Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.38 MB
2022-09-14 12:53:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
90
335
Rövid leírás | Teljes leírás (121.48 KB)

Cím: Kanizsa város története s annak jelen viszonyai
Szerző: Horváth Gyula (1836-1896)
Szerz. közl: írta Horváth Gyula
Kiadás: Kanizsa : Horváth Gyula, 1861
Eto: 943.9Nagykanizsa"15/19" ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: Nagykanizsa ; várostörténet ; helyismereti gyűjtemény
Szakjel: 943.9
Cutter: H 86
Nyelv: magyar
Oldal: 81 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KANIZSA VAROS
TÖBTEHETE
s
ANNAK JELEN VISZONYAI.
un a
ii o k v a I ii c; v r l a.
A varot ctinar«. kiadja a szöiv.
KAMZSA.V
&YOUATOTT MAKKBRKITKB J. BETŰIVEL.
1863.
KANIZSA VÁROS
TÖRTÉNETE
s
ANNAK JELEN VISZONYAI.
IRTA
IIORVATII GYULA
A város czimcre.
Kiadja a szerző.
KANIZSÁN,
NYOMATOTT MARKBREITER J. BETŰIVEL, 1861.
TEKINTETES
iiegíeisíjs jÖZSEF
URNÁK,
AZ IRODALOM ÉS MŰVÉSZET
LELKES PÁRTOLÓJÁNAK!
TISZTELETE JELE ÜL
A SZFU/i.
A TISZTELT OLVASÓHOZ!
Mi sem köti le az ember lelkét annyira, mint a régiség: műemlékek s várromok szemlélete.
Szárnyakat adnak ezek gondolatinknak az eltűnt századokba visszaszállani, hol ősapáink annyi dicsőséget halmoztak egymásra, hogy felettük a késő ivadék kénytelen bámulatba merülni.
Sajnos! mikép hazánkban a legfontosabb szolgálatokat tett váraknak néhol még alapköveit sem láthatni.
Kanizsa is csak emlékezetben él ma már; a hálátlan utókor nem őrizte meg hajdani nemzeti nagyságunk ezen egyik jelének rommaradványait, a nekünk drága ereklyéket; hanem fogadókat, kaszárnyákat épített azok honfivérszentelte mohos köveiből, csak az éltesebb lakosok emlékeznek valamire s róla a fiatal nemzedéknek mesés dolgokat beszélgetnek elferdített hagyományok után, mely ismertető leirás nemlétében kénytelen ily uton szerzett fogalmaival beérni.
A história feljegyezte ugyan lapjaira a hamisít-lan valót, de nincs minden embernek alkalma a krónikákban itt-ott heverő adatokat kikeresni, s oly részletesen sehol sincs megirva Kanizsa története, hogy azon logikai renddel csak ugy kényelmesen végig lehetne menni; pedig vajmi szivesen megismerkednék sok ember szülőhelye múltjával, hová gyermekkorától óta oly sok édes emlék csatolja.
Egész fontosságában áll előttem a nagy feladat, Kanizsa korábbi viszonyait csak gyenge színekkel is ecsetelve, öt-hat századon átvezetni az olvasót, ki méltán megvárhatja, hogy kalauza biztos léptekkel haladjon előtte s a nagy ősök fényes cselekvényeinek képét tükörhíven adja vissza.
Bocsássa meg a közönség tollam avatlan vonásait, ha e szerény könyvecske tartalma talán nem fogja igényeit kielégíteni tudni, tekintetbe vévén önzetlen szándékomat s azon körülményt, miszerint a város levéltára, melyben a vezérfonálul szolgálhatandott régi oklevelek voltak, elégett, mi által e műben minden igyekezetem mellett sem nyújthatok át egy tökéletes egészet — mint óhajtottam volna, hanem csak egy kis mozaikot a sok apró töredékből, melynek ha több hordereje nem is, de annyi bizonyosan lesz, hogy az alap nélküli mondák helyett történeti valóságot ad a nép szájába.
Kútfőim valának: Istvánffy, Fessler, Buday históriai munkáik, továbbá a m. t. akadémia által közelebb
kiadott „Magyar lev. tár," Vertler „Történeti adatai" és a „Die neu eröffnete Ottomanische Pforte" (Augs-burg, M.D.C.XCIV) sat.
Előadásomban regényes rajzok, magasztaló epi-thetonok helyett magához a puszta tényhez ragaszkodtam ; mert azok közt, a kik számára leginkább írtam, sokan vannak olyanok is, kik a cifra, sallangos szóhalmazt olvasva, boszankodva vetnék félre a fogalmuk körét fölülhaladó irmodoru könyvet.
Ha netán valakinek eszébe jutna e jelentéktelen könyvecskét megbírálni — csak megtisztelne csekély-
r
ségem iránti figyelmével. En a ...