Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
14.96 MB
2011-02-16 15:09:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
442
2659
Zala 1893 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

32\' Hrtrn
Nngy-Kanizsa, 1893. augusztus 6-&n.
■ iZALA
PJ-tttai OUop-káa.
Id« inUwaát » l»p —II—> ilrt\'i imikisi M»li>«y
MrstaWlUa l«V«l«k enk iaMrt k«uk
Politikai <?u vüfljfe tartalmú fcatfltp-
■7 > OJ i i * . \' .
XXll. évfolyam.
8i*á*M?Mel: tlraUrtiiM rímtui fatp timf-
tllMÉliill.
ELŐFIZBTÉ« itll Egéa iVn 10 Unu (S írt.) liikm S toron* (M01> »«r>iÜm I, korou 50 fillér (Ml)
bM fcpdtetuk
(UinM wm klW»t»«k tLmu.
Ht^daEEüS JattaTOMa _ «s»«imt|ist
A Nauv-Kammai- éa del-zaJai íákqrékpéiSiárak, a Hankegyesillet, ax Ipar- ét karakt- jfynttír pétitaora 10 fer. delmi-bank, a Nagykanizsai segél yigpe* szövetkezet és a letenyei takarékpénztár
= .•\'•. \' \' T^r . hivatelóHrözlöiiyei " "i. i.. BMntéMk. .Ikmntelill*\'
__■__) _._TDWIkH^k PiKhri: FM»« ktayv-
l »fyf—»t wiinnt.

Kollár "^inos
jtutu, mely tokazan akadályul -taolyált aliyfltÉ. ■ mtfflg-
—— _____ -j. . . A naargal\'"") munkán | iktatta. — Innen kezdve a panaalármoz-
& pánszlávizmus firiÜfltfl. Ip.oigári elem megvetéséül sokszor kifejő- J galom nyilt, amely akkor a bécsi hatal-
■zr—- p — , ■ ^-^^-liétt adoH nem jgaavl nemes ártalmának- [maa-<któl támogatva, Magyarország fisMt
fr *m g 7" , . Bt megfui dilottképtraz-eurépai értelembenP-aláaknázta, a inagyíirökattzTáv polgár-
link. Turöo-Sf»SfArtonban és, Mósócon, -— - • -T —— - : \' - r. °. i
mely- utóbbi helyen Kollár János 1792
iáink. Turóc-áS^Mártonban éa Móeóoon, | vett demokratiának, mely TBtPnapig sem | társainak ellensége gyanánt tüntették fe1,
>1 a váddal, hogy/ a magyarok egyi ajtott nemzetiéégi aspirációk — ■ ajdflli célja a szlávok ^Inyomatáaa. Hogy
" LT l \' iutnatott mindenütt; uralomra, mert az azzal W váddal, hogy/ a magyarok egye-
július 29-én^ született, tztttetéeének JO^-jk <|én) j-Kg „emzetüégi aspirációk - ■ a dali oélja a szlávok Elnyomatása. Hogy a
évfordaMjátakarták mtgOnneptfa, Ím "tértfagMá^cio az euröpfti tzabádel-■ttnntpéggel nagy tflntetérw ]árt volna, »| vtla6 feJödégét ^ wftf A MWybiui 4iaafllt ^ utU^:^ á •atn^dték meg. Dacáraennck, nem tr-L^ . íéreD hátramaradt orstág
drty «ty P\'11*"^ nsl —ttiAu„
űoelyuen a pansglavizmua, mint eleintén - ~ • " —=
irodalmi moagaiom, keletkeaett, párhuzam—| Iwu I ffirgynr atmwtf~9íitudat falébredé-
jj"*1 4s tdrskvf**\'1"1!\'
oly mozgalom, mely több mint egy fíT-század óta a nemzet Erejét emészti, —\' az Allameazme- megwilárf iiláaálIgát\'ülji^ r HZ
A »eÍMiH>e«smák, —- melyeaért. a 30-as árak második felébea »a áO-es évek elején hí ifjúság annyira fellelkesüjt, — élénk aatmecaere tárgyát képették a Saéeheayi István állal életre kellett kaasinókban, — kllltinOam a ftemzeti kaszinóban Peaten ét más egyetületekben, — melyekre -a. nagy reformátor nem áztat meg impnliuMt adni. A megyék ezen en miniatűré országgyűlések a politikai Ügyekéi; kivtil más közügyekre ii forditák figyehnöket, habár a megyegyflléaeken való rémétel ezen auto-nom és nagy jogokkal felruházott testQlet-
üek nem eg i hibáját it feliárta. ___
a megyei élnt mnTf a TtTíalf "fflrnttiT nemzeti lét ezen korában nagy éa hatalma* erényeket it fejleMtett, másréazt azon alantabb Btmfl natriotitmúst la eíőinozdi-
— nrs»% nHtfba: nümaotioB fejlSdágáthátrállatja.
Ex. a mozgalom a ^pánszláv mozgalom^ mely eleintén tisztán irodalmi volt — és
Kdtié \'J&Má tíiv^W^mm BMW
(Si|4va leánya) cimü epikai költeményére; Magyarországon. (Prága, 1843.)* Egy má
béesi kormány e mozgalommal szemben tllentégeaeo nem viseltetett^, mutatja azon körülmény,—hogy Knllár Tánet. a paa>i evang. tót prédikátor 1840 kea asarohaao lögia tanárával hivatott, meg a béaai egy*- ^
temre. 3íutaf|H miwr?«xTamí gazdag rőp--
irat-irodalom, ktllO^ösen 1843-ból, melynek termékei majdnem kivétel nélkül gytt-lft1»t»t lehelnelr a magyarők\' eíleri. — Még "" a ké«5bbi osztr. kffaokt. miniszter gr. Thnn Leo is részt vett * mozgalomban egy röpirtvtul e chn akti »A tatát h^yzete
vezethető vissza. E költemény 1824-l>en ri)ásodik és 1832-berf harmadik kiadásban
jelent meg. — Igy^ papszláv mozgalom eM termékeny talaja az ág. hifv. protestáns egy házban kwaa*-pdó. hol a pánszláv eszmének egyháaban éa iskolában propagandát csináltak és nagygyá növeaatettak oly kísérletet, mely mindig (ágasabb körökbe hatolt t a magyar állameszme ellen - gyütaat -*TfTf\' aSthintatték^
fag*»ét>ewal éa anaavar réatr^l Bgjre!^ men kivűl hagyva" mihd tovább tett a mozgalom,— de gyümölcseit csak 1840-ben iamarték fe), mikor az ortzág-
aik röpirat a_jnagyarországi németek éa •zl&vok védelmét tttzi ki célul stb.
Mindezen röpirátök alaphangja v magyar fij, — ennek nyelve éa intézményei elleni gyűlölet, keverve a nagy szláv álommal, mely abban tetőzik, hogy a szlávok még eg^koíL nagy szerepet fognak ját-azani, valami világ-uralom féle a römán. ét germán népek romjain.
Feltűnő, hogy Horváth Mihály a hor-vát\'Wéf tm<tgaUiiM JeTsntékaayrtfcnit tar-
pánszláv mozgalmat a felvidéken. A következmények mutatják, hogy á horvátok álma: a délaslávnknak egy
idS
A „ZALA" tárcája.
Liliom próba. (Mt ír
- — ^A JSáLA" uwltii Uicáj«. —
—á firtffl DfijttUU nagyon yeHxedelwea hsly . \'ele van bfibijjal. Nem jó oda sierelmes iilvntk egyédűl se menni. Pirosan meg: veszélyes kacérkodás a pokollal. Lál hatatlan, elátkozott taod4-cak mhtnaak t*~iztffl-tt ax tgyssátba galyaaott fák eOrtt lombjain. Ha a pagoafoa átveittO »■-hsrpjfeaiiijaa MMWiutaji odalévadt siartlwat
llSr^Hiaininii. iilinajMno inntiiirili
állóit volna közéjük, t- elvaltak,- «xivük nem vert többé éjjjftíisért.
— (Kinek ■ láthaiatta" hideg szellem-ka\'
isáaik meahTdegQH
xek le nemi hüiütlék szivét, sasa, ai üicghajt trtrt a ifivért
tíxomoru, könyfskasdó meséket tddnak mind-élTöl a csertői sstp stsaoefak.—p___
Melyik szerelmes pir merne bemenni abba a sölét pagonyba ? .
Ks mégis akadt olyaá a ki start
ileg sztiltm-kt- áldja őket.
tliárhoxolt é|F~—Efy aranyos mfárt^Hd régntszőkken a
rét vM^ait is kéjes illatot iiaxlibbegő sxárgyain a szerelmet párhoz ; "Uz -*
A nyugodni szálló aap sugárkarjafval ölelgétí
_|lák ffiSBvT
párt mégHejfanoír, köriilr\'lpködik, nini a soléiséaei itvtrt fényt az\'4jstáka pillangói, ét cirókátják édes szerelmesen, suitognak nekik soha nem érzett földöntúli gyóoyftrttstgrftl; át még áifon-iák őket ölelésre toVárgó, láthatatlan, daltjes kártMktrcl, attöl V«r6k fonni ktul, az. anfken ájmtgalé vér mind agyukba ayOltmlik ; meg-\'iMdttln\'ek is balohullnsli menlheletlepttl a gyo-työrBk léltkvtaslö ktprixaiiha,
így van az a tinwtöi nipmeeiksa. -fis— úgy tartják : jatt tar sttninii itlet mstprrthálnl. Jár l tak ott már tztreloMt párok,, akia iálelÖU oda i beMeottk, satrttUk sgyaitti mindent álható surtltamtl, társadalmi vála^afalakal mögvotö öafUáldoxáatal; mtgktidöWtk egymásért a ttt-szetfl tilvtk bólgnfstirat Is a raagkébtrt mérlegén fontolgat^ poivtmberok IMItttvsl j oxUnglek egymáson as agyiyé saakadai lágyó taivek ttea | \'tdélyn OnftltdUigévM, és mikor onnan liljöitok,!
lombjait it reszkető fényében — amint
V paprny bvmályla-"<U kavarognak, f-
relmetto fürdenek ax erdei hidaftjág napsagár-sxomjas, s&rQ atomjai.\' Olyan at aa erdő mélyébe nyült uipsugái, »ie4 egy titkna világba nüilatá aranyos kar-óriás.
At ifja néti, nézi azt a fényes reszkető távot, mely megvilágítja a hivó, csalogató embernyom-I tálán sulii üavéqyt. Hyilegyanes at aa^tMlg—k_ _ n- ., 7 —sHIH — öaaiflfcjtní látszanak — a messzeség-üil(l SBdSí fiatal imkli UJlflk ; "Hben, Főlötle^a tttrtt olelkezner~1iggrar-
meiből szinte csapong ki ai szenvedély lángja. Ifal, „tm()k elfl it .UaTariák att, alí W iBplr -vány szőke lányka t másik; azúrkék axemaiből a j " ft eenuyersaigaL mindent áldozó ssersltm odaadó, hűsége sugár-, A fé[j |,ftbult lérfi - Ínég köaelebk hajol a xik. Sxőke arany-rart-isJgfcvklMlm.w haitjaU^ ^, ég rflgzboteg ÍQttogö hangon a«úí: az-iíju vállába, áUiavfySspsit felemeli, mintl egy OdvOasigért imádkozó It^aoUnina
Ö+t átlanak a pagony wélén.
— Malvin, menjünk át a pagonyon ! _ . . A leány megreszket;. félve, naigii sitnul
átgarplja; lelmiól hoaxá) siémébe néz| még erötebbeá a férd lázasan verő exivéhöx, adélfoszknr sfémelvei <Bi aa a) mhHha már annak a hideg jM
aai á
lángoló ssaavi paradicsomra vágyó, halvány tewtis a lángoló saéaw|ltsk>sl saivja lelkébe >i álióodutt ty-vösség éfabofio^^yOayÓrltigétt .
A ptfloay astodtt, sötét, o*ak Jgy-tgy lehulló falevél titatniae hallatszik\', amint a gyOngé le-véliltt kjatsalk a zavartalan lomhtiron. Majd a kőasli tarlóa felébred a aittlég snsglsbbent^f rnysii, aiián suhanva lebheo tova j aegtitsa
faayaaztö Uh^etéi érezni, a ki e pagönf udhÓl sgedi áldotaiait. ^-féttrtaláa V Htlöl^ Valtü yagyokr-A éa*ftoy leány ntm meri megmondani, hogy Mitől léi, Megindulnak.
A paRiinyi utou zajtalan gyorsasággal surran ti egy natal nyal. A lombok kösótt meg tgy
a fák íombjhit/ mtgesókdossa t p|gooy niéíléki I martálék éhes karvaly — csap la áldozatára
s

N*y-K*jii«», vwárnap
államban valé egyesi téee nem intenzivebb, mint a pánsslávok fantomja, ■ liogy Magyaromig még máig sem lett un • moega-lomntk 1882-ben egy r(Spir»t jetént meg : „ Protnarantismus ée pantlavitmua\' oim alatt, melynek szerzője atatistihailag kt-wmwrfi, bőyy a pánszláv " propaganda
Zala S*. mm, (2. lap.)
Oruifoi ügyvéd-gytllés.
A azegedi Ugyvédi-kamara ad fit—I89S. u. alatt a következő értesítést bocsátotta ki: .
A( ügyvédi kamarák- ée illetve ezek yt|án, ugy a i«k. kir, törvényszékijén az öeszee baW ü*yvédek értesíttet aefc, Iwgy a f. é, szeptember éa 1U hápjain szegédta tartandó or-
folytonosan Urjad a W á^JJ882-benk^ kővetke**-
hogy 694 % «▼. lelkész közül 2<}9 a pánsslávok táborában- taktoaik^MO tanitójuui közül pedig 544 pánszláv irány«atotfcővet..|wft«eeMt* \'fU\'t Előadó Azóta »|igha javultak aXaaonyok. A nana- *mnt* ■
eetségi viaaonyoh a birodalom BftáilkJB-Tfl>«ri~n«nn oly árjuk, tiögy lüHl nemaet iaé pirá\'iói ezttnetalhetnéiiak_Qajflr
rak véneiket dber figyelemmel keli kisérni kormányunknak, mert ka áutonomia leple ftlatt kOnqyO játékuk van
Nam|m6geínk a víTig ®fy államában getífníjleiiathetik oly ssabadon nyelvüket, kultúrájukat; a magyar nemzet, — mely gyllloletakettlég drágán kénytelen megfizetni egy kis hasfiságot és * magyar ál)*m
g e^nae reapcktálását megkivánbatpj l^ílflk^jafeilfl^tJipeeti ügyvéfr ui,uiaz.kép viselő.
6, Aliként lUfttjená a mkélffÉb. joaiérdmik
""■A vármegye házából Mtapánjn 1567
bbe a
Z«la varmegye kövelkeafl
1. A* ügyMtéy ánkormányiati jogának brit - • i /. i. j/..i.
JTUUKBMVttn
Hlatky Endre n. varsdi ügyvéd ur, kamarai elnök, ^fc ifelr rolniinak <u Hyyvidtig kilfüUmi ja
tUdtira t teymfgJtMItt^nMok ü tukiiik?---
Eltedé : dr. 8\'aiaik Faraoe aagybeoaktreki ügy" vád ur, kamarai alaókhalyettot,
8. Miként tztrmltmHfK <** UfytHinyuydif-~ír nffilyalap T Eőadó r d/. Robjteek Józeet buda. peati ügyvéd ur; ellenindilvány előterjesztői: beiicwy £lek gjöri tigjiréd ur, kamarái elnök-
helyettes éa Sinl»y A\' likti\'ó.txabadkai Dgyvéd.
4 Mi legytn a védő állatü és hatfokőrt a bün-jitrlten \'! Előadó : dr. Wilheiin Arno\'d h. meaö vásárhelyi ügyvéd ur.-6. Miként uervtzUttik a közigazgatási bíróság mi Unnák hatíilcSrt 1 Eifladé: EiHvöa
vé3 jnr, kamarai titkár._\'
olctó ét yfor* orvoMtl t Elbádé! dr. HÓ1I6 y
joa budafxmti Uujrvéd ur, oraa. képvtaelA. 7, Am Hy9védtffpMtí9 á a kor énMité-
birdetményt teni Ittftaé\': btn ftkvSntk találja e, hogy a milUniumi kiállt\'
tő L\'sáttárí is Apostá Kir&gi F&%e\\iá\' V aL*9»tédi kár. it réut
a.f. én Ont JfaUHmi wyj hadgyokorkuelí üBUJwiiüa? | át\'iwniu^ I\'iunníi nmyyét légmti -gasalfc mtgíéUnitiseí uerencaáihiHt jígja.
hogy ZalavdmMye kiMinttyt az Sri xzokds-hoz híven hódn/atdt kühii<tl»éije által kifejezze, ézffiMlliViltséíj mer/mílüsitám céljából f. é aty . ,. ,
M t-fa M*1*" M 9:éc déléMttTTaiia Wé..
nmilkwüh tSfvinyhatosági bmtttigi OayreBdmegattaptrtT é» a tiriyaoruiat
tartam, mehjr* ^ Uirvótiyhaló*dM pőaty»bn%t tágnya1^^ * 1
Egyben a\'kamarák össze* tagjai értesíttetnek, fceay-jyUManéit K napi IdfltaPiM ekként
nyert- beoéatáit: i_• ■ - . .....
.1. Sxepieinber hé 8-An érkezés éa aznap este ismerkedés és\' vacsora a „Stefánia" aétin
biutyaff fagjá* tisztelettel meghívóinak\'.
Kién rendkívüli kttzgyülit litgyfá J<yja míg képezni az ügy mrgősségénél~fogva a
vármegyei árnasiéknek+ az lintmeiftitl__dím^
tárbőt kihelyezett h\'iJmSnlik után fizetendői kvWMtlIáli
k8a8a ebéd * „Tina azátté" éa egyea intéimé-
3 Ülés után diaat ermében.
4- Acnap délután a varoe nyernek megtekintéee.
6. A*nap este tér^ai eetély aa ujazegedr vigadó ban.
fi. Sza^lamher hé lll.én déletölt 8 Aritól fllés
jnmthmá^mafH^mM^p MiMi yWI\' i<rw«PBrtaMáfciaairiáfeN»>flitf>MTiJe
változtatóm iránt lett előterieeztf7^L<r,X«nap,déW«n hooao ebéd az „Eurrtpa" azál-
„ . „ ..... \' T7\', loda nacytermeben bbéd ulftn uranduléa. — Ma-Egérmg, -18W- julilu 28;, .......
\' I A gyttléeen réwt venni s«»ndéko«ó ingtársak
8 va«W 8 Ifttfö^mpáii. ^r^retnek, — hogy *t»b^»=--«aa<U4«l
_2__________|0gyvédj kamara titkári biratalthoa auguaa-
1992 augusztus hó í-án.
Ina hé Í9 éig akvetlenttl M^elenteék, kegy d aaálláaoláaakról gendoakodni • M I réaat»e»ö kei arrfll még kel hl időben - értesíteni iehaaaaa.
Kérjük tovább* axokat. kik nejeikkel jönaet, a körülményt k(il8nöaen tudatni, azontúl ut ia közölai, hogy ki kirán vendégléi elaaálláaoliat él hogy kir ál vagy kikkel hajlandó . eeeijag el-
irt\'llwIWal.___• ~ ■" ......^ - _
Arról, bogy a aaállodAkban méraékelt dijak acedeaaenek, aa „elaiálláaoté oizotiaág" goodee kodik éa * vendéglökbe raiO elarttláeniáe iráBti óhajnak a lahaiflaég ■««■■■"» feg elég Utatni. — Helyaallhi aaaMfc^ bel)tM» láfcHraak öwf yendéglátáaa áll a bízottaág éa illetve aa ér-kazö kartáraak rendftlkeiéeére. — Jalaani kérjük _ továbbá a csoportbán érkaséa idejét, hogy a to-gadtatáaréréa a a«lik>»ga» utbaiüiiiáartl t fcp
Tárakamaráinkkál mellékelten aa orezáfor-ligyvéd-gyillés Ügyrendjét ia közOljQk éa kérjük weu „ti keeitéa" tartalmát aa .egyea kamara tagokkal kfil5n-k0l5n kOxOlni ea a . ÍOlfia számú példányokat\' a kamara területén lévő kir. tBr»
vénvaaékek pertárában kiíDgge«ateni. Kérjük továbbá a köaős érdek kívánta buzgalimmal oda hatni, hogy karimk tagjai, a tárgysorozatba felvett kérdéeek ibntoeaágáhoa mérten, — Minél nagyobb számban megielenjenek, hogy aa Saaae-jövetel az oraxán ügyvédi karábmt mélto legyen éa bogy annak lapján a hnzambVmagállapadá aói éa határozatoknak meg legyr-) aa m antya,. mely aa üdr&a eredmény. b«to«tiáa»ra aittkaége*.
- Szegeden, 1H98 évt -jnhaí bó itt in.— Hazafifii üdvözlettel
ügyvédi kamara nevében:
Dr. Iiózsa Izsó,
alalL
ÍM
Végman Ferme, JB.-
A villamos világitis-
Amint értaattlfink Frans Lajos vállalkozó ál-évi febroétr b6 tl\'ik íiwpjiig rendezeodó villamoa világításra vonatkozólag Egger B. éa tirsa budapesti, illetőleg bécsi céggel a szerződési már megkötötte és ea ntiibbi a munkálatokat a napokban meg is Ibgja kea deui^ — Időszerűnek tartjak tehát a várossal kötőit szerződésből a közönség tájékoztatása végeit azon atakaaxokat köaőlni, amelyek a ma\' ginvjlágitáa berendezésére éa. a fogyaaatásra vonatkoznak : .\'• »
85. §.
" A magánjogok épaéjben lartáaa melleit faijo-fMHIáfli y~Vt!tlilto«y, l^jf" a magánosok W-lyíaégeiben ia a vQlaaiviligitáat bevexetbeaae, sőt a. nyilvinoa világi\'ás keretén bel&l a magán-féí Idváaatára éa kőltaégéra Javaaetal kútaUa.
a vállalkoad díjtalanul,t vagyis saját kuitaégén
megragadja batalmaa karmaival a kia ártatlan «iio éövkiőmadaral éa vlral nyitaebasen lova.
—A Isáuy hnaaadvaaéai a aiegényke kis áldosat
vewMáaát éa aagkOiuazi.____
Az lfjq lec<ókol)a«fa>n»ait.\'.
■ — Lásd, moat már az ia tudöin, liO|y irgalmas aaived van.
- Föutijüiií viasza Nikléa I En télek. Valami tépi-e ez aa ellenállhatatlan bfivOlet 7.
láthatatlan szellemkeaak fojtogatnak.
\'— Képzelőd és csak édesem/ Majd foglaltét tatom lelkedet. Hallottad e már liliomról ?
Mert á népbit aa farija, hogy akik egyezer itt Voltak, azoknak szivében egynás irtat me\'bal a szerelőm. Azt mondják : uaodás bűvölet eaéditi eg iu a lelkeket; a aaeavedély-léag<ai őasae-ésapnak Ie|8ki0lótt ; eaaőket vesztik ; néhány pillanatra meglopják i menuyei Odvtteságet, hogy aaotin elkárboaaanak Vajjön a liljomot ia ■eg--\'
- —> Arról,- aki itt járt valamikor a pagonyban Nem a liliom volt aa, hanem egy azéptégas szép leáay teremtés. — Elmondom; hallgasd ■ag oaak L .
Malvin kttselebb simul Miklóshoz a ugy halad\' nak tovább aa emberhangtalan pagony lomb-TőditirMftnyéii...
— Volt egysaer egy g"\'dag itju, aki megii* réteti egy aaagény leányi, aki izÜp vou, jó volt éa ártatlan volt mint at (gl aagyalok; nem volt senkije a világon, teljesen árván élt és saját azvrgalmából egy parányi kis tűvel kersate msg mindennapi kenyerét... >■ ~
Miilvlü halvány arcát befutja a plr ltintba csak róluk aiólna ea a maae.
aji smberek, uilyjil olyan jóv olyan ártatlsn volt, uisfc liliomnak liivlák. Egysaer a kis liliomnak ast fagndta a gsadájj Ttju, — hogy jtljjün el veit aétální ide a uagmiyba. Milyen pompás préba lat s«, Imgy ig.sán ueretik-e tgymást?
Malvin reszkető kezeivel görcsösen gaoritgatja Miklós kiflit, féléskta. Izgatottan néz körül, népmesét á| mintha azokat s reilsnetaa daamimnkai kértsnér-akik ilyen kegyelltnül megtépik a saéreló siti-
vikn...-f----—:--
— szegény irtailan-Jillom" (élt n pagony btlvöleiéiöla de azért nsak olindüH bizaínaaaa kedveiével. A pagonynak — ahogy a mese
módja — báron birodalma van: a virágillatos, a tnadárdslos birodalom ée a iStétaéglstrodalma. ElStaőr beértek a viráglllatoa birodalomba. Itt i tltbitttlan "tündéfök virágillatba Qltőtnek ; XSrttllengik a ittrelmrseket; lélekbóditó lllaüál lopják be taivttkbe a vért lorralé < igyak améiatő
\\iklós Bzenvadélyesen saori\'ja magához a leányt ; ajkaik egygyéfoirnak", s<eaeiket bekfldrui a szerelem \'észvesztő kábulata . arcuk lángol...
Az üsaaelisjló lutBből tBiőtt iles „kiviit" „li~ vitt" kiáltáaaal auhan el egy bolygó batál-**-dár..»...
Malvin megrendül; ijedten bouiakenik la lCt-lóe reazkető aarjtibói.
— Forduljunk viaiwxa, Miklós 1 nagyon rémes a pagony.
Kedveaem;—nraat nrftr—a fffíOaa waaéjét
csak befejezzük ? Ne higyj a varázslatban 1 kan fis e-a», nem maa.
Magáboa ö eli a léiig kábult leányt éa gyor-aitaUt léptekkel haladnak a pagony belsejébe.
öerlebugia, fblemile-caattogáa logadfa őket.......
- A virágillat kábító légköréböt a kia liliomot elvezette kedvesg a madárdalos birodalomba. Kugó gerlepárok Tfipkődték körül, ókat; kijtt tttrelatt labett őti minden madár dala. Abba (dttatek a varázsló tftndéNk^A neafttfi kia liliomot káljaiba vette kedveae a lepihentek ttfiét. Ml la Itt vagyunk ebben a irodalomban I egyik ta árnyékába. Fölöttük bizalmas ártailan-Matvinkámi Hem érzed ar •büvftlet mámorító ha- |iiggat-«aófcdnetik egymást t saentmaa geilék. tátit ? Ml\'y boldogaág itt a pagony Illatos le-; A huUámtalao légben csendesen sierteömló vi> vagfljében egy máit Üitlul, egynáe ajkán megitta-1 rigilla* ; a lágyan, eimán tovaringó madárdal; NUlnl,; él feled tfe a világol, at embereket; kivenni láz é\'enyt lehető iák meg-megreasend lombja ; a magunknak a Itlldl üdvötaégból a jogon részt,! taaralmeeen ölelkező galyak |pnOtt beaaüródő amért utak tstenaek. I(irtózunk saámaaáaaal. Éa1 napsugár harmatazomjas melege; a taivdobba-iaieit IU van liennam It, benntd la, Vájjon nem náara ügyelő erdei eaend , minuen, minden enare-atért Ith^llt-t belénk tersmtő erejéből a ttnre lemről tuuogolt. A kia liliom lebocaátotta bárao-I Inni lÖtél. hogy (Sí\'fllt akaratát érvéeyMitaük? " ] nvoa azempillált; arca egyre halványabb latt. Malvin életéin, enyém vagy Örökre .. I Hiába tárta le uépaégea szemelt; lüsdéromági
N igcKsnutta, vasárnap
Zala 31. axiffl (3. lap.)
ssakőall fe i|T c**k a tAbejárattól rali tovább bovexetéa költségei torbalik a magánfogyasatAt A tAbejársttfl valA további vezetéket a augá-nosok — máe aa ily munkálatokra jogosítottak sitt) ja eikéeaittotkeiik, aa eaetben saoubkn a villsikosó * villámot áramol csak ugy- és akkor tartwik baseaatai, ha mát álul késaittü y—»
nak találtattak. E.en felöl i>eső dijak Saetendök ás
r^PngMIII
iífmpr 6 fin.öö-en I«mrbírái!
v 26i A■ajUlUUaiaqUi ia» 18
a) 600 Ara: i) 8Ö0 ára : c) 1000 Ara:
Tt aaaa tizenkét práaaiék 16 int tizenöt százalék.. 18 aaaa tizennyolc százalék. 4) ltöO ára : 86 asaá básxoBAt százalék. c) 8000 ára: 90 Mai\' harminc száza\'ék. Ezen leengedésen kirttl aaou évben, melyben
_____ ss öászes magáofogyiestis 1,000,000 aui egy
ráltV ■ »»py itt.! Jiiim Arii tliyi hA^.ifc.i^ láentedésnek van
lelllWtaf^Hatuk áaa feallakováaboz alkalmasak- helye, a fenti százalékos leengedések azonban a
a vizsgálatért követ- következő évekre továbbra is érvényben maradit . 6 lámpáig t frt, [«a>. Eaen «aáwitis8ál sgy l«lá"\'pa lia uzólám-
" aáSük^jf j^rffigw-Wattal AME\' __
tflfrl lt«iHM«.*táif*tr ifim, hFéjt H\'K \'■«\'"*« a gzftrkimtő«áglf »ol
val lüiaitutik. Aa agy Miliő ágán Arának megmunkál «n>til állapitáaa alkalmával a vonatnál, gyárikban,
ty«Hya)áai vSlágoésásának ssasfslelö i mj aaakhea hasonló helyeién égő \'BtoAtttm-„xntampáM ávaaUut ~ .agy í.raa alaa iP^ taitXáa saá»iU»U, ttáteinek.A-
legfeipb kát áa féli TálWiww aawofva tőMlM
dilt éa m kai éyéeért _________ ___ ,, , ^ _ -
krajcár világítási difi lartoiaak fwetai utólagtwí táaról kimutataankst vwetni harí ráailstekben a váHalsoaéaak. A mniayibaa magánosok a vlllamvjlágitást erőátvitel céljából »sandákoznábsk beveaetui, a szállítandó villamos (iramot ugyana/on díjakért és feltétel ilali lármáik a v^llalho/ó bevezetni, Az égéii idd vil
iTP»irtirtogy«ti-é« a halósápnak mindenkor a betekintést megadni.
JEisknsk egybevetéséből azt látjuk, hogy s magái\' jaoknsk érdekében áll a berendesést már rnont, előzőleg biztosítani, vagy amennyiben a
ammárövel ellenőriz\'etik. Á ki a fiietáai a hó- magánosok a berendezési* eat teszik, ugy a* 1
D»p lejáratkor a vállalkoxó falaaólitáaára három ujLilati nem teljesiií, áttol a további világítást u vallalkotó a városi kapitányságnál lörténendö bqalaáW* Bél l^ iwwriiB^^agvw^atja, mely rfflBBHgjWWjF^ toptiáttá—WW«á4 -Wtala-«eítsá*ea mit sem vtlloa\'al. A stagáBvItágiráa fpB~ftwrw<ttá átiag<*«pfi»fitáseltkflf BjtyáMéi^ -utjáít^is" btutímitbatfrf mely esetben at ávi átla1 goa fizetáa, vendáglAsök, korcsmárosok, kávémé-iö6 áa kávésok kivételével 12 frinál magasabb nem l^bát Kan átlagos ttzatéa egy ti««t>b»l gyertyaláng fényével b ró lámpáért jár áa saá
frt, s\'apdi| fiieiéne alól lel lesanek mentve Továbbá ajáalatos leaa a berendetást a fenti eég által catköifiltani, mert ex esetben a magánon nem wit*»T ■—^j- -f- mtlltlm** roegla
|i|lt.á»álr j. IS.I.hk » tft.á^ti
■em fugnik terhére esni. __
Értí*ölé«ünk szerint a vállalkoxó már a jAvfi hál folyamin egy »illamos«ági irodát fog itt N, t^aaiuán bereadasní, ábof a magánosok á világítás berendelésére ném jelentkezhetnek áa kötelaxO nvjla\'koaatokat lehetnek. — Ennek
megtSrténléig 1)>. Kothscbltd Saina ftpyvád ur1 utaáuuk:
ttVl" sts|»if wgi f^a ^iiwj^iiiBt^t^ÉáÉ^ jtfc-jrfaiJ^^ ia.
tör sxonban a fogywxtóra néata nsm hAtalasK A hatoaáa 41*al asatTM Háll11\'^"**\'1* \'íssi* _______________
«Mláh«n . vállalliu/i * mmfi*lngymmmtf,lM Hgy ttirtji^,* hogy a rlllamoagági
eien jcedvexWítyt megvonhatja. nlodimJíaRiély néitDli Issa, tSirf"
...........>7. a. , . m
^ KSxápQleieknek áa magánoaoknak a város által kSioélra li«dxiiálr helyiséget (kórháa, lelépi-
teodO minliáz atb.) óránként és lámpánként, —
fwly .1.11 «gy tény t,
Krajoárárt vllágitutnsk.
88. 8.
Aaoa BMgánlogyaa<(ók, kik a villamrilágítás berendezéséig a magánvilágitásnak lakásokba leendő bavaxetéoét kOielaaOlág hiatoartiák—aaok aa agy forioíytUapdrp Bzetése alól fal vannak
tartoznak alapdljt\' ttátnl.
: 29. i
; á mx|[áii|||áiiiiásiislk éráakáat iUaKndfl JÜjal-hól kÖtelM vállalkozó Isasgsúnl: U f(T*) S gyaíxtó ósazas lámpáinak avi égést átlaga;
fttag Mmltetaifc üt r kiváai.W^IrgfrTHftn\'g^ káasiájgal mtl f"ffl~* adni.
•t-^h- 1808. auguulua faó g-áa.
Fürdői levél.
Marilhvflgy, 1898. július 90 á». T. Smkeaatö ür! A legutóbbi számában megjelent oik-
kekböl éa fOrdO levelekből át kall követkaztet-nem. boy* s |iártnat6«é| tágjainak agy réaat szintén lürdöaik.
ök is tokái elfáradtak a munkában éa nem esak egéeeeágef, hanem a tevékenységre aj erűt ia akarnAk iterezni mint én.
toll Njl\'V\'
a augyar OstendébAl, valamiül (riíichenbergböl áa RMŰtaról ídókAsAnkint életjelt adaak agyú
■lAlll lljl.iln azért szokott /tevékenységük még is iaak hlHjaiiaijiii % ggaiTiiisinteá^ l>o<ttlwC"~ —fit I " T -"HÍM —rt
ayoaÜMn engem arra, hogy aa említett ok mmtt a szerkesztőségben fogyatkozó munka-eröt tehet-ségemhea képest pótoljam és ezáltal a sanrkaai tóaág irányában feanálló tanoaásoasal ierójam.
A aagy k&zOőségnek vélek ssolfálatot lenni akkor, mídón nemcsak a mariilavAlgyi fftrdArAl, hanem <My kArfilményekrfil m említést teaaak, melyek a fürdőt látogatni azándékoaAkaak haaz-noa otmutatást adnak.
p Megrongált idegeim_helyreállitáaa végett cím-de« magányt óhajtottam éa ennek — folytán orvosom a „marillavölgyi magaslati gjrtfy helyet" ajáolotto. \' • ...... 1,m
Hatokig el töprenkedtem, hogy melyik oteiitort válastaxam, míg végre tAbb oldalról nyert -U-aioa kOvaiketnbar fTCFy. barátommal abbaa állapodtaak meg, hogy Nagy-Kaniuttól Mohácsig vasúton, onnét pedig Raaiáaig gőzhajón
Vala^j kflWaóe kellemetIsnaéfnam árt ofeyan bfaaQskat a miatt, hogy eien atíiráayl válasz-tottuk ; miadamellétt én azt taoacstrai,\' hogy a ki Na^y-Kanizsár&l ntazí^ Mari\'lavOlgybe, aa. Eszékig menjen vasúton — éa ml, UlTőn ffc» ~ hájóra, — mert Eszéken jobb és kényelmesebb
berendiz^S
, SfiT^ért ágy » kSar gne^ meajeB
mint s magánvilágitásnak áram feszültsége csak hajóra, — mert__I ___
fenni, affii által a xuüiou)oknak[vaudágfugadákat latátf m«t MoUoso^ezen le-saabad kézzel való érintése semmi következmény- hai megtekintheti Eszék nevezetességeit, melyek nyel sem fog járni, merTTudWtávSdolog, h^y\'jobban kíettgithertk az atoső - <á«yat, mint. a. aaáramíeszttlUég veaaélyesaégi még owk 8000; tfe, miudkét partján M&káeatéi * Drávatorko, - Pult uál kazdflSk. Mtaéaannállal tanácsos leaa a -monoton egylormaságban elnyúló éa a családtagokat és mindazokat, akiknek a villamos inths^Art — a legszűkebb körre szorító — érdi berendezéssel dolguk lesz, már eleve kitanítani!ter&letek. aziránt, hogy Egyébiránt
sodr. árintéaét leheMleglkeriHjék. ulazhat g^h&jón a Dráván, de ataz-
m Ír kansakxiaImi tninldloc áfltf :, a % . . - ., \' . — v .......
hal vaantnn is, — Gombosnál pedig a dunai
pn .._____ ■ R .
a m. k. .kereskedelmi miníster egy
kOloa leiratban, ugy a posta és távírdatóvataU;.^haj(3ra ^iW ér« igy Mvaazieeégat
. kaiAalMkaá AnnanaBan nUai^nlia *• a*M * " <* -
x. fa. aláhoák számát «ot \\^íÓ,4,0kíí1 »
t Vt i ■. .T.i i ,i \' i... ii. ni ,., bngy ■Itf1"" módon tegye közzé miszerint a
Wm^rnjma&F* ^wj ^^M^i i^TiTgirúlj^ madaitotía^t
kiigazította, hogy a kazalok érinthetők .alig leaznek, meri azok oszlopokon legalább 6 méter magasaágbaa. hádktokőn két .és fél méter ms-gáartHni, Mwktai páflht »a awaa ala\'t laannk. alhalyiztndók.
víziók vonaliak el előtte t éáxbonió jelaoetok aa álmodott PSradfo\'omi hnldogságből...
A káboit leány gyönyörről hatigalja. a szép qmét és éaare sem veszi, hogy ök is milyen siépw megiátsaiizak a mese jefenoldit,
Malvin S ölt ttl Miklós ölében. —Mrg-««giuakad a ineafl_ififlái!k
A szerrlmes ilju a föl zaklatott \' BzenTetrélY i-^Hp\'jr. "In1"1 halvány axqáidl hullanak a ra
korláttalan örjöngeaével Síeli csókolja a reszkető
ifUliyl, kluak TÍtníttf * twétomlik • **KrTfr nvári jeli hssmst.STftsigak ..
Öltözet s az alabssirom vállakat tnegaranyozsa a
\'"■"kykva á^vs\'iriSdft napwuit. _
Aa ifin égő arcával takarja el **t s náprags rak elöl éa sUraa ajkaival mohón saivja a Iá; zasan hnllámaó kehet dálcles illatát.
Gerlebugáx, .(Úlsniíla-dsl, lombánttogás, illat-ringis éicsaadestt iieb. A nagy némaaágban csak ai ifja mámoros suttogást mllatsalk.
A lehanyatló nsp sugarai nágyadtsn aimu\'nak le; már aem bírják á\'törni a paiony aötétjét. A • aaaralma pár rtfegaliTzTT íBfia tolyiatásál Már beaae vannak a sOtotaég birodalmában.
A« iljn beesél. Muilug a leánynak a \'földre varáaaolt menyorazág fiévialtrtí gyönyrtr*r<il, mladeiit álbátA izsrslsit vltagáBák oáklvlllatha e)tl, lameretlen Udvöaaégáral, — Aa liléién, a saanvedélyee csókok, aa illatos pagonyra srts«« kad« alkonyi hoin&ly dalala megbOvöil, OnkivOl letlit) ejti s leányt A aalvéban Itlktolö lorró vér Min! eleméeztd lávatolyaai ömlik aaét arain; liaö asyáhsn a pokoli Htm magkusaálla a gou dalatoaal; Bnlniuto slhamvad a mámor ttlaétisu; Onkívft éifl) omlik öwas.
Aa ifjú ajkain is eihal a sutto|ás. Lihegő aj^ kait oda topasatja a Isány égd s|kaihoz .....
Mai [via e pltlaoathan megrázkódik; mintha delejes álomból ébredne. Pelngrik, asntán térdre omlik a megrettent ifjú előtt, iaiára kulcsolía keaeil. — Miklóe, ne tépd öseaa a aaagény liliomon Azután megragadj* kadveae kátét és csókolja,
gyöRÓ könysk, mint a szétrázott liliomról1 az éj-
3 laitráUHKi l\'ii ■inti há a pagony arttüttfWl Némán haladnak egymáe iaelteit. —Ar bflvéletaek váge van — A MiiNHY \'U"dérei mintha mind szétrebbentek volna.
A aajtalan légben ójiák egy egy éjjeli ragadozó suhogó szárnycsattogása halTatoálz, amint tovább repQl «artalékával. Kllnn a asabadban ISUtlakzaoek. A leány oda simul megint a férd válláhoa; BdvOaetgvágyA -szemeit (öleqiali houá 4a mo-íOtyra nyitt ajkakkal -suttogja4—_.. .1 Ml lett bát szegény liliomból? Aa ttiu átkarolja, lelujöl hozaá; saemábs aáz sselid, boldtigságiil ragyogó- tekintet kel.
— Aa ártatlan liliom lagyOato a pagony dae* monatnak büvttlelét. - í* a szatelmaa pár aaive
agymásért dobbant egymáeért égett a sirig......
A laaay boidoma stivja lelkébe aa if|u aaa inélböl as ttdvoaeég álmodott gyönyörát. U llom koinlokát megáranyowsa — "ai áftstlsnaág glória- létijra. r*
ezen ved.
_ (íoa|boBlól—Zimonyig gőzhajón atazaí való-gágos átvezet; » i>t»a-«indkél partjának változatos vidéke khaoodhatlan gyönyört nfnjt aa atazónak, ehhez járni még azon kényelem, melyet az qtaaó a gftsbajón talál
Ifuka a g&bijá Belgrádig megy, — un ®egi« több Útitársunk tanácsára ZiasodVoan kiszálltunk — egyrészt azért, —_ hogy Zímonyt ia meg-tekinthsaaök ; másrészt pedig azért, mart így még mindig magyar földön maradiunk s annak folytán a Szerbiában Jelenleg diyé útlevél látta-mozi? kellemetlenaégének kitéve aem voltonk.
Másnap Ifbát megtekintottttk Zitnonyt, mety Belgrád áleilenébeb a Duna jobb partján fekszik éa a mely a többi dunameilékt vár^aokboa haiönty; aaooban oly csinos sétatere van, hogy aat még Nagy-Kanizsa is megirigyelheti t6h> ■
Délelőtt átmentünk gőzhajón — Belgrádba és mindenek elöU-sUtirályi kertet (TopatMadart) utóbb pedig a királyi palotát, az orsiágiásáT a omiek ínlynma akU áa egész vároat mégtekinr leltük. Festői képet nyújt Beirrtd éa az Ml vár az utaanak akkor; mikor ZimonybiSl gőzhajón Belgrádba utazik. — Gondolataim önkéntelenül a régi időket és Hnayady hőe tetteit taTákwhak elém.
Maga a város a keletnek kapuja agyanr de aaért meglálsxik rajta, boty k«l«*i jellegéből la-sanksnt kivetk.Osni i^arkoaik Az idegent gyanús szemmel nézia, kölöncéén a íSlrtjofÖk •» * katonák. A katonaság porosz mintáim\'vaa tálra-háirt Ja mondhatom, hogy a katonaság délceg járása ás hai«ia» ki nézése Jő benyomást taas a szemlélőre ; annál furábban vanaak a readőrük teNaerelvei egy aámelyíke annyi haodzsárt éa pisztolyt hord az ővAa, miniha eaak valami rabló veaér volna, f ■ \'
Kereskedésekben \' éa veodégfoaadókbaa oly ■drágaság uralkodik, mintha csak Págnsal akar nának VQtekedni, elszeretnék az Idegennel hr-
Nagy-Kanuwa, vasárnap. I"
—**——~ •■^sgsrrr.Tg
H\'al, hogy ftV minden áru yÜliMf kDlnnöa ér léitkal bir.
Este vissssmenttlnk Zímonyha éti méanap IH1.) |flabajóa aliadui tank. gáziiaea. — Eddi vagy iaa Szávának >Bélgrádnál r ©uaába—raF béömléíéig. mindkét párt Magyarországhoz, azontúl pedig a Dósa baipsrtje Megyerorsiághos — jehbpartja pedig Szerbiához tartozik. f Belgrád mellett elhaladva, Phuoho.viv Ssandró, __jhtbwwjÉf
P.-.iauáfl, knehniár Ae H.ifta
aeégekst érintve, (lében Bailáantt Igaz, hogy ai AJduna szépeéieT esek Bántanál kezdődnek; melvekról jövó levelemben többel artrt as ntsto eddtgis a legnagyobb ál. vésettél yy»nyftrködbstik a vidék klilöiih&rö léi-
Zala. 92 sxQiii (i. luft.\'
ányossáyaiban. r.gyi* ké|i II mállkil váltja fel éa muht a benyomta Itatásit alatt a* ember majdnem el-
ti t|ri ntttaf, arai *padt-as ittatoé virág"\' kalykiaak »» síre, heaesneopAe aapaagérra aaeajeaali. Ki| akart fflrodal legdelejeeatih aap (% dlcrteigl liiditd nigeriben. A He plltaagi%egllbbest»>te klaporea aaányatt; rípllt, repttit h a
lialláaiaó Araalata egy peradiáaiaot Igirtl kertbe (Nagyi ~Kt>lwin> bot a napeagána<MB{ai pillakfdkat hdrifif: IlMt la rakta aaalogatal. 3 \' y- "
A kit plllenirtt neo te^lfeH. meg e hireOk virágillaté »pgK bwiw eeeleped vitygihe, hal gyorasakel, gyorai
klkÜilltlUuk; [ntii M pwHM buamlk a élmOaig rigyugii gíÉSÉjjjffili boftingiló uapju. - _
^fejdj pillangót Mdlratták a «siaped világának jótikoay tn»if*irrt. megirlntálM klapnrai aáriri" *e — mlfcór meg akart UrUll JUf. el»í engerekben - ,1\'oildi Jatt
Háziasról vnaujun QrsviceT)ifrnyára,onnét pedig kocáin Mnriliov5Igylift uja*lulík.
Ofávicsbánya meglenelós. csinos város, mely aa ott elnyaló hegy láncolat al|«u iekuik, innét folyton • hegy oklala mellett felfelé kigyúsó inifc illón jut el ai utat t tenger snine fülűit 760 méter tnagasaághén lékVfl Mgrllüvlllgylje. ■ -A áiiru fenyvea erdőben tekvft Marjllsvü\'gy maga&ti JtyágyfürdA, míg csak j4 W óta áll jerrn ée még I? Ul^ IstTnmtaanáFWi\'aMl, "hogy a vendégek laki* hiány miatt a legkimelebb fekvd .IftftarhrfljaiLkftjrtelantk íaalltn tenni,
AHfii^ magaalatonjíren, de fctfrl nng ll völgyben fekaaik, hol legtublitiyire \' ííilcaandei, pormenien M iíhziu lívegll vitn Etet) ktimatioue gytHiymiy Itmuilbiu a IIJ multyi -Tatea* I
aavarétal naálltak arril a dalak ■ a lilék lafifiilbb, laf amyaaabb jillúiigól;
A kis plllaafó lalkiUi nlail mag annyi aranyon, aapaa-gírTíifir (f Üív Dirin, mölíg llílMítHra) wogfilnlött icfcpter
plltaugók rOpkSdtak Dalt: bellbbefUk, Wlllaatak a pillab(é ai&atoa fitangC virágok (a kiiaSalif). Mkélia; MglIilitUk, (úllalkealtatUk éa CMkbaaar ftl la agait a ,lilik MkaaaéM-nok laintjraattngán í a taparitikr,
fyo»ynaiT _„ ■■
imé i^nlhutA. itt. ^ b«w*aetl viayAg$\\ injiii^ iiamagaéaiT¥réÍB,\'bydr ét ■alwi warecrong:
éa aiaaitaiie. p.
A vendegek grü\'helyéttl egy gyöayUrü kia puli éi m« ^[yaii">»terem luolgál. Ezenkívül ven naaai erJfíiiéF^állaportiKK t^uutariuit Mta-
----liláit ff kirAydulAai helyek *
A> yy^yrarwr vendéget letfM íltíiíKbsn"rértí-ittlufk ée ugy a gyógyka<el«a. mint\' ai álktaéi ellen |«aiuaki>ilui nwu. lehet. kívánni v»|6t - bagy utaaa otan aionban jl vendégekkel y»l6 bailaiiit"^(f áa aa ilyeif beyennkveileu actlkié] retidaurea beoaütéa a ennek meginrlátá\' fölötti [* falügyelet. "\'• " \'
A njugaimai ea udliteet kereaí mell- M idegbetegek ciak ugy áe tkkoe keJ vélik nwg eil 4-. iormöHZ8it(ll gyiSgyerdvel megáldott helyit, he
A Eli pilláiboldogaa flMMt a dteaNÍ( BEpáaiaralbaa. Itt ólt, i(l Jilwotl, itt llbtagatt boldogan, alakot caartím, \\1J, aug éj alakban nptlv* áaillra iml>< Ulétul aa ál* »aéa» aay.(> aicXMglTaTTT : ■ ■ . Xaa aart hinni, aeat mttlMutl t. Uku&léa taáraycaatt«t<#twi.\'Aat_ liltta • ttbb
alibaa ■ rh----r— ulait a tolntrtg il.nliilc ilinmrém.___
~ Éa » pIllMgól HlotkK) 1 Jóikéról «gy-»f ai*lár»ml»t t4-wgáita a üpkSdlalt (tilta B»g ia, k6njea»t>) -kartM naana, menk*. Éa ott migiat ciak ugy augililatia a kDada-
-1--1 - l.lk.l.J.I HimIhhU -1-\'1 t* H.1WV
j/gjjíboa • najtyliaiiláüal kWtaatyaak ly mog jiakáai te
m &
1893 a«fUM(U8 lió 6-án
•kttlittAk-\'H aUe—eg«iW>l»a» n»l«mk|w«yüia> iaiigyan^---
jiAíni-liffjJíil lalakSrbaa ma viSba éa aaiaa tata yott\' Baakt Ktalmk, a táirolat. kitűnt prlAadaaaéjáuk volt a jntilomjirtki ii ^ kalakür i^Wt aa ntlaluWbél ttBJM ílökeií kftaflnaiggat Wt tele, anel.V a fakadd esfibtí \'ía wűyMwaTIHitffWl^kl-r Wvéiuabil. Im»» taa»)»-lágyra Ptaktt a»t diadiiéaak. A kÍMuaoa;, kítfalónígon virág.
pr fnpilnM, Prntá« ll)lkfH jálraatta- aMdartna" kaa éa leaipuasuabuena jUéklfal, Uip íntkfcvtl egyirint al-ragidta a aaian, tnpEüTS |>tbllktlBSl.* -.\' (Uagjaldlklk^1 Q.Aa 6-badai nxlnklirlran ma r»te volt jaMleajátika a tir-■alat klrálé prlaadoaak)Mk)-IahUL I tatkAnak. a „Hada-rtia\' ehntt o]i»iett« Potttt-Wlke aaaraptban. Á ktiiiioség, uroly aa alkalomból .innfüinalg aagWIW • aalaklaati—»4#A-gokkal bahnoita el kedvaaott, minden egyei dalit megU-
toknál : mintegy 130 tieii, 2300 etnber át 58 ) ló, anekbe betudva az i4e erkeai l1-, a<áud lovauigot é« 2 tHeg tö»ér»ég«t. A napátokkal kit etredcaoektr ia árkaik.
jfljjjgjjg/rtrws Káról y poe\'e- és ti-virdai tanáceoe, a nagy kan aaaai aoagSpoata ffinőke t bó 1 én állaai asolgálaiának 40-ik évfordn^jál ülte. £a alkalomból i motgópoeta tiaatikara a hivatalos helyiséget igen osinoMa MdiedtaHe éa a reggel 8 órakor aaokott pontoaaággal híva
T\'p\'nn
óban réaaeeíié A tiazlikar ünnepi ruhában a jubiláns kOrá oaoportoaalt és ClemtaU Károly poaia- és távirdai "Wiaal, a nagykaoiaaai moi-gópoeta helyettes tanóke, a tiaxttkar . arrehen i.elegen üdvöaClte a tiMtviselgk ezen miiSHifrgf— áa-iiaaieletak JiHffl igy értékes estist serleget nyújtott it a jnbilansnak, ki is as emlékaján-dékol ál véve igen meghatottan mondott kdss5 -uetet -a- k itQntatO flgyeletnárCJEwer aa ünnepség . ugy síéi vén véget ia ért, mert a jubiláns esan iirómnapján sem lartolt pihenüC, hanem hivatafoi teendói Utáo léfolt, a tiaatikarral egyetemben. Este asQkabb kórt) vacsora-volt az Ünnepelt házánál, aa ott megjelent vendégek kSat voltak^__
Vooseiics zágrábi posia- éa tlgirda. igazgató, Hadasi igsigalóeági titkár 2U^rabb6l, Frank aágribi posta- aa távirdai föuök, Báró Baache fiumei posta- éa távírda ión ók és Qég több elíÉ. kelöaég. A dlsua tárwar knttntf banrnlatbea reggelig maradt együtt. Friviaz rendkitáli aae-ting emter»Ü csalt csaladjának éa hivatalának él éa~ii3fnBti)den nagyobbeterfl tnnrepetfetés ellen szabadkozott Friviaz a magyarországi motf^
posla fejTeazlése ltSrQT nlgT ^aWCTtar\' iramit----
magának ée hogy mindenkot lelkiiáMereteaa.i— megfelel liivstaláusk, leginkább biesnjiíta »
kerületi.....igazgatóság elismerő dtuokTevele, -r
meljet Frivisz a jubileum papjSn kapott. A )u hil«mi dacára a 40 áves állami astrlgálatnnk, kitűnő egiüsségnek ürvend és jelenleg nem 3&6IT" mint 56 eves,
Winyeritfttnki\'Cl teta tekinUlbeu "fiuidnahoáaa, .„^„„^ , Ml| |JWW rttfft ln|inHI* t jmiaat,")
JlB É» uijukbil s hérittatnali ea*»n kellemetlenaá. gek, melyek legtnbbnyire a felügyelet hiánya ás léve* munlianeoailáa miatt ifik a belegel.
A« itCeni vnndúgtik leglObbnyire a kiisépoacialy-
lkil valűk 4it igj1. deiimlumicuH szellem mnlkodtfc , Most pedig zirom levelemét, legkoaeieon aa aldniiai uiaíáaömrAI lo/trm nerkeiQd ttrat érte iltenl.
Akós reményben, liógy. icle.tt soraimmal hasinál haio kslauat adlatn kezébe annak ki, ^.-Ks-piaaárót KaHllavóIgybe tilitzni l^intlékoalkr redtam \'———1
igaz tlaatsldje: - -,\' - •\' . Plihét Ftrenet
Tollfuttiban.
XaVimi lágyuk; asm tuiluia. kugjas tusdlaa aat ás ia aldasaapl, BMpaokott aétáaat > MatretaiM, ka mladaakl aegertne ii n»tu trtaai filre itakl eaakat aa apri kii Iginy-lelga baukbtiljneu guadolatokai, amlkat agy, — moai a>ig aáwieyia, aaghmlhlii éatai taiaaUáartl skanjfc
vtlággi l»Maataal; «y flátal, de aríta kt|ieaiigekkel flJIOdfi aalapadl nrdtOl, klaak <lat eawayprubája alkalmival mir ■1*1 lutrim edttaa Hgrtveaal telulllAaláait a Jkvé dia-daUaak,
Meg». heeitl felailáioaat aa • kSrlilfnlísy, Sí|y u I Hatat taiaatáa, akli*l kai akanki «*at *a»<t, kia«a - agy asasla liiBr. akivel nemlun i ni t nleaeA |,nlil|k»in nagyon )>|J ludé a ewgiay ártailaa Uiavet»giU\\oakia guailulatallim oeemntel te itm, Al^tnlHI ffgffU ennek daaára IkegUesjiKI Wadataaut aa a kortlaány, kagjr aa aa irae-léliil Jlilt Mellet ntmMpábtlkua aa ia gaadalatata kua fia, nea uatipán aa eayia, kaaaa ia egias kdalntigi , ia Igy olyas irtatlaa iJ;iltjfttlmtlJ eaárt agyatlaa papaea-leepéktéM lliaautiiliir eaa kap kl é MeeégéMI , «i, f
Bili,. Wien Irik talállak ttl, kogy ai lauáignt legjobbaa al lakat Huméaai artstlás »«\'i»u Maadjuak bét aaait agy trtiyoe plUiagMI I Tolt agyesar agy ártsilaa, iraayie plllaagé, aki aaaylbaa kaláaliaaml alábbi plllaagMAI, liugy aia akart vlrigról-
kppn Ilyen tóa«>ben li^ak a ,/luti JtMgf" ia_
fytr la, metyekáak kritikáját —1\' a eaámomra \'ki- :
■irt wllkdtirtf \'"r a*r aea frhatoa la.. .
A aagykaolaaal kftahnig af|nwretatt, «a> p jttvöro váró pUlUgiJá BWt m«r Waroytra ,i sSMainainkba^ a .- jaUi£ kiaaliattakbaa la Saalaiéa btaa. eastítü híalk ir Wllt art-iibb rtmtivnyel, trMiK Mttel áa blaalommal aaált a finyai aap f«H _• —y.
HÍRE K.
-A linnvértnég UttrfbAI. 0 telsége a király Horváth öyftrgy aáazkalj- paranuanoknak mÍHktildl--^lO^- honvéd gyalugeaerediöl ; Uaaon mlnóiégben a nagykanirssl 90. honvéd-gyslog-ezeredhea va!6 áthelyesését elrendelte.
- Halnnal hírek. HázleiredUnknek Nagy. Kániúán ábomásosó H-ik aásalóalia f. é. julloa Hü«án reggel- 8- éra AÜ perokor a Kamtromi.Bsgyv gyjkorlaiokrit elutaiott, onnéi pediglen a vas vármegyei hadgyakorlatokra fog vonulni. A líjvozó tlaalóaljiAl bucsot veendfl aa Indóháznál aa altaanagakug magjelentek" Vácasy—Zsigmond rendőrkapitány, Krippel forgalmi ellenór, a honvéd litaiikat tluiiei éa 4t)«Sk,, gyalogeared Itthon maradt tUzljei. Váceey rendórkapiiany buoaaiaavait a tMlkar igen aiive*en vette éa Jamritn István Őrnagy mint .a távoaA zászlóalj peeantieitttk* e-i>eaUaar ^ée legénység- nevében intikOai^nt* eien flgyilmil, — Ai t8-ik hadteat-hsa beoaatott 1-lk gyalog hadeaat^Iy, 18 éa Iá ik gyalogüandára gyalogmarihan vonatván a\' vas vtrmagyti hadgyakorlalukra uaak tgylke es pedig\'a 14 gya\'ogd ndar Kásákról Ibároe-Berény irányából gy korolvs jnvst s hó It^tn dálután 6 óra tájban vlrosunkba fog bevonulni éa ujtyatilii lesa eltiálláaelva ia, tf-én plheóás 8H-án Kyakorlai és Indulás Zalaegerszegre. Váro aunkbsn leesnek i Itáro (lschtol>h*lm aliábnr nagy a IRtk hadiéit pirsnnsnoka,. Habtger lovag aliáhnrnagy a 7-lk hadoeatály parsnosnoga, a hadoiatllyi1 dandár tttraa, továbbá * csapa-
lh:~ Remink Tlltljp" períjtkt ügyvéd vát^rnap- jrihw ttó 90 ári t«eM»-®H*r-boz Kohn Sika kísassieöi?y;í" S/.ékesíshérvárntfc: — I)r, Ehffd Sápdar helybeli fogorvos ma va-ér-nap d. u. 5 órakor tartja esküvőjét Klemen-tin kisasaaonynyal a ii.-kaiiizsai iát. templomban.
— Blrtakvéiel. ZtrkovjU Albert ftornagy kereahedfl cég Nagy-Káaimán, a herceg Batthyány Strsttmann nagykanixsaT SiTdalmáhor tastnxn sórházat "áa aa eaael kapcsolatban lavfi ielke\'t
tarjeüeluin, aagtalia to.OOu toriét
örökáron.
h-~ Melrlsehea Alckaaga Aait. A mértek hiteleaitO hivatal helyiaégát * viroahax ndviraból át\'ettéf lr ftH. Betillehaaé tats, a vároektr ée -Zrínyi utctk sarkán levó buba. As njonnan ét-feslett»í<""> i" ■\'■(! « t>»—lk—A l»lieTtl»l •\' •Teljes szervezetű mértékhitelesítő hivatal.:* Ezután jön a magyar feimer. Ea mind igen ssépj de a mi moat kóvetkezik az tnár nemcsak\' jhoggr nem aaép hanem inegbotreiikoaiaié.-Miifceeeaa magyar hewna alatt a „Metrisches Atchnngt .■Imt" ? C <Sbb esen tábla oljan belyen volt elhelyezve, hogy nem lattá Sen ki) moai azonban mindenkinek saemébe tilüik és sérti a nemzeti irsfiletet Jó leez léhát a >M«lriechee Akhungs-Amtot< láthatatlanná tP leslelni, hogy ne áktelenitse a magyar ciMrt, vagy tegyék a cimtáblát iámét olyan helyre, hol nem--látja senki A hivatal »—et&ja ló érzelmű _ magyar ember, ki tudni togjahazafiúi kötelességét.
— A (jraanaaluaal park, mely eddig aa iazadó, szobába asornlL tanuló ifjnUgnak a tan •órák-elött- ée aa esek közti ttdölö helye volt, a (filjta elhanyagolj köveiké ztében, lassankint kivési. Ezzel a parkkal varosunk kft-sünsége is esak ugy jar mini a többi flltetvény-nyel, esekre nem nederit eenki, tehát a gymoa-atumi park ia oaak kktyák, libák áe Halva* Iib ▼án, Httibal Pisin" éjieli tanyája lehet. Hadig mar esek, hanem a tanuló iQuság erdekében Ültettél, u\'zt a parkot, miért is as megérdetSklné, hogy aa oly -"igyan elfoglalt mérnöki hivatalnak egy ktgyaugara a4gre tde m etfatn.^ \' .. -
— Regeiarl (yeraiek onntt birttakre vo-natkoaólsg aaftB érteaitáet vesszük, hogy a kutya nem Pregla), hanem Paier mozdonyveaetó tulajdona voll éa hogy feleaóláeunk után kftavetle-nöl le te buakóaiaiolt. A boncolásnál kiderOlt, hogy a kutya haranée larmíaaelQ, Üe kölSnbett egászségee volt ée igy e sették aggodalma eloea-loiWA magmert fluoesa állapota.la elég kedvednek Ibondható. , ! ~ -•
Nagy-Kanizsa vaaitrnap. Tttl. A/«r<i (WnyAnii, Murakna rgyik vi
Zala 82. Bȇm -16. lap.)
- ..XI
fAtsó köaaégében • napokban tűz Illőit H, mély alkalommal 49 lakóház, itámon maUékápQlet ia ■ házakban levfl öfiaea holmi a lángok marta-iáka-latt. k tflx kelelktzéaének oka imneretlen é< minibogy a koaaeg titwtág* UtjdBtm klU-ríilaniwan.fcldmivel®, kik gazdaéági leendőkkel mttál Ififbadban e\'foglalva, a véa< éleni vé-dokeaáe még »*Vl akkor keidodttit, midőn a nép u.tndfttya a lángok tengőéi, ott Inígyla munká ^
"pil Ha II r— niniani mífcmég ifimlgnj:(milo ft-t 5ÉÉjC A nxoiaeiéd kózaégekböl megjelent" lüxo\'iök a\' _4ako»eág MRÍtaSgévfil" vénre teközdték a Mai ete-
ti iAucr<-tél« kertbe. Ceti 9 ftrakór: gutóm a .Sulinál* kertben A <~TJa«\'.ea lyek alatt xene.
— Riinrl. A sftrgvAri 4én délalfllt i«má) iaxunenl
Táacvi-flnnepé
épttkezéanél e b\'ó WJ emb*r a ma-

