordta Vtneaa, fSpiacár - Ojnla.
Koaaadoár Jécaaf, kalaas: íáawt.
Xovtta JaUáaaa, oaalád: Ujoa.
írinctlla Irtván, catpáaa: Baaálla
HinckW Hlka, figyailk : látván.
Kimath litván, aafaatmaa: Vowu.
Tiaui Faraaca, tSMaivaa : Jóaaaf.
Hnrvátk Tinát, Oidmivaa i Jálláana.
Saatt Jáaa«f, IMdaüvaa: JAaaat
Major Jaaoa, fMMdvaa\' Já»o»
Baaedak Taria, eaalM: Mária.
BarváU Uaald, aapaaáaoa; LáasU.
SeVnaalcr Baaadak, kádár a.: Ilona.
ÜfaMlk Lajos, aaaU: tmmm.
falkoviu Ipúa, a. 4a táv. tttet! latrán.
Ka4as Jáaaat, vaa<U(Ua : Tarán.
Iartáaa Staalla, laobdtáajr: EnaáboL
Má*aa Tatán, aaakabánj: halva aaálatott laáajr
_.__Halálozások!
JHal« Sándor aaataloa, 90 ina; kaai hagymás*. KIámat Károly, 9 hónapoa : tidikant. tUllag Vanne, • ávaa: t«d«ft»ík4r
verekedés elöl
éa Unger fóíaörajki iöldbirtokosok — Koljer szintén a menekülök közölt voltak és nem szavazhattak! Világos tehát ezekből, hogy a \'Választási elnök tartozott volaa a választást teljesea beszüntetni I
S) A városi rendőrkapitányság részéről a Kollár-pártiak nemhogy .pártatlan figyelemben*-]^,^ b „ „
szeeOltek volna sőt minden lépten-nyomon oly Mai ltk6, ílltn m kor rendőri intézkedések voltak ész elhetök, melyek míg egyrészről a néppárt részére kedvezőknek bizonyultak — addig más részről a Kollar-pártiakat .ív választás szsbsd gyakorlatában úton-útfélen megakadályoz
4U2-1
te. 102. §-a értelmeboa ezennel közhírre trsai, hogy a uagykaaiuftu kir. jarssbiróaágnak 1901. evi V. 1054—1 azaaiu végzése következtében <lr. Főidiák Emil bpesti ügyvéd által képviselt Heak Schleás Antal nkaai-saai takóa ellen hu kor s jár. ertjtig 1901 évi r . auguaztus hó 29-éh fogsnaioaitptt ktelagitesi emberei, T«grehajláa utján le és félül foglalt é« 960 kor. becsült papirvagógép, aranyozógép, bolifelszere-i lés, kiíoyvek, papírok atbböi álló ingóságok avll-i vánoa árverésen eladatnak.
tók. lgy mi yeo neiytaian in.ezzeaea ^ott az j Mel átverésnek a nagykanizsai kir. jbiróaág hogy a lá\'ollevő kta kozmákban elszórd volt 190i. evl V 1054-2. számú végzése tolytan 80 ko lerpartiak délután már egyetlen utcán sem kor> tükekőveteléa esnek 1^)1 lebra r hó 16. mehettek be a \'á asziie színhelyére,, mert m jir6 & t/ u-auí*4/.*/. váltó díj * minden utcát elzárt előlük a rendőrség és kato-j^ 0gs/Jegen 82 80 r.Úer^a birodag mar naaág, ugy, hogy c«k á Szarvas vendéglő gya-1 mwUl,piU)U költségek erejéig Nzgy-Kanizaán, a
logoe átjáróján keresztül istállók és trágya< halmok, között volt nyitva a közlekedés £« ha még a pokoli sötét sikátorban vatamiléle j világítás let; volna I De még erről sem történt gopdoskodás, hogy a felaövkrosból a kormányt párti választók a néppárt táborán keresztül jöhettek volna; elleokazölM.. azámoa választM tudunk, ki rendőri tedaaet S biztos közlekedési ut hiányában nem bátorkodott a aéppir-láboráo kereiztül lejönni a atarvaahoz.
6j A néppárt által elkövetett -veeztegetéaek és itatásokról a szélrözaa minden irányában beszélnek, a erre nézve ; aa adatok pár nap
helyszínén leendő eszközlésére
1901. október 10 napjának d, u. 2 éri}*
határidőül kilttzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy aa érinteti ingóságok sz 1881. évi LX te. 1Ó1. és 103. szakasza értelmében készpénzfizetés mellett\' a legtöbbet igédlnek becsáron alul is él tqgoak adatai
Kait Nagykanizsán, 1901. szeptember 24-án.
MA.XIM0V1T8 GYÖRGY kir. btróaági végrehajtó.
N«gy«Kanizsk. vasárnap
■hfitMi,
NagyKanizaa város árvaazéke flühivju j%Qj>vdűi JÍXtrit hniy arvatári, örökségének f\'Vlvélelo véíPlt a? . Bj\'vasíékiiér ]el«ni-Ité/xék, — il\'előleg araeni vibi\'ti. */. wn iteit némely idflkii ben m"ghs t volit«7 aV, .árvaszék (.tlbivj* azokat, kik » hovezetitH\'k a vdrÖHÍ irrapttoílárban korié* alatt levő 824 K. 50 fillérnyí késapéna örökségére Igényt tartanak, pikép Brökö-ödéai igényüket okmányok liemuta-liii mellett 1901. fai november 20-dig iu Írva igéknél igazoljak 869-1.
1840 végrh. szám 1901 401-1
Árverési hirdetmény.
Alaürott bírósági végrehajló az 1881, évi LX. i.-c. 102; §-i értelmiben ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir járásbíróságnak 1898 éli S. p. 1 1121—10 és 1166-3 számú végzése következtében Dr. Rothschild Samu nagykanizsai ügyvéd-álta1 képviselt Franc Lajos é« fiai cég javára Feígelstook Adoll nagykanizsai lakói elen 449 K. 42 f. 445 K. 58 f. a jár. erejéig 1900 évi március hó 12 én loganato ttoit ki-»lé«iié«i végrehajiáa ulán le fogialt éa 990 K. beeaOlt kiilünfele Mobabutorokból álló ingóságok ayilvanoi árveréaea e adn\'nak.
Mely árverésnek a nkaiiizaai kir. járásbíróság 1900 évi V 246 — 4 számú végzése folytan 449
-g. 48 lilL éa 486 K. ÖS^ íilL_tőkekövetelés,
eddig öaszeseu 60 kor. 40 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig u fizot\'ett ősszeg levonásával Nagy-Kanizaan a helyszínén leendő eazkőilésére.
lftAI M án
d. • 8 órája.
Zala 80. szára lap.
hogy a leltmyei kir. járásbíróság 1901 évi V. 10H -8 éa 207—1 szumiu vég/ét.i következtében ur.\' Rothschild Jakab n\'iunúsai lakón ?ligyvéd jl.\'U I képvise\'t Weiai\'r J, C, <•« G»ld tein J ixigykiinizaui cögj^k jav >ra Hozján György t* neje : ItüÍos K.zti lót zentmáitnui I,tUsok elltn 292 K. J28 I. it 200 kor i jár. erejéig 1900 évi október | hó öSKfi iHganatoaitbtt kielégítési végrehajtás utján le éa felül toglalt éa 1180 K. becsült követik ező ingóságon u. ni. : tehenek, üszők, botjuk és lovak nyilvános iirv.erísen eladatnaki Melv árverésnek a letenyei kir. jb\'róságna^ 1901 V 48-8 az. végzése folytán : Weiser J. C. cég köveleléae tőkeben 292 K. 22 I, ennek é« pedig 100. koronának 1900 lebr. I tői 192 K. 22 fillérnek 1300 apriL 2-től jaró 6J kamatai addig őe«zeaeir| 70 K. 20 f. költség, - továbbá Golds em J. cég I követelése*tőkében 200 K. tőkekövetelés, enne* 1900 évi ozeplember hó 5 napjától járó 6j kamiitni, váltó dij éa eddig összesen 66 K. 50 f.-ben bíróilag már Megállapított köl eégek erejéig Tótazentmártouban végrehajtást szeuvé-deKek LkáséúAl h-endö e«zkfizólesr■
ÍOOI évi oktober* hó 10 napján d. a. IO órája.
határidőül kiiQ\'etik é* ahhoz a veni izándé^ kozók oly megjepyzéesei. hivatnak meg hogy aa érinteti ingóeagok az 1881. évi LX. t -c. 107 éa 108. §-a értelmében kéaipénzlitetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becaáron alul ia ti fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások ia le éa íelQlfógla tatiák a szókra ki-elégítéai joget nyertek volna jalen Árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-á értelmeben esek javéra is elrendeltetik.
Kelt Leienyen 1901 évi Szeptember hó 26
.k__ 1901 október hó, 6-án
nyilván.\'* érvéré <t\'n eladatni fog. Ezen árverés által a kié csernecz 3,60, 148, és « iiiwny<l 139 aztkvben e. 1768 86-ik a. rt»v. Za»U Irvunné e« Ntgy Juli javéra bekebelezett ssol-gslmljog nem ériiitalik.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becaár.
Árverezni kívánók tartoznak a becaár 10}-át készpénzben vagy óvadekképés papírban a kikttlr dötl kezehez letenni.
Kell Letenyén, a kir. j*i«abiré«ág mint e\'eskőnyvi h t lóságnál, 1901 évi joliae hó 26. napján;
NUNKOVI€S kir jbiró
határidőül kítü-etik éa ahhoz a venni szándékozéll oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóaágok aa 1881. évi LX. t-c IO7. éa 108. §-a érteimébet kéwpénzfizeté. melett, a legtöbbet i(«röiiek becaáron alul is el lógnak adatni.
Kelt &.Kaniiuén, 1901. szeptember hó 26-án
2046/901. végrh, az.
MAXUÍOVI\'18 GYÖRGY kir. bírósági-\' végrehajtó 404-1
árverési hirdetmóny.
Alulírott biróeági végrehajtó nz 1881. év LX. tji 102. §-a árlelmébrn ecenntl közhírré leszi, bogy a nagykanizsai kir. jéráabirósagnak 1901. évi V. 1004/1.. izámu végz-ee kövikezté-beu dr. Tuboly Gyula nkanizsai Ohyv d alial képvléélt nagykanizzai tkp\'ár r. I. javara iaer»tain L Horváth György,\' Kutnyék parton, Uergtr Károly ellen 190 K. a jár. erejéig 1901. aagtmius hó 29-én foganetovito t kielégiiési végreUjtáa alján felül loglalt és 1132 K. bvcaült erger Károlynál; szobabútorok Kntnyák Mar-tonnél: azobabutorokból álló ingóságok nyilvé-noi árverésen eludatbak.
Mely árverésnek a\\níjgvkaniz8HÍ kir. járás kiróaáf 1901 evi V. 1004 évi junius hó 22 nap-jától járó 6•/« kamatai, \'/,»/, váltó dij és eddig összesen 66 koroua 66 fillerben bíróilag már mégftUiipilott költségek erejéig Nagy-Kanizsán a belyazinén leendő eszkö. lésére
1901 évi oktober kd lj-dik napjának d. *.
9- órája >
katAri\' őlli kitüzetik éa ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel bivataak meg, hogy »t érintett ingóaátiok aa 1881. évi LX t.cr. 107. és \' 108. g-a éri elmében kéatpénzlize és mellett, a l«gtóbbet igérösek becsáron alul i« elfognak adatai.
Kelt Nagykaqizsán 1901 évi oktober hó Lén.
MAXÍMOVITS bír. vijr(b»í:ó.
napján.
SCUM1DT JÁNÓS. kir. bírósági végrehajtó.
2861 éa 2262. tk. 1901.
\' Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróa»g miül lkai hatóság közhírré teszi, hogy a letenyei takarékpénztár végrehajtatónak, Császár Józaef néhai Caás\'ár Jorselné azfii. Tarabó Anna örökősei, ■ Caá^zár Juli férj. Gál Imréné kiakoru Császár József Gábor Péipr ts Ferenc kia-récsei lakóaok ellőni 4&0 korona lőke ennek 1901- évi \'december hó 2-tól járó 8•/• kamatai 8•/, késedelmi kaioatáj 41 K. 60 fillér per, 28 K 90 fiih v^grehajtisi i költaégek továbbá 170 K. töke, 1899. évi si*p\' lember hó 17-101 jáM 8•/, kamalai 32 kor. 60 i-ill per, 21 kor. 20 tíllér végrehajtási éa je\'en-jleai két árveréai kéielmi ösaze-en 42 K. 60 fit. költségek iranii végrehajtási 0gyeb«n a nagyka ! nizsai kir. tftrvszék [a letenyei kir. jbiróság) I területén fekvő Kis-C^areneca kózeégi 8. ez tkvben A I. 1-4. sor., 3, 80, 38, 182, hrai. ingatlanoknak a 3. hrsz. ingatlanon épült 8. 1 Dép oruzamu bíznak, CaAszár Juli, Józsel Gábor. Péter, éa Ferencaet illeiö "/i* része 237 kor. ki-j kikiáltási árban a kiscierneczi 60 aztjbvben A I. 2-4—6-9 »ors>. i&ga\'lauoknak u. a. illetó •/„ Iréxse 177 kor. kikiáltási árban, » 148 az jkv. A-j-2Ö0— a braa. ingatlannak u. 0. illetó \'/u
és Caáaaár Jóaeefel illető
része 48 korona
Zalamegyei
fpoasásitakaÉpéflztáf
ríszv. társaséi R«iy hmm
— Alapíttatott 1897. évbea. s*.
Elnök : Koller István Igazg, elnök: Hertelencfy Béla
rétzvéfyjfikt:-
SOOOOO k.
Tartalék alap:
OOOOO k.
A legelőnyösebb feJtéulck mclUtt 1c-számitol váltókat^ cjőleggt ád értékpapírokra éa nyíll hitelt nyújt biztosíték mellett.
878—1901 végrh. s>ám.
406-1
Árverési hirdetmény.
| Alulirt bírót égi végrehajtó az 1881. évi LX Me. 102 t-a értelmében ezennel köziuré Lespj
kikiáltási trbaii a 140 sztkvben A+276—b hrsz. fogatlannak u a. illető */4 része 112 kor. ikikialiási árban a kiacaerneézi 66 aatkvben A-J-138—c hriz alati Ciéaaár Józaef tulajdonául bejegyzett ingatlan 48 kor. kikiáltáai Árban, az alsóazemenyei 139 sztkvben A-f-AlO hrsz. ingatlannak ugyanazokat illető \'/„ réaz váltaág köteléé ínga\'lai\' -96 korona -kikiAlláüi árban éa pedig a kiacaeVneczi ingatlanok a kiscaernneczi "község biró házánál
IttOI évi oliiiber hó II. imp|áu 1 d. e. IO órakor.
sz alsóazemenyei ingatlan, az Alaó-Szempnyei köz égi bíró házánál
1901 évi oktober hó 11 iiapjftn d u. 3 ómkor
dr. Csempeaz Kélm.An letenyei lakói felpere»i ügy-ved vagy hélyetlesée b őz beje! tásíl megtartandó]
Jelzálog kölcsönöket engedélyu hiz-és földbirtokra.
\'Elfogad betéteket betétkönyvre 4\'A\'A-re folyó számlára megállapodás szerint
Hirfctés.
N.\'Kaalsea város 4*vaaséke fölhívja QlOMM Simont hogy árvatéri órtfoégéoek fölvétele végen aa árvaazóknél jelentkcUék,— illetőleg araeny-nyiben az említett személy idődözbou meghalt volna, az árvaszék flUhlvja azokat, kik a nevezettnek a városi ArvapénzUrbao keaeléa alatt levő 10580 korona 84 flllérayi készpénz őrök-ségér* Igényt tartanak, mikép örökösödési igényükéi okmányok bemutatása mellett 1901, évi november 90 iig az árvaaaékné ig^olják. 966 -I
Hirdetések
lelvétetnek
e
e lap kiadóhivatalában
Magy-Kaniiiia.
Nagy-Kanizsa vasárnap
IMük
Nagy-Kanizsa város árvas/éke fölhívja Horváth Józsefe* hogy árva\'Ari őrük\' légének fölvétele végett az árwszéJtAél. jelentkezzék, — illetőleg amennyiben az említed személy időközben meghűlt volna, az árvaszék fölhívja azokat, kik a nevexettiek a varjai árvapénztárban kezelés alatt levő 249 K., 43 fülérnyi készpénz örökségére igényt tartanak, mikép örökösödést igényükéi okmányok. ben uta-tisa melleit 1901 évi Hovémber 20-áig az árva-széknél igazolják. 368—1
/*VK. EGYETEK VECYTAJtl IflTÉZETE:
sztlvkacsfvrdoi
f hecyiforras
Ww
fi^* IC Eri TISZTA
--------. , ■ I
Zala 80 szám (8 lap.) _ __ 1901._Jaqono hó «-.,
inffHí
Vili/ -
^oÉel \\ A / lm if FJ JvR
*\' \'^Hm\' a. \\ / lm m / n J ML» .^
I v/ JP»
IQhL | f| I^S\'J
IV 1 I IM^\'a 1 J,Nt»».T
í B^pL gte
W —^— Vív-tl i K^í
priip - .
tv-\'-l w ir fc-lv;\'-^\' -:
- I\'*.1.\'! K II
I:;«m1I I I-. .v/;:
IVx.\'fll ■ ■..»•»,
pií I
Ml Mtfiden W
|| háziasszony jl |j/ és anya 1
! W üdvözölhető, aki az egészség, m
■flf\'í m takarékosság és jóízre való \\m m}
vJÍV ml tekintetből a Kathreiner-féle
Ml \\%
---jJI Kneipp-maláta kávét (mely W
csakis az istqert eredeti \\mjjMR: 1 ~ csomagokban valódi) hasz- ^^HMR:
*V>*1 M S. HÍM• • •
• v«Vi»\'1 II! i Ymi l ■» . ,
♦!!•*••* I llV \\ i iluKiiV.*! M• »V
l\'/IJiVií*\'" \\W IMyl
WT f BICA RBOriAT
Ásványvíz
|r- kapható: FÜSZERKERESKEOÉSEKBE^ v V£ r-i D é C.L ÖK B E|i.
ÉS AIflDEn VASVTi : I ÉTKEZŐ KOCSIBA!
Több száz kiváló orvos ál>al ajánlva. A legízletesebb és legolcsóbb ásványvíz kapható minden jobb fQszerkere«kedésben é vendéglőben.
áa »
■tráHéfl.
N.-K»i)i/>a v. árvaszék e lö\'hivja JBaraniLs Simont, hogy orvai ári örökségén*-* l öl-vétele végett az árvaszéknfl jelentkezzek, — illetőleg amennyiíen az említett személy idő-közben meghalt volna, az árvaszék fölhívja szokat, k>k a nevezettnek a városi árvapénztáiüan kezelés alatt levő 9336 korona 52 tillérnyi készpénz örökségére igéiyi tartanak, mikép örökösödési igényüket okmányok be mutat á mellett 10ÖJL fó nötemfcer 2Ö-diy az árva^l-i él igazolják. 394- 3
s
^ Miután ujabb törvény értelmében #
i megrendelések gyűjtése utazóknak korlátozva van, elhatároztam magam a helyi piacon a lehető legolosóbban dolgosni, hogy a forgalm ^ ^ megcsináljam. S *
&S Raktárom\' a legújabb finom kelmékkel dussn felszereltem, melyekből as % k
^ " . 6 h x I é * í é I I i d é n y r * j
W divatos ruházatot *!e*6 pénzért készítek.
jP , itthon létem állal Időt nyerve, legnagyobb .pontossággal és ízléssel lesz nálam minden elkészítve. w
A Kérem a n. erd. közönséget bee *es megrendeléseik áMal, erről megyőz\'vdést sseresm — Vidéken levtt tizstelt vevőimet irasljeb
M meghívásra szívesen neglátogatom. vagy kívánatra küldök mintnt, \' Teljés tisztelettől
£ K*tr?9£&N|{ MCéa férft!K«M
A Kruék«t-lér BLKi rMa hái ^ vU

A lilliijré nagy vtílasziéku raktárt faltok Lo<len kabAinkMI $aját készitménynnt

Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKOTÉS1G:
. taJamisrt #
_ Paspartout emlék-albumokat diszfeliratoknak, tancrendlket a legfinomabb kivitel^
Elvállal továbbá képek, fotográfiái tervek, rázok és térképek cachirozását, ugy minden e szakba vágó nunka-.
Elvállal ét készít
mi
nileiiiieiiiii könyvkötő-munkát
Nagy Kanizs* vasárnap
■Wnte
N.«Kaní)»a v. árvaszéke fölhívja Horváth Györgyöt, hogy árvatári örökségének Mvhi« m végett az árvaaaékntl jaidntketzék, — illetőleg amennyiben az említett személy idflkö\'/.ben meghalt volna, aa Árvaszék lOlbi\'ja szokat, ki a . nevezettnek a váron! ár«spénitárban kete<<a alall levő 16038 kor.36 fillémyi kéup* nz örökségére igényi tarianak, mikép örökömidési igényüket okmányok bemu\'aMaá melléit 1901. évi november 20-ig az árvaszáknél Igazolják. 356—1
Zala 8b. státn (T lap)
1901. oklóber hó
Hirdetése
ItltHMark
( e lap kiadóhivatalában í
*. Nagy-Kanizsán. |
Keilhkk
(<3-lsuaviz.)
legkitűnőbb mázoló ez-r puha p«dló HiAnwir\'. i nagy palack ára irt. 1.36 kr. — > kia palack arn kr.
Viasz-kenőcs | Arany-féBymá?
legjobb és legegyszerűbb be- k képkeretek alb. beanmtoxására eresilő kemény padlA atámárt. K j 4ra 20 kr.
1 köcsög ára 60 kr. *
Fehér „SlarorMénymii —
legjobb szer moidó-asztblok, ajtók, ablakdeszkáJí alb , ■ újonnan be-(estésére 1 doboz ara 45 kr. Mindenkor kaphatók:
Neu én Klein etpkatl-
Nagy-Kanizaáii
SÍEHÍSY NtFFMAHN is TÍK1
S K LTKMÁtUHÁZá
BUDAPEST, IV., BÉCSI-UTCA 4.
=3= Az öazi ós t6li -
ÚJDONSÁGOK
teljes választéka raktárra érkete\'l Cégünk éTvé csakis aFint Class" gyártmányok etarnsitésa. Cégünk as or-•tágban at egyedüli, mely Lyon és Pária legelső s leghíresebb fty*ro«airal közvetlen fiss>t<\'knt\'elésben Ali; az általa k lekötő l minták e* min09"gek kizárólag oéfOnk-
nel Nterezhe fik be. —------
Mlr.dm agyat árucikknek
föltétlen szabott ára,
nyíltan, atámokkal van jelölve, eroélf \'gva ■ iulbtc*U* ntjüiiClci van ntria,
MlntÁk a Mikre kirdntttra birmtnUe. küldetnek._
SZÉNASY, HOFFMANN és TSA
SELYKMÁRUHÁZA BUDAPEST, IV, BÉCSI-UTCA 4.
Ujdonsdgol(
nri és férfi kalapokban
nagy választék és különlegességek
a saját gyártmányú
darócz (lodenj kalapjaimban.
Szolid árt biztosit _
.. : \' GERÚCS JÚZSEF-féle divat üzlet
a Korona szálloda épületében
Nagy-Kanizsán.
| - M. kir. lőpor árulás.----jl
Ilii ?I|M|, m^mum I
j -ÜM V ^J .ad Kölcsey-utcza és Fó-ut sarkán. saját házában lJ j
J —= *5 (TlfaitlSt ItlUltMla ==—— \' |l
! r t 7 \\ j
| Teljesen újonnan berendezett Gzlet ^ j
u Naponta friss pörkölt káné m Verseny-kávé lÉE 1
| a 6 őz - p ö r k ö 1 d é b öl. ^ ^ ^^^^^ ^
j Ecsetáruk és festékek nagy raktára.
|| Kitűnő magyar csemege-szőlő. ||
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " _____i \' 1 ;_ _ ! fflPr

Kölcsey-utcza és Fó-ut sarkán, saját házában
—=== l«5?f!* *5 (JIIBltiSl
V
Teljesen újonnan berendezett üzlet á
Jég eladás
Kitűnő magyar csemege-szőlő
Nagykanizsa, vasárnap
Zala HÜ. acúm (». Iflp.)
ftfrl, ablAbw M g«n
Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, hogy Ny-Kanizsán - Főút - LITTKE-féle palotában fővárosi mintára készült
BODEfar
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
hideg étkek, bel- és külföldi borok, pezsgők, cognaook, likőrök és friss sör
-az italok palackokban és poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatók
Ozsoxiiiátk: és Tra-csoráiir
Ízléses és gyors szervirozása megrendelés szerint és Mzhoz küldve. ___
A nagyérdemű közönség sróvfis látogatását éa mogrnn^itont^hi7.a]nmmal kéri
teljes tisztelettel gfgjj gemát.
S\'SS

r
mmmá wmmmmsím

„yjgjkmigga, vasárnap Zala 80. sziia. .(8 iap. ) 1901. október mi Mo
<D ©
_C
tő ^
td >
<D _Q
XI •Q
<0 JJ
o
tüD <D
<Ö (0
-ríá-
c
cd *
Uslöt megayit&s. 11$
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a városháza átellenében SINGEK SAMU 42 év ót* fenálló
?$!$!» ii szeptember hó i-éy átvettem éa azt
BE2LT71T Si^üTIDO^
czég alatt vezetem tovább.
Sok éven át szerzett tapasztalataim mint önálló kereskedő Szombathelyen, és hazánk legnagyobb városaiban volt alkalmam az üzlet minden ágát tanulmányozni, továbbá, hogy üzletemet a mai kor igényeinek megfeleld
divatos elsőrendű kifogástalan jó áruval
szereltem fel és üzletemet a legszolidabb alapon—
_________
kevés haszon nagy forgalom
elvet tartva szem elölt vezetem, mely azon helyzetbe juttat, hogy igen tisztelt vevőimet a legújabb divatú jó áruval a legolcsóbbért szolgálhatom ki.
A n. é. közönség b. pártfogását kérve kiváló tisztelettel
Sxa/ixaa. 3ó-:n.cLor.
CD <
0)
03 CO N O 3
O
P OQ K
OQ
SL
O
3
Szolid és pontos kiszolgálás.
m
Z-jegolcsó\'b\'b "beTrájssirlgisi forrsts.
Kasztl Testvérek Nagy-Kanizsán.
az Méi saison szükségletét ne fedezze, míg az óriási választékú, remek kivitelű áruraktárt nem tekinti meg
KASZTL TESTUEREK-nél Nagy-Kanizsán.
Az i<leisaisonban különösen súlyt fektetünk egyes (specialitát) ujdonsgoákra.
Ajánljuk óriási választékban felszerelt raktárunkat legizlóaeaebb
hí rüifezeUii, 111- n férfi MínniúeUni, tegeleoansabb ízléses férfi nyakkendőben, női is férfi niinyiUn, viliiiit Utazó-bőröndökben. _
1
Dúsan felszerelt férfi- és női czipő-raktár.
Néi börczipő 5 kor. 50 fill-tól 14 koronáig, — férfi bórczipó 5 kor. 20 flll-tól 16 koronáig. Sál— czipófc 8 ksronától 6 koronáig.
Csipkék, szallaiek. keztyik, líi és férfi gyermekharisnyák, toilette szippaitk, illatszerek si mgy raktára-Vevőink újévkor egy diszes naptárral ajándékoztatrfak meg. *
A n. érd. közönség szíves pártfogását s támogatását kéljük DammII TnetnÁrAlr
teljes tisztelettel flUloZU 1 OSlVuLoKi
25
Q #
a
fC
q
o JC
r 0» 3
Nagy választék kézimunkában-
NifT Íamufe.
O
Írj fresrá^^ i^fczsowY, ^llSfe IMI
H g | f g y ^ ^ 0 ^ • % « J^ f
í^ 1 gj\' Ifi j FÉRFI é» GYERMEK-nsba áruháza |U|I
F ^ jjSaimtt^ Jaf.Vk i W^TjÉ ^
fff?£egtfAKHÁUSS£R ^ MiMASYAE ORVOSI MOSZKRTArIF^
HnS 1 w^p/^/iw" I] & ppi
E^^e^t^a I £S5a£SSS: li-fí -
W]] i j .iiuflő fim | kor MnmfJ | Jfíl HL* — tZTSZiySr Íf4t I
H i TÍ tijylí^íuitf^ #
f J taiátíírs.^ Jj^p!^^|f|[í1
I i A -................^ Ififf,
blíl A cfeto , h^il
H fi JUfaf u «í láxAOAaji
liafiilf.- *ELZM —---rnrfj fnu m i5dfcifof/if ffl 11
|!< • »b me feeseEnm íremzorrAa 3 //«íW
•ff* 3 (iTMulgl sáfái paUlájétam* I
ll^ll i W®\' . . .. r f1> 1 a sBuaammét. iffílf
íjtascgsmFCT \' \'íf|
[Sk?^Le DéHce\'fd
IJS&lí^ **^*£TT£5 M Ni cfcvettafapir, fTTI
l^sJjWf ---\'íllJ^ ff™"!
S ttr|Hf. #2* Jf? \'f
> : • \'>i\'jMpMP illtet f i A lifflKffl Oii Llji „\' J \\ w J(
MARCIT KREM
ygGTÓCYlM 1 JT> r wzsanY eíJÚLMATÖRIUW
fcilftstl mr
1% K ItUI
Zűitmnoene
ipQfónymaO;*/v~
«M*Hl -fcMirttfn MOtU

r 28ÉV0TA!
AZ EUSAGRT LEGJOBB • •

rtól MA&Ai iimWSl
mPSSStiB
rr^Muar-tíT23.sz pramut-fiui 33. (JEGYZÉKIMCYEN j ^MCRTVE. A,
ubilÉ^ HMW éf
AitalAids tUS6sító
-ÜtfM^--
XiCYáft Tt RUTA.TAPASZ IpÉliw. üténi ta lirMyHh lAs
M* « mm. - Mm in 9 flMk
i iMwa«a<M> « igj jpijjniii
n^Hu EBígT iTécnrszOTito
t^Mé jj>uiintfc itfca és finfHrUttMi
oimoóilo /arpa^ay
I fSrsrUgl séta! paUlájééam*
f/Jinfj uctu usnno^riai
Ltlialm irnÉ ti tuAMMf^uk
Mffáír^ I BOLY A-ILLAT
gyinutrtáraliin SWcpest liai aás:ágttf fe^^^sas^á
A tqúMto érAUl
Le Délice
f«|4 clfarrttofifir, I^MK teái sziwlatót^
Cfymr a^PNi A dfinBi i süit, lavfy itete,
>!<«» tifift ir • üNiiiinni fcmUitf J

Huszonnyolcadik évfolyam 81. szám.
•sarka
riMikia-tpllat íllöp ktajrr-
unaiMhn
A •mrkMXtAwl •rialaui lehat hipift-iiat í »■ 4—4 on Uit.
Ida luika.adí > Up akallemi ritaira fonatktisó nm\'dan köal.manj
CMéUntal: 74r»nbú>palet: Fischel t\'Sltp kfliijr
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN fietenkint kétszer: vasárnap s csütőrfökön.
nóramn írás
tm . . .... || Urai FM*n» f kanaa
*H)*m ... • kanna
Xjrtltttr fttfon 20 Hllér
BMmUmí, Talaáriat a blrdaitoakr ronatkonSk FUchal Fílöp Hnyrt— knlMba latéaaaMv.
Bino»ntalt<ra lavelek c*ak uaaaft kank-Ml «ac*4utuk a*.
Inaa ma ara M lUIAr
Xa <?Y- Kanizsa. 1H01.
FalalAa mrkeuti: »i«t»r Máarfsr Surkuttltára: Bmmi
Csütörtök október 10.

Állandó

uaiin
Zsoloay majolika
és rosalyt (liszliifsvakftaii
Alt cs Döhzn
cidens dacára csak kéth\' rmad többség felett rendelkezik s képessé teszi a kormányt, hogy 1 a közjóra irányzott akcióit egyenes uton, a parlamenti tal^ka kicsinyes eszközeinek | igénybevétele nélkül vigye keresztül.
Léhet, hQgy az első napokban hagyományos hadilármájukkal fogják az ellenzéki pártok az uj képviselőházat betölteni. Egyik párt már most lele vette levegővel a száját, hogy zivatart tujjon néhány állítólag előfordult helytelenség miatt. De alkalmasint hamarosan kifogy a lélekzete, mert már nem a képviselőház az a fórum, mely előtt a képzelt vagy a valóságos gravameneket el-
Viroahás\'-palotá

tr
.1. ,i.

írrr?

jatkí
jkgjs •-■\'.u- Jfr. - i\\ Uk
Üzlet megnyitás!
——- «»V- —
Előkelő angol :
férfi siilliág
8 pl W \\mi t-í ^ i? V Q
Nagy«Kaniisán
Csengery-nt 3., a régi Takarékpt.
palotáj á b a n .
t*- "F* V f T • -ff?.tf "(""f t
_
Az uj népképviselet.
A smég há ralevő kevés pótválasztás nem változtathatja meg lényegesen azt a képet, melyet az eddigi eredmény a pártok, erőviszonyáról a^vő képviselőházban nyújt.
A szabadéivUp&t, melynek tagjai kivétel nélkül Széli Kálmán programrnja alapján lettek megválasztva, telje# egységességében foglalja el ismét azt a széles térséget, melyet immár egy negyedszázad óta becsülettel betölt, és újult erővel fog határoznLaz ország sorsa telett, s mert az ellenzéki pártok minden erőfeszítése s minden kellemetlen in-
intézik, hanem a kurta, höl csak bebtzonyi i tott tények nyomnak a mérlegen, nem pe-i dig nagy tüdőgimnasztíkával előadott gyanúsítások és -frázisokr-
Ugyanezen ókból nem fogják, a képviselőház tanácskozásait zavarni a néppárt j lelkiismeretére nehezedő tisztátalan üzelmek és izgatások sem) és ez minden kflrfllmé-, nyek közt nyereség, mert ha a lelkek mindjárt az ülésszak kezdetén izgatottak lesznek, ez nem segiti elő a hasznos törvényhozási működést, bármi legyen az izgatottság oka. Már pedig a teendők, melyek fcz uj országgyűlésre várnak, oly fontosak, hogy a ; higgadt és nyugodt tanácskozás elenged\' Mert
nem kisefc^ dologról van az ország anyagi alapjáról egy
hetetlen, szój mint
évtized tartamára, am-nnyiben Ausztriához és a külállamokhoz való gazdasági viszonyunkat kell rendeznünk és ez kenyérkérdés a szó valóságos értelmében.
A kenyérkérdés különben még aztán is sokáig foglalkoztatni fogja törvényhozásunkat, ha e viszonyokat már rendezték, mert annak szüksége, hogy a számtalan, kisem-t bert az ipar, földmüvelés és kereskedelem terén a további romlástól megmentsék, oly erős, oly elutasithatlan, hogy egy párt sem zárkózhatik el előle.
A sok programmbeszéd közt egyet sem lehetett hallani, - melyben a »kisembert sorsa nagy helyet ne foglalt volna el; joggal el-
várhatjuk tehát, hogy a kormány jó szándéka a törvényhozó testület minden oldalin a legjobb fogadtatással találkozik.
Hogy az egyik ellenzéki párt nekigyürkőzé-séről a parlamenti harchoz mit tartsunk, erről felvilágosit a Nagyváradról érkezett tudósítás mely azt jelen tj, hogy az odavaló fiit,- / getlenségi párt győzelmi torán Széli Kálmán / miniszterelnököt lelkesülten ünnepelték a választások tisztaságiért,
De az ellenfél e táborából jött bizonyítvány nélkül is mindenki egyetért abban a teljes az elismerés, hogy Széli Kálmán legszig ofúhban és leglelkiismefetesebben betartotta szavát Cs hogy az « tekintetben esetleg előforduló rektimínációknak a legmélyebb felháborodást kellene kelteniük.
Holló Lajos dr. megvAlasz-tt\'igd. Nagy-Kanizsa város lükönsége, SUnk érdeklődéssel fordult a f. hó 8 <ín ím/ejteti félegyhdzi vdtaszl&s feté, öf ~%öT Ttölfó Lajos Jr.} a ki a nagykanizsai viífaujtfse-rületet is meg akarta mm ten ti n?ppáttlált heves harcot vívott ennek egyik cégért Arii-írttl: Busáth Ferenccel, A "néppártiak feynmtyo/jh erömeg feszítése dacára Holló Lajos 349 »:if-többséggel győzött. A győzelem Airét nnjy örömmel jogadta hagy-Kanuta r<fr« közönsége is, melynek rokonM«nt<é> HnHri f.tt* jos teljes mérvben birja, és nngyttn sajnálja, hogy bizonyos körülmények folytán a; itteni választás alkalmával ennek kifejezést wm adhatott.
A kivándorlás kérdéséhez.
jV#ií■ York, szeptember havaban.
Az Egyesült Államok mngyarsÁgiVt ludg ma is Stéll Káimáoaak a kivándorlás kérdésében itett nyilatkozatai foglal kotloiják. Különös örótn-mrl táljuk, bogy a kormány programm|a bala* j vég >in medias raa< a az okok hosszadalmas I Unulmáuyotaaa helyeit az ismert okozat orvoslását iu i ki feladaiánl. Midőn o ismerjük, hogy ! az ok ót okosat közötti vis/ony tárgyilagos . ismerete nélkül e kérdés teljes megoldása I lehetetlen, egyben rámutatunk arra a kőrfll-; inényre Is, pogy a kiv&n^rlásuak ma iqir j annyi ismerete* — objektív — oka van, I amennyi tökéletesen elég at oko/at korlátozásának
Képeslevelezőlap
újdonságok
-a legművészibb kivitelben kaphatók-
Fischel Fülöp
könyvkereskedésében
»NAGY-KA NIZS AN.
Ferencz József keserűvíz
« ny^w
elismert kellemes izfi természetes
hashajtoszen
4
Nagy Kanizia teülörlök
Zala 81..ssám {» lap) ♦
■unkájához. Ilyenek ! 1. a paraaatbirtok el- hogy minden „egy* bevegzM\' korr legyen ama aprózaaa; 2. a paraanbír ok tulerheltnége; 3. a < hivatal működésének. Altalános eredményt bifto-kisbirtok jövedelme ée a közteher közöl Ü siló működési talaj lenne az Itteni magyar arány la tanai g; 4 különösen a Felvidéken a (társadalom ; de c»a*k lenne, mert őszintén azólva, nuokabiány; 6 aa amerikai kereseti viszonyok,; | Amerikában ilyen ufnos! £ kérdésnél álljunk -6. a péni a könnyű vagyonosodé* utáni .mag egy percre. A a utébbi evekben lendületet vágy; 7. a kivéndorlottak cmbitgata-ai; 8. aj vett enyeeul\'ti é« társulata él*\', bár n magyaraftg basekltldUt dollár atb. i elemeit bisonyoa konnexíóba bo/ta egymással, tartóskodasát mindég csak átmenetinek tekinti a
E momentunok mindenike megérdemli a alialsooa, erőaebb és közvetlenebb társadalmi | étért soha nem kötné murát oly vi«zon foktat, bebató tárgyalást, moat sxonbancaak általánosság- akcióra ma i* képtelen. Ennek padig igen sok melyet axabad akaratának — térvény közötti ban óhajtván a kérdéssel foglalkozni, különös oka közölt nagyon fontos oka : a vezető kés! — érvényesi\'e»ébea báraei\'ekistábra u meg*
a ogy okoskodnak, ho*y a « >áJ*»4aJ«\' élei még sok aj karaeeci farfást megnyit « A aaermaitség előnyei éa u abban effogiaJt pozíció as egyéni boldogulást is eiteosdtrj* másrészt a ba/amenet el vagyát épp i körűimé! nyéknél fogva nagyb«n korlatosa*. As o óbbuk pedíg\'azt mondják, bog) a magyar paraszttá* itteni
súlyt aa otthoni akoióra fektetek. Miu án a kor-many azintéu a bategaag o\'jekiiv diigno^iaának ismeretéből indul ki, a gyógyítással nem szabad
hiánya. j kötnék. Függetlenségének és kö\'etlanaegenek
Aa önzetlen munkálkodás anyagi akadályai,!tudatában lisaiás caaá a aajei céljainak et • másrészt az egyenlőség logalmában rejlő sokféle könnyebben elérheti egyéni vágyait, fiaéri infcsbb a legapróléko-abh e* szubjektív szimptomák; tárgyi és szemé yi kritika, a kiéleaedett vallási me. küzd mindazon nehézségekkel, meyek aa Elismeréséig várai. EsareVeszsvük, medáljuk I tekintet, a képesség és akaraton kirtiI még egyesült erő ejőit önmaguktól leomlanántk ! ásókat majd a gyógykezelés alatt! Épp azért nagyon sok kvatitikacót kiválunk me& a inas* Mindkét pár inak vau igaza, de mi "kettő csak
felette kívánatos, hogy a kilátásba hatyezeti intézkedések minél előbb eletbe léptet lessenek.
A köz vei len kapcsolatot létesítendő kivándorlást ügynökség szerve/etében éa hatá«koreben rejlik aa eredmény kulcsa. Szerény nézetem szerint a bürokratizmusjebető kikü<zÖhölé-ével, a jogi értelembeo vett tisztség hatáskörévé ruházandó fel ezen kormányszerv, muri. hiszen eredményt csak akkor érhet el, ha működési körétfa viszonyok és a mindennapi élet hullámzásai-bos alkalma ihatja. Hogy ugy mondjam: a vezetes, felügyelet c-4 ia\'ápolás gyakorlásában nemcsak DélV, de Észak-Amerikában is rendkívül iontos misszióMtfjesithfi e hivatal. Alig ugyanis Dé-Am*riKai>an hz általános viszonyok, addig Észak-Amerikában külónöaeu a magyarság nemzetiségi és társadalmi lidyzetfi Les,XJ szükségese a magyar államba1 alomm*! vsíó közvetlen érintkezési. £s éppen ezen közvetlen érintkezésen alapnlo kapocs és tapasztalat teszi majdan,
külouben n i ka!inas egyéntől s épp azér< sokakat az első — a bevándorlóit — geuerácioi tartja .visszatartanak a ve/etŐ azerep elvállalásától. At- szem előtt. Azt azonban eKe ejtik, luty aa apa, u\'án ne feledjük azt sem, hogy a magyarság anya e foglaltságának arányában elhagya<ott sokszor cs tlód van vezetőiben, bizony megyallja,! gyermeket a speciális neveea minden, szájaival
hogy „tirneo tonsos et dona fereates." — Ezen telelem dÍHiálin p. o. a bridgeposti szövetkezet alapszabályainak azon pa«susl, mely a/.erint « szövetkezeinek tisztviselője csak olyan ember lehet, ki odalnza. is mnnkas.volt s ki itt is as
magához és ?i*<onyaih»x kó t Amerika a ezáltal többel vesztünk az utódokban, mint amannyit nyerünk a s Qlök Vissza vándorlása nan. As átmeneti tartózkodás padi^ te!t*tlenül esek aa aa<sonyf, gyereket. anhonhagTOtj «»gyéoakra
A s^ervezetlenseg ezen és számtalan egyéb vopat^ozik* mert a nos, csalidon emberek okainál togva a mtgyar kivándorló magára vau tapasztalat szerint könnyebben beletörődnek as hagyatva: Mennél kisebb ín\'eSligenct val bu,|itiniaradaaba is.
anuál jobban erzl az elbagyaiottaág terhét. A nemzetiségi és í«ji nevelvs nWkü< (elnö\'t Magyarsagána\'^ és nemzetiségének szerele\'éban s a magyar ezöt alig beszéfö gyermeket p«*dig a/onban «rÖs s mnyugi áldozatra ia képes, mi vnnsi a r#gi hazahoz ? Legfeljebb csak ez Az Jfigyesölt-Államok magyar tempomai n* ni- orfíks v. Újból hang^ulyozoro, bogy a ^lervazalt* csak al hi\'hfiaénnek, hanem a jrégí4\' htzal»ox súg és e^lagya^oMa**^ k«ió-fősen a hfvnn4«»Hoii va ó ragaszkodásnak örök bizonyítékai I gyermekeiben bo-zulja me^ magát Hány löe-Azonban a második geaeráotö céljai ts vágyai-gy^ke^ea magyar családnál tfpa aiai\'sm csak en araudnz-res amerikai nevetés folytán nagyon • is, hogy a gyermek a ig va^y egyal alan nem megyaltoznrfk s a nemzetiségi dulndat »barnva44fe tud magyaruL, Ea tx a/, akk im •li/áiuda.snak) á nemzetisig felfogásában és lelkületében többé mi talajunktól %a ó élszakaflásuak legtnzi «.bb kevésbé ialaját v«s/ti! jel**.
Az i]ye|én e kallódas ma már uem kövat-- A többi m; gyaror»z<<jti ue nzeu^ég az any»«
lehetővé a víszonyob <uta aoos* megismerését, javítását és b* egyenletű-szhbá yozást.
A múlt tapasztalatából látjuk, hogy a ki-vándor ó elhagy aíottsága nem akadályozza meg
a kivándorlás fokozódását Bár a ti/«nkcttedik I kezte\'és^banem sokszor előre is me^állapdható nyelvre uagyobb »ulyt he!»ez, de "agyar szülök
órában ezen tényt ismerjük el lénynek a migUöve»ke/.ménye annak n szervezetlenségnek es ebbeli muia-zt. fcit pap tetekeiHi iel e«a
be>ő intezkedesek általa b*j elbarapódzasat elhagyatotisái5n»k, umelv a mazyaraág itteni nevelése márcs.ik a/.ert ^m pói^balja, m^n
lehetőleg gátoljuk a a kivándorlást, — már ceak belyxet^t jellemzi. A segjtes és segítség kerdA«e kevés a magyar templom fj;»p. Eg\\a>ulán a
e könnyebb ellen őrizhet és végett is — egy- pedig különös tekintettel az otthoni népességi és s/ervezetlenHegen nUputó teák es hiányok
segeaebb, egységesebb mederbe tereljük, tegyünk egyéb különleges v szonyokra nagyon kényes száma nagyon sok a ha e/efe ortoalá^n a
határozott lépésekét aziránt is, hogy a ha/ajató- kérdés. Éppen ezen különleges viszonyokban magyar társadalmat nem akarjuk is wg\'erem-elszakadt magyar nemcsak a magaj degyermekfti rej|ö telelősnég akiidalyosaa éa akada^yozta meg ^teiúf-a nt-Tetésr^mWátr víet a n-iuetiségi
személyében is megmaradjon és maraduasson.í annak a nyílt iüd11váoyozásat, hogy az Egyesítit Öntudat ébren\'artá*\'* es fejlesztésé m^gkivá^ja
magyarnak. Államokban a magyar államhatalom . teremtse azt, hogy a szétszórt etemen ►zá- ars bia«»nyo*
Az azonban nagy kérdés,\' hogy e tekintetben meg a magyar tarsadalma*. ériutke*esi pon okht létesítsünk,
milyen uton keressük és találjak meg a cet? Kü önben vannak sokan, akik ha\'ározottan csak a msgyar államhatalom Irepea
Ha az egyén mellé 8*egőd6nk,aB resz ege* ellenzik *sokan, akik it lehetetlennek tartják a Mar most az.a kordéd, milyen uto* ker^-ük
eredmény biztosítva van. Len :«rn, de az ilyen magyar larsad^lom meKteremtesét. Az elÖt»biek a a cél megvalósítását ? A lentebb iaui> rtetett
közvetlen felügyelet dtauasága lehetetlenné le-ri, vis-zaváni|orlás halarozott akadalyának tekiutik okokból sem mz eyyea kivándorló mi\' d\'Mi elat*
K\' rs pedig
TARCA.
„Überbrettl44
vagyis: a tánooló Pegazus
ls«nét német cimmel>zolgátok a bt
kapkodás. iSzámialait léiig me^épiett, vatty leire-értett poéta kebelébot tört fer a hó baj, .hogy
Ő idejük Könyvet *z, ve^et . o t
...Felgördül a tü^güny. A aa*eaasaió kelle^uvel ÍÖlmhásott ssaion tárui a enk : dalt zougorit a i, mert itt n>nc* S \'oakar, csupán egy szai son^*>r<. me y«\'n többnyi
I -Ö, a nUsy u .dicső . magyarázó, poéta es
íiiindea ImM* ha ms re ott* retet .. ö,
végre vatülura elérkezett az a nemet is csak i&odjávai v*1 PHHMM
csak kevesen élv-zoek; jóllehet ezek a- kevwek a zenesterzr.lt szolgal atjuk a dalki
h. | Aha aó színfal mögül sajtaleaule olap
iiaró Wol osati. impr^sár.ü, iTittkas eay aiam^lyben. kiír, Olyan szinjfád, ahol fik és csjjpan ok jntnak I Nyníánk, elegáns ala | tt febg <>adt, t"«ig túlm-H szóhoz. Felra draina, félre operett, éij^n a liral|d"ru ruha 1W | ".ny^nt » ít.
tl)«v! mindhí ig -n *ok«Z\'>ro*an felülmúlják a ma I gyár,poéták közönségét. H ab i, a szinp id mégi< •■zolgálok a becsei 0Jva- C9ak B |egjobb himévlerj»\'8Ztő. 8 ez kellett ne aouas ne aobaljanak meg ér e zupröpssal. —|j— -
E cím alatt azojban a leg slettujabb dívl^ji szel
iemi elvezet rejtíizil, s bizonyára kíváncsiak I 1 Verse* zeuiíenruem csak^ az imádoűnak " le- jtó^í harminczas eveiban vjSe tek. Hajt dus voltak srtstHé sokan, b ^gy vájjon mi ez a va- ha„em a nauyviláguak is, kü önösen pedig ^irfakba gönd >rüi, arca vil^tájdi ma- mos^ily-ra/sige, melyKel mosfausag tel-kürtolilr a vila- e| ke,j érm R h a keoénytejü fi ~ A nagytekin\'HÜ (ea jí^liaetö) kó/ón-
got. — Bővta^n-. kifejezve: írnd.lim orleu-«. |,wler belassa az fi nevetsege^ voltát éa maubaJ^aégnek e magyará/za hz t ^rbre. mib«n éféÉ és va^y urai színház/^
Hogy visazapillHiiUnnk az eredete, kisrfé el LoU körüibelül Wolz igenek ve^éreasméje, amely-ke Kalandoznunk a lilo/ótia mezejére (hemmí nek a ^„aes báró kifejezést ts adott ily képen : ijedtség! Nem fogunk itt lejiegetni.j A w^azsdvég
legeredetibb Küitdoiko/ója, Nietzsche — van*e ,,So böret wn der Welse apricht
aki e nevet nem ismeri ? — hangoztatta */. Zu euren dteken ScbAdeln
Uherme >seb eszméjéi. Emberfúl«U«i embert, lelki Verachtet mir di« Mádéi niebt
óriást értett ezalatt, * ezeii hatalmas eszmét Die lieben süsaen Müdetu"
ragyogó, dialektikával, tette me^ az összes mo» „ .... 4 . . • . .
| (Halljatok a bölcs szavat, H keménytejüek, ne
vessetek meg a lánykákat, az édes kis lányokat)
afféle
jóljoo a bohémélet és bob«»mszerelem előtt. Ez ®k*ós^B saját m&gáröl epen nem te edkezi*
dern mozgalmak lugójavá. — Igy érthető meg
az „Überbrettl" kifej ezé- Is Brettl, annyi mintir%- , . ..
orfeumi deszka, teb-U ..OberbratU" olyan magar ^fe ,á^okxi. ?7a
sah fokú zengeráj\' jelent, ahofnem a trágár-!<ér\'hV, {ó Lpar!,ekí hanem C-sókol d\'ó, aze-sag, hanem az irodalom dolgozik es muzsikál. j*fike^ ..kellemes viszonyok"
Két igen jónevü német iró, báró WoUopn ««fK^rankoZai I Az
Ernő, éa BUrbaum (keresztnevén Ott* í ^t0*™™
volt nemzője és ápolója az Oberbrettlinek, melyig Hífé° visaonykftja, v«RT aki legalább is nem
kis alapokból oly nagygyá nőtt, hogy mar-már ií™.t reá^taití". »f ^ muia.. Z\'iet a oaro ur ««
eíayomja az összes muUtóhelyésa; íiermaniában. dfl6öoklok ™ k,M wociálpoli\'i^t Ja ütnek, j ^ a\\tj dofl tsóU
Az öaazes szecésszíőmozgaltriak szülőföldjén,Va0**?.! V W ^kebe dől, érdeké pózba vágván sia-
Münchenben alakult meg az irodalmi orfeum, ás | Mp«sU«6 világofc amely A^tu,DÜ ^^^ ifékaJ a a^-zaana
innen csakhamar Berlinbe költözött, mert a Iemi DUJ> aiQI tx!UJ< I ide-oda lébben a aa trvdalmt ptka^irta miadee
bs|or fóvároaban ugyan több a mftértelem, ámde Minden magyarázatnál jobban megérteti egy j aorát kellő taglejté^ael kisérts — á Is Yratta Berlinben több a pénz, éa az újdonság utáni | ilyen etőadás leirása^sz Üb^rbiettli mivoltát A íGuUbari, inkább albeaaéll mint elének U s
meg. Hi<*z hoaziiartosik a modern^éghea, hogy as egyénbég érvényűi) jon. Ennekut uns b fordul a aziiila! mő^é ós k rján kivessi, egy mélységesen d^kollatált damat; ha|*á — a h lgykő-z^nség áhítattal vukkerezi sokatmondó ea tar* météből fnitsem tag*dó ö^iz^ket, amely han-gulatoa Itlaaagban pompázrlP
Mögöttük lépdel egy má ik nyurga uriaasber» aki sziiuén oly *n barna, araoyvomoos Irán kot, ga mbaainü pantallót viset, miht imprea>>rió ar« — a Ietaleped<k a? aongorshoa. A aeoiea baró erre annak rendje módja szerint bemutn)a< s közónaegnek as előadót at ^a aa alösdandó dol- < gokat „X kisasszony kegyeskedni fog Y. ur ;|lyan a ilyen cimtt költemeayét előadni9 melyei a mi kedves karme-terdok (a zongorás nrrs mutat] zenesiíe»t meg." E*zel a báró ur tia/té-
Zala 81- szára (8 lap)
viaaoaya, itn a. társadalom nem lehet a felál_ htaadó kormány mérv működésinek talaja. Mél" tán kérdeiheijttk tebái, hogy a közbelépétnek volns-e egyáltalán eredménye? Kik ai itteni viszonyokat ismerik, e kérdése igennel vált-•tolnak. Még padig asért, mert a létfenntartás küidslaébae megvan as a csapás, melyen « ■tgyaraág csoporton u halad. Megélhetésünk legbiztosabb alapjai ugyanis a Üstén- és anyagbányák, a Tas- acél> és téglagyárak. A csoportos együttélést a vállalat nagysága és a munkás-kereslet szabályozza és irányítja. A esoport, bár többé kevéebbá mindég mrvezetlea, míg egyrészt as ériatkesést és izemmeltsrtásl megköny-nyit) éa olosóbbá tesai, másrészt kívánalmak és teendők ^okosatos kas rezet.
A munkát-közvetilét legkevesebb fáradaággal és legaagyobb ssámbeli eredménynyel szintén a taat elősorolt iparág akban volna megoldható, mert azokban a magyar munkást keresik. Ezeken kivB! az egyesületi élet, a magyar templom (a magyarországi összes nemzetiségek templom, it it ideértve) szintén nyújt általános kiindulási pontokat s as egyesekkel való érinikesést is kős-vetiti. Egyáltalán a lelkiismeretes működés talál, hat nagyon sok támpontot s talaja is igen nagy.
Maga a hivatal felállítása is eredmény, lévén a kormány gondoskodásának ssemnellálható jele. Nem is kell jóslatokba bocsátkoznunk, midőn nagy reményeket kötünk létesítéshez.
Feltétlenül kívánatos azonban, begy a közvetlen érintkezésén alapuló tárgyilagos tapasztalát megszerzése legyen a jelszó. Ne feleji-ük el, bogy a harmadik kéiböl vett tanácsok és éreaftiéMk hitelességéből itt igen sokat levon a érdekösszeütközés, és igy ss elsó uton elért hárdil flUkéiy eredmény pozitiVitááá a—másodikat látszólagos eredményénél mindig többel ér.
BefsjesésQl még egyet Az önállóság utáni vágy most különösen tok magyart loglalkostst a település kérdésével. Az ezirányu mozgalom még sohasem volt oly erőt, mint ma, Ez it sürgeti a közbelépést, mert ki tudja, hogy az egyidejűleg otthon is nyújtott telepítési éa föl-•serelési alkalmai hányan ragadnák meg azok közül, kiket a föld utáni vágy idegen, ismeretlen világba is képes elvinni.
Dr. Pilya Láisló
— Klaeveeáa. A vallás* ét közoktatásügyi miniszter Pálinkái Lajos oklevelet tanítót a Miavármegyei negyedik hegyksrűleti áll. éémi népiskolához rendes taoitóul nevezte ki.
» — Október • Tapolcán A tapolcai ipárotiljak Önképzőköre vasárnáp f. évi október í-án sste 8 órakor a kör helyiségében megün-nepelte a virtánuk napját. — Dr. Szűcs Arnold elnök tartotta ts emlékbeszédet. Ssöcs Mihály laolr fölolvstást tartott a vértanukról, majd Körmendy Pál szsvall. A kör énekkara gyátzdtlokkal fejezte be as ünnepélyt.
— Elhányt Mrvéeyaaékl bíró 8tra. usi Lajos kir. törvénysséki bíró, elnökhelyettes
as általános 11. hó 5-én tevékeny életének 64-ik évében el< megiimeré é- hunyt Zsla-Egerszegén Temetése t. hó 6-án ! áltajánoH részvét mellett meni végbe. A zalaegerszegi kir. törvényszók a gyássesetröl külön jelentést adott ki.
— Aa llgyvédi kamarából. D . Hajós Ká\'mán alsólendvai ügyvéd eltávozás, Leodvay
Mátyás folytén
alsólendvai ügy a zalaegerszegi
ITgd ügy vi
pedig elhalálozás védi kamara lajstro-
mából kitöröltetlek. Londvay Mátyás irodája ré-szértV dr. Cbilkó Sándor alsólendvai ügyvéd ren*
dellüll ki gondnokol. Továbbá
1 t ollóval, Zala-Mihályfán 2 lasité val vágyta négy községben 8 Unitéval.
— IJJ ejfree. Dr SekwarU Károly az öaataa gyógytudossáoyok tudora, kápaaitstt törváeyaaáki és tisali orvos, Nagy-Kaaisaán letelspsáttt. Dr. Sobwsrts Károly városunk szülött a, ki több éven át mint gyakorló orvoa tikeresen működött a budapesti, béesi, heidelbergi éa lipeaei egytteeu kórhazakban. ,
-— Pélválattlátak Uláhaa A megyei kötpoati választmány f. hó 6-éa (Jurtán Károly alitpánnaa, mint a központi válaaziattny elnökének, elnöklete alatt a vármegyeház nagygyalée-termében ülést tartott, amelyen a baksai éa lele-nyei választókerületekre nézve/ mert a jelöllek egyike sem kapott absolut többséget; az i|j választás határnapját október hé 17-ére tűzték ki, A szavssstsiedő küldöttségeket következőleg alakította meg a központi választmány -
A baksai választókerületben Thaasy Kristóf választási elnök,. Antal Dénes választási jegyző; Szalay István siavasaiszedö küldöttség! elnök, Forintos Titusz isavazatszedö küldőt s. jegyző; Baboss Ármin, Perssy Gyula helyeltet élnökók, iFarkasovsaky Endre, Daday János helyettes
perlaki ügyvéd székhelyét ugyan e kamara területén belül Pusttamagyaródra hetyegte át.
— UJ anyakttnyvveaeta. A belügy-minisnter ideiglenes vezetésevei megbiiotl miniszterelnök Zalamegyében iTsárszagi kerületbe Szemző Zsigmondot, a felsö-mihálytalvaibi Simon Istvánt snyakönyvvezeiökké, a botlornyaiba Pintács Ferencet, a ctakloroya-videklbe Mróz Kálmánt, a marakirályiba Szobolics Rezsői, a vanyoreváshegyibe György Ferencet, a kis-komáromiba Kovács Dezsőt, a sármellékibe Tar -Árpádul, a kartnacaiba Varga Ákost anyakönyv-vezetö-he yetesekké nevezte ki.
- Iakolal éuképtékör. A sagykanizsui felső kereskedelmi iskola önképzőköre f. hó 7«en tartotta alakuló üéaét Domány Ármin vezető tanár elnöklete alatt. Megválasztották elnöknek: Fenyő Vilmos felső o. ti, alelnöknek : Manlhner
József jegyzők ; — o litenyii választókerületben: dr.
Tripantmer Rezső választáti mnők, Dénes Jenő. válaaztásí jegyző ; Choma Ödön ssavasatasaáő küldőitaegi elnök, Novacaek J. szavasatszedő küldflUségi jegyző; Zakáll Gyala, Sehneider József helyetles elnökök, Szemsó Gyula, Kele György helyettes jegyzők.
— Adomáajeiát. Tolnai gróf fi\'—tstiek Jenő, a csákiornyál egyesületi kUdedóvódaévI szükségleteinek fedezésére száa koronát adományozott.
— VAroal kéigfllét Egerutgta. A zalaegerszegi városi képviseötesttt:et t. hó 5-éo [ Némth Elek vsrosr tö]igy/ő elnök lésével rtad-| kívüli ülést tartott, amelyen tárgyalták a polgár-1 mester, rendórkapt ány, városi orvos, pénstáraok, i valamint a városi rendőrök és városi szolgák | lizetesének felemellése tárgyában lett pénzügyi
bizottsági javaslatot, amelyei a tanács egéaa
BIBIK.
— Eljegyzés. Dr. Kndy Elemér büntető törvényszéki albiró Budapesten, volt kir. alügyéss Nagy-Kutasán, október hó 5-én jegyet váltott Nagy Ilonka kisasssonynyal Bsltton-Füreden.
Eraö középső o t., titkárnak : Feldmár Béla felaö terjedelmében elfogadásra ajánl. A javaslatot o. I., altitkárnak : Schisoha Hugó középsö n. t., legutóbbi képviselő testületi gyűlés napiréndjéröl pén tárnoknak: Fleischmann Frigyes, fökönyv- ásért vették le, mert a tátgysorozatban nem volt tárnoknak : Barna Gyula felső o. t., alkönyvtár világosan megnevezve a lizeté»emelés. A k.viaelő-ookoknak ■• ftsnsr Znltááj Miíboffer fínnff f n poítülét most a javaslatai egész terjedt Imében elfó-t., Acél Pál, Kováét Antal középsö o, lanéiókat nadla azzal, hogy a határozat érvénye 1902. évi - UJ állami elemi lakóiak várme--Íanu4r elíeÍével kezdődik. Végül Kováca Károly gyénkben. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter nagy kultúrpolitikai programmjának megfelelően a folyó 1901—2. évben is több áll. el, iskótát létesített nz országban. Vármegyénk | JfJJJ**\',*, területén - a folyó 1901—2. évben a következő " helyeken nyillak meg Állami népiskolák : Mellin cen 1 tanítóval,Zala-Lövőn 4tanítóvá1, Nasytalun
t
mot. A közönség — az hál fülel, és a végére érvén, tapsol is, ámde egyelőre nagyon hason it ahhoz a bizonyos négylábúhoz, melyet as kapuval együtt szoktak emlegetni. —
As első szán végével a lilaazinü tündér kilsjt, a a báró ur lölkel, emiitett módon „bemutatja" a következő számot. Ezáltal egy borotvált képű ifjú a dalnok — aki ugyancsak olyan kosztümöt vitel, mint a többiek. Valami caaitanós históriát gajdót és szavaiból szinte kihallalaiik a katonaband^ zenebonája.
Majd aztán......de minek ismételgessük a
programitól 1 Lássuk s slágert. Ez pedig egy félig énekelt, félig táocolt régi módi kei lós, uj t/ó\'Zbsn föladva. Előadják pedig a fentlrl boro\'vátt képű Orpbeu< éa égy hőLy, aki ded anyátok letehető* viseletében áll-ki a s*inpadrs.
Ez a dnstt annyira népszerű, hogy jónak látom első verszakál id-t igialni, annál is inkább, mert a hangja n«gyon jellemző :
, Ringéi — Reibe — Rosenkranz ínb tanz mi| meiner Fr«u , Wir tnnaen um den R s«nbu-cb Khng\'kiang — gluribuaob leb dreh\' uiich wie ein Ptau." Igenis, ireii lorog mim a páva, . mikor lesz\' a szépet páváne 6 nagyságának. Ezt a kling klang — glorihusch nótát háromi-zor ia eljáratják velük, pedig éten liivü még vagy négy ver^asaka van. Egyik jobban c-ang-priu, mint a másik,
Less akarbany nlvasó, aki viaasa fog emlékesni gyermekkorára, amidőn hasonló táncdalokat éeekelgeitak. Épen ez amcsinál: naivaág, et
res táplá ék olán gyönge étek, mely nem mórit, hanem kellemesen e ringat. Ha az ember °j [Végighallgatja a programmot, olyan érzése van, mintha két órá hosszat kuglercukrot eveti volna, Minden darabnak más az ize ugyan, de sokáig élvezve émelyeg iőle az ember. —
Amit üti bemutat fűnk, az a Wolingtn-féfe legfslegelső Oberbrettl. — Dt i német metropolisokban sokkalta élesebb hanga irodalmi orfeumok és hasonló vállalatok is léteznek, ahol nem cukorlével, hanem választóvízzel főznek.
Társadalmi viszonyok torzképei, irodalmi irányok kjfígurázásái vannak napirenden. A közönség pedig egészen belebubnilii.lt ebbe a mániába. Hordja a pénzt, és támogatja a Brellli irodalmát, meri a műveltséghez tartozik.
A napoiban járta át a mpoku\' az a hír, hogy Rudspt-iteii nein adtak helyet a Uberbretitinek. Nosza fitliudul a külföld minden ujaágiro smokkja, bogy ilyen olyan barbárság I
Buony Árpád honaban még nem szorultunk rá a urai színházasra. Itt a lírát: a sajtóink es azaiócs >k terj\' 8/.tik, iióembereiuk p-dig n«m I hetevet áituiaiT ki a deszkákra, hanem megVá\'H>ztaiják magukat ►épvi-előnek.
Hátba az a 800 szerződés nélküli színész, aki mnsiansban könyör\'% betevő falatért, neki a lana Oberbre-tlitkrdni I Lenne abból olyao zenebona, hogv (ölfordu\'na Hunniái — - Nem, ó dicső DioiőfTjr Lóránlok, sohase vágyakozzatok ti az irodalmi szédelgésre. Marad ion az c«ak \'a Wol ogenék es a batonssöiüi germánok t\'ját külön divalja, — b>sz arra való |
ga egyaaertt rsfLneha sz Oberbrettl sajátsága. Pa hát az keÚ az ideges ujkurnak. Eiöa, ftUzé-
s divat, hogy lejárjon I
J
JCJLJCF.
volt polgármester kérvényére — tekintettel beteges állapotára — az eddig evről-évre megszavazott 1000 korona kegydijat a képviselőtestület mindenkorra megszavazta folyamodó
életfogytáig.
— Bankpalota. Már régebben hírt adtunk arröl, hogy az Osztrák-Magyar\' Bank nagykanizsai fiókja részére palotát má- fog épittelni. Most mAr a telek is biztosítva van. A bank megvásarolta a Fő-ut és Deák Ferenc tér sarkán a Wúsatl-íőle ház raellfl\'t levő Weisz H. J.-fété ingatlant 40.000 koronáért és a jövő tavaszszal ezen helyen megkezdik a bankpalota építését, mely olyan monumentális leáz, - hogy városunknak csak diszéie fog válói. ,
— Aa toavegyl fátyel. Egy évs, hogy megkezdődött a romnatikm, a mult idők Ideális-mosára * emlekestatö és összesen két jelenetből álló kis regény.
Az évfordulónak jól kiszámított és hűségesen í betartott napján, lejátszódott a má-odik jelenés, mely éppen oly - komoly és szomorú, mint aa előbbi — pedig mind a keltő egybekelést, házasságot, frigykötést jelent. — Egy éve: Mike Kálmán fthada^y halálos agyán aggódva számolgatta a peroeket és várva-várta a hi-at ilos oeremói ia lile éket embereit, hogy összekössek öiazial, akit ssérét. Egy lia*a-fi ital leány volt a haldokló főhadnagy szivének klénódiutna és ulolsd óráinak leik eltépő goudja. A nevét akarta átruházói a halállal v vódó listai liszt arra a viruló leánykára, aki agya mellett airl, roltp\'goll.
Hogy mi von hs oka, mi vult a célja aa egybekelésnek abban as órában, mikor lehullanak az elaberröl az élet ötsiet kötelékei ? - - H-jtély maradi.
Mi volt as oka, mi. vo t a célja annak, hogy egy liatal és szép teany, akiben a nőiesség bája meg alig bontakozott ki telje^eá, mátis özvegy-gyé H^yen, még mielöte astz^nynyá léit volna|
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Tit<4 ■■radl.
Aa egész,, ami világon ét érlbs\'ö volt ebheti a rejtélyes hása*ságkö\'é\'|h«n, abból állott, bogy a főhadnagy s« a fiatal hölgy idühlmUtliui e« feloldliaiaiian éraéassi kspevoltak sziveiket agy* miiiioi ét bogyrttHttrtly- kívetelos kegylmé\', illetőleg a Isgfe.\'aóbb engedélyi is sikerült k(» estkönöltiiök, inoly lehetővé tette az jfju hölgy éa ■ haldokló aktív kutóim között a bazaaság-kóiém, elsöpörvén az ulbél u innak ülőntieu föl-merfllő kMóntéle akadályt.
Az esküvő, végbement.- A fiatal katonális/t j néhány peréig megkönnyebbülten uéze\'l kAayes j szeme köss éle\'e párjának, neve vi«előján«k t éa azután meg ball. A tizeniióté\'vea és egy órán belül névleg as-zonynyá, jog >x«rint özve«ygyé |
Zala 81. szíri "(4 lap.)
X
1001 október hó 10-én
— VUigMlarthaU e a aiaaka könyv t A keieskedelraí miniszter ••gyík ipartestület előterjfaztéaére igen érdekes rendeletet hozolt, melyet az or-szAg ö\'szet törvényhatáságának megküldött, dolmányát Fz kimondja) hogy a felmondás nélkül
Felragyogott\'.* cigány fekete szeme s nem ragyogott volna lüzearbhen, lia Fárnó trónját Ígérik vala neki. A nöiai csuMiamnr eltalálta a| húzta... It.uzta a leheare való buldog remenyéhea j vilago* hajnali ,
A msgyar agyonmulella magái... Berekedt. | Elázott... düledezve cibálta magár* a
\' \' A^ígán^ Műn kapa.zkodoíltelé. Korong v« Ilávozó va«y megszökött munkás munka-iiírde: i könyve helyett ideiglenes igazolvány nem
, — fid » uram... a tehénre való? , jadhaió De ha a munkaadó ai ilyen
- Abán ! Majd el is teledtem !... munkás vi szavezetését » kilépéstől szá-Ueltnyul a dolmány beU zsebébe . \'|yL)toil 14 nap ahtt az lptrt6rréor NIM
jókora csomagot vonszol eo... . . . r . , T , .,_,\'
- Itt van la:,, a tehénre való. 8 a a,aPlán az iparhatóságnál kérelmen és A cigány nevető képpel boutogatta a elöks-lez a visszatérést elrendelt, ez esetben a
visszavezet*
r-7 , . .i--------------,---- eme jogától
borfogyasztási "dó alé |(r)ek )éy<t tekinlendö köleles a
hnav H9MI uzj>m. 1 ~ \'
a munkásnak a munkakönyvéi visszaadni. Iéxz I bortermelésre I Ha végül a munkaadd a jogtalanul távo-
vált fiata} leánv itiiemetie a halottban térjél, j rtni egy vaüonai uj — aoiomp. munkaviszony fennállónak lévén tekintendő,
aaerelmet é« a földi életbiz hozzá fd/ídő Awze* — A borl»a)*»*iiUI adó e»«*lt>*a . a munkakőrfyv visszatartható. Viszont reményeit. * U*y örie.Qlüub, hogy Darányi fóldm.veléaügyíl f)b ha a munkaa(W , határozatban
A f-atal öavegy ryászol\'a a hafoliai egy évig, m.n.Vlef kez«emenyez?sére a m. kir. P^I kí visszatérítésére meaielölt idő
gyászolta mná\'aaaig. Az évforduló napján letelté minisztériumban most fo ynak az előmunkálatok a «>onzas vis.szaiemesere megjeio i 100 a gyász". Az egy év óta porladozó főhadnagy egy olym löívéiiypiva" at kidolgczáaára, mely alftlt éá annak elteltéig, — a határozat özvegye fölcserélte a fekete gyászruhái — Mi- r-1 valósággal korazajüjlkntó le«z a magyar bor-1 végrehajtását és a tényleges rel éa a fekete fátyol helyébe is lehérel kelleti I n>r».ek»re nézve, ^ie/n kevesebbről van.szó, | lelést sem kérelmezi, akkor fejére illesztem így kívánta ezt a szokás, a mini. hogy országunkban « borfogyasztási adf" ceremónia, az I lem szabálya, a tradíció. \' leleiiiékenyon leszalli ta«s>\'k c;a hogy ezzel azem
Menyasizonvi ruhába őltüzMik azokat, akik; ben felemelések a sze*zfo$)«szU«i adó. Ez zárdába lépnek,"logadalmaF lesznek éa ezzel!wtézkede* Sriali hálánál lemondanak az élei profán őrünwiríil uzonkitlll morállá tekintetben ia meg esi azjzoll munkásnak visszavezettelését nem is
Mike Kálmán főbaduagy özvegye kilöltfllte ajüdrrta\'ballaH, mert uljál fogja vágni annak a jándékozik kérelmezni, tartozik segédje gyá«xidM é« as egyévi g s.z-ciklus leteltével s:rHteneles rombola-nak. a melyei a P\'1»\'Mkl|épé«ét 14 nap alatt az toarhaló-ágnál zsrda falsi közé me>i<-köli, ahol eiak olyan jő- okoz, lőleg az alm.bb néprétegekbeu. a, . « ^ "ué
tóról szabad álmodoznia a fiat- sfivoak, ame- -- ág,.a.,.aii.a b.rdé Czuf Ist-1 be|e-nlem és a munkakönyvet a m-inkái lyik it sttmfHffn fcsresnOI enl og Itlfj*. lTftn "polcai tn. kir. adópenziároznak koidiák j kérelmére ezen Idő alatt neki áludnt, mi-
Ki meri vitatni, bogy a mi modern világunk- jbaz4 megszureteü borát. A megérkezett bort [által azonban a munka dó kártérítési joga bél kihall az igazi .z*nv.<díly, a in^galkuvkt- egy szüreti bangulaibaa levő vendege Búkliel j érintve nme*. Ezek a miniszteri kijeién-nem i.merö örik und™.. , Antal 30 éves tapolcai ad di.i.. i.ek.bevii1t (é9rk mo^ már (cljwn re,ldbe
..... .. ... ,„ , -. ,, i bátorsagaban, minden áron a pincében akarta , . . • .. „i
A\'"ellem. Egy e.őkel6 vaHkereskedfi (e><i|,jlaüj Dac. b a jelenvolak ezl hozz4lt a roi»lk»k®nyv VlS8?a«4faa körül
leáaya férjhez ment Arbrtman t»« ^^ufefrjBg^irpneri vetkőzött és a 10 akós hord> efldig fen forgott löbbféle helylelenségejt s
nZ\' JD, P"r; M|A,V«lé. állva a/t leeresztésre bocsátotta, miben a! megkönnyíti majd a békéllető
kőltőző", cselédéi logadol, de imgf.lelő cseled-:. envo|, h4li di4 CR , vl|ICelér ia aegiiet\'ík-A h J
leány biányaban, u cseled.zerzO t iifkom egy.^ megjodn„ Bakhe| elvesztené az egyen-dUzegenyedelt polgaras.wnyt kü-do-t, s ». k£,öl a hord6 aia, kicaa^vlt,
csece-6 gyermeke, js magéval vitte A szegény (J1|^(,U ve. rajta kereszlQI gurult. A sze, asazony epp urnflje beleegy. <é*» kerleí, bogy • e„ tl ^, liall< _ / „^k^kei gyennekét néhány napig maganál larlb.s.s,! w ^ r.,,to ,s a hordó, kik szintén ki-ebb -időn ekmlete a bw.gSzd . UI, n töggfi k.pér, ^ 8ára|^eket azenveeiefc. Teu.eUse nagy vetödőit ea hangosan feUikolti ii Lgyaneklor aIcéiavet ^mellett f. hó 1-én ment vegbe, fiafa ia belépeit a «obaba. A fia\'al a-szony . . rnl; A knrln KÍrtH
munkáját is.
bizottságok
Irodalom.
gazda ia belépi
nagy ámuls\'ára a-té»je és a szegény fi^zony megdöbbenve néztek egymá*ra, m»jd »z íssznoy elájul\' s a \' férfi kirohaot a •zobáb<il. Utóbb kiderfllt, bogy az uj cseléd Arbilmann felesége, a kit a bigámiával vádo\'t feifi \' bútleuttl el-hagyott. Az asMony féije keresésére indult s c»a» egy esztendő multán talált , rea a sora ^ 4sodálato» szeazelyc i< tiytan, u] caaládi ottbor ában.^ ——flll— t|iá|llá*.~A—D-li-Vssul a nsgykatiizaai aliomas vil<gilá«ara . megtü\'ófle a szerződés\' Fraoz L>j s t-a fia valUiktzókkal.
özvegyei li»gyol\' hátra. A korán airba jutott adótf-zibeii Takácb Imre keszthelyi fősuilgabi-róne le«tveret gyá\'zolja.
— A naplb U»n Jüan naplót vezeteU. N-m elégedeti m>-g avval, bogy az asszouyok táli\'kát adlak neki, bogy a találkán lak, hogy a csókkal gyönyört s a gyönyörrel a hotftláa edea-egét. Don Jüan es énkint irítaka maga ka andj^inak történeteit s bogy \'így egéfrnovFttti kötetet Irt ös-ze a xzerelmek meréirOÍ, egy napon elve«ztetle « naplót. A i napló arany vjgú.-u, finom börnolesz vo l Finom
A viflamvilágitaa az allmásoii még e« ét f >\'ya-1 ir&Wl lelt minden lapja.- Poulos daiomaí^SS mában be esz vezetve, miből a varos közön, j re|m,f óráknak, pontos címei hűtlen es surel-
•égere azon eifiny háramlik, hogy a jövlhek^ a/ me* st«zonyoknak, idei csevegései werelme^
áram m gszakiiáaa k< les/ zárva ea így nem |,(Hji(| lanyoknak.
törietibeU meg, bo y hirtelen sötétség átl bej H,^u eh e>zet naplót meg kell Utalnia v»-A Déli-Vaaut ugyani* n.egkővetefte átamlej- lakinek a a sora pem olyan ostoba az alfelekben, le^ztő accamulatorok früálntasát, melyek,. hajj,0gy ha már megtaláltatta valakivet, ne India-Dettn B—gepemweti rafamf twja- lörtfnnék, Fret"cüncrfeT U\'alia-sa meg. A hap\'ó mindea frnakadáa nélkfil tovább fejleaziik a j tehát egy Boeácció kezébe kerüli, aki a növel* rüamoa ársmoi. A vsanii forgalom liztonaá- M^al szspen elő is adu a szalooi kbao, nem gára nezve lerméa*Uaen ezeo óvintéik dés ok-^ feledvén el egyetlen egy esetbe,; a szereplők vrtlen wfiüaegea vol^rft a varom f. gja.stokrn! pontos cimet, állasát, életkorát bemondani, nézte b lelelte kir«i.a\'0Biiek mu\'aikozott márj Történt pedig ez a dolog egy kisebb vidéki
régebben is. í váro.bau, ahi I sz egyik «»-zony agyon j, | ház arláa minden ágában útbaigazít ád,helylyet»
— A >>ee»npotl sssiixMlbaa. Az egyik [iámért a másik asszonyi; Egyik asszony pedig közzel képekkel magyarázva. A .Háztartás* M kfUrárosi ve-degiő <véjab«n k pa os lejj f, be-\'i»ba-em irtózoit attól, b"gy a rná^k asazony s/épirodslmi részéi irodalmunk legkiválóbb vön arccal dakdgatoit aranyca kedreben egy J lorténeteii ne mondja el a hsrmadt. ssszonyn k.; müve\'öi szerkésztik. Költemények, elbesaéléuk a vidéki,magyar. Látatott raja, bo.y a b d ve Így lett az elvsziielt nap óból k\'>zkines, a köz-azeles ..„> eltart tólán h jri «li.\' is. Per-ze örttll! kincsből boltány, ■ melynek előidézői köz fQleg a vendéglő* ( i erC ölömében -z ember kitárja azok jálszotlak oroszlánszerep?!, akik nem \\oltak ö szívéi; hogy a mfa •-"•gei.y jirdiígflfof .tan.. a Miplübw)
lommal öntőzgesse: \'6 i-j tudniillik r vendéglős | Egy napon, mikor már a napló révén erők laegeajnaiia a sarokban pis>ogó mutwikun cigau^t - ell\'Bsegeskedest fogadtak egymásnak a hölgyek a bi\'iatu, kiseretjd «eg a muátó pogár kílrér jés liz eljegyzés íelbomlpl\', a napló eb unt. (tűben a ef-reocaejéi. A begedu cjikhaiar a k\'-juini kezdtek iitáita s akker egy jététlélek m*g-zébe kertit * a cgaoy derös arccal állt a ven-J taláha a itegiSidásl. Kij- l^nleUft, hogy a pepié
— Kis Lap. Több mint negyed évszázad óla gyönyörködteti a „Kis Lap* cimü képes gyermekújság Magyarország apró olvasó köiön-égéi lleiröl\'hétre mint aiivesen látott vendég kopogtat
0 1 " |,e a magyar caaládok ba leaaba, a hol • vidám gondtalan gyermekek rtpeaó •\'ívvel várják, ujjongva kőszön\'ik és találgatják, vajion mi-caoda azépd, kedveset hoz magával a ,Kia Lap* legujaty szama. A ,Ki« L p* gyönyörfl lartalmá-hoz képest díszes kiállitá«ban jelenik meg, mtndazonátal ára oly csekélyre vsa szabva, hogy Mindenki könnyen megszerezheti gyermekének. A „Kis Lap" aa egyetlen magyar gyermekújság, melyet a vállá*- áe kózoktaláaÓgyi magy. kir. minisztérium jz elemi nópiskolák laauló ifjúságának olvasmányul ajánlott Klö-lizetesi ára | évenként 2 korona. Ma>aiváay-Ktámot ingyen kö d • kiadóhiva\'al: Budapeet, Kerepesi*ut 64.
- Háztartás. Kür hy Kmilné szerkeatiáeé-ben és sz Atheneom r. t. aiadá\'ábae havonként 3-stor mefjeleaő .Háztartás* a mAgyat gazdaasszonyoknak egyetlen magyar lapja, mely a
dég ete.
Egy nótát, c-ak egyeli Mem tncc .....
Meg a aöt\'iját ta eltalalom...
üeggetig *é btz azt...
Mit ád bá<, ba elulá\'om s reggé íg
legjobb irék tollából élénkítik a „Háztartási* tanaimat, éa a mi szintén igen ttM érdeklődésre s ámit: a divat ia szoboa jut Írásban és képben (ínnek a maga nevében egyeben lapnak a hasát íjain. A •Háaiaftáa« gyönyörű színes b rilétban . elenik ineg éa eiötit téti ára 4 ám 4 koiona. Mutatványazámot ktid ingyen a Kiadó hivatal: Budape-t, Ketepeal-ni 64. aa.
— Magyar Bazár Esi a legrégibb, legjoW divailaput nagylányai Lönyai Sínáorné áa 8 I lenti He r i\'ima Szer>e«siik é» aa Atheaeam r. t. gd| ki. A .Magyar Bazár* az egyetlen magjai
zom
í- Kapca egy tebenre va\'ót!
jtobasem létezett, bogy a Don Jüan sem létezeliJ ;hogy ennélfogva nem vetélhetett el semmi\', mi | ni-l\'ogva meg sem is találtak *emmp. Az ege>z
dolog nem volt e.ytb trelhnál. A taisa-ág I411t-.*diiatiap, aaely jtávt^kenl aégyHtr jeleink BMf \'legzeff, az örík eí-n«egtk kíbékfil\'ek, a partik mindig bő divat résszel, g^ö yőrÖ színes divat ba- újra megköi/idtei\' s ekmu tak a pletyka hullámai, t képekkel, éa iHuaairált -zápirodaimi melléklettel Semmi valtozs* nem t&rtent, csak egy ut utazott A .Magyar Bazár* borítékján annyi tudnivaló, jei a kia vártából y ^fllfül^ \' V-J kuzol a ú^asagbol.hAztártáaból, regányt.amMaytf
küzül.a Ursaagból,háztartásból, regényt^
v ^ f1
Nagy-Kanizsa csütörtök
üala 81. szám (5 lap)
tgyetienegy stm a hazai divatlapok közöl.; s »Ma«yar H<sar« elöftsitáal ára) évts 4 korons. Mutrtvftny^aáwui ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, Kerepesi-ut. 54.
— Magyar Nemzet, melynek föiaerkeastője Jókift M< r a Biknűa Guuláv, (elelöa szerkesztője Adurjau Sándor, ast a k\'ia/amllhatntlán előnyt nyújtja olvasóinak hogy 12 órával elöai meg az ö*azea (Óvárosi napilapokat., a ugyanakkor, amidőn itt a fövaroab n a reggeli lap kat olvasni kezdik, a „Magyar Nemzet" már, nz ország egtáiolibb vdékem is elmondja a tegnap összes eseményeit. A >M tgy <r Nemzet »-ei ■ár a * «-sti vonatok röpítik a szó szaros értelmé ben a Kárpátodtól as Adriáig\'es dacára annak hovy már esté 9 órakor jelenik meg, mindent tud és mindent köiöl, amit a többi lapok csh^ I 229 másnap reggel hozu k. &« mégis a >Magyar Aema^-t* a legolcsóbb napilap nemesük naluúk,. ha ne in \'aia e^ess kontinensen. Húsz, huszonégy oldnIon jelenik meg rendesen és előfu tési ár.v egy bora mégis c-ak 2 korona. Mutatványszám 6 n»ptg ingyen. Czim : »Magyar Ne»»,s«t« kiadóhivatal", Hudnpe-t K» n-pesi-u\' 54. hz.
— A kiráiygyl kos gnsrohlstáknsk megrend-aiab <lyo«i<sa ea megxzalidccse ügyében a iot» isanyoK s a kiváló írók már évek óta íártdus nak, ám anélkül, hogy eredményt értek volna el. Mus\\ hogy Mac Ki ;leyt eny nnarctn-ta meg- i gyilkolta, a dfih újra kitört a a véreake/ü |
nára. becsült leleréa/n, ugy a díó^káli 1115. az. Ikvben Né neth Jóssef tulajdoniul: A -f 429. hr*z. ti. fel vett 168 K\\ beesnit rei éa berak : no. A-f 645. hra*. a. íelvnU 1 K. h at»*f*la»i kagyleráö
11 :IS75 i* ir\' a 17 R. „ kall hHgyitaáftiá
• S4SS ■ i .•< 911 ( ,» kill hegyi MŐIS
II; SOI? II H if 71 K. „ káli hegji rét
h HSIl IS C kélt b«cri réi]
U tss M «| II 4 K. „ UIUI ki Máató éa rét
t, H7S. 1, 4| |f 18 K. p laa«M aa ardS k. 44!.
,1 sdu. í» »• l» 1 K. „ a (hagy melléki aaáató
f, 9SS/b. l> II |i 81 K. „ tóföl iegelö, — éa
tt - 179S/a. M l| fl U8 K.
Valamint >» dióskáli 745. az. tkvhen A J. 2118. és £117. hrsz. >ets*er k«izlt legelőtől Nemeh Józs-f || B. 278. sor*\', a. illető 10 K, becsült 500 bh-500-ad resz, ugy nem különben a p ilkonyai 327. «s.\'taVhon Németh József itlsjÜonaként A-^-f-H. 1 W*£ a. felvett 62H K. becsült } része végül az ottani 254. az tkvbej) Németh Józ*e-lnl\'»j\'^istf A -f" 897. hra*. m. felvett 810 sor. bocstlit büki hegyi S\'ólö, A
1901 évi micMer hó 21-én <I. e, 10 (fraJcor,
1?01, október hó 10*4n
jt ÜlHtHés.
N -Karnisa város árvásíéké töHtftja BoMttTi \\JLntodty hogy arvstSri örökségének fö vitele végett az arvaa^ékntl jelestkezsék, — iletdleg I amennyiben as említeti személy időközben ! halt volna, as árvaszék lölhivja azokat, kik s I l eveset\'ne* a városi árvspénstarbsn keseié* alatt levő Í271 kor. 1 ftllérnyi készpénz örők-| sévére igényt tartanak, mikep örökösödési igényükét okmányok benkitatsas mellett 1905. ísi november 20-ig az árvaaxéknél igasoljak. 454-i
■Metés.
Ü?.»KanÍ7.sa v. árvaszéke fölhívja Homrútfi Q-yőrgyÖt\\ hogv arvatárí örökségé nek telveiee végett hi árvaszék né i jeentke-csék, — illetőleg amennyiben az emitett személy időközben meghalt volna, az árvaszék lölhitja szokat, ki s nevezettnek a városi • árvapenztárban kese - a alatt levő 16038 kor. 35 fiilérnyi ké«spéns örök-séyére igény tartana a, mikep örÖkÖao.dési igényüket okmányok bemu ataaa mellett lwtl. hi november 20 ig az árvasséknél igazolják. 855—1
DbWkál község há\'auul AczíT Pál felperesi Ugv-ved Vagy helyettes- közbejii lével megtartandó ttyilvano* arwrésen eladatni Jog. ^ . Kikiáltói Ar a lentebb kitett hec-ür. Árverez;.i kívánók lactosmik a Wsar lOJ-á1i
készpénzben
anarchisták ellen s z egész világon hangozt.it- dÖt» kezéhez
jak, hogy kegyel lenkedeseikot tovább tttrní eern I Kell lehet. A mikor erről megem éke/ünk, \'bőmmel | könyvi
•agy óvndé leienni.
képe* papírban a k«kül-
Nigykanizaáu, a k<r. trv*-ék mint telek. hatóságnál, 1901 _évLjuiiua-iió^
(ÍOZONY
Irv^zekl alnirl
aTóTunk arról a zseniális indítványróT, a mely egy magyar eaber agyaban született s melynek nyélbeütése eaetén a legvészedéimeaebb anarcbists is vig és szelid bárány lesz. Az indítvány abból all, hogy a kormányok minden ösmer! anarehn | hát Ö-eseiijanak a azok szamára a legjobb éa a;
legmulatságosabb rongya? él^tapnr,—r~~„MátyásJ DtakM-of megrendeljek. Az első ..lekintetre j nyilvánvaló, hogy ez inditvAny a legteljesebb eredmény* biztoaitj-i, mert közindomásu, hogy a
ki a »Má vas Diák«-ot «lvasss as vidám es i . , t .
elégedett less Ha tehát az anarchisták a ..Má-Btí Jö,Véte? M™K*il. ^ árvanzeknel tyas Diák« revén jókedvűek s elégedettek less- 1 ,lls,ölef ?ml>nnv,hön emlilH
nek, szó sem lehet arról, hogy ^yilao-sagra líV^\'T tdőkuzben meghalt volna,
Hlrdetéa.
Nngv*Kanizaa varos Srvás/éke- fiVlhivFa lLí.s Verbovecz Terézt hogy árva\'ftri örök*
arvaxzék a varjsi
gond dj^nak.A,,Mátyás Diák- kü önben betSDkint | a ^TÍTL^ ü W*
tizenkét nagy oldalon. 80-40 karikatúrával é*\\ árvHP nztarban kezelés - alatt levő 5432 K.. 25
tömerdek jó viccel jelenik meg s előfizetési árs^\'kségére igénU tartana^, negyedévre 8 kurona. A . Má yaaJDiák" kiadó-!®,kéP ^kösodési igényüket okmányok be . uia-h»v itala, (Budapest, IV., Sarkantyus-utca 8.) lTL ®e,,ftU ^ én mí**ber 20*dig as arva- tasi m ingyen éeb^imnntve küld mutatványszámot, hü w«knél^gasólják. ^ dBS-8 székné e végből egy levelezőlapon hozzá fordulnak —\'————-:--- ♦ • "-■——\'—— _
Hirdetések
j I elvétetnek
e lap kiadóhivatalában
Sagy-Kanizsáa.
Hlrdetéa.
N iniz<*a varos árvaszelte tö hívja HopvclÜi JFe?*encet% ho^y arvatárí örök* > ege nek* fdvetele védett az arvaazeknet jetent-k»*/.Zek, —- il etöleg amennyibeó az «*m itett személy tdökö ben m*gha t vnlua, as ar*a»«efc fo)hivja azokat, kik a nevezettnek s városi árvapenatarban kez»léM alatt levő 224 K. 50 filléruyi ké spéns örökségére Igényt tartanak, inikép ötökö ödéai idényüket okmányok heiruta-llet: 1901. évi november ax áptrS-
Igazoljuk. 369 - I.
Mkdák

