Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.61 MB
2018-04-03 13:28:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
155
810
Rövid leírás | Teljes leírás (77.56 KB)

A nagykanizsai izraelita hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
és
női kereskedelmi szaktanfolyam
értesítője
az 1925-26. iskolai évről.
az intézet alapíttatott 1857-ben.
Közli:
Dr. Villányi Henrik igazgató.
Nagykanizsa, 1926.
Zrínyi Nyomda R.-T.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI IZRAELITA HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
/ NÉGYÉVFOLYAMU
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM
H506
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1925—26. ISKOLAI ÉVRŐL.
AZ INTÉZET ALAPÍTTATOTT 1857-BEN.
KÖZLI:
Dr. VILLÁNYI HENRIK
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA 1926. ZRÍNYI NYOMDA R-T.
Felügyelet.
A felső kereskedelmi iskolák tanulmányi és szervezési ügyeit a nm. vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr VI. ü. o. intézi és a felügyeletet közvetlenül a felső kereskedelmi iskolák kir. főigazgatójával gyakoroltatja.
Kir. főigazgató: KRITZA ISTVÁN.
Intézetünk fenntartója: A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG, amely a fenntartási és személyi ügyek elintézésével az iskolai szakosztályt bizza meg és az intézet állapotát vele ellenőrizteti.
Az iskolai szakosztály tagjai:
Elnök: ÖTVÖS EMIL, ny. állampénztári főigazgató.
Helyettes elnök: Dr. GODA LIPÓT, városi tiszti orvos.
Jegyző: FÁBIÁN MIKSA, hitközségi titkár.
Előadók: Dr. VILLÁNYI HENRIK, felső keresk. isk. igazgató. KERTÉSZ JÓZSEF, elemi isk. igazgató.
A tantestület képviselője:
NEUFELD SIMON, felső ker. isk. tanár.
Tagok:
ÁDÁM RÓBERT, nagykereskedő.
BREUER IZIDOR, földbirtokos.
BÚN SAMU, kir. tanácsos, ny. igazgató.
Dr. BRÓD TIVADAR, ügyvéd, az izr. hitközség elnöke.\'
Dr. FRIED ÖDÖN, ügyvéd.
GRÜNFELD MIKSA, nagykereskedő.
Dr. HALPHEN JENŐ, ügyvéd.
HIRSCHLER SÁNDOR, vezérigazgató, m. kir. kincstári tanácsos.
KASZTER MIKSA, nagykereskedő.
Dr. KAHÁN IMRE, ny. orvos-ezredes.
Dr. KERTÉSZ LIPÓT, városi állatorvos.
KLEINFELD IGNÁC, takarékpénztári igazgató.
LÖWE ADOLF, magánzó.
Dr. OLLOP MÓR, ügyvéd.
Dr. RAPOCH ALADÁR, ügyvéd.
ROSENFELD JÓZSEF, az izr. hitközség alelnöke.
Dr. ROTHSCHILD JAKAB, ügyvéd, v. hitközségi elnök.
ROSENBERG OSZKÁR, bankigazgató.
csapii SOMMER IGNÁC, magánzó, v. hitközségi elnök.
SZÉKELY NÁNDOR, ny. városi mérnök, gyárigazgató.
Dr. WEISZ LAJOS, ügyvéd.
Dr. WINKLER ERNŐ, főrabbi.
Az 1925—26. iskolai év adatai.
1. Az alakuló értekezletek augusztus 27-én, a javitó vizsgálatokat augusztus 28. és 31-én, a beiratásokat június 30. és július 1-én, folytatólagosan szeptember 1. és 2-án tartottuk meg, a felső kereskedelmi iskola mind a négy évfolyamában. Szeptember 3-án az iskolai évet istentisztelettel nyitottuk meg, rendeztük az egyes évfolyamokat és szeptember 4-én megkezdtük a tanitást.
A felvétel eredménye. 1925. 1924.
Az I. évfolyamba felvettünk 47. 46.
„ II. „ „ 39. 44.
„ III- „ „ 42. 34.
„ IV. „ „ 29. 31.
tanulót. Összesen 157. 155.
A szaporodás a folyó iskolai évben tehát 2 tanuló. A gazdasági pangás, valamint a köz--és magántiszviselők általános munkanélkülisége sem riasztotta el a szülőket attól, hogy gyermekeiket kereskedelmi és hivatalnoki pályára készíttessék elő, pedig a kereskedelmi pályán határozottan túltermelés van. Ifjuságunk ma már nem a kereskedelmi pályán helyezkedik el, hanem vám- és pénzügyőri szolgálatot keres, elmegy jegyzőgyakornoknak, beáll katonának és akik valamely iparágban jártasak, Francia és Olaszországba vándorolnak ki. Módosabb szülők gyermekei pedig kereskedelmi főiskolát látogatnak, hogy a kényszer-munkanélküliség idejében legalább nyelveket tanuljanak. Ilyen volt a helyzet az iskolai év elején. A középosztály bizalommal várja a magyar kereskedelem fellendülését és ezzel a kereskedelmi alkalmazottak elhelyezkedési viszonyainak javulását. Vajha ebben a reményében ne csalódnék.
2. Változás a felügyeletben. A kormányzó úr ő főméltósága Trautmann Henrik, kir. főigazgatót egyetemi nyilv. rendes tanárrá a közgazdasági tudományi karon nevezte ki és ez a kinevezés maga után vonta a főigazgató felmentését a felső kereskedelmi iskolák kir. főigazgatóságának vezetése alól. A nm. m. kir. V. K. M. úr április 24-én 31.271 VI. ü. o. sz. rendeletével Kritza István, VII. ker. állami felső kereskedelmi iskola főigazgatót bizta meg a kir. főigazgatóság vezetésével.
Trautmann Henrik személyében kiváló szakember és a kereskedelmi iskolák tanárainak lelkes pártfogója és barátja távozott a főigazgatói hivatalból. Kritza István főigazgató személyében pedig a gyakorlati szakoktatás minden ágában otthonos és az irányításban kiváló tanférfiut állított a tanügyi kormány a szakiskolák élére.
3. Tantárgyak beosztása. A könyvvitel-szakos tanári állást több évi szünetelés után betöltöttük. Az iskolai szakosztály az emiitett tanszékre Abádi Imre, szakvizsgálatot tett tanárt, helyettes tanári minőségben választotta meg. Marosi Géza okleveles felső kereskedelmi iskolai tanárt, aki több szaktárgyon kivül a könyvvitelt is sikerrel ellátta, ennek tanítása alól felmentette. Jelenleg minden tanárunk képesítése szerint adja elő szaktárgyait. Abádi Imre működését 1925. augusztus 26-án kezdte meg.
Órarend. Az órarendet már az iskolai év elején az előirt módszeres szempontok szerint lehetett megszerkeszteni, mivel elegendő tanerő állt az intézet vezetőjének rendelkezésére. Minden tárgyat a tanárok szakképzettségük szerint tani-
tottak. A tervszerűen felosztott tanórák rendjét a kir. főigazgató már az év elején jóváhagyta.
4. Idegen nyelvek párhuzamos tanitása. Az 1919. évi 160500. sz., az 1920. 72000. VI. B. sz. miniszteri rendelet és a 3204/1924. sz. főigazgatói leirat megkívánják, hogy az idegen nyelvekben a tanitás osztályonként legfeljebb húszas csoportokban történjék. Ez utasítás helyességét a gyakorlat már régen igazolta. Minden gyakorlott tanár tudja, hogy népes osztályban az idegen nyelvi tanitás majdnem meddő. Ebből a megfontolásból kiindulva, mi is az adott helyzet lehetőségéhez képest, a német nyelvet az I., II., III. évfolyamban, a francia nyelvet pedig az I. évfolyamban párhuzamosan tanítottuk. Az eredmény még a párhuzamos osztályokban sem kielégítő, mivel a tanulók minden nyelvkészség hiján jönnek fel hozzánk. Bár összefüggő szöveget emlékezetből el tudnak mondani, mégsem értenek hozzá, miképen kell egyszerű nyelvtani alakokat pl a tárgyesetet a beszédben felhasználni. Ilyen körülmények közt az idegen nyelvek tanítását a kereskedelmi iskolákban az elemeknél kell kezdeni.
5. Tanitásterv változása. A nm. m. kir. V. K. M úr az 1925. évi július 23-án 60177. VI. ü. o. sz. alatt kelt körrendeletével elrendelte, hogy az 1925/1926. iskolai évtől kezdve az első évfolyamban a magyar kereskedelmi levelezés heti 2 órája helyett a kereskedelmi ismeretek, mint önálló külön tantárgy heti 2 órában tanitandók. A francia nyelv tanitását is már az I. évfolyamban heti 3 órában kell megkezdeni. Ezeknek ellenében a német nyelv és levelezés heti 4 órájából 1 óra, a könyvviteltanból pedig 2 óra marad el. Eszerint tehát az 1. évfolyamban a német nyelv és levelezést heti 3 órában, a könyvviteltant pedig egyáltalán nem tanitjuk. Ez a változás a tanitásterven lényegesen javit, mivel a francia nyelvnek négy évfolyamban való tanitása több sikerrel jár az eddigi két éves tanításnál; a német kereskedelmi levelezésnek az I. évfolyamban való tanitása pedig még felesleges, mivel tanulóink az egyszerű bővitett mondatnál nehezebb mondatszerkezetet ezen a fokon úgy sem tudnának elsajátítani.
6. A gépírás. A nm. V. K. M. 13.070/1924. VI. sz. körrendelete a gépírás tanitását ott, ahol tiznél kevesebb használható írógép van, nem teszi kötelezővé. Nekünk is csak tiznél kevesebb használható írógépünk lévén, a gépírást mint nem kötelező tárgyat tanítottuk. Önként összesen 20 tanuló jelentkezettl akiket Péterffy Mária, városi kezelőtiszt, heti 5 órában tanított. Minden tanuló heti 2 órában gyakorolhatta a gépírást. Kívánatos volna, ha ennek az oly fontos tárgynak elsajátítására többen jelentkeznének, mivel a gépírásban való jártasság nélkülözhetetlen kelléke minden kereskedelmi gyakornoknak és az intézetet végzett tanulók alkalmaztatását a gépírásban való jártasság hiánya módfelett megnehezíti. Nagy tévedés az, hogy a gépírás pár héten belül elsajátítható és azért azzal rendszeresen foglalkozni nem kell! Meg kell azonban állapítani, hogy az írógépeknek az iskolában való jókarban tartása sok nehézséget és fáradságot okoz
7. Érettségi vizsgálat 1925. szeptember hóban. Szeptember hóban teljes érettségi vizsgálatott tett 3 tanuló, javitóvizsgálatot 1 tanuló. Megfelelt 2 tanuló, kettő pedig december hóban javítóvizsgálatra jelentkezhetett A vizsgálaton Matavovszky Béla, a győri felső kereskedelmi iskola főigazgatója elnökölt.
