Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.03 MB
2018-06-26 14:55:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
167
881
Rövid leírás | Teljes leírás (73.74 KB)

A Nagykanizsai Izraelita Hitközségtől
fenntartott
Négyévfolyamú Felső Kereskedelmi Iskola és
Női Kereskedelmi Szaktanfolyam
értesítője
az 1924-25. iskolai évről.
az intézet alapíttatott 1857-ben.
Közli:
Dr. Villányi Henrik
igazgató.
Nagykanizsa, 1925.
Gutenberg-könyvnyomda
35582

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f/ll^/
&
a nagykanizsai izraelita hitközségtől
FENNTARTOTT
négyévfolyamu
FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
az 1924-25. iskolai évről.
AZ INTÉZET ALAPÍTTATOTT 1857-BEN. ---t-
KÖZLI:
Pr Villányi henrik
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1925.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
35582
I
REV 98
2010
Felügyelet.
A felső kereskedelmi iskolák tanulmányi és szervezési ügyeit a nm. Vallás és Közoktatásügyi Miniszter ur VI. ü. osztálya intézi és a felügyeletet közvetlenül a felső kereskedelmi iskolák kir. Főigazgatójával gyakoroltatja.
Kir. Főigazgató: TRAUTMANN HENRIK.
Intézetünk fenntartója: A NAGYKANIZSAI IZR. H1THÖZSÉG, amely a fenntartási és személyi ügyek elintézésével az iskolai szakosztályt bizza meg és az intézet állapotát vele ellenőrizteti.
Az iskolai szakosztály tagjai:
Elnök: ÖTVÖS EMIL, ny. állampénztári főigazgató.
Helyettes elnök: Dr. GODA LIPÓT, városi tiszti orvos.
Jegyző: FÁBIÁN MIKSA, hitközségi titkár.
Előadók: Dr. VILLÁNYI HENRIK, felső ker. isk. igazgató. KERTÉSZ JÓZSEF, elemi isk. igazgató.
A tantestület képviselője:
NEUFELD SIMON, felső ker. iskolai tanár.
Tagok:
ÁDÁM RÓBERT nagykereskedő.
BUN SAMU, kir. tanácsos, ny. igazgató.
Dr. BRÓD TIVADAR, ügyvéd, az izr. hitközség elnöke.
Dr. FRIED ÖDÖN, ügyvéd.
GRÜNFELD MIKSA, kereskedő.
HIRSCHLER SÁNDOR, vezérigazgató, m. kir. kincstári tanácsos.
HALPHEN MÓR, magánzó, 1925. január 19-én elhunyt.
KASTER MIKSA, kereskedő.
Dr. KAHÁN IMRE, ny. orvos-ezredes.
KLEINFELD IGNÁC, takp. igazgató.
LÖWE ADOLF, magánzó.
Dr. OLLOP MÓR, ügyvéd.
Dr. RAPOCH ALADÁR, ügyvéd.
ROSENFELD JÓZSEF, az izr. hitközség alelnöke.
Dr. ROTHSCHILD JAKAB, ügyvéd.
ROSENBERG OSZKÁR, bankigazgató.
SZÉKELY NÁNDOR, mérnök, gyárigazgató.
Dr. WEISZ LAJOS, ügyvéd.
Dr. WINKLER ERNŐ, főrabbi.

Az 1924—25. iskolai év adatai.
Az iskolai év megnyitása. A gazdasági depresszió miatt, amely hazánkra ránehezedik, azt hittük, hogy tanulóink száma apadni fog, és ime éppen az ellenkezője,következett be: 155 tanulót vettünk fel, a tavalyi 140 tanulóval szemben. Es ha még figyelembe vesszük, hogy a július 1-én megejtett vizsgálaton 8 tanulót elégtelen készültség miatt visszautasítottunk, megállapíthatjuk, hogy az intézet látogatottsága örvendetesen gyarapodott- A szülőknek a fiaik iskoláztatására vonatkozó szándéka odairányul, hogy gyermekeiket gyakorlati hivatásra neveljék és erre a kereskedelmi iskola nyújt alkalmat. Nem zavarja a szülőket ebben a szándékukban az a körülmény sem, hogy a gazdasági pangás a felső keresk. iskolát végzett tanulók elhelyezését felettébb megnehe-ziti, sőt lehetetlenné teszi. Úgy látszik, hogy közönségünk a keresk. alkalmazottakban észlelt túltermelést múló jelenségnek tekinti és bizodalommal várja a magyar kereskedelem fellendülését és evvel a keresk. alkalmazottak elhelyezési viszonyainak jobbrafordultát. Vajha ebben a felfogásukban ne csalódnának!
Az alakuló értekezletet augusztus 27-én, a javitó vizsgálatokat augusztus 28-án, a felvételi vizsgálatot július 1-én és augusztus 29-én tartottuk meg. Az 1. évfolyamba való felvételre június 30-án jelentkezett 33 tanuló, kik közül 8-at visszautasitottunk. Szeptember 1-én és 2-án bonyolítot...