Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.03 MB
2018-06-26 14:55:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
167
883
Rövid leírás | Teljes leírás (73.74 KB)

A Nagykanizsai Izraelita Hitközségtől
fenntartott
Négyévfolyamú Felső Kereskedelmi Iskola és
Női Kereskedelmi Szaktanfolyam
értesítője
az 1924-25. iskolai évről.
az intézet alapíttatott 1857-ben.
Közli:
Dr. Villányi Henrik
igazgató.
Nagykanizsa, 1925.
Gutenberg-könyvnyomda
35582

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f/ll^/
&
a nagykanizsai izraelita hitközségtől
FENNTARTOTT
négyévfolyamu
FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
az 1924-25. iskolai évről.
AZ INTÉZET ALAPÍTTATOTT 1857-BEN. ---t-
KÖZLI:
Pr Villányi henrik
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1925.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
35582
I
REV 98
2010
Felügyelet.
A felső kereskedelmi iskolák tanulmányi és szervezési ügyeit a nm. Vallás és Közoktatásügyi Miniszter ur VI. ü. osztálya intézi és a felügyeletet közvetlenül a felső kereskedelmi iskolák kir. Főigazgatójával gyakoroltatja.
Kir. Főigazgató: TRAUTMANN HENRIK.
Intézetünk fenntartója: A NAGYKANIZSAI IZR. H1THÖZSÉG, amely a fenntartási és személyi ügyek elintézésével az iskolai szakosztályt bizza meg és az intézet állapotát vele ellenőrizteti.
Az iskolai szakosztály tagjai:
Elnök: ÖTVÖS EMIL, ny. állampénztári főigazgató.
Helyettes elnök: Dr. GODA LIPÓT, városi tiszti orvos.
Jegyző: FÁBIÁN MIKSA, hitközségi titkár.
Előadók: Dr. VILLÁNYI HENRIK, felső ker. isk. igazgató. KERTÉSZ JÓZSEF, elemi isk. igazgató.
A tantestület képviselője:
NEUFELD SIMON, felső ker. iskolai tanár.
Tagok:
ÁDÁM RÓBERT nagykereskedő.
BUN SAMU, kir. tanácsos, ny. igazgató.
Dr. BRÓD TIVADAR, ügyvéd, az izr. hitközség elnöke.
Dr. FRIED ÖDÖN, ügyvéd.
GRÜNFELD MIKSA, kereskedő.
HIRSCHLER SÁNDOR, vezérigazgató, m. kir. kincstári tanácsos.
HALPHEN MÓR, magánzó, 1925. január 19-én elhunyt.
KASTER MIKSA, kereskedő.
Dr. KAHÁN IMRE, ny. orvos-ezredes.
KLEINFELD IGNÁC, takp. igazgató.
LÖWE ADOLF, magánzó.
Dr. OLLOP MÓR, ügyvéd.
Dr. RAPOCH ALADÁR, ügyvéd.
ROSENFELD JÓZSEF, az izr. hitközség alelnöke.
Dr. ROTHSCHILD JAKAB, ügyvéd.
ROSENBERG OSZKÁR, bankigazgató.
SZÉKELY NÁNDOR, mérnök, gyárigazgató.
Dr. WEISZ LAJOS, ügyvéd.
Dr. WINKLER ERNŐ, főrabbi.

Az 1924—25. iskolai év adatai.
Az iskolai év megnyitása. A gazdasági depresszió miatt, amely hazánkra ránehezedik, azt hittük, hogy tanulóink száma apadni fog, és ime éppen az ellenkezője,következett be: 155 tanulót vettünk fel, a tavalyi 140 tanulóval szemben. Es ha még figyelembe vesszük, hogy a július 1-én megejtett vizsgálaton 8 tanulót elégtelen készültség miatt visszautasítottunk, megállapíthatjuk, hogy az intézet látogatottsága örvendetesen gyarapodott- A szülőknek a fiaik iskoláztatására vonatkozó szándéka odairányul, hogy gyermekeiket gyakorlati hivatásra neveljék és erre a kereskedelmi iskola nyújt alkalmat. Nem zavarja a szülőket ebben a szándékukban az a körülmény sem, hogy a gazdasági pangás a felső keresk. iskolát végzett tanulók elhelyezését felettébb megnehe-ziti, sőt lehetetlenné teszi. Úgy látszik, hogy közönségünk a keresk. alkalmazottakban észlelt túltermelést múló jelenségnek tekinti és bizodalommal várja a magyar kereskedelem fellendülését és evvel a keresk. alkalmazottak elhelyezési viszonyainak jobbrafordultát. Vajha ebben a felfogásukban ne csalódnának!
Az alakuló értekezletet augusztus 27-én, a javitó vizsgálatokat augusztus 28-án, a felvételi vizsgálatot július 1-én és augusztus 29-én tartottuk meg. Az 1. évfolyamba való felvételre június 30-án jelentkezett 33 tanuló, kik közül 8-at visszautasitottunk. Szeptember 1-én és 2-án bonyolítottuk le a folytatólagos behatásokat, a felső kereskedelmi iskola mind a négy évfolyamába. Szeptember 3-án az iskolai évet istentisztelettel nyitottuk meg, rendeztük az egyes évfolyamokat és 4-én megkezdtük a tanítást.
A felvétel eredménye. Az 1. évfolyamba felvettünk 46 tanulót, ezek közül polgári iskolából jött 32, a gimnáziumból 11, a reáliskolából 1, ismétlő 2. A számonfelettieket főigazgatói engedéllyel vettük fel. Az 1. évfolyamba felvett tanulók felekezet szerint a következőképen oszlanak meg: róm. kath. 21, izr. 21, ág. ev. 4. A II. évfolyamba beiratkozott 44, a 111-ba 34, a IV-be 31, összesen 155 tanuló. Szaporodás az előző isk. évhez képest 15.
A felvételi vizsgálat eltörlése. Midőn az isk. évet megnyitottuk, a felvételi vizsgálatok megtartása még kötelező volt. Ez értelemben a 1. évfolyamba való felvételre jelentkezett 54 tanulót felvételi vizsgálatnak kellett alávetni. E vizsgálaton 8 tanuló nem felelt meg. A vizsgálat eltörléséről szóló 84.660/1924. VI. sz. min. rendelet már csak szept. közepe táján érkezett hozzánk. Evvel a rendelettel főleg a szülőket nyugtalanító és sújtó felvételi vizsgálat intézménye megszűnt és vele együtt a felső kereskedelmi iskola alsó tagozatában néhány évig gyakorolt szelektálás.
Tárgyak beosztása. A könyvvitelszakos tanári állás pályázó híján betöltve nem lévén, a könyvvitel, levelezés egész anyagát az intézetnél működő 4 rendes és a megbízott tanárok között fel kellett osztani. A tanárhiány okozta, hogy egy másik tanárt a 20 órán való elfoglaltságon felül is foglalkoztatni kellett.
Magánvizsgálatok szeptember hóban. Szeptember hóban magánvizsgálatra jelentkeztek Csonták Erzsébet, Májer Ferenc, Kárlovits Lajos, Vadlya Zoltán azl. évfolyam tárgyaiból, Pogány Imre, Schey Károly a II. évfolyam tárgyaiból, Tóth Ferenc a III. évfolyam tárgyaiból. Megfelelt 1, javitóvizsgálatra utasittatott 2, nem felelt meg és az egész vizsgálat ismétlésére utasittatott 4.
4
Magánvizsgálatok december hóban. December hóban teendő magánvizsgálatra engedélyt nyert Wuesl Imre Dezső. A vizsgáló bizottság engedélye alapján szeptember hóban teendő magánvizsgálat helyett december hóban teendő magánvizsgálatra engedélyt kaptak: ifj. Csányi János és Obersoh n Andor. A decemberi magánvizsgálaton a kir. főigazgató, az elnökléssel Ötvös Emil nyug. állampénztári főigazgatót bizta meg.
Magánvizsgálatok június hóban, június hóban teendő magánvizsgálatra a VKM. 1923. évi 78080. VI. számú rendelete és a tanári kar engedélye alapján jelentkeztek: Horváth Lajos nagykanizsai, Steiner Miklós keszthelyi, Szemző István nagykanizsai, S ü I e Margit nagykanizsai, Bernát h Lajos nagykanizsai lakósok.
Érettségi vizsgálat szeptember hóban. Szeptember hóban teljes érettségi vizsgálatot tett egy tanuló, javitó vizsgálatot telt 6 tanuló. Megfelelt 5, 2 hó múlva teendő ¡avitó vizsgálatra utasíttatott 1 tanuló, az érettségi vizsgálat ismétlésére 1 tanuló. A vizsgálaton Matavovszky Béla győri felsőkereskedelmi iskolai c. főigazgató elnökölt.
A gépirás. A nm. VKM. 13070/1924. VI. számú körrendelete a gépirás tanítását, ott, ahol 10-nél kevesebb használható írógép van, nem kötelezővé teszi. Intézetünk csak 7 használható írógéppel rendelkezik- Ónként összesen 26 tanuló jelentkezett, kiket Péterffy Mária városi kezelőtíszt gépírónő heti 5 órában tanított. 1 tanuló tehát 80 percig gyakorolhatta a gépírást hetenkint. A betűszedésnek e rendkívül fontos módját ilyen berendezkedéssel az ifjúság egy része tényleg meg is tanulja, mig ha a tanitás kötelezetségét mindenkire kiterjesztjük, gyakorlat híján azt senki se tanulja meg
Órarend. Az órarend megszerkesztése az ötödik tanári állás be nem töltése miatt sok nehézséget okozott. Befolyásolta az órarend elkészítését az a körülmény is, hogy intézetünkben a szombat és vasárnap szünetnap, s emiatt délután is kénytelenek vagyunk tanítani. Ütközést okozott az is, hogy az intézetünkkel kapcsolatos Női Kereskedelmi Szaktanfolyamot két csoportra kellett osztani és saját tanárainkat a tanfolyamon adandó heti negyvenkét előadási órával megbízni. A kötelező óraszámon felül órákat vállaltak : D o m á n y A r m i n, Marosi Géza, Heufeld Simon és Surányi Gyula tanárok.
Filmelőadások látogatása. A nm. VKM. ur, 1924. évi 37.335. III. sz. alatt kiadott rendelete szerint a felső keresk. iskolák ifjúsága részére minden iskolai évben legfeljebb 8 kötelező filmelőadást kell tartani, amely előadások a film meggyőző erejével különösen a földrajzi, néprajzi és természetrajzi oktatást vannak hivatva előmozditani. A helybeli M. O. V. E., mint a filmszinházak engedményese, inozgófényképszinházaikat a Magyar-Holland-Kulturgazdasági R. T. által rendezett ezen filmelőadások céljajfa átengedt^ Ifjúságunk ezeken az előadásokon mindenkor két tanáí^^ezeffeseve! résztvettv^.4ilmclt bemutatása alkalmával—Balog Dávid—fa+iár ismeUtjtű előadást tartott Hollandiáról é.s Surányi—G-y-H+a tdlim—rre-rAlpoGokrőT^Tekintettel arra, hogy a vidéki tanintézetek szemléltető múzeumok és tanszerek híján vannak, a filmelőadások a mai viszonyok közt fontos oktató eszköznek tekinthetők.
