Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.35 MB
2021-12-28 11:20:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
12
84
Rövid leírás | Teljes leírás (54.44 KB)

Nagy-Kanizsa városi ipariskola
értesítője
az 1892-93. tanévről.
VII. évfolyam.
Közzéteszi a tantestület.
Nagy-Kanizsa, 1893
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
12884

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI VÁROSI
IPARISKOLA
m
AZ 1892-93. TANÉVRŐL. VII. ÉVFOLYAM.
KÖZZÉTESZI
A TANTESTÜLET.
NAGY-KANIZSA, 1893
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 12884
A hazai iparfejlődést előmozdító tényezők.
Hogy hazánk lakóinak jóléte biztosittassék, szükséges az iparnak fejlesztése és felvirágoztatása. A hazai ipar fejlődését jelenleg különösen előmozdítja az u. n. iparszabadság, mely a czéh rendszer megszüntetése után léptettetett életbe.
Az iparszabadság szaporítja az iparosok számát; előmozdítja a hazai iparosok közötti versenyt, s végül minthogy a verseny befolyással van iparczikkeink tökéletesítésére s minőségére is: kitűnőbb iparczikkeink számára meghódítja ma már a világpiaczot. Az iparszabadság életbeléptetése óta különösen a liszt, tésztagyártmányok, a faipar terén: az asztalos munkák, párketek és hasonló faáruk részesülnek kitüntető elismerésben a külföld piaczain.
Iparosaink qualificatiójának emelkedése is lényegesen elősegíti a hazai ipar fejlődését.
Nálunk eddigelé hiányzott oly iparososztály, mely nemcsak saját érdekeit igyekszik támogatni, hanem sokoldalú képzettsége által édes hazánk iparának felvirágoztatásához is hozzájárul. Művelt iparososztályt az ipariskolák hivatvák nevelni.
A iparosiskola, mint uj intézmény, még folyton küzd a kezdet nehézségeivel. Az alkalmazott tanerők a kedvezőtlen viszonyok folytán néhol a legjobb szándék mellett sem képesek oly összhangzatosan nevelőleg hatni a növendékekre, a mint az óhajtandó volna. Az iparos mesterek nagy fokú közönye, melynél fogva azok nem igen törődnek tanonczaik iskolalátogatásával és előmenetelével; az iparos tanonczok korlátlan szilaj-sága, s a tanításnak az esti órakban való megtartása mind megannyi motívum arra nézve, hogy a kívánatos eredmény fel nem mutatható. Nézetem szerint: mindaddig, mig a létező viszonyok másként nem alakulnak, teljesítse legalább a tanító az ő missióját örömmel; hasson oda, hogy a növendékek ne csak ismeretkörüket bővítsék, hanem hogy kedélyük is képeztessék: az értelmi, kedélyi és erkölcsi képzés együttes hatása bizonyára megtermi szorgalmunk nemes gyümölcsét. A hazai iparfejlődést az ipar kiállítások is előmozdítják.
Évtizedek előtt iparkiállitások vagy egyáltalán nem, vagy csak nagy ritkán rendeztettek.
E kiállítások czélja az, hogy ipari törekvéseink fokozotabb mérvben érvényesüljenek, versenyre buzdítván iparosainkat. E. Illés László, az
1*
aradi országos kiállítás alkalmával, mint a kiállítás végrehajtó bizottságának titkára, katalógusában a következő szavakkal méltatja az iparkiálli-tások rendkívüli jelentó''ségét: „A reánk nehezedő súlyos viszonyok késztetnek bennünket arra, hogy keressük, kutassuk helyzetünk jobbulásának eszközeit. És a keresés nem nehéz. Mig előbb homályban tévelyegtünk, rnajd itt, majd amott véltük feltalálni bajaink orvosszerét: az a fény, melyet a fővárosban és a vidéken megtartott iparkiállitások árasztottak szerte e hazában, fclvilágositotta még azokat is, kik eddig nem voltak tájékozva, hogy a munka realitása az az eszköz, melylyel felküzdhetjük magunkat. Erőnk igazi öntudatára csak Budapesten ébredtünk, az 1885. évi országos kiállítás alkalmával. Iparunk és termelésünk amaz eredményei, melyek ott egybegyűltek, olymérvüek voltak, hogy egyszerre önbizalmat is adtak, a már-már csüggedőknek."
Az eddigelé megtartott iparkiállitásoknak erkölcsi haszna tehát főleg abban nyilvánul, hogy általok meggyőződhettünk arról, hogy hazánknak is van immár ipara, ezenkívül pedig képzetlenebb iparosainkra azok kétségtelenül buzdító hatással voltak. Minthogy az iparszabadság nálunk immár létre hozta a versenyt, s a verseny folytán iparczikkeink minősége is javult; iparosiskoláink pedig, melyek egy értelmes iparososztályt hivat-vák létrehozni, — mindinkább szaporodnak, s iparkiállitások is gyakor-tább rendeztetnek; bátran remélhetjük azt: hogy hazánk ipar tekintetében a közel jövőben a nyugateuropai államok színvonalára fog emelkedni !
Adja Isten, hogy ugy legyen!
Ábrahám Gyula.
— 5 —
II.
Az ipariskolai bizottság:
Elnök: Babochay György, polgármester. Alelnök: Nuesecz József. Jegyző: Németh Jgnácz. Gondnok: Knáusz Boldizsár.
Dr. Bartha Gyula Dr. Benczik Ferencz Bún Samu Ebenspanger Lipót Faics Lajos Fischl Pál Dr. Gerő József Györffy János Gutmann Vilmos Haba József Halis István Hegedűs László Hoffmann Mór Juhász György Lengyel Lajos
Iparhatósági
Löwy Adolf Matkovich Sándor Miliálecz József Dr. Neusiedler Antal Plihál Ferencz Plosszer Ignácz Bécsey György Dr. Bothschild Samu Sallér Lajos Dr. Schreyer Lajos Dr. Szűkíts Nándor Tóth István Tuboly Viktor Varga Lajos Venczel Bezső
megbízottak:
Lusztig Zsigmond Permeszti István Sárközi Kálmán Metz József Dans Szilveszter Fürdős Lajos
Farkas József Pichler József Szalay János Schveiczer József Miháli István Kohn Lajos
Sölétormos Géza Temlin István Tancsits Ignácz Totola Lajos Francsits József
III.
Tantestület. S<ffYf3. -
Ábrahám Gyula, népiskolai tanitó.
Erdősi Bálint, népiskolai tanitó.
Lisztner József, népiskolai tanitó.
Papp Miklós, polgári iskolára képesíteti, rajztanár.
Tóth István, népiskolai tanitó s igazgatói teendőkkel megbízott.
Venczel Bezső, népiskolai tanitó.
A tanítók mindegyike osztályában — a rajzot kivéve — a többi tárgyakat maga tanította.
Tagok:
— 6
IV.
Tanterv.
Előkészítő-, kezdő- és haladó-osztály.
Osztályfőnök: Lisztner József.
írás, olvasás. A betűk megismertetése az irva-olvasás alapján; olvasási gyakorlatok a Gönczi abcéskönyv szerint, nagyobb részénél egész végig. — Számvetés: fejbeli és a négy alapmivelet 1 — 100-ig terjedő számkörben.
A rajzolásból ugyanazok alapfogalmai, melyek a szabadkézi rajz tekintetében, az iparostanulók első évi tanfolyamára kiszabattak.
A. I. osztály.
Osztályfőnök: Tóth István.
