Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.86 MB
2022-01-06 13:24:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
9
47
Rövid leírás | Teljes leírás (65.39 KB)

A Nagy-Kanizsai városi ipariskola
értesítője
az 1896-97. tanévről.
XI. évfolyam.
Közzéteszi: a tantestület.
Nagy-Kanizsán,
nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában
1897

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI VÁROSI
IPARISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1896—97. TANÉVRŐL. ISI. ÉVFOLYA IMZ.
KÖZZÉTESZI:
A TANTESTÜLET.
NAGY-KANIZSÁN,
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1897.
í.
Magyarország s így városunk ipari fejlődésének előmozdítása körül sok feladat megoldása liárúl a közel jövőre s ezek közül kétség kívül igen fontos az iparoktatás kérdésének megoldása.
E feladat — mint közművelődést és állami jóllétet érintő feladatok mindegyike — megfontolást igényel s helyes vagy helytelen megoldása az iparosság s így a nemzet életére is kiható üdvös vagy káros következményeket vonhat maga után.
Nem helyi csak, általános a panasz, hogy Magyarország iparoktatása még mindig sok kivánni valót hagy hátra, de e hiányokat felkeresni, kimutatni nem is nehéz. — Sokkal nagyobb fáradsággal lehet azokat pótolni, meg nem felelő intézmények helyett olyakat hozni létre, melyek teljesen bevállnak és czélra vezetők.
Minden intézmény próba köve az élet; a gyakorlatban világlik ki annak jó- vagy hátrányos oldala; a körülmények és társadalmi viszonyok sem hagyják érintetlenül és sok évi ÍSftartozás után lesz az életképes. A magyár iparoktatás sem régi, városunkban 11 év óta áll fenn, még csak fejlődése elején levő intézmény, hogy ne volnának tehát hibái is. — Vannak, de rém élhető, hogy a közel jövőben végbe menendő tatarozás olybá téendi, mely fontosságához, szép hivatásához méltó.
Az iparoktatási intézményünk fejletlenségének okát lehet adni s épen azért nem is kívánható, hogy a nevelésnek eme városunkban még alig több, mint egy év tizedes ága egyszerre, teljesen kifogástalan gyümölcsöt teremjen.
Az ipari kérdések megoldása között fontos — mint egyes községekre, mint az államra nézve az iparoktatás, mint az általános közoktatásnak egyik ága; mert valamint az általános létért való küzdelemben csak az az állam vehet sikeresen részt, melynek polgárai művelődésükben a korral együtt haladnak, úgy versenyképes, életerős ipar csak ott fejlődhetik, a hol e pályán működők egy részt a megkívántató elemi és gyakorlati kiképeztetésben részesülnek, azaz —• a hol az iparoktatás sem mostoha gyermek.
Azért igen tisztelt iparos úrak, önmaguk jól felfogott érdeke, meg a jövendő iparosság érdeke is azt kívánja; —; ad-
4
janak alkalmat tanonczaiknak, hogy az előadásokra rendesen eljárjanak, figyelmeztetve buzdítsák őket, hogy az iskolai tanítás időt saját maguk jóvoltáért még nem késő, használják fel; ejtsenek egy-egy kis időt arra is, hogy tanonczaik ott voltak s megjelentek-e rendesen az előadásokon?
Jótakaró atyaként figyelmeztessék tanouczaikat, hogy a kéziügyességnek ikertestvére a szellemi miveltség. — A jövő iparosa csak e kettős vérttel működve fog sikerrel küzdeni: az élet verseny piaczán!
Az igen tisztelt iparos uraknak előrelátó figyelmeztetésül, hogy jövőre minden kellemetlenséget kikerülve tehessék meg tanoncztartó kötelességeiket: helyén valónak találom a múlt tanév márezius hó 29-én Budapesten kelt, Nagys. Mártonfy Márton kir. tanácsos s főigazgató urnák, Nagys. dr. Ruzicska Kálmán, Zalamegye kir. Tanfelügyelő úrhoz alább következő hivatalos megkereső iratát közölni:
Az iparoktatási intézetek 1895—96. tanévi állapotára vonatkozó jelentés adatai szerint a zalamegyei iparos tanoncz iskolákban a múlthoz képest ugyan javultak a viszonyok, mindazonáltal egyes lényeges hibák és fogyatkozások észlel-; hetők, miknek orvoslását erélyes intézkedések által kell eszközölnünk. Hogy tehát a mondott hiányok jövő tanévtől kezdve megszüntettessenek, hivatalosan felkérem Nagyságodat, tegye meg sürgősen a következő intézkedéseket:
1. Hivja fel az iskola fen tartókat, hogy az iskolák fen-tartásáról gondoskodjanak.
2. , Utasítandók a felügyelő bizottságok, hogy a tizhóna-pos szorgalom időt pontosan megtartassák; továbbá, hogy az oktatás berendezésében a szervezet- és tantervben előírtakhoz alkalmazkodjanak; ennek folytán meg nem engedhető az, hogy i—3 osztály össze vonva taníttassék.
Az igazgatók utasítandók, hogy az igazolatlan mulasztások ügyében az 1889-ik évi nov. hó 29-én 43171. sz. alatt kiadott ministeri rendeletben foglaltakhoz szigorúan alkalmazkodjanak ; továbbá gondjuk legyen arra, hogy a tanulók mindannyian tankönyvekkel, ellenőrző- és rajzeszközökkel ellátva legyenek:
A hivatkozott rendelet szószerint.
Az iparos tanoncz iskolákban a tanonczok igazolatlan mulasztásai oly nagy számban fordulnak elő, hogy a tanítás sikere koczkáztatva van.
Szükséges tehát, hogy e tekintetben az 1884. évi XVII. törvényczikk szigora alkalmaztassák, de ez csak akkor történ-
hetik, ha az iparos tanoncz iskolák igazgatói, illetőleg az iskolai felügyelő bizottságok elnökei törvényes jogukkal élve, az elsőfokú iparhatóságok ne talán törvény ellenes eljárása miatt a másodfokii iparhatóságnál keressenek orvoslást s ezen hatóságnak ne talán ki nem elégitő határozata, illetőleg intézkedései ellen a kereskedelemügyi m. kir. Minister úrhoz fellebbezzenek.
Utasítom tehát az iparos tanoncz iskolák igazgatóit s az iskolai felügyelő-bizottságok elnökeit, hogy szükség esetén fellebbezési jogukkal éljenek és ha az első fokú iparhatóság késedelmesen jár el, vagy épen nem intézkedik, úgy, hogy határozata ellen fellebbezni sem lehet a másodfokú iparhatósághoz fordúl-janak és erről az iparos tanoncziskolák felügyelőjét is értesítsék, mert különben, ha adott jogaikat igénybe nem veszik és a törvényes uton való orvoslás alapját meg nem teremtik, ezen mulasztásért őket fogom felelősségre vonni.
A fennebb irt rendeletből igen tisztelt iparos urak tudomást vehetnek, hogy mily komoly következményei lehetnek, ha valaki az ipariskola iránt törvényszabta kötelességének nem tesz eleget.
A tanoncztartó iparos uraknak pedig a következőket kell szem előtt tartaniok:
1. Hogy minden tanoncztartó tanonczát a próbaidő (legfeljebb 6 hét) leteltével beszegődtetni köteles és az iparos iskolába kellő időben (szept. i-től 8-ig) beíratni!
2. Köteles a tanulómester ur tanonczát rendes s kellő időben iskolába elküldeni s utána kérdezni, vagy ellenőrző könyve után meggyőződni, ott volt-e az előadáson.
3. Hogy a tanoncznak: könyve stb. mindene meg legyen.
Igen sajnálatos lesz tehát, ha a tisztelt iparosság körében
mégis megesnék, hogy egyesek., esetleg többen is a fennt elmondott büntetendő eseteket figyelembe nem veszik ! . . . .
Az ipariskola felett az első felügyeleti jogot gyakorolja a városi tanács mint elsőfokú iparhatóság.
II.
Ipariskolai hatóság.
Nagy Kanizsai rendezett tanácsú város képviselőtestületéből választott
iparfelűgyelősóg.
Az iparfelügyelőség tagjai: Elnök: Alelnök:
Grünhut Henrik. Keller Ignácz.
Gondnok: Jegyző:
Miltényi Sándor Papp Miklós.
Bún Samu HoffmannMór Sallér LaJ0S
Goldhammer Jakab "oiimann Mor Szedlmayer László
Hell János SoShUd Jakab Tóth István"
III.
A vallásfelekezetek képviselői.
Hütter Lajos, evang. lelkész és hitoktató. Dr. Neumann Ede, izr. főrabbi és hitoktató. Nith Norbert, r kath. lelkész, v. helyettes plébános Seregély Dezső, ev. ref lelkész és hitoktató.
IV.
Tantestület
yfffff-
Erdősi Bálint, népiskolai tanitó. Lisztner József, népiskolai tanitó. Papp Miklós, polgári iskolára képesített rajztanár. Poredus Antal népiskolai tanitó. Schultz Károly, polgári iskolára képesített rajztanár. Tóth István, népiskolai tanitó s igazg. teendőkkel megbízott. Venczel Rezső, népiskolai tanitó.
