Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.12 MB
2011-02-16 15:09:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
886
3589
Rövid leírás | Teljes leírás (299.22 KB)

Zala 1893 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

80. HSAM.
Xagy-KatiiEtia, Mopterober 3-án.
XXII, évfolyam.
linMmlril I rf-ltni Oltap-kta.
Ma laÉÉMftii JL&» •Wllml rMp a—alaaá aUaáaa klalita?!
IHaa«*altaa taaatlk «Mk l«*aart ka*
ZALA
•■ Politikai fa vegyes tartalmú hetilap. - —
KlaééllTttal
n»i>h (KM íww "**r
karaMtM.
Étin tm
li klíma
■Jmi íjuk .
nu
Natyadítra 1 koroM-W HlUfllísJ HMaUaak jatáajaaaa aiahutwk
—\' > ii
UlMMM MM klMMaak tlatsa
A Nngy-Kaaianal te dél —lil iiiktrikpiiniitM^ JL tkn^M^ \'M 1|M
delmi bgnk. i Nagy-kani«i«i -"h*\'ywy If-■rf1" t1 ktltT i lmm^U iafcawft|iénittr ~
hívitiloi kilzlönye.
»f|*>wilk Wagyliimhwáw h»tnlt4mi «u»»: resárnep.
BIHaaMaak, ralaaaiat a htrdaUaakn ronatkoadk ElacSal VUVp Uap-kacakaPaéha laUaaajkk


A2 iskolaév kezdetén.
(li.) Klbuo»uiU(juk\' minden e*itandóben áa i»koUáv«i,. illó, hogy üdvözöljük ia — Ha vilamely idóeiak végén hátratekintünk ü tétöfyt ITapftkra éa mérlegeljük a> eredményt, a malyöl botlik, nem fölöslegéé ■■
túl- néauak irgitaéget, idegen népek előtt gyaláaták a magyar nemietet, mai/ nekik mindent jiitlatort, — veHlk mindent meg-oeetott.
A him éa nemeetiiég mereteiének terén I világ egy iikolájánek nincien olyan fon-toe Eivalá*a, mint a magyar iikolának é«
irt^\'lflK kptáatáu aUthbce vetni agy, pillán igy n magyar taniténak —pth
táat éa elmélkedni ama oélok Itilött, I* ma Iveknek eléréaét —» mindnyájan annyira
AlmííJíítT~~
Nm kiflsinyUiMló dohig c» nálnnk Ma-gyirornágon, a hol annyi gaélliuaó, «ll«n--tetea éldeli állje utj/kt ■« egységaa. alapon való nemaeti fa|lódéeiiek. mi lObb, mikor a netniet azt hiszi, bogy mo»t itir aa egiaa aoron uk\'k indult h» hIiIímm munka, * a nemietiaégi törvény oltalma é>) védelme alatt, mely minden uemaetiaégnek bieto-
éptll, a\'melyén majdan mindenki iel«k» ■etl éa nemaetieégi különbióg nélkül lerakhatja álduiatiit, mint a megyar baaának bQ fla, a magyar nemeetnek M polgárit, a kinek tenni máa vágyódása ninoaen, — minthogy a boldog hazáért éljen ée ba kell haljon, de 1>oldoguláiál mindenkép aló
mordiilimuia: akkor ékltkii ^,ÍY»Í üji """g, lölOrtet, idegen, gyUlt)!núvt hangok rewig-jg
Nem aa iameretek kisebb-nagyobb meriy-nyirégéneh köiléiéról van itt aaó. hanem
a nemzeti neveiéiről,\' non nebb és ne tHaiwbb értelméba% ■. maly s honi erkfll-oiökben gyOkefytk, -»»-■ beOattMn minden-máat, a magiét mtndgnektölöU aserati, éa ebWI 1 mutethgl tüpl&lja.- jellemét1, et" kttloaél, baoavigyA\', A munka irinti aaere tetef, aa ömetlen éa nemen idealíimnnt.
Habér ai utolsó évtisedekben. megaea-potadlunk, kevesen vagyunk még*, a nyu-keveinn> a ai-
ténelem fonalán, hogy a>! uralkoa&ai létjog itt ebben a haléban a magyart illeti." Átbtaa erfii nemaeti u lapra taniiá»4t « gyö-kereateaee mieg tanítványai mivében a paza iránti méretétét, a nemaet iránti ragaaeko-dáaát hogy mindegyik növendék egykor kinn a magyar áljameeamének egy egy frpoHtohí legyen.-
- De legyen egyeaeramind- tiaets er-ktflcni éraéa prédikátora ia\'. nehogykéaflbb megtéveasthetO legyeq éraéeében, gondol-kodiaában; Aaért iparkodjanak lerakni * aétíárd jellem alapjait. Mart a haangaég uralmat Itttxetel- magának, a nem ia titkon ■ bujkftl, hanem emelt fével uflitlinhfldiby h meréaúégévef\' megdöbbenti \' aa egyenea i\'ilon jártlt.
A nemaeti neveléa a«ük*égeaeégét aokan éa pokraór hangoztatták már; — de teatté caak akkor válhalik,— bi énnek t^dyéiAt
kotmányoa élattlnk ít-ik tiaedében nemae-tiaégeink ép oly távol állanak tőlünk, — mint-annalu elfitte, a mit anrJU koyiábbá lehet emulálni, mert eaf a néth...