Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.63 MB
2018-03-27 13:25:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
185
897
Rövid leírás | Teljes leírás (84.51 KB)

A nagykanizsai izr. hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1917-18. tanévről
az intézet fennállásának 61. évében
Közli: Dr. Villányi Henrik
igazgató.
Nagykanizsa, 1918.
Zala Nyomda és Ujságkiadóvállalat

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

F 9ob ■
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1917-18. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 61. ÉVÉBEN.
KÖZLI :
Dr VILLÁNYI HENRIK
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1918.
ZALA NYOMDA ÉS UJSÁGKIADÓVÁLLALAT.
\\\\ t
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ
NAGYKANIZSA, 1918.
ZALA NYOMDA ÉS UJSÁGKIADÓVÁLLALAT.
AZ 1917-18. TANÉVRŐL
INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 61 ÉVÉBEN.
/fft
--VgV
KÖZLI : Ü O
Dr. VILLÁNYI HENRIK
ISAZGATÚ
XVI l
Felügyelet.
Szerv, Szab. 7. §. Az intézet feletti felügyeletet a nm. Vkm. valamint a nm. kereskedelemügyi miniszter az evégből kirendelt közegei által gyakorolja.
A szűkebb felügyelet gyakorlása az intézetfenntartó nagykanizsai izr. hitközség kebeléből választott iskolai szakosztályra (felügyelő bizottságra) van bizva.
Felügyelő bizottság.
Elnök : Dr. Rothschild Jakab. Alelnök: Heltai József, ker. tanácsos. Igazgató: Dr. Villányi Henrik. Jegyző: Barta Lajos.
5 Dr. Neumann Ede, főrabbi. Bún Samu, kir. tanácsos, nyug. igazgató. Dr. Bród Tivadar.
Domány Ármin, a tantestület képviselője. Halphen Mór. 10 Hirschler Sándor.
Kertész József, elemi iskolai igazgató. Lőwe Adolf Ötvös Emil Pongor Henrik. 15 Rosenfeld József. Dr. Rothschild Samu. Scherz Richárd
csapii Sommer Ignác, hitk. elnök. Strém Tivadar. 20 Sommer Nátán. Zerkowitz Lajos.
A HAZÁÉRT!
Negyedik névsora azoknak a volt tanulóinknak, akik boldogulásunkért és békénkért messze a hazától és családtól a népek háborújában meghaltak.
25. HAVAS JÓZSEF,
szül. Nagykanizsán, 1882. december 26-án; érettségi vizsgálatot tett 1900. június hóban. Elhunyt Trientben 1917. szeptember 7-én, az olasz harctéren szerzett betegsége következtében.
26. NÁDOR LIPÓT,
szül. Nagykanizsán, 1880. május 11-én; érettségi vizsgálatot tett 1897. június hóban. A Magyar Gázizzófény R. T. főtisztviselője volt. Magy. kir. népfölkelő főhadnagy. Elhúnyt a harctéren szerzett sebesüléséből eredő betegsége következtében 1918. jan. 30-án.
27. ROSENBERG SÁNDOR,
szül. Nagykanizsán 1895. december 30-án, a cs. és kir. 48. gyalogezred önkéntes őrvezetője. Érettségi vizsgálatot tett 1914. június hóban. Elesett az 1916. év november 24-én Jidoscita (Romániában) mellett vivott ütközetben. A „Gutenberg" nagykanizsai nyomdai vállalat tisztviselője volt.
28. GOLDSCHMID KÁROLY,
szül. Nagykanizsán, 1888. április 20-án, érettségi vizsgálatot tett 1905. június hóban. A 19. cs. és kir. gy. ezr. tart. zászlósa. A harctéri szolgálatban szerzett betegsége következtében elhúnyt 1918. március 20-án. Földi maradványai Nagykanizsán a hősök temetőjében nyugosznak.
XVI l
Iskolánk és a háború.
A háború negyedik esztendeje is küzdelmes év volt. A legtöbb nehézséget bevonult tanáraink helyettesítése és egy betöltetlen tanszék ellátása okozta. A városban ugyanis az összes tanintézetekben a délelőtti tanítás lépett életbe. Ennek következménye az volt, hogy bizonyos tárgyak helyettesítésére, minthogy mi is délelőtt tanítottunk, egyáltalán nem lehetett tanerőt szerződtetni, vagy pedig a tanítási időnek csak előre kikötött órájában kaptunk óraadó tanárt. Ennek a körülménynek zavaró befolyása az órarendben és a tanítási tervben mutatkozott, amennyiben az órarend nem felelhetett meg mindenben a pedagógiai követelményeknek. A fennforgó nehézségek ellenére azonban megtarthattuk az intézetet az elmúlt háborús években elért színvonalon.
Helyiségeinket, amelyeket a háború kitörése óta a cs. és kir. katonai parancsnokság tartalék-kórháznak használt, 1917. május havában rendelkezésünkre bocsátották. A nagy költségekkel foganatosított tatarozási munkálatok után az iskolai épületet ismét egész terjedelmében használatba vehettük, hasonlóan szertárainkat és könyvtárainkat is.
Tanári testület. Az intézet tanárai közül katonai szolgálatot teljesítenek Balog Dávid rendes tanár, cs. és kir. t. főhadnagy. A pozsonyi cs. és kir. katonai parancsnokságnál volt alkalmazva 1918. március haváig. Március 2. óta egy menetszázadnak parancsnoka volt és mint kiképzőtiszt teljesített szolgálatot a hadtápterületen. Május havában a harctérre ment. Elek Mór rendes tanár mint szakaszvezető teljesített szolgálatot az Isonzó fronton. 1917. novembertől 1918. februárig a sankt-pölteni tiszti iskolához volt berendelve. A bevonult tanárok helyett tanítottak Kertész József elemi iskolai igazgató, Jellinek Márk polgári iskolai tanár, László Vilmos a „Mercur" gyár cégvezetője, Rácz Lajos és Wehry Hugó polgári iskolai tanárok. A nm. Vkm. úr azonban Zalavármegye kir. Tanfelügyelőjéhez intézett 3446 számú rendeletével, tekintettel arra, hogy Jellinek Márk, Rácz Lajos és Wehry Hugó tanárok saját intézetükben heti 20—22 órában voltak elfoglalva, megvonta tőlük az engedélyt, hogy a felsőkereskedelmi iskolában tanithas-sanjk, E rendeletből kifolyóan nevezett három tanár április 2-án előadásaikat beszüntette. Ennek következtéven április havában a számtan-mennyiségtan és vegytan-áruismeret tanszéke ellátatlan volt. A. katonai előkészítő tanfolyam érettségi vizsgálatain az
VIII.
említett tárgyakra vonatkozó teendőket Balogh Sándor és Pap János főgimnáziumi tanárok látták el. Április 28-án a polgári iskolai tanárok ismét megkezdték működésűket, miután a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr a tiltórendelet intézkedéseit hatályon kívül helyezte és a folyó tanévben a régi rendet jóváhagyta.
Háborús jótékonyság. Ebben az évben is, úgy mint az elmúltakban a tanári kar azon buzgólkodott, hogy a tanuló ifjúság minden jótékony mozgalomban részt vegyen. A hősök emlékére november 2-án rendezett gyűjtésnek eredménye K 31090 volt, A József főherceg szanatórium javára K 52\'70 gyűjtöttünk. A „Karácsony a harctéren" név alatt megejtett gyűjtés K 154\'60 eredményezett. A m. kir. 20. honvéd gyalogezred rokkantalapjának K 91—, a Zita-otthonnak K 20•—, a Hazatérő Hadifoglyokat Gyámolító Bizottságnak K 184\'80-at juttattunk.
Hadikölcsönjegyzés. Az igazgató vállvetve a tanári karral, miként a múltban, úgy a f. tanévben is ébren tartotta a tanuló ifjúságban a háború sikeres befejezésére .célzó kötelességek tudatát. Felvilágosító tanítással buzdították az ifjúságot a VII. hadi-kölcsön jegyzésére. Törekvésünknek megvolt a kellő sikere. A jegyzés eredménye K 100050•— volt. Buzdításul az utókor számára feljegyezzük azoknak a tanulóknak a nevét, kik a VII. hadikölcsönre jegyeztek.
A VII. hadikölcsönt jegyezték az alsó osztályban :
1. Maschanczker Imre
2. Papp László
3. Hirschsohn Miklós
4. Grosz Lajos
5. Widder Jenő
6. Heimcr Béla
7. Pichler Ede
8. Hilcz József
9. Fischl Mátyás.
10. Kaufmann György
11. Kamarits Győző
12. Pisztel Ferencz
K 5000-—
„ 2000-—
„ 1200-—
„ 1000-—
„ 1000-—
„ 200--
„ 200-—
„ 200\'-
„ 200"—
» 100--
„ 100--
„ 100-—
Összesen K 11300*—
Középső osztályban :
1. Löbl Árpád K 5000-—
2. Schwarzenberg Imre „ 5000-—
3. Hollós Ferenc „ 4100--
4. Fischer Rudolf „ 2000-—
5, Toch Rezső , 1000-—
VIII.
6. Petrics János » 1000\'—
7. Ince Pál )> 1000-—
8. Sugár Zoltán n 1000\'—
9. Tausz József V 800-
10. Földes István » 500-—
11. Miszer László » 500-—
12. Bürger István n 250-—
13. Klein Sándor n 200 —
14. Gutmann László » 100-—
15. Báder Imre » 200-—
16. Kleinfeld István » 100-—
Felső osztályban
1. Kormos István K 20000\'■—
2. Balaton Dénes n 10000-—
3. Neumann Andor n 10000\'—
4. Stern Jenő n 7700-—
5. Gábor Imre » 5000-—
6. Rotchschild Sándor n 5000-—
7. Weiszfeld Ferenc » 3000\'—
8. Sattler Zoltán » 3000\'—
9. Weiszfeld Jenő » 1000-—
10. Knortzer György n 500-—
11. Kremsier Dezső n 500-—
12. Barta Pál » 200\' —
13. Kleinfeld József » 100-—
— Összesen K 22750\'
Az alsó osztály jegyzése K 11300 A középső „ „ „ 22750 A felső „ „ „ 66000
Összesen K 66000\'
Összesen K 100,050\'
A hábortí hatása a tanulmányi előmenetelre és erkölcsi magaviseletre. A háború hatása a háború IV-ik évében főleg az élelmezés és ellátás nehézségében nyilvánult meg. A szegényebb sorsú tanulók, már a nagy szünidőben kénytelenek voltak mint segédmunkások maguk és családjuk számára megkeresni a mindennapi kenyeret. A szorgalmi időben pedig, amikor az iskolában elfoglalva nem voltak, a család részére való élelem beszerzéssel bajlódtak. Sok tanulónak az otthon való tanulást az a körülmény nehezítette meg, hogy világitóanyagban szűkölködtek és kénytelenek voltak az esti órákat tétlenségben tölteni. Az iskola azonban mindvégig a szükséges világítással és fűtőanyaggal el volt látva. A tanulmányi eredmény az emiitett bajokhoz képest nem felelt meg azoknak a kívánalmaknak és követelményeknek, amelyeket a mi intézetünk tanulói iránt támasztani szokott, de az emiitett zavaró mozzanatokat figyelembe véve, kielégítő volt.
VIII.
A szülök érdeklődése és az iskolával való érintkezése a háború alatt csekély volt, ami csak természetes folyománya annak, hogy az apák nagyobbrészt katonai szolgálatot teljesítettek. A szülők segítségére nem is volt szükségünk, mivel minden tanulónak családi bajait ismertük. Fegyelmi tekintetben a tanulók ellen panaszunk nem volt. Súlyosabb fegyelmi vétségekben Ítélkeznünk nem kellett és a fegyelmi szabályok betartására következetesen ügyeltünk.
