Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.06 MB
2017-09-19 13:57:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
158
834
Rövid leírás | Teljes leírás (143.64 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1931-32. tanévről.
XXXIII. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Filó Ferenc, Kovács Illés igazgatók.
Nagykanizsa, 1932.
Gutenberg és Délzalai Nyomda
53989A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

"y
y/i.-Uf
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
állami el. népiskolák
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
w
ERTESITO JE
AZ 1931—32. TANÉVRŐL.
XXXIII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, FILÓ FERENC, KOVÁCS ILLÉS IGAZGATÓK.
i
NAGYKANIZSA, 1932.
gutenberg és délzalai nyomda
53989

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
állami el. népiskolák
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1931—32. TANÉVRŐL.
XXXIII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, FILÓ FERENC, KOVÁCS ILLÉS
IOAZOATÓK.

NAGYKANIZSA, 1932.
Gutenberg és délzalai nyomda
53989
Jelentés
az 1931—32. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztérium 1899. év december 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendeletével Nagykanizsa megyei város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi iskoláit 1900. január 1-től államosította s így iskoláink mint állami jellegű népiskolák az 1931—32. tanévvel fennállásuknak harmincharmadik esztendejét töltötték be.
Beiratások. A város polgármesterének hirdetése alapján mindhárom körzeti állami elemi népiskolában az 1931—32. tanévre a rendes beiratások úgy a mindennapi, mint az általános továbbképző- (ismétlő) tankötelesek részére 1931. évi június 19-én, 20-án, pótbeiratások pedig 1931. évi szeptember 5. és 7-én tartattak meg. Veni Sancte és a tanévnyitó ünnepély szeptember 9-én volt. A rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 10-én kezdődtek.
Beiskolázás. Az I. körzetben az 1931—32. iskolai évben beiratkozott 420 fiu- és 381 leánytanuló, összesen 801 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) leányiskolába 107 tanuló.
A II. körzetben beiratkozott 449 fiu- és 473 leánytanuló, összesen 922 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) fiúiskolába 72 tanuló.
A III. körzetben beiratkozott 422 fiú- és 430 leánytanuló, összesen 852 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) iskolába 87 fiú és 111 leány, összesen 198 ált. továbbképző-iskolái tanuló.
Az állami elemi népiskola három körzetében eszerint 1291 fiú-és 1284 leánytanuló, összesen 2575 mindennapi tanköteles és 159 fiú-218 leány, összesen 377 ált. továbbképző-iskolái tanköteles iratkozott be a tanévben.
A mindennapi és ált. továbbképző-iskolái tankötelesek beiskolázása teljesen végre lett hajtva. Polgármester úr az 1921. XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 130.700/1922. VII. a számú V. K. M. rendelet szellemében járt el s így biztosította az ifjúság tanítását és nevelését. A hivatalból beirottak száma e tanévben nagyon csekély volt.
A mindennapi tankötelesek iskolábajárása — a néhány notorius kolduló gyermek és a muzsikálni járó egy-két muzsikus-gyermek kivételével — rendes volt. A továbbképző-iskola tanulói nagyobb mulasztásokat követtek el. Sok esetben a nehéz életviszonyok kényszerítették a szegénysorsu szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket munkába fogják s így elvonják őket az iskolától.
4
A tanítótestület tagjainak szabadságolása. Egy-két órára vagy 1—2 napra terjedő mulasztásokon kívül súlyosabb betegségek miatt a következő tanerők voltak hosszabb ideig szabadságon:
II. körzetnél: Ortutayné Lovass Laura és Plánder János.
A helyettesítéseket mindhárom körzetben az igazgatók és a tanítótestületek tagjai végezték. A hosszabb ideig szabadságolt tanerők helyettesítését osztályösszevonásokkal végeztük, ami nagyban gátolta az így keletkezett magas létszámú osztályokban az eredményes munkát és megnehezítette a tanerők amúgy is fáradságos munkáját.
A tanulók egészségi állapota. A lefolyt tanévben mindhárom körzetben a tanulók egészségi állapota nem volt kedvező. Kisebb gyermekbetegségek gyakran fordultak elő, különösen, az alsóbb osztályokban, Náthalázban is sok gyermek megbetegedett. Szerencsére könnyű lefolyású volt s így nem vált szükségessé hathatósabb óvóintézkedések életbeléptetése. A II. körzetnél két ízben is felütötte a fejét a torokgyik. Mindkét esetben a fertőzött osztály összes tanulóitól váladékot vett a tisztiorvos, amelyből meg lett állapítva a bacillus-hordozó, akinek eltávolítása után azonnal megszűnt a további megbetegedés. Mindkét esetben a tisztiorvos gyors és hatásos beavatkozása mentette meg a gyermeksereget a veszedelmes, ragályos betegség továbbterjedésétől.
A lefolyt tanévben úgy a szemvizsgálat, golyva-ellenőrzés, mint az újraoltás mindhárom körzetben a kitűzött időben megtartatott.
Halálozás 2 esetben történt.
II. körzetnél: Szemző Lujza és Takács Mária IV Ja. leányosztályos tanulók haltak meg a tanév folyamán. Nyugodjanak békében!
Vallásos nevelés. Mindhárom körzet tanítótestülete az intézeti hitoktatókkal karöltve nagy gonddal végezte a tanulók vallásos érzésének fejlesztését, elmélyítését. A tanítás a magyar Hiszekegy és alkalmi ima elmondásával kezdődött és végződött. Az egyes vallásfelekezetek tanulói a hitoktatók és a tanítótestületi tagok vezetése mellett tettek eleget vallási kötelezettségeiknek. A tanulók a tanév folyamán minden vasár- és ünnepnapon résztvettek az istentiszteleten, nemkülönben a feltámadási, keresztjáró- és Ürnapi körmeneteken. A tanulók két-három hetenként elvégezték a szentgyónást és áldozást. Ünnepélyes keretek között történt meg az I. körzet II. osztályos és mindhárom körzet III. osztályos tanulóinak első szent áldozása, amely magasztos aktust közös reggeli követett. Az I. és II. körzet első áldozóit az Oltáregyesület nemesszívü hölgyei, a III. körzet első áldozóit pedig Kiskanizsa jószívű közönsége látta vendégül és tette reájuk nézve emlékezetessé ezen kedves napot. A vallásos és hazafias szellem ápolását, fejlesztését — amelyre oly égető szükségünk van a mai korban — szolgálták mindhárom körzetben a hitoktatók vezetésével oly nemesen gondolkodó gárda-gyülések is, amelyeken a III—VI. osztályos tanulók vettek részt.
Ugyancsak a hitoktatók és a tanítótestületi tagok vezetése mellett mindhárom körzetben a róm. kath., ág. hitv. és református vallású felsőbb osztályú tanulóikból egy-egy templomi gyermek-énekkar is alakult, amelyek egyházi énekeikkel nagyban emelték az egyes vallásfelekezetek istentiszteleteinek fényét és magasztosságát.
A junius 8. és 9-én megtartott bérmálás alkalmával a három körzetből 562 fiú- és 548 leány, összesen 1110 tanuló vette fel a bérmálás szentségét.
5
A tanulók erkölcsi élete, iskolai fegyelme. A gondokkal küzdő, nehéz anyagi viszonyok között élő szülők nem tudtak kellő gondot fordítani a gyermekek nevelésére, sőt voltak olyan szülők is, akik elküldték a gyermekeket koldulni, muzsikálni, így elvonták őket az iskolától, csakhogy egy-két garast keressenek, amit ők azután nem feltétlenül szükséges dolgokra költöttek el. Ezzel munkakerülésre, utcai csavargásra szoktatták gyermekeiket. A nevelés mindinkább az iskolára hárult át. A lopás, csavargás, iskolakerülés néhány esete a lefolyt tanévben is előfordult az egyes körzetek tanulói körében. Különösen olyan gyermekeknél, ahol a szülők egész nap munkában vannak, távol vannak az otthontól, a gyermekek a tanításon kívüli szabad időt az utcán töltik felügyelet nélkül. A tanítótestületek mindent elkövettek, hogy a szülők segítségével a rossz útra tért gyermekeket a további romlástól megmentsék. Teljes eredményt e téren csak akkor érnek el a tanítótestületek, ha az egyes körzeteknél fel lesznek állítva a napközi otthonok, ahol a fent említett tanulók egész napon át felügyelet alatt lesznek. — Nagyobb panasz a tanulók erkölcsi magaviselete ellen nem fordult elő.
A valláserkölcsi nevelés mellett a tanítótestületek nagy súlyt helyeztek a gyermekek hazafias szellemben való nevelésére. Nem mulasztottak el egyetlen alkalmat sem, amikor fogékony lelkükbe hinthették a drága hazánk iránti szeretet magvait.
A tanítótestületek a gyermekekkel szemben tanúsított szeretetteljes bánásmód és folytonos nevelés mellett, mindenkor tapintatosan, az utasításokban foglalt követelmények szerint teljesítették a fegyelmezést.
A tanév tartama. Iskoláinkban a rendes órarend szerinti tanítások 1931. szeptember 10-én kezdődtek és leszámítva a törvényes és rendeletileg megállapított szünnapokat, az iskolai év a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendeletére 1932. junius 14-ig tartott. Az osztályvizsgálatok osztályonként junius 13-án tartattak, ezeken a gondnoksági tagok, a szülők, a gondviselők és tanügybarátok szép számmal jelentek meg. Június 14 volt a Te Deum, utána az évzáró ünnepély és a tanévvégi értesítők, jutalmak kiosztása.
Iskolaépületek és felszerelés. Az iskolák a világháború alatt hosszú időn át katonai kórház, élelmezési hivatal céljaira voltak lefoglalva s dacára a gondos ellenőrzésnek, a felszerelés nagy része, mely nem is volt teljesen egész, elpusztult, elveszett. Főleg a II. körzeti áll. elemi iskola érzi a felszerelés hiányát, mert sem természetrajzi, sem természettani és vegytani gyűjteménye nincs. A gondnokság már több izben fordult a minisztériumhoz, kérve a hiányok pótlását, azonban a kérelem fedezet hiányában nem volt teljesíthető. Mindhárom körzetben vannak tantermek, melyek bútora nagyon rossz és mihamarábbi kicserélésre vár.
A Huszti-téri iskolaépület az, amely kicsi udvarával, teljesen rossz felszerelésével nem alkalmas iskolának. Erős a reményünk, hogy a város bölcs vezetősége hamarosan segíteni fog és az ottlevő három osztály jobb elhelyezéséről mihamarább gondoskodik.
Örömmel jelentjük, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr 68.063/1932. VIII. b. számú rendelettel megengedte, hogy a III. körzethez tartozó Templom-téri iskola egy tantermének átalakításához és a többi tanterem új bútorokkal való ellátásához a városi hozzájárulásból 12.000 P., azaz tizenkettőezer pengő felhasználtassék. Ezzel a Miniszter Úr az
6
iskolának régi hiányát pótolta, mert a már néhány évtizedes padok teljesen rosszak, a többi bútorok pedig használhatatlanok voltak. A folyó tanévben fentemlített gondoskodásokért köszönetünket kell kifejezni iskolánk nevében. Erős a reményünk, hogy a népiskolák fontos, nemzetnevelő hivatását ismerő Nagykanizsa város lelkes és ügybuzgó polgármestere, a népiskolák fejlesztése körül nagy munkát kifejtő vezető kir. tanfelügyelő mindent el fognak követni, hogy az iskoláinknál még fennálló hiányokat, melyek pótlása égetően szükséges, mielőbb meg fogják szüntetni és az iskolákat a szükséges bútorokkal és tanszerekkel fel fogják szerelni.
Az iskolák az intézeti hitoktatók és a tanítótestületi tagok lelkes, fáradságot nem ismerő munkával megrendezett karáesonyi gyermekelőadások és az évvégi tornaünnepélyek jövedelméből hasznos felszereléseket vettek.
Igazgatói értekezletek. A három körzet igazgatója a tanév folyamán négy igazgatói értekezletet tartott, melyen az iskolákra vonatkozó közös ügyeket beszélték meg.
Tantestületi értekezletek. Az egyes igazgatói körzetek tanítótestületei a lefolyt tanévben egymástól függetlenül megtartották az elő és záró-, nemkülönben minden hónapban a kívánt havi értekezletet. Az értekezletek főtárgyát az egyes osztályok bel- és tanulmányi állapotáról szóló jelentések a „Néptanítók Lapjá"-ban megjelent módszertani cikkek és tanítási tervezetek ismertetése képezte. Ezenkívül az egyes körzetekben a tanítótestületek tagjai havonként felváltva egy gyakorlati tanítást, vagy egy pedagógiai értekezletet tartottak. A gyakorlati tanítások és pedagógiai értekezletek a továbbképzést szolgálták. Továbbá megbeszélés tárgyát képezte a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr 59067/1932. VIII. d. sz. rendelete, mely az elemi iskolák gyakorlati irányú működésének kimélyítéséről szól. Az értekezletek részletes megbeszélés tárgyát képezték a fenti rendelet figyelembevételével összeállított 1932—33 tanévre szóló részletes tananyagbeosztások is.
Szülői értekezletek. Az egyes körzetekben a lefolyt tanévben 3—3 szülői értekezlet tartatott, melyen a szülők, gondviselők nagy számban megjelentek. A szülők kezdik megérteni ama nagy horderejű intenciót, amelyet a tanügyi kormány az értekezletek megtartásával elérni óhajt. Szülő, gondviselő kezdi belátni az értekezletek hasznát, üdvét; a szülői ház és az iskola közötti kapocsnak a szükségszerűségét, hogy a jövő nemzedék helyes irányban való és céltudatos nevelése minél biztosabb legyen. — Ezen értekezleteken a valláserkölcsi nevelés fontosságáról, a család és az iskola együttműködésének szükségességéről, a cserkészetről, a takarékosságra nevelésről, a balatoni gyermeknyaral-tatás ismertetéséről volt szó, továbbá a tanulók szavalatai és énekei tették változatossá az értekezletet. Az értekezletek után a szülők, gondviselők behatóbban érdeklődtek az osztályvezetőknél gyermekeik magaviselete és tanulmányi előmenetele iránt, melyeknek igen üdvös haszna volt.
Oktatófilm-előadások. Iskoláink tanulói a tanév folyamán megnézték a Magyar-Holland Kultúrgazdasági R.-T. által rendezett s havonként bemutatott kötelező oktatófilm-előadásokat. Az oktatófilmek a népiskola tananyagának körébe vágó dolgokat mutatták be szemléltető
7
módon úgy, hogy a gyermekek az előadásokból nem csak szépet és hasznosat tanultak, hanem a felsőbb osztályok tanulói a látottak alapján fogalmazási gyakorlataikat is sikeresebben tudták elkészíteni. Sajnos a folyó tanévben, eddig ismeretlen okok miatt, csak 5 oktatófilm-előadás lett megtartva. Az elmaradt 3 oktatófilm-előadás részvételi díjait a körzeti igazgatók a tanév elején befizették a Magyar-Holland Kultúr-gazdasági R.-T.-nak. Az elmaradt előadások befizetett részvételi díjai visszafizetése iránt az intézkedés megtörtént.
Hazafias és iskolai ünnepélyek. V. K. M. úr részéről elrendelt ünnepélyek mindhárom körzetben meg lettek tartva. Megtartották az iskolák az évnyitó ünnepéllyel kapcsolatban a zászlóünnepélyt, október 6-án a vértanúk ünnepét, március 15-én a szabadság ünnepét, május 2-án az ezredévi emlék ünnepet, május második vasárnapján tartották meg az iskolák a szülők nagy érdeklődése mellett az „Anyák Napját". Örömmel tapasztalják a tanítótestületek, hogy a nálunk alig háros éves múltra visszatekintő ünnepség milyen mély nyomokat hagy a szülők és társadalom leikében, hogy a folyó tanévben az I. körzetnél megtartott anyáknapi ünnepén, annak hatása alatt, az egyik anya, Freyslinger Ágostonné az ünnepély keretében, az anyai szív örömteljes megnyilatkozásaival, lelkesedéstől áthatott beszédben mondott köszönetet a tanítóságnak az anya iránti tisztelet, szeretet nemes érzelmeinek istápolásáért és azon fáradságot nem ismerő munkáért, amit a gyermekek szellemi és testi fejlődéséért kifejtenek.
A Kormányzó Úr Őfőméltósága magas névnapját.
Október 17-én történt meg a finn és eszt rokon népekről való megemlékezés. November 19-én méltó keretek között ünnepelték meg az iskolák Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700 éves évfordulóját, december 11-én a limanovai hősökről, december 14-én a soproni népszavazás 10 éves évfordulója alkalmával Sopron város lakosságának hazafias magatartásáról emlékeztek meg az iskolák. Májús 29-én résztvettek az iskolák a hősök emlékünnepén.
Májús hónap folyamán tartotta meg mindhárom körzet gazdag műsorral, faültetéssel és kirándulással kapcsolatban a „Madarak és fák napját".
Október hó 31-én tartotta meg minden iskola a takarékossági napot. Október hónap folyamán tartották meg az egyes osztályokban a magyar ipar pártolásáról szóló tanításaikat. Majd a tanév folyamán minden alkalmat megragadtak, hogy a gyermekeket a magyar ipar, a magyar termények pártolására és a takarékosságra neveljék. Májús hónap második felében a magyar könyv véghetetlen nagy értékét, kutúrális fontosságát ismertették és a magyar könyv szeretetére buzdították növendékeiket.
Májús 22-én folyt le a Zrínyi sportpályán az I—II. körzet közös tornaünnepelye, melyet a város vezetősége, katonai parancsnokságok, a szülők és tanügybarátok ezrei néztek végig nagy érdeklődéssel. Június 2-án folyt le Kiskanizsán a második pedagógiai szemináriumi nappal kapcsolatban a III. körzet tornaünnepélye, melyen Bocska, Nagyrécse és Semjénháza iskolái is részt vettek.
Az impozáns keretek között lefolyt és az iskola nagyértékü munkásságát visszatükröző tornabemutatót, rajz- és kézimunkakiállítást megtekintette Paizs György kir. s. tanfelügyelő, a város vezetősége és környék 200 tanítója, akik örömmel gyönyörködtek a tanulók szép
8
teljesítményében. Június 5-én tartotta meg a III. körzet a Templomtéri iskola előtt & tornaünnepélyt, melyet a kiskanizsaiakon kivül nagyon sok nagykanizsai sportbarát nézett végig igaz örömmel. Mindkét tornaünnepély a tanulók fegyelmezését és tervszerű testedzését szolgálta. A június 4-i keszthelyi pedagógiai szemináriumi napon sikeres tornabemutatót tartott Szépudvary László áll. tanító növendékeivel
Június 7-én résztvettek az iskolák dr. Rott Nándor megyés püspök úr Őnagyméltóságának fogadtatásán.
Június 8—14-ig volt meg az I. és II. körzet kézimunka- rajz- és írásbeli munkák kiállítása, melyet a szülők nagy számban nézetk meg és gyönyörködtek gyermekeik sikeres munkáin. Június 14-én tartatott meg az évzáróünnepély.
Jótékonyság. Az áll. el. iskolák szegénysorsú tanulói részére a a folyó tanévben tankönyveket adományoztak: Kalász Könyvkiadó R.-T. és Franklin Társulat. Az igazolatlan mulasztásokért befolyt pénzbírságokból minden körzetnek 34 P jutott, mely összeget a körzetek a szegény tanulóknak szükséges tankönyvek beszerzésére fordították. Pénzbeli adományokat adtak a szegénysorsú tanuló segélyezésére: Nagykanizsai Takarékpénztár R.-T. 100 P, Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-T. 45 P, Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R.-T. 50 P, Néptakarékpénztár R.-T. 50 P, Dunántúli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomitó R.-T. 50 P, Schütz Árúház 30 P, a Rokkantegylet koszorúmegváltás cimén 10 P a II. körzeti szegénytanulók tejtizóraira.