1. Szabadkézi rajz: Az I. osztály tananyaga: az egyenes és hajlitott vonalak összekötése, combinatioi, görög és mór stylü szalagdiszek előállítása.
Mértani rajzolás: Az eszközök megismertetése és használási módja. A pont, vonal, lap és test általános nemei, graficus előállításának módja. Egyenes vonalak alapmiveletei és mérése, két vonal relatív fekvése, a kör-húr, átmérő és sugár. A szögek mérése, másolása és alapmiveletei. A sokszögek tulajdonságai és szerkesztése.
2. Olvasás, irás, fogalmazás 2 órán. Az elsőfokú ipariskolák első, második és harmadik osztályai számára Dr. Gyulai Pál-féle olvasókönyv. Elbeszélések:
a) melyekben lehetőleg iparüző személyek szerepelnek, feltüntetvén az iparosok közti kívánatos jó tulajdonságokat u. m. munkaszeretetet, pontosságot, becsületességet, mértékletességet, takarékosságot, erkölcsi tisztaságot, a törvények iránti engedelmességet, hazaszeretetet, békés indulatot s megelégedést stb.
b) Az iparosok által feldolgozni szokott állati és ásványi terményekről, különös tekintettel azok ipari feldolgozására.
c) A hazai történelemből: a magyarok őshazája, a mai hazánkbani költözködésök Árpád vezérlete alatt, Géza fejedelem, István keresztelése, koronázása és uralkodása, utánna Péter, Aba Samu, Endre és I. Béla, Szent László, IV. Béla alatt a tatárjárás. Nagy Lajos, Hunyady János mint kormányzó és Hunyady Mátyás mint király, II. Lajos, a mohácsi vész és a pórlázadás stb.
d) A hazai földrajzból: Magyarország nagysága és égalja. Magyarország terményei, Magyarország lakosai nemzetiség és vallás szerint. A magyar nemzet. Az ipart és kereskedést előmozdító eszközök stb.
e) Az iparos tanulók kötelességei tanítómestereik iránt, illemszabályok a háznál, az iskolában és nyilvános helyeken.
Az olvasmányok tartalmának felfogása s igy az ismeretlenek gyarapítása mellett törekedtem őket rávezetni a nyelvtani ismeretek elsajátítására, nevezetesen: a mondatok megismerése- és szerkesztésére, a gyökszók kikeresésére és azok egymástól való származtatására, ez uton a helyesírásra, továbbá a beszédrészek megismerésére és a szóragozásra.
— 7 -
Fogalmazás: az elbeszéltek utáni fogalmazás, nyugták s egyszerű levelek fogalmazása.
3. Szám- és mértan, heti 2 órán. Az egyes s több nevezetüekkeli négy műtét és a tizedes törtek.
Az elemi mértanból az egyenes vonalú idomok területtana.
B. I. osztály.
Osztályfőnök : Venczel Rezső.
Ugyanaz mint az A. I. osztálynál.
II. osztály.
Osztályfőnök:Erdősy Bálint.
1. Szabadkézi rajz: a csigavonal és elipsis. Jellemző levélidomok rajzolása természetről és stylizált mintákról. Egyszerűbb és összetettebb sikékitmények folytatólagos rajzolása, a görög, római, román és renaissance kor stylfajából, a stylfajok jellemző tulajdonainak bemutatásával és népszerű magyarázatával.
Mértani testek, u. m. : koczka, hasáb, gula, henger, a kúpnak távlati rajzolása szabadkézből, a perspectiva és árnyéktan főbb elveinek s szabályainak népszerű magyarázatával.
2. Mértani rajz, síkmértan. (Planimetría.) Az ellipsis, a csigavonalak, ovalisok és néhány más fontosabb és gyakorlati alkalmazást nyerő görbe vonal rajzolása.
Két egyenes vonal, az egyenes és sík, két és három sík relativ fekvése. Az egyenes szög a síkkal, a lapszög, a testszög (triâger), az ide vonatkozó legfontosabb tételek, különös tekintettel az ábrázoló mértanra.
Tömörmértan. (Stereometria.) A szögletes és gömbölyű testek nemei, összeillősége, hasonlósága, különösen a hasáb, gula, henger, kúp és gömb.
Olvasás: Az olvasókönyv alapján taníttatott: történelem, természettan, továbbá a magyar alkotmány, polgári jogok és kötelességek ismerete.
Fogalmazás: a levelek és polgári ügyiratok fogalmazása, p. o. számla, üzleti hirdetés, nyugtatvány, ellennyugtatvány, vevény, kötelezvény, jótállás, felmondás, bizonyítvány, szerződés, átruházás, téritvény.
Számtan. A négy alapmivelet közönséges törtekkel, a viszonyok, egyszerű- és összetett arányok, társaságszabály és tőke-, kamat-, százaiékés időszámítás.
Mértan. Területszámitások : a négyzet-, derékszögű négyszög-, háromszög-, szabálytalan négyszögek és sokszögek-, szabályos sokszögek- és a kör kerülete és felületének kiszámítása.
III. osztály.
Osztályfőnök: Ábrahám Gyula.
1. a) Szabadkézi rajz: Folytatólagos gyakorlása a sikékitmények rajzolásának. Bemutatása és rajzolása mintaszerű régibb magyar szöveteken és hímzéseken előforduló ékitménymotivumoknak.
Mintaszerű domború ékítményeknek, valamint figurális mintáknak körvonalban és egyszerűen árnyékolt rajzoltatása a haladottabb növendékekkel, főszmintákról.
— 8
Folytatólagos gyakorlása a szemléleti alapon való távlati rajzolásnak szabályos mértani testekről, ilyenek csoportozatairól és egyszerűbb építészeti jellegű tárgyakról (oszlop, talapzat, szekrény, forgó teslek stb.) körrajzban és egyszerű árnyékolással. Emlékezetből való rajzolás gyakorlása. Egyszerű sikdiszitési tervezések a feldolgozott tananyag köréből kiszemelt feladatok nyomán, b) Ábrázoló mértan.
I. Vetülettan.
Bevezetés. A pont, vonal, síkidomok ábrázolása, homlok, alaprajzok és keresztmetszetek,
II. Árnyéktan.
A leggyakrabban előforduló idomok és testek saját és vetett árnyékának szerkesztése. A megvilágítás intensitásának alapelvei.
III. Perspektívák.
Az axonametria alapelvei és alkalmazása. Perspektivikus képek előállítása a metszeti mód szerint.
2. b) A humán és a reál tantárgyakra vonatkozó tananyag az olvasókönyvben foglalt olvasmányok alapján tárgyaltatott. Olvasókönyvül használtatott a Dr. Emericzy G. és társai által, az első fokú ipariskolák III. osztálya számára kiadott kézikönyv.
a) A hazai történelemből fölvétettek a kiváló történelmi alakok, igy Árpád a honalapító, Szt. István és Szt. László, IV. Béla, I. és II..Lajos; az események közül pedig főleg azok beszéltettek meg, melyek a szereplő egyének akaratai elhatározására kiválóan döntő befolyást gyakoroltak.
b) A földrajzból: Európa geográfiái helyzete, alakja, kiterjedése, vízszintes és függélyes tagosultsága, folyamrendszere, égalja, faunája és flórája. Lakosai nemzetiség, vallás, foglalkozás és műveltség szerint. A közlekedési utak közül: a főbb csatornák, vasúthálózatok, hágók és alagutak ismertettek meg, egyúttal Európa nevezetesebb ipartelepei is.
c) Számtanból: Az idegen pénzek átszámítása, a vegyitési szabály mikénti alkalmazása, a négyzetre emelés, négyzetgyökvonás és köbreemelés.
d) A mértanból: A területszámitás és a szabályos testek felületének és köbtartalmának kiszámítása.
e) A könyvviteltanból megismertettek a növendékek a főkönyv számláival, az árukönyv és a nyersmérleggel.
f) A természetrajz és vegytan köréből megismertettek mindazon ásványok, melyek kiválóan az ipar, vegyészet és kohászat szolgálatában állanak.
g) A természettanból elméletileg kifejtetett a delejesség és villanyosság tüneményeinek fontossága a tudomány és gyakorlati életre nézve.