Gyárüzemek látogatása. Azon szoros kapcsolatnál fogva, amely a kereskedelem és ipar közt fönnáll, de az áruk gyártásának szemléltetése szempontjából is fontos, hogy a felső keresk. iskola ifjúsága a gyáriparral megismerkedjék. E célból az egyes évfolyamok felváltva, Balog tanár vezetésével, a kanizsai ipartelepeket látogatták. A gyárigazgatók előzékenysége lehetővé tette, hogy a gyárlátogatás tanulságos gyártási módszerek bemutatásával kiegészítő része legyen a technológia elméleti tanításának. Az ifjúság pedig a gyártelepek és műhelyek megtekintésével levonhatja azt a tanulságot, hogy a nyugalmat nem ismerő produktiv munka fenntartója gazdasági életünknek.
Testnevelés. A nm. V. K. M. ur a középfokú iskolákban a testnevelés ügyét hatályosabbá tenni kivánván, 25.754/1924. XII. szám alatt kelt rendeletével
5
sportkörök létesitéset rendelte el- Tanintézetünkben már 2 év óta ilyen sportkör állt fenn és csak azt kellett a miniszteri rendelet értelmében átszervezni. A sportkör élén Niessner Viktor testnevelési tanár vezetésével választmány áll, mely a sportkör testnevelését és pénzügyeit önállóan kezeli ugyan, mindazonáltal az intézet igazgatója utalványozza a testnevelési alapból a folyó kiadások fedezésére szükséges összegeket. A testnevelés gyakorlati részét tornaterem hiányában az állami polgári iskola tornatermében végeztük el. A c\\y tíSAí^J^W\' ^fvi^^^^éy \'e t sportpályáját atlétikai és sportgyakorlatok vegzesépe keszséggel bocsátotta rendelkezésünkre. iM-taTTTfttnk meg a cau.RQ.pi gj in 11 á zjmii spodJcürével -való—iskolaközi és egyéb-engedélyezett -s-portméf--kőcóo^kt^is. A sportkörünk a K1SOSZ alapszabályainak 23. §-a értelmében annak, tagja szabályszerűen be van jelentve és a miniszteri rendeletek értelmében vezeti az ügyeket. A »sportkör tagjai—egyforma sapkát viselhetitek-,--ez 0i intézkedés ugtHtbatt-nem kötelező. A főiskolai alakulatoknak sapkáihoz hasonló »ipkrik viselése sztgoruitn -tilosa
Disztorna és Sportünnep. Intézetünk sportköre a nm. V. K. M. 25754/924. számú rendeletével megállapított sportkör alapszabályok 53. §-a értelmében a lelsőbb tanügyi hatóság és a KISOSZ engedélyével május 21-én a Zrínyi Sportpályán, sportünnepet és disztornát rendezett a szakkörök és nagyközönség érdeklődése mellett. Az összes testnevelési gyakorlatokat Niessner Viktor, vezető tanár tanította be. Ezen az ünnepélyen intézetünk ifjúsága a nagyközönség előtt is bizonyságot tett arról, hogy testi ügyessége egészséges irányban fejlődik és hogy a testnevelés az önfegyelmezés, akarat és jellemerő fokozásának, valamint a hazafias szellem fejlesztésének fontos tényezője. Mint versenybírák felkérésünkre és szívességből közreműködtek, Dr. Krátky István városi főjegyző, a Nagykanizsai Torna-Egylet elnöke, Dr. Pöttyöndy István, a Nagykanizsai Torna-Egylet titkára, Iváncsics János, főreálgimnáziumi torna tanár és Spitzer Antal szövetségi biró.
Énekkar. A folyó iskolai évben is megszerveztük a női kereskedelmi szaktanfolyam tanulóinak bevonásával az iskola vegyes énekkarát, amely S u r á n y i G y u I a tanár szakszerű vezetésével az iskolai ünnepélyek alkalmával elismert sikerrel működött közre.
Hazafias és vallásos ünnepélyek. A hazafias érzés ápolására és ébrentartására minden alkalmat felhasználtunk. Október 6-án az aradi vértanuk emlékét kegyelettel ünnepeltük meg. Október 30-án 17 magyar hősi halott földi maradványát hozta a Nagykanizsa állomását érintő vonat Olaszországból, Nagykanizsa varos közönsége megható ünnepiességgel fogadta a hősi halottakat és intézetünk ifjúsága is, a tanári karral az élén, kivonult a pályaudvarra és megadta a hősi halottaknak az őket méltán megillető hálás tiszteletet. Az izr. vallású ifjúság a Hanukát december 28-án ünnepelte meg és részt vett a Dr. Winkler Ernő főrabbi által rendezett ünnepi előadáson is. Február 18-án intézetünk ifjúsága ünnepelte meg Jókai Mór centennáriumát, a nap jelentőségéhez képest, meghívott közönség előtt a Kaszinó dísztermében Domány Ármin tanár méltatta Jókai Mór irodalmi jelentőségét, az igazgató Jókai politikai szerepléséről emlékezett meg, kapcsolatban egy nagykanizsai képviselőválasztással. Fatér Klára elszavalta Komócsy József ünnepi ódáját. Bory Ferenc előadta Jókai „Utcaszélén ül a csonka hős . . ." cimü költeményét és Bence László Petőfinek „Jókaihoz" intézet versét. Az énekkar Surányi Gyula tanár vezetésével az ünnepségnek megfelelő énekszámokat adott elő elismerést érdemlő tökéletességgel. A város közönsége ez ünnepélyünket buzditó méltánylással hallgatta végig. Március 15-ik napját ifjúságiink az Önképzőkör keretében ünnepelte meg. A nap jelentőségét Münz György a IV. évfolyam tanulója méltatta.
Ifjúsági istentiszteletek. Ifjuságunk a kötelező hitoktatási órákon kivül részt vett az ifjúsági Istentiszteleteken is. Az izr. vallású ifjak Istentiszteletét
6
Dr. Winkler Ernő főrabbi, a róm. katli, vallású ifjak Istentiszteletét pedig Gazdag Ferenc, az egyházmegyei hatóság megbízott hitoktatója tartotta hetenként. Az ifjúság ezeken az Istentiszteleteken mindig teljes számban vett részt, hasonlóan megfelelt az egyházuk által előirt kötelmeknek is. A"z ág. ev. és ev. ref. vallású tanulókat Horváth Olivér és Kádár Lajos lelkészek részesitették megfelelő vallástanitásban.
Gyűjtések. A ifjúság a jótékonyság gyakorlásában is több izben bizonyítékát adta annak, hogy a tanári kar buzdítására mérlegelni tudja a segélynyújtás kötelezettségét és tudatában van annak, hogy intézmények épugy mint a sorsüldözött embertársak a vagyonilag erősebb rétegek felebaráti szeretetére vannak utalva. December havában a helybeli városi temetőben nyugvó hős katonák sírjainak fejfákkal való ellátása céljából a gyűjtést megindító Zalai Közlönynek beszolgáltattunk 583.500 K-t. Az Orsz. Gyermekvédő Ligának 263.700 K-t juttattunk. A diáknyomort enyhitő akciót 61.200 K-val támogattuk.
Jókai sirjának méltó megjelölésére intézetünk ifjúsága gyűjtést rendezett és a magyar királyi pénzverőben veretett Jókai érmekből 15 darabot rendelt meg; összesen erre a célra 390.000 K-át gyűjtött, ezzel is hozzájárulván ahhoz, hogy hazánk nagy fiához méltó külső emléket állithasson fel a hálás utókor. A )ókai ünnepély alkalmával befolyt önkéntes adakozásokból az ifjúsági könyvtár javára 210 800 K-t forditottunk.
A tanárok társadalmi munkássága és mellékfoglalkozása. Tanáraink munkásságát egy tanári állás üresedése miatt maga az intézet is a kelleténél nagyobb mértékben vette igénybe. Mindazonáltal tanáraink mellékfoglalkozásuk és társadalmi működésűk terjedelmének nem vontak szűkebb határokat. Balog Dávid a Nagykanizsai Kaszinó titkára és a kereskedőtanonciskola igazgatója. Neufeld Simon tanár a Kaszinó könyvtárosa. Az Igazgató a Női Kereskedelmi Szaktanfolyamnak is igazgatója.. A Női Szaktanfolyamon valamint a kereskedő tanonciskolában Domány Ármin, Marosi Géza, Neufeld Simon, Surányi Gyula tanárok is tanítottak. Surányi Gyula tanár lice-ális előadásokat is tartott az Irodalmi és Művészeti Kör által rendezett ciklusban.
Ellenőrző és tanulmányi értekezletek. A Rendtartásban előirt havi értekezleteket pontosan megtartottuk és azokon a miniszteri rendeletek és főigazgatói leiratok végrehajtásának módozatait beszéltük meg. Tanácskozásaink tárgyát képezték továbbá módszertani és fegyelmi kérdések is és véleményt mondtunk a kir. Főigazgató 3204 sz. leiratára, mely az idegen-nyelvi oktatás eredményesebbé tételét célozza. A folyó iskolai évben 12 tanulmányi, 7 ellenőrző és 6 rendkivüli értekezletet tartottunk.
Tanulmányi állapot. Intézetünk szakiskola és ezért elsősorban szakismereteket igyekeztünk belevinni tanításunkba. Hogy azonban bizonyos egyoldalúság ki ne fejlődjék, arról is gondoskodtunk, hogy a közműveltségi tárgyaknak megfelelő helyet biztosítsunk. A tanítási anyag mennyiségének elsajátítása tekintetében arra törekedtünk, hogy a tanitás irányítására szolgáló módszeres utasítások előírásai érvényesüljenek, nevezetesen, hogy a tanári kar „a tanitás anyagát már az iskolában érttesse meg és javarészben sajátíttassa el és hogy otthon a tanulóra mennél kisebb elfoglaltság essék." A felső kereskedelmi iskola heti 32 — 33 órás tanítási idejével és a tanulónak az iskolai élettel össze függő egyéb, különösen a sporttal való nagymérvű elfoglaltságával már magában is erős megterhelést jelent. Nem célszerű tehát ezt az elfoglaltságot mértékfeletti munkával fokozni. Nem szabad a tanulmányi eredmény elérésében figyelmen kivül hagyni azt sem, hogy a vidéki felső kereskedelmi iskolákban mégis csak gyengébb tehetségű és készültségü tanulók jelentkeznek felvételre, akik különösen az idegen nyelvekben alig tudnak eredményt felmutatni. A tanulmányi eredményt külön rovatban mutatjuk ki.
