Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.79 MB
2018-08-03 13:28:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
194
899
Rövid leírás | Teljes leírás (101.41 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
1934-1935. tanévi
értesítője
az iskola XLIII. évéről.
Szerkesztette:
Polónyi György
igazgató.
Gutenberg és Délzalai Nyomda Nagykanizsa
64653

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
1934-1935. TANÉVI
ESÍTŐJE

AZ ISKOLA XLIII. ÉVÉRŐL.
SZERKESZTETTE:
ROLÓNYl GYÖRGY
IGAZGATÓ.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA
Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
1934-1935. TANÉVI
ÉRTESÍTŐJE
..............................................................
AZ ISKOLA XLIII. ÉVÉRötí.
«r\'
SZERKESZTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA
64653
REV 98
REV 2010
Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.
Amen!
I. Az iskolai év története.
A lefolyt tanév fontosabb eseményeit az alábbiakban foglaljuk össze :
Az alakuló értekezletet szeptember hó 3-án tartottuk meg.
Javitó- és tan tervkülönbözeti vizsgálatok. A javitóviizsgálatok szeptember 4-én zajlottak le. Sikerrel végzett 20 tanuló, osztályismétlésre ¡utasíttatott 3 tanuló. Tantervkülönbözeti vizsgálatot szeptember 5-én tartottunk. Megjelent 3 tanuló. A vizsgálat sikeres letétele alapján két tanulót az elemi iskola VI. osztályából, egy tanulót pedig a leányliceum I. osztályából iskolánk II. osztályába vettünk fel. \\
Beiratások. A beiratásokat junius 25. és 26-án, a pótbeiratásokat szeptember 10-én tartattuk meg. A tanév végéig beiratkozott rendes tanulók száma 335, a magántanulóké 2.
A tanév megnyitása. A tanév Ünnepélyes megnyitása szeptember 11-én folyt le. Istentisztelet után a nemzeti zászló tiszteletére buzdítottuk növendékeinket és az osztályfőnökök ismertették a& iskola rendtartási szabályait. A rendes tanitás szeptember 12-én kezdődött s zavartalanul folyt a tanév végéig.
Tandíjmentességben részesült az I. félévben 32, a II. félévben 18 tanuló. A tandijkedvezményeket az I. félévben 5, a II. félévben 4 fokozat szerint osztottuk ki.
Felmentések. Az igazgató tisztiorvosi bizonyítvány alapján a rajz finomabb kivitele alól 12, a kézimunka tanulása alól 8 és a testgyakbrlás alól 17 tanulót mentett fel. j
A tanári testület személyi változásai. Kir. Főigazgató ur 41712-1934. sz. rendeletével Kenediné Raffaclli Anna rendes tanárnjak szsptefm-ber 1-töl kezdödöleg 6 heti szabadságot, 410.609—1934 sz. rendeletével pedig Hajas Eszter rendes tanárnak szeptember 1-töl december l-ig terjejdő szabadságot engedélyezett. A szabadságolt beteg tanárok óráit a tantestület látta el.
A nm. V. K. miniszter ur november hó 7-é:n 48,819—934. sz. V. 2. a., rendeletével Hajas Eszter rendes tanárt a testvér fiúiskolához osztotta be.
Az iskola tanulmányi ügyei, a) A nevelés és tanitás irányelveinek és gyakorlati kérdéseinek megbeszélésére a lefolyt tanévben 1 alakulói, 10 rendes, 2 dijmegállapitó, 1 rendkívüli és 1 évzáró, összesen 15 értekezletet tartottunk.
A rendes havi értekezleteken közölte az igazgató a felsőbb hatóságok rendeleteit, beszámolt az egyes tanórákon tett látogatásairól; az osztályfőnökök jelentést tettek az osztályok magaviseletéről, szorgalmáról, a környezettanulmányok eredményéről ; a szaktanárok a tanmenetszerü mun\' kásságról és kölcsönös hospitálátoik tanulságairól. Minden egyes értekezlet keretében megbeszéltük továbbá a munkaiskola, a cselekedtető oktatás elvének egy-iegy gyakorl...