Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.41 MB
2018-06-26 14:58:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
162
793
Rövid leírás | Teljes leírás (61.92 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola és
Női Kereskedelmi Szaktanfolyam
értesítője
az 1923-24. iskolai évről.
az intézet alapíttatott 1857-ben.
Közli:
Dr. Villányi Henrik
igazgató.
Nagykanizsa, 1924.
Zalai Károly Könyvnyomdája

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
MZ 1923—24. TANÉVRŐL.
HZ INTÉZET ALAPÍTTATOTT 1857-BEN.
KÖZLI:
Dr. VILLANYI HENRIK
IGAZGATÓ.
El NflQYKflNIZSH, 1924. B
ZALAI KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJA
S93*
REV 98
REV2010
Az iskolai szakosztály (Felügyelő bizottság) tagjai
Szerv. Szab. 7. §. Az intézet felett a felügyeletet a nm. VKM., valamint a nm. Kereskedelemügyi miniszter az evégből kirendelt közegeivel gyakorolja.
A szűkebb felügyelet gyakorlására az intézetfenntartó nagykanizsai izr. hitközség kebeléből választott iskolai szakosztályra (felügyelő bizottságra) van bizva.
Elnök:
ÖTVÖS EMIL, ny. állampénztári főigazgató. Helyeties elnök:
Dr. QODA LIPÓT, városi tiszti orvos. Jegyző:
FÁBIÁN MIKSA, hitközségi titkár. Előadók:
Dr. VILLANYI HENRIK, felső ker. isk. igazgató. KERTÉSZ JÓZSEF, elemi isk. igazgató. A tantestület képviselője: NEUFELD SIMON, felső ker. isk. tanár. Tagok:
ADÁM RÓBERT, nagykereskedő.
BÚN SAMÜ, kir. tanácsos, ny. igazgató.
Dr. BRÓD TIVADAR, ügyvéd, az izr. hitk. elnöke.
Dr. FRIED ÖDÖN, ügyvéd.
GRÜNFELD MIKSA, kereskedő.
HIRSCHLER SÁNDOR, vezérigazgató, m. kir. kincstári tanácsos.
HALPHEN MÓR, magánzó.
KASTER MIKSA, kereskedő.
Dr. KAHAN IMRE, nyug. orvos-ezredes.
KLEINFELD IGNÁC, takp. igazgató.
LÖWE ADOLF, magánzó.
Dr. OLLOP MÓR, ügyvéd.
Dr. RAPOCH ALADÁR, ügyvéd.
ROSENFELD JÓZSEF, az izr. hitk. alelnöke.
Dr. ROTHSCHILD JAKAB, ügyvéd.
ROSENBERG OSZKÁR, bankigazgató.
SZÉKELY NÁNDOR, mérnök, gyárigazgató.
az 1923—24. iskolai évben
Az 1923/24. iskolai év adatai.
Az iskolai év megnyitása A tanitás üzemét minden akadálytól menten az előirt időben megindíthattuk. A felvétel két első napján már megállapítható volt, hogy a szülők érdeklődése a kereskedelmi pályákra előkészítő iskolák iránt fokozódott és lassankint eloszlik az az előítélet, hogy az életben való boldogulást csak a tudományos pályára előkészítő gimnázium biztosítja. Intézetünk látogatottsága figyelemre méltó szaporodást mutat. 140 tanuló iratkozott be, olyan szám, amelyet intézetünk fennállása óta a folyó iskolai évben értünk el először. Az alakuló értekezletet augusztus 27-én, a felvételi vizsgálatokat augusztus 28-án, a javító vizsgálatokat augusztus 29-én, a beiratásokat 30. és 31-én tartottuk meg. Szeptember 3-án rendeztük az évfolyamokat és 4-én megkezdtük a tanítást.
A felvétel eredménye. A felvételi vizsgálatra jelentkezett 52 tanuló. Megfelelt 46 tanuló, nem felelt meg 6 tanuló. 46 tanulóból 6-ot főigazgatói engedély-lyel, mint Számfelettit vettünk fel. Az első évfolyamba felvett tanulók közt 24 polgári iskolából és 22 gimnáziumból jött. A felvett tanulók közül 21 róm, kath., 1 ev. ref. és 24 izr. A szülők foglalkozása szerint bérlő 3, iparos 11, tanár 1, kiskereskedő 13, köztisztviselő 12, magántisztviselő 3, magánzó 3. A második évfolyamba beiratkozott 36, a harmadik évfolyamba 35 és a negyedik évfolyamba 23. Összesen 140. Szaporodás az előző iskolai évhez képest 18.
Változások a tanári karban. Őszinte sajnálattal vettük tudomásul, hogy Dr. Szabó Lajos beosztott állami főgimnáziumi r. tanár intézetünkből eltávozott. A salgótarjáni kőszénbánya-részvénytársaság őt főgimnáziuma igazgatójává választotta meg. Dr. Szabó Lajos működése intézetünkben ugy tanulmányi, valamint nevelési szempontból nagyon eredményes volt, különösen mint a magyar nyelv tanára és az Önképzőkör vezetője ért el nagy sikereket. Dr. Szabó Lajos tantárgyait részben Surányi Gyula oki. középiskolai megbizott tanár, részben Domány Ármin rendes tanár vette át. Április 1-én megvált intézetünktől Benczé László megbizott tanár. Tárgyait az év végig Tóbi József megbizott tanár és Marosi Géza rendes tanár látta el. Az órarendet az uj tárgybeosztás következtében meg kellett változtatni.
Változások a felügyelő bizottságban. A f. évi április hó 22-én megejtett hitközségi választáson a gyülekezet Dr. Bród Tivadart, az iskolai szakosztály elnökét hitközségi elnöknek, a hitközség elöljárósága pedig Ötvös Emil, m. kir. állampénztári főigazgatót felügyelő bizottsági elnöknek választotta meg.
Sajnálattal láttuk megválni Dr. Bród Tivadart a felügyelőbizottság elnöki székétől, mivel benne mindenkor munkánkat megbecsülő és bajainkat bölcs belátással intéző elöljárót tiszteltünk. Ötvös Emil, pénztári főigazgató tevékenységéhez tanintézetünk tanári kara nagy reményeket füz. A főigazgató, mint a közigazgatás és a pénzügyek kiváló szakembere hivatva lesz, hogy intézetünket válságos időben is fenntartsa és újjászervezze. Mindkét elnököt uj tisztségük elfoglalása alkalmával átiratban üdvözöltük.
Magánvizsgálatok szeptember hóban. A szeptember havi terminusra magánvizsgálati engedélyt nyertek: Csányi János és Weisz László az I. év-
4
folyam tárgyaiból, Grábár Lajos a II. évfolyam tárgyaiból, Tóth Ferenc és Tőke Jenő a III. évfolyam tárgyaiból.
Érettségi vizsgálat szeptember hóban. A folyó iskolai év szeptember havában egy tanuló javitó érettségi vizsgálatra jelentkezett, amelyen megfelelt.
A tanulók elfoglaltságának csökkentése. A m. kir. Vallás és Közoktatásügyi miniszter 1923. évi 98.210. VI. B. számú rendeletével a kötelező munkadélutánra vonatkozó rendelkezését hatályon kivül helyezte és a szépírás, valamint a gyorsírás óráinak számát egy-egy órával leszállította.
Szelektálás. A 100.750/1923. VI. B. rendeletnek ama rendelkezését, hogy a második évfolyamot osztályismétléssel, vagy javitóvizsgálattal végzett tanulói csak a gyakorlatban eltöltött egy év után vehetők fel a felső tagozatba, a nm. Vallás és Közoktatásügyi miniszter szintén hatályon kivül helyezte.
A gépírás. A nm. VKM. 13.070/1924. VI. sz. körrendelete a gépírás tanítását a felső kereskedelmi iskolákban az iskolai év második felétől kezdődően, ott ahol 10-nél kevesebb használható írógép van, nem kötelezővé teszi. Intézetünk csak 6 írógéppel rendelkezik, a mely szám nagyon csekély, ha meggondoljuk, hogy ezt a 6 gépet kötelező tanítás mellett 80 tanuló használta. Az eredmény a kellő gyakorlat hiányában nem is volt kielégtő. A második félévben a rendelet alapján 66 tanuló gyakorolta a gépírást. A heti órák számát 8-ra emeltük. Egy órában 8 tanuló 6 gépen gyakorolhatott. Egy tanulóra tehát 45 perces gyakorlási idő jutott.
A tanulók az első két évfolyamban szerzett gépirókészségüket tanulmányuk további folyamán gépek hiányában nem fejleszthették. Az igazgatóság csak 5, tanulónak adhatott alkalmat ez ügyességnek tökéletesitésére.
Órarend. Az órarend sajátos viszonyainkhoz alkalmazkodik. Mivel szombaton és vasárnap intézetünben az előadás szünetel, a tanítási anyagot 5 napra kell elosztanunk. Befolyásolja órarendünk megszerkesztését a 6-ik rendszeresített állásnak tanárhiány miatt való megüresedése, valamint az intézetünkkel kapcsolatos Női Kereskedelmi Szaktanfolyam órarendje is, ahol intézetünk tanárai is tanítanak.