8. Magánvizsgálatok 1925. szeptember hóban. 1925. szeptember hóban magánvizsgálatra jelentkezett Zakár Tibor, a második évfolyam tárgyaiból A négy, 1925. junius hóra engedélyt nyert magántanuló a magánvizsgálatot szeptember hóban sem kisérlette meg és így az engedélyezett határidő meghosszabbítása érvényét vesztette.
9. Magánvizsgálat 1926. junius hóban. A folyó iskolai év junius havi magánvizsgálatára csak 1 tanuló, Bernáth Lajos magántisztviselő jelentkezett, akinek a tanári kar a nm. V. K. M. 78.080/1923. VI. sz. rendelete alapján az engedélyt megadta.
10. Felszerelés. Intézetünk dologi kiadásait egészben az iskolafenntartó izr. hitközség fedezi. Az épület tatarozása, karbantartása, a vílágitás és az iroda költ-
5
ségei ma már magukban is jelentékeny Összeget képviselnek. A nagy teher ellenére is az iskolafenntartó a bútorzat megújítására évi hétmillió koronát irányzott elő, a szertárak és könyvtárak kiegészítésére pedig szintén nyolcmillió koronát; de összes felszerelésünk minden jószándék mellett is hiányos. A szaktudomány müvelésére fontos folyóiratokat nélkülözzük, tanári könyvtárunk alig szaporodik egy-egy értékes munkával, áruismereti gyűjteményünk fogyatékos és a szemléltető oktatás eszközei sincsenek meg az előirt terjedelemben és igy mi is» elmondhatjuk, hogy középfokú iskolánk tudománya is Ínséges lett és sok alkalommal szavakkal kell pótolnunk azt, amit az ifjúságnak kísérlettel vagy szemléltető módon be kellene mutatni. A Magyar-Holland Kulturgazdasági R.-T. filmelőadásai a föjdrajzi és vegytani ismeretek élénkítéséhez tagadhatatlanul számbavehetően hozzájárultak.
A vegytani laboratórium részére 21 darabot szereztünk be; a fizikai laboratórium részére 4 darabot, összesen 2.000.000 korona értékben. Az áruismereti tanitás embertani részének szemléltetése céljából 4 drb. életnagyságú bonctani táblát és egy a porcellángyártást ábrázoló falitáblát rendeltünk. Beszereztünk olyan vegytan és áruismereti gyűjteményt, amely szemléltető módon mutatja be a gyertya-és a szappangyártást. A gyűjteményt a jövő iskolai évben is gyarapítjuk.
11. Könyvtáraink. Ifjúsági könyvtárunk a folyó iskolai évben a következő munkákkal szaporodott; Abádi Imre Júdea reneszánsza, Széchenyi István hagyatékából, Dr. Pollák Miksa Arany János és a biblia. Váczy János, Kazinczy Ferenc és kora, Váczy János, Tompa Mihály életrajza, Vértessy Jenő, A magyar romantikus dráma, Pulszky Ferenc, Kisebb dolgozatok, Balatsa Imre, IV. Károly, Ferenczy Zoltán, Deák élete, Jókai Mór, A jövő század regénye, A lélekidomár, Asszonyt kisér, Szeretve mind a vérpadig. A Segitőegyesületi könyvtár részére 21 uj kötetet rendeltünk. Bún Samu nyugalmazott igazgató a tanári könyvtárnak 6 kötetet ajándékozott. A Sportkör megrendelte Dr. Mező Ferencnek, Képek a magyar sport múltjából. Beszereztük Darnay Kálmán regényét: „Testőrszerelem" diszkötésben.
12. Kötelező filmelöadások. A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszternek 78.883/1925. VI. sz. ujabb rendelete a kötelező filmelőadásoknak nagy fontosságot tulajdonit, különösen a mai viszonyok között, mikor nehéz gazdasági helyzetünkben az utazás az ifjúság számára jóformán teljesen lehetetlenné vált. Azért kötelességévé teszi az igazgatóknak, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel a filmelőadásokat rendező Magyar Holland Kulturgazdasági R. T. támogassák. Tanuló ifjuságunk 8 filmelőadáson részt vett. Az előadásokat Surányi Gyula tanár összefoglaló ismertetése előzte meg. A filmelőadásokat jelentékeny módon mozdítják elő a földrajz és áruismeret tanításában nélkülözhetetlen szemléltetést, amely vidéki tanintézetekben annál szükségesebb, mennél ritkább az alkalom muzeumok és gyűjtemények tanulmányozására
13. Ipartelepek és gyárak látogatása. Azon szoros kapcsolatnál fogva, amely a kereskedelem és az ipar között fennáll, de az áruk gyártásának szemléltetése szempontjából is fontos, hogy a felső kereskedelmi iskola ifjúsága a gyáriparral megismerkedjék. E célból az egyes évfolyamok felváltva, Balog tanár vezetésével a kanizsai ipartelepeket látogatták. A gyárigazgatók előzékenysége lehetővé tette, hogy a gyárlátogatás tanulságos gyártási módszerek bemutatásával kiegészítő része legyen a technológia elméleti tanításának. Pünkösd második napján 40 tanuló Neufeld Simon tanár vezetésével Keszthelyre és Hévízre rándult ki.
14. Tanulmányi állapot. Intézetünk szakiskola és ezért elsősorban szakismereteket igyekeztünk belevinni tanításunkba. Hogy azonban bizonyos egyoldalúság ki ne fejlődjék, arról is gondoskodtunk, hogy a közműveltségi tárgyaknak megfelelő helyet biztosítsunk. A tanítási anyag mennyiségének elsajátítása tekintetében arra törekedtünk, hogy a tanitás irányítására szolgáló „módszeres utasítások" előírásai érvényesüljenek, nevezetesen, hogy a tanári kar a tanitás anyagát már az iskolában értesse meg és javarészben sajátitassa el és hogy otthon a tanulóra mennél kisebb elfoglaltság essék. A felső kereskedelmi iskola heti 32—33 órás tanítási idejével és a tanulóknak az iskolai élettel összefüggő egyéb, különösen a sporttal való nagy-
6
mérvű elfoglaltságával már magában is erős megterhelést jelent. Nem célszerű tehát ezt az elfoglaltságot mértékfeletti munkával fokozni. Nem szabad a tanulmányi eredmény elérésében figyelmen kivül hagyni azt sem, hogy a vidéki felső kereskedelmi iskolákban mégis csak gyengébb tehetségű és készültségü tanulók jelentkeznek felvételre, akik különösen az idegen nyelvekben alig tudnak eredményt felmutatni. A tanulmányi eredményt külön rovatban mutatjuk ki.
15. Hospitálások. A módszeres tanitás és az ellenőrzés szempontjából oly fontos hospitálásokat az igazgató, valamint a rendes tanárok szorgalmasan gyakorolták. A hospitálásokon szerzett tapasztalatokat néha a tanári testület tanácskoz-mányain szóvá tettük és megbeszéltük, ily módon a pedagógiai kérdések iránt való érdeklődést fokozva.
A rendes tanárok hetenként egyszer hospitáltak, az igazgató 94 esetben.
16. Fegyelmi állapot. Az ifjúság fegyelmi állapota nem független a társadalom erkölcsi állapotától, az uralkodó társadalmi eszméktől és a magángazdasági viszonyoktól. Az iskola ezekre kihatással nincs, ellenkezően, amazoknak a tényezőknek nagy befolyása van az ifjúság gondolatkörére. Az iskola a maga hatáskörében egyebet nem tehet, mint, hogy az ifjúság irányítását tiszteletet érdemlő tanárokra bizza, akik példaadással, a valláserkölcsi nevelés kimélyitésével, a hazafias érzület folytonos ébrentartásával, a nemzet vezérférfiai és történelmi alakjai kultuszának ápolásával igyekeznek az ifjúságot az erkölcsi eszmékben rejlő ethikai tartalommal eltölteni. Ez a törekvés vezette a tanári kart a fegyelmezésben. Az ifjúság csinytevé-sét és természetes pajkosságát nem lehet túlzás nélkül erkölcsi romlásnak minősiteni. Figyelemmel kisértük az ifjúság cselekedeteit és az intézetből való eltávolítással két esetben kellett eljárni. Feddésre és megrovásra annál többször volt okunk.
17. Tandijak. Az iskolafenntartó izr. hitközség a tandijat a f. iskolai évben a fokozottabb személyi és dologi kiadások ellenére sem emelte. Az évi tandij 1.600.000 K, felvételi dij 100.000 K volt. Értesítőért 17.000 K, a Segitőegyesület tagságért 19.000 és a tanárok házára 17.000 K fizettek az iskolai év tartamára. Az iskolai év elején a kötelező filmelőadásokért szedtünk 28 000 K-t és a Sportkör tagsági dijáért 30.000 K-t A gépirók anyagpótlás címén 50.000 K-t fizettek.
18. Egészségi állapot. Az intézet egészségi állapota a folyó iskolai évben kedvező volt. Fertőző betegségbe 2 tanuló esett. Az előfordult megbetegedési esetek túlnyomó részben hurútos bántalmak és torokgyulladások voltak. Az első fiiévben a mulasztott és igazolt órák száma 1,992.
19. Helyettesítések. A tanári karban előfordult megbetegedések és családi körülmények miatt Surányi Gyula tanárt október, december és február hóban, őszesen 3 hétig, dr. Villányi Henrik igazgatót pedig január 28-tól február 8-ig, Domány Ármin tanárt március 1-től március 4-ig kellett helyettesíteni. Ennek ellenére is a tanítást a rendes mederben folytathattuk.
20. A tanárok társadalmi munkássága és mellékfoglalkozása. Tanáraink munkásságát maga az intézet is a kelleténél nagyobb mértékben vette igénybe. Mind-azonáltan tanáraink mellékfoglalkozásuk és társadalmi működésük terjedelmének nem vontak szűkebb határokat. Balog Dávid, a nagykanizsai Kaszinó titkára és a kereskedő tanonciskola igazgatója. Neufeld Simon tanár, a Kaszinó könyvtárosa. Résztvett a dijoni szünidei tanfolyamban Franciaországban. Marosi Géza ismeretterjesztő előadásokat tartott a Nagykanizsai Ipartestületben. Surányi Gyula tanár, az Irodalmi és Művészeti Kör által rendezett hazafias ünnepélyeken mint ünnepi szónok működött közre. A kereskedelmi tanonciskolában Domány Ármin, Marosi Géza, Neufeld Simon és Surányi Gyula tanárok tanítottak.