Schütz Árúház körzetenként 5 leánytanulónak ruhaanyagot, Singer József és Társa cég 30 m. flanelt, az Első Temetkezési Egylet 5 pár cipőt, Surgoth Miksa 4 pár cipőt, Lábbelikészítő Iparosok Szakosztálya, Balogh Boldizsár cipész, Kelemen Ferenc cipész, Papp Péter kereskedő 1—1 pár cipőt adományozott. A III. körzeti tanítótestület az inségakció keretében 25 pár cipő anyagát vette meg 240 P értékben, a cipőket a jószívű kiskanizsai cipészek díjtalanul készítették el. A felsoroltakon kivűl nagyon sokan használt, de jó állapotban levő, értékes ruhadarabokat ajándékoztak a szegénysorsú tanulóknak.
A népjóléti minisztérium által adományozott ruhákból a három körzetben 24 tanuló kapott egy-egy öltöny ruhát.
A polgármester úrnak a gyermekek iránt érzett végtelen szeretete tette lehetővé, hogy a tél derekán, a legrosszabb időben 300 szegény tanuló lerongyolódott cipője megtalpaltassék és megsarkaltassék.
A Keresztény Jótékony Nőegylet a folyó tanévben a karácsonyi segélyakcióval kapcsolatban az I. körzeti iskolánál 23 tanulónak ruhát, 86 tanulónak cipőt adományozott 1300 P értékben. A II. körzeti iskolánál kiosztott a szegény tanulóknak 106 pár cipőt, 24 öltöny fiúruhát, 31 leányruhát, 31 pár harisnyát és 1 drb. sapkát 1746 P értékben. Az inségakció keretében 1932. január 11-től április 15-ig 110 tanuló kapott naponta Ízletes, kiadós ebédet a népkonyhán, melyhez a szükséges anyagot a város adta, az ételek elkészítéséről és azok szétosztásáról a Keresztény Jótékony Nőegylet nemesszívü hölgyei gondoskodtak. Április 16-tól, amikor a város beszüntette a népkonyha anyaggal való további ellátását, a Keresztény Jótékony Nőegylet a sok betevőfalat nélkül levő éhes gyermekre való tekintettel, saját költségére május 15-ig fenntartotta a népkonyhát, ahol a leginkább rászoruló 80 gyermek kapott nap-nap után ebédet.
9
A Keresztény Jótékony Nőegylet közbejöttével az I-II. körzetből 125 tanuló kapott egész éven át ebédet a jószívű családoknál. Nem mulaszthatjuk el e helyen is legmelegebb köszönetünket kifejezni vitéz Barlay János ezredes úrnak, aki a gyermekek iránt érzett véghetetlen szeretetből segítségére sietett a szegénysorsú tanulók segélyezésében, amennyiben közbejöttével számos gyermek kapott egész tanéven át ebédet a tiszticsaládoknál és különböző katonai alakulatoknál.
A Szociális Missziósházban több tanuló kapott egész éven át ebédet.
A karácsonyi színdarab jövedelméből az I. körzet több jómaga-viseletü és szorgalmas tanulót jutalomban részesített, a II. körzet 36 szegény tanuló között kiosztott 272 2 1. tejet 7075 P értékben. A III. körzet a tanév folyamán felmerült kiadások fedezésére fordította, továbbá mindhárom körzet a tanítói jóléti intézmények támogatására juttatott a jövedelemből.
Longauer Imre és Lukács József hitoktatók 20 P adományoztak egy cserkészapród nyári táborozására.
A tanítótestületek 5 hónapon át az inség- és szegényakcióra adta adományát. így az I. körzet az 5 hónapban 57 38 inségakcióra, a szegényakcióra a tanévfolyamán 84-20, a II. körzet inségakcióra 55 P-t szegényakcióra 126 P-t, a III. körzet az inségakció keretében 25 tanulónak vett cipőt 240 P értékben.
Fogadják a nemesszívü adakozók iskoláink és tanulóink iránt tanúsított meleg rokonszenvükért és áldozatkészségükért a tanítótestületek hálás köszönetét.
Jutalmazások. Az I. körzet az adománypénzek egy részét írószerek és füzetek beszerzésére fordította, mellyel a szegénysorsú tanulók írószer és füzétekkel való ellátása megoldást nyert. Más része az adományozók intencióihez képest az arra rászorúlók felruházására fordíttatott. A Schütz Áruház által adományozott 10 koronás aranyat Horváth József Vécsey Zsigmond-útcai iskola IV. fiúosztályának tanulója kapta. 5—5 P jutalomban részesültek a Vécsey Zsigmond-útcai iskolából: Horváth Irma IV. leány, Péter Ferenc III fiú, Horváth Magda III. leány, a Teleki-úti iskolából Szertics Gyula V. vegyes, Vékásy János III. vegyes, a Huszti-téri iskolából Hegedűs István IV. fiú és a Barakktelepi-iskolából Horváth Irma IV. vegyes- és Bedő Margit III. vegyesosztálybeli tanulók. Ezeken kívül dicséretes magaviselet és szorgalomért minden osztályban több tanuló részesült könyvjutalomban.
A II. körzet az adománypénzeket írószerek, füzetek beszerzésére fordította, így sikerült a nagyszámú szegény tanulót írószerekkel és füzetekkel ellátni\'egész éven át. Több jó és szorgalmas tanuló könyvjutalomban részesült.
A III. körzetnél a következő tanulók részesültek jutalomban: Németh Anna III., Dani József II.. Németh Anna III., Auer Anna IV., Gudlin Erzsébet IV., Tislér László IV.. Kisgergely Péter V., Polai Rozália V., Gödinek Péter VI. v., Bali György VI. f., Szerdahelyi László VI., Bécsi Rozália VI. 1. és Baj László VI. oszt. tanulók.
Gyűjtések. Mindhárom körzetben a jobb anyagi viszonyok között élő tanulók meleg szeretettel vették pártfogásukba a szegénysorsú ruhátlan osztálytársaikat, akiket közös adományaikkal felruháztak, így lehetővé tették zavartalan iskolábajárásukat. A felépített kórházi kápolna felszerelésére számosan kisebb-nagyobb adományokat adtak.
10
A tanítótestület a í. évi február 1-i összejövetel tiszta jövedelmét, 30 P 18 fillért, a kórházi kápolna felszerelésére fordította.
Igazgatók iskolalátogatása. Mindhárom körz. áll. el. iskolák igazgatói az 1931 32. iskolai év folyamán a saját körzetük osztályait minden hónapban meglátogatták. Az iskolalátogatásokról és az ott tapasztaltakról az igazgatók a rendes havi gyűléseken mindenkor beszámoltak a vezetésük alatt álló tanítótestületnek.
Iskolalátogatás. Az iskolákat a lefolyt tanévben meglátogatta Kreutzer Dezső gelsei esperes-plébános, egyh. ker. tanfelügyelő, akinek elnöklete alatt folytak le a hittanvizsgák, Mesterházv Sándor ág. h. ev esperes. Az osztályvizsgálatokat a gondnoksági tagok, szülők és tanügybarátok szép számmal lálogatták.
Az áll. elemi népiskolák tanszemélyzete. Nagykanizsa megyei város mindhárom körzeti áll. elemi iskoláiban az 1931/32. tanévben 58 tanerő működött, akik közül 3 igazgató és 55 osztálytanító. Az 55 osztálytanító körzeti beosztása a következő:
I. körzetben működött 1 igazgató és 17 osztálytanító (férfi 7, nő 10)
II. „ „ 1 „ , 1!) „ (férfi 8 nő 11)
III. „ „ 1 „ „ 10 „ (férfi 10, no 9)
Összesen 3 igazgató és 55 osztálytanító (férfi 25, nő 30)
Állami iskolai gondnokság. Az állami iskolai gondnokság a most lefolyt iskolai évben a szükséghez képest többször tartott ülést, amelyen az iskola költségvetési, számadási, nemkülönben egyéb iskolai ügyek kerültek tárgyalás és elintézés alá. A magyar nemzeti népoktatás iránti ügyszeretet és gondosság mindenkor megértő szívre talált a gondnokság minden tagjában.
A tanítótestületek iskolán kívüli működése. A tanítótestületi tagok tevékeny munkásságot fejtettek ki az iskolánkívüli népművelés terén. Neuwirth György I. körzeti áll. tanító a helybeli ügyészségi fogházban az elmúlt tanévben szervezett és vezetett ismeretterjesztő előadásokat. Az előadások száma 10 volt. A II. körzetnél Filó Ferenc igazgató vezetése mellett az I—II. kerületi leventéknek 60 ismeretterjesztő előadást tartottak dr. Fodor Aladár tisztiorvos, Gazdag Ferenc püspöki biztos, Kelemen Ferenc bankigazgató, dr. Schmidt Imre orvos, Vegele Károly reálgimn. tanár, dr. Márki Imre a M. T. I. kirendeltségének vezetője, Ketting Ferenc, Kerezsy Géza, Vánkos Jenő polg. isk. tanárok, Manghu Zoltán, Schermann Antal állp. tisztek, Szabó György mérnök, Béres János, Filó Ferenc, Horváth József, Nagy Béláné, Litvay Endre, Ortutay Gyula, Plánder Boldizsár, Pollák István áll. tanítók és Vecsera Antal tűzoltótiszt. A levente-ismeretterjesztő előadások ünnepélyes megnyitása 1931. december 27-én, bezárása 1932. január 31-én volt, melyen a levente-zenekar is szerepelt.
1931. november 30-tól 1932. március 17-ig 27 honvéd és 2 tüzér részére analfabéta-tanfolyam volt 60 tanítási órával. A tanítást Girgasch Dezső áll. tanító végezte nagy szeretettel és odaadással. A záró-vizs-gán, melyen megjelent a Zalavármegyei Iskolánkívüli Népművelési Bizottság képviseletében Lillik Béla népművelési titkár és az állomásparancsnok számos tiszttel. A tanfolyamot 23 hallgató végezte el sikeresen, amiről bizonyítványt is kaptak.
11
A III. körzetben Kovács Illés igazgató vezetése mellett a tél folyamán minden vasár- és ünnepnap ismeretterjesztő előadások voltak úgy a felnőiteknek, mint a leventéknek, melyet a hallgatók nagy száma látogatott. Előadásokat tartottak: Horváth Katalin, a Stefánia Szövetség helyi intézetének fővédőnője, Bertin Emma védőnő, dr. Szabó István tisztiorvos, Sinkó Ferenc állatorvos, P. Kocsis Ödön rk. lelkész, P. Miholcsik Miklós rk. hitoktató, Szmodics György oki. gazda, Kovács Illés, Faludi Géza, Zsigmond József, Danitz Sándor, Grastyán István és Szépudvari László áll. tanítók.
Örömmel említjük meg, hogy Zalavármegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága a III. körzetnek rendelkezésére bocsátott egy mozigépet, mely a Levente Otthonban szereltetett fel, hogy ezt is a népművelés szolgálatába állítsák. Az elmúlt tanévben már több előadás tartatott meg. A mozigéppel az iskola értékes szemléltető eszközzel gyarapodott és erős a remény, hogy a népművelést hathatósan fogja szolgálni, egyben pedig felmenti a tanulókat a Nagykanizsára való járástól, hogy a kötelező filmelőadásokat megnézzék, amely a nagy távolság miatt eddig a téli hónapokban szünetelt. Köszönet érte Zalavármegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának.
Mindhárom körzet tagjai a lefolyt tanévben a helyi társadalom közművelődési, jótékonysági mozgalmaiban tevékeny munkásságot fejtettek ki. Valamennyien tagjai a „Nagykanizsai Járási Tanítókör"-nek, a „Zalamegyei Ált. Tanítótestület"-nek, a „Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségé"-nek, az „Állami Tanítók Országos Egyesületéinek, az „Eötvös-Alap"-nak és számos helybeli jótékony és közművelődési egyesületnek.
Pedagógiai szemináriumi előadások. V. K. M. úr folyó évi 820—05 1047. szám alatt kelt rendeletében — melyet kir. tanfelügyelő úrhoz intézett — örömmel állapítja meg, hogy az 1930—31. tanévben a tanítói továbbképzés terén komolyértékü és élénk érdeklődéssel kisért munka folyt. Egyben kifejezte azon reményét, hogy a f. tanévben is az eddigihez hasonló komoly munkát fognak kifejteni.
Kir. Tanfelügyelő úr a folyó tanévben 7 körzetben 10 pedagógiai szemináriumi napot szervezett. A f. tanévi szemináriumi napok programjának összeállításánál a V. K. M. úrnak az elemi iskolák gyakorlati működésének kimélyítése tárgyában kiadott 59.076/1932. számú rendeletben foglaltak lettek figyelembe véve.
A nagykanizsai körzetben 2 szemináriumi nap volt a f. tanévben. Az egyik 1932.. május 4-én a II. körzeti áll. el. iskola tornatermében, a második f. június 2-án Kiskanizsán a Polgári Olvasókör dísztermében. A továbbképzést szolgáló pedagógiai és általános értekezleten kivül bemutatásra kerültek gyakorlati tanítások természetrajzi és gazdasági ismeretekből, kézimunkából, és a kis cserkészapródcsapat gyakorlati munkája. A második szemináriumi napon nagy érdeklődéssel és élvezettel nézte végig az összegyűlt tanítóság a III. körzeti áll. elemi iskola tornaünnepélyét, a kézimunka-, rajzkiállítást és a vidéki iskolák tornabemutatóját. Az egyes szemináriumi napokon a tanítóság az iskola jellegére való tekintetnélkül nagy számban megjelentek.
Vitéz dr. Barnabás István kir. vezető és Paizs György kir. s. tanfelügyelő úr vezetése mellett lezajlott értékes pedagógiai szemináriumi napok mély nyomokat hagytak a tanulni vágyó tanítóság lelkében.
12
Iskolai tejtizórai. Folyó tanévben az 1—II. körzeti iskolákban — a nehéz gazdasági viszonyok mellett is — átlag 300 tanuló ivott naponta tejet. A tej jótékony hatása nem maradt el. A tejivók örvendetes testi gyarapodása mellett, fokozta a gyermekek étvágyát és soknak pírt varázsolt halvány arcára. Az Orsz. Magyar Tejszövetkezeti Központ helybeli fiókja szállította naponta a tiszta, teljes pasteurizált tejet, melyet a gyermekek d. e. 9 vagy 10 órakor rizsszalmán szíva fogyasztottak el. A napi tejadag 2 dl. volt, amelyért a tanév első felében 6 fillért, később pedig 5 fillért fizettek a tanulók.
Köszönetet mondunk ez alkalommal mindazoknak, akik heti adományaikkal több szegény tanulót juttattak tejtizóraihoz.
Tanítóról elnevezett utca. Tanítót ritkán ért olyan felemelő kitüntetés, mint egyik derék elődünket, Hajgató Sándor tanítótesvérünket, akiről Kiskanizán utcát neveztek el.
Hajgató Sándor tanító elévülhetetlen érdeme, társadalmi munkásságának szép gyümölcse, a már több mint 60 éves szép múltra visszatekinthető Polgári Olvasókör, melynek ő volt a megalapítója.
A Polgári Olvasókör derék tagjai felismerték az alapító értékes társadalmi munkásságát, indítványukra a város képviselőtestülete a Polgár-utca nevét Hajgató Sándor-utcára változtatta.
Nagykanizsa tanítósága örömmel vette tudomásúl, hogy tanítótestvérének ilyen felemelő emléket állított Kiskanizsa derék polgársága. A tanítói munka ezen megbecsüléséből erőt merítünk a további kitartó munkára, mert a nemes célokért dolgozó, lelkes tanítói munka előbb-utóbb meghozza méltó gyümölcsét.
Elismerés. Kir. Tanfelügyelő úr felkérésére Filó Ferenc igazgató és Szépudvary László áll. tanító összeállították a testgyakorlat részletes tananyagát, mely munkát az Országos Testnevelési Tanács felülvizsgálta és a javaslata alapján a Miniszter úr nemcsak engedélyezte a tananyagbeosztás alkalmazását, hanem annak sokszorosítási költségeit is kegyes volt engedélyezni. Ezzel lehetővé tette, hogy a tananyagbeosztás most már minden zalai iskolánál rendelkezésre áll a tanítóságnak. A tananyagbeosztás egybeállításáért Kir. Tanfelügyelügyelő úr Filó Ferenc igazgatónak és Szépudvary László áll. tanítónak elismerését és köszönetét fejezte ki.
Az Országos Testnevelési Tanács a testnevelés terén szerzett érdemei elismeréséül dicsérő oklevéllel tüntette ki Filó Ferenc igazgatót.
A dicsérő oklevelet dr. Krátky István polgármester a tanítótestületek, iskolák, egyesületek és intézmények képviselőinek jelenlétében ünnepélyes keretek között adta át folyó évi január 17-én.
Mainzi kiállítás. A mainzi nemzetközi tanügyi kiállításon a 111. körzet a testnevelés terén elért eredményeket feltüntető fényképsorozattal vett részt.
Nyugdíjazás. V. K. M. úr. Horváth Faits János III. körz. áll. el. isk. altisztet saját kérelmére 1931. augusztus 31-gyel nyugdíjazta, aki 25 évig hűségesen szolgálta az iskolát, az elöljáróit tisztelő és kötelességét híven teljesítő altiszt volt.
Tanítói és ifjúsági könyvtár. Mindhárom körzetnek van külön-külön gazdag tanítói és ifjúsági /cönyvtára. A tanítói könyvtár
13
szakonként van csoportosítva, mely a szaklapokkal együtt a tanítótestületi tagok továbbképzésére szolgál. A típusokra osztott ifjúsági könyvtár művei mindkét nembeli tanulók számára az osztályvezetők által adatnak ki, akik az olvasott dolgokat egyúttal számon is kérik a tanulóktól. Az ifjúsági könyvtár a minisztériumnak e tárgyban kiadott utasítása szerint kezeltetik.
Az I. körzet tanítói könyvtárának állománya 975 kötet, 652 mű, az ifjúsági könyvtár 873 kötetből áll. Könyvtárkezelő Kenedi Aura áll. tanítónő.
A II. körzetben „A Nagykanizsai II. körzeti áll. elemi népiskola Brauner Lajos nevét viselő tanítókönyvtár" állománya 731 mű, 1019 kötet, az ifjúsági könyvtár 470 mű, 474 kötetből áll. Könyvtárkezelők: Ortutay Gyula és Óvári József áll. tanítók.
A III. körzetben a tanítói könyvtár 736 kötetből, az ifjúsági könyvtár 614 kötetből, a Népkönyvtár 284 kötetből áll. Könyvtárkezelő : Grastyán István, Danitz Sándor és Szénás Ferenc állami tanítók.
A kölcsön-tankönyvtár. Az elemi népiskolai beíratási díjak újabb szabályozásáról és felhasználásáról szóló 1930. évi VII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 882—4—674—1930. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel létrehozta a kölcsön-tankönyvtár alapját. Ezen nemes intézkedésével ismét tanúbizonyságát adta Miniszter úr gyakorlati szociális érzékének, amikor ezen könyvtár megalapításával biztosította a szegénysorsú tanulók részére az ingyen tankönyveket, másrészt a várostól, középiskoláktól távoleső helyeken működő tanítóság gyermekei részére kultúrgócpontokon internátusok létesítését biztosította. A kölcsön-tankönyvtárra vonatkozó rendelet alapján mind a három körzetben már a folyó tanévben sikerült szép számban biztosítani és kiosztani ingyen tankönyvet a szegénysorsú tanulók között. Az I. körzetben a kölcsöntankönyvtár 537 drb. 1125.74 P értékben. Könyvek bekötésére 30 P 50 fillér fordíttatott. A II. körzetben a könyvtár 555 drb. 1571.10 P értékben. Könyvek bekötésére 197 P 50 fillér lett fordítva, A III. körzetben a könyvtár állománya 474 drb. 1109.20 P értékben. Könyvek bekötésére 129.64 P fordíttatott.
Cserkészet. Az 1927—28. tanévben megalakult I—II. körzeti cserkész-apród csapat az 1931—32. tanévben is folytatta munkáját. Az apródcsapat vezetője Neuwirth György cserkésztiszt, I. körzeti áll. tanító. Állandó munkatársa volt Csarankó Jenő 374-es cserkésztiszt. Mint örvendetes eseményt jelentjük, a csapat vezetői állománya megnövekedett. Ugyanis Hardy Gyula magántisztviselő — eddig mint vezényelt segédvezető már 2 éve dolgozott csapatunknál — átigazolását kérte csapatunkhoz. Jelenleg mint próbaidős tiszt végzi lelkesen munkáját. 1931. nyarán kétheti táborozáson volt a csapat 14 tagja Balatonfenyvesen a 374/Ö. cserkész csapattal. A környékbeli nyaraló közönség kedvenceivé váltak fiaink a táborban ügyességükkel és bátor fellépésükkel.
Az új tanévben a munkát szeptember közepén kezdték meg. Szokatlan nagy számmal jelentkeztek az új fiúk, mely szám évről-évre növekedik. A jelen tanévben a folyószámunk 104 volt. Sajnos, nagy része nem tud megfelelni a követelményeknek. A tanév végén 44 ap-ródot számlál a csapatunk. Kis csapatunk Kanizsay István 375. sz. cserkészapród csapat nevet kapta.

