Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.03 MB
2018-06-26 15:02:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
159
827
Rövid leírás | Teljes leírás (76.93 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola és
Női Kereskedelmi Szaktanfolyam
értesítője
az 1922-23. iskolai évről.
az intézet fennállásának 66. évében.
Közli:
Dr. Villányi Henrik
igazgató.
Nagykanizsa, 1923.
Gutenberg-könyvnyomda
31702

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

t
A NAGYKAMZSAI JZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
A2 1922-23. TANÉVRŐL.
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 66. ÉVÉBEN.
KÖZLI:
Pr. Villányi henrik
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, (923.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
31702
mm
f\'RJÉV 93
ÍV 2010
Az iskolai szakosztály (Felügyelő bizottság) tagjai
Szerv. Szab. 7. §. Az intézet felett a felügyeletet a nm- VKM., valamint a nm. Kereskedelemügyi miniszter az evégből kirendelt közegeivel gyakorolja.
A szűkebb felügyelet gyakorlása az intézetfenntartó nagykanizsai izr. hitközség kebeléből választott iskolai szakosztályra (felügyelő bizottságra) van bízva.
Elnök :
Dr. BRÓD TIVADAR, ügyvéd Helyettes elnök :
ÖTVÖS EMIL, állampénztári igazgató, jegyző :
FÁBIÁN MIKSA, hitközségi titkár. Előadók:
Dr. VILLÁNYI HENRIK, felső ker. isk. igazgató. KERTÉSZ jÓZSEF, elemi isk. igazgató.
A tantestület képviselője : NEUFELD SIMON, felső ker. isk. tanár. Tagok:
BUN SAMU, kir. tanácsos, nyug. igazgató.
Dr. FR1ED ÖDÖN, ügyvéd.
Dr. GODA LIPÓT, városi t. orvos.
H1RSCHLER SÁNDOR, vezérigazgató, m. kir. kincstári tanácsos-
HALPHEN MÓR, magánzó.
KASTER MIKSA, kereskedő.
Dr. KAHÁN IMRE, nyug. orvos-ezredes.
LÖWE ADOLF, magánzó.
Dr. OLLOP MÓR, ügyvéd.
ROSENFELD jÓZSEF, a hk. alelnöke.
ROSENBERG OSZKÁR, segélyzőegyleti igazgató.
Dr. ROTHSCHILD jAKAB, v. hitközségi elnök, ügyvéd.
SZÉKELY NÁNDOR, városi mérnök, gyáros.
csapii SOMMER IGNÁC, nagykereskedő.
STRÉM KÁROLY, kereskedő.
Dr. WEISZ LAjOS, ügyvéd.
Dr. WINKLER ERNŐ, főrabbi.
az 1922-23. iskolai évben.
Az 1922/23. iskolai év adatai.
Intézetünk Értesitőjét négy évi szünetelés után újból nyomtatványban mutatjuk be a tanuló ifjuságnak, a szülőknek és a tanügy barátainak. A háborút követő bús idők és az előállítási költségek magassága voltak eddig az Ertesitő megjelenésének akadályai. A zord idők még nem vonultak el teljesen, a drágaság pedig még napról napra fokozódik, jobb időkre várni, nem lett volna indokolt. Azért az intézel felügyelő bizottsága a vonatkozó miniszteri rendelet alapján megengedte, hogy a felvett tanulóktól 200 korona értesítői dijat szedjünk és a befolyt összegből az Értesítő költségeit részben fedezzük. Még evvel a fedezettel is csak szerény mezben jelenhetünk meg. Amit nyújtunk, többnyire csak adathalmaz és statisztika, melyből a figyelmes olvasó azonban maga alkothat magának Ítéletet az intézet működéséről — nehéz és válságos időben.
Az iskolai év megnyitása. A nm. magyar kir. Vallás- és Közoktatásügyi miniszter úr 98515/1922. VII. B. sz. a. kelt rendelete szerint a tanítást szeptember hó 4-ik napján kellett megkezdeni, a felvételi vizsgálatokat pedig augusztus 29., 30. és 31. napján lefolytatni. Ezeknek az intézkedéseknek végrehajtását megelőzve, az alakuló értekezletet augusztus 27-én, az első évfolyamba való felvételre jelentkező tanulók felvételi vizsgálatát augusztus 28-án, a javitó vizsgálatokat augusztus 29-én, a beiratásokat augusztus 30. és 31-én tartottuk meg. Szeptember 4-én rendeztük az osztályokat és megmagyaráztuk az ifjuságnak a fegyelem szükségességét és erkölcsi tartalmát. A tanítást nyomban megkezdtük.
A felvételi vizsgálatok alkalmával tapasztaltuk, hogy a felvételre jelentkező tanulók 10%-a a helyesírásban ingadozó és nem üti meg,azt a mértéket, amelyet középfokú iskolák tanulójától megkövetelni indokolt. És ha a felvétel alkalmával nem utasítottunk vissza egy tanulót sem, tettük azt abban a reményben, hogy az első évfolyamban a magyar nyelv intenzív tanitásával sikerül majd a helyesírásban gyenge tanulót is a helyesirás követésére szoktatni.
Változások a tanári karban. Őszinte sajnálattal vettük tudomásul, hogy Elek Mór, a számtan-mennyiségtan rendes tanára július 10-én lemondott és tevékenységét és szaktudását többé nem a tanügynek szenteli, hanem a bankszakmában érvényesíti. Elek Mór 1910. február 20-án került intézetünkhöz, mint helyettestanár és 1911. június 1-én az iskolai szakosztály őt tanári minőségében véglegesítette. 11 évi működését figyelemmel kísérve, megállapíthatjuk, hogy szaktudása, módszertani ügyessége és buzgósága minden tekintetben megfelelt a kívánalmaknak. Helyét 1922. szeptember 3-án Marosi Géza, okleveles felső keresk. iskolai tanár foglalta" el, aki Kecskeméten, Miskolcon és Békéscsabán működött, onnan a Magyar Általános Hitelbankhoz került tisztviselőnek, ahol bő alkalom nyilt, hogy elméleti tudását széleskörű gyakorlattal kiegészítse. Minthogy a könyvvitel-szakos tanári állás még mindig betöltetlen, Marosi Géza tanár vette át a könyvvitel tanitását mind a négy évfolyamban. Bencze László tanárjelöltet pedig az iskolai szakosztály megbízta a mennyiségtan-fizika tanitásával mind a négy évfolyamban.
A nm. Vkm. úr 55.693/Vll. B. számú rendeletével Dr. Szabó Lajos kaposvári főgimnáziumi tanárt intézetünkhöz osztotta be. A folyó iskolai évben a magyar nyelv és irodalmat és a történelmet tanította és az „Onképzőköri"-i
4
gyakorlatokat vezette. A Vkm. űr 1922. évi október 21-én 10.458/1922. sz. rendeletével Szabó tanárt nyugdíjazta, minek következtében beosztása hatályát vesztette. A fenntartó hitközség azonban, a tanitási eredményre való tekintettel Szabó tanárt továbbra is megbízta az emiitett tárgyak előadásával, úgy hogy az ő zavartalan működése az iskolai év végéig lehetővé vált. Dr. Szabó Lajos beosztása lehetővé tette, hogy a német nyelvel az 1., II. és IV. évfolyamban 20-as csoportokban eredményesebben taníthattuk.
Epsteín Vilmos, a gépírás oktatója, másirányu elfoglaltsága miatt március 1-én állásáról lemondott. Helyét Péterffy Mária kisasszonnyal, a városi kiadóhivatal gépirónőjével töltöttük be.
Változás a hitoktatókban. Pintér B e n v e n u t ó, szentferencrendi áldozópap, aki intézetünkben 6 és fél évig tanította a róm. katholikus hittant, az iskolai év elején megvált állásától. A megyéspüspök ő méltósága, helyére Gazd ag Ferenc, nemesvídi világi áldozópapot nevezte ki.
Az izraelita vallású tanulók hitoktatását a negyedik évfolyamban főtisztelendő Dr. W i n k 1 e r E r n ő főrabbi vállalta-
A vallásos gyakorlatokban a tanulók saját felekezetük előírásai szerint vettek részt.
Március 26-án a tanári kar átiratban üdvözölte Dr. Winkler Ernő rabbit főrabbivá való megválasztása alkalmából. Odaadással és szeretettel támogat bennünket a nevelés munkájában. Mint lelkipásztor és hitoktató soha nem lankadó buzgalommal hirdeti az Ur igéjét az ifjúságnak és vezeti az ifjúsági istenteszteletet.
Változások a felügyelőbizottságban. Az 1922. évi március havi hitközségi közgyűlés Dr. Rothschild jakab iskolai szakosztályi elnököt választotta meg hitközségi elnökké, az elöljáróság pedig Dr. Bród Tivadar ügyvédet iskolai szakosztályi elnöknek. Dr. Rothschild jakab mint iskolai szakosztályi elnök 26 évig állt az iskolaügyek élén és azokat beható szakértelemmel, megértéssel és pártatlansággal intézte. Dr. Bród Tivadar személyében intézetünk megértő, munkánkat méltányló, előzékeny elnököt nyert. 1923. március havában Dr- Rothschild Jakab az elnöki tisztségről is, hivatkozással nagymérvű elfoglaltságára, lemondott. Ügyszeretetét és szakismeretét csak nehezen fogja nélkülözni a gyülekezet. Negyedszázadnál hosszabb működése maradandó nyomokat hagy a gyülekezet közigazgatásában.
Szeptember havi érettségi vizsgálatok. A szeptember havi érettségi vizsgálatok írásbeli részét 11—15-ig, szóbeli részét 18. és 19-én tartottuk meg. A szóbeli vizsgálaton Dr. Taizs Károly, a soproni kereskedelmi és iparkamara főtitkára elnökölt. Teljes érettségi vizsgálatot tettek: Choma Gyula, Doupona Dezső, Hiczelberger Alfréd, Kreut-zer Károly, Sípos józsef, Widder jenő. javitóérettségit Schwarz Vilmos. Megfelelt 7 tanuló. 1 jelölt 2 hó múlva teendő javitóvizsgálatra utasíttatott.
Magánvizsgálatok szeptember hóban. Szeptemberi terminusra magánvizsgálati engedélyt kaptak : Grábár Lajos az 1. Sasvári jánosall. Steiner jános az I. Sziszka István az 1. és Tóth Ferenc a II. évfolyam tárgyaiból.
Órarend. Az órarend az idén is sajátos viszonyainkhoz alkalmazkodott. Az összes órákat öt napra kellett beosztani, mert intézetünkben szombaton és vasárnap szünetel az előadás és ezeken a napokon csak a második hittanórát tartjuk meg. Befolyásolta órarendünk megszerkesztését az intézetünkkel . kapcsolatos női keresk. szaktanfolyam is, ahol tanáraink a szaktanfolyam 2 csoportjában is tanítottak.
5
A felvétel eredménye. Az 1. évfolyamba a felvételi vizsgálat alapján 39, a 11. évfolyamé 33, a 111. évfolyamba 22 és a IV. évfolyamba 28 tanulót vettünk föl. A tavalyi eredményhez viszonyítva az apadás 1.
