Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.99 MB
2018-08-03 13:56:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
230
975
Rövid leírás | Teljes leírás (100.56 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
1935-1936. tanévi
értesítője
az iskola XLIV. évéről.
Szerkesztette:
Polónyi György
igazgató.
Nagykanizsa, 1936.
Gutenberg és Délzalai Nyomda
68359

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország.
Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
1935—36. TANÉVI
rr
AZ ISKOLA XLIV. ÉVÉRŐL.
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1930.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA
68359


Csonka Magyarország — nem ország.
Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KI R. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
1935—36. TANÉVI
ÉRTESÍTŐJE
AZ ISKOLA XLIV. ÉVÉRŐL.
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1936. GUTENBERG ÉS DÉLZALA! NYOMDA
68359
Városunk jelképes irredenta szobra.

342 V 2010
!. Az iskolai év története.
A lezajlott tanév fonlosabb eseményei az alábbiakban foglalhatók össze :
Az alakuló értekezletet szept. 4 én tartottuk
Javitó- és tantervkülönbözeti vizsgálatok. Javitóvizsgálatokát szeptember 6án tartottuk. Sikerrel vizsgázott 24 tanuló, osztályismétlésre utasítottunk 3 tainulót. Tan tervkülönbözeti vizsgálat két izben volti Szept. 5-én, a vizsgálat sikeres letétele álapján, négy tanulót az eiiemí Isk. VI. osztályából, két tanulót pedig a tovbbképző I. osztályából iskolánk II. osztályába vettünk fel. A szept 17-én tartott tenfiervkülönböze\'j vizsgálat alkalmával egy tanuló az el. isk. VI. osztályából iskolánk II. osztályába való beiratkozásra nyert engedélyt. i
Beiratások. A beiratásokal junius 18. és 19-én, a pótbevallásokat szeptember 7-én tartottuk meg. A táti \'-v végéig beiratkozott 342 rendesj tanuló, a magántanulók száma 2. ; \':... „
A tanév megnyitása. A tanévei szept. 9\'én nyitottuk mfig. ünn\'R<-pélyes keretek között. Istentisztelet után tanulóink kivonultak az országf zászlóhoz s a helybeli leány- és fiu középiskolákkal és a feiSőkerestekde.:lm(i iskolával együttesen tartott lélekemelő ünnepség keretében rótta le kegyeletes tiszteletét a haza szent földjének egységét jelképező\' nemzlpti zászló előtt. Az iskolába visszatérve, a tanulók osztályaikba vonultak, ahol az; oszt tályfönökök az iskola rendtartási szabályait ismertették. A rendes tanítás szept. 9-én kezdődött és zavartalanul folyt a tar év végéig.
Tandíjmentességben részesült az I. félévben 26 "tanuló, J.V. fokozatú kedvezmiényt kí>(p|oit\'t 10, III. fokozatút 30, II. fokozatút 30\', végül I. fokozatút 90 tanuló. A II. félévben teljes dijmenes volt 23 tanuló, IV. dijr fokozatos 4, III. fokozatos 17, a II. dijiiakozat szerint fizetett 24. végül az I. dijfok-ozat szerint 92 tanuló. A többi tanuló teljesfizető volt.
Felmentések. Hatósági rrvosi bizonyítvány alapján az igazgaló a rajz finomabb kivitele alól 12, a kézimunka tanulása alól 11, a testgyaf\' korlás alól 20 tanulót mentett fel,
A tanári testület személyi változásai. A tanév elején érzékeny veszteség érte intézetünket: Bakos Gáspár ferences atya, r. k. hitj-tanárt felsőbb egyházi ha|tósága Pápára helyezte át. A távozóban tanulőc ifjuságu|nk jóságos, mjelegszivü nevelőt, atyai jóbarLátot. a tanártestület pedig megértő, tapintatos, a testületi életbe mindenkor .harmonikusan belesimuló kartársat veszijtett. Utódja, P. Csontos Márton hittanár, a lelkes,, hi vatott, képzett pedagógus kezével vette át r. k. növendékeink lelki gondozását.
Bucsut mondott intézetünknek a tanév elején Ardai Simon ny. tanitió, izraelita növendékeinknek hsoszu éveken áí buzgó hitoktatója, kedves »Simfoii bácsija»« vejLamijht d...