Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.8 MB
2022-01-05 10:46:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
10
56
Rövid leírás | Teljes leírás (61.17 KB)

A Nagy-Kanizsai városi ipariskola
értesítője
az 1894-95. tanévről.
IX. évfolyam.
Közzéteszi a tantestület.
Nagy-Kanizsa, 1895.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
19885

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A NAGY-KANIZSAI VÁROSI IPARISKOLA
AZ 1894-95. TANÉVRŐL. IX. ÉVFOLYAM.
KÖZZÉTESZI
A TANTESTÜLET.

NAGY-KANIZSA, 1895.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 19385
1.
Néhány szó iparosainkhoz.
Midőn az iparos-tanonczok 9-ik értesítőjét bocsájtjuk közre, reám is csak azon kötelesség hárul, hogy én is mindazon tapasztalatokkal és dolgokkal, melyek tanoncziskolánk megismerésére, állapotára és az iparos-tanonczok czélhoz vezetőbb oktatására és a tanerők eredményesebb működésére vezetnek, foglalkozzam; mert az iparos tanonczokra, mint leendő iparosokra szintén azon feladatok várnak, melyek az ipart oly irányba tereljék, hogy az emberek gazdagságának és műveltségének főalapját képezzék. Ennélfogva szükséges, hogy minden iparos az általa tanult iparágat minél inkább tökéletesítse, szorgalma, ismerete és műveltségénél fogva a tökély oly magaslatára vigye, hogy az a versenyt a külfölddel kiállja, mi által az idegen gyártmányt az országból kiszorítja: s így a tisztességes megélhetés az iparos részére mindenütt biztosítva legyen. Mert valamely nemzet ugy lehet gazdag és művelt, ha annak önálló ipara, gyára és minden irányba kiterjedő kereskedelme van.
Már most nézzük csak, mennyiben felelnek meg az iparosok, és mennyiben az ipariskolák a leendő iparos kiképzése körül. Kezdjük az iparos-tanoncz felvételénél. A törvény előírja, hogy minden 12 évet betöltött ifjú, tanoncz lehet; addig járjon iskolába. Ennek a követelménynek az inasok háromnegyed része nem tesz eleget, vagyis addig nem jár iskolába; mert tudja, ha nem is jár, inasnak befogadják, csak 12 éves legyen. Azért már az elemi kezdő osztályban, ha ott neki valami nem tetszik, azzal fenyegetőzik : hogy nem tanulok, elmegyek inasnak. S gyakran ugy isvan, hogy már az elemi II. osztályból kimarad és 12 éves koráig csavarog; ennélfogva azt a keveset is, a mit tanult, elfelejti. így jön az inasiskolába. Ezen viszás állapoton mind-
1*
4 -
járt segítve lenne, ha csak oly ifjút volna szabad felvenni, ki 12 éves koráig iskolába járt. Ha ennek meg nem felel, legyen zsákhordó vagy napszámos, erre is szükség van. Hisz ma már a pásztortól is megkivánják azt: hogy irni, olvasni és számolni tudjon. Annál inkább kell egy leendő iparosnak némi ismerettel birnia. Vagy iparosnak minden jó?! Mert az elemi tárgyak tanitását és az ipariskola számára előirt tananyagot heti 3—4 óra tanitás mellett sikeresen elvégezni lehetetlenség. Kell, hogy némi előismerettel jöjjön a tanoncz az iskolába, ha az iparos iskolák részére előirt tananyagot sikeresen fel akarjuk dolgozni, (mi körülbelül 3 középiskola tananyagának felel meg.) Továbbá a tanilás sikerét hiányossá teszi a nem elég rendes iskolába járás; a mi szintén iskolánknál előfordul. A tanítómesterek részéről alig lesznek''ellenőrizve a tanonczok ; daczára, hogy erre nézve a szükséges eszközök rendelkezésükre állanak (ellenőrző könyvecske), sőt némelyek azzal állanak elő, hogy ők nem tartanak diákot.
Rossz és semmi haszonnal nem jár a késő esti tanitás; mert lehetetlenség, hogy napestig testi munkával elfoglalt, sőt kicsigázolt tanoncz este 7-től 9-ig ismét szellemi munkával sikeresen foglalkozzék. Azért ezen időt tétlenséggel, alvással vagy hunczulsággal tölti el az iskolában ; ezen segiteni ugy lehet, ha a tanitási órákat nappaliakra vagy koraibb esti órákra változtatjuk.
A tanonczok kétharmad része nincsen a szükséges taneszközzel ellátva, azért az ilyenek munkájukban még azokat is zavarják, kik szívesen dolgoznának; ezek elfoglaltság hiányában mindenféle rakonczátlanságot visznek véghez, szóval az ilyeneknél hiányzik minden komolyság a tanulás iránt, az időt minden haszon nélkül csupán leülik és másokat pedig zavarnak. E végből szükséges, hogy minden tanoncz jövőre a szükséges taneszközökkel ellátva legyen; mert valamint kapálni, kapa nélkül, ugy tanulni taneszköz nélkül nem lehet.
Végül a tisztelt iparos mester urak iparkodjanak tanon-czaikat nemcsak a mesterségre oktatni, hanem egyúttal nevelni is ; velük a tanulás hasznát és szükségét beláttatni, s hogy anélkül az iparos sem lehet el, hogyha a társadalomban tiszteletet és tekintélyt akar magának szerezni. Járjon mindenben
— 5 —
jó példával elő, tanonczának ne engedjen meg semmiféle fajtalanságot, szemérmetlenséget, nyerseséget sem az iskolában, sem a műhelyben. Iparkodjék tanonczában tanitói iránt bizalmat, tiszteletet és szeretetet ébreszteni, kik mindenben csak javát akarják; s kérje számon midőn iskolából haza jön, hogy mit tanult, mit dolgozott ott, hogy viselte magát az iskolában, figyelt-e az előadásra ? ? Bánjon tanonczával ugy, mint a családtagjával ; tartsa folyvást szem előtt, ne engedje meg a munkautáni késő esti csavargást — mi sok rossznak alapja . . . azért van az, hogy idő előtt túlérik. Szóval atyai szeretettel párosult szigort tanusitson inasa iránt mindenben, hogy egykoron, habár fáradtsággal és küzdéssel is, a hazának hasznos polgára, a társadalomnak pedig tisztesség- és becsülettudó, szorgalmas iparosává váljék!!!
Erdősi Bálint.
< r
— 6 —
Az ipariskolai bizottság:
Elnök: Babochay György, polgármester. Alelnök: Nucsecz József. Jegyző: Németh Ignácz. Gondnok: Lengyel Lajos.
Dr. Bartha Gyula Dr. Bentzik Ferenez Bún Samu Ebenspanger Lipót Faics Lajos Fischl Pál Dr. Gerő József Győrffy János Gutmann Vilmos Haba József
Tagok:
Halis István Hegedűs László Hoffmann Mór Juhász György Löwy Adolf Matkovicli Sándor Mihálecz József Dr. Neusiedler Antal Plihál Eerencz Plosszer Ignácz
Rapoch Gyula Récsey György Dr. Rothschild Samu Sallér Lajos Dr. Schreyer Lajos Dr. Szukits Nándor Tóth István Tuboly Viktor Varga Lajos Venczel Rezső
Iparhatósági megbízottak:
Keller Mátyás Lodner Ferenez Knausz Ferenez Berdin Márton Halasy Ádám Schwarzenberg Zs. Ifj. Wajdits József
Morandini Román Schável János Spetta Dániel Anhoffer Ferenez Topolics János Horváth Imre Horváth József
Szalay Imre Tóth Károly Lachunschák Gáspár Mesteri Ferenez Pilczer Albert Jack Frigyes
III.
A vallásfelekezetek képviselői:
Hütter Lajos, evang. lelkész és hitoktató. Dr. Neumann Ede, izr. főrabbi és hitoktató. Nith Norbert, r. kath lelkész, v. helyettes plébános Seregély Dezső, ev. ref. lelkész és hitoktató.
IV.
Tantestület:^ £
Ábrahám Gyula, népiskolai tanitó. Erdősi Bálint, népiskolai tanitó. Lisztner József, népiskolai tanitó. Papp Miklós, polgári iskolára képesített rajztanár. Tóth István, népiskolai tanitó s igazgatói teendőkkel megbízott. Venczel Rezső, népiskolai tanitó.
A tanitók mindegyike osztályában — a rajzot kivéve — a többi tárgyakat maga tanította.
— 7 —
V.
Tanterv.
