Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.81 MB
2018-08-02 11:07:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
188
935
Rövid leírás | Teljes leírás (47.04 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1921-1922. iskolai évről
XXX. évfolyam.
Szerkesztette:
Szakonyi Géza
igazgató
1922.
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.
Amen.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1921—22. ISKOLAI ÉVRÓL
XXX. ÉVFOLYAM
m í
SZERKESZTETTE:
SZAKONYI GÉZA
IQflZGRTÓ
1922.
ZRLfll ÉS GYARMATI NAGYKANIZSA


J
■ <n
2
I. Igazgatói jelentés.
Az 1921—22. iskolaévvel intézetünk fennállásának 30. évét töltötte be.
A tantestület alakuló gyűlése aug. 24-én volt. Javitó vizsgálatok aug. 25-én és 26-án tartattak meg. Javitó vizsgát tett 40 tanuló, kik közül 32 javított, 8 osztályismétlésre utasíttatott. Három magántanuló is tett javítóvizsgát, kik közül osztályismétlésre utasíttatott egy. Tantervkülönbözeti vizsgát aug. 25-én Néma Ida el. isk. V. osztályát végzett tanuló tett s ennek alapján a II. osztályba felvétetett.
Beiratások aug. 27, 29, 30 és 31-én voltak. Beiratkozott ,395 tanuló. Szept. 1-én Veni Sancte után a tanulók a tornateremben gyűltek össze, hol az- igazgató jó magaviseletre, szorgalomra és kitartásra buzdította őke,t, majd az iskola rendtartási és fegyelmi szabályait magyarázta meg. Ezután a tanulók osztályaikba vonultak, hol az osztátyfőnökök kihirdették az órarendet, ellátták a tanulókat a szükséges utasításokkal. Rendes tanítás szept. 2-án kezdődött és az előirt szünnapok kivételével megszakítás nélkül folyt junius 23-ig.
A kir. tanfelügyelőség 89 tanulót egész tandíjmentességben részesített, kik közül 34 tanuló a II. félévben meg nem felelő tanulmányi eredmény miatt, a 139.000/1915. VI. a. számú vkminiszteri rendelet alapján a II. félévi tandijmentességi kedvezményt \' elvesztette.
Egyes tantárgyak tanulása alól felmentésben részesült 31 tanuló és pedig rajzból 5, kézimunkából 1, torna alól 4, rajz és kézimunka alól 17, rajz, kézimunka és torna alól 4 tanuló. Jelen alkalommal is saját érdekükben arra kérem a tisztelt szülőket, hogy csak az esetben kérjék a felmentést, ha arra okvetlen szükség van. Az emiitett kézügyességekre mindenkor nagy szükségünk van, ha ezeket az iskolában nem tanítanák, külön órákon kellene tanulnunk. Mivel a felmentést kérők száma feltűnően nagy, jövőben a folyamodókat a kir. tanfelügyelőség a vármegyei t főorvossal fogja felülvizsgáltatni és az engedélyt csak az ő javaslata alapján adja meg.
A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1922. évi márc. 10-én 29671/1922. VIII. sz. a. kelt rendelettel Mógerné Küzdy Ilona tanárt, aki 1920. évi aug. 28. óta működött iskolánknál, saját kérelmére a Cinkotán elhelyezett pozsonyi áll. tanítónőképző intézethez osztotta be további szolgálattételre. A nevezett 1922. évi márc. 25-én távozott körünkből.
Deákné Viola Mária tanárnő a kir. tanfelügyelőség 1921. évi okt. 6-án 4262/1921. sz. a. kelt rendelete alapján okt. 21-től dec. 4-ig betegsége miatt szabadságon volt. Dec. 5-től január 8-ig a helybeli áll. polg. fiúiskolánál tanított, január 9-ike óta ismét intézetünknél működik.
Hankóczy Irén tanárnő betegsége miatt a nm. vkminiszter ur engedélye alapján a tanév kezdetétől ápr. 5-ig szabadságon volt.
Vajdáné Vágner Ilona tanárnő a nm. vkminiszter ur 7461/1922. számú rendelete alapján 1921. dec. 15-től 1922. ápr. 15-ig gyógykezeltetése végett szabadságon volt.
, Dr. Kissné Schwarzleitner Kornélia a jelen tanévben 1922. febr. 22-től május 31-ig működött, az iskolai év többi részében betegsége miatt nem tanított
Az 1922. év gyásszal köszöntött intézetünkre. 1922. évi január 6-án 36 éves korában elhunyt Kil...