augusztus h<J Mn
meglelelö áidolgozá*ában kiittnfl éazkftiéOl log bizonyulni ax orUj. xaidó iaknlák ■•paagyaro-aodáatnak i», akol aa még lénynyé n«a vált, éa igen baainoa acoJgáliiokat tog tanai • Júbité nak a k&\'épianodábaa való akiatáaáaál. Min\'t-
giSbül; Mint Liakt-garané 19 évez h0mpeavulfcagyikk8lal g ré«abdl Bü-t^a- bibliai rtu aiűvu aion axerere<étlen, kLa^é.Hvany Qitnálaarflt tt fgtbőT, eaötlrMl, tre\'y a Műanyagot tqeaetf:
méter ftnmtáAi(5őt léertxr ef íTüíikdrlffifW aztPifnrtotr — TlaugM rlK«a«lrtN. M"
Sebeatyén gete\'i
______| Hxarvaa- artfloda
Sf5.i| v«n, mint rendesen, ujir e bo J)-Ín ^re ím kéilovex iieiíjftt ai nt szélén ráraknxlattft. A
jobb lábat \'ört».; kmt egybeáliity etyaaeiegiee feldolgom, mennyire ez a azAveg Jobb . megértésihez axtk ségea, é* nyi»i»tani rénbói, melybe* igein
•goiáai Hálásatok ^Braak, mely rövid M víTábó
mw, roalymIfttlgY8t)p0tt twhi^ kart okozol\' é"j-tnvah hinelaniwgtr»ro©dixk rendkívül a»bea melynek agy résnél a Bilidig áldmiHthéaz iát-1 némal ■ ■
- M^piom- iíjcgatHajtefe
A elrkua biieaiiJA. Hínry—ulrtuiigaa
eaeportja Hldflgé\'t a pianwi iéa a«m • e«fy.ior»\'<)t
Kató miadiuoknakrtft Ittléte StiítrflWSl^títpw^legközelebb vdft a/ ut. weléhe*. e*y «a< utolad napon kjadott h^ragawoi éa ii Wt-i"®1^^ «iry ie*nj \'«nlT<>«an \'Miwérűlt, má-tk iCfiirmowl\'olt kúoalpeteL éa ialébhoutdoi, Tw- pcdiit üjfmnyü aÉtttl««\' \'"■n«>dtit.j Saaren
anyagot, (oko*«tosan ,beve*etve a lanulpt a h* bet ayfif ingereiébe. A ^piroi j^-o. nycaiü a.
aljaiéban a kttltitáa iiwraa", kiiianLttfek naB bajfv tana- — Aa ár pedty, mint fentebb ja*
■iAbí aaouban a buetnaatélyen, bogy Jéaefr jokay-lehukvan lováról a tnü\'nor egy maeik penijaban nrD lépbatatt. tel 6a Így ez végleg elmaradt, A ijiiWor, takimettel, hogy a lémaág még ogyan-nr.nn éjjel különvonaital Zftgrftbba uia»pl|, anmgy
ttnlt ■t«ViV»| i« «amd»kn| gdm I
-Bukott námajiték mar elűtsoleoen narn -Jévfin ygyéirt a prograatlí\\éa raén jtdrBIgíjpyefc/ f iry
—fttmr ** Btok hám liM»»ik*T<««. Irt* ^^ ijU^i lCwjrUrt, 4- Ú8 hual turf ieít#k agylk UoiM ftrr mwróaaHl u lninn Bi*khá« fif» m*rnj-tálat t\'SfiyUjt otoöneeeó kutalEóí aTapjut. "EMWt a
faffe a Fivak egy ialígtMirH\'ídve ea( fetdthnrtt? 1 naiiwyBtr üiailul Utakkal «t
ték * (lillanaibaii m»gteke\'"H\'#i\'. még nagy.obh e«erencai\'l*D»ég történik,.
— OlenA iilauta. A C. kir. «»ab. de i \' aa pálya Taraa*«g tM>b il\'omitan l>fi<tQk Kunitta Jlomlaén auyunlut í.?;(f^NHíytv(T<t0gaga70tij ilWniéM Bndapeat, B\'c», Kittme, \'l\'ripaat ft Vötenrébe, valamint angtjexfua bő 1t>. i* elOadáanak már1 l7rlö fiikor vt^ga: volt.! aikalaibó\' .Wiidgt.wre
K- BÓm tatiSI a k8a0nrtg;ftíiB re»vének. aelv tfei.dkif»t aié^ékMt ata mfnettím jegye* adat
fiteJlMiBttWI.
* Iskolai értesítők,
miai a Timita\'ir vaatraíU kik a németaég tntka*
p»«Kt iaa|ka»ealaailii|t. Uit» illuttük u. SiliMitlTtwt ■katjr a aasaati irualat klfsl.Taaa toIl Srtékaaitve vannak ImöOfl aa ajabbkori kutattok vmninrak ki oWwt.\'ek, moljrek a aeaaatf Í6| jasfénliatra, fi deka; rUágst Tatnak. TvoIm t. P*Ur 4 üurtijrla. I. ío\'k» 8 kiuaikik taak-at|r t;-A-1niMtlt-«c]rartM * rlmiyi »al. a Jito-«khvata, tL pánk\'tíía.11. Iá(k MSÖSSÖÜZSj 1 i:ak o>» lá<t TjJM|raL HL M»Wa*a .(Őr I Eltdai*. 1 A Un • ■ tarHéaa- IV. Sbsvn Ma. V. Ríg6«n aaaiüa * öállta Uaan.. VI, i m»r«nyUt UrtMa/al I, Idője 1 Balja. T1L Pf. „I„„„„; frrírad, t. Bélakut 8. ó-PeterT««d]a. 3. A pUttxandi
y OTmt Vitt- M —tajlei IiiWm.--ém Kmm iklTlat
„^jntiiF* aaataett traatit klwitni ktwalmyaátal aoajt kt, FjiiéritS Uaiutl tirto\'a\'jo. A kS»yr p*y -oa* f iaa. ira t Üttj. jaegrenllílhetil Újvidéken ÉrdoJSílyf Menyhír nit-
aaiai uiagy tiikatba, bogy ag^ina. makaj1__
mdr iaínéi banamenjen, mcghoB«Eb\\iii«ndi5 tebét
\'_í*-6öltor,*a iLrüsoi\'.fc -aajat maira iüldülla. mfg,j___
^r^Tt^wgr^f^^t^y^jga yeritényf rendezvéPg
jíely varatt|b«i »t Tie^N rtgBetr:-«fW^ rtenk réaal Vtftt Ha a táfiiftFÍg *fiwk«ra* «r-; Imái
Bkkor * tamaég iltani amepléaa méllöbb.><e-j j^yj R di^^klalliiéan 147 olditlnyi vaako*T _ .TTt-----------------
j»iéat ttTar ■ ahrnyniai halytfl ^ aa éiei.ift !|tt<il kiébenA -Uvmn. ígiivmná- jtnW.r.vMij;iT alkalmából jónű viJJÍfTi«|píd.
" vihara^ angolt rona W\\. _______\' ^ > . itiummA vaió Ata\'ákil^áatJuiMéiietévöl foglelBöT köiöMéget isméiéivé a rígeteí arinjíTtireUgyct-
uifejitetni; m>ly jkrvánTna bpteggé^eknél nemeaak
:ent-
y i fr
— Bwdtl »«Ti>mymTtm. r»lamét fenyegeti
\'tnara aiteoii vona mi. . . ■1 \' !«iuaimT"vi
- • Eléainnkélaü engeaeiyem. A kenK-l ^jj—^ citai»mHgy| ^itiwÉltr Batthyány Ttyudar ; naiMiÖlán képviaelbneV ea N»fö1yi Antal ■
lialui liolt
ahapaojáhatr a
KlRüYt SfurattambatM
után kovetKeatteE 5 tiiiiihiéwi HllapolAtá-j adatok, tarlal\'va-a ktivetkexíh A Ke
—udulemilgtL |=3!H84gglSö . Vaavánnegye
BeliattMlij|g|
iranyatiah i uaivonalra.
i«nc budipeatí Uiyvéditek, a tiijoftuiuli helyi •\'rdekii vHHuiak ítómry illomáaa;4i taa-Szamé
_*«-fM»i ■ fiiTdnliflly aniátéí-éaftLaL Keiathely-bala
ionHwanti-gyürgyi helyi érdéit vasút Ktuthtly al
«r»ÉlW||jg haljfi éjdakll watv^alra[ aa | ^ ; j^oV ttfn H\'pgntdttaÉgnak örvendett.fWoU jnép:imzi-gy^ys?.er alilauniálatl MWtlt\'kel agy agyara.magailta, | j"^-,, i^lJuIi >1
""Üvir fe a iliMMian H7. ulT^lltni4 \'IH
_ _ __ -a--^ jmmt valádi dvazet bizoöyalt kitllaöoeí, Esnem
hejyi^kal bkvmimaium: .Aiéiiéazitfoenek Wté-j^EndkíVltr^^ég tegji laitalmá^ál fafia ktttht* . n»m, ilr BurííJij/ ~Gcr(j3ritijt, A (fiyyntpeaiumi di;tuk us, nevezetesen á jelenlegi idAuknál meglel HTUtl-
kedveltaégre tégjöbinm umaikuuik.
nnmik ajrendea rovatok. A* utolsó évben a*|Kapható minden aolid kereakedéabeoiCveodeg-Y. n\'p>t meg, W jftvö- oralendObsn mejtnyilvlL __a 1 lflben. Főraktár: Bndapeaf, V, l..^MnÓmt »i.
T^fv ^ T1" f\':, ,ap, ,1*,\'\'Lr?pgrerreiava\'aia, ttaaL Jizsetlöi.--—A wgym-fbéfeaaiEgiWn ttttite rtatt képet. A rege.
ÁM- iMiduúiu -veteiandA Bírt BiiÉfmal éptilot jffinHrater—rtort- JihullS. —Uw ^r « föWUa Mgj
\\ - továbbá Verteciy Xavér *«- Ífiuíági aemiöegye»alaL aUpmbáit\'ai, Ezt; tett axert, mi Tóafea meílétr"
g\'-l VI ■■■.«! - >py "fot\'ftl)lr.tayabb3té8Z: polgári iakoünak atw^aatV
A gyermek, jaáBT
EljIaUr nrraiaB: vei i évet Jenő flSÍ a hó it-an délptán Szabii - látván eorma^.\'lakoa a Te!eky^»rfíi au k"««ijá-E. val elgá«ö»a
nokaraa, ta
Szsjiii áital \'tora m _
rltjli\' ill iwniK\'iii éini. mtrt u \'^rlili^afk liftmí éleiVearé\'yeaek, adt ax orvoa véleménvaxéaa «ze-\' L rínUu legnagyobb aérttléa \'balo>ot.u Ttptdígy
r__liánon beitil tgljaaaa Wgyfíprntir—már—«—
Üaéa Ulaaat tán mágia HiUpéluaul lug « TMakf-mcaT lakóaoknkk\'szolgálni, hogy na engedjék pyermekaiket egéar. napon át az n\'ca kliiepén \' hentereg\'ttlilSz\'ftZ/flréB a>á« lyerm\'afc élvaal loly. •<>» a T«l«ky-utcai porlUrdOi éa valAban oaodál-Htk, hogy\' n\'em lOrténik gyakrabban aíérén-eaétlemég. " í
- Kerékpértxk figyelaaébc. A l>n wnla tnagyar keiéliiiárwwa agyaattlela ita Wlbélyén- angttaama- Iró 20-íin: Sasni-latvan napján omégoa üli kerékpáron veraenyeket Vendo/i a =~ kOvetkazfl Bimepl aorrenddel: Szombaton augn>a-•na hó 19 én eatTF írakorT iamaflednt aataly a „Habarik" aaálloda helyiaégaiben. Vaaárnap| aairaaataa üO án r- reggel 8 órakor\': reggeli a i .Hungária" aaálloda halyiaégaiban. Délelőtt 10 drakor; Tllláareggeli « .Jtgpinna\' balyinégaiben. JjéluUn 1 órá UÜ pnclior t. a yarerfiy kezdete r a vlatrtéren felállított iriBUnnél a ver»éBf?Clr] tnditéea aa U) kilométaraa. touriitavarwnyra. | Itélután 4 órakor i az 00 klloiraieraa veraanybei indtilTak baérkeiéae. — Dtottn 4—4lgí- Var-!
jS oiialyigj "" I ag>l rtftikiluaai Saen eta tuti • ~rk(iafllt — Hglemerabtr ér ttignleadfcb lagt^te* " birdatdan — t. ávasóiiilt íjaR • 1 ■ \' f ■ i\'"
gaiml tw figyelmi állapul agéezen kielégítő. ÉrtuUSJuJmdapttti jUlami iparitkola 1892/93,
Szerkesztői üzeneted
-"■•t»a,t«iia Htotdütl - j, g frawifcal; I . ffllhla IIIIIIIF-VíC^L ^ \' lT\'"t*- i-1-* irr^atalmtittf i
I » -IAA.I A P1 á » i. . SS-^T^* — \' 5—......t —r-fl-a Íj^-feikL _. i \' t----
|lav*Uat kMaa. A
aattwqak j ifi lÉjjjajBi
véfatvéTt, a~k««»i átjárt! ^ 4)tó .limal"^ ^IpirSnlfftliö-;i n^STWmc\'
—1 - a j _______STI. aiihkt - au«eh»aéli I Uaiaaal vfiejUráaáa
d.....\'t" n^\'1" —gy fnnioHHftfiit
állami jpariako-lamogataaavu |
Iáról, ttfly a kormány haibaióa Táviol-évra -derék, elnéleii\'eg éa kép»eii ípúVl inunkáaokat boeáát ki. A n. &
j 102 oldalnyi Iflaet tartálma ;_1. Jylénléa aa
j 1H92—B3, ignévrtjl.ü. Tanári kar. 3. Tananyag 14 Tanulmányi kiráttdn\'áaok. ir. Ax iránykep*0 "itUri fl—BltlOHrkdrA kllltyilfit gyarepodái. J A tanttlök anyakftnyvi névjegyzéke éa érdem-aoroxaia. 9. AendhlvUii laBfUlytnuk, "
■|\'T — «\'* «n»» W aiirl aég «i»a tsalytk >H
ÍM a Blatt /fii copnac-t "U? I Wiill aieeO I M ax\'i\'
gyakorlatilag j kettőtejyartiut eacntjtk.
2! . ______
uhlvibi tauloiyanuk. 10. Tábla zatoe kimuiaiáa aa rtaaxea tanulókról. íl, A ta-| nulók aifineteí gyakorlati foglalkozaaának kimu | \'^Máaa. lí. Tájékaji!»tka a j^d tanévreTnteverl lgan éutdakfiS f pont a\'atti kimuíatáa, — a melyből kiibnik, hogv az állami lpaíi»knl»tf végzett tanulók kivétel nólkUl je\'entékeny ipari i vállalatoknál nyírnek ^Htflma\'áet
IRODAIaOM. T
Lapnak • ratallbaa timerletell ■!• t rk, lH|>iltlk kiadéjáaéli KU^Uel Hll»p I kénjikrrrakriltuMirn megrendelhetők: f
__Hé«a< kluyve. (lakolai kiadaajT
•áiiyai a kbváfkatn aorrendbmi ), TnuriaU var_-1 Haíivegwt amézta éa neméTIxiSrárral, rövid bahw
A. Budapaat. KtMoa enrkeaxttüv ex idö wrtal távot tű, — i* lafk^a«t«bbj najokbím raegiikwik k \'rrá-(jg fcg Tátaaaaiai - . --1
--i^MaÜm Kiváaata aieriat laXxkaettoa, u
úért a fegaa míg irffiDf kirdtMi
—. Hlaaékeayaak. Öa alklhaU, d< boeaáaaw aug, ha "■tTHW"ttaaa*k—;--— , ■ -
FeleToa axerkeazto: Dr. LÜKE EMIL , Laptulejdonoa éa kiadó: Fiatk»i ¥• I •p
Nyilttér*)
Vljra kaaalattlti;, Egnaask al alatti a vonni aaáadékolt MtaU nelj-eiutöl a a lianlaiUa rtgti\'m kiürtU Mart alg a valódi r |úl ftatatt «e-Ijiam »í-cWnntcinitl ayaakaa naattiHilliaillk ia eaak> tanaar kbhaik n|> atia amkllf vDác^aeerva ka* Hat kagjrv** r MiÍIr * haalaltnit aal;a» imfilj- »»t-raa aaiae-aaaloaia-l^aa la kSnnyen^Brik) lafnan továkkig (iiitnthogy mtaxtllal a fmUnyagfill t^Ut* táttn tovább taaadük) to eőtit taraa himntt -tofy
\'•ny. 2. Ke«ddk varaenye, 8 Blatonaágl kerék ttárvaraeny. 4. Hagáa karákptrvaraany, 6. Vaavarmagyel veraany. 0, Vl|eaavareany. (Nave* xéaakai angnaitue U4h d. u. 7 óráig eltogadnak Foigár Bertalan a.l\'. K. £. titkára Baomliiil,-hílyfju éa Jóldety iáooi aftr Bi C. alti Ilka HawnUlbalyali, Calvilagnaitáaokxt ád Polgár Barialan Maombaihalyan, kinti neveaé»l iyak la kaphatók.) lléluián í órakor llíiliiípl diaimanat
ii y el v twn iín I éii i ff ura gi b.a -t—Hb!áltkal allátta Dcj. Kayaarling M. Magyarul átdolgozta l)r. N«nm<iMH i Edt. IV kölat. vaaki. n. R-r. kötatenkini 40 — kr. r A tudós areradk hézagoa pótló miivel gyarapították a nwköayvlrodalinatf melynek iskola ■én lÁnllli agyaránt háe^bát fogja láiitl, |)r. Kay-aerllnj nagy paadagngiai lajiinlalOt tanu«itott! ai anyag b>aa«álllá»aTi»ttr mely főrabbink, Dr
Után, dl váltál aatraa il
_nddjáre atka kaaae a*a
"jmrtOTTOlrt, eaak nugr\'rW" ligaiim (a.
~TÜi. uéiail ««amfa»> aal(a»páia litllMum. káakoa NiUltva, piatabar la viaimaateaim aalvaaia kaid bárkinek ia alkukat a át eg?ea ültünyökr*-vul.\'i (gin vigekbam lavt valódi msljem uAvttaML gyáJüalia eeiaaata. matekra 10 kra ta livehath pókra A krim Htjrag ngaalt*«dá. (C)
Neumann lítlti leljaaan ónálló, a viszonyainknak íiMgat
Al a fgvatbaa keaUUakirt aaa
váltai magára Mae a aaafk,
Nagy-Katiim raaámap. • _.
L OEUTSCH FÉLIX urnák
I .v\'"1 •
Mutual" biitoaitó tárgaaág ügynökének BUDArBflTKR.
Vonatkoeáatal Morandini Remin hely-- Mi 4pit6meeterhea intéaett larelére, kije-[ leniem, hogy non egyén, kir6I Qn Mt állítja, bogy vagy »atamán ráfy *»hit-tiny ení6iri~i5n ragyok. - Aki nonban Mnraodinit brmapla aa 6a: nagy tudomány u iMttUtrtmJaó férfiú.____ «
RQSEEFELD LAJOS, , \'. Magy-Kainíayán, ]
Zala, 82. atám. (8. lap.)
EGYEDÜLI JL SEGÉLY
eiveaitttt vagy elgyaitgUjt férfieröaál ([Impotenciát tt uj ca. éa-ítir.- éeetarfa/waraff kifzü-lékkel, foltra nflta Véhflttf, külatfleges; jó\'éllát mellett ártalmatlan, kellemee a< ingerlétt irt* «aró gyógymód. — Hírnevet tanárok elitmtró okiratai 4t legmelegebb orrom ajéolnot. — Ttlja^wT MgyOgyidtak k^aiHHai—fc asrai "BaeTnélklll ájuljál buiBálaw. - Porit t*étkQld*» eao«»golái titoktartó. Tartatom ét átállító ki aam teheti.
^ÉrJ Carl Altmann ZZJfrtf"*"* \'
1893. anguutda hd «-án.
As agy ad öli ralódl aogtl
Csodabalzsam
erője ós hité—i
Kltéréltg tfftUn it mlli ipdUt gyártáH tt én. titáai helyé t ri<Mp«l-u<pmrtti, tnlijűi
hirdetések.
149.—V. 898. aa.
Árverési hirdetmény.
Alulirt bér. rágrahaM mml íflakirWiUaai,| hogy f^t«TtT"^i {ártihfrrt«ág|IÍilfc ltÍ^ri^ 892. aatara végaÉie követfeeziáWn Dr. Cee»4i pete Kábáén figjrréd letenyei lakot által kép-afflE Cntimailia-JÓKgef valRwkaí lakot jivsatj: Tóth György putffamtgyarodi lakos végreJjai-táai taenreaaítélTen 100 frt toka köreteiét Ét jár. erejéig fogánatoéitótt kielégiléel végrebjatés utján lefoglalt éa 481 Írtra bwtftlt rótta, tténa, gabona, *nlma .kél mWr, eketaligar borona, lórj^ ét caikúfból álló InjOaágok nyilránoe ártérla utján eladatnak.
Mely árteréének a letenyeHtir.- járéabiróeág ■ "M*mt-p398.ia kMtdO régaéae folytán f 100 frt tdke, eaaak 1886. ári január hí 7-ik
lBriAff I* a Tlt«f\'4k trim»\'ti .t^dig fftatiiij
un 48 fri flt tirhaii bíróilag már megáltapítoü, raltaiiut t még telmerhlendft kttlttegek erejéig;" Puéala-Magy árodon- tlperet lakáaánél leendó
IMBS. éri aagiuMlna hé T ik aapjlaak
déleiOIII 10 érája határidőül kitBieiik, a abboa a venni atándáko-a6k oly megjegytéaiel hivatnak meg; hogy aa 4lrfaUtt lBgóéágok kOapépulUetáe mellett a leg-lobbet igécooek \'btcaáro alfll i» elfognak adatni. Kait Leteayén, 1893. ári joniaa hó 24én.
(413) — r - 8CHMIDT JASÖS^ hir. végrehajtó.
a i\'huw* *i téi\'an aiawitc^iif*
XXXXXXXXXXXPX
TH1ERBY A. gyógy szerééi
Prtgrtda baa, (H>rváltrné()
t klíma kaSőlig ét Mtébt ubsái. \\rroaMMm *««»«
ffímtttr a tWt- It wmíT btUg JfM, tjj/Mi a Hurutot, mtf. ttünMi «tfaé»>. ttmmUulim g fájdalmat köllögift H metfyáffitja Myn/ajta BfljilLl&jeM
~ WTO^im atáar. p. -Árverési hirdetmény.
Alulirt kikQldüti bir.fégrehajtó. ai 1881, 4.I»X. t-c*. lOt § a értelmében etaoael kftahirrá tatai, hogy .a nagy-kanismii Kf. jlBBWrtWg 4408/898: fáma régiéit által Qietmgei Joaaia nagy-ktni ual éa Drexler Frigyen bécti lakot javára. Rad-rányi Henrik ^U|f%nitn8Í lakna elttn 8Ó0 frt., éa Í2Hin. 06 lr. lüke, ennek ób pedig; a 800 iarintoak 1»98 éri áprilU hó ü4-t(JI,» IHH forintnak padig: 1898. éri májua hó 8-ik napjától námilandó 8 uátalék kamatai ét eddig taaaaan ÍM frt 96 kr é* 44 frt V> kr perkölt-•ég eniáig elrendelt kielégité"i végrahajiát alkalmára! biróiltg laloglatt éa 820 Irt. 20 krrt bécaült bútorok, rnhanemOek éa egyéb tárgyak (fagy-Kaoiatán tlperea lakáaán IMS Ik évi aagattlaihé 14>fk napján
441111a I Arakor | továbbá; ugyaaaa nap délután 4 órakor alperat Ucleléhan ktiuialáta láhbek, állványok, vgrrtaip 4a egyabékbAI álló ing^aágollk nyilvánoa árvarét utján eladatoak.
jCatti árrrfééékhéi a venni mándékoink raan> aaf uty t»egj>gy»étaal blrataaa m»g, liaar—aa áriatatl ingáatiok aiu árvtréten, »• 18B1. éri U. 1,-ea. 107. l-a érUlmében a léftAbbat Igé-rOaek hentáron alul la ai fognak adatni.
Aa e\'érvaraatndO (ngóeágok vételára at 1881. ári I.X, t. o. Í0». | ában megéjlapltolt feltélé-lak a>erinl ieea kiliataadA.
K«lt Nagy Kininén, lh9B.érl aáju bó Mik napién ItAllCB tlYftitllY,
jilfli klr, biróaégi vé|reha|tó.
ixxxrxxxxxvyooti
ét rtlndijégádr. í. Minden Uxt wggyégylt gyllwwe. á. llfg.
a feij, gyoiaor és bü-bíteptgíkef, fflíg gjronlorgirúét, kotlkU k Wtttttért. 8, Oyi-gjitJ* u uuv ét mtgndbu Uti « »»l« Járt (tyUinaktl é. Gytngt káltjtt hmtisn It rtr-ttntiti, tlMtitji á Tátit, etOBxtitja a iypoehotdrilt ét atltacktUálát triÍMl tt Uvágrat-ét —étitht 7. Kilété bilin (ogfijüs «Um. . ,„,,., „ traki* ípgtk ét tté|mr«anééa •Hull. 8. UUnl túr gUinták át » »ertiotéké wewt ^üudKrig. tplltprit ét wké< — *4f - „11,1. 9. KUMleg ettáéi battm
—tr rtal/MiM muultn jaindon nhrt njr« ngjr régin, tBUt-it Ubt tqj 4U*. „kfwtrn; urbéattrt, kéhiaUrt, általárt HMmélcttkrtf égW nUkr* (ityuoLra, rahn It kiéténkn. klMiwymitrtl Jntikrt «tb. ét ilailiit^t » fiiajitt, ligáit, Híiggitiít, eaut, ftléÜáC itb. uűrSl t kiMNU FiuniliU nUiftái Utalt te]vlliíMlti»t tjrtjt TO. T^rtntléi árr MMMg Wilt VIWin ktHIgkint kttitlu érttkt kátliwr, mtj Uttoi oW m Uljim árttlntlltt it nindtn *— lidbo «láí saslj XTtaéat atg ktllná lennie. Egyetlen egy kűérlit Jabbtn aiiijül tt •kUt Mmt • birdiUt. I WIuu awk skkor vtládl ét buatijtiUu, kt minden Dtltrtkot eitut iártbt™ly tu, metvbe \'i-ftw ,,AtioJf Tkttrry. ÁfutUm t-m Seéate-Ifnftl t» hrtfrmd*" rta -ktayaaiára, nltéta. ptlMikm Ivártt cwloli na ét knittVt" tliiittihi vta catrvvt, moly itttihliln - fonl litrt ét hiáu ■élltl |tJj fT t*t-kitér Minden máj nem nerremet nWi tánlgai át Wirt ■időn ktomgolt Wlttta hamu ét ítéitit át ártilmn lirét nireket tirtalnii nitt „Mt" etb tikit itauta.
liuaái. SlKtitttkat ét Ituntit > itiljngjtüMtny dapjin t3rvéi)iirg ébUain iptgy t káaiiitTánjrak énutléit. A migtt birodilmi kmminy aikértéi bí-•oiyitráiyi (6181. M. B. IUU8] Tigyi vizegi tlavjét tté mondja, hogy kittitaünyini nem tartilata éiiuui éi Ultott aiyigokat. A hói a tiihemwnié raktára Ifiinct, twá közvetlen rendelni, trinlkii rímmtí : Aa dii SfletMeirfefirtih dea A. Tkitny in JViy-mda bti Rohitsch-Sauerbrunn. ír it oeitrikTuagj-nr blrodilom kéwaely kelyieágáke báiaittie IS Út -vtgy a dnplipatacrt 4 korouj, Bű kin TrgT JKLJWtágiűwak, t» korem ee fillér; (rnko BaniiBi á* lf«i itiTtaki 11 kii Vagy I dnplipalick 8 korona, aít Mi vagy 10 -dnpltpálack 15 korona. KfUdCi illtigei Itttét ngy UtáttJéW Mellltt Arfű// Tkitm flránwertw h-^fnuli-buw, ttaftVorft Stír ti »m mrifttt. láayunl\'iakléi Pát. Mtgwwitáe uáaári Vértea aj "tj\'eaerlei ttögoas kipkató Prágébu Faiti Ifu., FfitA J, T. Xibnt Bt*. i»„ Sllít Ttpl Zombali P., Paninbitk Plmr Tk , Moldnutboip Orimn ,S„ Neu Straschniti Zlmturkaki J., Grottan Brady K. rtlttfc üi»o« Emil.; M.-WWíkircben Krigltltii J., IL-Altatidt Htffiaua 11, Hof Srollt E. WagHtét Sliontlk H. Prlgtrltn Stuhllk Tk., Ntnil Oienáyá Pwntiriei I n Tanénál táktai Bt- llfiiHet Bridnctn L., Ilajilu-Dorog Báj\'iingtr S., Ü-kér Stgastd fü: ignai PMitt lé WIMIétl BHíitic SBhome] W ,\' Baték Dáírlá U Niáálw Hoeenhld J. 4*1. a-1
0000000000000000000 oooocooooooooooo
t --------Vilá^rliirü--------------" " J J.
J„Les Derniéres Cartouches és Lohengrinu[
1 féle Mxlvnrkfá|>(a|»ir |
i • j Brauxutein fréres gyárából, Párizsban k
. i ; 8A BoalaTUd BxalmuM 05. [
| A Braunataln fráraa niég oaakia Qaaalcourtban (S. 0,i franozlaországbamliHezS F2 uját paslrgyárinak kAniittnényAt hozza forgalrimba. r*
4 BlIB ml í illte tl^tl lliptli Muitt toldtl %ttMB»ÍEÍ I pnitípp iMlaUuk tekuMit i
~—~á ulnrClg^itrái nfratkakttrly riérattíénére >»4*ai nárUakUr kthiégt
| Bécsben, I. Schottenring* 25. ss. a. |
i át általunk a .„Ln áeraléret Oarteathn" f"lp pltpirtiM k\' iltc ti vnlü li fnm ii.i liivarktpapir, valamint» a rtlMl tnneiti aatvarVahliralg, utnlynól mimWn paplrtnk „Brtaatáeia. á\'féitt" «»t -vWl,-----,-----k
J miniitH Harlnbergl nag) ktmkrééikfa, eaWmf miWni magy. kir, éthéty. I léudtkea Itaphalék » I
oooooooooooooooooo ooooooooooooooooo
■ fis
I *jU Z
1,1 H» E-i MfSÍpf f
ülfmfi
UiPgt
llj! ."i\'Htrlii I - I -"J^iW H> i^.

pAAAAMAAAAAAÍKm
M Jí\' kÖí\'3 raBBJi _ aaS
m 1 !ü Is 2 »■« 51 P
Bfefeifír 1
1 1 8 1 s ügi
W F! 2- ^
rfeiMTffe s -if
HHHHHBHMHIHI KüS
Wasmuth I
tpbifM j, -
Zulu 81. ntáin. (7. lap.)
1899 auguwtua M 8 áa.
■ I órAUmi.
h- ™*aGi —-----~r
8X8+ ó<a ulitbt-nl 1 tivolit mindi n TYÚKSZEMET. 1
fog i)ni dra 601 tr., rléMr* MU k>\\ U j itOü*\' mMt Wr-1 mtnh* ÁMtiiLMa \' jvJWim^i /fiaMri Uui/nfittl,—Kiuilf-ulfta
/OOCXXXXXXXXXXXXXX\'X
r Ganz és Társa-
>! vasöntő <s gépgyárréazvénytáreulat (888)
X H u d a p « m I* ii fn o h r r • •• «r fh a n Héra mrllflt,
"Íjiíljá: VBÍiíSi halAaágalf, ratamin! a nagy JMmfy fojtimAí rtlifUtrU
kilijiifí kimfttuií orvén 3 ". ... ______.
riltúui itiki «l«ktnaM rfft4ii«r^t,
\'ml) IaSaiÍTÍ laaai, Imgy *H » |<t! U»alaa4 rbwMk «r«J4( 1« fclkaaiailkaaalk akár nfi. rtNMk iip Ipart v*llalaiak kfilllilUitn, akár |(pik taJIMn. Hty Ituuaul »!-kalmaaatk iwn rafdaawt binyákbu h ol/aa (aadaatfokbia, hol itlrgltj auli Idajén éj|al 1« dolpunak
//. 1\'ArAk J m-l if/föf/yiurhirii,
KifkitA Ni|fK«al\'uán t
Rosenfeld Adolfnál. w
m
3*0*
Mana it .Tára* muBmíí ü ylpyyár ritztinptárutUU ajánl, továbbá ;
jUnöVÖt 1 *M0UI»ír hifiim, imnp » ttC|)CUl mm éve* faJUMn,
■i Mtmm
Hemerun auilyak míg ktekk aulaakkaa —Ii alHuyl>Ml|liaB ilulfUl 111 I tltHwkT hM itftaa etil- I nlaalat ag4aa MhakirnlirtMkHi likai," kart kparakat, Hilaav aubadalaa «m> | PjTigknf toll ás aallalaaa gj*r-
rinl báajraranlak a tfflb ijrarl ruatak rakatra, < Uu|)Giul táa*r». "\' mtUMibn wlídMMVil vaaatl kiadkil "V j Tnptiillitot viiujonyok aaarlat taarkaaatva,
lí PIWlPOPM bl\'PhtPl X\'aHMaMI a 1 lHlBlIUidl paataa iiiMIjwIimI
mmm eíuibieibi i MeMtoM
k<rn»aK»MI ■ aaatlktl. k«r*|ttaUal kaaga rakat ii baamint-rttktt *prlt4-fép~«kk«x k golyó* taMlraunout.
illó noMti,
hj nr *
Wprnl.
Priotlta kapcsolókat • djrnamoméUrakat.
f
O f
o
s 0
Hirdetések
felvétetnek
Fischel Fülöo
kttnyvkaraakwlíaében
Nagy Kanizsán.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
^rlilick
-féle vasöntöde és gépgyár részvénytársaság\' y~ BVDAPERTEI.
«f»r <fa IratAk I VI. IHfLtT, lft»* ViCH VT —
Váraat lro«u ta rakiar I ronii am< Itt v-lTCa* il. mk raktár i
HkKF.rKkl l\'T H
B«r| W fg«NitH«||ttgvjí haiMvI\'nu mr|«i<«rilTJ (a fogak atápiága)
lUlHlü atlktloaliallaa _V fogtlutllé iiar.
J nlilt IdtuT a iiaa"
Íliaart tlatiaail
El h klIAMli
lkwlv»«Hlili arad" ■tayal liaaittl\' 1
ilkalaa* űtaata*-|l«mi, uiclirtK" Pa liaavatUtatl
^IMn kxali hm ____...i
GAz- ós járgánycséplö-kószflletok
:—-----aaáaw oltó dijakkal kilBalaltlI--
szab. ScWick-ftlr-Mi 3 vaw ekék
niéiyitö.*\' ttgy^temua auál-ekék,
aiaMI tCHLIi a. áa TIBATS-Ma
egyvasiL ekék, talajmivelő-eszközöky
yaiamlnt Scbiíct-réle mi Haladá§jMiElÉíl
TitanMtoyktaalU |taak, diitM, *rUaaalaaak k I ilUnual ias<a>á|l |tpak. Matt aaaarlkal Ut» ■ klll k ■arakwkt anrtt |é>ak te Itkaaatla c*Mk J a aaklllltaté aara«l raaaUk uk.
IMi,|i llaataal frlMMlak. U(|aláa}aaaM ámk ~ Arjrtr»«kok litfM ta tMBialii —
^SS
ll4 \\ In M ...u-flftT >»"*li>» ii f*
!Sl \\ \\a aa airiaart ila* i J> __ i__
• VU
M> 1 **
Ilii > tiaaaaM tinóin RllUlU, érUkla-
UUa , _
lalaktlU \\a"». í
Ugjgl)b \\
Mnllm/Hr\'fiir uuáa tilon, A lnuftl-M> Urtk Ml való #lii< afrAffc
miHilin (ití, mtlliitl ((>•
- Idlk»i4k,
polfárr I Uatl awirtM.*
—■f<WMlt—fW
t Ra|<katA nli \\ (Un |
aaartaaatl, II
> UiÉ»\'trai
•41 alt
r
Hirdetmény I
Aíulirott v&rOSl tüMCs Töszóről ezernél lrftahirrrt tétetik, hogy a helybeli .ku^Jhű&véd-laktanyánál szükséges ujabbi árMékazékeképIláárnunkálatai ~ ;
folyó évi augusztus hó 14-én délelőtt 10 órakor,
a városház tanáfiR tormóbeii, azt és Írásbeli zárt iy^platok. mellett tartandó nyilvános árlejtés utján fognak kiadatni.
Pályázni óhajtó vállalkozók felhivatnak, hogy zárt írásbeli ajánlataikat, a költségelőirányzatban kitüntetett építési költség lOVának Megfelelő bánatpénzzel ellátva, a íent kitűzött határidőben, a kiküldött bizottság kezére annál is inkább: adják i)e, mivel a később érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak
A^épitkozésre vonatkozó tervés költségvetésa városi tanáos-teremben megtekintheti 414 1—1
Nagy*KaniiaAn, 1888. juliua S5-éii.
A városi tanács.
mmm
? I
1893. augusztus f»6 « »n
raaárnap
KLTTHIA ZSIR
legjobb vódtiszer járványt* be
—i >«f ■<(iniii i <■ fcmiiiitu. ■C IfftMkl^kk IIUiMI, Ml él Ukraalfé hsjpvr. H í— faltér, réwuia. és airg» — TtgyUtg analyiálUB tjialn Dr. Pahl J. J, em. Ur. tuér Mial »*M>u
tő 7-TBttgnBSr* terelek kdvelketg amftktci;_____
\\ wilter Sarolta, a, Hr7 »4r. nUiai Bécac Beeth Lola, cs. far. ndv. opwa é««ki»l Séct.. \'{ ItkHpr i»lM*»i c«. %ir. opert liitwl Béta.
---riiai naa, ■iitiii ■ in U) ■íiMmíi m>a _
Odllon Heleaa, sxinéasnö > német sépaxlflliéuál Bécsben.
__** m |ji| El HÍ a Iriri ndv. eptn tneku Séabta, «tk
\' ~-----Efjf dohot ára % >frt — tr.,
——~Ptinv4ttel rtgr az összeg előleges beküldése pián tüldetíE .— Knphm ó a lagttbb IIIstufN, g/lg;iMr brrfu keádrtMi éw yyéff utrUrton.
•arat tlttsékl
—rr" ** "■-\'——
gyinu,
[ ■ifli íi \'Tilliilli a.
JOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA
Az ihárosi bórnökséft q
1800 terjedelmű erdőségében a gubacsszedési-jog folyó X
Wre tiadanffó. - "M^fc bármikor megtekinthetők\' ö
Felvilágosítással szolgál Dr.Hirsch Alfréd, C s i c 8 ó- X puszta. •-—\' ■ \'.-\'■•
tT." j^TBfcre^jBq^yr*Vasatállomáa: Csurgó. n
«wttfit
Leírások ingyen
FörakŰf: Budipesten, Lipót körút 211 Iga*gafói4|: Ridein-lürdöben. íStyri*.)
Képrl»atatj>acr
üreircwdiUHtM hmnmi ^/melmcHit^-Jtiiiiéfltilíí jelel tt követketök t1 4 lei>MtéíeVt Bv«g. 2. A %öherk ttév,
irat 15 kr„ SO kr., SO kp. ém 1 tri. 1
Haphattf - MfySlMlaaAn-v-lfaMaUiaéa* IóméI, A. IfUwjUqUj^jf) Rownberg Miksa -Sittgayni éíL=&Ut t,.\', N«u 4* Klitft, írmntlrlfrtllf, Ítj; Ifhohst fsnnia, Mlrton «» ttobw, RownflM Adolf é» Fin. enAktoriiyAn - Strahia Teatvi-ifííkj Orunor T«i|bi!n)lf, Rftorlrb, Mjkaft, lUV. CfÜh.H* L |jfi|fn. Cwr|4s : Friad Albert, Kreialer Géia, Sohwara Béla. Kéaathelyen: LnnUay Kepíí, Waaub Farandi, Oiinis Pál, Marion Húr, Agontpn SUigmoftd, Sohlaiffor A. Xnl*-Egeraaefcen i Kaaatar S&ador, Roaaa-Ibai B. Hul)ln«».l(y A\'lnll, ISnv; dr. Ilngor, (iy»r»aiy Vilmo*. Wiln JóoAa uiída, H»«balUar M éi táraa. P«rl»k»a: Soatacks Pil; Is Kmntniu Viktornál. ISaraallbau s Kufiir JauOnél, .
%*wniíl,oir Kj|H)liflí Fíilíip UptulajdonoinAI Nagy-Kaniaain, 1898
jf ii n c J » b b m ii elismert h i«r ns 1 ji d « u f.é I «*.r » v a r .« II e a
---1-------■—\' . " Aiwns
33. SIMS.
•^ygy-Kanizga, 189B1. -itúguaztHS 13-án,
XXII évíolyam.
ri.itui OiUy-Ua,
14. lilliaH • Uy —Ilii rtain --■».—■ >■■> i f
UnMülln Itnlil tnk WBWI Hfc-i
ZALA
BMéUnMi WmHi tpSIst AuU HUf My-
ihbrvartm iui:
?>*■ ÉW IftJMfM <• ftt) HM—lisífill SSöBjfc, SspWIvw 1 korosa 60 IlUr (IH)
DiMMt Jsláajs— ■t«ltt»Hi>
(Wnkk klHHH> rwu.
Politikai és vegyes tartalmü fieölapf ~
1 ffiigy-Ktnlzsa\'- *» <lél-gl«t raT|f<kn<iiiJttk, aBMmnysstttst, sí tjl«r éa kereake*; Manttta, pUteesaia k>. deimi biak, a Sagy-kanizsai aegélyegylit-CóVHlHM M K lCiéttytf\' t8jUttWI|WNÉHft| i ifinpn ii in ,1pppa ii i
-. ■ \' hivatalos kőzlönve. SUássM»ik, nlnlal * kirfeUnl
N«f|eleatk Hafj-Kaaiuán fcrtenklnt egyszer: VMáfnnp.
MfliHsikw
-------- m Nh k«ar».
" Bld-"" -
^Iinhlwta iittml
A román ifjúiig
ff) A Blidapesten "megjelenő >Egyetem í Lapoki (a magyar diákság közlönye), m évi július- 30-iki számában méltóan vá , |k»aol a román diákság maniteotumára, —
az európsíSigyetemek diákságához fordul, i etében épAr Orowország mellé állítható ugy*nazoknl hazudva, a miket fajtestvé- Románia A ki figyelemmel kiaéri a nem-reik itthoir haaudlak,a ugyanoly basa- seúk fejlődést törekvéeeit, aa aaép fejese-áruié frázisokat hangoztatva, miket amazok tet irhát .arról a humaniamuaról, — mely a nagysaebeiii conferencién hazpdtak. IftimAniAban honol. Saját»ágo« aa, hpgy Nem kiguiiyoláHH aj a civilizációf»|£jtu»»n5pen ama asép eszmék nevében fordulnak
melyet a nagyszebeni ngy nevesétt_ román I kor ez aa ifjúság a civilizáció n e- ők Európához, .nelyek náluk legkeyésbbé
vében fordul »t egyetemi ifjúsághoz, öltöttek tea tet. (\'<nk ugy dobálódsnak a hogy legyenek segitségőkre, — nehogy a civilizál ió, hemamemw, ezabadaág,. béke Magyaroraaágban élő Románok tovább is I nevekkai, a nélktll, hogy esas éretlen if-rabszolgák legyenek. - ~,. \'. 1 [ jtuác tudatában volnn • nagy eszmék je-
. Ugyan micsoda civilizáció nevében for-1 lentőságének. Persze, hogy. e metlett végts-dul ez Ifjúság Éarópánoz. Hálván.román j lentH feldicsérik, a derék román népet,—
éivílíütió ? hyentwa -ismer, a világon aenki. A«i egész romftti ^wyilizátió" fmilCig
mely annyi\', dV; annyit ésenved. —* Iga-fcuk lelie*^ la^jMH fconiÁnjftiknt gondol már, i a mi ilufft Viyi, ir 11 ör<íMft"fttáh>| i^tf; htJfct bimIiJ biifl..y nizouy ok\'
romíi ctí íiwAtííról: zmjcnT^itpsAg-^mégWettt nem valami ingyléare méltó életet él* nem eaél a arónika. Vannak müvek em-| iiek •— ■ valóban Tieaa Jebat szegényebb
életet elképzelni, mint a románé odabasa; még annyi szab*d*ága sincs neki, mint a
eoiigrüaua alkalmiból sok millió példány -ban most már másodi/ben az európai egyetemi ifjúságii z intézett. — Azt mönd-I Wi, hogy ttkéiiőliiITitafii11. mi kiillim
I volnft\' nriondaHUn^-Jiogy egyszer mindenkorra Méltóan végShtt vele, sajnálkozását "^firrjHTM fólflf*, hogy; kwHilWflT B im sIÓU Itibuipálutl <ttrme4»ényét ««tte, alt figyelemre méltatta, és velBk
| polwrt^iAbfr—hnaUttkózottaé__
Kétségtelen, hogy a románok üzelmei itfntjntzábsn figyelmet érdemelnek ;.figytl- berek • románok kflztyt, de ua a míívelt-
met érdemet az sz-- arcátlunság, melyjyol Uég francih mdveltség. A fejlődé*, a mfi- _v_
a magyar álUmot gyalázzák, h msgynr-, velődés feltételei meg vaitnak adva a ma- mi románjainknak, ifanetn vaksággal vau-ságot a mttveit világ areoffajjp elé bor- jfytrorazági románnak, a hol évrói évre| nak fik megverve, a \\ mi megelégedet\' ^owk^-\'bwnfllHf=f»hÉirAeiMalfc^=aápahuaáf, p[yi<TOpndik [románjaink játéklabdáivá válnak egy pár ; melyeket dk e Uazitóan íJtS^nl jténytslr-J az anyafjttét; De tjfaWn Oláliország^j-nngyazftju agitat»rua>, ^.Ik a—amuite nek ; sít áa égbeklíífÖ ssaniolságol, öiely" T>SrWsV.TJlBtt Ifttgy-Románia mttveluége akarnak haKszni, s » "zegény nép fiTTérei-alatt ók nyOgnek, 8 hogyha a mi román> nagyon alantas fokon áll a népoktatás oly [bői élősködni. Ez sikerült nekik eddig, a jftintc" tl a gy-bzeben beit; itt ti hszában, — •bban n országban, — a hol ők állítólag —atwyirn tlnyomstnsk nyelv lik ben, nemze-tiségükben — Ipán fgBtB^ JjUflfw gyalázták á magyar liHftt,\'** mi termé* saeteaabb, mjnt bogy a par nobile fratrum —~ a bukaresti román dtjlraág..tgy_arqákj lan manife*iu<aban, —- mely a románság IiHZÍjf jellomét maniCsstálja osak kellően,
primitív, Hogy még sojtáiffog tartani, — mi vei j sikerült, "s mivel insceniroxhatlák aat üítg i ntfl\'i\'l áHftmok ni\'tts\'? h*ryst frfr:ja neveseteB bécsi utat, i moel a nagyssr-hét magénak. Annál arcátlanabb a román beni fonferenciít, nagyot nőtt ^ tafajúk ;
BfartlÉi, mely jnbbfl osele [de hat azt hiseallk, ez«A sz emberek nem ktdxték..JuL tanulnsj s \'megvetni\' \' segítené sokáig fögnfS mAr tetszeleghetni magok" a román műveltség alapjait, mert BoáRMrtrj nalni,-nyilvánvaló .hazaárulás pose-jában a civilizátió, hanem a humanismus nevé-imert * magyai kormány végre nem fogi* ben kimet segítséget a ssanifr^- msfysrj Tmg\'0fhninit fiögy. letnéySi^t\' tgy féirems-línyniffilt sltnn rii(ti| hnsaasismas tski"- j gysrAsmk, ■ aat higyjéET bogy éa nélA
A ttZALA" tárcája.
A mult.
-—•• A. \'jULA"" utiM tircáji. —
i ^nra<i.i^<ftiín«iig\'|tgimi nagy bámulatot
keltett egy nspon Hsmvsy Zoltán menieWésr, ki Jlatsl, \'gyBnyfirtt szép feleségével nagyurias, kftntif«ii niodorml lajtai! végig a bslaionl lllrdö ssplansde-jás.
Az ilyeiufeltttfló pár még másutt sem maradhatott volna aa ismeretlenség boldogító homályéban ; Keszthelyen pedtg^nemcsk a fölkeltett bámulatnak, bantm egész mondakörnek tárgyává lett. Fürdőhelyeken bővében teremnek a návie-- lensVg hoisátyábs rejtőzöl^ dtykóufc Hőmérők, akik minden lérfl múltjából tódnak -csinálni — olyan IBrlántlél^- afllvel legalább is égy ttl-ostrs való ass«oay kompAnil tátva Tsr.~
Hamvay Zoltánról sleMu eiak annyit tudtak, hagy lalabonssn\' Rrdély bércol kOsél jótt lile a boay Igen iMyones-^mDfr jaheT, mSTt" sgSssen grós módpn K
Ebbea egy normális, kBsfineógaa gondolkoiAsu ember nem talált volna semmi kti\'Qnösnt; de a fBrdOl Hotaér-saesonyok már kfl\'tbifeé\'k talál.; ták Mert hát ilyaa llatal pár márt jUtt Erdély-bői Ide a RsMos partjára ftéainl, mikor ott krt-selbes Is vanaek pompls SrfSlébaiyek, ebei ta-lálkattak volna maguk boa f»w, asgyon stAkeló tAraeilggt éa tokkal jobban\' aaorekoibaUak I
volná? Már ebben kell valaaai fontos kőről ménynek rejlani. \' • \'L_
HngjHsní^y f\' "II i iilflkilf sstlitm nr as[Mor lalat kőzi már egészen bnosyos; iraft annak\' aaíndea aoi-dnlstn teljraeh kifogástalan. Föllépése, modora nemcsak nagygrlasan béditó, hanoin* annyira sereeetienöl elegáns, hogy a (Urdöi, ar^tv-Aa* la|«A| fsléaágua ahusiial laei—meg)elsntsnt és
A női koivílémény abban Allápodoit meg, — bogy aa a stt|^ Hsai«ayné bizonyosan a ko qtoit egyenesen férje karjai közé ; azért otyaft aSiBIfr EffSJttTiern stkzatoa^ aaért olyan bálortataa a fitllépéae. Sőt as sem leheletlen, hogy aa áxlatlan apáoa-neveléat a deli szép Hamvay uféle regéayea mrtdon, tufán szülői akarat ellenére, operetlbeR furTanggil Őtatr* karjai kftsá. sőt II s lasiiléasiaibb. -mart ei rajta, j magyaráaaa meg egyattal aat a körülményt is, hogy Erdély gySoyArfl néreei közöl ide jöttek
jaj bek,,őrülne a Csamegl-kodez, ha egyik-másik ■sem olyan nsgy tiuzgjUOuimsl csüngne
mi»a elegnns«mozdula(a Hamvayn. i __. . .
Tesrtartáss, lépése, msgbajlása, állása, MttttesjthHHést kemni; Ida a teljes ismeretiewaég egy és kalapemelése mlniává lett as sranyflaislságl hangiixágábs, hol Őket angilletó, nagyőri módon élőit; akik nem akarták—elhinni, — bogy osak nem is szórakozlíatnalf. IMait bsi mieeada ma-aféla közönséges földbirtokos. Okvetlenül va- Hátságot is találhatna ittVegy olyaa világlátott, látni inkoinlloban rvjtósködö nölnsk vagy bá- Váltoaatoseághoa esokott Wsuiáéyss egyén, aki rónak kell lennie. Ebböa ajmeaényhfta a nök már bizonyára a kontinens iggkivátúbb színévi
ir ceatlakostak, mart as ^gétségteleoAI állott elöltük la, hogy Hamviy nemesak kifogástalan, líltsszortt gavallér, lumeB>#gé<s lényéoen van
éa áeaéesl taleatamáiban is étégsser gyönyörkö-dftltfi Micsoda élzaaatat DTUftkat neki ea a fürdőhely, ahol egy a mQigén\\ék kielégítésén
ValemF szókáirnn,""\'viilnnutiTromlkivöli,-valauii: ugyan dicséretesen, de eredménytelent)! buzgói
aiánozballan báj, amlTktiuhaTztlsu je\'e a> tidfar kipttiít/iülti
Hnmmrhát- a-leleségaJL.
A RKé\'psége; a larmats anaak is elég nsgy^ rirí; de föllépéaét>an, modorában olyan toldata bátortalanság mutaikoalk, amiből két kö rülmíuyio lehet miiidun kélságnt klsárólag ktt-vatksaietni. Vagy nem abbéi a levesöböl való, ahol a fáris nevelkedett a ast a bámulatoe lltmm-ságot magAbá nlvts; vagy padig sgysussen a* apáea jtoluatorl.ól teaette ői Hsmvay Zoltán aa o)tArbó<. Vagy.,* vagy !..,•<•
kodé sklntánnlái muiattyja aeténg^nt a közön • aégel vagy néha néha jótékony.célra- hangyer-senyaö ifiletiánVöb tsrtják boro»tyAn«kÜs fejő kit n\' Tmpi dlc S Sg 1 11 ■• elé I Mindez oaak kIMhl séges halaadóaak, alé\'» jámbor, ttdmrUfldm, kös^poestálybeii egyéaeknek való ; aftje igas-hítU, rögökhöz ragaaakodé, törölmelazetl ma-. gyarokaak, kik Marcalitól Keszthelyig járják a* etiröpai ntst s akiknek Megy-Kamsae már New-Yotk szomszédságában taksáik. Hogyan mulat-mivsl asórakothatnék itt magasabb igényt!
i>H|tii
szellemével aa elegaae Hamvay ?
1
lUff-Kanucu vasárnap. __
agyéb, mint gyengeség Tebát re ál-laaobatalofoiiak la kell *ujt»ni aa arcátlan lágahnatdkaf, kik a íajfj Olöletet szítják, a béké* kötníép békéjét aavarják a pnaate dgéelifll a aaját uaLőkrt iHgfta*», ppját «»tMwk béké* fejlődérét gátolják.
-8 Ita \'f]..... áraaiii mm illanj.
_ falom sajtó karját, elbgjnak ismét teáikba, ii íalliagj iiik Tia—ím?8 H^--^-1
Zafc M*f». (*. kp.}
1895. swgoazter-fw> !8-«n
Jókai jnbiUumi..
haladásának Mplr^a irodalmi Irodalomnak
Egy Maiwt 1ijlmt*lgi nnkntfjpai i Igj M
a oputaü íl*ire hajó — rendkívüli er^jlt gidni n*a teher
Na visasatakinifink a muliba a basánk vi*ao nyaii figy*lsm»el kUérjttk, mípdjirt m*fgyöső-dást szerezhetünk a* áliiiáa valóságáról.
Tekintsük esak Mária Törtei* korasakát ; vájjon milyen állapotban volt akkor namaetttnk, irodalmunk. — A főnemesség a bécti udvarral ralrt gyakori érintkezés, blsae*igk8té*ek folytán Icvelkesie nemseti erkőlceit, elfeledi* 6Íé ■jiTiÜ h wnk átall
Aa ideg** oraségból bevándorló iparosok n*gy •arat* a n twet nyelvnek <*it kauoo* szolgá-latul; a tfiaáp naa»éy támdalml »flr*fvt~dftil voll, megyék ésJorszáVgyülések kBveleT atiotén latiaki levitték ki gondolataikat, -r ekként • magyarnyelv már erek a kunyECTfim tengette iratoifaágoá áfáiét.
Maaatü harnak *l nlill a iianifálf nfftf1 iaaa aftriá Twéaw w.éilé arra
sóit a«, raivopk u aaéfea Mkgyaiutaaág §mu-•áin: a te\'hók Mti«t»*iak ■ kslst agán fal-pirot\'oll a kajMl, melyei oly nép nap volt kr<v*tendő.
Etek után Ilik József rendal*<e, mely aseai-Mira idafe»nT*lv*t aaraoeeolt,. későn jftit. A Kárpátoktól *i Adriáig egy \'
mrlyre aaagyaroyelv é* iradw >nt nitt Mfm ~Láa*« tiríkaryrtr ftjlfldétt ki a laaM *r-kS\'cMÍnak vinmálJitáaa érdekéken.
Klénn iró-tHg tájUgi^Ht, kA "f j*"*****-náikolózéai, llná*á£*i kníiTnímnT a Ijijnigjiiffir l*>k*M é*«el végeztek j>ebéz maukájukst
Ti fiiiBfl ijiMn tfljadt j
ajy-azt i**T8iá*tia wa
Még a vílágkai15, wly trónokat dSatött tosze
BMiMi.hr nlakil»lt *lr sem VOlt | elhintett asiméi a a*o»*t -jöabjaiaak aavréból

