Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.96 MB
2011-02-16 15:05:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
960
5865
Rövid leírás | Teljes leírás (437.94 KB)

Zala 1893 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

19. szám.
Ifogy-Kanizsa, 1893. május 7-én,
XXII. évfolyam.
•tsrkMstöséf :
F8-utcz» 01Up-ká». rr ~ imm
M* intérendö ■ l«p Jlellemi rtoin vnaikMé minden kdilraéi/.
Birmentetlen levelek cnk ismeri kezek Ml fcpdtetuk <1.
Kiiinlik nem kftliletnok imsi
ZALA
Politikai és vegyes* tartalmú hetilap.
Kiadéklvatel:
Támháa-tpiM FMul ttHf k6ay-ktmkiltii.
EtÖFtZKTÉSI ÍKiK Egén iro 10 Itmn íl tU FUtm & koroai (t 60)
*«fyt«m I bnu W Mér
—• - éi
UinleliMk jiUa^u riimltutaík
A Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, a liankegy esölet, az Ipar- és keréske- Wytittér patitaora M tar. deliül bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-sxö vetkezet és a letenyei takarékpénztár —-
hivatalos közlönye. BU«*Mwk, .alulit « klnleliwkn _. _Ttulkasék Flteksl \'fülSb k0ajrv>
I.OKJ-I
délről
Xeg|eléalk ^agy-Kaiiimu lírtenklnt cx;uer t v**áriii»p.
bwhMW I»HiiiH>
365
, gondoskodására van alapítva éa utalva, • kik ai újszülöttnek életet adtak. Ez ater-(*«Wr I«j«et a gyrraifk- meszet parancsa, törvénye. Valamint a halandóságról.) lusta, tunya embert a hangyához utaait-
(h) Nagy Kanizsa várna tanácsa 1892.! hn*y tanuljon tőle ízorgalmar, ugy wéfó jelentéséngk VlI-ik azakaszá-j? »*tlieii m el lehet mondani: menj » bnn az elmúlt évi közegészségügyi adató- istállóba vagy az erdőbe, a ta
T
kat állitja egybe.
nuld meg tőle,\'mint ápolja, védi kicsinyeit.
E szakasz stalislikai adataiban olTa™k,£* £ ál,at t«njénet. öst-
hogy az -összes halálozások 586-ot tesznek tönébőlj köve ;az embernek, m.n. értel-s ezek közö.t a hét éven alól elhalt gyer m"e lény"ek ,udat08 feUd"UvA
mekek száma 365, kik közül 50 törvény- JL\' .... . .„ . _ . telén volt. De mit törődik a mi köznépünk gyer-
—,-—r—-——- mékeivel ? Mit .kérdezi ő azt, hogy mentül
Minden emberbarátra nézve mélyen el-\'ü.uUbb H c«c«emő, annál inkább szo-Rzomoritó a tény hogy 586 halálozási eset full „egélyre, annál nagyobb veszélyeknek közül 62%-ot tesz li hét éven alól elhalt van. kitéve? Fatalistikus egykedvűséggel gyermekek száma, s a k. a rideg számok- temeli el hn ms|fi,al HiAbR R kormány , ^ conafqiientiit la tudja vonni, azt j^karó intézkedései, ~Íri3íba a hatóságok
mélyen meRhat|a a« a nyomorusáK. mely Lber örködéae, hiszen városunkban vín
!l/\' * . J bfetó*"\'[g"\'>doskodva orvosokról, minden pillai.at-
tie« iiyohpönn r£„i —— l^an rendelkezésre állanak,"a nem szükré-
R éa általánosan ismert igazság az, a | ge*, hogy a beteg gyermek orvosolatlanul Iliit 1868 bm egy würtenbergi pliilantróp maradKHt; ámd»- a aattlők lelketlenségén mtn\'egy intésül a néphez intézett: ígyer-jmegtörik a hatóságok Iegjóakaróbb buz-tnekek nagy halandósága nem természeti j galina.
szükségszerűségén tőok a szülők lelketlen-! Azok a szegény teremtések mindjáit aégéftn és hanyagságában fekszik, a gyer-(_HXülefé*Ük pillanata után elhagyatva van-m ekek kel való visszás bánásmódban, bal inak; uyüg mind a lelkiismeretlen anyának, gatag szokásokban, előítéletekben, a belá- ki a természet legegyszerűbb törvényéi láí>-tá< és áldozatkészség hiányában, egyszfr- rbal ti podjs, mikor csecsemőjéről nem úgy val az értelmes gondos, éa lelkiismeretes^„ndoskf\'dik, hogy-az fejlődjék is, életben ápolás .hiányában. [is m»r»djou.
Az újszülött életének fenntartása az ál- Mert az c*nk tetjes lehelellenség, hogy ati élet minHun téren iitnk véifclrhérn éa. ez^k ii gyermekek kivétel nélkül ilgy jffll-
nek a világra, hogy a betöltött 7. év előtt ! okvetlenül fl kellene pusstulniok. Ha hoaai vesszük azt is, amh aa említett aaakaaa mondj hogy ... a felsorólt köralakok közül ...