21. Ellenőrző és tanulmányi értekezletek. A Rendtartásban előirt havi értekezleteket pontosan megtartottuk és azokon a miniszteri rendeletek és főigazgatói leiratok végrehajtásának módozatait beszéltük meg. Tanácskozásaink tárgyát módszertani és fegyelmi kérdések is képezték. A folyó iskolai évben 5 tanulmányi, 8 ellenőrző és 7 rendkívüli értekezletet tartottunk.
7
22. Miniszteri látogatás. 1925. szeptember 10-én városunkba érkezett gróf Klebelsberg Kuno vallás és közoktatásügyi miniszter úr, dr. Kállay Tibor Nagykanizsa város nemzetgyűlési képviselője, dr. Tarányi Ferenc, Zalavármegye főispánja és több nemzetgyűlési képviselő, hogy városunk tanügyi állapotáról személyesen tájékozódjanak és egy felállítandó leánylyceum felállítása végett a városi tanáccsal tárgyaljanak. A miniszter úr és kíséretének fogadtatására intézetünk ifjúsága is kivonult. Őnagyméltósága kíséretével sorra látogatta a helybeli tanintézeteket, felső kereskedelmi iskolánkat is megtekintette és érdeklődéssel informálódott az intézet pénzügyi és tanulmányi állapotáról. A minisztert és kíséretét dr. Bród Tivadar hitközségi, Ötvös Emil szakosztályi elnök és az igazgató a tanári karral fogadta és kalauzolta. A miniszter úr rendeletére szeptember 11-én az előadás szünetelt.
23. Hazafias és vallásos ünnepélyek. Hagyományainkhoz híven a hazafias és vallásos érzület ébrentartására minden megfelelő alkalmat felhasználtunk. A magyar irodalom és a történelem tanára a tantárgyukban foglalt gazdag anyaggal irányították az ifjúságot az ideális javak tiszteletben tartására. A hitoktatók a vallás tanaiban foglalt magas ethikai tartalommal hatottak az ifjúság erkölcseire. Az iskolai ünnepélyek pedig megteremtették azt a hangulatot és érzületet, amely szükséges, hogy a serdülő ifjúság az életben a nemzeti hagyományokhoz és a haza földjéhez szeretettel ragaszkodjék.
Október 6-án az aradi vértanuk emlékét ünnepeltük meg kegyelettel. A figyelmet keltő emlékbeszédet Vértes Béla, a IV. évfolyam tanulója mondta. November 15-én ünnepeltük gróf Széchenyi István emlékét. A nap jelentőségét Surányi Gyula tanár méltatta, két tanuló pedig Széchenyi István egyéniségét méltató alkalmi költeményeket szavalt. Az ünnepélyen a nagyközönség is részt vett. Önkéntes adományként befolyt 264.000 K, amelynek felét a Magyar Tudományos Akadémia támogatására fordítottuk. Október 4-én a városi Szent János templom harangszentelő ünnepélyén róm. kath vallású ifjuságunk hitoktatója, Gazdag Ferenc püspöki megbizott vezetésével és Niessner Viktor testnevelési tanár vezényletével vett részt. Mindenütt, ahol ifjuságunk megjelent, a város közönsége szeretettel és lelkesedéssel fogadta. A Kormányzó Ur Őfőméltósága nevenapját december 6-án hódoló tisztelettel ünnepeltük meg. Hasonlóan ünnepeltük születésnapját is junius 18-án.
Intézetünk izr. ifjúsága december 13-án vett részt a középfokú iskolák izr. ifjúsága által dr. Winkler Ernő főrabbi vezetésével rendezett Channuka-ünnepélyen, amelyen a város közönsége nagy számban jelent meg. Vértes Béla, a IV. évfolyam tanulója tartalmas beszédben méltatta az ünnep jelentőségét.
Március 15-én, a szabadság ünnep keretében megültük Deák Ferenc, a vármegye szülöttjének és az 1867-i kiegyezés megalkotója elhalálozása 50. évfordulójának emlékét is. Az ünnepi beszédet Surányi Gyula tanár mondta. Az énekszámokat és szavalatokat pedig az intézeti ifjuságunk látta el.
A nm. m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak 1926. évi 17283. VlII/a. sz. rendeletére március 26-án megünnepeltük II. Rákóczi Ferenc születésének kétszázöfvenedik évfordulóját. Rákóczi Ferenc önzetlen és áldozatkész hazafiságát Surányi Gyula, a történelem tanára méltatta. A tárgysorozatot alkalmi versekkel és hazafias dalok előadásával egészítettük ki.
24. Szülői értekezlet. Szülői értekezletet március 21-én tartottunk. Megjelent 156 tanuló képviseletében 28 szülő, kiknek az igazgató az idegen nyelvek elsajátításának fontosságáról és hatásáról a végzett ifjak elhelyezésére tartott előadást. Egy anya szólt hozzá. Előadás után a szülők a jelenlevő osztályfőnököknél behatóan érdeklődtek gyermekeik előmenetele, magaviselete és egyéni ügyei iránt,
25. Hivatalos üdvözlések. Kellemes kötelességet teljesítettünk, midőn a kereskedelem, az ipar és a tanügy terén működő kiváló férfiúkat kitüntetésük alkalmából üdvözöltük. Jókívánságainkat fejeztük ki: Spiegel Szigfrid kir. tanácsosnak, a soproni kerület Kereskedelmi és Iparkamara elnökének. Dr. Taizs Károly a kamara titkárának, Waligurszky Antal nyug. áll, polg. iskolai igazgatónak azért, hogy a Kor-
mányzó ur ő Főméltósága magas kitüntetésben részesítette őket. Hasonlóan üdvözöltük Pongor Henrik, a Transdanubia vezérigazgatóját, a gyáripar terén szerzett érdemeinek a kormányfőtanácsosi cim adományozása által történt elismerése alkalmából. Antal Géza ref. püspököt ittléte alkalmával Surányi Gyula tanár üdvözölte a tantestület nevében.
26. Énekkar. A hazafias ünnepélyek rendezéséhez szükséges énekkart saját növendékeinkkel szerveztük meg. Az alkalmas hanganyag hiánya miatt csak kis igényeket lehet a felső kereskedelmi iskolai énekkarok teljesítményei iránt támasztani.
Surányi Gyula tanár ügyes vezetésének és tanításának tulajdonitható, hogy vegyeskarunk a nyilvánosság előtt is kielégítő eredménnyel közreműködhetett.
27. Gyűjtések. Intézetünk ifjúsága emberbaráti és hazafias kötelességének ismerte, hogy ne csak jótéteményeket élvezzen, hanem bajbajutott embertársain segítsen is, ha a körülmények úgy kívánták, hogy az iskola gyűjtésekkel belekapcsolódjék az emberszeretetet szolgáló akcióba. A „József Főherceg Szanatórium Egyesületnek" Budapesten 300.000 K-t küldtünk, az árvízkárosultak érdekében pedig a V. K. M. 1926. évi 5.747/8. szám alatt kelt rendelete értelmében 614.500 koronát gyűjtöttünk és a városi pénztárba beszolgáltattuk. A Széchenyi ünnepélyen befolyt adományok felét 130.000 K-t, a Magyar Tudományos Akadémia javára elküldtük a Magyar Földhitelintézet Pénztárának.
28. „Deák Ferenc Önképzőkör". Az Önképzőkör a f iskolai évben érte el 32. évfordulóját. Az alakuló közgyűlésen, október 23-án, a tisztikar a következőkép alakult meg: Elnök: Vértes Béla, IV. évfolyam. Alelnök: Csillag Pál, III. évfolyam. Titkár: Beke Ferenc, IV. évfolyam. Altitkár: Steiner Oszkár, 111. évfolyam. Főkönyvtáros : Szerb Ernő, III. évfolyam. Könyvtárosok a III. és IV. évfolyamból: Lampert Imre és Patthy József, a III. évfolyamból : Günser Pál és Mosonyi Sándor. Vezető tanár: Domány Ármin.
A f. évben hat rendes közgyűlést tartott, amikor is 4 közgazdasági és 7 irodalmi dolgozatot vitatott meg kellő tárgyilagossággal és alapossággal. Az irodalmi dolgozatok száma csaknem kétszer akkora, mint a közgazdaságiaké. Ez a körülmény nem felel meg az iskola gyakorlati irányának. Ezt a vezető tanár már az első gyűlésen kijelentette. Minden gyűlés alkalmával egy-két verset is szavaltak: Petőfi, Kiss József, Ady Endre, Szabolcska Mihály, Lévay József, Végváry költeményeiből.
A dolgozatok közül öt jeles, négy jó, 2 pedig elégtelen minősítéssel fogadtatott el. A közgazdasági dolgozatok a valutarendezéssel, a modern bankok rossz oldalaival, magángazdaságunk újjáalakításával, a modern postával foglalkoztak. Irodalmi dolgozatok : Tolstojról, Dosztojevszkiről, Molière és művei, Oszkár Wil-deről és helye az irodalomban, Széchenyiről és Vörösmartyról, A dal utja, A dal az irredentizmus szolgálatában, szóltak.
A Kör az iskolai ünnepségek rendezésében tevékenyen résztvett és minden ily alkalommal díszközgyűlést tartott. A március 15-i ünnepség keretében ünnepelte meg Deák Ferenc halálának 50. fordulóját. Az ünnepség szónoka Surányi Gyula tanár volt.
A Kör könyvtára ez évben is gyarapodott, részint vétel, részben ajándékozás
utján.
29. Adományok és segélyezések. Az intézet barátai és jóakarói a nehéz gazdasági viszonyok ellenére is segélyezték iskolánk szűkölködő növendékeit. Különösen a soproni kereskedelmi és iparkamara és néhány helybeli iparvállalat és pénzintézet folyósított nagyobb összegeket szegény tanulók támogatására. Az intézet helyiségében találkozóra összegyűlt volt növendékeink is kötelességüknek ismerték, hogy a diáknyomoron segítsenek A Segítőegyesületünk tehetsége szerint osztotta jótékony adományait könyvsegély és pénz alakjában. Az elosztásról tüzetesen az adományokról szóló kimutatásunk számol be. Alapitványaink elértéktelenedtek és emiatt azok a nyilvántartásban többé nem szerepelnek. Összes hozamuk alig 1.400 koronát tesz ki. A jövő, a pénzügyi romok eltakarításával, ismét több érdemes alapítvány
9
létesítését teszi niajd talán lehetővé, amelyek a pengővaluta életbeléptetésével kevésbé lesznek kitéve az értékhullámzásnak. Az adományok részletes kimutatását külön táblázat közli.
30. Iskolatársak találkozása. Május 23-án, pünkösd első napján, egy régi fogadalomhoz hiven az 1896. millenáris évben intézetünkben érettségi vizsgálatot tett ifjak közül 13-an jelentek meg, hogy szeretettel emlékezzenek vissza arra a tanintézetre, hol elméleti kiképeztetésüket nyerték, hogy megújítsák azt a barátságot, amelyet 30 évvel ezelőtt kötöttek, hogy bejárják azt a várost, ahol részben vagy egészben ifjuságukat eltöltötték.