TfPBlr^"
Ezek otáa néhány évtizedei ttagnr**,a magyar •ajló, a ntagysr irodalom \'géa egy fsülag tűnt. Jel. — Eleinte oi^k kaWányan vilagftoiT, A* fcflüák»d>a*t *a ■ b«UM«r*Wll lltat Ifcrátfll ál-Wvá, lény* cakbamir baviUjítoiia aa *giu oraiágot.
04 volt A, Blidón « ba/K wul>ad<ágáóri k&<-
■ctk tofadáaa. aa irodaloa, «<m#«Mt páiteiáaa, bMMV*M«nf MWrarátok r«nd képvaaé. Madtn jÁért t* aeaaaért ialkaaik) kötapaáik kMonyára >»rakoiinának a kf# ta|jai tfcá. a •ml aat in aftrnk, bogv vároaaak lalkanabb jw\'aai nem keftea* oly gyakru — a iriitiMt ♦rdekábea. — a házalta nem kailaiMa maataiaá (tt lyakoraak.
a lárgyV>i brtrehben is aró\'anék, afaatom ai áaéaklfdftt Ínyeimébe.
SertgSf. Dtttű..
ML —Kjraf táMK- <« attfágya ráaar.üw. ki adfáiy
km (.li^iut t „Maijtr tdrat éa ■atráma-ipar Miamii a« aláp«>báiyaib»ni kftrflliri~ cáJ|»T *lefl
dWttallett a wnaattoteitw bóa»k »oráb—t- Ul\' mgni , léjivegwdBliuwel^ ragályok oáÍrái» ^\'"tva. raátal tollántk varika-ara^. — A ^^ hordli pÍMok é* ambéti őröl*-
l>An«t, r ottiggedéii n4pjaíl>4u vígH»/.ta ú, bá«<> ritölfj* né^m^te tkjait ■ müvéöxi tölíévai egy lubb ■ jii»ő íiajnalát ÍMieite.
De tán felesleges is, koxy • kiváló férfin ér dacait bórebbeii t*)!*^****!!!, merijiiszsn .nibos ■iigytr a baxa f&idéja" ki Jókai ganiáliláaaal írt müveit na iaoiemt, ki biitaiáa nélkül i» a
I^ÉfjAfb-ar^ilt fAtdftlna a.nUAvar a.
^■■■■■■■■■MafBi, wn» I i^ailaláÉi a JlaJt att^J Bén^ak által ktbiaan áltlMat k- li^at, bo«j
* «olr tímt kfcflti aiai találknanll. jp \'•■■lár^iU mindmi elfltfV iBm elméjének miaám tl, á*|6iadbtitB kfrátpifrv*! - *»*t*rUll« *olna, ^6|ldo|^lg: ^v6nek ág^ dobbanáaa, lelkének
koir a M^ar BéBannsk "f1" ■■ .........pH, , ,„,,„ iniilitmánafc tíjlwitfiióia
r^±MéPrrégi j|Tjkij|» i aa >öl* Tár oualMt, rtur4g_wa.a«iitalM. .;- ■ • \' I
^•W^áat, —--, . Aa lutaai wadwiléa ^litWWtT^mtoifciB
"«»« rwf \' BO ik árét línieplí a* é< októrJSi I ■ _ _____
. a fuTifa\'ai ial| ^ ptmteti\' életet aa trodaloM | -r_— —---UaA arítáka fitái 50,000 gr. TtlQ éi ata"
-..flipLMI—lUm, ....... . , . 1 At ..iiUaTtinrin^mjteiu aA^n-finh mtr a ^ fj ~ Tnkit tgy lOjMO klakkal kiró váw
• - i waaiai awHláéfa hftMlu királjrná * „magal™., te irodalnm áriáéihoz SeTf8gBtffW!\'l*6*ff g Wfcj.MIH
udvara dkatw talillitflBa t ms fojtl|„|(l> gf , nnnnel ■li.in^v \'-\'"]! lUlBua^dik őiuM. Mfaikoff Twiáki ▼ároaawk
- W Mw^y tt^. inuÁ.úy; 1 ailai *ok raáa átall rétabbw állaaak faan, ■«-szokort elmaradnl-onnaa, liul -a valódi érdemi"" trfmteaeiesebb, ■htboty utaknak iWiji
a rothadó aaervea anyagoktól laijaaea leütve, a
a vátosök- iiax\'án ariá^i munkálataii aamfidteí-^<-al«áilalAt-éa a felgyüt^aia" embari<éa «<yéb kwHadék-aayagokar lOcég jof bonákewréaa a— tal fartfii lenit ve és amgiamniivá. nállibató ka-wskadalatt árat kápeaó naőirágyáv* ialdoffoau. áa értékasitenu . -
A városokban lakó emberek legnagyobb el!
kak, melyeknek évenkrat £ vároai liáóáaág alls: Iföf aaaai áldoiátat:
r Khakim v« áltól, bogy a storoain Osasataufolt épületek éa acük ulcáá ai egáasaéfkas legatük-sögeaabh .elemtí)), a tiasla levegői® tqaxtjak m«g kait H1 ^koitegöl, tn^i— s ■wfw\'6a»a*ait
altalaja aa, mely légió axáaira. uadi í iárnal pl|aBk Hlfáh" *Hn ir\'r^ fcágtflA aBB városokban a* Qrtlébak fakratban, gAdbSktaa bocsáttatnak, a földbe, aaly aráknak folyékony, régiéit atagaiw rít/v, a tajaa6«aaa*g -alyánál (ogva általak a katak vixéb stegfanöttaU áa
döglale<eaaé leazi emberre, állatra egyaráor. £gy embernek éri Qrülék-mannyiaég* kerekeaáai-
testületből indult ki
gyt a*m«* t^alóné|tt l a
XifaaS iliakaak. — hogy Kaainctyval g^-|irtltatt»ártt van raó.. . . _ ,
jlk Bfaa njj* v*Ia r*pM, nia fl|l iili, fik fi itoASiitégéaek wagu síimonalnii állft lákwság egészségébe véaatko<óvá »aft táv*
a Mváfoabaa nem a llataj | él«t gygay8r*in*k, j i^flyalUég* *\'ég HTaneia »rr», hogy Jókai trói1 ----* —— — —
kaam ónkiképiéffiknek étiek. érd«ai*inarltinap<«kcr a politikai te lalakaaat»
saMkab\'iAiég tünetei -aulaikoxni neintoKaak, ba nem liála sőbaia wáll mindan
Fenn bangón kiáltatták, bog y ttjál irodaim nélkül a nenáétntk UM izámoi f/f4* tagja, it mvtlí nmut mi* minl mjit nedvén ntm nt-niuthrtií, a <ty a Mltéaaatwek ralik iweike»
aKkarmáoyiuik a
nétnxet féléit magyarnl kait MóífilöíT A *\'ó ki volt mond**, a példa Ulkaaaa adva: vi**ih*ng
iga< .magyar kab ittW . atütirwraksa tárflora. krtat]*»^lattt -a- mag y ar iroda I out na k * h* kának axeftt *!• •
VáiWHiak ktsőnaága ff^Qf «nnaj^alna Jákait mélioan, ha ba amlaUaftára ,.Jók*i kört\'- ala-kltana, waiyn*k i*l*d*iát hoaaáok érkaaö mQvé-
Helyesen jtgyn mag *gy naaM* tudíí, bon ««alc=«F házakat feeö ity
város területétől elképzelnié» nem maradegyib bátra, miat p^cegádór, pdcag&dSr uiellelt, és biao-nyára nem akadaa wnki sem, aki üy ieriflalatatt általaira ^ntamr
- j^*** ktányokaB kiváatak seftUoi a aaáxad második f«léban *i DrÜldkeket naaiornák a* gályával folyók me^réba levwetö vitöblitfi r*ad-
Réti Bpwattátj
ÍLlaianak m*g itt pompás brtvoo^rali • A aaó-
és \'páronHn, oh" mi *des>, oh mi jo !;____
A kfdva* ISrdói áók oyia bájos egyérialmü-— a*ggel keadiék -dúdolgatni sat aa iani«r*t*a ... opernti-áriát, hogy még a férfiak lelkét is mag-ktvUták v*l*.
As iatt at rgybangu mrgáil»pidás,\' — hogy Namvaytk trd»s*»; aranyon >wftk«vénypár, akik —ida jáitak a Balatoa talakbCvfifr wáp partjára, bol isatrOs wemékiöl nem tartván, boldogan *t*dik a aéaasb*Ufc pki\'tdtaioial gjDuyOrOiégt\' rrk méir*ep|fil.
Ea ntán sa agyhsngn megállapodás ulán még éléakthh érdeklődéssel kitárták a fiatal párt. \'" Ea padig kkwá hsngaatoiabb sasvakkal annyit Uaa.bogy Europs figyeld nem* rájluk csöngtVUr Mindat isonban a fiatal pár fsut*l*n m*ga> . tartását, subád motfátlt s»m gátolt* C-akngy tártak-k«lt*k, oaak ugy fogadUk a *a*ri*lao aagy érdeklődési á* a blioayo* aastartásoi lar t/»»í<4áabsii njllfánliűtt Danepsltatáit, mint aa
EfMMr áwnbaa mégis törtéit valami. A keszthelyi -fürdőbe u) r*adág érk*a*tt. Hal-viay, b*Ug** uiná*<nő, akt< mindiári »laó meg-Wltaáta aliálnlifa) taánalsM taklotátlai logi •ott a pabllkust. Annyi sieakedáf, aanyl !á|da<om rajaotodott sovány, arrára, ángy labatattM volt iránta a l*gatély*bb rél<*é(<t, a lagditlntébb aaánalsiat n*ia áraini. ö iytaáo gyogyalol, aj álaUrOt a«adnl |<Mi *M>* * Ittrdnb*, hot a divatos tiórakftuk pajtán kanagásatnl rnnanak m«g
miadunt>tan a nyugalmas plalánolt osendeá lá*al*l. Magyog ritka qoiog m jgfeiB igazaa gy^fT^ láaira saorult saanvsdSt látni. Ha agy egy meg jelen. — s sok egtHtágas, élettől dnaaatag ara kfiaútí ugy IQoik >91, Slot agy baléira- bórvadó liliom, * ki virti ó fó<*ák köaá jött meghalni
Ezi á fiatal künány niaásiaflt k tlyatmak lekiatsiia mindenki, aki o<ak látta : milyen imbolyogva, milyen roskadosva cipeli tovább aat aJüa álltai, ami még nt| bujkált kitartó httség gel aa agykori bódító népség romjai kSafiU.
Mi Wfbrtta mtg a«t a &atal t*raa>U*t any-nyira ? Micaoda \'iaiaatalan két roneaolbalia igy naaaa olyan korán a teremtés egyik ssoborra-mákét ? J
Kit kárdasték magukbin még at taaionyok iü, akik aaivasan *llsm*rlk egymás jóaágilj da a szápaéget osak akkor, ha már elvaaaeit.
A fiatal b*tsgs<ioáa<nÓt kArüUbalttl éppen ölyai éfdátlMtest] kácfitát kltérgetm a bala tobparti atplsoadt on, mint a viruló H*mvay>
párt.. -------■ ....-.,, _„|
Eurasar i tsageay siobor-rom ou Olt as *|yík" rtatniyárfa alatt á* maga s\'é mtraagvs, btllgalta a fa lévaiak e**nd*s luttogtaái áa Iplka Isten Imi bnl járl a mnll rtgyogó aiulékai kótdit ? Talán llitLodá képselte magét a síinpadra újra átélt*, átjáUtotta képaalaUban (tokit a batáto* áréassi jslanstaksi, m*ly*k utáa raadaaaa f&lsugoit a léákbAditó tnpiviliar é* bpíloii a ssivat aú bfivAlo virlgaápor,..,
Ok, a dioőlaágnék Árokra elveeaaM, vittaaboa-bitetlan fTtnyör* |
A merengd beteg nem vatta éwrey bofy mily k kiváutai uaa eaáag fajta eaáaaliaaa küa-jtiával. Talán reok a rajta MÜngő siemek ít belerajzolódtak panak a aaépaágaa álomképnek kerelébéf -ífflit lelke a mnlt fenya* jtflaneieiböl _ rajzolt meg,...
tfgyam, niatha dglejg5_ Qtte árt* rolaa fölemelte lejét; megrezzent. A fiamvay.pár akkor baladt el mellette. A ssegény beteg faja btUabanyaiioit, miMba at a parányi kis élat nr ki akart volná* röppenni ■ romok kfliOl Merev aaMaaákal nésatfa- a bá.; ttuló érdeklődéssel kitéri pár uián; arta hal> vány lelt; csak I ágyadt szemeiben villant mag egy pillanatnyi fény, mint mikor a lebanyatld nap rolOtt a felhőt ketté saali a villám.
Akik aat a -különös jelnetat látták, aaég jobban megasinták a sainásandt
Stegény elbagyatoU Urániát J \'Talán .kotoa emlékeket keltett benne a fi*tal pár? A ^inult OtOiati, J| rommá lati paradicaom, a gyorsan rtppent ftrömek, ai alanyéaaalC boldogság «ag-jaíamalrtSláa at&tta? Egykor — n*ta u nagyon régen — bizonyára fi la sétált egy la tal dá\'oeg ilju ""oldalán, bámulatot keltve ragyogó »*áp-•égével......
- -y—........ a > iii.M ii
Máaaan Hamvai Zilláuaak tátsjáaa vall s nejét a saobalány klsáHiában kllldte fürdeni. Ugy tapaaatelta, hogy a balatoni kid tg légáramlat ártott tejének * igy nagyon taaáoaoa laaa a (ttis Idörnl Is ttvoratok ntlarabb. —
liiifiKaniw. vasárnap*\'
,»er lsiioaÉta»a által. Azonban »i*r két-é«telep, bsfty a TiaObiltl rendszer barátait a legnagyobb jrtakarai vaaénité, a\'x általuk comtemplált «él elérve atm lelt, mert sir egyriszt a vuöblitő rtniaaer USHtégaa falta « tok helyt * keim liiaeoayüég hiánya, valamint a folyók gyakori tivetságt **en renditer be kosa tálát kisebb keváabM vagyonos városokra nézve lehetetlenné tattr, máeréstó a hajon aegitva nem lett. mert „ ceaiornak falai a lertősó anyagokat »agukon
Uin M. ttárn (S. bp.l
1899. attfttaf.fua hó li-áa.
átbacaá tvaTwatén aoztijáiUlták i HiirUlottUk r*ter
le«ó föld magletitetatéaéhei éa a folyamok vitet ai emberi ürülékkel megtelit-\'i, f<tá* helyen gyakran dög-vészhozóvá váltak — egéw vidi kékre né«ve. A legjobb esetben (it érték el viroeo* aa 5bütf raadaaet hehoiaiV» *\'ta\'Thngy
Jfat«zé»i readsiertól, és aa AmetMdértaa kivi-teire látott HverneHÜe dlfttfMéfilit readster-tfll, melyekeak kétségkívül óriási előnyük mtl-lett ép oly nagy hátrányaik is ranaak, éa melyeknek iltalinoi ilttrjtdtsét első sorbsa ■sok költségű volta iebeie/leoiii, kit rendszer ta, ■ily a ojugoteurópai államokbtn tz ürülékek eliávo\'itisira nézve alkaMiztst talált.
több »árosban leofsrtottik a pöeegitfrök reodtzerét
szerint égést bátran moédb*»juk, bogy egye-•gyedül >1 tóseg atoa anyag, üeryaat atkaima-ráta-álUl a városok büfékéi mindea köllaégtk ► ebb és ke nunetlen mnakávai jiró rswtsserfi mellőtéte (tellett tenőzteleoithetők ét gsidatág, lag felhasználhatók.
Teleeltjes, bogy a kóasgésztégí tudomány legújabb vívmányaira s helyen bővebben refiec-tágnak, búaan aaok a tekiaietaa htióaig ekftt
erét oly módon, hogy a régi priailív gSd- ugy is ismeretesek, csak a< takarjuk még oootta-vlihjllaii, nsnmuUie rakni! fiWirfkat tatjtáini, hogy ngy ^ItAldl, — mit haiti tudósaink
tik, ét at etekben felhala-ozódó ürülékeket teljeeen lel ismerték ét beobloT tanulták a tőzeg
szivattyak segeMvel\' emelik légmentesen táró i kaiánkocsikba éa átállttják s várotokon kívül a ■ elhtlystett rakódó helyekre, honnan tzaián mt-\' zőgizdák trtgya-ixükségleteiket bestsrak.
mjjt ..sns.iUfti mtpswh.dniv., mtl..^ gfg- tfr,^.^^ > jödor rendszerre!"taíjetea lékeik vtszthoaó baculusait a folyamokba vetet- IMkitotttk és esek helytti at ürülékeknek red-
tek, ét exáltal, iáiként azt az u)abb kutatások.....
kél légbe jinhatlanná tették, ax alattuk fekvő
vároeokat és kiiztégeket megfosztották a leg stükaégeaebbektöl, t tisxta\' és egészséges ivóvíz r éjveiheteeetöl. .
A kólára éa egyéb járványos betegségek leg hathatósabb terjesztői az ürülékek becsatorná-záta által inficiált folyamok lellek a ex oliöűs azt, bogy a müveit nyugaton, a folyamoknakíép ugy, mint azelőtt, a városok talajának ürülikek beetaioraázása által való megfertöxtetéM tör-véayhoxáailsg elliitatott, illetőleg Angolonságban oly törvéoy hozatott, hogy a városok ét ipar telepek tatnnyvize csak oly megEfiítítutt állapotban vezethető a folyamokba, hogy azok a lolyó vizének egészséges voltát ae alterálhaseák. *A poroe* törvényhozás pedig intézkedett, hogy rferi*p, Kön, M.m.-i. Frankfurt/.PossuJStettin Erturt atb. nagyóbbváro*oknak\'a mellettük tevő "Inljófcbl ~mt*_fwalornái hatóságilag elfalaz-tssssntk.
Az emberi ürü lékek eltávolításának előbb, említett két rendszere az. annyira fontos közegitz-Mgí\' iriiftii, k?\'gazdMágilt» is
repdkivQt hátrányos, mert ttok aikalmazáaa által a len hatékonyabb szerves tnyagoktt tartal-ma*ó értéket trágyt-menoyítég teljesen kárbfe
megy, holott .Tmezflgazdáknak drága - pénzen _ — \' kellmtgiikaak gytkran költséges szállilás utján ürülékek le\'nőztelenitéiére- alktilmas, — hanem kttlfóidwl k münágyái hnalBinkrnTy t\'rtluíLsiaimfTiuktt leljetnn i-ngulnniTva és kistá-ijögy évjOhévte: inteoaivebb tepnelésük által kifli löldjflk termőképességéi viiüaadaihasiákT"^ Ugy a kóztgészségi mint a közgazdasági szempont szükségessé tették tehát, hogy a városok
_______ felhalmozódott ürülékének olykénri kezeléséről
gondoskodjanak, hogy azok egyrént, sem a föld ~ _ tattjái, sem t folyamok és tavak vizeit meg ne fenózte»aék, másrészt pedig, hogy azok trágyá iitike a Btzőgtz\'dttágban megfelelő kihasználási nyerjen, -«JtUtekintve a Berlinben alkalmazol!
rgkbéo, hordókban, tonnákban való fellogátái vették a<lcafma/.isba, melv felfogó- edények bi-(onyoe. megál lapilol t időközökben úszták kai cseréltetnék ki és i telt edények szintén a vá-rosun kivUl elhelyezett rakódóhelyekre fuvaroztatnak, hol kilitxiHlatnak ét tartalmuk at egyéb vároni szemellel együtt composttá alakitlalik.
Mindkét rendazér-.legnagyobb hátránya aü; — tisatitáai harendtréseira vnaalkwólaa iavttlato-
hogy at aaok loTyfán nyert rrápya-mennyitégek oly kellemellea bűzöket terjesztenek, melyek tz emberi hullidékokuik gazdaságokban való használatát majdnem lehetetlenné, He mindenesetre igen kéllsmetlenni teezik.*
többfélé kísérletek tétettek az évek folyamán tz iránt, hegy aa ekként nyert ürülékek oarból, mész, vatgálie éa anyag hozzákeverése által de tinfieiáUassantk egyréazt oly óéiból, hogy aa ürülék rothadása megakadályostassék. másrészt, hogy ezen anyagok által a trágyarészek megköttetvén, azok rothadása és ily módot) veszélyet-tégt mtgfMiiWtr^1\' ■ kiaérltltk
aionbaa eredményte\'enül maradtak, mert teljei azagtalanitái annyival kevésbbé érethetett él, minthogy a fertőzteleoitő anyagok bűze fBlötte
múlja.
Csákit á\'legujább időben sikerült a tőzagben egy oly anyagot felfedezni, i mely nemcsak az
___________mrnt
ritva, oly könnytó izállithato ée béraliAtuiU gaz daságban előnyösen használható trágyaaierré afakitja ár, mely a Tégfókpiottabb közegészségügyi -és közgazdasági Kivánalmtknak teljesen megtelel.
A tőzeg előnyeinek felismerése folytán na-gyobbmérvü kisérlttik télettek külföldön a tő-isgpnrnak at smberi lirmok_ lrrtötlrinité»^re is stagtalanitiiára leendő (elhasználása céljából és ezen kísérletek oly kiválóan sikerüllek, ai-
Hsmvtyné egyedül ment le a balatonparii séiéayra«r^~ \' » Még nagyon kevesen sétáltak olt Cttk a beteg színésznő ült ott megszokott helyén, a rizgőayárla alatti padkán és merenged a mull dicsőségén. /"T*"
Hamvtyal rendkívül nagy részvétet émett a flitsl beteg frtdt, amint megpillantolti. Hisz olyan/fiatal volt még és már is tökéletes rom I 351a nem métizr egy padkára UU le a onnan nézte a szegény beteget, mintha arról a szenvedő, •halálnak vájt arcról la^aksrta.. volna olvasni a multaik viharait, mik azokat szépség-kincieket Maiittxták. ; •
A beteg hoseiu merangés utáa ie\'emelle tekintetéi és észrevette Hamvaynét.
fölkeli <t csekély trejéhöz kéjiest bimtilaloajjöU. gyorsasággal sietett houá. Üdvözölte és melléjt ölt. A szobslánynsk olyan méltóságos mtgatsr\'ásstl intett távozási, hogy. as úrnője paraacaátoem is várva,.egyédül hagyta őket.
Hsmvayna meglepetten néntt a különös ma< gavíseletü beteg teremlétre. Egy pillantlrt azt hitte, hogy őrülttel vtn dolga s mtgborstdt minden idegszála. De eMkhsmar meggyőződött, hogy világos eszÜ növel van dolga. A betég szelíden migfngta Hsmvayné kezét. — Hégau keresem Önt, hogy megment heseem. Ne ttöljon, ne kérdeiMB ; meg fog tudni min dint. Tudom, hogy 8a gt\'dsg árva lány, hogy taip birtoka van£rdélyl)«n ;a«t la tudom, hogy aa alélt néhány hónáppíl ■egtteretlU egy llam »ty ZolláA nsvU loiigorsmüvéstt, tkl Őot llra-gadta asébxégivel, modttrival és mOyissttivtl s ayámja akarata ellenéré Bélévé lett. Eat mind
tudom én is, ön is. De most tudja Uig art, amit még nem Ind. Tudja meg, hogy ez a Hsmvay Zoltán, a kinek öa szerelmét és vagyonát ktaaibi létté, alávaló gazember, aki színén volt és síi nésx korában engem megszöktetett a ezülöi hástól. Később megunl, rommá kinzott, azután elhagyott gyámojlalanu\', eltaszított magától. Pedig S^knr én is o\'yón hódító szépség voltam mint- ön. Mi kor megtudtam, hogy ön esett háiójtbs, löliet-lem magamban, hogy kereini fogom önöket mio-din ü tt, hogy megme n\' sem a z ön ári a t lan lel k é t itiót a sorttól, mely engem ilyen rommá zuaotl.
Hamvayné élkarolta a beteg nő lejét, honlo-kon csókolta, azután sápadtan, reszketve távozott.
Csendes alkony ereszkedett a Baiáton hullámsi
lürdö veadégek. Iti otl egy-egy csónak indult oikí a ringó hullámoknak^ A távolból\' ctónaká-sók dalit ringatta a partok filé az ésti szél....
A parton mindenki a fiatal Hamvay«párt lette is csodálkoztak, hogy olyan kisőn érkeznek ma léglürdöre-
Egytaer csak megjelent köaöttük Hamvay és itgalotian^ tompa htngoo, egétiea udvarképtelen modorban tudakosódott neje ulán. Ide-oda lut-kotiott miul éff.früH. Dé nijélrOl nem todoli aaki hirt mi n Jani senki.
AlU\'áoos rémülé1, szörnytlködés támadt min-dsn filül.
Csak t btttfi ilhagyilott ninéttnő vonaglott olt tgy ptdot, amint at örttllként fatkozó Hamvay t kscagtt, v.
a kóaegétztégügyre éa közgazdaságra vonat. kóró nag; előnyeit t táietságwk ipta aiért slaka\'l, hogy ezen s\'őnyök ne etek Írott saa-laazt maradjanak, btoein átokban hazáak váro-wlnak lakuwága- risaesitketo legyem. -
KenHiratunk talttét aieisie talaslsdai) ba a feltett kérdés rés ilet ex étébe él (imtritö meg vitatásába kívánnánk bocaátkozni, ennétfogva csatárról értesit|ük a lekinietes hatóaágof, bogy társaságunk igazgatója ez irányban
tett \'artit • mányai ée a külföldön ia saerseit tapasztalatai folytán aznn titlyzeiban van, bogy a tek. hat. a modern hygiinának megfelelő Ürítik ia szemét-
kat lehet és költsige\'óiráByiaiol kéezithet"; társulatunk pedig hajlandó arra, bogy a város titz téutariását, illetve te emberi és egyébb bulládé kok fertőteleniteaél, aiigtilanltáaát ét kihordását alvállitja. ~
A etmgyar tőzeg- és mülrágya-iptr részvéty-tár»sság igazgatósága (Bndspes», YÍ- Nádor-utea í. szám.) az ezen irkeybaa boazáintésendő megkeresésekel a legnagyobb készséggel fogja elintézni éa birmioimü irásbsn, vagy ttóbelileg hoaaáintézendö kérdésekre szívesen saolgál fel-viligositással.
BalaTíTe k.
f*j A helybeli aörgyárnál^lkalattott munkátok közi immár a haiundik eá|yobh btlaail far, dúlt elő. Nem azért emliketünk meg székről kl\'őn i», mintha mi akár a sörgyárt, tkár, a munkavezetőket hibáztatni akarnók, Egéaz tárgyilago-aineits akxnjpk tztft dulogról^ szólni — kell, hogy boziá\'zóljunk már «ak azirt, mert hozzászól a közvélemény ugyls, tebát otek ár tatánk <e dolognak, há eihallgatnők. *
Nem tudjuk be mi sem hanyagaágnak, \'ttm könnyelműségnek ta\', ha 400-on felüli muakáe-ból véletlen szerenctétlenség folytán megsérti kettő-három.. Hiczen alig vtn ntgyobbmérvú építkezés, thol ilyesmi elö ne fordulna. Nem it mondjuk, hogy tán" a véletlen vagy épen a iálum okom ezeket t szereneeétleotéaekat Haaam igen-it kimondjak* ét rámutatunk egyanettn azon okra, mely ezen tzerenotéileniégelef előidézi. Mnnkázaink egyéniségében rejlik a szerenoeétlen-ségtk okt, mit tzék önmtguk ia bavallaaak. Ez a mi népünk vakmerő, ét míotigy büszkélkedve leni ki mtgát t balesetnek., Kedve telik benne, ba minél hajmeresztőbb, minél vetzedel-mesebb helyzetben dolgosik, bogy es által feljebbvalója előtt ügyekezelét megmntttst. ilSIPfl] kell a mi népfinkniik ezt a talíjdoaiigát, — a eat ismerve, a mnnkiftlfigyilőkrt hárul a kötelestég: éber figyelemmel Itnri, hogy a cirkos. szerű helyzetben levő munkások miodea teleéleges A pr"1 sétány fV-" ^ttSmSB csdvegfek «|ét Testál vas mozdulattól őriaksd)snsk. Ntm ktU
anntk a munkásnak ott munkálnia, ahol otaee állás csinálva, t nim kell tat ttm osegvárnie, tmig egy pillantlayi ideje via arrs, hogy a It zuhaBÖ földtömeg elől tfugorhaaték.
A munkavezetőnek legelső köteiattége legyen: kiirtani ezen bravnrtiiklikei. Mindtniroa — itet-leg hüntetéi kivetése mellett it la kell awktatai t munkásokat arról, — hogy muakájok köae-patte — hajmeresztő mutatványokat — produkáljanak-- aslyekre eokezor a fulbttagótág ia viati őket Ne akarjoa a munkái több ügyességet tanutiiiai, mint amennyire! táayítg rei-Mtaaft éa ne engedteaék meg ttki, hogy bre vumt dolgokat mutasson be, mikor egyszsrtea
\\
Nagy-Kannaa, vasárnap
Zala. 33 sxam (4. kp-i
1Í93. auguaxlua hé iMa.
cask*munkájái kellens vágeeale. Na tegyeo sent a munka*, Mm a munksvezetőség ifibbet, mini a ■ mennyi Mhltni/i a «a ielja«an elegendő eira, hogy a további szerencsét lenaégeknek eleje vétaeeek.
Nem igen biaank abban, hogy munkásaink egyhamar megválni Judnának roaai aaokáaaiktól, de annál több biaa\'aaah van s sárgyárt ápuk*
ii egy igaai koiiöi
Egészen ellágtultam . .Lám, — gondoltam ■— lélek,\' —
Majd egy peronyi i(Bn*t után fnlyta\'je t „De érzek — — — éhséget!\'I* — Ob, telem kAlláasel ! Különben Marienbád egy kia\'páradiceom. kiea. rii ínyei,, kényelmet barátaágo*, t óval a kellemet
i m —■ii.du.,.- vs
Ing tenni, hogy a munkát ételére ügyelve, ne_________ ____
laB)a« avemfwékké éa a ratltd , artrewuajilauná jri,«t M^-\'éB, ki leakiáabb\' vtmrok"1 "vágyódik » Hogy maga á UHlUg aiBukttai jólétét ssivéii msgyar konyha uiáall
hnadoiaa. eléitéhizonyitii azon körtlménj^ogy t* elegeHe«e*r kellemet kötelességemnek
in \' mm ii ■!!■ i gliiBM " •u ■" " ■ ifi1", —r"r
__mtntef véOO mBiikt»|1wieaai eusnTüF
ioaiiva-van, áa ezárt lal^ $jifmarátt isérdemsT a sörgyár igazgatóaága ; df\'ti még aemelegáhtlá
- enn, — tagy a. amakátok ^létburtoniuigara eddiginél nigyobb fiyyüemmst bé Xfyw a kavezeiőeég a jövöbeu.
PirdSi levél.
i.iiotiaigi tagok; Csertáa Kétely. aiiepáz1, frt f Fesletits TaaailA, gróf Festelita JeoA, fnáey LászlA, gtnóC Bathyáay Em«, grM Ba\'ikyáay Jé-\'tat, dr. DuntJl Ferenc apái, dr. Haudek Ágoston pApai tanácaoa é« jóaaágfcoritiáayxo, Pap R*r*iy rja*. kanonok BalatOD Józ<et fperw, Ar»ay Lt|o^ megyei t. föüiyész, Oigó Pai, Etmer Sán dor, GjOmArny Gáspár, Góanny László- menyei fajátyto, BaMfayt Háwiy, Jaltai Jnaaat, Pasin ka luiié, Kener tstváa. dr lfangw Kárnfy_
jOiatteágéi, meri a legnagyobb magyar poéta is|megyei t. \'6orA>a, llerielendy Béla, Taráayi Fe-\'- - \' \'• \'"* —■ \'etm, flsrtsismfy Ferenc, -fcr. Patheár
T?uldMlBH Vilmuel flajéa Mihály,
tisztelettel
,Zala" Jiü ol vaadjs :
tfflfT
- follfatUhfciL
MarúMbud, l£98. ang. 8-án. Má\'yen tisaielt ssorkssttőeég I--------
~ nVépa tlliBltoítarn magamat nehéz laladalom maanÍdáiár*. tl/rgy f. ytlának — amiJhB hir--aéMkaak, melyből a nsgy- éa kii-SnÍi(jily|fva rtrt ujdeasagpaat oly érosklodesse.l olvassuk ■» áa én szerény ri>rmimat elküldöm él az otthon : maradi kaniiasiakat (bár kevés lehet otthon, mert Üt egy kis coloaiat lebeme kanizsaiakból alapi\'
\'tafft) rr ♦» al.mAny«|mTal árteaitem
n I IdMalifilifn If1 unfhil"Bi el önöknek, hogy mi lyeoek hl aa emberek y KI leheti itt azért jn£~az emberek
Csodálatos stiraavarbaa kásytorag moel aa afáaa világ. Tantiift, H.ilU. — ■ ■ »á..ii ito i Isaa valéssiat. hogy aa atabariaigat Irtá raauók mit kaaáaaak apaakist UatalltM, jbnmtahát -\'nyargalnak Orfalgú kos, vQágokea\'; ctiklaadessák goaataal aa aaktrakat, liogj-agjr sapaa váratlan forjtníattál lángba boritaik a ItMal a pokollá vartaaalják a világéi.
I gr\'flft mitgvslül martt)"?*^, Walgaaas -Untik * ma--fot, aialyaak taláa aohaaaa kiaátkasotttlváraM utaj as
nor János, \'1\'flMqrr-jfiádAr, Bábqftiay—(Jyflrgy Nsgy-Kanizsa város polgármestere, Kovács Ka-
roiy Zala EgeeaaegHiahié polfánwBrtrr
hifik Mnfrt r:vom va-
rnmr.tr pnlBármeatoee e« hÓ ft-*0 axahad-ágr*
inondsni, n\'ASy
_mert rnlji\' a MtWk-
iUjt.feknrk betegség átka. Ea a oeteg szivet flrni kall ""\'"\'fftl tlirsgtól, ipyly felforrtlhainá benne a vért — Sokszor hallottam már, hogy atűt "t«nt nahél gnnd terhel | aa agy ára»f mintha kö lekiidnék szivén. Itt a tuliengéshen tzenvedö aitveknek talán még édes teher volna a gondok fsakba kövérség terhélöT métt-
lütnryonnbban szabadulhatnának. ^
A liölgyi-k mind csinosak, hö\'»zépek,Je mind-
a saep an
.gyaíi srcnak mindjárt földi klnézásl ad éa nem kell félnünk, hogy ezek aa angyalok feJrepOnoh, mart szárnyaik már ntmJiir&Uf a légi uton...:..
a kilóáat - i , \'; •
—lla,egy karesu jön f«Moi aözet^ — a hölgyek leléja néauek olyan pillantással, melyben váiy, bámulat, bqazőság—ét -r litijgMteráani. Mindegyik duplán érzi jniyat és szive (aa ajá aaiv) irigységgel lelik meg I Magyarok toltsn vannak, luk mind nagyon .tlott" gyereksk; oly jéi awtataak, begy dirsot fáfté uiUlataágoi rsn
ment Távollétében Lengyel Lajos városi töjegyiö mint liáiyallBK polgármester működik. — Berta T4jk JáMa iMiiinSr.1! cSládjávál^ WMiiÜní ba árkeaett, íojriogíy-snetitgyörgyvÁri saödöbirtokáo óhajtván tövid időt tolient.
— Eljagysét. Eptrjmif Sándor nagy-kani-z«ar Ugy véd leányéi Bit* tiaaaaapnyt. al|egy.eztfl SonvAtr Józaet aala-bakesi ISldhirtokos.
— EshAiák. Dr. Otrf Jözaet váro-i- és pálya orvoe helyben, vasáraap a hó 6 án Bécsben egybekelt Breutr Róza kisaaazpoyoyal. — DriJEngel Sándor helybeli fogorvos na^kaaiM
•aibari aaivakbae, ailal aott. A zjralolaé» olhinUtt magja ,„p delulánján If\'eU2 Klemen\'in ktsasHZOnnyal D\'ffraaa caírát rar. gasáagoa baijáatik fit a ml td«< Usrtoít ejketési ünnepélyén a nagy-kariizaai izr. aaaShaa I. grattflg ..l-initn aSlafaM fSleráiálal tl- Uemplfln) jtSafolásig megtelt dia/es közönaeggeL >l»a, alhaivaaatta a aaairatat,-a fe--szsllá virágait J 4-Dr. Neumann Ede főrabbi győiylirff ittsTmrTHP 0libák, salávtk- várbaa bijé asaasáM — raailögUtJUt nagyban emelte az ünnepély fényét.— E
raáak agjaraikal ippaa aioai; - mikor aa Maréval mutt L^ g.£n (f^j Simon helybeli fiatal kereskedő ubüaő 6ra-aitaalt\'halliiatittk Is káiiűlCl télgysjtsal- aa °J j eakOdgtt Orők bőséget nébai UülUr lynác jeá-tuitff — aMstdt ■ ttiát:. — a^^^Vr** I iyfBSÍa illBng^T* n\' a"ti\'i,fc Bi
luluUl lelkesodésttnk aaikrajával a avaall Hftaalel «ar I moü 10||Q||U kUlUI ius iiatwláa klááia .dslaiátt .. uj oircJ-iv kfiulatiaatboz. " \' ■■ \' . . | tartotta a nagy-kanizsai izr. taplómban e«ílávö-HiaíilQl a Mclaitantujjiajt fiklyM atbkaaz aa aáglll- J Briutr~Hf?Ul—kisaaaaoauyai Breaar Beraat nak, "■íkn«írftaya, malofa VT "U aaáaaá ita **-i\'banoklg.ertgyör\'gy> birtokosi leányával, ditgtftja laaaaa-laaMu as agiaz világot A yllágaaaág, maly — Térlénelatl hsagieriray. Lapnok
igjrfT ilh *1ilii "" "V"** *tB <t tlftft Hj"11" \'* —|jz>l*pi ^<smában — a pogár járta a világot, babáiéivá aagv milliók aaivlta, iyjrikíljt mesteri hivalathoz árkeaett megkeresés aUptás
Uramtaat u emberi tániaiUlmat. ásak etall a háislass|--(adattnk, hogy Káldy Gyula a magyaa
arnbari alkoláaok alal^mík öddlg éáwttak idtvst, aay«sstt- j zeneiskola igazgatója áttat rendezett oraaagoeV
uj »»uuii íi*törtáziaiau hangvuaeny váp\'aftnkban a»-
S
átüklta crpjávol, — maglaaiill, a talaj; sugiesdált.; a RW gusztus hó \'9 én fog megtartatni. Ezen terminus Rff iiÜMlib rámkAdáa kall csak, — liogy a mait WtlltHlt | elmúlt »nélkttlr bofy a htagl eaaaiiy ihegiattatott
a mail
t^ágfá Itlásaiátjok parba omoljanak, magaími ét a romok FjÜŐIt kiboataa aokkal batalmáaabb az nj Miknek étartvétlaatU, óriási irejllvi aftt ■ ssallat. * _ ni Bagtsrléliliétlk-S as Tikartaianat ^ r . — ElaaomoriM i*\'"t *"TT M\'^j^t.:Laliiéba aaZzMá.
daatah eapk tairl, hogy ciárdálAkat rijárhaasák mit s pedáns némeiek. fejctóválvs, a csehek nevelve, az angolok mareven, a franciák pedig tagF solva nézlek, T\'—• T •
rH gané Itt nagyno kedvelt kuterpe és—Terp-syehore örötnn el . lebhegnek Msrienbád teleti, lúggal, dálbin, délután, este inegzrndiii a f\'.our Caísllé. Suksdailanul dirigál az érdemjellel df sziléit director, ki sz érdemjelekét bs másért nem, már tőreiméért is megérdemelte. Legpaéti-kusabb itt aa erdő vadregényes ° tála, mely ve« főlényes napon éppen ugy mint zuhogd esőben (wiCiiJdfl nagyon ápriliiL kaagtlaiaan\'^BMy egyformán bániula.ial ,iöltl el sa emberi lelkei,
a gfftnyilrfli latani larmészéi Iráft__
Nagyszerű az Égerlaender, hol az embernek kftiseres aa élvágya és kedve, mert aaép leányok, régi Egarlsender öltöaetben szolgálják ki az étkezőket. Hál\'\' még az ngyneVgzeit • Kleine Sehweic I hol óriási kodtrabok emelkednék. Legfőbbjén fáfijcaf vaiü Ugy-t azt htntk önök, hogy a Tejéi))es erdő. a remek vidék vgnj megáne* kelve y O\'salCidnak, mint ahogy én oea\'ÓQtain. Mindegyike egy-egy hála-vers, például ;
jla diesem Ori, hab\' »ih 30 Ptttadebea abga-hommcii, raahttena wtrd\' loh wlader kommenl* Biegány ftgazutnak jtl roasz dolga van. hogy bebizonyltaam, enk|a lörténstkét mondok al, fioe heellsaél OlUak éa álmodozunk. Ihlet riá\'lja meg lelkünket éa a hatáa alatt aa áhítat némasága slmní ajLnnkra. K köabea egy ur ét égy liOlgv Goeiha-vereetről vitatkoznak; egy kit kövér qo belsnsanaog f •Ka eem ismerem Goethe verseit, de émk*
vllágataág Asjra ía aalaga íaksszt virágokat^ s báká> aiMa ambárazanitatniüi Á\' ftiwaagé ItlktWas a j^Hlat (átkai faraak, áfí\'éinb-aUbb tásgaktaa fognak kiUrai. — la aagy milliók romok ItltU) }sastlU isyéaaalss skaiJU iijjí tsríitnl t világéi. ==EF as, imMeltót wt még aaik MUn la, kik aa nktri tMtváltáe nagy améiask Mát fálalábaa állas»k, kik aaoUamtk arajéral, nMt ■iaéas\' labhaaáaávtl csásgusk á jtv« átálakaliaok aagy goadala-tás VtriasakkM as álaja\\ajáai^iaa elaóbaa It auf kall árai ál ásítari mtvakask T ágTsaslat agy aagy, H."1"" talajjá, ■áljFSM a attdn gytlMatalat kizáró, minden ér Ma). tfáálBl ét Vágyoni káláabeégat elilmlW állaláaaa aabawiatelal virágai fakadjanak,
iaaijaez volna. — Néír jialami uj dylng. hagy egy haag yeneny főleg ba kőrnti rendezés bon adatik, el--liaissztatik, de az már mindeaaapi esel, hogy ír rendeaöeég m«qb forftmo\', welya\'ak párlogá^t kéne, -egész telealsfeaaek thiioita a ksngveraaay elhalasztása — esetleg elmaradásáról érteaneai Jó leaa -a rendezőségnek yalamtrs! több tapintatni éa figyelmst tan ősit aT, mer) különben meg-lörténhetik, hogy idővet ktflggésziendO óriási falragssaekkat aem fog a hangverseny érdeklő-déat kalthaai. Eany^t jticaaiaak.mettevyeaai.
— Rsesl laiváa laaepély, „A aagyka niwaMiaional badaaijáa ettylét" „aa iparos ifjúság bélegsegélyző eVyle<s" és az slaő ■ agyar ssalftámmag , kebeleben alakult ünnepélyt ren-dező bizottság nagy tevékenységet Iqt ki, hogy nemzeti aagy napnak tnéltósn ünnepeltessék meg. — "A részlelej napirend — ugyan még aiacaea összeállitva, de - amint ludjok, leaz1. Istani
akksr asnláa ■•gltbbaalbali IHWIIaá^HWZIáZtjZ SSáT.
bátraa iiszielet, Inélyfg BJ Uaaaaa hatóságok in egyletek
nyalt Illatoz capliUara aa nj idők astl aaa ás tat tlaUashatásk vala\'i As u llalkfaáa aaa fog Járni milliókat elnilprl).zivatarral, asdállatt^\'váraagaéaaal ; as ss Sltl-kasés ás amliwl wgráltát batatflaéaáaak .bákés ton<pasg|a téaaea : a legnagyobb ínaep a világon Ámíio Iess4 Még Ityaa Issap a világot I — Xaa hg-e
,lan aég tsáap s világos T" Mikor mlndtsnfellll-vfiH-mH ostpkotl as aBbargyáltlalaak aaaáaaM, puistlló lángja :"s fa|lrtáara kéas asaavadély al saa titkolt taskatMI I — Ilii aiég allysa rnlrOES labai aa a tyUelM* My á .Uks, ssiiralát Upaaya átatt raj agttl tankolt, áa amely aaak ked-fül ptfllsBtra Tér, hogy lltgai laintla- á TTTigál li M" Ilik vértottébá ItmaaM légtlább agy lóéra a világmegváltás fttlt éa aagolkaiallea Urák igaaáiL -fi
H I R rjr
Kalavárasegja lárvéiiyhatáeágl kl awitaAjin, f. hó Han tartott rtndkivdli Sftzgytl léaa válaaatolta meg a küldUttsége\', a moly hí vaiva laend a király nak aa idti tárd gyaknrla\'ok alkalmával Kösaegen a vármegye Mzaégénak jobbágyi üAdoiaiát kifejezni. A kUldőtiaég tagjai Hvawtta ttrnó" fölgpán veze\'éss alati á következő-
meghivattak. S. Népffnn*péiy szaválatókksl slkalmi beszédekkel és egyéb szórakoztat A mulal-sággal. 8. MBkedve\'ői előadás. 4, Zártkörű láncú ÖT Tóth bőik WM! ft*>randra,Otdig dicséi eles llhnk v.ése megérdemli, bogy a" nagyközönség kellő
pártfogásban fáwasitse. -—_----;■-—
— Gye remek mtacdékkázsk- ATTisSef óvási lörvény célszerűségét kardi a köznép ia belátni; arról tanúskodik azon körülmény, hogy a ksai ni járáitiin talfiHitntt ti kftaaági ffií^J. nadékbázba nssa kavaaebb mint &g6 gyeroiek jár A menedékházuk látogathtiaán aannbill leginkább Saarfiti Karoly Nagy-Kanizsa jaráv iőstolgabiró erélyes mUakedéaének^ kaeiáahetO, ki megtudta értftni i í st ly sok^előnynyal1!
ját, ha % Mrainyák kéllft t}nmT alatt vanaak ,éa %a alapnavsláaben részesülnek A menedék -hkáaaTníal t hó elejéa nyittattak meg és a gyet-■ekek létssáma következőleg oszlik meg: kia-komáromi menedékház 70 gyermek, komárvárosi 70, bahkton-magyarodl, 6■», galamtioki 93, karosi 16, nagyréeaei 36, geleei li, njadvari 28, sor mael It), sztnibalázai 70 éa nagyar-sserdakelyi 86. A legtöbb kőzaágbea okleveles dajkák vetetik a menedékházakat\'
Nagy-Kanizsa Vásárinp.
Z*ll 8 a a»tiari6Hap^-
tS 99 imowf hfr
- IlrtatalMv Halat •■-Filredea. Hét-löa a kultúregyesület által rende«ett mUtaet-e-iélyan a balatonfüredi niiakör egéazen meg-lelt. ZilahméSinglioffer Vilma „Aidá\'-ból 4a a ),l^ra«ih«cattlet"-Ml énekelt, aa utóbbiból 3an-tatta nagy áriáját. A közönség a legrokonazen-veaabbao fogadta 4a ismételten ujat kéri tőle, mire niég magyar népdalt is énekeli. Palotai Pi-rnska bájoaan és .nagy hatással szavalta a „Dal a Bal»K»nrfllJ, kolieidényt, á nelynek ízelítője S<ikfay Jááoe A i-tériő aegnetetése uláu a kü-z.iacég fit ia aajöttn hívta. Keoeri Irán a „Bán-lodó férjet" taavalta -Hevesi Janka a „(lár-Ji*tá\'-böl énekeli—réazletei vatininí magyar
— Lapunk zártakor ártaaOlüiik bogy gyonbiatooeá*o»; mert, whelyt luőoaáti txeraett
a végleaen megállapított intézkedések eae- f *** éa ftgy Karaett ée\'aken 8-»afcapoeeté . ?. T* fi ... , ..ii igen nagyforgalau utezat au piripfteei állapotban rtnt királyunk tuptmkr 21-én este indul hidjair^l. a.ouaal intéak&O, hogy a fel-KAaiegrOl aknámét császárral ée * «*« |np«, technikára taUó hidak kősftl alegMbád-k;rálylyal -- két kIllőn U\'lvnri vonattal — \'elvübbet egy eoniervttir i4glahtd<M etarélje Kaulxaáii, B,íretoi), Pécwn én DÁrdán \'öl, hol aa őrangyelokon kivOl, kik kBlötrbeo aam
át Albrecht töberoer Uáljei vadá«aterllIelére.!2^fl\',\', !E 1L*
o .„ . i». >n li\' m ■ il -/ *u <ert nem, námi korlátok ia o lalaaaaák a pótadét
fő\'dáaásaal volt ailO|lalva. Aa á*ást neatalawi szabályosan végeale éa így történt, bogy egy felső réteg lezuhant. Takécs észrevette ugyan, hogy a föld düledezik
NMny ji rsaldJMi b«lyt»eli, a gya^naaiuai
íitipíűrnUi ráiiUtt agy il a polgári,itko\'á-
éa el iá akári ugrani, da boz körei Iak6 lar. vallású nri családbot a folyó epy\'talicgkába megbotlott, elesett éa a földré- 11893/iiki lanévre tel tea ellátásra feltétetik. Aa aajj ■M^uakMMMm! illető ca\'ád.lakcíme jelea láp k-,i
teg, rázaliam. Mikar a laldat eliávolitatlák.láb töré-i oontsatáltatoU éa musi a köakórbázban tudbnté meg) gyftffkekelletik.--- - • ~ |
ZMl Elatalaeafwlt JulataaidiJ. Annak f idején liizetaeen megírtuk, hogyan azabadult\'
népdal*, igen kedveaen, na>y tetaaés mellett. Zi-■-i\'it GyoU a ,.Fold és népei" cimtt huufcros, felolvasásával^ és a „haiótötéa" drámamonológgal kaliatt. nagy hatást. Eiaier Gizella kiáunrony "leléa aOt>go>e)áiékaÍ in niegíapaoliákiA\'-kótialmft-ködő hölgyek aaép bokrétákat kapták A hang-
TlTl^ JP^ffi \'[[".l^Jhi^^felO^ & a budapeáti leszámítoló ée ,mmmu* .
e öadáaboa hason\'ó tetaaés mellett. | követtek el, itteni átutaztuk alkalmával a le- " ----
- Titkár vClMalAa. A nagy kanirtat ke- (artottatáitól. Hogy Farkat lélelkr rendor-lka-raaitánt jótáknnv nfiegvlei ljguióbbi válwtmá-1 pjiányunk a gazembereknek még néhány \'órai nyi ölesében Strtqily Dtzsö reform, leikéat, lapunk I rttbadaigot adóit, ST "Bw?>nyára nem fáj neki t munkaiársát egyhangúlag titkárául válasttotla. annyira mjni , kötaikeafi jelentés: ,,A budapesti
— Taalték megyei kéagyAlCae. Kö>-jiörvéuysaék Barecék Qgyébeu bebi^ate a viaa-
lés yéíBtt a kftvetkezfi mujhidi küldtek be la.- i gálatot, a ffilupiiáey pedig megklUpiiotta a punknak: Meghívó, tZalamegye ált tan testfi-; juialomdijakat. A kétezer írtból l.ukits Vendel tet«-Dek 1883. augusztus hó 24 én d. e. 9 órakorodéi yaauti kalauz, a ki legelőször iatnerle fel A. Iiéiidván a kaaainó helyiségében lartindó évi Bnrect Antalt e<er forintol, Klingar Károly ke-
readea kAxgyüléaáre. Tárgyaoroaat; 1. Elofiki.léulOldi raktárfönttk éa üngel Aanold aaékeife« ....... .............. ..... .... _ _
megnyitó. 2 A .Zslamégyei \'^öki^f^^líí^\'^n dCX>—dQO. fenaéot,- Far^Ar J iírét kniikü
léatüleJ" huax éves múltja — felötvaiaa Udvardy ! Fereiic, budaioki déli vasúti forgalmi hivatalnok \'(imH«g), Btréaégt nímsat (IMí faaaatia), Birtok (H«ty,
lanác aala-egeri<aegi polgári- és köxépkereake-, éa Premachmidt Lajos pragerhofi állomáafönÖk Bi?krr,<\',*4,,í Jí4[|í1i ,B l) (M,fcl!.1)
\'8. . , , . . . ií I ■ 7 I,,.. nnno.vii--. . \\-l-.ilu * H7lg olr gMddil kMolfoutt aikktk, Mink diáért tál-
dttlini tákolai igazgató. 3. Az lakola és aa ál\'at-[2öö -W ionnlol kapott." "Ttt—; . S i nxr iKWiok Ma N.gy UiikottU.
vMélem ""tffikfftéa. felolteasa IM^tan Már) — A, ktllatoa xUátUfa Qg^érfil,-lipunk|— á Ntgy-Uxikn mtgnaíl Iktté tiilu ktiyvktmkf
kiadóhivatalánál
fflöDátGIt-—
rettiábae Uaurteletl aat-ték, I a )»u ii k k I a d ój á a ál: Fltrkel FAItp k«H)tkereikeilétébett megrendelhetek:
— A Pallaa Hlp UiikMt Aula kitdétáhéi atQtltit t 35 tt W. Aitt, iHftve a haratd k kötet 6, te 8 flttU. á -6 fittet külön mellékletül kant t „Búgtad fogó növények" rendkívül dintt stiiaytattt képét ia Bihar váratgyétek térképét u ismert oiép éa goaaat kirítt!-bei. továbbá 19 rajtat nSvtgbtt A 86, flttt mttlékltld t ,Botygé|jályák< ttittt Uvttettien a Banédtáraegyt térképe, t ttéttgbat pedig V ábra. é kiréléktl cikkek katál aegaallttaJékttk tartják a ktrelkatuket Btta (Biatayi Ztitmaad tt Nügy Oéta), Biblia (Erdős J.), Bihar vatgyt
(Tkirtitg), pp frlelúiaig (lnllig), Biréi HggetUastg M
TÜtfSnifiiíii lllTTfliI iHretai-Hmari ti j kedély nmll gatnában tttaataéeii ^e^inlékexifnk. Ewn\'-^éHwr twaaiat rtodt rémtajláiiiatAittl ■■ <iaéii«a», iifitfeíéaérftl — értekeaés leiolvassa lnlli I iiiiiii ml i■ II.....iíTTIilliiiiiiiIii^ lliiiíiliiiáli sSfi leifcrfi \'yaffcfcaaatll il w^ I ér» itiateikttt 80 kr., UUUéknr
I ............ IiiIIiiijiiIi ii Hl.................... rtját n^VH^V,,\' V, \'\'Mt*\'lt*,t 10
e L ií , ■ , x_iv i.. .. . *\'tpa( f)|i i\' ■ ■ i ■ i■ i ■ *nin\' . ...........
\'!» - "áámiban küizéieU, ex ér-, _ AkM|u ^ r<ltu4U
teleléséről
ntgykániziai krt/ségi jíépjakblai laaiié. ___________
Bírálat a beérkewtt pályamunkáról — felolvassa I dambáni Itirdatéá^te. Iiaat ao . „K«peí Ctaládt Up.k« aMk aaéaa, a.tya«k
Kiaa Lijos xala-égéraaegi polgári és könépkeres- : — Déli vaaal: F. *vi auguiatua bö 18 és, nnas éNarwlgit utcaeaáa Wtay 4»u*t jsiag koiiáak . kadal»i4akiilai_t|BÉr^ mint a bíráló bizottság^ 19-en Sxt-Isiv.-napja alkalmából mint már mult; Wíj«. aal^ti T»apa Mlbély baliUatk negyodwáttdoj *v-elfladója. 0. Indiivánrák\' tárgyalása, Ax elíérle- dámunkban jelealiik - ■» déli vasul magyar T0.1 fa^éJU^r^^t uatf^lytri ror«tt Ggyaae kéj ktait keatet augua4uIjtó z3 ín délntán \' 5 órakor ritalainak állomásairól Budapeatre rendkitll mér- t^Tai tgyattabi^TarUlinéa totáVbCT>é aéV**^ %ta ■xriaiik a „Köróua slilló"\' dtattetrmében. Akik sékeit áru monettérti jegyek ieeanek kiadva\' aikertut Uaiüptt Aftieagtutil, további *g} igtt kuntart
■tar
klldtlatk.
Telefoniádák.
aűatáa SÜfiC
______ - _ - ^H^iMg^,,..^,:.\'.^ ■ _____________ „„ -+J-\' m - _____ ^Bp •
léare at.egyeefteŰ t. togokat a a twiftgy- i- ^^ Iftmátmkralélba lahel sntitatíl. Elegyek kiadá-1 dm »ua»et. tiuar-«-k*téaaá« í«éayait aiadtt ttkiiutbta rátáit tisztelettel meghívja Zala Eg»r«xeí, 1893. aára éa áfgjH néavi .ktüiliLií^eligWrTek adat-l^kitléglia.-jja\'dékLvataia Btdapttt, Xic?-Kor*aa-ttae so." auguaiiut 9-éu Udvardy Ignác, lanieitttleti elnök, j iák ki, melyekben a toMtok, mélyekhei eaen»«»<att4aytaáa»k bifkratE - Mraotrt -ét ttgyte -
— A tfaaáatnti etaaf. refnraa egy- rendkitiil mérsékelt áru jegyek érvényeaek,
káskarAlelaéi üretedéiibeu levő egyik világi,\'"dalául rdejükkkel-ifel vnnnak e-mitve.__
tanácabirói állásra, é hó Ú-ik nápj&a bontattak! — Talált Urgyak. A követkítö laTttr
Ml a kefüeti egyhárakból béátkaattt auvaiatok. I tárgyak u. m. egy esernyő éa egy darib *l»aa- — - .,
A beérkfiZS" 84avaxatokkSafll«>att: EStvöare 116, kot vááiqn megflraéa\' végett letétbe- Itelyiaatellekj 0 r » 0»: No» «88 ur órföi|-
dr. Csorba Edére 38, ét dr. Darányi Ignáera 17;!" jendórkapitányi ItjváSpil. E«an tárgyak iga- aágot hoztam magának, ea bizonyosan fog bétáit lobbi j-iAti Ifiitóil "■•\'ntt ilpfytftáltala rendflrkapiiányihivaial-jnálni, de aztán megmondom, hogy ea mindig a . A Htavaiés wen eredménye tünlelfi aliamerés ^ bán hivatalos &ák alattTaindártör átvehttök. I ieebébéB tegyen ám.
"kl,faro«\'l,IM ^lltetfcq^ Palié na ! {figy hét multa). - Motor úr aa
két legtöbb taavátatot nyert egyén ki5*ott a jr. táraaaág a térosháihoi beadványt in<4aett,
sriikebb kftrii tálantás elrendeltetrin, az eddigi melyben a lelgyQlemlett emberi ét egyéb hulla-
eredményből kétségtelen, bogy Eótvöa Károly dékuk fertői leintett és stagtalanimtt elaaállitá-
a aiavuRtok rendkitQI nagy többségével ing ke
rOleii tanácaiilrórá váláaaiatni. -\'
— Teayéá\'aaaéM eelejteaéa. Apalinimén lelépned B-Bián seleitgzéf^tiitátott, aéíy alkfc
ára ajánlkozik. A társaság céljt Magyaroraaág nagyobb — vidéki városainak — tisztántartását szerződésileg e!válla!ni A- közegészség ügye a
___ ____ -városi hatóaág-BntoitbB, köilgaagatási teendői
lomból trámot eled iwadváHTt butonvára kellő
Sn ortoaaága kitűnő Volt. Egy bélig a laebem-ben hordtam a\' — meggyógyultam tő e.
aintaaaerüleg vezelei i éa lóienyétztéare ktdvezőleg ható intézmény. O t volt voltak :Suhmidt.Jóa«et - « lanántna aa orazágoa lótenyéailéai oszt. főnöke, Fridrich fÖlmiveléaUkyi in. titkér, SvasticrBenó főispán, Suvich őrnagy a |aaékealehérvári mé • talap parauut., Dnraay grimolL gró£ W»óhagyeti
flgyeleuira fogia nMItatiÜ,Jiugy k&a8ua4gflak—ia megtudja aa átirat mibeblétét, ezt mát helyen egész terjedelmében közöljük.
TUokaato* épltkeaée A főtér kellő közepén néhány náp éta egy litokszeríi építmény diizélfgi Hossza mintegy .3\' m., széles<ége pedig 1
parancsnok, Kováca ezredes, Reiazig Alajoe a é»,vfálai*i.. maaaaaágt még nagyon alaceony, mint-a vasmegyei lótenyészté-i biaotiaág elnöke éaiegy SO-om.. Sokan valami caaládi sirbolt alapaa-még számot niá* notabilitas. — Kieelejteatétett tánák Urtják, má«uk meg eat állítják, hogy 17 méo, melyek réazben állami birtokokra, kerlli- j V\'*<»i nagy hazánkfiának valóaainilieg Jókainak tek réasbea ji«ttg magánméfleaeel bíró tenyé«- i«Ü»zobra fog ide Aerülfti, utóbbi célra eaen bely ttknftk adatialt rrf fMrtrftiilliii^iiiii áll még ^ Í!h kik
nori aéa, melyek a palim paranoanoktágnál QÍy|a*on aaiatrtthoijítten-ttéaelet-Jiallják^JwgjLejwa leByéaalők réaaérő), kiknek n norifaj tenyéaátíae I épitmljur nem egyéb, mint alapzata egy olyan aogedélyezve van megazére/hetók. Aa egyik mén }belyntír hn»á szükaéii esetén mindenki bemehet, ára lw frt, a má»t<té lüO.Irt—— A fiivataloi !««» furcsának tartanánk, ba tényleg egy ilyen Ügyek elintézése oián aa egéai díszes társaság aj k*>4pflletet emelnének azon helyre, hol egy árva palinf vendéglőben táraaa-ebédhea Qlt, melyen
igen lelkéattó ée magvas felkVaaöntők tartattak.
— Váltétáiek á ptiiillgyériégnél — Perltátw Mikaa nagy-kániaiaí pénabgyi biatós Pápára helyeztetvén á\\ helyébe Htltuiiak Béla pénzUgyőrt hlatoa Oáktoroyáról jön Nagi-Ka-aiatára.
fácaka sem tárja el a nyilvánosság elől.
-f Bak tt Idetett. „Prömmmel értetilem a laki aaerkeastőaégei, hogy rendeteti lanácau vá-Maunk mérnöki hivatala - ujabban ia mntaikuaó na^y elfoglaltaága dacára tem feledkezik meg a rt\'iiuor.otliiii tényezőkről, melyek aa ő tudta éa beleegyeiétt nélkül téiiyegetík aa élet- ée va-
A gyermtkieobábil : Apa;. 17 évei fiához.] tlyere cuk Pista, teled tan még egy |it elszámolni valómL.^.....
FI a : Sohne bánfánk édet apám taa még neked anuyi hiteled én náhim.
A : Ejnye da megöregedtél barátom; egéuen Diegkopatzodtál, mióta nem látlalaki
B.: ilej=barátom tok ji éa roita dolgon men« trai áin én aaéta kereeatBl I—_ ■■■ A. i Csak aa a kérdés vájjon a tok ji- vagy a tok romtil kopaszodtál-e meg ?
--— -Ttle/onon.
^fÍRVffiYSSlllí CSAWWC.
Kftltfi lijrAaágoktól leArke»tek.
Petrteaatioa R^aa falperesnek — Kotáotioe István at alpareaek a végrendelet érvénytelenítene a jár. iránti pére a kir táblául helyben^ hagyó iiélattel.
Hágalmaaáa, illetve baoeüleieértée vétaág* a aka bUateteadö cselekményekkel vádolt Ba>
Ntgy Kantna vaaárnap.
bAehet Karolln elleni bUuUgj • Curlátél vlette-ultillié vé«4aetl. /*
ittllnlmt Kttlflp * Bal eégaek - Ueeatl ll-wn •Urai p»r» — a kir. táblától réaakaa mvgvéltoe tata végaéeeel.
Nyilvános régalmaaét vétaégával lerhalt öreg lfflW JéHStafrwiHrtMkr a-hte. táblákéi benhagyó vépataael
Haha irigy—p| - Fttlfta. Rutén Fltmdrial grélpée balga irónflrftklie elleni tó«42 írt. 40 Ír. * itt iránti tere a kir. táblától helyhonliagyé
itflM^l ■ —;
JlrMt)tr4*tftioi irttrkwelt lléM«k-
Spránlot KAinak — Haroa Ferene elleni pt; Kt<an a kirtIM >éhltiál aa alafl hirlkágUtfltl
1 helybenhagyva. _ \' • "."
Hiél Piíbak" \'-="" Oéitnetlr Jétttf allaal pé* bva a kir. Ilblátél aa tleiT biróeágt (télét helybenhagyta.
Or. Uyflífy Jlaoaoak — Kov\'áet Ujat alkut
rirélMa a kir. ttbltlél aa elao biróetgi Ítélet tlybeabegyva. \' , .\'
flelmler Kanénak — Hirtehler Ödön elleni perében a kir. táblától aa alafl bíróaági Itélat helybenhagyva.
Rakoaáp Mihálynak Héber Juli tUenlpare a péosl királyi táblttől tTOtt biröatgl Méletat meaváltoitatva. ■
fintka Mingnak — Oaatovios Jó-aeí alttn nem a pétot kir. táblaiéi «« \' é\'H bir Kalitét -jejn)i]$a<
Owr Botinak Oer Kraai elUni pere a péeal kir. tfhláta) aa elad bir. It éltlét megválioetalva
(UntánTáwtBnénak — Imrei Kati elleni a utalt kir \'fuMAl aa alaö bir. iiélfiát htly
*HHtO tMegyaek J a pécei kir. ttblálél | liUoaiatra.
Zala. 83. a^m. jfi, lap.)
a/éesállatalkkal. A kiáHitott állniuk" tegaiabb
rtldányit a (ia«d»kttraak a Oélrt reiidalkeaéeér« IM MO araar koronáé dljlvt1, Illetve arany- éa pijúi, oklevéllel lógják kitüntetni. Jutalmeanak táját nevelétU éá beeaeraati tiaata nyugoti kevert fajn, to\'tbba aailej faját tényé Báliatokat-------_
vMthl larméay ktéllltéi Saentae ber K-fél KMg Kalaion-Kttreden a balatoni kulíur-agyeaUlet a Balaton vidékére terjedő TerményíráTHUal rendet,~fiélyan kltllitliaiék i me
tai. fvtimöloa, diait éa kopylia kértémeti termé kak főleg pedig u ui nwfpi^ai teöljft ier nétd; Oltvány ok ét ulliánynilii|ák, taQtfleiati gepjfcffl MiktMk, erdei termények, báai gn»daeági cikkek, méhéeaétl éa telyaiiiteriBelétVtaji éa iajgi»ds>tgi tárgyak uh. Á kliljitAara már megtették at etflkéavflleteket ée a belfi vtieeatmány, mely a ~ rttidHW katéba vette, Vurgalmatan . mliHktik
Rúna Jánna elleni pere aa eled bir. ítéletét meg
1898. MfUKtus fcd 18-árt.
ITjrftttér*)
____" 410 Ilitatoaé hlbaai mi/aRüktóf H krtét
H bt M krlg — valaariatfahet*. fobér a wllll arfnadMwtek éS krtél II M tó krlg aaáttH — aloa. Focakla, odkoa. rMr», <t*>>u*<>n aTXWgtiaa (MBt-tg* MO féli (Uapoaittó k tO(iO ktltaktai aata 4r-■jelaékaa) iiilll\' 11" " S .«w««iM«a 1 I V. (oa kir. mtvarl uáltluSj hIwAiím KKap Ml.Uk péaUfortalévat tlMataak. — gvifoba claawtt levawarfH M Ium htl/ag ilgaaataadí.
kereifetlk, aki igen kwTveafl tultttalak" mellett belaaet klalatilélt ttaletrk, eaer«éeére vállalkoaik.
KSttUbbil a tíúdikiMtd. (486)
Ürmök
Sobute Z-igmondnak — Goldatein teatvérek al|#nl per^ a nfiél kir ttblltél ai «ta6 bbréeáfi ítéletet magváltoitatfa/
Zatimagya árvatárának — Oilon. Jéavet ét táW «Itwi ptie a pM kit.—tábláiéi aa álift . biréaág ítélne hilyhtratiagTva. • Itaior Ultiénak * l\'llhál Ferenc ét tártai tlltnl pere a péeal Ur. táblától tf élté biróeág iiélatét belybtnbagyta.
Doboey Károlynak — Kéalfaay FtTeno tlltnl pará a péeai kir. táblától aa a>aO bitéiágt tté tt helybenhagyva.
Ilftlír^H^k éa-lárta-niódainalf tanyák Mtbtly ét nejt tlltnl pere a ; páötl kir táb||iól aa élté birtUégl Délet helybenhagyva.
Hiraebler Dtvidaak —" Varia Jóatef ellen pere e péeai kir. táb, aa elaO bir. II.. megvál-toatetve,
Ollop Hrnteek — üav Luparalk Aoltlné éa tar«al elbai per .a pééál k|r. tlb. tt\'elaA ktr. ;lt, (kioldva. -
A klállltáüíftl bpiiMÜttthlá tlff «ÍK® nap aiakaaerQ e\'Óadáa leaa, minő [ módok biaonyulmk ed dig Mokbeak a t«őlök reganeráaióját llletólfg. Aa eddig léteaitatt nj atétételepek a lepaaabb romiáyakre jegonlnnak;\' amint mit a- kökllUáa fagit, |!őt*Vr t\'éléiebb\' kOrbtn bitonyltanl. A kiállitáa 3 ik ntpjén lanulmaay ktrtódutáa leaa a víi cellertép ö Intéaetbe ée at állami ag léteot-lett tihanyi gytlmMnfa \' éa taélléteiepre. E kl-tllliát u4n át egvetüel Ktuthilytn htuilptr kl álUtáat wándékotik rendrui, mely délből aa egyaaületi tltkáratg máfTa napokban lel ia fogja -iuvn^a válaa.tiniűiyt a kérdéa- megvitatására. A y>llparkiál>iltmwtt aa laane a célja, hagy ti érdeklőik btfdapeati keaeaktdok inlöit bemuiaaaák atdtat a baltion-vidéki kta tményeket. mgiya-kai mnat csiib—kie mérték ben gyártanak -helyi t-tlk*égl»\'«kr»j de •« nuolyfikMk. jéaóbb tágabb piáóot lehetne eaevaani. ,Á kiállilátokon ríaxtvt-
larUTii .TaTy «llaWW
dijat nem fliteineT, de vnidbit tárgyaiaat ai egyeáDIttiiék a kiállittii köláaégetnak iedeaéaére átengedik.
[JLá maliit vetaa, ,uhj arat« J E régi kOamondát igaaaátát möat It beblaoítifja- aa a lény, hogy a Baiimt Emi prágni vatömagke-reakedfl-cég eltal behoaett Miád mt/lmaytiak ott It Itdveaó árat áll adtuk; hotpiáa nemee éa boai magvakat..ttvtHWal t|lrt kelleti wáníám, víjgy eaek Urea kaláatokát wfolleSt áraiéira. — 8iá-moa knlvead arattai jeteatéa alapján eatnkUlöa-legetaég minden gatdának vetéire igen ejánlhaté.
Kétszersült^
Clyógylflrdökból báiaérkeaett fiámna eaemétyl-\' tág félé\'/óittáaa folytén aa orvwok Citál annyira ajánlott karhbaih
wtt- Kétszersült (MM)1m
kéeailéitél tanulmány tárgyává tettem éa nana ktlltmta Jitlytttben vag) ok hogy a a. t. (o-gfatató köirtnaétn\'ek nqpankint- peggt| ét délután, Iriu, Mt>«éi..készítményft, kitint Sé\'nereOltlel raol-gálbatok. — Kgy darab *rm • kr.
• MMM MIM itSKHÜL-^......
°"(424) Nagy Kanizsán. (Magymr-*ttm\\
HHH ,-r,—, —.-,-r--\' ~ 7-—~f" j -
» nttlévtln atpaar, ttia. ■ i . . . np\'ppf^pír
Kigynlmeatetjllk t. (ti «lv«aéinkat a K rom mer A. HarrAMa utóda nagylirti budapesti magka-reekedéeiés maglermtléai oég újonnan megjelent
■■ -A-—k_- A ■■ J \'"""i1! - taalaaiL—JLámllI aastlaai mauMi
i utat ti|Hgy*eHBH5 mviyvoaaevni gaanag gyn)-tamén|tluÍL|artalmax kUl Inféle magvakból, ró •iákból ét latakoiaTolkkekbdl.
Eözguzdatif.
IVMóeé serkeettd i 0r. I. A M-K KMiL
LaptuTt|iliHjus éa iTado: v i « ti u i r i iip
v 4 gibaat-lilatfll - A hoialalok a a nagykenittal pifcra t múlt aitrdei hetlváaéron wdtakjutgyohb grtnyékat, a mennyiben mink tfy BOtH)- métn aitmt k«roTi pltnra. LitgnagyóbS látat áraa hnaatoti mely 6 lorlnttól 0 ÍVi, 7B krlg kelt el tala ét mlnóeége taerlnfi Buta mlnd-aéabM Minién nagyon kQlODbOté, van klfftaée-talan aatp áru, melynek mlnflaége tu\'yi eléri It 10-f-0 ll\'ét btetoUttrenklnl, de vap t melleit ISmérdek olyan gabona, melyei ia aratét Idejé-Un volt atéaéMk ropnant aiégvlMltek; a jé a jó hatéért tl fti UO tél 7 frl )0 lg. a nalráa ét nedvekért ft Irt Btl/Bü kr*. lUett\'ek. Ívom a folyó évben sfitat aalntl t a plael ára gyenge la. Ara 6 Ifi 40-tél & lm Hhl Kai) ad!li| nsbk kit menaytaégben ktntltatoit a tl (rtéri talált vev(H.\' Ae «tktmenet nagyon lenyke, a kttltnld a. oaat. rák logyiMtélak" fartétkodntk a vétóitól i ti áfái iBOéktalTttn lefelé haladé Irányt Wtetatk. Ceak a bét végtn jeltiiteiUk liuitipMtröl knd* veatbb Ifáoyaatoi, anélkül aare^an hogy nálunk jöbb vétetkedvet tahit volna, A pénttklbKIvátár t mieti 140 miatt ktvéabbá vnll látugalvt.
TvMj«*a4llal éljaaál MmtgtB. A ttmtfuiMi (JtiJiUr a martittaayétaMa eme-líte végett elbaitroii a, hogy e bénip 14 én, -fltnal •nvétár ttapjtn, tanvéanéllel dljaatat rendae. m«l|tn rttaivtheintk Kalevármegye Na* ta»t hblotnaal Mját atveléall ét b«>arr>ott le
Vas uTTirTenet r 8/íi d
Kenlttayimái,______V l
1 Indulón | Érkezés Q®\\
Saalastiél t Kanlaaira j | \\
HÖKESl\'!;! ú
l|s«. v. ft 07 regg, |gy.-v. II11)11 regg. \'J
.1, at. V, 2 of) li, u. wi. V. II »9ld. n |J "»*\'t\\
£ «y. v. lll 20 éi|el L. v. II 182 i éjlel A Xi.i.A
I I Tnír ■ ■ -í "rar«» W -^„„.A
mM b. Vil tt (NiUn|» t. H.áalreeg. «
ÖÜUS L, v. 2 20\' tl, iilii v. I d u. I ^•JJSSSl
fisil Ivánlv, v,\' fi itt d, u, v. vJ * JU4 rrgg.
I It é őü Un. v.1 tt 4IÍ étjei Itt, (5 aut , rtaak a>l»<*A
[ f I I T 1 \'), éri. «.li.t4
i ff iy- V. fi 47 regglta. v. 4 10 re«|- 1 h 1 \\
K v, v, tl Itt) regg Isi, y. 1 Ult d u, I )
•S tg, V, 2 d. u.j v. v. 10 2b rate 11 M v, 12 II i ájiat jgy. v. 12 10 éllel
ttülftl reg«.)tt."»; I ,21! d. a
IMIU n. v, 2 d u. it. *■ ti! 14 éjjel.
\' ..... . l\'mtgtt
llHHMtQMIIMIt
~ §•*■ Megjelent:
-mag- éa növény kereskedésének
Fótit le* V., TUkör-utea 6.
Ifüft
Fiók balet t yft. Andráaay ut 1.
Si\'iegyzék\'e
—* vif ^gKlígymákról
éta 420 í-4
Aszszel \'vélehdő magvakról. Árjegyzéket Ingyen és bérmmtv*.
IMIMHIOIHMHt
cx5óc>5aoxxxxxxx>
•an-Nta nlmlgtpi kaitMgtlaa ■■gil^lli |\' I
Lfagak Utailar) \'\' I jUMt atUtUlakaUM. \' llliaim aaav.
MStata
\\ -
L J> 1 IwH mit a Igai
k 1 f\\uV3«*l \\ Mtlsaart iM.il 2 - 1 i w áakuntéi
^■^InllT 1 UükaávaaBbb «n4
S
Jrxxxxxxx
ktlMMUa U«kaáTMÍW sraé ikayayal kas—Afta-^IIUIbumw-gaUaa, alaaéataa |a tiaaaattatatl ttaala>4|« ttM illkaa aa Níl-e, /MNMaiih aa mm>l gi|giri Maatt lagaitM Hltuft
mm:\'
- Mfka* .li " i l | j * \\ atli. I i l
r íaiT i\' \\36 r
8
x «;
N \'t\'
oxxxxxxx
*) ál t (avattat Matatott*
villa] migiu\' Ma> k mit
tIH ftugUSÖUi M 18 Aa.
N*gY"KBitlSMr Vauul nap
íóle vasöntöde és gépgyár résavénytársaság BVDAPERTII.
eliliek
Árverési hirdetmény.
A nagy-kaninal ktr. tftrv4nyia4k telek-Hat?! o»<i4ij« rfi«4r(ll .kiJítUrrí Htatik. lumjr Wirvá\'h C"Uin»tlÍR TSFiji vágfehajfaRfiiali: Bull jiúmioa. \'"T*n végrehajt Aat aienvedo klikani-,„»l lakén elleni Hü Irt tAke 1H81. átf i*MÍh hoc hA 88 tol lifrt 8 mímIM knraalai 18 írt p*L 8 frHM) kr.- árveré»K>M>l a mArf Ulafotö. IhikIü kí\'tiliek írtnirVígrebaifáiíTtyébene fciiMTWitt H\', tttrviwék mrUlámliei tartóié i naiy kuliw Ö070, ea. íkvbeiv -f IlUM/a, br«,-ftlnti lel telt « (III) fr»r« btonttlt lantlan Hor t>th Anna Itav. Boll (lyflrgyué aaolgelal jogf neiftnarie4»ai Zuatyi. KAriüy ínkmtont r.m -ajánlata i n
|Nf|, 4fl M|BNlna ki-Mik b«h|4b 4. (. 10 Arakér
orte^Máki TI. pntuT, műiaé «ioirr. Vtml Irada U rtkUfi NMillffllT -VTC* a 1L — n<ktlk<4> * ..........~ MBUHIHH 77 J
ööz. ós Járgánycaéplö-késxÚlotek
— ■ \'■1 • - 1 . • ^V"! r w4wb« Síaft dijakkal KfintsWt:
\\ szab. Schlick ftle 2ér^ vasúakéír
métyltfi- é« egyöféSrcs aclél-ekék,
í\'r *Jé A\'—---KUJKi\' tt TIBtWMl
,.1/j illMPBMBBBtS) ~ egyvasn" ekék, talajmiveló oogkóBök,
JafeaWmSMm: íalaiíBlScblict-relesiai.HaladásiorlisTetóiípet
^^^\'.j^l^jjcjfcj^^jiil^s^ \' TUmtajkMM ^iik. Hrtltt, IriinlMt la ■Bfll*1T jrIi " I eaa4aaa®l |l>lk. IfnÉB a»«rlfcal U«c
wtii kir. Iiviu4k hlvaiaine halyl»égeb«n hUatal Ml neglartandiü nyllVániía árvnriktiö aladaini fog-fCikiálláal Ar 11 tenneblr krtett-beeiÉtt— Ai «ereanl -WvAnAk üuuiuuttk b b*C"4r J0\'íf"M k4*at>4ii|hM vagy Av«d4kképe* papvbeB a kiiDÍ-dlili keltbe* letenni.
Ve»& klilelea a vélcl&ti bAroai egyealft réaalel-ben »4a pedti r.A* elaOi aa Arv«ré< jogerőre awfcwii\'wlnirt 1 h4mp alatt, —á-—mÉMÍkel apyamitál 8 hfilip alatt, ■■ a. hír maliikat ugyanénál A buíuüi. alatt, jiiadaa atjt? re"*\'"1 útau aa >firifittJmjÉlAl aaámljaiidó\' i\'L kawaloCüal egvffflTáráífWiM teftéieiekbes inaahatgytiaoii bel yen H mAdnaatab- »aeflat le* A«etat -- . \' ...........1 t-.ii. 11 i.ím
Kelt N Kanitáén, a klf. ívleek mioi talekktkayvT haiAaagnal >898. *»i jadua b4 4 napján,
CMKHZNAK MIKLÓS . ; klr. IraaéH Maé.—
IliUH laimi falMUlah. U|)«ia«;inbt Ink — Irjipittak lipi
mioiotoioidu
Eirdetégik
felvétetnek
Fischel Fülöp
kOnfTkenntmMaébeA
Nagy Kanizián.
Wasmuth I f:T>
tjitajsfM! jogL
•1 éráfcaH, AStfM/^^
:WXWXKXWX^XK)lcKXíWlXKXKXKvXXXXKXXXXX:
— „KUS O.Mwir VtllameiUfiUn ft KrMtntnh Gfér1\'----j
Sg^g^ér S. ée Sjbzaa.
^^^^^ Bnda|wat—Béea. — j
Van eaerauosAnk a ir, A koafluaéf tudomAaAra boani, hogy FRANZ LAJOS I eAllalkoaó tlt*l a villamoa vUAgitAa berendeaABAval hívattunk meg, ntely- 1 nek folytán N A g y K i nTai A n, vál^OBh&z-atoában • SCHIFFKR-fála 1 Uxl«th«lyl8Ígb»n " -—
baktAmt <4 1BODÍT "ti ^
rendeitUnk he, hol a t, oi kttitluaÜg a berendeaAa iie annak ktlltaégeire ( VinittlkldllSK JalrlIAgtieltAat nyarhei. , T—-í
NlgyKanlHÍli, IIQS/auguaatua 10. \', \'--•\'iáásS (411) 4 Tiaalelettel: v AM i Myye MifamaifdfMn 4a arUletiWi yydr* 4 F.KKf>r H 4a Táram. (
íacXXWXKXKXKXXXKllKXWXKXKXXXKMKXXM!
nyti Ara alatt el távolit huim|»u 1MHI ys^\'PB TYIIKH/.KMKT jBV
Km őn ára ^Uflferjrfjj^w hr., vuUkrt Bd kr tor |
hutai* mrllrlt Wrj
mmtot huldthí Ma ^"VP^^BBsÍTTT*\' . tp*mm4fi /traklAr limimwl, Klr<llf/-uliua* fi}, TArAh J-iiael ggdggafarMra.\' . \'
Itapkall Magr-Manlaaán I
If.OHI)ll|tll(,l Adolinftl. íre
,uÉrtesítés I
_____■ ,.i ——uLj-St^r; - ; .
" *VaiÍ aUwnSWin R w;^ küíIMieéggel 4uáatuí, ÜOfJL—
& villamoB TÜiptis berendezéBeindt—^
- miintjAlatatt EGQER H. Aa.tAraa o«ág a uagpklmn "megkeadi tf mintAn 1
NagyiKaiiiiaa eároaaal a villainoM vflAgitAara vniiatkuzólttg köifilt axeraő- j dé\' ^H § a Ártalmában aaon mngáuTngyawtlAk, a kik a vfflímvitágitáe
barandaaáaeig j>\' mairánvíliijjitáBiink lubámuua IWIlinlO ka>>Ba>é<á) ii\'iifi i
Irrfjrff kllflll^Alt, V 4-i"líáitl & ÍMiflánajriirkam ftwftmdA 1 trt alapdiL ,
VIlijoiáHo írtul tol vaunak moiitv\'o, leikérem ennélfogva mindaaokar, — akik ]
anuek megfalelSIeg aa érintett kedveaményt maguknak. bisU»it>nt akarják, j
ii feerraieiéa Iránti kiteleli ayllatkuiat argtétele végett ]
RAPOOtt GYULA jigj Dr ROTHSCHILD SAMU -r*~irodájában^
f. i. aufl. hó 15-ik napjától ezen hó 31 ik napjáig beai- | rölag délelőtt 9-től 12-ig és délut&n 3-tól 5-ig jelentkez- { zenek, a hóji a megkívántató okiratokat aláírhatják.
Nagy-Kaniaatn, 1898 évi auguaatne iö^^\' \' (AJ
■ r— FRANZ LAJOS vállalkozó. ; j
1191. augusstm hó Wi-án
N«|v-Kantaaa, vasárnap
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) " Az ihárosi bérnökség a
1800 teijedel mü erdőségében a gubacsszedési-jog folyó évre kiadandó:—Aa erdők bámikor rtie^tekmthető^
Felvil&goait&asal szolgál 0r.Hjrach Alfréd, Csic §6-púszta. \'—;—~ ..-\'.- — *. ...
lI- fr: Hiftr^^^y Vamitállomáa:-Csurgó _
CjI 11 JjlsUL/l biatoa OEjUütn
áfntMi vagy elgyengüli férAttrftnél (Impo-intiolit) •» «j <*• ée klr< MUbadalhuHáti kánt-tttHht furi mm iskiMi klUliy, |flnKli * mollett ártalmstlan. kellemes ingurlést il. aáró gyAgyméd, -Himm tanárok ellsaetA okiratai ii legmelegebb orvogi ejtnleioa. — Teljiwsn lelftyAuyuilBk liAIiiiniiuinuk «ar»l érdek nélkül ijénl|ék besanálsUt. - Pónlal
wfflim 4»«ífleeptu litoJitate ffertaiom-te tealliié ki a«m vebetft
Df. Cnrl Altmnnn ift^hl*^
IftyiaalaÉ tininkre k kirwu iihUfnfk
XXXJpOCXXXXXX\'XXXXXXXXXXiOÖÖÖOCX
Ganz és Társa
IMIkUlUhltlin minden héxtertésbsn
NílkQIOihftlen minden héxtertáeben
a MteMe Kneíp\'p maláta ttó
tét V hiéM Ilit Mnl — m—
Ami áltrliotátlnn allajt nynjtjn, kegy » pM-ktrt malIOaltaUI, valamint a* ártalaaa Uaala u«é hwsnAJatit pAtnUa | > malMa kivívni lilvlmkk, — «|M|mM y ieUáeaeka kivi káaatt-htttt, — lí«mlmnMI»n mini ptUák • kivihoa.
Igéé nJlnlKMÍ mm, TtJ nn*k é> hiliuik. tlléutwMél iwMéjMk I WitMlU knik*M. 7, Kilo M kr.
-^fi • * 1 m ?2 - t » 5 M !ii íí t i 3
2»l f"lr*S í 1 3
k Ki! i bfi
f 4 rf llíkli títf E
■Íií\'lr\'r »lgl"*
rUqfef
-ItTMtmrr !git g
lípri i Is
tr % i jf fc
íí h 3
Ganz és Társa J
vaeöntó éa gépgyár-részvény,társulat (88^) V
r B h d n p e a t * is éa Ltt ab r ra «l or f l» a n Béé* mrllrtl, V
ajftnlja i vártul kalánágak, aa/amint • nagp klteiintty flqydmiht világvstrtf A
A" \'\' ••• " kitüni ktrnitatk OrvtmdS . _____ • \'13
fr .w ,V : TÍlttk«lé irtná «l«ktf«BM r«4u«rit, jj
I m\'tily Ukativi tnrti; *««J «áff « |4I Iftlllijf ilijiBIl Máját ti htkaneaálkeaeák e*ér l|lu, I 3 I láwwk vágy Ipwt vállálál»t klilláiliánáwi. akár aÉpafc kajláááwi. Xm kuMul tL jN kalmtuik méuwrt bányákban át olyan gaádaaágokliaa, kol ftlrgOa munka Idajia éjid la Julgníaak \' J
----- áAaaaaa h TAr»» rantint/l h ^{yftir rittviHyttriHldt ajár;l tovgírbá : V
lltó^íö^í ^ Heafemétetul xrí
I VmilíinifWítöllil bl aMllmi,pWplfc4*\'*—ln4k" 1« imay(»alMt Aslgmaak Blnl ■ ,-f
abWuUj&UlHAll*üli dkoliercibici ue*n«g\'n* caU- lalgailat wéaa ■alaailavtaáiiátUtá. V
likai, kuákpánkal, RalMjr»abadalaa aaa. P Allptfpt \'arnl éa aallalaaa jykr- f
rlat báayavaállalr a >gyáb Ipart vaáatak aaiaáirá, llupovvi láaán. >
nomkillbnbin aiadaaataá vaaaál ktwlknt. Tni\'hillitat a kalyi viaaaayak aaartat aaarkaatv*, V
L taantttnaflkfll ia kártkflkat fc**«W*aáé«MI a lírHlldlfll paaáM .wbáljaiiáaMd. T
nOloStwWt Uiutbiml a—aifcél. - I fu- a. notpnlonBi-mnfnitnht .vagyfakvt. >
I_ ríkat aarlt«i*p«kkaa i> gMyá. nmaalamkni i Prtotlóa kttposolókat a dynamométarckat. f
8 w/ XAiWiHv.___ __... ^
WC Bahlsen óriás vetőmagvak gy^lT^ I
I «a év|i«a la lahartlMi Mth malatt, randkivlll kmtoy Ul QB R4.K7lirilK magot koantt» aw, IrMku umlmm*IM-I ulán, (latiéra a hallatlan radraaidtfNak »nk jalinléa aiarlnt ^ * • Kgga(l«N Mái nttmm/ tm hifnyult H
«/g fiinak, htfpn ntWitn ép ugy, mial mdly /ittűnél, mindtn talajra alkalntaauak.
I la»Kalmél>k»n MAMlialt ár|a«ya4k«.|iai M»k ara- ^XXLlSt SStlO-l©©XX, I Ball Jrlauttfaacl Isg/rn, bér««nlva lalllal iiél i Tiat^WeinloMM, 419
IflHMHMHHMHHHHM^^
N) Oinanrlt FlMllTal TllUlp ,U|Ht|lH|JiiiHi»i.éf Nagy Raiilaaén, 1 HWÍI,
34. szám.
:—ft\'Ttré a 0*., kis.
—,. ifiét tatássaié a lap wllft mtfi Mtiiksté BlalM.Jtk. jyay,
Nagy-Kaoizsa, 1893. augusztus 20-Ad.
U XI Ll ü
Politikai és vegyes tartalmú lietilnp.
XXII. évfolyam.
JUaééfcivatal:
VáruMs-ipltst /MW Mar >ita>i*a.
ii/irnrilm iniz t\' \'
Egén tm 10 kara* (I ftij
rtiirn 5 *<»»» .......n fin
ÜHfrfttw I CrtasUTlIHsfl igj
. ií. j \' \' \'iiBI\'M .. I^"1 J" \'
ltri«<t«k jitlayMM uáatitstuk
lÉMMtiilaa Iwihfc i>
Mi hc«duu>k .1.— ,1 gaíaiHol artkpénMra^ ti jaankcgyfiafllet, ai lp«f- w kereeke- My^túr perneszeié kr.
— ........_______— \'Virflai Ittak. i IhiiiiDiBii * \' \' \' 1 1 "*
hivatalos közlönye.
(tartat ata klhUtuk
- Xeg|«l«nik NafyKmiaiiánlirtenktDt egjuer: vuftrnap.
ElüÍHliwk, Ttfurisl TT1 voaitktaék. Fixk*t flllf