Fegyelmi állapot. A fegyelmi állapot szorosan összefügg a közállapotokkal. Bármilyen nagy lenditő erővel emeljük fel az erkölcsi ideálokat, a földi
7
salak csak visszahúzza azokat. Közállapotaink javulásával, a munka becsének elismerésével, a vezető férfiak és nagy történelmi alakok kultuszának ápolásával, a hatóságok iránt való tisztelettel az iskolai fegyelem is javult. Az iskola falai közt a valláserkölcsi nevelés kimélyitésével, a hazafias érzület folytonos ébrentartásával és jóakaratú intelmekkel igyekeztünk megtartani az ifjúságot az erkölcsök utján és megóvni ártalmas sugalmazásoktól. A bútorzat és felszerelés szilajsagból való megrongálása, a tanulótársakkal űzött tréfák, a néha mutatkozó tiszteletlenség, mindig csak az ifjú könnyelműségnek és pajkosságnak következményei voltak, nem pedig az erkölcsi romlottságé. Szigorú felügyelettel ezek a jelenségek is enyhíthetők.
Szülei értekezlet A szülei értekezletek iránt a szülők még mindig nem érdeklődnek oly mértékben, hogy a szülei ház és az iskola közt való kapcsolatban eredmény volna észlelhető. A szülők csak akkor fordulnak a tanintézet vezetőjéhez és a tanárokhoz, ha az előmenetelj eredménytelenségéről szereztek tudomást, vagy az évzáró értekezlet előtt. Általános nevelési kérdések nem kötik le a szülők figyelmét. Ez okból mellőztük az általános kérdések tárgyalását és március 22-én 55 megjelent szülővel értekeztünk azokról a módozatokról, amelyek alkalmazásával az ifjúság erkölcsi magatartásában mutatkozó fogyatkozásokat el lehetne tüntetni.
Szünetek. Az előadások csak a Rendtartásban előirt időben szüneteltek. A karácsonyi szünet a V. K. M. rendelete szerint december 20-tól január 7-ig tartott. Szünet voli még józsef napján. Ezen a napon a város összes iskoláiban szüneteltek az előadások.
Óramulasztások. Az óramulasztások és késések ellenőrzésére egész éven át nagy gondot fordítottunk. A késések majdnem teljesen megszűntek, a mulasztásokat pedig a tanulók mindenkor kellően igazolták.
Könyvek, füzetek. A könyvek és papíráruk rendkívüli nagy drágasága a beszerzésnél bizonyos mérséklésre késztette a tanári kart. Az Írásbeli dolgozatok kiállításában nem engedtünk meg semmi pongyolaságot, mindazonáltal csak a legszükségesebbek beszerzésére szorítkoztunk. A Segítő-Egyesület könyvtárából 700 könyvet adtunk kölcsön az ifjúságnak. Füzetek és Írószerek beszerzésére 900.000 K-át osztottunk ki segély gyanánt már az iskolai év elején.
Tandij. Az iskolafenntartó izr. hitközség a tandijat a folyó iskolai évben 100 aranykoronában állapította meg. Felvételi díj fejében 5 aranykoronát szedtünk. Értesítőért, Segitő-Egyesiileti tagságdíj és Onképzőköri dij fejében, valamint a Tanárok Házára egy-egy aranykoronát fizettek a tanulók, összesen 109 aranykoronát.
Állatvédelem. Az állatvédelem propagandája érdekében kiadott 89.656 921. sz. miniszteri rendelet az állatvédelmi eszmék terjesztésére az önképzőköröket tartja alkalmasnak. Mivel azonban az önképzőkörök vezetői rendszerint a magyar irodalom tanárai, akik az állatvédelmi kérdésekben nem jártasak, a gazdasági állattan tanárára hárul a feladat, hogy az emberiség szótalan barátait védelmébe vegye. Erre tanitásközben elég alkalom is van, ugy hogy külön intézkedés szüksége nem forog fenn.
Felszerelés. Intézetünk személyi kiadásai oly nagyok és az épületek és berendezések karbantartására fordított összegek oly lényegesek, hogy az iskola fenntartó hitközség könyvtáraink és szertáraink gyarapítására és uj bútorzat beszerzésére nem irányozhatott elő semmit. Pedig butorzatunk idővel erősen megrongálódott, fizikai szertárunk alapos javításra szorult. A vegytani laboratórium anyagát meg kell ujitani, áruismereti gyűjteményünket szemléltető képekkel és vetitő készülékkel bőviteni. A szaktudomány művelésére fontos folyóiratokra is szükségünk volna. Sajnos ezeket a folyóiratokat is nélkülözzük. Tanári könyvtárunk tiz év óta csak ajándékokkal gyarapodik és a modern tudományos irodalom hiján van. A meglevő művek tartalma nagyrészt elavult. Az állampénztár a dologi kiadások fedezéséhez nem járul hozzá. Ily módon
8
évek óta stagnál a tanszerek szaporodása. Csak a tanulók létszáma szaporodik évről-évre és az idén elérte a 155 létszámot. Ez bizonyitéka annak, hogy a felső kereskedelmi iskola Nagykanizsán hiányt pótol és a város többi tanintézetei mellett derekasan megállja a helyét. Nagyobb érdeklődést érdemelne felszerelésünk állapota azok részéről, akik ezt az intézetet a múltban igénybe vették. Csupán személyi kiadások fedezésével tanintézetet fenntartani nem lehet.
Adományok. A nagykanizsai Közraktárak R. T. az intézmény 25 éves fennállása alkalmából 1,100.000 koronát adományozott érdemes növendékek jutalmazására. A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár az ifjúsági Segitő Egyesületnek 250.000 koronát, szegény tanulók jutalmazására 400.003 koronát juttatott. Adományokban részesítettek még bennünket: A nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R. T. 600.000 K-át. Forgalmi Bank R. T. 300.000 K-át. A Néptakarékpénztár R. T. 400.000 K-t. Egyéb adományokról kiilön táblázatos kimutatásban számolunk be.
Halálozás. A felügyelő-bizottság egy érdemes és régi tagja, Halphen Mór folyó évi január 19-én elhunyt. Intézetünk szervezési mozgalmaiban támogatott bennünket és a szegénysorsu tanulók segélyezésében melegen érző szivvel közreműködött. Volt növendékeink közül sokan áldják emlékét, amelyet mi is kegyelettel megőrzünk.
A Deák Ferenc Önképzőkör működése. Az Önképzőkör ez évben érte el működésének 31. évfordulóját. Tevékenysége megütötte a tavalyi mértéket, ami tekintettel arra a körülményre, hogy iskolánkban a tanulók elfoglaltsága és a sport túltengése kevés időt engednek a tanulóknak az önművelődésre, mindenesetre említésre méltó.
A kör tisztikara az igazgató lelkes és tettre buzditó szavai után október 29-én alakult meg: Elnök Beneze László IV. évf., alelnök Vértes Béla 111. évf., titkár Miinz György IV. évf., főkönyvtáros Politzer Géza IV. évf. Vezető tanár Domány Ármin. Az év folyamán a kör nyolc rendes gyűlést tartott, amelyeken 7 közgazdasági és 4 irodalmi témát vitatott meg kellő tárgyilagossággal és alapossággal. Szabad előadásokat is tartottak az életben szükséges biztos fellépés elsajátítására. Minden gyűlésen egy-két költeményt szavaltak. A kör elnöke az állatvédelemről is megemlékezett az egyik gyűlésen. A kör a hazafias ünnepélyek rendezésében tevékeny részt vett és minden ilyen alkalommal díszközgyűlést tartott.
A könyvtár az utolsó években a könyvek drágaságának ellenére is szépen gyarapodott.
Ösztöndíj. A Soproni Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara fennállásának 75-ik évfordulója emlékére K 1,500.000 ösztöndíjat létesitett, oly érettségiző tanuló számára, aki kedvezőtlen vagyoni állapota ellenére is elismerésre méltó tanulmányi eredményt mutat fel és magaviseletével, jellemével, munkaszeretetével azt a reményt kelti, hogy benne a magyar kereskedelem jellemes, munkás és hazafias érzésű képviselőt fog nyerni. A tanáni kar, a körülmények mérlegelésével, ezt az ösztöndijat Beneze László a IV. évfolyam tanulójának Ítélte oda.
Egyéb adományokról külön táblázaton számolunk be.
Záróünnepély. Folyó évi május hó 28-án, amely napon a negyedik évfolyam befejezte iskolai tanulmányait, záróünnepélyt rendeztünk. Az intézet ifjúságának és a tanári kar jelenlétében. Biehler László a IV- évfolyam tanulója társai nevében elbúcsúzott az intézettől és a tanári kartól. Ah igazgató válaszképen beszédet intézett az ifjúsághoz, amelyben buzditotta az érettségiző ifjakat az életben való kitartásra. Erre szüksége lesz, mivel a nagy gazdasági válságban nehéz lesz munkaalkalmat találni. Az ünnepély jellegének megfelelő énekszámokkal és szavalatokkal fejeztük be ezt a szép és megható bucsuzkodast.
Hősök emléknapja. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszternek 1613/1925. eln. sz. rendelete értelmében, az intézet ifjúsága május hó 31-én
9
részt vett Nagykanizsa város tanácsának a hősök emlékének szentelt ünnepen. Az ifjúság tanárai vezetésével a Deáktérre felvonult, ahol alkalma volt a hazafiasság jelentőségét és a világháború folyamán tanusitott önfeláldozó magyar hősiesség méltatását meghallgatni.
Iskolatársak találkozása. Május 31-én pünkösd 1-ső napján egy korábbi fogadalomhoz hiven az 1915-ik évben érettségizett ifjak közül megjelent intézetünkben 23 volt tanuló, hogy régi barátságokat és emlékeket felújítsanak, hogy tiszteletükét kifejezzék volt tanáraik és az anyaintézet iránt, amelyben kiképzésüket nyerték.
Az emléknapon megtartott ünnepélyes értekezletre eljöttek: Feigelstock Dávid Budapest, Fischl György Molnári, Grünfeld Árpád Budapest, Guttentág Ernő Nagykanizsa, ]ung Miksa Barcs, Kaufmann Jenő Pápa, Koppány Imre Budapest, Király Vilmos Budapest, Krámer Endre Nagykanizsa, Krámer Ferenc Nagykanizsa, Mikó József Torony, Neu Zsigmond Budapest, Salgó István Budapest, Sándor József Budapest, Singer Pál Nagykanizsa, Sommer Emil Székesfehérvár, Somogyi Izsó Szigetvár, Strausz György Zagrab, Szattler Miksa Nemesdéd, Szente Aladár (Sommer) Budapest, Tislér József Nagykanizsa, Vörös Gábor Nagykanizsa, Fehér Jenő Budapest. Volt növendékeink alkalmi beszédben felujitották elhunyt hős tanulótársaik emlékét és a hősök temetőjében koszorút helyeztek el. Segélyképen nagyobb pénzösszeget adományoztak két érdemes érettségiző tanulónak.