Az 1. évfolyamba felvett tanulók statisztikája a következőképen oszlik meg: A polgári iskolából jött 24, gimnáziumból 13 és reáliskolából 2 tanuló. Róm. katholikus 26, izraelita 12, ev. ref. 1 tanuló. A szülők foglalkozása szerint birtokos 2, iparos 9, nagykereskedő 2, kiskereskedő 4, köztisztviselő 16, magántisztviselő 2, munkás 2, magánzó 1, nyugdijas 1.
Munkadélutánok. Munkaműhelyt az anyagi eszközök híján nem rendezhettünk be. A programból csak a mikroszkópiai gyakorlatokat és a mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi üzemek látogatásait valósíthattuk meg. A mikroszkópiai gyakorlatokat és a teleplátogatásokat Balog Dávid, az áruismeret és földrajz tanára vezette.
Testnevelés. A testnevelés gyakorlásának az intézeti tornaterem hiánya volt a legnagyobb akadálya. A téli hónapokban a helybeli állami polgári és állami elemi iskola tornatermeit használhattuk heti 5 órában. A tornagyakorlatokat Niessner Viktor tornatanár vezette, az egészségtant Dr. Ney Hugó iskolaorvos adta elő-
Hazafias és vallásos ünnepélyek. A hazafias érzést nemcsak a történeti jelentőségű ünnepélyeken ápoltuk, hanem gondját viseltük annak is, hogy az minden tantárgyban, mely érzületek ébresztésére alkalmas, kifejezést találjon.
Szeptember 8-án kegyeletes ünnepély keretében egy régi tartozást róttunk le. A világháborúban meghalt volt növendékeink emléktábláját avattuk fel. Ezeken a táblákon aranybetükkel be van vésve mindazoknak a volt növendékeinknek neve, akik messze a hazától lövészárkokban, hómezőkön, tenger fenekén, fogságban vagy kórházban szenvedtek dicső halált, aszerint, amint azt a háború szüksége megkövetelte.
A délszaki növényekkel és nemzeti szinü zászlókkal pazarul féldiszitett teremben megjelentek: a 6. honvéd gyalogezred tiszti küldöttsége Csorba őrnagy vezetésével, továbbá Dr. Krátky István főjegyző Zalavármegye képviseletében, a városi tanács tagjai, Dr. Kenedy Imre táblabiró, Dr. Fischer József tanácselnök, Dr. Mutschenbacher és Dr. Szé kács tvszéki birák a biróság képviseletében, az izr. hitközség elöljárósága, mint iskolafenntartó testület és még 26 hatóság és testűlet képviselője, az elesett hősök családtagjai és hozzátartozói, a 15 évvel eze őtt végzett növendékek családtagjaikkal, nagyszámú előkelő közönség és a tanuló ifjúság. Az ipartestület dalárdája Büchler Mór karnagy vezetésével elénekelte a „Hiszek egy Istenben" cimű imát megkapó hatással. Garamvölgyi Iván hadirokkant mély érzéssel szavalta Kiss József „Alkalmi imá"-ját, Hrazdina Pál tanuló Bajza „Apotheozis"-át. Az intézet igazgatója, az ünnepély szervezője, mondta a felavató beszédet, amelyben rámutatott az emléktáblák jelentőségére, a hazafias szellemű ünnepélyek nevelő hatására és a harctéren domboruló sirok állapotára.
Dr. Bród Tivadar, az intézet felügyelő-bizottságának elnöke, az izr. hitközség nevében átvette az emléktáblákat és előadta, hogy ez az ünnepély is egyik megnyilatkozása annak a hazafias szellemnek, amely a felső keresk. iskola ifjúságának nevelésében mindenkor tradició volt és az fog maradni rendületlenül. A „Szózat" elhangzása után a meghatott közönség megtekintette a belga márványból készült emléktáblákat.
A tanuló ifjúság 2 diszes babérkoszorúval diszitette fel az emléktáblák oszlopait. A női szaktanfolyam tanulói a karácsonyi szünet előtt helyeztek el az emléktáblák mellett értékes koszorút.
6
Az emléktáblák költségeit részben volt növendékeink, részben elhunyt harcosaink hozzátartozói fedezték. Az emlékművet Weiszberger Kálmán nagykanizsai kőfaragó mester készitette.
Október 6-án az Aradi Vértanuk emlékét ünnepeltük ineg. December 6-án a kormányzó űr 0 főméltósága nevenapján az előadás szünetelt. A névnapi ünnepélyes misén megjelent a tanári kar küldöttsége és a róm- kath. ifjúság hitoktatójuk Gazdag Ferenc püspöki megbízott vezetésével. December 17-én az izr. vallású ifjúság megünnepelte a Chanukát vallásos érzelmű költemények elszavalásával, alkalmi beszédekkel és énekek előadásával. Az ünnepélyt Dr. Winkler Ernő főrabbi, az Önképzőkör vezetőjével, Dr. S z a b ó Lajossal együtt rendezte. A diszterem minden helyét lelkes közönség foglalta el.
Petőfi Sándor születésének százéves évfordulóját az intézet ifjúsága méltó módon ülte meg. Már a karácsonyi szünetet megelőző héten Dr. Szabó Lajos, az Önképzőkör vezetője, a rendes tanitási órákon Petőfi életének és műveinek tananyagszerü ismertetésével készitette elő a nevezetes évfordulót. Január 21-én pedig..megtartottuk a tulajdonképeni ünnepélyt, amelyet Dr. Szabó Lajos az „Önképzőkör" vezetője rendezett. Az ünnepély műsora a következő volt: 1. Hymnus. 2. ünnepi beszéd. 3. Petőfi szobornál. 4. Kehler: Alföldi utóhangok. 5. Petőfi költészete. Petőfi: A hazáról, b) Petőfi: Magyarok Istene, c) Petőfi: Egy gondolat bánt engemet, d) Petőfi: Szülőföldemen, e) Petőfi dalai, f) Petőfi: Szeptember végén, g) Petőfi a Hortobágyon. 6. Hiszek egy Istenben. Az énekszámokat az állami polgári iskola énekkara, egyesülve saját énekkarunkkal, Ketting Ferenc tanár vezénylésével adta elő.
A szabadság ünnepét március 15-én tartottuk meg., nagyobb keretben, a Kaszinó dísztermében nagy közönség jelenlétében. Az Önképzőkör vezetője Dr. Szabó Lajos az igazgató támogatásával rendezjte a megható ünnepet, amelynek műsora a következő volt: 1. Hymnus. Énekelte a vegyes kar. 2. Ünnepi beszéd, mondta Neufeld Simon tanár. 3. Petőfi: Élet vagy halál, szavalta Wajland István. 4. Petőfi ébresztő, Jókaitól, szavalta Bory Ferenc. 5. Brahms: Magyar táncok. Négykezes zongorán játszotta Székely Livia és Neufeld Edith. 6. Végvári: Csak gyűlölni tudlak, szavalta Antal Jucy. 7. Petőfi: Talpra magyar, énekelte a vegyeskar. 8. Kuruc dalok, előadta a leányénekkar. 9. Rákóczy Ferenc Rodostóban, szavalta F ü r s t László, zongorán kisérte Kéri Lujza, cimbalmon Dukász Olga. 10. Szózat, énekelte a vegyeskar.
A műsor javarészét a miniszteri rendelet értelmében Petőfi Sándor emlékének szenteltük.
Az ünnepélynek mély hatása volt. A megélhetés öklözései közt elhomályosodó erkölcsi és hazafias érzelmeket az ifjúság éleszti fel a földi salakból és megmutatja a közönségnek, hogy igazi halhatatlanságban csak az a nemtő részesül, amely ugyan a magyar nép vágyakozását és érzését mélázásában versbe öntötte, de kővárakat is épített a lángoló hazafiságnak és szabadságnak, amelyeket sem az idő foga, sem az elvesztett háború, többé le nem rombolhat.
Ellenőrző és tanulmányi értekezletek. A Rendtartásban előirt rendes havi értekezleteket pontosan megtartottuk és azokon nemcsak folyó ügyeket tárgyaltunk, hanem módszertani kérdéseket is. Megbeszélés tárgyát képezték az olyan intézkedéseknek végrehajtása is, amelyek alkalmasak arra, hogy az ifjúság fegyelmi és erkölcsi nivóját emeljék. A rendes értekezleteken kivül szükség szerint rendkívüli értekezletre is összehívtuk a tanári kart. Január 19-én foglalkozott a tanári kar a nm. VKM. ur 7282. sz. rendeletével, mely arról kér véleményt a tanártestülettől, hogy az 1920-ban életbeléptetett
7
tanításterv fokozta vagy csökkentette a tanulók elfoglaltságát. A tanári kar és az igazgató megállapították, hogy az új tanitásterv a tanulók elfoglaltságát fokozta.
A tanulmányi állapot. Iskolánk annak a sajátos feladatának, hogy kereskedelmi szakképzettséget kívánó közgazdasági pályára képesítsen, csak annyiban felelhetett meg igazán, amennyiben azt a testi esztétikai és valláserkölcsi nevelés megengedte. A közműveltségi szakokat kiegészítő szépirodalmi és hazafias ünnepélyek rendezése, valamint az önképzőköri üléseknek gyakori megtartása, továbbá a vallás búzgó gyakorlása minden felekezetben sok időt vont el a tanulóifjúság otthoni munkásságától. Ehhez járult a sport túltengése, ami ina társadalmi irány, úgy hogy igazán a tanitás anyagát javarészben még az iskolaidőben kellett megértetni és elsajátíttatni azért, hogy otthon a tanulókra mennél kisebb elfoglaltság essék. E jelenségnél fogva ma már az iskola alig száinithat a tanulóifjúság önszorgalmára, mivel az iskolában elvégzendő teendők teljesen lekötik idejét és szellemi fogékonyságát. Ha azonban a követelmények sokfélesége az otthon kifejtendő szorgalomtól elvonja a tanulót, kell, hogy minden tanári kar kellő koncentrációval és fokozottabb munkával pótolja azt, amit a növendék tenni elmulaszt.
Oramulasztások. Az óramulasztások és késések ellenőrzésére egész éven át nagy gondot fordítottunk. Az iskolában való pontos megjelenést semmi sem mozdítja elő jobban, mint a tanári kar példaadása és tekintetben a növendékek tanáraik búzgóságától sokat tanulhattak. A mulasztásoknak rászedéssel való igazolását teljesen kiküszöböltük, járványos betegség miatt mulasztás nem fordult elő. A tanári karból Marosi Géza tanár családi ügyeinek elintézése végett mindjárt szeptember hóban 2 heti szabadságot vett igénybe. Bencze László megbizott tanár február havában szakvizsgálatának kiegészítése céljából 2 heti szabadságot kapott. Tárgyait ebben az időben Bencze Miksa oki. mérnök látta el.
Egészségi állapot. Tanáraink és tanulóink egészségi állapota az iskolai évben kielégitő volt. járványszerii megbetegedések a szorgalmi időben elő nem fordultak. Egy erőteljes tanulónkat, jákly jen őt, a j„V. évfolyam tanulóját, a szülei háznál, április 7-én, tüdőgyulladás ragadta el. Őszintén sajnáljuk korai elhunytát. Nagy reményekre jogositó életpályája korán ért véget Kitartó szorgalmát és a sportban való kiválóságát tanárok és osztálytársai egyformán becsülték. Szülőföldén, Balatonszentgyörgyön, nyugossza örök álmát.
