Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.49 MB
2022-01-14 14:38:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
112
325
Rövid leírás | Teljes leírás (80.23 KB)

A nagy-kanizsai városi alsófoku iparos tanoncz-iskola
értesítője
az 1899-900-iki tanévről.
XIV. évfolyam
Közli: Poredus Antal igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1900
Fischel Fülöp Könyvnyomdája

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i
\
A NAGY-KANIZSAI VÁROSI ALSÓFOKU IPAROS TANONCZ-ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1899-900-1 KI TANÉVRŐL XIV. ÉVFOLYAM.
KÖZLI:
POREbUá mtáh
igazgató.
NAGY-KANIZSA, 1900.
FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJA.
I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
Az 1900/901. tanévre a tanonczok beírása az egész évi tanfolyamban szeptember 1—12 ig, az öthónapos téli tanfolyamban pedig okt. 15—18-ig eszközöltetnek a központi elemi népiskola II. fiúosztályában ; köznapokon esti 6-8-ig, vasár és ünnepnapokon d. e. 9—12-ig, d. u. 2—4-ig.
Ezen kitűzött időben köteles minden iparosmester a tanonczát még azon esetben is beíratni, ha az illető még csak próbaszolgálatban van, vagy vidéken dolgozik. A később felfogadott inasok a felfogadás után azonnal beiratandók. Ezen kötelezettség ápr. 15-ig szól.
Az iparostanulók kötelesek a beírásnál szüle''.ési bizonyítványukat és tanonozszerződésüket bemutatni a 4 kor. 30 fül. tandíjat lefizetni, vagy pedig a tandijelengedés iránti kérvényüket az igazgatónak átadni.
Az előadások a 10 hónapos, illetve egész évi tanfolyamban szeptember 12-én, az öthónapos téli tanfolyamban pedig október 18-án kezdődnek s mindig esti 6— 8-ig tartatnak.
A beírásról elkésett, vagy tanításon meg nem jelenő tanonczok tartoznak a Szervezet 32. §-ának rende''kezése szerint elkésésük, illetve mulasztásuk okát a mesterüktől hozott bizonyitványnyal igazolni.
A mulasztás következő okokkal menthető ki :
a) „Ha az iparos komoly betegségbe esik."
b) Ha a tanonccal egy lakáson levő családtagok valamelyike komoly betegségben van "
c) -Ha a gazda, vagy tanoncz körében haláleset fordul elő."
d) „Ha a tanoncz bizonytalan időre vidéken dolgozik, vagy országos vásárra megy s ezt az igazgatónál előre bejelenti "
A tanulóknak egy negyed órai igazolatlan fkésése mulasztásnak vétetik s mint ilyen büntettetik.
A Szervezet 31 §-a szerint az iparosmesterek kötelesek lanonczaik b lyegző könyvét 2 hetenkint sajátkezüleg láttamozni.
Egyebekben az 1884. évi XVII. tcz. 62., 82. és 157 §§ ait ajánljuk azsnastartó iparosmesterek szives figyelmébe.
Nagy-Kanizsán, 1900. junius 24 én.
Az igazgatóság.
í*
II.
Adatok a tanév történetéhez.
Az 1899 — 1900. tanévi beiratások, tekintettel, hogy a városi tanács a tantestület sürgetésére 8555/1890 sz. alatt kelt tanácsi végzéssel a kőműves, ács, cserepes, kéményseprő, kőfaragó, szobafestő, fazekas és kályhás tanonczok részére külön október 15-től márczius 15-ig tartó téli tanfolyamot állított fel, két alkalommal eszközöltettek. Az egész évi tanfolyamban szeptember 1—12-ig, a téli tanfolyamban pedig október 15—18-ig. Ezen, már a mult évi értesítőben is jelzett időben az egész évi tanfolyamba beiratkozott 217, a téli tanfolyamba pedig 48 tanoncz, mely szám az egész évi tanfolyamnál márczius 15-ig 362-re, a téli tanfolyamnál pedig 59-re emelkedett. Ekkor, nehogy az ujabban beiratkozott elemek által a fegyelem és előmenetel folyton zavartassék, a további beiratkozás beszüntettetett. Beiratkozott az egész évi tanfolyam előkészítő osztályába 57, az A I-be 72, a B I-be 88, a II-ba 75, a III-ba 70; a téli tanfolyam előkészítő osztályába 21, I-be pedig 38 tanuló, a két tanfolyam tanulóinak létszáma tehát összesen 421 volt; 75-el kevesebb mint a mult évben.
Az előadások az egész évi tanfolyamban szeptember 12-én, a téli tanfolyamban pedig október 18-án kezdődtek. Alig kezdődtek azonban meg az előadások, Papp Miklós polg. leány- és ipariskolai rajztanitó, ki megrongált egészségének helyreál...