fagyar-orosz barátság/
17
(—n) Nincs, at az eateveszett ostoba tág, mely a mi fél világosodott századunk utolsó, tizedében figyelmet ilekeltene maga iránt A politikai immoralitáa olyan gyümölcsöket érlelt meg, melyek a furfang nélküli, józan gondolkozású embert mél\'án bámulatba ejtik.. Minő sajátságos véletlen találkozás* a dolgoknak-és eseményeknek moat rövid idő alul t egymá»ntift • a Bze-beni coníerencia, Pifuk plébánosnak -lelep-íezésefpjKóldovíii Gergely röpirata, meg a" Petii Najfo-áltslhütölt okmányok, Az ember zárkózhalik el a gondolat elől.
íit S vélellen világított meg valami üitszefüggé*\', * Aelytiek szálait nem láthatja tenki^ de talán mágia létezik.
A szerencsében a imullark Komálj (beveszett Pecovict világ alatt nemítép cim vott a multk a vetető cím®, nem szívesen véttá magára senki, tiltakomtt ellene, — mert ba nem iatudia mindenki,~ mit értenek alátla, aunyit tudott, hogy valami jót nem." -- ^ . _ - _.
t* m\'OHt alkotmányos élelönk harmadik tixrdébeii szirén hangok énekelnek egy Ólát a magyar-orosz barátságról, csakhogy a meíve "hiába iparkodik IwngjAt
jnegaáltnatatiii, sohasem Jbai abból fille-mile hang, mert hát a régi köamoiidáa, az, hogy otoaaláubőrbe bújjék bár, mégis c<ak szamár a szamár.
A P. N. álul köztilt okmányok sok tekintetben mégis tanulságos dolgokat fog-
lalnak \'magukban -és- bizonyságot lennek] aHüMr J»W»-
arról hogy mégis, van valami abban, az natra. — Emitt egy szabadságszerető^ — állitáaban, hogy a muszka igen finom dip-i sanbadaágit eaer éven 4t megvédő éa. azt loniata. — Kavasz kapzsiságát a legitdva-| másokkal ia sziveaeu megosztó nép, mely riaaahb RZÓ>&«formáklía tudja öltöztetni, el-1 gyorsan halad at európai kuliura öavé-hitetni . aktíván szövetkező felével, Itogy nyén, amott a zsarnok önkény Által Wgá-az aki ad, (nlajdonk^pen ő (a muszka), Bízott nép, a műveltség primitív fokán, — m niáaik léi eMak nyerhet,^ hogyha relé!melynek gondolkodása ia rabs\'olgai, — t azövetkezik. Csakhogy mindentől eltekintve nem képea_ megtörni azokat n btHhc^eket,
— (a hármas izövett|ftől, a mágyarok in-1 melyékbe a mai aaarnok önkény szorítja. dokelt elíenatenrélfllSz orosz irápt stb.) — Hiszen elég csodálatos \'már magában
— itt ebben az ursaafbnn nincs magyar]véve, hogy aa a szabadságszerető francia ember, aki a muszka, politikát csak busz nemzet, mely egy század előtt prokla-év.óta ismeri, ki meggyőződve na volna imá\'U a fzsj>ádaág. egyenlőség éa testvéri arról, hogy ez a adö vétség tz elwő lépés, tég magasztos eszméit, most a nagy förrl
Kollár által álmowtt -nagy-taláv biro-dalom megteremléséltóz — Minő megtévedt itélőtehetség azt hinni, — hogy a muszka lelkiiamérsteirii mű hnnti, a bogy -annak más célja volna, mint a panszla-rómainak diadalra juttatása, a mely ért ő már addig ia millió számra áldotta í rubeleket. -- Minő agyafúrt okoakodis aa, I
némel.hefn|y*?»Al t- ev-^J. feleasiéluij sakkal gytQ^bWk, twftUam bogy asálye-
a tzláv^befolyást, a mely ezerszerte veszedelmesebb, és roszabb, mint a német befolyás. "-Csak aki nem akarja, az nem látja a szláv befolyás ká\'os hatását, mely ellen ittben a -hazáhán ia mindenképen védekeznünk keJÍ, s melyet ellensulyoznr is a nemzetiségek tág autonómiája ...miatt; a legnagyobb nehézségek közé tartozik
Van-e magyar ember, aki ennek a magyar-orosz barátságnak lehetetlenségét az első pillanatra be ne litná, a be fie látná
daíüm "t^" *gy st^zsddal keretig éa- ke* rési az orosaok barátságát ét kegyét, a j mit ostk a politikai ptorál teljéi elfajnlá-sából leli* t kimagyarázni a azon körülményből, hogy a közvélemény egy egésa sereg aljas azédelgŐtő), politikai hltkfeiio-meatertől vezetteti magát jó idő óta a jár-izalagon a -aa egymÁat követő kormáuyok
aen véget tudnának vetni at ily nyomorultak önző játékának.
Mindenütt igy van rz, a hol ilyen ka-libeiü, tisztességüket elvestiell émbéfék kerekednek felül, kÍk_iiagyobb Ifttpertinen-tiável, mini litateaségérzeUlkkel tudnak egy datftbig imponálni. Igar^ hogy végre rajtavesztenek, csak hogy addig a lakosság azélea rétegeit megmételyezik erkölcsleien agitatióikkali S a gyanúsítás, elégedetlenség magvait már saéthintetlék, — mikor
A „ZALA" tárcája*
A grabóci ivfeorr-
- A ,ZALa" tftdsll táreéjs. ——
ügy van ts, hogy tz emberaknel egymás k5-tött aladig kell vtttmirSl «tgy valakiről he-izélni. Mert, hát mit -it csinálna ezen a tőreimet sérgöuhön az a tömérdek ember, akiknek ■a eg alatt semmi\' égyéb dl hogy csak besüljenek Is beleéljenek és ismét
tökéletességgel akarta vo\'na uián izni, bele kel-iiesstl|eoek. Ks htt ha valakinek—van—heztá lelt volna holondnlnin; mert arra képtelennek
ideje ét türelme, megfigyelheti ezeknek a retie netesea tifti embereknek társalgását és tkkor he fogja látni, hogy annak a német Didóénak, aki art mond\'lj bogy cssk 3 őréig lihel egyfolytában okosan ttrsalogníP— éppenslggét niircs rgtra; mert e tetiaieibe«r legtöbb embernél már tel óra alatt ba áll t végit imerQlés: a szellem sgoaiája. A haldokló szellem azután kipkodide is, oda fa valamf lényért, bogy munkái tdhas-ion a ssindsnt sxorgslrrtssan, megárjő, soha ném válogatós, bámulaton étvágyú emberi nyelvnek.
A grabífaitknak volt egy állandó tárgyuk, — amiről állandóim bészéihettek-és mindenki iti->nn killgitta ókét, A yfabici, noioK.<
Hát bizony ctedáltiostu izép ii volt az t grtMii azobor,\',
Mintha eltkagyiB a Itgftniállsebft művész vésőjének rSmpke leit volaa. Pedig talíjdonkép-pea a Önbóotysk lamilltjákól váló roll; a hátúja Ortb- tty lány közöl a Itgfisltlibb. Oyö-
nyörü, nép trtnyszöke lürteit metue vidéken [volna ezt tz érzéktaliu guuykaesjv ami-trra a ejnlenettík,.merl ht kibontotta, bókáig omlottak | kijelentésre kiostpotl a Cserváry kaa\'élyából. le azok t telyemfogá\'u árva\'áoybajfttfHök. AHán! G-er»áry Zoltán éppen a szomstéd faluban az volt c<odátttot, bogy a szemei meg o\'yan lakisi. Birtoka 0.rabóc<yék birtokával ériot-feketék voltak, mint. a legteke\'ébb pöszén. — kezeti. Sokszor látta a Qrabóczy-lápyoktt i a Szép lehér arca pedig, —amint a gyönge, bár j többek közölt a metés szépségűnek ésmár»ány-TOiiysimstágtr.bőrön áneUsalt az erekben osör-ii/Tyünek kikiáltott grabátí-uoorot; de valtmi kü-gedeső egéizséges, eleven, meleg, yóttspirot vér | lónöisn nem érdeklődött iránti. A barátai nem — éppen olyan volt, mint t vérref Jiannaiozutt! egyszer célo/gattak is olyan lormánt hogy talán fehér liliom. A termeiéről ait lartot\'ák, hogy ht [ uem jaeri abba a kemény fába vágni lejttéjét.
válóságnak tnegloleló Mert hát kemény, sziklakemény bárokba volt
tartották a műrész vésőjét.
Ilyen tökéletet szépségnek a fele it egész1 ve-ssede\'em,... — A legfiatalabb Grabóczy-lánynak mente földet megjárt a hire. El ia jártak cso* dájára a fsrszngi bucsujárók, — Megnézték ; — megbámul tálé; bessél ek is velt^ aztán í ni legei-, ték mindénfélé — thol csak megfordultak — a szép gfábóoi szoborról, s grabóci uraság legfiatalabb leányáról, — az aranyhajú Grabóo<y Eiálktrót, i
Hogy miért ki*ták stobornak ? — att leg-könnyebben megtudná mondani Cserváry Zoltán, a főnyedi fistál ursság, aki egyszer — mikor azt moudlák neki, — hogy a legkisebb Ürt-bóczy lány valóságns értiktlUn Uobor uiptég — nagyot oi\'iteii ée fogtdáal tett rá, hogy egy kóntp alstt fl életet lehol ebbe a szoborba.
A Urabóoiy-família akkor éppen Siófukon.______ ________
aytralt; — különben talán meg ii halottak\' lett imbtre. volt
sárva t qrabóci izúíorjtive; nem lérheieit ahhoz senki\'eddig se; nem férhet ezután se.
Nevetséges beszéd. Gi ia csak egy tis-. jathéa. A nőben égő aziv van, ha azobor is. C"ák férfi kell hozzá. Száz forintra ezret t\'eizek, ha egy hónap\' mulvs^az enyém nem lett.\' — Ezt mondta Cserváry.
£rre töri ki tznún az a rengeteg kacagás, hogy urtg-e grahóai kastélyban is meghallották volaa, ha as egész família Siófokon nem nyaral.
A jelenvolt pajtások egymásután dobálták ki az asztalra a százasokat. — Oozasen tlt darah százas hevert, rgysserre a fehér abroszon.
Cserváry kissé elhalványult — Fölkelt; át-meqt a ■ellék-terembe s néhány pere múlva egy c»imS ezerett hozott a markábia. Mindegyik «/áza«ra ráfekteteti ^gyet, azután össze* gokot litétbe helyezték. Ezer forint ellenében Cserváry részéről tiz-ezer frt lett koekára téve.
Igy ébtfiztett érdeklődést a. grabóci seobor iránt a véletlen körülmény Cserváryban, ki a
——Mfgy-K*\'"*", vaáVnap.
víffft r bftrtttwben találták mft«:l|kiíl h ltovi már olflfcií Melleit volna jltliiíok, De már «• ipuM.it ui«j(.}ur ember mdjn, hoyy »
mngynr-itrtwi l»«rm«ág agy .a magaemmi-h|I](W(»I, mely nem is larlatm oly "sokáig, meri a mútflauMtieiijíft^totí JIÜI Armgj Utn.L . m»gyi>e«fg miáig aflentállani aé-m nem volna, mig mo^l, jelan halvaeié-W nincamit ifft* félni*, knlttnnasm imgy-fe tU afjAl Imájában. aaját tttahaJv éti »>«»» engedi meg, hogy it panwláv propaganda srgrvakaT kaujon j áa aajit—ityrilvéiiak éa
íwiiaeliaégének fe|1eaxlíaév«I. okoa Aa óv*
tiia lerionaliiréval, ff|»>nitl iftKh \'Kívet iat-r«i a miigyar álUmasanylneh.
Zala M. kéirf. &
fej\'eményeket érthetőb-
• a melyek a későbbi bekka teeaik.
Hieni latvánrál e\'mé\'ledve, önkénytelenül arra a oulmcai M\'1\' mkltiieiünlt melyet Ő
keaderoányesalt a btsonyoa leklniétbeo meg Ts szilárdított, meri a Igjlődé* későbbi fáéiul, habar e^ttkenhatárolt komaakuk agyat tokoaáliit ~ké
MpmUtMjb* fNhfc
ÍP II Hl r if - iQjHM^immmmmifmmmt. .: - ■. -jt —
ssilárditáss, és eloyomasa mindannak, a oti a
régi pogányaágra •mlákMUtatt.
lrod»lonitörté»i-i«eiiik fW*1 föltételeaik,. bogy a pogány Msgyaronaág oairexa-iMi dafial ea mondával bír\', melyek a pogiay magyarok er-kolcsei ia ssokuira faay deritbe nének, és csak Igaa karfa töredék maradt beWe a esek áyde-
PCTfk; iww\'llaioaiUimfcat mágia elflbbí lijekvá.-. »an Inrráalxll jatofak hoaxánk. Aa a keaxaég, «Mr—HUribea—■verik, a irihetflhbakké atelyiyal a magyar néy legnagyobbréww mar
QeUjeii ia a tfrtaatááyiéWI Hfegadad tallaadő ~
" tS S$B »»pll niyn, bugy a» eHthaAtt 4> magyarság rovására far|eeik®d|Ak Aa aaját véreinket nyelvben, iiemáelbéiiben floláhositaa. — Ea nagy eaagényaégi <bi-aonyilvány a magyar\' nép beolvasaláat líé» peas/glryljljjlt kél I IWjjyatww magy4r-aág kösepélmit ennek ksllsite dominálni a Itaaankánt egáiinn ■ hely írt nrává -Ihihií ; a knldnüaua dbor uammá) kall A mA*y*f ipflligentiának aat u aknamunkát megfigyelni, melyet as atitonomia leple nliiil aa oláb pőpAk Ör tatiltdk a magyariág rrr-■ vására végeitek, -r NekU\'uk eaaít egy a kilünk, imádaáiginkj remén^Unk: \'
•alít jralnnd ----
Augusztus 20.
(8srnt Iritin U nmr/yoi milrrtMh kt*d*t*i,) \'
1 "\'fff*\'" Il»fylatt<d üfi maii él.fl ki.
"Ott
uiUáuak mpiát, a a uiuatisegea saadt jobb\' kda,| ■aíyet e naimo na ll»da»ar»tmn ko« | mindenha syml\'oloma l*>a annak aa áldaanak, —wüjjmt * hülüí klnlf uralkudáaa s nem<fita áraastolt, uildOn a/.t a IlMaitéoy. pijliaroaodás p¥<>ylTt Wn*y»\' "átnktsinnte jrttatwwtet (te ^^""^\'P*\' b\'vafáaahm. ~
Mindtn ál>aporcnáp- ra aiiami iieiben^ ~ vagy ennek egyik ágáiian a maga —Iliftiilliitil tiiaulAial, mlajival
ielmi\'jitdoil, a it t>ny darab kortfirtánehitel tr, —mimtlí « lalapitf laell ama TiTakiánTfiíaaiáiik^Han knia\'nis, a malyakbdl a késflbb tbriéntsk lotytak,
leásnak.
Oaeara a knlaeftafte árintkeUi^Íu^agyirnr jiiáit iiánts kmtüli ííinaaen kijlfflég., Tm7 koéva, roaáüBl van Tnlormálva pohiisai, taráa-dalml á« aaellewl tdrekvéaei iránt Még mindig u«\'i. UHagá-al i^UlkokMtnl. mit ujabban aajátaáiUiUii- \'ílágl^tt wag aa a
MIB asnamn HH
láinaiaknál a l«gaftjbálftiQH"bl) mftdon »lt. A i<ulciBn^a hicfláa damnTéaáge.
TV
nemaetiatgí
\' nyt\'aijo
__inelyPk
inagyar ras*. tdy aalvaitu nymlattér^1 _ ipuara talál, a ai lávaaaH nmg romgnjainknál a táljainknál n tárgyilagos.• itiltlat.\' \'
Minden nemseinek megvsn a maga sajáton. *Age, a malyat meg iüíll oritnte. Nem/eti lnt*« iiiéiiyei wagnkftii Iwjrdtftlf-e- aaiáioaakg bályegél a biaonyaágol teaa áleikepee^egdkrAl. D* nem ke* véili* iiar, hogy a» enr/ipai néfb<aládbaii min-den armaaí növelinégének ercari cilrált v gyoiib, idagan, elabhMlis\'aduit nápgk mllreHstgi. elemeivel megiflrmékenyiieiiiS~i ijiy láplel a nemaeti műveliacg u\'jara. - BgyaneaT~aá analoiilái laláljnk a hajiankor népainát ti : Egyiptom, ö Irögoraság, Itómttr.
• 9 igy nem ia tagadható, Aogl. Magyartiraiág
nyiJvttaAgénáí jfugva^lT| Süt 1 <iván"6rhk\'á — íaáelleini\'ÍBÍIWeének WlftWIiiyUö\'tllBWHll. BlUbbrcj
kei
vi»ii, nagyon ia telloghet\'iva. tertai, hagy áltaLa-ban Wtli idd alatt w éspagáay léaysg ■iadaa nyeaia eHiydHIifc*. ... —
Aa idegen papok, kiket Saeat Iaivka aa or-
a»ágK« Iin/Iitt, luigy a tAvitAa mQvéhti neki m>.
gitsdgérn legyenek, wa aoksig morwllak -ónkra-
halóiá legyáki Waff—elealátáaaal_iamarla fsli
4styáa aaokat a
MM
lelteieléket a.
ég in tr
aaelyek mellett
ÜiT
így • királyi aMkikdiataek találunk a káptalanok, kokra torok é< plébániák mellett- eiak-ntan atneveaetá iskolákat ia. £ koraiaknak lénipooijtt képeai a vaijapréni
egyetan.
Brrpl it-leiiiaiáeilral érdeke, felviltgoeiiaet nyüjr a koráu elbunyi Dr. AM JtaS. Eiyeia- ~ maink • kOaépkorban elaaO 1881-ben aaegjalant munkájfiban, A lörténelirók lévadnelt, mikor eat ax intexetst TOgt latváaAliaLalapiln\'tagyaáaisat . tüiiioiik fel. Síkkal valóisinObb, bogyós as egyelem láitánkint fejlődött a kaptalsni isko\'á-tabí.i a raak Hl Béla tlUI ew«t-
lete\'t egyenwi rangra. Ennek királyntj^t köx-vetleu elődei a prémonitei As uísteroiia asaraaksa _ a. miáltal ai orasjkg
Biép arttmi taniiokst nyert. E fdiakolanak balxO
aailhÉÉai.
________ _________________ «PV . . VW^HWV
ha\'lad\'iVi Allamőknak, kttxíflk \'Kémétorsaásifák .Í|}-vsl<hsint hog]r * párisi egyetsm mintájáé* yoít
köatöBbeil.-—--•\' * I har>nda»na éa hanne a jogi, thaologia sxak Ufiít*
Ugy mint más europsí államokhan a kft.ép-1f v.rágrtd idqa a 11L aaáxad
kom* airttty baaánkhaa^ a koloeiorM),lnduli má:odlk. <e\'é" ** * "^V^;,
ÍÍHB^BMllivnllHfir e « feíldáMe álism ffy\'gg**\'.r^V.,. f\'^\'.i
réndaartmk mttlítt Vtihgl a nynyer^ W^^\'y l>,\' *wP "ff*^ . :
nnm "ll-f^\'rg nmr1- -ti"^ 1- asttkségla\'aira Ax al«A narsatM rgnd. maival IatvBn »<gfsr-teirköioM; A^flVáalát e*éaa a Mária Tertiia!ora/4gba blVoit, a bancíaak raodja volt; .ayát> iáltJ^knlailktttmányig, kuMlpn a \'jikpok ka>é-} aága IttOl ben alapiUaloil. Plébánoai iakolAk biao-li«rt ypliJdk a JírSátínmil J|JMff«dlt apnato\'á pnydtes wlndlti agyklaklsaiiMn \'volt k, s
nyos, hogy esekben ai alsóbb meki-i-ta ok\'atáat 1
rendú lép gyer-■oiva-
tdl : \'8<ant hnvántó\', Mgy batiílmT kntrel ruliáa UtUk^é^ rBipnTHgtfc ti föföxtorofc, ^ina1 yeinst (T nagysaammal sispttott e« gaxdagon
exek kfpexik Megyaroraságpn a tudomány eUn KttlönÖa Agyaimat iorditoit lalvAn a felsőbb
~jS55iBii|d:dltüitáaisaj" habár, á iagiAbh gaadag magyar ifpL?-II) elaB gnndia tarméaaeteaen nem leliwleti Igg akkori IrtrneveH^páriaii é« bolognai tSiükófé iiTWjT -.\' uUnt ^laifulyanaégnek, «arv«l,a|trat tátogat^. Hagy lendfilelnek örvendettek ax kereaaiyén jl\'lH(lf(liaitlaiuik\' lei ledéae <1—meg- [ b
.maaHMBMHHMSP.1 1 1 * JI.. .. L.I c .
^"ít nap ma^ n ji»iinili Uralióoiy lltíyok mai -íett a)<á gátiul -S Itülslon partján,
A két Idiirbb ŰraMt at léiiy el yolt ragad látva", — Caerváry ga<\'dag, nép cmjier volt^ * legelőkelőbb tnágná*! kArnkböa rokoni Jköte:ák Akttá. Ok tiár egymáa kkaott többaanr anitegst- lé ték elfinyilH jjáriinik taruttíák ; •• aiareitsiiTíí tolna li nen\'ai iMártír f^ty tárreaftgliin Unnl és mSATtti vele, de Ceerváry nagyno komoly dalai ember volt. ~ A paiianakodő, ugrl-iö* Ifi ndvarléal nemeaak hogy kQva\'tii ham lud a, liánom minden alkalomma^Jtl ia jelanlsfte, bdgy aat nem iiirjfa RTmiiiíy fiilluh\'iii ll\'őnak, l\'adig \' hát a modern hölgyeinek a frrtlakhan^ nem aaayl»a a kmnolyaig tataslk^mlat inkább egy kla boltéin tarmlaaet Cntih\'Aryt léhát olyannak tekintették inuk, aktra éppen a komoly vlilikedért miatt nem lehetett komolyan Mámítanl.
Mikor a ionban a siAlnki fürdőken meg|e\'ent éa egyentaen a Ural Aoiyékboa oaailakoioti, a Ura-bőétylányok nog voltuk győaődve, hogy moet mér komoly aaéndáka van.-A két nagyobbik-lAny lí\'jiöll ragailtatva,, aask s aaép grabéoj yoboj bigyeoalein fiii rősaaplfői ajkaii.
— t,n nem tudom 1 mit találtok 11 "ikn a Cierváryn Y Unaln<ai anher
OatrvAry tnintlia magaajielib volmi a gral>A<4 aiobor véliiiiényli, n»m fuglalkonott vilin ai többel, ai kemiebhiit mint a mennyit ah tidva rianág megköveteli** Annál többet loglalknatiit a üéi idősebb Oraliftoiy lénynysl) lilkat mnI fvkpatil iiigy naygrbl .lfO<Mli, lülürj ások mrg Iiém uíriab léjákoaójní, Tingy aa a kornttI y em Iitt tulalilonképsn melylkhea híjllk s komoly aaéndékévil 7 A<ok ai slOatlÉatik>, tnlkll (laer vAry ei Irmlalamböl ti nifllörlénethöl lartoll, amiknek kin\'ébi olyan saépea belifnglilia ula

sá«alnak — gasdag lapaaxinlsisii. — kitUnŐan ultklinatak voltak hogy mallitta rtteítí
tíraliőeay*láDy reilemtee k&\'delmei vivjon aj minduntilraF M felibrd á\'lléaaai-; da a koamly i i-Alodék liuviilmjliWinitli m^gi^daakm teljeaen értaki.elenek voltak.\' A grabőoi aiobor.ia vöglg*. lillgatte asokat aa elOadáéokat, *— de ugy telt, ■lm ha lilke valab t| ma>a<e,. mesasa kalando/oit volna ; tnlndamsUetl s> ő Ajtai köatfl nem klaérieit HOlniHOtii as aaitá>nak apró kis Qrdöga.
Egymr s kél nsgyolibik lányt rajtoaiple, — mikor üiön vliatkoaiak, hogy iUis|doiikép in ms Ifik ítflö gravitál kolntilyan aa s proleasaori ►xellem Y Mlri éasrev^i\'Ak, — már ott kaoagoit UiéJjsJlttk a bjdeg gtaliAci aaobor.
- Ugyan mit akaVtoiT oiiaől a CaeTváry va\' ? Talán uaak ninn veailtak komolyan ?
A két nagyiibblk Oraböc^-Úny aértOdltien néaeti a tápaa4ia*allan apróaágra.
— Te nem bírod őt megérteni. — 0 ak le találod ői nna marnak.
A grabitl iulior,ooil még erőaébbin\' elkei-detl katiagnl 1 alig blirt eaMina jutni.\'
iniiyjiiolt Ml MiöibiBüníMlBroB bío admalt hillgatiá\'Ok; éppen vM AiHAii fojtijtta* l»k a aaebkindőlökhe. Ki ti oda kötnénk életeiekei olyan larflbsi, kivel ugy killini AiAalto<nl na SíjffffJ élei AT? Mondliálóm i pompái háaaiélet lenne j lolytonnisn Aibanl, Asit^nl, aiután egy végaŐ áaltáaaal örök hooaut Vinni a vIlAg ÖIMél kölléiaetélöl, Talaék t jtlngk titailk I
A kél HrabAey lány lliaaanéiell ée moiolygolt 1 Imhő terainiAaon, aki ilyen komolysággal fogja fdt a ltási)liéliiil,
Kijött aa Anna hal.
Aura már tiamcisk n lllrd/ll Vétitlégnk minták tsl, hamm maaaaa vidékről otli Ik ar<i(iitl a IUtaliág<
— Ellőttek Ceerváry jibarftal ts,*ttlk. állták
a togsdáat.--------
-r- Hái mennyire vagy aüir a kla.íkévalf - 01vad -s aiAr a gribAet ssobor ? -r Qogy mtgy * Pygmala^u-m«ataraég?
Dobbant 0. már G ilatka* aaive f "llyin kérdéeakkal oairomolták mag C-térváryt, ki otaksxa\'idao saoan y^o\'t áa VdBOgatla fi vA lát,
A kát nagyobbik QrabAoy látrynyal ktMaBea állok. Eaak már batalaaaaaa áaitoanak a- kedve, mért. A kii asobor ugm ásiioaik, de nem ia bsll-gst -rám.
A jibsráiok elölt lisstan állon a dolog, hogy frervArynak veastenie kell A grsh^oi asobor saivát gránit ledl.
bál alatt Caervárv nliyiSB gokHr támJott a két\'Grabőoy lánynyal 1 a grabéciaaoborral ősapán egy négyest, udirariasaágből. A kis ssobor fekete sssmsíbsn egyaiiea esilláma sem jeleat mea. a eaiv maiagAnek.
A bali köxöneég köriben ooriüitmar saárnyra keh a liir, hogy uiervárv togadáal lelt a gra-lióul etoborra, de figadáatt elvasati s moat a kr mgyubblk llay Bgyikénal fng kárpfttláat kereapi (1 * elveextait tix es«r föjrlntért. De melyik laaa a boldog Y ,
llél mán tnár maguk a Ör.ibóoy-látiyA ia axinta belebetegadtek a biaonytalanaágba, kogy melyik .laar a aaeranoeée válaaatott ?
A legbeveaebb pörlekedii köibad kötijök lé-peit a frabéol aiobor, koaao y aroea\'.
S- Ugyan bagyjaiok már egyeter falba eak aa oaioba gverekeakedést I Hát amoa alig bátor-aágtok migtudni ablaonyoaat?
- MII gondola* aa tatanárl! - AaUa h?|í jut aaasdba, E\'e\'ka f — H\'Aliak igtn atagBto-dáaisl aa Időaabh Urebóoy lAnyolj.
Nsgy Kannás. vasárnap
rnílyak-M • WK1>«1Í u|u|0turó|>ti li^\'H^TlilalA: iára M agyntvvaett triviumul h <iniorTv lumol i\'hét „»i,a<l mávéstatei taaliották, JC« felniül knrul trdtmekat mriiit a btncét-rtml
Áltáléban mir aa Árpádok nkll júlM, i|\'\'ny Magysmraiág a keresetén! po\'gároauuás ü»vf. iiyífti vrstlve, mindig élénk ligyeln ot tu.naifljnti\' ^jiBIff"* i « tóiéi irAnl feiiijS
* r*ir«HtO hü\'KO -*r-bal#é- aavsrob Ideléhfn iá \'Itt wH| hon mMIB korban flAiik miivé-donatatálható a migysr népli»r -Perué JuuUT tbbm a korban a ttiinnvrlv metf kiurtlagvf an>o«i><>Uuu.k. volt t luüíioknit.\'i i« alstfbijí oktatii anbytöan tuntt otekii a \'vki ili iíttltéletáben, amennyiben ibliau a kotlán i« imádtátok oiVamara rn (l\'Tli\'J\'"^"\' "*?
tartásokra igorltkosotf._____
_A tfrtéfltlai" msgflrizts aal a bágyoményt,
báty a dal- mlrt>. sp*t«ign«i mir könyvtári vált, Bily H\'oaban a pontnyiig biveiiol mag HmmiaitiáléU. jlj ilUHIIj Limr\'rriilliéaf mllaa |« megvolt, mílyeket ttfflfi tásutö. király sjkn-dfkosotl aa apáttágnsk.
MiadaMiatiUil a művelődés estköiel, ininl majd-mm mipdinlltt a kótipkorbsn, igen korlátollak "tollak. A tudományok, mailyuk U lanltu tárpyslf
Zala 3é1 kttnr fl^ Wgnrrt-»»
■okkal maré- Három oapi i^litünk stitt tQbb kirándu l nullák. illni/ör n egtakiaiMtllk a borúsa ki \'■pq,lilát. Itt tsaita al Swipére Bartalair 1840. é«l avu>aiu< tto-én a magyar koronát, — mal[ 181>B évi szeptember 8 éo megtaláltatod.
(Wéutelenüt faiamba jutottak aié é; elfiíti fiMmínynk, melyekből nékem b oaekély oaatily-rfia intőit.
: Manuyi szenvedé* és kitartá* kellett aho/, — hogy a magyar \'ilkntmány i»mét bsiyre aüküy-►ék é* a megtalált koronával jósigo* királyunk " falként «»einé>yé mf|kui»u*tlasMk4-
éii nlliáráy álunk építése anniwtl
Klhb fa Tiirinulalra \'.a(ldÓhh.
Aa aaniaal v*»háaor ttlep tgy, kii vérot, lekéi ée muakfail tlitvlndoroll némtiak ét osebtk; nsgy mfrtlQ vKigytrán kivttl tftbh néttbányáju is van.
r Ezen tiaranégy négyéiig a-érilSl^nyl tcrUIet, — mely méhében kincseket rojt é* legnagyobb fHU Mfálrton-ffirrrto, — vn\'Hmikor a magyaf állam mUJdoi.n -vöft, — a tíieh«kora«ik alatt - atuabtn aa—— "rtk ——"t-*i>«^i«*gna); — al-idatott hallomás mriiit n|y pulotn éréit, \'hogy loindsu szil la rgy ,fa^I kíslitál\'ín^l lei ület magii ^wwrtW-iiiii ktrliT\'i "i fi Itllfttti kaatrllifgem etak akkor stOnCmtg, jgfgfla H Al-Dnna mafiistoa saépaéyaln gyb-ayfttMiibaktagh -jiok.taép vidéket utMtam mér te, ilé Ily Ét
rawdá gyonyftrU iéjt még suha.ient ititain. UiaiiankintK aat lidlOUUg, llllfj U -i
Blltllialflt Qrftfvttg gfltbs|éii ugye magi mart pppj iklA imfi kiiijiiiliiiigiiliii jiiliii ..........
Dereglyén leevenitmw ^^eHiltljk. mely síiget-\' nak lakéi térgkOk.éa a itoltin ^laiiral^ ; — a ro<iy>adtttt erődítményben . tUlBban itolgmtnt a« oinwiak-inagyar hadaerrgbex tar-tbzA csapat ial|*«i)í. A fit ott tg duhany ny al. és nlftafél* OfaW eWteftnofétkfl kiatmSídéet-Bt; 1/ Bttélr lB>Bk inOdia pistkoaal,--a- baáak ntíit | alnn\'inysk ét fllllHt»ft1t*l|- ülrOl.asonban,