-V
HIHetés.
N.-Ksni/.^a v.árva^zeke lő nivja .1 er7tovdcz \\ h\'ereTictt, jboj:y trvatári ördksegenek töt-i vélfle. * égett az árvaszékin 1 jelentkezzék, — illetőleg amennyiben az említett s>emélv időközben meghalt ^olna> a/, arvaszék fölhívja azokat, k k a tujvezei! nek a városi arvapénztai bau | alatt levő 457& korona. 24 lillériryi készpénz örökségére igényt tananak, itiikép hroköaodeai igényükéi okmányok hemulátása mellett 1901. éti november 20\'átg az árvaszék né! igazotjak. 349—2
6702.ik.190l,
Árverési
A
403—ti
hirdetmény
A nka\'iizasi kir. tazek íkv,.osztálya közhírré 1 teteti hogy Mayer Miliálv végrelnjtatónak Németh «M<ss<-f végrehajjást szenvedő, dióskáli lakón elleni 75 K. toké az ennek 1900: évi dec hó 3l<ik n.pjaló] járó 6g kamatai 7 K> 2ü f rille*-végreh kérelmi, 17 K. 20 I. jelenlegi és a még felmerülendő költségek iránti ügyében, a fentne-vezftít kir. tszék területéhez tartozó a dióskáli 837. tkrUn A + 209. brsz. a. felvetL 105. n. báz udvar éa kertiek Németh József tulajdonát kep-*ő 4^4 koronára becsült, { része, továbbá ugyanott, a 4-283" hraz. ac ielvett, i telek végi JMntólölduek Németh Józsefei itté ö 2511 tcoro-
(jyiim^ készitési gépek.
Gyümölcs ésszöHő sajtók,
folv\'onosan hátö kettős emeltyű szerkezettel, úh
nyovciWP Hzabály^óval. A munkaképesség 20%nagyobb mint bármely más sajtónál, Hydmlji\'hiiM sajtok.
Szőllő és gyümölcs zúzök^i!
és bogyó morzsolok
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szőllő és gyümölos őrlők, Aszaló k ós z öl ók 0k gyötnölcs és főzelék aszalásra, gytimöloa vágó és h m j/^ó- sjópek, legújabb szerkezetit szabad, önműködő „Syphoaia^ gyümölcs ó s szöllővessző permetezők gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellet a legjobb kivitelben.
Mayfarth Ph és Társa
cs. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzbámor.
BÉCS , lt. Tahoralraaae II.
• \' ■ ~ Kitüntetve 450 ar »ny, ezüst és bron* éreAmel.. « Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők ^s viszontáru^itók felvétetnek, ""ftg ----í--4-------T—-
232
N*gy-K»ni*sw. csfltörfök > Zala 81. ssám (6) lap. \' , ___1 1901 október hó lo^éo
| Van szerencséin jelenteni, hogy a Klei noscheg |
N-Knnii^a váró* irvaax\'ke fölhívja QLoax ^ \\ W lü k v^ l
Simont hngT árvatftri ftrflkaégenok tülvétele ve- fm)\\lXS\\ \\ \\V\\\\ / lf\\ö PL «SV\\VV\\ V\\5 I\\\\ fO JW-
gelf *>rfaaiéknélj*lentkr»x*k.- ÜJettileg ameny. VtJ \\ \\A\\j \\JV JVjXJ /XEJVJVV) \\XJ W
ayiban ax emlitett *xemély idódöxbtu mohait /A /\\ [A
volna, ax árva»xék fölhívja azokat, kik a neve- (J % U vJ
zeltnek a vároaí Arv^pértfUkrbin ksxrlea alu ít r - •
S^SynZna?4 S^SLI nálam* kapható és ajánlom szives megkostoiásátl i
nyüket okmányok bemutatási mellett 1901. évi I *__ TT- 1 1
gSggg 2H80 • > Kardos József
] a IBipnt káv4bái tii)4»MU R-Kutn4a| 1
^Gyömorbetegekmtjl i |Hí r d 61é S e k " I
A Bw kik otefbűié*, gyomortalterh-ié*, • Irrahellt n. rtnk*-s«u eim-nbetö. tulkidsg, 1 I P fj tégy maiéf aladaUk ivagy *a»l*álytalan 4l«tn<á^4llil uj oiuorb»)bMu, U\' ^ ■- \':• "" ..T3BB f 4 CJOmerIáMlk«ru•»!»*•*. jpomor|ltrrNhru. gjomorfájáMlMAk* K-—4| ..--------------I
TJ bmm. arher, rturmtivmbrn. wmgj N)álkáMdililiatf awivalMk, l """~ ^ 1
» ! uoknak alábbi kitűnő káaiaaar ajánlunk, mtlynek jjoujhatáia már rég Er J , ~ ~ , \\ H ! §j »•"\'••
kipróbáltatott u r 1
M „..L^ r*?tm\\%"I i_ i i^layton & Shuttleworth 1
a Hubert uilrich-fele nővenybor r I j * D . * vi,u-fcTr*t I I
fb, Bért,I,-bor kilui.ii KíúgyoirjüBík i.lált nu.in7.kMI jó borral F ntlfipllhrigi gépgjárosok (JJ ÜUQapeSl «». „. | I
csirájában elfojtja. Nem H*abad\'Inba* kóslek ni íiimtl.-n más 1
J Telje* Anh/fftalnnwray,. idegei fomtnVuüj é* M/JytelfHsfy, ngv fSféjée, \' • LOCOUlODll 6& gOZCSepiOgep-KeSZieiGK «aalmakma^ot
miat nftíUidg ^^ ^ MaígjMgfltt | Jfti|i^-aaép>aiip|^ fciaMfatt. kaatAü- tol
nSféij\'bor Qv«K«n¥Tnt 8 lóroBi á í koronáért kapható a Nagy* « ^j^B^^ÉS^^-^Kr^^ ^\' ^ ^ infjobb iiwhIii^ 1
Kaaiaaai, Ujad vari, Ki>K»má/oaii; Caákáayi, Nniny V»Ji, Tapaonyi, Bökflayti, : • ^ ^Btjr—^v^HfiSÜn saeeafcavéeéli,HwavAeia l
KtfjfBajuai, Felia«Hgg—>il. Cattfgóit Bwraímciet, Uóiai, LégráJi. At^Doatio- ^f^^tt ^rSffftXn^^-
•J5J rei. Ketorii. Mara.C«aayif Hátkai, Mtumm, Hkalaicai. Al«ó-Undvaf, Pákai ^ \\ AáÜB&K^1 fl^TZ^ auaoH«aa-«*»aa»wa i
Baktai, Novai. Baki, Polónkej, Pacaaí. AlHÓ-Rajki. Nagy-Kadai, Kapoavári, ■ - J darálüu irü matwnfc |
) Taraayif Virj^\', .át.-Georgöni, Kaliaovarj, Kirrírradi, Kaproaexaf, Perlaki, BEB^^^BBB^^MByV^^\'jj\'1^egyiunaa aaaü tittk I
Caáktbra/ai, Taraiad^ ug/ as orazá^ minda^ aajfubb gyógymertárábao. AiBHH|[HHEHt3&m
A nagy kan *«HI KJÓguieri ára k. barom éi rtibb üvég . I- 4a t-voú akék ée mlndaa .aidautl «**.
Syfl növény-hori. rred^ti aroo lifrmentve. szál itaitak oaztrak- ^ % ^^ ^ v
> \'é ] m&gyar monarchia bárm 1? vidék^r^. ^ ■ IT ^ 7T ^ A r^fiH -A
. j ^ygf^LJCSll Rét»l*tea árjegyaékrk ht+Á
MR^ Utánzásoktól óvakodni kell t^ kisárólag tfj^^wjjj V^JHBH ,
• ^$ MT HÜBEBT ÜLLBICH féle növény bor ^^ —- t |
1 kéretiiUi. 136 \' Lincoln! tOriigyárunk a világ legnagyobb ^
SWEMyb1^^^^s^B^iMIBBg^J^ locomobilr é§ caéplflgép-gyára. ^ -
\'\'iái . ^
1901 október hó 1
cafltörtAk
Van szerencsém jelenteni, hogy a Klei noscheg
tntrcf||
Hirdetés.
ff\'Kanix*a vdro« irvaax^ke /Olbívja GLoax Simont hogy árvát Ari Urtkaégeoek fül vélnie ver getf JOL>rvasxéknéI jeleotkrtxtk,— illetőleg ameny-ayiban ax emiitett Mxemélf idOdóxbeu mohait volna, ax árvanxék fölhívja azokat, kik a nevezettnek a vároaí árva pé o / lár bati kezelés alatt Jevö 10520 korona 84 fillérnyi készpénz örök •ég^re igényt \'artanak, mikep drökOawIAi* igényüket okmányok bemutatás/* mellett 1901. évi november 20-áiy aa árvaaiéki él igazo ják. 356 - 2
náJan* kapható és ajánlom szives megkostolá,sát m >> Kardos József
a Központ kávéház tu ajdonosa N -Kaaizaai
liihHflark
e lap kiadóhivatalában /
N agy-Kanizsán.

Mocikaváaók, Hpavé^k U. ukorteia-monaa K a AaréÜiu irK malmok. egytUmii MMI-«k«k
1- éa t-vaiú akik éa mlndaa #m saxdasatl
RáiMÚtei drjtgyJkch hívd M«fr# 4mg9€u é$ kérmentvi kii Ideérnek.
Lincolni tSrzsgyárunk a világ legnagyobb locomobilr <i cséplőgép-gyára.
% Miután ujabb törvény értelmében ^
^ m gr«odelé*f»k gyíjjleae alazőkn^k i^rlfllozva yao, elhatároztam magam a lulyi p acön u lehető legolcsóbban do^osnif hogy a fórjai m ^ mcgcain&ijHin, _ iPL
^ft Raktáromat a legújabb finom kelmekkel dúsan felszereltem, melyekből ax , _ SlÖ w
ft ő ha i éh (éli idényre ^
divatos ruiiáxatol oleaé pániért készítek. \\
itthon Jetem állal időt nyerve, legnagyobb pooioiaftggal és illéssel lesz nálam minden elkészitve. w
Kerem a n. trd. közönáéftel hectes megrendeléseik által, erről megyőzudést — Vtdékeo levő iiastell vevőimet irásbeb
4á me^litva^ra suvesen njeglatogaioui. va^y kívánatra küldök mintát, Teljes tis$Xeiettti
^ ilfipáSi^ KAÜSMáKK Wéa ttfftsisW
^ Krmrkel KM h léU f tíj
^ Ull ldén>re nuyy választékú raktári tarlók Lotlru k*bát«»láb4l saját kisziiménym, # •
^^ ^^ ^^ ^^^í ^^ ^^ ^^r ^^ ^fc ^Íí ^^r ^^ ^jy ^^r 1 ^^ ^^ ^^ ^^c ^^t
^ Nyumalolt FUcliel üülöp nyonidáiábunjN.*g\\*Kuni/.aáu. 1901, ^
, vi vr^.uú^: ifcsálteS i i I. 4 ÍV :\'. \' : •\'

Huj
\'.am,
■aarfeeaaláMf
ti .itkM ipllll flMMl Hl()|l kMlff. ■ •nMuIéMtwi
4 ..r»•••«»«•! Ml«<»l llkll »»|l«» un 4 • * » nr» k«M
Ida imii-min i ii|> niUiai riiitrt Mllilll"»" ■ IMlM IDlIimlllf
Eia4«hiveut HnmUiit|isl«t • hfktl hllífi kütfjrv
z
Nhiív-K ^nizsn,
"teli ari
u. in keztyük, tér fi és harisnyák, alsó ingek
K
AlLA
Politikai lap. Sftíj aiuisnkírit fetöűr: íísaVnap 3 Éitftc
IÍSííí3 gjwríiAif 16 "\'llit) landilr j
Megtorlás:
»vi;«mi ViiMs\'.\'á t Ultin "egy \' .■;0 i lhUhí\'11 IfVOu\'tlk
I knw
\' it*» |iillln KI lillér
— »«l»»i»l t H<il|ii|j
Untai tUkf UifitoM
nad rágok, órm
e e
5.\'1
legnagyobb vA 1 r kt
1 e & O 1 C 8 á-b Il.I II beszerezhetők
Alt és Bohra
in^Sl leghig-:;i-<u ín|[>i;rt, a legcsen-uaat.ú polg&it is olyan ;>,U menybe audorjo, amit a iM lolyAta kflr.han_Ipllél-

\'ffW^SZ
Üzlet megnyitás!
Előkelő angol
Hűi iiiHiig
Nagy-Kanizsán
Csengery-ut 3., & régi Takarókpt.
palotájában.
Jt\'iiii!-kcitllrii szokott. Az eféle dolgoknt nvn> H/.okás semmiféle szempontból sem rgvjjjolui. Az elsimuló hullámokkal át kell udui mindent a csendes feledésnek.
Abban az időben, mikor még az úgynevezett tiszta választások gondolata csak hz észményi gondolkozású politikusok és
BénMlMln ImM euk ÍIBWI kanttal *>i«iuu»k d
Ifj" mém ara M fillér
as.r nap október 13.
■• izpr ész családok nyugalmát, létét im;gf8írtttdd megtorlás tényeit --—M<ií i Istennek ; ezen az időn már lul-vyyviintí. A most lefolyt tiszta választást in unlízőleg sem történt semmiféle erkölcsi nyomás, h\'>gy valaki /neggyöződése ellenerő adja le szavazatát); és utólag sem erV.i meg senki, ha a választásnál politikai meggyőződése szerint adta le szavazaté\'. Nem volt a legcsekélyebb nyomás sem tehát nem fog előfordulni megtorlás sem.
Ennek lehet tulajdonítani, hogy most, ■ tiszta választások után ha mégoly erős hullámokat vertek is föl itt-ott a választási mozgalmak — a kedélyek sokkal gyor* sabban lecsillapodtak, mint mastor;iTfflIör~
a nyomás alatt állottak lelkének jámbor óhajtása volt; mikor még ahol lehetett, nem igen válogattak a választási eredményt biztosító eszközökben : a lelkek nem csillapodtak le egyhamar a választások lezajlása után sem ; sót azután szoktak rendesen .következni_a— kiméretlen. igen.
a veszte," párt részérói a megtorlás \'lélek-húboritó izgalmai verődtek felszínre.
Mi őaZinte megnyugvással tapasztaltuk Nagykanizsán is, hogy a fölizgatott tömeg barbár ablak pusztítása dacára, melylyel a néppart di dalát betetőzték, — az elkeseredést termő megtorlásnak legcsekélyebb ténye sem fordult elő. Az „Alkotmány" cinríü néppárti lapban azonban azt o\'vas> suk, hogy itt a szabadelvű párt egyes választó polgárai a néppárti diadal-mámor brutalitását most a városi szegényeken torolják meg olyképpen, hogy a szokásos alamizsna-filléreket megtagadják tőlük.
TÁRCA.
Á küzdélem után.
A\'hü ideiemnek majd ka vége letz, Megváltáénak édes pereiben . Az ildvBíségyek utja megnyílik, 8 t fáradt lélek végre megpihen! tía ájlcam tübíé tangót már nem ad, 8 dal fiem fakad az értelmek nyomán, Akad e egy barát, vagy ismerte, Ki i éha néha gondol majd én reám 1
Len-e, kinek megcsalt, fájó tzivén Végig rttegvén busán e dalok, — Ki elpihfnve gy6trl lét után, A etenges emberek kitt porladok, — Hozzám, síromhoz eltarándokol, 8 multak árnyán elmerengeni, 8 az elhagyott behorpadt eir felett Egy könnyet, /orré könnyet ejteni ?...
Vagy elhagyatva ismeretlenül fogok nyugodni küzdelmem után, E bus autóknak panatzoe napa \'Eltévedt, gyenge visszhang lesz ceupán, — 8 mint ki e tlldön idegenben, járt, Barátja nem volt, itmeríte sem : El, elfelednek már u mát napon, 8 nem gondol rám majd senki...tenkitemf\\..
Fülöp Zsigmond,
A Paradicsomban.
Irta: Vajdal Szabó István.
Mikor Isten Ádámot megteremt*, úgy tálalta, hogy az ember a legúanlinawbb teremtél a vilá-goo.\'Megszanta léhát, éi almot bocsátván uemére, kivette egyik ff.\'dalbordáját, aztán abból megalkotta Éva anyánkat
Bzér\' vau az, hogy a borda máig ii oda vágyik vissza a szív fölé a ezt a vfigyijdást neve aik — szerelemnek...
Így mondja ect el Mózei a teremtésről Iroti elxfi könyvéhén, a Bibliában.
É* ez (gy van jól. Mert ha példáúl *z Inén lévedésbjl Adrimnak nem a bardAjából, hanem a lábából alkotta vol « Évát, a<ÓLa. ugy lábra kaptak volna az auzonyok, hogy a többi bordáink ie volnának ipiégben.
A löbbit aztán (adjuk a Bibliából, hogy l. I. a paradioiombeli kígyó, Éva aayáuk elcsábftiaa után kioioat a Pariidioaomból, éa nyelv alakban lön izétoutva Éva \'eányal közölt a ma már ai Ádámokat céábiigatja.
Mindezek ",ékeien vannak megírva a uent könyvekben.^
Ámde egy a Paradicsombau lejátsiódutt igen szép jeleuétröl sehol sem tess említést Móae*, léhát r«rSu sajátkéztlleg mondom ét n ahbbi-akban.
t
i. Édei, virágfakaszto tavasz volt a Paradi* csombsu..
Adám apánk ott hűiöit jaa alatt a bizoayoi ..almata" alatt, s i ,Zala* — legutóbbi azúrnál olvasgatta.- ". . , W\'j ,
j — Adikám I — lép lio*zá Éva, igéző ÍUgefa pongyolában — Öltözz már.
— fiová ? — kérdi Adám nagyokat ásítva
— Hát mígyttnk a pretnenadra...
— Az igaz, hozd be a medvebőr övemet.
— Úfyao Adikám I Ferenu\'-Jözsei kabáto ölts inkább.
— Soha, éa magyar ember vagyuk I
— Hát én Adikám, milyen ruhát vegyek fel?
— Ne parádés/, vedd fel * triccódat.
Hova gondolás, bi-a as már nem divat.
— Akkor vegyél arapirt magadra.
Ekkor lépett be nagy sírással a két pubt: Káin éa Abal.
| — ördög. es pokol I — förmed rájuk Adám — hát ti mért piiyeregtek ? * — Kain megvert I — tUdogja Abelka.
— Mért verted meg te auy kamasz ? — vallatja Adám.
—• Azért mert a szobaleányt... megcsókolta. ( —Ah! hallatlanI — indignál Éva — ma már nincaenék gyerekek I
— Mért osókoltad meg ? — nyomot tovább . Adám.
— Mert én jobban tetszem neki I — feleli Abelka, büaakéo gyújtva agy oigareltára.
— Nem igaz papa — vág közbe Káin — én jobban imponálok neki.
— Aat a leányt még ma alkergeiem a háztól, értitek tacskók ? dÖrgi.Adám salamoni itéledel.
— Akkw^én világra megyek I — teleti Kain elkeseredve.
— Éa még Szent Miklósra pásztornak — folytatja Abelka pityeregve — mert az to asivem jjlagri-pedlutánal | <

