Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.05 MB
2020-06-19 11:42:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
196
580
Rövid leírás | Teljes leírás (545.41 KB)

Zalavármegye 1925. 026-039. szám március

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1?. óvltlyaia

Zalaegeriiefl, 1825. Március 1. Vasárnap.
v-t ^ v ^figs
r » • *
Ara 1000 koron*.
27. sséb.
»SÍIIKVIK KITIVKÉIT lállltílL itla I kiu?n II.OM ktr„ itniMm M IM lm.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
lurkinti: B1110LY PU1II
iMrkMstteéi ét taáAtirtUli ltl»l«rmi. SUcktifi«(ér S. uáa. TiMm 131.
„fl\'mk «CT l*tMbea, hltuk ®o kuüu, lllurk tff l«te«l 6rók ir«r«»rbm, MttT\'k ÍUeTt\'onUe fdtáeidieáWii

Krónika.
N Azt egészen természetesnek találjuk, hogy a kormány javaslatai nem tetszenek az ellenzéknek ¿s igy föl sem tűnik az, hogy az aktiv és passzív ellenzék közös erővel támad a választójogi javaslat ellen. A kormány és ellenzék viszonyát ismerve, föltételezzük azt is, hogy sok ellenzéki képviselő Jobb meggyőződése ellenére ¿11 a harcos tábor bajnokai közé. A javaslatnak legélesebb pontja a nyilt szavazás, amit sok jobb belátásu ellenzéki képviselő is szeretne főntartani, de hát jelenleg a titkosság mellett nuszáj állást foglalnia. Ugy mellesleg megjegyezzük, hogy több európai kulturáltam szerelné már a titkosságot visszacsinálni, mert ai állam és társadalom szempontjából nem látják hasznát a titkosságnak. Nem a saját ■é pök tői féltik a hazát, kanem a demagógok uralomrajutásától az állami és társadalmi rendet Sajnos, a nép még mindig nem emelkedett az intelligenciának ama fokára, hogy meg tudna szabadulni a demagógia blvös szirénhangjainak csábjaitól és a komoly oktató szavakra hallgatna. Ezt látta be már tok kultúrállam r azért próbálkozik a titkosság csalhatatlannak látszó dogmáját megingatni.
»
stiklinek a nörablást tartották? Napjainkban is egymásután tünedeznek el leányok, akiknek nyomára nem juthatnak a hatóságok, ügylátszik, a középkori rablólovagok szerepét ma a leánykereskedők vették át, akik agyafúrt módon keritik hálóba az áldozatokul kiszemelt leányokat. Bár a leánykereskedelem meggátlása céljából nemzetközi szervezet alakult, még sem sikerül azt megszűntetni, mert a leánykereskedelem szervezete erősebb és nagy pénzekkel dolgozik Alkotnának az államok aZ\\ erkölcsi gyilkosok ellen is olyan szigorú törvényeket, mint a testi gyilkosok ellen, büntetnék azokat ii a legsúlyosabban, akik meggyilkolják az •rkölcsöt: akkor talán megszűnnék a leánykereskedelem és nem tűnnének el nyomtalanul fiatal leányok. Amig azonban a nő a mai modern korban is közönséges árucikk s hatósági védelem alatt történik áruba bocsátása, addig nem várhatjuk, hogy az erkölcs gyilkosai is akasztófára kerüljenek.
«
A .véglege« sztrájk" fegyveréi csillogtatják az ellenzéki honfoglaló vezérek. Azzal fenyegetőznek, hogy, ha a kormány nem csinál olyan választójogot, amely az ó legmagasabb tetszésüket is megnyerendi, véglegesen és visszavonhatatlanul elnémulnak Hát a magyar nemzetet a tatárjárás, a mohácsi vész óta Trianonon keresztül annyi rettenetes csapás érte, hogyha azokat kibirta, nem fog belepusztulni abba sem, hogy a parlamenti botrányokat nélkülözni lesz kénytelen. Kérdés azonban, hogy az a fegyver, amit annyira villogtatnak, nem sUl-e cl visszafelé? Mert abban mégis csak kételkedünk, ha a derék képviselő urak kimondják^: solu a lábunkat a parlamentbe be nem tesszük, hogy akkor még eltűrje a nép. hogy a milliós fizetéseket továbbra is fölvegyék ?
Gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter bejelentette, hogy Csonkamagyarország a békekötés töivénybeiklaiása után a harmadik hónapban már a legszigorúbban végrehajtotta a katonai leszerelést. Ennek ellenére ai ántánt katonai bizottságai ugyanazzal a perzekutori buzgalom mai folytatják a kérlelhetetlen ellenőrzés munkáját, mintha a magyar honvédelmi rendszer triaonositása nem történt volna meg. Ez a költséges apparátus a megfelelő összekötő tiszti létszámmal és egyéb személyzettel egyik legsúlyosabb tehertétele a magyar adófizetőknek És annak ellenére, hogy kutató és fürkésző munkájok úgyszólván egyetemes kudarccal végződött, semmiféle tárgyi érvvel nem lehetett a a párizsi főtanácsot meggyőzni, hogy Magyarország ellenőrzésének szórakozásáról lemondjon. Rámutatott arra is a miniszter, hogy hamis besugások alapján indulnak az ántánt tisztek nyomozó utjokra és mindannyiszor meggyőződ-beinek, hogy felültették őket. Az ántánt mindennek dacára föntartja ezt a gépezetet, hogy még elviselhetetlenebbé tegyék a magyar adózó közönség terhét. No és a budapesti bar-ok és «gyéb mulatóhelyek dús választékú női uemély-zete is kedves otthonná varázsolja Magyarországot az ántánt tiszt urak részére . . .
Beniczky Ödön volt belügyminiszter hosszú időn át hirdette, hogy, ha ót föloldanák a hivatali titoktartás kötelezettsége alól, sokat tudna mondani Somogyi és Bacsó meggyilkoltatásáról. Bethlen miniszterelnök Peidi Oyulához intézett válaszában nyíltan megmondotta, hogy Beniczky megkapja a feloldást. Beniczky azonban eddig ismeretlen okokból nem hogy kapva-kapna az alkalmon, de sőt azt vitatja, hogy a hivatali titoktartás alól fölinentésnek nincs helye. Furcsa fölfogás I Aki elfogadta a megbízatást, a kinevezést, azt a kinevezésével járó kötelező titoktartás alól föl is lehel menleni. Erre az álláspontra helyezkedik jogász és nem jogász egyaránt. Beniczky tehát véleményével magára marad s ugy já\'. mint az, aki a muzsikára csak egyedül táncul. Tudja Beniczky, hogy mit mondanak az Ilyenre ? Vagy nagy fogadkozása csak Üres hencegés volt ? Egy miniszterviselt embertől több jogi tudást és több komolyságot várt volna a közvélemény.
Visszaestünk-e abba a fészkek rablólovagjai a
korba, amikor a sas-legnagyobb bravur-
HeUnként.
„Répáinál" . . .
A múlt héten arröl volt szó, hogy az oláhok egy év alatt csak Brazíliába 112 ezer magyart kergettek ki ur? inuk alól, leginkább Erdélyből. Megbotránkozott e/cn még egynémelyik olóh képviselő is s Duka külügyminisztert elitélte s a belügyminisztert is Csakhogy az oláh miniszterek baját állami érdeköket tekintik legelsőnek » okulva a magyar politikának ezer esztendős ostobaságán, egész nyíltan is a/t felelik most már az oláh miniszterek, hogy jó nekik az, ha az idegenek kitakarodnak az ó országokból. Ebbep az is értetődik, hogy, Erdélyben a mütyürök idegenek Mondjuk : most. De az oláh az ó belsőjében ugy tartja, hogy régen is, mindig azok voltak.
Ez az .idegen" szó Budapesten visszhangot csinált s egynémelyik magyar lap, takarékosan ugyan, fölzúgott ellene.
Az oláh egy csapással két legyet üt. I. Kikergeti a magyarokat. 2. Igazolja is. Az első cselekedete jogtalan, törvénytelen és erőszakosan embertelen; a második cselekedele vagyis a szava: vakmerő hazugság.
Első cselekedetét, a kikergetést, tudhattuk már ezelőtt öl évvel, attól a perctől kezdve, ahogy betelte ide a lábát az oláh. Hiszen a gyulafehérvári és kolozsvári legelső tanácskozásain határozottan nyiltan ki is mondotta, s meg van irva könyvben, hogy neki szándéka, első legfontosabb terve, hogy onnan kipusztítsa a magyarokat. Aki nem ismeri is az oláh tulajdonságot : ebből a kijelentésből tudhatta volna. Csudálkozom léhát, hogy csak most öt év
múlva jajdulnak fel — egy kissé — a^magyar lapok közül egynémelyek. \\
A második tevékenységér? nézve, hogy t. L idegennek tartja Erdélyben t a magyart, g erre szintén följajdulnak most a magyar lapok ^OzOl egynémelyek: ugyancsak van egy szerény megjegyzésem.
Emlékezhetünk arra az időre, amikor az oláb betette a lábát, azonnal hozzáfogott a munkához : száz okkal éa ezer ürüggyel kezdte kikergetni a magyart; 70 - 80 waggononkéat röpüllek ki onnan ezek. Egyik kijött ember azt jegyezte meg, hogy nem is annyira kikergette ez, mint inkább kiszekirozás. Mindegy kutya. Csakhogy az oláh elnevezte ezt a mflveletet * repdíriálásnak.
Kérem tessék csak idefigyelni. A repatriálás visszahonosítási jelent. Az oláh szeret római nyelven beszélni, mert Ő rómainak tarlja magát. A magyar még jobban szeret idegen nyelven beszélni, ha érti, ha nem, hogy műveltnek láttassék. S zengett egész Magyarország a repatriál szótól. Az egyetemi tanártól elkezdve a disznópácztor cselédjéig mindenki ezt a szót használta a kikerülés, vagy a kihonositás helyett Az expalriálás (kihonositás) szó megfelelt volna. De az oláh tisztán számításból e repatriál-1 adta ki jelszónak s folyt a repatriálás lettel és szóval, mint a tengeráradat.
Répátriál, vagyis visszahonosit - kicsoda? az oláh ; kit ? a magyart; honnan ? Erdélyből; hová? vissza a Duna-Tisza alföldi Magyarországba.
Minden ember láthatja, hogy itt mi van. Hál az vau, hogy az oláh világba terjeszii azt az $ saját megállapítását, hogy Erdély régen az Gvé volt, talán már Ádám és Éva óla, s a magyarok csak később szállingózhattak be oda —-hozzájok az alföldi igazi Magyarországból Ö tehát, az oláh, most csak vissza honosilja
— repatriálja — a magyart eredeti hazájába. Egyfelől ez már nem olyan nagy bűn, mint a kikergetés, másfelől — ba kacagtató módon is
— ezerötszáz esztendős történelmet csinál a maga számára, a répátriálás szavával. És ebben a tolvaj reklámban őt mi magyarok hűségesen támogatjuk amikor elismerjük, hogy az 6 kikergető művelete nem egyéb, mtnt repatriálás, -vagyis i-ft&űhouositás; elismerjük ezzel a szóval, hqgy nincs jogunk Erdélyhez; semmi keresni valónk ott; s elismerjük, hogy a repatriálástól az oláh vissza állítja az erdélyi állapotot, a rendet.
Erről a tolvaj repatriáló szóról írtam cikket annak idején ebben .a lapban. De vidéki lap vidéki lap. Hát ittam egyik fővárosi lapba ia. Hélesztendei sürgetésre, kérésre, \' könyörgésre kinyomatták. Említettem benne, hogy egy előkelő név^ egyetemi tanár, történetíró, aki bizony jobban tud diákul, mint én, még is használja a repatriál szót a hírlapi cikkében, de meg ia védelmeztem előre: nem ő irta, mondám, ctak szóval mondhatta el valamelyik újságíró előtt s ez írhatta bele ezt a szót. A nagynevű ember azonban jelentkezett, felelt ugyanabban a lapban. Igazam van nekem — azt mondja — de . már... általános lett ez a szó, megszoktuk ebben ai értelemben használni stb. az oláh neai is annyira repatriál vagy expatriál, mint inkább csak kiszekiroz...
Ezt a feleletet kaptam. Ez azonban, amint látszik, nem felelet. Jobb lett volna elhallgatni s velem együtt a másolónak tulajdonítani azt t tévedést. Hiszen éppen az a bűnünk, hogy aa oláh szája után beszélgetünk mi is, megszoktuk s így általánossá teltük. A ri, vagy expátriálás-nak s a kiszekirozásnak a ténye mind egy nyavalya. Itt tisztán egy szónak csak a hasznalatáról van szó.
ZALAVÁRMEGYE
1925 március !.
r
A pesti emberek közül egy-kellő megszívlelte felszólalásomat s azóta nem is repalríál-tat. De a milliók tömege tovább zúgja és erósiti veie az oláh álláspontot.
Tudom, hogy a magyarság 99 százaidként* ezer esztendős gőgje és könnyelműsége azt mondja erre. mit locsogok-fecsegek én itt; hiszen az oláh hazugság nem igazság; büszkébbek vagyunk annál, mint hogy badar beszédjére hallgassunk
Ugy van De az az ezer esztendős gőg és könnyelműség azt is tudhatná, hogy ötven év alatt soka: hazudott az oláh, ellene nem szóltunk a mi gőgösségünkben s Európa elhitte; az ezer esztendős aluszékonyság. ha eddig nem fudta. most tudhatná, hogy a francia nem ismeri sem a földrajzot, sem ^történelmet, hogy a trianoni zöld asztal mellett nem történetírók és jogászok ülnek, hanem politikusok, akik inkább lehetnek rablók, mint tudósok, jogászok és crkölcsbirók; tudhatná azt a büszkeség is. hogy a burján és minden gaz ápolás nélkül is tenyészik, hát még ha szórják, vetik a magját, hogy az <>láh hazugság, rágalom és gyalázkodás magva gondosan széthintve buján tenyészik, terjed és ragad, mint a rüh
Már Horvátországban is támadt az oláh példára egy ilyen buzgó magvelő. Egy történetíró féle horvát ember azt mondja, hogy a Szent István-Szilveszter-féle magyar szent korona dz 4 véleménye szerint talán a horvátoknak szent koronája Csak egy nyű kezdje meg egyszer a sajtot, na idejében le nem vakarják róla, nemsokára nyüzsög a féreg s a sajtnak vége van. Erről Heles nevű kötelességét ismerő magyar ójságiró irt cikket a P. H-ban
Lesz idő, amikor az oláh történetíró azt fogja mondani, hogy legalább is Trajanus óta Erdély földjét az oláh bírja s még ő fog beszélni »szolgaimi jogról" a maga javára, s érvnek a többek közölt azt is felhozza majd, hogy hisíen a magyarok magok is elismerték szóban és írásban, sót maga a magyar történetíró is elismerte, hogy. . mi oláhok Erdélyből repatriáltuk, vagyis csak visszahonositottuk a magyarokat.
Igy lesz ez, nem nagyon tisztelt ezeresztendős gőg é? lomhaság!
Ennek a cikknek velejeként tehát csak azon csudálkozom, hogy az a néhány magyar lap, amelyik legalább foglalkozik az üggyel, miért csak most csudálkozik azon, hogy Duka és társai idegennek tartják Erdélyben a magyart, amikoféveken át mi is hozzájárultunk ehhez az állásponthoz a repátriálás szónak a használatával Borbély György.
Kétszáz lakást akar épltanl Zala-•garnagan agy békéscsabai / vállalkozó.
K legnagyobb szükséglet ma a lakások terén mutatkozik. Ruhát, élelmiszert nagynehezen már szerezhet magának mindenki, ha — pénze van hozzá, v Lakást azonban még pénzért sem igen kaphatunk A lakásínség leküzdésére egyedüli eszköz az: építkezések. Pe ki az, aki ma építkezni tud? Azért merülnek föl időnként tervek, hogy álljanak össze egyes társadalmi osztályok s ezek azután állami segéllyel, vagy nagyobb tőkések bevonásával építsenek lakóházakat Ezek a tervek azonban n«m igen váltak be és az építkezések megint csak stagnálnak.
A lakásínség különösen a Zalaegerszeghez hasonló városokban érezhető, ahol a laKÓsság-nalf a háború előtti időkben eszeágába sem volt bérházakat épileni. |A falu jellegű városok lakói nagyobbára termelők, akiknek jövedelme másból állott elő, nem lakásbérekből, mert gazdálkodnak, amihez nagy udvarra, gazdasági épületekre van szükség. Ezek pedig „árendásokat" nem szivesen vesznek házukba, porlájokra. Közben e városoknak lakósságát alápjsan megszaporították a munkások, a kereskedők és különféle tisztviselők s igy előállott a lakásínség.
Most legutóbb annak érkezik hire, hogy a lakásínség leküzdésére ismét vállalkozott valaki. Belanka Mihály András békéscsabai vállalkozó amerikai gyorsasággal egyszerre több városban szállana Síkra a lakásiiiizériákkal szemben, több városban Xezdené meg az építkezéseket, ha ez sikerülne neki
Terve a következő: 1925-ben felepit 3 ezer kétszobás és 2 ezer háromszobás lakást. Ez belekerül 59 millió 20 ezer aranykoronába A szép summát úgy hozná össze, hogy kibocsát 908 ezer darab 65 aranykorona, tehát 1.105.000 K értékű sorsjegyet. A sorsjegytulajdonosok között még 1925-ben kisorsolnak 5000 hkást.
A megmaradt 903 ezer sorsjegylulajdonosok ügyét ugy akarja rendezni, hogy minden kisorsolt lakás tulajdonosa 20 év:g kétszobás lakás után évi 400, a háromszobás után évi 500 aranykorona bért fizetne. Husz év múlva a lakás korlátlan tulajdonosa lesz a nyerőnek. Ebből még további 5 ezer házat lehetne 4 év alatt kisorsolni, a többi pénzből p.-dig a nem nyerő sorsjegytulajdonosoknak a legrosszabb esetben is visszafizetik a 65 aranykoronájukat, de lehet, hogy a duplaját. Az egész akció állami felügyelet alatt u.enne végbe.
A tervező csak azt köti ki, hogy az építkezés keresztülvitelére őkapiun megbízást, adminisztrációnál pedig B).listás tisztviselőket és nyugdíjas katonatiszteket alkalmazzanak A népjóléti minisztérium rokonszenvvel fogadta n békéscsabai vállalkozó terveit és azt nyomban kiadta az illetékes szakoizotiságnak, amelytől a legrövidebb időn belül véleményt kér
Mint értesülünk, Budapesten 7oo, Pécsett 25o, Békéscsabán, G»óröit, Zilaegerszegen 2oo -2oo lakás készülne. Ezek a városok kerülnének legelőször is sorra mert ezekben legnagyobb a lakásnyomor.
HÍREK.
• - Ipartestületi gyűlés. A nagykanizsai ipartestület március hó 8-án évi rendes közgyűlést tart.
- Jókai ünnepély. A zalaegerszegi kereskedő tanonc iskola f. évi március hó 1-én, vasárnap, ünnepli legnagyobb mesemondónk, Jókai Mórnak születése 100. évfórdulóját. Az ünnepségre Zalaegerszeg kereskedő társadalmát s intézetünk jóakaróit, jóbarátait tisztelettel meghívja az intézet igazgatósága.
- A postapalota átadási Mint mult számunkban jeleztük, az új postapalotát csütörtökön vették át a kiküldöttek a zalaegerszegi iparosoktól és a különböző vállalkozóktól. Az átvételt Bierbauer István postaműszaki főigazgató és Schármár postafömérnök eszközölték és átadták azt Maier postaigazgatónak, aki viszont Sanlts postafönöknek adta át. A telefon és táviró berendezési munkálatok folyamatban vannak az uj épületben « a lakásokba való beköltözés is most már megkezdődhetik.
Lairar Lőrinc nyilatkozik.
Budapest, febr. 28 Leirer Lőrinc, a meggyilkolt Leirer Amália édesatyja egy újságíró előtt kijelentette, hogy mivel annyit foglalkoznak vele a lapok, kötelességének tartja a nyilvánosság számára nyilatkozni Fájdalmasan érintették Őt egyes lapközlemények. Minich tanár, aki szerencsétlen leányának holttestét boncolta, azt mondotta, hogy Amália erős koponyaütést kapott vagy ólombottal, vagy boxerrel Azután jöttek a késszurások A gyilkosságot mindenesetre férfi követte el, aki a gyilkoló szerszámokat magával vitte.
A kisántánt tovább Itgst allan Qnk.
Milánó, febr 28 A kisántánt tovább folytatja izgatásait Magyarország ellen Egyes olasz lapokban olyan tudósításokat helyeztek el, hogy a Felföldön erős propaganda folyik az elszakított területek visszacsatolása érdekében s ezt a propagandát magyar mágnások vezetik, akik horribilis összegeket áldoznak e célra. Az Ébredőket támogatják, munkásokat fegyvereznek fel, titkos alakulatokat szerveznek s a határra gépfegyvereket és kiságyukat szállítanak. Az olasz közvélemény azonban nem veszi komolyan e híreszteléseket s a legtekintélyesebb olasz lapok csudálkoznak, hogyan félhetnek a kisántánt álkmai a teljesen lefegyverezett Magyarországtól, amikor nekik az általános hadkötelezettség alapián erős és jól fölfegyverezett hadseregek állanak rendelkezésökre. v
: Pófdran«és Lalbachban.
Orác, febr. 28. Lalbachban ma reggel 7 óra után földrengést éreztek. Két meglehetősen heves lökésben nyilvinult a földrengés, de kárt nem okozott.
í
A legjobb cigaretta papucs a
— A szlnéazegyesület köszönet» Az
Országos Szinészegycsület Czobor Mityás polgármesterhez intézett levelében mond köszönetet a városi tanácsnak azért, mert Halmi
színtársulatát a legmesszebbmenő támogatásban részesiti.
— A lloeftlls előadásoknak keretében mult vasárnap Borbély üyörgy tanár beszélt a sportról, külön megjelölve a nemes sportokat, amelyek fejlesztik a testet, megteremtik a legszebb erényeket, sőt céljukban a nemzeti életre nézve magasztosak, a labdarúgásnál azt jegyzi meg, megvan ugyan a fejlesztő hatása, de iziés.te\'en. A most vasárnapi előadáson dr. Hollós Ferenc fog értekezni a szociális kérdésekről. Az előadás este fél 6-kor fog kezdődni a kereskedelmi iskola nagytermében.
— Mikor a tolvaj panaszkodik. Gerencsér István helybeli napszámos ember a mult vasárnap arról panaszkodott egy rendőrnek, hogy, szomszédja, Németh Gábor kályhás ludlopással gyanúsítja. A rendőrség megejtette még ugyanaznap a nyomozást, de semmi gyanúsat nem talált. 26-án újra megjelent a rendőri nyomozó közeg Németh udvarán s a ketrec mellett olyan lábnyomokat talált, amelyek elvezették öt Gerencsérhez Gerencsért előállították a rendőrségen, hol beismerte, hogy ő lopta el a ludat, melyet anyjánál Csácsban megsütöttek, azután sülve behozták és itt feleségével együtt elfogyasztották. Az eljárás ellene megindult.
— Dohányoztak-« a rómalak? Kutatók állítása szerint a legújabb ásatásokból megállapítható, hogy a rómaiak dohányoztak. Fémből és agyagból készült szipkaszerü szerszámot használták a dohányzáshoz, bár a dohányt akkoriban még nem is ismerték. Minden valószínűség szerint bizonyos növényeket használtak erre a célra, s eleinte inkább egészségügyi szempontból kultiválták, amig rá nem szoktak s a szenvedély rabbá nem tette ókett
— EakUvó helyett Ikrek. A csehországi Komotauban kellemetlen esemény zavarta meg egy polgári |egyespár esküvőjét. A menyasszony abban a pillanatban, amikor kocsira akart ülni,, hogy vőlegényével és a násznéppel az esküvőre. menjen, hirtelen rosszul lett. Orvost hivattak s mire megérkezett, a menyasszony kél egészséges hu gyermeknek adott életet
-- Aa országos vásárok ellen nyilatkozott a Duna—Tisza közli Mezőgazdasági Kamara. Szentes városa ugyanis országos vásárait az eddigi 3 nap heiyett kettőre kívánja korlátozni s ez ügyben véleményt kért a kamarától. Erre. adta a kamara azt a választ, hogy a mai fejlett, közlekedés mellett a vásár intézménye már idejét multa.
— Mlllerandot kiközösítették a aaoolálls-ták Párizsból jelentik: Az Oeuvre közli, hogy Milerand volt köztársasági elnököt a szociális-ták a sajtó szindikátusából törölték. A szindikátus kije\'entette, hogy az exszokiálista. Millerand, miután a szociálista elveke« egymásután elarulta, nem érdemes, hogy továbbra is a szindikátus tagja maradjon.
-- Jllavában tovább tart aa éhségsztrájk. Az oláh szociálisták mintegy 200 tagu küldöttsége akart az igazságügyminiszter elé menni, hogy a Jilavában letartóztatott és éhségsztrájkod szocialisták érdekében közbevessék magukat. A küldöttséget azonban nem bocsá|tották a miniaz-ter elé. A szociálisták éhségsztrájkja tovább tart
Kathollkus Üldözés Albániában.
Róma, febr. 28. A Corriera d\' Itaiia értesülés« szerint Albániában nagy katholikus üldözés s ezzel kapcsolatban nagy agitáció folyik Olaszország ellen.
Zsoldos magán tanfolyam
Budapest, VII. Dohány-u. 84. Telefon: J. 124-47.
EWkészit polgári- és középiskolai magán -vizsgákra, érettségire vidékieket is.
• ) 1925 március 1.
szíhhAz és mozi.
MII \'
4) klrálflSJ*- Hrrc a darabra is csak azt mondhatok * m,i °P«rc,,c-irodalom terméke. Nem a direktor, -nem a társulat az oka annak, hogy mflsorra kell hozni, hanem a irai helyzet. f-ÜéR kajnos, hogy jobbat, erkölcsösebbet nem kaphatunk, mert mást alig nf.xlukálnak ma az operctte-szerzők. S ha valamelyik direktor a régi jó operetteket: Cornevillei harangok, Drótostót. Víg özvegy. Hajdúk hadnagya stb. akarná tlóvrnni azokra azt mondja a közönség: e/eket már Uttuk - és üres marad a ház. Tévedés tehát azt hinni, logv ezeknek clfls/edi\'getéBC a direktoron múlik, vagy, bogy a színészeknek örömet s/ercz az. ha tehetségeiket at erkölcs szempontjából kifogásolható darabokban fctll érvényesíteniük. Komoly pró/ai darabokra sem éhes a ma közönsége. Ha egyszer-kétszer telt házat Mp fí:y-cKy jó dráma, az nem jelenti még azt, hogy az egész, szezonon át ilyenek!*»! lehetne táplálkoznia a niriháznak. De hol van ma annyi jó dráma, vagy vígjáték V A régiekre pedig »zintén a/t mondja a közönjét;: ezt már láttuk. Honnan vegven hát a direktor jobb darabokat? A mai termelés mind egyforma. Megromlott a; izlés is, a-szinmü-irodalom is, ez a baj És mi csak sajnálkozni tudunk azon, hogy nem állanak rendelkezésre más darabok. Foko/atosan hanyatlott at npcrelle irodalom, a közönség fokozatosan simult a silány daiabokhoz s ma, ezek felelvén ineg szinházl ■«vetésének, ezeket nézi szívesen, sót ilyeneket vár. Ami meg azokra a régi jó darabokra vonatkozik, saj-■állttal emlékeztetjük a közönséget az .Aranyember* előadására. Szép darab, Jókai irta, Jókai emlékezetére ad\'ák eló és — alig tett meg félig a hái. Az erkölcsök lazulása; világjelenség Ezen csak radikális társadaiml reformokkal lehet ha lehet - segíteni s mig ez meg nem történik, addig a szinházi viszonyok sem rálioznak meg De addig is ne keressük mindenben a rosszat s akkor kevesebb rosszat fogunk találni
Az éj királynője operette egyáltalában nem áll ai erkölcsi nevelés szolgálatában. Ezt elismerik maguk a színészek is és a csütörtöki elóadás alkalmával meg is győződhettünk efelól, valamint arról is, hogy a színészek sokban mérsékelhetik a legvörösebb darabokat is. A darab természetének megfelelően sokkal sikamló» sabban lehetett volna azt előadni. De. dicaéretökre teg)en mondva, — amellett, hogy színészeink szerepeiket nag> szerűen tudták éa a , helyzetkomikumok láncolatát zökkenés nélkül kerekded egészé gördítették, nem éleztek ki semmit sem, nem húztak alá semmit sem Olyan ügyesen vették cl az élét a dolognak. hogy a közönség inkább csak a komikus helyzeteken mulatott, mint -- máson. Legjellemz őbb alakok toltak: Remény Albert és Hajnal Károly, akik olyan élethűen adták vissza az általuk személyesített alakokat, hogy jobbat nem is várhattunk. De elemében volt Takác* Oszkár is, úgyszintén Harsányt Ferenc, ez a két, örökké mozgékon> színész, kiknek minden mozdulata mosolyra hangolja a nézőt A szobacicus szerepe ■ajryon illett Nögrády Loncinak. Bogdán Irén, Rózaa Ilona, Demény Albcrtné és (ireguss Zoltán ez alkalommal is szintén kifogástalanok voltak. "
lalal Ini a Jiri érra is ■«kapta Ialaag«rssa|*t. A
uinigazgaiok muttlieti értekezletén ugy döntöttek, hogy Halmi Jenő a |övő évre is megmarad zalaegerszegi direktornak. Kerületébe tartoznak még: Keszthely, Ktrmend, Kószeg. Szekszárd és Magyaróvár. Baját Halmi átengedte Hcllay Hugónak, a nyíregyházi direktornak nyári állomásul. F.z évre nyári állomása leaz Halmiaknak még Mezőhegyes.
MŰSOR. Szombat: Árvácska.
VasAinap: Árvácska. «
Vasárnap délután: Napkelet rózsája.
Cigarettázik Ont Sodor|on Janlna papírt 1


f
ZALAVARMEGYE

oazdasAq.
•eee
■ilyn aratta U»i u Iáéi T Gyakorlati gazdák azt a
prognózist köztik saját tapasztalatuk alapján, hogy az idén az aszályos nyári időjárás hamar bekövetkezik, mert nincsen hó, amelynek olvadása a levegőt lehűtené és a tavaszi idő|ár*st kitolná. Erre való tekintettel a tanács az, hogy a gazdák minél több melegálló -ituko-ricát vessenek. A gazdák általában ínsége* aratástól télnek. Akadnak azonban nte«sze időre visszaemlékező gazdák, akik figyelmeztetnek arra, hogy 1882-ben is abszolút száraz őszünk és telünk volt. mégis kiválóan sikerült az aratás
Az utolsó azót nem lehet kimondani. A megindult esőzésnek kedvező hatása már is szemmel látható.
■ilyai babot t«ratl)tak u Iáéi ? A most elmúlt gazdasági évben a magyarországi babtenné* legnagyobb része Trieszten és Fiúmén át a tengerentúli államokba «xportáltatott. Kivitelünk ezen cikkben meglehetősen nagy volt, de nem felelt meg az általános várakozásoknak. Sa|nálattal kellett tapasztalnunk ugyanis, hogy Jugoszlávia erősen tudott alkalmazkodni a tengerentúli államok kívánalmaihoz, mig Magyarország babtetmésé-nek csak egy részét tudta exportálni. Jugoszlávia ugyanis elsősorban a külföldön erősen kedvelt fehér lapos és gömbölyű babot, továbbá fürjbabot termel és exportál, mig nálunk, különösen a ml vidékünkön, főleg tarkababot termelnek, melynek értéke a külföldön a fehérbabnak egyharmad része. Ez a körülmény niagában véve is amellett szólj bogy Íiíyelmezte**ük a gazda-körönséget, hogy a most kezdődő gazdasági évben sem maga, aem pedig cselédei által tarkababot ne termel-tessen, hanem minden igyekezetükkel azon legyenek, hogy csakis fehérbabot Is pedig lapos éa hosszú, valamint gömbölyű babot, azonkívül tiazta fürjbabot termeljeiv mert csakis igy remélheti, hogy babtermé«e kellő haszonnal fog zárdai.
Aki Leírer Amália sorsitól fáit.
Debrecen, febr. 28 Hegedűs Árminné állandóan azt hangoztatta, hogy ö is Leirer Amália sorsára jut. Ma délelótt egy rokona kereste fel ót, dc ajtaját zárva találta. Lakatost hivatott, akivel fölnyittatta az ajtót $ a szobában vérben felrengve ép olyan helyzetben találta Hegedűsnél, mint ahogy Leirer Amália feküdt. A hatósági helyszini szemlén megállapították, hogy Hegedüsné Öngyilkosságot követett el. Állapota azonban nem életveszélyes.
x A béosl mlntavasarra utazók kedvezményes visumot és igazolványt kedvezményes utazásra a helybeli Menetjegyirodában beszerezhetik.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
E. D. Dtbrtcen Előfizetése január 10-én járt le. Egy negjwdévi előfizetés 30.000 korona.
Dr. P. I. Celldömölk. A tárcát köszönjük. Legközelebb sorra kerül. Máskor is kérünk hasonló dolgokat, minél gyakrabban.
A bekeházl gazdaság
keres április 24-iki, esetleg azonnali belépésre konyha- és gyümölcskertészetben teljesen jártas
kertészt.
Párizsi nők
intim toilettjUkhöz ma már csak
SALAN
TOILETTE
fertőtlenítő- és szagtalanitó-szert haazz nálnak. üdít. tisztit, szagtalanít, fertőzéstől megóv, flour albust megszünteti
SALAN-HAJVIZ
azájviz, fertőtlenítő gyógyszappan é* fogkrém, uttsaftikaa koiaotlkaaak.
III Mindenütt kaphatóit!
Golyóscsapágyas *Prlmusm motoros Cfóplőkéfzleteket
22\' és 27\' dobszéles-ségekben, kettős tisztító szerkezettel, veróléces
dobbal, osztálvozó hengerrel legmodernebb kivitelben raktárról azonnal szállítunk.
Imáklrtl alcaó árak I léulotlttetésl Mutatat I Ugtlutibb Képiéit arrtaaiT I
Kérje ti. számú árjegyzékünket t Árajánlattal szolgál :
FEHÉR NI KLÓ GÉPGYÁR R. T.
BUDAPEST, V. KKRÜLET, VÁCI-UT 80. SZAM.
Azonnal beköltözhető
3 szobás lakás
pajta, istálló, 1 hold kert 1925. március t-én nyilvános árverésen eladalik.
KRAKLER MIHÁLY, KEMENPOLLAR.
ATUfCULANUM
Budapest, IV. Kristóf tér 3. sz alatti hatemelete« épületében tömeg-, polgári- ét fényűzési kivitelben a lakásberendezés Összes möipari termékeiből, iparművészeti tárgyakból és képzőművészeti
alkotásokból Állandó értékesítő kiállítást tart.
tönnyebben kezelhető, napi 16 20 m. teljesítmény. — B) listásoknak és magánosoknak megélhetést nyújt a Dobos rendszerű kéziszövószék Csévélő rokkát, felvetőállványt, motollát, bordákat vetelóket, acélnyflstszemeket, nyflstösgépet és mintakártyát, garancia mellett kizárólag egyedül ké*zit és szövödéket berendez.
Illll IITlil Hifinél is ulTtucticikk ktaitl
Budapest, VIII. Práter-utca 33, szám. Szövőszék üzemben megtekinthető.
■ ■ 3
■ AZ ORSZÁG
■ LEGNAGYOBB FAISKOLÁJA
jUNGHVÁRYÍ S LÁSZLÓ i
3 FAISKOLÁJA \\
! Szőlő ¿(Borgazdasági Rt. 3
■ Tiiiin (».Cegléd.TititH iu.s
a Budapesten kizárólag ■
! I V.,Ferenc!ek-tere 3. ■
■ félemelet 14. - Telefon: József 152-07 J
■ Szombathelyi Mim Herény ■
■ Erzsébet-téri. Kérjen árjegyzéket ITeíef. 212. e
A Magyar őstermelő T.
emődiszőlőtelepénáltamilag engedélyezett sellenőrzött
szólóoltványok
kerülnek eladásra, melyekre a megrendeléat
az őstermelő zalaegerszegi kirendeltsége
veszi fel.
KÉTÉVES OLTVÁNYOK riparia portalia alanyon:
Bortajták I oszt. darabonként ...... K 3vx) —
II. oszt darabonként ...... K 17» -
Gyökeres hazai vessző darabonként ... K 450 —
Magyar Őstermelő Részvénytársaság zalaegerszegi kirendeltsége.
Szabadalmat
megszerez, értékesít minden államban
ÁRON ÉS MOLNÁR
szabadalmi iroda. Budapest, VII. józaet-körut 9. sz. .Feltalálók Útmutatója* díjtalanul.
RISZT SÁNDOR
Müriutír Zalaigirszii. firisiirtroíca 29.».
Zalamegye legjobb hirü hordó üzlete.
Ajáalja salát ké siltméiyll száras fáMl kiiltlt b*-ras kardéit, aaly állaiióaa rakU-raa m 10 Utar> tél 1100 Utarig.
Mma Tru«jwrt kortlék 400-tél 800 literig rak-tarán vaaaak.— 25 hsktslltsm tellll v)talaél Arugodaéiy I I
Epüket és bútor-
A munkát a legkényesebb Idényeknek k I rue^íelelöleg készítenek 237 o 1
( Szalay és Bankovils k
ápQlet< és műbutor-asztalosok I
ZALAEGERSZEG ^me»"1unk4\'6 f
<iskolakóz 2. szAm. Umiényi-utca 7. i
allandó készbutor raktArI V
aa
1
■BRULLMOR:
S göítóglagyar TaiaitaiiL Zalaegerszeg.
■ Lakás: lákécry-ntea 41. lytr : iiéráakléal aL : Szállitsk tarn • ragéitétalWa téglát, karayaUaMraHt
■ 3 havi kamatmentes bitéire
! Tégla Mraakéat . . 4SO.OOO és M«0M kama 2 HamyalUaaréf asraakéat . . . . 1,100.000 k*r*u
■ Nagy súlyt helyezek árum elsőrendű égetésére, g Cserepem teljesen fagyálló és könnyű sulvánál
■ rogva csekély tető megterhelést jelent.
ZALAVÁRMEOYE
1925 nfárcius
KÖZGAZDASÁG ES PÉNZÜGY.
— v
Egy aranykorona
\\ a dollár klvatalos árfolyama szériát egyesit 14.752*50 papirkoronával.
Valuta Árfolyamok Budapesten.
Napoleon--. Pont 344.000, Dollár 71.990, Prancla
Iraak 3727, l engyel márka —, Márka Lira 2920 Len 349, Cst* korona 2127, Dinár 1138, Sváld frank
" Hollandi
13.820, Osztrák korona IUM5, fori at 28 690.
Leta 517,
gyártmányú egyszerű-, timaflrlö-, keltta- és diognális hcngersiékckre ár-ajánlattal nolgálunk. Malomgépckre és majomszereiéire kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz ét Clayton-Schuttleworth képviselő]«
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
Béta 585.0ŰU, Búza (tiazavidéki) 387^00, Rozi 470000, Sörárpa 480,000, Takarmányárpa 394.000, Zab 435.000, Tengeri 280000. Korpa 235.000. Repce
Köles -, Répa--, Lucerna 24ŰIOOO, Lóhere 2GUUO.
iréu--, Szalma--. T
Zürichben:
Magyar korona OOOT.\' -, osztrák korona OOU73.35 Prancta frank 26 80, azoko! 15 45, dinár 855. Ti
Zalaegerszegi piaci Arak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a fcOretkczök voltak: búza 540,(XX), rozs 440000, árpa 430.000, zab 380.U00, tengeri (csöves) 190000 tengeti SiOOOU marhahús M-Xi, boriuhus 36, sertéshús 32 ezer ft kilogrammonként; széna 120, szalma 70.
UpMijitflti: JUAVillEfiYE" Upkiiiédrxn*«
á Mar leütésért és kl*4á*ért falai: LáLáS AfiOSTOl Hirdetési dijak x
, 1 hasábos millimétersor 400 K, szöveg között »» K\' ■yiltlérben 1600 K. A hirdetési dijak mindenkor elórt fhetendók; póstai hirdetés megbízások caak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz
is bektildeteü.
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
|ARGA ELfcK BÉKAUTÓ VÁLLALATA Biró Márton-utca II. Telefonszám: 162.
F0RDS0N-TRACT0R
—V \'i^tt^vít* 1 ,c8°lc*óbb * leggazdaságosabb. Sxált, ká|t, vntit fetraliMM]
/ORO T.N.R»UTÖ HAITENBERGER VILMOS
pótkocsival 3 tornára - Az autó a Törd gyárak autorizilt képviselete: Hl\'DAPEST, VI. ker., Nagy-\' ára 79 millió korona mező-ucca 19. - Sürgönyeim Wilíord Budapest. Telefon 66 -ft
Éladé egy jókarban levő
8 -10
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
177-0 legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg. Fő tér. Telefon 161 Állandó nagy raktár:
porcellán-, lámpa-, norin-bergi és rövidárukból.
| Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
daráló
36 colos dupla kővel. TÓTH FERENC, BUCSUSZENTLÁSZLÓ
Zongo ráhangolásodat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2 szám.
Kerkay József
szobafestő és mázoló ZALAIQERSZia
JÁKUM-UTCA 27. SZ.
Rt vállalok szobafestő é* mázoló muukákat a legegyszerűbb kiviteltől a legdíszesebb kivitelig, cim-irá>t, tapétázást, butorfénfezést s minden e szakmába vágó munkát. Sxolid ár, pontos kiszolgálás.
Hirdessen a „Zalavármegyé"-ben I
ERDÉLYI JENŐ
VAS-, FÉM- ÉS GÉPIPARI VÁLLALATA
Zalaegerszeg. Telefon 43.
Uj és használt gazdasági gépek Hofherr-Schrantz és más gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
Gépjavítások, kut-, vízvezeték és villany felszerelések. — Autogén hegesztési munkákat is vállalok. Költségvetést díjtalanul nyújtok.
Tejgazdasági gépek\'és alkatrészek készülnek
üj
a Schütz=áru.házban!
reklAaic/k^/% \\
Schütz-vászon, legjobb minőség ágynemük és fehérnemükre, 82 cm. széles . K 25 000
Virágos fehér damaszt jselyem fénnyel, ágyneműre................K 42 000
Legfinomabb macco batiszsifíon női fehérneműkre, 80 cm. széles . \' K 38 000
Naturell siffon, könnyű minőség . t..........! . 1 K 18000
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző............K 20 000
Piros kockás törlőruha.............. ... . K 20 000
.Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz . . . K 200.()00-től feljebb
Kumburgi vászon minden szélességben!
Nagy választék matracszatinok, bútorszövetek ágy-, asztalteritők és szőnyegekben. Mindennemű selymek, selyemtricok estélyi ruhákra.
iv. órftlyaa
\\
Xalaegersieg, 1925. márcias 3. Kedd.
Ara 1000 korom
27. siaii.
IKimiriK UTIVttV? lilOISZtt. itta 1 kéaapra ll.MI k»r, iiniMm MIM
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Siarkasitl: B1U0LT FUII8
Siarkmtáaéi UiiUdnbü: lalatfiriiH. Ixáchaarl-Ur 6. ixáau Talalai 1JL itáa
„llmk etj litcnhaa, ktatek tfj faaaiSav, HUtrk tfj l»t«al GrSk trauárkaa, Hittek MaryaroraaÁ( faéti«aéá>Ab— á
CIAkészOletek a Falu Ssftvetaég zelaegerszegl kiállítására.
I#Calakitatták a mfsrtakal
Az ország gazdasági életében oly nagy szere* pet játszó és igen szép eredményekkel mtködő Falu-szövetség már a múlt év folyamán érintkezésbe lépett Zalaegerszeg város vezetőségére! egy, a városban rendezendő kiállítás érdekében. Eredeti tervek szerint a decemberi IparkiálllUs-sal lett volna az kapcsolatban, az idö rövidsége azonban utját állta e terve* kivitelének s a kiállítás megrendezését a folyó évre halasztották. Ez idö alatt a város tanácsának bőséget alkalom nyilott a kérdés tanulmányozására • végre is abban állapodtak meg, hogy a kiállítás nem fog tisztán csak a városra és környékére szorítkozni, hanem bekapcsolják abba as egész vármegyét ét igy a terjedelem növelésével jelentőségben is emelkedik az. Megyei kiállítás lesz tehát, mely felénk fordítja nemcsak • megyének, hanem az egész Dunánlulnak érdeklődését is.
Radnóti István, egyetemi tanársegéd, a falu Országos Szövetség ntkára szombaton Egerszegre érkezett és délután 4 órakor meg is tartották ax előkészítő értekezletet a városháza nagytermében Bődy Zoltán alispán elnöklete melleit. Bár a polgármester az összes Kulturális, ipari, keret aedelmi és mezőgazdasági vezető egyéniségeket meginvitálta a fontos tanácskozásra, olyan szégyenletesen kevés számban jelentek meg, hogy már-má( az értekezlet elhalasztásától s a szép tervekvek elejtésétől lehetett tartani. Mintha valami igézet alatt állana a városháza közgyűlési termel Nincs olyan szivhez szóló hang, amely képes lenne oda nagyobb számban •embereket csalogatni. Pedig azt senki sem tagadhatja, hogy ebből a kiállításból megbecsülhetetlen erkölcsi és anyagi haszon háramlik a városra. Reméljük, hogy a következő alkalmakkor különb érdeklődés £>g mutatkozni a kiállítás iránt.
As értekezlet folyamán Radnóti István részletesen ismertette a kiállítás célját és fontosságál, fölvilágosítást adotj minden kérdésre nézve i azután rátértek a részletek kidolgozására. Ki mondották, hogv a kiállítás címe: .Zalaegerszeg és V\'déke" művelődési, egészségügyi, ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági kiállítása." Ideje: folyó évi augusztus 30, 31. és szeptember l-je. A kiállítást a központi elemi iskolaban, a felső \'kereskedelmi (ebctleg még a polgári leányiskolában) és a vásártéren rendezik Védnököket csak később kérnek föl, a belépti dijakat is később állapítjuk meg. A költségeket előlegezi a Pata-szövetség kö/pontja s a jövedelem fölölt a szövetség a kiállítási bizottsággal együtt intézkedik. Az alispán és polgármester megigérték ugy a megyének, mint a városnak hozzájárulá-. sát, illetve a kiállítás anyagi támogatását. A -kiállítók ugy személyökre, mint a kiállítandó tárgyakra nézve az államvasutakon 50 srázalékos kedvezményben részesülnek s ugyanezt kérik a Délivasultói is A kiállításra kerülő tárgyak, mivelhogy a kiállitás vásárral lesz egybekötve, mindennemű adótól mentesek.
A kiállitás elnöke: Bődy Zoltán alispán, helyettese: dr. Brand Sándor, megyei főjegyző, kiállítási igazgató : Czobor Mátyás polgármester, titkár: dr. Tamaska István, városi tanácsos. • \' A kiállitás csoportjai: I. Kulturális, művészeti és iskolaflgyi csoport. Vezetője: Darnay Kálmán kormányfótan (Sümeg). Alosztályok:
a) történelmi alosztály, verető* Pára jóxtef megyét levéltáros;
b) régészeti alosztály, vezetője Csák Árpád.
c) iskolaügyi alosztály, vezetői a helybeli tantestületeknek l -l tagja.
II Mezőgazdasági csoport Vezetője Nyáry Kálmán a megyei gaid. egyesület ügyv. elnöke. Alosztályait saját kebelében állapítja meg.
III. Szólőszeti csoport Vezetője Sxüts Andor (Nagyfalud.) / )
IV. Halászati-vadászali csoport.\'Vezetője Bilo-veszky Béla föerdötanácsos és Piirgly Fái.
V. Szövetkezeli csoport. Vezetője Pchm Jói&ef apátplébános.
VI. Kereskedelmi csoport.Vezetője Löwenstein Ignác, a Kereskedelmi Kör elnöke.
VII. Egészségügyi csoport vezetője dr. Thassy Gábor, megyei t. főorvos.
VIII. Háziipari csoport a Mansz. rendezésében.
IX Kézműipari csoport. Vezetője Jády Károly ipartestületi elnök.
X Oyáripati csoport. Vezetője Qiaser Aladár (Lenti)
XI. Malomipari csoport. Vezetője Pongor Henrik
Az alispán a járási főszolgabiróságok és a r. t. városok polgármesterei utján tájékoztatja a közönséget a kiállitás felöl és szólítja föl a kiállításra való részvételre.
Tervbevették a kiállitás alkalmával a kirakati versenyt is, amely lényegesen hozzájátulna a kiállitás sikerének biztosításához.
Ezekben állapították meg a kiállitás kereteit és nem csalódunk, ha föltételezzük, hogy ennek a keretnek tartalma is kielégíti a nagyfontosságú eseményhez fűződő várakozásokat
iparotok ügyel.
Utl]ár*sá(t «Mi u tysrtasttlatkaa
A zalaegerszegi Ipartestület elöljárósága vasárnap délelőtt tartotta rendes havi ütését, amelyen a folyó ügyeken kívül több étdekes dplog került megbeszélés alá.
Jády Károly beszámolt a Falu szövetség kiállításának előkészítő munkálatairól. Az elöljáróság ezt tudomásul vette és elhatározta, hogy az Ipartestület magára vállalja a kézműipari csoport megrendezéséi, fölhívja a megye összes Ipartestületeit és iparlársulátalt a kiállításban való részvételre.
Súlyos kifogások és panaszok hangzottak el amiatt is, hogy az adófelszólamlási bizottság tagjai kevés érzéket\'tanúsítanak az iparosok és kereskedők viszonyai iránt. A tárgyalások alkalmával védekezniök is alig lehetséges s inkább csak rendreulasilásb&n részesülnek az előadó részéről. Helyt nem álló a bizottságnak ama fölfogása, hogy az iparosok 50—60 százalék nyereséggel dolgoznak s ehez képest állapítják meg az adót.
Megemlékezlek az ülésen gróf Ballhyány Páléknak az iparosok iránt mindenkor megnyilvánult érdeklődéséről és áldozatkészségéről, ami csak hálára kötelezi az Ipariestületet a grófi családdal szemben. Az Ipartestületet megajándékozták ugy a grófnak, mint a grófnénak és volt titkáruknak olajfcslményü arcképével, amelyeket szép keretbe foglaltatlak és az Ipartestület hivatalos helyiségében helyeztek el. Erről most jegyzőkönyvi kivonatban értesítenék a grófi családot.
II kéderer-Qgy tárgyalása.
Budapest, március 2. Léderernek, a gyilkos főhadnagynak ügyét áprilisban tárgyalja a bonvédbtróság. . , . . v
Leszámítják a-forgalmiadéi
A forgalmiadót,v egy
>
Budapest,, mdreius 2. százalékkal csökkentik.
Negyven ávlg a tanítói páiyán» Iát tUrtiiutlt Máifé|na ültflill.
A helybeli állatni elemi iskolák gondnoksága vasárnap délelőtt 11 órakor a központi elemi iskolában dlszgyülést tartott, melynek keretében elkesen ünnepelték Csiszár József és Horváth lános igazgatókat, akiket nyugalomba helyezte-tésök alkalmával a kultuszminiszter elismeri oklevéllel tüntetett ki. A di6zgyulésen megjelentek a gondnokság és a tanítótestület tagjai, Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő, Czobor Mttyás polgármester, dr. Tamaska István városi tanácsos, a helybeli többi tanintézetek és az Ipartestület képviselői, valamint számosan a nagyközönség köréből.
Fangler Béla, gondnoksági alelnök megnyit* beszédében ismertette a diszgyülés tárgyát üdvözölte a kitüntetetteket & fölkérte a tanfelügyelőt, hogy a miniszter elismerő okiralát ad|a át a kitüntetetteknek.
Szirmai Miksa, kir. tanfelügyelő azzai kezdte beszédét, hogy ma ünnepelni gyűltek össze. Tanítót ünnepelnek. Est hangsúlyozta. Ha ma ünneplik azt a gazdasági cselédet, aki gazdájának barmait gondozza, mennyivel inkább érdemes az ünneplésre a tanító, aki az embernek legféltettebb kincsét, a gyermeket gondozza, a haza reményeit neveli. És sajátságos, hogy nemcsak a tudatlanok, de az intelligens elemek soraiban is sokan vannak még, akik a tanítói munkát nem becsülik. Tagadjuk annak a régi mondásnak az igazságát, hogy akit ax istenek g> ülőitek, tanítóvá teltek, mert u tanítói hivatáshoz szelídség, türelem, ideálizmus kívántatik; ezekkel a tulajdonokkal dicsekedhetik a magyar tanítóság, s közte a ma ünnepeltek is s akikben e tulajdonok megvannak, azokat nem gyűlölték, hanem homlokon^ csókolták az istenek. Majd rátér a két ünnepelt érdemeinek méltatására, mely érdemek nemcsak a város közönsége előtt, ismertek, de a kultura legfőbh őre, a miniszter előtt is, aminek bizonysága az elismetés nyilvánítása. Ezulán fölolvasta az okiratokat és sajnálkozását fejezte ki afölött, hogy Csiszár Józsefet betegség.\' gátolta a megjelenésben. Horváth Jánosnak a?után átnyújtotta a miniszter elismerő okiratát, ama óaiuleótif-jái.ak kifejezésével, hogy sokáig teljes erőben, egészségben élvezhessék a négy évtizedes becsületes munkával jól megérdemeli nyugdijat.
A kir. tanfelügyelő után Lulics igazgató a tanítótestületek elismerését és jókivanságaít tolmácsolta s a tanítói hivatás magasztosságát fejlegette
Czobor Mátyás polgármester a város közönsége nevében meleg szavakkal emlékezett meg az ünnepeitek érdemeiről s köszönetét fejezte ki azért a lelkiismeretes buzgalomért, amellyel kiérdemelték a város polgárságának tiszteletét és háláját. Nemcsak az ünnepeltek, de az össt-tanítóság előtt is \'meghajtja az elismerés zászlaját.
Horváth János meghatottan mondott köszönetet az ünneplésért. Mindenkor á munka embere volt, mindig keresett munkát, hogy áztál hasznára váljék a társadalomnak. A dicséretet, köszönetet megosztja a testülettel, a gondnoksággal, a tanfelügyelöséggel és a város polgárságával, mert e tényezőknek közreműködésivel teljesíthette csak föladatát.
Beszédének végeztével a jelenlevők elénekelték a Himnuszt és Fangler Béla elnök az ünnepélyes diszgyülést bezárta.
Mezőgazdasági hitel.
Budapest, március 2. Mayer János földmlve* lési miniszter ugy nyilatkozott, hogy az e heti minisztertanács foglalkozik részletesen a mezőgazdasági hitellel és az erre vonatkozó rendelet e hét végén meg is jelenik. 1 \' \'
tli\'i-lUftt Uv\'M.m
í
/O ZALAVÁRMEGYE
1925 március 10.
-----
A német birodalmi elnök halála.
Berlin, március 2 Ébert birodalmi elnök holttestét koporsóba zárva a szanatóriumból a birodalmi elnökség palotájába szállították/ A gyászmenet éjjel 1 órakor érkezett meg. Egész ulon óriási közönség kisérte A koporsüt a birodalmi zászló takarta. A brandenburgi kaputól a birodalmi elnöki palotáig sűrű töiiie-gekben állt a közönség sorfalat birodalmi zászlókkal és fáklyákkal. A koporsót a palotá ban fölMvatalozták A temetés szerdán délután 3 órakor les; katonai diszpompával. A gyászmenet a birodalmi gyűlés épülete előtt vonul át, ahol a birodalmi gyűlés elnöke tartja a gyászbeszédet Onnan a potsdami pályaudvarra viszik a holttestet él» csütörtökön fél 7 órakor temetik el Heidelbergben
Kathreiner
Kneipp Maláta Kávé
Kezdődnek a letartóztatások Lelrer Amália gyilkosság« ügyében.
Budapest, március 2. A rendőrség erélyesen nyomoz egy magas, borotvállképü monoklis ur titán, akit gyakran látlak Leircr Amália társaságában különféle éjjeli mulatókban. Biztos értesülések alapján Angyal László detekllvfőnök vasárnap kiment Kispestre, ahol megtalálta azt a MÁV segédlisztet, akire szintén felhívták a rendőrség figyelmét. Am;kor a detektivfőnök megjelent a fiatalember lakásán s előadta a jövetele célját, a fiatalember megremegett s nvugodtan köveiie a detektiveket az autóba. A főkapitányságon őri/etbc vették. A rendőrség egyébként fölkutatja mindazokat az albérlőket, akik a gyilkosság idején lakást változtattak, vagy Budapestről eltávoztak.
Sikerült a rendőrségnek egészen új nyomot fölfedezni, amelynek szálai a meggyilkolt Lierer Amália legközelebbi hozzátartozóihoz vezetnek és súlyosan kompromittáló részök van > gyilkosságban.
A debreceni csendőrség a késő éjjeli órákban megjelent M indok községben egy gyárosnál, akinél Leirer Amálii a hollandi gyárossal való ismeretsége előtt alkalmazásban volt. Ez a gyilkossággal egyidejűleg tünt el Budapestről. Súlyos gyanuokok alapján őrizetbe vették és a főkapitányságra szállították.
Földrengés Amerikában.
New-York, március 2 New-Yorkban 2 percig tartó földrengést éreztek Montrealban harminc másodpercig szintén erős rázkódásokat éreztek, de arról, hogy történtek-e károk, nincs jelentés.
Jogászok • praxlk.
Irta. PORKOLÁB ISTVÁN.
Vájjon vannak-e még?
Vannak-í kassai jogászok?
A kérdésre sok öregedő legénynek megreszket
a szemepillája:
— Csak voltak! . . .
(Magyarországon immáron többnyire múltba beszélnek a magyarok.)
Bizony voltak Ami Túladunán a keszthelyi praxi, az voltjenn Abaujban, Borsodban a kassai jogász. Jó táncos, jó mulató, víg fiu valamennyi. Igazi tokaji szüret, igazi uribál nem eshetett meg náluk nélkül.
Szűretfelé a tokaji urak általánosságban hívták meg őket:
— Fiuk, okvetlen lejöjjetek ám szüretre!
S a fiuk lementek, általánosan és összesen az egész jogakadémia. (Csak a szolgák maradtakv otthon.) Jutott belőlük Göncre, Mádra, Tállyára, Tokajba. Minden leányos házhoz. Nem ■ is maradt azon a vidéken vénkisasszony. De még agglegény sem. Es ebben nagy része volt a szikszól kaszinó-báloknak. Erről sem hiányoztak a kassai jogászok. Az általános meghívásra jöttek pereputty. (Csak a „ tanárok maradtak otthon.)
Az állomáson elkapkodták őket a szikszói és a környékbeli urak. A legéletrevalóbbat, Miskey Lacit, egy őszbecsavarodó, berzsenypiros arcú Öreg ur fogta karon. Legenyeí Mihály, nyugalmazott táblabíró.
"" V .v.V
Sok a fizetésképtelenség.
Budapest, március 2. Az egyre-másra jelentkező fizetésképtelensegek ar/a indították Bud lános pénzügyminisztert, hogy ezzel a kérdéssel is részletesen foglalkozzék s ezétt ma délután fél 6 órára értekc/.letet hívott össze a pénzügyminisztériumba.
. /
Bámulatosan olcsó.
ízletes és kiadós HÍREK.
A magyar sors 1M5-ben.
— A szerb hatóságok Baranyavármegye megszállott részeiből 30 magyar családot kiutasítottak. A magyarbolyi magyar határőrség parancsnoksága azonban nem volt hajlandó átvenni ezeket a kiutasitottakat és így 30 magyar család irtózatos szenvedések között, nyomorúságos helyzetükben gyermekeikkel pénz nélkül várakoznak két hete a határon. A magyar kormány az 1923 év folyamán megtiltotta az utódállamokból való beköltözést, határidőt adván azoptálóknak a beköltözésre. Tette pedig a kormány ezt azért, mert tudta, hogy akik nem optáltak, illetve a határidőn túl ott maradtak, megkapták az utódállamok valamelyikében az ottani állampolgárságot, kereshetési lehetőségeik is megvannak, fölösleges tehát a szabad beköltöz-ködést továbbra is érvényben tartani. De mi történt? Az utódállamok továbbra is vigan kergetik kí az ottrekedt magyarokat, kiktől könnyűszerrel megvonják az állampolgárságot. Ezeknek tehát el kell hagyniok régi tartózkodási helyöket, mert ha szépszerével nem mennek, kihordják őket a határra Ezt megakadályozni a magyar kormány nem képes, a Népszövetség pedig gyenge arra, hogy kegyeltjeit, az utódállamokat ettől az embertelen cselekedettől eltiltsa. Mit tegyenek most ezek a szegény magyar testvéreink, ha — mint a 30 baranyai kiutasított magyar családot — karhatalommal a határra szállítják ? Tud-e erről Smith főbiztos ur? Ha ezek a szegény kiutasítottak 3 évvel ezelőtt számítottak volna erre, bizony átköltöztek volna . már és segítették volna az állam jövedelmét \' fogyasztani De inert nem akartak az állam terhére lenni, most be sem bocsátják őket. Mi lesz hát velők? Szegény „jött-mentek\'
— vájjon kinek a testvérei vagytok ti s ki gyakorolja veletek szemben az irgalmasság cselekedeteit ? — Itt enyhíteni kell a kor-
— öcsém, te az én vendégem leszelI — mondotta a királyi Kúria itélethangján. Nem lehetett föllebbezni. De nem is akart a Laci gyerek; tetszett neki a még mindig daliás öreg ur. A/ apjára emlékeztette. Huszárosán összevágta lakkcipöit:
— Kész örömmel bátyám! A szavak hallatára Legenyei felvágta a fejét
— Túladunai vagy? — kérdezte a fiútól. Mintha nem egészen tetszett volna néki ez az országrészl
— Igen.\'
— Megismertem a kiejtésedről.
— Gondoltam. Nem igyekszem más lenni, mint ami vagyok.
— Melyik vidékről?
— Jó borvidékről, bátyám. A Badacsony aljái ól!
Az öreg ur Miskey L*ci tenyerébe csapott: - -- Emberem vagy, öcsém!
Es majdnem az ölében vitte az állomás előtt várakozó hintókig.
Otthon igy mutatta be a leányának:
— Hoztam neked egy jogászgyereket. Dunántúlt ugyan, azért elég világravalónak látszik.
Igy kezdődtek valaha a tokaji szüretek, szik szói uri-bálok. S hogyan végződtek? Legenyey Sári és Miskey.Laci tudtuladták ismerőseiknek, hogy - jegyesek...
• •
Már nincsenek kassai jogászok. (De még lesznek.) Másféle is kevés van. Talán még
Szerencse a
Kávéscsészében
mánynak a szigorú intézkedéseken, ha a Népszövetség nem tudja az utódállamok embertelenségeit megszüntetni. Ha már az »önkéntes" menekülők kaptak kenyeret, a kiüldözötteknek is joguk van ahozt •
A; Jókai centennárluml ünnepély ren-dwó-bizpttsága vasárnap délelőtt a polgár-m^stér.iiivatalos helyiségében ülést tartott s foglalkozott a szombaton tartandó ünnepély kapcsán a Zalaegerszegi Dalosnötnek a szereplésről való lemondásával. A lemondást a bizottság nem vette tudomásul — Az ipartestület elnöksége e hírrel kapcsolatban annak közlésére kért föl bennünket, hogy a Daloskör, bár tágjai nagyobbara iparosok, nem az iparosok és nem is az Ipartestület vagy az Iparos Kör dalárdaja. Félreértések kikerülése céljából köteles ezt megállapítani.
— Halalozás. Kiátz István pénzügyőri szemlész szombaton este 9 órakor szivszélhüdésben meghalt. Ma délután 3 órakor temették.
— A városi tanacs figyelmébe. Csonka* magyarország minden valamire való városa azzal is ktván áldozni Jókai emlékének, hogy valamelyik utcáját vagy terét a nagy íróról nevezi el. Zalaegerszeg város tanácsa még nem gondolt erre? Pedig itt, ahol majdnem minden utca nagyjaink nevét viseli, szintén meg kellene Jókai nevét utca, vagy tér elnevezésében is Örökíteni. Nézetünk szerint legmegfelelőbb lenne, ha a vásártérnek azt a részét, ahol az államvasutak építkezni fognak, neveznék el Jókairól. Rövidesen legszebb pontja lesz az a városnak és igy igazán méltó lenne a nagy író nevére.
— A zalaegerszegi második templom tervezésére országos pályázatot hirdettek, mely április 20-án jár le. A templommal kapcsolatosan Fcrencrendi kolostor lesz, melyben egyelőre 3 fölszentelt pap és 2 világi testvér telepszik le. A renddel már meg is állapodtak s Rómából a rendi Oenerális hozzájárulása várható. A templomot és a kolostort a rend tartja fönn.
— Anyakönyvi hírek. A zalaegerszegi állami anyakönyvi hivatalban a mult hét folyamán a következő bejegyzések történlek : Szüléiéit 3 leány: Kovács Rózsi, Weber Magdolna. Kerkai Mária. Meghaltak : Dankovics Mihály 76, Török György 64, Layer József II, Kijátz István 41 eves, varga Magdolna és Hufnágel János 5 hónapos csecsemők Házasságkötés nem történt.
(n-Palok falai kőzött ós az erény. Minen jogász ? Nem kell már Magyarországon Corpus Jurii.. A A praxik, a gazdászok lettek az egyedurak. A föld. a gazda: ez ma miqden.
Büszkék is a keszthelyi-praxik. „Nincsen párjuk* ezzel a jelzővel titulálják őket a széles Balaton-mentén. És ezt nem vonja kétségbe senki, legfeljebb az óváriak kísérlik meg as ellenvetést. De hasz\'alan, mert már valahányszor alkalomadódott az elsőség eldöntésére, mindig a keszthelyiek győzlek.
Egyetlenegyszer történt csak — beszéli a praxi szájhagyomány, hogy a verseny eldöntetlen maradt. Ez az eset egy badacsonyi szüreten \'történt, ahova ellátogatott néhány vállalkozóbb szellemű óvári gazdász. Nyilván casus belli (bibendi). A Hableányban összekerüllek a keszthelyiekkel És napokig tarlóit a csata. Harmadnap végződött — holtversenyben. A küzdő felek ugyanis, a lovagias szabályok szerint, mindkét vállal, némelyek arccal is érintve a Hableány éttermének padlózatát — harcképtelenné váltak a további mérkőzésre.
— De ez régen volt! - legyintik a keszthelyiek. S ha feltéve, igaz volt is, hamarosan kiköszörültük a kis csorbát
Erre a veszprémi Székeskáplaian adott kitűnő alkalmat: tanulmányi kirándulásra hivta meg a két akadémia ifjúságát csopaki pincéjébe. Ekkor és itt történt az óváriakkal a baleset: angolosan vettek bucsut a keszthelyiektől. Könnyű nekik! — hajtogatták másnap az
1925 március 3., ZALAVARMEGYE

_ A Zalaegerszegi Iparos Kör március
\\ t5-én esle 8 órakor larlja Jókai-ünnepélyét saját helyiségéhen. Az ünnepélyt egybekapcsolják a szabadság ünnepével.
— Nagyböjti konferenolát tart a zalaegerszegi Iparos Körben folyó hó 22-től 3 napon át férfiak részére a rátóti prépost.
— Elismerés az egerszegi Iparosoknak.
Az új postapalota munkálatainak nagy részét a zalaegerszegi iparosok végezték. Az átadást követő banketten Bierbauer István posta-wfiszaki igazgató a város iparosainak munkájáról a legteljesebb elismerés hangján emlékezett meg felköszöntőjében, amiért az iparosok nevében Czobor Mátyás polgármester mondott köszönetet.
—- A kereskedő tanonciskola Jókai-ünnepélye vasárnap délelőtt igen szép számú közönség jelenlétében folyt le a felső kereskedelmi iskola nagytermében. Bevezetésül Rusznyák Antal karmester dirigálása mellett elénekelték a Hiszekegyet, azután Breisach Sámuel, a város régi kereskedőtársadalmának tagja saját szerzeményű versét szavalta cl, melynek soraiban a kezdőbetűk Jókai Mór-t adják kt. Szavalatának igen nagy hatása volt. Az ünnepi beszédet Szakáll tanár tartotta a tőle megszokott lendülettel é6 mély tartalommal. Weiler és Németh szavalala, majd a Szózat és Himnusz eléneklése (ették változatossá a műsort.
— Az Idei kónyszeregyezségek és csődök száma. Budapestről jelenti ludósitónk: Január óta lavinaszerűen emelkednek a fizetésképtelenségek. 270 csőd és 340 kényszeregyezség volt ebben az évben, vagyis ahg 2 hónap alatt.
x Adamlk István állatorvos ismét állandóan Zalaegerszegen tartózkodik s régi lakásán folytat állatorvosi magángyakorlatot. Elvállalja háziállatok védő és gyógyító oltását, valamint mének és bikák ivartalanitását, kívánatra szavatosság mellett is.
— Nyololábu borjú. Szegeden az egyik gazda tehene csodálatos borjut eilett. A nyolclába után ennek a borjúnak az ad különlegességet, hogy szivét a nyakában hordja. Mivel a szegedi állatorvosok feltűnőnek találták ezt a természeti tüneményt, a borjut felszállították a Fővárosi Állatorvosi Főiskolára, ahol most tanulmányozzák.
— A férgek megettek egy 72 éves mun kést. Sopronban egy deszkabődéban halva találták Schmiedt Antal 72 éves munkást. Megállapították, hogy a lakás nélkül tengődő öreg ember testét átrágták a férgek % a legnemesebb részeit is megsértették: ez okozta halálát. A szegény öreg előkelő családból származott, apja huszárkapitány volt, de később a család tönkrement.
A válásitól Jog.
Budapest, március 2 Mértékadó politikai körökben hire jár, Hogy lépések történtek a választói jog tárgyalásra kitűzésével kapcsolatban a kormány és a passzivitásban levő ellenzék kibékítésére. A megoldás az lenne, hogy a miniszterelnök a javaslatot szorítsa azok közé a keretek közé, amelyeken az 1917- iki javaslat alapult Ez- lényegesen enyhítene a politikai feszültségen és módot nyújtana a passzivis-táknak a parlamentbe való visszatérésre. "
Otsxáztlz magyar klQldSzósa Jugoszláviából.
Szeged, március 2. Horgos községből 510 magyar lakóst üldöznek ki a jugoszláv hatóságok s azokat Szeged felé irányították. A szegcdi rendőrkapitányság a nehéz viszonyokra hivatkozással a kiutasítás fölfüggesziését kérte a jugoszláv hatóságoktól. Radvánczky Lajos horgosi főjegyző azonban azt az utasítást kapta, hogy 3 nap alatt feltétlenül foganatosítsa a kiutasításokat._
színhAz és mozi.
••••
Arvácsks. Ennek a színes és hangulatos operetle-nek szombati bemutatója elé nagy várakozással tekintett a közönség. Az érdeklődés a darab iránt oly nagy volt, hogy sokan jegyhez sem jutottak Az előadás a szezon kimagasló eseményei közé tartozik, mert ez ellen nemcsak hogy kifogás nem emelhető semmiféle tekintetben sem, de sőt minden dicséretet megérdemel A közönség a legnagyobb élvezettel szemlélte végig az előadást, amelynek szereplői valósággal vetélkedtek egymással s olyan pompás összjátékot produkáltak, mely sokáig felejthetetlen lesz a közönség körében. A címszerepben Rózsa Ilona excellált. Hován Böske az ö megszokott partnerével, Takács Oszkárral megint bőven aratta babérjait. Takács úgy kiaknázta szerepét, hogy alig bírt betelni vele a közönség. Érczkövy mintha sohasem lett volna más, mint egy vidéki magyar gazda, aki a maga természetes észjárásával köti le a néző figyelmét. Szalag Károly jó éneke mellett találóan alakitolta a szelíd, lemondó, de azért tüzes fiatalember szerepét. A kisebb szereplök is mind hozzájárultak a darab sikeréhez. Ujrázásokban nem volt hiány, mert Hován Böske és Takács Oszkár táncai a táncművészet remekei s azokban minél többet akar gyönyörködni a közönség. a darabot vasárnap este megismételték.
, MŰSOR:
Hétfőn: .Hazajáró lélek". Színmű. •
Kedden: .A gárdista". Operett.
Szerdán: .Az élő halott". Szinmü.
x Milyen lesz az Idei tavasz A leghíresebb meteorologusok megállapítása szerint Kőzép-
európában 50 esztendő alatt nem volt olyan hosszú tavasz, mint amilyen az idén lesz. Ez. a körülmény természetesen nagy befolyással van a lavas i divat kialakulására is. A fővárosban általános meglepetést keltettek s úgyszólván szenzációként hatottak a világszerte ismert Semler J cég Bécsi-utca 7. és Koronaherceg-utca 9 alatti üzletének kirakatai, amelyek előtt a közönség tömegekbe verődve gyönyörködik az ott kiállított szebbnél-szebb tavaszi férfi és női angol ruhaszövet különlegességekben. A kelmék páratlanul prima minőségét és szolid árait a cég 75 esztendős fennállása garantálja. A londoni Semler cég óriási forgalma révén felgyülemlett különböző méretű maradékai állandóan nagy mennyiségben érkeznek Budapestre, hol a legjutányosabb alkalmi-árakon állanak a vevő közönség rendelkezésére.
x A béosi mlnUvasárra utazók kedvezményes visumot és igazolványt kedvezményes utazásra a helybeli Menetjegyirodában beszerezhetik.
BANGÓ TANINTÉZET
Budapest Ráday-u. 14. Teljes anyagi garancia mellett készit elő vidéki magántanulókat is. — Jegyzetek.
szcrkksztöi üzenetek.
Egy előfizető A beküldött dolgot csak akkor közölhetjük, ha megnevezi magát és vállalja érte a felelősséget, mert mi nem voltunk szemtanúi az eseménynek s igy közléseért felelősséget nem is vállalhatunk.
H S. Gutorfölde A lapot rendesen küldjük. Tewék tán az ottani postahivatalban érdeklődni az elmaradás okai iránt.