Előkészítő-, kezdő- és haladó-osztály.
Osztályfőnök: Lisztner József.
írás, olvasás. A betűk megismertetése az irva-olvasás alapján; olvasási gyakorlatok a Martonfy és Trájlér abcéskönyv szerint, nagyobb részénél egész végig. — Számvetés: fejbeli és a négy alapmivelet 1 — 100-ig terjedő'' számkörben.
A rajzolásból ugyanazok alapfogalmai, melyek a szabadkézi rajz tekintetében, az iparostanulók első évi tanfolyamára kiszabattak.
A. I. osztály.
Osztályfőnök: Venczel Rezső.
1. Szabadkézi rajz: Az I. osztály tananyaga: az egyenes és hajlított vonalak összekötése, combinatioi, görög és mór stylü szalagdiszek előállítása.
Mértani rajzolás: Az eszközök megismertetése és használási módja. A pont, vonal, lap és test általános nemei, grafieus előállításának módja. Egyenes vonalak alapmíveletei és mérése, két vonal relatív fekvése, a kör-húr, átmérő és sugár. A szögek mérése, másolása és alapmíveletei. A sokszögek tulajdonságai és szerkesztése.
2. Olvasás, írás, fogalmazás 2. órán. Az elsőfokú ipariskolák első, második és harmadik osztályai számára Martonfy-Trájlér-féle olvasókönyv. Elbeszélések:
a) melyekben lehetőleg iparüző személyek szerepelnek, feltüntetvén az iparosok közti kívánatos jó tulajdonságokat u. m. munkaszeretetet, pontosságot, becsületességet, mértékletességet, takarékosságot, erkölcsi tisztaságot, a törvények iránti engedelmességet, hazaszeretetet, békés indulatot s megelégedést stb.
b) Az iparosok által feldolgozni szokott állati és ásványi terményekről, különös tekintettel azok ipari feldolgozására.
c) A hazai történelemből: a magyarok őshazája, a mai hazánkbani költözködésök Árpád vezérlete alatt, Géza fejedelem, István keresztelése, koronázása és uralkodása. A török hódoltság, magyar hősök a török harczokban, Mária Terézia, Széchenyi István és kora. Az újjászületett Magyarország. A szabadságharcz. Deák Ferencz és a kiegyezés. Nagy Lajos, Hunyady János mint kormányzó és Hunyady Mátyás mint király.
— 8 -
d) A hazai földrajzból: Magyarország nagysága és égalja. Magyarország terményei, Magyarország lakosai nemzetiség és vallás szerint. A magyar nemzet. Az ipart és kereskedést eló''mozditó eszközök stb.
e) Az iparos tanulók kötelességei tanítómestereik iránt, illemszabályok a háznál, az iskolában és nyilvános helyeken.
Az olvasmányok tartalmának felfogása mellett törekedtem őket rávezetni a nyelvtani ismeretek elsajátítására, nevezetesen: a mondatok megismerése- és szerkesztésére, a gyökszók kikeresésére, ez uton a helyesírásra, továbbá a beszédrészek megismerésére és szóragozásra.
Fogalmazás: az elbeszéltek utáni fogalmazási nyugták s egyszerű levelek fogalmazása.
3. Szám- és mértan, heti 2 órán. Az egy s több nevezetüekkeli négy műtét és a tizedes törtek.
Az elemi mértanból az egyenes vonalú idomok területtana.
B. I. osztály.
Osztályfőnök: Tóth István. Ugyanaz, mint az A. I. osztálynál.
II. osztály.
Osztályfőnök: Erdősi Bálint.
1. Szabadkézi rajz: a csigavonal és elipsis. Jellemző levélidomok rajzolása természetről és stylizált mintákról. Egyszerűbb és összetettebb sikékitmények folytatólagos rajzolása, a görög, római, román és renaissance kor stylfajából, a stylfajok jellemző tulajdonainak bemutatásával és népszerű magyarázatával.
Mértani testek, u. m.: koczka, hasáb, gula, henger, a kúpnak távlati rajzolása szabadkézből, a perspektíva és árnyéktan főbb elveinek s szabályainak népszerű magyarázatával.
2. Mértani rajz, síkmértan. (Planimetria.) Az elipsis, a csigavonalak, ovaiisok, és néhány más fontosabb és gyakorlati alkalmazást nyerő görbe vonal rajzolása.
Két egyenes vonal, az egyenes és sík, két és három sík relatív fekvése. Az egyenes szög a síkkal, a lapszög, a testszög (triáger), az ide vonatkozó legfontosabb tételek, különös tekintettel az ábrázoló mértanra.
Tömörmértan. (Stereometria.) A szögletes és gömbölyű testek nemei, összeillősége, hasonlósága, különösen a hasáb, gula, henger, kúp és gömb.
Olvasás: Az olvasókönyv alapján taníttatott: történelem, természettan, továbbá a magyar alkotmány, polgári jogok és kötelességek ismerete.
— 9 —
Fogalmazás: a levelek és polgári ügyiratok fogalmazása, p. o. számla, üzleti hirdetés, nyugtatvány, ellennyugtatvány, vevény, kötelezvény, jótállás, felmondás, bizonyítvány, szerződés, átruházás, téritvény.
Számtan. A négy alapmivelet közönséges törtekkel, a viszonyok, egyszerű- és összetett arányok, társaságszabály és tőke-, kamat-, százaiékés időszámítás.
Mértan. Területszámitások: a négyzet-, derékszögű négyszög-, három-szög-, szabálytalan négyszögek és sokszögek-, szabályos sokszögek- és a kör kerülete és felületének kiszámítása.
III. osztály.
Osztályfőnök: Ábrahám Gyula.
1. a) Szabadkézi rajz: Folytatólagos gyakorlása a sikékitmények rajzolásának. Bemutatása és rajzolása mintaszerű régibb magyar szöveteken és hímzéseken előforduló ékitménymotivumoknak.
Mintaszerű domború ékítményeknek, valamint figurális mintáknak körvonalban és egyszerűen árnyékolt rajzol tatása a haladottabb növendékekkel, főszmintákról.
Folytatólagos gyakorlása a szemléleti alapon való távlati rajzolásnak szabályos mértani testekről, ilyenek csoportozatairól és egyszerűbb építészeti jellegű tárgyakról (oszlop, talapzat, szekrény, forgó testek stb.) körrajzban és egyszerű árnyékolással. Emlékezetből való rajzolás gyakorlása. Egyszerű sikdiszítési tervezések a feldolgozott, tananyag köréből kiszemelt feladatok nyomán, b) Ábrázoló mértan.
I. Vetülettan.
Bevezetés. A pont, vonal, síkidomok ábrázolása, homlok, alaprajzok és keresztmetszetek.
II. Árnyéktan.
A leggyakrabban előforduló idomok és testek saját és vetett árnyé- • kának szerkesztése. A megvilágítás intensitásának alapelvei.
III. Perspektívák.
Az axonametria alapelvei és alkalmazása. Perspektivikus képek előállítása a metszeti mód szerint.
2. b) A humán és a reál tantárgyakra vonatkozó tananyag az olvasókönyvben foglalt olvasmányok alapján tárgyaltatott. Olvasókönyvül használtatott a Dr. Emericzy G. és társai által, az első fokú ipariskolák III. osztálya számára kiadott kézikönyv.
a) A hazai történelemből felvétettek a kiváló történelmi alakok, igy Árpád a honalapító, Szt. István és Szt. László, IV. Béla, I. és II. Lajos; az események közül pedig főleg azok beszéltettek meg, melyek a szereplő egyének akarati elhatározására kiválóan döntő befolyást gyakoroltak.
2
— 10 -
b) A földrajzból: Európa geográfiái helyzete, alakja, kiterjedése, vízszintes és függélyes tagosultsága, folyamrendszere, égalja, faunája és flórája. Lakosai nemzetiség, vallás, foglalkozás és műveltség szerint. A közlekedési utak közül: a főbb csatornák, vasúthálózatok, hágók és alagutak ismertettek meg, egyúttal Európa nevezetesebb ipartelepei is.
c) Számtanból: Az idegen pénzek átszámitása, a vegyitési szabály mikénti alkalmazása, a négyzetre emelés, négyzelgyökvonás és köbreemelés.
d) A mértanból: A területszámitás és a szabályos testek felületének . és köbtartalmának kiszámítása.
e) A könyvviteltanból megismertettek a növendékek a. főkönyv számláival, az árukönyv és a nyersmérleggel.
f) A természetrajz és vegytan köréből megismertettek mindazon ásványok, melyek kiválóan az ipar, vegyészet és kohászat szolgálatában állanak.
g) A természettanból elméletileg kifejtetett a delejesség és villanyosság tüneményeinek fontossága a tudomány és gyakorlati életre nézve.