A találkozásra eljöttek: Berger Jenő főfelügyelő, állomásfőnök, Barcs, Blankenberg Imre, nagykereskedő, Nagykanizsa, Bún József, a Leszámítoló és Pénzváltóbank vezérigazgatója, kormányfőtanácsos, Budapest, Elek Béla, gyári cégvezető, Budapest, Fischel Ernő, könyvkereskedő, Nagykanizsa, Hűvös Rezső, a Kereskedelmi Hitelbank vezérigazgatója, Budapest, Kálmán Oszkár, gyárigazgató, Nagyvárad, Lándler Sándor, állampénztári főtisztviselő. Pozsony, László József, banktisztviselő, Budapest, Löv Jenő, bankcégvezető, Budapest, Nyitrai Lajos, Máv. főintéző, Harkány, Oroszy István, nyugalmazott gazdasági tanár, Orosztony, Wellák János, m. kir. postafelügyelő, Nagykanizsa. A találkozásra eljött Kárpáti Manó, a győri felsőkereskedelmi iskola tanára is, ki ezelőtt 30 évvel az ünneplők osztályfőnöke volt. Az üdvözlésen megjelent, Bród Tivadar dr. a hitközség elnöke, továbbá Blankenberg Imréné, Fischel Ernöné és Berger Jenöné, Benedek Rezső szerkesztő és intézetünk számos barátja. Az igazgató a régi tanítványokat az intézet dísztermében hosszabb üdvözlő beszéddel fogadta, amelyre Blankenberg Imre válaszolt. László József meleg hangú beszédben megemlékezett az intézet hősi halottairól és a nagyteremben elhelyezett emléktáblájukat a volt tanulók nevében megkosz ruzta. A Hiszekegy és a Szózat felhangzó akkordjai mellett, kezdődött és záródott be a szép ünnepély. Az 1896-ik év volt hallgatói az iskola felszerelésére (könyvtárra) 10,000.000 koronát adományoztak. Fogadják a nemes szívű adakozók hálás köszönetünket.
Hasonló keretben és szertartással folyt le az 1916. évben végzett tanulók ünnepélye. A találkozóra megjelentek: Balaton Ede, magántisztviselő, Budapest, Blum Lajos, gyáros, Siklós, Czulek László, közkórházi gondnok, Nagykanizsa, Dobó József, bankhivatalnok, Budapest, Fischback József, fatelepi tisztviselő, Belisce, Franki Dénes, kereskedő, Letenye, Guttentag Ernő, gazdatiszt, Nagykanizsa, Haán Béla, vasúti hivatalnok, Budapest, Haas Lipót, magántisztviselő, Budapest, Hordós István, gazdasági számtartó, Szolnok, Karczag Fülöp, cégvezető, Budapest, Krausz Andor, magántisztviselő, Nagykanizsa, Kulka Béla üzletvezető, Nagykanizsa, Laufer László, gabonakereskedő, Babócsa, Láng János, vámtiszt, Nagykanizsa, Máday Ödön, banktisztviselő, Nagykanizsa, Ney Pál, tisztviselő, Nagykanizsa, Sommer Ignác, rendőrfelügyelő, Szombathely, Székely Sándor, magántisztviselő, Nagykanizsa, Strausz Adolf, tisztviselő, Zágráb, Szabó György, magántisztviselő, Nagykanizsa.
A megjelent volt tanulók a nagykanizsai temetőkben pihenő iskolatársaik sirjait, valamint a hősök emléktábláját megindító beszédek kíséretében díszes koszorúkkal felékesítették.
31. Záróünnepély. A záróünnepélyt nem az iskolai év végén, jnúius 29-én rendeztük, hanem május 28-án, amely napon a IV. évfolyam befejezte iskolai tanulmányait és elbúcsúzott az intézet ifjúságától és tanári karától. Ennek az ünnepélynek keretében ültük meg Herczeg Ferenc, Irodalmunk díszének irói működésének 40 éves jubileumát is. Vértes Béla, VI. évf. tanuló, tartalmas beszédben méltatta Herczeg Ferencnek, mint irónak érdemeit. Az ifjúsági énekkar ez alkalommal megfelelő dalokat adott elő. Steiner Oszkár a III. évfolyam tanulója Dalmay Győző „Csak magyarok legyünk!" c. költeményét szavalta. Az ifjúság nevében Blankenberg Vilmos, mint abituriens lelkes beszéddel búcsúzott el a tanári kartól és az intézettől. Ezt követte az igazgató záróbeszéde, melyben kitartásra búzditotta az ifjúságot az életben reá várakozó nehéz küzdelmekben.
10
32. Hősök emléke. Május 30-án ünnepeltük meg a harctéren elesett hősök emlékét. Az intézet ifjúsága tanáraik vezetésével kivonult a Deák-térre, ahol a katonaság és a város közönsége a tábori misén résztvett. A kivonulást ünnepélyes istentisztelet előzte meg a város összes templomaiban. A gondozásunkra bizott ifjúság ez ünnepélyes cselekedetekből levonhatja azt a tanulságot, hogy a háború áldozatai emlékünkben élnek és szivünkben nem halnak meg.
33. Testnevelés. A nm. V. K. M. úr 25.754/1924. XII. szám alatt kelt rendeletével a középiskolákban sportkörök létesítését rendelte el. Ez alapon a szeptember 17-én tartott gyűlésen immár harmadszor alakult meg intézetünkben az ifjúsági Sportkör, amelynek vezetője Niessner Viktor tornatanár.
A Sportkör tisztikara: Elnök: Vértes Béla, a IV. évfolyam, titkár: Báder László a III. évfolyam, pénztáros: Beke Ferenc, a IV. évfolyam tanulói.
Sportkörünk a sport minden ágában nevelte az ifjúságot. A testnevelés gyakorlati részét tornaterem hiányában az állami.polgári iskola tornatermében végeztük el, mig az atlétikai és fotball-tréningeket a „Zrinyi" sportpályán tartottuk meg.
Barátságos footballmérkőzéseket is tartottunk az év folyamán, helyben a Zalaegerszegi felső kereskedelmi iskolával, a helybeli állami polgári iskolával, a reálgimnáziummal, mig vidéken, Szombathelyen a kereskedelmi és Csurgón a főgimnázium ifjúságával.
A Sportkör működését minden tekintetben a K. I. S. 0. Sz. szabályai irányították.
Tornaverseny.
Intézetünk Sportköre főigazgatói és a K. I. S. 0. Sz. engedélyével június 6-án a „Zrinyi" sportpályán a nagyközönség érdeklődése mellett szépen sikerült tornaversenyt rendezett. A verseny testnevelési gyakorlatait Niessner Viktor vezető tanár tanította be.
A tornaverseny eredménye, tekintetbe véve azt, hogy sem tornatermünk, sem pedig tornaszereink nincsenek, jónak mondható.
A testnevelés buzdítására az atlétikai számok első helyezettjének ezüst érmeket adtunk m. p.
100 méteres síkfutásban Petermann J. IV. évf. tanulónak
400 „ „ Béres Gy. I. évf. „
Távolugrásban Horváth J. I. évf. „
Magasugrásban Jakubecz J. III. évf. „
Sulydobásban Bazsó J. III. évf. „
Diszkoszvetésben Béres Gy. I. évf. „
Kardvívásban Kiss J. II. évf. „
Nyújtón Stéfely J. III. és Osvald I. II. évf. tanulónak
34. Érettségi vizsgálat június hóban. Az érettségi vizsgálat írásbeli részét június 1., 2. 4., 7. és 8. napján végeztük el, szóbeli részét június 21. és 22-én.
A szóbeli vizsgálaton Dr. Fábján Jenő miniszteri tanácsos elnökölt.
A szóbeli vizsgálatra jelentkezett 28 tanuló, egyes tárgyakból javitóvizsgála-tot tett 2 tanuló. Jelesen feleltek meg: Beke Ferenc, Vértes Béla. Jól megfeleltek: Blankenberg Vilmos, Petrekovics István. Megfelelt 21, ebből kettő tavalyról. Szeptember hóban javitó vizsgálatra jelentkezhetik 5.
35. Magánvizsgálat június hóban. Magánvizsgálatra Bernáth Lajos magántisztviselő jelentkezett a II. évfolyam tárgyaiból és a követelményeknek megfelelt.
36. Az iskolai év befejezése. Az iskolai évet a Rendtartás értelmében június 25-én fejeztük be. Június 26-án osztályozó záróértekezletet tartottunk és június 29-én osztottuk ki a bizonyítványokat és Értesítőket.
37. Adományok és segélyek. Intézetünk pártfogói a súlyos gáfcdaságí .««iszonyok ellenére is segélyezték iskolánk szűkölködő növendékeit és intézményeit.. „A \' soproni kereskedelmi- és iparkamara egy érdemes, szegénysorsu érettségiző ifjifijaks felsegélyezésére 3,000.000 K összegű ösztöndijat létesitett, amelyet af tapáfL tí^ Beke Ferenc, a IV. évfolyam tanulójának ítélt oda. Az Izr. Hadiárvák Afeér/kai Magyar Bizottsága 2,000.000 K-át bocsátott rendelkezésünkre. A helybeli pénzintézetek is megfelelő összegeket folyósítottak szegény tanulók támogatására. Az 1896. millenáris évben érettségizett tanulók összejövetelük alkalmával 10,000.000 K-át adományoztak tanári könyvtárunk gyarapítására. Segitőegyesületünk jótékony adományait pénzben és könyvsegély alakjában osztotta el. Az izr. hitközség által kezelt alapitványaink elértéktelenedtek és emiatt azok nyilvántartása felesleges. Összes hozamunk alig 1400 koronát tesz ki. Az adományozókról és adományokról külön rovatban számolunk be.
Adományozók az 1925—26. iskolai évben.
