Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.81 MB
2022-01-06 12:50:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
10
52
Rövid leírás | Teljes leírás (62.31 KB)

A Nagy-Kanizsai városi ipariskola
értesítője
az 1895-96. tanévről.
X. évfolyam.
Közzéteszi a tantestület.
Nagy-Kanizsa, 1896.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
28186

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI VÁROSI
IPARISKOLA
AZ 1895-96. TANÉVRŐL. X. É V F O LYA M.
KÖZZÉTESZI
A TANTESTÜLET.
NAGY-KANIZSA, 1896.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
38186
I.
„Nemcsak szeretni Tcell a hazát, hanem érette dolgozni is.u
Trefort.
A hazaszeretet nélkül az ember a vándor madárhoz volna hasonló; nem lánczolná őt semmi ama örökké kedves és szent helyhez, hot a nap első aranysugarait látták szemei, hol szelíden ringatták először édes anyjának gyengéd karjai. Nem fűzné semmi emlék, semmi ragaszkodás ama kedves helyhez, hol boldog ifjúságának gondtalan aranykorát élte. Enélkül nem volna aggkorának egy édes nyughelye sem, a hová képzelme, mint elfáradt madár a messze útról megjőve, megpihenhetne.
Ezen érzelem ápolását és fejlesztését már a gyermekkorban kell kezdenünk, mert csak igy ver az mély gyökeret annak'' szivében.
Ez lebegett őseink szeme előtt s ennek köszönhető, hogy »annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, él nemzet e hazán«.
De ha már őseink alá tudták rendelni saját érdekeiket a haza érdekének s mindent elkövettek, hogy e drága hazát szabaddá, boldoggá és nagygyá tegyék, mennyivel inkább kötelességünk ez nekünk ma, midőn a szociáldemokratikus eszmék, a nemzetiségi és felekezeti súrlódások és a folytonos kivándorlások gyengítik hazánk erejét.
Midőn azonban reá mutatok ezen fekélyekre, korántsem czélom mindegyikkel külön-külön is foglalkozni. Mint a leendő iparosok nevelésével foglalkozónak azonban lehetetlen a szociáldemokratikus eszmék káros voltát szó nélkül hagynom s ezeknek csak felemlitésével megelégednem, annyival is inkább, mert az iparos osztály épen az, hol ezen bacillusok leginkább termékeny talajra találnak s mert ezek — sajnos — már az iparos tanulók lelkét is kezdik megmételyezni. Megdöbbenve kellett
_ 4 —
hallanom, amint egyik tanuló oda nyilatkozott, hogy az iparos gazdák csak a saját zsebjüket tömik, de azokról, kik nekik a kényelmet és jólétet teremtik és biztositják, teljesen megfeledkeznek. Ezt hallván, rögtön megfedtem az illetőt s iparkodtam felfogásának helytelenségéről meggyőzni, mi, hiszem, sikerült is. De hogyan oszlassuk el azon tanulók lelkéből ezen tévtant, kik iskolába soha sem járnak!
Oly betegségnek szimptomái ezek, melyekről az iparos uraknak is komolyan kell gondolkodni, mert első sorban az ő érdekeiket, másodsorban pedig nemzeti vagyonosodásunk egyik főforrását veszélyeztetik.
A magas kormány nem mulaszt el egy alkalmat sem megragadni ezen bajok megszüntetésére; külön törvények által iparkodik ezeknek elhárítása mellett az ipar fejlesztéséről és annak leendő művelőiről gondoskodni.
Lehetetlen azonban sajnálatomnak kifejezést nem adni, hogy iparosaink — tisztelet a kivételnek — a saját érdekeik előmozdítására és a törvények szigorú szemmeltartására éppen a leendő erők képzésénél nem járnak el lelkiismeretesen.
Ha végig nézem az elmúlt tanév egyes osztályainak felvéti-és mulasztási naplóit, aggódva tekintek a jövőbe. Iparosaink éppen semmibe sem veszik a törvény ama világos intézkedését, mely szerint tanoncznak csak oly gyermek vehető fel, ki legalább 12 éves és a négy elemi osztályt jó sikerrel elvégezte. Innen van az a szomorú állapot, hogy az előismeretek hiánya miatt az alsó osztályok tultömöttek, a szakrajztanitáson pedig, mely nélkül iparos alig képzelhető, 361 tanuló közül alig vehet 30—35 részt. De többet mondok, akárhány olyan iratkozik be, ki még azt sem tudja, hogy milyen fán terem az i—i. Ehhez járul még a rendkivüli sok mulasztás. Az osztálynak egyharmada egész éven át közel sem. jön az iskolához, másik kétharmada pedig minden négy-öt hétben egyszer.
Az egyes iparágak tanulói — mint az a hátrább következő 10 éves kimutatásból látható — már alig vannak képviselve az iskolában, a legtöbbnél pedig hanyatlás mutatkozik. Ennek okát főleg abban látom, hogy az iparos urak, ha a tanuló négy évre van beszegődve, csak a negyedik évben küldik iskolába, nehogy a felszabadulás alkalmával valami akadály merüljön föl
— 5 —
s hogy igy a saját akaratuknak is, meg a törvénynek is színleg eleget tegyenek.
Oty állapotok ezek, melyeknek következményeit ugy az ipar, mint az iparos meg fogja érezni.
Meg vagyok azonban győződve, hogy ugy tevékeny iparhatóságunk, mint iparosaink, nem fogják bevárni ezen következmények káros hatását, hanem szakítva az eddigi uzussal, a törvénynyel karöltve járnak el az ipar felvirágoztatásában.
Ha ez lebeg szemük előtt s ha ennek eléréseért működnek közre, akkor napnál fényesebben igazolják igaz hazafiságukat, s teljesedik Széchenyi eme mondása: »Magyarország nem volt, hanem lesz« !
P. A.
— 6 —
Az ipariskola felett az első felügyeleti jogot gyakorolja: a városi tanács, mint elsőfokú
iparhatóság.
11.
Ipar hatósági megbízottak:
ifj Sáinú József, elnök Schapringer Adolf Bőcze Dániel Csóka Nándor Dreven Antal Darvas János
Földy Antal Feigelstock Adolf Philipp Lipót Munkácsy. Nándor Ilodics István Hoch Fülöp Tersztenyák Bódog
Mercz Mátyás Beiperl Ferencz Keléti Mózes Simon Kálmán Muzikár Vincze Sattler Károly
III.
A vallásfelekezetek képviselői:
Hütter Lajos, evang. lelkész és hitoktató. Dr. Neumann Ede, izr. főrabbi és hitoktató. Nith Norbert, r. katli. lelkész, v. helyettes plébános. Seregély Dezső, ev. ref. lelkész és hitoktató.
IV.
Tantestület: //í
Erdősi Bálint, népiskolai tanító.
Lisztner József, népiskolai tanító.
Papp Miklós, polgári iskolára képesített rajztanár.
Poredus Antal, népiskolai tanító.
Schultz Károly, polgári iskolára képesített rajztanár.
Tóth István, népiskolai tanító s igazgatói teendőkkel megbízott.
Venczel Rezső, népiskolai tanító.
A tanítók mindegyike osztályában — a rajzot kivéve — a többi tárgyakat maga tanította.
7 —
V.
Tanterv.
Előkészítő-, kezdő- és haladó-osztály.
Osztályfőnök: Lisztner József.
írás, olvasás. A betűk megismertetése az irva-olvasás alapján; olvasási gyakorlatok a Martonfy és Trájtler abcéskönyv szerint, nagyobb részénél egész végig. — Számvetés: fejbeli és a négy alapniivelet 1 — 100-ig terjedő számkörben.
A rajzolásból ugyanazok alapfogalmai, melyek a szabadkézi rajz tekintetében, az iparostanulók első évi tanfolyamára kiszabattak.
A. I. osztály.
Osztályfőnök: Venczel Rezső.
1. Szabadkézi rajz: Az I. osztály tananyaga: az egyenes és hajlított vonalak összekötése, combinatiói, görög és mór stylü szalagdiszek előállítása.
Mértani rajzolás: Az eszközök megismertetése és használási módja. A pont, vonal, lap és test általános nemei, graficus előállításának módja. Egyenes vonalak alapmiveletei és mérése, két vonal relatív fekvése, a kör-húr, átmérő és sugár. A szögek mérése, másolása és alapmiveletei. A sokszögek tulajdonságai és szerkesztése.