— 9 —
Órarend.
Napok Tanítási órák Előkészítő, kezdő és haladó oszt. A. I. oszt. B. I. oszt. II. osztály III. osztály
Vasárnap d. e. 9—12 10—12 d. u. 2-5 írás, olvasás, beszéd- és ér-telemgyak. Olvasás, földrajz, fej- és jegyszámolás, irásolvasás mértani rajz Olvasás, földrajz, fej- és jegyszámolás mértani rajz Szabadkézi rajz Szabadkézi rajz
Hétfő s
Kedd 7—8 8—9 írás, olvasás, nyelvtan, fej- és jegyszámolás olvasás, nyelvtan és fogalmazás, irás, fej- és jegyszámolás.
Szerda 7-8 8—9 Term. rajz, vegytan és természettan, mennyiségtan
Csütörtök 7—8 8—9 Olvas., nyelvtan és fogalmazás, irás és történelem
Péntek 7—8 8—9 Szabadkézi rajz Történelem, irálytan. mértan és könyvviteltan
Szombat 7-8 8-9 Történelem, földrajz, mértan és könyvviteltan

2
-10-
VI.
Nagy-Kanizsa rend. tan. város
községi ipariskolájának 1892—93. tanévi bevétel s kiadásokról
szóló kimutatása.
Bevétel 1419 frt.
Kiadás 1757 „
Mutatkozik hiány 338 frt.
VII.
Jelentés a lefolyt tanévről.
Iskolánk az elmúlt 1892—93. tanévvel hetedik évét töltötte be.
Az elmúlt év szeptember hó 2-án tartván szervezkedő ülését a tantestület, melyen ugy a használandó tankönyvek, valamint a tanítási napok és órák is meg lettek határozva.
Az osztályok vezetése az előző évhez hasonlóan megmaradott. A tantestület — különösen a napok beosztásánál, — az előző évet követte, részint a tanítómesterek érdekeit tartván szem előtt, (pedig az iparosok egy részét igy sem sikerült teljesen kielégiteni), részint pedig a tani-tási órákat nem egy időben egyszerre; hanem osztályonkint más-más napokra véleményezte kitűzni, azért, hogy a fegyelem könnyebben fen-tartható legyen, nemkülönben a tanitási órákat is 7—9-ig megtartotta.
A tantestületnek eme intézkedése jóváhagyás végett közöltetett a tek. iparhatósággal, ki azt jóváhagyó tudomásul vette: nemkülönben jegyzőkönyvi kivonatban a megyei tek. királyi tanfelügyelői hivatallal is.
A beiratások szeptember 1 -8-ig tartattak, ez idő alatt beiratkozott 150, a hó végéig 200, november hó l-ig 250 és ápril hó elejéig 328 tanoncz; e létszám fölülmulta az eddigi összes évi létszámokat; de csak számban, mert elméletben a sok akadály miatt nem tudta megelőzni.
Szeptember 9-én összejöttek az összes beirt tanonczok egy osztályba, a tantestületnek nagyobb részével együtt, hol nekik a szabályrendelet miheztartás végett felolvastatott és megmagyaráztatott. 10-én a tanitás kezdetét vette és kivéve a sátoros ünnepeket, mindenszenteknapját és a farsang utolsó napját, szakadatlanul folyt egész junius 25-ig.
A beirt növendékek a mult iskolaévi osztályzatuk, vagy megvizsgált képességük, és a magyar nyelvbeni jártasságuk szerint 5 osztályba osztattak, u. m. előkészitő kezdő-haladó, A. és B. I-ső, Il-ik és III-ikba, és pedig a kezdő-haladó 42, az A. I-ső 82, a B. I-ső 60, a Il-ik 96 és a Ill-ik osztály 48 növendékkel.
E számok és osztályok említése akaratlanul is tollba adja a gondolatot, mily örvendeztető volna, ha az osztályok szerint elősorolt összes tanon-czoknál azt lehetne jelenteni, hogy a tanonczok kellő időben beiratták magukat; rendesen látogatták az iskolát és mindenféle eszközökkel elvoltak látva.
- 11 -
De sajnos, 6 év után is rendetlenül iratkoztak be sokan, és nem a kellő időben jelentek meg az előadásokon, jó nagy része még az egyetlen könyvet sem szerezte be, a többit úgyis a tek. iparhatóság engedélyezése folytán kapja.
A tantestület évközben minden hónapban megtartotta ülését; a rendetlen, esetleg pajkos tettű tanonczokat megfeddé, ismételt esetben megdorgálá, különben a nagy többség mindenkor kielégitőleg viselte magát.
A mulasztásokat hóról-hóra a tek. iparhatósághoz beterjeszté.
Az iparbizottsági tagok is időnkint el-ellátogattak az előadásokra.
Hálás köszönettel emlitem meg, hogy az ipar- és kereskedelmi Minister ur ő Nagyméltósága az alsófoku ipar és kereskedelmi iskoláknak 400 frtot kegyeskedett engedélyezni.
Az évi záróvizsgák, a munkakiállitással együtt a tek. Iparhatóság által junius hó 24—25-ére tűzettek ki.
Az ipar kiállításon 71 tanoncz vett részt 78 tárgygyal és 453 különféle, szép kivitelű rajzzal; közülök nyolczan pályázati díszoklevelet kaptak.
Sokkal több pályázó s tárgy lett volna, ha az idő kedvezőbb; reggeltől fogva egész d. u. 1/43-ig- esett az eső, és csak azután tisztult ki!
Az iparkiállitást nagy közönség látogatta egész délutánon át.
Az ipartestület részéről kiküldött bizottsági tagok voltak: Takács József, ipartestületielnök, Samu József és Knáusz Ferencz, alelnökök, Viola József, Halvax Frigyes, Hartmann Ignácz, Kovács György, Huszár Antal, Hell János, Dattler János, Hartmann Károly, Mesteri Ferencz, Schapringer Izidor, Bognár István, Szántó János urak.
Iparbizottság részéről tek. Knáusz Boldizsár ur.
Kiknek szives fáradozásaikért — az iparos tanonczok nevében — meleg köszönetét nyilvánítja a tantestület.
Az érdemsorozatban előforduló rövidítések magyarázata.
Református: rf., izraelita: izr., evangelikus: ev. A hol a név után vallás jelezve nincsen, ott római katholikus értendő.
Erkölcsi viseletre nézve: szab. = szabályszerű, k. sz. = kevésbé szabályszerű.
Előmenetelre nézve: elégs = elégséges, elégt = elégtelen, dicsér = dicséretes, félsz — felszabadult.
2*
— là _ VIII.
A tanulók névsora és érdemjegyei.
Előkészítő kezdő- és haladó osztály.
A t :i ii ii 1 ó Mulasztóit órák Általános sorozatj Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege j igazolt
Andris Lajos Szabó Károly köteles szab 21 _ elégs
Bencze Károly Szűcs József csizmadia szab 21 — elégs félsz.