ktpaalék a* tkkoií lilSE ■síihménik le\'e|tek nng, K- kor egvilTligjalrjitTib khélya Kwmin rótt lioro-J-lltéi, rlOitélai nélkttli faj, kidvildje ti 4udflttlén#kni>k> Tinéutll éf readeltlfli kttlünU f, ii gi akkori litaritéiatrk«t Illetőleg ritka bit a éaua fialltmrfil ipnuakudnak.
Aa fpitfarel ée laslét»« — Ir\'tpntééra találtak JSal.-Itlváv korában. Aa irodaltua még sokáig, maidnam kisértlagi egy háti tartalmú.
Atdott iagyaftkirály omlOjit/ ^nFriaxr:.,, V " „, , — j
Áldana,! levél.v
-Mr-
r, Sitrluutő írl
- Múltkori Ifwlamban t*tt igértlemtl l>«vallom namntak aaér1. Blrtsfre \'f - Haarksiitő urnik sióra nyilvfuíioti li&*kAnOn*M ^ivaw, \'bávym anért t», uilil uast\\ély l\'h*t|fégfmaai kouA saa. rttnék jára ni aaon oriaágoa n>Ol|itlnnl»<ia, rnfly a ktiftnségrt H AUÚttua tétéiro bnadttja.
MarillavOlgyl kúrám bff«)atáu tttlli Ifhát fgy klirolai teltünk ás es nlkslnmn al «a itntüimi vaabámorroiy aa al /Wntt k* vliltlkél tfklntrt-tuk mag.
és a Ituna s<épségsi oaak fOsbajón saemléTieiox.
Itásláftm a Duna rttAgnit taiklahagyak kiint iMlytk éé k*áyarulaininal togvn «aon. benyomást teasl sa t\\lltArs, mintha tl Duns eten atiklahegyf-kat ailBrnt. \' \' ■ " " \' . At egéss vonal r ttíiiífietnir imtékikben oiy gatdajr, — hogy- saemttnk minduotalan a rlg elmúlt nlok tgviff nJöliidiT akid meg.
MoldvAboíLJwwdűdiiüfi a< iililiuiiiV iuhatagok. Itt pillsntjuk meg a lolyam medréből kiemelendő „ünbakai\'- kíatálat: ut^bb s galambéoi vtr ro-hffl üoagan<i lsiváll h (Jacilia n^lilttt«k| .mag Zslyaonifkirályt as elfogiitsfól.
Nemmetsse ínhéi\' a Diiuii uabllytnátának rntgkmléiére emelt táblát piiliintoltiink meg, amtáo }i«dlg. ii-jLÜa/podin« ■ sri\'rletr-ffliSlTimk ah jál.sn •• ruinaiiik által ft mililftfeltE klVáttUt mellett kés»itelt inuv«k üynjntn még ma is tatw hátélt. F!ivn isirtntl logiftk a legtöbb éa. Iég: nllKM ■P*!\'1........ ............\'\' j
A \' moredek ssiklslalak köttreddig folyó Duna fírftültnál rfndkivttl kibővttlr tll keidődnek a - nrakélyiaési munkák.
A vuAnk . voltéi a a/obftba beboegátoK nqnink ■ytimihiM^ta szerint — bámulatos\' iwták ~és
-—- i. ,
Innét ngyston deyeglyén leewtink kspntinv éa itt niegiefttiiietiük » munkálat okjtü, . ^
lkOtt, bol a Butul tele van sziklákkal és sekély
mr
atabályaaáii
Legszebb é* tagmagaaatosabb pontja a UUtft*1 iBLjé éi ilOtk ssint logoly—Hn^vétlhnnár IV
[jtak a ■Kp»áamirba^-J=_i\'.<tin a tátjön talilko iiunk at éRlbirt snNm két legkiválóbb mun talalA.at ■ -agvtk. a jnbh jartnn s IflOO ivas tra jánl ut nyomat, a msaik a liálpirtcn" a -löat árakban késtllft »Sséohenyl« oratágut. —\' Itt [^tjnk--yy-^Ba«»henyl «<"ls"a|ff|ryr a Vaitssai barlang lorkolalil, mély utóbbi a tdrdk Itkboruk alatt kél Ubsn ii vérei csatározásnak vol.t, sziu helye.
TréHttlI B PmiH i\'^gi \' kliiélutiVv és nem
át aaalai-i vasháin- yaiftj vnmit luttonlll a soni\' mklra Orsovát érlOk al
mertngt vasaiboa, a táj inkább ysdrkgényes ir \'nem oly faatOl álát (temmartoinél, de ii vatutnak
ttnina élénk karar^mliilnil város
geutlÉja legnagyobbrészt magyar.
— Nos hál tudjátok mag, - hogy én est a komédiásam tovább oaui MUOui I .;_; _
A bét iipaaiiaji OiábAóy-liiiT wik ptita.qit1 a kis isobor-isramiést, hogy mit skar 1
Rita a parti kora^a «aak\' ugf B/Vssgtfu a kO tOaség. Mindnyldsn kialudtak H bs| itradslmalt a kbóilsk villaailéiry msllsti élvsani a csendss, ttsillagos, hQVul MUt.—■■- \' -
C«*rváry most mm tgyedol kitérte h Ura-bóoy-la\'i! lílálTöl^ voltak a jóbarátok Ii mli^d.
A grabóei saobor agyktdvlltn billgatia ni ud> vadéit Oüfvrgésát éa addig váliotllltf helyéi, tddig eaailakototi bol ide bol ods, mlg (lssn(áry mellé jutott. As éiipéú Venus áivonoláeáról liirioil eailiegásssil ilőadáat, Halkén tudtára adta, hogy iistraiai óhsji vala.
Oatrvfryt ntm Irpta mtg ts a kljslantéa.
Olyan nyugodtan, mini agy maitmsiikut, akt a kévelkesiatéaik láneolatábél bltloaan snámlt HZ trídmfnyrn,- — ksrjsii nyi(Jtutta * grsbóal ""honiak,
Mikor már távolabb vultik a társaság tél, E\'flka kissé megállón\'.
éJaarváry ur, inandjs meg tfaintén | ml aélja véti Unnak sasfl a koaiédiá»á*M?
UdJiiiér a< miylaplé (laerváryl ln.V
— Viigy asi klaal ón, bogy a játékon nem láttam már át ? Kotnoly stándéka uam lebai j ttmrl todnla, látnia kall, bogy ndvérelm egyike Mm Ónnak való, Oa ludomlnyoasB képaatt ko moly ItiDil, kinek imlnlf kell - liisa kg|lk llr-Migágálitn Bonilla h. tmiértam rá — bogy a< t|)ttulél boldogságéhus a sutl\'fintk rokon
sága fOltétlenQl s<tQksége«. — IÜ4 Oa nem találhatta\' ni tg fémiiiicmiiíB.r.. Mii akar hál\'/... Nskbnk anyink - mm a; nővértim nem kérdéf-hitték meg,, eat lioidl; im érlsan tálra, ha én, 4uini testvér lépik kOsbe.
Csarváry na«k
iiéstlj\' néatí\' a»t a sa^aségsa birt eléggé betelő! gyO
vtsanfaaal eddUí hatóaáai»*kadályok voltak, a Jobb parton ktt kanátti *|éiu8li; egyik aván-íato* másik a gSz fgjOtl nránitTr, ea ú\'óbbi ka-nális 60 méter srétes éa miodkÁtd már kOsel
van t batfjrésbez. ■—--
Máansp Harknles-fÜrdót látogattuk mag. jáa ui mi r m«ga is gySayOrO, s rardO padig oly nagyszerű, trogy azépitfgávfl as awtreil báaa.- ~ liilrii ragadja. — Sseblinét szebb épületek es lürdOliáiak, kényelmes lakások \'és et^ii* dtft#i ^a/r"il a legnagynbh comfort található, onvtgeitfnstdonai szemlénket,. Times Tár,
i l in i n~rTTjíiilíiTiriH 11 tl1 n^trftjT^----Ilmák
Mindegyik városban agy egése nífpot\'tóllÓtilinV, •tytil&Hett Ar.idon twagtaklrtgfa honvéd-sxohrot, i non tea eföfefye muscuaut Sí a vesatohelyet; s a vérben, iiletólsg annak irká-lliun megmuisttam n\'aró-táraaimnaa aton helyet,
aaobor-ienliléit és nem II | Iliiénél I
— Ás ő\'sinli, bina\'mis kérdérre blaalmesan éa ősalaién fatalak. Ajlt kfrdMi "tifll\' ikanaiu y inlT it»rök77,; <írrpátr egyat agyatlan jgyilJU1. Aat..., hogy folyton liopyou kjtie\'ében lehessek, hogy megfamsi-htiisim, hogy egy levegót sslvhss-sak Önnel Ksi akartam, stl ikarom. E rOvId idO sTáll msgszaretiim léikét, uelltiplt; mert bármily kltiOiiyt mutatott, láttam, hogy érdeklődéi-stl osQng mlndin inavtmon. tón mott már rsak OatOl lűgg, hogy a rnkonjijkek dgyttilléiének Iwldugaáita slrlgtsr\'ó ligven.,
A grsbóal s«obnr iiiiiyfo\'gljv ii telé,e nyújtott ke»et ée némán átinti tokáig C*tr«áry aWtt-, minlha lllnukl nemekkel núsett vvlna a, JOvlibe,
Háta után, mikor ^jlell nyugalomra tárlak, komoly képpel állon a két tspa«»iali Orgbóniy-lány alá.
«■ Na lányok, mnsl már \'asnlán uwiitl la. gytn I Csarváry vélasstuit. Holnap oívgkfri ka aamai.MH.
. aai U - i- -1.,. A -V - ,«T Máansp mér (liarváry kar|aln jeleni meg, a frnMvi uubtn, 8alvt megilolitiant, tráiien lüktetett at rósasplrni Uiabóniy vér>
nyllWnr|
A hé mm város mindegyikének megvan a maga sajátsága éa tagadhatatlan, begy Szeged — ha nagyméretű kentei titOIlM- lfta^fl — hstaltnss magysr város fa Magysrországnak ma sptlik mfltropollVa fent j most azonban a bárom \'váron közül nekem"TegiViliFaá feíaáik A»d, mm paasgűbk üsieijjlénkebb ftorgatmat tapaaziaHam, mint Sfegeden. \' \'
Cink azon. csodálkozom, hogy Arad yirbt tal-
______ yrak ,vé>»tO balyéra oly ka-
intallt- vés jtbquot visel I — tutit uam M{M*jFt>=aa^> H helyet V miért ntm látja tl köráak&Ol fákkal és miéiri Mm ustná^ftja mag aa araaágmról oda veseto utat? _ •
Mindhárom város BiataképOt asotgálhatnak arra nfava, hogy miként kellene Negy-Kaaiasán sémi eveket, itilulöbtlyaki\'. siinházs\' Bü tnhb efé-lékel leramiatill l
Vigre Budspntről tórtéat — baiautaséaank kOsban Siótokon is megállapodtunk. Aa aj Ittr-doielepen ssómuntan ka latt maggydiOdnOm arró\'. bngy a „Znla" egyik eaá mának „TolliatUban\'1 olmó rést éhen emlitáit álápoiok ma ia lenn állanak. « ■
—As Ipasgatósságl liifl\'ok fraeeiául, a vendéglői sremilyret pedig németül bai-zfinal. Kgyik »*-merőaóm oda nyilstkosoit, hogy mindez aaért van, meri sa Igazgatóság leginkább kltlIOIdi van-dégrkre asámit. En .is asökségaantk találom, hogy ily vlíigfOidőpeti mutatkozó helyen ugy as igaagatóaág tagjsi, mint a vendéglő gapmély-sats lObbféle idegen nyelvet besaálfenak, mrall egyilOr* aáonnan a msgyar nyelven kivQI alig van máira aattktég, meri fa külföldi vendégeket uwn igea láttam\'; da bármiként látogassák ia aimji a termiaaetiOl Is sséptf(gti megáldott fllr-dttTaat mi sssgyarok ^afg_is jogosan kórata!-bftiBi, jWjiy Htját kaiálkiiaa ujiy az lysagatj-agg lagjlii, mint a lObbi azemélysei magyar legyen veay legalább ie magyarul bestéijen
Talán már tutmura nju\'olt levelem, de lo»v otásaon mag jP. aairkarttd ur, lgérata\'»aak ■okt.aksrtam-alegfttiaanl, mert ka aajétképpenl
munkámba fogok, akkof btsoaoiiaO tpglglkoiásr* IdOm alnoaea
llaasflai ttdvdllattal vagyuk
* -1) - iliD\'ttltfJe i
fílhát f\'rrtnr "
Nagy Knnlimi, vuAraap,
Tollfnttábin.
t
Mikor t imgykanltul káeteatg kfiiélw altarMt » klr, Jjtijjjt naÍMl«l(éV«*>> Knpmaméel Bittel* kl •
* fáílpia, akker llytafcraáa baaiálgetttak
— Xli Ii\'m ittuk hl ™»i|ífk»i«iU«.»ul ?
í\'Jt fMuni Vátety talgaaeéat, Nagy Dtiwkirjkröl, -—\'—jglfilt-twbSI
^^ Ug^ \'BMttytt\'r "ggyiaaágt" liadallaaí, — eftle laae>
i — Uitfjt imiaaétá F
— HuiMAhkt inrilii murok síig. Eteti agyag btffl: I; Illik Klal Hint
«- Hm... Km... ha ., "
4 kuw Mtkü áluláaaa, agykasgt litiealgeiáaaal Jnjjatlia a al kítiaaiglnÜ. aUJltDtOtlá, kac tftli tgy»U-aest*
émliír w jinanu At"illatllk« 1nnnwngttíin irti ikal iitl gáHatett u a ktrtlaáty l«, Itogy vitetheti folt wtktigyea káé alatt «ty a*^ arw*kt"k^*. aki ..aaert* bapaaaeolUtaiaa
.Zalai. 84 ssám. (4. lap.)
109.1. cufuaaUia 20-án
Kereskedelmi és ípirkimtrii világítások.
M-J A in))Rmt hara<knl«lat e» iparkamara ujjaaiakittaa céljából Zslavármegyt 6 kerégke dnt éa 0 iparnat volt hivatva vi aasiani. A vá
|aaaiáa naegejlátára e: kemkertalml mirii.sterium
a mtarét liáro tv valaaaiitl kartt\'etrer-naatettá lat a mind a bárom válaaatáai helyre Mdraqpnl.
laaJirkyUtaynk "tr SSiBtitvali lojrliial 1l)iaátl|t|lwl: valamiét klvalaleakmláal aulljávil, Val* ittabaa Igáiét n árita kM toattrllt a htaaatlMU ptnkolo aia kallatt, il-anadaai a aegyelátl InéiidMttkl, kúgy TíiflUtÜV i kitilt aaaaár, éa a al gy«Bjgek r \'\'
Uyea .»Ht«ktv»\' Jatoit. alajoiet. aiái a .gylll-atai* .
Váeaayt klacaj -i-d..iaukaMP«a ftfadlák. «ak lárt kl.,|JQutmabq V Imo* r. taiiér.o*t
1898. évi auguttiut hí U-ik napjai. t(Ut» kl Aa eleö vilaiildri kmVtlhti Nagy KiHÜHá
I»*ien\\e, Perlek ea Ceáktmyi járéaok , kerea kettői é» iparom, kik \'i knfe»kedót á» 41 iparoat válegatheiiak kamarai klilitgul.
A^válkaaláa £tíüDÖ>í- nep-rit«— varosunkban meg it ejtetett éa a véluiloit loíytán a keres UfflU lg«M >\' flkaMwakl vflijtflMl pgyabb
a király .lat Irtfahb káderra é* a királyi trónre. — A» imrmlMk tmplomábaü délelőtt 11 Arakolr vette keadeiét — aa ttenepi ia\'eetiig lelet, melyen ugyknftaon boaoratiók vettek réait, ■Int a íerenorendliek le^p\'oniébaH. Aa alkalmi beeaédet, me\'y dióbéibtn MA^ita a aapireedea-den levff politikai 4a iáiaadilaai kérdéaeket dr. Neumann Ede fflrabbi nagy elix}uentitjá>ar tart lotta. A )artah»»tlag a fcwftn eeyaráni kim-nden ai kerüli aaónoklat ima««er&leg vékaddöu
érdek Ittdéxt laniiailoitak a vklaeataa Irkál, mml ff ungiload áiekimi, liaatletof-atya«i<<n46 eea« va/at a kereakedflk rétitrAI, k* 26 a<a*aaat >a inaroeok réaaérAl; — »|rtbl>iek m»mvá aa/totiák : Ébenapanger I.ip^t éa Úiranlil Ede klr. kératk. lnnáflfo^okat, — jfj Keiai> h\'>íer.I6aaelet é-i gelaei
ée ál Oaiééa jelenlevftkre oa«y nataat uti. ■ - Kewelk Lajea aéiftaaeg\'lye. - át , El»fl nagykania-w r»*fyir airiHfrl**!!* évi augu»xtua hé 24^én nattyhaaánkfta Koaaeih L^ina névnapjának—eIOee\'é yél mea6e»*p*lendfi, najai gyülhelyuégében Pintér Sándor .Paiófi\' b** rimart TBiid\'g dlatM^fl beindewH helyi, légében táraat vacsorával éa kuaaorno<kkval Myhttfltftn idtéfconyaélutánmawB3yt rwüéa.Ki aláira>ok atakftaléoe e*g»t » tár iiáéy elaftkénél Rothmann Béla urnkl regr pénatahwaenát Piit--lér Sándor nrnál jelentkeshetni. — Egy teriték éjra 30
— Rávaia(ysrnlláaak. KiakOrn Kohn Ödön keeaihelyi l^koa ve<eiékge»éi Ker>axre, Bet^er János nagrkaniasai illetdaégQ pécai lakna
kai aa*.
Bhftalla klvautát. a«gkaadta aáköJáaát a „talaall Vé«»y j J*2íí ^\'Ji"\'!^?.\'^!1* ^ ^iÍLtll^\'t
Msaiait \'i lilisuy ntö r\'-----1—"i*- —S \' """" "" • • * a
Al iMPíaokiwíti^ritrtt4nyí"9ándrirtjrRitmatrs, Pollgk Sándor aiomb\'.thelyi titettfs»fO
jóravaló, derék fárfla^..,— De rajj<m mi> ingnak nia|d eh!na~anAIani a kanifs\'t—valsaaiikerBlet. hea tarlósé tAbbi járások kereakedöi és iparosai, kikről a válaaaiás alkalinával mindenki mégte-ledkaaett éa ylsaont mltfognak majd aaAlani a mi megválá^rtobutitrk. : bs ^ael tag - ŰWwifMra ijiira ea ksrsalledüluia ing a kamarai üléseken ittiftiréndfi kerBInl. — tííí 8i ki ieer rgyén, ki eaek érdekeit megvédeni lógja
Aséfl lilaiil > IstHhnti »áh>W>é>ef9le< 4 kamerái Kültagot, liogyjolnit/llog. minden jéráa képviselve legyen, de elhlbáaott éa a kamarai ÍMtilt)ti6 lényagével IfiljiiBou ellentétse dolognak
Jártjuk, ha ryy városból kerülnek ki SS .ŐUMtt kamarai kültagok/ kik noha kOavetett Qion, de tnégis a kttéakedalml Ht>olait<r tsnáo«oealr kik a Iftaak. kt iparkamara utján javaa\'aUit leásnék éa vinost ilyeneket hir.itni «annak hivatva.
Hogy a vllsiitlás Igy illrtént még, árért mi nem nibáatatjak aem rrrkakedninketT sem ipsro niealnk»ti kin. j^forméu ádt s«m tu<l<4k, hogy t-s keiű eti éa nem 1 vároai vé\'ssátá.M és ugynn eaé\'rt nemcak, lt"gy nem válálolŐtUk, dw niég
Mi négy-lt«nii»»i»k » «álá»atáee»l a mI aasmyaa p.tri.«ü.aUa nMri íliaonyoklioH,\' IrgataTuks t1»»egJehs!Jl..ii eléged «^isárólsio.an a ati imU lww,)i.l.U|1,l»> aitatialaa áj.t.k.1 »T.r^,oH,ó. wk.U | * .k*1""*\'.\'."\' ~ Mtednyáiai,
eelMfcwaefcesk,«k«w é aeWkt _ _ • ......\'
-X gltál f ktpiatyrél kaailtak nkat baasálsl éa sakál
aigtaéaj : ■ " " _!_\' í
Magtadlák ketárMaltan, l.cty tt im, sMIia taban — Uátsválstl —\'f\'i lalenittm aki * hajagiH iMn-waéeraágaál la SrtkfljBtl. mlflt fegalaeeá áa isekáfMhsa árt-jás MÜ/ifal irria/wllül alRJl\'-.11 al iáUUM^UklUL
•sartM
— kákáer *W- i«el\'|1t> " aagylmUViuü yylillkiiiimt a raaéáeskkal ia nteSn /iré-kalA vánal képHeeia arak vá-roaatyal tggiKlalnmwal eaéválgatták fnjilknt. — Banjrln\'aagiaa|iarllatláka rmiJörl lálaaáaot ? — Hál
IMS Telt atéjr SS nfqiifá wk kllunna t ------
"leerl íaeJIr fllill.\'JiH-MIl M, »WI»g, 15gy RlgURtt taianlKHt IMeH kol vatták aal a tok Whaaaaál í jp«. élg kát aaek a éariftr asakaktgia, alkalaatoa árai a ráad* lak, air awváHak ilílil iii Uákkegjr raadiaaa Dtllbaliak. a Mgliáert \'hivatal Nr*»*)la. inal/ egyiltlai ,várit«fia« veit s atalilai isiwl iswIiiwItifffffkBak io (Ul suiaulak álkas rlgasai^liaa aétét a r«a*lári vrinytkr^I &a albéjott ayla* ttkltt. Aa n) fíkaptuay a«HM»n agyttat, atal r»k kl-aiaétiefá ókat a wagiaanlatt. Mim -edakál.-—-Iw-aNeá-*ár kta<Uui a«a itagás tatai. il» ártsál la kugr ■ ciak-est** aaa >aa\'Hnáfll«ki.. " \'."^m^mmwwiwíi
It aaal aár, agy káaap aulva, llyaáraraáa Iwiaálgatlak í
\'Kl a* aj fltaiiliéeyttk» i — Véaaay Xtlga, Klagiaa, pattit gkvaíiár.
Mifilt nhlitr aéakáel I .....—""\'•T.V\'-"
" glllal (aakaabkr, iniagta rtnéárksgltáay, arllyaá, éa aétáMaa kt>at»unesk, atga la táraékataUaa, talialaágaa akakai a kivitelben — rialál talair ? " * ■ ittg amli tt tata, tr iígtlilt, kaalaly atée. rtarrakt aW. Cgy ktaáak gaaAol, alalka í\'.tak a al gyaraksek vaist .»•» « í
"llaá már «wlt a\'WiliglIiftlIk, kéváaak Ü lisriíj hllwwil\' gaiatk, mnri kát aata alaélg jó áa aa a IwnkMlé iráa^ aagyai királyt raaileeakály,11
ftt a» g) aki|iitásyt ata sltaiál)i walfWi ktasiagttw Mlatka I la luéaa valamit aat blMáyot trabtia ktaaiea. éáarél, aa|l aa Hivg l\'alaaky bályáak la>(iaáialt IWrgalomba Mlat táraaéalat aaktr, lg«a aigaytrA magjiltaáiá ét kalltaat »in4wu aaba*. 6aelata ée aágta níairtí
Olaaaákiaaiyta ilatiigával advarkápaa jaaaalta ; nktl» tuiimi láaiatlil lábiiUá wif. garailá,\' aidora atg a a«laa l< l páplata . inak atbatagara, vaaákka aéaá ü/M fcbate leaewlbtl tlt kl aa wataak kátaalala, á a-gat. kaváat aaa lemart, agilt, agyaaai.atgyar jtllfm
Tárieaágliea Jákaérl ««bir, aki ,(liagy a bibliával aaál •Jak) „kttsnáee mttkaal á leieket II*, ű la sMlg Hin klllhill I la ItlkMl e barátaáf WlláaetMetk-eweáeeet tnalkgait ánea tatra vaa ia Halaiba tnéja vlliunoilil ál Oátltla umUU. Ija ItgAaattUaabb bwá|nágáaak It vas keltre. A aár ára Baaa tel aár «>ab I Malae Mgaéilylyil lakat (olylltal a
Mritl NillíiJil Dt iMitt í fíirlálkttt tuigs Ti koaái\'
áljt a rátái riul. Így lllt\')* tnia|Kltilail nlkaaarabb e aaagáay aitiMÍ, b«gy al ttelá kaltaláet bt Itbutata aatnlalil\'
AlllklaliíjáiOl | ixbirtiigálti *) «k«i«l ir«l*(iH ka aálltll •áaMgaljtt akti rártalaak.N
jnltitakl MiíihmI blitloaimal utal kl \'igHilt.ljliíf kerrekt ankMMét "Hl\' \'áUipáaél.
Oaak a laaaáb alaiMaab mág rála ..m llMlthes>
negykaniaaai lakoa pedig Pogányra magyarO-
\'e\'jeatw | aiiuiia meg. ........" " _ : ^ ■ ^
— Vliaei aekAvfl. Véktr Karoly a\'nagr-kanieeai* k\'r. \'ftr»éiiy»aék viaegéié bírája 19 én déluién 6 órakor veaetie oltérhoi aéhaí
itiabb leányéi Ttrka kwanuonvl. Á etenl f-ren-óiek temp oma aa etkettt alkalmával xautolásig meglelt városunk áa vidéke Íotelligenf1á|áv*l. Aa «sk|té»i aaertartagt Hegyeaey Ltaaló hoeaaa he-+ény» píébtnee a—vfllagéay aakeaa—toljeettette.
loiiak : Mtkw dtxa kir rántabtm Ptikdi ferenu klr. kOrjegyxn mmdkettd -dlaznrr--gytrhen. Koúorus leányok: Nfkf nővérek; vnfények j)fdig a menyeseauay livérei : Bdut Lajoi é« Ldizló. A lakoma ifjú Iferkly Antal kannsal jaras atulgablralanai a aeiiy««s<ony aógurknál tar\'-atott, hol a aiasaa tkraaaág legiobb kedvben regge ig mulaioMit, Kimos talkSeaöa-tOben etetve a fittel basa-párt.
^ Ttta Pénteken e hé lí-án e-te tO éra utáu lelbaogsuit a vé«aae yJ«ai >Tűx va»« I Aggodalommal_tailftll el kennQuket a rénthir,
ioleg mikor meg\'ud\'uk, Itogy ieméi a PetAfi-(gtfTiny)utca ben mw M a vUrie keket lejéi, MLjitíeg sok a iguppos haa és kt*4t <? viz. A bonved-ég, rend éi ceendórség. lüsol ó-éa csak-
1
o«ak nenL^ielohek a tiltihi jtraa kereskfdfti vta: ^^ „^Ui^k-^,^ uiakei>éa, m ly aa iptroeal. Enuak. egyed(th magyará<ata pedig aa, "
hogy a \'vélg\'aiát >nege|iéaérOl jóformán senkinek
•am volt luéosaása. ^--------------------
A hivaiehm hirdeiigény 16 nappal a válaaitéa eifttt megjelent ugyan aTtivata\'os lapbmat való-esinO, hogy kifU<g«a«tye p volt a város- (lat ve a kfivegharak birdatéai tabájtn, daaa tlynvmft pub leállókról aa ille\'flk vagy ál\'aléhan nem leaanak tudomást, vagy a Tiaiárnapig teljeeen megteledkeanak róla. -
Al Iftovkamoral iUilih bt/liilk\'éN tnindtn tyyat ktruktaS ét iparai kSBiL itlttálitdtí kap, — mtért nm ÍHléiMik a kimktjilmi ét iparkamara, hogy mindin kamarai taú külön tdlataldti érti ilUit ii kabint 1 \' ■\'
Igy lén ti* as randién éa akkor nem tttriánné-nek oly kétes ártékll vá\'aat\'áaok.
HIRE K. >T
C«laé|iaa királyunk aal) sttanipjél atexlódli\'he nröifttt városunk h asoioii Qanep aégekkel ftliii meg. Raggal 0 órakor nagy míie tsrlamit a lertrorendUek feuiplomában, tnolyeii táuLveliek aa touus* p>llgári éa kaionpl bato »agiik valamlni egyrgttlsifH „jJSftttaJjbMlttUllLflll. Ki tlt áiiiiiiiáaóaó és jalMilag f»gy vergyakorletra ld« hevonillt ITnliTIdaég llsuli^sraélén KolhMtk Ogdi4>aaradeaaela« liatlas legánygéggel kivonult. Aa leientlaalelal u>ta KloUuuaál UyóaO eare4ea a ittalóalj lelbti dlssasemlél lar\'olt, mely alkalom\' méi hnnvidalnk nép lartáMlkktl és Itassa |árá "aukkal kulllnoien kitUnÜk. lejben a tlaitlkar a karima aallló Mieriiitlian (Inntpl ebédre gyttle* keeett, melynek lolyaman Klulmoaér (iydíll as retle*, » ülnek tetidkivttli négy aiurgalmtval nlltfll\'lílli » Idegen ratrmitiiaaa daoári, - is \' gyar nyelvti tükálateaeii alii|4tltanl, aaép tta vakban hsaallas le|kll>al|ntol mondott 0 Falségt
.U\'osó gare~ho*" cimaeti korca na ióa>oui>aed<a-gfti\'an ve >. ■ f>e a Imim
dolgnxinnrtn mert titai eoít.vie.. — Staraneien etttnbao ««ép e<andta 1<M volt, agy hegv « Ma
nett. igen terjedt ée egé«sben 9 nel ekepuletei, egy jégvermei, tértén ólat ée *gy keaal eaataáét sméaatet\'tafc Knortser Uyftrfy tütoltöi topár jiic-« nok aaahadkai ntjarói még aem tért, *io<a«, a meniáit intáakedátekai Ltngyal ^ajot vá i?ti jegyaO, a tlliolióatg eloMie aagy tflcBI\'BkluKt-eel ét erélyiyef u<atngat\'a. A véss •unbelyén olt volt Klolmcaér ü)óaó honvádearedee eaamae íjsat kieéreiéhen, kik addig el nem tá<osiskk inig a ttta teljee n eio tva vem volt. ■ — \'A ■ Hirat hlvtaaaet ióiákonyeéln népttnnepály n üaora i 1. R ggei 6 árakor taraoklOvéeek durrogása ás aa aaaWregnyei Ank. iQiohóegyleil aenekar kBaremQködáeével ehreaalO. 9. [léeUvtt 9 Arnko - gytt\'ekeae\' e feUO lempiem eldtti léren 3. Délelflít 10 órakor dieabevonaláa a eaewt Ferenciek lemplomeha. 4 Déletáe 9 óra-— kor gyQlekeaée a feUo templomi térea e di«x-menet bén való levonulta a >Snjrkert< helyiségébe. I-réea: DélnUn fi ée fél órakor a ♦SBfliertl* népttnnkpély k^adtte, kOvet^ean uittaorral: I. ■fttkalitii he*aá4r\'o)4edja -Téboly Viktor ffy féd ur 1 ZlttlmiaUa Ü Stnták «ere-uyluU«e i. Tea-geri teknAe békák versenye. 5. Kerdviv.it. Lepény verseny. 6. Ciu>orkapkodáa levágd-Ml. B Cigány Miatyáuk, 9. Vakok piroa|vivaaaa
■löt -Napiig idóbeo v.artann 1V. H<manélktHT kép viaelO vátáaetis, 11, Mit aisret a kutya jobban, a gaadálfti»e-<fiy a (^pmnyétT IS. Siamtrvar-atnyV fii Nfewyorkl kormaayaának a báróból vs4ó .vitetavonniata. t6. Két élO keeakánek tombola u^tnl kliktaaéaa. 10, Nagy Kanitaán még wha Itta láieieil ,olgány-peoetnyt" vé<ár. Tombola jegy 10 kr. — Táno reggelig. Belépti d|j eaamélyenklnt, beleértve a tanoot is 80 kr, At árdeketebbnál árdtketebb mu\'atványok 4a
Nagy Kenuna fiilrnip.
virteayek alatt lelvAltva, fett teneker-fng\'Játaaani. A \'kedveantlin Idn eetUn f(|M| hilyl4(bta Itirltllik mi II, r4ea. MltulmXi nini tlMAi a „Polgári kivitt\' halyltégiibin i -ai Virág fakadá". VI«|H4k I, felvonltban, Mnray Kamiiéi. Rendflkö! BtiUk Arnlor. SuiA: llotan-l\'itlil Mikin. H\'.imiólyek : A««alay Gábor, llotll-mgnn M«láná, Sitiig Smll, Baebó Antal, Sauuln l\'ítor, Hávtl Unna. bl Bitrátáin a unt. Vlj mn-tteuigee Lárlatfái. fordította Baoatoátorl. iijtikiljiv TOR K. oTK leánykérő FTipüInröl T HivoaAabee, dalokkal, Irta iífdélyl J. Villám Hindl|» ulán 8a. K. ŰkuUüí I S/ilAk Jtodít).. Kiémélyek ; Arkf LáaalA, Sávil Fault, Htodét ,)»n8, Dobon Jóxiajj Molx Lljoa Iluaáa Tarka1 Jltfkenberger Julikká, Mitl.ll Anni, Kollarlca Margit, Elöadái WStt i megbivAk ; MnuUBlírgg nt]itll lárte nlg padig kadviio idd dinén a -kéH-i kedveaétlaa |do etei4a-.-aodia_n Jegem
Zita, 94 jjttHHtfc lap,) - \'m_-
a »attink kattU
Hflé. attttiaalaa M 30-An
alánjuk a ktrekedOI pAlya alA ilAli inely arra a pklyá>*-el0k4aiJií
dMaányot patyák tultomotuégtt, tillt Agyelm4hi a nyílt éa aa lakok
— Urál Ballhyáiay i aj«a finmel kormányiét tudvalevőleg a >n>iy kaniaaai katonai badaaiyán «gyl«t< védnökéül válaittotta, mety mtgtlaiiilitUet.B kormányáé kOvetkmö lé»4lltl vlaaonoita; „Tekintetet t)n8k»4g I öaiinle ArSaa* i»fl &H migslliwttmt vettem, a nagykinliaai hadait yáa fgyllt tekintetet alniikaágénik ío| yó TvrjgnTurhóiÚn Kitt tweiw Ifrelll, mai y bél arról 4rletBl,emt hogy egyletük a folyó. évi ju-JUU* bó 10-áo tartott kuayQláaéa uagemel véd niik/tol IgyüingBÍ^g^nuyvtlmi^inl m4llá«tatotl.
kV)targében. HtrlyAmk\'r Páholy 4H*, l-eA-aemitt •Mrtiaak I fri, II nd lr eltilt i||tl«lk tytl kr„ Jll id randB aártMék 00 kr, IBldialntl állóhely 60kr., , aaraablRhAr. A llftl clftvrtaara\'vtbntt "jégyok, a (kwnti Weti l|vB) a •Po\'gári Egylet* miudrát hetieégeibea árványnyal birnak a láncra. Jegyek elOrk^ájjJmtók Práger Hála ur -gyógy-■wn árában áa aa fllOmlál napián raagell 8 ótA lAI a pénatárnAI, Haláptidij óáupán ea egylet kertbe 411 kr. Aa etetitgaa timila jfivödelém 4 barom rtmliaöjólákürty egylm cBljatra fnrdbtn-tik. a kariéira ~ váltott jegyik á. .börkarti" tinóra ArvAnyoHok Aa aíéaoáa kOábén 4a a -iAiieitál Sarkaiy JAnoa kulnfl tenekara lúgja a naiyárdemO kAiOneégei muUnatnl. A ailnlelö ndái kecdaie aate 8 érakor. FüllllíiütiiSHok kb ftttneliel fogadtatnak Ah hirlepllag nyni>Aitiilnik, Aa Manfpelyl miaf kOaiuilumáia, a:"„mgykani
teli ttragbaa, ebbM Ivott au JA. kwíyöl 41 aa Wé* banyait *A*Me«4, k44Uf4n 4 o<iy ntra melyrt na* kapat rrioatjegyet, Dé a fátum, ilt la AldOate; a poloaka uiyan nem oaipkadie, ba-aem a megivott aaer marté oly annyira, bogy a k&akorbáiba kotlett eeéldtaai, bonaéi oe"e" >káni miaden tekintetbea meigyégyalva fof ki srfllol.
— lelvtetea ggaraaak. 8aererx Ji toa kftkeoiaai át ávae aggmtyánt : e bé 17 ea fi* Oyérgy oly kegyetlrnSi agyba tftbe verta, hogy ax apa aajáteiaga jvtTáii lati a reiidératgnél. lOely. a >bünvádi etjéráet megfndiloTta.
Fonódják eaen kililntllA ntigt|«tal4rtrt béü* batybell, a gymniilnm — i* a {mfiárt úkuéáea
ttmaW agy
kttaattnytem nyilvAnitárát 4a engedték meg annak kijHl\'nteaét, mi»«arint rlaatmfftl mindig áion la. «*rk, hogy ImanfiitH éa ké^beaaaa egyletttaket i.biAi«| láiinogniiaitt éa ttnuajt azáp «aijaíi glű tiuw4ftitan Ejiyuttttl tan ■»«rt"\'(i«ám aa egylet állatva .iítvon: M: forintot ide mellékelni. Fo gnoja a lekintelee ElhAkaég hadfin QdvDuliiem 4< ai egy Irt iránti tleatelaiem naiiatt tll«)fM«4t Ikervár 18B8. aagibtatui hé 6 4n_r~
Ori/ liaUhyA)\\y Ujoi.\'1
— Joataw4r.. A negvm. valláa 4a kflaok-latáei miíiiaiterlum ér. "(4l<)r Ignác 0|iVV4Mi ZaiaegataiigMi-ai^aUaul\'kö»4pkerwkedelmi iako-tan<(l a -)Ogi-ie-p<imikel. -tárgyak eléadáiáváT biala meg.
FT Atiaaai paig. IrAnylakala. Kwithvly rltl Iriák nekQnk, hogy Zilavtrmegye klr. tanflli ttáyeloje naayi. dr. ItúkaTélkl KliaAn úr e hA Ib4n a keaáthelyi lakolaaiáki gytténeo elnökAl-én eloterjeaiietté, b igy
kössél lakó tar. vallású ari caaládhoa a InlyA
ilii \'mt-rt \'f\'jti fltletáara l»lvr*ia<ia. ,áa _ fflaB e^afté Iafce«B4 }ia» lay igaJAhlvalaáe4i __(488 8-8)
Talefoniidák.
Ugy bálijuk, bogy a ■arienbadi fürdő igaaga-táaAga .legújabban aaAa darab kaniaaai i0tr4»a vényt vett, abban ai ,édea .reményben, — hogy r akik majd a háni«eei »6rlQt *ufÁisH4t, —_ ások mind ftlarienbndba mennek laoványoilnl.
Egy rma nyelvtt émber -pedig a bírt agy tar-fjw>an-arváíSbSn — fcogy Karhbad ltjait v^fae i be a rénvényeoek kéaé — tokkal nagyobb ki• Uláttal. \' i—iv • t-n; — -
a valláa 4e kBaokt, -
llifMter bejlaadá a keaathalyi talaá laányiikolll Majd meglátjuk, hol leaa iüvflre tüh áwwaaai, aaai kaimia hailaa yáa agyl|t»\', «g ^htafoi íttnaágt{á-eeatAfTe Alt. jielgAai laányiikaláv* 5^hkílgBÍ, JtonmbadtTan t, vagy pedig — Kar\'abedbaa?
egylet" éa aa-nttfííB imgyka\'lllitattl; f-^fT" a«gyaf í eieaa a ty (Ug jnnieui , »gr minMii tfatf "—*---
táraeaAg\'\' renaeai. «mol éa 4venk4nt 100 lorinlöf fial\'. — Al———
eiuiln karOl majd a vá^oaí képvIae\'Oieetttlet elá. ___ -í—— —- IWa/oáaa. \'
KamlBaaj bét aaer ááll Meg a "j^\'T \' 1 . ----------- , . a . - t
gyögyfbrdékbe jfrA kUaAnnéfi éven ál nem foJ"\' ^ gyaaal mAl •tliemányt, mini karllbadi ké\'aaer^- • KÖZglzdlSlí.
Hüllőt 4e eaea vton ia tllííiSrilök pnz—lAadigWl t ----■—■" - — ■ " ■\' —
a kdlfOldre. KlUmerfia illeti meg limnUrg Mik«a\' Kgy JnblIAU akrgyár. Moat otdOo a helybeli aOtOiraalert, ki a kar Ím budi uiaaer-j nagykanuiai alirlöiöde é« malátagyár 4pitkea4eei
Malrluafcea átikaew\'lart. Faliiéia láeunaiiak imakliamar megviill aa eredménye, Kllgtáteliel kom\'utáljuk, - bogy iMairlKbea Ainbonga\'ámtt ntnea lUbbé, A Magyar oHaart, oeek\' magyar körirat dlaal\'i, a némái letttnt a omtáblárol. Kiiamaréa aa 1(it4>k4dékaek,
A mai áárbaaalaalmk. Ha valaki a vonatul ráróniuk ha érkgelk aa ini\\ébáknal biaae arraglatt bérkoraiiek eHe4keaya4ie - által majd raMiépetik. mindegyike erOaiakkal akar agy vaa-dég4*\'«gel. iryea » Wywr aa AllumAiufl, Te-kiatattak eiuiaa ha a váro^bai Majdnem minden uinában látunk rgy táblát ,fljakerti«.\' DeinegyBnk •k ha vltatleaaagMI nem vagyunk aa illtta Qjá km*nek „|9fM >endeg|a\' majd elnyel baragoe ie|ilrtietAv«i .tjitvarlai ^^\'■miff tf\'iyltfflfT" náak-i égy kop«Ít báiiobíi, vagy Htfn\'i^Orvyvárra, ieai6t«buytiea*ta válaaai nyariDk; „Í!»m llhat! el vagyok foglalva", lia pedig véletiettttl egjik vagy maalk 8jákero« .ithntéfUl\' mégla íielog. aat biwayára oly módon teni, hogy al eue felforr a« emberben. — Teklnnttnk meg máa vidéki váró-aokai. Minden llánktbb ulniaaarkon vagy k84> I4r«m hérko^lk álUnak 4« biMal1 \'án4i u embar -R IM«I1I, laar\' lirairik a ftakrél 4a aMil|álaiára vaudegnek, Tedtunkkel Urkeaaiiainkoak
áll
•aía\'4n vaanak laabályiatalk li agy biionyoa Idlm it a FO- 4a Deáktéren volt a bárkooeik Allebelye Hogy mléri jlltt ea kl a dlvaibAl, aat nam tudjuk magánknak megmagyeiéuii, dn bl-auak aa ui rendArkapItány er4ly4ben, hogy a vá roll jelleg eiifdéke ea a kttiAnaág 4rd*k4ben halad4ktalanui\'inté<k4dni fog, hogy a bérkneai aok álljanak a kl/ttnaái, nem pedig a klIxDniág e fljákaroaoii rendelkaaéaiire " T
aa —A. ng)hialHlll M\'*pkfri«k» áetaal tahala barmadik oa«iáTy,i a lanav kaadetevel nyílik meg. V4roaunk taalmleaiel immár agy oly kfli4yMikalável gyarapod\'ak, melynek Mvatáaa.. hogy megfalel|en ama maga aebb Igényeknek ii, miket a maayar 4a iiemaet kéii k rrmr dalam a kerMkadtLljek 1 k4aiQlte4ge (rám támaaxl A kereokad-ilmf^liknla tenterva mindéi) ráoletrlhen megfala| a kareikidilml akadémia lantervlflek.\' A taXulé nemoeak a ■attkaégaa aaakiaoiarallklt apj^blialjail, lianam megaaeril mlg n áltnlánol ni fi va\'R»e|ít fi" «■ gyakar*i)e magéi-a manap\'ág már féiiltlAihetal-taft Idagan nyelvekben. A lantArgyikai gnnduaan magvá\'dgatiitl áa képaallitt aeehtenarok aillák el/l, A lanlntAaet elvégi4ae után a nivendlkek 10giwltva vauak ai egy4vl 0nk4ata*l ka\'nnal *">lgálitri 4a a tlaalvlielllk miiideit4a4ben ai imáaat iigyanaaon Jogokéi élvaal. mint ai or-•aágnak bármily kAf4pl4kiil4j.a Tikiulvi a lu*
reiuliaik elSAIiltáiát liaulnány tirgváva tette | könel allaaak a befejeiéahesidfiaaerbitek tartjuk
éa Jllipleg már amgaie «iy killiliö kéiaimuAltet k4eait, hogy ea orvotok éV rogy aat tök álw egy f^fr* » ,leg"ítlegihhin aiánlta^ik. IgaaánBrvan-dOnk, li\'igy v4gr«. alkalmunk van pAnk|elnk
fgylt4»nl vniiiml dtcaérOl .......(Ihatni, mart tán
agy • ip irág e<len atnui nnjiyi Jogoauli ptnaaa", mint éppen a aDtAk ellenT
I4ei *lell halaMaag4lria |aa«amra>|. Á lereaüédalmj minM>t«r "Illái a kerexkadAl én
rri alkalwaaetlak érdekében keidem4nyaaett jal«\'idaií már ittpvéjryt»vé ia vkU betegiegélyiid p4nalánp N*á<litAae, áppaa eaok kttr4ban, kiknek éidekéhen n töfváiiy hontoti nem Igen lalat viaaliaitgra Főleg u lpkfOa.iLjua4g aaon r4aae, mélynik egteattlete korébea. mar amúgy
Iiáeitartél. B fió 16 4n a artiokiadók ea aa al jaluiaio lak r4ai4rAl B--6 bUalml léiftu lati volna vároauokbia\' válkMtaadé ée a munkaadók maguk ránkrAl hlialmi léniákká megválaieiották: lliltánvi Sándnr. Tó\'h Jin*t, Dante Kálmán ipireeoktl ai Walu \'Ijvadar kertekedfl\', ki Q\'ébbt a kfreakedalmi aúíabnaialtik magánee* gályáé p4anira Utealtéaék láradoltk éa aa erre
vonatkAlA alipaiabalynbaá a mliillateyhwt Al U H"* ggyttttmiinkálkodaab^n egymáat lerjeaiieiie, honnét nemi módoeitáa
Cgy aurjiyar jabiieuiu ünnepélyéről megemlékezni rAiaben aaén^ bogy\'Utfinteeaffk" meaajn* nitrálhil kellé laakavatolt veaetáa mailett Ilyen Iniéaméuy, ileabea pedig aaart. — wqa aftrlOadépek, merről *<Atul togunk, helyben ia van iy4rl raktáta, wt kevéaben mull, hogy a jubiláló aOrgyér nem. állilQtt a régi aArháa helyén egy flok-gyárai, aiáiial a mi «Ar pte 4| málAlA IjjílUlfkiial nagy wrnela— támadt volna. — JfiiW agaáaiM latmá Grét^hia-ftlii nagyhlrt sörgyáráról akarunk aaétaai art? lyet Id&d. anguaatiu 10 4h]vitl tkaamt-a Jaieáape Jhm Járnia Fékrl ki mlad a mai 1 aapig a»g-éri<te nellemi 4e teeti rugékoeyeAgAi. Hataingahaoa vAltklkouil nvHeme, pttoeVHa randklvü i aaak-4rtalainmll ál butgóaágníl a keadeibea alig laámottevé gyárai (űkoaatoaán emelte, oly aay-nyira. bogy a 40 év elélt nem tlbb mint 2800 hektoliter gyártmány 1892. ávtwn már 880780 hektoliterre emelkedett, tahit istb mint aaAi-aaeroa lett. Aa Oreg de még iiju erttval muDial-kodA Halningabam fáradkitaitah Iglhaa ftanka-tkraal i fia Janua 4a veje Keii Kda, aemtiiAakia fferbargar igk«|ktA. Eian nagy agyéa karaieA L qgyottmpnkálkiidftaban egymáat efáailtl ki végett 4ppen 4e a gyár kitQaé hírnevét neiuöáii magankai, e napokban 4rkaai«k viai/a. -r- Al Iparoi 1 ja- kanem mindinkább amtlai iparkodnak, juhileum aág, mely impoaána Mámhao jelént meg a vA jOaaipaigea "képviaelétbeu egéei SUteftreaeg rOahAr téaáeeieamllian, aauta CÉtCÉ^\' mm mentlreeatvetÁ polgári éa katonai batdaAgok \'küldött bele a biaalml férfiak > alaiatáaána, TiVnami igy "~TirrtTinr y íii nem terjeaikedlink ki anaik It1" hangú ag ki|elen\'á hogy nakl nam kall a k«rU leteir*, — melyekről a graoi lapok ag4e* balul hitegaegilyaé pénitár | eAbokat kOetltDek, de fel kell emiiteatok a jubilana llalálaaaat Broth Adolf urat a Haggen- abbeli oamea-oBalekadeUt, bogy munkáeai réeae-maebar goimalom képviaalAiét Nagy Raoliaán re, lik vele egytttl fáradtak, nemeaak nagy Ba-mély gyáii IrU, Neja.ki UdBléa vffut e hé nepélyt retideaett, hanoin munkáitok árvái réeaare Ift.lk éta Itíiiillmlyeh idééBit, a hn lfr-en aeivr Iltl.Uüü furinioa alapítványt teli üráp vároa aaálkitiláa kéietkeiűban hirtelen\'elhunyL Teme* uiglnyginek 10Q0 forfaiöFi ifcm44yöaoit. A térid Mii vaaárnip tlillllán leai Kiaathelyen." etlyeroraaágl iparagyeaOlet pedig mindaaoa mun-- Hlra já a paluakaeaar T Klae Jánoe káeokat, kik már 10 év óta dolgntnnk a gj|ár-e „Hungária eáellmla" hniHinlgljanak már régitir tpnr, ^tikitilil 4t»wmal íüiftuUn JtL_C»^apoap IllH Ata volt egy ketlvni kll poloakája, maly Ot Volt tehát *ug IO*Ue a mankiadokre éa maa-—i-i.id j - \' ktiaknrKitv*
alaptalan f4iiékany*agli(il tolyváii oalpkadi\'e éa nrugtalinltotta. — luiiu egy nagyot gombit.. Cjatháaitenl toaia, de nna-a kláilhaiatlaa pultig\' kát, hanam •ajat luagát, IgV Ii magaaabadul a lAilll kln\'iktAl. VégiaatalA akali borboa nem jut-
ify^ránt 4a mát aiárt ia eeiveaea emiekeattak inejf tbla, óhajtva aat vajha mjnél lülili Ilyén jeliag4gTd( adha\'náak hírt, — mert n folylon imniretiden lévő mankuk4rdéa oaak akknr rí tu által tog megölriáal nyarai, ka
hatván oly ktlntiyem mint a |ioloakairtóMerrei muakaadé - te wu.ik.u ktlloain.iaau megbeciB-
Nsg^Kaaiaaa vagarnap.
Htf #e lleeiellk i|j*Éil egyik a máalknak íalviwn nyújtja aat, a líilt attgerdamti, Aa épeanek, maival a aiaysmnisági iparrgyesőlet a\' . Mlfiki*Qk Búiéit tlWtftl, kél fényee oldala van | «|iyik a Ksiniiigstiaua háiat. a másik a munkáikét Illeti
—i- A kalaUa>Hékí li»«éa|kHHHá», — iaíalyröl már »ép«ok Mféloan némában i» Mrtedtoal — a balatoni küituregyvHlM Ilial „JfülM 8. 0, 4é 10*ik napján rend\'g\'etlk Hala-Wj-Uradin, a gyógyítás 6aaaaa helyieágribéa XtftlWtatólriá) Maiőgamlaiágl nrmények, nm \' Wmu »atwna, megrak) taharmánjutgailslt. aaáraa éa asüvea kukorica, gumós ás hívslys* termékek, Iffii, kumlö. stb, valamint s garlssági ■sllékisrmápysk- b> ttylimöles, támfala. disa-éa: knuyhak«rtés«nll iarményak, IKLkL «falt»aáyi cik
Zliltt 34. tizáiii. ffi. lap.)
1899. atWtmlua hó 20-án
H I R DET É SEK
ciiiiek
-íéle vasöntöde is gépgyár részvénytársaság
B |í D4P KttT jÉHí. =
«Jj*r és IrwUkl VI. lERtLCT, KtUá TtCII UT. IfáfMl liaáa éa raktár i POD1 AttM\'l* T-I\'ITJ l li riéknkttr l
Oóz- ós Járaanycsóplö-készttletek
kafr," btldtttl «tb. e) A régi atollof aradét! játnak, t«v4lil4 újjáttiliiilüÜ.- álMlTlffif j**!. i|py iyömUIee, mint bor, ibesa, evet, továbbá* vesszí, oltványok éa öllvlt ymtnták. d) A kert ggőiftmivelésnál haaaaáli gépak áa aaakOiűk Imannylban aaok alkalmsiása kOlönössn meg-f«l«) • vidék mövslésl viszonysina*. fl) Krdoi •yan é* jWdolgoitoll "—Inytt\' éa ■allékiarmé-ayak. 1). fitudasági, kerlésseti, taöllímlveléei, plD-oakaxaléai tervík él rtl*"k, pkta\'áai mjnlák g) Méhétáóll én selyemtenyéseiéai cikkek. L) Téjé« I|j!lHlÍMínil termékek A ktállHáüuii .lácdljt-at^ A kfttirtoW látfyak aa "egyeafilst Tulfflú. i aába mannak ár(kivdvn a yéiiaknl, nwniaiyl Hl 4a rajtokat) 4a a SíáWiáe Klieageiuek fed«. i Békére ayllvánoa árverésen fonnak • kláliiiái I után eladatni. Beielaniéeek aaept. l-ig dr. Hslkley János iltkámá\'. Ar kiállítandó tár-rak besáróleg -m^iJ^AftMhiiML. hjn»anl>% Mapgeld láv lntHllftlt- BslatnnTíreir *
Fslelőa nsrktsslő: Br, I, 0 u K K ii i I,
Laptuls)donos éa kiadó t — ~ti
rtsshsl r álig,
számos (NaO\'diiakkai kHUnteieii
szab. SchHck fejr 2 és 3 vasú ekék
mi\'lyitő és ogj\'ptemes aczél-ekék,
■ ■ •■ (r«4(ll MMII.lt It- éa TIDATB-réla
egyvasu ekék, talajmivelő-eszkőzők,
vÉmiiiUÉlicBIe ml Haladás sorbaretösapek.
Takarasba/késsIM |ég«k, darálók. arléamlaiah és | injuüínBíiiil ■asdaaági gépek* KtöiSil 5JBfiílímt kéva-
Jketé ii ■■fkraké araMugépek. H fáluuSU gapafc\' • séaUIIUU wul vualak a»b.
H*ayea ttmtémt falUMIak. tort rt\'|l|rtk«k \'•»•« éa UnaMfa -
i #
Nyílttér.
i
1 major (paszta)
BéiWIIH\'Wi U\'.W.www minw;aai>sss\' ntn aarlakbsa* ptlválaynásUkstk SasvallanAI Máifn i hk«u, rabár «> mIm Mlyitiii>iiltVilák«t aMsnskSst aa hrtei 11 Art aa
Itrlg fMfiUr és vésnsaslflsn, ilsi mlksa, kuraká-•otléa aistásattsksl, daaaaaiol átlil (aiabgyiafO klIOahtaé alslség ét 2000SII»aMs» asls aérsyats»
lHl.laMl^ii 10 krw a Üzletéit pókra 6 kfoa bálvad
=ttm
nffnuSSr
pKXXXXXXXiXXIXXXXXjk
Egy ház eladó! 5
Tfö-utczán levőTí-ík g RZ&mu: üjváry-íélo ház hzu- 5
bad kézből eladói_
Bővebbet üjváry Oéz&nftl,
4S7 l-l
Í
^_felvétetnek
Fischel Fülöp
líony vKartbitéilSéífiÉn^
Nagy Kanizsán.
I
o


[t Htrr4t«r««4|kt®
égy natréd SfáaVÍra a ya—«" tl\'Mkft Z»gráb tővárosbos vasaltat fél ara, IftttO Unt. k«14, ebből 900 bo!d já axantó és laaálő. 10.10 hold- arda ank ka. tön erdei mezővel, — nz idei. terméaeel ELADÓ. — L\'ikhnzak, istállók, munksslak,
kuicama stth éplileiekksl---fandaa nélkül
T, 130 OdO larlnt — \' Igen előnyös
| feltételek mollalt. .....^^_
Cink is ko-nolr vevők nyernek -[aá-fei . x U-Ivi ágoiiáat: 428
GENZIÓ FERDINÁND urnái
ZAírHABfiAN.
| • CEIirclotttiéaaay I
i
J 1MV01
S Teleky-utoza.
^WWWWWWW,WW WWWWW
!! Kétszersült!
UyOayfuidőkből hauérkasaivsiámos assmályl tég (tlal aláiiloif i
isisaólitáaa folytán aa orvoeok által annyin
Karlsbadi kétszersült
y (Zwiobtaokj kétalláaái tsoolmáiy tárgyává leltem, és ason ksllsmss hfllyzfttlien vagyolt, hogy a n. érdatnfl fogyasató köaöniégntk naponkint ftjfgtl h lUlutdtl frlu, it^jál hiillhninyt, kilünt ksitasrslll 111 swlgálhatuk. ü" Kg/ tlrls Ara I hr.
Homyti Iwvj/ Mllt$a »tíiifmHt*t (4\'4>, NAUY XANIZflAN, (matyam\'ei
BíÉíhIÍShMM^HIB^M
m X
w
m ü
a 8
I
a 1
8 8 8 3
I
M
M
x *
*
l
a *
1\' M
n
n A ff I
Nngv Kanizaa v&ros rendezett tan&csa részéről ezen-nel .kftünirrá. tétetik, hngy X városi: összes.: erdő és legolő-torfjlöteken található folyó évi gubacstermós f. évi aug. hó 28-ik napján délelőtt 10 órakor a vflrosház nagyter-mélxm nyilv/ln iH szóbeli Árverés és zárt Írásbeli ajanlatok
u^ánr a legtöbbet ígérőnek elfog adatni._\'
Árverezni óluijtók felhívatnak, miszerint zárt írásbeli ajánlataikat 100 írt bánatpénzzel együtt, még az árverés megkezdése előtt a bizottság kyére annál inkább tegyék lüa-JaiÍAjt3l ,kéaŐhÍLJkkfiZŐ ajánlatok vagy bánatpénzek többé el nem fogadtatnak.
Jiőv^bjí toívilágositást még a városi erdőmester adhat X
n 8
K %
8
f
és a termés az erdőkőn bármikormegtekinthető.
N»||)-KniWsáM, 1899 évi aiigusatua 12.
Síí)
A ritosi toaácB.
NagT-KanliM, vaaárnap, ♦Ö8r- |HÖ3. mám
Árverési \'hirdetmény.

Zala 111, mám. (7. lap.)
1099. »u|uttlue hó 20 ia.
I\' KLTTHIA zsm HAJPOR
* AluHrt kiküldött Mi\\végt-olmjii\'i-»K 1HH1, * I.X
\' j^aa. 108. § a irtaiméban sieansl knsltlrté te*<lT 4ogy a nagykaniltttl klr. JávíSbIfOHftg 4IÖ0/Ht)!l.
véatéte által a m. alt. hitelhuuk eg\\a«Uli jWItmai buds|wli cég javáéit. Buhttka WiintfoT pacaai litknl éllcn 610 Irt M kr.—rtke:—imtiflle ]H92. év dioeinher hó 14 ik ■ apjától mamitandft . (i aaáaalik kamatai éa midig n*aie«en B9 íovin\' —fiO kr köaataléa arájáig; fcmkll hi-
tirgiUst légitiltajléi tlktlssÉiil hiralag lahiyl lalt éa 038 (ti Su.krra betwDM t buutruk, Íjaid, : fllüüí = W irt m tgyabakbal áö4~ni|í®gnir nyílvinuM ártéréi utján eladatnak.
------Hi\'t Pr""á rnek ■ 40m lSilii aíium liMl
éétt rajndelft <ég>és folytan a hsiv»«ln«tt, vagyl* ____JjtCtil **. *Pim laktaánTer wló CSBtntEÍPJmrir
IHM Ik évi ■ii|iiMlii«lié3Mk napjta
iéltHUiQ Arája i batáridOOl kfttlsiollk éa abboa a vauul ssándékonik eaeantl oly megj*gyaé»tel hivatnak meg, hogy *» érintett ingóságok esen ár«trátsn, ma 11ÖL évi LX. t.-oa. 107. B-a"értelmébtn a IrglAbbal Ugrónak baoiáron arai ia aladatnl fpgnak.
At.tlárvtreasndö lugOaAgok vételire ai l^Hlr évi LX. t o. 108; § ab*n maqllapiW^ -laUtU. lak iMÍiif IPHa^kiiriisiaíntar ~
Kvt N^-K<i\'nnén, M^ 4"1 augusztus hftl 8 ik napján. r/-iiaqnjj
" t IIAHCH GYÖRGY, látft) y klr. hiréiagi vi>gr«ba|iA
■ /W\\/N/>/WAA/V/NA« A AA A
—Lnyjubb védiimr járványa* betegségek ellen!
V,. • Mi —éfiUtiw éa lualltilia,
K> UgalékaléMk MtlaMI, Ml és láml(* Hr*\') — fehér, rékttaasia. és sárga « — vogyllsg aaaljfiáltía Rántva Dr Fohl X \'j. es. klr. tanár állsl KW»a. —
■SlUasrré levelek lAveiketé tirMktOl Woller Karolta, «s. klr. udr. uiaánaü Ha. Mevtta I.olai — klr - It firr tnlil Héct
.si>,.j ..I.I...I . au yt -.k nlnhfenil Btcabat.
<géll*a II«ileó». ratstasni a uáMi atpaalahiaaál Btoáta. !■■ Oj sh Kraé — Idí sé»- f« ánekaa Btcstmr, atb.
Ki/y doboz _dra. i ftt 90 li .,-—
JJUWaéU Msprst >> lllalaatr-iy*r«--
j—rmirliti .....=
nftni; tr,*Jtl»rH» -kr
—— iTiAnvAtiwl vagy aa 8saaeg előleges bekBIdéae ulán löldetik. — -Itajihatá if legUhh lllatsayr., págysier iereB» -........^ krdáshnt fi gylgyHagtár^*", — N, M
Leírások
PAnkÜr t IttOapéimi, V , f.lpéi körút 2t.a lga«fité4g: ftsdsin.lUrdóLsti. (Htyrls.) Képviselet Nagy Kanluán:
ABEL ALAJOS urnát.
EGYföDÜLLiSEGÍiLY
ért hialoa
•Ivsantaii vagy aliysngllH férllrr\'mét (Impo-lanniK i •« uj cs. és kir. wé\'Vl\'llm\'ltult kt>*H Ultiul. (tora asm vshstd, kUlsdsgss, lé állts mallatt Artslmstlan, kallsmrs ss Ingarlésl ki> aáré gyégyitiéd. - lllrntvss tanárnk allsmarfl \'•kiral»l"á< Isvmslsfsbb nrtnsi ajánlaioa.j Tiljusn Islyyrtsyul\'sk hálsiraiainak sérti érdsk nélkül íjsolfék hssmálstli. - ütmliti tsétkttldés és (iKiniagolés iltuklarté. Tartalom ét stéllllá Irl ntm vthtlé.
Dr. Carl Altmnnn ^^
ttdplranip kluúnulra ttigynH it Mim. ItUIMimk.
n
«tt — rméM hévé laévaL — "M—
ásna »láilw<sll«a «ISayt nynjiji; Iiojv » pit kává swliátlwUt valamint ia ártáltnaa tinte kévé katalilalát pátolja : a aialMa kávtval lilctwkk, — kaéiiéasasfca la Itlilwkk kért uaK haté. — K»IUlmulb»tl»p.>mlnt- pfltltk a kar*ko» -Igön-\'álálülnu^. rtte^gijisisa át kat»aaat
tlaSMlt» ka>kaU,- . V. Irtl<\'«» jBT,"
oooooo
0000000000000000000 oooocooooo
I
JwLES DEaNIÉRES CÁRTÜUCRES ÉS LöHEHfiW^j
1 _______■\' " y " ■• f*Us v tarlmikéay^r \' :
i Brannstein fréres gyárából. PAriísbaia i
86 Bonltvard Sxelmana 65. i á iranntftln niwa ui\'g i-sakls Oaatloonrthan (iá is 1Ufiiuioatmorattgban létété | 1 Hiyin papírgyárának .kéetitményét Unna fontaimul.* r
ÍM mpiH j lÉit eiTrtcn alapúló tenteii Icrtep kmititmi i wnnjir iÉM tekiilketiL |
A HlSarkssrytr és iilvartnAthrl) «Uraiilásáré ."lást gjfáriirtlár Mvsét*
{ Bécsben. L Schottenring: 26. aa. k
1 As\'áKalatk s ,Jbts éeralétea TfaHaaéaef é\'ts ss|.lik.\'J kfctlu-u .rslWI f"?0"1 vnlamint *
4
VaiMi \'frsucala iiliirkékUvtly mwdin
iiiílyniír anmWa W(iiri.uk a „Braaaatela Fréisi" M jtt vicéit,
Nerlmberal N«g) l»«r*al«Méakem» valamint mMim magy. kir. dtkát)\'> <ésa4él>*si kspbsték.