2. Olvasás, írás, fogalmazás 2 órán. Az elsőfokú ipariskolák első, második és harmadik osztályai számára Martonfy-Trájler-féle olvasókönyv. Elbeszélések:
a) melyekben lehetőleg iparüző személyek szerepelnek, feltüntetvén az iparosok közti kívánatos jó tulajdonságokat u. m. munkaszeretetet, pontosságot, becsületességet, mértékletességet, takarékosságot, erkölcsi tisztaságot, a törvények iránti engedelmességet, hazaszeretetet, békés indulatot s megelégedést stb.
b) az iparosok által felitalgozni szokott állati és ásványi terményekről, különös tekintettel azok ipari feldolgozására.
c) A hazai történelemből: a magyarok őshazája, a mai hazánkbani költözködésök Árpád vezérlete alatt, Géza fejedelem, István keresztelése, koronázása és uralkodása. A török hódoltság, magyar hősök a török harczokban, Mária Terézia, Széchenyi István és kora. Az újjászületett Magyarország. A szabadságharcz. Deák Ferencz és a kiegyezés. Nagy Lajos, Hunyady János mint kormányzó és Hunyady Mátyás mint király.
8 —
d) A hazai földrajzból: Magyarország nagysága és égalja. Magyarország terményei, Magyarország lakosai nemzetiség és vallás szerint. A magyar nemzet. Az ipart és kereskedést eló''mozditó eszközök stb.
e) Az iparos tanulók kötelességei tanítómestereik iránt, illemszabályok a háznál, az iskolában és nyilvános helyeken.
Az olvasmányok tartalmának felfogása mellett törekedtem őket rávezetni a nyelvtani ismeretek elsajátítására, nevezetesen: a mondatok megismerése- és szerkesztésére, a gyökszók kikeresésére, ez uton a helyesírásra, továbbá a beszédrészek megismerésére és szóragozásra.
Fogalmazás: az elbeszéltek utáni fogalmazás, nyugták s egyszerű levelek fogalmazása.
3. Szám- és mértan, heti 2 órán. Az egy s több nevezetüekkeli négy műtét és a tizedes törtek.
Az elemi mértanból áz egyenes vonalu idomok területtana.
B. I. osztály.
Osztályfőnök Tóth István. Ugyanaz mint az A. I. osztálynál.
II. osztály.
Osztályfőnök: P o r e d u s Antal.
1. Szabadkézi rajz: a csigavonal és elipsis. Jellemző levélidomok rajzolása természetről és stylizált mintákról. Egyszerűbb és összetettebb sikékitmények folytatólagos rajzolása, a görög, római, román és renaissance kor stylfajából, a stylfajok jellemző tulajdonainak bemutatásával és népszerű magyarázatával.
Mértani testek, u. m.: koczka, hasáb, gula, henger, a kúpnak távlati rajzolása szabadkézből, a perspectiva és árnyéktan főbb elveinek s szabályainak népszerű magyarázatával.
2. Mértani rajz, síkmértan (Planimetria). Az elipsis, a csigavonalak, ovalisok és néhány más fontosabb és gyakorlati alkalmazást nyerő görbe vonal rajzolása.
Két egyenes vonal, az egyenes és sík, két és három sík relatív fekvése. Az egyenes szög a síkkal, a lapszög, a testszög (triager), az ide vonatkozó legfontosabb tételek, különös tekintettel az ábrázoló mértanra.
Tömörmértan (Stereometria). A szögletes és gömbölyű testek nemei, összeillősége, hasonlósága, különösen a hasáb, gula, henger, kúp és gömb.
Olvasás: Az olvasókönyv alapján taníttatott: történelem, természettan, továbbá a magyar alkotmány, polgári jogok és kötelességek ismerete.
— 9 —
Fogalmazás : a levelek és polgári ügyiratok fogalmazása, p. o. számla, üzleti hirdetés, nyugtatvány, ellennyugtatvány, vevény, kötelezvény, jótállás, felmondás, bizonyítvány, szerződés, átruházás, téritvény.
Számtan. A négy alapmivelet közönséges törtekkel, a viszonyok, egyszerű- és összetett arányok, társaságszabály és tőke-, kamat-, százaiékés időszámítás.
Mértan. Területszámitások: a négyzet-, derékszögű négyszög-, háromszög-, szabálytalan négyszögek és sokszögek-, szabályos sokszögek- és a kör kerülete és felületének kiszámítása.
III. osztály.
Osztályfőnök: Erdősi Bálint.
1. a) Szabadkézi rajz: Folytatólagos gyakorlása a sikékitmények rajzolásának. Bemutatása és rajzolása mintaszerű régibb magyar szöveteken és hímzéseken előforduló ékitménymotivumoknak.
Mintaszerű domború ékítményeknek, valamint figurális mintáknak körvonalban és egyszerűen árnyékolt rajzoltatása a haladottabb növendékekkel, f őszmintákról.
Folytatólagos gyakorlása a szemléleti alapon való távlati rajzolásnak szabályos mértani testekről, ilyenek csoportozatairól és egyszerűbb építészeti jellegű tárgyakról (oszlop, talapzat, szekrény, forgó testek stb.) körrajzban és egyszerű árnyékolással. Emlékezetből való rajzolás gyakorlása. Egyszerű sikdiszítési tervezések a feldolgozott tananyag köréből kiszemelt feladatok nyomán, b) Ábrázoló mértan.
I. Vetülettan.
Bevezetés. A pont, vonal, síkidomok ábrázolása, homlok, alaprajzok és keresztmetszetek.
II. Árnyéktan.
A leggyakrabban előforduló idomok és testek saját és vetett árnyékának szerkesztése. A megvilágítás intensitásának alapelvei.
III. Perspektívák.
Az axonametria alapelvei és alkalmazása. Perspektivikus képek előállítása a metszeti mód szerint.
2. b) A humán és a reál tantárgyakra vonatkozó tananyag az olvasókönyvben foglalt olvasmányok alapján tárgyaltatott. Olvasókönyvül használtatott a Mártonfy és Trájler által, az első foka ipariskolák III. osztálya számára kiadott kézikönyv.
a) A hazai történelemből felvétettek a kiváló történelmi alakok, így Árpád a honalapító, Szt. István és Szt. László, IV. Béla, I. és II. Lajos; az események közül pedig főleg azok beszéltettek meg, melyek a szereplő egyének akarati elhatározására kiválóan döntő befolyást gyakoroltak.
2
— 10 —
b) A földrajzból: Európa geográfiái helyzete, alakja, kiterjedése, vízszintes és függélyes tagosultsága, folyamrendszere, égalja, faunája és flórája. Lakosai nemzetiség, vallás, foglalkozás és műveltség szerint. A közlekedési utak közül: a főbb csatornák, vasúthálózatok, hágók és alagutak ismertettek meg, egyúttal Európa nevezetesebb ipartelepei is.
c) Számtanból: Az idegen pénzek átszámítása, a vegyitési szabály mikénti alkalmazása, a négyzetre emelés, négyzetgyökvonás és köbreemelés.
d) A mértanból: A területszámitás és a szabályos testek felületének és köbtartalmának kiszámítása.
e) A könyvviteltanból megismertettek a növendékek a főkönyv számláival, az árukönyv és a nyersmérleggel.
f) A természetrajz és vegytan köréből megismertettek mindazon ásványok, melyek kiválóan az ipar, vegyészet és kohászat szolgálatában állanak.
g) A természettanból elméletileg kifejtetett a delejesség és villanyosság tüneményeinek fontossága a tudomány és gyakorlati életre nézve.
— 11 —
VI.
Órarend.
Napok Tanítási órák Előkészítő, kezdő és haladó oszt. A. I. osztály B. I. osztály II. osztály III. osztály
Vasárnap d. e. 9-12 d. u. 2-5 Altalános rajz, közismeretek Olvasás, földrajz, fejszám., jegyekkeli számolás Olvasás, földrajz, fejszám., jegyekkeli számolás Szakrajz és általános rajz
Hétfő 7-8 8-9 Altalános rajz
'' Kedd 7.-8 8-9 írás, olvasás, beszédértelem gyakorlat Szakrajz
Szerda 7-8 8-9 Olvasás, földrajz, természettan, vegytan
Csütörtök 7-8 8-9 Olvasás, földrajz, számtan Olvasás, feJ-. jegyekkeli számolás és ügyiratok
Péntek 7-8 8-9 Olvasás, földrajz, fej-számolás, jegyekkeli számolás Számolás, ügyiratok, könyvvezetés
Szombat 7-8 8-9 Természetrajz, vegytan, természettan és földrajz

2*
— 12 —
VII.
Adatok a tanév lefolyásáról.