Munkadélutánok. A nm. vallás és közoktatásügyi miniszter ur az 1923. évi 98.210/VI. számú rendeletével a kötelező munkadélután tartására vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezte. Ehhez képest munkadélutánokat intézetünkben sem tartottunk; az I. évfolyam tanulói azonban 10-es csoportokban a mikroszkópiai gyakorlatokon vettek részt és Balog Dávid tanár vezetésével megtanulták a mikroszkóp kezelését. A gyárakat és telepeket is Balog Dávid szaktanár vezetésével látogatták.
Testnevelés. A testnevelés gyakorlati részét Niessner Viktor tornatanár irányította. Mivel saját tornatermünk nincs, a téli hónapokban az állami polgári iskola tornatermében gyakorolt az ifjúság. Az emiitett iskola igazgatója készséggel mozdította elő a tornázás lehetőségét. Az egészségtant Dr. Halász Pál gyakorló ojvos adta elő. A Zrínyi Sportkör meghívására 3 tanuló engedélyt nyert, hogy a Zrínyi Sportkör által rendezett Vivóakadémiában részt vegyen. Evvel a meghívással megtörtént az első lépés iskolánknak e kiváló sportkörrel való érintkezésére.
Énekkar. A folyó iskolai évben a háború kitörése óta szünetelő énekkarunkat újra szerveztük, a női szaktanfolyam bevonásával. Az énekkart Surányi Gyula tanár vezette és tanította a tőle megszokott buzgósággal és sikerrel.
Hazafias és vallásos ünnepélyek. A hazafias érzést nemcsak történeti jelentőségű ünnepélyeken ápoltuk, hanem gondját viseltük annak, hogy ez az érzés minden tantárgyban, amely az érzület ébresztésére alkalmas, megnyilvánuljon. Október 6-án az Aradi Vértanuk emlékét ünnepeltük meg, illő kegyelettel. December hó 3-án az izraelita vallású ifjúság megünnepelte a Chanukát
5
és résztvett a középiskolák izraelita ifjúsága által rendezett alkalmi előadásokon, szavalatokkal, beszédekkel és énekszámokkal. Az ünnepélyt Dr. Winkler Ernő főrabbi rendezte. A közönség élénk érdeklődéssel kiséri az ez irányú előadásainkat. Január 27-én az ifjúság megünnepelte a Kaszinó disztermében óriási közönség jelenlétében Madách Imre születésének 100-ik évfordulóját. Madách Imre jelentőségét és korának vezető eszméit Surányi Gyula tanár gondolat ébresztő beszédben fejtegette a hallgatóság nagy tetszésnyilvánitásával. Fürst László, a IV. évfolyam tanulója értekezés keretében az „Ember tragédiája" gondolatmenetét vázolta. A költemény jellegzetes színeit Kudich Ella, Mikó Ilona, Bencze László és Bory terenc tanulók szavalták el. Az intézet énekkara Surányi Gyula tanár vezetésével hazafias dalokat adott elő, amelyeket a közönség zajos tapsokkal fogadott. Március 15-én a szabadságünnepet intézetünk nagytermében a nagyközönség jelenlétében tartottuk meg. A hazafias ünnepélyeken közreműködött intézetünk vegyes énekkara. Az ünnepi beszédet Garzó Pál, a IV. évfolyam tanulója mondta. Május 25-én az ifjúság a zsidó vallású hős katonák emlékművénél kegyeletes ünnepély keretében rótta le háláját a harctéren elesett izr. vallású katonák iránt. Az emlékbeszédet Vértes Béla mondta. Az ifjúság díszes koszorút helyezett el a síremléken. A szép ünnepélyt istentisztelet előzte meg, amelyen Dr. Winkler Ernő főrabbi méltatta a hős katonák érdemeit.
A tanárok társadalmi munkássága és mellékfoglalkozása. Tanári karunk tagjai között Balog Dávid a nagykanizsai Casinó titkára és a kereskedő tanonciskola igazgatója, Neufeld Simon, a Casinó könyvtárosa, az igazgató a Női Kereskedelmi Szaktanfolyam igazgatója és tanára. A Szaktanfolyamon tanitanak még: Bencze László, Domány Ármin, Marosi Géza, Neufeld Simon és Surányi Gyula tanárok. A kereskedő tanonciskolában tanitanak Bencze László, Marosi Géza, Neufeld Simon, Surányi Gyula és Tóbi József tanárok.
Ellenőrzés és tanulmányi értekezletek. A rendtartásban előirt havi értekezleteket pontosan megtartottuk és azokon nemcsak folyó ügyeket tárgyaltunk, hanem módszertani kérdéseket is. A tanulmányi ügyekről folytatott eszmecserék azt célozták, hogy egyrészt a szoktatás követelményeinek eredményesen megfelelhessünk, másrészt azonban nem tévesztettük szem elől, hogy az erkölcsi érzelmek ébresztésére alkalmas közmüvelődésügyi tárgyaknak megfelelő helyet biztosítsunk. Kellő figyelmet fordítottunk az intézet tanulóinak fegyelmi állapotára is. A folyó iskolai évben 9 tanulmányi, 5 ellenőrző és 3
rendkívüli értekezletet tartottunk, amelyeken az iskolai életet érdeklő összes kérdéseket megbeszéltük és megvitattuk.
Tanulmányi állapot. Intézetünk szakiskola és azért elsősorban a szakismereteket igyekeztünk belevinni tanításunkba. Hogy azonban bizonyos egyoldalúság ki ne fejlődjék, arról is gondoskodtunk, hogy a közműveltségi tárgyaknak megfelelő helyet biztositsunk. A tanitási anyag mennyiségének elsajátítása tekintetében arra törekedtünk, hogy a tanitás irányítására szolgáló módszeres utasítások előírásai érvényesüljenek, nevezetesen, hogy a tanári kar „a tanitás anyagát már az iskolában érttesse meg és javarészben sajátíttassa is el és hogy otthon a tanulóra mennél kisebb elfoglaltság essék". A felső kereskedelmi iskola a heti 32-33 órás tanitási idejével és a tanulónak az iskolai élettel összefüggő egyéb nagymérvű elfoglaltságával már magában is erős megterhelést jelent. Nem célszerű tehát ezt az elfoglaltságot mértékfeletti otthoni munkával fokozni. Nem szabad a tanulmányi eredmény elérésében figyelmen kivül hagyni azt sem, hogy a vidéki felső kereskedelmi iskolákba mégis csak gyengébb tehettségü és készültségü tanulók jelentkeznek felvételre, akiknek kíméletlen szelektálása már csak azért sem célszerű, hogy a gyengébb tehetségű tanuló középfokú oktatás nélkül ne maradjon.
6
Fegyelmi állapot. A fegyelmi állapot szorosan összefügg a közállapotokkal. Bármilyen nagy lendítő erővel emeljük fel az erkölcsi ideálokat, a földi salak csak visszahúzza azokat. Közállapotaink javulásával, a munka becsének elismerésével a vezető férfiak és nagy történelmi alakok kultuszának ápolásával, a hatóságok iránt való tiszteletével az iskolai fegyelem is javult. Az iskola falai közt a valláserkölcsi nevelés kimélyitésével a hazafias érzület folytonos ébrentartásával és jóakaratú intelmekkel igyekeztünk megtartani az ifjúságot az erkölcsök utján és megóvni ártalmas sugalmazásoktól. Az ifjúság bizalommal és megértéssel követte intelmeinket és szigorúbb rendszabályok alkalmazására, okot nem szolgáltatott.
Állatvédelem. Az állatvédelem propagandája érdekében kiadott 89.656/1921. sz. miniszteri rendelet az állatvédelmi eszmék terjesztésére az önképzőköröket tartja alkalmasnak. Mivel azonban az önképzőkörök vezetői rendszerint a magyar irodalom tanárai, akik az állatvédelmi kérdésekben nem jártasak, a gazdasági állattan tanárára hárul a feladat, hogy az emberiség szótalan barátait védelmébe vegye. Az igazgató az Önképzőkörben április 5-én előadást tartott az állatvédelemről.
Szülői értekezletek. Az első szülői értekezletet 1923. december 16-án tartottuk meg. Megjelent 146 tanuló képviseletében 53 szülő vagy helyettese. Az igazgató bevezető beszédében felsorolta az iskolai nevelés eszközeit, kimutatta a társadalom és az iskola közt fennáló kölcsönhatást és a kül és belvilág jelenségei közti viszonyt. Utána Neufeld Simon tanár értekezett az iskolán kivüli foglalkoztatásról és annak hatásáról a jellem fejlődésére. Április 5. a második szülői értekezleten az igazgató és Marosi Géza tanár tartott előadást. A tartalmas előadásokat a megjelentek tetszésben részesitették.