Olcsóbb lett a
liszt!
erről meggyőződhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
Uzv.Grünbaum Samuné

sű\'öde, liszt- és fűszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u Telefon 105
05 J
ma
óváriak — trenírozhatják magukat a környékbeli hegyekben. De mi legfellcbb a Hanságba rándulhatunk ki ivógyakorlatokra.
Azóta a keszthelyi praxik méltán éneklik végig a Balaton-partot: rNincsen párja, de nincsen párja a keszthelyi gazdásznak . . ."
♦ *
Hanem azért a mai keszthelyi praxik is csak ugy vánnak, mint minden más ember: a régiekre büszkék. A régiek hagyományaiból táplálkozva éldegélnek.
Pénztelen délutánokon, amikor csoportokba verődve búsan hallgatják a Balaton mormolását, visszasóhajtják Aufrecht és Qoldschmiedt nagyszabású üzletekre berendezett céget, amelynek emlékét a régi praxik hagyták az újakra.
Aufrecht és üoldschmiedtt ... Ki nem emlékszik erre a jóhangzásu névre ? I — A váciutcában árusított valaha cipővastól-gatamblövö fegyverig, szó<faviztől-viharágyuig minden elképzelhető öntőit és szövött árut. Es adta boldognak, boldogtalannak, jogászgyereknek és praxinak — részletfizetésre Mi sem természetesebb, hogy Aufrechtékhez fordultak a hajdani praxik pénzszűke idején (ami gyakorta beállott); hozattak vadászfegyvert ejektorral, Magyar Remekirók-at díszben, frakkot tükörrel, lószerszámot francia gyeplószárral — persze havi részletekre
»A pontos és lelkiismeretes kiszolgálás"-! gyakorlatban is megvalósította ez a jeles cég; a rendelt áru csudálatos gyorsasággal és pontossággal érkezett meg mindig. A postás még-nagyobb pontossággal kézbesítette a szállítólevelet. A címzett praxi pedig meglobogtatta kezében a fekete-sárga kincstári nyomtatványt és füttyentett a kis púpos Sműlének, minden praxi közös házizsidójának :
— Hozza meg, öreg, ezeket a holmikat a póstáról. Azután intézze el.. .
Smüle loholt. Tett-vett. ö tudta: hol, mit? — És jött vissza és teriigette ki a- praxi elé az asztalra a pénzt, no meg egy — cédulát. Sműle közben hunyorgatott, a praxi fütyörészett, a cédulát félrelökte, a pénzt zsebrevágta és következett a Spriccerberger csárda, a Hungária, a Hullám, végre az elseje, amikor esedékes lett volna az első részlet Arra persze már nem volt se pénz, se szállítólevél, csak néhány cédula az asztalfiókban. A praxi azért nem esett kétségbe.
— M:jd kiváltom, ha nagykorú leszek! --vigasztalta önmagát.
Ooldschmíedték sem ütötték dobra a dolgot. Elsején, ha nem jött is a részlet, nem fenyegetőztek, nem pöröltek. Nyugodtan vártak. Biztosak voltak a dolgukban. Nékik is a nagykorúság volt a töke. És ebben nem csalódtak. A praxi végzett és elfeledte Keszthelyt az akadémiával, tükrös frakkal, franciagyeplős lószerszámmal együtt; valahol boldogan száhtatta-vettette a
maga v <gy a más ezer holdját — amikor egy szép napon gyanús ajánlott levelet kézbesített részére a posta. Ebben dr. Fertői Izor ügyvéd ügyfele : Aufrecht és Ooldschmiedt cég megbízásából felszólítja, hogy ha 8 nap alatt kamataival együtt nem fizeti régi tartozását, birói útra tereli az ügyet. Stb. Stb.
A kiérdemesült praxi elolvasta néhányszor a levelet és emlékezni kezdett. Persze csak ugy homályosan. Merthát: régen volt a dolog. KOz-ben j("»néhányszor elemlegette a sistergő istennyilát — azután fizetett.
Tagadhatatlan: jó üzlet volt az az Aufrecht és Qoldschmiedt-féle!
— Kár, hogy megszűnt! — sóhajtják a mai praxik
— Szerencse, hogy megszűnt I — örvendeznek a praxikat neveltető csaladapák, akiken dr. Fertői ügyvéd ur hajtotta be a soha nem használt, de még csak nem is látott galamblövő fegyver és elnemolvatoU^ Remekírók árát —
kamatos kamatokkal ...
* •
*
Jogászok . . . praxik! Vájjon vannak-e még? Igazi praxik I
Sműle, aki a minden gazdászok házizsidójából tócsiszárrá emelkedett s bricseszbedugott kezekkel a Hullám elöl fixirozla. jukker-lovakat, azt mondja erre: ■ Ma már minden nikli kérem, minden . K.
Talán még az az ujjnyi vastag aranylánc ia Sműle bordó mintás mellényén, v »
/O ZALAVÁRMEGYE
1925 március 10.
IÖZGAZDASÁG ÉS PÉHZŰGY.
Egy aranykorona
a iaflár kívaUio« árfolyama »xerist estall I4.T&Í 70 papiítoronáraJ.
Valutaárfolyamok Budapastan.
MapoJeoa--. Faal Í44.UU0, DoUAz T1JS0, Fraacti
hik 3777. Leafyd márka Márka Ura 28» Cea 34® Cseh korona 212T. CHnár Ilit. Srátd frank IJ820. Oiitri* karana IW-15, I era SI7, HolUadi fonal »000
Budaparti tar«n4ny|al«*ités.
i útj 5© ,000, Búra (tlazaridékl) W7Jí», Pott 4T0000, Sörárpa 44JU.OQU, Takarmány árpa »4.000. Zab 4» 000, Tengeri MŰ 00». Korpa 2» 000. Repce — .
Köles Répa--, Lucerna 240.UUU. Lóhere 260000.
--, üulina--•
■n»
f NN* ÜSRIlhinr eváripiányíl egvnierü-, simsör16-, kettte- és diognilis hengerízékekre ár-Dulil\'UdUUvIild ajánlattal tzolgáiunk. Malomgéptkre és maloraszcrclésrc kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz és Clayton-Schiittieworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
tladé egy jókarban levő
T-IS
ZOrtchtoM:
Magyar korona 0OOT2 . osztrák korona «007355 I Priáda frank 26 W. axokoi 1545. dinár «55
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi taiaegenieti hetivásáron ti ár»* a kftvetkexók voltak: büza 540.000. rozs «50.000, árpa 450 000. tab 3S0 000, tengeri ícsöves) 1»000 tengeri 543.000 aiaxtuhus 28- A* borjúhús 36. aertéaiuu 32 ezer K kilofra mm ónként, stíoa i2j, »xalma 70
Upíiiijiim: JUlíillEfiH" HikiiJéarwJf
A ntrkaatléaáii ás ttaáisart falai: KAÜJ AfiOSTOl
daráló
" \' . 36 colos xiupla kővel. TÓTH FERÉNC. BUCSUSZENTLÁSZLÓ
Hirdetési dijak:
t kasábos^mifltm étersor 400 K. »rftreg kóxótt SüO K ■rilttérhen léOO K A hirdetési dijak mindenkor dórt meternlök; póaUÍ hirdetés megbidaok c**k akkor rétetnek figyelembe. ha a megbízása«! egyOU a pénz
I« bektiIdetett.
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VAROA ELEK BÉRAUTÓ-VÁLLALATA Biró Márton-utca 11. Telefonszám: 162
ÉPÜLETÜVEGEZÉS?
170 —0 Jegoicsóbó áron készít
HEINRICH W. ét L.
Zalaegerszeg. F5-tér. Telefon 161 Állandó nagy raktár;
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norln-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
>
a tavaszi Idényre már kaphatók
Nemes Gábori
kGny»- és papírkereskedés: /ALALGHRSZCG. 1
RISZT SÁNDOR
Uttrustír Uiiurun VlrisairtMUi 29. u.
Zalamegye legjobb hirö hordó üzlete.
l)áa]|* a lát ká a tí tméa yt uám tmi ktotlt kara« karáéit uHj állta 44«a raktárt! tu 19 Uter-M 10 OS 11 tarig.
PrlM Traaiftrl karáák 40S-U1
80« Marig rik* tárai raiaak -SS lahtalltern fallll Titalaái imiWaéií l |
Épület és bútor-
á munkát a legkényesebb igényeknek k I megfelelóleg készítenek zw o 1
/Szalay és Dankovlts k
I ápülat- és műbutor-asxtalosok I
1 ZALAEGERSZEG Megmunkáló telep: f i iskolaköz 2. szAm. Orményi-utca 7. i
I ÁLLANDÓ KÉSZBUTOR RAKTÁRI I
ÍbrűllmórI
! göztéglagyár TaUUi ni. Zalaegerszeg. !
■ Lakás : Sákéciy itca 43. Bjár: ásirUkl4tl H i a 8»állittk ftrsr ■ raiéiUtslNi tégltt. karnyoltcaerspet a
¡3 havi kamatmentes hitelre S
! Tá|la antikéit 410. »00 ái 500 000 koraia 5
m Bornyíltcsertp eneikéit . 1,100.000 karaaa m
m Nagy ^ulyt helyezek árum elsőrendű petéiéi! ■ B Cserepem teljesen fagyálló és kftnnjü súlyánál B
a t"K*a csekély tttó megterhelést jelent. a
I Sodorjon H
JANINAl
_ P<Plrtl ■
Zongo ráhangolásokat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. szám.
A Magyar Őstermelő R. T.
emódi szólótelepén államilag engedélyezett s ellenőrzött
szólóoltványok
kerülnek eladásra, melyekre a megrendelést
az őstermdő zalaegerszegi kirendeltsége
veszi lel.
KÉTÉVES OLTVÁNYOK riparia portalis alanyon:
Borfajták I oszt. darabonként ...... K -
II oszt darabonként ...... K 1750 -a
Gyökeres bazai \\tsszó darabonként .;. K 450-v
Magynr Őstermelő Részvénytársaság zataegerszeql klrondettséqe
f
Nagy kelengye vasár a Scíititz-áruiházban!
• ■ \' \' . : mw,vmktó reklámc/^e,
, Scliütz-vászon, legjobb minőség ágynemük és fehérneműkre, 82 cm. széles . . K 25 000
Virágos fehér damaszt selyem fénnyel, ágyneműre.......... . . K 42 000
Legfinomabb tnacco batiszsiffon női fehérneműkre, 80 cm. széles . : 11 . K 38.000 \'
Naturell siffon, könnyű minőség............•,■-".]»- ; ,J{. K 18 000 ^i\'-»!
| >: Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző.......! . K 20 000 • • • ?
Piros kockás törlőruha.............. j / ] \' ^ 20 000
? Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz . . K 200.000-től feljebb \' ,
j Rumburgi vászon minden szélességben!
1 • , . • f \' 0 4 \' ,
] tt A Xakry választék matracszatinok, bútorszövetek, ( \\ i fl ¿igy-, asztalterítők és szőnyegekben. Minden- I IM iiemü selymek, selyemtricok estélyi ruhákra. I
uyom^wu w. oxtódtt Kim*.»* A«oatoa köny VBy„müftJÄb.D \':.i«(ona.»xu iái
/
. I i . . 1
IV. éi1ol?am.

Balaegemeg, 1925. március 6. Péntek.
Ara 100,0 korona.
28 szám.
N
■IBIRLKV1E HBTEIltlT BilOlSlOI. fMfU«U> 1 héupri 10.000 kor., utfMém 3* 000 k#r.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Bnrkisxti: QKBBOLY PEBEIC
8i«rk«utAié| ét klUékhital« X«lat|trtM(, Siétktirl*tér 5. ttia. TtMn 13!.
iiia
„ ,(-tt«xek cfr lit^nhe.i. hl»jrk e*y luzitur, (Ilitek c*y U\'fni Órók igtitixban, HUt\'k »w«-or«i*sr teltámHiiAbír kmtm."
mjkkammm.f~x. i~> i~i n. " ~ -i.-i\\r _-___l-uxtu-j-l\'-\'h— i i~i -Lfinrjinrj-11 rmj-iii
Csendes március
köszöntött ránk. Fán azért, mert a tél is nagyon csendes volt. Az embetek közönyösen mennek el egymás mellett. Senki nem érdeklődik az iránt, mit hoz á holnap. Mindenki csak a mának él. Az elmúlt években erős reményekkel eltelve várluk márciusi, a forradalmak, a nagy történelmi események hónapját, melynek Idusához oly szép emlékek ftUnek bennünket, magyarokat is. Vártuk, hogy valamelyik oldalról maid csak kerekedik egy nagy szélvész, mely ettöpri ellenségeinket s a szélszakgatott magyar löld újra egyesülve termi a búzát a Káipátoktól az Adriáig, a Székelyhavasoktól a Morváig lakó egységes magyar nemzetnek Vártuk, hogy megmozdulnak a leigázott núpek s levetik magukról s labbilincseket. Vártuk Az idén nem is várjuk. Hej, pedig de recseg-topog körülöttünk minden. Az itt-ott megnyilatkozó földrengés mintha előjele volna unnak, aminek következnie kell: a népek fölszabaduljanak. Mert még a legsötétebb abszolutizmus idején sem voltak olyan óriási elnyomatások, mint ma, a szent demokrácia korában
Csak egy példát A tótoknak nem szabad tótul irniok. Megtiltották ezt nekik fölszabadító cseh testvéreik. És azok az áruló cseh- bérencek, akik a tót nép képviselőiül tolakodtak föl, tapsolnak ennek I Volt e erre példa a magyar uralom alatt? — kiáltják az elcsatlakozolt tótok. Hiszen a magyar kormány a háború második évében megbízta Hviezdoszláv-Országh tót költőt, hogy Vargha Gyulának a .Harcba induló harángok" cimü költeményét fordítsa le tótra és maga a magyar kormány terjesztette azt a tót nép közö\'.t . . . Hasonló jelenségekkel találkozunk a szerb, oláh és osztrák által megszállolt területeken is. A jó osztrák sógor már azok ellen a burgenlandi tisztviselők ellen is vizsgálatot rendelt el, akik Németujváron egy farsangi mulatságon magyar csárdást láncoltak, mert mást — nem tudtak. „Hát nem bolond világ-e ez? Hát ncih kell e a nagy csend dacára is várnunk ennek megváltozását?
A farsangnak vége lett és következik a böjt ? Igen ¡fen, a napiari farsangnak vége van s a naptári böjt nyomon kövtti. De vájjon mikor lesz vége annak a Nagy Farsangnak, amelynek fekete csörgősapkájAt rázza a világ Trianon és Versailles öta ? Mikor lesz vége annak, hogy az oláhok, csehek és szerbek nagyhatalommá kimaszkirozva táncolnak magyar fö.\'dön és azt hiszik, hogy ennek a farsangnak sohasem jön el a.böjtje? A valódi nagyhatalmakhoz címzett jelmezkölcsönző-intézet is tovább virágzik egyelőre és a valódi uraságoktól levetett kosztümöket — megfelelő kölcsönzési díj ellenében — ügynöke, a Népszövetség utján továbbra is bér beadja.
Mmdez azonban nem ok a kétségbeesésre. Tudjuk jól, hogy van rövid farsang s van hosszú. De tudjuk azt is, hogy akár rövid, akár hosszú, egyszer csak mindeniknek vége szakad. A macskanyöször (Jó*ai magyarította meg eként a Katzenjammert) azonban, mintha már most is jelentkeznék a mulatozás közepette. A .győztesek" ke.dik rosszul érezni magukat; alighanem túlterhelték a gyomrukat. Már kezdik érezni, hogy csak a háborút nyerték meg, a békét nem. Közeledik náluk is az ember vezeklő magábaszállásának ideje.
Nem tudjuk tehát, hogy a nagyon is csendesen érkezeit március mit rejteget magában, mit tartogat a világ, de különösen a magyarok számára. A szélcsend rendesen a vihar előjele. Az elnyomók irtóztató erővel nehezednek az
elnyomottakra, nem számolva a fizikának ama legelemibb törvényével, hogy az akció reakciót eredményez Talán arra számítanak, hogy ki tudják a lelket szorítani a földretaposottak testéből ? Ismertünk mi már\' más elnyomókat is, akiknek ma már csak a történelemben van hirök, mert leszorultak a/, élet szinpadáról s nyomtalanul elenyésztek. A mai elnyomókra is ez a sors vár. A jelek ezt mutálják Mert kevés bölcseséggel lehet kormáriyo^ni a világot, de hitványsággal nem I \\
Leirer Lőrinc meggyónt. »« liláik is siidul tiftd.
Budapest, márc. .5 A rendőrség ujabb gyaau-nnk jutott a nyomára Leirer Lőrinc bűnösségét illetően A főkapitányságon ugyanis tegnap megjelent dr. W. budapesti orvos leánya, aki elmondta, hogy december 18 án este meglátogatta Leirer Amáliát, aki há\'i ruhában fogadta őt és azt mondta, hogy édes atyját várja. Ugy gyanítja azonban, hogy az öreg Leirer akkor már ott vtjlt, de elbujt valahova. Erre Leirer Lőrinc kihallgatása alkalmával elismerte, hogy a jelzett időben leányánál volt, de elbujt az éléskamarában. Hogy mit keresett ott, azt nem árulja el.
A rendőrségen eddig 100 jegyzőkönyv van, amelyek Leirer Lőrinc ellen irányuló gyanútól szólanak
Leirer Lőrinc arra kérte a rendőrséget, hogy küldjenek -hozzá egy fcath. papot. Amikor erro az engedélyt megkapta, védője dr. Füredi Mór utján dr. Oiszárik János, c. püspök, külügyminiszteri tanácsost kérette magához. Csiszárik püspök nyotrban meg is Jelent leiter cellájában és ott hosszasan időzött. Eltávozása után két detektív Leirert fölkisérte Katona Reztő detektivfölügyelőhöz, aki arra kérte őt, hogy könnyítsen lelkiismeretén és tegyen beismerő vallomást. Leirer csak azt válaszolta: „Elmondtam már mindent. Az urak rossz nyomon járnak." Ezután újból Vogel rendőrkapitány elé kisérték, ahol leányáról beszélt. Elmondta, mennyire szerette őt. Egy i/ben, amikor leánya Konstan tinápolyba ment, három millió koronát adott neki Többel nem vallott. A királyi ügyészség ilelnöke addigra befejezte az akták áttanulmányozását én t nácskozást tartott a rendőrség arra hivatott közegeivel. A tanácskozás este 8 óráig tartott, amikor az ügyész kihirdette Leirer Lőrinc előtt, hogy. gyilkosság és rablás súlyos gyanúja miall öt előzetes letartóztatásba helyezi.
Leirer ezt tudomásul vette, de egyúttal fölfolyamodást jelentett be. Visszavezették cellájába, hol eleinte nyugodtan, később azonban nyugtalanul viselkedett.
A CsAny szoborbizottság Zalamegye tanítóihoz.
.Csak törpe faj felejthet hd* elődöket. A lelkes eljár foci jirlakához S gyú|t régi fénynél ú| szövétneket.*
Qaray.
1904-ben kezdődött Csány László szobrára a gyűjtés. 1907-ben megalakult a szoborbizottság Bosnyák Oéza földbirtokos elnökletével. 1910-ben a szobor megalkotásának elnyerésére már 18 derék szobrász versenyzett a nvilt pályázaton. Oyőzött Istók János szobrászművész. 1914-ben bár filléres gyűjtéssel a kellő költség megvolt, 35 helyett 40* ezer koronában. E pénznek fele négy művészi mellékszoborban végérvényesen értékesül!.A többit az Ő pénzalakjában teljesen elérléklelenitette a háború, ami minden egyéb munkát is megállított.
A háború és vörös uralom után a .szoborbizottság, hogy a bronz főalakot is megteremtse, megújított: lendülettel folytatta a gyűjtést, most
j már nem filléres, hanem ezeres alapon. Ha a csábító .Aranykönyvbe" ezer ember I - l ezer koionát beír egy millió, » ez elég lett yo\'na, ha ez egy héten belől sikerül. De egy évre sikerült s erre az egymillió megint eltörpült, úgyhogy most már százmillióra lett volna szükség.
A harmadik korszak a közvetlen anyag korszak. Mert a bizottság kétszeri elesés után is fölkelt és megindult. Még a lassúbb vérű Deák Ferenc is szokta mondani: Újra, meg újra! Ha elbuktál, megint keli fel s újra, meg újra I Igy telt a bizottság is. Látva a pénz haszon-talanságát, hozzáfogott a szobor számára közvetlen szükséges anyagnak : bronz, réz, ón daraboknak a megszerzéséhez. Egész megyében összegyűjtjük az ilyen eldobolt, vagy egyébként is hasznavehetetlen dolgokat, amelyek egyfelől áldozamélküliek, másfelől mégis a célra végérvényesek. A bizottság főképpen az iskolákhoz fordult, mert ott élénkebb a buzgóság s a tanuló gyetmekek hangyamódra eredményesebben dolgoznak a réz-hulladékok összeszedésében. Két mázsát pénzen vett a bizottság s mintegy három mázsát a közönség és iskolásgyermekek gyűjtöttek össze hulladékokból. Ha még öt mizsát\' összeteremtünk: nagyon közel állunk a célhoz.
Mig e levélnek tulajdonképpeni céljára tOrek, közben megemlítem tájékozásul, hogy az anyaggyűjtés mellett a pénzgyüjtés is folyik az Aranykönyvben s most mintegy 10 millió koronánk van. Sőt ennél nagyobb eredmény az, Ix-gy Oosztonyi László bizottsági tag, zalacsáni plébános, a Zala völgyéhen, ahol C*ány született, több földbiitokosíól iroit igéreleket szerzett, hogy egy-két-három mm. buzinak az árát fog-Iák adni e célra Ha ez a módszer és ez a hangulat egész megyében egyszerre elterjedne : célnál volnánk. Igen üdvös is lenne, ha elég jó gondolkozással $ talán most jó termésünk lesz — mondom, ha a földbirtokos urak fölkercsés nélkül ís akár Oosztonyi plébános urnái, akár ^otnyák Géza volt főispán, szoborbizotlsági elnök ur O.néltóságánál, akár Dr. Thassy Gábor alelnök urnái, akár alóliroit titkárnál igéretel tennének készségökről egy-egy mm buza értéké-/ nek megajánlására nézve.
És szói tisztelettel ez a levél inost elsősorban az iskolák igazgatóihoz és tanítóihoz. A vármegyének mindenik íakósahez szól ugyan, de elsősorban mégis a tanítóhoz, azért, mert tanító volt a szooor-ügynek az indítványozója s tanító a folytatója, a tanítók fogták föl legmelegebben s lőttek segítségül; és beszéljünk akarnit, hiába I csak a tanító vállán és homlokán kapaszkodik föl a \'világ a műveltségnek virágos és gyümölcsös fájára; s amint elszakad ax emlőtől a gyermek, mindjárt a tanító kezd beléje lelket lehelni, hogy legyen ors/ágok kormányzója s a hitvallásnak, tudománynak és művészetnek zászló hordozója, avagy az erkölcsöknek, nemzet és hazaszeretetnek önpusztulásra kész égő fáklyája . . .
Iskolák tanítói 1 akik vagytok a megye határain belől s ameddig ez a hírlapi levél eljut, vegyétek nemes érzéssel e hazafias kérő levelünket. Ezer meg ezer egyesület ezer meg ^zer költséges ünnepélyt rendez, de mindenik saját kör« számára Az évnek két napja a Csány szobor-ügyet szolgálhatja: március 15. és ojctóber 6—10, a bitófák naj>ja. Ezen a két napon s most legközelebb március 15-én tartsatok emlék ünnepélyt az iskolában; ha két-három szóból is áll az s önkéntes adományokból gyűjtsetek valamit Csány miniszter nagy vér-anunak cmlékszobrára. Második kérésünk ax, togy a gyermekekkel gyűjtessetek össze a falu« ban minden használhatatlan bronz, réz, óa darab hulladékot. Szintén a szobor számára. Elég ennyi címzés: Csány szoborbizottságnak Zalaegerszeg.
/O ZALAVÁRMEGYE
1925 március 10.
Ez emlékszobron át a hős elődnek lelke átszáll az ujabb nemzedékbe s Igy „régi fénynél gyújtunk új szövétneke«!" /
Uraim I Buátaiml gyertek sc^Haégre, hogy a huszonkét év óta tartó küzdelmes mUnka befejeződjék. Isten segitse munkánkat. Zalaegerszeg, 1925. márc 1 A szoborbizottság nevében
Borbély OyOrgy.
Nyílt levél a közönséghez.
Igen Tisztelt Szerkesztő Ur I Szíveskedjék b. lapjában <u alábbi néhány sorunknak helyet adni:
A Jókai i enlennám ünnepéllyel kapcsolatban hírül adták a lapok, hogy a Zalaegerszegi Daloskör az előkésziló bizottságnak bejelentette visszalépését az ünnepségről való részvételről a próbák megtartásához szükséges anyagi eszközök hiánya miatt. A Daloskör, mely a legnemesebb kulturális célt, a magyar dal ápolátát tűzte ki feladatául, mindenkor kötelességének tartotta, ho*y önzetlenül és lelkesedéssel részt vegyen minden nemes célú előadáson és ünnepélyen, amint ezt megtette a múltban s meg fogja tenni a jövőben is Hogy most az ünnepségben való részvételről anyagi eszközök hiánya miatt kénytelen visszalépni, ebben a körülményben nagy része van annak a szűkkeblű eljárásnak, melyei a Daloskörrel szemben a város tanácsa tanúsított A Daloskör próbáit abban a helyiségben tartja, melyet az Iparoskör önzetlenül rendelkezésére bocsátott, de a fűtésről és világitásról a Daloskörnek kell gondoskodnia. Mtmhogy a városi tanácsa Daloskörnek tüzelőfa segélyre és ingyenes áramszolgáltatásra irányuló kéielmét nem teljesitette.a Daloskör az.Árvácska" cimü opereite előadásával igyekezett a szüksé-
Í;es anyagi eszközökre szert lenni. A tiszta övedeleni azonban ene a célra kevésnek bizonyult, annál is inkább, mert a városi tanács a Daloskörnek azt, a kérelmét, hogy legalább a vigalmi adó alól mentesítse, nem teljesítette, hanem a kérelemmel kapcsolatban azt a határozatot hozta, hogy vigalmi adó alól csupán a tömegkultúra szolgálatában álló clőadasokat mentesíti. Vájjon a Zalaegerszegi Daloskör a felsőbb tízezer kulluráját szolgálja?! Távol ál> tőlünk, hogyfa városi tanácsnak ezt az eljárását megbíráljuk, hiszen akár a segélynyújtás, akár a vigalmi adó alól való felmentés a tanács diszkrecionális joga, csupán a tényt akarjuk leszögezni. Távol áll tőlünk az is, hogy ennek a visszalépésnek a megtorlás szinezetét adjuk, annál is inkább, mert a Daloskör karmestere\' minden erejével azon volt, hogy a bejelentett énekszán.ra előkészülhessünk, de a Daloskör nem leheti ki tagjait a fűtetlen teremben való próbázá»nái a meghűlés veszélyének, másrészt pedig tradíciói tiltják, hogy alapos előkészültség nélkül fellépjen. Hogy pedig a Daloskör a nagy költő iránt -való kegyeletes megemlékezését le-rójja, az Iparoskörrel együtt március 15-én rendez ünnepélyt, melyhez való előkészületre az Iparoskör önzetlen ne neslelküséggel előlegezte a városi tanács által megtagadott anyagi eszközöket. Az együttes ünnepségre tisztelettel meg-hivja a város közönségéi a Zalaegerszegi Daloskör Elnöksége
Komolyan kell foglalkozni a színházépítés kérdésével.
á TtTHl tules ttnstaéto.
Az tagadhatatlan, hogy Zalaegerszeg város társadalmának tekintélyes rétegében és a város vezetőségénél sokszor komoly formában jelentkezett az az óhaj, hogy kulturális téren meg kell hozni minden áldozatot a megyeszékhely
Eresztizsének érdekében Viszont az is igaz, ogy a sötét háttérben állandóan settenkednek az ügynevezett relgáncsolók", akik akár pató-páloskodásból, akár értelmetlenségből, vagy elfogultságból kiváló sikerrel akadályozzák meg az óhajok valóraválását.
Nem akarunk most a multakra visszatérni s azokból idézni egyet mást( csak rá kívánjuk irányítani a közönség figyelmét egy újabb óhajra, egy újabb kívánságra, melynek teljesülése hatalmas lendülettel vinné előre városunkat kulturális téren.
Annyit most, Halmi társulatának 3 hetes működése után megállapíthattunk, hogy a vidék első társulatai között foglal helyet és valóban szerencsések azok a városok, amelyek Halmi
Jenő kerületébe tartoznak. A társulat direktorával együtt hivatásának magaslatán áll, amit mindenki elismer és méltányol is. Az elismerésnek, a teljes megelégedésnek kifejezését láthatjuk abban, hogy minden előadás, ha nem is zsúfolt, de legalább is jól telt ház elölt folyik le. A zsúfolt házak is gyakoriak. Hiszen már eddig is több alkalommal megtörtént, hogy sokan már a kora délutáni órákban nem kaphattak jegyet.
Van tehát Zalasgarazagnek színházlátogató közönsége, hs jó a színtársulat.
Ez a körülmény pattantotta ki ismét azt az óhajt, hogy a színművészet számára állandó színházról kell gondoskodni. Ha a társulat a .mostani helyén, a Bárány nagytermében, ahol alig képes díszleteit elhelyezni, ilyen sikereket ér el, mennyivel szebb sikerei volnának egy rendes színpadon! És, hogv ez az óhaj általános, azt legjobben bizonyítja az a sok beszéd, amit lépten-nyomon hallunk s amelynek veleje az, hogy: színházat kell építeni. Kell igen I És erre jön a válasz kérdés formájában: de hol és miből? Erre az új kérdésre csak azt válaszolhatjuk. Zilaegerszegen, a kuliuráért lelkesedő közönség áldozatkészségéből. Össze kell állania, össze kell fognia a társadalom minden rétegének s közös erővel kell keresni azokat a módozatokat, amelyeknek segítségével az óhaj megvalósítható. Mérlegelni kell minden lehetőséget s meg kell ragadni minden alkalmat, hogv^ a megyeszékhely elsőnek biztosítson állandó otthont a mú/sáknak. Megtörtént már konkrét formában az első komoly lépts, amikor BrUII téglagyáros százezer dsrab téglát ajánlott fel sz épltendó színház oéljftirs.
Olyan komoly ajánlat ez, amely fölött komolyan gondolkodni nemcsak érdemes, de köte* lesség is. Bizonyosak vagyunk afelől, hogy akadnának még Egerszegen a színművészetnek, a szint kulturának, tulajdonképen a nemzeti kuliurának még több ilyen lelkes támogatói is, akik tehetségükhöz mérten hozzájárulnának a cél biztosításához. V
Elismerjük azonban a nehézségeket it Elvégre is Zalaegerszeg városa mindössze I *ezer lakóst számlál s a polgárságnak is, a hivatalos városnak is óriási terhek nyomják a-\' vállait. Egy színháznak építése pedig nem gyerekdolog ám. Hosszadalmas spekulációk elóznék meg a dolog elintézését és kérdés, hogy a .szépen induló mozgalmat a háttérben settenkedők nem fojtanák-e el holmiféle ürügyekkel. Épen ezért egy könnyen kererztülvihetó tervre hívjuk föl az illetékesek figyelmét. A zalaegerszegi ipartestület elhatározta, hogy a Csány- uicln levő székházát kibővitteti, meg pedig olyanformán, hogy 6Zini-előadasok rendezésére alkalmas termet építtet. Vájjon nem lehetne-e ezzel kapcsolatosan az állandó színház kérdését is jó hosszú időre megoldani? Az ipartestület ezt feltétlenül megcsinálja, mégpedig a lehető legrövidebb\' időn belül. Jó lenne hál, ha a város vezetősége ebben a kérdésben érintkezésbe lépne az ipar testület vezetőségével és\' a város a maga tekintélyével, erkölcsi és anyagi támogatásával s a társadalom bevonásával segítené dűlőre juttatni % ügyet. Ez esetben olyan megtelelő, minden idényt teljesen kielégítő színházat kaphatnánk, amelynél jobbat kívánni sem lehelne. E< azt hisszük, hogy ennek a tervnek kivitelében semmi akadály sem merülne föl. A közönség megadná azt, amit tud és a jövő szezonban már ott játszhatna a társulat. Mert az nem tudható, hogy milyen állapotok lesznek itt egy év múlva és igy kérdés, ha a jövő évre nem lesz külön színház, megtelepedhetik-e, illetve teljesítheti-e hivatáeát a társulat?
A színészet biztosítása érdekében felhívjuk tehát a város tanácsát, hogy sürgősen tűzze napirendre a színházépítés ügyét és találja meg azokat a módozatokat, amelyeknek igénybe-vételévél állandó otthont nyujthatunk a színi kulturának.
- Tavaazl aivstsr A Zalavölgy déli részein vasárnap nagy nyári zivatar volt mennydörgéssel és villámlásul.
— -Röntgen intézet Szsntgróton. Menybár Károly zalaszentgróti orvos a napokban nyitja
\' meg Röntgen intézetét. .
HÍREK.
öngyilkossági Járvány
is uralkodik már, még pedig a hires császárvárosban, Bécsben, ahol évszázadokon ét állandóan csak jólét _ honolt. Ezt a járványt pedig semmi más nem idézte elő, mint a tömegnyomor. A bécsi lapok cikkekben közlik a rendőrség kimutatását az utóbbi hónapokban történt öngyilkosságokról, amely azt mutatja, hogjr az öngyilkosságok száma évtizedekre visszamenően február hivában volt a legnagyobb. A Presse azt írja, hogy az esetek nagy száma rrár az öngyilkossági járvány határát érintik, mely mellett nem lehet szótlanul elsiklani. A lap szóváteszi a budapesti öngyilkosságokat is és megállapijta, hogy ezeknek is a nagymérvű munkanélküliség az oka. — Ausztriában minden hetedik ember az állam támogatására szőrül és a legnagyobb nyomorban él. A kormánynak tehát első sorban a munkanélküliség megszüntetésére kell törekednie, melyet csak úgy érhet el, ha legyőzi a hitelbojkottot, mellyel most Ausztriát a .műveit és humánus" külföld sújtja. A bécsi öngyilkosságok a külföld számára intelmül szolgálhalnak, hogy\' ne játszék továbbra is az osztrák nép életével. A Neues Wiener Tagolatt felszólítja Francia-órszágot, hogy a csatlakozási mozgalom elitélése és az ezzel kapcsolatos fenyegetések helyett nyújtson segédkezet Középeurópa gazdasági konszolidálására mert a békeszerződésekhez való ragaszkodás örökös hangoztatásából már elég volt. Csakhogy a kétlábú tigrisek hazi|a aligh* hallja meg ezt a felszólítást. Pedig kár ám a fülét befogni annak, aki folytonosan csak remeg, mert, ha az a falrafestett ördög, a Németországhoz való csatlakozás, egyszer csak megjelenik, akkor keservesen tekint vissza Franciaország arra a hetedfélévre, amely alatt a leglelki-ismeretlcnebbül éneztette félholtra a. szomszédságában tanyázó 70 millió németet...
— Kinevezés. Kiss Ernő közg. egyetemi haligatót a keresk. miniszter forgalmi dtjnokká nevezte ki s szolgálattételre a zalaegerszegi postahivatalhoz osztatott be.
— A reformáoló emléknapja és a vasutasok. Kelety, a Máv. elnökigazgatója rendeletet bocsátott ki, mely szerint a protestáns vallású vasúti alkalmazottaknak okt. 31-én, a refgrmácíó emlékünnepén szabadság engedélyezendő.
— A megyei testnevelési bizottság keddi ülésén elhatározták, hogy a még hiányzó Levente-egyesületeket megalakítják, továbbá Zalaegerszegen. Nagykanizsán és Keszthelyen oktató tanfolyamokat szerveznek.
— TanltóValasztas. SzaUpi község megüresedett kántortanttót állasát Srathmáry Béla oki kántórtaniioval töltötték be. J
— Tanácskozások a kóchazépltés űayébfen. Dávid Mihály dr. népjóléti miniszteri tanácsos és dr. Kelier Laj.>s a Stefánia Szövetség igazgatója városunkba érkeztek és tárgyalásokat folytattak a város és a vármegye vezető egyéniségével a kórházi ügyek végleges elrendezése ügyében. Á tárgyalások abból indultak ki. hogy dr. Thassy Gábor, vármegyei tiszti főorvos megfölebbezte a városnak a szülőotthonra vonatkozó határozatát. A hosszú ideig elnyúló tanácskozások eredménye az lelt, hogy teljesen uj kórházi építkezéseket javasolnak, még pedig a Werbőczy utca végén s a mostani kórháztelepet teljesen föloszlatják. Amennyiben alkalmasaknak mutatkoznak, az épületeket iskola, internátus s más eléle célokra használják föl. A jelenlegi kóiház ugyanis nélkülözi a modern kórházak minden kellékét, amellett útjában áll a város természetes fejlődésének is, az áthelyezésre tehát föltétlenül szükség van. Támogatást igén a népjóléti miniszter is, a város is, megye i« és ehhez képest készítik el ebben az évben a terveket, az építkezésekhez pedig ajjövő évben fognának. Ha tehát biztosítják a megfelelő költségeket, ugy akkor a közeljövőben már modern kórházzal rendelkezik Zalaegerszeg városa.
— Rádló-éllomisok Zslacsányban. üróf Batthyány Pál zalactányi nagybirtokos és Oosztonyi Lászlé oltani plébános rádió-vevőkészüléket rendeztek be.
1Ö25 március 6.
i

ZALAVARMEGYE

— Utosl gysloojáró Zslaapátlban. Zalaapáti JiOzség elhatározta, hogy az utcákon rende-gyalogjárót létesít Ahol a házak eiőtt megfelelő «élességben nincs gyalogút, ott a kis elós kertek Ml vesznek el olyan sávot, hogy legalább ntásfélméieres út legyen készíthető Május l-re az utca keleti során már készen lesz a gyalogjáró, míg a többi részen égy éven belül kell elkészíteni a gyalogjárót. A jácdakészités költségei a háztulajdonosokat terhelik.
x Adamlk István állatorvos ismét állandóan Zalaegerszegen tartózkodik s régi lakásán folytat állatorvosi magángyakorlatot. Elvállalja háziállatok védő és gyógyító oltását,, valamint mének és bikák ivartalanitását, kívánatra szavatosság mellett is.
- Zavarban a pssszlvisték. Budapestről Jelentik: A^passzivitásban levő ellenzéki képviselők megkapták a meghívót a választójogi javaslat bizottsági Ülésére. Meg nem döntöttek, mit fognak cselekedni.
- S\'ülól értekezlet A zalaegerszegi m. kir. állami négyévfolyamu fiu felső kereskedelmi iskola f. hó 8 án, vasárnap déle\'ótt pontosan II órakor az intézel nagytermében szülői érte-kezlelet tart. Ez alkalommal Rijna Ödön tanár „Az iskola és a család viszonya" címen tart előadást. Ezen szülői értekezletre az intézet barátait, jóakaróit és az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja az intézet igazgatósága.
- Villanyvilágítás Zaisapatibsn. Zalaapáti községben ma este gyuladtak ki először a villanylámpák. Egyelőre 25 lámpa szolgáltatja az utcai világitást, de sok magán- és középületbe is bevezették a villanyt, kivételt egyedül a vasulállomás képez, annak dacára, hogy tőszomszédságában van a villanytelep, sót a vezeték az állomás\'fölött húzódik át. A vasul azért nem kapcsolta be az állomást a hálózatba mert sokba kerül. Mintha bizony a petróleum-világítás olcsóbba kerülne. Egyébként dr. Hirsch a szombathelyi üzletvezető most bejárja az összes vonalakat s valószínűen intézkedni fog aziránt is hogy az állomás ne nélkülözze a legmodernebb világító eszközt Az áramot Mosonyi Artúr villanytelepe szolgáltat|a.
- Kiugrott a vonatból. Ozv. Kelemen Jánosné vonaton utazott haza Kehldára, de annyira belemerült a beszélgetésbe, hogy csak akkor veite észre, ho^y ki kellene szállnia, amikor a vonat már Zalacsány felé haladt. Kiugrott tehát a robogó vonalból, de oly szerencsétlenül, hogy az egyik lábát eltörte.
- Zsebtolvajlás. A türjei állomáson Sebő József gógánfai lakós zsebéből kiemelték tárcáját hartnadfélinillió korona tartalommal. A tolvaj a vásári utasok között eltűnt. „
— Tüz. A csáfordi szőlőhegyen a mull hó 28 an kigyuMdt egy lakóház és Jeljesen elham-
. vadt a mellette levő nagy méhessel együtt. A lütet a kéményből kipattant szikra okozta, amtiói a ház szalmafedele lángra lobbant.
— UJ telefonkönyv jelenik mag. A kereskedelemügyi m kir. mimster ur 23081 —924. sz. rendeletével megbízást adott a Postás és Távíró Banknak uj vidéki (interurbán) az egész ország előfizetőit magában foglaló betűrendes telefonkönyv kiadására. Ezt a könyvet legutóbb I922 novemberben hivatalos kiadmányként a m. kir. fosta adta ki. Az országos betűrendes telefonkönyv Szaknévsorral egybekötve fog megjelenni. A könyv most van összeállítás alatt, miért is felhívjuk a teiefonelöfizetöket, hogy amennyiben cégüket ugy az országos Betűrendes Telefonkönyvben; mint a szaknévsorban több helyen kívánják szerepeltetni, e kívánságukat a szerkesztőséggel (Budapest, IX. Lónyay-utca 41. Telefon: 155-68) haladék nélkül közölni szíveskedjenek. Hirdetéseket és beiktatásokat ugy az országos Betűrendes Telefonkönyvbe, mint a Szaknévsorba a Távbeszélő Szaknévsorok kiadóhivatalának azon tisztviselőinél és vidéki munkatársainál lehrt feladni akik arcképes igazolvánnyal jelennek meg az előfize-
\' töknél.
* A béosl mlntavásérra utazók kedvezményes visumot és igazolványt kedvezményes siazásra a helybeli Met\\ctjegyiroddban kaphatók.
A legjobb cigaretta papirosa
— Aki Krisztushoz hasonlítja magit
A debreceni lörjrényszék halálra ítélte ifj. Szanyi József biharbajomi gazdát feleséggyilkosságért. Az ítélet kihirdetése után á gyilkos ezeket . mondotta: Jézus Krisztus is ártatlanul szenve- f dett. Én belenyugszom az ítéletbe. Nyugodtan t halok meg, mert a lelkiismeretem tiszta. Nem I kívánok kegyelemért sem folyamodni Ha a I hazug emberek szavára a törvényszék halálra itélt, én belenyugszom. Jézus Krisztust"is ártatlanul ,feszitelték meg.
— Olosobb lett a hűt. Végre I Marhahús
kilója 20. borjúhús 30 sertéshús 28. birkahús 20, kolbász 40. szalonna és zsir 40 000 K — Karcagon
— Újabb rendelet a borfogyasztási adók kazelsséról. A pénzügyminiszter körrendeletet bocsátott ki, melyben a borfogyasztási adók fizetését szabályozza Eddig a városok a borfogyasztási adót a bortermelőktől nem a fogyasztás arányában, hanem az egész termelt bor mennyisege, illetve az egész borkészlet Után szedték be. Ezért most utasitja a pénzügyminiszter az alaja tartozó hatóságokat, hogy lehetőleg átaláuyöan egyezzenek ki a bortermelökkel, de az eddig teljesített túlfizetést minden körülmények közön fizessék vissza.
Gazdák ne essetek kétségbe 1
Tartsátok állandóan készenlétben a
salan
fertőtlenítőszert. hojjy megóvjátok maga- * tokát nagy károktól A „Salan\'fertótlenitő szer emberi és állati sebe« kezelésinél, . tehenészetekben, pincészetek, »tállók, ólak fcrtótlenitésónél ncIkúIO/hetetlen.
Utyftl, Itttlesíhl líUiilíí kifkifá I Mntiin isi
Magyarországi vezérkepvisclei: MolnárM. Budapest VII. Aróna-ut68
SZÍNHÁZ ÉS tíozi.
• M*
Hazajáró lélek. Zilahy Lajos ebben a drámában találó színekkel festi az ingatag asszonyt. Hűtlenségével halálba kergeti fériet. de lelkiismerete nem nyugodt. Férjének véres árnya nyomon követi őt, mindenütt meg-megjelenik előtte, miglen egy ujabb férfi magszabadiija őt a kísértettől s minden bilne dacára is feleségül veszi a csapodár, de megtört asszonyt. Az ujabbkori irodalom nagyon gyakran dolgoz föl ilyen témákat; a bukoti nő, legyen az asszony, vagy leány — bűnbocsánatot nyer.
Erősen reális vonásokkal rajzolja meg Zflahy Lajos is alakjait s társulatunk rendelkezik olyan erőkkel, akik ez alakokat a legtökéletesebben személyesítik. Bogdán Irén itt az asszony szeredben mutatta be drámai tehetségeit. Előbb a hízelgő, majd a férfi után mohón vágyakozó, végül pedig a teljesen megtört asszonyi léleknek minden skáláján áthaladó érzéseknek olyan húrjait pendítette meg, amelyeknek rezonálása a teljesen kiforrott művésznőt állította elénk. Nagy tehetségei valóban művészi játék produká lására képesitik Hidvéghy Ernő a megcsail férj tragikus sorsát meghatóan szemléltette; sikere méltán kapcsolódik pályafutásának gyönyörű láncolatába. Oreguss Zoltán is megtalálta azt a tónust, mit nehéz szerepe megkívánt. A szomorú játékban Takács Oszkár é? Deményné öntöttek derűs perceket. Jól játszott Qyöző Qyula is.
A gárdista. A jobbak közül való operette, melyben nem a mai divatos trükkök, hanem a poétikus mese és a kellemes muzsika viszik a
vezérszerepet. Előadásához nagy színpadtechnika kívántatik, amit nehezen tudnak ugyan megadni a kisebb társulatok, mindazonáltal a | keddi előadáson a sgk nehézségekkel küzdő , társulatnak sikerült föladatát ugy megoldani, hogy a darab szépségei teljes érvényesülést nyertek. Ez az előadás is bizonyítéka annak, hogy a jó társulat, ha nem is állanak rendelkezésére megfelelő eszközök, diadalra viheti a nemes eszmét nemes törekvéseivel. A pompás összjáték minden szereplője derekasan megállta a helyét, de legnagyobb sikere H Szalma Terusnak, Hajnal Károlynak, Rózsa Ilonának és Takács Oszkárnak volt.
Az éló halott. Tolsztoj drámája. A maga nehéz, füledt levegőjével, de sok-sok igazságával. A társulat erejét erősen próbára teszi, mert az orosz viszonyokba való beleélés s annak élethű szemléltetése nagy föladat, A szerda esti * előadáson telt ház nézte végig a darabot, melynek szereplői közül Aszalay Böske, Bogdán Irén, Hidvéghy Ernő, Oreguss Zoltán és Hajnal Károly tűntek ki
MÚSOR:
Csütörtökön: „Legénybucsu" Operett.
Pénteken: „Süt a nap" Szenzációs újdonság.
Szombaton: „Fekete gyémántok." Színjáték.
Vasárnap délután: „Árvácska." Operett
Vasárnnp este : „Mintha álom volna." Operett.
özv. Wímmer Lipótné, Fischer !;elén a legnagyobb fájdalommal jelenti,, hogy imádott férje
nyug. tnáv felfigyelő <
rövid betegség után f. hó 4-én elhunyt.
A megboldogult hült tetemét f.
hó 5-én délután 4 órakor a gyászházból kisértük utolsó útjára.
Igaz fájdalommal gyászoljuk: sógorai, sógornői és az egész rokonság.
E^y vadonatúj hímzett dupla ágyra való
ágyterítő
eladó. Megtekinthető SZABÓ BÉLA borbélyüzletében Zalaegerszeg, Rákóczi-u.
Sk TllfCULANUM
Budapest, IV. Kristóf-tér 3. sz alatti hatemeletes # épületében tömeg-, polgári- és fényűzési kivitelben a lakásberendezés összes műipari termékeiből, iparművészeti tárgyakból és képzómuvésieti alkotásokból
állandó értékesítő kiállítást tert
— -.............M
Majdnem új Mogyorósi-féle pedálos
cimbalom
3 5 millióért eladó>\\Cim a kiadóban.
*
Ela#4Áa Magyar állami 800 CiQQVi milliméteres cséplő párosítva benzin motorrairA gépek külön is eladók. Ára 140 q búza. Részletfizetésre is eladók. Tímár Pál Alsóbagod.
Sodorion JANIN A papirt!

/O
ZALAVÁRMEGYE
1925 március 10.
IÖZGAZDASÁG ÉSPÉHZflflY.
MN \\
v Egy aranykorona
a éoliái hivaUiot irfo.\'yama ixcrint efyemtö I4073 50 pjptikoroniTal.
Valutaárfolyamok Budapestan.
NapoKon--. Font 344ŰUÚ. Dollif 71.910, Francia
frank J69ft. Lengyel mirka Mirka Líra 291?. Leu 3X. CMh korona 2126. Dinár 1143. Srájci frank 13415. ^rírák korona —, Le»a 516, Hollandi fornt 28530.
— Budapesti t«rmény|«lMiiéi.
Búza 500 000, Bú/a (tiararid^ki) 562,5»*). Roxl 445 01*1, SOrarp* 4ÖO.000, lakarmlnvirpa m000, Zab 420.000. Tengeri 255 OOü, Korpa 222J00. Repce - - ,
KA}«* Répa--. Lucerna 240.00U, Lóbere 28U000,
Sléna--, Szalma--.
ZOricHban:
Magyar korora 00072- . >titr*k korona 00073.30 francia fr^k 2&50. szoko.\' 15 44. dinár #30. |
"gyártmányú egyszerű,itimaörlö-, kellős- é» diognális hengerszékekre ár-ajánlattal tzolgálunk Mtlomgépekre és malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz és Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT/ZALAEGERSZEG

Olcsóbb lett a
3k
laagarixagi piaci árak.
A\'leguróbbi ia!ac«er$/ri{) hetivauron ax árak a kd*t!Vrr6k voltak bura }20,000. rozí 450 Olt), árpa 4Vi.U0n. zab 400000. tenfce/»*csóve«) lyO «0 tengeri 323 OCO marhahús 2»í-30i bor|Uhu»36. sertéshús 32 ezer K ki^-eramfrofiként. széna )2X szalma 70.
üttiiilliM: JUIUIIEÍTE- ÜMM
ámrkwitátáfi m kiXawrt t»UI: Lilát ABOSTOt
Hirdetést dijak:
I Hasábos milliméterkor 400 K. szőre® között »» K ■«merben 1Ö00 K. A hirdc!é»i díjak mindenkor elón fuetendík; prisiai hirdetés megbizlaok csak akkor Tétetr.ek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is bektIdetett._
A bekeházi gazdaság
keres április 24-iki, esetleg azonnal» belépésre konyha- es gyOmölcskertészetben te\'jesen jártas
kertészt.
Ifi. Braun Jenő
hatóságiiig engedélyezett ügynök. Közvetít\' üzlet, bírt >k, bér és ház adás-vevést. valamint éves, hónapos és fürdőidény lakások bérbeadását. Kereskedelmi Ügynökség.
Keszthely, Soproni-utca 12.
Eladó egy jókarban levő
10 -1«
daráló
3f> colos dupla kővel. TÓTH FERüNC, BUCSUSZENTLÁSZLÓ
erről meggyőződhetik a zölacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
Ozv.Grünbaum Samuné
sütöde, Hftt- és füszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Teleír 105.
Épület és bútor-
(munkát-a legkényesebb-idényeknek i * megfelelőleg készítenek 239 o I
i Szatay és Dankovits l
I épület- és múbutor-asztalosok I
* ZALAEGERSZEG FameKmunkáló telep: f
(isKOt.AKöz 2. szAm. Ürményi-utca 7. k
állandó KÉSK8U70R RftKTARt |
■ — — ■ n 1 —m \' a
Í\'brullmorI
■ niútéglaqyar tbUImiil Z^laeuerszeg !
■ lakai: BákfeijL-itca 42. Qjki: AUraakMal at. ■
■ Suliitok taw su|6atételkaaté<M. I#niytlle««r»^t ■
■ 3 havi kamatmentes hitelre"
! Té|la «írenként 430.000 ét 500 000 ktraaa 5
I Horaycltcseré? isriikéat l.lOO.Oft) ktrsoa B
■ N\'íiíy *ul>t helyezek árum elsőrendű égetésére. ■
■ Cserepem teljesen fauyálú és könnyű súlyénál ■
■ toi(va cMrkoly Irtó megterhelést jelent. ■
RISZT SÁNDOR
Mtiriutír Züisiirtisi, HrfciartHtci 21. n
Zalamegye legjobb hirfl hordó üzlete.
Ajáal|a u!át ké ultBlarft náru fákéi kénttlt W raa kardélt. p«íy állaaiéu rákU-rti ru Ii utar* tál ltOt Marit-
M»a Truipnl koráik 400*lé)
800 lium r»|. Uraa ruiU -25 MtaUUria 1*1111 v.Ulaél áraai«4aéay \\ \\
Zongorahangolásokat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Birfl Márton-utca 2. szám.
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VARGA ELEK BÉR AUTÓ VÁLLA LATA Biró Márton-utca 11. Telefonszám: 162,
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
179-0 legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, fö-tér. Telefon 161-
Állandó nagy raktár: QyQfl-
porcellán«, lámpa-, nprin-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékr^ i» azonnal, pontosan teljesít
a Schütz-áru.házban!
REKUAICk^
J.
\\

K 2*5.000
K 42000
K 38 000
K 18 000
K 20.000
K 20.000
Schütz-vászon, legjobb minőség ágynemük és fehérnemQkre, 82 cm. széles
Virágos fehér damaszt selyem fénnyel, ágyneműre.....
Legf;notnabb macco batiszsiffon női fehérnemükre, 80 cm. széles
Naturell siffon, könnyű minőség.....\'......
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző ........
Piros kockás törlőruha..........• . . . .
Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz ^ é . K 200.000-től feljebb
Rtimburgi Vászon minden szélességben!
Na^y választék matracszatinok, bútorszövetek, ágy-, asztalteritők és szőnyegekben. Mindennemű selymek, selyemtricok estélyi ruhákra.
IV. évi»Iram
Kalaegermg, 1925. március 8. Vasárnap.
Ara 1000 Korona.
29 ssáa.
uoreuiti ftrsntvr láioisioi. TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
funtaiéi 1 k6o»rs ll.Of0 kar., itnrftm JMOO kar. | «««Irntt: JK1I0LT N1IH
SmfcMittiü H klaééklvatal: UlttlíllMl Síétkoyl-\'ér 5. uli. Tdiiii 131.
.\'tfuek tfy Uttnben, htmk tgj haiákar, rlUzck ery Itírnl örök lijauáfbai, tmk Magjaroraláz trltámaflittban A«enT
4!
Krónika.
Egy hírneves angol író Bethlen István gróf viagvar miniszterelnök munkáját Bethlen Oábor erdélyi fejedelem annak idején való gyakorlati politikájához hasonlítja, melynek 6ikerei vannak, de az elismerés, érte kevés. Szélszakgatott, összetaposott országokban szokott ez igy lenni, nehéz, áldatlan viszonyok közt, amikor ragyogó államművészetlel sem lehet olyan kQlsö sikert elérni mint nyugodtabb, boldogabb korszakban. Be hlen Istvánnak sikerült azt a hitet megérlelni a nagyhatalmaknál, hogy Magyarország a trianoni béke kiáltó igazságtalanságai ellenére sem\\foglalkozik a bosszúnak és a revánsháborünak gondo\'atával. Szuggesztív erővel lehetett itt csak hatni. Bethlen Istvánnak, akivel annyi hasonlatossága van az angol áilamf^fiui típusnak, sikerült ezt a hatást elérnie. Neki Londonban is. Qenfben elhitték, hogy külpolitikai tervei és lépései is kizáróan védöjellegüek. Bethlen István mindennemű társadalomellenes, vallási szélsőséggel is, szembeszállott s az állam belső rendjét ezzel helyreállttolta Amellett — mondja tovább az angol író — Bethlen István hazájának első s talán legzseniálisabb kereskedője s mint az egyik külföldi delegátus Oenfben megjegyezte: A magyar miniszterelnök sikerének
titka az ő bankár tehetségében van.

Hs az ántánt vezéremberei valamivel több időt fordítottak volna földrajzi és történelmi ismereteik gyarapítására és kevesebb rosszindulatot tanusitottak volna a legyőzöttekkel szemben,, akkor a trianoni békeszerződés nem láthatott volna napvilágot ebben a szégyenletes formájában. Tudniok kellett volna a többek kö/ött azt, hogy a régi Habsburg-monarkia egvrészt gátja volt az egész Európát elnyeléssel fenyeg tó szláv áradatnak, másrészt pedig, hogy abban a monaikiában két, fejtett kulturáju nép uralkodik: a magyar és a német. Amennyiben pedig nem dolgozott volna bennök a rosszindulat olyan óriási crövoi, nem engedték volna, ho^y ennek a két kulturnemzetnek a nyakára egy erkölcstelen északi szláv és két félvaiK balkáni törzs: az oláh és tác üljön. Ez az eljárás/ nemcsak az ellenséggel szentben való gonoszindulatnak. hanem a kuliura semmibevevésének is tagadhatatlan bizonyítéka.