A nagykanizsai ipariskolának az 1895-96-iki iskolai óv eseményeit összefoglalva, következőkben leszek bátor előadni:
Mult év szeptember hó 3-án tartván a tantestület szervezkedő üléseit, jegyző-teendők elvégzésére — a már előbbi évben megállapított sorrend szerint Venczel Rezső kartárs kéretett fel; melyen aztán úgy a használandó tankönyvek, valamint a tanítási napok és órák is ugyanekkor lettek megállapítva.
A tantestület — különösen a napok beosztásánál mint a megelőző mult-, úgy a most befejezett tanévben is részint a tanítómesterek érdekeit tartván szem előtt, — részint pedig a fegyelem könnyebb fentartása miatt is, — a tanítási napokat, nem egy időben egyszerre, hanem osztá-lyonkint más-más napokra véleményezte kitűzetni.
Tanítási napokul: hétfő-, kedd-, szerda-, csütörtök-, péntek-, szombat- és vasárnapi napok fogadtattak el és pedig úgy, hogy a tanítási órák köznapokon — szeptember hótól február hó végéig G-órától 8-ig, — azontúl pedig a tanév végéig 7-től 9-ig tartassanak meg; — vasárnap az általános rajztanítás 9-től 12-ig, 10-től 12-ig a közismeretekből; délután: az általános- és szakrajztanítás 2-től 5-ig, közismeretekből 2-től 4-ig történjenek.
Tankönyvekül — a már a múlt években is használt Mártonfy-Trájler olvasókönyvek tartattak meg.
A tantestület eme intézkedéseit jóváhagyás végett közölte a tek. Iparhatósággal, ki az jóváhagyó tudomásul vette; nemkülönben jegyzőkönyvi kivonatban a megyei tek. kir. tanfelügyelői hivatallal is.
A beiratások szeptember hó 1-étől 8-áig folytak; — ez idő alatt beiratkozott 209, — a hónap végéig 280 — és ápril hó közepéig 3G1.
Szeptember hó 9-én összejöttek az összes beirt tanonczok egy osztályba, hol nekik a szabályrendelet mihez tartás végett felolvastatott és megmagyaráztatott; — 10-én a tanítás kezdetét vette; — és kivéve a november hó 20-ától 30-áig, — a rajztanítás kivételével — a közismeretek tanítása szünetelt, mert a tantestület többi tagja a volt tek. Iparhatóság végzése szerint más téren lett elfoglalva; — kivéve továbbá a karácsony- és a húsvéti egy hetet — és a milleniumi ünnepek két napját, — a tanítás további megszakítás nélkül folyt egész junius hó 21-éig.
A beirt iparostanulók, a mult évi osztályzatuk, vagy megvizsgált képességük és a magyar nyelvbeni jártasságuk szerint 5 osztályba
13 —
osztattak, u. rn. előkészítő kezdő- s haladó-, A és B I-ső-, II-ik és III. osztályba; és pedig az előkészítő, kezdő- és haladóba 93, az A I-sőbe G8, B I-sőbe 87, a II-ikba 79 és a 111-ik osztályba 34 növendék.
Az iparostanulóknak eme osztályok szerinti beosztása eléggé illu-strálja szellemi képességüket; de még talán a számok szerinti kimutatás itt-ott sántikál is!?
Nagy-Kanizsa nagyobb határszéli város lévén, ipariskolája mégis > felemlítendő missiót teljesít, — a mennyiben sok különféle helyről, idegen ajkú, különösen horvát kerül ide az ipar megtanulása végett; — és aztán mire tanuló évei letelnek — habár az előkészítő kezdő-, haladó-és I-ső osztálynál ritkán haladnak tovább, de a magyar nyelvet beszélni meglehetős tisztán megtanulják.
Mulasztások télen csekély számban fordultak elő; míg a jelen év elején, mikor a városi képviselő választás és a városi tisztújítás nagyobb mozgalmat indított, ezek is nagyobb arányban mutatkoztak. — Mindkét esetben, mintegy belemelegülve használta fel a polgárság alkotmányadta polgári jogát! Nem csoda, ha ilyen körülmények közt az iparos úrak közül is többen többször figyelmen kívül hagyták, némely iránybani, polgári kötelességeiket!
E két actusnak is tudható be jó nagy részben e hónapokban a tanonczok mulasztásai.
Az ipariskolai oktatás két irányban eszközöltetett, úgy a közismeretek, mint a rajzból is. — Közismeretekből szaktanítás szerint folyt a tanítás a Il-ik és III. osztályokban; míg a két élőkészítő kezdő-, haladó-és a két A, B I-ső osztályokban a tanulók csekély képzettségük miatt általános tanítás szerint.
A közismeretek tanításánál változás állt be; a mennyiben Ábrahám Gyula kartársunkat, ki az ipariskolánál 8 év óta működött, a vallás-és közoktatásügyi miniszter úr Ő nagyméltósága, saját kérelmére, Fiúméba helyezte át: helyét Poredus Antal kartárs úr foglalta el.
Rajztanításnál szak szerint történt a tanítás a fém-, kő- és faiparnál; a többi iparágaknál pedig az általános rajztanítás szerint oktattattak a növendékek. A szakrajztanításban 38 növendék nyert oktatást; névsoruk másutt megtekinthető.
Jelen évben is részesültek a tanulók vallástani oktatásban.
A tantestület évközben, — kivéve november és deczember hónapokat, — üléseit mindenhónapban megtartotta és a tapasztalt észleleteket a mulasztásokkal együtt a tek. Iparhatóságnak beterjesztette.
Az iparbizottsági tagok több ízben el-ellátogattak úgy a nappali, mint a esti tanítási órákra.
Az évi záróvizsgák a munka kiállítással együtt a tek. Iparhatóság által junius hó 21-ére tűzettek ki.
Helyén valónak látom megemlíteni, hogy a jelen tanévi munka kiállításon 61 növendék pályázott 65 tárgygyal; kiállítva volt továbbá több száz szak- és általános rajz; melyek nagyobbrészt igen sikerültek voltak.
— 14 —
A munka kiállítást szép számú közönség látogatta meg.
Az ipartestület részéről kiküldött bizottsági tagok voltak: Knáusz Ferencz, elnök, Topolits János, alelnök, Hell János, Horváth József, Lórai Károly, Muzsikár Vincze, Hilcz Lajos, Szűcs József, Fehér Pál, Terszte-nyák Bódog, Németh György, Sölétormos Géza és Németh György urak.
A elszámlált úrak két részre oszolván, egyik részök a kiállítást tekintette és birálta meg, több kiállított tárgy fölött elismerőleg nyilatkoztak; — más részök pedig osztályonkint szétválva hallgatták meg a feleleteket és vizsga befejeztével a hallottak felett megelégedésüket fejezték ki.
A tisztelt uraknak szíves megjelenésük- és fáradtságukért a tantestület meleg köszönetét fejezi ki.
Végül a jelen tanévvel ipariskolánk X. éves cyklusa záródott be; melynek rövid áttekintő statistikáját másut találja a tisztelt olvasó.
Az érdemsorozatban előforduló rövidítések magyarázata.
Református: rf., izraelita: izr., evangelikus: ev. A hol a név után vallás jelezve nincsen, ott római katholikus értendő.
Erkölcsi viseletre nézve: szab. = szabályszerű, k. sz. = kevésbé szabályszerű.
Előmenetelre nézve: elégs = elégséges, elégt = elégtelen, jó, dicsér = dicséretes, félsz = felszabadult.
— 15 —
VIII.
A tanulók névsora és érdemjegyei.
Előkészítő kezdő- és haladó osztály.