Nagy Kanizsa vasárnap
. u- —-------------■—•—-■■•——,—
Ezt mi (engedelmet kmlnk I) nem akarjuk elhinni. Ugy hisszük, hogy a ne* vezeti lap tudósítója vagy teljesen téves Ugy óríiui mértékben nagyító forrásból merítette tudósitásáti Mi nagyon jól is. merjük Nagykanizsa polgárainak axt részét, kik a szabadéivüpárt mellett lelkesedlek; s éppen azért szik te lehetetlennek tartjuk, hogy bármiféle megtorlást, de különösen, hogy as „Alkotmány" tudósítója réazéröl ám\'itett megtorlást módot alkali mazl&k volna ; és igy az általánosságban hangzó vádat bizonyára nem\' is érdemelték meg. »
Talán akadhatott egy-két elkeseredettebb egyén, akik az ablak-ptisztilás következte-ben szenved itt kártól fölizgatva, a választás napját nyomban követő koldulási napon még a szegényekkel sem tudtak a aaokoii módon bánni de az ily<-n szórványosan é« nagyon kfvéte\'esen lölülődött esetek alapján nemzeti volna szabad a vádat általánosítani s egyenesén a nagykanizsai
Zala 82. szám (» lap)
J901 október hó 13 *n
szemben volna-e keliö árnyalásra al-í 7.) A r. képvimlátmtüUtnik ÓI <m>j kalmas sötét vonásunk ama keresztéoy j/*« « « határotaléMl Fper>«iy Sémi* testvéreink számára, akik minden tdhéZ? " ^
lási izgalom nélkül, teljesan nyugodt lé- 8JT!%mmUtMímh 49-90,-lekkel ugyu^de mindig alamizsna nélkül M fl katárosatáb.11 Tripammer küldik el a szegényeket? * ünger Ullmann EUt ». képviselő
Írjunk á pillanatok izgalminak rová- i nak a temető kentét, sírboltok eUetyetéie n sira minden felCtödölt szokatlan mozza- « Umétfl tejáraidnak beljebb hdyezSte iránt,
natot; és ha igazi jó testvérek nem l^r^TfT; ,„. , ,.
, ,. \' . „ . .. . . 9) Tanácsi javaslat a városkám kim-
hetünk iv legalább ellenségekké uh j^^ J u J §jttm0t
legyünk! világítással való ellátására beérhetett ajd»h*
tok tárgyában. •■
10. Tanácsi javaslat a ktítvégó ÍiIíai vetető utak kiépítése tárgyén**.
■11) Tanácsi előterjesztés at 1901. ém deci hő 81-én tul épülő tlj házak pétadé-mentessége tárgyában.
IS.) A p. képviselőUMlatmtk 4^-901 leg\'rendét JcötgyUlétt tartott a kífveAetől^ « ft határozatéml kikül-tótt bitaltxéii táfgysorozattalj jelentése és javaslata a beMijthutitlmind
1,) Zttavármcgye törvényhatósági hízott. \', vált pátaiXk leírása érdemeken iágának 20691—90L 396. jko. ai a. 13.) A e tanáén javaslata, <it határozata, a m. kir. belügyminiszternek nek 981—901. at a, végtése a lapén Sii , 21586—901. sz. a. leiratával, a városi Ferrnc részére 608 korona, — Cttkr Mi
•A város házából.
Nagy-Kanizsa r. r város képviselő testülete 1901. évi október hé 12-én a városháza nagytermében d. u . 3 ómkor leetdődő-
.... ... , —nssz - ügyvitel és péntkettlésnek mi matton kikül-1 rta Úri lubolu hittané restére 608 kor
zsidók fejére zúdítani; mert ezt bizony _• ^ .u. LJ , * ., ■ , ,,
. \' . 1 dm áltat tortént megvizsgálása érámé-195 fillnek at árvák tartalékalap tériért
nem érdemelték meg-azok, akik (amint az _ ,miufá kiutal(ím
Alkofinány tudósítója ia\'bjzonyAra nagyon 2.1 Tanáesi javaslat egy ideialenes A* h.j A v, kmdto jatmkta, m dm jól tudjál sohn semmiféle jótékonyság elöl lytttes mérnök szerződtetése tárgyában. íiyt HÜM -HQI kz a. -égtét- \\hpjitn, » «
_elzáikózai_není- atiMaifc--- - —-----------------&M-* képvmletalüfmá 43-9WfoMptnztár nak dr. Horváth AntJ fék ??j
A jótékonyságot mi emberi kötelessé- % nlapján tanáréi javas-\\jr S kr, k*,«<Mm egye^\'h .
. ... * .„ . lat a Herceg üattnuány Slraitmann-fm /rll.yM tárauáhan
gfil iamar,uk ugyan,- s-igy nem szeretünk, mMtyi inatlanok megvétel. Öp? SfS r « / n ,
nem is akarunk annak kdnkrét megnyilat-ian/_ \' ™ I iT <d\' kmri nt £
kozásiról dicsőítő énekel zengeni; de Azt 4.) A r. képviselőtestületnek 44—901. . - . 1 1 ^
h i .t\' w,« . t • •• , tanáréi javttsm,
az íddig tapasztallak alapjan konstatál- «■ «• határozatáMl tanácsi javallat « . \' T ... . . . . ,
luk hoat a naávkaniásai rrapliták a ló. Maii Jáznrfné Kis Anna tulajdonát\\ A >nm,n < ff? [W\'1\'
juz, nogy a naityaanizsa izraeiiiaz a |0- \' . , .. „ * ~ itőtadá tltrUse és mmtSHtéié iránti bh*im*
tékonyság telén bármelyik felekezetiéi M/*f \'%aUin. 1!T\' . „</„,« ____Z ő.) Tanárii\'előtérjestíés at l—V. és
szemben, minden felekezeífesség nélkül és
i,) Tanárri\' előtérjeiUés VI— VII. ker; rom- kath. temetők
kibőoité■ í^.) A c, tanács jelentése a Francé 1
ttíndig leljfsiloiték nmberi kölele,s>gökel. ^ ingnilanok mt/1)Mé tnfJjm é* fini cég küvuHvém MmUfWm
Es ha egyáltalán telekezeír arnya- 6.) Tanácsi javaslat Ka% Vajda ráleltU\'ránii i>an*u<i bébiénél* tárgyában.
lássál akarnók mfgrtjzolni a jólókonyM g Antahié HorKáth Rozália tulajilonát Itépetőj 18.) A v tamici jelentén • m kir
képét: ewtrl az egy kél kivételes i^elle, ingatlan megvétele tárgyában, j Hrlüyyminiister H5478—90I. as. a leirat*
— Mii legyttnk? MMl Aduin
— fiigmljiíuk m\'K Agy itolíaleányl. Hiába ■ao*p»«g .már a g^ermekak pirtncnolnsk ntü lOlkn-k.
— Atiyjii n»»»lé«« I — dOrindgt Ádám.
— Ajijs «ér« I -» ftuegi f\'.»».
— KimrbeUtk lurkók1 — aiuibt a kunyhó l«i* Adtm — kaptok méit tgy a<obti«inyi kriati* htsdlir* I
t:< a kél pub a Jtmböi éá Z\'kltakit áiitikclvd, vigan Utntoit
aciter a«er<a|aa X biva-Ad ttn fal a- alá
— Atuanyoia ! — viiVjÍ£attK(<iU Ad \'tm ttniié pélyta pAtbt a ntvalDiitk «aág ma ftlm»ndok; logalsa atnc* annak a paarf*g4gtáf<il.
<~ D« forjem úraiti\' .. Luclur a lugjobb bt-Véld a tliágon é» liö — biti burái.
— Hari l/ítrál ?.«,,„ A<wtony mtgytrttalni kérek í..
— Úgyan Adiktm I n« jái<td a féltékeny — Oibtt ái
—■ Uram, |Ap,b« lóit, ín vatyokl
—. Knyéió ur I — 1,\'begi i járva, An n«mde lérfl ?
\\ — llgy «t««m. - Tapogaiji rn»uái Luciltr.
— Akkor tudni fogja: mi a knie««gége.
— Nem ertem n»gyaágo<i uram ..,„
— ViViij lógunk I
— D<> nttyttgot urím......
— Kgy »/.ót t*( yivnl lógunk : kard, pisztoly* vagy ég)ti, at nektin már mindegy Qnvallar Ba ?>••
— M kor kimenAm fan.
— E* gantlamkp? Azt mondják.
— Akkor vi-rrkü/Jliik.
— Da liftl miért?
— M»g kardjai? UelopAdtlk báttm atonté-lyébe mint ntvalO, t in>>grulmljíi fldvoatégsmal, mint Don Jaáu....
En...én...Din Ju^n...? Hím npiég agy tm-
Itklamálja Adám «,)11r\', "J"*^ p\'d,« "inii« ko"\'
\' - ■ kettlroinak velem a tetiion.
*m<Vna
—• rííiikcBd h<r*gomi4i, akkor balklnuk balilAval
kíván !
Hanem \'a tálantigomra tgan, Ob aa vért
— Iratdkott D Otófltó po>»(irati-n te m«ii«*attAI, mert ktlat mát, ■
ti\' Adikám, mi julöit bottád V
— Egy bánt m, mwi ertaw már, miéri vattát a ntvel<)iMtk krí-ttkindliba egy nép Amorkkl, atkem iuég tei<é 6 *«arvakal...
— De Adi.. •
— Cmtr.Mii.dRnt tudokt Ob én balek t
— Mrg idíjtm magam
— A anonyom ! v bs it4t>lam. • • •"
f.»a k«t<iéVbee liBoiyuoit e», Art*m pedig Ihat órakor aa almafa alatt bnam-tn a tl \'iguzsi\'iolAjaba, a ne«alúuak i:»an-1 tolyrn., gefétl a viUámoa kábalan.
— aram, lilttrn én Ártatlan vagyok I
— ArlatUn I ^b\'j mint Int volnanak Ártatlan bátl baraiok a vitégiin, S«>lj<>n a f*tyv«r.
£t a ttav ik alun Adém, mini h legáltS getitlwrtHU a \'ilagon, —• oda dobia egyik ket-( lybitt Ltwíf-r 01
I \' — KA-tonom, — úgymond Luctter — várom
aljon a kunyhóba M várja * — \'
N — Teliét elfogadta. Siáretem. |lnlái»p nggel
lalálkoiunk, • plat-
— Igen pi*ttolyr».v , j
ím Hunt iépM lAmdaav, Itt lápét nyiit!*. Igen avanairvtunk.
~ Után* kardra,
«, litel) kardra.,.
—• llfta MpMei... tkaron mondáit bindai* nélkül, végklmerSléaia, ata« agtti, pont halkor.
— 0r.„
_ H« talán tnég ott nam laanék, k•*>!)< meg, .iatui (agak.
— Ja I
— A vUtontlAláara t
— Ágra ..
Adam elrohant, burltar ott mtridl, K*a btrohtnt.
— Mindaat btllollam I lihagt Kva — ptrbn -Jotnak • tn ériem, «l ntm angadbeUtn .. mii lagyak ?
Naiytátoa a»«tonyom, aáj m a r*n-iléri4gr«, a tói\'bi a Daik — lokap tány d»i«a
~ Jnj|0n Luctlar nr, Ao ta vaiem.
Mii gonddl aattoayom, tn gavalltr vany-k a helyi állok. Klaatthaiid, njjíplom aagamat.
— Oh 1 ttOKtnykai, mi Itu abbOl ? borul Kva a zongorám.
Huri oMi/d Ifin a szobában, mikttaban a budoarból pielya elborulva jón ba AdAat.
.■ » Megoloatl mgiwigjt mataban. | \\ — ttadnai >tútanyam t — rebegi Kva —-léWkéeiét via>talo)lv», — kii akar t«i kaltAnt kbtttl megölni V \'
— At aManny ingatag — morfondíroz Ádám, — marón nétva ataga ólé. — S tul*|donkep«n [hogy U vagyok ewal at aaatonnyai ?... 0 at én
letlvémoi, tehát a nóvtreat at nnyóautn. lla l padig iKti^vóaoni. akkor én a Aa vagyok, a baa
Nagy-Kanizsa vasárnap
____., . ---- f 1 ■ . i.) ,n iig\'ii\'iMi \' -\'"\'■ ""\'
ahrnján, a v. közkárházhoz kért elmebeteg* osztály felállítása tárgyában,
Í*X) Bizottsági jelentés, a v. pénztárak; 4$ alapok féléves megvizsgálásáról.
A pécs\'varasdi allami . ut áthelye-\' tárgyában, a m. kir. áüamépitészeti! hipital leirata alapján tanácsi jelentés.
Zala 82. szám (S Jap)
1901. cktfhr ló 18 án
Tollfuttábaa
Hétről — hétre.
Ir a : Vajdai Szabó István
O^zre-fordult már aa idő sv>>inoiuan zug a szó Dato* road»r, fecske, göíy % J bb hazába álra kél... Bágyadt virág, piros-sárga -Lombjai a bokornak A Jíözeji her v*daaról, Enyészetről zokognak,
A promenád tarka képe Me/vátiozott mar nagyon. $ bo«y ha leszáll tjz alkonyat, Hites ott itfp Hay w\'^sdoy Ftth a j.uunk,. m» r> Jíahis — Észak hideg .szellője *— Keményen (u — a fiba-bőreik Anól luindenki lőre.
Októbernek első fele Hej t>e gyatzos, szomorú, S*»k kj> icány, deli ÍI|b Sz-inébe.n ül küny, l^oru. t«lsir a dal ezive* tepőn: „klen teled sz»p babáin Masírozok, fáj a szivem, Meg is rcptd n ég talan !"
£«i«áa ország, iiires ország, M- *ze lőidon nircs párja, \' Esik abban sok furcsaság, Nincsen azerí, i>e szama...
p £ich\\-bor nb\\ e mámor Ado f nekik egy easmét, Mety hírhed-te fogja lenni , . A ütvükeizerletzéf.
Mf^gferefti\'ék ugyani* a m Dologtalanok clubbjdt*\' Melybe minden uh-ka iíju BVIVélefte mar uiagái. Hál bia\' Isten ideje vón, ilogy e díszes i<ép hada\',
I, •
—U
Megvizsgálnák: nincs-e aálnk fiaj, oil tönn — a haj alatt ? -
A „Szerr,ere-utcában" volt . Nem régen egy kin sorom, Hot U8 ej volt, hold nem fénylett Fenn a magas menny bolton. LegaOtetebb Afrikában Kep* eltem azt, "hogy járok, De oeaiódtanr^ert hát itt-ott Halvány kis tény sugárzót\'.
Tusakodtam, igondolkóztam Hogy az oka mi lehe< ? Tán Saent-János kin bogárka ? Ah f gpk bát én egyet... ÜjSe kep*e}jéTt. hogy lelsüUem, Vaiamenynyi e#y lámpa.... -S/épen, gonddifl behelyezve A iák surü lombjába ..
Fitem most már miért van ez —
Ne csapjuuk hát -nltgy lármát.
Hogy senki se\' roulna rajtok
Szeme drága világát...
Vagy a tánács, avagy Fraocz ur
Haragus/ik reájuk,
Hogy van ugyan, de még sincsen,
Dehogyis van lámpájuk. —
Polgáriból szép Tháliát tiyrtnyOrtten kizartatf, Bár- »z ifjak — Öregek ia — Szivszakadva már váriák. Bénit a tó, hogy az ifjak Megtanulják a táncot, —Mert a nélkül a N#te/<k,-Szó, a mi szó — hiáuyoa!
Legszebb erény á. --1" lüttleiü, Hat c»ak várjuk nyuitüdtan, Mi a színház majd fölépül, .. Hisz az idft ugy rohan. 1 Par evtued, a bHÍlon-lHe«eai-í-Lffz színházunk, mondom, «zép ^ Persze hogy ha nem marad ez Egy szép; tünde — álomkép.
alügyéaz, míg az ögy\\4di kamarái Herteleody Béla ügyvéd btlyettee kamarai elnök képviselte.
A sorsolás eredménye a kővetkező: I Rendet nkftdtek.
1. Antaonvics József mészáros (Csáktornyán.
2. Sehen Richárd kereskedő Helyben.
3. Kaiser Lajns gazdatiszt Csáktornyán.
4. Geleta István ispftn Kiakomárom.
6. Kenyeres látván birtokos Keszthely.
6. Jerfty Adolf nagybérlő N. Récae. 7- Sebestyén Lajos ügyvtd Hlyben.
8. Gógl Lajos kurbtoflá Hflyben.
9. Ssirduhelyi Jenő gépész Kes/thely. ^ iO; Freyier Adolf ügyvéd Hegyben.
11. Szokoly János töldmives Helyben.
12. Keömives fz d»r magánzó Helyben.
13. Síitder Kálmán magánzó Keszthely. 14 Mátyás István estzmndia Heyben.
15. Dr. Keméuy FQlAp Qj^rvéd Peilak.
16. Sável János laka os Helyben. 17 Párkány József köt yvfárook Keszthely. ■18 Harkányi Ede építési vá\'lalk. Helyben.
19. Joflifovica Miiivoj m. hivatalnok Helyben.
20. (Iráner Miksa kereskedő Csáktornya.
21. Dr. Tamáa János Qgfvéd Perlak. 22 Hir^chler OdSn nynir. szimv. tiszt. A.-D 2$. üerteetidy Béla Ugyyéd Helyben. 24. 8zab4 Pal ügyvéd Keszb^ly. JíB, Hirshler Miksa kareskedó A. Domború.
28. BUnkenbsrg Viln os keiesk dd. Helyben. 27 Ung«r Ullmanu Klek a*ker. Helyben. 2H He*t\\ei Géza ny. ispán K^az hely.
29. Kfihler Antal va^ker. He yben.
8Ü, LülCü ttSíüfuiü k*<m.lhjtljt---<——
II Helytttei esküdtek :
L Láuyi Pál uiáganzi helyben.
2. Szeidmaiiu Samu f ikviagysr s.
3. Petrica Ferene vendéglős^
4. Lusztig Vik\'or ^zabé.
-Yrmtenynk H dog kölarapó.
6. Németh Mihály polg, iak. tanár.
7. Mecsios Ede tfpésa, 16 vö Emil adóhi atali tCel en6r. Knutmann tíela sOrgyári irodatÓnók. Plander János tÓidtüOves,
Esküdtek kisorsolása*
8 9 10.
HIBEK.
A nagykanizsai kir. törvényszéknél f. é. november bó 4-dik napján ) tüdőd (j esküdt széki ülésszak eakiidt-biral u.a sorsoltattak ki a kir.
tiirvénjhtékt épület km tanaes termében. | ^ Klneveaés A valíAa. .<s közo\'^a* «ati-yi
As V^^y^^ py"^00*-™br mkiaztet..^.Xiu.Jbrfj^múmaktúúUiuii-Láézió kw. tíVrvéi,ys».ki elnök eltui! olt s HtJJU kolozavari unitár,us gyinn.siutuhoa nevezte ki ve t abban dr Neii^ d er Anta kir. tUrvénya/ikl re()d,M laillirr;1) rt jo ekezoUel fenalló M- rzodas Jlíyiel k»r; I^Asbiró. Aja, jÍÜ4 Df Ki99 Ernö 2 *v elóit m^i mint Ilenca Tóth üajoa kir. k4grtwr,u<h a nagykanizsai
valamint Katzenbacb kir. QjKyás^get dr.
fu vagyok, az ö gyermekei ia leatyéreim, ha pedig a testvéreim apja vagyok, akkor ö nagy-•cyna). O h etl balek, tehát az édesanyam any-a nagyanyját, az anyósom anyóaát vettem el tetevgfll. Valók, még ma megindít óm a > á-
láp \'»... S
Mit indítasz meg ? - l\'pelft Evk^lszán-Uo... . \'
— Ah! kí .yó tehát itt vagy ? «— 0<i meg, m«>st már mindegy !
Válunk áaa^ooyoiR}
— K- milyen alapon? *
— Vérrokon^ág.
Iga/a van aram, hiszen Oo az tthát én az uim
aayja vagyok a test véreimnek, nem lehetek fe-ie-fge az ípimnak, es ön nem lehet az ora töényének törvényesen. Oh- anyáin, en^emd! —• • ájul Eva zoáegv \' izékbe
— Ne jajgass az aayád ötén, aki volt!
— Persze I tűrik fel fivs aziazeave— annak firfilaz ngy-e, bogy te vagy az egyetlen boldog
a kinek niac»en anyósa?
— Elég szomorú - sóhajt íeJ Adám — h°Ky nekem kelleti elvernem a világ öaanyó
Sfit.. __
— En úaanyóa ?... Ab! ..megpukkadokI Hanem jól vab uram, tegyen, a mit akir,.
Hanem bőm majd én | beszélek. Tejaap előtt tegaap jött haza ; ma éa ma bizoayosanhol-
nap kerül haza. Így megy ez nup*oap utan. Reggel a „Koronában* konvakozni, délben a tPolgáriban* körözni, este az vŰilbonM-ban ta-
rokko»ni. Aztán............
.. .. mtji a szobaleány a megmondhatóját bogy mi minden Űrügy a kimenőre. kimaradásra...
Ez as/tán mintaférj ugyeY...
— Asszony !
— Egy\' kukk <-e I Enyém az utolsó szó, a ebb/il nem engedek ^
Asszony!
— Csitt, én lettem la a gura*t és ret égjen | a n>ujtó iától drágalátos^ térjem uram I
— Nagyságos uram, nagyságon asszonyom !
Isiumban volt tanár.
I>k(i iö. Low Alfréd Kórósról fülyó hó 22\'én tarja e«kUvojet Ósv. llartmaH* lg* nácné leauyavai Malvin kiaasszoMuyuya\'. Nagy* Kaniz-án.
— UJ Isitlibiatf. A v.itlás* és kozoktaUs-Qgyl miniszter Borlos ÍNfttf, ki a nag k nusai állatai el. iokoláual, mint oaz aly vezetéssel meg-bízott állandó helyettes működött reudas t-a* nitónöve nevezvén ki, — helyere osztály vese* técsei megbízót í á pndó helyetteaülíSííi^\'
[oki. tatiiCuifŰt rendelte.
— Jíétékonyeéltt bnzár. A nagy** (kanizsai Izr, jótékony mlegylet november
hó 9. és 10 én nagyszabású jótékony célt*
n uram, hiszen os az én apám, _ m £ucjfer ^ - ceDdeaUl/ének, T * cs Sf A Sjl i . I r . káinak nagyok édes anyja, . ha irtóza|űB Merencsétle,,seg. Kain mególte AMt..,. ™2*rt A A jövedelmet fokozatúig
lenetek le- ^elkatjak randevúja volt a stobalánynyal, a a Samun né úrnő, az egylet elnök©
az ura a q^^ ^pen eavéiKsesókót lébelt aSára homlokára 1 lakhelyiségének egy rénzét (6— 8 egymliba r\'a^hinta- Kái"\' ki egy ®or9nwal oyomban nyiló" $gobát) átengedett a bazár 4céljaira.
A bazárnak legnagyobb előnye az lesz.
nem is
leütötte
— Eva — szólal meg Adám szomorúan\' — én ebben a gyáazos pillanatban\' nagylelkű vagyok..
— En meg nsgyszivtt —, zokogja £va.
Es bi/ldogan boiuloak öipze.
— Evikém . ... \'
— Adikám !... - libegi Eva s lopva (orron szoriija meg a kezét — Lucifernek,„,
I
hogy a kiállitolt áruk rendkivQl olcsón lesznek megkaphatók. A belépti dij is nagyon csekély (40 fillér), lesz éa igy mindenkinek alkalma nyílik aok szépet Olcsón látni és igen jutányosán megvásárol* hatni,\'a mellett jótékonyságot gyakorolni.
Orsifcgoa vásár. Na^y-Kunizsan tolyó hó 14-én hetlön .ors/ágoa \'Vásár lesz.
a<tlretl aiutatsag. A nagykanizsai li úiols\'ságs tisztséget W*Mtl *
lijlt. MnDkáaképz(\\lEgye^Qlet"ízÜreti "mulavnága ma vasárnap eáte íW A biróué tisztsézet W
N«gvKinÍA§k» va\'irnap
Lajosné urnó voli aaivaa ml a rand
MvÜl kellawaAnAk él nagyiiabá^unak Igéfkasó aatélynek ősük elo»yéra iog válant
Maii Mié béagrdUa A nagykaiilsaai tpllé iparosok asakftfflAta ma vaaáraap d. a. 9 érakor a (íögfttrdp vendéglő hftiyMgélHHi alakú ó kösgyfliAsi tart, melyre |i Iparoa aiafc táraakai meghív ja MM Jóssal ideiglenes elnök. A kÖaayQléa tárgyaoyflg|ta | kttvdlkenö i 1, Klnökl magoyf\'ó. 8, Aa igylit«&agni£kitiia 8. Ai al»pAAabályok (A\'olvAAása, tárgyalásai én elfogadáaa.
Zala 82. Mám (4) lap.
veaiadalmet. Kgy aiAmpillAnláe alatt kirántotta •I aj*ót • a már fajjal laMé függd PetfAAf libánál fogy* magkspta, agyban hAogoAsn lagltMágért kiállokvAo. A koosiban bann ölő társát meghallották bbbvM, slő«teUek a igy ktiifl erővel a hAláliiak aaaui embert a kapoaok kdst nagy Ogygye\'-bajjal fs\'huitak. A A«Arene*étlen Íétfffl6 l«üa Altkor már egy oburon fér f&llt a kspoos falóié ráesel oágf be\'yea betörték koponyáját A vonal utasat oaak Marton vasáron t adták meg a asttr ftn é II e naéga t, a hol hogy Peireet alaö aegélyben réazesöljőo, kitették a
lOflllbóh
Ai életen onto derék katonát, Oyőr/Ty 4, KMk, aIaIoMi Jl|?aó, pénztárnok, 9 iAivaiít as állomásfőnök AiOflAAI msyjutAÍoaasiA, álliittör, 1H válAaatmányl éa 0 póttag meg Jivtr«at pedig Aiuián a le kfli«l«bbigyoravona>»ni vál*e»u*a, < Mmkaajehérvárra szállították 8*éohenyi utoa 6M,
fc Netánl ladllváayok. ! mm „un. Iskáaára. KaaalA orvosa, dr ílztelaky,
KrrtalttdtlaBl likolAk J#ll«»( rrniAll, hO||y Ptflria megmenthető l#AB a*#rlm. Haiánkban ma 87 MM kt»rA*kedelini ^ 4 aeábMá salvaralc, A zalftogewegí lakol a ntu a r»ely|l lőtüt 17-al aa állam tárt jArásbtróaág egyik úvagaiekranyéban lidoJ«lk«or fenn, (Al»6-lw\\lbltí Braaeó, Fiume, Fogaras. Kaaea, (j^ek gaouid ailvarl, hogy a jogosult léi* Kéemárk. Lippa, Miákolj NAgy.ltoo"kerek(NAgy jgisnkeaéae e*tén krtzbealtheaeék. Jő IdaJ* Róo*, Panoaova, Sopron, Batgvd, Tttl^o«MiM<« MUlraduk már a udvarok, a ai*p aárga paiy-Murton* UJv»dák, Vaaiprám #a /«a a Kgarmag); {ffkk UmidtAk rnjiuk. A jAráablMaágaAl no\'f Ida •aántíthatö még a homoonal éa uombA(li«ryl yo|( A a0|tíK. „ munkAkfat#n jól Anik ÍOt\'kAri* lnléiat la; «aak jHlagOk uariol uifyabcaak «r«gA(itl. Adlar Nándor )áráabiró«ágt
államilag stg^lyaaaKak. da valojAban államiak, jrnofe vadéi yea dohányzó volt, da hó véaa mn tanáraikat aa állam navtai kl éa dljaaiA, (ö|ó uPfén „z |d0. ugyanctk Aittklban volt a Van továbbá 7 vároal (kóaiégl) fe!iO kfHvakfldalmi p(S„ii,f|, javAlmn kómOlgaUii, mikor takíntetf aknlank (Arad, Bfldapaat, lU VI. éa IX. wylitrr6 a uAkréúyhifn ónft\'t aiívArokrA apaII kfiiili\'ti. GyÖr, 1 i\'maAvár é« Zombor), ö iar-ulnM naáWlóm ltH«g«tUk A patyiyaA isAke ail-a fö«d«p"atl Karaik«dHmi jAkadéij^^^aO nthéa HlAtjüH aiinta ktreiiiűl b*<olt az
Ia Adtar Nándor kiAértéabe eaatt. rteten ugrARHnl ott termált u nzukrcny-
kmak«d«»liiM jnkolá\'J Doi>r«oe«, KoIohvai1, Nagy- nvec faiöh
Vártd, Poaaony é» 8<ékap|abérvár|, 2 íalakaaati USifMinBi Vi, WMIWi „„.„.re™
braaaói é- A AAgykanlaaalJ 8 maKán B a zA^bPbe gyöinöaiOlta h ropogós pnvarok«ü (Budnponton RJaar áA Aranyosi, Wöaeit a K t kÍYel<> t1 rágyn) fmrmfTmi^ Pörgőiée). Tizenhárom intazetben n fcWrffau*ptTi mnnikra óh azontúl oéhán napig
. kArAikudalmiyal—kjijHwvlaio&un -hö/.ös igaagAtá Alatt polgári iakola ia áll fenn.
— A flvarftj^ pnulltáial. A második
napig
a láráabíróBági kia azoba illatoa asivarfÜAtel volt tele.
Attól való léi elmében, hogy a szivarok el
1 1901 okldlur hő 18 In
« Akkor oaak teaaák velem Itrjöunt • ?ar<ja< báaárA.
Aulai Aiabar crn mar k>Mi4i. No s^ ilyet, Etféaa aietdben p§őhj$ M\'f bél jól f$*i di hogy még aa OfigvJjkoanAga aik«tr0í, «« ivár Itibb a wírnál, A rs**4 dtréa Ara wí/iíí *A«k ekkor Je\'t vjl^goa a liohg * IwmÚ wi-e jó mt* AiMgindull a AauI ember kilANdafára ;
iQoye tlaztolt ur, bái már mire wuM e« a bolondaág f Néí/0 « ae*<V< fuver, az ia m*i várja, a rri\'g eiAZ fii ja AI Őhm, a mi< eimuJtk mázától! O^yan minek pusztítja az ember magat éa mást, mikor eazitebb a 1 ok fala >1 Jíl/iei, a melyik mégli jobban tudja, kogy miudennek aijőn az ideje, tavaevre nyár, nyárra fjj<»ii a hervaaato óaz, a mikor u<yama elréaz as éet.
A fiatAl <*mber rgé nvt a rendőrre, a ki liloapriai tudooioyát a maga aff^e nzeriot.. eló* dta. Exy ideig maga tvkint, a/.mán iút mondja 1
— Hut j »lvan vitéz reodór or, mfnjö\' k. Haneui ttnueitoH a gazemberek kóze caukjai^k, mart a beűaűletee e\'iiberaktól már u <y tneg oaófnórlöttem, h<»gy két n»p ó u e^y iaiatot nem jöttem. Pedig olyan éb*e vagyok, hogy aa/unjo|(ot ia marha roatalyuAnnk pézeiv.
Hát ceak meooek ám be a rendőr-égre. ül jókban a vaaárnapi bákéa pnlghruk aanda \' MZtjmmvl nésnek a fiatal emberre; danaj jókedvéhen hisonyjAan ..nagyot ma aio t. A r ndör* aégon azu\'il4i a fiatal emb^r ttlmoudtt, hogy Thomola FrigyeaQOk hívják, vizeit epiiaipz, atyja Thomola Aoiand vendégMe Budapeaten az Óvoda utoa 28. >sam alatt. N\'jki magának jó álliiaa volt, de iflegÍHii#erk-*dett e^y tm aaMzooy-nyalf\'a kire eUtílt^Mte minden péo ét, elmaradt az aliAaából. kitagad\'a a caaiádja e regleg elzUlütt ; végoxH\'Oi még as »urí nő* zaarola^ miatt fel ia jelentette a törvényttzeken. M gaota ai .életéi, ide j&U meghalni, a kat »a|> éfa
iH^ajjt ^^ _______________ m m____r.__ - .
OPA\'á\'yu gimnazk^plik rendezőn ouycüon (örró tUnésóro rájön (< ok, Adl<tr ham hí tolt egy eümer-1 ehbuUilai kiaérií ut^g as efettöl való etvala f, vágya van, aa, hogy iMbadon cigaretiázhasa 011 vényt ia annak nevére, akit a azivarok megil j \'^e uagyon nehezen aent.« A ért hát épen az a boldogtalannak érti\' magát a miali, hony a heiiok. De a dologra mégiA rajótiek, a a veaz-iere*( akrirta íelvagnt, mikor a r^ndOr érászéit, tanunciakolAauwk e téren tübb joga van, mint |prémi törvényszék Adler Nándort hivatali aík- ®0>t PediK nauyon ehee, f jezte be az^vait a neki, A második o<*ztatyoa KimnagM« tehát kA^ztttaaert hathavi b lrtönre iiélle. Á kir. Tábla [ B2ör&0Cáe(feh züllött óletü fi ital e»í>er. Miután AtomoruM) üjjm, de mégis tovább oigaretuzik helybenhagyta aa itfilelet A vádlott minőéi 1 ea * bpeeti rendőre og 6] as igasolaa raelérkezelt, a a tunonrinkulaa viaftman teaii ugyanest. A miatt eemmm^gi panaazzaal é|t, de a kir. Kuna Ttiomolat tolonc-uton Badapealr** kisérték, véne a dolognak az. hogy a tizenkét évre iSzéiíYert bíró e őadiaa mellett eit U" ólnta-/ — A Torn» Bgy lat kér#b«i. A nagy-doliánya^k azAma uagyon m gnttvekedik a amf\' Ul tolla. A ca magban 60 szivar volt, e így kamzaai TornaEgy let h^rtőe iont. 14-ik-n) m<-K-rendesen gyerek oaiuynek néznek, az voltAképpeo i mindegyikre 8 nap esik. (Jgyanceak drág-t azU I kesdi mttködéset, a a szokott napokon és óra lenem móö. mint nemzeti szerencsétlenség. As varok voltak. ban torna-gyakorlatokat tart. Orazagoa Nemzeti Szövetaég Üti vfta mozgalmat M a* Idegen. A rendőrségnek szr jelen-indított a korai dobanytaa ellen. Jelen\'.kezéare tették, hogy napok óta egy uriasan öltözött hivta fol tagjait, bo»y tara»nak eloadanokat a fiuta) embert látnak bolyongani. Hoí az egyik | korai dohényxáB karos hatásairól s emel ék \'hol a \' másik ta aUtt 01 és semmit sem cainál.: köztudattá, hogy fontoa emberbaráti missziót Az inspekciós kiküldUtt eay rendőrt, hozza "bej
lejjesit mindenki, aki s gyerekek cigaretázaBSnak R fiaH| eiihert. A reodör kellő tapintattaí — Kla Lap Több mint negyed évszázad óta ahol c^ak lehet, qtjat áil)». A A\'öveteég >«l- kiaMáM ét caAkmiyan o t Ifttjn—Am a liatal1 gyönyörködteti a &Kis Lapy cimü kép^a ntvAaAra^szimoa ocv<»s jeleatkez ti b a késznek. embert. A háta mögé kerül, az éVpen a kéasel uiaág MagyarorHzág Apró oIvasó köiöo^égéu ^ nyilAtkozott, hoyy a sznvetseget fontos 6a érd-me* meregeti a karját: itt leei jobb, vAgy ott? ,! lletről-hétre mint ssi veBen látott vendég kopogtat
mia*zi»jahnn támogatja; As Országos N^mteii — Mit csiuál itt tÍB<ielt ur, szóiul meg a be a magyar csalAdok ha iétábA, a koi a vidám. Ssüvetseg most \'már hozzá iog látni, ahbo/J rendőr. gondtalan ayermekek repeső B\'ivvel várjak,
minél nagyobb s/ámn közönséget g^jUönl — Anatómiai találmányokat teszek, Hel a ujjongv* köszön ik és találgatják, vájjon mi-össie szakelöadásaiuak megh»lgatftsAra. tialal ember csoda azépet, kedveset boz magavat a „KiaL»p-
A k^prrii baleg. £rdekea eseiel irt — liát as>án hova valósi é/ merre\'tart ? | legújabb azáma. A „Ki« L p" gyönyörű tartalma-
Irodalom.
dr tíőiuöry, egy\' magyar orvo* esy szaklapban. E«y idegbajos kstunatia/t koreste fel, aki egy régebbi szervi b»ját akarta gyógyíttatni/ A tis/i képzelt betegsége miati ujabb idő óta szolgálatát is elhanyagolt^ Qoti\'öry betegét megvis** gálva, a bajnak n^má^sem találta, s ivy piog* nyugtatva kQldte el a katbnatiBztrt, azonban az rövid idő múlva újra megjelent éa betevezervé-nek operálását min\'egy követelte. tMiuöry látva hogy képzeit beteggel van dolga, as operációt tényleg véae is hajtotta, ugy, hogy a régebb sebb helyén ket lapos vágást osinált, s as bekötöm, az ápolóknak moghagyta, hogy a hamis mütitről a .beteg előtt semmit se ssol-janak. A heteü sebével nyolc napig leködt s utána képzelt bajitól és idegességétől\'ia teljesen megszabadult, ugy hogy dolgát moat már a legrendesebben végezheti.
— A robogé vonaloai. Izgalmas jelenet ját.-iódo<t le a regitel 8 órakor a budai állomástól rtaékesfebérvár felé robogó vonaton. A va«ut Kel n(ö)det mar elhagyta, a mikor
__Pelrea .Sándor LikezŰ,—székAsfabáyvári lakó\', a|
postakocsi tetején megc usWán, a ket kocsv aőzött lezuhant az öiasekötö kapcsokra; ív kővetkező percben menthetei lentit a kerekes sla került volnn, ba as 4\'ellenes 111-ad oaztahu kocái folyosójának vegén kint álló GtyürfTy István szabadsá|oIt katona észre ;nptp veszi a
—1 Az édes anyám szülő ágyából való vagyok hos képest diszes kiállitA^bau jelenik meg, éa most éppen s menny 01 szagba készülök. mmdazoná tal ára oly csekély re vad azabva,
— Van-e igazoló okmány*, tisztelt ur? [hogy mindenki könnyen megszere<haii gyermő-
— Hat a nélkül nem ereaztenek be? Pedig kének. A „Kis I.apu aa egyetlen magyar gyer ^ppen most mind összetéptem, nézze ott vannak mekujság, melyet a vallás- éa kosoklalásügvi a bokor alatt. I mpgy. kir. minlssteridm as elemi népiskolák
KLTTHIA a bór ápolására!
u utihii ítéfitiiiN T)TTf\\YJITl I
«b ia«Bttioir« JT U JJ ül Jtl [
Fehér, róaaazaia vagy aárfáa. Vagyikr analyiátva ér ajástva Dr. J. J. Pohl ea. kir. taaár átlát Bécsbe* EtlsasrA levélek a legjobb körökböl minden dobozhoi sieítéltetve vaaaak.
GOTTL.IEB TAUSSIG
—W. é» ktr. aiv. Ulleita-Mappaa li Illal«s4rg|*ra röritkiár 1 BÉtB, I. Wallaslle a. SiMaBtAéa titánvét vasv «z fisszss^atBlsass beküldése mellett. ^ Haphalé a lr|ltlbli JllaUarr-, Ar«s«a-krrfkkrar«bes ea ai^ayam«r|Mrbam. Nagylcnnit*dn: Alt éa bókai Keleti M. Mór ia Kraiaar
Gyula cAgekail
Egy dobos ára 1 irt. 20Vr
1
I
Nagy-Kanizsa, vasárnap
taauló iljuságáoak olvasmányul ajánlott Elő-litoUri Ara [ évenként 2 korona. Mutatványszámot Ingyen kaid a kiadóhivatal; Budapasl, Koropüöi*ut 54.
— Háztartás Kttrrbf kmtlo* aa«rkéaaié«a-ben ét as Athantuw r. I. kiadánábsn havonként tt-itor megjelenő „Htatsrtas" a magyar gazdaasszonyoknak agytileu magyar lapja, uely a haz.aiiaa minden agában uUiaigazttAel ád,halylyel« ktoei.áupukkal mag)áraivá. A .Háztariái" bő szépirodalmi részéi irodalmunk legkiválóbb wilvciui aterkeatlik. Költemények, elbeszélések a a legjobb irók lollalol élénkítik u „Házlaná** tanaimat, éa a mi saiulen igen uagy érdeklődésre b-auut: a divat itt azouoz jut uásuan éi képben eiinék a uiaga uevebeu egyeileu lapnak hasabjain. A •háztartás.\' gyönyörű nzines ö. ntöoban, eteuik meg ea elöliieteai ér» { évre 4 koioua, Jáuiatveuyazauioi küld ingyen akiadó luvatal: Budapest, keupesi-ut 54. as.
— Magyar Bazár. Kik a >egr*giiib, legjubl divatlapot uagyiónyfti Lónyai , baudorne ea H. lieulaiiei\' j&\'iiua aaeneazuk óa az Atbenoum r. t.
. adj kl. A „Magyar Bazár" ax egyetlen mngyai divatlap, mely búvónként aégyaier jelenik meg .mindig b<> divatrétzszel, gyouyortl színes divat képekkel, ea iliuaatrait fzepirodalu,i melléklettel, A .Magyar Bazár" borítékján annyi tudnivalót tusol a ursasagbol, háztartásból, regenyl,amennyit^ egyetlenegy a«m a hazai divatlapok közül: a •Magyar Uazar« eioüzeteai áraj evre 4 korona, Muuiivanyazaioui ingyen kttld a kiadóhivatal budapeai. Kerepeai-Ui 64.
— Magyar Namzet melynek főszerkesztője Jokm Aíir ej tíekaicatiuaziu v, telelö\'a szerkesztője iüuijau Sándor, azt a kiszámíthatatlan előnyt nyújtja ulvasówaa, hogy 12 oraval előzi mrg az uaazes lövarosi napilapokat, s ugyanakkor, auiidöu itt a 10 varukba a a reggeli lapukai oivaaui kezdik, a „Magyar Neuizet" már At biuag. legUvuliüb\' videkem iá elmondja a tegnap u**zea. esenieuyeit. A »Magy*r Neinzel«-et aiar aa esti vonatok ropiuk a szo szuroa értelmé tieu a Karpatontol aa Adriáig ea dacara anuak hugy uáva este U órakor jeieuik meg, mindéül tud ea uiiudeut közül, amit a löbbi lapok csak iiiaaiiap regjei kosnak. í!s meg in » > Magyar Awuaci* a MtoicMiiib napilap ueiucaak nálunk, tumtiu az eges* kouuueuaea. üu»z, buszonégy Oldaton jelenik meg rendesen ea etötuitési ára egy uura megia uaaa 2 korona. Mulaiványasam b nupig ingyen, lizim : »Jttag}ar Neu.zev< kiadóhivatala, buukpe»i,-Jafitpeki-ui 64. t-z.
AY1L1TKB
Zala 83. szám (5 lap.)
1901 október
1S4
IIHMM.
Nagy<Kaiiltsa város árvaszéke lölblvjs Kovacatla fflépdzt\\ hogy ar»atári örök-stgének fólvéjtfle jVégelt az árvaszéknél jelent I
■IrMés.
N.\'Ksnizsa várót ánvaszáke Ifllhlvjs Horváth fínndt, hogy trvatári örökségének KNvátela
ÜtjK zaeffnytber ai sm it«ttl ^ " ^"Wfei^kiÜ1^
személy időkö ben ttinglia t volna, sz ar» aasák fT"°r * \' m "eme)T iooao«aa« mag-fnlhlvjs azokat, kik n ncvezeiinek a vároni árvspeastárban kezelés alatt levő 1683K. 77 fillérnyl ké*zpéna örökségére Igényt
likanvAar av numámfAlr K a mll t
nyQket okmábyok
november 20-ig az árvtazáknál igazolják.
balt vu na, .iz árvaazák fölhívja azokat, kik a
nevezottnee a városi árvapénztárbao kezelés
. alatt levő 1271 kor. 1 Dllérnyi készpénz írök-
m HS-fltzS i 5- | _ . Hágáre igényt tartanak, mikép ótfköaödéai igé-
mikép 8rtJ Ö-hdé l Kényőket okmányok be.nuta- Qk {J k beb,;uuMHme,lett
«éknál iíí!JJk \\nmi"her 20 k árva8\'éknél ^xolJAk 364-8
raktár.
Kardos fózsef „Központ\' kávéházában Nagy-Kanizsán,
"9/ Hlaénfiu kapkalá
mafotímt
aélktltakaSlaa bf-yaaria bgakat tintán, bkéraa k «|iuBk|na«Q (uitartja.
■IHtUa.
Nagy-Kanizsa város árvaszéke fölhivjá Kis VerbovecM Terézt hogy árvaiftri örök. segéiiek fölvétele végett as árvawéknél jelentkezzék, — illetőleg amennyiben az emiileti személy időközben meghall volna, aa árvaszék fölhívja azokat, kik a nevezettnek a varjai árvapanztárban kezelés alatt levő 5432 K., 25 fillerayi készpénz örökségére igényt tartanak, mikép örökösódéti jgónyliíel okmányok bemutatás* melled 1901 & nottmbtr 20-iig az árva-izékaél igazolják. 368 .8
1ÜUU.000
KORON®
E5ETUL0 r\\ HONftOYOBB MYCTLWEWYl\'
AaOacea ÍO.OOO nyeremény
JKOVZKKC. A tecMcyobb nyaromÁDy l»jrts«r*aoi4wbb omlbon i
1.000,000 korona.
á nyereményok réaztotci beoiztíaa n kivotknifl:
Korona
1 jntálom ttOOOOO
1 nyer. á
:e
CD ff O
N <(=
£
«
co
-Oi
k
400000 200000 ÍOOOOO OOOOO 80000 70000 OOOOO 40000 80000 25000 2DOOO 15000 ÍOOOO 5000 8000 2000 ÍOOO SOO 800 JÍOO 170 ISO ÍOO
§o
9900 . . 4Q
50,000 HZ 13.100,000
1 . 9 .
t a
1 .
1 .
t .
1 .
5 .
1 a
» .
®i .
•» a
• a
ISI T«3 , 1118 a •O HTM MM 4900 SO
K It á I é iiéreieit
TOROK-nél
Rapaa sskaa sur*aaséstk bitek általiak öt és fii mii:ió koronánál t&bbat nyerlek nálim k nagyrabeosttlt vevőink Al egétz világ legesilydusabb sortjátéka a mi m. kir.
szab. osztatysorsjá. ékünk delét vesai.
mely nemaokára újból kaa-
a a
a a
a ■
• •
IOO.OOO sorsjegy 50.000
PÉNZNYEREMÉNYNYEL eorsoltaiik ki. tehát az ö»see» norajfgyek féle nyer a mellékelt aoraolási jegy iák kimutatása szerint.
5 hónap slatt összesen Tizenhárom millió 160.000 koronát, egy hatatmas összeget >ur»olnak ki. As egéaz vállalat állami felügyeltt alatt áü.
A/, i\'tő osztály trtdtíi sorsjegyeinek tervszerű betétjei a következők :
egy nyolead (l/8) frl. —.75 vagyis 1 <M> kor na egy negyed CU In. I SO », t — , egy léi f\'/i) f*"\'- 8— • egy egétz Irt. 6— > 12— .
j. . ■ *
A sortjegyeket utánvéttel vtgy a fim beküldése el lenébén küldjük ■ ►zét. Hivaitlot tervezrt diiislsnoi Megrendeléseket kérftnk azonnal, de legkésőbb
foly5 ér október hó SO-l|r
bizalommal hozzánk beküldeni.
Török A. és Tsa.
BANKHÁZ Hudapoal.
• • a •
Hazánk legnagyobb delail
fiáraéáak eutályser^jálék .utáltai i 1. ViaUklrat «. t. Hluifum klral II. 9 Ena^ktl\'lilral M.
Megrendelő levél levágandó. T. TÖRÖK A. fe Tí fiulUiáial, B^ipetk
Kérik réuemra ...............................1. Mit. m kir luk. umtal/aorájAMk rrrSMI
táljraomjegyet a hivataloi tervezettel együtt kuiileol.
í lUUlélclual krrcui .
„ A-- ----- kor. Aúzeg < ulalvánpynl kUldlkra. > A nu kívánt türUndS.
—---—1 \' mellékelve kaak|e(yekkw (bélyegekben) I
|P" Újdonságod y
I un és férfi kalapokban \\
F Mgy választék és különlegességek \\
L> a saját gyártmányú p
5 dardcz (loden) kal?ojaimban. \\
gf Szolid árt biztosit ^ m
1 G ER(IC§ J D Z S E F-f éle dívaf üzlet
^ a Korona szájloda épületében
pj \'1\' J - —— Nagy-Kanizsán.1""" . aéÉ
I , L.„\'.,.I , &&......é* I cjhmí
nagy választék és különlegességek
a saját gyártmányú
dardez (loden) kalfojaimbait
Szolid árt biztosit
BERÚCS JÚZSE F-féte divat űzíet
a Korona szájloda épületében
k " " " \'\' — - Nagy-Kanizsán.11-"^
(•Nagy-Kuniisa, vasárnap\'- Zala 83. szám (41.) 901. október hó IS-ia
TOTTIS ésKREN tuSSm,
AlaplUaiatt I £69
-------------Budapest IV.; Bécsl-uteza 1 sírnám
ajánlják közel 40 éve fennálló és az országban legjobb hírnévnek örvendő ftruhAtukSt | vás/on és fehérnemftak bee erzésóre Nagy raktár finom női, uri és gyermek fehérnemüekben T e I j e s menyasszonyi kelengyék 1000 koronától 10.000 k&ronáig, fr a legjobb minőségért és a legszolidabb, legmodernebb kivitelért.
■mhmhmh lrl|n knmrfi ^hbimmhb Legnagyobb gyári raktár *i/lnifeyéklmir butorJszÖMlMen,- takarókban^ függönyökben, fotókban, gyékigfrtkben atb. legolcsóbb gysri árakon.
Nagyoi b bevásárlásoknál vágy aieny\'asj/oáyi kelengyék megrendelésénél n direkt levélbeli megkeresésre, mAgbicottunkal teljéi minta,kctilckcióval saját
kőtíségünkre küldjük bárhotn fel
Minden ember
ismeri nagy értékét egy arany*énét
órának ttfiEüSar tgtPn
2 év) j.vát\'ás mellett, rttíhe* 335 aAHMhi*;*, tírgu jár, • pedig\'igen finom párwi női iimifi-brillánsekkal * par fmoro női bontan «imlli-briliíáos*aí, a gsmfttira doifcU.anny-kes elő és ma-gotsb. mt. zárral, s gyBnySrtl gyára utánzott diigaMvei, « fíeofc nyatkrafKT ta, . finom zsebkés tSbb pengével, s nép netHinU-(artó, í finom 4 reiü iBk\'T dobosban, 0 finom, teibkeidő, 1 szép islvartzipka boraatyanaal, 20 ba^ro*. irísrer, és 900 drb, nelkölöshrtlen ka lönfelr tárgyal. — Felsorolt 8SA drb. érJml együtt. melyek kftlőa is (elsimulják as értéket — rendelje meg egyenesen 1 fr 90 kr ut*nve<-lel s« első lorrssbél:
£. -Klein. KreXau FMtfiü 60.
Meg nem telelőért pénz viswa adatik.
Mintákkal ós val-tszlck üld menyekkel mindenkoron iziveien retjjlélkezesre állunk.
ag^^y;:^ z&rsm ________
jpjSllli^
% Miután ujabb törvény órtolmóben %
m< grendelé-et gyűjtése utazóknak >"ilstozvt v»n, elh&lároztam magam * helyi p\'fteou a lehető legolosóbbaa dolgosai, hogy a for galm ^ & megcsináljam.
9S tUkiéromai a h-gujabb finom kelmékkel dúsan felszereltem, melyekből aa 8t8 W
JL_ á * * » é a t éli idényre » ^
divatos ruházatot olc*6 pémftrt készítek. V
ga Itthon létem áltál időt nyerve, legnagyobb ponio*sigg*l-és izléitsel leaz nálam minden elkéasftve. tt> M Kerem a n. érd..k<lsi)nsézet Inctex megrendelteik ftiml, erről megyOsAdéit *zer*sn> — Vidéken levő flxstel! vevőimet traat»»b
Ja meuhivArra szivvjten meglatoguivió Vagy kivánnlm küldők minist, Teljes tts£tele.tt*l tpj
% KAUFMANH Kéfi Urtttuk*
Kraaébet-Uv BLU (U» k*> ja\'
A léll i<lóii) r«>. nagy vúhutléku raktári tarlók I.édea kt-bSI*kbSI attját UriitmMffm,
NttifY-KiitiUHft vtitiáriiu|i \\u \' umlrn \'h l«i> I tftOt, okldbtr hó IH-íq
UiiltMj H ffrf
1. \' 1 VIZCYÓQYINTÉZET «>"»**. flfft jgr/CavuaxjTU^
L i! SÍANATORIUM m ■ \\WWlMrl\'j^jít\'ijiiP, IH
|l I I I W#ü-#H»a Út**.*,*.. m»«**U« \'« «<Ji»l #*Mt *« üu^...1 uj+f ^ inU^^V ^ ^IT^A tftXl atu«i* írlmMrUi aaa** A 7 HT M •faji »a#áa#i* ií*i MÍ*fc Mm^m <i ataM If^if, J /J L, |t3 immu Jf u
I T ! f ^hr^^^\'írr
I I II^ if4i OVKKWEK«ruht áruháza |Q|H
ip ii"nsro fíA mm* ■1 #ti
I " j 3 [ . I """ ín tifif* i ttfJíwriavtMi • vírift*, ¥ÍÍ0n0k evér-nti ittéMl ÍJ
^jJ ÉF nm 1 l>N MFiami W VV||VIUVI JVVVM, Aktit fényt itf éli Mrl ia Urténi Umí.
\' pipi agaSii\' ^^ -
SS SGHWAMHAUSSER SH (MAGYAR ORVOSI MÖSZERTARlp^
ÍíEí V\'^f\'-, ■ ■■ ■ \', ..... clliMW A ■ (oiTTHOrAíoiAi■Owrücri £
liffnisífc UMNö»r tmutanak ÜT iöAt takarítanak K ""M*1* v,í< h Kékua-kórhAiaal nambtii.1 f
illItílP HiriOBT TA*TAf«A* - IPOT TAKARÍTANA* (A HrAtm, m*m»,1**mf Otm tóéiul! kimar*, I
IffTI * - K4pta éi*|ttf yaék Iftfiin 4a Mrimantwa, IVl Nt>|á>aiin uíimi. 1 , gj
jű<L l SCHWAMHAUSSER, BÉC8, ».. hhannMQIW 2. JV\\
- g ^l^ir^BJW^ I agj^ter*. pl
WV s\\ • ii » é » M FUN" fíWlVl^IV ^eltlD1 I íg^fwpii .yf wiiíii IJtTjE
■0 i • >ijtjgrl€((Hüi<l I kor bérmntvW I " ív Jé*jfflt" Kft x^f^^^r \'^.\'^J**4, mt.r &T.*|
gí j I mi aaW.t,nJ ti JUIP.fllI^^ BUOAPESIRbrfW-^^^T^v\' !ll
B 18 NEW-YORK Wvíhlí?. U5f«if
ga I u e luTtí, m*lwhflorrf»Bm-<\'W ÜIZ iMlimímSm^ H 3II
aj fi \' IK 1 K BÉRMENTVE- T»>J^uoroto qyuu. uarMutf. \\>\\) | jb LP
I 111 ♦r ! oJTZo, G^Y^dltirrirs
ím 111 kyStí, ty»yt»prMHéri»jii Hrlirtiyüli Hki r iíÁ* SÍ^Sl
IwHS JStffw w ~ Hm^rjtrfiSZln nme. r _ JfrgSH
^mSŰL MuBOSKEBESIt &YQ6Y6ZERTAft ttiqaüiá* V /írsu/ai M/af ^DÁUlájóbaivm Ifíl®8,
----InFlÉ wWT?1!, iia—i-. w- iiti^-íl---1 - .Jr t ff Tj1 r/frr fif í hIÍ*
1í ? öí 1 KttklU pyéiyiiirtárakliA é» ifroOueriákban. t t ^ V J* \' ^ Ii ^2
I - ií lilT1^^^ mi ÍJ LiiiLiiAjjTLaiSX^ ■
—Hiiia H\'S^^^Q-v^r: í|
^^ 1M1!Í jk^fp IIIO^U^^^S fíta um^^^^M pipili *
lUP n»i«r»iMiw<ínil, tf. n Q csakU ráthotáHtaka watőöí, . . . . . Q J*1^ ^S4 * W ~ ■
1WI^ "I - SOI Maitlnai I » ajlí ^Nj .yangiéé • tigdivitou&fc él H«k6évi||M I ft^ EJL Sj/tt? I ^JP ■
II ^ Jt , 7. - • ■ át fiaérfÉ MtliMi. uad ft/ái m i • 4 .______ I iáin • aia a mmh rwi«j mi aar«
I diifi I tiiant t5olVi^/*W i kar. H4RFÜW • Ara 4 komi I liktaiw «t*« MoiotM kiá
I pt* 1 "UAkJai MVtoatra taffn H M ^ \'akt* t pr, RivAOI tRHÖ nür tnaHMrtlra, U icitfí« yr. unt nvnnvar«irtárft!b ► ■
1U . Ifoatatv*, I ialanil, VJ., ö^r-uto/ü ll. ul«. I VlkmUd
Iim-S ■ ^ l^^l^^lT^^^j^^jg^^^^^^^p^g^^^^^nTtlRTTTnT —is iiiaa-tii i> ll
Inl|Ü Ax ásszesj Uiaid éi birhol \'yfj TÁ |y Bf || iAjySgyuir(irábait4udBpest t^J
I to || efett gyájiYszeiBk mapn Jdhd 5k£yl Ll MII ll DE, ü^zabidságtér és Sétatér-utca iamllj
I ttiMuanw tfatiKaottM 4kaitr«i«t
IríKr/í^ l|/» 1 H llálir a llZ
I Bmk Hhr^ ííT M^^a Arakoa nuuuj* • itimiür ° IIlLIv** || mm NP lEP ■ ■
I mlpf BBAÜSWETTERtSs1 ® legjobb Vergé cigarettapapír,
Igltl\' , ............J legkedveltebbV«rg4szivarkahllvety. VT^i
hrn^H , KiuttHi«Kc»»é*i ^ifjP Eflymr IL3J
lírwi IRllVattyuk t» |M|erlegelC lg N^? tol«ar«tt* a nélkül, hogy kialudna, lf«yi
Ifeá S^WéíS " mlndtn »éir« ***** **\' Sf
E IsJI\'^ilí r M-l- 5\'- -i\' - \' • i , 1 1. \' . ♦ fy R
H. \' 1.1, . \' ■ ff . : \' j • V • - • 1 . \' \' . \' , • \' i— ■ ■ «-\'-\'
Mfluair KWcm
PFAU\'íliCOGNAC
tliot, Oklób#r hó f
Ni||Y«KtinÍMH vttnArnitp
.....! ! -----S—SS
mm
VIZQYÓGYINTÉZET Pozsoav
& AXMaTQRIUNI (Cott.a.)
il|ia#a«# taiaáia^ m>«mmU* Üa iMfi
éfaii ftí^ntíil likifMia a>4na»»aioá«
t I aga^tafiiaMi Mattal aiyipattt Iné U/m
^ f«itfa%a li jvaitiaitiii Ái

iÍÍIItH0f1 l#f«xofld«bN
PltRPl él GYE«(MEK*ruha áruháza j
•ytfépawt, IV.. KB«pontl Vérothés. fTSSSÉBn^^ r urtny érmjJ^&rtl^
iT9 nar
iflÚWH |a m
A Mé|aak éa fi|il»ik.
PinftffitlVmá 7 \'"ojo^ r*«Yf*i\\i a víWgca. a elpd\'if k győmtt lüféf Mi|ivi0iijiiiacf fakata Anyt atl ét a bürl ia tartétaa tani.
itytm Hit - fijtó nVItr; Bta, l.# Mabrtlmsi 21 ^HiHbW kiptal4
n m^ m iwtw i i«\'fiif!^C rifíjfaíf * * (IM itf^M iftii«*M«»*»faa 19 iaéa.
íuáiiiw Wíí mut l AWT0Hf 8^, xm cm I
SGHVAfítíAUSSER
CWTHOrAIMAI MÚmíliT) luéapéit, vll, NinpaM 12* (a Hókaa-kórhAiaa) nimUan.) ékailil, ••Had, műm*, H+m, na. 0?v»M*tftt*tl nülitrafc, Mtmnk,
NtiáfHiai atktkti. • MT Onmtfii én baililtyag kAiéaliftMIafa. Hl
c AffffyiH lárt „i,,|| >j
NMftOOV TMRTMféllK — IDŐT TAKARITitNUK . Kéata érJagyaék laiyin la MfaMitvi. ammmi
SCHWAWHAU83ER. BÉCS, I., lohannMfliMt 2.
r 28 áv OTA! íl
r Al (HSMCaT liojoii •* \'X|| ^ MAGVAK mtttfÉS! _ flKWfl
1 A
L > \' KÍPfS ÁRJEGYZÉK INOYEN P^\' IS BÉaMEHTVI.
PríyOQylUi - Hnmopntla
NUIIH|« h HMM HHwHin "M
SB^HII
Q^JjlttéiaiitT^ vietMtlrvt it. j iirrjfrlatö füial I kor bérmentve? I Ml hvWMlak iadapttKo o I

mni>m! íjaoa woarcit, vC. ucv-ioaur ti. Ifi ama I frtiöi Varjawi UAi«i|iaaaal a^ltt. Ptínlók, «I»|4m *áféküt* étterem é§ ilMfirtok i háxtmo latnwi yt—« n|éaá*
. My la »MIH térik
MÜMTUUCT • MHUNUT * aÉMirlai, iMkiii la iMaMMaa , kutat u Imm iMitwi aa a
AltalAnos tudósító
ftlrlitéil aaittiva IliMllt. VN., truélit-Ufit R Taiaktam; uOfOUl üvutA. uaMutf.
ban (Sr*a4b«MiArűl Q—ti.) tsUtkcriiink,
litéaMéat hoavétMMlHR

tóH él nyári oyigyhaly
Etiífii^ lkai Mwii| ^éfJffSnH, M\'rattai* |itNrl|«a^ tafámull Uut.UrMtktf,
fiaiii ii«t»)«iHuaaial, k#* n Máfvaiu^, -101 Miniül tnkétilbM
frwnfc)a« Uvlattra Ingyia él
Ifoatatv*, ^p^m
Al Maiak Ui^iwfét taiana. tabatévl, irowt toit^ mvnáUitia a Uuaa naw i HaaMm I* kiiiintiu u, a. aék»* wátu - Ara I W«h ÍMla Mi lar« Itiiniü *ta« Mr«*tttal ktUti
JENCS VfüiOS oyögymrtÉrt
U MnmiT, tt, uiaA-tia K a]
győ gyszertáráb 3 tt4ud 0 pest ^zabadságtér ésSétater-uto sa? 0\'
Le Délicé
lejcSobb íergé cigarettapapír^ tegMeUéb Kérgi síivarkahü^ety.
Eflyutr mtQoyullva, a olgaratt* a nélkül, hogy kialudna,
egéu végig . ) Wfeííifíört kdphlttó. )
KUMnUKCKiégl gjrartmányuk
ftiMyuk t* ^ériegek
mindan iféld mindéit Q2élra
t;, WaUlioki. \\4. fiARVCMS W., 1EC3, f. 8eawaridalir|itrjl*

.......\' 1 i II
Nanykanitsa, vasáínap Zala 82 szám jao.) 1901. oklóbw bA 13 4a »
|H Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa varos és vidékének közönségét, hogy Nagy-% Kanizsán - Főút— LITTKE féle palotában fővárosi mintára készült Jjff
I • €.iblill \'t««4ufit 1 |
I ii o ii i: u A T 1
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű M
I hideg étkek, bel- és külföldi borok, pezsgők, copacok, likörök és friss sör |
íT* - az italok palackokban ós poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatok Í2
# Ozsonnák és "vaLCS.orá-fe P
ízléses és gyors s ervirozása megrendelés szerint és házhoz kflldve. A nagyérdemű közönség szives látogatását és megrendeléseit bizalommal kéri
| | *tis2telettel Stern Bernát. |
ESM ^HElS
|| - M. kir. lőpor árulAs. ■ |j|
P í lilS THlllf IHMHBIÍI I
^H^H^Hltf * ymyBm^im ^.w/J Kölcsey utcza és Fó-ut tarkán, uját házában
II _ -[iisxer- és ^yarmiiláru kereskedés, nn» Jy
l Teljesen újonnan berendezett üzlet. v a , • „ ^ iffi
| »---—-- \\ U ir.n\'^-A, ./„i |
. Haponta friss pörkölt kávé J| Verseny-kávé :®fc
1! hk a rlumei gőz-pőrköldéböl. -t- 9
Jég eladás fE IjA
|!1 .-a lügkiHobb moijnyiflóg i« har.hoz s/.iUlitvit. ^^ 1!
I Ecsetáruk és festékek nagy raktára, I
e . • f \'V \' \' V . * *
. \' í 4 . , £ . ^ < \' . i
NJa^ykanitsa, vasárnap
1901. oklóber bd |M*
Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, hogy Nagy-Kanizsán - Főút — LITTKE féle palotában fővárosi mintára készült
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
az italok palackokban ós poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatók
Ozsonnák és vacsprák:
ízléses és gyors s ervirozása megrendelés szerint és házhoz kflldve. A nagyérdemű közönség szives látogatását és megrendeléseit bizalommal kéri
teljes tisztelettel
Stern Bernát
HMi mmm immmbui
- ~ Kölcsty utcza és Fö-ut sarkán, uját házában
3n újonnan borendozott üzlet
a fiumei gőz-pőrköldéböl
Jég eladás
legkitebb moqnyisóg ia htUhoz s*iUlitva
Kitűnő magyar csemege-szölő
Kcgyk&nizga, v»8A*aap
Zaia t>2. szlia. ,1|) kp*\')
lílCl. üilőber lj !«t»

M
(D CD
CO
co
\'CÖ >
(D JQ
_Q _Q O
CO _ü
0 00
_a>
cd
CO N
c cd
1
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget), hogy a városháza átellenében SINGER SAMU 4* év óta fenálló
!$!$§» is £fr§tifi»ii!$Hi
szeptember hó i-én átvettem éa azt
czég alatt vezetem tovább.
Sok éven át szerzett tapasztalataim mint öüálló kereskedő Szombathelyen, és hazánk legnagyobb városaiban voltalkalrnnm aa üzlet minden ágát tanulmányozni, továbbá, hogy üzletemet <a mai kor igényeinek megfelelő
divatos elsőrendű kifogástalan jó áruVal
szereltem fel és üzletemet a legszolidabb alapon
kevés haszon nagy forgalom
elvet tartva szem előtt vezetem, mely azon helyzetbe juttat, hogy igen tisztelt vevőimet a legújabb divatú jó áruval a legolcsóbbért szolgálhatom ki.
A n. é. közönség b. pártfogását kérve kiváló tisztelettel
——--—----Br^ VLan, gl^baaseLoa^ -
<D <
db co
3
(KI
oq ÜL o
3
Szolid ós pontos kiszolgálás.
3L-.eg,olcsó"b,b TDeváusáirlsisi forrás
mmmmmmmmm,

Síp1(oszqpu \\iá\\i í t qs.
| . Üégizlésesebb és legnagyobb
Sirkoszor urak tá r

lilil
ad^L-
Jj A
I Xfííiíü ül ■/

Nagy-Kanizsán Kazinczy-utcza.
Könyebb áttekintés végett külön £ helyiség áll a t. vevőközönség
rendelkezésére.
Nyoaulott Pisobel Fülöp nyon.d&iábán N « gy Kuwaán. 1001.
Ntgykí.mzía, vasárnap
Zaía*b8. agiia. itp. }
IdCI. okióiwr i- i i»aa
© _>»
0 JC
25
KO *u
(0 >
Q)
-Q -Q
-Q
O
(0 JJ
0
Öfl ©
(0 (O N
C
v:
1
VB
üzlet meguyitá$,
Jlt
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a várwhixa átellenében SINGMR SAMU 42 óv óta (enálló
fIlii. és itotirMfiHHt
axepteüiber hó r-ézi átvettem és azt
- i czég alat,t vezetem tovább.
Sok éven át szerzett tapasztalataim mint önálló kereskedő Saotobaütalyao, éa haaánk legnagyobb városaiban volt alkalmam aa Úclet minden ágál Unulmányotni, továbbá, hogy üzletemet a mai kor igényeinek megfelelő
/
divatos elsőrendű kifogástalan jó áruval
szorelteiu fel ás üzletemet a legszolidabb alapon
kevés haszon nagy forgalom
•Ivat tartva scem elült vezetem, mely aaon bolyáéiba juttat, hogy igati Usatelt vavAiiust a legújabb divatú jó áruval a legolcsóbbért naolgálhatom ki. ^
A n. é. közönség b. pártfogását kérve kiváló tiaatolettal
im—......-:-Bxa/ixia. SteE&Öa:-
< »
□r
íu »
N O 3
U)
ír 00
O
3.
Szolid ós pontos kiszolgálás.

3L»@^olcsőToTp ToeTráusá-rléusi forrcto
Hll
KiH^IHft^llittlt ___
5irl(0SZ0PU HiüIlltúS. Lemzlósesebb és legnagyobb
Sirkoszoru raktár
■H .íiil. f^f^lii g
JVö<jy• Kanmán Katinczy-uéaza.
Könyebb. áttekintés végett külön helyiség áll a t. vevőközönség
rendelkezésére.
. Nyomuloll Fischel fftiOp i<you.dAvtb»n N«fj Kttoi/»án. lttQI.
Huszonnyolcadik évfolyam 83. szám.
tMrtwrtin fuuakta-apSUl FIMMI HU»|i íjtafT-___nmuiwlm
1 htimiíhI értokaani letiol ampra lial S~ 5 ör» Jtital
löt iLtiaemiö & lap tialliki muri naittau mtadan kflikMkf
liaMklTiul:
Vtruakutptbt: tucM í\'ülCy kiujr iimiaaiM.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KAN)ZSAN netenKint kétszer; vasarnap t csitfrM6k6n._
SLöwrtn iui
•e*aa tm II laraa*
rtum e inni
. . i Hmm
Nyiiitér patitam t» fll%
SSSnténk, nlum • MnitUwkr naatkoaék fiaeM Pílóp k*>>?tan* ktdUUw ínUuwtó,
Bénmatitlen U«*t*k mk tMMtl U) fogadtattuk »<
lf|" —wt M <<llw
Nagy-Kanizsa. 1 yQl
Felelős szerkesztő: Sxala\'r Sánőór J Sierk««itjtar»: Héréai l.^joa. f
Csütörtök október 17.
; és bizonyos szenvpontokból még a társadal-
•■"i\'TVl----1- -r T -i- - V » . f . ,, ...
r-^ ^ milag, a társadalmi morál szempontjából
J»_ " r. I > J^ ^ J^ II I meglehetősen elk-ftdott egyének is vindi-
I .. 1 r\' ± . jkálnak maguknak becsületességet. Nagyon
11. 111 keztyukr Tertl es noi természetes, hogy az 6 sajátos felfogásukat,
alukat a társa-tnnert van, hogy
legnagyobb választékban és
--legolcsóbban -
beszerezhetők
harisnyák; alsó ingek és " 4 teaölet*sségi. ^T
t . ■ dalom n.m lohadja el, jqtnt___ -—, —
nadrágok, érrnelegitőkstb . bármily nagy visszatetszést vonjon maga
után a szigorúbb társadalmi erkölcsi Ítélet, | — kizárja azokat kebeléből. .
Az egyszer elvesztett becsületet roppant ! nehéz visszaszerezni. Bizonyára sokak előtt .ismeretes az a tanköltemény, mely arról Alt és Böhzn | szól, hogy egyszer a szél, a viz és a be-Woei.éz-paiota ^csfllet bujóskát kezdtek játs/ani Filhujt *
de arra csakhamar reá akadtak. Elbújt
--\'ii - a viz is, de aztis hamar megtalálták. Végre
A becsület elbújt a becsület. de ezt bizony Inában
Keresték hegyen-völgyöp, nem találták meg Mindenkinek féltékenyen őrzött kincse, g^ol
Nemcsak azok fektetnek rá nagy súlyt. \\ tanulság ebből az. hogy az egyszer akik annak a társadalmi életben való nagy,ejve9IteU becsület után hiába táradunk, hi-fontosságát és értékét teljes mértékben is- \'ába verejtékezünk, hiába tesszük fel visszamérik," tudják: hanem azok is, akik mű- „érzésére életünket, vagyonunkat: azt többé veltségi fokuknál fogva az egyén erkölcsi nem nyerjttk vissza,
értékének mérlegelésében nem képesek Épen azért őrzi minden olyan egyén, magasabb színvonalra emelkedni és maga- akinek műveltségi fokánál fogva az erköl-sabb
szempontokból ítélni. \'^j világrendről tiszta, világos és helyes
Es kétségtelen, hogy az ő sajátos felfo- fogalmai vannak, minden érintéstől, minden gásuk és Ítéletük szerint bizonyos mértékben lehelettől is az ő becsületét. Mert minden-
kinek a becsület biztosit helyét a társadalomban ; ez adja meg egyéniségének azt az értéket,- azt az erkölcsi súlyt, amely nélkül a szereplés, az életcél felé törekvés minden munkája nagyon is meddő marad. Hogy magasabb, általánosabb érdekű és fontosságú mozgalmakról ne szóljunk, vegyünk csak egy üzleti célból alakuló társaságot Vájjon ha afelhivást kibocsátják, nem azt mérlegelik-e mindjárt azok, akik a célt elég gyakorlatinak, elég eredményt ígérőnek látják, hogy kiktől ered a mozgalom ? Elég biztosítékot nyujt-e e vállalat s/olid. ságárn és megbízhatóságára nézve azok bscsfilelfi 2--——■■ ■ .........
Vannak\' ugyan különös gondolkozású
emberek, akik a társadalmi és üzleti becsű-
0 ■ •
letességet szeretik megkülönböztetni, egy* mástól elválasztani; azonban a társad tlmi morál a becsületben nem ismer megkülönböztetést Az egyforma minden esetben ét minden emberre nézve. Tehát azt megőrizni egyformán jogában és kötelességében áll minden embernek.
De nem i£ találunk a társadalmi össze* ütközéseik egyikénél sem oly erős retorziókat, mint épen a becsületsértéseknél.
Vagy nem eléggé mutatja-e a becsület rendkívüli becsét az a körülmény, hogy megsértett becsületük megtorlása érdekében
TARCA. x Fokozat a - szerelemben.
Ne tessék megijedni nyájaa olvasó, a ki tylán már bevégezve* a polgári iskolát, gazdaasszony; minőségben jtffife keze az tde« mamának a néhány meglopott pll snatban regényeket is olvas, - ne i*«s»k megijedni. Nem akarok én itt szerelmi •tattntikHt ailltsnl az olvasó elé; latsa mentsen, ilyen száraz dolognál agyon nem lehet traktálni senkit a ,vonal" alatt.
Egyszerűen képeket akarok bemutatni a •zersiam, dus mezejéről, képeket, melyek a diszkréciót nem sértik, melyekkel elveietem ss olvasót azon a kedves lajtorján, melyet tokosat aak neveznek a aaerslembaD,
0
Tekintsünk csak egy pillanatra a gyermek-szobftba.
Ot öl a két apróság egymás mellett, Ölelve egymást, piros arroceksjok sainte kipirult a
szeretettől; — ....
— BzereUz-s Didi ? — kérdi az egyik.
— Szeretlek Msncií, — telel a másik.
S as, a ki legboldogabb e pillanatban: mindkét részről a mama. A babák szerelmének megvan a maga édes volta, melynek szerelmé élő-
szőr resdQI meg a sziv mélyén.
»
Csakhogy hála égnek, nem örökre maradjunk feakak. Nem áml As évek elsuhannak felet\'Onk
< egy szép napon azt o ondja a papa komoly, majdnem szigorú arccal : ,
— Kiam tanú ni lovast
As, a kinek est mondjak, megijed. Terméaie- • tes. Hát kinek van a világon kedve tanulni ?! Astán még ha vnlnmi szép dolgot tanulna as emberi De nem. As iskolában agyon traktálnak bennünket minden féléve\', osak azzal nem, a mii mar as elsőéve* gymnaaista la érez, ha egy-egy .babaarcú kin leánynyal találkozik,
Mi sem termá\'zatesebb, mint hogy a gymna-sísts szerelmes lesz,
D« osak vegyük a dolgot rendben.
A latin hyeiv és msthssls felettébb unalmas dolgok,\' melyek a szivet legkcvésbbó érintik, Annyira unalmassk, bogy soksanr megls bukunk belőlők.
Már ezen nem segíthet senki, csak egy kis szőazke gyermek.
Tudniillik ss, a ki miatt megbuktunk. Édes apánk odahaza msgnk derekaiar, ml végtelen szomorúságunkban elhagyjuk as otthont a a ki kőnyeink árját-, letörli, az senki más, mint as a kis szőezke leányka.
As a kia szűszke leányka, a ki együtt i zokog velünk, a ki egyOtt kacag velünk a a i kivel együtt költjük el a ==_ vajaa kenyerünket, i
— Látod látod, — panaszkodik a flu.
r— Ne sirjr majd jobban lesz — vigasztalja a másik,
S a leányka nemében csakunyan ott csillog i a reménysugár s a flu nem sir többet, hanem, mégegyaaer elbukik a — pótvizsgán.
Jön a tánciskola. Azaz, hogy egy aprtiiat reggelen nagy veres falragaaaon ho>«au b*\'ükkel hirdeti M.surka SzuniM^é oki táno- éa illem a 11 r, hogy varosunkba érkezett * tánciskoláját még h Dóban megkaadt.
Mea\'élünk a mamával, lanáokosuitk a papával s rövid de viharos kllsdelsm után végre beírnak bennünket, s jön na „élet kőltéaas\'*.*
Tizenhat evünkkel a kissé nyurga termetünk-kel kitűnő ő»s*hangbsn van kevés oh*Utik, mely n bolondságra kép** legjobban.,
Azt mondják némelyek, bogy ekkor ssareU uíes as emb»r aigaaáu*.
Meri a tánc rttiaikaa zenélő, a bAkta táncosnők, kikéri feláldoznánk mindent, de mindent,— az Államid Izgultnak válósággal magukkal ragadjak az „embert*. No, igen, mételyéékor már • megur*snak« banattnkat t
Egyik szünórában dobogö kebellel, akadozó szóval lataaan elsuttogjuk Imádouunkoak a kővetkezőket :
— Nagysád, én imádom I
t Ugyan ne beszéljen Ilyen bolondokat I —t Oh, nem a szive szerint monetys-est. Nem f Mert ba él lelkiben egy kevéske kia auraiam, azt as én fájó aZtvsmaek adja, mely oaak érte (g, érté, érte..,
As „imá^dtt angyal\'* ki<aé elpirul, mt pedig (eltartóibatátlanttl tolytatjiik .
— Imádolt Olgám 1 Nézz reám, a te hűséges lovagodra,; ki itt ált előtted . dobogó keMlal, a kétségbeesve várja epet ajkaidrót a boldogító ,lgVIgen ast-a kedves egyetlen ajtót, mslj bol-Idoggf\'tehet örökre mindkéttőoket. — 0,\'Tae
Nsgy-Kaniisa, csütörtök
ZaU 83. ssám (»)
képesek a legodaadóbb, legönfeláldozóbb családapák életüket kockára lenni érette és szegény családjukat hátrahagyni Kenyérkereső nélkül, sok esetben a legborzasztóbb
Bizony nagyon jó volna a becsület megvédése szempontjából a mi társadalmunknak is helyesebb erk <lcsi alapot teremtenie Hisz nálunk a legközönségesebb ér küzdelmek, a fegmindenwapibb elvi har-Ila tehát a becsül t oly nagy és félté-j c°k rendesen becsületsértéssel végződnék, kenyen őrzött kincse a társadalmi éleiben Az elvi küzdelmek zaját rendesen egypár énrényesQlni akaró embernek, hogy még pisztoly-durranás némitja «t, legtöbb eset as életüket is oda vetik érte az erkölcsiség ben a közérdek rov sára, melyre nézze t egyéb löfyébVei szerint élni, dolgóini Itöie-1 tisztességes tárgyilagossággal folyó ehr» | ezett egyének: mi természetesebb, mint csaták csak haszonnal lehetnek.
--.---9Öt, <>kt0bar t»rt tT-hé
A küldöttség **$mb* JSakál Bmtná péru elnök üávStto huiádéktm auk arra, büszke « Csáktornyái iidliiiárt*wilw WUm.-t Gyulára, « tü matt immár ntggaitmr bűd és oruággytÜétn ét a ki Kirfáraaiwá hat— ntotta azl aaagy MfraJkaeM, « m*lgn 4 hmfírfim facéfcssrjisrffrtai agy r^awM^ mm aa egén omág fött>tk.
Wlaatie* Gyufa reflái 4$ MhaMaltM\' aunistttr tálasaiban wwAiiiWiki m*^ sitinte váUuthfmek iránta ujhál HmÍmm butimét ét inym^mái, hayy késtemmt ímm rlátte az a mdtuldtatá, asart ttUámt-
hogy a társadalmi érintkezésben semmiféle Ez a gyakran ism&lődő dolog már]gyij&Őljljn, aM urnánk egész jJOimM^ erkölcsi értékünket sem kell oly nagy mér- mindenkire nézve eléggé megunt lehet s\\tá*milját és érvilágát km »
téka viszonylagos becsülésben, *bszf elet ben igy lehetetlen, hogy a társadalmi morál tartani, mint az egyéni becsületet. reformálLsára hivatott tény zők\' ne foglal-)
Akik .embertársaik becsületében mi„. kozta" tolna már a gondolattal, hogy a*| den szinre, szóra gázolódnak, azok öniíha- emben becsület immunitását, a gukkal szemben n gyon aggályosssá teszik : érvény szigíra vajjcjn van-e elég erkölcsi érzékük az
egyéni becsület nagy értékének mérlege- jL— , , , . .„,„,,
lésére? Mert azok, rttírxiajat becáüleiük- ^^ ^^ ^lífjg A émáim* ^ékaéJL*. m
melyek megktt&etelik, Ím « nm^ lnlt Ueá goidnsági ét kultwréli* #trwá
nek mindennel pótolhatlan értékét, becsét ismerik: lehetetlen, hogy ezt ~á drága kincset másokban is ne tiszteljék!
A francia és angol társadalom e tekintetben sokkal nagyobb ti-zteletet tanusit az egyéni beoaületiel 3 rémben.—Az—oltani (elfogások szerint van ak olyan mértékű becsületsértések, amik az elkövetóket az
k+xdre. A raf Áttett ftlaáatak tayeasWsrtaa
kötelességéi \'re/éhen ét NliJi^flu Irm
fesífont fogja éi est a magbisrtUvaltt u etek
\\arra komálja fal, hogy ilftanaiilw a laaa
melyet a j /ai?ff{ ét a kerület miniden algám 64aM, a
eléggé meg nem őrtz,: mely *e orftéptt érdekekkel párimiimtm*
társadalmi uton kellene biztosítani! \\ balod. M»gemlék»tik arrál a m»Ua hatat*
Nagyon természetes, hogy ennek • melylyel a rálatttákarühl
tpni fahiiwAse a Mtmr UwlWi miaithi ij.1. i. £ - »• - r>. i.i.ti-
általán ssá legyen ; mert a mi demokratikusnak hirdetett társadalmunkban a becsű•___________________ „ —-------
elégté\'eladásra határozottan disqualifikilják Az ilyen sértőket a társadalom kizárja a ez ellen nincs felebbezés.
ttilén
let megvédésesem indulhat ki az alsóbbjm,W7 inkM tMfiM/Hwvl, I* « regiókból. E tekintetben a gyökérszálak-1 retetet is tvgiiszkthhhl, *<t mely! isiin »»Mt nak csak a magasabb régiók bistositanalc ^\'ántn tanuiitattak, hamnté érttlmtlthti
fle[et.______swmn»i 4* un kirí i kÚMsfy ttotwt,
t,dauir*e l/á\\ mély háláiét * mébtutéfulgáttk " "\' \\ tűmének ít
mmmtm^i . , ■■ . > j ii blsStMtit « l\'Sf/.frWM\'J f&jjftt Itlkt*
jentésm hfOmdh.
A MÍmuIrr iiínft/ii méq ukátpf aAbaaWl\' gatatt a myjiffeuHvkál ét ■xylAui hit** a •UNM, A Mt/jta M H-fjkitutinté
Wlannic» miniszter
MftA>
Ítélőszéke dfktUIHU. Wlassie* Gyalu nullát- é* kitt\' oktatásügyi minintter nzonúutton fwfatltü a
J", __ujiv j-l< IklllitiittrfM ebéin. A» "hétlta, a
rtákturnyni vá/asitákrrUlat p<ttgár<tiaak />-i)/-| . . T*. . . ^
Különösen következetes szigorral meg. dtötségét, a mely aaki a kép.mlói mamlátu- ..**09"* MmM W Oatf^Um tartja ezt az angol társadalom *s igy éppen átngiijhtUi. A karület lyttoMáhbj " . ^
ebből folyólag nagyon érthető, hogy olt a P^gámild alakult kUkl(*t*eg tagjai ».ltakt
aaM, itdawa 11^.. hangtolt fel. KUlintttrn aay* hatéit
. „.,. , . . . . , dr. nahm mm W Wt* íw; Hor*\\9 i^^m -
becsületsértések nem olyan m.ndenn.posak, ^ ^^ HeitA, Kmutfofiker «
mint nálunk, között a más
MM «N Gyula Stílt
a hol bizonyos körülmények jótMf pfafa Ferenc,
becsületében való gázolás Károly, /AH Hrnrik. Zikál l<ajot, Xü,jl«r bravúr számba megy.
Kálmán miHMtferWfcdlrra, momiutt.
Kálmiu is dr, H ollák li«t*ő.
ssélj, qe »\'<> j, bi«z latom aroodról, hogy taartut > — Akarua a aa ai*»yoa kia f»l»»«.p#i« j
jiiigy nem md«s nélkülem tini At „ímáíío\'t anvyal" kOnybebOrult taeaiakksl Horul a keblünkre ét mi véghetetléoQl boldogok Va«ysiik \\
A tAnciskolánsk v<*ge, a papa ziebje kiürült, a mnrnn Illókban lariogaijn a •sámlekat s a lis« talembaraek lelmnnd a laká-ad<-ja.
Még egysar Itlálkosunk naaláa a* >imádott angyal* tmlékéval — ttOntka hajának bodor füní«trel — kőityezve bar, d« mvo\'Uiik...
ntvnJk as ,,é|et kólléasstenak*.
lenni ?
- A l<*ány elpirul, d» a.naaik pillánálb<n tesQiöit I0v»t hár, de rüg crthsiOtn rebegi : x Haaieljen karem a — matnaval/...
már
A vármegye házából
Megyö| rondk yQlt köigyüléa
fiá^ezt na
Eddig Ur* a tsaralrn
l\'arate, ftunk tajai kiesik, hogy csak tru\'áu ön as Igatl, hamUHkalatlan aiaralaw? CaaAd
A mi tituláti jön, si nőm statelein, as atl Aa bán auk, —
Hánt aatbrrak vaiyuak I... •
At itasl steralamből r^gen kiábrándulva I Kl-f át ho«»», ttcgv egy kfldAa délu\'áat AaasaUlálko\'iink egy satp laáayoyal. Egy atép ankor mar mrgaUgal<Qk a d* u»m kavfbas itta* leánynyHl, kimk tgan aaap tmtmnia, még ked-1lót lavagdj*!, basa faié almunk, ama remény* kadveaabb papáin a mindenek feleit aaép — Kan, bogf nttlion kényalaaaen végig ayvjiftiba* bosomáiivs van. iuk,i karavaleo.
Komoly ember éa llseléanétküli aiolasiari utkllsben azónbaa agy osinoa **atonfkával fofala\'Sá lévan, udvarolni kesdtiik lOsaaan a lalálkbsunk, w ki Utyati nata a nl«vt, de inéni* aaap ismeret lennek. A farsangban adó«aágba mindenkié. K iraoacmiunk vtla t mlra hasa érQnk, varjlk érte magunkat, a második aégyaat c«ak | rtti !«•«\', sőtat este
fala iftncoljo.k, a a\'Upa eaárdáat csak as 6 ked* véért ttjrástatjuk meg,*— ssóval érte élünk ée bsluak I
KiUtatbs helyeivé" a feltétlen sikert, gaval* I4nm m«g<iarU4<al ki-aa "rrhangoq bestélvey ,»ki/moly" \'thr<\\ kérjük a leányt.
A beszegett* loiy*maa, m égig* ti Iván nyak : ravainaka\', kl<aé\'laíml\'iak hamlokanbat a bl aaeyna súlyt bslypsv siavalukra, a/Qlonk í
— Ede* Ilonka, stahadna aaadasnam ti ka-saáilI ;
Ilonka hata<osailanul \'agaiji fejéi.
Hetit értan i < •
■ Km ulti nélfiíi a ateasében na^ttak e* meglopjuk a kasét
mikor belépőnk n aanhába, baik női sikolyt hallunk, melyben i Ie*eg0ak haag)*ra Iaaierüuk.
2a avitmagva tüftettyhatá*ági kiitntttága dt Ejankovleb L« alá grol láiapáa aluőkieta al>u rendkívüli kütgiotai tartott,
KI\' öklft (kgiti a me<Jataat bíaait*ágt \'*aa> kai Üdvötö vén, a kö ffüUM awaatl Ja M elftad a liogy i imi n <pra Hirda ••» kőagylt* U»k kiti* réingoa tar««ai a tiifv«uyh»lé»á|l Uittí t*ág »♦• laattidi tagjai aoraMi t évi stagblt tata* ia» • de iu>ytsu a t »v végén töriésö ki ápéa vaav a k*> l»loaá* foiyUa asagureaedit tags>gi kaifa«aat ] batőtt*<a obijából l valaa<tá*ok bálirft injáttav bi\'ltaae éa a vaiaaataat elnökök iilet>e b#ly#t*» alaAknk Matfálaaa-áaa kafaa>.
A vfttgyiiéa a blltfUnagt tagak vá|*«aiá*t<at tiHlárnapjául október hó tl aatánt *aék<*4 Hiéi ofctőber bé VB at lát te ki, agf ubit a vá» laaata>l elnöküket aa baivatiaa ilttó*8kal a* agy«e valaaaié keraletellkiéasa a kevat\'asóleg v«u«t-
jOtía meg s
a< allnéfiiNi Halaagtók»rflMbao | Illául Valarisa, Katidebé laiváa ;v
a bala.lonlörwlí VáWi\'tokara elb^a
1*41, Varga ]á.ioa ; ,
„ t.»akh*ii »r loztábaa vágyai k a b«lysallal a a balsiaaatv ri vélaatlékarllaibea tíyötff/ (adjuk. b»gy ^n.leg* i< van a frlwégüiikón Pongráe, Dubroviu Miklóa • I
kívül. llyeiik..r asiái. A-aaahusiak iHandő ko» a knv^akailai vttaagiikfáliilNu .-Cwaes E ek, tnolyaftggal bum okunkat, a lelea*,ünkl pei iVíka látván;
•••**"íXom" >t6}\\ljMHi á harmadik embtftl yálwat^kétfllétbfu; €vt-j»«
ral neáig "Rőífélp a aevj^gylnkH ,. Jo»wf 8 ary Uaapár \\
Pe sté at asszonyka nem térődik tQkat *! a lápta antoihii vala.zt6k»r« étbra : Forstei tl«l"gwl, legalább tőrödül véle nem eWgtír*, ^|Kek, Etííy öeláj
c sk a tag.a aohattja at urának ; «\'tap«. cz4. val\'aasiókavftleibei. söUzfer SM<1
- Jlajh! Édes i araV>», vége a ts«-rel^nJ VatttHk Ja ov;
\' ■ • \' » l\'iliftpó. I a It\'JifDcxBl ••*>ujj Vál^z ékai«la(baa Vníi
J;f Jüi-^i- s. ur.yt"! t \'i. rii Tiare, AmyÁa Jftnoau ti % í
I
Nag7-Kantssa, cafltőrtök
Zala 88 szám (S lap.)
1901 október M 17-én
a caabrendezi választókerületben: Bogyay , nagykanúsai második válaaitókerületbee: János, O-aWhober Lajos; dr. Tuboly Gyula, Yarga Lajos;
a sümegbi választókerületben ! dr. Bárdió , nagykanizaai haimadik válaaxti kerületben:
ÍP^meíh Jéooa: dr. Hauaer János, dr. Rothschild Samu.
aa ukki vaUaziókeröletben: Qyömörey Gáspár, t -
Sitaa Zsigmond ; -
a mibalytai velaastdkerületben-: Kardot Lázár, Hayden Sándor; A közigazgatási bizottság ülése.
a ttojel váiaaxtókerflletben ; Szabó Káról?, Be- • , .
rényi Jenő ■ A megyei közigazgatást bizottság október
a zaJaszéntgróthi választókerületben : Bezerédy h,vi ül6,ét dr- Jmkovich gráf föiapán elnöklete
László, Boti Péter; «««*<•• ... . .........»
a zaUacentliaalói választókerületben: gróf A» alwpám lmv» jelent* a közigazgatás Battkyány Ernő, Herteiendy Jóxael; «gTe« ágaiban előfordult élményekről, valamint
a karmac-i választókerületben : dr. Dooaat Fe- • «orvosl j-lentés a megye ssepfemfreri köz-rene, Fekeie Gergely ; egéeseé|ttgyt állapot árúi telolvaslatvan, »> bízol t-
a keszthelyi vátasitókerfllelben • dr Deaeéayi Mí "oilt \'udomáeul vette. Árpád, Anyoa Kálmán ; A pécsi posta éa távirta igs^ató^ meg-
a talaapáti választókerületben : dr. Haudék k«r«f"?L Len,lbe° * ^bakaán felállítandó
távirdákhoz a községek lől kért hosiá|árnlá» Szentmihályi megajánlásának eltoegiiése tárgyában felovas-l&tván, as további%egfelelö eljárás éa annak
Agnstoa, Neokovics Vilmos;
a pscaai vála»siókerfl élben Dezső, Grnner Lajos ;
a kapomki válaaztókertletben : Fábián*. £^,03? * ** fö,<°lg,bi"
Uyala. Táncai* Lajoa:
a kiakomáromi választókerületben: Jerly Adolf Fereaety Jánoa -p-
a gelsei választókerületben : Modrovics János, dr. Vieta lgn»c;
a pallini választókerületben: dr. Bentaik Fe-raoe, dr. Tripammer Rt-xső ;
a axtpctkt választókerületben : Stlly Dezső, Bády islváa;
a nemesapáti válaaztókerületben: Vajda János, Molnár István t
a baki válaasiókerületbea: Némeib Gábor,
Marton Lajoa;
a aágodi választókerületben: Mitia* Lajoa, Krosei Gyola;
as aleóbagndi vála-zlókerüleiben: Csillagh Gyula, Farka* József;
a xala"geraxpgi választókerflleben : dr. Cxin» der litván, dr. Saigeiby Elemér {
a nagylengyel! választókerületben: Svrau-z Sándor, Tuboly Zsigmond;
• novai választókerületben: Dervarila Jánoa, StádW János;
a pákai válaaztókerületben: Danesece János, liareh Anlal;
rónak kiadatik.
A/ Ukk—tapolcai b. t. vaaui vonalon S 448—70 szelvénynél lé e»ilendő útátjáró engedélyesése , tárgyában a helyszíni szem éröl lelvett jegyrőkönj» előterjesztetvén, a bizottság a jegyzőkönyvben kikötött feltételek mellett as útátjáró létesítését engedélyezte.
A kereskedelemiig) i miniszter megkeresésé a csáktornyai, pora- és t virdab\'vatalnál helyközi távbeázélö állomás létesítése céljából való kibővítéséhez szükséges helyiség megszerzése tárgyában előterjesztetvén, a< a járási töazolgabiró-
A sxentgyörgyvari r. kath. a radsmoai éa ká mabásai iskola, zalaaaanbatázai községi, a galaai ág; e». a íelsOaörgiesei ág. ev, á iesenczetomeji iskoa államsegély iránti kérvényét a bizottság pártnlólag terjeszti a miniszterhez.
Ban Samu nagykanintti polgári iskolai igaa-gat\'ó nyugdíjügyében a miniszteri rendeletlel kbveielt jegyzőkönyv felvételét a bizottság elrendelte.
nak oly nd»lib b\'i liigy -*—attrair
K*yer Vilmos ; ............—\'eMtdmrHTmegvalósítáaa érdekében a ssOk-
—a aalalötői tál iaslőkerflleibtin; BabőTArmin, Ura»aláat tartaa mev.
séges tárgyalást tartsa meg
Pál Vince zalaegeruegi lakós a dunántúli h. é. vasul vonal tttstávlatsn bellii építeni asán-dekoaván, aa épitéai engedély megadása előtt Deák Mihály bizottsági lag elnöklete alatt a helyszíni tárgyalást a bizottság elrendelte.
A pécsi posta-és távirda igazgatóság tudatja a bizottságijai, hogy Rád községben egy posta-ügynökség szervezése van tervbe véve a erre nézve kéri a bizottság véleményét. Grdetn egea határolni hozatal e ölt a bizottság aa átiratot é» annak mellékletét véleményei jel\' nléstétel végett kiadja a járá-i löe/olgahirónak.
A közigazgatási bizottság tudomásul vette,
a lenti! válas/.tókerülelben : Horváth Gy«xö, kogy a k-reskede rmiigyi miniszter Baxsi köz Tótb Sándor • ségben postahivatal felállítását a ,csekély for-
a lelenyei\' válaaxtóktrllletlien: LukoviU Pi-1 i*10™ miatt nem engedélyeate. reac Zakál Gyula" ! Ugyano<ak tudomásul vette n kereskedelem
a szemenyei választókerületben : Krkingerlf"\' ®lB\'Ml,rn,k mk,ikA ™Í •m«|Jb«0 látván, dr. FaWán Zaizmoad; jtuda ja hogy a közigazgatási biaollság azon
a kerkssz\'D\'miklósi válaaxtókerülHben : kimének, bogy a K.well-caáfc^prnyai vona-jóm ckü 1,1,4,1 • Ion nytron aoalekedö vooat a téli meueirendben
alcsa*atregi válapa\'ókertlslban: Sándor János, i >a meghagyassák ; továbbá hogy a 6068-0068 Osvud Joxaef Isiámu (eoer«onat Zalaegerszegről Alsólendváíg
a bakaai válaaztókerUle ben: Szanveber íázaef, I »«"\'l7»aállilá.ra is l*e> destessék. v iu- Nénfinr • |aa ukkl és törjél voBá\'o«ailakoUsok kedvesöb-
Kaller Nándor;
a azentgyörjyvölgyi válaaztökartletbea ; dr. Berger Ignác, Zsiga Gyula;
Aa alsolteévsi válaaatókerflletbtn: Hajós Mihály, Fna* Nándor:
s dobróaski választó kerflletben: Strauaz Flórián, Forintos Tiiutz;
a lurnischni válWfukerflletben : laoó Ferencz, Némstby Ferenc ; »
a belatlaei válaealókerflletben : Vlaaii* Nftn-* dor, Kollár Péter;
a stridóí vilasztókerBIeiben: Tótb látván, dr. Wollák Rezső;
a muraüzerdahelyi választókerDlatben i Szilágyi Gyda, Lanner Makár;
a eeaktorayai válaaatökerö eiben i Molnár Elek, Praaáta Alajos;
a drávavá>árlielyi választókerületben: Ziegler Kálmán, Kornfeind Nándor;
s bottornyai választókerületben i Zakál Hen* rich, Muray Róbert;
a perlaki váláastókerfllelbsn : Síposa Károly, Verly Ernő;
a bodosáni választókeröl.étben : Tivadar Ferenc Kisfaludy Gyola;
a tauravidi válaszlókerflleiben i Séljromy Tivadar, Babica Gábor;
a kotorí váluclokerfllelben: Hiracbler Miksa, Esle György ;
a domborei vá aastókerfllet ben; dr. Böhai SatdnSy, Gr*»s Alajoe;
a nagKkauiuai etaö válaaa tó kerület ben : Simon tiábari Hwkáaji fcde;
bekké téiea\'cnek, elegei nem lehet
Kir. (anfelflgyrló havi jelentése szerint ezen idö\'Zakban neveztettek ki a >atalövöl uj állami iskola tanerői. A minl<iter jóváhagyta a Csáktornyái kö/aégi képviaeiötss\'flleíaek a törvényhatósági jóváhagyással ellátott ajánlatát magé ban foglaló "szerződést; a Csáktornyái községi elemi iiu- éa leanyiakolák helyébe a magyar nyelvű állami elemi iskola 1008. szeptember 1-én nyílik meg. Esen időszakban tárgyal) a helyszínen a kebídal r. k. Iskola fejlesztése, esetleg Kustyánban (elállítandó önálló Iskola ügyében. — A nagykanizsai állasai elemi lakó* Iák igazgatóival aa uj Utasításéul kapcsolatos, nem különben az iakolal életfel másképen Is 0 seélQggö szellemi és dologi ügyeket tárgyalta meg. — Meglátogat\'a a battyki éa végeui is kólákat, — volt afrólendván a ftllumi iiu is ko\'áhor felállítani tervezett tornacsarnok Ügyében, — A Nagylal(|n még ebben a hónapban megnyitandó Ál ami iskola aservezé^a leint a löszujgabirtval egyOli a helyezinen tarjfalt. — MegstlapifaHak a podbre zti üj ál ami iskola 1902 évi megnyissanak körtHiiiényel.
A vallás- és közokiatasflgyi mini-zter a ba-dacsouy-toinaji r. kaib. iskolának évi 800 kor,\' a holticai r. kaih iakólanak évi 800 kor., a felaöpáhoki r. kath. iskolának évi 800 kor. segélyt, a bntlai köaséui iskolának évötödna kor piMékot utalványozott, miről a bi/oitság az erdekeit községeket a miniszteri rendelet má-aulatáaak kiadása mellatt érteeiti. I\'
A város házából.
- Várod kősfytt é*. —
. Nagy-Kanizsa város kepvioelötestfllete tolyo hó 18-éa (ártott közgyűlésében — tatot már regisztrál luk — nem kevesebb, mint^tusa Bgygysl foglalkozott.
Midőn aa első Ügyről berelerált Lmgrfd Lajoa v. főjegyző, alig volt még a teremben v. tanács tagjaia kivttl nyolc ember: pedig ezen ügy elég érdekes volt. — A belügyminiszter ugyanié leirt-tilag közölte, hogy a vfyrosi ügyvitel és pénzkezelés felülvizsgáláséra kiküldött miniszteri biztos jelentéséből aat látta, hogy aa ügyvitel nem teljesen megbízható, éa kisebb-nagyobb szabálytalanságok is forognsk lenn, utasította tehát a várost a felülvizsgálásra és a mulasztások pótlására. — Zala vármegye törvényhatósági bizottsága kiküldte RoUtr István és Zt*gUr Kálmán Űsott*, tagokat.
A második tárgya\' a tanács abbeli javaslata képezi e, hogy m mUssáki—dijüKitt helyett agy itMglénii belyet\'es mérnök uersödteeaék, ki a lolyó Ügyeket elvegezni képes, mert a Városi mérnök idejét a laktanya építésének felügyelete teljeeen leköti. A müaaaki tlijnok liaetéae 1800 korona volt, a h. mérnök, ftzttéae pedig 8000 K. lenne. Hosszabb ée heve* vita után a knigyülée elfogadta a tanáca javallatát* m*>y ellen oaakw dr. Dtek Józaet v. képviseld foglalt erdyesen álfáit.
Ugy a Herceg Batthyányi Slrattmaon«t*U hitbiaomáuybót megvett ingettanok, valamiét egyén vélelügy érdemlegea lárgyalá* alt nem 1 kerülhetett, mert a városatyák nem tollak kel.0 azámban jelen.
Saivesen hallotta a képviselőtestület, hogy s hercegi hitbizomiay megbitottjai aa adásvételt szerződést már sláirták ée hogy s várost teaaes a szobán forgó ingatlanokat a közeli napokban át fogja venni.
Eptrjmp Sándor v, képviaelö a képviselőien* tület agy előző Uléeében sürgette a saagéay-llay rendezését. Akkoriban as ügy tárgyalás alá nem I kürUlliclo\'i, mert nem von a kalló időben bejfl\' lenlve. Eperjesy mosi is csak egész töviden aat | bangozlatla, hogy szegény-ügyünk állapota botrányos, és mivel a szegényügyi bizottság nem téli semmii, dolgozzon ki a vároeitaaéos sürgOe javaslatot a szegény Ugy mikénti rendelésére. — Dr. Rotíuokild Jakab vádaimére kelt a szegényügyi bízottá ignak éa a vároaatyák asm kis meg lopetéaér* kijelentette, hogy alaptaMaaul vádolják s azegényügyi bisottaágol atalaeatáaaal, mart hl* ez megtette kötelességét! kidolgozott egy javas* latot, melyet mér hónapok előtt be ie \'nyújtott a városi taná ehos, ahol aionbaa — agy látásik
léire\'eltek. Kiváaja a bl/ottaág javaalaIának famerletését, illetve annak kia)omaiáaát
Vienw Z aigmond po<gármae(er azon egyéni néaeléuek adott kilejeaésl, hogy a s>s(ényftgyi bi\'Olt\'ág lavastata aem keresatUvikeLX Mivel asonban s városatyák asen kijelenté* d»oáre ja kíváncsiak eaen javaslatot megismerni, albatá* roaiatott, hogy károm kónapom^pHU a várnai tsnács saját Javaslatával a szegényügyi bizottság\' java*latát la terjessae a képviselő testület ele.
Tripammtr Gyula ée Vngtr Ullmann Elek városi képviselők a ka>h. \'emeiAoek keritéeael való ellátását éa a lemetö n od-aaMt sürgették, . illetve iuditvanyosták. Többek bosta<sóiáaa után abban törlónt megállspodáa, hogy előbb szabály* rendelet kesziiiessék, mely mindesea dolgokat te ölrlu A szabályrendelet eikeeniesere a kővetkező bizotiaágot küldték ki: Inpr Vilmám Elek, Knorttor György, Eperjesi/ Gábor, Nith Norbert v. ké|ivlaaáők, D*dft Peter randörtőknpitáoy, Ír, fiiitt Kálmán v. orvos e* Király Sándor v. wéra.
Nagy vitát okozott a tanács abbeli javaslata, mey asehnt a »nro-hazi hivatalos helyisége nrk |a a VágÓhidn*k villamos vezetéki munkálatait X^aa jLajoa éa fiái _ qegnek ajáaiija átadni, min v