Szcitovszky Tibor külügyminiszter a parlamentben éles bírálatot mondott az embertelenségnsk ama kegyetlen megnyilatkozása fölött, hogy az oláh kormány a magyar nemzetiségű oláh alattvalóknak Brazíliába való kivándorlását erőszakolja és olyan útlevelet ad nekik, amelynek alapjan az ottani oláh konzul kizárja Őket védelméből. Duca úr válaszolt Szcitovszkynak, még pedig olyanformán, hogy Budapesten szokás a kisebbségek sorsa fölött siránkozni s hozzátelte nagy hencegve azt is, hogy nagyon kevéssé érdekli Őt a magyar külügyminiszter beszéde. A bocskoros n:cíó I Még csak az első generáció visel európai szabású nadrágot s milyen magasan hordja a bozontos fejét. Mert fővárosát a félvilági hölgyek nagy számára tekintettel elneveztek .Kelet Párisá\'-nak s mert elrabolt tőlünk egy darab kulturált területet, azért ugrál tnnyire ez a panamákban fuldokló barbár törzs I Hallgasson csak egyik protektorának, az angolnak szavára, amikor azt mondja : céltalan dolog biztonsági szerződést alapozni a mai Európára, mert senki sem hiiz benne, hogy a mai határok véglegesek.
Imaoka Üsuicsiro, egy magyarul ludó japán lanár érdekes képet rajzol a társadalmi erkölcs romlásáról. Azt mondja, hogy Európában nincs egyenlőség a társadalmi életben a nők és a férfiak közt. A nők társadalmi állása magasabb, mint a férfiaké. S vájjon miért van ez igy? Azért-e, mert ők nőknek születtek? Ez nem logikus. A nőK minél jobban ki szeretnék élvezni kényelmes életöket és el szeretnék kerülni a sok szenvedéssel járó anyasagot, mely tulajdon-képen természetadta legszentebb kötelességük. A házasságirtózás, a késői házasság, a magzatelhajtás és más erkölcstelen cselekedetek száma napról-napra nő. Igy a nők a. fajföntartás érdekében megkövetelt hivatásukat nem töltik be. — Európa nagyvárosaiban bevett szokás, hogy a prostituállak ezrei a legszemtelenebbűl sétálnak éjjel-nappal a főutcákon. Egy iapán orvos megkérdezett egy ilyen, útjába téVedt csinos leányi: „mi a foglalkozása-\' ? Erre azt a választ kapta: „Nappal hivatalnok vagyok, este pedig . . . amint látja." — „Mondja, mi szüksége van akkor ilyen megszégyenítő foglalkozásra ?" Válasz: „Hozományt szeretnék gyűjteni, mert enélkül Európában nem lehel férjhez menni." — Ez az állapot Japánban ismeretlen.
Máténként
Itt van a tavasz, s a tavaszi vetéseknek, köztök a len és kender magvetésnek az ideje.
Bárcsak gondolkoznék már egyszer alapon ez a szegény magyar nép. Bárcsak kezdené meg alaposan a kendertermelést A kender talán nem annyira fínóm, mfnt a len. de általánosabb s nem olyan kényes; mindenik földben jól megterem, ahol a gabona. Ám termelje kiki, amelyiket jobbnak látja : de mindenkineK tudnia kell, hogy ezek termelésének » a nélkülözése annyi, mint ha második életföitételünket eldobálnék a kezünkből.
Első életföllételünk a kenyér, második a ruha. Alapjában mindakeltő földművelő és magvető foglalkdzás. S a két magvetés csak egy gazdát igényel. És megfér egy családban. Sót szüksé^ ges minden családban, elsősorban tehát a szántóvelő családjában. Olyanforma viszony van a búzajermelés és kendertermelés közölt, mint a gazda és a felesége között amilyen viszony van.
A búza megadja a kenyeret, mondjuk: az ételt De cz még nem elég az életre. Amint feleség nélkül nincs család, legalább tisztességes család nincs: aképpen ruházat nélkül sincs kielégítő élet. Az elég legszükségesebb ruházatát a kendertcrmelé? adja
£n nem képzelődöm gyárakról s nagy világi kereskedelmekről. Ha mindenik földművelő család: kisbirtokos, nagybirtokos, középbirtokos egy-egy negyed vaey félhold földjén kendert termelne; ellátnák ezzel a falut is, a várost is. Ebből kivitelünk nem lenne és pénzben egy fillér keiesetünk sem lenne belőle: milliárdokra menő hasznunk lenne mégis, mert nem adnánk ki pénzt külföldi vásznakért.
Igen, a kenderlermelés . . . égető gazdasági kérdésünk. Hál éppen azért, mert égető nekünk: a sok ismeretes akadály mellett van egy láthatatlan akadálya is.
Mintha valami gonosz szellem űzné velünk a játékot. Mintha valami visszarántó szellem működnék közöttünk ellenségképpen. Mintha e* a gonosz szellem fizetett ügynökként bújna be a közönség lelkébe, hogy még a meglevő kit igyekezetet is lerontsa bennünk, hogy lebe«rtl-jen munkánkról, visszariasszon akaratunktól.
Hallom, szó van arról, hogy a kendertermelés nem jó, mert a kendeiáztató tavak büdösek, a halak elpusztulnak s az emberre is egészségtelenek.
Ez mind igaz. A kenderáztató tónak kibiiha-
tatlan bűze van. De tudni kell, hogy a kender áztatás csak egy hétig tart,, s ennek is csak három utolsó napján árad a rossz szag. Arra meg ugyan ki kényszeríti az urakat és hölgyeket, hogy éppen a kendeiáztató tó pariján (sétáljanak ? fia pedig kiszedik a kendert, azután a tó vagy kiszárad, vagy bebőrödzik s nincs szaga. A halak halála sem olyan borzasztónagy baj, minlahogy képzelik és képzeltetik. A kender-áztatóban amúgy sem szándékozik senki halakat tenyészteni, a halastóban pedig amúgy sem szoktak kendert áztatni.
Szükséges, hogy a kenderázlató tavak tolyó-vizek közelében legyenek, avvagy éppen a part mentében; a folyóból a tóba vezettetik a víz, de a lóból a folyóba vissza nem megy. A folyé halai tehát emialt vígan maradhatnak Ám az áztatók éppen azért vannak közel a folyókhoz, hogy ázás után a tiszta folyóvízben mossák ki a kendert. Csak igy lesz belőle szép vászon. Nos, ilyenkor megromlik a folyónak a vize s s ebbe bizony sok hal belepusztul. De a Duna, Tisza s Dráva vizében hamarább elenyészik ez a szenny víz,. semhoKy a halak pusztulása elkö* vetkezhetnék. A kisebb folyókban pedig, mint a Zalában is, érdemes hal el nem pusztul, mert nincs. Nincs Zala földjén s vizében már sem rák, sem hal. Ezekben a kis folyókban egyik másik faluvégi cigány fog néha egy-egy ujjnyi halat; de ezért igazán nem érdemes a kender-termelésről lemondanunk s a nemzeti létnek második fontos élet érdekét felfüggesztenünk.
Aki tehát azt a véleményt terjeszti, hogy a kenderáztatás veszedelmes kárt okoz: az vagy értelmetlen ember, aki nem tud mérlegelni, vagy pedig valami gonosz szellem, amely a nemzeti hátramaradásra bujtogat.
Első esetben föl kell az illetőt világosítani, utóbbi esetben sötétre kell helyezni.
Borbély György.
A vacsora-parlament feloszlik.
Budapest, márc. 7. A\\adikális ellenzéki blokk intéző bizottsága elhatározta, hogy a választó-jógi javaslat bizottsági tárgyalásain résztvesznek. A passzivi\'ás föladásával föloszlik az úgynevezett „vacsora parlament" f
Cseh hadüzenet Róma ellen.
Prága, márc. 7 A cseh kormány javaslatot terjesztett elő az ünnepnapok uj megállapítása tárgyában. A javaslát szerint Husz János meg-égetésének napja is a hivatalos ünnepek között *4oglalna helyett: Marmaggi pápai nuncius tudomására adta Benes külügyminiszternek, hogy ez nyilt hadüzenet Róma ellen, melynek veszedelmes következményei lehelnek. A tárgyalások ez irányban a nuncius és Benes között folynak.
Lélrur Lőrinc elégedetlen a sorsával.
Budapest, március 7. Leirer Lőiinc a cellában fiem viselkedik olyan nyugodtan, mint a rendőrségen Az bántja legjobban, hogy cellájának ajtaja állandóan zárva van. Hétfőn hallgatja ki ót Medve-Medikó István vizsgálóbíró.
H«9yaahalml Lajos heléla.
Budapest, március 7. Hegyeshalmi Lajos, volt kereskedelmi miniszter, nemzetgyűlési képviseld ma reggel meghalt. »
Kijelentés Malfer István efUm.
Budapett, március 7. A főkapitányságon rna egy budapesti vállalkozó feljelentést lett Haller István ellen csalás büntette miatt. Figyelmeztették azonban, hogy csak polgári per utján érvényesítheti követelését.
/O ZALAVÁRMEGYE
Mikor m gy«rek«k a villamos vezetékkel Játszanak.
liaUlsa a BKMWTl-itaáa.
Igen gyakran láthatjuk, hogy a villamos-vezetéken különféle, oda nem tartozó tárgyak éktelenkednek Sárkánydarabok, madzagba kötött fadarabok s más eféle játékszerek lógnak hol a telefon, — hol meg a világítási vezetéken s veszétveztetik nemcsak az áramszolgáltatást, hanem a járókelők testi épíéget. sőt éWét is. Mert ha 4. világítási fővezeték élőlényt, embert, állatot talál, az menthetetlen
Ezek, a vezetékre épenséggel nem tartozó tárgyak, mind a gyermekek csintalankodásai folytán kerülnek oda Ha valahol a városon kivül látnánk ilyesmit, nem is csudálkoznánk rajta, mert amerre kevesen járnak, ott könnyebben követhetnek ^a gyermekek apróbb, nagyobb Ptréíákat". A Berzsenyi-utca azonban elég forgalmas pontja a városnak, furcsának tatáljufc azért, ha ott is játékszerül használhatják a gyermekek a villamos vezetéket. Pénteken délután 3 óra után a Berzsenyi-utcának néhány vásott gyermeke azzal szórakozott, hogy botokat dobáltak a világítási mellékvezeték felé, mégpedig olyan szerencsével, hogy a két vezeték •ászéért és rövidzárlat támadt, aminek következtében a két drót a földre esett Épen abban a pillanatban haladt arra kocsiján egy nemesapáti-i
Sazdaember A leszakadt vezeték az egyik lovat rintette s a 220 voltos áram a lovat a földre teritette Esés közben a másik lovat is magával rántotta s igy mindkét ló percekig ott vergődött a sáros utca közepén. A vezeték továbbra is a lovon maradt, mert a gazda nem mert hozzányúlna Végre az összeverődött tömeg közül kilépett egy lakatos, aki bottal lehúzta a lóról a drótot s ezzel nagynehe^en lábraállt az áramtól jól átjárt paripa A gazdának első dolga volt lovával az állatorvoshoz menni, ki azután megállapította, hogy nagyobb baj nem történt, legfeljebb az egyik ló az egyik szemére megvakul.
Ez az eset :ntő például szolgálhat arra, hogy a gyermekek paikoskodása milyen bajoknak lehet 6zü\'őbka. Szükséges tehát, hogy nagyobb gondot fordítsanak a vezeték védelmére s elsősorban is tiltsák meg. hogy a gyermekek az utcán botokkal dobálózzanak, mert, amint a jelen esetben is láthatjuk, annak igen kellemetlen kOvetkezmenyei lehetnek
A villanytelep igazgatóságának intézkedésére a vezetéket rögtön megjavitották.
BIHétt kasaal kanonok.
Kassa, mörc. 7 Lachtny kanonokot 6 hónapi fogházra Ítélték, mert egy állítólagos magyar kémet átsegített a határon.
Hollandia ét a genfi Jegyzékftnyv.
Hága, márc 7. A holland miniszterelnök kijelentette, hogy teljes rokonérzéssel ¿11 a genfi Jegyzőkönyv szelleme mellett. Egyébként bevárja
a további fejleményeket.
A szogadl fogadalmi templom.
Szeged, márc. 7. A fogadalmi templom föl-épültével le akarják bontani az Árpádok korából fönmaradt Szent Benedek templomot, melynek falában Árpádkor miniatűr emlékek vannak.
Fogy almi az osztrák logltfmlstik vezére ellen.
Bécs, március 7. Az osztrák belügyminiszter fegyelmi eljárást inditott Wolf ezredes, a legitimisták vezére ellen köztársaságellenes cikke miatt.
Sztrájkolnak a párizsi távirat-klhordók.
Párizs, március 7. Kommunista izgatás következtében ma 1200 táviratkihordó fiu {sztrájkba lépett, mert nem kaptak fizetésemelést Most leányokkal helyettesitik őket.
Fellázadtak a Jevttó-Intézeti leányok.
Róma, március 7. Nápoly mellett egy javítóintézetben háromszáz leány föllázadt • felügyelő személyzet ellen. Mivel az intézetből Iri nem szabadulhattak, fölmentek az épület tetejére a a tetőt leszakgatva a Járókelőkre dobálták. Csak nagynehezen sikerült őket megfékezni. ^
HÍREK.
- Tanítók ünneplése Nagykanizsa város társadalma csütörtökön ünnepelte Herboly Alajos és Szabó István áll elemi iskolai igazgatókat, kiket a miniszter 40 évnél hosszabb működés után nyugdíjba helyezett s ebből az alkalomból elismerő oklevéllel tüntette ki őket. Az ünnepié« a városháza dísztermében folyt le, este pedig a .Korona* szálló éttermében népes bankett volt a kitüntetettek tiszteletére.
- Dr Tamaska István, városi tanáosos a
Zalaegerszegi Daloskör nyilatkozatával kapcsolatban annak közlésére kért föl bennünket, hogy a városi tanács nem talált módot arra, hogy próbák alkalmával az Iparoskör nagytermének fűtését elláthassa; ellenben hajlandónak mutatkozott egy olyan tanterem megszerzésére, amelyet egész napon át fűtenek s itt a világítási differenciákat is megtérítette volna A Daloskör karmestere egyébként mindig jelenvolt a centennárium előkészítő bizottságának ülésein és az akadályokról egyetlen esetoen sem szólt, sőt készséggel vállalta a szereplést. Csak az utolsó héten mondta le — azt.
A Jókal-centennárluml ünnepélyre Lipovniczky Szevér zongorahangoló teljesen ingyen engedett át egy elsőrendű zongorát, amiért az előkészítő bizottság ezúton is hálás köszönetét fejezi ki
- Romlott hus elkobzása A mult héten a hatósági huscsarnokból Schenkenberger József, városi kihágást biró romlott sertéshúst kobozta-tott el és azt megsemmisíttette. Ebben az ügyben hétfőn tartja meg a tárgyalást a kihágási biró.
- Elitéit angyaloainálok A zalaegerszegi kir. törvényszék tegnap ítélkezett Nagy Mária és Bálint Emerencia zalakoppányi leányok és Szakonyi Zkigmondné kisszentgrótí szüiésrnő fölött, ikik magzatelhajtás bűnével vádulva kerültek a vádlottak padjára. Nagy Mária szégyenét el akarta rejteni és Bálint Emerenciától kért tanácsot, oki Szakonyi Zsigmondnét ajánlotta neki, mint a .dologban" jártas egyént. Szakonyiné végre is hajtotta 100 ezer koronáért Nagy Márián a titkos műtétet. A törvényszék N^gy Máriát, mert büntetlen előéletű s mert bűnét töredelmesen bevallotta, csak 6 hónapi börtönre, Bálint Emerenciát, mint fölbujtól, 9 hónapi börtönre, a -makacsul tagadó Szakonyi Zsigmondnét pedig, mert a műtétet végrehajtotta, 2 évi börtönbüntetésre ítélte. Bálint Emerencia és Szakonyi Zsigmondné fölebbez-tek, de fölebbezett az ügyész is.
— Őrnagy leányából tolva) lett. Az újvidéki rendőrség — jelentések szerint - mint notorius tolvajt letartóztatta Koronini Annát, aki a reá bizonyult 15 betöréses lopásból 19 lopást bevallott. Nagy nyomorával menti a jobb napokat látott nő a becsület útjáról való letérést és azt mondja, édesatyja Koriníni Szima cs. és kir. őrnagy volt, két fivére a magyar nemzeti hadsereg tagja, mig harmadik fivéréről azt vallotta, bogy a j^écsi közkórház igazgató főorvosa. Beismerte, hogy rendszerint este lopózkodott be a lakásokba s éjjel I -3 óra közt követte el lopásait. Főleg szárnyasokat, élelmiszert, bort, likőröket lopott, de a ruhaneműket sem vetette meg. Epp egy ilyen ruhalopásból kifolyólag fogta el a rendőrség.
— Nlnce záróra meghosszabbítás. Bődy Zoltán alispán értesítette az alája rendelt ható-Ságokat, hogy a nagyböjt tartama alatt, tehát április 12-ig, semmiféle záróra meghosszabitást nem engedélyez s épen azért hivatalához ilyenirányú fölterjesztést ne is tegyenek s ne is továbbítsanak.
x Adsmlk István állatorvos ismét állandóan Zalaegerszegen tartózkodik s régi lakásán folytat á atorvon magángyakorlatot. Elvállalja háziállatok védő és gyógyító oltását, valamint mének és bikák ivartalanitását, kívánatra sza-valósság mellett is.
1925 március 10.
- Közgyűlés. A zalaegerszegi Chewr* Kadisa Szenteg>let f, hó 8 án délután fél 5 órakor a hitközségi irodában tartja rendes évi körgyülését, mely után a templomban hit-stónokiattal egybekötött istentisztelet lesz.
— A líceumi előadások keretében mult vasárnap dr. Hollós Perenc ügyvéd értekezett a szociálizmus fogalmáról szép számú közönség előtt. A most vasárnapi előadáson dr. Schmidt Jenő fog igen érdekes tételt fejtegetni a köz-gazdaság köréből. Kezdete fél 6 órakor a felső kereskedelmi iskola emeleti termében. Belépődíj nincs.
— AíuUst. Hegyi és Mészáros géplakatos cég tI ►> iparfejlesztési »lapra IUU.0Q) K-t,~özv. Horváth Károtyaé
néhai Horváth Károly nevére tett alapítványát IOUO* K-vál, Mike Jené szintén e célra tett alapítványát 40.00O K-val gyarapította, azonkívül Mike Jenó a házépítési alapra 60.00) K-t adományozott. Fogadják az Ipartestület hálás köszönetét.
— Vonatklslklés. Kedden reggel Szabad-baltyán állomáson az állomásra befutó egyik délivasuti vegyesvonatnak néhány , teherkocsija kisiklott, A kisiklott és felborult kocsik 1 Tapolca\'-budapesti vonalnak az állomásoa átfutó vagányait elzárták, aminek következtében a vonatközlekedés is néhány órára megakadt.
— Oummlabronccsal közlekedhetnek cssk • gépjármüvek A kereskedelmi miniszter legújabb rendeletében kimondotta, hogy a közterületeken közlekedő gépjármüvek és azok által vontatott pótkocsik kerekem csakis rugalmas gummiabronc^ozást szabad alkalmazni, tehát ennek a rendelkezésnek meg nem felelő gépjárműveket (teherautókat) és azok által vontatott pótkocsik kerekeit gummiabroncsozással keil ellátni.
Z etil esla tusa. a Halló Amerika létradala, a
Szinnizi Riet új száma szenzációs kottamelléklet«. Kiss Ferenc cikke Párizsról. Endródy BéU. Birabás Lóránt, Ha|ó Sándor remek kepekkel illusztrált beszámolói a Halhatatlan ember, a Fópénztáros ur és a Csibi premierjeiről, üuthv Soma vicclapja, Lestyáa Sándor illusztrált novellája a Színházi Élet «lágerjei. A nagy társaság rovatban a bálozó budapesti szépségek fényképei találhatok meg. a vidék rovatban Stöb Zoltáa irt cikket a vidéki színigazgatók koncessió reformjáról, a filmrovatban Varó Andor irt rendkívül érdekes cikket Milie Koseray-ról. Ü)<>nyöriJ «port, divat, képzft-mOvészet, szépségápolás rovat teszi változatossá Incze Sándor kitünó hetilapját mely Lengyel Menyhért hároai felvonásos komédiáját, a Watterlooi-csatát, adja darab-mellékletül. E±y szam ára HJtW K. negyedévi előfizetés 8U0U0 K. Kiadóhivatal Budapest, Errsebet körút 2V.
színház 6s hozi.
eeee
Ufésytotss. Csütörtök este ezt a kellemet zenéjú operettet adta a társulat telt híz elótt. Hován Böske, . Rózsa Ilona, Takács Oszkár, Hajnal Károly, Szatay Károly, Demeny es Doményne gondoskodtam arról, hogy a Budapesti Király-szinhár nagysikert! músordarabja teljes szépségében érvényesüljön.
Itt S aay. Z\'.lahy Lajostol penteken este c^y igen kedves vígjátékot láttunk a s^iipad jii A mese a inai napokban egy kis bihari faluban (olyik te, tehát a falusi élet egyszerű viszonyai ko/é vitt cl oennunket Mi mas körül folyhatna az eges/, mint a liazasság koriit, amikor vannak kívánatos — hazasulaiido lerliak, no meg eladó leinyok Es, hogy teljesebb legyen \\a mai állapot, készülődnek műkedvelői előadásra ts á harangalap javára A darab középpontjában a tamto akit Hidveghy Ernó személyesített találóan, *ok humorral. Kituno alakítást nyújtott lAtnény Albert a tisztelete« ur szerepében. Az egyszerű, jámbor falusi pap életét vázolta. Kongruás pap, ki tanítójával együtt caak a szegénységet ismeri. Bogdán Irén és íiregu»s Zoltaa páros jelenete a daiab legszebb része, mindketten a legtermészetesebb játékban oldották meg itt is leiadatukat. A forgalmista szerepében igen jő volt Ktas Liazio, de üeményiié, Aszalay Böske, Pusztay Juliska, Nógrády Lonct, Hován Böske és Hajnal Károly «» minden dicaéretet megérdemelnek. Hajnal a éOüholdaa alföldi parasztot pompáa játékban figurázta Igeo ked-?ea jelenet volt, amikor Pap Juci egy valósagoa pólyásbabával lelent meg a színpadon » a kicsike dacára, bogy Bogdán Irén is sokat játszadozott vele, egy airó hangol Mm adott, d< annál nagyobbakat isi* tott A darabot zsúfolt biz nézte végig.
MŰSOR:
Szombaton: .Fekete gyémántok." Színjáték.
Vasárnap délután: .Árvácska" Operett.
Vasárnap este: .Mintha álom volna." Operett
Hétfőn: „Válóperes hölgy." Vígjáték.
Kedden: .Hollandi menyecske." Operett.
Zsoldos magántanfolyam
Budapest, VII. Dohány-u. 84. Telefon: J. 124-47.
Előkészít polgári- és középiskolai magáivizsgákra, érettségire vidékieket is.
1925 március 8
/
tr
ZALAVARMEGYE
;r->
Nyilatkozat.
/Válasz Dr. Pesthy Pál urnák, a .Zalamegyei Újságé srerketztőjének, .Miéti nem írunk Halmiékról kritikát" cimti cikkére )
«Ivem ellen van a »ajtóval polémiába bocsátkozni-Eddif nem is tettem s remélhetőleg a jövőben sem fcertil reá sor. — Aki nyilvános pályán ¿1, annak el kell tűrnie a nyilvános kritikát de csak addig, amig az nem sértő. Ma azonban ez a kritika a tárgyilagos-tág határát átlépve, igaztalanul »ért — akkor igenis jogom van ellene kifogást emelni, arra felelni, hz az itka annak, hogy most kénytelen vagyok — bár nem stivesen a nyilvánosság elé lépni. A Xalamegyci Újság március 6-ikí számában egy közlemény jelént »ieg. amely alkalmas arra, hogy a közönséget megtévessze. Ezért kell felelnem, feltárva az igazságot. — Ásnak az affairnak, amir<M a cikk ir, előzményei van-uk. Nem egyszer fordult elő, hogy a nevezett újság bírálataiban tinta helyett méregbe mártotta a tollát Dacára, hogy erre személyesen is figyelmeztettem a szerkesztő urat, a támadásokat nem szllntette meg. — de még erósebben folytatta, söt utóbb már lefokozott bennünket vándor társulatnak, akik nehezebb feladatokra nem-is vállalkozhatunk, (izek után történt, hogy feleségem megkérte, hogy inkább egyáltalán ne foglalkozzék a színházzal minthogy azt ilyen sértó módon tegye. P.rre a szerkesztő ur azt felelte: rAzt irok — amit akarok, maga nem terroriiálhat engem." Erre Telelte aztán a feleségem, akit a/ udvariatlan modor is erősen megdöbbentett, a következőket: ,.Kérem tessék, sértegethet bennünket továbbra is — de a saját pénzén ét nem a mi tőlünk élvezett tiszteletjegyekért. \' - Ime ez az a súlyos eset, ami annyira felbőszítette a szerkesztő urat, hogy mérgében megfeledkezett arról a köteles tiszteletről is, amely minden körülmények közt kijár egy uriasszonynak, s a lovagiasság útjáról lecsúszott pennával csak per Szalma Terez néven említi Halmi Jenőnél. Ime már ez a stílusbeli eltévelyedés is bizonyítja, hogy a szerkesztő ur mindent elnu ndhat •agáról, csak azt nem, hogy tárgyilagos és elfogulatlan Hogy ez. az elfogultság egyenesen rosszakarattá fejlődött, a/t világosan illusztrálja többek\' előtt telt ama kijelentése, hogy „bár tetszik a darab, még sem irok róla jót, s megmutatom, hogy lehetetlenné fogom őket tenni" —Hogy a pénztárnál történt párbeszéd is ugy folyt le, ahogy én leírtam s a sértő hangot nem a feleségem, hanem a szerkesztő ur használta, art ilj. Dr. Csák ügyvéd ur, is megerősítheti, aki tanuja volt a beszélgetésnek.
Már Lessing megírta, hogy a kritika legfőbb feladata weg.Mlapitani, hogy a sikerben, vagy a kudarcban mennyiben van része az irónak s mennyiben a színésziek Nos hát a szerkesztő ur a kudarcot mindig osak a színészek rovására irta - sót annyira elragadtatta magát, hogy a „Hárem" előadásáról azt irta, hogy a színészek nem tudták a szerepeiket — holott ugy-szólvái kívülről tudják a darabot
f>e minek részletezzem tovább a dolgokat — hiszen elég. ha rámutatok arra, hogy most, amikor haragjában minden hibánkat fel akarja sorolni, a kifogások özöne abba zsugorodik össze, hogy rongyos volt a terítő és a köpönyeg s pléból volt az. arany. Ha ugy lett volna, ez sem volna nagv baj. De ez a kifogás sem áll meg. mert sem az abrosz, sem a köpönyeg nem volt rongyos, — azt vifzont elismerem, hogy a kincsek nem igazi arany és brilliánsokból voltak, - mert ezeket kivettem már a tarisznyámból s feláldoztam a kultura oltárán, no -reg há/akat és palotákat vettem belőlük. Igaz, hogy ezek a házak sem igaziak, mert tégla és márvány helyett vászonból építettem. Csodálom, hogy ezt mfg nem rótta fel a rendezés hibájául. De vannak ínég igaz kincseim is, aranynál gyémántnál többet érők: az az olthatatlan lelkesedés és nemes becsvágy, amely társu\'atom minden tagját áthatja velem együtt; — ezeket a drága kincseket lelkünk tüzét, sziytink vérét, agyunk verejtekes munkáját, kedélyünk melegét, mind odaszórjuk annak a megértő, magas mfivellségü zalaegerszegi közönségnek, amelynek szeretetét érezzük, amely felkarolt t>ennünket, méltányolva azt, amit nyujtottunk. — Bizony szerkesztő uram, ezt a közönséget mi hoztuk a színházba becsületes művészi törekvésünkkel, nem az Ön éles tolla.
Most pedig Isten velünk ? En a magam részéről befejeztem a vitát örülni fogok, ha szerkesztő ur nem »egyelőre*, de végképpen lemond arról, hogy működésemmel foglalkozzék Ha pedig folytatja \'a harcol, --ám lássuk ki fog győzni, ön-e. aki előre bejelenti, kogy lehetetlenné lesz. bennünket, vagy mi, akik törhetetlen becsvággyal, odaadással iparkodunk a közönség •zereteJét a jövőben is kivívni.
HALMI JENÓ, színigazgató.
Cigarettázik Onl Sodorjon Janlna papírt T
Az egész világon használják! Te se légy kivétel!
SALAN
fertőilenitö-szer emberi és állati sebek kezelésénél, tehenészetekben, pincészetekben, is-tállók, ólak fertőtlenítésénél nélkülözhetetlen.
imni, umuÉkii MUNUII in MiMtt 1*1*1
^ Magyarországi vezérképviselet:
Molnár M. Budapest, VII., Aréna ut 68. sz.
¿1
trónörökös ellen.
Bukarest, márc. 7. A katonai repülőgépek átvételénél történt panamákkal kapcsolatosan egy alezredes a hadügyminisztert és a trónörököst megsértette, amiért a katonai becsületbíróság elé akarták állítani, de a becsületbíróság nem avatkozott az ügybe s ezzel a trónörökös ellen foglalt állást.
Kenyértelen nap Oláhországban.
Bukarest, márc. 7 Kz. oláh kormány hetenként egy kenyértelen napot rendelt el, amikor kenyér helyett csak valami kukorica lisztből kés{pit süteményt szabad enni.
A török kormány diktatúrája.
Angóra, márc. 7. A török nemzetgyűlés teljes fölhatalmazást adott a kormánynak a reakciós mozgalmak elnyomására és a köztársaság ellen irányuló törekvések meggátlására
Gőzölt bfikkf ahálószobák
és székek gyönyörű kivitelben, gyári áron, csakis nagyban:
Pianfa Faárugyár R. T.
Budapest, VII Dob-utca 90. sz
r ^-«
Az ág. evang. egyház tulajdonát képező körülbelül 850 [>öl nagyságú
házkelek
az Erzsébet királyné utcában, egészben vagy tőbb parcellára osztva, szabadkézből eladó. Reflektánsoknak felvilágosítást ad : Schmidt Viktor gondnok.
Fényképészek!
Múteremtulajdonosok, utazó és strand fényképészek
salát érdekükben
tudassák címüket:
RIVOLI FOTOMÜHELY
Budapest, Rákóczi-ut 30.
az orszao m
legnagyobb faiskolája j
UNGHVÁRY! LÁSZLÓ I
FAISKOLÁJA £
Szóló éf Borgazdasági Rt. ■
Tiiifn tuCegléd.TMi ih.E
Budapesten kizárólag
IV.,Ferenciek-tere 3. ■
félemelet 14. - Telefon : József 152-07. J - ■
fl Szombathelyi tiliji Herény ■
S Erzsébet-téri. Kérjenárjegyzéket ITelef. 212 a
Erdős kerestetik
Jelentkezni lehet lapunk szer-kestőségében március II.-én.
sima, világos, minden elfogadható áron, azonnal eladó. Rákóczi-u. 12. sz. alatt.
Szabadalmat
megszerez, értékesít minden államban
ÁRON ÉS MOLNÁR
szabadalmi iroda. Budapest, VII. József-körut 9. sz. .Feltalálók Útmutatója" díjtalanul.
Kerkay József
szobafestő és mázoló
zalaeqerszkq ( .
* jAKl\'M-LTCA 27. SZ.
Elvállalok szobafestő és mázoló muukákat a legegyszerűbb kiviteltől a legdíszesebb kivitelig, dm-iráM, tapétázást, butorfényezést s minden e szakmába vágó munkát. Szolid ár. pontos kiszolgálás.
Majdnem • új Mogyorósi-féle pedálos
cimbalom
3 5 millióért eladó. Cim a kiadóban.
ERDELYI JENŐ
VAS-, FÉM- ÉS GÉPIPARI VÁLLALATA
Zalaegerszeg. Telefon 43.
i
Uj és használt gazdaság gépek |T| Gépjavítások, kut-, vízvezeték és Hofherr-Schrantz és más gyárt- villany felszerelések. — Autogén mányuak raktáron. — Szivattyúk, hegesztési munkákat is vállalok, vízvezeték berendezési anyagok. [|| Költségvetést díjtalanul nyújtok.
Tejgazdasági gépek és alkatrészek Készülnek II
m
3E
FORD TEHER
FORDSON-TRACTOR
a legolcsóbb és leggazdaságosabb. Isist, kajt. mtit jttrtlatamal
tutó HALTENBERGER VILMOS
pótkocsival 3 tonnára. - Az autó a &>rd gyárak autorizált képviselete: BUDAPEST. VI ker„ Naw-^ - ...... ( m«ó-ucca 19. - Sürjönydm; Wilford Budapest. Telefon 66-lV
ára 79 millió korona.
ZALAVÁRMEOYE
1925„-március 8.
KÓZGAZDASAG ES PÉNZÜGY.
{ tlM
Egy aranykorona
\' aMellár hivatalos Árfolyama szériát epealé \\ 14.073 50 paplikoronávat.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napolco«--, Font 344 000, Dollir 71.140, Francia
frank 3736. Lengyel márka -. Márka Lira 2942. L«»»5, Cseh korona 212«. Dinár lltt^Svájci frank 13826, Osztrák korena 101.90, Levá 517, Hollandi forint 28.605.
Budapesti term*nyj«ii«nt*s.
Búza 540.000, Búza (tiscavldéki) 342.5(10, Rozs 425 000, Sörárpa 450,000, Takarmányárpa 370.000, Zab 420.000, Tengeri 245 000, Korpa 222.500. Repce •-.
Köles Répa--, Lucerna 240.0U>, Lóhere 260000,
Széna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 0007-\' . osztrák korona 00073.25 Francia frank 2690, szokol 1540. dinár «40.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a kővetkezők voltak: búza 500,000, rozs 400 OTIO, árpa 400.000, zab 380.000, tengeri (csöves) 190.000 tengeri 323.000. marhahús 28 — 30. borjuiius 36, sertéshús 32 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 70.
Uptilijiliiis: JlLUlllEiTE" lijkíifitirmlf
A asorkmtéiért «a kiadásért falai:\' IAK18 AflOSTOt»
IinC evárlmányú egyszerű-, «imaőrló-, kettős- és diognáli« hengerszékekre ár-lllu ajánlattal szolgálunk. Malomgépekre éa malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz ét Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG

i
Hirdetési dijak:
I hasábos millimétersor 400 K. szöveg között 800 K avilttérben 1(300 K A hirdetési díjak mindenkor elAr* fizetendők; >istai hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz . is be küldetett.
.Magyar állami 800 milliméteres cséplő
Eladó:
párosítva benzin motorral. A gépek külön is eladók. Ára 140 q búza. Részletfizetésre is eladók. Timár Pál Alsóbagod.
Szövőszék I Le*könnycbben kezcl-
hetö, napi 16 - 20 m. teljesitmé\'1). — B) listásoknak és magánosoknak megélhetést nygjt a Dobos rendszerű kéziszövószék Csévélő rokkát, (elvetőállványt, motollát. bordak.it vetelóket, acélnyUstszvmeket, nyüsUtagépet és mintakártvát, garancia mellett kizárólag egyedül készít és szövödéket berendez.
ISTVÁN uiviull ti »Iviszdicílk készitö
Budapest, VIII l\'rákr-utca 31. szám. Szövőszék üzemben megtekinthető
m

Olcsóbb lett a
erről meggyőződhetik a lalacaébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
Ozv.GrUnbaum Samuné
sütöde, llsit- és fflszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefon 105.
k
3E
RISZT SÁNDOR
MMriutír Zalasotrszeg. VlrlsisríMtti 21. n.
/alamcgye • legjobb hiril hordó üzlete.
Ajánlja salát ké-siltatéiyi atAraa fától kéaitlt U
roa hordóit, «aly illaadóu rakta-roi rao 10 tltar-tél 1000 lltarif.
früit Träniert kordók 400-tól 800 litorif rsk* lároa vaunak.— 25 koktoUtoroi fel Itt v .-teliéi árouiMaéay l |
Épület és bútor*
munkát a legkényesebb igcuyeknek megfelelőiem készítenek 240 0
Szalay és Dankovits k
épület- ós mQbutor-asztalosok I
ZALAEGERSZEG ¡^megmunkáló telep: f (skolakOz 2. szAm. Umiényi-utca 7.
ÁLLANDÓ KÉS2BUTOR RAKTÁRI
I
I
Zongo rali angol ásókat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2 szám.
Eladó egy jókarban levő
10 it
daráló
36 colos dupla kővel. TÓTH FERENC, BUCSUSZENTLÁSZLÓ
A bekeházi gazdaság
keres április 24 iki. esetleg azonnali belépésre konyha- és gyümölcskertészetben teljesen jártas
kertészt.
sBRULLMOR
S gözteglaqyár t«Mmui. Zalaegerszeg.
■ Lakás: Bákócryatca 43. Oyár: Aitráikldal nt.
■ Szállítok tavar ivagóntetelkwtéiHtharnyalteierefot
¡3 havi kamatmentes hitelre
£ Tégla enenkóit 430.000 óa 500 000 korona a Borayolteierép ezreikéit 1,100.00*) korona
■ Nagy utyl helyezek árum elsőrendű égetésére.
■ Cserepem teljesen fagyálló és könnyil su\'>ánál
■ lógva cíckely letó megterhelést jelent.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
Itti -0 legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
■A
Nagy kelengye vásár
a Sehütz=ári_iházban!
V A
Schötz-vászon, legjobb minőség ágynemük és fehérneműkre, 82 cm. széles . . K \'¿5.000
Virágos fehér damaszt selyem fénnyel, ágyneműre...........K 42 000
Legfinomabb inacco batiszsiffon női fehérnemükre, 80 cm. széles ...... K 38000
Naturell siffon, könnyű minőség.................K 18 000
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző.............K 20.000
Piros kockás törlőruha.............#......K 20.000
Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz . . , K 200.000-től feljebb
Rumburgi vászon minden szélességben!
* • * \'
tt Nagy választék matracszatinok, bútorszövetek, I ágy-, asztalteritők és szőnyegekben. Mindenül nemű selymek, selyemtricok estélyi ruhákra.
i.i omttotí \'X\'Ätijr K. utói* K»k»n Anoatou kóuy v-z3yoruaas)*b»& Z»iMiB*r«a*u»n. Iviston««*^1 131 \'
IV. ófiolja®
Zalaegerszeg, 1926. nárdus 10. Kedd.
Ara 1000 Korona.
30. ssáa.
R8IGIEM HSTIVIÍIT lA$8I*IOI. flIttMtéi 1 héupra 11.000 kw„ Hirt^m 10.000 hr.
TÁRSADALMT ÉS POLITIKAI LAP.
Iwkmtl: BOBOLT FBBBBO
fMrkMstétéf éa klaáéktntal > UlMfiriMi. í»é«hiayt-tér 5. uil. Tililu 131.

„HUtek t%y líUnben. kinek t*y harAb»»,
Hluek egy Utcnl örök Igaitágbaa,
\' Bitiek lUryaromijt feltámadátábo kmtn."
Meddig tUr]Uk még
azokat a szemérmetlen sértegetéseket, megaláztatásokat és vérlázító kegyetlenkedéseket, amelyé-, ket velünk és elszakított véreinkkel szemben unos-untalan elkövet a Benes-Pasics- Duka-féle trimuvirátus ?
Ki szolgáltat nekünk elégtételt e sértegetésekért, ki véd meg bennünket a pokoli fa|zat további támadásai ellen ? E/ a nagyántánt által kitartott kompánia most már egyenesen kiirtásunkra törekszik Minekutána a tőlünk elrabolrterületeken élrt testvéreinkel földönfutókká telték, most már itthon támadnak ellenünk. A\' bo skoros oláhok külügyminisztere előbb nyíltan bevallotta, hogy tűzzel-vassal pusztítja ki Erdélyből a magyarokat, azután ineg belerf^atkozólt még abba is. hogy mennyi csendőrt és rendőrt tartunk mi A cseh zsebrákok pedig rávetették magukat a felvidék magyar földesurainak birto kaira, hogy azokból elégítsék ki már-már lázadozó legionistáikat, akik fegyvereik eldobásával és kezök föltartasával érdemelték ki a „hós," a .vitéz" nevet a harctéren. F.zek most azt híresztelik, hogy Jókai az ó adoptalt gyermekök, kinek emlékét ők védték meg a magyarokkal szemben! A világ összes müveit nemzetei bámulják azt a lelkesedést, amellyel Jókai emlékének áldoz a magyar nemzet és íme: akad egy kalandor, aki meggyalázza legszentebb érzelmeinket és g^lád módon szemoeszáilva a civilizált világ elismerésevei, szentségtöréssel vádol bennünket I A harmadik, a rác, az meg megfosztja a nála rekedt magyarokat legelemibb emberi jogeiknrk gyakorlásától!
Hál tulajdonképpen mik vagyunk mi, magyarok, ezekrek a félmüveit hordáknak szemében? Olvasták ezek a legutóbbi évezrednek történelmét ? Nem hishzük, hogy olvastak volna, mert 1 nem merték ezt megcselekedni. És pedig azért nem, mert ebben az egyezet éves történelemben a magyar nemzet mint Európának- ehőrendü tényezője szerepe\', ki becsületességével, vitézségével és kultúrájával történelmet csinált az alatt, amig ez a liarom náció csak épen elő\' fordult abban, mint a statinzid a színdarabban. A rác, meg az olah fetrengett a nemzeti öntudat lanságban s alárendelt szerepéből sern egyiket, sem mánkat nem a nemzeti öntudat, nem a kulturája emelte ki, hanem a politikai piszkos kot kuirencia, a közönséges konjunktura. Fölszabadította őket elég meggondolatlanul a muszka, hogy vazallusaivá tegye őket, kiknek segítségé vei megszerezhesse Konstantinápolyt s e céljának elérése után \' megsemmisítse, magába olvassza őket. Ez letagadhatatlan történelmi igazság s mert az, hát nem is merték a történelmet lapozgatni. No és most legutóbb talán megint föllobbant nemzeti éizésök, kulturájok emelte őket az ugorkafára s csinált belölök Nagyromániát, Jugoszláviát és Cseh-szlovákiát ? Dehogy! A nsgyantáninak a középponti hatalmak iránti gyűlölete s a tőlük való félelem. Ez is letagadhatatlan igazság. Előbb a muszkának, most meg a nagyántántnak kitartotijai. Egész viselkedésök elárulja a kitartott demimondok termés/elét: ragyognak, csillognak, kendőzik magukat, hogy szeplöiket elrejtsék és határtalanul szemtelenkednek. Rablott kincsekkel ékesítik magukat és akit mindenétől kifosztottak, szt még megpökdösik. De mindazonáltal félnek még rendőreinktől is!
Hát, ha olyan büszkék az ő vitézségökre és tatalmukra, miért félnek annyira tőlünk, a maroknyi magyar néptől ? S miért árulják el j oly föltűnő módon félelmüket ? Persze, mert I
tudják, hogy egy megmozdulásnál sem a Felvidékre, sem Erdélyre, sem Horvátoiszágra nem számithalnak. Nyissák csak meg annak a zsáknak száját, amelybe ezt a három lopott terlle-tel becyömöszölték, majd meglátják, mi lesz velők I De a\'zsák most — egyelőre — be van kötve. Henceghetnek. Sértegethetnek, fenyegethetnek bennünket, mert a zsák száján egy kicsint még a nagyántánt madzagja van Ebben bizakodnak és nem a saját erejökben. Tudni kell azonban, hogy a\' nagyántánt igen szeret a .befejezett tények" álláspontjára helyezkedni. Éppen ezért meg kell változtatni a mi eddigi magatartásunkat is. Az üldözésekre, a szemér-metlenkedésekre félelem nélkül kell visszavágnunk s becsületünket, lia annak szüksége mutatkozik, ököllel kell megvédenünk. Más mód,nem kínálkozik a védelemre Elég volt a tűrés, a szenvedés. A magyar álhm iránti hűség nem veszett ki setn a felvidéki tótból, sem az erdélyi nemzetiségekből, de még a horvátokból sem. Ezek csak alkalomra várnak, hogy „fölszabaditóik" at lerázhassák nyakukról
II forgalml-adö Átalány agyaidra változatlan marad.
A városi forgalmi-adó ügyosztály a következőket hozza a forgalmi-adó átalányt fizetők tudomására: /
A nagyméltóságú m. kir. pénzügyminisztérium 180 179 925 VIII. b) szám alatt kelt rendeletével a következőket rendeli el:
Az 1921 évi XXXIX .tc. 53 § ának 3 bekezdésében foglalt féthéialmazás alapján az áfalányozásoknál a* adóalap mepállapitására 1925. január hó 1-étŐI ui eljárási szabályokat kívánok életbe léptetni. Tekintettel azonban arra, hogy az uj eljárások alapján való megállapítás nagy és alaj>os munkát igényel és e munkák elvégzése az. 1925 évre esik, elrendelem, hogy az uj átalányok (1925 évre) megállapításáig az 1924 évben megállapított átalányok maiadnak érvényben.
Fenti szám alatt kelt rendeletre vonatkozólag felhívja a forgalmi ügyosztály az érdekeltekéi, hogy a rendelet élteimében adózzanak, nehogy, az 1921 évi XXXIX. tc. 69 § valamint ^93 § ának 1 b) pontja alapján az eljárást illenők megindítsák, ami egyrészt kellemetlen, másrészt pedig nagyon költséges Is.
/
Zalaagarszag város Jókai Onnepálya^
INI aártlst 7-és,
• \\
A legünnepélyesebb keretek közölt, a díszesebb formában áldozott Zalaegerszeg városa
leg-

■s New-York!
Egy amerikánus, aki a háború után megalakított Népszövetség ülésére jött New-Yorkból, egy lapot hozott, amire a következő kis cikkecske volt ráírva : .Ismeri ön ezt a Várost? Van neki 5,600000 lakosa, kik közül 2,000.000 külföldön született. Ebben a városban több olasz él, mint Kómában; több ár, mint Dublin-bán ; több német, mint Brémában és a világ zsidóinak egy tizedrésze.\' Több telefonállomása van, mint Londonnak, Párisnak, Berlinnek, Szentpétervárnak és Kómának együttvéve. Itt van a világ 5 legnagyobb hidia, valamennyi legalább egy mérföld hosszú. Mindennap 2000 színház és mozi van nyitva A városban 1500 templom található az elképzelhető különböző vallásfelekezeteknek. A vagyon után fizetett adók értéke 5.500.000 dollár. Több mint 300 000 látogató érkezik naponta a városba. Minden ötvenkét másodpercben érkezik egy személyvonat. Minden 13 percben siratnak el egy halottat és minden 6 percben születik egy uj lakosa. Minden 18 percben alapítanak egy üzletet és minden 51 percben egy újonnan felépüli épület sorakozik a többi mellé. Ez New-York." y
Jókai emlékének a nagy mesemondó, a világ hirU regényíró születésének századék évfordulóján. Ami legszebbet, legjobbat adhattunk, azt koszorúba fűzve nyujtottuk át annak a szent emlékezetnek, melyben mindnyájan egybeforrtunk, hogy egy akarattal, egy érzelemmel hajtsunk térdet az előtt az oltár előtt, melyen a magyarság lelkének szent tüze lobog Jókainak képe elölt.
Az tlnnep méltó volt ahoz. akire emlékeztünk, méltó a váfoihoz, a megyeszékhelyhez. Elő-kerültek mindama kincsek, amikkel rendelkezünk s az ünnepélyen önelégülten állapitoltuk meg, hogy van erő és tehetség s van közönség is, mely megadja a város intelligens jellegét, csak tudni kell a kincseket kihalászni s azokat meg* felelő csiszolással közkincsekké varázsolni.
A város hazafias, intelligens közönsége már jóval az előadás megkezdése előtt zsúfolásig megtöltötte az Arany Bárány nagytermét s hogy a megnyitásig nem tudott elhelyezkedni, annak oka nem a késésben, hanem a helyszűkében rejlik. De az Egyházi Ének- és ^ene Egyesület bevezető énekét s Czobor Mátyás polgármester lelkes, izzó hazaszeretettől átitatott s Jókait oly találóan jellemző beszédét már telt padsorjk hallgatták végig A Kath Legényegylet dalárdái« is kitűnő hanganyagról s precíz betanulásról tett tanúságot a Nem, nem boha eléneklésfcvel. Suszter Oszkár reálgimnáziumi tanár a sablontól eltérő, élvezetes formában, éles logikával, gyönyörű stílussal és magával ragadó szóképekkel állította a hallgatóság elé a nagy Jókainak éleiét, munkálkodását, munkájának a nemzetre gyakorolt hatását- Igazi papja ő a magyar irodalomnak, hivatoltabb egyén nem is mutathatta volna be áldozatunkat a megdicsőült magyar író emlékének. Móra János tanárban a leghivatottabb interpretátorat láttuk az elcsatolt felvidék legnagyobb költőjének. Mécs Lászld jászópremontrei kanonok, nagykaposi plébános „Fohász Jókaihoz" c. költeményét szavalta eL Pompásán illeszkedett bele az ünneplés keretébe Fürst Erzsike hegedUművésznCnek játéka Minden kritikán felülálló művészete a közönség csudálkozását váltotta ki s így önként értetődik, h&gy ismételnie kellett. Hegedüjátékához a zongorakisérctet dr. Wollák János ügyvéd szolgáltatta.
A színtársulat Jókai „Fek\'ete gyéiuántok* c. darabját mutatta bc nagyszerű szeieposztásban. Hidvéghy Ernő, Bogdán Irén, Érczkövy Károly, Oreguss .Zoltán, Hajnal Károly, Szalay Károly kifogástalan játékukkal eszünkbe juttatták, hogy ünnepet ülünk, annak ünnepét, ki szivének-lelkének egy darabját lehelte abba a történetbe, mely lejátszódik előttünk Éjfél felé közeledett az idő, amikor a színpadon ismét megjelent az Egyházi Ének- és Zene Egyesület. vegyeskara, hogy záróimául elrebegje, az ünnep befejezéséül elénekelje a Himnuszt.
A közönség hazafias lelkesedéstől eltelve, a rendező-bizottság és a szereplők sikeres működésével teljesen megelégedve hagyta el a termet, hol annyi ihlettel mulattak be áldozatot a világhírű rriH^yar
Elgázolta a vonat.
Budapest, március 9. Vasárnap reggel 5 óra-» kor a kőbányai felsőpályaudvaron egy jólöltözött fiatalembert elgázolt a gyorsvonat. Ugy látszik, hogy öngyilkossági szandékkal vetette magát a vonat elé. Kilétét még nem állapították meg.
/O
ZALAVÁRMEGYE
Oyermekrablás a templomban.
Budapest, március 9. Urbancsek Rezsőné vasárnap reggel gyónni ment a Ferencrendiek templomába s magával vitie tizenegy hónapos fiacskáját is Amíg gyónt a kis gyermekei egy egy fekete prémbundás, feketefátyla« elegáns nőre bízta, aki szívesen vállalta a gondozást, öyónása végeztével Urbancsekné visszatért a tekreslyébe, de legnagyobb meglepetésére a hölgy eltünr a kisgyermekkel együtt. A hivők-ben nagy izgalmat keltett a gyermekrablás hire s tnbbv n keresésére indultak, de eredménytelenül.
v
A kormány rekonstrukciója.
Budapest, március 9 Hirek szerint 6 héten belül aktuális lesz a kormány rekonstrukciója. Szcitovszky Tibor külügyminiszter helyét Walkó Lajos kereskedelmi miniszter foglalja el, mig a kereskedelmi tárcái Kállay Tibor veszi át.
Bámulatosan olcsó.
ízletes és kiadós
Kathreiner Kneipp Maláta Kávé
A miniszterelnök kritikája a pártokról.
Budapest, márc. 9 Bethlen István gróf miniszterelnök vasárnap résztvett a budai polgári pártok szövetségének a budai Vigadóban tartott alakuló közgyűlésén. Beszédében mindenekelőtt kijelentette, hogy idejövetelének célja kimutatni azt az összefüggést, amely a községi és országos politika között fönnáll Rámutatott arra, hogy a legjobb országos politika föltételezi a legjobb községi politikát ö négy év óta irányítja az t ors?ágos politikát s minden igyekezete odairányult, hogy békét teremtsen á felekezetek, a politikai pártok és a társadalmi osztályok kőzött és véget vessen a jelszavak politikájának. A forradalmak cs az azokat követóidók nagyon megráztak a magyar lelkeket, mert gyűlölséget támasztottak a tarsadalmí osztályok közölt A lelkek gyógyítására kell tehát minden erővel törekednünk Szemben áll egymással faluban az iparom a földművessel, az intelligenciához tartozók a proletárrétegekkel, üc .zeniben áll a város a faluval is
Varosokban, különösen pedig a l< varosban más i helyzet Világnézeti különbségek vannak Ht s a fővárosban azt hirdetik, hogy világnézeti különbségek nélkül nem lehet politikát csinálni, így tehát egyik párt a világnézeti szempontból, mig a másik a szélső radikális demokrata néző pontból kivin politizálni
Az elfő irányzat a zsidókérdést is világnézeti k£rdé«>nek tekinti s ebből kifolyóan üldözi a zsidót Holott nem azért kell üldözni valakit, mert zsidó, hanem mert bűnös. A keresztényt sem szabad pártolni, ha bűnös Az ö világnézete különben sem engedné meg soha, hogy valakit üldözzön, ha csak nem bűnös az. A második irányzat, a radikális-demokrata irányzat olyan eszméket kiván realizálni, amelyek csak fölforgatást eredményeznének Nem világnézetekért kell harcolni, hanem alkotó munkákat kell teljesíteni.
Nem találja helyénvalónak azt, hogy valaki a kereszténység űrügye alatt gyűlölséget, visszavonást szítson. Ez nem épitő munka, hanem rombolás A szélsőbaloldali irányzat sem megfelelő, sem nem időszerű. A szociáldemokrata párt sem jár helyes utakon, mert bár 1921-ben megmutatta neki a helyes utat, amelyen haladnia kell, mégsem szakítottak a kommunistákkal és a forradalmi törekvésekkel. A szociálisták becsapták őket is, de önmagukat is. Egy má6ik parazita a deihokrata párt, mely a kereskedő-osztályt izgatja A kormány mindent elkövet, hogy a kereskedelmi élet nehézségein enyhítsen s azért bízik is a főváros polgárságában, hogy olyan politikát támogat, amit komoly, megfontolt államférfiak mutatnak.
A miniszterelnök beszédét sokszor zajos helyesléssel szakította meg a hallgatóság, mely a beszéd végeztével szűnni nem akaró tapssal és éljenzéssel ünnepelte a kormány elnökét.
Amerikai örökség.
Budapest, március 9. Egy gazdag amerikai polgár jelentkezett a főkapitányságon azzal, hogy az Amerikában elhalt Tárczi Rozália örököseit keresi, akiknek részére 40 millió koronát hozott.Megállapitották, hogy az elhaltnak nágy gyermeke maradt itthon, akiknek egyike megszállott területen van férjnél, egyik fia pedig Nyíregyházán mozdonyvezető.
. /
Vasutas sztrájk Görögországban.
Athén .március 9. Oöiögországban kitört a vasutasok sztrájkja.
Harrlot és Chamberlain találkozása.
Páris, március 9. A lapok rámutatnak Herriot és Chamberlain találkozásának fontosságára. Azt irják, hogy az angol francia barátságot s biztonság ügyétől el kell választani.
ÚJ nyom a Teréz-körutl gyilkosságban.
Budapest, március 9. Leirer Lőrinc védőjénél, Sándor Lászlónál tegnap megjelent egy zugligeti háztulajdonosnő és- elmondotta, hogy házában egy szerelő lakott, akinek felesége rr.ár január közepén beszélte neki, hogy a Teréz-körut 6. számú házban már hosszabb idő óta holtan fekszik e*y leány s erről az esetről a rendőrség még semmit sem tud. Az asszony nertfc akarta ezt elhinni s megkérdezte a férjét, hogy mit tud a dolog felől. Férje azonban durva válasszal utasította őt el, de annyit mondott, hogy az Illető álomkóros lehet A szerelő azután elutazott Bécsbe, ahonnan nagy kofferrel jött vissza s azt újságolta, hogy igen jó állást kapott s cl is költözött a Zugligetből. A rendőrség a szerelő után nyomoz.
vH IR e K.
A kilenc embar,
aki Bali \'Mihály távozásával megüresedett hóhéri állásra benyújtotta pályázatát, ezentúl bizonyára mindennapszivszorongva lesi: mikor jön le a boldogító írás, amely őt. m. kir. állami Ítéletvégrehajtónak teszi meg
Igazán nem akarjuk leszólni a hóhéri állás fontosságát, hiszen jól tudjuk, hogy arra mindaddig, amig halálbüntetéssel sújtott bűncselekmények lesznek a törvénykönyvben, — szükség lesz, de mégis a beteg gazdasági élet lázas kiütésének tartjuk azt a tülekedést, amellyel a mai napig kilenc, holnap talán már kilencvenkilenc ember tülekedik hogy — hóhér lehessen. Mindenki tudja, hogy a hóhér csak az utolsó betűjét mondja ki az állami igazságszolgáltatás ábécéjének, inégis valahogyan visszaborzadunk akkor, ha a hóhéri mesterségre gondolunk. Normális időben talán kötéllel kellene fogni a hóhért, ma már kilencen versengnek s holnap még többen fognak versengeni érte, hogy elnyerhessék a kenyeret jelentő állást.
Tagadhatlan, hogy elsősorban gazdasági okok magyarázzák meg a hóhérjelöllek fel-sorakozását, de a gazdasági okokon tul lelki mozgatódat is észrevehetünk. Az emberek valahogyan elveszítették a vértől való borzadás érzését: ma Frohreichek gyilkolnak, Léderer csendőrfőhadnagy hullát darabol és komolyan lehet szó arról, hogy egy milliárdos apa meggyilkolta a saját leányát. Ne mondja senki, hogy ebből általános következtetést nem lehet levonni. Jól tudjuk, hogy a Frohreichek, a Lédererek kivételek, de azt is látjuk, hogy jámbor, senkinek sem vétő férfiak és asszo-ok micsoda örömmel teli izgalommal olvas-k a gyilkosságok minél részletesebb leírását. Nem borzadunk már a vértől, mert kiölte belőlünk a borzadás érzését a - háború ...
Oazdasági okok s a vértől való irtózás megcsökkenése magyarázza meg a hóhérpályázat eredményességét, s mi nem azt a kilenc embert sajnáljuk, aki rá van szorulva még a hóhér-kenyérre is, hanem siratjuk a társadalmat, amelynek nyomora és lelki meg-vállozottsága termelte ki magából a hóhér jelölteket . . .
/
1925 március 10.
Szerencs« a
Kávéscsészében
— Ntugalombsn. Borbély Sándor, a legnagyobb magyar gyógypedagógusok egyike, a váci süketnéma-intézet igazgatója, nyugalomba vonult. Elbucsuzása f. hó 7-én . ünnepélyes formák között történt meg.
— A Jókai oentennáriuml ünnepély jövedelméből 3 és fél millió korona jut a Jókai síremlék-alap javára.
— Sajtoestély. A nagykanizsai .Zalai Közlöny" szerkesztősége a sajtószabadság márc. 15 iki évfordulójának emlékére Nagykanizsán március 14.-én a Polgári Egylet összes termeiben a József Főherceg Szanatórium- Egyesület nagykanizsai intézménye javára Sajtó Estélyt rendez.
Adomány. Berghoffer László géplakatos mester 200 ezer korona szakértői diját az elaggott iparosok alapja javára adományozta. Fogadja az Ipartestület hálás köszönetét.
— A nemzetközi leánykereskedelem Budapesten nagyon erősen dolgozik és minden képzeletet felülmúló vakmerőséggel folytatja iriunkáját immár több mint 10 éve, amely idő alatt egyetlen esetet sem tudott leleplezni a rendőrség. A hatóságok tudják, hogy működnek a leányktfcskedők Budapesten, de nem tudják őket tetten kapni. A hatóságok azt is tudják, hogy Budapesten már évek óta dolgozik egy ügynök, illetve ügynöknő, aki élénk összeköttetést tart fenn különböző államokkal, de nem lehet rájönni arra, hogy hogyan tudja kikerülni a hatóságok éber figyelmét.
— Anyakönyvi hirek A zalaegerszegi áll. anyakönyvbe a mult hét folyamán a következő bejegyzések történtek: Született 9 gyermek, 6 fiu és 3 leány: Pdhokí Németh Istvánt Sunonn Zsuzsi, Sípos József, Bödör Pál, Zarka János, Brenner Ferenc, Landler Zsuzsanna, Roiionczi
Íózsef, Szegyéin Zsuzsanna. — Meghaltak: fanák Ferenc napj-zámos 51, Wímmcr Lipót nyug. máv felügyelő 76 éves. Házasságot két pár kötött: Radó János cipész Bocskor Rózával» Czumpf Mihály asztalos Kis^Máriával.
— Tűz. Vasárnap a kora délutáni órákban Zalacséb községben tűz ütött ki, amely öt lakóházat és töhb gazdasági épületet, elhamvasztott. A veszedelemről értesítették a zalaegerszegi tűzoltóságot is, amely Heigli János alparancsnok vezetése mellett azonnal a helyszínére vomuit. Az erő» szél nagyban megnehezítene a túz oltását, de azért estefelé mégis sikerült a tüz továbbte-jedését megakadalyozni. Eddigi megállapítások szerint a tüzet gyermeke^ okozták, akik egy csűrben gyulával |átsz idoztakA A tűz oltásánál egyébként már mutatkozott r vidéki ttizoltószervezelek munkájának eredménye, amennyiben amily gyorsan csak lehetett, megjelenlek ott a szomszédos falvak tü/.olt^i és • a jó fecskendők segélyével alapos munkát végeztek. Az a körülmény azonban, hogy a sűrűen épített házak mind szalmafedeiesek voltak, valamint a hatJmas szélvihar nagyon megnehezítették munkájokat. Az egerszegi tűzoltók is hamarabb érkezhettek volna, ha telefonösszeköttetésbe léphettek volna velük. Igy azonban csak hosszú kerülő utón, a vasútállomás közvetítésével értesülhettek a vesz ededelemről. Az ilyen esetek is sürgősen követelik
a megyei telefonhálózat teljes kiépítését, valamint a tűzoltó-autók beszerzését. Az épületek földig leéglek, emberéletben azonban nem esett kár s a háziállatokat is sikerült megmenteni.
— Új magyar valuta lép életbe. Mint budapesti beavatott helyről közlik velünk, ez év második felében megvalósul az új magyar valuta. Ha julius elseje után az angol font is a békebeli aranyparitáson áll, a hozzá kötött magyar korona is eléri az osztrák korona nivő-
igy julius elseje után meg lesz minden előfeltétele annik, hogy a stabil magyar koronát ^ egyszerű összevonás utján olyan pénzegységre változtassák át, mely egyrészt stabil értékmérőül szerepel, másrészt pedig kiküszöbölhető lesz a gazdasági életből a csillagászati számokkal való számolás.

1925 március 10.
ZALAVARMtGYE
u
-«- Nem.etl ajándékot adnak Ausztriában az arany vitézségi érem tulajdonosainak.
Bécsből jelentik: Az „Alt österreich" nevű egyesület nagyszabású gyűjtést indított, amelynek az a célja, hogy a vitézségi érem tulajdonosai, egy-egy nagyobb összeget kapjanak tiizteletdij gyanánt a hálás nemzettől. Erre többek között az a körülmény is okot adott, hogy az osztrák állam a vitézségi érem után járó pótdíjak kérdését még máig sem rendezte
— A m kir. földmivelósügyl miniszter Zalavármegye területére a földreform végrehajtása során birtokbahelyezettek, továbbá a kisgazdák oktatása érdekében, népies irányú gazdasági előadások, udvarszemlék és határbejárások szervezésével Németh Zoltán hajdu-dorogi és Mursits Géza szombathelyi gazdasági tanárukat bizta meg.
— Sármellék vásárt kspott. A keszthelyi járás egyik legnagyobb, legszorgalmasabb és egészségesen fejlődő községének a kereskedelmi miniszter 2 kirakodó, állatfelhajtással összekötött vásárt engedélyezett, még pedig Húsvét előtti és Szent Márton előtti kedden. OrUIUnk, hogy a fejlődő községnek ezen évtizedek óta táplált óhaja teljesedésbe ment.
— Italmérési Illetékeket az arra kötelezettek
Zalaegerszeg r. t. város javadalmi hivatalába legkésőbb e hó 15-ig fizessék be, mert ellenesetben késedelmi kamatokat is kötelesek fizetni. A szőlőtermelők állal fizetendő borfogyasztási adó nem az egész termelt mennyiség, hanem csakis az elfogyasztott mennyiség után fizetendő. Zalaegerszegen eddig is igyfizeltéka boritáladót s azért itt visszatérítésnek esete fönn nem forog.
— Az angyalcsinálás áldozata. Zircről jelentik: B\'ranstádter Julianna cseszneki leány szerelmi viszonyának következményeitől akart szabadulni s özv. Witimann Antalné bakony-sánai szülésznőhöz fordult, aki rajla tiltott műtétet végzett. A leány a műiét után nagyon rosszul lett. Beszállították a zirci Erzsbet-kórházba, ahol iszonyú kinok között kiszenvedet. A szülésznőt letartóztatták.
x A béosl mlntavásérra utazók kedvezményes visumot és igazolványt kedvezményes utazásra a helybeli Menetjegyirodában kaphatnak.
- farialaladéklayrak és egyéb flileti könyvek legolcsóbb árban kaphatók a Kakas-nyomdában.
1 Sodorjon 1
janina I
___papírt I H
Aranyvalutás konferencia.
Washington, március 9. Coolidge, az Unió elnöke, nagy nemzetközi konferenciát akar összehívni, az arany valutának az egész világon leendő bevezetése tárgyában.
Wolff ezredest „elítélték".
B/cs, március 9. Wolf ezredesi, az osztrák legitimisták vezéréi, közlársaságellenes cikke miatt a hadügyminiszlar három havi nyugdijának 5 százalékos levonására itéltej
Beszámoló.
Budapest, mire. 9 A főváros XII. választó-kerületének képviselője, Homonnay Tivadar vasárnap délután az Aréna-uti Népszállóban beszámolót tartott, amelyen beszeltek Ernszt Sándor, Huszár Károly és Vass József népjóléti miniszter. Vass miniszter beszédében kitért a lakásügyekre is, megiegyezve, hogy a lakasok ftfiött riem a lakáshivatal, hanem a háztulajdonosok fognak rendelkezni. Majd a munkanélküliség elleni biztosítás szükségességéről szólott. •
A belügyminiszter feleségét megoperálták.
Budapest, március 9. Rakovszky Iván belügyminiszter feleségét vakbélgyuiadasban tegnap megoperálták. A műtét mintegy 30 percig tartott g utána a beteg megkönnyebbült.
C
SZÍNHÁZ ts MOZI.
Árvácska: Vasárnap délután telt ház nézte végig ez a kedves darabot, mely a régi szereposztásban került színre.
Mintha álom volna. Meséje egyszerű, megkapó, a hadifoglyok életéből mentett. Zenéje könnyű, fülbemászó és több olyan áriát tartalmaz, melyben az énekes színészek szép sikereket arathatnak. A legnagyobb sikere volt RAzsa Ilonának, akinek erőteljes, szépen csengő hangja a darabban\' nagyszerűen érvényesüli Takács Oszkár mókáin igen sokat mulatott a közönség. Hován Böskével lejtett táncai viharos tetszést keltettek. Szalav Karoly a huszárkapitány szerepét jól ¿nlta. Érczkövy Károly megint pompás alakításával vonta magára a figyelmet.. Az előadást meglehetősen tea ház nézte végig.
A színház igazgatósága fölkéri a közönséget, hogy az esti előadásokra lehetőleg 12 éven^ aluli gyermekeket ne vigyenek. Vasárnap délután pedig legfölebb a 3 éven felülieket vihetik magukkal, akik után a rendes vasárnap délutáni helyárak fizetendők.
MŰSOR:
Hétfőn: „Válóperes hölgy." Vigjáték.
Kedden: .Hollandi menyecske.- Operett.
Szerdán : Olasz asszony. Vígjáték.
Csütörtökön : Nótás kapitány Operett.
| a tavaszi Idényre mér kaphatók |
Nemes Gábori
künyv- és papirkereskedése ZALAEGERSZEG. I
I
MEGHÍVÓ.
A „Vármegyei Bank és Takarékpénztár"
Részvénytársaság
első évi rendes közgyűlését 1925. évi március hó 16-án d. e. 10 órakor tártja meg Zalavármegye székházának kis tanácskozási termében, amelyre a t. részvényeseket az alapszabályok 19. §-ára való figyelmeztetéssel tisztelettel meghívjuk.
A KÖZQYOLÉS TÁROYSOROZATA :
1. A közgyűlési jegyző es a jegvzókönyvhitelcsitók megválasztása.
2. Az igazgatóság es á felűg)ciö bizottság jelentése
3. Az. 1924 évi zárószáiradások ejóterjesztése, a mérleg megállapítása
4. Az igazgatóság indítványa a tiszta nyereség (elosztására vonatkozólag.
5. Az igazgatóságnak és felügyeld bizottságnak a (elmentvény megadása.
6. Az alapszabályok 7. és 33. fainak módosítása.
• 7. Egy igazgatósági tagsági hely választás ut|án való betöltése.
H. A lelügyeló bizottságnak 3 érre való megválasztása
9. Esetleges indítványok. Zalaegerszeg. 1924 évi március hó. AZ IGAZGATÓSÁG.
Az alapszabályok 19. §-a értelmében a közgyűlésen csak azok a részvényesek ! birnak szavazati joggal, akik részvényeiket (résxvényelismervényeiket) a közgyűlés előtt 3 nappal az intézet pénztáránál letették.
Tartozik.
Mérleg-számla 1924 december 31-énN
Követel.
Fkvi lapsz.
-vjjr-jft
1. 24
25.
5.
17. 32
VAGYON
Pénzkészlet ...........
Értékpapírok:
Pénzintézeti Központ üzletréez Váltók:
Jelzálog s egyéb fedezettel . . . . Adósok:
Jelzálog, értékpapír • egyéb fedezettet
Bsrsndezé* ............
Atmtnft tátfttsfc .......
Korona

398718.510-
80.000-
3,316-80» 000 -
2,785 334 375 -75.260.663 -1.929000 -
em 171.548-
Fkvi tapsi
TEHER
3. | Részvénytök«.....
4. i Tartalékalap ......
19,5. Bstétsk: takarékbetétek \\
- folyószámla betétek . .
22. li Hátralékos betétkamat »dó . .
31. .1 Atmsnfl tétslsk ......
28. ¡j Vlszontlsszámltolt váltók . . .
13.14.34,}; KölönféU t.h.rtét.Uk.....
Folyó csonka évi nyereség . . .
Korona
2SO.OUO.OOO--300.288.303-
5,044.467 149" 33 065 469-204 953 625 512.500 000.
6 055.175 226 841.827
8,578.171.548\'
FANOLER LAJOS s. k.
föpénztáros.
OÔZONY LÁSZLÓ s. k.
fettgy. biz. tag.
RÁOENDORFER SAMU s. k.
felügy. biz. Ug.
Zalaegerszeg, 1924 december hó 3i-én. BÓDY ZOLTÁN t. k.
elnök.
Megvizsgálta és rendben találta a felügyelő bizotttág. Zalaegerszeg, 1924 december 31.
HANN JÁNOS s. k.
felügy. biz. elnök.
KOVÁTS KÁROLY s. k.
r.Sr. igazgató
•SIPOSS/DEZSÓ s. k. D. HORVÁTH IMRE s. k.
felügy. biz. tag felügy biz. tag.
I kuk M tatöítot a lmliipkk kuuluú «Uett! MmM mit i leijitípalk íeltítelekknil
/O
ZALAVÁRMEGYE
1925 március 10.
KÖZGAZDASÁG fiS PÉNZÜGY.
•••« \\
Egy aranykorona
\\ a dollár hivatalos árfolyama szériát egreatA 14.07J 50 paptrfcoronával.
Valutaárfolyamok Budapattan.
Napoteon--, Pont 344.00Ü, Dollár 7I.0J0, Pra»cia
frank .TrtKV Lengyel márka Márka Lira 2«M, Lcu 358. Cseh korona 2131, Dinár 114S. Sváici frank 13823, Osztrák korona ftfl.90, Léva 520, Holla«d4 forint 28 000.
Budapastl terményjel«nté«.
Rúra 355,000, Búza (tlszavidéki) 537.500, Ror« 410000, Sörárpa 450,000, Takarmányárpa 370.000, Zab 420.000, Tengeri 240 000, Korpa 222.500, Repce —, Köles -, Répa ~ - , l ucerna 240.0ÜU, Lóhere 2»«00, Széwi--, Szalma--. ^
ZQrlchban:
Magyar korona Ó0Ö72 -, osztrák korona 00073\'.» Francia frank 2697 5, «okol 15 42, dinir 835.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az Arak a kivetkezők voltak : búza 490,000, rozs 400000, árpa 440.000. zab 360 000, tengeri (csöves) 190.000 te.igeri 350 000 marhahús 28—30, borjúhús 30, sertéshús 32 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 70.
lOtilaídiiiK: ,.ZILiV11REfirr Hikiiiítírmíf
A iierkoistéiért *■ kiadásért telel: IAKA8 Á00ST0I
ATUJCULANUM
Budapest, IV. Kristóf-tér 3. sz. alatti hatemeletes épületében tömeg-, polgári- és fényűzési kivitelben a lakásberendezés Összes müipari termékeiből, iparművészeti tárgyakból és képzőművészeti
alkotásokból állandó értókasltő kiállítást tart.
Legolcsóbb szórakozas
ha belép a
„Kultura\' kölcsönkönyvtár
olvasói kO/C. Részletes fclvilá^^sitá»
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető Telefon 131 sz.
s minden egyéb
nyomdai m u n k á k
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában.
zalae üi:rszf.ü
I
IIK Rváitmánjrti egyszerű-, «Imaflilfl-, keltfl«- é> dlognális hengerszékekre Jr. IIIJ ajánlattal szolgálunk. Malomgépekre ét malomszerclésre kérjen ajánlatot
Hofherr-Schrantz él Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
>sEöl
Olcfóbb lett a
erről meggyőződhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
Ozv.Grüitbaum Samurté
sütöde, liszt- és fűszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u Telefon 105.
L
Épület és bútor-
(mutiKat a legkényesebb i^Cnyeknek i me^felelőleg készítenek 240 o I
/ Sralay és Dankovits i
■ épület* és mdbutor-asztalosok I
\\ ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep: f
(iskolakOz ?. szám. Örményi-utca 7. i
ÁLLANDÓ KÉSZBUTOR RAKTÁRI I
BRULL MOR:
tjo^teqlaqyar Teietoain. Zalaenerszeg. S
Lakit: Fák«ciy-atca 42. Gyár: Aiéráshldai it. ■ Szállítok tivar STMéitételhe«té|UtheriyeltMerepet a
3 havi kamatmentes hitelre!
Tégla\' ezrenként 430.000 és 500 000 kordía ! Hornyoltcserép ezrenként 1,100.000 korena m
Nag)\' íulyt lielye/ek árum elsóiendü égetésére B Cserepem teljesen íagvalló és könnyű súlyánál B lógva csekély telő megterhelést jelent. B
RISZT SÁNDOR
MdJrisstír Zilitgiruii, VlrtsiirtHtci 21. u.
Zalamegye legjobb hiri) hordó üzlete.
Ajánlja salát ké-ultaéayt atáru lábéi kénftlt k
rea kertéit, mely állandóan raktárén na 10 litertől 1000 liUrtf.
Mnu Truspert korlók 400-tél 800 llterlf rek> Urea vannak. ~ 25 heh tolt terei (elfllt v telnél triiiKiéiy | |
Zongorali angol ásókat,
javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVN1CZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2 szám.
tladó egy jókarban levő
ti i»
daráló
36 colos dupla kövei. TÓTH FERENC, BUCSUSZENTLÁSZLÓ
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
18» -ti legolcsóbb áron készil
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg. Fő tér. Telefon 161-Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, no. in-bergl ós rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
agy kelengye v£isár a Schütz=áruházban!
REKUMC«f^/%
Schiltz-vászon, legjobb minőség ágynemük és fehérnemükre, 82 cm. széles . . K 25.000
Virágos fehér damaszt selyem fénnyel, ágyneműre......... . . K 42.000
Legfinomabb macco batiszsiffon női fehérnemükre, 80 cm. széles .....K 38 000
Naturell siffon, könnyű minőség.................K 18000
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző.............K 20.000
Piros kockás törlőruha....................« 20.000
Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz ... K 200.(XXMŐI feljebb
\'Kumburgi vászon minden szélességben!
Na^y választék matracszatinok, bútorszövetek, ágy-, asztalteritök és szőnyegekben. Mindennemű selymek, selyemtricok estélyi ruhákra.
I— * ■
uyoxattou "¿\'»by utód» A*»)ca<< i.KU«ton JKÖuy vuyoTua«s)AC>*xi/ai«*K*raB»tieu. \'[\'•lafon181
1Y. 6?tol?aa
lalaegemeg, 1925. március 13. Péntek.
Ara 1000 korona. M 31 ssAm.

