Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.63 MB
2018-04-03 13:07:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
168
867
Rövid leírás | Teljes leírás (110.56 KB)

A nagykanizsai izr. hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1914-15. tanévről
az intézet fennállásának 58. évében
szerkesztette: Bún Samu
a Ferencz József-rend lovagja, igazgató.
Nagykanizsa, 1915.
az "Elite" könyvnyomda nyomása.
38276

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


. :r ií
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1914—15. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 58. ÉVÉBEN.
SZERKE8ZTETTE:
BÚN SAMU
Á FEHENOi-jfeagJf-BEND LOVAGJA, IGAZGATÓ.


Qj.\'f./QAi^.H d
gehj
NAGYKANIZSA, 1916.
AZ „ELITE" KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA.
W27<
m
■ . rvH
/ asp • \\ .
• \' /V,

f. 90Z-
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1914—15. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 58. ÉVÉBEN.
SZERKESZTETTE:
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA,
IGAZGATÓ.

NAGYKANIZSA, 1915.
AZ „ELITE" KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA.
88274

I.
Iskolaszék.
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Heltai József Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede, iskolai felügyelő 5 Bettlheim Győző Bún Samu, igazgató Domány Ármin ujnépi Elek Ernő Grünhut Henrik 10 Halpen Mór Kertész József Krámer Lajos Löwe Adolf Dr. Miklós Dezső 15 Dr. Ollop Mór Ötvös Emil Pongor Henrik Rapoch Gyula Rothschild Zsigmond 20 Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd Schwarz Ignác csapi Sommer Ignác Szommer Náthán 25 Stern Sándor Dr. Weisz Lajos Weisz Jakab Zerkowitz Lajos
II.
Jelentés a lefolyt 1914—15. tanévről.
Súlyos idők, világháború közepette, nyitottuk meg ezt a tanévet. Lángba borult egész világrészünk. Ránk kényszeritettek egy háborút, melyhez terjedelmében és borzalmaiban hasonlót a történelem nem ismer. Minden oldalról ellenségtől körülvéve és egyik szövetségesünktől hitszegően elhagyva, sőt diadalaink közepette álnokul hátba támadva küzd hős seregünk oroszlán bátorsággal dicső, hatalmas szövetségesünk, Németország, harcedzett, hatalmas csapataival vállvetve hazánk függetlenségeért, csorbitatlan fennállásáért, becsületeért és boldogságáért.
Midőn e sorokat irjuk, 10 havi kemény harc után, fokozott hévvel foly e gigászi küzdelem, melynek eddigi eredményeként a szövetkezett magyar-osztrák-német hadseregek az ellenséges államok jelentékeny területét megszállva tartják, mig drága hazánk földjén egyetlen élő ellenséges katona nincs.
Az iszonyú háború iskolánk életében is éreztette hatását. A javitó, magán- és érettségi vizsgálatokat a nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 116.199. 1914. sz. rendelete értelmében a rendes időben tartottuk ugyan, a tanítást azonban két tanárunk, Balog Dávid és Elek Mór bevonulása és az összes iskolai helyiségeknek katonai kórházul való átengedése miatt csak szeptember 15.én kezdhettük meg.
Katonai szolgálatra behivatott továbbá iskola-orvo-sunk, dr. Darányi Árpád, nyug. törzsorvos.
Balog tanárt ő felsége a király a háború folyamán buzgó és hasznos szolgálataiért főhadnaggyá léptette elő. Fogadja ezért e helyen is szivélyes üdvözletünket.
4
Szivünk mélyéből kívánjuk, hogy szeretett kartársainkat minél előbb jó egészségben körünkben viszontláthassuk, hogy rendes munkájukat a tőlük megszokott buzgósággal folytathassák.
Az alább következő kimutatásban közöljük a haza védelmében hadba vonult, hősi halált halt, megsebesült, vagy fogságba került ama volt tanítványaink névsorát, kiknek adatait felhívásunkra hozzátartozóik velünk közölték. E kimutatás természetesen nem teljes, mert hiszen csak érettségizett tanulóink száma is a 600-at meghaladja, kiknek nagy része s...