Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.21 MB
2021-12-21 10:07:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
17
94
Rövid leírás | Teljes leírás (46.33 KB)

Nagy-Kanizsa városi ipariskola
értesítője
az 1889-90-ik tanévről.
IV. évfolyam.
Közzéteszi: a tantestület.
Nagy-Kanizsán,
Nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában
1890.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA VÁROSI
IPARISKOLA
V mr
AZ I8Q9-90 IK TANÉVRŐL IV. ÉVFOLYAM.
KÖZZÉTESZI: -A- TA.NTESTTJLET.

NAGY-KANIZSÁN,
NYOMATOTT F1SCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1890.
I.
A nemzeties szellem fejlesztéséről.
Hajdanta minden tanításnak a központja a vallás volt; a vallás kedveért tanították az olvasást, ennek kedveért a nyelv tant; sőt még a számtani problémákat is a bibliai eseményekre vonatkoztatták. De minél jobban áthatotta időfolytán a privilégiumokban részesített városok polgárait a szabadabb szellem, minél inkább terjedt a műveltség fent és alant egyaránt; s minél inkább felvirágzottak az ipar, kereskedelem, tudomány és művészet mint az anyagi jólétnek is eszközlői: annál inkább érezték szükségességét egyes államférfiak oly iskolák felállításának, melyekben az előadásokat a vallásos szellemen kívül a nemzeties szellem is áthassa.
Hogy mai napság a nemzeties szellem felébresztése minden népiskolának egyik legfőbb feladata: arról meg van győződve mindenki.
A népiskola levén felébresztője a nemzeties szellemnek, az ipariskola, mint a népiskolából kikerült növendékeknek ismétlő iskolája, kétségkívül a nemzeties szellemnek fejlesztője és meg-szilárditója. Ezen iskola egy jövő iparos nemzedék sorsára döntő befolyást gyakorolhat ; mert ezen iskolában már oly növendékekkel állunk szemben, kik néhány rövidke év alatt kilépve az életnek küzdterére, számot tevő munkásai lehetnek a hazának. A polgárok hazafias gondolkodásmódjától és az élénk alkotmányos érzettől, mely tiszteletben tudja tartani még a legválságosabb napokban is az alkotmányos intézményeket, függ igen gyakran egy ország sorsa.
Vájjon mi telte nagygyá Hellást, boldoggá Albiont ? Mi tette a világ urává Rómát ? Az a mi ezek nagyságának főrugója volt: a hazaszeretet.
A hazaszeretet hozta létre a szabadabb szellemet ; a szabadabb szellem hatása alatt fejlődtek ki a tudomány, ipar és képzőművészetek, mindezek pedig hatalmas emeltyűi lőnek az anyagi jólétnek, tehát még az anyagi jólét is a hazaszeretetnek egyik eredménye.
Ha tehát Anglia boldog, ezt csakis népe hazafias gondolkodásmódjának s nemzeties szellemének köszönheti elsősorban.
Nagyon természetes, liogy ilyeneknél a haza, a közügy semmivé törpül.
x*

A szülők egy részének túlságos realiszticus felfogásának tudható be az, hogy midőn fiaik az életbe kilépnek, csakhamar a materialistikus irány hiveivé lesznek; s midőn aztán rosz szelle-mök már mindent feltárt elöltük, elvezetvén őket gyönyörtől gyönyörhez: beáll a nagytokú anyagiasságnak és erkölcsi léhaságnak következménye : a közügyek és a haza iránti közönyösség.
Minthogy az otthon legtöbb esetben csakugyan megfeledkezik nemes hivatásáról; a nemzeti szellemnek a családban való felébresztéséről és fejlesztéséről: illő, hogy az iskola, még pedig (mivel a mulasztás itt az iparos osztálynál legérezhetőbb) első sorban az ipariskola végezze azt a magasztos missióf, mely hajdan Rómában a családnak missiója volt. Ép azért hasson ipariskolánk oda, hogy a szükséges ismereteknek közlése mellett a növendékekben az alkotmányos érzet is megszilárditlassék ; hasson oda, hogy növendéke nk már jó eleve megtanulják azt, hogy mindenben és mindenek előtt, a haza üdvének és boldogságának előmozdítása legelső és legszentebb kötelességünk.
Ha ezt teszi iskolánk ; oly társadalmi osztálynak vetheti meg alapját, melynek szorgalma, ügyessége tőkéje s lelkesedése hazánknak, nemzetünknek csak javára lehet.
II.
Az ipariskolai bizottság.
Elnök: Babochay György, polgárrhester. Alelnök: Nucsecz József. Jegyző...