U0IILCIU RITZIKtlT lUORSXOR BTlulii 1 kéiifn 11.009 mrMtm N.tM úr.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Iinkintl: RUMIT fUHO
SnrkmlMt és ttaáéttrttal: ltUHWWi liMUutf-iét 5. itáJL TéUUa 111.
. luttfc t%% l*l««bc<i. bitiek ecy kaiáka», niurk ttJ WíMl flrök l(iui(b», H »«íTtrormxij fHtám»dá»*ht»
—«t*
Igaz szavak.
A legközelebb műn napokban egyik leg-♦ekmté\'yetebb budapesti lap hasábjain Almásty l^ásílAtíM, az egységespárt Ügyvezető elnökétől egv f< jtegeté* látott napvilágot, amely a mai
Kliiikai kéidétek legérdekesebbjével, a válautó-jgal foglalkozik. v
Rég nem olvastunk olyan közleményt, amely tárgyilagosságával, hangjának nemességével, a benne halait magasabb szempontoknál fogva oag>ohb rokonszenvre tarthatna igényt, mint ez a fejtegetés. Megállapításai az elfogulatlan gondolkodik előtt oak helyetlétre találhatnak • a szociális belátásnak az a nemet szelleme, amely megnyilvánul a felsőbb osztályokban az lUrbb o«zlályok iránti kötelezettségeikről mondott soraiban, minden dicséretet megérdemel Almánvnak igaza van, amikor a magyar politikai élet lő vezérmoiívumául a köz ogi sérelmek körűi dáió h*tcokat emiili Igaza van, de — Minős — ennek az igazságnak nem örül betűnk, mert bármennyire in hevesek voltak ezek a küzdelmek. Magyarország egységes fejlődénél mégis inkább vissza, mnt előre vetették M* mindezek elltnéie ugyanoyan hevességgel dúl a h*\'C a választójog körűi, mint annak idején mát kö-jogi kérdések körűi, amelyek fal*n nem is elsősorban voltak fontosak. Most bta>n?o>. K»kig más a helyzet, meit bátran el ■tondha juk, hogy ma a választójog helyes megoldása a nemzet létérdeke
Hi meggondoljuk, hogy Magyarortzágot alapjaiban rendítette meg « háboiu s a forradalom Viharai bőszen megrázták ; ha rágondolunk az irányvrtztrti*ég és tévelygés szomorú tüneteire, anuliek naptól nupra szemünk eié tárulnak, lehetetlen nem a legnagyobb óvatosságot követelni a választói jog kérdésében. Azok, akik a kormányt reakbóval vádolják, bizonyara nem gondolták át pontosan a hely/etet, nem gondolták meg, hogy széleskörű jogokat adni Csak olyan tömegek ke/ébe lehet, amelyek lelKileg lehiggadtak 6 ninc enek az izgatottságnak abban az egészségtelen állapotában, amelyben ma nemetek Magyarországon, de az egész * ilágon it vannak a néptömegek.
Mm d •mellett a kormány választójogi javaslata a jogfejlődés alapján készült s minden olyan «: len vetés még ma is szíves meghallgatásra talál, amely nemes forrásból fakad » az drszág szempon jait nem téveszti szem elöl. Helyesen állapit ja meg Almássy, hogy az összeomlás után Magyaiország ma egy uj evolúció hajnalán áH k mint a betegágyból először fölkelt betegnek óvatotan keit viselkednie, mert nem szabad megkockáztatnia egy ujabb krízist, ami talán faatatát okozhatná.
Elismerjük, hogy, akik kötelességeket teljesítenek, jogokra is igényi tarthatnak. De kérdezzük, hopy mindenki teljesíti-e a hazával szemben fönnálló kötelezettségét, aki oly nagy han-
Ei kidből a legszélesebbkörü titkos választó^ után ? Teljesiti- c munkában, önfeláldozás-), a nemzet érdekeinek védelmében azt a kötelességét, amelynek tulajdonképen rekom-penzációjaul szolgálnak az állampolgári jogok? Ha ez igy volna, akkor Magyarország minden külső csapás mellett sem tartana ott, ahol ma tart, hantm a lábadozás utján már előbbre kellene lennie. Hogy ebben nem tart azon a fokon, amely kívánatos lenne, ez részben annak ! is köszönhető, hogy nem mindenki teljesítette | egytoi inán azokat a kötelességeket, amelyeknek szigorú betartása egyedül képes megmenteni az \\ országot. \'
Almássy László szavainak igazságát megerősítette az egységes párt is ama értekezletén, amelyen kimondotta, hogy a kormány választójogi javaslatát egész terjedelmében magáévá teszi. Ilyenformán válik az törvénnyé is, tekintettel az ország jelenlegi viszonyaira és a baladás követelményeire.
. ................. ....................... MUl ■■ ...........■■ ■
Elintézték m Malmi-Petthy affért.
Békdlga mák Watt a váróshAsáa.
A „Zalavármegye" máit vasárnapi számában Halmi Jenő színigazgató nyilatkozatot tett közzé, melyben a közte és dr. Pesihy Pál, a Zalamegvei Uiság felelős szerkesztője közölt fölmerült f»Hér felől teljes tájékozódást nyert a közönség. Az affér e hó 10-én a következő nyilatkozatokkal nyert elintézést:
NYILATKOZAT.
Ki|«lentem, hogy a „Zalamegyei UJsáa" sicrkautá-»égét nincs és nem volt szándékomban stinháii kritikai mQkftdésében semmi tekintetben sem befolyásolni Továbbá, mivel meggyőződtem arról, hogy a .Zalavármevye* c.lapban közzétett .Nyilatkozat*-oi»-ban foglalt azon állítás, mely szerint Pcsthy Pál dr. szerkes/tó ur a azinházamat lehetetlenné akarja tenni, téves információn alapult, ezen állításomért sajnálkozásomat fejezem ki. Halmi Jenő, színigazgató.
NYILATKO£AT.
Kijelentjük, hogy a lapunkban megjelent .Miért nem Írunk Halmiakról axinházi kritikát*cimU dkkben toglall ezen kitétellel: .Sraln\\a Terét.. pénztároshö\'gy" nem akartuk Halmi Jenóné, szül. Szalma Teríts ón*gyságát sérteni. Amennyibea azonban HaJm.
Íenoné a fenti kitételt sértőnek találta volna. *a|nál-ozá>unkal fejeudk ki és kérjük azt meg nem történtnek tekinteni. A \\urk.
A történeti hűség kedvééri meg kell jegyeznünk, hogy a kibékülés és annak foljonánya ként a két nyilatkozat nemcsak ugy magától jött létre N<«gy tarácskozá*ok előzték meg azt a városházán, hol Czobor Mátyás polgármester képviselte a békitő elemet. Hel>es, okos dolog, ha két ember között fölmerült differenciákat csendben, szelíden, a papir türelmességének igénybevételével inéznek el; csjk épen azt nem tudjuk megérteni, miért léptek itt közbe városi hivatalos körök. Hiszen támad egy-egy újságnak, vagy uiságirónak mással is dolga, talán ilyen kényes is, ami teljesen kívül áll a hivatalos körök kompetenciáján és még nem hallottuk sohasem, hogy a hivatalos körök azoknak elintézésébe beleszóltak volna. Miért történt ez épen most éa épen ez alkalommal ? A Z. U. kritikája, mely miatt az összeütközés támadt, vagy |ogos volt, vagy célzatos. Ezt mi nem boncoljuk. Ez a Z U -nak legpnvátabk ügye. Csak épen azért gondolunk erre a vagylagosságra, mert krittkaknai mindenki erre gondol Bármint álljon is a dolog, mi köze ahoz a polgármesternek és annak a néhány urnák, akik emiatt ad audiendum verbum citálták a színigazgatót éa a szerkesztői. Megtiiiotiák-e vájjon a szerkesztőnek, hogy ezután kedvezőtlen kritikát írjon, avagy a színigazgatót intettek-e le, hogy ha sérelmesnek találja a kritikát, azt a szerkesztő előtt szóvátegye ? De hát miféle jogcíme volna erre a polgármesternek és a ki-békülésben közreműködő más uraknak ?
Miután pedig oly sok kérdés merül föl, melyeknek egyikére sem vagyunk képesek elfogadhatóválaszt elgondolni, engedjék meg a nagy békeszerzők, hogy egy ujabb kérdéssel fejezzük be a do got: vájjon, ha a Zalavármegyének támadna afférja a színházzal vagy mással, akkor is ilyen szíves készséggel szerveznének-e egy békeligát s akkor is fajna a hivatalos köröknek ennyire a feje, mint most?
A kaszárnyai lakóknak tilos sertést hizlalni.
Aa aliapán mm rátolta (U meg a tanács intézkedését
A nagy lakáshiányra tekintettel a város a volt huszárkaszárnyának különféle helyiségeit lakásokká alakíttatta át t roa ott harmincnál több család lakik. Az udvar közepén álló épületnek egy részét pedig a csendőrség tartja megszállva.
A kaszárnya telke magában véve elég nagy. ugyan, de, ha elgondoljuk, hogy ott harmincegynéhány család ét egy csomó csendőr tanyázik, akkor azt mondhatjuk, hogy az a nagy telek és udvar bizony szűk ám és igy igen nagy gondot kell a tisztaságra fordítani, mert különben veszedelmes járvány fészekké válhatik a nagy komplektzum. Ebben a csatornázást it nélkülöző udvarban több lakó serléshizlalót rendezett be, amit azonban a fanács, mint háziúr a közegészségügy szempontjából károsnak talált ét be is tiltott. De nemcsak mint a az épület tulajdonosa, a város közöntégének képviselője, hanem, mint közigazgatási hatóság is megtehette volna, tót meg it kellett volna ezt cselekednie, mert az tagadhatatlan, hogy* ilyen helyen a piszkot ét bűzt terjesztő sertés-hizlalás semmiféleképen nem engedhető meg.
A tanács rendelkezését 30 lakó sérelmesnek találta és megföllebbezte az alispánhoz. Aa alispán azonban a fellebbezést elutasította a következő indokolással:
Zalaegertzeg r. t. várót tanácsa, a városnak, mint a kai/árnyaépüiet tulajdonosának képviseletében eljárva, tehát mint háztulajdonos adta ki a sérelmezett rendelkezést, melyet mint a lakó és háztulajdonos közötti magánjogi viszony körébe vágó intézkedést felülbírálni hatáskörömben nem áll.
Elh^tzük, hogy ez kellemetlenül hat a kaszárnya lakóira, de a lakóknak maguknak is be kell látniok, hogy a köztisztaságnak és közegészségügynek érdekei súlyosabban esnek latba, mint néhány családnak - nem is olyan nélkülözhetetlen magánérdekei.
«»wmwkim—«»»■■■■ in.. 11 ........mm w—wmjw»—w«.»
Kővé változott agy amerikai asszony teste.
Különös csel foglalkoztatja az amerikai orvosokat. Mars. MiCormkk charitoni asszony, a legkülönösebb és legorvosolhatallanabb betegségek egyikében meghalt. A betegségnek neulritft deformans az orvosi meghatározása és lényegileg semmi Ck-yéb, mint a test tzó szoros értelmében való kővé válása
Valamilyen ismeretlen okból nagyon elharapózik a szervezetben a mésztaifalom és lassan eldugaszolja az összes vérereket, bezsúfolódik az izmok közé ét kővé merevíti a testrészeket, amint egyre jobban terjed felfelé. Az orvostudomány még nem tudja megakadályozni ennek a betegségnek terjedését és az egyszer kövé vált testrészeket nem tudja uj életre kelleni. Mrs. McCormick tehát halálra volt Ítélve attól a pillanattól kezdve, hogy a betegség szimpto-mái jeienikezleK rajta. ^
Hat héttel ezelőtt kezdődött a nagyobb mértékben v«16 elmeszesedés. A beteg lassan elvesztette lábai használatát és ágyba feküdni volt kénytelen. Azután a dereka változott kővé, hidegülni krzdtek a kezei, egyre nehezebbekké és nehezebbekké váltak, végül már nem tudta megmozdítani.
A borzalmas betegség lattan terjedni kezdett a tzive felé és egyidejűleg megbénította arcizmait és kővé meresztene a száját. Az utóbbi napokban már enni sem tudott és a szó szoros értelmében éhen halt, mielőtt az elkövesedés-megbénította volna a szivet. A holttest \\most olyan nehéz, mint egy kőszobor.
Megszűnik az árvusxékl ülnöki dmV
.Árruiékl bíró é> fflblró* Imiwk u aj dmek. \'
Szombathelyről*irják : Vasvármegye árvaszéke foglalkozott annak idején Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye árvaszékének az 1877. évi XX. t-e. némely rendelkezésének módosításáról szóló törvényjavaslat tervezet tárgyában hdzott határo-zatávai. Észrevételeit pontokba foglalva szintén elkészítette a maga felterjesztését, mfelyetjánossy Gábor arvaszéki ülnök ismertetett a. közigazgatási bizottság ülésén. A felierjesztésben a korszerű újítások egész sora szerepel. Így többek között az egyik bekezdés igy hangzik:
— Az „ülnöki" cimet magyartalansága miatt aépünk 50 év óta nem szokta meg és nem is fogja megszokni soha. Az neki mindig csak „ügynök" stb marad Egyébként is az egyéni intézkedés behozatala óta e cimzésnek semmiféle értelme *nlncs Megfelelőnek tartaná az Árvaszék, az „árvaszéki bíró" és a VI. fizetési osztályban az „árvaszéki fóbiró" cimzéstv
A közigazgatási bizottság az árvaszék felterjesztésében foglaltakat magáévá teszi és feliratban kéri a belügyminisztert, hogy a gyámügyi törvény módosnásáról szóló tervezetet valamennyi közigazgatási bizottságnak és árvaszék-«ek küldje meg és ezek észrevételeit a törvény-Javaslat megszövegezésénél vegye figyelembe.
Leirer Lőrinc „méltóságos ur".
Budapest, márc 12 Megállapítást nyert, hogy Leirer Lórinc a karácsony utáni időkben nem feküdt betegen, mert január első napján több ismerősénél boldog újévet kivánt A Túrán-bank igazgatója ho! Leirer Lőrinc igazgatósági tag volt, azt mondta, hogy Leirer miniszteri tanácsosnak adta ki magát es igy a jnéltóságos ur cimet követelte. Leirer védője, Sándor László, tegnap adta be 15 gépírásos fölf jlyamodását s a vádtanács holmp fog dönteni Leirer további sorsa felett. Leirer Amália lakását a lakáshivatal már k*adta egy budipesti kereskedőnek, aki abba be is költözködik, -mihelyt azt a hatóság megengedi
Hidegre fordult az Id6.
Párizs, máre. 12. Az idő egész Franciaországban hidegre fordult. Párizsban és környéKén most esett e télen az első hó.
Róma, márc 12 A Pó völgyében nagy hidegek vannak erős havazássíi. Rómában tegnap azintén esett hó s a hőmérő a 0-án alul 5 fok R.-ra szállt alá.
Vilmos excsászár felesége betag.
Berlin, márc. 12. Vilmos, volt német császár felesége súlyosan megbetegedett. Egy berlini, szanatóriumba szállították, hol meg fogják operálni.
Csaltál dráma.
Sopron, márciut 12 Az Ausztriához csatolt St. Martini b nyatelepen véres családi dráma játszódott le. Kapper József vendéglős nagyon iszákos ember volt és állandóan bántalmazta feleségét. Tegnap részeg állapotban fojtogatni kezdte az asszonyt, rnire fia és leánya reá-támadtak és sörösüvegekkel teljesen összetörték koponyáját. A gyilkos gyermekeket anyjukkal-együtt letartóztatta a rendőrség
A volt néma« trónörökös és Ludendorf.
Berlin, márc 12 A volt német trónörökös •(utasította magától Ludendorf tábornokot.
Rablótámadás, vagy öngyilkosság!
Bécs, márc. 12 Tegnap este az egyik külvárosban egy fiatalember megtámadta Holler Ágoston gyárost, akitől pénztárcáját és aranyóráját elrabolta. A rendőrségen azt mondják, hogy az egész csak mese, mert a gyáros már öngyilkossági kísérletet is követett el.
Csak a lobbkasét akarta lelőni.
Bécs, márc 12. Rotschtokk Ottó bécsi fogtechnikus revolverből ötször rálőtt Bettauer Hugó ismert nevű osztrák erotikus íróra az irodájában. Kihallgatása során azt vallotta, hogy nem akarta Bettauert rhegölni, hanem csak a jobbkezét akarta tönkretenni, hogy többet ne írhasson Bettauer állapota remenytelen.
/O ZALAVÁRMEGYE
Nagy tűzesetek e fővárosban.
Budapest, márc. 12. Az Oktogon-téren, az Andrássy-ut és Teréz-körút sarkán levő palota tetején tegnap tüz támadt. Az oltási munkálatoknál egy nagy reklámtábla leszakadt és agyonütötte Vilnfeld Oyula tűzoltót, akinek személyi azonosságát csak később állapították meg. Vilnfeld 28 éves, nős és 4 gyermeket hagyott hátra. Darázs Oyula tűzoltó pedig súlyosan megsebesült. A padlásról lezuhanó gerenda a fejére esett és agyrázkódást szenvedett. A tüz okát illetően két föltevés van. Prenner Oyula tüzoltófőparancsnok véleménye szerint a tüzet az Oktogon-tér felőli tetőzeten elhelyezett „Modiano\' villamos reklámtáblán keletkezett rövidzárlat okozta. A tűz a tábláról azután átterjedt az egész tetőre. Blasek Hugó tűzoltóparancsnok pedig azt mondia, hogy a tűz az Aradi-uti híz tetején keletkezett, mert, ha a tüzet a reklámtábla okozta volna, akkor átterjedt volna a szomszédos házra is, mely egy emelettel kisebb a palotánál.
Ugyanebben az időben Kőbányán a Száva-uti műtrágyagyár műhelye is kigyuladt. Leégtek a mellékhelyiségek 6 azokban nagymennyiségű olaj leit a lángok martalékává.
Titkos konzlsztórlum.
Róma, márc 12. A pápa e hó 30-ra összehívta a titkos konsziszlóriutnot.
ilnöHJelölés Németországban.
Berlin, márc. 12. A jobboldali pártok a német nemzeti párttal és a német néppárttal egyhangúan Oesslert jelölik. A centrum még nem foglalt állást, hanem feleletet vár a német nemzeti és néppárttói arra a kérdésére, vájjon minden köiüimények közölt kitartanak-e Oessler jelöltsége- mellett ?
HÍREK.
— Tanítói áthelyezés. A vallás és közoktatásügyi miniszter Mészáros Károly zaiaszenigröti áll. el isk. igazgatói és Mészárosné P<4u\'iár Jolán tanítónői Pesthldegkutra helyezte át hatonló minőségben. Az igazgató helyébe Posthidegkut-ról Schlechta Károly igazgatót belyezte Zala-szentgrólra
~ Pénzintézeti közgyűlés. A Zalavármegyei Takarékpénztár tegnap délután tartotta evi rendes közgyűlését. A közgyűlés az igazgatóság előterjesztéseit a legnagyobb megelégedéssel vette tudomásul s a felmemvényt ugy az igazgatóságnak, mint a felügyelő bizottságnak megadta. Új tagoknak beválasztották az igazgatóságba Kiosetz Gyulát és dr. Woliák Jánost, a felügyel bizottságba pedig Kakas Ágostont. Értesülésünk szerint az igazgatóság elnöke Krosetz Oyula korminyfótanácsos lesz.
— Jókai centennarlum és Sxibadság-ünnepély az iptroskörben. A zalaegerszegi Iparoskör a Zalaegerszegi Daloskör közre-mŰKŐdésével március 15 én, vasárnap este az Iparoskör helyiségében Jókai 100 éves születésének és március tdutának emlékére hazafias ünnepélyt rendez, melyre a közönséget tisztelettel meghivja a rendezőség. Belépődíj nincs, az adományokat Jókai síremlékére fordítják. Kezdete pont fél 9 órakor. Műsor: i. Hiszekegy. Énekli a Daloskör. 2 Hivas István: Prologus. Szavalja Borza Elek. 3 Apotheozis. 4. Onnepi beszéd. Mondia Herboly Ferenc. 5 Nemzeti dal. Szavalja Heigli Ferenc. 6 Talpra magyar. Énekli a Daloskör. 7. Jókai: Petőfi-ébresztői Szavalja Lengyel Lajos 8 A mi nótánk. Énekli a Daloskör. 9. Irredenta dalok É-iekti Oírny. József. 10. Himnusz Énekli a Daloskör.
- Rosszak a gyalogjárók A rendőrség úgyszólván naponként tesz jelentést a tanácsnál, hogy több utcán a gyalogjárók használhatatlanná váltak. Most legutóbb a Berzsenyi (Csácsi) utcáról érkezett be két jeltntés Az igazat megvallva, az egész Berzsenyi-utca nélkülözi a rendes gyalogjárót, hogy több utcáról ne is szóljunk. Csak azt akarjuk ennek kapcsán megjegyezni, hogy Kaposvárnak összes utcái két éven belül járdit kapnak. Arról azonban nem tudunk, hogy futnak-e Kaposvár polgárai i» a megyéhez védelemért az aszfaltozás veszedelmei ellen.
1925 március 10.
— Fö\'emelték a villanyárakat A várót elektromos műveinek igazgatósága arról értesít bennünket, hogy a viiianytelepen eszköz<end9 szükségessé vált nagyobn javítások következtében a f. évre készített költségvetés a lapián az elektromos áram egységárát fel kellett volna már januárban emelni, a bizottság azonban mérlegelve a rossz gazdasági viszonyokat, az árváltoztatást kitolta a mostani időig és jelenleg is egyelőre olyan mérvben emelte az árakat, amennyire elkerülhetetlenül szükség volt. Mire. Mól tehát a világítási áram díj« Hw. ó. kint 1100 K. az ipari áramé pedig 900 K; az átalány árak, tekintettel a nyári idószikra. ezúttal változatlanok maradnak. Hogy az ipari fogyasztást növelje a teieo, a 2 ezer kilovwaiion felül fogyasztott ipari áramot 10*/* al a mindenkori árnál olcsóbban fogja számlázni, olyképen, hogy ha a f. évben valamelyik ipiri fogyasztó eléri a femi fogyasztást, azon időtől kezdve az év végéig az akkori árnál 10 * al kevesebb fog számláziaim részére Annak dokumentálására, hogy a most megállapított egységár is alatta marad a csonkamagyarorszagi\'villanyárak atlagánál, egy-két telep árát a következőkben mutatja be: Bilaton l5oo, Békéscsaoa l2oo, Celldömölk I2oo, Qödoiló l4oo, Kalocsa l25o, Karczag l2oo, Kesztnely looo, Kis«unhilas 14oo, Szeged lloo, Szekszárd I35J, Székesfehérvár l2oo, Tapolca !3oo, Vac l2oo K az egységár.
— A Baross liget rendezése. A mull év novemberében elhatározta a varos, hogy a Baross ligetet ezután nagyobb gondozasban részesíti. E célból rendeletei bocsát ki a tanács, mellyel eltiltja ott a kerékpározást, a kutyák póráz nélkül való vezetéséi, a baromfiak nyara-lásat stb. Táblácskákat függesztenek ki a közönség figyelinezieiésére s aurnak a rendőrséghez, hogy az új rendeletnek betartását a legszigorúbban ellenőrizze.
— Egyesületek nyilvántartása. Az alispán fölhivta a városi tanácsot a nyilvántartásra kötelezett egyesületek jegyzékének kiigazítására. A tanács ez ügyben összeköttetésbe lép a rendőrséggel.
— Új fakat ültettek a Széchenyi téren végig a gyaiogj ró mellé. Csak azián he feledkezzék meg a varos a lelügyeietről sem. Mert mi már jó néhányszor tá\'tuk ennek a térnek a fásítását, de a vandanzmus mindig tönkre tette az eredményt. Hol a támaszkodók sokasága, hol a durvalelküek érzésnélküli modora, hot meg a különböző odatámasztott ládik, talyigák teuék lehetetlenné a szépen indult csemete* fejlődését. Kar, hogy a rendőrségnek erre épugy nem terjed ki a figyelme, mint a hája* falanak bétirkalasára, meg a kirakatok előtti gyalogjárónak teleköpkodésére. Pedig az is volna olyan fontos, mint az este 8 órai felöntözés, vagy a lesoprögetés.
— Egymilliárd tatarozAsI hitel Veszprémnek. A iiepjoieu miniszter a mult heten sUigö-nyiieg értesítette dr. Komjáthy László vc^préim polgármestert, hogy a város közönsége löszére 1 milliárd latarozasi hiteit hozott javaslatba a Pénzintézeti Központnál. (
— A varmeg»e mezogazdanayi állapotáról a gazdasági felügyelőség a következő lelentést készítene: Az idöiarás a mult hónapban enyhe, tavaszias volt, melyet a hónap közepén nagy havazás zavart meg, a hó végén pedig oő eső. amely a mezőgazdasági növények, tóként az ősziek fejlődésére kiválóan kedvező volt, viszont a sok helyütt megkezdett tavaszi munkaiatokéi, különösen a vetést, megakadályozta. A tavaszi gabonák vetése megkezdődött, a rétek, legelök tisztítása, felülvetése, árkolása folyamatban van. A hó és a későbbi csapadék a még megmaradt egerek nagy részét elpusztította A tavaszi vetőmag beszerzésére kiutalt 570 millió korona hitel szétosztása megtörtént.
— rtrpMiéUiyni *« egyéb tslett ktiyrtk legolcsóbb arban kaphatók a Kakas-nyomdában
— Az augusztusi kiállítás előkészítése tárgyában most bocsátja ki a város az átiratokat a megye területén levő városok vezetőségéhez és az egyes csoportok elnökeihez. Reméljük, hogy visszautasítással sehol sem találkozik a felhívás, hanem mindenütt kézséggel hozzájárulnak a vármegye kulturális és gazdasági fejlettségét kifejezés/e juttató kiállítás sikeréhek biztosításához.
1925 március 13.
ZALAVARMEGYE
r>
— Fizetni I A városi adóhivatal figyelmezteti «z adózókat; hogy a mult évról hátralékban maradi és a folyó év első negyedére esedékes adótartozásaikat haladéktahnul fizessék be, mert f. hó 15-tól kezdve azokat a legszigorúbb végrehajtás utján fogják behajtani
— A rendőr bántalmazóit. Kocsi Sándor tőrjei lakós még a mult évben háromszor arcul-Otött egy rendórfelügyelőt Tóbb izben idézték fit ezért tárgyalásra, de mivel nem jelent meg egyszer sem, a napokban előállították a budapesti főkapitányságon.
— Drága kosztoltstés. Németh János, kit Tűrjén dolláros Jtncsi néven ismernek, tízmillió koronát adott ki kosztba Vértes Zsigmond ottani korcsmárosnak. Pénzével együtt azonban ő maga is eredményesen kolztolódolt Vertesnél s mire elérkezett a leszámolás napja, kisült, hogy még a hitelező tartozik 3 millió K-val az elfogyasztott jó ételekért és italokért
Földblrtokrendstés. Ara nyad községben
1. hó 4 én tartotta a földbirtokrendezö bíróság a helyszíni tárgyalásokat, mely alkalommal az igénylőket Dénes István dr. nemzetgyűlési képviselő titkára képviselte.
— Népiét Ismeretterjetztó előadások
TOrjén. A mult év októberében alakult meg Tür|e községben az iskolánkivüli népművelés helyi bizottsága Horváth János iskolaigazgató elnöklésével. Az előadásokon minden alkalommal nagyszámú kö/önség jelent meg s a legnagyobb figyelemmel hal\'gaita végig az érdekes előadásokat, melyek a következő sorrendben folytak le: dec. 7 én Horváth János igazgató a tankötelezettség meghosszabbításáról és fontosságáról, dec. 14 én C»ászár Lajos osztálytanító őseink vándorlásáról és foglalkozásáról, dec. 2l-én dr. Kulka Hugó orvos segélynyújtás baleseteken, jan. Il-én Horváth János igazgató a gyümölcsfák két veszedelmes rovarellenségéról | S az eilenök való védekezésről, március 8 án pedig Stéger Pál máv. segédliszt a gyakorlati méhészetről tartott érdekes előadást. Az előadásokat hz ifjúság szavalatai és énekszámai élénkítették. A lakósság hálával adózik az előadók fáradhatatlan buzgalmáért
— Batörós Almádiban. Balatonalmádiból jelentik : Balog Acs József lendvahosszufalusi (megszállott terület) betörőt épp.\'n telten éne a csendőrség, amikor Balatonalmádiban február 21 én éjjel betört dr. Molnár Béiáné villájába s onnan több ruhát akart elvinni, mintegy II millió kor, értékben Niedermajer Sándor budapesti lakos villájába is be akart törni, az ablakot mar be is zúzta, de vilami megakadályozta terve végrehajtásában. A jómadarat a csendőrség a veszprémi kir. ügyészségnek adta át.
— Haszonállatok összeírása. A földművelési miniszter rendeletének értelmében az alispán felszólította a. várost a területéit lévő haszonállatok összeírására Az összeirásí munkálatok már meg is kezdődlek s április végéig befejezést keli nyerniök.
— Rendőröket toboroznak. A budipesti állimrendórség kiegészítése céljából f. hó 27-én toborzás lesz Szombathelyen.
— A volt angol hadifoglyok megkapják Illetményeiket. Az angol kormány azoknak a volt magyar hadifoglyoknak, akiknek hazaszállítását Anglia vállalta, az elmaradt hadifogoly- illetményeiket utólagosan megtéríti. Az Illetmények felvételére jogosultak az alispáni hivatalokban jelentkezheinek,
— Községi orvoslakasok építése kö\'-csőrinél. A népjóléti minisztérium legutóbb rendeletileg utasította a vármegyék alispánjait, hogy jelentsék be azokat a községeket, illetve egészségügyi körzeiek székhelyeit, amelyekben nincs orvoslakás, vagy nem megfelelő az. mert «z állam a Pénzintézeti Központ utján kölcsönhöz akarja juttatni azokat, hogy megépíthessék | a lakásokat.
X A béosl mlntavásárra utazók kedvezményes visumot és igazolványt kedvezményes utazásra a helybeli Menet jegyirodában kaphatnak.
legjobb cigaretta papirosa
szInmAz és mozi.
•••• »
Hollsndl menyecske. Kedden este Kálmán Imrének ez a kellemes zenéjü operettje szer/ett nagyszerű élvezetet a közönségnek. A szépen sikerű t eladásnak méltó keretet nyújtottak a diszleiek is, amelyek valóban csak nagy színpadon láthatók. A sikerben Rozsa Ilona, H Szalma Terus, Takács Oszkár, Szalay Károly és Hajnal Károly egyformán osztoztak. Sokat kac»golt a közönség Qyőző üyulán, aki, mint egy nagy oldatszakái és-egy hatalmas piros csákó, a sok kacagásból maga is alaposan kivette a részét.
Az olasz asszony. Jó kis vígjáték mulattatja, szórakoztatja a közönséget A szereplök kitűnő összjátéka teljes sikert biztosított a szellemes darab.iak. Htdvéghy a szerepe által megkövetelt fölényes nyugod>sagával és higgadtságával nyerte meg nagyon a közönség tettesét. Bogdán Irén és Hován Böske hálás szerepeiknek kiaknázásával sem lépték át a természetesség határait. Hován Böske dicséretreméltó naiv kisleányka volt, melegen érző szívvel, a leghalálosabb szerelemmel eltelve egy öregebb nős ember iránt Jó alakítást mutatott Greguss Zoltán és Gyó/Ő Gyula. A humoiról Takács Oszkár gondoskodott. A darabot jól telt ház nézte végig.
A ézinház igazgatósága tudomására hozza azoknak a bérlőknek, akik csak télbérletet, vagyis tíz szelvé iyt vettek egy helyre, hogy bérletök e hó 15-ével lejár. A szetvenyeket az után is beváltják ugyan, de amennyiben a bérletet meg nem uiitjak, nem tatthaitiak igényt f>x helyekre. Nem vonatkoz\'k ez azokra, akiK a legutóbbi hét folyamán béreltek.
A színház igazgatósága fölkéri a közönséget, hogy az esii előadásokra lehetőleg 12 éven aluli gyermekeket ne vigyenek. Vasárnap délután pedig legfölebb a 3 evén felülieket vihetik magukkal, akik uián a rendes vasárnap délutáni helyárak fizetendők.
MÖSOR :
Csütörtökön: Nótás kapitány. Operett.
Pénteken: Süt a nap. Vígjáték.
Szombaton: Nólás kapitány. Operett,
Vasárnap, március 15-én ünnepi díszelőadás a következő műsorral: I.- Nyitány a Hunyadi László operából (Erkel Ferenctől), előadja a színházi zenekar. 2. Ünnepi óda, szavalja Greguss Zoltán. 3. Nótás kapitány, operett (hjrmidszor)
törvényszék.
A Szekeres--Pá»ztor féle rágalmazási űgy
ma került a zalaegerszegi kir. törvényszék, mint föebbviteli bíróság elé. A tárgyaláson Szalay László táblabíró elnökölt. A járásbíróság decemberben 4 millió korona pénzbüntetésre ítélte Szekeres Mártont. A törvényszék ezt az ítéletet helybenhagyta azzal, hogy a büntetés végrehajtását-a büntető novella 1 §a alapján fölfüggeszti. Indokolásában enyhítő körülménynek vette, hogy a sértett felesége, leánya és egy idegen harmadik személy között a levelezést közvetitelte s ugyanakkor a térlelt anyagi okokból a vadlottal a jóviszonyt fóntartotta. Mindkét fél fölebbezett.
sport*
MM
Bajnoki footbalt-mérkőzés A vasárnap
délutáni SzTE-MZSE mérkőzéssel megkezdődnek a footballinérkőzések. Mar az első mérkőzés is rendkivül izgalmasnak ígérkezik ét a sportbarátok nagy érdeklődéssel néznek a vasárnap délutáni mérkőzés elő. A meccs vasárnap délután 3 órakor kezdődik az MZSE pályán.
oazdasAo.
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara
igazgalóválatztmánya március 14 én, szombaton, delelótt fél 11 órakor Somogyvármegye tzék-házának jobb oldali kis tanácskozó termében választmányi ülést tart, a következő tárgysorozatul: 1. Jelentét a kamara 1924 évi munkásságáról 2. Az 1924 évi zárszámadás bemutatása.
3. Az 1925 évi költségelőirányzat bemutatása.
4. A bonyhád-frimmemháli népies szarvasmaiha-tájfajta tenyésztés megalapozása. 5- Tengeri termelési verseny rendezése. 6. Pályadíjak kitűzése a mezőgazdasági termelés egyes ágainak előmozdítására. 7. Állásfoglalás az 1925. évi általánot kereseti-, jövedelem- ét vagyonadó kivetése tárgyában. 8. Kormányhatosági leiratok, társkamarák es társegyesületek megkeresései 9 Folyó ügyek. 10 Indítványok.

Trunkhahn faiskola
Békásmegyír,
Budapest mellett, 30 percnyire a fővárostól.
Gyümölcsfák,
rózsák, ditzfák, cserjék, évelők, akáccsemete ét gledicsia azonnal szállítható.
Kérjen árjegyzéket.
fxenzációf poioskairtáf
20 drh Nmsi-CTirtya teljesen kiirtja még a petéket is. VILÁGSZABADALOM I - ZELMANOVITS-DROüERIA BUDAPEST, VIII WeSSELÉNYI-UTCA 36. SZÁM.
A négy evangéliumból egvbe összefoglalta. BAray István.
Kapható:
KAPHATÓ KAKAS ÁQOSTON KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
Párizsi nők HrSST
SALAN
TOSLETTE
tertőtlenitó- és szagt-lanitó-srert haszz nálnak. Odit, tisziit, sragtalanit, fertőzéstől megóv, tlour albust megszüntet!
salanhajviz
szájvíz, fertótlcniió g,úgys/appan és fogkrém, utisepilko* >> oxmetiktmok
III Mindenütt kapható III
Iffj. Braun Jenő
hatóságilag engedélyezett ügynök, t Közvetít üzlet, birt>k, bér és ház adás-vevést, valamint éves, hónapos és fürdőidény lakások bérbeadását. Kereskedelmi ügynökség.
Keszthely, Soproni-utca 12.
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VARGA ELEK BÉRAUTÓVÁLLALA TA. Bíró Márton-utca II. Telefonszám: 162.
Gőzcséplőgamitura
három és feles Garrett lokomobil 800 as Ifofherr cséplővel jutányosán eladó. (Közvctnőt díjazok.) Külön-külön is kapliatérFeíviiagositással sz-jlgál: Péthy Ferenc KUszákuly. (Tolna m.)
Sodorjon JANIN A papirt!
v

zalavArmegye
1925 .március 13.
KÖZ6AZDASÁ6 ÉS PÉNZÜGY.
••••
Egy aranykorona
a 4*11ál bífataloa Árfolyama «érint cgyeatl 14.669 - paplrkoroná?al.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napóleon--, Font 344 000, Dollár 72 050, FranoU
kunk ma, Lengyel márka Márka -. Lira 2950, Le« r0, Cseh korona 2130. Dinár 1142, S»áld frank 13816, (K?trák korona IUI.83, Lava 310, Hollaadi foriat 28 563.
•udaoestl terméfiy|al®«tés-
Búra 52V500. Búza (tiszavldéki) 530.no». Rozf 432 500, Srtrárpa 450.000, Takarmányárpa 360.000, Zab 405000, Tengeri 242500, Korpa 21$ 000, Repce -- . Kflles -, Répa —, Luctrna 240.000, Lól*r« 200UUO, Scéna--, StaJma--.
ZOrlchban:
Magyar korona OOÜ72--, osztrák korona 00073.25 j Francia frank 26 725, uotoi 1545. dinár 8%
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszerf hetivásáron az Arak a kAvetkezók roltsk • mlia 480,000, rozs 3700n0, árpa 440.000, zab 380000, lengeri (csöves) 190.(00 teneeri 359000 marhdbus ¿8-30. bor|uhus36, sertéshús 32u«r K kilogrammonként; széna 120, sxaJma 7a
Uftiliitfsiti: JlLUlllEITr lijliiMtlrsislf
A mrisutéiéri éi kUiáiért (alal: KAKAS AflOSTO« Nlrdetásl dijak:
I hasábos millimétersor 400 K. azOvef közöd «00 K avüttérbea 1600 K. A hirdetési dijak mindenkor tlőrt fizetendők; póatai hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a péni is bekiiIdetett.
(¡3117 üannhinc gyinmányü egyszerű-, aimartrlft-, kettős- és diognália hentjerazékekre Ar-UullX\'UűliUUlUJ ajánlattal szolgálunk. Malumgépekreés malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz ét Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
mm
Legolcsóbb szorakozas
ha belép a
„Kultura"
kölcsön-
»
könyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosítás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyer-hetó Teleton 131 sz.
s minden egyéb
nyomdai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ¿ALAKOKRSZF.G
Olcióbb lett a
liszt!
erről meggyőződhetik \' a zalacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
özv.GrQnbaum Samuné
sütöde, lisxt- és fflszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákőczi-u. Telefon 105.
Epülefiés bútor
i munkát a legkényesebb tgenyeknek I megfelelőleg készítenek 341 0
; Szalay és Dankovits
1 ápülat- és mabutor-asxtalosoh
\\ ZALAEGERSZEG ¡^egmunkáló telep: i iskolaköz 2. szám. Urményi-utLa 7.
I ÁLLANDÓ KÉSZBUTOR ROKTAPI
RISZT SÁNDOR
WirittUr liwtnui NríjurtMici ]|. a Zalaargye legjobb hirü hordó Qzlete.
AJAalJa sa\'át ké izltainyflisAru tAMl késttlt U-r«s kariéit, «oly AllaaAéu raktára» vas 1« tttortái li\'OO Utsrig
PrtaaTrusynt
koráák 400 tál
>00 Ut«r|| t4%.
Uru műk. IS ksAUlltarts lalill ».UUáJ ArtslNaény | |
Zongo ráhangolásokat* javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett"
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2 szám.
Gőzöltfcükkfahálószobák
é« székek gyönyört! kivitelben, gyári Áron, csakis nagyban:
Planta Faárugyár R. T.
Budapest, VII. Dob-utca 90. ta.
I
BRULLMORi
qÖ\'téglagyár T>ufsi isl ZUae-.erszeg ■
Lakit: Bikfe-y-itci 41 8yAr: Aiáráiktdat »t J Siáliltak tarar s ri|ón téUltoa téfUt korayaltcsertpit *
3 havi kamatmentes hitelre!
Tá|U eireaként 430.00« és S»0 00« kir»U "
Eonyultcierép tereikéit . . 1,100.00 \' korona B
Nagy «utyt helyezek árum elsörrndü égetésére. B Cserepem teljesen fagyálló és kOnnyU sutjánál B togva CMrkHy Utó megterhelt jelent. B
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
181-0 legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fö lér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norín-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
Nagy kelengye vasár
a Scíitttz-áruházban!
\\
REKLAMC/^fc7% .
Schütz-vászon, legjobb minőség ágyneműk és fehérneműkre, 82^cm. széles . . K 25.000
Virágos fehér damaszt selye n fénnyel, ágyneműre...........K 42 000
Legf\'nomabb macco batiszsiffon női fehérneműkre, 80 cm. széles .....K 38 000
Naturell siffon, könnyű minőség.................K 18 000
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző..............K 20.000
Piros kockás törlőruha....................K 20.000
Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz . . . K 200.000-től feljebb
Rumburgi vászon minden szélességben!
y
Nagy választék matracszatinok, bútorszövetek, ágy-, asztalteritők és szőnyegekben. Mindennemű selymek, selyemtricok estélyi ruhákra.
y «. XXX* \'.otí L all y- W. utoa» K £ MOM toxx köuy vij,vocuauj\'<b«n Mtfaiaa»||«tl. T"»l«»roi. A
VJ
/
!V évtolvaia

Zalaegerszeg, 1925. Március 15. Vasárnap.
Ari 1000 Korona.
32. szán,.
•f»frlfwii bbteiiéit iíiovsioi. ! TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Ut\'lMtta l hóiifka 10.000 kor., iiiyt4iirt 3S.0N tor.
Starton!!: DEBBOLT IXSBIO
StartoaxUaéi éa kltééklvttal t
Itlaeierasec, 8»echenyi-lér tum. Talaton 131.
Március Idusán.
Emlékezzünk . ..
Nemzeti Önállóságunk és függetlenségünk Mohács mezején sírba szállt. Elveszett a király, elpusztult pártoskodó nemzetünk szine-java s a védtelenül maradt ország szabad zsákmánya lett az egymással mérkőző két óriási hatalomnak: a töröknek és németnek, kik egymássá) versenyre kelve pusztítottak bennünket évszázadokon Az egyik százezerszámra hurcoltaRabszolgának a megmaradt népséget, a másik sötét, nyirkos börtönök fenekére s onnan a leggyakrabban a hóhérbárd alá vonszolta legjobbjainkat, a^ban a reményben, hogy vagy teljesen kipusztulunk, vagy halálfélelmünkben megtagadjuk magyarságunkat. S/ázölvenegy évig tartó török járom után fölszabadult az ország egy része, közben megbukott a magyar erdélyi fejedelemség is és az egész ország fölött kiterjesztette vészthozó szárnyait a kétfejű bécsi >as. Pallos, golyó kötél bőven hu\'lott onnan... A gőgös abszolutizmus minden hatalmával ránk nehezedett, minden megmozdulásunkat, mely szabadságunk, függetlenségünk, ősi alkotmányunk helyreállítana céljából történt, a legkegyetlenebb eszközökkel nyomta el. \' Három évszázadon át hiába vártuk a kikeletet. A magyar égről nem húzódtak el a fellegek, a szabadság napja nem süthetett ki. S ha néha a reménynek egy-egy s/erény, halovány sugára előre is tört, hogy életre galvanizálja a fél holtra gyötört nemzetet, nyomban eltakarta azt az v abszolutizmus erős feszültségü villámokkal teljes fellege. Bocskay. Bethlen, Báthori, Thököly, Rákóczi néven fényes csillagok jelentek meg fölöttünk ; ezeknek csillogása, ragyogása áthatott a komor fellegeken, de... de. .. lehanyatlottak. Igen, lehanyatlottak, de az általok hirdetett szent eszmék ott honoltak a hazafiak keblében s megacélozták a leg hatalmasabb fegyvereket: a tollat és kardot és csatarendbe állították a nemzet reményét, az ifjúságot.
Amikor 1848 elején a szabadságmozgalmak szele átsivitott egész Európán, melynek népeit a szent szövetség lenyűgözve tartotta, megmozdultak a magyar szivek, magyar elmék és a magyar karok. Fölébredt kábultságából a nemzet, a magyar géniusz farkasszemet nézett az önkényuralom szellemével és március Idusán recsegve-ropogva tört le az abszolutizmus megingathatatlannak tartott gerendája. Petőfi „Talpra magyarjára szétfoszlottak a fellegek és lemosoly-gott ránk a tisztuló égboltról a háromszínű szivárvány ezzel a hármas jelszóval : Szabadság, Egyenlőség, Testvériség. Mert
a magyar nemzet széttörte a negyedfélévszázados rabbilincseket, kinyilatkoztatta, Kogy Magyarország szabad és független állam s odaharsogta nemcsak a szabaság* fosztó kamarillának, de az egész világnak fülébe, .hogy szabadságát bárkivel szemben\' is, bárhonnan támadható veszedelem ellen is^tolsó csepp véréig megvédelmezi. Kimondhatta ezt, mert az Egyenlőség szent igéje eltörölte az ösz-szes előjogokat s mindenkit egyenlően kötelezett a teherviselésre ; vér és pénz-áldozatra. S ha megvan a Szabadság és Egyenlőség, akkor önmagától adódik a Testvériség, mint önmagának és az előbbi kettőnek biztositéka.
1848 március tizenötödikén ébredt föl hosszú álmából a magyar nemzet. A magyar ifjúság járt elől jó példával. Ott voltak soraiban Petőfi és Jókai, kiknek ! hire ma is elhat a világ négy sarkáig s ott volt Kossuth Lufc*, a nemzet bálványa. A Szabadság—Egyenlőség—Testvériség szentháromsága teljesítette a nemzetnek minden óhaját, eggyé olvasztotta a szettagoiodott társadalmat, egyenjogú polgárává tette a nemzetnek minden fiát. Azóta á magyar nemzet és magyar nép között különbség\'nincs. A március 15-iki j félistenek régi dicsőségébe helyezték a magyar alkotmányt, megcselekedvén azon a korszellem által kivánt újításokat; megbuktatták a zsarnoki önkényt s annak helyébe az alkotmányos kormányzást helyezték. A közteherviselés, a gyülekezés» és sajtószabadság, a magyar nyelvnek és szellemnek bevitele az iskolákba és közéletbe, Erdélynek az anyaországgal való egyesítése, képviseleti országgyűlés, parlamenti felelős kormány, mind, mind 1848 márcus 15-nek az eredjnényei, mejyek beiktatták hazánkat a modern államok sorába. i
Hetvenhét év telt el azóta. Mi történt e hosszú idő alatt? Mindenekelőtt a hatalmára féltékeny kamat illa idegen segitséggel leverte szabadságharcunkat s ujta nyakunkra ültette az önkényuralmat s puskacső elé állította, -bitóra húzatta a szabadságharc vezetőit. Majd kiegyeztünk az uralkodóházzal s újra ránk köszömött az alkotmányosság hajnala. Szép fejlődésünkben megakasztott bennünket a világháború és az ezt követő béke széttördelte a szent korona szentséges testét, édes hazánkat Trianon, a világ legszégyenletesebb pontja kilehelte magából a mérget, mely leválasztotta testünkről a legértékesebb darabokat s itt hagyott egy csonka koldust, melynek lélegzetet venni is csak felügyelet mellett szabad...
Jogai níncsennek ¿nnek a csonka


országnak, de kötelessége annál több.\' Elsősorban is a Szabadság—Egyenlőség -Testvériség szentháromságát kell az őt megillető helyre emelni. Meg kell szabadulnunk a véreinket elrabló szomszédok fojtogató kezétől; azután le kell dönteni azokat a korlátokat, amelyeket a gyalázatos vörös uralom lebukása után önmagunk emeltünk magunk közé. Csakis^ az egyenlőség érzete csoportosíthatja a még meglevő erőket s képesítheti azokat alkotó munkára. Ha majd mégint mindannyian egyenlőknek és testvéreknek valljuk magunkat, ha nem keressük azt, ami szétválaszt, hanem, ami összeköt bennünket, ha a teherviselést ugy rendezzük, hogy annak súlya alatt senki le ne roskadjon, ha mindenkinek megadjuk" a megélhetés lehetőségét: akkor elérjük mindazt, amit 1848 március 15 biztosított számunkra. Mert sajnos — azok a szent eszmék, amelyek a 48-iki ifjúságot s annak révén az egész nemzetet hevítették, napjainkban már nagyon legyengültek, elhalaványodtak. Ezer sebből vérzik a haza és a nemzet csak tűri, hogy téstén uj sebeket (istenek a széthúzást szító, gyűlölködésre tanitó ejpnick, akik még mindig nem akarják tudni,-\' hogy a széthúzás ásta meg oly sokszor a nemzet sírját. Az adóterhek aránytalan elosztása, a sajtószabadság megszorítása, egyes csoportok gőgös elkulönzése mindmegannyi megcsúfolása a négyvenyolcas\' nagy időknek. Legfőbb bün ezek mellett az ifjúság lelkének megmérgezése azáltal, hogy közönséges pártcéloknak szolgálatába állítják, törvényellenes cselekedetek elkövetésére kényszeritik s* ezzel méltatlanná teszik a negyvennyolcadik! lelkes, hazafias ifjúság hagyományaira. S azért, amig máskor örömünnepünk volt a március 15-ike, ma szomorúság fog el berniünket annak láttára, hogy milyen ellensége a magyar a mavyarnak, hogy a negyvennyolc vívmányai mennyire elveszítették értéköket. Nem elég, hogy millió meg millió elszakított magyar testvéreinket megfosztják nyelvüktől, vagyonuktól, még mi is ellenségeivé váltunk egymásnak? Hogy követelhetünk ellenségeinktől méltányosságot és szánalmat véreink részére, amikor mi sem kíméljük egymást?!
Magyarok Istene i Add vissza azokat a szént^érzelmeket, amelyek a 48-as nemzedékel vezették utjain, ajándékozz meg bennünket újra a Szabadság, Egyenlőség, Testvériség szent tüzével, hogy ronggyá téphessük Trianon bilincseit I
\' lltreh eg? Uceubcn, htoxek ery bacábar, HUuk cfjr MmI igaxaifban, Hna«k ftaryprorizág frltámadáiátoa"
ZALAVARMEOYE
Hetenként.
A napokban Vácott Jártam » végig nixtem egy nagy ünnepélyt, amelyben nyugalomba vonulása alkalmával ünnepelték az igazgató tanárt. S ebből azt is kiolvastam, hogy Magyar-országon megbecsílik a tanügyet; de azt is kiolvastam, hogy Magyarországon nem becsülik meg a tanügyet.
A történet a kővetkező. Erelőtt 123 esztendővel, 1802 ben egy Jólészi Cházár (ulv. Császár) András nevü neme^magyar ur, talán Párizsban tanulva, megalapította Ferenc császár-király segítségével Vácott c magyar süket némák iskoláját. Apró lépcsőkön haladva sxáz éven át egyhangúlag működőit egész országban egymagában ez az iskola. Száz éven át azt az egy nagyobb haladást tette, hogy iskola helyiségül megnyerte a püspöki házat, udvatt, kertet. Ennek a hosszú korszaknak utolsó igazgatója egy Roboz nevezetű ember volt. 1900 óta Borbély Sándor az igazgató. Nem az atyafiról irok, hanem a történetről.
Az új igazgató 8zzal kezdte, hogy 1902 ben százeves emléKünnepélyt rendezett Ckázár méce-aásnak és a mecenás Császárnak tiszteletére; mindkettőnek mellszobrát is megkészíttette süketnémákból kifejlett szobrászokkal; a két szobrot kitette az udvar közepére; a nagy kertben építtetett egy második hatalmas iskola házat, mert a tanulók és tanárok száma növekedik; • s/áz esztendő történetét s ezt a jubileumot egy nagv könyvben megirta Az emlékünnepélyen személyesen jelen volt Wiassics miniszter ur is s az igazgatót ellátta srany érdemkereszttel
Vacról kilépve szétnézett az igazgató az országban is s rövid pár év alatt kilenc új süketnéma iskolát szervezett és létesített. Hatáso sabban kellett működnie tehát ezek számára a szakszerű tanárképző intézeteknek is Az igazgató tankönyveket Irt. Többek között .Tanterv\' címen s még egy másik nem jut eszembe, két könyvet irt a módszertanra vonatkozólag, amelyekre nem lehetne ráfogni, hogy ezekben a külfö:det utánozza, mert ott ilyen még nincs — eddig Értékesnek tartják szaktársai azt az intézkedését is, hogy a süketnéma iskolával párhuzamban létesítette a süketnémákat kézi munkára foglalkoztató intézetei is. A németek több év múlva ezt most kendik Utánozni. Csak pár éve. most öreg korában, belevágta fejszéjét egy nagy faoa is Talán bele se törnék a fejsze, ha nyugodtan hagynák. Tenger adatot, kut-forrásl ós^.zegyüj\'Oit már, hogy írja meg a süketnéma cncyclopédiát Kilenc könyvre ter-
vezte, mini a kilenc múzsák száma, az első könyv „Bib lografia" cimen meg is jelent már. (Ugyan mire való volt most ez a nagy búcsúztatás? talán csak nem azért, hogy a többi nyoc könyv dugóban maradjon?)
Szóval összegyűltek a Váciak mind, Pestről sokan, s a szakemberek Debrecentől Kanos-várig, Kecskeméttől Sopronig, mert a maiak mind az ő tanítványai, sőt a 80 eves Herrmann Antal egyetemi tanár is mesterének címezi . . . összegyűltek s búcsúztak tóle kilencévi tanárságától s 25 évi igazgatóságától. Ha még csupán 5 vagy 6 hónapig várt volna a kényszer, akkor 35 évnek a teljességével ment volna nyugalomba, így a 34 évnek megcsonkitottságával megy . . .
De az egy év jutalma ország „sr náiásrs" fordittathatik, s ebbe mindenki belenyugodhatik. öszegyültek tehát, hogy búcsúzkodjanak.
Megjegyzem a következőket. Tizenhat üdvözlő tzónoklotnak s 25 üdvözlő levélnek táviratnak kél óráig tartó előadását egy helyben állva hallgatta végig a nyugalomban levő igazgató s az után mindezekre feleli egy óra hosszáig A három órás munkában nem látszott sem roskatagnak, sem hig agyvelejünek. Alighanem tudna tehát még szolgálni is nchany hónapig. De tetszett nekem a sok nyílt homlokú pályatársnak őszinte beszéde s egy aranytollal ad::ak a régi igazgatónak. Nagy Péter, az uj igazgiló, ez az^)kos és nemes ember, aki az égési ünnepségnek a főforrása, szintén azért nevezetes, mert megdönti a „figuius figulum odit" féle rossz lelkek erényéi: a gyülöleiet, az irigységet, a féltékenykedési. Ó az első üdvözlő, de C6ak ennyit mond ki tisztán : Kedves Barátom ! ... a többit zokogta. Nem éidektelen. a három süketnémának a föllépése : megérthető hangon verset szavalnak és szónokolnak: Köszönik Istennek és a tanítónak, hogy tudnak beszélni. Csak a fa-kutya-s/iv nem tud érzékenyülni erre. De a tenger tömegben nem volt egy fa-kutya-sziv sem S/ép volt, hogy Prészly, főispánja az ejsó vármegyének, szintén elküldette erkölcsi virágbokréiá|át. Megjegyeztem teYmészetesen Dr Ürf>f Kiebelsberg Kunó miniszter Ónagyméltóságinak is irott üzenetét, okmányát. Fölsorolja az igazgatónak az érdemeit, s azokért kifejezi teljes elismerését, s(t kéri, hogy tartja meg az igazgató ezu\'ánra is munkásságának a buzgalmát, dolgozzék ezután is hazank és nemzetünk javára a süketnéma tanügynek a mezején síb.
Ezeket jegyeztem meg A saját megjegyzésemből azt toldom ide, hogy én nem küideném nyugovóra azt, akit munkára serkentettek ____Borbély György
Jegyzetek Erdélyről.
Irta : FÍKfOS LAJOS
Sokat olvashat ma az ember az elszakított részeken élő véreink szenvedéséről, az alroctá-sokról, önkényről, iskolák beszüntetéséről, kiutasításokról, melyek azonban az ottani közállapotoknak csak azt a részét tüntetik fel, melyek bennünket legközvetlenebbül érdekelnek. Sokkal érdekesebb tapasztalatokra tesz szert az ember és sokkal élesebben látja a régi és mai Eidély közt a Mllőnbséget, ha a figyelmét nemcsak azokra a fájda\' mis visszaélésekre összpontosítja, hanem engedi magára zuhogja benyomásokat, amint azok egymás ulárrj\'mnek. Nem szükséges keresni ezeke: a különbségeket, jönnek maguktól, néha olyan váratlanul, mint egy erős mellbevágás. A megszokottól való eltérés, ha ez csekélységekben i?, sőt gyakran csak a tudat alatti beidegződésben rejlik, szinte reflexszerű megűtődést vált ki belőlünk.
Sose tudtam, hogy az tbéd utáni feketére vizet szoktam inni. HoRy ez. az egyszerű szokás tudatossá legyen bennem Németországba kellett utaznom. Náiunk akár Pesten, akár a vidéken a feketéhez már a pohár vizet is szervírozza a pincér. Sőt ha az üres csészét\' elviszi, sietve odalök még két pohár vizet. A drezdai Café de París-ban csak a feketét kaptam — viz nélkül. A pincér pedig csudálkozva vette tudomásul, hogy vizet is óhajtok A vízellátás magyarországi pazar bőkezűségét ott nem ismerik Ismétlem, sohase tudtam, hogy a feketére annyira fontos a viz, de ott szinte égető szomjúság fogott el. A pincér kétszer egymás után hozta a vizet, nem is vizes pohárban, hanem aféle 3 decis hosszú sörös pohárban.
Az erdélyi impressziók is gyakran kel ettek bennem eféle szomju>ágérzdet, ha nem is vizic, csupán egy kis tisztességre, becsűletérzésre, nyugati kulturara — de sainoy^Tfnhím akadt senki, aki akár tálcin, akár Anélkül szervírozta volna. A mai Erdély közállapotának grotesik-ségét egyetlen szóval ¡ehet jellemezni; baikaní-záiódás. Ezt a tényt keserű stoicumussal veszik tudomásul nemesik a magyarok és szászok, de maguk az eidéhi oláhok is, akik miután néhány duodecicincel ellie^edu.tek rajtuk, belátták, hogy mégis csak jóbb volt a magyar uralom, akkor legalább igazság volt. Igy nem maradt más háua, mint alkalmazkodni a viszonyokhoz, vastag pléhbört fejleszteni az arcon és megtanulni, hogy „baksis, ez a te országod I*
De nehogy én is abba a hibába essem, hogy mindenütt csak a magyar keserűségeket keresem, kezdem elölről.
A bukaiesli vonat, me\'.y Bécsből indul, már Pesten tömve van utassal. Itt ugyan magyar szerelvényt is csatolnak hozzá, de a beszállók nagyobb része a közvetlen kocsikba tódul, ugy látszik, sokan akarják átlépni á magyar határt. Amint a váróterem ajtaja kinyílik, örült versenyfutás keletkezik. Sikerül egy ülőhelyet elcsípnem a közvetlen kocsin, melyen nagy belükkel díszlik Arad-Bukarest. A versenyfutásban le-marádlak már csak a folyosón helyezkedhetnek el és irigy szemmel nézik a kupé üvegajtaján keresztül azl a pokoli kényelmet, melyei egy-egy kényelmes ülőhely biztosit a benn ülőknek.
Egy cingár, borotvált bijuszu ur, kezében sárga bőrtáskával, benyit az ajtón s lekötelező mosollyal sóiba kérdezi az útitársakat, hogy .meddig méltóztatnak utazni?" Hárman felelünk magyarul, egy németül, kettő franciául. Ez a
i _1925 március 15
Nesejfttt Amerikából, hogy less*, mollon felesége udverlójivel.
1 KCfOátt férj boti«ja.
Zalaszentmihály község nyugalmát a napokban szenzációs esemény zavarta meg. H. J. odavaló gazdaember dollárokkal jól megrakodva feleségével együtt a háború után hazajött Amerikából s itthon kis birtokót vásárolt magának. Az asszonynak azonban sehogy sem tetszett már a falusi élet s rávette férjét, hogy menjenek vissza Amerikába. Alig félévi ilthon tartózkodás után erre rá is állt s a mull év elején egyedül átvitorlázott az óceánon. Az útlevél körfll támadtak bizonyos zavarok s azért nem vihette magával feleségét. A; akadályokat azonban sikerült elhárítani • fflesége néhány hét múlva utana mehetett.
De mielőtt az asszony megérkezett volna, a férj már kapott innen hazulról leveleket, amelyekben arról értesítették ól, hogy az asszony hűtlenné vált irányában. H. J. nem hitt e leveleknek, mivel nem mert ilyesmit felesége felől föltételezni. De az asszony megérkezése után mihamar belopózkodott szivébe a gyarm, meri az asszony állandóan kedvetlen volt s esténként gyakran sírt. Férje faggatta, mi baja, míg végre bevallotta, hogy ő bizony mast szeret b meg is nevezte kedveséi. H. J. erre elhatározta, hogy hazajön és leszámol a csábitóval, föiteve, hogy a levélírók szemtől-szembe is megerősítik állításaikat. A napokban tehát hirtelen megérkezeti s meglátogatta Egerszegen lakó rokonait, akiknek elpanaszolta búját-baját. Azután elment Szentmihályra, ahol rokonai teljes határozottsággal állítottak, hogy felesége egy fiatalemberrel viszonyt folytatott, aki rendesea az ablakon ál kurrant be lakásaba. Most tehát már megérlelődött benne a boszu és végzetes lépésre hatirozta el magát. Kiment az áilumásra, hol megpillantotta a csábitól. Revolvert rántott, hogy iC\'öjje, de egy csendőr és egy barátja megakida yozták ót szándékának kivitelében. Azl hinek, hogy le is tesz végkép sötét terveiről es meg csak a fegyvert sem vették cl tőle. H J azonban kitartott szándéka mellett. Röviddel e/utan találkozott ellenfelével a temető ménéit, hol rálőtt. A golyó azonban a legény meiieröi visszapattant, inert nem tudta áiütru a vastag kábáiban levő tárcát. Több lövést nem teti H. J
A doi-»g tudomására jutóit a csendőrségnek, H. J t letartóztatták és szerdán behoztak a 2ai«i».ger!-ztgi kir Ügyészségre.
rorgalmUdóköoyiek és egyéb ttileü kiayrsk >ec-
olcsóhb arOau kjj>li,iluk a Kakas-nyomdjfo.m.
kei utóobi bi«iosa;i oiali. Kisül, li. gy mind- \\ nyáian Erdélybe utazunk, sőt a két olaii egészen ) Bukarestig A cingár ur reményevesztetleni távozik, h >gy a következő kupában folytassa a nyomozást rövid távú utasok után. U^yiatszik, ott biztatóbb a helyzet, mert a táskát a földre teszi, hátit nekiveti a kocsi falának és komoran áll. M re a vonat a keleti pályaudvarról kiindúl, a fjiyosó annyira tele van utasokkal pjgg>asz-. wal, hogy ott a járkálás tornagyakorlatnak IS beil ik A határig kevés a leszállás, Szolnokon, Bé<é -csaton, inkább felszállók vannak.
F rfia< csak ketien vagyunk a szakaszban. A nóx közül kettő magyar, anya és leánya. Erdéiyoe utaznak rokonokat látogatni. A vizum-sztr/é-i nehézségekről beszélgetünk. Kitűnik, hogy mindnyájan csak két hétre kaptunk tartózkodási engedélyi, de vigasztaljuk egymást, hogy olt majd meghosszabbítják A német höi„y is belekapcsolódik a társalgásba Szőke, bécsi nő a kedveéri németre fordítjuk a beszédet s a vámvizsgálat eshetőségeiről csevegünk. Az oláh hWgy könyvel olvas, néha egy két szól szól a tárnához franciául. Azt csak később tudom meg, hogy afiu orvostanhallgató Párizs-bán,- a leány pedig nővére (?), aki néhány héiig vele volt Párizsban, most együtt utaznak haza szünidőre
LMtösháza, vámvizsgálat\' A vonat egy órát álldogál Előbb az útleveleket szedik el, hogy a határátlépést bejegyezzék, azulán jön a vám-vizsgalat, addig nem szabad leszállni. A tnagyar fináncok előzékenyek, csak ugy tessék-lássék tapogatnak meg egy-egy kosarat, táskát, tőlem megkérdezik, mennyi magyar pénzt viszek, de a pénztárcát nem vizsgáljak. Azt hiszem, ók is tudják, hogy most Erdélybe rossz üzlet bármit
1925 március 15.
i
ZALAVARMEGYE
3
Március 15-lkl ünnepségek.
A zalaegerszegi m klr. állami .Deák Ferenc" reálgimnázium ifiusága f hó 15 én délután fél 6 órakor az intézet tornatermében emlékünnepélyt rendez a következő műsorral: I Himnusz, • énekli az ifjúsági énekkar 2. Megnyitó beszéd, | mondj - Móra János realgimnáziumi tanár. 3. » $«)ó Sándor: Vagyu«k még magyarok, szavalja I p«m Karoly VII. o t. 4 Ortnepi beszéd, mondja Tráiber Kálmán VIII. o t, az önképzőkör e)i öke. 5 Pctófi S ndor: Ledőlt szobor, szavalja Horváth István V. o. t. 6. Talpra maoyar I énekli az ifjúsági énekkar. 7. Sajó Sándor; Magyar ének 1919- ben, szavalja Kövess István VII o.^t. 8 Szózat, énrfcli az ifjúsági énekkar.
A zalaegerszegi m. kir állami négyév/olyamu Jlu felső kereskedelmi iskola tanulóifjúsága az 1848 márc uh Idusát kegyelettel fogja meg-Om epeim Az ünnepélyt vasárnap délelőtt II érakor az integet nagytermében fogjuk megtartani. Ezen ünnepségre intézetünk jóakaróit, tat űtybarátaii és városunk nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívjuk. rtz ünnepség prog-rammja a következő: 1 Hiszekegy. Énekli az if)UsH\'i émkkar 2 Nemzeti da>. Petőfi Sándortól Szavalja Papp László IV évf. tanuló. 3 Kuruc nóták. Előadja az ifjúsági zenekar. 4. ünnepi bes/éd Tartja Szakáll László tanár. 5. Nemzeti dal Énekli az ifiusági énekkar. 6. Márc uvi ének. László Sándortc I. Szavalja Fülöp József IV. évf. tanuló. 7. Énekszóló, előadja Takáts Elek IV. évfolyamú tanuló, az ifjúsági zenekar kiséielével 8 Riadó. Nemecz Ferenctől. Szavalja Csiszár László III. évf. tanuló 9 Márciusi dalok, előadja az ifiusági énekkar. 10. Himnusz. Énekli az ifjúsági énekkar.
>A zalaegerszegi m. kir állami polgári fiúiskola nii.rcius 15 én, vasárnap délelóit fél II órakor Mi|a iskolai ünnepélyét, amelyre a szülőket és érdeklődőket ezúton is tisztelettel
meghívja az Igazgatóság.
A nemessándorházi önképző Egyesület márc. 15 én n ösotos ünupéiyt icndez. A Szabadság emlékének ünnepi lelentőségél Imrék Oyu\'a bucsus entlászlói adóügyi legyzö fogja méltatni. Be\'cpU di| nincs. Az önkéntes adományi Csány Láv7iónak, a nemzet vértanújának Zalaegerszegen fölál\'itandA emlékszobrára fordítják.
( A budapesti példa.
Bécs, március 14. A budapesti nagy tQzeiet tanul .íg iként elrendellek az összes villamos rck\'ámtáhiak felülvizsgálatát.
elnökválasztási gytKés ember-halállal.
Hallt, márclut 14. Azon a gyűlésen, amelyet a német köztársasági elnökválasztit űgyébdt Halléban tartottak, nagy verekedés támadt a kommunisták és rendőrök között. Hat ember életét vesztette, huszonötén súlyoun, tizenöten könnyebben megsebesültek.
Dupla« vagy semmi.
Kéteseméi sdóztstjik u lileti helyisnek bérWtt
Az utóbbi időkben mind gyakoribbá vált az a izokás, hogy különösen az üzlethelyiségek ^érbeadásánát a bérlő a kikötött bérösszegen kivül még a bérlet után járó adó és más köztartozások fizetését is magára vállalja. Ez eddig senkinek aem szolgált hátrányára, mert amennyiben a háztulajdonos fizette ezeket a sallangokat, a bérösszegbe bekalkulálta s úgy szedte be a bérlőktől. Az államnak, vagy a városnak pedig teljesen mindegy volt, hogy kitől vasalja be járandóságait.
Annál nagyobb volt azonban az ilyen bérlöknek a meglepetése a legutóbbi adókivetéskor, amikor tudtukra adták, hogy a bérleti összegen fölül vállalt egyéb kötelezettségeik után is 25 százalékos kincstári részesedést kell fizetniök. Ami példával illusztrálva igy fest: ha az Üzlethelyiség után mondjuk a szemétfuvarozást, kéményseprést, járdajavítást a háztulajdonos maga fizeti, az ezek után a fizetnivalók után nem fizet külön kincstári részesedést, báiha be is szedi azokat a bérlőtől; de, ha ezeknek befizetését a bérlő vállalta, akkor ezek is hozzá-számítódnak a béileti összeghez * igy ezek után is fizetendő 25 százalék. Magától értetődik, hogy ez az eljárás módfelett megszaporítja az amúgy is súlyos adóterheket és fojtogató hatással van az illető bérlőkre. Viszont teljesen érthetetlen az ilyen rendelkezés Ha ugvanis ezeket az összegeket a bérlő a háztulajdonosnak fizeti, az állam nem adó/tatja meg ezt az adót, mig a bérlöt suitja ezzel a pótlékkal, ami nem más, mint kétszeres adóztatás, mert a pótlékoknak a pótléka.
A zalaegerszegi üzletbérlők körében nagy emiatt a fölháhorodás s -mint érfrsű\'űnJr, a Kereskedelmi Kör nagy értekcz\'etet szándékozik ebben az ügyben összehívni, hogy alapos megbeszélés utján lépéseket tehessen ennek a teljesen érthetetlen rendelkezésnek megváltoztatása érdekében. Itt kézenfekvő igazságtalanság van, amit minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel reparáltatni ke\'l
tag vui«*ziá»d s esetleges indítványok. Az ipar-területi tagok ösázes száma ezidöszerint 565> akik 84 szakmát képviselnek. Legnagyobb számmal (99) szerepelnek a cipészek.
is <iicscii>pcfzi)i, mikor ott minden olcsóbb. Inkab*» isszaf lé
A vonat L^ösliázát is elhagyja. Most valami semleges terület következik magyar fennhatóság «lati, néhány percet. hal<td rajta át a vonat de a/ ol/.ti k ii.-uz már megjelenik s oláh útitársaim a beszedet oláhra foiditják. Otthon érzik nyulat. Kürtösön (saim-s, már Curtic) újból egy óra váiakczás, feltűzött sruronyu oláh katonák, leszállni tilos. Vizsgálat újra, mint Lökö házán. Előbb az útlevelek aztán vámvizsgálat Az oláh cenzor sem marad hátra előzékenységben magyar kollégája mögött. Csak e^y-két táskába kukkant bele, ami éppen kéznél van, a nagy utazókoffereket nem háborgatja. A szomszédnőm kalapskalulyájiban egy selyemruhát lát meg
- Nem ái? — kérdi.
A hölgy megnyugtatja, hogy már sokat táncolt benne
Végre befejezték a vizsgálatot, m hetünk jegyet váltani. Meglep az utazás olcsósága Gyorsvonat -másodosztály Brassóig, több mint
12 órás út, csak 310 lei, 400 as árfolyammal is számítva csak 122 ezer magyar korona, míg Budapesttől a határig, négy és fél órás utért 236 ezer koronán felül fizettem. Némi számítás után kihoztam, hogy nálunk éppen ötször olyan drága az utazás, mint Oláhországban s a vaautunk mégis deficittel küzd. Vájjon miért?
A magyar szerelvényt Lökösházán lecsatolták, a harmadosztályú utasok is idekapaszkodtak. A folyotó még zsúfoltabb, mint eddig, ha ugyan a zsúfoltságnak még fokozatai is vannak. A vasat pöfögve rohan bele a vak éjszakába. Néhány kisebb állomás, pislákoló petróleum
lámpák, majd egvszerre v.ikltó világosság: Arad. A páron képe a régi, az általános hang-kao. zban a magyar szó dominál, rr.égU van az egészben valami idegenszerű Csak 15 percet állt a vonat és robogunk tovább A kalauz oláhul kéii a jegyeket, de a magyar kérdésekre magyarul felel A magyar sióval immár négy külföldi országban is boldogulhatunk. Szomorú dicsősége a inagy tr nyelvnek I
A kerekek ütemesen csattognak. Odakünn minden sötét, csak a vonat útját kiséri világos fénysáv. A nappali hőségben áttüze?edett fdlak meleget öntenek magukból, melyet a nyitott ablakon át betóduló hús éjjeli levegő som tud legyúrni. A vonat taktusos ringása lassanként mégis álomba bódit Csak ugy félálomban látom, hogy az oláh hölgy alszik már. Förtelmesen csúnya Sovány és lapos, mint a gyúródeszka, az arca megnyílt és fénylik * veri-tcktől, tátott szájjal léiekzik, a szeme is félig nyitva. Mint egy haiálfö I Homályosan arra gondolok, hogy talán mégis testvérek.
Halványan dereng a hajnal. Az útitársak közül kettő kiszáll, kél férfi jön a helyükbe. Csendesen beszélgetnek — magyarul. Ezek már Erdélyiek, munkafelügyelők a pelrozsényi bányában
— A kisasszony mindjárt fizetni fog - mondja az egyik. Aztán megmagyarázza a rejtélyes megjegyzés értelmét. — Itt most nagy a rend, kérem I Aki a nagy melegbenNeveti a kabátját, 100 leit fizet. Aki a padlóra köp, 100 leit fizet. Aki a lábát az ülésre teszi, 100 leit fizet.
Rámutat az oláh hölgyre. Csakugyan I Alvás közben a hosszú üléstől elzsibbadt lábacskáit a szemközti ülésre csúsztatja. Qeetak most reggel
ÚJ betegség Amerikában.
Cslkágó, március 14 Csikágóban új betegséf lépett föl, mely \'a legutóbbi 9 hónap alatt 201 halálesetet okozott Az áj betegség erős influenzás tünetek között jelentkezik orrvérzéssel és görcsökkel.
Zita királyné beteg.
Budapest, március 14. Jelentések szerint Zita királyné beteg.
Bajok a klsántántban.
Belgrád, március 14. A kisántántnak e bé 23-ára tervezeti konferenciáját április bó 10-re halasztották Az elhalasztás oka a zavaros belpolitikai viszonyokban keresendő. Addig a jugoszláv külügyminisztériumban is nagy személyi változások lesznek. Nincsics külügyminiszter megválik állásától.
Busa Barna Jelöltsége.
Győr, március 14. A Hegyeshalmy Lajos halálával megüresedett győri első választókerületben március hó 30 és 31. napjára tűzték ki a választást. Búza Barnát is jelölték.
Részvénytársaságok fuzionálása.
Bécs, március 14. A bécsi tözfdén hire terjedi több magyar részvénytársaságnak, igy as eszteigomi, salgótarjáni, urikányl és az ált. kőszénbánya r. t. fuzionálásának.
Nagy áresések a cslkágól tőzsdén.
Csikágó, március 14. A gabonatőzsdén e buza ára csütörtökről péntekre 1817/s centről 166» s centre esett. Ennek a nagy áresésnek az oka az argentiniai jó terméseredménynek tudható be A tengeri 7 centtel esett.
Iparteatülett közgyűlés.
A zalaegerszegi ipartestület folyó hó 22-én, vasárnap, tartja évi rendek közgyűlését délután 2 órai kezdettel a testű.eti haz nagytermében. A közgyűlés tárgysorozata: az elnökség évi jelentése, 1924. évi zátószámadás előterjesztése, tz 1925 évi költbégvetés megállapítása, továbbá 1 számvizsgáló, 8 icndes elöljáróság! és 1 pót-
— Bita Józsefnek .A nempti-i várúr leánya" cimü kötele megrtndelhetó egyelőre a .Zalavármegye* és a „Visszhang" kiadóhivatala
utján.
felé tehette, mert az éjjel még nem vettem észre.
— Felköltsem? — kérdem az erdélyit
Megvetően legyint a kezével és csak két szót
mond Oiáli, fizessen I
A k<!amt lopv4 rlsettenkcdik az ajtó előtt, bepislant mindenüvé. — Mindjárt jönnek, — állapitji meg az egyik bányász.
Csakugyan jönnek. Elől a fókalauz, aki konstatálta a bűntényt cs elég gyengédtelenűl felrázza a kisasszonyt izgatott szóváltás, végre a hölgy testvérp kitzuikoija a 100 leit. A kaiauzok d adallai el, a hölgy pedig valamit mond a fivérének. A két bányász csendeaea mosolyog a bajusza alatt
— Mit mondott? - kérdem tőlük. Lefordítják magyarra A kisasszony megjegyzése egy cseppet sem hízelgő honfitársaira. Azt mondta, hogy .szemtelenek ezek a románok."
Kilépek a folyosóíír>A(lost már ürcs.A vízvezeték csapjából pompásan zuhog a friss viz. Csakugyan van valami rend Felfrissülve térek vis&z*. Az oláh hölgy is hozzálát, hogy toilattejét rendbe hozza. A hajá* lebontja, megfésüli sans géne az útitársak előtt/"Zsebkendőjét s kölni vizbe mártja, arcáról ledörzsöli az izzadt-ságot egészen nyakig. Világosan látszik k demarkacionalis vonal — a mondás határa A táskából ujabb tégelyek és tubusok kerülnek elő. Egy kis piros festék az arcra, élénk vörös az ajkakra, néhány ecset vonás fekete szinnd a szemöldökre ép a kisasszony egészen elfogadható. Talán mégsem a nővére !
A beszélgetés során sikerül mélyebb bepillantást nyernem az oláh közállapotokba. Megdicsérem a vonaton tapasztalt rendet (Polyt. köv.)
Ólcsónróegszállhat Pesten a SIMPLON szállodában!
^ráls&osTmele&\\ ) Központi fűtés
V.4i«2la szobák>^V\'/ * egész nap.
Bodapes^Vlll kenyérmező-utca 4. az ^ Kktiziy uTifál, fabarín mellett.
■ híWeto felmutatója 20*/« engedménybe« résxeaai-
A Lalrar Ugy.
Budapest, méretűi 14. Leirer Lőrincet szabadlábra helyezték. Egy újságírónak az immár szabadlábon leró Leirer azt mondotta, hogy ha ni ég husz évig él is, egész idejét a pere-lésre fordítja az Őt méltatlanul ért bántalma-zasok miatt.
A gyilkossági üggyel kapcsolatban megállapítottak, hogy kevéssel a gyilkosság felfedezése «tán a főkapitányság! ügyeletes tisztviselőnél uegjeent egy Fischer Lajos nevű egyen, aki bejelenteti-?; hogy egy fiatalembernél van kb. 3 kilogramm ezüst, amely fötíevése szerint Leirer Amália evőeszközeinek összeolvasztásából állott elő A rendőrség azonban ezt a be.elen-n^m vette komolyan. Úgyszintén nem tulajdonítottak jelentőséget annak a bejelentés-aek «cm, amit két mas ejjyén tett, mely szerint házigazdájuktól egy PötÖr G>uU nevű egyén azt kérte, hogy nagyobb mennyit&gü ezüstöt olvaszthasson föl Vörös azonfcin a kérelem teljesítését megtagadta.
Rádió a parlament épQlatéban.
Budapeti, mdre. 14 A parlament épületében rádió-allomást rendeztek be
H I W fc K.
M.AvíPMF.nVF
A Icqiobb cigaretta papiros a
— U| Igazgatósági slnök. A Zalavármegyei Tak rekpénztár tegnapi gyűlésén KrotetzOiula kormánytanácsost választolta meg igazgatósági elnökké.
— Március 16. a liceális előadásokkal kapcsolatban A felső kereskedelmi iskolábin a vasárnap este fél 0 órakor tartatni szokott előadások folytatódnak még e hónap végéig Most vasárnap a huszadik előadás van soron s minthogy ez egybeesik március 15-tel, a rendezőség alkalmi műsorrá etés/ilctte ki, u^y hogy dr Csák Szilárd ügyvéd fejtegetni fogja a történelem filozófiát ösRzifüggé>ben a 48 as eszmékkel, Gyuk István fMisz\'eieiidő ur beuéde\' tart márciusról, ezt megelőzőleg Károlyi Ldi elszavalja Van é egy marok foíd a magvar hazában ke/detü költeményt, végűi Vargha Bözsi szavalja A rab oroszlán cl mű fölse*es Irredenta vérset, amelyet mintha éppen mostanra irt volna Petőfi. Ez a vasárnap esti ünnepety a varos közönsége szamara rendeztetik itt, minthogy a Bárány termét most a színészet foglalja le. A varos közönséget tisztelettel meg-hívia a rendezőség s tekintehel az ünnepély Jellegzetességére, — önkéntes belépődíjat kér a szobo;-a lapra.
— Jókai-ünnepély. A zalaegerszegi izr. hit-Község f. hó 15-én d u. 4 órakor imaházában )ókai Mór emlékünnepélyt tart.
— Zalaegerszeg Iparosai ar új postapalota átvétele alkalmával igen szép dxséretet kaplak a kifogástalan munkáért, amit olt teljesítenek. Ez a dicséret most folytatódik, mert értesülésünk szerint a postapalota belső berendezését is zalaegerszegi iparosok nyerték el azzal a kikötéssel, hogy április közepéig teljesen készen kell lenniök, mivel május elsején a beköltöz-ködés megkezdődik. Ez az ujabb megbízatás is tanúbizonysága iparosaink dicséretreméltó törekvéseinek, szakértelmének és megbízhatóságának.
— Osiny ünnepély Nován. A Novai Társaskör és Iparos Olvasókör március 21-én d. u. 6 órakor a novai iskolában Borbély György
^ftalaegerszegi főgimnáziumi tanár ur szíves
" közreműködésével a Csány szobor-alap javára márciusi ünnepélyt rendez. Az ünnepélyre a város hazafias közönségét meghívja a rendezőség. önkéntes adományokat a szobor alap javára elfogadnak. Az ünnepély után özv. Csizmazia Györgyné novai vendéglőjében társas vacsora.
— Kö\'gyülés A Zalaegerszegi Iparos Temetkezési Egylet f. hó én Oyümölcsoltó boldogasszony napján, délután 2 órakor az Iparoskör azékházabm rendes évi közgyűlését tartja, melyre a tagokat meghívja az einökség.
— Ahol szés éve egy osaléd ad lelkészt
az egyháznak. Kaposvárról jelentik: Somogyaszaló község református hívei jubileumra készülnek Március 12-én volt ugyanis száz esztendeje, hogy a jelenlegi lelkésznek, Csúzi Sándornak nagyatyját az ottani parochiába beiktatták. Az öreg lelkész halála után annak a fia, míg ma az unoka teljesít a községben lelkészi funkciót. A ritka juhi eum alkalmából március 15 én hazafias ünnepséget rendeznek s ennek keretéhen üdvözlik majd a népszerű református lelkészt.
— Zalaegerszeg speolatltáss a télennyáron nyitva ai:ó zsaluk, amelyek nem szof-gámak másra, mmt arra, hogy amennyiben földszinti ablakokon vannak, a járó kelőket akadályozzák és egy-egy jó fejbe\'Utéssel arra figyelmeztessenek, hogy - Egerszegen vagyunk. Igazán érthetetlen ez a divat, mert egyrészt csúfítja a házakat, másrészt meg kellemetlenségeket, káiokat is idézhet elő Ideje volna, hogy a hatóságok e divatot megszüntessék s legalább azokat a zsaiukit szedetnék le, amelyek a járó-kelők fejet veszélyeztetik.
— És a llsztsrak? A buza íra úgyszólván napról-napra esik. Zalaegerszegen már 480 ezer koronáért is alig tatai vevőre Budapesten pedig 530 ezer korona az ár*». A 640 ezer koronás aiból tehát több mint 100 ezer leapadt Budapesten, 120 ezer pedig Zalaegerszegen. S mégis ... a liszt a mai napig sem lett olcsóbb. Híj pedig, hooy siettek a malmok minden bu/aár emelkedést kihasználni I Röglön utána-igazitotiák a lisztaraicai. Az áruk leszállításával azonban nem sietnek. Ma is ott állanak a tisziárak, mint amikor 640 ezer korona volt a buza ára. Mégis csak nagy utak azok a malom-érdekeltségek szegény csonka hazankbaft És nincs, aki a körmükre koppinison I
— Az Aranykön/vbe folytatólagosan beírta a nevét Dongó István Budapest.
— Gyűlnek a bronzdarabok a Csány szoborra: Szalay Sámuel tanító a III fiu oszt. 3 kiló rézdarabok, Lovat« Zoltán sörös őndugók, Sieffler Dezső Ndgypali 85 deka rez, Csöiönök Lajos ig. tan. Petőlienyc fél kiló rézdirabok, Oaál Károly tanító -Msóneinesapáti I kiló réz és ón, Dongó Utvan Budapestről nyolc kiló ón, Gonár Geigely tanító ¿alalövő a IV. osztályban 5 kiló 10 deka réz és pénzdarabok, Fiiclrik István ig. tan. réz- és pénzdarabok, Heppes József taniio Hosszúvölgy I kiló réz-hulladék, Töitéssy Mariska tél kiló óndarabok.
— A szerbek a határ mentén irtják a galambok«». Temesvárról jelentik: A jugoszláv hütár mentén fekvő több községben hatóságilag irtani kezdték a galambokat. A méltatlankodó gazdák előtt a hatóságok azzal igazolták az eljárást, hogy a halártól 10 kilométernyire mit den galambot ki kell irtani, .nehogy ezeket ellenőrizhetetlen hirek terjesztésére használhas->ák fel*.
Az egész világon használják f Te te legy kivétel!
SALflN
fertőtlenítő.szer emberi és álhti sebek kezelésénél, tehenészetekben, pincészetekben, istállók, ólak fertőtlenítésénél nélkülözhetetlen.
LeUobb.leaolcxúbb! Ballonodban is! linMkijhitl!
Magyarors/.igi vezérképviselet: Molnár M. Budapest, VII., Aréna ut 68. tz.
>Q?5 március
— Ahol az éjjel ór s tolvaj. Mint 1udó-silónk jelerfti, furcsán Jártak Tótazentgyörgy község lakósai, kik este nyugodtan , hajtották álomra fejüket. Már miért ne hajtották volna, mikor Lukács József 39 éves éjjeliőr vigyázott rájuk és vagyonukra. Ámde furcsa dologra ébredlek, vagy jobban mondva rájöttek arra, hogy náluk a tolvajok helyett maga az éjjeli őr lop. Kiderült, hogy a mult évben ifj Szabadi Ferenctől 10 tyúkot 300 ezer korona értékben, Jakab Jánostól pedig 60 liter bort és a mult hó 19 én Tóth Istvántól \'{5 tyúkot 450 ezer korona értékben ellopott. A tolva) éjjeli őrt a csendőrség feljelentette a kaposvári kir. ügyész-ségnél. v
x A béosV mihthvásárra utazók kedvezményes visumot és igazolványt kedvezményes utazásra a helybeli Menet)egy Irodában kaphatnak
x A „Ma Este" új szamánsk fóbb tar.
tslma: Balassa József cikke: Nem kell meztelenül Járnia, Nagyságos AsszonyomI —■ Optimisták színháza. — A grafológus rávilágít Leirer Lőrinc jellemére. — Hogyan lesz karcsúvá a modern asszony? — Hogyan él az ohsz színésznő? — Párizs végre elárulja, hogy mi az igazi párizsi sikk? — A mosolygó Meztelen. — Harminc görl a pesti Montmartren-Mimi regénye. — An Allel ... — A Ronacher-ben — Pompás fényképfelvételek és objektív kritikák a heti színházi premierekről. — A .Kis notesz" és a .De meg ne írja Szerkesztő ur" cimü rovatok. — Interjúk, hírek, cikkek. — A heti sportesemények fényképfelvételei és szenzációs sporthírek. — A filmujdonságok ismertetése képekben és leírásokban. — Az ÚJ tavaszi divat. -- Uj keresztszórejtvény — Jules Clarelie Párizsi ismeretlen simü frappáns regényenek befejező része. — AJökéletes revü ára 8000 korona.
x Megjelent a Színházi Élet új száma. Gyönyörű premieifelvételek, kitűnő Cikkek» illusztrált novella, négyoldalas kottamelléklet, teljes darabmelléklet, nagy vidék, mozi, autó, sport, társaság, divat, képzőművészet rovat teszi változatossá Incze Sándor népszerű hetilapját, melynek ára 80(J0 korona, negyedévi előfizetése 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-körűt 29
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VARGA ELEK BÉRAÜTÓV ÁL LALA TA. Bíró Márton-utca II Telefonszám: 162.
5ÖZGAZÜASA5i ÉS PEHZÖÜY.
Egy aranykorona
3 dollár hivatalos Árfolyama szerint egyenlő 14.600 50 paptrkoronival.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napóleon--, Pont 344 (XJO, Dollár 71.870, Francia
frank 3710 Lengyel marka -, Márka Líra 2023, Leu 340, Cseh korona 21 lí, Dinár 1135, Sváid frank 13804,©0<rtrák korona 101.40, Léva 915, Hollandi llfint 28.480.
Budapesti tor.nónyjeiont*«.
Hiba 492 500, Búza (tiszavidéki) 495,000. Roe» 410501, Sörárpa 450,000, Takarmányárpa 340.000, Zab 390.000, Tengeri 225 001, Korpa 210 000, Repce —, Kölé* -, Répa - , l ucerna 240.000, Lóhere 2600», Széna--, Szalma —.
Zürichben:
Magyar korona 00072*-, osztrák korona 00073 — Francia Irank \'26 72, «z>kot 15 4, dinár 8*3
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron ar árak a következők voltak: lúza 410,000, rozs 390000, árpa, 403,000, zab 400.000, tengert (csöven) »90.000 tengert 380.000. marhahús 28-3Q borjúhús 36, sertéshús 32 erer K kilogrammonként; széna 120, nzalma 70.
Jitilaidiiti: JALUÍIMEerr UpllaMinisIl
á imkeutéiért éi kUdásért (elei: K1KA8 áfiOSTOl
Hirdetési dijak:
I hasábos millimétersor 400 K, szöveg között 8U0 K nyilttérben IGOO K. A hirdetési dijak mindenkor tl&rt fizetendők; póstal hirdetés megbízások csak akkor vétetnek Hiyelemt>e, ha a tnegblziasal együtt a pénx is beküldetett.
1925 ntiíci«» 15.
zalavArmeoye
\\ U
DI VÄTERNYOK
110.000
koronától kezdve kaphatók.