VI.
Órarend.
Napok Tanítási órák Előkészítő, kezdő és haladó oszt. A. I. oszt. B. I. oszt. II. osztály III. osztály
Vasárnap d. e. 9—12 d. u. 2—4 írás, olvasás beszéd-értelem gyak. Olvasás, földrajz, fej- és jegyszámolás Olvasás, földrajz, fej- és jegyszámolás r a • j z
Hétfő 7-8 8-9 írás, olvasás, beszéd-érte-lem gyak. Szabadkézi rajz
Kedd 7—8 8-9 Mértani rajz Olvasás, földrajz, fej- és jegyszámolás
Szerda 7-8 8—9 Olvasás, földrajz, fej- és jegyszámolás
Csütörtök 7—8 8-9 Olvasás, földrajz, fej- és jegyszámolás Olvas., nyelvtan, fogalmazás, irás és történelem
Péntek 7-8 8—9 Term. rajz, vegytan és természettan, mennyiségtan
Szombat 7—8 8-9 Történelem, földrajz, mértan és könyvviteltan

— 12 —
VII.
Jelentés a lefolyt tanévről.
A nagykanizsai iparostanoncziskola a folyó évben IX-ik évfolyamát zárta le. Mult év augusztus hó 31-én volt a szervezkedő-ülés, a jegyzői teendők vezetésére — a megállapított és elfogadott sorrend szerint Lisztner József szólíttatott fel; ezután úgy a használandó tankönyvek megállapítása, valamint a tanítási napok is ekkor lettek megállapítva.
Az osztályok vezetése — az előző évhez hasonlóan megmaradott. A tantestület — az órarend megállapításánál fontos okoknál fogva — a tanítást télen 6-tól 8-ig-, tavaszszal és nyáron pedig 7-től 9-igi megtartását fogadta el. — Ezen intézkedés később, az iparhatóság kivánátára, ismét — az előző évekhez hasonlóan — télen, nyáron 7-től 9-ig lett beosztva.
A tantestület eme intézkedése, jóváhagyás végett közöltetett a tekintetes iparhatósággal, ki azt jóváhagyó tudomásul vette; nemkülönben a megyei tek. kir. tanfelügyelői hivatallal is.
A beiratások szept. 1-től 9-éig tartottak; ez idő alatt beiratkozott 258, a hó végéig 300, november hó 1-éig 325 és ápril hó közepéig 384; — e számmennyiségből kitűnik, hogy a tanonczok létszáma évről-évre szaporodik — de nem ugy szellemi képességükre nézve, mert azoknak 2/3-része csekély ismerettel bir; nem csuda — hazánk, több megyéjéből, a horvát testvérországból, Ausztria tartományainak egyes helyeiről, voltak itt — különböző ismerettel, elzüllött vagy amúgy már szegénysorsú, félárva, vagy egészen elárvult ifjakból a tanonczok; kevéssé vagyonos alig akadt egynehány; 10-én az összes beirt tanonczok a tantestülettel együtt egy teremben jöttek össze, hol nekik, miheztartás végett a szabályrendelet felolvastatott és megmagyaráztatott; 11 -én a tanítás kezdetét vette, és kivéve a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi, urnapi ünnepeket és a farsang két utolsó napját, szakadatlanul folyt.
A beirt növendékek, a mult iskolaévi oszályzatuak, — vagy megvizsgált képességük és a magyar nyelvbeni jártasságuk szerint — 5 osztályba osztattak be, u. m. elk. kezdő-haladó, a)- és b) I-ső, Il-ik és III-ikba; és pedig a kezdő-haladó 89, az a) I-ső 63, a b) I-ső 91 (ide jöttek mindazok, kik évközben iratkoztak be), a II-ikba 96 és a Ill-ik osztályba 47 növendék.
A tantestület évközben, minden hónapban megtartotta ülését; és az ülésről felvett jegyzőkönyvet, tudomásvétel végett időről-időre bekül-dötte az iparhatóságnak, nemkülönben a mulasztásokat is.
— —
A mulasztások télen csekély számban fordultak elő, — ezt is leginkább a szegénységből eredt ruhahiány, vagy a távoli rosz utak — két-három kilómeter távolság — okozták; — de már tavaszszal és nyáron nem igy volt: — a gyakori vásárok, a távol vidékeken elvállalt munkák, hol a tanoncz, tanitómesterével hetekig kinn távol volt; vagy a külső — szőllőhegyi- és mezei munkák — a várostól távol fekve — tartották vissza a tanonczokat az iskolai előadásoktól.
A tek. iparhatóság a mulasztásokat időnként tárgyalás alá vette és a kellőképen nem indokolt mulasztásokat megbírságolta.
Dr. Ruzsicska Kálmán tanfelügyelő ur s királyi tanácsos, többször megfordulván városunkban, mindig informáltatta magát az ipariskola állapota felől.
Az iparhatóság, — az iparhatóság részérőli megbízottak —■,. valamint az ipartestületi választmány kiküldöttjei is időről-időre ellátogattak az előadásokra.
Hálás köszönettel említem meg, hogy az ipar- és kereskedelmi miniszter ur ő Nagyméltósága, az alsófoku ipar- és kereskedelmi iskoláknak 400 irtot kegyeskedett engedélyezni.
Továbbá kedves kötelességemnek tartom megemlíteni, hogy az ipariskolának egy Maecenasa is akadt Ujk. Oroszváry Gyula ügyvéd úrban, ki nemes tettével maradandó emléket hagyott és hágy hátra azáltal, hogy a mult évi karácsonkor 4 szegény, de szorgalmas tanoncz között, a legszükségesebb ruhaneműre — 20 forintot osztatott ki, — most pedig legújabban ismét 30 frtot tett le azon kikötéssel, hogy azt meg a jövő karácsonkor a tanonczok közül 3 olyan kapja meg, kik ugy az iparban, mint az erkölcsös magaviselet-, szorgalmas iskolalátogatás által, a szellemi ügyességben is kiváljanak a többiek közül.
A szegény iparostanulón, ha megérdemli, szép és nemes tett a segítség! — A nemes tett hálára kötelezi; szive nem fajul el, mert a jó tett egész életén inti a hálára.....
A jó tett nem kiván magasztalást; dicséri a tett nemessége! Isten tartsa meg a nemeslelkü honfit az emberi kor legszélsőbb határáig! . . .
Ti pedig kedves iparostanulók — ebből láthatjátok, hogy nem vagytok elhagyatva, — és a pálya, melyet választottatok: tiszteletre érdemes; — szolgáljon nektek ez ösztönül: hogy a szorgalmas munkásság, Istenben helyezett bizalom, hűség és a jó erkölcsi magaviselet: mindenkor a legszebb ajánlatok!
Ez évben a vallás-oktatás is folyamatban volt.
A szaktanítás — különösen az iparágak szerinti szakrajztanítás — a lefolyt tanévben nem: csak a jövő tanévben veszi kezdetét. A közismeretekből a szaktanitás — talán próbaképen a Il-ik és Ill-ik osztályban megkezdhető lesz!?
Az iparmunka kiállításon 76 tanoncz vett részt. A kiállított tárgy kevés volt; de közöttük igen szép csinos tárgyak voltak; a rajzokból is pár száz volt kiállítva.....
— 14 —
A kiállítást szép közönség látogatta. Az évzáró vizsgán az iparhatóság részéről Varga János tanácsos úr, — az ipartestület részéről pedig a kiküldött bizottsági tagok voltak: Hell János alelnök, Muraközi Lajos testületi jegyző, Stern Károly, Meilinger János, Szüts József, Nagy Károly, választmányi tagok; és Miklóska Lukács, Nagy Antal, Halasi Aladár, Turek Lajos, Tersztenyák Bódog testületi tagok.
Kiknek szíves fáradozásaikért meleg köszönetét nyilvánítja az ipariskolai tantestület.
Az érdemsorozatban előforduló rövidítések magyarázata.
Református: rf., izraelita: izr., evangelikus: ev. A hol a név után vallás jelezve nincsen, ott római katholikus értendő.
Erkölcsi viseletre nézve: szab. = szabályszerű, k. sz. =kevésbé szabályszerű.
Előmenetelre nézve: elégs = elégséges, elégt = elégtelen, dicsér = dicséretes, félsz = felszabadult.

— 15 —
VIII.