Barbarics István Hell János czipész jó 10 — jó
Bedenek Lajos Schaller Lajos kőmives szab 22 — elégt
5 Balogh Ferencz Bognár István kályhás szab 5 — jó
Csizmadia Lajos Grácz Antal kosárkötó'' szab 12 — elégs
Csizmazia György Torma Lajos asztalos jó 2 — jó
Czerián Iván Schável János lakatos jó 2 — jó
Dobos Károly Schaller Lajos kőmives szab 9 —> elégs
10 Emmer Lajos Csillag Béla fodrász szab 31 — elégt félsz.
Farantai Sándor Schaller Lajos kőmives szab 10 — elégs
Fatér Lajos Schaller Lajos kőmives szab 8 — elégs
Glavács István Szeiler Gotlieb czipész szab 7 — elégs
Góber József Németh Mihály csizmadia szab 25 — elégs
15 Godinek László Szatler Károly festő szab 24 elégs
Horváth József Pupp László csipész szab 19 elégs
Káráfiát Lajos Babics Antal czipész jó 12 —• jó
Kovácsics Ignácz Günzer Sándor asztalos jó 7 — jó
Kovács Sándor Hlatkó János szabó szab 12 elégs félsz.
20 Magyar Imre Heckenberg Al. asztalos szab 27 — elégs
Meskó János Bám János szíjgyártó szab 68 — elégt
Molnár István Szánthó János kőmives szab 3 elégs jó
Magyar Károly Magyar Ferencz csizmadia szab 18 —
Németh Ferencz Schaller Lajos kőmives szab 10 — elégs
25 Németh Sándor Hilkenstadt Istv. kalapos szab 24 — elégt
Németh József Knáusz Fer. bognár szab 19 — elégs jó
Ofenbeck Vilmos Fischl Fülöp könyvk. jó 24 —
Pethő Ferencz Szánthó János kőmives jó 2 — jó
Pásztor Vincze Kovács György csizmadia szab 27 — elégt
30 Pácsándi András Takács József csizmadia jó 20 9 jó
Szokolics István Tóth József kovács jó 26 — jó jó
Stróber József Szabó József lakatos jó 5 —
Tollár József Schaller Lajos kőmives szab 15 — elégs
Totta Tamás Czizmazia Józs. czipész szab 13 — elégs
35 Török György Freund Károly czipész k. sz. 27 — elégt
Tompos János Hoch Fülöp kovács szab 16 — elégs
Vinhofer Vilmos Stepfánek Alb. czipész szab 58 — elégt
Vojkovics György Schaller Lajos kőmives szab 4 — elégs
Vimázál Venczel Fischl Fülöp könyvk. szab 39 — km
40 Vinczek Menyhérd özv, Rosenfeld Simonné czipész jó 33 km
Vukics Lajos Vukics András csizmadia k. sz. 14 elégt
Zsezse Mihály Szternácz Fer. csizmadia! szab 6 _ elégs
- 13 -
A. I. osztály.
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete 1 összege I | igazolt
Antal Flórián Dans Szilveszt. asztalos szab 96 54 elégs
Ács Ferencz Horváth József csizmadia k. sz. 51 11 elégt
Ánhálczer József izr. Zápletál Ign. fodrász szab — — elégs félsz.
Bajdán Lajos Vokoun Antal hentes szab 30 30 elégs
5 Bali Károly Topolics János csizmadia k. sz. 63 26 elégt
Bencze László Mersits Ede czipész szab 77 33 elégs
Brinner Gyula Mersits Ede czipész k. sz. 120 7 elégt
*Budánecz Géza Stepánek Béla czipész szab — —.
Buza Zsigmond ev. Feuchtenberger János ács szab 64 14 elégt
10 Czindrics Lajos Tóth Mihály ács szab 45 18. elégs
Csek József Izsák János csizmadia szab — • • mh.
Datler Lajos Baierl Ferencz hentes szab 29 10 elégt
*Dávidovics György Miltényi Ign. czipész szab — —
Ditrich Gyula Hartmann Kár. hentes k. sz. 27 13 elégs
15 Farantai Gyula Sallér Lajos ács jó 75 72j elégs
Gáspár József Hirschl Antal szabó k. sz. 64 16 elégt
Gill József Wajdits József könyvk. k. sz. 95 39 elégt
Halkrand Ferencz Simon Pál czipész jó — — jó
Halász István Baierl Ferencz hentes szab 12 10, elégs
20 Harrai Ferencz Keller Mátyás czipész szab 50 33 elégs
Harzsa József Vokoun Antal hentes jó — el. az ipart
Harangozó Ferencz Weiser János géplak. szab 137 65 elégt
Heffer Gyula Veisz Bernát szabó jó 50 50 jő
Heckenberger Gy. Hlatkó János szabó szab 102 20 elégt jó
25 Hilcz József Hartmann Ign. lakatos szab 27 20
Horváth István Zelenák Antal kőmives szab 77 27 elégt
Horváth Lajos Horváth György Schei József köszörűs k. sz. 59 49 elégs
Sárközi Kálmán bábsütő jó 52 52 elégs
Kahn József izr. Berger József bádogos szab 108 10 elégt
30 *Kedmenecz Andr. Csillag Károly asztalos szab — —
Keizer József Keizer József czipész k. sz. 45 13 elégt
Kercselics Ferencz Tóth Mihály kőmives jó 25 25 jel
Kelencz Iván Szeiler Gotlieb czipész szab 36 29 elégs
Keszler Fer. izr. Földi Antal bádogos jó — — jel
35 Kohn Gyula izr. Berger József bádogos szab 96 16 elégt
Krucsai György Tóth Mihály kőmives jó 95 29 elégt
Kuti Antal özv. Mittermajerné czipész jó — — elégs félsz.
Langmár István Torma Lajos asztalos szab 6 6 elégs
Lasits István Weiser János géplak. szab 90 52 elégt elégt
40 Schoczki Ferencz Brod Adolf asztalos szab 129 —
*Lidit Samu izr. Fischel Fülöp betűszedő szab — .— elégs
*Mácsek Lajos Mácsek János czipész jó — —
Málék György Farkas Viktor csizmadia szab 105 45 elégt
Martinecz József Martinecz Lászlóné hentes jó 20 20 elégs
A csillaggal jelzettek későn, évközben iratkoztak be, azért osztályzatot nem kaptak.
- 14 -
A tanuló Mulasztott órák | j Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete I összege 1 igazolt
45 Mátyás József Mátyás József csizmadia szab 86 elégt
Magyar Bert. Hernyovits B. czipész k. sz. 66 24 elégt
Matus József Miltényi Sánd. czipész jó 64 46 elégs
Meitz Mátyás Schvarcz József szíjgyártó szab 132 30 elégt
*Modrovits István Stern Mór kefekötő — —
50 Móger Géza Morandini B. kőmives szab 105 22 elégt
Nagy Béla rf. Németh Imre bognár jó 33 29 jó félsz.
Nagy Jenő Kanász János szabó szab 108 32 elégt
Nagy József Buksz Ignácz fodrász szab 52 40 elégs
*Nagy Károly Neufeld Salam. czipész — —
55 *Nagy József Bárd Fülöp mészáros —
Nincsits Lajos Guttmann S. kádár szab 141 10 elégt jó
Nováczki Imre Nováczki Imre csizmadia jó 6 6
Páros Endre Geicz József asztalos k. sz. 86 62 elégt
Perger Imre Perger Imre czipész szab 104 18 elégt
60 Paulin József Weiser János géplak. szab 80 32 elégs
Polák Mór izr. Szeiler Fer.-né bádogos szab — — elégs félsz.
