Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.86 MB
2022-01-06 13:24:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
6
36
Rövid leírás | Teljes leírás (65.39 KB)

A Nagy-Kanizsai városi ipariskola
értesítője
az 1896-97. tanévről.
XI. évfolyam.
Közzéteszi: a tantestület.
Nagy-Kanizsán,
nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában
1897

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI VÁROSI
IPARISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1896—97. TANÉVRŐL. ISI. ÉVFOLYA IMZ.
KÖZZÉTESZI:
A TANTESTÜLET.
NAGY-KANIZSÁN,
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1897.
í.
Magyarország s így városunk ipari fejlődésének előmozdítása körül sok feladat megoldása liárúl a közel jövőre s ezek közül kétség kívül igen fontos az iparoktatás kérdésének megoldása.
E feladat — mint közművelődést és állami jóllétet érintő feladatok mindegyike — megfontolást igényel s helyes vagy helytelen megoldása az iparosság s így a nemzet életére is kiható üdvös vagy káros következményeket vonhat maga után.
Nem helyi csak, általános a panasz, hogy Magyarország iparoktatása még mindig sok kivánni valót hagy hátra, de e hiányokat felkeresni, kimutatni nem is nehéz. — Sokkal nagyobb fáradsággal lehet azokat pótolni, meg nem felelő intézmények helyett olyakat hozni létre, melyek teljesen bevállnak és czélra vezetők.
Minden intézmény próba köve az élet; a gyakorlatban világlik ki annak jó- vagy hátrányos oldala; a körülmények és társadalmi viszonyok sem hagyják érintetlenül és sok évi ÍSftartozás után lesz az életképes. A magyár iparoktatás sem régi, városunkban 11 év óta áll fenn, még csak fejlődése elején levő intézmény, hogy ne volnának tehát hibái is. — Vannak, de rém élhető, hogy a közel jövőben végbe menendő tatarozás olybá téendi, mely fontosságához, szép hivatásához méltó.
Az iparoktatási intézményünk fejletlenségének okát lehet adni s épen azért nem is kívánható, hogy a nevelésnek eme városunkban még alig több, mint egy év tizedes ága egyszerre, teljesen kifogástalan gyümölcsöt teremjen.
Az ipari kérdések megoldása között fontos — mint egyes községekre, mint az államra nézve az iparoktatás, mint az általános közoktatásnak egyik ága; mert valamint az általános létért való küzdelemben csak az az állam vehet sikeresen részt, melynek polgárai művelődésükben a korral együtt haladnak, úgy versenyképes, életerős ipar csak ott fejlődhetik, a hol e pályán működők egy részt a megkívántató elemi és gyakorlati kiképeztetésben részesülnek, azaz —• a hol az iparoktatás sem mostoha gyermek.
Azért igen tisztelt iparos úrak, önmaguk jól felfogott érdeke, meg a jövendő iparosság érdeke is azt kívánja; —; ad-
4
janak alkalmat tanonczaiknak, hogy az előadásokra rendesen eljárjanak, figyelmeztetve buzdítsák őket, hogy az iskolai tanítás időt saját maguk jóvoltáért még nem késő, használják fel; ejtsenek egy-egy kis időt arra is, hogy tanonczaik ott voltak s megjelentek-e rendesen az előadásokon?
Jótakaró atyaként figyelmeztessék tanouczaikat, hogy a kéziügyességnek ikertestvére a szellemi miveltség. — A jövő iparosa csak e kettős vérttel működve fog sikerrel küzdeni: az élet verseny piaczán!
Az igen tisztelt iparos uraknak előrelátó figyelmeztetésül, hogy jövőre minden kellemetlenséget kikerülve tehessék meg tanoncztartó kötelességeiket: helyén valónak találom a múlt tanév márezius hó 29-én Budapesten kelt, Nagys. Mártonfy Márton kir. tanácsos s főigazgató urnák, Nagys. dr. Ruzicska Kálmán, Zalamegye kir. Tanfelügyelő úrhoz alább következő hivatalos megkereső iratát közölni:
Az iparoktatási intézetek 1895—96. tanévi állapotára vonatkozó jelentés adatai szerint a zalamegyei iparos tanoncz iskolákban a múlthoz képest ugyan javultak a viszonyok, mindazonáltal egyes lényeges hibák és fogyatkozások észlel-; hetők, miknek orvoslását erélyes intézkedések által kell eszközölnünk. Hogy tehát a mondott hiányok jövő tanévtől kezdve megszüntettessenek, hivatalosan felkérem Nagyságodat, tegye meg sürgősen a köve...