^Nagy-Kanizsa csütörtök
a* aránylag lego osóbb ajánlattevőnek. Dr. Dick Jómef erélyesen tiltakozik az allén, hogy a vároa ezen oéagel egy u abb szerződé-t kössön. Ném^rtnti- szava/ást kert, me y e« ia rendeltetett; de a siavazá*~~?röfr~iniötegy busz v» képviselő jónak U la meijetü>ni éa igy a megmaradt képviselő kőiül cs>k heten szavaztak dr. Dick József v. .képviselővel, de elvbe** a többség bizonyára az ft.pártján volt.
Már t ljsaeií besötétedett, éa a képviselők száma leapadt Í2-re,
veietóntTETepTRae
Zala 83. szám (4 lap]
1901. okióbm hó 11
éi mint kapitány víi5ult~"l|jnp®aíöm Ztla egerszegről neje halála után Míkcfara költözött és szerény nyugdíjból éldegélt A b ikssi választáson lelkesen küzdőtt a 48-as jelölt melle\'*. A halál hirtelen a jó öre^ katonát; szívszélhűdés ólts meg. — A ?alamegyei honvéd-egyesület a kö.etkező gyászje entét adta ki» a zalavármegyei 1848—49-es houvédegyesQlet mély fájdalom mai tudatja szeretett bajtársaknak Thege Konkoly Ltjos volt ^848 - 49-ei\' honvédhadnagy midőn a közvágó hídhoz [ később a m. kir. * honvédségnél volt nyög. "TíTUtT—KVHÍHsra. \'Ezen j szazadonnak rövid szenv^de* H\'ftn, azívaléihJd^g
— Heggyaladl iilAr. Szomksioa ssts a a/entferencie templomábsn ss sgyik oitároa #gy égő lyertya feldőlt és ss ottbeWrd psptr-koszoruk meggyuladtak. Mielőtt nagyobb kar történ betelt volna, s tüzet eloltották.
- A ¥«lla^etéfl kérdése majd mtvien országban napirendes vsn. A bulJftégeJéa bs«saos voltát beismerik ugyan, de ré«sben tbeolog sí, mé* inkább törvénysiéki ervekkel küldenek s hullaepetés behozsisis elles. Nérestorssátbas jelenleg 40 bnltaégetsei társaság áll fsa, körülbelül 12.000 t«ggai, Franciaországban ia egy
célra 51B14 koruná uaayzoit eló annak idején [ kővetaeztében. é étének 76 ik évében, a halotti nagy társaság működik ss eszme terjesztésén, a képviselőtestület. A t náes most esy ujabb\' szentség k ájtatos fefrétele ú\'ftn f. bóöán Mibe- Párisban 1901 évbsn már 3>>26 holtestét égettek tervvel lep-it elő, mely szerint az ui nem lenne ] fan történt gyászos elhunytat. A boldogoinak el. Angliában 8 krematoriom. Q»«tsarssagban egyenes, es eujr e^ ftl méterrel keskenyebb j-H$idi maradványai t. október hó 8 án dr e. 10 22, az EgyeaülUÁ Hámokban 25, NeswtoiVsághan lenoe mjnt előzőleg tervezve vo.t, descaak 83796 órakor a mikefai kőztemetóban\'lognak a róm. 3. Budapesten ^s hatóság szándékozik egy kor. kúhséggeí járua. ^ I U\'h.. vallas szertartásai szerint őrők nyugalomra í krematóriumot építeni, s huilsdekok, ingyen
Epe jesy Saud*r felszólalása után Elek L#ípón téljet ni. Az engesztelő szent mise-aldoxat ugyané eltemetendő halottak és n kiásott osontok el-indltványára az ugy targyslasa1 a legközelebbi | hó 8án fog a novai rom. katb. templomban a [égetésére.
közgyükére halasztottak. Mindenhatónak bemutattatni. Legyen kötonyüneki1 — Kellés háta««ágkitéa. A mult telen
Dr. Fr«ed ö<íf)tt v képviselő a küzgyülés.a (Old, Mlyen oly sok viszály éa honfiul j történt Igaion, hozy Csik János otUni földmivee ehiapo ásat vei c í zerünes mert alig néhány fájdalom keserítette. Isten veled, szeretett baj-; beállított Mészöly János körjegyző - s anyakönyv-v. kepviselő*?olí mar jelien A polgármester rtárs. a viszontlátásig! Zalaegerszeg, 1901 október; vezetőhöz aion kérelemmel, Ingy ő másodszor azonban ezt n>m\\tartotia indokoltnak, tehát a b<> 7-en. ^
meg tárgysorozaton I vő 10 ügy is eliutézesref — Niiiretl niiilataág. A nagykanizsai került. j Alt. Munkásképifi Eyyeaükt yssámapi szőre\'i
Ezék közjMel^ liijOkj^Jioiíy sz 1901. évi dec. mulatsága fenyesen sikerült. Déuáu nagy- ; y 31-én lul épülő uj hazak póladó mentességi fetvonu ás volt a város több nff&iban. A sgo további 6 evr-1 mt\'g- svaztatolt, A behajthat itlan* katlan látvány óriási közönséget vonzott az na vált pót a dók uirasa elrendeltetett.^ A közig utcáVa. Éne pedig zsúfolásig meg te t a Po\'garfc.
biró»á« iteleti: aiapjan Franz Lajos és fiai cégnek Egylet nagyterme, mely igen szépen volt diszi»ve; j (eleket összeadta* Caikssk azonban elaő>zbeo a tOle jogtalanul beszedett kövezetvftm vi-szafí-j de a lexnsyyobb díszét a íeremoek Wusztl kötött házasságát föl nem bontottnak, vagyis jetik. < Lajosne a gyeiig d *zivü b róné es a rendkívül érvényesnek mondották ki ígySŐvettette! Mészöly
Tudomás íl -ve\'etet" tuvábbá a belügyminiszter suk ssobhnet szet b l»aay képezték. ^-A.aátye-
seket állandóan több mint száz pár táncolta. A mulatság a legkitűnőbb hangulatban késő reggelig tartott.
~ Péiválautánok Ma csütőr;ökön Zala-vár megy ének két val asz* ók er öleiében, & letenyeu
abbeli leirata, hogy a kŐZkóThaztioz megfíiyelc osztályt nem engedélyez, mert ez Zalaegerszegen létesin tik.
A v. pe ztarak éa al pok íéléves megvi/s-gáláyiról s/óló bi\'Ottaagi je-en\'eni ugyancsak
tudoinaHuí v^íte^ *p ugy a Rtskanizsal írt athe iben—és—a baksaitian van pótválasztás. Mindkét határozatot helybenhagy ta iyezése ügyelten tüt jelentest, rrfely -zerint a I oelyea heves kü delem le^z a kormánypárt és a — A gépipar valiága, A boe-rsntartó munkálatok a mtiüsztet részéről elrendelve lenek! néppárt közt. A választások előre látható ag gazdasági pangás súlyosan nehezedik a magyar*
\'is szándékozváú nősülni, adja össze újonnan vá-J tasztott életpárjá/ al. Levén ö slval> férj, felmutatta as anyakönyvvezetőnek as slaó bírósági ítéletet, a mely At első (e\'eaégétől stvAlsosIjs. Mészöly \' anyakönyvvezető nem gondolvsazra, hogy s va« [lópörókben hozott ítéletek hivatalból fátmeossk ] a kúriáig és csak igy lesznek jogerőse*, — s
janyakönyvvezető gondstlsnaágsmis s kettős básaaság kötésének" Vétségét, ■ mi\'tyér s ssékes lehérvari törvényszék májuslura megtartóit végtárgyaláson 10 korona pénzhanieté«re éeliivatsU vesztésre itelte. A tábla — fslebbezés folytan — a mult heten tárgyalta ez flgyet éa u első foko
és ezek legközelebb folyamatba>is tétetnek,
országi gépiparra, ms!y oly nagy válsággal kftsd,
bogy ez idő szerint 20.000 munkás áll toglsl-
lzmJ? „ r A^i > a ü^í i é4 ■ t ko/ás nélkül és legközelebb még 10.000 vssitti
képBhweMMlyfr-Wia-ir. hirdetőt nép- mUQká ál> tdtlok •
csak késő éjszaka nyernek befejezést
— Kagy*néptoisliola. Az Alt. Munkái*
folyó hó
— IIIröl lilueiezéN. Ö FelsAge, a kiráy dr. QyenyS Kornél hudapt-s i kir. aljegyzőt a keszthelyi kir. járusbuüsíávhoz aibiróvá nevezte ki:
— l\'J t a ni tón o t\\ Val ás- és kft oktatásügyi mims/ter zl6ra/oím Katalin oki. tanítónőt a
[kézségnek kell- felaltí4<,b». állandó helyetteeul bízta meg. fizeti.
llHialo/av Klein Jiizaef mgykánizs*i divat kereskedő ii ü i eie f/öI; Wtiss íren tolyó ho 15-an este hosszas •*z^nve<tes utair életenek] 28-ik evében e hunyt. A gyászeset aiiaianos rca/f |
tomboláját a e^közelebbi vasárnapon 20-án fogja megtartani.
— Tlseuhal lilaebb fttldnalvr^-fakola D irányt és Wiassic* miniszterek együttesen 16 kisebb Íöldmive8-i*kqla felállítását tervezik. Ar.okban a községekben .állítják te! ezeket, a melyek 20 ka*, ho d főidet ajaulan »k meg ax iskola céljaira. Ezenkívül az iskola*épületet a A tanerőket a*
<k
vetet keltett városunkban tese a következő ;
Klein Józ»ef a s «jat, v A«-z*s r ki\'ii-ag H^Vf ben iiön szeretett r* ft^ejiio\'U jobb SfiyfHiuk, gyefinekí:^ Klein Józané a*of \\Ve»-0Kiób» rH5-mi \'\\>) ü én 6 és bol^H. tjia / a H«á ^ elhuny tá\'^9
A boldi\'gult hűit <et;* hó 17-én de ur \'4 ói^k-izr. sirker he*; örök ^u t Nagy Kami* :., Iliül. Aldá^ r* t»fke- potior ! K \' ü\'.v, Wf z Sí. o<f ne iiiín W i-z M w.-ai>«\' ■ r.r ut \\j.». M; ayetiiiek*-1. Mar»u Hui
iVd gysazj leu-
min\' gyermekei és sz
•giórt szivve* j eini
n. hitvesen* k, a ieg
t^ tM-r en unokának
lr»; «k 9Ut. évi. . „ .
i mii i n nyker ai •kor • élének 29-«kIfi^.tx.
8-ik evebtu lör enl
i lO\'.\'l f\'

Jc
evi október j a linlybtl
mi.
tóber 16 án mint t\'rje. .\'iyj». ö/.v. Kti«ru* mttit Ed \' i z
nifiífa nTy r •
Olga litioi te i ve et.
— Itendii iiiegjei kÖKujDtéá Zalavaravcgye toivényUató ag^ bi/ottaaga f. október ho 19-éti d. é 10 órakur remi" kiviiii KÖ gvii ó l t rl. mely largxál a/, ehkliutbiióragtül .-\'/u\'á . 33. t ez. \'18, n euniietl. .fci/ajSW lérltalc tTiegvata^z-ta>a\'képezi. w\' V
^ ^ski fd^k lai«uji«. Meghat\' a jó M trk^ry ratal, ffitek öttg ho» Vüd; a k\'i sok-^v^u át Zaiáegfra/ew^h éli < o de-< Yis^\'z,nouuitsHga-)^me>; a hatóaaz a ban. Tne^t Konko y t^yoa V^aig UiizdiHte a [ tí^alU az « szv iB :»rcot ea .lay-tM^ > it . e^taz^a u du sz< i;yezeli houit d
—- 4 kereakedffkl ellen. Mióta ijetbe-iépelt a kereskedelmi u a/ók működését korlátuzó uj törvény, folyton akadnak gyarosoK, külöhösen a küifó diek köz \\f, akik caellel rav <^zkod ««sal nap-nap u án inegkiserlik a tór -eny kija\'s/áaat. Hazainak a vidéken a»ukkal. megrendeléseket gyűjtenek, > ugy ve» ed \'m-ie h fnilodési korát eiŐ magyar ipuiusokoak. A törvény kj<l\'zá~Ht Cflozza az u tavaezu kigondolt terv ine ynek ioegV\'<|Ó>r,a<<áii itio>t tiirfdozik néham kÜTf\'tTdi ki dó. Eze* a i>K|eMkedok egymass 1 zoveiketve, uria hmaiozt <k ei inigukat hó.\'f OMg oib Vi l kl v rueokhan k^z sei «gy Üa<elet n i iiak s otmet\' a a-/, jak el srttCtkkelt a k \'ZŐn éget. Az ü/.l • tje. \'-- y »» i l»»*ri aKf-t • ml4>t ne yb li keiesáiiiö, ki ve*z-del>m uelkül gyojih^t itz ÜzHé|)**i zeli linoz itt idegen arukr i megrende esekpt. Tudomásunkra ju\'ol , ho*y a Kyarnsuk .. gko/elehh Duoan ai "ii i«yi*nak h sonló célzattal Uz etet. Á nieal iz Íjuk npr jar> is vain»unkhin\', höí».y az üzl^ta #lio> mi sa meg^ Az oj Üzbtben un és^u4>i d vatei k k»*t aiu-i"\'uak h evsz »k uK|i>t ily uia^ckre mk e^** z viios teniAiltin in grendeleseke\' gyÜjténenek. ló • l» re tflbiv uk i liHiósug lítiy\' ímet a kut\'ö di gvai\'í\'SO\'iiak erre a IrpuM\'^lQ renvleiére umHy a* kereskedik ^leo Ifimé mtezve. A \'órV\'nyh»n
tonitoH tfá I
^í ia
le kü\'r\'s^ iuely4yel kieszelt terv ; kivitelit\' on-g pp»*n e.Z\'Tt a h.itő-agiMH ke l résen leunT valamelyes ohan int^Z^ ed^st kell >• er s.iíp, mely-Ível a kitrfsk*d iI^íd VWar> aj á^ára iratiyulo me reii A.lo et itH^h U^JÁV, .M A - u tűi még tlgv* ije w ►re-kedelmí u azók invázióját,! 20 utazó allpmá-ozik napónta ki-\' í s arusbnii. Vájjon valaureiu^i kizárólag >eres^| gáll j kede-ek^eu kiualja ai\'uu /
azokban a gyárakban, a hol mttlskatos-trslst kéaziteqek, s regi 10.000 munkás helyett moh 1600 dolgozik, a vagaongy arak ban 800** helyett 8000, a vasöntődékben 3000 helyett 1000, a (vanzgyarban 12-15.000 helyett 6000 a igy tovább. A munkálok s kormányhoz aksrnak I fordul segítségért. .....- ——
— Arcképes vsisll lgs>slvás)sk. As lau) [ állami alka másoltak fsláru vasúti taene\'jegyek
I váltására jogosító arcképss evi igss^iváaysiiuk a következő evre való érvényesíté*f ayakras kisebb nagyobb késedelemmel szokott jársi, s minek oka abban rsilik. bogy ss erdekeit hivatalok alkalmazottaik arcképes igasolváaysit többnyire as elogö ev u olto honapjábao küldik s m. kir. áliamvssutnk igazgatóságához, snd által tor ódás támad és a muukalkodá*b «•« asvari idéa el0« Epoen ez» r a nv k«r. s á\'nvsaÉ ak iga^gs-tósága ff huj a aa erdekei b v»taioks\'v h»gy a Uivsiai \'őoóktik, kir* tőUssgaiók es tanf*4 ügyelők a kartt<«*i«ÍH t okep<«a i \'Sotványat gyüj>s*k Ö-sza i a te>íké*i\\bh itov* oher bű to^yaoisu Üld* jéa be a to áo^mvasui«k g zgHtó ligab • , liogy a^ok még s »sracao*<yi tt ia^pes aiőu er veiiy**sitve vt«NZHér ezb s-au^k.
— A fáplaeéMses«ars« Ez* az álls t eay vid ki v*«d álta A vendé* • *» k -zÜk«ega volt liiesseros dr-, iu>g lop ncene is. Mi Irrm»\'»aetf4h»bn, mio h g s *et alá boi -aervezett egyet, « palyáaa ot hird*oett tÖpii\'Cef\' m*szaro.«i atia r«. k^^tnui*ieii esetre ig^o k«* detyis doio«! s ^ •t.u^fcfeot»*i(<>«aia* elv^t bainu-m o^an ervfnyeaili. A tő|>it»cer oi bajnsthsa
tied ik m> s ár-\'M*«eg»\'dde, kiuiegt a v<«,uhidra9 ott a** bemegy a *sekbe,%>tt rottis 4 Ib^u pedig trlvesn s fekete kabátm, «\'ai«étái .oe*p á a b»na alá a lesz belője Ferenc* vagy Peri, mát mim aho,tv a vendegek 8\'óiit)ak öt. S míg íjé"\'"
trhetne ^kadaivucm ie öu k«gyei|,nül >ágjs le a as«l-j ÍH^ i alld-g Q.M Jidélután ábr^ndoesu es ssslideu segiu tel s tavozé vendég Nóltőjet. Gnsk srrt vssyunk lkívan&«iak, hogy t kapuvárt vendsalő*, s ki est £* kiapekuialts, ksp-e írskka* osészAroe


eoy».
— Érns*il*kl rl«l aa#l#al|váai|r-lelep Nagy fting>a ,bi d-té ét s t. ö. olvaaóközOn*
aeg szivei f>gyelmébe ajaotjsk.

Nagy Kantié* oütörtök
Irodalom.
Zala 83. nzitn (5 lap)
1901 október hó 17-án
— Kit Lap. Több mint negyed évszázad óla gyönyörködted a «Kia Lap- onuü képes gyermna* m»ág Magyarország apró olvasó kö»öo*égét. llilről-béire nini aeiveaen lálott vendég kopogtál bt a magyar oaaladok ha leaába, a bol a vidám gondtalan gyermekek repeaö n/tvvel várják, ujjongva kőaaöniik é* találgatják, válton mi* o«oda *tép*l, kedveaet boa magaval a „Kia L*p" legújabb száma. A „Ki* L?p" gyönyörű tartalma-boa kép-at dia*ea kiállításban jelenik mag, ramdaioná lat ára oly öntikéira vau asabva, bugy mindenki könnyen megazere*hei| gyermekének. A *Kt* LapM aa agyatlan magyar gyar m»\'knj<*ág, melyet a Vállá*- éa kozoktttáaügyi! rongy. sír. minlasterium aa elvrof nópiakolák, tanuló tfj«i4gnák olvaatnányul aJanloit JfitŐ* Azeiésl or>» { avenkent 2 borona. Mutatvány* aznmot ingyen kflid a kiadóhivatal: Budapest, Korepcsi ui 54.
— Háztartás. Kür\'hy 1 Kmlloé *4erkesx\'ésé-bas éa aa Aih\'Oeum r. I. kindá-álntn havonként 8-azor mefjeleaö „Haatartaa- a magyar ga/da* amony oknak egyetlen magyar lapja, n.aly a Ima artaa minden agaban útbaigazít, >t ad,belylye • kOaaal kepekkel rnagyarázva. A .llaaturta*" bő eaépirodelmi ráazét irodalmunk legkiválóbb uiüveiöi sserkesatik. K01U\'tnéuy.ok, elbeaztJleaek a a legjobb írók tollából élénkítik a „Haatanán* tartalmat, éa a mi eaínten igen nagy érdeklödeare aaáutll: a divat ia aaolioa jut iráaban éa kepban ennek a maga nevébeu egye>lan lapnak a b#aahjatn.—A—• llaaiartáa« ••gyönyörű- aainea b rité*ban . elenik meg éa elölisete*! áru 4 évre 4 koiona. Mutat ványaaáinot küld ingyen a kiadó hivatal: Budapest, Keiepeai-ut 54. aa.
— Magyar Basár. Kzt a legrégibb, legjnbl divatlapot nagyiónvni Looyai. Hindumé aa ti llenUner Ama aaer>eazlik éa áa Atbaneum r. t. adj kl. A „Magyar bazár" az egyeden magyal divatlap, oieiy havonként aégyazer jelenik meg mindig bő. dtvatrée\'asel, gyö yörü színes divat képekkel, éa illnaatráll *zepirodalw i melléklettel. A~ «#agysr ftaisr* borítékján annyiittdnwil^ közöl a űraaaagbol, háaUrlaHbóJ, regény l(atueunyit egyelienegy Sem a bazai divatlap >k közül: a • Magyar tíaxar« elöflseteai ára { evre 4 korona MuitiVNQyH&aiuu ingyen küld u kiadóhivatal Budapeai. K< repefi-ui 54.
— Magyar Nemzet, melynek föazerkeazlöje Jókat M-re BrkbiCd (iu^.lav, felelői* a/erkeaztöje Adorján Sándor, aat a kte/ainilhautlaii előnyt nyojtja olvnaóinak, liógy 12 oraval elöai meg az Ö»azea lő»ero«l napilapokat, a ugyanakkor, amidöu itt a fovaroab u a reggelt lapokat oivaaui kezdik, a „Magyar Nemzet- már na orazag teglatolibb v.deketo >a elmondja u t*g-nap ouazea evemenyeit. A »M «gy «r Memxet«-et o>ar a« taii vonalok roptuk a azO a/.i-roa értelmé ben a Karpato tol aa Adriáig ea dacw amak bo-iy utái* eata U órakor j»ieuik meg, mindent tud éa mindent közöl, amit a tObbi lapok csak uiaanap reggel boánk, £a me^ia a >Magyar JVemzvt* a legolcsóbb napilap neipo*ak nálunk, luatl sa Vgeaz KOnliueneea. Hdhx^ buazouégy old* Ion jelenik meg r« nd«aen ea tlőíu téai árn egy üora oe^tf Qaaa t korona. Mutatvany-zám 6 napig ii<gye<\\ Gz\'in : »Magyar Neu«aet« kiadó-bivutaia, Hudapea , Kfrepeai-u1 54. *x,
— Az Eg^aágea Nemzeti kösoktatás. P«ed folyoiraU uatonerr fűzoie a »0vetkeAÖ. nrtalom-nial jelent m-g ; A u* mzeii elet inegetőaiiéatv bek módia. Láng Mihu y. — Nemxeli hiba. KfCüö\'hy Gyuh. — A tiiaayar nyt-ly sikHfea UnliaHH erdekében. Tealáa Lajos* — Aa önn-áióaag l»|e. Heztollitol- V áatani (eideaeg^k a oepiakolaban. Pa la-aa Bela. — A nAn«*veléa lege*aA bajnoka. Z bumenOKy Ut^án. — A polgári ia»ol*. Deintf Karoly. Ül0<>lé|er Imdulom.
— A rsnaiasanos Álfierí azt mondta, hogy az embeil i»0ve» y e y»aer n^tt nagyrn, nkkor ia XV, aaaxiidbaii, akkor ia ulnazor-aágban. A re-
> aaiMm ce napja, a m*\'ly az ejtiberi növényt oiytn m»gaara nnve^at«t e. máahova ia eUÜl\'tte augaraii éa az o asz renaia-ane -azal kfel ♦ gy idwben Hp<n>olorazátfban ia támadt egy aj re-öüiaattne--u üvea/^t, a nielyet á közóa nftgy n p növe lj d* uii\'ly nek miii\'Ven izeit megiaiazü\'t, liogy •panyöl tőidben azübtetf, A spanyol épi éazel ^gazebii virűíuii akauriaii baj 0\'tak ki j a ne
aani I 8\'in tmbra u<
rajt éa iorm« H ellepik, caoddlatoa boMvelk alatt, a koruaok faragott azárnyai kAs< még moal ía ott aunog a romantika lebellete
Kfz^knali a ONndála oa ^pule\'akiiek a képeit pedig mind tnagtalalnl a Nagy Képea Víhgttfr léuat 186. füaelében.
A 2 i fl nini liftK^ munka azcfke»at^je dr. MarnaII Henrik, igyet«*mi \'ariar, ki egyúttal a katet írója fi, K\'gy*egy kiHe dra diazea f«lbőr-k öt éibeti 10 korona ; fUzéi én kint ia fillérjével. Magjelon minden betéti Kapbató a kiadóknál (Bé vai Teatvérek Irod Int.
Budapuat, VIIL, OlMi ut 18. aa.) a mladaii hazai kOnyvkert*akedea utján
■Ifáatéa. a v.árvaaaeke lőliMvjs
N-K-nci v.árvaaaeke tólíiífja Kovácsit# Katalint, boay nrva»ári 6rAfc»*g«o*a löt* vétele vágott gx; árraaz<*kn-I jaréafkétáek, —• illetőleg a itten nyíl e« az smlnett a/eméh id4« küaben meghalt volna, sa arva«zék fólbivja aak-k a nev<*/et>nnk a várost arvapénataibss kez^léa alatt levő 1683 korona 77 filleroyt kéaapenz őrőkaéwére igéoyt tartanak, mtkép kapbs\'ó 00 ói\'i köi\'id\'^i igényükét . .tikmányok bemutatása agy (ÜZMt, me\'ieil 1901. évi november 20-áig as árva«z>k»éi igazoljak, 966—1
Hudipr
Béfi (Wlta)
»zök( — * tannak
Csaktorafa ■arat
Közgazdaság. |
m
Terméketleii gy llnftlealák termővé lélele.
Gyakran \'l ifordül gyö^öle-őzőkben ft* a/, eaet, hogy egyei fák, kolbiió»eit az Időaebbek nem tetemnek • a kivágaua aomára jutnak. — Aft Ily fákat egy kevea utánj iráaaai nagyon könnyen termőkké t#boij;UH, ha n következőkép oae ekazUuk.
Teled a la korongjának ful atmerője arányá\' ban a fá Uitsae kőriii áaó< yom az^lea, 3
áaónyoní mó yaegtt körárkot aau> k a az ebben lálbató / gyökereket elén keaeel lemetaaazük. iraufin al aMMI. liTtfoÖöii~r*WöT*, "tttetv egy réizé öaa-evegyítjük mü rtgyavai elfgyilett 1 koiupoaztfölddel a nz árkol ujrá kitöltjük.
A mela^éai helyeken ronios uyokerek képződnek, miílyiik az erőu jen földből *nkk «l több táplálékot I kep"aek fel\\" nMi, min na oly fak gyökerei,| " „ " mélyek netil vo\'ak níégrael-yVf*/ - Ezen elj ráat altat tsvaftxnzal a la lejlöiléa^ viaxntávlatik a a gylVmölcsrügyek fejlÖdéHe tódig e óaevftatik.
Tanueaoa leaz\' ez»mkivüi evenkiSt valty á tél Bad»p«iit (olyamán, vasty rü/yl\'ualaakor jó trágyalevelj vagy hígított—»r->tivsval—inig»»niÖMii a—lál oly* tonnán, hogy a4 ttrety ia idej hez mérten minden egyea évére eiy OntÖzO k-tnua tiágyalevet Öntünk annak tányérjára
Magát az e^éaz eljtráa\' mind*n harmadik évben ka 1 tptnéieliil, mor körű belül ez az aa idő, a mely alatt a fa kó ül levő gödörben a föld tápanyag* kimerül.
C iikn-Mii \\nltM -nnyi gyttmÖloWa meghálálja az ilyen küzelvat, kifért lt legfeljebb a inaudulafa, a dtófa a a^elH yeaafetrtela képez.
Ma, h midőn a gvinn>»lca mind keresettebb • xportcikke vaUk, nagyon ia \\|tai datoa dolog, u len* köiü\'irt elj&vá^ alkaima/ása, mert roppant nwgy mirtakhlil képeaaá teazl aa a fá«<.at bő teriitea e\'.öalli\'ánara a ex/t\'l jelentékeny jövedelem-emelésre.
Ttoitl
V
lllltMli
Vonatok érkezése.
6S paraako.
lw „
i1? ••
UÖ „
oa „
140 „
E •
í2 •
25 •
lg- \'t
I aa „
íp :
ii2 •
62 _ j
rnsal L «. d a. aata ét)«l ntffat é. a. d. a. ! mu I ragcal i*fgat 4. tr 4 a W |
rHfat, a n. I
I
aseaély voa
UMI n inaélv M Miaméty M jyori „ MMiaély „ mitly „ U*1 •
-aWr „ myaa. 9
n
—■tl/ ,
ix«tnily „ WI7* • \'aaamáiy „
Vonst ^k Indulása.
47 janikor
Béea (Wlaa)
Zataail>lfáa Frairrkof
taáhUruja Marti
a ón
Ö a « „
• , 12 n 2 h
u « » . 4 , ,
2 . »
« p
4 w »
4 ..
nuil i ptfi ? aa
r»gf»l ] Mraáty ,i Ijvrr —
■awnáty n
•Mily n Wr»ri »
•Mméfy v
iteaiéty ,f gynrt ,1#
—ii »éty , *
wiys »•
aaaaiily •Mvétjr ,»
a ■
Ttrx áJM ■ i>ff»t jd. a. I d. a. Wai jd. n j r«cctl
dán«« d. a
j Ull
tor
i ^f^ d. a. d. l.
Hirdetés.
NYILITÉH
ilfitacLWfe:
N.-\'KanizMU város irvaazeke felhívja Horváth. Tánuiasí., Mg$ arvitiirt íitíÜ^igAu&i DveMcvé geti aa ár^anxeknel jeienikrzaek,— iJaioleg ameny-nyiben az emiitett aaemély idődözbeu meghalt volna, az árva«xék fölhívja szoknt, kik a ueve* zöltnek a városi arvpón tárban ke* lea al>t| levő 224 korona 50 lUlernyi keazpénz Őrök aegere Igéuyt \'armnnk, mikáp örököiniléai ige* nytUet ok nagyok bvmutatáaA mellett 1901 éwi november 20 áiy aa arvaasékn igs/o ják. 369-1
lllrdfléa.
HlNtetéi. árvaaz^ke fölhívja
Nagy-Kanisaa vnroa ár^\'aa/éke fMbivja Kis Verbbvecz Teréjft hogy árva\'ári örök* -aegenek löivétele végett a« árvtiiaaknél
%T « ». ——-r—^ .... ■ (jeienikeaaék, - illetőleg amennMben aa entliielt
N,.Ki|dtzaa y.\'árvaazeke fölhívja Horváth ;gHinetY időközben. meghűli volna, aa árv*»aék* <Ho*ity htigv artpa\'ari ördkaegeoek Uivete % ^fölhíVTa aáokat, kik a nevesíti ek n varjsi veaett az ar a^xekuet jaentke/zek, tlletőleg Fárvapmitgrbao kezeld alatt levő 5432 IC, 26 amennyiben »»z envUeU azemély időközben meg*Iftltemvi kéaipeni britére igényt tartauak,
Jieu uta-az arva-
■ átyii !<kaori*jt
I
<racn iattip<am, a ríHyek at
vibai vartml^iz
K^Mrial, á aikagonaHil íSiin-Kn-Ka,í- \'fliill
Alh
baft volna, az nrvaaz n-vezettm»k n váro-t aluO\'lavö 1283 kor, 3
BtU\'Oi e igény tnra rik ny ük\'\\ okmányok btun úovembtr 20 iy az Mi
\\k—tölhi v ja
l\'HlötMivi kb zpéoz örök tmk* p örökösödési fgé* I it)Ha atelie\'J lflOl\', M. liTiiizoljtk. 8t»7r2.\'
UjW ft miRép «»röhö*^léai ig»Miyití«« okn $#tfitt WOi éti november U
1
u itiiuatéiti
fUodUe \'>«•»•\' Hiop kAir*
nmtriiiilni
^ aviaait tal artaaaw J.k.l ■ »D« » Uai i a. 4-4 ara kast
Id« üiUaMtt t lap axajla\'tai raaiara unatkinri aitadaa ktalauaj
KiadöklTEtal
TiinMitpllal • tutiul Fülöp ktayv k.raaiaatea.
Huszonnyolcadik évfolyam 84. szánl.

KLOrnuTHJ áBát tvn ...... tt
tu*n ......•
><cMkm .4 ... •
Xyíiuif |ia>w»a au autr
■atwmrt*. nU&iai í " 1 -\'n ti
mMM fkihl rt!*f Hajit—
Politikai Spr^-" ^ Ll"
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkiní kétszer: vasarnap j csütörtökön.
NmaMia lattbk aaak íamrt kan* Ml MMnt «t
agr— mm a*« a* uiik
Nagy-Kanizsa. 1VÖ1
F alélta amkesilá *a»l»y »*■<»> Sttrketitlltrt: Bíiraa
Vasárnap október 20.
T *\'"
TÉLI ARUK
u. m. keztyük, férfi és női harisnyák, alsó ingek és nadrágók,érmelegitőkstb.
legnagyobb választékban és
. legolcsóbban —-beszerezhetők
Alt és Böhm
V*M»h4í-pt!0tt
A gyász-Vármegye Ferenttnek, aki véletlenül wiiuk a gyáat»
• vármegyének volt a szülöttje. * . Zaláyármegyében immár teljesen kíbon- Halljuk f lakozott a képviselőválasztások eredményé- ^ ^ ^1>grót űr fog
nek képe. * —Éljen a királyi Éljen a hm! Éljen a
Igazán nagyszerű kép! Elragadóan fest jnÉpp^, „Igy köszöntöm önt< Deák Fmac
A legutóbbi országgyűlésen Zalavárme-1 ^ ^ ( mSsvüigban, ,u ulán m<f
gyéből eleinte öt. később négy néppárti;^ fó, nem yo|na SnM| , ^
képviselő Olt a honatyák soraiban. Most yirmrgyei néppirt diadalkiAlt\'sának 4|W
megint öt néppárti képviselő megy az ország |lftf<J . ^^ (udtira jd h u házába.
Kilencből: öt I
11, M;
.1. .1..». .1. ,i. j,j, ✓j*/Jv/j\\ sj<i ?)S yj?/js ?jíőply ?ÍN<|\\ <j\\
Igazán megható arány 1 Kár, hogy nem heten vannak. Nem azért, mert a gelsei ördögök is annyian voltak, hanem mtrt igy egészen a gyász-
on kedves szülővármegyéje derekasan magállta a sarat;. ismételten öt néppárti képviselőt küldött at oruág hátába Tudj*, kedves Deák úr, azok a tipikus magyar plébános-alakok, akik aa ön idejében éltek a akik bizony édee-fceweet törődtek a poii-
jnagyarkik számával hirdetnék ott ffflP mUavaT* IWeakedériiVATW Mtfiftib* azt a vereséget, mely Zalamegyében a pedig a világért
Üzlet megnyitás!
= Előkelő angol
A
léfli iiiHiés
Nagy-Kanizsán
Csengery-ut 3., a régi Takarékpt.
palotájában.
_ __ sem hocaátkottak volna:
I badelvüséget érte a amrfy megyénket ai^ ^^ mtm, megtértek oda, ah.wa
j szabadelvQség gyászvármegyéjévé tette. \'jmi mentQ| Mtftím darunk eljutni. It«-A néppártra nézve ez valóságot mámor- j |yett5k uutin támadtak váUalkoid Meltemtt, jba ejtő diadal; s mivel a néppárt a maga mindanre k6w p pok( akik * |JO,j.
választási harcai közben a túlvilágra ta!,^ kQtde|m>,kt>en nagyot. hasznavehető erősen azokott hivatkozni, nem lehetetlen, I emberek. — A templom twn a szónoki ! hogy a nagy diadal mámorban oda is át lekről most már nem szabad ugyan nekik | fognak most beszélni a gyász-vármegye j politizálni; d«ea pem baj; mert ők nagyon |néppárti magyarjai. ^ügyes emberek; jó nagy webet varratnak
Képzeljük el, hogy Zichy Al*»iir gróf,1 d reverendájukra; belerejtik a leuületet a képviselő úr, szól át a túlvilágra, hogy be- úgy mennek a nép közé hódítani a leg* jelentse aa ujabbi néppárti győzelmet Ikdi j szentebb néppárt elvei számára Ahol arután

TARCA.
7 \\
Fáj a szivem...
fáj a ttirtm, <U fij nagyon. Sím tudom hogy mi baja, Ugy iretm, hogy ieHiie vűgypH^ A /Sfdntk minda kínja,
Nem kertiem raló Nem ie kell nintmrt ir MegttMeti sojoyiludt á meggyógyítja majd a lir.
JTlth JTorfart.
OondMiéun, a fejem fSt, De eeak nem jut eltembe : , thunét jöhetett u a tir, A mi ugy megtehette...
Három eket gyanítok ón, A mi a kint hotkalte ; HtUten borit t teieóreimlng, Meg tetteim elhunyta.
Egyik-minik kardlombon laat, mtgetalalkotlam j hiImm teUrt neonban, A többitől ttert kaptam.
Zajgó eeieóreemény taldn A mi ily fájdalmat hoe t Nem ; értelmek tündér\'Ulján, Ordo, akadályt okot.
Seileimnek halálában, Sem lelem fel te okot; Bármint tirtem fájdalmamban, Kinyi idi feletárileU.
Irta
Napsugár.
Május ^ Október. -h\'tllilfj Zsigmond.
Méjua,
Nimfa,- (Pihegve a llrtdtiágtAI dói *ay örgont-hokor virágot lombja k0s*>) No Ott, aa kargata 1...
StttíiV. (A bokor alatt állva.) Caak ezt na mondd, e>ak ezt a« I
Nimfa, ülftba Q>0I egyik lombról a mtari; lilába vtgy nyomomban utttalalin, célod el toha »Bth lógod érni, mart lutob előled, mig Oe/nu ntm roaktdok.
8eatir. 0, hit lilába minden ?
Nimfd. Illáim. Jól tudod, bogy ntm ttertllek. , ií,út arcoda\', ha látom, mtgbortong löla ■indtn tagom t a lelkemet hideg futja át. Orts, krákogó htag >dat bt baliom, mintht, valami rémet «e|ttlem lognt el, a szivem Gttteatorul. Hiába lutas utánam, mint a
,4 bolond, mint t kittek célja nincs, ttlretnl nam tudlak sob» 1
Szatír. SohaI.. Pedig na hidd hogy távosom mtlIOItd. Nem, mert Imádlak I — 0, ha arra az a konyakra gondolok, arra á tza-
lul eaOalöa alkonyttrt, m#ly*« aat mm d* lad ; ntert\'at. Ct a *a*v d Orakre fittembe \' . f\'jg cttngaiii a Ocdkke üaai, trágyui ka«a> tet „
Nimfa. Arról ne btatél). At nem én v«ltam No* voltam \'H* taavnunel, a f^jtm el* vaaattttaai, (Uürt a te bovn* aeaed, sípodnak bangja bilmottllt !• mind«ut<«tt Ab, dt máékor több «föm laat» ttlát lagyö-aSti magaméit Neked) kit a twutabHiak terem telt at Ur, OrIlaM kall, ha tláeiaa a ka véletlent) kt nem ktcagaak.
Seattr. Ötölnöm keli, ka tlhtitk. Igaaad van. Ntm a lélek llsttniágs, nem a ttivtiit remegő jáaáia, bánta a kftlao, a etépaéf tetteik ntked Utálna éa undorodéi, ha láltz At lulaa elAiaai... Ab, de kát aaker mért la tiremtatt at Ur a mi4!" Itktiit belém lalke tudáeiaak mlndait twmat tr-tétéi) a tsir* éH^. baogieaak miadee klnjftt mert adla nekem, Hut vagyak,\' de a mikor eltenként meghuaem magamat valamelyik tölgy lombjában a a lelkem fij-dalmát tlzeagtm Mpomon, bogy vtnesyre > keljek a fülvmllével, mily yM aaik neked la, meg u egéat ttrmédkalaek a (Ajdglosk zenéjénél cteadtten tlringatódaaat. 0, akkor ntm vagyok rai, akkor asm bántja lüledet ajkam krákogáM ; akkor (ebs«ges* ntk találod baagoaat, a lelkem seoéjet...
Nimfa. Na szólj Igy hozzám. Hidd g|, hogy . * ttAnlal, d« szerelni nem tudtak,
SetUir. Nem, mtrt Napsugár uaábot szeme eibó-ditotl ügy-e?
Nimfa, Az nem igaz.\' ín nem Beretek senkit
m
N«Ki-Kanir*w, vasárnap
A Zala 84. szám (S) lap.
IVUl in v
a feszület sem használ, előveszik a biztosan hódító jelszavakat és azt szófjákanép közé. Egyik pap-kortesem a többek között igy szólt a néphez: „Atyafiak/ mindent el kell követni, hogy a néppárt győzelemre jusson; mert ha a néppárt kezébe kerül az ország kormánya, akkor, kikergetjük a zsidókát, mint Oroszországban tették; és a választó* polgárok osztoznak vagyonúkon." — Hát nem pompás kortesfogás ez ? — Higyje el, kedves Deák úr, hogy az \'ön nyugodt, csendes plébánosainak utódjait még a jó Isten is korteseknek teremtette. Bizonyára ön is nagy gyönyörűséggel, tekint le rájok onnan a magasból; mert föl kell tennem, hogy ott,az üdvözítő mennyországban csak néppárti szellemek vannak s hogy ennél
kivívják, .mit fognak eredményezni. Nem — r»l»ái«»iu»»h kitkH ¥t
f^^f^iiAt, .__. ____ | ibé ll-en két vaU» lOaefftU\'ix\'k «r»* 4 i,
fontolják meg, hogy azok a veszedelmesl^,^^^ PtH„,artlé< TW, , ^
jelszavak, miket az önök vállalkozó szelle\' mfl, elszánt népptrti papjai könnyelműen a nép lelkébe . vetegetnek, — rettenetes eredménynyel fordulhatnak vissza azok
fogva földi életében vallott szabadelvű esz- :önöket ig Diada,ukban még akkor ^
méit öi is a küszöbönkivüí hagyta. Es ha;tudnék ^y^m, ha tiszta szabadelvű-igy van (amint hiszem is, hogy így van) Lgemet a mennyorsz4g küsz3bén kivQi
akkor ön most b&ldogan és büszkén tekmt- . . , ,, , ,
6 hagytam volna ; még akkor sem, ha nép-
het le vármegyéjére, mely egykor megté- pi,.,; vo)nék f mert
ez a veszedelmes esz-
közökkel kivívott diadal beláthatatlanul szomorú, talán borzasztó eredményekkel járhat.
Sajnálom, mélyen sajnálom, hogy e megye, mely szabadelvüségéről volt hires, — ityen
velyedetten a szabadelvű haladás vezér-zászlósa volt; de amely most már az egyedül üdvözítő néppártnak lett vezér-zászló-sává. Üdvözlőm önt diadal-űnnepűnk alkalmából. Büszke lehet szfllővármegyéjére.
Ha ezzel a diadalszózattal csakugyan j gyászos talajává lett egy olyan reakcióná-megesik. az a kivétel, hogy följut a menny- rius politikai irányzatnak mely nem magyar országig7^- taíán az a csuda is megtörté- talajból sarjadzott, amelyet magyar nik, hogy Dtdk Ferenc szelleme válaszol | ültetni nem is lett volna szabad soha. — rá imigyen : (Egyebekben Isién velünk, gróf ur I Üdvözlő
— Gróf úr, az önök diadalmámora j igéi közöl az első keltöt én is lelkemből mélyen elszomorít engem. A fölizgatott és j viszonzom : „Éljen a király! Éljen a haza!" veszedelmes jelszavakkal megszédített nép; A néppártot — engedjen meg ! — nem eltévelyedését látom az önök diadalában, éltethetem; mint magyar ember; rftert az a
a bakmi felületben. Miarfaét fc«rt\'*<barf . ,topért győzött. LtUufi* ellenjuMH n#i*ö) a.r.at dr. Stitít Géza * imppár m*r CmtmUt
Jósaef *orman>p4rti jelölt vÍ8«/a/ep*i(. — Jg^ I visszalépés mindenkit megt pl •♦■ft C*«af0j|. ellen, akik azokat a legtermékenyebb talaj- »« által .oo« v4aa<tt«k«ai a** ur *aiviu<ui
ba, a nép lelkébe elhintették. Vigyázzanak ^f*1\' ke.e-ebbet mmt Szí tó es kii,.
. r aj volt arra, hogy * bűmegi-p^rli k jeleniakenyebf)
gróf úr! A nemzeti vagyon zöme nem ajréti* szavaimat a ktirmanyparti éa nem * n.y
zsidéjc, hanem a mágnások és papok ke-|P*rtl )«lal r« f"KÍ» • P \'tvwasstasná leadni «* \' ,, , ,, , • IC->eszhák dacára a íiüz i ■ « reményenek vissz*-
zében van. A zsákmány-éhessé tüzelt, izga- tépett. Vi,-«»|.p *et lAn iegjobftan meema^ya-
rathatjuk aszal, ba idézzük -wlsodoinborat X*<i* Lipót Jano* a korimnypar Vözértérfi* köveiketis nyilat*oz.nAt; tCaak mm mgmtkmtm k*ff mit. reimtt dpj/onüssfk; p*fji knfltktumt ftíffafhék • nippdrtidk; inkább tmásttük míg Stillít eyjrá i • gulag.\' — E<az ok* «nu«k, bogy a kt>r«<uy-parti választók a vi nsz:ás ázinhe vén meg -em
•ser
alápján dr. Szu ló Gaza néppárti jelölt a tetenyei választókerü et egyhangúlag menvál >»zioi <>« «.g-gyűlési képviselőjénél. jelentetetett ki >-s * va-laxa\'.ási \'elnök nyomhat! át is ad a neki a ■«». dátumot.
Hakniit hevet harcot vívott a korm» iypárt a ni*pp írttal éa aa eredmény aa vot>, hfígy «lr. Bergmr Ignácot, a,liberális plébánost, ku««t bit cikluson át képvi-é|te a kerületet, 100 •\'■•un többséggel megbuktatta egy i«mer*tlan
tott nép,, .ha lelkéken az idegen vagyon ellen irányított jelszavak a tettre hívásig megerősödnek, — fcemmiesetre sem fog megállani ott, ahova neki most az ön kor-tespapja a zsákmányolásra a határjelzőt le-tűzte. — Vigyázzanak,gróf\'ur! Én nagyon jelentek, jelöltjük ped g tudat* <it. T,\\pim féÉem a szegény magyar népet, de féltem ft^sö v*i*s/U*i e|..ókk«i visszilepesé e
— Szülő megyémre nem vagyok büszke.— Dnrdl,l" *«"»« a n ppirt jaiólij*. Kzen a obbt -— vál\'iaz a* tan lag|obban jellemzi a néppárt mű.
ödéaét. me y fi y t b*ny a p pi Mé\'ó4>*r», mihelyt az illető nem a* ö kreatúrái*; had.: üzen a liberális egybtátinak, ka *« nem sorakozik azok k0i«, «. aik gyűl íletet birtletnek, ugok
I — „Képvinelö ur." A* válavUőkertllet uj képvimUtjikéí M*k k 5 i ZiigmondÁuz, aki *tfk*lg Jfildmif&s em/xtr, — ntfüí levelit itt Vélt i Jóteef, 9 „//a-dapesi Napid1\' fószérk&tztőjn, A nyilt le vitt vezércikkül jelenítette meg lapjttímn. Eh* nek a szép vezércikknek ttuaúattgiakini tnnat
B^uan^n^.^,-,^^^ hj£ n , tton. SfSi
magyar plébános-alakokkal, akik a vallást jnem élhe . Mihelyt a néppárt teljes diadalra, | .y^ .
sohasem hurcolták bele:a politikai küzdel- j teljes életre vergődnék : a királyból császárj mgam ü „,l/lt JMmmk ta*lom,
mekbe. Gróf ur, önöket mamorba ejt. a|a hazából tart0ltl4ny lenne. Ncm tudom . hoffy at ei^erii IcZill ü
közvetlen siker; de nem fontolják meg,! eg fogja>é ez( ír,eni végre a magyar nép} tM képvieellf a mn^ar parlamentben, Ujf hogy azok az eszközök, mikkel ezt a sikert | __legye* foglalkvzAei dg képoúelee i
A\'im/o &tatir.
Statir. (Ragyogó \\ aicoiil és mámoros a<emekkei fblebe hajol és lelve, remegve -eaókolni akarja.^ . _ \' Napsugár. (Hirtelen ál tör a lombokon és tüzes csókot nyom Nimfa homlokára. A zene hirtelen megszakad.) Stalir. (Összeesik.)
ki akarnák tépni 1...- Fellelek az flrjőnge. i A\'i\'m/o. (Kinyitja szemét é< édesen mosolyog.) ai(, pedig tud >m, hogy nem szeretsz 1 Naptugár (Fóléje bájolva.) Imádtak I... . 0, szánlak, száulak, de hiába. Október. *
8tatir. Pedig hiába tag-dod, ngy van... Mikor látom, boyy hajad aranyazálait kacéran csókdnaaa, mikor latom, boyy vakító világsvai fenyözöabe bori1, *h é» mikor .látom, hogy kVjeleuvX fflnleaz meg táncoló fényében: — a lelkemet mintha ezer hidalom lurná keresztül s -ziv-met mintha
Fellelek a naptól, mely élbt, léUeUk a lorráa ezüslös (odrától, melytől- enyhülest
neliéa sebet * csoda, bogy el tudta viselni szivem,
Nimfa, fii Napsugár m« sem j&tt <1 hozzám ?
Stalir. N" i* gondolj raja.
Nimfa. Ah, de mikor ugy imádom 1
Statir. Szegény, szegény te I Nézd azt az felmos, szürke bomlá«t, ast a o-*báa fáty<at, a melynek burka közöl ki nem ragyog mar a finy. Talán meghalt a Nap a kialudtak 9>i||ag«i, Qaak ott a hegy mögői\', <;tl láthatod Nspe igán, *rr<t keletre, 1\'mi*
messze...... Ne hidd, bogy áriad jöjjön s
balga vagy, ba meg remei**.
Borús, fakó táj. Itt-ott egy lilsszinü kikerics . , , . . ... i -, , virul, meg egy-egy eikégelt Őszi rózsa. A Iák nyewz, téllelek a virsgoklél mel)ek bá- (öu MUpMI koronájukut hűvösen aürgeti a szál,
ja\'dat gyöngéd *tmulá*sal fedik el, leltelek L ^yarjlt „ ,„4rM Bvarl< nnp bágyadt lénye; Nimfa. 0, hát minden csalárd és a boldogig Bíndeinőli es ceák örökké -kőseiedben a|jg hm A1 , ^jj, h»ti«ron. nyomából fakad a szenved** fehér vi-
Stalir. (Föléje hajolva Nimlának, ki száraz pl*-! rágat...
akarok lenni Nimfa. Szegény Szatír, azt hiszed, hogy ezzel kdtt-lebb tiasel e szivedhez ? Ne hidd, Az én életem <gy végtelen hagy szereleni, a kit szerelnek mindenek, de hej, — nekem nem lehet szeretnem, Szatír. U, hat hallgasd meg egyszer még zenémet
Nimfa. Nem, nem, azt nem lehelem \' Statir. (Ajkához illeszti sipjáV s isjdalmas, epekedő bangón m^g\'endQI az). Nimfa. Szatír, ó, könyörü j, ó he, azt ne.tedd, jai, a tejem kábul.. a lelkem remeg ... -^*~tast\'em eltompul, — szememre min\'ha ezüatös fátylat* vonna az ég,... csendes s-ibo«gá fog ei, — a pillám lehuny ..6,
mi édes, mi kéjes a hang i — ;--Ugy,
u<y, ringass el, altass el mámoros édes világba, h hol szívnek emk szerelme van, a hol a lélek.-., csak vágyni... tud...\'
lán-levélböl rakott fészekben szunnyad.)1 Snrfir. (Sóhajl mélyen). A boldogság nyomából 0, mi szép vagy I A tsjdalom és szíven lakad a szenvedés teher virága, bánata még büvőaebbé tette arcodat, ki* Nimfa. (Hirteen felriad.) S«s\'ir, iveid, r>»«d. ajakadat a szenvedés vonása igésóbbé bá- | nézd; tchmi a hegyről feljm integet N<p-joltH. sugár, aranyok szekerét látom, gyémánt
Nietfa. (Felnyitja szeméi.) Te vagy b&ségea tár- isemelt ram lapau\'jrf .. Megyünk, me-
sam ? gyönk I... ( abany*t|i|()
Stalir. Ne félj, nem éri *|kam ajkadat. Bűn Statif. Csendesedj, édes, csendesedj. Nem Napvolna megesóko ni illetlen ajkkal a le sugár az, csak Napnak visszavert féoyá. szűzi szép arcodat. 0, hűtlen lett hozzád regen* N*p*ug*r, Nimfa, (öaszeborzad.) Jaj, milyen hideg is a lég. tudom, nem goadol veled. Csendesedj ed**,
Nézd, Szatír, milyen kopár a liget s ár-.
c«ende*cdj.
nyus berkeiben nem búgja jtanaezát a Nimfa Ab, hát nem Ö, oem N*p*n<ár f S\'**>r,
gerle. Nincs, nincs sehol csak egy kís msdár is, nincs, nincs sekói egyetlen egy sz|il virág. Cink á nagy azUrkeség • min- \' denfelé; Uzy láj a lelkem!... Statir. B^teg vagy agy-e?... 0, tudom szivednek, | hogy mi fáj. .0, éreztem éo is a Csalódén r
)
.hűséges jó társam, nasd csak ezt * könny8, rózsaszínű fátylat. KOm* as utam az égbe. Nézd, itt btt<ódik et felettünk a magasba*. Csillagokkal v*c kirakva, Nap lányéval átszővetarka virágokkal behintve,
ÉÉ