Fegyelmi állapot. Az iskola fegyelme függő viszonyban van a közállapotokkal. Közviszonyaink konszolidációjával az iskolai fegyelem is megszilárdult. A hatóságok tekintélyének és a törvénytisztelet helyreállításával az iskolai fegyelem is javult.
A közéletben még található sántitó erkölcsiség természetszerűen néha megingatja az ifjúságot is erkölcsi meggyőződésében, — és a gazdasági élet folyamatában feltűnő garázdálkodások sem befolyásolják kedvezően az ifjúság lelkületét; de mi mindig rámutattunk a vezető erkölcsi eszmék épitő hatására és ellensúlyoztuk a kedvezőtlen befolyást. Erkölcsi érzék hiányában előforduló vétséggel nem is kellett foglalkoznunk, legföljebb csak pajkosságból és a kötelesség hiányos teljesítéséből eredő vétségekkel, de erélyesebb rendszabályokhoz nem nyultunk.
Könyvek és fűzetek. A könyvek és papíráruk rendkívül nagy drágasága azok beszerzésénél óvatosságra intette a tanári kart. Az írásbeli munkálatok kiállításában nem engedtünk meg ugyan semmiféle pongyolaságot, azonban a legszükségesebb beszerzésekre szorítkoztunk- Tudva azt, hogy minden tanuló kizaklatja szülőitől a tanszerekre szükséges pénzt, a szegénysorsuak segítésére siettünk. A Segitőegyesület könyvtárából 700 kötet könyvet adtunk
8
kölcsön, füzetek és Írószerek beszerzésére pedig 6000 K-án felüli pénzsegélyeket osztottunk ki. Nemcsak a hálóköntösben megjelenő szegénységet igyekeztünk enyhiteni, hanem azt is, amelyet szalonruha takar. Adományainkról külön kimutatásban számolunk be.
Tandij. Az intézetet fenntartó izr. hitközség tekintettel az általános drágaságra a tandijat évi 4000 koronában állapitotta ineg. A felvételi dij 50.— K, nyugdijilleték 12 ,K, könyvtárdij 20 K, Segitőegyesiileti tagsági dij 25 K, tanárok háza 5 K, Értesítőre 200 K. Az iskolai költségvetésben mutatkozó hiány tekintélyes. Kedvezményes tandijban 18 tanuló részesült.
A személyi és dologi kiadások folytonos emelkedése miatt a megállapított dijaknál sem lehet majd megállani. Az intézet felszerelése megújításra és pótlásra szorul, ha az iskolát kellő színvonalon meg akarjuk tartani. A költségvetés ujabb követelményeinek csak ujabb áldozatokkal lehet eleget tenni és a kalandos magasságú számokkal való operálás ma már minden közintézménynek jellegzetes vonása. A jövő iskolai évben lényeges tandijemeléssel kell számolnunk.
Felszerelés. Intézetünk dologi kiadásai annyira megszaporodtak, hogy a könyvtárak, folyóiratok, fizikai szertárak, szemléltető képek valamint vegyi szerek beszerzésére nagyobb összeget nem fordíthattunk. A tanári könyvtár vétel útján 2 kötettel szaporodott, Elek Mór tanár pedig 20 értékes könyvet ajándékozott. A Segitőegyesület könyvtárát, valamint az ifjúsági könyvtárt a befolyó dijakból szaporitottuk. A tanári könyvtár 2055, az ifjúsági könytár 1488 kötetből áll. Az árúgyűjteményünket Zalán Leó, a furnér és keményfatermelő r. t. vezérigazgatója, nagyon tanulságos fagyüjteménnyel gazdagította, úgy hogy a faiparban szereplő összes faminták árúgyűjteményünkben megvannak. Fizikai szertárunk pótlásra és javításra szorul. A tantermek padjait meg kellene újitani. A tanári könyvtár állományát a háborús évek irodalmával kellene kiegésziteni. Tankönyvekkel és kötelező olvasmányokkal azonban könyvtáraink kellően el vannak látva. Gazdasági helyzetünk arányaihoz mérten kulturánkon csak szerény eszközökkel dolgozhatunk, amig azt a magas ködoszlopot, a mely országunkat boritja, barátságos napsugár el nem oszlatja.
Hospitálások és igazgatói látogatások. A hospitálásokat az igazgató épúgy, mint az intézet rendes tanárai az előirt óraszámban végezték. A hospitálásokról hónapról-hónapra tervezetet készítettünk és jóváhagyás végett a kir. főigazgató úrhoz felterjesztettük. Az igazgató az osztálylátogatásai alkalmával szerzett tapasztalatokról a tanulmányi értekezleteken beszámolt.
A tanári kar társadalmi munkássága és mellékfoglalkozása. A tanári kar tagjaiból Balog Dávid tanár a nagykanizsai keresk. kaszinó titkára, Neufeld Simon, tanár, pedig könyvtárosa. Az igazgató egyben a Női ker. Szaktanfolyam igazgatója és tanára. Ugyancsak a Szaktanfolyamon tanitanak Balog Dávid, Domány Ármin, Marosi Géza, Neufeld Simon-és Dr. Szabó Lajos tanárok. A kereskedelmi tanonciskola igazgatója Balog Dávid tanár, tanárai Marosi Géza és Neufeld Simon tanárok.
Állatvédelem. Az állatvédelem propagandája érdekében kiadott 96200/917. sz. min. rendeletet csak az ipari állattan keretében hajthattuk végre. De ennek kellő foganatja nem lehet, mivel nem szentelhettünk ez ügynek kellő számú órát. Célja az állatvédelemnek az volna, hogy necsak a műveltebb ember kimélje az állatvilágot, hanem módjában legyen az állatkínzást megakadályozni és ellensúlyozni. Hogy milyen felháborító és boszantó módon bánnak a háziállatokkal és madarakkal, különösen a kutyákkal, azt észlelni, sajnos, az ifjúságnak elég alkalma van. E tekintetben a közigazgatásnak kellene jó példával előljárni.
9
Szünetnapok. Szünetek csak az előirt ünnepnapokon és a nm. VKM. úrtól rendeletileg engedélyezett napokon tartattak. Hosszab szünet volt a 7723. számú főigazgatói leirat értelmében december 23-tól január 8-ig bezárólag.
Hivatalos látogatás. F. évi május 28. és 29-én Kirchner Béla, m. kir. udvari tanácsos, kir. főigazgató, meglátogatta iskolánkat és a vele kapcsolatos Női Kereskedelmi Szaktanfolyamot. Minden évfolyamon végighallgatta az előadásokat, megvizsgáita az intézet ügykezelését és az ezt követő tanulmányi értekezleten előadta észrevételeit és megfigyeléseit. O méltósága az intézet állapotát megfelelőnek találta és annak gyakorlati irányát elismeréssel kiemelte.
Iskolatársak találkozása. Május 20-án, pünkösd vasárnapján, egy korábbi fogadalomhoz hiven, volt tanítványaink jelentek meg intézetünkben, hogy régi emlékeket és barátságot felújítva, tiszteletüknek és ragaszkodásuknak adjanak kifejezést az intézet tanári kara iránt. Kegyeletes beszédekben emlékeztek meg az itthon és a harctéren elhunyt társaikról és számottevő alapítványokkal és adományokkal támogatták jóléti intézményeinket és szűkölködő tanítványainkat. A gyűjtés eredménye 607.000 K volt.
Az 1903. évben érettségizett tanulók közül a találkozáson jelen voltak : Altmann Aladár, Balázs Ernő Brück Henrik, Deutsch Mór, Haas Rezső, Hajdú Zsigmond, Kálmán Oszkár, Kondor Hugó, Kengyel István, Kovács Antal, Laufer Sándor, Miklós Gyula, Rotter Andor, Szurovy István, Vidor Arnold, Vermes Géza.
Iskolai jóléti intézmények támogatására 102.000 K-t ajánlottak fel. Külön is adakozott Hajdú Zsigmond (20.000 K), Frank Gyula, Buzsák (20.000 K) és a Bayer család (15.000 K).
Az 1908. iskolai évfolyamból jelen volt: Hódos János, Jellinek Miklós, Kerekes József, Kisfaludi Rezső, Neufeld Lipót, Ország József, Rosenberg Elek, Szántó Vilmos, Szegő Jenő, Zalán Leó.
A megjelentek 340.000 K-s alapítványt létesitettek. Kisfaludi Rezső 10.000 K-t adott a Segítő-Egyesületnek.
Az 1913. iskolai évfolyamból megjelentek: Blum József, Brandl Gyula, Buksz István, Grünhut Andor, Halász Andor, Hirschler Imre, Kaufmann Hugó, Nádas Géza, Rajki István, Szász Manó, Schott Ödön, Szilárd Miklós, Vida Lajos, Villányi Antal, Weisz Jenő. A megjelentek 100.000 K-t adományoztak az iskolai jóléti intézményeknek. Sokan elhozták magukkal élettársukat is.
Az intézet igazgatósága hálás köszönetet mond a nemesszivü adakozóknak és mindazon kanizsai hiveknek, akik a létesitevidő találkozó létrejöttén fáradoztak.
Magánvizsgálatok június hóban. Magánvizsgálatra engedélyt nyertek : Bernát Lajos ésObersohn Andor azl. évfolyam, D o m i n e k József a II. évfolyam, Zerkowitz György a III. évfolyam és Vágó István a IV. évfolyam tárgyaiból.
Kívánalmak. Intézetünk dologi kiadásait csak az iskolafenntartó izraelita hitközség fedezi- Az iskola fenntartásának költségei azonban oly nagyok, hogy a szertárak és könyvtárak szaporitására jelentékenyebb összeget nem fordíthatunk. A gépirás tanitására csak 6 irógép áll rendelkezésünkre, a 7-ik gépet az igazgatói iroda használja. A laboratóriumot vegyi szerekkel, a tanári könyvtárt a háborús irodalom műveivel és egyéb tudományos munkákkal kellene kibővíteni. Folyóiratokból a Hivatalos Közlöny, aPesti Tőzsde és a Nyelvőr jár. A testgyakorlást tornaterein hiján csak mint az állami polgári és elemi fiúiskola vendégei végezhettünk. Egy tanári állás betöltetlen, a mennyiségtan-természettani tárgyakat megbízott tanár látja el.
10
Jótékonyság, intézetünk növendékei, visszaemlékezve a szakiskolára, amelyben elméleti kiképzésüket nyerték, nemcsak a találkozások alkalmával adakoztak jóléti intézményeinkre, hanem minden alkalmat felhasználnak arra, hogy ragaszkodásuknak tanújelét adják. Kisfaludi Aladár úr, a Kisfaludi és Krausz cég beltagja, az idén is, miként tavaly, gyűjtést rendezett, amelynek eredményét 32.500 K-t az érettségi vizsgálatra készülő, szerénymódu tanulók segélyezésére kivánta fordíttatni. Kaufmann Jenő, az Újlaki Hirschler cég cégvezetője 100000 K-ás alapítványt létesített volt tanárai nevére. A IV. évfolyam tanulói osztályfőnökük, Balog Dávid nevét viselő 14.000 K-ás alapitványt adtak át a Segítő-Egyesületnek.
