Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.84 MB
2018-08-09 09:47:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
309
1177
Rövid leírás | Teljes leírás (123.49 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1938-39. iskolai évről, az iskola fennállásának 47. évében.
Közzétette:
Polónyi György
a Polg. Leányiskola igazgatója.
Nagykanizsa, 1939.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
wm
AZ 1938—39. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 47. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY
A POLG. LEANYISK. IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1939.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.
9 T- r^t^\'r^r^\'j^í Hi^T^t^ r^^t.-^1 r^í r^- ¿csap e
OfSfiS:
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZR I NY! ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1938—39. ISKOLAI ÉVRŐL,
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 47. ÉVÉBEN,
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY
A POLG. LEÁNYISK. IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1939.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.

(JREy__98~|
REV 2010
Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország
feltámadásában.
Ámen!
32i 1911
Felelős kiadó: Polónyi György igazgató.
Közgazdasági rt. Nagykanizsa nyomdíja. A nyomdáért felel: Zalai Károly.
I. Iskolánk múltja.
Iskolánk 1892. jan. 4.-én nyílt meg mint államilag segélyezett községi polgári leányiskola, 3 osztállyal, 129 tanulóval. Az 1892/93. tanév szeptemberében már mint teljes 4 osztályú iskola indult meg 186 növendékkel. Első otthonunk ideiglenesen a polgári fiúiskola mellett lévő régi szárnyépületben volt. Ennek helyén emelt mai épületébe 1897. nov. 3.-án vonult iskolánk, mely a testvér fiúiskolával közös igazgatás alatt állott, s épületébe a város elemi iskolai osztályokat is telepített. Az 1901/902. tanévtől kezdődőleg a nm. Vkm. az iskolát államivá nyilvánította, a dologi szükségletek ellátámit Nagykanizsa városa vállalta magára s az épületet és felszerelést örök használati joggal átadta az áll. polg. fiú- és leányiskolának.
Az új leánynevelő intézet egyre emelkedett népszerűségben s az 1898/99. tanévben már megkezdődött az osztályok párhuzamosítása. A nm. Vkm. 1920. évi 76.260. sz. rendeletével a fiúiskolától elválasztotta és külön igazgatás alá helyezte a leányiskolát. Az 1929. évben kitelepítette az el. isk. osztályokat s azóta intézetünk elkülönült épületrészben, de a még így is igen szűk és mostoha elhelyezés nehézségeivel küzdve teljesíti nemzetnevelő, magasztos hivatását.
Iskolánk eddigi főigazgatói: A megszűnt budapesti polg. isk. tankerület kir. főigazgatói: 1930—33. Gyulai Ágost dr., 1933—35. Lei-denfrost Gyula dr. — Az új szombathelyi tankerület kir. főigazgatója: 1935— Liber Béla dr.
Iskolánk eddigi igazgatói: 1892—1909. dr. Bartha Gyula, 1909—1920. Valigurszky Antal, 1920—1926. Szakonyi Géza, 1926—1928. Németh Mihály, 1928— Polónyi György.
Iskolánknál eddig működött tanárok: 1892. Pflanczer Gábor főgimn. tanár, rajz-óraadó, 1892—1893. Zányi Janka, 1892—1897. Pongrácz Adolf, 1892—1899. Papp Mihály, 1892—1901. Sauermann Mihály, 1892—1908. Hajgató Sándor, 1892-1920. Pranger Karolin kézimunkasegédtanítónő, 1893—1901. Grieszbach Gabriella, 1897—1914. Farkas Vilma áll. el. isk. tanítónő, torna-óraadó, 1898—1907. Sauermann Júlia, 1899—1902. Lőrinczy Géza, 1900. Farkas Aranka, 1902—1904. Lukáts Erzsébet, 1907—1911. Szigethy Lidia, 1908-1912. Kovács Mária, 1909—1910. Bontz Renée gazd. szaktanítónő, ének-óraadó, 1909—1918. Földesné Valkovszky Olga, 1910. Mágot Györgyike, 1911—1918. Maximovits Júlia, 1913. Vass Erzsébet, 1915. Eberhardt Mária, 1918—20. Beyer Emília, 1919—20. Fischer Mária, 1919—22. Kiliánné Fekete Ilona, 1919—23. Hankóczy Irén, 1920—22. Mógerné Küzdy Ilona, 1920—28. Vajdáné Wagner Ilona, 1922—24. Bodor Erzsébet kézimunkát tanító művezetőnő, 1922—25. Bittner Gizella szolgálattételre berendelt áll. el. isk. tanítónő, 1923—29. Némethné Wrana Ilona oki. polg. isk. tanár, szolgálattételre berendelt áll. el. isk. tanítónő, 1924—34. Lajtinné Hajas Eszter, 1919—1937. Deákné Viola Mária.
II. Az 1938—39. iskolai év története.
A lefolyt tanév fontosabb eseményei röviden az alábbiakban foglalhatók össze :
Alakuló értekezletet aug". 30-án tartottunk, azon tervszerűen elosztottuk a nevelői és tanári teendőket s Isten segítségét kérve, megkezdtük az iskolai munkát.
Javító-, tantervkülönbözeti és felvételi vizsgálatok. A szepl. 1-én megtartóit javitóvizsgálaton 30 tanuló jeleni meg, valamennyi sikerrel vizsgázott.
Az aug. 31-én megtartott tantervkülönbözeti és felvételi vizsgálaton az el. isk. VI. osztálya alapján 1 tanulót vettünk fel iskolánk III. osztályába. Honosítási vizsgálatot lelt oklóber végén 1 tanuló s utána tantervkülönbözeti vizsgálatot, melynek alapján a gimnázium I. oszt.-ból iskolánk II. osztályába vettük fel.
Beiratásokat junius hó 20.—21-én tartottunk, szepl. 2.—3-án folytak le a pótbeiratások. A tanév végéig beiratkozott rendes tanulók száma 370, a magántanulóké 6.
A tanév megnyitása. A tanévet a szokott ünnepélyességgel szept. 4-én nyitottuk meg. Istentisztelet után az T. osztályos növendékek összegyülekeztek a rajzteremben, ahol az igazgató buzditó beszéd kíséretében ünnepélyesen (felavatta őkel az intézel egyensapkár jávai. Azután az iskola összes tanulói az Ereklyés Országzászlóhoz vonultak, ahol a testvér fiúiskolával és a városi felsőkereskedelmi iskolával közösen rendezett lélekemelő ünnepség keretében tisztelegtünk a i\'élárbócon lengő nemzeti zászló előtt. Az iskolába visszatérve tisztelegve vonultunk el intézetünk nemzeti lobogója előtt, majd osztályaikba vonultak a tanulók, ahol osztályfőnökeik ismertették az iskola rendtartási szabályait. A rendes tanitás szepl. 5-én kezdődött.
Tandíjmentességben részesült az érvényben lévő rendeletek alapjána z I. félévben 23 tanuló, IV. fokozatú díjkedvezményt kapoll 10 tanuló, III. fokút 13, Il.t\'okut 30 és I. fokút 55 tanuló. — A második félévben teljes dijmentes maradt 23, IV. fokozatú kedvezményt kapott 6, III. fokút 37, II. fokul 25 és I. fokút 50 tanuló. A többi növendék teljes fizető volt.
Felmentések. Tiszti orvosi bizonyítvány alapján az igazgató a rajz finomabb kivitele alól 11, a kézimunka tanulása alól 12 és a testgyakorlás alól 30 tanulót mentett l\'el.
A tanári testület személyi változásai. V. K. Miniszter ur 51.238/1938. V. 2. ü. o. sz. rendeletével Némethy Katalin tanárt ó. h.
5
tanárul alkalmazta iskolánknál s benne sokoldalú, munkás, megértő kartársat kapott a tanártestület.
Az I. félév végén megvált intézetünktől dr. László István oki. rabbi, izr. hitoktató, ügybuzgó munkatársunk s helyét dr. Winkler Ernőné oki. hittanár töltötte be nagy hozzáértéssel és ügybuzgalommal.
Igazgatói engedéllyel tiszti orvosi bizonyítvány alapján a következő tanárok voltak betegszabadságon :
Blázy Mária aug. 31-től dec. 31-ig. Takách Olga okt. 5-től nov. 1-éig és febr. 7-től márc. 8-ig. — Köcskyné Szalay Aranka szep. 26-tól okt. 11-éig. — Kenediné Raffaelli Anna okt. 27-től dec. 17-éig. Dr. Horváthné Kenedy Erzsébet máj. 15-étől a tanév végéig. — Családi okból volt szabadságon ig. engedéllyel Némethy Katalin márc. 4-től 13-áig.
Az iskola tanulmányi ügyei, a) Iskolánk tanulmányi ügyeinek, tani ló és nevelő munkánk időszerű kérdéseinek megbeszélésére alakuló és évzáró értekezletünkön kivül 7 rendes tanártestületi értekezletet tartottunk.
Az értekezletek állandó tárgysorozatát alkotta a felsőbb hatóságok rendeleteinek ismertetése és tudomásul vétele, az igazgató jelentései az iskola időszerű kérdéseiről, a tanórákon való látogatásainak tanulságairól és a tanulóknak egyes tantárgyak tanulása alól való felmentéseiről. Az osztályfőnökök \'jelentést teltek tanulóik magaviseletéről, szorgalmáról, mulasztásairól, a szaktanárok pedig a tanulmányi előhaladásról és az egymás óráin való hospitálások tapasztalatairól.
A rendes tárgysorozat melleit szeptemberi és februári értekezleteinken részletes módszeres megbeszéléseket tartottunk. Szeptemberben Takách Olga tanár a természetrajz tanításának módszeréről értekezett. A februári módszeres értekezleten Némethy Aranka tanár szólott a földrajztanítás időszerű feladatairól és ismertette a magyarlakta Felvidék visszacsatolásának tanításából leszűrt eredményekel. Mindkét előadást a szaktanárok élénk eszmecseréje követte.
A novemberi és az áprilisi értekezlet ken megejtette a tanártestület az I. félévi, illetve a 11. félévi ellenőrzést. A novemberi értekezleten történt meg a kirándulási tervezet megállapítása is. Ugyancsak a novemberi értekezleten tárgyalta a tanártestület az Írásbeli dolgozatok számának ujabb megállapításáról szóló kir. főigazgatói rendelet pedagógiai utasításait és beható eszmecsere után megállapította a magyar, német és számtan dolgozatok uj sorrendjét.
Januári és juniusi értekezleteinken megtartottuk az I., illetve II. félévi osztályozást.
Május 31-én tarlóit értekezletünkön beható megbeszélés tárgyává tettük a polgári iskolai tanulók elbírálásának ujabb szabályozása tárgyában kiadott miniszteri rendeletet, mely szerint tanulóink tanulmánvi eredménynek, erkölcsi magaviseletének és rendszeretetének elbírálására és osztályozására a gimnáziumi tanulókra nézve megállapított eljárási kell alkalmazni.
Rendes értekezleteinken felül 2 rendkívüli értekezletet is tartottunk szeptember és február hóban a tandijmegajánlások megejtésére.
b\\ A Hivatalos Tanterv és Utasítás s az azok alapján készült jóváhagyói I tanmenetek szolgáltatták a zsinórmértéket\'nevelő és oktató munkánkhoz. A szaktanárok önképzésének értékes eszközei voltak :
6
tartalmas tanári könyvtárunk és az intézetnek járó változatos tar talmu pedagógiai és tudományos szaklapok. Az egyes lanitási órák céltudatos sikeres felhasználásának biztos zálogai voltak a tervszerűen, gondosan összeállítói 1 vázlalok.
Oktató munkánk mindenkor tekintetbe vette a gyermek egyéniségét, lelki erőit összhangzatosan igyekezett fejleszteni. A cseleked-tető, munkáltató tanítás elveit érvényesítettük és a való élet éltelő levegőjével tettük munkánkat gyakorlativá és maradandó értékűvé.
Filmgépünk hűséges segítőeszköznek bizonyull a szemléletes, sokoldalú és tartós sikerű tanításban. Egy-egy földrajzi óra keretében a kővetkező filmeket látták tanulóink : Az Északnyugati Felvidék, Sóbányászat Marosujvárolt (I. oszlály) ; Itália (II. oszt.) ; Forróégövi erdő, Grönlandi képek (III. oszlály) ; történelem óra keretében : Athén és az Akropehiz. Róma és Forum Romanum, A Vezúv és Pompeji (III. osztály) ; természetrajz órán : A bíbic, A búbos vöcsök ; II. osztály) ; vegytan órán : A vas és az acél, Aranybányászat, Jégvilág (IV. osztály) ; kézimunka órán : Kalotaszegi népművészet (I.— IV. osztály).
A tanártestület szívesen ragadott meg minden alkalmat, hogy tovább képezze magát és kicserélje kartársaival a tanításra és nevelésre vonatkozó eszméit. Meghallgatta a zalamegyei elemi isk. tanítótestületek őszi és tavaszi pedagógiai szemináriumának előadásait és gyakorlati tanításait. Népes küldöttséggel képviseltette magát az (). P. I. T. E. kebelében megalakult Szombathelyi Tankerületi Kör Zalaegerszegen tartott közgyűlésén.
A csatlakozó iskolák tanáraival és tanítóival a tavalyi iskolaévben megindított kapcsolatokat tovább ápoltuk.
Csaknem az egész tanártestület résztvell márc. hó 21-én a zsi-nórirás előmozdítása céljából tartott oktatói átképző tanfolyamon, melyet a tankerületi kir. főigazgatóság rendezett Luttor Ignác c. igazgató, a reformirás oktatásügyének felügyelője közreműködésével.
c) A lefolyt tanév folyamán a személyi változásokkal kapcsolatban 2 jóváhagyott tantárgyfelosztással és 3 órarenddel dolgoztunk. Az I. sz. tantárgybeosztás szept. 5-től dec. l-ig volt érvényben. A betegszabadságáról visszatért Blázy Mária tanár szolgálatba lépésekor dec. 1-én lépett életbe a II. sz. tantárgyfelosztás és volt érvényben a tanév végéig. Az 1. sz. órarend szerint dolgoztunk oki. 10-éig, a 2. sz. szerint dec. l-ig s a 3. sz. szerint a tanév végéig.
A tanker. kir. főigazgató rendeletére oki. 27-től dec. hó 10-éig intézetünk helyiségeit Na délután folyamára átengedtük a testvér fiúiskolának., melynek katonai célokra kellett átadnia épületét. Hogy a tantermek szellőztetésére és takarítására kellő idő álljon rendelkezésre, ugyancsak kir. főigazgatói rendeletre 45 perces időtartammal tartottuk meg a lanitási órákat és a karének, önképzőkör, sportkör működése az átadás tartama alatt szünetelt.
■d) Rendkívüli lárgykénl\'a folyó tanévben német társalgást és gyorsírást tanítottunk.
.A német nyelvi társalgási tanfolyamon 22 I. osztályos és 2(5 II. osztályos tanuló vett részt. A tanfolyam célja az volt, hogy a tanulóknak a német nyelvben nagyobb gyakorlottságot nyújtson, amire a rendes tanítás folyamán az előirt tananyag terjedelme és a tanulók nagy létszáma miatt nem terjedhet ki. A fősuly a társalgási részre esett s ennek anyagát a tanfolyam vezető tanára, Rezgő Mária a
7
gyermekek közvetlen környezetéből vette. A tanulók nagy örömmel és érdeklődéssel vettek részt a társalgásban.
A gyorsirási tanfolyamot 2 csoportban heti 2 órában Köcsky Kálmán fiúiskolái tanár vezette. A tanítás anyaga az egységes magyar gyorsírás I. és II. része : a fogalmazási és irodai gyorsírás volt A tanulók a kevés óraszám ellenére is nagy érdeklődés mellett szép eredménnyel sajátították el az előirt elméleti és gyakorlati anyagot.
A rendkívüli tárgyakat tanuló növendékek osztályonkinti eloszlását és érdemjegyeit értesítőnk statisztikai része tartalmazza.
e) Vallás-erkölcsi szellemben neveltük a gondjainkra bizott tanulóifjúságot a hitoktatókkal\',való legteljesebb összhangban. Növendékeink buzgón és pontosan teljesítették előirt vallási kötelezettségeiket. A tanévet istentisztelettel kezdtük és zártuk, hazafias ünnepélyek alkalmával is istentiszteletre járultunk.
