Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
16.1 MB
2011-02-16 15:02:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
385
2736
Rövid leírás | Teljes leírás (439.88 KB)

Zala 1893 január

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1. szára.
Nagy-Kanizsa. 1893. január 1-én.
XXli. Svfolytm.
lilliwllltl I TUoh.l ni«p khjikimkJtn
lés latéuaM • l»p MttMl Main tnailknsó alita k«»loW*n/.
Z A LA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap. / Jffl
IMmUIIm l»v»l.k «ak tewt k«uk .....* * y*
Ml rgil-—A Nap-Kanizsai- fi tli\'-l-niiltti takarékpénztárak, ■ Bankegyeaüíet, az Ipar- éa kereske-
IteUkiTitel:
Vár«k*»-»p»M f\'Urhtl fílSf klSf» ÉKiÉillii.
iLöriumui ÁSAK
Bgim int 10 kwaa* (5 írt. félém . íi_kprona ($ 60
Ncgy«Jé»re t korona .r0 Sltér (IU
K4»lr»tok
delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylel-zzövelkejpl és a lelenyei takarékpénztár hivatalos közlönye,
HlfxUtéesk jitáaywee hu Wyllttér patitaora W kr.
Előfizetések, vatiiftt a küéillwÉw . vonítíoxúk Flactal Faliip ZéayT- \' kefeekadéerbe ietéaeedék.
lf|t|elealk KagyKRiiliNáR lirlfnkiiiU^uer: TMárnap.
A szabadelvű reform eszmék bajnokai is-1 tevékeny ségébeti, nem engedi kifejlődésre mát szómban fognál^ állani a reactiouarius jutni az erőket, melyek tétlenségíe vannak a mtirtuló eszmék harczósaival. Nem va-1 kárhoztatva, a mi végre i> a legnagyobb gyünk próféták, nem tudjuk előre megjó elégedetlenséget szllli. aolni, melyik\'oldalon-lem a győzelem; dej Nem képeaek belátni azt, bógy Magyaft-snnylt tudunk, hogy1 a nemzet magerő- országon w valódi mabadelvtbtéf olyan va aödve csak akkor fog kiemelkedni, ha a jó- lami, a mi nélkül » nemzet érthetetlen a zan, szabadelvű deflnokratikua eaamék fog-\'hogy éppen nemzetünknek van erre atük-nak diadalra jutni. ha as emberi tevékenység oly tok-
Nem kevés lorog itt koczkán, A komtány féleJ^rén üdvös mftködést akar kifejteni.
—A—magyar nemzainak wk iifvaBde- általtonlamptatt rafnrnwaamák korwtzUll-j Igaaaá vaw-» ssabadslelbéf Jummm il tett éa tok szomorú mozzanata yolt érdeken vitele a nemzetnek életkérdését képesik lenzőinek, hogy nekUnk culturharczra úinos történetének folyamán.; S llOsnu századok.nemnask m*gáu*k aa saéawpont- ] szBkaégöaa. Nemcsak hogy- szükségünk
folyamén, mióta a hármaa bérca honában jából, hanem iMllemi, erkölcsi és anyagi ; j nincs rá, hanem végtelen káiára volna a létét magvetette éa minden szerencsétlen-1 — culturália éa nemzetgazdasági szempont- j nemzetnek, ha ilyen volna. De hát nem ia aége ellenére est a vérrel áatatott földet, bél egyaránt A kik a kéezfllő mérkőzést takarja aat senki, A magyar nép alapjában magyar állammá, magyar haiává telte. 8 kicsinylik, szok a megoldandó kérdéaek nagy\' véve szabadelvű, habár conservativ hajlataién tttbb e történelemben, a nemiét majd- [ és mélyreható fontosságával nincsenek tisz-j mokkái keverve. De ei a conaervativiamua nem aser évy életében a aaoinoru mossa-j táhanaa kik fihuuüt f egy vitára khdl hordják I niigynn azéptui int*tér a szabadelv üaéggel, nat, mint aa örvendetes, mert hiszen véres i fel vfvó eszközeiket, ezok Magyarországot | mert a szabadelvüség kinövéseit gátolja, fonálként huaódik végig a* életén « létéért,stagnálásra, tespedétre akarják kényszertINem rothbolni akar, de a jót megtartva, fennmaradáaaért vívott aaámoa küzdelem, teni. Elfelejtik ezek, hogy a szabadelvtlség, ] mit a múlt létre hozott, teremtemténi to-mely alatt legjobb fiai vérzettek el a aza-; nem abban az érteleit bein véve ezt a saót! vább, a mire a jövőnek szüksége lesz. Ki badtág, a függetlenség saent eszméiért. "De melyben annak ellenei átkot szórnak ellene,\' zárkózhatik el aa ily szabadelvttaég szük-még egy másik tanulságot is meríthetünk mert rémeket látnak ott is; a hol ilyenek\' ségességé elől ? Csak as, a ki vagy nem a. nemzet ezeréves életéből, azt n becses I nincsenek, éltelő eleme minden nemzettest- j érti az idők követelményeit, vagy nem rae-tannlsAgnt, hogy a nemzet\' jobbjai mindi...