A háború tanulságai. A háború tanulságainak ismertetése a tantestületnek kiváló gondját képezte. A rendes tanítási idő órarendjébe illesztette minden szaktanár tantárgyának a háborúval kapcsolatos vonatkozásait. Az ifjúság az ilyen tanítás mellett az események okait meglátva, a háború nemzetgazdasági és szociális hatását is megértette és minden alkalommal a legnagyobb érdeklődéssel hallgatta a tanári karnak a háborúra vonatkozó szakszerű fejtegetéseit.
Hőseink emlékezete. Október 6-án az ,Aradi Vértanuk" emlékének gyászünnepélyén megemlékeztünk azokról a hősökről is, kik a diák-élet szálaival intézetünkhöz voltak nőve és a világháborúban a haza védelmében szenvedtek hősi halált.
November 2-án pedig a nm. Vkm. 141603/917. sz. a. kelt rendelete értelmében egy önálló gyászünnepély keretében a haza védelmében hősi halált halt derék katonáinkról emlékeztünk, meg, akik a népek háborújának országútján, lövészárkokban, hóboritotta hegyeken, vagy a tenger fenekén alusszák örök álmukat, miként azt a háború szükségessége parancsolta. A hadisirok gondozása céljából ez alkalommal foganatosított gyűjtés eredménye K 310-90 volt.
Bevonulások. Azok a tanulók, akik 1899-ben születtek és az 1917. évi szeptember havi pótsorozaton alkalmasoknak találtattak, október 15-én csapattestükhöz bevonultak és tanulmányaikat megszakítani kénytelenek voltak. Ezek a bevonultak: Beke József, Erőss Ferenc a felső, Lenkei Jenő a középső és Henger Imre az alsó osztály tanulói voltak.
Az 1918. évi január havában megtartott népfölkelési szemlén alkalmasoknak találtattak: üeiszl István, Hilcz József, Szekrény Géza rendes és Szabó Ferenc magántanuló, az alsó osztály tanulói. Ezeknek a 680/918. eln. sz. miniszteri rendelet értelmében, minthogy március 15-én bevonulni tartoztak, az alsó osztály elvégzéséről a bizonyítványt március 9-én kiadtuk. Szabó Ferenc magántanuló pedig március 7—9-ig szabályszerű magánvizsgálatot tett.
Előkészitő tanfolyam február 1-től március 14-ig. A
7/618. eln. sz. min. rendelet szerint azok a tanulók, akik az
VIII.
1918. évi január hóban megtartott népfelkelési bemutató szemlén alkalmasoknak találtattak és az intézet középső osztályának tanulói voltak, csak március 15-én vonultak be. Hogy azonban a tanév rájuk nézve eredménytelenül el ne vesszen és katonai szolgálatra való bevonulásuk előtt a megkezdett osztályt befejezhessék, a min. rendelet értelmében a középső osztálybeliek részére, osztályuknak megfelelő február hó 1-én kezdődő és március 14-ig tartó előkészitő tanfolyamot tartottunk.
E tanfolyamon résztvettek: Fischer Rudolf, Hetesi János, Horváth István és Petrics János. Ezek az osztályvizsgálat után, március 12-én a középső osztályról bizonyítványt kaptak. A felső osztályban nem volt népfelkelésre kötelezett alkalmas tanuló.
Előkészítő tanfolyam április 1-től április 28-ig. Ezt a
tanfolyamot a nm. VKm. U 7 és 2304/918. eln. sz. a. kelt rendeletei alapján szerveztük. E tanfolyamban résztvettek elsősorban azo a tanulók akik 1899-ben vagy az előző években születtek és az 1917. év október 15-én katonai szolgálatra bevonultak; továbbá azok a tanulók, akik február-március havi előkészitő tanfolyamban résztvettek és március 12-én a középső osztály elvégzéséről bizonyítványt kaptak. De felvettük ebbe a tanfolyamba azokat a tanulókat is, akik a középső vagy alsó osztályt elvégezték és már hosszabb ideig katonai szolgálatot teljesítenek. ,E katonai tanfolyam tanulói a következők voltak:
Középső osztály:
Friedmann Antal, a 20. hgye. önkéntes őrmestere, Halász Pál, a cs. és kir. 48. gye. önkéntes őrmestere, Szabó Gyula, a 20. hgye. őrvezetője.
Felső osztály:
Beke József, a 20. honvé 1 gyalogezred őrvezetője,
Eröss Ferenc, a 20. hgye. őrvezetője,
Eröss József, a cs. és kir. 48. gye. szakaszvezetője,
Fischer Rudolf, népfelkelésre kötelezett tanuló,
Goldmann József, a cs. és kir. 48. gye. tizedese,
Hetesi János, népfelkelésre kötelezett tanuló,
Horn József, a 20. hgye. őrvezetője,
Horváth István, népfelkelésre kötelezet tanuló,
Kaufmann Antal, a cs. és kir. 48. gye. tizedese,
Kengyel Jenő, a 20. hgye. őrvezetője,
Maschanczker László, a cs. és kir. 66. gye. tizedese,
Pálfi István, a 10. hgye. őrmestere,
Petrics János, népfelkelésre kötelezett tanuló,
Skrívalics János, a 20. hgye. önkéntese,
Schleslnger Alfréd, a cs. és kir. 48. gye. szakaszvezetője,
Schiller János, a cs. és kir. 48. gye. szakaszvezetője.
Összesen; 19 tanuló.
VIII.
A tanfolyamot április 2-án megnyitottuk. Április 24-én kezdtük az osztályvizsgálatokat, 25. 26 és 27-én tartottuk meg az Írásbeli és szóbeli vizsgálatokat. A szóbeli vizsgálatra jelentkezett 16 hallgató; megfelelt 15; 2 hó múlva teendő javi óvizsgálatra utasíttatott 1. A min szteri biztosi teendőkkel az igazgató volt megbízva.
Katonai szolgálatra előkészítő tanfolyam. A nm. VKm. úr 12510/918. sz. a. elrendelte, hogy a katonai szolgálatra való előkészítő tanfolyam, azokban az iskolákban, ahol az elmúlt tanévben ilyen gyakorlatok tartattak, az idei tanévben is haladéktalanul megkezdendők. Ehhez képest egy hatvanöt tagból álló csoportot alakítottunk és a tanfolyamot február hónapban megkezdtük. Az első elméleti előadást Dömös Gyula, a 20. hgyc. századosa, f. évi február hó 4-én tartotta a hadsereg szervezetéről.
A 20. honvédgyalogezred pótzászlóalj parancsnoka a tanfolyam szervezésében hathatóan támogatott bennünket. A gyakorlati kiképzésre kérelmünkre Torna Elek hadnagyot küldte ki, aki a rend-, sor- és menetelési gyakorlatokat február hó 12-én kezdte meg és a tanév vegéig altisztek segédletével folytatta. Markó Lajos főhadnagy február hó 18-án tartott előadást a tereptanból, Klekkner Sándor főhadnagy február hó 25-én a háború védelmi rendszerről értekezett. Dr. Miklós Imre az első segélynyújtást március hó 4-én mutatta be az ifjúságnak. Március hó 11-én Szabó Béla főhadnagy értekezett a fegyvernemek működéséről.
Ugy a honvédkerület, vaiamint a 20. honvédpótzászlóalj parancsnokságának, az előadó és kiképző tiszteknek, valamint dr. Miklós Imrének, sikeres és önzetlen mőködésükért hálás köszönetet mond az igazgatóság.
Iskolai ünnepélyek. Az előző fejezetben emiitett ünnepélyeken kivül a hazafias érzület és szellem ápolására a lefolyt tanévben is több alkalmi ünnepélyt rendeztünk. Október 6-án az Aradi Vértanuk emlékére tartottunk ünnepélyt. November 19-én néhai Erzsébet királyné emlékét szokásos kegyelettel ültük meg. Március 15-ét nagyobb keretben ünnepeltük meg. Az ünnepélyre a város közönségét is meghívtuk. Az iskolai ének- és zenekar Wehry Hugó tanár vezetésével több ének- és zenedarabot adott elő. Áz alkalmi beszédet Kleinfeld József, a felső osztály tanulója mondta el. Ezenkívül Krámei József és Miiller Imre szavaltak. A nm. VKm. úr 59955 VI. a. sz. a kelt rendelettel elrendelte, hogy május 9-ike Őfelsége Zita királyné születésnapja ünnepe legyen minden iskolának és hogy az ünnep programmjának befejezése után gyűjtést rendezzünk a Zita-Otthon javára. Ezt a napot mi is megünnepeltük és arra törekedtünk, hogy az ünnepély erkölcsi hatása és anyagi sikere megfeleljen a hozzáfűzött várakozásoknak. Az ünnepi beszédet az igazgató tartotta.
VIII.
Ének- és zenekör. Az iskolai ünnepélyek emelésére ének-és zenekört alakítottunk. Az énekkart a tanév első felében Ábrá-movics Márk főkántor, később Wehry Hugó tanár tanította. Ő gyakorolta be az ének- és zenekar együttes előadásait és lehetővé tette, hogy iskolai ünnepeinken saját ének- és zenekarunk közre-müködhessék. Wehry Hugó tanár nagy ügyszeretettel és fáradtságot nem ismerő buzgósággal foglalkozott az ének- és zenekar kiképzésével, amiért e helyen is köszönetet mond neki az igazgatóság.
XVI l
Az 1917—18-ik iskolai év egyéb adatai.
A tanév megnyitása. Az alakuló értekezletet augusztus 28-án, a javitó vizsgálatokat augusztus 31-én, a beiratásokat szeptember 2. 3 és 4-én tartottuk meg. A rendes tanítás szeptember 6-án kezdődött. Az írásbeli magánvizsgálatok szeptember 6—11-ig; az Írásbeli érettségi vizsgálatok szeptember 11—16-ig folytak le.
A szóbeli érettségi vizsgálatot szeptember 19-ére tűztük ki. Miként a múlt tanév végén, ezen a vizsgálaton is dr. Exner Kornél közigazgatási biró, mint a vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr biztosa elnökölt. Társelnök Heltai József ker. tanácsos, a kereskedelemügyi m. kir. miniszter megbízottja volt. A vizsgálatra 4 jelölt jelentkezett, kik közül Vida Ernő és Haba József megfeleltek, két jelölt javitó érettségi vizsgálatra utasíttatott.
Változás a tanári karban. Változás a tanári karban nem volt. A hadbavonult rendes tanárainkat az idén is részben a helybeli főgimnázium és az állami polgári iskola tanárai, részben saját tanerőink helyettesitették. A könyvvitel levelezési szakot László Vilmos, a „Mercur" gyár cégvezetője látta el. Dr. Villányi Henrik megb. igazgatót az iskolaszék 562/917. sz. határozattal végleges minőségben igazgatónak választotta meg.
Előléptetések. A nm. vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr pedig a rendes tanárokat 183940/917. sz. a. kelt rendelettel egy fizetési fokkal előléptette és ennek a foknak megfelelő háborús segélyben részesítette.
Segélyezés. A háború negyedik esztendejében a jótékonyságot az eddiginél fokozottabb mértékben kellett gyakorolni. Segitö-Egyesületünk nemcsak könyvekkel támogatta a szegény-sorsú tanulókat, hanem két ízben tetemes pénz-segélyt is juttatott nekik. Néhány tanulót cipővel és ruhával is elláttunk. Kálmán Oszkár intézetünk volt növendéke és a Gutmann S. H. cég tisztviselője 100 K-val támogatta a szűkölködő növendékeinket.
