Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.81 MB
2022-01-06 12:50:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
4
33
Rövid leírás | Teljes leírás (62.31 KB)

A Nagy-Kanizsai városi ipariskola
értesítője
az 1895-96. tanévről.
X. évfolyam.
Közzéteszi a tantestület.
Nagy-Kanizsa, 1896.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
28186

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI VÁROSI
IPARISKOLA
AZ 1895-96. TANÉVRŐL. X. É V F O LYA M.
KÖZZÉTESZI
A TANTESTÜLET.
NAGY-KANIZSA, 1896.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
38186
I.
„Nemcsak szeretni Tcell a hazát, hanem érette dolgozni is.u
Trefort.
A hazaszeretet nélkül az ember a vándor madárhoz volna hasonló; nem lánczolná őt semmi ama örökké kedves és szent helyhez, hot a nap első aranysugarait látták szemei, hol szelíden ringatták először édes anyjának gyengéd karjai. Nem fűzné semmi emlék, semmi ragaszkodás ama kedves helyhez, hol boldog ifjúságának gondtalan aranykorát élte. Enélkül nem volna aggkorának egy édes nyughelye sem, a hová képzelme, mint elfáradt madár a messze útról megjőve, megpihenhetne.
Ezen érzelem ápolását és fejlesztését már a gyermekkorban kell kezdenünk, mert csak igy ver az mély gyökeret annak'' szivében.
Ez lebegett őseink szeme előtt s ennek köszönhető, hogy »annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, él nemzet e hazán«.
De ha már őseink alá tudták rendelni saját érdekeiket a haza érdekének s mindent elkövettek, hogy e drága hazát szabaddá, boldoggá és nagygyá tegyék, mennyivel inkább kötelességünk ez nekünk ma, midőn a szociáldemokratikus eszmék, a nemzetiségi és felekezeti súrlódások és a folytonos kivándorlások gyengítik hazánk erejét.
Midőn azonban reá mutatok ezen fekélyekre, korántsem czélom mindegyikkel külön-külön is foglalkozni. Mint a leendő iparosok nevelésével foglalkozónak azonban lehetetlen a szociáldemokratikus eszmék káros voltát szó nélkül hagynom s ezeknek csak felemlitésével megelégednem, annyival is inkább, mert az iparos osztály épen az, hol ezen bacillusok leginkább termékeny talajra találnak s mert ezek — sajnos — már az iparos tanulók lelkét is kezdik megmételyezni. Megdöbbenve kellett
_ 4 —
hallanom, amint egyik tanuló oda nyilatkozott, hogy az iparos gazdák csak a saját zsebjüket tömik, de azokról, kik nekik a kényelmet és jólétet teremtik és biztositják, teljesen megfeledkeznek. Ezt hallván, rögtön megfedtem az illetőt s iparkodtam felfogásának helytelenségéről meggyőzni, mi, hiszem, sikerült is. De hogyan oszlassuk el azon tanulók lelkéből ezen tévtant, kik iskolába soha sem járnak!
Oly betegségnek szimptomái ezek, melyekről az iparos uraknak is komolyan kell gondolkodni, mert első sorban az ő érdekeiket, másodsorban pedig nemzeti vagyonosodásunk egyik főforrását veszélyeztetik.
A magas kormány nem mulaszt el egy alkalmat sem megragadni ezen bajok megszüntetésére; külön törvények által iparkodik ezeknek elhárítása mellett az ipar fejlesztéséről és annak leendő művelőiről gondoskodni.
Lehetetlen azonban sajnálatomnak kifejezést nem adni, hogy iparosaink — tisztelet a kivételnek — a saját érdekeik előmozdítására és a törvények szigorú szemmeltartására éppen a leendő erők képzésénél nem járnak el lelkiismeretesen.
Ha végig nézem az elmúlt tanév egyes osztályainak felvéti-és mulasztási naplóit, aggódva tekintek a jövőbe. Iparosaink éppen semmibe sem veszik a törvény ama világos intézkedését, mely szerint tanoncznak csak oly gyermek vehető fel, ki legalább 12 éves és a négy elemi osztályt jó sikerrel elvégezte. Innen van az a szomorú állapot, hogy az előismeretek hiánya miatt az alsó osztályok tultömöttek, a szakrajztanitáson pedig, mely nélkül iparos alig képzelhető, 361 tanuló közül alig vehet 30—35 részt. De többet mondok, akárhány olyan iratkozik be, ki még azt sem tudja, hogy milyen fán terem az i—i. Ehhez járul még a rendkivüli sok mulasztás. Az osztálynak egyharmada egész éven át közel sem. jön az...