Havas Jenő, zentai születésű, banktisztviselő Bécsben, jótékony célra 10.000 K-t adományozott. 22 intézeti tanuló a Segitő-Egyesület javára 26.700 K-t gyűjtött. Az adományok elosztásáról külön kimutatásban számolunk be.
Tornaverseny. Intézetünk Sportköre, május 30-án, a Zrinyi Torna Egylet telepén, tornaversenyt rendezett, Niessner Viktor, a testgyakorlás és tornanevelés tanárának vezetésével. A bemutatott szer- és szabadgyakorlatok meggyőzték a nagyszámban megjelent közönséget arról, hogy ifjuságunk testi nevelésére is nagy gondot fordítunk és hogy a testnevelés szakavatott tanerőre van bízva. A tornaversenyen a női keresk. Szaktanfolyam is részt vett.
Érettségi vizsgálatok. Az érettségi vizsgálatok írásbeli részét június 4-5-6-7-8. napjain, a szóbeli részét június 18. és 19. napjain tartottuk meg. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 28 rendes és 1 magántanuló. Miniszteri biztosi minőségben Dr. Taizs Károly soproni kereskedelmi és iparkamarai titkár vezette az érettségi vizsgálatokat. A vizsgálat eredménye a következő volt: Jelesen felelt meg — tanuló, jól felelt meg 5 tanuló, megfelelt 23 tanuló. Szeptember hóban teendő javitóvizsgálatra jelentkezhetik 1 tanuló, tavalyról maradt 1 jelölt, aki a javító vizsgálaton megfelelt.
Az iskolai év befejezése. Az iskolai évet a rendtartás értelmében június 29-én fejeztük be; az évzáró értekezletet június 26-án tartottuk meg.
A Felső Kereskedelmi Iskola két tagozata.
A nm. VKM. a négyévfolyamu felső kereskedelmi iskolát az 1920. évi augusztus 19-én kelt 72000. VI. B. sz. rendelettel két tagozatra osztotta. A 100750. 1921. VI. B- sz. rendelettel pedig elrendelte, hogy a II. évfolyamot sikerrel végzett tanulók ezentúl az osztálybizonyitvány helyett az alsó tagozat elvégzését igazoló bizonyítványt nyernek.
Ilyen bizonyitvány kiadandó azoknak is, akik valamely javitóvizsgálat sikere után a 111. évfolyamba közvetlenül fel nem léphetnek. Ugyancsak hasonló bizonyítványt nyernek azok, akik osztályismétlésre utasíttatván az osztályt sikerrel ismételték.
Ez a rendelet eredményében nagyon üdvös hatással van a felsőbb évfolyamok tanulóinak kiválasztására. Egyrészt megszabadítja a felsőbb évfolyamokat a tehetségtelen tanulóktól, másrészt a 11. évfolyamot végzett tanulónak olyan bizonyítványt ad, amely befejezett tanulmányokról szól és lehetővé teszi, hogy mint segédmunkás szolgálja a kereskedelmet vagy gyáripart. Erkölcsi tekintetben buzditólag hat arra a tanulóra is, aki a felső kereskedelmi iskola összes évfolyamát be nem fejezhette, mivel ez a bizonyitvány nem vágja útját további boldogulásának, hanem ellenkezőleg módot nyújt arra, hogy kisebb minősítéssel is érvényesülhessen a gyakorlati életben.
Megszüntette azonban a nm. VKM. úr az 1921. évben 117102 1921. VI.; B. sz. a. kiadott rendeletet, amely a tanulók szelektálására vonatkozó ama intézkedését foglalja magában, hogy az az első évfolyamú tanuló, aki az első félév végén három, vagy háromnál több tárgyból kap elégtelen osztályzatot, az iskolából kilépettnek tekintendő. Ezt az uj rendeletet a szülői körök nagy megnyugvással fogadták.
11
A tanári kar.
A)
Dr. Villányi Henrik, igazgató, felső kereskedelmi iskolákra képesített rendes tanár, városi képviselő, a Kereskedelmi Szakiskolai tanárok országos egyesületének választmányi tagja, a segítőegyesület könyvtárának kezelője. Működésének évei 39, ez intézetnél 32.
Balog Dávid, felső kereskedelmi iskolákra képesített rendes tanár, volt főhadnagy. A vegytan áruismereti, földrajzi szertár, valamint a tanári könyvtár őre. Működik ez intézetnél 19 év óta.
Domány Ármin, középiskolákra képesített rendes tanár. Az ifjúsági könyvtár őre. Működésének évei 26, ez intézetnél 22.
Marosi Géza, felső kereskedelmi iskolákra képesített rendes tanár. Működik ez intézetnél 1 év óta.
Neufeld Simon, középiskolákra képesített rendes tanár, a Segitő-Egyesület pénztárosa, a tanári értekezletek jegyzője. Működésének évei ez intézetnél 3 év.
Dr. Szabó Lajos, kaposvári állami főgimnáziumi rendes tanár. Beosztva intézetünkhöz 1922. junius 20-tól kezdve. Az Onképző-Kör vezetője.
B)
Bencze László, képes, szaktanár megbízott tanár. Működik ez intézetnél 1 év óta.
Epstein Vilmos, a HofFmann és Frank-cég irodafőnöke. Működik ez intézetnél 3 év óta. Tanított 1923. március l-ig, azután Péterffy Mária.
Krámer Lajos, megbízott tanár, polgári iskolákra képesitett elemi iskolai tanitó. Oki. gyorsiró. Működik ez intézetnél 7 év óta.
Niessner Viktor, megbizott tornatanár, a katonai főreáliskolában a testnevelés volt tanára, a nagykanizsai Tornaegylet vezetője. Működésének évei ez intézetnél 2.
Dr. Ney Hugó, orvos, a Betegsegélyző pénztár rendelő orvosa, az egészségtan előadója. Működik 2 év óta.
Dr. Rosenberg Mór, köz- és váltóügyvéd. Megbizott tanár. Működik ez intézetnél 30 év óta.
C) Hitoktatók:
Ardai Simon, az izraelita tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 2 év óta.
Gazdag Ferenc, világi pap, püspöki megbizott. A róm. katli. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 1 év óta.
Horváth Olivér, ág. ev. lelkész, az ág. ev. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 3 év óta.
Kádár Lajos, ev. ref. lelkész, a ref. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 14 év óta.
Dr. Winkler Ernő, főrabbi, hitoktató. Működik ez intézetnél 2 év óta.
* *
Házmester és hivatalszolga: Francsics Zsigmond. Működik ez intézetnél 25 év óta.
12
A TANTÁRGYAK FELOSZTÁSA A TANÁROK KÖZT az 1923—23. iskolai évben.
TANÁR TÁRGY Évfolyam Összesen
I. II. III. IV.
BALOG DÁVID Földrajz Aruismeret Szépírás Lab. gyakorlatok 2 2 2 1 2 2 2 2 2 8 8 2 1 19
DOMÁNY ÁRMIN Német Ker. levelezés Magy. ny. és írod. 4* 3 4 2 2 3 11 4 3 18
MAROSI GÉZA Számtan Könyvvitel 3 2 3 3 2 3 3 4 11 12 23
NEUFELD SIMON Német Francia 4* 4 3 4 3 ¡4 4 18
Dr. SZABÓ LAJOS Magyar Történelem 2 3 2 3 2 3 2 9 8 17
Dr. VILLÁNYI HENRIK Francia Levelezés 2 — — 4 4 2 6
ARDAI SIMON Hittan izr. 2 2 2 6 6
BENCZE LÁSZLÓ Mennyiségtan Fizika 2 2 2 2 2 2 8 4 12
EPSTEIN VILMOS és PÉTERFFY M. Gépirás 3 2 — — 5 5
GAZDAG FERENC Hittan róm. kath. 2 2 2 2 8 8
HORVÁTH OLIVÉR Hittan ev. — — — — - 2
KÁDÁR LAJOS Hittan ref. — — — — — 2
KRÁMER LAJOS Gyorsírás 3 2 - - 5 5
Dr. NEY HUGÓ Egészségtan* 1 1 1 1 4 4
NIESSNER VIKTOR Testgyakorlás 2 2 2 2 8 8
Dr. ROSENBERG MÓR Jogi ismeretek Közg. ismeretek — — 2 2 2 2 4 4 8
Dr. WINKLER ERNŐ Hittan izr. — - — 2 2 2
Összesen 36 33 33 33 135 135
* p csoport. * Egyszer havonkint torna helyett.
d »
A „Deák Ferenc" Önképzőkör működése. A Deák Ferenc Önképzőkör Dr. Szabó Lajos tanár vezetésével eredményes működést fejtett ki, különösen a hazafias ünnepélyek rendezésében- A tanulók előadóképességét a többször rendezett szavalóversenyeken fokozta; nagy költőink emlékét emlékbeszédekkel és irodalmi dolgozatokkal ébrentartotta és a tanulók fogalmazási képességét kitűzött pályamunkákkal és szakszerű birálatokkal előmozdította. A tanulóifjúság a kör működése iránt lelkes érdeklődést tanusitott. „A magyar kereskedelem a mohácsi vésztől napjainkig" cimü pályamunkát 500 K-val jutalmazta. Ezt a pályadijat Brandl józsef a 111. évfolyam tanulója nyerte el. A tárgysorozatot az Önképzőkör nyolc ülésben tárgyalta.
13
A Nagykanizsai Négyévfolyamu Felső Kereskedelmi Iskola tárgyai és azok óraszáma.
Sorsz. Tantárgy A heti órák száma
I. 11. 111. IV. összesen
é v f o 1 y a m
1 Hit- és erkölcstan.................. 2 2 2 2 8
2 Magyar fogalmazás és irodalom ...... 3 3 3 3 12
3 Történelem ..................... 2 2 2 2 8
4 Jogi ismeretek..................... — — 2 2 4
5 Közgazdasági ismeretek ............ — — 2 2 4
6 Földrajz ........................ 2 2 2 2 8
7 Áruismeret ..................... 2 2 2 2 8
8 Természettan.................. 2 2 — — 4
9 Mennyiségtan és politikai számtan ...... 2 2 2 2 8
10 Kereskedelmi számtan............... 3 3 2 3 11
11 Könyvvitel ..................... 2 3 3 — 8
12 Magyar levelezés és a keresk. ismertetése 2 2 2 — 6
13 Gyakorló-iroda ............ ...... — — — 4 4
14 Német nyelv és levelezés ............ 4 4 3 3 14
15 Francia nyelv és levelezés ............ — — 4 4 8
16 Gyorsírás............ ............ 3 2 — — 5
17 Gépirás ........................ 2 2 — — 4
18 Testnevelés (testgyakorlás és egészségtan) 2 2 2 2 8
Összesen: Hetenként egy mu\\ikadélu 33 :án. 33 33 33 132
A Nagykanizsai Négyévfolyamu Fiu Felső Kereskedelmi Iskola tanulóinak névsora az 1922—23-ik iskolai évben.
Első évfolyam.
Osztályfőnök : Domány Ármin.