A tanítók mindegyike osztályában — a rajzot kivéve — a többi tárgyakat maga tanította.
Tanterv.
Előkészítő-, kezdő- és haladó-osztály
Osztályfőnök : L i s z t n e r József.
írás, olvasás. A betűk megismertetése az irva-olvasás alapján ; olvasási gyakorlatok a Martonfy és Trájtler abcéskönyv szerint, nagyobb részénél egész végig. — Számvetés: fejbeli és a négy alapmivelet 1—100-ig terjedő számkörben.
A rajzolásból ugyanazok alapfogalmai, melyek a szabadkézi rajz tekintetében, az iparostanulók első évi tanfolyamára kiszabattak.
A. I. osztály.
Osztályfőnök : V e n c z e 1 Rezső.
1. Szabadkézi rajz: Az I. osztály tananyaga: az egyenes és hajlított vonalak összekötése, kombinátiói, görög és mór stylü szalagdi-szek előállítása.
Mértani rajzolás : Az eszközök megismertetése és használási módja. A pont. vonal, lap és test általános nemei, graficus előállításának módja. Egyenes vonalak alapmíveletei és mérése, két vonal relativ fekvése, a kör-húr. átmérő és sugár. A szögek mérése, másolása és alapmiveletei. A sokszögek tulajdonságai és szerkesztése.
2. Olvasás, írás, fogalmazás 2 órán. Az elsőfokú ipariskolák első, második és harmadik osztályai számára Martonfy Trájler-féle olvasókönyv. Elbeszélések :
a) melyekben lehetőleg iparüző személyek szerepelnek, feltüntetvén az iparosok közli kívánatos jó lulajdonságokat u. m. munkaszeretetet, pontosságot, becsületességet, mértékletességet, takarékosságot, erkölcsi tisztaságot, a törvények iránti engedelmességet, hazaszeretetet, békés indulatot s megelégedést stb.
b) az iparosok által feldolgozni szokott állati és ásványi terményekről, különös tekintettel azok ipari feldolgozására.
c) a hazai történelemből: a magyarok őshazája a mai hazánk-bani költözködésök Árpád vezérlete alatt. Géza fejedelem, István ke-resztelése koronázása és uralkodása. A török hódoltság, magyar hősök a török harezokban, Mária Terézia, Széchenyi István és kora Az újjászületett Magyarország. A szabadságharcz. Deák Ferencz és a kiegyezés Nagy Lajos, Hunyady János mint kormányzó és Hunyady Mátyás mint király.
8
d) A hazai földrajzból: Magyarország nagysága cs égalja. Magyarország terményei. Magyarország lakósai nemzetiség és vallás szerint. A magyar nemzet. Az ipart és kereskedést előmozdító eszközök stb.
e) Az iparos tanulók kötelességei tanitómestereik iránt, illemszabályok a háznál, az iskolában és nyilvános helyeken.
Az olvasmányok tartalmának felfogása mellett törekedtem őket rávezetni a nyelvtani ismeretek elsajátítására, nevezetesen : a mondatok megismerése- és szerkesztésére, a gyökszók kikeresésére, ez uton a helyesírásra, továbbá a beszédrészek megismerésére és szóragozásra.
Fogalmazás : az elbeszéltek utáni fogalmazás nyugták s egyszerű levelek fogalmazása
3. Szám- és mértan, heti 2 órán. Az egy s több nevezetüekkeli négy műtét és a tizedes törtek.
Az elemi mértanból az egyenes vonalú idomok területtana.
B. I. osztály.
Osztályfőnök :Tóth István. Ugyanaz mint az A. I. osztálynál.
II. osztály.
Osztályfőnök: E r d ő s i Bálint.
1. Szabadkézi rajz: a csigavonal és elipsis. Jellemző levélidomok rajzolása természetről és stylizáll mintákról. Egyszerűbb és összetettebb sikékítmények folytatólagos rajzolása, a görög, római, román és renaissance kor stylfajából, a stylfajok jellemző tulajdonainak bemutatásával és népszerű magyarázatával.
Mértani testek, u. m.: koczka. hasáb, gula henger, a kúpnak távlati rajzolása szabadkézből, a perspectiva, és árnyéktan főbb elveinek s szabályainak népszerű magyarázatával.
2. Mértani rajz, síkmérlan iPlanimetria). Az elipsis, a csigavonalak, ovalisok és néhány más fontosabb és gyakorlati alkalmazást nyerő görbe vonal rajzolása.
Két egyenes vonal, az egyenes és sík, két és három sík relativ fekvése. Az egyenes szög a síkkal, a lapszög, a testszög itriáger}, az ide vonalkozó legfontosabb tételek, különös tekintettel az ábrázoló mértanra.
Tömörmértan- iStereometria). A szögletes és gömbölyű testek nemei. összeillősége, hasonlósága, különösen a hasáb, gula, henger: kúp és gömb
Olvasás : Az olvasókönyv alapján taníttatott : történelem, természettan, továbbá a magyar alkotmány, polgári jogok és kötelességek ismerete.
Fogalmazás : a levelek és polgári ügyiratok fogalmazása, p. o. számla, üzleti hirdetés nyugtatvány, ellennyugtatvány, vevény, kötelezvény. jótállás, felmondás, bizonyítvány, szerződés, átruházás, téritvény.
Számtan. A négy alapmivelet közönséges törtekkel, a viszonyok,
9
egyszerű- és összetett arányok, társaságszabály és tőke-, kamat-, százalék és időszámítás.
Mértan. Területszámitások: a négyzet-, derékszögű négyszög-, háromszög . Szabálytalan négyszögek és sokszögek- szabályos sokszögek- és a kör kerülete és felületének kiszámítása.
III. osztály.
Osztályfőnök : Poredus Antal.
1. a) Szabadkézi rajz: Folytatólagos gyakorlása a sikékitmények rajzolásának, Bemutatása és rajzolása mintaszerű régibb magyar szöveteken és hímzéseken előforduló ékitménymotivümoknak.
Mintaszerű domború ékítményeknek valamint figurális mintáknak körvonalban és egyszerűen árnyékolt rujzoltatása a haladottabb növendékekkel főszmintákiól. '
Folytatólagos gyakorlása a szemléleti alapon való távlati rajzolásnak szabályos mértani testekről, ilyenek csoportozatairól és egyszerűbb építészeti jellegű tárgyakról (oszlop, talapzat, szekrény, forgó testek stb.) körrajzban és egyszerű árnyékolással. Emlékezetből való rajzolás gyakorlása. Egyszerű sikdíszités' tervezések a feldolgozott tananyag köréből kiszemelt feladatok nyomán, b) Ábrázoló m é r t a n.
I. Vetülettan.
Bevezetés. A pont, vonal, síkidomok ábrázolása, homlok alaprajzok és keresztmetszetek.
II. Árnyéktan
A leggyakrabban előforduló idomok és testek saját és vetett árnyékának szerkesztése. A megvilágítás intensitásának alapelvei.
III. Perspektívák.
Az axonametria alapelvei és alkalmazása. Perspektivikus képek előállítása a metszeti mód szerint.
2. b) A humán és a reál tantárgyakra vonatkozó tananyag az olvasókönyvben foglalt olvasmányok alapján tárgy altatott. Olvasókönyvül használtatott a Mártonfv és Trájler által, az első fokú ipariskolák III. osztálya számára kiadott kézikönyv.
a) A hazai történelemből felvétettek a kiváló történelmi alakok,, így Árpád a honalapító, Szt. István és Szt László, IV. Béla, I. és II. Lajos; az események közül pedig főleg azok beszéltettek meg, melyek a szereplő egyének akarati elhatározására kiválóan döntő befolyást gyakoroltak.
b) A földrajzból : Európa geográfiái helyzete, alakja, kiterjedése, vízszintes és függélyes tagosultsága, folyamrendszere, égalja, faunája és flórája. Lakósai nemzetiség, vallás, foglalkozás és műveltség szerint. A közlekedési utak közül : a főbb csatornák, vasúthálózatok, hágók, és alagutak ismertettek meg, egyúttal Európa nevezetesebb ipartelepei is.
10
c) Számtanból: Az idegen pénzek átszámítása a vegyitési szabály mikénti alkalmazása, a négyzetre emelés, négyzetgyökvonás és köbreemelés.
d) A mértanból: A területszámitás és a szabályos testek felületének és köbtartalmának kiszámítása.
e) A könyvviteltanból megismertettek a növendékek a főkönyv számláival, az árukönyv és a nyersmérleggel.
fi A természetrajz és a vegytan köréből megismertettek mindazon ásványok, melyek kiválóan az ipar, vegyészet és kohászat szolgálatában állanak.
g) A természettanból elméletileg kifejtetett a delejesség és villanyosság tüneményeinek fontossága a tudomány és gyakorlati életre nézve.
11
VI.
Órarend.
