Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.24 MB
2018-08-02 12:46:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
236
973
Rövid leírás | Teljes leírás (48.17 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1924-1925. iskolai évről
XXXIII. évfolyam.
Szerkesztette:
Szakonyi Géza
igazgató

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI NI. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1924-25. ISKOLAI ÉVRŐL
XXXIII. ÉVFOLYAM
S1IIIKIHTITTI I
SZAKONYI GÉZA
lOAZOATÓ
Tartalomjegyzék.
I. Az 1924—25. iskolaév története ... 1
II. A tanárok névsora és munkarendje ... 6
III. A tanulók névsora........7
IV. Statisztikai kimutatás........12
V. Az 1925—26. tanévben használandó tan-
könyvek jegyzéke........13
VI. Tájékoztató az 1925—26. iskolai évre . . 14
MYJ8J «Ev^o
I. Az 1924-25. év története.
Az 1924—25. iskolaévvel intézetünk fennállásának 33. évét töltötte be.
A nmélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1924. évi junius 2-án kelt 106.000/1923. VI. sz. rendeletével kiadott „Rendtartási szabályzat" alapján a beiratásokat junius 30-tól julius 5-ig végeztük; a pót-beiratások szept. 1. és 2. napján történtek.
Beiratkozott a tanév elején 486 tanuló, a tanév folyamán 5, ösz-szesen 491 tanuló.
A testület alakuló értekezlete aug. 26-án volt. A rendes tanulók javitóvizsgálatát aug. 27-én és 28-án tartottuk. Javitóvizsgálatot tett 64 rendes tanuló, kik közül 24 osztályismétlésre utasíttatott. Aug. 29-én javitóvizsgálatot tett 2 magántanuló, kik közül 1 osztályismétlésre utasíttatott. Különbözeti vizsgát tett aug. 29-én 1 tanuló, ennek alapján a II. osztályba felvétetett. Az iskolaév ünnepélyes megnyitása szept 3-án történt, a rendes tanitás szept. 4-én vette kezdetét.
Az iskola elhelyezése. A f. tanévben is éreztük a legszükségesebb helyiségek hiányát. E bajon a nagyszünidőben és a tanév kezdetén megindult és nagy buzgalommal folyt tervezgetések sem segíthettek. Rajz-és kézimunkaterem hiányát állandóan éreztük. Tantestületi szoba, igazgatói iroda, tornaterem a fiúiskolával közös. Tanszerfelszerelésünk hiányos, a meglevők a fiúiskola szertárában vannak; helyiség hiánya miatt ujak beszerzését nem is kérhetjük. így legnagyobbrészt a fiúiskola tanszereit kell használnunk.
Tantestület. A nm. vallás- és közöktatásügyi miniszter ur 62.966/1924. ü. o. számú rendelettel Szakonyi Gézáné Kintner Róza tanárt a tényleges szolgálat alol felmentette és nyugdijba helyezte. A nevezett 27 évig működött a tanári pályán. Ez alkalommal is volt tanítványai és kartársai nevében ama hő óhajunkat fejezem ki, hogy a jól megérdemelt nyugalmat zavartalanul élvezze.
Laitin Dánielné Hajas Eszter r. tanárt a nm. vkminiszter ur 1924. évi aug. 25-én. kelt 58.968/1924. VI. ü. o. számú rendelettel iskolánkhoz helyezte, a nevezett ezen állását szept. 11-én elfoglalta.
Tanulmányi ügyek. A tanártestület az elmúlt iskolaévben is teljes odaadással, ügybuzgósággal és lelkesedéssel végezte munkáját. Sza-bályrendeletileg előirt értekezleteket a tantestület rendesen megtartotta. Ezeken a folyó ügyek elintézésén kivül foglalkoztunk a tanulók magaviseletével. előmenetelével, az iskola belső életét érdeklő ügyekkel, a fegyelmezés, nevelés, tanitás kérdéseivel és e megbeszélések alapján egyöntetű eljárásra törekedtünk minden tekintetben.
A tantárgyfelosztás lehetőleg a tanerők szakképesítése szerint történt. Sajnos a kézimunka, torna, ének tanítására nincsenek szakerői intézetünknek, igy ezen órákat is a tantestület elméleti tárgyakra képesi-tett tagjai kénytelenek ellátni.
Nagy gondot fordítottunk az erkölcsi és vallásos nevelésre. A tantestület mindenkor hathatósan támogatta a hitoktatókat. Tanítás előtti és utáni imánkat a magyar Hiszekeggyel végeztük. Növendékeink vasár-és ünnepnapokon felügyelet mellett vettek részt felekezeteik istentiszteletein és vallási gyakorlatain. A róm. kath. tanulók szentmisék előtt...