Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.66 MB
2018-09-20 11:22:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
103
579
Rövid leírás | Teljes leírás (190.84 KB)

A Nagy-kanizsai Izr. Hitközség
által fentartott
Elemi, Polgári és Felső Kereskedelmi
Iskola
értesítője
az
1899-1900. tanévről.
Szerkesztette:
Bún Samu
igazgató.
Nagy-kanizsa, 1900.
Nyomtatott Krausz és Farkas Könyvnyomdájában.
3002

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
^LTAL FENTAETOTT
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1899—1900. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE : I i i: X SAMU
IGAZGATÓ.
JM7
NAGY-KANIZSA, 1900.
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
80(12
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1899—1900. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE: B Ó X SAMU
IGAZGATÓ.
ff -e
(S"——e>
KZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ^J-fí ff ¿£¿1*« \\ *
Átengedett fölöspéldány \'
NAGY-KANIZSA, 1900. NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
39<<S
REV 98 ;
JEV 2010
I.
Iskolaszék.
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Dr. Schwarz Adolf Jegyző: Barta Lajos, hitk. titkár
Főt. Dr. Neumann Ede főrabbi, isk. felügyelő 5 Bachrach Gyula, gondnok Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató Elek Lipót Engländer Ottó 10 Goldstein Jakab Grünhut Henrik
Halász Jenő, az elemi és polg. isk. tantestület képviselője Halphen Mór Harkányi Ede 15 Löwy Adolf Lövvy Ödön
Müller Vilmos, a felső ker. isk. tanárkar képviselője Rapoch Gyula Rosenberg Richárd 20 Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd Szommer Náthán Stern I. M. Wittenberg Ignácz.
II.
Jelentés a lefolyt 1899—1900-iki tanévről.
A lefolyt tanévben a tanulók beiratása szeptember 1, 3, és 4. napjain eszközöltetett.
Fölvétetett az elemi leányiskolába 126
„ fiu „ 183
a polgári „ „ 108
„ a felső keresk. „ 109
Összesen 526 tanuló.
A felvett tanulók közül az iskolát a tanév végéig látogatta
az elemi leányiskolában 122 „ „ fiu „ 173 a polgári „ „ 105
a felső keresk. „ 106 •
Összesen 506 tanuló.
Az egészségi állapot valamennyi iskolában kielégítő volt, a mennyiben a tanitás minden osztályban megszakítás nélkül a tanév végéig folyt. Csak az elemi fiúiskola III. osztályában a tanító megbetegedése folytán volt némi fennakadás, a melyen az osztálynak a II. osztálylyal való összevonása által segítettünk, a III. oszt. évzáró vizsgáját pedig junius 7-én tartottuk. A tanulmányi és fegyelmi állapot szintén kielégítőnek mondható.
A tantestületben beállt változást illetőleg megemlítjük, hogy a felső kereskedelmi iskolában üresedésben volt és az 1898/99. tanévben bejáró tanárokkal ellátott mennyiségtan ■—■ ker. számtani tanszékre Müller Vilmos zombori felső ker. isk. tanár alkalmaztatott. Kárpáti Manó felső kec< isk. tanár a győri felső keresked. iskolához történt megválasztatása folytán helyét Domány Ármin vágujhelyi reáliskolai tanár foglalta el.
A polgári iskolában Neubrunn Tóbiás a mohácsi állami polg. iskolához kinevezett rajztanár távozása következtében megüresedett rajztanári állásra Szirtes Henrik középiskolákra képesített rajztanár alkalmaztatott. Szirtes Henrik tanár azonban évközben a dévai áll. főreáliskolához neveztetvén ki, tantárgyait jan. 17-től a tanév végéig a polgári iskola többi tanárai adták elő.
Nagyságos dr. Schack Béla felső keresk. iskolai királyi főigazgató ur ápr. 4. és 5-én intézetünket becses látogatásával
— 4 —
tisztelte meg. Miután a tanulók összes Írásbeli dolgozatait megvizsgálta és minden osztályban a legtöbb tárgy előadásánál jelen volt, a tanári karral értekezletet tartott, melyen általában megelégedését kifejezte és észrevételeit közölte.
Junius 14-én ns. dr. Ruzsicska Kálmá...