Ugyancsak ünnepélyes keretben folyt le azon volt tanulóknak találkozása, akik 1895-ben, tehát ezelőtt 30 évvel tettek intézetünkben vizsgálatot. Az igazgató üdvözölte a megjelenteket. László Vilmos a Mercur-gyár ügyvezető igazgatója üdvözölte a tanári kart, Győri Sándor a Budapest Székesfővárosi Közlekedési r. t. főfelügyelője lendületes beszédben megemlékezett az intézet elhunyt hős növendékeiről és emlékükre emelt két emléktáblán 2 diszes koszorút helyezett el. A megjelentek a tanulók támogatására nagyobb összeget bocsátottak az igazgatóság rendelkezésére. A találkozás napján megtartott ünnepélyes értekezletre eljöttek:
Dr. Beck Sándor igazgató, Budapest, Bisicky Jakab a W. Bankverein cégjegyzője, Wien, Blüweisz Henrik bankigazgató, Fiume, Bernát Imre épitész, Budapest, Deutsch János MÁV főellenőr, Szombathely, Grünhut Rezső kereskedő, Szigetvár, Győri Sándor főfelügyelő, Budapest, Hűvös Sala földbirtokos, Botfa, Krausz Simon földbirtokos, Nagykorpád, László Vilmos igazgató, Nagykanizsa, Rosenberg Arnold gyarmatáru-kereskedő, Keszthely, Rosenfeld János fatermelő, Budapest, Scherz József a tőzsde titkára, Budapest, Schreiber Jenő fatermelő, Pécs, Weisz Ernő magánzó, Veszprém.
Volt tanitványaink üdvözlésében részt vettek: Bún Samu, kir. tanácsos, nyug. igazgató, Somosi Vilmos, 1892 —1903-ig intézetünk tanára, jelenleg az állami főreáliskola tanára Kecskeméten, Balog Dávid és Domány Ármin tanárok is.
Érettségi vizsgálatok junius hóban. Az érettségi vizsgálatok Írásbeli részét június 2-, 3, 4., 5. és 8-án, a szóbeli részét június 23. végeztük el. A vizsgálatra jelentkezett 31 tanuló, írásbelire bocsátatott 28 tanuló, szóbelire 27 tanuló. Vizsgálat vezetésével a nm. V. K. M. ur Matavoszky Bélát, a győri felső kereskedelmi iskola főigazgatóját bizta meg. A vizsgálat eredménye: Jelesen felelt meg 1, jól felelt meg 8, megfelelt 17 tanuló. Szeptember hóban teendő javitóvizsgálatra jelentkezhetik 1 tanuló.
Az iskolai év befejezése. Az iskolai évet a Rendtartás értelmében jún. 29. fejeztük be; az évzáró értekezletet június 26. tartottuk meg.
Az 52971/1924. számú V. K. M. rendelet értelmében, az első évfolyamba felvételt kérő tanulókat június 30. és július 1. vesszük nyilvántartásba.
10
A tanári kar az 1924—25. iskolai évben.
A) RENDES TANÁROK:
1. Dr. Villányi Henrik, igazgató, felső kereskedelmi iskolákra képesített tanár, városi képviselő, a Kereskedelmi Szakiskolai tanárok országos egyesületének választmányi tagja, a Segitő-Egyesület elnöke, könyvtárának és az Önképzőkör pénztárának kezelője. Működéseinek évei 41, ez intézetben 34.
2. Balog Dávid, felső kereskedelmi iskolákra képesített tanár, volt főhadnagy. A vegytan-áruismereti szertár, valamint a tanári könyvtár őre. Működik ez intézetnél 21 év óta.
3. Domány Ármin, középiskolákra képesitett tanár. Az ifjúsági könyvtár őre, az Önképzőkör vezetője. Működéseinek évei 28, ez intézetnél 26.
4. Marosi Géza, felső kereskedelmi iskolákra képesitett tanár, a Segitö Egyesület pénztárosa. Működésének évei 8, ez intézetnél 3.
5. Neufeld Simon, középiskolákra képesitett tanár, a tanári értekezlet jegyzője. Működésének évei ez intézetnél * évy
B) MEGBÍZOTT TANÁROK.
1. Dr. Karezag Rezső, a Forgalmi Bank R. T. főkönyvelője, az államtudományok tudora, Működik ez intézetnél 1 év óta.
2. Krámer Lajos, polgári iskolákra képesitett elemi iskolai tanitó. Oki. gyorsiró. Működik ez intézetnél 9 év óta.
3. Niessner Viktor, a katonai főreáliskolában a testnevelés volt tanára. Működésének évei ez intézetnél 4.
4. Péterffy Mária, városi kezelő-tisztviselő. Működik ez intézetnél 3 év óla.
5. Dr. Rosenberg Mór, köz- és váltó ügyvéd. Működik ez intézetnél 32 év óta.
6. Surányi Gyula, középiskolákra képesitett tanár. Működésének évei 25, ez intézetnél 2.
7. Dr. Szabó István, iskolaorvos, a Kerületi Munkásbiztositó-Pénztár rendelő és a Stefánia csecsemő védőegyesület vezetőorvosa. Működik e? intézetnél 1 év óta.
8. Vegele Károly, főgimnáziumi tanár. Működik ez intézetnél 2 év óta.
C) HITOKTATÓK.
1. Ardai Simon, az izr. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 2 év óta.
2. Gazdag Ferenc, világi pap, püspöki megbizott, a róm. katli. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 3 év óta.
3. Horváth Olivér, ág. ev. lelkész, az ág. ev. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 5 év óta.
4. Kádár Lajos, ref. lelkész, az ev. ref. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 16 év óta.
5. Dr. Winkler Ernő, főrabbi, hitoktató. Működik ez intézetnél 5 év óta.
*
* *
Házmester és hivatalszolga Francsics Zsigmond. Működik ez intézetnél 27 év óta.
11
A TANTÁRGYAK FELOSZTÁSA A TANÁROK KÖZT az 1924—25. iskolai évben.
TANÁR TÁRGY Évfolyam összesen
I. 11. III. IV.
BALOG DÁVID Földrajz Áruismeret Számtan 2 2 3 2 2 2 2 2 2 8 8 3 19
DOMÁNY ÁRMIN Német Ker. levelezés Magy. ny. és irod. 4 3 3 2 3 3 4 4 12 20
MAROSI GÉZA Számtan Mennyiségtan Könyvvitel Irodai munkálatok Természettan 2 3 3 2 2 3 3 2 4 8 4 6 4 2 24
NEUFELD SIMON Német Francia 4 3 2 2 3 4 14 4 18
Dr. ROSENBERG MÓR Közgazdaságtan Jogi ismeretek I __ 2 2 4 4 8
SURÁNYI GYULA Történelem Mennyiségtan Szépírás Ének to I — to ro 2 1 2 2 8 4 1 2 15
Dr. VILLÁNYI HENRIK Francia Levelezés 4 — 4 2 6
ARDAI SIMON Hittan izr. 2 i 2 2 — 6 6
GAZDAG FERENC Hittan r. kath. 2 1 2 2 8 8
HORVÁTH OLIVÉR Hittan ág. ev. — — — — 2 2
KÁDÁR LAJOS Hittan ref. — — — — 2 2
Dr. WINKLER ERNŐ Hittan izr. — — — 2 2 2 2
; Dr. KARCZAG REZSŐ Könyvvitel 2 — — — 2
KRÁMER LÁJOS Gyorsírás 2 2 — — 4 4
NIESSNER VIKTOR Testgyakorlás 2 2 2 1 2 2 8 8
PÉTERFFY MÁRIA Gépírás 3 — — 5 5
Dr. SZABÓ ISTVÁN Egészségtan, minden évfolyamban hav. egyszer 1 1 1 4 4
VEGELE KÁROLY Fizika — 2 — — 2 2 1
12
A NÉGYÉVFOLYAMU FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA tárgyai és heti óraszámuk:
A heti órák száma
c/> u o Tantárgy 1. II. 111. IV. Össze-
tr> é V f 0 ! y a m sen
1 Hit- és erkölcstan.................. 2 2 \'2 2 8
2 Magyar fogalmazás és irodalom......... 3 3 3 3 12
3 Történelem ............ ...... 2 2 2 2 8
4 jogi ismeretek..................... — — 2 2 4
5 Közgazdasági ismeretek ............ — — 2 2 4
6 Földrajz ........................ 2 2 2 2 8
7 Áruismeret ........... ••• ...... 2 2 2 2 8
8 Természettan..................... 2 2 — — 4
9 Mennyiségtan és politikai számtan ••■ 2 2 2 2 8
10 Kereskedelmi számtan............... 3 3 2 3 11
11 Könyvvitel ..................... 2 3 3 — 8
12 Magyar levelezés és a keresk. ismertetése 2 2 2 — 6
13 Gyakorló-iroda .................. — — — 4 i 4
14 Első idegen nyelv és levelezés (Német).. 4 4 3 3 ! 14
15 Második idegen nyelv és levelezés (Francia) — — 4 4 8
16 Gyorsírás........................ 2 2 — — 4
17 Gépirás (nem kötelező) • •• ......... 2 2 — — 4
18 Testnevelés (testgyakorlás és egészségtan) 2 2 2 2 8
II 1 Mindössze 32 33 32 33 131
A Nagykanizsai Négyévfolyamu Fiu Felső Kereskedelmi Iskola tanulóinak névsora az 1924—25-ik iskolai évben,
I, évfolyam.
Osztályfő: Balog Dávid
1. Adlovics Ferenc, Nagykanizsa. 2. Adlovics Sándor, Nagykanizsa. 3. Baumgarten Miklós, Nagykanizsa. 4. Bencze György, Nagykanizsa. 5. Bozsics Ferenc, Zákány. 6. Breiner Pál, Zákány. 7. Böjtös István, Felsősánc-Major. 8. Dénes Imre, Marcali. 9. Fleischner István, B.-boglár. 10. Gallag János, Nagykanizsa. 11. Gasparik István, Nagykanizsa. 12. Gráf Mátyás, Nagykanizsa. 13. Hajdú László, Mike (Somogym.). 14. Hamburger józsef, Nagyatád. 15. Hamburger László, Nagyatád. 16. Horváth József, Nagykanizsa, 17. Karlovics Lajos, Nagykanizsa. 18. Király Győző, Nagykanizsa. 19. Kiss István, Nagykanizsa. 20. Kollin István, Siklós. 21. Landler István, Tapsony. 22. Lőrincz György, Nagykanizsa. 23. Löwinger Imre, Balatonfüred 24. Máyer Frigyes, Nagykanizsa. 25. Molnár László, Komárváros. 26. Nagy Sándor, Nagykanizsa. 27. Osvald Imre,
13
Nagykanizsa. 28. Pauk László, Tapolca. 29. Paulini Béla, Felsőrajk. 30. Petermann Károly, Nagykanizsa. 31. Prucser József, Nagykanizsa. 32. Raft Miklós, Nagykanizsa. 33. Römer Andor, Kocsola (Tolnám ). 34. Römer Sándor, Kocsola (Tolnám.). 35. Schweitzer György, Nagyrécse. 36. Székely Sándor, Nagykanizsa. 37. Szirtes István, Marcali. 38. Tollár Béla, Felsőzsitva. 39. Ujj István, Nagykanizsa. 40. Ütő Sándor, Nagykanizsa. 41. Waldmann Ernő, Nagykanizsa. 42-Weisz Miklós, Nagykanizsa. 43. Wellisch László, Baja. 44. Wentzely Zoltán, Nagykanizsa. 45. Wortmann Ferenc, Nagykanizsa. 46. Zábó János, Nagykanizsa.