Napok Tanítási órák Előkészítő kezdő és haladó osztály A. I. osztály B. I. osztály II. osztály III. osztály
Vasárnap d. u. d. e. 9-12 10—12 2-4 Közismeretek általános rajz Fából- és kőből dolgozóknak szakrajz, olvasás, földrajz, fej- és jegyekkeli számolás, vasból dolgozóknak szakrajz. Általános szakrajz
Hétfő 7-8 8—9 Általános rajz Olvasás, földrajz, természettan vegytan
Kedd 7-8 8-9 Közismeretek Általános rajz Természetrajz,vegytan, természettan és földrajz
Szerda 7—8 8-9 Olvasás, földrajz, fejszámolás, jegyekkeli számolás
Csütörtök 7-8 8—4 Olvasás, földrajz, fejszámolás, és jegyekkeli számolás. Olvasás, tej- jegyekkeli számolás és ügyiratok
Péntek 7-8 8—9 Olvasás, földrajz, fejszámolás és jegyekkeli számolás Számolás, ügyiratok, könyvvezetés

VII
Jelentés a lefolyt tanévről.
Iskolánk az elmúlt 1896—97-ik tanévvel 11-ik évet töltötte be.
Múlt év aug. lió 31-én volt a tantestületnek szervezkedési ülése.
Több év előtt megállapított sorrend szerint a jegyzői teendők végzésére Poredus Antal kartárs kéretett fel, melyen úgy a használandó tankönyvek megállapítása, valamint a tanítási napok, órák is ekkor lettek megállapítva.
Az osztályok vezetésénél a második és harmadik osztály kivételével a többieknél az előző évhez hasonlóan ki-ki megtartotta saját osztályát.
A tantestület, különösen a napok beosztásánál, az előző évet követte, részint a tanítómester urak érdekeit tartván szem előtt (pedig az iparos urak jó részét, mint alább érinteni fogom igy sem sikerült kielégíteni) részint pedig a tanítási órákat nem egy időben egyszerre, hanem osztályonkint más-más napokra véleményezte kitűzni, azért, hogy a fegyelem könnyebben fentartható legyen. — Több évi tapasztalat bizonyítja, hogy bármikor az iparos urak kivánata szerint az esti tanítást 7-től 9-ig tettük át a tanon-czok mégis hiányosan és szállinkózva jelentek meg az előadásokon; azok pedig, kik megjelentek is, különösen télen, jó részük kis idő inulva elaludt s rájuk nézve az előadásból mi hasznuk sem volt; az előbb befejezett tanévben tehát a tantestület figyelmen kivül hagyta az iparos urak igényeit, és a tanítási órákat 6-tól 8 óráig tette át.
A tantestület eme intézkedése jóváhagyás végett közöltetett a tekintetes iparhatósággal, felügyelő bizottság ekkor még nem lévén, ki azt jóváhagyó tudomásul vette; nem különben a megyei tek. kír. tanfelügyelői hivatallal is!
Az ipartestület, mint fennebb is emlitve volt, ezt zokon vette, és önmaguk szerint elhatározták, hogy tanonczaikat az emiitett időben nem küldik el az előadásra. Erre még csak azt lehet mondani, hát vasár- s ünnepnapokon!?
Tankönyvekül a már több éven át használt Mártonfy Márton Trajler olvasókönyvek tartattak meg.
A beiratások aug. hó 30-ától szept. hó n-ig tartattak; ez idő alatt beiratkozott 263. a hó végéig 325 és ápril hó közepéig 386;
13
e számok mennyiségéből az tűnik ki. liogv a tauonczok létszáma , évről-évre szaporodik, de nem ugy szellemi képességükre nézve, mert azoknak 3/4 része csekély ismerettel bir; nem csuda, hazánk ' több megyéjéből, Muraközből, kik nyelvre nézve olyanok, mint a Drávántuliak, alig értenek meg egy pár szót; számuk pedig elég nagy, horvát testvér országból, Ausztria tartományainak egyes . helyeiről voltak itt, különböző ismerettel, elzüllött, vagy amúgy is szegény sorsú fél árva, vagy egészen elárvult ifjakból a ta-nonczok!
Bátran ellehet mondani, messze van még- az az idő, mikor itt az _i893. évi iparos tanonciskolák szervezetét csak némi sikerrel is keresztül vihető lesz! 12-én az összes beirt tauonczok a tantestület felügyelete alatt egy terembe jöttek össze, hol nekik miheztartás végett a szabály rendelet felolvastatott és megmagya-ráztatott; 14-én a tanítás kezdetét vette és kivéve a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi- és úrnapi ünnepeket és a farsang két utolsó napját, szakadatlanúl folyt.
A beirt növendékek, a múlt iskolai osztályzatuk vagy megvizsgált képességük és a magyar nyelvbeni jártasságuk szerint 5 osztályba osztattak be, u. m. elk. kezdő-haladó, a) I. és b) I-II-ik és III-ikba; és pedig a kezdő-haladó 85, az a) I-ső 61, a b) I-ső 110 (ide jöttek mindazok, kik évközben iratkoztak be) a II-ikba 107 és a Ill-ik osztályba 23 növendék.
A fentebbiek kettőt bizonyítanak: a mostam tanerővel ekkora létszámot, ha bejárnak is ezentúl a tanonczok a legrendesebben; sikerrel tanitani nem lehet!?
E számok és osztályok említése akaratlanul tollba adja a gondolatot, mily örvendező volna, ha az osztályok szerint elő sorolt összes tanouczoknál azt lehetne jelenteni, hogy a tanonczok kellcf időben beíratták magukat; rendesen látogatták az iskolai előadásokat és mindenféle eszközökkel el voltak látva!
Sajna! 11 év után is rendetlenül iratkoztak be, sokan és nem kellő időben jelentek meg az előadásokon; jó nagy részök még az egyetlen könyvet sem szerezték meg; más években az iparhatóság is többeknek részére vett könyvet és az év vége felé még sem volt már nekik!
A tantestület évközben, minden hónapban megtartotta üléseit, ipar felügyelő bizottság még nem lévén, az ülésről felvett jegyzőkönyvet tudomás vétel végett a mulasztási értesítőkkel együtt időről-időre beküldötte az iparhatóságnak. Csekélységem is, ha évközben a Ministeriumtól, az ipariskolák főigazgatójától több rendbeli iratok ha érkeztek, azokat mindenkor lemásolva, elintézés végétt rendes helyükre juttattam. Akkor pedig, ha csekélységem bízatott meg valamely ügygyei, legjobb szándékkal azon voltam, hogy lehetőleg sikert érjek el.
14
Az „Iparosok 01vasótár"-át tek. Weiser József gyártulajdonos 2, Miltényi Sándor i, Kaszner János i, Jack Frigyes urak i, és a tantestület 3 példányban voltak szivesek meghozatni!
Fogadják a nagyontiszteit pártoló urak, a tantestület- és az iparos tanonczok nevében is szives köszönetünket.
Biztat a remény, hogy a tisztelt jótevő urak a jövőre is meghozzák eme áldozatukat!
Es ha nem csalódom, a jövőre lesznek többen is a tisztelt iparos urak közül, kik e nemes czélt elősegiteni iparukkal meg-egyeztetőnek tartják.
April hó 10-én alakúit meg városunkban az iparfelügyelő bizottság. Vajúdó ipariskolánkra nézve igazán szerencsének nevezhető, hogy a t. iparfelügyelő bizottság már működésben van.
Nagy szükséget lesz hivatva pótolni!?
A tek. iparfelügyelő bizottság első működésével igazolta azt, hogy az ipariskolai intézmény ezúttal illetékes felügyelet alá került! Biztos kilátás nyújt arra nézve, hogy ipariskolánk több év ótai visszamaradását pár év múlva helyre fogja hozni. Az idő rő-vn. ..ege miatt, az ipar felügyelő bizottságnak, az elébb bezáródott tanévben működési tere rövid ideig tartó volt; de annyit mégis elért, hogy a jövő tanév megkezdése nem hagy hátra annyi kívánni valót, mint az eddigiek.
Első ülése alkalmával — miutáu a testülettől beérkezett jelentésből tudomást nyert: hogy a tanonczok hiányosan látogatják az előadásokat, jóakaró figyelmeztetéssel felhívta az iparos urakat, hogy saját érdekükben is legyenek azon, hogy ezentúl ta-nonczaik. rendesebben látogassák az előadásokat, mert ha ezt saját maguk érdekében is jövőre megtenni elmulasztanák, feényte-* lenittetnék a felügyelő bizottság, a mit nem szívesen tenne meg más térre is lépni!
A rövid 2'/a hónapos működése alatt 3 érdemleges ülést tartott, mely tanácskozmányaiból kifolyólag, különösen a rajzhoz szükséges eszközök beszerzésére jóval 100 frton felül fordíttatott. Beszereztetett a Minta lapok első évfolyama, a jövő évre előjegyzésbe vau, a második évfolyam, mely már itt is van, és a harmadik évfolyamból az első példány. Ezen felül a tanonczok között jutalomképeni kiosztásra az „Iparosok 01vasótárái;-ból 25 füzet rendeltetett meg.