VIII.
Ha még mindehhez hozzáadjuk azt az összeget, amelyet a tan-dijelengedések eredményeznek, továbbá azokat az adományokat és ösziöndijakat, amelyekben a nemes szivű alapítók a szűkölködő tanuló ifjúságot évről-évre részesitik, akkor elmondhatjuk, hogy jóléti intézményeink megfelelnek hivatásuknak. Az ösztöndijakat és adományokat külön táblázaton mutatjuk ki.
Iskolánk látogatói. F. évi január 17. és 18-án Kirchnet Béla kir. főigazgató, m. kir. udvari tanácsos, intézetünket hivatalos látogatásával tisztelte meg. A tanítási órákon jelen volt. Ezenkívül intézetünk ügykezelését és helyiségeit behatóan megtekintette és egy elnöklete alatt megtartott értekezleten előadta észrevételeit és tapasztalatait. Ugy a tanulmányi eredményt, valamint a fegyelmi állapotot megfelelőnek találta és az intézet célszerű elhelyezéséről elismeréssel nyilatkozott.
Szünnapok. A tanítást szeptember 6-án kezdtük. Az előadások szabályszerűen folytak az egész tanítási évben. Szünetet csak a Rendtartásban előirt napokon tartottunk.
Elnöki üdvözlés. Április hó 28-án a hitközségi közgyűlés csapii Sommer Ignác urat választotta meg elnöknek. A tanári kar május 5-én üdvözölte az új elnököt, aki már évek óta gondos körültekintéssel vezette a hitközség gazdasági ügyeit. Az elnök az igazgató üdvözlő beszédére adott válaszában különösen hangsúlyozta, hogy a felső kereskedelmi iskola fejlesztését és fenntartását főfontosságú ügynek tartja.
Halálozás. Rapoch Gyula ügyvéd, az iskolai szakosztály tagja, f. évi május hó 1-én elhunyt. A tanügynek e barátja különösen a felső kereskedelmi iskola szervezésében vett tevékenyen részt és e téren említésre méltó érdemeket szerzett. A tanuló ifjúság a tanári kar vezetésével május 3-án vett részt a végtisztességben.
Vasárnapi könyv. Az Országos Közművelődési Tanácstól kiadott Vasárnapi Könyv cimű ismeretterjesztő és hetenként megjelenő folyóiratot a tanulók közt terjesztettük. Az ügykezeléssel Kertész József elemi iskolai igazgató és óraadó tanár foglalkozott.
Ipartelepek látogatása. Az ipartelepek látogatása a háború tartama alatt szünetelt, egyrészt azért, mivel a helybeli ipartelepek
VIII.
üzeme korlátozva volt, másrészt, mivel a vegytani és árúismereti szak tanára katonai szolgálatot teljesített, helyettese pedig saját intézetében való elfoglaltsága miatt az ifjúságot nem vezethette. Tanulmányi kirándulásokra pedig az élelmezés és utazás nehézségei miatt nem is gondolhattunk.
Egészségi állapot. A tanulók és tanárok egészségi állapota a lefolyt iskolai évben teljesen kielégítő volt. Járványos betegségek nem fordultak elő.
Az iskolai év befejezése. A nm. Vkm. úr 45430. sz. a. kelt rendeletével utasította az igazgatóságot, hogy a felső kereskedelmi iskolában a felső osztály tananyaga és vizsgája f. évi május hó 18-ig befejeztessék; a pünkösd utáni héten az írásbeli érettségi vizsgálatok és május hó utolsó hetében a szóbeli vizsgálatok tartassanak meg; az alsó és középső osztályokban pedig a tanitás és az iskolai év június hó 15-ig feltétlenül befejezhető legyen. Az erre vonatkozó intézkedéseket a rendelet értelmében hajtottuk végre.
XVI l
A tanári kar.
Dr. Villányi Henrik, igazgató, felső kereskedelmi iskolákra képesített rendes tanár, városi képviselő. Működésének évei 34, ez intézetnél 27.
Balog Dávid, felső kereskedelmi iskolákra képesített rendes tanár, tartalékos főhadnagy. Katonai szolgálatot teljesit. Működik ez intézetnél 16 év óta.
Domány Ármin, középiskolákra képesített rendes tanár, az ifjúsági könyvtár és a földrajzi szertár őre. Működésének évei 21, ez intézetnél 19.
Elek Mór, felső kereskedelmi iskolákra képesített rendes tanár. Katonai szolgálatot teljesit. Működik ez intézetnél 8V2 év óta.
Jelűnek Márk, óraadó tanár, a helybeli polgári iskola rendes tanára. Működik ez intézetnél 4 év óta.
Kertész József, óraadó tanár, a helybeli izr. elemi iskola igazgatója, oki. polgáriiskolai tanár. Működik ez intézetnél 4 év óta.
Krámer Lajos, elemi iskolai tanitó. Oki. polgári iskolai tanár és gyorsíró. Működik ez intézetnél 2 év óta.
László Vilmos, óraadó tanár, vasgyári cégvezető, a tanári értekezletek jejgyzője. Működik ez intézetnél 3 év óta.
Rácz Lajos óraadó tanár, a helybeli áll. polg. iskola rendes tanára, oki. középiskolai és felső keresk. iskolákra képesített tanár, a vegytani szertár őre. Működik ez intézetnél 4 év óta.
Dr. Rosenberg Mór, köz- és váltó ügyvéd. Működik ez intézetnél 25 év óta.
Wehry Hugó, óraadó tanár. A helybeli polg^ iskola rendes tanára. Működik ez intézetnél IV2 év óta.
Hitoktatók:
Halász Jenő, elemi iskolai tanitó, az izr. tanulók hitoktatója. Működésének évei IV2.
15
Hütter Lajos, ág. ev. lelkész, az ág. ev. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 23 év óta.
Kádár Lajos, ev, ref. lelkész, a ref. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 9 év óta.
P. Pintér Béni, róm. kath. lelkész, a róm. kath. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 21/2 év óta.
Iskolaszolga : Francsics Zsigmond.
XVI l
Tantárgyak felosztása a tanárok közt
az 1917—18. tanévben.
Tanár Tantárgy Alsó 0. Köz. 0. Felső 0. Összesen
Domány Ármin Magyar 3 3 6
» n Német 4 3 3 10
» » Földrajz — 2 2 4
» » Történelem — 2 2 4 24
Halász Jenő Vallástan 1 1 1 3 3
Jellinek Márk Ker. számtan — 3 3 6
» » Természettan 2 _ _ 2 8
Kertész József Magyar 3 - - 3
» » Földrajz 2 - -- 2
» » Történelem 2 - _ 2 7
Krámer Lajos Gyorsírás 2 2* 5 5
László Vilmos Könyvvitel — 3 3 6
» » Levelezés 2 2 2 6
» » Szépírás 1 — — 1 13
Rácz Lajos Ker. számtan 4 — — 4
» w Vegytan 2 2 2 6 10
Dr. Rosenberg Mór Közgazd.istn. — 2 2 4
» w Jogi "ism. — 2 2 4 8
Dr. Villányi Henrik Francia nyelv
és levelezés 3 3 3 9 9
Wehry Hugó Mennyiségi. 2 2 2 6 6
Összesen 30 32 31 93 93
* Rendkívüli tantárgy.
VI.
Az 1917—18-évben elvégzett tananyag megfelel az 1915. évi augusztus hó 1-én 81000/915. sz. alatt kiadott felső kereskedelmi iskolák tanítástervének, illetőleg az annak nyomán összeállított és jóváhagyott állandó részletes tanmenetnek.
A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola általános tanterve.
A heti órák sz. c
egyes osztályokb. 0J v>
Tantárgyak N
alsó közép felső t/3 o
A) Rendes tantárgyak1:
1. Vallástan........... 1 1 1 3
2. Magyar nyelv és irodalom..... 3 3 3 9
3. Német nyelv és levelezés..... 4 3 3 10
4. Francia nyelv......... 3 3 3 9
5. Földrajz........... 2 2 2 6
6. Történelem.......... 2 2 2 6
7. Mennyiségtan és polg. számtan . . . 2 2 2 6
8. Természettan......... 2 — — 2
9. Kereskedelmi számtan és irod. munkák 4 3 3 10
10. Könyvvitel.......... —r 3 3 6
11. Kereskedelmi levelezés...... 2 2 2 6
12. Közgazdasági ismeretek...... — 2 2 4
13. Jogi ismeretek......... — 2 2 4
14. Vegytan és áruismeret...... 2 2 2 6
15. Szépírás........... 1 — — 1
16. Gyorsírás........... 2 2
- 30 30 30 90
B) Rendkívüli tantárgyak:
1. Gyorsírás........... 2 1 o ü
VII.
A tanulók névsora és lakóhelye.
Alsó osztály.
Osztályfőnök: Kertész József.
Baján József, Nagykanizsa. Balogh Sándor, Nagykanizsa. Dobrin Hugó, Nagykanizsa. Fischer István, Nagykanizsa. 5 Fischl Mátyás, Ligetvár; Zala-megye. Gábor József, Nagykanizsa. Gedér József, Nagykanizsa. Gerő József, Tapolca, Zala-megye. Geiszl István,* Nagykanizsa. 10 Goldstein Andor Lengyeltóti, Somogy-megye. Gross Lajos, Gelse, Zala-megye. Grtinfeld László, Nagykanizsa. Grünwald Ernő, Nagykanizsa. Günser Kálmán, Nagykanizsa. 15 Heimer Béla, Perlak, Zala-megye. Hilcz József,* Nagykanizsa. Hirschsohn Miklós, Perlak, Zala-megye. Horváth Károly, Nagykanizsa. Kaufmann György, Nagykanizsa. 20 Keszler János, Tarany, Somogy-megye. Klein Gyula, Nagykanizsa. Kramarits Viktor, Perlak, Zala-megye. Krausz Imre, Nagykanizsa. Krausz Sándor, Nagykanizsa. 25 Lopusánszky Béla, Nagykanizsa. Lőbl Ferenc, Nagykanizsa. Ludwig Frigyes, Nagykanizsa. Maschanczker Imre, Nagykanizsa. Milller Sándor, Nagykanizsa. 30 Münz László, Barcs, Somogy-megye. Nádai László, Muraszombat, Vas-megye. Paizs Pál, Nagykanizsa. Papp László, Csorna, Sopron-megye. Pál Imre, Nagykanizsa. 35 Pichler Ede, Barcs, Somogy-megye.
19
Pittner József, Erdőcsokonya, Somogy-megye. Pisztel Ferenc, Nagykanizsa. Pollák Sándor, Nagykanizsa. Pörcz József ismétlő, Nagykanizsa. 40 Römer József, Kocsola.
Singer Gyula, Kisszabadka, Zala-megye. Steiner Jenő, Nagykanizsa. Steiner Laj s, Nagykanizsa. Stumpf Elemér, > agyklnizsa. 45 Stumpf Kálmán, Nagykanizsa. B. Szabó Endre, Nagykanizsa. Szekrény Géza,* Csörnyeföld, Zalamegye Widder Jenő, Szepetnek, Zala-megye. Zalaváry József, Nagykanizsa. 50 Ziegler Márton, Csáktornya, Zala-megye.
* A csillaggal jelölt tanulók évközben katonai szolgálatra
bevonultak.
20
Középső osztály.
Osztályfőnök: Rácz Lajos.