1. Beke Ferenc, Nagykanizsa 2. Benkő Lajos, Nagyatád Somogy-inegye. 3. Bertalan László, Palin Zalamegye. 4. Blankenberg Vilmos, Nagykanizsa. 5. Bory Ferenc, Nagykanizsa. 6. Bőhm Dezső, Marczali Somogy-megye. 7. Csa-rankó Jenő. Nagykanizsa. 8. Fleiner Andor, Boglár. 9. Grünfeld György, Nagykanizsa. 10. Grabant István, Nagykanizsa. 11. Hári József, Nagykanizsa. 12. Horváth Károly, Nagykanizsa. 13. Kndich Béla, Nagykanizsa. 14. Klespitz Emil, Gosztola. 15. Kozák Béla, Nagykanizsa. 16. Kovács Menyhért, Bocska. 17. Lam-pert Imre, Nagykanizsa. 18. Mandler László, Nagykanizsa. 19. Milhófer Zoltán, Nagykanizsa. 20. Nagy József, Nagykanizsa. 21. Patti József, Nagykanizsa. 22. Petrekovics István, Somogyszentmiklós. 23. Petermann József, Nagykanizsa. 24. Pichler Andor, Barcs Somogy-megye. 25. Radó György, Kotor. 26. Rainiss Ferenc, Nagykanizsa. 27. Ritscher Ferenc, Nagykanizsa. 28. Rusorán Sándor,
14
Nagykanizsa. 29. Sclieiber Jenő, Nagykanizsa. 30. Sió József, Nagykanizsa. 31. Steiner Sándor, Szentgotthárd. 32. Stössel jános, Nagykanizsa. 33. Sveitzer Jenő, Nagyréese. 34. Sveitzer Károly, Nagyrécse. 35. Varga József, Nagykanizsa. 36. Vekedl Ferenc, Murakeresztur. 37. Vértes Béla, Nagykanizsa. 38. Wilde Endre, Nagykanizsa. 39. Wolf László, Nagykanizsa.
II. évfolyam.
Osztályfőnök : Dr. Szabó Lajos.
1. Bencze László. Nagykanizsa. 2. Berger Sándor, Nemesvid Soinogy-megye. 3. Bernáth József, Nagykanizsa. 4. Deli László, Egerarcsa Zala-megye. 5. Günser Jenő, Nagykanizsa. 6. Henel Lajos, Nagykanizsa. 7. Henne Gusztáv, Nagykanizsa. 8. Hilmayer Miklós, Zalalövő. 9. Hirsch László, Nagykanizsa.
10. Holczer Imre, Nagykanizsa. 11. Horváth József, Nagykanizsa, 12. Horváth Károly, Nagykanizsa. 13. Horváth Lajos, Nagykanizsa, 14. Jákly József, Balatonszentgyörgy Zala-megye. 15. Kollarits János, Fityeháza. 16. Kozák Géza, Nagykanizsa. 17. Lichtenstein Kálmán, Nagykanizsa. 18. Liditt Imre, Nagykanizsa. 19. Lopusánszky Géza, Nagykanizsa. 20. Mihácsi Kálmán, Nagykanizsa.
21. Míinz György, Wien. 22. Papp József, Nagykanizsa. 23. Páli Lajos, Balatonberény Somogy-megye. 24. Pecina Kálmán, Nagykanizsa. 25. Pilczer József, Nagykanizsa. 26. Politzer Géza, Alsólendva. 27. Simon Imre, Keszthely Zala-megye. 28. Timár László, Baja Bács-Bodrog-megye. 29. Wajland István, Nagykanizsa. 30. Weisz Andor, Nagykanizsa. 31. Weisz Akos, Nagykanizsa. 32- Wernigg József, Nagykanizsa. 33. Vucsák György, Nagykanizsa.
III. évfolyam.
Osztályfőnök: Neufeld Simon.
1. Antal György, Nagykanizsa. 2. Barta György, Nagykanizsa. 3. Boda Károly, Nagykanizsa, 4. Bódi József, Balatonszentgyörgy. 5. Brandl József, Nagykanizsa. 6. Dávidovics László, Nagykanizsa. 7. Dénes Jenő, Nagykanizsa. 8. pürst László, Balatonkeresztur. 9. Garzó Pál, Nagykanizsa. 10. Gellért László, Nagykanizsa. 11. Hirschl Jenő, Nagykanizsa. 12. Hrazdina István, Nagykanizsa Barakk. 13. Kopár József, Nagykanizsa. 14. Lichtenstein Lajos, Nagykanizsa. 15. Römer Salamon, Zircz. 16. Simon József, Balatonszentgyörgy. 17. Soós Béla, Nagykanizsa. 18. Takács Ferenc, Murakeresztur. 19. Tál Antal, Nagykanizsa. 20. Ujj Ferenc, Nagykanizsa, 21. Ujj József, Nagykanizsa.
22. Zagajsky Iván, Nagykanizsa.
IV. évfolyam.
Osztályfőnök : Balog Dávid.
1. Barta István, Nagykanizsa. 2. Biba Sándor, Nagykanizsa. 3. Biró Pál, Nagykanizsa. 4. Bunczom József, Nagykanizsa. 5. Dolmányos József, Nd9yka-nizsa. 6. Fischer Imre, Barcs. 7. Hamburger Győző, Nagyatád- 8. Fülöp Ágoston, Babócsa. 9. Hári István, Nagykanizsa. 10. Hermann József, Nagykanizsa.
11. Horváth György, Komárváros 12. Hrazdina Pál, Nagykanizsa Barakk. *13. Jákly Jenő, Balatonszentgyörgy. 14. Kárner Frigyes, Nagykanizsa. 15. Kelemen László, Ságod-puszta. 16. Kiss János, Balatonszentgyörgy. 17. Kohn Imre, Somogyszil. 18. Kohn László, Szomajom. 19. Krausz Endre, Babócsa. 20. Müller Emil, Mohács. 21. Pauk Miklós, Nagykanizsa. 22. Pilczer Sándor, Nagykanizsa. 23. Pollák István, Nagykanizsa. 24. Sörlei Jenő, Nagykanizsa. 25. Schwarz Ernő, Babócsa, 26. Tóth Ferenc, Nagykanizsa. 27. Vancsura Imre, 28. Weisz Elemér, Nagykanizsa.
* Elhunyt.
AZ 1922-23. ISKOLAI ÉV STATISZTIKAI KIMUTATÁSA.
A kimutatás Csoport II. III. IV. összesen
tárgya é v f o yam
Iskolai látogatás Beíratott ......... ... ... Kimaradt Létszám a tanév végén ... 39 39 33 33 22 22 28 1 27 122 1 121
Az év végén maradt tanulók közül 1922. szeptember végén volt :
Életkor 13 éves 14 „ - ... .- ......... 15 „ ... ... ............ 16 „ ... ... ... ... ... ... 17 „ ... ...... ... - ... 18 „ ... - ..........- 19 .... ... ... ... ... ... 20 „ ... ... ... ... ... ... 21 „ ...... ... ... ... ... 22 „ ......... ......... 16 17 2 4 7 17 4 4 1 4 10 5 3 1 8 8 6 2 1 1 16 24 24 26 17 10 2 1 1
Vallás Izraelita ... ... ... ......... Római katholikus ... ... Ág. evangelikus Ag. református — 12 26 1 15 16 2 9 13 13 13 1 49 68 3 1
Anyanyelve Magyar ... ... ......... Német... ... ... ... — ...... Horvát... ... ......... Tót ... ... ... ... ... ... ... 39 33 22 27 121
Nyelvismeret Magyar Magyar-német ... Magyar-horvát ... Magyar-német-horvát ... ... ... 39 2 1 33 5 2 22 1 3 27 2 3 121 10 8 1
A felvétel alapján Ismétlő saját intézetbeli ... " , \'.degen » , — - — Polgári iskola IV. osztály ...... Gimnázium IV. ,, Reáliskola IV. „ ...... Felső keresk. iskola I. évfolyam... „ II. „ -...... III. „ - 1 23 14 1 33 3 19 -27 4 23 14 1 33 19 27
A szülő vagy gyám lakóhelye Nagykanizsai Más zalamegyei... ... ......... Somogymegyei ... Baranyamegyei ... Vasmegyei... Veszprémmegyei Tolnamegyei Sopronmegyei ... Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyei ... Horvátországi ... 26 6 5 1 1 24 3 4 1 1 16 1 3 1 1 16 2 8 1 82 12 20 2 1 1 1 2
A szülő vagy gyám polgári foglalkozása | Nagybirtokos-bérlő ... Kisbirtokos.................- Iparos ............... Nagykereskedő ... Kiskereskedő ... ... ... ...... Köztisztviselő ...... — "...... Katonaaltiszt Orvos, ügyvéd...... Tanár, tanító Magántisztviselő Hivatalszolga Magánzó Munkás ... ... .......- — Nyugdíjas ... 2 8 2 5 15 1 3 1 2 1 2 3 2 \' 4 10 1 1 1 1 4 1 2 2 4 4 7 4 1 3 9 3 7 1 1 1 2 1 9 24 4 16 39 1 2 1 7 9 2 6
Tandíjfizetés Egész tandijat fizet......... Fél „ „ ... ... — — Negyed „ „ ............ Teljes tandíjmentes............ 37 2 27 5 1 17 3 2 22 4 1 103 14 4
16
A Segitőegyesület működése. Az intézet igazgatója, mint a Segitő-egyesület elnöke\'a közgyűlést 1922. december 6-án a következő jelentéssel nyitotta meg :
Tisztelt Közgyűlés! Egyesületünk alapítási éve visszanyúlik az 1897. év. június 30. napjára, az idei közgyűlés tehát tulajdonképen jubiláris közgyűlés. 25 éve annak, hogy hivatali elődöm 1897. június 30-án ezt az adatot jegyezte fel a Segitőegyesület pénztárkönyvének első lapjára: 1897. június 30-án gyűjtés a tanulók közt 1303 K. Ilyen szerény összeggel kezdte meg hivatali elődöm egyesületünket megalapozni. Ha összehasonlítjuk ezt a szerény kezdetet egyesületünk mai vagyoni állapotával, akkor számszerint ugyanis azt találjuk, hogy egyesületünk tiszta vagyona f. évi június 17-én 47725 K volt, pénztári egyenlegünk a mai napon 66852 K. Ha azonban vagyonunk belső értékét vizsgáljuk, sajnálattal arra a meggyőződésre jutunk, hogy a 66852 K belső értékben a kezdő 1303 K-nak jóval alatta marad. T. Közgyűlés ! Nem a vezetőségen múlott, hogy ez az állapot bekövetkezett. Mindnyájan tudjuk, hogy a háború és annak kapcsán a gazdasági leromlás és valutánk elértéktelenedése idézték elő ezt a válságos helyzetet. És hogy mégis fenn tudjuk tartani egyesületünk nívóját és teljesíteni tudjuk feladatunkat, ezt csak volt növendékeink kegyeletes érzelmeinek és jószívűségének köszönhetjük. Számosan azok közül, akiket saját körültekintő működésük és tetterejük kedvező vagyoni helyzetbe juttatott, siettek nagylelkű adományokkal részben a folyó kiadásokat, részben a Segitőegyesület alapjait növelni. Hogy a sok adomány közt néhányat felsoroljak, felemlitem, hogy Neufeld Simon tanár nevére \' a IV. évfolyam tanulói 2500 K-s alapot létesitettek. Szeptember 13-án a 15 évvel ezelőtt végzett tanulóink a Domány-alap javára 6000, a Villányi-alap javára 6000, a Segitőegyesület könyvtárára 6000 K-t adtak. Pártos jenő nyírbátori takarékpénztári igazgató a Villányi-alapra 5000, Sugár Lajos a Villányi-alap javára 2500 és Kalmár Hugó budapesti igazgató 3000 K-ál ugyancsak a Villányi-alap javára adott. De mindezzel a jótékonyság határa kimeritve nincsen. Zalán Leó a Keményfatermelő és Furnérgyár vezérigazgatója ha nem is a Segitőegyesület pénztárának, de ifjuságunk szegényebb sorsú tagjainak felsegélyezésére ebben az évben is 25000 K-át adományozott és evvel a nagylelkű adományával tehermentesitette pénztárunkat, mert módunkban volt tanulóinkat segélyezni, anélkül, hogy a pénztárt igénybe kellett volna venni. Az idén 122 tanuló befizetéséből 3175 K-t, a mult évben 1800 K tagsági dijat adhattunk át pénztárunknak. Ebből a két adatból levonhatjuk azt a tanulságot, hogy tagsági dijakból egyesületünket fenntartani nem lehet és ha egyesületünket nagyobb adományokkal nem támogatják, az hivatását nem teljesítheti, ezért kérő szózatomat intézem a tanulóifjúsághoz, hogy gyűjtés útján nagyobb összeggel támogassák a Segitőegyesiiletet, ha azt akarják, hogy ifjainkat könyv-, pénz- és irószer-segélyben részesíthessük. Nem hagyhatom megemlités nélkül, hogy a mezitlábasok jótékony akciója a felső keresk. iskolának 9 pár igen jó minőségű cipőt bocsátott rendelkezésére, amit a tanári kar javaslatára már a múlt hóban ki is osztottunk. Csak ilyen nagyvonalú támogatással érünk el eredményt, enyhíthetjük igazán a nyomort és lehetővé tehetjük azt is, hogy intézetünket szegénysorsu tanulók is látogathatják. Nagykanizsa város jószívű lakossága mindeddig avval tűnt ki, hogy szegénysorsu tanulóinknak nemcsak pénz- és ruhasegélyt nyújtott, hanem azokat élelmezte is. Ez a nemes hagyomány maradjon fenn továbbra is, mert az osztó igazság és méltányosság azt kivánja, hogy intézetünket ne csak az látogathassa, akinek erre megvannak az anyagi eszközei, hanem az is, aki bár szegény, de felsőbb tanulmányokra rátermett.