Egészségi állapot. Az intézet egészségi állapota a folyó iskola évben kielégítő volt. Február és március havában szórványosan influenza megbetegedések is voltak észlelhetők. A tanári kar két tagja szenvedett náthalázban. A tanulók közt is fordultak elő ilyen megbetegedések, de általában enyhe lefolyásúak voltak. Járványos és heveny fertőző betegségek nem zavarták a tanulás folytonosságát.
Oyüjtések. A Zsófia gyermekszanatórium javára fogauatositott gyűjtés 50.360.-K-t eredményezett, amelynek javarészét az 1. évfolyam tanulói adták össze. Mint minden évben ugy az idén is az erre önként vállalkozó tanulóknak gyüjtőiveket adtunk át, hogy az intézet kebelében fennáló Segítő-Egyesület javára gyűjtsenek. 11 tanuló 189000 K-t szolgáltatott be a Segítő-Egyesület pénztárának. A gyorsírók a Fabró emlékmű költségére 67.400 K gyűjtöttek. Fogadják a nemeslelkü adakozók az igazgatóság hálás köszönetét.
Szünetek. Az előadások csak a rendtartásban előirt időben szüneteltek. A karácsonyi szünet a vkm. rendelete szerint december 22-től január 7-ig tartott. Szünet volt még József napján. Ezen a napon a város összes iskoláiban szüneteltek az előadások.
Óramulasztások. Az óramulasztások és késések ellenőrzésére egész éven át nagy gondot fordítottunk. A késések majdnem teljesen megszűntek, a mulasztásokat pedig a tanulók mindenkor kellően igazolták.
Könyvek, füzetek. A könyvek és papíráruk rendkívüli nagy drágasága a beszerzésnél bizonyos mérséklésre késztette a tanári kart. Az írásbeli dolgozatok kiállításában nem engedtünk meg semmi pongyolaságot, mindazonáltal csak a legszükségesebbek beszerzésére szoritkoztunk. A Segítő-Egyesület könyvtárából 650 könyvet adtunk kölcsön az ifjúságnak. Füzetek és Írószerek beszerzésére 160.000 K-át osztottunk ki segély gyanánt már az iskolai év elején.
Tandij. Az intézetet fenntartó Izr. Hitközség az év elején a tandijat 1 q. buza árának megfelelő ellenértékben szabta meg. Az első évnegyedben 80.000 K, a másodikban 100.000 K, a harmadik negyedben 260.000 K-nak
7
megfelelő hányadot fizettek a tanulók tandíjul. Ezenfelül fenntartási dij címén évi 7.000 K-át szedtünk fejenkint és évenkint a negyedik negyedben a megfelelő kvóta 80.000 K volt.
Felszerelés. Intézetünk dologi kiadásai annyira megszaporodtak, hogy könyvtárakra, fizikai szertárunkra, szemléltető képekre, folyóiratokra, valamint vegyiszerek beszerzésére nagy összeget nem fordítottunk. A tanári könyvtár egy Budapest fővárostól kiadott Petőfi Sándor összes költeményei kötettel ajándék utján szaporodott. A vegyi laboratórium számára néhány lombikot és kiöntő poharat rendeltünk. Mindezek a felszerelések szükségletünknek csak egy elenyésző hányadát fedezik. A fizikai szertár pótlás és javításra szorul. A termek padjait ujakkal kellene kicserélni. A tanári könyvtár állománnyát a háborús évek irodalmával kellene kibővíteni. Áruismereti gyűjteményünket technológiai képekkel és vegyiszerekkel kellene ellátni. Az intézet fenntartója az Izr. Hitközség más irányban való igénybevétele miatt és anyagi viszonyai miatt erre gondot nem fordithatott. A felső kereskedelmi iskola barátaihoz és pártolóihoz fordulunk, hogy önkéntes adakozással segítsék fejleszteni ezt az 1857. óta fennálló intézetet, amelynek látogatottsága évről-évre emelkedik. Az a körülmény, hogy az idén 140 tanuló kereste fel intézetünket és evvel a számmal az idén elérte legmagasabb frekvenciáját, tanúságot tesz arról, hogy iskolánk Zalavármegye legnagyobb városában olyan kultúrintézmény, amely közszükségletet pótol. Szolgáljon utánzandó példa gyanánt Nagykanizsa város közönségének áldozatkészsége, amely főgimnáziumának olyan diszes palotatömböt állított fel, amellyel a nagykanizsai főgimnázium épületét az ország legnagyobb és legszebb kulturépületei közé iktajta. Mivel pedig nem várhatjuk, hogy dologi kiadásainkat állami segéllyel fedezhessük, volt növendékeinkhez és hitrokonainkhoz intézzük szózatunkat, siessenek segítségére annak az iskolának, amelyben kiképzésüket nyerték és tegyék lehetővé, hogy a jövő generációt is a szakoktatás áldásaiban részesíthessük.
Iskolatársak találkozása. Junius 8. és 9-én egy korábbi fogadalomhoz hiven, megjelentek az 1909-ik és az 1914-ik évben intézetünkben érettségi vizsgálatot tett iskolatársak, hogy régi barátságokat és emlékeket felújítsanak és tiszteletüknek és ragaszgodásuknak adjanak kifejezést az intézet és volt tanáraik iránt.
Az 1909-ik évfolyamból megjelentek: Bodó Rezső, Bognár Vilmos, Hamburg Sándor, Hahn Barnabás és neje, Kalmár Hugó és neje, Krausz Jenő, Melczer Jenő és neje, Révész János és neje, Róna Gyula, Singer Sándor és neje, Schulcz Oszkár, Schultheisz István és neje, Strasser József, Szerb Ernő és neje és Zalán Ernő és neje és a világháborúban elhunyt hősök helybeli hozzátartozói.
A megjelent iskolatársak Dr. Villányi Henrik, Balog Dávid, Domány Ármin és Dr. Rosenberg Mór nevére 10 millió korona összegű alapítványt létesítettek.
Az 1914-iki évfolyamból megjelentek: Baumgarten Sándor, Bíró Ernő, Bohenszky Adolf, Fehér Márk, Hirsch József, Hirschsohn Ignác, Kisfaludy Zoltán, Kocsiás János és neje, Láng Lajos és neje, Péter Jenő és neje, Salgó Károly, Scheer Imre, Scherz Imre és Sörlei Sándor. Ennek az évfolyamnak 11 növendéke nyugossza örök álmát a hősök temetőiben.
A megjelentek Balog Dávid, Domány Ármin, Dr. Rosenberg Mór és Dr. Villányi Henrik volt tanáraik nevére 4 miliő összegű alapítványt létesítettek. Az intézet igazgatója hálás köszönetet mond a nemesszivü adakozóknak.
Az 1894-ik és az 1899-ik évben végzett tanulók találkozásukat csak junius 29-én tartották meg. Emiatt a 25 és 30 évvel ezelőtt végzett tanítványaink összejöveteléről csak a jövő évi Értesítőben számolhatunk be.
8
Önképzőkör. A Deák Ferenc önképzőkör az idén érte el 30. évfordulóját. A kör e 3 évtizedben derekas szellemi és művészi munkát végzett, amely annál becsesebb erkölcsnevelési szempontból, mennél jobban veszik igénybe a szaktárgyak az ifjúság munkaerejét. Domány Ármin tanár vezetésével a kör 8 gyűlést tartott. Értekeztek 7 irodalmi és 4 közgazdasági témáról. 11 költeményt szavaltak el és 2 zeneszámot adtak elő. Az igazgató április 6-án az állatvédelemlől tartott előadást.
A kör tisztikara október 6-án alakult meg: Elnök: Gellért László IV. évf. alelnök Benczt László III. évf., titkár Römer Salamon IV. évf., főkönyvtáros Politzer Géza III. évf. A kör hazafias ünnepek rendezésében is tevékenyen vett részt.
Tornaverseny és sportmérkőzés. A tornabemutatót és sportmérkőzést május 29-én tartottuk a Zrinyi sportpályán. A gyakorlatokat Niessner Viktor, a testnevelés tanára tanította be. „A magyar jövőnek tartozunk ezzel", mondja a 9000/1224. sz. rendelet, hogy minden erőnk megfeszítésével testileg is épebb es erősebb nemzedéket neveljünk. Ezt a célt az intézet vezetősége is szemmel kiséri és megvalósítani igyekszik, noha a testnevelést csak mint vendégek gyakorolhatjuk az állami polgári iskola tornatermében és a Zrinyi sportpályán.
Érettségi vizsgálatok. Az érettségi vizsgálatok írásbeli részét junius 2-6-ig, szóbeli részét junius 23-án és 24-én végeztük el. Vizsgálatra jelentkezett 23 tanuló, szóbelire ment 22. A vizsgálat vezetésével a nm. VKM. ur Matavovszky Béla, a győri felső kereskedelmi iskola igazgatóját, c. főigazgatót bízta meg. A vizsgálat eredménye: Jelesen felelt meg 4, jól felelt meg 5, megfelelt 7 tanuló. Szeptember hóban teendő javitóvizsgálatra jeientkez-hetik 6 tanuló.