Báder Imre, Tóthszerdahely. Zala-megye. Baumgarten Viktor, Nagykanizsa. Beck Miklós, Nagykanizsa. Bojt János, Nagykanizsa. 5 Burger István, Nagykanizsa. Doupona Dezső, Murakeresztur. Farsang József, Babócsa, Somogy-megye. Fischer Rudolf,* Egeraracsa, Zala-megye. Földes István, Csáktornya, Zala-megye. 10 Goldmann Miklós, Nagypeterd, Baranya-megye. Guttmann László, Csáktornya, Zala-megye. Grünfeld Dénes, Nagykanizsa. Hetesi János,* Nagykanizsa. Hirschler Andor, Nagykanizsa. 15 Hirschler Ferenc, Nagykanizsa. Hirschler István, Nagykanizsa. Hollós Ferenc, Péthfürdő, Veszprém-megye. Hordós Gyula, Nagykanizsa. Horváth István,* Nagykanizsa. 20 Hozmecz Ferenc, Perlak, Zala-megye. Incze Pál, Rohoncz, Vas-megye. Klein Sándor, Nagykanizsa. Kleinfeld István, Nagykanizsa. Krámer József, Nagykanizsa. 25 Lőbl Árpád, Csáktornya, Zala-megye. Miszer László, Alsódomboru, Zala-megye. Milhuffer Jenő, Nagykanizsa. Nagy László, Nagykanizsa. Petrics János,* Nagykanizsa. 30 Plánder Ferenc, Nagykanizsa. Pörcz János, Nagykanizsa. Sándor János, Zalaszentgrót. Schwarzenberg Imre, Zalaapáti. Somogyi Kálmán, Barcs, "-omogy-megye. 35 Spitzer Antal, Nagykanizsa.
Steiner Jenő, Csáktornya, Zala-megye. Sugár Zoltán, Nagykanizsa. Szabó József, Nagykanizsa. Tausz József, Nagykanizsa. 40 Toch Jenő, Nagykanizsa.
Weiszenstern József, Nagykanizsa. Wortmann Pál, Nagykanizsa.
* A csillaggal jelölt tanulók évközben katonai szolgálatra
bevonultak.
VIII.
Felső osztály.
Osztályfőnök: Domány Ármin.
Balaton Dénes, Nagykanizsa. Barta Pál, Nagykanizsa. Dobó István, Nagykanizsa. . Eichner Árpád, Nagykanizsa. \'
5 Fischer József, Alsódomboru, Zala-megye. Fürszt Alajos, Nagykanizsa. Gábor Imre, Nemesdéd, Somogy-megye. Kirnbauer Gyula, Nagykanizsa. Kleinfeld József, Nagykanizsa. 10 Knortzer György, Nagykanizsa. Kormos István, Nagykanizsa. Kósa József, Miszla, Tolna-megye. Kremsier Dezső, Nagyrada, Zala-megye. Magyar József, Nagykanizsa. 15 Maitinszki István, Budapest, Müller Ernő, Nagykanizsa. Miiller Imre, Nagykanizsa. Nádai Sándor, Muraszombat, Vas-megye. Neumann Andor, Nagykanizsa. Oláh Ferenc, Nagykanizsa. *Rothschild Sándor, Kapuvár. Somogyi Rezső, Babócsa, Somogy-megye. Stem Jenő, Nagykanizsa. Szattler Zoltán, Nemesdéd, Somogy-megye. Walder József, Nagykanizsa. Weisz Nándor, Nagykanizsa. * Weiszfeld Ferenc, Nagykanizsa. Weiszfeld Jenő, Murátka. Wellisch Ernő, Nagykanizsa.
Kimaradtak: Rottschild Sándor és Weiszfeld Ferenc.
VIII.
1917—18. tanév.
Statisztikai kimutatások:
A kimutatás Csoport alsó <özépí felső a> t/l QJ
tárgya o s z t á y (fi <r> o
Iskolai látogatás Beíratott . ......50 Évközben bevonult ... 3 Kimaradt ......— Létszám a tanév végén . . 47 ii 42 4 38 29 2 27 íj II 121 7 2 112
K o r A beiratkozott tanulók közül 1917. szept. végén volt: 13 éves ........ 14 . ....... 1 5........ 1 6......... 1 7........ 1 8........ 19 . ....... 5 20 11 9 5 5 17 11 6 3 | 4 19 5 ! 1 5 25 32 39 16 4
Vallás Izraelita....... Római katholikus .... Ág. evangellkus .... Ev. reformált..... 29 18 1 2 i 28 14 24 3 1 1 81 35 2 3
Anyenyelv Magyar....... Német ....... Horvát....... Tót........ 49 1 41 1 , 29 119 1 1
Nyelvismeret Magyar....... Magyar-német..... Magyar-horvát..... Magyar-német-horvát . . 1 37 6 6 1 29 6 6 1 23 4 2 89 16 14 2
A felvétel alapja Ismétlő saját intézetbeli idegen Polgári iskola IV. osztály . Gimnázium „ „ Reáliskola \\l j 38 j 19 2 2 — ; 3 28 19 2
VIII.
A kimutatás Csoport alsó | közép felső c <v cn új
tárgya 0 s z t á 1 y «5 co O
A felvétel alapja Felső keresk. isk. alsó oszt. „ közép. „ _ 40 1 29 40 \'29
Nagykanizsa..... Más zalamegyei .... Somogymegyei .... Baranyamegyei .... Vasmegyei...... Veszprémmegyei .... Tolnamegyei ..... Sopronmegyei..... Pest-pilis-Solt Kiskunmegyei 32 26 11 2 1 1 1 19 3 3 1 1 1 1 77
A szülő vagy gyám lakhelye 10 5 J. 1 1 24 10 1 3 1 2 l
A szülő vagy gyám polgári foglalkozása ■ Birtokos, bérlő .... Iparos ........ Tisztviselő...... Nagykereskedő..... Kiskereskedő..... Köztisztviselő . . . . . Magántisztviselő .... Tanár, tanitó..... Másféle értelmiségi . . . Magánzó....... Munkás....... ,§ 3 13 8 4 1 _ 1 1 3 11 8 1 11 3 2 2 1 1 1 4 1 1 10 3 8 1 3 30 12 2 34 14 14 2 3- 3 4
Tandij fizetés Egész tandijat fizetett . . 1/2 / £ „ „ • . 1/4 / * » » • • Teljes tand jmentes . . . 29 2 10 9 25 6 5 6 17 2 3 7 71 10 18 22
Összesen . . . 50 42 29 121
IX.
A tanulmányi eredmény kimutatása.
Tantárgy Alsó oszt. Köz. oszt. Felső oszt.
- Az osztályozott tanulók száma
50 42 II 27
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Vallástan .................. 13 18 19 8 25 9 11 -15 8 4
Magyar nyelv és irodalom 7 19 23 1 1 1 36 4 1 5 21 —
Német ny. és keresk. levelezés 1 7 34 9 1 4 27 10 1 2 22 2
Francia ny. és keresk. levelezés 1 11 30 8 6 27 9 2 5 17 3
Földrajz..................... 10 24 15 1 2 7 32 1 3 9 15 —
Történelem .................. 8 27 14 1 1 12 29 — 3 14 10 ;-
Mennyiségtan és pol. számtan 11 21 17 1\' 6 16 20 - 6 14 7 -
Természettan ......... ...... 11 16 22 1 —- — — — —
Ker. számtan és irodai munk. 6 20 23 2 8 15 14 5 4 11 9 3
Könyvvitel .................. — — — — 4 16 20 2 3 10 14 —
Ker. levelezés és ismeretek ... 5 20 25 — 2 21 18 1 1 16 10 —
10 32 0 13 12

Jogi ismeretek _ _ 1 13 6 19 _
Vegytan és árúismeret........ 5 23 22 ■ 8 17 17 — 9 16 2 -—
13 28 0 o 12 13

Szépirás..................... 9 28 13 — —
Gyorsírás 9 21 20 — 12 5 18 - 2 10 — —
Magaviselet;.................. 35 14 1 27 14 1 —¡16 11 — —
XVI l
Intézetünk jótevői.
Ösztöndijak és ösztöndíjas tanulók az 1917—18. tanévben.
Alapítási év Alapító, adományozó Ösztöndíjas tanuló Oszt. Korona
A) Alapítványok.
1890 Oelsei Gutmann S. H.......... Hetesi János köz.
2 tandíjmentes hely ......... Müller Imre felső
1888 Pollák Ármin ............... Klein Gyula alsó 12:
1805 Megyeri Kratisz Mayer......... Kleinfeld István kőz. 91-91
1898 Nagykanizsai Takarékpénztár ... Baján József alsó 40 —
1898 n » Günser Kálmán alsó 40-—
1906 Dr. Villányi Henrik............ Müller Ernő felső 38-70
1906 Dr. Stolzer Hearik ............ Lőbl Ferenc alsó 23-13
1906 Danneberg Jakab ............ Grünfeld László alsó 30--
190ö Lőwy Ödön .................. Krausz Sándor alsó 52-—
1907 Délzalai Takarékpénztár ...... Horváth Károly alsó 100\'-
1907 ......... Baria Pál felső 100-—
1908 Bun Samu .................. Weiszenstei n József köz. 35-60
1911 Eichberg Adolf ............... Spitzer Antal koz. 80-
1911 Müller Imre felső 80-—
1912 Dr. Stolzer László ............ Hirschler Andor köz. 2170
1012 Lőwe Adolf .................. Toch Rezső köz. 6-
1912 Reichenfeld Sándor............ . n kőz. 11-80
1912 Sommer Sándor ............... Römer József alsó 20-
1913 ujnépi Elek Lipót ............ Milhofer Jenő köz. 36-
1913 Báró Eötvös József ............ Walder József felső 20 —
1915 Dr. Barta Artúr ............... Kremsier Dezső felső 30\'-
1915 Oszterhuber László ............ Ludwig Frigyes alsó 30-
1815 B B ............ Papp. László alsó 30 —
1915 Dr. Schwarz Adolf ............ Fürst Alajos felső 36--
1916 Weisz Bódog............ ,..... Pollák Sándor alsó 36-
1916 Domány Ármin ............... Kleinfeld József felső 15--
1918 Guttmann Imre ............... Balog Sándor alsó 36-—
1918 Dr. Szűkíts Nándor ............ Müncz László alsó 20-
| 1 1071-74
26
Ösztöndijak K 107174 Adományok „ 530"—
Összesen: K 169174
Adományozó Adományozott tanuló Osztály Korona
B) Adományok.
Nagykanizsai Takarékpénztár ......... Plánder Ferenc köz. 20-—
B ......... Grünwald Ernő alsó 20 —
Délzalai Takarékpénztár ............ Paizs Pál alsó 20 —
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Wortmann Pál köz. 50—
Néptakarékpénztár .................. Szabó József köz. 30"—
Nagykanizsai Keresk. Társulat ..... Kirnbauer Gyula felső 20-—
Pichler Ede alsó 20 — 1(V
Spitzer Antal köz. 20\'-
Walder József felső 10-—
Eichner Árpád felső 50--
Lengyel Bernát ..................... Grünwald Ernő alsó 10 —
Krausz Sándor alsó 20"-
Lőbl Ferenc alsó 20 —
„ „ ................ Paizs Pál alsó 10 —
............ ... . Plánder Ferenc köz. 10\'—
Spitzer Antal köz. 20*—
Wortmann Pál köz. 20-—
Müller Antal felső 10-
Weisz Jakab ........................ 10 tanulónak 100\'—
530-—
VIII.
Segitőegyesületi könyvtár.
A segitőegyesületi könyvtár állománya az 1918 19 tanév végén.