Azóta ifjuságunk megértve e felhivás szózatát, gyűjtést indított Nagykanizsa kereskedői közt és otthon a szülőfaluban és 21 gyűjtőívvel 26700 K-t adott át a Segitőegyesület pénztárának. Nem sorolhatjuk fel névszerint jó-
17
szívű adakozóinkat. A jótékonyságnak vannak közkatonái és vezérei, mi azonban megbecsüljük azokat is, akik csekély összeggel támogatják törekvéseinket és kis adományokkal is könnyitenek a szegénység terhén. A Segitő-egyesület vagyona 325425 K.
Kivonat a magánvizsgálati szabályzatból,
A vallás- és közokt. miniszternek 1919. év 6500. eln. sz. rendelete.
A felső kereskedelmi iskola I. évfolyamáról teendő magánvizsgálatra engedélyt kaphat oly egyén, aki magánvizsgálati kérvénye benyújtásakor 17. életévét betöltötte, a középiskola vagy a polgári iskola negyedik osztályát, vagy az ipari szakiskolát sikeresen elvégezte és hitesen bizonyitja, hogy közgazdasági pályán működik.
A felső kereskedelmi iskola II., 111., illetve IV- évfolyamának tárgyaiból magánvizsgálatra, az utóbbit egyben közvetlenül követő érettségi vizsgálatra engedélyt kaphat olyan egyén, aki a felső kereskedelmi iskola 1. 11. évfolyamáról akár magán uton, akár mint nyilvános tanuló sikeres vizsgálatot tett, közgazdasági pályán működik és magánvizsgálati kérvénye benyújtásakor 18., 19., illetve 20. életévét betöltötte.
A magánvizsgálati kérvény mellékletei.
3. A felső kereskedelmi iskolai magán-, különbözeti vagy különbözeti érettségi vizsgálat iránti kérvényhez a következő mellékleteket kell csatolni :
a) a folyamodó születési bizonyítványát;
b) legutóbbi iskolai bizonyítványát;
c) ha ez utóbbi külföldi intézetről szól, annak az intézetnek szervezeti szabályzatát, amely a bizonyítványt kiállította ;
d) a folyamodó személyazonosságának és állandó lakhelyének igazolására (arcképes) helyhatósági bizonyitványt, illetve erkölcsi bizony i t v á n y t.
e) a folyamodónak közgazdasági pályán való működéséről szóló hiteles bizonyitványt.
Ha a folyamodó vagyontalansági bizonyitványt is csatol, akkor a folyamodványa és mellékletei bélyegmentesek.
Magánvizsgálati dijak.
5. A magánvizsgálati kérvény benyújtásával egyidőben a következő dijak fizetendők be az intézet pénztárába :
a) évfolyamonként a szabályszerű felvételi (beiró) dij;
b) évfolyamonkint az intézetben megállapított évi tandij fele, tandijmegváltás címén.
c) évfolyamonkint rendeletileg meghatározott magánvizsgálati dij, amely a vizsgáló tanárokat illeti meg.
A dijakat, a felvételi dij kivételével, visszatéríti az intézet pénztára, ha a miniszter a magánvizsgálatot nem engedélyezi vagy nem úgy engedélyezi, amint a jelölt kérte.
Az 1923—24. iskolai évben használandó tankönyvek jegyzéke.
I. évfolyam.
1. Kath. Hittan. Dr Töttösy Miklós. 2. Magyar fog. és irodalom. Koltai-Zilahi: Az Írásművek elmélete és olvasmányok. 3. Történelem. Kerekes-Komáromi : 1. rész. 4. Földrajz. Kirchner Béla és Komáromi Károly : 1. rész. 5. Aruismeret. Dr. Szathmáry Károly: Ipari növénytan. 6. Természettanaiéi?--madia Pál és Képessy Imre : Természettan az l. évfolyam számára. yl-
ségtan és politikai számtan. Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Ajfgebra és ^
18
geometria a négyévfolyamu felső keresk. iskola 1—111. é. sz. 8. Keresk. számtan. Bogyó-Havas-Oravec Károly: Keresk. számtan I. kötet az 1. évf. számára. 9: Könyvvitel. Könyvviteli példatár: Segédkönyv a könyvvitel tanításához. Timár Dezső II. kiadás. 10. Magyar levelezés. Dr. Schack-Wirker : IV—V. kiadás. 11. Német nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla : Német olvasó I. rész és nyelvtan, Dr. Schack-Wirker : Német kereskedelmi levelező 1923. 12. Gyorsírás. Kozma Bernáth : Keresk. levelező gyorsirás I. rész.
II. évfolyam.
1. Kath. hittan. Dr. Töttösy Miklós : Erkölcstan- II. rész. 2. Magyar fogalmazás és irodalom. Koltai-Zilahi: Poétika és Irodalomismertető, olvasmányokkal 11. rész. 3. Történelem. Kerekes-Komáromi : 11. rész. 4- Földrajz. Kirchner Béla és Komáromi Károly: II. rész. 5. Aruismeret. Dr. Szathmáry Károly Ipari állattan II. rész. 6. Természettan. Csizmadia Pál és Képessy Imre : Természettan a II. évfolyam használatára. 7. Mennyiségtan és politikai számtan- Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Algebra és geometria, a négyévfolyamu felső keresk. iskola 1 — 111. évfolyama számára. 8. Keresk. számtan. Bogyó-Havas-Oravec Károly : Keresk. számtan 11. kiadás a 11. évfolyam számára. 6. Könyvvitel. Könyvviteli példatár : Timár Dezső. 10. Magyar levelezés. Dr. Schack Béla és Wirker István : II. rész. 11. Német nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla : Német olvasó 11. rész. Dr. Schack Béla : Német nyelvtan. Dr. Schack Béla Keresk. levelező. 12. Gyorsirás. Kozma Bernáth : Kereskedelmi gyorsirás II. rész.
III. évfolyam.
1. Kath Hittan. Dr. Töttösi Miklós: Egyháztörténet III. rész. 2. Magyar fogalmazás és irodalom. Sassi-Nagy Lajos-Mészáros: Irodalomtörténet. 3. Történelem. Kerekes-Komáromi: III. rész. 4. jogi ismeretek. Dr. Hermann Sándor. 5. Közgazdasági, ismeretek. Bárczy-Wildner. 6. Földrajz. Kirchner-Komáromi : III. rész. 7. Aruismeret. Dr. Szathmáry Károly : Szervetlen kémia és technológia. 8. Mennyiségtan és politikai számtan. Szuppán Vilmos és Havas Miksa: Algebra és geometria 1—III. évfolyam számára. BogyóHavas-Strobl Ernő : Politikai számtan a III. évf. számára. Bogyó-Havas : Hétjegyű logarithmus. Bogyó-Havas: Kamattáblák. 9. Keresk. számtan. Bogyó-Havas-Oravec Károly: Keresk. számtan III. rész. 10. Könyvvitel. Timár Dezső : Könyvviteli példatár.
II. Magyar levelezés. Dr. Schack Béla és Wirker István : Keresk. levelezés
III. rész. 12. Német nyelv és levelezés. Dr. Schack Béla: Német olvasó III. rész. Dr. Schack Béla : Német nyelvtan. Dr. Schack Béla : Kereskedelmi levelező. 13. Francia nyelv és levelező. Latzkó-Honti: Francia nyelvkönyv és kereskedelmi levelező.
IV. évfolyam.
1. Kath. Hittan. Dr. Töttösy Miklós: Kath. Hitvédelem. 2. Magyar fogalmazás és irodalom. Sassi-Nagy Lajos-Mészáros : Irodalomtörténet. 3. Történelem. Kerekes-Komáromi : IV. rész. 4. jogi ismeretek. Dr. Hermann Sándor. 5. Közgazdasági ismeret. Bárczy-Wildner. 6. Földrajz. Kirchner Béla és Komáromi Károly: IV. rész. 7. Aruismeret. Dr. Szathmáry Károly: Szerves kémia és technológia. 8. Mennyiségtan és politikai számtan. Bogyó-Havas-Stróbl Ernő : Politikai számtan a IV. évfolyam számára. Bogyó-Havas: Hétjegyű logarithmus. Bogyó-Havas: Kamattáblák. 9. Kereskedelmi számtan. Bogyó-Havas-Oravec Károly: Keresk. számtan a IV. évfolyam számára. 10. Magyar levelezés. Schack-Wirker: Kereskedelmi levelezés III. rész. 11. Német nyelv és levelezés- Dr. Schack Béla: Német olvasó IV. rész. Dr. Schack Béla: Német nyelv. Dr. Schack Béla : Kereskedelmi levelezés. 12. Francia. Latzkó-Honti: Francia nyelvkönyv és kereskedelmi levelezés II. és III. rész. 13. Francia nyelv. Beszélgetések : Francia nyelvmester. Segédkönyv a francia nyelv tanításához. 14. Szótár. Kovács S. jános: Szótár. Segédkönyv.