14
Tartottunk karácsonyfa-ünnepélyt kisígérettétellel. 37 jelölttől vettük ki a kisígéretet. Nagyszámú közönség gyönyörködött fiaink ügyesen és bátran előadott számain. A fiúk egymást ajándékozták meg kis csomagokkal. A cserkészélet évzárója a nyári nagy tábor. Nagy gond mindig az anyagiak előteremtése. Ezért tartottak f. év április 17-én egy vetítettképes műsoros előadást. Az eredmény úgy erkölcsileg, mint anyagilag várakozáson felüli volt. A vetítettképeken a volt táborainkat mutattuk be.
Résztvett a csapat a feltámadási és az Úrnapi körmeneteken. A nagykanizsai körzet tanítói szemináriumi gyűlésén is szerepelt a csapat, ahol az apródok évi munkájából mutattak be pár számot. Majd az I—II. körzeti elemi iskolák tornavizsgáján májusfa-tánccal és egy szép gúlával működtek közre.
Vasárnaponkint tartottak összejöveteleket. Elvégezték az apródanyagot. A tavasz beálltával pedig minden alkalommal kimentek a szabadba. Nyáron ismét nagytáborba megy a csapat Balatonlellére 2 hétre a 374. öreg csapattal.
A III. körzetben, mint az elmúlt tanévben is, az iskolaév elején megkezdődött a cserkészetre előkészítő munka. Vezetője ez évben is Grastyán István áll. tanító volt. A munkát lelkesedéssel kezdték meg a fiúk. Ami a kedvüket még fokozhatta volna — a formaruha — a mai gazdasági viszonyok mellett, a szülők részéről beszerezhető nem volt. A kezdet nehézségein mégis áthaladva, minden remény megvan arra, hogy a következő tanévekben a szülők érdeklődése ís jobban felfokozódik fiaik cserkészmunkájával szemben, ami fontos körülmény a cserkésznevelés szempontjából. — A munkát 62 tanulóval kezdték meg, mely létszám a tanév végére 40-re apadt le.
Összejövetelt pénteken tanítás után tartottak. Az összejövetelek anyaga sok-sok mese, játék, ének, s ezek keretében különböző cserkészügyességek.
Azok a fiúk, akik a cserkészkövetelményeknek megfeleltek, a nagypróbán, az életpróbáján is embernél-emberebb, magyarnál-magya-rabb honpolgárai lesznek sokat szenvedett hazánknak és a feltámadó Nagy-Magyarországnak!
Kirándulások. Ismerve a környezet ismeretének fontosságát, minden osztály igyekezett minél gyakrabban a szabadba, hogy a rövidebb, hosszabb séták, kirándulások alatt minél több és maradandóbb helyi ismeretet gyűjtsenek maguknak a tanulók. Az iskola padjaiban tanúit dolgoknak a valóságban való szemlélete csak megerősíti a fogékony gyermeki lélekben a látottakat s gondolkodásra, cselekvésre, munkára ösztönzi, sarkalja. Az egyes osztályok bejárták a várost, megnézték annak nevezetességeit, az ipartelepeket, gyárakat, középületeket s jótékonysági intézményeit. Kirándulással kapcsolatban tartottuk meg a Madarak és fák napját a nagyon szép városi sétakertben.
Földrajzi és gazdaőági ismereteik kibővítésére többször kirándultak a határba, a mezőre. A II—III. körzet VI. leányosztályai megtekintették az Országos Stefánia Szövetség anya- és csecsemővédő intézetét. Gör-dövénybe való kirándulással kapcsolatban tartotta meg a III. körzet a Madarak és fák napját. A cserkészapródok több kirándulást tettek a város határába. A téli gazdasági tanfolyam az alsoki (Somogym.) tehenészetet tekintette meg.
15
Balatoni nyaralás. A missziós nővérek felügyelete mellett, a város segélyezéséből július hónapban 18 szegény leány három hetet töltött Balatonbogláron. A kis leányok a balatonbogiári Missziósházban kaptak teljes ellátást. A folyó tanévben is nyaraltat a város a missziós nővérek felügyelete mellett 18 kisleányt. A helybeli missziós nővérek a nyaralóhely befogadóképességéig elfogadnak nyaralásra kislányokat, akik megfizetnék a költségeket. A nyaralás 3 hétig tart. Teljes ellátás díja, az útiköltséggel együtt 36 P. Ezen nyaraltatási akcióra felhívjuk a szülők figyelmét.
18
Tudnivalók a jövő iskolai évre.
Az 1932/33. tanévre a rendes beíratások úgy a mindennapi, mint a továbbképző (ált. ismétlő) iskolai tankötelesek részére junius 15-én, a pót-beíratások pedig szeptember 6-án és 7-én délelőtt 8-tól V212-ig s délután 2—4 óráig lesznek. A tanulók szüleikkel vagy felnőtt hozzátartozójuk kíséretében kötelesek a beírásnál megjelenni, magukkal hozván Értesítő könyvecskéjüket. Az I. osztályba iratkozó kezdők pedig születési idejükről kiállított Tanúsítványt, amit az anyakönyvi hivatal iskolai beírás céljaira ingyen fog kiállítani.
Beíratási díj ............... 1.— P
Évvégi nyomtatott értesítőre...... 0.50 „
*Kötelező oktató film ...... ... —.—„
összesen 1.50 P fizetendő. Az igazolt szegények minden fizetés alól felmentetnek.
Javító vizsgálatok szeptember 5-én délelőtt 8 órakor tartatnak.
Veni Sancte szeptember 8-án lesz. A rendes tanítások szeptember 9-én kezdődnek.
Figyelmeztetnek a szülők, hogy szeptember előtt gyermekeik részére semmiféle könyvet, tanszert előre be ne szerezzenek. Szeptemberben az igazgatók az 1932/33. tanévben használandó tankönyvek jegyzékét a szülőknek rendelkezésére fogják bocsátani.
*A kötelező oktatófilmre fizetendő díj összegét a kultuszminisztérium még nem állapította meg.
17
Iskolai hatóságok.
a) Kir. tanfelügyelőség.
Vezető kir. tanfelügyelő: Vitéz Barnabás István dr. Kir. segédtanfelügyelők: Paizs György, dr. Medve István, dr. Békefy József.
b) Gondnokság. *
Elnök: bogáti dr. Hajdú Gyula ügyvéd. Gondnok: Filó Ferenc. Gondnoksági jegyző : Polesinszky Emil.
Rendes tagok:
Kinevezett tagok: dr. Krátky Istvánné, Gyömörey Istvánné, dr. Hegyi Lajosné, dr. Darázs László, Kiss Ernő, Unger Ullmann Elek, dr. Knausz László és dr. Merkly Belus József.
Választott tagok: özv. dr. Tuboly Gyuláné, dr. Szabady Lőrincné, Bazsó József, Polai Győri László, Papp Péter, Knortzer György, dr. Malek László, Ujváry Géza és Weisz Tivadar.
Hivatalból tagjai: Krátky István polgármester, P. Molnár Arkangyal plébános, házfőnök, Horváth Olivér ág. hitv. ev. lelkész, Kádár Lajos ev. ref. lelkész, dr. Winkler Ernő főrabbi, dr. Goda Lipót, dr. Fodor Aladár, dr. Szabó István városi tiszti orvosok, Polesinszky Emil I. körzeti, Filó Ferenc II. körzeti, Kovács Illés 111. körzeti igazgatók, Cseh Joákim, Plánder János, Zsigmond József tantestületi képviselők.
Hitoktatók:
I. körzetben: P. Jámbor András, P. Miholcsek Miklós szentferenc-rendi áldozópap, Longauer Imre oki. középiskolai hittanár, intézeti hitoktató a róm. kath. vallású tanulók részére.
II. körzetben: Róm. kath. hitoktatók: Longauer Imre és Lukács József intézeti hitoktató.
III. körzetben: P. Miholcsek Miklós és Haba Mária. Mindhárom körzetben az ág. hitv. ev. tanulók hitoktatója Horváth
Olivér ev. lelkész, a református tanulók hitoktatója Kádár Lajos ref. lelkész s az izraeliták hitoktatója Lázár Arthur.
Iskola-mindenesek:
I. körzetnél: Faits József (az I. körzeti Vécsey Zsigmond-utcai iskolánál 8 tanterem) és Szélig János (a Teleky-uti és Huszti-téri iskolánál 7 tanterem).
II. körzetnél: Magyar József és Tóth Károly (a II. ig. körzeti Rozgonyi-utcai iskolánál 6—6 tanterem), Heffer Géza (a II. ig. körzeti Arany János-utcai iskolánál 2 tanterem), Ácsmann János (a II. ig. körz. Rozgonyi-utcai iskola udvari épületében 6 tanterem).
III. körzetnél: Búzás József (Templom-tér 11 tanterem) és Szekeres József (Kisrác-utcai iskolánál 2, Nagyrác-utcai iskolánál 6 tanterem).
18
I. IGAZGATÓI KÖRZET.
Igazgató: Polesinszky Emil.
Tantestület:
A) A Vécsey Zsigmond-utcai iskolában:
1. Neuwirthné Szabó Mária, az I. fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 21, összesen: 21.
2. Horváth József, a II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 28.
3. Plánder Boldizsár, a III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 21.
4. Németh Jenő, a IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 21.
5. Horváthné Pécsy Margit, az I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 24.
6. Kenedi Aura, a II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen: 16.
7. Polesinszky Emiiné, a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 36.
8. Gábossy Gizella, a IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 24.
B) A Teleky-uti iskolában:
9. Szabóné Németh Erzsébet, az I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 15.
10. Dénes Gizella, a II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 15.
11. Koronczy Gizella, a III. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 24.
12. Cseh Joákim, az V. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen: 35.
C) A Huszti-téri iskolában:
13. Hajnal János, az I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 36.
14. Pollák István, a II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen: 26.
15. May Margit, a IV. fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen: 26.
D) A Barakktelepi iskolában:
16. Neuwirth György, az I II. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen: 18.
17. Benkóné Okos Júlia, a III-IV. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 13.
Hitoktatók: P. Jámbor András, P. Miholcsek Miklós, Longauer Imre a róm. kath., Horváth Olivér az ág. hitv. evang., Kádár Lajos az ev. ref. és Lázár Arthur az izr. vallású tanulók hitoktatására.
Érdemsorozat az I. körzeti áll. elemi fiú- és leányiskolában.
Vécsey Zsigmond-utcai I. fiúosztály.
Osztálytanítónő: Neuwirthné Szabó Mária.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Ágoston Iván Bagladi József Banic István Barabás Lajos 5 Bem Tibor Bolla Zsigmond Bukovics Lajos Buxbaum József Csányi László 10 Fejér Mátyás Felde Ferenc Folkmeier László Gerencsér Gyula Gulyás Nándor 15 Grahovec József Hanke József Hauptvogel Ferenc Holcheim Károly Horváth Pál 20 Kollár Ferenc
elégt. jeles jó
kitűnő jeles jeles jó
kitűnő jó
jeles jó
elégs. elégt. jeles jó
elégs. jeles jeles jó
kitűnő
Krénusz László Landesz József Markotán György Mezei István 25 Mohos Gábor Molnár József Nagy Károly Neuwirth György Németh Árpád 30 Németh Károly Péter Béla Pintér Ferenc Ruska Ferenc Sinkovits Andor 35 Szabó István Szertics József Törő Imre Vargha Ferenc Vargha László 40 Vessely István
jeles elégs. jó
elégs. jeles jó jó
jeles jó jó
elégs. elégs. elégs. jó
jeles
jeles
jeles
elégs.
elégs.
jeles
Elköltözött: Bukovec Imre, Kolongya Tibor, Kovács Tibor, Szőke Gyula.
Betegség miatt nem osztályozható: Andri László. Az osztály létszáma: 45.
Vécsey Zsigmond-utcai II. fiúosztály.
Osztálytanító: Horváth József.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Babits László Bakos Ferenc Berger Frigyes Bernecker László 5 Büky József Czoller Lajos Csányi József Csontos István Deák Ferenc 10 Dlask Antal
jeles jó
jeles