Az adományozó neve Az adomány részese Évfolyam Korona
Bun Samu ösztöndija............... Wortmann Ferenc I. 28.000
Balog Dávid ösztöndija ............ Pauk László „ 200.000
Domány Ármin ösztöndija ......... Peczina Kálmán IV. 34.000
Markovics Dávid ösztöndija ......... Dénes Imre I. 15.000
Kaufmann Jenő ösztöndija ......... Dénes linre „ 51.000
Dunántulf Gazdasági Szeszgyárosok R.-T. Mancsek István » 100.000
Mancsek Erzsébet N. K. Sztf. 100.000
Wortmann Ferenc II. 200.000
Bokány Ferenc IV. 200.000
Eperjesy Gábor hagyatékából ...... Mancsek István 1. lOO.oOO
Zalán Leó, Budapest............... Csillag Pál 111. 200.000
Politzer László 1. 200.000
Király-Serfőzde .................. Báder László 111. 250.000
Fenyvesi Imre „ 250.000
Nagykanizsai Korcsolyaegylet......... Ruprecht Gyula 1. 100.000
Wortmann Ferenc 11. 100.000
Nagy Béla 111. 100.000
Vértes Béla IV. 100.000
Keresk. és Iparkamara ............ Beke Ferenc •» 3,000.000
0. M. K. E. nagykanizsai egyesülése ... Mancsek István 1. 100.000
Politzer László n 100.000
Hamburger József 11. 100.000
Török Boldizsár 111. 100.000
Lampert Imre IV. 100.000
Ifjúsági Segitő-egyesület............ 19 tanulónak 2,500.000
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár ... Segitő-egyesület 250.000
Vértes Béla IV. 500.000
Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Politzer László 1. 250.000
Takarékpénztár ............... Mancsek István » 250.000
Pauk László 11. 250.000
Török Boldizsár 111. 250.000
Bun Samu ösztöndija ............ Römer Sándor 11. 33.000
Dr. Villányi Henrik ösztöndija ...... Dénes Imre » 70.000
Wortmann Ferenc m 70.000
Balog Dávid ösztöndija ............ Politzer László 1. 47.500
Domány Ármin ösztöndija ......... Háry József IV. 43.500
Markovics Dávid ösztöndija ......... Mandler László tt 17.500
Kaufmann Jenő ösztöndíja ......... Hamburger László 11. 59.500
Izr. Hadiárvák Amerikai Magyar Bizottsága Politzer László 1. 500.000
Hamburger László 11. 500.000
Römer Sándor . 500.000
Spiegel László 111. 500.000
1909-ben érettségizettek ösztöndija...... Vértes Béla IV. 374.000
I. és II. postahivatal személyzet ...... Nagy Béla 111. 200.000
összesen...... 12,993.000
12
38. A Segitő-egyesület. A Segitő-egyesület a f. iskolai évben is pénz- és könyvsegély nyújtásával jótékony működést fejtett ki. Az egyesület jövedelmét túlnyomó részben a tanulók által fizetett tagsági dijak képezik. Jótékony adományokkal alig támogatják ezt az intézményt, amelynek oly fontos küldetése van a szegény tanulók iskoláztatásában. Hogy az egyesület miként tölti be misszióját, arról az évi jelentés és a vagyonmérleg tesz tanúságot. Az igazgató az egyesület működéséről a következő jelentéssel számolt be 1925. október 21.
Tisztelt Közgyűlés!
Segitő-egyesületünk 28-ik közgyűlésének sem terjeszthetek elő az előzőknél kedvezőbb záróleltárt. Vagyonunk ezidőszerint kerek összegben 8,C00.000 korona, ami békebeli 560 koronának felel meg. Ha ezt az összeget összehasonlítjuk az 1914. évi vagyonkimutatással, azt találjuk, hogy vagyonunk majdnem elértéktelenedett. 1914. év június havában még 8679-81 korona teljes értékű vagyont mutathattunk ki, evvel szemben jelenlegi vagyonunk 8,000.000, vagyis 560 korona. Ha még figyelembe vesszük azt is, hogy minden intézménynek fejlődni kell és hogy 11 év óta a mai vagyonunk nem gyarapodott, meg kell állapitanunk, hogy Segitő-egyesületünk nem egyéb, mint hü tükre magángazdaságunk állapotának. Mégis egy biztató jelenséget észlelhetünk és ez az, hogy tanulóink segélyezésére mindig megfelelő összeg áll rendelkezésünkre. Elsősorban, Segitő-egyesületünknek nem a vagyongyűjtés a célja, hanem a segélyezés és ezt megfelelő mértékben az elmúlt iskolai évben is gyakoroltuk. Az adományok összege 17,000.000 korona, a könyvsegély is 1,834.300 koronát ért el. Ha figyelembe vesszük, hogy egyesületünk csak a rendes tagságdijakból, tehát 2,686.000 korona tagságdijakból táplálkozott, akkor becsülhetjük meg valódi értéke szerint azt a tényt, hogy ennek a csekély összegnek ellenére is 17,000.000 korona készpénzadományt és 1,834.300 korona segélyt osztottunk ki. Az adományokat többnyire volt jómódú tanítványaink nagykanizsai találkozásuk alkalmával adták össze. Sugár Soma volt tanítványunk egymagában 4,200.000 koronát adományozott, avval a nemes szándékkal, hogy ez az összeg osztatlanul egy érettségiző ifjúnak adassék ki, hogy a mai súlyos gazdasági viszonyok között is elhelyezkedhessék. Vajha intézetünknek ennek a jóakarójának cselekedete követőre találna. Az Értesitőben közzétettük a Segitő-egyesület pénzforgalmát és záróleltárát és kérem a közgyűlést, hogy számadásunkat jóváhagyni és nekünk a felmentvény megadni szíveskedjék.

13
Az iíMiSegitö egyosülef pénzlarforoalma és vagyonKimutatása az 1925-26. iskolai évben
Egyenleg ........................... 231.800
Nagykanizsa, 1926. június 6. Dr. Villányi Henrik s. k. igazgató Marosi Géza s. k.
pénztáros
Az ifjúsági Segitő-egyesület vagyona az 1925—26. évben.
Nagykanizsa, 1926. június 6.

Bevétel Pénztárforgalom 1925—26. évben. Kiadás
Korona Korona
Mult évi készlet ............ 855.000 Alapítványi kamatok a mult év
164 tanuló befizetése á 19.000 3,116 000 végén ..................... 368.000
mult évi tőkésített kamat...... 19.000 Alapítványi kamatok ez évben
Ez évben „ , ...... 56 000 a) Bun alapból Rőmer Sándor
Segély-egyleti könyvhasználatért 35.000 II................ 33.000
Kisebb adományok............ 30.800 b) dr. Villányi alapból
Zalamegyei gazd. tak. adománya 250.000 Dénes és Wortmann
Bankegyesületi szelvény ...... 80.000 II—II............. 140.000
c) Balog alapból Po-
litzer L. 1.......... 47.500
d) Domány alapból
Háry József IV. ... 43.500
e) Markovics alapból
Mandler L. IV. ... 17.500
f) Kaufmann alapból
Hamburger L. II. ... 59.500 341.000
Tankönyvért...... ............ 901.000
16 tanulónak segélyezés ...... 1,600.000
4 érettségizőnek segélyezés ... 1,000.000
Egyenleg .................. 231.800
4,441 800 4,441.800
Korona Korona
Készpénz
a) kasszában ................................. 5.800
b) betétkönyvben .............................. 226.000
c) hitközségnél......... ... ..................... 3.800 235.600
Értékpapír
a) Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztárnál
1. Bun alap 2 db.
2. dr. Villányi alap 2 „
3. Balog alap 5 .
4. Domány alap 2 „ 11 db. á 70.000............... 770000
b) Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárnál
1. dr. Villányi alap 37 db.
2. Bun alap 6 „ ■
3. Balog alap 5 „
4. Markovics alap 5 ,
5. Domány alap 9 „
6. Neufeld alap 1 „
7. Kaufmann alap 17 „ 80 db. á 60.000 ............ 4,800.000
c) Nagykanizsai Takarékpénztárnál
1. Segitő-alap 10 db. á 80.000 ..................... 800.000 !
Tankönyvek
a) értéke a mult évben........................... 1,472.000
uj beszerzés................................. 901.000
2,373.000
avulás 20o/o................................. 474.000 1,898.400
Felszarelés ujabb értékeléssel......................... 296.000
Összesen......... 8,800.000 1
Marosi Géza s. k. pénztáros
14
A tanári kar az 1925—28. iskolai évben.
A) RENDES TANÁROK:
1. Dr. Villány! Henrik, igazgató, felső kereskedelmi iskolákra képesített tanár, városi képviselő, a Kereskedelmi Szakiskolai tanárok országos egyesületének választmányi tagja, a Segítő-Egyesület elnöke, könyvtárának és az Önképzőkör pénztárának kezelője. Működésének évei 42, ez intézetnél 35.
2. Balog Dávid, felső kereskedelmi iskolákra képesített tanár, szk. főhadnagy A vegytan-áruismereti szertár, valamint a tanári könyvtár őre. Működik ez intézetnél 22 év óta.
3. Domány Ármin, középiskolákra képesített tanár, az ifjúsági, könyvtár őre, az Önképzőkör vezetője. Működésének évei 29, ez intézetnél 27.
4. Marosi Géza, felső kereskedelmi iskolákra képesített tanár, a Segítő-Egyesület pénztárosa. Működésének évei 9, ez intézetnél 4.
5. Neufeld Simon, középiskolákra képesített tanár, a tanári értekezlet jegyzője. Működésének évei ez intézetnél 5.
B) MEGBÍZOTT TANÁROK:
1. Abádi Imre, szakvizsgálatot tett felső kereskedelmi iskolai tanár, volt tanintézettulajdonos. Á Sportkör pénztárosa. Működik ez intézetnél 1 év óta.
2. Krámer Lajos, polgári iskolákra képesített elemi iskolai tanitó. Oki. gyorsíró. Működik ez intézetnél 10 év óta.
3. Niessner Viktor, a katonai főreáliskolában a testnevelés volt tanára. A Sportkör vezetőtanára. Működésének évei ez intézetnél 5.
4. Péterffy Mária, városi kezelő-tisztviselő. Működik ez intézetnél 4 év óta.
5. Dr. Rosenberg Mór, köz- és váltó ügyvéd. Működik az intézetnél 33 év óta.
6. Surányi Gyula, középiskolákra képesített tanár, az énekkar vezetője. Működésének évei 25, ez- intézetnél 3.
7. Dr. Szabó István, iskolaorvos, a Kerületi Munkásbiztositó-Pénztár rendelő orvosa. Működik ez intézetnél 2 év óta.
C) HITOKTATÓK:
1. Ardai Sinion, az izr. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 3 év óta.
2. Gazdag Ferenc, világi pap, püspöki megbízott, a róm kath. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 4 év óta.
3. Horváth Olivér, ág. ev. lelkész, az ág. ev. tanulók hitóktatója Működik ez intézetnél 6 év óta.
4. Kádár Lajos, ref. lelkész, a ref. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 17 év óta.
5. Dr. Winkler Ernő, főrabbi, hitoktató. Működik az intézetnél 6 év óta.
*
" * *
Házmester és hivatalszolga Francsics Zsigmond. Működik ez intézetnél 28 év óta.
A TANTÁRGYAK FELOSZTÁSA A TANÁROK KÖZT
az 1925—26. iskolai évben.