A r. k. tanulók diákmiséinek bensőségét hatásosan szolgálta saját egyházi énekkarunk, melynek hivatott vezetője Köcskyné Szalay Aranka tanár volt. A növendékek buzgón vettek részt a lelkigyakorlatokon, közös szentgyónásokon és áldozásokon. Áhítattal hallgatták meg XI. Pius pápa őszentségének, valamint egyházmegyénk rövid időközökben elhunyt kiváló megyéspüspökeinek, Rott Nándornak és Tóth Tihamérnak gyászmiséjét. Kivonultak dr. Haász István tábori püspök üVmepélyes fogadására és ápr. 23-án felvették a bérmálás szentségét.
,Az ág. h. ev. és ref. tanulók is buzgón teljesítették vallási kötelezettségeiket, megtartották a csendes napokat s a megkonfirmáltak Urvacsorához járultak. Az ág. h. ev. növendékek a Diákszövetségben, a ref. tanulók a Soli Deo Glória egyesületben mélyítették el valláserkölcsi és hazafias kedélyvilágukat.
Az izr. tanulók saját ifjúsági istentiszteleteiken vettek részt és Vallásos Körükben fejtettek ki dicséretes erkölcsnemesi tő munkát.
í) A hazafias érzés, a büszke nemzeti önludat, a meg nem alkuvó kötelességérzet és a nemzet szebb, boldogabb jövőjében való törhetetlen hit kimélyitésére bőségesen kihasználtunk minden alkalmat;\'melyet a lefolyt történelmi jelentőségű esztendő nyújtott. Megvilágítottuk tanulóink előtt\' a korszakalkotó eseményeket, melyek szétfeszítették a bennünket 20 esztendeje szorongató trianoni béklyót és megindították az oly rég óhaj lati magyar Revíziót. Megértettük velük, hogy a megnagyobbodott országban nagyobb kötelességek, fokozottabb épitő, alkotó munka vár ránk, hogy a visszatért részekl-kel teljesen összeforrjon trianoni hazánk" s hazatért testvéreinkkel karöltve dolgozzunk tovább a haza újjáépítésén, amelynek további folytatólagos visszaszerzéséhez alapos felkészültség, kötelességtudás és teremtő, alkoló munka szükséges.
Kis tanulóink a legnagyobb szeretettel igyekeztek magukhoz ölelni felszabadított testvéreiket és ujjongó lelkesedésük kísérte az északkeleti ősi földön diadalmasan előrehaladó hőseinket. Csillogó szemmel, boldogan hozták filléreiket, hogy tehetségükhöz mérten ők is előmozdíthassák a haza szent ügyét.
Hazafias célokat szolgáló adományaik a következők :
1. Szegény felvidéki testvéreink karácsonyi felsegítésére ... 30\'— P
2. Horthy Miklósné téli akciója kapcsán ruthén földön hősiesen
előnyomuló honvédeinknek ..................... 30 — „
3. Ugyancsak ruszinszkói hőseinknek 1 csomag meleg ruhanemű 20"— „
4. A felvidéki magyar házakra ...... ............... 16 — „
8
5. A Horthy Miklós Repülőalapra......... ... ... ... 4450 P
6. Mind a 9 osztály belépett rendes tagul a Repülő Ligába
á 1\'— P évi tagsági díjjal .................. 9 — „
7. A felszabadított területeknek az Országzászló Bizottság útján
10 drb nemzeti zászlót küldött ...........\' ... 66\'— „
(Az egyik éppen Mécs László községének, Királyhelmcnek jutott,
amely igaz magyar szívből fakadó köszönetet küldött érte iskolánknak)
8. 1 drb gyapjúból készült címeres nemzeti zászlót küldtünk
a kassai áll. polg. leányiskolának ..................27— „
9. Iskolánk Eucharisztikus Leányszövetségének ajándéka 2 drb
nemzeti zászló .............................. 10 — „
10. A hazatért területek gyermekeinek karácsonyi ajándékul 200 db. ifjúsági könyvet küldtünk a Magyar a magyarért mozgalom utján.
11.- A kassai áll. polg. leányiskola növendékeinek 150 db. liaszr nált tankönyvet juttattunk, melyért hazatért testvéreink kuruc szivük legmelegebb köszönetét küldötték.
g) A testnevelés intezetünkben a kor követelményeinek megfelelő szakszerűséggel folyik. A tanév eleji és végi testsúly- és magasság mérésekkel is ellenőrizzük tanulóink testi fejlődését. A testnevelő órákon megismerték a gyalogos közlekedés rendjét, légvédelmi utasításokban részesültek és gyakorolták a gázálarcok kezelését. Megtekintették a Légvédelmi Liga vándorkiállítását és az olimpiai játékok filmjét.
Május 18-án, Áldozócsütörtök ragyogó, napfényes délutánján folyt le a Zrínyi sportpályán nagysikerű tornaünnepélyünk, melyet a testvér fiúiskolával együttesen tartottunk meg. A hatásos felvonulás után leányaink ritmikus Hiszekegye nyitotta meg az ünnepélyt. A fiuk pompás mutatványai közben a leányok válogatott szépségű zenés szabadgyakorlatai, mutatós., pontos, hajlékony könnyedséggel végrehajtott zászlós gyakorlatai és látványos, színes májusfatánca tomboló lelkesedést váltott ki a több mint ezer főnyi közönségből. Az ünnepély végén dr. Krátky István kormányfőtanácsos, városunk érdemes polgárm/estere jutalmazta meg a tanulóifjúságot és lelkes vezetőit elismerő beszédével, melyben rámutatott a sport és a testi fejlettség jelentőségére a nemzetek mai nagy versenyében.
h) Az állat- és növényvédelmi nevelés érdekében a folyó tanévben is felhasználtunk minden "kínálkozó alkalmat. Leánykáink szeretettel ápolták és öntözték az osztályok és folyosók cserepes virágait. Télen madáreleséget szórtak az éhező cinkéknek. Tavasszal szorgalmasan irtották a cserébogarakat.
Máj;us 27-én tartottuk meg a madarak és fák napját sikerült egynapos kirándulás keretében, gazdag műsorral a somogyme-gyei Alsóerdőben.
i)"Az alkohol nemzetgyilkoló pusztításai elleni küzdelemre felvérteztük tanulóinkat sok hasznos, az alkohol mértéktelen fogyasztásától elrettentő ismerettel. Előkészítettük őket jövendő hivatásukra, hogy a család nevelői, testi-lelki jólétének őrei. valóságos őrzőangyalai legyenek.
j) Az osztályfőnöki órákat tervszerűen vezettük, hogy tanulóink egyéniségét minél jobban megismerhessük, jellemüket \' egészséges irányban neveljük tovább és az iskolát szoros kapcsolatba hozzuk az az eleven, gyakorlati élettel. Alkalomszerű megbeszéléseket tartottunk, megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, a világháború nevezetes évfordulóiról, napjaink sorsdöntő eseményeiről, leróttuk kegye-
9
letes hálánkat a hadirokkantak iránt. Megtartottuk a takarékossági napot, felhívtuk a figyelmet a hazai ipar pártolására, gyümölcstermelésünk, szőlőfogyasztásunk előmozdítására, gyógyfürdőink és* üdii 1 őhelyeink felkarolására.
k) A szülői ház és az iskola közötti nélkülözhetetlen kapcsolatokat a folyó tanévben meg szorosabbra füztük. Az osztályfőnökök szorgalmasan látogatták tanulóikat otthonaikban s ezek a környezettanulmányok nagy mértékben elősegítették az iskola és a család közötti megértést s e két fontos nevelési tényező nélkülözhetetlen egy ii 11 működ ésél.
A tanév folyamán 3 szülői értekezletet tartottunk. November hó végén oszlályértekezletekre gyűltek össze a szülők, melyeken az osztályfőnökök megemlékeztek a megnagyobbodott Magyarországról és inéit atták a magyar igazság hajnalhasadásának jelentőségét. Azután szülők,. osztályfőnökök és szaktanárok megbeszélték bizalma^ meghitt együttesben a felvetődött iskolai kérdéseket.
1 Februárban a járványos idők miatt nem tömörithetlük össze a szülőket. Április végén ismét osztályértekezleteket tartottunk. Az osztályfőnökök a magyar nő kötelességéről és szerepének fontosságáról beszéllek a magyaros izlés, magyaros divat, n népies kézimunkák és a magyar háziipar pártolása terén. Majd az időszerű iskolai kérdéí-sek megbeszélése következett.
Junius 1-én együttes szülői értekezletet tartottunk, melyen Polő-nyiné Obetkó Sarolata tanár annak a helyességét fejtette ki, hogy a tanulók őrizzék meg polg. isk. tankönyveiket, vessék meg vélük későbbi könyvtáruk alapját. Ezek a könyvek életük további szakában nemcsak boldog diákkoruk kedves emlékei lesznek, hanem a szép és hasznos ismeretek felújításával sok Jelki gyönyörűséget szereznek nekik és megnyitják az önképzés útját. — Megmagyarázta továbbá az az előadó tanárnő az 1. osztályos tanulókra elrendelt ujtreaidszerü osztályozást és megértette a szülőkkel az általános tanulmányi eredmény megállapításának uj módját.
1) A tanulók magaviselete, szorgalma és előmenetele általában megfelelő volt, az eredmény szépen jutalmazta a tanártestület lelkes, odaadó munkásságát.
Iskolánk társadalmi működése. Iskolánk tevékenyen kivette részét városunk minden hazafias, vallásos és kulturális mozgalmából.
Szeptember 21-én résztveltünk az Országzászló Nagybizottság által rendezett ünnepélyes felvonuláson és tiltakozó gyűlésen, üldöztetést szenvedő felvidéki magyar véreinkkel való testvéri együttérzésünk kifejezése céljából. Az egybegyűlt hatalmas hazafias közönséggel együtt követeltük a magyar Felvidék visszacsatolását.
Nov. 1-én a »Move« nagykanizsai csoportjának a hősök temetőiében rendezett kegyeletes ünnepségén iskolánknak a fiúiskolával közös vegyeskara .faj de busán szól a harang kezdetű gyászdalt adta elő Kétting Ferenc polg. fiuisk. tanár, tanulmányi felügyelő vezényletével.
November havában a magyarlakta Felvidék visszatéréséneik emlékére az Országzászlónál tartott városi ünnepély lelkes, emelkedett hangulatát kiváló v[egyeskarunk tökéletes énekszámai: a Magyar Hiszekegy, Liszt Ferenc ünnepi dala és a Szózat nem kis mértékben emelték. >
Iskolánk Eucharisztikus Leányszövetsége dec. 19-én sikerült műsoros kaárcsonyfa-ünnepélyt rendézeit a plébánia Fehér-termében.
10
Ápr. 21-fén kivonultunk a vasulállomásra és részlveltünk a baráti Olaszországból hazatérő Teleki Pál gr. miniszterelnöknek és kíséretének ünnepélyes fogadtatásán.
Május hóban Jaross Andor felvidéki miniszlernek fogadtatására vonultunk ki ünnepélyesen.
A hősök vasárnapján résztvettünk Nagykanizsa városának a 18-as hősi szobornál tartott kegyeletes ünnepségén.
Junius 11-én délelőtt néhai Wlassics Gyula kiváló államférfi, volt vall. és közökt. miniszter nagykanizsai lakóházának emléktáblával való felavatási ünnepségén is szerepelt vegyeskarunk kitűnően sikerült énekszámaival.
Junius 11-én d. u. az "Éneklő Ifjúság délzalai csoportjának az Ipartestület székházában tartott III. dalosünnepén iskolánk vegyeskara a következő nagysikerű énekszámokat adta élő : 1. Bárdos Lajos : Esik eső c. népdalsorozat. 2. Bárdos L. : Horthy Miklós táborában. 3. Nádassy Kálmán : A huszár c. népdalsorozát. 4. Figetíi Sándor : Az ur én kősziklám. 5 Közös kánonok.
Tanulmányi kirándulásaink, a) A tanmenetekbe felvett helyi tanulmányi kirándulásokat megtartottuk a szaktanárok vezetése mellett. Ősszel és tavasszal természetrajzi és földrajzi kiránduláson voltunk 1—1 délután az I. és II. osztályos tanulókkal a város határában. Az I. oszt. tanulók egy órás szaktárgyi kirándulás keretében földrajz órát tartottak a sétakertben. A III. és IV. osztályos tanulók a Kaszinóban rendezett Rádiókiállitást tekintették meg. Novemberben háztartástan óra keretében a .gőzmosodát és a piacot tanulmányozták a IV. osztályosok. Márciusban baromfitelepet tekintettek meg. Áprilisban a temetőt és a templomokat tanulmányozták hittanórán a IV. oszt. r. k. tanulók. Májusban délutáni kirándulás kapcsán a helybeli villanytelepet nézték meg fizikai ismereteik alátámasztása végett a III. osztályosok s a szeszgyárat, müjéggyárat és szikvizgyárat vegytani tanulmányként a IV. osztályosok. Délutáni kirándulás keretében a háztartástan tanárának vezetésével a városi (kertészetet és a városi mintagazdaságot tanulmányozták a IV. osztályos növendékek.
b. Komáromi kétnapos tanulmányi utazásunkon 48 tanuló vett részt 1 vezető és 3 kisérő tanárral. A vezető tanár a kiráncluláisról a következőkben számol be : Május 26-án kora hajnalban szokatlanul hangos voll a mi kedves iskolánk környéke. A kétnapos kirándulásra gyülekeztek a kis és nagy lányok, összesen 48-an. El is indultunk a megbeszéli hajnali 4 órakor a vasút felé. A borongós, hűvös idő a gyermekek jókedvére semmi hatással nem volt. Menetrendszerű pontossággal érkeztünk meg szép Győr városába. Megnéztük a Duna^ Piába, Rábca folyókat, a szép Kioskot, a Strandot, s a nevezetes\' templomokat, épületekel és szobrokat. A karmeliták templomában egy kedves szerzetesatya kalauzolt végig bennünket szakszerű magyarázattal. A püspöki templomban pedig az egyház fi mutatott meg mindent ,ami a gyönyörű templomban nevezetes. Győrből Komáromba mentünk, olt Uj-Komárom gyönyörű iskolájának tágas, szép tornatermében letelepedtünk és rövidesen uLrakeltünk. Átmentünk az utolsó hónapok alalt oly népszerűvé vált és a mozivásznakról niár jólismer! Duna-bidon és odaképzeltük a Vezért fehér lován. Átérvd Ö-Komáromba, csatlakoztunk a Vár udvarán összesereglett iskolákhoz és bementünk a Vár földalatti részeibe. Olt keresztül-kasul jártuk a félelmes alagutakat, szűk lépcsőlejáratokat. Egy katona lámt-
11
pávai és szakszerű magyarázattal kaluzoll bennünket. Napvilágra érve megnéztük Klapka és Jókai szobrát és más nevezetességeit Komárom városának.
Másnap reggel Fehérvárra mentünk, ahol a város egyik hivatásos idegenvezetője várt s a nagy Prohászka fogadalmi templomát) mutatta meg, majd a város egy szép árnyas kerlben elhelyezett étkezőhelyiségébe vezetett, ahol kitűnő és bőséges ebéd várt ránk. Most alaposan felüdülve megnéztük a szép város műemlékeit, szobrait, az ásatásokat, a gyönyörű szabad fürdőt, a nevezetes templomokat, épületeket. Vonatra ülve Fonyódon találkoztunk az egynapos kiránduló csoporttal, amely a szép Balatoni látogatta meg s vigan dalolva érkeztünk haza, ahol szerelő szülői karok várták gyermekeinket.
Dr. Horvdthné Kcnedy Erzsébet, tanár.
c) Balatoni egynapos tanulmányi utunkra május 27-én 1 vezető és 6 kisérő tanár indult el 117 vidám, boldog tanítványunkkal. Béla-telepen szálltunk ki s az enyhén emelkedő kígyózó utón vidáman.ha-ladLunk fel a pompás hegyre, honnan tündéri kilátás nyilt a csillogó Balaton-tükörre és a túlsó part festői hegykoszorujára : a Badacsonyra, Csobáncra, Somlyóra, Szigligetre. Kisfaludy regék, Cso-konay dalok, balatoni nóták keltek szárnyra leánykánk ajkán, alig tudtak megválni a tündéri látványtól. Újra jóleső séta következett a hegy másik lejtőjén most már lefelé, a tiszta, pormentes levegőben!.\' Kellemes pihenés után a fonyódi Hősök-terén gazdag műsorral megtartottuk a madarak és fák napját. Azután a Balaton partjára vonultunk, hol leánykáink nem gvőztek eléggé gyönyörködni a ragyogó, csillogó víztükör hullámjátékában, változatos színeiben ; kendőlobog-tatással búcsúztak a kikötőből éppen akkor induló hajótól, a büszke »Hableány -tói. Érdeklődéssel szemlélték egy teherhajó készülődését és indulását ; integettek a vidám csónakázóknak és fájó szívvel mondtak Istenhozzádot a szép Magyar tengernek.
