Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.8 MB
2022-01-05 10:46:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
5
41
Rövid leírás | Teljes leírás (61.17 KB)

A Nagy-Kanizsai városi ipariskola
értesítője
az 1894-95. tanévről.
IX. évfolyam.
Közzéteszi a tantestület.
Nagy-Kanizsa, 1895.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
19885

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A NAGY-KANIZSAI VÁROSI IPARISKOLA
AZ 1894-95. TANÉVRŐL. IX. ÉVFOLYAM.
KÖZZÉTESZI
A TANTESTÜLET.

NAGY-KANIZSA, 1895.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 19385
1.
Néhány szó iparosainkhoz.
Midőn az iparos-tanonczok 9-ik értesítőjét bocsájtjuk közre, reám is csak azon kötelesség hárul, hogy én is mindazon tapasztalatokkal és dolgokkal, melyek tanoncziskolánk megismerésére, állapotára és az iparos-tanonczok czélhoz vezetőbb oktatására és a tanerők eredményesebb működésére vezetnek, foglalkozzam; mert az iparos tanonczokra, mint leendő iparosokra szintén azon feladatok várnak, melyek az ipart oly irányba tereljék, hogy az emberek gazdagságának és műveltségének főalapját képezzék. Ennélfogva szükséges, hogy minden iparos az általa tanult iparágat minél inkább tökéletesítse, szorgalma, ismerete és műveltségénél fogva a tökély oly magaslatára vigye, hogy az a versenyt a külfölddel kiállja, mi által az idegen gyártmányt az országból kiszorítja: s így a tisztességes megélhetés az iparos részére mindenütt biztosítva legyen. Mert valamely nemzet ugy lehet gazdag és művelt, ha annak önálló ipara, gyára és minden irányba kiterjedő kereskedelme van.
Már most nézzük csak, mennyiben felelnek meg az iparosok, és mennyiben az ipariskolák a leendő iparos kiképzése körül. Kezdjük az iparos-tanoncz felvételénél. A törvény előírja, hogy minden 12 évet betöltött ifjú, tanoncz lehet; addig járjon iskolába. Ennek a követelménynek az inasok háromnegyed része nem tesz eleget, vagyis addig nem jár iskolába; mert tudja, ha nem is jár, inasnak befogadják, csak 12 éves legyen. Azért már az elemi kezdő osztályban, ha ott neki valami nem tetszik, azzal fenyegetőzik : hogy nem tanulok, elmegyek inasnak. S gyakran ugy isvan, hogy már az elemi II. osztályból kimarad és 12 éves koráig csavarog; ennélfogva azt a keveset is, a mit tanult, elfelejti. így jön az inasiskolába. Ezen viszás állapoton mind-
1*
4 -
járt segítve lenne, ha csak oly ifjút volna szabad felvenni, ki 12 éves koráig iskolába járt. Ha ennek meg nem felel, legyen zsákhordó vagy napszámos, erre is szükség van. Hisz ma már a pásztortól is megkivánják azt: hogy irni, olvasni és számolni tudjon. Annál inkább kell egy leendő iparosnak némi ismerettel birnia. Vagy iparosnak minden jó?! Mert az elemi tárgyak tanitását és az ipariskola számára előirt tananyagot heti 3—4 óra tanitás mellett sikeresen elvégezni lehetetlenség. Kell, hogy némi előismerettel jöjjön a tanoncz az iskolába, ha az iparos iskolák részére előirt tananyagot sikeresen fel akarjuk dolgozni, (mi körülbelül 3 középiskola tananyagának felel meg.) Továbbá a tanilás sikerét hiányossá teszi a nem elég rendes iskolába járás; a mi szintén iskolánknál előfordul. A tanítómesterek részéről alig lesznek''ellenőrizve a tanonczok ; daczára, hogy erre nézve a szükséges eszközök rendelkezésükre állanak (ellenőrző könyvecske), sőt némelyek azzal állanak elő, hogy ők nem tartanak diákot.
Rossz és semmi haszonnal nem jár a késő esti tanitás; mert lehetetlenség, hogy napestig testi munkával elfoglalt, sőt kicsigázolt tanoncz este 7-től 9-ig ismét szellemi munkával sikeresen foglalkozzék. Azért ezen időt tétlenséggel, alvással vagy hunczulsággal tölti el az iskolában ; ezen segiteni ugy lehet, ha a tanitási órákat nappaliakra vagy koraibb esti órákra változtatjuk.
A tanonczok kétharmad része nincsen a szükséges taneszközzel ellátva, azért az ilyenek munkájukban még azokat is zavarják, kik szívesen dolgoznának; ezek elfoglaltság hiányában mindenféle rakonczátlanságot visznek véghez, szóval az ilyeneknél hi...