Intézkedni fog jövőre, hogy a tanonczok legyenek ellátva a szükséges eszközökkel; hogy a tanonczok beszegődve legyenek és hogy kellő időben Írassák be őket az iskolába.
A jelen tanévben, miután a jóakaró figyelmeztetésnek mi eredménye sem volt 73 tanoncztartó iparos ur felől magasabb helyrőli elrendelés folytán tétetett jelentés! ?
Az ipariskolai oktatás két irányban eszközöltetett; úgy a
15
közismeretekből, mint a rajzból is. Közismeretekből szaktanitás szerint folyt a tanítás a Il-ik és Ill-ik osztályban; míg a két előkészítő, kezdő, haladó és a két A) B) I-ső osztályban, a tanulók csekély képessége miatt általános tanítás szerint.
Rajztanításnál, szakszerint történt a tanítás a fém-, kő- és faiparnál; jövőre behozatik a posztó- és bőr iparból is.
Az iparhatósági megbízottak időnként meglátogatták az előadásokat. Mióta pedig a felügyelő iparbizottság áll fenn; első tanácskozási határozata folytán kétheti időközönkint három-három tagja által látogattatja az ipariskolai előadásokat.
Az évi záróvizsgák a munka kiállítással együtt a tek. ipar felügyelő bizottság által junius hó 26 és 27-ére tüzetett ki; Papp Miklós ur kérelmére pedig, miután katona kötelezettségei levének: vizsgája megtarthatását junius hó 20-ra kérte kitüzetni; meg is adatott.
A jelen tanévi munkakiállitáson, miután a rajzból más időben történt a kiállítás, sokkal kevesebben vettek részt, mint máskor 43-tnan. Egyes iparágak épen nem voltak képviselve, p. u. a kovács, bognár, a kádár, a szabó munka is csak egy által, kala pos és még más sok stb, ipari czikkek sem voltak képviselve.
A kiküldött biráló bizottságok, úgy a szakrajz, valamint az iparczikkek kiállításánál is több tanulót érdemesítettek jutalomra^ kik közül mindegyik az „Iparosok 01vasótár"-a egy-egy füzetét kapta jutalmúl!
A t. felügyelő bizottság tagjai, élükön az elnökkel tekintetes Grünhut Henrik úrral osztályonkint szétválva hallgatták meg a feleleteket.
Végül a jelen tanévvel ipariskolánk tizenegy éves cyklusa záródott be; melynek rövid áttekintő statisztikáját másutt találja fel a tisztelt olvasó.
Az érdemsorozatban előforduló rövidítések magyarázata.
Református: rf., izraelita: izr., evangelikus: ev. A hol a név után vallás jelezve nincsen, ott római katholikus értendő.
Erkölcsi viseletre nézve: szab. = szabályszerű, k. sz. = kevésbé szabályszerű.
Előmenetelre nézve: elégs = elégséges, elégt = elégtelen, jó, dicsér = dicséretes, félsz = felszabadr11"
VIII
A tanulók névsora és érdemjegyei.
Előkészítő, kezdő és haladó osztály.
A tanuló neve és hitvallása Gazdájának neve Foglalkozása Erk. viselet Mulaszt, órák Általános osztályzat Megjegyzés
összege | igazolt i
Antos Rudolf Weiser József lakatos szab 5 elégs
Belső Pál Viola Kálmán czipész jel 17 — jel.
Blazsik Mihály Horváth György csizmád. szab 32 elégs
Berecz Károly Morandini Rom. kőmiv. szab 9 — elégs
5 Barbalics Pál Datler Jánosné bádogos jó 13 — jó
Barbalics Károly özv. Datler J.-né bádogos jó 24 — jó
Czigler László Geizl Viktor kőmiv. szab 39 — elégs
Csondor Perencz Geizl Viktor kőmiv szab 39 — elégs
Czethofer Ignácz Ditrich Mátyás csizmád. szab 20 — elégs
10 Donlián Károly Nagy Károly csizmád. szab 61 — elégs
Dani Antal Krisztián Lajos kőmiv szab 23 — elégs
Dömötör Géza Németh Imre bognár szab 8 — elégs
Erdélyi János Erdélyi János kőmiv- szab 59 — elégs
Feletár Márton Horváth József csizmád. szab 33 — elégs
15 Farantai Ferencz Schaller Lajos kőmiv szab 36 — elégs
> Fatér János Morandini Rom. kőmiv szab 20 — elégs
Gerócs József Szártori Oszkár cementgyár. szab 2 — elégs
Geizler Gyula • Blau Lajos cognacgyár szab 37 — elégs
Godinek György Szatler Károly szobaf. szab 2j — elégs
20 Gáspár Ferencz Schaller Lajos kőmiv szab 32 — elégs
Gyurics Polai Józs. Schluitner Józs. csizmád. szab 30 — elégs
Gáspár József Morandini Bom. kőmiv szab 9 - elégs
Horváth György Luitner József csizmád. szab 27 — elégs
Harangozó Bódi Horváth József csizmád. jó 19 — jó félsz.
25 Horváth József Geizl Viktor kőmiv szab 53 — elégs
Horváth Károly Samu József rézmüv szab 59 — elégs
Horváth István Geizl Viktor kőmiv szab 32 — elégs
Horváth Mikó Józs. Szánthó János kőmiv szab 27 — elégs
Horváth Ferencz Szatler Károly szobaf. szab 28 — elégs
30 id. Horváth Józs. Vinczek József kőmiv szab 12 — e!égs félsz.
Jámbor György Weiser József lakatos szab 20 - elégs
Káltner Kálmán Steiner Fülöp czipész szab 19 — elégs
Kupó József Steiner Fülöp czipész szab 22 - elégs
Herczeg József Perkó Péter szobaf. szab 11 - elégs
35 Kurián György Doór István szabó szab 11 — elégs
Klarics Mihály Pup László czipész szab 11 — elégs
id. Kovács István Geizl Viktor kőmiv szab 23 — elégs
ifj. Kovács István Neidinger János csizmád. szab 39 — elégs
17
A tanuló neve és hitvallása Gazdájának neve Foglalkozása Erk. viselet Mulaszt, órák Általános osztályzat Megjegyzés
összege I igazolt
Kálmán József Morandini Rom. kőmüv. jó 20 jó
40 Káráfiát József Ring Pál kalapos szab 25 — elégs
Káráfiát Vincze Szabó Károly köteles jó 41 - jó
Kirfeld Károly Vinczek József kőmives szab 26 - elégs
Láng Gusztáv Sternberger Fer. kárpitos szab 27 - elégs
Lencz Sándor Morándini Rom. kőmives szab 16 — jó
45 Lukánecz László Perger Imre czipész szab 40 - elégs
Luksa Mihály Magyar József csizmád. szab 15 — elégs
Magyar Lajos Bódis János czipész szab 39 elégs
Molnár György Rada István kőmives szab 5 — elégs
Matalics Imre Ternák Fer. csizmád. szab 29 — elégs
50 Molnár József Einspinner Lajos szobaf.- szab 16 elégs
Mikulán Tamás Újhelyi Ferencz kocsigy. szab 24 — elégs
Németh János Sóbár György kefekötő szab 43 — elégs
Németh Gyula Weiser János lakatos szab 54 — elégs
Niklesz Ferencz Turek Gyula csizmád. szab 30 — elégs
55 Németh Ferencz Zelenák Antal kőmives szab 37 elégs
Ordrovics János Halasi Adám asztalos szab 11 — elégs
Posta Ignácz Kattfman Fer. asztalos szab 33 — elégs
Pávlics József Ozsvald József csizmád. szab 31 ;— elégs
Pint Imre Morandini Rom. kőmiv szab 25 - elégs
60 Filipár Zsiga Hilcz Lajos csizmád. szab 34 — elégs
Popesnyák Fer. Horváth György cserepes szab 20 — elégs
Pogorélecz Józs. Klapper János szijgyárt szab 12 — elégs
Prasinovits Márt. Beierl Ferencz hentes szab 1 — elégs
Ruzsák Mihály Szíj Dániel kovács jó 11 - elégs
65 Sziladi Rókusz Csillag Károly asztalos jó 20 —; elégs
Szalai Pál Németh Mihály csizmád szab 39 - elégs
Szabó János Horváth György palafödő szab 10 — elégs
Sásvári János Hell János czipész szab 13 -- elégs
Stateller János Tóth György asztalos szab 33 — elégs
70 Steifer János Németh . Fer. csizmád. szab 6 - elégs
Vinhofer Vilmos Ágoston István fazekas szab 16 - elégs
Vinczek László Hoffer Menyh. kőmives szab 49 — elégs
Vugrinecz István Morandini Rom. kőmives szab 22 — elégs
Vojkovics József Morandini Rom. kőmiv. szab 23 — elégs
75 Vukina Iván Gyümölcs Lajos [csizmád szab 10 elégs
Varga János Botli Lipót asztalos szab 13 — elégs
Alulírottak egész éven át nem jártak előadásra.