A tanuló Alulasz-tott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása | erkölcsi i viselete összege | igazolt
Átal József Haán Sándor szabó f szab 5 3 elégs
Boha György Boha László kovács • szab 3 3 elégs
Brenner Hermán Velisch Lipót czipész- szab 3 1 elégs
Bálint János Horváth György cserepes- - jó — — jó
5 Berecz Károly Morandini B. -kőmives szab 4 4 elégt
Blazsits Mihály Berghofer József Horváth György csizmadia szab 5 2 elégt
Tóth József kovács- szab 2 2 elégs
Barbalics Pál öz. Dattler J. bádogos szab 4 3 elégs
Csanaki János Nováczky Imre csizmadia szab 3 3 elégs
10 Czvibak Győző Stern Mór kefefeötő szab 4 4 elégs
Csizmasia Ferencz Csillag Károly asztalos szab 3 2 elégt
Domján Imre Kren István csizmadia szab 4 3 elégt
Farantai Ferencz Schaller Lajos -kőmives szab 5 2 elégt
Funtek Sándor Simon Pál czipész-- szab 2 2 elégs
15 Fatér János Schaller Lajos -kőmives szab 3 1 elégt
Feletár Márton Horváth József csizmadia szab 3 1 elégt
Feletár Mihály Muzikár Ferenc asztalos szab 2 2 elégs
Gáspár Ferencz Schaller Lajos 4cőmives szab 4 4 elégt
Gáspár János Tóth Mihály Jtőmives szab 2 1 elégs
20 Grávbovics András Loray Károly csizmadia ^zab 3 3 elégs
Godinek György Szatler Károly szobafest. szab 4 3 elégs
Gergye János Horváth József "kovács • szab 3 — elégt
Geiszler Gyula Blau M. fiai lakatos szab 2 2 elégs
Horváth István Stern Mór -feefckötő szab — — elégs
25 ifj. Horváth József Kumpert Antal szabód szab 3 2 elégs
köz. Horváth József Geizl Győző -kőmives szab 4 1 elégs
id. Horváth József Bada István kőmives szab 6 4 elégs
Harangozó Boldizs. Horváth József eskmadia szab 4 4 elégs
Horváth Mikó J. Szánthó János • kőmives szab 5 3, elégt
30 csiz. Horváth József Horváth József esizmadia szab 2 2 elégt
Horváth Mátyás Horváth József -kovács szab 6 5 elégt
legid. Horváth Józs. Vinczek József - kőmives szab 7 5 elégs
Haramia János Péter Ferencz asztalos szab 3 1 elégt
Kovács Ferencz Mersits Ede czipész-h jó 4 3 jó
35 Klárics Mihály Pupp László czipész " szab 5 3 elégs
Kender István Schaller Lajos -kőmives szab 3 3 elégt
Kálmán József Morandini B. -kőmives szab 5 2 elégt
Kráusz Felix Juck Lajos csizmadia jó 2 2 jó
Knáusz Gyula Schindlberger Mihály kovács- jó 1 1 jó
40 Káltner Kálmán Steiner Fülöp czipész - szab 3 3 elégt
— 16 —
A tanuló Mulasztott órák ! Általános sorozat I I Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása . erkölcsi | viselete | összege | igazolt
Káráfiát József Ring Pál kakipos küülgyár. szab 4 2^ elégs
Káráfiát Vincze Szabó Károly szab 5 3 elégs
Krucsai József Tóth Károly -kőmives szab 2 2 elégs
Kovács Lajos Miltényi Sándor czipész - szab 3 2 elégs
45 Kovács István Geizl Győző -kőmives szab 5 3 elégs
Lukánecz László Perger Imre czipész ~ szab 6 5 elégt
Lencz Sándor Morandini R. -kőmives szab 5 5 elégt
Mák Mihály Leidl István czipész - szab 4 — elégt
Mák Károly Samu József szabód szab 2 -- elégt
50 Máté János Schaller Lajos -kőmives szab 1 1 elégs
Molnár István Szántó János -kőmives szab 3 3 elégt
Matolics Imre Sternák Ferenc Gsizmadia szab 5 5 elégs
Mikolán Tamás Újhelyi Ferencz tocsgyártó szab 3 — elégt
Magyar Lajos Magyar Ferencz czipész » szab 2 2 elégs
55 Molnár József Mihályi István péksütő szab 3 2 elégs
Magyar Lajos Bódis János ösiamadia szab 6 4 elégs
Mátyás Gyula Hirsclil Ede lakatos szab 3 .3 elégt
Mátotek Antal Szabó József "Eabos szab 5 4 elégs
Németh János Nagy József takács szab 3 3 elégs
60 Nagy Antal Schaller Lajos kőmives szab 5 4'' elégs
Németh Sándor kalapos — — félsz.
Német István Topolics János csizmadia jó 4 2 jó
Németh Ferencz Zelenák Antal -kőmives szab 1 1 elégt
Németh Gyula Weiser J. C. kötélgyár. szab 3 1 elégs
65 Niklesz Ferencz Turek Gyula czizmadia szab 2 1 elégt
Németh József Szabó József lakatos szab 1 1 elégs
Németh János Sóbár György kefekötő szab 3 2 elégs
Polák István ifj. Takács I. csizmadia szab 5 4 elégs
Posta Ignácz Kaufman Fer. asztalos szab 3 3 elégs
70 Popesnyák Ferencz Horváth György palafödő szab 5 4 elégs
Pilipár Zsigmond Hilcz Lajos csizmadia szab 7 5 elégt
Perkó József Schinberger J. -kőmives szab 4 3 elégs
Pint Imre Morandini R. -kőmives szab 2 2 elégt
Reidinger József Mantuanó Ede kéményseprő'' jó _ jó
75 Steiner Adolf Filipp Lipót asztalos szab 3 3 elégs
Salamon Sándor Brandtin József asztalos jó 5 4 jó elszökött
Stefics Mihály Csányi István csizmadia szab 4 3 elégt
Salamon István Szélig Antal szíjgyártó szab 3 3 elégs
Salamon Károly Schaller Lajos kőmives szab 2 1 elégs
80 Schneff György Schaller Lajos kőmives szab 3 2 elégs
Stohl János Horváth György cserepes* •szab 4 4 elégt
Szabó János Horváth György cserepes * .szab — — elégs
Sziládi Rokusz Csillag Károly asztalos szab 3 3 elégt
Tomásits István Bedekovics Ist. csíamadia szab 5 2 elégt
85 Vojkovics József Lasky Ferencz kőmives szab 4 4 elégt
— 17 —
A I :i íi 11 1 ó Mulasztott órák Általános sorozat! Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
Vinhofer Vilmos Ágoston István fazekas szab 3 3 elégt
Vukina Iván Gyümölcs Lajos csizmadia szab 2 2 elégs
Veisz Sándor Hirsclil Henrik fodrász .10 — — jel
Vugrinccz István Morandini R. kőmives szab 2 2 elégs
90 Vittman János Halvax Frigyes kalapos czipész - szab 3 — elégt
Vörös Tamás Hernavics B. .10 4 4 JO
Varga Vidor Zsilovecz János szabóé szab 3 2 elégs
Vinczek László Hoffer Menyh. -kőmives szab 5 4 elégt
A. I. osztály.
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
Andri Gábor Hoffer Gáspár kőmives isk. n. járt
Andri József Scbveitzer Józs. borbély k. SZ. 47 — elégt
Ács Béla Saller Lajos kőmives k. sz. 48 36 elégt
Bali Károly Topolics János csizmadia jó 24 16'' elégs
5 Bátor István Zsilovecz János szabó jó 5 5 elégs
Burics Adolf Torma Lajos asztalos k. sz. 41 — elégt.
Bulkó Béla Pichler József rézmives szab 38 12 elégs
Czerján Iván Sável János lakatos jó jó 9 8, elégs
Csonka János Szabó József lakatos 2413 ió
10 Dömötör József Keller Ignátz czipész — isk. n. járt
Gráf Károly Hirschel Ede lakatos — elkölt
Hajdu Ignácz Brüll Sándor lakatos jó 20 18 jó
Hekenberger János Hekenberger A. asztalos jó 17,17 jel
Horváth Vincze Borsos Lajos bábos jó 12 12 elégs
15 Horváth György Iszák János csizmadia szab 24 9 elégs
Horváth Lajos Weisz Bernát szabó k. sz. 26 5 elégt
Horváth Ferencz Torma Lajos asztalos jó 8 8 jó
Horváth Gergely Bognár István kályhás jó 4| 4 jó
Horváth József Zelenák Antal kőmives szab 27110, elégs
20 Hodics György Dants Kálmán asztalos jó 2013 jó
Jandrosits Ferencz Mátyás István csizmadia k. sz. 48 5 elégt
Jakab János Steiner Fülöp czipész szab 27 5 elégs
Kindli Lajos Félegyházi Kár. kovács jó 5 5 jel
Kein János Weiser J. C. lakatos jó jó — — jó
25 Kováts Sándor Hlatkó János szabó — — jó
Kollarits János Fischl Fülöp könyvk. — — isk. n járt
— 18
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölczi viselete összege | igazolt
Kollarits István Saller Lajos kőmives szab 27 10 elégs
Kukuruzsnyák M. Hekenberger A. asztalos — elkölt
Lantos Gyula Babics Antal czipész — isk. n. járt
30 Lengyel Ferencz Fischl Fülöp könyvk. — isk. n. járt
Lendl János ifj. Sóbár Gy. kefekötő szab 38 15 elégs
Mester László Stepánek Albert czipész szab 27 10( elégs
Medvár Lénárd ör. Takács Józs. csizmadia jó 24 15 elégs
Mertz Mátyás Mihályi István sütő — isk. n. járt
35 Millkovits József Horváth György kőmives — isk. n. járt
Németh József Saller Lajos kőmives jó 10 10 jó
Pánovits István Hekenberger A. asztalos jó 16 10 jo
Petsits István Saller Lajos kőmives szab 8 2, elégs
Polák Ignátz Ginzer Sándor asztalos jó 16 5 jel
40 Pókecz György Nagy Károly csizmadia jó 36 15 elégs
Rávnik József Klapper János szíjgyártó — — elkölt
Rezsek Lipót Kanász János szabó szab 36 16 jó
Ruprecht Ignátz Weiser J. G. lakatos szab 41 8 elégs
Reinberger Béla Weiser J. G. lakatos szab 22 15 elégs
45 Sánta János Geiszl Viktor kőmives szab 22 15 jó
Sánetz Ignátz Szélig Antal szíjgyártó — — elégs félsz.