Magántanulók: Horváth Lajos, Nagykanizsa, kereskedőtanonc. Szemző István, Nagykanizsa, városi dijnok- Steiner Miklós, Keszthely, kereskedőtanonc. Siile Margit, Nagykanizsa, biztosítási hivatalnok.
II. évfolyam.
Osztályfő: Neufeld Simon.
1. Aes József, Nagykanizsa. 2. Barta István, Nagykanizsa. 3. Bazsó József, f lagykanizsa. 4. Báder László, Nagykanizsa. 5. Csillag Pál, Budapest. 6. Deák Jenő, Nagykanizsa. 7. Fenyvesi Imre, Nagykanizsa. 8. Földes Dénes, Balatonboglár. 9. Günser Pál, Nagykanizsa. 10. Hirschl József, Letenye. 11. Jakubecz István, Nagykanizsa. 12. Káhn Lajos, Nagykanizsa. 13. Kárpáti Ferenc, Nagykanizsa. 14- Kiss Lajos, Nagykanizsa. 15. Kluger Imre, Nagykanizsa. 16. Kosz-telicz László, Nagykanizsa. 17. Kovács Menyhért, Bocska. 18. König Sándor, Nagykanizsa. 19. Kriminél József, Nagykanizsa. 20. László József, Nagykanizsa. 21. Lenkei László, kim. Marcali. 22. Liebling Ferenc, Barcs. 23. Matolcsy József, Nagykanizsa. 24. Mosonyi Sándor, Keszthely. 25. Nagy Béla, Nagykanizsa. 26. Nagy Imre, Nagykanizsa. 27. Németh Imre, Nagykanizsa. 28. Noszkó László, Nagykanizsa. 29. Nyerki László, Bagola-Sánc. 30. Récsei István, Nagykanizsa.
31. Rosenfeld József, Barcs 32. Rosenberg Endre, Nagykanizsa. 33. Scheiber Jenő, Nagykanizsa. 34. Scliey Károly, Siófok. 35. Spiegel László, Nagykanizsa. 36. Steiner Oszkár, Nagykanizsa. 37. Stéfely József, Orinánd. 38. Szabó Béla, Nagykanizsa. 39. Szántó József, Nagykanizsa. 40. Szerb Jenő, Nagykanizsa. 41. Török Boldizsár, Nagykanizsa. 42. Weisz Lajos, Tapolca. 43. Weisz Pál, Tapolca. 44. Weiszberger György, Nagykanizsa.
Magántanuló: Bernáth Lajos, Nagykanizsa, szövetkezeti alkalmazott.
III. évfolyam.
Osztályfő: Domány Ármin-
1. Beke Ferenc, Nagykanizsa. 2. Benkő Lajos, Nagyatád. 3. Bertalan László, Palin. 4- Blankenberg Vilmos, Nagykanizsa. 5. Bokány Ferenc, Nagykanizsa. 6. Bory Terénc, "Nagykanizsa. 7. Bőhm Dezső, Marcali. 8. Csarankó Jenő, Nagykanizsa. 9. Fleiner Andor, Balatonboglár. 10. Grabant István, Nagykanizsa. 11. Grünfeld György, Nagykanizsa. 12. Hári József, Nagykanizsa. 13. Henel Lajos, Nagykanizsa. 14. Horváth Károly, Nagykanizsa. 15. Horváth Lajos, Nagykanizsa. 16. Kudich Béla, Nagykanizsa. 17. Lampert Imre, Nagykanizsa. 18. Mandler László, Nagykanizsa. 19. Milhofer Zoltán, kim. Nagykanizsa. 20. Patthy József, Nagykanizsa. 21. Páli Lajos, Balatonberény. 22. Petermann József, Nagykanizsa. 23. Petrekovits István, S.-Szt.-Miklós. 24. Pichler Andor, Barcs. 25. Rainiss Ferenc, Nagykanizsa. 26. Ritser Ferenc, kim. Nagykanizsa. 27. Rusorán Sáncfóri Nagykanizsa. 28. Steiner Sándor, Szt.-Gotthárd. 29. Stössel János, Nagykanizsa. 30. Schweitzer Károly, Nagyrécse- 31. Varga József, Nagykanizsa-
32. Vekedl Ferenc, Murakeresztur. 33. Vértes Béla, Nagykanizsa. 34. Wilde Endre, Nagykanizsa.
14
IV. évfolyam.
Osztályfő: Marosi Géza.
1. Bencze László, Nagykanizsa. 2. Berger Sándor, Nemesvid. 3. Bernátli József, Nagykanizsa. 4. Bichler László, Pacsa. 5. Deli László, Egeraracsa. 6. Giinser Jenő, Naggkanizsa. 7. Henne Gusztáv, Nagykanizsa. 8. Hilmayer Miklós, Zalalövő. 9. Hirsch László, Nagykanizsa. 10. Holczer Imre, Nagykanizsa. 11. Horváth József, Nagykanizsa. 12. Horváth Károly, Nagykanizsa. 13. Jákly József, Balatonszentgyörgy. 14. Kollárits János, Góla. 15. Kozák Géza, Nagykanizsa. 16. Liehtenstein Kálmán, Nagykanizsa. 17. Lidith Imre, Nagykanizsa- 18. Lopu-sanszky Géza, Nagykanizsa. 19. Mihácsi Kálmán, Nagykanizsa. 20. Münz György, Wien. 21. Peczina Kálmán, Nagykanizsa. 22. Pilezer József, Nagykanizsa. 23. Policzer Géza, Alsólendva. 24. Simon Imre, Keszthely. 25. Takács Ferenc, Murakeresztur. 26. Timár László, Baja. 27. Vucsák György, Nagykanizsa. 28. Wajland István, Nagykanizsa. 29. Weisz Andor, Nagykanizsa. 30. Weisz Ákos, Nagykanizsa. 31. Wernigg József, Nagykanizsa.
AZ 1924-25. ISKOLAI ÉV STATISZTIKAI KIMUTATÁSA.
A kimutatás tárgya Csoport I. II. é v f o III. 1 y a m IV. Házasén
Iskolai látogatás Beíratott ... ... . . Kimaradt ... Létszám az év végén 46 44 1 34 2 31 155 3 152
Életkor Az év végén maradt tanulók közül 1924. szeptember végén volt; 13 éves 14 „ ... ... ... ......... 15 ..... .. ... ... ... ... 16 „ ... . ... 17 „ ... .. ... . ... ... 18 „ ... .. ... ... ... ... 19 „ ... ... ... . ... ... 20 ,. ... .......... ... ... 21 ,. ... ... ... . . ... ... 22 „ ....... ... ......... 7 17 9 8 1 2 2 21 21 3 1 45 1 2 23 12 6 22 19 2 43 1 13 10 3 5 4 14 7 6 7 19 33 33 21 19 12 |i 6 H 2
Vallás Izraelita ... ... ... Római katholikus Ag. evángélikus Ag. református 8 22 1 1 16 13 2 67 75 8 2
Anyanyelve Magyar Német.. Horvát ... Tót ... ... ... . ... ... 32 28 3 148 1 3
Nyelvismeret Magyar Magyar-német ... Magyar-horvát ... Magyar-német-horvát 38 8 :s9 2 2 30 1 1 25 3 3 132 14 4 2
ismétló\' saját intézetbelí ... 2 — 3 — 5
Ismétlő idegen intézetbeli — 1 — — 1
Polgári iskola IV. osztály 32 — — — 32
A felvétel Gimnázium IV. osztály 11 — — — 11
alapján Reáliskola IV. osztály 1 — — — 1
Felső keresk. iskola 1. évfolyam ... — 42 — — 42
„ 11. „ — — 29 — | 29
„ IH. „ — — 31 — ! 31

15
A Segitőegyesület működése. A Segitőegyesület célja szegénysorsu tanulóknak könyvekkel, tanszerekkel és pénzzel való támogatása. Ennek a hivatásnak az egyesület vagyoni állapotához mérten megfelelt, jövedelme a tanuló tagsági dija és az évről-évre találkozó volt növendékek adománya Az egyesület működéséről az elnök az 1924. évi november 23-án megtartott közgyűlésen a következő jelentéssel számolt be: Tisztelt Közgyűlés!
Midőn a Segitőegyesületnek az 1923 — 24. iskolai év zárszámadását és vagyon-mérlegét a 27. közgyűlésnek előterjeszteni van szerencsém, sajnálattal kell megállapítanom, hogy az általános gazdasági pangás és az értékpapírok árfolyamának alacsony szintája, ez idő szerint aktiv vagyonunkat is csökkentette, amennyiben részvényeink forgalmi értéke vagyonmérlegünk kimutatása óta nem csak hogy nem emelkedett, hanem még talán csökkent is. A mi részvénykészletünk sem kerülhette ki az értékpapirlanyhaságának befolyását, ami a
A kimutatás Csoport I. II. III. IV. Összesen
tárgya é v f o 1 y a m
Nagykanizsai 28 31 23 20 102
Más zalamegyei... 5 6 2 5 18
Somogymegyei 10 4 6 3 23
Baranyamegyei ... 1 — — — 1
A szülő vagy Vasmegyei... ... ... ... - - — — 1 — 1
gyám lakhelye Veszprémmegyei — 1 — — 1
Tolnamegyei ... ... .. . - 2 — — — 2
Sopronmegyei ... ... ... ... . — — — 1 1
Pest-Pilis-Solt-Kisk un megyei ... — 1 — 1 2
Horvátországi ... ... ... ... ... — — — 1 1
______________ Nagybirtokos, nagybérlő...
Középbirtokos és bérlő ... — — — 1 1
Kisbirtokos, kisbérlő 4 1 2 — 7
Kisbirtokos-napszámos ... — — —
Gazdasági tisztviselő 2 1 1 — 4
Földmivelési munkás, napszámos ...