Pozsgai Ferencz Lórai Károly csizmadia jó 62 62 elégs
Rámmer Gyula Csillag Károly asztalos szab — — elégs félsz.
Rezács Ferencz Halvax Frigyes kalapos — el. az ipart
65 *Richter Ferencz Bóth Lipót asztalos — —
Rozs György Bozs Ferencz köteles szab 71 59 elégs
Sebők István Horváth Lajos kőmives — — mh.
Schön Sándor izr. Csillag Béla fodrász szab 74 11 elégt
*Schvarcz Adolf izr. Schvarcz Géza mészáros — —
.70 Szabó Tamás KrámegerHenr. asztalos szab — — félsz.
Szommer Mór izr. HiczelbergerGy. fodrász szab 60 60 elégs
Takács József Horváth József mészáros szab 93 10 elégs
''. Tessék Ferencz Sobár. György kefekötő szab 21 10 elégs
Trenkál Károly Miltényi Sándor czipész szab 90 14 elégt
75 Tóth János Huszár Antal kovács jó — — elégs félsz.
Tóth József Perkó Péter szobafest. szab 68 34 elégt
Tóth Lajos Babics Antal czipész szab 68 6 elégs
Thóber János Tóth Mihály kőmives szab 78 78 elégt
Totola Kálmán Totola János kalapos szab 32 25 elégs ''
80 *Ujlaki Béla Országh Kálm. lakatos — —
Varga Lajos Danis Kálmán czipész szab 77 20 elégt
Vinczek Menyhárd Bosenfeld S.-né czipész szab elégs félsz.
A csillaggal jelzettek későn, évközben iratkoztak be, azért osztályzatot nem kaptak.
— 15 -
B. I. osztály.
A tanuló Mulasztott órát Általános sorozat Megjegyzés j
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
Anders Jenő Dans Kálmán asztalos jó 80 26 jó
Balog Gusztáv Stánsits József asztalos szab 42 36 elégs
Bahál Lajos Simon Pál czipész jó 24 24 jó
Bonyhádi Samu izr. Weiss L. és F. nyomdász szab 20 20 jó
5 Czitár Zsigmond Huszár Antal lakatos k. sz. 8 8 elégs
Czirkvencsics Istv. Kovátsits Antal csizmadia szab 58 28 elégs
Fein Samu Háhn Sándor szabó szab 70 36 elégs
Gyursetz Mátyás Bosenfeld S.-né czipész k. sz. 52 18 elégs
Hajdu István Paulus Gy.-né molnár jó — — elégs félsz.
10 Hajdu József Mihályi István Tóth Mihály sütő szab 116 16 elégs
Házi Ferencz kocsigy. szab 94 46 elégt
Herjávetz György Badasits István kovács jó 46 46 jó
Hikádi Sándor Babics Antal czipész jó 76 34 jó
Horváth József Muzikár Vincze asztalos szab 98 56 elégs
15 Holczer Gyula izr. Keszler Lajosné bádogos szab 64 18 jó
Hódics József Sápringer Izsó borbély szab 64 30 elégs
Hódics Ferencz Szabó József géplak. szab 78 — elégs
Hlozek Károly Haba József bognár jó 28 28 elégs
Jerzsán János Morandini B. kőmives k. sz. 46 46 jó
20 Kelemen György Zelenak Antal kőmives szab 74 28 elégs
Kelemen József Kováts Imre szabó k. sz. 58 18 elégt
Kiss Imre Hartmann Ign. lakatos szab 20 ,20 M|jó
Lehoczki Ferencz Bóth Adolf lakatos
Mátyásits Ferencz Zsilovetz János szabó .70 llr * 11
25 Márksz József Keller Ignácz czipész L JÓ 28 elégs
Németh Gyula HekenbergerAl. asztalos jó í elégs felsz/J
Németh Sándor Tóth János kovács szalE m $4 elég^ vívT íf
Novák János Tomácsek Ján. szabó k. sz. 2626
Petrics Ágoston Szabó Károly köteles M Sí il.»
30 Pint János Morandini B. kőmives" ^j&kíik jó
Plávtárics János Kováts György csizmadia szab 50 36 elégs
Rada Kálmán Szabó József géplak. szab 62,28 elégs
Ratanits János Bódis János czipész szab 64 46 elégs
Rehorcz Károly Knausz Ferencz bognár 15G —
35 Remetz István Juk Pál csizmadia 156 —
Sárecz Kálmán Sárecz György csizmadia szab 46 34 elégs
Sinkó József Beznitcza Gy. géplak. k. sz. 142 — elégt
Sifrik Gyula Huszár Antal lakatos szab 12 12 elégs jó
Sipos István Sallér Lajos Bognár József ács jó 16 16
40 Surugli Nándor bognár szab 20 20 jó
Snidár Antal Tóth Mihály kőmives szab 50 34 elégs
Sreiber Bertalan Bóth Adolf lakatos k. sz. 138 — elégt
Slégl Ferencz Samu József rézmives szab 98,10 elégs
Stoker Bezső Hlatkó János szabó szab 142 — elégt
— le-
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege | I igazolt
45 Stefkó Ignácz Hirschl Henrik borbély jó 16 16 elégs
Szabó József Spitzkopf Jak. mészáros k. sz. 130 20 elégt
Szekeres István Tóth Mihály kőmives szab 96 34 elégs
Szűcs István Weiser József géplak. szab 36 28 elégs
Takács Imre Fischer Jánosné czipész szab 56 14 elégs
50 Tálasi József WeiszbergerZs. kőfaragó k. sz. 84 38 elégt jó
Tillinger János Morandini R. ács jó 28 28
Tóth György Csikós Sándor lakatos k. sz. 44 32 elégs
Tóth József Perkó Péter szobafest. 152 —
Tóth Kálmán Tóth János czipész k. sz. 56 38 elégs jó
55 Wajas Ferencz Kaufmann Mór szabó szab 102 48
Wizeli Antal Saller Lajos kőmives jó 16 16 elégs
Wolfrom Károly Einspinner Laj. szobafest. k. sz. 64 18 elégs
Weisz Richárd izr. Mezei Lajos szabó szab 104 56 jó
Weisz Samu izr. Radványi Henr. czipész szab 82 34 jó
60 Zwetkó Ferencz Hirschl Henrik borbély szab 70 jó
li. osztály.
A. 1 il il il 1 ó Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete 1 összege J ] igazolt
Antal Géza Weiser János géplak. k. SZ. 40 10 elégt
Bakos László Weiser János géplak. szab 12 — jó félsz.
Babics Lajos Mezei Lajos szabó — — elkölt
Bartos Ödön Huszár Antal lakatos k. sz. 11 — elégs félsz.
5 Berger Ödön Stern Mór kefekötő szab 88 — jó
Bencze Gyula Weiss L. és F. iiyomdisz k. sz. 34 — jó
Berecz János Saller János kőmives k. sz. 32 — elégt
Bindinger Gyula Voukon Antal hentes k. sz. 2 — elégs félsz.
Boros Antal Brantin József asztalos szab 43 — elégs
10 Böhm Ferencz Szabó József lakatos k. sz. 80 — elégs
Csizmadia Bezső Varga Imre csizmadia szab 62 — elégs
Czek József Izsák János csizmadia .— — mh.