\' I
r
T
«N«gy-Ka nii.au, vaaárnap Zala 84. szám (•.)
h\'hfltSlnj olyanok\' dl/a/, kik termésűié* fasiel\\ »A lezajlott Általános választások után mtgdldva, a gyakorlati élet ímeiu tapamta/q- — ugymondaszónok-*. midőn már a lait hinták mayukb i a ttfrnényhntdt twmÉé, \\ pártok számaránya to evidens, midőn be melytk $0tö<ft)d i Mimit tUt dlhmlőhb ife jött bizonyítva, hogy a néppárt minden rt kOistUÍséi/leteknsk megfelelőbb nlkatdmkat MOUmltnn dacára — jfiilfelM u\' Felvidéken létesíthet, hhlmn ttljtsen aSSlOtll néwttdet. Síén m (i kél karét, melyet Mokkát %nii/« moiuthoS intései, hogy maradjon injHj „nem-tetes uramnakén hogy no „tegnOdjík.^jutott, annJ indokoltabbnak tartom, hogy tegyen htíseke stdrmatdudra és legyen bllttKq,« (elvett küzdelmet folyta: Ham. Midőn meg-atfa, Xnyy nagyságos uralt ItgylMk 1 Mm lépve, sárba tiporva látom u kaiholikus u nagyságos eim adja nekünk n jmueidnknt, hazafias klérus azeplőtelen zászlaját, azon hanem a vdlamtdinh akaratdhdl nyiM meg. meggyőzödébe MII JjUlnom, hogy a liberá-bmatdsunk. Indits motgalmat^. hogy a kép- lltmui mellett h«roolni kötelesség bukni risehl cm* lej/yen egysaerVen képimfű i/r,*„vtf«y győzni Széli Kálmán zászlaja alatt Ennyi megillet jogosan, IttUhniim mllMgt1 egyaránt dlcHöség, higz a liberalizmus nyo-Miéit Ml a tmlvMek /{seténél emelni, m*.buti u Hütfutel és hazalmrtg világa kélj miért van a mik sikkusstd», vagyoniromlát t miglen u néppárt nyomábnri a gyűlölet ea
a iiuinaetiségi eleme el is akcióba vonta és a vallám tunalizaiuaniik minden eszközét igénybe vette — csak husz mandátumhoz
901. október bó 20 án
ket azakitottak el az egyház kebeléből, hiac azon elv alapján, „» ki ninoa re lók, az ellenök" számtalanokat proekribiltak az egyházból. Már pedig, mig azok a hi-vwlolt tényezők határesett irányt jéíezve, a nyílt akció terére nem lópnek, * katolikusok jogát nem lesz hol megvédelmezni, ha csak n szabadelvüpártban nem, hová belépve, lelkiismeretünket bókóba nem szoríthatják, a hol, ha egyházunk védelmére kelttok, kell, hogy m ghallgasanak, a hol, hb sorakozunk, jogos követeléseinknek gátat nem vethetnek. Es hogy a szabadéi-vüpárt programmja nem lehet sem ha; zámra, sem egyházamra veszedelmet*, meggyőz azon k\'irülmény, hogy a volt nemzeti-párt, ra*ly egy negyed«zázrdig küzdött magasztos elveiért, a SzéHKálmán
tígívkpb a ndlunk ma&ldmm elfajult\' Dahszldvizmun burjánzik. En a szabadelvű vez-tése alatt álló szabadelvüpártba bélé?
kereskedd,
riiiikdrsdg miatK A bird, xlb, nem átért fejt\' ki erejét mtifhaladd l«j~wt, mert <T bírd, kereskedő nagy tanár, mert ess állással ambieidja csak odáig törjed.
/aiitfripárl rm licit fogla loT allA-t
Hisz egyházam mindig a ttzabadelvüség szellemében haladót\', évszázadokén keresetül alkalmazkodva azon kore zmékhez,
h<Hn/ hmitUdl UMlléíték Imtlilts*,, /tajicw Uoelyekel eszményítve átidomított, magába mért, hogy társadalmilag nagyyobbnak tűn-1 ölelt, a mi által a mulandót az örókké-
jék Jel és ha tekinteten eim illetné, stáütsák\' j valónak nagyságosnak ha nagyságosnak, méltdsá(/o)i• szerint, nak. Minálunk mdr a pa/mék is restellik hogyha tini/elete* amonynak sídlitjdk,
biztóttitoiia, Feltűnő jelenség e hogy akadnak papok, a kik azt hirdetik: A* ki néppárti az üdvözül, a ki liberális, az elkárhozik. Ezt hirdették Stom«
tam\'tönő hivatalosan kéri a nagysád civiet és I Ián. A liberá;izmustól félni annyi volna, ismerek egy stolgabinUiét, aki megrendelte, J mini félni a szabadná*, Ogyeulőség és test-rselAl/ejnek, ha kéresjle a n^i/irfyrf/\' v^r n»(;y> ewzméitól. melyftk az eva^é-
pett és igy nety is lehet okom ezen az ország közvéleménye által ünnepelt pártvezért — a ki Deák Ferenc szellemével vezeti az ország ügyeit és bizalmatlanságra öknt nem szolgáltatott nem támogatnom.
HIBEK.
— tyefitrmrtHA em ekiinrp*ljr. A nagy-
knni/nm prnlo«lár «yh. ,nlr nn»«mh»« hé 8 átt
jenek a mélUháqos asszonmbl. \'Ahol ?»<&>Iliumhól sarjadaottflk, jóllehet ezekktl épp!3- » Órákor az ev tempiomb-n liitk eOilrik a kihalá tekintetes címet Ts, ott á.WuRy, mint a llberálinaíU aai a ?Wre
anyagi- zavar és erktilrai romlás, fin. mi tör- hamosan fellépett korszellem visszaélt és vényimáit megtesszük a kezdeményezést, ta- ezeket is az egyház ellfn fordította. Ián luss valami hatfissal a társadalomra is és az eredmény at ■ általános anyagi jótét emelkttdéso lest."
I ii relbiVjqk ölvasflnk flgyeliott
Ntluéurl. Hftlnéy Imre ujd ag
kérel-
. ... mnto a bel) hatótági íugedélyt, amit a exinQgyi
De hiszen nem is a |ól íelíogoll éi a 1 biasoliaAg 8 héire mng is adott neki. E szerint
szó nemes értelmében vett liberalizmus ellen kell nekünk, kathol\'kusoknak síkra j elöadAaail Gárdonyi Géza szállani, hám-m csakis a libérálizmus arfonff,J^B_^Pi,ÍDmüv1öTeí; A
a társulat jövfihó 2-án N tgykmiuan megkmdi ,A bor" cimfl nagj-tácsuíat llaölt több
Mrafl kinövései pIlAri mplgqlr ftn>/i i "m,)rg\'_" yi"». Huckstedt Irén fiofeffltnil
^acofl- amovesei euen, meiyea nnzn ceioa Uiiéke^.fl, 5 mi wép h;.ngu (didink, to»ábba
leple alatt — a liberahzmus tág köpenye- Havas Jenő, ki D.»l ónak drámai bfee volt ea
gébe bllfkolva — iti-ott nemcsak egyhá- Tiaztáy Miksa komikus. Az előleges jelentéseket
zuuk érdekei ellen küzdc£ek, de közgáz- nemsokára kiadjak.
dasági tekintetben is károsak- En legered- — K«»«\'ori»t
Komlóssy Ferenc a néppártról.
Komlóssy Ferenc kanonok, a ki Slom-fán szabadelvű progranimal vett« lel a ___
deíet " "tP?6r 11J*1"1!? v 61 **}u m> I ménveaebb\'en iffltTnOvéaélM ^embe»ri[j^0. >ú
VO louvl Ainn Ír Acnuuuu Ki.anAnnl t>inr.Hrtil nl * . -X __ /mAnli IfnnnaioÉ ÍaIAIVI___- »- «- I.li L T--gLin—l^—r
pilU idmáajek. A
választóinak órdekvs bvazédel mondott, a melyben erős kritikát gvakorol a néppárt feltlt. A beszédet a következőkben ismertetjük : \'
- Nafisugtlr. (Uágyttd* mo<oiya> a! Mm/a. Né/.d itxi azaeiU-iös ulti ottnn, vig örúmiuel\' telt az\'nn yiss el a
lebcgésael.....
SzíiíiV. L&zban égsz, vi/iókal beizéluz
azábádélvüpártbán Vélek^egktod^l^:SjtíroaiS1 ö \'k*1"^ kSu SS e. pártban látnám a kathdlicizmus egyházi 0 k. Klein Henriette 6 K. balá • Mark 10 K. ón világi naigyjait el-ötől utolsóig hogy Balaig Ede 6 K. Wambergef Sándor éa neje 6K. kezet fogva, az igazi liberalizmust, a mely Luatig Győző csaád 10 K. itj. Hirsohler Ödön a «um ciiique alapfán megvédhetnek 5 ^ ^^V ^<tor n»ja iú K. Biró Pí öa
neje Ü K. Koaeafeld Alajos 4 K- é» Kreiner Gyula és neje 10 K. Összesen 138 korona.
.el- telt piros virágl.kadáa, I ^""í^rr közió "sze\'nved"\' nTfeieklze\'li A 1 ChevPa K,dÍM
rózsaszinti fáiyol köunVU ■ sze,,vetí a »ozjo, szenved a ieieKezeiij _
| béke! A mi katolikusaink abban a téves nézetben vannak, hojy mihelyt valaki a
nézi Ninfü) lattyukinővéseit lenye^egethetnők, terjesz ravást van hedésüket\'megakadál) ozhalnók, mert külön-
Nim/a. Cf, Utat. Én jól látok. Mintha édes már! szabadelvüpártba belépett, annak a pArlklub
Mintüa jelőszobijábah a fogasra nemcsak kabátját, kftnnytl volna a levegő éa szop piros i n- ... . , . , ..i, ■.,. J »\'
den. Ab, i.ieoek, ba ez volna a halál L . dc knt9I,kus elvei1 m "ze8re ke!l aka9zta" Btatir, Nem, Niinía, le édes, nem fog»z mrg. nia. Nem igy gondolkoztak főpapjaink és halni. Mpst, mikor már lelked a< enyém a főuraink még a közelmúltban. Mindnyájuk ..a szivem köde kezd kibontakozni szürke-j előtt ismeretes, hogy ott voltak a szabad-
Dtmlelvüpártban, támogatták a -párt vezéreit a
Nem, iq.
< \'ségéb(H. (Föléje borijE).
A\'.«./«, \'tfmdtin\'Í^Mende.eo ; a matnorlólné,kül- hoSY meggyőződésükkel kqllízióba mintha mosolyogua ódeseu.j Édes jó Sxa-! jöltek volna, .a nélkül, hogy egyházuk jo-
tir, hűséges társam, csak még egyszer utoljára hallhassam — sípod fájdalmas zenéjét, — csak még egyszer — s köny?
nyebb lesz az álofn......
&<KiV. (Remegve (ujja tipjál a az fájdalmasan
hangzik aterte.) ATfU/a. (Felemelkedik). Ah, mi kéjes érzés lógja el invemet I... A ifktyol beburkol,,,, re-
galt feladták volna,- de nem is vojt addig egyházpolitika, mely egyházpolitikát okos körültekintéssel kikerülni is lehetett volna. Sajnob, hogy a katolikusok körében akkor, mikor már az uj törvények jogerőre emel> kedtek, egy ártalmas kinövés kapott lábra, szétbontotta a katolikus tábort, szétforgá-
pnlök magasan... magasan..., S«tir.. cs0|U az erőket, meghasonlást, szeretellen hűségen... (Viiuabanyatiik aa avarba1 életielenfll.)
| céget és visszavonást keltelt hivek éa papok.
Napsugár, | A hegy mégett bunyó félben vissza. PaP°k és papok közölt, hívatlanok vették
kacag.)
kezükbe a néppárti akciót, az arra hiva-
BtiUir. o, iga«, igám i A boldogság nyomából I tottak elhallgattak. ,Provokáló magatartá lakad a a^nvedésfebírvirága..(aaborul^guKkai válaszfalat \'emelve a liberálisa \';-Éjftlj I néppárti katolikus között, eareket és ezre-
llnmla kari) A«<»U Hároi rovott-mullu egyén vetődült Pécsre,kik hamis kAilyáiáasal lengetik nyomorÍMgbs éleiüket A sipnUk egy kitUnő médiumra akadtak, egy vidéki atyafit ugratlak be, kiből rövid egy óra alZtt 80 frt. vagyonát könnyű szerrei kiiziaaitották. De a vesztes ulyafi nem hagyta annyiban a dolgot éa lármát oaapoil ugy, hogy a rendőrségnek kellett közbelépni. A hamis kártyások közöl Bende Imrét és .Kaik Józsefet megcsípték, a harmadik Tuéák Endre, kinél a {péiiz Vojt, megugrott A sipislák közül a két letartóztatott sümegi (Zala m.) illetőségűnek valljai^ingét, a megugrott Tuiák állítólag keszthelyi sitllelétü. Köröíéaét elrendelték;\' «
— 4 aopronl ev kaayeat ttrftkaége. Sopronból jelentik, hogy a véletlen bal- -eset folytán elhunyt Zobei Vilnioa magá zónák megtalálták a végrendeletét. & szerint 100.000 kor. körüli vagyonát az evangelikas konventnek * ,h:igyta a gyermekkórház céljaira. &a már a harmadik JLOG.ÖOO korona, mely a nyár óta hagyatékként a soproni konventnek jut.
.— I»kot«-AllaMo*itAa Ctáktórnyá város ef- inkolaiának államosítása tárgyában kötött szerződés a kultukairioiaater által I. hó 2-án jóváhagyást nyert. E szerint a Csáktornyái elemi népiuoía, mely 33 éven keresaiül a város gondó tálában. volt, nár » jövő 190*1—1903 tanév azepiembw 1-ét^ ax állam leitléae alá vétetik.
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 84 szám (4 lap)
1901. okldbar hé 20-la
— L«lkllaaaer«tM readlr. F. hó IMd Csáktornya mezőváros egyig rendőre, Jemb« rovics Jáno>, vasúton egy toloncnOt kiiért Peltaaba. A 87-ik számú őrház körül, mtg a kalsu* a vasúti menetjegy megrizsgálasaval loglalkozoti, a kisért toloncnő a vasuli kocsiból kiugrott, hogy kísérője elöl megmenekülhessék!. Hogy a lelkiismerete* rendőr <1 elloghassa, utána ugrott a robogó vonatról, asonban oly asarencaétlenai, hegy tején és kesén eulyos sérüléseket szenvedett.
— Atleml siegreadelések. Ugy Ausztriában. mint nálunk is a kormányok nagyobh-szabásu állami megrendelésekre készülnek, hogy a pangó iparon segítsenek ée a tömeges munkáséin csátasokai megakadályoszák. Nálunk a mluiszter\'enács két ülésen át foglalkozó^ az uj, országgyűlés munkaprogrammjának is _ trón-beszéd tartalmának megallapitásával és ez1 atkalommal — mint a N. Fr. Pr.-nek Budapestről jelentik — végleges határozatokat hozott a kormány az ipar támogatása és a beruházási programm megállapítása ügyében. A beruházási tervezel azonban nem készülhet él egyhamar és igy a magyar kormány azt a határozatot hozta,I bogy az ipart jelenlegi ínséges helyzetében támogatja és az állapotok rosszabbodását megakadályozz*. Az államvasutak szükséglete, különösen forgatni eszkőzök tekintetében pontosan l megállapíttatik, hogy s kormány s szükségletek iránt tájékozva legyen. A pénzügyminiszter maga vette a kezébe azt az akció\', mely az Ínséges ipar felsegélyezéeére irányul,és már a legközelebbi napokban kihallgatja a vas-, gép-, szerszám- és épi\'ő-ipar képviselői\', hogy a szükségletek iránrínioriuálva legyen és aziránt is tájékozást szerezzen magának, hogy mit tehet a kormány e szükséglel ele kielégítésére. Ezt mind\'rOvid ulon.az6bei es azemflyw érintk«éjih«n intézi el a miniszter, hogy idö ne veszszea kárba. Később azulán maid a többi ipátngak képviselőit is meghallgatja a pénzügyminiszter. A maiíyar kormány azt határozta, bogy az iparon azonnali megrendelésekkel segít, bogy további mankáaelbocsátásokat és ü<emkorlátozá-sokat megakadályozza,
— Baranyai elgáayek a b«lfig)<
, ■laláiUáhsa. l\'-trovcs .»al« vékanyi ea| PftlrövioH György eikloei kóbor cigányok nagyon i súlyosan érezlek 8 nsendőrseg és a közigazgatási! hatóságok kezét. Bizony furcsa is, bogy manup | aáu in ,r jelentkezniük kell a kóbor cigányoknak akkorié, mikor\' egy fa uba bemennek és akkor is, mikor bucsut vesznek a kapafélfától. Azután | meg a sátort se ülhetik lől ott ahol akarják, (köze\' a vetésekhez, bogy az állataikat beereszt-be«eék a tilosba) hanem mindjárt a latu végén,\' bogy S\'em elön legyenek. Az említett két cigány j családlő tehát gondolt egyet, a* első, hogy letelepedik\'Vokányon, a 2-ik p dig, hogy Siklóson fogja .iparát* tolyialni. Ámde a községek azt mondták, hogy nem kérnek *z uj lefepülAkből,; ■ert u,y a* 1> mioi a Z-ik kobor-ctgsny-! csaláillö nagyon ia i-mert alakok különösen a cseodórök, es a hünte\'o bírósagok előd. így á\'lván a dolog, a két Pelrovics együttesen: folyamodványt intézett a belügy miniszterhez, um-lybi-n ekes«zólóan iejtegatik a kobor egányok I letelépkésének szükségességét; hivatkoznak a, kóbv-^igáoyok ellen országszerte mu\'ntkozó i baráMgí^luít hangulatra, limit ők ia okadatoltnak tartanak, de mondják: S\'ámtelan becsületes kóbor; cigány is van, kik letelepülni szerelnének, s a balósagok nem akarjak megengedni, húzzák-halasztják a dolgói, ameddig ea ahogyan csak lehat. Ima ők is utiőrök akarnak lenni a te* i településben, de azok a ri-tteneles vókányiak és siklósiak nem akarják Üdvöe céljaikat elő-mozdítani. Kérik tehát a kegyelmes urai\': hasson oda, hogv a baranyamegyei ha1 óságok nej akadályozzák meg az ő letelepedésüket, A miniszter bizonyára jó izüt mosolyog, ha olvassa a két\' kóbor cigány kérelmei, akik ravasz lurfangga! a közügy 1-ple alá rejtik a maguk • kicsiny dolgát as a csendőrség s a falusi bíró ellen, a belügyminisztert hívják segítségül.
— A Mopronl Éplll éa Hllolbamk bnkáaa. S pronból jelentik: A soproni piacoo riaify koo-teroaeiót okosolt, hogy a tflrvény«aék a Soproni Epitő- és Földhitelbank ellen Friéd ricb Ágost éa Kani* József igazgatóeági tagok kérelmére elrendel e a csődö1. A banknak ma nagyobb fizetései lettek volna, de * pénztártan egjTiilér s ■nes. Keresték erre Schladerer Ailréd igazgató\', de a ihol uent találták. Neje vallomása
szerint tegnap délután éta el Un\'. Ak ügyéssség — Aa»lik*s ssíp leáay Saép foj| H elrendelte a letartóalatasát. A bauk enká-at flala\' s tnind>se«e tizennyolc Mimdda valószínűleg Lenk Gyula halála idézte e n, a ki Etelka. Alis csepered* ti még ki a kisleány kar-rendkívül nagy kitelt vett igénybe. A L-nk bői a lányos ábrándozásaiban talán agy »»#p, Sámuel ée cég vele együtt több máscég is inog. rózsás jóvőrffl, s\'ines, tarka napokról álmodozott! A magánérdekeitek száma isen nagy. Détutáa Ábrándos, érzékeny lelkű lehetett. Lelke finom* megkezdik a bankban a leltározási, a melynek mint a pókháló, mely-t a legkisebb izeiig M eredményétől nagy meglepeíjsekut várnak. megmozgat, íisszeszaggat. Víg tá\'****ghzo, paj-
Kártyásás a ra*Nll k*e>tkk*a aáekoda* « nótá ás kó ött töltötte a apját. Nálunk is szokásban van, hogy a videkek Szüret voli a soproni szőlőkben a *a aguk szépségei iránt nem érdmlődő vasúti uia-ok családnál rendeseit s.üreti muUUagou reau unalmukat- kártya játékkal űzik el a i yenkor vett Hubay Etelka iá. A ►slraten ak fiatal nagyon gyakran megtörténik^ hogy egy-egy í\'*»T » \'Mai "®b-r veti részi, a cigány ia kuz<a gyanútlan balek hamis játékosok kö*» kerül, a • azebbnél-saebb nó ákat. A nap gyoraan mait kik jól megkoppasztják: Ugy látszik: Orosz- igy
országban sincs kűlöubeu.fclini ugyanis Péter- Mikor leszállott az alkony a a v g i*r*a«ág várról jelentik, a va ti wiiitszienuin aa ős zes locai-on hazament, Hubay Etelkát szomorú hír vasuli igszgalóságokuo?azt a rendeletet in ézte, I várla. Az, hogy őss atyja haldoklik, hogy a kártya-játékot a waggonokben semmi i A megrendítő bír a lelkebe nyilallott a szép esetre se tűrjék. Mihelyt az. utasokat kánya-jleánynak s kétségbeesésében öngyilkossá .ett.
játébn kspjak, annak röitő.i abbatiagyá-ara1 Pédtg még az imént telje* aaivvel örült az élet.
.....
Ösz édesapja pedig, aki a halállal vivődött, a soproni kórházban, mhor leányának iragtktoú haláláról értesül1, azontal tn»ghall.
— Veszrii itniysk Sopronból irjak, koef
Mngyar-Ovar lakovíáját roppant izgatottságba ejtette, bogy a kutyák közölt járvaay*a»ru*a lépet* lel a veszettfeg. Eddig már lu-bteKy harminc ember eaeii t dnz <iau a g-ratdaUodé veszeti ebeknek. A aa dgabiró megteüe mtésk*-déeeit, hogy a járvány el n* harapodaék, de iaté4ki-d\'*aeíark nem >olt foganuljs, ugy, bQgy végső eazkSahöz kell ayulni. Clhatéroalak, hugy • a vtilosból kiirtanak niiiiden kui/ál é< mariaaai, csak *s értékes vadáa\'ku yákat hagyjak meg,
szólítsák föí. Ha vonakodnának a fa »zól iaa ak eleget tenni, a legközelebbi nlloniáson a rendőrség állal jegyzőkönyv veendő fői, melyuek aUpján aztán kérdőre von indok. Ilyen intezked*-r« nálunk aaep Magyarországon le nagy ssükség lenne.
A Steat-Benedek-rend aévlára. A pannonhalmi szeni-Benedek-rend névlára 1901 — 1902>iki tané\' re most jelent meg. A rend jelenlegi főnöke Ftkir Ipo y töap it, ki a főapátok sorában a 74-ik/Elnde Vastary Kolos bibórnók-heroegprímás. A rendűek tagja K<M Medárd dr. fölszentelt püspök, esztergomi kanonok ie A névtárból kiemeljük a következő adatokat. \'"A rendi székházak és gimnáziumok sorozata ez: 1.
Esztergom, 16 rendtag, 4(18 tanuló 2. Győr 17 rending. 482 t^nnlit. 3*. ■Snprnn, 17 iumdug, i.800|r lanuló. 4. Komárom, 9 rendi ág, 184 tanaié. ,5.
de ezeket ia sar alá teázik.
Kőszeg, 0 rendtag, 192 uinu\'ó. 6. P-<pa, 9 rend tag, 263 tanuló. A ren^házou kivűl akalmazoltrkl neveit a ptebániak köveiik. A pnnm>nhn|iiii főapátság alá tartozik 13 plébánia. Fiokapátaágok a következők: 1. Bak nybel (apát nincs), rend tagok számit 6, plébániáié 2. 2. Tihany, nplftiur Halbik Ciprián. rendi gok szám i 7, u plébániáké
I. 3. Dötnölk (Kise U) apát Wagner Lbriuoz, rendtagok jtiáma 7, piebaui* 1. 4. Zalavár [apai ninCi], rendtagok sz. 6, pteban\'áké 4. A rend növendékei Pannonhalmán, részben Budapesten, Bécben, és Róm bm végzik .tanulmányaikat. A rendtagok közül fő ipát I. apái 3, áldosópap 154, egysz. tog. növendék 19, növeudek 12, uuviu>u> 9. A rend tagajai kiizűi th<*o>. dr. 7, pbíl. dr. 18, okleveles profes>z<>r 100, t mi ás ter.-n niü« ködJt 88, lelkipásztor 28, gitsdasáugal foglaUosik
II, a rendi Iskolák .növendékeinek összes száma 1761. Nöi szerzet " \\skolikat is tart lenn a rend: Szí.-Mártonban, Zala-Apátiban, Győr- S\'t,-Ivánban és Kajáron. A rendlsg»k névsoiában Vince Paulm » nest nr, ki 1814-ben asületett es 1888 óla tágja a rendnek. A múlt évben elhunylak : S<egedr Káró y thenl, növ. Pokorny Frigyet tihanyi alperjel és Rozmanitb Richárd salavári apái, Végül a népiskolák adatait közli a névtár.
— Magyar repülőgép. Nagyváradról irják, hogy Virág Jiizsnl fekeie-erdöi kereskedő négy évi kisérletezes után repülőgépet találi föl, beniinmotorral, alumiaiumssarnyakkai,** melyek a gépét kormányozzák. A szerkezet a szakértők helyealéeét annyira megnyerte, liouy Virágot találmányának bemutatása végett Béosbe. hivatta Kiieghammor hadü yminiszler. Virág * már el ia utoaou.. Becsbe.
— Tlsilvlielfk Hseléaeaislést. A • Magyar posta- és lávtrda-azitklsp« feltéttentti biztos lislyröl kö/|i, hogy az állami tisztviselők liseiés-rendezése részben haaonló le«z as oszt* rak tisslviselők fizetősóhoz ; mégis a törzsfizetéa csak 20\'/«-al fog növekedni, a hiányzó l0,/,-ol .pedig lakbér pótlékban fogják utalványozni.
A magasabb fizetés 1902. január 1-éo. lép \'■éleibe\'e egyelőre a VIII—XI. fizetési o\'azMy i részesül benne, még pedig következőleg : XI. fiz. o. 700— 800- 900 Irt: lizt; 860 Irt Ib. X. . ».1000-1100—1200 » » 400 » » IX , » 1300—1401—1500 > I 600 > > I vili, í 1700-1800-2000 > » 500 .
Egyelőre sz ütplfó fizetési fokozatba osztaiik 1 mindenki s áz egyes iizetéai (okozatok közt aa ! aránylagos mevoazláa 3 év alatt lörlénik tneg.
Ezt a feulv szaklap minden kétaéget kizárólag 1 bizonyosnak mondja.. , , .
Közgazdaság.
A gahniiallilelról
Nagy-Ks»i«*a, lOOt; oki. 19-én
A lefolyt héten a g*bon«ü< a\'bsa mindvégig ásítani han»uUt uralkodott.
Nálunk a pi^ui hosa\'*lok máe nnm vehetők szamiUsba, meri paraasiáru alig kerül rUda-r* ellenben urudaimi pirtlkban napoutit töriannek kötések.
A paliní menleleppet l ütött zubszáilitftsi szerződést a hon űdeTmi miuikZleriein ■•gavmtnisi-te>te és uj vprs«nytargy iiá.l rendelt el.
Mai Ars ki______i...
mercantll buzit 7.65-ttfi ra ronnlilrozs 6.40 60 urasági buza. 7.60 -10 uraaagi r»at 8.66—
mercaniil ssb
teher bab kedermag dió
árpa 0. i0 -6.80 116 860 11.60
, * fO kilogranmonkinl.
-60 l.a arpj -110 l.a zab 80 tarka bab tökmag
•6 öO,l ö l
7.
bJO-M
8.K6-6U
Iyilttéh.
r*ktér .
Kardos józ^f „Központ* kávéházában Nagy-Kanizsán,
■laSaalH áafhaté

MlkllksJMb* (Utakat tintán, itkarsa á*
haa tartja.
Nagykanizaa, vasárnap
SZERI;HCSEHAPTÁR 1901. EWE
iLiHIB wnWB HSE Aímt ■
SMW
P 10BM18 H UI&4M
H 18 -WW
Kiliun B iM«ni C lwU7I9 P IY IMl 8 18(83493
Nyujtsunk kezet a szerencsének I
mmmmmrn^m m , ■mmmwmmmmmw———
\\ Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt w sorsjegy által.
A legesélydusabb sorsjáték a világon a mi m. kir. osztálysorsjátékunk. ÍOO OOtt Mor»jegyrc 5 © ♦ © O © péiixnyerfm^ny jut. Legnagyobb nyeremény esetleg
1.000,000 korosa.
1 jutalom 600 009, 1 nyeremény u ftOO OOO 200 000, 2 A 100 OOO 1 á 00 OOO 80 000, 70 000, 3 á 60 OOO 1 a 10 OOO 5 á SO OOO 1 i ti5 OOO 7 & 20 OOO, 8 A 15.OOO, 81 i 10 000 67 .» 5000, 8 A ,\'iOOO 459 á J0<»0 768 á lOOO, 1283 á 500. OO ú 800, 81700 á 900, ftOOO t 170, (OOO a ISO 50 á 100, 8900 a NO, 2900 á IO Osateaen
13,160.000 korona, w Tizenhárom millió 160.000 taa
Az e\'eaa vá IhIh* ftí\'nmi (tatéi*! alatt ai1. , Aa /. naaiáljr eredeti nor^eg/nk UrvsMrQ ketétjal a kttvtikanAk
egy nyo\'oad V8) frt .75 vagy 1 50 kor." egy negyed (VtT^hl 1 56 vagy 8 , fél < V Irt S.- » n » •q^m (7j)\'fri « #
A Ror»jo|rjr«kst után völtel vagy aa öBWMtgak piMttautabáiiyon taló #M««la> kekAlde** altaatkea megküldjük. flivataloa t«rv».aet dijtalanal. M«|l>(aAa<iáat kértak aiouaal, d« toftkfctbfc
f í. íaoveoiber h6 I-lg
klavatloatU koaaánk bakttldaal.
FI Ó K 0 K Muzeum körút 11.
ÖRÖK A. és Tsa
■ARMMAU
Erzsóbe -körül 54 B1DAPKKT, V, Vn<*riUirui 4 a
Nokra Igen naiy nffrrmén)l flnrtrÜnl* B» I naiyrabtrifilt iMalnlark^a rÖvtit Itlo alatt ll ra fél mlUlí korait Un ál ttfbbrt.
T TÓBÖK A. él Tlí. PjíI^ihI. Uí^
kir. isak §«ilAl;a«r«jAlék fPNfll ©»»-
Megrendelő levil levágandó.
\' ". Kérek részemre ________— I. Mit m.
láI|Hr*jfpet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
/ aláaiéleloaal liértM
A.............kor. Oineg < altlvlaaial kaUMMm
v mellékelve kaik|t|7
iák Jegyekként (tályegékban;
> Á n«n kiváal ^rlaitáő,
Hahót községházánál megtartandó nyilvános 2130 végrh. szám 1901 412—1
árverésen eladatni fog. a , ,, .
Kikiáltási ár a lentebb kitett beosúr. . « i ArVeréöl hirdetmény.
Árverezni kivánék tartótnak abeesár 10%-M ■ AluiiroM végrehajtó az 1881/évi
készpénzben vagy óvadékkópes papírban a ktköl-.Lx. t. cz 102. §•* érelmében ezennel Wibirré dött kezéhez letenni, teazi^ bogy a nagykanizsai kir. járaabirtaát***
Kelt Nagykanizsán, a kir. trmék mint telek. 1901. évi V. 1103—1 száma végzése kóveikts-könyvi hatóságnál, 1901. évi aiept. 6-án. Mben Dr. Plosszer l«tván nkanizaai ügyvéd által ."\' t N | kép vizelt Bayer Gyula akanizati lakós javára [Fodor
4jU£UNY [Ferencz nkanizaai lakón ellen 1250 korona • kir. trv«sékt ajbm> |\'jór ecajéig 1901. évi szeptember hé 13Un toga-
A^BiSgMrl atlékaB épülő emeleten káskaa agy 8l saabás lakai * kassátar-teáé «aa*ll*khely tné*ekkel Jlvl m^as «• ére kiaáé lenn, livakb felrllágasllftsl ad •aaaaakarg PHgyw Ártmuih féle káibaa.
9435 Ik. IQOlN^ 413r-l
Árverési hirdetmény.
A nkanizaai kir. tazek. tkv. osztálya részéről Ipzhirré leintik, hogy ZafcNnevye ö*«aaeajtelt ar-eatira yégreh»jtatóQakf —• Sípos LuJOh ,és neje J feabó Katalin vé^rekajiáat azcovedeUek elleni lál K. 23 f. töke, ennek 1900 évi juliua iió\'j 10 nanjátóí |át% "5kamatai éa aVjart kamatok &U keardélmi lom Ui, 19 K. 80 f. árverés \' herélni, 13 K. 30 f* arverén kérelmi jelenlegi j # a meg felmerülendő költaégek iránti fittyében a íeamevaaatt kir. törvényszék területéhez | Ürtoió a ha héti 829 sztjkvben -f- 1069-9. kar. a. 192 becsüli b»ja hegyi szántólöld ;
az 1009—6 hraa. 202 K. becsült ugyanotlaoi mnlólöid; — az 1069-10. hr«i. 84Ő K iictifilt ngyanottani aaölő^ az 1241 hrsz. 1396 j tt becsült nagygesztenyéai ssölö éa a hahóti 116? azljkvben Koltay László éa neje szül. j Qfigány Gizella tnlajdunául átjegyzet 1631—a, j Nfa. 76 K. becsült irtáiddlöi szántóföld
\'itűvtinbtf\' hö ^riAü (La 10 órakor.
Hintetós.
tUKaaizaa vároe árvaaséke lölhivjajEíopvd^7t A.nndt, hogy várvatáii örökaégének lölvétele vé-igeK as árvaszéknél jelentkezzék,— illetőleg ameny-upÉÉsa aa ■ililnlí aaaaiéiy idődóaben meghalt iolna, az árvaszék fölhívja azokat, kik a neve-felinek a városi árva pénztárban kezelés alatt hvö 164 korona 56 üllérnyi készpénz örök légére Igényt tartanak, mikép örökösödési igó-ayökei okmányok bemutatás^ mellett I90L évi november 20-áig az árvaaiékn \'1 igazo\'ják. 370-1 %
1121 -1901 végrh. szám. 660—1
Árverési hirdetmény.
i Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi\' LX. Irc. 102. §-a értelmeben ezennel közhírré tessi, |ogy a nagykaaiz^ai kir.. járásbíróságnak 1901 évi S. p. 1. 770 5 számú végzése következtében lr. Rothschild Samu nkatítzaai ügyvéd á tal képviselt Rarth F b pesti cég javara Berger Károly nkanizaai lakos elleo 187 K. 87 (. a jár. frejéig 190) évi szeptember hó 19 én foganatos!iott kielégítési végrehajtás u\'ján felfii foglalt és |90 bec-ült szobabútorok áyynemüek stb. iöl álló Ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. jbiróság. 1901. évi V 1144/1 száma végzése folytan 187 X. 87 f. tőkekövetelés ennek 1901 évi junta* lé 1 napjától járó ft\'/f kamatai, váltó dij és #ddig össsesen 85 K. 90 fillérben bíróilag már megallnpitott költségek erejéig a fizetett Összeg levonásával Nagy*Kanizsán, a helyszínén leendő eszközlésére
1901. évi október hö 25*én d. e. 9 érája
ÉatáridÖül kitttzeiik és ah kot a venni szándéko-Sók oly megjegyzéssel kiválnak meg, hogy az trió tett ingóságok az 1881. évi LX. L-e. 407. es 108. §»& értelmében kész pénzfizetés mellett [ fe legtöbbet Ígérőnek becsáron alnl is el fognak | adiini
Kelt. Nagykanizsán, 1901. október ll<én.
MAXiMovrrs qyörqy
kir. bírósági végrehajtó:
Hirdetés.
Í N.*Kanizaa v. árvaszeke fólhivja Horváth ÍÍozlí, hogv árva*ari ÖróknegMoeR Icivete e VencU ns ir a*»éknei j^eiuLa>sek. —. iileiól- g amenOyibeQ nz emitett aze**ély idókö^beii meg* ka«t Vikiim, az *rvaaz«k lölhi^|a azo at, ki a a^vezeitnek n váro-i ár* ajp^iwtárban k^ze-a •lati Uvó 1287 kor. 3 fnleríni ke zpéi z OrÖk-aeke«e tge«y tar aioik, mik»p Örók0a< déai ígé ayúkH i kményok bemtt nta^a meiie\'l 1901. évi •anemóer 20 ig az árvnszéknél igazoljnk. 3t>7-2
l* J^t J^t ^^t I Janiiar Február 1 Marcsius I áyrilia 1 Uftt J Jamus | Julias [ Aq|usi; Su)liak Huilir lovsai.\' Ii«ab I
\' ~~~ . I 11 h?*&o 114111 2»7u i 787H i\' r»7üá; i i1 t37M í! utw* i1 mi \\ imm i mn i I mai
\' 2 9B0N* 2 | 7*0-2 .< l 2 v.i.to 2 31080 y.UMCVt 2 . 78A18 21 487M 2 1 14*11 I **370 \'M»M 11 4878*
- ---\'——----81 Mn* SU1UV.?; 3 i 2*171 3 : IH4SO ? 31332 8!nai7 3 *S%47 IlMN H U« 8 SM* 1 «ll )
4 23701 41 787*3 4 4A719 j 47*00 l yimn 4*2481 4il38SI 4; IUM 4lauM* a Mlll 4\'4MM 4\'}IMfti ■
—L 6 mum t r.• ro» mp.ms a 1*127 ,vt4iio a smts a; sím % smuo Ai7t;n ínw i
6 8B087 A 87*fO 0|S8787 H jfttf.47 r. |&t*3 ti 787*1 0 MIS 0 «A«*0 * St«* 6 IW 0Í8TM 8 ?MM
7 67.MW 7! 7SOÓ7 7 JNttO 7 |53foM 7148? 10 7 li:aA 7 • SÍ3.Í3 7 I.V" vi 7 4-\'-í«»» 7 &j<t*.i 7iMM I MM f • 81 MM 8[»7M 8 j 48441 8 87904 . Rlí37.\'U itlMBl 8 1*870 81 9*8)0 S 1**07 8,87987 8 87M 8 1MM
9 ttUí l> 2.172(1 9 88.VW V, SB.V28 1> 7:WV*n 9 8*701 9 2379? 9 ?8?00 9\' 1IMI 9\' MM 9,MIM 8>9IM8
101 IH-llft 10 80028 10 8420? lu; *;U*.ir, U» 834CV 10 8793* 10, **u*. I0]7**J 10 . ~v M 10 |MM IOlfM9|
11 19M91 U * MCS4I4 lt ! 48701 H FiWái 11 2*712 11 1842*3 11 *I3M 111*8318 11 T*TW 11 MIM tlllMi
18 i M74 12 \' 78422 18 489*8 12I842M 12 8M2* 12 f»7x<l 1* 1 II2W 12 434M 12 7»W 12 j IM44 R 48M8 1] 8MM l 18 7800K 13,48219 18 88788 13: SU8I8 13 1*11 J 13 8>717 13 \' 7**7 18 9M7I IS1?!**? Í3! Ml ISiOMS? 1) 48Tf8
14j 48702 141 ÜM40 14 | 87981 14 i 483*7 14 1 23* V\\ 14 fHit 14 IW8 14 98*9 14. WMOS 14 14171 14 MM tljtMM
■ 1 Iftítttt lü\' üűbsi) 151 *H7Ü SÍ449 K« lf»t t8 t4!38 18 V!3.M 18 MM 18 M888 ^\'Mfl 18 1MR
10 87h|# 10 11123 101 MT.f.1 10 7*M« 10 ;>;.«*.• 10 Ulíl*. If j IMiO 10 MK XH9I4«4 10 MIM 18 T8M 19 M8M 17|8MM» 17 .87*18 17 1H40A 17 sjtiTl 17 *liv. 1?|H72O; lí ttioöí 1? \'XUl 37 f\'ioi 17\' 4A718 17\'MM 17 IftéM ■ 1818Tf?9 18! &8II0 18 *a.MU 18 18 4 W4T* 18 U\'.lí 18 98N** 18*fl2M 18 t-kMT 1H-| 7MM 1* 8M44 11 Mi
19 87928 1D188IU 19* 17*17 19\'4*»7?4 10>4\'»7** 10 PV^i 19 14144 ,1\\> • IV^VII 1" V4M tt\'!t*M 19 9MM 19 98M8
l ít)! 487M 20 487UI vr.,. ju Mi:;i-<. 20 20 | 78810 ^\'88^11 lüilivH M MM MIMM 9k»*8MM ■
} 21 • 87M8 21 H2Í0 21 2tfl8*M«l "1 \' 4*»73\'T 21 7M»7d 21 8Mt0 21 t874i 21.78711 21 MM 21! 80687 ti MT94
28 I4I8& 22 78017 22 W7ll» 22 43121 22 WU 22 |L*V<o 22 2*7M . H2M1 28 8TM 8 98M t2 MM
28 i 9*488 23 AU&2I 23 flWMi H2:V\'.2 23 U1121 ii .&7D70 2:1 • 1484U M M0M- •» M1H 0 Mtl V MM ■
1 3»\'MW 24 81I7S \' J4IAI 24 7^14 24 21 7V\'3« .4 1*4*1 74 : Mi 24 144IN 34 MM 24 Itt40 84 MMl
I 2T» 8*744 2T» (XK* Cíö 483in 2fi (321* 2ó M71 2:. 23 M7» 26 l^iW. inf» 4 7* IMÍI 7> MM 3 4M4I | » 2870S 281 I3RI3 2»1! 87t«S* !>•. 81310 20 **8f.\' .V. HUJ WMIS 2f< 84VÍI J8 *Ullt V MM 30 Ml * MTV
77 • 7888R 27 | floT»lo 27 87MD 2.\' ?MI8 t7148413 27 9DÍ49 27 27 81481 2?,tV»!t 17 Q8I9 27 MM M44
28 M8M) 2K S4K»*I 28 JMfr 28 31*181 2H-»87«tV» V* V*f*| > s<4M» > vVtC 88 887M 9 Jt 8N8M I
29 7MIM 2V ; 2*700 2V , MiU 29 4&74«> 1 2*11141M 29 MM 29 i 467M1291487M 29 M74 M; Ml 29 j ÍM
80 ! 78680 ( \' 30 i Í3M2 80 78581 3Ű 9M17IXI48440 30 ís«V41 81) 1 1*411 |||)i9MM 8i) 1*440 30! 884M V HM ■ 81148717 | 31 M7MS | 31 84244 1 L 31 188M9 31 | T38431 81 Ml ! .11 tiM
%JM1 1 ^ÉáLL ^^ ^^ 9 MlttdeiU vl i nUot iliir^ iiiS] n!iü«ii i I
i Mikor van a születésnapom? aittSr.s: I
II ható. Csak azon legrosszabb esetben kQldOl kimté iiinoi. U i lért mi íir fim iáit.
Al 1. oailólfu 8or^|f|yfk 4fft i I I egy nyolcad lil. vagy 1 50 K. I o^y nevyed (*/4) 1.50 Ir. v»gy S.- kor egy fél (Vi)®-- » t -r ,8 I egy égési (V^ •• - , t lt- « Er^dtíti nQrijetfytket u^ánvéltel vagy abeUiöitseg flöietoi bak&WUoe elltoéboo kQdOk* I Minden rendelőihez a biva\'eloe tervel Ingyen mellAkleffi. A hivattloe nyereMénjJeiy* ----------—--------1 *«5ket hu\'Ax alán azonnal küldöm. Síiveakedjék negrendftllaeit asonnaK de legkteóbb
Több btkz kivíiló orvos ilial ujAiilvn, IMF"1 f. ívl oktober ho S7*1k ^feC
A leicis^eteeebb éa lego.c«óbb ásvány\\ i \' . ^^ ^^
kapható minden jobb füaer. kere^kedéabeu én •W1" •\'•wnciéa. rőeUruii\'ihoi jut»atDl. II i U fl m 4 K a
126 - fendéglőbet , " U ü I
_ BudA|»^MT V«N8lM>ll9i fté.
I Megrendelö lar. T BIHARI hDE úrnak Budapest I
bI

488:47 I 1 29711
7SO-.J 2 S.0I ♦
IKM*.!7 3 *>7TI
78783 4 | 48719
MW r» ■ 13S99
87* ro 0 I 88787
7*087 7 **AM
M78N 8(48444
88720 9 *8.V4*
1*111 10 891428
*2I1I 11 487M
7882* 12 489*8
i 482.VI 18 887M
\' (19010 14 87981
. 1IŰ8S0 ló |
1410 10 , MCI
87H*P 17 i 1*40A
! ttliO Ift 1 *a:.i>i
! Ilim 19117*17
487VI 2(1. *2430
8 87901
9 i M.VJ8
10 j8420?
11 \'l?^ 12\' 842M
13
14 i483*7 i;> ,*2M»» 10 7%\\4t 117iMI71
18
mMi tMltl llít* K-14 29*11
!1 MOMi !2 { 8*719 3. MMnü
Í1f TTTÖf í,» i 48310
18MT 43121
!
7*U4 (3*1* 81310 71818 34*00 MI8 78181
r\\ .K. ECV ETEM ^
VECVTAflI inTÉZETE:
^KRISTÁLY
Jjjm SZT LUKÁCSFUROÖl
JgBS j^^HECYIFORRÁS
\'CEn tiszta
Jr bicarbohat
Ásványvíz
• kapható: FÜSZERKE8ESKEDÉSEKBÍH. . VEMDGCLÖK8EM ESAINDEn VASVT4 ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Nagy-Kanizsa vasárnap
natositoit kielégítési Tégreliojtis u\'jftn le log;a é» 19-»0. koronar« b\'ooüli I nyolcslótfrajfi gőx-mozdony, 1 cséptö eo a ho^zA «artozó ds.nes (elszerelés bftl átló Ingóságok nyit válton ai verésen elada(nak
Mely árvereznek a nkanissai kir járásbíróság 1901 évi V 1103—2. 8sáit*u vémése folytan 1250 K. t3keköveiele«v ennek 1901. évi augusztus h6 <6 napjától |áró 6°/0 kamutai, váltó díj és eddig ös^senen 99 korona 60 tiin»rb«n . bíróilag már megállapi ott költségek erejéig N.-Kaniszan a helyssinén leendő ea^kötlésére
2ala 84. szám (6 lap)
llrteiéi.
Nígy*K«iiim varos arvaszékc J^thivja Horváth Jalíty hoity arvatári :örök-segenek fölvétele védett as arvaszeknél jelentkezzék, — ibetöleg amennyiben aa em itett személy idökö ben m<*gba t volna, ss arvaazéki folbivja azokat, kik "a nevezettnek a városi árvapenstárban kezelés alatt levő 249 K. 43 fiilérnyi készpénz örökségére igényt tartanak, mi kép örökö üdeai igényüket okmányok bernuta-. tása mellett 1901. évi november 20-áig as árva széknél igazoljak. 872 —1.1
1901. október hó 904b
■IrilMéi.
H.-lCiQitti v. árvaaaeke 16 bívja BarváXh. Siozity bogy arvsiári MIKfisii vétele végett a« árraeaéknel jslenikmot, — illetőleg amennyiben as emlitMt m«<iy tói. ikozben meghalt volna, ás arva&zék folbívjt azokat, kik a nevezettnek a városi árvtpéasÚrban kezelés alatt levő 3218 korona 70 ftdéravt készpénz örökségére igényt tartanak, satkéf lőrőkösödési igényiket okmányok bamolatása mellftt 1901. évi november $ű-étg aa Irvsoiksél |igazoiják. 87^—1
1901 ivi október h6 26 án J—d. e. 9 órája.
b i tar időül kitQ\'elik és ahhoz a venni szándékozók j oly m gjegyzé\'sel hivatnak n^g,4hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. te 10;.%és 108. §.-aj értelmében készpénzfizető mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el lógnak adatni.
Kelt N.-Kanúsán, 1901. évi október hó 13-án
MAX1M0V1TS GYÖRGY 1 kir. birtsági vegrehajtó
■Ifjúéi
gr . •• . --.•«\' " • i-^.• • • • __________
Nagy-Kanizsa város árvaszéke fölhívja Krísztidri fínndt, hogy árva\'ári örök* sogOi.ek löívóiele végett a i árvs széknél jelentkezzek, — illetőleg amennyiben az említeti személy időközben meghalt volna« as árvaszék fölhívja azokat, kik a nevezettnek a városi árrapmztarban kezelés alatt levő ,531 K , 18 filleroyi készpeni örökségére igényt tartanak, mikép örökösödési igényükét okmányok bemutatása uieilwlt 1901. én november 20*áig az árvaszéknél igazolják, • 384.1
Rendkívüli szerencse
BIHBRI EDE
főárudájában, -ahol eddig több mint
OT MILLIÓ ^
koronát fizettek ki, közötte
.000 kor, a G96B6. szántra ■.000 kor. a 28718. szamra
de általa, meggazdagodhatnnkl^i
SZERENCSE-NAPTÁR. *
Fibraár | Mámiai T április | HJu J Jamus j iillii |~lnini
1 I
312*8
P-1332
4
18:123
4.*i710
0731
y ?3fr*
23017*
II
12 9W.2T.
13 <9*143
14 ÍUüW.
III rd elén.
N.\'Knnizí\'á várraár\\n»séke fölhívja Hcrrvd(h\\ Lászlónét hogy arvaisri öröksedének lö vttfHe\'j védeti hz ar>as^éknel jeles kczzfk, —-.i iőIch ameinyiben sz említett s/eme!) idóközbro meghalt %o nsi az árvi szék iMlnvja azokat, kik a| levesit nee a városi árva alatt levő 1930 h i 98 A\'ién síiére
njükei okmányok ber«uMxfcft mellett 7906 november 20 if az árvaa/ékt.él ig^ztiljak. ^71-2
%a«i 1 __Ml^l^^^l IWnll Vi l HiB9t iliMJa, aaily illeUestt l
Mikor van a születésnapom?
ható. Csak aion legrosszabb esetbea liléig hasonló iUboi. ba i kért uia ito il ulia aéia.
Aa It-eiBlálfn isr^Hyek ára i egy nyolcad (V®)- 75 Itl, vagy 1 50 K. I egy negyed (V4) 150 lr*. vagy 8.- kor egy fél (Vs)®»- » • • | egy egész (1/| I 6. - f t 18 - .
Eredeti aQrijegy^kat utánvéttel vagy a betétösszeg előzetes beküldése ellenében ktt Aök* Minden rendeléshez a hiva\'slos tervet ingyen mellákUm. A hivatalos nyereményjepy-séket hu/ás után a/.onual küldöm. Szíveskedjék megrendeléseit azonnal* de legkésőbb
f évi okiober ho 87-lg alólirt azer^nciés. (öelárnii\'&hos juttatni. jQ £ ^ A I1 1 TSm d O
Budáját, weikás-atea 14 itt tevéj*md61 ■ " 1 1 i"mwwp»»,^i»pmmsbsmmmbpbibbbpmi
Megrendelő lap. T BIHARI fc.DE úrnak Budapest
Szíveskedjek a magyar kir. szab. 04*tály-0t*jáiek_______1. osztálya , ■ v ss,
eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel bos\'ám juttatni. |
a u i^iii l tttánveendö. ) A nem kiváaut
Deieiössz*g._ —aor. ^ statuálványon küldőm. ) szíveskedjék terelni
Több *záz kiváló orvos által ajánlva. A leüiz elenebl) és lego csóbb ásványvíz kapható minden jobb ÍOsaer. kere-kedéabeu é* 126 - vcodéglőben
Zala szám (7 lap.)
1901. októberhó f0-<a
,„Nagy Kanizsa vasárnap
% Miután ujabb törvény értelmében , %
Á . __ , %—--;"——---—
m grcndalések gyűjtési nUtókoik korlátozva v«u, elhatároltam magam a h».lyi p\'atíön a lehető legolcsóbban dolgozni, hogy a forgatói J tfíj megcsináljam. . \' r \' • : *Wv*/
ál Raktáromat a legújabb finom kelmékkel dúsan felszereltem, melyekből as SlS Itf
fr <>il és téliliéajre &
divatos ruházatot »lc»ó péiizért készítek. w Itthon letem által időt nyerve, legnagyobb pontossággal és Ízléssel lesz nálam minden elkészítve.
Kérem a u. érd. közönséget heciej megrendeléseik állal, erről megyGzödéáf sz»rezn< — Vidéken levő ticstelt vevőimet írásbeli űf
já menhivásra szívesen meglátogatom, vagy kívánatra küldők mintát, Teljes tisztelettel te
% &AOTSSAKK MÓa férflutM 3
) Erűébe t-iér BLKI féle hite- \\jf

A 1*11 Idfayre nagy válasitéku raktári tartok Leden babát>kbél táját kiszitménynn.


^Mérsékelt árban.^
% Eladó I
ÍS __ J____i_ ___JBII .,

tdbb ezer darab szépen fejlödött kitűnő laju
gyümölcsfa továbbá
m
d i m z f A kcae rj ék ^ és külöuféle
& - tűlevelűek. --S
Ji------Janda Károly ^
^ mü ét keresk. kertész, faiskolat ulnjdonos vj.
SK Xatrüanltu (T
jS lelrp Bathorl utca 22 sz.
A 414 3 üzlethelyiség : Sugár ut ^
^ SsrgCajeim : JANDA Nagy Kanizsa. ^
-Aiapiua,«tt TOTTIS és KREN Mmm*
—\'- 7- •*- ■ ■ \' > " ■ - i ■
Budapeat XT7*., Sécal-VLteza 1. \'ezám a anlják köze 40 éve fennálló éa a* országban legjobb hírnévnek örvendő arubaiukat J vas on és fehérnemftek bee erzéaére Nagy raktár finom női, uri éa gyermek fehernemöekben Teljes menyasszonyi kelengyék *000 koronától 10.000 koronáig, a legjobb minőségért ós a legszolidabb, legmodernebb kivitelért
mmmtmtmmmmmmmmm tal|ee krmrn+g ■■aBaaamansB
Legnagyobb gyári raktár itSnyegekben, bútorszövetekben, takarókban, függönyökben, futókban, •■\' 1 ggikiníftkhtn ath. lagnloart jb gyazi-áaabaw:— 1
Nagyol-b bevásárlásoknál vagy menyasi^onyi kelengyék megrende\'é-énél
direkt levélbeli megkeresésre, m^gbisoUttakat teljes mintnkflllekciiwl sajdt
z költségünkre küldjük bárkovd
Miniákkal én vál -azték Qldemeiiyekkel mindenkoron ezivnen rendilkezeara*állunk.
UjdonsagoH
férfi kalapokban
un éS
r üagy: választék és különlegességet
a saját gyártmányú
darofc* (loden) kalapjaimban.
Szolid árt biztosit
GERŰCS JŰZSEF-féle divat üzlet
a Korona szálloda épületében-^
Nágy-Kanizsán.
Nagy-Kaniz«a vasárnap Zala 84. szám (8 lap) 1901 oklóbtr kó Mán _______________—-----«.«■?. ——• ----- —• - ,, " ; ____ — ..... iy> ............ i ■> ■ .......
Ü l VIZGYÓGYIMTÉZET rozsoaY, KSMt ]|rM
—, mll és &Am aTQ BTÖM (Cottaflsx is ö^^CHIHnEBBm tf L** sí! II nvB r — «SafWO—
r- Sl< B " BiniMnl » W»«i|WM«« HM « ■AMoróttf. ■
j|l| ^p^mMg—-^TlM""*....................yMiiiiiiimiiMinniwHmwwwMlmw^^^™ I
Íjíjl
J I | * éi GYEKM EK-ruha áruháza lUW
BS | íanmm^^
g I -izprQ fi AN^naf ai.ím m
wBíl t*«. amioM Mff|tint»Hd>>H«<pl«6-».cr. WT flf nfifálllf fltá 1 WJ»» féiwaa* ü yííigan a etpSaek —n— ft«KwL TI B^ ROlSKTOl --la A* tó « a MH « \'.Mava lutí. f1
| • J*|5 SCHWAMAUSSER (í MAGYAR
RBUDET TARTANAK 1 tDÖT TAKARÍTANAK S Jt***?** ""f » WtturtMAwri m^hO fj .fi
r \' _1 /■ wraWi •Pun, MM, taaUlH, ai. OrmiriHflI mimtk, IMmm^ 1 1 * 1
í m/Sj \', " k«p®s fogyta la b4i*ro«otv«. s= |l M^énüh triutft.
Q [ SCHWANHAuSSER, BÉCS, >.. Johannesgasse 2. |!|
feamiffEH^^Mí^ |i
WÍÍrí^Us^H^TríÜTV 28 Év ÓTA! . ^U^ajr^ft*<tfi <i 0 DAI Piti
Itfjs - 41 Az ELISMERT LEGJOBB •• ftl]1 |"JJ J
-fal ara^Sv\'tTiWr;\'3" 9 I
2 i jamertcto_fuzei I kor, bérmentve,| gf 1M jirf li fJt\'Ttffi^\'V**** f1 a I
EIP1 SS^ ■ li 1Í4llI^ri^ buDAÍESTSpjl
|8 MW-YOBK káféház- IJM" SSÖ^ lll^fi
T A ft ^ KÉPESÁRJEGYZ/kinoyen Mft L AL<íft,!?.Il,,,}n5.,T07jv dflí
N jl találkozunk. Em. P ,vJ JlmV. *«,tnm*m, U\\ ii 16
Sj *\' fS BÉRMENTVE. 1
5 85: MAGVAK TURISTA.TAPASZ § ^Ai^am^ TB4?"!
irt ■ i Jám*má * * <n iwaatr. .7 . a ni 2-4
SíSS-St ÍKL JB ! yrx<i4iÁ\\Uk lS6i ^ÍoiSÍIR
é&BZBlí. VÖRÖSKERESZT GYÓGYSZERTÁR y/woaí
Ofcra 0 fanp/ff/ sófát pmiiléjébüfr* I f • Bfl \' I
l MíiMttw, AMrlMr«< M. [ * . OJ&P+ÍM U+0 SA § fiÍe\'**rl I
I fe IZ t£ f »T^Wi Qyógyszertirakbin él drogvtHákbftH. | . ^ y
15 ll^SIca^ BM ilit il 11 itLii il k1 tl ■ 1 aH ri Í1 Bil H ÍII f/illin 1U ^ magtm SöíiSöl\' "íu\'í
iittj^moKDo .....~r #
|iŰ «M ó. nyár. yyégyhely M^l^lWlfi gffi Jll J^JJM ^ 1\' " I
li WmiSJüéEí^SBwBHB i|i ^ I
Jkézpaszta iboLya-illatr
11^15*1 IfciífhHittáÜUI, l|. «t □ ctikl* f4lhftlMtk« v4<i*om*t "tódl, . . kk . Q •t4^} ^ [W W Z H I
I HCí^ wa UtíVMk* -mnhrtmn I 3 na» «uttMut DyH^á* « tflfldtvrtOttftft ú tooködvaftibfc I iím^l u wM»íim<í. » jpi^ I ^ Jfe ■ I
■ I \' » _I " ------------. ■ teMmMHM. „. n * A >_____ I Mláii • In I hum flMÉi III In & ^ ■
IOjÍÍ°I PAHFCm - <Vra 4 I laatttétc MraMM I
1 f** JF* «I ÍMHNm Mvántfj« fp.gxW át U f»» É» WétkflWé*! raUár Ot. *0VÁ0« ll WniMiti^ Dl ICMp® VILllfld nvAlivtTárfánHl ^ Ü
1 a „ i o^^mw. Mr«MNt, químmi, v«. ti»r.tttt> ti. tíif. I l v Qyogyizemn Í^^^^J
■Collá At ósszesÍSsző és bárhol •<7fHTAlÜ El&l A Sudapesl I
ISlu 1 hirdetett gyógyszerek mcgren deMakfay Ll Mirl D EL IL^*^2 abadságtér és 5étatér-ut&a saf ol^^^^B I
IKS-lli/^v * .CKio0b 6^7—Mmmemmm^vC^m I
iBllaSg _S_ NMW HfáNiHnH éknxerctect * — ^^ tfil^^^flH
IKflP^^V »Asas«BnjrxaBT49Ra 5 |1• lfl I a IICilin«»MM i I
MIjip /g|| w^ \' MatiN 0 ytLlV8* V M w ■ ■ w BI
1 BRAUSWETÍEÍSS Srrtwa-1 ® w^obb Yirgi Cigarettapapír, H^J I
.fliBB^^k h^UMubb fergitzivarkahUvely. I
Ifijtúi KüWi»u«e*»é«» cyAriMáaywk \' |Plyp ÁH; Egyuer »<t}gyu[lva, ILJ^U 1
S*\'VattYUk * Mérieqek Itt Jz&y cntrítu » nélkül, ho«y kialudna. Unl
Ifeál «lndan fii* \' - mlmlea u4lra H ^ |T_ Ji 1
n > *r . \' \' í . . -_\' ,_ .1.._t 1 .lé\' \' < t ;;" | «j\' ■ • \' _ \' \' " \' _ \' ~ |
MARGIT KRÉM
FERNO
PFAU féli COGNAC
Nagy-Kan™® vasárnap
1901 okkkbm kó 10 i
V2pYápYIMT^rT POZSONY, 6S S a IIA T Q RI iimXiCottaneVl
tatfl t**Ubm. MMBU* H *M«n. tQ» MNwftiiatl lm. JÉ
•hü üah. Iiipw— taMásaOiMé hé»iii1 lwt4>
^ l — náwnifli MyjNi KHOsfi •ft*iAt» ■ÉiHWt kü C«*M MMAtm. .
- - eMsmert ItgszondabS
FÉRFI ét GYERMEK-ruha áru!:
ettdaptst. IV. Kiönti Vét*oshéx
A uá|Mk é. r,|akaak^% C A M\'í"
nmiyttai
noMiiá bely: OTMY l IBWL Ma. X¥iíl.4frt liWtf- I I
Párjai tóáHltós: wnw érmjj|
•i.ii.íijrani
f!ffinfftfi umá ? WiM> ffcyái » & cír^te> ryirm i»t« ul|IU I Diljf Tektti /ínyt atf és a Mrt is IftiUut
MtaldiíBt •^árirtVér. Bto,tM$í^írassilt -ILrfitlitaiM
Irodai csikk ni
SCH¥AMAÜ8SER
(ttrwHroui ikrtm) Mlaétt W, ItrvfHkT St fa vmoi^háiciü mmM
«UtH, vMitfe, Ktium, ftMÉMk, nft. Orm m.HnH ||m»|i
IMaflHiáK irkiH
HT Onmml M halhélm kliéiiittfM^gtt
aftrt NHMUM Nfn^^X
RBMDfiT TARTANAK — IDŐT TAKARÍTANAK ; ■ ifjtgjntik IsgyiD la blomaoiva. 11 a
SCHWANHÁUSSER. BÉCS, I.. Johannesgasse 2.
r 28 év óta! >
r AZ ELISMERT LEGJOBB
mvAK
SlfK
A. ^ ^ ís%TTfNBJUBi-ifm 33.
l K^pps Árjegyzék ingyen á
V 1 IS BEf^MENTVE. A
Nrgyógyltá-8 — Hamopatla.
2 > Ftamu)* ti mtMii MI.IMHII ^f
£r- WlH 3 H IS
^^lidapeit, V., VioJ klrat 18. lamertelő fözct t kor, bérmentve: I Hl baliak ftodaptataa a I

itt ÉMl (ÉL LWMWlt ul, afeM ? tflll
i 4tt*rwm éé
NMTt Mi ittN I &> Mrdó*. «;t| aanianM* i k Ml u
MtMT * NUUBMAf "J ItaÉMVlM, paaiMM li IliaiitltiBi* MiHit ti ItMvt ÜMH tt 4
Általános Tudósító
tiMattii ittviiti
BvteMit, ¥>L IhKÉÜ i»l| 44, tviMi UMU imA, inMI.
- - me^AM^tn
ban (Srns^Ml.Wrut p—xtr) talál kosunk.
HatanH-ant honvá<í»«D«Wai».
iiiiiif^B^BHTPiaa—w w imi mft ---
MAGVAR TURISTA*TAPASZ ;
tyvkuwa, blrkértg ét llrkea^ayalét eilea MM ét ttvttitautt iik. * Cm uwu Aft 10 tNir. i I kof- b««0Mo«e otlA blrtnenN* kOMI u c»ryvflllU klwUA I I
VÖRÖSKERESZT GYÓGYSZERTÁR
<, ItliHrtli, MK A«tr4%irul 14.
i Kaphat* gyógyizertáraklu él (trogvtHákbta.
jat.1-"/*"**"""""**\'*1*"*\'** I>«»a>«a»*%>»
v^yo^NM i/jaioalosáv O i
MAGTIK KlSTiTimÖ^FUÜO ttvafc éi mrvaimarháknik
UH ét nyári gyégyhtly
tliírMft U*h fctwhf mkftirti, lli nüli m» IntpüillMMi, f»Mét Mvha-emillXH, ll> 4«
Hífrm*, - Í00 nu/nait
ItkáwolA**!. fMiniM imaütí *tm te
Dr. kováit HrpiT67
KÉZPASZTA | BOLYA .ILLAT
etikfi flütlMtli vMtomytl vitMl, ... . . . . .
l iint Mi«4M MitrntatttM a fffldlvitoMkl él ia|liWYtMI
awiH/ftríml. PáHI\'üffl • in i |MM|
lMI. ttuSüéétm* l MP t « \' Mraaa
rt* 4i tiétkáwéil rtUAr: Ot. kovAcS (AkH ttHr li MwUrit axtiit. vi., íjtfuai it üaIl
lUcgJgtetil wTOliCTTl TITKOK Ul>aw»tij> Itt&jfcÉj toérffKtllYf
JENCS VlkHÖS eyóyyszeHára
é , NMflIT, » , lHlA>m L ai
gySgyszBriarlbsn Qudopest 5: abadságtér h SitatérnitAa saro1
„Le Délicel
b^obb Yirgi cigarettapapír,
lergáwivarkahUvely.
^^ Etymr m^gyullva, tí^tretU a nélkül, bogy kialudna.
Y«gl| (g.
MrndtnGtt Upbatd. # 1
lCttlönU|fitégl gynrlniiuyvw
giivattyuk u ériegek
ürtndan frta \' A f rala4en czélra t. tattiai^^ iA^ftH Et ttC^ t t^wymiimiti.»
- J \' ii\' \' \' "• "Vii." -V ..... \\
Nagy-Kanresa, vasárnap Zala 84 sz>m (9 .lap.) 1901 október hó fftán ,
| -- \' - 1 ||! Tiszteléttél értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, hogy Nagy->f Kanizsán - Főút - LITTKE-féle palotában fővárosi mintára készült
f IIO D B CrÁ T 1
JÉ nyitottam, ahol kora regeitől késő estig mindennemű
8 hideg étkek, bel- és külföldi borok, pezsgők, cognacok, likőrök és friss sör 1
Él( — az italok palackokban ós poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatók-
J| __ Ozsonnák és ^excsoráüs: |jj
Éjjj* - Ízléses és gyors s^ ervirozása megrendelés szerint és házhoz kflldve. ||||
|||| A nagyérdemű közönség szives látogatását és megrendeléseit bizalommal kéri
I^P ......... j§l teljes tisztelettel StOFD Böráüt ^^
_______________ —- M. kir. lőpqje árulás--------!
1111 flllli mumim. !
• J ... ^■^■■\'■■■vÍF V 9^933 Kölcsey utczaós Fő-ut sarkán, saját házában
;j — x i$nti« éi gy^niU** ktmltlta ■«—
| Teljesen újonnan berendezett üzlet i j&L-Wgfefa \' ffi}\' M (m.
| . Naponta friss pörkölt kávé MVersenv-kávó 1ÉE 1
| -»- a fiúméi gőz-pörkőldéből. ^S jjC^
11 a legkisebb mennyiség ia házhoz szállítva. ^^^^^^^^^^^ \'
I Ecsetáruk és festékek nagy raktára. jj^^pfeHMM!;
íj Kitűnő magyar csemege-szőlő, i
A ■\' ■ [■\' •*•\'.\'.. ; *- . I V I , *
Nagy-Kanizsa, vasárnap
1901 október M fOán
Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, hogy Nagy-Kanizsán - Főút - LITTKE-féle palotában fővárosi mintára készült
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
az italok palackokban ós poharanként — állandóan a legjobb minőségben kaphatók
Ízléses és gyors 8t ervirozása megrendelés szerint és házhoz kflldve. A nagyérdemű közönség szives látogatását és megrendeléseit bizalommal kéri
teljes tisztelettel
Stern
Kölcsey-utcza ós Fő-ut sarkán, saját házában
— \' Ü9KI!\' él ktI9lltif|«
Teljesen újonnan berendezett üzlet *
Jég eladás
Kitűnő magyar csemege-szölő.
Ncg) kacizsa, vasárnap
Zala 84. atirn. QQ lap.
1901. október Uj min
TTslét megayitás.
li
ű) 0)
(0 25
L-
KO
(0 >
<1)
jD _Q
-Q O (0
o 00
cd
03 N
E cd V
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hógy a városháza átellenében SINGER SAMU 4a év óta fenálló
tf!ii« él *
szeptember hó i-én átvettem ős azt
.BEAIJ1T SÁ1TDOE
V * - -
czég alatt veaetem tovább.
Sok éven át szerzett tapasztalataim mint Önálló kereskedő Szombathelyen, éa hazánk legnagyobb városaiban volt alkalmrm az üzlet minden ágát tanulmányozni, továbbá, hogy üzletemét a mai kor igényeinek megfelelő
divatos elsőrendű kifogástalan jó árűval
szereltem fel éa üzletemet a legszolidabb alapon ■ • _____
- kevés haszon nagy forgalom
elvet tartva szem előtt vezetem, mely azon helyzetbe juttat, hogy igen tisztelt vevőimet a legújabb divatú jó áruval a legolcsóbbért nzolgálhatom ki.
■ A n. é. közőtfsógb, jiártfogáaát kór ve __kiváló tisztelettel
Bre.VL3a S0.2n.cLor.
CD <
CD-00
zr
£D 0) N
o
3
3 Ö) crq v<
crq 2L o
3
Szolid és pontos kiszolgálás.