Nagyiparos... ... ... 2 1 — — 3
Kisiparos ... 5 7 6 3 21
Ipari és bányászati tisztviselő 2 — — — 2
Nagykereskedő...... 1 2 1 2 6
Kiskereskedő 5 13 5 5 28
Kereskedelmi v. közlekedési tisztv. 11 12 — 8 31
A szülő vagy Egyéb keresk. v. közlek. segédszem. — — 9 — 9
gyám polgári Kereskedelemnél és közlek. munkás
foglalkozása napszámos — — — —
Köztisztv. és közhivatalban alk. dijnok 7 1 2 2 12
Pap, tanár, tanitó — 1 — 1 2
Orvos, ügyvéd, közjegyző, gyógyszer. 1 — — 2 3
Közhivatalban alkalmazott vagy más-
féle altiszt v. szolga
Katonatiszt
Katonaaltiszt ... ........ 1 — 1 — 2
Nyugdíjas tisztviselő... ....... — 3 2 4 9
Nyugdíjas altiszt, szolga v. munkás — - — — —
Magánzó vagy eltartásos 5 1 2 3 11
Házi cseléd
Egyéb vagy ismeretlen foglalkozású — — ■ 1 — 1
Egész tandijat fizet ......... 734" 34 26 26 120
1/2 „ „ - - - - 7 4 5 4 20
Tandíjfizetés J/4 „ „ ... ... ... ... 3 li — 3 ] 1 — 4 1
¡i ,, ,, Teljes tandíjmentes... ......... 5 1 — 1 7
16
részvények értékét jóval a belső értékük alá sülyeszti. Hogy ez idő szerint vagyonunk szaporodásáról nem is szólhatunk, ez a jövőre nézve remélhetően kedvezőtlen kihatással nem lesz, mivel összes vagyonunk rftigyon szolid és értékálló papirokban és használatban levő tankönyvekbe van fektetve. Ingatag értéket tehát csak az iskolai könyvek képeznek, amelyek egy esetleges használaton kivül való helyezés következtében és elrongyolódás következtében lassan elérték-telednek ugyan, de figyelembe kell venni azt a hathatós segítséget, amelyet épen tankönyveink kölcsönadása következtében nyújtunk és amely segélynyújtás épen célja a Segitőegyesületnek. Az évi 17.000 K-ra emelt tagságidij teljesen fedezi a tankönyv beszerzések és folyó kiadások költségét, úgy hogy az értékpapírokból befolyó osztalékot tisztán pénzbeli segélyezésekre fordithatjuk. Ez alkalommal nem hagyhatom megemlítés nélkül volt tanitványaink nemes szívű adakozását sem, amelyekről a mult iskolai év Értesitőjében már beszámolni bátorkodtam. Segélyezésekre pénztárunk 309.450 K-t osztott ki az elmúlt iskolai évben. Aktiv vagyonunk pedig a mérleg lezárása, tehát junius 16-ika óta két darab uj zárolt Nagykanizsai Takarékpénztár részvénnyel szaporodott.
Tisztelt Közgyűlés ! Ha Segitőegyesi\'iletünk egyedüli jövedelmi forrása csak a tagság díjból befolyó összegek volnának, egyesületünk nem felelhetne meg hivatásának, szükségünk van bőkezű adakozásokra is. Ha megfigyeljük, hogy hitsorsosaink egyetemi hallgatók menzájára és egyetemi hallgatók segélyezésére milliókra menő összegeket adakoznak, mért nem volna lehetséges, hogy itt a a városban fennálló Segitőegyesületnek juttatnának tekintélyesebb összegeket. Ebből a megfontolásból kiindulva, intézem szózatomat ifjúságunkhoz, kérve azt, hogy mindenki saját hatáskörében keltsen rokonszenvet és érdeklődést Segitő-egyesületünk iránt, hogy a jövőben is megfelelhessen nemes hivatásának.
Az Ifjúsági Segitőegyesület pénztárforgalma az 1924/25. évben.
Bevétel: K K
Mult évi készlet 158 tanuló tagsági dija á 17.000 .... ......... Csillag Pál befizetése ... ... ... ....... Könyvek használati dija és kiselejtezése Adományok Guttentag Lajos ... ... ...... Forgalmi Bank Néptakarékpénztár Szelvény és elővételi jog jövedelem 20+60 Gazdasági elővételi jog á 4500 és 4000 11 drb. Bankegyesület szelvény á 5000 ... 80 drb Gazdasági Takptár szelvény á 3000 ... Gazdasági Takptár jog Nagykanizsai Takptár szelvény ... Betétkamat... ... ... ... ... ... ... ... ... Egyéb ... ... ......... — — íooooo-150.000-200.000 — 330.000\'— 55.000-— 240.000*— 250.000\'— 60.000-— 205.500\'— 2,686.000-— 30 000-— 121.000 - 450.000\'— 935.000\'— 54.100\'— 28.000 —
Összes bevétel ... 4,509.600 —
Kiadás : Nagykanizsai Takarék rv. joggyakorlás Tankönyvbeszerzés ............ Franklin Társulatnak......... ... ...... Brandl Józsefnek ... Guttentag könyvkötőnek ... ... Könyvek szállítási dija .......... Segélyezések ... ... — ... 16 tanuló á 50.000 ... ... ... ... 6 tanuló á 150.000 ............ ... ... Egyenleg ... 1,318.500-— 64.000-450.000-— 1.800\'— 800.000\' -900.000 — 120 000-- 1,834.300 — 1,700.000-855.300\'—
Összes kiadás ... 4.509.600-
Dr. Villányi Henrik, igazgató. Nagykanizsa, 1925. május 29. Marosi Géza, pénztáros.
17
Az Ifjúsági Segitőegyesület záróleltára az 1924/25. évben.
1 Vagyonfelsorolás:
1 Készpénz: a) kasszában b) betétkönyvben ... ................- c) hitközségnél 476.300 -379.000 — 3.800- 859.100\'—
2 Értékpapír : a) Nk. Bankegyesület és Délzalai Tkp. rv. ... 1. Bún-alap ... ... 2 drb. 2. Villányi-alap ... 2 drb. 3. Balog-alap ... 5 drb. 4. Domány-alap . 2 drb. 11 drb. a 30.000 b) Nagykanizsai Gazdasági Takarék rv. 1. Villányi-alap ... 37 drb. 2. Bún-alap — 6 drb. 3. Balog-alap ... 5 drb. 4. Markovics-alap. . 5 drb. 5. Domány-alap ... 9 drb. 6. Neufeld-alap 1 drb. 7. Kaufmann-alap... 17 drb. 80 drb. a 60.000 c) Segítő-alap : 10 drb. Nagykanizsai Takarékpénztár rv. 330.000 — 4.800.000 — 800.000-
3 Tankönyvek : értéke a múlt évben ... ....... uj beszerzés ... ... ... ... - ...... 90.000-— 1,382.000 —
avulás 20°/o ___ 1,472.000--294.400\'— 1,177.600-—
4 Ingóság: a felvétel szerint ... 5.670.—
Aktiv vagyon összege ... 7,972.370 -
""\'................ 1 II
Nagykanizsa, 1925. május 29.
Dr. Villányi Henrik, igazgató.
Marosi Géza, pénztáros.
18
Adományozók
az 1924 —25-ik iskolai évben.
Az adományozó neve Az adomány részese Évfolyam Korona
Az 1899-ik évben érettségizett tanulók Hamburger József I. 250.000
2,500.000 K ....... ... ... ... ... Römer Andor 250.000
Ujj István 250.000
Wortmann Ferenc 250.000
Nagy Béla íi, 250.000
Spiegel László 250.000
Bokány Ferenc 111. 250,000
Lampert Imre ,, 250.0(X)
Bernáth József IV. 250.0«)
Timár László 250.000
Biró István 100.000.— K ... ... Bernáth József 50.000
Pilczer József 50.000
Blau Lajos 500.000.- K ... ... Simon Imre 100.000
Spiegel László 111, 100.000
Rőmer Sándor I. 100.000
Hamburger László ,, 100.000
Bernáth József IV. 100.000
Segitó\'-Egyesület....... . . ... 16 tanulónak 800 000
Zalamegyei Gazdasági Takarékp. R.-T____ Segitő-egyesület 250.000
Bernáth József IV. 100.000
Pilczer József »> 1C0.000
Rainiss Ferenc 111. 100.000
Ró\'mer Andor 1. 100.000
Nngykanizsai Bankegyesiilet és Délzalai Bencze László 150.000
Tnkarékpénztár R -T. ... Bernáth József 150.000
Timár László 150.000
Peczina Kálmán 150 000
Forgalmi Bank R.-T. . . Horváth Károly IV. 150.000
Segitó\'-Egyesület 150.000
Néptakarékpénztár R.-T. ............ Segitó\'-Egyesület 200 000
Waldmann Ernő 1. 100.000
Nagy Béla II. 100.000
Segitő-Egyesület... Takács Ferenc 150.000
Kollárits János 150.000
Horváth József 150.000
Mihácsi Kálmán 150.000
Vucsák György 150 000
Lopusánsky Géza 150.000
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Bencze László IV. 1,500.000
Nagykanizsai Közraktárak R.-T....... Beke Ferenc 111. 100.000
Dr. Villányi Henrik ösztöndija Pilczer József IV. 100.000
Bokány Ferenc III. 103.030
Sugár Ödön emlékére ösztöndij 60 dollár Timár László IV. 4,200.000
1915-ben érettségizettek ösztöndija Policzer Géza 750.000
Bichler László 750.000
1895-ben érettségizettek ösztöndija Bernáth József >> 1,000.000
Günser Jenő 1,000.000
1909-ben érettségizettek ösztöndija Liditt Imre 550.000
Összesen ... 16,800.000
A junius 15. után beérkező adományokról a jövő iskolai évben számolunk el.
19
A tanulmányi eredmény kimutatása az 1924/25. iskolai évben.