Az iskolai év befejezése. Az iskolai évet a rendtartás értelmében junius 29-én fejeztük be; az évzáró értekezletet junius 26-án tartottuk meg.
Az 52971/1924. számú Vkm. rendelet értelmében az első évfolyamba felvételt kérő tanulókat junius 30-án vesszük nyilvántartásba; julius hó 1-én tartjuk meg a tanulók felvételi vizsgáját és julius 2-án az első évfolyambeli tanulók beírását.
A tanári kar.
A) Rendes tanárok.
1. Dr. Villányi Henrik, igazgató, felső kereskedelmi iskolákra képesített tanár, városi képviselő, a Kereskedelmi Szakiskolai tanárok országos egyesületének választmányi tagja, a Segitőgyesület elnöke és könyvtárának és az Önképzőkör pénztárának kezelője. Működésének évei 40, ez intézetnél 33.
2. Balog Dávid, felső kereskedelmi iskolára képesített tanár, volt főhadnagy. A vegytan áruismereti szertár, valamint a tanári könyvtár őre. Működik ez intézetnél 20 év óta.
3. Domány Ármin, középiskolákra képesített tanár. Az Ifjúsági könyvtár őre, az Önképzőkör vezetője. Működésének évei 27, ez intézetnél 23.
4. Marosi Géza, felső kereskedelmi iskolákra képesített tanár, a Segítő-egyesület pénztárosa. Működésének évei 7, ez intézetnél 2.
5. Neufeld Simon, középiskolákra képesített tanár, a tanári értekezlet jegyzője. Működésének évei ez intézetnél 4 év.
9
B) Megbízott tanárok.
1. Bencze László, középiskolákra képesített tanár. Működik ez intézetnél
2 év óta. 1924. április 1-én eltávozott, helyette Tóbi József képesített tanár bízatott meg.
2. Dr. Halász Pál, orvos, a Tüdőbeteggondozó rendelő orvosa, az egészségtan előadója. Miiködík ez intézetnél 2 év óta.
3. Krámer Lajos, polgári iskolákra képesített el. iskolai tanító. Oki. gyorsíró. Működik ez intézetnél 8 év óta.
4. Niessner Viktor, a katonai főreáliskolában a testnevelés volt tanára. Működésének évei ez intézetnél 3.
5. Péterffy Mária, városi kezelő-tisztviselő. Működik ez intézetnél 2 év óta.
6. Dr. Rosenberg Mór, köz- és váltó ügyvéd. Működik ez intézetnél 31 év óta.
7. Surányi Gyula, középiskolákra képesített tanár. Működésének évei 24*. ez intézetnél 1.
C) Hitoktatók.
1. Ardai Simon, az izraelita tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél
3 év óta.
2. Gazdag Ferenc, világi pap, püspöki megbízott, a róm. kath. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 2 év óta.
3. Horváth Olivér, ág. ev. lelkész, az ág. ev. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 4 év óta.
4. Kádár Lajos, ref. lelkész, a ref. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 15 év óta.
5. Dr. Winkler Ernő, főrabbi, hitoktató. Működik ez intézetnél 4 év óta.
*
* *
Házmester és hivatalszolga: Francsics Zsigmond. Működik ez intézetnél 26 év óta.
10
A tantárgyak felosztása a tánárok közt az 1923—24. iskolai évben.
TANÁR TÁRGY Évfolyam Összesen
I. 11. 111. IV.
BALOG DÁVID Földrajz Áruismeret Levelezés Lab. gyakorlat 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 8 8 2 1 19
DOMÁNY ÁRMIN Német Ker. levelezés Magyar ny. és ir. 4 3 3 2 3 3 4 2 12 18
MAROSI GÉZA Számtan Könyvvitel 2 3 3 2 3 3 4 8 12 20
NEUFELD SIMON Német Francia 4 4 3 4 3 14 4 18
SURÁNYI GYULA Történelem Szépírás Ének 1. 2 1 2 2 2 8 1 2 11
Dr. VILLÁNYI HENRIK Francia Levelezés 2 — — 4 4 2 6
ARDAI SIMON Hittan izr. 2 2 2 — 6 6
**BENCZE GYULA ápri-rilis l-ig, azután TOBI JÓZSEF az év végéig Számtan Mennyiségtan Fizika 3 2 2 2 2 2 2 3 8 4 15
PÉTERFFY MÁRIA Gépirás 2. 2 2 1 1 6 6
GAZDAG FERENC Hittan r. kath 2 2 2 2 8 8
HORVÁTH OLIVÉR Hittan ev. 2 2 2 2 8 8
KÁDÁR LAJOS Hittan ref. — — — — 2 2
KRÁMER LAJOS Gyorsírás 2 2 — — 4 4
Dr. HALÁSZ PÁL Egészségtan* 1 1 1 1 4 4
NIESSNER VIKTOR Testgyakorlás 2 2 2 2 8 8
Dr. ROSENBERG MÓR Jogi isin. Közg. isiri. — 2 2 2 2 4 4 8
Dr. WINKLER ERNŐ Hittan izr. — — — 2 2 2
A kötelező tárgyak heti óraszáma: 31 33 33 33 128
A csoport. B
1. Nem kötelező.
2. Nem kötelező.
* Egyszer havonkint torna helyett. ** Bencze László távozása és Tóbi József alkalmaztatása követkéztében f. évi április hó 1-től kezdve Marosi Géza és Tóbi József közt a mennyiségtan-számtan és könyvvitel órái következőképen oszlottak meg:
MAROSI GÉZA
TÓBI JÓZSEF
Számtan Mennyiségtan Könyvvitel Irodai munkálatok
Számtan Mennyiségtan Fizika Könyvvitel
11
A Nagykanizsai INégyévfolyamu Fiu Felső Kereskedelmi Iskola tanulóinak névsora az 1923—24-ik iskolai évben.
Első évfolyam.
Osztályfőnök: Balog Dávid.
1. Ács József, Nagykanizsa. 2. Barta István, Nagykanizsa. 3. Bazsó József, Nagykanizsa. 4. Báder László, Nagykanizsa. 5. Bene Lajos, Balaton-berény. 6. Deák Jenő, Nagykanizsa. 7. Fenyvesi Imre, Nagykanizsa. 8. Földes Dénes, Balatonboglár. 9. Gasparik István, Nagykanizsa, 10. Gersei István, Zalaszentmihály. 11. Günser Pál, Nagykanizsa. 12. Hirschl József, Letenye. 13. Jakubecz István, Nagykanizsa. 14. Káhn Ferenc, Barcs. 15. Kán Lajos, Nagykanizsa. 16. Kárpáti Ferenc, Nagykanizsa. 17. Kiss Lajos, Nagykanizsa. 18. Kluger Imre, Nagykanizsa. 19. Kosztelicz László, Nagykanizsa. 20. Kőnig Sándor, Nagykanizsa. 21. Krimmel József, Nagykanizsa. 22. László József, Nagykanizsa. 23. Lenkei László, Marcali. 24. Liebling Ferenc, Barcs. 25. Matolcsy József, Nagykanizsa. 26. Molvarecz Lajos, Nagykanizsa. 27. Mosonyi Sándor, Zalacsány. 28. Nagy Imre Nagykanizsa. 29. Nagy Béla, Nagykanizsa.
30. Németh Lóránt, Nagykanizsa. 31. Noszkó László Nagykanizsa. 32. Nyerki László, Bagolasánc. 33. Récsei István, Nagykanizsa. 34. Rodenfeld József, Barcs. 35. Rósenberg Endre, Nagykanizsa. 36. Spiegel László, Nagykanizsa. 37. Stéfely József, Ormándpuszta. 38. Steiner Oszkár, Nagykanizsa. 39. Szabó Béla, Nagykanizsa. 40. Szántó József, Nagykanizsa. 41. Szerb Jenő, Nagykanizsa. 42. Török Boldizsár, Nagykanizsa. 43. Weisz Lajos, Tapolca. 44. Weisz Pál, Tapolca. 45. Weiszberger György, Nagykanizsa. 46. Widder László, Szepetnek, kimaradt.
Második évfolyam.