A tanulók névsora és érdemjegyei.
Előkészítő, kezdő- és haladó osztály.
A tanuló Mulasztott órák (Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
Átal József _ Haán Sándor szabó szab 9 4 elégs
Árvai Sándor Ofner Jakab szobafest. szab 17 9 elégs
Brenner Hermán Velisch Lipót czipész szab 14 7 elégs
Bikler Vilmos Taschner Félix köteles szab 8 1 elégs
5 Berghofer József Tóth József kovács szab 9 3 elégs
Bognár László Özv. Keszíer Lajosné bádogos szab 14 6 elégs
Bulkó Béla Özv. Pichler Józsefné rézműves szab 18 — elégt jó
Csanaki János Nováczki Imre csizmadia jó 3 —
Csizmasija Ferencz Csillag Károly asztalos jó 7 3 jó
10 Domján Imre Benn István csizmadia szab 11 2 elégs
Farantai Ferencz Schaller Lajos kőmives szab 12 G elégs
Farantai Sándor Schaller Lajos kőmives szab 14 9 elégs
Feletár Márton Horváth József csizmadia szab 8 2 elégs
Gáspár Ferencz Schaller Lajos kőmives szab 9 2 elégs
15 Gergye János Horváth József kovács szab 4 2 elégs elégs
Ginzer Lajos Stern Mór kefekötő. szab 7 3
Grácz György Fleisebhákker János kőmives szab 9 4 elégs
Horváth István Weiser József géplakat. szab 8 2 elégs
Harangozó Bódi Horváth József csizmadia szab 3 2 elégs
20 Horváth Mikó Józs. Szánthó János kőmives szab 7 3 elégs
Horváth Mátyás Horváth József kovács szab 3 2 elégs
Horváth József Kumpert Antal szabó szab 5 3 elégs
Karafiát Vincze Vass Károly kötélgy. szab 2 2 jó
Krausz Alex Juck Lajos csizmadia szab 4 4 jó
25 Mák Mihály Leidl István czipész szab 9 — elégt
Mikó József Szánthó János kőmives szab 7 3 elégs
Mátyás Gyula Hirschl Ede lakatos szab 9 4 elégs
Molnár István Szánthó János kőmives szab 7 3 elégs
Mikola Tamás Újhelyi Ferenc kocsigy. géplak. szab 9 elégs
30 Németh Gyula Weiser József szab 7 3 elégs
Németh Sándor Totola Lajos kalapos szab 12 — elégt
Németh János Nagy József takács szab 7 4 elégs
Pokecz György Perkó József Nagy Károly csizmadia szab 5 3 elégs
Schinperger Karolj kőmives szab 8 4 elégs
35 Popesnyák György Ofner Jakab szobafest szab 9 7 elégs
Popesnyák Ferencz Horváth József cserép és palaf. szab — — elégs
Pilipár Zsiga Hilcz Lajos csizmadia szab 9 2 elégt
Schneff György Schaller Lajos kőmives szab 11 4 elégs
Sárecz György Magyar József csizmadia szab 6 2 elégs
40 Steifer Pál Bálinger Ferencz köteles szab 7 4 elégs
Szabó József Szabó József lakatos szab — — elégs
Salamon Sándor Brantin József asztalos szab 8 3 elégs
Sáfár Emil Szabó József lakatos. szab 14 —■ elégt
— 16 —
A tanuló Mulasztott órák sorozat i i Megjegyzés |
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselet összege | igazolt j Általános s
Szabó János Topolics József csizmadia szab 5 2 elégs
45 Tollár József Schaller Lajos kőmives szab 8 4 elégs
Tóth György Fiálovics Lajos képfaragó jó 2 2 elégs
Vugrinecz István Schaller Lajos kőmives szab 3 2 elégs
Vukina Iván Gyümölcs Lajos csizmadia szab 9 3 elégs
Vinhofer Vilmos Ágoston István fazekas szab 8 2 elégt
50 Vittman János Halvax Frigyes kalapos szab 7 2 elégs
Vucsenik János Turbéky János csizmadia szab 5 2 elégs
László János Németh Mihály csizmadia szab 14 — elégt
Haladó osztály:
Ágh József Rothman Boldizsár lakatos szab 7 3 elégs
Andri Gábor Hoffer Menyh. kőmives szab 9 5 elégs
55 Barbarics Pál Mersics Ede czipész szab 5 4 jó
Bátor István Zsilovecz János szabó szab 3 — elégs
Czerján Iván Schável János lakatos jó — — jó jó
Csonka János Szabó József lakatos jó 3 3
Gáspár József Ofner Jakab szobafest. szab 5 2 elégs
60 Golenkő József Mátyás István csizmadia jó 4 4 jó
Gottreich Antal Schlesinger. Adolf fodrász szab 7 2 jó
Gelencsér István Spachi György bábos jó 5 5 jó
Horváth József Vinczek József kőmives szab 8 2 elégs jó
Harzsa Venczel Voukon Antal hentes jó 7 4
65 Horváth György Izsák János csizmadia szab 8 3 elégs
Kovács Ferencz Pupp László czipész szab 5 1 elégs
Knáusz Kálmán Zelenák Antal kőmives szab 12 elégs
Modrovits István Stern Mór kefekötő szab 6 1 elégs
Maurer József Ábrahám Kár. hentes jó 3 3 jó
70 Marai József Bárt Fülöp mészáros jó 5 2 jó
Nagy Antal Sauer Lajos kőmives szab 8 2 elégs
Nemesíts Mihály Dreven Antal csizmadia szab 7 2 elégs
Németh József Knáusz Ferenc bognár szab (''» 3 elégs
Nagy Pál Spachi György bábos jó 7 5 jó
75 Németh Lajos Özt. Dattler Jánosné bádogos jó 5 2 jó
Pecsics István Schaller Lajos kőmives szab 4 1 elégs
Pintér József Kluger Ferencz kőmives szab 7 5 elégs
Palkó Péter Kluger Ferencz kőmivefc szab 8 4 elégs
Pévecz Lajos Miltényi Sánd. czipész jó 5 5 elégs
80 Polák István Ifj. Takács József csizmadia szab 9 5 elégs
Sánecz Ignácz Szélig Antal szíjgyártó jó 7 1 7 jó
Sipos Imre Geizl Viktor kőmives jó 4 4 jó
Sipos István Geizl Viktor kőmives jó 4 4 jó
Szenján József Schável János lakatos jó — L_ jó
85 Sipos Zsiga Badasits Istv. kovács jó 7 I jó
Tóth Lajos Krausz Miksa borbély szab 8 , 1 elégs
Tomasits István Ifj. Bedekovies István csizmadia szab 9 elégs
Veisz Béla Stern Mór kefekötő szab 8 3. elégs
Zsezse Mihály Sterna Ferencz csizmadia1 jó — — ! jó
- 17 -
A. I. osztály.
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat | l- Megjegyzés |
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi i viselete ! összege [ j igazolt |
Antal Kálmán Hirschel Ede lakatos nem járt
Antalits Ferencz Spetta Dániel, órás jó 10 10 jó
Balogh Jenő Munkácsi N. borbély jó 10 10 Jó
Baranyai Mátyás Hilcz Lajos csizmadia szab 14- 14 jó
5 Bajnoczi Jenő Purger Márton csizmadia szab 3 3 elégs
Benedek József Sallér Lajos kőmives jó 2 2 jel
Bór Hubert Weiser József lakatos szab 19 — elégs
Bodáner Géza Lódner Fer. sütő k. sz. 68 — elkölt
Darázs Ferencz Geiszl Viktor kőmives jó 9 9 jó
10 Dávidovits György Keller Ignácz czipész szab 14 14 elégs
Dolmányos István Hartmann Ign. lakatos k. sz. 36 16, elégt
Ernwirth Gyula Schlesinger A. borbély k. sz. 48 2 elégt
Farkas György Miltényi Sánd. czipész k. sz. 30 — elégs
Fritz József Zápletan Ign. borbély jó 9 9 jel
15 Göndöcs József Szűcs József csizmadia k. sz. 13 8 elégs
Gút Miksa izr. Brüll Sándor lakatos szab 28 8 elégt
Gutmann Ign. izr. Philip Lipót asztalos szab 22 10, elégs
Harangozó Ferencz Hirschel Ede lakatos szab 16 4 elégs
Horváth Péter Saller Lajos kőmives jó 17 17 jó
20 Hódics György Dants Kálmán asztalos 66 — nem járt
Hobinka Bálint Beirl Ferencz hentes szab 3 3 elégs félsz.