(I) Tanulóink Kanizsán maradt népes csoportja ugyanekkor jól sikerült kirándulást rendezett tanári kísérettel a már Somogyhoz tartozó Alsóerdőbe, ahol az árnyas fák alatt, madárdalos kíséret mellett lélekemelő ünnepéllyel ülte meg a madarak és fák napját.
Ifjúsági köreink, a) A Petőfi Önképzőkör szeptemberben alakult meg a következő tisztikarral : Ifj. elnök : Horváth Etelka IV. a. o. t., titkár : Winkler Szonja Zsófia IV. b. o. t., jegyző : Fuínmer Katalin JV. b. o. I., könyvtáros : Gyurka Erzsébet IV. a. o. t. A kör tagjainak száma 185 volt.
A havonkint tartott gyűléseken kívül minden iskolai ünnepélyt a kör tagjai rendeztek.
A rendes havi gyűléseken a magyar irodalommal és a művészet minden ágával foglalkoztunk, de nem hanyagoltuk el a család jólétére olv fontos tudományt, a háztartást sem. Gyakorlati tudásukat bemutatták a tagok otthon készített gyümölcsizek, befőttek, kalácsa-sütemények, kézimunkák, babaruhák formájában is. A havonkint jeles tanulókból választott bizottság ügyesen bírálgatta hangzatos, jelige alatt ismeretlenül rejtőzködő társait.
A legszorgalmasabb tagok névsora a következő. Legtöbbel szavallak : Kőhalmi Ilona IV. a., Kocsek Anna III. c. és Böszler Erzsé»-bel III. c. oszt. tanulók. Legtöbb ügyes dolgozatot írtak: Deutsch Gabriella III. b. és Szíjártó Piroska III. c. oszt tanulók. Legtöbb rajzot adlak be : Szemes Mária III. a. és Takács Ida 111 b. oszt. tanulók.
12
Szép énekszámokban tűntek ki : Kisgergely Teréz IV. a., Anlauf Ilona IV. b. és Domina Ilona IV. b. oszt. tanulók.
Dr. Horuáthné Kenedy Erzsébet, lanárelnök.
b) Ifjúsági Sportkör. Beszámoló az Ifjúsági Sportkör 1938—39. tanévi működéséről. A sportkör neve : Nagykanizsai m. kir. áll. polgári leányiskola sportköre. Kerület : Székesfehérvár, csoport : Keszthely. A sportkör igazolási száma: 310. Mjegalakulási idejjei: 1926. A sportkör tiszteletbeli elnöke : Polónyi György igazgató. A sportkör vezetője : Kenedyné Raffaelli Anna, Csengery ulca 33. A sportkör vezetője testnevelési tanár. Az intézet tanulóinak teljes lét-szám\'a : 370. A magántanulók száma : 6. A lestgyakorlás alól felmentettek száma : 30. A testnevelési alapra fizető tanulók száma : "285. A sportkörben működő tagok száma: I. korosztály: 10—12 évesek 64, II. korosztály : 12—11 évesek 82. Összesen 146 tanuló. Működési szakosztályok : allélika, torna, játék, tánc. Van-e az intézetnek tornaterme ? Tornatermünk közös a fiúiskolával, 159 négyzetméter, padozata lakkozott deszka. Van-e az intézetnek játékra alkalmas udvara ? Van ,de nagyon kicsi. Hány négyzetméter ? 250. Külön játszóterünk csak ideiglenesen van. Az iskolával szemben egy lebontott épülettömb területét a város játszótér céljára ideiglenesen átengedte, ennek területe 1900 négyzetméter. A lagok hetenkint egyszer gyakorolnak. Strandfürdő és uszoda a városi sélakertben van. Téli sportok közül csak a korcsolyázásra van alkalom. KISOK versenyen nem vettünk részi. A sportkör vagyonának mull évi maradványa : 529.59 P. A jelen tanévben testnevelési járulékokból befolyt részesedés kamattál együtt : 205.71 P E„yéb bevétel : 118.91 P. A sport kör jelen tanévi összes kiadása : 355.14 P, maradvány : 498.77 P.
A sponrlkörjü jraalakuló gyűlését szeptember hó 28-án tartotta meg. A tisztikar tagjai : ifj. elnök : Kovács Mária IV. b. o. t., alelnök : Gáspár Anna IV. a. o. t., iitkár : Kovács Anna IV. b. o. t., pénztáros : Füzesi Adél IV. a. o. (., szertárosok : L,engyel Erzsébet IV. a., Soly-mosi Már,ia IV. a., B\'usa Magdolna ÍV. b. és Viola Erzsébet IV. b. oszt. tanulók.
A Nm. VKM. ur 93.295/1938. VII. 2. sz. rendelete alapján megtartottuk az egyes osztályokban az ügyességi próbákat«. Ezeknek átlageredményei a következők :
Osztály I. a) I. b) II. a) II. b) III. a) III. b) III. c) IV. a) IV. b)
40 m-es síkfutás (mp) ........ 11 8"2 7"9 7*7 — — — — —
Helyből távolugrás (ere) ...... 155 160 159 156 152 175 — 178 171
Kétkezes kistabdadobás (cm)... 1263 873 1017 873 — — — —
50 m-es síkfutás (mp)......... — — — — 10"4 9*8 9*1 9"4 10
Helyből magasugrás ......... — — — — 72 67 67 76 71
Kétkezes labdadobás (1/2 kg-os labdával) (cm.) ............ — — — — 780 923 1088 867 863
/A sportkör ujraalakuló gyűlését szeptember hó 28-án tartotta 18-án tartottuk meg a Zrinvi sportpályán.
Kenediné Raffaelli Anna, sportvezető tanár.
> Ifjúsági vöröskeresztes csoportunk szept. 10-én alakult meg 90 taggal. Év elején friss erővel és szorgalommal kezdtünk vöröskeresztes leendőink elvégzéséhez. Vezető lanár értekezleteket tartott, melyeken nagy örömmel vetlek részt a kis juniorok. Üléseink tárgya az ifj. vöröskeresztes egyesület négy iránvu működésén kiviil, sokféle hasznos dolgot felöleli.
Vezető tanár különösen sokat foglalkozott egészségügyi kérdé-
13
sekkel. Alakuló ülésünkön minden osztály élére egészségügyi felügyelőkel rendeli. Ezek ügyeltek a rendre és a tisztaságra. Ez irányú tapasztalataikról Lanárelnöknek hetenként beszámoltak. Megtanulták, hogy egészségünk a jó Isten adománya, kötelességünk mindent elkövetni, hogy azt megtarthassuk. Különösen ügyeljünk arra, hogy lakásunkban az elhasznált levegőt igen gyakran friss levegővel pór toljuk, erre az iskolában is gondosan ügyelünk. Szabad levegőn lehetőleg sokat tartózkodjunk !. Vigyázzunk arra is, hogy gyomrunkat felesleges anyagokkal meg ne terheljük és nagy gondot fordítsunk testünk edzésére, amit leginkább mosakodássaL, szabadban való fürdéssel s sportolással érhetünk el.
Megtanulták, hogy szeressük a mi édes hazánkat, mint igazi jó honleányok ! Kötelességeinkről sohase feledkezzünk meg, csak igy lehetünk hasznos honpolgárok, ugy lesz erős és nagy a mi szeretett hazánk.
A felebaráti szeretet gyakorlását különösen figyelmükbe ajánlotta vezető tanár.
Sok szép"kézim\'unkát teremtetlek ezidén is a kis juniorok tün-dérujjai. Népies hímzésű díszes kis holmik láttak napvilágot. Párr nák, tarsolyok, teritőcskék dicsérik az idén is a kis juniorok szorgalmát és ügyességél.
Csoportunk pénzkészletéből az idén is fedeztük egy szegény tanuló tandiját.
Évzáró ülésünkön, amelyet junius hó elején tartoltunk, vezető tanár figyelmeztette a kis juniorokat, hogy a nyár folyamán is vöf-röskeresztes szellemben éljenek. Testünket, lelkünket pihentessük ki, frissítsük fel, hogy a jövő tanév elején még buzgóbban láthassuk el kötelességeinket. Takách Olga, tanárelnök.
d j Az Eucharisztikus Leányszövetség működése az 1938/39. isk tanévben. Alakuló gyűlésünket 1938. október 23-án tartottuk meg. Ezt megelőzőleg kiosztottuk a szövetségesek közölt a hitelesíteti szar-Vazólapókat, a szükséges tudnivalók kíséretében. Ez, az állalános és titkos választójog elvei alapján szabályosan megejtett szavazás a következő eredményekkel végződöli :
A IV. a .és b, valamint a III. a.—b. és c. osztályokból álló nagyobbak csoportjában elnök lett : Kőhalmy Ilona., alelnökök : Gáspár Anna és Fummer Katalin, jegyző : Baj Ilona, titkár .RiskóAnna, pénztáros : Lengyel Erzsébet. A II. a. és b, meg az I. a. és b. osztályokból kialakult kisebbek csoportjában pedig elnök lett : Gyergyák Rózsa, alelnökök : Sági Magdolna és Pittner Zsuzsanna^ jegyző : Dér-falvi Erzsébet, titkár : Timár Jolán, pénztáros : Salamon Margit. Ezenkívül, a gyűléseink megrendezésével, a jó sajtó terjesztésével, meg az önkéntesen felajánlott filléres tagdijak kezelésével minden osztályban két-két szövetséges nyeri megbízatást ugyancsak választás utján. Mivel Riskó Anna, a szolgálati érdekből Munkácsra eMielye-zett szüleivel együtt eltávozott a körünkből, utódja Vuk Mária lett, az uj titkár.
Leányszövetségünk lágjai igy köszöntik egymást, meg a vezetőséget : Éljen Jézus ! Mindörökké ! Amen !, miközben a jobb keziikl első három ujját összetéve, vállmagasságig felemelve tartják. Mind a kél csoport havonkint egy rendes gyűlést tartott, körülbelül a következő műsorral : 1. Revezető ima, 2. elnöki megnyitó, 3. a jegyzőkönyv felolvasása és htelesitése, 4. igazgatói beszéd, 5. felolvasás, vagy szabadelőadás, G. egyházi ének, 7. szavalat, 8. szabadszám, 9. szavalat,
14
10. felolvasás valamely hitbuzgalmi folyóiratból, 11. szavalat, 12. a névsor felolvasása, 13. indítványok, 11. a szövetségünk himnusza, 15. rövid Szentségimádás a templomban. Természetesen, műsorunk eme beosztása a körülményeknek megfelelően módosult néhány kivételes alkalommal. A megválasztott vezetőség negyedévenkint tartott értekezletet ugyanabban a Fehérteremben. ahol ezeket a havi gyűléseket megtartottuk.
>\\z ünneoélves tagfelvételt hagyományosan most is Krisztus király ünnepén, október utolsó vasárnapján tartotta meg főtisztelendő Czirfusz Yiktorin, plébános urunk az igazgató felkérésére. Ezzel az összes tagok létszáma pontosan : 219 lett. Ez alaklommal, szent Imre és Erzsébet ünnepeivel kapcsolatban, karácsony előtt alkalmi gyűlést rendeztünk. A karácsonyfa ünnepélyünkön összesen 25 szegéysorsu elemista gyermeknek adtak a szövetségesek egyenkint több, mint liz kilós szeretetcsomagot, közel három métermázsa súlyban osztva ki közöttük nyers élelmicikkeket természetben. Valamennyi osztály résztvett ebben a nemes versenyben. Ugyaneme sze«éíiy iskolások részére több. mint száz drb. Bibliát, Katekizmust, illetve imakönyvet adtak össze a Leányszövetség tagjai, a számukra már hasznavehetetlen könyvekből kiválogatva ezeket. A katolikus missiók támogatására összesen közel hat kg. sulyu elhasznált postabélyegei gyűjtöttek ösz-sze a ta^ok és küldöttünk el. Az elmúlt ősz folyamán felszabadult felvidéki testvéreinknek két nemzeti zsázlól küldöttek a szövetségesek, tiz pengős értékben, polgári iskolánk igazgatójának a közvetítésével. A katolikus sajtó támogatásával, a SzentAntal ifjúságát: 177, a Kis Hitterjesztői: 62, a Jézusom örömöm lapot pedig: 42példányiban járatták rendszeresen ezek a lelkes szövetségesek, illetve iskolás tanítványaim. Szövetségünk mindenegyes tagja önkéntesen vállalta és elvégezte a nagykilencedet és így az összes szentáldozások száma ebben a tanévbén is megközelítette a tízezret ! Mindenki any-nyiszor járult az Ur asztalához, aliányszor a buzgósága erre késztette, minden külön parancs nélkül. »Milyen volt az én karácsonyom címen meghirdetett pályázatunk versenyében a 3 pengős első dijat Sípos Mária IV. a. oszt. tanuló nyerte meg. A 2 pengős második díj nyertese : Kőhalmy Ilona IV. a., a harmadik 1 pengős dijat pedig Endrődi Mária III. b. oszt. tanuló kapta meg. Az elsó osztályokban viszont a hasonlóképpen jutalmazott első dijat : Dormán Anna, a másoodikat: Kovács Mária , a harmadikat pedig : Gyergyák Rózsa nyerték el. Összesen kilenc pályamunka érkezett be. A többiek kisebb jutalmakban részesültek. Az édesanyákról külön is megemlékeztünk ama tanévzáró gyűlésünkön, amikor a két negyedik osztályos szövetségeseket bucsuztattuk el ballagással május havában.
Csak rövid kivonatban vázoltam a Leányszövetség csendes, de annál lelkesebb munáját, amit nemcsak a tanári kar kiséri megértő figyelemmel, de a gyűléseinken megjelenő szülők is örömmel ismertek el. Ugyanezt a léleknemesitő munkát akarjuk majd folytatni a következő uj tanévben, a jó Isten segilségével és áldásával.
P. Bakoss J. Ágosfton, hitoktató, a Leányszövetség vezetője.
Iskolai ünnepélyeink, a) 1. Tanévnyitó ünnepély az Országzászló előtt a testvér íiuisKolával és a városi felsőkereskedelmi ¡iskolával együttesen: 1. Magyar Hiszekegy. 2. Pajor Lajos : Igazságot Magyarországnak. Szav. Kőhalmi Ilona IV. a. oszt. tan. 3. Ünnepi beszédet mondott : Surányi Gyula ielsőkeresk. isk. tanár. 4. Petőfi :
15
Meddig alszol még hazám ? Szav. Szabó Gyula polg. isk. IV. b. oszt. lan. 5. Szózat.
2. Okt. (i-át külön ünnepély keretében ültük meg. Műsor : 1. Magyar Hiszkegy. 2. Kovács Károly : Arad. Szav. Füzesi Adél IV. a. o. t. 3. A nemzeti vértanuk emlékének jelentőségét méllalla a derengő magyar hajnalhasadással kapcsolatban Polónyi György igazgató. 1. Kóbor István : Magyar könnyek. Szav. Szanyi Anna IV. b. o. t. 5. Szózat.
Nov. 1-én a fiúiskolával együttesen kegyelettel áldoztunk a hazáért elesettek emlékének a hősi temetőben. 1. Magyar Hiszekegy.
2. Szathmáry István : Trianont ledöntjük. Szav. Viola Erzsébet IV. b. o. t. II Kegyeletes megemlékezést mondott Süle Ottó fiuisk. tanár. 1. ^íile Vilmos : Hősök \'sírjánál. Szav. Juhász József IV a. o. t. 5. Szózat.
<4. Nov. 5-én határtalan lelkesedéssel ünnepeltük meg a fiúiskolával közösen a magyarlakta Felvidék felszabadításának örömünne;-pél a következő műsorral : 1. .Magyar Hiszekegy. 2. Barbarits Lajos : Te Deum... Szav. Hollósi József IV. a. o .(. 3. ünnepi beszédben \'méltatta e történelmi vívmány jelentőségét Jegesné Fülöp Sára tanár. 4. Süle Vilmos : Ünnepi dal. Szav. Juhász József IV. a. o. t. 5. Gyökössy Endre : Lesz még országunk. Szav. Kőhalmi Ilona IV. a. o. t. (5. Szózat.