A segitőegyesületi könyvtár vagyontalan tanulókat könyvekkel lát el.
Magyar nyelv és irodalom......................................................48 kötet
Német nyelv...... .....................................................83
Francia nyelv és levelezés....................................................52 „
Kereskedelmi számtan ......... .........................................47 „
Mennyiségtan és politikai számtan ....................................43
Földrajz ....................................................................................58 ,
Történelem ......„... ...........................................................46 „
Vegytan és áruismeret......... .................. •■• 34 „
Természettan......... .................. ........................19 „
Kenyvvitel ..........................................................25 B
Kereskedelmi ismeretek............................................................13 „
Levelezés......... ...... ......................................................56 ,
Jogi ismeretek ............... .................. ... 7 ,
Közgazdasági ismeretek............................25 „
Ének..................... :..... ... ... ............ 36 ,
Logarithmus...... ...................................5 „
597 kötet
Ebből kiselejtezve ................................ 39
Marad összesen ...... 558 kötet
28
Az Ifjúsági Segitőegyesület pénztár és
A fenti kimutatott pénztári egyenleg gyümölcsözőleg el van helyezve:
A nagykanizsai izr. hitközségnél ..............
A Nagykanizsai Takarékp. 32063 sz. betétikönyvre A Pesti Magy. Ker. Bank. 3144 „
» » n n 3145 „ „
» n n » UJ1u » »
Készpénz a házi pénztárban ............ ... ...
Összesen
3113-52 243-68 352-88 915-03 1000-— 10-20
5635-31
Nagykanizsa, 1918. május 30.
LÁSZLÓ VILMOS s. k.
ellenőr.
Dr. VILLÁNYI
igai-
Bevétel. A.) Pénztári-
Korona
Egyenleg .............................. Tagsági dijak........................... Tanulók önkéntes adományai ............ Kiselejtezett könyvekért s nyomtatványokért Hadikölcsön-szelvény beváltás ............ Tőkekamatok 1917. dec. 31-ig............ Adorjánné Mayersberg F. adománya ...... Kaufmann és Varga „ ...... Délzalai Takarékpénztár „ ...... Gazdasági „ „ ...... i Néptakarékpénztár , ...... Délzalai Takarékpénztár alap kamatai...... Nagykanizsat Keresk. Társ. adománya...... László Vilmos adománya ............... 5302 234 160 31 183 68 100 10 20 50 30 200 40 20 i 13 08 Z
6538 , ■ II ......." 2 p
VIII.
vagyonkimutatása az 1917/18. tanévben.
kimutatás. Kiadás.
r Korona
Újonnan beszerzett könyvekért............. 1 46 — :
Könyvek bekötéséért..................... 122 60
Segélyezések ........................... 305 — i
Ösztöndíjak ........................... 429 30
Pénztári egyenleg....................... 5635 31 i j ! 1 í
6538 21 ! ■

B) Vagyonkimutatás.
Kimutatott betétek és készpénz ...................... 5635-31
Értékpapírok: K 2500—1914. évi 6<Vo-os hadikölCsön
á K 97-50 ....................................2437.50
K 300—1915. évi 60/9-os hadikölcsön
á K 96-90 ......... ...... ... 290-70
K 200—1915. évi 6°/o-os hadikölcsön
á K 96-60 ....................................193-20
K 50—1915. évi 6%-os hadikölcsön
á K 96-60 ...\'............ ... 48-30 2969-81
Tank nyvek értéke 1916/17 tanévvégén...... 1537-01
Ujabb beszerzések 1917/18 tanévben...... 46
1583-01
300/o leirás .....* ..................... ... 474-90 1108-11
Ingóságok ......... .....................................................90 -
Összesen ........................9803-12
HENRIK s. k.
gató,
Dr. VILLÁNYI HENRIK s. k.,
pénztáros.
XVI l
Iskolai könyvtár.
A tanári könyvtár szaporodása az 1917 18. tanében.
Ajándékozás útján.
\\
Bún Samu nyugalmazott igazgató úr ajándéka:
X., 144., 184., 1963. Augsburg G. D. Die kaufmännische Buchführung.
X., 145., 185., 1964. Auspits József: Die Lehre der kaufmännischen Buchführung.
X., 146., 186., 1965. Allina Max: Materialien für das praktische Mustercomptoir.
X., 147., 187., 1966. Allina Max: Ausgaben aus der Buchführung.
X., 148., 188., 1967. Bender Gustav; Die einfache und dopp. Buchführung.
X., 149., 189—190., 1968—69. Dr. Berényi Pál: A kivitel tankönyve, 2 kötet.
X., 150.. 191., 1970. Berger J.: Lehrbuch der einf. und dopp. Buchführung.
X., 151., 192., 1971. Berger J.: Die Fortschritte d. Buchhaltungswissenschaft.
X., 152., 193., 1972. Berthold A. D.: Die einf. und dopp. Buchhaltung.
X., 153., 194., 1973. Degrange Eduard: La tenue des livres.
X., 154., 195., 1974. Erdélyi—Karch: A könyvvitel tankönyve kereskedelmi tanonciskolák számára.
X, 155., 196., 1975. Fort Ludwig: Doppelte Buchhaltung.
X., 156., 197., 1976. Gayer John—Pazelt: Lehrbuch der einf. und dopp. Buchführung.
X., 157., 198., 1977. Hindrasky C. H. Neue vereinfachte Buchhaltung der Detailgeschäfte.
X., 158., 199. 1978. Kurzbauer Georg: Lehrbuch der einf. und dopp. Buchhaltung.
X., 159., 200., 1979. Kuntner Róbert: Könyvvitel-tan.
X., 160., 201., 1980. Kiemich Oskar: Die einf. Buchführung.
X., 161., 202., 1681. Kiemich Oskar: Die dopp. Buchführung.
X., 162., 203., 1682. Klein Friedrich: Amerikanische Buchführung.
X., 163., 204., 1983. Merkel Eugen: Normalführung.
VIII.
X., 164., 205., 1984, Nóvák Sándor: Az egyszerű és kettős könyvvitel kézikönyve.
X., 165., 206., 1985. Odental Josef: Lehrbuch der kaufm. einf. Buchführung.
X., 166., 207. 1986. Odermann C. G. dr. : Die Lehre von der Buchhaltung.
X., 167., 208., 1987. Porges Karl : Matériáién für den Unterricht in der Buchführung.
X., 168., 208., 1988. Rőser János: A folyó számlák tana.
X.. 169., 210., 1989. Rőser János: Kettős könyvviteltan.
X., 170., 211., 1990. Rőhlich\' Wilhelm : Buchführung für Fabriksgeschäfte.
X., 171., 212. 1991. Seedorf S.: Sparkassen-Buchführung.
X., 172., 213., 1992. Sorger Ferdinand : Kaufm. Buchführung-
praXjS I
X., 173,, 214., 1993. Schiller Rudolf: Lehrbuch der Buchführung.
X., 174., 215., 1994. Sörös Károly: Gazdasági kettős könyvvitel.
X., 175., 216., 1995. Stern Róbert: Leitfaden für ein Muster-comptoir.
X., 176., 217., 1996. Wagner Gustav: Buchführung für Gewerbebetreibende.
X., 177., 218., 1997. Zalay Márk: Családi háztartás könyvvezetése.
I., 185., 196., 1998. Pestalozzis Werke.
I., 186—200., 197—212., 1994-2414. Pestalozzis: Werke, 16 kötet.
¡., 201., 213., 2015. Kant Emánuel Pedagógiája.
I., 202., 214., 2016. Dettes Friedrich: Ober Religion und religiöse Menschenbildung.
I., 203., 215., 2017. Kellner L. dr. : Die Pädagogik der Volkschule.
IV., 37., 47., 2018. Noël—Chapsal : Grammaire française.
IV., 38., 48., 2019. Buffon : Histeire neturelle.
IV., 39., 49., 2020. Molière: Oeuvres.
IV., 40., 50., 2021. Racine J. : Théâtre complet.
IV., 41., 51., 2022. Seribe: Oeuvreshoisies.
IV., 42., 52., 2023. Lefontaine : Fables.
III., 61., 118., 2024. Beck Friedrich dr. : Materialien und Dispositionen für den Unterricht in der deutsche Sprache.
XI., 66., 77., \'2025. Jónás János : Közgazdaságtan.
VII., 70., 88., 2026 Weninger Vince: Politikai számtan.
V., 61—689—94., 2027—30. Bloch Móric: Biblia magyarra fordítása magyarázatokkal. 4 kötet.
XI., 67., 78., 2031. Rau H.—Chevalier : Das Geld.
I. 204., 216., 2032. A X. kereskedelmi, oktatásügyi, nemzetközi kongresszus közleményei.
XI., 68., 79., Magyar közgazdaság és kultúra.
VIII.
A Vallás- és Közoktatásügyi miniszter úr ajándéka: I., 205., 217., 2034. Magyarország közoktatásügye az 1914. évben.
Vétel utján:
XI. 66., 18., 1960. Katona Béla: Magyarország közgazdasága. VIII. 91., 113—14., 1961—2. Darvin Károly: Az ember származása.
Folyóiratok.
XIII., 289., 2035. Hivatalos Közlöny 1917.
XIII., 290., 2036. Rangsor 1916.
XIII., 291., 2037. Néptanítók Lapja 1917.
XIII., 292., 2038. Könyvviteli Folyóirat 1916.
XIII., 293., 2039. Közgazdasági Szemle 1917.
XIII., 294., 2040. Magyar Nyelvőr 1916.
XIII., 295., 2041. Kereskedelmi Szakoktatás 1916.
XIII., 296., 2042. Izraelita Tanügyi Értesítő 1916.
III., 62., 119., 2043. Georg Büchmann, Geflügelte Worte.
A Kereskedelmi Múzeum ajándéka:
X., 178., 219., 2044. Csilléry Lajos: A kereskedelmi muzeum szakkönyvtárának jegyzéke.
Bun Samu királyi tanácsos úr ajándéka: \' X., 179., 220., 2045. Rudolf Schiller: Comptoir-Arbeiten. 1880.
X., 180., 221., 2046. Gustav Burchard: Handels-Corres-pondenz. 1880.
Reichenfeld Ede úr adománya :
2047—8. Dr. Ballagi Mór: Uj teljes Magyar és Német szótár.
A tanári könyvtár állománya az 1917—18. tanév végén 2048 kötet.
XIII.
Jelentés az 1917—18. iskolaév végén megtartott érettségi vizsgálatról.
A megállapított vizsgálati rend szerint a felső osztály tanítását május 16-án befejeztük és ugyanazon a napon osztályozó értekezletet tartottunk, a melynek eredményeképen 27 rendes tanuló közül 4 javitóvizsgálatot tehet szeptember hóban, 23 tanuló pedig érettségi vizsgálatra volt bocsátható.
Az Írásbeli érettségi vizsgálatokat a nm. Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr 45430/918 VI. a. sz. a. kelt rendelete értelmében május 21-től 26-ig tartottuk meg. A 7 Írásbeli dolgozat 21 tételei közül a kir. főigazgatóság kidolgozásra a következőket jelölte, ki:
I. Magyar fogalmazás.
Mezőgazdasági termények ipari feldolgozása.
Eredmény: 2 jeles, 4 jó, 17 elégséges, — elégtelen.
II. Német kereskedelmi levelezés.
1.) Friedrích Sch/osser, hamburgi cipőgyáros, felszólitja Frank Vilmos helybeli kereskedőt, hogy vállalja el gyártmányainak képviseleletét a Dunántúlra, mert reméli, hogy a háború után cikkei itt nagy kelendőségnek örvendenek majd.