Osztályfőnök: Domány Ármin. 1. Beke Ferenc, Nagykanizsa. 2. Benkő Lajos, Nagyatád. 3. Bertalan László, Palin. 4. Blankenberg Vilmos, Nagykanizsa. 5. Bokány Ferenc, Nagykanizsa. 6. Bory Ferenc, Nagykanizsa. 7. Böhm Dezső, Marcali. 8. Csarankó Jenő, Nagykanizsa. 9. Fleiner Andor, Balatonboglár. 10. Fischl János, Szepetnek. 11. Griinfeld György, Nagykanizsa. 12. Grabant István, Nagykanizsa. 13. Hári József, Nagykanizsa. 14. Horváth Károly, Nagykanizsa. 15. Kudich Béla, Nagykanizsa. 16. Kovács Menyhért, Bocska (Zalavm.). 17. Lampert Imre, Nagykanizsa. 18. Mandler László, Nagykanizsa. 19. Milhofer Zoltán, Nagykanizsa. 20. Nagy József, Nagykanizsa. 21. Patthy József, Nagykanizsa. 22. Petrekovits István, Somogyszentiniklós. 23. Petermann József, Nagykanizsa. 24. Pichler Andor, Barcs. 25, Rajniss Ferenc, Nagykanizsa. 26. Ritser Ferenc, Nagykanizsa. 27. Rosorán Sándor, Nagykanizsa. 28. Scheiber Jenő, Nagykanizsa. 29. Sió József, Nagykanizsa. 30. Steiner Sándor, Szentgotthárd.
31. Stössel János, Nagykanizsa. 32. Schweitzer Károly, Nagyrécse. 33. Varga József, Nagykanizsa. 34. Vekedl Ferenc, Murakeresztur. 35. Vértes Béla, Nagykanizsa. 36. Wilde Endre, Nagykanizsa.
Harmadik évfolyam.
Osztályfőnök: Marosi Géza. 1. Antal György, Nagykanizsa. 2. Bencze László, Nagykanizsa. 3. Berger Sándor, Nemesvid. 4. Bernáth József, Nagykanizsa. 5. Bichler László, Pacsa. lj. Deli László, Egeraracsa (Zalavm.). 7. Günser Jenő, Nagykanizsa, kimaradt, r 8. Henel Lajos, Nagykanizsa. 9. Henne Gusztáv, Nagykanizsa. 10. Hilmayer Miklós, Zalalövő. 11. Hirsch László, Nagykanizsa. 12. Holczer Imre, Nagykanizsa.
12
13. Horváth József, Nagykanizsa. 14. Horváth Károly, Nagykanizsa. 15. Horváth Lajos, Nagykanizsa. 16. Jákly József, Balatonszentgyörgy. 17. Kollarits János, Fityeháza. 18. Kozák Géza, Nagykanizsa, 19. Lichtenstein Kálmán, Nagykanizsa. 20. Liditt Imre, Nagykanizsa. 21. Lopusánszky Géza, Nagykanizsa. 22. Mihácsi Kálmán, Nagykanizsa. 23. Münz György, Wien (Ausztria). 24. Páli Lajos, Balatonberény. 25. Peczina Kálmán, Nagykanizsa. 26. Pilczer József, Nagykanizsa. 27. Politzer Géza, Alsólendva (Jugoszlávia). 28. Simon Imre, Keszthely. 29. Takács Ferenc, Murakcreszíur. 30. Timár László, Baja (Bács-Bodrogmegye). 31. Vucsák György, Nagykanizsa. 32. Wajland István, Nagykanizsa. 33. Weisz Andor, Nagykanizsa. 34. Weisz Ákos, Nagykanizsa. 35, Wernigg József, Nagykanizsa.
Negyedik évfolyam.
Osztályfőnök: Neufeld Simon.
1. Barla Szabó Miklós, Sümeg. 2. Barta György, Nagykanizsa. 3. Boda Károly, Nagykanizsa. 4. Bódi József, Balatonszentgyörgy. 5. Brandl József, Nagykanizsa. 6. Dénes Jenő, Nagykanizsa. 7. Dávidovics László, Nagykanizsa. 8. Fürst László, Balatonkeresztur. 9. Garzó Pál, Nagykanizsa. 10. Gellért László, Nagykanizsa. 11. Hirschl Jenő, Nagykanizsa. 12. Hrazdina István, Nagykanizsa. 13. Kopár József, Nagykanizsa. 14. Lichtenstein Lajos, Nagykanizsa. 15. Paczona Ferenc, Szentgotthárd. 16. Pap József, Nagykanizsa. 17. Petheő Endre, Bezeréd. 18. Rőmer Salamon, Kunszentmárton. 19. Simon József, Balatonberény. 20. Soós Béla, Nagykanizsa. 21. Tál Antal, Nagykanizsa. 22. Ujj Ferenc, Nagykanizsa. 23. Ujj József, Nagykanizsa.
A Segitő-Egyesüíet működése. Az intézet igazgatója, mint a Segitő-Egyesület elnöke a közgyűlést 1923. november 7-én a következő jelentéssel nyitotta meg:
Tisztelt Közgyűlés!
Midőn a 26-ik közgyűlésnek az elmúlt iskolaév zárszámadásait előterjeszteni van szerencsém, jól esik megállapítanom, hogy megfelelő tranzakciókkal sikerült a Segitő-Egyesület vagyonát stabilizálni ugy, hogy nincs többé a korona értékhullámzásának kitéve. Álapitványi és egyéb nélkülözhető tőkéinket részvényekre konvertáltuk. Részben vétel, részben ajándékozás utján beszereztünk 150 darab Gazdasági Takarékpénztári részvényt, 55 darab Nagykanizsai Bankegyesületi részvényt és 4 darab Nagykanizsai Takarékpénztári részvényt. Junius 9-én az aktiv és tiszta vagyon 325.425 K volt, nem tévedek azonban, ha azt állitom, hogy ennek a vagyonnak az értéke, a részvény értékének emelkedése következtében ma már az emiitett összeg megkétszereződött. Azóta, hogy ezt a tranzakciót végrehajtottuk, a Gazdasági Takarékpénztár tőkét emelt, amelynek következtében a meglévő vagyonunkhoz képest 50 drb. részvényre elővételi jogot gyakoroltunk, 100 elővételi jogot pedig 100.000 K-ért eladtunk. A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár azonban 5 drb. részvényt 1 részvénnyé egyesitett és egy-egy részvényt 5 részvényre a tulajdonosoknak ingyen engedett át, ugy hogy 150 drb. részvényből 80 részvény lett, amelynek napi árfolyamát azonban megállapítani ma még korai volna, mindenesetre sokkal többet érnek, mint amennyiért vásároltuk. A bevételek 271.534 K-t, a kiadások 171.408 K-t tesznek ki. A pénztár zárlat óta Kertész Árpád, az intézet volt növendéke 25.000 K-t, Zalán Leó, az intézet volt növendéke 100.000 K-t adományozott, mely összegeket a szűkölködő tanulók között kiosztottunk. A jótékonyságot az elmúlt évben fokozottabb mértékben volt alkalmunk gyakorolni, amennyiben 493.765 K-t osztottunk ki az elmúlt iskolai év junius haváig. Ha ez összeghez hozzáadjuk az utólag jött 25.000 K-t és hozzávesszük a
13
mult iskolai év elején kiosztott segélyeket, végösszül 625.356 K. segélyt nyujtottunk, részben közvetlenül a tanulóknak, részben a Segitőegyesület kebelében fennáló alapítványoknak. De evvel még nem merült ki az adakozásunk, mert figyelembe kell vennünk, hogy iskolai könyveket is adtunk ki több száz példányban és evvel hozzájárultunk, hogy szerény vagyonú tanulóink tanulmányaikat zavartalanul folytathassák.
Tisztelt Közgyűlés! Ez volna vázlatosan működésűnk története az elmúlt iskolai évben. Ily nagyfokú segélynyújtás nem let) volna lehetséges ha intézetünk volt növendékei, találkozásuk alkalmával intézetünkhöz való ragaszkodásuknak adományokban nem adnak kifejezést. Hogy csak egyet is említsek, az 1908. iskolai évben végzett tanulók egy 340.000 K-ás alapítványt létesítettek, amelyet ugyan nem a Segitőegyesület kezel, hanem a Magyar-Olasz Bank, de ennek kamatait az iskola év végén mégis csak egy a segélyre méltó tanuló élvezi majd. Hassanak ezek a jótékony cselekedetek buzditólag, intézetünk jelenlegi növendékeire; karolják tel Önök is a Segitőegyesület ügyét és ne tekintsék a befizetett 500 K tagságidijjal a Segitőegyesület iránt való kötelezettségüket teljesítettnek. Kérem a t. Közgyűlést, adja meg a felmentést ügykezelésünknek.
A Segitőegyesület záróleltára az 1923—24. iskolai évben.
Nagykanizsa, 1924. junius 16. Neufeld Simon Dr. Villányi Henrik Marosi Géza
ellenőr igazgató • ellenőr
Aktív vagyon. Készpénz betétkönyvben ..................... kézipénztár ..................... hitközségnél ..................... K K
1. 204900 631 3814 209345
2. 3. Értékpapír a) Nagykanizsai Bankegyesiiiet és Délzalai Takarékpénztar R.-T. 1. Bűn-alap 2 drb................... 2. Villányi-alap 2 drb................ 3. Balog-alap 5 drb................... 4. Domány-alap 2 drb., 11 á 20000 K b) Nagykanizsai Oazd. Takarékpénztár R.-T. 1. Villányi-alap 67 drb................ 2. Bűn-alap 13 drb................... 3. Balog-alap 9 drb................ 4. Markovics-alap 9 drb................ 5. Domány-alap 16 drb............. 6. Ncufeld-alap 2 drb ............... 7. Kanfmann alap 34 drb., 150 á 30000 K Tankönyvek értéke mult évben .................. ez évi beszerzés .................. 13542 87200 220000 4500000
10 százalék avulás .................. 100742 10742 90000
4. 2/a. Ingóság [elvétel szerint......... ............ Értékpapír uj beszerzés Nagykanizsai Takarékpénztár R -T. Segitő egyesület 8 drb. á 100000 K ...... 5670 800000
Aktiv vagyon főösszege ...... 5825015

Adományozók az 1923—24-ik iskolai évben.
