Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
11.41 MB
2011-02-16 15:07:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
405
2599
Rövid leírás | Teljes leírás (327.94 KB)

Zala 1893 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

23. szám.
Najf-Kanizaa, 1893. jiiniua 4-én.
XXII, évfolyam.

lurk«stM| : F8-otc«» OUop-ká*.
Ida iatéeeaél > l«p tMllml rl«ln Tonatkoió minden köslNiiij.
HraMttUM Ikretek cnk ismert knek Ml fopullitMk\'íI.
Kéiirátok nnn küldetnek >ta
ZALA
KUáékínUl: Viro«i4»-ípH«\' *1MM tttttp títf
twáillli.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
KL0nuT*n lux
Egén im 10 korom (I fri) fiUtm 5 korén* Negyedirre í korán* 60 ílttr (
liHittak jMlajwu jnijiltt*tn*k-
(« írt.) (*M
A Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyesület, az Ipar- és kereske- WjUttér petiuor* » kr. delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylél-szövetkezet és a leíenyei takarékpénztár ——
hivatalos közlönye.___.____ JiíuMirt hImíh i
HeK)elentk líaxf-Kiiainán hetenUinl egyaifr: vmsámap.
Tonfttkosók FUchjl Falüp ktayv-kanakwléaéba Mink
Kibújik a szeg1 a zsákból . . .
(?) A közmondásokban tudvalevőleg a nép lelke nyilatkozik meg. Rövid meg jegy -zésekben a nép bölcsészete, mely ezer és ezer példa alapján végre—megtalálta röviden, találóan azt a formát, melyben megvilágosítja a helyzetet.
Erre a közmondásra gondoltunk, mikor a főrendiház május 29-iki ülésében felszóllak, a görögszertartásu egyházak püspökei Metianu é* Popea, s Román Miron metropolita okoskodásait olvastuk, melyekkel a községi és felekezeti tanitók fizetéséről szóló, tárgyalás alatt levő javaslatot megtámadták.
Olvasóink emlékezhetnek még, hogy akkor, mikor e javaslatot a képviselőházban letárgyalták, üdvözöltük Csáky gróf közoktatásügyi minisztert, hogy azon , segély fejében, melyet a felekezeteknek tanítói fizetéseik javítása érdekében adni hajtandó, fentartja magának a felekezeti iskolákra való behatóbb felügyeletet, s azon reményünknek adtunk kjfejezést, hogy eza ja-vaslat b magyar állameszme megszilárdítását és terjedését jobban biztosítja és előmozdítja.
A főrendiház tárgyalásaiból kitűnik, hogy f\'sáky Albin gróf közoktatásügyi miniszter teljesen ismeri és felérti., k helyzetet ; — hogy különösen a nemzeti j ségi vidékeken fenálló felekezeti iako-j Iákra\'nagyon is ráfér az állami "felügyelet,
legalább is annyira, a mennyire szükségük van az állami segélyre.
Ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalása egyszer már- elhalasz tátott a főrendiházban. Zichy Nándor gróf ujabban is elhalasztani kérte a tárgyalást, mert a főpapok és főrendek közül sokan távul maradtak.
> Vannak — úgymond a felszólaló — e törvényjavaslatban más elvek, más álláspontok, a melyek ezzel a kérdéssel (t. i. a fizetési minimum megállapításával) lényeges összefüggésben nincsenek és a melyek nemcsak nagy horderejűek s nagy fontosságúak, hanem a melyek sokunkban aggodalmakat keltenek.<
Csáky Albin gróf egyszerűen, világosan felelt, s azt mondotta, hogy az a körülmény, -hogy >a ralit, főrendek egy része távol van, nem dönthet a•/. elhalasztás kérdésében. Hiszen íhindnyájan, kik érdeklődtek az ügy iránt, tudták, hogy ez a törvényjavaslat tárgyalás alá fog kerülni, és módjukban lett volna megállapítani egyéb feladataik sorrendjét, olyformán, hogy törvényhozói működésűket is minden akadály ^pétkHf teljesíthessék. Ismétlem e TeEnfetBejT azt, a mit a minap is mondottam, .hogy én a mélt. főrendek egy részének elmaradását csak annak magyarázhatom, hogy ők a maguk részéről nem tartják fontosnak és sürgősnek jelenlétüket e javaslat tárgyalásánál.* Kijelentette, hogy csak az ellenezheti a javaslatot, a ki a magyar állameszmével nem tud megbarátkozni. —
/
A javaslat letárgyaltától! és azt részleteiben is elfogadták, s így az törvényerőre fog emelkedni. A javaslat ellen a három oláh főpap szavazott ■ löt" a főrendiház üléstermében ritkán szo...