Sípos Imre Geiszl Viktor kőmives k sz. 36 14 elégt
Sipos István Geiszl Viktor kőmives k. sz. 36 14 elégt
Sipos Zsigmond Radasits István kovács jó 14 7 elégs
50 Smodics György Scliiodlliemr Mihály kovács jó 4 4 jó
Sternácz József Sternácz Fer. csizmadia jó 11 9 elégs
Scheiber József Földi Antal bádogos — — isk. n. járt
Szakács Pál Maier Károly ruhafestő jó 24 15 jó
Szakátsits Károly Einspinner Laj. szobafest. . , J° 25 25 elégs
55 Szabó József Szabó József lakatos _ — beteg
Szikura Gusztáv Rozs Ferencz köteles k. sz. 35 — km
Szüts György Boda József czipész szab 37 12 elégs
Szemján József Sável János lakatos jó 4 4 jó
Slavacsik Mihály Bakos József csizmadia szab 23 4 elégs
60 Sremecz József Bódis János czipész jó 14 14 jó
Tóth György Szíjgyártó Mih. kovács — — isk. n. járt
Tausz Gyula Bosenfeld Soma czipész szab 38 elégs
Vadász János Saller Lajos kőmives szab 12 10 jó
Velecz Ede Neufeld Soma czipész jó 20 20 jó
65 Vécsei Kálmán Turelc Géza csizmadia ''szab 41 15 elégs
Visnovits Mihály Török Ferencz czipész jó 16,16 elégs
Záborszki János Guttág József könyvk. jó 14 14 jó
Zimitz Péter Szabó József lakatos jó 8 8 elégs
— 19 —
B. I. osztály.
A tanul ó Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege ! igazolt
Andri Ferencz Munkácsi János kőmives jó 10 4 elégs
Ágh József Rothmann B. lakatos jó 12 4 elégs
Baa György Miltényi Sánd. czipész szab — isk. n. járt
Berdó János Szántó János kőmives k. sz. — el h . az ipart
5 Berecz István Ország Kálmán lakatos jó jó 8 8 jó
Biczó István Weiser J. C. lakatos 2 2 jó
Boros György Brántin József asztalos k. sz. — — elégt
*Brod Ernő Müller József szabó szab — —
Boha János Turek Gyula csizmadia szab 8 4 elégs
10 *Burka Károly Matkovics Péter czipész szab — —
Cserép József özv. Keszler Lajosnó bádogos szab 18 8 elégt
Dervalics István Dór István szabó szab 16 8 elégt
*Dominics Mátyás Magyar József csizmadia szab — —
Dolmányos István Harthmann Ign. lakatos szab 11 7 elégt
15 Ernvirth Gyula Schlezinger Á. borbély szab — — isk. n. '' járt
*Fischer Samu Brüll Sándor lakatos szab — —
Füles János Farkas Viktor csizmadia könyvk.N szab 14 7 elégt
Gill József Schless Antal -•jó — — elégs félsz.
Goldmann Izidor Brüll Sándor lakatos jó- 10 10 jó
20 Gudlin György Tóth Mihály kőmives szab 20 10 elégt
*Gutmann Ignácz Filipp Lipót asztalos szab - —
Harzsa Venczel Vokuon Antal hentes jó 8 6 jó
Holczer Gyula Gross József pék szab — —: elégs félsz.
Horváth György Bátorfi Lajos szolga jó — — elkölt
25 Horváth József Metz Lajos kefekötő k. sz. — — elkölt
*Horényi Béla Szabó János kovács jó — —
*Hráscsenecz János Varga Imre csizmadia szab — —
Iváncsics Kázmér Koch Ignácz borbély szab 20 14 elégt
♦Kállai Gyula Blau Lajos géplak. szab — —
30 Kiss Sándor Fiálovics Lajos asztalos szab — — elégs feísz.
Kocsis Vincze Hell János czipész szab 20 15 elégt
*Kocsis Ferencz Babics Antal czipész szab —
Kolompár János Nagy Antal csizmadia szab 7 7 elégt
*Kolongya János Török István kőmives szab — —
35 *Kollarics Gusztáv Kumpert Antal szabó szab — —
Kohn Gyula Berger Józef bádogos szab — elégs
Knáusz Kálmán Zelenák Antal kőmives jó —•'' — elégs félsz.
Krucsai György Tóth Mihály kőmives jó — — jó
Kustán István Stocker Ferenc asztalos jó — — elégs
40 *Lárer József Német Imre bognár szab — —
Léhner József Miltényi Sánd. czipész szab — — isk. n. járt
*Lenkovics László Hocli Jenő mészáros szab — :—
*Löfler György Szabó József lakatos szab — —
A csillaggal jelöltek későn, évközben iratkoztak be, azért nem kaptak osztályzatot.
— 20 —
A t a u u 1 ó Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalko- záza erkölcsi viselete Összege igazolt
Máncsek István Tóth Mihály kőmives __ _ isk, n. járt
45 Marai József Brod Fülöp mészáros JÓ 16 10 elégt
Markó József Polák Ferencz takács jó — el h. az ipart
*Matalics József Zelenák Antal kőmives szab — —
Maurer József Bokor Sándor hentes jó — — jó
Mersits Lajos Müller József szabó jó 20 20 elégs
50 Mesznárics István Stern Lipót mííesztergályos jó — elégs
Mulacsics István Szívós Imre szabó szab 20 11 elégt
*Müller Pál Keller Mátyás czipész szab — —
Németh Lajos óit. Dallor Jánosáé bádogos szab 20 8 elégt
Németh József Saller Lajos kőmives jó — —■''
55 *Nyitrai Károly Kraut Samu pék szab — —
Pasti Lajos Hernyóvics B. czipész szab 10 6 elégs
*Plaftarics János Basztics Lajos csizmadia szab — —
Prásovics Károly Vokuon Antal hentes szab 6 6 elégs
Putz Sándor Hell János czipész szab 20 14 elégt
60 Reithoffer Lajos Reithoffer Ján. csizmadia jó 3 3 jó
*Ruszák Ferencz Roth Lipót asztalos szab — —-
Simon István Bokor István hentes k. sz. — ,— elkölt
Simon Miklós özv. Keszlcr Lajosné bádogos szab 14 10 elégt
Sinkó József Szécsenyi Istv. lakatos jó — — elégs félsz.
65 Sipos Ferencz Hiczelberger György borbély — — isk. n. járt
Sniedár Antal Tóth Mihály kőmives szab —- — elégs félsz.
Stetler Lajos Veisz Bernát szabó jó — — elkölt
Strobli György Zelenák Antal kőmives jó — elégs félsz.
Szántó László Mersits Ede czipész jó 3 3 elégt
70 Szeder József Koch Ignácz borbély jó 8 8 elégs
Szép Ferencz Ring Pál kalapos jó — _ elégs
Szmolek István Táncsics Ignácz asztalos szab 20 10 elégt
*Szekeres József Mátyás István csizmadia szab — —
Szorkó Ferencz Weiser J. G. lakatos szab 4 4; elégs
75 Takács József Beierl Ferencz hentes jó — elégs
Tompos János Hoch Fülöp kovács jó 3 3 elégs
*Torma Pál Torma Lajos asztalos — —
Tóth József Miltényi Sánd. czipész — — isk. n járt
Tóth Károly Horváth Károly szij gyártó szab — —
80 Tóber János Tóth Mihály kőmives szab — — elégs félsz.
Tuboly János Saller Lajos kőmives szab 4 4 elégt
Vagner István Zelenák Antal kőmives szab 14 8 elégt
Viosz Géza Kaufmann Fer. asztalos szab 14 10 elégt
Vellák Lajos Günzer Sándor asztalos jó 14 8 elégs
85 Vucsenik János Benn István csizmadia szab 3 3 elégt
Vugrinecz Károly Tóth Mihály kőmives jó 16 6 elégt
Yukics Géza Tóth Mihály kőmives szab ,20 10 elégt
Zarka György V özv. Horváth Józsefié hentes szab — —- elégs
II. osztály.
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete | összege | igazolt
Antalics Ferencz Spetta Dániel órás jó __ _ félsz.
