Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
14.97 MB
2011-02-16 15:03:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
458
7481
Rövid leírás | Teljes leírás (446.02 KB)

Zala 1893 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

6. szára.
Nagy-Kanizsa, 1893, február 5-én.
XX1JL évfolyam.
IN* OU<p-W«,
. M< IiIImíI • I»p nlM rWin «MM ■!»<■ khUpHj.
ZAliÁ
UUOlnWi fhntli tfSIrt FUdui fmtf Maft
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
ni- és dél-salai takarékpénztárak, a Bankegyeaület, U Ipi d«fitf bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-szővetkezet és a letenyei lakarékpenatár
■LdmcrtB Áia:
SfiM én* 10 kMM (I bt)
jrtun* t>Mi ftJm K«*jrW4fr. <t tel 10 IMrfMS)
llitillat jMÉ^taa aáaHMMl
KlkwMt ott bwwt km* j^M^M p, . ^P ■{_
km *•§• ri\'nf*\' «L A Nagy-Kamzaai- és dél-ialai takarékpénztárak, a Bankegyesölet, ax Ipar- ás karaaka Wfünét yMftMr* IV kr. —Mai bank, a Nagy-kanizsai
hivatalos közlöny*
IMr.Uk
kIMMMk tU
BMiiiUit Uaiat • imttüÉt rtaetwl »t
Heg|el«Blk Xaxj-Kanluán betraklat fgyaff : i a«áraap.
IíjjijaaM*p
4
Naíy-Sanizia, 1893- febr.^lln. n"gY1igaz84«: *** igl*,4g lh4n?0*k 1
te. élsz, hogy neked vágyaid szükségeid I kiben est
előterjesztései elölt nincs ts azándé-
______ezt tenni, • noha a mull ér január
(L) Ax ország minden részében megin-| vannak, s ezek sem nem élhetnek, mo 128-án megejtett országgyűlési választás
dalt i legttjnálatra méltóbb agítatío a netn elégülhetnek ki képzelgésekből, hanem\' ik,imáir,i azanmni IA79 vil_iá
Wekerte eabinet által kilátásba helyezett S csak lényekből, - de Mimmel üdvözöljük - T^ttVlV/
az ftsezes parlamenti pártok által többé, az önérzetes hangot, a férfias nyilatkozatot**0^ k<WW fflé«
és őszintén óhajtjuk, hogy az gyümölcseit! W Wp ,elfwkrnl •
megteremje. i a Igj maiitta nélkül is elég okom lenn*
———, _„ \' : - . hogy a választól ez idő szerint lajv
°éf4t4l.t letenyei ker. omág- lózkodjara nzonbttri minden ebbéii ok0sko.
kevésbbé támogatott házasságjogi reformok ellen. — A reactio szövi reitélyes szálait, felkorbácsolja a sxenv«*délyekettj szólja, színházi villámait, hogv gátot állítson a
haladás igaz világossága elé. gyűlési képviselőjétől a kővetkező levelet, . , . .__. . . , .
...___ ___..„. . r \' dást a okot hatomra dönt adott Ígéretem,
Készül már az örvény, amelyben hiába vettük :
való tanácsok, hallucinálok, csalás, ármány M Msaatf ür ! ®,ért u M atóbbiakban megtalálhatják a
s gyávaság kanyarognak, mini MÉmkrtrtU\' A Tattásűgyt kéMéS^ben kilátásba TSé^W * mmdazok, kik azonos tlláft-» W szélben. ! lyezett nyilatkozatomat azon kéréssel zá-jP°nlr» helyezkednek - válaszomat.
Fájdalom! Ezen örvényt, sokan azok kö-rom ide. ho,y azt fo^ lapiAbftCVöfölnii. Ax l&St éti 51 lc*.*kers*xté«y valláa-zül készítik, kik az ellen legmkAbb\'küzdemfeg^j^jl^ \' 1 . •.» . i tcitLal
volnának htva\'.va, kiknél azonban hiányzik M ■. \' ,„„« . . ... --—l-8—*—1—--1833. január 31-én.
a mandansaik állal ti&luk feltételezett előre-látás, kikn«*k czéljuk nincs.— csak czéljaik vannak, s őszlöoük, melynél fogva küzdőnek saját létük fentartásáért, melyben őket a í kegyes sors épen tészesitet e.
De vannak mégis, a kik\' a fekete örvény ál al magokat elragadtatni nem hagyják,] «akik wijit énjökre való tekintet nélkül nyílt
N.-Kaniz«á ,
Tisztelje RKMETE GÉZA. Nyílt levélj s
a IrtmyH *dlntcié-kftúiet Polgáraihoz ! Várföld község lt\',0 lakosa által hozzám
{eltüzelek viszono^ágát szabályozza • ki-|jel«htik hogy a férfiak az apa, és a leányok [az anya vallását követik. Megengedi a 18, ével betölt\'itteknek, hogy más keresztény-\'vallásra is áttérhetnek s kimondja, hogy vfgyes házasságok, bármetyikM~papja előtt j érvényesen köthetfiu-
Miflthogy ezen 1868/ évi törvény, ax
homlokkal, — férfias hangon szint vai...