A TANÁR NEVE II TANTÁRGYAK Évfolyam Összesen
I. II. III. IV.
1. Dr. VILLÁNYI HENRIK Francia nyelv Német nyelv 3 3 — — — 3 3 6
2. ABÁDI IMRE Könyvvitel Lev. és keresk. ism. Gyakorló iroda Francia Német 2 3 3 3 2 3 2 4 6 6 4 3 3 22
3. BALOG DÁVID Földrajz Áruismeret Számtan 2 2 3 2 2 2 2 2 2 8 8 3 19
4. DOMÁNY ÁRMIN Magyar Német 3 3 4 3 3 3 12 7 19
5. KRÁMER LAJOS Gyorsírás 2 2 — — 4 4
6. MAROSf GÉZA Mennyiségtan Fizika Keresk. számtan 2 2 2 2 3 2 2 2 3 8 4 8 20
7. NEUFELD SÓIMON Német Francia — 4 3 4 3 4 10 8 18
8. NIESSNER VIKTOR Torna 2 2 2 2 8 8
9. PÉTERFY MÁRIA Gépírás 3 2 — — 5 5
10. Dr. ROSENBERG MÓR Közgazdaság Jogi ismeretek — — 2 2 2 2 4 4 8
11. SURÁNYI GYULA Történelem Ének Szépírás 2 1 2 2 2 8 2 1 11
12. Dr. SZABÓ ISTVÁN Egészségt. (hav. egyszer) 1 1 1 1 4 4
13. ARDAI SIMON Hittan izr. 2 2 2 — 6 6
14. GAZDAG FERENC Hittan róm/kath. 2 2 2 2 8 8
15. HORVÁTH OLIVÉR Hittan ág. ev. — — — — 2 2
16. KÁDÁR LAJOS Hittan ref — — — — 2 2
17. Dr. WINKLER ERNŐ Hittan izr. — — — 2 2 2
A NÉGYÉVFOLYAMU FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
tárgyai ós heti óraszámuk:
A lieti órák szám;
c/5 w Tantárgy I. n. III. IV. Össze-
C/5 é V f 0 1 y a m sen
1 Hit- és erkölcstan ......... ... ... ... 2 2 2 2 8
2 Magyar fogalmazás és irodalom ......... 3 3 3 3 12
3 Történelem ............... 2 2 2 2 8
4 Jogi ismeretek..................... — — -2 2 4
5 Közgazdasági ismeretek............ — — 2 2 4
6 Földrajz ....................... 2 2 2 2 8
7 Aruismeret........................ 2 2 2 2 8
8 Természettan ..................... 2 2 — — 4
9 Mennyiségtan és politikai számtan ...... 2 2 2 2 8
10 Kereskedelmi számtan ............... 3 3 2 3 11
11 Könyvvitel........................ — 3 3 — 6
12 Magyar levelezés .................. — 2 2 — 4
13 Kereskedelmi alapismeretek ............ 2 — — — 2
14 Gyakorló iroda... .................. — — — 4 4
15 Első idegen nyelv és levelezés (Német) 3 4 3 3 13
16 Második idegen nyelv és levelezés (Francia) •3 — 4 4 11 !
17 Gyorsírás........................ 2 2 — — 4
18 Gépirás (nem kötelező) ... ............ 2 2 — — 4 1
19 Testnevelés, (testgyakorlás és egészségtan) ... 2 2 2 2 8
Mindössze ... 32 33 33 33 131
A Nagykanizsai Négyévfolyamu Fiu Felső Kereskedelmi Iskola tanulóinak névsora az 1925—26-ik iskolai évben.
I. évfolyam.
Osztályfő: Balog Dávid.
Adlovits Sándor Nagykanizsa
Beck László Nagyatád Berger Adolf „
Berger József Tolna
5 Béres Gyula Nagykanizsa Biró György „
Donászy Ferenc Csesztreg
Fleischner Zoltán Balatonboglár
Fiiszár Ferenc Nagykanizsa
10 Fülöp Lajos Babócsa
Gonda Illés Nagykanizsa Gottreich Tibor „
Gömbös László Marcali
Göndör Ottó Nagykanizsa
15 Halmos István „
Hodics Ferenc „
Horváth József „
Horváth Lajos „
Jäger Ferenc Buzsák
20 Krausz György Babócsa
Lehocky Géza Nagykanizsa
Mancsek István „
Márkus Miklós „
Németh János kim. „
25 Nováczki Ferenc „
Nóvák Lajos Pogányszentpéter
17
Óhegyi Dezső Nagykanizsa Oparnica József „
Pálfi László Zalabér 30 Plander László Nagykanizsa Policzer László Marcali Polcer Antal Nagykanizsa Ress Ottó „
Ritter Ferenc „
35 Rosenberg László Nagybajom Ruprecht László Nagykanizsa Simkovits Sándor kim. ,,
Skopál László Gelse
Steiner Károly Nagykanizsa
40 Stolcer Emil „
Szálinger Lajos „
Szélig Lajos „
Szollár József Somogyszentmiklós
Szűcs János Komárváros
45 Vass József Nagykanizsa
Vastag István „
Vukics József Nagyatád
48 Zábó János Nagykanizsa
II. évfolyam.
Osztályfő: Marosi Géza.
Adlovics Ferenc Nagykanizsa Baumgarten Miklós „ Bencze György „
Böjtös István Felsősánc
5 Breiner Pál Zákány
Dénes Imre Marcali
Fleischner István Balatonboglár
Gallag János Nagykanizsa Gasparik István „
10 Hamburger József Nagyatád Hamburger László „
Herzfeld György Celldömölk
Király Győző Nagykanizsa Kiss István „ 15 Kiss Lajos „
Kolin István Siklós
Krimmel József Nagykanizsa kim.
Landler István Tapsony
Lőrincz György Nagykanizsa
20 Löwinger Imre Balatonfüred
Mayer Frigyes Nagykanizsa
Molnár László Komárváros
Nagy Sándor Nagykanizsa Oswald Imre „
25 Pauk László Tapolca Paulini Béla Budapest Petermann Károly Nagykanizsa Raft Miklós, kim. „ Rosenberg Endre „ 30 Römer Andor Kocsola Römer Sándor „
Székely Sándor Nagykanizsa Szirtes István „
Tollár Béla Felsőzsitva
35 Ujj István Nagykanizsa
Waldmann Ernő „
Weisz Miklós „
Wellis László Szigetvár Wentzely Zoltán Balatonboglár 40 Wortmann Ferenc Nagykanizsa
Magántanulók:
Bernáth Lajos Nagykanizsa Horváth Lajos „
111. évfolyam.
Osztályfő: N e u f e 1 d Simon.
Ács József Nagykanizsa
Bazsó József „
Báder László „
Csillag Pál Budapest
5 Deák Jenő Nagykanizsa
Fenyvesi Imre „ Földes Dénes, kim. Balatonboglár
Fülöp Antal Komárváros
Günser Pál Nagykanizsa 10 Horváth Károly
Jakubecz István „
Káhn Lajos „
Kárpáti Ferenc „
Kluger Imre „
15 Kosztelitz László „
Kovács Menyhért Bocska
König Sándor Nagykanizsa
László József Csurgó
Liebling Ferenc Barcs
20 Matolcsy József Nagykanizsa Milhoffer Zoltán, kim „
Mosonyi Sándor Keszthely
Nagy Béla Nagykanizsa Nagy Imre „ 25 Németh Lóránt
Nyerki László Bagolasánc
18
Récsei István Nagykanizsa Ritser Ferenc „
Rodenfeld József Barcs
30 Schey Károly Siófok
Scheiber Jenő Nagykanizsa Spiegel László „ Steiner Oszkár
Stéfely József Ormánd p. Komárváros
35 Szabó Béla Nagykanizsa Szántó József „ Szerb Jenő „ Török Boldizsár „
Weisz Lajos Tapolca 40 Weisz Pál
Wilde Endre ism Nagykanizsa
42 Zakar Tibor Temesvár
IV. évfolyam.
Osztályfő: Domány Ármin.
Beke Ferenc Nagykanizsa
Benkő Lajos Nagyatád
Bertalan László Palin Blankenberg Vilmos Nagykanizsa 5 Bokány Ferenc „
Böhm Dezső Marcali
Csarankó Jenő Nagykanizsa
Fleiner Andor Balatonboglár
Grabant István Nagykanizsa 10 Grünfeld György
Hári József „
Henel Lajos „
Horváth Lajos „
Kudich Béla „
15 Lampert Imre „
Mandler László „
Patthy József „
Páli Lajos Balatonberény
Petermann József Nagykanizsa 20 Petrekovics István Somogysztmiklós
Pichler Andor Barcs kim. Rosenbaum Miklós Kaposvár
Rusorán Sándor Nagykanizsa
Schweizer Károly Nagyrécse
25 Steiner Sándor Szentgotthárd
Stössel János Nagykanizsa Varga József „
Vekedl Ferenc Murakeresztur
29 Vértes Béla Nagykanizsa
Az 1925—26. iskolai év statisztikai kimutatása.
A kimutatás Csoport 1. 11. 111. IV. Összesen
tárgya é v f o 1 y a m
Iskolai látogatás Beíratott .................. Kimaradt .................. Létszám a tanév végén......... 48 2 46 40 2 38 42 2 40 29 1 28 159 7 152
Életkor Az év végén maradt tanulók közül 1925. szeptember végén volt; 13 éves .................. 14 „ .................. 15 , .................. 16 „ .................. 17 , .................. 18 , .................. 19 ................... 20 „ .................. 21 „ .................. 22 „ ............... :.. 2 16 13 7 5 3 6 19 6 5 1 1 1 15 15 6 2 1 1 10 11 2 4 2 22 33 29 35 21 4 1 4 1
Vallás Izraelita .................. Római katholikus ............ Ág. evangélikus ............ Ág. református............... 16 28 1 1 21 15 2 19 18 1 2 8 18 1 1 64 79 5 4
Anyanyelve Magyar .................. Német..................... Horvát..................... Tót ..................... 46 38 40 28 152
A kimutatás 1. 1 11. | 111. | IV.