5. Dec. 6-án országépitő és országmentő kormányzónk névünnepét ültük meg. 1. Magyar Hiszekegy. 2. Ünnepi beszédet mondott dr. Horváthné Kenedy Erzsébet tanár. 3. Patyi István : Horthy Miklós. Szav. Leidl Ida III. a. o .1. 4. Himnusz.
6. Márc: 15-én a magyar szabadság emlékünnepén : 1. Magyar Hiszekegy. 2. A nap jelentőségét méltatta Szanyi í\\nna IV. b. o. t.
3. Móra László : Ez volt a tavasz. Szav. Anlálils Ferenc IV. (b. o. t.
4. Haj régi szép magyar nép. (Vegyeskar.) 5. Radó Antal : Talpra Magyar. Szav. Gáspár Anna IV. a. o. t. 6. Lámpérth Géza : Márc. 15. Szav. Durgó István IV. b. o. t. 7. Szózat.
7. Az Anyák napját máj. 15-én ültük meg. 1. Magyar Hiszekegy. 2. Móra László : Anyám. Szav. Strebelovszky Margit III. a. o. t. 3. Móra László : Anyácska. Szav. Szemes Mária II. a. o. t. 3. P. Bakoss Gusztáv hittanár ünnepi beszéde. 5. Beleznai Béla : Az én anyám. Szav. Bőszler Erzsébet III. c. o. t. 6. Móra László : Édes anyám két keze. Szav. Takács Ida III. b. o. t. 7. Nincs senki olyan jó... Karének. 8. Ölbei Irén : Édesanyám lelkem. Szav. Kocsek Anna III. c. o. t. 9. Reviczky Gytula : Imakönyvem. Szav. Simon Sarolta IV. a. o. t.: 10. Mlinarics Irma: Mindig veled leszek. Szav. Szalai Anna IV. b. o. t.
11. Móra László : Anyák napjára. Szav. Viola Erzsébet IV. b. o. t.
12. Édesanyám is volt nékem. Karének.
8. Hősök ünnepe máj. 14-én. 1. Magyar Hiszekegy. 2. Móra László : Hősök ünnepén. Szav. Kőhalmi Ilona IV. a. o. t. 3. A hősök emlékezetét méltatta dr. Horváthné Kenedy Erzsébet tanár. 4. Ünnepi dal. Leánykar. 5. Vidovszky József : Beszél a márvány. Szav. Domina Ilona IV. b. o. t. 6. Szózat.
9. Madarak és fák napja máj. 27-én. 1. Magyar Hiszekegy. 2. Kozma Andor : Fecskefészek. Szav. Rezgő Irén I. a. o. t. 3. A madarak és fák védelméről beszélt Mantuano Mária tanár. 4. Fazekas Ernő : Tavaszi madárdal. Szav. Harangozó Margit I. a. o. t. 5. Vig madárkák serege. Leánykar. (5. Benedek Elek : Ne bántsd a madarat. Szav. Auer Anna IV. a. o. t. 7. Szeresd a fát ! Elmélkedő és buzdító
16
beszédet mondott Kreznár Anna IV. a. o. t. 8. Árnyas erdőben szeretnék élni nyáron át. Leánykar. 9. Móra László : Jusson eszedbe. Szav. Onódi Mária I. b. o. t. 10. Himnusz.
10. Június 18-iki záróünnepélyünk műsora : 1. Magyar Hiszekegy. 2. Vietorisz József : Bucsu az iskolától. Szav. Szanyi Anna IV. b. o. t. 3. Karének. 1. A lávozó IV. osztályosok nevében Gáspár Anna IV. a. o. t. búcsúzik az iskolától. 5. Igazgató záróbeszéde és a jutalmak kiosztása.
A fiúiskolával rendezett együttes ünnepélyeinken, valamint nyilvános fellépéseinken szereplő, a testvér fiúiskolával közös vegyes,-karunk avatott, lelkes, fáradhatatlan vezetéséért e helyen is hálás köszönetet mondunk Kelling Ferenc fiúiskolái tanár, polg. isk. ének-oktatási szakfelügyelőnek.
|b) Nyilvános ünnepélyeink mellett 1 1 tanítási óra keretében megemlékeztünk a nevezetes történelmi évfordulókról és alkalmi megemlékezéseket tartottunk, melyekre bőséges alkalmat nyújtott a lezajlott történelmi jelentőségű esztendő.
iSzept. 29\'-én légoltalmi előadást tartott tanulóinknak Kencdiné Ral\'faelli Anna tanár arról, hogyan viselkedjünk légi támadás idején.
,\'Ökt. harmadik szombatján a finn—ugor testvériség ünnepét tartottuk meg és melegen emlékeztünk meg a finn és az eszt rokoiy námzetekről.
Oki. 12-én összegyűjtöttük tanulóinkat az iskola udvarán, ahol Ipolyság felszabadulásának örömünnepét hallgatták meg a rádió közvetítése utján.
■Nov. 3-án kis tanulóink felvirágozott, nemzetiszínű szalagokkal feldíszített tantermekben, nemzeti kokárdásan, örömtől csillogó szemekkel fogadták tanáraikat, akik az első tanórát a magyar Feltámadás ha jnalhasadása örömünnepéről való megemlékezésnek szentelték.
Nov. 11-én d. e. 11 órakor, mikor a kassai nagy dóm harangjai — a rádió közvetítésével — a Kormányzó Ur Őfőméltósága Rákóczy városába való bevonulásának kezdetét jelezték, az iskola udvarán összegyülekezett tanulóink 2 percig tartó néma tüntetéssel adóztak a nagy pillanat fenségének, majd büszke örömmel hallgatták végig a történelmi bevonulás lélekemelő ünnepségeinek közvetítését.
Márci us 20-án annak az öröm ünnepét ültük meg az első tanórán, hogy az ezeréves történelmi hagyományoktól megszentelt ruthén föld visszakerült a magyar hazához.s az ősi Vereckére ismét kitűzhettük a magyar lobogót.
iA" júniusi könyvnap alkalmából a magyar szellem diadalmas megnyilatkozásának, a magyar könyvnek szeretetét mélyítettük el tanulóink lelkében. Megvilágítottuk előttük ennek a jeligének igazságát : »Nyelvében él a nemzet« s hogy beszédük tisztaságát mindenkor ellenőrizhessék, elszokjanak az idegenszerűségektől és helyes, zamatos, tőrőlmetszétt magyaros kifejezésekhez szokjanak, a tanulók számára könnyen kezelhető módon minden osztályban kifüggesztettük Pintér Jenő Magyar Nyelvvédő Könyvét. •
Tanulóink egészségi állapota általában kielégítő volt. A téli influenza-járvány rohamos terjedése miatt, jan. 15-től 25-éig terjedő járvány szünetet rendelt el iskolánkban Zala vármegye alispánja. Az egészségügyi ellenőrzést dr. Bittera Zoltán városi orvos végezte, megejtette az T., valamint a II. félévi szemvizsgálatot és 2 tanulónkat ujraoltotta.
Hivatalos iskolalátogatás. Január hóban meghallgatta a r. k.
tanulók hittanórái! Engelhardt Ferenc egyházmegyei főtanfelügyelő, május havában pedig Kiss István egyházmegyei esperes.
¡Márc. 30-án meglátogatta iskolánkat Geszti Lajos igazgató, a V. K. M. Oktatófilm Kirendeltségének kiküldöttje. Meghallgatta az I. osztályok film bemutatással kapcsolatos földrajz tanítását és a tapasztaltak fölötti meleg elismerését fejezte ki.
Április 25—28-áig tankerületünk kir. főigazgatója, Liber Béla dr. tüntette ki iskolánkat tanulmányi látogatásával s tapasztalatairól a látogatást befejező értekezleten számolt be. A tanártestület hálás köszönettel fogadta a nagyértékü útmutatásokat es gyakorlati tanácsokat, az elismerésnek és megbecsülésnek felemelő szavai pedig uj erővel vértezték fel további nemzetnevelő munkájára.
Január hó folyamán a fiúiskolánál telt tanulmányi látogatásával kapcsolatban a kir. főigazgatóság polg. isk. ügyeinek előadója, dr. Kézdy Béla tanügyi s. titkár tisztelt meg bennünket rövid látogatásával. Éz alkalommal voll hozzá szerencsénk utoljára, mert röviddel utóbb felelles hatósága azzal méltányolta kiváló tanügyi érdemeit, hogy Gömör vármegye népoktatásügyének élére állította és a hazaiért\' Rimaszombatba helyezte át kir. tanfelügyelői minőségben. Szívből jövő szerencsekivánataink kísérik iskolánk e régi, kiváló barátját, az odaadó, ügybuzgó, fáradhatatlan tanügyi munkásság példaképét uj állomáshelyére.
Az iskola jótékonysága, a tanulók segélyezése. A minden szép és jó iráni fogékony női sziv jóleső örömével gyakorolták tanur lóink a jótékonyság nemes erényét.
Az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület és az Eucharisztikus Leányszövetség keretében gyakorolt jótékonyságukról, valamint hazafias áldozatkészségükből fakadó adakozásaikról Értesítőnk megfelelő helyein már beszámoltunk.
Ezenkívül a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona javára 105.57 F-t gyűjtöttek, továbbá a helybeli Anya- és Csecsamővédő Stefánia Szövetség 150 db. jótékony célt szolgáló búzavirágját vették meg 15 P-ért.
A tanártestület a jótékonyság gyakorlásában jó példával igyekezett előljárni. A Horthy Miklós Repülőalaphoz 35.75 P-vel járult hozzá. Rulhénföldi hőseinknek 20 P-t küldött. Az építendő r. k. templom javára havi hozzájárulásával eddig már 196 P-t adományozod. A Reviziós Ligának évi 16.80 P-t juttat, az Országos Légvédelmi Ligának tagsági dij fejében 33.60 P-t, állandó inségsegélye-zésre (Egri Norma) évi 132 P-t.
Iskolánk a törvényes keretek között nyújtható díjkedvezmények mellett 14 tanulót részesített 102.90 P-s kirándulási segélyben.
A r. k. egyházközség karácsony szent ünnepére 4 tanulónknak ajándékozott meleg ruhát és cipőt.
Az izr. leányegylet löbb szegénysorsu tanulónk tandiját fizette,\', az izr. hitközség pedig löbb rászoruló növendékünket látta el téli lábbelivel.
A jótékony intézmények nemes áldozatkészségét ezúton is hálásan köszönjük.
Magánvizsgálatok. A tanév folyamán 2 izben tartottunk magánvizsgálatot. A decemberi határidőben 1 tanuló vizsgázott. A vizsgálaton Kézdy Béla dr. elnökölt. A tanév végén 5 magántanuló tett vizsgálatot. Elnököli Kovács Albert felügyelő-igazgató.
A tanév befejezése. Junius 9-én folytak le a hittanvizsgálatok. Junius 10-től 14-ig tartottuk az osztályok és szaktárgyak szerint be-
18
osztott összefoglalásokat. A tanévet juniiis 18-án fejeztük be ünnepélyesen.\'
Rajz- és kézimunkakiállításunk. Az összefoglalások ideje alatt iskolánk rajztermében nyitva állott az érdeklődő közönség előtt rajz- és kézimurikakiállitásunk. A terem falain osztályok szerint Ízlésesen elrendezett rajzok szépen mutatták a növendékek haladását, formaérzékének, művészi meglátásának és kézügyességének fokozatos fejlődését. A magyaros mintájú tervezések, rajzok gyakorlati felhasználását örömmel fedeztük fel a művészien csoportosított szebbnél-szebb kézimunkán. Képviselve volt itt a színes, gazdag, változatos, magyar népi himzés egész birodalma. A magyaros tarsolyok, fehérnemüek, teritők, diszpárnák, zubbonyok, nyári ruhácskák között kedvesen őrködlek a sárközi, matyó, torockói, kalotaszegi és kalocsai ünneplőbe öltöztetett babák. A szép eredmény dr. Horválh,-né Kenedy Erzsébet rajztanár, Csöke Erzsébet és Takách Olga, a kézimunka tanárai ügybuzgó, vállvetett, összhangu munkáját dicséri.
Jutalmazások. Példás magaviseletű és dicséretes szorgalmú ¡tanulóink jutalmazására nemesszivü tanügybarátok áldozatkészségéből a köv-etkező pénzadományok állottak rendelkezé-zünkre : A Nagykanizsai Bankegyesület — Délzalai Takarékpénztár R. T. 40 P-t, a Magyar Nemzeti Bank 20 P-t, a Nagykanizsai ¡Gazdasági Takarékpénztár 15 P-\'t a Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok 15 P-t, a Nagykanizsai Takarékpénztár 10 P-t, a Néptakarékpénztár 10 P-t adományozott
Jutalomkö.nyvel ajándékozlak : Mayr József utódai cég 9 db., Fischel cég 5 db. és Schless cég 4 darabot. Az 1928/29. tanévben végzfétt, 10 éves találkozóra összegyűlt voll növendékek ajándéka 1 db. jutalomkönvv.
A nemesszivü tanügybarátok áldozatkészségét hálás köszönettel fogadja a tanártestület.
A jutalmazások céljaira kapott pénzösszeg egy részét julalom-könyvek vásárlására fordította a tanártestület, egy részét pedig pénzjutalomként osztotta szét.
Pénzjutalmat kaplak : Tóth Anna I. a., Sági Mária Magdolna II. a., Dormann Anna II. b., Kiss Mária III. a., Szíjártó Piroska III. c., Gyurka Erzsébet IV. a., Németh Anna IV. a. és Szalay Anna IV. b. o. lanulók 6—6 P-t
Könyvjutalmat kaptak : Szilár Ibolyka I. a., Beck Éva, Ná-dasy Zsuzsa, Bub Brigitta, Völgyi Margit I. b., Tímár Jolán, Németh Edit, Gyergyák Rózjsa, Salamon Margit II. a., Hoffmann Judit, Kovács Mária, Pittner Zsuzsa, Stróh Magda, Vidonyi Livia II. b., Fuiüj-mer Magdolna, Leydl Ida III. a, Deutsch Gabriella, Varga Margit, Marosi Judit, Horváth M. Magdolna, Günsberger Judit III. b., Turi Magda, Kovács Éva, Katona Olga, Tóth Klára III. c., Gáspár Anna, Bay Ilona, Horváth Etel, Füzesi Adél, Kőhalmi Ilona IV. a., Rechnil-zer Erzsébet, Mendlovits Magda, Fummer Katalin, Varga Margit, Winkler Szonja, Héricz Emma, Kolarits Angyalka és Végráth Rózsa IV. b. o. tanulók.
A kézimunkában tanúsított kiváló szorgalmáért jutalomkönyvet kapott Kóta Eszter III. b. o. tanuló.
Az Ifjúsági Sportkör következő tevékeny, ügybuzgó tagjait tüntette ki könyvjutalommal : Solymosi Mária IV. a., Varga Teréz IV.
a., Domina Ilona IV. b, Hirschler Magda IV. b„ Kovács Mária IV.
b. és ifj. Horváth Margit IV. b. o. tanulókat.
19
III. Hatóságok és tanári testület.
1. Hatóságok.
Az iskola fenntartója: a m. kir. államkincstár.
A fenntartó részéről illetékes hatóság: a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium.
Vallás- és közoktatásügyi miniszter: dr. Hóman Bálint m. kir. belső titkos tanácsos. A polgári iskolai ügyosztály főnöke: Damjanovich Lajos dr., min. tanácsos.
A szombathelyi tankerület kir. főigazgatója: Liber Béla dr. Helyettese : Balogh Ányos dr., tanügyi tanácsos. Iskolánk ügyeinek előadója: Kézdy Béla dr., tanügyi s. titkár. Utóda: Kovács Albert felügyelő-igazgató.
Az iskola igazgatója: Polónyi György.
2. A tanári testület és elfoglaltsága.
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesítése -Tanítási éveinek száma Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti óraszám Jegyzet
összesen ebben az iskolában
a) Az iskola igazgatója.
1 Polónyi György igazgató nyelv., történettudomány 30 11 történelem III. a, III. b 4 Az intézet fegyelmi és tanulmányi ügyeinek vezetője. Az intézet gondnoka. Az isk. I. fok. hatósága
b) A tanári testületnek a rendes órarend keretén belül miiködö tagjai.