2.) Frank sajnálattal utasítja vissza az ajánlatot, mert jelenleg bevonul; háború után pedig e szakmával foglalkozni nem akar.
Eredmény: 2 jeles, 7 jó, 12 elégséges, 2 elégtelen.
III. Német nyelv.
Die Technik im Kriege.
Eredmény: 1 jeles, 2 jó. 13 elégséges, 7 elégtelen.
IV. Könyvvitel.
Valamely részvénytársaság főkönyvében 1917. november hó 30-án a következő forgalmat találjuk:
Tartozik Követel
Részvénytőke számlán ..............................500.000\'—
Alapítási költség „ ............... 18.000 —
Hitelezők „ ............... 320.000"— 426.000"—
Adósok „ ............... 438.612\'— 162.500"—
Néptakarékpénz. „ .............. 423.000"— 330.000"—
Pénztár „ ............... 178.000"— 137.500"-
VIII.
Kamat . ......... ... ... 8.612-—
Árú » ............... 532.500-— 450.000-—
Ingatlan „ ............... 65.009-— _
2,014.612-— 2,014.612-— 1917. december 1. átutalunk Néptakarékpénztár útján hitelezőnk, Baiersdorf & Biachnak, Wien 33.413-25
8-án Ujlaky Hirschler & Fia Alsódomboru, megküldi nekünk a feles számlára vett 1000 m3 tűzifát
ä K 30-— ............................. i..........30.000-—
1917. december 12-én fizetünk érte vasúti fuvart 4.985-— 1917. december 15-én, a vételár felét átutaljuk
felestársunknak a Néptakarékp. utján ......................15.000-—
20-án eladunk készpénzben a feles áruból 500
m3 á K 45.— ........................... ............25.000-—
23-án eladunk hitelbe a feles áruból 250 m á
K 40.— özv. Szegő Gyulánénak Nagykanizsa ............10.000-—
31-én átvesszük a megmaradt feles árut pr m3
á K 38.— ... ........................ ... ... ...
31-én elkönyveljük költségeinket ........................16.173-—
31-én a Néptakarékpénztár kimutatott javunkra
kamatot..............................................................................743 —
31-én leszámolunk Ujlaky Hirschler & fia céggel és elküldjük készpénzben a járó összeget 31-én
elkönyveljük árúeladásainkat készpénzben ... „ ... 48.632 28
31 -éti Zárás: Árúkészletünk értéke ... ."!. ... 119y613"48
Az alapítási költség felét a folyó év terhére számoljuk el, a másik felét átmenetileg könyveljük.
Eredmény: 2 jeles, 13 jó, 5 elégséges, 3 elégtelen.
V. Kereskedelmi levelezés.
1. 1917. december 8-án Etlényi Aladár ajánlatot lesz Tapolcáról Zerkowitz Albert nagykanizsai borkereskedőnek balaton-melléki uj borok bevásárlására. A bortermés elsőrendű volt, az ár viszonylagosan olcsó. Fehér borok literenkint K 4-—, sötét vörös bor á K 4-50 nagyobb tételekben kaphatók. — Bevásárlási jutalék hl-ként K 3-50. Az átvétel a tapolcai állomáson történik.
2. Zerkowitz 1917. december 15-én megbízást ad Etlényi-nek ca 2000 hl. bor vételére. — Nehezebb vörösborért K 5-— is fizethető. Hordókat január 15-ig szállítani fog.
Foglalók adására K 50*000-— átutal a Tapolcai Népbankhoz, Etlényi rendelkezésére. — Az átvételhez disponensét. Déri Bódogot fogja kiküldeni, ki az eladókkal majd elszámol.
3. 1918. január 25-én Etlényi jelenti, hogy az összevásárolt 1500 hl. fehér bort az annak idején beküldött minták szerint, intézkedést kér, hogy február 1. cs 10-ike körül az átvétel megtörténjék. A gazdák ebben az időben a bort beszállítják. Mellékelt jegyzék szerint vásárolta az árut. Foglaló fejében kifizetett K 30.000-—
VIII.
4. Zerkowitz január 28-án a közölteket tudomásul veszi; kéri Etlényit, gondoskodjék idejében a bor elszállításához szükséges vasúti kocsikról.
Eredmény 2 jeles, 12 jó, 9 elégséges, — elégtelen.
VI. Francia kereskedelmi levelezés.
1. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapest, 1V/15 kéri a Deutsche Bank fiókját Brüsszelben, hogy utaljon át a Baring fréres cégnek Anversben fr. 5400-—at.
2 A Deutsche Bank IV/25 értesiti a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot, hogy Baring fréresnek átutalt fr. 5400.-at nyugta ellenében és a megbizó bankot 5800-— koronával terhelte meg április 24-iki értékkel.
Eredmény: 1 jeles, 10 jó, 9 elégséges, 2 elégtelen.
VII. Kereskedelmi számtan.
Brémából kap Rosenfeld és Társa Nagykanizsa, két szállítmány árút.
Az 1. sz. szállítmány bttó kg. 3005. tara 305 kg., 50 kg.-ként á M 130.
A II. sz. szállítmány btto kg. 1663., tara 160 kg. 50 kg.-ként á M. 110.
Rabat 5»/o, Skontó 1<V0.
Költségek: csomagolás és vasútra szállítás M. 1740, Biztosítás M. 10000. a 20/o o. Alkuszdij V2°/o. Kisebb kiadás M. O. 91. Jutalék 20/0.
Váltó alkuszdij Vi<W0. Szállitásdij Nagykanizsáig K 225T0, házhoz szállítás 34.60, kisebb kiadás K 5.50. Az I. sz. szállítmánynál vám K. 700\'—, a II. sz. szállítmánynál vám K 220\'50. Kiszámítandó a beszerzési ár % kg-ként, ha az átszámítási árfolyam 118.—
Eredmény: 9 jeles. 7 jó, 5 elégséges, 2 elégtelen.
A szóbeli érettségi vizsgálatokat június 10. és 11. napjain tartottuk meg.
A nm. Vkm. minisztériumot, mint miniszteri biztos és elnök dr. Mutschenbacher Viktor, ny. jogakadémiai igazgató, a kereskedelemügyi m. kir. minisztériumot pedig dr. Giinther Mihály, a pécsi ker. és iparkamara titkára képviselte. Szóbeli érettségi vizsgálatra ment 23 tanuló. Jelesen megfeleltek : Barta Pál és Klein-feld József.
Jól feleltek meg: Balaton Dénes, Eichner Árpád, Gábor Imre, Kremsier Dezső, Weiszfeld Jenő és Wellisch Ernő.
14 tanuló megfelelt.
Az Írásbeli dolgozatok elégtelen osztályzata alapján 3 tanuló szeptember hóban javitóvizsgálatot tehet.
XVI l
Magánvizsgálatot tettek
1917. szeptember hóban
Alsó osztály: Középső osztály:
1. Grób Gyula. 1. Erős József.
Felső osztály: 1. Vida Ernő.
1918. március hóban
Alsó osztály: 1. Friedmann Antal 2. Szabó Ferenc
1918. júniuus hóban
Alsó osztály:
1. Balogh József 5. Kotzig Jenő
2. Buksz Lajos 6. Kuzsner József
3. Hitczelberger Alfréd 7. Mihálka Pál
4. Korosetz Lajos 8. Nemecz Ferenc
9. Steffler Lajos.
Középső osztály: A jelentkezők miniszteri engedély alapján tettek vizsgálatot.
1. Göndics István 3. Láng József
2. Kovacic István 4. Németh Péter.
XVI l
Magánvizsgálati szabályzat.
A nm. tn. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1903. évi 3640. sz. rendelete a felső kereskedelmi iskola magánvizsgál <?ok szabályozása tárgyában:
A felső kereskedelmi iskolák főigazgatójának.
A felső kereskedelmi iskolai magánvizsgálatok eddigi rend-szeréntek szigorúbb és helyesebb irányú szabályozása céljából az 1895. évi augusztus hó 20-án 4401. sz. a. kelt rendelettel a felső kereskedelmi iskolák számára kiadott szervezetnek a magánvizsgálatokra vonatkozó 64. és 65. §-ait, valamint az e tárgyban kibocsátott rendeleteket ezennel hatályon kivül helyezve, a jelzett szakaszok helyébe a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrral egyetértően a következőket rendelem el:
64. Magánvizsgálatra bocsáthatók a felső kereskedelmi iskola alsó osztályának tárgyaiból olyan egyének, akik a polgári vagy középiskola negyedik osztályát (a latin nyelvtől eltekintve) sikerrel végezték, 15-ik életévüket betöltötték s hitelesen bizonyítják, hogy a gyakorlati életben működnek; a középső és felső osztály tárgyaiból magánvizsgálatra, illetőleg az utóbbit követő érettségi vizsgálatra azok bocsájthatók, akik az alsó, illetőleg a középső osztályt akár nyilvánosan, akár magánúton elvégezték, 17, illetőleg 18 évesek s a gyakorlati életben működnek.
Az egyes osztályok vizsgálatai rendszerint egy évi időközökben engedélyeztetnek. Felső kereskedelmi iskolából kimaradt tanulók kimaradásuk esztendejében még akkor sem kaphatnak magánvizsgálatra engedélyt, ha különben a fenti föltételeknek megfelelnek.
A magánvizsgálati engedélyért folyamodók szabályszerűen bélyegeit és a főigazgatóhoz cimzett kérvényeiket azon felső kereskedelmi iskola igazgatójánál nyújtsák be, amely iskola állandó lakóhelyükön vagy ahhoz legközelebb van. A kérvényhez születési, iskolai, erkölcsi és oly hatósági bizonyítványt kell mellékelni, mely a -folyamodó iskolai tanulmányai óta eltöltött foglalkozását is hitelesen bizonyítja.
A kereskedelmi iskola igazgatója a beérkezett kérvényeket véleményes jelentésével terjeszti fel a főigazgatóhoz. Az oly folyamodók, akik szeptember után, legkésőbb decemberben tesznek a közép- vagy polgári iskolában javitó vizsgát, január hóban kérhetnek magánvizsgálati engedélyt. (26.070/1910. számú miniszteri rendelet.)
38
Ugyancsak a kérvény benyújtásakor lefizetendő a beirási és az évi tandij, mely dijak azonban kedvezőtlen elintézés esetén a folyamodónak visszaadatnak.
A beirási és tandijak fizetése alól senki sem menthető fel. A magánvizsgálati engedélyt nyert egyének az előadást nem látogathatják.
A magánvizsgálatok mindenkor a főigazgató vagy megbízottja elnöklete alatt tartatnak június havában, illetőleg a felső osztálybeli magánvizsgálatok az érettségi irásbefi vizsgálatok előtt.
Az elnök állapítja meg a vizsgálat napját is. A vizsgálóbizottság tagjai a főigazgató (vagy megbízottja), az iskola igazgatója és azon osztály tanárai, amelyből a jelölt magánvizsgálatot tesz.
A jelölttől a vizsgálat megkezdése előtt megkövetelendő személyazonosságának igazolása. A vizsgálat kiterjed az illető osztály minden rendes tantárgyára, Írásbeli és szóbeli s akként tartandó meg, hogy a jelöltnek az osztály összes tanítási anyagában való jártassága kitűnjék. A dolgozatok úgy birálandók el, mint a rendes tanulóknál és a kir. főigazgatóhoz felterjesz-tendők.
A bizonyítványt, — amelyen feltüntetendő a vizsgálati engedély száma és kelte s hogy magánvizsgálat alapján állíttatott ki, — nemkülönben a vizsgálat lefolyásáról felvett jegyzőkönyvet a vizsgáló-bizottság elnöke, az igazgató s az illető osztályfő irják alá. Amennyiben a főigazgató nem maga elnökölt, a jegyzőkönyv hozzá felterjesztendő.