PAL ES INDRA, DIVATÜZLET
Telefon 170. ZALAEGERSZEG Telefon 170.
szinhaz és mozi.
Nótás kapitány, óriási érdeklődés előzte meg ennek a víg, morgalmas és szép áriákkal dicsekvő operettnek csütörtöki oemutatóját S a közönség lázas érdeklődébe kielégülést ts nyert, mert a darab a mai keletű operettek kőzött első helyen áll, megrendezése, elő<díS3 p.\'dig • legsikerültebbek közé tartozott. Mindenkinek jó szerepe van, méij magának a nótás kapitány-nak is akiről a többi jó szereplók között csaknem megfeledkezünk. Legsikerültebb .dakitása volt Qyózó Oyu\'ának a herceg, Éczkövynek az ezredes, Hi|nal Karolynak az őt mester szerepében Hirsanyi Ferenc, Sulay Karoly (a Címszereplő) os Takacs Os/kár is igen jók voltak. Róz-a Ilona szepen énekelt, Hován Böske pompásan táncolt. A közönség egy-egy táncdarab után tapsviharral követette az ujrázást, holott beláthtiná, hogy az elég hosszú és mindenekfelett láraszto táncoknak állandó ujrá-ia*a annyira igénybe venné a szereplők erejtt, llogy ilyent kívánni tőlük lehetetlenség A táncokkal erősen fűszerezett duab zsúfolásig meg-töl\'öttc a termel s a nagy sikerre tekintettel az iga/ga\'ó»ág szombat és vasárnap estére újra músoira tűzte a szenzációs sikerű újdonságot.
Színészet Tapoloán. Szalay Gyula szin-társulata f hó 19 en fejezi be sümegi szerepléséi s onnan Tap »Icára inegy, ahol f hó 21-én, szombaton nyitja irteg a "szezont a „Marica grónö" c. operettel.
MŰSOR:
Szombaton: Nótás kapitány. Operett.
Vasárnap délután: A haiom grácia. 0;>eretl.
Vavámap este: Marc 15 iki ünnepi díszelőadás a következő műsorral: I. Nyitány a Hunyadi László operából (Erkel Ferenctől), előadja a színházi zenekar. 2. Ünnepi óda, szavalja
Oregu«s Zoltán. 3. Nótás kapitány, operett i (harmadszor).
Hétfőn: A nagyhercegnő és a pincér. Vígjáték, j Kedden: Lengyelvér. Operett. Szeidán: Románc S\'tn nű
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
••••
A Nemiet. A Hangay Sándor, Varga Béla és dr Szeijedy László szerkesztésében megjelenő \\ Nemzet cimü szépirodalmi, társadalmi es történelmi hetilap legújabb, 3 és 4 egye-Biteit szama bő tartalommal jelent meg. A képekkel díszített lap méltán sorakozik a 4eg-elsórangu irodalmi művek közé s igen nagy elieijedivégre szamithal Víltozalos tailalma két Cikkben foglalkozik Jókaival. Az egyiket Révay Mór János, a másikat dr.Váry Rezsó irta Ebben a számban talá\'unk verset Mecs Lászlótól, az elcsatolt Felvidék legjelesebb költőjétől Is. A kettős szám ára 25 ezer korona.
SPORT.
PlngPong mérkőzés 8*omb*thelyen A
Szombathelyi SE meghívta a ZTE ping pong Csapatat házi versenyre A Toinőegylet örömmel ragadta meg az alkalmul s 15 én, vasárnap, hajnalban indul a espal, hogy a vasárnap eldöntendő versenyt mir korán reggel megkezdhessék A csapat 6 tagból áll. A verseny kimenetele teljesen nyílt.
Bajnoki footoail-markőzé». A vasárnap délután 3 óraKor Kezdődő SZTE MZSE bajnoki mérkőzést nigv érdeklődés előzi rm-g. Az SZTE mar játszott mérközé>t és csapatösszeállítása is teljesen rendben van, mig az M£SE felállítása tsliesen bizonytalan, inert néhány játékos, igazolása ezidcig ínég nem érkezeit meg. Igy a mérkőzésen favoritként indul az SzTE és könnyen fog győzni a tréning nélküli egeiszegi együttes felett.
I
RISZT SÁNDOR
kMJrautír ZalMjtrusg. UrlsiirtHtsi 29. n.
Zalamegye legjobb hírű hordó Qzlete.
Altatja sa\'it ké-ailtainyfi isáru fából késittlt be-res bordóit, mely Allaodéas rakta-ni raa 10 Uter-161 1000 Utart|.
Príma Traaifnt hordok 400-tél 800 literig rak-taron raanak — 25 hektoliterea felIII v.telnél árengedmény I

Cigarettázik Ont Sbdorjon Janlna papírt 1

Olcfóbbletta
liszt!
erről meggyőződhetik a zalacsébi-gőzmalom bizományi liszt raktárában
özv.Grünbaum Samuné
sütöde. Il$it- és ffiszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefon 105.
I% 1842 KAKAS ÁGOSTON ,ETsT »
4 ZALAEGERSZEG, SZÉCHENYI-TÉR 5. SZÁM a . Síi
ot-wj-lsl-f^o * \'>
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS
IRÖSZERKERESKEDÉS, KÖLCSÖNKÖNYVTÁR
\\
zalavApmeoye
1°25 marcin«? 15
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
181-0 legolcsóbb áron készil j
HEINRICH W. és L.
* Zalaegerszeg, Fő íér. Telefonj[61. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norfn-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vit^kre is azonnal, pontosan teljesít
j|IC gvártmányú egvszcíü-, simaörfő-, kebós- és diognális heneerszékekre ár-

gVfl\' llllOliyu , .......- -----r» ---------------..ul .
ajánlattal szolgálunk. Malomgépekre és malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz ét Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
Kerkay József
szobafestő és mázoló ZALAEGERSZEG
JÁKUM-UTCA 27. SZ.
t ^ r •
Elvállalok szobafestő mázoló muukikat a legegyszerűbb kiviteltől a legdíszesebb kivitelig, cim-irá.-t, tapétázást, butorfényezéat » minden e szak-mába vágó munkát. Szolid ár, pontos kiszolgálás.
A Zalacsébi Gőzmalom és Gőzfürész félstabil gépéhez hosszas gyakorlattal bíró
vizsgázott ffütöt
keres 1925. év ¿prilis l-iki belépésre.
Golyóscsapágyas „Primus" motoros cjcplőkéjzleteket
21\' és 27\' dobszétes-yeRekben kettós tiszti tó szerkezettel, verőléces dobbal,
osztólvozó »tengerrel legmodernebb kivitelben raktárról azonnal
szállítunk.
leaákívul olcao arak t Heailetítxetéal keérnaéiy I Legtisztább cépleii eredmeat I
Kérje 0. számú árjegyzékünket1 Árajánlattal szolgál:
FEHÉR Hl KLÓ GÉPGYÁR R. T.
BUDAPEST, V. KERÜLET, VACI-UT 80 SZAM.
Zongo rali angol ásókat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Z-tlaeuerszeg, Bíró Márton-utca 2 szánt
Autó, motor, kerékpár
alkatrészek, felszerelések
(MICHELIN PNEUMATIK
automobil és Pneumatik rf »udapest VI.. Jókai-tér 5.
IBRÖllmór!
; göiteglagyar Telelőn 18L Zalaegerszeg a
■ Lakás: Báktatyulca 43. fiyár: Andráahidal «L ■
■ Szállítok favar svagóntétclbea tégpt, horcyoltcaeropel ■
! 3 havi kamatmentes hitelre !
5 Tégla ezrenként. 430.000 éi 500 000 korona £ § Bornyolteaerép exraaként l,l00.00j korona m
■ Nagv <ulyt helyezek árum elsőrendű éiretésére. ■
■ Cserepem teljesen fagyálló é» könnyű »u.\\anát ■
■ tojjva csekély tető niegterhe\'ést jelent. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Bl
I
Épületésbutor
(munkát a legkényesebb igényeknek k megfelelőleg készítenek 24i o I
i Szalay és Dankovits k
■ épület- és mObutor-asxtalotok I
* ZALAEGERSZEG P«niegniunkJló telcn: f iSKOLAKörí szAm. Örményi-utca 7. k
Állandó készrutor raktAri I
l
Gőzcséplőgarmturu
három és feles Qirrett lokomobil 800 as Hofh rr csép\'ővel iu\'ányosan eladó. (Közvetítőt díjaz Külön-külön i^ kaphatcYFelvilágosítással sz >lgál:
Péthy Ferenc Kisszékely. (Tolna m.)
w

ERDELYI JENŐ
VAS-, FÉM- ÉS GÉPIPARI VÁLLALATA
Zalaegerszeg. Telefon 43.
Uj és használt gazdasági gépek Hofherr-Scliantz és más gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
Gépjavítások, kut-, vízvezeték is villany felszerelések. — Autogén hegesztési munkákat is vállalok. Költségvetést díjtalanul nyújtok.
m
Tejgazdasági gépek és alkatrészek készülnek!!
l<------===»
fe FOflDSON-TRACTOR

a legolcsóbb és leggazdaságosabb. Slált, lujt, TOaUt petrolatunmal
FORD TEIIÍB»UT6 HALTENBERGER VILMOS
pótkocsival 3 tornára -- Az autó a Torit gyárak autorizált képvlsele.te: BUDAPEST, VI ker„ Nagyara 79 millió korona. mező-ucca 19. •- Sürgönytim " Wiltoid Budapest. Telefon 66 15\'
Nagy kelengye vasár
a. Schützt r ti házban!
REKLAMC/k^
Schütz-vászon, legjobb minőség ágyneműk és fehérnemükre, 82 cm. széles . . K ^5.000
Virágos fehér damaszt selyen fénnyel, ágyneműre...........K 42 000
Legfinomabb macco batiszsiffon női fehérnemükre. 80 cm. széles . . . . . K 38 000
Naturell sifíon, könnyű minőség.............. . . . K • 18000
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző........ K 20 000
Piros kockás törlőruha.........................K 20 000
Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz ... K 2ÓO.ÖOO-től feljebb
Kumburgi vászon minden szélességben!
Nagy választék matracszatinok, bútorszövetek, fi fi ágy-, asztalteritők és szőnyegekben. Minden- I I nemű selymek, selyemtricok estélyi ruhákra. I 1
£>*. v om»
xxUÖO.» ü Avoaton kdnyvD ynmai»jAb<»n «•i«o««r«.#líon. T«i»ton»f*tP iái
1?. évfoI?a
Zalaegerszeg, 1925. március 17. Kedl
\\
ára 1000 Korona.
33. szaa.
aisiELiriK iirintiT itioaiios. fitmiiü i Itiuri ll.OOt ktr, itnWtm MIM kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sitrktuü: ICUOLT fElFH
SmkMitéiif éa tiaééklntalt faÜMitrtMK, IxíchíBji-tér i. tum. T«|«f«i tu. mi
„Hlnek tgf l»ífnbtn, hlnrk egy kálifcar, Hlaark "ff <te«l Arók Igatsigban. H l \'l ««KV.rorxie fclLAtuaűáaibfto" Amtm.
- Európa bírája.
Erre a megtiszteld cimre már szándokkal ezelőtt méltóvá tette mag.1t Anglia. A ködös Albionnak világosfejü politikusai és diplomatái igen sok válságos helyzetből segitették már ki a világot s báiha az önzésnek bizonyos meny-oyisége bennök is mindig meg volt, — hiszen ék »* gyarló emberek — mégis mindig oly komoly okfejtéssel intézték el a bonyolult kérdéseket, hogy a nagy nemzettől e cimet elvitatni nem lehel. A háború kitOrérekor, a háború folyamán és a békekö\'éseknél megrendült ugyan Anglia pártatlan birói hivatásába vetett hitünk, de az idő, mint legjobb orvos és bt ró, visszaállítja birói tekinlé.yét előttünk. A jelenlegi angol kormány kezebe vette a bírói pálcát s igazságot kiván szolgáltatni az erkölcsi vii^grt ndnek akkor, amikor az ezen esett sérelem világos bebizonyítást nyer. Hetedfel esztendő alaM meggyőződött afelől, hogy ennek a ní»gv sérelemnek pregnáns kifejezője az Európa keletén, tehát Magyarországon is végre-kaj\'ott ama változások, amelyek a mostani orszá határokat megteremtenék És az angol kormány irányítása melleit dolgozó közvélemény irosi már mind h ngosabban Követeli, hogy ezeket az országhatárokat ne minősiue senki sem véglegeseknek, mert az a sokat hangoztató!! európai egyensú\'y s biztonság kérdése csak akkor oldható, meg, ha a határokra vonatkozó rt-ndelkezéseket revízió alá veszik l»t van tehát, amitől annyira fazrak eiiensegeink, a revízió s azt most már nem mi, hanem az első tu\'ópai hatalmasság, Anglia mondh ki és f ü\'geti a leghatározottabban. Az angol alsóházban már nyíltan hangoztatják, hogy a békekötés alkalmával nem ismeilék az iiteni viszonyokat. Erre a beismerésre most már fölépíthetjük reményeinket, várhatjuk, hogy a nagy • kiró igazságot szolgáltat nekünk, akik legtöbbet veszítenünk s legtöbbet szenvedtünk
Meg sem Benes akarata . szerint forog tehát f világ Kereke Mm»ha nádpálcával suhintottak volna végig a kisántánt f< csahosain, amikor az angol alsóházban elhangzott a ránk nézve reményt keltő szózat és Chamberlainének a genfi jegyzőkönyv aláírását megtagadó kijelentése.
Teljesen világos és így érthető az angol álláspont. Sem Németországot, sem minkéi nem lehet öiffVké gúzsban tartani, aminl azt szomszédaink hitlék s biztonságról addig szó sem lehet, amig elégedetlen, sanyargatott népek laknak a megelégedettek szomszédságában. Vájjon lehet e jó?an és. zel azt követelni, amit például mitőlünk kövelelnek azok a félőrült kis4ntántbrlirk, hogy végleg mondjunk le az általok elrablott ősi javainkról s nyugodtan tQrjük naponként fokozódó szemérmetlen kedé-seíket. Anglia, mint igazságos biró nem vezetteti magát sem rokonszenv, sem ellenszenv által; ó az anyagi igazságot keresi és azt megtalálja és ki is szolgáltatja, ha tetszik a rablókn k, a hullafosztogatóknak, ha nem. Fölismerte a tartós békének egyedüli biztosítékát: a békeszerződések revízióját, számítván arra, hogy nagyobb rendet tudnnk azok tartani, akik törvényes javaikat visszakapják, mint azok, akiknek örökösen attól kell rettegníök, hogy a rablott holmit vagy szép szóval, vagy erőszakkal elveszik tőlük. Csehországnak egy szava sem lehet például ahoz. ha ráparancsolnak, hogy azt, amihez soha semmi jussa nem volt s amit csak elkábult, zagyva eszű politikusok adlak neki haragjukban, most józanul gondolkodva, visszaadják jogos tulajdonosának. Ugyanez áll
Komániára, Szerbiára és még arra a hamis testvérre, Ausztriára is.
Még mielőtt Anglia megpendítette volna a revizió eszméjét, már számítottunk erre, mert i Anglia adta nekünk mindi* a legkevesebb „főtanácsot*, ő soha nem követelte tőlünk, hogy „jó fiuk" legyünk és még csak meg se is moccanjunk akkor, amikor állandóan gyötörtek bennünket. Ellenben leggyakrabban biztatott bennünket úgy a liberális, mint a konzervatív kormány, hogy bizzunk, reméljünk, még boldogok leszünk. Alkalma azonban nem kínálkozott a nyílt beszédre máskor, mint most, amikor az állig fegyverben álló Franciaország a teljesen lefegyverzett Németország ellen, a bakának meg még sapkáját is robbanó anyagokkal megtöltő kisántánt pedig a lesorvasztott Csonkamagyarország ellen Angliának szárazföldi haderejét, tengeri és légi flottáját is moz-gósittatni kívánták, mert különben nem érzik I magukat biztonságban.
I Elérkeze t hát a végnek kezdete. Meglesz a revizi ! Ez a lélekharangja a kisániántnak és a feltámadás Allelujáia Magyarországnak. A pünkösdi királyság vége felé közeledik, bár-mennyira is erőlködik Benes és bármennyire hangoztatja is em\'ékirataiban Massa^k, hogy a cseh katonáknak kézfcitartással és eskUsze-géssel kifejtett hősiessége örök életet biztosítod az alipjaiban már születésekor megingott csehszlovák köztársaságnak.
Nagy tOxvesxectalem a varosban.
A toronyban kell eiheljraanJ a t«Liőr>eftí.
Vasárnap este 9 ó a tájban, amikora színház és mozi zsúfolásig tömve volt, az otthon maradottak pedig nyugovóra készültek, „tüz van", ,,ég a vasutailomás\'T— kiabaiasok riasztották meg a lakósságot i a vészkiáltások közé mihamar a felieveit harangok kongása vegyült. A megrémült nép az utcára tódult s ijedve nézte azt a hatalmas vérvörös foltot, mely a város déli részén j:lezte az óriási veszedelmet,
A Paterdomb alatt, a vasúti fűtőház mögött, dr. Czinder István ügyvédnek pafAja állott lángokban. Kec»egve-ropogva égett az olt felhalmozott sok takarmány és különféle gazdasági eszközök, de a tüz átcsapolt az átellenben fekvő üres pajtára is. mely szintén szalinafedelü volt s egyszerre olyan rettenetes lángtenger keletkezett, hogy szinte úgy tűnt fel a dolog, mintha a félváros lángban aiiana É\'esztctte a tüzet az elég eiös északt szél is, mely a tüzes zsarátnokokat dél felé viiie s rövid idő muiva a pijiaktól Körülbelül 200lépésnyi távolságban levő Horváth-féle ház is lángokban állott Pokoli látvány volt az éjszaka sötétjében az egymásba folyó tűztenger.
A tűzoltóság a jelzés megadása után a helyszínére érkezett, de megmenteni semmit sem sikerült. Az égő épületek körűi szalmakazalok voltak, ezekre is átharapózott a tüz s így Horváth Jánosnak nemcsak háza, hanem gazdasági épületei is a lángok martalékává tettek.
Az egész nagy területen egyetlen kut van csak, amelyből Czmder pajtáihoz vedrekben kihordták már minden vizet, úgy, hogy mire Horváth János háza lángra gyúlt, már alig szolgáltatott a kút vizet. De, ha lett volna is viz, a rettenetes elemmel szemben úgyis kárbaveszett volna minden faradozás, mert a nagy izéiben szó sem lehetett a mentésről Horváth Jánosnál egyes tárgyakat és a háziállatokat meg lehetett ugyan menteni, de azért az épület minden tartozékaival együtt porrá égett Bennégett a teljes bútorzat, házieszközök, juhanemüek, Horváth 10 gyermekének minden ruhája
Az oltási munkálatoknál szerencsétlenség is történt. A fecskendező vontatása alkalmával a
kávájálói megfosztott kútba beleesett Kepeczky Ferenc vasúti lakatos, akit csak nagynehezen sikerült onnan kimenteni, üzv. Léráni Gabornd pedig a vasúti átjárónál elesett é* a jobb combcsontját eltörte. A cserkészek a kórházba szállították. A cseikészek egyebként igen nagy szolgálatot teljesítettek a rend (Öntartása kürüí mert a fegyelmezetlen tömeg alig engedte a tűzoltóságot szabdon dolgozni.
A tüz oka az eddigi megállapítások szerint gyújtogatás, vagy a vasútállomásról odaiepuu szikra
Ezzel az esettel kapcsolatosan utalunk rná: ik cikkünkre, melyben a tűzrendészet fejlesztésérőt írunk és ismételten sürgeljük a rnótoios fecskendőnek minél gyorsabb beszerzését Ugyancsak fölhívjuk a város vezetösegenek figyelmét arra is, hogy a tüzőrség az Arany János utcábaa van elhelyezve, tehát a városnak legmélyebb fekvő poi.tján, holott olyan helyre volna szüksége, ahonnan könyen áttekintheti az eg«Asr várost, mert a gyors közbelépés csak így old hí tó meg Alkalmasnak kínálkoznék erre a templomnak üresen álló északi tornya. A legtöbb városbm a templomtornyokban helyezkedik el a tüzőrseg. A tűzrendészet fejlesztésével kapcsolatban ezt a kérdést is feltétlenül meg kell oldani.
Az oltásban a ságodi és besenyői tűzoltók is segédkeztek, de csak a késő éjjeli órákban sikerűit a tüzet teljesen eloltani.
A hatósági szemlét ma délelőtt ej\'ették inéig a tüz színhelyén. MegáUap\'tol.ák, hogy Horvátit János kára közei 110 millió korona 5 mindössze csak 10 millióid voítak a leég. it épületek biztosítva. Dr. Czinder István kárát iueg ncoi állapították meg.
A francia osyházpotltika.
Párizs, márc. 1b Herriot francia miniszterelnök a pénzügyi bizottságban tartott beszédje folyamán tiltakozotl az ellen, hogy a vatikáni nagykövetség beszüntetése a katnoiikus ejjyház üldözését jelenti. A kormány a? egyház és állam s/étválasztásával csak az egyházi és világi területeket akarja egymástól ehatárolni.
Kommunista tQntetés Berlinben.
Berlin, márc 16. Vasárnap 450 főből álló kommunista csapat tünlctő felvonulást rendezett a várakban. A rendőrség szét akarta őket • zavarm^uiic összeütközés támadt. Az egyik polgári ruhát viselő rendőrtiszt riasztó lövést tet*, mire* a !;ommunistak lövöldözni kezdtek. A rendőrség erre szintén fegyverhez nyúlt és egy kommunistát lelőttek.
Az ellenzéki blokk flyUlóse.
Dudapest, Március 16. Az egyesült ellen réki blokk vasárnap délelőtt gyűlést tartott, melyen Peyer Karolv és Váisonyi Vilmos beszéltek
elnapolják a Házat.
Budapest, március 16 A nemzetgyűlést pénteken bizonytalan időre elnapolják.
A Petőfi T*r*n*ág Jókai-ünnepe.
Budapest, március 16 A Petőfi Társaság vasárnap délelőtt az Akadémia nagytermében .
jókai- ünnepélyt rendezett, melyen József és -ózsef Ferenc kir. hefregek isjóeg jelentek,
Nagy Md«9 éa viharok mindenfelé.
Madrid, márc. lö. A Földközi-lengéren óriási vihar dühöng. A kikötők is Sokai szenvednek a n^gy vihar miatl. Legnagyobb pusztulás volt Malagában. Sok hajó elpusztult.
Bern, márc. 16 Svájc különböző vidékeiről < nagy hidegeket* és hóviharokat jelentenek. As egyik obszervatórium 22 fokos hideget jelez.
ZALAVARMEGYE
1925 március 17.
A tűzrendészet fe^l
Motorikui feokendőt kap tflioltóaá*oak.
A wáros és vármegye egyaránt komoly elhatározással fogolt a tűzrendészet fejlesztéséhez, ammt azt ugy a vármegyei, mint a városi közgyűléseken alkalmunk volt tapasztalni. A 0 szónokok állandóan hangoztatták a fe|lesztés szükségességét és a közgyü ések szép összegeket helyeztek kilátásba a fejlesztés érdekében. A zalaegerszegi tűzoltóság f évi ju\'ius hó 5-én •nnepli fönnállásának félszázados jubileumát s erre az alkalomra erősen készülődik, hogy teljesen megfelelő fölkészültséggel mutatkozzék be az ország tűzoltósága s általában a nagyközönség ejőtt.
Hogy a város milyen komolyan foglalkozik a (•zoltói intézmény fejlesztésével, annak bizonysága, hogy megbízottat küldött a. legnevesebb fcécsi és budapesti cégekhez a tűzoltáshoz szükségeltető modern fölszerelések beszerzése #él|ából s utji eredménnyel is járt, mert már eddig hátom bécsi és egy budapesti cég nyújtott be ajánlatot motorikus fecskendőkre, ame
Kathreíner
Kneipp Maláta Kávé
lyek utcaöntflzésre is alkal nasak. Az ajtnlott fecskendező* bármelyikével is pár perc múlva « helyszínére érkezhetik a tűzoltóság s olyan eredményesen avatkozhatik be emberi erő BeHózésevel, hogy szinte csodás hatást érhet «I Itt vo!t most legutóbb a budapesti na«y tüzeset amikor a hatalmas sugarakkal dolgozó fecskendők meggátolták a veszedelem tovaterjedését Ez is tanulság arra, hogy eredményesen és jól dolgozni csak akkor lehet, ha gyorsan és jól működő eszköz áll rendelkezésre*
Az ajánlatok fölött a jövő hét folyamin tartandó közg\\üté6 fog dönteni s minden való-szinüség szerint a budapesti Ditrich cégé mellett foglal állást.
A költségek körűibélül 350 millió koronát | Igényelnek, mely összeg a pótköltségvetés . elkészítése alkalmával nyer födözetet Bármely J «¿g ajánlatát fogadjak is el, az bizonyos, hogy S város tűzrendészen viszonyait száz percenne! megjavítja, mert az aján ott fecskendők a legújabb szerkezetűek és a leggazdaságosabb^ A szállítás azután gyorsan megtörténhetik s így S júnusi n.igy lü/)!t<"> ü.inepéiven már t>e is
mulathatják annak mflk^Jését. A közgyűlés döntése u\'án részletesen ismertetjük majd a beszerzett fecskendő szerkezetét, annak kezeleli módját és előnyeit _ ____
Püspöki konferencia.
Budapest, márc. 16 A magyar kath püspöki kar e hó 18 án, szerdán a budai primási pa\'otáhan tartja ez évi rendes konferenciáját, amelyen Csernorh János bíboros hercegprímás fog elnökölni Aki ma este éikezik Budipestre.
Bámulatosan olcsó.
ízletes és kiadós §U ...................
Keresik Pötör Gyulát.
Budapest, márc 16. A budapesti államrendőrség 150 d.lektívje tizes csoportokra oszolva egész vasárnap nyomozol» Leirer Amália gyilkosa, Pötör Gyula után. Vizsgrat ¿-Iá vették ugy a fővárosban, mint környékén mindama helyeket, ahol gyanús egyének szoktak tartózkodni. Még a budai hegyek barlangját is kikutattak, de nyomra nem akadlak. Este leié jelentenék a főkapitányságon, hogy itt, vagy ott tatták Pótört. A detektívek autókon azonnal útnak indultak, de minden nyom Inmisnak bizonyult. An\'gyal deteklivlőnök és Vogel kapitiny kimentek Kispestre is, inert egy asszony azt mesélte, hogy egyik ismerősénél egy ismeretlen férfi szailt meg, akit Qyuszinik szólítottak s akire ráillik Pötör személy leírása. Ebben az irányban erősen folyik a nyomozás.
Leirer Lőrinc el\'en szabadlábra helyezése dacára sem szüntették be az e>j írást.
Részvét a szerencsétlenül Járt tQz-oltó Iránt.
Budapest, március 16 Vmcze Oyulának, a budapesti nagy tűzvész alkalmával tragikus halált halt tűzoltónak temedén 10 ezernél többen veitek rés\'J. Ai özvegy trafikenged ílyért folyamodik A budapesti holland konzul p.\'dig az egész családot egy évre meghívta magához Hollandiába.
Hamisított hadlköicsön kötvények.
Budapest, márciui 16 Kilószámra h imisitotiak hadikocsön kötvényeket s azokat forgalomba is h )zták. A himisirókit Keiler Adolf és Schober Judi személyében le\'anóziatták #
\' Szerencse a
Kávéscsészében
o
HIRüK

- Márolus 15-ét a helybeli középfokú iskolák tegnap lelkes ünnepségek keretében ünnepették. A reálgimnázium, felső kereskedelmi iskola és polgári leányiskola művészt programmal gyönyörködtették a közönséget, ,mely csak dicsérettel nyilatkoztunk az intézetek hazafias mAki-déséről. ■
- Kiigazították a B) listát. M1r egy két
óla suttogták a/rffoston, hogy a belügyminiszter nem hagyta jóvá a városházán december végével elkészített B) listát, amit azonbaa óvatosan titkoltak s kérdezósködésünkre a varoshazán csak annyit mondtak, hogy a visszaküldéséről semmit .sem tudnak. A miniszter leirata pedig itl voli már a műit szombaton, vagyis március 7-én s akkor nyomban el it készitetlék az uj javaslatot, amit — értesülésünk szerint — a polgármester kedden szemeiyesea vili föl a minisztériumba. A B) listán tudvalevően Brenn Zoltán aljegyző, W^pper Mici villanytelepi tisztviselőnő, dr. Fürst Béla kórházi alorvos és négy utcaseprő szerepeltek; az utóbbiakat mini becsüsöket kezelték a városnál, azért emellek kifogást ellenük Ugyancsak értesüléseink szerint fölmerült a kérdés a minisztériumban aziránt is, vájjon nem volna e helyes a tiszti ügyészi állás* beszüntetni, minthogy az ügyésznek úgysincs állandóin munkája és legutóbb Nagykanizsán is beszüntették ezt az állást, hol a tiszti ügyészi teendőket csak tiszteletbeli megbízott végzi, pedig Kanizsa jóval nagyobb város s így több |ogügylete is van, mini Zalaegerszegnek. Egyébként ugy tudjuk, hogy S tiszti ügyész, latva a város nyomorúságos helyzetét, valamint arra tekintettel, hogy a fizetésre ugy sincs rászorulva, maga is foglalkozik a lemondás gondolatával.
- Nlnoi nemzeti zászló Egorszegan.
Március Idusán nem öltött zászlódiszi a megye székhelye. össze-vissza talán tíz középületen szerénykedett egy nermeti lobogó. Mtganliazak nélkülöztek minden diszt Hja, a társadalmi széttagoltságnak, az igazi nemzeti érzés csókse-nésének valamiképen cak kell kifejezést adriai Sajnos I
Jegyzetek Erdélyről.
Irta: rf\'RTÓS LAJOS
— Az már igaz — hangzik a válasz Rend, az van nálunk Csak fizetni kell és minden rendben van, Itt lehet lopni, rabolni, gyilkolni — és csak firelni kell. Akkor rend van újra.
• A vonatokról beszéljjeiü ik Tudja-e, hogy itt mennek leggyorsabban a vonatok egész világon?
— Tudtommal az Egyesült Államokban, — felelem Az American Pacitac
Itt olyan gyorsan mennek, szakit félbe — hogy két perc alatt a másviágon van /Hja ugy ? I ^Valóban igazuk van Erdélyi tartózkodásom alatt nem volt nap. melyre vasúti szerencsétlenség nem esett volna.
— És mi ennek az oka?
— Nagyon egyszerű A vasutasok közül sokan átmentek Magyarországba, másokat kiutasítottak, igy hiányzik a begyakorolt személyzet. De azérl az éhbérért, amit itt fizetnek, nem is kapnak embereket. A kérdést léhát ugy oldták meg, hogy váltóőröknek, kocsifékezőknek katonákat vezényeltek ki. Ez legalább olcsó I Viszont ezek annyit értenek a vasúthoz, mint hajdú a harang-öntéshez. Nem csoda tehát, hogy egyik vasúti szerencsétlenség a másikat követi Már a biztosító társaságok sem fogadnak el biztosítást vasúti baleset ellen, — teszi hozzá keserű bonhomiával.
Tövis után uj kalauzt kapunk. Előkészítem a jegyemet. Az egyik bányász rátekint Kidobott f pénzl — mondja. Most újból látni fog valamit. Elővesz egy 20 leist, szépen összehajtogatja olyan alakúra, mint egy vasúti jegy. A kalauz •orba vizsgálja a jegyeket, az én bányászomét
is elveszi,Rápillant és azt mondj 11 — E bme I -Nyugodtan zsebre vágja, köszOn és megy.
Szinte elhűlök ettől a jelenettől Látta minden utas és még csak nem is mosolyogtak. Ez itt valami egészen természetes, magától érlelődő dolog A kai tuznak is élni kell I Annyi bizonyos, hojjy Így még olcsóbb az utazás, mint ahogy kiszámítottam \'
— De mi lesz, ha jön az ellenőr? — aggodalmaskodom.
— Ó. vele se lesz baji Tőlem nem kéri a jegyet. Azok összejátszanak és osztozkodnak.
Ugy vo\'t. amint mondta. Ez volt a meg-ismerkedé">em azzal a h itárt nem ismerő korrupcióval, ami most egész 0 áhországban uralkodik. Ezekről a balkani erkölcsökről azelőtl is olvasott az ember, még & háború előtt, de mégis van benne bizonyos visszatetszés, szokatlanság, sőt komikum, mikor szemtől szemben látjuk.
— Ezért üres mindig az államkassza, ezért esik a leu, — állapítja meg a bányász — De bolond volnék, ha nem csapnám be őket mindenütt, ahol leh\':t I — Mindjárt egy adomát is elmond, melyet mintha már hallottam volna, de azérl jellemző Oláhországra:
— Az oláh államférfiak külföldi közgazdasági szakértőkkel tanácskoznak az államháztartás rendbehozataláról. Megállapítják, hogy Oláh-ország még gazdagabb, mint a háború elölt, hiszen a kincses Erdély gazdag bányái is övék, még sincs elég nemes valutájuk. Az igaz, torkolja le őket. a gazdasági szakértő. A bányáitokból kikerül 10 percent Ooldstahl (arany), 10 percent Silberstahl (ezüst) és 80 percent Diebstahl (lopás).
A vicc olyan jó, hogy az < oláh u\'itársaknak is elmondják Azok is jóízűt1 mosolyognak rajta.
— Be lehet adni ezeknek a legnagyobb gorombaságot is, - jegyzi meg a kulturáltabb faj szellemi fölényével az egyik erdélyi. — Annyira butik, hogy a legsérlőblf gúnyt se tudjak megérteni. Azt hiszik, hogy ők dirigálnak, pedig mi rángatjuk őket, amerre akarjuk.
A megerkezést követő napon a szigurancianál kell jelentkezni Alaposan kikérdeznek mindenről. Émek c a szüleim, vannak e testvéreim, mi a foglalkozásuk, mit keresek itt, volt-e mlr előbb is in? stb stb. Eltart egy fél órát s vallatás De nagyobb nehézségek csak akkor jelentkeznek, mikor arról van szó, hogy az itt tartózkodásomat meg akarom hosszabbítani. Kifogásokat tesznek, hogy szigorú rendeletek vannak, igy nem lehet, meg ugy nem lehet, jöjjek másnap, maid meglátják, mit lehet tenni.
Másnap nagyobb biztonság kedvéért a sógoromat is magammal viszem Most a >:heffel fogunk beszélni. Az Íróasztalát egész csőmé ember állja körül, mind meghosszabbitást kérnek.
— Tégy husz leit az útlevélbe és add oda, — tanácsolja a sógor.
— Elég lesz ? — kérdem suttogva. Komikusnak tetszik, hogy 8000 koronával meg lebescea vesztegetni egy tisztviselői. •
— Tökéletesen I — nyugtat meg s sógor.
Odatolom az útlevelet, benne a húsz leivel s
csak annyit mondok: — Meghosszabbítás. — A chef felnyitja, a bankjegyet egy gyors mozdulattal besöpri az íróasztal nyitott fiókjába és mogorván dörmögi: — Holnap tessék érte jönni 1
(Folyt, kö».)
\\
/
1925 március 17.
ZALAVARMEGYE
- Beteg • várost főjegyző. Fülöp József városi főjegyzőt be\'eg*ége ágyba döntötte. Mivel pedig jelenleg Czobor Mátyás polgár-mester távol van, a polgármesteri leendőket 4t. Tamaska István városi tanácsos végzi.
— Jókai ünnepélyek. Vasárnap délután 4 órakor az izr. tcmplomban^Jókaí ^milékünnepet tartottak, melyen öödy Zoliin alispán, Szirmai lliksi klr tanfelügyelő, dr. Támaska István fáro^i tanácsom, továbbá a tanintézetek igazgatói és a város társadalmának több előkelő képviselője is megjelentek Magas szárnyalású \'irodalmin nivó álló s erős hazafias érzéssel átitatott ünnepi beszédet mondott dr. Junger Iflózes fórabbt. •— Az Iparoskör Jókai ünnepélye este fél 9 órakor kezdődőit saját helyiségében, hol Herboiy Ferenc, lapunk szerkesztője mesélt Jókairól A Daloskör énekszámai, Borza Elek, Heigii Ferenc, Lengyel Lijo\'s szavalatai, Oérriyi fóxsef éneke, majd Greguss Zoltán szavalata tetiék változatossá a szépen sikeiült ünnepélyt, melyen « városi tanács képviseletében Füiöp József főjegyző és dr. Tamaski István tanácsos jelentek meg. — Az ünnepélyek egybekapcsol-tattak a szabadság, egyenlőség, testvériség ünnepélyével is. .
- Pénzintézeti közgyűlés. A Várhegyei link és Takarékpénztár R T. ma délelőtt tartott* kö/gyUiését, melyen a tagok nagy számban jelentek meg. A közgyűlésen az alapszabályoknak néhány pontját módosították, a •érieget és fölosztási tervezetet teljesen elfogadtak, az igazgatóságba a felügyelő-bizottság-hói beválasztották Oózony László nyug. közigazgatási birósági tanácselnököt, a felügyelő bizottságba pedig ifj. Cságoly Ferenc zalaszent-iváni földbirtokost és malomtulajüonost. Köszö-setet szavaztak Bődy Zoltán alispán, elnöknek, «z igazgatóságnak, felügyelő bizottságnak, továbbá az igazgatónak és a tisztviselői karnak telkiismeretes és eredményes múködésökért.
Egy leány gyilkosait elérte végzetük.
A mull nyáron történt, hogy egy nagyobb somogyi kiránduló társaság a Somogykéthely «elleni úgynevezett .Zsiványlyuk* barlangban emberi csontvázra bukkant. A csontváz mellett női ruhadarabokat és beszáradt vérfoltokat találtak. A nyomban megindult csendőr nyomozás kideritktte, hogy a csontváz Lukács Margit nevű leány maradványai. Lukács Mugit meg 1922 ben eltűnt az ottani környékről. Lukács Margitot két ismerőse, Pálfi Antal és Farkas József, Onódy Oéza nevű társukkal állati kegyellenséggel meggyilkolták és tetemet a „Zsiványlyukba" rejtették. Lukács Margit Paifi Antal jómódú gazdalegény kedvese volt, aki faikassai és Onódiv^l tolv.ajbandat alakított. Pálfi félt, hogy a leány elárulja őket és ezért tették el láb alól Pálfit és Farkast sikerült elfogni, de a gyilkos Onódy a Balatonba fulladt. A haramia gyilkos Pálfi letartóztatása után mindkét szemére megvakult. Az egyik gyilkos elvette büntetését — a vízbe fulladt. A másik teljesen megvakult. A kéthelyiek várják, mi lesz most a harmadikkal?
— A választól névjegyzék kiegészítése.
A polgármester közhirré leszi, hogy a zalaegerszegi választókerület területére megalakított és a nemzetgyűlési válaszlók 1925 évi névjegyzékét kiigazító összeíró küldöttség f. hó 17, 18 és 19 napján d. e. 9—12-ig és d. u. 1- 5 íg a városház nagytermében fogja a névjegyzék kigazitását eszközölni, ahol minden választói jogosultsággal bíró egyénnek joga van, megidézés esetén pedig kötelessége a küldöttség előtt megjelenni.
—• Anyakönyvi hírek. A zalaegerszegi áll. anyakönyvi hivatalban a múlt héten a következő bejegyzések történtek: Született 2 fiu, Szabó Máriának József nevü, Lachuk József molnár és feleségének Károly nevü fia. Meghallak : Zsizsek Antalné szül. Farkas Margit 34, Varga István mészáros 25 éves. Házasságot kötött egy pár: Szűcs Antal Zoltán Práger Jankával
- Haiélos szerenosétlenség a malomban Mini lapunknak jelenlik, f. hó 12-én 6 óra tájban történt a somogyhárshágyi bérmalomban, hogy Puska Oyörgy molnársegéd a kőplatónál a leesett szíjat akarta feltenni, de az elkapta és oly erővel vágta a másik kerékhez, hogy a «erencsétlen ember még azon az éjjelen kiszenvedett. v ,
— Drágább lett a cukor. A Magyar Alt Hiteibank a kristálycukor árát 2500, a kockacukorét 2000 koronával emelte s ehez képest emelkedtek a kereskedésekben is az árak. A sopronmegyeiek nehezen akartak belemenni, azért két hétig nem is volt cukorkiadás Végre azonban beléptek s most az egységes cukor-kartell korlátlanul rendelkezik az árok fölött. Igy dühöng az olcsóbbodást Nem akarunk jósok lenni, de azt hisszük, hogy a cukor és gyufa árának emelkedését követni fogja majd a só és petróleum árának emelkedése is I
— Románok és szerbek a budapesti tenyészallatvasáron. A román földmivelési minisztérium megbízásából a budapesti tenyész-állatvásárra Konstantineszku egyetemi tanárt küldötte ki, de megjelenik ott több gazdasági bizottságnak kiküldötte is Ugyancsak Szerbiából is többen érkeznek a vásár tanulmányozására.
— Április, vagy mirctu*? Az egyik napon süt a nap, a másikon ^siíc az eső. A tavaszi szélről, amelyről a köttök azt\\álii|iák, hogy lágy tavaszí melódiákat zeng és bársonyosan simít végig a zöideló pázsiton - ne is beszéljünk. Az zordabb, mint decemberben volt. Itt-ott ugy<in kibujt az áfva ibolya, de még mindig nem tudjuk, hogy hát március van-e, vagy ped>g az a bolond április, esetleg visszafelé mentünk és újra február lett? Aki az időnek ezt a rejtvényét megfejti, az jelentkezzen — naptárcsinálónak. Vigasztalásul szolgáljon, hogy egy kel nap múlva következnek: Sándor. József, Benedek, akik zsákban hozzák a meleget Reméljük, hogy nem kockáztatják régi jó hírűket. Az már nem volna baj, ha Vince nem állná szavat, mert nem csordult Vince, aszerint üres lesz a pince.
— Elszanaltik a szűzdohányt A finánc-miniszter a mult évben nagynejiezen belemynt abba, hogy a kisgazdák sa|át szükségletűkre 200 paiania dohányt ültethessenek, ami ugy ah gy fedezte volna az évi szükségletet. Most mar ezt is elszanálták. Mert ehez — a pénzügyminiszter rendelete szerint — a Népszövetség engedélye szükséges^ az engedeíyl a Népszövetség — ugyancsak a pénzügyminiszter aoiiasa szerint — nem adta meg.
— Életunt fiatalember Nagykanizsán Németh Qyula állásnélküli kereskedösegéd a napokban öngyilkossági szándékkal a Szarvas szálló második emeletéről az udvarra ugrott. Az életűm fiatalembert jelentéktelen sérüléseivel a kórházba szállitották.
— Három gyermek halála a szülól gondat
ItnsAg m\'att. Barcsról írják : "A mult vasarnap de utan 4 óra tájban Koszticza Jánosné barcsi asszony sertései szamára moslékot melegített. A (nar meleg moslékot a konyhába a padlóra fctie le. Felél sajtaiba öntve kivitte a disznóknak Visszajövet a konyhába 17 hónapos Maria leánya a nyíló ajtó elől hátrálva az otthagyott forro moslékba eseti. A szerencsétlenül járt kisleány súlyos égést sebeibe két napi szenvedés uian belehalt. A szúlói ellen gondatlnnság miatt eljárás indult. Vigyázatlanságuknak ugyanis ez már a harmadik aldozata. Nemrég egy 3 eves kisleányuk halt meg, ki mosás közben uiarolugot ivott és egy 4 éves fiuk, ki meg apja mellől a kocsiról esett le.
* - renalaiadékiirrtk és egyéb txiad klipsk legolcsóbb árban kaphatok a Kakas-nyomdában.
színmAz és hozi.
eeee
Rózsanyllás a cime annak a végtelenül kedves operetlnek, melynek szövegét Huhn Oyula, újságíró kollégánk, jelenleg a .Visszhang szerkesztője irta és Oruber Emil sümegi zeneszerző zenésített meg A darabot Szalay Gyula színtársulata szerdán és csütörtökön mutatja be Sümegen. Huhn Gyula kollégánk ismert írói képessége garanciát nyujl a darab sikeréért s nem csalódunk, ha föltételezzük, hogy a Rózsanyilás az ország nagyobb színházainak műsorán is rövidesen szerepelni fog. A bemu-laiónak különös érdekessége a zenekari kíséret, melyet maga a szerző vezényel.
MŰSOR: ^
Hétfőn: A nagyhercegnő és a pincér. Vígjáték. Kedden: Lengyelvér. Operett. Szerdán: Románc. Színmű.
BANGÓ TANINTÉZET
Budapest Ráday-u. 14. Teljes anyagi garancia mellett készít elő vidéki magántanulókat is. — Jegyzetek.
x Qyomor és bétbajat a lehető legjobban kezeltetheti a dr J*kab féle Liget szanatóriumban (Budapest, VI. Nigy János-u 47) amely a legtökéletesebb speciális diagmoetikai és diétás gyógyintézet. Híres diétás konyhája ouzágszerte isméiden. Szabid orvosválasztás, mérsékelt árak Napidíj a magán klinikai osztályon
150000 korona.

sport.
v
ElómérkórésMZSE IL-Ola1»T. E. 10 (1:0). Bíró: Nemes Isiván (ZTE) AzM^SE-ben Borcz, afolaiak közül Szabó és Kovács tűntek ki.
Bajnoki mérkózé» : MZSE-SZTE 2:1 (01). Biró : S/.irovecz (Oyör )
Érdekes bizonyítéka a tegnap lejátszódott bajnoki mérkőzés annak, hogy a fotbálinál milyen nagy szerepe van a szerencsének éi mennyire nem lehet az eredményből a játékra. következtetni. Igazolta a tegnapi mérkőzés azt is, hogy lelkesedéssel meg lehet nyerni a meccset, meg, ha az ellenfél jobb technikával és nagyobb tudással rendelkezik is.
Az első félidőben az egerszegiek sokkal többet is veszélyesebben támadtak, mégis az SzTE. szerezte meg a vezető gr^lt és a vezetést meg is tartotta a második félidő 23 ik percéig. A második feidóben az SzTE volt fölényben, mégis a lelkesen játszó egerszegiek érlek el két gólt, amivel megszerezték a két megóvott pontot.
A MZSE a koveuezó összeállításban vette fel a küzdelmet: Bacsay, Bakány, Schmidt, S> non, Tury, Pal, Zsailar, Pintér, Lang, S\'momcs. Vitay,
Az egerszegiek közül Bacsay, Bakány, Zsallár és Pál, a szombathelyiek közül a közepcsatár, a középfedezet és a jobbszélső voltak jók.
Szirovecz bíró körültekintéssel, jól vezette a mérkőzést. .
A ZTE plng-pong otapata fölényes játék után gvözött a szombathelyi versenyen. Részletek a csütörtöki számban.
qazdasAq.
Gyengén sikerűit a tenyészállatvásár.
Szombaton folyt le Zalaegerszegen a varmegyei gazdasági egyesület, a somogy zalai lótenyésztő és lovaregylet által rendezett tenyészaliatvásár. Az érdeklődés nagy volt, de a felhaitás annál kisebb s ennek megfelelően az anyag is nagyon silánynak bizonyult. Többféle okot tulajdonítanak a gyenge sikernek, melyek közül elfogadható talan az, hogy gazdáink kényelmi, vagy állataiknak kímélése szempontjából maradiak el, n£iu tartván érdemesnek a megmozdulást az alacsony díjazások miatt. A biráló bizottság a bikák közül csak kettőt, a sertések köcül egyet talált díjazásra érdemesnek, de a lovak között sem oszthattak ki minden dijat A bikák közül az elsó.,dijjal Szenlmihályi Dezső andorházi földbirtokos, a másodikkal Szekeres Sándor söjtöri kisgazda bikaját jutalmazták. A lovak közül 10 kapott dijat, köztük Zalaegerszeg város .Akna" nevü 3 éves kancája, mely II ik dija] nyert.
A Zalacsébi Gőzmalom és Gőzfürész félstabil gépéhez hosszas gyakorlattal bíró
vizsgázott fűtőt
keres 1925. év április 1-iki belépésre.
| a tavasxIJdónyre már kaphatók |
k Nemes Gábori
V könyv- é* papirkercskedésc ZALAEOKRSZEli. I

ZALAVÁRMEGYE
1925 március 17.
K0Z6AZDASÁ6 ÉS PÉwáflBY.
HM
így aranykorona
a dollár hivatalos árfolyama szerint ejjreald 14.638 5 papirkoronával.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napoteon--, Font 3* 000, Dollár 71.716, Francia
%ank 3709 Lengve! márka Márka - . Líra 2943, -Leu 352, Coeb korona 2124, Dinár 1140. Sváid trank I3.79J, Osztrák korona 101.42, Léva 514. HotlMdJ forint 28.500.
Budapesti terménv|el«w**s.
Búra 500,000, Búza (tiszavidéki) 502,000. Roz« 415000, Sörárpa 450.000, TakarmánvArra 340.000, Zab 390.000, Tengeri 23000». Korpa 207500, Repce - ,
Köles Répa--, Lucerna mOUl^óHíre 260000.
Széna--, Szalma--■
ZOrichben:
Majnar korona 00072 -, osztrák korona 00073*00 francia frank 2670", uokol 15*4, dinár 835.
Zalaegerszegi piád Arak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következők voltak : búza 410.000, rozs 390000, árpa «¿0000, zab 400.000, tengeri (csöves) 190.000 tengeri 320000 marhdhus 28-3Q borjúhús 36. sertéshús 32 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 70.
LUdliídii»: JllUllIEfiTE" lijlMIflnisfc
A uorkoiiléoérl ét Hadaiért falai: Lili 5 AOOSTOI Hirdetést dijak:
I hasábos milliiiUtersor 4üu K, szöveg között 8TO K ■yilttérben 1600 K A hirdetési dijak mindenkor tMrt fizetendők; póstai hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz
is bekuldeteti.
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VARÜA ELEK BÉKAUTÜVÁLLALA TA. Bíró Márton-utca II. Telefonszám: 162.
Sodorjon
JANINA
papírt I
Zongorahangolásokat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Bíró Márton-utca 2 szám
BRULL MORf
gözjeglagyár ToloíoaiiL Zalaegerszeg, i: Bálócry.«tca 41 Syár: Aaáréilűdal iL
ok tarar STa*éBtételb«n té*H t, harayaltcaarafat ■
liMMriBlM\'
■ a legolcsóbb napi áron Nap\' futyt helyezek árum
■ et<6rendU égetésére Cserepem teljesen fagyálló és ■
■ könnyű subánál lógvac&ckely trtöniegterhciésljelent ■
Legolcsóbb szórakozás
ha bc!ép a
„Kultura" kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágositál #
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető Telefon 131 sz.
Épület és bútor-
< munkát a legkényesebb Igényeknek k megfelelőleg készítenek 243 o I
<Szalay és Dankovlts [
épület- és műbutor-asztalosok I
ZALAEGERSZEG Megmunkáló telep: \'
< iskolaköz 2. szAm. Orményi-utca 7. i
Állandó kés;biitor raktAri i
s minden egyéb
nyomdai munkák
legszebb kivitelben,
legoltM>bb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdádban,
¿alahgerszeu
RISZT SÁNDOR
kMIrjulír Ziljjjinuj, Iflrfljurli oica 29. u,
Zalam-gye le^jo!>b hird hordó üzlete.
Ajánlja sa át M-ssttaéaft szárai fáMI kéiitllt boros kordoit. mely állasdéaa raktárot rao 10 lltor-Ml l\'QO lUorlf
Prlaa Tru»f-it kordok 400 101 800 lltortf r.k-t ron Tanaik.-25 hohtolltoroa 1 eltilt t teliéi áruiodaésy 1 I
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
183-0 legolcsóbb áron késtit
HEIK3ICH W. és L.
Zalaegerszeg, fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár: Qygg,
porcellán-, lámpa-, norin-bergl és rővfrtíruHból.
Megrendeléseket vidékre i» azonnal, pontúin teljesít
ÖESI
Olcsóbb lett a
liszt!
erről meggyőződhetik a zalac<ébi gőzmalom bizományi liszt raktáraban
dzv.Grünbaum Samuité
L
sütöde, liszt- és füszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telel m 105.
IIIP gyártinányú egyszetO-, simaőrlö-, kettős- és diognális hengerszékekre áriul) ajánlattal szolgálunk. Malomgépekre és malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofhtsr\'r-Schfantz ClaytorvSchuUleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
■ /

N agy kelengye vásá r a Schtitz=áruházban!
REKLÄMCIKKEINK
Schütz-vászon, legjobb minőség ágyneműk és fehérneműkre, 82 cm. széles K 25 000
Virágos fehér damaszt selyem fénnyel, ágyneműre ...<-..., K 42 000
Legf:nomabb macco batiszsiffon női fehérnemükre, 80 cm. széles K 38 000
Naturell siffon, könnyű minőség ....... \' * K 18 000
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző . . ...............u 20 000
, , Piros kockás törlőruha................ K 20000
Valódi Regenhardt <S Rayman-féle tiszla damaszt len abrosz K 200.ÓOO-től feljebb r
Kumbntgi.vászon minden szélességben!
Nagy választék matracszatinok, bútorszövetek, ágy-; asztalterítők én szőnyegekben. Mindennemű selymek, selyeríitricok estélyi ruhákra.
— r _
yüUi.to«; ;wy ». H a¥o«uiv omaAjftoan ¿•iuon.ra.egea. T»l«(oa«>H:r>
131
IV érfolraM
Xala<*gersr«q, 1925. márclns 20. Péntek
ntmiviK nnntvr ■ iiiatm. 1 kéityra 11.0*1 kir, iinMtm M OH kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKA! LAP. Imkantt: ItUéLT riltll
tarkiutMi ia faaláktratal i fala—ami. l*éeAa«rt-tér l. kik. TsUIm 1SL
m
„Hlaaek fj Mtak««, fcluek c*y kuáku, H űek tp IXcal örök igaiaáffca*, RutHí tUcyafomác fettámadáaibaa- A
Bizalmas rendeletben
szólott a kormány nemrégiben a hivatalvezetők-kőz, hogy szüntessék heg a közalkalmazottak politizálását. Miért volt szükség erre a rendeletre ? Egyszerűen azért, meit a közalkalmazottak körében annyira elharapózott a politizálás, hogy az már veszedelmessé vált az államigazgatás rendes menetére, ami felöl a kormány a hozzá ■érkezett sok-sok panaszból értesült. Nem mondta azonban a kormány ebben a rendeletében azt, hogy a közalkalmazottaknak nem áll szabadságukban bármelyik politikai párthoz, vagy irányzathoz csatlakozníok, föltéve, hogy az a páti, melyhez csatlakozni kívánnak, hazafias alapon áll.
Miért vált veszedelmessé a közalkalmazottak szabad politizálása ? Azért, meri egyrészt a munk (időnek javarészét meddő politikai vitákra használták föl, másrészt meg sok esetben a felekkel éreztették, hogy velők ugyanazon, vagy ellenkező politikai nézeten vannak s ennek megfelelő elbírálásban részesítették őket. Ma nem is haiapózolt volna el na^v mértékben ez a divat, — mert a legtöbb lisztviselő megőrizte komolyságát és pártatlanságát, - mégis meglehetős számmal érkeztek panaszok a kormányhoz, mert különben nem látott volna ez a rendelet nap-vi\'ágot.
Ho^y erre a rendeletre épen most volt szükség. annak magyardzata a forradalmak lezajlását k"v< tő idők j- lfr «égőiben rejlik A nemrrtiet-len, sőt nemzetellenes vöiös uralom bukása ulán sorra alakultak különböző egyesületek, and) ékbe óz intelligencia lömöiült s a konszolidáció munkájából ez egyesületek alaposan, sokszor azonban oly túlbuzgón vették ki tészö-kel, hogy — közmondásként — a fürdővízzel eg\\ÜH kiöntötték a g>eievet is, amennyiben túl-Ittte* a célon és a társadalom egyesítése helyett annak szétbomlá-á( idézték e!ö. És a megbomlott társadalmi Egyensúly igen sok kellemetlenséget okozott a csonka hazanak. Az egyensúlyt helyre kell álliioni. E»re a célia vagyon nekürk térvényünk, vannak törvényes végrehajtó szerveink, nincs tehát szükségünK semmi féle alakulatokra, különítményekre, egyesületi polüwa áavAia s így a közalkalmazottak politizálására sem.
Igen sok he>yen azonban megmaradtak a különítmények és »lakutitok alapján álló, türet-metlensegb« n tündöklő klikkek, amelyek valóságos diktatúrát gyakorolnak s ezek egészen a legkésőbbi időkig varázs Kör ük ben tartják a köt létük t>en mükodó tisztviselőket, akik vakon követik e klikkek parancsát s ezeknek politikái föl fi g-i ka szerint jranyitjak müködésöket. Ezek elint szól lulajdonképen az a bizalmas kormány-rende\'et. De foganatja aligha\'«lesz addig, amíg a klikkek hatalma meg nem tönk. Pedig ennek már nagyon is elérkezett az ideje. Péida a klikk-uralomra az is, hogy számon tartjak, ki milyen újságot olvas s ha valaki nem az ó leibzsumal-jukat olvassa, hát kiü dö/ik a világból. Tudunk esetet, amikor egy hivatallönök nemcsak megrótta alantasát azért, mert nem a főnök urnák - illetve a klikknek • szájaidé szerint való lapot hordatott, dc egyenesen megtiltotta neki, hogy azt a lapot járassa Ehez pedrg az illető főnök* urnák semmi joga nem volt s mikor a kifogásait leadta és a tilalmai kimondotta, nyíltan szembehelyezkedett a kormányrendelettel, mert politizált, mert pressziót akart gyakorolni alantasara s fontosabbnak tartotta a klikk nézetéi, mint a kormány szavát. Sőt előfordult már az is, hogy egy lisztvi6e ötól választása elölt azt kívánta egy nagyhatalmú főnök ur, hogy
előbb hagyjon ott egy, minden tekintetben hazafias, de a klikknek szekerét nem toló egyesülelet, ha el akarja nyerni a megpályázott állást.
Mentesíteni kelt a tisztviselőket s klikkek hatalmától és befolyásától. És ez vonatkozik még azokra a tisztviselőkre is, akik vezető Állásokat töltenék be. Nézetünk szerint a klikkek idézik elő a politikai harcokat és hajszákat, ezektől tehát föltétlenül el kell vonni minden tisztviselőt, még a vezeiőket is, mert a klikkekhez tartozó hivatalfönökök nemcsak politizálnak, de basáskodnak is.
Nem a tisztviselők egyéni és politikai szabadságát kivanja tehát korlátozni a rendelet, de meg akarja őket szabadítani mindama kellemetlenségtől, amivel a politizálás hálátlan mesterségének gyakorlás* jár. És mindenekfölött meg akarja kímélni a főnökök esetleges bábáskodásaitól s igy a közélet megtisztítását célozza A főnökökhöz intézett rendelet igy első sorban nekik szól, de persze sokan nem tudják, vagy nem akarják azt megérteni. Szerencse, hogy kevés van ilyen, de azért mégis van, amint azt a rendelet s az annak kibocsátására alapul szolgáló panaszok — sajnos — igazolják.
Hogyan szökött meg a 8 rab a pécsi feahazbóll
Kenyérben cseropévték be nekik a rá»polyt.
Megírtuk annak idején, hogy a pécsi ügyészség fogházából Welle 0>őző hét fegyeitciársá-val együtt megszökött és nyomuk Veszett. A szökés körülményeit nem volt képes a fogház szeme:yzeie megállapítani.
Most arról értesülünk, hogy a szökevények közül az egyik mcgf:g>ott a mec«eki erdőben, mig egv másikat, Sárközi Kalányos Antalt, a szigetvári közkórházban sikerült eifogni, hová beiexsege miatt vekbe föl imgát. Kaiányosi letartóztatása után Pécsre szállították é> azon-n-tl vaUa\'óra fogták E\'einte tagadta, hogy a szökés körülményeiről neki bármilyen közelebbi adat állana rendelkezésére, de később meg* gondolta magát és valóban szenzációs ¡eiep>e-zilg*ket telt
KaMnyos. vallomásából kiderült, milyen szerszámon segítségével tudták a rabok szökésüket véghezvinni. Bevallotta, hogy még az ősszel bedugott nekik a földszinten levő\' műhely ablikának rosté\'yán át az egyik fogolynak, Pérő Jocó cigánynak feletége es egy másiknak, Kovács Mihálynak bátyja, Popovics Ferenc egy fél cm. széles <és 20 cm. hossaú acélfüiészi; kenyérbe sütve juMa\'ott bc nekik egy másik hasonló ráspoly t Kovács József Jozsó cigánynak édcsanyji is. Az ablakrácsokat e kél füresz-szCl lüiészJiék el.
E vallomás alpján letartóztatták Boldán Máriát, Kalányos Rozit és Popovics Ferencet és megindították eiienOk a szabályszerű eljárást. A hat fegyencnek azonban még eddig nyomára sem jutottak.
Tisza tstvánné temetése.
Gesit, ntdre. 19. ózv. gróf Tisza Istvánnét ma délelőtt 10 órakor temették el Koporsójára a Tisza István Emlékbizottság, a Deorecenl Tisza Is\'ván-tudom^nyegyetem, Bihar-, Békés-, Csongrád- és Szolnukmegyék törvényhalóságai helyeztek koszorút.
Patacsl választól és • választójog.
• Budapest, tinire. 19 Patacsi Dénes vasárnap tartotta beszámolóját Nagypeterden. (Választói azt az óhajukat fejezték ki, hogy mindenütt nyílt legy<n a szavazás. Amennyiben pedig az ipari munkásságnak megadják a titkosságót, adják meg azt a falu népének is.
Banktisztviselők gyftése.
Budaipest, mdre. 19 A Pénzintézetek Országos Egyesülete gyűlést tartott, amelyen foglalkoztak a banktisztviselők helyzetével Megállapították^ hogy az elbocsátások következtében körülbelül 100 banktisztviselő öngyilkos lett Tovább* hogy körülbelül 1000 banküzlet megszűnt s ha ezeket most mind lakásokká alakítanák át, nagyban enyhülne a lakásínség.
Debrecen kölcsön*.
Debrecen, mdre. 19. A város ötmillió dollár-kölcsönt vesz föl 20 évi lejárattal, 7 százalékot kamattal.
Imlékéiéi Majiath Györgyről.
Budapest, mdre. 19 A Szent István Akadémiában Csernoch János, bíboros hercegprímás emlékbeszédet tartott Majláth György grófról, mint az Akadémia egykori elnökéről
A német biztonsági kérdés.
London, márc. 19. Az alsóház ülésén kérdési intéztek Chamberlain-hez a német biztonsági kérdésben. Chamberlain azt válaszolta, hogy a német javaslat még nem került olyan formában eléje, hogy arról tárgyalni lehetne. Egycbként az ügy még csak a kezdetlegesség stádiumában van s azzal túlságosan foglalkozni nem lehet, mert ezzel elronthatnák, sőt veszélyeztethetnék az egészet.
Minisztertanács.
Budapest, mdre ¡9. Tegnap minisztertanács
volt, amelyen a folyó ügyeken kívül a mezőgazdasági hitel kérdésevei foglalkoztak
Jogerős b\'ról ítélet a telefonetAla*
fiek valorizált visszafizetésére.
A táviró és távbeszélő igazgatóság tudvalevően ti 1921. és 1922. években beruházási kőicsüu címen minden előfizetőtől 2000 korona kényszerkölcsönt veti igénybe. Ennek az összegnek kirovása, me y abban ¿z időben jelentékeny létei volt, az érdekeltek körében meglehetős visszatetszésre talált. Amilyen kellemetlen volt \'ann^k idején a kirovás, ¿pen oiyaa meglepetést kelictl a mult év folyamán a telefonigazgatóság-nak az az intézkedése, mely szerint az állam« kincstár viaszai zette ugyan a kényszetkölcsön, összegeket, azonban csan az 1921. évi paritásé\' 2000 koronát, vagyis jőval kisebb ciiékü ösz-^. «egeket, mint a kem^^rkölcsön eredeti értéke* volt. Sokan vohak a/ontom, akik nem nyugodt tak bele az átlamkincs\'árjiak ebbe az intézke-. désébe és ügyvédeik utján körülbelül tzázan keresettel fordultak a budapesti központi járásbírósághoz az állagikin^tár ellen és a telJon-igazgatóíágn tk annakidején adóit kölcsön való-» rizáu visszafizetését körlék.
Martinkov:cs dr. mpst höiblt döntvényt ez ügyben.. Az egyik kereset letárgyalása után; ugyanis a kincstári 250 ezer koronaban inarasz-. tálra el. Az indokolásban kimondotta a bíró, hogy a jV\'lgóri törvénykönyv javaslatában kifejtett jogszabály szerint,
akinek követelési joga van az adósétól, olyan é\'teket klvanhatvi^ze, amilyent ó szolgáltatott.
Ennélfogva a zürichi árfolyamok egybevetésével a perrendtartás ¿7t. §-a érteinkében való becslés szerint úgy taialta a bíróság, hogy as-^ annak idején kölcsönadott 20C0 kotonáv.d 250 ezer korona áll vásárlóerő tekintetében arányban és ezért marasztalta «1 ily összegben az álljmc,^^ kincstárt. Az iiéiet ellen, mivel a t«rgy 50J ezer \\ K-l nem halad me/, fellebbezésnek ninc* helye -s igy az ítélet jogerős.
\' \' • v4——
v <
. A fftváros ■ kisiparotokért.
Budapest, mdrc 19 A tfváros tanácta 15 milliárd kölcsónt kiván fölvenni a kitipari hitel kielégítésére. Fddig 802 kisiparosnak 10 milliárd kitelt nyújtott. ^
taauly gyermeke nem kapja asof
> a 20 milliót.
Budapest, mire 19 Pödör Oyala után eredménytelenül fdlyik a nyomozás. Saguly bejelentette a rendőrségen, hogy gyermeke részére Igényt tart a 20 mllliöra, tudtára adták azon* ban, hogy gyermeke azt meg nem kaphatja.
D\'Annunzlo életveszélyben*
Róma, mére. 19. D\'Annunzlo s viharos Időkén motorcsónakján s Oarda-tón többedmagi-tsl kirándulást telt. A nagy viharban a moior benzin tartálya kigyuiadt s a csónakban ölök csak nagynehezen tudták életokét megmenteni.
■aaröpal Egyesült államok • Jövő zenéje.
Péris, márc. 19 Az Európai Egyesült Államok-féle alakulattal a francia sajté élénken - foglalkozik. Benes eseh külügyminiszter azerint ex a jövő zenéje.
HÍREK.
— Házattág. • Roserftnal Minél, (Roseothal Jenő dr. zalaegerszegi orvot leánya) f. hó 15-én Budapesten házasságot kötött Rechtitz István-Mi. (Minden külön értesítés helyett)
— Vároti közgyűlés Zilaegerszeg r. t. áros képviselőtestülete a polgármester több napi távollété miatt csak a jövő hét folyamin tarthat közgyűlést, melynek napirendién több érdekes tárgy szerepel. Azt hisszük, hogy e tárgyak a megszokottnál nagyobb számban gyűjtik össze erre a gyűlésre a városüyákat.
— Megfölebbexett rtndórblról ítélet Febr. hó folyamán a rendórbiró a hatósági husszék-ből elkoboztatta egy senés busát, mert az rom- | fott volt A megejtett tárgyalásnál föl kellett . menteni az eladót és hentest is, mert nem nyert I beigazolást, hogy a sertest már halála u án — j szúrták le. Po\'gár Arnold az Íteletet megföleb-bezte, de tanuk is jelentkeznek, akik azt bizonyítanák, hogy a sertéi már nem élt, amikor hentes kézbe került s így tényleg elhullott állat busából mértek ki néhány kilót.
ZALAVARMEOYE_
— Parkvédtlml Inté/kedétek. A polgármester a kivetkező hirdetményt bocsátotta ki: A vasúti állomás melletti Barossliget újjáalakítása folytán a városi tanács figyelmezteti? város közönségéi, hogy az olt levő fak, cserjék, virágok, dísznövények, padok stb. mindennemű rongálása büntetendő cselekményt képez. A park sétányain kerékpárral vagy más jármővel közlekedni tilos, kutyákat csak pórázon vezetve lehet oda beengedni. A park környékén lakók baromfiaikat tartsák állandóan zárt helyen. A pázsitra, ültetvényekre lépni a legszigorúbb bűnteté« alá esik. Az államrendőrség közegei e- rendelkezéseket állandó fegyelemmel fogják kisérni s az ellene vétők a fennálló törvényes rendelkezések értelmében a legszigorúbban fognak büntettetni.
Március ~16. Ntmtssásdorhézán. A nemessándorházi önképző egylet március 15-én tzépen sikerűit ünnepélyt tartott, amelyen a köztég előkelőségei Toppler Oyörgy fóiegyző vezetésével teljes számban megjelentek. Nagyhatású ünnepi beszédei tartottak Pados József tanító és Imrék Oyula jegyző. A mlsornak Ízlésesen összeállított ének és szavalat számait a szereplők művésziesen adták elő. Különösen az utolsó szavaló. Kámán Erzsébet ért el nagy hatást Kárpáthy Piroska .Ozenet Erdélyből* c. költeményének előadásával. A 6zép emlékekkel távozó közönség 6<>raiból Imrék Oyula 20 ezer, Vass Pál, Varga Ferenc 10-10 ezer, Braditt Ernő 5 ezer, Varga Imre 3 ezer, Nemes lanot, Sándor Oyula, Király József, Kámán József, N. N. l-l ezer, Palfi linre 1100 K-t adományoztak, mely összegeket a rendezőség szerkesztőségünk utján a Csány szoborbizottság rendelkezésére juttatta.
— A zalai oasndórség februári munk*|a.
A Zalavármegye területén működő csendörtég a múlt hó fo yamán dicséretes munkát végzett. 364 esetben teljesített nyomozó szolgálatot, amiből 361 esetet kinyomozott.
A szomszédos falvak villanyvilágítása
ügyében a jegyzők bevonásával áj értekezletet tartottak a főbírói hivatalban. A megbeszélések etedményekep a körjegyzők a községekben remC\'hetó elólizetók számahoz képest fogják megállapítani azokat a hozzájárulásokat, amelyekből összejön az a két milliárd, amelyre a városnak szüksége van. Ha ez a két milliárd biztosítva k>6z, a városnak még négy milliárdot kell adni, hogy a villamos üzem a váit«k>/ó áramra térhessen át Egyelőre mát haszna nem is lenne a városnak A négy milliárdji hosszú-lehratu kölcsönből fedeznék.
Jegyzetak Erdélyről.
Irta: FÜRTÖS LAJOS
— Nagyon rosz kedve volt, — mondom a sógornak. — Ugy látszik, keveselte a pínzt.
— Nem az a baj! — világosított fel a sógor. Azért volb rossz kedve, mert nem nyíltan adhd eda a pénzt, hogy mindenki láthassa. Ott csupa külföldiek vannak, akn? még nem tudják, hogy csak adni kell és megy minden. Erről pedig mégis csak bajos felvilágosítani őket. Ha nyíltan odaadtad volna a bácsist, azok it étzhez kapnak és a chef ur ügyét megkönnyebbítetted volna.
— De husz lei nevetséget összeg I
— Hja, cok kicsi s^kra megy. Itt naponta, •flleg mott a fürdőidény alatt százával kérik a
S meghosszabbítást. Naponta 2—3 ezer leit összeszed, ez egétz tisztességet ötszeg. Az előző chef egy kicsit túlságba vitta s zsarolást, mig végre a nyakát szegte.
— Elcsapták ?
— Na, ennyire szigorúan nem vetzik s dolgot. Áthelyezték Crajovába, vagy hova. Mott azután uj chef van, aki mérsékeltebben tzedi a
^ vámot.
A tzép Cenk alatti viros még forgalmasabb, mint a háború előtt. Egymát után épülnek a gyárak, bár amint mondják, némi gazdasági pangás itt is érezhető. A gazdag oláh bojárok a várhegy környékén építtetik a szebbnél szebb villákat. Az eszközökben persze nem nagyon válogatnak, ha arról van tzó, hogy egy 6zép \' házhelyet megszerezzenek. Erről is közölhetek egyet mutatóban^Zellnek, a gazdag brassói gyárosnak a vaátt közelében volt néhány ilyen villatelke. Egy^oláh ezredes pályázott rá, de
Zell nem volt hajlandó eladni. Egy s^eiid kis nyomás következelt és Zell kénytelen volt bele egyezni az eladásba. Ctak annyi történt, houy az állomásfőnök nem tudott vasúti kocsikat bocsátani Zell rendelkezésére, sőt megü/ente, hogy mindaddig nem is lesz kocsi. mig az ezredes barátja a villatelkei ineg nem kapja A gyár számáia egy napi szállítási késedelem it miilifs veszteségeket jelentett. Zell kénytelen volt engedni Pedig az állomásfőnök amuij* is megkapja minden kocsi uian a maga sapjat. Mégis csak szép dolog a szolidaritás
Az autóforgalom óriási. Egyes h•lyeken még a pesii forgalmat is íelülmu\'ja. Rengeteg a fürdőző regátbeli oláh s a benzin olcsósága miatt jobban kifizetődik az autó tartit, mint a kocsi és ló.
A Korona és Transsilvánia etténkint a villanycsillárok fényárában úszik. Békében csak az Auer égők sárga fenye világított A cigány-bandák repertoirja ugyanaz, mint nálunk Fel váltva egy divatos opereite-aláger vagy kabaré dal, azután magyar nóta. A publikum ma halátabb. mint azelőtt volt. Megtaptol minden tzámot. Ha néha-néha oláh nótára kerül a sor, még nagyobb a taps. A kávéházak tömve. Toilettekben a francia divat pontos majmolása, férfi és nő egyfoimán kifestve, még pedig erősen ét Ízléstelenül, de el6Ő torban a tisztek
A falakon plakátok, behivás fegyvergyakorlatra. Érthető; ide közel van az orosz bolsevizmus fenyegető veszedelme. Erről beszélgetek egy oláh lisztlel. Dicshimnuszokat zeng Nagy-Románia hatalmáról és szépségéről. Szeretné, ha én is szólnék néhány elismerő szót.
— Szép, szép, — mondom — de azért mécsem szeretnek itt lakni.
_1925 március 2b
— SsgltsAq a tOtkárotulUknak. Czobsr Mátyás polgármester a tűzkárodul! Horváth Jánot fölsegitése érdekében a következő fölhívást tette közzé : .Varosunkban folyó hó 15 ¿a kiütött tűzvész Horváth Jánot polgáriasunk házikóját, faszét élelmiszeréi, házi berendezését, tőt még «uházatát is teljesen elputtiitoiia. agy hogy a 10 gyermeket csalácfapa laka», étetem és tuházat nélkül maradi. HaJiéktalanna vált polgártársun* kéiségbeeitó helyzetén segi<endó, azzal a keretemmel járulok városunk ne nes-azivü iparos ét kereskedő tártadalm itioz, t Ivet-kedjenek a földig leégett házikó feiepnesehez szükséges anyaghoz téglával, mészkővel, Javai ttb. adakozás utján hoz/ájárulni, a csatád részére szükséges anyagokai szinten t/iv«-tked-jenek lermétzeioeni adományokkal pótolni és ezaital a szerencsétlenül járt csaladot a kétségbeeséstől megmenteni.- — A gyűjtés már eddig is eredménnyel járt, amennyiben, a Nem/eti Hitelintézet 50J0 darab tégtai, a ríubinsz<y-cég 100 kg vasat, a város pedig/gabbfííi, e peket ét ruhanemüeket ad >it a károsult csatádnak. Az ádomanyokat a polgármesterhez kell |uttatnl. A tüzkárosult család rétzére Junász József helybeli könyvkötő mes\'er névnapi szórakozás megváltása címén lapu<ik U\'im 100 ezer koronát adományozott,amn rendeltetési helyére ju\'tatiunk.
— Felhívás. Szentiványi Károly rá\'ó\'i prépost, hírnevet tzónok. f hó 22 23 és 24 en ette fél 8 órakor az Ipartesiu et nagytermében, at iparosok részére nagyböiti konferenciát tart. Az elnökség kéri a testület összes katotikut tagjait, hogy a fenti napikon pontosan ^meg-jetenni tziveskedjenek
— Köszönti. A Vármegyei Bink es Takarékpénztár r t az ehg<on ipiroso* alapja tavára 2 m ilió K ás aiapnvinyt lett Fogadja az Ipartestület hálás köszönetet.
- öt ajánlat • rrotorf*c«ktndórs. Ma érkezeti be a városhoz a motoifecskendőre at ötödik ajánlat a bud «pesti Diirich cégiól, de van ajanlat a Onutói is A szakbizousag a napokban ül<Sem s a javaslatát a varost köz-gyüés elé terjesztik.
— .Zsldoklnézé\'ü*. Kisfaludy Imre dr. budapesti ügyvéd 135 inidió korona elsikkasztana utan ismeretlen helyre megs/önött. A budapesti fökap lanytig a nyomoza*. folyamatba tétc\'e iránt megkeresett iwe/ett a zalaegerszegi rendőrsígnez is es rm-gkü dte a sikkasztó ügyvéd K/emélyleirását is, amely a következő: „Z^dókinéze\'.U*, alacsonykor netű sovány, huss\'Ukás arcú bijus>» ós htia fekete.
— Miérsnem? — ke<di me»<üikózve.
— Nagyon kö/et vannak az oroszok és Besz-arábia, - feelem. r
Az oláh lisiiet idegenség foyja el. KézzjH-lábbal igyekszik magyara/ni, h<»gy ók nem félnek az oroszuktól. — Nincs ott semmi rend, — magyarazza - nincs ágy ujuk, felszerelésük, rendezetten c»ürhe az eg<»t>z tnely az clsó ágyú-szóra megszalad. — Ugy hangzott, miutka saját m gat akarná biz\'atni
— Lehet, - ^iem kózne —- de lassanként majd lesz mindenük És mégis furcsa, hogy az or«<sz, mely tagja volt az ententenak és tagadhatatlanul sokai szenvedeti a szövetség érdekében, mott azt kapja ¡vitáimul, hogy elveszik tőle Bftz«rábiat. A/tán meg tokán vannak, nagyon tokán, már pedig ,tok lúd ditznét gyóz.*
Az oláh tiszt kényelmetlenül fétzkelődik, erre nem lud mit felelnb - Eh, — veti oda könny« szerrel — legfeljebb vitszaadjuk Betszarábiát, Románia még mindig elég nagy marad.
Erre Is tudnék válaszolni, de minek eresszem én a bolhát a fülükbe, anélkül it tudják, hol tzorit a csizma. Az ujtágoknak tilos Írni a határmenti incidensekről, csak a Beszarábiában járt utasoktól hallja az ember, hogy arra felé bajok vannak. Ezt különben az elég gyakori rétzleget mozgósítások is mutatják.
Hogy az orosz hadseregnél milyen a rend, azt nem tudom, de hogy az oláh katonatágnál rongyotabbat ét züllöitebbet még nem láttam, az bízónyot. Itt gunyotan „Ferdinánd király katonái\'-nak hívják őket. Fegfeltünőbb rajtuk, hogy azolgálaton kivül mezitláb járnak. Szép . ét egészséget dolog a Kneip-kura, de valahogy nem vág az umformithoz. (Folyt kft*.)
1925 március 20.
V__