TÁRGY I. évfolyam II. évfolyam III év folyam IV. évfolyam
4 Az osztályozott tanulók száma
6 40 32 1 31
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Hit és erkölcstan 14 14 18 11 13 16 8 16 8 28 3 3
Magyar fog. és ir. 4 2 31 9 — 9 28 3 2 3 23 4 3 7 21 —
Történelem... 5 14 22 5 12 12 16 — 4 12 16 — 7 18 4 2
Jogi ismeretek _ 4 10 18 — 1 9 21 —
Közgazd ismeretek ... — —\' — _ — — — 8 21 3 — 2 9 20 —
Földrajz 3 9 29 5 2 10 24 4 2 6 23 1 2 10 19 —
Aruismeret 2 9 33 2 2 11 27 — 2 4 22 4 2 9 20 —
Természettan 2 16 28 — 7 19 14 — — — — — — — —
Mennyiségtan ....... 5 4 27 10 4 9 24 3 2 6 24 — 1 11 19
Ker. számtan 2 8 29 7 4 6 25 5 2 5 21 4 1 8 22
Könyvit, és gyak. iioda . . 2 9 32 3 2 13 21 4 2 6 16 8 1 9 20 1
Magyar ker. levelez. 2 11 32 1 1 12 26 1 2 3 27
Franc ny és level. — — — — — — — 4 4 19 5 2 11 18 —
Német ny. és level.___ 6 5 30 5 5 5 27 3 5 3 24 — 3 9 17 3
Gyorsírás ...... 7 6 30 3 11 7 20 2 — — — — — — — —
Gépírás, nem kötelező 9 11 2 — 10 1 — — 1 — — — — — — — —
Testgyakorlás ... 10 8 27 — 2 14 21 — 12 9 9 2 9 8 9 —
1 F.gészségtan ........ 12 28 6 — 16 18 6 — 10 21 1 — 19 12 —« —
Szépírás ...... 8 16 18 4 — — — — — — — — — — —
Irásb. dolg. külalak 4 18 21 3 10 14 10 6 8 10 10 4 5 9 17 —
Magaviselet 34 11 1 29 10 1 20 12 31
Az 1925—26. iskolai évben használandó tankönyvek jegyzéke.
I. évfolyam.
1. Kath. Hittan. Dr. Töttösy Miklós. 2. Magyar nyelv és irodalom- Koltai-Zilalii: Az Írásművek elmélete és olvasmányok. 3. Történelem. Kerekes-Komáromi : I. rész. 4. Földrajz. Kirchner Béla és Komáromi Károly: 1. rész. 5. Áruismeret. Dr. Szatlimáry Károly: Ipari növénytan. 6. Természettan. Csizmadia Pal és Képesi Imre: Természettan az 1. évfolyam számára. 7. Mennyiségtan és pol. számtan. Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Algebra és geometria a négyévfolyamu felső kereskedelmi iskola l—III. évf. számára. 8. Keresk. számtan. Bogyó-Havas-Oravec Károly: Keresk. számtan I. kötet az 1. évf. számára. 9. Könyvvitel. Timár Dezső: Segédkönyv a könyvvitel tanitásához II. kiadás- 10. Magyar levelezés. Dr. Schack-Wirker: IV— V. kiadás. 11. Német nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla: Német olvasó 1. rész és nyelvtan. Teljesen átdolgozta Dr. Vincze Frigyes. 1 c 3i»\'ii \'foii ulego
l\'öS. 12. Gyorsírás. Kozma Bernát: Kereskedelmi levelező gyorsírás I. rész 13. Izraelita hittan. Dr. Bernstein Béla: A zsidóság története I.
II. évfolyam.
1. Kath. hittan. Dr. Töttösy Miklós: Erkölcstan II. rész. 2. Magyar fogalmazás és irodalom. Koltay-Zilachy: Poétika és Irodalom ismertető olvasmányokkal II. rész- 3. Történelem. Kerekes-Komáromi: II. rész. 4. Földrajz. Kirchner Béla és Komáromi Károly: 11. rész. 5. Aruismeret. Dr. Szathmáry Károly: Ipari állattan. II. rész 6. Természettan. Csizmadia Pál és Képessy Imre: Termézzettan a 11- évfolyam használatára. 7. Mennyiségtan és politikai számtan
20
Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Algebra és geometria a négyévfolyamu felső ker. iskola 1 — 111. évfolyam számára. 8. Keresk. számtan. Bogyó-Havas-Oraveez: Keresk. számtan II. kiadás a II. évfolyam számára. 9. Könyvvitel. Timár Dezső: Könyvviteli példatár. 10. Magyar levelezés. Dr. Schaek Béla és Wirker István.
11. rész. 11. Német nyelv és levelezés. Dr. Schaek Béla: Német olvasó II. rész. Dr. Schack Béla: Német nyelvtan. Dr. Schack Béla: Német keresk. levelező.
12. Gyorsírás. Kozma-Bernáth ■ Kereskedelmi gyorsírás II. rész. 12. Izraelita hittan. Dr. Bernstein Béla: A zsidóság története.
III. évfolyam.
1. Kath. hittan. Dr. Töttösy Miklós: Egyháztörténet III. rész. 2. Magyar fogalmazás és irodalom. Sassy-Nagy Lajos-Mészáros: Irodalomtörténet. 3. Történelem. Kerekes-Komáromi: III. rész. 4. Jogi ismeretek. Dr. Hermann Sándor. 5. Közgazdasági ismeretek. Bárczy-Wildner. 6. Földrajz. Kirchner-Komáromi: 111. rész. 7. Áruismeret. Dr. Szathmáry Károly: Szervetlen kémia és technológia. 8. Mennyiségtan és politikai számtan. Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Algebra és geometria 1 —111. évfolyam számára. Bogyó-Havas-Stróbl Ernő: Politikai számtan a III. évfolyam számára. Bogyó-Havas: Hétjegyű loga-rithmus. Bogyó-Havas : Kamattáblák. 9. Keresk számtan. Bogyó-Havas-Oraveez Károly: Keresk. számtan III. 10. Könyvvitel. Tiinár Dezső: Könyvviteli példatár. 11. Magyar levelezés. Dr. Schack Béla és Wirker István : Keresk. levelezés III. rész. 12, Német nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla: Német olvasó III. r. Dr. Schack Béla: Német nyelvtan. Dr. Schack Béla: Kereskedelmi levelező.
13. Francia nyelv és levelező. Latzkó-Honti: Francia nyelvkönyv és kereskedelmi levelező. 14. Izraelita hittan. Dr. Bernstein Béla: Zsidó vallástan.
IV. évfolyam.
1. Kath. hittan. Dr. Töttösy Miklós: Kath. hitvédelem. 2. Magyar fogalmazás és irodalom. Sassy-Nagy Lajos-Mészáros: Irodalomtörténet. 3. Történelem. Kerekes-Komáromi: IV. rész. 4. jogi ismeretek. Dr. Hermann Sándor. 5. Közgazdasági ismeret. Bárczy-Wilder. 6. Földrajz. Kirchner Béla és Komáromi Károly: IV. rész. 7. Áruismeret. Dr. Szathmáry Károly: Szerves kémia és technológia. 9. Mennyiségtan és politikai számtan. Bogyó-Havas-Stróbl Ernő: Politikai számtan a IV. évfolyam számára. Bogyó-Havas: Hétjegyű logarithmus. Bogyó-Havas: Kamattáblák. 9. Kereskedelmi számtan- Bogyó-Havas-Oravecz Károly: Keresk. számtan a IV. évfolyam számára. 10. Magyar levelezés. Schack-Wirker: Kereskedelmi levelezés 111. rész. 11. Német nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla: Német olvasó IV. rész. Dr. Schack Béla: Német nyelv. Dr. Schack Béla: Kereskedelmi levelezés. 12. Francia. Latzkó-Honti: Francia nyelvkönyv és keresk. levelezés II. és 111. rész. 13. Francia nyelv. Beszélgetések: Francia nyelvmester. Segédkönyv a francia nyelv tanitásához. 14. Szótár. Kovács S. János: Szótár. Segédkönyv. 15. Izraelita hittan. Dr. Bernstein Béla: Zsidó vallástan.
Kivonat a magánvizsgálati szabályzatból.
A vallás- és közokt. miniszternek 1919. évi 6.500 eln. sz. rendelete.
A felső kereskedelmi iskola 1- évfolyamáról teendő magánvizsgálatra engedélyt kaphat oly egyén, aki magánvizsgálati kérvénye benyújtásakor 17. életévét betöltötte, a középiskola vagy a polgári iskola negyedik osztályát, vagy az ipari szakiskolát sikeresen elvégezte és hitesen bizonyítja, hogy gyakorlati pályán működik.
21
A felső kereskedelmi iskola II., 111. illetve IV. évfolyamának tárgyaiból magánvizsgálatra, az utóbbit egyben közvetlenül követő érettségi vizsgálatra engedélyt kaphat oly egyén, aki a felső kereskedelmi I., 11. évfolyamról akár magán uton, akár mint nyilvános tanuló sikeres vizsgálatot tett, gyakorlati pályán működik és magánvizsgálati kérvénye benyújtásakor 18., 19. illetve 20. életévét betöltötte.
A magánvizsgálati kérvény mellékletei.
3. A felső kereskedelmi iskolai magán-, különbözeti vagy különbözeti érettségi vizsgálat iránti kérvényhez a következő mellékleteket kell csatolni:
a) a folyamodó születési bizonyítványát;
b) legutóbbi iskolai bizonyítványát;
c) ha ez utóbbi külföldi intézetről szól, annak az intézetnek szervezeti szabályzatát, amely a bizonyítványt kiállította;
d) a folyamodó személyazonosságának és állandó lakhelyének igazolása (arcképes) helyhatósági bizonyítványt, illetve erkölcsi bizonyítványt;
e) a folyamodónak gyakorlati pályán való működéséről szóló hiteles bizonyítványt.
Ha a folyamodó vagyontalansági bizonyítványt is csatol, akkor a folyamodványa és mellékletei bélyegmentesek.
Magánvizsgálati dijak.
5. A magánvizsgálati kérvény benyújtásával egyidőben a következő dijak fizetendők be az intézet pénztárába:
a) évfolyamonként a szabályszerű felvételi (beiró) díj; I •\'» 0 f & C í*1 í\\
b) évfolyamonkint az intézetben megállapított évi tandij fele, tandijmeg-váltás cimén; c,
c) évfolyamonkint rendeletileg meghatározott magánvizsgálati dij, amely
a vizsgáló tanárokat és az elnököt illeti meg. ¿OOrP K (p^Ö/ OC\' C>
A dijakat, a felvételi dij kivételével, visszatériti az intézet pénztára, ha a miniszter a magánvizsgálatot nem engedélyezi, vagy nem ugy engedélyezi, amint a jelölt kérte.
Tudnivalók a jövő iskolai évre.
A felső kereskedelmi iskola I. évfolyamába felvételt kérő tanulók június 30-án és július 1-én jelentkezhetnek felvételre és beiratásra. A jelentkezők létszámához képest a tanulók felvételét az I., II., III. és IV. évfolyamba szeptember 1-én és 2-án délelőtt 9—12-ig és délután 3 —5-ig folytatjuk, mindaddig amig a létszám (évfolyamonkint 40 tanuló) be nem tellett.