Szeptemberben tartandó pótló vizsgálatokra, kellően indokolt esetekben, a magánvizsgázóknak is, kik a tanévvégi magánvizsgálaton igazolt betegség, vagy súlyos ok miatt nem vehettek részt, a tanári kar adhat engedélyt. Ha az illető szeptemberben sem jelentkezik, vizsgálati engedélye további érvényét elveszti összes lefizetett dijaival együtt.
Vizsgálatok összevonása nem engedhető meg. Kivételes esetekben azonban és ha a jelölt előzetes vizsgálatát legalább is jó eredménnyel tette le, a következő osztályból főigazgatói engedéllyel már félév múlva jelentkezhetik vizsgálatra.
Különbözeti magánvizsgálat engedélyezését kérhetik azok a gyakorlati életben működő ifjak, akik a középiskola nyolcadik osztályának sikeres bevégzését igazolják, vagy érettségi vizsgálatot megfelelő sikerrel tettek.
Folyamodni olyan módozatok mellett lehet, mint a rendes magánvizsgálatért. Az első esetben az Írásbeli és szóbeli különbözeti vizsgálat kiterjed a felső kereskedelmi iskola különbözeti tárgyainak mind a három évi tanitási anyagára, amit a rendes érettségi vizsgálat követ; a középiskolai érettségi bizonyítvány alapján pedig a jelöltnek Írásbeli és szóbeli érettségi vizsgálatot kell tenni a felső kereskedelmi iskola különbözeti tárgyaiból. A többi tárgy osztályzatai a középiskolai bizonyítványból veendők át.
VIII.
65. §. a magánvizsgálati dij mind a három osztályra nézve 80—80 korona, melyből minden vizsgázó tanárt tantárgyankint egy rész, az igazgatót, mint ilyent, még egy rész illet meg.
A vizsgálatnak a jelölt részéről komoly ok nélkül való megszakítása a vizsgálati dij elvesztését vonja maga után. A tandij és beiratási dij minden osztálymagánvizsgálat után, valamint a magánvizsgálat ismétlése esetén is fizetendő.
Különbözeti magánvizsgálat engedélyezését kérhetik azok a gyakorlati életben működő ifjak, akik a középiskola nyolcadik osztályának sikeres bevégzését igazolják.
Folyamodni olyan módozatok mellett lehet, mint a rendes magánvizsgálatért. Az Írásbeli és szóbeli különbözeti vizsgálat kiterjed a felső kereskedelmi iskola különbözeti tárgyainak mind a három évi tanítási anyagára, amit a rendes érettségi vizsgálat követ.
A különbözeti tárgyak a következők: keresk. földrajz, a kereskedelem története, kereskedelmi számtan, politikai számtan, irodai munkálatok, könyvviteltan, magyar, német és francia keresk. levelezés, keresk. ismeretek, jogi ismeretek, közgazdasági ismeretek, vegytan és árúismeret. Azokból a tárgyakból, amelyek Írásbelivel is járnak, a jelölt Írásbeli vizsgálatra is kötelezendő. A fel nem sorolt tárgyak osztályzatai a jelölt középiskolai bizonyítványából veendők át.
Ugyanilyen feltételekkel bocsáthatók különbözeti magánvizsgálatra s ennek sikere esetén érettségi vizsgálatra azok, akik ezt néptanítói oklevél alapján kérelmezik, úgyszintén azok is, akik folyamodványukhoz a hadapródiskola elvégzéséről szóló bizonyítványt mellékelik, ez utóbbiak azonban a fentebb felsorolt szaktárgyakon kiviil a magyar nyelvből és irodalomból is kötelesek kiegészítő vizsgálatot tenni.
A különbözeti vizsgálatoknál tandij nem, hanem 120 korona vizsgálati dij, illetőleg az érettségi vizsgálatért az érettségi vizsgálat szabályszerű dija fizetendő.
Női magántanulókra vonatkozó eltérő intézkedések.
Nőkkel szemben, akik magánvizsgálati engedélyért folyamodnak, ugyanazok a feltételek érvényesek, amelyeket az előző pontok foglalnak magukban, azzal a különbséggel, hogy a szabályszerű középiskolai és felsőbb leány- és polgári iskolai négy osztályú előképzettség mellett figyelembe lehet venni a felső leányiskola második osztályának sikeres elvégzését igazoló minösitést is és hogy a gyakorlati életben való működéstől el lehet tekinteni.
Nők rendszerint női felső kereskedelmi iskolákban nyerhetnek magánvizsgálatra engedelmet.
XVI l
Az 1918—19 tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.
A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr 1916. évi március hó 7-én 2965. eln. sz. a. kelt rendelete értelmében a tankönyvváltozások a háború tartamára mellőzhetők. Ennélfogva a jövő tanévben is az alább felsorolt és eddig használt tankönyvek maradnak használatban. Az előirt tankönyvekből csak a legújabb kiadások szerzendők be. Piszkos és rongyos könyvek vételétől a tanulók tartózkodjanak.
ELSŐ OSZTÁLY.
Az eng. sz.
Dr. Koltai-Zilahi, prózai Írásművek elmélete 4. kiad. 115350/1910
Dr. Schack-Wirker, Kereskedelmi levelező 1. kiadás 81243/1918 Dr. Schack-Hauser, Német olvasókönyv és nyelv-
gyakorló I. rész, 7. kiadás .......................128899/1910
Dr. Schack-Hauser, Német nyelvtan 6. kiadás .\'..........45478/1912
Latzkó-Honti, Francia nyelvkönyv és ker. levelező
I. rész, 3. kiadás ......... ....................................98577/1914
Kirchner-Pataki. Földrajz 1. rész, 3. kiadás ..................47776/1912
Kerekes Gy., Történelem I. rész, 6. kiadás ..................129543/1911
Dr. Beke M., Algebra 6. kiadás ....................................83105/1908
Csongor-Hankó, Vegytan és árúismeret........................10531/1909
Csizmadia-Képessy, Fizika 2. kiadás ..............................174956/1912
Bogyó-Havas, Keresk. számtan I. rész, 5. kiadás ... 11371/1812
Trautmann H., Kereskedelmi isme ..............................142771/1909
Vajda P., Mintalapok, magyar és német
Kozma B., Gyorsírás 3. kiadás ....................................109153/1911
KÖZÉPSŐ OSZTÁLY.
Dr. Koltai-Zilahi, Költői írásművek 4. kiadás ............31568/1912
Dr. Schack-Jónás, Keresk. levelező II. r., 2. kiadás 81243/1912 Dr. Schack-Hauser, Német olvasókönyv és gyakorló
II. rász, 5. kiadás ................................................166750/1912
Dr. Schack-Hauser, Német nyelvtan 6. kiadás ... ... 146634/1913 Latzkó-Honti, Francia nyelvkönyv és ker. levelező
II. rész, 3. kiadás ........................ 98577/1914
Kirchner-Pataki, Földrajz II. rész, 2. kiadás......... 88636/1910
Kerekes Gy., Történelem II. rész, 5. kiadás ...... 92849/1911
41
Az eng. sz.
Dr. Beke M., Algebra......................................................89105/1908
Bogyó-Havas, Kereskedelmi számtan II—III. rész,
6. kiadás ........................ ...... ... 5232/1915
Schön-Stoczek, Logarithmusi táblák. Bún Samu, Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve, 3- kiadás ................................................20022/1894
Csongor-Hankó. Vegytan és árúismeret II. r. 3. kiad. 10531/1909
Bárczy István, Közgazdasági ismeretek 5. kiadás ... 92693/1910
Dr. Hermann S., Kereskedelmi és váltójog..................46837/1891
FELSŐ OSZTÁLY.
Dr. Koltai-Sassi-Mészáros, Irodalomtörténet 3. kiad. 116159/1912 Dr. Schack-Jónás, Kereskedelmi levelező III. rész,
2. kiadás ..................................................................84243/1912
Dr. Schack-Hauser, Német olvasókönyv és nyelvgyakorló III. rész, 5. kiadás ..............................166650/1913
Dr. Schack-Hauser, Német nyelvtan 5. kiadás............116634/1912
Latzkó-Honti, Francia nyelvtan és keresk. levelező
III. rész ..................................................................60400/1913
Kirchner-Pataki, Földrajz III. rész 2. kiadás ..................108797/1912
Kerekes Gy., Történelem III. rész, 3. kiadás ............79634/1912
Bogyó-Havas, Kereskedelmi számtan II—III. r. 4. k. 57277/1915
„ „ Táblák a politikai számtanhoz ............3128/1898
„ „ Politikai számtan 3. kiadás ................16651/1908
Schön-Stoczek, Logarithmusi táblák. Bún Samu, Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve 3 kiadás............... ........................20022/1894
Dr. Hermann S., Kereskedelmi és váltójog ..................46837/1891
Bárczy István, Közgazdasági ismeretek 5 kiadás ... 92693/1915
Csongor-Hankó, Vegytan és árúismeret II. r., 3. kiad. 22653/1912
SEGÉDKÖNYVEK.
Kelemen Béla, Magyar és Német zsebszótár I. és II. kötet. Újvári Béla, Magyar és Francia zsebszótár I. és II. kötet. Rozsnyai, Francia nyelvmester. Kovács S. János. Francia keresk. szótár I. kötet.
XVI l
Tudnivalók a jövő iskolai évre.
A nagykanizsai illetőségű tanulók felvétele szeptember 1-én. a vidéki tanulók felvétele 2-án és 3-án, mindig délelőtt 9—12, délután 3—5 órakor történik. A javitó és pótló vizsgálatokat augusztus 30-án délelőtt tartjuk meg.
Az alsó osztályba azok a tanulók vétetnek fel, kik a gimnázium, reál, vagy polgári iskola alsó négy osztályát legalább elégséges sikerrel végezték és azt bizonyítvánnyal igazolják. A középső és felső osztályba csak oly tanulók vétetnek fel, akik az alsó, illetve középső osztályt ugyanezen, vagy vele egyenlőfokú szakiskolában legalább elégséges sikerrel végezték.
Első izben belépő tanulók születési bizonyítványt tartoznak felmutatni.
Javitóvizsgálatra bocsáttatnak azok a tanulók, akik legfeljebb két tantárgyból kaptak elégtelen érdemjegyet. A javitóvizsgálatra jelentkező tanulók előző évi bizonyítványukat augusztus 29-én, délelőtt 9—11-ig adják át az igazgatónak.
Évi tandíj minden osztályban 200 korona.
A tandíj két részletben fizetendő és pedig az első részlet a beiratáskor, a második részlet február hó elején. Méltánylást érdemlő esetekben a tandíj negyedévi részletekben is, de mindenkor előre, még pedig az első negyed a beiratáskor, a második negyed november 15-én, a harmadik negyed február 1-én, a negyedik negyed április 15-én fizetendő.
Beiratási dij 20-— korona.
Egyéb dijak fizetendők a hitközségi pénztárba: nyugdijalapra 12\'— korona, a beiratkozásnál az igazgató kezéhez: az önképzőköri könyvtár részére 2-— korona, a róm. kath. tanulók hitoktatási dij fejében 6-— korona.
Tandíjmentességért augusztus 15-ig a nagykanizsai izr. hitközség elöljáróságához lehet folyamodni. A folyamodványhoz mellékelendő: a szülők szegénységi, valamint a tanuló előző évi bizonyítványa.