tárgya Csoport é v f o 1 y a m Isszesen
Magyar .................. 42 36 36 25 139
Nyelvismeret Magyar-német ............... Magyar-horvát ... ............ 1 3 2 4 3 10 3
Magyar-német-horvát ......... — — — — —
Ismétlő saját intéjetbeli......... 3 2 2 — 7
Ismétlő idegen intézetbeli ...... — — 1 — 1
Polgári iskola IV. osztály ...... 35 — — — 35
A felvétel alapján Gimnázium IV. osztály ......... 8 — — — 8
Reáliskola IV. osztály ......... — — — — —
Felső keresk. iskola 1. évfolyam ... — 36 — — 36
. 11..... — — 37 — 37
„ Hl. — — — 28 28
II . iv. „ — — — — —
Nagykanizsai ............... 30 20 27 19 96
Más zalamegyei ............ 4 5 6 2 17
Somogymegyei............... 11 9 4 6 30
Baranyamegyei............... — 1 — 1 1
A szülő vagy gyám Vasmegyei.................. — 1 — 2
lakóhelye Veszprémmegyei ............ — — 1 — 1
Tolnamegyei ............... 1 2 — — 3
Sopronmegyei ............... 1
Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyei...... — — 1 —
Külföldi .................. — — 1 — 1
Nagybirtokos, nagybérlő......... 1 — — — 1
Középbirtokos és bérlő ......... — — — — —
Kisbirtokos, kisbérlő............ 3 2 1 2 8
Kisbirtokos-napszámos ......... — — — — —
Gazdasági tisztviselő ......... — — 1 1 2
Földmivelési munkás, napszámos ... — 1 — — 1
Nagyiparos.................. — — 1 — 1
Kisiparos .................. 12 6 6 6 30
Ipari vagy bányászati tisztviselő ... — — 2 — 2
Nagykereskedő............... — — 1 2 3
Kiskereskedő ............... 8 8 10 4 30
Kereskedelmi vagy közlekedési tisztv. 8 2 6 6 22
A szülő vagy Egyéb keresk. v. közlek. segédszem. — 3 — — 3
Kereskedelemnél és közlek. munkás
gyám polgári foglalkozása napszámos ............... Köztisztv. vagy közhivatalban dijnok 3 1 2 6
Pap, tanár, tanitó ............ 1 — 1 — 2
Orvos, ügyvéd, közjegyző, gyógy-
szerész, mérnök ............ 1 2 — — 3
Közhivatalban alkalmazott, vagy más
féle altiszt v. szolga ......... 2 6 — 1 9
Katonatiszt..................
Katonaaltiszt ............... 1 — — — 1
Nyugdíjas tisztviselő ......... 1 — 10 2 13
Nyugdíjas altiszt, szolga v. munkás 2 6 — — 8
Magánzó vagy eltartásos......... 1 2 — 2 5
Házi cseléd ............... — — — — —
Egyéb vagy ismeretlen foglalkozású 2 — — — 2
Egész tandijat fizet............ 32 27 33 24 116
1/2 „ . ............ 9 4 4 1 48
Tandíjfizetés 1/4 . ............. — 2 — — 2
Teljes tandíjmentes............ 1 3 1 1 6
3/4 tandijat fizet ............ 4 / 2 v- 2 2 10
/
20
A tanulmányi eredmény kimutatása az 1925/26. iskolai évben.
, - TÁRGY I évfolya m II évfolyam III. évfolyam IV. évfolyam
Az osztályozott tanulók száma
46 38 40 28
1 2 3 4 • 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Hit és erkölcstan ...... 23 13 10 12 16 10 17 18 5 22 5 1
Magyar fog. és irod 1 7 33 5 4 5 27 2 3 13 23 1 2 1 25 —
Történelem 4 17 25 — 7 18 13 — 12 17 n — 5 8 15 —
Jogi ismeretek......... — — — — — — — 6 12 22 — 2 11 15 —
Közgazd. ismeretek — — — — — — — — 5 14 21 — \' 3 2 18 —
Földrajz............ 3 7 32 4 4 7 25 2 2 11 26 1 3 3 22 —
Áruismeret 2 \' 8 32 4 3 9 23 3 3 15 19 3 2 3 23 —
Természettan......... 3 10 33 -— 4 13 21
Mennyiségtan......... 4 7 33 2 6 6 26 — 4 11 24 1 4 3 21 —
Ker. számtan......... 1 11 30 4 4 5 27 2 3 11 21 5 3 3 22 —
Kereskedelmi alapisme. ... 5 15 25 1 — — — — — — — — — — — —
Könyvv. és gyak iroda ... — — — — 4 6 22 6 1 14 18 7 — 7 21 —
Magyar ker. levelezés — ■— — — 2 9 27 — 4 17 19 — — — — —
Francia ny. és level. 5 7 28 6 — — — — 8 7 23 2 3 3 22 —
Német ny. és level. — 15 25 6 6 6 20 6 4 7 23 6 3 2 23 —
Gyorsírás............ 7 11 26 2 9 8 21
Gépírás, nem kötelező ... 3 14 1 — 5 3
Testgyakorlás......... 22 6 16 2fm 12 12 11 3fm 15 14 5 film 12 3 12 Ifm
Egészségtan ......... 16 30 — — 20 18 — — 27 13 -— — 10 18 — —
Szépírás............ 4 19 22 l .— — — — — —
Irásb. dolg. külalak 5 23 17 l 8 8 19 3 12 14 11 3 5 8 15 —
Magaviselet ......... 39 7 — - 28 9 1 — 23 16 1 11 17 —
Az 1926—27. iskolai évben használandó tankönyvek jegyzéke.
I. évfolyam.
II. Katholikus hittan. Dr. Töttösy Miklós. 1. Izreelita hittan. Dr. Bernstein Béla: A zsidóság története. 2. Magyar nyelv és irodalom. Koltay-Zilahi: Az Írásművek elmélete és olvasmányok. 3. Történelem. Kerekes-Komáromi: I. rész. 4. Földrajz. Kirschner Béla és Komáromi Károly: I. rész. 5. Áruismeret. Dr. Szathmáry Károly: Ipari növénytan. 6. Természettan Csizmadia Pál és Képessy Imre: Természettan az I. évfolyam számára. 7. Mennyiségtan és politikai számtan. Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Algebra és geometria a négyévfolyamu felsőkereskedelmi iskola I—III. évfolyam számára. 8. Kereskedelmi számtan. Bogyó-Havas-Oravec Károly: Kereskedelmi számtan I. kötet I. évfolyam számára. 9. Kereskedelmi alapismeretek: Trauttman-Kuntner. 10. Német nyelv. Dr. Schak Béla: Német olvasó I. rész és nyelvtan. Teljesen átdolgozta Dr. Vincze Frigyes. 11. Gyorsírás. Kozma Bernát. Kereskedelmi levelező gyorsírás, I. rész. 12. Francia nyelvkönyv és ker. lev. Lackó-Honti. VI. Kiadás. Segédkönyv: Gyalokay-Reich, közforgalmi iratok gyűjteménye. Szeged.
21
II. évfolyam.
1. Izraelita hittan. Dr. Bernstein Béla: A zsidóság története. 2. Katholikus hittan. Dr Töttösy Miklós: Erkölcstan. 3. Magyar fogalmazás és irodalom. Koltai-Zilahi: Peétika és irodalom, ismertető olvasmányokkal. II. rész. 4. Történelem. Kerekes-Komáromi: II. rész. 5. Földrajz. Kirchner Béla és Komáromi Károly: II. rész. 6. Áruismeret. Dr. Szathmáry Károly : Ipari állattan II. rész. 7. Természettan. Csizmadia Pál és Képessy Imre: Természettan a II. évfolyam használatára. 8. Mennyiségtan és politikai számtan Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Algebra és geometria a IV. évfolyam felső kereskedelmi iskola I—III. évfolyama számára. 9. Kereskedelmi számtan. Bogyó-Havas-Oravec Károly: Ker. számtan II. kiadás a II. évfolyam használatára. IC. Könyvvitel. Timár Dezső: Könyvviteli példatár. 11. Magyar levelezés. Dr. Schack Béla és Virker István: II. rész. 12. Német nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla és Vince Frigyes: Német olvasó II. rész. Dr. Schack Béla: Német nyelv. Dr. Schack Béla: Német ker. levelező 13. Gyorsírás. Kozma Bernát: Kereskedelmi gyorsírás II. rész. 14. Francia nyelvkönyv és kereskedelmi levelező. Lackó-Honti.
11!. évfolyam.
1. Izraelita hittan. Dr. Bernstein Béla : Zsidó vallástan. 2. Katholikus hittan. Dr. Töttösy Miklós: Egyháztörténet III. rész. 3. Magyar fogalmazás és irodalom. Sassy-Nagy-Lajos-Mészáros : Irodalomtörténet 4. Történelem Kerekes-Komáromi:
III. rész. 5 Jogi ismeretek. Vadas-Jablonkay. 6. Közgazdasági ismeretek. Bárczi-Wildner. 7. Földrajz. Kirchner-Komáromi: III. rész. 8. Áruismeret. Dr. Szathmáry Károly: Szervetlen kémia és technológia. 9. Mennyiségtan és politikai számtan. Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Algebra és geométria I—III. évfolyam számára. Bogyó-Havas-Strobl Ernő: Politikai számtana III. évfolyam számára. Bogyó-Havas: Hétjegyű logarithmus Bogyó-Havas: Kamattáblák. 10. Kereskedelmi számtan. Bogyó-Havas-Oravec Károly: Kereskedelmi számtan. III. rész. 11. Könyvvitel. Timár Dezső; Könyvviteli példatár. 12 Magyar levelezés. Dr. Schack Béla és Wirker István: Kereskedelmi levelezés III. rész. 13. Német nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla és Vince Frigyes: Német olvasó III. rész. Dr. Schack Béla: Keresk. levelező.
14. Francia nyelv és levelező. Laczkó-Honti: Francia nyelvkönyv és kereskedelmi levelező.
IV. évfolyam.
1. Izraelita hittan. Dr. Bernstein Béla: Zsidó vallástan. 2. Katholikus hittan. Dr. Töttösy Miklós : Katholikus hitvédelem. 3. Magyar fogalmazás és irodalom. Sassy-Nagy-Lajos-Mészáros; Irodalomtörténet. 4. Történelem. Kerekes-Komáromi:
IV. rész. 5. Jogi ismeretek. Vadas-Jablonkay II. rész. 6. Közgazdasági ismeretek. Bárczi-Wildner. 7. Földrajz. Kirchner Béla és Komáromi Károly: IV. rész. 8. Áruismeret. Dr. Szathmáry Károly: Szerves kémia és technológia. 9. Mennyiségtan és politikai számtam. Bogyó-Havas-Strobl Ernő: Politikai számtan a IV. évfolyam számára. Bogyó-Havas: Hétjegyű logarithmus. Bogyó-Havas: Kamatlábak. 10. Kereskedelmi számtan. Bogyó-Havas-Oravec Károly: Kereskedelmi számtan a IV. évfolyam számára. 11. Kereskedelmi levelezés Schack-Wirker: Kereskedelmi levelezés III. rész. 12. Német nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla és Vince Frigyes: Német olvasó IV. rész. Dr. Schack Béla: Német nyelv. Dr. Schack Béla: Kereskedelmi levelezés 13. Francia nyelvkönyv Lackó-Honti: Francia nyelvkönyv és kereskedelmi levelezés. III. 14. Segédkönyv a francia nyelv tanitásához. Beszélgetések: Francia
15. Francia szótár. Kovács S. János: Szótár. Segédkönyv.
22
Tudnivalók a jövő iskolai évre!