1 2 Adorjánné Blázy Mária rendes tanár mennyiségt., természettud. 24 21 számtan I. a,lll.b.lV.b fizika III. a, 111. b ének 111. a, b, c osztályfői óra 1. a 18 Az 1. a oszt. főnöke. A fizikai szerek őre.
3 Dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rendes tanár rajz 38 35 rajz I. a, b, II. a, b, III. a, b, c, IV. a, b szépírás 11. a, b 20 A rajzszerek őre. Az Önképzőkör vezetője.
4 Kenedyné Raffaelli Anna rendes tanár mennyiségt., természettud, 12 12 számtan 11. b német 11. b torna 111. a,b, c, IV. a, b játék 111. a, b, IV. a, b osztályfői óra 11. b 18 A 11. b. oszt. főnöke. Ifj. Sportkör vezetője. Sport- és tornaszerek őre. Irodás.
5 Kettingné Nagy Erzsébet rendes tanár mennyiségt., természettud. 34 27 számtan I. b vegytan IV. b háztartástan IV. b term.-rajz 1. b osztályfői óra I. b 18 Az I. b. oszt. főnöke. A mennyiség- és vegytani szerek őre.
fi 6 Mantuano Mária rendes tanár nyelv., történettud. 34 21 magyar I. a, 11. b német 11 a ének 11. a, b 16 Igazgató-helyettes.
7 özv. Planderné Zimits Anna rendes tanár nyelv., történettud. 28 20 magyar I. b, II. a, IV. a történelem III. c szépírás I. b osztályfői óra 11. a. 18 Az 11. a oszt. főnöke. Ifj. könyvtáros 111—IV.o.

20
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, szaktárgyai Tanit nek ási évei-száma Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti óraszám Jegyzet
8 Polónyiné Obetkó Sarolta rendes tanár nyelv., történettud. 32 n magyar III. b. IV. b német III. b történelem IV. a, b osztályfői óra III. b 18 A III. b osztály főnöke. Történelmi szerek őre. Ifj. lapok kezelője.
9 Takách Olga rendes tanár mennyiségt., természettud. 36 15 számtan 11. a, III. c fizika 111. c természetrajz I. a kézimunka I. b, 111. c ének 1. b osztályfői óra III. c 18 A III. c. oszt. főnöke. Term.-rajzi szerek őre. Ifj. Vöröskereszt Egyes, vezetője.
10 Twrdy Anna rendes tanár nyelv., történettudomány 36 15 német I. a, b, IV. a, b földrajz I. a egészségtan IV. b szépírás 1. a ének 1. a, IV. b osztályfői óra IV. b 18 A IV. b oszt. főnöke. Ifj. segélykönyvtáros Tandíjkezelő.
11 Csöke Erzsébet áll. művezetőnő kézimunka 26 8 kézimunka I. a, II. a, b, III. a, b, IV. a, b 20 A kézimunkaszerek őre,
12 Köcskyné Szalay Aranka óraadó helyettes tanár földrajz, term.-rajz, vegytan, ének szakcsoport 2 év 8 hónap 2 év 8 hónap földrajz II. a, II. a, b vegytan IV. a egészségtan IV. a ének IV. a karének III. a, b, c, IV. a, b torna I. a, 111. c osztályfői óra IV. a 18 A IV. a oszt. főnöke. Tanártesttileti jegyző. Ifj. könyvtáros I—11. o
13 Némethy Katalin óraadó helyettes tanár földrajz, term.-rajz, vegytan, testnevelési szakcsoport 4 9 földrajz 1. b, 11. a, III. c term.-rajz 11. a, b háztartástan IV. a torna II. a, b játék II. a, b 18 Folyóiratok kezelője, Földrejzi szerek őre.
14 Rezgő Mária óraadó helyettes tanár magyar—német nyelvtud. 8 1 év 5 hónap magyar III. a, c német III. a, c torna I. b játék 1. a, b osztályfői óra III. a 18 A 111. a oszt. főnöke. Tanári könyvtáros.
1 15 P. Bakos Ágoston r. kat. önálló hitoktató r. k. hittan I—IV. 20 Az euchariszt. leányszövetség vezetője.
16 Kádár Lajos ref. lelkész óraadó hitoktató ref. hittan I-1V. 2
17 Horváth Olivér ág. h. ev. lelkész óraadó hitoktató ág. ev. hittan I—IV. 2
18 Dr. László István oki. rabbi óraadó hitoktató izr. hittan I—17. az 1. félévben 6
19 Dr. Winkler Ernöné oki. hittanár óraadó hitoktató izr. hittan I-IV. a 11 félévben 6
c) A rendes órarend keretén kivül tanító vallástanárok nincsenek.
d) Rendkívüli tárgyat tanító tanárok: Rezgő Mária ó. h. tanár vezette a német társalgási tanfolyamot, az I—II. osztályokban heti 4 órában, Köcsky Kálmán polg. fiuisk. h. tanár, tanította a gyorsírást a III-IV. osztályokban heti 4 órában.
3. A tanári testület nyugalmazott tagjai.
Svastitsné Svastits Janka. r. tanár, nyelv- és történettud. szakos. Szolgálati éveinek száma : 23, valamennyi ebben / az iskolában. Nyugalomba vonull 1915-ben. (Lakik : Nagykanizsa, Csányi Lászlóutca 15. sz.)
Özv. Szakonyiné Kinlner Róza, mennyiség- és természettud. szakos. r. tanár. Szolgálati éveinek száma : 27, ebben az iskolában 12. Nyugalomba vonult 1921-ben. (Lakik : Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 3. a) sz.)
Dr. Kissné Schwarczleitner Kornélia, nyelv- és történeltud, szakos, r. tanár. Szolgálati éveinek száma : 27, ebben az iskolában 10. Nyugalomba vonult 1922-ben. (Lakik : Budapest, IX. Raktárutca 41. sz.
4. Altisztek és szolgák
Baranyainé Bakó Eszter és Némethné Hekler Anna véglegesitelt iskolaszolgák.
IV. A tanárok társadalmi munkássága.
*
A tanártestület tagjai élénk részt vettek városunk minden vállár sos, művelődési, társadalmi és jótékonysági mozgalmában, valai-mennyien tagja iaz Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesületnek és a helybeli vallásos, jótékony, irodalmi és művészeti egyesületeknek.
Poíónyi György igazgató a Nagykanizsai Iskola Egyesület, az Iskola Szanatórium, Zrínyi írod. és Müv. Kör, a Stefánia Szövetség igazgatósági tagja, a Városi Közművelődési Bizottság, a Városi Közegészségügyi B-izdttság, a Városi Légvédelmi Bizottság tagja, a r. k. egyházközség képviselőtestületének és az egyház tanácsnak tagja, a Nagykanizsa Levente Egyesület választmányi tagja, stb.
Adorjánná fílázy Mária a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet\'-ség.e (MANSz) nagykanizsai csoportjának választmányi tagja.
Dr. Horuálhné Kenedy Erzsébet előadást tartott az Iskolánk\' vüli Népművelésben A kenyérkereső nő otthonáról.
Kenediné Raffaelli Anna a helybeli MANSz választmányi tagja.
Kettingné Nagy Erzsébet a MANSz választmányi tagja. Előadást tartott az ískolánkivüli Népművelésben A légvédelemről.
Mariluano Mária az Úrasszonyok Mária kongregációja, a Szociális Misszió Társulat és a MANSz választmányi tagja.
Planderné Zimits Anna a Szoc. Missz. Társ. és a MANSz választmányi tagja. Előadást tartott a MANSz Ifjúsági Csoportjában A legújabb magyar líráról.
Polónyiné Obetkó Sarolta az Ev. Jótékony Nőegylet és a MANSz választmányi tagja. Előadást tartott az ískolánkivüli Népmüvelésben a Felvidékről.
Takách Olga a MANSz választmányi tagja.
Twrdy Anna a MANSz és a Szoc. Missz. választmányi tagja.
Csöke Erzsébet az Oltáregyesület, Szent Vince Szeretelegyesű-
22
let, az Úrasszonyok Mária kongregációja választmányi tagja és a MANSz Ifjúsági Csoportja Kézimunka Osztályának vezetője.
Köcskyné Szalay Aranka előadást tartott az Iskolánkivüli Népmüvelésben A háztartás kémiájáról.
Rezgő Mária előadást tartott az Iskolánkivüli Népmüvelésben A művelődés útjáról.
Némethy Katalin az iparügyi minisztérium Nagykanizsán rendezett göcseji háziipari tanfolyamának vezetője.
P. Bakoss Gáspár hittanár előadást tartott az Iskolánkivüli Népművelésben A mai kor vallásosságáról.
V. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés.
Az állomány szaporodását a statisztika C) táblázata tünteti fel. A kimutatott gyarapodásból 57 kötet, illetve füzet a Nm. VKM. ur adománya.
A tanári könyvtár ezévi gyarapodása 303 db. 191.76 P értékben.
A bútor és egyéb felszerelés gyarapodása 11 db. 1057.46 P. Együtt 314 db. 1249.22 P értékben.
Az Ifj. Könyvtár 78 müvet gyarapodott 154.32 I\', az Ifj. önképzőkör 22 müvei 28.64 P. az Ili. Sportkör felszerelése 10 darabbal 207.82 P értékben.
a) Bútor és felszerelés.
Vétel: Szertári üvegszekrény 3 db. 174 P értékben. Szeméttartó láda 1 db. 30 P. Rovalos főnapló 1 db. 11.06 P. Wimshurst féle elektromosságfejlesztő gép 1 cfb. 78.20 P értékben. Dinamó egyen\'-váltó 1 db. 121.20 P. Légszivattyú 1 db. 340 P értékben.
b) Tanári könyvtár gyarapodása.
1. Ajándék: VKM. ajándéka : Magyar Szemle 1938 évf. 12 füzet 18 P. A Magyar Statisztikai Társaság: A felvidéki magyarság husz éve 1918—14)38. 1 db. 2 P. Turisták Lapja 1938. 12 füzet 12 P. Dr. Lápossi Haller Jenő : Igazságot Muraköznek ! 1 db. 2 P. VKM. ajándéka : Testnevelés 11 füzet 12 P. Családi Kör IV. évf. 1938. 12 füzet 4 P. Vikár Kálmán : Tanulmányok és Tanulmányutak 1 db. 4 P. VKM. Oktatófilm Közleményei 1938. 7 füzet 5 P.
2. Vétel: Magyarosan 1939. évf. 5 füzet 1.06 P. Udvarhelyi Károly : Magyarország földrajza az iskolában 1 db. 10.60 P. Jeges Sándor : Természetrajz gyakorlati tanítása 1 db. 12.06 P. Búvár c. folyóirat 1939. évf. 12 füzet 9.66 P. Deák Gyula : Feljegyzések a polg. isk. és a tanáregyesületek múltjából 1 db. 4.06 P. Balassa Brúnó : Fehérvári iskolahét 1 db. 2.56 P. Polg. isk. tanárok évkönyve 2 db. 10.86 P. Gyakorlati Pedagógia 1938. évf. 10 füzet 6.06 P. Cselekvés Iskolája 5 db. 12.06 P. Énekszó c. folyóirat 1938—39. évf. (i füzet 1.56 P. Polg . Isk. Tanáregyes. Közlöny 10 fűzel 8.06 P. Hivatalos Ivözlönv 1938- 39. évf. 24 füzet 2.16 P. Magyar Statisztikai Szcímle : Hungária 1 db. 6.06 P.
23
VI. A tanulók érdemsorozata.
Rövidítések és jelzések magyarázata;
rk. római katolikus; ág. ev. ágostai hitvallású evangélikus; ref. = református; izr. izraelita; ism. ismétlő; fm. = felmentve.
Előmenetelben: 1. jeles; 2 = jó; 3 = elégséges; 4 = elégtelen.
Magaviseletben: 1 = példás; 2 = jó; 3 = tűrhető; 4 = rossz.
írdsb. dolg. külső alakjában: 1 = csinos; 2 = rendes; 3 = tűrhető; 4 = rendetlen.
*A rajz finomabb kivitele alól felmentve.
Díjkedvezményben: m — teljes díjmentes ; 4. f. = 4. díjfokozat (8 P); 3. f. - 3. díjfokozat (16 P); 2. f. = 2. díjfokozat (24 P); 1. f. 1. díjfokozat (32 P). Ahol díjfokozat jelzés
nincs, teljes fizető (40 P).
Áz I. osztályos tanulók újrendszerű érdemfokozatai:
Magaviseletben és rendszeretetben: 1 jeles, 2 = jó, 3 elégséges, 4 = elégtelen. Általános osztályzat: 1 = kitűnő (tiszta jeles), 1 = jeles, 2 = jó, 3 = elégséges, 4 = elégtelen.
I. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Adorjánné Blázy Mária.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Rendszeretet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Bakos Margit rk. 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 _
Balassa Erzsébet rk. 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 f
Balog Etelka rk. 1 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 f
Bedő Ilona rk. 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 \' —
5 Bcrecz Magdolna rk. 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 1 f
Béli Erzsébet rk. 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 —
Cseh Gabriella rk. 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 —
Cserpes Irma rk. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 —
Ferencz Irén rk. 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 —
10 Foszák Anna rk. 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 —
Földes Erzsébet rk. l 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 m
Gelencsér Ilona rk. 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 —
Harangozó Margit Mária rk 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 f
Herboly Ilona Anna rk. 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 f
15 Hordós Éva Edilh rk. 2 2 2 3 3 2 3 3 *3 3 3 3 ím 3 3 1 f
Horváth Klára Katalin rk. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 f
Horváth Margit rk. 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 f
Imre Mária rk. 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 —
Kesken Aranka rk. 1 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 1 f
20 Kis Júlia rk. 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 f
Kovács Marta rk. 2 2 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 —
Lamni Katalin Irma rk. 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 f
24

A tanuló neve és vallása Magaviselet Rendszeretet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. \' Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének 1 Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Lórencz Mária Terézia rk. 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 Î
Magas Margit Mária rk. 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2
25 Markó Mária rk. 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 f
Nádai Anna Erzsébet rk. 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 î
Nemes Ilona rk. 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2
Németh Aloysia Katalin rk 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 ím 2 3 1 î
ötvös Valéria rk. 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 4
30 Pokecz Krisztina Anna rk. 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 _
Porkoláb Hermin rk. 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 1 1 3 1 4 1 f
Pus Mária rk. 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4
Bezgő Irén rk. 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 _
Saskőy Elida I. A. rk. 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 fm 3 3 _
35 Sáírán Erzsébet Katalin rk. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 _
Szemes Anna Ilona rk. 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3 1 f
Szécsenyi Julianna V. rk. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3
Szép Etelka rk. 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 _
Szitár Ibolyka Zs. rk. 1 1 1 1 1 1 í í 2 / 1 ; 1 1 1 m
10 Tislér Mária rk. 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 í 2 3 3
Tóth Anna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 î
Tóth Mária Éva rk. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3
Znavovic Xénia Márta rk. 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 î
Magántanuló;
Pádár Ilona rk.
Kimaradtak: Bódai Emma rk., Kárpát Julianna Emilia rk., Kulcsár Erzsébet rk., Pálfalvi Magdolna rk.
I. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet.
Antal Bozália rk 2 3 2 3 3 3 3 3 4* fm 3 3 2 3 3
Ausch Klára izr. 2 3 1 1 1 1 1 1 3 l 2 2 2 2 3 2 _ !
Bakó Mária rk. 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 fm 3 3 _ j
Balog Ilona Mária rk. 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 _ j
5 Baumgarten Éva rk. 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 l 2 2 3 f
Beck Éva rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m
Berger Katalin izr. 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2
Boncz Vilma ág. ev. 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 _
Borsfái Mária rk. 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 _
10 Bubb Brigitta rk. 1 1 1 1 / 2 1 7 1 1 1 / 3 f
Cziráki Anna rk. 2 . 2 1 2 3 3 3 2 2* 2 3 1 fm 2 3
Csere Ibolya ref. 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 _
Dorman Erzsébet rk. 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 3 f II
25
A tanuló neve és vallása Magaviselet Rendszeretet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja 1 Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Erdei Erzsébet gk. 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 î
15 Galba Anna rk. 2 3 2 3 3 4 3 3 3* fm 3 3 2 3 4 —
Gárdonyi Edit izr. 2 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 —
Gulyás Irén ág. ev. 2 2 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 —
Grünbaum Margit izr. 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 —
Günsberger Klára izr. 2 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 —.