kitűnő elégt.
Dokleja Sándor Gerencsér József Heringh Gyula Horváth János 15 Kovács Antal Keszey Jenő Kiss János Ladeczky Jenő Mátés István 20 Mikó Lajos
]0 jó jó jó
kitűnő
jeles
jeles
jeles
elégt.
jeles
20
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Milley János jeles Szalai Pál jó
Műik György jó 30 Szaller Béla 30
Nádasy Miklós kitűnő Szigethy Ferenc elégs.
Németh István jeles Takács László jo
25 Pauer János elégs. Tóth Gyula jeles
Petánovics Károly jeles jó Tura Emil kitűnő
Szabó Ferenc 35 Vargha Ottó jeles
Szabó László jó
Elköltözött: Petánovics Miklós, Zala vary Zoltán,
Az osztály létszáma: 37.
Vécsey Zsigmond-utcai III. fiúosztály.
Osztálytanító: Plander Boldizsár.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Bakos László jó Micheller István jeles
Bakos Tibor jó Nagy János elégs.
Belasics Lajos jó Németh Ernő jó
Bethlen György kitűnő Németh Zsigmond jeles
5 Czulek Károly < jeles 25 Oparnica Miklós kitűnő
Csutor József elégt. Péter Ferenc kitűnő
Domina István jeles jó Plander Ferenc jeles
Gerencser János Riskó Tibor kitűnő
Gerócs György kitűnő Sárdi Ferenc jó
10 Gorza Imre kitűnő 30 Stráner Károly jeles
Guzmicova Sándor elégs. Szabó Lajos kitűnő
Győrfy Sándor jeles Szigriszt Endre kitűnő
Hénics Károly jó Szily Gáspár jeles
Horváth István jeles Szolkovy László kitűnő
15 Horváth Kálmán elégs. 35 Tóth Ernő elégs.
Keszei Ferenc jeles jó Tóth László kitűnő
Kotnyek István Vass Jenő jeles
Kovacsics Emil jó jó Zadravecz József jó
Lehel József Zóka Ferenc elégs.
20 Mátay Antal jeles
Más iskolába ment: Andreidesz József, Farkas Gábor, Szentes István.
Elköltözött: Kovács Béla, Major György. Az osztály létszáma: 44.
21
Vécsey Zsigmond-utcai IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Németh Jenő.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Antal Sándor jeles Kurucz István jeles
Bakos Imre elégs. Lakatos István elégt.
Barvich Aladár kitűnő Laurencsik János kitűnő
Csiszár Sándor kitűnő 30 Mayerhofer László jeles
5 Dianiska Sándor jó Mayerhofer Ottó jó
Dlask József elégt. Mihalecz József jó
Faics József jó Muszel Zoltán jeles
Ferencz Gyula jó jó Nadrai Imre elégs. jó
Gyuranecz Károly 35 Óvári József
10 Halász László elégs. Palkó József jó
Hering Géza elégs. Penzinger József elégs.
Hodics János jó Pintér János kitűnő
Horváth Gyula jeles Rózsa Sándor jó
Horváth J. László jeles 40 Sörlei Kázmér kitűnő
15 Horváth József kitűnő Stankovics István elégs.
Horváth Lajos jó Steinauer László elégs. jó
Horváth László elégs. Szomolányi József
Hovány Lehel jeles Szőllősy János jó
Karakai István elégs. 45 Szűcs László elégs.
20 Kertész Vince elégs. Tánczos László jó
Kosztrics István jeles Tobik József jeles
Kovács József id. kitűnő Tóth Károly jeles
Kovács József ifj. jó Tóth Tibor jeles jó
Kránicz István elégs. 50 Törő László
25 Krémer László kitűnő Török József jó jó
Krénusz Ferenc jó Weiland István
Más iskolába ment: Bálint Pál, Keller Lajos. Az osztály létszáma : 54.
Vécsey Zsigmond-utcai I. leányosztály.
Osztálytanítónő: Horváthné Pécsy Margit.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Anlauf Ilona jeles 10 Galba Valéria jeles
Bagó Klára jeles Horváth Ili kitűnő
Belosits Ilona elégt. Id. Horváth Ilona jó
Bronts Éva kitűnő Horváth Mária jó
5 Danitz Blanka kitűnő Kapitány Mária kitűnő
Dómján Magda jeles 15 Kappel Erzsébet elégt.
Farkas Ilona kitűnő Kappel Mária jeles
Farkas Margit jó Kisgergely Teréz jeles
Feiler Ibolyka jó Krátky Evelyn kitűnő
22
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Lengyel Erzsébet kitűnő Roth Irén jó
20 Mátés Ilona elégs. Ruprecht Erzsi kitűnő
Merc Erzsébet elégt. Soós Olga jeles
Micheller Ilona jeles Surugli Mária jó
Nagy Erzsi jó 30 Takács Erzsi elégs.
Németh Erzsébet jeles Waligurszky Adrienne kitűnő
25 Németh Mária elégs. Zolder Anna jeles
Más iskolába ment: Kovács Rózsa, Bukovecz Anna. Elköltözött: Kiss Mária, Szőke Irén, Zalaváry Éva. Betegsége miatt nem osztályoztatott: Hegedűs Klára. Az osztály létszáma: 38.
Vécsey Zsigmond-utcai II. leányosztály.
Osztálytanítónő: Kenedi Aura.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Bakos Mária Bedenek Jolán Berghoifer Mária Bolla Mária 5 Bróz Mária Csármánn Mária Csizmadia Mária Freyslinger Marianna Fülöp Ilona 10 Hompó Terézia Jergler Mária Kappel Anna Kappel Teréz Kristofoletti Ida 15 Kopár Olga Kovács Viktória Lakatos Margit Lepnyák Éva
jeles kitűnő jó
kitűnő jó
elégt. jó
kitűnő jeles elégs. jó
elégs.
jeles

kitűnő elégs. jeles elégs.
Mátay Kornélia 20 Mercz Margit Mihálecz Júlia Mohácsy Valéria Molnár Margit Nemes Etelka 25 Pados Edith Pintér Erzsébet Rohs Margit Steierlein Irén Steinauer Margit 30 Szabó Mária Szűcs Emma Tóth Etelka Tóth Ilona Varga Anna 35 Vörös Mária Vucsák Mária
Elköltözött: Kancsalics Margit, Szép Mária. Az osztály létszáma: 38.
23
Vécsey Zsigmond-utcai III. leányosztály.
Osztálytanítónő: Polesinszkyné Zrínyi Ilona.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Ágoston Mária Bagó Edith Balogh Magda Bencik Gabriella 5 Bujárszky Erzsébet Csordás Györgyi Feitschser Margit Feiler Ilona Grahovec Anna 10 Guta Rozália Gyöngy Ilona Hauptvogel Anna Horváth Erzsébet Horváth Magda 15 Horváth Margit Jobbágy Irén Kovács Magda Kránitz Juliska Ladeczky Anna 20 Laubhaimer Renée Marton Magda
jo
jeles jó
jeles elégs. jeles kitűnő jó
elégt. elégt. jó jó
kitűnő jeles elégt. jó
jeles


kitűnő jeles
Martonfalvy Anna Matics Aranka Márkus Mária 25 Mohos Magda Mária Nagy Ilona Nagy Mária Nemes Rozália Németh Ilona 30 Németh Izabella Relics Mártha Róth Erzsébet Simon Mária Soós Irma 35 Szepesi Emilia Takács Anna Tálosy Jolán Török Ilona Varga Magda 40 Waligurszky Klára Zóka Irma
Más iskolába ment: Zolder Anna.
Elköltözött: Gürtler Magda, Petánovics Györgyi.
Az osztály létszáma : 44.
Vécsey Zsigmond-utcai IV. leányosztály.
Osztálytanítónő: Gábossy Gizella.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Amtmann Katalin kitűnő Gerencsér Erzsébet jeles
Andri Irma elégs. 15 Golec Klára elégs. jó jó
Barabás Ilona elégs. jó Gerócs Anna
Bertalan Mária Hauer Ilona
5 Bódis Erzsébet kitűnő Hajnal Margit kitűnő
Bedernyák Anna elégs. Herceg Mária elégs.
Bedenek Anna elégt. 20 Horváth Júlia jó
Csányi Rozália jeles Hollender Margit elégs.
Csizmadia Ilona elégt. jó Horváth Irma jeles
10 Csöndör Aranka Horváth Elvira kitűnő
Foszák Erzsébet elégt. jó Horváth Rózsi kitűnő
Fartik Mária 25 Jankovics Margit elégs.
Farkas Mária elégs. Jegyűd Magda jó

24

A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Kocsis Erzsébet jeles 45 Péter Éva jó
Kovács Eugénia jeles Péntek Erzsébet jó
Kolosa Erzsébet elégs. Salamon Júlia elégs.
30 Kovács Erzsébet elégt. Szabó Mária elégt.
Kulcsár Margit elégs. Szekeres Irma jeles
Katona Aranka jó 50 Tislér Anna jó
Katona Márta kitűnő Tóth Rozália jó
Lengyel Ilona jeles Tollár Margit elégs.
35 Léder Mária jeles elégs. Tóth Ilona elégs.
Markotán Irma Tóber Katalin jó
Magyar Magda elégs. 55 Takács Gizella jó
Miilei Anna elégs. Vass Ilona kitűnő
Megyesy Teréz jeles Vaska Mária jó
40 Németh Ilona jeles Varga Irma elégs.
Németh Szidónia kitűnő Zavodnik Gizella jeles
Nagy Magda kitűnő 60 Zalán Anna jeles
Nóvák Erzsébet elégs. Zsifkovics Magda kitűnő
Pauer Mária elégs.
Elköltözött: Felker Gizella, Genetheim Klára, Holec Teréz, Kovács Jolán, Műik Anna, Műik Katalin, Pintér Margit, Sabján Ilona, Wild Mária, Zábó Mária.
Az osztály létszáma: 71.
Teleky-uti I. leányosztály.
Osztálytanítónő: Szabóné Németh Erzsébet.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Andri Magdolna Angelmayer Teréz Ács Anna Bagó Mária 5 Bálint Mária Bedő Anna Benke Anna Bocsor Ilona Boha Ilona 10 Böröndi Ilona Bősze Sarolta Buzek Gizella Büki Ilona Csrepka Irén 15 Dianiska Aranka Domina Ilona Eigner Mária Farkas Anna
elégt. elégs. jó
elégs. elégs. jó
elégt.
kitűnő

jeles jó
elégs. elégs. jeles elégt. jeles jó
elégs.
Feiler Margit 20 Ferencz Rozália Hau Etelka Hári Ágnes Hári Katalin Horváth Margit 35 Kajdi Gizella Kasza Angyalka Kálmán Magdolna Kolarics Margit Kovács Mária 30 Kulcsár Anna Mihályics Mária Mikó Ilona Nagy Mária Németh Anna 35 Németh Ida Peti Rozália
25
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Péntek Magdolna Reithoffer Margit Révész Mária 40 Simon Sarolta Elköltözött: Fordán Beteg: Éder Magdolna Tele Osztálj jó jó jó jeles inna, Kiss i, Péter M ky-uti II. tanítónő: Szélig Margit Yeren Ilona Veres Sarolta 3 Éva, Liber Ilona. ária. Az osztály létsz leányosztály. Dénes Gizella. elégs. jó jó áma: 48.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Amtmann Margit Andri Ilona Bartusek Erzsébet Benczik Magda 5 Bencs Júlia Bodzái Margit Bölcsföldi Magda Csordás Mária Dianiska Mária 10 Gyergyák Mária Hermán Erzsébet Hollender Anna Horváth Ilona Horváth Magda 15 Istiván Mária Kovács Róza Kucogi Mária Magyar Margit Mauer Alojzia 20 Nagy Margit Elköltözött: Kovács Az osztály létszáma Telel " Osztályi kitűnő jó jó jó kitűnő jó jó jó jó elégt. elégs. elégs. jeles elégt. jeles jó jeles elégs. jó jó Irén, Par 42. (y-uti III. anítónő: Nagy Zsuzsi Németh Ilona Németh Margit Nóvák Mária 25 Ötvös Irén Pink Etelka Pór Mária Sidó Edit Simán Ilona 30 Simon Karola Szabados Emma Takács Ilona Tóth Magda Tóth Mária 35 Tulézi Ilona Varga Betlehem Mária Varga Margit Veress Valéria Vojkovics Magda 40 Vokoun Sarolta i Mária. vegyesosztály. Koronczy Gizella. kitűnő kitűnő jeles jó elégs. kitűnő elégs. jó kitűnő jó jó jeles elégt. jó jó jó jó kitűnő jó jeles
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fiúk: Csizmadia Ferenc Horváth György Horváth István Horváth József I. 5 Horváth József II. Hosszú József jeles jó elégt. jeles elégs. jeles Kasza József Kelemen István Klapper László 10 Kovács Antal Kulcsár János Lengyel György Lengyel József jó jeles jeles jó elégs. jó elégt.
26
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Nagy Béla jó Horváth Anna jeles
15 Saffer István elégt. Horváth Vilma elégs.
Sáfár István elégt. Huszár Anna jeles
Seláf György elégt. Kámpics Mária jó
Sörley Tibor jó 15 Kerecsényi Ágnes kitűnő
Szabó Pál elégs. Kiss Mária jeles
20 Varga Imre elégs. Lasky Júlia jó
Varga József jó Molnár Mária jó
Verbovec István elégs. Németh Margit * j^les
Vékásy János jeles 20 Németh Mária elégs.
Leányok: Peti Júlia jó
Péntek Rozália elégt. jó
Balogh Anna elégs. Pokorny Mária
Bazsó Kató kitűnő Ráchel Erzsi elégt.
Bellák Mária jeles 25 Sipos Margit jó
Boros Anna jó Szabó Erzsi jó
5 Boros Erzsi jó Szekeres Magda jeles
Csinger Júlia jó Tibenszky Mária jeles
Fehér Teréz jó Tollár Ilona elégt.
Gáspár Aranka jó 30 Varga Anna jó
Gerencsér Klára jó jó Veren Erzsi kitűnő
10 Godor Ilona Wieland Aranka jeles
Elköltözött: Szíjártó János, Szűcs Piroska. Beteg: Kálmán Erzsi. Az osztály létszáma: 58.
Teleky-uti V. vegyesosztály.
Osztálytanító: Cseh Joákim.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Fiúk:
Ács József Buzek Dénes Büki László Csiszár István 5 Dencs György Domaföldi László Felker János Folkmeier József Grünbaum György 10 Horváth Béla Illés István Kasza Géza Kálmán József Koch István 15 Lepnyák József
jeles jó jó
elégs. jó jó
jeles elégs. jeles elégs. elégs. jó
jeles jó jó
Lőrincz Lajos Molnár Károly Nagy János Németh István 20 Párta József Pint István Rákhely János Reithoffer József Soós Henrik 25 Szakonyi József Szertics Gyula Takács János Tibenszky Ferenc Tinacker József 30 Virovec János
27
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Altalános osztályzata
Leányok: Lasky Gizella elégs.
Altmann Erzsébet jó Nagy Anna elégs.
Andor Ilona jeles Németh Margit jeles
Bárány Erzsébet jó 15 Plesznyivy Margit jó
Bódis Julianna jó Roth Katalin jó
5 Geszler Julianna jeles Szekrény Mária jó jó
Horváth Erzsébet jó Tálosi Rozália
Horváth Margit jeles Tóth Ibolya jó
Izsán Karolin jó 20 Varga Gizella elégs.
Keller Ilona jó Vas Erzsébet jó
10 Kisgergely Rozália jó Vaska Erzsébet jó
Kovács Ilona jeles Verem Júlia elégs.
Más iskolába ment: Éder László, Neichl János, Kappel Rozália,
Mandelbaum Ilona, Németh Rozália, Szabó Rozália. Elköltözött: Tóth István. Vajda Mária. Az osztály létszáma: 61.
Huszti-téri I. fiúosztály.
Osztálytanító: Hajnal János.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Bartusek Rezső Bognár Gyula Csete Sándor Ekler József 5 Farkas Lajos Gerencsér Gyula Haberl Jenő Hajmási Béla Halász Imre 10 Hoífmann József Holecz István Horváth Gyula id. Horváth István ifj. Horváth István 15 Horváth Lajos id. Horváth László ifj. Horváth László Jandrasics Lajos Kanti Ferenc 20 Kerecsényi György Koch Gyula Kovács György Más iskolába ment: Elköltözött: Gergely Betegség miatt nem Sütő Károly.
elégt. jó
jeles jó jó jó
elégs. jeles elégt. elégs. jó jó jó jó
elégs. jó
jeles jó
jeles jeles jó
Kovács István László Sándor 25 Magyar István Muszil József Paizs István Salamon György Saffer Ferenc 30 Seráf János Steiner László Süle Kálmán id. Szabó Ferenc ifj. Szabó Ferenc 35 Szakács Sándor Szemlics Kálmán Takács Vilmos Tollár Lajos Tóth István 40 Varga György Varga János Vincze János Viola Sándor
elégs.
Kollarics Lajos, Kovács Tibor. István, Szvetics János, osztályozható: Hegedűs János, Az osztály
Kállai János, létszáma: 50.
28
Huszti-téri II. fiúosztály.
Osztálytanító: Pollák István.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Bárány Ernő Boncz Ferenc Dolmányos István Erős László 5 Farkas István Gálos Károly Genetheim Ferenc Gergály József Gyöngy Lajos 10 Horváth István Horváth József Huszár János Jnhász József Kolongya József 15 Kósek István Libor István
elégs. elégs. jó
kitűnő jó
jeles jeles jó jó
elégt. jó
kitűnő
jeles


elégs.
Modrovics István Nagy Ferenc Pacsirszky József 20 Polgár István Poós János Pum László Szenta János Szente József 25 Takács Jenő Tánczos Sándor Takács Sándor Temesvári Péter Turi Antal 30 Turi Péter Vlaszák József Zalán József
jeles elégs. kitűnő elégt. jó
elégt. elégs. elégs. jó
jeles elégs. elégs. elégt. elégt. jó
elégs.
Más iskolába ment: Bálint Ferenc.
Elköltözött: Kovács Ferenc, Molnár József, Vajda József. Az osztály létszáma: 36.
Huszti-téri IV. fiúosztály.
Osztálytanítónő: May Margit.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andri Ferenc elégs. Hollender Péter jó
Balogh Béla jeles Király Vince jó
Benkő József jó 20 Kovács Gyula jó
Böröndy Tibor jeles jó Kovács Ferenc jó jó
5 Bödör József Kolongya István
Deák József jeles Kulcsár Béla elégs.
Dömötör József elégs. Márkus Jenő jeles jó
Farkas József elégs. 25 Mesics Lajos
Gelencsér Lajos jó Molnár József elégs.
10 Göncz József elégt. Németh Antal elégs.
Gyergyák László jeles Peti Mihály jó
Hegedűs István kitűnő Plander István elégt.
ifj. Horváth Ferenc jeles 30 Poszák József jeles
id. Horváth Ferenc elégs. Scsavnicsár István jó jó
15 Horváth István jeles Szabó Károly
Horváth Imre elégs. Szerdahelyi Ferenc jó
Horváth József elégs. Tizedes Zsigmond jó
29
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
35 Tibenszky Tibor jó Verbovecz György elégs.
Tóth Antal JO 40 Vincze László elégs.
Tóth János jeles Zábó János elégs.
Varga Ferenc elégt.
Más iskolába ment: Kovács József, Palkó József. Elköltözött: Kovács Boldizsár, Molnár Imre, Molnár István. Az osztály létszáma: 46.
Barakktelepi I—II. vegyesosztály.
Osztálytanító: Neuwirtli György.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános
osztályzata
I. Osztály.
Fiúk:
Daróczi János Göltl Ferenc Kaszás Lajos Kárász Gyula 5 Királyfalvy Lóránd Kolarics Lajos Kondákor Gyula Kovács Tibor Lancz Győző 10 Modor János Pinterics László Pókecz Tibor Szekrény József Virágh Lajos
Leányok:
Altmann Rozália Auer Anna Baksa Erzsébet Dora Anna 5 Golub Magdolna Grossinger Erzsébet Kontor Róza Nagy Katalin Popovics Katalin 10 Soós Margit
elégt.
jeles
jeles
jeles
kitűnő
jeles