43
A szillöknek, vagy azok helyetteseinek kötelessége az iskolán kivül is a tanulók erkölcs magaviseletét ellenőrizni. Az igazgatónak jogában áll megkövetelni, iiogy az ifjak csak megbízható szállásadóknál helyeztessenek el.
A vidéki szülőket figyelmeztetjük tehát, hogy a gyermekeik elhelyezése tekintetében kellő körültekintéssel járjanak el. Ebben az igazgató és az osztályfőnökök szívesen szolgálnak útbaigazítással.
A tanulók óvakodjanak elrongyolt, piszkos és régibb kiadású könyvek beszerzésétől. Minden tankönyvből a legújabb kiadás használandó.
Nagykanizsa, 1918. június 29-én.
Dr. Villányi Henrik
igazgató
5.U Asm^tayYsA io\'Sfi y^m ,\'A\'iÂioVûs-, K
• A An: vtôwAV» v/Aï»5>\\vj *b\\uiu>\\ t. .v\\ci , WûWs&V
*
k mí ,!u;<; -Í ¿mi.. •/•; ijMii/
-
■¿f.îhi ,••
■•■■\'•. ■.TiîKtu\' . , -h. •> :■■• : ■ • - • . À\\ tteYi . ifîàlîiV .id
f
• • \' -, \' ■■" iv. "V ■■:•• ;->\',.
"
.
JELENTÉS
a női kereskedelmi szaktanfolyam X. évfolyamáról.
Közli: DOMÁNY ÁRMIN
megb. igazgató.
I.
Tanári kar.
Domány Ármin, megb. igazgató, középiskolákra képesitett rendes tanár. Tanította a kereskedelem ismertetése, kereskedelmi levelezés és irodai munkákat, meg a német kereskedelmi levelezést heti 6 órában.
Balogh Sándor, kegyes tanitórendi főgimn. tanár. Tanította a kereskedelmi számtant heti 3 órában.
Jelűnek Márk, oki. polg. isk. tanár. Tanította a könyvvitelt heti 3 órában.
Kertész József, elemi iskolai igazgató, polg. iskolákra képesitett tanár. Tanította a szépírást heti 1 órában.
Kramer Lajos, oki. polg. iskolai tanár. Tanította a gyorsírást heti 3 és a gépírást heti 2 órában.
Nagy Erzsébet, állami polg. iskola tanárnő. A 11-ik félévben 10 órában előadást tartott az anya-, csecsemő- és gyermekvédelemről.
Pap János, kegyes tanitórendi főgimn. tanár. Tanította a ker. földrajz és árúismeretet heti 2 órában.

XVI l
A női ker. szaktanfolyam a kir. főigazgatóság 1917. június hó 2-án 5694/1917. számú rendelete alapján ismét folytathatta nemes feladatát.
Beírások a tanév megkezdésére. Az alakuló értekezletet szeptember 1-én tartottuk meg, amelyen a tanári kar elhatározta, hogy a beiratások épugy, mint a felső kereskedelmi iskolában szeptember hó 2., 3. és 4 napjain tartassanak meg. A növendékek ismét oly nagy számban jelentkeztek, hogy a létszámon felül jelentkező tanulók felvételét a tanári kar a főigazgatóság, azaz a minisztérium pótló engedélyétől tette függővé, de ha a távoli vidéket is tekintetbe vettük volna, könnyen lehetett volna párhuzamos osztályt fölállitani. Beiratkozott tehát 55 tanuló, akik közül a tanév folyamán ketten kimaradtak, úgy, a végleges létszám 53 volt.
A női kei..szaktanfolyamon szeptember 7-ike volt az első előadási nap. — A tanterv a mult évvel szemben csak annyiban szenvedett változást, hogy az anya-, csecsemő- és gyermekvédelem fontosabb részeinek ismertetésére a kultuszminisztérium 10 órai előadást rendelt el a II. félévben, amit Nagy Erzsébet áll. polg. iskolai tanárnő tartott meg. Fogadja ezúton is köszönetünket azért a buzgalomért és fáradságért, melyet e nehéz és kényes tárgy előadásával kifejtett.
Iskolai látogatás. Az egész tanév folyamán sem betegség, sem pedig más körülmények folytán az iskolalátogatás csorbát nem szenvedett, semmiféle cimen rendkivüli szünet nem volt.
Kirchner Béla kir. főigazgató, udvari tanácsos, január 19. meglátogatta az intézetet, minden tárgy előadását meghallgatta és tapasztalatairól az elnöklete alatt megtartott főigazgatói értekezleten számolt be. Sok hasznos utmutatást adott, amelyek a jövőben felhasználva az eredményt fokozzák majd.
Bún Samu kir. tanácsos, nyug. felső ker. iskolai igazgató és e tanfolyamnak éveken át volt igazgatója, január 7-én meg-látogattaa az intézetet s pár órai előadást végighallgatott.
Adakozás és hadikölcsön jegyzés. Az igazgatóság a főigazgatóságtól nyert felszólítás alapján több alkalommal gyűjtést rendezett a különböző háborús jótékony célokra, melyeknek eredményét: K 450 a rendeltetési helyére juttattuk. Szintén főigazgatói leirat foganatositásaként az igazgató buzdító beszéddel a VII. hadikölcsönre való jegyzésre hivta föl a növendékek figyelmét. Ennek eredménye nem is maradt el, mert a tanfolyam hallgatói mintegy 25000 K jegyeztek a VII. hadikölcsönre.
VIII.
Tanulmányi kirándulások. A tanév folyamán, még pedig április 18-án a helybeli sörgyárat, május 2-án a helybeli gőzmalom és villáinossági telepet, junius 6-án pedig a messze vidéken hires Zerkowitz-féle pincészetet látogattuk meg.
E kirándulásokon mindenkor az igazgató és szaktanár vezetésével az intézet valamennyi növendéke részt vett. A vállalatok mindenütt lekötelező szívességgel fogadtak berniünket. A vezetők, azaz a tulajdonos részéről nyertünk szakszerű magyarázatokat és a tanulók a legkellemesebb benyomásokkal távoztak onnan. A sörgyárban és a Zerkovitz-féle pincészetben a gyakorlati térre is átmentünk, amennyiben a különböző fajtákat megkóstoltuk. — Fogadják e vállalatok vezetői ezúton is hálás köszönetünket.
A tanév bezárása. A főigazgatóság leiratban értesítette a női szaktanfolyam igazgatóságát, hogy az előadás a folyó tanévben is június hó végéig tart.
A nevezett főigazgatói leiratban foglaltatnak eleget téve az Írásbeli vizsgálatokat június 15-étől kezgődően, június hó 22-ig tartottuk meg. Az évzáró osztályvizsgálatot pedig a fenntartó részéről és a növendékek szüleinek jelenlétében június hó 26-án folytattuk le.
VIII.
A tanulmányi eredmény kimutatása.
A vizsgálatot tett növendékek közül jelesen felelt meg: 5 jól „ „ 20 megfelelt 28
Összesen : 53
III.
Rendes tantárgyak.
Kereskedelmi számtan ... *... .................. heti 3 órában
Könyvvitel ..................................... 3
Keresk. ism., keresk. lev., irodai munkálatok...... „ 3 „
Német kereskedelmi levelezés .................. „ 3
Kereskedelmi földrajz árúismerettel............... „ 2
Gyorsírás ........................... ......... „ 2 „
Szépírás .................................... „ 1
Gépírás ............ ........................ „2
Összesen 20 óra.
A jövő tanévre való tudnivalók tekintetében felhívjuk a közönség figyelmét a helyi lapokban annak idején megjelenő közleményekre.
XVI l
A nagykanizsai női kereskedelmi szaktanfolyam tanulóinak névsora
az 1917—18. tanévben.
Andri Margit Kaufer Teréz
Anhoffer Anna 30 Kengyel Margit
Baksa Ilona Kiss Ilona
Banekovich Lujza Kis Malvin
5 özv. Bergovecz Gyuláné *Kis Sarolta
Blum Aranka Klein Mária
Bodzay Ilona 35 Kluger Aranka
Buzási Anna Kluger Ilona
Csatári Sarolta Kohn Erzsébet
10 Csillag Erzsi Krámer Erzsébet
Csonták Erzsébet Krisch Anna
Deckner Margit 40 Lovass Ilona
Dobó Éva *Marvalits" Ilona
Domány Sarolta Moshammer Stefánia
15 Eisler Olga Neiser Olga
Eppinger Margit Pallos Katalin
Fekete Mária 45 Péter Karola
Flumbort Erzsébet Sándor Ella
Friedrich Józsa Sprung Gizella
20 Fürst Erzsébet Steiner Etel
Grünsberger Teréz Stern Hermin
Haan Margit 50 Strasser Margit
Heine Rózsi Sugár Margit
Horváth Mária Szabó Irma
25 Jancsi Mária Szautsek Stefánia
Junker Bella Tausz Rózsi
Junker Ilona 55 Varga Sarolta
Karner Júlia
* Kimaradt.
51
V.
A női keresk. tanfolyam statisztikai kimutatása.
A kimutatás tárgya Csoport
\'Iskolalátogatás Beíratott összesen ............ Kimaradt ..................... Záróvizsgálatot tett ............ 55 2 53
Vallás ■ Izraelita ......... ......... ... Római katholikus ............ Ág. evangelikus......... ...... 23 27 3
Anyanyelv Magyar .................. ... Német ........ ............... 52 1
A felvétel alapja Polgári isk. 4. oszt. bizonyítvány Felvételi vizsga ............ ... 50 3
A szülő v. gyám lakóhelye Nagykanizsai.................. Vidéki....................... 4 12
A szülő v. gyám polg. állása Önálló kereskedő ............ önálló iparos ............... Iparban alkalmazott............ Köztisztviselő.................. Magánzó ..................... Egyéb....................*. ... 11 2 4 26 9 1
tiletkor 15 éves ...... ............... 16 „ ..................... 17 ., ..................... 18 „ .................. 19 * ......... ............ 20 „ ..................... Ennél idősebbek......... r.-r-^ 1 \' \' 15 ! 20 6 i 6 3 : i i 2
Tartalom;
I. Felügyelet ..................................................................2
A hazáért ...........................................3
II. Iskolánk és a háború............... ..................4
III. Az 1917—18-ik iskolai év egyéb adatai ............11
IV. A tanári kar ......... ...... ...\'........................14
V. Tantárgyak felosztása a tanárok közt az 1917/18.
tanévben ........./.................. ... 16
VI. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola álta-
lános tanterve......................................................17
VII. A tanulók névsora és lakóhelye ..............................18
VIII. Statisztikai kimutatások ..........................................22
IX. A tanulmányi eredmény kimutatása........................24
X. Intézetünk jótevői......................................................25
Segitőegyesületi könyvtár ....................................27
XI. Az ifjúsági segitőegyesület pénztár és vagyon-
kimutatása az 1917—18. tanévben ... 28—29
XII. Iskolai könyvtár ...... ..........................................30
XIII. Jelentés az 1917—18. iskolaév végén megtartott
érettségi vizsgálatról ..........................................33
XIV. Magánvizsgálatot tettek ......... >......................36
XV. Magánvizsgálati szabályzat ....................................37
XVI. Az 1918—19. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke ... ..............................40
Női keresk. szaktanfolyam.
I. Tanári" kar ................................ 46
II. A női kereskedelmi szaktanfolyam X-ik év-
folyamán)! .............................. 47
III. Rendes tantárgyak ........................ 49
IV. A női kereskedelmi szaktanfolyam tanulóinak
névsora.................................50
V. A női kereskedelmi szaktanfolyam statisztikai
kimutatása.............................. 51