Országh István Matkovits Péter czipész
Feletár Márton Fülöp Lipót asztalos
Himfel Károly Vinczek József kőmiv
80 Veidinger József Halvax Frigyes kalapos
Bermuk József Tóth Mihály kőmiv.
Balogh Lajos Háhn Sándor szabó
Tamás Lajos Takács György kőmiv.
Lajkovics József Geizl Viktor kőmiv.
Czvibach Viktor Stern Mór kefekötő
18
A) 1. osztály.
A tanuló neve és hitvallása Gazdájának neve Foglalkozása Ei'k. viselet Mulaszt, órák Általános osztályzat Megjegyzés
összege igazolt
Baa György Baa László kovács félsz.
Boa György Miltényi Sándor czipész szab 134 — elégs
Boros György Brántin József asztalos szab 108 20 elégs
Csanaki János Novíczki Imre csizmád. szab 60 18 elégs
5 Cserép József Keszler Lajosné bádogos — — — — félsz.
Dávidovits Antal Morándini Rom. kőmiv.. ksz 46 20 elégs
Embreus Lénárd Tóth Péter asztalos jó 84 32 elégs
Feletár Mihály Muzikár Ferencz asztalos szab 48 16 elégs
Fischer Samu izr. Brüll Sándor lakatos szab 86 28 elégs
10 Fundák Remus Varga János csizmád. jó 26 20 elégs
Füles János Farkas Viktor csizmád. ksz 64 18 elégs
Gáspár János Szántó János kőmiv. ksz 57 42 elégs
Gärtner Árpád Csillag Béla borbély ksz 32 — jó
Herskovits Károly Andel Ferencz szabó ksz 64 4 elégs
15 id. Horváth József Rada István kőmiv. szab 108 34 elégs
Horváth József Kumpert Antal szabó jó 52 28 jó
Horváth Mátyás Horváth József kovács :— _ — isk. nem jár
Jancsetz Imre Pupp László czipész jó 106 54 jó
Kállai Gyula Blau Lajos lakatos ksz 34 12 elégs
20 Kováts Lajos Miltényi Sándor czipész jó 84 68 elégs félsz.
Kováts József Miltényi Sándor czipész — — — —
Kováts Pál Tausz Ignátz czipész ksz 72 42 elég
Kováts Ferencz Mersits Ede czipész ksz 74 38 elégs
Kolompár János Nagy Antal csizmád. — - — isk. nem j.
25 Knausz Gyula Schindlberger M. kovács szab 46 18 elégs
Lantas Gyula Babics Antal czipész szab 130 — elégt
Lehner József Miltényi Sándor czipész szab — — elégs
Löfler György Szabó József lakatos jó 1212 jel
Marits István Bakonyi György csizmád. szab 48 16 jó
30 Mazzag István Németh Mihály csizmád. ksz 146 — elégt
Márton Adolf Horváth József csizmád. jó 72 38 jó
Mátyás Lajos Morandini Rom kőmiv. jó 72 38 jó
Miszer Ferencz Spáchi Antalné bábsütő szab 38 14 elégs
Müller Károly Keller Mátyás czipész szab 134 — elégt
35 Németh István Topolits János csizmád — — — isk. nem j.
Pollák István Takáts József csizmád. ksz - — elkölt
Puhán István Singer Lipót nyomd. szab 78 54 elégs
Paulin János Kaufmann Fer. asztalos jó 58 36 jó
Plávtarits János Rasztics Lajos csizmád. — — isk. nem j.
40 Ritecz Dávid Huszár Antal lakatos szab 34 — elégs
Ruszák Ferencz Róth Lipót asztalos szab 98 — elégs
Salamon István Szélig Antal szijgyárt — — — isk. nem j.
Salamon Károly Schaller Lajos kőmiv. szab 96 — elégs
Sável Dezső Tóth Lajos borbély ksz 26 - elégs
Szekeres József Mátyás István csizmád. szab 140 — elégt
Szép Ferencz Ring Pál kalapos jó 54 •';6 jó
19
A tanuló neve és hitvallása Gazdájának neve Foglalkozása Erk. viselet ! Mulaszt, órák Általános osztályzat Megjegyzés 1 | )
összege igazolt |
Simon Miklós Keszler Lajosné bádogos jó 34 i2 jó
Sifter Aladár ev. Huszár Antal lakatos ksz 98 jó
Szobolits Antal Szűcs József csizmád. szab 32 24 elégs
50 Szmolek István Táncsits Ignátz szabó szab 125 46 elégs
Tar István Lahunság Gásp. asztalos — —- —: isk. n. j.
Torma Pál Torma Lajos asztalos szab 92 24 elégs
Tomáschek Fer. Kaufmann Mór szabó jó 26 26 jó
Völker Dávid ev. Kohn Samu lakatos ksz 36 — elégt
55 Vidovits Boldizsár Farkas József kovács ksz 102 — elégt
Viosz Géza Geisz József asztalos szab 58 4 elégs
Wágner István Zelenák Antal kőmüv. szab 88 32 elégs
Wámpl Imre Pimeiszl Henrik czipész jó 130 64 jó
Wukits Géza Wukits András csizmád. ksz 84 4 elégs
60 Wucsánik János Rehn István csizmád szab 108 46 elégs
Weisz Tivad. izr. Hell János czipész. ksz 74 — elégs
B) I. osztály.
A tanuló neve és és hitvallása Gazdájának neve Foglalkozása Erk. viselet 1 Mulaszt, órák Általános osztályzat 1 Megjegyzés j
összege igazolt
Andri Ferencz Munkácsi János kőmiv szab elégs félsz.
Átal József Hahn Sándor szabó szab 66 66 elégt
Bálint János Horváth György czipész jó 15 15 jó
Bagyari Kálmán Ábrahám József asztalos jó 40 30 elégt
5 Bajnóczi Jenő Purger Márk csizmád. szab 8 8 elégs
Balázs János Ország Kálmán lakatos szab 50 25 elégt
Bedekovics József Mesteri János csizmád. ksz 70 30 elégt
Bedő János Tóth Görgy faragó jó 34 i4 elégi
Bentzik György Tóth Mihály ács szab 32 20 elégt
10 Berdó János Szántó János kőmiv ksz 34 24 elégt
Burka Károly Matkovics Péter czipész szab 86 40 elégt
Csizmesia Ferencz Csillag Károly asztalos jó 14 14 jó
Dervalics János Dór István szabó szab 36 21 elégs
Domiján Imre Rehn István csizmád. jó 24 24 — '
15 Dominics Mátyás Magyar József csizmád. jó 42 31 elégs
Dominó István Ország Kálmán lakatos jó 34 30 elégs félsz.
Dömötör József Keller Ignácz czipész jó — — elégs
Dreisiger Samu izr. Tóth György aszt. far. jó 10 10 jó
Engl Gusztáv izr. Weiss Bernát szabó szab 54 54 elégs
20 Ernvirth Gyula Schlesinger Gy. borbély szab — jó
Ferk Imre Tork Mártonné csizmád. ksz 46 16 elégt
Fried Jenő izr Kohn Samu lakatos szab 2 12 elégt
Fundák István Kaufmann Fer. asztalos szab .y 30 elégs
2*
20
A tanuló neve és hitvallása Gazdájának neve Foglalkozása Erk. viselet Mulaszt, órák Általános osztályzat Megjegyzés j
összege 1 igazolt j
Gáspár János Tóth Mihály kőmiv. ksz 60 25 elégt
25 Goldstein S. izr. Weisz Jakab kárpitos jó 43 30 jó
Grábrovics András Lórai Károly csizmád. szab 26 26 elégt
Gottreich Antal izr. Müller József szabó szab 32 20 elégs
Gudlin György Tóth Mihály ács jó 15 15 elégs
Gutmann Ign. izr. Philip Lipót asztalos szab 54 30 elégt
30 Haba József Vetzer Kanatusz asztalos szab 54 30 elégt
Hericz Dezső ev. Sörlei Zsigmond szabó ksz 48 20 elégs
Horváth Boldizs Török István kőmiv. szab 45 ;:0 elégt
Horváth Ferencz Sável János lakatos szab 56 20 elégt
Horváth István Stern Mór kefekötő szab 98 98 elégt
35 id Horváth Istv. Szántó János kőmiv. szab 50 o<' elégs
ifj. Horváth Lajos Grácz Antal kosárk. jó 18 18 elégt
id. Horváth Lajos Zsilovecz János szabó ksz nO 25 elégt
Hráscsenez János Varga Imre csizmád. szab 40 30 elégt
Iváncsics Kázmér Schlesinger Ad. borbély szab 68 20 elégt
40 Jáck Frigyes Jáck Frigyes órás dics — — jeles
Káhn Oszkár izr. Kohn Samu lakatos ksz 30 10 elégs
*Kanász Lajos Bokor Sándor hentes — — — —
Kálovics József Szántó János kőmiv. ksz 56 40 elégt
Kiss István Lakenbacher A. mészár. szab 68 2<> elégt
45 Kedmenecz Gy. Tóth György asztalos szab 22 22 elégs
Kobán Ferencz Miltényi Sándor czipész szab 116 — elégt
*Kocsis Ferencz Mlaker György czipész szab 32 32 —
Kocsis Vincze Hell János czipész szab 96 48 elégt
Kolongya János Török István kőmiv. szab 7í> 35 elégt
50 Kollár Elek Bosenfeld S -né czipész szab 38 24 elégt
Kollár Mihály Sável János lakatos — — — elkölt
Kovács András Mersics Ede czipész szab 138 — elégt
Kovács János Táncsics János asztalos szab 12 12 elégs
Kosz József Tóth György asztalos — — — km
55 Krausz Félix Juck Lajos csizmád. szab 22 22 elégt
Krimmel József Krimmel Péter csizmád. — — — elkölt
Krucsai József Tóth Mihály kőmiv. ksz 110 40 elégt
Lárer József Németh Imre bognár szab 46 24 elégt
Luft György Babics Antal czipész szab 44 20 elégt
60 Magyar Lajos Magyar Fer. csizmád. ksz 48 — elégt
Máncsek István Tóth Mihály kőmiv. ksz 6W 24 elégt
*Márton István Brantin József asztalos —- — elégt
Máté János Saller Lajos kőmiv. szab 78 30 elégt
Merényi Jenő Csillag Károly asztalos szab 26 10 jó
65 Meskó István Szartori Oszkár cem. m. jó — — jó
Minázsik Ödön Vokon Antal hentes szab 14 14 elégt
Molnár Béla Munkácsi Nánd. borbély szab 32 20 elégt
Mulacsics István Szivos Imre csizmád. — —- — elégt
Németh József Szabó József lakatos ksz 86 — elégt
A csillaggal jelöltek későn, évközben iratkoztak be, azért nem kaptak osztályzatot.