Iváncsits Kázmér Tass Simon borbély 68 — nem járt
Jakabb János Steiner Fülöp czipész k. sz. 39 — elégt
Junker Ferencz Hirschel Ede lakatos jó 13 8 jó
25 Kedmenecz Károly Munkácsi Ján. kőmives jó 2 2 jel
Kindli Lajos Félegyliázi Károly kovács szab 15 4 elégt
Kohn Gyula izr. Berger Gyula bádogos k. sz. 51 24 elégt
Kohári József Tersztenyák Bódog kőfaragó jó 10,10 jó
Káhn József izr. Berger Gyula bádogos k. sz. 52-24 elégt
30 Kukuruzsnyák M. Heckenberger Alajos asztalos 64 nem járt
Klápper Gusztáv Klápper János szíjgyártó nyomdász szab 18 14 jó
Krén István Fischel Fülöp 46 — elkölt
Kristofoletti Antal Kristofoletti István lakatos jó — — jel
Lövik Ferencz Philip Lipót asztalos jó 8 8 jó félsz.
35 Mazzag István Németh Mihály csizmadia k. sz. 20 2 elégs
Meskó János Horváth Gáb. szíjgyártó k. sz. 60 — elégt
Megyimóritz Lipót Beirl Ferencz hentes szab 13 13 elégs
Mihályka Gyula Hirschel Ede lakatos szab 16 — elégs
Mikesz Mihály Németh Imre bognár 8 — elkölt
40 Muszti János Hirschel Ede lakatos szab 24 6 elégs jó
Németit József Saller Lajos kőmives jó 6 6
Nyitrai Kálmán izr. Weiser József lakatos jó 3 3 elégs
Orbán József Keller Mátyás czipész jó 1414 1 1 jel
— 18
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
Putz Sándor Hell János czipész k. SZ. 24 4 elégs
45 Preis Vincze Unger Gáspár czipész szab 18 6 elégs
Rezsek Lipót Kanász János szabó k. sz. 24 — elégt
Szabó Károly Turbéki János csizmadia k. sz. 38 — elégt
Számek József Sonnenschein Mór asztalos szab 17 17 elégs
Szél József Szélig Antal szíjgyártó jó 5 5 jel
50 Szundra Ferencz Háhn Sándor szabó szab 32 — elégs
Tóth Sándor Dants Kálmán asztalos 68 — nem járt
Teperits György Döme Miklós czipész jó 19 12 jó
Tuboly [stván Saller Lajos kőmives jó 6 6 jó
Ungár Lajos Temlen István csizmadia k. sz. 24 elégs
55 Vadász István Geiszl Viktor kőmives jó 6 6 jó
Varga Gábor Tancsits József asztalos szab 12 12 jó jó
Visnovits István Torma Lajos asztalos jó 7 7 félsz.
Vukits Lajos Vukits András csizmadia''k. sz. 82 — elégt
Vugrinetz József Keller Ignátz czipész jó 2 2 jel
G0 Weinovits József Weiser József lakatos k. sz. 30 — elégs
Vláh András Meilinger Ján. csizmadia szab 18 4 elégs
— 19 —
B. I. osztály.
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
Andri József Sveitzer József fodrász k. SZ. 6 6- elégt
Ács Béla Saller Lajos kőmives szab 8 4 elégt
Baa György Miltényi S. czipész szab 14 14 elégt
*Bali Károly Topolics J. csizmadia szab — —
5 Balog Bálmán Schwarzenbeg magyar szabó elköl tö zö tt
Balog Imre Veiser József géplakat. meg ha lt
Bauer József Metz Lajos kefekötő k. sz. 6 6 elégs
Berdó János Szántó János kőmives szab 8 8 elégt
Berecz István Ország Kálm. lakatos szab 10 10, elégt
10 Bólia János Szűcs József csizmadia szab 16 16 elégs
Bőhm Gyula Huszár Antal lakatos k. sz. 18 18 elégs
Bród Ernő Müller József szabó szab 3 hó nap ót a bet.
Csanádi József Tóth Mihály ács szab is ko lába n em j.
Cserép József ö.KeszlerL.-né bádogos k. sz. 17 17 elégt
15 Gsik József Pimeizl Henrik czipész szab 6 6 elégs
*Files János Farkas János csizmadia — —
Gaszler Kálmán Schwarcz J. szíjgyártó szab 10 fi elégs
Gill József Schless Márton könyvkötő szobafestő k. sz. 15 12 elégt
Gödinek László Szattler Károly — — félsz.
20*Gór György Hirschl Ede lakatos szab —
Gráber Pál Miháli István pék elköl tö zö tt
Hertelendi Mátyás Babics Antal czipész szab 15 10 elégs
Hirschl Gyula Neufeld Salam. » szab 18 18 jó
Holczer Gyula Gross József pék k. sz. u20 — elégt
25*Horváth István Zelenák Antal kőmives — —
id. Horváth József Szántó János » szab 11 5 elégs
Horváth József Zelenák Antal n szab 7 7 elégt
*Horváth Lajos Veiss Bernát szabó — —
Hucker József Ábrahám K. hentes szab 8 8 elégt
30 Jandrasits Ferencz Mátyás István csizmadia szab 20 20 elégs
Kálovics László Tóth Mihály ács szab 20 20 elégt
Korytkó Kúrth Hirschl Ede inodcl asztalos elköl tö zö tt
Kovács Sándor Kovács Imre szabó k. sz. 8 8 elégt
Krucsai György Tóth Mihály kőmives jó 15 15 jó
35 Kirchenknopf Fer. Horváth J.-né csizmadia szab 2 2, elégs
Laczó József Iszák János n jó 2 2 jó
Laczó Vendel V » n jó 4 2 jó
*Lantos Gyula Babics Antal czipész — —
Lövik József Weiss L. és F. nyomdász jó 6 6 jó
40 Lőcz Gyula Lőcz János kovács elköl tö zö itt
Magyar Károly Magyar Fer. csizmadia szab 10 8 elégt
Mankovits Mór Bencekovics J. kőmives szab 14 14 elégt
Matalics Béla Keller Mátyás czipész szab 24 24 elégt beteg volt
*Medvárd Lénárd Takács József csizmadia szab —
45 Meglics Félix VeisspergefZs. kőfaragó jó 8 8 elégs
*) A csillaggal jelöltek későn, évközben iratkoztak be, azért nern kaplak osztályzatot.
— 20 —
A tanuló Mulasztott órák ''Általános sorozat 1 Megjegyzés |
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete j összege | igazolt
Mersits Lajos Müller József szabd jó 11 11 elégs
Mesteri László Stepánek Alb. czipész szab 2 2 elégt
Milkovics József Horváth Gy. cserepes elha gy ta az ipa rt
*Mitl István Schindlberger Mihály kovács — —
50 Mulacsics István Szivos Imre csizmadia szab 15 10 elégt
Németh József Sallér Lajos kőmives jó 11 11 elégt
Pál Joáckim Tóth József kovács jó 6 6 j°''
Pávlics Géza Szigyártó M. n szab 12 8 elégt
Prásokovics Károly Vokuon Antal hentes jó 2 2 elégt
55*Ravnik József Kláppert János szíjgyártó — —
Rothmann György Ábrahám K. hentes jó 10 8 elégs
Ruprecht Ignácz Hirschl Ede vasöntő szab 14 10 elégt
Schlegl Ferencz Samu József rézműves szab — — elégs
Schiffer József Huszár Antal lakatos jó 8 8 jó
60*Simon István özv. Horváth Józscfné hentes — —
*Simon Miklós özv. Keszler Lajosiic bádogos jó — —
Sinkó József Harthmann I. lakatos k. sz. el ha gytaa z ipart
Sipos Ferencz Hiczelberger György fodrász ki ma ra dt
*Spitzkopf Jenő Spitzkopf Jak. mészáros k. sz. — —
65 Stocker Rezső Hlatkó János szabó k. sz. ki m aradt
Strobli György Zelenák Antal kőmives szab ki m aradt
Schvammer Fer. Kneizel János czipész jó 10 10 elégs
Schvarcz Adolf Sclilesinger N. mészáros szab —• — elégs
Szántó László Mersics Ede czipész szab 5 5 elégs
70 Sziger Tóbiás Vetzer Kanat. asztalos jó 10 6 elégs
Szikura Gusztáv Vass Ferencz köteles szab 15 9 elégt
Szládovics Károly Veiser József géplakatos jó 11 11 jó
*Szmodics György Schenberger Miksa kovács szab — —
Szremecz József Bódis János czipész szobafestő szab 11 3 elégt
75 Szakácsics Károly Eispiener Laj. szab 7 7 elégt
Szűcs György Bóda József czipész szab 20 15 elégt
Takács József Beierl Fer. hentes szab _ —
Tálosi József Schindlberger Mihály kovács kima ra dt
Táschner Károly Weisz L. és F. nyomdász jó 8 8 jó
80 Táusz József özv. Rosenfeld Samué czipész szab 3 3 elégs
Tibold János Fiálovics Lajos asztalos szab 3 3 elégs
Tóth Gyula Huszár Antal lakatos jó 15 9 elégs
Tompos János Hoch József kovács jó —
Vágner István Kluger Ferencz kőmives szab 13 10 elégt
85 Vellák Lajos Günzer Sánd. asztalos szab 14 6 elégt
Venczel Herzse Beierl Ferencz hentes jó 6 6 elégs
*Visnovits Mihály Török Ferencz czipész jó _ —
Vukics Géza Vukics András csizmadia kima ra dt
Zommer Mór Hiczelberger György fodrász szab ,2414 elégs
90 Zsiga Ferencz ifj. Tamás Istv. csizmadia hoss za bb idő ó. beteg
Zsiska Kálmán Hirschl Ede lakatos kimara dt
*) A csillaggal jelöltek későn, évközben iratkoztak be, azért nem kaptak osztályzatot.