Dávidovics József Saller Lajos kőmives k. sz. 49 — elégt
Dolmányos József Weiser János géplak. k. sz. 41 — elégs
15 Eichner Vilmos Balázs István czipész szab 39 — jó félsz.
Feketevári Kálmán Leijdl Lajos czipész k. sz. 97 — elégt
Fuksz János Gyümölcs Lajos csizmadia jó 23 — elégs
Furmen Imre Boda József czipész — — isk. n. járt
— 17 —
A tanuló Mulasztott órák sorozat Megjegyzés
neve és bitvallása gazdájának neve foglalko zása erkölcsi viselete összege igazolt Altalános:
Fliszár Károly Ofner Jákob szobafest. szab 55 40 elégs
20 Gerencsér János Hell János czipész jó 43 — elégs
Gill Károly Beznicza Gy. lakatos k. sz. 98 — elégt
Goldberger Vilmos Fischl Fülöp nyomdász szab 72 — jó
Halász János Saller Lajos kőmives szab — — isk. n. járt
Harangozó János Datler János bádogos jó 46 7 jó
25 Halonya Ferencz Velisch Lipót czipész — — elkölt
Hencsics György Müller József szabó jó 14 — jó jf
Hirschl Aladár Brüll Sándor lakatos k sz. __ — isk. n. Járt
Horváth József Félegyházi Kár. kovács k. sz. 45 — elégt"
Horváth Károly Saller Lajos kőmives szab 44 — elégt
30 Imrei József Sável János lakatos k. sz. 51 — elégt
Imrei Ferencz Tóth Mihály ács szab — — elkölt
Imre Ádám Turek Ferencz csizmadia szab 73 •— elégt
Imre György Turek Gyula csizmadia szab 60 — elégs
Izsó Bertalan Grossman Józs. lakatos — — elkölt
35 Jáncsecz Tamás Dants Kálmán asztalos jó 47 — elégs
Junker Károly Weiser János géplak. szab 60 — elégs
Kálmán István Saller Lajos kőmives szab 24 — jó
Kasztl Győző Schveiczer Józs. fodrász k. sz. — — isk. n. járt
Kiss Pál Gamon János csizmadia szab 72 — jó
40 Király Pál Turbéki János csizmadia k. sz. 60 — elégt
Kovács Kálmán Kovács András késes k. sz. 59 — elégt jó
Kolongya Boldizsár Tóth Mihály kőmives jó 46 —
Kollarics István Bátnik Mátyás szabó jó 48 — jel
Korzáti Károly Lahunság Gásp. szabó szab 54 — jó
45 Kutner Dezső Lengyel János asztalos szab 57 3 elégt
Kubáth Boldizsár Kubáth József czipész szab 45 — elégt
Klánovics György Vugrincsic Fer. szabó jó 4 4 elégs
Kvicsák Károly özv. Mittermajerné czipész k. sz. 10 — elégs félsz.
Lastufka Károly Schlezinger Ad. fodrász jó 32 5 jó
50 Lancsarics György Keller Ignácz czipész — — elkölt
Löbb Jenő Stepánek Alb. czipész szab 27 — elégs félsz.
Magyar Ferencz Magyar Fer. csizmadia szab 55 — elégs
Máncsek Ferencz Tóth Mihály kőmives szab 101 27 elégt
Mészáros Jenő Grossman Józs. lakatos — — isk. n. járt
55 Mészáros Kálmán Weiser János géplak. szab 23 2 elégt
Mercz Lajos Sóbár György kefekötő k. sz. 73 — elégt
Matusek Géza Pap Ferencz czipész szab 32 — elégs félsz.
Móri Pál Tóth József kocsigy. — — elkölt
Mustos Pál Miltényi Sánd. czipész szab 38 — elégs félsz.
60 Németh Imre Németh György bognár k. sz. 98 — elégt
Neuvald Samu Babinek Sánd. lakatos szab 48 — elégt
Pajzs József Huszár Antal lakatos szab 11 — elégs
Pánovics Ferencz Sável János lakatos szab 78 — elégs
Pint Lajos Scheiber Samu szabó — — elkölt
65 Pichler Ede Aschperger Fer. rézműves — — isk. n. járt
- 18 —
A tanuló Mulasztott órák Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete | összege | igazolt
Pingiczer Gyula Schless Márton könyvk. jó 46 elégs
Polgár György Szélig Antal szijgyárt. szab 37 — jó
Plehel János Dreven Antal csizmadia jó 27 — jó jó
Rechnitzer Antal Steiner Fülöp czipész szab 32 — félsz.
70 Renecz István Juh Pál kovács szab 24 — elégs
Reithofer János Reithófer Ján. csizmadia szab 56 — elégs
Reichard Lajos Keller Mátyás czipész szab 46 — elégs félsz.
Ruzsics Ferencz Miltényi Sánd. czipész jó 67 — elégs
Szabó Pál Vida Márton mészáros — — elkölt
75 Saller Géza Huszár Antal lakatos k. sz. 33 .— elégs
Szántó István Bódis János czipész k. sz. 78 — elégs
Szántó Géza Huszár Antal lakatos k. sz. 37 — elégt
Sántha József Veinberger Mór mészáros k. sz. 61 3 elégs
Simonics István Mager Gáspár czipész k. sz. 11 — elégs félsz.
80 Simonics Lajos Topolics János csizmadia szab 41 — elégs
Simon Kálmán Horváth József csizmadia szab 66 — elégt
Sostorics István Németh Imre bognár jó 79 jó félsz.
Székely Zsigmond Grossman Józs. lakatos szab 56 _ elégs
Szommer József Weiser János géplak. szab 61 — jó
85 Schlégl József Klapper János szijgyárt. szab 72 3 elégt járt
Spitzer Bernát Satler Károly szobafest. k. sz. — — isk. n.