21
A tanuló neve és hitvallása Gazdájának neve Foglalkozása Erk. viselet Mulaszt, órák Altalános osztályzat Megjegyzés
összege | igazolt |
70 Németh Lajos Dattler Jánosné bádogos szab 48 30 elégt
Nyitrai Kálmán izr. Krausz Miksa pék szab 54 19 elégt
*Pápai János Tóth György aszialos szab — — —
♦Péntek Vendel Heduska János pék szab — — —
Perendi József Huszár Antal lakatos szab 96 — elégt
75 Ross Ferencz Weiser József vas.-eszt szab 22 22 elégs jó
Sárkány Gyula Tóth Mihály asztalos jó — _
Sidó Imre ev. Buksz Ignácz borbély szab 38 38 elégt
Simon József Weiser József géplakat. szab 72 40 elégs
*Spachi Rezső Spachi Györgyné bábsütő — — — —
80 Stefics Mihály Csányi István csizmád szab 44 21 elégt
Stocker Rezső Szabó József géplakat szab 88 — elégt.
Szabó József Szabó József géplakat szab 90 — elégt
Szakos Antal Lackenbacher Á. mészár szab 30 10 elégs
Szalai Sándor Tóth György asztalos jó 14 14 jó
85 Szattler Oszk. izr. Szattler Oszkár szobaf. szab 76 14 elégt
Szikura Gusztáv Boss Ferencz köteles k sz 76 — elégt
Tasnádi Sándor Horváth J.-né mészár. szab 70 28 elégt
Tálosi József Félegyházi Kár. kazánk. — — — km
Tkálcsecz Gusztáv Tresztenyák B. kőfarag. — — — km
90 Tersztenyák József Farkas Viktor csizmád. szab 66 21 elégt
Tiszai István Szabó József lakatos k sz 74 24 elégt
Tomásics István Bedekovics !. csizmád. k. sz. 48 15 elégt
Tóth György kovács j" — — elégs
Tóth József Miltényi Sándor Tóth József czipész j<> 108 40 elégt
95 ifj. Tóth Károly kovács szab 46 — elégt
id. Tóth Karoly Horváth Károly szijgy. k. sz 46 — elégt
Tóth Lajos Weiser József géplak. — — — km
Tuboly János Sallér Lajos kőmiv. — — elégs
Vajda János ev. Gottlieb Vilmos szobaf. jó 18 18 j"
100 Varga Ferencz Hell János czipész 10 10 jó
Varga Vid Zsilovecz János szabó szab 46 20 elégt
Verbovecz János Weiser József géplak. j° 4 4 j"
Veinovics Rezső Weiser József géplak. k. sz 86 40 elégt
Veisz Sándor izr. Hirsche Henrik borbély szab 56 14 elégt
105 Vincze Gyula Hiczelberger Gy. borbély j" 22 — elégs
Virág Antal Rabinek Sándor lakaios szab 22 — elégt
Vörös Tamás Hernyovics Bert. czipész k. sz 84 30 elégt
Vugrinecz Károly Tóth Mihály kőmiv. k. sz 52 30 elégt
Vlasics József Kovács Imre szabó szab 18 — elégt
110. Zsidi János Mantuano Ede kéményseprő dics. 1 jó
22
II. osztály.
A tanuló neve és hitvallása Gazdájának neve Foglalkozása Erk. viselete Mulaszt, órák Általános osztályzat Megjegyzés
összege igazolt 1
Ábraham Rezső Fehér és Hirschl. szabó szab elégs
Baranyai Mátyás Hilcz Lajos csizmád. — — — félsz.
Bartos Gyula Fischel Fülöp nyomd jó 10 — jó
Bátor István Zsilovecz János szabó ksz ISO — elégt
5 Boha János Turek Gyula csizmád. —; — — félsz.
Berecz István Országh Kálmán lakatos — — — félsz.
Biczó József Weiser József géplak. szab 130 — elégs
Csik József Pimeizl Henrik czipész - — — — — félsz
Gseplits István Cseplics István asztalos — — — km
10 Csonkó János Szabó József lakatos szab 92 — elégs
Csonkás Pál Dancs Kálmán asztalos ksz 160 — elégt
Darázs Ferencz Geizl Viktor kőmüv. ksz 156 — elégt
Fritz József Zapletál Ignátz borbély ksz 158 — elégt
Fleiner Mór Weiser József géplak. — — — félsz.
15 Gászler Kálmán Báli János szijgy. ksz 158 ■— elégt
Gomhert György ifj Wajdics J. nyomd. szab 76 — elégt
Goldschmid Mózes Kohn Sándor lakatos -— _ — Isk nem j.
Hajdú Ignátz Brüll Sándor lakatos szab 66 — elégs
Háspel István Weiser József lakatos — _ — km
20 Hertelendi Mátyás Babics Antal czipész ksz 166 — elégt
Hedli József Huszár Antal lakatos szab 114 - elégs
ifj. Horváth Béla Hlalkó János szabó ksz 150 — elégt
id Horváth Béla Csillag Károly asztalos — — — isk nemj.
Horváth ..Péter Saller Lajos kőmiv. ksz 162 — elégt
25 Heisler Ödön Hitzlberger Gy. borbély — — — isk. nemj.
Hütter János Jáck Frigyes órás jó 50 — jó
Heckenberg János Heckenberg L. asztalos j6 42 — jó
Horváth József Zelenák Antal kőmiv. ksz 144 — elégt
Horváth Gergely Bognár István kályhás szab 8 — jó
30 Horváth György Jszák János csizmád ksz 150 — elégs
Horváth Ferencz Torma Lajos asztalos jó 68 — jó
Horváth Vincze Borsos Lajos bábsütő jó 32 — jó
Hodics György Dancs Kálmán asztalos — — isk nemj.
Jakab János Steiner Fülöp czipész — — — — - félsz.
35 Junker Ferencz Weiser József géplak. jó 70 — elégs
Káldi Pál Fialóvics Lajos kárpit. szab 64 — elégs
Kállovics János Munkácsi Nánd. borbély lesz 34 — elégs
Kein János Weiser József fényező jó 14 — jó
Keszei Lajos özv Keszler L-né bádogos szab 124 — elégt
40 Kintli Lajos Félegyházi Kár. kovács —. — — km
Kustán István Tóth György asztalos ksz 152 — elégt
Kirchenkopf Fer. Horváth József csizmád. — — félsz.
Kollarics István Saller Lajos kőmiv. ksz 152 150 — elégt
Kollár ics Gusztáv Kumpert Antal szabó ksz elégs
45 Lendl János ifj, Sóbár Gy. kefekötő ksz 164 — elégt
Liditt Samu Fischel Fülöp betüsz, — — — félsz.
23
A tanuló neve és hitvallása Gazdájának neve Foglalkozása Erk. viselet Mulaszt, órák Általános osztályzat Megjegyzés
összege igazolt
Lukács József Fischel Fülöp betüsz. isk. nem j.
Mátyás József Gottlieb Vilmos szobaf. szab 142 — elégs.
Mester László Stepánek Albert Takács József czipész ksz 158 — elégt
50 Medvár Lénárd csizmád. ksz 150 — elégt
Mesneries István Fiálovics Lajos eszterg. — — — — félsz.