OOOOOOOQOOOQOOOOOO pooooooooooooooofr Kcil Alajos-féle
Padlózat-fénymáz7
(QLASUR)
Isgktitlnnbb máxblé »a»r puha p» Ué tsémára. — Egy hagy palioak \'ára J,\' (rt 30 krajoaár. — Kgy kli pnlaosk éra: 64 krajotir.
Viaszk-kenöcs
leglobh és ligigysreiKbb hasrstjio-aur keihéi y ua410 saámira. -ára 00 krsjo<ár, inlaileaknr ktphá\'ÍT"*
Egl köreiig ■4Va 1--9
Fesselhofer Józsefnél Nagykanizsán.
tXKXKXWOÖ(öKXXXX«í*>(«XXXXXX*XX)t><XX^X
ko3- 1
JilliU
liiimj\'d\'
Nn«T-K*nliM, vftttrnjtp.
Zala ÜÜ> uám. fcS. l«p)
láSiL augusztus hó 20-in.
JXS^OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXj
mürauid ^rt::,:*,
konyhából, 1 éléskamrából da egy nttgy pincéből álló itf-mttn\'üfpttlt- n«( y-» « n d-ig l J , mallákápilktuvel éa iiiiuiw ogytttt 11 >>iir ..
f augusztus hó 27-én d .u. 2 órakor
Vm.Jg. tmdáluui lafUifUndá wvllááwiao frvaráaen »t kikiáltáai ár mellett 1894.\'<T január hó. j.\'éi kövei 8 3 Tv\'rí hWióntiérbí log aditfll. /"""t*" Zári ajáftlatok elfogadtatnak. \' , ,
......... *■ ti . m g i . , | j -f* \' ^á;\' . \' \' . ,f
_KrJi liura-Vidon. 1833. augunalu* lo.
Megjelent:
miímunmN utóda S
inig, ét tiff
FA\'Hzloi: V., TUkör-utoa 5,
SUBAFIST,
Fiók ü. let i VI . And ráasy utl ■
--j.
Az eli$l)ár<Mg.
■___virághagymákról 420 2~4
éa ősszel" retendő magvakról-
J" > \'~ Árjegyiiícet\'Tngyen is bérmentve.
xxxxxxxx cxxxxxxxxxxxxxv I ■•■•■•■•rtBtBfcitieeeitMioi


JBahlsen rt" óriás vetőmagvak
ínantTml éi Trtwwpfc)
■ Ur«i«;M«e i<iu, -
ea é»bea\'l« IaharékotnM meUi\'r, ráhdklvttt Way tél AB_ilS4BCVAf AS """"\'\' ^ * m9f\'irMn tnlmmumMH.
uid*, iiuto* « JhíttattüH utlraitúgnak «ok fofentée em-fiat wT. oAwi Mt" Ewdlm mái ttlfaag hm bitunynlt
y oly jónak, híggá tultkrn ép ajy, jnint_«í//y /ikiéintí, alkaifflliuak. *•:—
l<egale*ébbRii aiániii«(( ár)eg)\'iékeket Mtk ere- \' "ti?
il«\'tl JríéiiiAiel Ingyrn, bérmenlve kIItel inétr
Ixiexst SSlIfculSQZX,
3?xagr-"^7"eiii\'b ezflr*.
XXXXXXXXXXXXXXXX\'XXXXXXÍpCXCXXXXXX^
Ganz és Társa Wn
vaaOntO éa gépgyár-réizvénytárzulat ~ "T (fejt) IIh <1 h |» r h | r Léeberador fbau Héén mrlletl,
c~ líraijai »Arwl keltativli, imUmint « wwyy MMtttéy jiyyWwiéti m\'/ilyim/a
kftifffi htrnivnik fírtiH H1 "V -
rilttku^ iriat lUktrtau riiOnrit,
muly lolinluií\'ilmiili liw jatl • |4I »a*elee4 ilwrtnli eréjéi I* f jkamwílllamAlt a\'k\'ir *■«», veretek \'K/ Ipart iMkMtll klilliilUilH. ulf\'liiik kuJUUm. .\\\'»«y liMtoaeal\'*)■ kaiaaaMt iui raaduart Mtytkbtt h olyat gtMlaaégukbtt, aalttrffta munka láajéa tJM la 4«l|«aetk
m.. ■■ m I
^oxxxxxx;
ttana h Tárna 4* tt/pj/t/if rimiapMnnhit ajánl lováltb.i j

itéwttétMkr ér«i 1
i érM
Keiepjftöffiií-éiacellereíetel 3u3S
Ilka!.\' atráfcyfaAal, Ililinüy autaSalaia aaéTT rlat wayavaaulak a nayili ipari vaaaiak aaiaUra, ■.aMaklUilwa BlaiIaaaaMa lawtí kMalkal, \'
■4w««aaUwMI a | Wa4|lk4l. héf«e*au<a |
ÜtKflaMit k«a|(nkk«l iUkUkOl mulyák ínfű klmtli.il walmnklian l« 5lHl(Jt)íl8l|tlfclí trüliokaat lillíil a fuitOMtdVIk T\' valamin], eaéna ■alfk«m4nlMkrt<
BiNt\' f \' Miiaiax iftf-
láaára
Kereszteseket es kerekeltef TtT
éa litafaiaye*.
rtt«\' ^tfffHfWfcfcW ** "ilvéa tüiPaalankat
Hlmilita kiii\' a ln\'lyl vliaonyok taarlai navrkoaaivo, Idl |iim(oa unMI/ntwal
Aliit vagy hkvA.
<tt itt) kn*
; Gaz- is petróleum-iMiioroiat
| FrioUói kftposolókat • dynamomét#»«k©t
íxxxxxxxxxxxxxxxxixixxxxxxxxxxxxxxxx
•%rip«Jí! utaaaketiyi ka«M|it*( ■ írlMttr
^aBi iftttaaMM
bdliaux M>. iBaiTtor reer „tlmrü auaáaaal. i W- ta kaiauata
(•lka ér.Ukiat*") t/Zilnta-\'lU lii! * |,thi.Mik "liiakMi yalA •!!»• riaok mlndaa\'l drb malla l talilkaiék
jkayoyol hanaailta \\k, 4tka|wu taoita. ptua, ilaaéataa
)a kaaaaklaUái
tl<at»*é|a k»»*» <%||T \\ kaeHkaa aa «l
ünvo^Ur^rí\'
•eyartat ta-
m^ 1t,M
5xJx)So&í5bScoc5
G-"U-t3a,lir és 3^£"ü.lier
malomépltéaxat, fépgyér ém vaáü nt£d«
BUDAPESTEN; QyAr: V, külső viiczi ut 70. szám. ^ TtllEUIt Ót luuhwUl ototály.
Ajánljuk aa állnlmik éti ttvbb, mint iio.ttoo pálilAnjjMHtr iltwjMi |
Trlaurek: á KiMikóly 4a btlkköhyuek a huaa arpa vagy ru*a kOaUli kmuautaaára. TrlauraK f a aalmak a huaa >0<l)ll klválaa/ilaára.
Buu 4e árpaoMlályoid gép i a mely a maiakat naiyaáguk aaariat oaaUlyoaaa, naiy tálaaaUkbaai
káaolal n|aió arakon. ■■>. ^fjágysékók klvAnaira lujiyett 4a k4rmeat*e kttldetnek I U-Um4t eladók neirelelelfl kedrfumáiiybeii r4aaeattlmik, — Uyárlnnk tovább* : |ó<g4p»ke«, vlalkerekeket, l*l|ett malnmbereniletiéoektl, nifl "*\'J " \' " \'
áteek maadtilynáaára
4a alma Orláatt tnalmnk rénére
továbbá eaeraaá0k|4p*ket a . 48Í 1-
•ii 8,
Nyomatot! Kunltt\'l Nlttp l^piUl*|d0llotlial Nagy Kaoiaaáli, 1(189,
35. MEánu
augusgtQM ,27-én. j
—nt—m-A§ . fl\'lttii OII»|>>kk*,
ZALA
XX1Í. évfolyam.
UtMMili
pMÍnMpiltt «*•**» ftUf kemj-IimMM.
. L-, Kl/jriZITtal it4I I
li, kKmM a lap «mII««I i*mtn ^^K ^^L^B ^^L ^^^ Cgfca ém 10 úmi (I frt)
----^^HMHHP ifién* s karma ratai
..nikial ■!»<<■ >nlnl«. j \' E «nfM*m » SflteflÜQ
- Ittlét lalíS mámaktmi
lin»ulla ImU Mk Imtl tmt OJ yr .
Ml tbtfMutuk *|. -Á N*gy-lüuy *mU ét dél ulai Inktrékpénatárgk, ■ Büíegyesüieí, « Ipar- és kerpske? Vjttttfa pattom M kr.
" i -jjtltni banki * Nagy-kaniiMi leaélvegvléblzflyetkeiot ós a letenyei takarékpénztár ---
BllaiHmk. tafaafirt a kiutat Matat mim
IWnMk m klU«H«k ilm
■•KlélMlk Na|7>Kuluái h«*ienklnt egjr»«r i viuíraa^
kimkijiiiki lattaeaMk.
S^jtó é« táriadalom
i
i
(—) Már általánosáé vált a aajlét »agy-iiiit«l«mnftk ne venni. 8 bie<>tiyn* tekmtnt Inni csakugyan ki, kttlóiiOaeu padig m ■ gattó, a moly igaaáip mini a koavékmény-oak irány Ollója aal liettiOHHk folytonosan ébren tart)*, liánom at igauág őSőh é* ó»*Im aauUálatával, mindig ujabbá* ujabb tápot ia ad tiaki, viszont amahhoz ettől mindi* ujabb crtfr nyerj Brert kölPtfnffn "a" Vetrd fcOaOlt a tiimany, t at egyik iá* mngatja a. máaíbatr- Ea legritkább eeetben állítni a vidéki aujtóról, kWflnflw.n oty he-lyttiii) rlwf,t"lelitlit ^iiiiiiiaim-áa. lyou élénk, a biit a tirkid»lom "íwib jutni! még arajétiak, fnUdaláliak laljatlTudatába, \'a hol a közvélemény ingadozó kll-tflftTél«m<iiyak onuglnmaráülma a melyet sem IrinToiqi, eem erlt, kitártául belőle •oenleui nem lehat; a hal r táraadalnm t*m, csinál ugyan, de tudaton bál ét terv nálkttl, r a hol minden s*«k lm, mikor -eljön ae -Miatf] ami ugy -iHFnégnartlaági bffl oalnálAdik, de nbo) Of^téljba, tudató* kés nynmá> lilába kurniuiéd; — § ltol Me mílyna érdekek lépnek előtérbe e eteknek küzdelme- tod+*l aa *l»ek ti*ela baroát; a. Imi a közélet áa aa elvek bátor tlárooaa ■ff pillanaéra . ugyan f*1ébre-all méfangö álmukból ae indolens aaiiM"yfBQgM*li de o*ak naér*, ItQgy monolyogvn fakadjon aj-kuk, a hol a kWflii tjraadwlml neatályok, a helyeit, hogy erJtelj** agy séget alkotnának, aiáilmaó érdekeik*! dédelgetik, a a
uol daoira ennek aa egyén érvényre
liaaom jiitbat. *
Hpin 4i«lyokütl a aajtá* nem tatalom, — hanem inkább aaolga itt nem a aájtó ad irányt * kdaváleminyipk, banem tiódol tj, táwadalom hicmii.ya* gffndolkodáaának, — lagfaljabb regiitrátora ft napi rieményik-nek ; » a mily én tOggfitjen véleménye kl* mondáaábau úllalé, annyira rabja a téra*> dalom Oaaaé nem forrt elemeinek, — aiot* gáfója a ■iőmityéréftfekaknek, dédelgetőm a *remélye* biuaágnak, * Sitotiyoi tekiti-. letbelt"\'etőmotditt^* annak a kárboaatoa
Ha ebben a kritikibra a knoméljea biúr áá^ot meg i* kell nértaoi, a magánabb át— dek aaempontjábél teaií aat, a eaért inkább die^áralat, mint gánflHt érdéinél. A loftObb eeetben ejsonban aat látjuk, hogy a vidéki apjténak\' ilyetén legjobb akaratú kritikája li, ellenaaenwet IhtéHtoatk, iTmí a kogré-letnény megtéveaatéeéoak a a táraadalom gywigeaégénfek legbiztosabb jele.
jfcs időesaki aijlö eohaaem vállnlkozbatik •r>« g mtercptgj- hogy puiián tud^^tó éa aaérakostalé légyen, enak méaodrendD, feladatai, mig eltörendő teendtfi. kttaé tar-
uorrupiiónak, mety OnmagábtCn véve nem toaik, figyelmei telnie kOeAnaégét, hol rot-t\'Lnlflitalaii még, tje hfttel 1)11 yinab a|btd viiUmi Dántébnn. bol van aaOkoég meagyéjéhet, —■ mert «ém tgaa ée tartha. al rgye*iiélt Társadalmi it6it; t aagkaégee
talián, "____~ 1——jiritil imltkidfrtHi magtérslfrs hol kall
—k sajtó bak ftieg ^sn* a maga WrOlIrt munkára aséUteai aa egyik-máeik táraa-ibivatáia, melyet küjeeílenie kel^ lia Uuaa-1 dallP^ ténywtft, nahnfy _biimiyof áaaiai dalommal iiaemhen v|Hslt kfiteleaettaégéi- állap«lük teljesen meggyCbateeeajéwk. nek rntg ftímr ftlalni,.ktllt"V\'i Rleaíegoiir ^J>a valahol esttkaégee á aajtónak ílya-De nr, í* biaonyóa,*~\'lio|y t táraadalotb uén mQkOdéar, btgooyára dkotmányoBan maga mag ia könnyítheti munkáját, — de kormányozott államban aaOkaégea aa, a meg i« nahaaitheH. llagnabeaiüiati, éa bal n kUlOnféln nutonomikue jogok mellett
meff la natnsiti klIltthOHÖii ott, a hol a táraadalom iiinoaen iieetában atsal, hogy a
najti, a kOaOnaéga* liolyl éldakeksn kivll, bek, mint olt,—á Hol — egyéni felafffMég náatfcírtrtr éulaksk Iiülyálaléban állL— .éa. terheaebb. |
"neki éppen ebból aá okból magnaabb aaem pmitókiink K bódolnia kall.
A gs)téunk—érgua isamakkel kell ügy elnie műiden iFIMIRiisiim mely a -ki-tebb -iiagyobb láraadalinl feopórtof ban —-
olöfoídul a a kritikái,--akár a Aelyealót
akár a kárhnstat, maga elleli kiut.vja. —
a nagytömeg keleti indolaiHiéjénáJ fogva egyetek lúlkapáeni aokkal veraede lm eaob-
Üt t áa}0t i feladatainak eaak ott fe^ pes toljee mértékben megfelelni, a hol jt !ár*adalom jobb elemeit ia a kSa&dek *«etítelfl buídilja tevékeny aégre"^-a hol a táraadalom, oéljaira nézve nem tapögá-tódaik a sdtétbeU, hanem a bol elveinek magaslatin a naemélyi étdetelíat mindig
A ^ZALA\'* tárcája.
II. Rákóczy Ferincz tmlékmta.
-* 4 tZiLÁ\' mátU Unt)*.. —
Hogy e maroknyi aianyar 6mit as tedo germaa népek tengerében blitotilbaila (eiim* radátál a mini tftropa TédiWlala megmentbelte a itrMBiényaéget t a nyugóll eivíli\'Illol a kéleil "épek romboló dtthélól, aat eeekle jeUa tulajdoz ■•inak éa kiváló erényeinek kUtaQnuelé.
A "agyar naaaet legil*atelai»eméltébb erénvei a iMbidimg tterelei, e fénye* mull dletó amiékélt * • nagy tettek Iránti rajongó leikttedéee; tó* •ébbé kegyalelének nyllvánüaea elhunyt jeleni Irént, kik ■ohe nem lankadó háttal vívtak egykor fitánl karookai, ai onték léfttkat a tat. «aa ■•dtégén-
A nemietl kegyelet éril t llanyadlak, Oom ■aiak, Betleaek éa /jlaylek halhtiftlaa emlékalt ■Ikaek \'ragyogó példái ■tgtanlianak bannlákei "ra hogv miképen kelljes \'terelni a haiát | ea *nel ujabban e hea< védelmében eliMtt hAaOk •"\'fi • a italmdeég génlatsának Impoeáne etnb-Jfl"}*tj a gy\'hjli Aaéte etnn aat. trtklfékei ée wdekM édatokat, melyek egy letOnt kornak néma tanul j « nM|é aaag e tókbl kóifltt II, Hékóriy ITareiienek a Márvány tenger partján Móriadé drága hamvalt la a vÉganyétaetlÓl, kl "•r*noM Mlllagának lalltnte utén TllrAk-""aéiban, mint iiamuaótt le|tata íw vhénmag "Aatelina iMglru* életéi,_
II, Rákéoiy fereaoei a magyar tOriénelem e beinthetjük aa\', kogy mily nópeaérltlea vol kiváltó alak|át Koafenih l<«jo«bo* haadbllthatjak, I tbban aa időben aa Oattrák uralom Hagyaror, éa niéltás; mnft jellemük, laerepiéoOk, eorenk aaAgon, i mennyire gyOtOtetaa a béeai udvari .... b---1—- —i- mf|y ighbat lapoala a neimei legviláiiaabb jogait
agy. MindkettlH at AaMtléR haianerete*, a min dejit mtgavél ragadó kiváló aáéaokl lehattég, a a toha lankednl tndó leiterö Jellemalk, Jtladkgitfstk öéytu élttfeladala wlt a kata
A felkelétnek igáit Indító okai tehai nem a ata-méyve érdakek valtnnk, hanem a aaahadaég eaiméie Iránti határtalan lelkeeedéa, a vaeérek
telaaabeditáaa, melyért liiláldötlák vagyonuka^j+l^a ttaaatlen honaanralma, ée A béem udvar ttattumaguk ét Maléd|oknak nyugalmai éa bol alkotmányién! éa jogtipró intáakedénei, melyek dogvágai. MlndketiOnek toraa a anámttaetée vili; ae egéei nemzetet — a eanbndaég xAazlói alá De mint aaémttaAMak la folyton ébren tudták tar-1 gylljlfk.
Mggái Rákóczy Ferenoet, ki a lejedelemiéget toka nem k*re<tér\'ftl kit a legkacaegMiflbb igérttek Mm lénlorithaitat el aa igai Ogytól, »lg élt oly ti<ale)et Vörhye»eit, mint a tortái rmimlét, a halala mán bamvni a nemaet légára-
ién! Enrépa usbadaágaaereiá népelken aann aalm pátlál át ilaateleiet, melyet a magyarok ielkeae-déeók éa vitéiaégAk áltál megokaak tényleg kivívlak.
Aa oealrák lOrténetirók taon tlltniégea hangú vádjait, nifllynk érdekhtjhátaáaMl és Onaéaael Illetik 1L Hékéoty Ftrenoat, megtemmltlive látjuk, ha Thai* Káhnáiinak, a magyar tttrténet-Irát egyik leghlvetottabb /jafivelojének műnkéit oIv|mui. Tlialv n. I. nunkálbaa behlaonyltja ált, .kogy a Háliéeay ttlkilhpek Igatl nemttil jellejpi volti m*rt réeit vett abbén aa égéit
gthb ereklyéi Itnek.
Pl|dalmn, • hamvak még irindig idegen tóidban pihennek.
A Kodeetó melletti S*l, . benőit ko\'óatorban alnatea ótendea Ilmát a \'nagy féjed^am hóvá IBéO-ben, bujdotó nagyjaink, a aa idén egyetemi tanáraink le elaarándoaoltnk, hogy leróják ke-gyeleiQknek adóját aa Snaetlen ét magaantoa MÉ kM ém*
barnát, Ksihollestok, proiMMMOk, ^magyaroki r._, \' ---
llámflttlkv eatrbek, a rúUnsk ekkor agraránl atellamU aiabaiMgbóa. l annak halhatat lap lelkeeedlek a teabadlltért, a megalkották égytiu léktt édat aiyrja íSrlnfl Ilona iránt. taMa tton 180,1100 f0MI éllé nemimi .\'hidtere l Hodént^leaénkon kivtll s leguentebb hely, get. mely dladalalvel felkelté 10NM>Mmslaiit. mert aat a, atabadaág vértanúinak kOnnyei \\iiii> Tkaly aMrini: Ha tekintetbe vmlaiUk aal. hágy tóték.
tJh\'Rmnnyl igén reménye eemmlafllt meg -\'üt a hujdoéiknak, ktkaek kénégbeaeá*Mi kelta latolok a jietaaeti ágynak haayatláeAi éa a haaa
VMtedtlmét I a
• hadttri^éi Mattit áruig állliniia kl. mely omi •gy pér ávvil aaelóti tiabadull meg a uuatilió lorók háborúk ylberallúl, melyek a kfllAnbtn It gyér néji»Méglt még inkább épaaaiék, ftnkén\'
jyíni NZ&iDiirikho/i ciiitl.olji „lnliolai RrUwíUto,í\'-t dlvcuióitik Iiochoh ügyeimébe ^jiiuljtik.
liM|lliuh mái ptáma Ml ohlnlrn kr|Ml, 4
T
NlfT-KlBilM, vuirtttp.
m
Zala 3fr szám. (2« lap.)
aB tudja rendéthi a közérdeknek, a ax egyea társadalmi csoportok kUlOn érdekeiket ösuetudják egyeztetni aa összesig ii-dekeivel.
Aa ilyMi társadalomnak mindig ItűSé-get támogatója, szószólója, tevékenytégében -ét tarekvéseibon lm»gó mnnkai^gíűs g aajtl). Aa ilyen sajtó aztán eredmények kel\' ia dicsekedhetik, melyekei kikényszeríteni sohasem lehet, de a melyek a közös, buzgó Törékenység melegében—mindig
4-
1895 aupasto* hó 17-óa.
nak kélt reonl, mttor agy polgár. ki mendbainl | aat mondá — fslujs halárat tál sem volt, elszánja magát, I maradni.* hogy öveitől megválva a ttvolba utazzék
Láttam férfinket, kik beteken át a legnagyobb lelki küzdelmei állották ki, vájjon elhagyják-e a gyermeket, csalédut, kiknek táplá\'áaáró, ne-A vanaak hivatva gondoskodni, lát tam a I5rtny«két, melyek buctuzás alka\'mával a memekUfl aulloHth s~t-kééértt»ég, m iájdalom egy neme hajolta át lelkemet is.
Hat abayira szegény lenne é föld, hogy azo kát, kik ölén izületiek, - eltartani nem tudná? birkódiS.
•jobb lett volna kaptafánál
Wilaon ayagodtaa válasaolá: „Bemélem nem -hallott pviss,<t cipőim rosasaaágtl miau.— Bármit oaináljsk megszoktam aat jól osiaálni, legyes as cipő vagy jelenlét"
Az ésiaki államok Ipar éa kereskedés átal fatdsgodtak meg, ekMáflnk lakit a példs, hagy wftlf Jéhet nemzetet aagyayá kani. ma«s* tenni. Nemzetünk as étalakuléa nehézségéivel meet
megél "**"i ha héruuiainr aényijakosa vlnaeba—A kssstrend<zer a klikk aralom ekiaai falait záuak, tekintve a természet rendkívüjr aduiéi-" "iuiiilwlgai|a a atabtdelvBaég » féaae felfogás,
HMfíik
HF mia értelme fehétAk * vidéty sapo-t Hi„e„, például N*meirtr«égha« akkora . nak, mint helyt állaniatoH érdek mellett, tét, annyi ember ét ló-vhizófayok kötött,
mely létezésének tulajdonképen még meg- inig nálunk nyomorog, gyakran eheti*, adja a jogcímet ? — . C«k nenk abból ált ®«ba »hban rqlik, - hogy népftuk ninoa
- - . ____A ÍH_<„__.„u j eléggé képeave.\'ágvelve, még a földjét sem tudja
kittoiyokl
féladata, hogy egy caomó Rhftpnéta süld 1 \'^jff^ft™\'?^?
,. ,B< Y i< , , , , , * . i rugy mivélnt, mini azt a leilftdö gazda«agi viszonyok termékeinek lerakodó halyévéJi-gyeu ?-"jk(, Mindenekelőtt a kormánynak kellene
Yagy, hogy hétről-hétre registlrálir, hogy j a népneveiéi ügyét .terjesen keheibe venni i.a mi hir a szomszédban? A fő mégis c-<ak<papiron Isvtf üdvös törvényeket a gyakorlati nz. hogy a helyi támdalH^lpiv Mért h« lövfbh fi esik
rális éa egyéb életbevágó érdekek lelJ\'ó^Jok .melkednékákeblskböl és dikciók hang * . „y • j- zanak el iii s amofi, radikális eszközök azon-
kea szószólóra, biizgó agitátorra akadja- L,., kfrindiirUe megwüntíiésére nim basz nak? A kinek a hírlapirodalom inai nagy- nálta\'aak, félő, jjo»y ai még nagyobb mérvet mérvű fejlettaége níal|Htt azt mégmagya-lTőgölEcnt. — Aárhány ^éWT van iáé, hogy a rázgatni kell,"-az igen Vildognak érezheti kiváod»rojt férjet, iHÍhány év múlva követi az iragit ebMIi tudatlanságában,. ilé- i^ffl..^\'1 gyermeké wlegyüit
tinadalomnak sem a sajtónak nagy fon-toaaágú feladataival a mái korban ninca ttMTáhan —• . i. i ■ ■\' ■. .r"rr.. -
A kivándorlók.
lliabé\' van a nyomornak sötét színek Icai való. festéae. hiába a sok \'veazély emlegetése, melyet a kivándorlás maga pi^n von, mindezeket megsemmisítik ama százezerek, miket a kivándoroltak családjaik számára kftldenek. t \\ <.
Ugy litkzii, — hazánkban is megvaló-u\' az a, iheoria, mely aat tanítja, hogy. a nemzet mul-hatlanul tónkre megy, ha kizárólag tóldmiveiö marad-: é^SB ugy te)lo<tbelík. kit ba Ipawa li riadja magái. .■ "Sajnos," téragdalmunk még mindig nem tud mivil\'amerikai áHánpöntra emeíkedtii s beismerni azt, tovább; hngy nem ax az urT aki csak i^üTfft, játszik, — hanem, aki ujat erejéből képes megkeresni ke nyerét s igy tÚggetlétt, nem "Borul senki pro-
-^mhii nap »fi-30.ba-»á> éntag?r> azaife földét elindult jobb házét keresni. A kanizsai varat állomáson menvén keresdAl véreeuok éber rendőrei által kérdire von ittak, de SlevéTIel mtudsgytknk el volt látva a uta>ást megakadályozni nem leheteti. A k.iván dorlisi kedv tehát wxánkból átczapoti a bor Vitok közé ii. — Ugy^ látazik hiába figyelmez ] tekoíójárar
tat a kirmény azon veszélyre és nyomorra,! Wilaon, Amerika egykori szenátoráról van iWlyaefc.aa Ametikába vaudorli kiiév»-.wt^|m^mm| hogy az nnat cipéaa kezdte-^a-My>*at majgorodik azoknak száma kik eIbagy-T1uU,4t. W flbh meggazdagodott, de még mikor -jgr« szülöfo det, caaládot é* mennek merne í ^nétor voll, akkor is egy nagy cipéizi váltaiéinak midre, hogy ott erejSket értékeei\'seV önmagok s 4n0„ (l
a legtöbben családjuk javára ia. ^piirv | Midőn Johiimnl, ^ki jradaiilag azabó volt,— Ha túl népe< volna hasánk, a löd pedig* ler- megválaKz\'ották u Egyesüli államok alelnöké mékeiieo a igy a megélhetés nehézségekbe üt- nek, Wilaon saját kezével varrt neki egy pérei kőznék, a kivándorlást káiboztami nem lehetne;; pöt a megküldte az alelnöknek lisztelee (eléül, de iukoHtthon ia keveaen vágyunk éa a tej 18- az pedig visaönbzni akarván az ajéndékol, egy déi-nek alig kezdetén állunk, mikor oly sok a tér köpönyeget varrt s azt küldte Wi\'sonnak.
mívelni kellene, a munkát biíé- nép el* | Egy geniry képviseld egy alkalommal, meg-kaitfl/ését jo»zeimasl nem--néslieijttk. Nagy ok-1 vat( hangon említette Wilsonnak mesterségét s
staeiy a_z_fgyéftt nem piilletése utan ítéli míg. *«■» értakái faggrfvé. -".
A mely-méltányolja a irankás fáradtságét, elln eri\' érdemét—a a társadaloabaa él meg 11\' lei\'t helyet jattal szénára.
In az idő, hogy a eaellem mua|táaal karőllvá,. BaláSjünak arakkal, kik a inagyaf nemzet jó\'éiét ipar éa kere-<kedéé által mozdítják elő. — Értés sék irípél többekkel, hogy nem az szolgája háziját Itüsn, aki gőgös megieté\'sel néaí le egyés polgártársait hanem aktfgj é\' osztály kHlöml>«ég nélkül meghajol az érdem élőit l elismerésével adózik a lérssdalom e hasznos egyéneinek.
A iqi felsdatnnk a jelén viszonyok között nem nem \'ebei más, minthogy erősödjünk és gyarapodtunk, eat pediü Hjaiségoa visaonyaink között csakis ugy" érhetek él, ha é haza IZagyar polgárai egyetértenek, ha aem a atétválnázló; de összekötő kapcaokai keresik a kitariia^a! törekednek á/on valaazlalak lerombólásáN amelyek ,a XIX ik aaázad gyalázatára nálunk még mindig
letniállanak. . _____
•Az anyagi érdekék méHéít iz eszményi irány,. \' a tudomány és ssabadaégazeretet sem tévesztendő szem eíölr e nemesebb dolgok különben sohssem jötték még ellentétbe as anyagi munkával izor-gabmoeLéa^ftk4CékfiMbtttlv ^ •
■ Az ipar éa kereakedéa lej esztéas, a földnek okszerű müve!é*e, nép nevelésének mégaaabb színvonalra emelése, reformok minél előbbi meg-valósítása ujabb s ujább ke. esel fonásoknak nptása lenne az, aiui mind a kivándorlónak mind pedig a aociália eszmek terjedésének gálo--vetiier—
SeirjtSy DmS.
. A kolera járrásy Magyarorsságon hivatalosan konstatéltatott; amennyiben a m. kir. belügymi-vtater Szabolcsvlrmegyét kolerától fenőzSnnék mondotta ki. — A köaiisztaaág a legjobb óvin* tézkedéa lévén Vécsey Zsigmond városunk rendőrfőkapitánya lelhivást intézett a város közönségét bei, mely igy hangzik i
A nemzeti gyásznskalegicnsbangón adnak kifejezés(Mikes Kelemennek nénjéhez intézett örökbecsű levelei is, ki .emigráns táráéinak e hunyta uián még oly foká ,lta>lgatá itt a tenger áormolását. anedüi, — égéázétt ég}edül, nagy TötÖkor astoarTTT^: "" _——--rrrn
Thalr Kálrnia, a Magyar Töriéaelmi Tátáulat alelnöke és képviselő volt az, ki a nemzet figyel mét legelőször lölhivta II. Rák/cxy Ferenc hsm-vainsk leikutatására és ssegOrzéaére. Thaly Kál-mánn\'ak a nemzethez intézeti lelkes azosatára Zemp én vármegye, mint II. Ráköey Ferencnek saülöfödje 1873 ban elha*án»á, bogy sfcjedelem hamvainak hazaszállítása, végett a oreaágsyülés-baz löliraiot intéz. E hszafiaa indiiványhoa csau lakoztak anán a többi vármegyék is, mire kormányunk megkereste a konstsntiaápoyi osztrák magyar követségei, Télvllágoaitáe és miheztariáa vétett.
Ladolf gr. skkori konstantinápolyi nagy köve tüA szón válssst adá i ,.hogy a nyomozások arrs as eredményre vésettek vtli, hogy a ke rssett hamvak nem léteznek többé, legalább Törökországban nem."
akart szerezni magának a hamvak hollétét illetőleg. E célból a konstantinápolyi Iránéit diplomád! levéltárban is eszközölt kutatásokat; de errdményteienü\'. Végre elhalározá magéban, hogy tervét önmaga fogja megva\'óiiuni, ha mét tazkBzztlne% hftr it Rákócfv-kor iránti lelkesedés tkarajesejével. . .
Eltökéli szándéka voiiTa helyizibén izemé lyestn meggyőződést szere ni, -S ht lehet bebizonyítani aa osttrák ellitás alaptalanságát. Hogy iártdoztsét siker koronázza, tervét a legnagyobb titokban tárté; annálinkább ia, mart Törokorttáthan ritnálit lékinléteknél fogvt ne héttéggtl jár a sirok felbontása; s t halottak nyugtimáaak bolygatása néht még vetzélylySt it jár.
Dr Frtknöi Vilmos\' báráljával, t tudományo f.an képtett főpappal; kit eszméjének megnyert 1889 ben leutazott Rodotiöbt, a a szent Benoü Irancia kolostor lazarista tzetzebiei által a legnagyobb stiveeaéggel és eltizékenységgei fogadtatott.
Sat Mihály napján t lejédelein sirlánál ünne-
pélyeiSzt. miséi ttrioMak, mellre vonatkdkölag E hírt aztán átél lében hosszéban keadlék j Thaly K. a M. T.T.-nak negyedstétadoi emlék-terjitzteni az otatrák dlplomáUa tagjai. Lúdöli ünnepén lelolvssott jelentésében a köveikeaökei
grntk ariniaztérelnökQnkhl\'r\'tntéBett lesujtö vá látkából aémelyek azt is kSveikezteiték i ha Hákócy hamvai még léteanek, azoknak iniude i-atetre Frsndaországbsn ketl . Itnniök, a hová atoksi illókban elsjifliihaiték. Thaly Kálmán, ki külöubéB i« kétkedéssel logadta Ludqit gr. váttizángk .tsftaloál, n4pdenkép ttuggyőzödéslItilazók |tltnléiéb*n meni végbe. Ilus kegyaiaiial|lazariiia atyák arciia, agaméiban
jegyai meg t
„Mzepl. 21) én reggeli 9 örakor Rákóczy és Zrínyi Ilona sirjátiál et t mise, a\'lasarisiák fényes segédleté, mellűit, lelje* dissszél — >a mi küldttttiiégttiik, gr, Széchenyi Ödön és eltörök
áldotánk n indnyájan áhítatunkkal a azt. helyen a hazaazeretei vértanúinak porai felett. £ hely szeetáége, ez óra U{wiepé!ye*sét(e, a bujdosó fejedelem és lejedelemoő" hamvait rej*0 siremlékek látása ihlettel töltött el miadnyájnnkit Rákóczy nagy lelkének Varázsát éreztük körülöttünk lt-bagni. Az isteni szolgálat főszereplés, Fraknéi szintén mélyen meg vala hatva; á Báköcay kultus ellentállhaletttn bűvkörébe volt már vonvá ft ia. Melegen megktUutöntök neki t hazafias egy-házi ünnepé\'yt, s éa siettem azt mégírni a hazai hírlapikba.*----------
Mise végeztével megállapítván a további leea-dökei, kutatóink a lazarieiák főnőkét igyekeztek t llrlélbontiá eszméjének megnyémtVTnály IW\' kijelenié«e által, hogv a rend bec-tületbeli köta-leasége annak mégállapitáaa vájjon a lutrié, ták örizetére hizolt hamvak megvannak-a, vagy sem, megnyerte a- rendíönöko\', Pere Franooia Lobry superiört ta emliiéit aaiméaak. Elhatározták végre, hogy II. Rákóczy Ffreve siTboi^jat felbontják.
A sirboliot a laaaristák főnökének, a az éppen jelenvolt p^pai infemuocius jalenlétebei iiyliotttk fel, okt. 1-én.
Thaly Kálmán haaaflu aaellemtől áthatott ja-leatétéhen érdekesen és meghatóan adja elő a táradáágos kutatás egyes réaaleteii, a aaaak tényét érpdményát.
,11. Rákéosy Fertao hamvait irja Thaly, Mindnyájan a lett nagy
fóvárnsbNn lakóstámushonlliárauak, s a magyar törtünk ki: a derék Lohfy
megtaláltuk t tbb örömbél ée a többi Mim lelkese-
Nagy-Kanina Vasárnap.
Zala. 86. seám. (8. lap.)
1898. augusztus hó 27-én
8743\'1893. azám. —_
Miután a cholera-járvány kllllö\'düu több helyen föllépett éa fenyegeti mó\'dtm terjed, sőt basánkban i* itt-ott jötféntek gyanú* roejbet«gadéaek, de halálesetek i», indíttatva-éráin magam esek Ml iniolyólag Nagy-KanWaa váron t.* ev köa&naégét telbtvai hogy ezen réme* járvány hehurcolisáiihk
ég assn teadélltéWWWf Uját |flll óiákben b« a kÖaóaeégg»l sgjött Utfák m% ow*
a ti o. közön* _ (elfogott trdakebiD Íelknimíretfs pontossággal ka ia íugja lariam, nehogy a nu\'vj\'tlli eiköveiök ellen a törvény nigorát alkalmazni kénytelen legyek.
Nagy Kaniztdn, 1893 . évísuguasttts l7én.
Véesey Zsigmond ~ —■1—}r. /Skapitiiifi »..,-\'-
•ól aétáikr. A közönség jól tel fogon érdekében kerjak fentebbieket míves figyelembe venni és a s«Uk>égcs i\'iiléakedéeeket haladét tatamit megtenni.
Riiájó tisztelettel: •< ■_í
TIM ?tr«4i palgár.
Min\'áa a kolera járvány allén lehetőleg óvakodni akarínk és a* óvintézkedéseket a tekintetes vároai rendőrfőkapitány felhívása szerint megtenni mulha\'lan kötelességünknek tanjuk a következő kérelmet bátorkodnak a tek. vároai
TT
^ allerjsüftinek
—ítKtolaomhóratfokedégeket aionnal. folv-_tonowan a legnagyobb ei élylyel foganatosítsa.
1. An udvari a marha■ ét lóistállók, disznó-i"fffrfcff*fo& tisttán tan audók a hetenként egyezer, a disanó\'ak pedig kétszer fertőtleníteniük.
2. A kutak, ttlszerelrényak s szok környékei tintán tartandók. Az oly kutak visének élvezetéiől, llililjn\'i 4rwy+l,v4Vil\', p^- vagy azemétgüdriik közelében vannak, a Isko-ság óvakodjék. Aa-ár talmss, egétzségtrlen van lentik a hatóságnak 6« jeUntendők. .._____~ ~ • —; \'-.\'
8., Az udvarokból aa atcákra vezeiö csatornák úazi&n tartandók és fertőt lenitendők. A házak —étóttt pHfttir éá ^Yslói;nli«k=nftt)öaként napkelte elölt Igaöpörtétendők és naponként regg 1 zJiap-nyugta\'elÖt> Telloceoíaníók.* "\'y^ ~ "imj/iktréktk liaatán tarlandók, a nagyon
megtelt árnyékarélek és pöcrgŐdrBk kUfí-ilfndlIk,
a aaemiétgMrlíte minden héUH ttmulima-[ilh^jMáinkat ét bitódul dók s mindezek belenként legalább kétszer :ÍMÉIteritsaé4k,
~ FertSUenitS szerekként a \' kivetkezS oldatok —haunúlantltíli r s) közinséges rézgálic-oldat, b) 1 kiló mésznek 4 liter vízzel való hígításának- meg-felelt oldat, c) ötszörös mennyiségű vizzel hígított 60 ~~ százalékos nyert ctífbolsav oldat; ezek közül legelő-nySííffi a b) it cf^Wtíi oldet-----
Amidőn ezen óvinié/kedések foganatosítására vá-
A. közönalg köréből a kSvetkeiA Mrakat vaHBk; -.
: Kérelem -- • --
¥ JTamgqw vftfofltefc TmfiteAMhnz j
Hogy egészséges ér jó,(de általában,, hogy vi/Qnk legyen, kérjiik: a városi kutakat bármi áron használható állapotba hóim, mi már azért is kívánatos, mert különben, nem vagyunk azon helyzetben, hogy a járdákat naponként kétaser fellopsoltássuk, mi különben-szerény nézetünk szerint leíesleges is, me>t a viahiány folytán kocsiutak óly gyéren öntöztetnek, sőt némely rendkívül élénk utca általában nem lát viaet, mi által a kaeaiairil ,/Wfeiimiyd. por. mHíűHfft,
taiaUuL_
ü. Kösegéazaégi, de gszdlsági a/emponTból iasftgmelégehben &iánljuk, hogy a. gymnasiumi parfe HmS/Olddé ufukitossrkát, meri «t most -már nen eak ditnán t\'rágyá/taiík, hanem döglött macskák ífrök nyúi<he1féülTB~B/pJgálr
3.. Az utcáktn-\'átvike\'tfi. nyitott csatornákat térijük tisztántartani és /eriőtleniteni, úgy szintén a piaci tereket.
Körtudomásn dolog lévén, hogy a«ál:ati ürülék a kolers bacillüáok ""melegágya t|szi<ilettel
a-

rosnnk i. polgárait, különösen a háamlajdmioso»4-felkétjflk a tek várnaiJialúságol marhahaitásra kat illetve ezek megbízót íjait, vendéglősöket, fogs-jaz iskola- u\'ca helyen, — melyen i5bb mint 1600 -mkjatpyjtaSMBapittti hft\'^iáz^ kávémérfrhtye^mák aaponként tőbbasör jnegfordal — ke-laiajdooosokst, cakráazokat és kereskedőket ujó vésbbé élénk utcát kijelölni, végül pedig oda"hstnl, tág a legkomolyabban felhívom, reménylem, hogy I l^gy a ^iini^csörda íi uradalmi tehenVc et esti
dés ragyogott, a diadalmasan -mondották r ,lme\' minorita, tehát, mi hiven megőriztük a dicső böráek, szenlelie aagy iirélyunk ssőváteégtánáDak gondjatnkrs bízott baarveit 1--<A« osztrák ráfogáa alaptalansága be Van biiötiyjtva" I
Tbaly jelentésében végül megemlékezik arról,\' hogy a drága hamvakat egy, jöl sáródó céd-rusfa ládába helyezték, hogy atok megóvsseanak a további poeatulástól; egyúttal jegyzökönyvei fa vettek fel, melynek agyik 11redetí-. példányát, mini emlékiratot üvegbengerbe íoglalva a sirlá dlba, á máltk eredeti péfanyái pedig g rend bár archívumába helyezfék Meguizás végeit.
E közben a Fővárosi Lapokban Bekgédes Kálmán[iestöiaivész megpendítette a Rákóczy templom restanraiásánsk eacmá|ét ez ésimél t It T. T. magáévá tevén, a szükséges össieg besaer-<áee végeit gyftfést rendezette Ai adakozást Sat Ialván Társulati és Haj Ilona úrhölgy kez
mint e templom plébánosa azt fel-
Ai első misén, melyet a restaurálást lehetővé lett adakozókért mondtak\' páter Eandozzó külön megemlékezett Baj {ionéról is, -miről a nemes lelkű honleányt egy szept. 13-án kell levelével éirteeiletié. Tpaty Kálmán, kinek a M. T. T-nak negyedszáaaaos emlékünnepén mondott beszéde hazánkban mindenütt a legélénkebb\' víaabaugot kelté, legutóbb azt «z eszméi veteite lel : hogy litkticjt nzk, a magyar azabadaág a hősének -földi" maradványait a katsai szekeaegyhátban
kéiyéatéF eí rrnilltnenmra. -----—--
Kkass, a régi kurnu táras valéban lslkas»dik ia már a eszméért, s leg ötelebb bf/otts&g fog íll alakulni mely érint kenésbe log lépni az orsságoa mozgalom •azelöivel1 s igy remélheiő, hogy a magyar (us/abadaágbős végre hazai - földben log pihenni. i-T\' Addig Is míg a nemiet óhaja teljesül, legyünk
(lelték még lBO\'100-Horiaiial-.-a-páa-kát..alalL a Rákdczy-kutlnmiak kegyeletiéi adóaó hívei
már mint egy tOGO forintot meghaladó összeg
E" egybe. Ez összég aztán lehetővé tetté ezl, nemcsak a Bákoczy isii ploa haaem a többi toy tm\'ékek tg restsnráltaseansk. A munkálatok vazetéaére\'Thalv K. társulati jUlnök a Konstantinápolyban lalró Beszédes Kálmánt kéne fel, ki kevés költséggel bár, de lényes si-ktrreloldá meg nebéa leiadatái.
Mírplár, hogy a tehetséges művészt nemsokára fiinak tnnvétiek befejezte után a halál kiragadta as élők sorából I
Tbaly K. a tárátilai egyik legutóbbi\' gyűlésén aa sllséeráe legmelegebb hangján amfékegeit ■ag a korán eibuait -művész Bnleláldoró munkáságáról, lelkesedéséről és bnagalmáról.
A templom restaurálása teljesen befejestatvén, as tM»8 évi ssepi \' lt-éa Handoeaó Fereuo
támogaasnk mínd"l>éllnBÍteg^imnd- anyagilag aat a mozgalma\', melyet a hamvak haaassálli-tása érdekében indítottak. Rendezzünk gyűjtéseket, a adományaink által növeltük a Rákóczy
alapot.\' : —...i^uy. - > .----—f-
Majd 1896-ban, midőn haaánk garedévee fennállását a megjelenő európai népék előtt impozáns módon megünnepeljük, a 1L Rákóczy Ferencnek földi maradványai már az édes hasai földben fognak pihtnni: megnyugtató éa lélekeatélé lesz reánk nézve az, ba a külföld művelt éa esabad-ságaaereiő népei.látják, hogy a magyar nemiet fiainak hálás aSivá^ől még nem balt ki a sia-hadság- hőseinek emléke iránti kegyelet
/jbrahilm Gyula.
A káaftalagaitUa a vktkátls vwntak sorsára jaSatt,... magliaatt mg padig aem eg^rtvtt^vsgjr egy a^pfal,Waaaa s kanittula járiaásak IdáahaU srás.vákea képest agy sgéss isg Wtjláa hmiaüil >i
a akagv aiaUt^oaik: aaaptaaabgf KWtka aUtt aaa Igaa aaaa-dttosllt-cibmaBaal J " \' ■ T" ■ " ■
As latoara aalagaty, arty 1tMH»kr» aá, olvattt -4s alssárit. A Koiasbarg-KIe snriesball kébsHHU M sfc— lünk agáassa miadsnaapí dolog Utal; mivst — skogy egt-aas kitolás fetxásUl értsrtttsk\'—?a pátfiOkTakUt\' kaaa-aiállltott kanyarok a aapoa mégagjrssor megsülnek i ss ily, módon akaratlanul nyert kétssonSIUt ílasrs ftst kistől XT asoldolik, stageokrossák it készen tat a tntrisstedt kaarir.
M»g hitelesebb forrta UJ ast Itailjuk, begy a kánikulai a^ogaif nitf így vaanti TrsgtesláHUI II IgmiültniSStr—— A.veast sylbtbeses kaltdt as aoreaee eytUpályáa. Egytterre csak a vonat kaladiaa laasslsi kezd. A korakok agyra louUbbut fordalaak j vtgrs aa átktstk eröa ooatto-gtaa Jalsl, begy a voaat megállott a nyílt pályia.
ia stamk rinlltoT agrilaak fW kstraikril. abol Hlsaas dtrgit kStbos tatás ralaal felséges ttthany viaiugarai alatt Hjelogtak.
- Ml ts> Ht uniatt--------- —» "nri^rrr^"""^
t. t ■ - ■
Usassa itssktlá kezekkel uaggatjkk fal a kupiajtikal á sápadt otaaok tágraayilt tsosukktl keresik a kataaaMáa rémes lálpmányit. Izgatottan tapogatják magukat totálÁl THTHrhiig.1 SHgiaa t siadaA ilgltAll 4a aihtu oriysluk-. kai szimatolják a Hrsyotwkat A bájAs it Mjtttaá pongyolák kitsigbetioU iinaa ria—aeigkaa kamtjaik. kaUsu sasák a pályatastoa.
ügjdileaes sávlU nulaa-fttty hatlalsstk it kostiagia-ssl ji\\ t voaat tti egy erősen prSsskflt, aaka.toló gip. ás OaastÚkésio olkortlkotloasok Utazik.
> A r-aulat ietSpöatta kag. 1---
Aa itlf-odt fstkoii katsssA nem bbjlk nacyvgtatai, ia- . osoadotiltii\'s zajongó utatokat
Tágra kitelll, hogy: a taaataa ktpotoli Ütteti a kánikula! msiitkta\'íMvsilak t a Maisa kicsit Mgsaákett
Ilyen képtelen dolgok történnek ehksa s BegkiaW kásl-kalábu ; pádig a jé -Orrnál 0*MÍ atr rigos ts Igazak át. ■át-stnna a alakul s kstipttl Itstslftsa lla kitjsl ts losso balliitk, ha ilyes vatolTssatá kásiáolákaa — a lomhává lett emberi agy astvotol minden komoly ■aaktra megtagadjak a aaolgalatot — BLasM Jáfas koaatak kiérteni a Mgogalt magyar XmkíII Wt isettees
Jgy azután, t sttitro ndilsSU klróa atobáklias valahogy eaak alkáalkultlaak NagyCtaltaia ta. Higlt catk ji soknak itt Ittsil
Dgy vagyonit mi ttstl a al etstdtt városaskkalj mist valami zsimbss menyecske as eiávsl. POrlakodfink vtl^ -^t ■ laémlieldak ürükkt, El A tatttlk, al tt tatasil^ Jobbra, ^ . balra »otogatnnk, hogy hogyan vas ott! kogjrsa^VsaittI-4\'< Nyargalnak a sngittrátom, tsldjsk a ttdífelasstí\' pop görhe áldást mondnak s dpébssá atrra j Sték panaasuak van t levágó allea, t vis tilos A Uvagá tilos, hogy basktét s vis tilts, kegy aiaca. Kiadta assttadSbea legalább it aigyiaar ts lávnakok változásskorj ooastatáljak, hogy a köaagiassigl vliaoayok -tarthatniasok, bog* valtai epido-atáaak okrotbaálvi kell átal ilyen viaeosyok kftsvtt.
Bt hál Itt Is tstk ketaljassdlk, kngy aaaki sem Itbtt pr6-fita a siytt basájában. airl esek a komor, aOUt p oHdák — awrototiro I — n ssstottdd mind a négy szakában asá-~pes, klTttkontttts caítilrtököt mondanak.
Él a saámbas menyocake mtg a sokat sildéit ura frisa egészségben élnek, virulnak tovább.
Aa itdtais atgiitrstat tagjain látásik Mg legtsembeOUSbb mádon, hogy minél jobban szidják ts amksrt annál i
A al citsdas-IÜkt, sstUd-kipa aUtUtsirtsk\'ta oWW Icüíat gyoararbajbaa ataavadait; nem kassaált neki te Bo-hlca, at Mrlabad, aa katartaó aa a vilaatUvia ia mióta adó-ellenőr.Ckitün8 Mvágyt >u meghaasnált aaki a adaá» iliit.
így van a mi .tokit saidott városaak. ia.
Miséi többet ssistbolSsk ellene, at|il jobban tied, gytia-podlk, fssMtal. Ha igy halad, mihamarabb slérí sat sa agy. MVOMtt 30 itat kort álkor Balsao tssriat k(kiviaalésska it lagvautdthasttkb a férfi Is aog a oanyaiska la.,-
Aiirt kát ebbei a kánikulai fomísigban na swaká(isak ^ssksdaUasil, hogy slsai vis, hogy kitsándtak i katak I >
Ht slscs vis, majd len...... itt, Bwltada Ilyenkor aár
ugy Isszák s Mrgyári predaktiMt, a lat i boldog ptsekk a éssivisst —f.
WiiT\'KiniiM, vMirntp.
5 I R S Kr
Zala. 35. Kém. (4. lap./
1893. augusatut hó 27-én.
— MMaliik M)>i aéiaaa|a Vároaimk-bao több helyen httafiaa kegyelettel ülték meg a aaabadelvü eaimék veaérhirco«áiiak, aa fa Kotauthak névnapját. A tzámoe folköeiöntö, mely
felvonásul nép»*iDeiü ada\'oit. A férfi azaraplök ifibbé kevéabbé elég jél oldották « »g azerepüiél éa hogr egyik máaik akadozott, nem annyira a »ugó diaeret maga tártáéi volt aa oka, mim azon körülmény, bogy oly eeinoe leányok, mint minők eteú darabban közreműködtek könnyen elroa-hatják a figyelmet a eiereprői, aöt még a dg a
-^P^^\'fP"". Qi^tf nynk i. annyir.. aín^ál, magnl^, hogy -*«