Schröder Ágoston Tomasek János szabó k. sz. 34 — elégt
Takács János Iszok János csizmadia szab 53 — elégt
Tompa Mihály Miklóska Luk. csizmadia szab 23 — jel
90 Török István Mihályi István pék k. sz. 77 — elégt
Vajdics Árpád Vajdics József nyomdász szab 2 — elégs
Verning Richárd Weiser János géplak. szab 31 elégs
Vidosfalvi István Kumpert Antal szabó jó 7 jó
Vugrinetz József Saller Lajos kőmives k. sz. 45 — elégt
95 Vüncs Sándor Zsilavetz János szabó szab 65 — elégs
Zsoldos György Perkó Péter szobafest. szab 65 34 elégs
III. osztály.
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
Beck Adolf izr. Bendekovics Fer. Berger Zoltán izr. Bicsák Ferencz 5 Bosicz Károly Slezinger Ad. Huszár Antal Dants Kálmán Bing Pál Miltényi Sánd. borbély lakatos asztalos kalapos czipész jó k. sz. k. sz. jó jó 49 37 9 39 27 24 21 elégs jó jó elégs kit
— 19 -
A tanuló Mulasztott órák Áltálános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete | összege { igazolt
Brunner József Huszár Antal lakatos k. SZ. 59 14 elégs
Bucs Gyula Ditrich József Szántó János kőmives szab 28 10 jó
csizmadia szab 71 2 elégs
Flumbort György Hartmann Ign. lakatos szab 35 16 elégt
10 Gerócs Kálmán Hiczelberger G. borbély jó 24 — elégs
Gödinek László Szattler Károly festő szab 112 — elégt
Golensky Ferencz Hartmann Ign. lakatos szab 39 31 elégs
Horváth György Mersics Ede czipész szab 57 28 elégs
Horváth Lajos Focht Jakab borbély jó — — jel
15 Kaiser Nándor Lodner Fer. pék k sz. 72 14 elégt
Kele Ignácz ifj.WajdicsJózs. könyvk. jó — —
Keresztury Gábor Weiser János géplak. szab 37 24 elégt
Kocsis Ödön Fiálovics L. asztalos — —
Kovács István Saller Lajos kőmives szab 45 15 elégt
20 Lidit Miksa izr. Glauber Márk. czipész jó 115 29 elégs
Mayer Károly Kneizel János czipész jó 13 13 jó
Markovics József Hartmann Ign. lakatos jó 66 9 elégt
Mágics János Door István szabó jó — —
Meskó Ferencz Bóth Lipót asztalos jó 51 9 elégt
25 Munkácsy József Munkácsy N. borbély jó — — jó
Nagy Árpád Wajdics József könyvk. jó — — elégt
Nebel Kálmán Nebel Sándor czipész jó 48 8 elégs
Pimeizl Lajos Groszinann J. lakatos k. sz. 70 6 elégt
Pinterics István Ország Kálmán lakatos jó 55 1* elégs
30 Radics József Kumpert Antal szabó jó jó 43 43 jó
Richter Sándor Door István szabó 72 16 elégt
Saller János Keller Mátyás czipész k. sz. 91 15 elégt
Söveggyártó József Ginzer Sándor asztalos szab 80 19 elégs
Steinberg Lajos izr. 35 Steinicz József izr. Háhn Sándor szabó jó 82,37 elégs
Steinicz Benő czipész k. sz. 57 — elégt félsz.
Szántó Gyula ev. Kumpert Antal szabd k. sz. — — elégs
Szertics István Szivos Imre csizmadia szab elégs lelsz.
Szivos Béla Spetta Dániel órás jó 86 10 elégt
Szuknai Lajos Tóth Mihály kőmives jó 62 10 jó
40 Takács Géza Sápringer Izsó borbély jó 53 26 elégs
TanczenbergerJózs. Andel Ferencz szabó jó 26, 4 elégt
Tóth János Datler János bádogos jó jó 36 20 elégs
Vajas István Horváth József kovács 26 4 elégt félsz.
Venczler Alajos Brantin János asztalos szab — — elégs
45 Veinberger Mór izr. Groszmann J. lakatos jó 91 6 elégs
Vrábel Bódog Weiser János géplak. szab 44 9 jó
Vugrinecz Márton ifj. Wajdics Józs. könyvk. jó 26 10 jel
Záborszky Béla ev. Torma Lajos asztalos jó 4<M7 elégs
Azok, kik osztályzatot nem nyertek, csak a rajz órákra jártak,
— 20
A tanoncz-munkakiállitás kimutatása
A tanoncz neve Tanoncideje Iparág A tanítómester neve Kiállítási tárgy Bírálat
Szekeres'' István 17* kőmives Tóth Mihály tervrajz jó
Lidit Samu 7, betűszedő Fisclil Fülöp szedési mutatv. jó
Snidár Antal 27. kőmives Tóth Mihály tervrajz jó
Fein Samu 3 szabó Háhn Sándor férfi nadrág jel
5 Hikádi Sándor 17. czipész Babics Antal kis czipő jó
Halász István 17. hentes Baierl Ferencz Extravurst jó
Paulin József 3 lakatos Kovács Vendel csöngő pinczezár jó
Herzsán János 174 kőmives Morandini R. tervrajz jó
Vugrinecz József 2 kőmives Sallér Lajos tervrajz jó
10 Vrábl Bódog 174 géplak. Weiser József kalapács jel
Tóber János 2 kőmives Tóth Mihály homlokzat elégs
Kercselics Fer. 2 kőmives Tóth Mihály homlokzat jó
Markovits József 1 lakatos Hartmann Ign. tűzhelykerülő jó
Schlegl József 3 szíjgyártó szabó Klappert János kantár jó
15 Heffer Gyula 2 Veisz Bernát mellény jel
Remecz István 17. kovács Juck Pál kis kalapács jó
Antal Géza 2 géplak. Weiser József hegy. spitz körző
Takács János 27. csizmadia Iszák János 1 pár női csizma jel
Sallér Géza 2 lakatos Huszár Antal tanyérmelegitő jó
20 Sifrig Gyula 2 lakatos Huszár Antal zár jó
Pacsándi Andr. l3/4 csizmadia Takács József 1 p. gyerm.csizma elégs
Tesek Ferencz 17. kefekötő Sobár György fényesítő kefe jó
Harrai Ferencz 2 V, czipész Keller Mátyás félczipő jel
Sárecz Kálmán 4 csizmadia Sárecz György 1 pár csizma jó
25 Hirschl Aladár 374 lakatos Brüll Sándor 2 sütő jó
Nagy Árpád 274 könyvk. Fischl Fülöp félbőrös könyv jel
Nincsits Lajos 2 ''U kádár Guttmann S. fürdő vándli jó
Vizeli Antal 174 kőmives Sallér Lajos tervrajz
Gáspár József 2 szabó Hirschl Antalné gyermeknadrág jó
30 Boros Antal 4 asztalos Brántin József kis szekrény
Bencze László 3''/, czipész Mersics Ede kis topány jó
Pinterits István 3 lakatos Ország Kálmán tűzhelykerülő jó
Pingiczer Gy. l1''* könyvk. Schless Antal könyv-bekötés jó
Magyar Ferencz 3 csizmadia Magyar Fer. férfi csizma jel
35 Meitz Mátyás 3 szíjgyártó Schvarcz Józs. bőrtarisznya elégs
Csizmadia Rezsó'' 4 csizmadia Varga Imre férfi csizma jel
Ács Ferencz 3 csizmadia Horváth József gyermekcsizma jel
Kiss Pál 2 csizmadia Simon János gyermekcsizma elégs
Brunner József 3 lakatos Huszár Antal ételmelegítő jó
40 Vernigg Richárd 2 vaseszt. Weiser József vetőgép-spindli jel
Gerencsér János 2 czipész Hell János sárga félczipő jel
Horváth József 1 asztalos Muzikár Vincze viztartó jó
Hilcz József 74 lakatos Hartmann Ign. tűzhelykerülő férfi csizma jó
Fuksz János 27. csizmadia Gyümölcs Lajos jel
— 21
A tanoncz neve Tanoncideje Iparág A tanítómester neve Kiállítási tárgy Bírálat
45 Tompa Mihály csizmadia Miklóska Luk. férfi csizma jel
Offenbeck Vilm. 37. könyvk. Fischl Fülöp bekötés jel
Karafiát Lajos 3 czipész Babics Antal kis czipő elégs
Pozsgai Ferencz 2 csizmadia Lórai Károly kis csizma elégs
Nováczki Imre 2 csizmadia Nováczki Imre kis csizma jel
50 Bucs Gyula 3 kőmives Szántó János tervrajz jel
Halkrand Fer. 4 czipész Simon Pál félczipő jel
Volfrom Károly 3 V2 szobafest. Einspiener Laj. mennyezet jó
Bahál Lajos 2 czipész Simon Pál félczipő jel
Gyursecz Mátyás 2 czipész Bosenfeld S.-né kis czipő elégs
55 Tóth Lajos 2 czipész Babics Antal kis czipő jó
Vajas István 4 kovács Horváth József körömvasalás jó
Nagy Károly 17* czipész Neufeld Salam. kis czipő'' elégs
Tóth János 2 7 4 bádogos Datler János fürdőkád jel
Harangozó János 37, bádogos Datler János pipatartó jel
60 Goldberger Vilm. 1 betűszedő Fischl Fülöp betükiszedés jó
Stróber József 172 lakatos Szabó Jo''zsef kétfelé járó zár jel
Rada Kálmán 1 lakatos Szabó József kettős garnitur jó
Csizmadia Gy. i asztalos Torma Lajos szivarszekrény jó
Majer Károly 37* czipész Kneizer János férfi czipő jó
65 Steinberg Lajos 4 szabó Háhn Sándor férfi nadrág jel
Tompos János 1 kovács Hoch Fülöp patkó jó
Kovácsits Ignácz 1 asztalos Günzer Sándor kis sifonér jó
Bicsák Ferencz 5 kalapos Bing Pál barna kalap
Lehoczki Feri 1 V 1 12 lakatos Brod Adolf ajtó jó
70 Horváth József czipész Pupp László czipő elégs
Schlegl József szíjgyártó Klapper János két pénzeszacskó jó
Statisztikai kimutatás
kor, vallás, nemzetiség és születéshelyükre nézve.