Mersics Lajos Müller József szabó ksz 154 — elégt
Meglics Félix Veiszberger Zs. kőfarag. ksz 166 140 — elégt
Meskó István Hlatkó János szabó ksz — elégt
55 Novák János Hlatkó János szabó — — — — félsz.
Nagy Ferencz Huszár Antal lakatos ksz 110 — elégt
ifj. Németh Józs. Saller Lajos kőmiv. '— 84 — — félsz.
id. Németh Józs. Saller Lajos ács jó — elégs
Németh László Kaufmann Mór szabó — — — félsz.
60 Orbán József Keller Mátyás czipész — — — ' félsz.
Panovics István Heckenberg Al. asztalos — — — — felrz.
Pásti Lajos Hernyovics Bert. czipész — -: — isk nem j
Pécsi Frigyes Fischel Fülöp nyomd. .— 93 — km
Pecsics István Saller Lajos kőmiv szab — elégt
65 Predl Róbert Szabó József lakatos ksz 160 — elégs.
Pollák IgnAtz Günzer Sándor asztalos — — — isk. nemj.
Pókecz György Nagy Károly csizmád. — — — — ' félsz.
Reithófer Lajos Reithófer János csizmád. jó 44 -— jó
Rezsek Lipót Kanás/. János szabó — — — félsz.
70 Reinberger Béla Weiser József vasöntő ksz 160 — elégt
Ruprecht Ignátz Weiser József géplak. szab 120 — elégs.
Sável Béla Sável János lakatos — — isk. nem j.
Sántha János Geizl Viktor kőmüv. — ■ — — isk. nem j.
Semrán Lipót Weiser József lakatos ksz 158 — elégt
75 Szakács Pál Maicz Károly ruhafest. — » — — km
Számek József Sonnenschein M. asztalos ksz 68 — elégs
Szeder József Koch Ignátz borbély — — — isk nemj.
Szorkó Ferencz Weiser József géplak. ksz 36 — elégs
Sternát József Sternát Fer. c-izinad. ksz 152 — elégt félsz.
80 Szieger Tóbiás Vetzer Kanatusz asztalos — _ —
Szűcs György Boda József czipész ksz 150 — elégt
Szandra Ferencz Hahn Sándor szabó — — — isk. nem j.
Szmodics György 8indlberger Mih kovács szab 38 — elégs.
Szremecz József Bódis János czipész jó 6 — jeles
85 Szlávicsek Mihály Bakos József c-izmad. ksz 162 — elégt
Schiffer József Huszár Antal lakatos szab 84 — jó
Skrilecz József Vugrincsics F. szab ' — — — ■— félsz.
Tausz Gyula Rosenfeld S -né czipész — — -. isk. nem j.
Tóth Lajos Huszár Antal lakatos — - félsz.
90 Tuboly István Saller Lajos kőmiv. jó 32 -- jó félsz.
Tóth Gyula Huszár Antal lakatos — -
Ungár Kálmán Ditrich Mátyás csizmád. o félsz.
24
A tanuló neve és hitvallása Gazdájának neve Foglalkozása Erk. viselet Mulaszt, órák Általános osztályzat Megjegyzés
összege | igazolt 1
Ungár Lajos Temlin István csizmád. _ km
Vadász István Geizl Viktor kőmiv. — — — isk. nemj.
95 Vadász János Saller Lajos kőmiv. szab 150 — elégs
Vargha Gábor Táncsics József asztalos — — — —
Vargha Jenő Hirsch Ede géplak. — — — —. félsz.
Vernigg Béla Weiser József géplak. szab — — elégs fehz.
Válentin Ferencz Válentin Ferencz csizmád. — — — —
100 Vellák Lajos Günser Sándor asztalos — — —- isk. nem j.
Veinovics József Weiser József vasöntő —' — — — félsz.
Vinczek Lőrincz Vajdics József nyomd. — — — km
Velecz Ede Neufeld Salamon czipész — — isk nemj.
Visznovics Mihály Török Ferencz czipsz szab 96 — elégtl
105 Vécsei Kálmán Turek József csizmád. — — — isk. nem j.
Zimitz Péter Szabó József lakatos szab 52 — elégs
Záborszky János Guttág József könyvk. — — r — félsz.
III. osztály.
A tanuló neve és hitvallása Gazdájának neve Foglalkozása Erk. viselet Mulaszt, órák Általános osztályzat zés
összege| igazolt ! Megjegy:
Amtmann Ferencz Ivohn Samu lakatos jó 28 6 jó
Fold Lajos Kovács Imre szabó jó — - —•
Faksics Ignácz Schelzinger A borbély jó 70 — jó
Goldfinger József Perkó Péter szobaf. szab 140 8 elégt
5 Granatér Emil Kumpert Antal szabó j* — —
Hoífmann A. izr. Fischel Fülöp betűszedő szab 192 - elégt
Horváth Ferencz Tóth József kocsigy. jó 114 3 ' elégt
Horváth Lajos Szécsenyi István lakatos jó 100 — félsz.
Kiss János Bakonyi György csizmád. jó — —
10 Klapper Gusztáv Klápper János szijgy. szab 124 50 elégs. félsz
Laczó József Iszák János csizmád. jó 40 —' —
Laczó Vendel Iszák János csizmád. jó 24 jó
Lengyel István Tersztenyák B. kőfar. szab — — km félsz.
Macsek Lajos Weiser János géplak. jó - —
15 Mikó János Szántó János kőmiv. jó — — — félsz.
Pathy Ignácz Huszár Antal lakatos jó 42 jeles félsz.
Pint Lajos Hahn Sándor szabó — — —.
Saller Imre Huszár Antal lakatos k sz. 80 — elégs
Sörény Iván Huszár Antal lakatos k. sz 206 — elégt
20 Schvanner Ferencz Kneizel János czipész — — — félsz-
Tibold János Fiálovits L. asztalos — — — — félsz-
Veisz Bichárd Mezei Lajos szabó — — — — , félsz-
Weiler Miksa Lusztig József szabó jó — —
I
A szakrajztanitásra járt tanonczok névsora,
mesterségük, osztályuk és osztályzatuk kitüntetésével az I8g6—g7.
tanévben.
Nevek osztályzat Nevek osztályzat
111. osztály. Asztalosok :
Lakatosok: Sallér Imre Manesek Lajos Patthy Ignácz Sörény Iván Kőmunkások : 5 Lengyel István Mikó János Pecsics János. 2 2 3 1 1 1 Heckenberger János Meznarics István 25 Sziger Tóbiás Cseplits István Számek József Horváth Ferencz Kustán István 30 Németh József (ács) Varga Gábor Csonkás Pál 2 2 3 4 2 1 2
Asztalos : , I. osztály.
Tibold János. 2 Lakatosok :
II. osztály. Lakatosok : Fleiner Móricz 10 Semran Lipót Junker Ferencz Zimicz Péter Sável Béla Biczó József 15 Berecz István Schiffer József Vernigg Béla. 3 3 i 2 2 2 4 Löffler György Völker Dániel ! 35 Schifter Aladár Kállai Gyula Balázs János Ross Ferencz Kőmunkások: Tkalcsetz Gusztáv 40 Gáspár János Asztalosok : 2 4 3 4 3 2 2
Kőmunkások: Vadász István Vadász János 20 ifj. Horváth József idősb. Horváth József Meglics Félix. 2 2 Szmolek István Golstein Samu Torma Pál Csizmesia Ferencz 45 Kedmenecz György Dreiszieger Samu 3 2 2 3 3
X.
A tanoncz-munkakiállitás kimutatása.