Adományozó Az adomány részese Évfolyam Korona
Kertész Árpád 25000 K ............ Klespitz Emil I. 3000
Rajniss Ferenc II. 5000
Lopusanszky Géza III. 5000
Brandl József IV. 3000
Hári József II. 2000
Wajland István III. 2000
Henne Gusztáv . 2000
Milhofer Zoltán II 2000
Garzó Pál IV. 1000
Zalán Leó 100000 K............... Spiegel László I. 10000
Fenyvesi Imre „ 10000
Milhofer Zoltán II. 10000
Brandl József IV. 10000
Liebling Ferenc I. 20000
Römer Salamon IV. 20000
Timár László III. 10000
Stern Ilona szakt. 10000
Segitő egyesület 160000 K ......... 16 tanuló 160000
Pénzintézeti tisztviselők 200000 K...... Lampert Imre II. 50000
Römer Salamon IV. 75000
Garzó Pál 75000
Keresztény Jótékony Nőegyeslilet ...... Fehérnemű 6 tanuló 250000
Lengyel Bernát, Budapest...... -...... Brandl József „ 10000
O. M. K. E. nagykanizsai kerület \'...... Garzó Pál 55000
Römer Salamon n 55000
Gazdasági Takarékpénztár 150000 K ... Segitő Egyesület 50000
Garzó Pál n 50000
Brandl József 50000
Délzalai Takarékpénztár és Bankegyesiilet •
200000 K ..................... Boda Károly 50000
Simon Imre III. 50000
Lampert Imre 11. 50000
Krausz Ödön, Budapest 15 dollár á 90000 K Spiegel László I. 50000

egyenkint 5 dollár............... Gellért László IV. 450000
Dávidovits László „ 450000
Sugár Ödön, Budapest ............ Bencze László III. 450000
Simon Imre „ 250000
Römer Salamon IV. 250000
Az 1908. évben érettségizettek ...... Römer Salamon 230000
Eperjessy Sándor alapítvány ......... Garzó Pál 10000
Az 1909-ben végzett tanulók......... 4 tanár 10000000
Közalkalmazottak Besz Csop.......... Bernálh József III. 110000
„ „ ........... Horváth Károly „ 110000
„ „ ........... Nagy Béla I. llOOOü
Villányi alap .................. Brandl József IV. 37200
Markovits alap .................. Garzó Pál „ 4750
Bún alap, Domány alap ............ Timár László III. 19080
Kaufmann Jenő alap............... Liebling Ferenc 1. 18920
Összesen ...... 13704950

Magánvizsgázók 1924. junius hóban.
Szám A magántanuló neve és vallása Születési hely, év, hó, nap Foglalkozása Előtanulmánya Mely évfolyamból vizsgázik Engedélyezési szám Engedélyezett időpont A tanári kar véghatározata
1. Bernáth Lajos róm. kath. Perlak (Zala) 1899. junius 30. Hangya tisztviselő Felső keresk. iskola I. évfolyam II. 169-1924. főig. sz. 1924. junius
2. Dobó György izr. Nagykanizsa 1906. julius 25. Borkereskedő segéd Polg. iskola IV. osztály II. 168-1924. főig. sz. 1924. junius Visszalépett
3. Dominek József róm. kath. Sárvár, 1900. szeptember 12. Délivasuti segédtiszt Felső keresk. II. évi. III. 14219-1924. VI. ü. o. miniszteri sz. 1924. junius
4. Markó Károly róm. kath. Nagygorica (Zágrábm.) 1897 január 7- Délivasuti segédtiszt Polg. iskola IV. osztály I. 14220—1924. VI. ü. o. miniszteri sz. 1924. junius Visszalépett. Szeptember hóban vizsgáz.
5. Pogány Imre róm. kath. . Jánosháza, 1899. december 13. Jegyzői irnok Felső keresk. isk. I. évf. I. 170—1924. főig. sz. 1924. junius Visszalépett. Szeptember hóban vizsgáz.
6. Sajni József róm. kath. Somogyszent-miklós, 1903. március 31. P. ü. vigyázó Felső keresk. isk. I. évf. II. 82—1924. főig. sz. 1924. junius Visszalépett. Szeptember hóban vizsgáz.
7. Vadlya Zoltán róm. kath. Nagykanizsa, 1903 március 9. P. ü. fővigyázó Polgári iskola IV. osztály I. 83—1924. főig. sz. 1924. junius Visszalépett. Szeptember hóban vizsgáz.
Az 1923—24. iskolai év statisztikai kimutatása.
A kimutatás Csoport I. II. III. IV. Összesen
tárgya évfolyam
Iskolai látogatás Beíratott ...... ... ... ... ... Kimaradt ................. Létszám a tanév végén ......... 46 46 36 36 35 35 23 23 14o 140
Életkor Az év végén maradt tanulók közül 1923. szeptember végén volt: 13 éves .................. 14 „ .................. 15 . ... ............... 16 ..............- ... 17 » .................. 18 „ ... ............... 19 ................... 20 , .................. 4 21 15 5 1 1 10 16 6 3 4 14 8 9 6 9 6 2 4 22 25 25 1 27 17 18 2 1
21 „ ................. — — — — — í
22 ............. — — — — — 1
Vallás Izraelita .................. Róm. katholikus ............ Ág. evangelikus ............ Ág. református............... 23 22 1 10 24 I 1 17 16 2 8 14 1 58 76 3 3
Anyanyelve Magyar ................. Német..................... Horváih .................. Tót ..................... 46 36 34 1 23 139 1
Nyelvismeret Magyar .................. Magyar-német ............... Magyar-horvát............... Magyar-német-horvát ......... 41 2 1 2 34 2 30 3 2 21 2 126 7 5 2
A felvétel alapján Ismétlő saját intézetbeli......... idegen ........... Polgári iskola IV. osztály ...... Gimnázium IV. osztály ......... Reáliskola IV. osztály ......... Felső keresk. iskola I. évfolyam... H. . -. III...... 24 22 36 2 33 23 2 24 22 36 33 23
A szülő vagy gyám lakóhelye Nagykanizsai Más zalamegyei ............ Sotnogymegyei............... Baranyamegyei............... Vasmegyei.................. Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyei Bács-Bodrogmegyei ... ... ...... 32 7 7 25 5 5 1 25 6 3 1 16 2 3 1 1 98 15 18 5 2 1 1
A szülő vagy gyám polgári foglalkozása Nagybirtokos, nagybérlő........ Kisbirtokos.................. Iparos ..................... Nagykereskedő............... Kiskereskedő ............... Köztisztviselő ............... Szállodás .................. Katonaaltiszt ............... Orvos..................... Gyógyszerész ............... Tanár, tanitó ........._...... Magántisztviselő ......\'...... Fuvaros .................. Hivatalszolga ............... Magánzó .................. Munkás .................. Nyugdíjas.................. 1 1 6 4 11 13 1 1 2 1 1 3 1 3 5 1 5 12 3 1 3 2 1 1 2 4 3 3 9 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 4 3 5 3 3 2 8 18 8 23 87 5 1 1 1 2 9 5 1 10 5 4
Tan dij fizetés Egész tandijat fizet............ Fél tandijat fizet ............ Negyed tandijat fizet ......... Háromnegyed tandijat fizet ...... Teljes tandíjmentes............ 37 6 2 1 33 3 27 5 2 1 10 9 4 107 23 2 3 5
17
A tanulmányi eredmény kimutatása az 1923—24. iskolai évben.
