Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.06 MB
2018-08-09 10:58:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
204
1189
Rövid leírás | Teljes leírás (103.7 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
évkönyve
az 1940-41. iskolai évről, az iskola fennállásának 49. évében.
Közzétette:
Polónyi György
a Polg. Leányiskola igazgatója.
Nagykanizsa, 1941.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SZOMBATHELYI TANKERÜLET

A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1940-41. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ ISKOLA
FENNÁLLÁSÁNAK 49. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY
A POLG. LEÁNYISK. IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1941.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám
asv 2010


Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország
feltámadásában.
Ámen !


Felelős kiadó: Polónyi György igazgató
Közgazdasági rt. Nagykanizsa nyomdája. A nyomdáért felel: Zalai Károly,
dr. liber béla
NY. TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ
.
■H
\\

REV 98
w
m
Őrségváltás a tankerület élén.
Az uj esztendő nagyjelenőtségü változást hozott a szombathelyi tankerület vezető őrhelyén. Január 1-én vonult nyugalomba érdemekben gazdag szolgálati, idejének leteltével dr. Liber Béla tankerületi kir. főigazgató, tanügyi főtanácsos ur őméltósága, aki három évtizedes középiskolai tanári-, igazgatói-, tanügyi-közigazgatási kitűnő és sikeres pályafutás után, a KÍSüK kormánybiztosi székéből került az uj tankerület élére.. A kitüntetés egyben súlyos és felelősségteljes megbízatást jelentett, mert az ország megcsonkilottsá-gának kövelkezlében a legsúlyosabb éveit élő nemzet veszedelembe jutott keresztény és nemzeti kultúrájának erős várövezetét kellett megszerveznie és kiépítenie. A Sopron, Vas, és Zala vármegyék területét magábafoglaló szombathelyi tankerületnek igy lett varázs-kezü megszervezője és első tankerületi kir. főigazgatója. Öt évi bölcs vezetése alatt a tanügy minden harcosa maga előtt látta az erős hit, a jobb jövőben való bizakodás és az áldozatos kölelességtudás világító példáját s nem akadhatott olyan, aki őrhelyén becsülettel helyt nem állt volna. Mindenkitől a legteljesebb odaadást kívánta meg, de mindenkit munkatársként kezelt és becsült s az érdemet mindig meglátta és elismerte. A nehéz küzdelem során gyengének bizonyultak felelt nem a kérlelhetetlen főnök Ítélkezett, ilyenkor emberséges meleg szive szólalt meg és atyai lelkülettel felkarolva, uj erőpróbára serkentette az ingadozót. Nehéz szívvel mondott búcsút első vezérének a tankerület minden vezető- és közkatonája, de Vele maradi mindnyájunk mélységes tiszteiele, nagyrabecsülése és hálája.
A legfelsőbb helyről jött döntés folytán tankerületűnk élére ár. Simon László gimn. igazgató, tanügyi főtanácsos ur őméltósága kerüli, eddigi kiváló tanügyi szolgálatainak elismeréseként. Komoly, határozott egyénisége, lángoló hivatásszeretete és munkatársai becsülésére és szeretetére számító, afriemzet szebb jövőjét épitő munkájáról szóló beköszöntője az első pillanatban megnyerte a tankerület tanügyi táborát, mert mindenki felismerte az uj Vezérben a kemény akaralu harcost, de a lángoló\' lelkesedésü apostolt is, igy irányiló példát nyerve sajátos nehéz; pályánkon a vasakaratu szorgalomra és a szárnyaló lelkesedésre, mert a mi nemzetépítő munkánk nemcsak kemény anyaghordásból, hanem szárnyalni tudó művészetből is áll. Mélységes bizalommal, lelkes hüségfogadással és tisztelettel köszöntjük uj Vezérünket, a Mindenható áldását kérve munkásságára.
Az emlékezetes őrségváltás ünnepélyét f. évi január hó 16-án dr. Balogh Ányos, eddigi főigazgató helyettes ur őméltósága rendezte meg örök élményül szolgáló melegséggel, aki maga is bucsut mondott tenkerü...