Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.09 MB
2018-03-29 15:54:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
208
877
Rövid leírás | Teljes leírás (122.47 KB)

A nagykanizsai izr. hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1915-16. tanévről
az intézet fennállásának 59. évében
szerkesztette: Bún Samu
a Ferencz József-rend lovagja, igazgató.
Nagykanizsa, 1916.
"Gutenberg" könyvnyomda nyomása
16950

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

í 9o3
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKOZSÉGTOL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
r r
ERTESITO J E
AZ 1915-16. TANÉVRŐL
#

rn;
x
£

AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 59 ÉVÉBEN.
SZERKESZTETTE:
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA, IGAZGATÓ
\'OOÁ/U^ /ttM^&ío^
NAGYKANIZSA, 1916.
„GUTENBERG" KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA 1R950
? 903]
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKOZSEGTOL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
r r
ERTESITO J E
AZ 1915-16. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 59. ÉVÉBEN.
SZERKESZTETTE :
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA,
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 191G.
„GUTENBERG" KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA 16950
1.
Iskolaszék.
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Heltai József jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede, iskolai felügyelő 5 Bettlheim Győző Dr. Bród Tivadar Bűn Samu, igazgató ujnépi Elek Ernő Grünhut Henrik 10 Halász )enő Halphen Mór Hirschler Sándor Kertész józsef Löwe Adolf 15 Dr. Miklós Dezső Dr. Ollop Mór Ötvös Emil Pongor Henrik Rapoch Gyula 20 Rothschild Zsigmond Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd Schwarz Ignác csapii Sommer Ignác 25 Szommer Náthán Stern Sándor Dr. Villányi Henrik Dr. Weisz Lajos Weisz Jakab 30 Zerkowitz Lajos
II.
Jelentós a lefolyt 1915/16-iki tanévről.
Mult évi jelentésünket ezekkel a szavakkal fejeztük be: »Adja a Mindenható, hogy mire az uj tanévet megnyitjuk, az irtó, kegyetlen háború véget érjen, hogy visszatérjen a sokáig nélkülözött béke, hogy áldás sarjadjon a vérrel áztatott földből a nagy megpróbáltatásból megújhodva kikerülő drága hazánkra !«
Sajnos, reményeinkben csalódtunk, könyörgésünk meddő volt. Most, majdnem két évi irtózatos harc után, az iszonyú öldöklés, gyöngítetlen, sőt ha lehet, fokozott erővel tovább tart és sejteni sem lehet, mikor lesz vége.
De hála az Egek Urának egy év előtti kedvező háborús helyzetünk, ha mérhetetlen áldozatok árán is, azóta még jelentékenyen javult.
A rokonfajn török nemzeten kivül a bolgár királyság vitéz népe is igaz ügyünk mellé állott ugy, hogy számbelileg sem vagyunk most már nagy hátrányban ellenségeinkkel szemben.
Szerbiát, a világháború inditó okát, úgyszintén Montenegrót meghódítottuk és büszkeséggel állapítjuk meg: Szabad az út Hamburgtól-Bagdadig. Mily gyönyörű perspektíva gazdasági, kialakulásunk jövőjére is !
Eszak-Franciaország nagy része, Belgium, egész Orosz-Lengyelország a központi hatalmak kezében vannak, hol mint a Balkánon közigazgatásilag berendezkedtek, míg hazánk földjén csak az ellenséges foglyok százezrei tartózkodnak.
A becstelen, hitszegő Olaszországot hős seregeink észre térítették. Míg hadüzenete után stratégiai okokból határos területeink egy részét önként átengedtük neki, most katonái százezreinek elvérzésc után az általa még megszállva tartott országrészünk alig fele annak, amit felső Olaszországból meghódítottunk.
Az igazgató előrehaladott korára való tekintettel kérelmére a tanitás alól felmentetvén, órái ellátásával az iskolaszék JSászló Vilmos vasgyári cégvezetőt bízta meg.
Sftalog 3)ávid és Síeli SYlór tanárok, kik már a háború kezdetén vonultak be katonai szolgálatra, még nem térhettek .vissza rendes foglalkozásukhoz. A hiányzó tanárok óráinak ellátásával az iskolaszék ez évben is jelűnek Márk és Rácz Lajos «
i*
4
áll. polg. isk. taná...