Osztály Kor szerint Vallás szerint Nemzetiség szerint Születésük helye
12 éves 13 éves 14 éves 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19-21 éves1 Összesen Róm.kath. Evang. Bef. ev. Izraelita Összesen Magyar j Német Horvát Cseh Összesen Zalamegy. Vidéki Összesen
Előkészítő kezdő és haladó osztály — 2 3 11 7 6 10 3 42 40 1 1 -- 42 30 2 10 — 42 30 12 42
A. I. osztály 1 4 14 10 13 15 12 13 82. 74 1 1 6 82 77 1 3 1 82 70 12 82
B. I. osztály 2 — 8 18 12 8 8 4 60 55 — — 5 60 56 — 4 — 60 58 2 60
II. osztály — 2 4 10 33 31 9 7 96 82 2 1 11 96 96 — — — 96 82 14 96
III. osztály — — — 3 15 12 6 12 48 39 _ 2 7 48 48 _ _. _ 48 42 6 48
Összesen 3 8 29 52 80 72 45 39 328 290 4 5 29 328 307 3 17 1 328 282 46 328
— 23 -
Ipari foglalkozásra nézve.
Sorsz. Előkészítő kezdő és haladó osztály A. I. osztály B. I. osztály II. osztály III. osztály Összesen
1 Asztalos 3 7 4 3 6 23''—
2 Ács — 3 2 1 — '' 6 —
3 Bábos — 1 — — — 1-
4 Borbély 1 4 3 2 5 15 —
5 Bognár 1 1 3 2 —
6 Bádogos — 4 1 1 1 7t—
7 Czipész 8 17 8 16 7 56--,.
'' 8 Cserepes — 1 — — — < l ''
9 Csizmadia 7 7 4 14 2 34^
10 Festő — — — — 1 1"
11 Hentes — 6 — 1 — 7-
12 Kovács 2 1 2 2 1 8
13 Kádár — 1 — — — 1 —
14 Kocsigyártó — — 1 1 — 2 —
15 Kosárkötő 1 — — — — i-
16 Kőfaragó — 1 1 — — , 2*-
17 Kályhás 1 — — — — , 1-
18 Kalapos 1 1 — — 1 3*"
19 Kefekötő — 1 — 2 — 3 —
20 Kőműves 9 6 6 8 3 32
21 Kötélgyártó 1 1 1 — — 3-
22 Könyvkötő 2 1 — 1 3
23 Késes — 1 — 1 — gt-r
24 Lakatos 2 6 10 20 10 48*-
25 Mészáros — 3 1 2 — 6-
26 Molnár — — 1 — — 1*-
27 Nyomdász — 1 1 3 — 5*—
28 Órás — — — — 1 1«-
29 Pék — — 1 1 1 3*—
30 Bézmüves — — 1 1 — . 2 «-
31 Szabó 1 4 7 9 6 27*-
32 Szíjgyártó 1 2 — 2 — 5 —
33 Szobafestő 1 1 2 3 — 7«^
Összesen 42 82 t/ 60 96 48 328 sí

— 24
XII.
A jövő tanévre vonatkozó értesítés.
Az 1893—94 iskolai évre a beiratások szeptember 1—10-ig bezárólag minden vasár- és ünnepnap d. e. 10—12, d. u. 2—4 óráig a népiskola IV. osztály tantermében eszközöltetnek.
Figyelmeztetnek a t. mesterek, hogy tanonczaikat a kitett hátáridő alatt beíratni el ne mulasszák, mert az e részben való késedelem az ipartörvény értelmében büntetést vonand maga után.
Az 1884. évi XVII. t. cz. idevonatkozólag a következőképen intézkedik. A mondott t. cz. G2. §. c) pontja igy szól: „Az iparos köteles tanonczát a rendes iskolába való járásra, ott, a hol tanoncziskola van, a tanoncziskolába járásra szorítani".
A 82. §. pedig ezt mondja: „A tanoncz mindaddig, mig tanoncz-ideje az iparosnál tart, köteles ily iskolába járni"; s végre:
A 157 §. a) pontja szerint: „20 írttól 200 frtig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő, a ki ezen törvénynek a segédszemélyzet iskolai oktatására vonatkozó kötelességét nem teljesiti".
Továbbá, miután több iparosmester kételkedik azon, hogy az ő iparához törvényileg kötelező a rajz; azért ezen uraknak tudomás vétel végett itt közöljük a miniszteri rendeleteknek erre vonatkozó pontjait:
A rajztanítás alól felmenthetők azon iparos tanonczok, kiknek az általuk tanult iparágban a rajzolásra nincs föltétlenül szükségük, ilyenek: a mészáros, hentes, szappanos, borbély, fodrász, fésűs, kefekötő, timár, kéményseprő, molnár, pék, kötélverő, ruhatisztító, bocskorkészitő, kávés és korcsmáros tanonczok. Szükséges azonban, hogy a rajztanulás alól felmentendő ezen tanonczok a rajztanitásra megállapított órák alatt az iparostanoncziskolában az általános ismeretek tantárgyaiban gyakoroltassanak.
A polgári vagy középiskolák négy osztályát sikerrel végzett iparos tanonczok, tekintettel nagyobb előképzettségükre, az iparostanonczisko-lákban tanított általános ismeretek tantárgyainak tanulása alól a rajztanítás kötelezettségének fenntartása mellett felmentendők. Az igy felmentett tanonczok közül a rajztanítás alól is felmenthetők azok, kik a fent elősorolt iparágakat tanulják, vagyis kiknek az általuk tanult iparágban a rajzolásra nincs feltétlenül szükségük.
Az iparos tanonczok közül azok, kiknek a tanszerződésben kikötött tanidejűk még le nem járt, azonban a tanoncziskola 111. osztályát jó sikerrel bevégezték, a tanoncziskola rendes látogatására, iletőleg a III. osztály számára megszabott általános isineretek tantárgyainak ismétlésére tovább nem kötelezhetők, mert e részben az iskolába járás czélja eléretvén, az illető, jó sikerrel tanult tanonczokat ugyanazon elméleti anyagnak ismétlésére nem kell szorítani. Ellenben a rajztanitásnál az 1884. évi XVII. t. cz. 82. §.-át szigorúan kell venni a rajtanulásra kötelezett minden tanoncznál, mert a rajzolásban minden tanuló folytonosan nyerhet magasabb kiképeztetést és szükséges, hogy rajzolni tanuljon tanidejének egész tartama alatt.
A tanonczidejük lejártával évközben vizsgára jelentkező tanonczok az igazgatóból, a felügyelő bizottság egy tagjából, s egy tanítóból álló bizottság előtt tartoznak vizsgálatot tenni.
Az iparos-tanoiicziskola igazgatósága.