elégt. elégt. jó jó
elégs.
jeles
jeles
kitűnő
jeles

jeles elégs. jó
jeles kitűnő kitűnő jeles
II. Osztály.
Fiúk:
Bálint Ferenc Daróczi Ferenc Kamenár Tibor Kárász István 5 Királyfalvy László Manghu Zoltán Németh Sándor Petrovics Mihály Placskó István 10 Siftár István Szabó József Szepesváraljay Lajos Tálosi József Winkler József
Leányok:
Cserpes Margit Gaál Erzsébet Kaszás Erzsébet Kárász Ilona 5 Pavlacsek Etel Pintér Piroska Ruzsics Mária; Zákonyi Anna Zákonyi Mária
jeles jó
kitűnő jó jó
kitűnő elégs. jeles jó jó
elégs. jeles jeles jó
jo
elégs. jó jó
elégt. jó jó jó jó
Elköltözött: Kacziáner Árpád, Ka-
cziáner Sándor, Skoda Anna. Az osztály létszáma: 27.
Elköltözött: Bogovecz László,
Kacziáner József. Az osztály létszáma: 25.
30
Barakktelepi III—IV. vegyesosztály.
Osztálytanítónő: Benkóné Okos julia.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
III. osztály.
Fiúk:
Baksa József Grossinger Ferenc Hársing István Kaposi János Koncz Sándor Kutasi Ferenc Pinterics Gyula Vitáris Tibor
Leányok:
Bedő Margit Beznicza Ilona Kandákor Mária Koczor Mária Morválecz Mária Schuhel Zsuzsi Szabó Erzsébet
jeles elégs. jó jó
elégt. elégs. jó
kitűnő
kitűnő elégt. elégs. jó
elégt.
kitűnő
jeles
Elköltözött: Skoda János, Kacziá-
ner Etel. Az osztály létszáma: 17.
IV. osztály.
Fiúk: Baksa Béla Bálint Pál Cserpes Jenő Grossinger János Hegedűs Tibor Koncz Illés Simon István Szabó József Virág József
Leányok: Albert Erzsébet Bali Rózsa Farkas Vilma Göllesz Ilona Horváth Erzsébet Horváth Irma Kontor Ilona Petrovics Erzsébet Szabó Katalin
Elköltözött: Turula Lajos, Skoda Mária.
Más iskolába ment: Hauer Mária. Az osztály létszáma: 21.
Továbbképző- (általános ismétlő) iskola I. leányosztály.
Osztálytanítók: Horváthné Pécsy Margit és Neuwirthné Szabó Mária Hitoktató: P. Miholcsek Miklós.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Bazsó Mária jó , elégs. Gáspár Róza elégs.
Bedenek Katalin Girtl Anna felm.
Berghoffer Margit jeles Hakonai Mária kitűnő
Berke Ilona jó Halász Erzsébet kitűnő
5 Boha Mária jeles 15 Horváth Irén jeles
Csontos Erzsébet elégs. Horváth Júlia jó
Entz Ilona jeles Horváth Mária kitűnő
Farkas Kata jeles jó Jámbor Anna jó
Farkas Mária Jurász Mária elégs.
10 Gaál Mária elégs. 20 Kappel Rozália jó
31
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Kardos Ibolyka iparisk. t. Parti Katalin jó
Karlovics Mária iparisk. t. Pintér Mária jeles
Keller Aranka jó jó Polák Anna jeles jó
Kocsis Mária Poós Gizella
25 Kotnyek Borbála elégs. 40 Rezneki Ibolyka elégs.
Kovács Ilona jeles Simon Anna kitűnő
Kovács Katalin nem járt jó Szabó Mária elégs.
Kovács Teréz Szívós Kata jeles
Kranitz Katalin jeles Szűcs Gábriella elégs.
30 Láng Ilona jeles 45 Tóth Ilona elégs.
Lukács Katalin jó Vas Ilona jó
Merencsics Mária jeles Vörös Mária elégs.
Miilei Mária jeles Zadravecz Erzsébet jeles
Németh Mária jeles Zulfikár Emilia jeles
35 Odrovics Ilona jeles
Elköltözött: Gezárt Mária, Németh Rozália, Papp Katalin, Takács Mária.
Az osztály létszáma: 53.
Továbbképző- (általános ismétlő) iskola II—III. osztály.
Osztálytanítók: Hajnal János, Szabóné Németh Erzsébet. Hitoktató: P. Miholcsek Miklós.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
II. Osztály. Árok Anna Berta Erzsébet Béres Erzsébet Ciboly Gizella 5 Cseke Rozália Dávid Erzsébet Erdélyi Gizella Födő Anna , Gazdag Ilona 10 Gyuránecz Mária Harsing Mária Hári Teréz Hirschl Erzsébet Horváth Margit 15 Horváth Rozália Karakai Rozália Kertész Erzsébet Klausz Katalin Kovács Mária 20 id. Kovács Mária jeles elégt. elégt. elégs. jó elégs. jó jó elégs. jó jeles jó elégs. jó jó elégs. jó jeles jeles jeles Laski Mária Marics Júlia Mátyás Mária Németh Gizella 25 Németh Rozália Polai Erzsébet Pulai Mária Turkovics Erzsébet Varga Irén 30 Varga Matild Vida Ilona Vimmer Mária Más iskolába ment: Csö ria, Farkas Mária, Lein Elköltözött: Bujtor Rozál tos Éva. III. Osztály. Andri Margit Erdélyi Mária elégs. jeles jó jó jó elégs. jó jeles jó jó jeles jó ndör Má-er Mária, ia, Laka- elégs. jó
32
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános , osztályzata
Fleischner Ilona Hári Ilona 5 Horváth Mária Illés Mária Saffer Júlia Stagl Margit elégt. elégs. elégt. jó elégs. elégt. Szabó Irma 10 Tóth Malvin Varga Anna Vaspöri Mária Zreller Ilona jó jó jó elégt. elégs.
Más iskolába ment: Horváth Erzsébet. Az osztály létszáma: 51.
33
II. IGAZGATÓI KÖRZET.
Igazgató: Filó Ferenc. Tantestület:
1. Ács József, a Rozgonyi-utcai VI. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 28, összesen: 39.
2. Bánekovichné Nyakas Viktória, a Rozgonyi-utcai V. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 34, összesen: 34.
3. Béres János, a Rozgonyi-utcai III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 27.
4. Béresné Ferenczy Ida, a Rozgonyi-utcai III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 28.
5. özv. Cavalloniné Szalay Ida, a Rozgonyi-utcai IV. a) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 24, összesen: 24.
6. Erdélyiné Ábrahám Katalin, a Rozgonyi-utcai VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 31, összesen: 31.
7. Filó Ferenc, igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 22.
8. Girgásch Dezső, az Arany János-utcai I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 33.
9. Gogl Mária, a Rozgonyi-utcai I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 19.
10. özv. Horváthné Koller Teréz, az Arany János-utcai I leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 28.
11. özv. Kumperné Helbek Irén, a Rozgonyi-utcai III. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 28.
12. Litvay Endre, a Rozsgonyi-utcai I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 23V2, összesen 28.
13. Nagyné Kun Renée, a Rozgonyi-utcai Il/b. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 22, összesen: 28.
14. Nuzsy Stefánia, a Rozgonyi-utcai IV. b) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 25.
15. Ortutay Gyula, a Rozgonyi-utcai Il/a. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen: 22.
16. Ortutayné Lovass Laura, a Rozgonyi-utcai Il/a. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma 16, összesen 25.
17. Óvári József, a Rozgonyi-utcai IV. a) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 29.
18. Plánder János, a Rozgonyi-utcai II. b) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen: 26.
19. Sekulja Jakab, a Rozgonyi-utcai V. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 36.
20. Wildené Bereczky Mária, a Rozgonyi-utcai IV. b) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 15.
Hitoktatók: Longauer Imre, Lukács József oki. középisk. hittanárok, intézeti hitoktatók a róm. kath., Horváth Olivér ág. hitv. ev., Kádár Lajos reform, és Lázár Artúr izr. el. isk. tanító az izr. vallású tanulók részére.
34
Érdemsorozat a II. körzeti áll. el. fiú- és leányiskolában.
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Osztálytanító: Girgasch Dezső.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Babos László kitűnő Kütsön János jó
Bárány László jeles Kránitz István kitűnő
Barvich Iván kitűnő Nagy János jó
Both József jó Németh István elégt.
5 Cser László jó jó 25 Németh József elégs. jó
Farkas Zoltán Pál Sándor
Fender Gyula jeles Parti György jeles
Gáspár István kitűnő Pankász Ferenc jeles
Gödinek György jeles Péter József jó
10 Grabant János elégt. 30 Pichler József jó
Hackler László kitűnő Puskás István jó
Horváth Gyula elégs. Pusztai Ferenc elégs.
Horváth László kitűnő Simon Ferenc elégs.
Imre Kálmán jó Szabó Gyula kitűnő
15 Ivánkovics Ferenc jó 35 Szerecz Ferenc jeles elégs.
Jandl Endre kitűnő Szűcs László
Jóna István jó Tóth József jó
Kampert Ferenc elégt. Tóth Sándor jó
Kertész György jó Vojnovics József kitűnő
20 Kiss József jó 40 Vida Sándor elégt.
Elköltözött: Bukovec Imre, Piskor Gyula.
Iskolábajárás kötelezettsége alól felmentve: Klein János, Parti Ferenc.
Az osztály létszáma: 44.
Rozgonyi-utcai I. fiúosztály.
Osztálytanító: Litvay Endre.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Akay László jeles 10 Dóczi László jeles
Árak József jó Dómján György elégt.
Báron László jeles Erős Ferenc kitűnő
Biró Zoltán jeles Gaál László kitűnő
5 Bogenrieder József kitűnő Gabai László jó
Dancs István jeles 15 Göndöcs István jeles
Dervalics György elégs. Gyulay Ernő jeles
Dénes László jó Hóbor József jeles
Dékán István elégs. Horváth Kálmán jeles
35
A tanuló neve Általános oaztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Issa Ali jó 30 Németh József jó
20 Jakab József jó Németh Zoltán jeles
Kiss László kitűnő Nyiry Árpád jeles
Kovács Győző jeles Salamon János elégs.
Kovács Jenő jeles Schützenhoffer György jeles
Lukáts Pál jeles jó 35 Simon László kitűnő
25 Magyar Ferenc Szakácsics János jeles
Major József jó Sztrényi Ferenc jó
Molnár Lajos jó Tanner József jeles
Molnár Mihály jeles Tóth Ferenc elégt.
Nemes László jeles
Elköltözött: Bedő Aladár, Boncz Ferenc, Schaffer Ferenc, Sztojkó András, Varga József.
Kimaradt: Reich Antal.
Betegség miatt nem osztályozható: Kapun Ferenc, Mészáros Gyula. Az osztály létszáma: 47.
Rozgonyi-utcai ll/a fiúosztály.
Osztálytanító: Ortutay Gyula.
A tanuló neve
ÁHalánns osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Babati György Barbarits Miklós Bentzik László Berecz József 5 Bor Ferenc Detrich Oszkár Farkas Lajos Födő Károly Fülöp Ferenc 10 Gausberger László Gyeőry Jenő Halász Gyula Hegyi Lajos Horváth Jenő 15 Jakab István Kerekes József Kiss Ernő Knausz Lajos Kovács Gyula 20 Kovács Lajos
elégs.
kitűnő
kitűnő
jeles
elégs.
jeles
elégt.
elégs.
jeles
jeles
]o
kitűnő jó
jeles jó
jeles jeles jó jó
Könyüd Károly Kukola István Molnár József ifj. Németh József 25 id. Németh József ifj. Németh László id. Németh László Óvári Győző Parragi Ferenc 30 Polay József Salamon Ferenc Salamon József Sáfrán Ferenc Schermann László 35 Szűcs Tibor Takács László Török Miklós Vánkos József Vécsey Istv. Barnabás 40 Vincze János
jo jó jó jó
kitűnő jeles jó
kitűnő jó
jeles elégs. elégs. jeles kitűnő jó
elégs.
jeles
kitűnő
kitűnő
elégs.
Magántanuló: Pláchl Béla. Elköltözött: Polgár Ferenc. Az osztály létszáma: 42.
38
Rozgonyi-utcai ll/b fiúosztály.
Osztálytanító: Plander János.
Betegszabadsága alatt az egész tanéven át az osztályt Nagyné Kun Reneé, Ortutayné Lovass Laura és Ortutay Gyula tanítók tanították.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Ádám János jó Mészáros Károly jó
Berke György jó Németh Ferenc jeles
Farkas Dániel elégs. 20 Németh Zoltán - jeles
Gáspár László kitűnő Papp Nándor jeles
5 Goór Tibor jeles jó Parti József jó
Györkös Lajos Pető Ferenc elégs.
Gudrica Gyula elégs. Péter István elégs.
Herczeg József elégt. 25 Polai Dezső kitűnő
Horváth Gyula elégs. Polecz Géza jó
10 Horváth József elégs. jó Poós László elégs.
Horváth Károly Sági József jeles
Keszey László kitűnő Sebők Imre elégt.
Kiss Gyula elégt. 30 Szertics Lajos jó
Klausz László jeles Szokol György elégs.
15 Kovács Béla elégs. jó Takács József elégs.
Kovács Dezső Török György jó
Köves Ferenc jeles Viola Sándor jeles
Elköltözött: Bicskei Géza, Mátés István. Az osztály létszáma: 36.
Rozgonyi-utcai III. fiúosztály.
Osztálytanító: Béres János.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Árok István Árok Sándor Bácsi János Bakos József 5 Balassa Lajos Balogh László Bedenek János Boros István Brassányi Zoltán 10 Breuer Pál Büki Vendel Dómján Béla Fejes (Beer) István Gaál István 15 Gaál János Gáspár Antal
elégt. elégs. jó
elégt. jó jó
elégs. jó
kitűnő
jeles
elégt.
jeles
jeles
kitűnő
kitűnő
elégs.
Guta István Hodics István Horváth György 20 ifj. Horváth János id. Horváth János Iváncsics János Kanizsai Lajos Kálovics József 25 Kelemen Zoltán Ketting Ferenc Klárics József Kósa József Landess Károly 30 Lemberkovits Álajos Lemberkovits József Lőczy László
37
A tanuló neve Altalános osztályzata A tanuló neve Altalános osztályzata
Mátray Károly jó Sáfrán László elégt.
Muczer László jó Skernyák Lajos elégs.
35 Nagy Győző kitűnő Szarj as István jó
Nemes György jeles Tomasits Antal jeles
Nováczky Gyula elégs. 50 Tóth Antal jó
Orbán Péter elégs. Tóth Ferenc jó
Papp József elégt. Török Ferenc kitűnő
40 Parragi István jó Vánkos Jenő kitűnő
Piros László jeles jó Váradi Ernő jeles
Plaski József 55 Várossy Lajos jó
Pőcze László kitűnő Vida Lajos elégs.
Prastyik László jeles Vincze János kitűnő
45 Reich József elégt.
Elköltözött: Csutor József. Az osztály létszáma: 58.
Rozgonyi-utcai III. vegyesosztály.
Osztálytanítónő: özv. Kumperné Helbek Irén.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Fiuk:
Andreidesz József Antal Zsigmond Bedő Imre Beke László 5 Betlehem György Blagojevics Károly Both Ferenc Friss József Gozdán Nándor 10 Gudrica József Hollender János Horváth István (B.) Horváth István (M.) Horváth István (Á.) 15 Horváth Jenő Kiss Imre Kiss József Kőbán Gyula Kozics Lajos 20 Lakatos Gyula Major Ferenc Miklóssy Tibor Németh Ferenc
kitűnő jeles jó jó
kitűnő jó jó
jeles kitűnő elégs. jó
jeles jó
jeles jó
elégs.
kitűnő
kitűnő
jeles
elégs.
jeles
kitűnő
jeles
Sebestyén Lajos 25 Sneff Ferenc Schreiber József Szabadi László Szűcs Ferenc Takács István 30 Perendi Mihály Wlasits István Vass István
Leányok:
Berke Mária Bujtor Erzsébet Gáspár Anna Hári Jolán 5 Horváth Anna Horváth Mária Horváth Margit Lerner Mária Mankovics Erzsi 10 Mészáros Jolán Mihálics Mária Mihalecz Róza Nagy Magda
38
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Nagy Edit jeles Stagl Klára kitűnő
15 Paszinger Anna jeles Szemlics Kata ]0
Simonits Irén jeles 20 Szukovics Róza jó
Simonits Mária jeles Tóth Anna jó
Róza.
Elköltözött: Kovács Ferenc.
Iskolábajárás kötelezettsége alól felmentve: Wollner Magda. Sok mulasztás miatt nem osztályozható: Horváth Erzsi, Dömötör
Az osztály létszáma: 57.
Rozgonyi-utcai IV/a fiúosztály.
Osztálytanító: Óvári József.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Andor József Andri István Balogh László Bazsó István 5 Beke János Bentzik Lajos Czindrich Jenő Csutorás György Dómján János 10 Dömötör Imre Farkas Ferenc Fritz Lajos Gyeőry Kálmán Gyömörey Ferenc 15 Halász József Harrer József Hollósi József Horváth Imre Huszár Zoltán 20 Kaburek Gyula Kováts Miklós
jó jó
jeles
elégs.

kitűnő jó
elégs.
kitűnő

elégs. elégs. elégs. jeles elégs. kitűnő jeles elégs. jó
jeles jeles
Krátky Tibor Kulcsár József Kúszik István 25 Lampéter Lajos Lampéter Pál Molnár József Nagy József Orosz Endre 30 Péczeli Lajos Sárecz Lajos Schermann Ferenc Simon László Szakácsits Sándor 35 Tálosi Lajos Tóth György Tóth József Törnár László Tütő Lajos 40 Vékási László Vincze József Weinausz Ferenc
kitűnő jó jó jó
elégs. elégs. elégs. kitűnő elégt. elégt. jeles elégt. jó
elégs. jó
jeles
jeles
kitűnő
elégs.
elégs.