Ábrahám Rezső Hirschl és Fehér szabó jó — — isk. n. járt
Bajnóczi Jenő Purger Márk csizmadia k. sz. 18 11 elégt
Balogh Jenő Munkácsi Nánd. borbély szab 12 8 elégs
5 Baranyai Mátyás Hilcz Lajos csizmadia szab 15 8 elégt
Bán Béla Fischl Fülöp könyvk. k. sz. — — isk. n. járt
Benedek Ferencz Keller Mátyás czipész — — isk. n. járt
Berkes József Baierl Ferencz hentes f—. — isk. n. járt
Bor Hubert Weiser J. C. lakatos — — félsz.
10 Böhm Gyula Huszár Antal lakatos jó — — jó
Csonkás Pál Dancs Kálmán asztalos szab 17 10 elégt
Csik József Pimeizl Henrik czjpész szab 12 8 elégt
Darás Ferencz Geizl Viktor kőmives szab 8 8 elégs
Dávidovics György Keller Ignácz czipész szab -- — isk. n. járt
15 Fleiner Mór izr. Weiser J. C. lakatos — — isk. n. járt
Fritz József Zápletán Ignácz borbély szab 20 12 elégt
Gászler Kálmán Földi Antal bádogos k. sz. 25 14 elégt
Goldfinger József Perkó Péter szobafest. [ jó — — jó
Göndöcs József Szűcs József csizmadia k. sz. 14 7 elégt
20 Gut Miksa Brüll Sándor lakatos k. sz. elégt
Háspel István Háspel István ács szab elégt
Heiszler Ödön izr. Hirschl Henrik borbély szab 19 11 elégt
Hedl József Huszár Imre lakatos k. sz. 11 8 elégt
Hertelendi Mátyás Babics Antal czipész k. sz. — — elégt
25 Hoffmann Alad. izr. Fischl Fülöp betűszedő szab — — elégs
Hollós Gyula Neufeld Salam. czipész jó 8 8 elégt
Horváth József Szántó János kőmives — — isk. n. járt
Horváth Péter Saller Lajos kőmives szab 25 18 elégt
Junker Ferencz Huszár Antal lakatos szab 20 10 elégt
30 Kirhenkopf Ferencz Horváth József csizmadia k. sz. 15 9 elégt
Klapper Gusztáv Klapper János szíjgyártó jó —• — jó
Kristoffoletti Antal Kristoffoletti I. lakatos jó — — jó
Laczó József Iszák János esz imadia jó jó 14,10 elégs elégs
Laczó Vendel Iszák János csizmadia 20 15
35 Lauka Ede Weiss L. és F. betűszedő — — isk. n. járt
Lukács József Fischl Fülöp könyvk. — <— isk. n. járt
Lidit Samu izr. Fischl Fülöp betűszedő — — isk. n. járt
Lövik József Weiss L. és F. nyomdász — isk. n. járt
Mátyás József Gottlieb Vilmos szobafest. szab 30 24 elégt
40 Meskó István Hlatkó János szabó _ —4 isk. n. járt
Mihályka Gyula Hirschl Ede géplak. k. sz. 3018 elégt
Muszti János Hirschl Ede géplak. k. sz. 19 11 elégt
Nagy Ferencz Huszár Antal lakatos szab 2417 elégt
Novák János Hlatkó János szabó szab 3119 elégt
— 22 —
A tanuló Mulasztott órák Általános sorozat j Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete összege igazolt
45 Orbán József Keller Mátyás czipész szab 14 9 elégt
Pál Joachim Tóth József kovács jó 11 11 elégs
Preisz Vincze Unger Gáspár czipész k. sz. — — elégt
Sável Béla Sável János lakatos k. sz. 34 15 elégt
Simon István Mittermayer O. czipész szab 27 14 elégt
50 Sifrik Gyula Huszár Antal lakatos — félsz.
Siffer József Huszár Antal lakatos k. sz. 39 16 elégt
Skrilecz József Vugrincsics F. szabó k. sz. 18 7 elégt
Strém József Hirschl Ede géplak. k. sz. — — isk. n. járt
Schvammer Ferenc Kneizl János czipész jó — — elégs
55 Stoll János Horváth György cserépfed. — — isk. n. járt
Számek József Sonnensctaeia Mór asztalos k. sz. 39 13 elégt
Szieger Tóbiás ev. Vettzer Kanatus asztalos szab — — elégt
Szladovics Károly Weiser J. G. géplak. jó — — jó
Sommer Mór izr. Hiczelberger György borbély — — félsz.
60 Tausz József Bosenfeld S.-né czipész — — félsz.
Táschner Károly Weiss L. és F. betűszedő — — isk. n. járt
Tiboly János Fiálovics Lajos asztalos szab 31 18 elégs
ifj. Tóth Lajos Huszár Antal lakatos szab 48 17 elégt
id. Tóth Lajos Babics Antal czipész — — félsz.
65 Tóth Gyula Huszár Antal lakatos k. sz. 45 20 elégt
Tuboly István Saller Lajos kőmives szab 7 7 elégs
Újlaki Béla Országh Kaim. lakatos — — isk. n. járt
Ungár Kálmán Ditrich Mátyás csizmadia k. sz. 35 21 elégt
Ungár Lajos Tomiin István csizmadia k. sz. 41 16 elégt
70 Vadász István Geizl Viktor kőmives — — isk. n. járt
Vajas Ferencz Kaufnian Fer. szabó — —- isk. n. járt
Vargha Jenő Hirschl Ede géplak. — — félsz.
Vargha Gábor Táncsics József asztalos — — isk. n. járt járt
Vargha Lajos Danis Kálmán czipész — — isk. n.
75 Valentini Ferencz Valentini Fer. csizmadia szab 27 14 elégt
Veinovics József Weiser J. G. vasöntő k. sz. 45 31 elégt
Veisz Richárd izr. Mezei Lajos szabó jó — — jel
Vugrinecz József Keller Ignácz czipész jó — -*- jó
Vlach András Meilinger János csizmadia — isk. n. járt
- 23 —
III. osztály.
A. tanuló Mulasztott órák Általános sorozati ''1 Megjegyzés
neve és hitvallása gazdájának neve foglalkozása erkölcsi viselete | összege | igazolt
Balázsi Károly Focht Jakab borbély k. sz. 88 20 elégt
Bendekovics Ernő Hirschl és Fehér szabó szab 6 — jel
Bojedán Sándor Sável János lakatos jó 28 — jó
Föld Lajos Kovács Imre szabó jó 14 — jó
5 Gál József Weiser J. G. lakatos szab — — félsz.
Goldberger Vilmos Fischl Fülöp betűszedő szab 72 elégs
Gránátéi- Emil Kumpert Antal szabó k. sz. 76 . jó
Horváth Béla Hlatkó János szabó — — isk. n. járt
Horváth Ferencz Tóth József kocsigy. — isk. n. járt
10 Horváth Lajos Széchenyi Istv. lakatos jó 56 — jó
Izsák Lajos ifj. Vajdics Józs. betűszedő — — isk. n. járt
Kelner János Huszár Antal lakatos — — elkölt
Keszler Ferencz Földi Antal bádogos szab 22 — félsz.
Kiss János Bakonyi György csizmadia k. sz. 58 — elégt
15 Langmár István Torma István asztalos k. sz. 14 jó
Lengyel Pál Torma Lajos asztalos szab 46 26 elégt
Markovics István Rada István kőmives jó 18 — félsz.
Martinecz József özv. Martinecz Lászlóné hentes — — isk. n. járt
Mácsek Lajos Weiser J. C. lakatos — — isk. n. járt
20 Magyar Bertalan Hernyovics B. czipész szab 40 elégs
Mattos József Miltényi Sánd. czipész jó 7 elégs
Mikó János Szántó János kőmives k. sz. 62 — elégt jó
Pecsics János Tersztenyák B. kőfaragó jó 30 —
Pető Ferencz Szántó János kőmives k. sz. 60 — elégt
25 Pint Lajos Háhn Sándor szabó k. sz. 76 4 elégt jó
Pollák Farkas Pfeifer Jakab czipész k. sz. 40 —
Saller Imre Huszár Antal lakatos szab 60 — elégt
Simon János özv. Datler Jánosné bádogos szab 62 4 elégs
Simon Vendel Dukász József czipész szab 54 i- elégs
30 Sörény Iván Huszár Antal lakatos k. sz. 64 — elégt
Schön Sándor Buksz Ignácz borbély k. sz. 18 — félsz.