20 Imrei Ilona rk. 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 —
Kerpen Zsuzsanna izr. 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 —
Kovacsics Gizella ág. ev. 2 3 1 3 3 3 2 3 1 2 2 1 1 2 3 —
László Katalin rk. 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 î
Lovászi Anna rk. 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 f
25 Nagy Ibolya ref. 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 —
Nádasy Zsuzsanna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —
Nemesi Mária rk. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 f
Németh Klára rk. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 f
Neusinger Adél ág. ev. 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 f
30 Ónodi Mária rk. 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 —
Öszterreicher Magdolna izr. 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 —
Pintér Magdolna rk. 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 —
Pintér Zsófia ág. ev. 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 —
Postl Livia rk. 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 —
35 Rácz Vilma rk. 2 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 —
Sattler Edit izr. 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 —
Sárecz Julianna rk. 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 f
Seregélyes Irma rk. 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 —
Sörlei Klára ág. ev. 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 m
40 Takáts Erzsébet rk. 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 —
Völgyi Margit rk. 1 1 1 1 í 1 1 2 i í 2 .1 í 1 4 î
Weisz Kornélia izr. 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 _
Wieland Eszter ref. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 f
Kimaradtak: Gulyás Ilona rk., Kumi Ilona rk.
26
II. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: özv. Planderné Zimits Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan! Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg.külső alakja. Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Ács Mária rk. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Baj Mária rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 —
Balogh Elvira rk. 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 —
Bedenek Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 —
5 Benedek Gizella rk. 2 1 3 3 3 3 1 3 2 3 2 1 3 3 —
Berta Zsuzsanna rk. 1 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 —
Boros Éva rk . 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 —
Cserpes Aranka rk. 1 2 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 2 4 —
Dávoti Bozália rk. 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 —
10 Dérí\'alvi Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 —
Frk Anna rk. 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 —
Galba Gizella rk. 2 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 —
Gáspár Ilona rk. 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 m
Gerencsér Margit rk. 1 2 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 3 —
15 Gyergyák Rózsa rk. 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 2 t 1 4 f
Horváth Hedvig rk. 1 2 2 3 3 2 3 3* fm 3 3 fm 2 3 —
Horváth Mária rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 —
Karafiát Gizella rk. 1 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 —
Kassai Mária rk. 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 —
20 Kámán Mária rk. 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 —
Kárpát Alojzia rk. 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 f
Kuczogi Erzsébet rk. 1 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 1 3 4 —
Magyar Ilona rk. 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 3 f
Mátay Edit rk. 1 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 —
25 Miczók Aranka rk. 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 f
Németh Edit rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 m
Németh Margit rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 fm 3 3 —
Németh Mária M. rk. 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 3 f
Pap Erzsébet rk. 1 1 3 4 4 3 2 .3 3 3 3 3 3 4 —
30 Papp Zsófia rk. 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 —
Pásztor Gizella rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 —
Pölöskei Mária rk. 1 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 1 f
Rezneki Teréz rk. 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 —
Rózsa Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 f
35 Salamon Margit rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 f
Sági Anna rk. 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 f
Sági Mária Magdolna rk. 1 1 1 1 2 2 t 1 1 2 1 1 2 1 m
Stimecz Ilona rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3; —
Szűcs Rozália rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 f
40 Timár Jolán rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 4 f
Tizedes Mária rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 —
Tóth Irén rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 f
27
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és növénytan Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Varga Margit rk. 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 f
Velner Ilona rk. 2 1 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 —
45 Zábráki Anna rk. 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 f
Magántanulók:
Huszár Rózsa rk.
Milánkovics Erzsébet rk.
Kimaradtak: Ható Karolina rit., Kozmet Rozália rk.
II. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kenediné Raffaelli Anna.
Aradi Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 _
Redő Eszter rk. 2 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 —
Benkő Mária rk. 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 —
Budai Mária rk. 1 3 3 2 3 1 2 1 3 2 2 3 3 1 f
5 Dormán Anna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 m
Egervári Erzsébet rk. Farkas Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 —
1 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 —
Fentős Gabriella rk. 1 3 3 1 3 2 2 3 2 1 1 3 3 1 î
Fischer Edit izr. 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 -
10 Francsics Éva rk. 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 f
Gyula Anna rk. 2 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 —
Hoffmann Judit izr. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 —
Keszthelyi Mária rk. 1 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 1 î
Kovács Magdolna izr. 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 î
15 Kovács Mária rk. 1 1 î 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 3 f
Major Erzsébet rk. 1 3 3 3 4 4 3 2 3 1 1 3 4 —
Makra Etelka rk. 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 —
Mercz Erzsébet rk. 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 4 —
Moskovitz Ibolya izr. .1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 f
20 Nádai Magda rk. 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 lf
Nádor Anna rk. 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 f
Nátrán Irén rk. 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 —
Németh Margit rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 f
Németh Mária rk . 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 —
25 Pálfalvi Julianna rk. 1 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 3 3 _
Pénzes Jolán rk. 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 4 3 1 f
Pittner Zsuzsanna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 m
Pollák Magdolna izr. 1 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 f
Scharí Magdolna izr. 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 —
30 Stroch Magdolna izr. 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 f
Szabó Erzsébet rk. 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 —
Szabó Ilona rk. 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 —
Szabó Marianna rk. 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 —
28
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Állat- és nfivénytan Rajz Kézimunka Szépirás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Szemző Piroska ág. ev. 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 î
35 Tánczos Ilona rk. 1 1 2 3 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 f
Temesvári Gizella ág. ev 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 —
Tóth Ilona rk. 1 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 —
Varga Rózsa rk. 1 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 3 —
Varsányi Eva ág. ev. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 —
10 Vass Stefána rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 —
Várföldi Ibolva rk. 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 —
Vidonyi Lívia izr. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 —
Vidor Erzsébet izr. 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 —
Kimaradtak: Aczél Zsuzsanna izr., Resetár Ilona rk.
III. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Rezgő Mária.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Gvorsirás Irásb. do.g. külső alakja | Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Bakonyi Mária rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 1 f
Bányai Mária rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 — 3 3 —
Bedő Anna rk. 1 1 2 3 2 2 3 2 2 fm 1 fm — 2 2 —
Bedő Aranka rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 — 2 3 —
Berecz Erzsébet rk. 2 2 3 3 2 3 4 3 1 2 2 2 _ 2 4 _—
Csobánci Erzsébet rk. 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 f
Doniján Magdolna rk. 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 — 2 4 —
Földesi Vilma rk. 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 -j- 2 2 3 f
10 Fummer Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 —
Fülöp Ilona rk. 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 — 3 3 —
Galba Valéria rk. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 — 3 3 —
Gyalog Mária rk. 1 1 2 3 2 3 3 3 3* fm 2 2 3 2 3 —
Hári Katalin rk. 2 1 1 1 1 1 2 2 2 l 1 1 — 1 2 —
15 Hegedűs Klára rk. 1 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 — 2 lf
Hofecker Erzsébet rk. 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 — 3 2 lf
Jakabfi Jolán rk. 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 -
Kiss Mária rk. 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 — 1 1 m
Kovács Emilia rk. 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 — 1 2 —
20 Kovács Katalin rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 —
Kovács Teréz rk. 1 1 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 — 3 3 —
Leidl Ida rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 — 2 1 4 f
Mankovits Gabriella rk. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 1 î
Matók Aranka rk. 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 f
29
II A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz Kézimunka Ének Test gyakorlat Gyorsírás Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
25 Mihalecz Júlia rk. 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3
Nagy Magdolna rk. 1 1 3 3 2 3 3 4 3 1 2 2 — 3 4 —
Nehoda Mária rk. 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 _! 2 2 —
Pénzes Rozália rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 — 3 2 1 f
Radnai Katalin rk. 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 - 2 3 —
30 Strebelovszky Margit rk. 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 3 f
Szabó Valéria rk. 1 1 2 3 3 2 2 4 2 1 2 2 — 2 4 —
Szemes Mária rk. 2 1 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 - 2 3 3 f
Széchenyi Mária rk. 1 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 fm — 3 4 —
Magántanuló:
Simon Irma rk.
Kimaradtak: Gálos Sarolta, Szabó Gizella.
III. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Polónyiné Obetkó Sarolta.
Csóka Anna rk. 2 1 2 3 2 3 2 2 1 1 1 3 _ 2 2 _
Deutsch Gabriella izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 4 f
Deutsch Magda izr. 1 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 — 3 4 j
Endrődi Anna rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 — 2 2 2 f
5 Foszák Ilona rk. 2 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 1 3 —
Grábár Magda rk. 2 1 2 2 2 3 3 2 2* fm 2 fm — 2 2 —
Gunst Zsuzsa izr. 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 —
Günsberger Judit izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 — 2 1 —
Hegyi Ilona rk. 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 — 1 2 3 f
10 Horváth NI. Magdolna ág. ev. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 — 2 1 m
Katzenbach Etelka ref. 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 — 3 3 —
Klein Ágnes izr. 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 — 1 3 1 f
Komlós Éva izr. 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 1 2 — 2 4 —
Kishegyi Mária rk. 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 — 1 2 3 f
15 Kota Eszter ref. 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 — 1 2 1 f
Kramár Ilona rk. 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 — 3 3 —
Krug Anna rk. 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 — 2 3 1 f
Lajtai Magda izr. 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 f
Marosi Judit izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 m
20 Melczer Éva izr. 1 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 — 2 3 —
Németh Júlia ref. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 — 2 2 1 f
Nőtliig M. Magda rk. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 — 1 2 —
Pápai Zsuzsa rk. 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 —
Rácz Ilona ref. 2 1 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 — 2 3 —
25 Rohs Margit ág. ev. 1 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 — 3 4 —
Roseni\'eld Zsuzsa izr. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 — 2 2 3 f
Szépudvary Piroska rk. 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 — 1 2 3 f
30
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Gyorsírás Irásb. do g. hü ső alakja [ Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Szilágyi Jolán rk. Takács Gabriella rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 — 2 2 _
1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 — 1 2 —
30 Takács Ida rk. 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 — 2 i —
Tibolt Mária ref. 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 —
Tóth Katalin rk. 2 1. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 — 3 3 1 f
Varga Margit ág. ev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 — 1 1 —
Weiss Livia izr. 1 2 3 3 2 3 3 3 3 fm 3 fm —~ 2 3
Kimaradtak : Endrődi Mária rk:, Riskó Anna rk.
III. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Takách Olga.
Anda Terézia rk. 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3
Rákos Ilona rk. 1 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 — 4 4 —
Baranyai Rózsi rk. 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 — 2 3 —
Baticza Zsuzsánna rk. 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 f
5 Békési Gizella rk. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2\' 2 — 1 2 2 î ,
Boros Magdolna rk. 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 — 2 4 3
Böröndi Irén rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 — 3
Aradvári Anna rk. 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 — 2 2 3 f
Domonkovics Ilona rk. 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 — 3 4 —
10 Gyöngy Erzsébet rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 — 2 3 —
Horváth Irma rk. 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 — 3 8 —
Horváth Júlia rk. 1 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 — 1 3 —
Issa Anna rk. 1 1 8 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 —
Katona Olga rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 — 1 1 m
15 Kállay Anna rk. 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3
Kercsmarics Magdolna rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 — 3 i3 —
Kiss Júlia rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 — 2 3 —
Kocsek Anna rk. 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 — 3 3 1 î
Kovács Éva rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 — 1 1 2 f
20 Kovács Mária rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 — 2 3 —
Magasházi Aranka rk. 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 — 2 3 —
Marai Vilma rk. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fm — 2 3 1 f
Mikula Györgyi rk. 1 2 3 3 3 3 4 4 1 3 2 2 — 2 4 —
Plesznyvi Erzsébet rk. 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 2 1 2 3 —
25 Bévész Mária rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 — 3 3 —
Bőszler Erzsébet rk. 2 1 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 — 3 4 1 f
Szabacsányi Rozália rk. 1 1 2 3 2 1 3 3 2 2 1 1 — 2 3 3 î
Szíjártó Piroska rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 m
Tóth Klára rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 m
30 Turi Magdolna rk. 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 m
Viola Terézia rk. 1 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 f
Zuics Irén rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 — 3 3 —
Zsebe Mária rk. 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 —■ 1 2 3 f
Kimaradtak: Kaszás Erzsébet, Németh Ilona.
31
IV. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Köcskyné Szalay Aranka.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv j Német nyelv Történelem Számtan, mért. | Ásvány- és vegytan Egészségtan Háztartástan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Gyorsírás Irásb. dolg. küt5 alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Andrl Mária rk. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3
Auer Anna rk. 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 — 2 3 —
Baj Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 — 1 1 4 f
Bogádi Mária rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 —
5 Büki Ilona rk. 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 — 3 4 —
Füzesi Adél rk. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 f
Gáspár Anna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m
Gáspár Mária rk. 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 fm 2 2 m
Gyurka Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 m
10 Horváth Etelka rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 fm — 1 1 —
Horváth Gizella rk. 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 fin — 2 2 —
Horváth Ibolya rk. 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 — 2 2 —
Kaposi Mária rk. 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 — 2 2 —
Kenessey Klára rk. 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 — 2 2 —
15 Kisgergely Teréz rk. 1 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1 — 2 3 1 f
Kovács Lenke rk. 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 — 2 3 1 f
Kovács Bózsa rk. 2 3 3 2 3 2 1 1 3 3 2 2 — 2 3 _
Köcski Mária rk. 1 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 2 — 2 3 — r
Kőhalmi Ilona rk. 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _
20 Kreznár Anna rk. 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 f
Lengyel Erzsébet rk. 1 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 — 2 2 3 f
Major Ilona rk. 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 — 3 4 —
Nagy Margit rk. 1 2 3 2 3 1 1 2 3 3 2 fm — 2 3 lî
Németh Anna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 m
25 Németh Aranka rk. 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 — 3 3 —
Németh Ilona rk. 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 1 2 3 4 _
Plauder Éva rk. 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 — 3 4 _
Pusztai Mária rk. 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 — 2 3 _
Sarlós Ilona rk. 1 1 1 2 2 1 1 2 *3 fm 2 2 2 2 2 _
30 Simon Sarolta rk. 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 — 2 2 3 f
Sipos Mária rk. 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 — 2 3 1 f
Sneff Erzsébet rk. 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 — 2 3 _
Sólymosi Mária rk. 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 — 1 2 _
Sóvári Mária rk. 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 1 f
35 Szternát Mária rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 _
Tóth Erzsébet rk. 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 — 3 3 _
Varga Teréz rk. 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 — 1 2 --
Virág Magda rk. 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 — 2 3 2 f
Vuk Mária rk. 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 f
Magántanulók:
Németh Ilona rk.
Simon Irma rk.
Kimaradt: Csete Éva rk.
32
IV. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Twrdy Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Számtan, mért. Ásvány- és vegylan Egészségtan Háztartástan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Gyorsírás Irásb. dolg. külső alakja | Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Anlauf Ilona rk. 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 1 _ â 2 1 î
Boha Ilona rk. 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 — 2 3 —
Buksz Zsuzsánna izr. 1 2 2 2 3 2 2 2 3* fm 1 2 — 3 2 _
Busa Magdolna rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 /-j 3 1 2 — 2 3 —
5 Domina Ilona ág. ev. 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 — 1 2, 3 î
Farkas Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 — 3 3 —
Feuerlag Ibolya izr. 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 — 2 3 1 f
Ferenc Rozália rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 — 2 3 —
Fiiszár Krisztina rk. 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 — 1 2 2 î
10 Fummer Katalin rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 - 1 1 —
Héricz Emma ág. ev. 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 — 2 1 m
Hirschler Magdolna izr. 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 — 2 2 —
id. Horváth Margit rk. 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2I
ifj. Horváth Margit rk. 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 f
15 Kajdi Gizella rk. 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 —
Kaposi Margit rk. 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 — 2 3 —
Kelemen Elvira izr. 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 — 2 3 1 î
Kelemen Zsuzsánna izr. 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 — 3 3 1 î
Kollarics Angyalka rk. 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 — 2 1 —
20 Kovács Anna rk. 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 — 2 2 —
Kovács Mária rk. 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 — 2 3 —
Kremsier Teréz izr. 1 3 3 3 3 3 3 3 3* fm 1 3 — 3 3 —
Mattersdorfer Gizella izr 1 3 3 3 4 3 3 2 3 2 1 2 — 2 4 —
Megyeri Alojzia rk. 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 1 2 — 3 4 —
25 Mendlovits Magdolna izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 —
Pataki Francisak rk. 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 —
Rábai Erzsébet rk. 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 — 2 3 —
Rácz Cecilia rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 — 2 3 —
Rechnitzer Erzsébet izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m
30 Szalai Anna rk. 1 1 2 1 1 1 1 1 "1 fm 1 fm — 1 1 m
Szalai Margit rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 — 2 3 —
Szanyi Anna rk. 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 — 1 2 —
Szávits Rózsa rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 fm — 2 2 —
Talabér Ilona rk. 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 f
35 Tánczos Ilona rk. 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 1 2 — 2 4 —
Varga Margit rk. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 fm 1 fm — 1 11 2 f
Vegráth Róza rk. 1 1 1 1 2 1 1 1 2 fm 1 fm — 1 1 —
Viola Erzsébet rk. 1 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 — 1 3 2 1 î
Vodinák Veronika rk. 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 — 1 2 î
40 Winkler Szonja izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 1
33
Vil. Statisztika.
a) A tanulók osztályonként összesített adatairól.