TÁRGY I. évfolyam II. évfolyam [ III. évfolyam 1 IV. évfolyam
— Az osztályozott tanulók száma
45 36 34 23
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Hit és erkölcstan ...... 11 21 12 1 12 14 10 _ 11 14 9 _ 14 8 1 _
Magyar fog. és ir....... 4 6 30 5 3 3 28 2 3 6 20 5 4 5 14 —
Történelem ............ 6 16 20 3 3 10 23 — 2 14 17 1 8 3 12 —
Jogi ismeretek ......... — 2 7 24 1 7 3 13 —
Közgazd. ismeretek ...... — — — — — — — 2 8 23 1 8 3 12 —
Földrajz ............ 4 11 25 5 3 3 25 5 2 10 22 — 4 4 15 —
Áruismeret ............ 3 11 28 3 3 4 27 2 2 7 21 4 3 5 15 —
Természettan ......... — 17 27 1 7 10 19 — — — — — — — —
Mennyiségtan ......... 2 8 35 — 2 7 26 1 3 10 20 1 4 5 14 —
Ker. számtan ......... 2 37 6 5 4 22 5 2 9 19 4 4 . 4 15 —
Könyvit, és gyak. iroda ... 1 6 33 5 4 13 18 1 2 14 17 1 4 3 16 —
Magyar ker. levelez....... 2 7 35 1 2 7 24 3 3 8 23 — — — — —
Franc. ny. és level....... — — — — — — — — 6 6 18 4 4 5 14 —
Német ny. és level....... 2 11 29 3 4 4 22 6 2 10 16 6 2 7 14 —
Gyorsírás ............ 12 10 22 1 4 6 26 — — — — — — — — —
Gépírás, nem kötelező 12 22 — — 13 22 — — — — — ■—■ — — — .—
Testgyakorlás ......... 8 15 19 — 10 2 20 1 8 3 19 1 12 4 5 —
Egészségtan............ 3 17 25 — 3 4 29 — 3 7 24 — 5 4 14 —
Szépírás ............ 2 20 23 — — — — —■ — — — — — — — —
Irásb. dolg. külalak ...... 4 18 22 1 8 12 14 2 1 13 18 2 9 6 8 —
Magaviselet............ 34 10 1 19 17 — — 23 10 1 — 20 3 — —•
Lab. gyakorlatok ...... 1 16 28
Kivonat a magánvizsgálati szabályzatból.
A vallás- és közokt. miniszternek 1919. év 6500. eln. sz. rendelete.
A felső kereskedelmi iskola I. évfolyamáról teendő magánvizsgálatra engedélyt kaphat oly egyén, aki magánvizsgálati kérvénye benyújtásakor 17. életévét betöltötte, a középiskola vagy a polgári iskola negyedik osztályát, vagy az ipari szakiskolát sikeresen elvégezte és hitesen bizonyítja, hogy közgazdasági pályán működik.
A felső kereskedelmi iskola II., III. illetve IV. évfolyamának tárgyaiból magánvizsgálatra, az utóbbit egyben közvetlenül követő érettségi vizsgálatra engedélyt kaphat olyan egyén, aki a felső kereskedelmi iskola I., II. évfolyamáról akár magán uton, akár mint nyilvános tanuló sikeres vizsgálatot tett, közgazdasági pályán működik és magánvizsgálat kérvénye benyújtásakor 18., 19. illetve 20. életévét betöltötte.
A magánvizsgálati kérvény mellékletei.
3. A felső kereskedelmi iskolai magán-, különbözeti vagy különbözeti érettségi vizsgálat iránti kérvényhez a következő mellékleteket kell csatolni:
a) a folyamodó születési bizonyítványát;
b) legutóbbi iskolai bizonyítványát;
c) ha ez utóbbi külföldi intézetről szól, annak az intézetnek szervezeti szabályzatát, amely a bizonyítványt kiállította;
d) a folyamodó személyazonosságának és állandó lakhelyének igazolására (arcképes) helyhatósági bizonyítványt, illetve erkölcsi bizonyítványt;
18
e) a folyamodónak közgazdasági pályán való működéséről szóló hiteles bizonyítványt.
Ha a folyamodó vagyontalansági bizonyítványt is csatol, akkor a folyamodványa és mellékletei bélyegmentesek.
Magánvizsgálati dijak.
5. A magánvizsgálati kérvény benyújtásával egyidőben a következő dijak fizetendők be az intézet pénztárába:
a) évfolyamonként a szabályszerű felvételi (beiró) dij;
b) évfolyamonkint az intézetben megállapított évi tandij fele, tandíj-megváltás címén;
c) évfolyamonkint rendeletileg meghatározott magánvizsgálati dij, amely a vizsgáló tanárokat illeti meg.
A dijakat, a felvételi dij kivételével, visszatéríti az intézet pénztára, ha a miniszter a magánvizsgálatot nem engedélyezi vagy nem ugy engedélyezi, amint a jelölt kérte.
ilz 1924—25 iskolai évben használandó tankönyvek jegyzéke.
I. óvfolyan.
1. Kath. hittan. Dr. Töttösy Miklós I. 2. Magyar fogalmazás és irodalom. Koltai-Zilahy: Az Írásművek elmélete és olvasmányok. 3. Történelem. Kerekes-Komáromi: I. rész. 4. Földrajz. Kirchner Béla és Komáromi Károly: I. rész. 5. Áruismeret. Dr. Szatmáry Károly: Ipari növénytan. 6. Természettan. Csizmadia Pál és Képessy Imre: Természettan az I. évfolyam számára. 7. Mennyiségtan és politikai számtan. Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Algebra és geometria a négy évfolyamú felső keresk. iskola I-II1. évfolyam számára. 8. Kereskedelmi számtan. Bogyó-Havas-Oravecz Károly: Keresk. számtan I. kötetet az I. évfolyam számára. 9. Könyvvitel. Könyvviteli Példatár: Segédkönyv a könyvvitel tanításához. Tímár Dezső II. kiadás. 10. Magyar levelezés. Dr. Schack-Wirker: IV., V. kiadás. 11. Német nyelv-és levelezés. Dr. Schack Béla: Német olvasó I. rész és nyelvtan. Dr. Schack-Wirker: Német ker. levelező. 1923. 12. Gyorsírás. Kozma-Bernáth: Keresk. levelező gyorsírás I. rész.
II. évfolyam.
1. Kath. hittan. Dr. Töttösy Miklós: Erkölcstan. II. rész. 2. Magyar fogalmazás és irodalom. Koltay-Zilahi: Poétika és Irodalomismertető olvasmányokkal II. rész. 3. Történelem. Kerekes- Komáromi: II. rész. 4. Földrajz. Kirschner Béla és Komáromi Károly: II. rész. 5. Áruismeret. Dr. Szatmáry Károly: Ipari állattan. II. rész. 6; Természettan. Csizmadia Pál és Képessy Imre: Természettan a II. évfolyam használatára. 7. Mennyiségtan és politika számtan. Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Algebra és geometria a négy évfolyamú felső keresk. iskola I-III. évfolyam számára. 8. Keresk. számtan. Bogyó-Havas- Oravecz Károly: Keresk. számtan. II. kiadás a II. évfolyam számára. 9. Könyvvitel. Könyvviteli példatár: Timár Dezső. 10. Magyar levelezés. Dr. Schack Béla és Wirker István: II. rész. Német nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla: Német olvasó II. rész. Dr. Schack Béla: Német nyelvtan. Dr. Schack Béla: Német keresk. levelező. 12. Gyorsirás. Kozma-Bernát: Kereskedelmi gyorsírás II. rész.
19
III. évfolyam.
1. Kath. hittan. Dr. Töttösy Miklós: Egyháztörténelem III. rész. 2. Magy. fogalmazás és irodalom. Sassy-Nagy Lajos-Mészáros: Irodalomtörténet. 3. Történelem. Kerekes-Komáromy: III. rész. 4. Jogi ismeretek. Dr. Hermann Sándor. 5. Közgazdasági ismeretek. Bárczy-Wildner. 6. Földrajz. Kirchner-Komáromi: III. rész. 7. Áruismeret. Dr. Szatmáry Károly: Szervetlen kémia és technológia. 8. Mennyiségtan és politikai számtan. Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Algebra és geometria I—III. évfolyam számára. Bogyó-Havas-Stróbl Ernő: Politikai számtan a III. évfolyam számára. Bogyó-Havas: Hétjegyű logarithmus. Bogyó-Havas: Kamattáblák. 9. Keresk. számtan. Bogyó-Havas-oravecz Károly: Keresk. számtan II. 10. Könyvvitel. Timár Dezső: Könyvviteli példatár. 11. Magyar levelezés. Dr. Schack Béla és Wirker István: Keresk. levelezés III. rész. 12. Németh nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla: Német olvasó III. rész. Dr. Schack Béla: Német nyelvtan. Dr. Schack Béla: Kereskedelmi levelező. 13. Francia nyelv és levelező. Latzko-Honti: Francia nyelvkönyv és kereskedelmi levelező.
IV. évfolyam.
1. Kath. hittan. Dr. Töttösy Miklós: Kath. hitvédelem. 2. Magyar fogalmazás és irodalom. Sassy-Nagy Lajos-Mészáros: Irodalomtörténet. 3. Történelem. Kerekes-Komáromi IV. rész. 4. Jogi ismeretek. Dr. Hermann Sándor: 5. Közgazd. ism. Bárczy-Wildner: 6. Földrajz. Kirchner Béla és Komáromi Károly: IV. rész. 7. Áruismeret. Dr. Szathmáry Károly: Szerves kémia és technológia. 8. Mennyiségtan és pol. számtan. Bogyó-Havas-Stróbl Ernő: Politikai számtan a IV. sz. Bogyó-Havas: Hétjegyű logaritmus. Bogyó-Havas: Kamattáblák. 9. Keresk. számtan. Bogyó-Havas-Oravecz Károly: Kereskedelmi számtan a IV. évfolyam számára. 10. Magyar levelezés. Schack-Wirker: Kereskedelmi levelezés III. rész. 11. Német nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla: Német olvasó IV. rész. Dr. Schack Béla: Német nyelv. Dr. Schack Béla: Német Kereskedelmi levelezés. 12. Francia nyelv. Beszélgetések: Francia nyelv-mestet. Segéd könyv a francia nyelv tanitásához. 14. Szótár. Kovács S. János: Szótár. Segédkönyv.