Heg\'clcsó\'bTo \'beTrá.sá.rIsisi forrsis

5ÍP1{05ZOPU kiállítás.
i i
m
I
Legizlésesebb és legnagyobb
| Sir koszorú raktár I M! f1nMNMI i
Nagy-Kanizsán Kazmczy-utcza.
S Könyebb áttekintés végett külön 1 helyiség áll a t. vevőközönség
rendelkezésere.
Njrpaatotl Fiaoüel Fülöp uyoiíldüjaban Nagy-Kanu»An. 1901
Huszonnyolcadik évfolyam 85. szám.
iicrkeeztOaeg tir-^J?? kői/v*
iirnuéiMlMii. a tUrtHittvtl írUkisai !«h« iitpai-
----------gÓH 4 1 P ÚT* MII.
i4t ittU»Mé( I Tit|> 1 rMMN
"taeatlaM minden (öái«m«ii\\
KitdoklTital:
VimshaxépGlat: Fteetost PTttfyVnuyi" faftMKMf^N,
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSAM- neienxini kétszer: vasarnap t csötf-tókftn.
sróviuraK Jm
l«M lm , , . . II m
r*W»n « >m»
^HyOiM . , |
HjSJBír >a«ii— m MWr
Bllltüt, niMni t Vln .JH T*Mlkoék Fi«h.l hüf H«;iWH MWh MmM.
ibMHtl« iml,> «t nini tml ifit fogódta taak <1
lOM Wl» U4 M
tér
Naí,rv-Kanizsa. 1^01:
felelői ucrtillti: Itali) *»aarf«r JierKeaitítarr Hfirw I^M.
Csütörtök október 24.
^^ | bizalommal köbleinek egymásltoz a közös törekvések fárasz\'tják fc> minden erejük*
rp-^y t H \'DTTT7 * Qélok elérése végeit azoknak a kivitelére szeretnék szentelni
—. JlL I_/ X x"\\. XV U XV Valamely jó irányú eszme csak akkor azok köré szerelnék tömöríteni a* <*gyé-\'
m Loyh/üL tűrf óc _ »: kelthet mc^galmat társadalmi életünkben neket Azonban a \'legtöbb esteiben hideg
U. 111. KeZiyUK, TerTl BS nOI és a ke]elkezea m02galdm-<sak akkor ké- köiÖnynyel fogadják a legönzeilenebb, tegv
harisnyák, alsó ing@k 6S Pes mindinkább lyialmas hullámgyttr&kkel szeitebb törekvést a tömörülésre hvatott
magához ölelni az egyénekei, ha az esz-\' erők, vagy csak/ elenyésző számban akad-mének, a megpeitdilője és a köréje tömö jnak sorakozók. Azért manapság a társadzlmi . rülő erök között megvan az elkcttiEetetle- m.zgalmak — ha csak - azoldiae -anyagi nül szükséges szerelet és tisztelet, mely érdekek nem játszanak \'főszerepet — rtn-\' ársadalmi kapcsok körül-belül föltételezik desen hatalmas csalódásul, kesrrfl kiáhrin-\'egymást jdulSssaj, óriási fiáskóval szoktak vég födni.
Visszatekintve azokra a nagyobb törté- j A társadalmi kapcsok meglagulásábah I nelmi nyomokat hagyott társadalmi mor- "5,Íes hiányábtn van az ok. gnlmakrnj amelyek pfa évíieed Hőit kHct--Kgy ijvtiied lefoígáaa alatt az . ofjrnka
nad rágok, érmeíegitőkstb.
legnagyobb v á 1a szt é kba\'n és
- legolcsóbban beszerezhetők
Alt és Böhxn
Véroaká2-?Blnt;g_;
mérv«
yiN^^^^P^s^^/iv^/is^^^/^S | kp;ve, a kitűzött célok elérésében oly iránt való tisztelet és szeretet óriást
——— ! példás egyetértését mutatták be a magyar ben Csökkent. Uizonyo*, megmagyarázhailan Á társasélöt alapja. társadalomnak, T>e keil látnunk, hot y Waztriság veit ebben a tekintetben truj az
A közös társadalmi célok fe,karolása és azoknak ""hegyikét a kölcsönös tisztelet egész társadalmon, előbbre vitele nagyon sokban függ azok- szerS,et S2elleme ,erem,cUe me* Kérlelhetetlenül kiitizálunk mindenkit,
nak a kapcsoknak az erejétől, am \'vitte diadalra. Es ha vizsgáljuk a most Af embtri érdemek„ kicsinyfljük. Héja-/yek a nag? táreadalom egyéneit egy ,kelrtkezö ,ársadalml mozgalmak sorsát, MemtUk.l vadásszák, ki nek homlokán Uh* egyeteires erejű hatalommá szervez\'ik. |színté" W Iá,nunk> nn"«k • sok megsejteni csak egy levélke babért, hogy Az embereket társadalmilag egyesítő f,áakónak az ok» ezeknek a társadalmi ny0mban siéjjel téphessük. Érdem, nagy általánosabb kapcsok : a kölcs/.nös szeretet, kapcsoknak a mrglazulására vezethető vissza. sAg M8||en(i fölény, _ e( mind semmi. és tiszteleti Ha mpI< a kapesek megvannak i Mom i* ksletkwnek hol—itt,—hol ott A mai helyzetet legjobban lrhrtna a nép* és valóban erősek s megvan azoknak *igazif társadalmi mozgalmak. Most is vannak dalnak ezzel a két sorával jellem esni : erkölcsi alapjoka.akkor a társadalmi szellemi jóhiszemű, ideális gondolkozású egyének, ,V»«yok olyan Irgíny mint te.
jó; akkor a társadalom egyénei föltétlen akiknek agyát a közös célok után való\' Vágok olytn rundot min ts*
\' . ^ \' 1 —————
TÁRCA.
Távol tőled....
Tiitol tőled, metieeefgből, \'Képzeletein ,Sikerei ;
Mint pUlanyi vkúy. tűr ui,_
Körülötted uyy repee.
/■tliifrul olt lelkem előtt A mhmyorttdg idene ; — Együtt mn olt boldogeáqom Álma, idee, mindenei.. .
Ugy fij nekem itten tini Mettse tfled egyedit.... Sétdrogva tzakadallan Érted reménytelenül:
Nincs nekem lU Mdogedgom ; Távollétünk lépte eeét.... El tem hitted: nálad nélkül MHytn kínos itt t lét.
Minél éltbb látni téged Forró vágya uivemnek, 8 mindent, mindent elmondani, A mit értek, szenvedek.
Ok ttok egytztr láthatnálak, CeaJk pár percre kedveeem, Amíg gyötrS fájdalmamat Kmrhatnéei kebleden.
Ifj. ZaLay Károly

Ast moiidjAk, hof* sklbra a* mnl ihfotusk a<ak..juu.al0tuis tsec<.-il »"** J9ináfi."!íüfii ber; aki pudig Mm luMteaibrr, orrol ssT kis jóiikurattnl iiiíjlundu s na*yk<tsOM*f elhinni sut, hogy egy ki* jóiló, hogy ágy mondjam j(l»öb* lAló orojfi van. p
Ebböi a teóriából usak annyit vállalok ■*> ,.... . - .... 7 . ... Btirnru, hogy ások kO«t mairani, skikst a
ulnbcu iOo\'«tt» (íl iinkviii o ilt. a 4koll 4V,kl .„„fa otóktA) n«m rászsgedSH
I énemrl. Ha ngr votUm, i ™ d, 1|(ui( „^„rö^jm, ^ii.i. „éKV«,
úiy ai a kamélia tudási *. i.m.10 módon , j(jv0 „,kt„ n«.lit( k)lw:
batvAntosia érsalmeimil é« őu olyan boldo^toak .^T\' ^
Régi és uj ajanlás.
Irta: Somlyó Zoltán.
Mélyen tiutélt Kitatitony I
Amikor n« első varait inam Magahnt, j< I . cmlékuem rá, egy bódító kamclia volt a kabátom
vftnyozia érxalmeimil é« 4n olyan buldojfli [éro*tem magam, aniilyea (Sbbé tohaso löszök> I Emlvkisem rá, hogy ast > vsrait a sierk ialön mód nélkül mogdiosirte és én akkor ast hittem,
hȒno.
Hogy mit moadlxm svvsl • oékásy móvbI, ait Maga bitoaytra m*|Srti; augirtl kttlőnösso
iffirölt tol IMt-
üxt . . JW .. ... i. moit, a alkot annyi dUtorsaota ■
bogy rövid időn hiro. író é. n.vs. poéta «HS|Bnk; , Rmikor 0|} „oki,g „0 ,rri) bo|r
M íoiera... tgymtat kdlOiQnögen a*g«rtiOk.
Mikorra a kOltomóayem abban a bisonyo* A Mázsám azóli mér aokasor (elkeress\'t éa lapban — umelyol ágy isareisk, mintha víroui-, cfllllngo* wl*k«n, amil^M tét és nem lét prob böl való ver volna — megjeleni, éa már irgaí- ismtja fólöit elmélkedve, a Maga jéaSfoa, gys-matlanni óu*ftör»e, betegen, lAzssatt feküdtem rekeg és mégis balárosuit vonása arca jelent at ágyban és olvasva ast, kOnyeim i|e«tO mód meg előttem, mindig kiragadod abból a könyBr-megeredtok, 4s én Snkivüietba estem. Tudja»é j telén eiadinmából aa alanyi kéltdknsk, Smrlyn miiéi? Gondolja-e, bogy mi idézte elő est alésti leifnl, festeni, nem, esak átélni lehet és I|<ki egyen, úlyhiftnyl ? Sejté-e, hogy mit gón-1 Régi ajánlásodnak atasl a végérs érve. tf-doltaa éa akkor VI... As s gondolat férkOsóti Ig^Bnk de egy csillagot, aialba annak a caékalk be asorf"árca\'únya decemberi napon as agyamba, j a hely* volna, melyet nekem a Muzaa adott, bogy Maga majd esi a verset kineveti... " ,
Uj ajánlás. —
A isttifebér hó balolli világoajiAgot bintett ai tgysm kBré, ee kiiaé magamhoz térve, jól lát- , s
lam, bogy öreg orvosa egyik keiével palsvao- i Amikor mAsodaaor láttam önt, egy kta i_
mai, a másikkal a> njságottartva, komor, hess^des, parasutbázakkal teli faluban roltank.Onmár képpel sésett iám; a legsslgoriibban mcglillotia, | nagy linyayá nölk ki magát, aOt, ka tm Uve-bogy még valaha inasai foglelkotsam. dek, már hoessshb eioknyája is volt. Ee
■ ■ í \'\' Nfe., • \' —
áogy
Nagy-Kantán e-üfcörlülu
2ala 85. Mára (S lap)
1901. október lió
megengedné, De ily kimért téren némított erői frakciókra szakadozottan folytatni tűzhetünk magunk elé mást, mint rámutatni j fogják az előttünk folyó blazírt munkai
Minél kisebbek, minél erőtlenebbek vagyunk Hannái-jobban szeretjük fújni ezt _§ nótát. Tekintélyt nem ^karunk ismerni magunk felett és minden tettünkkel, minden lépten nyomon igazolni, demonstrálni akar-1 kell a külső: jelekre, amelyet a társadalmi i taposva, bálványozni fogják juk, hogy a tekintélyek kora csakugyan érintkezés folytán itt is, ott is elénk
! rulnak.
a meglevő bajra, a kóros jelre. Ehhez j mosolyogni lógják gúnyosan a levv-n« pedig nem Tcefl b\'tlcsvikedés, csak utalni 1 tebb törekvéseket és az aranyérdemetiszapH
lejárt.
A történelemnek átadatott nagyjainkról1
talmi nagy-
tá- j ságo^at, i amely bálványozás minden ftgyk \' ben alapulhat, csak tiszteleten és szereteten
Aki szeret figyelni, kisérje csak figye-1 nem !
fitymálva beszélünk, Árnyoldalaikból — j lemmel az elkerülbtlenül együttlétre, talál hacsak hajszálnyiak is — csinálunk terebé-! kozásra utalt egyéneket, * mify mértékben
lyes fit, és érdemüket — gyök is — ledegradáljuk, dekekre vezetjük vissza. A szocialistának, ki a
ha még oly na-!nyilvánul meg náluk a kölcsönös tisztelet ?! közönséges ér-\'azt fogja tapasztalni, högy még a <Sönven-cionális formaságokat sem igen ttartják be társa* egymás iránt,. Üdvftzlésök kelletlen ; társai [j
JKörber Ausztriához való viszo nyunkról.
nyüzsgő
Az ismét mennyül nutrik reiebsráihnak mind-iri a* első ülésében behatóan nyüzikucoit JuV -—■ I - . i.v lier"miniszterelnök a l-gtontosabb kérdéseiről,
dalmát elfogulatl n szemmel nézi és ítéliIgasuk kimért, hideg; modorukban minden ,u^yek a/ os?trnk pariamentet íoglaikoatatmfuj.
jelenségek problematikussá egyes hlkalomm* kifejezésre juta „Vagyok | i*k. Jeles próbáit n»ujtotu a* áiamltrtiui ké-
— erős tudata.
meg, ezek a
teszik a helyzetet. Vajmi nehéz megtalálni j olyan legény, mint te\'
ennek a társadalmi blazirtságnak a for rását.
Hajlandó az ember a túlsúlyának tulajdonítani; mert az nyos, hogy az élet költői zománcának < vesztével rohamosan nó és fejlődik az - i blazirlság. A materialista nem igen respek tálja az életben a szellemi és erkölcsi fel sőbbséget ; annak összes világa, kincse,
peaaegnek ugy « nemi u^i probléma óvatos i Ifóiiulailsn iiez<-lé!ie, min axo«oak a l> >xo< «u,-Amde reményünk leltet, hogy a társa-1 turai is es gazdusngi érdekeknek előkelő ea forre
I dalom ebből a blazirtsagból ki foe által, «toy«kb«i »
.\'■5* . ■ • \' |di » erűnek kellene rejie<>i, hogy a csat m|«i
materializmus Jnodm és pedig akkor, amikor egy nagyobb j 1 ,k&]ia nép^erUsé.ükeri aiigt.do <orooyaiaiu p».
bízó- pi.Ianat, egy erősebb politikai vagy társadalmi rázkódás megint helyre fogja hozni, helyein fogja kiállítani a társadalom kölcsi erőinek az arányát.
Addig a kölcsönös tisztelet nem megvárható .mértékben\' nyilvánulni,
és kézzel fogható maiéi ia Csak a.....-\'j- "(l(l\'g a társadalomnak igen sok jámbor
igazán becsülni, méltatni, amely materiális jX\'e lesz. akik az arány eredményt képes felmutatni, mivel pedig \'amint tudjuk — igen türrimesek.
Még
a valódi tiszteletnek az alapja sohasem tehet a rideg anyag; mivel azok elsősorban sndalmi együttlétnek erkölcsi tényezőktől függnek; igen termé- való tsrekvéseknek
a kölcsönös tisztelet, mint a közös célok
ilikÚHok korlátolt önzésére v.aló tekintet ueUéi egy, csupán * ji«n emberi óaare bódolo, muu» kara kíHi többség ainkitlniisek. A* ostirtU hang-er- ügyekkel nem <örOdúnk, iti csak ittejHSH)<Sielli«l« jQk KSrbtr árnak a honn: aaért a rewekltfsKrt, (íielylyei/ a p «• taasenil ub.iru oiot leszerelt* 1 fog IA kisqgétisrt it a kerttkxdrlmi Hrtidéstkr* ne ive pedig, kivit ami a i\\i*»ttoruégg*i kvttHtlS kert*-\' kedelmi sssreiditt i|t»u, uautosu ia<i együvettunk jtö joi lorinuU\'Oii kijeluultííMViíl; aitakal ia-
felállításánál _Ikibn, mini i»«n VI OSróffit partara-mbvtrlrmit,
es sukkal iokáíh, iiiinj. aksibaii) au as usx rák bouatyak. kü<AI. Esek a kijoleutéjie,k a pmiiuai es gasdaaagi érdesek belyos inegfoututá^ira al«» | pit> a. aflnylra at vimnak. hatva a Valódi iga.-a-j gua-ag sí Uemeuil. hogy u.i nem is kívánhatunk
öuiaag-
tér-|
a közös célok után Ieglonlosabt^ légnélkü-1 semmi .óbbat annai, inját vájna annyi
szetas, hogy a materiális irány követőiben iözhetlenebb erkölcsi tényezője, vissza nem Uyöiest nyariwnek aa.owtrák pajtok, ho*? , ..... . , . ------- r~2— )-■ ------ \' \' \' j ipesek launeuek ityeu igaaaago aig tuertaai
és imádóiban a társadalom egyéneit egye- nyeri azt a szinvonalat, amelyről sitő tiszteiét és szeretet nüriV fejlődhetik ki, I tizuddul—- ezelőtt leihanyatlott; nem verhet gyökeret. A materiálísta önma- társadalom egyéneit a nagyon is gát bálványozza és minden, a mi kivül alapú materiális
pár év-mig
_ szempontok
esik az ő kézzelfogható eredményt biztosító kizárólag egymáshoz: addig
at>
kalinasui Ma|iy rurs/ftg li«l>set«uek megiials.eael, ig«n szerencseset) etn-lie Ki Kírbtr or «st ss, hogy a leitmerv.ad\'Vbb ut tgynr punttkusok i»
b.ialaat éa ja*
s ingatag Vl,.m éiöll iarij»k ax oa^alla kapcsolják l»ai, és a ket nilaiii g-txdasAgi területűnek k0* >11-. , , - — a«v#l VkldUil h«s>ho«hak\' U1IUIII. Blinnyiiytt, .„ , í 1 . o mennyire a pragmutic* tanetíá körülírja, mi is
világán, rá nézve elenyésző semmis dolog, nem igen tehet egyetemes erővel• hatalma- j fcUiiosnuk aa ossaaliaiui aouarehia »or-ai<*il.
Messzemenő fejtegetésbe lehetne e fölött j sabb lépést magasabb rendeltetése felé
bocsátkozni, ha egy rövidke cikk
magasabb
kerete mindaddig a társadalmi élet munkára hiv.a-
\' örül neki, mily gytrek**, ps|zan j6k<>dvvel ma- Tudja, — ext itfou ms\'sallom as életben, — cyarassnltt nukem, bngy a mama ItaegenKedle... » többek között, hogy amiknr ketten vonxúdnik
aa
szert nem (Orokszüiik séniiiit olyanra, Ami teg« ásorosabb fjxövetBcmisünkiK\'k arthat. Ami ucat kr , art as egsa\'Qek, es etael ne.liuk is, 0 i •>« bor axiap ugyaneseu okböl Auaxlrianak satu u> iud im seoiini olyanra tűrekedui« ami a uu le -ellóteemknek, fejiőd&ünkuek art. Auas>rt<
fca etifti a \'pere öl lógva minden good&atom egvmáshos, sxeretik egymasi, akkor a kalviUg 1 l»a"abi» ugyanoly evdekiikb»«
KOli aic
c-sk Ön volt; t laKslsa, egy-egy mikor enyszer:
minden sxsvam, melyei Önhöz kedvéert, avagy snnnk akarata folytán ennek edes kedvet költemeny... 8 a
„áWp Kfdri alkony volt, iptti iickünk rM ; mgmfoU • Holdunk nMu karímiffii .. . . El\'dgmitolkailam : dlom-t, vagy rali: Ittyy JtUtdKi jMtiihtí ülném HS imája t..."
álom volrC^sép, napsagsrss, gyöagy-
ketlönek súrlódni, vestkődni, vAlm kell, bsrmi lyén nevet«ége« okok miatt
Nos tehát, 0 terrtsson Hit a szép leányi^ | meg a fiatalember. — A fiu nagyon megbánta a történteket es a lány egy méy, tajó tekintettel szép laassn, édesen, de btnaloe nUálnizlól átha-lot(an alrni kesdatu
Ea a fmlalembtr elég erfls volt est a slrAst*
harmatos, levendula fííaía; «erel.és álom\' a.n^y . , 8T r°
lönjörtde.,01, kegyetlen moH.o\'ette t0nkr«ifjn-,irft; nálkl" JK6g\'iglKrJ? V sag\'ma., jöfome" életemet. \' ! J "J ^hol, b*rk. .löt. sírhat,
k.i.. , ... ■ ; megkftnnyebbOlhei, de a férfi osak akkor és ott,
Azéia meglimerteni a kétségbeesést, amely l h.„.J, ,t i, \'
osei\'pet se lérban luls jdnnség, és a peiesimiimust, _ _
amely, akárcsak az árnyékom, folyton kikéri jjjnden lépiemeu
A lyra k»iUif>t»ti, s « kö U tunyaságba esatt. Ax álkoipí vágyás, amaiy olyan makaca energiával volt eddig a poéta lakótársa, kísérője tel* jeseo elhagyla öl, és és teljes erkölcsi mégsem-misflie»t jelentett,
A golyó remekül- futotta meg pályáját, és a
piros vér forró sugárban öntötte el a testéig.....
E« azontúl minden egyes nap a Goigo hák tömkelege voH.
E< a fiatalember egy ueptemberi éjjelen a lelki (urdslásoktól betegen arra határosU magát, hogy boldog akar lenoi ojre, hogy as ö képével
Me.t mindaodig ember as ember .mig lenre., ^^ u ö n„é„, ft].kán íy4„ .ndra remet, igyekssik akar, tesx avag, tenni óhjjt, , « klDokl6|...":. ......Z..............
nmlii .. t kifnilflii* i1ÍMA«.vnáR Dtr.lA.nAV 1 m .
amíg\' az> a bizonyos dicsőségnek, earriérnek o-feseli feher angyalt maga fele közeledni véli. De amikor már abban sam hisz, amikor már a legsiebb ideálok is a szeme közé nevetnek, ex annyit jelent, hogy megsemmisültünk.
A kis vendégió\' terraaián Oltttnk, Mintha mindegyikünk baragudott volna a másikra, padig valójában m<c«m sxoritotttnnk volna egymással barátságos jobbat.
No, ne,1iedjen meg; lásaa, ón est eaak igy álmod\'am, de nincs kisárva, hogy m-g is lör-ténbetett volna, Ea én meg vagyok gyOsödVe\' •(elöl. bogy maga mégtalaa sírt volna iá a temetésem napján. — Es én esak síért nem tet<em meg, mert tudussf ~bogy Magának irgalmatlanul ro»Bsul ált, ha str.| —
Inia as o«tirák-magyar moiia«0tiin fehiinlláaauak, I mint a magyar nemzet < eMeaéueu. Es ások a magyar pöliuku«ok osak Aort augedial idrVeny* nye válni M<tgvar<>rsvgoii h kiagyeae.1, m u «», Mini a.akavaiu i éa óailnie oetlraá ba<aH«ktí*i loiylatott ho ssa« tflioí os*osa»Ok erediuóuve * ]«l megmondott prqduktumu, tulajdonképpen valö hátrányt Au-strUnak uam okus, h«u«m osa* nsokat a hátrányokat axÜinéii meg, melyek Magyarországnak evtiaedakau át jog umnul oko<ui* luk, ós aa 1867. kiegiesóai lui\'vény óivi aiapj\'it ssQkaegeaae vall kialakttaara ju tatja, áu^.in.t ilietóHg lehal nem lóleztk a KJrvéay be<t)je<*i vagy axellemétfel ö<s/.uegyextetlioiű indok e gya«ea viaasaut aitaaára, ami ezenfelül rcánt neave a lényégét illetőleg gyüMriauiag lefjaava közömbös lenne. ^^
Es igy nem i« a mi letkilsvaretánkaek szól, mely teljesóa nyugodt marad, as iutelaia, umtuu aa osatrák ssinissierelnös ast követeit, hogy a legteljesebb loyalnáanak kall uralkodói aemc<«k a ssersödeaek köiósáael, hanem aaok vegfvbzj-tásánal is: e< eaak feljogoeil bannünkev ana a reményre, hugy a magyar kiviial Auaairiaba jó-vnre nem lesx ott rosasakaraiu aakiaiasoknak kitéve, melyeket helyi éa járaai potamaios köveinek el. Epp igv asóaaerint aláírjuk, amit Kvr\' ker ur a iMreakadllsai aser.ndeeek sóia-er«r <» kOIrtnüsen a nemet vámtart(tra eooatkoaólag \' jeleniatt, — ép ssimiruan alk«lm*S\'Uk An«»ina-kot való visaoayuiikra. Ha\' különben ia- a serea-sserxödrfsek melleit vagya ik, meri keres, lorgalom tllanduaiioU |«Jtélelai talán a
kedelmi i
Kdei mi
Nagykaüiiaa, csütörtök
legfontosabb tdnyasöjo a forgalom bassoosságá-unk, Ah kivált Némainrsiággal akarjuk a keres kodelmi szerződési, — muunyivtil inkább kell kívánnunk » gasdaaági egységet Auasiriával, miután a aái állam tgymáin uésvé kölosötúlsen tcrtúolö éi fagyasztó torUloUil^kópoa. De vala mint mállón U találóan hangsúly osza Kőrber, hogy a német vámtarifa a apján lehetetlen meg allspodásia juinuok Né:netors«ággal és hogy a monarchia kénytelen lesi kereskedelmileg eliárni magát. épp ugy nem tsrlhaljuk fenn ml lem a a gasaasagi terttleti egységet Ausztriával, ha odaát tfazö módon fizirozak a vámtarifa tételéit, éa ipari törekvéseinkkel nemben ciak »utíkkiblü rinátitéf által vezettetik magukat. Hiu a mo< narehia fenyegető gaidaaági elzárása csak* akkor képei hathatós fegyvert ki feli, ha Mngyaroiitágol nem kényueril, hogy gazdaságilag elzárkózzék AuMtriatól. Tehát mm filmünk, nem Ms-gyarorazág ellen kell KUrber urunk keresztQlvin-nie politikai tendenciáit, hanem caskis az osplrák parlamenti pártok ellen. >
1001. október hó ti-4ü
A város házából.
- HIRDETMÉNY, -
Az 1883. évi XL1V. t. k 36. §. A.) yontjánaik rendelkezéséhez képest felhívatnak mindazon adózó polgárok, kik at adólcis-könyvecskéűcbe a J. 1901. évi adótartozásaikat mind es ideig elő nem Íratták, hogy nd^kitkiipyiHifítttíiliktil ff" "^rámik I végett^ f. hó 31-ig a v. adoliimúalnál amidl is inkább megjelenjenek, mert az igazolatlan mulasztók a fenti t. c. értelmében, 2-től 10 koronáig terjedő birsággal fognak sújtatni,
A városi adóhivatal.
Nagy-Kanizsán, 1901. október 20.
NECI VÉCSEY
ellenőr polgármester.
Zala 86. szám (8. lap.)
örök nyugalomra A ravatalra a következő felírni u koiaorukat"lelték le: Felejthetetlen leányá-ouk - szerető anyja, laieu hoaaád — Üyulu éa Paula, Isten Véled jó anyánk — "QízöllaIS Zaiga. A legjobb anyának — Marinka. Nagymamának
— Lajo<ka. Utolsó Qdvö/lel — Belus Lajos. Végbucsunk — Véber éa Merkly család. FeUjt-hiilfim rokonuak — Marta Oydrgy é\\ neje. Késs-vét ieleűl — Solimidt oaaiád. Utolaó iiteii-bos*ád
— Plihál család. Béssvéle jeléül — Ollop Ernő.
MegjeblaotleAgl \'agak vilassléaa. Zalavármegyé törvényhatósági bizottsága választott tagjai egy részének h&t évi maudáiama es ex. vegén lejár. Az igy megüresedő togsájgl helyek valasztas,uijánf b. 21. töltettek be. Megpálaszta\'tak Nagy-Kanizsaii i Knorlzer György, dr. Roibsohild Samu, Oazterhuber Laazló, .Saller Dl ea Pátos Lajoa, illetve a regiek. A gelset vál, kerüietbeat megválasztottak: dr. Viola Ignácot, Varga lqt vinit (Sseut»Ualáza) ea Kalamár K álmául.
Perlakau törvény halósági bizo\'lságr lagokul Zala Józael, éa tliavioa Audrás választatlak megi
Beadklvttli aéigjálés. A nagykanizsai Társaskör október hu 27-én déiulán 6 órakor . rendkívüli közgyűlést tart, a kö-, vármegye" irja: Itock János kőbányai plébános veikezo tárgysorozattal ; 1. A megüresedett has- és orsszággyüléfli kepvi-elu ellen egy gyalaaaioa nagyi, ügyeszi, egy számvizsgálói tisz\'ségnak . »t»utélyeakwdaaekaal 6s g** rágalmakkal laljaa kél válásztm nyi tagságnak választás utjftn valotiröpirai jefeut meg, mely* röpiratnak a szerzője betöltése. 2. Neliini iudiiványok. (indítványok | V ahy Látván. A szerzi neve egymagaban elágaz alapszabályuk •éri^kgelien a közgyűlési meg-jaegea arra, hogy a szabadaajtó ama termékével
előre tisztaban legyünk. Miután azonban Vathy lelvén Ssrviiroit pillantotta meg a napvilágot.
Imre Lajoa ás Nagy József L é. hallgatok. Deák Ferenc könyvtár bizottsági tagjai: Beásó hl«mer Ernyey Árpad, Gáspár Ödön, Haikay látván, öcbalter Imre, Tbomsits Beeső 111. Asbólh József, Beksits Tibor, Pizány Kornál, (Jaál (iuazUv, Mikity Ferenc 1L, Fompár Géza, Doniján István éa Neumann Antal I. é. hallgatók. A Dsi-egylet tagjai most sorakoznak, ezért a tisztikar választását később tartják \'meg.
- Zrínyi emlék isáktarayáa. a Zrinyi-emlék tervét Szász Gyula tanár, vármegyénk szülötte, országos hirü művész, a maga valódi nagyságúban Csáktornyán a Zrínyi leren felállította. A közőaséget meglepték az emlék-oazlop hatalmas méretei ea annak esSlbetikailag nemesen egyszerű cikornyáilan művészi kivitele. A tíz meier magas mű alépitményeidcmés-kőbftl, az oazlop pettaui köböl, Zrínyi-rel>ef képe, a Zrínyi qiiner, a lant, a kard, valamin! az oas-•lóp tetejében levő lóriiluiadar bronzöntvény lesz. Az eml\'koazlop körülbelül 6 - 6000 koronába kerül, mely. célra a gyűjtést Muraköa hazafias lakósa&gáná\'l még folvlatjak.
— Aki répiralokbaa alaslk. A , Vas-
diszrts^ palyafu aaauak • ddigl folyamálját Ja ad aőielenaeváuk megvilágosítani, hál, megírjuk, hogy Vniby István azámialaa csalás ea lopás elkövetése után ismételve a börtönben ált, Sopronban uuzoi\' » egy ottuni kdnyvkeicskedö*
elö.ö M óraval jtz Anökuék beje.eniendok.)
— Aa lro«l. éa IHMv.\' Hér irodalmi szakos/lályá vásarnáp delutau fi. Ubi vatb György tőgiuiuaziumi igagato, az irodaimi vzakosziály elnökének elnöklese alatt ülést tartott, melyen a sxakusSláiy lúgjai majd mindnyájan megjeentek. •A-r-azskiluitaty—eihaiarpzia,—hogy;—nwiniilier\'
eiaejéUil kezdvti- jDudeu masudik vasárnapon a \'öt, ■Bar.i.bás György sasvári ig»zgaiói»oftó
müve»v.éu Bzakoszlálylyal karüllve én\' egyea in- haansíiuU megrendelő levelevei nagy mennyiségű
valóbb műkedvelők kö/.remúköde..ével hang- Iraiícia-iiyeivUni csalt kt; majd. Szombat helyen
verseny-nyél és egyéb előadásukkal kapcsolatos IUut tel » miután itt is számos kisebb csalást
lelólvasáxokat rendez. Előterjesztést fog tenni az követett el: Győrbe lette at tóhadiszál saát, hol
igazgaiotanánsuál, hogy ezen szorakozta\'ó égy oltani hirlapiróláraduk : Zo.tan Vilmos nevét
déluUnok a Kör tagjai réázére ilijracnlesek bitorolván, e<en cég alntt addig étkazeti hitelre,
tagyeuek , a -ném-tagók pedig 40 fillért ftseinemtk. ?mig • caaiaa kL nem derült a az ulaiö rnen-Elhatárbzla továbbá a stakoaztaiy, hogy a szil-;helyről kt nem dobtak. Azután egy egéaa sereg
EIB1K.
— Eljegyiéadt. Kukorelly Ferenc pákai körjegyző eljegyezte Stem Ulga kisaaszouyi Hatkáról. —
Stefin Gyula állami polgári\' iskolai tanár Szigetvárról eljegyezte Varga Elek \\keszfhelyi lakos leányát, Emmát. \' v
bitcher Íren kiaaaasOnyt íiecher Igmo-nagykanizsai borkereskedő szépműveltségü leányai eljegyezte Kende Arthur Aradról.
— KakttvC. Lthe Alfréd ogpfioi hó 2z-én tartotta esküvőjét Hartman knasazonynyai,özv. Hartmann ignácaé leányával Nagy-KamzaáB,
— AUielyéaéa. biky Tamás sümegi kir. járásbirósági aljegyxfii az igazságügyminiszler a csurgói kir. járásbírósághoz helyeste at.
— Uslálsiáa. özv. Nyuli Qyörgynt azül. Tuboly Szidónia úruő október hó 20-án elhunyt Nagykanizsán. Halálát egy nagy éa köstiastelet-bea álló caslad, a jóbaratok éa itmeröaók soka-"ága gyáásoija. — A család a következő gyászjelentest adta ki i
Alulírottak a maguk és rokonaik nevében fájdalomtól megtört azivvei tudatják, hogy a íeie.ihetetlen gyermek,jó anya, szerelő nagyanya, testvér) sógornő éa anyöa özv; Nyuli Györgyéé tzül. Tuboly Szidónia lolyó évi október hó 20-án délután 31/, órakor éleiének 52. évében hosszas szenyedéa ea a hgiolii azentsegek ájtatos féivéfele inán elhunyt stb. Kelt Nagykanisaan, 1001. pkt.l iló 20-áii. Áldás es béke hamvaira 1 özv. Tuboly Igsacné azttl. Michi Josels mint anya. Dr. Tuboly
veszteri estély műsorához a maga resjérőj is legalább kél rendkivül-érdekes számmai fog hozzájárulni. Föt.. dr. Neumasn Ede indiivanyara elhatározta a szakosztály, hogy előterjesztést tog teuui a Km—igazgatétanáesanak, anyagi, viazonyaihoz dijat valamely
hogy
-Kör
ízül, Nyuli üizella, Nyuli Mariska mint gyerme kei. Fabian Lajoska mint unokája. Dr. Fábián Zsigmond inirn vejé;j /<j
A boidógult hűlt tetemeit \'folyó hó 28-én d. a. 4 órakor általános I réisvét taelleti beiyezlék
mérten tűzzön ki pályakisebb irodalmi munkára. A palyázatban csak helybeliek tognak részt vehetni és azuka vidékiek, kik a Körnek ta*jaL \' — Néptuasbola. A nagykanizsai Alt. Mun kásképaő Egyesület vasárnap aélulán tartott nép-tombólaja sok ezer embert hozott össze\' az Erzsebetkirályné leren. Sikan voliak,„^a nyerni szerették voma, de még többeu .a; ok, kik kíváncsiak voitak, hogy kik lógnak nyerni. Egy óra lefolyása utas utóbbiak már teljesen ki I voltak elégítve; de nem ugy a játszók, mert biz lakós f csal( IUBÜ DyBrlieltek\' ézek pedig a követke ők klalvina voliak i 1. Hild Karoly rajzolo (égy lehén), - 2, Horváth Nándor kőu>0ve8 (egy viragváza), — S. Magory János házi aaoiga (egy varrógép), — 4. Nemetii István házi szolga [egy lüggő lámpa), — 5. Hankó János kőműves (6 azem. való ezüst evokéssieG, 6. Nagy latvan polg. isk. tanuló ^női arany óráj, — 7. Széltély Józáef bádogo (egy vég vászon), ■— 8. Ötvös László fóldmivea Kiskaoizaáról (eiásl óra lánccal, — 9. Markó József tnüszövö (pouüy ló), 10. Vince Gyula fodraas seged (teulatarloj.
— A keaathelyl gasdássak Urébél, A gazdasági tanintézet kebeleben levő egyesülelek e hó 11-én alakultak meg a most folyó tanévre s a következő tinztviaelöi karokat választották meg: Ifjúsági elnök : Wolkensieiu Oszvald grót. A »Georgicon»kör< elnöke : Horváth MikVis A „Deák Ferenc könyvtár* elnöke : Malik Béla. A Segélyegylet bizottsági ta jai: Hegedűs Sándor, Hódy János, Kuncsor Bela, Peiradsék Btjla, Szalian Lajos, Truka László III., Gaanez Gyuia, Gulner Ernő, Kms Endre, Lika vecz Bela, Molnár Pál 11., Fritzsche Andor,
é, hallgatók.
7Üyula mint (ivére. Dr. Tuboly llyulané st Benia
Pauiá mint Yógornője. Dr. Fábián Zsigmondné f Kovács Aladár es Meny Ernő, 1
A Georgicön kör bizottsági távjai; tíozzay Boldizsár, liallik tieaa, Gallia Kiilmáu, Malik Béla, Thomaibi Hezsó, Uuger Jauoa líET Dirjay Endre, Hirscbl Ferenc, Kúuc Jóüslil,\' Nagy Ae-
S\'ohaleanyl, kocsist és inast csapott be, felfu-gudvan Őket busás tizelés mellett Jóssef főherceg szolgalatéba. Ezeu üzelmek miatt ismét lecsuktak Vathyl, ki egyenesen a bür\'önbűl a Lepsényi patar aliai eaurkeaslelt néppárti taphea (Magyar Néplap) szerződött munkalaranak a ezen munkálkodásának tartama alatt adta ki (Márta-dalolt* cím alatt megjelent köietrt, amiben igen kegyeietés és áhítatos értelmek vannak öaase-gyüjtve. Több igen piszkos ssjtóperben Lepsényi páter maga helyett Vathy Istvani nevezte meg az inkriminált cikkelyek szerzőjéül és a sajtfr-j,.L bíróság ásóknak réven .ismételve el is ítélte Vaiiiyi, ki napidíj melleti bepsényi páter helyett ülnökölt a fogházban. Végűi aa Olaöki napidíj fölölt ösazeveszett Lepsényi-vei éa egy utálatos pamfletben közéletűninek azt a sötét alakját derekasan lepiszkolta. Most elvégre Hock Jánosra vetette magat s ez alkalommal kötelességünknek tartottuk a fentiekben vázolni az 0 eddigi itözssereplesei I
— A •üairgl sinzeusi Ssaaimártoni Darniy .^álman sümegi muzeuam értekes irodalmi ereklyékkel ssaporodott: Darnay a közelmúlta ban megszerezte az első magyar irodalomtörténet megSikolöjanak, Fápay Sámuel kiváló magyar nyelvésznek irattárai, amelynek legbecsesebb része Kíslaludy Sándor, Döbreaiay és Kasiocy leveléből áil Pápay mint Kasinoy baráíja, Döbrentey mini Kialaludy <hwe azon fáradoztak, hogy a Himtyröl irt kritika miatt komolyan neheztelő Kisleludyt kibékítsek Kaziuoytal. A bekülésre mind a kelten hajlandóságot mulatlak, de as első lépést .egyik sem akarta megtenni a igy Kasíncy is, Kialaludy ia Há|«yhos -intézték leveleiket, Becses az irattár másik része is, amely többek közö\'t Kazincy nyoicoldalas leveleit * a ayelvújításról, tovaiiba Kazlamnak Pápaihas névtelenül < intezett politikai tartalmú levnleil loglalja magában. Van egv hoastu levél K iziacytól aki Fápaylios^mint aa Es\'erházyak ügyészéhez fnrJul, a tujblVkak áráról tudakozódván. Vaa as irattárban a»k kézirala Papay Samnalnak: érdekes a káriyajátékról ir< lanülmánya, továbbá JKákócy Ferenc magyar .uvelvű buzdító beszéde, "felyel Kj\'líttttbeu aeregebez iateaeil. Daruay
nedek, tízloljoda Lajos 11., Bohár Viace, |Gajda» 4MK^ál\'a Barócy iaiiu uycWü manitesalumának
I
t
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 85 szám (4 lap,)
ltOl ofcldtor M U-t»
ké»lratát, valamint Pápaynak Bajzáili József kisebb gyermeke felgyújtotta. A szalnjakazallai södik kocsin vol», mert a kocsin I M»«k..*t veszprémi püspökhöz intézett latin verséi ia. As együtt leégett 3 I akóház,.JL_met Iiképílle t, gazda- i a tu heitolitórrrel terhelt k«csi kefgtttftl mm irattári anyag köttttt löbb becses nyorótatotl éa sági eszközök, összesen 8349 korona érték beo.-- rajta. A lovak mag sem álllak, owk kaladiaá irott azidlap ia van az 1817 19-iki érákból, Szigligetről írják, hogy a Szigligethez tarlóié » tovább aa d ó kocsi után. A harmadik \\t*r* nemkülönben II. Jóiaef magyarnyelvű cseléd- báró Todeako Lipót tulajdonát képező kis-berki ia elhajlón; észre sem vette. A negyedikéi a<ua térvénye éa utasítása a csirkék \'oevel\'etégH tárgyá- maion leégeit. A kir 14,200 korona érték. A ban egy tiu megal itotia . ntfsse bácsi egy e*W baa. A gyűjteményben van Pápay jegyzetekkel lüz oka ismeretlen. — MqnoiiorApdttbem pedig tekssik itt. A Invarcw odament, látta, kot} ir*a ellátott naptára ia. a fin bossuja dobott csóvát saját\'atyja, Magya- nem mozdul, a kfooti kútból kél a ka!*pjába.«
Darnay moat rendezi és »>rozaa be áz irattárt ros Lóui szalmakazalába Az így keietketeU ttts vizet bordalt rá, hogy éleire keltse, Öe hiába sümeiíi mu/eumánnk\' gazdt\'g kéoratgyiljieiné- nemciak a azalmskazalt bamvaazUiMa e\', hanem mosta. Erre bement a falsba, megjelenteti* si nyébe. \'vele együtt Isévett 17 ház. 14 tnellekópülel, sok esetet. Megejtették as orvosi vizsga alot * m<f.
— Aaijitksi baaktiaiaalé A meg- takarmány, gabona, baromfi, A kai 7671 korona, állapították, hogy többek közölt a a«b*a korai\' bukott Soproni Epiiő- és Földhitelbank eUűnt A gonosz fiat átadták a zalae*era«egrkir. Osyéss- a •aéroscsétleaaek egész lépét ós*>«>u(ta, ami igazgatóját* Schladerer Alrédet.ayaralója mellett, ségnek, — Oyil*rüen*k ia meggyűlt a baja a egyszerre kioltotta éiaiet
a közeli erdőben, holtan találták, Scbladerer pusztító elemmel Ott meg Weiaz Károly padia
Alfréd agyonlőtte magát. A fevolver mellette aán ütött ki a tíz. A Jjáz, valamint a kél szom- ____
bevárt; egy golyó hiányzóit belőle, ámelylyel saédos éptllet, gazdasági eszközök, gabona, élelmi-
jobl halántékon lőtte magái. Teste már (öl- szer leégett. M duab juh ia áldozata lett a tfizr! • \'
oszlanuak iadalt, elárulvh, hogy a* öngyilkosság bek. — Kövts-KAÜáról je.enlik, - hogy^ Győrffy IrflflilOffl
pár napokkal ezelőtt történi Pénzt vagy iratokat Poa0ác bérlő keréki pusztáján, a gazdasági
nem találtak az öngyilkosnál. Scbladerer lakásán kénben jatazadozó kanáaz fia egy azalmakazklt
bázkutataai artoi tak és ez alkalommal a (elesége megirytytoti Vele együtt több is leégett A tár ....... M_______
-bevallóita, hogy mikor férje elbúcsúzott tőle, 0,3000 koro s* PiuMta-ÜMyton is működött a___7 MgJN"* NemzeU közoktaua «)«««»*
nyomta Sohladerer kezébe a revolvert. A vörös k»tsa. SkuWÍc- Gyula vincellérjének iá- W®*^, hav. tO«ukó»e.keeA
szenzációt öngyilkosságot városszerte nagy kása kigyúl .dl s v«l. -egyílt több gazdasági esz- W"_!V.t?r.U\'<?m*> i«™rt \'
i/gatotl-áigal tárgyalják. köz 1« elhamvadt, 6 darab juh ia odaült. A "•T^t^nek mOdm, Un, Kikélttel.
Schl.deremé még nem ért.aáll férje ön- kár 1023 korona. - Ttpoírún öriáai szélvihar. ««»•\'« hiba, íaeasí^liy^WlA gyilkosságáról, amikor egy njs.giro elöjt, így ban kiütött a község nagyobbrészt szalmával le- nrfl* » , , V?. u ZTw ..TV
nyilatkozott: - < ~1) deli há«m ré.<zéhtcTa gyonaa kivonult ttU- ."A\' B?\'"\'*"f # JV1^\'
— Akármilye gsat, nem hisaflfi, Becstelenül élni.
menléégs: gyöngé i—,—- ---------------„„,,..... .„__.. - ...„IM _ . . . , . . ,_tl_„ .
> — Liariátis<„ii Kaee érdekén folyóirat alétia.tás árs KT"r\'
- ^•\'•"Altatott Mévra 4 korona »e(ro..d.h.<4 .
UJdoBoaok. Rergtr Károly, ki 1899-ben Ki.dokivatelban, s..,.bath.l,.n Sséll Kiírna,, Nagy-,Kanizsán zálogházat nyitott, a %!e- utca II, as
Által nála flrtlngosilnil holtai iamtf--r ^nv utolsó\' .niyV
zálogba adta ; a pénz pedig elfogyván, a kössem be. melyek kö«t legnagyobb w)*áf es vt zálogtárgyakat a lulajdonosokoak visszük ••rsaággytlés le«a, hogy Mttvtli amher\' már iga szolg&ltatni nem tudta és azért tegnap jaii nom tehet el ujugolvaaaa etikai ka a\'k»-letartóztatták. - ügyahezen sorsra jutott lo,Bb?1 flf»*lni*b* ü),Md,B,k"k • kt
Berger Károly cs »dea tár-a FrmL thai libáit
. .. . . ... i .. ,» . , . toalat el napiaiijlink koatiti a legtöbb olvasni Lipót 18. A továbbadott zálogtárgyak ezáma ,J6t ^ napról-napra, ami i.agyo» »egbíM«le«<lö sok szálra rug. Ezeket a kir. ügyészség körülmény a hosaau téli »sf#kra való lakldteiitl Berger Kárólv Kauciójából kiváltja és a A ktp mindén ilofia«ió|», aki báron hőnap*»a át árgyaláa ólán a feleknek a kölcsönösszeg I««H*i kartowayi aia»detul
deli hi-uT ri-ün a lí«. A gyorsan kivonult ttU- .V
ren ktgyeileanek ia \'ásson en oltósaguak mégfesziteit\' kifártáaaaK és táiádsAg- »««»§■» ■ MfWiiMaa^ r*mmt«B+U ai,
rn, hogy férjein inégszö ölt volna, ga) sikerült legnagyobb sterencsero « lUiet el- * «9«*«»a legeM f
... Ha ikngyilkossá lesz, még van tojtani, úgyannyira, bogy ci«k három hás égeti LíT Vlt\'L íV , f
ge volt, játszott, a játékszenvedély le. A leégeit básak biitomva voltak. ~ MlOatéle - irodalom - u*en«Vk
. r,_______a \' ..... 1 _________ ___ ______ Kaao érdekas fo vöirat « Arisaié* ára •avi\'vre
elragadta, ember volt, megtévelyéde\'i. De ugy?.. Fftg még az emiéke se lenne elöltem saeni.
Ka a nyilatkozni megdöbbentő világoaaágot vet arra a hitre, bogy Schladérernék a feleségé adta ktiáhf az *M\'nlui revolvert.__——---
Sehladerer sikkautáaanak áldozata Gebhardt polgármester ti, aki a> épi libank igazgatósági tagja ^ olt. A bank biikáaa az ő huktaat is jelenti és valószinölfg a napokban lemond a polgár, ■esteri állásról.
— Hegkalt h barái|n alrlánál. Egy óre* ember tragikus halála kelt álla-lános résevélet PéterlAD. Bófös Sándor 68 éves ügynököt régi barátság kötötte Fekete Sándor gazdálkodóhoz. A két öreg szinti4 elválhatatlan volt egymástól. Félszázados
vtSHzatizelése ellenében k dia A kauciót "\'ü!\' klálu,níü »*P
visHZRiizeiese euenenen » aja. a aauciot luw tk évrfl| m#ly lalu< mia<i#n wá» karicaonyi
barátságukat semmi sem volt képes ^ f_, l u "\'„>T\'_ »L^kbonr»«l .ebbe, ér mer,
. Hífi K^n.íon.s-TaA^ eertmn te m fete* bttroatttWrrégéw in. ii bssaoát v«,.i .a olva.ó, A ko*«:
zsnmt. Enne* a baWlságnák vfgeT vetett a hal&K mety Feketét elragadta. Az öreg Boros azomot o szívvel készült barátja temetésére. ReaaketG léptekkel haladt a koporsó után és stlrün törülgette a szemeit. A temetőben 0 volt az egyikt aki a koporsót a Szent-Mihály lováról lesegíteni igyekezett. A* utolsó szolgálat, amit barát* jának tett, igen kimentette az öreget ós mikor néhány rögöt dobott a k\'opo. sóra, egy jajkiállással a földre zuhant. As elhunyt jóbarátért érzeti fájdalom, a sok Izga tetlság annyira hatott rá, hogy Bzivszélhü désSSríc és Boros ott a nyitott sir elótl adla ki Vlkél.
— A telklUaaerel Ksbján frigyes kis-
keaó avnagyedb* > a Peitt Hlfftp Jókai Mórtól llada«<HMf* "jP^T1 Mikssáih Kálmkniól *s liárdoajri líéaá-
szolgál,
— Elieuett g)rraiskak. RHHM ,.r ■ . .. . _ IVJ_ .
ban ág, szegény DUdmiv.-. ember két k* gysr- •Ib\'a\'é.ééJ, Uóesi L^ojWliaroakal
rneke vss.su «. a mblt napokban Az egyik H * ^
a másik 4 évén. mi ti Aellő Bu. A délutáni órák- |rö,n M*»\\ *0,tt,1 " 0
ban távozlak batulröl a slmsntek játssaai, m.g "P™ K*"
aa eat kö<élediéve| anmk hivé sz.vára asm ""•«■ H^gol"* W-
jilitrk etö, A wieny kHaéúbeeaou anya. airán-. ^"V*1 W^ÖMnlohb tapoL
I^riuaAoaó^s7o)e^Tu«Ulö válása sehol M ofvaaókfttOn^ek A Pesti
s« kapót, most tehát mindenütt koreai gyer- Hirlap slóHeat^i ára *7\' mak.it;. uam tudni mi van as ártatlanokkal. 4*or\' 40 * Pl*«»
— rilUxer* aerUl. Nagy aDi<«a rtnie <•"»\'* •«•" prakt kutaii seerksuiell. asli is ácau város .<öleib«o a Rlloz.ra jelenléte ktaUito t divatajskgMi •!?«\'« »♦ magillaplltstván, a várna halira!\' a löldmivstés- •\'•fV? VT"4\'*1 ^ • A Ogyl mliiiaslar sárlal alá helyezte. kladóbiva\'sl eimai Uudapest, V . Václkörot 18.aa-
— Hugiilklll ■ aiéienbélsk atka — A trónOrOkOsökn«k agsai kál»o «»ersp i Arra *e igen volt mag eaét, hogy as iljli és bol- jut mladsn nemzet töriéasléber. A kiralylya* és dog lérj már a méssa hs*akh> ii m-gsaöklk ked \'ianaosával saembse mindig aá ailenaékk«l tara-
páll legényt a bacau slkalmkvsi, a nyáron agyon- vea élete párjától, aki stép is. flaiai Is, s mind-iaak é« jQvendőbe\'í urslmak mindig mlet as
szúrták A legerélyiwebb nynmozé. ellenére s«m ezekhez még szerelmea is. Bandán Heraál ksr
Indiák kideríteni a teiteat. kél odavaló legényt té>i •tserel»m<-bM vette teleségül Kormon Má«
letarústsnak ugyati, de csakhamar szsbaalabra Hal Szeptemberben volt az estUvA ea aa il|u
kellétI őket helyezni. Vegio a mait héten jelent- psr — leg áhb azt állítja a laképnél hagyott
kaséit a gyilkos egy lakhegyl -lakéa személyében menyre.k«, — nagy ho dégságban élt október
Tóródelmeaen bevnllotta büoet Előad a, hogy közepéig. E hónap 17-én Bundán Bernát aral-
lelkllamersie téliének élkövelése óta örökösen MII, hogy bárkin* k égy szót szólt volun, sliáal
furdalta, a mii tovább elviselni ntm tudott, a hastól. Ott hagyta a Irias menyecskét, a holmit,
— U|áazlap. Hada Károly, Mária, *> anyóst, mindent, csak ■ hozományul * kapott
György, Erzsébet, Kálmán és Teréz feled* \'"P011 l"1,tá* koronái a as anyóaiót kölcsönkért
hetetlen ió atvink elkunvta alkalm val kPninAI vit"1 »®gá»át. A hathetes menyeoské neteuen JO a yjUK einunyta ataaiin val m0M, „rua^urrts zeresteilk s megugrott
szomorú seivvel tudatják, hogy Had* Jitvdn ftr|el „ ,
kőműves mester élete 63-ik évóben igen - a mamrel ktéazata S/ent-(työrgy-
súlyos, hosszantartó szenvedés é« a halotti hegyről bort szállított Kovács András lótstanu
szentségek (elvétele után, október hó 16-án ,kuli (Orö\'ni ) lakos barom Wrsávst/ A hegyen
^el 6 órakor a, Úrban eluenderült slb. -^^^^í.it^k\'^r ^\'.Íi.iV "IS Október hó 18-án helyezték a budái (e-1 lltir« Nyirádra érkeztek, a nap már lebujt a
metQben örök nyugalomra. | begyek mögé. Ok azonban Deverc*eri>eri akartak
— TSm A vörös sakas ugyaocask do\'go\'ott meghálni
töge. Uk i
,BajNtta
k bai erősen lé i
nyjrédl
a> mnli héten, Xsáidd* Maj. r András gnzdaaági ereaakadon, anelkftl, hogy kereket kötVleii volna kértjében lavó saalmakaaaii Major kél ott jáisió 1 Vésziére szegéoy Kovács ándraanak, aki a atá-
tlégédelléatk pártjának diadalma láoik M. Iáért rsndsMm oly nagy a nápaaartaigtk $ agy-agy fiatalon elhalt, Iránra ttot jtttéjtf iroaöéeköa éjnlékánél miBdig van valaki, akr lataébajiaoe ,Oh, mily jeles Mi volna I* Aa etban nem agéa> boMU történet n át Uy szép aainbsn tOnnek fal tníndig M n09g»áló«ulallanul alvraaslt remények, melyek bimbója, ha kinyílt volna* a valóság, egyszerű hervatag virágává leas.
II. Itllöp, a diadalmas bóe, aa a egfens király a szép térit, a világhódító, igy áll aaamhy saio-deo teltenek éllenaekeval i« ajdon bába/ Aacm a trónon ál, a melyre a fig vágyik, azt «e*ai e, a k-lt lia akart eltenni s MtttalM záxütja fiát, bogy aljában nh legyen ; a lia magaksrja Ijlat *PJ*\'> bogy aljában na legyen. E \'a»fé.iy fiúnak zbrtörténea nagy éa sóiét iolt fttóp agára korának tArténeiébea. As étnyemoU iQnaág, a aardttlisben eltiport fa pé éájs az n tragikuma. Megindító történetéi élénk, meleg aziaakMI t*»u a Nagy Képe. Vdzg Őrténbi ÍM. tftzaáe
A 11 köteles oaff munkái aaarkw*l6#ej dr |Marcali Henrik, agyeiaau tanár, ki effttHai e
t
* Nagy Kattliii CrtttfrM Zala 86, -ám (ff lap) i ií»0! oktrtb#r hó 24 én
I kötd Mja la. K||"tR kölat ára diaata ma ♦ I 0 \' *irde«*a.
I ktftéab«U W |MNi Waalaiikii.l la kapható 60: 111 i4t*A^it ♦ HagylUkiaea varo* .m^t MJrirt*
fillérjével, Magjaién mtndtn agy fttaoi. Wf^WlWRHi • Smnodtt^ KataUníM*1 »r*»<Á» örák-
Kihaló a kia«lók»j) (Itfvii Teilvérek írod. _ aegének í>Jvei«le vó««u a, »rv»ez«knél )«»«fii-
lut. «». Hud^paal, VIII., Ull0i-m 18. a*, ai.) h il-etule* amanoyíbeu *z lUU
mindvn haaai könyvkaraakedéa uljau, Hirdeti. «\'nméjy időkö ben mégha t volaa, at ara**efc
K< ngraanaue Indu ó. A aano\'anárok N.\'Kanizaa v. árvaszék* fólhivirt Swrrwdto* [\'^ivjii mokaí kik », nevezettnek • áro-i «|*ft koni(re**<u*a emlakare teljesen magyar ZafVYin.*, hogy arvatAri örökének Mvele aj^*ttp^n,í,1ArbíU!t leTf 1Ö6Í 2
motívumokkal uj Indaiát »i«rkt»ileU zongora vegeit aa ánaeaéknéi Jeiéntke/zea. - üHHöl^ í,Uífnyi .urfk^5ére Ur«wi«kt
Erdélyi 111 aen«l«azgutó, WMMtflA A pit«. | amennyiben a* omlifetl oaomély idAkÜíbn.* iMj™ í iahWok he ,euU\' lapui gróf SaApAry P út arcképe ékesíti, kinek halt volná, aa árváik fölhívja *sos«t, ki a ff* **
ajánlva i« van. K ramtk klvltílü a Ifen Mp nf*0*0tlnek « Váro-i. Arvup*n*t Árban ke«*\'»a j lgay<oja \'___dW>>"""-
dallamu Indoló et\'öré lalhulúluK r >vid idő alatt jalah lavö 1401 kor. 22 frllérriyi ké-zpéna örök-1
köakttdwHtÓ válik. A jíiVtuloíe,n u aenészek aétféra Igény\' tanana*. Bükfp työkftsodéai tgé- j . * lllrde$*a.
nyugdíj altipja javára lotdíMallk, miark la a iimvv nyűge) okmányok b^th^Mm mellett 1901. 4vi\\ N.-Kanizsa várog arvn*z*«ke\\ fölhívja Horváth közönség figyelm^ba ajánljuk. KapbatAi n HÍ, novmbtr 20»ig na Arvife«íkn<trlg;iiolják. 8H6—2 j IjdszLőnét, hogy ervaigri örökseinek tő vaiele kerületi 2>n« Conaorvnlurlum lánzgatóiiAvAn|il i -ír affaaeékiH "jelzőikezzí-k, — 11 io»#*g
(Lajos-utoa 84.) Hudap ilen ara v 1 knroua 00 ! amennyiben hz emiite\'i »/emety id^kAxbrii roea-
tdler. § V" ** ^ ^ ball volna, az árvaszék u.ll.ívja azokat, kik a
... , . . . j^N M érSékolt árban. 56\' levezrhne** H vanm ái VMt>fi *t in u<i kezelés
- Hogyan ét • nép • ré8l Idflbtn A i K. ahu( lorfí 1930 M,r 98 Hl;er, yi kertp,D, glök.
r.fcm*«6uuin ku^p nwyUn mn ikttlt ^ EladO Ki«é»éN Ueny. uru, „n. „„lep • r. koüiuiM ifi-.
. níp elete. A no,. ÍR««bm. jobí. é «it.w ju\'oll, ^ nyakét okmány* bevuM^ ..^ilwi 1906 hi
« ittViik minihn o«íol«k v«,i,,n íj ((,bb y b é fejlődött ki- SLaNfar 20 ig ax árv«s,ék,«el ig^-tjak. 371-2
inog! emelknlfli « (Alat. A/ tgat, hogy Anglia ^ ^ ^fe 1
rnoat egy av alnlt lobból kOiiOlt borra, mint lUl|0 la)U ^
♦•ddig négy emlendöbeo. Ágból fonl kunyhók ■ - gyümölcsfa \' _ — ,
helyibe kohásak kerúhek, divatba jött a kémény ^ ——— e/ ——-—•
addig n fü^t e-ak nz ureit mIhII Jbujt ki, h ^ (bvábbá ^ Jjtniczkyné Jjajza Xenkt
vA nko^Qk kö^liaaana nina jutnnk, -aötiyt-g Ic4» - . . fA . AHA.iih ^ ^ m<wvr
a padK « régi löttiaég en el.árkóautiaag he- a m « I» K f ^ ( . faénytintk ^
lyébe vlláitoa azobijk lepnek, terjed az üvag % ég különféle Ifc és KbMncsrt. 4
hasznalata, a mis ojaaz bofulyaara mutat, bizal- igj | , ^ _
masabb l**as az éle\', a /a.szlóa ur a vár nagy- fí\\ ■ t ll I e V « l il e k , — ^ • 101 S
terméből belaóiib szobaiba vonul, nem lovon, ^ yi • I ^tl! A t
ayaiog jar, eih^yiak a kardot óh paj^tkoonyu % janda Károly (r, Defiiczkyne Bajza Lenke
ruhát ÓH tört vianluek, vaeruba kfMtt pompás ^ ^ ^ ---í-7-i--
öltözetet. Sz6v.ii a lovaai ökl hdvrthe az ndfari gj --ír PFGFHYPI
Jép, a ctfraaag vagya ragályként terjed, aa ud- ^ • . , 4 * » • • M-Mtn Hl ,
vari emberek dragakövre mentben éa övekkel ^ ,e,fP Bathorl utca 22 az. ^ . f.__
járnak; eg**x igaa-> volt a Irélan moinhaiiak, m 414 # Özlethelrtaég: Sqgár-ut ; Ki 1 .hogy a víriikht viasia hátukon. Poii-ndu t « ^ Sirtíöjcil; JANDA Nagy-Kanlzaa. it:
kereakede«r de ve\'e a még könnyebb pénzszerző ^ w ^ ^ w ^ ^ , \' ^ ^ ^ ! " líl
a tengeri rablás H divatba jött. A pénz i«T/e* M/^l ^^SgliJg
kalandjait kalandos pénzköltés \' oseré te lel. A . . 1
becsület »>«erzéae es könnyelmfl. kooáazta»á^a- . ______ . 1 fíj^^^^^Jt^Mj
tö/UUtek bc u iietue^k >\\em TffSBa sie V fcg^np^ . iM
repel Sliakeap\'»Vo setninüvínben oly cfOaett ia> —tCnniana árvanséhe lö hívja Höfriíéh*-------
lek M kaland. |Llyllí paait.nönnepek melle t (Házit, lio^y ar»a»ári örokiwaenwk löl-\' \' Rto^gftM T^W
előadlak a köz^p>ofi inys:eriu iiokhi lovtbologiai viHeln ve^tt a* Arvrtsaekü I jelentkezzék, —I WMBKjffiy^ \\H1
csoportoza\'ok mellett, lény és kicsapongás töl* illetőleg amennyiben az . emhieit s/emélv id5
jötte he ni életet. _ U.ö/Immi m^h:ni voi..,. »/___v■ fte^b^H ----
^n?rM-tt k0rnnk ^ ^iál>l imnUiit, k\'k a HBUHAWhim^S-vaH<Sm j>*»v«pAnr.ffirhan |
ILepes viiagiortenet idzeieben. - k. z. lés alatt tevft 3218 kororm 70 lilléroyi ^^HKM^oTSm
A 12 köteje!i j,agy munka szerk«uziője . dr. k4upenz Öró\'kséaére igáof.1 ^ariauak, mikép \' I
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal e örökösödési igényüket iokm^t^you bemutatása ^
kötet inja ia. Kgy-exy-kflttitUr^ ilia>ea lelbör-. J901. ^ mvmber\\lO-áig\'\\xt áryaHieknél\' J ^
köieahen 6 koroha ; lazelenkiut »s kapható ÜO 1|{llf0ljak. \' 878-2 #U.a . . R^y |UtoHan.. .
^Ilérjeyel Me.je.eu ^ind-n \' , t\' / ^ V. , •„ ■/ , . MaiiRl. Ar* fü™ 4 kor., kőCf. Ili Kapható kttfdóknAI (l\\e^a» Test^rek iron. Int. .
Et Budi»pjal, Vili. OiiÖl-iit 18. sz) s mlnd«n ^■■■HMHH I .. . . Regéoy 1 kötetben .
ha*ai kőnyvkerenkedes utján. TT P 7 £ I 2 " |l \' L I HBIjfUriOII. I^üsve 110 k. ktv* 4.40
.., özoiooiivanyolt j . bm k mhuphimi! •.
KüJWKOJVI S^O^R^OSK^QM^QSB IKQ9É1SÍ22K MBOkványmtnő«»énbea. I Reg. 3 kőt. Püive 10 kor. kőtva 1400
SfP^lP ^^cSScBfc SB\'^P A legkiválóbb 12 bor éM «M«(n^rM|<>kb»n \'
mmmmmmmm -wm Fokoto kiíjv. Akol a czigf szorít .
---i l-l«kerltéa. . , , ,ib. 1 kot Ám 3 kor. dmkot 490
NYILTTÉK. - - Bledltiohla oioittk |« magvak, _ I - 1 ■
. _. . . „ . . . . A magyar aMplrodalnal ktdnM L olviió-
- ----- Ur»d*lm»kn*k, lia»aéKeknek három évi .jinijuk . r^
Mrtwitéfirc l« sdallk I génylrodalow «lMm|i M(y|áMk.
_ A A 9P m \' Ori&a ttvtiü if«a-gyor0an f«|lOdfl itwéarnö»énr. Bs I ^nk^mé fatooMit r»Cé«y*4i.
QT • U II , a /V, M •fHlH, m»\\yto\\ oly örökéi k«rité« a.felk IS pár l™"f vIIWl
Pn^VVVíWJ lCVOfíJblOdvr 4f w,,dkivl|l OMkélr kladánal. - ly- I mímá9* *
vxvvv)^^^ PECHEI tulöp
^ * ! Mkk>l «lláioli AUetétft éa k«iel^l mim I MajrkamkadéM U kAsnkadóklnuu
" . . . \' . * I mellékelléllk. k»« cnemsto elég S00i»ét*»rre I NAX5Y-KANI2SAN
^ \' dasáfbaa ax utóbbi iUöbon rt»udk»vttl .
Cí[ > a ♦ J |L# UirémUm.
CJM01/Ö fllldéi^ í- 8ain»«. fiaynyo«atu f6árj««,.ék Ihjm w „
♦ ■ kérMhévé kaidaik iatsdaa r*«U|éai köMiaMttaég | Nagy-Kaaizsa véros árvat/eke tőlkivit P * n*lk*l ér|«KyaéMea klvttl még egj olyan | KíS MihdCy*t hpgy urvai^rt ötök-
•------:--- ÍSSEIÍi tti^íl!1 Mt aagónek löíveula vegetf a« árvanéknél
-• ktttdetni kéri, mely bíbohq aa a haa, vagy csatád a h fL n
M l adó I ai k 4 ■ | hol annak lartalmát kaasoaranem
tordiiaiiák, ^árotoa, I - Nioioieg aoiennv oen aa emliiell
• m \' » t M.if . i Wan, puaatAo, gaadag vagy nagén^^caáládaál agya* Ugemély ^tóközben niegh 01 volua, tft árvaasék
^ HoffonM mfkhmm épUié emeletei ^JftJ^lgS!!** énlakébaa áll, ktk- ÍM kik a wawaaltutk a varját
ükakMi Ki amobáa Ikkáe m hasmátar- ré.dtolmi aepunlt mm lakiarnak, mart baaaa árvap-nzlarban kezelés alatt levő 2103 K 68
SVSl\'^1 ".te £ ^í!.^ ffiin- nu/avi kéMpr. orok^ere .^n Urún"
kiadé le«s, boaekk MirlIáaraaRáat nd ..tmsiiéki •MVM«lé^4v i«la»" ^ökő^éar ig^ny4lk«* okmánvok bemuU-
"«Bi»rnbrri fWgyw Armulh felejkáBbaia. o4|hok Hmgf *éf/m, m. p Maekel/kM mellnlt Wf. évt KQVtmhtr 20-dÍy II árva*
^■■■■■■■BPBHHIHBMHHi LvOHHHHHaHHHBMb Síknél igaaolják.
1901 október bd 24 én
MlrdrOa.
Magy«K*4<W*a arvaatéke íí\'i hítf*
fíMJruHlui/n Katalintj arvaiári őrök* aegének f jvaiale véged a« arvaazeknél jelent-ke/Zék, w íl-eüiilöK amennyiben az f*m lUtl stomAljMdőkÖ ben m«*gha I volna, ez ar»ae*ea f >lhívja azokst, kik H nevezetinek a áro^i árvapeasiárbüu keaelea alatt tevő 1650 K- 2 fíilérnyi ké-apéns örökségére lapnyi Urianak, mikép örökö ődeai igényekét okmaoyok t e » utalása melleti 1901. évi november 20:áig a* árva atékné/ igazoljak. 38tí —
N,-Kanizsa vároa arta>z<*ke lölhivja HorydLtJh IxtsziÓTiÁt, hogy arvaiári öröksedének tő vfiele végett az ar* as^ékn*! kfzz«*k, • il-iőleg amennyiben az emiite\'l személy időközben meghalt volna, az árvaszék tf.Huvja azokat, kik a i evezett rie»* h varovi áxvapei ztari an kezeiéa alatt levő 1930 M>r. 98 ttHfn yi kéMpeo*. öiök-néyére íi(en v i tartH.uk mikep • r< kő»Ödési igé* nyttket oktnauyof ber^ut l^a nvellett 1906. éri november 20 ig az Arvas\'éknél ig<«z*»ijak. 471-i
Jfmiczkyné ])ajza Xenke kedveltje az egész magyar ofwsó~ közönségnek. — Regényeinek tárgya megragadó, kedves és lebifiiKstfS.
Beniczkyné Bajza Lenke
. . . Regény 0 kötetben .. . Ára fűzve 4 kor., kötve 100
iMkváaynla<ié|kaa. A legkiválóbb 40 bor éa eMeaaegefalakkaa faj- llaalAa. Iel|e« |éa*lláiMal.
ÉlőkerltéN,
— • Oledltiohla oiasiaték la magvak, ■» Uradal maknak,. laéaaégeBiaak károaa évi I
lérlanléfira l« adatik Orláa tfirlatt i(«a tfoman f«)lödfl növény nő vkny. Ka aa agyad a li, nulybfll oly öröktfa karitáa aavalk tS pár év afatt, raitdkirfll ouakély kladáaaal, a> lyaa aaa-hogy ember, de aemmiféte állat, még aa apró nyulak aaa hatolhatnak át Mladea readeléakea raj< I ■okkal ellátott Altetéal éa keael^al ata I állán mellékeltetik Kaer caemato elag S00méterre B Ara S frt 411 :0 I
1\\7 i /L jöraddlmat blatoiitó voltánál Q
uiitósera. «v;
v daaáfbaa aa utóbbi időbe* r*ndkivttl
. .. elterjedt.
I
Sainea „fény nyomatú fóárjegyaélt, lugyea éa kéraiaalva kfltdetik mindéi readatéai kóieleaettaéi nélkül Aa ár|eg/iéeea Hctvftl még egy olyan könyvet kap esial, ki aat óiméra iügyen é* bérm«ntvi küldetni kéri, mely niioHn aa a báj, vagy csatád a hol annak tartalmát baaaonra nem iorditauák, vároaoa, Ulaa, pnaitán, gaadag vagy «agény^caaládnál agyaráét Igy mé| aaoknak it igen ^érdekébfu álí^ kik B*éa4alal aeaamlt aeaa akaraak, mert bane aaámoa oly köiloméayak fogtáluknak, melyek mindenkinek tagé aaotgálatót tiaanék. Cnm : ..ftraaallékl eleé uéléoUvái; telep" NAlüY tíljaOK Nagy láág/a, a. p Maekel/ktd
AiMaÉHnoáHoife
A magyar aadpitotfalmat kadnlO L otvaaó WeŐeedg fl^yaia^bi ajánljuk a magyar ra-g^nyIrodalom agyai alaAtaagi aagyjáttak, ^ntk%kffné JfaJta SenJ(« fSlaoroh ragéiyak, melyik általira MnjrrktodSi»«gaél a iltala minden kSiiyvkimkadéeben bmimbitök,
ri5CF1El P(ÍLÖP
kSayvkareeked4ae <a könyYkiadÓkivataU
naqy-kanizsAn
lllreleiéa.
|
Nagy-Raaizsa varos érvas/eke fölhív ia jüTis , AHhdtj/!, hogy arvaiári örök* segéaek töt vétele veget f. a< árvaszéknél jelenikeasék, —■ illelölag amennyiben aa említeti j jtgemely Móközbea megh «li volna, árvaaaék JSlhivja azokat, kik a UL-v««etteek a varjai-árva pénztárban kezelés alatt levő 2103 K.. tó Tilldravi kj&aep^u\\t örökségére i«ényt tartanak naikép ArökO^Wlégi ig*ny4lke» okmányok beaiuta* tiaai melleu 1901. évi •aoeemAer 20-éuf aa Árva-akkuéi igazolják. 88
Kiadó Iskái.
A Hoagonyl uteákan ^pQle emeletei káskan egy |t ■aakae lakáa a hessátar-«aa4 aeallék kely leégek kel J8« a májúi I-
^re kiadó len, bővebb fel«llágailtáit ad ■^sneebeif rrlgyei Ármutk félelháiban
N»Ry*KflnlMi, tmUlörtök
% s -
wmvieefi
lobll és gőzcséplőfifép-készlprek ^itólüLS*\'
továbbá Jirginy-eiáplÓRápek, lóhere-oséplök, üialló-ro\'ták. konkolyozók. kaszáló* éa aratóffépok. itínnffyOflflk, boronák.
I- ás 8-vasrt ekék