Osztályok Összesen
C í m I. II. III. IV.
a) b) a) b) a) b) c) a) b)
A tanult!« számának alakulása Beírt nyilvános tanuló ......... 47 45 47 45 35 36 35 40 40 370
Beírt magántanuló ...... ..... 1 — 2 — 1 — — 2 — 6
a) Osztályozott nyilvános tanuló ... 43 43 45 43 33 34 33 39 40 353
Osztályozott magántanuló ... ... 1 — 2 — 1 — — 2 — 6
Osztályoztatott összesen... ... ... 44 43 47 43 34 34 33 41 40 359
A tanulók kormegoszlása 1928. évben született ... ... ... 20 25 45
1927. „ „ ... ... ... 17 16 20 20 73
1926. „ „ ......... 6 1 19 16 15 21 16 — — 94
1925. „ „ ... ... ... •— 1 5 7 13 11 10 20 23 90
b) 1924. „ „ ... ... ... — — — — 4 2 5 11 14 36
1923. „ „ ......... — — 1 — 1 — 2 5 3 12

1921. „ 2 — 2
1920. „ „ ......... 1 — 1
1 tanútok anya-mrel»e és nitlvísmerete Magyar nyelvű ... ............ 43 43 45 43 33 34 33 39 40 353
c) Németül beszél ... ... ......... 1 3 — 2 — 2 — — 1 9
Horvátul ,, ............... — 1 — 1 — — 1 — — 3
A tanulók vallása Róm. kat. ... ............... 44 25 47 31 34 15 33 41 28 298
Református ... ... .. — — — — 3 — — — 5 — — — 8
il) Ág. ev.......... ...... ...... — 6 — 3 — 3 — — 2 14
Izraelita ... ... ... ... ... ... — 9 — 9 — 11 — — 10 39
A szülők foglalkozása Középbirtokos ...... ......... — 2 — — — — — — — 2
Kisbirtokos, kisbérlő ... ... ... b 2 — 1 2 1 — — 2 13
Kisbirtokos, napszámos......... — — 2 — — — 3 3 — 8
Egyéb önálló őstermelő... ... ... — 1 1
Gazdasági tisztviselő 1 — — 1 — — — — — 2
Gazdasági segédszemély ... ... — — 3 1 — — •— 2 — 6
Földmívelési napszámos .. ...... 1 — 1
Nagyiparos ... ... ......... ... 1 — — — — — — — — 1
Kisiparos ... ... ... — — — 12 11 14 10 9 3 7 b 7 79
fpari tisztviselő ... ... ........ — 2 — 1 —- — — — 2 5
Ipari segédszemély ... ... ... — 2 — 1 2 1 3 — 1 1 11
Nagykereskedő............... — — — 1 — — — 1 — 2
Kiskereskedő ......... ... ... — 4 2 4 3 4 2 2 8 29
Kereskedelmi tisztviselő ... ... — — — — — — — — 1 1
Kereskedelmi segedszemély ... ... 2 4 1 3 1 1 1 1 — 14
e) Kereskedelmi napszámos — — — — — 1 •— — ■— 1
Közlekedési kisvállalkozó ... ... — — — — — — 1 — - 1
Közlekedési tisztviselő .... ... ... — — 2 1 — — 1 — - 4
Közlekedési segédszemély ... ... 10 7 12 7 5 2 8 10 7 68
Köztisztviselő — 3 — 1 2 b 2 1 1 15
Pap, tanár, tanitó ... ... — — — — 1 1 — 2 — — 2 6
Másféle értelmiségi............ 1 — 1 2 1 1 1 2 11
Közhivatali altiszt ... ... ... ... — I — — — — — — — 1
Katona altiszt ......... ... ... 3 1 1 2 3 1 3 2 4 20
Nyugdíjas köztisztviselő... ...... 2 2 — — 1 1 — — — 6
Egyéb nyugdíjas tisztviselő ... ... — — 1 — — — — 2 1 4
Nyugdíjas altiszt ...... ... ... 2 2 5 2 b 9 — 6 — 32
Különböző napszámos ... ... ... — 1 — — — \' — — — — 1
Házi cseléd... ... ... ... ... ... 1 — — 2 — — 2 — — 5
Egyéb ismeretlen foglalkozású ... 2 — 1 1 1 — 2 1 2 10
Összesen 1 - —
34
Osztályok i Összesen
C í m 1. II. III. IV.
a) b) a) b) a) b) c) a) b)
f) A szülők lakhelye Az iskola székhelyén ... ... ... Zala vármegye más községében* Pest vármegyében ... ... ... ... Budapesten.................. Somogy vármegyében**... ... ... 29 9 6 34 4 5 34 7 6 35 6 2 24 6 4 30 1 1 2 24 5 1 3 36 4 1 27 10 1 2 273 52 1 2 31
g) dra-mulasztásnk Igazolt óramulasztások száma ... Igazolatlan óramulasztások száma 2201 1313 1852 1094 1831 2 1846 1140 1710 2140 15137 2
Jegyzet: * Gelse 11, Felsőrajk 5, Komárváros 4, Légrád 3, Letenye 1, Mura-keresztur 2, Nagyrécse 2, Palin 1, Sormás 1, Újudvar 1, Zalaszentjakab 4, Zala-szentmihály 8.
** Sávoly 3, Zákány 6.
35
b) Az I. oszt. tanulók újrendszerü tanulmányi eredménye, magaviselete, rendszeretete és díjkedvezménye.
Osztályok 1. a) 1. b) Összesen
A tantárgyakból kapott érdemjegyek jeles jó elégséges 1 elégtelen jeles jó elégséges elégtelen
Hit- és erkölcstan ......... Magyar nyelv ............ Német nyelv............... Földrajz.................. Számtan és mértan ......... Növénytan és állattan ...... Rajz..................... Női kézimunka ............ Szépírás.................. Ének .................. Testgyakorlat ............ 24 4 7 9 3 6 4 11 10 21 11 18 15 14 16 18 17 21 12 22 16 25 1 23 22 17 19 19 18 20 11 6 4 1 1 3 1 3fm 28 7 9 9 6 10 10 17 5 18 10 11 19 12 20 21 15 12 17 22 20 31 4 17 22 12 16 18 18 7 16 5 2 3fm 2fm 2fm
Német társai:ás (Rendkívüli tantárgy) 6 1 4 — 2 7 5 —
Előmenetel Általános kitűnő jeles ...... jó ...... elégséges 1 tárgyból elégtelen 2 11 ii több „ összesen elégtelen ... 1 1 14 24 2 1 3 2-32»/o 2-32o/o 32-55o/o 55-81o/„ 6-9 o/o 2 2 17 20 2 2 4\'7 o/o 4"7 o/0 39-5 o/„ 46-5 o/o 4\'6 o/o 3 3 31 44 5 3-5o/o 3*5o/o 36-0o/o 51-3»/o 5\'7«/o
Magaviselet Jeles ............ Jó............... Elégséges ......... Elégtelen ......... 15 28 34-88o/o 65-llo/o 10 33 23-3o/o 76-7o/„ 25 61 29.1o/„ 70-9o/o
Rendszeretet Jeles ............ Jó......... ...... Elégséges ......... Elégtelen ......... 5 29 9 11-6 o/o 67-4 o/„ 20-9 o/„ 7 20 16 16-3 o/0 46"5 o/o 37-2 o/o 12 49 25 14o/o 570/0 29o/o
Tandíjkedvezmény a második félévben Teljes díjat fizet ... 1. f. dijkedvezm. nyert 2. f. 3. f. „ „ 4. f..... Díjmentességet nyert 22 8 .7 3 1 2 29 4 1 6 1 2 5Í 12 8 9 2 4
c) A II—IV. oszt. tanulók tanulmányi eredménye, magaviselete és díjkedvezménye.
Osztályok II. a) II. b) III. a) III. b) III. c) IV. a) IV. b) összesen
A tantárgyakból kapott érdemjegyek Jeles jó I Elégséges 1 Elégtelen ! Jeles I JO 1 Elégséges Elégtelen j Jeles Jó 1 Elégséges \' I Elégtejen Jeles • Jó 1 Elégséges 1 Elégtelen Jeles Jó Elégséges Elégtelen Jeles Jó | Elégséges Elégtelen | Jeles | Jó | Elégséges | Elégtelen
Hit- és erkölcstan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan és mértan Növénytan és állattan Ásványtan és vegytan Természettan Élet- és egészségtan ism. Háztartási és nevelési ismeretek Rajz Női kézimunka 31 6 7 4 5 11 14 16 14 18 10 18 21 22 19 25 16 J i 2 4 5 31 6 6 10 6 12 12 15 9 15 10 20 19 26 18 23 10 3 2 4, 1 23 6 5 7 4 3 9 12 7 15 10 13 í 15 21 11 19 13 4 26 8 7,18 8 15 1318 1013 5 12 __ 9 11 3 11 15 2 23 6 5 8 9 5 10 — 8:19 3 25 7!18 9 13 5 19 2 4 28 11 8 11 6 13 21 11 8 13 11 9 8 16 16 16 12 16 16 12 16 21 8 16 10 6 10 15 12 3 2 4 1 _ 38 11 ! 5 13 8 li 14 16 14 13 2 12 18 13 _ 9 12 15 15 13 11 16 17 12 20 15 11 9 12 11 1 2 3
11 15 9 18 15 15 21 15 18 14 15 12 II II - Ifm 6 Ifm 10 1 « 16 19 17 19 14 18 2 1 3 _ 5 12 10 16 11 16 11 8 4 Hm Zftn 4 14 1 9 16 1317 14 9 2 2 _J 2fm 5 _ 11 6 5 _ 5 13 20 17 14 3 — 2 2fm 1 5fm -
Enek 14 7 — 11 19 3 8!22 4 6 16 11 —L 20 15 4 36 3 1 —
Testgyakorlat 22 12 8 Sín, 19 17 3 1 3fm 6 21 4 2fm 11 16 5 2tm 11 20 ll 1 1 Ifm 9 24 2 «m 18 14 3 5fm
llémet társalgás Gyorsírás (Rendkiv. tantárgy) 7 8 7 3 4 1 \\ 1 9 3 o 6 3 4
1 I !
Előmenetel Általános jeles jó elégséges 1 tárgyból elégtelen 2 U JJ V több összesen elégtelen 5 15 18 1 6 ll-12o/„ 33\'33"/o 40\'00«/o 6 12 20 1 3 1 5 13-9o/o 27-9«/o 46-6o0 1( lí 9-09»/o 30-30«/o 39-39»/o — 5 16 10 2 1 14-7»/o 47-Oo/o\' 29-4»/o 5 5 18 5 15-15o/o 15-15o/o 54-55o/„ 15 2 17-9o/„ 33-3»/o 38-5»/o 9 13 15 1 1 1 3 22-5o/o 32-5o/o 37\'5o\'o 40 84 109 14-9o/„ 31-9o/o 40-8o/o
7 15\'55o/„ 11-60/0 21-22o/o 3 8- Bo/o 5 15-15»/o 4 10-3o/„ 7\'5o/o 34 12-4o/o
Magaviselelbdl kapott érdemiegvek Példás Jó Tűrhető 37 8 82-23o/„ 17\'77o/o 42 1 97-6o/„ 2-4o/„ 2Í IC 69-7«/o 30-3»/o 21 13 61-8o/o 38-2o/o 25 8 75\'7o/o 24-3o/o 34 5 87-2o/„ 12-8«/o 38 2 950/0 5o/o 220 47 82-4o/o 17-6o/o
Tandíjkedvezmény a második félévben Teljes díjat fizet 1. f. díjkedvezm. nyert 2. f. 3. f. 4. f. Díjmentességet nyert 28 4 3 5 S ! 26 10 1 4 2 20 5 2 4 1 1 18 í 6 1 2 20 4 2 3 4 23 4 3 4 1 4 25 5 4 2 ~4 i 160 37 17 28 5 20
( •%T-TT \'6C = f ■ l,!°P-SP \'SQl = 8 .\' "\'»S-S8 \'STT = Z 0/»8I \'9t> = l : 8S0JTS8ZSS0 ^auaiajauamoia SOUB|13}[9 AI—I zy
37
c) Az iskola felszerelésére vonatkozó kimutatás.
Leltári sorszám A vagyontárgyak csoport szerinti megnevezése A tanév folyamán történt gyarapodás A tanévi gyarapodás értéke Az oldali feltüntetett vagyontárgyak, szertárak stb.
vétel ajándék tanévvégi állománya értéke
darab, kötet, füzet P f P f
AJ Az iskola] felszerelés nyilvántartása:
1. Bútorok ... .............. 7 — 504 — 604 14740 84
11. Házi és irodai felszerelés 1 — 11 06 291 3573 99
111. A Földrajzi és történelmi tanszerek ... ... .... ... ... — — — — 138 1942 95
111. B Természetrajzi tanszerek.. ... , — - 1 — — 179 621 59
111. C Természettani tanszerek ... ... 4 — 542 40 47 1343 52
111. D Vegytani tanszerek ......... — — — — 108 140 —
111. E Szám-mértani tanszerek ... ... — — — — 11 64 60
III. F Tornatanítási tanszerek ... ... — — — — 1 31 32
111. G Rajztanítási tanszerek ... ... — — — — 467 515 23
IV. Tanári könyvtár... ... ... ... 246 57 191 76 2557 7103 53
Összesen: 258 57 1249 22 4403 30077 57
B) Külön nyilvántartás:
1. Ifjúsági könyvtár 78 — 154 32 1248 3564 27
11. Önképzőköri könyvtár ..... 22 — 28 64 309 597 79
111. Sportköri felszerelés ...... 10 — 207 82 1491 3287 81
d) Az iskola épületének méretei
I. a. oszt. terem 52\'5 m2
I. b. „ „ 70-1 „
II. a. „ „ 43-7 „
II. b , „ 50-4 „
III. a. „ „ 65-8 „
III. b. „ „ 7519,,
III. c. „ „ 48-9 „
IV. a. „ „ 49-6 „ IV. b. „ „ 46 72 „
Iroda ............
Tanári szoba ......
Rajzterem.........
Kézimunka terem ...
Udvar .........
A polgári fiúiskolával közös és ideiglenes játszótér ......
43 7 m2 48 9 „ 80 3 „ 77 0 „ 12510 „
1900\'0 „
38
f) Az iskola benépesülésének visszatekintő táblázata.