ZALAVARMEGYE .
v
V t
A legjobb cigaretta papiros a
A túlbuzgó olgényblró. Szolnokról irják, hogy Minyak János oltani cigánybíró a mult ér folyamán teljes szigorral szerzett érvényt * halósági rendeletnek Tífuszjárvány volt a városban s amikor Minyák kézhez kapta a rendeletet, összegyűjtötte népségét s mindenkit, nemre való tekintet nélkül teljesen csupaszra letnózietett, hogy Megnézze, nincsenek e ja|tok bacillusok, vagy bacilust terjesztő élősdiek. Azután megfUrde té és szélnek eresztette ai egész társaságot. A pironkodó bírna menyecskék és leányok ezért beperelték az öreg Min/ákot, de a szolnoki törvényszék most fél-mentette Öt azzal az indokolással, hogy tul-buzgón jan el ugyan az öreg, de ez a primitív gondolkodású ember a közjó érdekében cselekedte azt.
— Sportjátékból hitét. Kőszegi tudósítónk jelenti, ho*y vasárnap este ott kéj jóbarát, Frankenberger Rezső és Farkas József városi díjnok boxotni, majd ugyancsak |átékból késsel egymásfele szurkálni kezdett. A jatékszurkálás közben Frankenberger véletlenül a szive körül megszúrta Farkast, aki sérüléseibe hétfőn reggel belehalt.
— Részvétnyllvinltá«. A nemessándorházi tnképzó-egylet egyik hlséges tanának, Kiss Józsefnek elhunyta fölött érzett részvétét a gyászoló csaladnak ezúton fejezi ki.
— A tótok elyomatása • pozsonyi egye
tamen A Szlovák cimü tót néppárti lap adatokai közöl a pozsonyi egyetem orvosi fakultásának tanárairól a nemzetiségi megoszlás szerint. A lap adatai szerint van a fakultásnak 19 cseh tanáia, tót egy sincs, 33 cseh és 17 tót asszisztense 9 cseh és 11 lót masodorvosa. A<lami ösztöndi|at tanulmányútra 11 cseh és 2 tót egyetemi hallgató kapóit. A lap elkeseredetten ir a tót értelmiség elnyomatásáról.
— A tolvaj helyett az üldözőt lőtték le.
A sopronmegyei Lócs községben többen üldöztek egy tolva|t Az üldöző* közül Csikor Utván fegyverével a tolvaj után lötr, de nem a tolvajt, hanem az egyik üldözőt, Lánckor Jánost találta el. A szerencsétlen ember a lövéstől vérmérgezést kapott s abba bele is halt.
— Az éllatárak csökkenése. A hétfői vasvári országos vásáron az állatárak csökkenő
virányzatot mulattak.
— A rumi vátár. Rumban az országos vásár f. hó 23 án tesz megtartva. \\Ugy a kirakó, mint az állatvásár iránt nagy érdeklődés mutatkozik.
k Ha nem tud|a, hogy ml e betegsége,
keresse tel (Budapesten VI. Nagymező u 47) a dr. Jakab féle Liget szanatóriumot, amely a legtökéletesebben berendezett dlagnostlkal gyógyintézet Amerikában az éltt biztosító tarsasdgok •lapítottak ilynemű vizsgálati Intézetet, ahol minden jelentkezőt a legalaposabban megvizsgálnak. Az orvosi tudomány bevált össze« vizsgalati eszközei a dr. Jakab féle Ligel szanatóriumban az orvosok rendelkezésére állanak. Szabad orvos választás, mérsékelt árak. Napidíj a magánklinikai osztályon 150 ezer korona.
— rarftlMlaéékiiyTtk és egyéb tslttl ktayrek leg-
okaóbb árban kaphatók a Kakas-nyomdában.
Eladó:
Egy cséplő garnitúra, 8-10 HP Osers és Bauer benzin-motor,
kifogástalan állapotban, azonnal átvehető. (A cséplő 900 mm-es.) Ügynököt szerényen díjazok. — Ugyanott egy 36 családos méhQS felszereléssel együtt eladó. (Országos kaptár.) - Bővebb felvilágosítást nyújt: h\'ODOR SÁNDOR lakatosmester ZALASZENTGRÓT. (Zala m.)
szInhAz és mozi.
I
Roméno. Kevés számú, de feltétlenül inteligen s közönség nézte végig csütörtök este ezt a mély tartalmú drámát, melynek megírása hivatott kézre vall, előadása pedig kiforrott művészetet igényel. S amint lebilincselt bennünket az érzelmek gazdagságától búzogó darabnak minden jelenete, azonkép elégített ki ,a két főszereplőnek: Greguss Zoltánnak és Bogdán Irénnek a játéka. Nagy föladat várt mindkettőre, de. d-cséretökre legyen mondvat azt a legteljesebb sikerrel oldották meg Amikor Greguss a félénk, sőt a félszegségig félénk fiatal papnak a szerepébői átcsap a leg-szenvedélyesebben szerető férfi szerepébe s a különben nyugodt és meggóndolt ember a leghevülékenyebb szerelmes gavallérrá változik, az érzelmeknek ezernyi húrja pendül meg lelkünkben Bogdán Irénnek szép tehetségét még egyetlen szerepében sem láttuk oly pompásan érvényesülni, mint ebben a darabban. Nem fércmü ez I dirab, hanem magas szin-) vonalon álló irodalmi termék és ennek előadására Greguss mellett a leghivatottabbnak mutatkozott Bogdán Irén. Hódított megjelenésével, beszédével, |átékával egyaránt. Kitün\'en illeszkedett a darabba Győző Gyula, ö is megfelelő szerephez jutott Hován Öö-ke rövid megjelenéseivel enyhített azon a komorságon, mely a dráma perdúiéscvel- sziveinket megülte.
A művészi nivón álló előadással kapcsolatosan ki kell térnünk arra, hogy a szinhaz bizony saját fenntartasa érdekeben kénytelen értéktelen, léha darabokat is előadni, mert a komoly és mélytartalmu drámák, mint a Románc is, csak erkölcsi sikert biztosítanak, de anyagit nem. Fájdalom, — a tapasztalok ezt igazolják.
MŰSOR:
Csütörtökön: Nótás kapitány. (Negyedyer)
Pénteken: Egy katona története. (Oáyarab.)
Szombaton: Krizantém. Operett.
Vasárnap délután: A vén gazember.
Vasárnap este: Krizantém.
Hétfőn: Marinka, a táncosnő Operett.
sport.
A ZTÉ—SZSE plng-pong mérkőzés - A
Zalaegerszegi TE ping-pongozól vasárnap tartottak első mérkőzésüket a Szombathelyi SE csapatával. A mérkőzés iránt, mely időrendben első a vidéken, nagy érdeklődés nyilvánult meg\'] s a közönség a késő esti órákig nagy figyelemmel nézte a mindvégig magas nivóju Játékot. -
Első szám a hatos csapatverseny volt, melyet csak nagyon erős küzdelem után sikerűit az egerszeg eknek 21:15 arányban megnyerni! Legjobbak voltak Mike II. és Fenyvesi, akik 5 -5 győzelmet arattak. Ezután került sor az egyéni versenyre, amelyben első az SzSE, második és ^ harmadik pedig a ZTE lett a tizenkét nevező közül.
A ZTE játékosai egy ériékes győzelemmel s ennek jeleivel, 8 éremmel és egy régi vázával jüitek haza.
A ZTE a vasárnapra kisorsolt SzTE elleni mérkőzésnek elhalasztását kérte a Kerülettől.
A Move ZSE 22-én, vasárnap, itthon látszik barátságos méi kőzést a Keszthelyi Sport Egylet csapataval
Eladóé üzemképes 4 HP. Schuttleworth
gőzgarnitura.
Ára 110 q búza Esetleg elcserélhető 3 és fél HP gőzgarniturára, vagy 900-as motorgarniturara. Fizetés és csere megegyezés szerint. Sipos József Zalabesenyő.
— Kié a burgonya? A város terüején egy zsák buigonyát találtak. Igazolt tulajdonosa a rendőrségen átveheti.
egy 16/24 HP Ctayton és Schuttleworth féle ikerhengeres lokomobil, egy 110 voltos 96 amperes dymmogép, kapcsolótáblai műszerekkel és egy 60 cellás J I számú akumulátor-teleppel, minden a legjobb karban és üzemképes állapotban mosonyi artúr ipartelepén
zalaapAtiban.
meghívó.
A NOVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTXRSASXO
XXV. évi rendes közgyűlését Nován,
1925. márc. 30-án d. e. 10 órakor saját üzlethelyiségében tartja, melyre a t. részvényesek meghivatnak.
TÁRGYSOROZAT:
1 Határozatképesség megállapítása, jegyző éa 2
jegyzókönyvhitelesitó megválasztása
2. Igazgatóság éa fclügyelóbizottság jelentése.
Mérleg.számla 1924.
a Zárszámadások bemutatása, határozathozatal a mérleg megállapítása és nyereség felosztása tárgyában, továboá a felmentvény megadása.
4. Netánl indítványok.
december hó 3f»éft.
VAOYON
Pénztárkészlet...........
Giro számla............
Előleg..............
Befizetés Pénzint. Köxpont üzletrészre
Jelzálog .............
Kötvény .............
Váltó...............
11,227.012 20.00) 4 705 360J
2 341 1,900.012 82,400.000
TEHER
105,557.670
Részvénytőke...........
Iartalékalap.......... .
rfolyam külömb tartalékalap . . .
Adótartalékalap..........
Tornyos Gábor-féle alap . . . \\ . .
Beiét . . .........
Folyószámla...........
Letet.........t.....
Fel nem vett osztalék . .... Fel nem vett személyzet fizetés . . Folyószámla külömb. számla ....
Belet kamat adó..........
Visszle-camitolt váltók ......
Átmeneti kamat..........
Mult évről áthozott nyereség 120.888 1924. évi tiszt« nyereség . . 1.31 .787
140000 29O0 0 2000 4.00J \' 1.050 31,281.958 8,775.730 41.430 41 479 1,000.000 5 630 564.718 38,l(tí0u0 3,878000 TÜ4/Í25.9»
1,431.675
105,557.670
TOMA ELEK . ORÓP BATTHYÁNY ZSIQMOND BRÜLL IMRE
pénztáros. elnök. könyvelő.
Jelen mérlegszámla megvizsgáltatott s helyesnek találtatott
LLTTTÁR RÓBERT. KUNTSNIÜ ANTAL. SZIKSZAY JÓZSEF.
Sodorjon JANINA papirt!
c
4
i-
zauvApmroye
1 ^25 mircitis 20
KÖZ6AZDASÁ6 CS PE/WZŰ6Y.
Egy aranykoron
a dollár hJvala;nj árfolyama sren 11634-5 paplrkoronával:

egyentfl
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napóleon--. Pont 344010, l>ollár 7I.9M Prancia
hnk 3749 Ler*vel márka Márka -, Líra 2939, Un 315, Cseh korona 2124. Dinár It24, Svájci frank
----- " Hollandi
13.79J. OsztráJk koron* 101.65, forint 28 513.
Leva 514,
< Budapesti terményjelentés.
Búza \' 485.000, Biixa (tiszavidéki) 487.500. Roz» 415 000. Sörárpa 450,000, TakarmánvArpa 340.000. Zab 300.000, Tengeri 23000», Korpa 1-02.000, RepCe Köles Répa Lucerna 24Q.UUO. Lóhere 260000, ihatva--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona frOCírr oa/trák korona 0007310 rnncla íiank 26705. ixokol 134, dinár 8-30. i
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következők voltak : bd za 400,000, roza 380000, árpa 36U.000, rab 350.000, tengert (csöves) 190000 tengeri 300.000. marhahús 28-30 boriuhos36, seriéíhua32eier K kilogrammonként, széna 120, »zalma 70.
Ijftilajhiu: JALAIllMESTE" litfíidiíirsjjii
1 fnrkaastéaért it kltááiárl t«M: iüiS 1008T0I Hirdetési dijak:
1 hssábos millimctersor 400 K, szöveg között 8T0 K oyítttérben 1000 K A hlrde»é«i dijak mindenkor tlfot tlzrterdök; póstai hirdetés megbízások csak akkor vétetrek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz
is bcküldeiclt.
Zongo rali angol ásókat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség melleit:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2 szám
A Zalacsébi Gőzmalom és Gőzfnrész félstabil gépéhez hosszas gyakorlattal biró
vissgázott ffütőt
keres 1925. év április 1-iki belépésre. A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
BRULLMOP
gÖztéglaqyár Telel»« hl Zilae.emeg.
Lakáa; Sákócif-Btei 4L öyár : AalráiWdal iL Satuitok lavartfaféltétalfceitéfltt, karnyalteaarejet
a legolcsóbb napi áron Nagy fulyt helyezek árum elsőrendű égetésérc. Cserepem teljesen fagyálló éa könnyű súlyánál íogvacsckílytetómcgterhciést jelent
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
„Kultura" kölcsönkönyvtár
olvasói kö-cé. Részlete« felvilágositit
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető Telefon 131 sz.
Falragaszok,
s minden egyéb
nyomdai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napiároa készülnek
Kakas Ágoston
könvvnvomdáiában, ¿ALAl-ÜBRSZEO
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L
Zalaegenzcg, Fő tér. Telefon 161.
Állandó nagy raktár: Jjygg
porcetfán-, lámpa-, norln-bersi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
SpüleKés bútor-
(munkát a legkényesebb idényeknek k tnegfelelöleg készítenek 1 I
j Sxalay és Dankovits f
■ épület- ós mflüutor-asstalosoN I
\' ZALAEGERSZEG ^megmunkáló telep: f
<iskolak0z 2. szAm. Orményi-utca 7. 1
kLLAHDÖ KÉSZBUTOR RAKTÁRI I
RISZT SÁNDOR
Utinutír Zalasjirixtf. Virluirtjotci 2).«.
Zalam .*gye legjobb hírű hordó üzlete.
IjáaljlM\'át ké-BritBéaytatárai tikéi kéaztUt korai karáéit, «oly állaadéaa rakta-rat na 10 liter-tél 1«00 Utefli
Prtaa Trtsafof t hardék 400 M 800 Ittertf nt Urai tu>ak. -2& kektellteres f alélt v Jeliéi áreapdaéay I 1
f Olcsóbb lett a
liszt!
erről meggyőződhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
özv.Grünbaum Samunk
füiőde, liszt- és Iflízerkeresked^s Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefon 105.
VARGA KLEK BÉRAUTÓVÁLLALATA.
Biró Márton-utca 11. Telefonszám: 162.
IjlP gyártmányú egyszerű-, simaőrlő-, kettős-és diognílis heníerszékekre ár-Ilit) ajánlattal szolgálunk. Malomgépekre és maloinszcreléírc kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantzéf Clayton-Schutilsworíh képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
agy —
a Schütz=á rtiházba n!

Schütz-vászon, legjobb minőség ágyneműk és fehérnemükre, 82 cm. széles
Virágos fehér damaszt selyem fénnyel, ágyneműre........
Legtmomabb macco batiszsilíon női fehérnemükre. 80 cm. széles Naturell siffon, könnyű minőség ..........
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző...... . \' \'
Piros kockás törlőruha..............
Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz\' . \' k
K K K K K K
25.000 42.000 38 000 18 000 20.000 20.000
200.000-től feljebb
Kumburgi váróon minden szélességben!
választék matracs^atinok, bútorszövetek, fi ágy-, asztal téri tők/ és szőnyegekben. Minden- §j nemű selymek, selyemtricok estélyi ruhákra.
i,yt)Kn«»totti K ixtoöUa Auoatyrx kcOzxy-v"D;jron».ű.é»J*fc>»rL as*iat*K«i-«BOu<vn.. Tviatuu))»\'»^
} .
i
IT. é■
Ara 1000 Korona.
, 1925. »árelas 22. Vasárnap. 35 ssaa.
■XVIKLKIII ISTtllilt láltlllll. t kéuin 19.9M kw. Mniátm M.tM kar.
társadalmi és politikai lap.
Iisrksntl: IIUOIY rum
Surkauttsá« éa klalékhitali Xa)«*fartx«t, SsttlisayMér I. sua. TsUIm ltL
Krónika.
Amerikában, Csikágóban megindul • gabona-fcviaa. a világpiac elszédül attól a hirtelen áreséstől« mely ennek nyomán bekövetkezett, csak a budapesti, a magyar malmok vezetőségei! áldotta meg a Teremtő olyan szilárd gerinccel éa koponyával, hogy ezek még ettől a zuhanás« tó) sem inognak meg. A pékekben még föltámad a belátásnak nevezett érzés — néhol — és leszállítják némileg a kenyér árát, — de csak a vidéken A budapestiek addig tartják az árakat, amíg a malmok vezetőségei nem szállítják le a lisztárakat. Csodálatos dolog ezl Mert ha Csikágóbau történetesen nem katasztrófáit« árzuhanás, banem csak egy pirinyó kis emelkedés is volna a gabonapiacon, ezt a budapesti malmok érzékeny szeizmográfjai rögtön felfognák éj a vezetőség nem szégyenkeznék ép oly mértékben emelni a liszt árát, mint amilyen mértékben most szégyenkezik ut leszállítani. A legfőbb baj azonban az, hogy a magyar állam háztartásában nincs olyan szerv beállítva a közönség védelmére, amelynek föladata az ilyen ársSJreéésck megállapítása és az ezzel összefüggő népjóléti intézkedések megtétele volna, igy hát a malmok hallgatnak. Mind ebből azonbau ismét csak az következik, hogy a közön ség változatlan drágaságban kapja mindennapi kenyerét. Add g, t. i amig csak — drágább nem lesz — olcsóbb soha.
■i;

A Népszövetség leltári tárgya Benes a cseh kAlOgyminiMier Eddig ugyanis minden genfi tanácskozás alkalmával uj éa <jj külügyminiszterek jel» nb-k meg ott a komoiy államok részétől, csak uinak az operett cseh republtkanak nem változott a képviselője £z az elpusztíthatatlan figura nem kevesebb titulát vindikált m»gán.>k, minthogy ó a jelenlegi Európa térképének megrajzolója. Mit nem csinál most megint ez a d plomáciai bohóc? össze akarja egyeztetni az angol és francia álláspontot Mintha bizony Chamberlain, vagy Hernol tőle kölcsönöznétek észt. Az összeegyeztetés persze abban állana, hogy a vüíg összes hatalmasságai vede\'rr.ezzék a kisár.tánt határait De hát lem az angol külügyminiszter, sem a francia miniszterelnök nem veszi komolyan a nagy szakértő terved. Ellenben kerfsnek megoldást a c*th zsebrák kikapcsolásával És végre is belát }ák, hogv az igazi /ntKol<M\' nem I-het más, mint a Bems által védett határok szétrombolása. Próbálkoztak már mmden mással, semmi sem hozta meg a kívánt eredményt: uilima rác óként tehát e határok megvál\'oztaiásához kell nyúlni.
Ét mii nem akar még a cseh kintornások-verklisek ugri-füles külügyminiszterei Saját hatáskörében fniosztotia Európát két hatalmi csoportra: tömörü\'imek az államok egy kettőre ezekbe a csoportokba, mert ó ugy akarja. Kijelölte ott minden országnak heyét, c*»k épen mirólunk feledkezett meg Magvarország fűtött, mint említésre sem rré\'ló fölött egysierüen eltekintelt Mi ö előtte nem is tétezür k. De, ha már annyira nemléiezók vagyunk Benes úr előtt, mi az ördögöt fél annyira tőlünk? Nem elég, hogy örökösen fegyverzajt hnll innen mifelőlünk, nem elég, hogy a Felföld 6 éves kislányaitól is megretten, ha azok véletlenOi egy piros és egy fehér virágot tűznek mellecskéiokre zöld-levéllel, most még a korai hénapos retektől is megijedt ét meg akarta parancsolni a termésűinek, hogy mindaddig, amig piros és fehér retek van, addig ne hajtson a növény zöld levelet, avagy szűniék meg létezni akár a piros, akár a fehér. Pozsonyban ugyanis az történt, hogy egy üzletben kiszállt a rendőrség s meg-
állapította, hogy a kirakatban díszelgő retek piios és fehér, a levele pedig — lesnék csudál-kozni I — zö\'d. Az „irredenta" retkei be kellelt szednie a kereskedőnek.
Hetenként.
Ha én az indemnitá<>ról - tudni ugyan nem tudom, micsoda istennyila szó ez, dehár az eppropriáctót még úgysem tudom talán valami Rudolf rakpartot jelentenek, vagy pinp^csi palkószegei, igazán nem tudom, -- de ha mégis ezekről irnék valamit, terjedelmes képpel mutatván, hogy \'értek hozzájok : hát akkor nem érne annyit az egész, mint a mennyit a tinta ér.
Irok tehát egyszerűbb dologról, a csizma drágaságáról, é*> hogy miképpen lehet meg« kímélni a cipő talpat Hát ugv, hogy lehetőleg ne járjunk vízben és sárban Boldog városiaki Nekik van aszfaltjok, sót átjáró aszfaitjok is. De itt a bökkenő. Száraz lábbal kellene itt átkelni, hogy megkíméljük a cipőt. Szárazzal, ha lehetne.
Ha az en javaslatom akár csak a jövő században is eredményes lenne: ennek az irá>nak már megvo\'na a haszna; még pedig több, mint ha az appropnációról írnék. Sőt teljes volna nekem is a boldogságom, ha senkisem neheztelne me*; érte Mert ugy jártam, hogy amikor egynémely mérnöki doigot megkritizáltam, mérnök bflrataim igen megh?ragud\'ak, seg\\tk már birósaggal is fenyegetni és h^gy azonkívül följelent a miniszteremnek, és tatan még a tanító bacsmak it. P*ÍUg j&u aa egyén.slgről volt szó, bmem az -¿»méleU tudománynak rosz a\'kal-mazásaröl Az én mérnök barátim azonfelül meg ram is kiáltottak: Csitt t fo^d bc a szádat, te laikus vagy, vagyis szamár vagy, nem értesz a mórröki tudományhoz. A mérnöki tudomány pedig akkor az vob, hogv pgv vasat befúrtak néhol az utca földiébe, máshol a h v mdatába, t ezt elneveztek ieitmerezésneK és fizetett érte a város 18 eze; koronát, a mai érték szerint 300 mi\'lió koronát. Akt nem laikus mondja meg nekem, m csoda haszna van a városnak tőből a lejtméreitsből
FöUmliieUeui a^i is egyszer, hogy az akadémián A tudós prufesrzor bátran kimondja, hogy a víz lefeté folyik. S a márvány asztalon gyakorlatilag be is bizonyítja, igv tehát ha egy méter hosszúság alatt 3 centiméter esés van: dúdolva hön pötyög az áradat E megdönthetel len igazságnak az alapján a zalaegerszegi átkokban, sáncokban méterenként 3 centi esést csinálnak hogy hömpölyögjön le a viz áradat Le is hömpölyögne az, ha viz volna, mint a márvány asziainn ; de ílt a tudománynak elejébe áll egy toll, egy szalmaszál t egy falevél, a — fektte fii pedig, ami több a H20nái, megakad, nem t.öiipöiyög tovább, posvány keletkezik s olyan makacs a további lejtésre nézve, mint az akadémia gondolkodása a gyakorlati életre nézve. Az akadémia mrgmarad az A 3 centiméterje meneti. Hát a picsolya is megmarad pocsolyának
A 3 centiről eszembe |ut a 3 centiméteres átjáró aszfaltjárda, amely a mostan levelemnek a tárgya, s amely hivatva volna arra, hogy védelmezze a cipő talpát a víziói és sártól Az akadémia itt is azt tartja, hogy a 3 cen ¡méter megvédelmezi a szegénységet k a cipő talpát. Azt rendeli, hogy az atjató 3 centiméterrel legyen magasabb, mint az «.ul-tesíT" Alku nincs A viz a kemény és magas járdáról 3 centi eséssel lerohan az „ut-test\'-re. Ezt mondja az elméleti tudomány, az igazság s a márvány asztal. De jön egy bővebb eső, felázik az ,ut-tesia, magasra duzzad, sokszor 6 centiméterre is. Magatobb, mint az átjáró 3 centivel Szerepel eseteitek. Az „ut-tesi"-ról 3 centi eséssel hömpölyög le a viz t a tár a járdára. Az aka-
. démiának elméleti tudománya, ba kitekintene aa i utcára s beletekintene az é e»be. elszörnyPköd-j nék, látván, hogy a.viz fö.fe\'é folyik: igenis fölfelé a 3 centiméterrel magasabb járdára. A járda sáros lesz s a cipó talpát nem kímélhetjük meg a tudomány miatt
Az át|árónak olyan magasnak kell lenni, hogy az ..ubest" ne kapaszkodhassék rá. Nézze meg akárki, 4-5 átjáró van itt közel; ezek méf melyebben , feküsznek", mint az „úttest." At , átjárónak másodszor dombotunak illik lenni. Ezek p* dig ahelyett inkább homorúak. Teüát humorosak.
Lesz idő, amikor jó átjárót csinálnak sakkot avval méltányolni fogják az én mostani felszólalásomat. tíorbély Qyöfgy,
A vízvezetéket és csatornát még ebben az évben meg akarják csinálni.
Jő pár esztendő óta Ígérgetik már a városnak a vízvezetéket és csatornázást, mint a köztisztaság és közegészségügy eikerüihetetleé követelményét es biztosítékát t a varosrendezé«-nek alapföltételét. Ahol sok ember lasik egy csomóban, ahol szük udvarok és zsúfolt lakátok van nak, ott »em a köztisztasági, sem a közegészségügyi állapotok nem felelhetnek meg i kívánalmaknak, ha hiányzik a vízvezeték és a közcsatornázás. mert ené\'küt a tzük, piszkot udvarok örökös biciliufctenyésztő telepek maradnak s a kutak vizét Is Abanican a* fenózé® | veszedelme fenyegeti Tudott doog ugyanig { hogy nem lehet egé«*égfs vize az olvari kútnak mely az emeszlógödör s/omszédságabaa fekszik. Ez pedig igy van minden hazbaq, kivétel rn^ül. Arról a bűzről pedig, amely a nyitott illemhelyekből árad szét n dves idf járáa esetéu ? mely egy tisztogatás alkalmával a félvárosban lerjeng, ne is beszéltünk Már cs ! egymagában, minden kü\'Onösebb veszedelem j nélkül is kö.elesHégévé teszi a kulturembérnek j a vizvezrté* és az ezzel kapcsolatos köz-csatornás bevezetését, mert elvegre udvarainkból, hsásinxból mégis csak ki kell zárni a bűzt, Hfcpis/kot, mert kulturiénjek vagyunk, vagy ml a szösz ?
\' Szóval e felöl már körülbelül regyedszázad ótá beszélgetnek Za\'aegerszrgt n, de eddig még nem jutottak egy lépessel sem előbbre. Most megirtt .kisért* ez a kérdés, sót annyira kózd van, ^iogy t polgáimesier úgy nyilatkozott, hogy meg ebben az esztendőben meglesz. Nem kell ezalatt azt érteni, hogy pont ájév napjára minden házban tiszta, kifogástalan vízvezetéki vizet iszunk stb., mert az ilyen mun-ká\'aiok éveke» vesznek igénybe, hanem azt, hogy ebben az eutendóben feltétlenül megkezdik a munkát Vállalkozó akad, az bizonyos. Sőt, aminNé/tesülÜnk, már érintkezésbe is léptek a budapesti Bitindl céggel, mely annak idejéa a fogolytábor vízvezetékét építette és csak az alkalmat várja, hogy építhessen. A városnak pedig födözeiről kell gondoskodnia. A kész üzem azután a vízdíjakból, az úgynevezett házbérfillérekből pedig kifizeti magái.
A tervek tehát megvolnának, csak\' épen a pénz hiányzik kivitelök^inztpsitására. Reménykednek abban a sok millárdos kölcsönben; ha siketül megnyerni, akkor nincs akadály. Föltéve természetesen, hogy nem akad a hangadó intelligencia körében ennek a kulturszükséglet-nek ellcDzóje s nem keresnek a megyénél védelmet a modern haladás elengedhetetlen követelménye ellen.
Elkészítjük a közönséget arra is, hogy e mukálaiokkal szerves Összefüggésben áll a várót-illetve utcarendezés is, mert a fölturkált utcák a munkálatok befejeztével teljes rendezést vár-
ZALAVARMEGYE
1925 március 22
nak. A tanács minderről egyébként részletesen fogja tájékoztatni a kóz<Vi -get és mi bízunk abban, hogy kózOnsegütu meg is érti, mily fontos érdekek fűződne« a vízvezetékhez és az ahoz kapcsolódó más teendőkhöz, meghozza tokát azokat az áldozatosat, amiket a tervek kivitele követel.
De most azután várjuk ám a terveket • at
azok magvalósiiasát ceizö komoly tárgyalásokat. ................. ................................
Nagy kavarod** a francia kamarában.
Péris, márc. 21. A kamara ülésén Herriot miniszterelnök kijelenieite, ho«y az egyház minden dicséretei megérdemel abban az időben tanúsított magatar lásaért, amikor az elnyomottak támogatűia volt Sajnos azonban, az egyház politikai kü/delmekt>e bocsátkozott Egyik képviselő azt kivanja. hogy vegye vissza sz vait Herriot. Ferrary képviselő pedig minősíthetetlen gorombaságnak mondja Herriot megjegyzésen, mire az eln^k a támadt nagy zavarok közben fölíüggeszti az ütést
A baloldal kitódul/ a jonboldal helyén marad. A kamara Ferrar it 15 napra kitiltja az ülésekről s két hón-pra képviseői fizeiésének felét letiltja. Az Ules késóobi folyamán a kamara szótöbbséggel helyesli Herriotnak az állam és
S;yhár szétválasztás* érdekében tett lépéseit,
mogatasárói biztosit|a ót s kéri a laikus törvények liberális aikaimazásat.
Varmegyék gyűlése.
Budapest, márc 21. Ma délelőtt 11 órakor nyitottak meg a vármegyék gyűlését, melyen a vármegyék refor ntervezete kerüi tárgyalás alá. A tervezetet erős kritika alá veszik.
. Programmbeszédek Győrben.
Győr, márc 21 A megüresedett győri I. kerületben f hó 30 és 31. napiam lesz a választás Vasárnap 3 jelölt fog programm-beszédet mondani. *
Seipeit Inzultáltak.
Bécs, márc. 21. Seipel volt kancellárt az utcán egy elbocsátott visuus inzultál.a
A passzivitás föladása.
Budapest, márc 2t. Az ellenzéki blokknak polgári lakjai hajlar dAk a passzivitás föladására. A szociálisták azonban csak az esetben, hagy- ( nák abna passzivitásukat, ha a kormány t elfogadná Huszár Karoly választási tervezetét | és biztnMiaiia a vá asztások tisztaságát A helyzetben 8 10 n*pon belül várható változás. !
Mezőgazdasági munkások utazási kedvezménye.
Budapest, márc. 21. A kereskedelmi miniszter Mayer földmivelésügyi miniszter közbenjárására a hivatásos mezőgazdasági munkásoknak amenyiben legalább is 12-es csoponokban utaznak s a községektől igazolványt mutatnak föl, 50 százalékos utazási kedvezményt engedélyezett. •_x
HÍREK.
— Az Ismeretterjesztő liosálls előadások között a huszadikat tartották a felső kereskedelmi lsko»ab^n a műit vasárnap este fél 6 órakor, »mikor egyúttal március 15-éf is megünnepelték, műsorra bóvitve ki dr Csák Szilárd ügyvédnek törz-etőadását, aki a 48 as eszmékről szólva a nemzeteknek és társadalmi tömegeknek jogait fejtegette tudós készültséggel. — mellette Gyuk Pál hitoktató a történelmi tudomány igazságát fajszeretetiel felmelegítve vérpezsdítővé telte szónoklatát. Az emlékünnepélyt szépen kiegészítette Varg« Bózsi és Karolyi Lui kisasszonyoknak talpraesett szavalatuk. — A ma vasárnapi liceális ehadatfl \'ugyanitt Szakáll László felső kereskedelmi iskolai tanár tartja ezen a ennen: „A magyarságnak világtörténelmi jelentősége "
— „Csany László" Iskola Zalagerazegen. A kultuszminiszter megengedte, hogy a zalaegerszegi áll felsőkereskedelmi iskolát Csány László 48 as vértanúról nevezzék el.
— Városi húsüzem. Ma délelőtt 11 órára a polgármester ériekezletre hivia meg a mészárosokat. De egy sem jelent meg. A tanács tehát ennek dicára is f. hó 24 én, kedden, a Csany-utci 4 szám alatt, a Vizsy-féle mészárszékben megnyitja a városi húsüzemet, melyben csak elsőrendű hús kerül kimérésre, lényegesen olcsóbb árba i, mint a mai piaci árak. Figyel-mezie\'jük a közönséget, hogy ez a húsüzem nem egy a Deák ten hus-székkel, amelyben csak a kényszervágás ui|án levágott és silányabb minőségű hús kerül kimérésre.
—• El«emo»4s. A Jókai-ünnepély bevételének eUzámoiasát f. hó 22 én, vásarnap, d. e. 11 órakor et|ik meg a polgármester hivatalos helyiseg.\'ben.
— Sport Szerdán nagy sporteseményben lesz része a zalaegei szegi közönségnek. A SzAK (Dunántúl bajnok csapa a) méri össze erejét a ZTE vet. A mérkőzés dé.után 3 órakor ke*dó-d k a Movc ZSE pályán
— HsiAaigaittas. Miit számunkban kftdfcH .Házasság" c hirOnkbe hiba csúszott be. Rosenthal Manci ugyanis nem Rechnitz Istvánnal, hanem Rechnitz Zoltánnál köiött háiasaá-got, amit tgy helyreigazítunk.
- A színház vllagliasában csütörtök 4s péntek este nagy zavarok állottak be. Már-taár attól lehetett tartani, hogy veszedelem származik e zavarokból. Jó lenne, ha az arra hivatottak nagyobb figyelmet fordítanának a világitátra s ezzel elejét vennék a kellemetlenségeknek, vagy a nagyobb veszedelemnek:
— TOc Lentiben. Szerdán este klgynfadt Lentiben a Laska féle ház s s nagy szélvihar az egész /községet s leégés vetzedelmévd fenyegette Sikerült azonban a szomszédos házat megmenteni s ezzel a tűzet lokalizálni. B\'ttmsna László ácsmester és Borsos József kávégyért alkalmazott fejtettek ki az eredményes eitás körül önfeláldozó tevékenységet A Iflz eka valószínűen gondatlanság.
- Mennyi adó sslk sgy lélekre? A szanálási tervezd szerint minden mágy<* emberre fejenként 50 aranykorona teher esett volna, valóságban azonban ezidőszerint 125 aranykorona vagyis 2,125 000 papírkorona adóteher esik Csonkamagyarorszagon minden teremtett lélekre, még a csecsemőre is.
z Cukorbetegek részére a legtökéletesebbel berendezett diétás és diagrxostikus szanatorita a dr. Jakab feie Liget szanatórium (Budapest, VI Nagy Janos-u. 47) Insutin kezeles. Saba4 orvos valasztas, mérsékelt auk. Napidíj a magán klinikai osztályon 150 000 korona.
— At Aranykönyvbe beírta nevét Dr Dc-ésl Daday Dezső igazgató tanár a tapolcai polgári-iskola révén 100 ezer koronaval. Ncviré: Borbély Oyörgy. — A szobor alapra a uceatic előadásoknak március 15 ünnepen Összegyűlt I16 ezer 830 koiona
— A nól kereskedelmi tanfolyam állán«
dósltasa Az áll fiu felső kereskedelmi iskolával kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyamot eddig eviól-évre kellett kérelmezni és az ez iránti kerel net áprins hó végéig kellett beter-jeszieui a miniszterhez. A jelenleg mlsödő tanfolyam engedeiye most, 11 hónap után, érkezett le a mimszieitói azzal, hogy « miniszter a tanfolyamot állandósította s tgy a további kérelmezésre szükség nincs.
Cigarettázik Ont
Sodorjon Janlna papírt T

Jegyzetek Erdélyről.
irt9: fürtös lajos
Beszélgetek magyar fiukkal, akik az oláh »eregt>en kénytelenek szo galni. Éiesek, rongyosak. Sok Közüiök kéregetni sem átall.
— Hol a bakancs? — kérdem.
Az őrmester ur eiadla. Csak annak ad, aki tbegfizeti
— Mennyi a lénung?
- Négy lei volna, ha volna. De már kél hónap óta nem kapjuk meg Azt a tiszt urak vágják zsebre
— Milyen a menázsi?
— Tengeri hal és puliszka. Míg a magyarok itt voltak, a kutya sem ette volná meg.
Meg is látszik szegényeken. Soványak és kiéhezettek De az őrmesterek kövérek, a tisz-ték parfümösek puderezve és kifestve. Oyakori kőztük aki.fűzői visel.
Ismerőssel találkozom. Brassói ügyvéd, a háború alatt együtt szolgáltunk a szegedi 46 osoknál.
— Hát neked nem kell bevonulni fegyvergyakorlatra? — kérdem.
— Kelleni kellene, de adtam 100 leit az Őrmesternek, aki az ezredessel osztozkodik s igy nyugodtan itthon maradhatok
— Hát ez csak igy megy itt ?
-- Még különben is, barátom 1 Ha ezer leit adok, beirják a nevem mellé, hogy meghaltam és soha életemben nem kell ezeknek katonáskodnom.
Igy összevdve az egészd, nem hiszem, hogy rend és harci készség tekintetében nagy különbségek legyenek az orosz és oláh hadsereg között E* ezt nagyon jól tudjak az\' erdélyi magyarok
is Ha egy magyarországival összetörtnek, felcsillan a szemük és suttogva kérdezik, keszul e odaát valami. Bennük, szegényekoen, megvan a remény, a bizaom, a hit, hogy megérik még az időt, amikor újra magyar lesz az ur Erdélyben. Minek csüggesszem őket ? Minek mond|am, hogy minket meg mindig a régi magyar á\'ok fo|iogai? H >gy mi csak önimgunkat em<sztjüK, egymást marcangolok? Hogy a felszabadítás hite a mi ajkunkon mar csak üres frázissá silányult? Ide kellene jönni sok magyarnak, hogy tőlük tanui|on knartást, bátorságot, belőlük mentsen soha nem csüggedó remenyl. £
Az olah hnatom elkövet mindent, felhasznál minden alkalmat, hogy to kukba fojtsa a magyar szót. Nem vagyok kárörvendő, de nem tudtam\' eltitkolni a megelégedést, mikor hallottam, hogy ez az oláh nemzeti chauvinizmusból fakadó agresszivitás nemcsak a magyarok ellen irányul, de egyformán sujija a szász iskolákét.
- Ebben az évoen még megnyitjuk az iskolát, — mondta egy szász középiskola igazgatóia, - de hogy végigtanujuk-e az évet, az még bizonytalan? Folytonosan új és új intézkedéseket találnak ki, amivel megnehezítik az iskola munkáját, megakadályozzák a tanítást, eltiltják iskoláinkból a növendékekd. — Minthogy a felekezeti iskolákat törvényes alap nélkül nem zárhatják be, keresnek és találnak is indokokat, melyek alap|án az iskolákat lassan-lassan elsorvasztják. Ilyen például a felekezdi hovatartozáshoz való makacs ragaszkodás A brassói magyar reformátusok felső kereskedelmi iskolát, a katholikusok pedig gimnáziumot tartanak fenn. Az új rendelkezesek szerint a kereskedelmibe csak protestánsok, a gimnáziumba csak katolikusok járhatnak. Hogy az iskolákst a magyar
tanároktól megfosszák, a sö eiezóvé.. Ml olah vizsgálaton a magyarokat cbukiaij tk. Odaahhat valaki a legkifogastalanabb oláh nyelvi, történelmi és földrajzi ludissal, a vizsgalaton meg« dic>érik es egy hét muiva megkapja az ertesiiéd, hogy megbukott
A szászoknak megvannak legalább az évtiae-dek óta fennálló, jól berendezett es mindea szükséges taneszközzel felszerelt felesezeii iskoláik Enenben a magyarok, amikor az isttola-épülettől es minden felszereléstől megfosztották őket, a tanitas ceijaina* meg nem feleló magán-hazakban húzódtak meg s ilyen rövid idó alatt az óriási koiisegeket igénylő teiszcreiesl és taneszközöket sein szerezhették be. Ez azután újból jogalap arra, hogy az iskolát hiányos felszereles miatt beszüntessék.
Egyik szász ismerősömet kérdeztem meg, aki azt a megjegyzést tette, hogy »egyébként a viszonyok nem rosszabbak, mint a magyar uralom alatt."
- Hát akkor miért nem járatja a fiak oláh iskolába? (
— Az már nemf — fdelte a szász szomszéd. Ott ugyan jobban megtanulhatnák az államnyelvet, de mást sem azonkívül. A házamban lakik egy oláh tanár, abból az egybSi látom, hogy mit érhd a többi is. Képzettsége, olvasottsága semmi. Valahol Moldvában volt segéd« jegyző, mindössze négy középiskolája van. Elvégzett egy nyolchetes tanfolyamot es most tanár a lyceumban. Csak egyszerű kereskedő vagyok, de a tudást, a műveltséget nagyra becsülöm.
<Po*yt kftr.)
1925 március 22.
ZALAVANMI GYK
3
A !<;q jobb cigaretta papiros a
szInhAz és mozi.
/ ••••
i Egy k.tons történet«. Nagyobb érdeklődre számithatolt volna ez a könnyekig megható szép darab, melyet péntek este mutatott t* a társulat » meiyben Halmi, Hidvéghy, Híjnál, Érczkövy és Aszaláy Böske jeleskedtek.
Műsorváltozás. Technikai okok miatt a jiombat és vasárnap estére hirdetett Krizantém bemutatója későbbre marad. Helyette szombaton A vasgyáros", vasárnap este pedig „Tisztelem I régi szeretőmet" megy Ez utőnbiban Ámor szerepét Forgács iNanika, egy keszthelyi kereskedőnek kisleánya játsza, aki már ot^ts játszott I akit az igazgató kérésére szUtei ide Is elhoznak — szerepelni. A kis művésznő föllépése csak fokozza az érdeklődést a darab iránt. • Uj kolor.tur primadonna. Halmi Jenő színtársulata a jövő hét folyamán^új eiövel frissül föl Rózsa Ilona koloratur-énekesnö megválik a társulattól s helyére az igazgató Lenkey Margitot szerződtette Bodonyi szombathely—soproni társulatától A bájos megjelenésű, kitűnő hangú, pompásan táncoló, temperamentumos művésznő már mint el Vígszínház növendéke igen nagy likereket aratott Első állomása Győr voit, ^honnan a mult évben a szombathely - soproni társulathoz került A lapok mindenütt elragadtatással inak a fiatal művésznőről, kinek szerződtetésével az igazgató egyben halaj*t is kifejezi a megértő közönséggel szemben A direktor áldozatkészségére vail az, hogy olyan fizetést ad az uj primadonnának, aminő vidéken párját ritkitja Alább néh >ny kritikát közlünk az u| művésznőről, ki e hó 26 án érkezik meg a 27 én, pénteken mutatkozik be a „Maiica grófnő"- operettben. Értesülésünk szerint uj karmestert is kap a társulat
A soproni és győri lapok igy írnak- Lenkey Margit felől :
A kék postakocsi. Tegnap mutatkozott be a társulat uj primadonnája, Lenkey Margit, akit kellemes hangja, kedve* megjelenése azonnal megszerettettek a közönséggel, amely hálás tapsokkal jutalmazta játékát.
Milliárdos kisússzony A női főszerepben ezúttal másodszor volt alkalma a közönségnek Lenkey Ma»gitot látnia és képességeit elismerni«;\' A fiatal művésznő tehetsége nagyon kedves megjelenése és kitűnő hanganyaga, énektudása tegnap este is a legjobb oldalról muia>kozott meg és hova-hamar háiás elismerésekre ragadta a közönséget, amely hosszú felvonásközi és türü nyíltszíni tapsokkal köszöntötte.
Pillangó főhadnagy Az előadás egyik főerős-Sége Leiuey Mar^n volt. A mar első fellépte óla szimpatikus művésznő igen jó formát látszott ki Sok meleo sikere volt mar színpadunkon, de ilyen kitűnő szereplésére még nem emlékszünk. Katinka szerepében teljesen meghódította a közönséget nagyon kellemes, be-bizekó hangjával, énekiudásával és pompás Játékával Ami eddig talán egyetlen hit á|a volt, tudniillik, hogy bizonyos tartózkodással moz-
Eoti a színpadon, tegnap teliesen eltűnt, meg-:pöen otthonosan, utánozhatatlan kedves-éggel, bá|os temperameniumossággal bűvölte meg a aézósort. Sokat kellett ujiázma, a felvonások végén pedig többször szólította függöny elé a közönség hálás elismerése.
A három grácia Kedves, szép, derűs és napsugaras a szombathelyi második gráciának, Lenkey Margitnak a játéka. Ezt a fiatal művésznőt még alig alig láttuk a szitpadon, de viszont •mikor kijön a színpadra és beszél, csicsereg, dalol és sir, sóhajt és eped, azt kell mondanunk még meglehetősen ismeretlenül is : igy csak egy nagy művésznő tud jatszani és énekelni Bodonyinak értékes, erős tag|a, aki ki-tftaöen megállja a helyét nemcsak az ódoo romanbkáju „Kék postakocsi"«ban, hanem ebben • Lehár operettslágerben is.
A kit kadét. Lenkey Margit, kiváló énekes primadonnánk nem először szolgáltatta bizonyként aooak. hogy művészelének milyen
rokonszenves és absz- lut «u^kei vannak. Megjelenésének üde ifjusagH, psége, játékának naiv bája színpadi mozgónak diszkrét eleganciája a művészi elóad-o. f. ji.\'dö bi/tonságaval párosul. Kellemesen eiöie.je-hangja üdén cseng minden regióban, s isko a/oiisága magasabb feladatok megoldására is Könnyen képesíti.
Az uj primadonna kéri a közönséget, hogy mivel édes anyjával egvütt van, részére lehetőleg 2 szobás lakást z.-ngorával szíveskedjék biztosítani.
MŰSOR: Szombaton: Va-gyaros. Színmű Vasárnap d*>U\'*n: A ven gazember. Vasárnap este: Tisztelem, a régi szerelőmet. Hétfőn: Marmna, a táncosnő. Operett.
6 & Z d á k ne essetek ketségbe I
Tartsátok állandóan készenlétben a
SALAM
Iert6tlenit\'*>szcrt: houy megóvjátok magatokat naj»v károktól A Salan* fertőtlenítő szer emberi é- állati sebek kezelésinél, tehenészetekben, pincészetek, istállók, ólak fertőtlenítésénél nélkülözhetetlen.
Legfőbb. ImolcsMti! MindenQtt kapható I Ballonokban is!
M.ig\\a»ois/agi vezerkepviseld : Molnár H. Bud ipast VII Aróna ut68
Autó, motor, kerékpár
alkatrészek, felszerelések
MICHELIN PNEUMATIK
automobil és Pneumatik rt Budapest VI, Jókai-tér 5.
Bélyeggyűjtők
legjobb képes szaklapja a
„PHILQTELIA"
Legutóbbi s/áma 44 oldallal jelent meg. trtbb mint Ilit illusztrációval, milliós pályazatokkal. F.lofizetúknvk sokk dvezm^nn,el. {*> i előfizetési ára. 10 szvnra 85\'00 korona Szerkesztőig és kiadóhivatal liudipe*t. IV Gróf Károlyi ». 26. Mutatványszámot ingyen küldünk.
Egy tanuló
felvétetik GYARMATI VILMOS fűszer-és csemegekereskedésében Zalaegerszegen.
Zsoldos magántanfolyam
Budapest, VII. Dohány-u. 84. Telefon: J. 124-47.
Az ország legrégibb és legismertebb előkészítő intézete. — A legjobb sikerrel készít etö középiskolai magánvizsgákra,«r.ttt*glre vidékieket is.
liisliilinliil kidiiiiiiy! Tilju uji|i tMM|t
ügynököt
keres
HUSVÉTH FESTÉK ÉS VEGYI-TERMÉKEK GYARA, PÉCS. Ajánlatok referenciák megjelölésével.
egy 16/24 HP Ciayton és Schuttleworth féle ikerhengeres lokomobil, egy 110 voltos 96 ampereB dynamogép, kapcsolótáblái műszerekkel és egy 60 cellás J I számú akumulátor-teleppel, minden a legjobb karban és üzemképes állapotban MOSÓNVI ARTÚR ipartelepéi
zalaapAtiban.
FlaHÁ" cséplő oar-CldUOi nitura, 8-iOHP
Osers és Bauer benzin-motor,
kifogástalan állapotban, azonnal átvehető. (A cséplő 90ü mm-es.) Ügynököt szerényen díjazok. — Ugyanott egy 36 családos méhes felszereléssel együtt eladó. (Országos kaptár) - Bővebb felvilágosítást nyújt: b\'ODOR SÁNDOR lakatosmester ZALASZENTGRÓT. (Zala ui.)
Kerkay József
szobafestő és mázoló ,
zalaegerszeg
JÁKUM-UTCA 27. SZ.
Rlvállatok szobafestő é< mázoló muukákara legegyszerűbb kiviteltől a legdíszesebb kivitelig, cim-irá-t, tapétázást, butorfényezést s minden e szakmába vágó munkát. Szolid ár, pontos kiszolgálás.
FORDSON -TR ACTOR
- a legolcsóbb és leggazdaságosabb. Siáat, hajt, vontát »«IrsUiaaa,
FORD TEHERAUTÓ HALTÉN BE RGER VILMOS
pótkocsival 3 to-nára. - Az autó a Ford gyárak autorizált képviselete: BUDAPEST, VI. ker., Nagyára 79 millió korona. mezó-ucca 19. - Sürgönyöm Wilford Budapest.. Telelőn 66 15-
ERDELYI JENŐ
VAS-, FÉM- ÉS GÉPIPARI VÁLLALATA
Zalaegerszeg. Telefon 43.
Uj és használt gazdasági gépek Hofherr-Sch<antz és mós gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
Gépjavítások, kot-, vízvezeték és villany felszerelések. — Autogén hegesztési munkákat is vállalok. Költségvetést díjtalanul nyújtok.
i
Tejgazdasági gépek és alkatrészek készülnek II
\\
3E
&
ZALAVÁRMEGYE
1P25 március 22.

I0ZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
••••
Egy aranykorona
éríoly*»» sreriat efjemié 14194 M p«p<r*or»cáral.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napoleo«--, Pont 344.000, IV^Hár 71 W Francia
knk TT4S Le««yeJ nurka MÁrka L,r* p92®\' Lm 343, Cseh koron» 21 IT, Dinar 1115 Sfá ci trank 13.810, «extrák korona IUI «, L«*a 515. Hollah foritt 2S4BS-
Budapesti ter»»é»»vl*!~~,*s.
Bét« MZ 000, BUzj (tiarafrdéki) SOfvyn. Rot* 450oon. Sflrárpa 4M;.n00. Takarirárr*rr» 3*^00. Zah 3S0 000, Tm/ten 24000\'. »Korps ?!00m Pepce - ,
KOie* Répa--. Lucerna 2*1 OfT), t<*«ie 2önotll.
Szén--. Sí*Jnn--.
Zürichben :
VUffrcr toron« IXTÍTI -, ^rlriV kor-™» 00073 II Prxacu traak 26-96, »¿okol 154, dinár 8<7"5.
Zalaegerszegi piaci árak.
A kfwNSbbi ialaetferxzetrí hetivásáron ar árak a fcOretkezök voltak búra 440,000, ror» 4\'OOfYJ irpa 4TOOOO, rab 420.000 tengm (c»öre«) l<*K00 »^«eri 310 OOí) martubuA 28-30 boriuhm 36 »ert^hu* 32 ezer K kilogrammonként; srína 120. uralma TO.
I BRÜLL MOR:
gö/teglagyar t«uimiil z dae^erszeg., Li kii: Bákéciyataa 4L «rir: Jiáriiklial iL j
Szállítok f«var a raféa tetaltoi téfl\'t. fcaraTaHwara»«! |
Ufíiiijtfim. jnifiRiecrr intMttfmüt
A swkantétér\' 4« Maliiért fal«!: LiLAS AGOSTOí Hirdetési dijak:
J banáhoa williiMersor 40" K, szőve* körött &C K ■vilflérbífl iSOQ K A hirdetéw dijak mindenkor ttfrt tüeteodök; póataJ hirdeti* megbízások c<ak akkor »«étnek fi*yrtei3ibe, ha a rnefcbuá*MJ epüii a pénr is beküldefett.
Zongorahangolásokat, javításokat
jutáayosaa vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2 szám.
Tavaszi
női ^divatkaiapok
nagy választékb tn, már 100,000 koronától kezdve
kaphatók:
Tischlér és Kaszás
női divatíizletében. Zalaegerszeg, Plébánia-épület.
■ a tej;olc«obb napi áron. Najr* >ulyt helyezek árum ■
■ e:*>ö\'endü ¿getísíre Cserepem teljesen fagyálló és ■
■ kflnnyü íu.\'vánál lopva c^rk-\'lytrtAmeijterhe est jelent ■ IIIIIIIIIB3IIIIMIIIIBHII1
4
Eladód y üzemképes 4 HP. Schuttleworth
gőzgarnifura.
Ára 110 q búza Esetleg elcserélhető 3 és fel HP gőzgarniturára, vagy 900-as tnoiorgarriituMra Fizetés és csere megegyezés szerht. Sipos József Zalabesenyő.
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VAKGA ELEK BÉRAUTÓVÁLLALA TA. Bíró Márton-utca II Telefonszám: 162
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
let\'o\'c^bb áron készit
HENRICH W. és l,
Zalaegerszeg, F^» tér.Telefon 161 Állandó nagy raktár:
üveg«,
porcellán-, lámpa-, nortn-berc! és rövidárukból.
Megrendeléseket \\ dékre a/onnal, portosan teljesít
Épület és bútor-
( munkát a legkényesebb igúnyeknrk k megfelelőleg készítenek |
i Szalay és Dankovlts
■ épület- és műbútorasztalosok I
" ZALAEGERSZEG Jf»etm.rtü6 f \' iskolaköz 2. szXm. urményi-utca 7. i
Állandó készbutor paktAui I
I
RISZT SÁNDOR
fclJJriutír tejirjjjj, VjriiurtMtti l\\ u
Zalam-gye legjobb hirű hordó üzlete.
lláalla aa át k4-asltaUayt »Urai UM1 késrtJt U-roa kodéit, mely illazdtas rakta-ra i ran 10 lltar-tél Iii00 litarlf
frtaaTrut^il ■áriák 40I-U1
&00 Uteri! rak* Uras rnut 25 kaktollteria faltit » talaai iraace4a4ar 1 I

Olcsóbb lett a}
liNzt!
erről meggy fa Ad hetik a zalacsébt gőzmalom bizományi liszt raktárában

m
dzv.Grünbaum Samuné
sü\'óde. liszt* és MszerkeresVe^\'i II Zalaegerszeg, Rákóczi-u Telefon 105. 11
_H_II II
Zal
j;váitmAnyú egvs?ciű , simaőrlA-, kenfls- ^s diognllií hen^crszikeicre ir-ajánlattal síulgálunk. Malomgépckre és matomszerclésra tttírjet ajlntatoí.
Koíherr-Schrantz ét Clayton-Schutlleworth képvlfelője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
Nagy kelengye vásár
a Schtitz=ártiházban!

Iii
Schötz-vászon, legjobb minőség ágyneműk és fehérneműkre, 82 cm. széles K 25 000
Virános fehér daoidszt selye n fénnyel, ágyneműre..............K 42000
Legf\'notíKibb macco batiszsiffon női fehérneműkre, 80 cm", széles......k "wíyyi
Naturell siffon. kAnnvű minőség . . .....í iftmn
Csikós, tartós jó.minőségű nyers törülköző..............u in^ví
Piros kockás törlőruha...................\' \' \' K M000
Valódi Regenhardt á Rayman-féle tiszta damaszt\'len abrosz\' k * 200.000-től feljebb
Runiburgi vászon minden szélességben!
a
Nagy választék matracszatinok, bútorszövetek, ágy-, asztalterítők és szőnyegekben. Minden-, nemű selymek, selyemtricok estélyi ruhákra,
tfl yyui»»«»» Ei utofl» ▲«oaton

»xx. x«»x«ro-a.si
i*m Z

\\
lf/éTÍflyt»
Zaliegeriiei, 1925, Március 24. Kedd.

