Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.03 MB
2018-06-26 15:02:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
148
801
Rövid leírás | Teljes leírás (76.93 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola és
Női Kereskedelmi Szaktanfolyam
értesítője
az 1922-23. iskolai évről.
az intézet fennállásának 66. évében.
Közli:
Dr. Villányi Henrik
igazgató.
Nagykanizsa, 1923.
Gutenberg-könyvnyomda
31702

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

t
A NAGYKAMZSAI JZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
A2 1922-23. TANÉVRŐL.
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 66. ÉVÉBEN.
KÖZLI:
Pr. Villányi henrik
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, (923.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
31702
mm
f\'RJÉV 93
ÍV 2010
Az iskolai szakosztály (Felügyelő bizottság) tagjai
Szerv. Szab. 7. §. Az intézet felett a felügyeletet a nm- VKM., valamint a nm. Kereskedelemügyi miniszter az evégből kirendelt közegeivel gyakorolja.
A szűkebb felügyelet gyakorlása az intézetfenntartó nagykanizsai izr. hitközség kebeléből választott iskolai szakosztályra (felügyelő bizottságra) van bízva.
Elnök :
Dr. BRÓD TIVADAR, ügyvéd Helyettes elnök :
ÖTVÖS EMIL, állampénztári igazgató, jegyző :
FÁBIÁN MIKSA, hitközségi titkár. Előadók:
Dr. VILLÁNYI HENRIK, felső ker. isk. igazgató. KERTÉSZ jÓZSEF, elemi isk. igazgató.
A tantestület képviselője : NEUFELD SIMON, felső ker. isk. tanár. Tagok:
BUN SAMU, kir. tanácsos, nyug. igazgató.
Dr. FR1ED ÖDÖN, ügyvéd.
Dr. GODA LIPÓT, városi t. orvos.
H1RSCHLER SÁNDOR, vezérigazgató, m. kir. kincstári tanácsos-
HALPHEN MÓR, magánzó.
KASTER MIKSA, kereskedő.
Dr. KAHÁN IMRE, nyug. orvos-ezredes.
LÖWE ADOLF, magánzó.
Dr. OLLOP MÓR, ügyvéd.
ROSENFELD jÓZSEF, a hk. alelnöke.
ROSENBERG OSZKÁR, segélyzőegyleti igazgató.
Dr. ROTHSCHILD jAKAB, v. hitközségi elnök, ügyvéd.
SZÉKELY NÁNDOR, városi mérnök, gyáros.
csapii SOMMER IGNÁC, nagykereskedő.
STRÉM KÁROLY, kereskedő.
Dr. WEISZ LAjOS, ügyvéd.
Dr. WINKLER ERNŐ, főrabbi.
az 1922-23. iskolai évben.
Az 1922/23. iskolai év adatai.
Intézetünk Értesitőjét négy évi szünetelés után újból nyomtatványban mutatjuk be a tanuló ifjuságnak, a szülőknek és a tanügy barátainak. A háborút követő bús idők és az előállítási költségek magassága voltak eddig az Ertesitő megjelenésének akadályai. A zord idők még nem vonultak el teljesen, a drágaság pedig még napról napra fokozódik, jobb időkre várni, nem lett volna indokolt. Azért az intézel felügyelő bizottsága a vonatkozó miniszteri rendelet alapján megengedte, hogy a felvett tanulóktól 200 korona értesítői dijat szedjünk és a befolyt összegből az Értesítő költségeit részben fedezzük. Még evvel a fedezettel is csak szerény mezben jelenhetünk meg. Amit nyújtunk, többnyire csak adathalmaz és statisztika, melyből a figyelmes olvasó azonban maga alkothat magának Ítéletet az intézet működéséről — nehéz és válságos időben.
Az iskolai év megnyitása. A nm. magyar kir. Vallás- és Közoktatásügyi miniszter úr 98515/1922. VII. B. sz. a. kelt rendelete szerint a tanítást szeptember hó 4-ik napján kellett megkezdeni, a felvételi vizsgálatokat pedig augusztus 29., 30. és 31. napján lefolytatni. Ezeknek az intézkedéseknek végrehajtását megelőzve, az alakuló értekezletet augusztus 27-én, az első évfolyamba való felvételre jelentkező tanulók felvételi vizsgálatát augusztus 28-án, a javitó vizsgálatokat augusztus 29-én, a beiratásokat augusztus 30. és 31-én tartottuk meg. Szeptember 4-én rendeztük az osztályokat és megmagyaráztuk az ifjuságnak a fegyelem szükségességét és erkölcsi tartalmát. A tanítást nyomban megkezdtük.
A felvételi vizsgálatok alkalmával tapasztaltuk, hogy a felvételre jelentkező tanulók 10%-a a he...