Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.59 MB
2018-08-02 13:37:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
191
1133
Rövid leírás | Teljes leírás (91.46 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1926-1927. iskolai évről
XXXV. évfolyam.
Közli:
Németh Mihály
igazgató
Nagykanizsa, 1927.
Zrínyi Nyomda Részvénytársaság

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

fc_ \\2JL.Q
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1926—27. ISKOLAI ÉVRŐL
nem ország, menyország.
Csonka Magyarország — Egész Magyarország —
XXXV. ÉVFOLYAM
KÖZLI:
NÉMETH MIHÁLY
. IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1927. ZRÍNYI NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Csonka Magyarország — Egész Magyarország —
nem ország, menyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1926-27. ISKOLAI ÉVRŐL
XXXV. ÉVFOLYAM
KÖZLI :
NÉMETH MIHÁLY
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1927. ZRÍNYI NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

REV 98
ÄS V 2010
I. Hittel vagy hit nélkül?
A kérdés korántsem elméleti jelentőségű. Mindenekelőtt benne van a szociáldemokrácia óriási tömegeket mozgató programmjában és gyakorlatában. Az az emberanyag pedig, melyeket mi esztendőnkint útra bocsátunk, a társadalmi, helyesebben gazdasági problémák forrongásának első megérzője, alanya és áldozata szokott lenni. Benne van általában a materialista világfelfogás programmjában és soha sem nyugvó törekvéseiben. Ennek kivirágo-zásaképen Franciaország a történelem folyamán kétszer emelte kormányzati programmjává a vallás ignorálását, nem is szólva Olaszország szeparaciós törvényéről, ujabban pedig Mexikó nem is burkolt vallásüldözéséről. Az u. n. liquidáció érdekes gyömölcsöket termett a vallástól mentesitett államokban. Hogy Franciaországnál maradjunk, — mig Franciaországnak 1904-ben alig volt katonaszökevénye — nem sokkal a liquidáció után, 1907-ben 14000-re szökött a katonaszökevények száma. Ugyanilyen arányban nőttek a kriminalitások. Ezzel kapcsolatban a 40 milliós ország népszaporulata az 1904-i 57.000 főről 1907-ben 27.000 főre esett, szemben a 4 milliós Svájc 46.000 főnyi szaporulatával.
Ennek az erkölcsi és fizikai elváltozásnak a Republique Française több okát adja, valamennyi között pedig legfontosabbikul a vallásoktatás teljes kiküszöbölését az iskolából. Kétségtelen, hogy a francia nép organikus életéből a vallásos nevelés elejtésével valami fejlesztő tényező esett ki ; ugyanezt mondhatjuk a háború előtti Olaszország nemzeti életének csodálatos pangásáról, iniciativa nélküli tespedéséről. Arra kell tehát gondolnom, hogy a huszadik század minden uj kinyilatkoztatása, uj egetkeresése dacára az életerők egyensúlya azon a régi könyvön : a biblián nyugszik.
Igen ám, de ugyanekkor előmbe áll a természet-tudományos kutatásnak s a modern filozófiának Mefisztója s azt mondja : dobjátok sutba azt az öreg könyvet, hiszen mesét mond nektek. Hatnapos teremtésről beszél, holott a világfejlődés millió évek végtelenségébe tágult. Beszél a napról, mely megállott Qabaon felett, holott a nap s a föld s a csillagvilágok a fizikának örök törvényein nyargalnak szünetlenül s jaj volna az életnek, ha egy pillanatra megállás volna. Erkölcsi kódexet ad s ezzel megköti az egyéniséget s a templomok kövére térdelő rabszolgát csinál a korlátlan aspirációkra törő szellemből.
így beszélnek a filozófiának s a természettudományoknak felszínes eredményei s az átlagember az évezredes lelki tradícióknak s e felszines eredményeknek malomkövei közé kerül s vagy hite morzsolódik fel, vagy a tudást fogja átokként kerülni, hogy megőrizhesse lelke naiv kincseit. Mindkét esetben megbomlik a társadalmi tökéletesedés harmonikus utja s végeredményében a nemzet élete visszavettetik.
Szükség van-e hát még a vallásra, vagy pedig az emberi kulturának ez a századokon át egyedüli hordozója elveszítette régi fényét és hitelét s lassankint rátérhetünk az...