II. osztály.
A t :t ii ii I ó Mulasztott őrák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete ! összege j igazolt
Antal Flórián Dans Szilveszter asztalos félsz.
Babics Lajos Mezei Lajos szabó -- _ félsz.
Balogh Gusztáv Táncsics József asztalos — — félsz.
Balázsi Károly Focht Jakab borbély jó 12 7 jó
5 Baan Béla Fischel Fülöp betűszedő'' 22 4 elégt
Berlák György Kaufmann Fer. asztalos — — félsz.
Brinner Ferencz Gradicski György asztalos is ko lába n eni j.
Bojedán Sándor Schável János lakatos jó — jó
Czitár Zsigmond Huszár Antal lakatos k. sz. 9 elégt
10 Czindrics Lajos Tóth Mihály ács jó 2 2 jó
Deuts Károly Keller Ignácz czipész — _ félsz.
Fatér Lajos Saller Lajos kőmives k. sz. 10 7 elégt
Fischer Adolf Lőczi János kovács — — telsz.
Föld Lajos Kovács Imre szabó jó — — jó
15 Gaal József Weiser József géplakatos szab 4 4 elégs
Gáspár József Hirschl és Fehér szabó — — félsz.
Gill Károly Weiser József vasöntő — — félsz.
Granatér Emil Kumpert Antal szabó szab 12 10 jeles
Gyursecz Mátyás Özv. Rosenfeld Samuné czipész — — félsz.
20 Heisler Ödön Hirsel Henrik borbély k. sz. 30 8 elégt
Heckenberger Gy. Hlatkó János szabó — — félsz.
Heffer Gyula Weiss Bernát szabó — — telsz.
Holczer Gyula Gross József pék elköl tö zö tt
Horváth Béla Hlatkó János szabó k. sz. 10 — elégs
25 Horváth József MuzikárVincze asztalos szab 18 18 jó
Horváth Ferencz Tausig Salam. kocsigy. k. sz. 34 15 elégs
Imrei József Schável János lakatos — — félsz.
Imre Ádám Turek Ferencz csizmadia — — félsz.
Kaizer József Kaiser József czipész k. sz. G 6 elégt
30 Kálovics János Weiss Bernát szabó k. sz. 16 8 elégt
Kercselics Ferencz Tóth Mihály kőmives szab 4 4 jó
Kiss János Bakonyi Gy. csizmadia szab 8 8 elégs
Kedmenecz András Csillag Károly asztalos — — félsz.
Kiss Sándor Fiálovics Lajos asztalos k. sz. 4 4 elégt
35 Kelencz János Huszár Antal lakatos elköl tö zö tt
Kellner János Huszár Antal lakatos k. sz. 8 5 elégs
Kovács István Keller Ignácz czipész szab 20 12 elégs
Koritkó Arthur Hirschl és Bachrach lakatos — — félsz.
Langmár István Torma Lajos asztalos jó 2 2 jó
40 Lengyel Pál Ábrahám Józs. asztalos szab 8 5 elégs
Lidit Samu Fischel Fülöp betűszedő k. sz. 40 10 elégt
Lukács József Fischel Fülöp betűszedő k. sz. 42 15 elégt
Markovics István Morandini Román kőmives k. sz. 24 8 elégs
Márkus Sándor Özv. Fischer Jánosné czipész — — félsz.
A < :i 11 11 1 ó Mulasztott órák Általános sorozat 1 Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege | igazolt
45 Márksz József Keller Ignácz czipész félsz.
Mátyás József Mátyás István csizmadia k. SZ. 48 12 elégt
Magyar Bertalan Hernyavics Bertalan czipész szab 14 6 elégs
Matus József Miltényi Sánd. czipész jó 34 26 elégs
Máncsek Ferencz Tóth Mihály kőmives jó 14 10 elégs
50 Mácsek Lajos Weiser József lakatos szab 29 5, elégs
Meskó István Hlatkó János szabó k. sz. 16 10 elégt jó
Meller Sándor Csillag Béla borbély jó 36 13
Mikó János Szánthó János kőmives szab 4 4 elégs
Nagy Ferencz Huszár Antal lakatos k. sz. 10 6 elégt
■55 Nagy Károly Neufeld Samu czipész — — félsz.
Németh Ferencz Saller Lajos kőmives k. sz. 16 7 elégt
Németh Imre Németh Gy. bognár jó 18 10 elégs
Novák János Hlatkó János szabó k. sz. 14 10 elégt
Patty Kálmán Focht Jakab borbély szab 16 8 jó
60 Páros Endre Geicz József asztalos szab 40 14 elégt
Pető Ferencz Szánthó János kőmives jó 4 4 elégs
Pecsics János Tersztenyák Bódog kőfaragó jó 8 6 elégs
Perger Imre Perger Imre czipész is ko Iában em j.
Pint Lajos Hahn Sándor szabó k sz. 6 3 jó
(35 Pintér Lajos Fischel Fülöp nyomdász — —
Polák Farkas Pfeifer Jakab czipész szab 4 2 elégs
Plavtarics János Kovács György csizmadia elköl tö zö tt
Ratanics János Bódis János czipész — — félsz.
Saller Imre Huszár Antal lakatos szab 8 6 elégs
70 Simon István Özv. Mittermayerné czipész is ko Iában em j.
Simon Vendel Dukász József czipész k. sz. 12 8 elégs
Sifrik Gyula Huszár Antal lakatos k. sz. 8 — elégt
Sörény Iván Huszár Antal lakatos szab 10 4 jó
Surugli Nándor Surugli József bognár elköl tö zö tt
75 Snidár Antal Tóth Mihály kőmives is ko Iában em j.
Scheiber Lipót Hirschl Henrik borbély — — félsz.
Skrilecz József Fischel Fülöp nyomdász is ko ;lában em j.
Schável Béla Schável János lakatos szab 14 2 elégt jó
Schön Sándor Buksz Ignácz borbély szab 10 6
80 Streni István Hirschl Ede lakatos szab 14 10 elégt
Szűcs István Weiser József lakatos jó 5 4 elégs
Tessák Ferencz Ifj. Sóbár György kefekötő szab 6 6 jó
Tóth Lajos ifj. Huszár Antal lakatos k. sz. 40 15 elégt
Tóth Lajos id. Babics Antal czipész k. sz. 34 12 elégt
85 Tóth János Pimeizl Henrik czipész jó — — félsz.
Török István Mihály István pék — — félsz.
Trenkál Károly Miltényi Sánd. czipész k. sz. 40 10 elégt
Újlaki Béla Országh Kálm. lakatos szab 30 16 elégs
Ungár Kálmán Ditrich Mátyás csizmadia k. sz. 48 14 elégt
90 Vargha Lajos ifj. Danis Kálmán czipész is ko Iában em j.
\
— 23
III. osztály.
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozati Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege j igazolt
Andersz Jenő Dants Szilv. asztalos jó 18 18 jel félsz.
Antal Lajos Kaufman Fer. asztalos szab 18 10 elégs
Antalics Lajos Munkácsi N. borbély jó 1010 elégs
Bahál Lajos Simon Pál czipész jó 11 11 jó félsz.
