Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.76 MB
2018-09-11 15:49:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
637
1540
Rövid leírás | Teljes leírás (167.12 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1911-1912. tanévről
az intézet fennállásának 55. évében.
Szerkeszté:
Bún Samu
a Ferencz József-rend lovagja,
igazgató.
Nagykanizsa, 1912.
Nyomatott Krausz és Farkas Könyvnyomdájában
33444

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1911-12. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 55. ÉVÉBEN.
SZERKESZTÉ:
BÚN SAMU
A FERENOZ JÓZSEF-REND LOVAGJA, IGAZGATÓ,
M
NAGYKANIZSA, 1912. NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
REV 98
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1911-12. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 55. ÉVÉBEN.
szerkeszté:
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA, igazgató.
5 zm:: *
"Jy
NAGYKANIZSA, 1912.
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
83444
REV 98
REV 201Ü
i.
Iskolaszék.
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Heltai József Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede, iskolai felügyelő 5 Bettlheim Győző Bún Samu, igazgató Dénes Lajos Ujnépi Elek Lipót Elek Mór 10 Grünhut Henrik Halphen Mór Krámer Lajos Löwe Adolf Löwy Adolf 15 Dr. Ollop Mói-Ötvös Emil Pongor Henrik Rapoch Gyula Rothschild Zsigmond 20 Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd Dr. Schvvarz Adolf Schwarz Ignácz Sommer Ignácz 25 Szommer Náthán Stern Sándor Dr. Weisz Lajos Weisz Jakab Zerkowitz Lajos
3
II.
Jelentés a lefolyt 1911—12-iki tanévről.
A tanulók beirását szeptember 1., 3. és 4. napjain eszközöltük A rendes tanítás szeptember 6-án vette kezdetét és folyt megszakítás nélkül a tanév végéig.
Felvétetett az alsó osztályba 46 a középső osztályba 46 a felső osztályba 29
összesen 121 tanuló.
Az iskolát a tanév végéig látogatta az alsó osztályban 45 a középső osztályban 43 a felső osztályban 29 összesen 117
A felvett tanulók közül tandíjmentes volt egészen 21, részben 47, az elengedett tandíj összege K 7040.
A tanulmányi eredmény kielégítő völt. Múlt évi jelentésünkben iskolai orvos alkalmazása iránt kifejezett óhajunknak az iskolaszék a lefolyt tanévben Dr. Darányi Árpád nyug. törzsorvos e minőségben történt alkalmazása által megfelelt.
Részben ez intézkedésnek is tulajdonítható, hogy az iskolalátogatás megfelelő volt, mert az igazgató minden gyanús mulasztásról haladéktalanul az iskolaorvos útján a mulasztás okáról tudomást szerzett.
A fegyelmi állapot általában kielégítőnek mondható. Ám a középső osztály ellen e tekintetben többször kifogás volt, miért is 2 tanulót csendesen eltávolítottunk.
A tanári karban változás nem történt. Igaz sajnálattal jelentjük, hogy Rosenberg Richárd iskolaszéki alelnök és gondnok ur, ki 1897. óta az iskolaszéknek lelkes tagja, 1901. óta annak alelnöke és gondnoka volt, és aki e kettős tisztségének mindig nagy buzgósággal és hozzáértéssel megfelelt, városunkból való elköltözése folytán alelnöki tisztjéről lemondott.
Helyébe a hitközségi elöljáróság Heltai József ker. tanácsos urat választotta.
Dr. Schack Béla kir. főigazgató ur intézetünket április 30-án meglátogatta, minden osztályban a tanításon többször jelen volt és távozása előtt a tapasztaltak fölötti megelégedésének adott kifejezést. <
Kimondhatatlan örömünkre szolgál, hogy «guttal iskolánk
•1*
4
fejlődésére és egész jövőjére nézve rendkívül fontos, örvendetes eseményről számolhatunk be.
Az 1894. évi XXVII. törvénycikk u. i. azon nyilvános tanintézeti igazgatók és tanárok nyugdíjazásáról .gondoskodik, kikről állami vagy más hasonló természetű közrendelkezéssel gondos...