mn a nawaOBfcHtw- -J, ^.t ..^ran.ók .zfWeg
sutinak éa Koaautbról azdlt, kinek a nemzet oly [^nt.beiaaulUk, Valószínű, iiogv i/i«/íínna
tudható be, bogy alait iámért né-
tokai köazöuhet, éa ki áppan a közelmúltban, ai egyh*apolitikai reformok zérdéeében atyai gondoe kódexéral éa bölea tanácaával iámét ujabb
k. a. +órzee) iakale aaemainek a cigányok „A eö télben" cin
kodátával éa böloe tanácaával iámét n)abb me|- ttf,Twuiton.fc ,, .m,, dal helyett, Igen tar. beeriUtéOiHn ■„ =r AlrtlfL jmi&mkh^SdHLZvfc tKatar /Ltoáer-
fádá.n warelell hazájának.. Köe»u|h l*joe fe- Joloaa tSára.) Butát Trrka vPaulfcféa Kel-nyea nimbuaza ragyogtatta-be etaa napon mind- ^ Mir(t]t (KonrotnrleénT.) A ftrftwewp\'ök aaoc gyülekezetet awly haaánk a nagy fia igazi - - - - * -
lelkeaedéaael, leg|obh)*iak lrMil Uutefetlel űua»-pelte. Megemlékeave törlénetü k e kimagaaló alakjáról hálát adunk a gondviaelésnek, hogy.e férfiút nekünk adta éa imát rebegünk a Mindenhatóhoz, hogy ét még eoká tartia meg a magyar neaaet aaámíra, bogy még aoká tanithaaaa, ■^Mpr U" ■ k"ál igazán szeretni.
- ÜMBl-litréaaapI ftauepaégek. ~ B nagy nemzeti ünnepen vtroaunk iámét zászló-diaat öltött, de ünnepiea eaineaatel vároeunknak leginkább a azentiaivánnapi munkauünetre vo-natkoaó törvény i/igoru betartáaa adott. Minden üalet, kivéve aann néhányat, melyeket a törvény aa áltaiánoa gaunkaszttnet alól kivont, aárva maradt, mit caakia heiyeaelni tudunk, mert eaen
egyedüli nemzeti ünnepünk megérdemli azt, — bogy a magyar törvényhozás által acabia törvények tiszteletben tartamnak mindenki áltai, Kinek a magyar haaa adja a kenyered A ,n.-kaniaai katonai badáatyán egylet\'\' ai „Iparoe lt)H| eglléier én ai ..lylwö imgfi asztaliér aaaág" Utal együtteeen rendeaett ünnepélynek igen kedvezett --at~ idd. Gyönyörű verőfényes najmnk yott; miért ia a kora reggeli taraekiő-véeek éa aa e&kregnyfii tűzoltó egyleti zenekar ébrtaatöje már a kfrőnaég egy rée/ét ágyon kívül találta. — Délelőtt il ónkor tomif aa esz-téregnyei tü/oltó zenekar kiséretj mellett, a három readeiö egylet tagjai aáaalók alatt diaa-aűaérs vonultak, óriáaiemberárudai által követve, nrSHSl-ierevcraHdSek templomába, hol a hjnvéé tisztikar éa aa itthon levő köaöa hadseregbeli ♦W^b- annt^n megjelentek. — \'A aörkertban rendezett délutáni népünnepélyen mintegy éffitrosunk Kféa k5zóuaéie,mefy elvárt vo\'aa e iw-
krizül lülön felemlitéet érdemel MttJ Lájoa (Villám Bandi)" Hjnnyörflen -mkeh népdalaiért. — A műkedvelői eldadaaban kóarem&ködo höl-gyek« mindegyikét -a- rendaifiiég aaép virágcok-rokkal Jepje meg, a köaönség padig aa öeasea műkedvelőket lelkeaen megéljeneate. Elöadáa után zártkörű lánc volt a kerti helyiaégben, w^tyaa y alffft nagyért pár táncolta. A vigalom reggeli 6 órakor ért veget. — Elíamerée-eel bejj^idóanonk a rendasöaégnek, eliatneréaeel a köareműködöknek, oaak.a kölöncéggel nem voltunk Jtelieeen megelégedve, mert aajnálatunkra igen azámoaan teljeaeo távolmaradtak-as ünbe-pélyiöl, nem pártolva aem az öreg „katonák" aem „aaitjuaág" dio>eretraméliÖ törekvéeét, mely eaen paaaivitáe dautra ín, fóieg erkölcaüeg igen azép ^ eredményayel járt!
— A nagy kaalual Ifiaalfé uaekar. Áltaiánoa feltűnéat keltett, hogy a rienliatván-napi Innepaégeken nem a helybeli, hanem aa éSaleregnyel lUtöltÓI lénekar mfiküdött közre. Történ) pedig ea aaáttu«^tjiMnjff*flTfg tttit mit hejiaadó a mieinknek 46 irtnÜ többet fizetni, mely önazfget eaek keveaelvén —tneqtagadtdk Htffil-^rfV, — Otyfftin faegv^Hy, — mi eaen ceere állal nem aokat\'veaztettünk, aöt még aat nyertük, hogy a „trarara-bnmdiét" keretebb fö-tz zeaén hergogtatia. Ami tebát a^dolog -mü< véaai oldalát, illati, nam éppen aajnáljnk, bogy aa eaxteregnyeiké a dic-éret. Da igen fujma dolognak tartjuk magában véve aat, b..«y»t,\\a?y-Kaniztón, nemzeit nagy ünnepélyünkun az éeite-rugnyei-aenekar fújta aa ébreaa öt é* kiaérte a felvonu\'áankat. Eaen /\'fljfeeát megütközött váró
ember jelent meg. Aa alkalmi beezéd előadója Tuhaly Viktor Ügyvéd ur volt, ki exl aaonban nem a aórkertben hanem Varaad-Top Teán tartotta meg 4a magát Tf- rendíBftépít^nr Ünnepély reggelen érkeaett .expreae-tevélben\' mentette ki. A tnőaor többi ré-ae mindenben baiartatott éa a kö«ón»éget elég jól mulattatta. Da a lag-* nagyobb élveietet caak a cigánypecnenye nyoiUiita, mart eat a kö\'űnaeg maga fogyuatotta el. . ■ . A tombola utján k&ofaplt kee-kek egyikét Schrd í -_"der ienö u ly^getiaferte meg, a máaodikat | \' \'MFf Ctii ünyvéflJeWlt, ki utóbbi aaonban a nyert kacakét a >Bád*at)án egyleti javára ado ■iányoaia. — A tombola után a közönség leg-Mgyobb réaae elhagyta a aörkertet, mely moao-gatáa.uUn kezdett iámét megélénkülni, mert itl tartott a namaárikórü, i\'abad lánc, melyekkor — - ért végei, anknr éppen valaki akarta. — Iftfr a „Pplgiri Egylet\'1 nagytermében múkedveldi elöadáa volt ée valóbán nem tudjuk ki érdemel nagyobb eliameréat a köaremüködök avagy a aagynámbaa megjeleni köaöuaég-e, mert mindkét réaa pompánan megállta helyéi, noha 28jok meleg volt. A műkedvelői iaini elöadáa Murey Károly „VMg fakadát" cimfl vígjátékkal vett* keidetét, mely elég aaatiatoaan adatott. Caak Laci kazdf ügyvéddel (&Mzdn Péter) nem igen tndiuak megbaráikoani, ellebben Sülig Saidi kiaaaazoay oly lerm^exetea kedveaiéggel adta Nelly aaerepet, bogy még mi ia aziveeen megta nunáak töle imádkozni, Mártha azerepe Roth mann Béláné úrnőben kitűnő azemélyeaitöre akadt, Analay öábor ur tuleágoa aok komiku« ráot vegyített azerepélíe, űe nemcutk aierrpébe, hanem maaikjába i«r ágy hogy ü.ováca Péter helyett mindig caak a komikus Aaulay Qáhorl láttok. Hdttl Ilona
kte azerepében ia negyén teteaetl, Dimérettel kell megemlékeinOnk a kín HtaŰ Attialró, ki a 10 évea Ödönt igen elke-rültea adta. — Av vigjátéknt „hitrelem a nSt\'1 monolog követte eldadva Viola Kálmán ur áltál. A kji«l>még a moMilogot flgyalemmel hallgatta ea il flöadA Rjgjoaan tapaulta, mit éa jól meg Járadékul; „A MnykM" agy-
Wei«« N, 80 kr. BemeU. Oéaa, 4a Blaa Károlyaé 70- 70 kr. Fehér Pál, Pefriea Odöa 90-60 kr. Pia\'ér Sándor, Haekar Vilaaoa, mi,, Krípáoane, F>«kt Jakab, ifi. Caemila Kárdy 60— 60 kr. ii|. Samu Jéaaet, Weiaingar !f. 40—40 kr. Hireehl Samu, Barc* Oyórgr 80-10 kr. Laa-gyel Ignác, Jelenek Józaef, Keller Mátyáe, Kni-•«ek Antal. Daoaeba 0"óné, Z*dub*ae>kyné, Piazár Jri*ef, Leitner Mihály, Gerfaar Vilmoe, N. If, Skelira Jánoa, Kreiner Gyula, fiidia Jtkiioané 20—W kr. Söbvara N., 8/alai Ni.án Kováca Mihály 10 lO kr. A felOlfWetáoek rta-aege 86 Jri 90 kr. — A 120 lorintot me/ha-ladA ti«aia jövedelemben a háiaaa resdexö agy.et egyenlő arányban ré«a»«ütt. A a»ive« TalOlfeie tátinak éa köaremflködőkaek, valamint madtuok< nak, kik a< ünnepély aikam eldiioaditották,\'b| la» küazönatét nyilvánítja a rendeaíaéj.
- EakNvCk Dr. BtaU Zetginond kOrorroi Alaó-Domborabaa eaepiember hó 3 án taa^a ea-kflvőiét Schütingtr (cergar) u ia~TTxaiusnyny*l -Bécsben. — Ugynnaron napon ve/eli"ol\'árhoz Sch&tfefd Nándor a déli vanat tiariviaelöje N.-Eanizsáj] Kobt Jenny kiaam«onyt Sromtathe-lyea."— Ifi. BmiMy Mikaa n»gyk«niaaai\' fte^ tal füaterkereakedö e hó 20án vezette oltárhoz Fleischmann Lina kiáaaaaonyt Beleden.
- Eljegyzttek. Inger UHmann Sándor gyégyaaeréű Budapesten, L\'nger Ullmana Elek nagy-kaniaai vaakereakedd teetverfteacae" etje gyezte Halbauer Irén kíaaaaaönyt,1 — Halbauer Nándor budapeati dán lökonaul leányát — St-rítt Imre a fiatéi Írógárda egy aaépteheteéiü tagja, kt rövtd időn át Naiy-KaaiaaáD, lapunknál ia kfgéda/erkeeztöaködölt, jegyet válton Égi Leona kiaaaeionvnyal, Kanyuraaky György egyetemi tanár nnotahugával. — Pullak Bernát caákt. órá» éa ékaaerési f. hó 26-án eljegyeata 8traue« Sándor caákiornyai könyvárul nővérét S\'rauea Teréa kiaaa<zenyt Aradról.
- Teáll4¥ m«|fel klagylMee A .Zalamegyei általánoe.tanitóieetBtet" — ang. 24 én tartotta évi rendea közgyükét Alró-Lendváa, Aug. 23-án — délután 6 órakor már elöértakaa-lel volt * igy a tanítótestület tagjai legnagyobb réaat e napon érbaa.tek meg. A varos köaoneége , k tünteiő vendége/ere tattel logadta a népoktatáa aaerény apoaiolait; a vaauti iűlóháabil a váróéba veaeld utca bejáretáiU fai aj vendéglő ear-kénál) diadalkaput állítottak e aa egéaa vároat fóllobogóaláiUk. — A köagyüléa aug. 5f4-én reggel 9 órakor kezdődött a • Korona• átálló diaatermében. Eaen körül beltfl 160 rendre tag
li áramait,
ját tüaoltói zenekarától legalább annyi tiutu-ifgtuddit, hogy aa ünnepség emüteit réearíben SnielUnill, minden honorárium nélkül működjek éa-tanügybarát veit réeat. Cdaardt Ignáe elnök közre. — Vagy táa~aat hitaika tflioltót zenekor érdemea tagjai, bogy városunk polgárai o*ak azért álltak be a tűzoltói aenekert pörtoló tágök eorába, bogy ea aaját céljaira „Naca-bálokat" ée taraangi komédiát rendezzen ? A vdroj közön-tégének tartozott volna a zenekar awal, hogy közremüködeeét legalább tgéttben ni vonja meg, vert könnyen megtörtéiihetik, hogy vit/onzáaul a köiuuség fogja támogatását megvonni. Mintegy kiengeaateléattl a zenekar 8<t-látván nápjá elfiea-Újén térzenét adót), melylyel azonban, legke-véabbé aem tette jóvá, mivel aem menthető ma kacs magatartdedt.
— IlalaloaAa. Városunk egyik előkelő pol ■fára Zadubdnuiky Lsjo^, m. ktr. nyug. pAita-tőaök f. hó 20-án, reggel életének 5t-lk evéhen hoeaaaa aienvedéH után elhunyt Réfi T<T. Píringer Klára a „Kereaztény jótékony nőegylet" ügybuagó elnöke aa elhunytban odaadó hü hil-vesét ée egyedüli támaaaát veaailetté, kivel Í8 éven á* élt a legboldogabb báaaaaágban. A te meiée nagy réaavét mailalt bétfön miután ment végbe. — Képviselve voltak: a városi bató-eágon kivüi aaámoa köabaaánu intézmények, a m. k. posta- éa távirdabivatal, a mozgó póata atb. A >Keraaatény nőegylet* válaeztmánya tés-tttleliieg jeleni mag a temetésén a gyönyörű koszorút helyezett „résavété Jéiéül" a ravatalra,
melyei számon ináa koazoru ta dlaaiiett. Aa „la- zütt léteire csupán egy pályázó raelita nöegy et" a ayánaolé Özvegyhez, mint a L teet véregylet elnökéhez, meleghangú réaavét-Jratot íntéaeit. V
— reiaiflielMek k lmut al*a»: — A saeniialvánnapi ünnepélyen féiűlflaetni niveiked-
tek i Oroatváry Gyula 5 frl. dr Csák Árpád 6 jávitáaából a lanügyrp háramolnek: — a mun-Irt (a megnyert kecika eadáti ára), Káaatner kát a köagyülée tünteaae kí dicsérettel éa aaö-jftnoH 2.1101 Koama György, Bubik Nándnr 9—2 lina (81 aaeraöt, hogy munkáját a részletekben jrt: Hanta Kálmán 1 Irt 40 kr; Saepe BoldiaKár, muiatkoaó erköloei eredmény leltüutetéaévei egé-N. N. 1 frt 20 kr, — 1 Irt 20 ; ~ Pintér Jánoe, aaltae ki; melynek megtörténte után a pályadíj Májlart Gyula, Krlpáct N, Krompaoher látván, ad*a>ék ki. Többek hoaaáaábláaaa után a kfia-Oi*lerbuher JÚaató I—1 frtot Kwlit Jakab, ti gyülée Kerliti Jóaaef indítványára a pályadíjak
valóban megkapó azép beszéddel nyit>rtta meg az üléat, lelkesítvén a tanítótestület tagjait, bogy ba nem kiaéri ia mfiködéallkat kellő any^i méitatáa vagy erkölcti eliameree, — lebegjen elöltük eallaielenOl, bugy a baza áa nemzet legszentebb, legdrágább közügye van kezükbe léve a ha, aemmi egyéb, ennek tudata lalkeeitae őket buzgó, kitartó munkáaaágnt. E beeaád után Hajitli Mihály lendvti ügyvéd kért ezét ée a varoa nevében lendűletea, aa őazinte meggyőződét éa benaőaég erejétől átllatott t^azédben üdvözölte a tanítói közgyüleat. A le\'kea éljeaaéaael fogadott azép szavak jjtán megkezdték a tárgysorozat- eaennti üléat Udvardy Ignáct elnök félolvaata a tanitóteetület busxévee történetét, uielyet rok lŐreimet éa nagy Bgytieretetst igénylő gonddal irt meg. Ar kö\'gyülée a aaép munkáért jegyzőkönyvi köszönetet azarazott éa elbetározta, hogy a legközelebb kibocaátandó évkönyvében egétz terjedelmében ki iogja adni. — Hoffmann Mér aokoldalu tanulmányról éa Mi Uigyiameretről tanuakodó értekecéat olvaaott iöl aa állaivédelemröt. Munkájáért eaintén jegyzőkönyvi köszönetet mondtak. — A pályamunkák bíráló bizotiaága nevében Kim Lqoa előadó jelentette, bogy a .Mily mértékű erkSleai haeaon bártmolnék a tanügyre a néptanítók anyagi belyaetéuek lavitásáoólcímű, pályázatra kittmunka érkezett be, melyet a bírálat terjedelmeaen ismertetvén, a bíráló bizottság ajánlata aa volt, bogy mivel aa egyébként dicaéreire méltó pályamunka eaak általlaoe voaáaokbán mutat rá arra az erkéesi haszonra, mely a tanítók xanyagi helyzetének
Niff\'KiQiXM, vasárnap
azonnali kiadása mellett aisveinti, A jeligén itvélke fslbontatván* abból Stülay Sáador neve tűni ki. A kmgyfliéa tfjeazése mellett átnroj\'oit pi yadij átvéele uiáo aseriö kifelen\'ette, bogy önként vállalkozik munktjánák -a bíráló bízottéig intea ioja agerioti kibővítésére. As Így kibö> itett
- palyau< unk a aa évkönyvben log kiadatni. E<a-lis meg Biktü E ek néhány indfrváoyál tér-
- gyaba la a kö/gyülés é* u\'ána bünkül követ-keie\'t. Megemliijük, hogy a taoHók a kösgyfi lenén vároaunkbnl Poor János éa{ Kalctok Len ksgyesrendi tanárok, tov»hba Horváth Janoa i<eiit-l«renorendi áld zópap réa>tvetiek, mint
- veafligeir. LaüÜatfr I tfrta BMtlli. TPTlrpi btráta éa a«pareaa két kapüuyáva^ jaióa Mihály ügyvéd éa tnbb notabiliiil veit \'/és <1, kik na gyobb ráeai ott mkradtak a banka)tan is, Dr. ftmináo Kalman hír. tsníalOgysló, ki budapesti Uatslügyelftí knngrr—tneon volt, »«ff jelsnhe\' tán ui-g i-ietné ye»en, táviratban fdvötöi\'e a kótgyü é*t, melyet a tanítók nagy llkasedé-sel toga\'liak.
— Kataaa-«lli|. Mozgalma* képet nyújtott városunk e hó 26-én, mely napon a aa. éa kir.
7 ik gyaloghadoaztály 14 ik gya ogd»ndirt kit ezred-zenekar köreiében Eöeaegre menet váro-sunkbs érkezeit, hol 88-ig *o< tartózkodni Üriási közönség néste a katouák bevonulást, mély rend kívüli tarka képet nyuitoii. Ai egyik esred a lö-utca ho < sxában éllinatoti fel a minik as iskola-atcábaa, bol a városi iskola épülete képeii a fölakianyat a legeny>é\'g re*zére, miglen a tisztek legióbbje manáihásskban vsn beszállásolva. A gyalogaágoa kivüllén báNfatad tyvasság és
8 üteg tQsöraég is érkezett varotunkba. Báró Berchtnl-bein badleatparancwnk még csak e h<i 28 án érkeók ide, de a 7-ik bad"ss ály parsne-noka ffabíger lovag altábornagy mír
Zala 56. aiám (6, lap) j: , . \'
!_ - Ujsrapeats. A villamosság idejében ia gyakran előfordul, bogy egy levél aenyi idd a>stt teasi meg útját, — miot mennyi éppen elegeadd lenne, bogy egy ciga aa egésa földgömböt\' bejárj\'*. De mén ennél ia bosssabb idoo át vj»«ie-gill valahol ama levelasőlap, mely siöiittnk lek asik Mim a postabélyegzőből világosan Utfinik a levele/ő ap Neumann leatvérek vsskere*kédő cég ital Nsgy-Ksaiisáa IftTC asárwna 9 éa adatot! pontéra Ilartmann A. vári körút Badapeat cin-mai. A leveleidláp e bó 25 én tehát 18 ét ét ót hónap multán vieasaérkeaetl aasai, bogy .cimaeu váci kőrúton ismeretlen.\'- Hogy hol vótT B Imöiip ■imwT 18 « fii ívMt ál ifin ffdirar enne megindni, da legalább megtudtok essa amiből a*i; hogy a poétái nem vé*s el levét, cs*k mectésik ; es esetben azonban nagyon is
megkéselt____ ■ • • •-\',.\'\'
— It)vea»eil kárkiM. - Egy eaép kin lányka-vidám játék késben a Ossngery u\'cában elvettette arany * karHtftjót. mrly aaeglsiea, karika alako, aranyasiv celing rajta a Man»ká-nak oimfl felirat van belevé-ve. A derék megtalálóba e tárgyal átadni
1893. augusztus bó >7-éa.
— Bsehaltser Mwal táncmester. viro aunkba jővfl hó 1-én érkaitk és tánciskoláját aafrp-tember 18-án nyitja mag — tídvsbtiet . fn\'rags-nok által fof jelesni.
— Isjléklba Lapunk legutóbbi saimábsn előfordult sajtóhibák kő ül osak aat aa egyet igaxitjuk bolyra, bogy » Vétr-Béw+Mt askfvó neas e ké llMn, hanem Í7 éa roll.
- lakfial kelraláuk A i^i iniin kath~/Sgumnimumban ki 1893—M ,tanévre a lieiraiáaok asep;. hó bárom #lef aapjáh leeioek, mindenkor d. e. 9-12 ig, áa d. u. 8-6 őriig. El!>ö napon ax el«o ue»iálybt eeak |W*UM <éUKarf W. 1 Irtyutásnkat idleg aug. 30 31. napjain taHatnak a javiió-, poilé, letvétai- éa m»ga«via<gálaiok A taaiv ünnepélyes megayiiáaa asaptember 3-án td*é nik .,Veai Saacts"-vel. A rendes tanitáa 4-in yeuu keidéi6.1. At igazgatóság. — A ntff leüu-seas immUlu kitkinif Mtal leatarteta taawtasi lekben a betráaok a jövd tanévre aug. 30. 31 áa asapiember 1. aapiain A e. 9—18 ig, délutia 3-6-ig a polgári i-koa rajai ermében eesköaöl-letnek. Felvételnek as elami i«kola elad oaiii-
______a rendőrségnek —
amellei t, bogy "egy ki« -leánykának végié en óró- lyába axon tana\'ók, kik legalább 6éa fSléve*ek. möi sserex, mig nép jataloiuban ia resx»sui. \' A polg. iskola elaA oastslyaha, a kik as eleaii — i élrkjeleasl. MMojfer Kálmán, C<en-1 iakola A, a keresk. köiépraknleba pedig ások, gery- és Nadur\'U\'Cák aarksn -evö iUaaerQxlete e I kik a gymnseium-, reál-\' vagy polgári iako\'a 4r bó 28-én este nagy veasélyben lorgott éa csak- osalályáj elégséges sikerrel végezték. Felvétetni is a iöjrfk lélekielenetének kóasönh\'eiö, hogy ! kivánók ssQiöik, vagy aaók megbi«ottjai küére-nemleti a lángok narta>éka. Milhofter% as esti j libén jelenjenek meg. Aa ifipUtáf. — A órákban egy borlooskábó 10—12 piutee Qveget kmittoi m i. kőn. polgárt jfu- k UtnptMá-löttóti meg fses*s<elr mikftiheo egy ki» mennyi- óaa a jövd tanévi beíratások köebejö^t akadály ség leluiyt a földre is aa Állványra, mely u\'ób íniatl a mult tanévi „firtesíitfhen\'- köiöli hirdet-bin a lelt fivegek álliak. Milbofferni.. á lámpa ménytdl eiiirö\'eg asepiember 1-töl 4 ig tartat-gyu|taakor egy gyulát dobott a földre. — mely nak, ia pedig: délelőtt 8—12. a fiu-, délután meggyújtotta a kifolyt apiríioai ia oasabamar i\'l-t a leányisknláhsn. A felviteli vingik ugyan-
__________________padlón, valamim ai álivanynn kiömlött a<eas napokon, a^ javító én pAtviasgik pedig ttept
körtükben vsn — A m. kir, 3ijry<VnvAÍtiú-^t ■■i;^x teriedelmében égett, söt már kék te t üveg 5-áa lasxoek, délelőtt a fiu-, délután a leánydandár 1800 lovassal, kik K«aKanizaán leafcnekH-1 ónra ióhbant.\' — Béii cuk\' egy máeodpere ixkoAban. Beiraiáira a tanulók kötelesek: elaA beasállssolvs, e hó3ll áa érkexik Nagy-Kaniseára, buoysoit és ax üvegek bixonyira xaétrobbsn- isben okvefenöl axQleik vagy gondviselőik kiadtak volna, és skkor aa egéas ttilet. hol tömér- relében jelentkesai ia elöinutami: a) mult taa-dék gyúlékony snyag van fAlhslwosva — ián a évi iskofal biaonyitványukat, as uj tanulók aten-benlevőkkel egyttit veixve van. Mbholter talia- kirtl kereasllevelöket vagy asBletéei biaoayit-mervea vesíéiyi a kii égő üvegei kivitte aaut- ványukat ia; b> a 18 ivet betöltött tanulók
melyeek vidékén 8 \'-apón át gyakorlatok fog nak tartatni.
— Tirléaetl kangvcrsaajr. JfiUrfy G,ula a budapesti msgy seneiako\'a igaxga\'ója is ta-
nára által rendeseit nagyérdekQ hangvereeny, cára éa a bolt elöiii csatornába dobta, miáltal uiraoltáai biaoöyitványukat; e) lakásuk onnét.
melyről már ismételten megemlékexiüuk utp temúr hó 1 in- pénteken fog vároaunban megtar látni A nsgyasabásu ihűaor, me\'y 4 ixakaabnl ill. laponk atf-ik siáinábsn mar kósölve volt
nagy axerenoéilenaégnsk > ette elejei, de ysaját- aa Qloa ia hás-uám pnn\'os megnevasieével. — ■aga utindkei-keaéu--aal^e* 4géei-sebeket asea- Kivétel nilkQl minden \' laquló kotelae előre led-vedelt —Neje, ki időkó|bai.a boltban fyotta l eölni 4 Irt beiratási dijat is 16 kt^iácalékot aa , alj a ifliat, ssiutéi! megégette a, kesé\'. As utcai orstagos tanító nyugdijalapbos. Tandíj a« iako-A bangvars^nyen, mely a .Po\'giri E^léF eaaiornabaTTj&gö apiHmi éa a bolihétyiségb-n laazék ujsbb:határozata érteimében: helybeliek-
t. köiíinnégei, mi-serint a villám
nagytermében fog megtartatni kösreinötödnek Á\'iüíjfay Izabella k. a. iflh»rcaegnöi tanárnő és
a • mag}, aeneíekda tanata,__Bartáky Mau d,
7br»oy Leona énekesnők, Vtrttt Sándor s m kir. opera tagja és Maitr Adolf a in. kir. opera xeneksránsk tagja. Helyársk ! pttplj^(4 személyre) 6 frt, ftlőhely ax 1-2. aőrban 1 frf 60. á többi aorbsn 1 frt; fóldsiinii áil^bely 50 kr., dsák é- gyerinekiegy 30 kr., kanati. állóhely 80. kr. Jegyek előre válthatók iQ Wajdiis Jó-sef könyvkereakedéaélien éa a hangverseny éltijtlr a (énataroál. Kezdete pofiiban eati 8 órakor. — A Í*a«IMaág kArébil. Knorittr fiyOrgy .a nagy kaniseai önk, töioltósag főparancsnoka a hó 2Vén tartott paranosnokaági ülésében jelen • lést tatt a Bxabadkán tartott Xl-ik oraasgpe IttsoltO kőagyO és leloliáasról, ésjür axon hósoii határOiaiokró. A napiltpok mjniiirről már^birt adtak és mi egyedül osak annak megemlitét<ére asoiitkosunk, bogy a kö<gyülé< kimondta, misk-t-tini a kstoaai psrsncsnoksagok megkirendnk leásnék, begy, a legényaág egy részét tözoltáai munkalatokra való kiképzés kiégett bocttssik ss illető itsoltó Testületek fendslkexéeére, mi által a tűzoltóság ■egbecsttlbeteileo ée jól fegyelme-sett munkserőt nyerne. A aagf-kanissai tüaoiló egylet ezen most hoiott orsügos hitárosaiot már jóval megelőzte, amennyiben a oa ée kir. had sereg negyven embere mar régebben tűzoltási munkálstókra Begyiikofoltátott, és Klobuctár Ojdső honvéd esreapsrsnunok a t&zolió parancs-aokság átiratára válaasolvs, a Isgkésxségeaebban kijelenié. hogy ax ő»zi liadgyakorlaiok ulin asaa október bavaban-sziv.ésén log megtelelő számú legénységet tttsoitói kiképeatetiire kirendelni. Teljes elismeréssel kéli adósnunk a katonai ha-\' tóaágok alótikenysigUkirt, - mily a polgárok vagyonbiztonságára »sorgsí, de mit haastiál a sok tUsoltó ia mit a gyönyórQ ssertár, ha nincsen vlz, melyei teremienl: a várod halóeág elédá\'hálatlan k«ifle-séj[r
- WérnOkl Atl)etjeaé« üchtrti (Ufii tn.-
álismvaanii mérnök, Féearől a Mseged llokusl l&iAbáthoa helyezistelt H. Aaálhelyesali, Haberta
rö-id ideig boralo\'aa ja tikot üiő lángok nagy tői évi 6 Irt, vidékiektől ia magániann óktól évi ember tömeget osődi ettek a-bolt elé, mely oly 8 fnf mely a béirataakor fizetendő Bővebb fei-
kőxel- állt a inegnemmi-ülé-hez. - Villámáéi" tllUyite Pigyeluiexia\'jMt a r iíágitáalte
világoiitáaokkal ssenéiyesen asolgál as igasg. -—.A mslsusg vtgs fnád Kálmán 18 évea kelekbtő tanonc a áiemiatvánnapi sépfin
rendeséiénet előjegyzé-ére kitttsö\'t baiaridő — Inapélyan. úgy ÍtoU miulba Bár . kéea kelikOtS Frstn Lajoa-vállglkoió köröx>énye értelmében lenne. Ké-seg ál\'apotban lért haas is máanap e hó vigérei lejár, — » tekintve, bogy mind- gaidájs Sobár egy pikr Oiétaei akaria kijóaanitani azok, kikréiea határidő alatt berendeite\'éailk de bú a fiu nem uBleteit kefekötőnek ie alla-tekintetében előjegyzést nem te-snek, — később pots miadinkább roaasabb let\', ugy hogy a kor evenkint ée limpánkint-Hrt-alapdqt tartósnak bialla kelle t saá btani, hol a hó 23 án meg ia
flsetni, — miodauki saját erdekében — siessen esen haláridő alait je entkesni, est annylvaHir inkább teheti meg, — mert axen jelentkezés ta. elöjegyxis által — semmiféle kötelezett féget magara nem vállalr aniei^ayihen as a a-mai ivek követkeid reudalkisiist laria\'mstn ik. ^Ax státráariv, melynél togva alollrott a Prans Laj,.s msrburgi ma omiülsjdonos által N«gy Ka-niasa város köiönségévsl a villamos világítás be-rpndeiéeére vonatkosólsg kötött sserxődés 28. fi-a érlelőiében etennel kiieleniem, ho->y helyi-
halt Minlbogy a törvenyaék Civinosi vólt asea-tudni vájjon a gasdátői ny«rt-ttté^k tivtn llrul-tak e hoxiá a balalhox, a boncolás elrendeltetett. Aa orvosok véleménye sserint a fiu rd&lt agy-bariyalobban -ás*nvedett éa es ia okoaia halálát —~Aa aiuasl Ipsrlskelikaa. (Bpeat, VIII. kar. Népiúnháa utca 8. ss.) asapiember 1. napjától nsepiember 6, napjáig tartatnak a be-iratasok. — Ax intixeiiiek öt saakoaaiálya vaa: as épiiisseti, a ginéeseti, a vegyészeti, a fia-vaajpari a a laipan sxako-ntály. A tanfolya
eégeiaben az alább jégyxett számú lámpákat be- harnui évre terjed. — Feltételi felvitalek : leg-fogom rendestei ni. -Amennyiben a berende/est aább 16 évea eleikor, egée<«éges kitejleit test-sí altalgnos világiisa kesdsteig ném eazkógöl- aikai, négy köaip takolsi (polgári reál- vagy letném, esen b^ilentés hatályát veaxri." Ezen zá- gymnaaiuai) ixxtályról asoló bwmyitviny, végra radik értelmében tabát a bejeleniée dacára legalább is kit hónapi ssakba vágó gyakorlati senkire kötelesetisig n«m bárul, essel csak ax .frglalkoaás iga»oláaa..
alapdíjra vonatkoző kedvezminyit biaioaitja. A — Orusgaa Agy vMgyéláa Issgedss. jelentkezés es s berendezés elaulaMJáaa aeon A os. és kir. déli ssab. vupálys-lársaaa< azon követks«aényi vonja maxa útin, hogy ha a kfta- Sgyvédaknek, kik a társa«ág vona\'ainak maa-világítás ténylegea megkeidées uUtn akarja be- térol, a f. év axepteraher 8,, 9. ia 10 ik napjain rendeatetni. már irtapdiiat tartozik lixaiui. Elő- Siegeden tartandó országos ügyvédgyü e-re jagyeini lehet Repoch Uyula éa dr. Roihcebild utasnak Budapestre éa viatva mérsékelt úta«Aai Bamu ügyvád urak irodájában éa mig az Egger jegyet eogédélyeieit akként, hogy I. vagy ll-ia B. ée tirss által iiyiiott raktár éa irodai helyi- oaxt. meaetiegv, II. illetve III. oa<i, menet jő-ségében (SohilTer Vilmos-As üslele melleit), hol vet uiaaáara jogoaii. Bővebb (elvi ágoeitaaokat a bárki teljss lelviiágosiiáat és a berendezés költ- soproni, — a s<ékeefehérvari^ — a saotabat* ségeire ingyen költaégvelést kaphat. .helyi — ée a zálaégerssegi Ügyvédi kantarik
— Féidrvwgés. Aug. 83. ia 84. kösti éjjelen adnak! 12 éa 1 ^ra kflshen néhány mletidparcig lartó \' iitilldii\'öÁ löidrengéa volVAIsó-Lendvin és vidé-\' kén. Jelemékenysbb kátt ti«lu\\l eem tetl; oeupán o«ak rémttletat okozóit, mivel a lakoauk áltól
Albert helyb. giliiiikereakadn éa nsnrg, lőliérlö Uh, \'lartottak^bogy i\'sinéilOdni fog-srőaehb mértékben v
Falatöe uerkeaslő: Ikr. liA k K EMIL
Lv|Stule|donoa ée kiadó: f íllkó F I I I p
Nagy-Ká nitt* Tmrnip
* Nyilttér.*)
l>)HW tnMMtai\' »|W\'\'> « *IM4t \' » Tinnl aiiudiMl kkata aaljwiMI a * ImmlalUa rilgtltn kideríti Mn< «l* • validl • M Matt aa-
jyaw ia altgaUnU II—fVWÍHkUji \'----
hamar Malaalk wa*a »ua mSBi tflipMltt 1«P Mt kairiu: íiüla t JiamlittoU mlytiln (Mit| «1» nr lal laiUit-Virn k kuun <•«"
tkivitt H (aUntkafjr raa^aatUM a fcakayapM WIF Min tiivibti Haataak) ta atiWI tiama IwmI kap man itta. 4a tÍMI aaljraa mWjkra aaka llaaaa smra Ikftililt. ■g> mp«rtHI |lMt>"i öt (oa
,AL.aWjJlMrBÍBÍW IWWlWF
kmtM MállIWa, U«n u MUIINII llliana >ai4 bárkiaak la HpteT jg** JÜ"*?!*? raji Irta Ttf.ttaa |avl\\ válMl aal/ík HflyiWW
SVáJWb* wlmkttt Wratakn 10 kna fc Unkatla-
pa>W Ii bUjH| -aag—at^fdá._(0)
^xxxxxxxx xxxxxx*>
Egy ház eladói S
A fö-utczán levő 13-ik O 8/iinui : Ujvltty-féle h áz sza- g bad kézből eladó!
8 Bővebbet Ujváry Gézánál, j X Teléky-utüza. 4M a-a fi
íxxxxxxxxxx xxxxxv
11 Kétszersült]! - 1
GyágyfDrdflkbOt hkilérktiall aaáaoa aa«ni«lyi-a*g lalartliUat (olytán aa orVoeok által annyira ---a)inlan; _ I
Karlsbadi Kétszersült
küftiUML ttij»al"Anj> tárgyává remm,tt a ion kallrmaí hatyiattian vh\\ii», hogy a n. írflmiid fogyaiatá k0a0itaé«n«k naponUnt rtp/tlii délután, Mű, saját kéixítmétii/H, Itilflnll\' kál»»v»tU-tat •Mlgálhátok,
UK*1 Kg; 4rk Arik 9 kr>
IlmvnbtWi) Mikm mmmt <4*4; NAIíy-K.ANIZHAN. (awayanaiüu.)..
mmmmmt
\') Aa a ravalbaa Ualmtakirt aaai rtllal ai|tn kla> líwígat t Mark.
Z«k flfi. uá(ii LfL Ifejb) L ^ . 1893. auguatlua hó 27-ty,
HIRDE TÉSE K ~~
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
IriiiíiflÍMÉitiiÉ^\'
A legújabb párizsi szabad. vizszürőgép, mely mipdpnt mocsárra Ah zavaroa vizet
a legtisztább iható vizzé
vál-
~t(JZ-
tatja; legjutányosabb áron kapható:
a\'Párizsi f.i„„,;„ ff...\'■\' u Mpt ippr
itoktára
gépgyárában
Nagy-Kanizsán.
íxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Ut/,X,A Plialat
Bahlsen "" óriás vetőmagvak
(Imprrlnl éa Trlnmpk) Itrvényma v*4v»,
aá ávlmn |a lakaréinM vtlét malail, rendkívül htminy iil OC 914 VTAPM ml|0LhOá^H^I NA, inéktl ualmmiratiltí. uI<íh ilnntri a Hallatlan MdrMadoNai aok (dtnlá* aarrin\' dH^F\' ^F^E «AilíI MB^ f^y*"**1 a«u vtUmag tm bimnyult
tlg Jónak, htjyn inWm áp agy, mint irtH/f f$h*iinM, oiiadM tala|rt tlkalnmankk.
IjrgaliMdbbiiii aiámlloll ár)rgi«ébrk<\'l miíi rrr-drll jrlruléatrl lagya-u, liérmfillva la IIIal «aét l
^ZXLSt rBstiLlQOZX,
3PxMrk\'W\'«ia\'to«xv«. 411
JI Hl f g ;
Jí l-l\'- 1 % * \'
Híwfml:
qsl J* l ff l l __tl? ^ P 5
lEGUJABiP*!pffiSZÜhÖGÉP.
■ ■ 1 in^K i min i , a. i _ ^
Nagy Kanutaa, vasárnap,
Zala AA. mám, (?. í*p»)
IMI auguaataa hó 21 én
tflh M egjelent; ^tfet
FBOÍIUEB A. HEE&IK&I utóda
r __ét nflvénykir;ifkfdé»én^}|___
_ 1 FflOilK «f|*| A pVfllil Fióküzlet: ?„ Tökör uioa 5. ö v VátkJkMÜAj yj,. Andrássy utt
^ ftsó »r)egyzMe v3
-——- yíFAghagyúidícrÖl ■- ée őaezel vetendő mtegvakról
• Árjegyzéket Ingyen éa \'bérmentve.
Nagy-Kanizsán, [Vftroshá -utczaj
!
I I
xxxxxrxxxxxxxx*
ingi Cz4pőgyár Raktára J
i i
Az iskolai idény alkikniból dús vá- u feu&téku 487 **
férfi- nöl- és gyermüh-
Czlpő-Kégzltményelt
Jlep\'csóbb szabott gvari arakön a n. ír X közfaw^-becses" flgyelpsöbö ajánlja.
XXXXXXXXXXXXXXX*
As •fyédAli valódi angol
Csodabalzsam
ém timXéjBa.
CfiflBVI«t\'éff«rtM 4a uűfi* 4ft09H «yi#uai ú 4f»-allAal • rédaafjraJ • fyégytaartlr, tulaJ<luuoeé
TH1RRBY A gyógyszeré /. .
yr»|rwhi tii, (B«nrá<tr»i^ V
jt\'*\' i-Wlüaa kllftülqi ift btliOlfll w ~ kltaaáL iriHAUikiül Uh halitk
MVÓjpMr n rftifff É iiff lap
\'nphtti n hurutot, »Wf* i; \'n/rti • M/té*it tiftmhiail* * /ifÉaimti kihűféáJi JfityMi4-*
tU ilputfMH ImjoIuI U- 1
MaiaUrtáiia kai toffikgyalladév ái nhitHnél. • JUtöl i*»»
. fN-gjUJi I ■AJ, lyOMf\'éfl bél*
—** ■ átégik tl, fllif gjtHaorfOyoafit
\' • /.; bilsltirtáriikam i ü»6-
i;i(|i aa araay »rrt ét MtfHM-
n?--—trrr ^ttt J*W f^iainbii l,
y íiy- kaakaJU kaléat éa »*r-
jUaiitd, UaaUlja a vaaét, nlaatlajja a hyp»<kíadrlét éa ■•!•»< hollét *o / : -tóimat éUáf/ai-ia aaéaaléti £ Kfifött- bllla ftffo)** ofien;
ÜT
attaa B
U§i gj
U \\0$*te*m mtkm* \'^méhm* talUytU Aa Hkhi - *4p - háalílmlll: din, ftllaéiaflf toadét baláaa tt* «takHM mimff* »«br# «Jra>afy rétin,
^tilniyra. otMamr*, hfthlmfóft Aalaláta ■ai«llilhn, i|fcal tlttkia figy latira.-lAktt-Ja klltétfkr*, klmufMiiliti ktaakrt otli ét tlMtlaatiJt a ÍWljiUt, aufáat, laafffNÍi i, nüfit W^ért Hk «arfrtM »
IfaMdtff fiimAUU ftftolu* tlnrtt WtMlp»Néd> >j«i)i fú IfTállaléa •gj Ma4Wf »i«| kllifllit kálaéfbtypa-kaUllaa éfHfci flatnurr, a»«ly Maioa olcaé é« Mfaaaa 4rialmatl»n é> abiaa na\'átfbaa «FiÖ iMély Maf
k#)iff(a ItaaV «n* klaéffat JoIiUb »»gi7*a
dhiuti mát a ii roáiifl. R ualaé«M "Mk okkor talMí éi kaaliliAilM, ka *li4aa natf^ktía oaiil lirthlfily ▼ua, ptlyba né9«» vA<ttÁf Tk^rrf, A^Mh «*i» itatol* <mfd^4» Prvpmoa« IrntyMir^rr mÍJlil|8 vOrfa oédaia vaa éa kaasaAJaU aUtíláaU vh pAftyirva, •alr vlékMa a f«at Mii éa ka*9 MftwH WiujHf léi* kaié. Misdoa ajki na r«RV«»ot aaUU lltalyta éa.ltlfi Médon oaiMMfaK baiaaaai bmiU éa oiéaaat éa értéláfti aüa imN larlalaua miéi jáiaM" itb, lakét yliiaaia-alltadé. Haaialttkal éé tléaaékal a féjjacjriOrvétr alinláa IArvéi)llof IldMa * bipíal\'véaj\'ok
ánmtéH, 4 aMgaa Utódaiul sar»én/ sMbértOl bl-wayHféafa (I7M. oa I, n|(lll ftfyi flufa alittjél aat *»M»«/lJ»f katx kéaailaiéajaa aoia lartaiwii érlalMai éa Ullall aatagakal A M • huk*nrnmtiak ruhán HiH«t, írnék kto—il»n rttklfM, kŐfHkMÍ nímmtl Ah éli Hvhut**ntí4i(tp\'iíh*k* ééá A Tktorrp in Prf mit* bfi Ui>hUm Hqm foHnH. it aa otftirék nafjrtr MMolfíw. Wrwofr haéyiaéfébo Mr»il)tf« U kii Vltf
I éi^avalaiak 4 banii, fc kl* vi«y 10 <iti|»!a|»ila<itk
II bonma g) illér} fraakif iuMlabo t§ thm0¥Mlm II kii vaay I daplapalMk I 60 kl« viir ÍIO dau|*Mlaoli II kuriiiii. Elldéa allligii Aliiéi ngl allavéial woljoü ádolf ThUrrp fjf/Ajmwrm Pmmhí friin, HM Kük imrbpitfin méiirtl. R\'ii^all rablér Déli MiCTiflrM^c ia黫\'a Vérlai L
kipl«tl frlgthaB f\'aaia Ha«rr r ItkffH Hflfr!
ihl $IÍM Tnl Xatikiii * tVj PtrdfbMa ^ftvaii1 Ti, MaMaalkata (lifaia L Hm MfiaolnlU Xlstfarkftkl JH| <frtllaa Urad; K r»iaak Mim M W^lillroboa lattta MUHatadl Uufftoaai M , Mj
W«|*«adl IDioMltr M 1\'rMarUi (pWII \'pifft hoxIavliMi :l, Tipifér iéhmr li, llta^lN JVadiNtaa l,ri Íl#}\'ln lhitim Hijiili|*r fi, l^kér MI|«oad % I\'»h«Ií él Nltl«Mi*k i. Hfliava* daliiMaii M«l
Kaiff ff*il* H<»wa»f(ild it 4\' > • /

KLYTHIA ZSIR HAJPOR
a búr léflIliéM él lnnllliéwi, K^ lualHuWbl «M«nAkla hü ém llmljl kíjpir, — íohér, réiwiila, éa lárp. — vfgyllai aaalyaéh éi ^AaWa Dr. Foki J l ca. kte. tai^f által
___ffíll■■MWf kftvfk^ qmrtWj
Walla* latalla, m. Ali, ttdi. Miaémfl Jéau _ Baalfc Ula u. kii. ado. apara üüüii la . |«hll|«p Uloola, aa. kir. opar» éaakaaad B*€é. rillj Ilka, aalaéauO a aa kft.aab. aaésAáaaái <mhh Ualoaa, aaiaéaaaé a aéw^iéfwHkéaaál Héwb—. ..^1.
Vii Dftk Kral m kir. adv. apara éaakaa Bécabaa, Hk Egy dobot ára 1 /rí — Utánvéttel vHgy aa öaueg elólefpc beküldése után küldetik,. —
K*pbai6 m legMbk lllflUwM1^ gyégyaitr ken
IceÜNlea én ityéiijnirpiárbun.
Iim eiieaékl Ha||(ui> lllalaiir*
♦ ririkur;
nAcft. I„ Wollaaila ».
X *
I
1
Sr
Ml )K H M
X *
X A
M
n
2 A
K
A
A X
S
A n
"TÉrtesités!
Vüi awwtioeém -tűri, k^iíiliwég^el tudalni, k(%y __________ .
a rillamoi Tilígitáa birinduéiiinik
murikáUUit KÖ\'ÖJSE B. ée Tnr«Mi otég e tíe^okbau megketdi ée miután Nagy Kmiismi vároeeal a villmwip1* vil4fitA«ira voneikoaólag ktttOlt eaeraMé
——" * 1 I \' -T~""T""llll\' - l.pl J „.II Lift li L...-1. HL. J-_ - \' Vj>" •
98. érleliriéban aaon magAiifogy«(imi(o1b, a kik a vHTámvittflttl berevi-deaéneig a mafánfiláfiiAenak lakAdiikba l^^ndA beyesi»ténét klte« blfttoftttJAk, aa évankáut éa iatóláropAiiMi^ ftaeteiidí I lofinl alapdíj flaetéee alul fel vaunak nientv^ felkérem míudaaokat, a kik ennek me|(feleUllef ei érintett kedtevm^ityt maguknak biitoeilnni ét a vilAgiiéet a eeera^déenek rendelkeaéeei alap)An berend«*itetni akarják, a -
bertuéeiéi IrAnlI klteleié nyllalkeiit neglélele végeit
* RAPOCH GYULA vagy dr ROTHSCHILD SAMU ügyvéd urak irod^j&ban
f. évi augiieilui hó 16 ik nap|átél eaen hó 81-ik napjAig l>eaárólag d. t. 9 lü*ig ét (iMulán 8—6-ig jelentk««aeiiekf a liul a mogkivánlaté okiratokat aiáirliatjik ^ \' —-- l^frr^Z.—^ ,." \'j • , ^
Nagy-KanlanAn, 1808 évi 10., , „4 l i
ím FRANZ LAJOS, vállalkozó.
* §
X
X
X
X §
A
I
s X
X
A B 8
S §
9 §
x

JWlVjL WX WTwTW, IPaMIITASjE
IBM. AUgUMiiH bé
ItafKuimí mtmvp
MKlilllH^^ idEMIMOiöttEStf*
NywtnWf VuUlp J<l|»i-iiÍ*|<Í»tM$*HÁI- Nimy KmiiuAiu 1893
^ fen álló z tanintézetekben 1=3
1 1S93—©-4. éTrben" Jaeusan á.1 t"; cM | ...........\'
1 ris<iKki i\'üiö|» I
1 könyv- papir- és irószer-keresKedésében kaphatók |
1 Nagy-Kanizsán. |
l^^^^mkönyvlegylékek kivánati^^vese^ I
■ - / küldetnek bérmentve! v: |
Ntfl-iÜJilWt lijimtp,
"törvényszéki csarnok.
Felnő b\'ró*igoktól leérkeztek
^^ KnnlflÍDK Orbánnénak — Schirsíng Jó» illml ninnfti ifftiiiinr\'fir iránti prrr
_____ z a L A (85. szám.)
Elmélkedés az aratás után.
(?) Most, iogy u araiásnak vége van ás a cséplésnek mt holni-p a végére járunk, Önkéntelenül ia foglalkoznunk kell metőgaadaaágvnk
„ kir. táblától helybenhagyó itéleítel. >;
Alsó Krályövec köxséglegelö felosztási úrbéri ügye a klr. táblától pótléa végett
Sikkasztás vétségével vádoli Horvá\'h BoJdiH uár elleni bűnügy a Curiától KélyTrenhagyó it
JártohlrMkhoB leérkezett ítéletek.
ijfltnnlBgirhelyitaléVftlI __ —Nyilvánvaló, hogy a ttraémtTiittcaak ~qBi- (1retf5eti, [iiására, de mennyiségére is nagy beíolyáaaal vannak a mivelési esikötök ét hogy a jó éa praktikát gépek alkalmaaáaa valamely gazdaaáf (51-virágotiatátára elsőrangú tany«ft___1 _ tudható mtg.
Határozottan örvendetee jelenségnek tarijuk, hogy gardáink ii mindinkább belátják eme tény rendkirflli előnyei! éa bixvást elmoodhatjnk, —
_____________________ _ hogy manapság minden valamire vaW föidbirjtok-
^Mt^nyi Jóaset ás aejénet — LkttibéN\' Jó IéNa«w művelődik it a geafi* Fa m anyagi aatf elleni, pere a pácai kir. lábltlól helyben- helyiete megengedi, géppel ctipli ki a gabonáját. hagyva.-"\' • \' - ,:7 . — J A utBxOga^fagftgrU nyllMUlB 1 müfripp*
Mertoa áa Hnber cégnek.— Illés Dénes el eni esaköAk ennélfogva olyau keresletnek Orvende-pere a pácéi kir. táblától helybenhagy Magftrorwi^on, irint a milyeoDek eddig
Neu áe Klein cégnek - £lbogen JL elleni pere jtoha. Erre enged köretkeitetni főleg az a k8-T i pácai kir. tábláiéi helybenhagyva. rölaény it, hogy — például ctak legki tönöbb e
__fajta mezőgazdasági gépgyárunkat emliiaük,—
az >EteO magyar gatdaaágí gépgyár rési vény tár
........, .. -------jjjftt tugntalii. 27-éo.
— Aegtl wedthelttea. Kaen eia alatt kősóit — legtemerifbb It lefolűeóbb egyetemes nép házi gyógyt»er hirdetéare — 1 olvaséiak figyelmét felhívjuk. * /!\',"
Néhány ji ctalddMi kSstokkstet tnuU agy a gyaauiaw — és a poigáii bMttv közel laké itr. vattw trt catlldbot a bljé l898/4-ikr,ia«é»ra teljee ellátásra I*lvéie»ik. Áa illető c-eléd lakcíme jelen lap hit divataiénál
t4í& 5—8)
IRODALOM.
- : - ~ ___TS \' O
Upaak • retelábsa liarrlrlrlt aeC-
vek, hpaek klaééjáaál: l\'ltekel Fülöp
kéa/iktrtlkedéeékts megrendelhetők:
- A Pallae Kap LaalfceMa (MHII lllMÉIH m TOt11 IT él »lk \'ifcat, t« UL KMat t. ii 8. Ileete) ea iHki. 14 ákrtval a ntiegbee, Boraaie, üulmiai,Hragoviet a Moateaegro \'és e baaaperae térképmellékletekkel; M iloSH "jSüig 16 ■ővegtbrtval a Bdléuy nfanyonatn -e-Brani vbon ktUön meUékletekkal. E két ttset a Bsáaci atváaeeltfl Utánnaágtg Mi! ■ • atvtetttttbb cikkek ktetl Mfeafitjtk a ktvelkasíket: tetaeT aivéasat (ér. PutaÍMTj, Blxonyitis (dr. Alexander Bernát, dr. Ktrackák, dr, Silbentaia ÖtvOi Adolf » dr. Hail Jaatetta) HiataaUia
■ (ét Wya Iliit), Barraertn, Jnd Péter (dr. BeJ««b f) BeMaet-{ér. Silberatein), Bulgiruraaág (dr, Boiditlc ívta éa ér. Itaageté Lajos) atb, A Fállaa wTr \'""l"lftlflk 1\' f" ktkakial é írt fcáeteekéel 30 ki, a aegwadalheté súiuae ktayvkanebüebaa.
- A Mánál király jól ailnrtlt legajaU lartkApél, kSstt a Mm OMlidi lafók* lcgiyabb 34. aaásia, aa Utal babiaoeyitt* ast, S u aaaaieyek aktnéliltaa 15181 mm aehea eleéekeaai. Tékki illaaaliérini ia-ifaa esé^k aa Itatkangviihaa; illának as érdakes tartaleeml, melyből fölemlitjük Tiasot Viktor hniioroa baesilyit ilun\'myi Kornélia sikerült fotdittaábai; Prém József „llogiiia" cimtt
aulat< melynek bár iriiaii raktára volt cséplőgépekből, sőt eteket gyártotta ia, kéwtméayeil a legutolsó darabig mind eladta.
EbbOl aaooban egyéb "tennlaágot ia levonhatunk. Kétségtelenül be vau agyanti tx által bi-aoayitva, hogy az angol ét cteh metőgttditági gépek\'mind nagyobb ikMMtlMge nálunk ée aa .a horribilit öuxeg, mely ea ideig a kDIflHdre "vándorolt^ most hazánkban marad. *
__Éa ai nem ia lehal oiátkép.. Elvégre ia gatda-
kOaóntégfink mindinkább belátja, hogy a haxánk-ban gyártott géiwfc lakább ialgjfkawafi|>kll!kl vannnak alkaímaava, mint axok, tmelyekel a költOldi gyárak késtitenek. _ A magyaromági gaadtiági gépgyártk köaűl különösen a leniemliieit vállalat egjnteo u| ile-a- gatdttági gápek éa aaakfitök — piacán ée nagy réssé van benne, hogy a Ktreele-tet a gaidakoaöntég kötött felébreatette ée őket mindén tovinitűkut rábeetélás-in^QOtéeével, gaOk-tégletOk ledeaésénél a baiai gyártmányokra figyelmesei tette.
mikor a gazda gépét váaároli, aem la-dott mit csinálni vele, ha véletlenül abban hiba
^g^F*lsikAtiiL Qd^fttL aag|a£ lÜ*Ü poflllltk t^rnr
»-!-. - kellemetlen helyáefből tna hamarosan kirántja a gazdát, mert á nevetett fjk/ áa egész ország-bsn mindenfelé állandóan otsió gépéssekel tart, ktkik minden portára benátnek, a hol agyárnak késiitményei vannak, hogy aa eeetlegea bajokon segítsenek. MunkakOaben stembáli meg a gépet hogy ax észlelő hibát, küaaitaák.
Ei mtr martban véve nagy előny a gazdára ét ennek a visszahatását a gyér ia nffe már íny nyira megérti, hogy helyiségeinek megntgyob biiátálffil. kellett houélognit, -r ho^y nagyobb mennyiaégben legyen k^pes előfllitani gépeit.
A gyár például az idényre már oly nagy mennyiségben készítette velügépeit, hogy a mu-
.......lotkoíó kereiletnek elegét tehessen, hogy már
a\' raaakbaa aiat talvakoa, aaa ia csoda, biaa magyar aaaá I insga eten körülmény által is abba a kedvező
latfjtM nikkelt ia kaniaiiativa e aeáai folytoaoa aael kedéartl taas biaonyaigot, a (akairöja aaa aiagéhlemaU pirtoliiaak, malylyal * aagyv kilaíintfg é laput felkarolta. kag ia iriaiali, nert a legjobb és legutinyosább kipM heti Jefak Igyikl. Bllaaiial Ata egósi ««ta í forlai; tél évtv 3 forint: aegynüm 1 frl 60 kr. Kbtaiayasiaakat Ír gyes kiaaaatve ktld e kiadíklvatal.
- nignlM felklvAe Daaké Pisle- ajabb aótáira. Duki Hala, a kedvalt magyar népdal aaarxé .oa\'köUB. ujabb, ilhtóleg eaaatal laeríbndö natlilak ktadtS&rá a 35 ÍV Ma ItatUi Tafaatia Uraty la picéi aaaeatkanakadö cég vál-lalkaaatt. — Etea baaafiaa rillalit méltán megérdemli a atgyír saa*» kadnit Mla\'T^t i irtoliaat, nrt baakó aeve-•Mg (araadit lytjt tm tleil, liugj ueta ej- aertaelkea ép «ly Jb magyar népdalokat fog nyújtani, mint eztt addigi kiadviayairal is tlkalaa veit babixoayiUai. A> általa asar aatt aapw aijiéalak káaul — Bár ia agáax aerag oraaég. aaarta al vsa tercedre, agyariat áaaklik aaeket épngy fi syaa f*t*^lms. aiat a bgaeapeyabb guiykőbaa, agy »i-
>oaaagra it aradatieigra aéava alig van leraaayképet vttálv iána. Aa elSflxatéai ár agy tgies évra yaoria 80 Aaatre 16 Ikriatbaa állapíttatott aag áa a ttaatek miadig aogjtltáia
gai
— t kaweaegyedl k aemietkéal hona h magtátír 1893. éti auguaatna hó 28-án ét 29 ikén a vilégkiállitáai épület Hoiundájában, a cs. éa k. Práterben, fog megtartatni._ A mag-váaar lárgjeorouta értelmében auguiius hó US ika Ausztria |e M orsxág, Poroszország, jSzásx-ont., Bajorország, W&rtenberg Radin, Francia-orsxág, Olátsorattg, Aagolortzág, Románia, Szerbia., Bolgáia, Orotiortaág, India, Éj ttak-amerika egyesült államai és Canada ara-táai jalaniéaeinak gabons nemüfk. ^olaivetétek,\' hüvelyes vetemények ét ttkarm. főlOtt, auguitut hO 29-ike pediglen Oxletekoek van szánva. Tekintettel a hiányra, mely ea idén itámos iájékon takarmányokban uralkodik, tt idézett jelenlétek riéüine adatokai a sxána t tzaíma-, lóhere atb aratta eredményéről as egyes termelési helyeken lógnak tartalmazni. Jelentkezések mtaOgaz-daeági termények aataaára Bécabeu a tömlő titkáraági irodájában (1L Taborittiise 10) lugtd Útnak el.
■heiyzetbe juthatott, mitaenni olceóbban adhatja áruját, mint bármely máa^hatouló vállalat A szár ét \'magitjlődésiV\'nigy belolyáteal van mag elvetéaé vagy tltt^rátta éa mi\'él meggyft-•zödtüok, hogy a tentneveaétt gépgyár TetOgé|)ei nemcsak felülmúlják, hanem lúlszárnyalják a hatonnemö. angol gyártmányokat, annak vetőgé peit minden gazdának jó lélekkel ajánlhatjuk.
Kin Károly.
&a »
T I S.
Vasűtl fttRitrrri
Iftnitea állomás.
Indulás I Erkesét
>< laaiatiirál | taaiaaira
i Mi y, 11 ;l|iil
S h>. v.1 6 07 regg. [Igy. v. S\'lgS ram.
2 06 d. u.Ím. v. ll iö d. «. $ {«?• r. 11 20 éjjal jta. w. II i»>#iai
DÍÍM !»\'• Oyjr^gfitt X » ttfrew QöCS ;at. v. 2 20 d. itfary- I N 4 u. SB\'ItM* r.i t tft 4 v. ea-Z,Oá Mfflf. Béctjtx. v. 12 46 éjjel tx. v.|l0| 15 este
m |gy. v 5 41 regg. ia. v. 4 10 ragg
v. 6 80 regg, ex. v. I 39 d. a.
íjHai. 3 s d. u. f. 10 86 eete
a jur. tt 88 éjtei ftrh » JO •ital
Qnimi K4 ragg, w. ». 1 t* é. a MIM [et. vq 2 j85 8 U. ia. ». Tl |84|*Í|rf-
— A Zacherlin napy elterjedf se. Miért van a Zaeberlinqek oly nagy elterjedéee, amely a maga nemében páratlan ? Meri a leghathatósabb it leg-bixtotabb etzköz mijwicnnomU \'kártékony ia alkalmatlan rovkr elpnutitáaára. Azonban eten pá-rtlltn sikere miatt tzámot utáazáanak van kitéve. Ép ez okból a vevő legyen nagyon it óvatos ée ctak valódi Zacberlib-t "váiáro\\jon, a melynek cttlbttttlan bizonyítéka a bepeceételt ttveg és a .Zaoh\'erl" név. Nyílva tartott, vagy papiroeba, tvtgy dobozba helyetett rovarport oem nabad Oetzetéveeiteni t vtlódl .Zaoheriin"-nel. A ki egytter Ztoberlint váiárolt, az itmeri annak ntol-érhetltn halálát ét ait fogja mondául barátainak; ,(\'iak Ztohtrllnl, ét noha te máe haatontalan, papírban, vagy dobotban árult rovarporti\'
Y
H1RDETESEK:-
6^6-18^.
Árverési hirdetmény:
Alulirt kikaldotl tir. végrehajtó u 1881. 4 LX. l.-ci. 102. §-a értelmében eaeokel kOabirré taaai, hogy a n-ktoiztai kir. i.-birótág 11168.11W4/M. számú végléee által Welaer J. C. áa Németh Imre n. ktniiati lakótok jtvárt, Oev. Haahó Aad rásné ttül. Ambrőzi Amália gyapolyl lakóa eltei 190 frt 24 kr. ét 848 lonnt 90 kr. tőke, ét ennek 1898. év nov. hó 16. aapjától náai tandó 6 taáaalék kamarai éa addig fliaamn 108 forint 26 kr. pérkSIttég követelée erejéig alna-delt kielégitáei végrehajtás slkalatával biróilag lefoglalt ia löl irt. 96 krra beetfilt 1 kocái fi
ágynemüek
ISM-lk évi lagaMM 8K 8Mk umfpjém délatka 3 érakar -
Németh Imre lakáa&o, továbbá: ugyanaz .aap d. n. Ml 8 órakor Horvát Mari lakáaáa 16 frt 90 krra beotfilt bátorok ia tgyebek, — igyiiu nap d. u. 8. órakor Ujhelvi Fereac lakáaáa 100 lorintra beotölt I kocti, ét ngyaaaa nap d. n. fii 4 órakor Toboly Victor ügyvéd hátánál 100 forintra becafilt egy koeaibo! álló iagóaágok nyilvánot árverés utján eladatnak.
Hely árveráeek a 6946-1893. ttámn kiktl déat readelO végzét folytén a helyiiiaéa, vagyis N. Kenittáa fenntebb nevetettek Itkáeta lag meglartatai ét atokhot a venni náadááeaók eaennel oly megjegytéaeal hivatnak mag, hogy aa érintett ingóaágok eten árveréaen, aa 188ÍV évi LX. t-oa. 107. S-a értelmében a lagMUM ígérőnek becsáron alnl ia eladatni fognak.
Aa elárvereaencp ingóságok vételéra aa 1881. évi LX.te.10S. § ában megállapitolt leltételek tterini lett kifiteleado.
Kelt Nagy-Kanittán, 1898. évi aoga^ai hé 14 ik napján.
BARCS GYÖRGY, *
(488) kir. biráaagi végrehajt*
Nélkülöihitlan mindtn hájtartáaban
Ifí - rMtfM káfé liévtl. — H~
Ami •UrlteWIJap ■jajtja, .k*T * Pé-
káré maÜ5*)>«t0, yiUwiot;ai árUlmM tiwta kivé kauaálatát wítoUa ,1 ffAlálft k*yM liltluiklK ii<iitfwÉÍ iiTglBÍwÍÍi Ilii láwíP h>« Tr<íllwBllnll«i «4iű pAélifc r Htüw
Jjphi ajáalkaéá «»taihrgyaff»afc ét kalafrt - -j I U«s*Mkl4l évakt4jaak! 7
Nagy-Kamima, rwármp,
ruuliiAi* é* ftarf r A, |í Alul Arubti btf-O0álÍM Má !»\'»«*
niUiU.t ni 0 M ii kMjm^U/ i • UcMttthb ural* iwU Ua tékk Utidail nlaailal »*■ MlwW! íptofótfj lafukaál. Ajáalvi va í báré U*Í0 Un^r. jEtml i fídkrt nátat! llá« Híi Éltei (Mákká At1 \' \' —i¥iii írnrl tr|irT-i *r wlvwi1
Clycerin szappan SÍSS^S
houkmt.
MóáS-Clyeeriju rs^ppui ^^^ Folyékony-Ulyperin kappan m®^ Toillete-carból^lyeerift wppn.
tr Jf W V \' \'
tíi^Cötíktitül rj.«ünsüiwmiii)jiiüiüitü wv-
China-glyflerin-ketiőes. - Glycerin erőm. ~ Töillette glyceíínstb. stb Kalodont C^mI!1 ,h°kví*"*au ; ;,n
f, 4, !• 4i IAtmi m áb klr. «4v. üMÍlUi
KOftttitfir ff^fe
RikUr Nifr Kiiluii Sftlivahi In TtaW, Rnaaafald Áttolj f Hlr*w ét KMii MaHaa éa Utfaar ét ftagtt Ml IT^fír hitéi írüli wtf
métom
Hirdetések
felvétetnek
Fischel Fülöp
kön yvk k edégében
Nagy Kanizsán*
Ilitek
-féle vasöntöde éé gépgyár részvénytársaság B t D1PEMTEI.
VAroal trwiii rákiért ^ jntkfkfcléf-^----<«>«fiwin tfj-
Gőz- és ]ArgAnyogápló-ké«attIotek
___Márno* alafl dijakkal kliQatatati
szab. Schlick# 2 és 3 vasú ekék
m4itl SCHMcá- ém VIDiTI-íélt
egyvaslíékék, tatajmivelő-eszközők, jalamíflt Sütíick-ftle mi Haladás sorbaTetoiepek.
MmáaíkiHliriAik, átráUk, *riém*im*k
míuiJeintómö ludatifl gépek. l>»é>U aatrikal ké*»> ktlé én MMrilinké mrmié féfk éa AkaaiaM gépafc aaálltiUiA mmI vaaalak atk,
áriak. illHJaékali lapaa ét kérawalfi. —■
Kl«a;«i IlMiéal ffllélalék.

i
alrtastaH vagy elgyangQli iMrronél (hwpo-tfnoiai aa aj ci. #a tnr* te(thulalMy:ot1 HktÜ mm Emra tuam vabatt, ktilaAlaata, f4*AÍIia ■allatt ártalmatlan, halamra aa irigarléal ki-lAró tfyáio m* (I. - Hlrnavaa tanárok aliamartf flfrlrrói p* lauaalaitabb orvoaí ajánlatna. — Tafjnaaii t«UyA|iyollak IfAiairataijtüak atrti ^rdak oiUfl) iJáol)lk baiAiiálitái* — Toaiftl ain|tkOld#R 6> owirnifolAa ntiikfart^. Tirtalum
ál •vállig ki óim Yéiiiiiő, ,
Dr. Carl Alttnann JJS/Jt1
Röpiratuk kívánatra im/yen é» Urm. kÜ\\tUlntk<
Kell Alajos-féle———~
(OLASUR)
íllKiIiíim puhi p»dló ^tltmirH^ — E|y n«(iy ptUcik irt
I fri üíi krujeitr. —kit ptltcak j 08 IrtjcaAr.
Vlaszk-kenocs . ^
logjobli l«|l|yfi9ftlhb ba«reiiiA*iaaf kamétjr padló siAmára, — Kgy ködö|
\' Ari (íö hr«ÍQ»Ar, mindanior küfcl\'íi \'7____1-fl
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán/
XA*KXW(CKXXXX»*KKXKXKXKXXXXKKX)
G-uit]a-lír és l^E\\ill©r
malomépltéSMt, fépv^Ax ém vMCntód^
BUDAPESTEN; üyár^ V külső váczi ut 70. szám. ntlKÜH é§ lyuka%(Ui otutMy.
Ajánljuk aa állal mik nyárt ott áá Ukbb mint 110 IHHI pél<láN)l»aN *ll*rje4t : TdiurtltrA kohkuly én bUkhOnynak a buaa ár|>k vany ro/w koaQli klváltaatáaAra. Trlaurak! a unlmak i buaa htt^üli klválM4i|aár«.
Inti H ArpftoMtAlyoió gép I a ttwly a magvakat uagyváguk Martot oaiUlY<>***t oaty vAlaaatékhaní
báiMlat iraktui« - Arjagyiéktk kivána\'ríi liimn ál bérmoiiuHnildatoál I -Umlf tiat)6k manfalalaKI kiHlv«ioiéiivban ráaaáiuluak. ~ UyArtunk (ovibbá vlaikartktkai,
taljaa maliimbarantlvaáMitial, tnil áa almi Orláatl ttialmok réméra, továbbá MaraaAmfépftkat a vaa An árnál m«ntli|lgo*AaAra AHS SÍ -8.