5 Banekovics Sándor Huszár Antal lakatos szab 3014 elégt
Bedenek Ferencz Keller Mátyás czipész jó 20 20 jó
Bencze Gyula Weiss L. és F. nyomdász szab 19 19 elégs
Berger Ignácz izr. Hartmann Ign. lakatos jó 30 30 elégt
Bonyhádi Samu izr. Weiss L. és F. nyomdász jó 8 50 8 jó
10 Dietrich Miklós Tass Simon borbély szab — elégs félsz.
Dietrich Gyula Hartmann Kár. hentes szab — — elégt félsz.
Goldarbeiter A. izr. Ofner Ernő szobafestő jó km.
Goldberger V. izr. Fischel Fülöp betűszedő szab 73 73 elégt
Hikádi Sándor Babics Antal czipész szab 30 30 elégt félsz.
15 Hodics József Schapringer I. fodrász szab — — elégs
Imre György Turek Gyula csizmadia jó — — elégt félsz.
Izsák Lajos ev. ref. Ifj. Wajdits J. nyomdász szab 63 63 elégt
Jerzsán János Morandini R. kőmives jó — — elégt félsz.
Junker Károly Hirschel Ede géplakatos jó 15 15 elégs félsz.
20 Keszler Ferencz izr. Földi Antal bádogos k. sz. 24 25 elégt
Kiss Imre Brül Sándor lakatos jó 15 15 jó
Kiss Pál Simon János csizmadia jó jó 16 6 elégs
Kolongya Boldizsár Zelenák Antal kőmives — — elégt félsz.
Kutner Dezső izr. Halasi Ádám asztalos szab — — elégt félsz.
25 Lastufka Károly Ifj. Wajdits J. nyomdász meghalt
Lengyel Dénes Sável János lakatos jó — — jó
Mártinecz József Mártinecz L. hentes km.
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete j összege [ igazolt
Vargha Lajos id. Francsics Istv. czipész szab 16 12 elégs
Vargha Jenő Hirschl Ede lakatos k. sz. 24,24 elégt
Vajas Ferencz Kaufmann M. szabó is ko lába n em j.
Valentin Ferencz Valentin Fer. csizmadia k. sz. 26 24 elégt
95 Weiss Richárd Mezei Lajos szabó k. sz. 26 8 elégt
Vajkovics György Saller Lajos kőmives félsz.
- • 24 —

A t a 11 11 1 ó Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés |
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi j viselete | összege J igazolt
Németh Lajos Rattnik Miklós szabó k. sz. 19 19 elégs
Nováczki Imre Nováczki Imre csizmadia szab — — elégt félsz.
30 Pajzs József Iluszár Antal lakatos szab — — elégt félsz.
Pápai József Szattler Károly szobafestő jó 18 18 elégt félsz.
Pint János Morandini R. kőmives szab 20 20 elégt
Remecz István Juk Pál kovács jó 17 17 elégt félsz.
Richter Sándor Door István szabó jó — — jó
35 Rozs György Rozs Ferencz köteles szab 15 15 elégt
Roszner József Weiser József lakatos szab 10 10 elégt
Sallér Géza Huszár Antal lakatos k. sz. 6 6 elégt
Simon János Dattler János bádogos k. sz. 19 19 elégt
Sipos István Sallér Lajos ács jó — —- elégs félsz.
40 Szommer József Weiser József lakatos jó 6 6 elégt félsz.
Tanczenberger J. Andel Ferencz szabó k. sz. 15 15 élégt
Tersztenyák Vilmos Sável János lakatos szab 18 18 jó
Vajdics Árpád Ifj. Wajdits J. betűszedő jó 46 46 elégs
— 25 —
IX.
A tanoiicz-munkakiállitás kimutatása.
A tanoncz neve Tanonc-ideje Iparág A tanítómester neve Kiállítási tárgy Bírálat
Németh Ján. el. k. 4 takács Nagy József abrosz jel
Németh Ján. el. k. 4 : takács Nagy József szakasztó ruha jel
Németh Ján. el. k. 4 . takács Nagy József terítő jel jó
MegyimoricL.a)I 37. hentes Beierl Ferencz Extra vurst
5 Ruprecht Ignácz 1 vasöntő Hirschl Ede szoba disz jel
Kiss János II. 2 csizmadia Bakony Gy. egy p. férficsizma jel
Klappert. G.a) I. 1?/,, ''szíjgyártó Klappert János lókantár jel
! Németh J. el. k. h- bognár Knáusz Ferenc hámfa jó
Filipár Zs. kezd. 2''/4 csizmadia Hilcz Lajos egy p. női csizma jó
10 Bóha János b) I. 1 v2 csizmadia Turek Gyula egy p. férfi csizma jó
Baranyai Mátyás iv2 csizmadia Hilcz Lajos egy p. női csizma elégs
: Slegl Ferencz b)I. 4 rézműves Samu József rézüst jó
Szremecz J. b) I. IV, czipész Bódis János egy pár kis gyermek czipő jó
Záborszky, Ernő 3 kárpitos Fiálovits Lajos divány jel
15 Antalics Fer. a) I. 2 órás . Spetta Dániel kis állvány óra jel jó
Hucker Józs. b) I. 2 hentes Ábrahám Kár. nyelvvurst
Pál Joáchim b) I. iv2 kovács Tóth József czirkli jel
Szél József aj I. 2V2 szigyártó Szélig Antal kápa jó
Langmár Istv. II. 23/4 asztalos Torma Lajos czukortartó jel
20 Bauer József b) I. 3 kefekötő Metz Lajos lókefe elégs
Tausz József b) I. czipész özv. Rosenfeld Samuné pár kis nőczipő jó
KercselicsFer. II. 3 kőmives Tóth Mihály 1 homlokzat jel
Kercselics Fer. II. 3 kőmives Tóth Mihály 3 alak jel
Kirchenknopf Ferencz b) I. 2 csizmadia Horváth (majdán) J. pár k. lánycsizma jó
25 Föld Lajos II. lS/4 szabó Kovács Imre kis nadrág jó
Kovács Sánd.b)I. 2 szabó Kovács Imre fekete mellény jó
Göndöcs J. a) I. 13/4 csizmadia Szűcs József pár csizma jó
Bőhm Gyula b) I. 2''/* lakatos Huszár Antal sütő jó
Rothmann 3 hentes Ábrahám Kár. párizer jel
30 Maurel J. el. k. h. 2 hentes Ábrahám Kár. extra vurst jel
Jakab János a) I. 2 czipész „ Fülöp pár kis sárga félczipő jó
Mulacsits I. b) I. l''/s csizmadia Szivos Imre pár kis csizma jel
Simon Vendel II. 2 czipész Dukász József pár női félczipő jó
Pókecz Gy.el.kez. iv, csizmadia Nagy Károly fejelés gyermckcsizina jó
35 Matalics Béla I. 3V2 czipész Keller Mátyás sárga kis czipő jel
Szakácsits K b) I. 2 szobafestő Eispiener Laj. rosetta jó
Kiss Imre III. 3 lakatos Brüll Sándor sütő-ajtó jel
Pecsits János II. 2 kőfaragó 1 darab állvány jel
Tóth György 2 műfaragó Fiálovits Lajos fekvő oroszlán jel
40 Szabó Károly a) I. 2 csizmadia Turbéki János férfi csizma jó
Putz Sándor 3 Ve czipész Hell János pár férfi czipő jel
26 —
A tanoncz neve Tanoncideje Iparág A tanítómester neve Kiállítási tárgy Birálat
Kiss Pál 4 csizmadia Simon János pár férfi csizma jel jel
Horváth Mátyás 2''/* kovács Horváth József patkó
Berkopfer József 2 kovács Tóth József patkó elégs
45 Németh Lajos 3 szabó Ratnik Mátyás nadrág jel
Gergye. János 2 kovács Horváth József patkó elégs
Kovács István 4 czipész Keller Ignácz férfi czipő jel
Vugrinecz József 272 czipész Keller Ignácz férfi czipő jel
Vugrinecz József 272 czipész Keller Ignácz pár női czipő jel
50 Németh Sándor 6 kalapos Totola Lajos kalap jó
Tóth Lajos czipész Babics Antal párnőiczukczipő jó
Tompos János 1 kovács Hoch Fülöp teklis patkó jel
Czerján Iván 374 lakatos Schável János vindofni ajtó jel
Szremján József 2 lakatos Schável János tányér melegítő vizesdézsa jel jel
55 Keszler Ferencz 272 bádogos Földi Antal
Sifrig Gyula. 3 lakatos Huszár Antal borított zár jó
Lengyel Dénes 172 lakatos Schável János sütő jel
Lengyel Dénes 2 lakatos Schável János zár jel
Kutner Dezső 4 asztalos Halasi Ádám 4 fiókos kihúzó jel
60 Harangozó Fer. 23/4 lakatos Hirschl Ede francziakulcs jó
Hertelendi Máty. 2.74 czipész Babics Antal kis gyerinekczipő elégs
Lantos Gyula 172 czipész Babics Antal pár kis czipő elégs
Tibold János 172 asztalos Fiálovics Lajos kis sifon jel jel
Kiss Sándor 2 asztalos Fiálovics Lajos kis sifon
65 Horváth J. el. k. 2 szabó Kumpert Antal nadrág jó
VinhofferVil kez. 1 fazekas Ágoston István sertésfej elégs
Zsezse Mihály 2 V, csizmadia pár fprfi csizma jel
Ágh József- hal. 1 lakatos Rothmann B. lakat. jel jó
Andri Gábor kez. 1 kőmives Hoffer Gáspár háztervezet
70 Czitár Zsiga II. 3 lakatos Huszár Antal borított zár jó
Nagy Antal hal. 174 kőmives Sallér Lajos építési terv jó
Pint Lajos 272 szabó „ Sándor mellény jó
Tóth Lajos 1 lakatos Huszár Antal buszhar jó
Teperics Gyula 3 czipész Döme Miklós női czipő jó
75 Meller Sándor 2 ■ fodrász Csillag Béla hajfonat jel
Szundra N. 2 szabó Hahn Sándor nadrág jel
Statisztikai kimutatás
a növendékek kora, vallása, nemzetisége és születés helye szerint.