A felső kereskedelmi iskola I. évfolyamába felvételt kérő tanulók június 30-án és július 1-én jelentkezhetnek felvételre és beiratásra. A jelentkezők létszámához képest a tanulók felvételét az első, második, harmadik és negyedik évfolyamba szeptember 1-én és 2-án d. e. 9—10-ig és d. u. 3—5 folytatjuk mindaddig, amig a létszám (évfolyamonként 40 tanuló) be nem tellett.
A javitóvizsgálatokat augusztus 30-án és 31-én tartjuk meg. Szeptember 3-án rendezzük az évfolyamokat és szeptember 6-án megkezdődik az előadás minden évfolyamban Az I. évfolyamba azok a tanulók vehetők fel, akik a gimnázium, reál- vagy polgári iskola IV. osztályát legalább elégséges sikerrel végezték, A felvételi vizsgálat az I. évfolyamba a nm. vallás és közoktatásügyi miniszter 84.660/ 1924. sz. rendelete szerint megszűnt. A II. III. és IV. évfolyamba csak oly tanulók vehetők fel, akik az első évfolyamot sikerrel végezték. Első izben belépő tanulók születési bizonyítványukat is bemutatni tartoznak. Az évi tandijat az iskolafenntartó 150 pengőben állapította meg. A tandíjon felül fizetendő még:
Felvételi és kezelési díj
Iskolai értesítő dija ......
Ifjúsági könyvtár dija Segitő-Egyesületi tagságidij
Tanárok Házára ......
Filmelőadás — ........
Sportkör ...........
8 pengő 60 fillér
1 „ 40 „
2 _
^ n n
2 _
^ n »
1 „ 36 „
2 „ 24 „ 2 „ 40 „
Összesen 20 pengő — vagy 250000 K.
Tandíjmentességért augusztus 15-ig a nagykanizsai izr. hitközség elöljáróságához lehet folyamodni. A folyamodványhoz melléklendő: vagyontalansági bizonyítvány és a tanulmányi bizonyítvány másodlata. Minden tanulónak megelőző évi iskolai bizonyítványa az iskolai év végéig az igazgatósági irattárban marad. (Rendt. 9. §.)
A szülőknek vagy azok helyetteseinek kötelessége az iskolán kivül is a tanulók erkölcsi magaviseletét ellenőrizni Az igazgatónak jogában áll megkövetelni, hogy az ifjak csak megbízható szállásadóknál helyezkedjenek el.
A vidéki szülőket figyelmeztetjük tehát, hogy gyermekeik elhelyezése tekintetében kellő körültekintéssel járjanak el. Ebben az igazgatók és az osztályfőnökök szívesen szolgálnak felvilágosítással
Minden tankönyvből a legújabb kiadás használandó.
Nagykanizsa, 1926. június 29.
Dr. Villányi Henrik
igazgató.
A nöi kereskedelmi szaktanfolyam adatai
az 1925—26. iskolai évben.
A felső kereskedelmi fiúiskolával kapcsolatban, de elkülönitett helyiségben és épületben, női ker. szaktanfolyam áll fenn, amelynek fenntartója a nagykanizsai izr. hitközség. A felügyeletet a felső kereskedelmi iskolák királyi főigazgatója gyakorolja. A tanfolyamot a nm. vallás és közoktatásügyi m. kir. úr 57.271/1925. II. ü. o. sz. a. engedélyezte. Igazgató: Dr. Villányi Henrik.
A kedvezőtlen magángazdasági viszonyok következtében beállt munkaalkalom hiánya, már a múlt iskolai évben is azt eredményezte, hogy a szaktanfolyamot végzett leánytanulókat aránytalanul kis számban lehetett elhelyezni és a foglalkozás
23
nélkül maradt leánytanulók a tanfolyam elvégzése után a varrodákat keresték fel. Tekintettel erre a körülményre, a szaktanfolyam létszáma a folyó iskolai évben is lényegesen megcsappant. Mig tavaly az iskolai év elején 53 tanuló kérte a felvételét, az idén csak 24 tanulóval kezdtük meg szeptember 4-éu az előadásokat. Ez a megfogyatkozás a gazdasági viszonyok visszahatásából ered.
Tanulmányi állapot. A tanfolyamba való felvételnek alapja a polgári iskola, vagy a gimnázium IV. osztályának sikeres elvégzése volt. Felvételi vizsga alapján egy tanuló sem kérte felvételét.
Habár megállapítható, hogy a leánynövendékek érzéke kereskedelmi szaktárgyak iránt kisebb, mint a fiutanulóké, az elért eredmény mégis kielőgitőnek mondható. A szaktanfolyam mindazoknak az ügyességeknek elsajátítását közvetíti, amelyre az irodai segélyszemélyzetnek szüksége van. Elsősorban tehát a gépírás, gyorsírás, könyvvitel és kereskedelmi számtan elemei azok a tárgyak, amelyeken a tanfolyam felépül. A német nyelvben az eredmény gyenge. A nyelvkészség gyakorlat hiányában nagyon is fogyatékos. Tantárgybeosztásunk a következő volt:
A tanítási órák kimutatása a női kereskedelmi szaktanfolyamban
az 1925—26. évben.
Tantárgy Heti órák A taaár neve
Magyar nyelv - 2 Surányi Gyula megbízott tanár
Német levelezés Német kezdők számára 2 2 Neufeld Simon rendes tanár Domány Ármin
Kereskedelmi levelezés 2 Dr. Villányi Henrik igazgató
Könyvviteltan 3 Abádi Imre helyettes tanár
Számtan 3 Marosi Géza rendes tanár
Gépírás 5 Csonták Erzsébet megbízott tanár
Gyorsírás 5 Surányi Gyula megbízott tanár
Szépírás 1 Abádi Imre helyettes tanár
25
Elhalálozás. Május 25-én bánatos szívvel álltuk körül egy kedves tanítványunk, Cseh Rózsi sírját, aki május 23-án hosszas szenvedés után elhúnyt. Osztálytársai és tanárai e viruló élet megszűntét mélyen fájlalják.
24
A nöi kereskedelmi szaktanfolyam tanulói névsora az 1925 26. iskolai évre.
Osztályfő: Surányi Gyula.
Barta Rózsa Berény Magda Berger Anna Bergstein Olga 5 Bojt Erzsébet Cseh Rózsa elhunyt V. 24. Erdélyi Katalin Göltl Júlia Günser Lili 10 Hencsics Krisztina kimaradt Kerber Margit, Babócsa Kolozsvári Erzsébet
1925—26. iskolai év. A nöi kereskedelmi szaktanfolyam statisztikai kimutatása.
Leítner Györgyi Mancsek Erzsébet 15 Mechner Margit Mjazowszky Olga Novotni Ilona Reisz Magdolna Schichtanz Irén 20 Szegő Livia Török AnHa Varga Anna Weisz Margit Zábó Magdolna
A kimutatás tárgya Csoport Szám
Iskola látogatás Beíratott összesen ..................... Kimaradt ............... ............ Záróvizsgálatot tett..................... 24 2 22
A felvett tanulók vallása Izraelita ..........................- Római katholikus ..................... Református ........................ Ágostai evangélikus .................. 10 14
Anyanyelv Magyar ........................... Német ........................... 24
A felvétel alapja Polgári iskola 4 oszt. bizonyítvány ......... » » n » ......... 24
Szülő vagy gyám lakhelye Nagykanizsai ........................ Vidéki ........................... 23 1
Szülő vagy gyám polgári állása Önálló kereskedő ..................... Kereskedelmi alkalmazott ............... Önálló iparos ........................ Vasúti alkalmazott ..................... Ipari alkalmazott ..................... Katona ........................... Köztisztviselő ........................ Tanár, tanitó ...................... Magánzó ........................... Őstermelő........................... Orvos.............................. 8 3 6 3 1 2 1
Életkor az 1925—26. iskolai év elején 14 éves .................. ... ...... 15 , ........................... 16 ............................. 17 „ ........................... 18 ............................. 19 ........................... 2 14 5 2 1
25
Az iskolai év befejezése.
A szaktanfolyam befejezése előtt a tanfolyam növendékei összefoglaló Írásbeli dolgozatokat készítettek, amellyel az irásos munkában való készségüket bemutatták. Június 25-én szóbeli vizsgálatot tartottunk, amelyen a fennálló rendelet szerint a tanulmányi tanács elnöke, Ösvös Emil, pénztári főigazgató elnökölt.
Tudnivalók az 1926—27. iskolai évre,
A Női Kereskedelmi Szaktanfolyam az 1926—27. iskolai évben is megnyílik, ha legalább 30 tanuló jelentkezik. Felvételre lehet jelentkezni f. évi július 1 és 2. napján és szeptember 1 és 2. napján a felső kereskedelmi iskola igazgatóságánál Csengery-ut 10 A felvételnél igazolni kell, hogy a jelentkező a polgári iskola vagy gimnázium IV. osztályát sikerrel elvégezte. Felvételi vizsgálat alapján is felvehető 15 éven felüli tanuló. Növendékeket csak egész iskolai évre veszünk fel. Évközben kimaradt tanuló az iskolai év hátralékos tandiját megfizetni tartozik. Tandij 150 pengő. A tandijat négy részletben is lehet fizetni. Az évvégi vizsgálati dijat a tanári kar, méltányossági szempontok szerint állapítja meg.
Nagykanizsa, 1926. június 29.
Dr. Villányi Henrik
igazgató.
TARTALOMJEGYZÉK
oidai-
Felügyelet ........................................................................2
Az 1925—26. iskolai év adatai ..........................................3
Adományozók az 1925—26 iskolai évben ........................11
Az ifj. segitő egyesület pénztárforgalma és vagyonkimutatása 13
A tanári kar az 1925-26. iskolai évben ..............................14
A tantárgyak felosztása a tanárok közt ..............................15
Az iskola tárgyai és heti óraszámuk....................................16
A tanulók névsora ......................................................16
Statisztikai kimutatás ......................................................18
A tanulmányi eredmény kimutatása ....................................20
Az 1926—27. iskolai évben használandó tankönyvek jegyzéke 20
Tudnivalók a jövő iskolai évre ..........................................22
A női keresk. szaktanfolyam adatai az 1925—26. évben ... 22
A tanítási órák kimutatása a női keresk. szaktanfolyamban ... 23
A női keresk. szaktanfolyam tanulói névsora........................24
A női keresk. szaktanfolyam statisztikai kimutatása ............24
Az iskolai év befejezése ...... ...................................25
Tudnivalók az 1926—27. iskolai évre ......... ............25
(a t • •
1

\\ *
ÍJ\'*- V
.Jt

y