Elköltözött: Angelmayer József, Kardos György. Az osztály létszáma: 44.
39
Rozgonyi-utcai IV/b fiúosztály.
Osztálytanítónő: Nuzsy Stefánia.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Baranyai Lajos Bauman Ferenc Bazsó Lajos Biliege József 5 Bór Lajos Czethoffer János Csács Ferenc Császár József Dómján József 10 Döme János Étsy Ferenc Farkas János Farkas László Fazsul Géza 15 Horváth Jenő Horváth József Horváth Lajos Jordán János Komondi Gyula 20 Keszey Sándor
jeles elégt. jó
jeles jó
elégs. jó jó jó
jeles jó jó jó
elégt.
elégt.
jeles
jeles


jeles
Kucskó Ferenc Levik Gyula Majer József Polai Károly 25 Plander György Salamon István Sasvár Gyula Stéger László Szabadi József 30 Szabó István Takács István Tóth András Tóth Ferenc Tóth Lajos id. 35 Tóth Lajos ifj. Turkoly Miklós Varga László Vincze Gyula Vojkovics Andor 40 Ziegler Frigyes
jo
jeles elégs. jeles jó
elégs. elégs. jó jó
jeles elégt. elégs. jó
elégs. jeles jeles elégs. jó
jeles jó
Iskolábajárás kötelezettsége alól felmentve: Horváth Gyula. Az osztály létszáma: 41.
Rozgonyi-utcai V. fiúosztály.
Osztálytanító: Sekulja Jakab.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Baráth Jenő Benke József Buday László Burian Ferenc 5 Császár István Czupi József Erdélyi Károly Éder László Fábián János 10 Gerencsér József Gerencsér Zoltán Gerő László Gödinek László Hollender Antal 15 Horváth Antal Horváth György
kitűnő elégs. jó jó
jeles jó jó jó
jeles jó
jeles jeles elégs. jó jó jó
id. Horváth János ifj. Horváth János Imre József 20 Kálcsics István László György Levik József Lichtenfeld Miklós Liszkai László 25 Magyar József Mátrai Ferenc Németh Ferenc Németh József Németh Lajos 30 Neupár József Pecsics László Pénzes Lajos
Jó jó jó jó jó
kitűnőjeles jó
elégs. jeles elégs. jó
jeles
40
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Petőfi Lajos Polai Ferenc 35 Poós Jenő Smolc Géza Stagl Ferenc Szabó Ferenc Szabó Sándor 40 Szakacsics Károly jó jeles jó jó jó jeles jó jó Székelyi Dezső Takács László Tollár József Vadász Gyula 45 Volner Zoltán Wöller Sándor Zulfikár Chachir jó jó jó kitűnő jó jeles jeles
Késői beiratkozás miatt nem osztályozható: Szijártó Isván.. Az osztály létszáma: 48.
Rozgonyi-utcai VI. fiúosztály,
Osztálytanító: Ács József.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Antal Pál jeles 25 ifj. Kovács József elégt.
Bedenek József elégs. jó Kovács László jeles jó
Bedő Lajos Leich György
Benkő György jeles Mayer Károly jó
5 Borbély Gyula elégs. Mihálics János elégs.
Bőhm Sándor elégs. jó 30 Nemes Ferenc elégs. jó
Bujtor József Peistingel István
Burbócs János jó jó Perendy Ferenc jeles
Büki István Péter Ferenc jeles elégs.
10 Czindrich Imre elégs. Pókecz Eduárd
Farkas József elégt. 35 Raics József jó jó
Fleischner István elégs. Róth Ferenc
Födő János elégs. Salamon Sándor elégs.
Friedl József elégt. Schreiber Károly elégs.
15 Gergelics Ferenc kitűnő Simon Miklós jó
Hári Ferenc jó 40 Soós István jeles
Holczer Richárd jó jó Spingár István kitűnő
Horváth Imre Takács Antal elégs.
Horváth János elégs. jó Tollár István elégs.
20 Horváth Károly Tóth József elégs.
Kálovics Ferenc elégt. 45 Wolf János elégs.
Keszey Ferenc elégs. Vukics László jeles
Klauz József elégs. elégs. Zadravecz László elégs.
id. Kovács József Ziegler János jeles
Elköltözött: Csánkó József, Lőwi Árpád, Szakács István, Takács Lajos, Tolnai Ferenc.
Az osztály létszáma: 53.
Arany János-utcai I. leányosztály.
Osztálytanítónő: özv. Horváthné Roller Teréz.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Bazsó Róza Boha Gizella Czethoííer Anna Csete Éva 5 Deák Margit Fábián Anna Fisli Mária Fiiszár Krisztina Foszák Ilona 10 Fummer Katalin Gáspár Anna Gáspár Mária Herceg Róza iíj. Horváth Erzsébet 15 id. Horváth Erzsébet Horváth Ibolyka Horváth Ilona Horváth Irén Horváth Irma Elköltözött: Bukovec; Iskolábajárás kötelez* Júlia. Az osztály létszáma: Rozgo Osztá jó jó jó jeles jó jeles elégs. kitűnő jeles kitűnő kitűnő kitűnő elégs. elégs. jó jó jó jeles jó i Anna, i ittsége aló 43. nyi-utcai lytanítónc 20 Kiss Ida Kovács Anna Lakatos Erzsébet Major Ilona Nagy Anna 25 Poszovecz Mária Stagl Ilona Standor Ilona Stróbl Mária id. Szabó Erzsébet 30 Szudarovics Erzsébet Tóber Anna Tollár Ilona Thury Irén Váradi Margit 35 Vellák Margit Vörös Gizella Zaitz Ilona Zieger Irma ij. Szabó Erzsébet, Kiss Lei 1 felmentve: Cziklin Erzsébe 1. leányosztály. r. Gogl Mária. jeles jeles jó jeles jó kitűnő jó jó jeles jó jó jó jeles jeles jó kitűnő jó jeles jeles ike. t, Sztojkó
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andor Róza Bedenek Gizella Bertin Gábriella Botka Éva 5 Büki Anna Cser Margit Dervalics Erzsébet Farkas Frzsébet Fazsur Margit 10 Grábár Magdolna Haiszer Hedvig Hárrer Aranka Holcsek Margit Horváth Anna jó kitűnő kitűnő kitűnő elégt. elégs. jó kitűnő elégt. kitűnő kitűnő jeles jeles jeles 15 Horváth Gizella Ibusza Mária Kálovics Katalin Kertész Anna Kovács Magdolna 20 Krémer Margit Kiss Mária Mátyás Erzsébet Mihálka Aranka Németh Aranka 25 Németh Katalin Odor Ilona Orosz Éva Orbán Róza kitűnő jó elégt. jeles jó jeles elégs. jó elégt. jó kitűnő jó kitűnő jeles
42
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Petőfi Mária 30 Rácz Cecilia Sipos Mária Sipos Magdolna Stankovics Etelka Szabó Mária 35 Szalay Róza Szűcs Róza Takács Ilona Elköltözött: Horváth Iskolábajárás kötelez Az osztály létszáma: Rozgor Osztálytanítc jó jeles kitűnő kitűnő elégs. elégs. jeles jeles jó Erzsébet, ettsége al 49. yi-utcai >nő: Orti Tóth Aranka Tóth Erzsébet 40 Tóth Róza Vass Stefánia Vincze Ilona Viola Teréz Végráth Rózsa 45 Virág Magda Mátés Ilona, Schvarc Már ól felmentve: Rohoska Kai l/a leányosztály. itayné Lovass Laura. elégs. elégs. elégs. elégs. jeles jeles kitűnő jó a. alin.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andri Mária Áts Erzsébet Auer Katalin Berghoffer Magda 5 Csapó Mária Czimmermann Anna Czindrics Ilona Csutorás Róza Farkas Margit 10 Gerócs Ilona Gervein Irén Gödinek Magdolna Gödörházi Ilona Gyömörey Ágnes 15 Herskovics Ilona Horváth Anna Kátai Tóth Ilona Laski Katalin Litvay Gizella Judit 20 Major Mária Márki Mária Terézia Megyes Ilona Elköltözött: ifj. Horv Az osztály létszáma: jeles kitűnő jó jó jeles jó elégs. elégs. elégs. jeles elégs. jó jó kitűnő elégs. kitűnő elégs. jeles kitűnő elégs. kitűnő kitűnő áth Anna 45. Metz Magdolna Mihók Erzsébet 25 Nagy Júlia Neubauer Jngeborg Mária Niessner Auguszta Olasz Júlia Pickler Anna 30 Pintér Margit ifj. Pint Mária id. Pint Mária Pulai Erzsébet Ritter Magdolna 35 Szabadi Erzsébet Szemző Emma Szmodics Erzsébet Tánczos Ilona Tóth Anna 40 Vancsura Katalin Varga Margit Váradi Ilona Wolf Erzsébet 44 Zöldvári Margit kitűnő jó elégt. kitűnő jeles elégt. jó kitűnő elégt. jó elégs. kitűnő jó jó jó jó jó jeles jeles jeles kitűnő elégs.
43
Rozgonyi-utcai ll/b leányosztály.
Osztálytanítónő: Nagyné Kun Reneé.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Ágoston Ilona elégs. Köves Margit jó
Balázs Ilona jeles Májon Katalin kitűnő
Bartusek Róza elégs. 25 Májon Magda kitűnő
Burián Mária elégt. jó Mozsolics Erzsébet elégt.
5 Csóka Margit Németh Anna jeles
Döme Mária elégs. Oláh Ilona kitűnő
Erdei Ilona jeles Parti Verona elégt.
Farkas Magda jeles 30 Péter Mária elégs.
Farkas Mária jó jó Pusofszky Elvira kitűnő
10 Farkas Rozália Ress Anna elégs.
Géber Anna jeles Sáfrán Irma jeles
Györkös Anna elégs. Sinkovics Mária elégs.
Gyurka Erzsébet jeles 35 Szabadi Mária jeles
Hochholcer Anna jeles jó Szabó Margit kitűnő
15 Horváth Anna Szalai Anna kitűnő
Horváth Ilona kitűnő Szanyi Anna kitűnő
ifj. Horváth Mária jó Szele Róza jó
id. Horváth Mária jeles 40 Szíva Mária jó
Issa Anna jeles Szobocsán Rozália jeles
20 Kiss Mária jeles jó Zábó Irma jó
Kondakor Erzsébet Zavodnik Klára kitűnő
Kovács Erzsébet jó
Elköltözött: Horváth Erzsébet, Horváth Magda. Az osztály létszáma: 45.
Rozgonyi-utcai III. leányosztály.
Osztálytanítónő: Béresné Ferenczy Ida.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Acs Anna Áts Erzsébet Akay Ilona Baráth Gizella 5 Barvich Éva Benedek Jolán Bizzer Magda Bor Ilona Bőczy Jolán 10 Czifra Anna Czupi Ilona Dávidovics Erzsébet Dávidovics Róza Fazsur Mária 15 Fábián Mária Gelencsér Róza
jo
elégt.
kitűnő
jeles
jeles
elégs.
jeles
elégs.
kitűnő
kitűnő