19
Intézetünk jótevői:
Ösztöndijak és ösztöndíjas tanulók az 1922—23. iskolai évben.
Alapi-tási év Alapitások Ösztöndijas tanuló Évfolyam Korona
1888 Pollák Ármin... ... ... — Biró Pál IV. 06.—
1: 1805 Megyeri Krausz Mayer » 60-
1898 Nagykanizsai Takarékpénztár ... „ „ 40.—
¡1 1898 „ i> — — n tt » 40.—
1906 Dr. Villányi Henrik Brandl József III. 1000.—
; 1906 Dr. Stolzer Henrik Biró Pál IV. 22.-
1906 Danneberg Jakab — „ „ n 24.—
1906 Ló\'wy Ödön......... » » » 40.-
1907 Délzalai Takarékpénztár ... ... .... „ „ »» 100.-
1907 „ „ » » » 100.
í 1908 Bún Samu » • » » 50.—
1911 Eichberg Adolf ... ... ... ... ... » » n 80.—
1911 „ n 80.-
1912 Dr. Stolzer László n » 20.-
1912 Ló\'we Adolf ... ... ............ » » —, _
1912 Reiche.,feld Sándor ... ... ... „ 20.—
1912 Sommer Sándor ... ... ... n n n —.—
1 1913 ujnépi Elek Lipót... ... ... ... ... n » » 36.—
1913 Báró Eötvös József » » n 20 —
; 1915 Dr. Barta Artúr ... ... ... ... ... » »» » 18.—
j 1915 Oszterhuber László ... ... ...... Nem adatik ki. —.—
1915 Dr. Schwarz Adolf ... ... Biró Pál IV. 30.-
1916 Weisz Bódog............ " n n 27.—
1916 Domány Ármin ... ......... Gellért László III. 1000-
1918 Guttmann Imre Biró Pál IV. 34.—
l! 1918 Dr. Szukics Nándor
: 1919 Weisz Jakab ... » » » 75.—
i 1920 Hirschler Sándor ... Timár László ii. 120 —
í 1921 Breiner József Biró Pál IV. 240.—
3282.— . ■
Adományozók az 1922—23-ik iskolai évben.
. Adományozó Az adomány részese Évfolyam Korona
..... Telkes Sándor 600.— K ......... ... ... t Francsics Zsigmond 450.—
Hősök emléktáblája 150.—
Propper Ernő 2000. - K— ... — — — Henne Gusztáv 11. 100.-
Henel Lajos »» 100.—
Brandl József 111. 350.—
Römer alamoh n 350.-
Pilezer Sándor IV. 1000.-
Tóth Ferenc „ 100.—
Lengyel Bernát 1000.- K ......... ... Dávidovics László m. 300.-
Pap József íi. 200. -
Hamburger Győző IV. 200.-
Pollák István 300 —
Pártos Jenő, Nyírbátor ... Villányi alap 5000.-
Kálmán Leó 300.- K ... ... ... ... ... Brandl József 111. 100 —
Römer Salamon 100 —
Pilezer Sándor IV. 100.—
Zalán Leó 14500.- K ... ......... ... Milhofer Zoltán 1. 500 -
Brandl József 111. 1500.-
Dávidovics László n 1500.—
Römer Salamon 1500 —
Barta István IV. 1000.—
Biró Pál » 500.-
20
Adományozó Az adomány részese Évfolyam Korona
Zalán Leó............ ... ......... Hamburger Győző IV. 1500.-
Kohn Imre n 500.-
Pilczer Sándor „ 500.-
Pollák István >» 1500.—
Deutsch Ilona Női tanf. 500.—
Frank Mária » » 1000.-
Giinser Ilona » » 500.—
Holczer Regina » » 1000.-
Kondor Lilla » » 500-
Vadász Hajnalka » » 500.-
Sugár Lajos ... \'......... ......... Villányi alap 2500.-
Kalmár Hugó ... ......... » » 3000.-
Mezítlábasok inségakciója 9 tanuló, 9 pár cipő 100000.—
Női Szaktanfolyam (koszorumegváltás)... Ollop Mária Női tanf. 428.—
G \'gl Jolán n n 428 -
Schwarz Vilmos, Babócsa Villányi alap 500.—
Zalán Leó, Budapest ......... Pollák István IV. 2000.—
Wolf László í. 1000.—
Timár László H. 1000.-
Brandl József in. 1000.-
Dávidovics László » 1000.-
Römer Salamon 1600.—
Hamburger Győző IV. 1500 -
Kohn Imre »> 1000.-
Nagykanizsai Bankegyesület ... Pap József 11. 1000.—
Garzó Pál 111. 1000.-
Römer Salamon n 1000.-
Barta István IV. 1000.-
Gazdasági Takarékpénztár Garzó Pál 111. 1500.-
Löbl Árpád, Csáktornya .. ... ... ...... Pilczer Sándor IV. 2850.—
„ „ „ ... ... — — — Brandl József 111. 2850.-
„Futura", Nagykanizsa ... Vancsura Imre 5000.-
Névtelen adakozó ... — ......... _ _ Pollák István IV. 25000 —
„ „ ... ...... Dávidovics László 111. 25000.-
Zalán Leó és társai... ... ... ........ Pap József II. 5000.—
Kisfaludi Aladár gyűjtése Hamburger Győző IV. 3000.—
Kohn Imre » 3000.—
Barta István » 5200.-
Hári István n 3000.—
Tóth Ferenc 3000.—
> Hermann József n 3000.—
Biba Sándor 3000.—
Pollák István n 3000.—
Karner Frigyes .»> 3000.
Vancsura Imre n 3000.-
Biró Pál n 3000.-
Bayer család Römer Salamon 111. 15000.—
Hajdú Zsigmond ... ... ... ......... Hamburger Győző IV. 20000.—
Miklós Gyula és társai......... Garzó Pál 111. 5000.-
„ » » n — — — — Beke Ferenc 1. 5000.-
„ „ „ „ — — — — Karner Frigyes IV. 5000.-
Havas Jenő, Zenta ... Villányi alap 10000.-
Frank Gyula, K. Korpád... Timár László li. 10000.-
Bencze László »> 5000.—
Biró Pál IV. 5000.
Kaufmann Jenő alapítványa ... Bún alap 15000.-
Villányi alap 15000.-
Domány alap 10000 —
Balog alap 10000.—
Kaufmann Jenő és
Aladár alap 40000.—
* Markovits alap 10000.-
Rajki István és társai Villányi alap 25000.—
Balog alap 25000.-
Szántó Vilmos és társai...... ......... Barta István IV. 8500.-
Biró Pál 8500.—
Adományok összege 493,756.—, ösztöndijak összege 3,282.—. Összesen 497,038.— 493.756.-
21
A tanulmányi eredmény kimutatása az 1922-23. iskolai évben.
TÁRGY I. évfolyam 11. évfolyam j III. évfolyam IV. évfolyam
Az osztályozott tanulók száma
39 33 22 27
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Hit- és erkölcstan .....__ 17 16 6 11 14 8 11 9 1 21 6
Magyar fog. és irodalom... 2 6 27 4 8 16 9 — 6 6 10 — 5 8 14 —
Történelem... .......... 9 12 15 3 17 9 7 — 8 7 7 — 6 9 12 —
Jogi ismeretek ... 4 6 11 1 1 11 15 —
Közg. ismeretek 5 5 12 — 3 7 17 _
Földrajz 3 6 27 3 3 5 25 3 5 12 2 2 4 21 _
Aruismeret... 2 ¡5 28 4 2 18 23 — 3 4 13 2 I 6 20 _
Természettan 12 14 13 — 13 12 8 —
Mennyiségtan 6 12 20 1 5 13 15 — 6 7 14 —
Keresk. számtan 6 9 22 2 3 12 16 2 6 3 12 1 3 9 15 _
Könyvvitel és gy. iroda ... 7 9 23 — 4 11 18 — 5 3 V 2 3 7 17 —
Magyar ker. levelezés 3 9 26 1 4 8 21 — 3 6 13
Francia nyelv és levelezés 5 4 10 3 2 6 19 _
Német ny. és levelezés ... 4 6 18 11 2 8 21 2 3 6 11 2 1 3 23 ___
Gyorsírás ... 4 12 23 — 13 5 15 —
Gépirás 15 22 2 — 21 11 1 —
Testgyakorlás ... 20 3 14 * 11 8 10 14 6 1 *** 14 5 4 —
Egészségtan 6 11 22 — 9 11 13 -- 6 4 12 — 3 11 13 _
Munkadélut. és szépir. 4 14 21 —
Irásb. dolg. külalakja 5 21 13 — 2 19 9 3 4 9 8 1 5 11 11 —
Magaviselet 29 10 — — 29 4 — — 19 3 — — 19 8 — —
Lab. gyakorlat ... 2 12 25 —
* f. m. 2
4
*** " " 1
Tudnivalók a jövő iskolai évre.
A nagykanizsai illetőségű tanulókat augusztus 30-án, a vidékieket 31-én vesszük fel, mindenkor délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig. A javitóvizsgála-tot augusztus 29-én, a felvételi vizsgálatokat augusztus 28-án tartjuk meg. Szeptember 3-án rendezzük az évfolyamokat és szeptember 4-én kezdődik az előadás minden évfolyamban. Az első évfolyamba azok a tanulók vehetők fel, akik a gimnázium, reál vagy polgári iskola négy osztályát legalább elégséges sikerrel végezték és felvételi viszgálattal igazolják, hogy a magyar helyesírásban, a számtani alapműveletekben és a folyóirásban kellő gyakorlattal birnak. A felvételi vizsgálat dija 500 K. A második, harmadik és negyedik évfolyamba csak o!y tanulók vehetők fel, akik az előző évfolyamot sikerrel végezték. Első izben belépő tanulók születési bizonyítványukat tartoznak bemutatni. Az évi tandijat, tekintettel pénzünk ingadozó értékére, az iskolafenntartó csak augusztus végén határozza majd meg. A tandíjon kivül fizetendő még 400 K felvételi dij, iskolai értesítő dija 300 K, ifjúsági könyvtár-díj 100 K, Segitő-Egyesületi tagsági dij 100 K, tanárok házára 10 K, nyugdij-illetmény 12 K-
Tandíjmentességért augusztus 15-ig a nagykanizsai izr. hitközség elöljáróságához lehet folyamodni. A folyamodványhoz melléklendő: a szülők szegénységi, valamint a tanuló előző évi bizonyítványa.
A szülőknek vagy azok helyetteseiknek kötelessége az iskolán kívül is a tanulók erkölcsi magaviseletét ellenőrizni. Az igazgatónak jogában áll megkövetelni, hogy az ifjak csak megbízható szállásadóknál helyeztessenek el.