A javitóvizsgálatokat augusztus /JSfcén tartjuk meg. Szeptember 3-án rendezzük az évfolyamokat és szeptemOFr kezdődik az előadás minden
évfolyamban. Az l-ső évfolyamba azok a temuiók vehetők fel, akik a gimnázium, reál vagy polgári iskola IV. osztályát legalább elégséges sikerrel végezték. A felvételi vizsgálat az l-ső évfolyamba a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter 84660 1924. számú rendelete szerint megszűnt. A II., 111. és IV. évfolyamba csak oly tanulók vehetők fel, akik az előző évfolyamot sikerrel végezték. Első ízben belépő tanulók születési bizonyítványukat is bemutatni tartoznak. Az évi tandijat az iskolafenntartó augusztus hó 2-ik felében határozza meg. A tandíjon felül fizetendő még:
Felvételi dij és kezelési dij K 1
Iskolai Értesitő dija ............ «
Ifjúsági könyvtár dija............ «
Segitő Egyesületi tagsági dij ...... «
Tanárok házára ............... «
n0
22
Tandíjmentességért augusztus 15-ig a nagykanizsai izr. hitközség Elöljáróságához lehet folyamodni. A folyamodványhoz melléklendő: vagyontalansági bizonyitvány és a tanulmányi bizonyítvány m ás o d I a t a. fAi, exrdHi Mrnnyit
A szülőknek vagy azok helyetteseiknek kötelessége az iskolán kivül is a tanulók erkölcsi magaviselét ellenőrizni. Az igazgatónak jogában áll megkövetelni, hogy az ifjak csak megbizható szállásadóknál helyeztessenek el.
A vidéki szülőket figyelmeztetjük tehát, hogy gyermekeik elhelyezése tekintetében kellő körültekintéssel járjanak el. Ebben az igazgató és az osztályfőnökök szivesen szolgálnak felvilágosítással.
Minden tankönyvből a legújabb kiadás használandó.
Nagykanizsa, 1925. junius 29. Dr Vj||4ny. Henrjk
____________________igazgató.
Jelentés
a Női Kereskedelmi Szaktanfolyamról az 1924—25. iskolai évben.
A tanfolyam fenntartója a nagykanizsai izr. hitközség.
A tanfolyamot a nm. Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 21.526 1925. VI. ii. o. szám alatt kelt rendeletével engedélyezte.
Tanulmányi és szervezési tekintetben a felügyeletet a felső kereskedelmi iskolák kir. főigazgatója gyakorolja.
Igazgató: Dr. Villányi Henrik.
Az iskolai év megnyitása. A női keresk. szaktanfolyamba való felvételre már 1924. július havában 49 tanuló jelentkezett és az iskolai év elején a tanulók száma 53-ra emelkedett. Ez a nagy létszám a két csoportra való felosztást tette szükségessé.
Az A) csoportban 27 tanuló heti 23 órában d. e. 8 —l-ig részesült oktatásban; a B) csoportba 26 tanulót osztottunk be, akik szintén heti 23 órában d. u. 2 —6-ig jártak a tanfolyamra. A tanitást szeptember 4-én kezdtük és június 26-án fejeztük be.
A tanfolyam nagy látogatottsága amellett tanúskodik, hogy a tanfolyam megfelel feladatának, noha nem minden növendékünk igyekszik kereskedelmi irodákban vagy vállalatoknál elhelyezkedni. A gazdasági pangás jelenlegi korszakában ez különben nem is volna lehetséges, de a tanfolyamon szerzett ismeretek munkaalkalom híján sem vesznek el nyomtalanul, mivel azok az ismeretek és ügyességek bármilyen gazdasági munkakörben egykoron felhasználhatók lesznek.
A hazafias érzés és az esztétikai nevelés céljából a női szaktanfolyam hallgatói is a fiu felső keresk. iskola által rendezett ünnepélyeken közreműködtek és résztvettek az énekkarban.
A vallásoktatásban növendékeinket, saját kivánságukra, lelkészeik részesítették.
Tanulmányi és fegyelmi állapot.
A tanulmányi állapot, ha a német nyelvben tanusitott eredménytől eltekintünk, kedvezőnek mondható. A tanfolyamban való felvétel alapja a polgári iskola, vagy a gimnázium negyedik osztályának sikeres elvégzése volt. A nm. VKM. úr Í920. évi 67.300 VI. ii. o. számú rendeletének 14. §-a értelmében azonban az előtanulmányok ezen fokától a tanári kar eltekinthet, ha a felvételre jelentkező 15-ik életévét befejezte és felvételi vizsgálattal igazolja, hogy a tanfolyamban előadott ismereteket kellő sikerrel tudja inajd követni.
A tanfolyamból évközben is már 8 tanuló kimaradt, részben betegség, részben az előmenetel eredménytelensége miatt. A fegyelmi állapot megfelelő
23
volt. A tanfolyam női felügyeletével Csonták Erzsébet, a gépirás tanítónője volt megbízva. Az iskolai év folyamán 3 ellenőrző és 3 tanulmányi értekezletet tartottunk.
Filmelőadások. A tanfolyam önként jelentkező növendékei a Magyar Holland Kulturgazdasági R. T. által rendezett filmelőadásokon részt vettek.
Az iskolai év befejezése, A szaktanfolyam befejezése előtt az Írásbeli tárgyakból összefoglaló Írásbeli vizsgálatot tartottunk. Ezt követte június 26-án a szóbeli vizsgálat korlátolt nyilvánossággal. A szóbeli vizsgálaton való elnöklést Ötvös Emil ny. pénztári főigazgató, a tanulmányi tanács elnöke, látta el.
A tanítási órák kimutatása a Női Kereskedelmi Szaktanfolyamban az 1924 — 25. iskolai évben.
Tantárgy A) Csoport Heti órák A tanár neve Tantárgy B) Csoport Heti órák A tanár neve
Magyar 2 Surányi Gyula Magyar 2 Surányi Gyula
Német nyelv 2 Dr. Villányi Henrik Német nyelv 2 Neufeld Simon
Keresk. levelez. 2 Domány Ármin Keresk. levelez. 2 Domány Ármin
Könyvvitel 2 Dr. Karczag Rezső Könyvvitel 2 Marosi Géza
Számtan 3 Marosi Géza Számtan 3 Neufeld Simon
Gyorsirás 4 Surányi Gyula Gyorsirás 4 Surányi Gyula
j Gépirás 5 Csonták Erzsébet Gépirás 5 Csonták Erzsébet
Szépírás 1 Dr. Villányi Henrik Szépírás 1 Dr Villányi Henrik
A Női Kereskedelmi Szaktanfolyam A) csoportjának névsora 1924/25.
Barta Lili, kim., Blankenberg Margit, kim., Bors Matild, Szt.-Jakab, Domány Klára, Fischer Lili, Fischl Kata, Balatonboglár, tOold Ella,\\, Grabant Róza, Hirschler Margit, kim., Hodics Mária, Hoffmann ATma^fanka, Eppinger Ilona, Körmend, Holczer Margit, Kanyar Erzsébet, Kreutzer Rózsa, Mantuáno Janka, Molnár Matild, kim. Neu Lili, Sajni Katalin, kiin., Scliwarz Erzsébet, kim., Somogyi Anna, Sugár Klára, Szabados Anna, kim., Varga Matild, Weiszberger Margit, Zakócs Katalin, Somogyszentmiklós, Zulczer Blanka, Somogyvár.
Összesen : 27.
A Női Kereskedelmi Szaktanfolyam B) csoportjának névsora 1924/25.
Antal Ilona, kim., Berghófer Anna, Bogatin Róza, Cseh Ilona, Daniss Lujza, Fatér Klári, kim., Fridrich Erzsébet, Gogl Júlia, Horváth Margit, ifj., Horváth Mária, Jakubecz Erzsebet, Janzsa Erzsébet, Kedmenecz Mária, Kianecz Ilona, Platzko Mária, Persovics Mária, Szunyug Mária, Tamás Hona, Tóth Irina, Trojkó Erzsébet, Varga Katalin, Virágh Anna, Sávoly, Winkler ..Irma, Wilhelm Erzsi, Újvári Jolán. Összesen: 26.
24
A Női Kereskedelmi Szaktanfolyam statisztikai kimutatása
A kimutatás tárgya Csoport Szám
"» Iskola látogatás Beíratott összesen.....- .......- Kimaradt . _ ... — ... Záróvizsgálatot tett — ... ... ... ... — 53 15 38
A felvett tanulók vallása Izraelita Római katholikus ..... Református Ágostai evangélikus 17 35 1
Anyanyelve Magyar ... ......... Német... 53
A felvétel alapja Polgári iskola 4. oszt. bizonyítvány 1» t> >» »i — — — 51 2
A szülő vagy gyám lakóhelye Nagykanizsai Vidéki ... ... ... ... ... ... . . ... 44 9
A szülő vagy gyám polgári állása Önálló kereskedő ... ... ... ... ... ... ... Kereskedelmi alkalmazott Önálló iparos ........... ....... . Vasúti alkalmazott Ipari alkalmazott Katona Köztisztviselő ... ... ... ... ... ... ... Tanár, tanitó .......__ ........ Magánzó ... — ... ... Őstermelő ... ... ... ... ... ... ... ... lü 12 11 1 1 5 2 9 2
Életkor az 1924—25. iskolai év elején 14 éves i6 ;: ::: ::: ::: ;;: is ;; ::: ¿u z z. 19 „ ... ... ... ... 30 14 6 1 2
Tudnivalók a jövő iskolai évre.
A Női Kereskedelmi Szaktanfolyam az 1925 — 26. iskolai évben is meg-nyilik, ha legalább 30 tanuló jelentkezik. Felvételre jelentkezni lehet a felső kereskedelmi iskola igazgatóságánál, Csengeri-utca 10., folyó évi július 1-től 5-ig és szeptember 1-én és 2-án a hivatalos órákban. A tanfolyamra vonatkozó részletes értesitést az igazgatóság a helyi lapokban közzé teszi majd.
A felvételnél igazolni kell, hogy a jelentkező a polgári iskola, vagy gimnázium IV. osztályát sikerrel elvégezte. Felvehetők továbbá 15. életévüket betöltött és a polgári iskola III. osztályának sikeres elvégzését igazoló tanulók is, akik felvételi vizsgálaton megfelelő előképzettséget tanusitanak. A felvételi vizsgálat tárgyai: 1. magyar nyelv, fogalmazás és helyesírás, 2. számolás, 3. folyóirás. A felvételi vizsgálat az iskolai év megkezdése előtt tartandó meg. Növendéket csak egész iskolai évre veszünk fel. Évközben kimaradt tanulók az egész tandijat tartoznak megfizetni. #
A 38.020,925. VI. számú VKM. rendelet értelmében a tanári kar 680.000 korona vizsgálati dijat is szedhet, de tekintettel a jelenlegi gazdasági viszonyokra a vizsgálati dijat leszállítja és a vizsgálati dij három fokozatát állapítja meg:
vagyonosok gyermekei fizetnek ......... K 510.000
köztisztviselők « « ......... « 340.000
vagyontalanok « « ......... « 170.000
Nagykanizsa, 1925. június 29^,^ Dr. Villányi Henrik
igazgató.