elégt.
jeles
elégt.
elégs.
elégt.
Gerócs Anna jeles
Gécsek Margit elégs.
Golenszky Ilona kitűnő
20 Grubits Matild kitűnő
Györkös Margit elégt.
Haiszer Margit kitűnő Harsányi Nagy Valéria jeles
Henszler Magda elégt.
25 Herskovics Erzsébet jó
Horváth Anna jó
Horváth Ilona elégs.
Horváth Magda elégs.
Horváth Margit jó
30 Ivánkovics Mária jeles
Kaburek Éva jó
Kertész Margit jó
44
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Kovács Mária jeles 45 Simon Anna jó
Kósa Anna kitűnő Sipos Irma jeles
35 Landess Mária jó Sipos Margit kitűnő
Molnár Ilona jeles jó Striczkó Margit kitűnő
Molnár Mária Staszny Margit kitűnő
Móricz Anna jó 50 Székelyi Aranka jeles
Németh Ilona elégt. Tollár Borbála elégs.
40 Németh Teréz jeles Varga Klári kitűnő
Nóvák Erzsébet jeles Váradi Anna jó
Pláchl Jolán kitűnő Váradi Róza jeles jó
Postl Valéria kitűnő 55 Vimmer Erzsébet
Rácz Irén jeles Viola Erzsébet jeles
Elköltözött: Takács Margit. Az osztály létszáma: 57
Rozgonyi-utcai IV/a leányosztály.
Osztálytanítónő: özv. Cavalloniné Szalay Ida.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Auer Erzsébet jeles Mátyás Rozália elégs.
Bertin Margit kitűnő Műik Anna elégs. jó
Bizany Mária jó Műik Katalin
Blagojevits Erzsébet jeles Németh Anna jeles
5 Bogenrieder Mária kitűnő 30 Németh Aranka elégs.
Cserti Anna jeles jó Orbán Mária jeles
Dancs Anna Pápai Ilona jeles
Dancsilovics Mária jó Rátkay Edit kitűnő
Garabb Ibolya kitűnő Senkó Magda jó
10 Garay Margit jeles 35 Serman Ilona elégs.
Gyöngy Mária jeles Seress Erika kitűnő
Holecz Teréz elégs. Sipos Ilona jeles
Horváth Mária elégs. Somogyi Márta kitűnő
Horváth Anna elégs. Strényi Ilona jó
15 Horváth Ella kitűnő 40 Szűcs Zsuzsanna jó
Istiván Teréz jeles Tomasics Katalin kitűnő
Kertész Erzsébet elégs. Török Anna elégs.
Klein Mária elégs. Török Zsuzsanna jeles
Kovács jKatalin jeles Tóth Etel jeles
20 Krémer Mária jó 45 Tóth\'^Mária elégs.
Könyüd Margit elégs. Váradi Magda jó
Kulcsár Erzsébet kitűnő Veszter Gizella jeles elégs.
Magyar Mária jó Vukics Mária
Marosa Margit jeles Zábó Mária elégs.
25 Mattersdorfer Ilona jó 50 Zsiray Mária jeles
Meghalt: Szemző Lujza, Takács Mária.
Betegség miatt nem osztályozható: Bedenek Mária, Ofenbeck Margit.
Elköltözött: Fillér Júlia, Gazdag Ilona. Az osztály létszáma: 56.
45
Rozgonyi-utcai IV/b leányosztály.
Osztálytanítónő: Wildené Bereczky Mária.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andor Júlia jó Márkus Ilona jó
Bedő Margit kitűnő 30 Mátés Mária jeles
Benkő Margit jó Megyes Magda jeles
Berke Anna elégs. Metz Erzsébet jó
5 Bizzer Juci jeles Miklóssy Lucia kitűnő
Csapó Henriette jeles Mozsolics Mária jeles
Csete Ibolyka kitűnő 35 Nemes Erzsébet kitűnő
Csiszár Anna jó Németh Mária elégs.
Czethoífer Mária jó Oszter Mária jeles jó
10 Deák Teréz jó Óhegyi Magda
Farkas Antónia jó jó Pál Mária kitűnő
Felker Gizella 40 Pikler Mária jeles
Gáspár Mária jeles Pintér Margit kitűnő
Genetheim Klára elégs. Rátkai Ágota kitűnő
15 Göndics Mária jeles Sabján Ilona jeles
Gyurka Katalin jó Sifter Ilona jeles
Halász Györgyi kitűnő 45 Szabó Mária jeles
ifj. Horváth Ilona jó Szüts Márta kitűnő
id. Horváth Ilona elégs. Tánczos Anna elégs. jó
20 Horváth Ilona jeles jó Tánczos Mária
Horváth Róza Tóth Emma elégs.
Imrei Margit elégs. 50 Tóth Júlia elégs.
Kolarics Ilona jeles Tóth Margit jó
Kovács Mária kitűnő Thury Erzsébet kitűnő
25 Kütsön Anna elégs. Varga Margit kitűnő
Major Erzsébet jeles Zab Mária jó
Matyasics Klára kitűnő 55 Zulfikár Margit kitűnő
Márkus Erzsébet jó
Elköltözött: Czankó Mária, Szakács Róza. Az osztály létszáma: 57.
Rozgonyi-utcai V. leányosztály.
Osztálytanítónő: Banekovichné Nyakas Viktória.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Auer Júlia Bécsi Mária Bognár Ilona Dávidovics Erzsébet 5 Dömötör Ilona Födő Etelka Friss Mária Garzó Erzsébet jó elégs. elégs. kitűnő jó jó jó jeles Gécsek Mária 10 Gödinek Katalin Horváth Mária Kametler Róza Király Ilona Klausz Júlia 15 Kodela Margit Kovács Erzsébet jó jó jeles jó jó jeles elégs. jó
46
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Losonci Róza jó Szemlics Cecília jó
Plaski Rozália kitűnő Szerecz Erzsébet jeles
Posner Teréz elégs. Tóth Irén elégs.
20 Riebner Lenke elégt. Kátay Tóth Erzsébet elégs.
Sánta Ilona jó Varga Erzsébet jó
Sebők Mária jeles 30 Városy Éva jeles
Sifter Anna jó Virág Aranka elégs.
Simoncsics Erzsébet jó jó Wolf Margit elégs.
25 Szakács Jolán Zieger Margit jó
Elköltözött: Bakonyi Mária. Más iskolába ment: Kiss Ida.
Sok mulasztás miatt nem osztályozható: Takács Mária. Betegség miatt nem osztályozható: Pál Anna. Késői beiratkozás miatt nem osztályozható: Tiszai Katalin. Az osztály létszáma: 39.
Rozgonyi-utcai VI. leányosztály.
Osztálytanítónő: Erdélyiné Ábrahám Katalin.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve
Andreidesz Irén jó Muczer Mária
Bali Margit jeles Nalezinek Margit
Bazsika Mária kitűnő Német Franciska
Borsfai Ilona jeles jó 30 Niklesz Erzse
5 Büki Ilona Pál Lujza
Deutsch Elvira jó Plander Mária
Detrich Ilona kitűnő Salamon Kata
Fekete Júlia jeles Sebesi Kata
Fuksics Margit jeles 35 Simon Irma
10 Galambos Róza jó Scherman Mária
Gábor Teréz elégs. jó Szabó Anna
Gáspár Mária Szabó Róza
Gelencsér Margit jó Szekeres Mária
Gerencsér Anna kitűnő 40 Takács Anna
15 Gervein Anna jeles Táncsics Erzse
Hajdú Mária elégs. Tomasics Mária
Hettlinger Margit jó Tollár Magda
Hóbor Júlia kitűnő Tóth Ilona
Hofmann Janka jeles 45 Vágner Róza
20 Horváth Mária jó Vida Mária
Jankovics Anna jó jó Varga Erzsébet
Kocsis Anna Varga Ilona
Koronics Róza jeles jó Váradi Anna
Kotnyek Mária 50 Vinczek Ilona
25 Matics Mária jeles Virág Kata
Martonfalvi Margit jeles Zábó Ilona
Elköltözött: Horváth Erzse.
Betegség miatt nem osztályozható: Varga Annus.
Az osztály létszáma: 54.
47
Továbbképző- (általános ismétlő) iskola I—III. fiúosztály.
Osztálytanítók: Girgasch Dezső, Litvay Endre.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Altman János jó 20 Léder István elégs.
Bognár István jó Lőczy Jenő kitűnő
Czigány Sándor jeles Lőwy Sándor jeles
Fehér János jó Mayer József kitűnő
5 Foszák József jó Marossa György elégt. jó
Gál István jó 25 Moór József
Gologh József elégs. Műik László • jó
Herei Sándor elégs. Nagy Lajos jó
Hermann István jeles jó Németh István jó
10 Hircz László Nováczky János jó
Horváth András elégt. 30 Reithoffer István jó
Horváth Hadra József elégt. Sárecz István jó jó
ifj. Horváth János jeles Senkó Lajos
Horváth József elégs. Szemlics Pál elégs.
15 Horváth Lajos elégs. Szerencsés János jeles
Kálcsics Ferenc jeles 35 Szuknai József jó
Kálovics László jeles Vaska Ferenc jó
Kelemár István elégt. Zábó József elégt.
Lakatos Gyula elégs.
Kimaradtak: Baranyai Jenő, Baranyai József, Bárdos István, Bedő János, Bencze Sándor, Bertalan József, Benkő József, Bognár József, Czethoíí\'er József, Farkas Gábor, Hajdú István, Hajkász Imre, Hodics József, Horváth Boldizsár, Horváth Dezső, Horváth Gyula, id. Horváth János, Kovács Jenő, Kovács József, Ködbaum Gyula, Ködbaum Vilmos, Kréiner István, Major Gyula, Mátyás István, Németh József, Pintér József, Radics József, Simon István, Tollár József, Turi István, Vajda László, Volf Ferenc.
Honvéd analfabéta-tanfolyam.
Tanította: Girgasch Dezső.
Tartott: 1931 november 30—1932 március 17-ig.
Sikeresen elvégezte bizonyítványt kapott: Bolla György, Burka József, Cinege Pál, Déttári András, Gyöngyösi Gyula, Izsó István, Kar-macsi József, Kiss János, Klein Adám, Kmetykó Pál, Kovács Ferenc (Mezőberény), Kovács Ferenc (Vésztő), Lévay Sándor, Ladányi István, Nóvák János, Nyíri Gábor, Szirler Lajos, Tóth Sándor, Török Mihály, Velki János, Vilfing Pál, Zsupán József honvéd gyalogosok és Nyakas József tüzér.
Bizonyítványt nem kapott: Jónás Károly, K. Tóth László, Málik József, Miilei József, Sánta László honvéd gyalogosok és Nóvák István tüzér. A tanfolyam létszáma: 29.
48
III. IGAZGATÓI KÖRZET.
Igazgató: Kovács Illés. Tantestület.
1. Bertin Gizella, a Kisrác-utcai iskola V. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 23.
2. Bittner Gizella, a Nagyrác-utcai iskola III. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 33.
3. Bogdán Dezső, a Nagyrác-utcai iskola IV. vegyesosztály tanítója. Működési éveinék száma Nagykanizsán 2, összesen: 22.
4. Bőczy Antal, a Templom-téri iskola II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen: 13.
5. Bőczyné Németh Ilona, a Templom-téri iskola IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen: 14.
6. Danitz Sándor, a Templom-téri iskola IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen: 16.
7. Faludi Géza, a Templom-téri iskola V. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 36.
8. Faludiné Meszarits Anna, a Templom-téri I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 24.
9. Feix Margit, a Templom-téri iskola II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 9.
10. Grastyán István, a Nagyrác-utcai iskola I. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 12.
11. Haba Rózsi, a Kisrác-utcai IV. leányosztály tanítónője. Műkö-oési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 29.
12. Juhász István, a Templom-téri iskola III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen: 25.
13. Kissné Körmendy Karolin, a Templom-téri iskola III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 22.
14. Kovács Illés, igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 25.
15. Kováts Miklós, a Nagyrác-utcai iskola V. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 14.
16. Lehoczky Mária, a Nagyrác-utcai iskola II. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, Összesen: 8.
17. Szénás Ferenc, a Templom-téri iskola I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen: 20.
18. Szépudvary László, a Templom-téri iskola VI. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 13.
19. Zsigmond József, a Nagyrác-utca iskola VI. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 22.
Hitoktatók: Haba Mária és P. Miholcsek Miklós róm. kath.
49
Érdemsorozat a III. körzeti áll. elemi fiú- és leányiskolában.
Templom-téri I. fiúosztály.
Osztálytanító: Szénás Ferenc.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Baj György Bogdán Péter Bognár Ferenc Bolf László 5 Dani Ferenc Dervalics Boldizsár Dolmányos József Farkas Antal Fekete Ferenc 10 Gojkovics Gusztáv Gudlin József Gyergyák János Hegedűs József Jankovics József 15 Jakupánecz Jenő Kele Gyula Kellermann Zoltán Kiss Mihály Kolongya Tibor 20 Kolonics Gyula Kulcsár Pál Kunics Ferenc Kuzsner Ferenc Marton Frigyes Ferenc
jeles kitűnő elégs. elégs. jó
elégs. jeles elégs. elégs. kitűnő elégs. elégs. jó
elégt. jeles kitűnő elégt. jó
jeles elégs. jeles jó
elégt.
25 Mátés Ferenc Milei Antal Munkácsi Béla Nagy László Parti Alajos 30 Plander Boldizsár Plander Ernő Plander József Plander László Plander Sándor 35 Perkó József Pintér László Polai György Sneff Imre Sneff Béla József 40 Szabó István Szabó János Szerdahelyi József Török János Törő József 45 Varga Ferenc Varga László Venczli József
Elköltöztek": Andri György, Horváth József, Kamper Ferenc, Király István.
Betegség miatt nem osztályozhatók: Dénes Mihály, Mulasics László, Vinczek Imre.
Az osztály létszáma: 54.
50
Templom-téri I. leányosztály.
Osztálytanítónő: Faludi Gézáné.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Andri Erzsébet Anek Rozália Baj Ilona Balog Teréz 5 Bolf Margit Bolf Rozália Dani Anna Dávidovics Aranka Doroghy Magdolna 10 Fekete Mária Gál Júlia Godina Magdolna Gödinek Gizella Hegedűs Erzsébet 15 Herjávec Rozália Horváth Ida Horváth Ilona Horváth Margit Horváth Magdolna 20 Horváth Piroska Imrei Margit Jankovics Mária Elköltözött: Kámper Betegség miatt nem os jó elégs. kitűnő jeles jó kitűnő elégs. jeles jeles jó elégt. jó elégs. jeles jó elégs. jó jeles jó jeles elégs. jeles Júlia. 5ztályozh£ Kangyalics Sarolta Kovács Anna 25 Kovács Ilona Kovács Rozália Kók Erzsébet Lajki Anna Lervenc Margit . 30 Liplin Júlia Marton Katalin Mátés Erzsébet Miháci Ilona Német Mária 35 Nótár Anna Plánder Ilona Simonka Vilma Sneff Erzsébet Somogyvári Teréz 40 Szmodics Erzsébet Szokol Anna Szukovics Erzsébet Tóth Aranka Varga Ilona itó: Hockmann Katalin, Osz1 elégs. jó jeles jeles elégs. elégs. jó elégs. jó jeles elégt. jó jó jó elégt. kitűnő elégt. elégs. jeles elégs. elégt. jó fald Irén,
Sárec Margit. Az osztály létszáma: 48.
Nagyrác-utcai I. vegyesosztály.
Osztálytanító: Grastyán István.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fiúk: Mikó Sándor kitűnő
Bencze Alajos kitűnő Mózsi Lajos jó
Bencze György elégs. Németh Károly elégs.
Godina János jó Ritecz Ferenc jeles
Godina László jó 20 Sipőcz Lajos kitűnő
5 Gudlin Antal jeles Stokker József jeles
Gudlin József elégs. Varga Lajos jeles
Hajdú László elégt. Varga László jeles
Horváth János kitűnő Varga József elégt.
Husz László elégs. 25 Vass József jeles
10 Jakopánecz László kitűnő Leányok:
Julák Lajos elégs.
Kunics Sándor jó Baa Ilona jeles jó
Kunics Boldizsár jeles Bander Júlia
Krisztián György jeles Beledi Györgyi jeles
15 Mátés Antal elégs. Bencze Anna jeles
51
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
5 Büki Margit Cziráki Edit Fürst Rozália Galambos Sarolta Gödinek Katalin 10 Gudlin Rozália Kiss Mária Kiss Lenke Knausz Matild Krisztián Anna 15 Kulcsár Ilona Martinecz Erzsébet Mihalecz Ilona
]0
elégt. elégs. jó
elégs. jeles jeles jó
jeles
kitűnő
elégs.
elégs.
jeles
Molnár Ilona Mujzer Erzsébet 20 Mujzer Júlia Németh Ilona Németh Mária Pati Júlia Sipos Ilona 25 Spingár Mária Tislér Mária Vajda Erzsébet Varga Rozália Varga Erzsébet Varga Júlia
elégs. jó
elégt. jeles elégs. elégs. jó
jeles jó
jeles jeles jó
elégs.
Elköltözött: Mészáros Gyula, Szélig Margit. Beszédhibája miatt nem osztályozható: Bregovics Antal. Az osztály létszáma: 56.
Templom-téri II. fiúosztály.
Osztálytanító: Böczy Antal.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Baj Lajos Bakaszof Aladár Bali Ferenc Tibor Biliege Lajos 5 Bolf György Bunczom Gyula Farkas Sándor Frommer Tibor Fülöp József 10 Gaál László
Gödinek Boldizsár Gregál János Hajdú Árpád Harangozó Ottó 15 Hornik Antal Kálovics György Kiss Ferenc Kók László Kovács Ferenc 20 Krímmel Ferenc Kummer László Kunics József Magyar Balázs Láng László 25 Marton László Matalics György Az osztály létszáma:
kitűnő elégt. jó
elégs. jó
kitűnő kitűnő kitűnő jó
elégs. elégs. elégs. jeles jó
jeles elégs. elégs. jó
kitűnő kitűnő elégs. elégs. elégs. jeles jó
jeles 52.
Matolics József elégt.
Muczer József elégt.
Nagy Dezső jeles
30 Nagy László elégs.
Orsós József elégt.
Pahocsa Alajos jeles
Peti Mátyás elégs.
Polai József elégs.
35 Polai László I. jeles
Polai László II. jeles
Polai László III. elégs.
Poszovecz József jeles
Sásvári János elégs.
40 Sneff György elégt.
\' Somogyi Ervin jó
Szalai Jenő elégt.
Szalai Ottó jó Szerdahelyi Frigyes elégs.
45 Szlávecz János jó
Tenk János elégt.
Tóth Lajos jeles
Törő Ferenc elégs.
Varga Boldizsár kitűnő
50 Véber Antal elégs.
Végh Attila kitűnő
Vörös Géza elégs.
52
Templom-téri II. leányosztály.
Osztálytanítónő: Feix Margit.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Bécsi Teréz Bunczom Ilona Csatlós Mária Dani Erzsébet 5 Dani Katalin Dolmányos Rozália Fülöp Erzsébet Fülöp Klára Gál Éva 10 Grozner Magdolna Gyergyák Piroska Herjavecz Erzsébet Herjavecz Katalin Hokman Erzsébet 15 Horváth Anna Horváth Ilona Jáger Erzsébet Jóna Ágnes Kancsalics Margit 20 Kangyalics Mária Kálovics Erzsébet Kele Mária Kenessey Klára Kiss Júlia 25 Kiss Mária Kocsis Mária Liplin Gábriella Magyar Erzsébet
elégs.
kitűnő
jeles
elégs.
elégs.
jeles

kitűnő elégt. jeles jó jó jó
elégs.
jeles

jeles elégs. jó
elégs. elégs. elégt. jeles kitűnő jeles jeles jó
jeles
Major Margit 30 Marton Teréz Masznyák Mária Miháczi Júlia Mihalecz Teréz Milei Rozália 35 Muczer Mária Munkácsi Teréz Nagy Mária Niczinger Ilona Pataki Franciska 40 Parti Mária Péntek Ilona Plánder Erzsébet Polai Mária Proszonyák Mária 45 Simonka Mária Szever Erzsébet Szmodics Júlia Szternát Mária Thurzó Magdolna 50 Tiszai Anna Tóth Ilona Török Rozália Varga Júlia Varga Magdolna 55 Véber Ilona Vinczek Erzsébet
Elköltözött: Fehér Anna.
Nem osztályozhatók: Kovács Katalin, Magyar Rozália, Varga Anna. Az osztály létszáma: 60.
Nagyrác-utcai II. vegyesosztály.
Osztálytanítónő: Lehoczky Mária.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fiúk: Ács Géza Bregovics József Flumbort György Gozdán Árpád 5 Herczeg József jeles elégs. jó jeles jó Herjavecz Zoltán Hohl Alajos Horváth Boldizsár Horváth Zsigmond 10 Kálovics Béla Kisgergely Géza elégs. elégs. kitűnő jeles jó elégs.
53
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Altalános osztályzata
Kisgergely József jó 5 Dolmányos Erzsébet jeles
Kovács Antal elégs. jó Ehrenreich Ilona elégs.
Mozsolics Gergely Farkas Mária elégs.
15 Mujzer Alajos elégs. Flumbort Irén kitűnő
Neumajer Jenő elégs. Gödinek Erzsébet jó
Pávics József jó 10 Horvatics Matild elégs.
Plander Gyula elégs. Kálovics Ilona elégs.
Plander Vendel elégs. Kálovics Margit jó
20 Szokol Sándor elégt. Kis Margit kitűnő
Török László jeles Kovács Margit jó
Udvari József elégt. elégs. 15 Marton Ilona elégt.
Vajda József Molnár Erzsébet elégs.
Wild Jenő jeles jó Szmodics Aranka jó
25 Zdelár Lajos Szmodics Rozália elégs.
Talabér Ilona kitűnő
Leányok: 20 Tiszai Anna jeles
Baticza Zsuzsanna elégt. Török Margit jeles
Bencze Mária elégs. Vámosi Vilma kitűnő
Busa Anna elégs. Véber Erzsébet elégs.
Dolmányos Anna elégs.
Az osztály létszáma: 48.
Templom-téri III. fiúosztály.
Osztálytanító: Juhász István.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Andri József Baj György Battyáni József Bence József 5 ifj. Balog József id. Balog József Bolf József Bolf László Borsfai Lajos 10 Csatlós Ferenc Dani József Dávidovics György Dervalics Antal Faics György 15 Fülöp József Gáspár Endre Gerócs Ferenc Göncsics József Hanzsalics Sándor 20 Horváth Antal
elégs. kitűnő elégt. elégs. jó jó
elégs. jeles jó jó jó
jeles jó
kitűnő elégt. jó
elégs. jó jó jó
Horváth György Horváth István Horváth László id. Horváth László 25 Horváth László Jakabfi Ferenc Kele József Kele József Kis József 30 Kis László Kocsis Ferenc Kóka László Kovács Péter Knausz László 35 Kunics László Kummer János Lancsák Kálmán Miilei Antal Miilei Lajos 40 Masznyák László
54
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Mátés György Mujzer László Munkácsi György Mulasics Boldizsár 45 Orsós Mihály Ozvald József Pahocsa György Perkó László Plander József 50 Plander Károly
]0
jeles elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jó
jeles elégs.
Polai Ferenc Polai József Sásvári György Szegedi Dezső 55 Szever József Szmodics Ferenc Tiszai János Varga Ferenc Varga József 60 Szabó Gyula
elégt. jó
elégs. jó
elégt. elégs. elégs. jeles jeles jó
Elköltözött: Németh György. Horváth Jenő, Kovács József.
Betegség miatt nem osztályozható: Az osztály létszáma: 63.
Templom-téri III. leányosztály.
Osztálytanítónő: Kissné Körmendy Karolin.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Andri Mária Baa Borbála Baj Erzsébet Baj Mária 5 Bali Katalin Balog Erzsébet Balog Júlia Bartal Rozália Bécsi Mária 10 Bogdán Blanka Bolf Anna Bolf Júlia Dani Júlia Dani Mária 15 Dara Erzsébet Dervalics Erzsébet Farkas Anna Fuksics Mária Gyergyák Katalin 20 Hajdú Rozália Hegedűs Anna Horváth Erzsébet Horváth Katalin ifj. Horváth Mária 25 id. Horváth Mária Jankovics Anna Kállai Katalin Kálovics Anna Nem osztályozhatók: Tenk Rozália.
elégs. kitűnő jó
jeles jó jó jó
kitűnő elégt. kitűnő jó
jeles jeles kitűnő elégs. elégs. jó
jeles jó jó jó
elégs. jeles jó
jeles elégs. elégs. jeles Dara Mária,
30
35
40
45
50
55
Kálovics Mária Koók Júlia Kovács Júlia Kunics Júlia Lajki Júlia Lenkovics Erzsébet Liplin Mária Liplin Katalin Magyar Júlia Marton Júlia Mihálecz Mária Marton Katalin Mujzer Teréz Nagy Anna Németh Anna Polai Anna Polai Mária ifj. Sneff Mária id. Sneff Mária Somogyvári Erzsi Sós Júlia Süle Anna Szerdahelyi Júlia Szilajka Júlia Török Mária Vajda Mária Varga Mária
elégt. elégs. jó
elégs. jó
elégt. elégs. elégt. elégs. kitűnő jeles elégs. jó
elégs. jó
elégs.
jeles
jeles
jeles