A vidéki szülőket figyelmeztetjük tehát, hogy gyermekeik elhelyezése tekintetében kellő körültekintéssel járjanak el. Ebben az igazgató és az osztályfőnökök szívesen szolgálnak felvilágosítással.
Minden tankönyvből a legújabb kiadás használandó.
Nagykanizsa, 1923. junius 29. Dr. Villányi Henrik
igazgató.
22
Jelentés a Női Kereskedelmi Szaktanfolyamról az 1922—23. iskolai évben.
A tanfolyam fenntartója a nagykanizsai izr. hitközség.
Felügyelő bizottsága: az izr. hitközség iskolai szakosztálya. Igazgató: Dr. Villányi Henrik.
A női keresk. szaktanfolyam két évi szünetelés után az 1922—23-ik iskolai évben újra létesült. A szülők állandó érdeklődéssel kisérték a régebben is oly szép sikerrel működött szaktanfolyam újjászervezésére való törekvésünket és minthogy az első felhivásra már 66 tanuló jelentkezett, a tanfolyam megnyitása előtt elzárkózni többé nem lehetett. Következetlenség lett volna a női szaktanfolyamot, amely kevés megszakítással 1906. óta működött, újra életbe nem léptetni. A gyakorlatban alkalmazható ismereteket és ügyességeket ,a tanfolyam közvetlenséggel nyújtja hallgatóinak. A szülők is ebből a megfontolásból kiindulva, kívánták a tanfolyamot.
A nm. VKM. úr 104.116/1922. VII. B. ü. o. szám alatt kelt rendeletével a szaktanfolyam működését folytatólagosan az 1922 23. iskolai év tartamára is engedélyezte.
Már a nyári szünidőben a tanfolyamot 11 Íróasztallal, 34 székkel, megfelelő villanyvilágítással és 6 írógéppel szereltük fel.
A tanfolyamra szeptember 1-én és 2-án összesen 66 tanuló iratkozott be és az év folyamán 7 tanuló kimaradt. A tanulók nagy létszámánál fogva a tanfolyamot két csoportra osztottuk. 33. tanuló délelőtt, 33 tanuló délután járt előadásra. Szünetnapok szombat és vasárnap voltak. Az előadásokat szeptember 4-én kezdtük meg.
A hazafias érzés ápolása céljából a szaktanfolyam női hallgatói a fiú felső kereskedelmi iskola által rendezett ünnepélyeken is közreműködtek és pedig nagyon szép sikerrel. Ezenkívül az igazgató a társadalomtudomány köréből sorozatos előadásokat tartott hazafias tartalommal és hasznos útmutatással a nő hivatására a társadalomban. Vallásos kötelességüknek a különféle felekezethez tartozó növendékek eleget tettek. A jótékonyság gyakorlásában derekasan kivették részüket.
Tanári értekezletet, az 1920. évi 67.300. IV. o. számú rendelet 13. §-a értelmében ötöt és a szükséghez képest az előirt számon felül is tartottunk. Az ellenőrzést szigorúan gyakoroltuk és a szülőknek félévi értesítőt küldtünk.
Tanítási anyag. A tanfolyamnak két csoportba való tagoltsága miatt minden csoportot csak az előirt minimális heti 18 órában foglalkoztathattuk. Az oktatás közzéppontjává a közvetlen hasznothajtó gép- és gyorsírást tettük. A munkaprogramiriban szerepelnek még a számtan, könyvvitel, magyar keresk. levelezés, magyar fogalmazás, német keresk. levelezés, német nyelv kezdők számára és szépírás. A tárgybeosztást külön táblázatban közöljük,
Tanulmányi és fegyelmi állapot. A tanfolyamot látogató növendékeket a polgári iskola vagy a gimnázium 4 osztályának sikeres elvégzése alapján vettük fel. Hiányos készültségü tanulókkal tehát nem kellett foglalkoznunk. Ehhez képest a tanulmányi állapot megfelelő volt. Csak a német nyelvben tanúsítottak a B. csoport növendékei gyenge készültséget, olyannyira, hogy e csoporttal a német nyelv tanítását élőiről kezdtük.
A rendszeretetben és a kötelesség pontos teljesítésében nem minden tanuló teljesitett kellő fogékonyságot, azért mindenek előtt pontosságra
23
és az iskolai rend fenntartására szükséges teendők elvégzésére kellett tanulóinkat szorítani. Hasonlóan az iskolában megkövetelendő komolyságra is. Es ha fegyelmi eszközeink alkalmazásában tekintettel is voltunk a nő lelki állapotára, mégis kellő komolysággal elértük azt, hogy az iskolai rend helyreállt. Az erkölcsi magaviselet kifogástalan volt.
A tanári kar. A női szaktanfolyam tanári kara és igazgatása a felső kereskedelmi iskola tanári karával és igazgatásával azonos. Csak a gépirás és gyorsírás tanításával kellett a tanári kar kötelékébe nem tartozó tanerőket megbízni. A gép- és gyorsírást Krá mer Ella oki. tanítónő és oki. gyorsíró vállalta. Február végén bekövetkezett szabadságoltatása miatt az ő szaktárgyait ideiglenesen Ujfalussy Gyula szerkesztő és Péterffy Mária városi kezelő-tisztviselőnő vállalták. Április havában további helyettesítések váltak szükségessé. Surányi Gyula főgimnáziumi tanár a gyorsírást, Csont ár Erzébet Péterffy Máriával a gépirást látták el szakszerűen.
A tanítási órák kimutatása a Női Kereskedelmi Szaktanfolyamban az 1922—23. iskolai évben:
Tantárgy A) csoport Heti órák Tanár neve Tantárgy B) Csoport Heti órák Tanár neve
Magyar 2 Dr. SZABÓ LAJOS \' Magyar 2 Dr. SZABÓ LAJOS
Német ley. 2 NEUFELD SIMON Német kezd. sz. 2 Dr. VILLÁNYI H.
Keresk. lev. 2 DOMÁNY ÁRMIN Keresk lev. 2 DOMÁNY ÁRMIN
Könyvvitel 2 MAROSI GÉZA Könyvvitel 2 MAROSI GÉZA
Számtan 3 MAROSI GÉZA Számtan 3 BALOG DÁVID
Gyorsírás 3 KRÁMER ELLA UJFALUSSY GYULA SURÁNYI GYULA Gyorsírás 3 KRÁMER ELLA UJFALUSSY GYULA SURÁNYI GYULA
Gépirás 4 KRÁMER ELLA PÉTERFFY MÁRIA CSONTÁR ERZS Gépirás 5 KRÁMER ELLA PÉTERFFY MÁRIA CiONTÁR ERZS.
Szépírás 1 Dr. VILLÁNYI H. C) Alcsoport: Szépirás 1 Dr. VILLÁNYI H.
Gépirás 3 KRÁMER ELLA PÉTERFFY MÁRIA CSONTÁR ERZS. \'
A gépirást hat 10 tanulóból álló csoportban 6 gépen tanítjuk, heti 9 órában.
A Nagykanizsai Női Kereskedelmi Szaktanfolyamban használt tankönyvek jegyzéke az 1922—23. iskolai évben.
1. Koltai-Zilahi: Írásművek elmélete I. rész. 2. Tímár Dezső : Könyvviteli példatár. 3- Schack-Wii ker: Magyar kereskedelmi levelezés. 4. Görög Emil Német kereskedelmi levelezés. 5. Kozma Bernát : A kereskedelmi gyorsírás tankönyve I. és 11. rész. 6. Vajda : Szépirási minták. 7. Segédkönyv : Berlitz M. D., Erstes Buch für den Unterricht in den neueren Sprachen.
24
A Női Kereskedelmi Szaktanfolyam hallgatóinak névsora
A) csoport.
Anhalt Mária, Antal Juliánná, Balaton Róza, Bettlheim Ilus, Bittera Margit, Bród Magda, Böhm Margit, Dukász Olga, *Eichner Lilli, Fehér Magdolna, Fischer Margit, Fonyó Anna, Havas Ilona, *Havas Lilli, Hirschler Anna, Holczer Róza, Kondor Lilli, *Kéri Lujza, Kéri Stefánia, Kluger Aranka, Leitner Erzsébet, Milhoffer Rózsa, NeuFeld Edith, Olgyay Teréz, Perlaky Gizella, Pollák Margit, Rosenberg Júlia, Rosenfeld Jolán, Stern Szidónia, *Stössel Zsófia, Székely Livia, *>Veisz Magdolna, *Weisz Zsuzsi. Összesen 33.
B) Csoport.
Almási Teréz, Deutsch Ilona, Deutsch Róza, Dénes Julia, Fatér Gizella, Frank Mária, Gogl jolán, Grünhut Rózsa, Qünser Katalin, Hegedűs Györgyi, Horváth Erzsébet, Horváth Eva, Horváth Mária, jakab Katalin, Klein Rózsa, Kak s Margit, Kulcsár Margit, Kurucz Julia, LackenbacherErzsébet, László Rózsi, Liditt Mária, Martincsevitz Ilona, Matolcsi Sarolta, Milhoffer Erzsébet, Nagy Mária, Ofenbeck Mária, Ollop Mária, Piatsek Erzsébet, Slozarek Margit, Sprung Ida, *Szántó Katalin, Vadász Hajnalka, Windisch Teréz...
A csillaggal jelöltek kimaradtak. Összesen 33.
A Női Kereskedelmi Szaktanfolyam statisztikai kimutatása.
A kimutatás tárgya Csoport Szám
Iskolalátogatás Beíratott összesen ... ... ... . . Kimaradt ... ......._. Záróvizsgálatot tett ... 66 7 59
Vallás Izraelita Római katholikus Ág. evangelikus \' 35 23 1
Anyanyelv Magyar Német... .59
A felvétel alapja Polgári isk. 4. oszt. bizonyítvány ... Gimnázium 4. „ „ 55 4
A szülő vagy gyám lakóhelye Nagykanizsai Vidéki... ... . ... ... ... .. . ... 55 4
I \' A szülő vagy gyám polgári állása Önálló kereskedő Kereskedelmi alkalmazott ... ... ...... Önálló iparos ... Ipari alkalmazott .......... Köztisztviselő ... ... ... ... ......... Magánzó ... ... ... .... ....... Egyéb... ... ... ... .... ... ............ 23 2 6 15 13
Életkor az 1922—23. iskolai év végén 15 éves ... ... ^j^Sö^^ÍX — — — 17 : ... 0 ::: ::: ::: á ::: ::: is „ ..... U ... ... ...... 19 „ ... ... ______ 29 f 5
Tudnivalók a jövő iskolai évre
A női keresk. szaktanfolyam az 1923 — 24. iskolai évben is*megnyilik, ha kellő számú tanuló, legalább 30, jelentkezik. Jelentkezni lehet a felső kereskedelmi iskola igazgatóságánál f. évi augusztus 23. és 24. napján d. e. 8 —12-ig. A tanfolyamra való részletes értesítést az igazgatóság a helyi és megyei lapokban közzéteszi majd.
A felvételnél igazolni kell, hogy a jelentkező a polgári iskola, vagy gimnázium negyedik osztályát sikerrel elvégezte. Növendékeket csak egész iskolai évre veszünk fel, de a tandij félévi részletekben is leróható.
Nagykanizsa, 1923. június 29 Dr. Villányi Henrik.
igazgató.