mmmIm érjtgpéktk kim* Hatra ingyen tt bérmetttvi íiiUrinek.
át
MUodd torviiOfiptK; szeoskavágók,répavágók. k uk orlcza-morzsolók,
-éaráiék, Irll-aaiwek,
itF*?**\' E egyatomea aoiél-ekék.
B83U m i mtm
minden ifylb gazdasági wépek.
Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb , locomobil- éa cséplőgép-gyára.
||» I I l * iQhltflirk
HifuS 6SG ( e|aPkiadóhívataíá^n
Nagy-Kanizsán.
Hirdetés.
N.»K«nÍ**« Várna 4rvna?» ko H>l hi\\jli J(OV(ltW ^tihdlytx hogy hi vüthri»»rkihiw IttívflMn vti-ged «a Arva^«ni.n»*i j»*uiiMk« ■ ItyHlftlttg iimony nylban u/ említeti aiemély hIímUW.Íhii meghall ti a, aa At\'vttagAk Wlhivjo iia<>it/itt kik u ntVft* tettnek a vAroll iirv>! péti* tárban k**\'**mI.iii levő 1616 korona 46 Mli\'fnyt keaip*nr. övük aégára Igényt \'arMtnuk, lítikop öfHk<U{itl4a< ige* nyükfll olt•iiiinyok b*muWáaa tnellntt IU0Í évi november 20 diij aa arvnhjsékiv\'i igtt/oják. 8HH 2
KLYTHIit bőrápolására
PÚDER
in iiwtótiíi&fft
l\'agflailaHalia, tol lette, laaall én aalaa púder. Pehér, róoaaaia rtgy aÉrgáa VogyíloK analyaálva <-a ajánlva Dr. J. J Polli ca kir. Uaár által BéetWa EllamarÖ levelek a legjobb körökből minden dobozhoz mellékelve vasnak --i
6OTTI1IEB TAUSSIG
ra, kir. adv. lallella\'tiapia11 óa jllaUMrgjára Fá»r»ltlár t BÍXH, I. UolixHIf S. SxétkBIdéa utánvét vágyj* Viliág előleges bekéMate mellett. Maphalt a Ifflllllll lllalHZfr-. tIruKiia-krrriikfdéabra éi |j^|)BBfrl<\'rbait, Vayykanit»An: A\\t áe\'Btibm Keleti tU Méf éa Kraíoar
- Oyula cégeknél.
layton & Shuttlewprth~ ^
Mfliuduicl gtpiyáratok Q) Budapest VAfl8.\'sI-üt
által a lagjutányosabb árak mellett ajánltatnak:
SZÉaiST, HOFFMANN ii TÁRSA
MKIJKMÁRÜQ A Z A BUDAPEST. IV, BÉCSI-UTCA 4
Az őszi és téli
ÚJDONSÁGOK
SZÉNASY, HOFFMMN i
B a L YKMÁRUHAZA BUDAPEST, IV, BÉCSI-UTCA 4.
tejjea válasz ékít , rak;ftrra frke/e\'t. Gépünk elve c-akin „ Fir*t Cliui• eyar maihok eiúrualtAaá. Cégünk aa országban uz egyedüli, niety Lyon éa* Pária legelaő a leg hírese bb pyflro\'-aival köz vet len ftsa/ckot/etCBben ftli ; az általunk lekötő t minták é« minősegek kizMIatj cégfluk-nel Hzerezlie ok be. ~ * Minden egyes árucikknek
föltétlen szabott ára,
Minták a vidékre kívánatra bérmentve küldetnek---—
uviktHü. HFmiiütrkfci yin y*» liil»e. eti uélf « \\ h a tulbec<U* ttljteen ki vim tárva. • - -
$ Miután ujabb törvény értelmében *
k ) ^ & *L pi grandéi*«t»k gyttjtésj nUzókmk korlátozva van, elhatároztam magam a helyi pácon a leható legolcsóbban ftWgoani, hogy a forgalm ^ mcgcsiitaijnm. \' 1—» ■ > s_
H ti klóromat a legújabb finom kelmékkel dúsan felszereltem, melyekhöl aa v\' 818 w
£ d H x I A a, ft tf Ilidén y r * ♦ 4 , K
^ drvatoi ruházatot oI«*m6 |téxiaért kéaailek.
iMboii lelem Által idfff líyerve, legnagyobb ponto^a^ggal és laléaaal lesz nálaun minden elkészítve. líf
A Kérem n n. Vrd. kOatt^aéKet bee^ea nte^rendeléae k által, erről megyőzódéat szerein* — Vidéken levő tisatelt vetőimet iráaltli yg
jíl me^hivaijra hú vesén meglátogatom* Vagy kívánatra küldök mintát, Tel/fS tisztelettel Cg?
% SAUriKAlflV MÓa fitfttuM ti
i Kftaéltl tér BLU íéla b*t.
A i#lfl ld^iiyr« nagy választéka raktárt tartok Ladea kakáikéi aqjrfl készítményem, \' ^
Nyomatott Fiaohel JPÖÍöp nyomdájában Nagy Kanúaán. 1901,
1
Huszonnyolcadik évfolyam Sfoszam.
* lurkssstlséf
THnfcái ft»ofc«l"FSI6p kftar?
i«miadÍMlMi
A its—sift\'tl t*"hrai Itkai sspaa ilat 4 u, i—6 éra kftat
(da iiitéaandö i lap «ft#)letn\'i réfi^n vonatkosó mindet köaleaunj.
Kiadóhivatal : Vlroakásépllat: Fitcheí Fülöp köityv \' SariMitruéta.

Z ALÁ
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN netenkint kétszer: vasarnap s csütörtökön.
KLÖVUUIVÉBI ÍJUK
m. . . . . * ia
VyOTr pátiam 10 illír
ItIHUfceifc, nkwal | vmtkmék rtJte Hmytbmm
Mrawailw Urak* aaak InmH M fofa4t*t*»k al.
Kcyaa n*a in •• tUlér
Sasv-Kanizsa, 1901.
vv
Felelői szerkeszti: Nzalay Isidse Szerkesztőtárs: Révéas L^jaa.
Vasárnap október 27

A blattvtdók.
TÉLI ARUK
u. m. keztyük, férfi és női|akik
Ellenben ások a világjárt, világlátott
_é . egyének, akik mindenütt egyszetere otthona
Bizonyosra" veszem, h címet vanna|c . a|tjjt biztos fellépésse, ül3Mikéénk
j elolvasj^k, senk, sem fog azokra g6*0ÜH,L ^^ . ^ tftdöUépességgel gyözik
■ . ,fk,k a "T* "mű^ar fcrbhzés|a beszédet; akik miniszterekről, illamutki-
i i r • i i közben adták a blattot. Nem ts azokról , ,,. > . • , , , , ,
harisnvak, alsó ingek és!akarunk Ji . ** pw
.akarunk .szólam . .. „Kálmán",-.Gyula", - „Náci\\ -
Hisz azok az érdemes felebarátaink, akik ^ > . . « . , ... , .
1 „Dezső barátom beszelnek ; akik erkölcsi
ferblizés közben adják a blattot, tudvalevő* L . , . __# .». / *
1 \' tartalmuk hiányát, fogyatkozásait pompásan
leg nagyon csendes, hallgatag emberek. | tllf!;At fedezni a kübő fonnák hatásával ;
nadrágok, érmelegitőkstb.
1 e gnagyobb választékban és
- legolcsóbban
beszerezhetők
Alt és Böhrn
VAroBhSz-palot.
Üzlet megnyitás!
Előkelő angol
Ellenben azok, akik a tüjrsadalmi életben 1
í-vi—- ~:-7—r^i 5 • 4 - j .1 , - i szóval: akik mesterien tudják adni a blattot, adjak a blattot, akikről itt szó lészen, éppen t
,, i i , - .— azoknak egy-két űgves csapásra megvan
arról nevezetesek, hogy nagy hatással, . •
igazán mesterien tudnak lármázni. Iaz úgynevezett társadalmi pozictójok ; azok
Méltóztassanak csak besétálni a mi tár- W"*™ tekintélyekké lesznek és vezető
.........sadalmi köreinkbe, és néhány pillanatra,32^" iutnak\' 114 valami mozgalom
■^•/Is\'/K/bbí^i^i^^N\'Ti^ I megajándékozni becséi fi^yelmökkel annak ; i"eginilltfaáiól-Y3TT- srfr — rögtön
S^^tótttó\' egyes mozzanatait!________gondolunk, bizalommal hozzájuk fordulunk,
\' 8yAkiszerényen roeghúr6dik; 4i k«ökbe adjuTa szervezés munkáját, mert
akkor beszél, ha kérdezik; aki semmijtel:ök na8&\'8Setí(fia tudnak meggyőzni; ők -sem akar többet mutatni ja maga szellemi;araint mohdam "okluk ~ P^csztinálvii vagy anyagi tartalmánál: arra b.zony ke-1vannak a vezető szerepre veset hederítünk. Djárunk mellette közöny-\' Így ajándékozzuk mi u erkölcsi szem. sen, mint olyan ember m. lett, akiről az a PontW1 ^bnyire nagypipájó, de kevés do-véleményünk,, hogy nem fogja fölzavarni a hán3ű atyánkfiainak az úgynevezett társait* V 9 l I vizel. Eszünkbe sem juit, hogy az ilyen dalmi pozicíót.
JN. &£Y"áV&filZS&B embernek b«laŐ tartalmáHrtUatgassuk. - | E* ptdig nem valami csekélyke ajándék |
vnn il^raii mwt emsel a tár—dalom hiialmt is jár,ami
éfli
w la ^
Mii
Csengery-ut 3., a régi Takarékpt.
palotájában.
; tárradnlmi pozíciójú
öarrniiéje RTOgTöTTmT meghúzódó egyént kivül hagyjuk ; meri
egyszerűen számftánon j bizony igen drága portéka. Mert ha példá-nincs neki úgynevezett O^A^rt valakihez egy olyan egyén állit . | be, aki szerény, megvonuló magat irtása
TARC&.
Szeretsz ?
Szeretsz, ozt mondod V — 0 ne hidd cl\\ Csak dltadod szírtd s magad, Btdw tudod, tudod te jól, hoyy Si^jjünk eyymáat nem szabad.
Ha colt in néha pert, a melyben Meylo\'ptam bddoymjodnt, Ah, nzázszo) os lett kínom érte A másik fájó ptre uiatl.
Azt hittem1 hogy a botdogsáyhoz Talán nekem is tan\' jogom Balgán hicém : r meghalt lelket Fel többé nem támaszthatom.
S mig ajkam ajkadat kereste
nzirta lázas csókodat. Lelkemben önön szivem ellen fájdalmas, égő\' vád fakadt.
Nem egymásnak UUííuk teremtve, Hiába minden küzdelem ; Mást irt a tJgzet m*<j felölünk A csillagokban oda-fenn.
Íoyár, fngyo* az in szivem már, Higa puszta, letarolt. Rég összetörve« porba hmlött% * • \\MMtn ntfg, éí»M< "w/í;,\' • |L
Ede* mnények szer világa Ragyog nzivrdbgt, Ihyka. még\\ Ah% oMzewrne ISty fttiUjud, Ha iveinél érinteti\'d ..
Szeretsz\'f, Azt mondod,1 0K ne hidd el, He áltatd már fomif>h^vut</ad, A léqzet átka ntpanfo lelkünk: Sztrefnünk ujymúd nem szakul!
FtVup Zsitjvxorid.
ijjji
Égy növényről.
Irte: Vajdai Szabó Isjtván. —
Tárcám hoz a tárgyat \'abliól a\'hnlalaias bejár* hatatlan kertből vizein, mélyet k ÖMOÍ lel kök a j— Mzerehm .virágos kertjének neve no\'í.
Ki nu hullott volna n ár erről ? Ki ne lat?a Jvoliu az\' a cswM ios tarka-barkaságoi, maly | olyan zavart érz*imek« \' tamüH/,! a lélekbe^ ?
A ki m«;g"S ha gi h/áiIúH bee ahba a vi-j^iílaiba, hogy éde- alélt-ag^ai rosksdjoii a legelső et.yheL-dó virág meilé: ann«k níncn — érz6 szí vej hojfy az rideiség^b^ s<int v»*-líjfilsen...
Mag m is belévt\'dioir. fi?y*?er véletlenül.
A mint) megyek a kert utjain, a * középen ra gyogé pompál>an büszkélkedő virt^ok közö^ szentem he tiiuik egy - kosár petrmeíyel)rr.-r—
Kerk^dö vigyorgással emelte lel fejét, mintha lenézte volna aj virágokat;
t — • Mit nekiínk Ti, kik a szereim^ kéoiseli-! tejtí A ini hivatásunk az, a .mi (UkteWt hoz as
életbe ! Ki - t iijuk a rnioaeraesL i^gtt^ ta^>aast* juk h hvgolo sitv#k«*t, ksUngbiMit^
plámáluuk oda, a hol sze^\'l in \'ak ti! .. Végig lulipt tani aztán menvkUit^ut onem. M<>st, MittavNélel^n nélkül g »nd.»b\'k a szere*
hiit^m, ® a
hc^y mind • ömMI ellene /wfi hadm\'ik
ml hatató*
IKfsd» OISIQ |||«
is®! a u a> unkra
stikette sseriat a msnyassaoByi
llem e nettejn etlei^e^érs, b?: aettO züm^ü dois>g eg^i fs ej a petrezselyem ; HiJh isen háborút, a kosárí
L ssunk eKs\'Ör téged, ki >< \'segttitk vagy !
i Kranolaorsta.* volt a tnelegi dullál dind it uudrs s sserene* hágtá1. A vöfeeeny ■■•• frsneiü
kosárftáhftu n|uitott« at ajándék o\'.
Ha as\'áu fethoi&totta vUzony. a menyasszony visszaküldte ss eiáodekot: 9kosarat f><M<.*
A kosár liMüjljat elmarsdt, • «a mar bo« | ven elég a ssyinbóloin helyet\' as ssyszrra elu-\' tasitus. A kiiosarsfás atnei\'t a Ursads o» min* i dsn rétegébe, fuj tuja ^amtalso, de aitfid\' nik ; hatalmas 4egyver, bár két éle tan — i n«T jtében... .
L gérdekosebb alfajW, mely oetsoit háias«A« gok utját vavja be Itt a hstás sokté*. *
Egyik k r-s ha kosarat k ifi: vi\'aglájdalisa* lesz ; a viíásíf^ídatom pedig bár sok* »r igazán kin*«envédéssel — merengő, bánatom terseket isii. ICs~pe<Íig emberölé-i s^ndekot jeieut, As ilyen\'eipbe>ok — ro^döri szempontból —. egy rovatban vannav a kitil\'pit, kitoloncolt, rovott mul u egyc^Rkkel.
A másik ki kosarazott (óbe kni rnigát . es már "okosabb jn jár ,
N\'gy-Kanicik., Mimip
mit ti valami előkel A társadalmi pozíciót nem foglalhatott ol, — <m valami ügyében, vál lalkosáaában támogatásunkat kérj ; udvarif mii meg lógja dörzsölni kezeit én sima mantegntfldiéaaol kitér a kérelem elöl, —-Lehet abban ai egyénben bármilyen mázsás erkölcsi tartalom : senki sem fog neki bizal-mat előlegein!; mar) a társadalom kőzvé leménye nem emelte Ot ! olyan pozícióra, a melyen s bizalom előlegezésére mir haté rozottan számítani leheti Ellenben, ha w aféle blatt adó úriember fordul bárkihez és ast mondja; »Néid burfttom, pompás etz mém támadt. Csináljuk meg! MindOssse egy-két ezorecskéről van ssó. ugy»é segíteni fogsz «-» mindenki készséggel meghalM floroh W" ~ tk" \'Hajdu-országb n aféle
lf/yőtt\'WUHt\' embernek tekintettek volna
gatja a jól gyakorolt/ nyelvvel és tüdővel beszélő előadását, és föltétlenül siolgálstjára áll. Mert hát — tetsuk tudni I — kés kezet mos. Az ilyen nagyhatásó, társadalmilag tekintélyes embernek viszontszolgálatára lehet számítani.
Legtöbb esetben úgy történik azután, bogy az ilyen nagyhangú, blattadó úriemberek irgalmatlanul kiaknázzák a bizalmat és kegyetltfnfll becsapják bizalmas barátaiknak egész seresét; de azért a társadalom mégis csak a régi kerékvágásban marad, nem tanul még a maga kárán sem, és a társadalmi bizalommal járó pozíciókat továbbra is csak azoknak ajándékozgatja, akik jól tudják játszani az úrat ; akik agyon tudnak beszélni, letudnak torkolni mindenkit.
Talán fölösleges is kijelentenünk, hogy erre a kis elmélkedésre a poproni építő\' bank bukása adta meg az alkalmat. Mert ott is egészen ilyenformán történt a dolog.
csileg nagypipáju, de kevés dohányu egyén, akiben minden .külső- és belső képesség megvolt ahhoz, hogy kitűnően tudta adni a blattot. Első föltSpésseT meghódította a kereskedő*világot-, a pénz embereket. Egy
ZtU 86. azéIII (•) (apósa pásra magas társadalmi pozíciót nyert; kapacitásúi ismerték meg; meghódolt előtte az egéaz társadalom.
Ki ördögnek jutott volsa eszébe kótatni múltját, jellemét: vájjon nem mutatkosik-e valahol valamicske ki* (olt Pí — Megbízott benne föltétlenül mindenki\' Az sem tOnt fel senkinek, mikor elkezdett nagy urat jitssani; sok pénzt, busás jővodelmet kívánó passziókba bocsátkozni. Hisz az ilyen pénzügyi kapacitás valeságo* boszor- megnyugUtásdl — hogy ennek a rettenetes kánymester a pénzteremtés terén ! A sró szerzeU tanulságnak lesz-e eredményes szoros értelmében megbűvölte a soproni társadalmat Megnyíltak előtte aWertheim-kasszák. Es kétségtelen, hogy ez a beván-
1901 phtóber hó 27-én
Ilyen meg rendíthetetlen, kérem, egy flgyea blatt-adónak a pozíciója, ha a tireadale* egyszer megajándékozta, körülvette egyén*, ségét a bizalom nimbuszával
A soproni blattadó mérhetetlen gazem* berségéből levonható tanulság borzasztó lecke-pénzzel járt; tisztességes, becsű lein polgárokat károsított meg nagy mértékben vagy juttatott koldúsbothoz.
Igazán jó volna tudni — legalább némi
hatáka a társadalomra nézve.
A polgári iskolai reform.
megírt, logikáé értekazáael.en történeti a apon mutatja ki a polgári iskolák-ask a kereskedelmi iskolákkal való kapcsolatai fejlődésit s es aUpo i a polgári iskolai rrlorm. iiak ftlyan irányú máit liapná«át, mint e<t as orerágoév közoktatásügyi tanács javasolt*. ö>-
„A polgári iskolai reform és a felső kereskedelmi ikkuls* címen egy figyelmet ár. emlő — valóságos bűvész, boszorkánymester I bro- ur* jelent meg legújabban. Szerzője Pervolt a pénzteremtésben. Az előtte meg yilt j\'ssy Láa*íló szegedi polgaj-i és kereskede m\' ... .. . . „ u . i . „I i»kolái igasgató, ■ as orasitgoa polyiri i»k I i
Wertheim-kasszákból ugyancsak talentumos #tlll0t 0Kyik Dagy tevé-eo^tt elui.ke, a ki
ügyességgel emelgette ki a százezreket, és bosszú\' évek során át rcsztvesz az egyeml et pompásan játszotu a bankdirektorságot. -^\'^ÍJJJÍ*0*,, Biztos kézzel vájkált a bankók között, mint*, ha mind az ő tulajdona volt volna.
Mig a soproni pénz-világ egyénei nagy tisztelettel hajlongtak ritka kapacitása előtt 1
aka^umorral- Afetag^gSr ^^JTtS^S^^-^f\'^^
twmtot7-mert hisz akkor már maga igen kblöo- és önoaltó bárom o ziálylyal btró felső jól tudta, hogy tisztelőinek zsebjéből a leg- polgári iskola »eli»tt foglalt állast. A tóxok »-
képzettebb zsebnietsző ügyességével emelte minisí.eram...i **
,. , nyilatkozataiból kiiOmk, színién ez áli»-p\'>nn
kt a százezereket. helyezkedett. Lapu ik Myé évi \'március hó 22- ki
És hogy az ilyen társadalmi pozicióval mellékleten, ugyan e hülyén közölök is. bogy .. ... „ . ■ » . ., Wlussics miniHZier as orszávgyütésen teit bfi«>
megajándékozott gazemoer iránt mnyen letllé(jevel a hormány
tervéül a kél agosela
megrendíthetetleu a bizalom : nem világlik-é1 polgári iskolát jelezte. Ex Allá-pont i dokoiaaa. ki szintén a soproni esetből? kentPerjés-y a pSteT közt iái mondja, bo^y
.... . . ... ... \'„a miniszter bizonyara a hasai viazo tok ■>»-
Mikor már a vakon nem bízó, valóban |\'01| jMiere,e „ 0^4g hal?ietónek mér.
lógeléae u\'áu jutott e\'z értdm-ínyre.*
Szcrxő igen lal&ióan aliitja szembe a pu -gári-iskolai egyesültnek a egyik munkásaink, Knvana Jánn-nak Iffltt.haii kha.fllt állá*piml|ál a maival, a miből sem elvhá\'eget. népi követ- , ke/étesiógei a porvári i»ki>la termé.-zeics • a lényeknek megtelelő fejlődébe s/empontjaból u-ni vonhat le sein as egyesület, »em K. J. Idézzük Perj«tisy adatait, a roeyhez K. J: ve emenjo szolgái tilött indokokat. Ugyanis akkor »a lel-ö nép- es polgxri iakoiai egyesület, a knve kezó
tartalmas egyének egyike, másika figyelmeztette az érdekelteket, hogy az építő-bank
Bejött valahonnan külföldről egy erköl- pénzkezelése körül nem lehet rendben a
dolog : egyszerűen a szémökbe mosolyogtak.
Hogyan jehet ilyet mondani, mikor egy elismert, portált pénzügyi kapacitás áll a bank élén, \\aki éveken át mindig búsás osztalékban részesítette a részvényeseket!
Hát m<*g » sok vitnol, peiróitum-öetöteiisel párosult g\\u,t>gaiás, gjutaudat. maró-log, kee, golyi), vixlirugráa. Htok ee « lnl.bl ? ..
Csík miiden Ktá«adikbaii ván annyi olelíilo-sófiá bugy kar mkiuy-i. «»yet — amúgy zulaia-SHní- e menje^i tuviibl) egy házzal...
Erd\'kee az olyan ostromait pot, midin egy leánynak ket-há om Oatalvinber udvarol, de a Mrány ee vall sziut, ók sem tnernt-k kezdeni. De lijuz sxdinekkel le-ik, bngy mú c-uuU a másik. E« a mig -enymaat leeik, a leány bnszannodik, az idó lelik, a ko-ár iá>»k i. A \' lia al urak azonban hivatalos ponios-aggal járjuk a z»U-rokat...
Legakiuálisabb as a kosár, melyet bálteremben olyán knnnyen ki lehet erdemeim.
Egy gondatlan lépés a lyukezemre, euy elté« venz\'teit bók elegendő, hegy heuo legyünk a bajban.
Különben ezzel is ugy vagyunk, mint- hogyha bókolunk; fgyiU kikacag érte, másik vnkmerönek, vagy naivnak mond; ha pedig uem bukó un. k, akkor nem értünk hozza, uem tareaeagba\' %atók vigyünk... \' !
Így is b»j, ngy is baj I
De ilyen, báli koeár uem veszedelmes : — battsra sem utuisóm^álveset, csak meg kell szokni.
Vannak, a kikre nézve nem is bangulatoa az est, ha legalább is egy fcotaraf úem kaplak.
.. Izles d\'<lga 1 \' ----------"
* Diák knromban történt. Italunk voli.. A diák bálok ppdig nálunk hire-ea voltak. , |
A hangulat mindig rósiáe, quanium satie, a eányokn»k
táncos van — nem táncol. £o is erre szavaz am, foini nem kell. Hol jobbról, hol ba ról, hol meg egy>terre £ieh«t akár egy sseso \'rs valót oessentánoolni. ■ jobbról i", balról is, elöl. hátul kérték fel a
Törtenetem hősei: egy tanuló áraum, nyoloa-\' hölgyeket, n bttnös, ss elitelt — maradt... dik oa/ialyoa: . leh it szerelmes ; verseoytárani I Tűnődik, bogy mi lehet as oka?
— mint ö hiszi — egy huizar-badnagy éa egy Táncosban nincs hiány......tatán a toalett jé ?
albiró. izgatottan m«gy az ó tözöbe.
A csillárok millióra tört fénye, s zene, éa a mi fii.\' a pá. ittn illatába vegyUlt^kamáiia es ró-ssa-kevereK a Hu fejéhe szabott: id-ges. — Nyakkendőjén igazit, mellenyén ránt egyet, köhint és megy az — ideál felé..
De ó nagysága e pillanatban rosszkedvű, nem láií^oi.
As ifja rolraji az ivóba, aprikzell rendel, egy hajiasra kiissza, niáiikai hozat, pedig csak egynek sz ellenfert^e «an a zsebeaen. t Ej,i törndik is azk»ll \'
Illába v»lla juk, szemei könyben usanak, és mereven néz ki a aö et éjszakába... aztán hirtelen letugrik, ss ablakot le e-akitja a megiill] merészen, dacolva, mint Adám a mélység teleit *.
— Vége a komédiának 1 M*r»ntar ugrik
De egy-terre vi-staro»kad helyére. Nagytin gyenge a< emberi akarat, ö i* hiába dacol, inkább megtörik... Hiszen egy tél sprissek meg megiváara var,..,
Jlanwri három,4iágy diák erre összeül, tanács Tőzik, lioszurAl besseigetnfk...
Kimo)idiák, bogy ö ntjuyaiga, a ki ufy megsértette á dúíMp beceuletM, i^a eetva diákkal
Halvány kék selyemmel miatásott fehér itt-hája a legújabb divarázlívet Egyszerű. Bemmi disz rajta. A <nere«s kivága-t kurj »u, nya\'áa ép oly disiikrétQI ellakarja a csipke belé , támt a. többit... Mi hatás oka, istenem?...
Tr-.Lá\'aaan kap trisuraiáh\'H .. Minden ri\'nd-be\'i!...Oldalt kisaé bn lamoaan elsimított baját paruiiyi szolid ttt tartja öeszp. — Arca lánghnn . De bi«a igJLjnég ssebb, csábítóbb, mist bal előn 1\'... ^^
Ali 1. mi hát az oka ?... mi lehet?.., A sene kezd kiállhatatlan lenni, ezivecs-éje elssurul, szemeit lezárta... Csillár, pálmák torug-nák szemei előtt...
Mintha tánoolna, őrülten rohan végig a \'érmen, szédül, már-már ele»ik, iö rúkd. Beleg lett.
Mamája haza viszi » napokou keresztül még lázas álmaiban is as kinnzaa: — Mi volt as — ofcaf... ... Hja! s — áo*4rI -
Notde menjünk to ább 1 Moát már jövel te árva petreaaely de» diaéalatid tőtöti örömüeuepel...
e«, rea-
Nagy-Ksníaaa vaaárnap
tservaaaii jívsá\'Mben allnpodolt tti\'K : • Ai álta-M«o<< irinyu pogári iskola négy onttályu legyen; m IS-ik Ah 6 Ik ou>ll* «vy évvel megtoldva három évfolyamú «taMikolá»á alakítandó it; a polgári iá-óin o*i|» lenn* megadni. á< előkép-leli-égni esen sxnkl-ko ikboil<
A felső nep- ét p>lgát| iskolai egyesület rgycrtslmhlsg vallotta, hogy a polgárt iskola el\'ikéesit&j* l*gyaa különféle ttakitkolikaak. A> országos polgári iskolai laoáregyatület ia oeat-Iskosott e ieirúgithos, igy a polgári iskolai tsnarsttf tsvxessége, mint agy ember helyesnek, jó\'mik es meglelelöüek tartói\'a a polgári iskolai k érden ilye-en megoldását. Söi annyira fájt a pnlgari isk"lskn»k, bogy rsétválatziják négy imsiályu iskolájuk»t a 3 osztályú kereskedelmitől,\' hogy a IA városi polgári iskolai tanárok, k >z<Q\'< a mostani polgári iskolai egyesület elnöke, t szétvált keréskéde mi iskola mioiijirs, a négy oaztá\'yu polgárt iskolát egy három osx-tilyu krieléei ea közig sgaiáti tanfolyammal kívántak megtoldani a igy jött lé\'ra a négy ét három, a hét o-siá\'yn po\'gári iskola mméje (kellős tagozat Isi], Nagy elegtétele mindenkép pen a lözi-ktaiáM lantosnak et a minitsUrium* nak, hogy n polgári i-kola reformtervezete as or-tágoi polgárt iskolai kösvéieményiiek eredeti kiváifrágán., al«pnl. Ext Perjéssy igazgató, a polgári iakolai egyesület egyik jelenlegi elnöke, Otegnálo batutlanúl hiteles adatokkal igazolja.
A puli ári en kereskedelmi iskolák történeti ieilöd\'séböl a lények konatatálása alapján dönti meg. Kovács Jánosnak azt a tendenciózus és fbliileiea megjegyzéseit, a miket a f. é. julius hó 5-iki közgyűlésén tett, ■ ( \' ,—_ — btft\'J^i\'dk lejte etóseit saját szavaival; •Újból ismétlem és hangsúlyozón^ hogy a közök-ta\'ási tanács javallatának álláspontján állva, mit miniszterünk it magáévá tetl, hitem szerint ekeppen alakulhat át a felső polgári éa felső kereskedelmi ieknla egymáshoz\' \'váló viszonya Igy a két iskola egymás mellett \'báladó iker-intései le«r. A negy osztályú polgári iskola pe» dig legjobb elflkestitője marad a \'különféle szakiskoláknál.«
Sxerin\'e tehát: ,A telső polgári ét feltö kereskedelmi ittolák egyenlő óvloyamu, egyenlő ringn, közös felügyelet alatt ^lló külgazdasági io\'esetek legyenek. Mindkét intézet jogosítson az egyéves önkénléaségre, a különböző köztisztviselői\' pályákra,. a felső po\'gáil még közigazgatási pilyskrs, jegy/öi tanfolyamra ; a felső kereske. delmi iskola a pós\'a-f isvird i- és /,vásuti-kúrxu-sokra. A felső kereskedelmi iskola készítsen elő kere>kedelmipályákra. M>ndkót intézet tanárainak képtéré és téperitése asnnoa legyen. s egy tanári slá\'usban legyenek. Átmenetileg a pol-gán iskolai tanárokra-w 1883: XXX. t.-cikk 29. §-4 alkalmaztassák. Fe(»ö polgári iskolikká a jelenlegi felső kerenkedelini iskolák egy réste . alak\'ulass k át. Ujak azüks"g esetén állíttass* nak.
-?ala 86. áEftm (8 lap)
1901. október hó 87-én
Perjéssy brosure-jévet jó aaolgilátot tett at ügynek t bátor igazsága főlmólaliaa, ha kedvet fogadéira némely réHsröl.nem \' alél kosi k it, at as tlégiéitle blslotiiva lest, bogy • polgári it-koltl reformnak nagyOn mesterséges 7 emeletes épületén vligokitó ablakrétsket nyito\'t. Külön ben a reform megvalósításának késleltetése — a asakkörök nésete sterint — (mivel a megválóidat as ogyanaton eéll szolgáié felaö keretke-delmi iskolák pótolják) kétségtelenül nem okoi hiinyt / azonban tavart ét kallariita félszeg Anomáliái okoxna ss egységet 7 osztályú polgári iskola, a mely, hála at előrelátó Intézőknek feltámadáséi nem éri, — de nem U érdemli meg.
. A város házából.v
Nagykanizsa város területén tartáskodá is a IcgWsehbbi tLjoneállitásra tartozó hadkötelesek felhívatnak, miszerint j, évi november havában ^összeírás végett a városi tahács katonai ügyosztályában munkakönyvvel, igasolvinynyal vagy illetőségi btzonyitványnyal jelentkezzenek.
A jelentkezési kötelezettségnek, valamint általában a védtörvényből eredő kötelezettségeknek elmulasztása ezen felhívásnak vagy a védtörvényben megszabott kötelezettségeknek nemtudása által ki nem menthető, és. a védtörvény 35. szokassa értelmében 15 ko-tonátől kétszáz koronáig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő.
Nagykanizsa, 1901. október 20.
VÉCSEY ZSIGMOND s. k. polgármester.
Ha valaki még nem látott . ilyet, növényt annak a kedvéért mondóin meg\', hogy ieve\'ei szárny altik, virága -fehér, vagy sárga, oldalt lapo«, tojátdad, i erméte közönséges.
Kevés fajtája vsn • ezi sem Jsmeri miqden leány.
A báltér i m ben egy fajtájú van : zt már többen ismerik. W
Ha volna elég vakmerőség bennem, a lányokat négy ooportba osztanám-. - ,
Első csoportban lennének azok, a kik etak a konyhai petrezselymet ismerik ; a másodikban a kik csak a hálterembelit Ismerik; (ezeknek ro-siabb a helyzetük...) a harmadikba venném a/okat, a kik egyáltalán\' nem állanak ezzel a növénnyel ömekSttetésben; a negyedikbe : a kik Ni ind a kettőt i.- me ri k..,
Különbén mindenik osztalynak megvan a maga előnye ét hátránya. ;
A nem szereplés, a nem érvényesülés a legbor-zászlóbb a bálozó nőre.
A ki petrezselymét, áiul, az élőhalott, a bálterem mártyrja... Azzá teszi a bütxketég, az önérzet megoértése. ..—- . / \\ /■
a
...Kosarát jórészt már mindnyájan kaptunk: a bálteremben vagy ámugy... De arrdl -ia- meg vagyok győződve, hogy senki tiuct hölgyeink között, ki ideig óráig ne árult volna már — pdretbelymit...\\ •
iJd
— A hrrergprlmák Jubileuma Most van tizedik esztendeje, hogy Vasz ry Kolos Magynrornzág harcegprimágávk lait. Az egész ország örömmel vesz részt ezen a jubileumon. Az ünneplók közt el-ö helyen ál! Keszthely, a hercegprímás szülővárosa. A varos képviselőtestülete oki. 26-én közgyűlési tartott. ^Az elnöklő
; v^rosbiió megemlékezett a város szent* életű, nagynevű fiának hazafias és egyéb érdemeiről es indítványára a város elhatározta, bogy táviratilag ildvözli a hercegprímást. A várost föllobogózták és hálaadó istentiszteletet tattoltak.
K laeveiéi, A zrlaegertzegi pénzügy-igazgató Sáfár Gergely, péiixűgyigszgatósigi al landó napidijast sege\'ydijae kezelési gyakornokká nevette ki.
— MaolgálAd Jubileum. Ptrger János déli vatuti motdonylelvigyásó, a nagykanizsai ftttö-hut másodfőnöke november hó /•én tölll le szol* ■gálatának negyvenedik évit, raeiy alkalomból a nagykanizsai motdooyvezetek társaseetélyt rendeznek a -szeretett lőnök tiszteletére.
— Elköllözéa. Tipolt Ja nos a ntgy-kanizsai Központ Kávébát megteremtője ét volt tulajdonosú visszavonulva magánéleibe, lakhelyéi Nagy Kanizsáról — Zala-£gertzegre leszi it. Tivolt. úgyis mint üzlet -r ngyis mint magán ember általános tisz\'eletnek örvendett városunkban mely egy derét, hasznot polgárát vetaiti Tivolt Jánosban. Ismerősei folyó hó 84-én este bncsnlakomái\'h jöttek össze\' a Polgári — Egylet* ben, a bol sok tzép telkötxöaiőben méltatták Tivo t térfiai és polgári erényeit és érdemeit. Tivolt Jánös nagyon megható bunsuköaiöntövel viszonozta a baráti megemlékezésekét,-- melyek, őt uj otthonába a legjobb sserencae-kiváaatokkal kiférik.
Blxoiitágl tagok vilattfita. Csiklor-nyti megyebixollsigi tagokul Pruttls Alajos ét Bernyák Károly vilai/tattM meg.
" • ■ f
HtlátMIk faiét Jótuf Mldmlv«t, vá. resi kaiiaoiea>iat a taerdai betivésAru* aaélk^ (léi éne. Néhány népi sssevedée u\'én folyó bi 2ö-án d. u. 4 érakor elhunyt. Fsíoa boaaa* évek torán át eaolgálla a váron üeyaii mint kaltaa. Halálának biiére kiiflaték a viroeháiáa I gyátilubogél. Ma vatánap temetik a Vf. VII. ker. tem> tőbe.
— Eageiély ■egheusskbllás. A kereskedelemügyi miniszter VVeisz Otakár mérnök, tiombstbeiyi lakó.nak, a ke-x>hely-bataton-sxent. syörgyi helyi érdekű vasút Keszthely állomásától Hévit fürdőig vetetendő keskeny vágánya gö»-mozdonya vatatvonslra, valamim as előbbi vo-I tialSói Koeathely város belterü e én as Aadrátay-! téren kiágazó ét a Balaton partjait vezetendő | lovasaira as előmunkálati\'ensédéiy érvényél egy további é* tartamára megboasaabbitolta.
— Tani (41 k»s(}«lét. A „Z*l lamegyei ált. tanilölesiOlet" nagykanizsai járát» köretei évi rendem ötzi köasyüiését nov. 14-éa
megjelenni](ciüiSrtökön) d. e. 9 órakor Nagy-Kanizsán as áll. elemi központi iskola III. leányontályának helyilégében fogja megtartani. E gyűlésre a járáskor t tágjai éa mindasok, kik a tanügy iránt érdeklődnek, egész llsttelettel meghívatnak. A közgyü ét tirgyai :
1. A mull gyilléa jegyzökönyvének lelolvaaiia és bitelrtitéte.
2. Gyakorlati tariilás. Tartja. Stalay Dénes or, nagykanizsai rendes tag.
3. »Az önmunkáxtág éa ennek kifolyása a jéliemképzós<, irta éa felolvassa Németh Jenő or zalaszepimihitlyi rendes taj. ___
S .Nevelés as iskolában" irta ea ftlalVáiM~ Gergyé Sándor ur nagykanizsai rendes tag.
0. Folyó ügyek, inaitvinyok.
— Vigalmi bliellaág. A nagykanizsai Catino iljusága 24-én eite vigalomrendezö bizottsággá alakult. Elnökké megválaastolták Ebena-panger Leot, alelnökké dr. Löke Emilt, törende-tökké Elek Gézát és Radnai Jenőt. A bizottság elhatározta, hogy hetenkint kétszer társasössxe-jövetelt, Szilveszterkor pedig nagyobb asabisü műsoros estélyi rendes. A lártaaőeaxejövetetek azonban csak a színtársulat eltávosáaa után veszik kezdetöket.
— Uteplléal munkák. At alábbi ut-épitéti munkák bittoaitára célából a xala-egertaegi m. -kir. áüamépitéazeti hivatalban prtott ver«enyiárgyalaaoo ajinlalot tettek :
1. A pécs—varasdi állami kösut Nagy-
Kanitfán—leró———km. szakaszának áthelyezésével járó lö dmunkákra (21.773 kor. 02 fillér:) Morandini Román (NagyKanitsa) IS százalók, Graner Lipót fia (Zalaegerszeg} 12.8 százalék engedéssel, Melocco L (Budapest) S0.868
korona 70 fillérrel;
3. A péos— varasdi állami közút Negy-Kxnissán levő 137.*-138." km. szakaszának áthelyezéssel járó : az ulköpálya teste, valamint az úttest tartozékok éa a kapcsolatos miilek-munkák, nem különben egy beton áteresztő éa
4. és 6. az. hidak alépítményei éa hidaliai munkának előillitá-ára (.48.085 korona 67 üli.): Morandini Román (Nagykanizsa) 14.3 százaiékt Weits Ostkir (Sxombathelyj 24 százalék, Láng Ignác (Szombathely) 91 százalék, Graner Lipót tia Zala-Egerszeg 24.8 százalék, engedéssel, Melocco L, (Budapest) 67.966 kor. 74 tillérrel.
» Mindkét vállalatra - Graner Lipót fia salaeger aegi oég ajánlata van jóváhagyás vágott a kereskedelemügyi miniszleriumboa felterjesztve.
T-n ttalüéaaei. Halmay Imre színigazgató a kővetkező előlegei színházi jelentést bocsátotta ki: Van szerenotém mély tiszteleltei értesíteni Nsgy-Kanirsa város n. é. műpártoló közönségét, miszerint jól szervezed drámai, vígjáték-, nép-itinmü- ét operetté tzinlártalVbmmal, saját 14 tagból álló teljes ssinhási zenekarommal a városba megérkezem, a előadásaifii sorozt ál no* vember hó első napjaiban a „Polgári Egylet" nagytermében megketdem. Társulatom névsort t VgyvesetMr: Halmay Imrei igazgató, művezető, ■ rendesö. Déry Béla, drámay éa vígjátéki rendező. Ferenoy József, nép-sinmü ét operett* rendező. Szilágyi Ödön, ügyelő. Kováea Sándor, titkár. Romváry Lajos, sagó. Kotla Viaoa, födiesmeiler. Rózsa József, felelöt kelléket éa "isjnlaposító, P. Konkoly Emilia. pénstáioaoö. Tamosty Ferenc, szub\'ó. Szereplő tsemUyzet: nők : Szalécy Irén, operette-soubrette-primadonna. Halmay né Emma, oépsxinm^- és opera^>nmadoana Huckstedt Iréa, oppra- \'éa operetteikoloratar-

1
.{íagy-Kanizsa, vasárnap
Vasárnap szünet.
Hatodik nap : 1901 november 11. (hit/S)
Tárgyalásra kerül szándékos emberölés bűntettének kísérlete miatt vádolt Vugriuosics Ödönné iz. Sáfrány Emma bünfleje.
A vádbeli cselekmény páfrány Emma 1901. jonins 13-án a nagykanizsai kir; tszék egyik hivatali helyiségében sz ott fq|talatoskodó férjére, ki tssáki iiaok volí, forgó pisztolyából rálőtt. A lövés azonban nem talált-
Elnök: Tóth Láasió kir. tsséki elnök; bírák dr. Kiss István és dr, Neusiedler -Ani.il; jegyző: Szenes Dezső aljegyző ; védő; Oroszváry Gyula.
A vádat dr. Orosdy Lajos kir. ügyész képv.
Hetedik nap : 1901. november 12. (kedd)
Karma Ádám 18 éves elenyei letenyei su-haoc tog bírni előtt állani Nagy bűne van : saját édes anyjának halála miatt Kell felelnie. Vádoltatik halált okozó súlyos testi sértés bűntettével.
Elnök ; Míkoss Géza kir; táblabíró ; \'
bírák: dr. Huszár Sándor és Knorr Kálmán; jegyző; Tűikey Ödön aljegyző ; védő: dr. Bród Tivadar.
A vád t dr. Orotdy Lajos kir. ügyész képviseli.
Figyelmettetis at esküdtekkel.
Minthogy as esküdteknek kikésbesitatt idézések minden nap regkeli 8 órájára szólnak, nem tartjuk feleslegesnek az esktldtbiráknak figyelmét erre a körülményre lelhivní tudva sst, .hogy -a későn megjelenő esküdtekre ■aiolaófliikftdtHzéki tárgyalások alkalmával is szigora péazbBntetássei sqjtattak.
Zala 86 szám (6 .lap.)
1901 október hé 17-éa
■IHeiés. I IMMés.
N.\'Kanizsa város árvaszéke fölhívja Stv\'dm\' N..Kanizsa v. árvaszéke fólkívjs Smrnod tc* Katalint, kegy arvatári örökségének fő véleleUsíp\'íin.í, hogy árvatán őrőkségenek falvai a a végett az árvaseéknél jelestkezzék, — i lotöleg végett a> árvasséknél je\'éntkeisek. — illető tag amennyiben az emiitett személy időközien meg- amennyiben az emiitett személy időközben maghalt volna, az árvsssék lölhivja azokat, kik a ball volna, aa árvaszék fölhívja a sokat, ki a nevezettnee a városi árvapénztárban kezelés-[nevezettnek a városi árvapénatárbán kaséba alait levő 233 kor. d3 fiilérnyi ké&pétv. örök- alatt levő 1401 kor. SS fillérnyi kézpénz ftKSk-ségére igényt lartai ak, mikép örökösödési ige- séfére igényt tartanak, mikép örökösödési igényűket okmányok bemutatása mellett 1906. Mnyttkrt okmányok bemutatása mellett Iftti- M november 20-ig az árvaazéknél igazoljak. 389-ljw»w«4«r 20 ig az árvasséknél igazolják. 8x6—2
Hirdetés.
N.\'Kan izsa város irvaszéke lőlhívja Kovács JifŰuüj/t,hogy árvát* riórftkségéoek lölvétele végen aa árvaszéknéljelentkezzék,— Illetőleg ameny-nyiben as említett ssemély idődözben meghalt velas, ss árvaszék fölhívja azokat, kik a nevezettnek a városi árva pénz tárban kezelés alatt levő 1016 korooa 46 fillérnyi készpénz őrök séfére Igényt tartanak, mikép örökösödési igényűket okmányok bemutatása mellet? 1901. M november 20 áig as árviiazékn* igazoják. 888-t
422—1
898—1901 végrh. a,ám.
Árverési hirdetmény.
Alalirt biréaapl vágrrh»jió ss 1881- évi LX I.-C 102 | s értelmében cennt-l közhírré leszi, hogy a let-nyei kir. járásbíróság ItíOI évi V. 2/8 számú végééi kövelkeztébetf Ofoeaváry Gyula naiiykaiilz-al lakna ügyvéd állal 1 k< pvi-eli TBehert Mari asgykanissai lakós javára Ho\'iAnj György éa arja Ga\'OH Eszii tólszentmarioni lak"sok ellen 400 K. a Jer. erejéig,J|0 évi! széplembér hó 26 sn Idgsiiaiosltott Mtieléviiési; vévréhajiás utján la és falát, loglaii éa 1885 K. becsölt következő ingó-ágok u. m. : szobabútor éa gasdasám bereidoés nyilvános árveresen eladatnak, :^
Mely árverésm-k a letenyei kir. járásbíróság 1901 év! V. t/4 saámu Végzése folytán 480 K tőkekövetelés, ennek 1897 évi november hó II sspj \'61 jaré 8*/a kamatai, és tddig Összeseu 87 K. 88 lill.-ben bíróilag már megállapított klllt>! ségek (rajéig Tótszeni Mártonban alperesek lakásánál leendő eaakftstésére
ÍOOI Ifi november hó « ■apján d «. lO órája.
határidőül ki űretlk éa ahhoz a veni saáodé* kozák 8ly magjayyzétst-l hivatnak meg hogy as érinteti ingóságok ss 1881. évi LX. t -e. 107. és 108. |>a értelmében készpénzfizetés mellett, s legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is ti fognak adatni.
Amennyiben as elárverezendő ingóságokat mások ia la éa telülfogla latiák s azokra ki-•légiiési joget nyerlek volna jelen árverés as 1181. évi LX. t.-c. 120. >a éri elmeben esek javára ia elrendeltetik
Kelt Utenyén 1901 évioklóber bó 22
SCIIMÍDT JANÓS.
Vir. bírósági végrehsj\'ó.
Rendkívüli szerencse
BIHARI EDE
IBénidájában, ahol eddig több mint
ser At millió -m*
koronát fizettek ki, közötte
00,000 kor, a 69686. számra
B30.GÖ0 Kor. a 28718. szamra
S®ÍÍAlS de általa meggazdagodhatunki
SZERENCSE-NAPTÁR.
Juili Február Hiroilu Április
1 anw t iksz; *mi i ICII
1 ttSHI 2 7MM j ám 2 siiai
s Bwia S mm: z MII Z IMIM
4 mn 4 ;Z;II t. I íiíMIl
1 MISI n ITIM1 uasw ft ÍNTM
s MM? é SIMO a MMI a \'Maii
f Mais i IMI ; fMMI j WIISl
1 mm s «;». a MM a IISM
i mm « ama a aaai n tnn
M ani 10 l<MI1 10 MMZ io laoai
II Maai II «a*M ti MIM il it;<*a
tt (KII 12 Wft ií ll» It
IS Hw IS MM IS SU IZ Httlll
14 <47« |J MU> 1) tiati 14 -mn
IS KfiW 15 ír Ka W -K2IW
IS z;sm IS ima M ■•ul K Wlll
1* •MOH znn 17 IMI tt, imna i- ifiülíl
is IS MIK IS SMM ia v.- aij
l( (IMS M l Ma K MII; IS nt.ri
p aia io MISI 3l viliül 211 MÉM
tt IISM 21 lltTS II •MMI ri isissé
23 IMH 22 IMII 22 onia fc IZ4ŰI
n l)HW2 a «..-\'l H •PKV. 3 -oas
ti MŰM) & 21 mm 21 ÍMHf
ai iáid y, MKIH IMI* (MM
B (StM W iaiu 2n \'.IINS 4i SIBllI
K issai 27 rei\'.ir |Í*W jf wu
te Maai vreitl 2S aiwa
N Mm. n;im 20 (MIS
K najn ISSN ÍZM1
tl mm a tl ■na
VStl StiM
ew
IM2GS [wiiJ
Imim ■ni
i tan

\' IHU\'-t tan™ 1W4IÍ IIMIÍ
jasas*
I H\'iWI
i iiim > taí\'.M .at*.
\'IMOI f\',<11 MIMI] á\'Illi .vwn
inti
\'0*1 tus Mpr
sana
ÍSIS4
iiii-I M4W
iaa
IMI
sjsai el IN ■aaia •íiij I NMV \' i\'lilii
141 MaM tffrlix, 10 11.1.11 19 ■ (■■ lalinil
|M . 11 1*1
bi ntia
■ mm I Iliin
i««n fám Mii
KII,Hl ■"OBI MM
aan aana
■ i..na
*\' san
4; (MM
frapl
éjlMSS r I imi» « rüM li j ISfta o\' Mai ii | asm
IV i «i
ial aaass ii .jÉsal
,tl IfyfitH
i| | Mtl I
:|ij 1 l\'.Hl IM-I MM
.iiiim.
VJW
. IMII I ISS4S
l;SSSH IUII S:tátva
; u-f 5 Bm t Iliit
wni tüll
taai
i MSI
f.\'sziti
JKlikor van a születésnapom?
m ttii
< Ml

WH
mm • tme
na
itóWS
\'9* ■SMS

SMM
isiit
Mindenki sst« aiafTttMnlJi utily itliüiill i neve- vagy nlMMupitn IM m Jíjf«ii tni til-mkMI HBMák mM sorsjegy, éa Va, »/(,*-» hiti. önk un lagrossubb wtksi kIMu haaoaló atast, ai tkisii méma Un t
|l
ajgy ftyofcad (*/•)- 76 in. vnjiy 1 no-KI ra> negyed (\'.,) I SO ir. 6 rgy let («/,) «- » • 6- » f F»y rgrsz (\'/,»• » , II- , Errdcti >orijesyik«i u\'áBvéttrl vegy u belei összeg ilOtelan fokaidért el\'eaéh*n kQdAk \' Minden rendrleihrs a hiva\'^ius leivel íugyon mell\'klem. A hivatalos nyrrtméayjFfy-sékal hu\'áa után sznansl küldöm. Szíveskedjék meptoudaléiell atonnal, de legki«, Lb
IV f évi november Is A S-ig alólirt cerencsés löeláinarAKoz, jutislnl, jQ á m SS d ©
III Ifrégametl
Megrendelő-lap. T BIHARI LDE úrnak Budapest
• Szíveskedjek a magyur kir. szab. ouatályorejálek . . L uasu yir ss.
eredeti aprsjegyet a hivatalos ime/eiu-1 lioz\'íun julfalni.
. lLa.a_, btányecrfdő. • N ) A ua kivánut
A betétösszeg---kor p staoiaWanyonkBidóm ) uiv«k^k lirtia,
a a
I
el

1
• ^ IMfUfl. miré+tfm.
Nagy-Kanizsa várna árvar*éke f&hivjá N.-K*ni/*a v. árvaaaéfce Wfeívji Bajdu Kis , 2£ifuilytt hogy árvaiftrí brtiíA Katalint, hogy artatári örúkeéfénafc a Hegének íőlvéfceie végett a* Arvaaaéknél vétele régéit az Arvaasékoel jeJte&aaséfc, w jelentkezzék, — illetőleg amennyiben az említet* illetőleg amennyiben ax említeti személy téő személy időközben meghalt volna, a* árvaszék közben^ meghalt volna. a<* 8r?a«záÉ foféivfa fölhívja azokat, ük a nevezettnek a varjai azokat, kk a m*vezetőnek a város« arvtpénttarbaa árvap<nztárban kezelés alatt, levő 2103 K., 68 kezelés alatt lerő^233 ] korona 30 fiUétnp fíllernyi készpénz örökségére igényt tartanak, .fcésapédi örökaégere igényt tartanak, mikép mikép örökösödési igényüké\' okmányok bemrita-nr. fcosodési igényiket okmányok bemmtMám 1 táai mellett 1901. éri november 2Q~ái$ az árva-jmelietí 190L éri nopmber 20-étf as árvaas*fcaél I s/éknél igazolják. v \' 3&í~2jÍgazoiják, 999—\\
Nyújtsunk kezet szerencsének 11 HiraeteseK! -i-^-—---—
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
felvétetnek - sorsjegy által. I
l Lí rfAh\' ♦ lAh * lajesélydusabb sorsjáték a világon a mi m. kir. osztálysorsjátékunk.
e lap KiaaomvaiaiaDan • 100.000 »«r»jeKyr«. so.ooo péu»y«r«-aanj j«t.
lagy-Kanizsás. « ^ t^T^TT1
1-000,000 korona.
1 inlnloui 600 000, 1 Uv re«»»énv a 400 000 660 OOO, 6 * ÍOO OOO I a 66 666 f NO OOO 70000, 2 á 60 000, 1 a 40 000 5 á SO OOO 1 á 115 OOO 7 á 20 000 8 a 15.OOO, 61 á IOOOO 67 a 5000, 6 á 6000, 466 á Maf 768 a 1000, 1288 á 500 90 a 800, 61700 á 200 8600 a 176, 4666 á 166 __________________50 á ÍOO, 8000 a NO, 29QO á 40 öaateaeo ^ j
13,160.000 korona, azaz Tizenhárom millió 180.000 \\m |
SZERf£NCSEIÍflPTÁR 1901. ÉVKE. \' J
jumt wur nrtPii TF.\'is Mu ] Juln 1 Jnm | Atigumks ts^tii&Fj otí^ [ftiiakiPeotamH I BfirjRI M 11IUM PT
s a86478 slal&iBWHiatatsakJ t^c 2v; u aimui p tf^iaa* j ;<nm a tMM 1; Mjw*? fgm I
c itaMj mmi pfes f] iwm p »|a»t» s&Si * * á&g* * 4JS2 S ! JSS *TÍ?Í *nÍ3| I
l ÍBE n MMUi II 4!&aub0 I vhmki a a Sm « iXER v 4 Wmm * jgH £ Mgj; m.M Jf Sí I
s íRmKLtbióiáfci sSSSmfám| S\' 5h affiK; fjSPJíl J*ÉB k >SB g *MK I
- VI fltoi aíjsrt h ükssoi-J Jrn u & c enSljSfi k\'hJmw^ *£*Vmm a 9B
— K -emm P á SIBV/ e fiUota?.,, e SatoB B Ufirp s fi£Sd u BHBööd H ímhi^WIMÍI K 8lw| P NÉHÍ rIBÜ
9 049711 B| 958019 S O oHy^ K gES C plmil fA nJu K OMMB P H H W K Ü« « tjai* " W I
0 Jögw; M88917 RpSi s^toBSo p lo ania «tSlSSST * ÉͧB 113S2 K!?Lgfi £ ííffffi ^ Sp J^K I
P limw HU Ma H DSIIm OiU 86070 3 II 6345V w t rbSI C 11 ttM f RTlOQ » H 80471 P IIMM h UBBÍ íiLjff!
1 Kii ™í K P uEri fS 811%p !2ffSG H iK;; i\'ffifj 5 S fg I
7 irp H 18 MII 8 tl 827 ÍJ 8|ll|5l?l R 11 4aU C I1M04 I K ía^S £ • J22 ^ÍS® » WW Sgfl® I
H 14 6740) C 14 lltM C 14)4415 V U lMi K 1416171 P niollia V íMOÍikt S 14 Ml £ li U SH41 cUaffM jQg;
--r-KlöfiiMi Pfo 886W P ife^ nfiXwiB 3 tortwtt fiHfffioti n Ififaw ^ 16 8tw?o qufiMa it idi^ \' pmfl TOPH I
k 8 16 5873C 9]ja 64486 S WbV TJ KÍtd 83486 0 16 61711 ^fa ilM K 16 »l«l P 10 86171 I116 Ml 8 Í«plW ak^ÜP) H tagPf 1 y
\\ - »7l«46i AnvniS Bp & IVSSÍS 8 n\\nm s itUmm airbam c tfpwiH rmm *MIB 1/
^ 35 SS l m IS o íaEJ a ísSSí B o ii 4M f ngy| a iskjjj p taKi] wEK
■■■■■■HL
Kemárvaroi közaégházánái ^ Géi^felpe. H^aEK^mm B
rem ügyvéd vagy lielyettese küzbfnjotlevel meg- sBihw bmWm kSmwt c utun twHS^Pstau i\'HMiw hdntfi ab;unt gpwfc hmm
Uriáodó d}1t*do« trTer«*éo^,rUdxlni log. - . üÜB SBffi l gg ggMEffl »BB gHgagBCTS
Kikliliíwi ár a teiitebb kilelt l.ec-úr. I hIimk U S$i*S kíSÍ\'mmI pnSui V BüWiH kBiRS|,,H J*2 hB*® S aBmm pCSE
Aftérezni kivánök Woin*% . t.eern TO\'/^IJ J W • jjgjj A* h »« M S jjg fej
v,a«\' óiM4fc*épW P-P\'^ana k.kttl- jggg y rgg ^ g ggg {g£"gj ggg WBi WZ tg B g
dfltt kezéhez leienai, ep 11S | ■ ffn« "fj"*" pffl ««^^"jglíilum »|m|5im> M r|iii«Mi« rr «l»IBIr
Kelt Nigykanizaán, a kir.-im-ék miot Ul.k. ... \' t SíS^S^ STTT^STTt
köfllv, 4901 é. ,ept. 14 én i ^ m születésnapom í S?g&3£aSSSSES
SZERf£NCSEWAPTAR I93i. ÉVKE
Január FSSriF
2 86479 S 2 Ű18W
mpiii
IffiS u U 64111 K| 6 88ÓŐI MSni aj ÖllTMl 7 4068 0 7 88904
AttgttttíUS ja^tMMj
k • t.MM I -:>aai4i tű aj Mán
S 4;S|?W
r 4|aau« P OMMI a 7 89146
vimm
i ÓJ W.i < SSOlG 1«H 4 SttM | 1*06 a40<ai \'7&ÍB8Ü
ajilíoa
icíatt
4|K344>,S
6\'iMÍfö 6 80112 71 4042
S 0 48711 B| 9|680l9 C 10 61719 omTmn P 1162469 hHI 886M
lis^atiimu niinaí Hia mii H14 87401 C 14I11M
WÍ5®
H 10I64Ü1 Kit 88661 B 12 17149 C 1S8H904 RM5161J
la& HU WNQ Kii IMM 8 a
tkaptty
ii a mM kmuktm
8 I6III7M 0 M NSI
ÉRm
P 26 8660 H S 28J8826C k
imffi b BSaiM 0 KB9M471
Vlffil s
HVbimc K 38 Bftim P 8 1819466 0 30 88686 tl
p ii mm I
HraS VMr^k mSi <üxmni aSHE n »aa Mi nmpíirm taUnjwtl Kni aa
BlBdaa wjf BMllrf Á6a Ml« "Ml
m—ím tmr+mimttmH McmMéi MMa láhil ki EfttOk, An hogy bárU IWtiseeiMMa fttiH mérnék I46»0ib«n « Mám itlfagyotl yoto», WOrtOalt.
Hirdetések
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában
Hagy-Kanizsás.
7246. tk. 1901. 423-1
Arrftrrtfli hirrtfttmépy.
A nkanissal kir. tszek. tkv. osztálya részéről kozhirré téte\'ik, hogy S/i I látván és neje azüi.I Vblásek Máru lümlrviröii lakóri^grehajiatok-{ nak,— Fi-li Károly ea neje szül. Sándor Erzse komarvár<>st lak»s végrehajtatást ssfnvedők elleni 165 K. 12 fill, töke. hátralék ennek 1901. évii ••któber hó 26 lói járó 8*/a kamatai, agy 400 \\ K. tű^e. ennek 181*9. évi 4ecember hó 5-tól jaró B»/t kamatai, 23 lorana 30 fik per^ JQ K. 40 fill. végrehajt** kérelmi, 24 K. 70 fali. árverés kereimf, 31\' K. .30 ;ill. árverés kérelmi jeleoíkg^ és a mén íe merülendő kőikének iránti ügyeben a lent nehezeit kir zek területéhez taitozó aj komárviro\'i 821 sz tjkvben I. 691 —b. 1. br»z.\\
i^U ÍL buc-Qh J265 a/, ház a azfiő dttlőben
1901. évi december hö 4-én d. e, 10 órakor.
Kemárvároi kŐzaéKházánál, Remete tiéza felperesi ügy ved vagy helyettese közb» ujötté vej meg-tárandó nylvanos árveresenielsdHtni fog. Kikiáltási ár a lentebb kitett beoúr. Artérézni kívánók tartózatecsnr W^fp^f* .kéazpénzbeo vagy óvadéhltépe* p tpirban a kiküldött kezéhez kienni,
Kelt N^gykanizaán, a k-r. írv^\'ék mint telek* körív vi hatóságnál, ,4901. évi szept. 14 én g
A
7l8(Ktkvl901.
GOZONY kir. trv«zékl alt>iró 424 — 1
Póthirdetmény.
A nagy kanizsai kir. fazék mint kir.\' hatósáy kjSzhirre ti s/.i, miszerint Szili látván ós neje s/. YbíHiiek Mária komárvárosi lakos vé^reha jlátók na k. Fis i Károly es neje ar, Sándor Eczi - komor-városi lakó* végrehajtást szeuv« dök elleni 165 K. 12 f. es jár. iránti végn b. ügyében 7246. »s. a. kibofaátott árverési bitdetményben n komarvaroai B21 a/, tkv ben I. 691 61 hrait a. 266 az. haz a vzőlő dűlőben 1444 K. kiki-áltáai árban. Kom ár varos küzaeg hazánál
IgOh fyi dttimbtr hó 4 napjának <lf*> C iO.. órájára
kitizött árveréa^aO£gLévi U X. lc 107 §-a alaptan Mártod JózaeT^fánoal Makomáromi la\'-yps vésiebajtMtó erdekében is 200 K. tőke követelés éa jar. kielégítésé végett megtartatni log. — t i .
A kir. tsték, mint .tkvl hatóság Magy-Kirai-uan 1901. október hó 4 én.
„ . • \' GÖZONY
v,\' kir. tszéki alljiiú.
Nyujtsunk kezet a szerencsének I f i ■ —
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
A legesélydusabb sorsjáték a világon a mi m. Mr. osztálysorsjátékunk. ÍOO. OOO aopajegyrf 50,00 O pénjnyerrmtnj Jal. Legnagyobb nyeremény esetleg
1.000,000 korona.
1 jutalom 600 000, 1 uv re«»>énv á 400 000 660 OOO, 6 á ÍOO OOO I a 66 666 NO OOO. 70000, 2 á 60000, 1 a 40000 5 á 60666. 1 á 65666 7 á 20 000 8 a 15.000. 81 á IO OOO. 67 a 5000, 8 á 80#6, 466 á iOe« 768 a 1000, 1288 á 500 OO a 800, 81760 á 660. 8606 a 176, 4666 á 166 --------------66 á 166, 8600 a NO, 2ttOO á 40 öaateneo
13,160.000 korona, azaz Tizenhárom millió I60.00Ö \\m
Az egész vá lalat állami felügyelet alatt áll. Aa /. oaatálj «re<l«6t t«rya»artt betétjei a kOvatkeattk;
egy nyo\'oad :*/,) irt - .75 vag> 150 kor. egy nagyid (*/«) 1-66 vagy 6-^ kor. » fél fV Irt 8.— „ 6.— . , egész (Vt) M 6 - . 16. , A aorajogjakat atémvéllcl vacv aa ftaaaegák poataatatvánjoa vató elönataa WktMéea elli Hm roegkttldjök. Htvatatoa temaat dljtalaial. Megbiaáiokat kérőnk taoovat, éa UgkMbb
f. í. november hó ff-ly
köavatlaattt kostánk beküldeni.
4. ÖRÖK A. é« Tm
BAAiniAXA BTBAPERT, V , láetl hlral 4a
FIÓKOK :
Muzeum-körui 11. Erzsébei-körui 54
8ak éa Igea n«a> syereaiéa)! nielifiak 1*1 aagyrakttalll ieillafcatliéap«il| rlilé l«léí alatt Bt éa fél Belliié koronánál llkkfl.
Megrendelő levél levágandó. | TÓBÖK A. <t T!5 hitkiiiiü, Mtfeil
Kérek téaaemre ~__........... I. Mtl. ■ kir aaftfc. imaiaiyaamjaiéfc
iál|iar»Jr||ri a hivatalos tervezettel eg)ütt küldeni, / atAniélcleaai kél*in A- ......- kor. összeg \\ aiahlaaial kliNln
•lléketva kaak|«iiekhea (bé^agekkca)
> A aen
khráat ÜvtSBéa.
IÁ r- Timin-1 uJ lih niat
J ... ■ tmkiiiaf -\' —X. Jí it ;í —L ■ jv. I |
......1 p§ ) 1 J-n ^
Nagj-Kanizna vasárnap
Zala 86. ssám (5 lap)
HlréelM.
Nagy«Kanlssa varos arvaazéke (dlhivja Sssnwdics Katalint) hogy arvatárí örökségének föl vél elo végett a/, arvaazéknél jelent^ keaték, — illetőleg amennyiben az em itett személy időltVj ben mégha t volna, ak arvas/.ék főlhivja szokat, kik a nevezeiinek. a városi árvapénzt árban kezelés alatt levő 1850 K. 2 fiílémyi készpénz örökségére Igényt tartatlak,! mikép őrökő ödéal igényüket okmányok bemutatása mellett 1901. éri november 20-áig ax árva széknél igatoljak. 386—2.
• Mlréelée.
Nagy-Kanizsa város árvasaéke fölhívja Kis , AfÜutlyl, hogy árváiért örökségének fölvétele végett a* árvaaaéknél jelenikezzék, — illetőleg amennyiben az említett személy időközben megMt volná, n*; árvaszék fölhívja azokat, ük a nevezettnek a varjir árvap\'nitárban kezelés alatt levő 2103 K., 68 flllernyi készpénz örökségére igényt tartanak, mikép örökösödési igényliké\' okmányok bemnta-tási mellett 1901. éri november 20-áig az árva-s/éknél \'gazoHák. 381^2
_ 1WI. október hé tT6*
tlHMéa.
N.^Kanuaa v. árvaaaéka fő\'hívj* Bajdu Katalint, hogy artatári örökaéfÉBst fiivétele régéit ax Arvaasékoel ielte^aasék. illetőleg ameanyiben ax amkitti szernélf iü-közbea^ meghalt volna. a«# arva*zék MéHffa azokat, k»k a nevezett nek a város* arvapáaaUrtaui kezelés alatt lerőJ233 Jkorona 36 filűmifi készpénz örökségére igényt lariaoak, aukéf örökösödési igényiket okmányok fetosatatáta mellett 190L éri mvmber 20-4t$ as áfvaaa^kaél igazolják. 839-1
%
r és &a*«ltásir«
mü h Icertsk Ictrliss, - faUkalatulajdows ^ ^^^^^^^^^
^ K\'tír Hanlui ^
« telep Bathorl utca 22 az. fjj. L^^—
íjj 414 3 üzleihelviaég : . Sugár ut ^ SRÍSB^aB
£ Sírfííjcii! JANDA Nagy Kanizsa, k.
I un és térti kalapokban 1
| riagy választék ós különlegességek 11
sa a saját gyártmányú
I dardczl (loden) kalapjaimban. J
^ W Szolid árt biztosit jQ
I G E R Ó C S J IZSEF-féle divat úzleij
& a Korona szálloda épületében , \'
t " N.. <. i i
- \'-\' • -.. .\', .*\'.\' \' * •• • ;". ■ • ,\' L.
nagy választék es különlegességek
a saját gyártmányú
dardcz- (loden) kalapjaimban.
W Szolid árt biztosit
: , . GERÚCS JQZSEF-féle divat üzlet
a Korona szálloda épületében
É Nagy-Kanizsán. i
NyfceniM*, vasárnap_____H6. szára (•. lap.) 1901. október hó V én
| Miután ujabb törvény értőimében
% m graadelések gyöjtéae aiazókntk kirlátogvg * m, elhatároztam magam a helyi piacon a lehHŐ legolosébbaa dolgosai, bogy a for»ala ÍV mcgcaináijam.
£ Raktáromat a l.gujabb finom kelmékkel duaan felszereltem, melyekből
aa Sl8
^ 0Bsl«Hiéllld éa y r e
divatot ruházatot ml«aé péaatrg áéazitak. »
Itthon létem által, időt nyerve, legnagyobb pontonaftggál éa izléaaeí lesz nálam minden elkészítve.
Kérem a n. érd. kősőnaéget hecies megrendeléseik által, erről megyőzodést szerező1. — Vidéken levő tixstell vevőimet Írásbeli meghívásra aziveaen meglátogatom, vagy kívánatra küldök^mintftt, Teljes tisztelettel
sAuriiáirx síita fMiutM
IméM lif KI. I a \'éle h*« A IdémjVe nagy vdUuitélw raktárt tartok I.odeg b.btt.kbtl táját kéttitmSnyrm, ~
jfflmNWWfMWfl^
^Mérsékelt árban.
| Eladó\' . I
^J Kibb ezer darab szépenJfejlódölt ki- 5 w tü\' ő lajn --------——:...........
gyümölcsfa továbbá
d I * x f á k , eae rj ék és különféle 0 _. tülerelUek. -
% Janda károly £
mü ét kereih lc*rtlst,. faiilcolatulajdonos Xszr HsntiM
telep Bathorl utca 22 az. ^
^ 414 3 Ozleihelviaég : . Sugár ut ^
£ Sírfíijüii: JANDA Nagy Kanizea. ^
SLTTHIA fására
PÚDER
«K «mblc azépitéaérs és fisaitásirs
Kaliir, ronassis r»gy sárgás. Vegyileg auslystlTs >• iliel\'a Dr. J. I. Fobles Ur. taair által Umtsa Ellamaré levelek a lejjokk ksrikbél mlaáaa dabazkai mallékalva vussk
GOTTLalEB TAUSSIG
ea. kir. 1.1 farsklár«
Szélalidéé H.ph.lw s if|«(kk
__ ______ . „. oórj./fit rb.n. Nagykanútán : Alt ia Wlhm K*I«U H. Kér *s Eninsr
Egy ooiinz ara I i ort 20 fin Gyuls ctpkatt