NSdy-Kanixia, lófltö. szeptember hó.
______ ^zgZ^^j^
TBÖjpimnr Htlad«0 Hk&taj *» kmidstén •"
ISKÖEAI [RTESITÍS
Ingyen r Mrm«iiv« uaMtt; wtT
Kiadja; F18C.N EL FÜLÖP könyvkereskedése és kőnyvkia#hivata|a.
Mi aaflJWtí te tanttgy iránt ér3ekM£ókij«k osen „trfosiWal* auvee ügyelmökbo i ajánlom- melyből tájékoaAet nyerhetnek a nagy-kanieaai tanintézetek meg-űyttaMTOt él MT gaek által kiadott i a jfafl tanévre gonatkogá órtesitáeekrőL Továbbá tortaliuaua iwUaaUkban bavaaaiakt tankönyvek ponto jegyiékét -
Tankönyvek táaárlágánáí-. toattoreky, licodok á> papírára aaflkségletek b«-ewiraéaábas ~ " if yg. finpdllá- it Ugjokh, hírnévnek inmit könyv-,
mlMwrikerwkodóeemet ajánlom, ahol bárki Megpontoaabban ós leginéltányoaabban xolgáltatik ki . á
A n. é. kOaflnaég becaen pártfogását tuítalettel kéri \'.
FISOHEL FÚLÖP,——
U«rtkmtkaU«, Ui|nfw<t|l, , Ité- éa
«)wl> raktára, >h)efcgléaaeH
>
A nagy kanizsai intézetekben bevezetett tankönyvek F1SCHEL FÜLÖP kflnyvltereakedésében azerezhetok meg legjobban
NAPTÁRAK:
L Iskolai értertftétok. 4
K. r. lOflymnaalum WN\'IM Un*v
I. ii /M tmirr* a érirdMá -ui|| >Kfl«ép-iakolal Randlartáa* ártalmában — MWplMllHír b6 hérom tíllft napién történnek, aaakat nmgtilflxlk auf, bú Kioltó naűlttln a lalvélall, tavlto áa pólló visa-gálátók. A felvétel aaabé|v*t a MvalkeaOk ~
1. A aOvandék eaülfti, vagy eaak ine|{bÍM>(IJiil klaératében jelentkeslk aa IgaiguUMágnál. a itt lai-
muta(ja u előbbi tanévről szóló iskolai bizonyit-ványat, továbbá kareasteM levelét, illetőleg azQletéai biioayítviayU, vfigTff orvoai Nionyitváwyt awiil, hogy mikor volt utoljára beoltva a milyen ertd* wénynyet Aa 1 oaatélyba eaak olyan növendékek vétőinek fel, kik étatök, 9 évét mér betöltötték éa ri|y a népiakola IV. oéitályárél érvényes bizqnyil-vényt mutatnak léi, vagy felvételi viaagélstoa Iga-\' ■öljék, bogy ax mnliteit oastély tananyagából mily képaatlaénal bírnak. — Minthogy egy oaatélyba 00 . tanulónál idbb föl- nem vehető, Mért a beírások elaő éa máaodi^ napján a helybeli wOiOk I. oaalálynt Jaleolkaafl gyermekei elflnyhyél biraak.
3 FetaObb Oaatélyba eaak aaon tanuló lépbot, kl i megoltod oaitálvban mindén randaa tantárgy bol — nem námilva Ide a aaépiréat éa tornáiéit — legalább ia elégiégea OkatélyaaM nyert.
II. Jmití tiitiffillutrq boorttlatnak:
I. Olyan e»y tantárgy bél bukott Urmtókr, kiket arra a tanári kár Ítélete faljogoaii, mely bOrálmáoy u lakolni blaonyilványban Juíeavef.van., <\'\'
Taaérak aagtéra — — — - -41
taaMék N \' «. «. m. ■ — m$ 5T -M
r«eH*att i" • - - • m.....aa—ünr : - - J»
T aaNM f - - - - - -Ja
Uéaytk », - -
Iwáiálal aaatár - . - - *-.ie Z
» atro-f a-f-é-r-t 111 U l.
IJM kmUrnUt bukottak kfleol ások, kik n i ff \'jnHitfiiF^r ffHgugalír*á\'rtl -^yfályt nyernak. Kun engedélyek iránti áárvényuk SO kroe bélyegéi WtTl » U lakolai Maua^UAiiyayal-liK sseratve a tankerületi löigaégfitOMghni intéiandök a juliua hrt 5-ig t gymeaaiiimí igasgatóaágluu nyUj-tandók be.
B, A Wr (mtArgyMl bukattuk közül uoobtn, kik ■ latin nyelvből vagy a mamiyiségtanbél kaptak elégtelen tárágyaik «gyihét; lóbabbá uiok, kiknek a viaeistbOi egv4ab4 isahályeiarp vagy roui Jegyök «an — habár űeak egy tárgyból bukták ia — javító vizsgalatra engedélyt nem kaphatnak.
ni. P6tÜ akúfálatra igényt tarthatnak aaok, kik betegig vagy egyéb foftlós ók miatt le nem tehénét u évzáró vizsgálatokat Esek jul. hó 10-ig. 4 tánári tnettttethw Myaeaedhglnak a jüvfl tanév. kexdetén tartandó jpótlé vlxagálaf megengedéseért. A betegség IgaaoUaára hatósági vrty hatMgilag mag* erteilell orvosi bizonyítványt ím a kérvénykét ríTől-lékelni -Apódé viesgálit osak taps vizsgák Mfit, Myért, valamint aJadtó-rlu^ŰkLért sem kell dijat flaéÓL : \' ll"-:
"* |V. A gymnaaium V. oextályába lépé tanuló sxü-Wje, vsgy gyámjá a beiraláa alkalmával kőlelee- aa •HulálylönOk elótt kijelenteni, váljon fia, iüelőleg gyámolüa aa HW0._évl_ XXXi l ár|a|mében a plffijT nfelvet \'avagy aa est pótló tantárgyakéi fogja e. tanulni
V. Tandíj fejében eg4u évre 12 Irt ftaetendö. Kaenkivül ások a tanulók, kik olOuOr lépnek u Intéaetbe 210 írt lOlvéteH dijat, - ai ének- ée aenetanér llsztelnldijanak tedaaáaára minden beirt tanuló — szegények kivételével —\' 1 Irtot, végre aa 4d Értesítő áa ilj. kOoyftáf oxlm4n szintén 1 Irtot flaeL • •... -,„.,
VI. A seülflknek vagy esek Helyetteeeinek kö-
ItfBWél* " klartl a tamilét arkfllraAa fflggg-
ilJII, ilihii HWimii ji ipjÉBiirt ajiiiiii iii
megkövetelni, begy- etyan seállásatféklól, kiknél a felégyWetet elégtelennek tartje, ai ifjak mégblihalóhb helyre vileaeeoek
VII. A tanulók óvakodjanak elrongyollott éa plHtpg iskolai könyvök beaaerökiéiöl, mert ilyenek el aam íngadtatnak
A kOeeégt polgári flu- éa leényiakola.
A tanalék babáaa auguaatua BOán keidédlk 4e tart seaplomber 2»lg, naponk4nt d. a. H érától 18 lg a U- 4a d> a. S órától Mg a leányiskolában. A javító- 4a pótvizsgák eaeptetnber 2-án tartatnak " íf e, k 10-, 4 i w leányiskolában.
A beiratAeoknAI a követkeaö eaabélyok, lógnak asem oíött tartatni;
1. UeiratAera a tanulók - — legalább elaO labea —ktltaleaek axülflik táitt jwmlvlsetfllk kíséretében megjelenni ée migukkal hoanl lereaiUerglókel (híH-Intóal biiooyllványukfi) 4a lakolai bizonyítványukat
t. Aa 1887. évi XXII. iórvénvosikk alapján , minden 19 ivat betöltöli taauló igazolni urtoalk:
a) hogy a legutóbbi 6 év alatt vádbimlOvel ajra oltatott, vagy
b) hogy ai qjraoltáa alól orvosilag famenteteti 3, A polgári iakola efafO osztályául csak oly —tiwnmn tt-\'H* fii, v föstefö ■ fi
al ai élrirtyl takolyé slsó osztályát jól végeate ■*(fr íMffi Mitetraaifrjttitrimipierteri -réndelétiét-kl^ adop „Ulaeltáa" p, l\'jwafj; vagy
bf a \'Mbek áa eiemi, Iakola A-ik oaalAlya asá-mára kiaaaboU tanlArgyakban elégendő jArtaaaága van a ezt (Ölvéleli vizsgálattal kimutatja (i- 1879; aiept. 12-én kelt mmiaiteri rendelettel kiadott Tanterv).
A. A polgári iekolábg lépő tanaié bármely nemietiaéghes tartoxik, kótelee a magyar nyelvet iá\' tudni annyira, hogy a magy*r nyelvi oktatásban iemwkadáe nélkül ráaat vaheagea,
X A polgári iskola bármely oestAlyába beve-hetfl minden oly tanuló, kiskoránál lógva aa általa kijelölt owtialyba beillik ée ex aaon oaaUlybnn meg kivéniaiö -«lókéesQltségrűl viaagálat ulján biaony-itgot len.
8. A ké^piaknláhöl pnlaárt lükulába való át- ■ "lépffi az I^MpBBá I8-6B ft4fl4. e«tm-aiatl kiaéoli miniaateri reüaui«í ártelméhen megtórténbetik aj_ - elsőrendű bizonyítvány alapján; b) másodrendű K-aonyitvány alapiáÍLí ha aa illető tanuló gymnaaium bair latin, vagy gőróg nyelvből, reáliakoláben rran«ia nyelvből kapott el^atelen oeslályxatot, de a lóbbt tantárgy bót legalább elligeégee írdeffijegye van. Aaon tantárgyakból azonban, melyeket u átlépni akaró tanuló a kóxépiikáfábáa nem tanait ée melyek a polgári iakola kéeőbbi oestályaiban nem fognak pótoltatni, felvételi vlaagálatot kell tenni; ba erre eiő-
kéaaUlve nem volna,.....az előkészületre ax orotAly
vizsgálat idejéig téijedbétő .határidő jMadtetík e~ csakie sikeres felvételi vissga után boeaaftató oes-
Udyvtngani.-- , ■ -■—■—•—<—---
0) Oly tanuló, ki a kflzópínkolában a latin,
j^UjLü^tiiW ^\'uMM^^Vt^imnWn felvehető a polgári,iakola-kflretkta? felsőbb oeitá-lyába aikerea javító, illetve felvételi vlxagálat alapján, dó ehhex a klr. tanfélügyelő engedélye szükséges.
d) Uly tanuló, ki a középiskola valamely jpax lályAt eredmónytelenfll ismételte, a polgári iakola megfUMő, BOT a" nniiilylben a fentebbi pontok leltét Mei nek ia megfelel) magasabb naxtályéha ia fiit vebetó.
^ 7. A folyétttíi-, pót- ée javitó vizsgálatok díjtalanok.
8. A
aaartnt 80 VPV
9. A polgári tlúlekola A aláó oastályAból lel-vtHali vuagalbi alapjai átléphet a tanuló a kósép-iakolába. ,
Hla A |M%ári IhHakola negyedik óeatályát bevégaett. tanuló, tir\'lkáklekuláhba akai átmenni, átléphet:\'
J \' , i) a laanéMpaaMbar—-----
>i\' b) kereekedelml iekolába,
o) köaép ipnríakolAbu, ■- - • (l) ax ortaágoa mlniaraja-lakotibá
e) a oa ée kir., \'valamint a in. kir. hadapród (oadat) iskolába. v -
polgári iskola1 egy-egy aaxlályábe rend-taninénál \'fóbbet lelveriql nem lehet.
tf a.k o UI trturfcfcfc
--U.A polgtri flflfafcolg hat osztályát betépett tanuló aiou koveuezo utak általi nyllvaf*
i) Atkatmntatkilja magit lllitm hliatfllötoffi ytt8U(j- gyakoriwkwlgra, a nam -kinctlárílag kaaalt ilrn, azámliáti híva-
póatai, Távlrdil keielöi aiolgála tatokra, a mlniaitertumoinál, fi
námlj páMligyAri, ftw
gyaaatáai ndól-, péna 4a adóöraégi, oohánybeváltáaí, gyártási 4a eladást, lolto-\', bélyegző-, 4a eóhlvatalok-mil a megyéknél eegéd 4a keaelöi áliomáaokra atb.
b) Ipari, kereskedelmid bialneitö-társulalitfcnál, pénziniáaeteknél. -,
12 Hm a 6. osztály bevégzése után m4g tovább Ta tanútól áSP; ád«sár á aiWtMUöafU TÚttr M káaokUtitflgyí m, TEjSr mlniattériumnak 188814*1 junlpe hó 1 én 81427.\' aaém alatt kall maga* rea •lAlfflllM kópOHt ■1 luilmégl éa állalurvuat közép* TfiSp^ba.--;—■",\' 1 ■" gj
18. Minden nyilvános- éa magántanuló n ín Íratta njknbnára} a tandíjon kívül l írt belratáal illjai éa i & krt aa ntaaágos tanítói nyugdíj átaprá M|nln« Mlae^nt. Aa egész évi tandíj vidéki éa ma-gintanulikra nézve 6 frt, a balybéli nyilvános ta n illókra néirt pedig 8 frt, mely a belratlakor lefl-\' aetewio. a láMfUUUlloi 1 OMCilnijélwt, rendkívüli tantárgyat, batt 1 frt dtj flzetéae mellett
\' lanulblUáki---■-:-^___
A tnntflj ttiutéer nini való tOlmentéa egyedül Nagy-Kanlaaa város hatóságát itl*\'1, ezért a ln)mnnléi iránti folyamodványok a vároa tok. tanácaáhos nyújtandók be.
-------^..balratáai éa magálati napok pontos msgtM-
táaáru annyival ta Inkább felhívatta a 1. szülők Ügyeimé, meri ar4ö§dbb jelentkeiö a kéaedelmét kellőleg IfOBfal nuin mdá hnwlé I limliilflanthii pasa vételik ÍM. — -i
A kflzaé^l eíaml njplallmMhan
A községi népiskolákban aa IH»»- ()4i tanévre a belratáaok kezdődnek : Augusztus 80-ikán mindig reggel H ófátój- U-lg, délulán 2r-á.lz éa tartanak szeptember 8-ig, 7-íaén „Venl Bátitífo »vtil a ianév uiegkodéee „ " ■ ■■
A mtilmili\'*. A nigyméltóslrfű vallás- és kóz-oklalásdg\'yi m. kir. luinlnzlvr urnák 1802. évi 87800.
a nsgyniéllóságu |»éniUgyl minlaater urnák pedig IHHtt. évi 29664 eaámu magaa reodeletftkket ktadott „lllttHlláitl\'fOk azerinl aa orsz. lanttól nrugdij- és gyámlrltéset kötelékébe lariozó népoktatási luniíi-. téaetékbé Jáfő tankélelgtek után hossájáfulás Qilmén évenként ét fjenként Ifi kr, baflaetéai kötelezettsége aa 1892—8. tanét keadetéval életbe lépvén, lelhlvalnak a t. aattlök éa gyámok, hney eaen 15 krajoaárokat a belraUaoknál okvetlen letíaeaaék,
A> Izrael httközeégl elemi polgári éa közáp-kereskedelmi lekola
A tanulók lelvétele mind a három lakóiéban aitguágiDi 80., 81, éa szent, 1-tó napjain d, 0.9—11, •téluiAu 8—6 óráig a következő nebályok azerint
történik, mdyjufpokon a javító vijeplatok ia tartatnak... . J^f;:\'
M ilmi tátotta h oaztthf«tÍ» aaon tánulók vétetnek fel, kik légliábl) 8 ée léi éveeek ée tOm u (illát aűtereaen eazközöltetett, mi tzOkaég esetén hltnnyltwánynynl igaiohMá.
A poMri uknla 1. osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik legalább 9 évesek és aa elemi ia-kola 4. oaztályát klplégitó aikerrel végezték, vagy lel vételt viaaga állal kimutatják, hogy a 4 oaatály Márnára kiadott tantárgyakban elegendő jártáartggal
bírnak. __,
A WemkiMmi M* 1 osztályába azon tanulók vétetnek fal ktk a lymnastnm. reál- vagy polgári lakola alsó osztályát legalább ttégaéget sikerrel végezték éa azt bizonyitványnyál IgŰöqák. A It ée 8 oeatályb^oly tanulók vttataak U, kik aa 1., illet. 2. osztályt ugyanezen, vagy vele egyenlő fokü azakiakoián legalább elégaégea sikerrel végezték.
. Ügy a pöljMI) Ibi (Űönüttn belépőjj nulók születési ís ulraollAn kw-nyitványt tartóznák lelniutatnL
I..HA ^lygal.i^ L^iiutnah , -1~J
"1) áz elemi és polgári iakólában azon tanulók kik legfeljebb 2 tantárgyból nyertek elégtelen osa-
"injöEHrir "". \' .
b) a középkereskedelmi iskolában, azon egy tantárgyból bukott tanulók/kiket erre a tanári kar Ítélete leljogpsil, mely körülmény aa iakolai bizo-nyiuányoa jelezve Vgan.
A két UnUrgyból bukott tanulók közül azok bocsáttatnak javító vlzagálatra, kik wre a megyei kir. tanlelüavelöaéalOl engedélyt nyernek ben en-gedélv iránit kérvények oO\' RroFESIyeggéT ellátva ée az lakobű bizonyitványinyal feieáeretve, julius 6-éig gg iggggg|fafg"»k bénykitaOdók " ■\'faiimi\'irtij nem bocsáttatnak javító vtzsgálálra aaon tanulok, kik az erkölcsi vieeletből, „kevéabbé azabályaaerü" vagy „rossz" oulályzatot nyertek.. ~ a) Éri tandíj gz elemi fluiakolában : helybebek réaaiáre Ifi Irt, vidékiek részére ft frt. — aa tlami Uátiyleköláhiül \'■ - -
1—4. out helybeliek rézzére 18 frt, vidékiéi
rémére 90 frt------ —J
6-B. ont belybeliek réaaéra 88 írt, niákUk részére 40 frt. - - ^
a polgári iakolábafi: ^ ■
hetybeliek réaaéra 92 frt, vidékiék réazére éO frt a köaépkereakédalml lakolákban i ~ TT oazlály tto frt, y. és 8. osztály 80 Irt.
A tandíj 2 részletben fizetendő, és pedig az 1. réealet a tanév elején, a 2. részlet fobrtiár hó flldjéh.
M Heiraláaí dfj aa elemi éa polgári íikólában helybMek rétiére l frt, vidékiek rétiére 2 frl ; a köátpkereakedelmi íakolában 6 frt.

UMliKr^rtUé*
EL H>yylranlinl iuUzotekbeu
hinüáit könyvek Jegyzéke
MM-M. Uaém
A hagyeareadtek l||jwiiliMtii
„** l mrfálp, <"t"\'
Heepeai l, Imiit ia iaekek "i.. ~ 1.40
Igrl köaip kati ................................-.40
Héa»jé naagy. nyelvtan L m\'-v* — ^
Magyar olvasókönyv L ... ..................1.10
BaapflTMk, latin ahklan ^ ,^. 1.10 j, " „ gyakorié ia olváadttafv latin
alaktanhoz ^ ... ~m~ .... J. 1.10
-w—Ba
Lultar Nf. közönságes aaámtan l-l. oast 1.10 I-andau-Wohlrab, rajtok) geometria i. ..> 1.90 Koaau Gyula rendaa. utlasz... ... ... •>. 1-— n^ttoaib . ... .., .,. ., .,.,....; —M
" -\'--■■" *CT ■
—1 i ———■
Maapaat L, Imik M éBBkflk ... „... *
Ródar, bibliai történet ... ;.. ... .
Iháaa-Barbarics, magyar nyelvtan ... Hmténtl J., otTMMMjok II.
fial ti. ..
MaepesiTóHi, >aMa iMllaa ... ... ... » * lyekörló és olvasókönyv a la
Un slaklanbos » ... ... ... ... ..
Némethy-Cserey löldrsjs II.... ... ... • ..]
Koaaa Uyoia, rendaa. atlaaa ...
Luitir N. kösönaégaa asámtan 1—8 oaai. .. Lnndnu Woblrab, rájlóió geometria II. ..
llajaiAmb , .- f..... >f. ... „
-Hl oatétf
Ék M inakak ... ... ------
? —M . 1.— . —70* — 1.20
1.90
Cm, 1.80 1.— -.W
Hddar A., bibliai történet Hiáss\'Harbarics. magyar nyelvien ... t.v Hsvoriayi J., olvasmányok Ifi, ... „. ... Nzepast-Tóth, latin mondattan ... ,r. Tóth K. latin olveadkönyv L «*. ... .......
Hoffmsnn M., nimat nyelvien I. riaa ->« Mangntd I.., a magyarok löi léuels, sin: ont. n. ttnhmldt, fíalktt ia flilkal inldrsjz 4m. Marki IjL aa oaalr.-magf.Jnkm. pol. fflldraja l ultar R, kösönaégaa saámtan 1-8. riaa ... i.aadau-Woblrab, ralaoló gaomatrla III. ... Itajstébl* föMadrelva M vonalzókkal allátva
• IV. eisfctiy. r - \'
Hzepaai Limák is inakak ... »,, <>. — l\'okornv K., esertartáatan m • l\'lntir K. atlllaatikk I. réas ... Arany Toldi magy Lfliir A. ... . Hsspssi Tóth, latin mondsllsn . Blaohar J., lalln olvasókönyv ... Hoffkumn M., német nyalvtan IL riaa. Vnaary K. világtörténelem, ókor • Jauaa Ily. Utrtinslmi allaai I. . J l<andau-Wohlrab, ra)aoló gaomatrla III. Moonlk-Klamaiik-Wagnar, algabra Holli H.. aa tavány- közét is földián alapv. Rajztábla föiaatreiva ii rajzvcmaltókkai ellálve
1.40
.-.70 1.60 -.70 — 80 —♦80 -.80 füű 1J0 140 1-
IKI — 80 1.80 ~JK> í,Ö0
— L---
—.80 1.80 1.90 1.40
1.80
V. ssslálf.
1.40 — 80 140 -.70
-.90 -.80 1.40 L— 1 40 1.30
m »—
140 1.90
»JO 1J0 •fc-
Hs«pa« I., imák M ánafcak ...; ... .: Wapplar A., a katb. agdiy lanköoyvw L risa. Névy L atlilsBtlka II riaa (saarkasstistanP OtfigoaL m«gyT balladát
Uvil T ab őrbe eoodlta liber XXI ol XXII.
ad Hart Maim .... ... ... ... Pircbaia Antoiogia latina ... ... 7.7 .«. Dr. Maprald gdrdg nyetrtan .. ... .... ...
H-S-& ^ oiva«) ... ... ... Haénrieh ft. daulaobsa Lebr a. I.aaebfh L
Vaaaary K, filágldftánat, kflaépAor ......
Jaoas (>t tOHiaslasi atlaaa L Maa \'-.] --Moonik-alamarik-Wagner, algebra ...
^ - . fi."" a. gaomatrla ■ ■ ■. Roth 8., növénytan alapvonalai ... Holnriob 0. Herder J. Cid (ieieainókiára VW.)
A tarts tt
Ssllasl Mdrka, Hsemeivényeá TukydklesMI JiimaO fk~wtfj. W. n-r m •
Df. JanMB (íow. gdrdg és rteiai ^régiségek .. -
.....-^r JL antújf.
Ssspesi L, imák is inafcek ............
Wapplor A., a katb, egily tankönyve......
fWvy t. liWtoHke .. -nr-~-.-. r,.-.
,, „ olvaamáoyok a rhetorikához ... ... hthakaapeari: Patdft. Coriolanoa magyarázta Nivy L ..; ... ... .....r-......
Salluatiua Jugurtha ed. Hartal M ......
., „ jegyzetek Jáooal-tOl Vorgillu/f Aeneiae ed. Flrobala I. köt. —.70 II.
Dávid lila CtoawBla Orstiocsa aetoetaa____
Dr Msywsld görög nyelvtan .j ...
„ „ olvasó VI. oszt ss. ... 1.—
Hatsrieh U. daulachaa lahr n Ifujiarh l IJQ Vasxary K, vllAflOrténBtr^kofe^ 7 , 7...- 1JO
Jauaz íiy., történelmi takolat atlsas III. itt l.flö
Mocnlk-Klaraarik-Wagner, algebra ... 8.—
„ „ geometria ..., ... 9.40 Lotter N isoreaáHil táblák é ... ... ...—1JO
Rolh S. állaltan alapvonalai .. ... 1J0 Heinrftb Gr; Hüipí balladák éa wmíKTOk -
I. II á -.70 .. ... ... ... ... ... 1.40 á l«f«( »yai* MfaM.
Januaó magyar írod. olv U.\'.....,.. ............1.40
tierib. görög vajjáa éa müvóazet... ... ... 1.— 1 lyomlay, Homeroe Odyasea íí, n.—1.10
Ceengery, Homeroe II1M ... ... ... ... 1.40
V1L mtdly.
Hzepeai I , imák M énekek ....................I.é0
Wapplor A., a katb. egéíy tankönyve III. r. —.80
Névy L, poétika ... ... ... .. ...• ... 1»—
,. ,, ulvaamányok a poillkáboa „. ... 1.70
Dávid - Cicero ..... ... ..... \'... —.80
SplilU Halamon. tiOrOa irodalomtortinet ... 1.40
Radó Antal, Ipblgemja Auliaaban w -m\' —.60
Calky (lergely. Antigoné lOIoaó könyvtár) ... ** V\'
Dr Fodor Léealó, Aa ábrázoló geotnalria elemei I.—
..VtirglIltiH Aeneie ed IHrohala 1. köt -.70II. k. —.90
j^aaőgerl Homeroe Odyaeaája ... ; 1,40
140
1.90 140
-.80 -.70 —.90 -90
.;■.........u——----------■---~tak T>r-t»i
lujiiiiiii^ ....._ ...................nj .......Ilii..!!....... _..__JZsZZUlL—\' ■ ■ ■ íi""7~~ ^ \' in
SíBmelvéoyik Harodotoe müveiből, magyar. I St^édWfljfyfk. ^
L_ fejt. ■> ... - -»• .»\'. —\' Bikoirfr P.ISöI magyar beuiélgetkek 1.90
Haunflk M- Deulnuhe* Uhr u, Uaebucb 1L 1.40 (rialtoa flv. amotlali an& nyriYtan t Mwhf poMkú (M4«wa r il iZZx^ln^M tgmay ISI épttf\'."2.80
Moonlk-IClamarik. Wagner ^algohra. ... ... 9.- _ Ollendorff Egan, eredeti angol\', ... 1.-
^ »_J*0"*!®* • l\'leia H. VüUeiAád. Uhrg. 4. en«L Hpraoha
t.ottar Ni aaoraanml tftÖtófeT^ Vsí" «. 1.10 . ■ 14 jj .. ^ .*,\' > ^ fcfiö-
Dr. Abt Antal. .Afrika ... ... ... -* * Kuk)aí engl|ache Áuaeprache & Grammatik 140
-Űíüí % W %„ Fkxmann: Handtuch der engl. a. deutech.
OWthr W. Hernjann u.i>o«)lhee ed. Ruhnebel —.60 gj^ ^prache kt. ... ... ...... 9 95
Híinrioh H. Hcfcfiler F. Wilhelm toll... ... -.80 Umbert Dr. éngUacMeutschea Cotivera\'á-
Uonabucfi... : .í.... ... ..." 1.96
_____..Ato Fr, Bgorlau franoria nyelvtan ^
Wnpptar A., a kath egyh története —.90-- é 1 Noét-Haaváryrfrsociie nyrivtan .-...- ^r
n.ríltfcy raagyantemi,tH^nTHERT - tutlő-hafa, mjgyarlraníaia nyelvtan akt 9.40
|_11. ... ... ... „v „. ,„ ,„•- „, 5,— - . lAhn Fr. franaQaiauhar Lehrgftng 2 r&z a —M
Q. Horalll Flaool opera omnia L li. Bartal • í Hugin L. a francwa oyehr rendn. tankönyve 1.80
kfilmnal ... .......:. ^ ____ L.. 1.60 •»* I Howi, frana. Converaationebnch ... ... 1.96
nitvld*PÍMdflr. MOmalvénjek \'P.nttm mflvelb. 1.- *• ijfe^\'f1\'\' fe ^^ a^KUh- Hu. « _ -
" Siimml. riMMllffllfik ttennliWiüHliir". v „.Irt l ollnndo\'rff-flflttdt; frana. (Irammalik L86
(tengeri J.. ffomoraá Hittan ... ... ... \'".«* " IM .....\' OUi Dr. Emil intni. ConvmatiotH ürtm-
"ffi^\'U Beuiyliee l^"i7EeiftaoR -- matik fctv. .... ... U. ^_ ... .J~a.i9
"\' BíbérV\'Mantold.^MjqyarroiiiAAny. történ. 1- Somogri E. otuz társalgAfi nfelvtan ... 2.—
Mocnlk-Klamarik-Wagner algebra ....... 9.- Sauer C. italieaiaobe Conv. Gramm. ktv. 9.19
.1 •• » geomatrla ... ... 9.40 H oiléhdorff-Ahn Oldal, olaaa nyelvtan ... 1.90
Untat M. aaumtiirt rthlttr--;...... ... . • 11 .Üt" f ssg: \' --~-r
Dr. ABl Anlat.Phygika ... ...... ....... • Wotita, italieniache Sprafíhe gbn. ..."190
l\'mier Imre, Pbyloaoph. Hropedeutlka i Mlektan —.70 ~ Hochwald, Auabild. in d. ital. Sprache ... 9.—
.1 .. . W .. logica 1,— FilippiP. A. italian. Lebrgangl.lL Curauak —M
llauer 8. Ipblgenia auf Taurto. (Jeleatrök Ura) —.00,. Ollendnrff. halién. <4rammaük m ... ilft
■ BBS*; .. ; _ „•___í—;---\' saötárak. - -------^—
l—lh o. Lotter M. kin kátéja ... —.60 BtoonB F. angot-magyy ia magyaf anfet aeé- .
III—IV. „ l\'dlly J. a kar. anyauantaty- W, 2 réaa .......... ......... ... 4—
__Wft IM4 F. ttanfíila-magyar ta migTirnfryrTii
Ijjsr y- "..1 ------ -a-f-afc- fcanit íáls___S2ÍWl fctTtt jir >v w> >»> . . ).u-\'...:.
láatan 7n\'-p.i ... ..,\' —.90 Thii)aut M. A. francxia magyar 4a magyar
V—VI. ,, l\'áliy J.,aaaentlráanakma|- trancaia aaötár ktve ... ..... ... 2.40
limertetéae ..\'. ... ... —.80 Bartal ^Vereaa, magfarlatin éa latin-ma-
VII. „ Fálfy .)., a kar. anyaaaant- (W aaötár „7 ^ m. m< ■■■ »" *—-
eaybás történet.............HohiJ> M. latin-matyar kési aaótÉr- ... tt:—MB-
~VIII.—,; milnnkf *. kerenat. hit éa 1 - Lengtél éa Haegedi, laün-matfar wótér -m—>»—-
arköluatan >« ... ... —.64 Dr. Németh Antal, magyar-latin aaötár —.75
\'. SSfí: aidö-hiLkat;-•48 ^\'\'ssÁ^t^ Í:S ~
klamaa I-ft...... ... -.96 Q^her éa Frtvhhoh, áaótár Homeroa két
. ... ,v .......... -fi eporthos ... ..r -
IU-IV. , Imakönyv L4vayT, görög-magyar aiöttr ... w ... -BO
, HaláaiN Mldöhlt. katakli- 8ol|4« él Silnnyai; görOg-magyar aaótár .„,
.. T? Il "- "" UallagiM. magyar éa német aaebeaótár l.éOktv. 9.—
- I\'entateuoh ... ......... —.60 " „iT.ii— . ....
. V-Vl. Imakönvv ...... ... -.46 ¥fl -Ítt J 14,-^
" .SShA?®"101^ oa Fogaijwi L, magyar ib námat aaÖÚr Ül \' 4.—
«- —> _ n/f. W\'^ai • • ... -26 „X» K. koahauittt nagyiMaö oöttr — t.»
■ hD\' ten \' Saabö Sallv. latin magyMaaötar......... 9.30
lörtánete....... ... ... 1.90 _.„„.. i.íi_ 0ka
- ^ ^tateunh-.ó- ... ... -.80 - » n magyar latin 4,------ 2.»0
VII—VIU, „ Imakönyv .......... ...-.46 ■ ■ .
Mohralner, bibliai ■emelvé* ,\' nyek I 1ÜK. ..\'. W> ••• t,— *
Iskolai Érts a i I i i,
A köraéyl ptlg Ba-t»k"láh*»
* /, OIMtSf.
i Mm. kalh, Egri kösép káté . . . «... ) i-\'Hh" kis káték i i i ) lar niblia Móaaa II íflnyvn 1 .
\' • 4a lltláu N laldóhlltani káté 1. Hoffmann M líifyír nfalvtaa , ,,. T
• • Magyar oívaaékOnyv I. réai
* > német nyelv 4e olvasók p. i» M. L\' Diana* F Kgyatsmss löldrsji ^V . . . . Komis űu renduerei Iskolái íiÖm? >. ,< > Maiinu 11. hmm wémlan polg t»k Mim.
M.^nllf.1 Néalrttail . . . ,
Itéth H a*vány, késet 4e ÓHdlsn wsmei
•"**» Növénytan elemal f . . 7"ín"l Vajda r. Magyar ál német saépirási minták Kraay J. Gyakorlati énaktan 1, , . . . .
—.40 -JÓ
— 4A >-.10 -.60 -M
— .NO 1.90 1.— ÍW
f-.HO -.10 -40
II ottiily
i rém. kat, Veespréml ssertsrtások . ,„,. ] evsng. Luther alt kátájs .... "" *" J iir. niblla: Móies It. könyve . .
I * e*Malá*»N. uidölUUAai káté 11.x. Hoffmann M. Magyar nyelvtan .... .
• • Magyar olvasókönyv II. r. , .
• > Német ayeto ée olvasók j), t. u I, Dienee H. Kgyetemes IWdrajs . ■ . »,. Koama Gr. rendkaarse Iskolai allsss ■ . \\ MiurHi it. Hiémtan T V . "TT" • • M\'^mk l.migyd Néaletlen .... . . Adámovlna, ábráaolé gaomstrli> i\'V V . Hélh H, Ai éllattan elemin , ^ . , . V«.|"tu I* magyar német Méyjrtwiliml^ Krney X flyakoHiiir wiellan I. . , ,Sj
-J0 ~M —,\'45 ~J0 —.60 -.60 —.80 í.ao 1.-1.80 1.— —.60
1.-~JQ
-un
Hittan
III, auláig.
rrtrn. kalit. Médaa nagy biblia . . evang. I\'llfy. A keraastény esenlegy-héa rflvld története . V , .
IHleblo evang ker, valléatan (lar. Iliblia Móses IV. könyve , , \\ » llalési N, ssldó hlltanl káté III. r. IháU\'llarlisrliM Magyar nyelvien . .,\'• << Holllffinit M magyar nlviuiókönjv Rt: rösr i » i)éinai nyelv és ulvaaékp. I. sa..l. fllnnan f. agyolemea léldraiiV" Kusma Ily. rendaaerea takotal atbua . , . Manrtta II. KöaOna saémtén >«» . . , , Ungyel H> HanrkeealA és gyakori, méréstan AdAuuívliii, éltráaulé guiimőtrla ■ . . . . Hélh Ki, ésvériylan wlemsl . -r—i—i ■ f -r
• a Növénytan . • • . , % , > , Vtrga <Hlé. magyarok lOrténata . . . \',. Ilr Sséll, életinentés és ngéisaégtan , , Vajda IV, inugyar és német saeplréal mlniak
• • rondlréal mlnlsli|)ok , ■ . • • Krnay énektan I. ..,..<•<• ,
LV. mtéht.
Hittan
( A kalh- és av. vall mint a III. esaL ? iar. Biblia Mésae VL könyve . . I , Haláaa N. /.«ídö hiti *kéU IV. r. Körbyei liyulat. IráJyUn ,Ju- . ... . Léit A. Arany Toldija i , . , . Hoffmann M. Ném. ny. éa olvasók p. L ss. ű. r. Dtsnm t.,\'
Ribéry.Varga világtörténet polg. lak. ssáoán H el már A., történelmi adaa* L réaa \'. . -Msurtts H. Kösöns. asámlsn . . ... . Lengyel H. ftserkssstd éa gyakorlati méréstan X. fixQU
Krnay énattan li.
-.46
-J0 -.60 í>—
1.— U0 1.80 —.80 1.40 -«0
Hittan
-<.40 -.10
.48 1.— Ü--.60 -.HQ 1.80 1.— 1.80
- .HO
-mi —.80 -ufiü -.80 -.90
— 40 -.10
V. íMlály.
r. k. Wapplar Kgyházlört diúbéiban ^ evang l\'álly S. A naaiiUráa OMgwa. . lar Zsoltár . . ... .... Caaaél Zildölt története - y Gyulai, irodalomisniertetO .\' , •
Kornyéi Gyulai, gyakori, irálytan . , . . Hoffmann M. ném. ny. éa olvasók, p. L sz II. RtlHtrv Varga.-vtlágtOrtémlem MÍV< iak. as. » Helmér A., történelmi átlaas II. réss \'t. Csiky K Magyar alkotmánytan . . , Luttpr, betttatámtan ... . . . . . . Veress V., Ot saán\\jegyU logarilhmiw tábla . Hollse>WlUingar, Könyvvitaltaa . , . . Kováea J. Fiaika .:. . . . , ... . .
» , Kéniiá 1. réu V . , .
Krney éneklan II. ,«\'.,,... 1." >
=»ft __io
-.46
1.80 —.00 1.-
l.«u —.70 1.60 —.40 —JO 1HÖ" — 90
-.ao
......TI. oüUly.
Hittan mint aa Olödlk outályban , . j.Uyulai H. Irodalomismartatd t . . . übakuapnare-l\'etűfi Curlulanua . ..—, Hoffmann M. Ném. nyl éa olvaaék. p. lak. aa, 1 It\'ibáry V. Magyaroriaág oknyomozó tört Kftrnyei-fiyulnl, Gyakoriali Mlylan u Luller Heldsaámtan .......
* Vererea, Ot ssámjegyQ logarithmoa-tábla Kovéoa J. Kémia f. 11. réaa . . . Hellar.Wltttngbr Kanpvvilallaa ......
Krney ínnklan II. • . .—» . £ .".
StgidMnptk
litaunly K. angal éa magyar bsaiélgotéssli - kéalltönyv*:\'??"?—:—«—r . - * 4 Ilallos (ly. vásárlónál M angol nyelv mag
tanulásira i ft ».. . . . < tlaspey T. angol táraalgáai nyelvtan . Ollandorff-tiandi engllsobs Gramatik l\'late IL Volíst. UhrgAig d. engUauhen < Hl*. 1. 1.80. IL........ ,
l
1.80 jmJNt 1.-f.-—.80 1,60 —.40 1.60 «»80
I.S0
1.60 8.W) 1.46
1.66
\' r \' T \'" I • k • I » I « r 1« iHli.
pj^Abo fr. gyak. franflilá ny<vt. L U. é»í, l-.8D~ •\' "\' iT" II. outilj.
q afirlíZcl ntó\'lt\'\'^ 1.K ValláeUn ^ ^^ ^^
| Oöwdort-Sitanuh, francaié nyelvtan V itt \' \' \' \' -\' ^
íltMto-ÍUr.InSny^íkOU. tJO SS IÍtöH£7ÍvII/ \'\' \'\' l2
í a tan Fr. Krtnitaiwherl/ohrf. 1. ILCoareá. -tó i^TJJÍ, 1 Ln I IfiO
II ^ísísss*; SS;
Ollo dr, L, Irana. Converi. ürammatlk yé. Ili "JJ™* \' * ? 7 \' V" ijí
floetil). Schulgrammatik d. Irana.Spr.yeé. JJ4 ^ g, ff ^ ! 1 : 1" í v
Klementar . . " \' \' Rjbáry — Varga, világtörténelem .rrrt-
Búo a LeUfadender deatachT 8pr I Bde 1J0 Traw L 4. ♦ £ . ^ .. s • r . ..
—£-émKt^^iiLlitoim^ 1-éO BUztOmE TTTTT. . . . ?
1 Ney r_ gyakorlati német nyelvtan;\'^* 1.80
_^ mamuii aL X naiitiii nmimmTtk—uio . _________—m. mtty.
/ 8itur C, M. ital. CŐDvérs^tíramoiaUk y«4. S10 , röm, katk.: Kóder nagy biblia . — ao
Boni italian. ConvemtioM buch , , . 1.15 vtuuun ámh , . . . . . ...
I Wotiti, lüűlentaűbe Sprtchá pb. It M \' tOO Nórák irály é« aurkezettao . . . . T 1.20
|püllpt P. A, ItBlteBn^gro^ilr^rr ^88- GHX J., EWI olvasokönyV-ée ft?«Waa --
\' ■ HjBWKtorir-rrthKir Itlllwi, tlMilMnttk\' Mfr* Rtbtfr -a Yarfa világtörténelem . r^v^fes^
•* ] {tomogyi E,, Űlaw táműi. nyelvtan . . 2-— HúdfaJyy = Sohneider. földrajz I. II. rész á. —..80
Jf HochwHid y flpfBBf^tff wwm i." ■■ , , • •■ -—■E- —
[ io d ital. Sprécbe . .,. •.• ■ • Hybár. vegytan ásványtan ée íöldt. ..........—.90
Hargitai J. horvát nyelvtan\'. if\'i. . hfiQ— Sebestyénné — Stetiria, háztartástan . . . —.60
Suppto, r^)«olé mértan ♦ .. ., . . .\'
\'■ \' • komu fty. ir.\'rewwjh iuih . . : . ."" j
\' bitirtk. ~ \' T Kmey énektan B. . , . . . TT^r . — jqq I _________________.......i—;__»L:__Húitömb . . ,V. . . . * . . .
HárglUtl 1 uutgyiue lwMl smbtaátát > . 1.60 __,„ ...
UlionA F, angol-magyar 4i m. a. uólár 8kt á. — i-^WMy\'- . " ~ q
Carrier I megy. franc. é«lramvm esötár& kt. WO Nóvák, költéaáeUan (-, <■...■ ; 1.30
Mólé. ii| <ftnc.-magy. é* maffy.-dráne. 4 Skt. ér— Grai német nyelrtan II. -r—r—r r . —^jo
Tbjbiút *. v >..- ,-r-Tir-i i 11 • * MQ "irMlifanfir, ifl-\' —jo
__l)Bllanl Mi ma«T. német éa n -m. aaebetöt. Ö kt. 1.40 Knváci, cailayászati lült^jz . , . . . k —Jjq
—. l#5Üj attiytf é» népet arttár | E 1^uppány Mámtani ftÜM | .. . .
^gBMBBBBSdSWWjjliF .Tft- \' liiiliiilieilli\'\'lVMIÍMIIn \' "*\'\' | jj _
Fogaraai I. magyar éi német Kőtár I kötet 4.— Ciapody ogészeégtári .\'. 7>\'V .«>- . . —.80
BabOe K. Köibaasnu magyaráaé asötár . . 1.60\' . Krney énutan 11 , , .. ,>• . . -y f", —.qp
Heyib\'a allfenwihee Kremdwörterbuch kötve 8.80 .. Vajd.ft.Mziiiír: lullUBlBUOlC1 . . ......—
yavttrt\'i >iaMá»^im||pÉ»4wiWF?iiai1 * ■ HaiiHwk—.\' . , , . ., , , ; , J..
\' 4 poifári laánylekolábaii. .^."r^- k kí,,á», flu,«ko,u»»\'
C oiMly I. Mtiált \' .
J | " "1" \'■\'.. n . | ni _.-.,. - \' "i \' .......4 \' -i ■ -----^-----
OöOi magyar Alit! éa blvnaókönyv- . . . . id
Valláatan M ^P kt.,é _\'. rM Mewr német ABC rr y v -i , . . . tó" „
ÍÍS2! ~ í6,Lr,,MJ.y"lJ?í\'i \' \' v\' U-omtUy
(iööt «t f, iötb magy*r ulv< l> • . < >- — r®* a * . .
Ural J,; német olvaaökönvv éa nyelvtani, r. >—.80 Egri elemi káté . ; r . . . .- . r 10
Haaöűvr Hclraoíúoin tar^a 1. *m. - —X) ikítór. At ll» WWW » . . . ■ • . . 25
Kommi Uy.. áll földrajzi atlaii í\'íVí-r Oürepír "Jrmtigyüt\' olvasókönyv ft tess
Suppéo, iiámtan I. IfiMl < . > • • •••■.10. (Uderér német ABC . . . ... .\' . , ^ . 15
, rájiolö mértnn . , \'»--. ^ ? . — J® Nagy fa. nyelvttni frUétto Hr , ^ _
<Mw állattan éa növénytan . . ;. • . .BO Aibbroe-Ko]>ei ikl. (támtanl példatár II réai .~1&
Krney j. . » • . . . >» . \'.\' • i^.ÖO JubáM P. migy. éa nétn. Qtemiráai mintalapok \'
Illőek II. Hadáé . . . .... . • • <0
_\'_
J.
# .... ... .________ \' ,-:-..... UfcaJ~ÍX
III Oiltálf.
Egri kii káté . . , 7 . r vtttt ^ 80 Hoder A. TtÜ biblia UgJM^?". . . 88 <itgpÉr± magyar olvMókdnyv Itt. réat ■ " Mdtrar Jf* dauTiüstiW tptitell R, HU. , . . M Ámbra* dá Kop<«:«ky uámtanl DÓUptdr III. . 4 15 Nagy 1i magyar nyelvtan IÜ—ÍV. om(i. u. . . 80 Jubáta P. magy. éa ném. Utanalráai mintalapok
II, kladát . ....... . . 40
IV. omtÁly.
Egri kit káté ^"Ti, 80
floder Ai kit-bibUa . . .». » • » P Uáaaár L fOldrajt IV. oaat. \'. ^HMpárfcWk oWaas-. ■ r.\';*\'r J Koima kla lakolai adun ■ - ,.•\',! i ■ ■ 66 tlyakprlall némtl Dytlvtan üI. -otaU tiAm. Ambrot-Kopecaky taémlani példatár IV. réta 16 Siertartás .. ■ . ...... _. „.: ^ . 80
JMagyt-L-magytr nyelvtan 1IJ=JE_p«zUta. .."..,. 10 Dobóctky L, gaad. ét kortfwoll fUzQtok 1. kOlvt 80 JohtuT. magy. éí ném. Blemlrttl mintalapok II. ktatfii " ; . . . . j -. -.-■■« dO
A kSxaégl elemi leányiskolában
♦ I. ont ily.
ttőOt magyar ABC: ét obatókönyv r-^f Lederer A. német ABC. . . .\' . , .
kr. 00 16
UjIIU. ,
Et*mg. hittan. ~-íf7"
HÍ. oMtrftfflUr bibHa tOrt .;-.--. ~,~:7\':V ■ 60 ÍMV. oeat. PáHT J."lulhée K. kig kátéja 80
........ SeyMkiíüywk,---■......__......
Egyház ónokkönyv .. ....... * 10
Hí} szavalatok "V-^ Í2 . i —
II. oiitály.
Kgrl elemi kálé . . . -r v > , ■ - -
ttrrrvrA. Ili bl&llá........... 16
tíitipér 1. Il ik olvasókönyv Tí\' V"!^., i\\ r\'r"1 W •l.nderer A német ABC .. < -. \'«\'• -t; -;\'••." . 16 Nagy Uiffiló nyelvtani gyakorlókOnyv II. oaat. ai. 08 Ambroa.Kopecsky tgámUini példatár II. . . . 16 Ntfhr f\' m\'íí Jfltot flunUmii tnltiltl\'pfik—__
-----ílrktodát "i i X V\' • \' W
.■r • • ifíio ri
....... \' I •- 111 imldíp "
i Kgrl elemi káté . r v -y •! \'. v. . "10 "Hadar A. kit biblia r~r ;v~v ;"\';rrf8
< iát pár J. Illik olvttúkOnvv . . . . 84
l.«><lerer A. I.etebiich II, ( . . . , , . 84
Ambrot-Kope<giky taámtanl példatár III. • 15
Ntgy Utaló nyelvtani gyakorló III-IV o. utm. 80 jáiáta H, jnagy, ée ném. Qtemirtit mintalapok II, biadáa . . . . ; . 40
\' IV. outdly.
Kgrl kit káté Mer A. kit biblia Uátpár J. IV. olvatókónyv litdertr A. II. Ii*iabuah ., . i ~ tíétpér I. (Oldnűa IV. oetl. tiámára . Kotme kit itkolal ailan . . , , , (iyakorlati német nyelvtan III. -ont, tg. Ambrot-Kopeotky aaámlanl példatára IV, » . natoiüjj In jimífáil ái kiüiámtl IlUfllok ^
Ntgv Utaló magyár nyelvtan III—IV. o.aa. . 80 Juháaa P mtgy. éa ném. fltemlrátl mintalapok II, kiadat .1...............40
..... , . . 80
■ .--r\' tioÜ^ 85 , . . . . *7í . 80 . . .84 . . 84 ~TT~85 . . 88 16
Ax lír köiépkereskedelml Itkolában.
L Oritdty.
Sr. Balaaaa J) magyar draaókAnyv I. . 1.60 Névy L. kereekedalmi laveletO . ♦ ; lJKt
_Dr. Soback B., német olvatókónyv T . . . 180 jr: Ufiigani d. fráiu. SprScbé I.\'« Z Éítve 4. kladát , , „- . . . .". 1.85 iféter^Htftigairiaiági Iflldraja Ir—7-— . ^.-t^ft—: Hangold L. világtörténet III. r, . . . , 1,50 B#ke M;, algebra . •». , . . . • —.80 (iregutt-Herect, terméezettan. . . ... ■ 1.40
IfrHélyl.Tnhnfgy, vegytan . .......L2Q—
Havat M. keretk. aaámtan i .\'^- , . . . 1.60 -Vereiw V. jogagülppl táblák -.——M Sebestyén J, kereakedelemltme kötve . . \' 1.80 Vgldá P. mintalapok magy. ée német. . —.80 Scbreiner M., Siemelvónyek I. . . •. /.. \'■» »,1.— II. Outáfy.
Dr. Halatta J Magyar olvatókönyv 11. rétz . 1 60 Névv L .kereek. leveleaO ....... 1.60
m; Schack Béla, Német olvasók 1L • L • 1.40 Kleibel-Balassa, A német ker. levelezés kézi-—könyve—..-. : r tM Fptter. Lehrg. d. Frarnt. Bpraohe 1. 8. ktve. h86 Péter J. közgazdasági löldrajz II. r. . . .\' —*80 Mungold L,. A magyarok története \' . . . "-JP
Dr. Béke M. Algebra ... . . . . --.80
Havas M. Kereek. aaámtan II. 1.80 III. 8.—.---g—
Vteea W» 4«ef>tHkttttai táblák » i t i ».. — HÓn fe Aa~eg*fszerfl és kettős kónyviiel tan-
•Sebeatyén J. JafWMldelmi isme kOtve . . 1.80 Dr. Herauut8.Amagyat váltótOrv. kéaikOnyve—1 fit) iTUUnger állalánoe áruitma ^ ■nr\'T". T \'"140— Plgtérr M. Himulgagdaaágtan . —. . 8«o Vajda P. Saépiráal minták . . . ... -.80-Sonreiner M, Baemelvények I. . . . , . l.«
.;.; III. amUUp.
Környei-ltoroa Magvár irodalomtörténet , . 8.—
Névy L. Kereekedalmi kvalaaO ; . . . . 1.6U
Dr. BchaolT B. Német olvaáókSnyv III. r. . —, Kleibei-Haltaaa A némát kareaked. levelegés — kééikőarva -» i « t -r . i ■ > ■.- ■1.60
l\'lött K. Meth. l-ese and Übungebtich . . 1.14
Plötz K Kurtgof. tyatem. Uram ma tik . . —,9fi
Ribárv-Mangold Macyaroraaág oknyom. tört. I.—
MuUchenbaobar A kereskedelem története . 1,—
Havat M Keretkedelmi aaámtan I(L r. t. . 8— Bún 8. Aa egyaaerfl ét kettőt könyvvitel tan-—béttyve MWta i i i V . i ■ ■. ■ .—8.80
Dr. Harm an 8. A magyar kar. jog tankOayvt 1.60
Dr. Pintóry a Nemaatgaadáeégfan . . « 840 Klllinger, általános árultme , . . . .8.40
—T
Al Israellta polgárt fiúiskolában
i riwMif
[WMWT i r 1 Móses IV. kOnyv* , . , . Hoffmann, Mimr olvasók, 1, , • Deme Károly, Magyar nyelvtan , Flmsrhaoker-Kárpáti, német nyelvtan .Janis Uy., dautachas Leeebuoh IV.
BUI. . "f~
Igenel, mártani náaletian ,
Uunfaitj-SohnaMar, WWiaja l, «
Kotme Öy„ rnndaseres atlass . . , iBllfwllljBirt^i » ■ .. Blrtahis, Knekló ábo f. -\'ír-,
QoM Mjliyiiwlf I Min v*.. . lUjitabla 46/68 cm., ktrentvonalió AH i\'i* 4a 00* háromszög, körzü .\' , .
II, OuMfr
Imakönyv i > ■ "t ■ \', , V y
Mózes V. könyve ,\' . . V
Hoffmann M. Magyar olvasó I!. . . Deme IL Magyar nyelvtan
-.46 -.45
— ,BO -.80 . 1.80 —.70
JL8Ű l-
— .78 1,-
JO —.80
Lwnyal B., saámtaa II. téaa 1. ttiat . -bÉngygl ,saaHA|É«. jfi gyakorlati mftrtan Koima.Uy, iTlagooá. földrajs n rendneres altass Maniold L, világtörténet pok. lak. (Ireguss-liarecz, termáesettan Harlalua. éneklő abc í, ,, • ." U08, raynymnta fcT . . \'. Hájstábla 46/68, tejes vonalzó és GO" háromszög, körzö ~ Vajda P., saépirási minták 12 H 1 « roadbw , ...
Jb
om,,
KUticbhaalutf-RárpáU német nyelvtan Jauss <ly.; Deuteohes l>eeebuch IV Atttroovlch, Ábrut*nnHW
-.46 -.46
gr -,80 1.80
*-.70
Moénlk-Schmldl, Számtan I/HI. ... •\', Lengyel, mártani néaleltan . . . .* . Hunfalry-Scbneider fflldraii II . . . . , Kos ma Uy., rendszeres atlssa . , ,, , Hoth 8. Aa állattan elemei , . . ., . 7 Bartalua, íoeklő abc I. , , . T < toll, Polybymnla I. ... , tl. , Rgjstábla, keresitvonnlsó. 08 cm., 46\' ál 80* liárumsaAgek, körző ....»,•..
—m 1-
l.Xt -.70 1.-I.— -.80 - .00
saám.
m, 4t*
1.80
ö .1.40 —.80 -.60
-.80
Ai liraellU elemi fiúiskolában , I. outíty.__
Nemzeti magyar ABf. és otvwOkOnyr 7" Hflller Kn héber ABC . ,,. r.
//.\' nmlily.
[m«knnjv
UhAMWtr
JmUafr........ » < 1 11
TflWBHT^ • . , . , , ,
lluffmann M., inagy. ulv. 111., ......
Deme K-. magyar nyitóim . . I . . , PUaehhaoker-KAipAti német nyelvtan r Jauss Uf., deulaohaa Leselrach V. . . . . Mofiulk-Solmildt, saámun I - III. 1 . . , Ungyd mrkááito éa gfakorlall mértan , Atláinovleh, ábráaoló mértan , , ,
Uoníilry-Schneider, Iflldraja III......
-KeaWa wrij- raüdaaeree tttlsejí ,—í , • Nangnld L, MagyaronaAg lOrténete . Rölll 8., aa áavl!)y~, kflsei- 0g földtan alimei „ 1 tmvéiijfUu alamal (a X-lk létévbéui 7 llartalba. 4nekl0 abc L . . . . , ,
(Iflll, Potybymnia L .......
llfljzlábln 4A/08, íqjos vonalaó, 88 nm., 46* 4s 80* háromszög, kÓraO , , . . , .
IV OuMy.
Iiiakönyv Misin
Arany ,|. Toldi, magy l^hr A. H. kiadás , Kflmyet (iyulai, IrAlylan ..,.<•• Jum (Jy., deuUehaa L<eaabu«ib V. . .
-Af>
m
-r.ŰO
—H6 180 -.80
-.70 l--,8n »,80 m-MÍ
-JK) - .60
~ÍT ,110 80 .80 .86
Dibfia, Mózes I, könyve . . . . *Radó V. magyar óWtnókfoy III. A kiad Uoronkai IL nyelTgyakodatok *Lederer A. német AUC éa otvasókQoyv .
111. 0utitf
imakönyv —. ." . "; . . ;—
Uiblia, Mézei I, könyve . vi"; . . . •Kadó V. magyar olvaaékOnyv III. 8. kiad. yeudl L néinei oiissékOii;> 8,
tr
4b 48 96 80 16
46
46 «
sx
Klingenborjt -II aM^BM BAIor8i rie Wmtinn, Zalamegye földrajza, Uoronkai K nyelvgyakorlatok IL . ,

» 40
IV, amUUy.
Imakönyv . ; , . . , . . . . "T . 7 46
Biblia Méaee I könyve ... 46
álladó V. magyar oívaaókOovv 4V. 4. kiad . . 80
Boronkai K. nyetvuyakorló B. <, . . , , 40
\'Mendl I, német olvaaékOnyv III 4* kiad. \'. . 40
Bén 8. deutwhei Spraohbuóh I. .... 40
Bákóoiy L lOldlrat IV. oaaL . , . . . . 80
Kogulovlcs M, Magyaroraaág £iii tárképe 7 r IS
Ai liraallta elemi laáaylakolAbaa.
L Mblty.___
MUller héber ABC ......
Nemzeti magyar AIIC 4a olvaaékOnyv
10 14
\') LsuJskk kla44«
to
t tit oi« i |jtU » M é a.
■ ......>, 11. auidly: j , >\'\' ^
l^itnyv < i • • • L l, •, • \' \' S-
Hadé V m»gyarliTva»3lffnyv |i; B.HBT . . w
Mrankal nyelvgyakorló II. out. ..... .. , . 80
l-adernr. német ABC. 4a olvaaóköny . . . .
FtWhs J náinvatéal példatár ,\',-. lg.
Egri dalnok l. ., . .\' • .•\'... «..V J * \' \' 46
\'. v....___iü.^ aulái?. :—. "
linakőnyv \'» • ™
Rqdó V. magyar olvaiSBnyv BIT & kiad. . 1. 90
Uotouluü, ay ■vfyakorlá 111. IV. óaat. ■ . . ■
Mcffdl L. liéftfflt n>i—okényy BT l-trtatfc ». 5 iO -
ftria 8 dmitaoh* Kprachbucb I, • • • ■
Fuohi J. uimvalétl példatár |1L 7 • ,■ . . tt
ftátorA 4a HolTmntit) Zalamagfa lOldraJii *~T . 30
M diM li i i "tt
V ■: ; ; ;r
Imakönyv , , . . v. i . • jTVvéW
LOw 8. biblia toriénál kötve . . . . . &0 lladó V. magyar öWMftkflnyr IV. 4. kiad. . . 60 Mwfff\'frt tryelvByakori* OM^aaakj ■ ■ .. j 40-Mandl L. német olvaaOkOnyv IV. 8. IlatT "Tv 90 Hűn 8 deutacbea Spraehbuch I. .\'.... 40
Kuoba J iiámvetéil példatár IV.......80
HMtóoay- L. tttklrttjK ÍVr_ . . ■ ,. . . . 80 KpiHiöt-l.V.;Tf\'\'V-is-í. ...ifi\'
T. OKtily.
Imtkén^—r i > 1 -» LOw t, biblia\'tOrt 7*7 T"rv.~r ^ Ha® VTTflyaaőkWyr T. "Vt 2 BW \' Komáromi i. magyar nvélvian V. VL\' Mendl I.. l^aabuCh V. VI... . . V" . Iliin K. (kutscliea ttpracbbueh II ■•.\'. -Fucba J. axamvetáai példatár V. r KákA^ay L. földirat V. ónk , . . ^ Lanp-uliorven iakolai atlaax kötve
vágy Kanna Qj. rendaaeree atlaaa Ballag! K, MaitvttrörazáVtörténete . ... T"*.
Altmann H eíemi UHMiMtnj*-r—;—r—t-t
Egri dalnok I. . . . ■ \'.
jib 60
70 70 00 JO .10 80
80 -46
Wi WSgmx
\'Imakönyv . ; r . . v--.——.— Fiurhar N. « zsidóit történje , . . . ttadé V olvaaOkOnyv V. VI. oaat 2. kiad.
46 80 75 =Sfe
jaBatX. \'Uáahuch V. VL -., •.zr^ixrr:- W ^ KrpnhfriHjfr II, ..... . 90
Kuchi J. BZánrretéai páldalér VI- . ~ , . U Rákócar L\'. földirat VE T~7~:". . ■ "90 Lange-Chervao lakolni atlaax kötve . ." . . HO \' vagy Koninüyt rendaaerea atlaaa 1—■
^nagr K. TBtyiroyagpwi<<iw» . . -,.-. "gft Kuttner J. Leitladen der Wellgeachicbte .... 70
Altmann M. lerméaaetra)a . . 88
llein K. terméazettan ; . \'•......, 88
Kgrt dalnok L . . . . . T j . 46
II. JTjil ,rtJl" -^tJW^pH ^M? ^K\'KfMfl^K Kfwf \'»<r«< «4T>+ |
RENPS!gBigBy=»g=: """-1 .-jSLi---\' " l kéfcU\'ZŐ rr%ódaxer\' szerint, I 114
a közép és polgári iskolák I. II. és III. osztályának | v S
■ x^aáta. 7 *"» B > 8
.y\'- IHTA *\' jjj
KOZARY JÓZSEF P
•kl kfisépUkolal tanár í B
- I M3RQIM ■\' \' \'" ■•- II
a közép és polgári iskolák I. II. és III. osztályának
IHTA
KOZARY JÓZSEF
•kl kfisépUkolal tanár
:— ,ÁRA - I KORONA.——
Fiachel Fülöp könyvkiadásában megjelent fankftnyvak.
j j:. U kzfilMWld ismertetése} § BATORFI LAJOS óa HOFFMANN MÖR §
m M javított kiadfaT • - „ ^^ " -~ihatátaita érteimében jjc
fi I .1. ... - - \' ir/S^L. ^ * ZtItnKgx J^tttatén J ® J
Wa«egye lak, E ^JOfg^^Mr ^ MtmM i9ttM %
f| blzottaágának 1879. •IJHuKl h.Mnál,tr. sjánltatlk. £
P Jt | tartott uléeében horott M ^ ^
1 ^ ll jf jov^et^a,ifÓld-ráj^ -^j]|
® SxTllőíöld. ém lcörnyélc lélxá.® (Sziil6földJ.»m»). ¥ m I A iomogy válrttigyél népiskolák III oaitálya eaámára. \' jfl!
IIL. AlOIIAl IIIIOI_ 1 I;
S • \' m klr< állami tanltó-képtó IntáMt gyakorid tslcplal tanító. j Jr
¥ MT IV-ik átdolgoiott ki ad ia, jjf
jffi ÁRA » 40 KBAJOZAB. fi
ZALA VARMEGYE
(a sztilöföld Ismertetóse)
kJ* \' "\'■•■\'. . .. ^V\'" !........+ .
BATORFI LAJOS ós HOFFMANN MÖR
határozata értalméban
e Zalamegye területén
Zalamagya >alt. késig
ÍM Iskoláknál leendő haaanálstra sjánltatlk
blsottságának 1879. évi fsbruár hó 10-én
Bevezetés a föld rajz elemaiba-
ex-CQöíöld ém környék lelxdca (Sznil£>földJ.»ra») A Somogy vármegyei néplekolák III. osztálys Máméra
m kir. állami tanlt4-kápá6 IntáMt gyakorló Iskolai UaltA
ÁRA - 40 KBAJOZAB.
¥mMr

xi
a iMMklMMk •Uaaurt és a asséll valta* és kliokt ■ kir ataiasSartass által lNé
T+
iiiitisi mm
»az elemi népiskolák számára
Ambros József és Kopeeiky Ferenci
hasonoilmtt mflventin átdolgoita, a
c^ktomyai községi elemi népiskola tanito testületé.\' ffirmiflV, -
füzet (I-aö iskola év)
11. „ (11-Ui öT~ in. „ (IlMk „ rg.U ml- u -mok u iíy<
-íj kr -.T^itr--15 kr.
V.
V-ik
- y
Í-X5 kr-
Eg3r«d.\\ll 3ogro»itott magyar Itladája.
ly w »rr 1 í\'1" - — \' \'-\'^X\'"*-\'-
A számos kedvezd bírálatok közül megemlítem a következőket: —4 -"f —fff\'r*7»4- aJú a. k. Uir*iáb*% a többek között az Ekáktómyal gteutt HÜfijÜjffl atntBUjto * által átdolgozott példatár. . . ■éflBr lefcltitBtélwn a la|)ibk elemi népiskolai
könyvek közé fog tartozni.
df. kín Áron a Néptanítók" Lapja 1890. decz. 28;ilny" to^r-aaám— oldalán ezt mondja: »A népoktatási tankönyv irodalom tarén a calktornyai tanítók áltál átdolgozott Számtani példatár a Irgjnbb. . .
Magy. kir. mtágos kBt ok tahin ta*ict\\ Jegyzék 470! az. Suppan Vilmos igazgató ur bleálata ezen számtani példatárról; • . Sem tudományos, aam didaktikai szempontból a könyv ellen nem lehet kifogáat emelni Kivált utóbbi szempontból ifaeJtaek mondható, mely a\'aoralkotáa körüli következetea eljárás, a feladatok szigorú fokozatoaaága éa azoknak caoportoaitása* tekintetében Mintául azolgálhat , . . Én ezen klválé berni könyvet T77T
engedélyeiéért ajánlom,* . . _ ■ \' -\' -
Kívánatra mutatvány példilnynyftl aaiveaen aaolgál
.. Tliohel FÜlÖp könyvkiadó hivatala Nagy-Kanluán.
tr
íj