elégs. elégs. jó jó
jeles elégs. jó
Hokman Julia, Sárecz Mária, Az osztály létszáma: 59.
55
Nagyrác-utcai III. vegyesosztály.
Osztálytanítónő: Bittner Gizella.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fiúk: Leányok:
Bartol László elégs. jó Beledi Margit kitűnő
Dolmányos Antal Bolf Júlia jeles
Fürst József elégt. Bolf Róza elégt.
Gerócs László elégs. 30 Borbély Anna elégs.
5 Godina György elégs. Büki Ilona elégs.
Godina József elégs. Ehrenreich Mária kitűnő
Godina Sándor elégt. jó Gödinek Júlia jó
Gozdán Antal Gudlin Mária elégs.
Hohl József elégs. 35 Herczeg Erzsébet elégt.
10 Husz János elégt. Hohl Erzsébet elégs.
Imrei József elégs. Ifcsics Mária kitűnő
Kálcsics Ferenc jeles Imrei Katalin elégt. jó
Kálovics Sándor jeles Jakabfi Mária
Krisztián György jeles 40 Jakupánecz Anna elégs.
15 Kulcsár László elégs. Knausz Katalin kitűnő
Kunics László jeles Kovács Mária jó
Lenkovics László elégs. jó Martinecz Katalin kitűnő
Major György Mózsi Katalin jó
Mátés Boldizsár elégt. 45 Neumajer Róza elégt.
20 Németh József kitűnő Steinitz Gizella jeles
Neumajer László elégt. Szmodics Júlia kitűnő
Szokol György jó Pati Anna elégs.
Tislér György elégt. Tislér Róza elégs.
Tölgyes Endre kitűnő 50 ifj. Vajda Erzsébet kitűnő
25 Varga Antal jeles id. Vajda Erzsébet kitűnő
Szentes István elégs. Vajda Mária jó jó
id. Varga Mária
Varga Erzsébet elégs.
Elköltözött: Mészáros Károly, Szabó Mária. Az osztály létszáma: 54.
Templom-téri IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Danitz Sándor.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Bagonyai Antal jeles Gárdonyi Tibor kitűnő
Balog János Gozdán József jeles
Bolf György jeles 10 Herczeg József jeles
Dénes József kitűnő Horváth Boldizsár jeles
5 Dolmányos Sándor jó Horváth Károly elégs.
Farkas Sándor jeles Horváth László elégs. jó
Ferk György jeles ifj. Horváth László
56
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
15 Jankóvics Antal jeles jó 30 Pahocsa Ferenc elégs. jó
Kangyalics Antal Peti Józseí
Kálovics Ferenc jó Plander György jó
Keller Lajos elégs. Polai Ferenc kitűnő
Kis Ferenc elégs. Poszovec Vendel jó
20 Kiss László jeles jó 35 Sneff Károly kitűnő
Kunics Boldizsár Szabó István kitűnő
Kunics György jeles Tislér László kitűnő
Lervenc Ferenc jó Tiszai Ferenc jó
Liplin József elégs. Tomasics László jeles
25 Martinec Antal jó 40 Tóth József elégs.
Mátés József jó Török Ferenc jeles
Nagy György elégs. Törő László elégs.
Nagy Sándor jeles Turzó György elégs.
Niklesz Antal jó Varga József jeles
Betegség miatt nem osztályozható: Gál Sándor, Hóbor Józseí. Az osztály létszáma: 46.
Templom-téri IV. leányosztály.
Osztálytanító: Bőczyné Németh Ilona.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Auer Anna jeles jó Kálovics Erzsi elégt. jó
Baj Katalin Kók Mária
Baranya Júlia jeles Kovács Jolán jó
Biliege Erzsébet elégs. 25 Lenkovics Mária elégs.
5 Bolf Katalin kitűnő Liplin Erzsébet elégt.
Bolf Mária jó Marton Katalin elégs.
Czigler Anna jeles Mátés Katalin elégs.
Csatlós Róza jó Mátés Róza elégs.
Csondor Júlia elégs. 30 Milei Erzsi elégs.
10 Dani Mária elégs. kitűnő Ötvös Mária kitűnő
Gudlin Erzsi Papp Margit kitűnő
Hajdú Mária jó Plánder Margit elégs.
Hóbor Anna elégs. Polai Erzsébet elégs.
Hokman Júlia elégt. 35 Premecz Júlia elégt.
15 Horváth Katalin jeles Szokol Mária elégs. jó
id. Horváth Mária jó Szollár Mária
ifj. Horváth Mária jó Szukovics Mária elégs. jó
Horváth Róza jó Tiszai Mária
Imrei Erzsébet elégt. 40 Varga Júlia jeles
20 Kantó Júlia elégs. Vild Erzsébet elégt.
Kálovics Anna jeles
Elköltözött: Németh Mária, Ritecz Mária.
Nem osztályozható: Bogár Róza. Az osztály létszáma: 44.
57
Nagyrác-utcai IV. vegyesosztály.
Osztálytanító: Bogdán Dezső.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Fiúk:
Baj Ferenc Bregovics László Dolmányos József Góber Alajos László 5 Gudlin György Haszon József Horváth Ferenc Horváth György Kálovics György 10 Kálovics István Kálovics Sándor Kovács József Krisztián József Kunics László 15 Lencz József Nagy Lajos Novath István Plander István Radics György 20 Tislér László

elégs. elégs. elégs. elégs. elégt. kitűnő elégt. kitűnő elégs. elégt. jó
jeles jó jó
elégs. jó
elégs. elégt. elégs.
Leányok:
Baj Anna jeles
Benczik Erzse jeles
Budai Katalin jó
Büki Anna jeles
5 Godina Anna elégs.
Godina Mária elégs.
Gödinek Júlia elégs.
Györe Mária elégs.
Kálovics Erzse kitűnő
10 Kovács Teréz jó
Kulcsár Erzse elégt.
Milei Katalin jó Polai Magdolna Júlia jó
Polai Mária elégs.
15 Poszovecz Erzse elégs.
Szmodics Mária jó
Tislér Júlia elégt.
Tislér Mária jeles
Udvari Ilona elégs.
Betegsége miatt nem osztályozható: Sneff Katalin, Az osztály létszáma: 40.
Templom-téri V. fiúosztály.
Osztálytanító: Faludi Géza.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Borbély György Dávidovics" Ferenc Dávidovics János Erdélyi József 5 Gál Ferenc Gödinek József Hegedűs József Holl József Horváth Ferenc I. 10 Horváth Ferenc II. Horváth Ferenc III. Horváth Ferenc IV. Horváth Ferenc V. Horváth István
jeles jó jó jó jó jó jó jó jó
jeles elégs. elégs. jó
kitűnő
15 Imrei Ferenc Jakabfi György Kálovics László ifj. Kálovics László id. Kisgergely Péter 20 Kuzma György Lajki János Liplin György Liplin László Major György 25 Marics Sándor Marton József Muchárd Ferenc Nagy István ifj.
jeles jeles kitűnő jeles kitűnő elégs. elégs. elégs. jó jó
elégs. jó jó
elégs.
58
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Németh Antal jó Szerdahelyi György kitűnő
30 Polai Ferenc .10 Tiszai József kitűnő
Polai József jó 35 Vadász György jó
Szalai József jó
Mulasztás miatt nem osztályozható: Gerócs József, Kálovics József, id. Nagy István.
Az osztály létszáma: 38.
Kisrác-utcai V. leányosztály.
Osztálytanítónő: Bertin Gizella.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Általános osztályzata
Bagonyai Erzsébet Biliege Júlia Dani Anna Fülöp Júlia 5 Gyergyák Erzsébet Herjavec Anna Herjavec Apollónia Horváth Júlia Horváth Mária 10 Jankovics Katalin Kálcsics Mária ifj. Kálovics Erzsébet id. Kálovics Erzsébet Kele Mária 15 Kellerman Júlia Kiss Mária Kiss Anna
kitűnő jeles jeles jeles kitűnő kitűnő jeles jó jó
jeles kitűnő jeles jó
jeles elégs. jeles jeles
Kok Erzsébet Kok Mária 20 Kok Anna
Kuzsner Erzsébet Magyar Ilona Mujzer Anna Milei Júlia 25 Nagy Mária Nagy Katalin Polai Róza Polai Júlia Soós Rozália 30 Szegedi Anna Szerdahelyi Róza Tóth Juliska Veszter Teréz Varga Róza
Felmentve: Kok Júlia, Liplin Katalin. Az osztály létszáma: 36.
Nagyrác-utcai V. vegyesosztály.
Osztálytanító: Kováts Miklós.
jeles


jeles
kitűnő
elégs.
kitűnő
kitűnő
jeles

elégs.
kitűnő
elégs.
jeles
kitűnő
kitűnő
jeles
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Fiúk: Benedek József Bencze Ferenc Csanádi József Dervalics Ferenc 5 Flumbort József elégs. elégs. jó elégs. jó Gudlin Sándor Haszon László Herczeg Lajos Husz József 10 Knausz József Kovács István jó jeles elégs. elégt. jó elégs.
59
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Marton József jó Gudlin Júlia elégs.
Máté János elégt. jó Gudlin Mária kitűnő
Mátés Boldizsár Horváth Júlia elégt. jó
15 Mujzer József elégs. Kiss Ida
Neymayer György elégs. 10 Kiss Mária elégs.
Paizs Ferenc jó jó Knausz Júlia kitűnő
Salamon László Krisztián Júlia jó
Sárdi József elégs. elégs. Mátés Rozália jó
20 Steinitz Gyula Mátés Teréz jeles
Szmodics Ferenc jeles 15 Molnár Anna elégs.
Tislér Károly jeles jó Németh Anna kitűnő
Vajda Ferenc Pongrácz Teréz elégs.
Vajda Károly kitűnő Rozsonics Ilona elégt.
Leányok: Szmodics Mária jó
20 Szollár Júlia elégt.
Borbély Mária elégt. Timár Erzsébet elégs.
Busa Anna jó Török Katalin kitűnő
Farkas Erzsébet jó Vajda Apollónia elégs.
Gödinek Teréz elégs. Vajda Mária , elégs.
5 Gozdán Rozália elégs. 25 Vass Teréz jeles
Felmentve: Godina Erzsébet. Az osztály létszáma: 49.
Templom-téri VI. fiúosztály.
Osztálytanító: Szépudvary László.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Andri Ferenc Baj Károly Baj László Bali György 5 Dávid József Dávidovics László Dolmányos" László Farkas Ferenc Fülöp Ferenc 10 Góber József Gyergyák Ferenc Horváth Ferenc Horváth József Horváth László 15 Jámbor László Knausz József
elégs. jó jó
kitűnő elégs. jó
jeles jeles kitűnő jó
elégs. jó
elégs. elégs. kitűnő jó
Kocsis Antal Kovács Antal Kovács József 20 Kovács Lajos Krisztián Ferenc Magyar Ferenc Miilei László Plánder József 25 Polai Ferenc Skernyák János Skernyák József Sneff Ferenc Sneff György 30 Szerdahelyi László Szerecz László Véber László
Nem osztályozható: Varga István. Az osztály létszáma: 33.
60
Kisrác-utcai VI. leányosztály.
Osztálytanítónő: Haba Rózsi.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Baa Gizella jeles Kiss Tóth Mária elégs.
Bécsi Rozália kitűnő Krisztián Rozália jeles
Bolf Júlia kitűnő Munkácsi Júlia elégs.
Dani Anna jó 20 id. Nagy Anna kitűnő
5 Dávidovics Anna jeles iíj. Nagy Anna jeles
Faics Anna jeles Novath Irma jó
Farkas Mária jeles Plánder Magda elégs.
Gyergyák Anna kitűnő Plánder Mária jeles
Horváth Mária jeles jó 25 Polai Mária jeles
10 Horváth Katalin Rácz Anna kitűnő
Herjávecz Mária jó id. Sneff Katalin kitűnő
Kálmán Ilona jeles ifj. Sneff Katalin jeles
Kálovics Mária jeles Szilajka Erzsébet jeles
Kunics Anna jeles 30 Varga Erzsébet kitűnő
15 Kunics Mária jó Zigler Mária kitűnő
Kiss Mária jó
Felmentve: Kálovics Katalin.
Betegsége miatt nem osztályozható: Peti Júlia.
Az osztály létszáma: 33.
Nagyrác-utcai VI. vegyesosztály.
Osztálytanító: Zsigmond József.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Fiúk:
Bagonyai László Benczik József Dávidovics Ferenc Gödinek Lajos 5 Gödinek Péter Milei László Neumayer József Neumayer László Poszovecz László 10 Vajda Ferenc
Leányok:
Baj Mária Baticza Mária Büki Erzsébet Dolmányos Rozália
kitűnő
jeles

kitűnő jó
kitűnő elégs. jó
elégs. elégs.
jeles kitűnő jeles jó
Elköltözött: Andri László.
Mulasztás miatt nem osztályozható: Magasházi István. Az osztály létszáma: 31.
5 Farkas Erzsébet Farkas Gizella Flumbort Erzsébet Godina Júlia Godina Mária 10 Gudlin Anna Gudlin Erzsébet Kálovics Mária Krisztián Mária Mihálecz Erzsébet 15 Nagy Mária Pecsics Mária Szmodics Ilona Szmodics Júlia Vajda Katalin 20 Vajda Teréz
61
Továbbképző I. fiúosztály.
Tanították: Böczy Antal és Juhász István.
A tanuló neve
Általános osztályzata
A tanuló neve
Baj Ferenc Baj József Balogh László Bartal Károly 5 Bencze László Bécsi László Bogdán György Bunczom József Bunczom Vendel 10 Dani György
id. Dolmányos József ifj. Dolmányos József Gödér Károly Györe Ferenc 15 Hegedűs László Horváth György Imrei György Jakopánecz József Jugovics Lajos
jeles jeles jó
elégs. jó jó
jeles jó jó
elégs. jó
elégs. elégs. jeles jeles elégs. elégs. jó
jeles
20 Kiss József Kovács János Krisztián József Kulcsár György Lovró István 25 Major József Martinecz József Milei György Munkácsi Ferenc Peti György 30 Polánecz Boldizsár Sásvári Ferenc Szmodics Károly Szokol József Tiszai József 35 Tóth Antal Varga József Vugrincsics György Zsiga János
Elköltözött: Andri László.
Nem osztályozhatók: Anek Károly, Baj Sándor, Mihalecz György, Nagy József, Szever Lajos. Az osztály létszáma: 44.
Továbbképző II. fiúosztály.
Tanították: Grastyán István és Szénás Ferenc.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Anek József jeles Mujzer József jó
Dervalics László jeles 15 Pahocsa József jeles jó jó
Domonkos József jó Plánder Ferenc
Gödinek László kitűnő Plánder György
5 Horváth Boldizsár jeles Plánder Vendel elégs.
Horváth Ferenc jeles Simon József kitűnő
ifj. Horváth József jeles jó 20 Tóth István jó
id. Horváth József ifj. Vajda György jó
Kálovics György jó id. Vajda György elégs.
10 Kálovics László jó jó Vajda József elégs. jó
Kocsis Ferenc Varga József
Major Ferenc elégs. 25 Végh Tivadar jeles
Milei József jó Venczel István kitűnő
Mulasztás miatt nem osztályozható: Bogár Ferenc, Balogh Sándor. Az osztály létszáma: 28.
62
Továbbképző III. fiúosztály.
Tanították: Grastyán István és Szénás Ferenc.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Baj József Dolmányos Antal Godina József Horváth József 5 Horváth György Horváth László Kiss László jó kitűnő elégs. jó jó jó jó Kocsis József Nejmajer János 10 Németh László Szokol Boldizsár ifj. Vajda Antal . id. Vajda Antal Varga László jó jó jó jeles jeles jeles jó
Mulasztás miatt nem osztályozható: Bagonyai György. Az osztály létszáma: 15.
Továbbképző I. leányosztály.
Tanították: Faludiné Meszarits Anna és Feix Margit.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Anek Júlia jó 20 Mátés Katalin elégs. jó
Bartal Mária jeles Nagy Anna
Dávidovics Anna elégs. Orsós Ilona elégs.
Erdélyi Mária kitűnő Plánder Katalin jó
5 Farkas Júlia jó ifj. Polai Mária jó
Godina Erzsébet jó 25 id. Polai Mária elégs.
Gudlin Katalin jeles Salamon Erzsébet kitűnő
Herboly Krisztina jeles Sneff Erzsébet kitűnő
Hokman Katalin jeles Soós Teréz jeles
10 Horváth Erzsébet jeles Szmodics Anna elégs. jó
Horváth Katalin jó jó 30 ifj. Szokol Júlia
Jakabfi Anna id. Szokol Júlia elégs. jó
Kálovics Erzsébet jó Tislér Katalin
Kellermann Mária elégs. ifj. Tislér Mária jeles
15 Kók Júlia elégs. jó id. Tislér Mária kitűnő
Kunics Katalin 35 Tislér Rozália jó jó
Kuzma Teréz jeles Tiszai Erzsébet
Lajki Erzsébet elégs. Török Anna jeles
Liplin Katalin elégs. Varga Anna jeles
Elköltözött: Gödinek Erzsébet.
Nem osztályozhatók: Balog Anna, Godina Mária, Kálovics Katalin, Na^y Rozália.
Az osztály létszáma: 43.
63
Továbbképző II. leányosztály.
Tanították: Bittner Gizella és Kissné Körmendi) Karolin.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Anek Anna elégs. Mihálecz Katalin elégs.
Bencze Katalin jó jó Mikó Rozália kitűnő
Berke Anna Muczer Anna jó
Biliege Erzsébet elégs. 20 Nagy Mária jó
5 Dara Anna jó Niklesz Mária jó
Hajdú Erzsébet jeles Rozsonics Teréz elégs.
Hajdú Katalin elégs. Sganecz Teréz jeles
Horváth Rozália jó Sneff Júlia jeles
Horvátics Mária elégs. 25 Spingár Margit jeles
10 Imrei Anna kitűnő Szerdahelyi Júlia jó.;
Imrei Erzsébet elégs. Szokol Katalin jó
Imrei Júlia kitűnő Szokol Mária jó
Kálovics Rozália elégs. Szollár Katalin jó
Kelemen Etel jeles 30 Tiszai Apollónia elégs.
15 Kelemen Mária jeles Véber Anna kitűnő
Marton Katalin elégs.
Nem osztályozhatók: Anlauf Mária, Gödinek Katalin, Tislerics Rozália.
Elköltözött: Horváth Magda. Az osztály létszáma: 35.
Továbbképző III. leányosztály.
Tanították: Bertin Gizella és Bőczy Antal.
A tanuló neve Általános osztályzata A tanuló neve Általános osztályzata
Auer Mária jó Muchart Erzsi kitűnő
Baa Mária jó Nagy Erzsi kitűnő
Baj Teréz jeles Neimayer Anna jó
Bolf Erzsi jó 20 Ötvös Erzsi kitűnő
5 Dávidovics Mária jeles Poszovecz Júlia jeles
Flumbort Katica jeles Poszovecz Katica jó
Fuksics Katica jeles jó Szmodics Anna jeles
Gozdán Júlia Szmodics Júlia jeles jó
Hegedűs Júlia jeles 25 Timár Júlia
10 Horváth Júlia jó jó Tislér Júlia jeles
Istéí Mária Tislér Katica kitűnő
Jakopánecz Júlia jeles Tiszai Anna kitűnő
Kálovics Mária jeles Tiszai Júlia jeles
Kiss Erzsi jeles 30 Török Katalin jeles
15 Kiss Róza jeles Vajda Katalin kitűnő
Mátés Erzsi jeles Varga Erzsi jeles
Elköltözött: Farkas Róza.
Az osztály létszáma: 33.