Ara 1000 korona. 36 siAb.
IE6ICLCIII HTKIKtlT 1Í10IU0I. Utasaiéi 1 kénapra 19.000 ktr.. iifftMm 31.091 kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Sitrkiim: HEBIOLT KIIM
Ss«rk«utésé| ii kiadóhivatal]
Iala*f*rss«|, Síéchenyl-tér 5. tűn. Te1e<aa 131. iiáa
„Hluek tu latcsbca, hluek egy haaábar,
H\'ltrk egy Itteni örök igaznghan,
Hhiek Mayvtroriut. frltáinatiauhan\'\' A
A legyőzhetetlen.
Macdonald volt angol miniszterelnök a nép-szövetségi gyűlésen láinutatolt azokra az üret székekre amelyekből hiányozták Németország képviselői és azt mondotta, hogy „ijesztően" üres helyek azok. Nem is olyan nagyon régen történt ez és Hetriot, a francia miniszterelnök, aki Macdonald, akkun kollégájának e szavaira elmo.olyodott, máns belátja, hogy csakugyan .ijesztően merednek" — Franciaország felé ezek az üres székek. Mintha csak a németek sztkrázö tekintete lövelne azokból Nyugat felé. Chambeilain nem ismételte Macdonald szavait, de ugyanazokat gondolta és gondol|a. Németországul nem lehel arra a sorsra kárhoztatni, amit Franciaország szánt neki s ezért ma már csalogatják Germánia népét a Népszövetségbe; udvarolnak neki, csak hogy belépésre csábíthassák, mert most látják csak teljes tömegében azt a problémát, amelyét mrgoldaniok kell, de amelyet Németország nélkül nem oldhatnak meg Németország azonban árat szab belépésének, — nem; diktál I Az ő belépésének nagy ára van. A Népszövetség — tudjuk - nem készült másnak, mint a „győzők" örökös részvénytársaságának, ahol a „kegyelemből", bevett Jcgyózöitek"-kel csak ugy vallveregetve, mély kereskedéssel beszélgetnek s azért olyan paragtafusai varinak, amelyekel egy Németország el nenr fopndWF?ekef a paragrafusokat el kell előbb törölni s akkor azután beléphet Németország is. Tehát nem a győzők kegyes jóindulatából léphet be ez, a már megint hatalmas német bnodalom, hanem a ránézve megszégyenítő pontok eltörlése után. Ez pedig nagy különbség ám. Erre nem voltak elkészülve ott a túloldalon, de a genfi jegyző, könyvre telt angol megjegyzések után gondolkodni kezdtek a részvényesek » fogcsikorgatva bár, de beismerik, hogy Németország legyőzhetetlen. Hat évvel ezelőtt kizátlák az illusztris társasagböl, amivel Németország bizony nem sokat törődött. Várták, hogy majd mélyen megalázkodva kunyorálni fog a gőgös urak ajtaja előtt s bűnbánóan könyörög bcbocsáttatásért. S mit nem tesz Isten? A gőgösök alázkodnak meg elölte, hogy szerencséltesse magas megjelenésével társasagukat.
Hogy mi lesz Németországnak ellő szava a Népszövetségben, — föltéve, hogy be tudjak csalni! — azt mindenki tudja. Előre remegnek már tőle nemcsak a bennüket környező tolvajok, hanem kitartőik is. Revízió! Ezt dörgi nekik oda ugy, mint a puszták királya, kinek hangjára rémülten menekül ember, állat. Németország nem tűri, hogy az ö. sakkban tartására gyártott kis sakálok a mi leamputált részeinken lakmározzanak. Meri hiszen minket azért csonkítottak ennyire, hogy gyengék legyünk, hogy távolabb essünk Németországtól. Azért húzták közénk azt a lehetetlen alakú cseh-szlovák köztársaságot. De azt is látják már Nyugaton, hogy egy legkisebb megmozdulás) alkalmával a kisántánt államai elsősorban is saját népeikkel, a tőlünk lefűrészelt területek lakóival kerülnek szembe, tehái Német- és Magyarország ellen hadba éppen nem állíthatók. Akkor pedig teljesen fölöslegesek. Sőt, ha Németországot sikerülne is örök időkre gúzsbakötni, akkor sem lenne ilt rend soha s Németország ügye nélkül is vissza kellene állitaniok az integer Magyarországot. Igy azonbaa gyorsabban megy a dolog. 7
Amikor a nagy német csizma az elsői toppantja a genfi szalon parkettjén, megtörik a jég. Érzi ezt már előre Lengyelország, azért
igyekszik Daazignál befejezett tényeket teremteni. Igaz, \' Németorssignak is lesz egy-két szava az ügyhöz, de az most mellékes. A jég reped s repedése elhat idáig, hogy a rianásba szépen belepottyanhasson Csehország.
Várjuk tehát, sokkal biztosabban, mint bármikor, hogy Németország dörgő szava szétriasztja a parazitákat. S mikor hangjára a cseh oroszlán, mely a hármas halmot most szájában tartja, futni kezd, leveli magáról az oroszlánbőr!, hogy elöltünk álljon, mint a mesebeli állat, mely egy ideig szintén oroszlánbőrt hordott magán, de hangjáról megismerve, visszakerült a — kordély elé.
Ax Ipartestület közgyűlése.
Bewáwoló ai (Inalt 4?rflt. A kMpari kitti Ifye. -
Harc a kontárok elte«.
/
A zalaegerszegi ipartestület vasárnap délután 2 órai kezdettel tartotta meg ez évi rendes közgyűlését székházának nagytermében Jády Károly elnök vezetése mellett. A népes gyllésen elejétől végig résztvett Czobor Mátyás polgármester is, mint az iparhatóság képviselője és több izben föl is szólalt.
A közgyűlésnek tövid, de annál érdekesebb tárgysorozata volt. Az elnökség évi jelentése, mit Klosovszky Ernő ipartesiületi jegyző olvasott föl, igen szép és tanulságos vázlatot adott az egész gazdasági helyzetről s annak különösen kisipari vonatkozásairól. Kitért a szanálásra, melynek semmiféle hatása nincs a kisipar fejlődésére s a kisiparosolt helyzetének megjavítására. Majd a fokozódó adóterhekrőf, a takarékosságról és munkanélküliségről szólott^ Bőven foglalkozik a jelentés a kisipari hiteljkérdésé-vei, amely még eddig nem nyert olyan megoldást, amint azt az Ígéretek után várni lehetett volna. A kontárok száma is egyre növekedik, ami még elviselhetetlenebbé teszi a kisiparosok helyzetét. Áttért azután arra a mozgalomra, mely a székház átépítése, kibővítése céljából megindult s szép eredménnyel kecsegtet, ha nem lankad a tagoknak eddig kifejtett buzgalma. Hálásan emlékezik meg az elnökség \' e kérdés kapcsán gróf Bitthyány Pálnérói, aki 3 millióval és dr. Farkas Tibor képviselőről, aki kétmillióval járult az építkezési alaphoz. Vázolja továbbá az elöljáróság működését. Egy év leforgása alatt 232 tanoncszerződés köttetett és 153 fölszabadulás történt.
A jelentést a közgyűlés égyhangu helyeslés-tudomásul vette, de Jády Károly még bővebben szólott a kisipari hitelről, melyről a miskolci kiállítás alkalmával is sok biztató ígéret hangzott el a miniszter ajkáról s mely ügyben eljárt .a polgármester is, de eredménytelenül. Indítványára a közgyűlés fölkérte a polgármestert, hogy írjon föl az IOKSz.-hoz, a hitelösszeg folyósítása érdekében. Mire Tischlér István megjegyezte, hogy most már késő az utánajárás, mert, akinek pénzre voit szüksége, az már másutt vette azt föl, még pedig drága kamatra.
Az akciót mindazonáltal folytatják, mert nagyobb hitel nélkül a kisiparban javulás nem várható.
Ezután előterjesztették a mull évi zárszámadási, melynél 4,244 768 korona pénztári maradvány mutatkozik. A folyó évi költségvetésben pedig előirányoztak 59,039.268 korona bevételt s ugyanannyi kiadást.
Számvizsgáló bizottsági taggá újólag D. Horváth Imrét választották meg s az elöljáróságnak kilépő tagjai: Baranyai Péter, Börcz János, Fátjtas Kálmán, Illés Elek, Lendvay Pál, Schmidt Viktor, Szalay László, Várnossy István s mint póttag, Miszory Lajos is újra mandátumot kaptak titkos szavazás utján.
A választások megejtése után Jády elnök • több fontos dolog felől tájékoztatta a közgyűlést. Mindenekelőtt az iparosok érdeket iránt fnéleg érdeklődéssel viseltető gróf Batthyány Pálékkal szemben fejezte ki köszönetéi a minden alkalommal megnyilatkozó rokonszenvökért, melynek kifejezésekép a grófnak, a grófoénak é volt titkáruknak olajfestmény-arcképével ajándékozták meg a l ipartestületet. A képeket művészi keretekbe foglalva ■ testület hivatalos helyiségében helyezték cl. — A soproni kereskedelmi és iparkamara ez évben ünnepli lönn-állásának 75 éves évfordulóját, mely alkalom-msl a kerületébe tartozó négy megye Zala-megye is — kiállítást rendez. A Faluszövetség zalaegerszegi kiállításában való részvételre fölhívta a tagokat Figyelmeztette a tanoucvizsgáló bizottság tagjait, hogy nagyobb buzgaiomma teljesítsék föladatukat Végűi a házalap gyarapi-tasara kérte föl az -össziparosságot s ajánlotta a temetkezési-egyletbe minél nagyobb számban való belépést.
-Németh László indítványára a kontárok ellen való védekezésről tárgyaltak. Az indítványozó több eset fölsorolása után az ip<itigazolvátíyo|; revízióját kérte. Hosszas vita indult meg erre. Több szakmabeliek jelentetlek be panaszokat. Czobor Mátyás polgármestet is résztvett a vitában s megígérte, hogy. amennyiben hatáskörébe tartozik a kérdés, mindent elkövet a kontárkodás megszüntetése céljából Igen figyelemreméltó megjegyzéseket lett Tischlér István, rámutatván arra, hogy sokszor félreismerik az egyes munkákat s alaptalanul vádolnak meg olyanokat is, akik lulajdonképen nem kontárkodnak. Az elnök fölkérte a tagokat, hogy, amikor tényleg kontárkodásokká! rontják a képzelt iparosok keresetét, azt haladéktalanul hozzák a hatóság tudomására, mely a jogos pina-szókat orvosolni lógja. Végül llaianyai Péter beszámolt az építőiparosok fchiuár 22 ikén Budapesten tartott Kongresszusáról, melynek tudomásulvétele ulán a közgyűlés véget ért.
Ellentétek a kis antantban.
Bukarest, mdre. 23 Lapjelentések szerint a kisántánt konferenciáját i»metélten elhalasztották. Nincsics szerb külügyminiszter azt indítványozta, hogy a három ktúlgyminiszter Temesvárolt találkozzék s ott besték meg az/ állal mos helyzetei. Belgrád és Prága azonban ezt ellenezték. Ugy látszik, a konferenciát még májusbju sem tartják meg. Belgrád és Bukarest között erős nézeteitértsek támadlak olyan kérdésben, amit a bukaresti konferencián kellett volna elintezni.
Sxocléllstik Petőfi-ünnepe.
Budapest, március 23. A szociálisták vasárnap délután 3 órakor tartottak Petőfi-ünnepélyt a Petőfi-szobornál. Hatalmas néptömeg jelent meg azon. A szobor talapzatára koszorút helyeztek vörös szalaggal. Wolkenberg rendőrtiszt fölszólította a rendezőséget, hogy vegyék le a vörös szalagot, de senki sem mozdult. Erre ő maga vette le azt és a zsebébe dugta. Később Propper képviselőt figyelmeztette, hogy hagyja abba forradalmat dicsőítő beszédét. Propper azonban tovább beszélt, mire me^-N vonta tőle a szót. A jelenlevők figyelmeztették a rendőrtisztet, hogy Propper nem haHotla szavát, azért nem állott meg. Erre újra erige-^ délyt kapott a beszéd folytatására s azt be tT^T fejezte. A .tömeg azután a legnagyobb rendben szétoszlott.
A miniszterelnök körútja.
Budapest, márc. 23. Bethlen István grót miniszterelnök a nyáron körutat tervez az országban, hogy a közönséget a gazdasági és politikai helyzet felől tájékoztassa.
Elégedetlenkedő kisgazdák.
Budapest, márc. 23. Nagyatádinak Dohány utcai lakásán a kisgazdapártnak 94 tagja értekezletet tartolt, amelyről (előzetesen senkit sem értesítettek. Az értekezldlen Karácsonyi Gyula elnököli, akinek megnyitója után Herczeg Oyula beszélt azokról a veszedelmekről, amelyek a kisgazdapártot fenyegetik. Határozati javaslatukban kijelentették, íiogy föltétlenül ragaszkodnak Nagyatádi lobogójához. Mayer János fötd-mivelési miniszter az egységespárt kisgazdapárti frakciójának vezére kijelentette, hogy nem tulajdonit jelentóséget ennek az értekezletnek, csak c&udáikozlk, hogyan egyesülheitek olt olyan eleinek, akik ott együtt voltak. Szó sincs Nagyatádi programmjának elárulásáról.
Kathreiner
Kneipp Maláta Kávé
A Lelrer-Ugy.
Budapest, márc. 23. Medvés-Medikó István vizsgálóbíró áttanulmányozta a Leirer Amália gyikossági ügyének aktáit s most fog hozzá a vádlottak kihallgatásához.
HÍREK. <
- A keszthelyi szolgabíró válttztét. A
nyugdíjazás folytán megürült keszthelyi szo\'ga-birói állást a törvényhatósági közgyűlés május II-én fogja betölteni választás utján.
— Anyakönyvi hírek. A városi anyakönyvi hivatalban a mult hét folyamán a következő bejegyzések történtek: született 3 fiu, 3 lány: Prenncr István, Horváth Tibor, Borsos Sándor, Prikler Katalin, Rózsás Ilona, Egyed Anna. Egy leány halva született Meghaltak: Miháczi József 25, Zsizsek Antalné szül. Farkas Margit 34, Varga István 25, Schvarc Janka 40, Kaj József 32, Rózner Mózesné szül. Rechnilzer Terézia 60, özv. Németh Józsefné szül. Horváth Eva 91, Kardos Gábor 57 éves és Szabó Ferenc 21 hónapos. Házasságot kötött 1 pár: Révész Pál magántisztviselő Goldgruber Antival.
— Szegedi ügyészek és birék állást foglaltak a katholikus egyházközségi adóvégrehajtások ellen
Jegyzetek Erdélyről.
Irta: FÜRTÖS LAJOS.
Én beszélgettem már néhányszor ezzel a schnellsiederen készült tanárral, de mondhatom, uram, hogy a boltomban kiszolgáló kereskedő-segédnek is több a tudása es intelligenciája. Ha már a fiaimat iskolába járatom, azt akarom, hogy képzett tanárok tanítsák őket. Így aztán megmaradok csak a régi iskolák mellett, egyik fiam a szász reálba jár, a másik a magyar kereskedelmibe.
Általában a tanítás módszere, az előirt tananyag is sokkal alacsonyabb nivón áll, ínint nálunk. A kereskedelmi iskola harmadik évfolyamában még csak azt az anyagot tanítják, amit a mi iskoláink első évfolyamában tárgyalnak. Természetesen az iskolát sem kiméli az általános korrupció. Aki fizet, az átmegy, akár jeles bizonyítvánnyal, ha hatökör is.
Szinte az a benyomása az embernek, hogy az oláh állam szempontjából csak az a megbízható ember, aki megvesztegethető. Minthogy pedig az erdélyi tisztviselők, akik eddig helyükön maradtak, fertőzve vannak a magyar uralom alatt beléjük gyökerezett erkölcsösség és köleles-ségtudás mikrobáival, az oláhok igyekeznek tőlük megszabadulni. Nemcsak a szászoktól és magyaroktól, de az erdélyi oláh nemzetiségű tisztviselőktől is. Iskolákba, a bírósághoz, közhivatalokba, általában mindenüvé képesítés nélküli regátbeiieket ültetnek be, mint akik megbízható letéteményesei a balkáni erkölcsöknek. Érthető tehát az erdélyi oláhság elkeseredése it.
Nem tagadhatjuk, hogy a magyar uralom Erdélyben is igyekezett annak idején kidombori-
ZALAVARMEGYE
Módosítják a felsőházi Javaslatot.
Budapest, márc. 23. örífy Imre nemzetgyü-lési képviselő kijelentette, hogy a felsőházi javaslatot módosítani fogják. A módosítások szerint a főrendiház kinevezett tagjai a felsőháznak ii tagjai maradnak.
Bámulatosan olcsó.
ízletes és kiadós
— Petőfi-utcára nem kell aszfalt. Mint értesülünk, a Petőfi-utcai aszfaltjárda létesítésének is akadtak ellenségei, akik a Wiasits-utca föllebbezóinek példáján fölbuzdulva, megakarják támadni az erre vonatkozi közgyűlési határozatot. Már gyűjtik is az aláirasokat az utca tisztviselő lakói körében. Hát az igazat megvallva, ebben a tekintetben páratlanul áll Egerszeg városa. Soha nem hallottuk még, hogy a modern fejlődés követelményeivel épen az intelligencia helyezkedjék szembe I Most már igazán kétséges a vizvezeték és a csatornázas sorsa is, mert tartani lehet attól, hogy az \'inteligencia érthetetlen okokból inkább a mai bűzös állapotok fönntartás! mellett foglal állást, ahelyett, hogy, mint tőle . várni lehetne, elősegítené a varos fejlődését. Reméljük azonban, hogy a felsőbb fórumok belátásán megtörik a kerék-kötőknék minden igyekezete.
— Húsárak a városi húsüzemben. Amint mult számunkban jeleztük, a város f. hó 24-én, azaz holnap, a Csány-utca 4 szám alatt meg- | nyitja a húsüzemet „Zjiaegerszeg r. t. város I húsüzeme" címmel. Az az értekezlet határozta \' ezt cl, melyet a pogármester szombat délelőtt l 11 órára hívott össze s amelyen a meghívás dacára egyetlen husiparos sem jelent meg. Vasarnap délelőtt a polgármester újból értekezett a szakközegekkel a húsárak megallapitása céljából. Az értekezlet a városi húsüzemben a marhahús árát 16, a borjúhúsét 24 ezer koronában állapiiotta meg A sertéshús és zsir árát a napokban fogják megállapítani. Elsőnek a városi gazdaságból egy szép tinó került levágásra s ennek a húsát mérik ki holnap. A polgármester gondoskodott megfelelő kiszolgáló személyzetről is, hogy a vásárlók ne legyenek kénytelenek olt hosszú ideig várakozni.
1925 wiárdai Szerencse a
Kávéscsészében
— A Jókel-Onnepily jövedelmit vasárnap délelőtt számolták el e polgármesteri hivatalban az ünnepély rendező bizottsága elótt Dr. Tamaska István városi tanácsos előterjesztése szerint az öss\'zbevétel 7,294 000 korona volt, melynek fele a színtársulatot illeti s amelyet már át is adott a direktornak. A bizottság rendelkezése alá került tehát 3,647 000 korona, melyhez az Iparoskör március 15-iki Jókaiünnepélvének bevételéből 116 ezer koronát adott. Kiadás 747 ezer korona, maradt tehát 3,016 000 korona. Ebből 2 milliót a Csány-szobor-alap javára adják, a többit pedig Rákosi Jenőhöz, mint a Jókai-centennárium országos rendező-bizottsága elnökéhez juttatják. A bizottsággal Czobor Mátyás polgármester közölte, hogy a gimnázium és a püspöki magtár között nyitandó utcát nevezik el Jókai Mór nevéről.
— Csonkamagyarorsz*g legkövérebb embere meghalt. A vasmegyei Kenyéri i községben, gróf Cziráky György uradalmában a napokban hunyt el Csonkamagyarország legkövérebb, legtestesebb embere, aki mint soffőr működött a gróf szolgálatában. Az elhunyt soffőr testsúlya jóval meghaladta a másfél mázsát. Pontosabban 176 kilogrammot nyomott, tehát csak két kilóval volt kevesebb, mint a a legkövérebb ausztriai ember. A soffőr étvágyáról és ivókopességétól szinte legendák keringenek. Állítólag egy ülőhelyében megevett 16 pörköltet és megivott 18-20 korsó sört is rája. Ez az ember aránylag nagyon fiatalon — alig múlott cl 30 esztendős — halt meg ét halálát a nagy kövérsége okozta. Holttestet Bécsbe szállították haza, ahol él az édasapja is, akinek az volt % kívánsága, hogy s fia szülőhelyének földjében aludja örök álmát.
— Felkötötte magét, merte felesége meg«
halt Huber József jómódú sopronkövesdi gazdálkodó mult hétfőre virradó éjjel szobájába« felkötötte magát. A szerencsétlen életunt öregembert reggel találta meg a fia, aki rögtös késért futott, de mire a kötelet levágta, az öreg már halott volt. A rokonok szerint Hubert a felesége elvesztése feletti szomorúsága vitte a halálDa. Felesége ugyanis ezelőtt 3 évvel meghalt s a;óta Huber búskomor volt, mig végll is önkezével vetett véget életének.
tani mindenütt az állam magyar nemzeti jellegét, de mindenkor a jog, méltányosság és fóleg az igazság alapján. A független bíróság mindenkor a jog és igazság alapján állolt s egyformán szolgáltatott igazságot magyarnak, oláhnak és szásznak. Nem akarok erős kifejezéseket használni, de ami a regálból áttelepített bíróságot illeti, elég azt mondani róla, hogy a baksis alapján áll. Még élénk emlékezetéjen van itt mindenkinek az a botrányos per, mely Temesvárt folyt le. Milliós értékekről volt szó és az akkor még helyükön volt magyar birák az igazságnak megfelelő Ítéletet hozlak, miután minden presszió és megvesztegetési kísérlet hiábavalónak bizonyult. Termékenyebb talajba hullt a baksis fenn az oláh minisztérium táján. Az igazságügyminiszter személyesen ment Temesvárra, a renitens bírákat elcsapta, a határozatot megsemmisítette és megértőbb bírákkal uj, a baksis intencióinak megtelelő határozatot hozatott. Ez a per annak idején nagy port vert fel, az újságok hatalmas botrányt csaptak, de mindez hiábavaló volt.
A baksis kipréselésének legegyszerűbb módja a halogatás. Lehet valakinek akármilyen fontos ügye a bíróságnál, hevertetik évekig is, amig csak nem fizet, hogy egyáltalán elővegyék. Talán, ha mindkél fél egyformán fizet, akkor kapnak az igazságnak megfelelő ítéletet, mint Arany „Fülemilé--jében : .jobb felül at: nekem fütyül, bal felül üt: nekem fütyül; elmehetnek I"
Az igazságszolgáltatásnak megfelelő a közbiztonság is. Mint kuriozumot mutogatnak egy rendőrt Brassóban, aki 3 hónappal ezelőtt meggyilkolta a feleségét. De volt valamelyes pénze, két hónapot ült vizsgálati fogságban s aztán kiszabadult. Rá néhány hétre mint erélyesnek
bizonyult kés- ilietve kaidforgatót, megtelték rendőrnek. A rendnek ilyen előéletű őrei természetszerűleg maguk teszik leginkább megbízhatatlanná az éjj\'ii közbiztonságot. Akárhányszor előfordult, hogy rendőrök tolvajokkal szövetkeztek éjjeli betöiések kikeres lebonyolítására s ha ^ dolog kipattant,1 akkor a rendőrt nyugodtaab vidékekre helyezik, ahol az uj«ágok nem csapnak eféle csekély kilengésért akkora lármát. A rendőrök tészéról elkövetett inzults-sok mindennaposak s ha valakit a hatóság részéről ér sérelem, keresheti igazát a sóhivatal-ban. Még legokosabb, ha az illető azt a néhány éjjeli potont és rúgást nyugodtan elraktározza a kellemetlen emiekei közé, mert ha sokat izgágáskodik, ráadásul erösebb leckében is részesülhet. Még az a vigasztaló, hogy eféle megrendszabályozásokban leginkább az oláhok részesülnek honfitársaik részéről, ók ugyanit azt hiszik, hogy nekik, mint oláhoknak, töbfc szabad. . De az oláh hatóság — dicséretért legyen mondva — nem igen tesz különbséfeket a nemzetiségek közt, ha \'csak néhány pofon ét rúgás kiutalványozásáról van szó.
Általában véve a közhivatalnokok főjöveddac a lopás, a fizetés csak melléket. Hosszá fdés ét megszerzett prazisukkal a lopás technikáját olyan magas nivóra emelték, hogy nem lehet olyan jól lepecsételt póstacsomagot vagy lelakatolt poggyászt feladni, hogy abból nébánj értékes holmi ne hiányozzék. Működ ésükd mindamellett a humanitás jellemzi: az egészd nem lopják el, csak tftedd szednek beiéit. Tevékenységüket természdesen a kocsírakomá-nyokra is kiterjesztik. Egy Uyen jelenetnek magam it tanuja voltam.
^ (Folyt köv.)
1925 március 24.
ZALAVARMEGYE
3
— Gyűlnek a bronzdarabok: Rettegi Miklós tanító a IV. c) fiúosztályban ismétellen 13 kiló réztuilladék. (Rettegi eddig már egymaga fél mázsát gyűjtött) Till Erzsi óndarabok, Rusznyák Antal tanitó a II. osztályban 5 kiló réz és ón hulladék, Boleráizky tanár utján a gimnázium II. osztálya ismételten I és fél kiló hulladékréz.
— öngyilkossági kísérlet. Szőke Anna Kölcsey-utcai 16 éves cigányleány tegnap délután afölötti elkeseredésében, hogy a közös kabátot nővére vette föl, lugkő-oldatot ivott. Beszállították a kórházba, onnan pedig üráner Aűoif főorvos lakására, hol gyomormosást alkalmaztak s ezzel rpegmentetlék az életnek.
Alacaony a borfogyasztási adó? A pénzügyminiszter olyanféle rendeletet adott ki, melyből az világlik ki, hogy nincs megelégedve a borfogyasztási adó kivetésével. Az alispánok utján figyelmezteti a községeket, hogy sok helyen alacsonyabban állapították meg a bor-és husfogyasztási adókat, valamint az italmérési illetékeket, holott a községek póiadót csak akkor vethetnek ki, ha az emiitett fogyasztási adóknál a megengedett legmagasabb mértéket elérték. A községeknek az 1925 évi költségvetésük összeállításánál különös gondot kell^ arra forditaniok, hogy a legmagasabb adótételeket alkalmazzák. Történik ez akkor, amikor a Szőlősgazdák és Bortermelők Egyesülete éppen deputációzotl Budapest székesfővárosnál, hogy a minden liter bort 2380 koronával drágító fogyasztási adó töröltessék el.
— Vátárrendtartaal szabályrendelet. Zalavármegye vásárrendtartási szabályrendelete plyan formán módosíttatott, hogy a vásár április 1-től .október l-ig reggel 7 órakor, október 1-tólápr.
l-ig pedig reggel 8 órakor kezdődik. A viszont-elárusítók a vásár kezdetétói 2 óráig vannak korlátozva bevásárlásaikban.
x A s*lvbetegek gyógyítására a legtökéletesebb tzivbeleg osztályt létesített a dr. Jakab-féle Liget szanatórium (Budapest, VI. Nagy Janos-u. 47) Az orvosi tudomány legfinomabb vizsgálati eszközei (elektrokardtograf stb) a dr Jakab féle Liget szanatóriumban az orvosok.rendelkezésére állanak Szabad orvos választás, mérsékelt árak. Napidíj a magánklinikai osztályon 150 ezer K.
- Farcilmiidókönyrek és egyéb liliü kiiyrsk legolcsóbb Árban kaphatók a Kakas-nyomdában.
szInhAz és mozi.
a vasgyáros, ijesztően üres padsorok előtt játszották 21-én ezt az örökbecsű szép drámát Ez azonban nem kedvetlenítette el a szereplöket. Hidvéghy a címszerepben produkált megint utolérhetetlent s méltó partnere volt Bogdán Irén A többi , szereplök is derekasan megfeleltek föladatuknak.
Tisztelem • régi szeretőmet. Amikor ezt a revü operettet vasárnap este végignéztük, eszünkbe jutott néhai jó Oyöngyharmalhy János csizmadia majeztram, aki cégtáblájára becses neve után ezt íratta: „csizmadia ^s kéjgáz". Hogy miért íratta oda a „kejgáz\'-at ís, arra azt felelte, nem tudja ugyan mit jelent, de —-nagyon tetszik neki. A trükkökön felépülő revü-darabok szerzői - sem tudják, miért csinálnak ilyen, vagy amolyan trükköket, tetszik nekik és meg van oldva a kérdés. A darabnak egy kitűnő trükkje irredenta célzatú s mint ilyen, valóban dicséretre méltó is. De, hogy hogyan keiül oda, azt igazán uem tudjuk. No, meg a dohány I Csokamagyarország, majd később egész Magyarország szimbolizálása igen szép dolog volt s hazafias szempontból csak helyeselhetjük ennek beállításáig Mert szép, mert tetszik. Magára a darabra azonban nem vonatkozik. Elvégre is Scherlok Holmesék és társaik, Jaguárék és kapcsolt részeik nagyon keveset törődnek vele. De jó volt. A közönség, mely az első széksorokat tüntetően mellőzte, nagyon jól mulatott. Takács Oszkár, Hován Böske, Harsányi, Hajnal, Szalay, Nógrádi Lonci, Sziklai Valér, Deménvné gondoskodtak arról, hogy a jókedv egy pillanatra se hagyja el a nézőteret
MŰSOR:
Hétfőn: Marinka, a táncosnő. Operett.
Kedden: Antónia. Vígjáték.
Szerdán: Nótás kapitány. (Ötödször.)
Csütörtökön: Vörös ember. Vigjátak.
Pénteken: Marica grófnő. Operett.
A földreform végrehajtása.
Budaptst, március 23. Vasárnap értekezletet tartottak a pénzügyminisztériumban, amikor Bud János pénzügyminiszter megígérte, hogy a földreformot egy éven belül feltétlenül végrehajtják. •
SPORT.
/ \\ N ••••
A vidék bajnokosapata (SzAK) Zalaeger. szegen. A dicsőséges spanyol és portugál túrájáról hazatért SzAK-ot sikerül a ZTE agilis intézöségének szezonyitó mérkőzésre (f. hó 25-re,
Boldogasszony napjara) megnyerni.
A szombathelyt együttes ugyanazzal a fel» állítással rándul ie_Eger$zegre, amellyel a magyar vidéki sportnak egész kontinensén elismerést szerzett.
Máris nagy érdeklődés előzi meg a Zalaegerszegen nem mindennapos sporteseményt.
A mérkőzés a Move ZSE pályán 3 órakor kezdődik.
MZSE-KSE 2:0 (1:0). Bíró: Nemes István
(ZTE). Az egerszegiek megérdemelt győzelmet arattak a keszthelyiek felett. Az egész mérkőzés a Move ZSE fölényében telt el. Az első félidő 8 percében Lang révén már vezetéshez jut a Move. (1:0) A KSE csak ritkán tud támadást vezetni és ezek a támadások is erőtlenek és tervszerűtlenek. Az egerszegiek a félidő végéig állandóan veszélyesen támadnak, de több gólt nem tudnak elérni. Félidő 1:0.
A második félidőben erélyes támadással igyekszenek a keszthelyiek kiegyenlíteni, azonban. a Move védelmén minden igyekezetük megtörik. A játék ellaposodik, kezd eldurvulni, de a biró erélyes intézkedései megakadályozzák a játék elfajulását. A félidő vége felé az egerszegiek erős támadásba fognak és Juhász védhetetlen lövésével a 28. percben megszerzik a második gólt. Eredmény 2:0
A Move-ból Simonics, Bakány, Pál és Miley, a KSE-bői a bal hátvéd, a kayus és a középfedezet emelkedtek ki.
OTE-MZSE II. (2:0) (1:0) Az OTE-ben Kovács, Kálmán, Börcz II, Fűleky és Papp, aki a gólokat lőtte, voltak jók. A Move ban a kapus és a csatársor jobb szárnya emelkedett ki.
J " ..........""...............
GAZDASÁG.
•Ml
9
A babtermelésről. A magyar babot a háború előtt a külföldi importőrök szivesen vásárolták, mert a magyar bab minősége elsőrendű volt. A magyar bab nagyrésze tarkamentesen, egyenletes és tiszta minőségben került kivitelre és jóval magasabb árakat fizettek érte, mint a román vagy szerb termésű babért.
A háború alatt és a háború után a magyar bab minősége hanyatlott, mert a termelők nem kezelték gondosan a vetőmagot, a termell^ab válogatatlan, rossz minőségben és igen sok keverékkel került a piacra.
Természetes, hogy mindez nagyon ártott a magyar bab hirevének és ma az a helyzet, hogy a magyar babot már nem lehet magasabb áron eladni, mint a román babot, mely utóbbi olcsó vizi utakon kerülvén a piacra, csaknem teljesen háttérbe szorítja a magyar terméket.
Ezen körülmény közgazdaságilag nagyon hátrányos az országra. A magyar babot az exportörök külföldre szállítják és külföldi értéket, devizát hoznak érte az országba. Fontos tehát, hogy az export e cikkben elösegittessék és a lehető legkedvezőbb körülmények közölt legyen lebonyolítható.
A termelök részéről az volna a teendő, hogy a babot, ugy mint a háború előtt, ismét szép, egyenletes és tiszta minőségben hozzák a piacokra. Arra kell ügyelniök, hogy
1. a vetőmagot gondosan válogassák, azaz az elvetett szemek necsak tiszták, hanem •lehetőleg egyenlő nagyságúak is legyenek, tehát egyenletesen nagyszemü legyen a vetőmag.
2. A vetőmag egyszínű legyen, teháf a fehér bab ne tartalmazzon másszinű szemeket.
A bab cséfriése után az abban előforduló idegen magvakat, kő- és folddarabocskákat. valamint más keveréket ki kell szedni, továbbá el kéli távolítani a tarka ¿s hibás szemeket.
Ez volna a teendője a termelőknek, hogy tiszta és jó minőségben kerüljön a bab a közvetítő kereskedőhöz, akinek dolga a babot rostálni, hogy az pormentesen kerüljön kivitelre.
Ajánlatos a nagyszemü bab termelésének fokozása, meri a fogyasztási országok előnyben részesitik a nagyszemü babot és magasabb árakat fizetnek az egyenletes nagyszemü babért.
Jelentékeny előnye a magyar babtermelésnek, hogy legkorábban kerül piacra. Ezen előny kihasználása fontos és ezért törekedni kell, hogy a termelt babmennyiségek minél gyorsabban, minél jobban és minél tisztább minőségben kerüljenek a piacokra, mert akkor a bab jobb árban értékesíthető, mini a későbbi hónapokban, mikor a magyár árunak már versenyezni kell a román termékkel, mely természetesen olcsóbb, mint a magyarországi termék. /
Kétségtelen, hogy a magyar bab minőségé- Y nek feljavítása a kivitelt és a bab kedvező elhelyezését jeléntékenyen elősegíthetné.
Tenyészbikavásár Szombathelyen A Vasmegyei Gazdasági Egyesület Szombathely város állatvásárterén április 6-án (hétfőn délelőtt), tenyészbíkavásárt rendez. A vásárra csak oly , bikák kerülnek felhajtásra, amelyeket a vármegye kiválóan fejlelt szarvasmarha anyagából-nagy számban bejelentelt P/i—•!\'/« éves korú bikák közül a gazdasági egyesület bizottsága a tenyészbikavásárra felhajthatónak s egyben köztenyésztésre alkalmasnak minősit.
A vásárra bejelenlett bikák községenkinti vizsgálata most vin folyamatban. Előreláthatólag összesen mintegy 85—90 drb. bikával vesznék részt Vasmegye nagy és kistenyésztői a bikavásáron.
Községek, közbirtokosok és magánosok tenyészbika szükségletüket igen célszerűen szerezhetik be a vásáron.
A gazdasági egyesület részletes katalógust bocrát az érdeklődők rendelkezésére, mely az összes felhatott tenyészbikákra s azok vételárára tájékozást nyújt.
Személyautó
(Puch) 6 üléses, önmditóval, villanyvilágítással
40 millióért
eladó
Bővebbet LUSKER gépműhely Zalaegerszeg
S UNGHVÁRI LÁSZLÓ >
■ FAISKOLA R. T.
■ CEGLÉD.
! Tavassl szállításait a Jobb Idö
J beálltával Ismét már folytatja.

S Szombathelyi telep: 5 Herény.
5 Erzsébet-tér I. sz.
Megrendelések sürgős feladását kéri
\\
1\'
SS
Ha fája gyomra
használjon
„Ventroviii" gyomor kura balzsamot.
> (törv. védve) * Megszűnteti a has és gyomorgörcsöt, fldit gyomot és Mlbintalmakat, székrekedést. FelOlmulHalatlaa étvágygerjesztő. Számtalan hálá és kösxönóirat Egyedüli késiitft:
öerő Miklós „Ferencz József Gyógytár Laboratóriuma"Bpest VII. Bethlen ti. 14.
Megrendelés póstai utánvéttel 26.000 korona.

zalavArmi-oye
1025 március 24.
K0Z6AZDASÁ6 CS PENZÜíí.
J
Egy aranykorona l
a deülér kivAtaln« árfolyama szerint egyeral I19M - paplrkoroniral. \\
Valutaárfolyamok Budapesten.
Hapoleo«--, Fonl 344.000, Dollár 71.950 Francia
Iraok 374S Lenyel márka -. Márka Lira 2940, Lm 5a, Cfk korona 2125, Dinár 1118, Sváici (rank 1X812, Ontrák korona 1Ü2.M, Léva 528, Hollandi forlat 2SJDS.
Budapesti Jerményjelentás.
Báta «S.00Q, Bér« (tiazavidékí) 497.000, Rozi 4*1000, SOrárpa 450,000, T«karmánvárpa 340.000, Zab
390.000, Tenteri 245 00"», Korpa 220000, Repce--,
Köle« kép«--. Lucerna 240.000, Lóhere 260000,
Scéfia--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona fHXJTJ- - , osztrák korona 00073 ti Francia fraak 30S7 5 izokol 154, dinár 8-07S.
Zalaegerszegi piaci árak.
A lc«vtótefc< zalaegerszegi hetivásáron az árak a kővetkezők voltak : búza 440,000, rozs 420000, árpa 400.000, tab 400.000. tengeri (csöves) tyO.OOO tengeri 303 000, martwku» 2»—30, borjúhús 36, sertéshús 32 etec K kilogramasoaként; azéna 120, szalma 70.
i
BRULL KOR :
CÖzteglagyár Telefon ist. Zalaegerszeg, J Lakáa: Bákóary-utci 43.- «tir: ¿ntráahldal nt ■
Szállítok fnrar a ragon tételben téglát, hornyoltcierepet
a legolcsóbb napi íron N.ijr/ "talyt helye/ek .1uim elsftiendü égetésére Cserepein teljesen fagy.illr1. és könnyű suljándt lógva csekély tetómegterliclést jelent
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérauSóval
VARGA ELEK BÉRAUTÓ VÁLLA LA TA. Biró Márton-utca 11. Telefonszám: 162
Ujtiliidmi: JiLiVillEfiTE" liptiittttrmti
A tierkeiitéiérl és kisdiáért falai: KAKAS AG0ST0I
I Mi gárisi iallph j
I a tavaszi Idényre már kaphatók I
k Nemes Gábori
I könft- 6» MPirk«re«kedése ZALAEGERSZEG. I
ÉpüEefiés bútor-
< munkát a legkényesebb igényeknek i megfelelőleg készítenek I
iSzalay és Dankovits [
fl épület- és műbutor-asztalosok I
\' ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep: "
< iskolaköz 2. szám. ürményi-utca 7. i
állandó készbutor raktári i
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áion készit
HEINRICH W. és L.
^ Zalaegerszeg, To tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergl és rövldárukbóI.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
Zongorahangolásokat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. szám.
RISZT SÁNDOR
kádároiBstar Zalasoersiio, VOrfliurlMici 21.«.
Zalamegye legjobb liirü hordó üzlete.
Ajáalla aaját ké-ailtnénytl aiárai Iákéi kéaiült bo-roa hordóit, mely állandóan rakta-roa ran 10 literiéi 1000 litartf.
frlaa Trauert nardék 409-tel 800 literig rik-tárán vannak.-25 haktaUtaraa
failli Vitelnél árasfttaésr I l
Olcióbb lett a
liszt!
\' erről meggyőzödhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
Ozv.Grünbaum Samuné
la
sütöde, liszt* és füszcrkcrcskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Teldon 105.
J
If j. Braun Jenő
hatóságilag engedélyezett Ügynök. Közvetít üzlet, birtok, bér és ház adás-vevésl, valamint éves, hónapos és fürdőidény lakások bérbeadását. Kereskedelmi ügynökség;.
Keszthely, Soproni-utca 12.
gyáiiiuányú egyszerű-, simaőrlő-, kettős- és diognális hengerszékekre árajánlattal szolgálunk Malomgépekre és malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofht:tT-Schrantz és Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
a Sctitttzsráruházban!
mMalhntó REKLÁMC/^/%
Schütz-vászon, legjobb minőség ágynemük és fehérnemükre, 82 cm. széles . . K 25 000
Virágos fehér damaszt selyem fénnyel, ágyneműre....................K 42000
Legfinomabb macco batiszsiffon női fehérnemükre, 80 cm. széles . . . K 38 000
Naturell siffon, könnyű minőség......\'......! I . . K 18000
Csikós, tartus jó minőségű nyers törülköző .............K 20000
Piros kockás törlőruha....................K 20000
Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt\'len abrosz" k \' 200.Ó00-től feljebb
■ Kumburgi vászon minden szélességben!
Sil Nagy választék matracszatinok, bútorszövetek, III asztalterítők és szőnyegekben. Minden-
^j^^^n^m^ tricok estélyi ruhákra.
rvm^y R. utód» Ke»*». Ágo.ton köny^nyomdájébaa Z.lMg.rt.eg.n. Taltfoa^.^ U*X
N
v.V

1Y. éfitlyti
SaUeiersieg, 1925, Bérciua 27. Péntek.
Ar. 1000 Koron 37. ssá*.
■MIILIVII IITIIIIIT iáioniu.v CUtlMté« 1 mufti ll.HI kar., iinimn* m\'ht kié.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
SiarkeiiH: BEIMLY FEBKII
Sxerkesitőség 6* kiadóklvaUl i Xtlaai«rn«|, Síéchenyt-tér 5. iiíb. TiUtsi 13L
T1
gbui,
„Minek tfj Uteahitseb H\'scek rgf latrai örök IfusAr Bl.itk Parrsmrsxác reltimadátábart"
Dr. Vass József Zalaegerszeg díszpolgára.
Zalaegerearf r. I. város szombati körgyllésén díszpolgárainak sorába iktatja dr. Vass József népjóléti minisztert. Ezzel a nemes tényével Zalaegerszeg közönsége nem politikai szolgálatokat kíván honorálni, nem tómjénezni akar egy hatalmon levó férfiúnak, hanem tiszteletét és háláját akarja leróni azzal szemben, aki anélkül, hogy a várossal közelebbi viszonyban volna — mert hisz a miniszter sem nem sitlötlje, sem nem képviselője a városnak — a legnagyobb érdeklődéssel viseltelik városunknak minden Igyes- bajos dolga iránt. Igazi meleg érdeklődésének most legutóbb tanújelét szolgáltatta épen a legégetőbb s legnehezebb kérdésnek, a lakás kérdésnek megoldását elősegítő intézkedéseivel.
Az állami lakásakció megindításakor első sorban is városunkat támogatta az építkezésben s igy rövid időn belQI 60 kislakás épülhetett föl, ami halhafösan enyhítette a lakásmizériákat. De ezzel nem fejeződött be gondoskodása. Csak nemrégiben adtunk hírt arról, hogy Vass miniszter teljesen ingyen több vsggon épületanyagot ajándékozott a városnak sok millió korona értékben s ezzel lehetővé telte, hogy a város által tervbe vett hVrpalo\'a hamarabb fölépüljön. A további építkezéseknél is nagyobb támogatásra számithalunk a minisztertől Az építkezési segélyeken kivül más téren is igyekezett a Miniszter a nyomortfenyhiteni. A téli időkben sok szegény városi iskolás gyermek részére küldött meleg ruhát és cipőt. ^
Ismervén a mai súlyos helyzetei, remélhi sem mertlink volna ennyit. Elvégre is a miniszternek nemcsak egy városra kell figyelemmel lennie, de viszont államférfiúi érzékkel meg kell tudnia állapítani, hol és miben legnagyobb a szlkséglet s miként kell és lehet azt kielégíteni. ts Vass miniszter helyes érzékkel fölismerte, hogy a lakásviszonyok az országnak egyetlen vidéki városában sem állanak a nyomorúságnak ama fokán, mint Zalaegerszegen, ahol tulajdonképen még csak most történik kiemelkedés a falusi jellegből. Itt ugyanis a meglevő házak óriási többségénél szó sem- lehet olyan javításokról, bővítésekről, amelyekkel a lakások száma fokozható lenne. Itt építkezni kell, új telepeknek, uj városrészeknek kell képzödniök,
hogy a lakáskérdés megoldható legyen. És aki ezt elősegíti, az minden dicséretet, elismerést, hálával telt köszönetet megérdemel. Egy város pedig csak ugy adózbatik méltóképen annak, aki javát keresi, aki önzetlenül, minden mellék tekintet és ami a fő, politikai szempontok mellőzésével igyekszik a legégetőbb szükségleteket kielégíteni s ezzel a fejlődés útjára vezetni, ha hálája jeléül azt nyújtja neki, aminél szebbet elképzelni sem lehet; díszpolgárává választja.
A város közönségének általános óhaja az, hogy dr. Vass József miniszter gondolkodásá- j nak, érdeklődésének viszonzásául a tiszteletnek ; és hálának virágaiból ezt a csokrot kapja S amikor a minisztert ezzel kitünteti, egyben önmagáról is szép bizonyítványt állit ki, mert méltóbban nem mondhat köszönetet, mint a j díszpolgárrá avatással. Épen azért föltételezzük, ! hogy ezen a közgyűlésen a városatyák teljes számban jelennek meg.
A középosztály
nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában válságos óráit éli. A politikai és gazdasági viszonyok sodorják a züllés felé s ha kívülről erősebb támasztékot nem kap s ha zilált belső ügyeit nem rendezi, akkor elmerül a két oldalról fenyegető nagy áradaiban. Számra nézve tekintélyes ugyan, intelligenciával is rendelkezik, de a körülötte levő erők hatalmasabbak, mint amit ö képvisel s igy megbirkózni képleien lesz velők.
A középosztály fogalma alá ma\'közönségesen az úgynevezett értelmiséget sorozzák, azokat az elemeket, amelyek hivatali állásokai (öltenek be. Majdnem azt mondhatjuk, hogy a középosztály : a tisztviselők. Mert hiszen ezeknek ügyeiből-bajaiból állapítják meg az egész középosztály helyzetét., Nos tehát, ez a helyzet a lehető legrosszabb. Elraktározott intelligenciája, tudása a mai viszonyok közepette nem könnyíti meg a megélhetést, nem képesili olyan erő kifejtésére, mellyel helyet biztosithatna magának az országos politika irányításában. Ehez egyrészt fizikailag csekély a tömege. másrészt meg ezt a tömegei is annyira széjjelaprózzák a kebelében dúló egyenetlenkedések, a .rang" és más hasonló flres cafrangok, hogy még jelenlegi tömegéi sem képes egyirányú működésre kényszeríteni.
Magyarországon nem tud egy életképes polgári párt alakulni s igy nem is áll a polgárság rendelkezésére egy olyan szervezet, amely-
ben védelemre találnának az általános polgári érdekek. A polgári társadalom szerte tagozva felekezeli és polgári frakciókra, azt bizonyítja, hogy képtelen egységes fellépésre, egysége« munkára. S ha az egész polgári társadalom ilye«, miért lenne különb annak egyik alosztálya : a középosztály ? Ha egy nagy katlanban sótlanui főzök valamit, annak minden cseppje sótlan marad. Ninps tehát nagyobb összetartás a középosztályban sem, mint általában a polgári társadalomban. És ez egyedül magának a polgári osztálynak a bünc. De kijavítása a középosztálynak volna kötelessége, amire azonban a benne rejlő széthúzó erők következtében nince mód.
Tekintsünk csak végig a mi szűkebb pátriánkban a polgári osztályon s vegyük különöse« vizsgálat alá a középosztályt Eltekintve attá4, nogy felekezeti és politikai szempontok szerint differenciálódik, még közbeszól a rang is, sót az iskoláknak különbözősége, elnevezése is, amelyek a középosztályt nevelték és nevelik. A papiros-kvalifikáció, ez a teljesen megbízhatatlan intelligencia-képző tényező úgy vágja rapottyára a középosztályt, mintha a mennykő csapott volna belé. Még a korcsmai és kávéházi asztalokat is „rang" szerint osztályozzák. Isten ments, hogy nem egyenlő rangú ember üljön oda, ahol a „magasabb" rangúak ugyanolyan minőségben fogyasszák a bort, mint a kisebbek! Lépten-nyomon érezteti egyik a másikkal, hogy más és más iskolában nyerte bizonyítványát, mely annak a valóban koldus-kenyérnek elfogyasztására képesíti, illetve .jogosítja". S ha egyesületet alakítanak, az elnöki tisztet feltétle-nül a .rang* illeti meg, nem az arravalóság. Ezért nem tudott a középosztály még normális viszonyok között sem boldogulni -s a társadalmi oszlályok között teKintélyre vergődni. De nem is tud olyan szervezetet alkotni, amelyben egy mindenkién és mindenki egyért dolgoznék. Az igy alakult egyesületek munkája azután meddé marad s az egész osztály sir, jajgat, hogy sean a mukájának megfelelő ellenértéket nem kapja meg, sem az állam igazgatásából nem veheti la a maga részét.
Legnag^bb szerencsétlensége a középosztálynak, hogy semmit sem tanul. Nem látja meg a mellelte feltörekvő tömegeket, amelyek mind eredményesebben dolgoznak s kezök fölér már a kormányrudig, mert egyesülnek, tömörülnek. Ugyanakkor a középosztály a papiroskvalifikációval ajakán szétszóródik, széthull, mint az oldott kéve.
Jegyzetek Erdélyről.
Irta: FÜRTÖS LAJOS.
Egyik este tiz óra tájban jöttem hazafelé és ut«m az állomás melleit egy vámsorompó között vezetett el. A sorompó le volt bocsátva, a mozdony egy kocsi épületfát tolatott. Mikor a mozdony az; őrház elé ért, 5-6 hatalmas darab épülelfa zuhant a sinek közé. A mozdony tovább ment. a vasúti őr és felesége pedig sietve vitték az épflleifát az udvarukra, mert náhány perc muiva újra jött a mozdony és ujabb potyogás következett. A vasúti őr magyar volt és már két háznak boldog tulajdonosa a városban — most gyűjtötte a harmadikra valót. Talán igaza is van. A fizetés nevetségesen kicsi, öreg napjaitól és gyerekeiről is gondoskodni akar és miért ne lopjon ott, ahol mindenki lop? Talán még el is csapnák, ha becsületes marad ?! A címzettek, kereskedők a hiányokat már fel sem veszik. Belekalkulálják az árvetésükbe.
Az újságok naponta lármáznak ugyan a / feneketlen korrupció és rengeteg lopás miatt, de természetesen hiába. Még a n^obbszabású
lopások is csekély emóciót váltanak ki. Ilyesféle esetet is olvastam az újságban. Valamelyik kolozsvári fatermeló cég 20 vagőn tűzifát irányított Magyarországba. A fának már régen rendeltetési helyén kellett volna lenni, de a cég magyarországi bizományosától még mindig azt a hirt kapta, hogy a fa nem érkezeit meg. A cég megreklamálta a szállítást, de a vasút füle bojtját se mozdította. A cég nem sajnálta a a költséget, - végre is 20 vágón fa nem csekélység — kiküldte egy alkalmazottját, hogy .....\\ ki—.......—
a fa útját egyik állomástól a másikig, míg él-jutóit a határállomásra, Lökösházára. Itt megállapította, hogy a fát visszafordították és Belgrádba
irányították. Többet nem sikerülj neki rfiegtudni a fa sorsáról. A cég most pörli a vasutat, de a siker legcsekélyebb kilátása nélkül.
Ilyen körülmények közt az erdélyiek nem (ehetnek mást, mint alkalmazkodnak a viszonyokhoz. Amit az állami alkalmazottak ellopnak tőlük, ők visszalopják kamatostól az államtól. Ez az egyetlen érdek, mely összekapcsolja
őket Sem a magyarok, sem a szászok nem veszik be táisaságukba az oláht. És ezt nem magyarázza meg a kulturálatlanabb faj iránt érzett ősi ellenszenv. Ennek oka az oláh fajnak ugy a magyar, mint í^z^* fajtői elütő jellemében rejlik Mert az oláh nem okos, csak ravasz, nem bátor, csak pökhendi, nem szorgalmas, csak stréber, nem nyugodt, csak alamuszi, nincs intelligenciája, csak a francia kultura felszínes mázával bevont/félnitiveltsége.
Amikor újra vonatra ülök, ho&y visszavigyen a mi csonka országunk szűk határai közé, a lenyugvó nap aranyszínű refleksszel-vonja be a sötétzöld, fenyőkkel dúsan beburkolt\' Cenk kopasz ormát, melyen még ott hevernek a szétrobbantott Árpád-szobor törmelékei, de a szobor sziklából készült hatalmas alapzata rendülellenül áll, mintha Erdély szimbóluma volna. Árpád vezér müve porba omlott, de az alap, a magyarság ősereje változatlan ma is. Csak a keleti kolosszus egy ökölcsapását várja, hogy erre az alapra újra felépítse Árpád vezér művét. Vége.
a testvéri szeretetnek és megbecsülésnek az egész vonalon való bevezetésével, próbálja meg a^ggyé tömörített testet a polgári társadalomban követendő példává- állítani: akkor majd más lesz a helyzete. Addig azonban, míg gőg, büszkeség, — rang — és más eíéle jeles tulajdonságok uralkodnak a kebelében, nem változtathat a viszonyokon Egyesülésben az erö. De lehetetlen egyesülésről beszélni ott, ahol egyik ember lenézi a másikat. Ismerik ezt a bfinét a középosztálynak a többi osztályok, azért bánnak cl vele ily könnyen, azért került ily válságos helyzetbe az ország, legintelligensebb osztálya.
Követeljük vissza a tótokat I
Egypár hazaáruló cseh a háború elején megszökött hazulról s bebeszélték ellenségeinknek, hogy ők tulajdonképen egy törzset képeznek a "tótokkal s e cimen követelték, hogy a két „testvérnemzetei" egy országba tömöritsék. Ellenségeinknek kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy néprajzi tanulmányokat folytassanak, készpénznek vették teliát a hazaáruló szökevények magyarázatát s beleegyeztek a csehfk és $tok egyesülésébe.
Most azután akadt egy cseh, aki tagadásba vette a csehek és tótok vértestvériségét, Chalu-peczky pozsonyi egyetemi tanár ez. aki több tanulmányában „lekicsinylő \' nyilatkozatit tett a tótokról. A többi közölt azt állítotlafróluk, hogy sem multjuk, sem történelmök nincs s hogy nem mások, mint elszlávositott magyarok és hogy a tót kultura csak álkultura, mert nyelve szláv, jellege magyar.
Chalupeczky tanár ur tehát teljesen egy nézeten van velünk. A legészakibb Felföldön ugyanis sürün találkozunk a tótok között tiszta magyar vezetéknevekkel s több eltótosodott magyar elnevezéssel falvaknál völgyeknél, hegyeknél. A tót nótáknak magyar ritmusáról nem is szólunk, valamint arról sem, hogy a tótoknak nemzeti tánca \'a — magyar csárdás. Chalupeczky tanulmányai alapján igy teljes joggal követelhetjük vissza a tótokat, hogy őket visszatmgyarosilsuk, mint ahogy ők mondták az ott éló magyarokra, hogy vissza kell őket — tótositani Ha már egy cseh tudós igy beszél, akkor elvárhatjuk, hogy azon az alapon, amellyel 7 évvel ezelőtt elszakították tőlünk a tótokát, most ugyanazon az alapon visszakapcsolják őket. ügy látszik, ennek a szelét érzi Benes. aki otthagyni készül külügyminiszteri állását, hogy átadja helyét egy tótnak, aki szebben elő tudja készíteni a visszacsatlakozás útját.
Ibrsd6*tfyfiléi Szombathelyen*
Szombathely, márc. 26 Az ébredők szombathelyi csoportja tegnap délután a nyári színkör-ben népgyűlést tartott, melyen Budapestről résztvettek: Ulain Ferenc, KádárLehel, Prónay Pál és Qebhardt Pál, a szombathelyi csoport volt elnöke. Prónay Pál beszédében a keresztények szervezkedésének szükségességét hangsúlyozta. A mai állapotokat nem nézhetjük ölbe-tett kezekkel. Keresztényszervezkedés egy a régi halárok visszaszerzésével. Kádár Lehel az ellenforradalom gondolatáról beszélt, mely olyan, mint az égő fáklya, lassan elalszik. Ellenforradalom nélkül nincs irredentizmus. Hivatkozik a nyugatmagyarországi fölkelésre, mely egyetlen fegyverténye volt az ifjúságnak. Azóta elhalkult az igazi irredentizmus s helyébe a szavaló irredentizmus lépett. Ostorozza a zsidó nagytőkét. Ulain Ferenc statisztikai adatokat 6orol föl a zsidóság térfoglalásáról. A numerusz klauszusznak az egyes foglalkozási ágakra való kiterjesztését is kívánja.
lord Batfour Jeruzsálemben.
London, mdre. 26. Kairóból egy lovasezredet rendeltek Jeruzsálembe, az ottani helyőrség Megerősítésére, bár a rendőrség véleménye szerint erre szükség nincs. Lord Balfour ma érkezik Jeruzsálembe.
Két rokkantat elgázolt a vonat.
Budapest, márc. 26. Két rokkant berúgva támolygott hazafelé s amint a vasúti sineken át akartak haladni, egy személyvonat halálra \\gázolta őket. Az egyik rokkant sükel volt.
ZALAVARMEGYE
Csány ünnepély Nován.
A Novai Társaskör első a vidéken, amelyik a leghathatósabban megemlékezett Csány Lászlóról és a szobor mozgalomról. Március 21-én fényes emlékünnepet rendezett, 15. helyett, általában a márciusi szellemre s a 48-as szabadság eszmékre, azzal a céllal is, hogy gyarapítsa a szobor alapot S az a cél is fényesen sikerült, mert a szoborbizottság jelenlevő titkárának azonnal" átadta az önkénytes adoma-nyo>T összegét: az egymillióölszázhetvenkét ezer koronát. Ettől az ünnepélytől eltekintve is az ottani társadalmi életnek, az összetartásnak élén áll Csizmazia György körjegyző, Persay Andor gyógyszerész, sót talán elsőnek kellene említeni Kuntsnig Antal bérlői, aki az ó kis mezővárosának nevéért mindig készen áll minden áldozatra. Az értelmi osztály jó barátságban él egvmással s ápolja a társadalmi kultu-rát. Na, természetesen ide nem kell érteni az itt lakó grófi családot, akire a közönség nem is szokott számítani, s nem is óhajtja már, ámbáj nem helyeselhető, hogy a grófi család tudomást sem vesz az ott forgó társadalmi mozgalmakról E helyett azonban megjelentek az egyszerűbb emberek, még a távolabbi községekből is, üyenck: Gutorföld, Barabásszeg, Petrikeresztur, Páka, Lenti, Lentíszombathcly, Barlahida, Zalaegerszeg, Karácsonyfa, stb. Az emlékünnepen Borbély György latiái* tartott egy óráig tartó ismertetést Csány Lászlóról, Csizmazia Oyörgy rendező a megnyitójában szólott a márciusi eszmékről, Szmekál Antal csinosan szavalt egy Ábrányi-féle verset. Az iskolár gyermekek énekelték a Hiszekegyet és Himnuszt Torna Elek tanító vezetésével. Este 48 an gyűltek össze özv. Csizmadiáne vendéglőjében társas vacsorára, ahol lelkesen felköszön-tötiek a rendezőket és a szereplőket s ktlünő kedélyesen elmulattak éiféiutánig. Az önkéntes adományok összege a Csány szoborra a következőktől gyűlt össze: A lentibdi iparos olvasókör nevében Csárok Kálmán elnök 200.000 K, Torna Elek, Sebestyén Lajos, . Beznicza Péter» Zarka Károly, Kuntsnig Antal, Simonffy János, Dr. Nagy Béla 100.000-r 100 000 K, Szikszay József 70.000 K, Fodor Gyuláné, Koller Sándor, ifj. Szmekál Antal, B\'ÜII fmre, Csizmazia György, Persay Andor, Fullér István, Gréb Lajos 50 000 - 50.000 K, Nagy Károly 40 000 K, Gerencsér Zoltán, Bottka Andor, Luttár Róbert Német József (5 ezüst korona) 30 000-30 0(t) K, Göbel Árpád, Sukentrunk József, Bizzer József 25.000 - 25 000 K, Borbély György 20.000 K, Gróf G)u:a, NovákOyula, ifj Buzer József 10 000-10.000 K, Kiss Ferenc 20 000 K, N. N. 600o K, Gróf Károly. Hoiváih Karoly 5000-5000 K. összesen: 1,772000 K.
Az angolok Németozszág mellett.
London, márc. 26 Az alsóház tegnapi ülésén Chamberlain után Lloyd George szólalt fel. Szerinte a genfi jegyzőkönyv tisztán francia politikai érdekeket szolgál s kísérlet arra, hogy Angliával a stáluszkvót föntartassa. A Népszövetségbe vetett hitét a felsősziléziai határozat megingatta. Oroszország és Németország rossz szemmel nézik a Népszövetség működését, amire egyébként minden államnak oka van. Macdonald volt miniszterelnök fölszólalásában megjegyezte, hogy sohasem hallott hevesebb vádbeszédet a versaillesi békeszerződés ellen, mintamit Lloyd George mondott. Véleménye szerint Német- és Franciaország között a határkérdés rné* véres konfliktusra vezethet Baldwin miniszterelnök azt hangoztatta, hogy, ha Chamberlain tervei sikerülnek, akkor helyreáll a nyugateurópai héke, mely a versaíllesi békeszerződés aláírásának a napján szűnt meg. Németország becsületes nyilatkozatot tett nyugati határának tárgyában, keleten pedig azt kívánja, hogy határait ott fegyverrel védelmezhesse. A bizonytalanságot egyszer bizonyosságnak kell fölváltania.
K A Jipok, f,énken íórgyalják Chamberlain beszédét s különösen kiemelik a német javaslatok becsületességét és őszinteségét s azokban alapot látnak az igazi békére. A Daily Express feltűnő belükkel írja: Nagybritánnia támogatja Németország béketörekvéseit.
«¡¿»arr*
1925 március 27.
Lezuhent repülőgép. c
Kóma, márc 26. Marseille mellett egy hidroplán a tengerbe zuhant. A pilótákat még ném találták meg
Német szö a franci* parlamentben.
Párls, márc. 26. Hueber elszászi kommunista képviselő a kamarában ugy a világi, mint a felekezeti iskolák ellen beszélt, mert szerinte mindkét iskolatípus a polgári nevelés szolgálatában áll. Beszédét német nyelven mondotta el Poincaré elnök tiltakozott a* beszéd ellen tartalmáual fogva, valamint amiatt is, hogy egy képviselő nem vett időt magának a francia nyelv elsajátítására. A. miniszterelnök is kifogd-solrtr Hueber fejtegetését J
Vasúti szerencsétlenség.
Párizs, márc 26. A poilier—bourdeauxi vasútvonalon egy gyorsvonat kisiklott. Sokan meghaltak.
HÍREK. ~
Akadémia* kaszinó, frank
nem magyar eredetű szók ugyan, de, annyira átmentek már a közhasználatba, hogy fölös-leges dolog lenne helyettöjj ujakat gyártani. S amikor átmentek a közhasználatba, levetették magukról az idegen köpönyeget, hogy s sok ezer magyar szó között magyarosan hangozzanak. Azok a nyelvek, amelyek nekünk az akadémiát és kaszinót szolgáltatták, nem tesznek különbséget az .a, és á" között, mert csak á jok van. A magyar azonban amikor átvette e szókat, mindjárt ugy mondta ki és így mondja ki ma is: akadémia, kaszinó és nem ákádémia, kászinó, mert az utóbbi kiejtés teljesen ellenkeznék nyelvünk zengzetes-ségével,muzsikájával.Amit idegtűből átvettünk, azt meg is magyarosítottuk, — legalább hangzásban. Nem mondjuk mi az ottaniak áltár, nem mondjuk az asztalnak sztol, az ablaknak obluk, sem az akadémiának ákádémia Kérdezzük meg csak a jogi, erdészeti stb. főiskolát végzett jó magyar embereket, jártak-e valaha ákádémiára s járnak-e most kászinóba ? Kivétel nélkül akadémiát és kaszinót mondanak. — A frank — pénz-egység — nálunk általában igy kerül kiejtésre* mint ahogy így is irják ki mindenütt hivata-1 losan is. Mi az ördögnek mondják tehát \\ épen azok, akik a nyelv szépségeit domborítják ki ugy, hogy kaptam /tízezer „fiánl* ? Mint ahogy csak tőlük halljuk az akádémiát és kászinót is. Tudjuk, hogy a franciának a frank frán, vagy mi a fránya ; de tudjuk azt is, hogy nekik Jókai még mindig Zsoké, Acsay pedig Akszé. Viszont azonban^ amikor mi akádémiá/unk, kászinózunk és fránozunk, egész nyugodtan mondjuk, Pariz*. hololt franciásan, vagy franciául Pari. Ellenben nem használjuk soiia, még színpadon sem ezeket: Praha, Bukuresti, Beográd. hanem szépért megtartjuk a Prága, Bukarest és Belgrád neveket. S mikor hallottuk, hogy a magyar ember hábt ácht-ról beszélt és nem hapták-ról ? Hagyjuk hát ezt az ákádemtat, kászinót és fránt és maradjunk csak mi meg magyarosak, amig például a német is azt mondja Budapeszt; mert ez jobban illik a nyelvére.
— Városi közgyűlés. Zalaegerszeg r. t város képviselőtestülete szombaton délután 4 ór«i kezdettel közgyűlést tart. melynek napirendjére eddig 26 tárgyat vettek föl. E tárgyak előkészítése céljából a jogi és pénzügyi bixott-ság ma délután ülésezett.
-- HsislosAs. Mint őszinte részvéttel értesítünk, Lázár István csendőrörnagy, volt ttls-egerszegi osztályparancsnok, a budai honvéd- * és közrendésieti kórházban rövid szenvedés után tegnap elhalálozott. Ma délután 3 Örskor temették Budapesten.
— Hirtelen halai. Reislnger Rudolf kerefkedf a helybeli kereskedő-világ egyik legismertebb és legagilisabb tagja ma éjjel szivszéihűdésbeji 54 éves korában hirtelen elhunyt. Holnap d.«. 4 órakor temetik.
— Diszkoszdobó körofcoe. A vasvári körorvosi állásra dr. Csejtey Ujos országos hirü diszkoszdobó, súlydobó és gerely vétó bajnokot választották meg.
1925 március 27.
ZALAVARMEGYE
3
— Szépül a váró«. A szombati közgyűlésen a tanács előterjesztést tesz az augusztusi ki-állítással kapcsolatban eszközléndő városszépí-tési munkálatokról. E szerint a KossulH Lajosutca járdája mellett kis sétaszegély k/szülne, a városházát álfestelnék, tetőzetét megjavítanák és négy nagy hirdető-oszlopot állitanának. Ezenkívül a tanács felszólítja az egyes háztulajdonosokat is, hogy, amennyire tehetik, házaikon és utcára nyiló udvaraikon a szépészel követelményeink megfelelő tatarozásokat végeztessenek. Azt hisszük, hogy a közönség a tanács felhívásának készséggel tesz elegei, amennyiben nemcsak a kiállításra érkezik sok idegen városunkba, hanem minden valószínűség szerint itt tartja ugyanakkor vidéki ülését a városok kongresz-szusa is, amelyen az összes törvényhatósági
. és rendezett tanácsit városok képviselői résztvesznek.
— Feleséggyilkosságért egy óvl és nyolo hónapi börtön. Fekete Lajos hódmezővásárhelyi gyógyszerész hűtlensége« kapta a feleségét és ezért agyonlötle. A törvényszék a nyomatékos enyhitó körülmények figyelembevételével egy évi és H hónapi börtönre ítélte, amit a tábla is helybenhagyott. <■
— Meggyuladt vasúti hld. A körmend — dávidházi vasútvonalon Körmcd határában a Puska-hídhoz közel eső úgynevezett száraz hidat a Körmendről délután induló vonat szikrája \'fölgyújtotta. A közelben foglalatoskodó gyermekek és férfiak vették észre a már lobogva egó tüzet és eloltották.
— Fóldblrtokrendezés Az Orsz Földbirtok-rendező Bíróság holnap, pénteken tárgyalja Zalabér. Baltavár, Hegykisbér és Csörölnok megváltási ügyét.
-- Nagyböjti konferencia. Szentiványi Károly prépost, a jeles egyházi szónok, a mult napokban a Kath. Házban és Ipartestületben nagy-böiti konferencia-beszédeket tartott A páratlan érdekesség!! előadásokat minden alkalommal n.»gyszámu közönség hallgaita végig.
— Az egerszegi toronyóra rendbehozatala, ilJe.\'ve teljesen .modern fölszerelése mintegy 70 millió koronába kerülne. A kérdésben a szombati közgyűlés határoz.
— Találtatott a város területén egy lópok-róc, egy fülbevaló, égy gyékénykosár és egy kényéi ruha. Igazolt tulajdonosaik a rendőrségen átvehetik.
— A motorfecskendö beszerzése ügyében szombaton dönt a közgyűlés. Jó lenne ezzel a kérdéssel összefüggően az utcák kocsi|áróival is foglalkozni, mert igen könnyen megtörténhetik. hogy nedves időben a nehéz alkotmany valamelyik utcában ugy megreked, hogy későn ékezhetik a tüz Színhelyére. A tűzrendészet lejieszicse tárgyában a polgármester megkérte a rendőrséget, hogy írassa össze a város területén a lólartó egyéneket, akiknek lovai tüzeset alkalmával igénybevehetők.
x Ha nom tudja, hogy ml a betegsége,
keresse lel (Budapesten VI. Nagymező u 47) a dr. Jakab-féle Liget szanatóriumot, amely a legtökéletesebben berendezett Jiagnosllkai gyógyintézet Amerikában az életbiztosító; társaságok alapítottak ilynemtl vizsgálati intézetet, ahol minden jelentkezőt a legalaposabban megvizsgálnak. Az orvosi tudomány bevált összes vizsgalati eszközei a dr. Jakab-féle Liget szanatóriumban az orvosok rendelkezésére állanak. Szabad orvos választás, mérsékelt árak. Napi-dij a magánklinikai osztályon 150 ezer korona
— A budapesti nemzetközi vásárra szóló 507«. kedvezményes utazási igazolványok az Ipartestületnél kaphatók. Az igazolványok április 13-30-ig érvényesek Bővebb felvilágosítás az ipirtestületnél nyerhető a hivatalos órák alatt.
— Helynélküll cselédek összeírása Az alispán fölszólította a várost, hogy írassa össze azokat a gazdasági cselédeket, akik állás nélkül maradtak s igy lakásaikat is el kellett hagyniok A rendeletet foganatosították s mindössze csak két ilyen egyént találtak a yárosban.
SZlMHAZ fe* MOZI.
.«»
Új primadonna. — dutalomjétékok.
Halmi Jenő társulatának új primadonnája, Lenkey Margit, holnap, pénleken mutalkoíikbe a „Marica grófnő" c. operett címszerepében. A szenzációs sikerű operett még szombaton és vasárnap este is szinre kerül.
Kedden kezdődnek a szezon végét jelző jelző iutalomjátékok, amelyeknek sorozatát a Rip van Wmkle régi híres regényes opeiett nyitja meg. mint Érczkövy Károly julalomjátéka. Szerdán lesz Hidvéghy Ernő julalomjátéka, amikor a Trilby c". nagyhatású 4 felvonásos színmű kerül előadásra, melyben a nagy művész egyik legkitűnőbb szerepét, Svengalit jálsza. Jutalomjátékok alkalmával a jutalmazandók javára minden jegy 3000 K^yal drágább.
MŰSOR: l
Csütörtökön: Vörös ember. Vígjáték.\'
Pénteken: Marica grófnó. Operett.
Szombaton: Marica grófnő Operett.
Vasárnap délután: Tisztelem a régi szeretőr met
Vasárnap este: Marica grófnő Operett.
Személyautó
(Puch) 6 üléses, öninditóval, villanyvilágítással 40 millióért
eladó
Bővebbet LUSKER gépműhely Zalaegerszeg. Eladó c:y üzemképes 4 HP. Schuttleworíh
SPORT.

SzAK ZTE 15:0(5:0). Biró: Nemes (ZTE). Akik azért mentek tegnap a Move pályára, hogy a bajnokcsap.it szép játékában gyönyörködjenek csalódottan távozlak a mérkőzés után. A SzAK nem igyekezett a tudásbeli fölényét szép játékkal megmulatni, hanem a gólokat ambicionálta, ami teljes mértékben sikerült is neki, azonban teljesen elvette a játék érdekességét. A ZTE csak a 24. percig tudott ellenállani, azután teljesen összeroppant és a SzAK majdnem minden akcióját góllal fejezte be.
Szombathely: Vasas-SzSE 5:1 (1:0) Hudapest: Magvarorszag - Svájc 5:0 Gólokat Takács 1, Jenny 2, Molnár 2 rúgták. A mezőny legjobb embere Takács volt. » Prága: Slavia-FTC 6:0_
A FONCIERE BIZTOSÍTÓ INTÉZET zalaegerszegi képviseletéhez
üzletszerző tisztviselőt
keres másfél millióig terjedő fixfizetéssel és jutalékkal. Értekezni lehet f. hó 28-án, szombaton d. e. 8-tól Szigríszt titkárnál, SOMMER SÁNDORNÁL.
Alsóbagod közepén fekvő, 1500\'J-öles, gyönyörű
házhely eladó.
Érdeklődőknek bővebb felvilágosítással szolgál: Tordd Sándor, Mottó.
gozgarnitura.
Ára 110 q búza Esetleg elcserélhető 3 és fél HP gőzgarniturára, vagy 900-as motorgarniturára. Fizetés és csere megegyezés szerint. Sipos József Zalabesenyő.
EpüSef és bútor*
<iiiunkát a legkényesebb igényeknek k megfelelőleg készítenek I
y Szaiay és Dankovits t
A frpniet- és mQbutor-asztafosok I
y ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telsps f isKot.AKftz 2. szám. Orményi-utca 7.
I
Illandk&zbutor raktári
I
65/1925 végrh. szám.
Árverési hirdetmény. -
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi,\' hogy a marcali kir. járásbíróságnak 1924 évi 1391 számú végzése következtében dr. Fürst Jenő ügyvéd által képviseli Weisz Sándor javára Urünfeld Imre és Steiner Sándor elleni perében Weis? Sándor birtokában levő herélt ló nyilvános árverésen eladalik. \\
Mely árverésnek a zalaegerszegi kir. járásbíróság 1925 évi Pk. 3631 számú végzése folytán Zalaegerszegen Weisz Sándor lakásán leendő megtartására 1925 évi máruius hó 30. napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. § ai értelmében kés/pénzfizetés mellett a - legtöbbet ígérőnek," szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Zalaegerszeg, 1925. március 12.
Lukács József kir. járáabirósági végrehajtó.
Özv. REIS1NGER RUDOLFNÉ szül. PERCEL BERTA mint neje, REISINGER LÁSZLÓ és BÖZSI mint gyermekei, ugy a maguk, valamint az elhunyt testvérei és az egész rokonság nevében, mélyen megrendülve tudatják, hogy a legjobb férj, a legkedvesebb édesapa, testvér és rokon
REISINGER RUDOLF
élete 54-ik, boldog házasságának 4-ik évében, f. hó\'25-én este fél 9 órakor váratlanul elhunyt.
Drága halottunkat f. hó 27-én délután 4 órakor helyezzük örök nyugalomra a zalaegerszegi izr. temetőben. ^
Áldás emlékére I
Sodorjon JA NINA papirt!
zalavArmegye
1925 március 2T
--%
-f-
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
• •••
Egy aranykorona
a é»*ét hivatalos árfolyama szfríat etycalé 14.§2ISO psplrkoronával.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napol™*--. Font 344.000, Do\'lár 71 «62 Francia
fraak 37« Le^el márka -. Márka Lira 2950, Le« 345. Cseh korona 2114». Dinár 1124,S»áici Irank 13.840, Ositrák k®r«na IUI M,. Léva 5I§, Hollatdi forint 28 4)8.
Budapesti terményjelnntes.
Búra Ml, 808, Bár« (tisiavidéki) UO.OOO, Roti 470000, Sflrárpa 4SO.OOO, T*karmánvárpa 340.000, Zab
300.00^\'Tengeri 343 000. Korpa 227.U00. Repce--,
Köles—-, Répa--, Lucerna 240.0U), Lóbere 260000,
Széna--, Su!m--.
Zürichben:
Magyar korona 0-0072-, os/trák korona 00073H Trarcia Irank 77 20 »zokol 15 37 5, dinár 8 20.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a kővetkezők voltak : búza 430.000, rozs 400 000. árpa 340.000, zab »30.000, tengeri (csöves) tengeri 330000. marhahús 2*-3Q borjúhús 36, sertéshús 32 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 7U.
Lipíiiijtfim: juirlimrr múmmi
á «mkaaitéaért él kiadásért falai: KAIAS AG0ST0I
Eladó gépek I
Kedvezi fizetési feltételekkel és teljea garanciával.
Eredeti t—f-as benzin és petróleum Mayer-motor, mely kifogástalanul dolgozik gázzal is, hozzá Y20-as Magyar Motorgyári cséplő szoltércilinderes. á gépek körülgyürüsek. Összes felszereléssel. 3 darab generátor kocsira felszerelve. Egy 1000-es géphez herefejtő kosár. Egy emelőgép 70 mm. emelőképességgel. A gépek megtekinthetők a tulajdonosnál:
Major István, Andráshida.
Tölgyrönköt
keresünk bármily meny-■yiségben azonnali szállításra.; Ajánlatot méret és . ár megjelölésével kér:
Gőzfürész Vasvár.