I. oszt 11. oszt. III. oszt. IV. oszt. összesen
Tanév
a b c magántanuló a b c magántanuló a b c magántanuló a b c magántanuló nyilvános tanuló magántanuló együtt
1920—21 52 47 — 8 44 53 — 10 41 52 — 4 36 43 — 5 368 27 395
1921—22 56 59 — 2 47 48 — 1 45 46 — — 40 47 — — 378 3 381
1922—23 45 51 43 9 53 58 — 8 44 46 — 8 38 39 — 5 417 30 447
1923—24 51 57 47 6 58 62 — 3 43 53 — 11 38 38 — 3 447 23 470
1924—25 49 43 51 10 43 37 35 5 52 54 — 1 42 39 — 3 445 19 464
1925-26 38 36 35 1 43 44 35 3 52 51 — 3 45 45 — 1 424 8 432
1926—27 29 31 30 4 30 35 32 4 53 54 — 1 51 44 — 2 389 11 400
1927—28 43 45 — 4 46 40 — 3 44 45 — 3 31 30 32 1 356 11 367
1928—29 34 35 — 2 43 42 — 5 41 42 — 1 28 27 26 7 318 15 333
1929—30 34 32 34 9 34 36 — 3 43 41 — 2 26 28 27 3 335 17 352
1930-31 43 45 45 5 35 34 32 9 37 36 — 3 36 34 — 4 374 21 395
1931—32 33 33 34 6 42 43 43 1 43 45 — 3 34 35 — 2 385 12 397
1932-33 30 28 29 2 44 43 — 6 39 39 39 — 41 42 — 1 374 9 383
1933—34 33 31 32 — 47 46 — 3 36 34 — 1 40 39 38 1 376 5 381
1934—35 42 43 — 1 30 31 30 — 43 38 — 1 32 34 — — 323 2 325
1935—36 35 35 36 — 41 42 — — 39 36 — 1 37 35 — 1 336 2 338
1936—37 36 37 38 5 50 51 — 4 39 38 — — 32 34 — 1 355 10 365
1937—38 47 47 — 4 38 37 38 — 51 49 — 2 36 35 — 3 378 9 387
1938—39 47 45 — 1 47 45 — 2 35 36 35 1 40 40 — 2 370 6 376
VIII. A jövö iskolai évre vonatkozó értesités.
1. Beírások. Az 1939 40. lanévi beiratásokat junius hó 19-én és 20-án d. e. 9 12-ig tartjuk meg.
A beiratásoknál minden uj tanuló szülőjével vagy azok helyettesével köteles megjelenni s tartozik beszolgáltatni a következő okmányokat : a) legutóbbi iskolai bizonyítványát, elemi iskolából jövők Értesítő könyvecskéjüket. b) állami születési anyakönyvi kivonatát, c) oltási, illetőleg ujraoltási bizonyítványát.
A javitóvizsgálatokat augusztus 31-én d. e. 8 órái kezdettel tartjuk meg. Azok a tanulók, akik javitóvizsgálatot óhajtanak tenn^ tartoznak bizonyítványaikat augusztus 15-éig az igazgatósághoz beszolgáltatni.
A pótbeírások szeptember 1-én és 2-án lesznek.
2. Fizetendő díjak. A beiralás alkalmával minden rendes tanuló a következő dijakat tartozik befizetni : a) felvételi díj címén 2 P 50 fillért, b) járulék dijak címén 1 P 70 fillért, c) filmoktahásá. dij cimén előző évi tandijának 3 százalékát, (teljes fiz. 1.20 P. 1 fok.
39
1 P, 2. fok. 70 fill., 3. fok. 50 fill. és 4. fok. 20 fii 1. filmdijat,) A a első osztályba felvett tanulók filmdija 1.20 P. Az I. oszt. tanulók fizetnek továbbá 70 fillért Tanulmányi Értesítőre. (Index.)
Az igazolt hadiárvák és hadigyámoltak a b) alatt jelzett járulékokat nem fizetik. Jeles és jó rendű hadiárvák és hadigyámoltak a felvételi dij, valamint az alább részletezendő tan- és fenntartási dij fizetése alól is mentesek. A többi tanuló az eddig felsorolt dijakon kívül l\'izel még tan- és fenntartási dijat, melynek egyesitelt évi ősz-szege 40 P.
Kifogástalan viseletű és előmenetelü tanulók, ha,atyjuk (gyám* juk) anyagi helyzete ezt megokolttá teszi, ráutaltságukhoz mérten a megállapított százalékos keretek közölt az egyesitett tan- és fenntartási dij kirovása tekintetében díjmentességben, illetőleg díjkedvezményben részesülnek. A kedvezményeket a fizetendő dijnak 4 csökkenő fokozata szerint osztjuk ki a következő táblázat szerint : Teljes díjat (40 P) fizet a tanulóknak legalább 35°/o-a
1. fokozatú díjkedvezményt (32 P) nyerhet a tanulók 30°/o-a
2. „ „ (24 P) „ „ „ 10",„-a
3. „ „ (16 P) „ „ „ 10°/o-a
4. „ „ (8 P) „ „ „ 5%-a díjmentességet nyerhet a tanulóknak legfeljebb 10%-a
100%
Teljes mentesség és 4. fokozatú díjkedvezmény csak példás viseletű, általános jeles (az I. osztályban általános kitűnő) előmenetelü és teljesen szegény tanulónak adható.
Harmadik és második fokozatú díjkedvezményben legalább jó viseletű és legalább általános jó (az I. osztályban általános jeles) előmenetlü tanulók részesíthetők.
Elsőfokú kedvezményben elégséges (az I. osztályban jó) előmenetelü tanulók is részesíthetők, ha legalább jó viseletüek.
Nem részesíthető kedvezményben az a tanuló, akinek atyja (gyámja) az évi 40 P díjösszeget nyilvánvalóan minden nehézség nélkül megfizetheti.
Díjkedvezmény, illetőleg mentesség csak szabályszerű (bélyeg-menles) folyamodás! nyomtatványon előterjesztett kérelemre adható. A kérvények szept. hó 10-éig, illetve a II. félévre szólók február hó 10-éig nyújtandók be.
Hadiárvák és hadigyámoltak a mentességre való igényjogosult-ságukal az 1933. évi VII. t.-c. értelmében a felvételkor igazolni tartoznak.
A tan- és fenntartási dij együttes összegét a tanulók 8 egyenlő részletben október, november, december, január, február, március, ájirilis és május hónájiok 5. napjáig tartoznak befizetni az osztályfőnök által idejében és dij mentesen kiosztandó postai befizetőlapok utján. A hátralékosokat az igazgató záros határidő kitűzése melleit figyelmezteti kötelezettségükre. Azt a tanulót, aki az esedékes dijat a figyelmeztetés ellenére sem fizette be, az igazgató a tanulók sorából haladéktalanul törölni köteles.
3. A tantervkülönbözeti és felvételi vizsgálatokat augusztus 31-én délelőtt 8 órai kezdettel folytatjuk le. Az elemi- és középiskolából, valamint a külföldi középfokú iskolák I.—III. osztályából átlépő tanulók felvételig különbözeti vizsgálatának dija tanulónkint 20 P, mig a külföldi polgári iskola vagy ahhoz hasonló iskolák IV. osztályát végzett tanulók honosító vizsgálatának dija 35 P.
40
A tantervkülönbözeti-, felvételi vizsgálatok engedélyezése iránti kérvények augusztus 15-éig nyújtandók be az iskola igazgatóságához.
A tantervkülönbözeti vizsgálatok tárgyát és anyagát az alábbi táblázat tünteti fel.
A tantervkülönbözeti vizsgálat tárgya és anyaga.
Az iskola Az osztály
melyből melybe Vizsgázik a polgári leányiskolában
át kiván lépni a tanuló
Elemi iskola V—VI. II. Magyar német, számtan-mértan I. oszt. anyagából
VI. III. Magyar, német, számtan-mértan I.—II. oszt. anyagából
I. II. Növénytan és állattan : A polg. leányisk. I. oszt.-nak anyagából: a magyar Alföld és a hegyvidék gerinces állatai. Idegen világrészbeli emlős állatok. Madarak a házi szárnyasok kivételével. Hüllők, kétéltűek, halak. Gabonafélék.
Leánygimnázium II. III. Tantervkülönbözeti vizsgálatot nem kell tenni.
III. IV. 1. Magyar nyelv: Arany Toldija. A polgári életben előforduló fontosabb és egyszerűbb ügyiratok a nyugta és kérvény kivételével 2. Történelem: Az ó- és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig A pápák és császárok küzdelme. A keresztes háborúk (szerzetes- és lovagvilág). A városok, különösen az olasz város-államok a középkor végén.

Az elemi iskola V. vagy VI. osztályának bizonyítványával a jövőben tantervkülönbözeti vizsgálatot csak az a tanuló tehet, aki elemi iskolai tanulmányait a közvetlen megelőző tanévben végezte, s igy tanulmányaiban megszakítás nincs.
Azok a tanulók, akik még az 1927. évi 1889/eln. sz. rendelettel életbeléptetett tanterv szerint végezték a leánygimnázium I, II. vagy III. osztályát, az eddig érvényben volt (1932. évi 37.065. VI. sz.) rendelet szerint tesznek tantervkülönbözéti vizsgálatot.
4. Tájékoztató magántanulók részére. Magánvizsgálat éven-kint háromszor tartható : a tanév elején (kizárólag azok részéig kik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatják az intézetben), továbbá karácsonykor és a tanév végén.
Magánvizsgálati engedély iránt julius 15-éig, október 1-éig, illetve április 1-éig kell folyamodni. A kérvények az igazgatóság utján a szombathelyi tankerületi kir. Főigazgatóhoz nyújtandók be.
A 15 évnél idősebb magántanulók a Kir. Főigazgalótól engedélyt nyerhetnek arra, hogy az I. osztály tantárgyaiból sikerrel letett magánvizsgálat után nyomban vizsgálatot tehessenek a II. osztályról. A 2 P okmánybétyeggel ellátott folyamodványok mellékletei : a) A tanulók születési anyakönyvi kivonata, b.) A legutóbbi iskolai bizonyítványa.
c) A lakóhely elöljáróságának igazolása arról, hogy a tanuló szülőiének vagy gyámjának mi a foglalkozása s a,gyermek a szülő vagy gyám gondozása, illetőleg felügyelete alatt áll. Felnőtt korú je-
41
lentkező ehelyett hatósági bizonyitványt mellékel erkölcsi magaviseletéről.
A vizsgálat Írásbeli és szóbeli. Az írásbeli Vizsgálat megkezdése előtt a tanuló benyújtani tartozik a magyar ¡és német nyelvből tárgyalt olvasmányoknak, valamint a könyv nélkül tanult költeményeknek és prózai részleteknek jegyzékét. Ha a felmutatott felsorolás nem elegendő, a tanuló magánvizsgálatra nem bocsátható. A magánvizsgálat írásbeli része két délelőtt folyik le ; mely után 4—5 nappal van a szóbeli vizsgálat.
Az a magántanuló, akinek kettőnél több írásbeli dolgozata elégtelen, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható és az osztályt ismételheti.
A vallási kötelmek teljesítése lelkészi bizonyítvánnyal igazolandó.
A magántanulók az elvégzendő tananyag kijelölése és egyéb részletes utasítások átvétele céljából kellő időben jelenjenek meg az iskola igazgatójánál.
Magántanuló semminemű díjkedvezményben nem részesíthető.
A magántanulók által fizetendő dijak :
Kérvénykezelési dij 1.50 P
Felvételi dij 2.50 „
Járulék-dijak 1.70 „
Tan- és fenntartási dij 56.— „ Elnöki dij 6.50 „
Vizsgálati dij 40.— „
Összesen 108.20 P
A kérvénykezelési dij a folyamodvány benyújtásakor fizelendő az igazgatónál. A tan- és fenntartási dijat az iskola letéti számlájára postabefizetési lapon kell a magántanulónak feladnia s a befizetést az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt igazolnia. A többi dijat ugyancsak az írásbeli vizsgálat előtt az igazgatónál fizeti be a tanuló.
5. Felmentések. Azok a tanulók, akik a rajz finomabb kivitele, a kézimunka, vagy a testgyakorlás alól felmentést óhajtannak kérni, tisztiorvosi bizonyítvánnyal felszerelt ezirányu folyamodványaikat szep. 10-éig nyújtsák be az igazgatóságnál.
6. Vidéki és vonattal bejáró tanulók részére szükséges tájékoztatások:
1. A vonattal való beutazás olyan nagy feladat elé állítja a tanulót, hogy annak káros következményei tagadhatatlanok. Egészségi, erkölcsi és tanulmányi szempontból egyaránt káros hatással van ez a tanulóra, azért csak azok vegyék igénybe a vonattal való beutazást, akik másként sehogysem gondoskodhatnának az iskoláztatásról.
2. A vasúton való bejárásra csak jó magaviseletű tanulók nyerhetnek engedélyt az igazgatótól. Ezek is csak lakkor, ha az otthonról való távollét nem haladja meg a 9 órát. Ennél hosszabb ideig tartó távollétre a Kir. Főigazgató Úr adhat engedélyt.
3. A bejáró tanulók a pályaudvartól az iskoláig és vissza zárt sorokban tartoznak menni az iskola szigorú előírása szerint és az erre kirendelt tanuló vezetése alatt.
4. A kocsik és berendezési tárgyaiknak rongálása, bepiszkitása, étel- és egyéb hulladékok elszórása, a folyosón való tartózkodás, fut-kározás, valamint a mozgásban levő vonalról való leugrás vagy arra való felugrás szigorúan tilos.
7. Segélykönyvtár. Szegénysorsu és arra érdemes tanulók az iskola segélykönyvtárából kölcsön tankönyveket kaphatnak. Erre irányuló igényüket beiratkozás alkalmával jelentsék be.
42
Az 1939—40. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke.
I. osztály.
Róm. Kath. hittan Róm. kath. nagyobb katekizmus.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczkv Sándor: Jézus élete és tanítása.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Ref. hittan: Farkas Kálmán: Isteni kijelentés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan a polg. isk. I. oszt. számára.
„ „ „ Magyar olvasókönyv a polg. isk. L o. számára.
Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. 1. oszt. számára. Marjalaki Kis Lajos: Földrajz a polg. isk. I. oszt. számára. Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a polg. isk. I. o. számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a polg. isk. 1. oszt. számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elméleti énekiskola az I—II. osztályok számára. Kogutowicz: Polgári iskolai atlasz.
II. osztály.
Róm. Kath. hittan.- Dr. Aubermann: Ó-és Ujszövets. bibliai történetek.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hit. ev. hittan: Bereczky Sándor: Jézus élete és tanítása.
Dr. Luther Márton : Kis Káté. Ref. hittan: Farkas Kálmán: Isteni kijelentés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan a polg. isk. II. oszt. számára.
Magyar olvasókönyv a polg. isk. II. o. számára. Lux B.—Lux G..- Német nyelvkönyv a polg. isk. II. oszt. számára. Marjalaki Kiss Lajos: Földrajz a polg. isk. II. oszt. számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a polg. isk. II. oszt. számára. Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a II. osztály számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola az 1—II. osztályok számára. Kogutowicz: Polgári iskolai atlasz.
III. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Szertartástan.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky Sándor: A ker. egyház rövid története. Ref. hittan: Dr. Patay Pál: Egyháztörténelem (kisebb).
43
Izr. hittan: Dr. Weisz Miksa: A Szentírás történeti könyvei. Héber imakönyv.
Vitéz Sághelyi—Reöthy: Stilisztika és verstan a polg. isk. III. o. számára. Arany—Lehr: Toldi.
Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. III. oszt. számára. Rákosy Z.: Magyar nemzet története a polg. isk. III. oszt. számára. Marjalaki Kiss Lajos: Földrajz III. oszt. számára. Tix Miklós: Fizika.
Stéger—Tix: Számtan és mértan a III. osztály számára. Kogutowicz : Polgári iskolai atlasz.
Geszler Ö.: Gyakorlati és elméleti énekiskola a III—IV. oszt. számára.
IV. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Róm. kath. Egyháztörténelem.
Dr. Varga D. : Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky Sándor: A ker. egyház rövid története. Ref. hittan: Rácz Kálmán: Hit- és erkölcstan. Izr. hittan: Schön Dávid: A zsidók története. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Költészettan és irodalomtört. a polg. isk. IV. oszt. számára.
Lux B. Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. IV. oszt. számára. Rákosy Z.: A magyar nemzet története a polg. isk. IV. oszt. számára. Jaszovszky M.: Vegytan és ásványtan a polg. leányisk. számára. Csapody—Gerlóczy: Élet- és egészségtan a polg. leányiskolák számára. Mártonfíyné -Labancz—Sevcsik: Háztartástan és neveléstan a polgári
leányiskolák számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a IV. osztály, számára. Geszler ö.: Gyak. és elm. énekiskola a III—IV. osztály számára.
Az iskolai év megnyitása. Az 1939/40. tanév ünnepélyes megnyitása szeptember hó 3-án lesz és a rendes tanítások szeptember hó 4-én kezdődnek. »
A tanártestület alakuló értekezletét augusztus 30-án tartja.
46
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Iskolánk múltja ................................................3
II. Az 1938/39. iskolai év története..............................4
III. Hatóságok és tanári testület ..............................19
IV. A tanárok társadalmi és irodalmi munkássága ... 21 V. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés............22
VI. A tanulók érdemsorozata ....................................23
VII. Statisztika............................................................33
VIII. A jövő évre vonatkozó értesítés ........................38
Az 1939—40. tanévben használandó tankönyvek 42