20
Tudnivalók a jövő iskolai évre.
A nagykanizsai illetőségű tanulókat szeptember 1-én, a vidékieket szeptember 2-án vesszük fel, mindenkor délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig. A javitóvizsgálatot augusztus 28-án, a felvételi vizsgálatokat augusztus 29-én tartjuk meg. Szeptember 3-án rendezzük az évfolyamokat és szeptember 4-én kezdődik az előadás minden évfolyamban. Az első évfolyamba azok a tanulók vehetők fel, akik a gimnázium, reál vagy polgári iskola négy osztályát legalább elégséges sikerrel végezték és a felvételi vizsgálattal igazolják, hogy a magyar helyesírásban, a számtani alapmüveletekben és a folyóirásban kellő gyakorlattal birnak. A felvételi vizsgálat dija 3000 K. A második, harmadik és negyedik évfolyamba csak oly tanulók vehetők fel, akik az előző évfolyamot sikerrel végezték. Első izben belépő tanulók születési bizonyítványukat bemutatni tartoznak. Az évi tandijat az iskolafenntartó csak augusztus végén határozza meg. A tandíjon kivül fizetendő még 30.000 K felvételi dij, iskolai értesítő dija 5000 K, ifjúsági könyvtárdij 3000 K, Segítő Egyesületi tagsági dij 3000 K, Tanárok Házára 1500 K, nyugdijilletmény 1000 K.
Tandíjmentességért augusztus 15-ig a nagykanizsai izr. hitközség elöljáróságához lehet folyamodni. A folyamodványhoz melléklendő a szülők szegénységi, valamint a tanuló előző évi bizonyítványa.
A szülőknek vagy azok helyetteseiknek kötelessége az iskolán kivül is a tanulók erkölcsi magaviseletét ellenőrizni. Az igazgatónak jogában áll megkövetelni, hogy az ifjak csak megbízható szállásadóknál helyeztessenek el.
A vidéki szülőket figyelmeztetjük tehát, hogy gyermekeik elhelyezése tekintetében kellő körültekintéssel járjanak el. Ebben az igazgató és az osztáy-fönökök szívesen szolgálnak felvilágosítással.
Minden tankönyvből a legújabb kiadás használandó.
Nagykanizsa, 1924. június 29.
Dr. Villányi Henrik igazgató.
Jelentés a Női Kereskedelmi Szaktanfolyamról az 1923—24. iskolai évben.
A tanfolyam fenntartója a nagykanizsai izr. hitközség.
Felügyelő bizottsága: az izr. hitközség iskolai szakosztálya.
Igazgató: Dr. Villányi Henrik.
A női kereskedelmi szaktanfolyam a folyó iskolai évben a nm. VKM. Urnák 75059/1923. VI. üo. sz. a. kelt rendelete alapján működött. Mivel pedig már julius havában 34 tanuló felvételre jelentkezett és szeptember 1-én be is iratkozott, a tanfolyamot szeptember hó 5-én megnyithattuk. A munka egész éven át az előirt szünetnapok kivételével szakadatlanul folyt. Szünetnapok szombat és vasárnap voltak. Az előadásokat a délelőtti órákban tartottuk meg. A gyorsírást heti 4 órában, a gépírást tízes csoportokban, heti 5 órában tanítottuk. A német nyelvi oktatásba, a tanulókat, készültségük szerint, kezdőkre és haladókra osztottuk.
21
A hazafias érzés ápolása céljából a szaktanfolyam női hallgatói, a fiu felső kereskedelmi iskola által rendezett ünnepélyeken is közreműködtek. Résztvettek a vegyeskar énekgyakorlataiban és szavalatokkal az intézet által rendezett ünnepélyeken.
A vallás buzgó gyakorlatáról az egyes felekezetek hitoktatói gondoskodtak.
Tanári értekezletek. Az 1920-ik évi 673000 IV. üo. számú rendelet 13 §-a értelmében hat tanári értekezletet tartottunk. Három tanulmányit és három ellenőrzőt.
Tanulmányi és fegyelmi állapot. A tanfolyamba való felvétel alapja a középiskola, vagy polgári iskola IV-ik osztályának sikeres elvégzése. Felvételi vizsgálat alapján egy növendéket sem kellett felvenni. Az erkölcsi magaviselet kifogástalan volt.
A Nagykanizsai Női Kereskedelmi Szaktanfolyamban használandó tankönyvek jegyzéke 1924—25. iskolai évben.
1. Koltai-Zilahi: írásművek elmélete I. rész. 2. Timár Dezső: Könyvviteli példatár. 3. Schack-Wirker: Magyar kereskedelmi levelezés. 5. Kozma-Bernát: A kereskedelmi gyorsírás tankönyve I. és II. rész. 6. Vajda: Szépirási minták. 7. Segédkönyv: Berlitz M. D., Erstes Buch für den Unterricht in den neueren Sprachen.
A tanítási órák kimutatása a Női Kereskedelmi Szaktanfolyamban az 1923—24-ik évben.
Tantárgy Heti órák Tanár neve
Magyar nyelv 2 Surányi Gyula megbízott tanár
Német levelezés Német kezdők számára 2 2 Neufeld Simon rendes tanár Dr. Villányi Henrik igazgató
Kereskedelmi levelezés 2 Domány Ármin rendes tanár
Könyvvitel 3 Marosi Géza rendes tanár
Számtan 3 Bencze László megbízott tanár
Gyorsírás 4 Surányi Gyula megbízott tanár
Gépírás 5 Csonták Erzsébet megbízott tanárnő
Szépírás 1 Dr. Villányi Henrik igazgató

22
A Női Kereskedelmi Szaktanfolyam hallgatóinak névsora.
Anhalt Mária, Bartal Katalin, Bencze Magda, Berény Zsuzsa, Bittera Gizella, Biró Margit, Bujtor Mária, Czár Margit, Farantai Anna, Göndör Olga, Gumilár Lujza, Harsányi Etel, Kakas Szidónia, Kádár Lenke, Klein Juliánná, Kohn Ilona, Kudich Ella, Laskay Erzsébet, Lehr Livia, Liditt Erzsébet, Mersits Mária, Mikó Ilona, Nagy Mária, Noll Erzsi, Noll Ilona, Pilczer Aranka, Rusorán Anna, Schlesinger Janka, Schlesinger Julianna, Stern Ilona, Slozarek Zsófia, Szécsényi Erzsébet, Tóth Ilona, Weinberger Erzsébet. Összesen 34.
A Női Kereskedelmi Szaktanfolyam statisztikai kimutatása.
A kimutatás tárgya Csoport Szám
Iskolalátogatás Beíratott összesen ............... Kimaradt ..................... Záróvizsgálatot tett ............... 34 34
Vallás Izraelita........................ Római katholikus ............... Református ..................... Görögkath...................... 12 20 1 1
Anyanyelv Magyar ........................ Német ........................ 34
A felvétel alapja Polgári isk. 4. oszt. bizonyítvány ...... Gimnázium 3. „ „ ...... 33 1
A szülő vagy gyám lakóhelye Nagykanizsai .................. Vidéki ........................ 31 3
A szülő vagy gyám polgári állása Önnálló kereskedő ............... Kereskedelmi alkalmazott ............ Önnálló iparos .................. Ipari alkalmazott.................. Köztisztviselő .................. Magánzó ..................... Egyéb ........................ 7 1 9 10 7
Életkor az 1923—24 iskolai év végén 14 éves ........................ 15 „ ........................ 16 ......................... 17 ......................... 18 ......................... 20 . ....................... 8 15 8 1 2

Tudnivalók a jövő iskolai évre.
A női kereskedelmi szaktanfolyam az 1924—25-ik iskolai évben is megnyílik, ha kellő számú tanuló, legalább 30 jelentkezik. Jelentkezni lehet a felső kereskedelmi iskola igazgatóságánál f. évi julius 1—5-ig d. e. 8—12-ig. A tanfolyamra részletes értesítést az igazgatóság a helyi és megyei lapokban közzéteszi majd.
A felvételnél igazolni kell, hogy a jelentkező a polgári iskola, vagy gimnázium negyedik osztályát sikerrel elvégezte. Növendéket csak egész iskolai évre veszünk fel, de a tandij félévi részletekben is leróható.
Nagykanizsa, 1924. junius 29.
fpedasogiam
v könyvtár )
Dr. Villányi Henrik Igazgató.