Osztály Kor szerint Vallás szerint Nemzetiség szerint Születésük helye
12 éves 13 éves 14 éves 15 éves 16 éves 17 éves j 18 éves 19—21 éves összesen rém. kath. evang. ev. ref. izraelita összesen magyar német horvát cseh összesen zala megyei vidéki összesen
Előkészítő-, kezdő- és haladó osztály .... 7 8 14 22 10 10 7 11 89 85 4 89 70 2 17 89 70 19 89
A. I. osztály .... 3 10 12 13 11 5 5 2 61 56 — — 5 61 54 1 6 — 61 56 5 61
B. I. osztály .... — 4 11 16 18 16 11 15 91 82 3 — 6 91 79 4 6 2 91 74 17 91
II. osztály..... — 1 5 21 24 18 15 12 96 86 — 2 8 96 95 1 — — 96 80 16 96
III. osztály..... — — — 1 13 12 9 12 47 38 — 3 6 47 47 — — - — 47 38 9 47
Összesen . 10 23 42 73 76 61 47 52 384 347 3 5 29 384 i345 1 8 29 2 384 318 66 384

— 28 -
X,.
f f^t
Ipari foglalkozásra nézve.
Sorsz. Előkészítő kezdő és haladó osztály A. I. osztály B. I. osztály II. osztály III. osztály Összesen
1 Asztalos 3 8 4 11 5 3P-
2 Ács — — 2 1 1
3 Bábsütő — — — —/ — _
4 Bádogos 2 2 2 — 2 8- +
5 Betűszedő — — — 3 2 5-
6 Bognár 2 1 — 2 — 5-
7 Borbély 2 4 6 5 3 20-
8 Czipész 5 . 8 14 19 3 49
9 Csizmadia 16 8 12 6 3 45*-
10 Fazekas 1 — — ■ — —
11 Hentes 2 2 5 — 2 11*-
12 Kalapos 2 — — — — 0
13 Kádár 1 , — — — —
14 Kárpitos — — — — — —
15 Kefekötő 3 — 1 1 — 5-
16 Kéményseprő — — — — — — +
17 Késes — — — — — —
18 Kocsigyártó — — — 1 — lu
19 Kovács 4 1 3 1 1 10*-
20 Kőfaragó — 1 3 1 —
21 Kőmives 22 7 8 9 4 50
22 Könyvkötő — — 2 — —
23 Kötélgyártó 3 — 1 — 1 5«~
24 Lakatos 10 11 8 17 10 56^
25 Mészáros 2 — 2 — — 4 o-
26 Nyomdász — 1 2 2 4 9»~
27 Órás — 1 1 2 — . 4~
28 Pék —i • 1 3 — — 4-
29 Rézműves 1 — 2 13 —• 16"
30 Szabó 3 2 5 — 3 13-
31 Szíjgyártó 1 3 2 — — 6«-
32 Szobafestő 3 — 2 — 2 7«-
33 Vasöntő -- — 1 2 1 4 **
34 Takács 1 — — — - 1
Összesen 89 61 91 96 47 384 ql
vV
— 29 —
XII.
A jövő tanévre vonatkozó értesítés.
Az 1895—96. iskolai évre a beiratások szeptember 1 — 10-ig bezárólag minden vasár- és ünnepnap d. e. 10—12, d. u. 2—4 óráig a népiskola IV. osztály tantermében eszközöltetnek.
Figyelmeztetnek a t. mesterek, hogy tanonczaikat a kitett határidő alatt beíratni el ne mulasszák, mert az e részben való késedelem az ipartörvény értelmében büntetést vonand maga után.
Az 1884. évi XVII. t cz. idevonatkozólag a következőképen intézkedik. A mondott t. cz. 6á. §. c) pontja igy szól: „Az iparos köteles tanonczát a rendes iskolába való járásra, ott, a hol tanoncziskola van, a tanoncziskolába járásra szorítani."
A 82. §. pedig ezt mondja: „A tanoncz mindaddig, mig tanoncz-ideje az iparosnál tart, köteles ily iskolába járni"; s végre:
A 157. §. a) pontja szerint: „20 írttól 200 frtig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő, a ki ezen törvénynek a segédszemélyzet iskolai oktatására vonatkozó kötelességét nem teljesiti".
Továbbá, miután még mindig több iparosmester van, a kik kételkednek azon, hogy az ő iparukhoz törvényileg kötelező a rajz; azért ezen uraknak tudomásvétel végett itt közöljük újból a miniszteri rendeleteknek erre vonatkozó pontjait:
A rajztanítás alól felmenthetők azon iparos tanonczok, kiknek az általuk tanult iparágban a rajzolásra nincs föltétlenül szükségük, ilyenek: a mészáros, hentes, szappanos, borbély, fodrász, fésűs, kefekötő, timár, kéményseprő, molnár, pék, kötélverő, ruhatisztító, bocskorkészitő, kávés és korcsmáros tanonczok.*) Szükséges azonban, hogy a rajztanulás alól felmentendő ezen tanonczok a rajztanitásra megállapított órák alatt az iparostanoncziskolában az általános ismeretek tantárgyaiban gyakoroltassanak.
A polgári vagy középiskolák négy osztályát sikerrel végzett iparos tanonczok, tekintettel nagyobb előképzettségükre, az iparostanonczisko-lákban tanított általános ismeretek tantárgyainak tanulása alól a rajztanítás kötelezettségének fenntartása mellett felmentendők. Az igy felmentett tanonczok közül a rajztanítás alól is felmenthetők azok, kik a fent elősorolt iparágakat tanulják, vagyis kiknek az általuk tanult iparágban a rajzolásra nincs feltétlenül szükségük.
*) Az 1884. t. cz., ugy az 1893-iki miniszteri szabályrendelet is követeli, hogy ezek is iskolába járjanak !
# •
- 30 —
Az iparos tanonczok közül azok, kiknek a tanszerződésben kikötött tanidejűk még le nem járt, azonban a tanoncziskola III. osztályát jó sikerrel bevégezték, a tanoncziskola rendes látogatására, illetőleg a III. osztály számára kiszabott általános ismeretek tantárgyainak ismétlésére tovább nem kötelezhetők, mert e részben az iskolába járás czélja eléretvén, az illető, jó sikerrel tanult tanonczokat ugyanazon elméleti anyagnak ismétlésére nem kell szorítani. Ellenben a rajztanitásnál az 1884. évi XVII. t. cz. 82. §.-át szigorúan kell venni a rajztanulásra kötelezett minden tanoncznál, mert a rajzolásban minden tanuló folytonosan nyerhet magasabb kiképeztetést és szükséges, hogy rajzolni tanuljon tanidejének egész tartama alatt.
A tanoncz tanonczideje lejártával évközben a tanultakból tartozik vizsgálatot tenni.
Az iparos-tanoncziskola igazgatósága.