Tessék Ferencz ifj Sóbár Gy. kefekötő jó 10 — félsz.
Vargha Lajos Francsics Istv. czipész jó 56 40 jó
Veiler Miksa Lusztig József szabó jó 54 8 jó
— 24 —
IX.
A szakrajztanításra járt tanonczok névsora,
mesterségük, osztályuk és osztályzatuk kitüntetésével, az 1895-96. tanévben.
Nevek Mestersége Melyik osztályba járt Érdemsorozata
Horváth Lajos lakatos III. jó
Gaál József lakatos III. elégs jó
Keltner János lakatos. III.
Langmár István asztalos III. jeles
5 Bojedán Sándor lakatos III. jeles
Mikó János kőmives III. elégs
Pető'' Ferencz kőmives III. elégs
Lengyel Dénes lakatos csak rajzra jeles
Lengyel Pál asztalos III. jeles
10 Sallér Imre lakatos > III. jó
Haspel István ács II. elégs
Vadász István kőmives II. elégs jó
Meglics Félix kőfaragó II.
Fleiner Móricz lakatos II. elégs
15 Tibold János asztalos II. jó
Stréni István géplakatos II. jeles
Sziger Tóbiás asztalos II. jó
Schável Béla lakatos II. elégs
Gút Miksa lakatos II. elégs
20 Schiffer József lakatos II. jó
Junker Ferencz lakatos II. elégs
Horváth József kőmives II. elégs
Újlaki Béla lakatos elégs
Sinkó József lakatos I. elégs elégs
25 Berecz István lakatos I.
Kis Sándor asztalos I. elégs
Kohn Gyula bádogos I. elégs
Kustány István asztalos I. elégs
Zimitz Péter lakatos I. jó
30 Vadász János kőmives L elégs
Pecsics István kőmives I. elégs jó
Andri Gábor kőmives I.
Horváth Ferencz asztalos I. elégs
Németh József ács I. elégs
35 Heckenberger János asztalos I. elégs
Horváth József kőmives I. elégs
Czerján Iván lakatos I. elégs
Polák Ignácz asztalos I. elégs
— 25. —
X.
A tanoncz-munkakiállitás kimutatása.
A tanoncz neve Oszt. lanonc-ideje Iparág A tanítómester neve Kiállítási tárgy Bírálat
Langmár István III. 3''/, asztalos Torma Lajos zsebóra tartó jó
Harangozó Bold. elk. b. 2 7. csizmadia Horváth József pár férfi csizma jel
Harangozó Bold. elk. h. csizmadia Horváth József pár kisebb f. cs. jel
Schvanner Fer. II. 3 czipész Kneizel János pár női sárga cz. jó
5 Boha György hal. 3 kovács Boha László egy patkó elégs
Medvárd Lénárd a) I. 172 csizmadia Takács József pár kis csizma jó
Grábrovics Andr. hal. 172 csizmadia Lórai Károly pár kis csizma jó
Klappert Gusztáv II. 27, szíjgyártó Kláppert János felső lószerszám jel
Hollós Gyula II. 3 czipész Neufeld Salam. pár férfi czipő jó
10 Számek József II. 2 asztalos Szonnenschein Mór kis asztal jó
Varga Lajos III. 21/4 czipész Francsics Ist. pár női czipő jel
Velecz Ede a) I. Í1/. czipész Neufeld Salam. pár sárga f. cz. jel
Veinovics József II. 3 vasöntő Weiser József lóöntvény jel
Veinovics József II. 3 vasöntő'' Weiser József hamu tartó jó
15 Gál József III. 2 géplak. Weiser József kézi satú jó
Horváth István hal. 17a kefekötő Stern Mór ruhakefe jel
Simon Vendel III. 3 czipész Dukász József brünner félczipő jel
Németh Gyula kezdíí 3 géplak. Weiser József hegyes körző jel
Szládovics Károly II. 2 géplak. Weiser József cső satú jel
20Boha János b) I. 3 csizmadia Turek Gyula női csizma jel
Stefics Mihály hal. 12/s csizmadia Csányi István női csizma jel
Szmodics György a) I. 174 kovács Schinberger M. lópatkó jó
Heckenberger J. a) I. 2 asztalos Heckenberger Lajos kis sublat jel
Knáusz Gyula hal. IVe kovács Schinberger M. lópatkó jó
25 Horényi Béla b) I. 3 kovács Szabó János lópatkó jó
Kovács Lajos hal. 4 czipö f. r. k. Miltényi Sánd. két pár gomb. cz. jel
Kovács Lajos hal. 4 czirő f. r. k. Miltényi Sánd. tárcza jel
Németh Lajos b) I. 2 bádogos özv. Datler Jánosné mosó bádog fazék jó
Barbalics Pál hal. 1 bádogos öit, Datler Jánosné kávé tartó bádog jel
30 Geizler Gyula hal. 1 géplak. Blau fiai vasból kereszt forma elégs
Putz Sándor b) I. 4 czipész Hell János pár lak czipő kit
Kvesis Vincze b) I. 1 Vs czipész Hell János pár boritás jó
Jakab János a) I. 3 czipész Steiner Fülöp pár fűzős czipő jel
Veisz Richárd II. 372 szabó Mezei Lajos sötétkék nadrág jó
35 Válentin Ferencz II. 3 czizmadia Válentin Fer. pár férfi csizma jel
Németh János hal. 5 takács Nagy József asztal futó jel
Németh János hal. 5 takács Nagy József 3 tálcza kendő jel
Németh János hal. 5 takács Nagy József szines kötény jel
Szokácsics Kár. a) I. 3 szobafest. Eispiencr Lajos virág festmény —
40 Bali Károly a) I. 3''/, csizmadia ifj. Topolics J. pár férfi csizma jel
— ,26
A tanoncz neve Oszt. Tanoncideje Iparág A tanítómester neve Kiállítási tágy Bírálat
Dolmányos Ist. b) I. 3 lakatos Kohn Samu pincze ajtózár jel
Salamon István hal. 27* szíjgyártó Szélig Antal vadász tarisznya kit
Visnovics Mihály a) I. i1/. czipész Török Ferencz pár férfi czipő jel
Pál Joakim II. 3-7. kovács Tóth József franczia kulcs jó jel
45 Talkner Kálmán hal. 17 2 czipész Steiner Fülöp kis gyerm. s. cz.
Tompos János b) I. 4 kovács Hvek Fülöp patkó jó
Cserép József b) I. 3 bádogos özv. Keszler Lajosnc levesmerő jó
Cserép József b) I. 3 bádogos özv. Keszler Lajosné kánná jó
Vellák Lajos b) I. 3 asztalos Günzer Sándor zsámoly jó
50 Hedli József II. 1V« lakatos Huszár Antal tüzelő ajtó jó
Szemján József a) I. 37, lakatos Sável János sütő kit
Lável József b) 1. i3/4 bognár Németh Imre kerék kit
Baranyai Mátyás II. 3 csizmadia Hillcz Lajos pár női csizma jel
Filipár Zsigm. hal. 3 csizmadia Hillcz Lajos pár női csizma jel
55 Vinhoffer Vilmos hal. 2 fazekas Ágoston István ivó korsó jel jó
Feletár Mihály hal. 1 asztalos Muzikár Vincze zsámoly
Feletár Mihály hal. 1 asztalos Muzikár Vincze stokkedli jó
Szremecz József a) I. 3 czipész Bódi János női czipő jel
Horváth Vincze a) I. 17* bábsütő Borsos Lajos szív jó
60 Novák János II. 4 7.4 szabó Hlatkó János férfi nadrág jel
Karafiát Vincze hal. 474 köteles Szabó Károly pár kötőfék
Tóth Gyula II. 2 lakatos Huszár Antal borított zár jel
Sörény István III. 2 lakatos Huszár Antal tányérmelegitő jel
XI.
Statisztikai kimutatás az 1886;87-ik tanévtől — 1895|96-iki tané vígkor, vallás, nemzetiség és születési helyre nézve.