Hagy-Kanliaa, f,s*r,1»P
ZiiIm H(i «rám (Hi
t
VUl, uiinnn.
iwawag
I
í;
POZSONY.
| (Mtfl «MU
Ifati IIMHN hffjfl .ufc .
bén/.Wm *aU«4
H *H0 iM*. «o» ftawMtamrt aia*. jat MMM^ÉM MOiiiiiI imik
fr*«a*M ét Mt«baSSrSM
LO
toE^aíEBMiai-, ggÁfe
A irijnk 4. ftitkaakj |ltfNltfj»tt tl
Pttuor
•a^piit-nw.
" , Mrai-Nt kaWÍ t m* It ImIh<>iii>>» »»**
ROXSATU M^l\'C: rkrittMM Mr CZHIT álTW^HqJMlU^JjWi
fi\'[£eHtfAMAUSS£ft ,ro
I*
PLATStöM YMOS
* i allimert tegszolIdabH
FÉRFI él GYERMEK-ruha áruháza
Budapest. IV.. Kbrpontl VéroahAs.
<WIHH*HIW*MMHIi*»>UHIIHtHHUMM«NWHMimNIII>*l<IMH*í
PirM UáHKAtr arany írem!
íren
NnnfSnvm^f Iqltbt fMi I «Uhi. IMuk mmn JipUIUIIJIIUM, lekéit Hsyl ad ct. a Mrt it tartóttá ti
Itaptttsktl fSSI - CfáiJ raUir: IMo, I., Seíolinlruji 2t — ItBdmft
teuL

Ct
Itkíl
RtífiDBT TARTANAK - IDŐT TAKARÍTANAK
I ■■■ KhH árjtgyaih lágyan 4a MfMttw. i1 ■ «—
SCHWANHÁUSSER, BÉCS, l„ lohanne«gane 2.
I » ■ ■■ Mii ■ I ■ I \' \' t
iMAOYAR ORVOSI MÖSZERTÁRl
(MTMMIDUI aáurtUrn itt, TO, KmpMlet 32. (a Rákua-kdrhtm) aiamben.t
>■>»», Mt. Onaa-aaMtitS rfrnta, UkintL IHttéaHéil ttlttak. \' awnml At bal Hólyag tllMlKiuéifk, "M fckmi> tán ttHMttf tan.
PFAII COGNACÍaILEGJOBB
N
[virgyógyltAs — Hsmopatla.
I^IQ^TMMMt. v, vtui-kim m
ismerteté fOiet I kor. b4rmentve5 Ml htl*WUk •adapesten a
NE1-Y0RK kMíz-
bán (SftwfbtMördl 9—M.)
taiálkosnok.
UUnMal fconv44*aiMtta». el
28 áv óta! . f
AZ ELISMERT LEWOli ••
,sz.
I/s%rrm/tiBt-ffVA 33.
^ KÍPES ÁRJECVZéK INGYEN 1 K BÉRMENTVE.
IMI
Mm
M I frtt . «<•<\' mi a ,
aKí
IlMaéMl IfflM fkl. urnáKtr, n, vAch-köruí a.
) frttil raÚobb UitttyéttlMI I yUrdik, eletiaa kirihix, 4U*r*m it llrtwnni a házban. VDIamsi vawtl aa^M-My ki >»mw |H>aat»ar»4 frtt.
waotTuurr • kbüjut
ülmflli^ 4É iMOteAÓtÉM*
HMM aa taaaaa feDtla n «
AltalAnos tudósító\'
hlrd a té11 átállttá hlant ML, IfllW u4 w. ThuÍ4mm. Ltoroio IYULA, tnrUull.
téli
2!
mm
MAGVAK ItWIMrA-TAPASZ
tyakina, Mrkértj ét kfrknMaytáit tilts MM <t tUMwH wr. Jn ákMtt írt M éttér, étül I—lltlii műttuwafc.kuwMcpttimi kéuUi !
VÖRÖSKERESZT GYÓGYSZERTÁR
MtHtoa, Vt, lalréMy-at M.
KtphtM gydgytiertirikbia ti droguerlikbtn, ..................
II
M.
LihMSY&M
fiaiqaipMaq a fSrsulaj sóját palotájában Qptu&ifMMrt. 5*6,
utf/ywt&t
aryn
.......af...
[cSSii>
téH éa nyári flyijylaly
MiaiiHMIMf néarniH itirMM,
lifUmiM toa^itat^ miiMqdHMaiuiiiiS
mwaiá - m Mm*\'*
t>t~éfrb4—l, frufrittM H
ili^iii .^Plí
Ax összes látszd és b&rhol Hrieiett gyágyszerek mggrenddliElBkj
TTÍ
•h. Dr. Kovács
Ikézp aszta
tntk Htiihuu «Mj«iynti >iiw, 1 Uf alán taMjpilM
KárpAtl
1BOLY A-ltLAT
l Itjdlviloiabb ét togkeilvtltilt r*RFOn. - Art 4 koron
tl ItttWt MftlMÍI Ttf«%U01 Hátiéval! uauM I kar.
n> él UélÚMéil rakllr i tr. ItvACI (RtÓ frtir i> OtűaaarlVa, IlUait) Vl.t 0>«-«lua 17. uéa. altimmtm miw kl»a»iatrj» >n»>e« «» l»<rtll
íENcs-rtii v MAGYAR RBSTÍTDTIÓS-PLÜID lovak .és uarvasmarháknak
M MMak IWIriW Itkaiaa. Utl ariaat laul, moKiiMatia • UMB ttatiM^ aa InUaaUit a *a u. a. aét*. ttéétt — Ara I aaraaa. ftttla MS IM ttUMétt atta MnataMUÜ
JENCS VlwMOS yyógywertára
BUDAPEST, II., lltlA-TU I. It
gyögyszirtárslian iydspest abadságtir és 5état&r-utcza samlj


A ICRjoob órákat layroataM «a l«i«»alin» ékaaarcket •
nfcaauaTFxasETösíiH m
|S|MMa ináaH Inka amilvlt riwr.renuic a aamban aM ét Uaapi» Uatt
BRAUSWETTER JÁNOS ÍT-obd\'!^
Arjaniét IN|lé^tl huta ét MnaaKa ai
KttUiiiUgcas^gt ||«rlnáayah
Szivattyúk ft ||Mesek
wtndiri fála J^ \'^ax. nloéao uilra t. WiDDtok]. R IMNOrt m, \'tCfiS, f Mhwwtinilr. |
ttDÉuti „Le Délice\'
legjobb Kérgi cigarettapapír, legkedveltebb Vergá silvarkahilvely.
Euyttet mitjuyujtva, I cigaretta a nélkül, hogy kialudna..
IfindanOtt kaphatd, j ^

^yiaaopm, cafltfrtdk___Zala 86. ?zAia. |g ) . * 1901. oklőber lA IT-éa.
|| § ltís§iaspjl^ 1
^ Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, hogy Nagy- wj 8 Kanizsán - Főút - LITTKE-féle palotában fővárosi mintára készült
I -«S.«t»|éll kUUitlill S>- 1
• í bohe\'úát .-\'ü
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű 5|S
| hideg étkek bel- és külföldi borok, pezsgők, copacok, likőrök, és friss sör 1
fpl ~ az italok palackokban ós poharanként - állandóan a legjobb minőségben kaphatók
^ Ozsonnák és -vcxcqoráús: ||
^ Ízléses és gyors s erviroziisa megrendelés szerint és házhoz küldve. j||jg
^^ Á nagyérdemű közönség szíves laiogaiasat os megrendeléseit bizalommal kéri
i t«ijes tisztelettel stern\'Bernát 9 IjL ......__ _
I il~ i j j .
f Ilii1!Mii M$I«IlS!lSáI I .
J íSJ Wd V **> -mm w Kölcsey-utcza es Fő-ut sarkán, saját házában J
I —5=== iiliíS* li lllli.ltiíl |>— I
. í - Teljesen ujonnah berendezett üzlet N a _ ,, i
I -1----r^-—-- ; W SÉk y. - I
■ Naopnta friss pörköli kávé j « Verseny-kávé :Sk !
! hk a fiumei göz-pőrk öl déből. «+» \\
| ■ y ^^^jf kilogr-1 korona 41 fillér- ^^f jjj
I a legkisebb mennyiség is* házhoz szállítva. |j jj
| Ecsetáruk és festékek nagy raktára.
|j Kitűnő m agyar csemege-szölő. ^^^^jnJ^^J^^y^rojjj • ^ |j
csütörtök
1901. október ui V én
Tisztelettel értesítem Nagy-Kanizsa város és vidékének közönségét, hogy Nagy-Kanizsán - Főút - LITTKE-féle palotában fővárosi mintára készült
nyitottam, ahol kora reggeltől késő estig mindennemű
az italok palackokban ós poharanként — állandóan a Legjobb minőségben kaphatok
Ozsonnák és vcLCSoráüsz
ízléses és gyors s ervirozusa megrendelés szerint és házhoz küldve. Á nagyérdemű közönség szíves latogaiasat es megrendeléseit bizalommal "kéri
Stern Bernát
Kölcsey-utcza es Fö-ut sarkán, saját házában
—iiliíS* H SJlIálliSl Teljesen ujonnati berendezett üzlet. v a
Jég eladas
Kitűnő magyar csemege-szölő
Nw Kiníxaa vasárnap * Zala 86 Mára 10 lap.)__j _1»01. október hó !?■*»
üzlet megayitág. 11%
<D
CD JZ
cö Kd
L_
*cd (0
KO >
0) _Q
XI _Q
(0
0
bű _©
(0 (0 N
c cd V
1
Tisztelettel értesítőm a n. é. közöaeéget, hogy a városháza átellenében SINGER SAMU 4.a év <W« fend/Jó
és Ifratifi\'iihtit
szeptember hó i-én átvettem ós azt _ *
B^-é-TTiT S-áuISTDDO^
czég alatt vezetőm tovább.
Sok éven át szerzett tapasztalataim mint önálló kereskedő Szombathelyen, és hazánk legnngrobl) városaiban volt alkalmam az üzlet minden ágát tanulmányozni, továbbá, hogy Üzletemet a mai kor igényeinek megfelelő ♦
divatos elsőrendű kifogástalan jó áruval
szereltem fel és üzletemet a legszolidabb alapon
kevés haszon nagy forgalom
elvet tartva szem előtt vezetem, mely azon helyzetbe juttat, hogy igen tisztelt vevőimet a legújabb divatú jó áruval n legolcsóbbért szolgálhatom ki.
A n é. közönség b. pártfogását kérve kiváló tisztelettel
rBra/vjun. SáLan-cLor.
CD <
<D> CO
0) 0) N
o
3
3
OQ
OQ O
3
Szolid és pontos kiszolgálás.

GgolosólDlD loeTráisáirláisi Sörráu* SÍPl(05Z0PU HiollífűS.
rM $
I
m
T*
Mi ■
rittü
Le&izlésesebb és legnagyobb 1
oszoru raktár I

líB:
p!. - ■ lipti fiipeie
. • • _ .....,________V • .................................-■■.-\'■■\'.
- Na gy-Kanizsán Kazinczy-uic%a.

| Könyebb áttekintés végett külön p -
3 -ÉÉIMHHi^H
3iyisQg áll a t. vevőközönség
H
rendelkezésére.
.:\'■ + \' Nyvmktult FíduIi^I P.úlij|) iiyoiiulü|ívlKiii tfergj Kwiiuiu. Í9ŰÍÍ
Huszonnyolcadik évfolyam 87, szam,
iMttmitHi itt ■■»•• «píUi íl»0l»»! »(>•»»•. HrMIKlHtlMI
l ...rlMttA**\' |rl«(«Hl Itt)vl k.ptl ml «. • nr» kfttii
lm. iiilfMWifti 1 llf »K»I|miiI i«w<n "iMikoao aiailM lOaUaMnj
KliMklntil TuixkMtptM 1 mif knujrr
ZALA,
Politikai lap.
Moejelonik MAQY-KANIZ3AN hotonkínt kétszer; vasárnap 1 csütörtökön.
SUfrlEITfeU itit un ....■., li .Ma* I kom*
ii»ty*Ítvf \\ . , .1 korona
XjrlIMr pattiam ín (UMr
ElMaatéaak, ?«l«.i«t > klnlatéaakr vooilkciíók f laakal PBtOp k4a*u** MWU latMti
MrmMUtln taraiak cmk bnart kank Wl fogadtatnak al.
E|jm hu ét* a* ttllfcr
Naifv-Kanizaa. 1 WOl
Faiafda aiarkaaill: »«ala> Bmmémr &iark<aitltirt: Kévéh* La)**\'
Csütörtök október 31.
mikot maga a közoktatásiig* kormányj rp t y X T"1 TTTr kényszeríti az jooo lakoan/il népesebb vá-JL XüLJLvJl ii ív U JV rosokat u polgári iskolák (elállíiására. Mindé* .. 1. rz_r* „jr! azonban csak közvetett ok s csak siettette
u. m. keztyuk, rórfi ós női ftz ille(fl köröket a hftározat kimond494ra; harisnyák, alsó ingek és AitaiAnc* cuiturizánpontbói fájlaljuk az;
1 , . , I 11 iskola megszüntetését. Annyira azonban
naaragok.ermeiegitokst^ épenSéggd nem hat meg bennünket a hír, j
legnagyobb választékban^ * lényálláaon keseregjünk. Már azért
sem, mert megszűnését nem tekintjük ér-
___legolcsóbban xékeny v«"te8égnek\' Hím »*y genre-ó
beszerezhetők J4Ía van mé* városunknak, a mely a mel-
- lett minden tekintetben jól felszerelt és
Ali GS OOniQ berendezett, s ez az állami polgári iskola. varoati*»»paiota . • .. : Az izr. hitközségnek pedigmarad még egy
isEoKrSrj"
1 melyet eddig csak mostohán kezelhetett, s
Iskola-feloszlatás. ez a felső kereskedelmi\'iskolája. Van tehát Kissé barbárúl hangzik. Szinte beléremeg. mit Kondoi£ni 8 fejleszteni, az ember lelke. Iskolát feloszlatni I Manap-I Elhisszük s belátjuk, hogy a hitközség-ság, amikor itt is, ott is panasz kél az isko- nek eddig elég gondja volt a 2 intézettel Iák túltömöttsége miatt. Lehetséges ez ?l9 hogy azok ellátása sfentartása terhes volt Pedig úgy van, s bennünket fgész közelről] és költséges.. De hisszük * reméljük, hogy érint. Bufojomtt tény ugyanis, hogy az izr. egyiknek megszűnése, a másiknak polgári iskolát feloszlatják. Igy határozta feltámadását fogja maga után vonni. Csak az! az elöljáróság Tette pedig ezt először Igy lesz rendjén.____Persze, hogy ez nem
lémának a megoldása a hitfözségnek alighanem egy kis áldozatába, fog kerülni Hát ezen máskép bajos segíteni. 11 faut passer par lá.
Ami pedig a kereskedelmi iskolát illeti, ott sok a teendő. Első sorban Javítani kell a tanárok anyagi helyzetén. S ezt meg kell tenni nemcsak a méltányosság szempontjából, hanem kötelességből.
Minden iskolafentartó testületnek feladatától kell tekintenie hogy tanárait megfelelő dotációban részesítse s \'előhaládásukat biztosítsa.
A felekezeti tanárok helyzete rram hogy egyeprangú az állami lapárolcáyal, hanem
a/éit, mert a tanulók—létszáma évről-évre
csőkkent, másodszor azért, mert erre az iskolájára évenkint mintegy 8000 koronát ráfizet. Tertium non datur. De ez a két ok eléggé indokolja.
megy* csak úgy magától. Itt áldozatokat "is
kell majd hozni.
Ne féltsük attól a kereskedelmi iskolát, hogy nem lesz elegendő anyaga. Hisz az a néhány szál diák, akik most az izr. polg.
Szomorú valóság, S még el$zonu>rítóbb,j iskolát látogatják, ann. k idején csak a ke-ha hozzá vesszük, tfSgy éít ar áttandó\'reskedelmi iskola ajtaján fog kopogtatni; s deficitet csupán az alkalmazott tanerők (különben is a kereskedelmi iskolaanyagának. fizetése okozza. — A költségvetés ilynemű egy részét ma is a városi, illetve állami megterhelése mellett természetesen szóba polgári s a gymnasium szolgáltatja, sem jöhetett az iskola berendezésének! Erről az oldalról tehát nincsen ok az továbbfejlesztése. . Már pedig az oktatás aggodalomra. S ha a hitközség, a gondok jó sikere első sorban függ a rend«? felszere- részétől megmenekülve, a felszabadult tőké léstől. S alapjában ez volt a megölője. Csakis 1 egy tfszét a keresk. isk. továbbfejlesztésére ebben kereshető s található meg az ok, a fogja fordítani, úgy mél án remélhetjük, hogy mely oda vezetett, a hol ma állunk; t. i. idővel az ország legjobb nevű ilynemű az elüljáróság kénytelen volt kimondani a intézetévé tog kialakulni, sententiát s meghúzatni a lélekharangot \' Csak egy kényes pontja van a feloszla-Való igaz, hogy a környékből is veszi- tásnak: a működő tanerők mikénti tovább tettünk az idő folytán anyagot Persze, a alkalmaztatása s kielégítése. Ennek a prob-
nagyobbára sokkal kedvezőbb
Csák épen mi maradjunk el ebben a tekintetben ? És ha nem is hozható be egyelőre a fizetésíokozat, ám szavazzák meg az állami törzsfizetést tisztességes lakbér-illetménynyef x biztosítsák legalább a qutn-queMniumot\\
Tudom, azt fogják mondani: »Lám kiütött a szeg a zsákból-; a keresk. iskolai tanárok a felszabadult koncon akarnak osz-töfkodnti Sebaj! Hozzá vagyonit ahhoz azokvuy—hogy—ae—igazság—kimondásával mások neheztelését vonjuk magunkra. Am vissenek ránk követ, mégis csak azt tartjuk 1 Mindéit igazság addig wraétlewMh míg valóság nem lest bel6le.u
Eddig az volt ^szomorú vigasztalásunk, hogy nm£á_.pénz~áz állásók rendszeresítéséhez. Nos, most már lesz, Bizunk az intéző körök loyalitásában s hisszük, hogy jogos kívánságaink elŐT nem- fognak elzárkózni. Mi pedig,\'látva azt, hogy elöljáróink a mi űgyü ket is szívükön viselik, tokozott buzgalommal látunk amúgy is nehéz munkánkhoz s mindent el lógunk követni, hogy az intézet jó hírnevét emeljük.
Saóllfai Arnold
y t Képeslevelezőlap újdonságok i Ferencz József keserűvíz
—a legművészibb kivitelben kaphatók——I-——-—-——_-
Fischel Fülön í **
. könyvkeTeskedésóben F j eU««ert kellemes izü természetes
NAGY-KANIZSAN. > hashajtószer.
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 87 sz*m (S .Lap.)
Gazdasági igazgatás
(K. M.) Ast tanulta; valamikor mindnyájan, hogy egy ország k;dvezö természeti viszonyain, népének öntudatos igyekezetén, kitartó szorgalmán és takarékoséi-gin kívül jó törvények s azok alapján jó
1901 október HA sw„ ,
Gsafosági törvényeinknek ktlt«>A*r« t gazdasági étet elősegítésén e—lfÉtó mi* ményeinknek egész hosszú nOrosUa és mezőgazdasági viszonyainknak az >dö*taki válságok dacára is oly örvendetes
Uj feladatok nyíllak meg ezen a téren a gazdasági igazgatás elő t £ felariajtok révén a minden érdeket magában egyesítő állatni kormánym vette gondjaiba az egymással ellentétes érdekö gazdasági ér dekcsoportok sokhelyen már-már veszélylyeljdése a bizonysága annak, mily kiterjedést fenyegető »üzdelmónek írányitá át. Agyért s mily eredményeket éitel |«id*.
igazgatás ia kell ahhoz, hogy az az ország mezőgazdaság sem képez kivételt a ter-l\'ág\' igazgatásunk e p r évtized alait
gazdaságilag igazán boldoguljon..
De mit ért&nk jó gazdasági törvények 8 jó gazdasági igazgatás alatt ? Ma már mindenesetre nem azt, a mit csak néhány évtizeddel is ezelőtt. Régen jóformán aa enyém-tied védelme volt a jó gazdasági törvény kritériuma. A gazdasági igazgatás sem igen követett ennél messzebbmenő feladatokat a eltekintve a történelmi fejlődés során megmaradt magánjogi korlátoktól, a gazdasági igazgatás sem korlá-tozólag, sem támog tólag vagy irányitólag nem igen befolyásolta a gazdasági élet menetéi.
melés különböző tényezőinek egymással szemben foytaiott szakadatlan küzdelmében s a mezőgazdasági élet is megköveteli
Mostani földímveléiflgyi kormányunk, nak jutott mégis aa a let adat, hogy kiegészítse gazdasagi (igazgatásunkat atok-
az állam mérséklő, s méltányosan kiegyen-j kai az alkotásokkal, a melyek mását\' «» Ütő beavatkozását. csak ujabban emelkedtek a gazdasági igat-
Ezek adják meg a legujkbb, idők gaz* dasági igazgatásának igagj jellegét s fejlődési irányát • ezzel válik igazán gaz-
galás feladatai közé. Namosak a gazi*. sági rend és gazdasági lej ödé*, de, a mi ezeknél sokkal iontwwbb, a gazdasági
daságilag és társadalmilag is ériékessé az béke is csak es ujabb humánus a\'koia az elmélet, hogy jó törvények s jó ft;az-|sokban nyert bisiositékot. gálás segítik boldogulás.* az égy esek gav.- Távol van tőlünk, hogy ezekkel csak dasági törekvéseit. ia jelenre nézve is megoldottaknak lenn1*
Ilyenek-e a mi gazdasági törvényeink ?| het«.ök gazdasági igazgatásunk feladatait; Ilyen-e a mi gazdasági igaxgtftásunk ? <=*ik mégis ttPlni, hogy mily köv«-tk.M
Magyarországon legalább igy voíT Másl Régi OMág vagyunk de sokban mégis , és helyes irányban épül tovább országokban, hol a fejlettebb állami élei f,al"lok- Intézményeinket -és igazgatásún- gazdasági igazgatásunk rendszere, ine y » hatékonyabb erk Icsi s gazd asági e.ői ko-tkat értena- G\'^asági életünk s birtokviszo-\' polgárt tevékenységet maxgfetya és r«sz. rftbban segítségére siethetlek a legkülönbö- <8ész rendszere a inuli század ben szervéül _ is vállalia. Ilyen swsrv a
zőbb irányii s az állam iránt is mind fo- közepétől kezdődőig oly gyökeres itala- g«dasá<» tudó utót -ntéainény, mely «„. közöltebb igényekkel fellépő aazdasági tü l kllláson ment Al hogy azelOltrőL Jüftk, ^ntesen vWlrtU , pojgárL^vtósustcg. » réfcvésnek, aze lObbi idflkhilg képest re.\'d" Sinlékank vannalt, nem hagyományaink. egyre szabályosabba., végw kö/gi« ^ ,,, kívül megszaporodtok a gazdasági igazgatás I Mostam gazda ági ig ugatásunk a* utolsó ■ wren at értékalakulások .ak_. gjtH-vrlii^ -feladatai az enyém-tied vóde ine mellett két évl\'*ed erédwénve. A nynlrym.ao óvekl™*^ alspjirr ír MapyetS kM
annak lehető gyaiapilása ó=r ■ minél jöKE^venynozása vetelle meg mostani mező- kulációkat. A gjutdastgi egylet-k ia u)t0 gazdasávi érvényülése, az igazgatás rend-\'jgazdasági igazgatásunk alapját « «z azután í polgári önkéntes társulati szar ek, m.-i\\«. őri feladatai mellett pedig annak az ,.gy«. I ^vetkező évek törvényho ám és kormány- M « gazdasági igazgatás bevont nemeik sek ^dairtlS\'tévékenységél \'rányilő" s j^za\'i munkája fejlesztette ki ez igiwgaJ&dTSb^ns hogy a kormányát oiykof WU hol a gazdasági erők egyensúlya megköve- ",ai r<>«^zerét. >ér lajokoztaUst gnwlaságt *let egv.sv
teli, gyámolító szerepe lépett előtérbe. Pótoltuk ez idő alatt a múltnak vala- ágáról, de sokban-éppen a kormányzatnak
_ . „,,. „ * • , I meuovi mulaaaláHait, Gazdasági életünk\'végrehajtó közegévé lesz. C«ak « gyre
S különösen a mult -század végén Uukséglete.t a gazdasáHag elörelial.tdoltabbi titulálunk rá: a gazdasági .g>l Vk r-ud*. meggazdagilolta a gazdáéi igazgatásiéi*!népeknéi kipróbált tnlézméíyekkéí ieve-W azon társadai-.u ünnepeket, mélyeken adatait még egy egészen uj tényező. A kötünk kielégít tini. A gazihisági rend mesr-| Bzélószl rák a hü esőléd, « jóravaló mun-gazdnsági békének és egyensúlynik Rmna-1 teremiésóben s a gázdnaági - lel fertesÉlé lkásnnk »x államkorminvr.u kllüulclú k-nitárius intézményekkel igazgalásí ulon Ljben megteliünk mind-ni a mi aimsití^ét és iulalnál, Ax B|«a at esttel olyan prató b.zfomtá-H, az idflv) lolylo... élesedő arfl„bltB| 8 .g^a^ar^mmraiillket meg-tnexuabin lévő ténykedés elevenebb,
gazdasági küzdelemben az egyenlőtlen Verseny hátrányaitól való\' megóvása uzok-nak, kik az önálló—brnreW e. zkozeinek nem lévén birtokában, napró\'-nayjra jobban rászorultak o tiondo^kodásra.
tehető volt * Törvónyho&tsunk készséggel tiesehb 6h k. zvetetlenebb végr«ha|tO|« « \' fugariüit niiiiii, n m ■rftm/i. i |^é* tn.ly b»hmp<n. ntor
és készséggel bocsátutlu földinivelésügyilkörüUek<nlésre muun, hogy • V^IUH kormányaink rend-lkez-sére. az azok meg-,munkáságénak Urlaliud ag»zda->.\\gt ig.:-valóslta^á»a azolgaló e</.köftökel, | ilyenek végrehajtásával la juitat
TARCA..
\\
Mindenszentek estéjére.
MoUo ! „Siml i» Wrt* gondolat • M-tnlcJri imii\'H\'nrm * Mtkh. könjrv.
$f>morN ni borul nz tlhtrvudl tájra. Elhitujtlak) göröngyös » rideg rirhalmdra Néma (ítemttők \'porladó tok népt, T<in sefttk^h/agy kittig a tél iayyn* képt.
ÉUnk sürgís»/orgát> pun a tirok körül, Sok tser két fárad s dinit minden/elül, űröm van ttirúibtn, i még milyen ktttri I Dt hitS lélkükbtn tnntalyg égi déri.
Véyttlen tok a nép, mely u tirokhot tart Örömtelen gyittnap tztmiilcUl leányt faaart. Sok a fájdalom i nagy, mi kehlüktt tépi, Gándlerhei éltükre vígam kell, tU Ifi.
Oly bután diliét mind körül a sírokat, Nem /tálnak ajkaik nem adnak hangokat ; D&Velkükben tok a uent ét üdvöt /nkátt, Oda ttdll Istenhez, ott könyörög * imát.
Ltgtlül egy tttginy ötatgyauzony zokog, Alrá jó uráért könyt sűrűn csorog ; Terhe igen tulyot. ing a ktrmtt ndátt, A göröngyre roskad, mm* majd meghasad.
Ma toidbb tekintünk a tirhalmok kötött < T&lyan ttoborforma (da fel szemünk áftt.~^~
Ltszegtzee áll ott, mint mdnnfny, tgy fér/%, Tantáluti kínban neje sírját nézi.
Amott at útszélen egygytrmek nyögdécsel, Kimúlt szüleiért sir és jnjvtiiikel, alté eigasttalan, mert hist <*ráéiy árva, Runényldttn vágy agy mátik szép világba.
Többiek pétiig halk imába oitódnak : Irgalom ktgytltm legyen a holtaknak ; nmdenik ott sóhajt, hol övé nendertg, * Ájtatos arcukon gyu tyák Jényt rtttg,
Distes lampionok rMgitnak k«rben, Kitérteti a fény, ben uitik mind/N. Ok átírt ne féljünk I Lábra, holt akkor kel, Zengzetes trombita, ha ttól hord majd széjjel.
No tavarja ttnki pihenésük I Itten <tavára lett ébredIták
JVITI1 JfOitBERT.
(Át ogycs verssorok k«idéb«ttti kiadják a Holtot)
• —• IIjii, mond \'k d p ..matiku.nak kiT.l
embernek eitnie. _ r .__
Dáiíf\'TíHeiu nT\'yűíuíiouiTíoi!. • — Oh, I.QVM kell luntwd H HSSlitMVkb\'R, mórt neked vwit (unttllrined ,
Hözhcvágtum . )
j ~ BoesaniU, h aa< lj tohbashen. « rt miadea* ben aieieiem a plurális\', caak a kuii..)kt<*a
— Holyos, de iiekmu csak gm o«a kia«rt«iMn vannak.
— Talán kUátloUld f — taéltam k^aU.
— A kis«rU< etak m*«a, 4s usm g>«uo«i, \' l, aaért nem gono<«a, m»rt Jó, de asárt toiöl I itihíí o«m *Utrttl.
I ~ Csod\'iH siillogisiaii« I Speuoerhíi moUó 1 —» Na gúnyolódjál. En élifi aélak linked t I prózai nparsttai, da o^iavat* ki. 1 — Sot, ka kel1, m»g áajniUoto»» m\'UIcUi I — Akkor iokabb neves. ki.
—♦.HMyw. T«h*t gyűjti) rá, rooiö 151 vag^ Dani P\'ij\']V*oui inagcirog«tta i lar^éjái Szótlanul ti\\ujtá\'u johbuipat amtsiy. uiúv
—— ,\' 1 dUkréöióblaluailkat j*le»t.
/ ! — Sai.kiatk se momljiim e-1
Operette zordon prózában — " öre»»p4doak
r r — Tehát n«m rnowlom ei, (Csak Wirtsm
Dani barátom elvetelte a trabnkó ,«»tki41- -^-••fikt^. Wiidt l^níel « — óal
|és kftielebb tilt hö3z..m, a kaszinó pamlug&u. vadaaztat^ a Nyír*.bei. Sgyater cs^k — k
— Ta, — szólt didergő habgon, — hi»/,e«vé atá^lota. «tá» - a berek stttUjébdl « te a .zellainekben ? a«aa ütődik balláaaervembaa. lordom vtno
KUeppedve m»red em rea. Inaid ttlasea sivalkodni kaad.-.. Sagya\'
— Akogy veititttk. 1 állj^ a vadat, dútlnyögiem magamban.
Roh
— Tudiaiu ~Jügym>ad hogy k^érö leszI Wyeke/teni a kritikus kél] UÜ áa alégt a válauod.. | \\ laiemléltatá vizalám hirtokét m kffea m
i
Nagykanizsa, csütörtök
Zala 87. szám (8. lap}-
I
1901. október hó 81 én
• t* iJ ~
A választott vArmagyei törvényhatósági bizottsági lagok felének vagyis szAzülvpiniek maií-déitfma.\'f 190t-ik évi december 31 én lejár.
~E>k»ek n megüresedő lielyeknek, valamint a f. I90i-ik~évi»>n elhalt, vagy a vármegye területéről elkől ötoll vilabztott bízni tBáfi lagok lielyéuek válaaztás utján va ó betöltésére határnapul a vármegye törvényhatósági közgyűlésé f. évi október hő íí-áí tűsie ki, amely napon — kél válasz ó kerűleet t. i. a novait éi tárn* kii
a botiorayai választó kerületben : Ehreniwk Nándor, ,Murzi K .bért, dr. Wolf Bela, Zakat Benrieb;
a tarnisehai választó kei Öleiben: Pt rieli
kivéve, ts. a vármegye egész -területén a vAasz , .... t , , _„
iát megtörtént. ? rauravidi választó kémeiben: Sólyomy
\' , ... • r . . ,, , - Tivadar. Dienea Sándor, dr. Bóhm S/iduey^flor-törvényhatóság M\'?,,"ífiíl7itti Cw^orTáno.:
ii tapolcai váiiiöísfó\' kerűleiben : Glásar Sándor, Vá\'s.tagh János, Handleri Grusz\'fiV ;
a baki váaszió kerületben: Thassy Lajos,
Kayter Vilmos, Tóth Gyula, Pajty Elek ; | ____ _____
\' a palini választó kerületben : Borsos Péter, I Gyula, dr Hajót Ferenc, Gra.aoövita Aaal." Tóth Antal, Berkcviis József, Szántó Gábor; , nagylengyel! választó kerületben: ödvardy
dr.. L«idl Vince, Horváth Vince v
| a salaapiiri válas\'ió kerületben: Belánsitt László Dezső,; igt¥án| Eg,,a Mihály, Ssalsi István. K ivAch Hmrik, Jaszovszky György ; a VáTá-"ztá-ról eddig beérkezett jeteatéaak
.a picsái vshaztó kerűleiben : Lipics Jóssef,!szerint a volt bizottsági tagok kősfil to-at oan Zsiga Mrliii y, Tóih Pál Németh András ; | valasstoll*k meg ugyanazokon a helyeken bi-
a síou isior-apáti válas/ió kerülbelben : Kán- lotlsági tagoknak, tor Som i, VUstt" Nándor, Fekete Gáspár ;
át nlsó eörai va:asztó kerüleiíien : Emil, Köves Ede ;
az ukki választó kerület beiK
Megválaszt attak törvényhatósági tagoknak 1902. évi január t-\'öl 1907. é>í d oT vegéig lorjédő működési körrel ;
sz alsódonjbórui- válas/nólp-rűletben : Miháoz Jámf, id. Stefaies István;
■ a kotori választókerületben : Lisziak Lajos, Kéle György ;
a perlaki választó kerületben : Zala Józsel, Glavina Andráa;
a nrarasztndahelyi vál\'szió kerületben : Kol-bensch ag Béh, Margitai Jó<h-I;
q. Csáktornyái vaiaszió kerületben: Besnyak Karoly, Pruszátz Alsjes
a gulnei választó kerületben : dr. ViáJs Ignác, Kalámur Kálmán, Varga Laazló István;
a hodosani választó kerületben■ dr, Böhm Szidoey, Tivadar Ferenc;
a urmsc-i válas/tó- kerületben : dr. Dezaényf Árpád, Horváth Károly, B.ucza György, , Odor Géza.;
a balalon-füredi válasiffc kerülőiben: dr. Se^eady Ferenc, Varga Janus ;
n kapornak! választó kerületben : tiaál Miklós, Pálliy László, Kertazlury György ;
a 1 et\'iice-iomaji választó kerűietbeii: Ángyán
HIBIK.
a keszthelyi választókerület ben : Lénárd Ernő, | ,os, Hangay Ciezi B ck Sándor ; a köve-knllsi vaUs«tó kerűleiben : dr. Ségh\'
az aUólendisi v<>ia-zló kerületben : Vidu Vliry je,,^, papp Lajos, ~F«her Sándor, Caekő János, Ti ml a r Ferejic^ Vjjjger Pa ; Kálmán-
"Táncsics
mi itt fijdat
az aisObagodi vaiasro taraiéiban : Táncsics a leóiii válamló kerületűén : Törli Sándor, Hrcunkon „ ér.,imi(k itktairitál ,álv
jQ\'Stt, Siaiffn Mihály, Tamás József;---------u „„un. s„ ,inr, Borsos l|,n„, _Kn>ara István, igazságával M>
a naaykauizsxi I. választó kerületben: Osz-! Borsos János ■ u"",°\'
lei buber Lá-zli, Knortzer György ; a. H.«ja vá-| * a zalasentgrólir\'váiuáto kerületben: Mala-r laaztó kerűleiben : Saller Lajos," dr. Bot«cbild (jn-zky Lajos, Schollz .Karoly ; Samu; alít ik víinsztó kerűleiben •: Faics B »rtdói vhlas.twkerUletiien : Simim Liijos ; La|ns : * , a csabreudeki válasz\'ókerületbsn: Egyed
a páfrni választó kerülelbaua. Poiniech Árpádé pt.|0r> Sajtdry JáVon; Ltie\'rály István. Kukorelly Ferenc; \'
a ke^kás/enímiklfisi vala.-<zló tlajdu Pérene. ifj, Giizdan László,
a zalíilőviii választókerületbe!). ürrj H.iron^k Jan\'öS Héeit Aüam : i IífD : az esztendőből -zen eWak nekik .a egy
kerűietben : GiaJ lalvan; Luky Imre,
* Halottak fitéje.
Milyén szép elnevezés I .
Egy estét hát szentelünk a* esztendőnek háromszázhatvanöt estéjébál azoknak ia, kikhes már érdekszálak mm fűznek haanttnkai.
Akiknek már nagyon mindegy, bogy fenn mosotygunk-e - vagy bánkódnak ; inakban vonaglunk-e vagy kacagunk.
Akiknek csendes sirhalmánál meg . lehel jelenni köznapi öltözetben vagy fényes ruhában j
kaadó
költ arccal
Akik előtt már nem kell sem hajloagaai, sem kezet dörzsölni, sem kedveskedő nyájasrágg I bóko ni.
kerűtetben: -Wés RaíaaV kerü étben t Forinlás
Farsás Sándor .
a íűriei választó Veledica Lijo« ;
a diibróiiaki választó asz. Gönc János ; • a ijáktai váhisziú kerületi) n4 Baka Gábor, Zakó M -nc, Soós Józs-f; ~
a liettatnrci vaiaszír kerületben; N .gy S n-dor, Kol er Péier, Basa József, •
a kiakomáromi vaiaszió kei-ületben l Kii ka László, Feiéiiczy János, SiU|je> József, Mnrton Joz-ief;
a süme|jhi választó kerületben . dr. Lukonich Gábor, Ep-tein Vilmos;
Akikhez hiába megyünk immár loatoa\'odó
• it.képlalan-ió\'hii válaaztó kerületben : P"tolo\'i »*rt ^ »"»•
gulyi Pál, Gaig\'o Ferenc, Löké látván ; éppen olyan semmik vagyunk, mint amilyen
ságodi választó kerületben : M-ster Vendel; | megsemmisültéknek tekioijQk iuí őket. Boron^ak J iti s, BuCk Adám
a balatnu udvarii valasztó kerületben : Hamar |
tCTirrr, Farkai J&raef, SetUt -Gábor;------------------
n szepetki VHÍa.-,zo kerületben; Ábrahám JAnos, Némfth K.ifá-1, dr. Tbaiay Gábor;
a letenyei vnluszió kerületben: dr. Gnempesz Ká mnn,\'Dénea Jenő, Kálmán Lajos, fiájásy Lsji.s;
a. dráva-vá«árll.)lyi választó kerületben: Szalmiy József, Kórnfeind Nándor . ■ i a nemes-apáii vaiaszió k«rQ.etiien: HoTnírj István, Balázsy Fereucz, Nénieih János ;
a zataéxerízegt válsuz ó kerti\'etlien .\'Udvaidy lgnácz, Szupi\'s Aninl, Kovács Lá-zló, Krosetz István ; . V *-\'.
estét.
Vájjon kell-e nekik ez az este? \'
Miéri kellene ? Hisz a halál széttépte (oljesen azokat a szálakéi, melyek őket egykor a mi világunkhoz fQztélt~~
Nem ia nekik kell ez az egyetlan este, hanem nekünk.
Neüűtík, akik még benne vagyunk ebben a -lélék-bóditó kavargásban, arainak élet a neve.
Nekünk, akik a lét rettenetes harcában, ass-bertelen tolongásában egymást löktlüsaűk, axf-
Isii. Megiölinm a puskát es óva.oaan köze edem... Vagy vihatos rzaza nt ménért odvas fa bevert elöltem... Üría-i dimenziókkal.. Egy-» err" hatalmas robai, amejyet a le\'aroli és letördelt száraz nádak zizegénc lesz vaftozato-sabbá. ^ :
Utána, t. i. a bang irányában tartom fegyveremet éa éppen el akarom hűlni, mikor két \' fagy kacsó nehezedig gyöngédé i szemeimre.
— Ki vssy ? -Mordéin nyersen.
Nyikksnás res a felelét.
— Ki »s ? teszem íel a kérdést eré yes Imii gon és V)muifordulok.
Meg epetésemben kieseti a kezemhói a lán-casler. Es mii gondoluz: ki állott elöltem?
— Talán a milanói Vénusz zsöpunban, vagy Adonisz Ámorral karján ?■■
— Egy tengerszemű hölgy, szivem egykori bál-ványs, Mélindá.
— Bánk neje? — kérdém hű\'edezve.
— Igen aki szobaleány vall unnál a dohány utcai bankárnál, akinek a le es@ge téged .enyszer nyakon akart tltni ..
— Befejezett tényekről, beleypae.it miiltbftii i» beszélhelünk, A tő, hogy. nein. iámé löd k.
Igen; a nyakamba borult és sir\'.
álagafnat ia elériékenyi elt._^
— No, mi leltü Í Miért onijá köiiyűifFiT1 aas\'Ony, éa hogyan kerüli ide ?... Ny hiszen erra a barom kérdésre kaptam én öls/ás vá laszt. De ugyanekkor (lártbhltunk a 36-uél I) egy fértiu meni be <r tzem. im elölt mint\'egy tünemény, a gróf rezqlájál.a .. Ügyel nem veletieui rá. Pedig itt az open-tte f.irdii alf. lE-le tí i. rándevuu\' volt egy iparos féieeégénél. En —
lekiiiiitíel .arra, hogy a h.izai ipar fellendítéséi a legagyUraszióbb hazatini gondjaim klizé számlálom, — a szíves luekhivást nem utasíthattam el magamtól,
— No természetes, pártolni kell a honi Ipart és veje az iparosokat is..\'.
— Igen-.. Helyenebben as iparosnöket.
Nyolcra poi.tosan. élliloiiam be a menyeei-
kehez .. Kocogok,... tompa elbödülé\'ssel tessvkel (be égy mély tér\'lbang.
Belépek..;.
Ugyanekior szerettem volna kilépni ia.
£gy fiaiul, siheder-koru, tagbaszakadt legény fogad.
— Miben lékelek uz ui szolgálatára ? — kérdé sz idegen nem éppen a legnyájasabban. .
Körülhordozom hirte énében tekintetemet, de »;|it« nem láttam.Egy mentő ö leiem támadt, ami állal visszanyertem !e ki-erőmet...
— Kedves löldi 1 — szólítom meg — eljön le zavazni a halpanru, Letcnyére ?
— Hiszen nincs nekem vótumom, pujji ogja mélác. ■ «
Nem let\' s.mmii ; de vsa lova.\'., IU s 4 kori na foglaló...
—Emberem.iolyca líiiilüél remek aátvliásu -váját, vsgy hi.gv a novéliairók nyelven szóljak, szélesen mosolygott.
Felréertettein est n beszédes mosolyt.
— Nem vesztegetés akar ám ez lenni, hanem az alkotmányos luvardíj fele; i 1 — His/en fértem, eircrn ... — és rejtélyes \'arcot vágott,\'1 jfe\'^j11:J^ \' ^ 1\' iJ |ű>
Ez még jiibban haio t falizgult idegzetemre.
— De hát, mit ért ? - kérdém tőle kalkan, bár energikusan.
— Hát azt, - vlszonsá — hogy nem a ló iráuyában akar az úr *jnrgv*aitege(ni, amely n<neéj- hanem a feleaégéin irányában, aki — raa. De takarodjék as ur, mert ebrndon hányom ki a szobámból, r
ElkéHeritdésemben, mi telhetett tőlem ? Futtomban átok szakadt ki belőlem...
„ —• Ö Dániel, én Braaaai bácsival léged bá-m iel Hál miért nem kötetted be kossoruját a férjnek, oldalbordáié előli f
— Mert — s»óli Dani reaignáliaa — az a derék igaros volt ott a sűrűben és Melinda az ő — nővére...\' De, kérlek, aa neves* ki.
— Sót ismételten sajnállak.
— Sajnáld Zeltsz mennykövei\', na engem. Inkább irigyelj.
— WÍB so? —
— Mert ha visszaadja a foglalói, akkor nyakon is törülhet vala.
— 0 le dédelgetett magtata Fortuna istenasszonynak !... — sóbsjték (öl téimoltbaa — a a faképnél h.igylam barátomat.
Azóta fölcsapni libratliatának tS mont én jajdulok löl Bánkkal, bogy ,mnca a terem pshen vesztes caak éa*, mert ari magam vagyok a kritikusa
l a ^
Halltr Jeríú. .
Nagy-Kanizsa csütörtök
Krtsnár Jánoané javára 1 szoba \\ konyha és 1 kamra hasznalatából álló szolgalmijog, est meggelózőleg pedig jelzálogos követelés van bekebelezve «né]fogva ezen ingatlan a most említett szolgalmijog lemarásával hoiatattik ugyan árverés alá, de csak agy ka a szolgalmi-jogot megelőző jelzálogon követelés fedezésére szükségesnek mutatkozo a 2300 Koronában esenel megállapitot összeg beígérte tik ellenkezőleg az átverés hatálytalanná válik s as ingatlan a fenti határnapon a szolgalmi jog fen tartása nélkül ujabban elárvereztetik.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár L0*/t-át kánpénz ben vagy óvadékképea papírban a kikill-tiöfct kezéhez lOTnfit,
Kelt Nagykanizsán, a kir. tryazék mint^ telekkönyvi hatóságnál, 1901. évi aug. hó 12 én.
GUZONY kir. trv«zékl aKl>ir«*»
■Melk
N.*Kanizsa v. árvaszéke fölhívja Jluxtzer Józsefet, hogy arvatári Örökségének lelvete\'e vetett az árvaazéknél.wje\'éntke*zék, — illetőleg amennyiben as emitett személy időközben meghalt volna, az árvaszék fölhivja szokat, ki a nevezettnek n városi átvapenxtárban kezelés slali levfi 377 kor. 73 fillérnyi készpénz öröksedére igényt taranas. mikep örökösödési Igényük* i \'okmányok bemu\'stása melle\'l 1901. évi noitmb*r 20 ig az árvaazéknél igazolják. 391 — 1
6i)i9 U. 1901 —-——-426—1.
Póthirdetmény.
A .-nagykanizsai k r, iür-eny»z*tk mint ikvi, b\'« "*ág közhírré teszi miszerint Tbun Hun (j. Fi«*chl Övőrgvné azepetneVi lakóa v ég rn hajtaton** Kreznár János és neje Grabant Mari •^•píTnékí ÍMkT»a végrehaitá-t szenvedettek" elleni 200 K. a jár. íj*Ami végrehajt!*) ügyeben $ H2/tH>| \'Z. afrt kibocsátoM árwetei btrdei-ménybtu íi ssepet\'ieki 66 sc. tjkvhcn 1*1644 hrsz. ingatlanak Grabant Mári fj* Kresnar-Jánoanét iile\'o J rrgzre 828 K; as u. ottani 337 az. tkvben I. 1 — 17 M>r«z ingathaokrak Urában 1 Mátit il t/* része 2012 Ky az ugyanő* tani uí7 sz Ijkvben I. IU3. hrsz. líig \'tlán-930 IC kikiált isi arban Szepet nck k"zség házánál
1801 évi november hó 4-4n d i 10 óráj lura.
kiiO Ott árverés sz 1381. LX t. c. 167 § a al pján Cxotter András éa neje Pl^iler M«ri vétfrehajtatíV érdekében ia 214 K. iőiní enn*r,F 1H99 ápril 5 lói .V/t kamatai, >16 K 97 I. Zálogjog eloje»;yséai 38 K. 70 t. p r 17 K. 60 f. végrehajtás kérelmi 20 K 90 f, árveréa kérelmi kjit-vekből álló követeiébe is inru\'ékai kielégítése véitetf megtartatni* A|kir. fazék roiiittkvi hatóság Kelt NavyQCaoixsáo 1001 ssepUtO-én
^ < L Dr. KÖRI
kir. tszéki biró
____Zala 87. stim (5 lap)
Hirdetés.
N.-Kaoizsa város árvaszéke fölhivja Tmrei Ferencet) hogy árvatár iórAkségének tölvétele végett sz árvaszéknél jelentkezzék,— illetőleg aratny-nyiben az tmliletljfcatiiiéiy idődözben meghalt volna, az árvaszék folhtrj* mzokst, kik a neve-aettnek a városi árvapén/.tárban kaarles atntt levő 76 korona Öl4 fillérnyi készpénz őrök ségére igényt tartanak, mikép örökösödési ige* nyQket okmányok bemutatása mellett 1901. én novmUr 20 átg az árvsagékn\'l igazoják. 392—1
v Szőlő o It váiTy o k
Mokváiyailaódégbfa
A legkiválóbb 4a bor- és NMiCff«fs)«kbsa r»j Uuüa, t«i|M lataiiáMAi
É4lőkerltés .
—, Gledittchls aseiMték ás aafvak, — Ursáalaskiiak, hluéiekaek báront Ml
tóHeasléare la aéailk Óriás ISviifl ijjen gyonaa f«|lödö aiiTényaóvé&y. Ri ss egyedüli, Bi<»lfb6l oly orvkoa karitéa a»iralb tó pár év alatt, rendkívül csekély kiadással, sptyas hogy ember, de samadféle állat, raág as aaré nyálak aesi hatolhatna* át lllBéea reaéeléekM r*J-■akkal ellálail ttlteftéal ém kateléel sia-slUks laetlékelieilk. Ks«rea«n*taittga00vtt*rre Ars S frt tlt-to
i a Oriiit jóveHölniftt hlstoeitó Tottáaál IWIllP Ak fotva. aiissk tcnyéwrtóie Rsáant «at tUOUlllUtilR, daHágbtn tl titóbbi rmilklvtt
— altcr)adt
Színes féBfsynMsIa MárJ^i/ifk U()rea és kéfealTf ktiMnttb mmdt\'o hnnMéei köMüwlls*a aitkttl 4a Arfec/aé«sai kivftt n4« atT olysa könyvöt kap esael, ki aat etapra ingyen éa birtsastvs küldetni kéri, roely nin<M«n as a hát, vaey ctaláJ a hol snsak tartslatét haaioora nemt<inlil»i«ak. vara«oa. tatss, pSAStát, fasdaf vagy «saféiiy e«alé<loát sgys* ránt. fry rttét ssoknsk ia -f^jit éntokéta* 4US klb reaáelai semmit nem akaraak, tatrt baaaa raáai\'ia oly kitsleményak foglaltatDak, melyek min-
daakiaak nsfy asolfálatot tsasaak. Ö«m • .ánaellékl elaé aiéltollvia/lalep \' Má«T UlttöK laz/ KAna, a p. Wsekrlyind
... / . Mlráatéa> Na«y*Kanliaa Varos arvaaz^k** Tt-nTfiá — Imrei Jitno&L, arvatári ilrflk-
aégétmk felvétele vérf«Ht u Mrvússeknul jelent-ka/sék, — il<etÖlei( nineniiyibt*u az ♦ »n itett stomély időkó ben m^gha t vVilna, az un-Wék f"lhivjs aznkai, kik h uevazHiinsk a ároai árvapénstArban kezeié* iilatt m*vő 430 K. 97 fillérnyi ké zpéns örökaé^ére tanan <k,
~mip fltökö ttfényokr^ nrkmawyok t»e » uta* tása .mfllet\' 19VÍ. M normber VOdig a\' azékná^ igasoijájr, 393 -1.
__1901 október bó tl»é*
Sil lial^s.
N.-Kani**aárvasaéke hívja Koroc* Ferencet% bogy arvatAri öróaaéfeeea lü" vételt végett as Arvasaeko^l jeleatketset, —* illetőleg amennyiben az teáidat! s»eméiv >4I« kösbeo meghalt volna, as árvmnák fölhívja asoka|y k»k a n«vasét*nek a városi ervapáastarfcee ketrWs alatt tatö 8t90 korona 38 ttfernvi készpénz örökségére igényt taruaak, mtfcép OrAköeodéai igényiket m wáwy^k btwtattai mellett 1901 éri nowmk* 20-é*§ aa arva«seaa4l igaaotják. 394
Hirdetések
lel vétetnek
e lap kiadóhivatalában
Hagy-Kanizwa. -

Trthn »záz kivalO orvot által a)árhj A lefigeteasbb át iavány
kaniiató minden jobb ittatr. kereskedési vtadágtőbet
Lapttilajdo oa éa kiadó:
Fischel Fülöp Nagy-Kanizsán.
Nlréaléá.
Nsgy-Kanitsa veri»a árvas«4kt Mhivia JVogy JStrMMfi\'t hogy árva\'áH dtffc* tegezek lAivételt végett as árvt*s*kóá| jeitnHtfmsék, -- illetőleg amenaiiben as eiul<t«ii as^mHy kiőkOshtn meghall veiat* as ár^a^sák fölhivja asnkat, (dk a ueveatHatk a vaf» ti árvap^natarhau ktatláa alatt ievd 8i7 80 níldmvl kássp^ni iirAkséfir* lfáa|t ia tanaiig mtkep AHUO«<HÍéaÍ ig*ny{tk*i okmányok btwutá* lát a mellult 1901. ém nonmkír 20*éif as árva* S\'ákaél igatoiják.
> Miután ujabb törvóny értőimében ^ *
m grendeléaek gyttjtése ntázóknik Vnrlatozva van, elhatároztam magam a Inlyi pácon a lehelő legolosóbban dolgosni, hocy a forgalm % megcsináljam.
ift* Haktáromai a legújabb finom kelmékkel dúsan felsiereltem, melyükből at * 818
^ 6 m s I » é m i é I I 1 d é it y P 0
^ divatot ruházatot (pénzéri készítek.
M Itthon lelem lital időt nyerve, legnaayobb pontoiaAggál és ízléssel lest nálam minién elkészítve
Jmé rr, . _..._ _ _ \' a i __i • \' F , , , , ,{l _ - , t» j ,11

Kérem a n. erdL közönséget heo4es msgréndeiések által, erről megyőzfóéat azerezti* Vidékén lev^ tlsatelt.vevőimet Írásbeli
meghívásra szívesen meglátogatom, vagy kívánatra köldök mintát
| Teljes ttmktelettel
SULCfMAKK KéB9férft«K%M
Knaékaft léf KLf.1 féé« kái
A téli Idényre nagy választékú raktárt tartok Ibetóeii knbát«kMI tqjúl kéititményrm,
itr


Nagy*Kanúsas ci>Ql5rifik
Zala Wf. saám (• Iapt;
IStM okMMwr ké II-
MEGHÍVD.
A Letenyel Önsegélyző Egylet mint Szövetkezet
1901. evi november hó 17-én délután 3 órakor Letenyén •. . ;■ a takarékpénztár helyiségében
Rendes évi ((özgyülést
tart, melyre a t» tagokat o&eniwl meghívja
At igkigxtttig.
NAPIREND: V
1. Aa igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése. ^
2. A felügyelő bizottság áltál megvizsgált számadéfok tárgyalása, a mérleg megállapítása, aa igaagalóság 4e felügyelő biaotUág részére a felmentvény megadása. \'
8. Három rendes ős két póttagnak a felügyelő bizottságba leendő megválasztása
4 Az egyleti tagok által esetleg tehető indítványok tárgyalása, mely utóbbiak azonban legalább ia egy béttal előbb az Igazgatóságnak benyújtandók.
6. A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése.
Tartozik.
Mérleg- számla.
Követel
Faíflnjri lapuim (oroM I ná wtinni lapttlm _-M _\'\' IWMI í vet
15 "\'í EcJtái\' s»áhtiéi 939 í 90 bisei l 97 Teiislék alefi «tásüa Kgyenlo| étiét aieresia AAII í*.i »»W» { km 4IZA A)
86 Pémtir • ltM38 \' 19 ee
oiwT (< A*tM l\'tü

Yejde itmó a k, pénztáros.
Zákél Gyulm a k Pítmk Vétette *. k. alplaftk*,
ómterreloMe. főMscf s> t
Kelt Letenyén, 1901. évi szeptember bó 90. 4« IgmegmMmdd
novad Kmll» l
tOplii
Mwttly At Imi t k
dr. Hájé* Sándor a k. elnflk Kernele* • I
T-\'-p.-.---— Lettmer JtSeeet • I
Ezen mérleg számlát átvizsgáltak a fo és mellékkönyvekkel oeeneegyeatettük é» minden tét«lb«n belyaeaek #e megfelelőnek találtuk. — Kelt Letenyén, 1901, október 14
—..1 k felügyelő biaotUág: IHaee lemó a k. Vmfdm Adolf a> k. Lettmet l </mw a I
Tartozik.
Vcszteaéy-nyere^éft tzámla
Követel.
c W \'\' *«
f\'irvMi délit wáimi* KmeMsi kAiiséi ♦ i.gjpnl»| HllAl njsrsstg
*.««»• rui
TO
44M «6 4IKN 61
ma i ea
roiAm.i tapMMT
9 ÍM »1 la
IMM ksMel ssiwls IlMl
KmMzi UmiI isiwils
iaygk
Itim rw
m ti
fef| I
•11 04
ioti\' m
•Ni ü
9
. , . Kélt tittaby^n, ilKIl, év) szeptember 8Ö«
Vejdm-Ukfii s. k * Kremte Kmtél e, k.
% péfiMáios I Am lg*ti*1MAg i keefvtta
Metél Oyule a, k Mrtfy Amtmt a *
l\'inmk Perelte *. k. sMaOk dr. l/e/ó* Aémdor i k sieAk
önt térrel oker íóeeef §, k Lelütet /Asm/ e. k
Baea ,,Va«ste«ég-oyereeéc* saám lát átvizsgáltuk, a 16 éa meliékkony vekkel Osssssgyeafttuk és mtaden Uisiékea baiyeenek és megfelelőnek találtak — Letenyén, lfM>t. évi október bó 14.
A falügynlA WeotUág •
IMam /eoA a k. Vejdn Adolf a k. Leltmer I4mM a i
Felügyelő bisottaági jelentés i Ttatelt KósgvüléB | A tő vény 4a alapsie«bály*iti»rü kOi»)ee<4|Ankl*Os képset aa tnténst Atlei vezetékét. • vagyán e(heiyaaé> aét aa év folyamin íőbbeaAf Alvwgiltuk, at 180L, 4vt *tnéríe|«i« 4e »Ve*itsség nysiaség* Mimiit $ kAnyvakkai Oeaasbseen-« iiívíBf Oetsevagé 4* belyesneK talállak.
A », kOtgyAlét «xkli|i msctmlrlO bi/ftinifti megkÖsaAajük éskéíjük, h«|t az ifnafetOescnek, valamiot nekünk | Wnisaivényt mefednt ntéitóttataa.
L tényén,) 1*01. 4vk október 14. * s
A fclügyalO biaotisig -
Üémem lemé t, k Va/ds Adolf t k. Lmlimer Upét *, k.
Kemmler tíémm §. k
M/saeieit ftsshsi J?ftl«p n^e«4i|ikss N»sji Kssitsi^ |UQ1