A lanoncz neve Tanoncz-idaje Iparág A tanítómester neve Kiállítási tárgy Bírálat
Ruprecht Ign. 3 vaseszterg. Weiser Józs. sató-csavar jel
Junker Fer. 3 géplakatos Weiser Józs. vető kapa jel
Semran Lipót lYs géplak. Weiser Józs. körző jel
Vernigg Béla 1 géplak. Weiser Józs kézi satú jel
5 Szorkó Fer. 3 géplak. Weiser Józs. körző jó
Kein János 2 fényező Weiser Józs. virágasztal jel
Simon József 1 géplak. Weiser Józs. vető kapa jó
Verbovecz Ján. 1 géplak. Weiser Józs. kézi satu jó
Veinovics Rezső 1 vaseszterg Weiser Józs. vetőgép rész jó
15 Boros György 27* asztalos Brántin Józs. kis ágy jó
Szmolek Istv. 2V6 asztalos Táncsics lst gyermeksubl. jel
Laczó Vendel 3Va csizmadia Iszák János férfi csizma jel
Gärtner Árpád 3 borbély Csillag Béla hajfonat jel
Németh Lajos 3 bádogos Datler J.-né vizes kanna jel
15 Barbalics Pál 2 bádogos Datler J.-né zsiros vindő jó
Barbalits Kár. 1 bádogos Datler J.-né kis vindő elégs
Tóth József 2 . czipész Miltényi Sánd. pár férfi czipő jó
Kovács Lajos 6 bőrszabász Miltényi Sánd. pár pomhos fej. bőr jó
Kovács Lajos 6 bőrszabász Miltényi Sánd. pár lack kis félcipő fej jó
20 Pókecz György 3 7i csizmadia Nagy Károly pár női csizm jó
Fischer Samu 3 lakatos Brüll Sánd. tányérmelegit- jó
Hajdu Ignácz 2 lakatos Brüll Sánd. sütő ajtó ráma jó
Horváth Fer. 2 asztalos Torma Lajos toalettükör kit
Füles János 2 ]/a csizmadia Farkas Viktor pár férfi csizm jó
25 Káltner Kálra. 3 czipész Steiner Fülöp pár kis czipő jó
Vukina Iván 3 csizmadia Gyümölcs L. p. férfi csizm. jel
Belső Pál 3 czipész Viola Kálmán pár kis czi pő elégs
Belső Pál 3 czipész Viola Kálmán pár felső cipő jó
Guttmann Ign. 4 asztalos Philip Lipót kis asztal jel
30 Dömötör Józef 4 ' czipész Keller Ign. pár férfi cipő jó
Puhán István 1 nyomdász Singer Lipót visit kártya elégs
Pilipár Zsigm. csizmadia Hilcz Lajos pár varrott ny. csizma kit
Polák Ignácz 214 asztalos Günzer Sánd. zsámoly jó
Domián Imre 4 csizmadia Benn Istv. pár férfi csizm jel
35 Horlavics Ján 3 asztalos Halasi Ádám asztal jel
Szremecz Józs. 4 czipész Bódis Ján. pár női cipő jó
Meglics Félix 3 kőfaragó Weisberger Zsigmond. belgái márv. vésett kit
Horváth Józs 3l/s szabó Kumpert Ant kétsoru rokk jel
Granatér Emil 3l/4 szabó Kumpert Ant nadrág jel
Granatér Emil 3^4 szabó Kumpert Ant. mellény jel
40 Hrascsenecz Ján 2 csizmadia Varga Imre pár csizma jel
Jancsetz Imre IV, czipész Pupp László férfi czipő jó
Klarics Mihály czipész Pupp László pár kis gyermek czipő jó
XI.
Statisztikai kimutatás
a növendékek kora, vallása, nemzetisége és születés-helye szerint.
Osztály Kor szerint Vallás szerint Nemzetiség szerint Születésük helye
12 éves 13 éves 14 éves 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves j l 19 éves 20 éves 21 éves összesen róm. kath. eváng. ev. ref. izraelita összesen 1 magyar német horvát cseh összesen zalamegyei vidéki összesen
Előkószitő kezdő ós haladó osztály — 6 2 16 11 25 11 7 5 2 85 84 1 — — 85 67 — 18 — 85 67 18 85
A I. osztály 1 1 11 13 8 11 5 — 1 61 56 3 _ 2 61 59 _ 2 — 61 53 8 61
B I. osztály — 3 9 29 27 14 15 8 4 1 110 96 — 4 10 110 88 1 18 3 110 86 24 110
II. osztály — 1 7 17 27 24 15 9 6 1 107 97 2 2 6 107 98 - 9 — 107 82 25 107
III. osztály 2 2 5 2 6 3 2 1 23 19 1 3 23 22 - 1 - 23 18 5 23
• Összesen 1 11 31 77 78 76 52 27 17 6 386 352 6 7 21 386 334 1 48 3 386 306 80 386
1 - 1
28
//'/ , XII.
ipari foglalkozásra nézve.
I |i a r El. kezdő és haladó A) I. B) I. ii. III. összesen
Asztalos 6 8 12 13 1 40-
Ács — 2 1 — ' 3-
Bábsütő 2 1 1 1 1 6-
Bádogos 2 2 1 1 — ' 6-
5 Betűszedő — 2 _ 2 — 4-
Bognár 1 — 2 — 3—
Borbély — — 6 4 1 11'-
Czipész 8 11 13 11 — 43 —
Csizmadia 16 14 15 13 8 61*-
10 Fazekas 1 - _ 2 1 . 4-
Hentes — _ 2 1 — 3*"
Kalapos 2 1 — — 3-
Kazán kovács — 4 1 1 — 6-
Kályhás — — — 1 — , 1-
15 Kárpitos 1 — 4 2 — 7-
Kefe kő tő 1 — 1 1
Kéményseprő — — 1 -— l-'
Kocsigyártó 2 — — 1 1 4*"
Kovács 1 4 Q _ 2 1
20 Kőfaragó — _ 1 2 1 » 4*-*
Kőmives 29 . 6 12 10 1 ^ 58-
Könyvkötő — — — 2 2'-
Kötélgyártó 1 — 1 1 — 3«~
Lakatos 4 6 8 15 5 38^
25 Mészáros _ _ 4 3 _
Müesztergályos — - — 1 —
Nyomdász — 1 5
Órás — — 1 1 —. 2
Pék _ 1 _ —
30 Rézműves 1 _ - _ —
Szabó 2 _ 7 11 5 25 u
Szobafestő 4 _ 1 1 —■ > 6A.
Szijgyártó 1 1 1 — 3*-
Vasesztergályos — 2 2 2 1 71-
35 Vasöntő — 1 1 1 —
Összesen 386
XIII.
A jövő tanévre vonatkozó értesítés.
Az 1897—98. iskolai évre a beiratások szeptembe/ 1 — 10-ig bezárólag minden vasár- és ünnepnap d. e. 10—12-ig, d. u. 2—4 óráig a népiskola IV. osztályú tantermében eszközöltetnek.
Figyelmeztetnek a t. mesterek, hogy tanonczaikat a kitett határidő alatt beíratni el ne mulasszák, mert az e részben való késedelem az ipartörvény értelmében büntetést vonand maga után.
Az 1884. évi XVII. t. ez. idevonatkozólag a következőképen intézkedik. A mondott t. cz. 62. §. c) pontja igy szól: »Az iparos köteles tanonczát a rendes iskolába való járásra, ott, a hol ta-noncziskola van, a tanoncziskolába járásra szorítani.«
68. §. A tanszerződés ereje a kikötött próbaidő elteltével, ha pedig ez kikötve nincs, a tanoncz beállta után két hónappal veszi kezdetét. — A tanoncz szerződés kötelező, a ki ezt tenni elmulasztja, az ipartörvény 167. §-a szerinti elbánás alá esik.
A próbaidő a tanonczidőbe beszámítandó.
A 82. pedig ezt mondja: „A tanoncz mindaddig, mig ta-nonczideje az iparosnál tart, köteles ily iskolába járni; s végre:
A 157. §. a) pontja szerint: „20 írttól 200 írtig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő, a ki ezen törvénynek a segédszemélyzet iskolai oktatására vonatkozó kötelességét nem teljesíti".
Továbbá, miután még mindig több iparosmester van, a kik kételkednek azon, hogy az ő iparukhoz törvényileg kötelező a rajz; azért ezen uraknak tudomásvétel végett itt közöljük újból a miniszteri rendeleteknek erre vonatkozó pontjait:
A rajztanítás alól felmenthetők azon iparostanonczok, kiknek az általuk tanult iparágban a rajzolásra nincs föltétlenül szükségük, ilyenek: a mészáros, hentes, szappanos, borbély, fodrász,fésűs, kefekötő, timár, kéményseprő, molnár, pék, kötélverő, ruhatisztító, bocskorkészítő, kávés és korcsmáros tanonczok.*) Szükséges azonban, hogy a rajztanulás alól felmentendő ezen tanonczok a rajztanításra megállapított órák alatt az iparostanoncziskolában az általános ismeretek tantárgyaiban gyakoroltassanak.
*) Az 1884. t. cz., ugy az 1893-iki miniszteri szabályrendelet is követeli, hogy ezek is iskolába járjanak!
30
A polgári vagy középiskolák négy osztályát sikerrel végzett iparos tanonczok, tekintettel nagyobb előképzettségükre, az ipa-rostanoncziskolákban tanított általános ismeretek tantárgyainak tanulása alól a rajztanítás kötelezettségének fenntartása mellett felmentendők. Az igy felmentett tanonczok közül a rajztanítás alól is felmenthetők azok, kik a fent elősorolt iparágakat tanulják, vagyis kiknek az általuk tanúit iparágban a rajzolásra nincs feltétlenül szükségük.
Az iparos tanonczok közül azok, kiknek a tauszerződésben kikötött tanidejűk még le nem járt, azonban a tanoncziskola III-osztályát jó sikerrel bevégezték, a tanoncziskola rendes látogatására, illetőleg a III. osztály számára kiszabott általános ismeretek tantárgyainak ismétlésére tovább nem kötelezhetők, mert e részben az iskolába járás czélja eléretvén, az illető jó sikerrel tanult tanonczokat ugyanazon elméleti anyagnak ismétlésére nem kell szorítani. Ellenben a rajztanításuál az 1884. évi XVII. t. cz, 82. §-át szigorúan kell venni a rajztanulásra kötelezett minden ta-noncznál, mert a rajzolásban minden tanuló folytonosan nyerhet magasabb kiképeztetést és szükséges, hogy rajzolni tanuljon tanidejének egész tartama alatt.
A tanoncz tanonczideje lejártával évközben a tanultakból tartozik vizsgálatot tenni.
Az iparos-tanoncziskola igazgatósága.