- 27 -
Kor szerint Vallás szerint Nemzetiség szerint Születésük helye
Évek 12 éves 13 éves 14 éves 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves 20—21 éves | összesen 1 j róm. kath. eváng. ref. evang. izraelita összesen magyar német horvát cseh j összesen zalamegyei vidéki összesen
1887 28 59 51 52 39 40 15 5 289 244 18 27 289 234 12 43 289 268 21 289
1888 3 7 18 37 69 53 39 25 9 260 222 11 — 27 260 219 8 33 —- 260 203 57 260
1889 3 6 35 52 55 75 38 26 1 291 257 15 — 29 291 241 8 42 —- 291 217 74 291
1890 9 11 21 43 60 50 34 16 — 244 217 6 — 21 244 211 3 30 —. 244 191 53 244
1891 4 7 31 41 75 61 33 31 — 283 237 13 —■ 33 283: 247 4 32 — 283 227 56 283
1892 4 7 22 65 46 83 48 35 2 312 270 4 3 35 312 282 4 26 — 312 276 36 312
1893 3 8 29 52 80 72 45 37 2 328 290 5 4 29 328 307 3 17 1 328 282 k46 328
1894 5 19 45 61 66 63 52 33 3 347 303 10 3 31 347 328 5 10 4 347 287 60 347
1895 10 23 42 73 76 61 47 50 2 384 347 5 3 29 384 345 8 29 2 384 318 66 384
1896 3 24 46 55 86 76 39 31 1 361 < / 328 7 - 26 361 ) 290 5 64 2 361 246 115 361 t
Összesen . 72 171 340 531 652 1 1 634 390 289 20 3099 2705 94 13 287 3099 2704 60 326 9 3099 2515 584 3099
— 28 — XII.
Ipari foglalkozásra nézve 1887 — 1896-ig.
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 összesen
Asztalos 11 23 19 20 22 22 23 25 31 30* 226
Ács 10 4 7 4 5 6 6 6 4 • 1 53
Bábsütő — — 1 — 1 2 1 2 — 3* 10
Bádogos 12 9 9 5 8 8 7 9 8 , 9- 84
5 Betűszedő — — — —. — — — 2 5 4«. 11
Bognár 4 3 4 4 2 . 4 7 4 5 U 38
Borbély ■ — 6 1 8 11 12 15 17 20 13. . 103
Czipész 37 42 41 36 45 50 56 50 49 43*. 449
Czukrász — — — 1 2 :— — — — — 3
10 Cserepes — — 1 — — '' — 1 — — « 5«- • 7
Csizmadia 45 26 31 32 35 40 34 38 45 48- 374
Fazekas , — 3 1 1 * 1- 6
Festő —1 — — — 1 1 1 — — — 3
Fodrász — — 4 — — — — — — — 4
15 Géplakatos — — — — — — — — — 7l. . 7
Hentes 5 1 8 9 3 9 7 8 11 7* 68
Kalapos 12 7 5 9 8 6 3 1 2 4'' . 57
Kádár 5 3 6 — 1 1 1 1 1 — 19
Kályhás — — 1 2 2 1 1 — — * U 8
20 Kárpitos — — 2 — — — — 1 — — 3
Kefekötő 5 1 3 3 4 3 3 3 5 4«- - 34
Kéményseprő — 1 1 — — 2 — 2 — • U . 7
Késes 2 2 — 1<- 5
Kocsigyártó — — — — 1 2 2 1 1 — 7
25 Kolompár 3 3 — 2 2 — — — .— »— 10
Korcsmáros — 1 1
Kosárkötő — — — — 1 1 1 — — — 3
Kovács 10 7 5 4 8 7 8 11 10 17- 87
Könyvkötő 2 2 1 — 1 2 7 7 2 6* 30
30 Kötélgyártó 5 3 2 2 1 2 3 2 5 3 - 28
Kőfaragó — 1 — 1 3 4 2 1 5 U • 18
Kőmives 61 43 53 35 24 31 32 39 50 • 60» - 428
Lakatos 23 25 31 18 31 40 48 57 56 38 w 367
Mészáros 1 1 1 1 7 4 6 5 4 4* - 34
35 Molnár 1 1
Műesztergályos — — — — — — — — — Ív - 1
Nyomdász 5 4 9 7 7 6 5 6 9 5u . 63
Órás 1 1 3 3 4 1 1 4 4 1* - 23
Pék — 4 1 13 3 5 3 4 4 2*- ■ 39
40 Rézműves — — 3 2 1 3 2 1 16 1" • 29
Szabó 24 22 21 14 22 24 27 28 13 24" • 219
Szappanos — 2 1 — — — — — — — 3
Szíjgyártó 6 7 7 4 12 7 5 4 6 6* - 64
Szobafestő 3 6 8 2 5 6 7 5 7 6* ■ 55
45 Takács — 1 21 • 3
Vasöntő 1 4 2''« - 7
Összesen j 3099
V
— 29 —
XIII.
A jövő tanévre vonatkozó értesítés.
Az 1896—97. iskolai évre a beiratások szeptember 1—10-ig bezárólag minden vasár- és ünnepnap d. e. 10—12, d. u. 2—4 óráig a népiskola IV. osztályú tantermében eszközöltetnek.
Figyelmeztetnek a t. mesterek, hogy tanonczaikat a kitett határidő alatt beíratni el ne mulasszák, mert az e részben való késedelem az ipartörvény értelmében büntetést vonand maga után.
Az 1884. évi XVII. t. cz. idevonatkozólag a következőképen intézkedik. A mondott t. cz. 62. §. c) pontja igy szól: „Az iparos köteles tanonczát a rendes iskolába való járásra, ott, a hol tanoncziskola van, a tanoncziskolába járásra szorítani."
A 82. §. pedig ezt mondja: „A tanoncz mindaddig, mig tanoncz-ideje az iparosnál tart, köteles ily iskolába járni; s végre:
A 157. §. a) pontja szerint: „20 frttól 200 frtig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő, a ki ezen törvénynek a segédszemélyzet iskolai oktatására vonatkozó kötelességét nem teljesiti".
Továbbá, miután még mindig több iparosmester van, a kik kételkednek azon, hogy az ő iparukhoz törvényileg kötelező a rajz; azért ezen uraknak tudomásvétel végett itt közöljük újból a miniszteri rendeleteknek erre vonatkozó pontjait:
A rajztanítás alól felmenthetők azon iparostanonczok, kiknek az általuk tanult iparágban a rajzolásra nincs föltétlenül szükségük, ilyenek: a mészáros, hentes, szappanos, borbély, fodrász, fésűs, kefekötő, timár, kéményseprő, molnár, pék, kötélverő, ruhatisztító, bocskorkészitő, kávés és korcsmáros tanonczok.*) Szükséges azonban, hogy a rajztanulás alól felmentendő ezen tanonczok a rajztanításra megállapított órák alatt az iparostanoncziskolában az általános ismeretek tantárgyaiban gyakoroltassanak.
A polgári vagy középiskolák négy osztályát sikerrel végzett iparos tanonczok, tekintettel nagyobb előképzettségükre, az iparostanonczisko-lákban tanított általános ismeretek tantárgyainak tanulása alól a rajztanítás kötelezettségének fenntartása mellett felmentendők. Az igy felmentett tanonczok közül a rajztanítás alól is felmenthetők azok, kik a fent elősorolt iparágakat tanulják, vagyis kiknek az általuk tanult iparágban a rajzolásra nincs feltétlenül szükségük.
*) Az 1884. t. cz., ugy az 1893-iki miniszteri szabályrendelet is követeli, hogy ezek is iskolába járjanak!
30 —
Az iparos tanonczok közül azok, kiknek a tanszerződésben kikötött tanidejük még le nem járt, azonban a tanoncziskola III. osztályát jó sikerrel bevégezték, a tanoncziskola rendes látogatására, illetőleg a III. osztály számára kiszabott általános ismeretek tantárgyainak ismétlésére tovább nem kötelezhetők, mert e részben az iskolába járás czélja eléretvén, az illető jó sikerrel tanult tanonczokat ugyanazon elméleti anyagnak ismétlésére nem kell szorítani. Ellenben a rajztanításnál az 1884. évi XVII. t. cz. 82. §-át szigorúan kell venni a rajztanulásra kötelezett minden tanoncznál, mert a rajzolásban minden tanuló folytonosan nyerhet magasabb kiképeztetést és szükséges, hogy rajzolni tanuljon tanidejének egész tartama alatt.
A tanoncz tanonczideje lejártával évközben a tanultakból tartozik vizsgálatot tenni.
Az iparos-tanoncziskola igazgatósága.-