BRÜLL MORj
CŐztéglagyár Teuton isl Zalaegerszeg. ■ Lakás: Bákóciy-utea 42. «f*r: Andráshldal it. ■
Szállítok fuvar c vagóntetelben téglát, hornyolleseropot ■
m a legolcsóbb n.ipi áron N\'.igv súlyt helyezek árum B ■ elsőrendű égetésére. Csori petn teljesen fagyálló és B B könnyű sulinál ingva csekély tetftmegterhelést jeleni b bbbbbbbubbcbbbbbbbbbbbbbbU
A közönség rcudelkezésere áll fedett és nyitóit
bérayfóval
VARüA ELEK BÉRAUTÜVÁLLALA TA. Bíró Márton-utca II. Telefonszám: 162.
RISZT SÁNDOR
kádáraiilir Zalaigeruio, rfirójiarljotci 21. u
Zalamegye legjobb liirÖ hordó üzlete.
Ajánlja salát ké-sxltnényll siáru
Iából késittlt boros hardólt. mely állandóan raktáros van 10 lllar» tói 1000 lltarlf.
T rlaa Trassat nordók 408-141 800 lltarlf rí*, táron vanaak-25 hahtaUtarw tallll VjtaUól áraiiaéaóay I t

ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áion készít
HEINRICH W. és L.
Zalaey.erszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porceHán-, lámpa-, norin-bergl és rövldárukbó I.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
Zongo rali angol ásókat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett: v LIPOVNICZKY
Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. szám.
r
Olcsóbb lett a
liszt!
erről meggyőződhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
özv.Grünbaum Samuné

sütöde, liszt- és fűszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákőczi-u. Telefon 106.
mL
If j. Braun Jenő
hatóságilag engedélyezett Ügynök. Közvetit üzlet, birtok, bér és ház adás-vevést, ralamint éves, hónapos és fürdőidény lakások bérbeadását. Kereskedelmi ügynökség.
Keszthely, Soproni-utca 12.
IjlC gyártmányú egvszerü-, simaőrlő-, kettős- és diognális hengerszékekre ár« Ilid ajánlattal szolgálunk. Malomgépekre és malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz éj Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
Xagv kelengye vásár a Schütz^áruházban!
^^H^Ó REKLÄMC,^/%
Schütz-vászon, legjobb minőség ágyneműk és fehérnemükre, 82 cm. széles . . K ^5 000
Virágos fehér damaszt selyem fénnyel, ágyneműre....................K 42 000
Legfinomabb macco batiszsiffon női fehérnemQkre, 80 cm. széles \' . \' K 38 000
Naturell siffon, könnyű minőség.................v 18 000
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző . ............i/ on\'mn
Piros kockás törlőruha................K 200Ó0
Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz K 200.(XX)-től feljebb
Rumburgi vászon minden szélességben!
Sil ,Nagy választék matracszatinok, bútorszövetek, III asztalteritők és szőnyegekben. Minden-
I|1 rLema selymek, selyemtricok estélyi ruhákra,
—BMM —mm^mmmM^mmmmmmmm^mmmm^mmmm^mmé
v ori? »»-fcotn T.hy « utóa. Aato.ton könyVx1yomclAjAbftnZ»lMlí.rll..B,I1. T»l»foaH,4nx 131
I
KiailLXIII HfKIKÉIY lAlOISZOI. ■MMté« 1 héupra 11.0«« k»r„ itnt4im MJM kir,
társadalhi és politikai lap.
Sterkiiitt: HK&JOLT PEHIH
Sxerkeutóiéi «■ klaáóktntalr XalMiermi, Sséchenrl-tér 5. iiii. Ttltfii 131.
If. éTftlyaa.
íaUegemeg, 1925. Bárclns 29. Vasárnap.
Ara 1000 körönt,
38. ssáa.
E6YE
„Htaek cfy Itteabcn, bitiek trj hajába*.
Hittek ep tatéit flrfk l(auirbaa,
llmk Maoaromát feltámadiaábao" \' kmt*.
Krónika.
V
Akik a kormány felsőházi javaslatát a jogfolytonosság szempontjából támadják, megfeledkeznek arról, hogy minden, ami ezen a világon létezik, változásnak van alávetve. Még a magyar főrendiház is. Épen 40 esztendeje, hogy a főrendiház utolsó reformja megtörtént s e hosszú idő alatt nagyon megváltozott az egész világ képe és az emberek fölfogása is Minden téren reformok vállak szükségessé: iniért képezzen kivételt épen a magyar főrendiház? Miórt volna olyan nagy baj az, ha a -felsőházban több társadalmi réleg kapna helyet? No és miért kellene a felsőházat az 1885-ben nyeri szervezetében időtlen időkig föntaitani? A kormány számol minden lehetőséggel, számol a megváltozott helyzettel és nem Iái, mint ahogy az •rszág közvéleménye sem láthat csorbát a jogfolytonosságon, ha a korszellem által követelt módosításokon megy át a törvényhozásnak eme szerve is. Eléggé képviseli a konzervativizmust a felsőház, ha a kormány javaslata szerint alakul is meg, kár tehát a méltóságos főrendeknek ilyen lármát ütni a javaslat miatt. Az ellen pedig mindenkinek tiltakozni kell, hogy a törvényes alapon felállítandó felsóház mellett külön .főrendiház* is legyen az országban, mely 5
évig nem szorgalmazta a jogfolytonosságot.
• .-
Mit szólnak ahoz menekült-gyülölö magyar testvéreink, hogy a csehek Korláth Endre prágai nemzetgyűlési képviselőt, a ruszinszkói (Ung-, Bereg- és Ugocsamegyék) magyar jogpárt elnökét, hamis adatok alapján megfosztják csehszlovák áltampolKárságától s ezzel természetesen képviselői mandátumától. Azután az idegenek névjegyzékébe veszik s mihelyt megmozdul, kiutasítják, vagyis küldik „haza", Csonkamagyarországbal Nagy Qyula keresztény-szociálista volt képviselő már megkapta a kiutasítást. Dr Körmendy-Ékes Lajos is hamarosan megszűnik képviselő lenni. S miért ? Mert bátran és elszántan harcolnak elszakított magyar testvéreink jogaiért, a magyar nyelvért, a magyar kulturáért és hathatósan vernek vissza minden támadást, ami a magyarságot és a szegény csonka hazát éri. Mire lehetnek ezek elkészülve, ha tényleg haza kell térniök? Csak akkor szabad .itthon" megtelepedniük, ha előbb beköltözési engedélyt szereznek. Amit pedig a csehek nem igen várnak meg, hanem a kiuta-sitoiiakat egyszerűen átlökdösik a haláron. Ezeket az eseteket referálja el Oenföen Smith főbiztos ur és kérjen a kiutasítottak számára segélyt a Népszövetségtől, ha már a Népszövetség nem képes a békeszerződések rendelkezéseit országunk megrablóival szemben be-tartani.
Az egerszegi vásártéren nagy halom törmelék disztelenkedik. Ez a törmelék a Fogolytáborból került ide, mint az ott eszközölt rombolásoknak szomorú jele. Ugy halljuk, utcaburkolásra használják föl s erre a célra megfelelő is, mert beton az egész. De épen ezért sajnálkozunk is azon, hogy erre a sorsra jutott. Valamikor elvonták az építkezésektől a sok drága cementet, hogy a táborban erős, tartós építményeket létesitsenek s most nekimentek csákánnyal, kapával, hogy elbontsák és ulcaburkolatnak használják föl. Mintha valami excentrikus ember azért vásárolna drága selymet és bársonyt, hogy azután padlótörlőnek használja azt. Ilyen gazdálkodás is csafc nálunk történhetik meg,
«kel oUdtffc a UfrA* kalalaai ^oiét, ke*
most kölcsön pénzen épitsenek egy picike kis
— házikót. Tapsölj csak népem I...
i ^
*
A sanda, mészáros meséje aligha húzható rá az OMKE jubileumi nagygyűlésének szónokaira. Ezek a szónokok ugyanis nem a szövetkezeteket támadták, hanem csak azt kifogásolták, hogy a szövetkezetek, amelyek nem tanult szakemberek pénzén létesüllek, olyan tehermentességet élveznek, olyan kedvezményben részesülnek, aminőkről a hivatásos kereskedők még csak nem is álmodhatnak. A szövetkezetek igen sok milliárdot elnyeltek már s ebben az elnyelt összegben a kereskedők fillérei ép úgy szere-\' pelnek, mint másoké. Az a tétel, hogy a szövetkezetek a kereskedők kiuzsorázásától mentik meg a közönséget, rögtön megdől, ha elgondoljuk, hogy a szövetkezetekbe gyömöszölt pénz attól a közönségtől folyik be, amelyet a kereskedőktől vonnak el. Amit tehát a közönség nyer — ha ugyan nyer — a réven, elveszti a vámon. Engedjék a szövetkezeteket állami támogatás nélkül mlködni s adják meg a szövetkezelek által élvezett kedvezményeket a kereskedőknek is, akkor lesz egészséges konkurréncia, egyenlő teherviselés s nem lesz szükség a legális kereskedelem jogos panaszait a sanda mészáros meséjével oly igen sántitó
párhuzamba állítani.
, ......................................
y
Halanként.
Ezen a héten van március 21-én az éj-nap egyenlőség, még pedig a tavaszi, amikor ketten megbirkózván, a nappal győzedelmeskedik az éjszakán s a világosság nyomja el a sötétséget és az élet veri le a halált.
Több a világosság és a melegség s eléjőnek rejtekhelyeikből a földnek gyermekei. Szük házából kijön az ember a mezőre; s a medve otthagyja álmát s kitápászkodik barlangjából; az .isten tehénkéje" is kibúvik a lyukából, hogy a napon sütkérezzék; kipattan a rügy s fü-fa-virág szárba szökken.
Önmagát kergeti a vér az erekben s a fa nedve a sejtekben, hogy ujabb élet keletkezzék.
Ez az időszak a földnek az ifjúsága, amelyben meglobban a szerelem s érzi önmagában a teremtői erőt. S az élni akarás a legnagyobb erő a világon. A kis fűmag kettérepeszti a kemény kősziklát, hogy életrejöjjön s még gyöW gébb fűszálként lengedezzen a hegyek ormárv vagy bokrétaként büszkélkedjék a legény kalapjában Az ökör leharapja a fűszálat, hogy életet adjon az embernek. Hát vájjon mi emberek, kinek a céljára vagyunk ? hogy erősebb társaink fölfaljanak. Nos. erosebb tarsaink elsüiyedhet-nek a Titanikkal, hogy megegyék őket a halak és egyéb bogarak. \' Nem lehet tudni, csak azt tudjuk, hogy apró bogok s Oékony szálak vagyunk a rengeteg élethálózatban, de azt nem tudjuk, hogy vájjon okok vagyunk-e? vagy csak eszközök? avagy talán cél?.. . Dehogy tudjuk!
Bizony, csak Madách oldja meg a kérdést, ha ugyan megoldásnak tartható, hogy: Küzdj és várj.
A küzdést megkívánják, de az eredményt a római fátumos istenek sem kötik az orrunkra.
Ám, talán nem is szükséges nekünk erőltetett okoskodásokkal a messzi jövőbe nézni és látni. Talán nem is volna jó. Ameddig a szemünk ellát, s amennyire lelki világunkkal tudunk hinni, remélni és szerelni: abban a körben kell forgolódnunk ; itt kell dolgoznunk, hinnünk és várnunk. .
Látjuk a még megmaradt kis földünkön, hogy megvan az élet s az életfeltétel. Látjuk a tavat, a folyót, a forrásvizet s ezeknek környékén a flves rétekei, állataink számára; látjuk az \'
erdőt-mezőt éltető levegőiével; látjuk a hegyetvölgyet, a síkot hullámzó vetéseivel; s látjuk, hogy törvényes pontossággal megjelenik a tavasz, a tavaszi éj-nap egyenlőség, s a napnak a tüzes sugara, világító és melegítő tüzes sugara rásüt a földre, kikelti a magot, szárba-kalászba szökteti a gabonát, hogy legyen ételünk és életünk. Mindezekről meggyőződhetünk, tehát munkánkkal segítségére megyünk a természetnek: a földnek, a viznek, a tűznek, hogy ezek kenyeret adjanak nekünk. És adnak. Néha többet, néha kevesebbet, de adnak. S én tisztelem is a levegőt, a forrás vizét és a földet, amelyek éltetnek; és szent áhítattal nézem és érzem a napnak világító és melegítő tüzér, mint a pogány magyar. A napnak a tüzét, ami kikelti számomra a gabonát és a virágot. Mindezeken tul kell hinnem egy láthatatlan és érthetetlen őserőt, amit Istennek neveznek, aki e közvetlen elemeket rendelkezésünkre bocsájtja : a földet, a vizet, a levegőt s a nap tüzét.
Istentagadók vagytok, hogy ha az cgyetlea nagy Isten imádásán kívül ezeket az elemeket is kellő mertékben nem tisztelitek, meg nem becsülitek és nem szeretitek. Istentagadók lennétek és saját sorsotoknak megrontói. Ha a földet szereted, tiszteled, vagyis műveled: a hazádat szereted. És az életedet.
Menjünk ki a mezőre, gyönyörködjünk a természetben és az életben; szeressük ezeket. Aztán dolgozzunk és várjunk béketűréssel. -
Borbély Gy&mL-
Távirat—telefon.
Minisztertanács.
Budapest, márc 28. A kormány tagjai tegnap megtartották rendes heti tanácskozásukat, melyea a folyó ügyeken kiVíil a mezőgazdasági hitelre vonatkozó javaslatot tárgyalták le, amely most már a nemzetgyűlés elé kerül. A tanácskozás« késő éjjeli órákban ért véget.
Megbukott a passzivitás.
Budapest, márc. 28. A passzivitásban levf ellenzékiek véglegesen összekülönböztek egymással. A demokratikus-blokk még a fővárosi választásoknál sem tud egységesen föllépni.
A GyOSz a felsőházi Javaslat ellen.
Budapest, márc. 8. A Gyáriparosok Országos Szövetségének választmánya tiltakozott a felsőházi javaslat ellen, mert az rij javaslat a gyáriparosokat kirekeszti a felsőházból.
Főrendek a Kormányzó előtt.
Budapest, márc. 28. A főrendiház küldöttsége tegnap megjelent Horlhy Miklós kormányzó előtt és Rudnyánszky átnyújtotta a tanácskoz-mány jegyzőkönyvét, mely ellenkezik bárd Wlasits Gyula nézeteivel.
Hit tárgyal a nemzetgyűlés?
Budapest, március 28. A hétfőre egybehívott nemzetgyűlés csak a mezőgazdasági hiteljavaslatot é£"a fővárosi törvényjavaslatot fogja letárgyalni.
Választási mozgalom.
Győr, márc ¿S/^A^választási mozgalomnak nagy port vernek.vA vasárnapol mindegyik párt igen föl akarja használni. A hevek harcokból nem lehet még eredményre következtetni.
A forgalmi adó.
Budapest, március 28. A forgalmi adó revíziójára vonatkozó előmunkálatok rövidesen befejeződlek.
Meggyilkolt« a falaségét.
Budapest, márt. 28. Zsögöd csikmegyei fürdő tulajdonosa, Zerbes VGyörey meggyilkolja a feleségét. Letartóztatásakor beismerte teltét és bevallotta, hogy a gyilkosságot házvezetőnőjének unszolására követte el.
Folytatódnak a kiutasítások.
Szabadka, márc. 28 A kiutasítások folytatódnak. Most a szabadkai református lelkész kapta meg a kiutasitó rendeletet.
Bgy asszony át akarja úszni a La Manche csatornát. ,
London, márc. 28. Érdekes sport-esemény készül Angliában. Crawen asszony, aki 50 éves és már nagyanya, vállalkozott arra, hogy Alussza a. La Manche csatornát.
Léghajógyár.
London, márc. 28. Henry lord, Amerika legnagyobb autógyáros léghajógyárat akar építeni és olyan léghajókat gyártani, amelyeket egy ember könnyen kezelhet s óránként 100 mérföldnyi utat tennének. Egy ilyen léghajó 1600 fontba kerülne.
Sun»Yatsen keresztény volt.
London, márc. 28. Sun Yatsent. a délkinai köztársaság elhunyt elnökét keresztény szertartás szerint temették el.
Szovjet előkelőségek szerencsétlensége.
Tiflis:, márc. 28. Szovjet-Oroszország két előkelő megbízottja repülőgépen akart elutazni, a motor azonban kigyulladt s a gép lezuhant. A bennülök meghaltak.
Halálbüntetés az újságírókra 1
Belgrád, márc 28. Az államügyészség perbe fogta Zegovics Korbin, Raícs Antal és Pokola újságírókat, mert kritika tárgyává tették a februári választások alkalmával történt atrocitásokat s — halálbüntetést kér reájok.
Elitéit rendőrfőnök.
Bukarest, márc. 28. A kerületi járásbíróság Antoneszku sziguranca (detektív) főnököt egy évi börtönre ítélte egy alantasának durva bántalmazása miatt. Suiyosbitó körülménynek vették, hogy Antoneszku már több izben követett el ilyen cselekményt.
Hagy bányaszerencsétlenség.
Berlin, márc. 28. A marlenbachi bányaszerencsétlenségnek 51 halottja és 28 súlyos sebesültje van. A szerencsétlenség ugy történi, hogy nem várták meg, mig az egyik kosár, melyben 82 munkás ült, fölérkezik és a másikat előbb leeresztették. Igy zuhant az a 202 méter mélységbe.
HÍREK.
^ ma
— Relslnger Rudolf temetése. Tegnap
délután temették Reisinger Rudolfot. A gyászszertartáson rés7tvett a város össztársadalma felekezeti különbség nélkül. A Kereskedelmi Kör testületileg jelent meg Lőwenstein Ignác elnök és Fangler Qyula alelnök vezetése mellett. A temetőben dr. Junger Mózes főrabbi mondott remek gyászbeszédet. A gyász és részvét kifejezésekép a temetés tartamára az összes kereskedők bezárták üzleteiket.
— A llceálls előadások során a mull vasárnap Szakáll László felsőkereskedelmi isk. tanár nagy értékű magyarázatot lartotf a magyarság világtörténelmi jelentőségéről. A ma vasárnapi este — ez évben az utolsó — szintén Szakáll tan$r tart előadást s előadásának szépséges tárgya: A magyar föld legendája. Reméljük a közönség tömegesen érdeklődik s meghallgatja ezt a szép tárgyú fejtegetési. Az iskolák ifjúságának különösen ajánljuk. Este fél 6 órakor lesz, belépő nincs.
— A fogolytábor átadása. A belügyi, pénzügyi és népjóléti minisztérium. 9 valamint az orsz. munkásbiztositó pénztár kiküldöttei ma tartottak értekezletet a városházán Czobor Mátyás polgármester bevonásával a fogoly-, utóbb az internálótábor végleges átadása tárgyában Az ott létesítendő szanatórium két hónapon belől valószínűen megkezdi működését.
ZALA VARMEGYE _
— Hatszázmillió fölösleg • városnál.
A mult évi zárszámadások halszáz millió korona fölösteget tüntetlek föl a városnál.
— Éjjeli telefonszolgálat. A közbiztonság és tűzrendészet szempontjából feltétlenül szüksége mutatkozik a telefonközpontban az éjjeli szoljf&lat bevezetésének. A rendőrség s tűzoltóság munkájánál tudvalevően főkövetelmény a gyorsaság, amiről azonban éjjeli telefonszolgálat nélkül beszélni sem lehet. Jó lenne, ha a város vezetősége ez irányban lépéseket lenne. A tüz-őrségnek nincs megfigyelő tornya, a rendőr-őrszemeknek pedig túlságosan nagy kerületeik vannak s igy veszedelem idején nagy késések támadhatnak. Reméljük, hogy a város vezetősége is belátja az éjjeli szolgálat nélkülözhetetlenségét és annak behozatala érdekében minden lehetőt elkövet.
— Nem vásárolják az új bort. A mult évi szüret eredményéből, amely tudvalevően kevés, de annál jobb minőségű borral szolgált, arra következtettünk, hogy a tavaszra már egy csepp sem marad a termelőknél. De ez nem következett be. Olyan alacsony árakat — 7-8 ezer koronát — Ígérnek a legjobb minőségű borért is, hogy azért nem adhatják a termelők. Inkább maguk isszák meg. Különös azonban, hogy az ilyen alacsony borárak mellett is korcsmában ma már 20 ezer koronán alul nem mérnek bort. Mi ennek az oka ?
— Egy öngyilkosságról. E hó 7-én a fővárosi lapokban hír jelent meg airól, hogy Tárcsái Majzik Miklós, a 62 szr postahivatal postamestere a Császár-fürdőben hivatali sikkasztás miatt agyonlőtte magát. Hogy milyen felületesen itél ma mindenki, annak bizonyítéka az, hogy az illető postahivatalban a hivatalos vizsgálat mindent a legpéldásabb rendben talált. A postamester öngyilkosságának oka pedig nem a büntetéstől való félelem, hanem pillanatnyi elmezavar volt.
— Meghalt a gyermeke után. Vass Sándor, mikosdpusztai állomás elöljáró f. hó 20-án hat darab szublimát-pasztillával megmérgezte magát. Tettét a mult hetekben elhunyt hat éves fia halála fölötti bánatában követte el.
— Tűzoltó egyesület Türjén. Szerdán alakult meg újból az önkéntes tüzoltó-egyesület, mely a háború folyamán feloszlott. Azóta senki sem törődött áz üggyel, mig most végre Halmos jegyző, Kosuthy Pataki Andor tart. főhadnagy és Horváth Gyula tart. alhadnagy ismét élelre-keltették ezt a fontos szervezetei A főparancs-noki tisztet Kosuthy Pataki Andor, az alparancs-nokít pedig Horváth Gyula töltik be.
— Ingyen gazdasági előadások. Czobor Mátyás polgármester a következő hirdetményi teszi közzé: Zalavármegye alispánjának hozzám intézett rendelete folytan közhirré teszem, ho«y Holló Jenő (Pápa. földrnivesiskolai külső major) ny. állami kertészeti felügyelő minden felkérés nélkül önként felajánlotta, hogy teljesen dijlala-nul, útiköltségeinek \'felszámítása nélkül, az érdeklődő gazdaközönségnek az egész vármegye területén a kertészet, méhészet és szóllészet körébe tartozó szakkérdésekről, továbbá némely mezőgazdasági növény termeléséről is készséggel tart előadást, ha ez irányban megkerestetik. Földbirtokosok is igénybevehelik közreműködését, ezek azonban útiköltségeit kötelesek volnának megtéríteni. A megkeresésekhez válaszbélyeget kér mellékelni. Amennyiben valamelyik község, gazdakör, vagy magánosok igénybe óhajtják venni a nevezett közreműködését, lépjenek vele közvetlenül érintkezésbe.
— Hányan fizetnek földadót s megyében.
A pénzügyigazgatóság kimutatása szerint Csonka-Zalamegyében a földadói fizető egyének száma
125 964.
-- Az Aranykönyvbe folytatólagosan beírták nevüket a következők: A novai Társaskör márciusi emlékünnepén egy millió 572 ezer koronával Szikszay József pénztáros, a novai Társaskörrel kapcsolatban a lenlibeli Iparos Olvasókör 200 ezer koronával Csánk Kálmán elnök, a Zalaegerszeg r. I. város által rendezett Jókai-ünnepély jövedelméből 2 millió korona — Czobor Mátyás polgármester.
— Gyűlnek a bronsdarabok : Torna Elek novai taniló 2 kiló rézhulladék s pénzdarabok a csáfordi róm. kath. el. isk. tanuló 86 pénzdarab.
1925 március 29r
Vásárok. Hétfőn, f. hó 30-án Zalaegerszegen, csütörtökön, április 6-án Pacsán lesz országos kirakódó és állatvásár. Nován pedig az alispán április 6-ára pót vásárt engedélyezett. A Vásárokra hasított körmű állatok is fölhajt-hatók.
Közeledik • náthaláz. Ezcsz újfajta betegség, mely a tél folyamán Budapesten
grasszált, kitekintett a vidékre is. Azt hittük azonban, hogy bennünket elkerül, mert Miskolc felé vette útját. És most ért^ülünk, hogy Nagykanizsán lépett fel, ahol egyik iskolában egyszerre 85, a másikban pedig 28 gyermek hiányzott csütörtökön a náthiláz miatl. A fölnőnek körében is számos megbetegedés történt. Ezek ulán tartani lehet attól, hogy a betegség Egerszegre is beteszi a lábát.
— A gazdák a kényszerkölosön levonását kérik e mult évi adókból. A mult esztendőben országszerte katasztrófáiig rossz termés volt és ennekdacára a gazdákra rendkívül magas Összegű kényszerkölcsönt róltak ki. Minthogy^ kétségtelen, hogy a kényszerkölcsön bár hivatalosan nem volt közadójellegünek elismerve, mégis ehez hasonló természetű közszolgáltatás volt és az adóalanyok mult évi jövödelmét és vagyonértékét jelentékenyen csökkentette. Ez a körülmény arra indította a gazdasági egyesületeket, hogy mozgalmat indítsanak abból a célból, hogy a kereseti-, jövedelmi- és vagyonadó alapjából a teljesített kényszerkölcsön összegét leszámítsák.
z Divat premier. A legelókelóbb «zinházi bemutatóra emlékc/lct bennülhet az a páratlan érdeklódés, melyet ugy a budapesti, inint a vidéki intclligcntia tanúsít a világhírű Scmler |. cég pompás összeállítású teljes egészében beérkezett divatkUiönlege*ségei iránt. Úgyszólván percek alatt lett köztudomásu a (óvárosban, hogy a londoni Semler J. cég tavaszi és nyári divat-kreációi megérkeztek. — A közönség, mely 75 év óta innen szerzi be eredeti angol (érti- és nóiszövet különlegességeit. boldogan vette tudomásul, hogy a premier árak helyett a Icgmérsékdtebb árakat lizeti az újdonságokért Külön meglepetést keltettek a londoni házból beérkezeti mindenméretü maradékok, melyek minőségükhöz viszonyítva úgyszólván ajándékárakon jutnak a vevőközönség kezeihez, ugy a Bécsi-utca 7, mint a Koronaherceg-utca 9. sz. alatti lerakatokban. A céf súlyt helyez arra, hogy vidéki vevói soronkivüli kiszolgálásban részesüljenek.
z Veaebíjbin, kftsivéiytoi, kérés kir«rsé|fc«a mari-
dók a legjobb kezelést nyerik a dr. Jakab-féle Liget szanatóriumban (Budapest, VI. Nagy János-u 47.) amely a legtökéletesebben berendezett diétás és diagnostikus intézet. A legújabb logyókurák ponto» anyagcsere vizsgalatuk alapján. (Krogh.) Szabad orvos választás, mérsékelt árak. Napidíj a magán klinikai osztályon 150000 korona.
Zsoldos magántartfolyam
Budapest, VII. Dohány-u. 84. Telefon: J. 124-47.
Az ország legrégibb és legismertebb előkészítő intézete. — A legjobb sikerrel készít elő középiskolai magánvizsgákra, érettségire vidékieket is.
ftsilufizittsi kifruitij! Tiijis anyagi Mellűig!
r

EDISON
■•d áprtllikai etfesslTét Mit a Uiisakk ■Uártkkal)
=1
l8 • 2 m M
3
M
4
HM* hl
5
rair m
I01TEI KE1TII
világhírű vigjátéka, újszerű kísérettel
Idei Icg nagyobb
oravur-fitmje
emberek . . .
Álarcok. 12 f>v
az elsó színpadi revO, de annál kápráratosabb a kiállítása az etsö
IV Ultiz
rilmrevq^7 felv
TflPLÖlA f? J
V<17 felv. I, J
w
ff
if

1925 március 29.
ZALAVARMEGYE
9
SZÍNHÁZ fcS MOZI.
... •
Lenkey Margit bemutatkozói«.
Ha a péntek esti előadásnak semmi más érdekessége nem lett volna, mint az, hogy a Marica grófnő kerül bemutatóra, akkor is egészen természetesnek találtuk volna ^zt a hatalmas ostromot, amelyet a közönség a színházi pénztár ellen indított. Mert a darab megérdemli a legnagyobb érdeklődési. Igaz, meséje is emlékeztet valami régire, beosztása sem nagyon ismeretlen elöltünk, de azért mégis elsőrendű alkotás. Kisérő zenéje — Kálmán Imre szerzeménye — meg egyszerűen bódító, mert minden izében mulattat s minden változatában ugy hangzik, hogy az ember szinte kedvet kap a szereplőkkel együtt énekelni. Különösen kiemelkedik a „Szép város Kolozsvár", amit a nézőtér is dúdol, majd énekel. Azt hisszük azonban, hogy a további előadások folyamán teljes erővel énekelni is fogja a fülbemászó nótát. Valamikor, 18 évvel ezelőtt a Víg özvegy „Vilja áriája" teremtett ilyen közvetlen kapcsolatot a szinpad és nézőtér között.
Az előadásnak azonban az a körülmény kölcsönzött még nagyobb érdekességet, hogy ennek keretében mutatkozott be a társulat, új koloratur piimadonnája, Lenkey Margit.
A szép darab káprázatos előadásban került bemutatóra. Maga Halmi Jenő dilektor rendezte s gondos keze meglátszott az egész játékon. A zsúfolt ház izgatottan várta a pillanatot, amikor a címszerepet játszó új primadonna Lenkey Margit megjelenik a sz^ipadon. Várakozását a mfivésznő a legteljesebb mértékben ki is elégítette. Már magában megjelenésével is hódit, de ügyes, eleven, temperamentumos játéka és tánca is tökéletes illúziót kelt. Toalettjei elsőranguak. Beszéde kellemes, behízelgő, énekében pedig csattog, mint a csalogány. Intonálása biztos, hanghordozása erőteljes, hajlékony s a legfelsőbb regiszterekben is oly lágyan, oly finoman cseng, mint a kiforott énekmftvésznőké. Játszi könnyedséggel bánik a hangjával, mert terjedelmes hanganyaggal és annak megfelelő iskolázottsággal rendelkezik. Nagy énektudása még nagyobb teljesitményekre is képesíti s ha hozzá vesszük üde, bájos egyéniségét, bizony csak azt mondhatjuk, hogy Halmi társulatára nagy nyereség volt Lenkey Margit szerződtetése. Az előadás valóban „forró színházi estu-nek mondható, melynek sikerében az uj primadonna mellett osztoztak : Takács Oszkár, Szalay Károly, Hován Böske, üyőző Gyula és Hajnal Károly. Harsányi egy kicsit túlzott, mintha pótolni akarta volna az első és második felvonásban előirt pihenését. Egyáltalában nem illett a szép összjátékba.
A darab — egyelőre — ma és holnap este megy, de úgy hisszük, hogy ezenkívül még több előadást ér eí Zalaegerszegen, ahol színtársulat ilyen előadást még eddig nem produkált. l£z feledhetetlen marad emlékezetünkben.
MŰSOR:
Szombaton: Marica grófnő. Operett.
Vasárnap d. u.: Tisztelem a régi szeretőmet.
Vasárnap este: Maríca grófnő Operett.
OBER SELTERS VIZ
Régi bevált szer LÉOZÓSZt-RVEK betegségeinél.
Főraktár: Kövess és Társai R. Társ.
gyógvárunagykweskedők, Budapest, Váciucca 42. az. Telefon: J. 56- 05, J. 149-2«>. - Kapható mindenütt.
A Batthyány-utca I. szánt, alatti házban a
Hangya eltávozásával lakásokat akarok átalakítani és bérbeadni,
esetleg egyik vagy másik lakás irodának is alkalmas Bérbevenni szándékozók forduljanak ajánlatukkal KUMMER GYULA tulajdonoshoz.
Egy jókarban levő használt tűzálló
Páncélszekrény
(1x0.50x0.50) eladó. Bővebbet GRÁNER LIPÓT FIA cégnél.
Cigarettázik ön T Sodorion Janlna papírt!
mm

Olcsóbb lett a

erről meggyőzödhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
Ozv.Grünbaum Samuné

sütöde, liszt- és ffiszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefon 105.
I
jrair...............
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja kitűnő minőségű és legújabb divatú
gyártmányait. Készít mindennemű
kaptafát, háromrészes cipő- és cslzmasámffát. Kapható:
Grünbaum Ferenc
borkereskedőnél Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca II.
Konyhakerti, gazdasági- é^a virág-
magvakra
előnyös fizetési feltételek mellett kérjen árajánlatot.
Dániel Gyula, Bndapest.
Telefon: József 16-48 VIII. Baross-tér 22.
Amorley Phone
apró, láthatatlan fűltelefon, éjjel és . v nappal használható, halk hangok, fii 3 nevetések tisztán hallhatók. Több ■ «er használatban. Súlya félgramm.
Számtalan hálalevél. Nehezen hallók és fülzúgásban szenvedőknek. — Proapektuat 10 ezer korona beküldése ellenében azonnal ktlld
Irtváiii Ma Ihipül. II. kirllit, li»ql tir 5.
Kerkay József
szobafestőd és mázoló
ZALAEGERSZEG
JÁKUM-UTCA 27. SZ.
Elvállalok szobafestő és mázoló muukákat a legegyszerűbb kiviteltől a legdíszesebb kivitelig, cim-iráM, tapétázást, butorfényezést a minden e szakmába vágó munkát. Szolid ár, pontos kiszolgálás.
Egy tanuló
felvétetik GYARMATI VILMOS fűszer- és csemegekereskedésében Zalaegerszegen.
Alsóbagod közepén fekvő, 1500D-öles, gyönyörű
házhely eladó.
Érdeklődőknek bővebb felvilágosítással szolgál: Torda Sándor, Hottó.
Tavaszi
nöl divatkalapok
nagy választékban,
már 100,000 koronától kezdve
kaphatók:
Tischlér és Kaszás
női divatűzletében. Zalaegerszeg, Plebánia-épület.
W3

Zalaegerszegen először II
Köztudomására hozzuk a nagyérdemű közönségnek és mftpártolóinknak, hogy a székesfővárosi képszalon
„M U VESZH AZ
címén
II

az Arany Bárány kávéházban f. hó 30-án
olcsó aukciót nyitunk. A müvészháznak célja az,, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok mellett is mindenkinek hozzáférhetővé tegyük a magyar festőgárda java termékeit.
Ön pénz nélkül
kedvező fizetési feltételek mellett festményeket vásárolhat. A
KÉP KIÁLLÍTÁSON
résztvesznek képzőművészeink legjobbjai, mindenki tekintse meg. A RENDEZŐSÉG
3E
Ä
FORDSON-TRACTOR
a legolcsóbb és leggazdaságosabb. Siáat, kijt, rantat patrolauuBa]
poTTVIH^AUTÓ HALTENBERG ER VILMOS
pótkocaival 3 tornára. — Az autó a Ford gyárak autorizált képviselete: BUDAPEST, VI. ker., Nagyára 79 millió korona. metó-ucca 19. — Sflrgönydm: Wilford Budapest. Telefon 66-15* !
ZALAVÁRMEGYE
1925 március 29.
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
/ ••••
így aranykorona
a 4eMr kivatalo* árfolyama szerint egye«)* 14574-71 paplrkoronávat.
Valutaárfolyamok Budapesten.
^ IfiBoleo«--, FontmOOO, Dollárul 9JÖ Francia
ln»k 374» Leifyíl márka -,Z Márka Lira;2ÍH0, Le« 325^ Caeh korona 2111, Dinár 1124. Stráici frank 1JJH. Osztrák korona 1UI 44, Léva 51», Hollaadi forint 28.400
Budapesti terményjelantes.
Béta 822.100, Búza (tiizavidéki) 525.000. Rozs 465000, Sörárpa 450,000, Takarmányárpa 340.000, Zab
300.000, Tenreri 245 000, Korpa 233 000, Repce--,
Köles Rép«--. Lucerna 240.000, Lóhere 26(XXM,
Széna--, Sxalaa--. ^
Zürichben:
Majryar kor»na 00072\'—, osztrák korona 00073-05 Francia fraak 27\'35 azokol 1537 5, dinár 8 30.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a kővetkezők voltak: búz» 430,000, rozs 420.000, árpa 360.000. zab 150.000, tengeri (csftves) tengeri
323000, marhdkus 18-2Q»ertéshus24, sertéshús 32 ezer K kilogriMoeként; izéna 123, szalma 70.
üptilijiiin: JlllllllEfiTE" luküiHltoiiti
A uorkeattéaért és kladáaórt (alal: KA KIS ÁB0ST01
Eladó gépek!
Kedvet! fizetési feltételekkel és teljes garanciával.
"Eredeti 0— é-as benzin és petroleum Mayer-motor, mely kifogástalanul dolgozik gázzal is, hozzá 720-aa Magyar Motorgyári cséplő szoltércilinderes. A gépek körülgyürüsek. összes felszerelései. i darab generátor kocsira felszerelve. Egy 1000-es géphez herefejtő kosár. Egy emelőgép 70 mm. emelőképességgel. A gépek megtekinthetők a tulajdonosnál:
Major István, Andráshida.
BRULL MOR
góztéglagyár telefon isl Zalaegerszeg. Lakás: lákóety-atca 42. »Tár : Aaáráaklial bL
Szállítok fim a yafón tételbea téflát, hernyelteaerepet
a legolcsóbb napi áron. Nagy fulyt helyezek árum elsórendü égetésére. Cserepem teljesen fagyálló és könnyű súlyánál rogvacsekély tctómegterhelést jelent
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VARGA ELEK BÉKAUTÓVÁLLALA TA. Biró Márton-utca ll. Telefonszám: 162
ÜGYVÉDI VIZSGÁRA,
jogi szigorlatokra, alapvizsgákra, államszámviteli államvizsgára s könyvelésreelőkészitünk.
- VIDÉKIEKNEK
a legújabb törvényeket, rendeleteket és vizsgái kérdéseket tartalmazó jegyeteket elóre kiküldjük.
vizsgaügyeikben eljárunk.
Szontagb Szeminárium Budapest,IV Váci «. 51.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő-tér.Telefon 161.
Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergí és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
Zongo rali angol ásókat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró tyárton-utca 2. szám.
Személyautó
(Puch) 6 üléses, Öninditőval, villanyviláiMtáss.1 » 40 millióért 1
eladó
Bővebbet LUSKEK gépműhely Zalaegerszeg.
RISZT SAND OR
kMÉriutír Zilaeosrusg, VlrinirtHici 2).
Zalamegye legjobb hirfl hordó özlete.
W»a Traaiyut
nor dók 400-tél 800 Uterlf raktárai vaiaak-25 hektoliterei feleit TjteUét áreacedaaéay t |
Ajánlja n|it ké-axltaénytl atáraa fából kéuttlt be-rea hordóit, moly álUodóaa raktárot van 10 liter-til 1000 llterif.
Eladó e^y üzemképes 4 HP. Schuttleworth
gőzgarnitura.
Ára 110 q búza. Esetleg elcserélhető 3 és fél HP gőzgarniturára, vagy 900-as motorgarniturára. Fizetés és csere meg-egyezés szerint. Sipos József Zalabesenyő.
Épület és bútor-
a munkát a legkényesebb igényeknek k I megfelelőleg készitenek I
< Szalay és Dankovits l
épület- ós mflbutor-esztalosok I
ZALAEGERSZEG PjmegmunkAló telep: f ISKOLAKÖZ 2. SZÁM. Orményi-utca 7. i
ÁLLANDÓ KÉSZBÜTOR RAKTÁRI |
I
1110 gyártmányú egyszerű-, simaőrlő-, kettős- és diognális hengerszékekre ár-lllu ajánlattal szolgálunk. Malomgépekre és malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz ét Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
a Schütz=áruttiázban!
• reklámc/^/% • ;
Schüfz-vászon, legjobb minőség ágynemük ts fehérneműkre, 82 cm. széles . . K 25 000
Virágos fehér damaszt selyem fénnyel, ágyneműre.......\\ . . K 42000
Legfinomabb macco batiszsiffon női fehérnemükre, 80 cm. széles K 38 000
Naturell siffon, könnyű minőség ........... .....K 18000
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző ................v on\'rwi
m \' Piros kockás törlőruha . ................£ ^\'¿XX
P % Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz .\' k \' 200.Ó00-től feljebb
Rumburgi vászon minden szélességben!
Sil Nagy választék matracszatinok, bútorszövetek, ■ II asztalteritők és szőnyegekben. Minden-
| I I nemű selymek, selyemtricok estélyi ruhákra.
—■imm - __
f,«** u^ixar utoaa K^kc*« Agoatenkflar^^^^^^,.^,^ arae
. /
Ara 1000 Korona.
t\'
lf. évíilyf.__Zalaegersseg, 1925. Március 31. Kedd. ^ 39. siáa.
110 íl LIVII IKTIIKÉIT lilOltXül. nidjitéi 1 kéuyra 11.00« kor., ient4ém SO.OH kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Siarkantl: DEBBŐLY fEHBII
Sxarkautiaéf éa kladéklvatal i lalaafartiag, Síéthiiyt-tér 6. uáa. Talafoa 1JL axáa
„Hlaxek tfj trtentwn. bltzek tzj hazAbar, Hliiek egj tatest örök tgauáfbaa, \\
dtímadí
flltaek
ttj it Ma*yi
aromát feltámadáaában"
Aaea.
Gavalléria.
-
Zalaegerszeg város szombati közgyűlése örvendetes módon nagy dolgokat valósiloll meg. Szinte karikacsapásra szavazta meg a motoros fecskendő beszerzésére szükséges több százmilliókat ; reprezentációs költséget adott ide is, oda íp. Az a jámbor adózó, aki csak az újságokból olvassa ezeket a dolgokat, szinte ujongva kiált föl,boldognak érzi magát,hogy ilyen bőkezű, gavallér városnak a terheit cipelheti már-már csüggedő, roskadozó vállain. 600 milliós felesleg! Uram Istenem, micsoda elérhetetlen dolognak látszott ez még a legközelebbi múltban is I Eddig mindig csak fedezetlen hiányról hallottunk s most egyszerre 600 milliós feleslegünk van. Micsoda kéjes érzés I De csitt f Valami aligha van rendben. Vagy a képviselőtestületben hallottunk rosszul, vagy az adóhivatalban, ahol 401/t-os, esetleg még több községi pótadot emlegetnek. Minek akkor a pótadó, ha fölöslege van a városnak ? Persze, persze, ez a szerencsétlen város mindig csak akkor tudott fölösleget kimutatni, amikor improduktiv befektetésre, hasznot nem hozó célokra kellett a pénz. Még eddig nem tudott vizmflvet létesíteni, csatornázást építeni. Utcáinkon még a falusi szekér is megsülyed nedves időben, nemhogy az autófecskendő tudjon járni. Lehet, hogy majd a város kedvéért ugy intézi a Mindenható a jövőben a lAze&etekct, hogy azok csak a főbb utcákban fekvő házakra szorítkozzanak. Vagy talán szabályrendelet készül, hogy az autó-fecskendőt csak a jól kiépített utcákon szabad járatni, nehogy valahol megsülyed jen?
Iskoláink is elsőrangú épületekben vannak elhelyezve, azért ezen a téren sem kell már semmi befektetés Az, hogy az elemi iskolába a tankötelesek egy része nem fér be, vagy hogy ba befér, akkor ugy össze kell őket tömni, mint a heringet a hordóban, — az mind mellékes, mo6t fődolog a motoros fecskendő, meg a reprezentálás Azt jól tudjuk, hogy a tisztviselők nem tobzódnak h jólétben, de az sem titok, hogy 2400 kis iskolásgyermeknek érdeke egyáltalában nem szorulhat háttérbe a tisztviselőké mellett. A zalaegerszegi nyomorúságos iskolai állapotok egy egész generációt tönkre lehetnek; a vizvezelék és közcsatorna hiánya pedig bármely pillanatban pusztító járványt zúdíthat a városra. Ez is csak mellékes, ez is csak ígéretet érdemel, de az ígéret beváltásáig még nem érkeztünk el. Hja, csak gyermekről, csak közegészségügyről és köztisztaságról van szó; — ez mind elmaradhat időtlen-időkre, jnerl az iskolaépittetők, vizmű-és csatornalétesítők nem kapnak senkitől sem barátságos, meleg kézszorítást és forró köszö-netet. Hát csak reprezentáljunk piszkos, bűzös udvarokkal és feneketlen sárr«il díszelgő utcákkal I
Aztán, ha véletlenül az a 600 milliós felesleg valahol mégis gikszert kap? Mert például a mai nagy gazdasági pangás mellett sem az iparos, sem a kereskedő, de a gazdálkodó sem igen tud megfelelni adózási kötelezettségének. A munkanélküliség napról-napra növekszik. Kereset nincs, tehát igen valószínű, hogy kevesebb adó folyik be a városi pénztárba. Persze akkor zálogba tesszük, esetiig eladjuk a motoros-lecskendőt s veszünk helyette vízi puskát, mint ahogy eladtuk a szép palotákat, a város közepén, s szereztünk pár viskót a mezőben.
Jó lesz hát vigyázni, azokra a milliókra, amik ugyan csak a papiron vannak meg, a városnak még igen nagy szüksége lehet, s talán az adózópolgárok mégsem tudnak olyan bőkezűek lenni, ■int ahogy azt a képviselőtestület gondolja.
Amikor ax elkésve érkezett ajánlatok Is flgyolembe vétetnek.
! Hl a közvagyon atgóváaa. •
A városi képviselőtestületnek szombati ülésén dr. Vass József miniszter diszpolgárságán, a mótoros fecskendező beszerzesen és a tisztviselők anyagi helyzetének tavitásán kivül szerepelt a többek között egy olyan tárgy, amelynek senki sem tulajdonított ugyan nagy jelentóséget, de elintézési módja igen magára vonta a városatyák figyelmét. Közönséges biztosítási ügy volt az egész. A tanács a szavatossági és betörés elleni biztosításra kért ajánlatot a biztosító intézetektől. Beérkezett 7 ajánlat, amelyek között legolcs\' bb volt a Gazdák Biztosító Intézetének ajánlata: a szavatosságra 3 millió 80 ezer, a betörés ellen 190 ezer korona. Ajánlatot adott be az Első Magyar is. A határidő leieltével a jogi és pénzügyi bizottság pénteken, mint legolcsóbb. a Gazdák Szövetkezetének ajánlata mellett foglalt állást. Amikor ez az állásfoglalás nyilvánvaló lelt, az Első Magyar szombaton délelőtt pótajánlatot adott be és pedig a szavatosságra 3 milliósat, a betörés ellen, mint a Gazdáké 190 ezer koronásat. A tanács azonban e pótajánlatot, mint elkésettet, nem vette figyelembe, de az előadó, mint historikumot meg-einlitte a közgyűlésen.
Fangler Béla pártfogásába vette a pótajánlatot Azt mondotta, hogy az Első; Magyarnál biztositottabbnak látja a dolgot, már csak azért is, mert a mult évi sok jégverés annyira igénybe vette a Gazdák Bizt*iiió Szövetkezetét, hogy csakis az állam mástél milliárdos segítségével tudott az intézet lábraállnni, mire a közgyűlés az Első Magyar pótajánlatát fogadta el. A kisebbségben maradtak erre egy kissé zúgolódni kezdtek, mrie Fangler azzal válaszolt, hogy: »a közvagyon megóvása".
Anélkül, hogy akár egyik, akár másik blzto-sitó-intézett melleit, vagy ellen akarnánk állást foglalni, csak a következőket szögezzük le: Vagy állja szavát az ajánlatkérő, vagy nem. Ha állja szavát, hogy a később beérkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek, akkor semmiféle körülmények között sem szabad az ajánlatok felbontása után beérkezett ajánlatokat figyelembe venni. Még pedig egyszerűen azért nem, mert az utólagos ajánlattevő már tudomást szerzett az egyes ajánlatok felől, könnyű munka tehát a legolcsóbbnál is olcsóbbnak lenni.\' Az igy készült ajánlatokat azonban még a magánosok is rendszerint visszautasítják; egy erkölcsi testületnek pedig feltétlenül vissza kell utasítania, a morállal teljesen össre nem egyeztethető ilyen eljárást, még akkor is, ha elpuffan egy frázis: a közvagyon megóvása.Igaz, törekednie kell mindenkinek arra, hogy a közvagyon megóvassék, de ilyen törekvést nem befolyásolhat egy szabályellenes cselekedet. S nevezzék bár ezt a második ajánlatot pótajánlatnak, mégis olybá kell azt vennünk, mint egy teljesen új ajánlatot, mint egy nyolcadik pályázónak vis major által meg nem akadályozott, hanem szabályszerűen elkésett ajánlatát, mely a többi ajánlatoknak megismerése után készüli el. Miért nem adta be az Első Magyar legalább egy nappal előbb pótajánlatát, miért akkor, amikor a közgyűlési tárgyak előkészítésére hivatott szerv, a jogi és pénzügyi bizottság már nyilvános ülésen döntölt az ajánlatok fölött?
Csudálkozunk egyben azon, hogy az Első i Magyar, ez a régi jónevü intézet cselekedeti igy
A közgyűlés állásfoglalása pedig igen köny-! nyen azl eredményezheti, hogy hasonló esetek-í ben a város nem kap komoly ajánlatot, mert i komoly cégek nem mernek pályázni a most I alkotott precedens miatt. Így lehet a közvagyon ! megóváiá a morálnak halála.
Huszonnyolc és félmillió népmflvo-lésl célokra.
Szombaton érkezett a vármegyei iskolánkiviU népművelési bizottsághoz a kultuszminiszter leirata, melyben értesiti a bizottságot, hogy az ismeretterjesztő tanfolyamok tiszteletdíjaira 28 millió 629 ezer 8 száz korona államsegélyt utalványozott.
Ez összegből az egyes községek a következő összegeket kapják: Zalaszentlászló 1,815.000, Pacsa 1,335 000 Egyeduta 1,815 000, Bajcsa 1,500 C00, Zalaszenlgrót 1.020.000, Cserszeg-tomaj 1,680.000, Csácsbozsok 1,320 000, Nyirád 1,500.000, Pórszombat 1,320.000, Csabrendek 1,260.000. Felsőrajk t,740 000, Zalaszentmihály 1,665.000, Söitör 990 000, Kustány 2.070.000, Sümeg (ipari; 1,634 000, Zalaegerszeg 1,200 000, Tótsrerdahely 1,990 000, Sümeg (gazdasági) 1,016 000, Sümeg (női) 1,759 000 koronát.
Ez az összeg, melynél nagyobb államsegélyt egyetlen vármegye sem kapott, nem födözi teljes mértékben a szükségletet s a még hiányzá összeget majd a vármegye fedezi. Azonban az államsegély nagysága annak is bizonyítéka, hogy Zalamegye az iskolánkivüli népművelés terén első helyen áll, ami kétségtelenül a bízottság lelkes, hazafias munkálkodásának tudható be első sorban, de amiben nagy érdeme van a megye közönségének is, mely megértést tanúsított a bizottság nemes működésével szemben s ezzel a nép kulturának termékeny talajt biztosított
.......................................... ................... I »MWWWW.
Száznál több kortes dolgozik Győrben.
Qyór, márc. 30. Ma elkezdődött Oyőr első kerületében a választás. A küzdelem nagyon heves. Száznál több kortes jár házrói-házra a jelöltek érdekében.
Lelrer Lőrinc 20 milliója.
Budapest, márc. 30. Leirer Lőrinc a leánya gyilkosa kikutatójának ígért husz milliót sehol 6em deponálta.
Ahol már a kutyák Is örökölnek.
Mollut llollyban, Amerikában a mult péntekee tragikus körülmények között lelték halálukat Mrs. Beatrice Bohn és két kutyája. Bohnné háza kigyuladl, kutyái bennégtek, ö pedig súlyos égési sebesüléseket szenvedett Annyi ereje és ideje volt még, hogj^égrendelkezzék s halála előtt néhány perccel «¡Következő végrendeletét tette:
— Annyi csalfa kétlábú barátom volt ét annyi hűséges s ragaszkodó négylábú barátom, hogy vagyonomat, amelyért egy életen át dolgoztam, négylábú teremlményeknek — a kutyáknak juttatom. A kivert, szenvedő kutyák jólétének biztosítására használtassék fel hagyatékom; ellemetési költségeim minél kevesebbet emésszenek fel, hogy a kutyáknak annál több jussoni
Beavatottak szerint 50 ezer dollárra rúghat Mrs Bobn hátrahagyott vagyona, mert Georgia államban értékes ingatlanok maradtak, melyeknek felkutatásán a hagyatéki birÓSág fáradozik.
A hagyatéki ügy zavartalan lebonyolítását azonban keresztezik az örökségkövetelök, köztük Mrs. Marié Fromme Philadelphiából, aki más levélre hivatkozik, mely Mrs Bohn két kutyájának tisztes eltemettetését rendeli, a hagyatéki többletel pedig Mrs Frommenak juttatja Az a hír is járja, hogy a kutyabarát Mrs. Bohn a philadelphiai Trust Companynál szabályszerű végrendeletet helyezett letétbe Szóval a kutyák öröksége körül pör indul, melyivél az ellen* érdeküek már felvértezték magukat - ügyvé-

Távirat—telefon.
Lopás a templomban. ^
Budapest, márc. 30. A domonkosrendiek Thököly-uli templomába a vasárnapra virradó éjjelen betörtek s ellopták a szentségtartót, 2 áldoztatási kelyhet és egy oltártakarót. »
# A Lóderor-Ugy.
Budapest, mdrc. 30 A Léderer-ügyben befejezték a vizsgálatot. Várják az orvosi véleményt afelől, hogy Lédererné beszámilható-e.
Kállay Tibor kinevezése.
Budapest, mdrc. 30. Kállay Tibor kereskedelmi miniszterré való kinevezése április első napjaiban történik meg.
Kathreiner
Kneipp Maláta Kávé
Közép-Európa gazdasági helyreállítása.
Bécs. mdrc 30, Seipel volt kancellár részletes terveket dolgozott ki Közép-Európa gazdasági helyreállítása érdekében. Április elején Seipel Budapestre érkezik s itt a nyilvánosság előtt lejti ki programmját^
Budapest, mdrc. 30. A demokratikus ellenzék intéző bizottságának mai ülésén dől el a passzivitás sorsa. Szilagyi Lajos beszéde nagy megütközést keltett a szociáldemokrata pártban.
Elnökválasztás Németországban.
Berlin, mdrc. 30. A birodalmi elnökválasztás nyugodt mederben folyik. Nagyobb összeütközések sehot Sem voltak A választás megkezdődésével a választáti propaganda is ellanyhult. A déli részeken nagyobb a választásban való részvétel, mint Észik-Németországban. Tegnap délután Berlinben megélénkült a mozgalom, de a város déli részein és a munkásnegyedekben az érdeklődés jóval kisebb, mint az északi és keleti oldalon Éjiéli 1 órakor a következő ideiglenes eredmények mutatkoztak : Braun 7 millió 838 ezer, Held 990 ezer, Helpach 1 millió 600 ezer, Jarres 10 millió 700 ezer Ludendorff 210 ezer, Marx 3 millió 900 ezer, Tellmann 1 millió 800 ezer Leadatott tehát 27 millió 300 ezer szavazat, 3 millióval kevesebb, mint a dec 7-iki választásnál, vagyis a választásra jogosultainak 70 százaléka szavazott le* A szociáldemokraták és centrumpártiak megtartották állasaikat, mig a bajor néppárt és demokratái 400 ezer, a nemzeti szociálisták 700¿ezer, a kommunisták 800 ezer szavazatot vesztettek
Nagy érdeklődés* a budapesti áru-mlntevásár Irént.
Budapest, mdrc. 30 Az április 18-án megnyitó áruminta vásár iránt az aldunai államok* ban is nagy érdeklődés mutatkozik. Erre tekintettel a Dunagőzhajózási Társaság elhatározta, hogy már április 15-én megindítja a rendes hajójáratokat, melyek kényelmesen, átszállás nélkül szállítják a vásárra érkezőket Romániából Bulgáriából és Jugoszláviából. ?A társulat 50 százalékos..utazási kedvezményt nyújt a vásárra érkezőknek. Eddig ezernél többen jelentkeztek az aldunai államokból.
Cáfolják TrocklJ halálét.
Bécs, mdrc. 30. A szovjet-követ erélyesen cáfolja a Trotzkij haláláról elterjedt hireket.
SPORT.
z\' •••• f
Budapest: UTE-MTK 1:0 (0:0). FTC — Slavia 1.0 (1:0) Vasas-BEAC 412 (2:2).
Szombathely: SzSE-GyAC 6:1 (3:0).
Tatabánya: SzAK—TSC 2.0 I.-0.
Győr: DAC- Szombathelyi MÁV 1:0.
Vasvdáf VSE -MZSE 5:2 (3:0). Biró: Molnár Béla (MZSE). Varga nem nagy sikerrel debütált s kapuban.
ZALAVARMEGYE
— Megveszik a mótorlecskendót. A városi közgyűlés elhatározta, hogy a Teudloff-Dietrich cégtől 450 millió koronáért mótorfecskendőt vásárol s a fizetési feltételekre nézve a polgármester érintkezésbe lép a céggel. A fecskendő elhelyezésére szolgáló épületre 250, a szükséges fölszerelésekre pedig 40 millió koronát szavazott meg.
Bámulatosan olcsó.
ízletes és kiadós
HÍREK.
Színházlátogató közönségünk
soraiban egy eléggé el nem Ítélhető rossz szokás kapott lábra: a haneos kritizálás, mit abban a reményben, hogy sikerül azt megszüntetnünk, ezennel szóvá teszünk. Történik pedig ez a kritizálás olyanformán, hogy egyesek ugy az énekszámoknál, mint a prózai részleteknél több széksorra kiterjedő hangon hirdetik, hogy ők ezt már látták — persze nagyobbára Budapesten, azután megmondják, mennyivel volt olt az előadás, vagy a zene, vagy a szereplő jobb, vagy rosszabb s ezt a kritikát azután az egész előadáson végig hangoztatják. Amivel természetesen zavarják a • közelükben ülőket. De ezenkívül még más kellemetlenséget is okoznak szomszédaiknak : egyes szereplők sikerültebb mondásait egész hangosan ismétlik, annak jeléül, hogy az nagyon tetszik nekik és közben olyan csám-csogással szopogatják a cukrot, hogy az ember annak hallatára mindenütt képzeli inkább magát, mint színházban, intelligens emberek • között. Fölkérjük a nyilvános kritikát oly előszeretettel gyakoroló s a cukrot oly ízléstelenül szopogató színházlátogatókat, tartsák meg kritikájokat a fölvonásközökre, vagy otthonra, mert, — higyjék el — senki sem kíváncsi arra, hogy mit és ho[ láttak inár, senki sem kéri tőlük, hogy a gyengébbek kedvéért ismételgessenek minden jobb mondást; a cukorszopogatást pedig, — ha már az annyira elmaradhatatlan tartozéka a színházlátogatásnak, végezzék valamivel csendesebben, mivelhogy arra sem kíváncsi senki sem, hogy egyeseknek cukorra is jut. ^mennyiben pedig ezt a szokást továbbra is gyakorolják, szóljanak reájok a szomszédok és magyarázzák meg nekik, hogy nem az ő kritikájokért, hanem az előadás nyugodt végighallgatásáért fizeti meg helyét a közönség. Valóban sajnálatos állapot, hogy egy intelligens városban ilyesmit kell szóvátennünk . . .
— Vasa József miniszter dlszpolgárság\'s.
A város képviselőtestülete f. hó 28-án tartott ülé^n dr. Vass József, munkaügyi- és népjóléti m. kir. minisztert közfelkiáltással a város díszpolgárává választotta. Erről a minisztert,a polgármester táviratilag értesítette, a régies nyelven szerkesztett díszpolgári oklevelet pedig a polgármester vezetése mellett küldöttség adja át a miniszternek.
— Orvos a X. flze/ésl osztályban.Dr Keszli István kórházi alorvost a város közgyűlése a X. fiz. osztály 3. fokozatába osztotta be.
— A kórházi bizottság tagjaivá a város képviselőtestülete dr. Hollós Ferenc, Slposs Dezső, Friedrich István és Gombás István képv. test. tagokat választotta.
— A városi tl.jftvleelók segítése Dr. Tamaska István és Sctienkenberger József városi tanácsosoknak, valamint Fülöp József főjegyzőnek havi 30—30 aranykorona reprezentáció« költséget szavazott meg a közgyűlés. Elengedte továbbá a tisztviselőknek a karácsonyi előleg visszafizetését és megszvaazta egy havi fizeté-sök 75 százalékának megfelelő összegnek két részletben való kiutalványozását, úgyszintén a vasúti igazolványok érvényesítéséért járó össze« megtérítését. 6
tülkáro*ult*knak. Oyürüs község közönsége 70 ezer korpnal adott gyűjtés utján az egerszegi tüzkárosull Horváth-családnak. Illetékes helyre juttattuk.
1925 márciusi. Szerencse a
Kávéscsészében
— Anyakönyvi hírek \\ lalaegerszegi anyakönyvi hivatalban a múlt hét folyamán a következő bejegyzések történtek: Született 4 fiu és 4 leány : Borsos Sándor, Hegyi Kálmán, Kozma József, Oyörgyfalvy Lajos, Simon Mária, Sipos Irén, Németh Mária, Orbán irma. Meghaltak: Kardos üábor 57, Egyed Dávid 71, Farkas Jánosné szül. Keresztes Mária 66, Reisinger Rudolf 54, özv. Vörös Ferenené, szül. Kundic» Anna 62 éves. Házasságkötés nem történt.
— Magvlzsgálat. Schenkenberger József, v. tanácsos a mult héten a hetivásáron s á mai orsíágos vásár alkalmával a piacon magvizsgálatot tartott a lóher- és lücernamagvak aranka-mentessége megállapítása c^ljábólr A fölhozott magvakból 15 mintát küld be a/ budapesti magvizsgáló állomásnak.
— Tanulmányi kirándulás. A helybeli áll. felsőkereskedelmi iskola tanulói a jövő hét folyamán tanulmányi kirándulást tesznek Budapestre, hol az egyes nagyobb üzemeket fogják megtekinteni.
— Meglesz s huscsarnok. A város elfogadta a Fuchs és Grósz cégnek a húscsarnok fölállítására vonatkozó javaslatát azzal, hogy a béreket megállapító bizottságba egy-egy tagot a város és a cég delegál 8 a bizottság elnöke a polgármester. *
— A mai országos vásár a mult vásárnál jóval gyengébb volt. A felhajtás a múltkorinak felét érte csak el. A közbejött havas eső a zsibvásár forgalmát erősen csökkentette.
-- Műkedvelő előadások s vidéken A
csesztreei önkéntes tűzoltó-egylet árilis 13-án, húsvéthétfőn bemutatja a .Nótás kapitány"-!. Ugyanazon a napon a nemessándorházi önképző egyesület .Amit az erdő mesél* c. regéeyei darabot adja elő.
— Tlartujltáa. Sümeg községnél szombaton részleges tisztújítás volt. Ez alkalommal a következő állások kerültek betöltésre. Helyette! biró lett Kiss Gyula; községi elöljárók Sipos Lajos, Klafl Lajos és Kovács Sándor. Az ujo-nan szervezett rrdöfelügyelöi állást Sarf Gyula nyerte el
— Baltával agyonverte a gazdáját Jámbor Ferenc, 27 éves kisbéri félkezü nyomorék, mint mindenes szolgált Gramanitz Jósef vadaspusztai kisbirtokosnál. Március 14 én reggel kenyér-adójával feleselni kezdett, mire az arcul ütötte. Mikor gazdája háttal fordult s a tehénistállóba ment, Jámbor a kezében levő baltával hátulról fejbevágta, majd mikor látta, hogy az összeesett s fel akar kelni, még 14 baltacsapábsal teljesen szétroncsolta a fejét. A gyilkos cselédet letartóztatták s a veszprémi kir. ügyészséghez ( kisérték be.
x Kevesebb premiert ós több jó daraboti
Relle Pál szenzációs cikke a Ma Este új számában, melynnek bő tartalmából kiemelkedik még JLovászy Károly humoros cikke: Egy főpróbalátogató tragédiája. Továbbá : Az első inzolvens színésznő, Blumenthál barátja még kilenc színházat akar vásárolni, Pesti táncosnők és pesti lovagok egy Andrássy uti klub bakk-asztaia körül, Nemzetközi mulatót akarnak nyitni a Károlyi palotában. Egyetemi tanár, aki mezítláb jár a körúton, a Juss, Csillagok, őszi szerelem, tn már ilyen vagyok, A feleségem babája fényképei és párlailan kritikái, A népszerű hetilap ebben a számban kezdi közölni Fredrik Víllernek, a híres dán írónak A csodálatos teknősbéka című regényét, Kis notesz» De meg ne írja Szerkesztő úr I Sportképek és cikkek. Film, Divat, Zene, Tudomány, Uj keresztszórejtvény stb. Egyes szám ára 8 ezer korona.
x Vese, hólyag, rrugyosó betegek részére * legjobb szanatórium a Budapesti Park Szanatórium (VI. Aréna-ut 84.) amelynek urológiai osztályán a legmodernebb vizsgálati és gyógykezelési eszközök állanak rendelkezésre. Szabad orvos választás, mérsékelt árak. Napidíj • magánklinikái osztályon 150 ezer korona.
1925 március 31.
ZALAVARMEGYE
SZÍNHÁZ ÉS HOZI.
«...
Vidéki színészek estje a Vlgszintíizbsn^y június 10-én. \\ X
Érdekes és komoly jelentőségű akciói, illetve pályázatot kezd a Színházi Elet. Szavazásra szólítja fel a vidéki színházak publikumát: döntse el, kik azok a színészek, akiket méltónak tart,hogy a főváros közönsége elé kerüljenek ?
Tudvalevő, hogy minden vidéki szinésznek vágya és álma, hogy egyszer a főváros közönsége elölt bebizonyíthassa színpadra termettsé-gét. Ez a centripetális erő feszili, amikor a provinc kis lehetőségeket nyújtó deszkáin mindig a legjobbat akarja produkálni — és amikor lent a nézőtéren ^összecsattannak a tenyerek, a hálátlan vidéki színész arra gondol, hogy megint egy kis erkölcsig tőkét gyűjtött Budapestre Mert hiába, mégis csak Pesten van a művészetek gyújtópontja. Pest a fényforrás, Pest a zsíros televény, ahol színészek naggyá nőnek és dicsőségüket szétáraszlják az egész országra.
Szinészkarrier ulja a népszerűség és a véletlen. A hír szárnyra kapja a színész nevét, jó embtrei összeköttetést keresnek pesti direktorokkal, akik a maguk részéről nem zárkóznak el gőgösen elefántcsont-tornyaikba és szivesen keresik föl a jónevű vidéki színészt, csakhogy nem minden meghallgatás jelent pesti szerződést. Mert hiába a kitüntetettnek minden igyekezete, ha véletlenül az ensemble gyönge, vagya partner rossz, vagy valami más gátló körülmény lép közbe, amely aztán a jószándéku direktor kedvét elveszi a szerződéstől.
Szóval a véletlen épen olyan erős. sót néhtf erősebb tényező a szinészkarrier kialakulásánál, mint maga a tehetség Nem mondjuk, az igazi tehetség előbb-utóbb mégis csak érvényesül, de hányszor utóbh, mint előbb?!
A véletlent akarjuk mi kiküszöbölni — mondja a Színházi Élet — amikor országos pályázatunkat megrendezzük, mert az, akire a vidéki közönség választása esik, azzal a jogos büszkeséggel s azzal a hasonlíthatatlanul nagy lelki fórral indul a vidéki színészek Vigszinházi estjére, hogy ől egy egész város tartotta méltónak erre a dicsőségre
A Színházi Elet ezentúl minden szezon végén tart egy ilyen előadást valamelyik budapesti színházban, amelyen kizárólag vidéki színészek szerepelnek és pedig, kisebb társulatokból egy színész vagy színésznő, nagyobb társulatokból egy színész és egy színésznő.
Az első ilyen előadás junius 10-én lesz a Vígszínházban. Erre az előadásra tehát minden város közönsége kiválasztja a maga kedvenceit. Az előadás keretében operett- és drámarészletek, egyfelvonásos darabok és kabarészámok kerülnek színre s így minden szereplőnek módja és alkalma lesz egyéniségéhez legjobban illő szerepben bemutatkozni a budapesti közönségnek, főképen pedig az illetékes köröknek.
A vidéki olvasó tehát, aki átérzi ez akció Jelentőségét és bizonyára sok esetben sorsdöntő voltát, töltse ki a Színházi Elet 13. számának 95. oldalán található szelvényt, amelyen arra vonatkozólag kell válaszolni, hogy kit tart a város legjobb színészének és színésznőjének? A kitöltött szelvényt azűtán kivágják és beküldik a Színházi Élet szerkesztőségének, amely a szavazatok aránya szerint megállapítja, kik azok a színészek és színésznők, akik a junius 10-iki monstre szinházi estén szerepelni fognak?
MŰSOR:
Héifőn: Magdolna. Történet
Kedden: Rip van Wfnkle. Operett. Erczkövy Károly jutalomjátéka.
Szerdán: Trilby. Színmű. Hidvéghy Ernő jufalomjátéka.
«■■ .... .... ...... ......... «> ■ m .............
Bútorozott szobát
esetleg ellátást is keresünk.
Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában.
[Uú&f\\on fi
janika i
_ papim g
0
kedvező fizetési feltételek mellett vásárolhat FESTMÉNYEKET -
Nyitva
naponta reggel 9 órától este 8 óráig.
SZABAD BEMENET.
A mfivészház célja az, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok mellett is mindenkinek hozzáférhetővé tegyük a magyar festögárda java termékeit.
Kiadó lakás!
Egy 3 szobás, teljesen különálló családi ház fürdőszobával május l ére kiadó. Cini megtudható e lap kiadóhivatalában.
EDISON
■od áprilisba» offenzívát Indít a t*|ii«hb ■«•arakkal:

M
a8
w
ta w
..
4
szombat
5
vasárnap
8
Szerda
BÖJTÉI 3 KEAT01
világhírű vígjátéka, újszerű kísérettel.
idei legnagyobb
bravur-filmjc
emberek . . .
Álarcok. 12 tetv.
n
az clsó színpadi revü, dc annál káprázatosabb a kiállítása az első
revünck VÉNUSZ TEMPLOMAj
Fílmrevll 7 íelv.
Ejt
W
Alsóbagod közepén fekvő, 1500\'J-öles, gyönyörű
házhely eladó.
Érdeklődőknek bővebb felvilágosítással szolgál: Torda Sándor, Hottó.
a tavaszi Idényre már kaphatók |
Nemes Gábor
könyv- és papirkereskedése ZALAEORRSZEÜ.
I
Egy jókarban levő használt tűzálló
páncélfzekrény
(1x0.50x0.50) eladó. N Bővebbet GRÁNER LIPÓT FIA cégnél.
Crtocitác Értesítjük mélyen tisztelt vevőinket, hogy boldogult EritSdltC39a férjem, illetve apánk, Reísinger Rudolf által 25 évvel ezelőtt alapított rőfösflzletünket változatlanul Reislfiger Rudolf Cég alatt a megboldogult szellemében tovább folytatjuk és tisztelettel kérjük,
továbbra is^megtartani szíveskedjenek. Reísinger Ml! özvegye és árvái.
ERDÉLYI JENŐ
VAS-, FÉM- ÉS GÉPIPARI VÁLLALATA
Zalaegerszeg. Telefon 43.
Uj és használt gazdasági gépek Hofherr-Schrantz és más gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
Gépjavítások, kitt , vízvezeték és villany fclszerelésc|<. r- Autogén hegesztési mun káka) is vállalok. Költségvetést díjtalanul nyújtok.
í[| Tejgazdasági gépek és alkatrészek készülnek!!
I^E
ZALAVÁRMEGYE
1925 március 31. v
IÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
MM
Egy aranykorona
a dollár livatalos árfolyama szerint egjrealí I4.574 7Í papírkoronával.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napoleo«--, Foít 344.000, Dollár 71.990 FrancU
frank 381« Lengyel —. Márka Lira:295«,
Leu 540, Caeti korona 2125, Dinir 1157. Sváici trank 13.826. Osztrák korona 101-55, Léva 51», Hollaadi forint 28.472.
Budapesti terményjelentés.
Búra 522 900, Búza (tiszavidéki) 525,000. Rora 465 000, Sörárpa 450,000, Takarmányárpa 340.000, Zab
390.000, Tengeri 245 000, Korpa 230.000. Repce--,
Köles -, Répa--. Lucerna 2404*10, Löbere 260000,
Szé*a--, Stalma--.
Zürichben:
Maeyar korona 00072-, osztrák korona 00073 20 Francia Irank 2728 az okol 1537, dinár 8 32 5.
Zalaegerszegl\'placl ¿rak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a kivetkezők voltak : búza 440,000, rozs 420.000, árpa 370,000, zab 350.000, tengeri (csöves) -, tengeri 330 000, marhahús 18—2Q,sertéshús 24, sertéshús 32 ezer K kilogrammonként; széna 120. szalma 70.
BRULL MOR
QÖzteglagyár t«i«(»b isl Zalaegerszeg. Latái: 8ákó»ry-ntu 4L «Tár: Aaéráakidai iL
Kiállítok four i rajón tételbon téfUt. hornyol teseropet
a legolcsóbb napi áron. Nagy *ulvt helvezck árum eKórendu égetésére. Cserepem teljesen fagyálló és könnyű súlyánál togvacsekély tctömegterhclést jelent
RISZT SÁNDOR
Mdiriuier Zilasoirum, HrfsiarlHica 21. ti.
Zalamegye legjobb hirü hordó üzlete.
Ajánlja uját ké-ailtménffl axáru láWI kéaifllt boros hordóit, mely állandóan raktáros ran 10 Iltor* ól 1000 Utoríi.
friaa Truifort
aordók 401-tól
800 literig rak* tároa Taiatk -25 hektoliterei /ollll r:teUól iriilttiii; 1 t
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitóit
bérautóval
VARGA ELEK BÉKAUTÓVÁLLALA TA. Biró Márton-utca 11. Telefonszám: 162.
UjiiíajUHii: JUUilIEfiTE" lijkiailMrsislt
á nerkeaxlóaért éi kladaaért felel: KAKiS Á608T0I Hirdetési dijak:
I hasábos millimétersor 400 K. szöveg között 800 K nyilttérben ifloo K. A hirdetési díjak mindenkor e/őre fizetendők; póstai hirdetés megbízások csak akkor vétetr.ek figyelembe, ha a megbízással együtt a péni is beküldetett.
Olcsóbb lattá
ínzI!
erről meggyőződhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
özv.Grünbaum Samuné
sütöde, Üsit- és fűszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u Telefon 105.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. ós L.
Zalaegerszeg, fő tér. Telefon 161. Áliandó nagy raktár:
<
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norln-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljeait
Ha fáj a gyomra
hasznaljon \\
„Ventrovin" gyomor kura balzsamot.
(tönr. védve)
Megszünieti a has és gyomorgörcsöt, üdít g>omor és bélbántalmakat. székrekedést. Felülmúlhatatlan étvágygerjesztő. Számtalan hálá és kötzöndi/at. Hgyeduli készitó:
Gerő Miklós „Ferencz József Gyógytár Laboratóriuma"Bpest VII. Bethlen «.14.
Megrendelés póstai utánvéttel 26.000 korona.
Zongorahangolásokat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. szám.
Épület és bútor-
i munkát a legkényesebb igenyeknek i I megfelelőleg készítenek I
/ Szalay és Dankovits k
I épület- ós múbutor-asztalosok I
1 ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep: f iskolakOz 2. szAm. Orményi-utca 7.
Állandó készbutor raktAri
l
)
gyártmányú egyszerű-, simaőrlG-, kellős- és diognális hengerszékekre árajánlattal szolgálunk. Malomgépekre és malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz és Clayton-Schuttleworth képvljelöje
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
a Schtttz-áruházban!
mÍ^TÓ REKL/JAIC,^
Schütz-vászon, legjobb minőség ágyneműk és fehérneműkre, 82 cm. széles . . K 25.000
Virágos fehér damaszt selyem fénnyel, ágyneműre...........K 42.000
Legfinomabb macco batiszsiffon női fehérneműkre, 80 cm. széles . .... K 38 000
Naturell siffon, könnyű minőség................ . K 18000
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző •......... . . ! . K 20 000
. Piros kockás törlőruha.........................K 20 000
Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz . . . K 2(X).()00-től feljebb
• Rumburgi vászon minden szélességben!
Nagy választék matracszatinok, bútorszövetek, ágy-, asztálteritők és szőnyegekben. Mindennemű selymek, selyemtricok estélyi ruhákra.
T* w »f ^tt ■j.\'tj. w R. tört»* vrm.lmrmm /qroation